Vals Plat Innovatie Europa

De theatervoorstelling ‘Vals Plat’ is gebaseerd
op de ziektegeschiedenis van Kitty van Mil.
Deze special belicht vernieuwende aspecten
binnen de zorg.
Veel Europese fondsen voor de zorg zijn zo
goed als onopgemerkt gebleven.
» 07 » 09 » 15
Jaargang 7 • nummer 14 • 7 augustus 2013
Kom jij werken
in het buitenland?
www.tmi-interim.nl
ki j k op: scoremedi . nl
Labst oel 4402 Pur Pro
Vraag gratis catalogus
aan via info@scoremedi.nl
zitten met zorg
Hoewel het ziekenhuizen goed lukte om de
hitte letterlijk buiten de deuren te houden,
was het warme weer van de afgelopen
weken voor hen toch een reden om hun
patiënten te trakteren op een verkoelend
ijsje. Artsen van het Diakonessenhuis in
Utrecht/Zeist gaven ook nog zomer gezond-
heidstips.
De patiënten van de afdeling Geriatrie in het
Kennemer Gasthuis (Haarlem) kregen vorige
week een ijsje. Gezien de hitte buiten leek het
afdelingshoofd Ingrid van ’t Erve een goed idee
om ook wat kouds te serveren. “Onze patiën-
ten merken op dit moment nog weinig van de
hitte. Als team blijven we dit goed monitoren.
Uit voorzorg geven we extra, gekoeld drinken
of een ijsje.”
De keuze bestond uit roomijs en waterijs. “Wat
een bofkont ben ik”, zei één van hen. Vanwege
het warme weer werden op de poliklinieken
en verpleegafdelingen van het Diakonessen-
huis Utrecht/Zeist meer dan 1500 ijsjes uitge-
deeld.  Willem Hustinx, lid Raad van Bestuur:
“Naar het ziekenhuis  moeten is natuurlijk
nooit prettig. Aan ons de taak een bezoek
of verblijf  zo prettig mogelijk  te maken.  We
vinden het belangrijk om naast een goede
behandeling iets extra’s te doen voor onze
patiënten.    Dat zijn  ook  kleine dingen zoals
ijsjes uitdelen tijdens warme zomerse dagen”.
Diverse artsen geven ook zomer gezondheids-
tips. Kijk voor de tips op Twitter (@Diakhuis)
of op www.diakonessenhuis.nl/zomertips.
De patiënten van de afdeling Geriatrie in het Kennemer Gasthuis (Haarlem) kregen vorige week een ijsje.
We vinden het
belangrijk om naast
een goede behandeling
iets extra’s te doen
voor onze patiënten
IJsjes tegen de warmte
MC Groep (Lelystad) heeft het besluit ge-
nomen dat ongevaccineerde kinderen niet
op bezoek kunnen komen op de Kinder-
afdeling en Kraamafdeling. Reden hiervoor
is dat hier baby’s opgenomen zijn die van-
wege hun leeftijd nog niet zijn gevacci-
neerd.
De eerste mazelen (BMR) vaccinatie wordt
in Nederland gegeven als een kindje veertien
maanden is. Tot die tijd zijn zij onbeschermd.
Omdat er in het verzorgingsgebied van MC
Groep gemeentes zijn waar veel ongevacci-
neerde gezinnen wonen, is er een grotere kans
op bezoek door ongevaccineerde kinderen,
en dat maakt deze maatregel noodzakelijk.
MC Groep zorgt er hiermee voor dat er geen
besmetting in het ziekenhuis kan plaats -
vinden en de opname voor baby’s veilig is.
Ongevaccineerde kinderen en (jong)volwas-
sen patiënten kunnen wel gewoon opgeno-
men worden in de ziekenhuislocaties van MC
Groep. Op de Kinder- en Kraamafdelingen
worden zij dan geïsoleerd verpleegd. Deze
maatregel blijft van kracht zolang de mazelen-
epidemie in Nederland nog niet voorbij is.
MC Groep kan hier geen datum voor noemen,
maar zal via de media en op haar eigen
website aangeven wanneer de maatregel wordt
opgeheven.
Zonder vaccinatie
niet op bezoek

Nu ook Incompany beschikbaar, max. 40 personen/dag

Stralingshygiene niveau 5 A/M diploma
Informatie T: 0900-9000000
M: info@medusin.nl
De facilitaire
zorgondersteuner
www.isscureandcare.com
Tel: 030 - 24 24 800 www.medifix.nl t. 013-5111111
Onderzoek- en
behandelbanken
Het imago van Nederlandse ziekenhuizen
is goed. Dat blijkt uit een onafhankelijk
onderzoek van het bureau Newcom
Research & Consultancy in opdracht van
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhui-
zen (NVZ). Het gemiddelde cijfer dat de
Nederlandse bevolking aan ziekenhuizen
geeft is een 7,4. Ziekenhuismedewerkers
scoren met een 7,6 hoger. De publieks-
versie van het rapport is te vinden op:
www.nvz-zorgimago.nl.
De patiënt beoordeelt de ziekenhuismede-
werker mede op basis van persoonlijk contact
zelfs met een 7,8. Vrijwel alle ondervraagden
(patiënt en consument) vinden hun eigen
oordeel  over ziekenhuiszorg het belangrijkst.
Hierbij baseren zij zich op de ervaren deskun-
digheid en de uitkomst van de behandeling.
Daarbij vinden de ondervraagden hygiëne,
de kennis en uitleg van zorg en het resultaat
van de behandeling (weinig klachten/geen
complicaties) erg belangrijk. Maar ook vinden
de ondervraagden tijd, aandacht en respect
die het ziekenhuis aan de patiënt geeft van
groot belang. 81 procent van de ondervraag-
den vindt ziekenhuizen deskundig, gevolgd
door kwalitatief hoogwaardig (76 procent),
klantgericht (68 procent) en persoonlijk
(65 procent). Ziekenhuizen en hun mede-
werkers kunnen het imago verder verbeteren
door nog meer aandacht te besteden aan
de persoonlijke benadering van patiënten.
Patiënt en consument hechten relatief minder
waarde aan het oordeel van derden over
ziekenhuizen, zoals zorgverzekeraars en
opiniemakers. Ze zijn heel goed in staat om
een eigen kritische mening te vormen over
ziekenhuiszorg, omdat zij rechtsreeks te
maken krijgen met het ziekenhuis en de zorg-
professionals. 
Consumenten en patiënten zijn, volgens
cijfers uit het onderzoek, door berichtingeving
in de media wel kritischer gaan kijken naar de
zorg. Toch blijft de overgrote meerderheid van
ondervraagden het eigen ziekenhuis trouw.
Newcom ondervroeg ruim duizend patiënten
en consumenten. De onderzoeksgroep is een
representatieve afspiegeling van de Neder-
landse bevolking van achttien jaar en ouder.
De ondervraagden
vinden tijd, aandacht
en respect die het
ziekenhuis geeft van
groot belang
Reumafietstocht
Oldtimers
Politie
Materialisme
Ontspannende voetmassage
Patiënten met borstkanker kunnen sinds vorige maand een voetmassage krijgen in het Sint Franciscus Gasthuis in
Rotterdam. Het toepassen van voetmassage als complementaire zorg bij patiënten met kanker kan volgens het zieken-
huis een positieve uitwerking hebben op het welbevinden van de patiënt. Het gaat om een ontspannende voetmassage
die wordt uitgevoerd door getrainde masseurs. De Vrienden van het Franciscus Vriendenfonds hebben dit mogelijk
gemaakt.
Ziekenhuizen en hun mede werkers kunnen het imago verder verbeteren door nog meer aandacht te besteden aan de
persoonlijke benadering van patiënten.
Relatief veilige stoen zijn in staat de
verouderingsprocessen van een organis-
me te vertragen. Onderzoekers van het
Academisch Medisch Centrum (AMC)
en de École Polytechnique Fédérale de
Lausanne schrijven in het wetenschappe-
lijke tijdschrift ‘Cell’ dat een vitamine en
een nieuw middel tegen kanker de levens-
duur bij wormen met ongeveer een kwart
kunnen verlengen.
De fundamentele processen die daarbij een
rol spelen troffen de onderzoekers eveneens
aan in zoogdieren. Ze vermoeden daarom
dat ook bij zoogdieren zoals de mens het
ver ouderingsproces op deze manier ver-
traagd kan worden. In mei meldden onder-
zoekers van de twee universiteiten in het
wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’ dat
het dempen van de activiteit van bepaalde
genen de levensduur in wormen en muizen
met de helft kan verlengen. Daarvoor kunnen
anti biotica worden gebruikt, maar vanwege
bijwerkingen kunnen die middelen niet
voor een langere tijd worden gegeven. “We
hebben nu twee stoffen gevonden waar-
aan minder bezwaren kleven en waarvan we
weten hoe ze beschermen tegen veroude-
ring”, zegt medisch bioloog in het AMC
dr. Riekelt Houtkooper, hoofdonderzoeker
van het Cell-artikel. De eerste stof die de
onderzoekers in het vizier hebben is een
variant van vitamine B3. In tegenstelling
tot antibiotica kan deze langdurig worden
ingenomen, hoewel Houtkooper nog niet
kan zeggen wat de dosis is die bij mensen
effect zou hebben op veroudering. De betref-
fende variant van vitamine B3 zit van nature
in producten als melk en gist, maar waar-
schijnlijk in veel te kleine hoeveelheden om
effect te hebben op veroudering. De tweede
potentieel bruikbare stof is een experimen-
teel medicijn tegen kanker (een zogeheten
PARP-remmer). Ook deze stof grijpt in - on-
der andere door het mobiliseren van anti-
oxidanten - op eiwitten die een rol spelen bij
veroudering.
Veilige rem op verouderingsproces
Bas Leerink, voorzitter Raad van Bestuur
Medisch Spectrum Twente (Enschede), geeft
op 19 september samen met Anita Witzier
het startschot voor een 700 kilometer lange
fietstocht voor reumapatiënten. Eindpunt
is het Nederlandse reumatologiecongres in
Arnhem.  Reumatische ziekten komen veel
voor. Bijna één op de tien Nederlanders krijgt
ermee te maken. Inger Meek, tot voor kort
werkzaam als reumatoloog in ziekenhuis MST,
heeft met haar onderzoek onder 1500 reuma-
patiënten bevestigd dat leefstijl gerelateerde
risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij
reumapatiënten significant vaker voorkomen.
Omdat meer bewegen een belangrijk onder-
deel is van een gezonde levensstijl heeft zij
Stichting ReumaRun opgericht.
Imago Nederlandse
ziekenhuizen goed
Hartpatiënten Nederland eist in een brief aan
minister Ivo Opstelten (VVD) dat de politie
weer leert reanimeren. Door het huidige
beleid binnen de nieuwe Nationale Politie
worden agenten ontmoedigd of wordt het
hen zelfs onmogelijk gemaakt om een cursus
reanima tie te volgen. Dit beleid brengt volgens
Hartpatiënten Nederland mensen levens in
gevaar. “Wij willen dat de minister agenten
weer ruimschoots en verplicht in de gelegen-
heid stelt om een cursus reanimatie te volgen.”
Sinds de vorming van de Natio nale Politie
onder de leiding van minister Ivo Opstelten
zijn reanimatiecursussen voor agenten Euro-
pees aanbesteed. Daardoor worden deze
cursussen nog maar op twee plekken in
Nederland aangeboden.
Materialisme en eenzaamheid versterken el-
kaar en kunnen mensen gevangen houden
in een neerwaartse spiraal. Maar niet alle
vormen van materialisme hebben ditzelfde
negatieve effect. Eén vorm van materialisme
kan de negatieve spiraal doorbreken: ‘happy
hedonism’- de liefde voor een luxe en com-
fortabel leven, het genieten van het kopen,
het gewoon fijn vinden om een consument te
zijn met lekkere spullen. De vrolijke hedonist
is minder eenzaam dan anderen, zo blijkt
uit  onderzoek van hoogleraar Marketing Rik
Pieters van Tilburg University. Terwijl mate-
rialisme waarbij bezittingen dienen als een
maat voor maatschappelijk succes (‘hoe meer
ik heb, hoe beter ik ben’) of als noodzakelijk
‘medicijn voor geluk’ (‘als ik meer heb, dan
word ik gelukkiger’) eenzaamheid bevorde-
ren, heeft ‘happy hedonism’ juist een tempe-
rend effect op gevoelens van sociale uitslui-
ting, aldus Rik Pieters. Dat materialisme - het
toekennen van veel waarde aan fysieke bezit-
tingen - sociale relaties kan verdringen, is een
veelgehoorde speculatie, net als het omge-
keerde verband: eenzame mensen gaan meer
waarde hechten aan materiële zaken. Maar,
zegt Pieters: “Empirisch bewijs over de mate
waarin eenzaamheid en materialisme hand
in hand gaan, was zeldzaam.”
De inschrijvingen voor de zevende oldtimer-
toerrit ‘Toeren voor leven’ stromen binnen.
Inmiddels hebben meer dan vijftig old-
timerbezitters zich aangemeld, waaronder
een bezitter van een Necaf uit 1960, een MC
Laughlin Buick uit 1911 en een A-Ford Tudor
uit 1928. Het St Jansdal Harderwijk heeft op
21 september plaats voor nog meer klassieke
auto’s. Er kunnen maximaal 150 deelnemers
meedoen. Het doel van de rit is aandacht
vragen voor orgaan- en weefseldonatie. De
link met orgaan- en weefseldonatie is een
metafoor. Liefhebbers van oldtimers hebben
van oude onderdelen weer een nieuwe auto
gemaakt. Meerijden? www.stjansdal.nl/toerrit.
Stelling van de maand
Het feit dat de zorgvraag daalt betekent dat nog
veel meer op de zorgkosten kan worden bezuinigd
Toelichting
De zorgvraag in ziekenhuizen is onverwacht gedaald waardoor naar verwachting de
totale omzet van ziekenhuizen met vijf procent zal dalen.
2 Actueel
Nummer 15
7 augustus 2013
Vitamine B3 en een middel tegen kanker kunnen de
levensduur van wormen verlengen.
De sportzomer is weer voorbij. Na Wimble-
don het EK Voetbal voor vrouwen, diverse
fietscriteria en de Tour de France 2013
hebben amateursporters vaak veel inspi-
ratie om weer flink te sporten. Ook deze
sportzomer geeft weer een extra ‘boost’
aan al die sporters in de breedtesport.
Toch is fanatiek sporten niet geheel zonder
risico voor iedereen.
Miljoenen atleten sporten elk jaar zonder
incidenten. Gelukkig maar, maar een sporter
zou graag willen weten of hij of zij een ver-
hoogd risico op plotselinge hartdood tijdens
sporten heeft. Als een jonge sporter tijdens
een sportevenement onwel wordt, soms zelfs
met een plotse dood tot gevolg, is dit zeer in-
grijpend en soms vermijdbaar. Plotse dood
bij mensen jonger dan 35 wordt vaak over
het hoofd gezien. Dit komt door verborgen
en soms minder bekende hartafwijkingen, die
optreden tijdens lichamelijke activiteit en die
tijdens het sporten ineens leiden tot ernstige
hartklachten. Cardiologen vanuit de gehele
wereld delen in de eerste week van septem-
ber hun kennis over plotse dood bij sporters
tijdens het prestigieuze European Society of
Cardiology Congres (ESC Congress 2013)
in Amsterdam. Daarbij worden nieuwe in-
zichten gepresenteerd waardoor er eerder en
sneller duidelijk wordt welke personen een
groter risico lijken te hebben op het ontwik-
kelen van hartklachten tijdens het sporten.
Soms gaat het om een structurele ziekte. De
Nederlandse cardioloog Nicole Panhuyzen-
Goedkoop zoomt verder in op de oorzaken
van hartklachten tijdens het sporten. Ook is er
aandacht voor de zogenaamde ‘de endurance
training-geïnduceerde hartziekte’ die op-
treedt bij duursporters. Voor huisartsen en
sportartsen is het belangrijk om vooraf de
risico factoren van individuele sporter beter
in kaart te brengen. Het is de verwachting dat
tijdens het ESC Congress 2013 de eerste stap-
pen worden gezet om te komen tot duidelijke
richt lijnen voor screening tests voor hart-
afwijkingen. Ook willen cardiologen in kaart
brengen welke voorzorgsmaatregelen spor-
ters zelf kunnen nemen. Cardiologen en
sportcardio logen hopen meer duidelijkheid te
kunnen geven over het nut van een medische
screening vooraf,  en bij welke risicofactoren
een uitgebreide cardiovasculaire screening
nood zakelijk is. Ook is het prettig voor spor-
ters om te weten of familiale voorgeschiede-
nis, hartgeruis of fysieke tekenen die suggestief
lijken voor hartlijden een actieve sportbeoefe-
ning in de weg staan of juist de gezondheid
positief beïnvloeden. Feit is dat er nu nog te
weinig risicoatleten correct als hoog risico op
plotse dood worden geïdentificeerd.
De oorzaak van plotse hartdood bij jonge men-
sen is complex maar tijdens het ESC Congress
2013 komen er meer inzichten in welke struc-
turele afwijkingen van het hart, waaronder
hart- en vaatziekten en de af wijkingen aan
hartspier en aangeboren afwijkingen een rol
spelen. Andere oorzaken zijn ontstekingen
van de hartspier, die veroorzaakt kunnen
worden door virussen en andere ziekten en
soms wordt de plotse hartdood veroorzaakt
door een stompe klap op de borst - van bij-
voorbeeld een honkbal of hockey puck. Niet
alle sterfgevallen komen zonder waarschu-
wing. Tijdens het ESC Congress 2013 komt er
meer inzicht op welke klachten of rode vlag-
gen ouders, coaches en anderen moeten letten
omdat die het signaal zijn van een hoog risico
op plotse hartdood. Twee symptomen die
minder bekend zijn, is onverklaarbaar flauw-
vallen en familiegeschiedenis van plotselinge
hartdood. Bepaalde vormen van plotselinge
dood bij jonge mensen zijn te voorkomen.
Tijdens het ESC Congress 2013 komen er meer
gegevens beschikbaar welke dingen mensen
kunnen doen als ze zich zorgen maken over
een risico op plotse dood tijdens sport. Van
31 augustus tot en met 4 september zal ESC
Congress 2013 naar verwachting 30.000
cardiologieprofessionals uit 150 landen
bijeenbrengen in Amsterdam. Tijdens het
congres worden op 1 september diverse
weten schappelijke sessies gehouden over
sportcardiologie. Het ESC congres vindt ieder
jaar in een andere Europese stad plaats. De
locatie van het ESC Congress 2013 is Amster-
dam. In 2014 en 2015 zullen respectievelijk
Barcelona en London gastheer zijn van het
grootste medische congres van Europa.
Tijdens het
ESC Congress 2013 komt
meer inzicht in signalen
voor een hoog risico op
plotse hartdood
Orthopeden haten
onveilige prothese
Nederlandse orthopeden hebben de
metaal-op-metaal heupprothesen in de ban
gedaan met het oog op de patiëntveiligheid
en niet vanuit concurrentieoverwegingen.
Dat zei prof. dr. Jan Verhaar, voorzitter van
de Nederlandse Orthopaedische Vereni-
ging (NOV) vorige week in het NRC Handels-
blad. Hij reageert daarmee op een artikel in
het NRC van 24 juli waarin werd gesteld dat
orthopeden concurrentie haten.
In 2012 concludeerde de NOV op basis van
een toenemend aantal wetenschappelijke pu-
blicaties, dat ernstige twijfel bestaat over de
veiligheid van dit type prothesen. Ze heeft
daarom haar leden geadviseerd om het ge-
bruik op te schorten tot onomstotelijk de ri-
sico’s op basis van verder wetenschappelijk
onderzoek bekend zijn. Deze implantaten ble-
ken specifieke problemen te hebben. De me-
taaldeeltjes die bij de bewegingen vrijkwamen
gaven bij een aantal patiënten een heftige re-
actie met pijnklachten met het los gaan zitten
van de prothese als gevolg. Daarnaast konden
metaal ionen in het bloed komen, wat bij een
deel van de patiënten leidde tot ongebruike-
lijk hoge concentraties van kobalt en chroom.
Het nieuwe ziekenhuis van Meander Me-
disch Centrum (Amersfoort) krijgt bedban-
ken in de patiëntenkamers. Onlangs is een
prototype bedbank ontwikkeld. Het gaat
om een uniek meubelstuk dat in nog geen
enkel ander ziekenhuis wordt gebruikt. Het
multifunctionele bedmeubel is overdag als
zitbank voor bezoek te gebruiken. ‘s Nachts
kan een familielid of partner in voorko-
mende gevallen overnachten.
Aan het hoofdeinde bevindt zich een tafel
met stoel en lamp. De bedbank is geen me-
disch noodzakelijk meubel en kan niet uit
het zorgbudget worden betaald. Stichting
Vrienden Meander Medisch Centrum ziet de
meerwaarde van dit meubelstuk in en heeft er
een sponsorproject van gemaakt. “Het is niet
alleen een praktisch meubel, maar het staat
ook voor je op je gemak voelen, geborgenheid
en een dierbare naaste dichtbij. Uit ervaringen
van andere ziekenhuizen weet ik hoe belang-
rijk die aanwezigheid is”, aldus Marten Otten,
secretaris van de vriendenstichting en tot voor
kort internist/MDL-arts in Meander Medisch
Centrum. “Op dit moment zijn er al 62 bed-
banken à 1250 euro geadopteerd, maar onze
wens is natuurlijk om in alle vierhonderd
eenpersoons verpleegkamers een bedbank te
zetten.” Daarom worden nu donaties ingeza-
meld. Op 1 september wil het ziekenhuis een
eerste bestelling plaatsen. Dan moet het luk-
ken om direct vanaf de ingebruikname van het
nieuwe ziekenhuis, op 23 december, de bed-
meubels te gebruiken. Ze hebben wieltjes en
kunnen daardoor in verschillende verpleeg-
kamers worden gebruikt voor ‘rooming-in’.
In de verpleegkamers die op 1 januari 2014
nog geen bedbank hebben, zijn klapstoelen
aanwezig om bezoek te ontvangen. In de tus-
sentijd gaat de werving voor bedbanken volop
door. Meer informatie staat op www.vrienden-
vanmeander.nl.
Sponsoractie voor bedbanken nieuw Meander MC
Knokkelkoorts
UMCG gaat voor
protonentherapie
Plotse hartdood bij sporters
Een uitbraak van knokkelkoorts (dengue)
in Honduras heeft al aan tenminste zestien
mensen het leven gekost.
Zeker twaalfduizend mensen zijn ziek ge-
worden. De regering van Honduras heeft
inmiddels de noodtoestand uitgeroepen.
Knokkelkoorts gaat gepaard met hoge koorts,
gewrichtspijn en misselijkheid. De ziekte
wordt overgebracht door muskieten.
Het UMCG gaat voor 30 augustus een vergun-
ningsaanvraag indienen voor protonenthe-
rapie. Het ministerie van VWS heeft vorige
week de vergunningsvoorwaarden voor pro-
tonentherapie bekendgemaakt. Daarmee is
de kans groot dat het UMCG een van de vier
centra voor protonentherapie krijgt. Naar
verwachting kunnen de eerste patiënten in
2017 worden behandeld.
 
Er is ruimte voor één aanbieder in het noorden
van Nederland, twee in de Randstad en een in
het zuiden. De vergunningprocedure staat al-
leen open voor Universitair Medische Centra
(UMC’s) of instellingen die een samenwer-
kingsverband hebben met een UMC. Proto-
nentherapie valt onder de Wet op bijzondere
medische verrichtingen. In oktober wordt dui-
delijk aan welke instellingen de minister een
vergunning verleent. Protonentherapie is een
nieuwe manier van bestralen met protonen, in
plaats van met fotonen zoals bij de bestaande
radiotherapie. Met protonen kan preciezer wor-
den bestraald en met een hogere dosis, waar-
door de tumorcontrole verbetert en er minder
schade ontstaat aan omliggende gezonde weef-
sels. Ook kan met een lage dosis de kans op bij-
werkingen voor patiënten worden verminderd,
waardoor zij een betere kwaliteit van leven
ervaren. Het UMCG werkt al jaren aan plan-
nen voor de bouw van een protonencentrum.
Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het
Kernfysisch Versneller Instituut, Technische
Universiteit Twente en een internationale part-
ner het Paul Scherrer Instituut in Zwitserland,
is veel kennis en deskundigheid op het gebied
van protonenbestraling ontwikkeld.
3 Actueel
Nummer 15
7 augustus 2013
Marten Otten, secretaris van de stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum, zet zich ervoor in om het nieuwe
ziekenhuis te voorzien van bedbanken op de verpleegkamers (fotografie Frank Noordanus).
Miljoenen atleten sporten elk jaar zonder incidenten.
4 Advertentie
Nummer 15
7 augustus 2013
BOUWSTEENTJES
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje
minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder
kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten, en
ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijst het
Bouwsteentje. De Bouwsteentjes hebben de vorm en smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in vier verschillende smaken.
EIWITRIJK
De Bouwsteentjes zijn verrijkt met hoogwaardige eiwitten. Iedere portie bevat een klein volume maar liefst 8 gram eiwitten.
Een gezonde volwassene heeft 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag nodig. Iemand
die ziek en ondervoed is, heeft juist meer eiwitten nodig; wel 1,5 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag.
IN DIEPVRIES EN KOELKAST
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, nu ook verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak.
Eenmaal ontdooid, kunnen ze nog 5 dagen in de koelkast bewaard worden.
BOUWSTEENTJES
Door de hoge concentratie eiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een uitkomst
bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. Maar
Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral echte traktatie, een
gebakje. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.
KLEIN EN SMAAKVOL
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling.
Nieuw is de smaak bosvruchten en wordt gelijk als lekkerste ervaren. Daarnaast zijn er
Bouwsteentjes chocolade, banaan en aardbei. Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje;
vergelijkbaar met een Petit Four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die
gedurende de dag regelmatig iets willen eten, maar opzien tegen grote porties en voedsel dat
snel verzadigt.
WAAROM ZIJN EIWITTEN ZO BELANGRIJK?
• Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling; ze helpen het lichaam op te
bouwen en te behouden
• Eiwitten leveren energie en bouwstoffen voor behoud van spieren, de aanmaak van
nieuw weefsel en nieuwe bloedvaten
• Eiwitten zijn belangrijk voor herstel, bijvoorbeeld voor wondgenezing.
• Eiwitten zijn belangrijke bouwstenen van leukocyten en lymfocyten, stoffen die
belangrijk zijn voor de afweer.
• Eiwitten dragen bij tot de vorming van gezonde botten.
• Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed.
• Eiwit zijn bouwstoffen van hormonen.
• Iemand die ziek/ondervoed is, heeft veel meer eiwitten nodig dan iemand die
gezond is.
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26
verkrijgbaar bij
Kleuters met extreem overgewicht blijken
jaren later vaak nog steeds te zwaar. Dit
geldt vooral voor kinderen uit sociaal eco-
nomisch zwakke(re) gezinnen. Zij hebben
een viermaal hogere kans op blijvend over-
gewicht dan kinderen met een betere soci-
aaleconomische achtergrond. Dit conclu-
deert psycholoog Pauline Jansen, die met
financiering van NWO (Nederlandse Orga-
nisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
een jaar onderzoek deed aan het Murdoch
Children’s Research Institute in Melbourne,
Australië. Ze publiceerde hierover in het
open-accesstijdschrift ‘PLOS ONE’.
Pauline Jansen toont in haar onderzoek aan
dat in de kindertijd de basis wordt gelegd voor
(sociaaleconomische verschillen in) overge-
wicht, waar op volwassen leeftijd vaak nog
sprake van is. De onderzoeksresultaten komen
voort uit lang lopend onderzoek onder bijna
5000 Australische kinderen die zijn onder-
zocht op vier-, zes-, acht- en tienjarige leeftijd.
Een op de vijf kleuters had overgewicht; 84
procent van hen was zes jaar later nog steeds te
zwaar. Hoe lager de sociaal economische posi-
tie van het gezin, des te hoger het gewicht van
het kind. Kinderen van ouders met een laag
inkomen of opleidingsniveau, hebben een tot
vier keer hogere kans op chronische obesitas
dan kinderen van ouders met een hoog inko-
men of opleidingsniveau. De onderzoeker ver-
wacht dat de onderzoeksresultaten tevens van
toepassing zijn op andere Westerse landen,
zoals Nederland.
De stof capsaïcine uit Spaanse rode peper
kan helpen om het jojo-eect te voorkomen.
Daarnaast stimuleert het de vetverbranding
tijdens het afvallen. Dit blijkt uit onder-
zoek van Pilou Janssens van het Maastricht
UMC+, dat recentelijkis gepubliceerd in het
wetenschappelijk tijdschrift ‘PLoS ONE’.
Vier op de tien vrouwen heeft last van een jojo-
effect, het voortdurend weer in gewicht aanko-
men na te zijn afgevallen. Dit wordt veroor-
zaakt door een verschil in energiebalans tijdens
en na het dieet houden. Tijdens het dieet hou-
den wordt er minder energie opgenomen waar-
door er ook minder energie wordt verbrand.
Het lichaam wordt zuiniger. Wanneer iemand
weer overstapt op een normaal eetpatroon en
meer gaat eten is het lichaam nog altijd afge-
stemd op het verbranden van minder energie.
Daardoor neemt het gewicht weer snel toe. De
stof capsaïcine in rode peper kan helpen om
dat te voorkomen. Een aantal proefpersonen
bracht voor het onderzoek viermaal 36 uur
door in een zogeheten respiratiekamer, een
ruimte waar onder meer het energiegebruik en
de vetverbranding kunnen worden gemeten.
Zij kregen tijdens de vier sessies verschillende
voedingen: een voor hen normale voeding
en een dieet met driekwart van de normale
energiewaarde. In beide situaties werd ook de
toevoeging van ongeveer één gram rode peper
(een halve theelepel) per maaltijd getest, gelijk
aan ongeveer tweeëneenhalve milligram capsa-
icine. Het toevoegen van chilipeper aan het di-
eet zorgde ervoor dat het verschil in energiege-
bruik met een normale voeding (zonder rode
peper) werd verkleind. Daardoor bleef tijdens
het dieet houden het energiegebruik vrijwel op
het oorspronkelijke niveau. Met als gevolg dat
bij het teruggaan naar het normale eetpatroon
het jojo-effect afgeremd werd. Ook ging bij de
proefpersonen de vetverbranding omhoog.
Het toevoegen van één gram rode peper per
maaltijd tijdens het dieet houden kan dus zelfs
nog een extra zetje geven bij het afvallen.
Met de bestaande formules is de hoeveel-
heid energie die kinderen op drie- of vier-
jarige leeftijd in rust verbruiken niet goed
te berekenen. De formules geven een over-
schatting van dit energieverbruik met acht
tot negentien procent, met name bij jonge
kinderen met overgewicht. Voedingsadvie-
zen die op deze formules gebaseerd zijn,
kunnen dan juist leiden tot nog meer over-
gewicht. Dit blijkt uit het proefschrift van
Anna Sijtsma, onderzoeker aan de Rijksuni-
versiteit Groningen.
De huidige formules om het energieverbruik
in rust van kinderen in te schatten zijn vooral
gebaseerd op het gewicht van het kind. Maar
volgens Sijtsma hangt het werkelijke energie-
verbruik samen met de hoeveelheid spieren,
dus de vetvrije massa. Aangezien kinderen
met overgewicht relatief meer vetmassa heb-
ben dan slanke kinderen geven de formules
vooral voor drie- en vierjarige kinderen met
overgewicht een grotere overschatting van het
energieverbruik, aldus Sijtsma. Voedingsadvie-
zen die op de formules zijn gebaseerd, kun-
nen dan voor nog meer overgewicht zorgen.
Sijtsma deed ook onderzoek naar de factoren
die een rol spelen bij het ontstaan van overge-
wicht bij kinderen van drie en vier jaar oud.
Op basis van de gegevens van 759 kinderen
stelde Sijtsma vast dat een korte slaapduur,
meer tijd achter een beeldscherm en een te-
levisie in de slaapkamer kunnen bijdragen
aan overgewicht op die jonge leeftijd. Meer
of minder buiten spelen had op deze leeftijd
nog geen invloed. Het onderzoek van Sijtsma
maakt deel uit van de langlopende GECKO-
studie van het UMCG, het Groningen Exper-
tise Centrum voor Kinderen met Overgewicht.
Dit onderzoek startte met ongeveer 2800 kin-
deren in 2006. De deelnemers worden vanaf
hun geboorte gevolgd tot aan de volwassen
leeftijd.
Ouderen die te weinig vitamine D binnen-
krijgen, hebben vaker moeite met fysieke
routinehandelingen zoals opstaan uit een
stoel en traplopen dan ouderen zonder een
vitamine D-tekort. Dit blijkt uit onderzoek
van drs. Evelien Sohl en collega’s van VU
medisch centrum in Amsterdam, dat gepu-
bliceerd is in het ‘Journal of Clinical Endo-
crinology & Metabolism’.
Vitamine D speelt een cruciale rol bij het sterk
maken en houden van botten en mogelijk
spieren. Naar schatting heeft zo’n vijftig pro-
cent van de ouderen een tekort aan deze stof.
“We zien dat ouderen die een tekort hebben
aan vitamine D meer kans lopen om beperkt
te worden in hun mobiliteit”, aldus onderzoe-
ker drs. Evelien Sohl. “Uit eerdere onderzoe-
ken weten we dat mensen met beperkingen
meer kans hebben om in een verpleeginrich-
ting terecht te komen en dat ze ook een hoge-
re kans op overlijden hebben.” De conclusies
volgen uit een onderzoek onder honderden
Nederlandse ouderen, onderdeel van de Lon-
gitudinal Aging Study Amsterdam.
Door middel van bloedtests bepaalden de
onderzoekers het vitamine D-gehalte van de
deelnemers. De proefpersonen beantwoord-
den vervolgens vragen over het uitvoeren
van dagelijkse handelingen, zoals gaan zit-
ten, opstaan uit een stoel, traplopen en een
korte wandeling maken. Hieruit bleek dat een
lager vitamine D-niveau samenhangt met een
grotere kans beperkt te zijn in minstens één
van deze handelingen. In de groep met oud-
ste proefpersonen rapporteerden de meeste
mensen met een redelijk tot prima vitamine
D-niveau geen enkele fysieke beperking. Maar
van de mensen uit die groep met een te laag
vitamine D-niveau meldde zeventig procent
minstens één beperking. “Onze bevindingen
suggereren dat een te laag niveau van vitamine
D bijdraagt aan het slechter kunnen uitvoeren
van dagelijkse fysieke handelingen en als ge-
volg daarvan het op zichzelf kunnen wonen”,
zegt Sohl. “Het toedienen van een vitamine D-
supplement zou een manier kunnen zijn om
dit tegen te gaan, maar dit moeten we verder
onderzoeken.”
Ouderen die te weinig vitamine D binnenkrijgen, hebben vaker moeite met fysieke routinehandelingen zoals opstaan uit een stoel en traplopen dan ouderen zonder een vitamine D-tekort.
Zware kleuter
blijft vaak dik
Spaanse rode peper helpt jojo-effect te voorkomen
Overschatting
energieverbruik
Een te laag niveau
van vitamine D draagt
bij aan het slechter
kunnen uitvoeren van
dagelijkse fysieke
handelingen
Vitamine D-tekort ouderen
5 Voeding
Nummer 15
7 augustus 2013
Het toevoegen van chilipeper aan het dieet zorgde ervoor dat het verschil in energiegebruik met een normale voeding
(zonder rode peper) werd verkleind.
6 Advertentie
Nummer 15
7 augustus 2013
ZEVEN BACTERIECULTUREN
Een multi van bacterieculturen heeft voordelen boven een
enkele bacteriecultuur, zoals verdubbeling van de kolonisatie-
capaciteit en onderlinge groeistimulatie. Dit komt onder meer tot
uiting in betere groeibevordering.
BESCHERMING EN GELEIDELIJKE AFGIFTE
Aadexil met gereguleerde afgifte in caplets (ronde tabletvorm).
Zeven bacterieculturen met een zeer ruime hoeveelheid levens-
vatbare probiotische bacteriën: 6x10
9
(6 miljard) kolonievormen-
de units (CFU). De levensvatbaarheid en activiteit in Aadexil is
gegarandeerd.
Tevens is per tablet 25 mg FOS (fructo-oligosacchariden) toege-
voegd.
PATENT
De gepatenteerde formulering met Bio-tract technologie zorgt
voor een goede kwalitiet en opname. Deze formulering zorgt er
voor dat de bacteriën vrijwel ongeschonden aankomen. Daarna
worden de bacteriën ter plaatse, verspreid over zes uur, geleide-
lijk afgegeven.
Hierdoor is, dankzij de Bio-tract technologie, gedurende een lan-
gere periode een constante hoeveelheid van de bacterieculturen
aanwezig.
Samenstelling probiotica 6 miljard CFU: lactobacillus fermentum,
lact. plantarum, lact. acidophilus, lact. rhamnosus, lact. salivarius,
bidobacterium bidum, bidobacterium longum.
Aadexil is voor alle leeftijdsgroepen geschikt; ook voor kinderen
vanaf twee jaar. Aadexil wordt aangeboden in caplets (ronde,
makkelijk in te nemen tabletten).
Aadexil 30 caplets € 17,95
Aadexil 90 caplets € 47,95
Aadexil met
zeven bacterieculturen
probiotica met
geleidelijke afgifte
Springeld Nutraceuticals, T 0186 626173 E info@springeldnutra.com
Health through nature, science and innovation
eye q
E en slimme formule met
omega-3 en omega-6 vetzuren
Al vele jaren niet voor
niets eerste keus voor
kinderen, tieners en
hun ouders!
Als je supplementen adviseert voor kinde-
ren, moet je zeker zijn van je zaak. Veel ou-
ders vragen zich nu af of hun kind een ge-
zuiverd visoliesupplement krijgt en of het
veilig is voor hun kinderen. Eye Q staat voor
kwalitatief hoogwaardige en zuivere visolie.
Vis en visolie kan mogelijk verontreinigd zijn
met dioxines, pcb’s en zware metalen. Dit is
afhankelijk van het soort vis, wat de vis eet en
de herkomst van de vis.
De visolie die voor Eye Q gebruikt wordt, is
afkomstig van de schonere Zuidelijk Stille
Oceaan. De gebruikte vissoorten zijn duur-
zaam gevangen ansjovis en sardines, die
zich voeden met plantaardig plankton. De
vis wordt in een periode gevangen wanneer
het een hoog gehalte aan EPA bevat. Deze
factoren maken dat de vis minimale hoeveel-
heden aan milieuvervuilende stoen bevat
en tevens van nature een hoog EPA-gehalte
heeft.
De meetwaarden van mogelijk vervuilende
stoen vallen ruim binnen de limieten die
door de Europese Unie zijn gesteld. Vaak zijn
ze niet eens meetbaar. Vervolgens wordt met
behulp van een hoogwaardig productiepro-
ces een natuurlijke, zuivere EPA-rijke visolie
van hoogwaardige kwaliteit vervaardigd.
Elke productie wordt door een onafhankelijk
laboratorium geanalyseerd op de aanwezig-
heid van schadelijke stoen zoals dioxines,
pcb’s en de zware metalen lood, kwik en cad-
mium.
Uitsluitend die producties die voldoen aan
de meest strenge kwaliteitsnormen worden
voor Eye Q visolie gebruikt.
Eye Q bevat een bijzonder en natuurlijke
EPA-rijke visolie die veilig is voor dagelijks
gebruik, ook voor jonge kinderen.
Eye Q is een bijzonder, natuurlijk voedings-
supplement met een combinatie van ome-
ga-3 (EPA en DHA) en -6 vetzuren (GLA). Het
lichaam kan de hoogonverzadigde omega-3
en -6 vetzuren in kleine hoeveelheden zelf
maken, maar is verder afhankelijk van voe-
ding. Een goede aanvulling op de voeding
kan dan bestaan uit visolie en teunisbloem-
olie.
OMEGA-3 VETZUREN
Visolie bevat grote hoeveelheden van de
belangrijke omega-3 vetzuren EPA en DHA.
DHA is vooral belangrijk tijdens de eerste
levensjaren. Vervolgens is EPA van belang,
vooral vanaf het 3e levensjaar.
Veel visoliesupplementen bevatten een bijna
evenredige hoeveelheid EPA ten opzichte
van DHA. Eye Q bevat een EPA–rijke visolie
in de natuurlijke verhouding van 3 delen EPA
en 1 deel DHA. Dit is de hoogst haalbare ver-
houding in de natuur.
OMEGA-6 VETZUREN
Teunisbloemolie is een rijke bron van Gam-
ma Linoleenzuur (GLA), een gunstig ome-
ga-6 vetzuur voor het lichaam.
WAAROMOOK OMEGA-6?
Het gunstige omega-6 vetzuur GLA (gam-
ma-linoleenzuur) wordt in principe in het li-
chaamgesynthetiseerd uit linolzuur en is van
belang bij de aanmaak van ontstekingsrem-
mende stoen.
Het is algemeen bekend dat we teveel li-
nolzuur binnenkrijgen vooral via dierlijke
producten, fast-food en kant-en-klaar maal-
tijden.
Extra nadelig zijn bepaalde (voedings- en
genetische) factoren die de omzetting van
linolzuur naar GLA bemoeilijken, zoals tekor-
ten aan magnesium en vitamine B6. Het kan
dus gebeuren dat linolzuur niet (voldoende)
wordt omgezet in GLA. Het overtollige linol-
zuur zal dan omgezet worden in arachindon-
zuur dat ontstekingen juist in de hand werkt.
Verrijking van voeding met GLA of inname
van een supplement met GLA biedt wel de
voordelen, maar veroorzaakt geen toename
van het ongunstige arachidonzuur.
De omzetting van linolzuur naar GLA is ge-
brekkig, evenals de omzetting van alfa-lino-
leenzuur naar EPA en DHA.
NATUURLIJKE VISOLIE GOED OPNEEMBARE
BRONVAN OMEGA-3-VETZUREN
De vorm waarin de omega-3-vetzuren (EPA
en DHA) voorkomen in de verschillende voe-
dingssupplementen, is van invloed op de op-
neembaarheid van de vetzuren.
Een Deense onderzoek, uitgevoerd aan de
universiteit van Kopenhagen, laat zien dat
omega-3-vetzuren in natuurlijke vorm
beter worden opgenomen in het lichaam
dan de meer en meer gebruikte ethylesters
van omega-3-vetzuren.
Een veelgebruikte vormvan omega-3-vetzu-
ren in voedingssupplementen zijn ethyl-
esters, waarmee je hoog kunt doseren.
Zij worden met een extra bewerking gepro-
duceerd uit visolie, die dan niet meer in zijn
natuurlijke staat is.
Bovendien wordt bij de stofwisseling van
ethylesters in de lever mogelijk ethanol (al-
cohol) gevormd. Zeker voor zuigelingen en
kinderen is dit ongewenst.
De vorm van omega-3-vetzuren, die voor Eye
Q gebruikt zijn, zijn de natuurlijke triglyceri-
den, zoals ze voorkomen in visolie.
Adviseer daarom Eye Q visolie voor kinderen.
Al vele jaren eerste keus voor kinderen, tie-
ners en hun ouders!
Eye Q in verpakkingen met 60 en 210 softgels
Eye Q Chew 180 kauwcapsules met aardbeismaak
Eye Q liquid 200 ml met citrussmaak
PEROZIN
Medisch hulpmiddel bij spier- en gewrichtspijn
TC CuraSense BV, Oud-Beijerland | T 0186 - 622888 | E info@curasense.com
Chronische pijn aan gewrichten als knie, pols, elleboog of pijn in de rug wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen.
Blessures veroorzaken meestal zwellingen en pijnlijke spieren. Bij beiden is het verstandig omde pijnlijke plek te koelen.
PEROZIN is onder andere verkrijgbaar via gezondheidswinkels in een tube van 100 ml voor € 16,95
VERKOELI NG BRENGT VERLI CHTI NG
PEROZINwerkt:
t snel, eectief en langdurig
t bij gevoelige, stijve en vermoeide spieren
t door cryotherapie (koudebehandeling)
t voor alle gewrichten
t NFU natuurlijke ingrediënten

CRYOTHERAPIE
PEROZIN crème is een nieuw medisch hulpmiddel bij spier- en gewrichtspijn dat werkt volgens het principe van cryotherapie (koudebehande-
ling). Door het verdampen van de alcohol ontstaat een verkoelend eect en kan het de pijn verlichten. De crème is onder andere te gebruiken
bij acute pijn in gewrichten en spierweefsel, vermoeide en gevoelige spieren én bij ochtendstijfheid.
SPECIALE EXTRACTIE
PEROZIN bevat de natuurlijke ingrediënten pepermunt, rozemarijn, gember en arnica, die met een speciale extractiemethode verkregen wor-
den. Hierdoor ontstaat een goede synergie.
n.
oelen.
(ko debehande eeee
Nieuwe crème op basis van cryotherapie helpt bij acute pijn
in gewrichten en bij gevoelige spieren
Echincell echinacea
3-voudig gestandaardiseerd
biologisch - gepatenteerd
Echincell bevat een gepatenteerde vormvan echinacea dat is gestandaardiseerd
op drie verschillende bioactieve componenten.
Echincell echinacea 60 capsules € 13,95. Verkrijgbaar via gezondheidswinkels.
De ziekenhuisapotheek van het Wilhelmina
Ziekenhuis Assen (WZA) en GGZ Drenthe
zijn een langdurige samenwerking aan-
gegaan. Het contract voor de levering van
medicatie door de ziekenhuisapotheek van
het WZA aan GGZ Drenthe is verlengd tot na
2020. Daarnaast zijn de apothekers van het
WZA nauw betrokken bij het opzetten van
een zorgstraat voor de poliklinische patiën-
ten van GGZ Drenthe.
 
De ziekenhuisapotheek van het WZA levert de
farmaceutische zorg voor patiënten van het
WZA en voor de patiënten van diverse externe
instellingen. GGZ Drenthe is met ongeveer
zevenhonderd bedden een belangrijke keten-
partner van de ziekenhuisapotheek van het
WZA. Hans Mulder, ziekenhuisapotheker en
hoofd van de apotheek, is blij met de contract-
verlening. “Uit deze langdurige overeenkomst
spreekt het vertrouwen dat beide instellingen
in elkaar hebben. Bovendien biedt dit goede
mogelijkheden voor een intensievere samen-
werking, waarbij GGZ Drenthe gebruik kan
maken van de expertise van onze apothekers
op het gebied van de psychiatrie.” Die samen-
werking start dit najaar met de ontwikkeling
van een zorgstraat voor poliklinische patiën-
ten. Onderzocht wordt welke zorg de poli-
klinische patiënten nodig hebben voor zij de
spreekkamer van de arts ingaan. “Denk hierbij
aan informatie over het gebruik van medicatie
en de gevolgen van bepaalde medicijnen voor
onder meer het gewicht. Zaken waarbij het
niet altijd lukt ze tijdens een spreekuur goed
te bespreken, maar die voor een patiënt wel
van belang zijn”, zegt Mulder. Een promoven-
dus, die wordt bekostigd door GGZ Drenthe,
zal dit onderzoek leiden. In dit project wordt
samengewerkt met het UMCG en het Rob Giel
Onderzoekscentrum.
“Schiet me maar meteen dood, ik wil niets
horen, ik wil geen behandeling.” De reactie
van Kitty van Mil was duidelijk. Haar onco-
loog, Victor van der Vlugt, had haar net
verteld dat ze een ernstige vorm van borst-
kanker had. Drie weken later startte ze toch
de behandeling in het UMC St Radboud
in Nijmegen. Dat zegt vooral iets over de
manier waarop de arts met haar omging.
Authenciteit, betrouwbaarheid, empathie,
betrokkenheid. Naast kundigheid draait het
bij zorgprofessionals om die eigenschap-
pen, vindt Kitty van Mil. Authentiek is in elk
geval de theatervoorstelling ‘Vals Plat’ die
Kitty maakte op basis van haar eigen ziek-
tegeschiedenis. Maar ook kwetsbaar, sterk
en liefdevol.
De kans dat ze deze ingewikkelde kanker
zou overleven, was klein, waarschuwde haar
onco loog. Hij wilde ervoor gaan, als Kitty
de regie in zijn handen zou leggen. “Jij mag
alle rollen spelen. Maar ik ben de regisseur.”
Zo gebeurde het. Er is zelfs een echte voor-
stelling uit gegroeid. Geschreven vanaf de
tweede chemokuur. “Ik zei: als ik blijf leven
dan doe ik twee dingen. Ik maak een voorstel-
ling en ik klaag mijn huisarts aan.” Theater is
een bekende wereld voor Kitty van Mil. Ze is
onder meer docent communicatie en theater
aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
(HAN), regisseur van de Campustheater-
groep en docent aan de Nederlandse Musical-
academie. Tijdens de (derde uitverkochte)
voorstelling in het intieme Campustheater in
Nijmegen neemt Kitty de bezoekers mee naar
haar babytijd. Haar eerste confrontatie met
kanker. Haar vader stierf op 25-jarige leeftijd
aan deze ziekte. Het decor is sober en door-
dacht. Het rood van de cytostatica en het wit
van de doktersjas bepalen het podium en
n atuurlijk Kitty die zich levenslustig tussen
witte fiets, rode hangmat en stoel beweegt.
Ze weet met haar stem, haar verteltrant, de
bezoekers mee te trekken in haar verhaal.
Authentiek en kwetsbaar, nergens zielig. Kitty
schreef de teksten zelf, de regie is in handen
van Michaël van Buuren. Over veel van haar
lichaam, zegt ze, was ze onzeker. Maar niet
over haar borsten. Daarop was ze oprecht
trots, vertelt ze een volle zaal. Vanwege haar
grote angst voor borstkanker zou de huisarts
jaarlijks, of als ze daar behoefte aan had meer-
dere keren per jaar, haar borsten onderzoeken.
Kanker speelt in de familie een te grote rol.
Haar moeder kreeg het twee keer, haar half-
zusje en haar tante werden erdoor getroffen.
Maar een mammografie, dat was niet nodig
vond de huisarts. In december 2010 bleek
Kitty een ingewikkelde ernstige borstkanker te
hebben. “Ik wil niet.” Dat schreeuwt ze op het
podium, maar had ze ook in het ziekenhuis
luid en duidelijk aangegeven.
Ze verzette zich heftig tegen de ziekte, tegen de
behandelingen, tegen de amputatie en tegen
de behandelaars. “Maar ik had een toponco-
loog. Zijn manier van communiceren heeft
me over de streep getrokken. Daardoor ben
ik de behandeling begonnen. Hij wekte ver-
trouwen”, vertelt ze later. Op het podium is
ze open over de onorthodoxe wijze waarop
ze haar verzet uitschreeuwde, een manier die
door de verpleging niet altijd werd begrepen
en gewaardeerd. De eerlijke manier waarop ze
zichzelf als tegenstribbelende patiënt neerzet,
wekt bewondering. Op het podium staat geen
gewillig slachtoffer, maar een (ex-) patiënt
met een eigen wil. Iemand die 37 chemo-
kuren, een borstamputatie, bestralingen en
een borst reconstructie onderging en er een
harde, eerlijke voorstelling over maakte. Dat
kreeg ze voor elkaar. En ook haar tweede
doel: een klacht indienen tegen de huisarts,
haalde ze. De huisarts is door het Regionaal
Medisch Tuchtcollege berispt omdat hij haar
een mammografie heeft geweigerd, terwijl hij
wist hoezeer kanker voorkwam in de familie.
‘Vals Plat’ (over kanker, over de rol van be-
jegening, over de communicatie tussen arts
en patiënt, over wat het betekent om patiënt
te zijn), heeft in juni drie keer in het theater
gestaan. In september en oktober is het
stuk nog twee keer te zien. Meer informatie:
www.campustheater.nl. Kitty van Mil wil dit
stuk op verzoek ook spelen in de theaters van
ziekenhuizen. Neem daarvoor contact op met
Kitty.vanMil@han.nl.
Door Marja den Otter
Start onderzoek
‘Fitter na kanker’
Apotheek WZA en GGZ samen
Als ik blijf leven maak
ik een voorstelling
‘Ik had een toponcoloog’
7 Patiëntenzorg
Nummer 15
7 augustus 2013
Jeeves, gastvrijheid en angstreductie
Jeeves is marktleider in diensten rondom vervoer, begeleiding, aankomst en vertrek
bij ziekenhuizen en klinieken. Diensten die door ziekenhuizen aan patiënten en
bezoekers worden aangeboden. Tevens leveren we als Senior Service professionele
mantelzorg die senioren ondersteunt na hun vertrek uit het ziekenhuis. Minder stress is
een betere behandeling.
F 010 - 43 33 941
E info@jeeves.nl
W www.jeeves.nl
Steupelstraat 40,
3065 JE Rotterdam
T 010 - 43 33 921
Nieuwe Held 2012 Genomineerde: Jeeves is onderscheiden voor echt maatschappelijk ondernemen:
Parkeerservice
Gastheer
Thuisbrengservice
Professionele
mantelzorg
Golfcarservice
Kitty van Mil
Het Helen Dowling Instituut en Roessingh
Research and Development zijn samen het
onderzoek ‘Fitter na kanker’ gestart. Doel
van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in
de werking van twee bestaande e-therapie-
en die gericht zijn op het verminderen van
chronische vermoeidheid na kanker. Het
onderzoek loopt tot juni 2016.
