Podstawowe wierzenia

Baptyzm
Trójca – Bóg jest jeden; Bóg jest jednocześnie w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty.1 Pismo jest ostatecznym autorytetem.2 Sola Scriptura--(Tylko Pismo) Biblię stanowi 66 ksiąg. 39 w Starym Testamencie i 27 w Nowym Testamencie. Całe Pismo zostało spisane przed zakończeniem I wieku naszej ery. Tylko Jezus Chrystus jest bezgrzeszny i doskonały.4 Grzechem jest wszelkie nieposłuszeństwo przykazaniom Boga. Wszelki grzech będzie przez Boga ukarany i zapłatą za KAŻDY grzech jest wieczne oddzielenie od Niego.5

Katolicyzm
Trójca – Bóg jest jeden; Bóg jest jednocześnie w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty..11 Magisterium, Tradycje i Biblia mają równą wagę autorytetu.12 Biblię stanowią 73 księgi13, które składają się ze Starego Testamentu, Nowego Testamentu i części ksiąg Apokryficznych. (Dodatkowe
księgi nie zostały dodane przed 1546 r. po Ch)14

Jezus, Jego matka Maria i być może niektórzy inni też byli bezgrzeszni.15 Istnieją dwa rodzaje grzechu: śmiertelny i powszedni. Grzech śmiertelny jest poważnym grzechem, który powoduje duchową śmierć. Grzech powszedni jest mniej poważnym grzechem, który nie może spowodować wiecznego oddzielenia od Boga.16 Wieczne piekło jest ostatecznym przeznaczeniem tylko dla tych, którzy popełnili grzech śmiertelny (poważny grzech).17 Czyściec jest tymczasowym przeznaczeniem tych, którzy popełniali powszednie grzechy (mniej poważne); miejsce zamknięcia w oczekiwaniu na niebo.18

Piekło jest ostatecznym przeznaczeniem każdej niewierzącej osoby. Jest stworzone jako miejsce odbywania kary, w wiecznych i pełnych świadomości mękach.6

Wierzący modlą się tylko do Boga. Nie ma Należy modlić sie do Boga, Marii i wielu żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym innych świętych o interwencję.19 dla modlitw innych niż do Boga.7 Zbawienie jest darem od Boga, otrzymywanym “tylko” przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przebaczenie grzechów nigdy nie jest uzależnione od dobrych uczynków.9 Człowiek nie jest w stanie osiągnąć życia wiecznego przez dobre uczynki, chrzest lub w jakikolwiek inny sposób na zbawienie zapracować. Ktokolwiek położy swoją wiarę i zaufanie całkowicie w Jezusie Chrystusie, jest zbawiony i będzie żył wiecznie z Nim.10 Zbawienie jest możliwe przez Jezusa i przez osobiste przystępowanie do siedmiu sakramentów Kościoła Katolickiego: Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii, Pokuty, Namaszczenia Chorych, Święceń Kapłańskich i Małżeństwa.20

Tylko członkowie Kościoła Katolickiego mogą być zbawieni.21

Udokumentowanie z Pisma Świętego:

1) Izajasza 44:6-8; Rodzaju 1:26, Izajasza 6:8; Mateusza 28:19 2) 2 Tymoteusza 2:16-17; 1 Koryntian 4:6 Dzieje 17:11 3) Apokalipsa 22:18, Łukasza 24:44-45, Judy 3 4) Hebrajczyków 4:15, 1 Piotra 2:22, 2 Koryntian 5:21 5) Rzymian 3:23, Jakuba 1:10, 1 Jana 3:4 6) Mateusza 18:8, Mateusza 25:46, Daniela 12:2 7) Mateusza 6:7-13, Jana 14:13-14, 8) Efezjan 2:8-9, Hebrajczyków 10:18 9) Efezjan 2:9; Galacjan 3:1-3; Izajasza 64:6 10) Rzymian 10:9-10, 13, Dzieje 4:12, Jana 14:3

Udokumentowanie z Kościoła Katolickiego:

11) Izajasza 44:6-8; Rodzaju 1:26, Izajasza 6:8; Mateusza 28:19 12) KKK rozdział 1, artykuł 2 13) KKK 120 14) Sobór Trydencki 1546 po Ch. 15) KKK 508 16) KKK 1854-1863 17) KKK 1033 18) KKK 1030 19) KKK 2683 20) KKK 1129 21) KKK 816, 846

The Gospel For Poland
thegospelforpoland@gmail.com http://thegospelforpoland.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful