You are on page 1of 16

30 maja zagin raciborza-

nin, Jarosaw drzd. ostatni


raz widziano go w orodku wy-
poczynkowym przy Jeziorze ot-
muchowskim. miejscowa policja
z nysy i otmuchowa sugeruje, e
mg uciec z powodu zalegych
alimentw i dwutygodniowej
odsiadki, ktra czekaa go w ra-
ciborzu.
rodzina zaginionego nie
zgadza si z tymi twierdzeniami.
zaginiony Jarosaw mia narze-
czon i bardzo powanie chore
dziecko.
- ostatni raz rozmawiaem z
nim po nieudanym zabiegu jego
siedmiomiesicznej crki. po-
wiedzia mi, e chce zajmowa
si tym dziekiem a do mierci.
i kto wie czy... wanie tak si nie
stao - mwi brat zaginionego.
7 sIERPNIA 2013
IssN: 2080-3664
NAkAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 15 (143)
wiadomoci s. 2
racibrz sprawy kontrowersyjne
Mniejszo niemiecka
zyskuje nowe prawa
wiadomoci s. 3
Przez byego wjta gmina
stracia cenn dziak
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 10
PLUSY BIZNESU DLA
Wadze Raciborza odwracaj
si do Odry plecami
Czytaj rwnie artyku
Gehenna rodziny
zaginionego na s. 4
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
lsk - inwestycje
portal regionalny
zagin bez ladu
Bezradno czy brak dziaania? rodzina zarzuca policji bierno.
wojciech oneczko
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Matka zaginionego jest zaamana biern postaw policji. Uwaa, e funkcjonariusze z Otmuchowa i Nysy nie zrobili niczego, aby
odnale zaginionego syna. Zobacz wywiad wideo na raciborz.com.pl
naJlepsza przestrze
na lsku
czy inwestycjom z re-
gionu uda si przebi w
oglnolskim konkur-
sie?
wyremontowane ryn-
ki miejskie, place, skwery,
deptaki, tereny rekreacyj-
ne, obiekty usugowe, spor-
towe handlowe oraz gastro-
nomiczne... w minionych
roku na lsku nie brakowa-
o efektownych inwestycji.
urzd marszakowski ogosi
konkurs na najlepsz prze-
strze publiczn wojewdz-
twa lskiego.
o prestiowy tytu ry-
walizuj rwnie inwestycje
z powiatw raciborskiego i
wodzisawskiego: Centrum
dziedzictwa kulturowego
Bramy morawskiej na za-
mku piastowskim w racibo-
rzu, zrewitalizowane familo-
ki kolonii Fryderyk (Gmina
Gorzyce), teren sportowo-re-
kreacyjnego przy Gimnazjum
nr 1 w radlinie. to wanie te
inwestycje zdoay przebi si
do fnalnej fazy konkursu.
Gosowanie internetowe
na najlepsz przestrze po-
trwa do koca sierpnia (sla-
skie.pl/npp). niezalenie od
wynikw gosowania (staw-
k jest nagroda internau-
tw), nagrody i wyrnienia
przyzna rwnie marszaek
wojewdztwa lskiego mi-
rosaw sekua. uroczysto
ogoszenia wynikw konkur-
su odbdzie si podczas tego-
rocznych lskich dni archi-
tektury.
Familoki z Kolonii Fryderyk (gmina Gorzyce) znalazy
si w fnale prestiowego konkursu architektoncznego.
F
o
t
.
G
m
i
n
a
G
o
r
z
y
c
e
et
2
GazetaInformator.pl
<<
7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
Wiadomoci
region mniejszo niemiecka
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
Bezpatny kurs komputerowy dla seniorw!
GazetaInformator.pl
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
rusza kolejna edycja bezpatnego kursu kompute-
rowego internet 50+ organizowanego przez miejsk i
powiatow Bibliotek publiczn im. ryszarda kincla w
raciborzu. zgoszenia na kurs bd przyjmowane do 6
wrzenia w sekretariacie biblioteki na ul. kasprowicza 12
lub telefonicznie pod nr tel. 32 415 37 24. kurs rozpocznie
si 16 wrzenia.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
komentarz na gorco
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
108 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~afromenel
niemcy co nigdy nie byli w niemczech ale czuj sie szczeglnie
zwizani z niemieck gmin... przecie to jest jaki debilizm totalny
~uwaga na nich!
uwaga na t V-t kolumn !
~nrd
nie ma mowy o niemcach zjednoczonych. nadal istnieje tam podzia
na zachodnie i wschodnie. nie tylko jeli idzie o gospodark, ale take
w mentalnoci niemcw. interesuje mnie jednak dlaczego polacy tak
nie lubi niemcw. zobaczcie, jak oni nam w ostatnich latach pomo-
gli, a take jak licznie daj nam prac i zapewniaj normalne warunki
do ycia.
komentarze do artykuu
powiat wodzisawski - edukacja
wojciech oneczko
sprawa moliwoci uczest-
nictwa w wyborach do Bun-
destagu jest wynikiem procesu
wyrwnywania praw obywa-
telskich osb posiadajcych
obywatelstwo niemieckie, ale
zamieszkujcych poza granica-
mi kraju. dla polakw miesz-
kajcych poza granicami kraju
uczestnictwo w wyborach do
sejmu nie stanowi adnej no-
woci - przy kadych wyborach
w mediach mamy relacje z Chi-
cago, Berlina, parya czy lon-
dynu o gosowaniu zamiesz-
kujcej tam polonii. z tego
punktu widzenia moemy po-
wiedzie, e teraz niemcy do-
ganiaj polskie rozwizania. z
pewnoci naley to traktowa
Rafa Bartek - Dyrektor
Generalny Domu Wsppracy
Polsko-Niemieckiej, czonek
Komisji Wsplnej Rzdu i
Mniejszoci Narodowych i Et-
nicznych.
jako dowartociowanie mniej-
szoci niemieckiej.
nie wiemy jak to nowe roz-
wizanie, szczeglnie w przy-
padku osb, ktre mieszkaj
poza granicami niemiec i w
niemczech nie byy nigdy za-
meldowane, bdzie respekto-
wane przez urzdnikw. wiele
bdzie w tym wzgldzie zalea-
o od interpretacji poszczegl-
nych komisarzy wyborczych.
moe by tak, e w jednych
gminach podobne wnioski
bd oceniane pozytywnie,
a w innych bd odrzucane.
my staramy si uwiadamia
przedstawicieli mniejszoci
niemieckiej w polsce o tym
jak wane jak skadanie wnio-
skw, nawet jeli zostan one
odrzucone.
warto rwnie podkreli,
e dziki przyznanym prawom
obywatele polscy bd mieli
po raz pierwszy okazj wybo-
ru wadz jednego z najwaniej-
szych pastw wiata.
niemcy, ktrzy mieszkaj
poza granicami republiki Fe-
deralnej niemiec, bd mogli
wzi udzia w tegorocznych
wyborach do Bundestagu
(22.09.2013). Gosowa mo-
e kada osoba, ktra posia-
da niemieckie obywatelstwo
(potwierdzone wanym do-
wodem osobistym lub pasz-
portem) - nawet jeli nie bya
w niemczech zameldowana,
a nawet nigdy w niemczech
nie bya.
Chtni do wzicia udziau
w wyborach przedstawiciele
mniejszoci niemieckiej mu-
sz wpisa si na list wybor-
cz - aby to zrobi musz wy-
peni odpowiedni wniosek i
przesa go do odpowiedniego
urzdu gminy w niemczech.
Jeli osoba chtna do gosowa-
nia bya zameldowana w danej
gminie w niemczech duej ni
trzy miesice, wysya wniosek
wanie do takiej gminy. w
przypadku braku spenienia
tego kryterium, wniosek moe
zosta wysany do gminy, do
ktrej dana osoba czuje wy-
jtkowe przywizanie wraz
z wyjanieniem na czym owo
przywizanie polega. wype-
niony wniosek powinien zna-
le si w danej gminie do 1
wrzenia 2013 roku. kolejnym
krokiem jest ju samo gosowa-
nie w wyborach do Bundestagu
- rwnie drog listown.
nowe prawo wyborcze dla mniejszoci niemieckiej
mniejszo niemiecka z powiatw raciborskiego i wodzisawskiego wybierze Bundestag.
Zdaniem Rafaa Bartka, dyrektora Domu Wsppracy Polsko-Niemieckiej,
obecnie nikt nie jest w stanie oceni, jak na wyniki wyborw do Bundestagu
wpynie przyznanie prawa gosu Niemcom mieszkajcym poza granicami RFN.
F
o
t
.
C
e
z
a
r
y
P
i
w
o
w
a
r
s
k
i
,
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
starosta powiatu wo-
dzisawskiego tadeusz ska-
tua zatwierdzi program,
dziki ktremu zwalnia-
ni nauczyciele otrzymaj
wsparcie w poszukiwaniu
pracy. warto podkreli,
e dokument ten powsta z
inicjatywy starosty w reak-
cji na pogarszajc si sy-
tuacj nauczycieli na rynku
pracy, do czego przyczy-
nia si ni demograficzny
oraz zmiany programowe
w szkoach.
w chwili obecnej na-
uczyciele s grup zawodo-
w, w ktrej bezrobocie ro-
nie najszybciej. programem
wsparcia zostan objci nie
tylko nauczyciele szk, dla
ktrych organem stano-
wicym jest wodzisawskie
starostwo (gwnie szko-
y ponadgminazjalne), ale
rwnie szk gminnych i
przedszkoli. - Chcemy wy-
korzysta potencja tej gru-
py i stworzy warunki do
przetrwania obecnego kry-
zysu w owiacie - wyjania
tadeusz skatua.
zwalniani nauczyciele otrzymaj wsparcie
w powiecie wodzisawski przybywa bezrobotnych nauczycieli.
Starosta Wodzisawski Tadeusz Skatua zatwierdza plan wsparcia dla bezrobotnych
nauczycieli w obecnoci Naczelnik Wydziau Owiaty Starostwa Powiatowego
Edyty Glenc (z lewej) i dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy Anny Sotwiskiej-Plewki.
Program T. Skatuy
dla nauczycieli
zarejestrowani w wodzi-
sawskim urzdzie pracy bez-
robotni nauczyciele mog li-
czy na:
- poradnictwo grupowe i in-
dywidualne,
- zajcia warsztatowe z aktyw-
nego poszukiwania pracy,
- zmieniajce kwalifkacje
szkolenie i studia podyplo-
mowe,
- wsparcie w postaci dotacji
na podjcie dziaalnoci go-
spodarczej,
- szkolenie nt. zasad prowa-
dzenia dziaalnoci gospo-
darczej.
F
o
t
.
p
o
w
i
a
t
w
o
d
z
i
s
l
a
w
s
k
i
.
p
l
Odpowiedzi jak zwykle przesyajcie na adres: konkurs@raciborz.com.pl
Czekamy do 13 sierpnia!
Polub nasz profl FB,
odpowiedz na proste pytanie i wygraj!
W ktrym roku powsta
zesp modern talking ?
et
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Patrycja Primus: 797 593 747
patrycja.primus@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
3 >>
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
podczas sierpniowej sesji
rady Gminy ndza powrci
temat przejcia przez skarb
pastwa dziaki w szymoci-
cach, na ktrej od kilku lat
dziaa orodek wypoczynkowy.
- dotara do mnie informacja,
e gmina utracia dziak wart
4 mln z. Czy sta nas na tak
rozrzutno? - pyta radny Ju-
lian skwierczyski. wjt anna
iskaa solidnie przygotowaa
si do odpowiedzi
Jak wynika z informa-
cji przekazanych przez wjt,
w 2003 roku dziaka umow
uyczenia pomidzy Gmin a
skarbem pastwa przesza we
wadanie gminy. trzy miesi-
ce pniej gmina wydzierawi-
a tereny od nadlenictwa, na
ktrych dzi stoj domki kem-
pingowe, a w grudniu 2003
roku dziak skarbu pastwa
oraz tereny nadlenictwa wy-
dzierawia osobie prywatnej.
- warto tutaj wspomnie, e
gmina pacia nadlenictwu
1935 z rocznie za dzieraw, a
podmiot prywatny paci gmi-
nie 900 z - mwia a.iskaa.
umowa na dzieraw zostaa
zawarta na trzy lata.
w lutym 2005 roku w-
czesny wjt wystpi z wnio-
skiem do wojewody o komuna-
lizacj dziaki. uzasadni to w
ten sposb: ...powysza nieru-
chomo (...) jest (...) rwnie
niezbdna do wykonywania za-
da wasnych gminy w zakre-
sie krzewienia kultury fzycznej
EkologicznE targi
w kady PiTek
po wakacjach w kady pitek na
targowisku w ndzy odbywa si
bd targi ekologiczne. sprzedaw-
cy bezpatnie bd mogli stan
tam ze swoimi wyrobami. wane
jest, aby wszystkie owoce, warzy-
wa oraz inne produkty, hodowa-
ne byy w warunkach jak najbar-
dziej ekologicznych. udzia w
targach bd mogy bra wszyst-
kie zainteresowane osoby, nie tyl-
ko mieszkacy gminy.
aRTyCi
Bd nagRadzani
Gmina lubomia bdzie przy-
znawa doroczne nagrody za
osignicia w dziedzinie kultu-
ry i sztuki. nagrod otrzymywa
bd mieszkacy gminy oraz ze-
spoy, dziaajce na jej terenie.
nagroda przyznawana bdzie w
formie pieninej. osoba nagro-
dzona nagrod pierwszego stop-
nia otrzyma nawet tysic zotych.
nagrody drugiego i trzeciego
stopnia bd nieco nisze, bo wy-
nios 600 i 400 z.
PRzeBuduj
uliC Poln
mieszkacy rudyszwadu do-
czekali si remontu ulicy polnej.
obecnie nawierzchnia drogi, kt-
ra wykonana jest z kostki beto-
nowej, jest w opakanym stanie.
kostk ju niedugo zastpi asfalt.
wjazdy do posesji wykonane zo-
stan natomiast z kostki bruko-
wej. remont rozpocznie i zako-
czy si jeszcze w tym roku.
Podzielili
Pienidze na SPoRT
Gmina pietrowice wielkie podzie-
lia rodki fnansowe na wykony-
wanie zada z zakresu sportu na
terenie gminy w drugim proczu.
najwiksz kwot, bo a 20 tys z
otrzyma lks pietrowice wielkie
start. lks paww i lks samo-
borowice otrzymay po 12, a lks
Cyprzanw 17 tys z.
najlePSi PikaRze
w gminiE
pikarze z caej gminy rudnik wal-
czyli w turnieju piki nonej o pu-
char wjta. najlepsza okazaa si
druyna lks Gamw i to ona do
domu wrcia w pucharem. dru-
gie miejsce zaj lks zryw rud-
nik, a trzecie lks Grzegorzowice.
najlepszym bramkarzem zosta
Grzegorz wytrzymay, a krlem
strzelcw dominik nowak. tytu
najlepszego zawodnika uzyska
andrzej Cicinka.
nominowano
STaRoSTw doynek
wjt gminy Gorzyce, piotr oli-
zo wraz z przewodniczcym ra-
dy krzysztofem makiem wr-
czy nominacje dla starostw
tegorocznych doynek gminnych.
starocin tegorocznych doynek
gminnych kolonia Fryderyk 2013
bdzie natalia komorek, a staro-
st wojciech klyszcz. doynki
odbd si 25 sierpnia.
rEprEzEntowali
PolSk we FRanCji
we Francji odbya si olimpia-
da poarnicza. to wyjtkowe
wydarzenie w wiecie poarni-
czego sportu zgromadzio repre-
zentacje 30 pastw. w wydarze-
niu tym uczestniczyli straacy z
osp pszw, ktrzy wraz z innymi
druynami reprezentowali polsk.
polska reprezentacja zdobya cz-
nie 8 zotych, 6 srebrnych oraz je-
den brzowy medal.
wiadomoci
rEgion
w skrcie
ndza samorzd powiat wodzisawski - komunikacja
wodzisaw lski - remonty
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
wodzisaw lski - historia
Gmina stracia cenn dziak
wjt anna iskaa wyjania spraw przejcia
przez skarb pastwa dziaki w szymocicach.
wrd dzieci, modziey i lokal-
nej spoecznoci. w przyszo-
ci moe sta si ona miejscem
organizacji doynek gminnych
oraz treningw lks. - wjt
wystpi o przekazanie na was-
no chocia wiedzia, e argu-
menty, ktre we wniosku ko-
munalizacyjnym przedstawi,
s nieprawd. w rzeczywisto-
ci wnioskowa o teren dla oso-
by prywatnej, poniewa dzier-
awa si jeszcze nie zakoczya
- tumaczya wjt. Gmina dzia-
k pozyskaa, a umowa z frm
przeduona zostaa na kolejne
siedem lat.
sprawa nie wyszaby na
jaw, gdyby nie zmiana na sta-
nowisku wjta w 2007 roku.
- kiedy przyszam i zobaczy-
am, e do dzierawy tych te-
renw dokadamy to wystpi-
am z wnioskiem o pozwolenie
na sprzeda dziaki do wo-
jewody - mwi wjt iskaa.
wwczas wojewoda dokad-
nie sprawdzi wszystkie do-
kumenty i wyszo na jaw, e
jeszcze przed komunalizacj
dziaki bya ona dzierawiona
osobie prywatnej. wojewoda
w 2011 roku wystpi do mi-
nisterstwa o stwierdzenie nie-
wanoci jego decyzji z 2005
roku.
Co ciekawe, jak dodaa
wjt, nie odnaleziono adnej
uchway rady Gminy w spra-
wie dzierawy dziaki. spra-
wy wasnociowe dziaki do
tej pory nie zostay prawnie
uregulowane.
Wojewoda odebra gminie Ndza dziak, na ktrej znajduje
si orodek wypoczynkowy. Wjt tumaczy dlaczego.
prowadzone na starym
miecie w wodzisawiu l-
skim prace archeologiczne
przyniosy nieoczekiwane re-
zultaty. na gbokoci ok. 2,5
m naukowcom udao si od-
kry dobrze zachowane re-
likty konstrukcji drewnianej.
pocztkowo archeolodzy przy-
puszczali, e znalezisko mogo
stanowi podwalin pod star
drog lub fundament nieistnie-
jcego ju dzi domostwa.
po bardziej wnikliwej ana-
lizie okazao si, e do wznie-
sienia konstrukcji uyto belek,
palikw i innych elementw
drewnianych pochodzcych z
rozbirki nieznanego domo-
stwa lub zabudowy gospodar-
czej. - mogo to nastpi po
wielkim poarze miasta, ktry
tajemnice ulicy targowej
archeolodzy natrafli na lady drewnianej konstrukcji.
Archeolodzy natrafli na relikty konstrukcji, ktra w przeszo-
ci zabezpieczaa bagienny teren.
F
o
t
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
-
s
l
a
s
k
i
.
p
l
wybuch 12 czerwca 1822 roku
- przypuszcza sawomir kulpa,
dyrektor muzeum w wodzisa-
wiu l. zdaniem s. kulpy, od-
kryta obecnie konstrukcja mo-
ga suy do zabezpieczenia
bagiennego terenu jaki niegdy
znajdowa si w tym miejscu.
et
kunia raciborska - przyroda
krl jan iii Sobieski
znany by ze swoich zami-
owa przyrodniczych.
Generalna dyrekcja ochro-
ny rodowiska rozpocza ak-
cj drzewa sobieskiego. na
odsiecz dbom, lipom i innym
drzewom. Celem akcji jest od-
nalezienie drzew sobieskiego,
ktre mieszkacy polski sadzili
na cze krla po zwyciskiej bi-
twie pod wiedniem.
zgoszenia drzew zwiza-
nych z odsiecz wiedesk b-
d zbierane przez Generaln
dyrekcj ochrony rodowiska
do 2 wrzenia 2013 roku. aby
wzi udzia w akcji naley wy-
peni formularz zgoszeniowy
dostpny na stronie www.gdos.
gov.pl, przesa zdjcia odszu-
kanego drzewa wraz z opi-
sem lokalizacji przestrzennej
i uzasadni swoje zgoszenie.
z wybranych zgosze zostanie
utworzona galeria zdj, ktr
narodowy instytut dziedzi-
ctwa oraz Generalna dyrekcja
ochrony rodowiska opubli-
kuj na swoich stronach in-
ternetowych oraz fanpageach
12 wrzenia 2013 r., czyli do-
kadnie w rocznic Bitwy pod
wiedniem.
na odsieCz dBom i lipom
et
ulice Skotnicka w azi-
skach i wieczorka w Rad-
linie wymagaj gruntow-
nego remontu.
zarzd powiatu wodzisaw-
skiego przychyli si do prb
wjta Godowa oraz Bur-
mistrza radlina w sprawie
udzielenia gminom pomocy
fnansowej na realizacj prac
zwizanych z przebudow
drg w ramach narodowego
programu przebudowy drg
lokalnych, czyli tzw. schety-
nwek.
pomoc fnansowa ma wes-
prze samorzdy Godowa i
radlina w staraniach o pozy-
skanie rodkw z nppdl na
dofnansowanie inwestycji. -
niezalenie od decyzji powiat
zoy do nppdl take wasne
wnioski dot. drg powiato-
wych.
Jeszcze jednak nie zapada
ostateczna decyzja, o dofnan-
sowanie remontu ktrych drg
wadze powiatu bd si stara
- informuje rzecznik wodzi-
sawskiego starostwa wojciech
raczkowski.
samorzdy radlina i Godowa
staraj si o rodki na remon-
ty ulic skotnickiej w aziskach
i wieczorka w radlinie.
pomoC dla
Godowa i radlina
Po 100 tys. z
otrzymaj
samorzdy
Radlina i Godowa
na przebudow
drg lokalnych.
et
kryta pywalnia w wo-
dzisawia bdzie nieczyn-
na do poowy sierpnia.
przerwa techniczna w
dziaaniu krytej pywalni w
wodzisawiu lskim zosta-
nie wykorzystana na przepro-
wadzenie prac remontowych,
ktre poprawi standard
obiektu.
- w tym roku odnowie
podlega przede wszystkim
stalowa konstrukcja dachu
naszego basenu mwi ma-
riusz Blazy, kierownik py-
walni. - dach podlega pia-
skowaniu, nastpnie zostanie
odmalowany. odmalowane
zostan take boczne ciany
w hali basenowej dodaje
Blazy. poza tym drobne re-
monty zaplanowane zostay
w toaletach i azienkach. w
czasie trwajcego remontu
schody na terenie pywalni
zostan pokryte powierzch-
ni antypolizgow, co zna-
czco podniesie bezpiecze-
stwo uytkownikw obiektu.
- remontowi podlega take
nasza sauna. obecnie zosta-
a ona rozebrana, by przej
gruntown renowacj. w ci-
gu nastpnych dni sauna zo-
stanie zbudowana od nowa -
wyjania m. Blazy.
po remoncie przyjdzie
czas na uzupenienie wody,
poddanie jej obrbce che-
micznej (tak aby nadawaa si
do kpieli) i przeprowadzeniu
bada przez sanepid. przerwa
techniczna powinna zako-
czy si ok. 15 sierpnia.
pywalnia wymaGa
remontu
et
RTP unia zakoczya
sparingowe przygotowa-
nia do turnieju kwalif-
kacyjnego.
pikarki rtp unii racibrz
zakoczyy przygotowania do
turnieju kwalifkacyjnego ligi
mistrzw. podopiecznym re-
migiusza trawiskiego udao
si wygra dwa z trzech ostat-
nich spotka sparingowych.
20 lipca unitki gadko ogra-
y FC katowice (3:0), jednak-
e 31 lipca, po sabej grze ule-
gy beniaminkowi ekstraligi
- zagbiu lubin (0:1).
w ostatnim meczu sparingo-
wym przed walk o lig mi-
strzw unitki pewnie po-
konay Banik ostrawa 8:0.
ogem w przygotowaniach
sparingowych form strzele-
ck bysna Chinasa okoro
Gloria (4 gole). dwukrotnie
do bramki przeciwnika udao
si rwnie traf p. winiew-
skiej, e. zdunek, d. Jaszek i
a. elazko.
turniej kwalifkacyjny do li-
gi mistrzw zostanie rozegra-
ny w dniach 8 - 13 sierpnia w
sowenii. rywalkami unitek
bd wFC pomurie (sowe-
nia), ada Velipoie (albania)
oraz Bobruichanka Bobriusk
(Biaoru).
racibrz - sport
Czy unitki s
w Formie na liG
mistrzw?
et
W ostatnich trzech
meczach sparingowych
dobr form strzeleck
bysna gwiazda
RTP Unii Racibrz
Chinasa Okoro Gloria,
ktra w spotkaniach
z FC Katowice i Banikiem
Ostrawa strzelia
cztery gole.
Fot. Wojciech oneczko
4
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
<<
racibrz sprawy kontrowersyjne
R E K L A M A
raciborzanin Jarosaw
drzd zagin 30 maja bie-
cego roku. od tego czasu
trwa gehenna jego rodziny i
jej nieustanne utarczki z poli-
cj. rodzina twierdzi, e su-
by nie zrobiy niczego aby go
odnale.
zaginicie
29 maja Jarosaw drzd
wyjecha wypocz nad Je-
zioro otmuchowskie. wzi
ze sob niewiele rzeczy: ubra-
nie na zmian, spodnie moro
i sprzt wdkarski. tego sa-
mego dnia zarejestrowa si w
jednym z lokalnych orodkw
wypoczynkowych. zapaci za
cztery dni z gry. ostatni raz
widziano go 30 maja ok. godz.
23.00 - pyta jednego z wd-
karzy jak bior ryby. pniej
lad po nim zagin. rodzina
uwaa, e najprawdopodob-
niej uton.
wie o zdarzeniu
po zaginiciu Jarosawa
drzda w mieszkaniu jego
matki pojawia si racibor-
ska policja. - policja przysza
do mnie po tygodniu. kiedy
spytaam, kim panowie s,
bo duo syszao si o prze-
bieracach, to pokazali mi na
bro i napis policja. pytali
o syna, ale ja nic nie wiedzia-
am poza tym, e pojecha
na ryby. powiedzieli mi, e
nie zapaci za domek, zabra
dokumenty i uciek - m-
wi. matka uwaa, e syn ni-
gdy nie wyjecha i nie uciek-
by bez adnego znaku ycia.
wynaja samochd i osobi-
cie udaa si nad Jezioro ot-
muchowskie.
w orodku wypoczynko-
wym okazao si, co potwier-
dza relacja pracowniczki
orodka elbiety H., e do-
mek by opacony a na miej-
scu zostay rzeczy osobiste
zaginionego - portfel, doku-
menty, karty bankomatowe
i pienidze. te informacje
potwierdza rwnie policja z
otmuchowa.
kto szuka zaginionego?
- wynajmowaam samo-
chd i jedziam na miejsce.
wypytywaam i wanie od
jednego z wdkarzy dowie-
dziaam si, e widzia mo-
jego syna 30 maja. podobno
sysza pniej rwnie jaki
krzyk. nie mogam prowa-
dzi poszukiwa na wasn
rk, wic zadzwoniam po
drugiego syna do irlandii -
mwi matka Jarosawa. Jej
zdaniem miejscowa policja w
ogle nie prowadzia poszu-
kiwa. tego samego zdania
jest brat zaginionego.
- Gdy matka powiedziaa
mi co si stao, to przyjecha-
em do polski, bo sam wiem
jaka jest nasza policja. roz-
mawiaem z wdkarzami,
ludmi z tego i innych orod-
kw, pokazywaem im zdj-
cia brata, pytaem rwnie,
czy policja go szukaa. adna
z osb, z ktrymi rozmawia-
em nie widziaa policji. po-
licjanci twierdz, e szukali
mojego brata, e przeszuki-
wali brzegi - co jest totaln
bzdur. tam wdkarze siedz
w odlegoci 3-4 metrw od
siebie. eby prowadzi takie
poszukiwania trzeba by byo
wyda zakaz wdkowania, a
nic takiego nie miao miej-
sca. pytaem policjantw czy
sprawdzali monitoring w ot-
muchowie, to mnie wymia-
li, mwili, e nie ma adnego
monitoringu, a przy wje-
zdaniem rodziny, policja nie poszukuje Jarosawa d.
dzie do miasta jest tabliczka
miasto monitorowane. po-
za tym, na kadym wikszym
skrzyowaniu s teraz kame-
ry - mwi brat J. drzda.
rodzina zaginionego py-
taa rwnie pracownikw
zapory otmuchowskiej, czy
nie widzieli ciaa oraz czy
ciao mogo wypyn z je-
ziora przez zapor. okazao
si, e owszem, ciao mogo
wypyn przez zapor - gdy
poziom wody w jeziorze jest
wysoki - a tak byo w czasie
zaginicia J. drzda - uru-
chamiane s turbiny. Ciao
mogo wic przedosta si
na drug stron zapory. - Jak
zapytaem potem policj, czy
szukali za zapor, to powie-
dzieli mi, e tam nie jest ju
ich teren. pniej byem zno-
wu, szukaem ju za zapor,
znalazem tam potargane
ubrania, ale trudno okreli,
czy to jego. wdkarze za za-
por nie mieli pojcia, e ta-
kie zdarzenie w ogle miao
miejsce. mwili: policja?
panie, gdzie policja tutaj! -
relacjonuje brat zaginione-
go.
niepacone alimenty
Jarosaw drzd mia sta-
wi si w zakadzie karnym
w raciborzu, aby odsiedzie
kar za niepacone alimenty
(dwa tygodnie). zdaniem ro-
dziny by na to gotowy i nie
stanowio to dla niego prob-
lemu. tym bardziej, e jego
sytuacja ekonomiczna zaczy-
Gehenna rodziny zaginionego
naa si stabilizowa. Biznes,
ktry prowadzi - sprzeda
generatorw mocy z wasn
jednostk napdow - przy-
nosi coraz wiksze zyski, na
dniach mia otrzyma zapat
za zamontowane w ostatnim
czasie urzdzenia. zarwno
matka, jak i brat oraz narze-
czona zaginionego wyklucza-
j moliwo jego ucieczki z
tego powodu.
zdaniem policji
zapytalimy nysk poli-
cj o dziaania przedsiwzi-
te przez funkcjonariuszy,
ktrych celem byoby odna-
lezienie Jarosawa drzda.
- zebrane przez policjantw
informacje nie wskazyway
by mogo doj do utonicia
zaginionego mczyzny. mi-
mo to policjanci kryminal-
ni dokonali penetracji linii
brzegowej rzeki nysa kodz-
ka oraz jeziora. sprawdzo-
no okoliczne szpitale, hotele
oraz inne podobne obiekty.
wszyscy policjanci zostali za-
daniowani pod ktem poszu-
kiwa zaginionego i zbierania
informacji mogcych pomc
w odnalezieniu zaginionego.
kada z tych czynnoci bya
zgodnie z obowizujcymi
przepisami dokumentowa-
na. w wielokrotnych poszu-
kiwaniach brzegw jeziora
oraz rzeki oprcz policjan-
tw uczestniczyli rwnie
straacy psp w nysie oraz
osp w otmuchowie. midzy
innymi korzystano ze sprztu
pywajcego stray. informa-
cj o zaginiciu przekazano
te pracownikom zbiornika
wodnego otmuchw. dzi-
ki prowadzonym dziaaniom
uzyskano rwnie informa-
cje o tym, e mczyzna mg
by widziany na terenie wo-
jewdztwa dolnolskiego.
opracowano rwnie i prze-
kazano mediom informacj o
zaginiciu mczyzny. w tej
chwili policjanci zbieraj in-
formacje o moliwych miej-
scach pobytu zaginionego i je
weryfkuj - poinformowaa
nas - po dwch tygodniach -
sier. szt. katarzyna Janas z
kpp w nysie.
Co mogo si sta?
- Gdyby chcia uciec,
to ju dawno by to zrobi,
sprowadziby swoj narze-
czon i dziecko, ktre bar-
dzo kocha. ale on chcia
zosta na miejscu, rozwi-
ja swoj firm. ostatni raz
rozmawiaem z nim po nie-
udanym zabiegu jego sied-
miomiesicznego dziecka.
powiedzia mi, e chce zaj-
mowa si malestwem a
do mierci. i kto wie czy
k... wanie tak si nie sta-
o - mwi ze zami w oczach
brat zaginionego.
Jarosaw drzd w prze-
szoci przeszed zapalenie
opon mzgowych. od tego
czasu cierpia na zaburze-
nia rwnowagi oraz silne
ble gowy. stroni od al-
koholu. - mj brat nie pi.
nawet jak przyjedaem
czasem do polski, to wypili-
my razem najwyej po pi-
wie i tyle. duo wiczy, by
typem filozofa. nie naduy-
wa alkoholu i nie bra nar-
kotykw - mwi jego brat.
matka zaginionego uwaa,
e syn najprawdopodobniej
wpad do wody i utopi si,
tym bardziej e w czasie je-
go zaginicia intensywnie
padao.
Brat Jarosawa drzda
przez kilkadziesit godzin
na wasn rk prowadzi
poszukiwania. uwaa, e
ciao mogo utkn w jed-
nej z zatoczek jeziora, gdzie
peno jest porwanych sieci,
zatopionych krzakw, a nad
wszystkim unosi si smrd
zdechych ryb lub te mo-
go wypyn przez zapor,
w czasie gdy pracoway tur-
biny.
matka zaginionego po-
godzia si ju ze strat sy-
na, ale nie moe pogodzi
si z postaw sub porzd-
kowych. Jedyne czego chce,
to odnalezienia jego ciaa i
wyprawienia synowi godzi-
wego pochwku.
Nyska policja nie podziela przypuszcze rodziny zaginionego
J. Drzda (na zdj.) o jego utoniciu. Mimo to, zarzeka si, e
prowadzia poszukiwania na Jeziorze Nyskim.
F
o
t
.
K
P
P
N
y
s
a
wojciech oneczko
Zobacz wywiad wideo
z matk i bratem
zaginionego na
raciborz.com.pl
wiadomoci
S >>
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
na przeomie czerwca i
lipca br. odby si na amach
dziennika zachodniego oraz
portalu naszemiasto.pl ple-
biscyt pt. najlepszy lokal
Gastronomiczny powiatu ra-
ciborskiego w 2013 roku. an-
kietowani mieszkacy racibo-
rza wytypowali midzy innymi
piwiarni wareck mieszczc
si przy ul. wojska polskiego
w raciborzu. nastpnie przez
ponad dwa tygodnie mona
byo za porednictwem sms
wysya gosy na poszczegl-
ne lokale. 8 lipca br. o godzinie
12.00 nastpio podsumowa-
nie i zdecydowan przewag
gosw wygraa piwiarnia war-
ki. wyniki plebiscytu moecie
pastwo zobaczy na: raciborz.
naszemiasto.pl.
piwiarnie warki - a jest ich
obecnie ponad osiemdziesit
w caej polsce - to sztandarowe
lokale Grupy ywiec. wszyst-
kie s zaprojektowane w tym
samym stylu i klimacie, ktry
kademu od razu przypada do
gustu. w lokalu moemy degu-
stowa lane piwo warka - ser-
wowane w perfekcyjny sposb
ma wyjtkowy smak i aromat.
poza tym caa gama piw bu-
telkowych oferowanych przez
koncern Heineken, do ktrego
naley m.in. Grupa ywiec.
w piwiarni wareckiej w
raciborzu mona na kilku tele-
wizorach rozmieszczonych we
wszystkich trzech salach ogl-
R E K L A M A
reklama
powiat raciborski gastronomia
piwiarnia warecka najlepszym lokalem
gastronomicznym powiatu raciborskiego 2013 roku
wyjtkowe piwo, wymienite jedzenie, niepowtarzalna atmosfera...
artyku
sponsorowany
piwarnia warecka
ul. wojska
polskiego 11
47-400 racibrz
da wikszo najciekawszych
wydarze sportowych, od me-
czw piki nonej, siatkowej
czy rcznej, poprzez turnie-
je tenisa, walki bokserskie po
bardzo popularne walki ksw,
na ktre przychodzi wielu ki-
bicw. dodatkow atrakcj
lokalu s czwartkowe wystpy
karaoke, na ktrych kady lu-
bicy piewa przed publicz-
noci moe zrealizowa swe
pasje wokalne. rwnie mo-
tocyklici raciborscy maj tu
swoje miejsce. od lat spotyka-
j si tutaj, wymieniajc wra-
enia z wypraw, umawiajc si
na wycieczki motocyklowe lub
zwyczajnie spotykaj si przy
piwku w gronie bliskich.
dodatkow zalet lokalu
jest kuchnia, ktra degustu-
jcym piwo zapewnia szeroki
wybr da - od zaksek, star-
Piwiarnia Warecka w Raciborzu to miejsce wyjtkowe. O jej popularnoci wiadczy zwycistwo w plebiscycie
Dziennika Zachodniego oraz portalu NaszeMiasto.pl na Najlepszy Lokal Gastronomiczny w powiecie raciborskim.
F
o
t
.
p
i
w
i
a
r
n
i
a
w
a
r
e
c
k
a
.
c
o
m
.
p
l
terw, poprzez saatki, ma-
karony, dania misne i bez-
misne, po szczeglnie lubian
przez mieszkacw raciborza
pizz, ktr od lat cieszy si
stae grono jej wielbicieli. pi-
wiarnia warecka umoliwia
rwnie zamawianie da na
wynos. regularnie do skrzy-
nek pocztowych mieszkacy
okolic otrzymuj ulotki z aktu-
alnym menu, dodatkowo mo-
na znale menu pod adresem
www.piwiarniawarecka.com.
pl lub na stronie Facebook pod
hasem piwiarnia warecka ra-
cibrz.
piwiarnia czynna jest od
niedzieli do rody od 11.00 do
1.00, w czwartki, pitki i soboty
oraz wita od 11.00 do 2.00.
zamwienia telefoniczne oraz
rezerwacje mona skada pod
numerem tel. 32 415 14 28 lub
32 415 14 29. zamwienia z do-
staw do domu przyjmowane
s od godz. 11.00 do 23.00.
6
GazetaInformator.pl
<<
7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
R E K L A M A
Zapowiedzi
w poniedziaek, 19 sierpnia o godz. 10.00 spod
kocioa w. Jana Chrzciciela w raciborzu wyruszy
pielgrzymka na Jasn Gr. pielgrzymi bd szli
przez cztery dni. przejd midzy innymi przez rudy
raciborskie, sawicice, ujazd, dowice oraz pi-
etraszw.
pielGrzymka na Jasn Gr wyruszy z raCiBorza
SERW
IS N
O
TEBO
O
K
W
kultura rozrywka
repertuar imprez
tegoroczny memoria
odbdzie si 24 - 25 sierp-
nia na stadionie orodka
sportu i rekreacji w racibo-
rzu. Gwiazdami imprezy b-
d grupy oddzia zamkni-
ty, klaudia stabik oraz lady
pank.
24 sierpnia - sobota
10.00 - Brooklyn Cup o
puchar dyrektora tVp sa
katowice,
17.00 - suskie show,
18.30 - koncert zespou
starvin marvin,
19.45 - wrczanie nagrd
Brooklyn Cup o puchar dy-
rektora tVp sa katowice,
20.15 - otwarcie XXi
memoriau,
20.30 - koncert oddzia
zamknity,
22.00 - koncert klaudia
stabik polskie i zagraniczne
przeboje.
25 sierpnia - niedziela
10.30 - uroczysta msza
w. memoriau oraz za nszz
solidarno ziemi racibor-
skiej,
12.00 - XV rodzinny rajd
rowerowy start ul. nowa,
15.30 - magiczna podr
do krainy zabawy program
dla dzieci,
17.30 - koncert zespo-
u Hip Hopowego a.G.p
Crew,
18.45 - koncert zespou
Grawitacja,
19.45 - Baw si z radiem
Vanessa,
20.00 - Baw si z nami
straakami,
20.30 - koncert lady
pank,
22.00 - pokaz sztucznych
ogni.
XXi memoria im. m. kpt. a. kaCzyny i dH. a. malinowskieGo
patronat medialny
7 sierpnia - rci - racibrz
w rod, 7 sierpnia o godz. 17.00 w raciborskim Centrum
kultury odbdzie si wernisa wystary informacyjno-fo-
tografcznej jak to ongi na odrze bywao. wystawa
organizowana jest z okazji 125. rocznicy utworzenia w racibo-
rzu pierwszego na Grnym lsku towarzystwa wiolarskie-
go.
9 sierpnia - meandry - chaupki
w pitek, 9 sierpnia o godz. 16.00 spod zamku w Chaupkach
wyruszy spyw meandrami odry lub szukanie skarbw
na trasie questu odkryj Meandry na nowo. o godz.
18.00 w zajedzie przy kominku w zabekowie dla uczestni-
kw spywu zaplanowano poczstunek.
9 sierpnia - strzecha - racibrz
w amfteatrze przy domu kultury strzecha w raciborzu, 9
sierpnia obejrze bdzie mona kolejne dwa flmy w ramach
Familijnego kina plenerowego. tym razem o godz. 19.00 wy-
wietlone zostan latajca klasa oraz lucke luke
na dzikim zachodzie. Bilety w cenie 5 i 8 z.
9-11 sierpnia - sp 4 - racibrz
w dniach 9-11 sierpnia w szkole podstawowej nr 4 odbdzie
si Raciborski konwent Mionikw Fantastyki i RPg
goblikon. nocleg w szkole we wsplnych salach. koniecz-
na wasny piwr i karimata. Co do osb niepenoletnich ko-
nieczne jest owiadczenie rodzicw o wziciu odpowiedzial-
noci za dziecko.
10 sierpnia - strzecha - racibrz
w amfteatrze przy domu kultury strzecha w raciborzu od-
bdzie si seans w ramach Familijnego kina plenerowego. 2
sierpnia o godz. 19.00 bdzie mona obejrze flm asterix
na olimpiadzie oraz wycig. Bilety w cenie 5 i 8 z.
10 sierpnia - zamek - racibrz
10 sierpnia o godz. 18.00 na scenie plenerowej zamku pia-
stowskiego w raciborzu odbdzie si koncert z cyklu Pio-
senki na zamku Czar... w wykonaniu solistw zespou
wokalnego mira. wstp wolny.
10-11 sierpnia - boisko - bojanw
w sobot, 10 sierpnia o godz. 18.00 na boisku w Bojanowie
rozpocznie si festyn rodzinny. o tej wanie godzinie od-
bywa si bd gry i zabawy dla dzieci. na godzin 19.00 za-
planowano zabaw taneczn. w niedziel o godz. 15.00 odb-
dzie si mecz rodzinny: rodzice kontra dzieci.
11 sierpnia - park roth - racibrz
w niedziel, 11 sierpnia o godz. 16.00 w muszli koncertowej
parku roth w raciborzu odbdzie si koncert Modzieo-
wej orkiestry Raciborskiego Centrum kultury. wstp
wolny.
15 sierpnia - sankturarium - rudy
w czwartek, 15 sierpnia w sanktuarium matki Boej pokornej
w rudach odbdzie si Metropolitalny obchd odpustu
wnibowzicia nMP. o godz. 11.00 na dziedzicu starego
opactwa odprawiona zostanie eucharystia. na godz. 15.00 w
Bazylice matki Boej pokornej zaplanowano nieszpory.
16 sierpnia - biblioteka - racibrz
16 sierpnia w godzinach od 11.00 do 14.00 w Bibliotece przy
ul. kasprowicza 12 w raciborzu odbd si warsztaty Spe-
ed Stacks. speed stacks to sztuka ukadania kubkw na czas.
warsztaty poprowadz wolontariusze z fundacji proaktyw-
ni.
16 sierpnia - biblioteka - racibrz
16 sierpnia o godz. 21.00 na schodach Biblioteki przy ul.
kasprowicza 12 w raciborzu odbdzie si kolejny spektakl
w ramach letniego teatru na schodach. tym razem dla
publicznoci wystpi Teatr Monitoring z jastrzbia-
zdroju, ktry zaprezentuje si w sztuce kurort.
SMeRFy 2
7-8.08 / Godz. 14.45, 16.40, 18.35
oBeCno
7-8.08 / Godz. 20.30
racibrz
kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
przemko
ul. Londzina 38
www.rck.com.pl
laTajCa klaSa
luCke luke na dzikiM
zaCHodzie
9.08 / Godz. 19.00
aSTeRiX na oliMPiadzie
wyCig
10.08 / Godz. 19.00
feniks
rydutowy
TajeMniCa zielonego
kRleSTwa 3d
7-8.08 / Godz. 10.00
FRanCeS Ha
9-11.08 / Godz. 20.00
kSie nie z Tej Bajki
9-11.08 / Godz. 18.00
SMeRFy 2
16-18.08 / Godz. 15.00, 17.00,
19.00
ByzanTiuM
16-18.08 / Godz. 21.00
dziennik rzeczpospolita
po raz kolejny opublikowa
prestiow list najlepszych
samorzdw w polsce. w
rankingu bardzo dobrze wy-
pady radlin oraz rydutowy.
radlin okaza si 46. najlep-
sz gmin miejsk w polsce,
a rydutowy - 82. Jeszcze
wiksze sukcesy oba samo-
rzdy odniosy w podrankin-
gu innowacyjny samorzd.
rydutowy znalazy si na
26. miejscu, a radlin - 38.
samorzdy oceniano w
trzech kategoriach: miasta
na prawach powiatu, gmin
miejskich, gmin miejsko-
wiejskich oraz wiejskich.
punkty przyznawano za oce-
n jakoci gminy, sytuacj
fnansow, sposb zarz-
dzania, dochody i wydatki
na osob, pozyskane rodki
unijne, poziom zaduenia,
udzia wydatkw na organi-
zacje pozarzdowe, naka-
dy na gospodark mieszka-
niow, wydatki na promocj
oraz nowe podmioty gospo-
darcze.
adna inna gmina powia-
tw wodzisawskiego i ra-
Gazeta - informator 7 sierpnia 2013 nr 15 (143) dodatek tematyczny 15/2013
PLUSY BIZNESU DLA
region
R E K L A M A
samorzd
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
*) Szczegy w dziale handlowym softib.pl
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
SERW
IS N
O
TEBO
O
K
W
*
wojciech oneczko
pawe strzelczYk
Radlin i Rydutowy najlepszymi gminami w regionie!
Wodzisaw lski i Racibrz poza pierwsz setk gmin miejskich w polsce.
ciborskiego nie znalaza si
w pierwszej setce ktrego-
kolwiek z rankingw, w tym
stolice powiatw - racibrz i
wodzisaw lski.
- tak naprawd cz lo-
kalnych spoecznoci zmar-
nowaa ostatnie lata. zo-
bowizania wielu gmin
osigny poziom uniemo-
liwiajcy racjonalne inwe-
stowanie w przyszoci. zwy-
cizcami okazali si nie ci,
ktrzy budowali kosztowne
w utrzymaniu aquaparki, ale
ci, ktrzy inwestowali w go-
spodark. cigali inwesto-
rw lub bogatych turystw
- czytamy w komentarzu do
rankingu.
komentarz na gorco
Barbara Magiera -
Burmistrz Miasta Radlin.
Bardzo cieszymy si z
wysokiej oceny, ktr wy-
stawia nam rzeczpospoli-
ta. miejsce, ktre zajlimy
w rankingu stanowi wyni-
kow skutecznego pozyski-
wania rodkw unijnych, z
prac caego zespou, dziki
czemu udao nam si wpro-
wadzi wiele innowacyjnych
rozwiza, zwaszcza w za-
kresie elektronicznego obie-
gu dokumentw, rwnie na
linii - mieszkaniec-urzd.
Jako jednej z nielicznych
gmin w polsce udao nam si
wprowadzi tzw. indywidu-
alne konta mieciowe, kt-
re bd wykorzystywane do
rozliczania opat za odbir
nieczystoci w gminie. Byo
z tym naprawd duo pracy:
ze zdobyciem oprogramo-
wania, skonfgurowania, ale
udao sie. przede wszystkim
cieszymy si, e mieszkacy
radlina s z tych dziaa za-
dowoleni.
krzysztof jdroka -
Sekretarz Miasta Ryduto-
wy.
rydutowy przez ostat-
nie pi lat zmieniy si
nie do poznania. ten ran-
king potwierdza to, co my
widzimy na co dzie.
Gmina wzbogacia si
w fikokowni raFa,
odpralni sensorycz-
n rosa, dom kultu-
ry, orodek kulturalno
- owiatowy i galeri han-
dlow. rydutowy stay
si regionalnym liderem
w zakresie pozyskiwania
rodkw unijnych, a take
liderem miejscowoci li-
czcych ok. 20 tys. miesz-
kacw.
pierwszy raz w rankin-
gu rzeczpospolitej zna-
lelimy si kilka lat temu.
wwczas by to wynik in-
westycji w stref gospo-
darcz. obecny, drugi raz,
jest dla nas o wiele wa-
niejszy, gdy docenia ca-
oksztat przeksztace,
ktre dokonay si w ry-
dutowach.
Jeszcze kilka lat temu jedyn atrakcj Rydutw bya hada
Szarlota. Ostatnie lata zmieniy miasto nie do poznania.
F
o
t
.
d
e
l
f

n
a
6
9
,
c
o
m
m
o
n
s
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
region - finanse
zaprogramuj nazwy
towarw z minikas
od 1 padziernika 2013 roku
istnieje obowizek stosowania
przepisw z rozporzdzenia mi-
nistra fnansw z dn. 14 marca
2013 roku w sprawie kas reje-
strujcych dotyczcych stoso-
wanie jednoznacznej nazwy na
paragonie fksalnym. - sposb
jednoznacznego identyfkowa-
nia towarw i usug jest cile
zwizany z asortymentem to-
warw i usug, jakie podatnik
oferuje.
Jeeli na przykad podatnik do-
konuje sprzeday 5 odmian ja-
bek i wszystkie s w jednako-
wej cenie, podatnik moe, co
do zasady, zaprogramowa w
kasie nazw np. jabka. Jeeli
jednak podatnik sprzedaje np.
pomidory i pomidory na gaz-
ce, przy czym oba towary maj
rn cen za kilogram, powi-
nien, co do zasady, oddzielnie
je identyfkowa - gosi wyja-
nienie rozporzdzenia.
program minikasa powsta
w odpowiedzi na powstae w
ten sposb zapotrzebowanie
rynkowe. minikasa - uprosz-
czona wersja programu small
Business - jest przeznaczona do
prostego programowania towa-
rw w kasie fskalnej.
nie odkadaj przeprogramowania swojej kasy fskalnej
moliwo:
- prowadzenia magazynu
- programowania kasy fskalnej
Program minikasa
tylko 120z netto
+ +
Minikasa
Promocja:
pakiet komputer + czytnik kodw + minikasa
tylko 999 z netto
artyku sponsorowany
*
)

S
z
c
z
e
g

y

w

d
z
i
a
l
e

h
a
n
d
l
o
w
y
m

s
o
f
t
i
b
.
p
l
*)
S
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
<<
cownicy Villi do przygotowy-
wanych potraw przywizuj
szczegln uwag i indywidu-
alne podejcie.
to, co wyrnia Vill, to
poczenie komfortowej no-
woczesnoci (klimatyzacja, te-
lewizory led, internet wi-Fi)
z elementami staroci w aran-
acji wntrz, co pozwala go-
ciom poczu, e s w wyjt-
kowym miejscu. sowa osb,
ktre miay okazj pozna
ten niezwyky obiekt mwi
same za siebie: pokoje jak
w domu, kady pokj w in-
nym stylu, perfekcyjno,
swojska atmosfera, kame-
ralno, blisko natury.
z pewnoci Villa antiqua
nie powinna umkn uwadze
osb ciekawych nowoci w na-
szym miecie.
racibrz handel
PLUSY BIZNESU DLA
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
R E K L A M A
ostatni dzwonek dla osb
polujcych na atrakcyjny to-
war w obnionych wakacyj-
nych cenach. wkrtce na wi-
trynach i pkach sklepowych
zagoci nowy asortyment z
kolekcji jesiennej. spraw-
dzilimy witryny sklepw w
popularnej raciborskiej Ga-
lerii myskiej. z witryn sa-
lonw, modele zachcaj
modnymi strojami w penej
palecie barw, a wszystko to
w naprawd kuszco niskich
cenach. zniki sigaj ju na-
wet 75%, a do wyboru jest
odzie damska i mska, bie-
lizna, renomowana odzie i
obuwie sportowe, a take kos-
metyki i biuteria.
salony diverse, reporter
kusz rabatami do 75%, sa-
lon 4F, markow odzie spor-
tow i akcesoria sprzedaje w
cenach obnionych o 70%.
drogeria natura oferuje za-
pachy damskie i mskie w
specjalnej cenie 60%. sa-
lon sportowy outhorn na po-
ziomie -1, zaprasza na promo-
cyjne zakupy dziey sportowej
oraz obuwia nike i reebok z
upustem do 50%. z kolei
salon iwir zachca panie do
zakupw markowych strojw
kpielowych esotiq, mawa
oraz primo. sezon wyprzeda-
y nie omin rwnie jedyne-
go w raciborzu salonu apart,
gdzie wybrany asortyment
srebrny moemy ju naby
ju w cenie -50%, a zote za-
wieszki Charms z diamentami
z 30% rabatem.
okres letnich wyprzeday
to prawdziwa gratka dla osb
szukajcych markowych pro-
duktw za przystpn cen,
a powicajc troch czasu
moemy znale wrd rze-
czy prawdziwe pereki. trze-
ba jednak uwaa aby od go-
rcych cen i prawdziwej fali
promocji, nie dosta praw-
dziwego zawrotu gowy.
Ostatnie dni wyprzeday w Galerii Myskiej
To ju ostatnie dni wyprzeday w sklepach Galerii Myskiej ze znikami nawet do - 75%.
artyku
sponsorowany
galeria myska
47-400 racibrz
ul. mickiewicza 12
Jeszcze kilka lat temu ra-
ciborska dzielnica stara wie
nie miaa miejsca, ktre mo-
goby suy przyjedajcym
gociom czy turystom. Jed-
nak dziki zapaowi i deniu
do realizacji marze pewnej
raciborzanki, dzi ten zaktek
naszego miasta moe pochwa-
li si obiektem, ktry bez
wtpienia jest niezwyky, ma
charyzm, a gocinno to je-
go drugie imi. Villa antiqua,
bo o niej tu mowa, daje odwie-
dzajcym przestrze, ktra z
powodzeniem zastpuje dom.
sama nazwa nie jest przypad-
kowa - nawizuje do lokaliza-
cji, gdy antiqua villa z aciny
to wanie stara wie.
wszystko zaczo si od
marze, ktrych zaoeniem
byo stworzenie miejsca nie
tylko dla turystw, ale rw-
nie dla samych mieszkacw
raciborza, ktrzy do Villi mo-
g wybra si na spotkanie z
przyjacimi, rodzinn impre-
z czy romantyczne spotkanie
przy wiecach i lampce wina.
magiczn atmosfer dopenia
iskrzcy pord oryginalnych
i stylowych wntrz kominek.
nie brakuje rwnie cieka-
wych spotka czy prezentacji,
np. kulinarnych, gdy pra-
racibrz - turystyka
Villa Antiqua: poczuj si jak w domu z dala od domu
Na Starej Wsi powstao miejsce wymarzone dla odwiedzajcych Racibrz turystw.
Villa Antiqua to wyjtkowe miejsce, w ktrym kady kto
odwiedzi Racibrz moe poczu si jak... w domu!
artyku
sponsorowany
Villa antiqua
47-400 racibrz
ul. piotrowska 16
F
o
t
.
V
i
l
l
a
A
n
t
i
q
u
a
dyskretny urok rcznie
wykonanej biuterii.
do dzi pamitam pierwszy
kolczyk, ktry sama zoyam:
skada si z bordowego drew-
nianego koralika i biaej cera-
micznej kuleczki. wkrtce po-
wstaa moja pierwsza kolekcja:
skadaa si z ok. 200 par kol-
czykw i cieszya si wielkim
powodzeniem. kolczyki robi-
am z najrniejszych pfa-
brykatw: metalowych, drew-
nianych, perowych, ze szka
weneckiego, fmo, z pirka...
pasoway na kad okazj, czy
to do sukienki czy do najzwy-
klejszych dinsw. wiat biu-
terii mnie zaczarowa, kolory,
ksztaty i to wszystko, co mo-
na zrobi z koralikw. pniej
moj ofert kolczykow posze-
rzyam o koraliki moduowe,
z ktrych robiam przepikne
bransoletki moduowe pan-
dorki , naszyjniki i kolczyki.
kolczykililianny.pl to ju
od dawna nie tylko same kol-
czyki. w mojej kolekcji biu-
terii znajd pastwo rnego
rodzaju bransoletki: perowe z
zawieszk charms, z chwostem,
skrzane z wiekami, neono-
we oraz cieszce si ostatnimi
czasy wielk popularnoci -
bransoletki sznurkowe na rze-
myku. nie moe te zabrakn
przernych naszyjnikw, ze-
racibrz - handel
NAWlekAM kOlOROWe
pAciORki NA Ni yciA...
artyku sponsorowany
www.kolczykililianny.pl
facebook.com/aurelia.fitzonrudnicka
aurelia fitzon
garkw wisiorw, w ktrych
niekwestionowany prym wio-
d sowy.
Bardzo modne latem byy i s
zegarki bransoletki z wiekami,
zawijane na 3 razy wok rki. Ca-
gam kolorw z pasujcymi za-
wieszkami w kolorze antycznego
brzu - take mona u mnie zna-
le. weszam te w wiat kabo-
szonw i projektuj fotobiuteri
pod przeroczystym szkiekiem w
antycznej oprawie. od naszyjni-
kw kamea, kolczykw wiszcych
i wkrtek, do bransoletek. istnym
hitem za granic jest wanie taka
biuteria z motywem dmuchaw-
ca, drzew i swek.
p roku temu poszerzy-
am ofert mojej frmy o ma-
teriay designerskie, ktre
sprowadzam z anglii i nie-
miec. tutaj take materiay w
swki s istnym hitem. z tych
oto materiaw szyj rwnie
apaszki lub bandamki dla
dzieci, a od paru tygodni ko-
miny kolorowe dla dzieci.
Cay mj asortyment mo-
gabym zamkn pod hasem:
tutaj znajdziesz rwnie co
dla siebie, gdy serce po-
siada najpikniejsz biute-
ri...
monika kwiatkowska
F
o
t
.
A
u
r
e
l
i
a
F
i
t
z
o
n
9 >>
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
Szkolenia z zakresu obsugi kas fskalnych odbywaj
si w sali szkoleniowej Media Room Raciborskie
Media w Raciborzu przy ul. Klszatornej 12
(www.salaszkoleniowa.raciborskiemedia.pl).
Na zdjciu przedstawicielka frmy Illustro z Opola.
zapytaj o promocj w dodatku PluSydlaBizneSu biuro@raciborskiemedia.pl
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz gastronomia
R E K L A M A
raciborski rynek lokali
gastronomicznych jest nie-
zwykle wymagajcy - du-
a konkurencja poczona z
ograniczon si nabywcz
mieszkacw raciborza spra-
wia, e utrzymuj si tylko
najlepsi. wrd nich wyjt-
kowe miejsce zajmuje CaFe
FanaBerie. Co decyduje o
sukcesie i wyjtkowoci tego
lokalu?
Synne pierogi i nie
tylko
w pierwszym rzdzie wy-
mieni naley przygotowywa-
ne na miejscu pierogi, placki i
naleniki, z ktrych lokal sy-
nie w raciborzu. nie bez zna-
czenia jest rwnie wybr do-
stpnych na miejscu trunkw,
drinkw i napojw, wrd
ktrych warto wymieni
mroon, naturaln herbat
riCHmond oraz niedostp-
ne nigdzie indziej w racibo-
rzu lane piwo landskron.
piwo to gocio na naszych
terenach przed wojn i teraz
powrcio by znw zyska
rzesz wiernych fanw.
oprcz tego w lokalu do-
stpne s rwnie natural-
ne lody BraVita, produko-
wane w rolniczej zagrodzie
nieopodal rybnika. produk-
ty potrzebne do ich wyrobu
pochodz z gospodarstwa w
poomii. lody s w 100 proc.
naturalne!
wszystkich amatorw
potrwa z grilla z pewnoci
cAFe FANABeRie: naprawd warto!
lokali gastronomicznych w Raciborzu co nie miara, ale tylko niektre mog si rwna z cAFe FANABeRie.
artyku sponsorowany
cafe fanaberie
47-400 racibrz
ul. warszawska 13
tel: 327936015,784088344
cafefanaberie@gmail.com
www.cafefanaberie.eu
poniedziaek - niedziela 11-22
CAFE FANABERIE synie pierogami, plackami, nalenikami, piwem LANDSKRON oraz...
wyjtkowym, niepowtarzalnym klimatem, ktry sprawia, e kady nowy go wkrtce przemienia si w staego bywalca.
Dla smakoszy potraw z grilla idealnym dniem na odwiedziny lokalu jest sobota - z pewnoci si nie zawiod.
ucieszy wie o cosobotnim
grillowaniu w CaFe Fana-
Berie.
klimat to podstawa
CaFe FanaBerie znaj-
duje si w spokojnej okolicy,
ktra w poczeniu z nieba-
nalnym wystrojem lokalu, za-
pewnia gociom przebywanie
w miej i przyjemnej atmo-
sferze. to wanie klimat te-
go miejsca oraz oferowane w
lokalu potrawy i napoje spra-
wiaj, e niemale kady go
odkada moment pjcia do
domu do ostatniej chwili.
warto wiedzie
Godnymi zapamitania
s informacje dotyczce do-
datkowych usug, ktre za-
pewniaj CaFe FanaBerie.
wymieni naley tu przede
wszystkim moliwo zam-
wienia cateringu, a take do-
wozu jedzenia na wskazany
przez klienta adres. Co istot-
ne, klient nie ponosi kosztw
dowozu! oprcz tego CaFe
FanaBerie zajmuje si or-
ganizacj imprez okoliczno-
ciowych. kadego dnia mona
rwnie liczy na promocje,
ktrymi obejmowane s przy-
gotowywane w lokalu posiki.
F
o
t
.
c
a
f
e
f
a
n
a
b
i
e
r
i
e
.
e
u
dziki dRodze do
PRaCy poznaj tajniki
zawodu sprzedawca-ma-
gazynier.
Firma soFt ib z raciborza
we wsppracy z frm illustro
z opola na zlecenie orodka
pomocy spoecznej w raci-
borzu zorganizowaa szkole-
nie w ramach projektu akty-
wizacji i integracji zawodowej
osb bezrobotnych w racibo-
rzu droGa do praCy.
szkolenie potrwa od 05.08
do 09.08.2013. na miejsce
szkolenia wybrano media ro-
om raciborskie media (raci-
brz, ul. klasztorna 12, www.
salaszkoleniowa.raciborskie-
media.pl).
kursanci uczestnicz zarw-
no w zajciach teoretycznych
(przepisy regulujce proble-
matyk kas rejestrujcych w
polsce, omwienie podstawo-
wych poj fskalnych, prze-
znaczenie i zastosowanie kas
fskalnych) jak i praktycznych
(wiczenia praktyczne na ka-
sach fskalnych, obsuga ter-
minala patniczego, obsuga
kas fskalnych).
SzkOleNiA z OBSuGi
kASy FiSkAlNej
mr
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
racibrz - praca
10
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
<< PLUSY BIZNESU DLA
region gospodarka
2 sierpnia do urzdu
miasta racibrz przyjecha
in. stanisaw staniszewski,
jeden z gwnych projek-
tantw i wykonawcw pol-
deru Bukw, niekwestiono-
wany autorytet w zakresie
projektowania i wykony-
wania infrastruktury wod-
nej. razem z inynierem
przyjechaa rwnie Ga-
briela tomik, penomocnik
prezydenta kdzierzyna-
kola ds. rewitalizacji por-
tu kole i eglugi na odrze.
tematem wizyty specjali-
stw byo przywrcenie e-
glownoci na odrze, a take
koncepcja budowy kanau
odra-dunaj. na spotkanie
przybya rwnie radna sej-
miku wojewdztwa lskie-
go ewa lewandowska. nie
mogo zabrakn rwnie
Janusza Gazki, pasjonata
tej tematyki.
odra si opaca
Budowa kilometra dro-
gi wodnej jest dziesicio-
krotnie tasza ni budo-
wa kilometra autostrady.
transport drog wodn
tony wgla jest trzy-czte-
rokrotnie taszy ni drog
ldow (samochodem ci-
arowym). przez terytorium
polski przepywaj dwie du-
e rzeki - odra i wisa - kt-
re stosunkowo atwo mona
przystosowa do transportu
rzecznego. unia europejska
przeznacza miliardy euro
na dofinansowanie tego ro-
dzaju infrastruktury trans-
portowej.
mimo powyszego kolej-
ne rzdy w warszawie nie
podjy adnych istotnych
krokw dla wykorzystania
drzemicego w odrze i wi-
le potencjau. inicjatywy
w tym zakresie maj cha-
rakter oddolny - wychodz
od samorzdw, pasjona-
tw transportu rzecznego
i inynierw - ludzi takich
jak Janusz Gazka, in. st.
staniszewski i Gabriela to-
mik.
unijna zo
polska, jako jedyny kraj
w regionie, nie przystpia
do european agreement on
main inland waterways of
international importance
(aGn).
- na spotkaniu w czerw-
cu 2013 roku minister ro-
dowiska powiedzia nam
wprost, e unia europejska
krytycznie ocenia wdroe-
nie przez polsk unijnej dy-
rektywy wodnej. w latach
dwutysicznych skupilimy
si wycznie na ochronie
wd i ochronie przeciwpo-
wodziowej, niemale zupe-
nie pomijajc zagadnienie
eglugi rdldowej - mwi
G. tomik.
zdaniem G. tomik ue
odbiera polsk jako partne-
ra wykazujcego si skrajn
niekompetencj, idcego po
najmniejszej linii oporu. to
wanie tutaj naley szuka
rde decyzji komisji eu-
ropejskiej o przesuniciu
rodkw z budowy zbiorni-
ka racibrz dolny na wroc-
awski wze wodny. Gdyby
w koncepcji budowy zbior-
nika przyjto zaoenie, e
bdzie on zbiornikiem mo-
krym - wykorzystywanym
do regulacji poziomu wo-
dy w odrze, wwczas nie
trzeba by bra na realizacj
inwestycji poyczki w mi-
dzynarodowym Funduszu
walutowym - 80-90 proc.
rodkw wyoyaby unia.
oddolna inicjatywa
kunktatorska polity-
ka rzdzcych polsk ekip
zniecierpliwia politykw
samorzdowych dorzeczy
odry i wisy, w tym mar-
szakw wojewdztw, kt-
rzy zgodnie przyznali, e
podniesienie klasy eglow-
noci odry i wisy przynaj-
mniej do poziomu czwarte-
go (w klasie tej luzy maj
szeroko 12 m i 2,6 m g-
bokoci).
usprawnienie eglow-
noci rzek sprawioby, e
realn staaby si koncep-
cja poczenia polskich
drg wodnych ze szlakami
midzynarodowymi. od-
ra, warta, note oraz wi-
sa staaby si ogniwami
czcymi porty holender-
skie, niemieckie, polskie,
litewskie, rosyjskie, ukra-
iskie, biaoruskie, czeskie,
wgierskie, austriackie, ru-
muskie... Brzmi jak bajka,
ale jest realne - walka o ob-
nienie kosztw transportu,
zwaszcza w dobie kryzysu,
wytworzya niezwykle silne
lobby w samej unii euro-
pejskiej, ktre optuje za ty-
mi rozwizaniami. - drogi
wodne o europejskim zna-
czeniu oznaczone w obsza-
rze polski s niezbdne dla
dalszego konkurencyjne-
go rozwoju transportu, go-
spodarki i handlu caej eu-
ropy, a szczeglnie krajw
Grupy wyszehradzkiej -
czytamy w przygotowanym
przez in. staniszewskiego
opracowaniu obowizek
O kanale Odra-Dunaj bez wadz Raciborza
unia europejska da od polski opracowania planw uzdrowienia eglugi na Odrze i Wile.
komentarz na gorco
mao kto pamita o tym, e
towary, ktre wyjedaj z
regionw przemysowych
(takich jak lsk), samocho-
dami ciarowymi - w efekcie
i tak jad do Chin, ameryki
czy afryki transportem mor-
skim. Budowa kanau odra
- dunaj, to skrcenie drogi
(wodnej) do Chin o okoo 2-
3 dni i znaczna oszczdno
na kosztach transportu. ka-
na odra - dunaj to take
znaczca inwestycja mog-
ca wspomc nasz region, to
praca dla brany budowlanej
na kilka lat, to perspektywa
kolejnych inwestycji takich
jak centra - porty przea-
dawid wacawczyk
- radny Raciborza z ramiena
RSS Nasze Miasto.
dunkowe czy logistyczne. to
take kolejne miejsca pra-
cy i wpuszczenie na lokalny
rynek pracy nowej brany,
czyli bardzo pozytywne zja-
wisko dla lokalnej gospodar-
ki. a to tylko kwestie trans-
portowo - przemysowe, nie
wspominajac o ogromnych
perspektywach dla turystyki
i caego jej otoczenia. ruch
stateczkw turystycznych,
jachtw, odzi, kajakw...
kiedy to w ramach akade-
mii spoeczno - Gospodar-
czej nam zorganizowalimy
spotkanie powicone tej
tematyce, a ktrego gomi
byli: kapitan eglugi wielkiej
i rdldowej pawe macha
oraz dwie inne znamienite
postaci: pan stanisaw sta-
niszewski z regionalnego
zakadu Gospodarki wodnej
w Gliwicach oraz dyrektor
urzdu eglugi rdldowej
w kdzierzynie-kolu kpt.
mariusz przybylski. z przy-
kroci musz stwierdzi, e
na wspomnianym spotkaniu
nie zjawi si nikt spord
grona miejscowych samo-
rzdowcw i politykw. pa-
mitam, e dla miejscowego
posa waniejsze byy wtedy
urodziny proboszcza.
radni rss nasze miasto kil-
kukrotnie wystpowali te z
interpelacjami powicony-
mi w/w sprawie, starajc si
zachci prezydenta racibo-
rza i starost raciborskiego
do skutecznego lobbingu i
naciskania na rzd, by raczy
wpisa si w tendencje eu-
ropejskie, pomysy naszych
ssiadw z Czech i niemiec.
samorzd niewiele moe
sam, ale musi i powinien
naciska na rzd (zwaszcza,
e to rzd po, ktra rzdzi w
miecie i powiecie) by pod-
pisa wszelkie niezbdne
deklaracje, nadgoni straty.
niestety, lokalni samorz-
dowcy przytoczeni swoimi
problemami i utwierdzeni
w tradycyjnej niemocy, m-
wic bez ogrdek - wysyali
nas na drzewo, twierdzc,
e nasze pomysy s rodem
z marsa.
polski wobec oczekiwa oj-
czystych spoecznoci lokal-
nych i unii europejskiej w
zakresie dostosowania drg
wodnych do umowy aGn z
1996 roku.
marszakowie woje-
wdztw s zainteresowa-
ni powoaniem lokalnych
grup, ktre zajyby si
przygotowaniem opracowa
wykorzystanych w przyszo-
ci do studiw wykonalno-
ci poszczeglnych inwe-
stycji rdldowych. - w
cao powinna wczy si
polska akademia nauk, tak
eby studenci piszcy prace
inynierskie, magisterskie
i doktorskie nie zajmowali
si jakimi abstrakcyjnymi
zagadnieniami, a konkret-
nymi, potrzebnymi dla kra-
ju - twierdzi in. st. stani-
szewski.
wiateko w tunelu
unijne zniecierpliwie-
nie poruszyo rzdzcych
polsk. - musimy si obu-
dzi w nowej rzeczywisto-
ci - przyzna w kontekcie
zagadnienia eglownoci
polskich rzek i poczenia
ich z europejskimi drogami
wodnymi minister rodowi-
ska na spotkaniu z krajo-
wym zarzdem Gospodarki
wodnej.
Bruksela odrzucia opra-
cowane w polsce plany Go-
spodarowania wodami na
kolejne lata i zlecia sporz-
dzenie ich aktualizacji (do
22.12.2015) oraz jednego,
nadrzdnego planu Gw-
nego, w ktrym ponownej
ocenie zostan poddane
projekty infrastrukturalne
w dorzeczach odr i wisy z
uwzgldnieniem wymogw
ramowej dyrektywy wod-
nej.
kogo zabrako?
poruszenie, do ktrej
doszo w koach rzdzcych
polsk i krajowym zarz-
dzie Gospodarki wodnej,
ponowne spojrzenie na
odr i wis w kontekcie
ich moliwoci transpor-
towych pozwala sdzi, e
walka o priorytety inwe-
stycyjne dopiero si roz-
poczyna. wydawaoby si
wic naturalnym, e w wa-
runkach nowego otwarcia
samorzd raciborza i po-
wiatu raciborskie powinien
wej w cis wspprac z
innymi samorzdami, opto-
wa za uwzgldnieniem w
opracowywanych planach
jak najszerszego zakresu
prac...
tymczasem na spotka-
niu w urzdzie miasta ra-
cibrz, na ktre pofatygo-
wali si eksperci z opola i
kdzierzyna-kola nie po-
jawi si ani jeden przed-
stawiciel wadz raciborza
lub powiatu raciborskiego.
mao tego, na spotkanie
nie oddelegowano adnego
urzdnika, chociaby sekre-
tarki, ktra nagraaby na
dyktafon to, co gocie mieli
do powiedzenia w tym wa-
nym rwnie dla raciborza
temacie. do przejcia by-
o kilka metrw - z pokoju,
do pokoju... przed zupen
kompromitacj uratowaa
wadze lokalne radna sej-
miku wojewdzkiego ewa
lewandowska, ktr te-
matyka usprawnienia e-
glownoci na rzece odrze,
a take budowy kanau od-
ra-dunaj zainteresowaa.
radna zapowiedziaa do-
starczenie przygotowanej
przez in. staniszewskiego
dokumentacji marszakow-
ski mirosawowi sekule.
dziwi fakt, e postawa rad-
nej jest czym wyjtkowym
w powiecie raciborskim -
ani starosta adam Hajduk,
ani prezydent raciborza
mirosaw lenk, nie raczyli
udzieli nam nawet krt-
kiego komentarza w spra-
wie budowy kanau odra-
dunaj.
wojciech oneczko
Wodarze Raciborza i powiatu raciborskiego nie pofatygowali si na zorganizowane w Urzdzie Miasta Racibrz spotkanie
z inynierem Stanisawem Staniszewskim (na zdj.), niekwestionowanym autorytetem w zakresie projektowania i budowy
urzdze wodnych, jednym z gwnych projektantw i wykonawcw Polderu Bukw.
F
o
t
.
G
r
o
t
a
S
o
l
n
a
w
R
a
c
i
b
o
r
z
u
11
GazetaInformator.pl
< <
7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
Zdrowie
Jak co roku na wakacje, raciborskie krwiodawstwo drama-
tycznie odczuwa spadek liczby dawcw i co za tym idzie - iloci
pobranej krwi. dlatego rCkik zwraca si z apelem, by osoby cht-
ne do oddania krwi zgaszay si do centrali w raciborzu (czynne
od poniedziaku do pitku w godz. 7.30 - 14.30) lub ktrego z
oddziaw terenowych.
liCHo nie pi. w wakaCJe krew te Jest potrzeBna
racibrz zdrowie
R E K L A M A
mimo, i w ostatnich la-
tach jako powietrza na l-
sku znacznie si poprawia,
wci jednak pozostawia jesz-
cze wiele do yczenia. dlatego
te wanie na tych terenach
czciej wystpuj schorzenia
grnych drg oddechowych -
szczeglnie dotyczy to dzieci,
u ktrych odporno jeszcze
nie jest cakowicie wykszta-
cona. taki stan rzeczy zadecy-
dowa o narodzinach pomysu
na miejsce w raciborzu, gdzie
mona odetchn pen pier-
si.
sl posiada waciwo-
ci ujemnej jonizacji powie-
trza, co ma bardzo korzystny
wpyw na nasz organizm. w
grocie solnej panuje specjal-
ny mikroklimat, podobny do
tego, jaki panuje w kopalni
soli w wieliczce. Grota sol-
na to pomieszczenie pokryte
w caoci blokami soli pocho-
dzcymi gwnie z kopalni
soli w wieliczce oraz kopal-
ni soli w kodawie. to miej-
sce gdzie moemy swobodnie
oddycha nie naraajc si na
wdychanie zanieczyszcze,
albowiem powietrze w grocie
solnej - dziki duej zawarto-
ci chlorku sodu, ktry dziaa
przeciwalergicznie i przeciw-
grzybiczo - jest bakteriolo-
gicznie czyste.
Galoterapia, czyli lecze-
nie sol, to coraz szerzej sto-
sowana metoda wspierania
leczenia farmakologicznego
chorb ukadu oddechowe-
go, niedoczynnoci tarczy-
cy, schorze sercowo-naczy-
niowych, alergologicznych,
dermatologicznych, ukadu
pokarmowego, dysfunkcji
ukadu pokarmowego, czy
nadwagi. to rwnie jeszcze
jeden pomys na spdzenie
wolnego czasu zarwno w gro-
nie rodziny jak i znajomych.
klimat relaksu i odpre-
nia pozwala wypocz, wyci-
szy si, zapomnie o stresie.
w tym samym czasie paru-
jca sl jonizuje ujemnie po-
wietrze i nasyca je biopier-
wiastkami, ktre poprawiaj
nasz kondycj zdrowotn,
wzmacniajc nasz organizm
i uwalniajc siy witalne - jak
mwi przysowie w zdrowym
ciele zdrowy duch. w grocie
solnej dziaanie lecznicze i
relaksacyjne jest wzbogacone
walorami muzykoterapii.
przyjmuje si, e 50 mi-
nutowy seans w grocie solnej
dostarcza organizmowi mikro
i makroelementy (szczeglnie
jod) w iloci porwnywalnej
do trzydniowego pobytu nad
morzem. pobyt w grocie sol-
nej dziaa wspomagajco na
wiele schorzen, ale ich nie
leczy, dlatego te nie mona
zaprzesta dotychczasowych
terapii. aby kuracja bya sku-
teczna wskazane jest 7 do 10
zabiegw.
odetchnij pen piersi... w grocie solnej!
leczenie sol to coraz bardzie powszechna metoda wsparcia leczenia farmakologicznego.
Galoterapia pomaga w leczeniu schorze ukadu oddechowego, sercowo-naczyniowych,
alergologicznych, dermatologicznych, ukadu pokarmowego oraz nadwagi.
F
o
t
.
G
r
o
t
a
S
o
l
n
a
w
R
a
c
i
b
o
r
z
u
artyku
sponsorowany
nzoz
prodentum s.c.
plac bohaterw
westerplatte 12
47-400 racibrz
tel. 32 453 90 50
czynne:
pon-pt 8.00-21.00
sobota: 11-18
12
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
<< zdrowie
Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest:
Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty.
Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska
- po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO
wchon si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.
Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e
zawdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wobec
ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szukamy
ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa, ale rwnie
umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym przychodz
znane od lat metody stosowane przez flipiskiego uzdro-
wiciela.
Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela stosow-
ane s przez Filipiczykw, zwanych take wybracami do-
brych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej pory
fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw pozosta-
je nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych rodkw
znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycznym wz-
mocnieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu systemu
odpornociowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jed-
nym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych haelerw,
znanym w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo Litawen,
ktry posiada wieloletnie dowiadczenie i ogromn wiedz
przekazywan w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipiczyk
podruje po caej Polsce, by pomaga ludziom szukajcym
pomocy w leczeniu najrniejszych dolegliwoci. Jego me-
tody opieraj si gwnie na intensywnej koncentracji, przez
co wytwarza si ogromna energia eteryczna wok jego rk.
- Chocia medycyna akademicka poczynia wielkie postpy,
to cigle pewne obszary ludzkiego wntrza s niezbadane.
Nie wszystko mona zbada empirycznie. Moje rce podczas
zabiegw zachowuj si jak bieguny elektryczne. Powoduj
kontrolowany przepyw energii przez organizm pacjenta -
podkrela uzdrowiciel. Ogromna charyzma, modlitwa oraz
medytacja sprawiaj, e terapeuta wprowadza si w stan re-
ligijnej arliwoci. Emanuje z niego potna uzdrawiajca sia.
Gboka duchowa postawa pacjenta jest bardzo pomocna w
uzdrawianiu. Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponadludz-
kich i jest otwarty na dziaania uzdrowiciela - zawsze moe
osign podany efekt. Filipiski uzdrowiciel dziaa na cay
organizm.
Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i sku-
tecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pacjen-
ta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane
umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar
przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u
tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego
dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel stosu-
je rwnie zabiegi refeksologiczne, ktre immunologicznie
oddziaywaj na schorowane i wycieczone chorob ciao.
Kady, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, moe si do niego
zgosi. Wystarczy zadzwoni i umwi si na wizyt. Kady
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest
dostosowane do potrzeb danej osoby, w zalenoci od tego,
jak wiele czasu trzeba jej powici.
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych flipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi
osigniciami. Wieloletni czonek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodziny
uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przeka-
zywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w sze-
rokim i nieograniczonym zakresie.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji
krgosupa, miadycy, paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.
Zapisy i informacje
od poniedziaku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
reynaldo jun litawen
zapisy i informacje
693 788 894, 784 608 979
14 sierpie - racibrz
17 sierpie - sosnowiec
21 sierpie - dbrowa grnicza
22 sierpie - katowice
23 sierpie - cieszyn
przyjmujemy:
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!
R E K L A M A
latem bardzo czsto
syszy si o utoniciach
osb kpicych si w nie-
dozwolonych miejscach lub
bdcych pod wpywem al-
koholu.
niestety ludzie bar-
dzo czsto wybieraj nie-
strzeone przez ratowni-
kw miejsca i tam szukaj
ochody w upalne dni.
Cho policjanci spraw-
dzaj waciwe zabez-
pieczenie i oznakowanie
zbiornikw wodnych, to
bezpieczny wypoczynek
nad akwenami wodnymi
zaley tylko i wycznie od
przebywajcych nad nimi
osb.
w powiatach racibor-
skim i wodzisawskim nie
brakuje takich miejsc.
szczeglnie du popular-
noci ciesz si tereny po
wyeksploatowanych wiro-
wiskach, jak te w raciborzu
(ostrg, Brzezie), niebo-
czowach, czy tworkowie.
region bezpieczestwo
takie zabawy gro mierci lub kalectwem
spdzajc czas nad wod warto pamita o zasadach bezpiecznego wypoczynku.
Najblisze dni zapowiadaj si rwnie upalnie, co poprzednie. Warto zapozna si z podstawowymi
zasadami bezpieczestwa nad wod. Szczegln uwag naley zachowa na kpieliskach niestrzeonych.
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
suby przypominaj o
podstawowych zasadach
bezpiecznego wypoczynku
nad wod:
- bezpieczna kpiel to k-
piel w akwenach strzeo-
nych pod nadzorem ra-
townika,
- nie wolno skaka na tzw.
gwk gdy kpiemy si w
dzikich kpieliskach, nie-
strzeonych i niebezpiecz-
nych - takie zabawy gro
mierci lub kalectwem,
- nie wolno wchodzi do
wody po spoyciu alkoho-
lu,
- nie wolno kpa si zaraz
po jedzeniu, naley odcze-
ka przynajmniej godzi-
n,
- nie naley wchodzi do
wody zaraz po opalaniu si
na socu - moe to grozi
szokiem termicznym lub
utrat przytomnoci,
- pywajc aglwkami,
dkami czy kajakami pa-
mitajmy o zaoeniu ka-
poka,
- bezpieczny wypoczynek
dzieci to tylko wypoczynek
pod nadzorem dorosych.
Bezpieczna kpiel
13 >>
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
DARMOWY przejazd z Polski do
Niemiec, nie ponosisz adnych kosztw
przejazdu.
BEZPATNY kurs jzyka niemieckiego
w Niemczech (Frankfurt nad Menem)
od pon. do pt. 4-6 godzin dziennie.
BEZPATNE zakwaterowanie.
Podczas pierwszych 2 miesicy trwania
kursu, otrzymujesz pomoc fnansow
w wysokoci 300.
W zalenoci od stopnia opanowania
jzyka, po 2 miesicach trwania kur-
su, otrzymujesz umow o prac na 20
godz. tygodniowo, zarabiajc okoo
700 netto, w czasie wolnym uczsz-
czasz w dalszym cigu, na kurs jzyka
niemieckiego - 10 godzin tygodniowo.
W zalenoci od poziomu znajomo-
ci jzyka przystpujesz do egzaminu
z j. niemieckiego - certyfkat B1.
Po otrzymaniu certyfkatu moesz sta-
ra si, z nasz pomoc, o uznanie dy-
plomu pielgniarstwa.
Po uzyskaniu uznanego dyplomu otrzy-
mujesz umow o prac na czas nieokre-
lony (peny etat) zarabiajc 1400-
1500 netto.
Od pierwszego dnia kursu posiadasz
ubezpieczenie podstawowe.
Od pierwszego dnia podpisania umo-
wy otrzymujesz pene ubezpieczenie
z wszystkimi dodatkami.
R E K L A M A
14
GazetaInformator.pl
<<
7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
sprzedam dom
w raciborzu.
dom w spokojnej dzielnicy
willowej, wysoki standard
wykoczenia,
na zadbanej dziace 18a.
tel. 661 382 675
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
ogoszenia
zamie ogoszenie drobne
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
poduszki powietrzne
a BezpieCzestwo dzieCka
ZOMOWANIE WsZElkIch
POJAZDW
holowanie gratis,
ul. rudzka 66,
47-400 racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEl. 32-415-19-91, 691-960-146
MeCHanika oPony
aluFelgi Felgi
Felgi stalowe - duy wybr
serwis ogumienia
demonta i monta opon run Flat.
Gacka rajmund
ul. mariaska 25
racibrz tel. 504-476-839
nieruchomoci
sprzedam mieszkanie
wasnociowe
kawalerka 28m2
Gubczyce,
ul. klasztorna
tel. 32 414 03 10
Cena do uzgodnienia
AUTO-GARA
merCedes-audi-BmV-VolVo
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
ul. klasztorna 9
47-400 racibrz
tel. 32 419 06 027
Celem montowania w samo-
chodach poduszek powietrznych,
jest zapewnienie bezpieczestwa
w razie kolizji. musimy jednak
pamita o tym, e s one dosto-
sowane do ochrony osb o wzro-
cie rednim i wysokim. Jeli wic
chodzi o dzieci, taka poduszka
zamiast chroni, moe stanowi
miertelne niebezpieczestwo.
kodeks drogowy pozwala
montowa foteliki dziecice na-
przeciwko poduszki powietrznej
(przodem do kierunku jazdy) na
przednim siedzeniu, jednake w
wielu krajach odradza si tego,
gdy poduszka powietrzna mo-
e zabi maego pasaera. Jeeli
nie moemy przewozi dziecka
w foteliku na tylnych siedzeniach
auta, powinnimy wyczy po-
duszk powietrzn (w wikszoci
modeli mona to zrobi samo-
dzielnie - przeczniki znajduj si
np. w schowku lub z boku deski
rozdzielczej, w razie problemw
mona si zgosi do warsztatu
samochodowego), przesun fo-
tel maksymalnie do tyu oraz - w
przypadku fotelikw mocowa-
nych pasami - nacign je z caej
siy, by wyeliminowa luz.
najlepiej wozi kade dziecko
na w rodkowym tylnym siedze-
niu, o ile miejsce to jest wyposa-
one w mocowanie isofix lub 3-
punktowy pas bezpieczestwa.
naley pamita, e dziecko musi
by dobrze zapite w samym fote-
liku. lune, le poprowadzone lub
poskrcane pasy s miertelnie
niebezpieczne dla maych pasae-
rw. podczas przypinania fotelika
do samochodu nie wolno kiero-
wa si wycznie intuicj. nale-
y koniecznie zajrze do instrukcji
obsugi - prawidowy przebieg pa-
sw wcale nie jest oczywisty.
wojciech gawliczek
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
sprbuj! tel. 32-414-07-77,
500-776-920
rne
weterynaria
przychodnia
weterynaryjna
centrovet
monika Fita
& Barbara koodziej-sordyl
racibrz,
ul. mysowicka 16/9
tel. 693 155 008,
795 729 389
przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
warsztat naprawa
rowerw,
motorowerw
wzkow towarowyCH
z wieloletni tradycj
od 1946r.
warsztat lusarsko
meCHaniCzny
adam majnusz
tel. 32 415-18-80
ul. mariaska 1
47-400 racibrz
wynajem, sprzeda hali
przemysowej 2200 m2 oraz
obiektw warsztatowych,
magazynowych, garao-
wych, biurowych. ocicka
163 racibrz tel. 602106181
Janusz tomczyk.
1S >>
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
ogoszenia
FRyzjeRSTwo
Joanna swoboda-matysek
47-400 racibrz,
ul. opawska 82a/1B
tel. 32 4179201
kom. 507061632
dojazd do osb starszych
poradnia ortopedyczna
przy Centrum zdrowia
ul. ocicka 51a w raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
rejestracja telefoniczna:
781-289-867
zdrowie
akupunktura, leczenie zespo-
w blowych krgosupa, zmian
zwyrodnieniowych kolan, nie-
trzymanie moczu, ylaki odbytu.
rejestracja: racibrz ul. ocicka
51a, rudnik ul. soneczna 38a,
tel: 781-289-867
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda
samochody uywane:
Suzuki jimmy:
2008r. 25 000z,
Star 266 z HdS
1991r. 40 000z
Tel. kontaktowy:
694 472 672
PRanie dywanw
oRaz TaPiCeRki MeBlowej
parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
atrakcyjne Ceny!!!
tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gwaRanTowany eFekT!
usugi
malowanie wntrz oraz ele-
wacji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-
kartonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli. wykoczenie
wntrz. kontakt: 606-505-169
sprzedam akcesoria do
peugeot 405: komplet k
letnich (185 x 65 x 14) +
zapasowe, akumulator (74
aH/680 a) na gwarancji,
oryginalne kopaki, gu-
mowe dywaniki, znaczek na
mask, 692-198-544.
agencja pracy
aMl joB SeRViCe
poszukuje do pracy:

- lusarzy,
- spawaczy,
- elektrykw,
- malarzy, tapeciarzy,
- wiele innych.
wymagana znajomo
jzyka niemieckiego
aml JoB serViCe
47-400 racibrz,
pl. wolnoci 11/11a
tel. 882-013-950
e-mail:
biuro@amjjobservice.pl
finanse
wakacyjna obnika cen
kredytw
konsolidaCyJnyCH!!!
spa swoje wszystkie kredyty
i we dodatkow gotwk na
wakacje! tel. 882 19 34 34 lub
882 19 33 33
we Gotwk i jed na
wakacje! tel. 882 19 33 33
lub 882 19 34 34
poyczka bez Bik-u do 3000 z
na owiadczenie!
tel. 882 19 33 33
lub 882 19 34 34
16
GazetaInformator.pl 7 sierpnia 2013, nr 15 (143)
<< reklama
Promocje trwaj od 01.07.2013 do 31.07.2013 Szczegy promocji w regulaminie dostpnym u sprzedawcy
Koniecznie sprawd aktualne promocje na stronie
www.ufoto.pl
www.el-bis.pl
biuro@el-bis.pl