Vermoeidheid na kanker heeft een grote
invloed op het leven van de patiënt doordat
het dagelijkse bezigheden enorm kan beper-
ken en re-integratie kan frustreren. E-therapie
(begeleiding op afstand via internet) is een
veelbelovende vorm van therapie voor deze
doelgroep, omdat e-therapie thuis gevolgd
kan worden wanneer het de patiënt het beste
uit komt. Onderzoek naar de werking van
deze e-therapieën is nodig om het zorgaanbod
te verbeteren.
Controlegroep
Voor ‘Fitter na kanker’ zullen in totaal 330
deelnemers geworven worden die lijden aan
chronische vermoeidheid na kanker. Door
middel van loting worden deelnemers tot een
van de drie onderzoeksgroepen ingedeeld: een
van de twee e-therapieën met persoonlijke be-
geleiding, ofwel de controlegroep. Voor meer
informatie en aanmelding gaat men naar
www.fitternakanker.nl. Dit onderzoek wordt
mogelijk gemaakt door het Alped’HuZes/
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)-fonds.
Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt
professionele psychologische zorg, verricht
wetenschappelijk onderzoek en biedt scholing
aan artsen en verpleegkundigen werkzaam in
de oncologie. Alle activiteiten zijn erop gericht
mensen en hun naasten te helpen de ziekte
kanker emotioneel te verwerken.
Het Brugada-syndroom, een aandoening
die kan leiden tot levensgevaarlijke hart-
ritmestoornissen, kan veroorzaakt worden
door afwijkingen in meerdere genen. Dit
blijkt uit een onderzoek onder leiding van
prof. dr. Bezzina, AMC-hoogleraar Molecu-
laire cardiogenetica, dat onlangs werd
gepubliceerd in het wetenschappelijke
tijdschrift ‘Nature Genetics’.
Het Brugada-syndroom is een familiaire aan-
doening die levensgevaarlijke hartritmestoor-
nissen kan veroorzaken met plotse hartdood
op relatief jonge leeftijd tot gevolg. Naar schat-
ting lijdt wereldwijd een op de 10.000 mensen
aan dit syndroom. Tot nu toe wordt bij slechts
dertig procent van die patiënten een geneti-
sche afwijking gevonden. De reden daarvoor
is dat er slechts wordt gezocht naar zeldzame
DNA-afwijkingen in één enkel gen. Uit het
huidige genetisch onderzoek blijkt nu dat
het Brugada-syndroom ook veroorzaakt kan
worden door een combinatie van veel voorko-
mende variaties in verschillende genen.
Onderzoekers van het Maastricht UMC+
tonen aan dat het menselijk lichaam ge-
durende regelmatige periodes van kou in
staat is tot de productie van bruin vet. Bij
proefpersonen nam als gevolg daarvan
eveneens hun energiegebruik toe. De be-
vinding dat het lichaam extra bruin vet
aanmaakt in de kou kan mogelijk ingezet
worden bij het ontwikkelen van therapieën
voor gewichtsbehoud en -verlies.
De mens beschikt over twee verschillende
typen vet: wit en bruin. De witte variant zorgt
voor energieopslag in het lichaam, terwijl
de bruine variant juist energie gebruikt om
warmte te produceren. Over het algemeen zijn
mensen met veel bruin vet dan ook slanker.
Het is bekend dat bruin vetweefsel wordt ge-
activeerd tijdens kou om het lichaam warm te
houden en dat het in knaagdieren bijdraagt
aan gewichtsregulatie. De gevonden gegevens
wijzen er op dat blootstelling aan kou kan
bijdragen aan het verminderen van het
lichaamsgewicht.
Een op de zeven jongeren heeft na het uit-
gaan last van een piep in de oren. Dit blijkt
uit een rapport van de commissie prevENT
van de Nederlandse Vereniging van Keel-
Neus- Oorartsen. Uit het onderzoek blijkt
ook dat minder dan de helft van de onder-
zochte jongeren zich er van bewust was
dat gehoorschade door harde muziek kan
worden voorkomen. Op basis van deze ge-
gevens willen Nederlandse KNO-artsen
voorlichting geven op basisscholen over
preventie van gehoorschade.
Al dit jaar wordt er verspreid over het land
door KNO-artsen voorlichting gegeven over
gehoorschade door harde muziek en hoe dit
kan worden voorkomen aan leerlingen van
groep zeven en acht. Aanleiding voor de be-
wustwordingscampagne is het rapport van
commissie prevENT van de Nederlandse
KNO-vereniging, gesubsidieerd door Stich-
ting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.
Het rapport is gebaseerd op de gegevens die
de commissie heeft vergaard tijdens het FRISS
XXL 2012 evenement in de Heineken Music
Hall in Amsterdam. Op dit evenement voor
twaalf- tot vijftienjarigen werden gratis oor-
doppen met geluidsfilter uitgedeeld aan een
kwart van de bezoekers. Door middel van
vragenlijsten werd een inventarisatie gedaan
naar het actuele luistergedrag. Daarnaast werd
gekeken naar de kennis en bewustzijn ten aan-
zien van gehoorschade door harde muziek en
het voorkomen van een piep in het oor. Bijna
97 procent van de ondervraagde bezoekers was
in het bezit van een MP3-speler, sommigen al
vanaf zes jaar.
Van de 467 ondervraagde bezoekers bleek één
op de zeven vaak of constant last te hebben
van een piep in de oren na het luisteren naar
harde muziek. Binnen deze groep was er een
evenredig aantal jongeren van het vmbo,
havo en vwo en waren er evenveel jongens
als meisjes. Het aantal uren muziekexpositie
bleek niet van belang. Minder dan de helft
van de bezoekers was zich er van bewust dat
gehoorschade door harde muziek kan worden
voorkomen. Op grond van deze gegevens lijkt
het zinvol om al preventieve voorlichting te
geven op de basisschool. De vereniging hoopt
hiermee aan te sluiten op de Kamervragen die
dit voorjaar zijn gesteld en hoopt het inzicht
in lawaaischade bij jongeren te vergroten.
Eiwit verbetert
functie spieren
Therapietrouw
antibioticakuur
Nieuw inzicht in
plotse hartdood
Lichaam in kou
maakt bruin vet
Minder dan de helft van
de bezoekers was zich er
van bewust dat gehoor-
schade door harde muziek
kan worden voorkomen.
KNO-artsen gaan
naar basisscholen
Bijna 97 procent van de ondervraagde bezoekers was in het bezit van een MP3-speler, sommigen al vanaf zes jaar.
Invloed medicijnen op chemotherapie
Chemotherapie en de medicatie die een
kankerpatiënt thuis gebruikt kunnen
elkaar beïnvloeden. Onderzoek door de
ziekenhuisapotheek van Meander Medisch
Centrum (Amersfoort) verbetert de af-
stemming en daarmee de medicatieveilig-
heid voor de patiënt.
Dat blijkt uit onderzoek van Inge de Pater,
in opleiding tot farmaceutisch consulent. Zij
studeerde af op dit onderzoek in samenwer-
king met de afdeling Oncologie van Meander
Medisch Centrum. Hierbij werd gekeken
naar het gebruik van thuisgeneesmiddelen
in combinatie met de chemokuur. De Pater:
“Zes weken lang onderzochten we of thuis-
geneesmiddelen en chemotherapie op elkaar
reageerden. Bij vijf procent van de patiënten
vond een mogelijke reactie plaats waarbij het
raadzaam was met de oncoloog te overleggen.
Dit aantal komt overeen met vergelijkbare
onderzoeken bij andere ziekenhuizen.” Op
de afdeling Oncologie worden de chemokuur
en de thuismedicatie met de patiënt door-
genomen. Vervolgens maakt de ziekenhuis-
apotheek de chemotherapie voor de patiënt
klaar voor toediening via een infuus of injec-
tie. Hierbij controleert de ziekenhuisapotheek
of de middelen naast elkaar gegeven
mogen worden. Meander Medisch Centrum
werkt aan optimale aansluiting van de auto-
matiseringssystemen voor de chemokuren en
voor de overige medicatie. “Voor de grootst
mogelijke veiligheid doen we de medicatie-
bewaking zowel automatisch als handmatig.
Hoewel dit meer tijd kost, gaan we hier van-
wege de goede resultaten mee door, want dit
garandeert goede medicatieveiligheid.”
Onderzoekers van het Franse instituut
Inserm (Lille) hebben in samenwerking met
wetenschappers van de Universiteit Maas-
tricht (NUTRIM) aangetoond dat het eiwit
Rev-erb- de spierfunctie bij muizen kan
verbeteren.
De resultaten van deze studie zijn relevant
voor de ontwikkeling van nieuwe farma-
cologische strategieën bij de behandeling
van metabole ziekten zoals type 2 diabetes
en bij aandoeningen die gepaard gaan met
verminderde spierfunctie (myopathieën).
Van Rev-erb- was al bekend dat het een rol
speelt bij de regulatie van genen betrokken
bij het metabolisme van vetzuren en glucose,
de vorming van vetweefsel en de werking van
de biologische klok. Volgens de onderzoekers
biedt hun ontdekking toekomstperspectieven
voor de regulatie van metabole ziekten zoals
diabetes. Rev-erb- kan bijvoorbeeld helpen
om de biologische klok te synchroniseren,
die vaak verstoord is bij diabetes type 2, en de
werking van mitochondriën te verbeteren.
Veel patiënten die antibiotica voor hoest-
klachten krijgen, maken de kuur niet af of
beginnen er zelfs helemaal niet aan. Dat
ontdekten onderzoekers die de therapie-
trouw bij antibioticagebruik voor hoest-
klachten onderzochten in dertien Euro-
pese landen. Vakblad H&W publiceert deze
maand hun bevindingen.
De onderzoekers benadrukken dat de huisarts
het belang van therapietrouw expliciet met
de patiënt moet bespreken. Een internatio-
nale groep wetenschappers, de GRACE Project
Group, ging in dertien Europese landen het
daadwerkelijke antibioticagebruik na bij
patiënten met een lageluchtweginfectie die
van de huisarts een antibioticakuur hadden
gekregen. Ongeveer zestig procent van deze
patiënten hield zich niet volledig aan de kuur
en meer dan veertig procent gaf aan dat ze de
voorgeschreven antibioticakuur niet had afge-
maakt. Een groot deel van de patiënten begon
helemaal niet aan de kuur; in Nederland maar
liefst 38 procent.
‘Troostcadeautjes’ voor kinderen
Jonge patientjes van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam krijgen bij een bezoek aan het ziekenhuis of de polikliniek
een ‘troostcadeautje’. Daarvoor gaan de Vrienden van het Franciscus Vriendenfonds, Woonzorgcentrum Laurens Den
Hoogenban en Buurtcentrum Plein 13 in Overschie de komende drie jaar zorgen. De medewerkers van de polikli-
nieken waar jonge patiëntjes komen, kwamen op het idee om de behandeling die de kinderen te wachten staat, te
verzachten. Wat geeft een kind tenslotte meer afleiding dan een speelgoedje?Deze ‘troostcadeautjes’ zijn bedoeld voor
kinderen die de poliklinieken of de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis bezoeken.
8 Gezondheid
Nummer 15
7 augustus 2013
Inge de Pater, farmaceutisch consulent in opleiding
in Meander Medisch Centrum, studeerde af op een
onder zoek naar het veiliger gebruiken van thuisgenees-
middelen in combinatie met de chemokuur (foto Marie-
Catrien Goddijn / Meander Medisch Centrum).
De vaatchirurgen van Ziekenhuis Bethesda
(Hoogeveen) behandelden vorige maand
met een van de modernste spataderlaser-
therapieën, EndoVeneuzeLaserTherapie
(EVLT), de 850ste spataderpatiënt. Sinds
2011 kunnen patiënten voor onderzoek en
behandeling van spataderen terecht in het
Bethesda Flebologie Centrum van Zieken-
huis Bethesda.
Het Bethesda Flebologie Centrum biedt
diverse spataderbehandelingen en de aller-
nieuwste lasertechnologie, waaronder EVLT,
om patiënten klachtenvrij te maken. “Patiën-
ten worden op één ochtend onderzocht,
ze krijgen een diagnose en er wordt een be-
handelplan opgesteld”, vertelt vaatchirurg
M.E. Bodegom. “De ervaringen zijn zeer
positief.” Het Bethesda Flebologie Centrum
is een samenwerking tussen vaatchirurgen,
dermatologen en vaatlaboranten.“We maken
gebruik van elkaars kennis en kunde. Hier-
door leveren we voor elke patiënt passende
en kwalitatief hoogwaardige zorg. Omdat alle
specialisten tegelijk aanwezig zijn, vindt er
direct overleg plaatsen weet de patiënt na een
bezoek aan het ziekenhuis waar hij aan toe is.”
Bij de spataderlasertherapie EVLT wordt een
dun laserslangetje in een spatader gebracht,
die vervolgens met behulp van laserenergie
wordt dichtgemaakt. De therapie is vrijwel
geheel pijnloos. Er is geen ziekenhuisopname
voor nodig en de klachten zijn na de behande-
ling vaak direct verminderd of verdwenen.
Het laserteam van het Bethesda Flebologie Centrum van Ziekenhuis Bethesda (foto Sander Drooglever].
Voor de ontwikkeling van een
RNA-therapie tegen kanker hebben onder-
zoekers van het UMC St Radboud (Nijme-
gen) een half miljoen subsidie ontvangen
van Technolo giestichting STW. De thera-
pie, die met InteRNA Technologies wordt
ontwikkeld, berust op het toedienen
van microRNA’s waardoor kankercellen
hun tumoreigenschappen verliezen. De
onderzoekers bekijken of uitzaaiing van
kankercellen inder daad wordt belemmerd
en tumorcellen gevoeliger worden voor
chemotherapie.
Tumoren die in organen zoals prostaat,
blaas, darm of alvleesklier ontstaan, zijn
‘vaste’ tumoren. De cellen van zo’n tumor
zitten stevig aan elkaar vast en vormen een
bolletje dat steeds verder uitgroeit. Als zo’n
eerste, primaire tumor tijdig wordt ontdekt
is hij vaak nog te behandelen. Veel moeilij-
ker wordt het, wanneer er al cellen van die
tumor zijn uitgezaaid en op andere plaatsen
in het lichaam nieuwe tumoren hebben ge-
vormd. “Voordat zo’n cel van een prostaat-
tumor ergens anders een nieuwe tumor ver-
oorzaakt, is er al ongelooflijk veel gebeurd”,
zegt hoogleraar experimentele urologie Jack
Schalken. “Een tumorcel in de prostaat moet
zich eerst losweken van zijn buren waar hij
sterk mee is verankerd. Daarna moet hij door
het prostaatweefsel reizen, op zoek naar de
bloedbaan en zich door de wand van het
bloedvat wringen. Overleeft hij het verblijf
in de vijandige bloedbaan, dan moet hij weer
ergens landen, opnieuw door de bloedvat-
wand kruipen en zich vestigen op een plaats
waar hij weer kan uitgroeien tot een tumor.”
De stap waarbij de tumorcel zich losmaakt
van zijn buren is essentieel voor de uitzaai-
ing van kanker. In die fase ondergaat de cel
een enorme gedaanteverandering. Hij licht
het anker, lost de trossen en hijst de zeilen.
Schalken: “Om die stappen te kunnen
maken legt de cel sommige genen en eiwit-
ten het zwijgen op, terwijl hij tegelijker-
tijd andere genen en eiwitten activeert en
aanmaakt. De cel krijgt zo een heel ander
karakter. In biolo gische termen spreken we
dan van een overgang van een epitheliale cel
naar een mesenchymale cel; ofwel Epitheli-
ale naar Mesenchymale Transitie, afgekort
tot EMT.” “De prostaatkankercellen kunnen
alleen maar migreren als ze deze gedaante-
verandering doormaken”, zegt urologisch
onderzoeker Gerald Verhaegh. Daarom
richten de projectaanvragers Verhaegh en
Schalken zich, samen met het biotechnolo-
giebedrijf InteRNA, op deze essentiële stap
om te zien of ze die kunnen blokkeren of
terugdraaien. Verhaegh: “Het gedrag van
een cel wordt vooral uitgevoerd door eiwit-
ten. Die eiwitten worden via messengerRNA
(mRNA) afgeschreven van ons DNA, onze
genen. Ongeveer twee procent van ons DNA
wordt gebruikt voor het maken van eiwitten.
Lange tijd dachten we dat de rest - ongeveer
98 procent! - bestond uit ‘junk’ DNA, uit ge-
netisch afval zonder enige functie.” “Stel dat
het microRNA die ‘EMT-cellen’ inderdaad
weer terugduwt naar hun oorspronkelijke
vorm en gedrag”, zegt Verhaegh, “dan wor-
den ze in principe óók weer ge voeliger voor
chemotherapie. Dat is het tweede aspect dat
ik ga onderzoeken”.
Het microRNA
maakt de chemotherapie
effectiever
Nieuw wapen tegen kanker
9 Innovatie in de Zorg
Nummer 15
7 augustus 2013
Tentoonstelling
‘De Gezonde Mens’
Bethesda lasert 850ste patiënt
OvuSense
TM
Zwanger worden?
Met OvuSense
TM
breng je je menstruatiecyclus
nauwkeurig in beeld.
OvuSense
TM
toont je eisprong aan
en voorspelt je volgende vruchtbare periode!
Meer weten?
www.ovusense.nl
OvuSense
TM
is een product van VanWensTotWieg.nl
Krijg inzicht in je cyclus!
V
o
l
g

o
n
s

o
p

T
w
i
t
t
e
r
:
@
v
a
n
w
e
n
s
t
o
t
w
i
e
g
Het Nieuwe Instituut presenteert van
21 september tot en met 5 januari 2014
‘De Gezonde Mens’, een tentoonstelling
over gezondheid als ontwerpdomein in het
Designhuis in Eindhoven. Curator Sabine
Wildevuur toont hoe technologie, inno-
vatie en ontwerp de zorgsector in de loop
van de geschiedenis hebben beïnvloed, en
welke mogelijkheden zich nu en in de toe-
komst aandienen.
Het Nieuwe Instituut wil met ‘De Gezonde
Mens’ aandacht vragen voor de belangrijke
bijdrage die ontwerpers leveren en kunnen
bieden aan het zorgvraagstuk in de samenle-
ving. Door de eeuwen heen heeft de weten-
schap een enorme hoeveelheid kennis ver-
gaard over het bestrijden en voorkomen van
ziekten, niet alleen door het belang van goede
voeding en een gezonde leefomgeving te be-
nadrukken, maar ook door de ontwikkeling
van hoogwaardige technologie. Ontwerpers
zijn altijd nauw bij dat proces betrokken ge-
weest. Wat valt er te leren van het verleden?
En welke rol kunnen kunst, toegepaste games,
apps, 3D-printen en bijvoorbeeld robots spe-
len in actuele vraagstukken? ‘De Gezonde
Mens’ toont werk van ontwerpers, onderzoe-
kers en kunstenaars uit de vijftiende eeuw
naast actuele ontwerpen. Meer informatie:
www.hetnieuweinstituut.nl. Kankercel
Innovatie in de Zorg 10 Advertentie
Nummer 15
7 augustus 2013
Urogyn B.V. heeft een nieuw injecteerbaar implantaat
ontwikkeld dat in vloeibare vorm op 4 plaatsen rond
het midden van de plasbuis geïnjecteerd wordt waar-
na het uithard tot een flexibel rubberachtig bolletje.
Het product wordt met veel succes toegepast zowel
bij vrouwen (Urolastic) als bij mannen (Prolastic) met
stressincontinentie. De methode verloopt snel en
pijnloos onder lokale verdoving. Het materiaal ver-
groeit niet met het weefsel maar wordt ingekapseld
in bindweefsel. Het is daarom ook vrij eenvoudig te
verwijderen indien noodzakelijk. Omdat het mate-
riaal niet wordt afgebroken is de werking langdurig.
Voor mannen vormt Prolastic een uitkomst omdat
bestaande middelen invasief en weinig effectief zijn.
Voor vrouwen bestaan er bandjes die effectief zijn
maar de ingreep is vrij invasief. Een deel van de
patiënten blijft incontinent. Ook hier kan Urolastic
een laagdrempelige effectieve oplossing bieden.
Bezoek de website voor meer informatie: www.urogynbv.com
Gevraagd:
Vrouwen die last hebben van stressincon-
tinentie, dus urineverlies bij inspanning,
hoesten en niezen. Urolastic is een nieuw
effectief product dat onder lokale verdo-
ving rond de plasbuis geïnjecteerd wordt.
De procedure is minimaal invasief, vrouw-
vriendelijk en snel. Om de methode te
demonstreren aan artsen die zelf met de
behandeling willen beginnen, worden
patiënten gezocht. Ook patiënten die na
eerdere behandeling met b.v. een bandje
incontinent bleven zijn welkom.
Bij belangstelling kunt u graag contact
opnemen met:
Noes de Vries: tel. 0651342112 of e-mailen
naar ndvries@urogynbv.com
Verkrijgbaar bij:
Apotheek
Medisch speciaalzaak
Vergoeding
De absorberende producten
komen in aanmerking voor
vergoeding. Informatie bij
de zorgverzekeraar.
Abena Advieslijn
0900-BEL ABENA (0900-23522362)
www.abena.nl
info@abena.nl
ABENA Healthcare bv
Nieuwe website!
Antwoord op alle vragen
over incontinentie
Reacties van zorgprofessionals
Abena-forum
‘Live chat’ met een
Abena-medewerker
Aanvragen van een gratis
probeerverpakking
E-learning
3 modules:
Continentiemanagement 1
Continentiemanagement 2
Verzorgend Wassen
Alle modules zijn V&V
geaccrediteerd
Studeren waar en wanneer
het u uitkomt
Slechts € 12,50 per module
Kijk voor meer informatie op
www.zorgleren.nl
ABENA Healthcare staat voor innovatieve en duurzaam
geproduceerde incontinentieverzorgingsproducten voor
baby’s, kinderen en volwassenen.
Abena richt zich op een gezonde toekomst voor iedereen.
Wij onderscheiden ons door een uitstekende service en
besteden veel aandacht aan opleiding en voorlichting aan
zorgprofessionals op de werkvloer.
Een goede zithouding is belangrijk, of
men thuis voor de televisie zit of in de
trein. Ook in de zorg wordt er steeds meer
aandacht besteed aan goed zitten. Denk
bijvoorbeeld aan dialyse- of chemobe-
handelingen waarbij patiënten voor lan-
gere tijd zitten.
Velua Zitcomfort is gespecialiseerd in het
fabriceren en ontwikkelen van fauteuils
voor de zorg. Deze fauteuils hebben als doel
om de behandeling te bevorderen. Dit kan
alleen door de inzet van de beste materia-
len. De fauteuils worden onder andere ge-
bruikt in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen
en dag opvang. Door het toevoegen van ac-
cessoires kan elk model naar wens worden
ingezet. Elke fauteuil kan worden geleverd
met onder andere sta-op hulp, elektrische
voetensteun en -rugverstelling, instelbare
lendensteun, nekkussen, tafelblad en in elke
gewenste kleur of motief. Dit geldt ook voor
incontinentie- en brandwerende stoffen. De
fauteuils zijn honderd procent Nederlands
fabricaat en hebben vijf jaar fabrieksgaran-
tie. Daarnaast voldoen alle fauteuils die de
fabriek verlaten aan de Europese keurmer-
ken die gelden voor de zorg. Op de website
www.veluazitcomfort.nl vindt men meer
informatie. Velua Zitcomfort komt graag
langs voor een demonstratie, maar een be-
zoek aan de fabriek in Harderwijk behoort
ook tot de mogelijkheden. Informatie op
www.veluazitcomfort.nl
Abena is een toonaangevende producent
van absorberende incontinentiemateria-
len en andere verzorgingsproducten. “Met
onze producten moet de kwaliteit van
leven beter zijn dan zonder onze produc-
ten. Dat is onze missie, dat is het verschil
dat wij willen maken.”
Voor gebruikers, door maximaal comfort en
optimale bescherming te bieden. Voor zorg-
professionals, door veel aandacht te besteden
aan het gebruiksgemak. En voor de zorgsector
als geheel, door continue mee te denken over
manieren om incontinentiezorg te verbeteren
en betaalbaar te houden. Kortom: een gezon-
de toekomst voor iedereen.
Innovatie
Abena zet sterk in op innovatie: product-
ontwikkeling om de kwaliteit van leven van
de gebruikers te verbeteren. Zo zijn alle incon-
tinentieproducten maximaal ademend. Dit
verbetert de huidconditie en voorkomt huid-
irritaties. Abena heeft daarnaast e-learning
modules ontwikkeld: Continentiemanage-
ment 1 & 2 en Verzorgend Wassen. Door deze
modules te volgen hebben zorgverleners meer
kennis en kunnen de producten efficiënter
ingezet worden. Zie: www.zorgleren.nl.
Nordic Ecolabel
Abena is de eerste en vooralsnog enige pro-
ducent die voor een groot aantal incontinen-
tieverzorgingsproducten het Nordic Ecolabel
mag voeren. Dit Scandinavische milieukeur-
merk garandeert dat een product volledig
duurzaam is geproduceerd en gedistribueerd
en aan zeer strenge milieueisen voldoet. Meer
informatie: www.abena.nl.
Artsen krijgen communicatietraining
voor gesprekken met hun patiënten. Voor
een eectievere communicatie zouden
misschien ook patiënten kunnen worden
getraind.
Patiënten met lymfeklierkanker (Hodgkin en
Non-Hodgkin lymfoom) wijten minder goe-
de communicatie tijdens het consult mede
aan hun eigen gebrekkige vaardigheden en
kwali teiten. Zij hebben behoefte aan com-
municatietraining. Onderzoekers van het
NIVEL, UMC St Radboud en VUmc deden
onderzoek naar de communicatie van deze
patiënten en ontwikkelen op basis daarvan
een online training. Ze publiceren hun eer-
ste bevindingen in het wetenschappelijke
tijdschrift ‘Psycho-Oncology’. Ze onderzoch-
ten wat patiënten zelf lastig vinden en wat
hen helpt een goed gesprek met hun arts te
voeren. Effectieve communicatie tussen zorg-
verlener en patiënt is essentieel voor een op-
timale zorg bij kanker. Op basis van dit on-
derzoek is het internet trainingsprogramma
PatientTime ontwikkeld. Patiënten die mee
willen werken om het trainingsprogramma
op internet te testen, kunnen zich aanmelden
op www.patienttime.nl.
De nieuwe OvuSense vruchtbaarheids-
monitor biedt gedetailleerde en nauw-
keurige informatie voor vrouwen met een
kinderwens. Precieze metingen geven
inzicht in vruchtbaarheidsperiodes en
menstruatiecycli. Het is voor het eerst
dat er een oplossing voor thuisgebruik is
ontwikkeld die aanzienlijk nauwkeuriger
is dan het traditionele temperaturen of
andere bestaande methodes.
De OvuSense helpt vrouwen die zwanger
willen worden door aan te geven of ze
momenteel vruchtbaar zijn en door een
nauw keurige voorspelling te geven van de
volgende periode dat ze vruchtbaar zijn. De
gegevens worden opgeslagen in de Reader,
zodat trends zijn te bepalen. Hiermee zijn af-
wijkingen in de cyclus te constateren, of het
ontbreken van een eisprong. De OvuSense is
het enige meetinstrument dat temperatuur-
verschillen van 0,0457 graden Celsius kan
meten. Deze grote gevoeligheid is van belang
om de temperatuurdaling vlak voor de
eisprong en de stijging van 0,3 tot 0,4 graden
Celsius na een eisprong te kunnen meten. Bij
andere meet- en voorspelmethodes worden
deze verschillen niet nauwkeurig, of helemaal
niet waar genomen. De ingebouwde software
zorgt ervoor dat niet-relevante gegevens uit de
berekeningen worden gefilterd. De OvuSense
houdt dus rekening met beïnvloedende
factoren, zoals koorts. Afwijkende en onzeke-
re metingen worden gefilterd uit het resultaat.
De OvuSense vruchtbaarheidsmonitor bestaat
uit de Sensor en de Reader. De Sensor heeft
de grootte van een kleine tampon, kan door
de gebruikster gemakkelijk zelf vaginaal inge-
bracht worden en is tot drie cycli te gebruiken.
Gedurende de nacht registreert de Sensor om
de vijf minuten de temperatuur. ‘s Morgens
wordt de Sensor in de Reader geplaatst om
de gegevens uit te lezen en op te slaan. De
Reader is bewust compact gehouden - hij past
in de handpalm - om hem makkelijk mee te
kunnen nemen.
Informatie voor artsen
De OvuSense is een hulp voor zowel vrouwen
die zwanger willen worden als voor artsen
die deze vrouwen begeleiden. De gegevens
die worden opgeslagen zijn een uitstekende
bron van informatie voor verdere behandeling
door een arts, indien nodig. De OvuSense kan
worden gekocht, maar wordt ook verhuurd
per periodes van drie maanden, omdat het
gebruik vaak relatief kort hoeft te duren. De
Sensor is voor strikt persoonlijk gebruik en
goed voor maximaal drie menstruatiecycli en
kan daarna worden teruggestuurd voor ver-
nietiging. De Reader is herbruikbaar en wordt
na de huur periode teruggestuurd naar ‘Van
Wens Tot Wieg’ voor reiniging en desinfec-
tie. Bestellen kan via www.ovusense.nl of via
www.vanwenstotwieg.nl. Men kan de
OvuSense ook verkrijgen via de huisarts of
de behandelend arts.
De OvuSense is een nauwkeuriger en gedetailleerder alternatief voor traditionele temperatuurmeting en overige ovulatietesters.
Beter zitten
in de zorg *
Abena: Deens familiebedrijf met een missie *
Ook communicatie
patiënt trainen
De OvuSense is een
hulp voor zowel
vrouwen die zwanger
willen worden als
voor artsen die deze
vrouwen begeleiden
Zicht op vruchtbare periode *
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betreende organisaties of bedrijven
11 Innovatie in de Zorg
Nummer 15
7 augustus 2013
Deense topkwaliteit in incontinentiematerialen.
Velua Zitcomfort is gespecialiseerd in het fabriceren en
ontwikkelen van fauteuils voor de zorg.
Innovatie in de Zorg 12 Advertentie
Nummer 15
7 augustus 2013
De Inspectie voor de Gezondheidszorg
heeft op basis van onderzoek en enkele
anonieme klachten het woonzorgcentrum
Oldeslo in Den Haag onder verscherpt
toezicht geplaatst. Oldeslo wordt niet ge-
sloten, maar krijgt tot februari 2014 de
tijd om alsnog aan alle eisen en standaar-
den die gelden voor zorg en behandeling te
voldoen.
Er zal overigens geen sprake zijn van een
cliëntenstop vanuit het Zorgkantoor. Het
bestuur van Stichting Zorggroep Oldael en de
Raad van Toezicht zijn weliswaar teleur gesteld
in de opstelling van de Inspectie, maar gaan
er vanuit dat Oldeslo de noodzake lijke kwa-
li teitsslag tijdig kan maken. De bevindingen
van de Inspectie hebben betrekking op zaken
als zorgdossiers en deskundigheid van het
personeel.
Diaconessenhuis Leiden vervangt al zijn
bedden door extreem lage bedden met
alarmsysteem. Met de nieuwe bedden wil
het ziekenhuis de veiligheid voor (oudere)
patiënten vergroten.
Extreem lage bedden, met een instaphoogte
van slechts 27 centimeter, zijn in sommige
ziekenhuizen al in gebruik. Maar de combi-
natie van extreem lage bedden met alarm-
systeem is volgens het Diaconessenhuis uniek.
Het ‘extreme’ zit erin dat de bedden zo verstel-
baar zijn dat de hoogte tot de grond slechts
27 centimeter is. De extreem lage bedden
worden voorzien van een alarmsysteem dat
bestaat uit sensoren die kunnen meten wan-
neer de patiënt het bed uit is gegaan. Het
systeem staat in verbinding met het verpleeg-
kundige oproepsysteem, waardoor de ver-
pleegkundige snel kan handelen. Daarbij is de
afstand tot de vloer zo klein dat de kans op
vallen en iets breken een stuk kleiner wordt.
Zeventigplussers die in een ziekenhuis worden
opgenomen, kampen vaak met meerdere ziek-
ten en gebruiken verschillende medicijnen. In
het Diaconessenhuis Leiden wordt gewerkt
volgens de landelijke VMS module ‘Kwetsbare
ouderen’. Preventieve en behandelinterventies
moeten (vermijdbaar) functieverlies door een
ziekenhuisopname voorkomen. Toch blijft
de kans op verwardheid als gevolg van een
opname of operatie aanwezig. Patiënten die in
de war zijn, willen soms hun bed verlaten uit,
terwijl dat niet verantwoord is. De aanschaf
van de extreem lage bedden in combinatie
met een bedalarmsysteem geeft de verpleeg-
kundigen een hulpmiddel om veilige zorg
aan de oudere patiënten te kunnen bieden.
De eerste serie van 72 bedden is donderdag
18 en vrijdag 19 juli afgeleverd. Mevrouw De
Graaf was zeer tevreden “Het nieuwe matras
ligt heerlijk. Het sluit aan aan je lichaam. De
knoppen zijn makkelijk te bedienen, al denk
ik dat die oudjes daar wel moeite mee zullen
hebben”, aldus de (bijna) 84 jarige.
Een variabele bloeddruk bij ouderen gaat
samen met meer verstandelijke achteruit-
gang. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC),
onlangs gepubliceerd in het ‘British
Medical Journal’.
Ouderen bij wie de bloeddruk meer schom-
melt, scoren slechter op geheugen- en concen-
tratietesten. Ook op MRI-scans blijken hun
hersenen in mindere conditie: het volume van
de hippocampus, een hersendeel dat belang-
rijk is voor het geheugen, is lager. Daarnaast
zijn er op MRI-scans meer witte-stofafwijkin-
gen, kleine infarcten en kleine bloedingen
zichtbaar. De aangetoonde effecten op de
cognitie en de hersenafwijkingen bestaan
onafhankelijk van de gemiddelde bloeddruk
en andere cardiovasculaire risicofactoren. De
onderzoekers gebruikten voor hun conclusies
de gegevens van 5461 ouderen van gemiddeld
75 jaar oud die deelnamen aan een studie naar
een cholesterolverlager. Hun bloeddruk werd
in dat kader gedurende ruim drie jaar elke drie
maanden gemeten. Dr. Simon Mooijaart: “Het
is voor arts en patiënt belangrijk om te weten
dat niet alleen de hoogte van de bloeddruk
relevant is voor het cognitief functioneren,
maar ook de schommelingen daarin. Artsen
zouden daarom niet alleen naar de actuele
bloeddruk moeten kijken, maar ook moeten
terugblikken op eerdere metingen. Ouderen
met meer schommelingen hebben een grotere
kans op stoornissen van het geheugen.”
Op basis van de MRI-scans concluderen de
onderzoekers verder dat cognitieve achteruit-
gang te maken heeft met ziekten van de kleine
vaten. “Het is nog de vraag wat hierbij de
oorzaak is en wat het gevolg”, zegt Mooijaart.
“Misschien zorgen de bloeddrukwisse lingen
ervoor dat de vaten in de hersenen bescha-
digd raken. Maar het zou ook kunnen dat het
regel systeem voor de bloeddruk wordt aange-
tast doordat de hersenen door vaatproblemen
minder goed functioneren.” De resul taten
onderstrepen het verband tussen gezonde
vaten en beter cognitief functioneren. En dat
is een belangrijke bevinding. Recent werd aan-
getoond dat in Groot-Brittannië de kans op
het krijgen van dementie in de laatste decennia
is afgenomen, waarbij waarschijnlijk goede
behandeling van risicofactoren voor hart- en
vaatziekten een grote rol heeft gespeeld. “Een
schommelende bloeddruk is misschien ook
zo’n risicofactor, waarvan de juiste behande-
ling uiteindelijk kan bijdragen aan een ver-
dere afname van de kans op dementie”, aldus
Mooijaart. De PROSPER-studie is een samen-
werking van het Leids Universitair Medisch
Centrum, Glasgow University (GB) en Univer-
sity College Cork (Ierland).
Een variabele bloeddruk bij ouderen gaat samen met meer verstandelijke achteruitgang.
Oldeslo onder
toezicht IGZ
Nieuw concept
bij ondervoeding
Laag bij de grond: veilig voor oudere patiënt
Ouderen met meer
schommelingen
hebben grotere kans op
geheugenstoornissen
Schommelingen in bloeddruk
13 Zorg voor Ouderen
Nummer 15
7 augustus 2013
De extreem lage bedden worden voorzien van een alarm-
systeem dat bestaat uit sensoren die kunnen meten wan-
neer de patiënt het bed uit is gegaan
In 2011-2012 is een nieuw voedings-
concept geïntroduceerd bij Woonzorg-
centrum Insula Dei Huize Kohlmann
(Arnhem), waarin streekgebonden, biolo-
gische voeding en aandacht voor ambiance
centraal stonden. Onderzoekers van het
Louis Bolk Instituut hebben de eecten
van deze voeding onderzocht en gemeten
of er veranderingen opgetreden zijn in de
gezondheid, ondervoeding, smaakbele-
ving en tevredenheid van de bewoners.
Ondervoeding komt veel voor bij ouderen
met mogelijke negatieve gevolgen op de
gezondheid en kwaliteit van leven. De weten-
schappers wilden onderzoeken of dit nieuwe
voedingsconcept effect heeft op de gezond-
heid, ondervoeding, smaakbeleving en
tevreden heid bij de bewoners van Woon-
zorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann in
Arnhem. Tussen juli 2011 en augustus 2012
zijn bij 105 bewoners met een gemiddelde
leeftijd van 85,6 jaar drie metingen gedaan:
Tijdens het onderzoek werden geen signi-
ficante veranderingen gemeten. Wel was er
een trend dat het risico op ondervoeding af-
nam. Daarnaast daalde de verstrekking van
energieverrijkte diëten en dieetproducten
aanzienlijk.

Volledig verzorgde verhuizingen voor senioren
In- en uitpakken van al uw bezittingen die u wilt verhuizen
Demontage en montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken, schilderijen en decoratie
Aansluiten en instellen van apparatuur zoals televisie en wasmachine
Stoffeer- schilder- en behangwerk

Correcte woning ontruimingen na verhuizen of overlijden
Een nette oplevering aan de verhuurder of makelaar
Bruikbare spullen hergebruikt via stichtingen
Wij onderscheiden ons door de grote hoeveelheid werkzaamheden die wij uit
handen (kunnen) nemen. U ervaart zo min mogelijk van uw verhuizing, omdat
uw woning na ons werk geheel ingericht en woonklaar kan zijn, als u dat van
ons verwacht. Wij werken naar uw wensen en verwachtingen, dus u bepaalt
wat we wel en niet voor u doen.
Bel voor een brochure of afspraak 010 888 22 15
www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com
Duizenden cardiologen uit Azië kregen
kortgeleden te zien hoe cardiologen en
cardiothoracaal chirurgen van het UMC St
Radboud in Nijmegen een aortaklep ver-
vingen zonder open hartoperatie. De beel-
den werden vertoond tijdens een congres
in Tokyo (Tokyo Percutaneous cardiovascu-
lar Intervention Conference).
Het bijzondere aan de methode in Nijmegen
is dat de hartklep wordt vervangen via de slag-
ader onder het sleutelbeen. Deze zogeheten
TAVI-procedure (Transcatheter Aortic Valve
Implantation) wordt nog niet toegepast in
Japan. Normaal gesproken wordt de TAVI-
procedure uitgevoerd via de lies. Het UMC St
Radboud is het enige ziekenhuis in Nederland
dat de ingreep bij voorkeur via de slagader
onder het sleutelbeen verricht. Het ziekenhuis
kiest voor deze methode, omdat deze  veiliger
is. De kans op een bloeding of beroerte is
kleiner en na afloop van de ingreep treden
minder complicaties op. Om deze redenen
zijn andere ziekenhuizen geïnteresseerd
geraakt in deze techniek.
Het Kennemer Gasthuis (Haarlem) is met
terugwerkende kracht per september 2012
erkend opleider tot deskundige infectie-
preventie. Het ziekenhuis ontving deze
erkenning onlangs van het College Zorg
Opleidingen (CZO).
In de opleiding tot deskundige infectiepreven-
tie werkt het ziekenhuis samen met het Uni-
versitair Medisch Centrum Utrecht. De erken-
ning geldt voor vijf jaar. Na die periode wordt
de opleiding opnieuw getoetst. Het Kennemer
Gasthuis is het enige ziekenhuis in de regio
Kennemerland en Haarlemmermeer met de
CZO-erkenning voor deze opleiding. Patricia
Houtman, hoofd infectiepreventie: “Uiteraard
zijn we heel blij met deze erkenning. Er is een
grote behoefte aan opleidingsplaatsen om te
kunnen voldoen aan de vraag naar gekwali-
ficeerd personeel. Dat geldt naast ziekenhui-
zen ook voor verpleeghuizen. Voor patiënten
be tekent het bovendien dat zij ervan op aan
kunnen dat wij altijd voldoende bekwaam
personeel in huis hebben.” De opleiding
duurt achttien maanden. Het grootste deel is
praktijk gecombineerd met theorie.
Curamus en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
(Terneuzen) hebben een belangrijke stap
genomen in het samenwerkingsverband
dat zij in september 2012 zijn aangegaan.
De Raden van Toezicht hebben op maan-
dag 29 juli het voorgenomen besluit van
de Raden van Bestuur om te fuseren goed-
gekeurd.
Het streven is om in december te komen tot
een definitief besluit over de fusie. De voor-
genomen fusie is een logisch gevolg van het
samenwerkingsverband dat beide organisa-
ties in september 2012 zijn aangegaan. Cu-
ramus en ZorgSaam vullen elkaar goed aan.
Door de krachten van beide organisaties nu
vol ledig te bundelen, kan ook in de toe-
komst de benodigde zorg aan de inwoners
van Zeeuws-Vlaanderen worden geleverd.
Stichting Curamus gaat op in Stichting Zorg-
Saam Zeeuws-Vlaanderen. Het voornemen is
om met de fusie de beide organisaties samen
te voegen tot één organisatie die bestuurd
wordt door één collegiaal samengestelde
Raad van Bestuur.
Huisartsen zijn in hun samenwerking met
ziekenhuizen het minst tevreden over de
communicatie en informatievoorziening.
Dit concludeert MediQuest uit een onder-
zoek waarbij huisartsen hun mening gaven
over de tevredenheid met de ziekenhuis-
zorg. Ondanks de focus op ketenzorg door
overheid, autoriteiten en zorgverzekeraars,
laten de resultaten zien dat er op dit aspect
ruimte is voor verbetering van samenwer-
king en eectiviteit.
Zelfs de aandachtgebieden binnen ketenzorg
zoals diabetes en cardiovasculaire aandoenin-
gen lijken geen effect te hebben op de percep-
tie van huisartsen over specialismen als inter-
ne geneeskunde of cardiologie. Het ligt in de
verwachting dat deze specialismen gemiddeld
hoger beoordeeld worden voor communica-
tie en informatievoorziening, maar ze blijven
voor dit aspect dicht bij de gemiddelde tevre-
denheid voor communicatie over alle specia-
lismen (2,5 uit vier punten). Een ziekenhuis
kan in het huisartsenonderzoek maximaal vier
punten scoren op ieder aspect. Hierbij wordt
een aspect als goed beoordeeld wanneer er mi-
nimaal drie punten zijn behaald. Huis artsen
geven gemiddeld de hoogste waardering aan
communicatie en informatievoorziening
bij kindergeneeskunde. Oogheelkunde kent
voor dit aspect de laagste gemiddelde  tevre-
denheidsscore. De resultaten laten zien dat
er binnen elk ziekenhuis grote verschillen in
beoordeling van communicatie per specia-
lisme zijn. Dit biedt afdelingen de mogelijk-
heid om bij elkaar te kijken en te leren waar en
hoe verbetering mogelijk is, en hoe bestaande
patronen doorbroken kunnen worden om be-
tere afstemming in de keten tot stand te bren-
gen. MediQuest zet op doorlopende basis een
tevredenheidsonderzoek uit onder huisartsen.
De resultaten van het onderzoek bieden zie-
kenhuizen concrete aanknopingspunten om
de samenwerking met de huisarts te verbete-
ren en de zorg effectiever in te richten.
“Wanneer zorgverleners samenwerken en de
zorg hiermee doeltreffender inrichten, leidt
dit tot betere kwaliteit van zorg, lagere kos-
ten en een hogere patiëntveiligheid, bijvoor-
beeld door betere medicatieoverdracht”, zegt
Jon Schaefer, directeur van MediQuest. “De
afstemming tussen verschillende zorgverle-
ners is het gebied waar nog heel veel winst te
behalen valt om de zorg kwalitatief beter en
doelmatiger te maken.” In het onderzoek zijn
ruim 14.000 oordelen uit de periode 2011 tot
en met 2013 van meer dan duizend huisartsen
verzameld over elf specialismen in 68 zieken-
huislocaties. Huisartsen beoordeelden de zorg
op zes aspecten.
Samenwerking bij
oncologische zorg
Tokyo kijkt mee
met hartoperatie
KG opleider
infectiepreventie
ZorgSaam samen
met Curamus
De afstemming
tussen verschillende
zorgverleners is het
gebied waar nog
heel veel winst
te behalen valt
‘Communicatie met
huisarts kan beter’
Huisartsen zijn in hun samenwerking met ziekenhuizen het minst tevreden over de communicatie en informatievoorziening.
Vlietland samen met Oogzorgnetwerk
Het Oogzorgnetwerk (een initiatief van Het
Oogziekenhuis Rotterdam) en het Vliet-
land Ziekenhuis (Schiedam) hebben op
16 juli een voorovereenkomst op het
gebied van oogheelkundige zorg onder-
tekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd
over de aansluiting bij Het Oogzorgnet-
werk en de voorbereidingsperiode die
moet leiden tot een samenwerking tussen
beide ziekenhuizen. Het Oogzorgnetwerk
bestaat inmiddels uit vijftien zieken-
huizen.
 
Voor de patiënten betekent dit dat zij in de
toekomst sneller terecht kunnen voor een be-
handeling. Daarnaast kunnen zij, mede door
de samenwerking, voor vrijwel alle oogheel-
kundige aandoeningen terecht in het Vliet-
land Ziekenhuis. Daarmee is de continuïteit
van zorg gegarandeerd. Het uitgangspunt
hierbij is ‘Beter worden doen wij samen’. Aad
de Groot, lid van Raad van Bestuur van het
Vlietland, vertelt: “De afdeling Oogheelkun-
de van het Vlietland krijgt door deelname aan
dit netwerk de beschikking over producten
en diensten, die voordeel bieden op zowel
medisch als organisatorisch terrein. Dit biedt
ons de mogelijkheid de zorg te optimaliseren
waardoor patiënten nog beter en sneller ge-
holpen kunnen worden.” Liesbeth Hüpscher,
oogarts in het Vlietland Ziekenhuis, is blij
met de aansluiting bij Het Oogzorgnetwerk:
“Als oogarts streef je continu naar kwaliteit
en innovatie in de zorgverlening die je biedt
aan patiënten. Het Oogzorgnetwerk werkt
met beproefde concepten en goede behan-
delprogramma’s waardoor de kwaliteit verder
verbetert en de wachttijden kunnen worden
verkort. Daarnaast zorgt de aansluiting voor
het uitwisselen van de zeer specifieke kennis
en kunde rond oogzorg.”
Chirurgen van het Albert Schweitzer
ziekenhuis in Dordrecht en het Beatrix-
ziekenhuis in Gorinchem werken samen
bij de behandeling van patiënten met een
vorm van kanker aan het spijsverterings-
stelsel.
Een team van verschillende oncologisch spe-
cialisten uit beide ziekenhuizen bespreekt de
onderzoeksuitslagen. Als er sprake is van kan-
ker stelt het oncologieteam voor de patiënt
een individueel plan op voor zowel de behan-
deling als de zorg en begeleiding. De behande-
lend chirurg bespreekt dit plan met de patiënt
evenals alle belangrijke zaken ter voorberei-
ding op de operatie. De operatie vindt binnen
enkele weken plaats in het Albert Schweitzer
ziekenhuis. Zo mogelijk doen de chirurgen uit
Gorinchem en Dordrecht samen de operatie.
Na de operatie herstellen de patiënten in het
Albert Schweitzer ziekenhuis. De poliklinische
nacontrole vindt plaats bij hun behandelend
chirurg. Patiënten uit het Beatrixziekenhuis
kunnen hiervoor weer bij hun eigen specia-
list terecht op de polikliniek in Gorinchem of
Leerdam.
ASz erkend voor opleiding kinderarts
Bloemen en felicitaties waren er kortgeleden voor kinderarts Theo Sas (links op de foto), van ziekenhuisdirecteur
Pier Eringa. Het heuglijke feit was: het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) is officieel door de Registratie-
commissie Geneeskundig Specialisten erkend als opleidingsziekenhuis voor het specialisme kindergeneeskunde.
Concreet betekent dit: toekomstige kinderartsen die studeren aan het Erasmus MC, kunnen voortaan een praktijkdeel
van anderhalf jaar van hun opleiding doorlopen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. In april 2014 gaat de eerste
‘ arts-assistent in opleiding tot kinderarts’ in Dordrecht aan de slag, spoedig gevolgd door een tweede. Kinderarts Theo
Sas is hun opleider. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft hiermee zijn achttiende specialistenopleiding binnen-
gehaald (foto Fredrike Roozen-Slieker).
14 Kliniek
Nummer 15
7 augustus 2013
Patiëntenstop
acute neurologie
“De zorgsector staat onder enorme druk
om de kosten te drukken en om nieuwe
investeringen aan te gaan, zodat de kwali-
teit van de verzorging zo hoog mogelijk
blijft en zowel patiënten als personeel
tevreden zijn. Een recent rapport (juni
2012) van de EFN over de impact van de
financiële crisis op het verplegend perso-
neel en de verplegende sector is slechts
één bron waarin deze uitdagingen aan bod
komen. Er bestaan echter fondsen en moge-
lijkheden tot verbetering die wachten om
aangesproken te worden. Tenminste, als de
Europese managers in de gezondheidszorg
van hun bestaan op de hoogte zouden zijn.”
“Nu de economische crisis invloed heeft
op steeds meer domeinen van onze samen-
leving, is het niet ongebruikelijk dat zowel
publieke als private gezondheidsorganisaties
te kampen krijgen met toenemende finan ciële
problemen. In heel Europa leiden een snel
vergrijzende bevolking en een parallelle toe-
name van chronische ziekten, zoals diabetes,
tot een stijging van de vraag naar zorg en dus
ook tot een verhoging van de zorgkosten en
openbare ziekteverzekering. Bovendien zorgt
de focus van de EU op de verbetering van het
sociaal welzijn en de werkomstandigheden in
alle sectoren voor een aantal nieuwe wetten en
richtlijnen die meer gestandaardiseerde, doel-
treffender en veiligere beleidsvormen in de
lidstaten moeten garanderen. Voor Europese
werkgevers in de zorgsector betekent dit een
nog dringender behoefte aan investeringen in
opleiding in en implementatie en evaluatie
van veiligheidsmaatregelen voor hun perso-
neel.
Veiligheid
Heel opmerkelijk is het anticiperende karak-
ter van de nieuwe Europese Richtlijn inzake
veiligheid voor de zorgverlener die al op
11 mei 2013 van kracht werd. Een specifiek
aspect in de veiligheid van de werknemer -
de preventie van prikaccidenten die kunnen
leiden tot een potentieel fatale infectie - is
van heel groot belang. Dit werd benadrukt
in een rapport van de Belgische minister
Maggie de Block, staatssecretaris van Asiel
en Migratie, Maatschappelijke Integratie en
Armoede bestrijding, en Afgevaardigd minis-
ter van Justitie. In het rapport staat vermeld
dat dergelijke prikaccidenten in België zestig
zorgverleners per dag kunnen treffen. Samen
leggen de personeel- en patiëntgerichte eisen
een aanzienlijke financiële druk op de zorg-
sector. Veel ziekenhuizen draaien nu al enkele
jaren met verlies en kunnen niet langer
rekenen op onuitputtelijke middelen om hun
investeringen te financieren. Bijgevolg zal het
nu en in de toekomst voor de besluitvormers
in de zorgsector cruciaal zijn om alle poten-
tiële bronnen van financiering te identificeren.
Alleen dan zullen ze de nodige investeringen
kunnen doen om te zorgen voor de vereiste
verbeteringen op het vlak van prestatie en
doeltreffendheid, zodat ze competitief blijven
en tegelijk ook een voorbeeldfunctie vervul-
len dankzij de verbeteringen in veiligheid,
kwaliteit en algemeen welzijn binnen hun
organisaties. Het regionale beleid van de EU
stelt al enkele jaren verschillende fondsen
beschikbaar voor de zorgsector. Zo zijn er
de Structuur- en Cohesiefondsen die streven
naar sociale cohesie en naar een vermindering
van de ongelijkheid binnen de zorg. In het
huidige plan voor 2007-2013, dat dus spoedig
ten einde komt, werken deze Structuur- en
Cohesiefondsen aan de verwezenlijking van
drie grote doelstellingen:
• Convergentie om de minst ontwikkelde lid-
staten te helpen sneller aan te sluiten bij het
Europese gemiddelde op het vlak van groei
en werkgelegenheid
• Regionale Concurrentie en Werkgelegen-
heid om de prestaties en aantrekkingskracht
van alle regio’s te verbeteren en zo te antici-
peren op economische en sociale verande-
ringen.
• Europese Territoriale Samenwerking ter
bevordering van transnationale en regio -
nale samenwerking.
Om dit voort te zetten en om de focus op Euro-
pese economische prioriteiten te verstevigen,
heeft de EU een nieuw pakket wetgeving klaar
aangaande cohesiebeleid voor 2014-2020.
Dit teneinde de strategische doelstellingen
van 2020 te bewerkstelligen: groei aanjagen
en banen creëren binnen Europa. De impact
van de EU-fondsen wordt ook vergroot door
minder prioriteiten aan te wijzen, nieuwe
branches aan te spreken, en door in mensen
te investeren met het Europees Sociaal Fonds.
Daarnaast worden de regels van verschillende
fondsen geharmoniseerd en versimpeld en
de aanpak geïntegreerd, zodat de verschei-
denheid aan fondsen zeker coherente doelen
dient.
Ook zal het aantal strategische documenten
worden verminderd door slechts één EU en
één nationaal document te houden voor de
vijf Cohesiefondsen (Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO), Europees
Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds, Euro-
pees Landbouwfonds voor Plattelandsontwik-
keling (ELFPO), en het Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Net als
het vorige plan zal 2014-2020 verdeeld wor-
den in drie categorieën: minder ontwikkelde
regio’s (68,7 procent van het totale budget),
overgangsregio’s (11,6 procent), en meer
ontwikkelde regio’s (15,8 procent). Verder
kunnen deze fondsen geheel of gedeelte-
lijk worden besteed aan het financieren van
administratieve effectiviteit, risicopreventie,
verbetering van fysiek en menselijk kapitaal,
veranderingsbereidheid, of aan de promotie
van innovatie en de ontwikkeling van inclu-
sieve arbeidsmarkten, om maar een paar toe-
passingen te noemen. Momenteel gaat slechts
drie procent van deze waardevolle bronnen
voor specifieke projecten naar de gezond-
heidszorg. Als Secretaris-Generaal van de EFN
heb ik me altijd verheugd over samenwer-
kingen om het gebruik van Structuurfondsen
voor de Gezondheidszorg te vergemakke lijken
en te stimuleren voortgezet wordt, maar ik
besef wel degelijk dat deze fondsen op een of
andere manier zo goed als het grootste deel
van hun bestaan onopgemerkt zijn ge bleven.
De EFN was in de gelegenheid om over-
heden te steunen en zo vijftig miljoen euro
voor Polen en 1,2 miljoen euro voor Malta
ter beschikking te stellen teneinde verpleeg-
kundigen en de verpleegkunde als discipline
te steunen. Op het moment werken we aan
primaire zorg in Portugal en aan overbrug-
gingstrainingen voor verpleegkundigen in
Roemenië om te voldoen aan de eisen van de
2005/36/EC Richtlijn. Dit toont dat we het
aankunnen. Maar het gaat niet vanzelf; men
moet de koppen bij elkaar steken en zorgen
dat er iets gebeurt. Het vraagt politiek leider-
schap van bestuurders in de verpleegkunde.
Terug komende op de EU/2010/32 Richtlijn -
we weten dat de nieuwe fondsen voor 2014-
2020 geschikt zijn voor de Euro pese Cohesie-
fondsen. De EU/2010/32 Richtlijn verplicht de
gezondheidsorganisaties om hun werk nemers
een zo veilig mogelijke werkomgeving te
bieden, wat dan weer leidt tot hogere kwali-
teit en veiligheid in de patiëntenzorg. De wet-
geving zal van ziekenhuismanagers eisen dat
ze risico-evaluaties uitvoeren, rapportagesyste-
men voor ongevallen en verwondingen - zoals
EPINET - implementeren en dat ze investeren
in een veilige werkomgeving en een veilige en
beschermende uitrusting die speciaal ontwik-
keld worden om blootstelling aan besmette
scherpe voorwerpen te voorkomen. Als we
kijken naar de verschillende mogelijkheden
die voorgesteld worden door de Structuur- en
Cohesiefondsen, wordt al snel duidelijk dat
ze kunnen bijdragen tot de meeste van deze
eisen. Opleiding van personeel, rapportering
van ongevallen en zelfs compensatie voor ver-
wondingen van het personeel kunnen bijvoor-
beeld gedekt worden door het luik Regionale
Concurrentie en Tewerkstelling van het plan.
Hetzelfde geldt voor de investering in veiligere
gebouwen en veiligheidsinfrastructuur. Deze
vallen immers ook perfect onder de noemer
risicopreventie en bescherming van menselijk
kapitaal die gedekt wordt door de Convergen-
tiedoelstelling van de fondsen. Ik hoop dat
deze korte illustratie ten minste heeft aange-
toond dat er ontelbare vormen van financiële
steun bestaan voor proactieve managers in de
gezondheidszorg die graag willen blijven pres-
teren in ons moeilijke economische klimaat.
De procedure voor het verkrijgen van de
fondsen 2014-2020 is nog niet gestart. Meer
informatie is te vinden op http://ec.europa.
eu/regional_policy/manage/authority/autho-
rity_en.cfm. Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Paul De Raeve, secreta-
ris-generaal, EFN via efn@efn.be of een kijkje
nemen op www.efnweb.eu.
Door Paul De Raeve, secretaris-generaal,
EFN (European Federation of Nurses Association)
Deze fondsen zijn
zo goed als het grootste
deel van hun bestaan
onopgemerkt gebleven
Verborgen fondsen Europa
Patiënten met acute neurologische aan-
doeningen worden tijdelijk niet meer opge-
nomen in het Spijkenisse Medisch Centrum.
Het centrum is op dit moment niet langer
toegerust om deze groep patiënten opti-
maal te kunnen behandelen. Dit besluit is
genomen in overleg met de IGZ (Inspectie
voor de Gezondheidszorg), de ambulance-
dienst en de zorgverzekeraars. De huisart-
sen in de regio zijn over het besluit op de
hoogte gebracht.
Om de kwaliteit van zorg te waarborgen
hebben de neurologen van het Spijkenisse
Medisch Centrum  aangegeven dat de inten-
sieve zorg voor deze patiëntengroep beter
in de overige ziekenhuizen uit de regio kan
plaatsvinden. Patiënten met acute neurolo-
gische aan doeningen worden doorverwe-
zen naar ziekenhuizen in de regio. De ko-
mende perio de zal het Spijkenisse Medisch
Centrum in samenspraak met de neurolo-
gen verder be kijken hoe de zorg aan patiën-
ten met acute neurologische aandoeningen
vorm krijgt. De verwachting is dat dit op
1 oktober 2013 bekend zal zijn. Het Spijkenisse
Medisch Centrum ontwikkelt zich richting
het nieuwe zorgprofiel, waarbij sprake is van
een ‘maandag tot en met vrijdag’ ziekenhuis
(zogenaamd ‘short stay’) met een uitgebreide
poliklinische functie en een kwalitatief hoog-
waardig aanbod voor wat betreft planbare en
doelmatige zorg.
15 Kliniek
Nummer 15
7 augustus 2013
Paul De Raeve, secretaris-generaal, EFN (European Federation of Nurses Association).
Sjoemelen
“Kunt u echt niet sjoemelen dokter?” Ik had
hem zojuist gekeurd voor het rijbewijs en zijn
gezichtsvermogen was aan de matige kant.
Hij voelde zelf al aan dat het randje was.
Niet ik maar het CBR doet de eindbeoorde-
ling van de rijbewijskeuring aan de hand van
het door mij ingevulde formulier en hij had
dus baat bij het oprekken van mijn getallen.
“Nee, sjoemelen in dit geval niet”, was mijn
antwoord. En onmiddellijk vond ik het een
raar antwoord. Waarom zei ik “in dit geval”
erbij? Dat ik niet sjoemel met een rijbewijs-
keuring is duidelijk. Met slecht ziende chauf-
feurs heb ik geen medelijden: een goede bril
kopen of niet gaan autorijden. Maar kennelijk
wilde ik de keurling ook duidelijk maken
dat er soms bij mij wél te sjoemelen viel? Je
kunt het je haast niet voorstellen, dokters die
sjoemelen? Laat ik voorop stellen dat ik niet
omkoopbaar ben. Ik sjoemel nooit voor gun-
sten, met Kerst eten en drinken we nooit gratis
van de bakker, slager en slijter. Overigens was
dat twintig jaar geleden anders, we ontvingen
veel vaker presentjes, zelfs zonder te sjoeme-
len. Kennelijk is die gulle generatie nu lang-
zamerhand uitgestorven. En ook de dokter is
verzakelijkt. Maar als de nood hoog is ben ik
bereid tot idealistisch sjoemelen. Gek word
ik van de bureaucratie en omwegen die men-
sen moeten gaan, van het wantrouwen dat de
gezondheidszorg uitstraalt naar patiënten. Of
zouden die regels
zijn bedacht om-
dat men kennelijk
denkt dat patiën-
ten zouden sjoe-
melen? Je kunt het
je haast niet voor-
stellen, patiënten
die sjoemelen?

Peter Leusink, huisarts
www.dehuisarts.info
Column
16 Advertentie
Nummer 15
7 augustus 2013
Care4Care is op zoek naar:
Verzorgende IG, verpleegkundigen 4/5 en ZZP-ers
Omdat de zorg altijd doorgaat, heeft Care4Care een team van enthousiaste,
flexibele gedetacheerden die voor minimaal drie maanden bij uiteenlopende
opdrachtgevers aan de slag gaan. Vanwege groei zijn wij op zoek naar
verzorgende IG of verpleegkundige 4/5, die ons team willen versterken.
Wij bieden je persoonlijke begeleiding, doorgroeimogelijkheden en goede
arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd? Voor een vrijblijvende afspraak reageer via onze website:
www.Care4Care.nl of bel naar 010-4778140.
ZZP-ers nodigen wij ook uit te reageren.
Care4Care is onderdeel van de Care4 Group: www.care4group.nl
www.readspeaker.com
Geef uw website een stem
Zodat uw gebruikers kunnen
naar wat u te zeggen hebt!
luisteren
ReadSpeaker voegt spraak toe aan uw
online content, op PC en mobiel
ReadSpeaker
Dolderseweg 2A
3712 BP Huis ter Heide Tel: 030-692 4490 | nederland@readspeaker.com
Bussman is gespecialiseerd in het realiseren van tijdelijke
en semipermanente accommodatie.
Met name in de hoogwaardige marktsegmenten, zoals de
gezondheidszorg zijn wij heel actief.
Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:
- huisartsenpraktijken (Solo, HOED of AHOED);
- praktijkruimten voor fysiotherapie
- apotheken;
- consultatiebureaus;
- (poli-)klinieken;
- dialysecentra;
- woonvoorzieningen zoals verpleeg-
en verzorgingsinstellingen.
De tijd dat tijdelijke en semipermanente bouw synoniem
stond voor noodgebouwen ligt inmiddels ver achter ons.
Op basis van unitbouw wordt tegenwoordig zeer hoog-
waardige huisvesting gecreëerd met als belangrijk
voordeel een zeer grote flexibiliteit. Door de toepassing
van voorzetgevels krijgt het gebouw het door u gewenste
design en een permanente uitstraling.
Wilt u snel aan de slag met een uitbreiding of nieuwe
vestigingslocatie, en wilt u niet wachten tot de tijdverslin-
dende bouwplannen voor nieuwbouw zijn afgerond? Dan
heeft Bussman voor u de oplossing. Met unitbouw kan
binnen enkele weken tijd uw ruimteprobleem opgelost
worden.
Bussman Verhuur BV
IJzerwerf 1
6641 TK Beuningen
T 024-6790100
F 024-6790101
E info@bussman.nl
www.bussman.nl
Thuis in tijdelijke accommodatie
VAKANTlE
l5...
...HET ONMOGELljKE
MOGELljK MAKEN
VAKANTlE l5...
...als verpleegkunolge/verzorgenoe van je beroep je bobby maken
...jongeren met een beperklng een zorgeloze vakantletljo bezorgen
...elnoelljk ecbt tljo voor elkaar
...een kljkje ln een anoere werelo
...een onvergetelljke ervarlng
... WWW.WlELEWAAL.NL/
VRljWlLLlGER5
Een massa ontslag bij het failliete Ruwaard
van Putten Ziekenhuis (Spijkenisse) is voor-
komen. Een groot deel van de medewerkers
heeft een aanbod gekregen te gaan werken
binnen het Spijkenisse Medisch Centrum.
Van de 753 medewerkers hebben er 516 een
aanstelling gekregen van drie of zes maan-
den. De vakbonden Abvakabo FNV en CNV
Publieke Zaak maken zich zorgen over deze
tijdelijke contracten met daarin volgens de
bonden slechtere arbeidsvoorwaarden.
Zorgprofiel
Met alle medewerkers van het voormalige
Ruwaard van Putten Ziekenhuis zijn indivi-
duele gesprekken gevoerd door een bureau,
gespecialiseerd in werving en selectie. Op ba-
sis van het gegeven advies en het eerder op-
gestelde formatieplan (benodigd aantal me-
dewerkers per afdeling), is vastgesteld welke
medewerkers een functie krijgen binnen het
Spijkenisse Medisch Centrum. Er wordt in
drie stappen (per drie maanden) toegewerkt
naar de formatie passend bij het nieuwe zorg-
profiel. Met de medewerkers die een aanbod
hebben ontvangen, wil het Spijkenisse Me-
disch Centrum de komende maanden samen
verder bouwen aan het nieuwe zorgprofiel.
Uitgangspunt van het Spijkenisse Medisch
Centrum en het consortium van ziekenhui-
zen dat de doorstart mogelijk heeft gemaakt
(Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis) is een
goede kwaliteit van zorg voor de bewoners
van Voorne-Putten. Het gaat erom een goede
balans te vinden tussen zorg die vanwege de
complexiteit moet worden geconcentreerd en
zorg die beter dicht bij de mensen gegeven
kan worden.
Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis ging
op 24 juni failliet. Nog dezelfde dag liet het
consortium van drie ziekenhuizen weten een
doorstart te willen maken.
Directeur Mirjam van Velthuizen-Lormans
gaat Rivas Zorggroep (waarvan het Beatrix-
ziekenhuis in Gorinchem onderdeel uit-
maakt) per 15 oktober verlaten. Zij zal
toetreden tot de Raad van Bestuur van het
academisch ziekenhuis UMC Utrecht. Ze
volgt drs. H.H.J. Bol op die eind juni zijn
functie neerlegde. Met de komst van Mirjam
van Velthuizen is het driehoofdig bestuur
van het UMC Utrecht compleet. De vol ledige
samenstelling van de Raad van Bestuur is als
volgt: prof. dr. J.L.L. (Jan) Kimpen is voor-
zitter,  prof. dr. F. (Frank) Miedema is vice-
voorzitter en decaan en drs. M.H. (Mirjam)
van Velthuizen is lid. Van Velthuizen zal
onder meer verantwoordelijk zijn voor de
portefeuilles financiën, bedrijfsvoering en
informatietechnologie.
Dr. P.L.J.M. Mertens is op vrijdag 12 juli
benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Deze hoge Koninklijke
onder scheiding kreeg hij voor zijn bijzon-
dere inzet voor de maatschappelijke gezond-
heidszorg in Kenia en in Nederland. Hij
kreeg zijn versierselen uitgereikt bij zijn
afscheid als docent en wetenschapper van het
Erasmus Medisch Centrum. Mertens is foren-
sisch geneeskundige en arts maatschappij en
gezondheid. Hij heeft veel jonge collega’s en
studenten, zowel Nederlandse als Keniaanse,
gemotiveerd om naast curatieve zorg ook
oog te hebben voor de preventie van ziekten.
Met zijn onder zoeken in het kader van de
preventie heeft hij onder andere de bestrij-
ding van polio en kinkhoest van belangrijke
nieuwe inzichten voorzien.
Bart Bemelmans is per 1 november 2013
benoemd tot voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis in Nijmegen. Bart Bemelmans
was ruim drie jaar directeur zorg binnen SJG
Weert. De benoeming betekent voor Bemel-
mans een terugkeer naar de stad waar hij in
het verleden al verscheidene jaren werkte.
Van 1998 tot 2004 was hij naast uroloog
ook medisch manager van het OK-bedrijf
van het UMC St. Rad-
boud. In die jaren was
hij bovendien als con-
sulent-uroloog bij de
St. Maartenskliniek be-
trokken. Maar ook het
CWZ kent hij al van
binnen: hij werkte er
van 1993 tot 1995, tij-
dens zijn specialisatie
tot uroloog.
Clémence Ross treedt per 1 oktober aan als
bestuurder van Agora, het landelijk onder-
steuningspunt palliatieve zorg. Palliatieve
zorg is zorg voor mensen die niet meer
kunnen genezen.  Clémence Ross was van 22
juli 2002 tot en met 22 februari 2007 staats-
secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Daarvoor was zij vanaf 1998 lid van
de Tweede Kamer.
Het ministerie van Defensie en het UMC
Utrecht hebben vorige week hun samen-
werking opnieuw bekrachtigd en uitge-
breid. In de nieuwe overeenkomst is onder
meer afgesproken dat naast het Centraal
Militair Hospitaal, ook andere geneeskun-
dige eenheden van Defensie gaan samen-
werken met het UMC Utrecht.
Al ruim twintig  jaar werken het ministerie van
Defensie en het Universitair Medisch Centrum
Utrecht nauw samen. De bestaande overeen-
komst, die stamt uit 2003, is onlangs opnieuw
bekeken en herijkt. Bij de vernieuwing van de
overeenkomst zijn ook mogelijkheden vast-
gelegd voor een bredere samenwerking met
geneeskundige onderdelen van Defensie. Zo
gaan het Militair Revalidatie Centrum en de
Militaire Geestelijke Gezondheidszorg ook
gebruik maken van de expertise van het UMC
Utrecht op het gebied van bijvoorbeeld me-
dische ict. Daarnaast krijgen de operationele
geneeskundige eenheden van Defensie en het
UMC Utrecht de gelegenheid om elkaars per-
soneel te detacheren bij het UMC Utrecht of
het gezamenlijk beheerde Calamiteitenhospi-
taal.
Brigade-generaal-arts Johan de Graaf, verant-
woordelijk voor de militaire gezondheids-
zorg binnen Defensie: “Het UMC Utrecht is
onmisbaar voor het CMH. De co-locatie met
het academisch ziekenhuis is van belang voor
alle militairen van Defensie. Door deze alli-
antie is Defensie in staat op doelmatige wijze
het volledige spectrum van tweedelijnszorg te
bieden, specifiek gericht op de behoefte van
Defensie en haar militairen.” De samenwer-
king behelst onder meer dat de medisch spe-
cialisten van het Centraal Militair Hospitaal
(CMH) voor een deel van hun tijd werkzaam-
heden in het UMC Utrecht verrichten om hun
ervaring met aandoeningen en patiëntengroe-
pen die niet (vaak) in het CMH voorkomen
op peil te houden. Als tegenprestatie verzorgt
het UMC Utrecht de achterwacht gedurende
de avond- en weekenddiensten. Het CMH kan
ook specifieke expertise inhuren van specia-
listen die incidenteel in het CMH nodig zijn,
zoals neurochirurgie, plastische chirurgie en
gynaecologie. Het CMH maakt daarom ook
gebruik van de Spoedeisende Hulp afdeling
van het UMC Utrecht voor de eerste opvang
van gerepatrieerde militairen. Naast deze cu-
ratieve samenwerking is er samenwerking met
het UMC Utrecht op gebied van ict, vastgoed,
onderhoud en OK-bevoorrading. “Wij zijn
zeer content met Defensie als unieke partner.”
aldus prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter van de
Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. “De
combinatie van een universitair medisch
centrum en militair hospitaal is uniek in de
wereld. Met de vernieuwing van de overeen-
komst zijn wij ook de komende jaren gega-
randeerd van een bijzondere partner met zeer
specifieke expertise.”
Prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter van de Raad van Bestuur en brigade-generaal-arts Johan de Graaf zetten hun handtekening onder de vernieuwde overeenkomst (copyright: UMC
Utrecht).
Voor veel medewerkers Spijkenisse voorlopig werk
Het UMC Utrecht
is onmisbaar voor
het CMH
Defensie en UMCU verder
Bent u net zo
veelzijdig als Vérian?
Interesse? Kijk op
www.verian.nl
Voor meerdere regio’s zoeken wij
Verzorgenden en
Verpleegkundigen
Mensen in de Zorg
17 Werken & Scholing in de Zorg
Nummer 15
7 augustus 2013
Werken in Duitsland?
www.tmi-interim.nl
18 Agenda
Nummer 15
7 augustus 2013
september / oktober
Workshop: ‘Hou nu eens op met dat softe gedoe:
GA LEIDEN’
• Over: Leidinggeven en aanspreken in de zorg
• Locaties: Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven,
Heerenveen, Hengelo, Maastricht, Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam en Utrecht
• Organisatie: de Bode Nascholingen
• Programma, data en aanmelden: www.debode.nl
Vrijdag 4 oktober
Een nieuwe kijk op zorg 3
wegens succes herhaald
• Voor alle verpleegkundigen, verzorgen-
den, teamleiders en managers in de
zorgsector.
• Over praktische tips en oplossingen,
met als kernwoorden: What you see is
NOT always what you get!, Het moet
anders, maar hoe!, Laat je niet ondersneeuwen! Zorg ervoor dat je gezien en
gehoord wordt.
Durf uit het karrenspoor te gaan en de zorg te verbeteren!, Samen sterk voor de
patiënt en de cliënt!
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
Vrijdag 11 oktober
Het Parkinsoncongres
• Voor alle verpleegkundigen en overige
betrokken professionals
• Over o.a. - de ParkinsonNet metho-
diek, de nieuwste inzichten in de
medische behandeling, mobiliteits-
problemen, slik- en spraakstoornissen,
voeding, obstipatie en gewichtsver-
lies,  depressie, angst, dwang en drang
Intimiteit, veel voorkomende zorgproblemen in de langdurige zorg
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
Zondag 8 september
Nationale Traumadag Ongevalstichting
• Locatie: UMC Utrecht (mede-organisator)
• Wetenschappelijk symposium ‘sporttraumatologie’: 10.00 - 12.30 uur
• Publiekelijk deel met demonstraties, workshops en informatie traumazorg:
13.00 - 17.00 uur
• Toegang: vrij. Voor symposium graag aanmelden via
traumacentrum@umcutrecht.nl onder vermelding van naam, voorletters,
functie en telefoonnummer
• Meer informatie: www.ongevalstichting.nl of volg de Ongevalstichting op
Facebook
Donderdag 19 september
Het Medicatiecongres 20133
• Voor alle verpleegkundigen en overige geïn-
teresseerden werkzaam in de zorgsector
• Over o.a. Resistentie tegen antibiotica,
nanotechnologie, richtlijn overdracht van
medicatiegegevens, medicatieproblemen
‘achter de voordeur’, medicamenteuze pijn-
behandeling, bijwerkingen van medicijnen,
polyfarmacie bij ouderen, veilige toepas-
sing van geneesmiddelen bij kinderen.
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
0 3 2013
Agenda
www.zorgenziekenhuiskrant.nl
Op de hoogte met de
Zorg- en Ziekenhuiskrant
Op de hoogLe blìjven van de onLwìkkelìngen bìnnen zìekenhuìzen
en zorgìnsLellìngen? volg www.zorgenzìekenhuìskranL.nl!
Dagelìjks sLaan er nìeuwe berìchLen op dìe voor jou ìnLeressanL zìjn.
Ook uw agendapunt op
de agenda plaatsen?
Dit kan al vanaf €50,-
Tel. 0182 -322 440
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
www.zorgenziekenhuiskrant.nl
‘Lekker landelijk’. Dat is het thema van de
negentiende Landgoedfair die van 21 tot en
met 25 augustus wordt gehouden op land-
goed Mariënwaerdt in Beesd. Bezoekers
van de fair kunnen vijf dagen lang genieten
van het zomerse, landelijke buitenleven op
Mariënwaerdt en de producten die daarbij
horen.
Lekker buiten leven en koken is een trend
die steeds meer doorzet. Op de Landgoed-
fair kunnen bezoekers terecht voor (stenen)
barbecues, pizza-ovens en ketels om ook het
kokkerellen naar buiten te verplaatsen. Met
het koken in ketels wordt op de fair een bij-
zondere wedstrijd georganiseerd. Deelnemers
koken in een ketel met vooraf onbekende
ingrediënten een heerlijk gerecht waarvoor
dus improvisatietalent nodig is. De wedstrij-
den gebeuren in teams van twee personen.
Aanmelden kan bij info@ketelkoken.nl.
Liever binnen koken? Er zijn ook landelijke,
op maat gemaakte keukens en keukenacces-
soires. Ook zijn er bijzondere tafels met RVS
onderstel voor zowel binnen als buiten.
Brocante
Voor in de tuin zijn hangplanten en bijzon-
dere planten en bloemen van de vaste
kweker verkrijgbaar. Ook zijn er hekwerken,
emaille, tafellinnen en brocante voor buiten
en binnen. Natuurlijk vinden bezoekers de
nodige woonaccessoires op de Landgoedfair.
Bezoekers kunnen zelf creatief aan de slag
met hortensia’s en een krans maken om thuis
nog lang van te genieten. Aanmelden kan via
www.landgoedfair.nl. In een van de histo-
rische hoeves is antiek en kunst verkrijgbaar
en er is een restauratieatelier voor antieke
meubels. Bovendien is er dagelijks een an-
tiekveiling. Voor kinderen zijn er dit jaar
meerdere stands met kleding. Voor de aller-
kleinsten zijn er wollen dekentjes en boxkleden
verkrijgbaar. Kids kunnen zich laten schmin-
ken en hairtinsels laten zetten. Op blauwe
of roze canvas kunnen ze hun handjes in
chocolade zetten. Na het succes in 2012 krijgt
de Stoere Mannen Weide in 2013 een vervolg.
Wat zeker tot de verbeelding zal spreken is
de ‘woodcarving’ door kettingzaag kunstenaar
Anton Klijnsmit. Hij maakt de prachtigste
objecten van stammen hout. Genieten van al
het goede wat het land te bieden heeft, kan
op de Culinaire Weide: knoflook, biologische
wijnen, nougat, ham, thee, taartjes, sauzen,
mosterd, olie, tapenades, kaas, chocolade en
meer. Op zaterdag 24 augustus wordt tijdens
de Landgoedfair de eerste Dairy Fair georga-
niseerd: een geheel nieuwe rundveeshow.
De Dairy Fair is een zomerkeuring waarbij
veehouders uit het Rivierengebied hun beste
koeien laten zien. De koeien worden apart
gekeurd in de haarkleur rood- en zwartbont.
Kijk voor meer informatie, openingstijden en
toegangsprijzen op www.landgoedfair.nl.
Als een pleegkind een pleeggezin binnen-
stapt, komt het niet alleen. In de bagage
die het met zich meebrengt, zit een eigen
levens- en familiegeschiedenis. Vaak is
het bagage met de nodige negatieve erva-
ringen. Pleegkinderen kunnen daardoor
vreemd gedrag vertonen. Vaak is het moei-
lijk om zijn of haar gedrag te plaatsen. Het
boek ‘(Pleeg)kinderen en vreemd gedrag’
biedt de ouders een handreiking. Door het
te begrijpen, wordt het gedrag als minder
vreemd ervaren en wordt het hanteerbaar.
Nelleke Visscher, oud-hoofdredacteur Mobiel
tijdschrift voor de pleegzorg, en Martine
F. Delfos, psycholoog, vroegen vooraanstaan-
de Nederlandse deskundigen hun licht te
laten schijnen op verschillende gedragsproble-
men. Angst, loyaliteit, adoptie, afstammings-
onrust, gehechtheid, rouwen, seksueel mis-
bruik, ADHD, borderline, depressie, pesten,
autisme en sociale onhandigheid worden
beschreven en in de context geplaatst van
het pleegkind zijn. Naast het verhaal van de
deskundige is er het verhaal van een (pleeg)
ouder over het betreffende onderwerp. Zowel
deskundigen als ervaringsdeskundigen ge-
ven hun visie, waardoor een genuanceerd
beeld ontstaat van verschillende problemen
en hun impact op (pleeg)gezinnen. In de
nieuwe editie van dit al bestaande boek is een
inleiding toegevoegd waarin een aantal kern-
thema’s van de pleegzorg wordt beschreven.
Alle hoofdstukken zijn opnieuw bekeken
en waar nodig aangevuld of gewijzigd door
de schrijvers naar de nieuwe inzichten en de
nieuwe DSM-5 en ICD-11.
(Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?, Door Mar-
tine F. Delfos   en  Nelleke Visscher, Uit geverij
SWP, Amsterdam, ISBN: 9789088501050, 168
pagina’s, 2e herziene druk, 2013, Prijs: 19,90
euro.
Landgoedfair Mariënwaerdt
(Pleeg)kinderen en vreemd gedrag
‘Anatomische les’
Gemeentemuseum
Het Gemeentemuseum Den Haag organi-
seert een unieke tentoonstelling over ‘De
anatomische les’ waarbij zeventiende
eeuwse meesters worden getoond samen
met internationale moderne en heden-
daagse topkunstenaars. De tentoonstelling
is te zien van 28 september tot 5 januari.
Voor het eerst worden alle tien anatomische
lessen die in de zeventiende eeuw in Neder-
land zijn vervaardigd bij elkaar gebracht,
waarvan zeven in bruikleen zijn uit de col-
lectie van het Amsterdam Museum. Deze ten-
toonstelling is alleen nu mogelijk omdat het
schilderij ‘De anatomische les van Dr. Nico-
laes Tulp’ van Rembrandt uit de collectie van
het Mauritshuis zich in het Gemeentemuseum
bevindt. In het najaar van 2013 kan de bezoe-
ker als het ware onder de menselijke huid
kruipen in kunstwerken van Rembrandt tot
Damien Hirst.
Innovatief
De ontleedkunde van het Chirurgijngilde uit
de zeventiende eeuw staat symbool voor het
innovatieve karakter van Nederland in de Gou-
den Eeuw. Ook burgers konden tegen betaling
meekijken naar de menselijke ontledingen in
het Theater Anatomicum. Wetenschap, kunst
en koopmansgeest gingen samen en zorgden
voor een ongekende periode van bloei. Meer
informatie: www.gemeentemuseum.nl.
Colofon
Win kaarten voor
Landgoedfair
Lezers van de Zorg- en Ziekenhuiskrant
maken kans op gratis toegangskaarten
voor de Landgoedfair op Mariënwaerdt.
Geef antwoord op de vraag: Welke Fair met
welke show is er dit jaar voor het eerst?
Vermeld bij het antwoord naam en adres.
Meedoen kan tot woensdag 14 augustus.
Lezersactie
De Zorg- en Ziekenhuiskrant mag vijf
exemplaren van het boek ‘(Pleeg)kinde-
ren en vreemd gedrag!?’ verloten onder
de lezers. Wie een kans wil maken op een
exemplaar, kan een e-mail sturen naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl. Vermeld
daarbij naam en adres. Meedoen kan tot
donderdag 22 augustus.
19 Service
Nummer 15
7 augustus 2013
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja den Otter
Opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Anneke de Pater
Laura Fuykschot
Asteer Künneke
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende
fouten.
Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen
niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in
Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan
leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de
ziekenhuizen en zorginstellingen.
De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.
Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.zorgenziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks
actueel medisch nieuws.
Komende verschijningsdata 2013:
Tweewekelijks. Klik op:
www.zorgenziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
of bel (0182) 322 456
Prijswinnaars
Walibi Holland
Gezellig naar de Summer Nights in Walibi
Holland of een bezoek aan het park.
Veel lezers hebben daar belangstelling
voor. De volgende personen hebben twee
gratis toegangskaarten gewonnen: Brechje
Antens, (Sint Willebrord), Marije Ammer-
laan  (Breda), Mirjam Deegens (Leiden),
Alice Hendriks (Grashoek) en Sylvia van Son
(Purmerend).
20
Nummer 15
7 augustus 2013
Bouwsteentje, 8 gram hoogwaardig eiwit per portie
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of
gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje minder
aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel
spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder kracht,
vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke
voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten, en ook wat
vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit
ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijst het Bouwsteentje.
De Bouwsteentjes hebben de vorm en smaak van een gebakje en
zijn verkrijgbaar in vier verschillende smaken.
Eiwitrijk
De Bouwsteentjes zijn verrijkt met hoogwaardige eiwitten. Iedere portie bevat een klein volume maar
liefst 8 gram eiwitten. Een gezonde volwassene heeft 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag
nodig. Iemand die ziek en ondervoed is, heeft juist meer eiwitten nodig; wel 1,5 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag.
In de diepvries of koelkast
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, nu ook verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. Eenmaal ontdooid,
kunnen ze nog 5 dagen in de koelkast bewaard worden.
Bouwsteentjes
Door de hoge concentratie eiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een uitkomst bij
(dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. Maar Bouwsteentjes
zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral echte traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de
koffie of thee, of als nagerecht.
Klein en smaakvol
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling. Nieuw is de
smaak bosvruchten en wordt gelijk als lekkerste ervaren. Daarnaast zijn er Bouwsteentjes chocolade,
banaan en aardbei. Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje; vergelijkbaar met een Petit
Four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die gedurende de dag regelmatig iets
willen eten, maar opzien tegen grote porties en voedsel dat snel verzadigt.
Waarom zijn eiwitten zo belangrijk?
º E|w|¦¦eu .|ju esseu¦|ee| .oo| ç|oe| eu ou¦w|||e||uç,
ze helpen het lichaam op te bouwen en te behouden
º E|w|¦¦eu |e.e|eu eue|ç|e eu bouws¦o¦¦eu .oo| be|oud
van spieren, de aanmaak van nieuw weefsel en nieuwe
bloedvaten
º E|w|¦¦eu .|ju be|auç||j| .oo| |e|s¦e|, b|j.oo|bee|d .oo|
wondgenezing.
º E|w|¦¦eu .|ju be|auç||j|e bouws¦eueu .au |eu|oc,¦eu eu
|,r¦oc,¦eu, s¦o¦¦eu d|e be|auç||j| .|ju .oo| de a¦wee|.
º E|w|¦¦eu d|açeu b|j ¦o¦ de .o|r|uç .au çe.oude bo¦¦eu.
º E|w|¦¦eu .|ju uod|ç .oo| |e¦ ¦|auspo|¦e|eu .au s¦o¦¦eu
in het bloed.
º E|w|¦ .|ju bouws¦o¦¦eu .au |o|roueu.
º leraud d|e .|e|/oude|.oed |s, |ee¦¦ .ee| ree| e|w|¦¦eu
nodig dan iemand die gezond is.
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem direct contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26
Lekkere en opbouwende tussendoortjes
bij ziekte en ondervoeding
verkrijgbaar bij

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful