Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma G liği Ö ülüğü d K lk

Youth‐Led Development p

Aydın Fenerli y

İçindekiler
• Kavramlar ve Gelişimleri
– – – – – – – Türkçe ve İngilizce’deki farklılıkları İ Ekonomik Büyüme Kalkınma Kalkınmanın Büyümeden Farkı K lk Bü ü d F k Sürdürülebilir Kalkınma Tarihsel Gelişimleri Küresel Kalkınma Hareketi: Binyıl  Küresel Kalkınma Hareketi: Binyıl Kalkınma Hedefleri

• •

GÖK‐YLD Nedir? GÖK‐YLD Hipotezi
– Peace Child International – Gerekçeler
• Demografik sebepler • Uygulamalı öğrenme • Yeni sürdürülebilir iş alanları Yeni sürdürülebilir iş alanları  yaratma • Sürdürülebilir ekonomik  kalkınma • Hizmet üretme • Düşük maliyet

Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma
– Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma – Dünya Bankası’nın Girişimi – Gençliği Ön Plana Çıkaran Diğer  Girişimler – Neden Gençlik – Kofi Annan’ın Sözleri – Mahatma Gandhi’nin Sözleri

• •

GÖK/YLD nin sınırları GÖK/YLD’nin sınırları GÖK için üç adım

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

Türkçe ‐ İngilizce Arası  Kavram Farkları
Türkçe
Kalkınma Gelişme Büyüme y Ekonomik Büyüme Sürdürülebilir Kalkınma

İngilizce
Development Development Growth Economic Growth Sustainable Development

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

3

Türkçe ‐ İngilizce Arası  Kavram Farkları
Türkçe Kavram İngilizce Kavram
Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan  Ülkeler Gelişmemiş/Az  Gelişmemiş/Az Gelişmiş Ülkeler Developed  Countries Developing  Countries Under Developed  Countries/Less  Countries/Less Developed Countries
GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

İngilizce Diğer  Bir Kavram Bir Kavram
Core States Semi‐Periphery  States Periphery States P i h S

12/18/2008

4

Ekonomik Büyüme Ekonomik Büyüme
Türkçe
GSMH – Gayrısafi Milli Hasıla GSYH – Gayrısafi Yurtiçi Hasıla

İngilizce
GNP – Gross National Product GDP – Gross Domestic Product

Yukarıda belirtilen kavramları karşılayan  Yukarıda belirtilen kavramları karşılayan rakamlar artarsa veya azalırsa ekonomik  büyüme veya küçülme gerçekleşir. büyüme veya küçülme gerçekleşir

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

5

Kalkınma
Sözlük anlamı: Azgelişmiş ülkelerin dış yardım ve  Azgelişmiş ülkelerin dış yardım ve ekonomik düzenlemeler yoluyla gelişmiş  ülkelere yetişme, toplumsal yapıyı  geliştirme çabası. geliştirme çabası

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

6

Kalkınma
• Genel bir tanımlamayla kalkınma bir ulusun arzu edilen kalkınma, şekilde ekonomik gelişme süreci ortaya koyabilmesi amacıyla, ulusal ekonomiyi bir bütün olarak düzenlenmesidir. Daha geniş anlamda kalkınma, bir toplumda ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda arzu edilen her türlü değişme ve gelişme olarak tanımlanabilir. Tarihsel olarak kalkınma, azgelişmiş denilen ülkelerde ortaya çıkan büyük ölçüde beşeri acıların azaltılması ve maddi refahı arttırmaya yönelik potansiyelin harekete geçirilmesi anlamını içermektedir (Gasper, 1995: 209). Kalkınma, ülkelerin ulaşmaya çabaladığı bir hedef ve aynı zamanda nedensel ilişkileri içeren bir süreçtir (Ingham 1995:33).
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 7

Kalkınma
• İ İnsan‐eksenli bir tanımlamayla kalkınma, insan kişiliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli koşulların yaratılması anlamına gelmektedir. gelmektedir Bu bağ lamda kalkınma insanların yoksulluk kalkınma, yoksulluk, işsizlik ve eşitsizliğinde ortaya çıkan bir azalma kriterlerine ğ ğ ( ) bağlı bir kavram olarak değerlendirilebilir (Seen 1972: 1) Buradaki çabalara rağmen, aslında kalkınma kavramını tanımlamanın oldukça zor olduğu belirtilmelidir. Bir bütün olarak k lk l k kalkınma iktisadını ortaya çıktığı k ll ve sonrasında k d k ğ koşullar d geliştirilen teorilerin kalkınmaya yüklemiş olduğu anlamlara bağlı olarak anlaşılabilecek olan bu kavram; oldukça geniş geniş, kompleks ve farklı anlamlara sahip bir kavramdır.

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

8

Kalkınmanın  Büyümeden Farkı:
• Kalkınma sadece sayısal değil, niteliksel  y büyümedir. • Kalkınma bir yapısal değişikliktir. • K lk Kalkınma toplumsal davranışlarda, alışkanlık  l ld l d l k lk ve değer yargılarında bir değişikliktir. • Kalkınma reel gelir artışıdır.  • K lk Kalkınma eğitim anlayışının değişmesidir. ğiti l d ği idi • …
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 9

Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma
• Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında  denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek  nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve  kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve  geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama  anlamını taşımaktadır.  • Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik,  y , j , , mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 10

Tarihsel Gelişim Tarihsel Gelişim
Kalkınma kavramını karşılayan farklı terimler  K lk k k l f kl i l yüzyıllardır vardı, ancak insanların kalkınma anlayışları  tarihsel süreçte hep değişim geçirdi. tarihsel süreçte hep değişim geçirdi
• Tarım toplumlarında toprağa dayalı büyüme veya kalkınma vardı. Çok  toprağı olan büyük ve güçlüydü. Toprak temelli anlayış binlerce yıl devam  etti. etti Ticarete geçildiğinde merkantalist anlayış ön plana çıktı. Merkantalizm,  ihracat ithalattan fazlaysa pozitif bir büyüme var demekti. Merkantalist  anlayış coğrefi keşiflerden sonra ortaya çıktı ve birkaç yüzyıl etkisini  l ğ fi k ifl d t kt bi k ü l tki i i sürdürdü. Daha sonraki dönemlerde (endüstrileşme ile) büyüme kavramı ön plana  çıkıyor. İhracat‐ithalatın dengeli olduğu, gayri safi milli üretim ülkelerin  k İh ih l d li ld ğ i fi illi ü i ülk l i büyüklüğünü belirledi, kalkınma kavramının karşılığı oldu. Bu anlayış yakın  tarihimize kadar etkisini sürdürdü ve hala da gücünü kaybetmedi.
GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 11

12/18/2008

Tarihsel Gelişim Tarihsel Gelişim
• 1980l d ilk l k Sü dü ül bili K lk 1980lerde ilk olarak Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ortaya  k atıldı. (E. F. Schumacher, 1911‐77: ünlü ekonomistin tüm  dünyayı sarsan görüşleri sürdürülebilir kalkınmaya da temel  y y g ş y oluşturmuştur diyebiliriz) • 1992’de Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi’nden  sonra sürdürülebilir kalkınma kavramı literatüre girdi. ü dü ül bili k lk k li ü i di • Kavram hızla güçlenerek tüm dünyada bilinir hale geldi. Bunda  Yerel Gündem Programının etkisi büyük. Yerel Gündem Programının etkisi büyük Tüm bu farklı anlam taşıyan kalkınma kavramları farklı  Tüm bu farklı anlam taşıyan kalkınma kavramları farklı dönemlerde hüküm sürdüler ve dünyanın genel kalkınma  anlayışı biçimi oldular.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 12

Küresel Kalkınma Hareketi:  Binyıl Kalkınma Hedefleri*
Eylül 2000’deki Binyıl Zirvesi’nde 191 ülke, yoksulluğu yarı  E lül 2000’d ki Bi l Zi i’ d 191 ülk k ll ğ yarıya azaltmayı da içeren Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne 2015 yılına  kadar ulaşma kararı aldı. Binyıl Kalkınma Hedefleri şunlar: • • • • • • • • 1. Aşırı yoksulluk ve açlığı yarıya indirmek 2. Herkesin ilkokul eğitimi almasını sağlamak ğ ğ 3. Kadın‐erkek eşitliğini teşvik etmek 4. Beş yaşın altındaki ölümleri üçte iki oranında azaltmak 5. Doğum sırasındaki ölümleri dörtte üç oranında azaltmak 5 Doğum sırasındaki ölümleri dörtte üç oranında azaltmak 6. HIV/AIDS, sıtma ve tüberküloz hastalıklarının artış hızını kesmek 7. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak 8. Kalkınma için küresel ortaklık geliştirmek (yardım, ticaret ve  borçların kaldırılması alanlarında)
*Birleşmiş Milletler, 2000 *Bi l i Mill tl 2000
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 13

Gençliğin Öncülüğünde  Kalkınma
GÖK‐YLD kalkınma ile ilgili çok yeni bir kavram. Şu anda  Ö dünyada bilinirliği çok az ancak yavaş yavaş yayılmaya  başladı. başladı Diğer kalkınma kavramlarından farklı bir yanı var  GÖK ün. GÖK dünyaya yeni bira kalkınma anlayışı olarak gelip  GÖK’ün GÖK dünyaya yeni bira kalkınma anlayışı olarak gelip önceki anlayışları tarihe karıştıran bir devrim değil. GÖK,  sürdürülebilir kalkınmayı ve insani kalkınmayı destekleyen  yeni bir bileşen. Dahası GÖK yeni bir yöntem. Kalkınma için yatırımlara  yeni bir yön gösteren, kısa ve uzun vadeli kazanımları olan  henüz tam anlaşılamamış, oturtulamamış bir yöntem.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 14

Gençliğin Öncülüğünde  Kalkınma
• İ İnsani Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma gibi  y kavramlar son 20 yılın kavramları. Bunlar  Birleşmiş Milletler sisteminden güç alıyorlar.  Bu konularla ilgili BM ve ajanslarının akademik  Bu konularla ilgili BM ve ajanslarının akademik ve pratik çalışmalarının sayısı çok fazla. • GÖK de bu kavramlardan güç alıyor. BM ve  Ö b k l l ajansları gençliği kalkınma hareketlerinin  merkezine getirecek girişimleri başlattılar.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 15

Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma
Dünya Bankası’nın Girişimi

• Dünya Bankası’nın 2007 Dünya Kalkınma Rapor’u  ü k ’ 200 ü lk ’ “Kalkınma ve Gelecek Nesil” başlığı ile yayınlandı.  • Raporda: “bugünün gençleri düşen doğum  oranları yüzünden göreli olarak daha az bağımlı  ve gelecek nesilin çalışanları, girişimcileri,  ebeveynleri, aktif yurttaşları, ve liderleri”* olarak  tanımlanıyor. l • Rapor gençlere yatırım yapılması için çağrıda  bulunuyor.
*Dünya Kalkınma Raporu, 2007 y p ,
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 16

Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma
Gençliği ön plana çıkaran diğer girişimler

• Birleşmiş Milletler Youth For Habitat programının içerisinde  Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma Platformu kuruldu, • Birleşmiş Milletler Gençlik Programını kurdu, l ll l lk k d • Dünya Su Forumu, kendi içerisinde Dünya Gençlik Su  Forumu düzenliyor, F dü li • CIVICUS World Assembly kendi içerisinde CIVICUS – Youth  Assembly düzenliyor, A bl dü li • AB her yıl Youth Programı’na milyonlarca Euro para akıtıyor, • Dünya Gençlik Kongresi 2 yılda bir toplanıyor, • Gençlik STKları pek çok gelişmiş ülkede destekleniyor,
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 17

Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma Neden gençlik?

• Tarih boyunca gençler, dünya nüfusunun hiç  ih b l d f hi bu kadar büyük bir oranını oluşturmamıştı:
“12‐24 yaş arası genç nüfus 1.3 milyar”*

• İnsan odaklı yatırım yapmak çağımızın yeni İnsan odaklı yatırım yapmak çağımızın yeni  yatırım stratejisi; insana yapılan yatırımda  hedef grup gençler olursa eğer, yapılan  hedef grup gençler olursa eğer yapılan yatırımdan daha uzun süre ve daha fazla  miktarda kar sağlanır. miktarda kar sağlanır
*Dünya Kalkınma Raporu, 2007 y p ,
12/18/2008 Aydın Fenerli, 18

Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma Kofi Annan’ın sözleri

• Gençler gezegenimizin sahip olduğu en değerli  y kaynaklardır. • Gençleri desteklemek ahlaki bir zorunluluk  ç değil ekonomik bir gerekliliktir. • Gençlerin işsizliği trajik bir kayıptır.
*youth led development, 2007 y p ,
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 19

Gençliğin Öncülüğünde Kalkınma
Mahatma Gandhi’nin sözleri

“Be the change you want to see in the world”,  “B th h tt i th ld” “Dünyada görmek istediğiniz değişim siz olun”  demişti Mahatma Gandhi: demişti Mahatma Gandhi: Hayatınız, toplumunuz, ülkeniz, dünyanız için  istediğiniz değişimleri birilerinin yada  istediğiniz değişimleri birilerinin yada hükümetlerin gerçekleştirmesi için beklemeyin,  değişimi kendiniz yaratın demek istemişti. GÖK’ün temelinde de bu var; gençlerin  görmek istedikleri değişimler için başkalarının  yapmasını beklemeden kendilerinin harekete  b kl d k dl h k geçmeleri ve bu konuda desteklenmeleri.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 20

GÖK – YLD Nedir? GÖK – YLD Nedir?
GÖK ile ilgili dünyada en ciddi çalışmaları olan  GÖK il il ili dü d iddi l l l örgütlerden bir tanesi Peace Child International. Örgüt  başkanı David Woollcombe konu ile ilgili teorik ve pratik  çalışmalarını 10 yıldır kararlılıkla yürütüyor:
– Teorik olarak raporlar, dergiler ve kitaplar yayınlıyorlar,  – Pratikte de “Be The Change” programı kapsamında heryıl  ik d “ h Ch ” k d h l yüzlerce eylem projesini fonluyor ve Dünya Gençlik  Kongreleri’nde dünyanın ve gençlerin dikkatini GÖK‐YLD  kavramına çekmeye çalışıyorlar. kavramına çekmeye çalışıyorlar

YLD kavramının ilk kez 1999’da Hawai’de gerçekleştirilen  g ç ş “Binyıl Genç İnsanlar Kongresi”nde dile getirildiği  söyleniyor.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 21

GÖK – YLD Nedir? GÖK – YLD Nedir?
GÖK’e tek cümlelik yada bir paragraflık bir tanım  GÖK’ t k ü l lik d bi fl k bi t yapmak pek mümkün görünmüyor. • GÖK, yatırımların rotasını gençlere çevirmektir. • Kalkınmada dünyanın hedefi fakirliği yok etmektir. Kofi  Annan’ın dediği gibi: “We need to empower young people  A ’ d diği ibi “W d l to make poverty history” “Fakirliği tarihe gömmek için  g ç gençleri harekete geçirmeliyiz” g ç y • GÖK gençlerin sürdürülebilir kalkınma alanında çalışma  yapmalarıdır. • GÖK kü ük büt li kü ük GÖK küçük bütçeli, küçük çaplı çalışmalar içerebilir. l l l i bili • GÖK bir toplum veya topluluk için ya da birey için  g ç gerçekleştirilen bir çalışma olabilir. ş ç ş
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 22

GÖK‐YLD Hipotezi p
Peace Child International

PCI Başkanı David Woollcombe,  “Youth Led Development” isimli kitabında  Youth Led Development isimli kitabında şu hipotezi ortaya atıyor: Kalkınma  alanındaki en akıllıca yatırım Gençliğin  l d ki k ll G liği Öncülüğünde Kalkınma’dır. ğ

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

23

GÖK YLD Hipotezi GÖK‐YLD Hipotezi
Gerekçeler
1. Demografik sebepler, 2. Uygulamalı öğrenme gerçekleştiriliyor (Alaylı  Yetişen Gençlik), 3. Sürdürülebilir işler ortaya çıkıyor, yeni iş alanları Sürdürülebilir işler ortaya çıkıyor, yeni iş alanları  doğuyor, 4. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanıyor, 4 Sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanıyor 5. Hizmet üretiliyor, 6. GÖK‐YLD kalkınmada en etkili ve verimli yöntem.  Ö (düşük maliyetli)
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 24

GÖK YLD Hipotezi GÖK‐YLD Hipotezi
1. Demografik Sebepler Gençler az gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük  çoğunluğunu oluşturuyorlar: çoğunluğunu oluşturuyorlar: Dünya Bankası’nın verilerine göre dünyada 12‐24  yaş arasında 1.3 milyar insan var. Bu genç nüfusun  d 1 3 il i B üf büyük çoğunluğu gelişmemiş/az gelişmiş ülkeler  kategorisindeki ülkelerde yaşıyor. k i i d ki ülk l d

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

25

GÖK YLD Hipotezi GÖK‐YLD Hipotezi
2. Uygulamalı Öğrenme
En etkin öğrenme biçiminin uygulamalı öğrenme olduğu  E ki öğ bi i i i l l öğ ld ğ bilimsel olarak defalarca kanıtlandı. Gençler küçük çaplı projeler ile kendi işlerini kurarak ya da;  Gençler küçük çaplı projeler ile kendi işlerini kurarak ya da; proje, bütçe, proje takvimi yönetimi, takım kurma ve takım  yönetimi gibi tecrübelerle girişimcilik ruhu kazanıyorlar. Bu  tecrübeler gençlerin gelecekteki iş hayatında gerekli olacak  üb l l i l k ki i h d kli l k donanımları kazanmaları açısından çok önemli. Hükümetler gençlerin bilgi ve becerileri kazanabilmesi için  Hükümetler gençlerin bilgi ve becerileri kazanabilmesi için eğitime büyük yatırımlar yapıyorlar. Ancak GÖK’yı da eğitimin  tamamlayıcı parçası olarak görüp yatırımların bir kısmını  GÖK’a kaydırmak gerekli. GÖK gençlerin okulda alacakları bilgi  GÖK’ k d k kli GÖK l i k ld l kl bil i ve becerileri uygulamaya dökerek kişiliklerinde  oturtabilecekleri önemli bir fırsat.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 26

GÖK YLD Hipotezi GÖK‐YLD Hipotezi
3. Yeni Sürdürülebilir İş Alanları Yaratmak

GÖK sürdürülebilir iş alanları yaratmaya katkı  GÖK ü dü ül bili i l l k k sağlar.  Akran eğitimi, HIV‐AIDS farkındalık yaratma  Ak ği i i HIV AIDS f k d l k programları, gençliğin öncülüğündeki sosyal  girişim programlarına örnek gösterilebilir. Bu  girişim programlarına örnek gösterilebilir Bu çalışmalar aynı zamanda gençliği toplumla  bütünleştirir. bütünleştirir Gençliğin öncülüğünde başlatılan küçük iş  girişimleri de sürdürülebilir kalkınma kriterlerine  girişimleri de sürdürülebilir kalkınma kriterlerine çoğunlukla uygundur.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 27

GÖK YLD Hipotezi GÖK‐YLD Hipotezi
4. Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ekonomik kalkınmanın en önemli faktörü,  eğitimli iş gücüdür. GÖK ün desteğiyle yetişen  eğitimli iş gücüdür GÖK’ün desteğiyle yetişen gençlik de bu faktörü oluşturabilir. GÖK girişimlerini desteklemek: GÖK i i i l i i d kl k Pazara daha fazla ürün ve hizmet; tanıtım ve enerji  girmesini sağlayarak, yurtiçi pazarı büyütür. ç y y y y Gençleri sosyal hayatın yanında ekonomik hayata  da katarak vergi veren vatandaş sayısını arttırır.
GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 28

• •

12/18/2008

GÖK YLD Hipotezi GÖK‐YLD Hipotezi
5. Hizmet Üretimi
Gençliğin öncülüğünde kalkınmanın merkezinde  hizmet üretimi vardır. GÖK kapsamında  hizmet üretimi vardır GÖK kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin çoğunda gönüllülük  esastır ve gençler gönüllü olarak toplum için ücretsiz  esastır ve gençler gönüllü olarak toplum için ücretsiz hizmet üretir. OECD ülkelerinin gençlerinde gönüllü hizmette  OECD ülkelerinin gençlerinde gönüllü hizmette bulunmaya yönelik artan bir eğilim var. Bu ülkelerin  g ç gençleri AGH programı kapsamında, mezuniyetten  p g p , y sonra bir yıllarını farklı bir ülkede gönüllü hizmet  yaparak geçiriyorlar. (Bknz:Avrupa Gönüllü Hizmeti)
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 29

GÖK YLD Hipotezi GÖK‐YLD Hipotezi
6. Düşük Maliyet Gençliğin öncülüğünde kalkınmanın  değerlerinden biri de gönüllülüktür. Gönüllülük  değerlerinden biri de gönüllülüktür Gönüllülük karşılığında maddi bir beklenti olmadan hizmet  üretmektir. Gönüllü olarak yapılan çalışmalarda iş  y p ç ş ş gücü maliyetinin düşük olması ya da hiç olmaması  toplam maliyeti düşürür. Gençliğin öncülüğünde kalkınma düşük  maliyetli hizmet üretmek demektir. Bu da  kalkınma yatırımının daha etkin kullanımı ve daha  çok çalışma yapılması anlamına gelir.
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 30

Proje Girdileri Proje Girdileri
İnsan Kaynağı

Fiziksel Kapital

PROJE
Düşünsel Kapital

ÇIKTI

Enerji j
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 31

GÖK‐YLD Proje Girdileri GÖK YLD Proje Girdileri
İnsan kaynağı: genç  İnsan kaynağı: genç gönüllüler, bedava iş  gücü Fiziksel Kapital:  yetişkinlerin gençlere  yaptığı yatırım Düşünsel Kapital: Dü ü l K it l Tecrübe Paylaşımı

PROJE:
Daha Düşük  Maliyetli

ÇIKTI

Enerji: Motivasyon
12/18/2008 GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli 32

İş Alanları  Yaratma

Hizmet  Üretme

Uygulamalı  Uygulamalı Öğrenme

GÖK  GÖK YLD
Demografik  Sebepler

Sürdürülebilir  Ekonomik  Kalkınma

Kalkınmada  En Etkili ve  En Etkili ve Verimli  Yöntem

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

33

GÖK‐YLD'nin Sınırları
10 9 8 7 Eşgüdümlü olarak, gencin ve yetişkinlerin  projeyi eşit bir şekilde tasarlaması, yönetmesi  ve uygulamasıyla Gencin idaresinde, tamamen gencin istemesi ve uygulamasıyla Yetişkinlerin idaresinde, gencin planlama ve  uygulamaya katılımıyla Yetişkinlerin idaresinde, gencin kendi  talebiyle

Gençlik  katılımının  katılımının istendiği  durumlar

6 Yetişkinlerin idaresinde, gence de danışılarak 5 Gençlerin yetişkinlerin idaresinde gönüllü  olarak ya da ücretli çalışmaları

4 Gençlerin göstermelik olarak çalıştırılmaları 3 Gençlerin çıkar amaçlı uygunsuz kullanılması 2 Gönüllü Olmayan İşçilik Gönüllü Olmayan İşçilik 1 12/18/2008 Çocuk  İşçiler

Gençliğin  Gençliğin katılımının kabul  edilemez olduğu  ğ durumlar
34

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

GÖK‐YLD için Üç Adım GÖK YLD için Üç Adım
1 ‐ Gençlerin yapabilirliğine inanmak

2 – Gençleri bir sorun değil bir kaynak gibi görmek

3 – Gençlere şans vermek l k

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

35

SON MU? SON MU?
*** Hayır sanmıyorum, h ü b H henüz bunun sonu yazılmadı, l d söylenecek çok söz, yapılacak çok iş var. Bu yeni kalkınma stratejisi Türkiye nin Türkiye’nin geleceğini değiştirebilir, hatta bu değişimi bugünden başlatabilir. Başlatacağımız GÖK programı sadece küçük bir adım olacak ve hep övündüğümüz genç nüfusumuza bir değişim olma şansı verecek. ***

12/18/2008

GÖK/YLD ‐ Aydın Fenerli

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful