You are on page 1of 453

III VINGIO KODUI

Didiuliu greiiu lekiantis trileris, primygtinai skatinantis perirti du religijos istorijos tkstantmeius. Sunku atidti al neperskaiius, nemanoma pamirti."

- At l ant a J o u r n a l - C o n s t i t u t i o n
Lenktyns po vairius pasaulio miestus... iekojimas... kodai, o j viduje dar kodai. Browno romanas neleidia skaitytojui atitrkti... o Paskutin vakarien4niekada nebeirsite taip, kaip anksiau.

- Ch ri s t i a n Sc i e nc e M o n i t o r
Gausyb siueto poski, ir visi labai netikti, teikiantys malonum...Tiesiog pasakykime, kad jei skaitant roman js pulsas nepagreits, verta nueiti pasitikrinti sveikat... Didiul pramoga nelyginant steroid pripumpuotas Umberto Eco romanas."

- San t r a n c i s c n Ch r o n i c l e
Nuo tada, kai atsirado Haris Poteris, joks autorius taip atvirai nesidiaug galimybe vesti skaitytojus kvap gniauianiais nuotyki keliais ir versti juos veikti klitis."

- Hew Hork t i me s
Kvap gniauianti, kantryb ibandanti, nepaprasto sumanumo kupina pramoga. Brownas nesultina galingo savo pasakojimo variklio apsuk, nors greta pateikia tiek domios istorins mediagos, kad jos pakakt kelioms daktaro disertacijoms... Aukiausios kokybs greitas maistas smegenims."

- Chicago Tribune

DAN BROWN
PRARASTAS SIMBOLIS
I an gl k a lb o s v e r t R asa D ra zd a u sk ien

UDK 820(73)-3 Br291

Dan Brown THE LOST SYMBOL New York, Doubleday, 2009

Brown, Dan

Br291 Prarastas simbolis: [romanas] / Dan Brown; [i angl kalbos vert Rasa Draz dauskien]. Kaunas: Jotema, 2010. 448 p.
ISBN 978-9955-13-243-1 Harvardo universiteto simbologijos profesorius Robertas Lengdonas netiktai pakvieiamas skaityti paskaitos JAV Kapitolijuje. Taiau vos jam atvykus prasideda nesuprantami vykiai. Suinojs, kad pagrobtas mylimas mokytojas, ymus masonas ir filantropas Piteris Solomonas, Lengdonas supranta, kad Piter jis gali igelbti tik vykds pagrobjo reikalavimus iifruoti mistins mason piramids paslaptis. Netrukus Lengdo nas pasineria keist pasaul, kuriame viskas mason paslaptys, nutylta istorija ir niekada iki tol nematytos vietos stumte stumia j pripainti vienintel nesivaizduojam ties. UDK 820(73)-3

Copyright 2009 by Dan Brown Vertimas lietuvi kalb, Rasa Drazdauskien, 2010 UAB Jotema", 2010 Redaktorius Jonas Vabuolas Virelio dailininkas Audrius Arlauskas Maketavo Teres Vasiliauskien

SL 250. 28 sp. 1. Usak. Nr. 107 UAB Jotema", Algirdo g. 54, 50157 Kaunas Tel. 337695, ei. patas: info@jotema.lt http://www.jotema.lt Spausdino AB Aura", Vytauto pr. 23, 44352 Kaunas

Skiriam a Blythe

Padka

Nuoirdiai dkoju trim s brangiems draugams, su kuriais man teko laim dirbti: redaktoriui Deisonui Kaufmanui (Jason Kaufman), agentei Heidei Lan ge ir konsultantui Maiklui Radelui (Michael Rudeli). Be to, noriau ireikti be rib dkingum leidyklai Douhleday, mano leidjams visose pasaulio alyse ir, be abejo, skaitytojams. is romanas nebt paraytas be dosnios daugybs asmen, pasidalijusi savo iniomis ir patirtimi, pagalbos. Leiskite jums visiems pareikti didiul d kingum.

Gyventi pasaulyje, nesistengiant perprasti jo prasms, yra tas pat, kaip vaikioti po didi bibliote k, nepalieiant jos knyg.

Vis laik s l a p t a s i s m okyma s

FAKTAS:

1 991 m. CV direktoriaus seife buvo urakintas dokumentas. iandien jis ten tebra. Koduotame jo tekste esama nuorod senovinius vartus ir neinom poemio viet. Dar dokumente yra saki nys: Tai ukasta kakur ten.

V isos romane minimos organizacijos i ties egzistuoja ir masonai, ir Nematomoji kolegija, ir Saugumo tarnyba, ir SMS, ir Noetikos moksl ins titutas.

V isi romane aprayti ritualai, mokslo duomenys, meno kriniai ir paminklai yra tikri.

Prologas
ventyklos rmai 20 val. 33 min.

Didiausia paslaptis kaip numirti.


Nuo neatm enam laik paslaptis ilieka ta pati kaip num irti. Trisdeimt ketveri m et ventinamasis pavelg mogaus kaukol, ku ri laik delnuose. Kaukol buvo tuiavidur kaip taur, pilna raudono it krau jas vyno. Igerk, paliep jis sau. Nra ko bijoti. Kaip liepia tradicija, kelion jis pradjo apsitaiss apeigoms skirtais kartu ves vedamo vidurami eretiko drabuiais, pro nesusegtus palaidus markinius bolavo blyki krtin, dein kelni klen paraitota iki kelio, dein rankov iki alkns. Kakl juos storos virvs kilpa kaklasaitis, kaip j vadino broliai. Taiau vakar jis, kaip ir liudijimo broliai, vilkjo meistro drabuiais. Ratu j apsup broliai dvjo ikilmi apdarus avi odos prijuostes, juostas, baltas pirtines. Ant kakl kabantys apeig brangakmeniai blausioje viesoje iburiavo tarsi vaiduokli akys. Dauguma susirinkusij um takin gus postus, taiau ventinamasis inojo, jog iia j statusas pasaulyje nieko nereikia. ia visi lygs, priesaikos broliai, susieti mistiniais ryiais. Apvelgs baugi susirinkusij mini ventinamasis paman, kad vargu ar kas nors u i sien patikt, jog visi ie mons gali susirinkti drauge... juo labiau ia. Patalpa primin senovs pasaulio ventov. Taiau tikrov buvo dar keistesn. A esu vos u keli kvartal nuo Baltj rm. is didiulis pastatas, paymtas 1733 numeriu Vaingtone, Kolumbijos apygardoje, eioliktojoje iaurs Vakar gatvje, buvo pastatytas pagal ikikrik ionikos ventyklos karaliaus Mauzolio ventyklos, i kurios pavadinimo kilo odis mauzoliejus", pavyzd... tai vieta, kuri mogus patenka po mirties. Prie pagrindinio jimo du septyniolika ton sveriantys sfinksai sergjo bron zines duris. Viduje drieksi puoni, apeigoms skirt patalp, sali, umryt skliautuot rsi ir bibliotek labirintas, net tuiavidur siena su ilikusiais dviej moni palaikais. ventinamajam buvo pasakyta, kad kiekvienas io pa

stato kambarys turi savo paslapt, taiau jis nesivaizdavo didesns paslapties u t, kuri saugo erdvi men: joje jis dabar klpo, delnuose laikydamas kaukol. ventyklos men. Kambarys buvo kvadrato formos. Ir labai auktas. Lubos, remiamos mono litini alio granito kolon, kilo vir galv daugiau kaip trisdeim t metr. Sienas juos keli aukt galerija, apstatyta tamsaus Rusijos rieutmedio krslais su rankomis sitomis kiauli odos sdynmis. Vakarins sienos fone kilo deim ties m etr aukio sostas, prieais j paslpti vargonai. Sienos mirgte mirgjo senoviniais simboliais ir burtaenkliais egiptietikais, hebrajikais, astrono miniais, alcheminiais ir kitais, dar neinomais. vakar ventyklos men apviet tvarkingai sustatytos vaks. J ne ryk vytjim papild tik blyki mnesiena, besiskverbianti pro brangiai kainavus lubose taisyt vieslang ir nuvieianti labiausiai stulbinam mens objekt neapsakomo dydio altori, ikalt i vientiso, dailiai nulifuoto bel giko marmuro luito, stovint paiame kvadratins patalpos centre. Didiausia paslaptis kaip numirti, primin sau ventinamasis. Metas, pasigirdo nibdesys. ventinamasis pakl akis, nuvelgdamas prieais stovini ikilni mo gyst baltu apdaru. Didysis meistras. Vyrikis, baigiantis etj deimt, buvo vienas i Amerikos simboli, vis mgstamas, tvirtas, neapsakomai turtingas. Kadaise tamss jo plaukai spindjo sidabru, o gerai pastamame veide buvo m atyti ilgamets galios ir skvarbaus proto spausti pdsakai. Sakyk priesaik, tar Didysis meistras tyliu nelyginant krintanios snaigs balsu. Ubaik savo kelion. ventinamojo kelion, kaip ir visos tokios kelions, prasidjo nuo pirm o jo lygio. An vakar panaiose ias apeigose Didysis meistras urio jam akis aksomo raiiu ir prispaud prie nuogos krtins apeig durklo smaigal klaus damas: Ar tikrai prisieki savo garbe, neveikiamas pelno siekimo ar kitoki ne vert motyv, laisvai ir savo noru tapti kandidatu painti ios brolijos paslaptis ir privilegijas? Taip, pamelavo ventinamasis. Tada tegu tai bus priminimas tavo sinei, spjo j meistras, ir teitiks tave staigi mirtis, jei kada nors iduosi tau patiktas paslaptis. Tada ventinamasis nejuto baims. Jie niekada nesuinos, koks tikslas i tikrj mane ionai atved. Taiau iandien ventyklos menje jis pajuto bloga lemiani rim t ir m in tyse atgijo visi kelionje girdti grsmingi spjimai, gsdinimai baisumais, kurie

itiks, jei kam nors iduos senovines paslaptis, kurias netrukus suinos: per pjauti gerkl nuo ausies iki ausies... su aknimis irauti lieuv... itraukti ir sudeginti vidurius... ibarstyti visus keturis vjus... iplti ird ir atiduoti susti laukiniams vrims... Broli, itar pilkaakis meistras, udjs kair rank ant ventinamojo peties. Tark paskutin priesaik. Susikaups paskutiniam kelions ingsniui ventinamasis sujudjo visu raumeningu knu ir vl siirjo delnuose laikom kaukol. Nerykioje vaki viesoje raudonasis vynas atrod beveik juodas. Menje stojo m irtina tyla, jis juto, kad susirinkusieji j stebi laukdami, kol jis itars paskutin priesaik ir si lies irinktj gretas. vakar, paman jis, tarp i sien vyksta tai, ko brolijos istorijoje dar niekada nra buv. N karto per imtus met. Jis inojo, kad siiebs kibirktis... ir kad ji suteiks jam nesuvokiam gali. Pilnas energijos kvp ir garsiai itar odius, kuriuos prie j kalbjo nesuskai iuojama daugyb moni visose pasaulio alyse. Tegu vynas, kur dabar gersiu, taps man mirtinais nuodais... jei kada nors smoningai arba savo valia sulauysiu priesaik. Jo odiai nuaidjo erdvje. Paskui stojo tyla. Stengdamasis, kad nedrebt rankos, ventinamasis pakl prie burnos kaukol ir lpomis paliet saus kaul. Jis usimerk ir usivert taur, igr vyn ilgais, dideliais gurkniais. Nurijs paskutin la, nuleido kaukol. Akies mirksn jam pasivaideno, kad suspaud plauius ir irdis pradjo kartligikai plakti. Dieve mano, jie inoi Taiau is jausmas prajo taip pat grei tai, kaip buvo ujs. Knu nusruveno maloni iluma. ventinamasis ikvp ypsodamasis pats sau ir irdamas nieko netariant pilkaak mog, per kvailum primus j slapiausias brolijos gretas. Netrukus tu neteksi to, k brangini labiau u visk.

1 skyrius Bendrovs Otis liftas, slenkantis auktyn pietiniu Eifelio bokto onu, buvo sausakimas turist. Pilnutliame lifte grietas verslininkas ilygintu kos tium u nuvelg greta stovint berniuk. Vaike, atrodai iblyks. Gal geriau btum pasiliks apaioje. Nieko tokio, atsak vaikas, i paskutinij stengdamasis suvaldyti nerim. Kitam aukte ilipsiu. Man trksta oro. Vyrikis pasilenk ariau. Maniau, jau bsi spjs tai veikti. Jis velniai perbrauk vaiko skruost. Berniukui buvo gda nuvilti tv, taiau jam taip speng ausyse, kad beveik nieko negirdjo. Man trksta oro. Reikia tbt itrkti i itos ds! Liftininkas drsinamai pasakojo apie arnyrinius lifto stmoklius ir pudlinguotos geleies karkas. emai po kojomis visas puses akojosi Paryiaus gatvs. Jau beveik, mintyse kalbjo vaikas itiess kakl ir irdamas virun, i lipimo platform. Liko tik truputis. Liftas pakrypo, artdamas prie virutins apvalgos aiktels, achta susiau rjo, masyvs statramsiai susiglaud ankt vertikal tunel. Tti, man atrodo, a ne... Staiga vir j galv pasigirdo aius trkstanio lyno pliaukteljimas. Lifto kabina trkteljo ir pasviro on. Nutrk lyno galai dausi aplinkui, raitydamiesi kaip gyvats. Berniukas pasviro prie tvo. Tti! Vien baug mirksn j akys susitiko. Staiga i po koj ikrito kabinos dugnas. Robertas Lengdonas krpteljs isities minktos odos krsle, pabuds i mieguist svaj. Jis vienas sdjo erdviame privataus reaktyvinio lktuvo Fal con 2000EX, skrendanio per skur, salone. U nugaros tolygiai du Pratt & W hitney varikliai. Pone Lengdonai? vir galvos pro trakes pasigirdo garsiakalbio su stiprintas balsas. Netrukus leisims. Lengdonas atsisdo tiesiai ir sidjo paskait uraus atgal odin krep.

Buvo pradjs peririnti mason simbolik, bet usisvajojo. Mintis apie velio n tv, spjo Lengdonas, veikiausiai bus priauks netiktas senojo mokytojo Piterio Solomono kvietimas. Dar vienas mogus, kurio niekaip nenoriau nuvilti. Penkiasdeimt atuoneri filantropas, istorikas ir mokslininkas priglaud Lengdon po savo sparnu kone prie trisdeimt m et ir beveik steng upil dyti tutum , atsivrusi po tvo mirties. Nors Solomonas priklaus takingai dinastijai ir buvo labai turtingas, jo velniose pilkose akyse Lengdonas velg nuolankum ir ilum. U lango saul jau buvo nusileidusi, bet Lengdonas dar irjo liaun aukiausio pasaulyje obelisko siluet, kylant vir horizonto nelyginant didiul senovinio sauls laikrodio rodykl. Beveik 170 m etr aukio m arm uru puo tas obeliskas enklino pai alies ird. Tvarkingos, geometrikai organizuotos gatvs ir paminklai nuo obelisko tarsi spinduliai tiessi ior. Net i oro Vaingtonas skleid kone mistin gali. Lengdonas myljo miest ir lktuvui nusileidus pajuto jaudul, pagalvojs apie tai, kas netrukus jo laukia. Lktuvas privaiavo privat terminal, gldint kakur didiulje Daleso tarptautinio oro uosto erdvje, ir sustojo. Lengdonas susirinko daiktus, padkojo pilotams ir i prabangaus lktuvo salono eng ant sulankstom laipt. altas sausio mnesio oras dvelk laisve. Alsuok, Robertai, patar sau, diaugdamasis atvira erdve. Pakilimo taku drieksi balto rko marka, ir Lengdonas, leisdamasis ant asfalto, pasijuto tarsi engt pelk. Sveiki! Sveiki! i toli prodainiu suuko balsas britiku akcentu. Profesoriau Lengdonai? Lengdonas pakl galv ir pamat atskubani vidutinio amiaus moter su vardine kortele ir segtuvu, linksmai mojani jam ranka. I po stilingos megztos kepuraits versi garbanoti viess plaukai. Sveiki atvyk Vaington, pone! Lengdonas nusiypsojo. Ai. Mano vardas Pam, dirbu keleivi aptarnavimo skyriuje. Moteris kal bjo taip valiai, kad darsi beveik nejauku jos klausytis. Malonkite eiti su manimi, pone, js automobilis laukia. Lengdonas nusek jai i paskos skersai pakilimo tako prie privatiems lk tuvams skirto terminalo, apsupto blizgani privai lktuv eils. Turtuoli ir garsenybi taksi stotel. Nenoriau js trikdyti, profesoriau, truput drovdamasi itar

moteris, bet js tas pats Robertas Lengdonas, kuris rao knygas apie simbo lius ir religij, tiesa? Lengdonas sudvejojo, bet paskui linkteljo galva. Taip ir maniau! nuvito ji. Mes knyg klube skaitme js knyg apie Banyi ir ventj moterikum! Kok nuostab skandal ji sukl! Js su tokiu m alonumu leido te ek vitid! Lengdonas nusiypsojo. I ties nesiekiau sukelti skandalo. Moteris, regis, pajuto, kad Lengdonas nenusiteiks kalbti apie savo darb. Atsipraau. Jau siplepjau. inau, jus turbt vargina, kad nuolat esate atpastamas... bet pats esate dl to kaltas. Ji aismingai mosteljo, rodydama jo drabuius. Uniforma jus iduoda. Uniforma? Lengdonas nuvelg savo aprang. Jis kaip visada buvo apsiren gs tamsiai pilku megztiniu aukta apykakle, angliko tvido varku, medvilnin mis kelnmis, apsiavs minktos odos batais, panaiais mokasinus... visad taip rengdavosi eidamas universitet skaityti paskait, dalyvaudamas vairiuose renginiuose ir fotografuodamasis knyg vireliams. Moteris nusijuok. Tie js megztiniai auktu kaklu tokie senamadiki. Su kaklaraiiu at rodytum te daug elegantikiau. N kalbos negali bti , paman Lengdonas. Nertis kilp ant kaklo? Kai Lengdonas moksi Filipso Ekseterio akademijoje, eias dienas per savait privaljo ryti kaklarait; nors direktorius mgo romantik pasa kojim apie kaklaskars kilm i ilkins fascalia, kuria romn oratoriai neva ildydav balso stygas, Lengdonas inojo, kad etimologikai kaklaskars pa vadinimas cravat kils i negailestingos samdomos gaujos kroat kari, kurie prie puldami m apsiridavo kaklus skepetomis. Dar ir dabar ndienos staig karygiai, tikdamiesi sutrikdyti prieus kasdieniuose valdybos posdi miuose, eidami darb pasipuoia iais senovs kari atributais. Ai u patarim, susijuoks atsak Lengdonas. Ateityje pagalvo siu apie kaklarait. Laimei, i glotnaus Lincoln" limuzino, pastatyto netoli terminalo, ilipo tarnautoj prim enantis vyras tam siu kostiumu ir ikl pirt. Pone Lengdonai? A arlzas i Beltvjaus limuzin" bendrovs. Jis atidar keleivio dureles. Labas vakaras, pone. Sveiki atvyk Vaington. Lengdonas dav Pamei arbatpinigi, dkodamas u sutikim, ir siropt prabang limuzino salon. Vairuotojas jam parod oro tem peratros regu liatorius, vandens butelius ir ilt keksiuk krepel. Vos po keli sekundi

L e n g d o n a s ja u l k k e liu , s k ir tu tik p r iv a t ie m s k li e n t a m s .

Tai tai kaip gyvena

turtuoliai. Vindsoko plente padidins automobilio greit vairuotojas pasiirjo ke leivio duomenis ir skubiai paskambino. ia i Beltvjaus limuzin", trumpai, kaip tikras profesionalas, prisi stat jis. Mans pra praneti, kai keleivis nusileis. Jis patyljo. Taip, pone. Js sveias ponas Lengdonas jau atvyko, septint valand vakaro a j pristatysiu prie Kapitolijaus rm. Nra u k, pone. Ir baig pokalb. Lengdonas nenorom nusiypsojo. Viskuo pasirpinta. Piterio Solomono smulkmenikas atidumas buvo vienas i didiausi jo privalum, leidiantis i pairos lengvai naudotis turim a didele valdia. Keletas milijard doleri banko sskaitoje, inoma, irgi ne pro al. Lengdonas patogiau sitais minktoje odinje sdynje ir usimerk, oro uosto triukmas nutolo. Iki JAV Kapitolijaus pusvalandis kelio, is laikas jam pravers mintims sutelkti. iandien viskas vyko taip greitai, kad Lengdonas tik dabar rimiau susimst apie jo laukiant netikim vakar. Atvykstu gaubiamas paslapties ydo, paman Lengdonas, kuriam tokia per spektyva kl ypsen.

U eiolikos kilometr nuo Kapitolijaus vienia mogysta nekantraudam a ruo si Roberto Lengdono atvykimui.

2 skyrius
save vadino Malachu, prispaud adatos smaigal sau prie skustos galvos, dsaudamas i pasitenkinimo, atriam rankiui pervrus od. Negaljo apsieiti be tylaus elektrinio prietaiso zyzimo... ir atraus skausmo, kur kl od sminganti adata, paliekanti da pdsakus. A esu edevras. Tatuiruotmis niekas nesiekia groio. J tikslas pakeisti. Nuo ventj nubi yni du tkstaniai m et prie Krist, nuo tatuiruot Kibels garbintoj senovs Romoje iki iuolaikini maori moko rand mons darsi tatuiruotes kaip savotik dalin savo kno auk, kent fizinius puoybos keliamus skaus mus ir tapdavo kitokie. Nepaisant grieto Kunig knygos (19, 28) draudimo, liepianio savo odos

Tas, kuris

netatuiruoti jokiais enklais", tatuiruots milijonams ndienos moni svei kiems ir doriems paaugliams, nusivalkiojusiems narkomanams, priemiesiuose gyvenanioms eim motinoms tapo privaloma puomena. Savo odos tatuiravimas prilygo galios deklaracijai, pasauliui adresuotam skelbimui: A esu savo kno eimininkas." Svaigus, permain skatinamas val dios pojtis privert milijonus moni pamilti kno koregavimo procedras plastin chirurgij, vairius pervrimus, raumen formavim, steroidus... net bulimij ir lyties keitim. mogaus dvasia trokta tapti savo kniko lukto valdove. Malacho vytuoklinis laikrodis imu vien kart, ir mogus pakl galv. Pus septyni vakaro. Paliks prietaisus, jis apsiaut nuog, metro devynias deimt dviej centimetr gio kn japoniko ilko chalatu ir nuingsniavo koridori. Erdvaus rmo kambariuose tvyrojo aitrus jo odos da ir vako va ki, kuri liepsnoje jis sterilizuodavo adatas, aromatas. Auktas jaunuolis jo koridoriumi pro nekainojamus ital senovs dirbinius Piranezio graviras, Savonarolos krsl, sidabrin Bugarinio aliejaus lempel. Eidamas pro aukt, nuo grind iki lub, lang stabteljo, grdamasis tolumoje plytiniu klasikiniu vaizdu. Apviestas JAV Kapitolijaus kupolas tarsi ikilnus valdios simbolis vytjo tamsiame iemos danguje. tai kur tai paslpta, paman jis. Paslpta kakur ten. Maai kas ino apie jo egzistavim... Dar maiau imano jo stulbinam gali ar suvokia, kaip sumaniai jis paslptas. Iki i dien tai tebra didiausia neat skleista ios alies paslaptis. Saujel moni, kuri ino ties, stropiai j slepia po simboli, legend ir palyginim ydu. Dabar jie atvr duris mant paman Malachas. Prie tris savaites paslaptingose apeigose, dalyvaujant takingiausiems Amerikos monms, Malachas pasiek trisdeim t treij, aukiausi, seniau sios ilikusios pasaulio brolijos laipsn. Nepaisant jo ikilimo, broliai Malachui nieko nepasak. Ir nepasakys, jis tai inojo. Viskas vyksta ne taip. Kiekviename rate egzistuoja savi ratai, kiekvienoje brolijoje atskiros brolijos. Net per dau gel m et Malachui gali nepavykti pelnyti visiko j pasitikjimo. Laimei, didiausiai j paslapiai igauti jam nereikalingas j pasitikjimas. Mano ventinimas pasiek tiksl. Ulietas energijos antpldio nuo mini apie tai, kas laukia ateityje, jis nuingsniavo voni. I garsiakalbi, taisyt visuose namuose, sklido neprasti garsai kastrato giedama LuxAeterna i Verdio Rekviem", buvusio gyvenimo priminimas. Malachas pam nuotolinio valdymo pultel ir perjung griausming Dies Irae. Tada, lydimas griaudjani tim pan ir lygiagrei kvint, greitai uli po marmuro laiptais, aplink raumeningas kojas plaikstantis chalato skvernams.

Bgant pasigirdo nepatenkintas pilvo gurgimas. Malachas badavo jau dvi dienas, gr tik vanden, pagal senovinius bdus ruodamas kn. Iauus tavo alkis bus numalintas, primin jis sau. Kaip ir skausmas. Malachas pagarbiai eng savo miegamj-ventov ir usirakino duris. Prijs prie spintos stabteljo ir pajuto, kaip j traukia didiulis veidrodis auk suotais rmais. Nestengdamas atsispirti atsigr savo atspind. Ltai, tarsi i vyniodamas nekainojam dovan, Malachas atskleid chalat, apnuogindamas kn. Reginys sukl jam pagarb susiavjim. A esu edevras. Jo stambus knas buvo glotnus ir beplaukis. Pirmiausia jis nuleido akis pdas, itatuiruotas vynais ir nagais kaip vanago kojos. Raumeningos blauzdos ir launys tatuiruotm is papuotos taip, kad primin raiytas kolonas, ulus kairs kojos puoyba vijosi spirale, deins kilo vertikaliomis juostomis. Boazas ir Jachinas. Paslpsniai ir pilvas primin ipuot ark, galing krtin vir j puo dvigalvis feniksas... abiej profiliais pasukt galv regimas akis atstojo Malacho speneliai. Peius, sprand, veid ir plikai skust galv deng mantrus senovini simboli ir magik enkl ratas. A esu meno krinys... a tampu ikona. Vienas mirtingasis prie atuoniolika valand mat Malach nuog. mo gus suuko i baims. Viepatie, tu tikras demonas! Jei tau taip atrodo, atsak Malachas, kaip ir senovs mons suvok damas, kad angelai ir demonai yra tapats, vienas kit atstojantys archetipai, to paties dalyko poliai: angel sarg, kovoje veikiant tavo prieus, prieai laikys demonu griovju. Malachas palenk galv ir i padilb apirjo savo virugalv. Paiame jo centre, apsuptas karn primenanios aureols, viet blykios, netatuiruotos odos skritullis. i kruopiai saugoma vari drob buvo vienintelis Malachui liks neipuotas odos plotas. ventoji vieta kantriai lauk... vakar ji bus upil dyta. Malachas dar neturjo to, ko jam reikjo edevrui ubaigti, taiau jis inojo, kad toji akimirka spariai artja. Prisipilds jaudulio nuo savo paties atvaizdo jis juto, kaip auga jgos. Susi siaut chalat ir prijs prie lango vl siirjo prieais plytint m istin miest. Tai paslpta kakur ten. Susikaups artjaniam darbui, Malachas prijo prie tualetinio stalelio ir kruopiai tep veid, galv bei kakl maskuojamuoju makiao pagrindu, kol tatuiruoi nebebuvo matyti. Tada apsivilko specialius drabuius ir visa kita, k buvo i anksto parengs iam vakarui. Baigs dar kart pasiirjo veidrod. Pa tenkintas delnu atsargiai persibrauk glotn pakau ir nusiypsojo.

Jis ten , paman. Ir vakar vienas mogus man pads j surasti. Ieidamas i nam Malachas pasireng vykiui, kuris netrukus sukrs JAV Ka pitolijaus rmus. Didiulmis pastangomis jis buvo visk parengs iam vakarui. Ir tai galiausiai aidim sitrauk paskutinis pstininkas.

3 skyrius Robertas Lengdonas sigilins vart savo uraus, kai Lincoln" limuzinas
sultino greit. Lengdonas pakl akis ir nustebs apsivalg. Jau Atminimo tiltas? Jis pasidjo uraus ir siirjo apaioje plytinius ramius Potomako vandenis. J paviri gaub tirtas rkas. Tiksliai pavadinta Rk emuma jam visad atrod keista vieta valstybs sostinei kurti. Galdami rinktis vis Naujj pasaul, tvai krjai savo utopins visuomens kertin akmen nutar padti tiiuose paupio pelkynuose. Lengdonas pavelg kair, vir Potvyni ioi, grakt apskrit Defersono memorialo siluet daug kas j vadino Amerikos Panteonu. Tiesiai prie ais kilo grietas, asketikas Linkolno memorialas, kurio staiakampis pavidalas primin senovs Atn Partenon. Taiau miesto centrin objekt, t pai smai l, kuri buvo mats i lktuvo, Lengdonas irjo toliau. Jos architektrinis provaizdis buvo daug senesnis u romn ar graik kultras. Amerikos egiptietikasis obeliskas. Tiesiai prie akis dunksojo Vaingtono paminklo smails monolitas, vie iantis danguje tartum didingas laivo stiebas. velgiant i nepatogios Lengdono perspektyvos, vakar obeliskas atrod tarsi plaukt ore... linguodamas nykaus dangaus fone nelyginant audringoje jroje. Lengdonas ir pats beveik nejuto ems po kojomis. is apsilankymas Vaingtone buvo visikai netiktas. Ryt prabudau tikdamasis sekmadien ramiai praleisti namie... o tai dabar esu u keli minui nuo Kapitolijaus. ryt, be penkiolikos penkt, Lengdonas kaip visada panr ram vande n, ketindamas dienos pradiai penkiasdeimt kart perplaukti tui Harvardo basein. Fizinis Lengdono pasirengimas nebebuvo toks geras kaip tada, kai moksi kolede ir aid Amerikos vandensvydio rinktinje, taiau jis sugebjo ilikti lieknas ir sportikas: visai neblogai keturiasdeim tmet perengusiam vy rui. Vienintelis skirtumas buvo tas, kad dabar palaikyti toki bkl Lengdonui reikjo daugiau pastang.

Apie et grs namo Lengdonas pradjo rytin ritual rankiniu ma lnliu sumal Sumatros kavos pupeles, mgaudamasis virtuvje pasklidusiu egzotiku aromatu. Taiau ryt pamat telefono atsakiklyje mirkiojani raudon lemput ir nustebo. Kas galt skambinti sekmadien, et valand ryto? Jis paspaud mygtuk ir iklaus praneim. Labas rytas, profesoriau Lengdonai, labai atsipraau u tok ankstyv skambut." Balse buvo aikiai girdti dvejon ir nerykus pietini valstij gy ventojo akcentas. A esu Entonis Delbartas, Piterio Solomono vykdomasis padjjas. Ponas Solomonas man sak, kad js prats anksti keltis... ryt jis mgino jus pasiekti, tai labai skubu. Kai gausite praneim, gal galtumte pa skambinti tiesiai Piteriui? Tikriausiai turite jo nauj privat numer, bet jei ne, primenu, kad jis yra 202-329-5746. Lengdon staiga apm nerimas dl seno draugo. Piteris Solomonas buvo nepriekaiting manier ir mandagus, tikrai ne i t, kurie be labai rim tos prie asties skambina sekmadien dar neiauus. Lengdonas paliko neivirt kav ir nuskubjo kabinet skambinti. Tikiuosi, jam nieko neatsitiko. Nuo pat pirmo susitikimo Prinstono universitete Piteris Solomonas tapo jo draugu, mokytoju ir, nors buvo tik dvylika met vyresnis, atstojo tv. Mokan tis antrame kurse Lengdonui teko iklausyti vakarin garsaus jauno istoriko ir filantropo paskait. Solomonas kalbjo aistringai ir domiai, pateik stulbinam semiotikos ir archetip istorijos vizij, iebusi Lengdono irdyje aistr simbo liams, virtusi viso gyvenimo darbu. Taiau ne Solomono intelektas, o jo velnio se pilkose akyse vytintis nuolankumas suteik Lengdonui drsos parayti jam padkos laik. Jaunas antrakursis n nesvajojo, kad Piteris Solomonas, vienas i turtingiausi ir mslingiausi jaun Amerikos intelektual, jam atsakys. Bet Solomonas atsak. Taip prasidjo abiem svarbi j draugyst. Piteris Solomonas, garsus mokslininkas, i kurio romaus elgesio niekad neatsptum jo didingos kilms, buvo kils i neapsakomai turtingos Solomon gimins: jos pavard buvo galima pamatyti ant daugybs alies pastat ir universitet. Solomon pavard, kaip Europoje Rotild, nuo seno buvo siejama su Amerikos takingiausi ir turtingiausi moni paslaptimi. Piteris dar jaunystje, mirus tvui, tapo paveldtoju ir dabar, sulauks penkiasdeimt atuoneri, um ne vien taking post. iuo m etu jis vadovavo Smitsono institutui. Lengdonas kartais paerzindavo Piter, kad jo spindinioje it grynas sidabras karjeroje yra tik viena rdi dmel, antrario universiteto diplomas: Solomonas buvo baigs Jeil. js kabinet Lengdonas nustebo pamats, kad Piteris jam atsiunt ir faksogram.

P iteris Solom onas


SMITSONO INSTITUTAS SEKRETORIATAS

Labas rytas, Robertai, m an reikia kuo greiiau su tavimi pasikalbti. Bk geras, kai tik galsi, ryt paskambink m an telefonu 202-329-5746. Piteris Lengdonas tuojau pat surinko numer ir atsisdo u pagaminto pagal u sakym uolinio stalo laukdamas, kol sujungs. Piterio Solomono kabinetas, atsiliep pastamas padjjo balsas. Kalba Entonis. Kuo galiu jums padti? Sveiki, ia Robertas Lengdonas. Js man palikote praneim... Taip, profesoriau Lengdonai! Jaunuolio balse buvo girdti palengv jimas. Ai, kad taip greit paskambinote. Ponas Solomonas nekantrauja su jumis pasikalbti. Tuoj praneiu, kad skambinate. Ar galite palaukti? inoma. Laukdamas, kol Solomonas atsilieps, Lengdonas pavelg Piterio pavard vir Smitsono instituto adreso ir nenoromis ypteljo. Dykaduoni Solomon gi minje nerasi. Piterio genealoginiame medyje mirgte mirgjo turting verslinin k, taking politik ir daugelio garsi mokslinink kai kurie i j net buvo Londono karalikosios draugijos nariai vardai. Vienintel gyva Solomono eimos nar, jaunesn sesuo Ketrina, veikiausiai bus paveldjusi mokslininks gabumus, nes iuo m etu buvo viena i pagrindini naujos akos, vadinamosios noetikos, veikj. A apie tai nieko neimanau , pagalvojo Lengdonas, su ypsena prisimins, kaip Ketrina pernai per pobv brolio namuose neskmingai mgino paaikinti jam noetikos moksl. Lengdonas atidiai klaussi, o paskui atsak: Man tai veikiau panau magij, o ne moksl. Ketrina aismingai pamerk ak. ie du dalykai artimesni, negu tu manai, Robertai. Telefon vl pam Solomono padjjas. Atsipraau, bet ponas Solomonas dar dalyvauja vaizdo konferencijoje, kuri tuoj baigs. ryt pas mus ioks toks smyis.

Tai nieko. Man nesunku paskambinti dar kart. Ties sakant, jis mans papra papasakoti jums, kodl js iekojo ar neprietarausite? inoma, ne. Padjjas giliai kvp. Js tikriausiai inote, profesoriau, kad kiekvienais metais ia, Vaingto ne, Smitsono instituto valdyba rengia privat pokyl, kuriame ireikia padk dosniausiems rmjams. Jame dalyvauja daug alies kultros elito atstov. Lengdonas inojo, kad jo paties ne tokia spdinga banko sskaita neleidia vadintis kultros elito atstovu, bet nejau Solomonas vis tiek ketina j pakviesti pokyl? iemet, kaip prasta, toliau kalbjo padjjas, prie vakarien nu m atyta kviestinio sveio kalba. Mums pavyko susitarti, kad iai kalbai gausime Nacionalin statul sal. Geriausia sal visoje Kolumbijos apygardoje, paman Lengdonas, prisimins politikos paskait, kitados iklausyt spdingoje pusapvalje patalpoje. Sunku bt pamirti penkis imtus sulankstom kdi, sustatyt nepriekaitingu pusraiu ir apsupt trisdeimt atuoni natralaus dydio moni skulptr erdvje, kadaise buvusioje pirma alies Atstov rm sale. Problema tai kokia, kalbjo jaunuolis. Ms kalbtoja susirgo ir k tik prane negalsianti dalyvauti, jis nesmagiai nutilo. Tai reikia, jog turime tbt surasti, kas j pakeis. Ponas Solomonas tikisi, kad js sutiksite j pavaduoti. Lengdonas atsipeikjo. A? To jis nesitikjo. Neabejoju, kad Piteris ras daug geresn pa kaital. Ponas Solomonas ikart pasirinko jus, profesoriau, js be reikalo kuklinats. Instituto sveiai labai apsidiaugs jus igird, o ponas Solomonas mano, kad galtumte perskaityti t pai paskait, kuri skaitte prie kelerius metus per televizij, per skaitymui skirt program. Tada jums visai nereikt ruotis. Jis sak, kad kalbjote apie ms valstybs sostins architektros simbolius iam renginiui tai puikiausiai tikt. Lengdonas tuo abejojo. Jei gerai pamenu, ta paskaita veikiau buvo skirta pastato masonikajai istorijai, o ne... Btent! Js juk inote, kad ponas Solomonas yra masonas, kaip ir dau gelis jo koleg, kurie dalyvaus pokylyje. Neabejoju, kad jiems bus labai domu igirsti js paskait ia tema.

Tenka pripainti, jog bus nesunku. Lengdonas saugojo vis savo kada nors skaityt paskait uraus. Turbt galiau pagalvoti. Kada num atom as renginys? Padjjas atsikrenkt tarsi staiga sumis. Na, ties sakant, pone, jis vakar. Lengdonas garsiai nusikvatojo. vakar? Todl ryt ia toks smyis. Smitsono institutas atsidr labai ne smagioje padtyje... padjjas prakalbo daug greiiau. Ponas Solomonas pasirengs jums Boston atsisti privat lktuv. Skrydis trunka tik valand, namo grite dar prie vidurnakt. Jums yra tek bti Bostono Logano oro uosto privai skrydi terminale? Taip, nenoriai prisipaino Lengdonas. Nenuostabu, kad Piteris visada pasiekia, ko nori. Puiku! Ar sutinkate atvykti lktuv, tarkime... penkt valand? Js nepaliekate man kito pasirinkimo, tiesa? ypteljo Lengdonas. Tik noriu vykdyti pono Solomono praym, pone. Piteris taip veikia visus mones. Lengdonas ilgokai pasvarst, taiau nesu galvojo, kaip isisukti. Gerai. Pasakykite, kad sutinku. Nuostabu! kteljo padjjas, o jo balse buvo girdti palengvjimas. Jis padiktavo Lengdonui lktuvo atpainimo numer ir kit reikaling informacij. Galiausiai baigs pokalb Lengdonas paklaus savs, ar kas nors yra kada nors pasiprieins Piteriui Solomonui. Grs prie kavos, Lengdonas br malnl dar aukt pupeli. ryt pri reiks iek tiek daugiau kofeino, paman jis. Diena bus ilga.

4 skyrius Jungtini ValStlJL Kapitolijaus pastatas karalikai stkso rytiniame Tautos


aljos gale ant plokios pakilumos, kuri miest projektavs architektas Pjeras L A nfanas pavadino postamentu, laukianiu paminklo". Kapitolijaus perimetras yra daugiau negu 230 m etr ilgio ir 110 m etr ploio. Bendras vidaus erdvi plotas daugiau kaip 65 tkstaniai kvadratini m etr, jame stulbinamai daug kambari net 541. Neoklasicizmo stiliaus projektu tyia siekiama pakartoti senovs Romos didyb romn idealai kvp Amerikos krjus, kurie reng naujosios respublikos statymus ir puoseljo kultr.

Naujas turist, einani Kapitolijaus pastat, patikrinimo punktas reng tas neseniai ubaigto poeminio lankytoj centro gilumoje, po didingu stiklo vieslangiu, rminaniu Kapitolijaus kupol. Neseniai pradjs dirbti apsaugi ninkas Alfonsas Nunjesas atidiai apirjo lankytoj, kuris artjo prie jo posto. Vyras buvo plikai nusiskuts galv, prie eidamas pastat jis pastoviniavo ves tibiulyje, nordamas baigti kalbti telefonu. Ant deins jo rankos buvo tvaras, eidamas mogus lubiojo. Jis buvo apsivilks nudrengt karik palt; drabuis ir skusta galva paskatino Nunjes spti, jog tai karikis. Buv JAV ginkluotj pajg kariai danai lankydavosi Vaingtone. Labas vakaras, pone, pasisveikino Nunjesas, laikydamasis saugumo protokolo nurodym umegzti odin kontakt su visais lankytojais vyrais, kurie ateina vieni. Sveiki, atsak lankytojas, apvelgs beveik tui punkt. vakar ramu. Nacionalins futbolo lygos atkrintamosios rungtyns, atsak Nun jesas. iandien visi iri, kaip aidia Redskins". Jis ir pats bt mielai irjs, bet dirbo dar tik mnes ir kart jam nepasisek. Sudkite visus metalinius daiktus padkl. Lankytojas sveikja ranka m raustis po ilgo palto kienes, o Nunjesas ati diai j stebjo. Instinktyvi mogika uuojauta skatino atsivelgti sueistus ar negalius mones, taiau Nunjesas buvo imokytas veikti instinktus. Nunjesas palauk, kol lankytojas ikraustys i kieni prastus daiktus monetas, raktus, por mobilij telefon. Inarinta? paklaus apirindamas sueist lankytojo rank, i pa iros aptvarstyt keliais storais Ace tvarsiais. Plikagalvis linkteljo. Paslydau ant ledo. Prie savait. Iki iol velnikai skauda. Ujauiu. Praom praeiti. Lankytojas lubiodamas perjo metalo detektori, kuris protestuojamai suzvimb. Lankytojas surauk kakt. To ir bijojau. Po tvarsiais yra iedas. Pirtas labai sutino, nepavyko nu mauti, todl gydytojai udjo tvarsius ant viraus. Nieko tokio, atsiliep Nunjesas. Patikrinsiu rankiniu detektorium. Nunjesas perbrauk metalo detektoriaus lazdele sutvarstyt lankytojo rank. Kaip ir tikjosi, metalo aptiko vienoje vietoje ant sueisto bevardio pirto. Nunjesas neskubdamas tikrino metalo detektorium i kiekvien tvaro ir iedo col. inojo, kad virininkas veikiausiai stebi j per kamer pastato saugu-

mo centre Nunjesas nenorjo prarasti io darbo. Visada geriau apsidrausti. Jis atsargiai kyteljo detektori po tvaru. Lankytojas i skausmo susirauk. Atsipraau. Nieko, atsak vyras. iais laikais atsargumo nebna per daug. Tai jau tikrai. Nunjesui vyras patiko. Keista, taiau tai jo darbe buvo labai svarbu. mo gikieji instinktai buvo patikimiausia Amerikos gynyba nuo terorizmo. Seniai rodyta, kad mogaus intuicija patikimiau u visus pasaulio elektronikos prietai sus spja apie pavoj; baims dovana" taip ji pavadinta viename i saugumo darbo vadov. kart Nunjeso instinktai nepajuto jokios baims. Stovdamas taip arti lankytojo pastebjo tik vien keistyb is tvirtos ivaizdos vyrukas, atrodo, bus isiteps veid kakokiu savaiminio degio kremu ar maskuojamuoju makiao pagrindu. Na ir kas? Niekas nenori iem atrodyti iblyks. Viskas gerai, pasak Nunjesas, baigs tikrinti ir paddamas lazdel. Ai. Vyras pradjo rinkti daiktus nuo padklo. Kol jis tai dar, Nunjesas pastebjo, kad abu jo pirtai, kyantys i tvaro, itatuiruoti: ant smiliaus galiuko nupieta karna, ant nykio vaigd. A t rodo, iais laikais visi turi tatuiruoi, paman Nunjesas, nors jam pasirod, kad tatuiruoti pirt galiukus turbt gana skausminga. Ar neskaudjo? Vyras dirsteljo savo pirt galiukus ir susijuok. Maiau, negu buvo galima tiktis. Jum s gerai, atsak Nunjesas. Man labai skaudjo. Bdamas naujo k stovykloje, isipieiau ant nugaros undin. Undin? plikagalvis sukikeno. Aha, droviai patvirtino apsaugininkas. Koki tik klaid jaunystje nepridarai. Tikrai, atsak plikagalvis. A irgi jaunystje padariau didel klaid. Dabar j matau kiekvien ryt prabuds. Abu nusijuok, ir lankytojas nujo.

Vaik aidimas, paman Malachas eidamas pro Nunjes ir eskalatoriumi kilda mas Kapitolijaus pastato link. eiti vidun pasirod lengviau negu tikjosi. Susi kprins ir prisiris butaforin pilv, Malachas umaskavo tikrj kno sudji m, o maskuojamasis kremas, kuriuo isitep veid ir rankas, paslp vis kn

dengianias tatuiruotes. Taiau genialiausias iradimas buvo tvaras, pridengs galing objekt, kur Malachui reikjo neti pastat. Dovana vieninteliam emje mogui, kuris man gali padti gauti tai, ko iekau.

5 skyrius
Didiausias ir paangiausiomis technologijomis aprpintas pasaulio muzie
jus sykiu yra ir viena i geriausiai saugom pasaulio paslapi. Jame daugiau eksponat negu Ermitae, Vatikano muziejuje ir Niujorko M etropoliteno muzie juje... kartu sudjus. Ir vis dlto, nepaisant tokios didingos kolekcijos, paprasti mons beveik niekada nepatenka u akylai saugom jo sien. Muziejus, kurio adresas Silver Hilo plentas, 4210, visai netoli nuo Va ingtono, yra didiulis zigzago pavidalo pastatas, sudarytas i penki tarp savs sujungt sekcij, kuri kiekviena plotu pranoksta futbolo aikt. Melsvu metalu padailinta ior leidia tik spti, kokios keistybs slypi viduje penkiasdeimt penki tkstani kvadratini m etr ploto ateivi pasaulis, kuriame yra ir mir ties zona", ir drgnoji sekcija", ir beveik dvideimt kilometr lentyn ekspona tams saugoti. vakar mokslinink Ketrina Solomon, baltu Volvo" privaiuodama prie pagrindini pastato patikrinimo vart, juto nerim. Apsaugininkas nusiypsojo. Neirite futbolo, ponia Solomon? Jis sumaino prie Redskins" at krintamsias rungtynes transliuojamo ou gars. Ketrina prisivertusi ispaud ypsen. Sekmadienio vakaras. Ak taip. Js susitikimas. Ar jis jau atvyko? neramiai paklaus ji. Apsaugininkas pavelg dokumentus. Registracijos knygoje nematau. A atvykau anksiau. Ketrina draugikai pamojavo ir nuvaiavo vin giuotu keliuku savo prast viet maos dviaukts automobili stovjimo aik tels pirmame aukte. Pradjusi rinkti i mainos daiktus, skubomis nuvelg save galinio vaizdo veidrodlyje veikiau i proio, negu tutybs skatinama. Ketrinai Solomon pasisek paveldti atspari protvi i Viduremio jros apylinki veido spalv, todl net sulaukus penkiasdeimties jos oda buvo rusva ir glotni. Ji beveik nenaudojo kosmetikos, o velius juodus plaukus neiojo pa

laidus, nesivargindama mantriai ukuoti. Kaip ir vyresnis brolis Piteris, turjo pilkas akis, buvo aristokratikai liekna ir elegantika. Judu galima palaikyti dvyniais, danai sakydavo mons. J tvas mir nuo vio, kai Ketrinai buvo tik septyneri, ji jo beveik ne prisimin. Brolis, atuoneriais metais vyresnis u Ketrin, tvui mirus buvo tik penkiolikos ir turjo virsti Solomon eimos patriarchu daug anksiau, negu kas nors bt galjs manyti. Taiau, kaip ir galjai tiktis, Piteris msi naujo vaidmens oriai ir itvermingai, pateisindamas eimos pavard. Dar ir dabar jis globojo Ketrin, tarsi jiedu tebebt vaikai. Nepaisant reguliari brolio raginim ir nejauiamo gerbj stygiaus, Ket rina taip ir neitekjo. Susiejo gyvenim su mokslu, darbas jai suteik daugiau pasitenkinimo ir jaudulio, negu buvo galima tiktis i bet kurio vyro. Ketrina nieko nesigailjo. Jos pasirinkta mokslo aka noetika buvo beveik niekam neinoma, kai ji pati pirm kart apie j igirdo, bet pastaraisiais metais is mokslas atvr kelerias naujas duris mogaus psichikos gali supratim. Tiesiog nesivaizduojama, koki nepanaudot itekli mes turime. Paraiusi dvi knygas apie noetik Ketrina jau ikilo ios miglotos mokslo akos virnes, taiau dabar, paskelbus jos naujausius atradimus, noetika gali tapti pagrindine pokalbi tema visame pasaulyje. Bet vakar mokslas jai maiausiai rpjo. Dien gavo labai baugi ini apie brol. Niekaip netikiu, kad tai tiesa. Vis popiet negaljo galvoti apie niek kit. priekin automobilio stikl pradjo barbenti smulkus lietutis, ir Ketrina skubiai susirinko visk, ko reiks viduje. Jau ketino lipti i automobilio, tik stai ga suskambo mobilusis telefonas. Ji pairjo, kas skambina, ir giliai kvp. Tada ukio u ausies plauk sruog ir patogiau atsisdo, pasirengusi kalbti.

U ei myli Malachas jo Jungtini Valstij Kapitolijaus pastato koridoriais, prispauds prie ausies telefon. Kantriai lauk, kol atsilieps. Galiausiai igirdo moters bals. Klausau? Mums reikia susitikti dar kart, pasak Malachas. Stojo ilga tyla. Ar viskas gerai? Turiu naujos informacijos, atsak Malachas. Pasakykite.

Malachas giliai kvp. Tai, kas, pasak js brolio, paslpta Kolumbijos apygardoje... Taip? Tai galima surasti. Ketrina Solomon, atrodo, nustro. Norite pasakyti, jog tai i ties egzistuoja? Malachas pats sau tyliai nusiypsojo. Kartais legenda ilieka kelis imtus met... ir tai atsitinka ne be pagrindo.

6 skyrius
Af negalite privaiuoti ariau? Robert Lengdon staiga apm neri mas pamaius, kad vairuotojas sustojo Pirmojoje gatvje, u gero puskilometrio nuo Kapitolijaus. Deja, ne, atsak vairuotojas. Vidaus saugumo nurodymai. Prie istorins reikms objekt automobilius statyti draudiama. Atsipraau, pone. Lengdonas pairjo laikrod ir apstulbo pamats, kad jau be deimt sep tynios. Vaiuojant juos ulaik kelio darbai Tautos aljoje, o paskaita turi prasi dti po deimties minui. Oras bjra, pasak vairuotojas, ioks i limuzino ir atidarydamas Lengdonui dureles. Veriau paskubkit. Lengdonas kio rank kien, nordamas isitraukti pinigin ir duoti arbatpinigi, bet vairuotojas sumojavo rankomis. Usakovas jau pridjo labai dosni sum. Tipikas Piterio elgesys, paman Lengdonas rinkdamas savo daiktus. Gerai, ai u kelion. Kai Lengdonas pasiek dailiomis arkomis papuot vestibiul, i kurio buvo galima nusileisti prie naujo poeminio" lankytoj jimo, jau pradjo kristi pir mieji lietaus laai. Kapitolijaus lankytoj centras buvo brangiai kainavs ir daug diskusij sukls projektas. Kalbama, kad is poeminis miestas, kone prilygstantis Dis njaus pasauliui, driekiasi didesniame negu keturiasdeim t ei tkstani kvadratini m etr plote, pilname vairi eksponat, restoran ir rengini sali. Lengdonas seniai norjo j apirti, nors ir nesitikjo, kad teks taip toli eiti. Lietus, rodsi, netrukus prapliups ne juokais, tad jis pasileido bgti, mokasi n padais slysiodamas ant lapio cemento. Rengiausi ruodamasis paskaitai, o ne beveik keturi imt metr bgimui per liet!

Apai pasiek uduss ir supluks. Lengdonas pastm sukamsias duris ir minutl stabteljo vestibiulyje, nordamas atgauti kvap ir nusipurtyti lie taus laus. Tai darydamas pakl akis ir apsidair po neseniai atidaryt erdv. Na, gerai, sutinku, i ties spdinga. Kapitolijaus lankytoj centras buvo visai ne toks, kokio jis tikjosi. inoda mas, kad jis rengtas po eme, Lengdonas eidamas truput bgtavo. Vaikystje po nelaimingo atsitikimo vis nakt pratnojs giliame poemio ulinyje, Leng donas nuo to laiko beveik liguistai bijojo udar erdvi. Taiau i poemio erdv kakodl atrod... atvira. viesi. Erdvi. Plaios lubos buvo i stiklo su taisytais apvietimo altiniais, kuri blausus vytjimas parykino perlamutro spalv interjer. prast dien Lengdonas ia bt praleids maiausiai valand, grdama sis architektra, bet dabar, likus penkioms minutms iki paskaitos pradios, jis nunarino galv ir pasileido bgti per pagrindin vestibiul prie patikrinimo punk to ir eskalatori. Atsipalaiduok, paliep sau. Piteris ino, kad tu jau ia. Paskaita be tavs neprasids. Patikrinimo punkte jaunas apsaugininkas ispanas ukalbino Lengdon, kai is ikraust kienes ir nusiseg retro stiliaus laikrod. Peliukas Mikis? nusiypsojs paklaus apsaugininkas. Lengdonas, prats prie toki pastab, linkteljo. Kolekcinis laikrodis su Peliuko Mikio atvaizdu buvo jo tv dovana devintojo gimtadienio proga. Neioju j, kad nepamiriau, jog nereikia skubti ir irti gyvenim pernelyg rimtai. Nepasakyiau, kad jums gerai sektsi, vl nusiypsojs atsak apsau gininkas. Atrodo, ne juokais skubate. Lengdonas atsak ypsena ir padjo krep perviesti. Kaip patekti Statul sal? Apsaugininkas mosteljo eskalatori pusn. Pamatysite uraus. Ai. Lengdonas grieb krep nuo konvejerio ir nuskubjo. Kildamas eskalatoriumi Lengdonas giliai kvp ir pamgino surikiuoti mintis. Pro lietaus laais nust stiklin stog velg viruje kylant kaln, pri m enant apviest Kapitolijaus kupol. Stulbinamas pastatas. Auktai ant stogo, ikilusi beveik imt m etr vir ems, miglot tam s nelyginant sergjanti dvasia velg Laisvs statula. Lengdonas prisimin ironik fakt, kad darbi ninkai, gabalais ukl ant postam ento ei m etr aukio bronzin skulptr, buvo vergai i Kapitolijaus paslaptis labai retai minima mokykl istorijos programose.

Ties sakant, visas is pastatas yra tikras keisiausi artefakt lobynas kaip antai pratingoji vonia", kaltinama pagreitinusi viceprezidento Henrio Vilsono m irt nuo plaui udegimo, laiptai su neinykstania kraujo dme, ant kurios suklupo nepaaikinamai daug lankytoj, ir sandariai udaryta rsio pa talpa, kurioje darbininkai 1930 m. atrado generolui Donui Aleksandrui Loganui priklausiusio seniai padvsusio irgo ikam. Taiau ilgiausiai itvr legendos apie iame pastate besivaidenanias trylika skirting mkl. Danai pasakojama apie miesto architekto Pjero L A nfano dvasi, kuri mons mat klaidiojani koridoriais, iekani, kas po dviej imt m et pagaliau sumoks jo sskaitas. Statybininko, nukritusio nuo Kapitolijaus kupolo, vaiduokl mat slankiojant koridoriais nein ranki de. Ir, inoma, pats garsiausias vaiduoklis, daugel kart m atytas Kapitolijaus rsyje juodos kats mkla, peliaujanti baugiuose siauruose poemio korido rliuose ir sandliukuose. Lengdonas nulipo nuo eskalatoriaus ir vl pavelg laikrod. Trys minuts. Jis nuskubjo plaiu koridoriumi paskui enklus, rodanius Statul sals krypt, mintyse kartodamasis anginius paskaitos sakinius. Lengdonui teko pripain ti, kad Piterio padjjas neklydo: i paskaitos tem a puikiausiai tiks renginiui, vykstaniam Vaingtone, Kolumbijos apygardoje, ir vadovaujamam garsaus ma sono. Niekam ne paslaptis, kad Kolumbijos apygardos istorija glaudiai susijusi su masonais. Pavyzdiui, io pastato kertin akmen padjo pats Dordas Va ingtonas pagal visas mason apeig taisykles. Miest sukr ir suprojektavo mason meistrai Dordas Vaingtonas, Benas Franklinas ir Pjeras LAnfanas: skvarbaus proto mons, ipuo naujj sostin mason simboliais, mason architektra ir meno kriniais. Be abejo, mons iuose simboliuose velgia beprotikiausi idj. Daug smokslo teorijos alinink tvirtina, kad masonai krjai visame Vaingtone paliko svarbi paslapi ir simbolini praneim, paslpt miesto gatvi planuose. Lengdonas niekad tuo netikjo. Informacija apie masonus taip danai bdavo netiksli, kad net isilavinusi Harvardo student samprata apie brolij atrod stebtinai ikreipta. Pernai Lengdono auditorij bgo paklaiks pirmakursis, neinas dokumen tu, isispausdintu i interneto. Tai buvo Kolumbijos apygardos gatvi planas su irykintomis kai kuriomis gatvmis, kad ios sudaryt vairius pavidalus: toni kas pentagramas, mason kompas ir kampain, Bafometo galv, neva rody mus, kad masonai, projektav Vaington, buvo sudar juod, mistin smoksl. domu, pripaino Lengdonas, bet nelabai tikinama. Nubrus

emlapyje pakankamai daug susikertani linij, jose galima atrasti vairiausi pavidal. Bet tai negali bti atsitiktinumas! pareik vaikinas. Lengdonas kantriai parod studentui, kad lygiai tokius pat pavidalus gali ma velgti ir Detroito gatvi plane. Vaikinas atrod baisiai nusivyls. Nenusimink, padrsino Lengdonas. Vaingtonas i ties turi ne tikim paslapi... tik iame gatvi plane j nra. Jaunuolis pagyvjo. Paslapi? Koki? Kiekvien pavasar a skaitau kurs apie okultinius simbolius. Daug kal bu apie Vaington. Usiraykite kurs. Okultinius simbolius! pirmakursis vl susijaudino. Vadinasi, Ko lumbijos apygardoje i ties yra tonik simboli! Lengdonas nusiypsojo. Deja, odis okultinis", kuris jums kelia tokias asociacijas su tono gar binimu, i ties reikia slaptas" arba paslptas". Religins priespaudos laikais inias, prietaraujanias vyraujaniai doktrinai, teko slpti, versti okultinmis", o Banyia, kuriai tai kl pavoj, pasmerk visas okultines" inias tokia nuostata iliko iki iol. Aa, vaikinas vl nulido. Vis dlto t pat pavasar Lengdonas pastebjo pirmakurs sdint pirmoje eilje, penkiems imtams student susirinkus senoje Harvardo Sanderso amfiteatrinje auditorijoje su girgdaniais mediniais suolais. Visiems labas rytas! nuo erdvios platformos suuko Lengdonas. Jis jung projektori, ir jam u nugaros irykjo vaizdas. Kol sussite, atsakyki te klausim kiek i js atpasta pastat? Jungtini Valstij Kapitolijus! vienbalsiai suuko deimtys jaunuo li. Vaingtonas, Kolumbijos apygarda! Taip. kupol laiko daugiau negu keturi tkstaniai ton geleies atram. XIX a. etajame deimtmetyje niekas neprilygo iam architektros stebuklui. Nerealu! kteljo kakas. Lengdonas pakl akis dang, svajodamas, kad kas nors pagaliau udraus t od. Na, gerai, kas i js esate buv Vaingtone? Pakilo keletas rank. Tiek nedaug? Lengdonas apsimet nustebs. O kas i js esate buv Romoje, Paryiuje, Madride arba Londone?

Beveik visi auditorijoje sdintys studentai pakl rankas. Kaip visada. Vienas i btin Amerikos koledo aukltini gyvenimo etap buvo vasara, praleista keliaujant su Eurorail bilietu, prie susikaupiant darbui ir negailestingai gyvenimo tikrovei. Atrodo, Europoje js lanksi daug daugiau negu savo alies sostinje. Kaip manote, kodl? Europoje nedraudia parduoti alkoholio monms, neturintiem s dvi deimt vieneri met! pasigirdo balsas i galinio suolo. Lengdonas nusiypsojo. O ia is draudimas jus labai varo? Visi nusijuok. Buvo pirma paskait diena, studentai ilgiau negu prastai sdosi savo vietas, muistsi, girgdino medinius suolus. Lengdonas mgo skaityti paskaitas ioje auditorijoje, nes visad galdavo nustatyti student susidomjim vien pa siklaus s, ar labai jie muistosi suoluose. Jei kalbsime rimtai, tar Lengdonas, Vaingtone rasime spdin giausi pasaulio architektros, meno ir simbolizmo pavyzdi. Kam keliauti u vandenyno, dar neaplankius savo sostins? Senov labiau vea, kakas pasak. Kai sakote senov", patikslino Lengdonas, tikriausiai turite gal voje pilis, laidojimo rsius, ventyklas ir panaius dalykus? Studentai vieningai palinksjo galvomis. Aiku. Na, o jei pasakyiau jums, kad visa tai yra Vaingtone? Pilys, lai dojimo rsiai, piramids, ventyklos viskas. Girgdesys pritilo. Biiuliai, prakalbo Lengdonas tylesniu balsu ir eng platformos priek, ioje paskaitoje suinosite, kad ms alyje knibdte knibda paslap i ir slaptosios istorijos fakt. O patys domiausi dalykai, lygiai kaip Europoje, paslpti vis akivaizdoje. Medini suol girgdjimo nebebuvo girdti. Pakliuvot. Lengdonas prigesino viesas ir perjung kit vaizd. Kas man pasakys, k ia daro Dordas Vaingtonas? Tai buvo gerai inoma freska, vaizduojanti Dord Vaington, ikilmin gais mason apdarais stovint prieais keist tais didiul medin trikoj su pritaisyta keliamj lyn sistema, ant kurios kabo stambus juodas akmuo. Ap link stovi grup puoniai apsirengusi moni. Kelia it akmen? pasil versij vienas studentas.

Lengdonas nieko neatsak, lauk, kol studentai patys susipras. Ties sakant, siterp kitas studentas, man atrodo, kad Vaingto nas deda akmen. Jis vilki masono drabuius. Esu mats paveikslus, vaizduojan ius, kaip masonai deda kertinius akmenis. ioje ceremonijoje visada naudoja mas toks trikojis pirmajam akmeniui padti. Puiku, pagyr Lengdonas. Freskoje vaizduojama, kaip ms alies krjas, pasinaudodamas trikoju ir skriemuliu, 1793 m. rugsjo 18 dien tarp penkiolikos minui po vienuoliktos ir puss pirmos deda kertin Kapitolijaus akmen. Lengdonas nutilo ir apvelg auditorij. Ar kas nors gali man pa sakyti, kuo svarbi i data ir laikas? Tyla. O jei pasakyiau jums, kad btent laik pasirinko trys garsiausi ma sonai Dordas Vaingtonas, Bendaminas Franklinas ir Pjeras LAnfanas, pagrindinis Vaingtono architektas? Ir vl tyla. Paprasta: kertinis akmuo padtas t dien ir tuo m etu dar ir todl, kad btent tada skmei palanki Drakono galva buvo Mergels enkle. Studentai keistai susivalg. Pala, itar vienas. Bet... juk tai astrologija? Visikai teisingai. Tiesa, kitokia, negu j matome iandien. Pakilo viena ranka. Tai js norite pasakyti, kad Amerikos krjai tikjo astrologija? Lengdonas susijuok. Ir dar kaip. K atsakytumte, jei a jums praneiau, kad Vaingtono miesto architektroje yra daugiau astrologini enkl negu bet kuriame kitame pasaulio mieste Zodiako rat, vaigdlapi, tiksliai astrologikai nustatyt dien ir valand padt kertini akmen? Daugiau kaip pus ms Konstituci jos krj buvo masonai, kurie tvirtai tikjo, kad vaigds susijusios su moni likimais, ir kurdami nauj pasaul atidiai stebjo dangaus kn padt. Bet kam rpi, kad Kapitolijaus kertinis akmuo padtas Drakono galvai esant Mergels enkle? Ar tai negali bti paprastas sutapimas? spdingas sutapimas, turint omeny, kad vis trij statini, kurie suda ro Federacin trikamp Kapitolijaus, Baltj rm ir Vaingtono paminklo pamatai pakloti skirtingu laiku, bet kiekvien kart kertin akmen rpestingai taikyta padti lygiai tokiomis paiomis astrologinmis slygomis. Student auditorija suiuro Lengdon plaiai iplstomis akimis. Kelios galvos palinko, studentai suskato usirainti. Gale pakilo ranka. Kodl jie taip dar?

Lengdonas susijuok. Norint atsakyti klausim, reikia inagrinti tiek mediagos, kad jos pakaks visam semestrui. Jei jums tai domu, usiraykite mano kurs apie flusticizm. Bet a, atvirai sakant, nemanau, kad js, vaikinai, esate emocikai subrend igirsti atsakym. K? suuko jaunuolis, kls rank. O js pamginkit! Lengdonas apsimet svarsts, taiau netrukus erzindamas papurt galv. Deja, niekaip negaliu. Tarp js yra pirmakursi. Bijau, kad neisikraustytum te i proto. Papasakokit! suuko visi drauge. Lengdonas gteljo peiais. Gal veriau stokite mason brolij arba Rytins vaigds" sjung, tada visk suinosite i pirm lp. Mes negalime stoti, uginijo vaikinas. Masonai visikai slapta draugija! Visikai slapta? I ties? Lengdonas prisimin stamb ied su ma son simboliais, kur jo draugas Piteris Solomonas ididiai neiojo ant deins rankos. Tai kodl tada masonai neioja aikiai atpastamus masonikus iedus, kaklaraii segtukus ar ssagas? Kodl m ason pastatai paenklinti visiems matomais enklais? Kodl j susirinkim vieta ir laikas skelbiami laik raiuose? Lengdonas nusiypsojo, pamats suglumusius veidus. Biiuliai, masonai anaiptol nra slapta draugija... tai draugija, turinti paslapi. Tai tas pat, kakas sumurmjo. Argi? paklaus Lengdonas. Ar pasakytumte, kad bendrov Coca Cola slapta draugija? inoma, ne, atsak studentas. Na, gerai, o kas bt, jei pasibelstumte bendrovs centrin bstin ir papraytumte klasikins kokakolos recepto? Niekas jo neduot. inoma. Jei norite suinoti labiausiai saugom Coca Cola bendrovs pa slapt, tursite joje sidarbinti, dirbti daug met, rodyti, kad esate verti pasitik jimo, galiausiai ikilti, tapti vienu i bendrovs vadov, ir tada galbt paslaptis jums bus patikta. Taiau tursite prisiekti j saugoti. Tai js norite pasakyti, kad laisvieji m rininkai savotika bendrov? Tik ta prasme, kad jie laikosi grietos hierarchijos ir labai saugo paslaptis. Mano dd masonas, prabilo mergina. Ir teta labai dl to pyksta, nes jis nieko jai apie tai nepasakoja. Ji sako, kad masonyst tai lyg kokia keista religija. Danai pasitaikantis nesusipratimas.

Tai ne religija? Pasvarstykime, pasil Lengdonas. Kas i js esate lank profeso riaus Viterspno lyginamosios religijotyros kurs? Pakilo kelios rankos. Gerai. Tai pasakykite, koki trij prielaid reikia, kad ideologija galt bti laikoma religija? UTA, atsak viena student. Utikrinti, Tikti, Atversti. Teisingai, patvirtino Lengdonas. Religija utikrina monms i ganym; religijoje tikima tiksliai apibrta teologija; religija atveria netikiniuo sius. Jis trum pam nutilo. Taiau kalbant apie masonus netinka n vienas i trij poymi. Masonai niekam neada iganymo, jie neturi konkreios teolo gijos ir nesistengia nieko atversti. Ties sakant, mason lose ivis draudiama diskutuoti apie religij. Tai... masonai prieiki religijai? Anaiptol. Viena i btin slyg, norint tapti masonu, yra mogaus privalomas tikjimas auktesne jga. Mason dvasingumas nuo institucins religijos skiriasi tuo, kad masonai nevadina ios auktesns jgos konkreiu vardu ir nesistengia jos apibrti. Uuot kalbj apie konkreias teologines b tybes, tokias kaip Dievas, Alachas, Buda ar Jzus, masonai vartoja bendresnes svokas Aukiausia Btyb arba Didysis Visatos Architektas. Todl skirting tikjim masonai gali tarpusavyje sutarti. Skamba nelabai suprantamai, itar kakas. O gal netiktai tolerantikai? pasiteiravo Lengdonas. iais laikais, kai skirting kultr atstovai udo vieni kitus kovodami, kas geriau apibria Diev, galtume pasidiaugti masonika tolerancijos ir atvirumo tradicija. Lengdonas m ingsniuoti iilgai pakylos. Be to, masonu gali tapti bet kurios rass, odos spalvos ir sitikinim mogus; tai dvasin brolija, kurioje ivis nra diskriminacijos. Nra diskriminacijos? Universiteto Moter centro nar pakilo i savo vietos. Ar daug yra moter , kurioms leista tapti masonmis, profesoriau Lengdonai? Lengdonas ikl rankas delnais priek, rodydamas, jog pasiduoda. Teisinga pastaba. Tradicikai laisvj mrinink organizacija kilo i Eu ropos mrinink gildij, todl tai vyr organizacija. Prie kelis imtus met, kai kas net sako, kad apie 1703 m., buvo kurta moterims skirta ataka, vadinama Rytine vaigde". Jai priklauso per milijon nari. Nesvarbu, atkirto mergina. Masonai tai galinga organizacija, nepriimanti moter. Lengdonas abejojo, ar masonus vis dar galima vadinti galinga organizacija,

\x neketino veltis i diskusij: ms laikais poiriai masonus be galo vairs, pradedant niekam nieko blogo nedarani seni, mgstani rengtis ikilmi Dabuiais, klubu ir baigiant sitikinimu, kad tai pogrindin galingj grup, lai kanti rankose pasaulio valdi. Tiesa, be abejo, yra kakur per vidur. Profesoriau Lengdonai, kreipsi j garbanotas jaunuolis i paskuti ns eils, bet jei masonai nra slapta draugija, ne bendrov ir ne religija, tai kas gi jie tokie? Na, jei paklaustumte masono, jis jums atsakyt taip: masonyst tai alegorijomis pridengta ir simboliais iliustruota morals sistema. Mano akimis, tai velniau pasakyti odiai nenormali sekta". Sakote, nenormali? Tai jau tikrai! Vaikinas atsistojo. Girdjau, k jie idarinja tuose savo slaptuose pastatuose! Keisiausios ceremonijos vaki viesoje, karstai, kilpos, vynas, geriamas i kaukoli. Na, ar tai normalu! Lengdonas apvelg auditorij. Ar kitiems tai irgi atrodo nenormalu? Taip! choru atsak studentai. Lengdonas apsimet giliai atsiduss. Labai gaila. Jei jums tokie dalykai atrodo nenormals, tai suprantu, kad mano sekt nieku gyvu nenorsite stoti. Auditorijoje siviepatavo tyla. Student i Moter centro jausdamasi ne patogiai paklaus: O js priklausote sektai? Lengdonas linkteljo galva ir smokslininko nibdesiu atsak: Niekam nepasakokite, bet pagoni sauls dievo Ra dienomis a klupau senovins kankinim priemons papdje ir valgau apeiginius kno bei kraujo simbolius. Studentai atrod pasibaisj. Lengdonas gteljo peiais. Jei kas nors i js nortum te prie mans prisidti, praom sekmadien ateiti Harvardo koplyi, atsiklaupti prieais Nukryiuotj ir priim ti ventj Komunij. Auditorijoje tebetvyrojo tyla. Lengdonas mirkteljo. Atverkite irdis, biiuliai. Mes visi bijome to, ko nesuprantame.

Kapitolijaus koridoriais nuaidjo laikrodio diai. Septynios.

Robertas Lengdonas ne juokais bgo. Tai bent spdingai ieisiu scen. Bg damas jungiamuoju koridoriumi jis pastebjo Nacionalins statul sals duris ir patrauk tiesiai prie j. Prisiartins prie dur sultino ingsn, apsimet nerpestingu ir kelis kar tus giliai kvp oro. Susisagst vark, kilsteljo smakr ir pasuko u kampo kaip tik sulig paskutiniuoju laikrodio diu. Spektaklis prasideda. engs Nacionalin statul sal, profesorius Lengdonas pakl akis ir draugikai nusiypsojo. Po mirksnio ypsena dingo. Jis sustojo kaip bestas. vyko baisi klaida.

7 skyrius
po altu lietumi nuskubjo per automobili stovjimo aiktel, gaildamasi, kad neusimet ko nors ant dins ir kamyro megztu ko. Artjant prie pastato pagrindinio jimo, miliniki oro gryninimo aparatai gaud vis garsiau. Ji j beveik negirdjo, nes ausyse tebeskambjo k tik baigtas telefono pokalbis. Tai, kas, pasak js brolio, paslpta Kolumbijos apygardoje... tai galima surasti. Ketrinai atrod, kad tuo patikti beveik nemanoma. Jai su skambinusiuoju dar reikia labai daug k aptarti: susitar tai padaryti vakar, kiek vliau. Pasiekusi pagrindines duris ji pajaut tok pat jaudul, kok jausdavo kas kart eidama didiul pastat. Niekas neino, kokia ia vieta. Uraas ant dur skelb:
S M IT S O N O M U Z IE J A U S S A U G Y K L O S (SMS)

Ketrina Solomon

Smitsono institutas Tautos aljoje turjo daugiau negu tuzin erdvi mu ziej, bet jo rinkiniai buvo tokie gauss, kad eksponuoti buvo galima ne daugiau kaip du procentus eksponat ikart. Kitus devyniasdeimt atuonis procentus rinkini reikjo kur nors saugoti. Kur nors" reik ia. Nenuostabu, kad iame pastate stulbinamai daug vairi artefakt: mil inik Budos statul, ranka rayt kodeks, unuodyt strli i Naujosios Gvinjos, brangakmeniais inkrustuot peili, i banginio s pintas kajakas. Ne maiau fantastiki buvo pastate saugomi gamtos lobiai pleziozaur griauiai,

nekainojama m eteorit kolekcija, milinikas kalmaras, net drambli kaukoli rinkinys, kur i Afrikos safario parsive Tedas Ruzveltas. Taiau ne dl i eksponat Smitsono instituto sekretorius Piteris Solomo nas prie trejus metus atsived seser SMS. Jis norjo, kad ia ji ne apirint mokslo stebuklus, o juos kurt. Btent tai ir dar Ketrina. Paiose pastato gelmse, tolimiausios atakos tamsybse, glaudsi maa mokslin laboratorija, panaios kuri nebuvo visame pasaulyje. Atradimai, ku riuos Ketrina neseniai padar noetikos moksle, turjo tak visoms sritims nuo fizikos iki istorijos, nuo filosofijos iki religijos. Netrukus viskas pasikeis, paman ji. Ketrinai jus vestibiul, prie stalo sdintis apsaugininkas skubiai paslp radijo imtuv ir isitrauk i aus ausines. Ponia Solomon! Jis plaiai nusiypsojo. Redskins"? Jis kaltai nuraudo. Tuoj prasids aidimas. Ji nusiypsojo. A niekam nesakysiu. Prijo prie metalo detektoriaus ir itutino kienes. Nusimaudama nuo rieo plon auksin Kartj laikrod, pajuto prast lidesio dilgteljim. Laikrod Ketrinai dovanojo m otina atuonioliktojo gimtadienio proga. Prajo jau beveik deimt m et nuo tos dienos, kai m otina mir sm urtine mirtimi... ugeso ant Ketrinos rank. Nagi, ponia Solomon? juokaudamas sunibdjo apsaugininkas. Ar kada nors kam pasakysite, k js ten veikiate? Ji pakl akis. Kada nors pasakysiu, Kailai. Ne iandien. Nagi, neatlyo jis. Slapta laboratorija... slaptame muziejuje? Tik riausiai darote kokius nors labai kietus darbelius. Tu n nesivaizduoji, kokius kietus , paman Ketrina susirinkdama daiktus. Ir i ties mokslas, kuriuo usim Ketrina, buvo toks paangus, kad jau n nebepanjo moksl.

8 skyrius
Nacionalins statul sals tarpduryje ir ap velg prie akis atsivrus stulbinam regin. Patalpa atrod lygiai taip pat, kaip

Robertas Lengdonas sustingo

jis j prisimin taisyklingas pusratis, panaus graik amfiteatr. Grakias smiltainio ir venecijietiko tinko sienas su arkomis skald spalvoto marmuro kolonos Kararos marmuro kapiteliais, tarp kuri stovjo nacijos statul kolek cija trisdeim t atuonios natralaus dydio garsiausi amerikiei statulos, pusraiu irikiuotos didiuliame plote ant juodo ir balto marmuro plyteli grind. Lygiai t pat Lengdonas prisimin i anksiau, kai buvo ia atvyks klau syti paskaitos. Iskyrus viena. vakar sal buvo tuia. Nei kdi. Nei klausytoj. Nei Piterio Solomono. Tik saujel turist, be tikslo slankiojani aplink, n nepastebjusi didingo Lengdono pasirodymo. Gal Piteris kalbjo apie Rotond? Jis siirjo pietinio koridoriaus gale esani Rotond ir pamat, kad ten irgi slampinja turistai. Laikrodio di aidas isisklaid ore. Dabar Lengdonas jau tikrai pavlavo. Jis nuskubjo atgal vestibiul ir susirado gid. Atleiskite, norjau paklausti apie Smitsono instituto io vakaro paskai t. Kur ji vyks? Gidas sudvejojo. Negaliau atsakyti, pone. Kada ji turi prasidti? Dabar! Vyrikis papurt galv. Negirdjau apie jok Smitsono instituto rengin vakar bent jau ia. Suglums Lengdonas beveik bgte gro sals vidur, atidiai dairydamasis aplink. Gal Solomonas suman taip pajuokauti? Lengdonas niekaip nesteng to sivaizduoti. Jis isitrauk i kiens mobilj telefon, ryt gaut faksogram ir surinko Piterio numer. Telefonas milinikame pastate ne i karto susijung. Galiausiai pasigirdo signalas. Balsas pastamu pietietiku akcentu atsiliep: Piterio Solomono kabinetas, kalba Entonis. Klausau js? Entoni! su palengvjimu itar Lengdonas. Kaip gerai, kad js dar ia. Kalba Robertas Lengdonas. Atrodo, vyko kakokia painiava dl paskaitos. A stoviu Statul salje, bet ia daugiau nieko nra. Gal paskait perkl kit patalp? Nieko negirdjau, pone. Tuoj pairsiu, padjjas trum pam nuti lo. Ar js kalbjote su paiu ponu Solomonu? Lengdonas nieko nebesuprato. Ne, a susitariau su jumis, Entoni! iandien ryt!

Taip, a prisimenu. Ragelyje stojo tyla. Pasielgte nelabai apdairiai, k, profesoriau? Lengdonas sukluso ir sitemp. Praau? Na, js pats pagalvokite... kalbjo mogus. Gavote faksogram, kurioje js prao paskambinti tam tikru numeriu js paskambinate. Pasi kalbate su visikai nepastamu mogumi, kuris jums prisistato kaip Piterio Solomono padjjas. Paskui savo noru sdate privat lktuv, skrendate Va ington, lipate laukiant automobil. Ar ne? Lengdonas pajuto, kaip knu nubgo iurpuliai. Kas js toks, po velni? Kur Piteris? Deja, Piteris Solomonas n netaria, kad js vakar esate Vaingto ne. I vyrikio balso dingo pietietikas akcentas, jis virto sodriu, melodingu nabdesiu. Js, profesoriau Lengdonai, ia atvykote todl, kad jus isikvie iau a.

9 skyrius
Robertas Lengdonas tviriau prispaud prie ausies mobilj telefon ir m nervingai vaikioti nedideliu ratu. Kas, po velni, js toks? Jam atsak ramus ilkinis nabdesys: Neisigskite, profesoriau Lengdonai. Jus ia pakviet ne be reikalo. Pakviet? Lengdonas pasijuto tarsi narve kalintas gyvnas. Ver iau sakykite pagrob! Kain, mogaus balsas buvo keistai ramus. Jei biau norjs jums padaryti k nors bloga, dabar gultumte negyvas limuzine. Jis neilgai pa tyljo, leisdamas panekovui sigilinti igirstus odius. Utikrinu jus, mano ketinimai kuo doriausi. Noriau jus kai kur pakviesti. Ai, ne. Po keleri prajusi m et nuotyki Europoje nenoromis igars js Lengdonas it magnetas trauk vairiausius pakvailius, bet is jau pereng labai rim t rib. Klausykite, a neinau, kokia ia velniava vyksta, bet dabar baigsiu po kalb... Tai neimintinga, atsak mogus. Ir taip turite labai maa ans, jei norite igelbti Piterio Solomono siel.

Statul salje

Lengdonas staiga giliai kvp. K js pasakte? Neabejoju, kad js mane girdjote. Panekovui itarus Piterio vard, Lengdonui sustingo gyslose kraujas. K js inote apie Piter? iuo m etu inau visas, absoliuiai visas jo paslaptis. Ponas Solomonas sveiuojasi pas mane, o a moku bti labai sakmus eimininkas. To negali bti. Piterio pas jus nra. A atsiliepiau jo privaiu mobiliuoju telefonu. Tai turt priversti jus susimstyti. A skambinu policijai. To visai nereikia, atsak mogus. Pareignai netrukus prie js prieis. K paisto itas pamilis? Lengdonas prakalbo grietesniu balsu: Jei Piteris pas jus, tuojau pat paduokite jam telefon. Nemanoma. Ponas Solomonas iuo m etu gana nepatogioje vietoje. mogus patyljo. Jis Arafe. Kur? Lengdonas pajuto taip stipriai gniauis telefon, kad nutirpo pirtai. Arafe. Arba Hamistagane. odiu, toje vietoje, kuri Dant apra tuoj po to, kai sukr legendin Pragar". mogaus pateikiamos religins ir literatrins uuominos patvirtino Lengdono spjim, kad kalbasi su pamiliu. Antroji knyga. Lengdonas j puikiai inojo: nebtum rads n vieno Filipso Ekseterio akademijos absolvento, kuris nebt skaits Dants. Norite pasakyti, kad Piteris Solomonas yra... skaistykloje? Js, krikionys, vartojate tok iurkt od... taiau taip, ponas Solo monas i ties yra tarpe. mogaus odiai sustingo Lengdono ausyse. Tai js sakote, kad Piteris... nebegyvas? Ne, ne visai. Ne visai?! suriko Lengdonas, o jo balsas aiiai nuaidjo salje. j atsigr turist eima. Lengdonas nusisuko ir prakalbo tyliau. Kai mogus mirta, daniausiai bna aiku, ar jis visai mirs, ar ne! Js mane stebinate, profesoriau. Tikjausi, kad geriau suprasite gyveni mo ir mirties paslaptis. Pasaulis tarp i ties egzistuoja ir iame pasaulyje da bar kybo Piteris Solomonas. Jis gali arba sugrti pasaul, arba pereiti kit... tai priklauso nuo to, kaip js tuojau pat pasielgsite.

Lengdonas pasisteng suprasti, k igirds. Ko js i mans norite? Paprasto dalyko. Jum s pavyko priartti prie kai ko i gilios senovs. vakar pasidalysite tuo su manimi. Visikai nenumanau, apie k js kalbate. Ne? Apsimetate, kad nesuprantate jums patikt senovs paslapi? Lengdonas atspjo, apie k is kalba, ir jam staiga pasidar sunku ant ir dies. Senovs paslaptys. Jis niekam n odiu neprasitar apie tai, k prie kele rius metus teko patirti Paryiuje, bet Gralio fanatikai atidiai sek iniasklaidos praneimus; kai kurie i j sujung atskirus faktus ir buvo sitikin, kad Lengdo nas turi slaptos informacijos apie ventj Gral gal net ino, kur is yra. Klausykite, tar Lengdonas, jei js kalbate apie ventj Gral, tai galiu jus utikrinti, kad inau ne daugiau, negu... Neniekinkite mano proto, pone Lengdonai, grietai nutrauk j vyri kis. Man visai nerpi tokie niekai kaip ventasis Gralis ar pasigailtini moni jos ginai, kieno istorijos versija teisingesn. Mans nedomina besikartojantys ginai apie tikjimo semantik. iuos klausimus atsakyti pads tik mirtis. iurkts odiai Lengdon sutrikd. Tai ko, po velni, js norite? mogus kelias sekundes tyljo. Kaip jums veikiausiai inoma, iame mieste egzistuoja senovinis jimas. Senovinis jimas? Ir vakar js, profesoriau, man atrakinsite jo vartus. Turtumte di diuotis, kad kreipiausi jus tokio kvietimo sulaukiama tik kart gyvenime. Js esate vienintelis irinktasis. O js esate visikas beprotis. Labai gaila, taiau pasirinkote ne t mog, atsak Lengdonas. A nieko neinau apie jokius senovinius jimus. Js nesupratote, profesoriau. Jus pasirinkau ne a... jus pasirinko Piteris Solomonas. K? vos girdimu nabdesiu atsak Lengdonas. Ponas Solomonas man pasak, kaip rasti jim, ir prisipaino, kad at rakinti jo vartus gali vienintelis mogus. Sak, jog tas mogus taiks. Jei Piteris taip pasak, tai jis klydo... arba melavo. Nemanau. Jis prisipaino tai bdamas labai paeidiamas, ir a biau links juo tikti. Lengdonas pajuto, kaip j uliejo pyktis. spju jus, jei padarte Piteriui koki nors...

Tokiems dalykams jau gerokai per vlu, linksmu balsu atsak mogus. I Piterio Solomono jau gavau tai, ko man reikjo. Taiau jo paties labui silau, kad ir js parpintumte man tai, ko noriu i js. Laikas nepaprastai svarbus... jums abiem. Silyiau surasti jim ir atrakinti jo vartus. Piteris parodys keli. Piteris? Js lyg sakte, kad Piteris skaistykloje"? Kaip viruje, taip ir apaioje, atsak mogus. Lengdonas pajuto, kaip iurpuliai pasidar lediniai. is keistas atsakymas buvo senovinis herm etik posakis, skelbiantis tikjim fiziniais ryiais, siejan iais dang ir em. Kaip viruje, taip ir apaioje. Lengdonas apvelg milinik sal, stebdamasis, kaip staiga vakar viskas susipainiojo. Klausykit, a tikrai neinau, kaip rasti senovin jim. Skambinu policijai. Nejau jums tikrai vis dar neaiku, k? Kodl pasirinko jus? Ne, atsak Lengdonas. Tuoj paaiks, susijuok balsas. Labai greit. Ryys nutrko. Kelias siaubingas akimirkas Lengdonas stovjo it sustings, stengdamasis suvokti, kas k tik nutiko. Staiga tolumoje igirdo netikt gars. Jis sklido i Rotondos. Kakas garsiai klyk.

1O skyrius
ne kart gyvenime buvo js Kapitolijaus Roton d, bet bgti jam dar nebuvo tek. lkdamas pro iaurin jim jis pastebjo turist grup, susibrusi sals viduryje. Klyk maas berniukas, tvai mgino j nuraminti. Kiti briavosi aplink, o keli apsaugininkai kaip manydami stengsi palaikyti tvark. Jis itrauk j i tvaro, kartligikai itar kakas, ir tiesiog numet ia. Priartjs Lengdonas pagaliau pamat, dl ko kilo is smyis. Teisyb, objektas, gulintis ant Kapitolijaus grind, buvo keistokas, taiau vargu ar dl jo vertjo taip klykti. Daikt, panai dabar gulint ant grind, Lengdonui buvo tek m atyti ne kart. Harvardo men fakultete j buvo per akis natros dydio plastikini

Robertas Lengdonas

modeli, kuriais naudodamiesi skulptoriai ir dailininkai mokosi vaizduoti sud tingiausi mogaus kno dal: daugelio nuostabai, tai buvo ne veidas, bet rankos plataka. Kakas Rotondoje paliko mogaus platakos model? Platak modeli pirtai turjo lanksius snarius, leidianius menininkui suteikti rankai koki nori padt antrakursiai studentai daniausiai j staty davo nukreip auktyn itiest didj pirt. O is modelis buvo padtas taip, kad lubas rod jo nyktys ir smilius. Taiau prijs ariau Lengdonas pastebjo, kad platakos modelis ne toks, kaip kiti. Jo plastikinis pavirius nebuvo lygus ir glotnus. Buvo matyti, kad ranka nusta dmmis, iek tiek rauklta ji atrod beveik... Beveik kaip tikra. Lengdonas staiga sustojo. Tik dabar jis pamat krauj. Dieve mano! Nukirstas rieas, atrodo, buvo pasmeigtas ant kalto stovel medinio stry po, kad geriau stovt. Lengdon uliejo leiktulio banga. Jis ingteljo ariau, nestengdamas atgauti kvapo, ir pamat, kad smiliaus bei nykio galiukus puo ia mayts tatuiruots. Taiau ne jos patrauk Lengdono dmes. Jo vilgsnis ikart nukrypo pastam auksin ied ant bevardio pirto. Negali bti. Lengdonas atlijo. Galva m suktis supratus, kad jis iri nukirst Piterio Solomono rankos platak.

1 1 skyrius
Kodl Piteris neatsako? stebjosi Ketrina Solomon, baigdama skambinti mo
biliuoju telefonu. Kur jis? Trejus m etus Piteris Solomonas pirmas atvykdavo j susitikimus, ren giamus kas savait sekmadieniais, septint valand vakaro. Tai buvo privatus eimos ritualas, bdas ilaikyti ryius prie prasidedant naujai darbo savaitei, o Piteriui proga suinoti naujienas apie Ketrinos darb laboratorijoje. Jis niekada nevluoja, paman ji, ir jis visada atsiliepia telefonu. Dar blo giau Ketrina nebuvo apsisprendusi, k pasakys, kai jis galiausiai atvyks. Kaip ivis pradti j klausinti apie tai, k iandien suinojau? Jos bat padai ritmingai kaukjo cementuotu koridoriumi, tarsi stuburas jungianiu visas SMS. Koridorius, pram intas gatve, jung penkias erdvias muziejaus saugyklas. Dvylikos m etr auktyje oraniniai ventiliacijos sistemos

vamzdiai pulsavo pastato irdies ritm u jais cirkuliavo imtai kubini m etr filtrais ivalyto oro. iaip pastato alsavimo garsai nuramindavo Ketrin, einani beveik puski lometr iki savo laboratorijos. Taiau vakar pulsavimas j erzino. Tai, k ian dien suinojo apie savo brol, bt bet kam sukl nerim, o kadangi Piteris buvo vienintelis pasaulyje gyvas liks Ketrinos eimos narys, jai buvo ypa nesmagu galvoti, kad jis nuo jos k nors slepia. Ligi iol, kiek jai inoma, jis yra nuslps nuo jos tik vien dalyk... nuosta b dalyk, kurdint io koridoriaus gale. Prie trejus metus brolis ved Ketrin koridoriumi ir pasakojo jai apie SMS, ididiai rodydamas domiausius pastate laikomus objektus Marso m eteorit ALH-84001, vado Sdinio Buliaus ranka rayt piktografin dienorat, rinkin vaku uliet ind su pavyzdiais, priklau siusiais arlzui Darvinui. Jiedviem einant pro sunkias duris su mayiu langeliu Ketrina pastebjo, kas yra u dur, ir aikteljo. Dievulliau, kas gi tai? Brolis susijuok, taiau nesultino ingsni. Treioji sekcija. Vadiname j Drgnja sekcija. Nelabai prastas vaizdas, k? Sakyiau, net baugus. Ketrina nuskubjo jam i paskos. is pastatas atrod tarsi kita planeta. I tikrj noriu tau parodyti Penktj sekcij, kalbjo brolis, vesda mas j koridoriumi, kuris, rodsi, niekada nesibaigs. Tai naujausias ms statinys. Jos paskirtis saugoti eksponatus, esanius Nacionalinio gamtos is torijos muziejaus pirmame aukte. Kolekcij num atom a ia perkelti po penkeri met, o tai reikia, kad Penktoji sekcija iuo m etu tuia. Ketrina apsidair. Tuia? Tai kodl mes atjome jos apirti? Pilkose brolio akyse ybteljo pastamos elmikos kibirktls. Pamaniau, kad jei niekas iomis patalpomis nesinaudoja, jos galt pra versti tau. Man? inoma. Pamaniau, kad tau bus ne pro al speciali laboratorija joje galsi atlikti eksperimentus, kuri teorij itiek m et tobulini. Ketrina apstulbusi sistebeilijo brol. Bet, Piteri, tie eksperimentai ir yra teoriniai! J atlikti beveik nemanoma. Nra nieko nemanomo, Ketrina, o is pastatas puikiausiai tau tinka. SMS tai ne iaip sau lobi sandlis: ia rengtos paangiausios pasaulyje mokslo laboratorijos. Mes nuolatos tiriame eksponatus i kolekcij geriausiomis

technologijomis, kokias tik galima sigyti u pinigus. ia galsi naudotis visa ranga, kurios tau prireiks. Piteri, bet technologijos, kuri reikia tiems eksperimentams, yra... Jau ia. Jis plaiai nusiypsojo. Laboratorija rengta. Ketrina vos steng itarti od. Tu... tu rengei man laboratorij? Toks mano darbas. Smitsono institutas kurtas skatinti mokslo pa angai. A, kaip jo sekretorius, turiu rim tai velgti reikalavim. Manau, tavo pasilyti eksperimentai turi galimybi nukelti moksl dar neitirtas teritori jas. Piteris stabteljo ir atidiai pavelg jai akis. Net jei nebtum mano sesuo, jausiau pareig padti iems tyrimams. Tavo idjos talentingos. Pasaulis nusipelno pamatyti, kur jos nuves. Piteri, bet a juk negaliu... Gerai, nusiramink... pinigai mano, o Penktja sekcija kol kas niekas ne sinaudoja. Kai baigsi eksperimentus, galsi isikraustyti. Be to, Penktoji sekcija turi kelet ypatum, dl kuri labai tiks tavo darbui. Ketrina n nesivaizdavo, kodl didiul tuia pastato sekcija turt tikti jos tyrimams, taiau suprato, jog netrukus pati visk pamatys. Jie kaip tik prijo plieno duris, ant kuri rykiomis raidmis buvo urayta:
5 SEK CIJA

Brolis kio kortel ply, suvito elektronin klaviatra. Jis pakl pirt, ketindamas surinkti jimo kod, bet stabteljo ir pakl antakius taip pat idaigikai kaip vaikystje. Tu tikrai pasirengusi? Ji linkteljo. Mano brolis negali be spektaklio. Pasitrauk. Piteris paspaud klavius. Plieno durys garsiai sunypt ir atsivr. Kitapus slenksio buvo tik juoda tamsa... iojinti tutum a. I patalpos gel mi tarsi atsklido dusli aimana. Ketrina pajuto, kaip i vidaus psteljo alto oro gsis. Jausmas toks, tarsi nakt irtum Didj kanjon. sivaizduok tui oro linij angar, laukiant, kol j pristatys Airbus lktuv partij, pasak brolis, ir suprasi, kas ia. Ketrina pajuto, kaip nenoromis ingteljo atgal. Sekcija pernelyg didel, kad j bt galima apildyti, bet tavo laborato rija apiltinta patalpa lakbetonio sienomis, apytikriai kubo pavidalo, rengta tolimiausiame sekcijos kampe, kad bt kaip manoma labiau nuo visko atskirta.

Ketrina pamgino j sivaizduoti. D dje. Ipltusi akis stengsi k nors velgti tamsoje, taiau i buvo visikai juoda. Ar toli nuo jimo? Tolokai... ia lengvai tilpt futbolo aikt. Tiesa, turiu tave spti, kad eiti iki jos bus gana baugu. Viduje neapsakomai tamsu. Ketrina atsargiai vilgteljo u kampo. Nematau viesos jungiklio. Penktojoje sekcijoje dar neved elektros. Bet... kaip tada veiks laboratorija? Jis pamerk ak. Vandenilio kuras. Ketrina isiiojo. Tu juokauji, teisyb? Gamina tiek varios energijos, kad jos pakakt nedidukam miesteliui. Tavo laboratorija radijo dani poiriu visikai atskirta nuo pastato. Maa to visos sekcijos i iors hermetikai padengtos viesai atsparia membrana, saugania viduje esanius objektus nuo sauls radiacijos. I esms i sekcija yra hermetika, energijos poiriu neutrali patalpa. Ketrina pradjo suprasti Penktosios sekcijos privalumus. Didel dalis jos darbo buvo susijusi su anksiau neinom energijos lauk matavimais, todl eksperimentus btinai reikjo atlikti aplinkoje, izoliuotoje nuo iors radiacijos ir baltojo triukmo". Jam priklaus ir tokie subtils trukdiai kaip netoliese esani moni smegen radiacija" ar mini spinduliavimas". Dl ios prie asties netiko nei universiteto miestelis, nei ligonins laboratorija, utat apleista SMS sekcija buvo tiesiog tobula. Nagi, eime, apirsime. Brolis ypsodamasis eng tamsi erd v. Eik paskui mane. Ketrina stabteljo prie slenksio. Daugiau negu imt metr eiti visikoje tamsoje? Buvo benorinti pasilyti iebti ibintuvl, taiau brolis jau dingo tam sybse. Piteri? paauk ji. Tikjimo uolis, atsiliep jis, o balsas jau tolo. Keli surasi. Tikk manim. Jis juokauja, ar ne? Ketrina smarkiai plakania irdimi eng kelet pd u slenksio, stengdamasi tamsoje k nors irti. Nors ak durk! Staiga plieno durys sunyptusios usitrenk jai u nugaros, panardindamos visik tams. Niekur n kibirktls. Piteri?!

Tyla. Keli surasi. Tikk manim. Ji apgraibomis patrauk priek. Tikjimo uolis? Ketrina nemat net ran kos, pakeltos prie veid. Ji jo priek, bet po keli sekundi visai sutriko. Kur a einu? Tai buvo prie trejus metus. Dabar, prijusi tas paias sunkias plieno duris, Ketrina suvok, kaip viskas pasikeit nuo ano vakaro. Jos laboratorija, pram inta Kubu, tapo jai namais, prie globsiu Penktosios sekcijos gilumoje. Kaip buvo saks brolis, an vakar ir visus vakarus po to ji rado keli tamsoje, pasinaudojusi sumaniai sukurta paprasta enkl sistema, kuri brolis jai leido aptikti paiai. Dar svarbiau buvo tai, kad isipild ir kita brolio pranayst: Ketrinos eks perim entai dav stulbinam rezultat, ypa per pastaruosius eis mnesius: tai buvo proveriai, pakeisiantys itisas mstymo paradigmas. Ketrina su broliu su tar laikyti tyrim rezultatus visikoje paslaptyje, kol geriau supras j reikm. Taiau ji inojo, kad jau labai greitai gals paskelbti mokslinje spaudoje vien i progresyviausi mokslo atradim monijos istorijoje. Slapta laboratorija slaptame muziejujet paman ji, kidama rakto kortel Penktosios sekcijos duris. Klaviatra nuvito, Ketrina surinko savo PIN kod. Plieno durys sunypt ir atsivr. Pastam dusli aiman lydjo tas pats alto oro gsis. Ketrina pajuto, kaip jos pulsas ima greitti. Keisiausia kelion pasaulyje. Susikaupusi kelionei, Ketrina Solomon vilgteljo laikrod ir eng tam s. Taiau vakar j atsek nerami mintis. Kur Piteris?

12 skyrius
virininkas Trentas Andersonas jau daugiau kaip deimt m et buvo atsakingas u Jungtini Valstij Kapitolijaus komplekso saugum. Kresnas, plaiapetis vyras tarsi i akmens iskaptuotu veidu ir rusvais plaukais, kuriuos kirpo eiuku ir dl to atrod dar panaesnis karik. Ginkl prie ono jis neiojo neslpdamas, tarsi spdamas tuos, kuriems pakaks kvailu mo abejoti jo galiojimais. Beveik visas Andersono darbo laikas praeidavo Kapitolijaus rsyje rengta me, iuolaikikomis technologijomis aprpintame stebjimo centre, koordinuo-

Kapitolijaus policijos

jant jam pavaldi policinink veiksmus. ia jis priirjo techninius darbuoto jus, stebinius vaizdo monitorius, kompiuteri duomenis ir telefono dispeeri n, leidiani palaikyti ryius su visais jam pavaldiais apsaugininkais. vakar buvo kaip reta ramu, Andersonas atrod tuo patenkintas. Jis ti kjosi plokiame savo kabineto televizoriaus ekrane umesti ak, kaip aidia Redskins". Vos prasidjus rungtynms, suzyz vidaus telefonas. Virininke? Andersonas suvaitojo ir paspaud mygtuk, nenuleisdamas aki nuo tele vizoriaus. A. Rotondoje smyis. Pareignai jau atvyksta, bet manau, kad js irgi norsite pairti. Gerai. Andersonas jo apsaugos sistemos centr kompaktik, itin moderni patalp, grste prigrst kompiuteri monitori. K ten turite? Techninis darbuotojas monitoriuje surado skaitmenin vaizdo atkarp. Rotonda, rytinio balkono kamera. Prie dvideimt sekundi. Jis pa leido atkarp. Andersonas irjo pro techninio darbuotojo pet. iandien Rotondoje moni beveik nebuvo, kur ne kur stypsojo keli tu ristai. Imiklint Andersono ak tuojau pat patrauk vienias mogus, kuris jo greiiau u kitus. Skustagalvis. alias karikas paltas. Sueista ranka, tvaras. Truput lubioja. Eidamas kprinasi. Kalba mobiliuoju telefonu. Plikagalvio ingsniai garsiai aidjo per garso daviklius, kol jis atjo pat Rotondos vidur, staiga sustojo, baig pokalb ir pasilenk, tarsi nordamas usi riti bato raitelius. Taiau uuot tai dars, kak itrauk i tvaro ir padjo ant grind. Tada atsistojo ir valiai nulubiojo rytinio ijimo link. Andersonas apvelg keisto pavidalo objekt, kur paliko mogus. Kas ia dabar? Koki atuoni coli aukio, stovi vertikaliai. Andersonas pasilenk ar iau m onitoriaus ir prisimerk. Negali bti, kad ten i ties tas, kas atrodo! Plikagalviui nuskubjus ir dingus u rytinio jimo portiko, buvo girdti, kaip berniukas netoliese sako: Mama, tas mogus kak pamet." Berniukas patrauk prie objekto, bet staiga sustojo. Ilgokai stovjo nejuddamas, paskui ities rank, rodydamas daikt pirtu, ir kurtinamai suklyk. T pai akimirk policijos virininkas apsisuko ir puol prie dur, pakeliui kiodamas sakymus: Radijo signal visiems postams! Rasti vyr plika galva ir sutvarstyta ranka, sulaikyti! TUOJAU PAT! Ilks i saugumo centro, jis ulk daugelio pd nugludintais laiptais,

okdamas per tris pakopas. Saugumo mediaga rod, kad plikagalvis su tvaru iskubjo i Rotondos pro rytinius vartus. Nordamas ieiti i pastato trum piau siu keliu, jis turs pereiti ryt-vakar koridoriumi, kuris buvo ia pat. A j aplenksiu. Ulks laiptais ir pasuks u kampo, Andersonas nuvelg prieais atsi vrus ram vestibiul. Tolimajame jo kampe jo pagyvenusi pora, laikydamasi u rank. Netoliese viesiaplaukis turistas mlynu varku auksinmis sagomis skait vadov ir apirinjo lub mozaik netoli Rm posdi kambario. Atsipraau, pone! kteljo Andersonas, pribgdamas prie jo. Gal matte vyr plika galva ir sutvarstyta ranka? Turistas sutrikusia veido iraika pakl akis nuo vadovo. Plikagalv vyr sutvarstyta ranka! aikiau pakartojo Andersonas. Gal matte? Turistas sudvejojo ir neramiai dirsteljo tolimiausi vestibiulio kamp rytinje pusje. Eeee... taip, atsak jis. Man atrodo, jis k tik prabgo pro al... an laipt link. Jis parod vestibiul. Andersonas isitrauk radijo stotel ir garsiai suriko: Visiems postams! tariamasis pasuko prie pietrytinio jimo. Apsupti! Paskui sidjo stotel atgal, isitrauk i dklo ginkl ir nubgo prie ijimo.

Po trisdeimties sekundi tvirto sudjimo viesiaplaukis mlynu varku auksi nmis sagomis eng drgn nakties or pro ram ijim rytinje Kapitolijaus pusje. Jis nusiypsojo, diaugdamasis vakaro vsa. Persimainymas. Viskas buvo taip lengva. Vos prie minut jis skubiai ilubiojo i Rotondos, vilkdamas karik palt. engs tamsi ni, palt nusimet: po juo vilkjo mlyn vark. Prie Palikdamas palt, i kiens itrauk viesi plauk peruk, kur usitemp ant galvos. Tada atsities, isim i varko kiens plon Vaingtono vadov ir ra mia elegantika eisena eng i nios. Persimainymas. K jau moku, tai moku. Malacho mirtingoms kojoms neant j prie laukianio limuzino, jis ities Nugar, atsities visu metro devyniasdeimt dviej centim etr giu ir atmet Peius. Giliai kvp, leisdamas orui pripildyti plauius. Juto, kaip plaiai skeia si ant krtins itatuiruoto fenikso sparnai. Jeigu tik jie inot, koki a turiu gali, paman jis, velgdamas miest. Dakar vyks galutinis persimainymas.

Kapitolijuje Malachas suaid menikai, prisilaikydamas vis senovinio etiketo taisykli. Senovinis kvietimas teiktas. Jei Lengdonas dar nesuprato, koks vaidmuo iandien ia jo laukia, netrukus turs suprasti.

13 skyrius
kaip ir v. Petro bazilika Robertui Lengdonui visad kl nuostab. Protu jis suvok sal esant toki didiul, kad joje lengvai tilpt Laisvs statula, ir vis tiek kas kart, kai pamatydavo Rotond po ilgesnio laiko, ji jam atrod didesn ir lovingesn, negu buvo tikjsis, tarsi ore sklandy t kokios nors dvasios. Taiau vakar joje buvo tik chaosas. Kapitolijaus policijos pareignai mgino atkirsti Rotond ir nuvyti susi jaudinusius turistus toliau nuo platakos. Berniukas tebeverk. vysteljo ryki blykst turistas nufotografavo rank, keli policininkai tuojau pat j sulaik, atm fotoaparat ir ived i patalpos. Sumaityje Lengdonas pasijuto slenks tarsi transo bsenos, nekyriai brovsi per mini, stengdamasis priartti prie rankos. Nukirsta deinioji Piterio Solomono rankos plataka buvo pastatyta ant rieo, o pastarasis pamautas ant medinio smaigo, tvirtinto nedidel stovel. Trys pirtai sugniauti kumt, utat visikai tiess nyktys ir smilius rod tie siai erdvje dunksant kupol. Visi pasitraukite al! kteljo policininkas. Lengdonas jau buvo taip arti, kad mat udivus krauj, kuris, nutekjs nuo rieo, sukrejo ant medinio stovelio. aizdos, padarytos mogui mirus, ne kraujuoja... tai reikia, kad Piteris gyvas. Lengdonas n pats nesusivok, ar i min tis jam kelia palengvjim, ar leiktul. Piteriui gyvam nukirto rank? Gerklje pakilo tulies gumulas. Lengdonas prisimin, kiek kart brangus draugas buvo jam itiess tai i rank, nordamas pasisveikinti ar iltai apkabinti. Lengdonas pajuto, kaip kelet sekundi galva itutjo tarsi nesuregu liuotas televizorius, rodantis vien snieg. Pirmieji vaizdiniai, kurie joje atsirado, pasirod visikai netikti. Karna... ir vaigd. Lengdonas pritp, nordamas geriau apirti Piterio nykio ir smiliaus galiukus. Tatuiruots? Netikima atrodo, pabaisa, kuris taip pasielg, itatui ravo ant Piterio pirt galiuk maulyius simbolius. Ant nykio karn. Ant smiliaus vaigd.

Kapitolijaus Rotonda

To negali bti. Lengdono protas ikart suvok abudu simbolius, ir jau be to siaubingas reginys tapo kone mklikas. ie simboliai istorijoje ne kart buvo vartojami drauge ir visad bdavo toje paioje vietoje ant rankos pirt galiu k. Vienas i slapiausi ir labiausiai geidiam senovs pasaulio enkl. Slpini ranka. Dabar enkl retai kur pamatysi, bet jis nuo seno simbolizuoja itin taig kvietim veikti. Lengdonas susikaup ir pamgino suvokti, k reikia is prie jo akis atsidrs groteskikas daiktas. Kakas pavert Piterio platak Slpini ran ka? Nesuvokiama. simbol prasta kalti i akmens, skaptuoti i medio, pieti. Lengdonui dar n karto nebuvo tek girdti, kad Slpini ranka bt buvusi su kurta i gyvo mogaus kno. Tokia mintis kl pasilyktjim. Pone? i u nugaros Lengdon paauk apsaugininkas. Praom atsitraukti. Lengdonas jo beveik neigirdo. Tatuiruoi yra ir daugiau. Nors Lengdonas neirjo sugniaut kumt pirt galiuk, jis inojo, kad ir ie bus paen klinti unikaliais enklais. Tokia tradicija. I viso turi bti penki simboliai. Itisus tkstantmeius simboliai ant Slpini rankos pirt galiuk nesikeit... kaip ir simbolin paios rankos paskirtis. i ranka tai enklas... kvietimas. Staiga Lengdonas paiurpo prisimins, k jam sak mogus, ikviets at vykti ia. Profesoriau, tokio kvietimo sulaukiama tik kart gyvenime... Senovje Slpini ranka i ties prilygo geidiamiausiam kvietimui pasaulyje. Gauti simbol reik bti pakviestam elitin pavstj grup, kuri, kaip kalbama, saugo slapt vis ami imint. Kvietimas tai ne tik didiul garb, bet ir enklas, kad meistras laiko tave esant vert suinoti i slapt imint. Meistro ranka, itiesta pavstajam. Pone, pakartojo apsaugininkas, grietai paliets ranka Lengdono pet. Prayiau jus tuojau pat atsitraukti. A inau, k visa tai reikia, vargais negalais itar Lengdonas. Ga liu jums padti. Tuojau pat! paliep apsaugininkas. Mano draug itiko nelaim. Reikia... Lengdonas pajuto, kaip stiprios rankos j sum ir patrauk nuo platakos. Jis nesiprieino... jautsi visikai sutriks. K tik jis gavo oficial kvietim. Ka kas pakviet Lengdon atidaryti m istinius vartus, u kuri slypi senovs imin ties ir slaptj ini pasaulis. Taiau tai juk gryniausia beprotyb. Pamilio kliedesiai.

1 4 s k y ri us Malacho limuzinas pajudjo nuo JAV Kapitolijaus ir pasuko Nepriklau somybs prospektu ryt kryptimi. Jauna porel, einanti aligatviu, pamgino vilgtelti pro tam sintus galinius langus: tikjosi pamatyti labai svarb asmen. Bet a sdiu priekyje, paman Malachas tyliai ypsodamasis. Malachas kartai mgo galios jausm, kur patirdavo pats vairuodamas didiul automobil. N vienas i kit penki jo automobili jam negaljo su teikti to, ko reikjo vakar utikrinti privatum. Absoliut. Limuzinai iame mieste turjo savotik nelieiamyb. Ambasados ant rat. Policininkai, dirbantys Kapitolijaus kalvos apylinkse, niekad negaljo num atyti, k i io pa saulio galingj aptikt, netyia sustabd kur nors limuzin, todl dauguma j paprasiausiai nenorjo rizikuoti. Perkirts Anakostijos up ir atsidrs Merilande, Malachas pasijaut ar tjantis prie Ketrinos, traukiamas nenumaldomos likimo jgos. vakar esu pakviestas atlikti antr uduot... uduot, kurios neigalvojau. Vakar, kai Piteris Solomonas atskleid paskutines savo paslaptis, Malachas suinojo apie slapt laboratorij, kurioje Ketrina Solomon daro stebuklus stulbinamus mokslo atradimus: Malachas buvo sitikins, kad jie pakeist pasaul, jei tik tapt labiau inomi. Jos darbas atskleis tikrj visa ko prigimt. imtus m et viesiausi pasaulio protai" ignoravo senovs mokslus, nie kino juos kaip neimanli prietarus, apsiginklav pasiptimu, skepsiu ir kvap gniauianiomis naujausiomis technologijomis rankiais, nuvedusiais juos tik dar toliau nuo tiesos. Kiekvienos kartos atradimus paneigia kitos kartos irastos technologijos. Ir taip per amius. Juo daugiau mogus suino, juo daugiau pa mato neins. Itisus tkstantm eius monija klaidiojo tamsybse... bet dabar, kaip i pranaauta, artja permainos. Ilgus metus aklai brovusis per istorij, monija galiausiai pasiek krykel. i akimirka seniai num atyta, ipranaauta senovs tekstuose, pirmykiuose kalendoriuose, rayta net vaigdse. Data konkreti ir visai artima. Prie pat jai ateinant paadtas nepaprastas painimo tvykste ljimas... viesos plipsnis, nuviesis tamsybes ir suteiksis monijai paskutin ans pasitraukti nuo bedugns krato ir pasukti iminties keliu. A atjau ustoti vies, paman Malachas. Tokia mano paskirtis. Lemtis susiejo j su Piteriu ir Ketrina Solomonais. Atradimai, Ketrinos pa daryti SMS, tikriausiai atvers naujo mstymo vartus, prads nauj Renesans. Jei Ketrinos darbai ikils vieum, jie virs katalizatoriumi, paskatinsianiu

monij i naujo atrasti prarastas inias, suteiksianiu jai gali, pranokstani drsiausias svajones. Ketrinos lemtis iebti degl. Manoji j ugesinti.

15 skyrius
Ketrina Solomon apiuopomis susirado laboratorijos iorines duris. Atvr jas sunkias, arvuotas vinu ir skubomis eng ma priekambar. Kelion per tutum truko tik devyniasdeimt sekundi, taiau irdis kartligikai dausi. Atrodyt, per trejus m etus buvo galima prie to priprasti. Ketrina visad pajusdavo palengvjim itrkusi i Penktosios sekcijos tamsybi ir engusi i vari, skaisiai apviest erdv. Laboratorija arba Kubas buvo didiul belang d. Viduje kiekvie nas lub ir sien paviriaus centimetras buvo iklotas standi titanu dengto vino pluoto tinklu, todl patalpa panjo milinik, cementu aptaisyt narv. Blausaus organinio stiklo pertvaromis erdv buvo suskirstyta kelis skyrius laboratorij, valdymo punkt, rengini kambar, tualet ir nedidel mokslin bibliotek. Ketrina greitu ingsniu jo pagrindin laboratorij. Ant gerai apviesto sterilaus darbastalio spindjo naujausia matavimo ranga: pora elektroencefalograf, femtosekundini impuls lazeris, m agnetooptin gaudykl ir atsitikti ni skaii generatoriai, naudojantys elektronini element triukm, daniau vadinami atsitiktini vyki generatoriais REG. Noetikos moksle naudojamos paios paangiausios technologijos, taiau jo atradimai kur kas mistikesni u altus sudtingus renginius, kurie juos lemia. I visur srte srvant naujiems ir stulbinamiems duomenims, daug kas i to, apie k pasakoja mitai ir magija, pradjo virsti tikrove ir leido patvirtinti pama tin noetikos prielaid: mogaus proto erdvs yra beribs ir neitirtos. Pagrindinis teiginys labai paprastas: mes dar tik pradedame susivokti, kokios neaprpiamos yra ms proto ir dvasios galimybs. Eksperimentai, atlikti tokiose bazse kaip Noetikos moksl institutas (IONS) Kalifornijoje arba Prinstono ininerijos anomalij tyrimo laboratorija (PEAR), be joki abejoni rod, kad deramai sutelkta mogaus minties jga stengia veikti ir keisti fizin mas. Ir tai ne kokie arlatan aidimliai, o grie tai kontroliuojami eksperimentai, kurie visi dav t pat stulbinam rezultat:

Visikoje tamsoje

parod, jog m s mintys, ar mes tai inome, ar neinome, i ties sveikauja su fizine tikrove ir keiia j vairiais lygmenimis iki pat atom daleli lygmens. Dvasios pergal prie materij. 2001 metais, tuojau pat po siaubing rugsjo vienuoliktosios vyki, vos per kelias valandas noetikos mokslas padar kokybin uol priek. Keturi mokslininkai nustat, kad tuom et, kai isigandusius pasaulio mones suvienijo bendras tragedijos sukeltas sielvartas, trisdeim t septyni skirting atsitiktini vyki generatori, veikiani visame pasaulyje, rodmenys staiga tapo nebe tokie atsitiktiniai, ir is skirtumas pasirod statistikai reikmingas. Kain kokiu bdu bendras igyvenimas, suliejs vien milijonus moni, paveik atsitiktinumus generuojani i rengini funkcij, padar vieningesnius j vis rezultatus ir i chaoso sukr tvark. Atrodo, is sukreiantis atradimas pakartojo senovs dvasinink tikjim kosmine smone" berib mogik ketinim sankaupa i ties pajgia s veikauti su fizine mediaga. Neseniai atlikti masini meditacij ir mald tyrimai parod, kad jos lygiai taip pat veikia atsitiktini vyki generatorius, ir paskatino manyti, kad mogaus smon, kaip ra noetikos specialist Lina Maktagart, yra u kno rib esanti substancija... gerai organizuota energija, pajgianti keisti fizin pasaul. Ketrin suavjo Maktagart knyga Ketinim eksperimentas" ir internetu atliktas globalus tyrimas adresu theintentionexperim ent.com kuriuo siekiama nustatyti, kaip mogaus ketinimai gali veikti tikrov. Ketrinos susidomjim suadino ir keletas kit paangi mokslini straipsni. iuo pagrindu paremti Ketrinos Solomon tyrimai eng dar toliau ir rod, kad sutelkta mintis" gali paveikti faktikai bet k augal augimo greit, kryp t, kuria uvels plaukioja akvariume, lsteli dalijimosi bd Petri lktelje, atskir viena nuo kitos autom atini sistem sinchronizacij ir paties mogaus kno chemines reakcijas. Minties jga veik net besiformuojanias kietj kristal struktras Ketrina, sisdama laniam stiklinje vandeniui meils kupinas mintis, sukr graiausius simetrikus ledo kristalus. Sunku patikti, bet teisingas pasirod ir atvirkias teiginys: kai ji vandeniui pasiunt neigiam, teriani mini, ledas sualo chaotikais duiais kristalais. mogaus mintis i ties gali pakeisti fizin tikrov. Ketrinos eksperimentai darsi vis drsesni, o rezultatai vis labiau stul binami. Dirbdama ioje laboratorijoje ji be joki abejoni rod, kad tez dvasia viresn u materij" nra tik paistalas i Naujojo amiaus saviugdos knyg. Dvasia ir protas i ties gali pakeisti materijos bsen: dar svarbiau tai, kad dva sia ir protas turi gali paskatinti fizin tikrov judti konkreia kryptimi. Mes patys esame savo pasaulio krjai.

Tirdama atom daleli lygmen Ketrina parod, kad atom dalels atsiran da ir inyksta vien tik dl jos ketinimo jas stebti. Tam tikra prasme galima pa sakyti, kad jai panorus pamatyti dalel... i imdavo ir atsirasdavo. Heizenbergas jau prie kelias deimtis m et buvo usimins apie iuos dalykus, o dabar jie tapo pamatiniu noetikos principu. Kaip ra Lina Maktagart: Kakokiu bdu gyva smon ir yra toji taka, kuri ko nors atsiradimo galimyb paveria tikrove. Pats svarbiausias ms pasaulio krimo elementas tai j stebinti smon." Taiau labiausiai stulbinamas Ketrinos darbo aspektas buvo jos supratimas, kad proto gebjim veikti fizin tikrov galima lavinti ir stiprinti. Ketinim ga lima imokti. valdyti vis mini" jg, kaip ir m okantis meditacijos, pavyksta ne i karto. Dar svarbiau kitkas kad yra moni, kurie i prigimties tai moka geriau u kitus. Visais istorijos laikotarpiais btent tos negausios grupels nariai ir buvo tikrieji meistrai. Tai ir yra trkstama grandis tarp iuolaikinio mokslo ir senovs misticizmo. Ketrina tai suinojo i savo brolio Piterio, ir dabar, vl prisiminus j, upl do dar didesnis nerimas. jusi laboratorijos bibliotek, ji dirsteljo u lentyn. N gyvos dvasios. Bibliotek sudar maa skaitykla du Moriso stiliaus krslai su rankt riais, medinis stalas, du torerai ir palei sienas irikiuotos juodmedio lentynos, kuriose tilpo gal kokie penki imtai knyg. Ketrina ir Piteris sune ia savo mgstamiausius skaitinius, kuriuose raoma apie visk nuo elementarij daleli fizikos iki senovs misticizmo. Pamau ia susikaup eklektika senovs ir modernumo, naujausi atradim ir istorini tyrim kolekcija. Ketrinos at netosios knygos paprastai vadinosi Kvantin smon", Naujoji fizika" arba Nerv sistemos moksl principai". Brolis mgo senesnes, ezoterikesnes kny gas Kibalion", Zohar", okanius Vu Li meistrus" arba Brit muziejaus ileist umer molio lentelse rayt tekst rinkin. Raktas ms mokslo ateit, mgo kartoti jos brolis, paslptas praeityje. Piteris, nuo maums mgs tyrinti istorij, gamtos mokslus ir mistik, pats pirmasis paskatino Ketrin papildyti universitetin tikslij mok sl isilavinim ankstyvosios herm etins filosofijos studijomis. Ji buvo tik devy niolikos, kai Piteris ieb Ketrinos susidomjim iuolaikinio mokslo ir senovs mistikos ryiais. Nagi, Kete, pasakyk man, paklaus brolis, kai ji, baigusi antr Jeilio kurs, parvaiavo namo atostog, k iais laikais Jeilio studentai skaito teo rins fizikos klausimais? Ketrina, stovdama pilnoje knyg eimos bibliotekoje, i atm inties pakar tojo nelengv privalom knyg sra.

spdinga, atsak brolis. Einteinas, Boras ir Hokingas yra iuolai kiniai genijai. Bet ar skaitai bent kiek senesni autori? Ketrina pasikrapt pakau. Turjai galvoje, pavyzdiui... Niuton? Jis nusiypsojo. Tsk. Dvideimt septyneri Piteris jau buvo pelns rim t vard aka deminiame pasaulyje ir jiedu su Ketrina labai mgo tokias proto rungtynes. Senesni u Niuton? Ketrinos galvoje plaukiojo probgomis girdti vardai Ptolemjas, Pitagoras, Hermis Trismegistas. Niekas toki dalyk seniai nebeskaito. Brolis perbrauk pirtu ilgoje lentynoje sustatytas senas dulktas knygas sutrkinjusiais odiniais vireliais. Senovs mons sukaup stulbinamai daug mokslins iminties... iuo laikin fizika tik dabar pradeda j po truput suprasti. Piteri, atsak ji, tu man jau sakei, kad egiptieiai daug anksiau u Niuton iman sviri ir skriemuli sistemas ir kad senovs alchemikai ne nusileido iuolaikiniams chemikams bet kas i to? iandien fizika tyrinja svokas, kuri senovs mons nepajg n sivaizduoti. Pavyzdiui? Na... pavyzdiui, kad ir kvantins sampynos teorija. Elementarij daleli tyrimais neseniai pavyko be joki abejoni rodyti, kad visa materija yra susijusi, susipynusi viening tinkl, tarsi savotika pasaulio vienov. Gal nori m an pasakyti, kad senovje mons susd aptarinjo kvantins sampynos teorij? Be abejo! atsak Piteris, atmesdamas nuo aki ilgus tamsius kirpius. Sampyna viena i svarbiausi senovs tikjimo svok. Jos pavadi nimai seni kaip pati istorija. Dharmakaja, arba dharminis Budos knas, tao, brahmanas. Ties sakant, seniausias mogaus dvasios siekis buvo suvokti savo sampyn su pasauliu, pajusti su juo ry. mogus nuo seno troko susilieti" su pasauliu, pasiekti iganymo bsen. Brolis pakl antakius. Ir iais laikais judjai bei krikionys siekia iganymo... nors beveik niekas nebeprisimena, kad juo siekiama btent susilieti su visuma. Ketrina atsiduso: ji buvo primirusi, kaip sunku ginytis su mogumi, taip gerai imananiu istorij. Na, gerai, bet tu kalbi apie bendrybes. O a turiu galvoje konkreius fizi kos klausimus. Tai ir kalbk konkreiai. Jo skvarbiose akyse suibo ikis. Gerai, k pasakysi apie tok paprast dalyk kaip poliarikumas teigia mo ir neigiamo pusiausvyra elementarij daleli lygmenyje? inoma, s e n o v j e mons nesupra...

Palauk! Brolis itrauk i lentynos didel dulkt knyg ir su trenks mu numet j ant bibliotekos stalo. iuolaikinis poliarikumas ne kas kita kaip dvilypis pasaulis", kur tai ia, Bhagavadgytoje", apra Krina daugiau kaip prie du tkstanius met. ia yra dar geras tuzinas knyg, tarp j ir Kibalionas", kuriose pasakojama apie binarines sistemas ir viena kitai prieingas gamtos jgas. Ketrina skeptikai klaussi. Na, gerai, bet jei pakalbsime apie iuolaikinius elementarij daleli fizikos atradimus pavyzdiui, Heizenbergo neapibrtumo princip... Tada teks pasiirti tai ia, tar Piteris, engdamas didel ingsn palei lentyn ir itraukdamas kit knyg. ventasis hinduist ved mokymas, vadinamosios Upaniados. Jis num et sunk tom ant pirmojo. Heizen bergas ir redingeris atidiai istudijavo tekst ir teigia, kad jis jiems padjo suformuluoti kai kurias teorijas. Rungtyns truko dar kelias minutes, dulkt knyg krva ant stalo nenu maldomai augo. Galiausiai Ketrina neitvrusi ikl rankas: Gerai, tu rodei savo ties, bet a noriu studijuoti pai naujausi teorin fizik. Ateities moksl! Labai abejoju, ar Krina arba Vjasa turjo k pasakyti apie superstyg teorij ir daugiamaius kosmologinius modelius. Visikai teisingai. Neturjo. Brolis nutilo su ypsena lpose. Bet jei jau prakalbai apie superstyg teorij... Jis vl prijo prie lentynos. Tada tau bus reikalinga tai i knyga. Jis sunkiai itrauk milinik oda rit veikal ir su trenksmu met j ant stalo. Trylikto amiaus vertimas i originalo, viduram i aramj kalbos. Superstyg teorija tryliktame amiuje? Ketrina neketino pasiduo ti. Kurgi ne! Superstyg teorija buvo visikai naujas kosmologinis modelis. Jis buvo pa grstas naujausiais mokslo atradimais ir leido spti, kad daugiamatje visatoje egzistuoja ne trys, o net deimt matmen, ir jie visi tarpusayje sveikauja kaip vibruojanios stygos panaios smuiko. Ketrina palauk, kol brolis atvert knyg, pervelg puon turin ir susi rado tekst netoli pradios. Perskaityk, parod jai iblukus puslap su diagramomis ir apraymais. Ketrina klusniai pradjo skaityti. Vertimas buvo senovikas, sunkiai su prantamas, taiau tekste ir pieiniuose, didiausiai jos nuostabai, buvo aprayta lygiai tokia pati visata, kokia vaizduojama iuolaikinje superstyg teorijoje deimties matmen, rezonuojanti kaip virpanios stygos. sigilinusi tekst, ji staiga ugniau kvap ir atoko:

Dieve mano, ia net parayta, kad ei i deimties m atm en yra susi pyn ir veikia kaip vienas? Isigandusi pasitrauk dar per ingsn. Kokia ia knyga? Brolis nusiaip. Tikjausi, kad kada nors j perskaitysi. Ir vl atvert titulin puslap su puoniu antrats rau, kur sudar du odiai. Visas Zoharas". Ketrina niekada nebuvo skaiiusi Zoharo", taiau inojo, kad tai pamatinis ankstyvj yd misticizmo tekstas, kadaise laikytas turiniu toki gali, kad j skaityti leisdavo tik labiausiai isilavinusiems rabinams. Ketrina nuvelg knyg. Pasak tavs, ankstyvieji mistikai inojo, kad visatoje egzistuoja deimt matmen? Taip. Jis mosteljo iliustracij, vaizduojani deimt susipynusi apskritim, vadinam Sefir. Be abejo, pavadinimai ezoteriki, taiau fizika labai iuolaikika. Ketrina nesusizgribo, k atsakyti. Bet tada... kodl mons nestudijuoja it knyg? Brolis nusiypsojo. Studijuos. Nesuprantu. Ketrina, mes gimme nuostabiais laikais. Artinasi permainos. moni ja stovi ant nauj laik slenksio, netrukus ji prads grtis gamt, tai, kas inoma nuo seno... Gr prie idj, idstyt tokiose knygose kaip Zoharas" ir kiti visame pasaulyje esantys senoviniai tekstai. Galinga tiesa turi savo trauk, anksiau ar vliau ji pritraukia visus. Iau diena, kai iuolaikinis mokslas pra ds rim tai studijuoti senovs imint... t dien monija priarts prie atsakym didiuosius, iki iol neatsakytus klausimus. T vakar Ketrina pradjo godiai skaityti brolio pasilytus senovinius tekstus ir greitai suprato, kad jis sak ties. Senovs mons turjo sukaup daug gilios mokslo iminties. i laik mokslas daro ne tiek atradimus", kiek i naujo atranda tai, kas inota anksiau. Panau, kad kitados monija suvok tikrj pa saulio prigimt... bet kakodl prarado ir pamiro ias inias. iuolaikin fizika gali padti jas prisiminti! is sumanymas virto Ketrinos gyvenimo tikslu pasinaudojus naujausiais mokslo atradimais i naujo atrasti prarast senovs imint. J skatino toli grau ne tik mokslininks kartis. Giliai irdyje slypjo tvirtas sitikinimas, kad pasauliui is supratimas labai reikalin gas... ir reikalingas ypa dabar.

Laboratorijos gale Ketrina pamat ant gembs kabant balt brolio chalat, greta jo savj. Susimsiusi isitrauk telefon ir patikrino gautas inutes. Nieko. Atmintyje vl nuaidjo balsas. Tai, kas, pasak js brolio, paslpta Kolum bijos apygardoje... Tai galima surasti. Kartais legenda ilieka kelis imtus met... ir tai atsitinka ne be pagrindo. Ne, garsiai itar Ketrina. Niekaip nepatiksiu, kad tai tiesa. Kartais legenda ir tra tiktai legenda.

16 s k y r i u s Saugumo tarnybos virininkas Trentas Andersonas skubiai parlk atgal


Kapitolijaus Rotond, nirdamas dl savo komandos neskms. Vienas i apsau ginink nioje prie rytini vart k tik rado rankos tvar ir karik palt. Tas prakeiktas tipas ramiausiai i ia ijo! Andersonas jau paliep darbuotojams perirti lauko vaizdo kamer nu filmuot mediag, bet kol jie k nors aptiks, mogaus seniai nebebus. Grs Rotond apvelgti vykio vietos, Andersonas pamat, kad padtis valdoma ne blogiau, negu tikjosi. Visi keturi jimai Rotond buvo atitverti, panaudojus maiausiai akis krintant minios valdymo bd ukabintos storos aksomo virvs, pastatytas apsaugininkas atsipraoma veido iraika ir enklas su urau: jimo nra, patalpa valoma." Kokie deimt vykio liudytoj susibr prie rytins sals sienos, apsaugininkai rinko j mobiliuosius telefonus ir fotoaparatus: Andersonas anaiptol netroko, kad kuris nors i j nusist nuo traukl CNN inioms. Vienas i sulaikytj liudytoj, auktas tamsiaplaukis vyrikis tvido var ku, versi atitrkti nuo grupels ir pasikalbti su virininku. Jis kartai ginijo si su apsaugininkais. A tuoj su juo pakalbsiu! kteljo apsaugininkams Andersonas. O kol kas pasirpinkite, kad i pagrindinio vestibiulio niekas neieit, kol nei siaikinsime. Andersonas nukreip vilgsn platak, stirksani sals viduryje. Dl Dievo meils. Penkiolika m et dirbdamas Kapitolijaus apsaugos tarnyboje jis prisi irjo keist dalyk. Bet nieko panaaus it nebuvo mats. Kad tik greiiau atvykt teismo medicinos ekspertai ir isivet t daikt i rnano teritorijos.

Andersonas prijo ariau ir pamat, kad kruvinas rieas pamautas ant strypo, pritvirtinto prie medinio stovo: dl to plataka stovi staia. Medis ir msa, paman jis. Metalo detektoriai j neaptiks. Buvo tik vienas metalinis daik tas stambus aukso iedas, kur, kaip spjo Andersonas, tariamasis ne arba ant paliktosios platakos, arba ramiausiai usimovs sau ant pirto. Andersonas pritp ir m apirinti rank. Ji atrod koki eiasdeim ties met vyro. iedas buvo su kakokiu puoniu antspaudu, kuriame pavaiz duotas dvigalvis pauktis ir skaiius... Andersonui antspaudas buvo nematytas. Utat jo ak patrauk maulyts tatuiruots ant smiliaus ir nykio galiuk. Igam paradas, po imts velni. Virininke? prie jo pribgo apsaugininkas, tiesdamas telefon. Skambina asmenikai jums. Saugumo posto dispeerin k tik perjung. Andersonas pavelg j kaip pamil. A dabar iek tiek usims, suurzg jis. Apsaugininkas atrod iblyks. Jis prideng telefon delnu ir sunibdjo: Skambina CV. Andersonas ne i karto susivok. CV jau suinojo? J Saugumo tarnyba. Andersonas sustingo. ia tai velnias. Suglums dirsteljo apsaugininko rankoje sugniaut telefon. Beribiame Vaingtono valgybos tarnyb vandenyne CV Saugumo tarny ba buvo prilyginama Bermud trikampiui paslaptingai ir pavojingai vietai, kurios visi, k nors apie j inantys, stengsi i tolo vengti. CV, primusi kone saviudik sprendim sukurti ST, siek vieno keisto tikslo nipinti pai CV. ST, nelyginant galingas kadr skyrius, stebjo visus CV darbuotojus, ie kodama neleistino elgesio enkl: pavyzdiui, l grobstymo, prekybos paslap timis, slapt technologij vagysi ar nelegali kankinim taikymo. Ji nipinja Amerikos nipus. ST buvo suteikta laisv sprsti visus nacionalinio saugumo klausimus, tad jos rankos buvo ir ilgos, ir tvirtos. Andersonas niekaip nesusivok, kodl ST do misi vykiu Kapitolijuje ir kaip ji taip greit apie j suinojo. Nors, be abejo, sklido kalbos, kad ST visur turi prijim. K gali inoti, gal jos darbuotojai tiesiogiai stebi JAV Kapitolijaus saugumo kamer mediag. is vykis niekaip neatitiko ST tiesiogini tiksl, nors paskambinta tokiu metu, kad Andersonas netikjo, jog j domina kas kitas, o ne nukirstoji ranka. Virininke? Apsaugininkas ties telefon nelyginant kart bulv. Jum s reikia tuojau pat atsiliepti. Tai... jis nutilo, o paskui be garso itar du skiemenis: Sa-to.

Andersonas smeig j griet vilgsn. Turbt jis juokauja? Pajuto, kaip su prakaitavo delnai. ato asmenikai tuo usiima? Apie Saugumo tarnybos galv direktor Inouj ato valgybos ben druomenje sklido legendos. ato gim udaroje japon karo belaisvi stovyk loje Manzanare, Kalifornijos valstijoje, po Perl Harboro: nuo maens ugrdinta iauraus gyvenimo, ji taip ir nepamiro nei karo baisum, nei pavoj, kuriuos sukelia nepakankami karo valgybos galiojimai. Pasiekusi vien i pai takin giausi ir slapiausi post JAV valgybos sistemoje, ji seniai rod esanti ne numaldoma patriot ir grsminga prieinink vis, stojusi jai skersai kelio. ST direktor retai kas nors matydavo, taiau visi jos bijojo; giliuose CV vandenyse ji nard kaip m itin pabaisa Leviatanas, ikildama paviri tik suryti auk. Andersonas tik vien kart buvo susidrs su ato ir vien prisimins jos altas juodas akis pasidiaug kart isisuksis pokalbiu telefonu. Andersonas pam telefon ir pridjo prie ausies. Direktore ato, itar kaip manydamas draugikiau. Kalba viri ninkas Andersonas. Kuo galiu jums... Js pastate yra mogus, su kuriuo man reikia tuojau pat pasikalb ti. ST direktors balso nebtum supainiojs su jokiu kitu jis primin gra fito lent rianio stiklo dergim. Patirtos gerkls vio operacijos palikimas buvo baugus ir nepamirtamas balsas bei nemaiau pasibjaurtinas randas ant kaklo. Privalote tuoj pat j surasti. Ir viskas? A jums reikalingas tik kaip pasiuntinukas? Staiga Andersonui si ieb viltis, kad is skambutis grynas atsitiktinumas. Ko iekote? Jo vardas Robertas Lengdonas. Kiek inau, dabar jis yra pastato viduje. Lengdonas? Pavard Andersonui pasirod lyg ir girdta, taiau niekaip ne galjo prisiminti kur. Svarst, ar ato jau ino apie rank. A dabar Rotondoje, atsak Andersonas, bet ia yra keli turistai... praau palaukti. Jis nuleido telefon ir kteljo besibriuojantiesiems: Ei, ar tarp js yra mogus, pavarde Lengdonas? Po neilgos tylos i turist grups atsklido emas balsas: Taip. A esu Robertas Lengdonas. ato visk ino. Andersonas ities kakl, stengdamasis irti, kas jam atsi liep. Vyras, kuris jau anksiau mgino prie jo prieiti, eng ingsn al. Jis at rod sutriks... bet ir kakodl pastamas. Andersonas vl pakl telefon. Taip, ponas Lengdonas ia.

Perduokite jam telefon, ukimusiu balsu paliep ato. Andersonas lengviau atsikvp. Geriau jis, negu a. Tuojau. Jis pamojo Lengdonui, rodydamas, kad prieit ariau. iam artjant, Andersonas staiga suprato, kodl pavard jam pasirod gir dta. K tik skaiiau straipsn apie it tip. Kok velni jis ia veikia? Lengdonas buvo metro atuoniasdeimties centimetr gio ir sportiko sudjimo, taiau Andersonas jame neivydo alto atsainumo, kur tikjosi pama tyti moguje, patyrusiame sprogim Vatikane ir pabgusiame nuo persekiotoj Paryiuje. itam... tipui su mokasinais pavyko pasprukti nuo prancz policijos? Jis veikiau primin vien i t intelektual, kuriuos Andersonas buvo prats sivaiz duoti sdinius prie idinio kurio nors Gebens lygos universiteto bibliotekoje ir skaitanius Dostojevsk. Ponas Lengdonas? pasiteiravo Andersonas, eidamas jo pasitikti. A saugumo tarnybos virininkas Andersonas. Jum s skambina. Man? mlynose Lengdono akyse buvo matyti nerimas ir netikrumas. Andersonas ities telefon. CV Saugumo tarnyba. Nieko apie j neinau. Andersonas grsmingai nusiypsojo. Utat jie, pone, ino apie jus. Lengdonas pakl telefon prie ausies. Klausau? Robertas Lengdonas? iurktus direktors ato balsas suskambo ma ame garsiakalbyje taip garsiai, kad j igirdo ir Andersonas. Klausau? pakartojo Lengdonas. Andersonas engteljo ariau nordamas igirsti, k sakys ato. Pone Lengdonai, ia Inouj ato, Saugumo tarnyba. Mus itiko kriz, o js, kiek inau, galite man suteikti reikalingos informacijos. Lengdono veide nuvito viltis. Ar js kalbate apie Piter Solomon? Gal inote, kur jis? Piter Solomon? Andersonas ninieko nebesuprato. Profesoriau, atsak ato. Dabar klausinju a. Piteris Solomonas pakliuvo didiul bd! suuko Lengdonas. Kakoks beprotis k tik... Atsipraau, pertrauk j ato. Andersonas susig. Netiks jimas. Sutrukdyti aukiausios CV valdios atliekam apklaus buvo baisi klaida, kuri gali padaryti tik civilis. Maniau, tas Lengdonas laikomas protingu. Atidiai klausykite, tar ato. Kol mes kalbams, aliai gresia k r i z .

tylan prane, kad js turite informacijos, galinios padti j paalinti. Paklausiu js dar kart. Kokios turite informacijos? Lengdonas atrod visai sutriks. Visikai nesuprantu, apie k js kalbate. Man rpi vienintelis dalykas surasti Piter ir... Visikai nesuprantate? paklaus ato. Andersonas pastebjo, kad Lengdonas pasiiau. Profesoriaus tonas pasi keit, pasidar agresyvesnis. Ne, pone. Visikai. Andersonas prisimerk tarsi i skausmo. Blogai. Blogai. Blogai. Robertas Lengdonas, kalbdamas su direktore ato, k tik padar klaid, u kuri jam teks labai brangiai sumokti. Andersonas suvoks apstulbo, kad jau per vlu. Didiausiai jo nuostabai, direktor ato k tik pasirod tolimajame Rotondos gale ir greitu ingsniu artjo prie Lengdono, stovinio j nugara. ato yra iame pastate! Andersonas sulaik kvap ir susitelk laukdamas, kas bus. Lengdonas n nesivaizduoja... Tamsi direktors figra artjo: telefonas prispaustas prie ausies, juodos akys tarsi lazerio spinduliai smeigtos Lengdonui nugar.

Lengdonas spaud rankoje policijos virininko telefon ir jaut, kaip nuo atkak laus ST tarnybos pareigno klausinjimo kyla pyktis. Atsipraau, pone, sitemps atsak Lengdonas, bet a nemoku skaityti js mini. Ko js i mans norite? Ko a i js noriu? kimus ST direktors balsas gergd telefono gar siakalbyje, kibus ir negilus tarsi mirtanio mogaus supliavusia gerkle. Sulig tais odiais Lengdonas pajuto, kaip kakas paliet jo pet. Atsisu ko, ir jo vilgsnis atsirm tiesiai smulkuts japons veid. Jos iraika buvo tminga, veidas imutas dmmis, plaukai reti, dantys pagelt nuo rkymo, o kakl horizontaliai kirto baisus baltas randas. Kreivais pirtais moteris spaud Prie ausies mobilj telefon, o sujudjus jos lpoms Lengdonas ragelyje igirdo jau pastam gergdiant bals. Ko a i js noriu, profesoriau? Ji ramiai udar telefon ir smeig *kis Lengdon. Pradiai gal liaukits mane vadinti ponu". Lengdonas, baisiai sutriks, nesteng nuleisti nuo jos aki. Ponia, a... atsipraau. Ryys buvo prastas ir a... Ryys buvo kuo puikiausias, profesoriau, nukirto ji. Tik a liguistai nepakeniu, kai man skiedia niekus.

17 skyrius Direktor Inouj ato buvo grsminga btyb dygliuota, ari, vos pus antro metro gio moterik. Neapsakomai liesa, tikras kaul maielis, atri veido bruo, oda paeista dermatologins ligos, vadinamosios baltms, ir dl to panai iurkt, vietomis kerpmis apaugus granit. Mlynas susiglams varkas ir kelns kabojo ant jos lieso kno tarsi maias, o palaidin atsegta apy kakle neslp kakl bjaurojanio rando. Bendradarbiai seniai pastebjo, kad vienintel ato duokl fizinei tutybei buvo, regis, gana veliai eliani s depiliavimas. Daugiau kaip deimt m et Inouj ato vadovavo CV Saugumo tarnybai. Jos intelekto koeficientas netilpo jokias prastas matavimo lenteles, instinktai veik altai ir tiksliai, ir is derinys teik tiek pasitikjimo savimi, kad mons, nepasireng nemanomiems dalykams, bijojo jos kaip ugnies. I pusiausvyros jos neimu net m irtina itin agresyvaus gerkls vio diagnoz. Kova su liga jai kai navo mnes ligoninje, pus balso styg ir tredal kno svorio, bet netrukus ji gro darb it niekur nieko. Atrod, jog Inoujs ato sunaikinti nemanoma. Robertas Lengdonas spjo, kad jis ne pirmas per pokalb telefonu palaik ato vyrikiu, bet direktor niekaip nenuleido nuo jo nirting juod aki. Dar kart atsipraau, ponia, tar Lengdonas. Nespjau susiorien tuoti, kas ia vyksta mogus, apsimets Piteriu Solomonu, vakar mane apgaule atviliojo Vaington. Jis isitrauk i varko kiens faksogram. tai k a gavau ryt. Usiraiau lktuvo, kur jis man atsiunt, numer, tad jei paskambinsite Oro uosto registracijos skyri ir nustatysite... Smulkut ato ranka mikliai suiupo popieri. N neilanksiusi sikio j kien. Profesoriau, tyrim atlieku a, ir kol js nepradsite m an pasakoti, ko praomas, silyiau tik atsakinti klausimus. ato pasisuko policijos virinink. Virininke Andersonai, itar ji prijusi per arti ir spoksodama i apaios vir maomis juodomis akutmis, gal malonsite man paaikinti, kokia velniava ia vyksta? Rytini vart apsaugininkas man sak, kad ant grind radote mogaus rank. Tai tiesa? Andersonas engteljo on, atidengdamas sals viduryje stovint daikt. Taip, ponia, vos prie kelias minutes. Ji abejingai dirsteljo platak tarsi ne vietoje num est drabu. Bet kai a paskambinau, js man apie tai nepranete? A... a pamaniau, kad js inote.

Nemginkite man meluoti. Andersonas nuo jos vilgsnio nustro, taiau balse tebebuvo girdti pasi tikjimas. Ponia, padtis valdoma. Tuo a labai abejoju, lygiai taip pat ramiai atsak ato. Teismo medicinos ekspert komanda jau vaiuoja. mogus, kuris tai pa dar, galjo palikti pirt atspaudus. ato veide atsispindjo nepasitikjimas. Man atrodo, kad mogus, kuriam uteko proto eiti pro js apsaugos punkt neinam mogaus ranka, susipras nepalikti pirt atspaud. Gal ir taip, bet mano pareiga visk itirti. Ties sakant, nuo ios akimirkos a jus atleidiu nuo ios pareigos. At sakomyb perimu a. Andersonas sustingo. Bet juk tai ne ST sritis? Prieingai. Tai nacionalinio saugumo klausimas. Piterio plataka? Lengdonas nusistebjo, tarsi per sapn klausydamas j po kalbio. Nacionalinio saugumo klausimas? Lengdonas juto, kad ato nedomina kart ligikas jo trokimas surasti Piter. ST direktorei, atrodo, rpi visai kas kita. Andersonas irgi atrod sutriks. Nacionalinio saugumo? Ponia, noriau jums pagarbiai praneti, kad... Kiek pamenu, nutrauk ji, mano laipsnis auktesnis u js. Sily iau vykdyti mano sakymus ir nieko neklausinti. Andersonas linkteljo galva ir sunkiai nurijo seil. Bet ar nereikt bent jau paimti pirt atspaud ir nustatyti, ar ranka tikrai Piterio Solomono? A galiu tai patvirtinti, siterp Lengdonas, kuris, veiks kylant leiktul, tuo visai neabejojo. Atpastu jo ied... ir jo rank. Jis nuti lo. Taiau tatuiruots visai naujos. Kakas jas padar visai neseniai. Atsipraau? Pirm kart nuo savo pasirodymo ato atrod imuta i vi. Ranka tatuiruota? Lengdonas linkteljo. Ant nykio itatuiruota karna. O ant smiliaus vaigd. ato isitrauk i kiens akinius, prijo prie platakos ir tarsi ryklys m sukti aplink j ratus. Taip pat, toliau kalbjo Lengdonas, nors trij pirt nematyti, Saliau laintis, kad j galiukai irgi itatuiruoti. Jo pastaba, atrodo, sudomino ato, ir i mosteljo Andersonui.

Virininke, gal galite apirti kitus pirtus? Andersonas atsitp prie rankos, stengdamasis jos nepaliesti. Priglauds prie grind skruost, jis pavelg sugniaut pirt galiukus. Jis teisus, ponia. Vis pirt galiukai tatuiruoti, nors niekaip neiriu kas ant kit... Saul, ibintas ir raktas, abejingai itar Lengdonas. ato atsisuko tiesiai j ir nuvelg maomis akutmis. Ir i kurgi js tai inote? Lengdonas nenuleido aki. mogaus platakos su tokiomis tatuiruotm is ant pirt galiuk vaizdi nys yra labai sena piktograma. Ji vadinama Slpini ranka. Andersonas staiga atsities. is daiktas turi pavadinim ? Lengdonas linkteljo. Tai vienas slapiausi senovs pasaulio simboli. ato pakreip galv on. Tai gal galiu paklausti, kok velni jis veikia ia, vidury Kapitolijaus? Lengdonas pagalvojo, kaip gera bt pabusti i io komaro. Tradicin jo paskirtis, ponia, yra kvietimas. Koks... kvietimas? neatlyo ji. Lengdonas siirjo simbolius ant nukirstos draugo rankos. Itisus imtmeius Slpini ranka buvo laikoma mistiniu kvietimu. I esms tai kvietimas perim ti slaptas inias stropiai saugom imint, inom tik maai elito grupelei. ato sukryiavo ant krtins liesas rankas ir smeig j juodas kaip anglys akis. K gi, profesoriau, sakote, kad nesuprantate, kodl ia esate... o man at rodo, js visai nemaai inote.

18 skyr i us Ketrina Solomon apsivilko balt laboratorin chalat ir pradjo prastus dar
bus, kuri visada imdavosi vos atvykusi apeigas", kaip sakydavo jos brolis. Tarsi nerimastinga mama, priirinti miegant kdik, Ketrina k y t e l j o galv rengini kambar. Vandenilinio kuro ranga veik sklandiai, atsargini1 balionai saugs kpsojo dkluose.

Ketrina nujo koridoriumi duomen saugojimo patalp. Du papildomi holografiniai duomen saugojimo taisai kaip visada ramiai gaud nioje, kurioje buvo palaikoma speciali temperatra. Visi mano tyrimai, paman ji, velgdama pro trij coli storumo nedtam stikl. Holografiniai duomen saugojimo prietaisai n i tolo neprimin savo protvi, dydiu prilygusi aldytuvams: jie veikiau buvo panas glotnias stereosistemas, stovinias ant atskir kolonos pavidalo stov. Abi jos laboratorijos holografins tvarkykls buvo sinchronizuotos ir iden tikos iose papildomose sistemose buvo saugomos darbo rezultat kopijos. Daugumoje duomen saugojimo taisykli buvo rekomenduojama antr kopij saugojimo sistem rengti u laboratorijos rib tam atvejui, jei kartais itikt ems drebjimas, gaisras ar vagyst, taiau Ketrina su broliu sutar, jog iuo atveju svarbiausia yra slaptumas: jei duomenys ikeliaut i io pastato server, esant kur nors kitur, niekas nebegalt bti tikras, jog jie iliks slapti. sitikinusi, kad viskas klostosi sklandiai, ji vl ijo koridori. Taiau suk dama u kampo laboratorijoje pastebjo neprast dalyk. Kas gi ia dabar? Visi renginiai atspindjo prislopint vies. Ketrina nuskubjo pairti ir nustebo pamaiusi, kad viesa sklinda i valdymo pulto, atitverto organinio stiklo siena. Jis ia. Ketrina perbgo laboratorij, puol prie patalpos, kurioje taisytas kontrols pultas, ir plaiai atvr duris. Piteri! suuko puldama vidun. Apkni moterik, sdinti prie kontrols pulto terminalo, paoko i vietos. Viepatie, Ketrina! Tu mane igsdinai! Tria Dan vienintelis mogus, iskyrus juodu, turintis leidim ia ei ti, buvo Ketrinos m etasistem analitike ir savaitgaliais retai ateidavo darb. Dvideimt eeri rudaplauk turjo talent modeliuoti duomenis ir buvo pasi raiusi neskleisti informacijos sutart, kurios nebt pasigdijs n pats KGB. Atrodo, vakar ji analizavo duomenis, sddama prie patalpoje rengtos plaz mins sienos didiulio plokio ekrano, tarsi perkelto laboratorij i NASA skrydi valdymo centro. Atsipraau, tar Tria. Neinojau, kad tu jau ia. Norjau baigti Prie atvykstant tau ir tavo broliui. Ar kalbjai su juo? Jis vluoja ir neatsako skambuius. Tria papurt galv. Galiu laintis, kad dar nesugebjo isiaikinti, kaip naudotis naujuoju lPhone, kur jam dovanojai. Ketrina vertino linksm Trios bd, o kai pamat j laboratorijoje, galv ov mintis.

Ties sakant, diaugiuosi, kad iandien ia esi. Ar neprietarautum , jei paprayiau m an padti? Prayk, ko nori, tikrai nebus blogiau u futbol. Ketrina giliai kvp, stengdamasi nusiraminti. Neinau, kaip geriau paaikinti, bet iandien a igirdau labai keist istorij...

Tria Dan neinojo, koki istorij igirdo Ketrina Solomon, taiau aikiai mat, kad ji labai sitempusi. Visada ramios pilkos jos virininks akys buvo kupinos nerimo, jusi laboratorij ji jau tris kartus usikio u aus plaukus nerimo enklas, kaip sak Tria. Talentinga mokslinink. Niekam tikusi pokerio aidja. Man, kalbjo Ketrina, i istorija atrodo igalvota... primena sen legend. Taiau... ji nutilo ir vl usikio u ausies plauk sruog. Taiau? Ketrina atsiduso. Taiau iandien patikimas altinis m an prane, kad i legenda tikra. Aiku... Kur ji suka? Ketinu apie j pakalbti su broliu, bet pamaniau, kad prie tai gal tu pa dsi man k nors daugiau isiaikinti. Noriau suinoti, ar i legenda kada nors istorijoje buvo kaip nors patvirtinta. Turi galvoje vis istorij? Ketrina linkteljo galva. Visame pasaulyje, visomis kalbomis, bet kuriuo istorijos laikotarpiu. Keistas praymas, paman Tria, taiau visai suprantamas. Prie deimt met tokia uduotis bt buvusi neveikiama. Taiau dabar atsiradus internetui, pasauliniam tinklui, pradjus pervedinti skaitmenin format didisias pa saulio bibliotekas ir muziej rinkinius Ketrinos tiksl galima pasiekti pa sinaudojus palyginti paprasta iekykle, pasitelkus daugel vertimo moduli ir tinkamai parinkus reikminius odius. Joki problem, atsak Tria. Daugelyje laboratorijoje laikom mokslini knyg buvo tekst senovinmis kalbomis, todl Trios danai praydavo sukurti specialius optinio enkl atpa inimo vertimo modulius, leidianius iversti maai inomomis kalbomis para ytus odius angl kalb. Turbt ji buvo vienintel pasaulyje metasistem specialist, sukrusi OP vertimo modulius senovs fryz, mek ir akad kalboms. Moduliai, inoma, gelbsti, bet svarbiausias dalykas, norint sukurti veiks ming iekos mechanizm tinkamai parinkti reikminius odius. Jie turi bti nepakartojami, taiau negali per daug riboti paiekos.

Ketrina, atrodo, buvo keliais ingsniais aplenkusi Tri ir jau ra ant po pierlio galimus reikminius paiekos odius. Uraiusi kelet, ji stabteljo, pa mst ir ura dar kelis. Gerai, pagaliau itar ir padav popierl Triai. Tria perirjo paiekos eilui sra, ir jos akys isiplt. Koki beproti k legend suman itirti Ketrina? Nori, kad surasiau visus iuos junginius? Vienas odis Triai buvo net nematytas. Ar jis ivis anglikas? Tikrai manai, kad pavyks juos visus rasti vienoje vietoje? Taip, kaip uraei? Pamgink. Tria jau norjo atsakyti, kad tai nemanoma, bet prisimin, jog is odis ia udraustas. Ketrina man, jog tokia nuostata pavojinga dirbant srityje, kurioje ne kart yra tek visiems inomus niekus paversti patvirtintom is tiesomis. Tria Dan labai abejojo, ar i jos paieka irgi priklausys tai kategorijai. Kiek reiks laukti rezultat? paklaus Ketrina. Kelias minutes, kol sukursiu paiekos server ir j paleisiu. O paskui gal dar penkiolika, kol serveris patikrins visas galimybes. Taip greit? Ketrina, atrodo, kiek aprimo. Tria linkteljo. prastos iekykls danai utrukdavo vis dien, kol per irdavo interneto erdv, surasdavo naujus dokumentus, patikrindavo j turin ir prijungdavo j prie paiekos duomen bazs. Taiau Tria ketino sukurti kitok paiekos server. Sukursiu vadinamj delegavimo" program, paaikino Tria. Ne pats siningiausias dalykas, utat greitas. I esms i programa mums reikalin g uduot liepia atlikti kitiems priklausantiems paiekos mechanizmams. Dau gelyje duomen bazi bibliotek, muziej, universitet, vyriausybi yra savos iekykls. Tad a sukursiu paiekos server, kuris suras ias iekykles, per duos joms ms reikminius odius ir lieps atlikti paiek. Taip mes vienu metu darbinsime tkstanius iekykli. Ketrinai, regis, tai padar spd. Paralelinis duomen perdirbimas. Savotika metasistema. Praneiu tau, jei k nors surasiu. Ai tau, Tria. Ketrina papleknojo jai per nugar ir pasuko prie dur. Bsiu bibliotekoje. Tria sdo rayti programos. Sukurti paiekos server buvo paprastas darbas, kuriam anaiptol nereikjo toki gdi kaip jos, bet ji nesiprieino. Ketrinai Solomon ji padaryt visk. Kartais Triai paiai bdavo sunku patikti skme, atvedusia j ia.

Tu daug pasiekei, vaikeli. Truput daugiau negu prie metus Tria met metasistem analitiks dar b vienoje i daugelio auktj technologij laboratorij. Laisvalaikiu ji kurdavo programas ir pradjo rayti specialybs tinklarat Kompiuterins m etasistem analizs pritaikymo ateityje galimybs", nors abejojo, ar kas nors j skaito. Vien vakar suskambo jos telefonas. Tria Dan? mandagiai paklaus moters balsas. Taip, klausau, kas kalba? Mano vardas Ketrina Solomon. Tria vos neapalpo. Ketrina Solomon? A k tik perskaiiau js knyg Noetikos mokslas iuolaikinis kelias senovs imint" ir paraiau apie j savo tinklaratyje! Taip, a inau, maloniai atsak moteris. Todl ir skambinu. Na, inoma , susivok Tria, supratusi, kad pasak kvailyst. Net talentingi mokslininkai kartais surenka Google savo pavardes. Js tinklaratis mane sudomino, kalbjo Ketrina. N neinojau, kad m etasistem modeliavimas paeng taip toli. Taip, ponia, netekusi ado i pagarbos vos ispaud Tria. Duo m en modeliavimas labai spariai besivystanti technologija, kuri galima pritaikyti daugelyje srii. Kelias minutes moterys nekuiavosi apie Trios darb su metasistemomis, aptar jos patirt gausi duomen analizs, modeliavimo ir prognozs srityje. inoma, js knygoje a ne visk supratau, tar Tria, bet vis dlto pakankamai, kad velgiau sankirt su m etasistem modeliavimu. Tinklaratyje js tvirtinate, kad metasistem modeliavimas gali i esms pakeisti noetikos tyrimus? Be jokios abejons. Esu tikra, kad metasistemos gali paversti noetik tikru mokslu. Tikru mokslu? Ketrinos balsas pasidar atiauresnis. O dabar ji yra kas? O, velnias, kaip negerai nuskambjo... Eee, norjau pasakyti, kad noetikoje daugoka... ezoterikos. Ketrina nusijuok. Nusiraminkite, a tik pajuokavau. Panaius dalykus girdiu kiekvien dien. Nesistebiu, paman Tria. Net Noetikos moksl institutas Kalifornijoje ap ra i srit painiai ir miglotai, apibrdamas j kaip monijos tiesiogiai pasie kiam ini, kuri negalima gauti nei prastomis juslmis, nei proto galiomis", tyrimus.

Tria suinojo, kad odis noetika" kils i senovs graik odio nous, apy tikriai reikianio vidinis inojimas" arba intuityvus suvokimas". Mane domina js darbas su metasistemomis, pasak Ketrina, ir jo galimas ryys su projektu, kuriuo kaip tik usiimu. Gal galtume susitikti? Labai noriau js daug ko paklausti. Ketrina Solomon nori mans daug ko paklausti? Tarsi bt paskambinusi Ma rija arapova ir papraiusi patarti, kaip geriau aisti tenis. Rytojaus dien prie Trios nam privaiavo baltas Volvo", i kurio ilipo daili liekna moteris, mvinti dinsais. Tria ikart nusimin. Nuostabu , tyliai suurzg ji. Protinga, turtinga, liekna ir a po to turiu tikti, kad Dievas teisingas? Taiau Ketrina elgsi taip natraliai, kad Tria ikart nurimo. Jos susdo erdvioje Trios namo terasoje su vaizdu spdingo dydio e ms sklyp. Js namas nuostabus, tar Ketrina. Ai. Kolede man pasisek, pardaviau kelet program, kurias paraiau. I m etasistem srities? Metasistem pirmtaks. Po rugsjo vienuoliktosios vyriausyb perm ir iifravo neapsakomai daug duomen piliei elektronini laik, mobi lij telefon skambui ir praneim, faksogram, inui, interneto svetai ni, kuriuose iekojo odi, susijusi su terorist perduodama informacija. A sukriau program, leidusi kitaip apdoroti iuos duomenis... igauti i j daugiau valgybai reikalingos mediagos. Ji nusiypsojo. I esms ia pro grama jiems pavyko im atuoti Amerikos temperatr. Praau? Tria nusijuok. Na taip, inau, skamba kaip beprotyb. Norjau pasakyti, kad programa kiekybiniu pavidalu ireik alies gyventoj emocin bsen. Tai buvo, jei taip galima pasakyti, savotikas kosmins smons barometras. Tria paaikino, kaip pasinaudojus gyventoj komunikacijos priemoni turiniu galima vertinti alies nuotaik" pagal tai, kaip danai iame duomen lauke vartojami kai kurie pagrindiniai odiai ir emocij indikatoriai. Laimingais laikais mons vartoja daugiau su laime susijusi odi, o streso laikais prieingai. vykus, pavyzdiui, terorist ipuoliui, vyriausyb, pasinaudojusi duomen laukais, gali im atuoti amerikiei psichikoje vykusius pokyius ir pateikti prezidentui pa tikimesn informacij apie emocin vykio poveik. Kaip domu, tar Ketrina, pirtais persibraukdama smakr. Tai js i esms tyrinjate individ populiacij, tarsi tai bt vientisas organizmas. Visikai teisingai. Metasistema. Vieninga visuma, kuri apibria jos

dali suma. Pavyzdiui, mogaus kn sudaro milijonai atskir lsteli, pasiy mini skirtingomis ypatybmis ir turini skirting paskirt, taiau tas knas funkcionuoja kaip vieninga visuma. Ketrina entuziastingai linkteljo galva. Arba kaip brys pauki, kaip tuntas uv, kuris juda it vienas organiz mas. Mes tai vadiname konvergencija, arba sampyna. Tria suprato, kad jos garsioji vienia velg metasistem programavimo naud savo mokslo sriiai noetikai. Mano programos, paaikino Tria, turjo padti vyriausybs institucijoms tinkamiau vertinti didelio masto krizes lig pandemijas, na cionalines tragedijas, terorizm ir panaiai ir geriau jas reaguoti. Ji paty ljo. inoma, visada yra galimyb jas panaudoti kitaip... pavyzdiui, vertinus gyventoj nuotaikas, num atyti visuotini rinkim rezultatus arba akcij biros judjim. Atrodo, tai galingas rankis. Tria m ostu parod savo didel nam. Vyriausyb tikrai taip galvoja. Ketrina smeig j savo pilkas akis. Tria, ar galiu paklausti apie etikos problemas, kylanias js darbe? K turite galvoje? Tai, kad sukrte programas, kurias lengva panaudoti ne pagal paskirt. Tie, kurie jas turi, gauna labai svarbios, ne kiekvienam pasiekiamos informaci jos. Ar jums nekilo abejoni pradjus jas kurti? Tria n nemirkteljo. N vienos. Mano sukurtos programos niekuo nesiskiria nuo... sakysim, nuo skrydi valdymo mokomj program. Vieni mons jomis pasinaudos, kad imokt skraidyti, ir gabens hum anitarin pagalb menkiau isivysiusias alis. Kiti kad atsitrenkt lktuvu dangorai. inios yra tik rankis, ir j, kaip vis ranki, veikimas priklauso nuo to, kieno rankose atsiduria. Ketrina atsilo: jai tai padar spd. Tada leiskite jums uduoti hipotetin klausim. Tria staiga pajuto, kad j panekesys virto pokalbiu dl darbo. Ketrina nuleido rank, pakl nuo terasos grind smlio smiltel ir parod j Triai. Man atrodo, prakalbo ji, kad darbas su metasistemomis i esms leidia jums apskaiiuoti, kiek svert visas smltas papldimys... sveriant j po vien smiltel. Taip, i esms teisingai.

Kaip inote, i smiltel turi mas. Labai ma, taiau vis dlto mas. Tria linkteljo. O kadangi ji turi mas, tai j veikia ir gravitacija. Irgi labai silpna, taiau ji yra. Teisingai. Gerai, kalbjo Ketrina, o jei paimsime trilijonus itoki smilteli, kurios, traukiamos viena prie kitos, galiausiai sudaro... sakysime, Mnul: tada bendra j gravitacija bus tokia stipri, kad gals judinti vandenynus ir lemti ms planetoje vykstanius potvynius ir atoslgius. Tria nesivaizdavo, kur lenkia Ketrina, taiau klausytis buvo domu. Dabar suformuluokime hipotez, pasil Ketrina, paleisdama i ran kos smiltel. Kas bt, jei a jums pasakyiau, jog mintys... bet kuri, net men kiausia, idja, atsirandanti smegenyse... i ties turi mas? Jei pasakyiau, kad mintys yra objektai, imatuojami vienetai, ir j mas taip pat imatuojama? ino ma, ji neapsakomai maa, taiau vis dlto tai mas. Kokias padarytumte ivadas? Hipotetikai? Na, akivaizdi ivada bt tokia... jei mintys turi mas, tai jas veikia gravitacija ir jos gali traukti prie savs objektus. Ketrina nusiypsojo. aunu. Dabar enkime dar vien ingsn. Kas nutiks, jei labai daug moni susikaups tai paiai miniai? Visi tos minties pasikartojimai susilies visum, jos bendroji mas ims didti. Taigi augs ir gravitacija. Aiku. Tai reikia... kad jei pakankamai daug moni prads m styti apie t pat, tada ios minties gravitacijos jga taps juntama... ir virs realia jga. Ket rina mirkteljo. Kurios poveik bus galima im atuoti m s fizinje tikrovje.

19 skyrius Direktor Inouj ato stovjo sukryiavusi ant krtins


rankas, smeigusi

Lengdon skeptik vilgsn ir m st apie tai, k i jo igirdo. Jis sak, kad nori atverti senovinius vartus? Kaip manote, k man daryti su tokia informacija, profesoriau? Lengdonas vos vos gteljo peiais. Jis vl pajuto blogum ir stengsi ne beirti nukirst draugo rank. Jis man btent taip pasak. Senovinius vartus... paslptus ia, iame pas tate. A jam atsakiau, kad nieko neinau apie jokius vartus.

Tai kodl tada jis mano, kad;s galite juos surasti? Akivaizdu, jog tai beprotis. Jis pasak, kad keli parodys Piteris. Leng donas pavelg styrani virun Piterio rank ir vl pasibjaurjo jo pagrobjo sadistikais odi aidimais. Keli parodys Piteris. Lengdonas jau nusek akimis krypt, kuri rod pirtas vir galv stksantis kupolas. Vartai? Viruje? Be protyb. Man skambins mogus, pasak Lengdonas ato, vienintelis ino jo, kad a vakar atvykstu Kapitolij, todl tas, kuris jums prane, jog iandien esu ia, ir yra jis. Silyiau... Ne js reikalas, i kur a gaunu informacij, grietesniu balsu nu trauk j ato. iuo metu man svarbiausia bendradarbiauti su iuo mogumi, o a turiu informacijos, leidianios sprsti, kad btent js galite jam duoti tai, ko jis nori. O man iuo m etu svarbiausia surasti draug, supyks atkirto Leng donas. ato giliai kvp: buvo aikiai matyti, kad jos kantryb baigiasi. Profesoriau, jei mes norime surasti pon Solomon, turim e tik vien keli pradti bendradarbiauti su vieninteliu mogumi, regis, inaniu, kur jis yra. ato pavelg laikrod. Laiko turime nedaug. Galiu jus utikrinti, kad gyvybikai svarbu kuo greiiau patenkinti io mogaus reikalavimus. Kaip? netikdamas savo ausimis paklaus Lengdonas. Surasti ir atverti senovinius vartus? Joki vart nra, direktore ato. Tas tipas pamilis. ato prijo ariau, visai arti Lengdono. Jei neprietarausite, a jums priminsiu... kad tas pamilis ryt su maniai apgavo du visai nekvailus asmenis. Ji smeig akis Lengdon, paskui dirsteljo Anderson. Dirbdamas mano darb mogus greit suinai, kad pa miim nuo genialumo skiria labai plona riba. Pasielgtume imintingai, rodyda mi iam mogui iek tiek pagarbos. Jis nukirto mogui rank! T ir norjau pasakyti. Vargu ar taip pasielgt mogus, kuris nesiekia tikslo ar kuriam nerpi rezultatas. Taiau svarbiausia, profesoriau, yra tai, kad tas tipas sitikins, jog js galite jam padti. Jis atsigabeno jus iki pat Vaingto no o tai reikia, kad turjo tam prieasi. Pasak jo, jis tik todl mano, kad a galiu atverti tuos vartus, nes jam taip pasak Piteris, paprietaravo Lengdonas. O dl ko Piteris Solomonas bt jam tai saks, jei tai bt netiesa? Neabejoju, kad Piteris nieko panaaus nesak. O jei ir sak, tai ne savo valia. Jis tikriausiai buvo apsvaigintas... arba igsdintas.

Taip. Tai vadinama tardymo kankinimais, ir jie gana veiksmingi. Tik dar viena prieastis, kodl ponas Solomonas bt saks ties. ato kalbjo kaip mogus, asmenikai susidrs su tokiais tardymo metodais. Ar jis jums pa aikino, kodl Piteris mano, kad tik js vienas galite atverti vartus? Lengdonas papurt galv. Profesoriau, jei js reputacija pelnyta, tai judu su Piteriu Solomonu domits tuo paiu paslaptimis, istorine ezoterika, misticizmu ir panaiais da lykais. Nejau Piteris n viename pokalbyje jums nra usimins apie Vaingtone egzistuojanius slaptus vartus? Lengdonas vos galjo patikti savo ausimis, kad aukta CV pareign klausia tokio dalyko. Esu tuo visikai tikras. Mudu su Piteriu ne kart esame kalbj apie labai mantrius ir slaptus dalykus, bet galite patikti, jei jis man bt pradjs pasa koti apie kur nors paslptus senovinius vartus, biau tuojau pat pasils nueiti pas gydytoj. Ypa jei pasakyt, jog tie vartai veda Senovs Slpinius. ato pakl galv. Atsipraau? Tas mogus jums tiksliai pasak, kur veda tie vartai? Taip, bet man to n nereikjo. Lengdonas mosteljo platak. Slpini ranka oficialus kvietimas eiti pro mistinius vartus ir gyti slaptas senovs inias, galing imint, vadinam Senovs Slpiniais... kitaip tariant, prarast ami imint. Tai js jau anksiau esate girdjs apie paslapt, kuri jis mano esant ia paslpt? Daugyb istorik yra apie j girdj. Tai kaip tada galite sakyti, kad vartai neegzistuoja? Nepalaikykite tai nepagarba, ponia: mes visi esame girdj apie Aminos jaunysts altin ir angrila al, taiau tai dar nereikia, kad ie dalykai egzis tuoja. J pokalb nutrauk garsiai sucypusi Andersono radijo stotel. Virininke? pasigirdo balsas i garsiakalbio. Andersonas nuseg imtuv nuo diro. Andersonas klauso. Pone, mes baigme apiekoti teritorij. Neradome n vieno mogaus, atitinkanio apibdinim. Kokie bus tolesni nurodymai? Andersonas skubiai vilgteljo ato, tikdamasis igirsti priekait, taiau direktorei ato, atrodo, tai nerpjo. Andersonas pasitrauk toliau nuo jos ir Lengdono, kak negarsiai kalbdamas radijo stotel. ato nenuleido aki nuo Lengdono.

Tai js sakote, kad ta paslaptis, anot jo, paslpta Vaingtone... yra i galvota ? Lengdonas linkteljo galva. Tai labai senas mitas. Senovs Slpiniai yra ikikrikionikos kilms. Jiems keli tkstaniai met. Taiau mitas tebegyvuoja? Kaip ir daugyb kit, ne maiau absurdik sitikinim. Lengdonas danai primindavo savo studentam s, kad daugelyje religij esama istorij, ku rias mokslui bt sunku patvirtinti: pradedant pasakojimu apie tai, kaip Moz perskyr Raudonj jr, ir baigiant Dozefo Smito stebuklingais akiniais, su kuriais jis perra Mormon knyg i aukso lenteli, rast ukast Niujorko valstijoje. Tai, kad idja labai paplitusi, dar nerodo, kad ji teisinga. Aiku. Tai kas gi pagaliau yra tie... Senovs Slpiniai? Lengdonas garsiai ikvp. Ar turite kelet savaii laiko? Trumpai tariant, Senovs Slpiniais prasta vadinti labai seniai sukaup t slapt ini visum. Vienas i labiausiai intriguojani i ini aspekt yra tas, kad jos neva paadina jas gijusiojo ypatingas galias, snaudianias mogaus psichikoje. Pavstieji adeptai, saugoj ias inias, prisiek slpti jas nuo masi, nes laik jas pernelyg galingomis ir pavojingomis neimanliams. Kodl pavojingomis? Informacij slp dl t pai prieasi, dl kuri mes vaikams neduo dame degtuk. Gerose rankose ugnis teikia vies... bet pakliuvusi blogas gali tapti griaunama jga. ato nusim akinius ir nuvelg Lengdon. Sakykite, profesoriau, o js pats tikite, kad gali egzistuoti tokia sprogs tam a informacija? Lengdonas nesumet, k atsakyti. Senovs Slpinius jis nuo seno laik didiausiu savo akademins karjeros paradoksu. Beveik visos pasaulio mistins tradicijos buvo pagrstos idja, kad egzistuoja sudtingos inios, galinios su teikti mogui mistini, kone dievik gali: taro kortos ir I ingas leido velgti ateit, alchemija ir jos garsusis filosofinis akmuo adjo nemirtingum, Vikka imokydavo toliausiai paengusius mokinius naudotis stipriausiais burtais. Ir toki dalyk begal. Bdamas mokslininkas, Lengdonas negaljo paneigti istorini ini apie ias tradicijas kaugi dokument, artefakt ir meno krini, kuriuose i ties labai aikiai rodoma, kad senovs mons turjo slapt imint ir ja dalijosi tik alegorij, mit ir simboli pavidalu, perduodami galias tik pavstiesiems. Ta iau pats bdamas realistas ir skeptikas Lengdonas tuo netikjo.

Sakykime, a tai iriu skeptikai, atsak jis ato. Niekada nesu tikrovje mats nieko tokio, kas leist patikti, kad Senovs Slpiniai nra tiktai legenda pasikartojantis mitologinis archetipas. Man atrodo, kad jei mons galt gyti stebukling gali, tam bt rodym. O kol kas istorijoje nerasime m inint moni, turini antmogik gali. ato pakl antakius. Tai ne visai tiesa. Lengdonas dvejojo: jis suprato, kad daugelis tikinij i ties mano egzis tavus mones dievus, ir vis pirmiausia, inoma, Jz. Reikia pripainti, tar jis, yra daug isilavinusi moni, tikini, jog gali teikianti imintis tikrai egzistuoja, taiau a nesu tuo sitikins. Ar Piteris Solomonas vienas i t moni? paklaus ato, dirstel jusi stovini ant grind platak. Lengdonas negaljo prisiversti j pavelgti. Piteris kils i eimos, kurios nariai nuo seno aistringai domjosi senove ir mistika. Ar tai reikia taip"? paklaus ato. Galiu jus utikrinti, kad net jei Piteris i ties tiki Senovs Slpiniais, jis nieku gyvu netiks, kad juos galima pasiekti per kakokius Vaingtone paslptus vartus. Jis supranta simboli metaforik, o jo pagrobjas, atrodo, ne. ato linkteljo. Tai js sakote, kad ie vartai yra metafora. Na, inoma, atsak Lengdonas. Bent jau teorikai. Tai labai danai sutinkama metafora mistiniai vartai, pro kuriuos jus gyjama imintis. Var tai ir durys prasti simboliai, reikiantys persimainymo apeigas. Iekoti tikr vart bt tas pat, kaip stengtis surasti realius Dangaus vartus. ato, atrodo, apie tai susimst. Bet man panau, kad pono Solomono grobjas sitikins, jog js galite atrakinti realius vartus. Lengdonas vl garsiai ikvp. Jis daro bendr daugelio perdtai uoli tikinij klaid painioja metaforas su tikrove. Panaiai kitados elgsi alchemikai, bergdiai triu stengdamiesi paversti vin auksu, nesuprasdami, kad vino virtimas auksu tai tik metafora, i reikianti mogaus galimybi realizavim: kai tamsus, apsiblauss protas darbu paveriamas vytiniu ir skvarbiu. ato mostu parod platak. Jei tas mogus nori, kad js jam atrakintum te kakokius vartus, kodl

paprasiausiai nepasak, kur juos rasti? Kam tas dramatizmas? Kodl jis jums atsiunt tatuiruot rank? Lengdonas klaus savs to paties, ir atsakymas klausim jam kl nerim. Na, atrodo, mes susidrme su ne tik nestabilios psichikos, bet ir labai isilavinusiu mogumi. Si ranka rodo, kad jis puikiai imano ir paslaptis, ir j slaptumo kodus. O k jau kalbti apie ios sals istorij. Nesupratau. Viskas, k jis iandien padar, tobulai atitinka senovs protokolo rei kalavimus. Tradicikai Slpini ranka yra ventas kvietimas, todl jis turi bti pateiktas ventoje vietoje. ato prisimerk. Profesoriau, ia JAV Kapitolijaus Rotonda, o ne kokia nors senovs mis tikos paslapi ventykla. Ties sakant, ponia, atkirto Lengdonas, daugyb istorik su jumis nesutikt.

Tuo m etu kitoje miesto pusje Tria Dan sdjo Kube, nutvieksta vytinio plaz minio ekrano. Ji baig kurti paiekos server ir ved penkis odi junginius, kuriuos jai buvo uraiusi Ketrina. Pamatysim , kaip nieko i to neieis. Nejausdama optimizmo ji paleido paiekos server, savotikai praddama pasaulinio masto mediokl. odi junginiai nesivaizduojamu greiiu buvo lyginami su viso pasaulio tekstais... iekant visikos atitikties. Tria nesusivald nepasvarsiusi, k tai galt reikti, taiau jau buvo spjusi priprasti, kad dirbant su Solomonais danai nepavykdavo suinoti visko iki galo.

20 skyrius
vogiomis neramiai dirsteljo laikrod, kuris rod 19.58. Besiypsantis Peliuko Mikio veidas jo nepralinksmino. Reikia surasti Pite r. Mes tuiai gaitame laik. ato neilgam atsitrauk, kakam paskambino, bet netrukus gro prie Lengdono. Profesoriau, ar a jus gaiinu? Ne, ponia, atsak Lengdonas utraukdamas rankov ant laikrodio. Tiesiog a labai nerimauju dl Piterio.

Robertas Lengdonas

Suprantu, taiau utikrinu, kad Piteriui bt naudingiausia, jei js man padtum te suprasti, kaip msto jo pagrobjas. Lengdonas tuo abejojo, bet suprato nieko nepeis, kol ST direktor neigaus visos jai reikalingos informacijos. K tik, kalbjo ato, js usiminte, kad Rotonda iems Senovs Slpiniams yra kakodl venta? Taip, ponia. Paaikinkit. Lengdonas suvok, kad kalbti reikia trumpai. Kurs apie Vaingtono mis tinius simbolius jis dst vis semestr: vien iame pastate m istini uuomin tiek, kad j sraas atrodyt kone begalinis. Amerika turi slapt praeit. Kaskart, kai Lengdonas praddavo dstyti Amerikos simbologij, jo stu dentai apstulbdavo suinoj, kad tikrieji ios alies tv krj ketinimai buvo visikai kitokie, negu dabar tvirtina daugelis politik. Lemtis, kuri buvo numatyta Amerikai, nuskendo istorijoje. Protviai, kr i sostin, i pradi j pavadino Roma. Upei dav Tibro vard, pristat klasikini panteon ir ventykl, ipuot didij diev ir deivi atvaizdais Apolono, Minervos, Veneros, Sauls, Vulkano, Jupiterio. Sostins centre, kaip daugelyje didij klasikini miest, krjai pastat nenykstam paminkl senovei egiptietik obelisk. is obeliskas, auktesnis net u Kairo ar Aleksandrijos, siekia beveik 170 m etr, auktesnis u trisdeimties aukt nam ir skelbia padk bei lov pusdieviui krjui, kurio vardu vliau pavadin ta sostin. Tai buvo Vaingtonas. Ir dabar, prajus imtmeiams, nors Amerikoje Banyia atskirta nuo valstybs, valstybiniame pastate Rotondoje mirgte mirga senovs religini simboli. Rotondoje i viso daugiau kaip tuzinas skirting diev daugiau negu tikrajame Panteone Romoje. inoma, Romos Panteonas 609 m. paverstas krikioniku... taiau iam panteonui nieko panaaus neatsitiko: jo tikrosios istorins detals iki iol kriste krito akis. Kaip js veikiausiai inote, prakalbo Lengdonas, Rotonda buvo su projektuota vienos i labiausiai gerbiam Romos mistini ventykl pavyzdiu. Tai Vestos ventykla. Ar ta, kurioje buvo vestals? Atrodo, ato buvo sunku patikti, kad Romoje ventj ugn sergjusios mergels galt turti k nors bendra su Ka pitolijumi. Vestos ventykla Romoje, kalbjo Lengdonas, buvo apskrita, su

specialia skyle grindyse, pro kuri ventj iminties ugn galjo kurstyti ypatin gai seserijai priklausanios mergels: jos privaljo priirti, kad ugnis niekada neugest. ato gteljo peiais. Rotonda apskrita, bet grindyse nematau jokios skyls. Ne, dabar jos nebra, bet daugel m et ios sals centre, btent toje vie toje, kur dabar stovi Piterio ranka, buvo didel anga. Lengdonas m ostu paro d grindis. Ties sakant, grindyse iki iol m atyti yms aptvaro, saugojusio mones, kad j nekrist. K? paklaus ato, atidiai apirindama grindis. A nieko pa naaus nesu girdjusi. Atrodo, jis teisus. Andersonas parod ratu idstytas ymes ten, kur anksiau bta aptvaro stulpeli. Esu jas ir anksiau pastebjs, bet nesu vokiau, kam jos reikalingos. Ir ne tu vienas, paman Lengdonas, sivaizduodamas, kaip kasdien tks taniai moni, tarp j garss statym leidjai, ingsniuoja per pat Rotondos centr n nesivaizduodami, kad kadaise bt krit tiesiai Kapitolijaus rs po Rotondos grindimis. Galiausiai, toliau pasakojo Lengdonas, skyl grindyse udeng, bet Rotondos lankytojai dar ilgai galjo pavelgti emyn, apaioje degani ugn. ato atsigr. Ugn? JAV Kapitolijuje? Tiksliau, didiul degl aminj ugn, degusi rsyje, tiesiai po ms kojomis. Ji buvo matoma pro grind skyl, taigi i sal buvo iuolaikika Vestos ventykla. Pastatas net turjo sav vestal valstybs tarnautoj, vadinam Rsio sergtoju, kuriam pavyko isaugoti ugn penkiasdeimt met, kol galiau siai j ugesino politins bei religins rietenos ir gaisro pavojus. Ir Andersonas, ir ato atrod nusteb. Apie tai, kad kitados ia deg ugnis, dabar primin tik keturak kompaso vaigd, m ryta rsio grindyse auktu emiau ir simbolizuojanti Amerikos aminj ugn, kadaise skleidusi viesos spindulius visas keturias Naujojo pa saulio alis. Taigi, profesoriau, tar ato, js tvirtinate, kad mogus, kuris ia paliko Piterio rank, inojo visa tai? Be abejo. Ir dar kur kas daugiau. i sal pilnutl simboli, ireikiani tikjim Senovs Slpiniais. Slapta imintis, itar ato, neslpdama sarkazmo. inios, kurios suteikia monms dievik gali?

Taip, ponia. Tai sunkiai suderinama su krikionikomis ios alies tradicijomis. Atrodyt, kad taip, bet tai tiesa. Toks mogaus virtimas dievu vadina mas apoteoze. Nenumanau, ar js tai inote, ar ne, bet is motyvas mogaus virtimas dievu yra viso Rotondos simbolizmo pamatas. Apoteoz? Andersonas staiga atsisuko, tarsi kak prisimins. Taip. Andersonas ia dirba. Jis turi inoti. Tiksliai iverstas odis apoteoz" reikia dievik atsimainym", tai yra mogaus virtim dievu. Tai senovs graik kalbos odiai: apo tapti", theos dievas". Andersonas atrod apstulbs. Apoteoz" reikia tapim dievu"? Neinojau. A kako neinau? grietai paklaus ato. Ponia, atsak Lengdonas, didiausias paveikslas iame pastate vadinasi Vaingtono apoteoz". Jame kuo aikiausiai vaizduojamas Dordo Vaingtono tapimas dievu. ato veide buvo m atyti abejon. Nieko panaaus gyvenime nesu maiusi. Ties sakant, esu tikras, kad matte. Lengdonas smiliumi parod tie siai vir. Jis tiesiai jums vir galvos.

2 1 skyrius Vaingtono apoteoz"


433 kvadratini m etr ploto fresk, kuria i puotas Kapitolijaus Rotondos skliautas 1865 m. baig tapyti Konstantinas Brumidis. Brumidis, dar vadinamas Kapitolijaus Mikelandelu, Kapitolijaus Roton d pavert sava lygiai taip pat, kaip Mikelandelas Siksto koplyi: nutaps fresk ant didiausio paviriaus, sals lub. Brumidis, kaip ir Mikelandelas, geriausius darbus sukr Vatikane. Taiau 1852 m. Brumidis emigravo Ameri k, ikeits didiausi Dievo banyi nauj ventov, JAV Kapitolij, kuriame suspindo jo meistrikumo pavyzdiai pradedant trompe Yoeil puotais Brumidio koridoriais ir baigiant viceprezidento kabineto lub frizu. Taiau dauguma istorik Brumidio edevru laiko milinik paveiksl, puoiant Kapitolijaus Rotondos lubas. Robertas Lengdonas uverts galv irjo didiul, visas lubas dengian i fresk. iaip jis mgdavo grtis student, susidrusi su keista freskos vaiz-

dinija, sutrikimu, bet dabar tiesiog jautsi pakliuvs komar, kurio niekaip nesisek perprasti. Direktor ato stovjo greta, rmusi rankas klubus, ir susiraukusi iri njo auktas lubas. Lengdonas pajuto, kad j uvald tas pats jausmas, kaip dau gel moni, pirm kart stabteljusi atidiai apirti svarbiausi valstybs paveiksl. Visikas sutrikimas. Ne tu viena, paman Lengdonas. Daugelis moni pripaino, kad kuo ilgiau jie iri Vaingtono apoteoz", tuo keistesn ji atrodo. tai ia, centre, Dordas Vaingtonas, pasak Lengdonas, pirtu rodydamas 55 m etr aukio kupol. Kaip m atote, jis apsirengs baltais dra buiais, lydimas trylikos mergeli, lipa ant debesies, ikilusio virum mirtingj. Tai ir yra jo apoteozs akimirka... jo tapimas dievu. ato ir Andersonas nieko neatsak. Netoliese, toliau kalbjo Lengdonas, m atote keist anachronistik figr rinkin: tai senovs dievai apdovanoja ms protvius ypatinga i mintimi. tai Minerva, kvepianti techninio sumanumo didiesiems ms irad jams Benui Franklinui, Robertui Fultonui, Semiueliui Morzei. Lengdonas parod juos visus paeiliui. Ana ten Vulkanas padeda pagaminti garo varikl. Greta jo Neptnas rodo, kaip tiesti transatlantin kabel. Toliau Cerera, grd ir akn deiv, i kurios vardo kils amerikietik javaini pavadinimas ce real; ji sdi ant Makormiko pjaunamosios, ems kio iradimo, dl kurio i alis tapo maisto gamybos lydere. Paveiksle visikai atvirai vaizduojama, kaip ms protviai gauna i diev didi imint. Jis nuleido galv ir vl pavelg ato. inios yra jga, o tinkamos inios leidia mogui atlikti stebuklingus, kone dievikus darbus. ato irgi nuleido akis Lengdon ir pasitryn sprand. Nutiesti telefono kabel dar anaiptol nereikia, kad tapai dievu. Gal iuolaikiniam mogui ir nereikia, atsak Lengdonas. Bet jei Dordas Vaingtonas bt inojs, kad mes gysime gali kalbtis vieni su kitais per vandenyn, skraidyti garso greiiu ir nusileisime Mnulyje, jis tikrai bt pamans, kad tapome dievais ir pajgiame daryti stebuklus. Jis pa tyljo. Kaip sak futuristas Arturas Klarkas: Visos pakankamai paangios technologijos neatskiriamos nuo magijos." ato, rimtai susimsiusi, papt lpas. Ji dirsteljo platak, paskui vilgsniu nusek kryptimi, kuria rod itiestas smilius tiesiai kupol. Profesoriau, jums pasak: Piteris parodys keli." Teisingai? Taip, ponia, bet...

Virininke, kreipsi Sato, nusisukdama nuo Lengdono, ar galtu me i ariau apirti paveiksl? Andersonas linkteljo. Kupolo vidinje pusje yra apvalgos takelis. Lengdonas pavelg labai labai auktai, tiesiai po paveikslu matomus siau rus turklus, ir pajuto, kaip visas jo knas pastiro. Ten nra ko eiti. Jis jau kart jo tuo retai lankomu apvalgos takeliu, pakviestas JAV se natoriaus ir jo monos, ir tada vos neprarado smons nuo aukio ir siauro pavojingo takelio. Nra ko? valdingai paklaus ato. Profesoriau, mes susidrme su mogumi, tikiniu, jog ioje patalpoje yra senoviniai vartai, galintys j paversti dievu; lubose matome fresk, simbolikai vaizduojani mogaus tapim dievu, o ant grind randame rank, rodani tiesiai paveiksl. Man atrodo, viskas mus ragina velgti auktyn. Ties sakant, siterp Andersonas, mets vilgsn virun, nedaug kas t ino, bet kupole yra vienas atuonkampis fragmentas, kuris i ties atsi daro panaiai kaip vartai, pro j galima pairti ir... Luktelkite, papra Lengdonas, js iklydote i kelio. Vartai, kuri ieko is mogus, yra menami tai jimas, kuris tikrovje neegzistuoja. Sakydamas Piteris parodys keli", jis kalba metaforomis. is gestas, kur rodo ranka vir ikeltas ir nyktys, ir smilius yra gerai inomas Senovs Slpi ni simbolis, j galima rasti viso pasaulio senojo meno kriniuose. T pat gest matome trijuose garsiausiuose ukoduotuose Leonardo da Vinio paveiksluo se Paskutin vakarien", Imini pagarbinimas" ir v. Jonas Kriktyto jas". Tai mogaus mistinio ryio su Dievu simbolis. Kaip viruje, taip ir apaioje. Keisti pamilio pasakyti odiai dabar pradjo rodytis prasmingesni. A jo niekad nesu maiusi, pareik ato. Tai pairk sporto laidas, paman Lengdonas, kuris labai mgo stebti, kaip profesionals sportininkai, peln tak arba mu vart, ikelia rankas vir dkodami Dievui. Kain, kiek i j suvok, jog tsia ikikrikionik mistin tra dicij ir atiduoda pagarb auktesnei jgai, trum pam pavertusiai juos dievais, gebaniais daryti stebuklus. Jei jums tai pads, pasak Lengdonas, pridursiu, kad Piterio pla taka yra ne pirma tokio gesto iraika ioje Rotondoje. ato nuvelg j tarsi beprot. Praau? paklaus ji. Lengdonas m ostu parod jos delninuk.

veskite Google paiek odius Dordas Vaingtonas Dzeusas". ato, atrodo, suabejojo, taiau paklaus. Andersonas prislinko prie jos ir atidiai siirjo per pet. Lengdonas pasak: Kadaise ios Rotondos centre stovjo didiul pusnuogio Dordo Va ingtono skulptra... kurioje jis buvo pavaizduotas kaip dievas. Sdjo lygiai tokia pat poza, kaip Dzeusas Panteone, apnuoginta krtine, kairje rankoje laik kalavij, dein ranka pakelta, nyktys ir smilius nukreipti vir. ato tikriausiai rado internete skulptros nuotrauk, nes Andersonas su krstas neatitrauk aki nuo jos delninuko. Klausykite, tai tikrai Dordas Vaingtonas? Taip, atsak Lengdonas. Pavaizduotas kaip Dzeusas. Pavelkite jo rank, tar Andersonas, tebeirdamas ato per pet. Jo dein ranka lygiai tokia pat, kaip pono Solomono. A juk sakiau, paman Lengdonas, kad Piterio plataka yra ne pirma tokio gesto iraika ioje salje. Kai Rotondoje buvo atidengta Horeiijo Grinou sukurta nuogo Dordo Vaingtono skulptra, daug kas juokavo, kad Vaingtonas tik riausiai tiesia rank vir, i paskutinij stengdamasis susirasti kokius nors drabuius. Taiau pasikeitus Amerikos religiniams idealams paaipi kritika virto ginais, ir galiausiai skulptra buvo perkelta i sals ryt puss sodo pair. Dabar ji saugoma Smitsono nacionaliniame Amerikos istorijos muziejuje, ir j ten matantieji n netaria, kad tai vienas i paskutini sait su laikais, kai alies tvas ir krjas tarsi dievas viepatavo JAV Kapitolijuje... nelyginant Dzeusas Panteone. ato m rinkti telefono num er savo delninuke, turbt nusprendusi, jog atjo tinkamas laikas patikrinti darbuotojus. K radote? Ji kantriai iklaus. Aiku... Dirsteljo tiesiai Lengdon, paskui Piterio rank. Neabejojate? dar paklaus. Gerai, ai. Baigusi pokalb vl atsisuko Lengdon. Mano darbuotojai atliko ty rimus ir patvirtino visk, k js sakte apie vadinamj Slpini rank, bei kit informacij: penkis enklus ant pirt galiuk vaigd, saul, rakt, karn ir ibint, taip pat ir tai, kad i ranka senovje buvo laikoma kvietimu gyti slapt imint. Diaugiuosi, atsak Lengdonas. Nra kuo, trum pai atr ji. Dabar mes, atrodo, atsidrme akla gatvyje ir jame bsime, kol nepapasakosite to, k vis dar slepiate. Ponia? ato eng prie jo.

Ratas usidar, profesoriau. Js man nepasakte nieko, ko nebiau su inojusi i savo darbuotoj. Todl klausiu js dar kart. Kodl jus vakar ia pakviet? Kuo js toks ypatingas? K inote tik js vienas? Apie tai mes jau kalbjome, atr Lengdonas. Nesivaizduoju, kodl itas tipas mano, kad a ivis k nors inau! Lengdonui buvo bekylanti pagunda paklausti, i kur, po velni, ato su inojo, kad jis vakar yra Kapitolijuje, taiau apie tai jie jau irgi buvo kalbj. ato nepasakys. Jei inoiau, koks yra kitas ingsnis, tar jis, a jums pasakyiau. Bet a neinau. Tradicikai Slpini rank mokytojas itiesia mokiniui. Paskui, neilgai trukus, jam duodami nurodymai... kaip patekti ventykl, kuo vardu bsimas mokytojas odiu, kas nors! Bet itas tipas mums paliko tik penkias tatuiruotes! Vargu ar tai... staiga Lengdonas nutilo. ato smeig j akis. Kas atsitiko? Lengdono vilgsnis nuslydo rank. Penkios tatuiruots. Staiga jis suvok, kad galbt pasak ne vis ties. Profesoriau? neatlyo ato. Lengdonas ltai prijo prie pasibjaurtino daikto. Piteris parodys keli. Anksiau m an buvo atjusi mintis, kad galbt tas mogus paliko Piterio delne sugniaut kok nors objekt emlap, laik, nurodymus. Nepaliko, atsak Andersonas. Pats matote, ie trys pirtai nelabai kietai sugniauti. Js teisus, sutiko Lengdonas. Bet m an atrodo... Jis pritp, stengdamasis irti pirt pridengt Piterio deln. Gal jis ra ne ant po pieriaus. Tatuiruot? paklaus Andersonas. Lengdonas linkteljo. Ar m atote k nors ant delno? paklaus ato. Lengdonas dar emiau pritp, stengdamasis atidiai apirti nelabai smarkiai sugniautus pirtus. Tokiu kampu nieko nematyti. A negaliu... Ak, dl Dievo meils, itar ato prieidama ariau. Atgniaukite t prakeikt rank! Andersonas eng prieais j. Ponia! Negalima jos liesti, kol neatvyko teismo medicinos... Man reikia informacijos, atsak ato prasibraudama pro j. Ji atsit p, nustum dam a Lengdon nuo rankos.

Lengdonas atsities ir irjo netikdamas savo akimis, kaip ato isitrau k i kiens raikl ir atsargiai pakio j po trimis sugniautais pirtais. Tada vien po kito juos ities, kol ranka atsigniau ir pasimat delnas. Ji pakl akis Lengdon, veide nuvito ypsenl. Ir vl atspjote, profesoriau.

22 skyrius Neramiai ingsniuodama po bibliotek, Ketrina Solomon atitrauk cha lato rankov ir pavelg laikrod. Ji buvo ne i t moter, kurios pratusios lauk ti, bet iuo m etu jautsi taip, tarsi visas pasaulis bt sustojs. Reikjo laukti Trios paiekos serverio rezultat, laukti inios i brolio, be to, ji dar lauk vis i nerami situacij suklusio mogaus skambuio. Jau geriau jis nebt man pasaks, paman ji. iaip Ketrina vengdavo nauj paini, taiau is mogus, kur ji pirm kart pamat iandien popiet, vos per kelias minutes peln jos pasitikjim. Visik. Jis paskambino po piet, kai Ketrina buvo namuose ir, kaip visada sekma dieni popietmis, su malonumu skait per savait susikaupusius mokslinius urnalus. Ponia Solomon? tar neprastai beknis balsas. A esu daktaras Kristoferis Abadonas. Ar galiau su jumis pasikalbti apie js brol? Atsipraau, kas js toks? paklaus ji. Ir kaip gavote mano privataus mobiliojo telefono numer? Daktaras Kristoferis Abadonas. Ketrinai is vardas nebuvo pastamas. Vyrikis atsikrenkt, tarsi pokalbis k tik bt pasidars nesmagus. Atsipraau, ponia Solomon. Maniau, brolis jums bus apie mane papa sakojs. A jo gydytojas. Js mobiliojo telefono numeris raytas ligos istorijoje kaip mogaus, kuriam reikt skambinti esant skubiam reikalui. Ketrinos irdis sustojo. Skubiam reikalui? Kas nors atsitiko? Ne... manau, kad ne, atsak vyrikis. Js brolis ryt neatvyko sutart susitikim, ir a negaliu jam prisiskambinti n vienu i turim numeri. Jis visada spja, jei negali atvykti, todl a iek tiek nerimauju. Nelabai norjau jums skambinti, bet... Ne, ne, viskas gerai, suprantu js nerim. Ketrina tebesisteng pri siminti gydytojo vard. Paskutin kart kalbjau su broliu vakar ryt, bet jis

tikriausiai tiesiog pamiro jungti telefon. Neseniai Ketrina jam buvo dova nojusi nauj iPhone, ir jis dar nebuvo spjs gerai imokti juo naudotis. Sakote, esate jo gydytojas? paklaus ji. Nejau Piteris kuo nors serga ir slepia tai nuo mans? Stojo nejauki pauz. Labai atsipraau, a k tik supratau, kad paskambins jums padariau didiul profesin klaid. Js brolis man sak, kad js inote apie jo apsilanky mus pas mane, bet dabar matau, jog tai netiesa. Mano brolis pamelavo itam gydytojui? Ketrinos nerimas spariai augo. Ar jis serga? Atsipraau, ponia Solomon, gydytojo ir paciento santyki konfidencialu mas neleidia man su jumis kalbti apie js brolio bkl, a jau ir taip per daug pasakiau pripains, kad jis mano pacientas. Dabar baigsiu pokalb, bet jei ian dien jis jums paskambins, malonkite perduoti, kad paskambint ir man tada inoiau, kad jam nieko neatsitiko. Palaukite! kteljo Ketrina. Labai praau pasakyti, kas yra mano broliui. Daktaras Abadonas garsiai ikvp, aikiai apgaildamas padaryt klaid. Ponia Solomon, a girdiu, kad js sunerimote, ir js nekaltinu. Esu tikras, js broliui viskas gerai. Tik vakar jis pas mane buvo. Vakar? O iandien turjo vl ateiti? Man atrodo, tai kakas skubaus. Vyrikis atsiduso. Gal vis dlto dar truput palaukime, o tada galsime... A tuojau pat atvaiuoju js kabinet, tar Ketrina eidama prie dur. Koks js adresas? Tyla. Daktare Kristoferi Abadonai? paauk Ketrina. A lengvai susi rasiau js adres, bet js man j galite pasakyti pats. Kad ir kaip ten bt, a atvaiuoju. Daktaras patyljo. Jei a su jumis susitiksiu, ponia Solomon, ar galiu prayti nieko apie tai nesakyti broliui, kol negausiu progos jam paaikinti savo poelg? Gerai. Ai. Mano kabinetas yra Kaloramos auktumose. Jis pasak adres. Po dvideimties minui Ketrina jau vaiavo ikilniomis Kaloramos auk tum gatvmis. Ji paskambino visais brolio telefon numeriais, n vienas neat sak. Nejuto ypatingo susirpinimo, kur dingo brolis, taiau inia, jog jis slapta lankosi pas gydytoj... kl nerim.

Galiausiai radusi reikiam adres, Ketrina sutrikusi sistebeilijo pastat. ia gydytojo kabinetas? Pramatnus prieais stovintis dvaras buvo apjuostas kaltins geleies ap saugine tvora su rengtomis elektroninmis stebjimo kameromis, aplink alia vo velios pievels. Jai sultinus automobil, kad pasitikrint adres, viena i kamer ltai pasisuko jos pus, o vartai pamau atsivr. Ketrina atsargiai pa suko vaiavimo taku ir pastat automobil greta eiems automobiliams skirto garao ir limuzino. Kokios srities itas gydytojas? Jai ilipus i automobilio, atsivr paradins namo durys ir ant laipteli pa sirod elegantikas siluetas. Vyrikis buvo ivaizdus, labai auktas ir jaunesnis, negu ji tikjosi. Taiau jis atrod subtilus ir puikiai iaukltas kaip gerokai vyres nis mogus. Apsirengs nepriekaitingai tam siu kostiumu, su kaklaraiiu, vels viess plaukai tvarkingai suukuoti. Ponia Solomon, a daktaras Kristoferis Abadonas, tar jis balsu, pri menaniu nibdes. Padav jai rank ji buvo glotni, rpestingai priirta. Ketrina Solomon, pasisak ji, stengdamasi nespoksoti jo od, kuri irgi atrod neprastai glotni bei degusi. Ar tai maskuojamasis kremas? engusi puikiai apstatyt namo vestibiul, Ketrina pajuto augant neri m. Fone negarsiai grojo klasikin muzika, ore tvyrojo tarsi kakieno deginam smilkal aromatas. Kaip grau, itar ji, nors a tikjausi, kad bus panaiau... darbo viet. Man pasisek galiu dirbti namie. Vyras ved j svetain, kur idinyje spragsjo ugnis. sitaisykite patogiai. K tik uplikiau arbatos. Einu, atneiu, tada pakalbsime. Jis nuingsniavo virtuvs pusn ir dingo. Ketrina Solomon nesisdo. Moterika nuojauta buvo galingas instinktas, kuriuo ji imoko pasikliauti, o iuose namuose jai knu bgiojo iurpuliukai. N vienas daiktas ia neprimin jokio kada nors m atyto gydytojo kabineto. Seno viniais baldais apstatyto kambario sienos buvo nukabintos klasikiniais meno kriniais, daugiausia paveikslais keistomis mitologinmis temomis. Ji stabteljo prie didelio paveikslo, vaizduojanio tris gracijas, kuri nuogi knai buvo nuta pyti spdingomis rykiomis spalvomis. Tai Maiklo Parkso paveikslo originalas. Daktaras Abadonas be sp jimo pasirod greta, neinas padklu su garuojania arbata. Pamaniau, kad galtume atsissti prie ugnies? Jis nuved j svetain ir pasil atsissti. Nra reikalo jaudintis. A nesijaudinu, gerokai per greitai atsak Ketrina.

Jis drsinamai nusiypsojo. Ties sakant, mano toks darbas suprasti, kada mons jaudinasi. Atsipraau? A psichiatras, ponia Solomon. Tokia mano profesija. Jau beveik metus js brolis lankosi pas mane. A jo psichoterapeutas. Ketrina tik irjo j ipltusi akis. Mano brolis lankosi pas psichoterapeut? Pacientai danai niekam nesako apie terapij, tar vyras. A pa dariau klaid jums paskambins, nors turiu pasiteisinim atrodo, js brolis mane suklaidino. A... a n nesivaizdavau. Atsipraau, jei priveriau jus jaudintis, regimai sutriks tar jis. Kai susitikome, pastebjau, kad js apirinjate mano veid taip, a naudoju maskuojamj krem. Jis tarsi gdydamasis paliet savo skruost. Turiu odos lig, kuri esu links slpti. iaip mano makiau pasirpina mona, bet iandien jos nra, teko pasikliauti savo negrabiomis rankomis. Ketrina linkteljo galva, i sutrikimo neinodama, k sakyti. O ie puiks plaukai... jis paliet velius viesius karius. Perukas. Odos liga paeid ir plauk akneles, tad su plaukais teko atsisveikinti. Jis gteljo peiais. Deja, turiu vien yd tutyb. O a, atrodo, kit esu nemandagi, atsak Ketrina. Nieko panaaus. Daktaro Abadono ypsena buvo nuginkluojanti. Gal pradkime? Pirmiausia pilsiu arbatos? Juodu susdo prie ugnies, ir Abadonas pyl arbatos. Js brolis mane pratino per ms susitikimus gerti arbat. Jis sak, kad visi Solomonai mgsta arbat. eimos tradicija, atsak Ketrina. Ne, ai, be pieno. Kelias minutes juodu gurknojo arbat ir nekuiavosi visokius niekus, bet Ketrina nekantravo suinoti apie savo brol. Kodl mano brolis lanksi pas jus? paklaus ji. Ir kodl jis nieko nesak man? Tiesa, Piterio gyvenime tragedij buvo daugiau negu daugelio kit mo ni bdamas visai jaunas, jis neteko tvo, paskui per penkerius metus palai dojo vienintel savo sn ir motin. Ir vis tiek Piteris sugebdavo atsilaikyti. Daktaras Abadonas nugr arbatos. Js brolis atjo pas mane todl, kad manimi jis pasitiki. Mus sieja stipresnis ryys, negu prasti gydytojo ir paciento santykiai. Jis mosteljo netoli idinio kabant rmint dokument. I tolo atrod, kad tai diplomas, bet netrukus Ketrina pastebjo dvigalv feniks. Js masonas? Ir dar aukiausio laipsnio.

Mudu su Piteriu, jei taip galima pasakyti, esame broliai. Tikriausiai padarte k nors labai svarbaus, jei buvote pakeltas iki tris deimt treio laipsnio. Ties sakant, ne, atsak jis. Paveldjau nemaai pinig ir dosniai aukoju mason labdarai. Dabar Ketrina suprato, kodl jos brolis pasitiki iuo jaunu gydytoju. Maso nas, paveldjs daug pinig, besidomintis filantropija ir senovs mitologija? Daktaras Abadonas daug panaesnis jos brol, negu ji buvo maniusi. Kai paklausiau, kodl mano brolis atjo pas jus, patikslino ji, i ties neklausiau, kodl jis pasirinko jus. Klausimas buvo toks: kodl jam prireik psichiatro pagalbos? Daktaras Abadonas nusiypsojo. Taip, inau. Mginau mandagiai ivengti io klausimo. I ties netur iau apie tai kalbti. Jis patyljo. Nors, turiu pasakyti, niekaip nesuprantu, kodl js brolis slepia nuo js mudviej diskusijas juk jos tiesiogiai susiju sios su js moksliniais tyrimais. Mano moksliniais tyrimais? pakartojo Ketrina, imuta i vi. Mano brolis pasakoja apie mano mokslinius tyrimus? Neseniai js brolis atjo pas mane pasiklausti specialisto nuomons apie atradim, su kuriais js dirbate laboratorijoje, psichologin poveik. Ketrina vos nepaspringo arbata. Tikrai? Tai mane... stebina, vargais negalais pralemeno ji. K Piteris sau galvoja? Jis papasakojo savo psichoterapeutui apie mano darb?! J saugumo protokole buvo num atyta niekam nepasakoti apie tai, k dirba Ketrina. Negana to, konfidencialumas buvo jos brolio idja. Js, be abejo, inote, ponia Solomon, kad js broliui labai rpi, kas nu tiks, kai js moksliniai tyrimai bus paskelbti vieai. Jis velgia didelio pasauli ns filosofijos poslinkio galimyb... ir atjo pas mane aptarti bsim padarini... i psichologins perspektyvos. Aiku, atsak Ketrina; jos rankoje virpjo puodelis. Mes kalbjoms apie labai nepaprastus dalykus. Kaip pasikeis mogaus bkl, jei galiausiai bus atskleistos didiosios gyvenimo paslaptys? Kas vyks, kai tie sitikinimai, kuriuos mums utikrino tikjimas... staiga bus visikai rodyti ir virs faktais ? Arba demaskuoti ir virs mitais ? Juk galima sakyti, kad esama klausim, kuriuos geriausia palikti neatsakytus? Ketrina vos galjo patikti tuo, k girdi, taiau susitvard. Tikiuosi, neprietarausite, daktare Abadonai, bet a nenoriau apta rinti savo darbo smulkmen. Kol kas neketinu nieko vieai skelbti. Kur laik mano atradimai pabus saugiai urakinti laboratorijoje.

domu. Abadonas atsilo krsle ir susimst. Kad ir kaip ten bt, a papraiau js brolio ueiti ir iandien, nes vakar jis igyveno savotik l. Tokiais atvejais jauiausi saugiau, kai klientas... L? Ketrinos irdis m smarkiai plakti. Turite galvoje kriz? Ji negaljo sivaizduoti savo brolio palusio. Abadonas gerairdikai ities rank. Bkite gera, a matau, kad jus nulidinau. Atsipraau. Tokiomis nevyku siomis aplinkybmis, man atrodo, turite teis reikalauti atsakym klausimus. Turiu ar neturiu, atsak Ketrina, bet brolis vienintelis man liko i visos eimos. Niekas geriau u mane jo nepasta, todl jei pasakysite man, kokia velniava j itiko, gal a galsiu kuo nors padti. Mudu abu norime to pa ties kad Piteriui bt geriau. Daktaras Abadonas ilgokai tyljo, o paskui pradjo ltai linkioti galva, tarsi pripaindamas Ketrinos argumentus. Galiausiai jis prakalbo: Nepamirkite, ponia Solomon, a nutariau suteikti jums i informacij tik todl, kad tikiuosi, jog js valgos man pads suteikti pagalb js broliui. Be abejo. Abadonas palinko priek ir alknmis atsirm kelius. Ponia Solomon, pradjs bendrauti su js broliu a nuo pat pradi velgiu jame didiul kov su kalts jausmais. Niekada neveriau jo apie tai kal bti, nes jis ne to pas mane atjo. Taiau vakar dl vairi prieasi a galiausiai jo apie tai paklausiau. Abadonas smeig vilgsn Ketrinos akis. Js bro lis gana netiktai ir labai dramatikai atsivr. Jis m an papasakojo toki dalyk, koki nesitikjau igirsti... be kita ko, ir tai, kas nutiko t nakt, kai mir js motina. Ki vakar, beveik prie deimt met. Ji mir ant mano rank. Jis man papasakojo, kad js motina buvo nuudyta m ginant apiplti js namus. vid sibrov mogus, iekodamas to, k, jo manymu, slp js brolis. Teisingai. Abadono vilgsnis atrod vertinantis. Js brolis sak, kad jis nuov t mog? Taip. Abadonas pasiglost smakr. Ar atsimenate, ko sibrovlis iekojo js namuose? Ketrina deimt m et bergdiai stengsi tai pamirti. Taip, jam reikjo labai konkretaus daikto. Deja, niekas i m s nesupra tome, apie k jis kalba. Jo odiai mums taip ir liko msl.

Na, js brolis juos suprato. K? Ketrina staiga atsities. Jei tiksime tuo, k Piteris man papasakojo vakar, jis puikiausiai inojo, ko ieko sibrovlis. Taiau js brolis nenorjo atiduoti to daikto, todl apsi met nesuprats. Absurdas. Piteris jokiu bdu negaljo inoti, ko nori tas mogus. Jo rei kalavimas buvo beprasmis! domu. Daktaras Abadonas patyljo ir kai k pasiymjo bloknote. Taiau, kaip a jums minjau, Piteris m an sak tai inojs. Js brolis mano, kad jei jis bt pakluss sibrovlio reikalavimams, gal js motina dar dabar tebeb t gyva. is sprendimas yra jo kalts jausmo altinis. Ketrina papurt galv. Tai beprotyb. Abadonas susmuko krsle ir, atrodo, sunerimo. Ponia Solomon, is pokalbis buvo labai naudingas. A to ir bijojau at rodo, js brolis truput atitrko nuo tikrovs. Turiu prisipainti, jog senokai dl to bgtavau. Todl ir papraiau jo iandien ateiti. Tokie kliedesiai neretai pasitaiko, ypa esant trauminiams atsiminimams. Ketrina vl papurt galv. Piteris tikrai nekliedi, daktare Abadonai. Mielai su jumis sutikiau, bet... Bet kas? Bet pasakojimas apie an upuolim buvo tik pradia... pradia ilgos ir labai netikimos istorijos, kuri jis man papasakojo. Ketrina palinko priek. K Piteris jums papasakojo? Abadonas lidnai nusiypsojo. Ponia Solomon, leiskite js kai ko paklausti. Ar js brolis kada nors yra su jumis kalbjs apie tai, kas, jo manymu, paslpta ia, Vaingtone... arba apie savo menam vaidmen saugant didiul lob prarast senovs imint? Ketrina isiiojo. Viepatie, apie k js kalbate? Daktaras Abadonas giliai atsiduso. Tai, k dabar papasakosiu, Ketrina, gali jus sukrsti. Jis patyljo ir smeig vilgsn jos akis. Taiau bus neapsakomai naudinga, jei pasakysite man visk, k apie tai inote... bet k. Jis ities rank prie puodelio. Dar arbatos?

23 skyrius
D ar viena tatuiruot .
Lengdonas sunerims atsitp prie atgniauto Piterio delno ir apirjo sep tynis mayius simbolius, kurie buvo paslpti po sugniautais negyvais pirtais.

Panau skaiius, nustebs tar Lengdonas. Nors a j neatpastu. Pirmas skaiius romnikas, tar Andersonas. Ties sakant, nemanau, patais j Lengdonas. Nra tokio romni ko skaiiaus kaip IIIX. Jis bt raomas kitaip VII. O kiti? paklaus ato. Nesu tikras. Atrodo tarsi atuoni atuoni penki arabikais skaitmenimis. Arabikais? paklaus Andersonas. O atrodo kaip paprasti skaiiai. Ms paprasti skaiiai ir yra arabiki. Lengdonas buvo taip priprats aikinti tai savo studentams, kad tyia pareng paskait apie ankstyvj Arti mj Ryt kultr mokslinius laimjimus: vienas i j buvo ms vartojama nu meracijos sistema, kurios privalumai, palyginti su romnikja, buvo skaitmen vietos verts raas ir skaiius nulis". Be abejo, paskait Lengdonas visad baig davo priminimu, kad arab kultra dav monijai ir od al-kuhl, mgstamiausi Harvardo pirmakursi grim, dar vadinam alkoholiu. Lengdonas sutriks tyrinjo tatuiruot. A net abejoju dl to atuoni atuoni penki. Toks raymas statmenais brkneliais labai neprastas. Gal ia visai ne skaiiai. Tai kas tada? paklaus ato. Negaliu pasakyti. ita tatuiruot labiausiai primena... runas. K tai reikia? paklaus ato. Run abcls raides sudaro tik tiesios linijos. Raids, vadinamos runo mis, danai bdavo ikalamos akmenyje, nes kreives ikalti daug sunkiau. Jei ia runos, paklaus ato, tai k jos reikia? Lengdonas papurt galv. Jis iek tiek iman tik pagrindin run abcl Futark, treio imtmeio teuton ramen sistem, bet ia buvo ne Futarkas. Atvirai pasakius, a net nesu tikras, ar ia i ties runos. Reikia paklaus ti specialisto. Run abcli yra deimtys Halsings, Mankso, tungnaro su diakritiniais enklais...

Piteris Solomonas yra masonas, ar ne? Lengdonas ne i karto suprato klausim. Taip, bet k tai turi bendra? Jis pakilo ir atsistojo greta smulkuts moters. Tai js man pasakykite. K tik pareikte, kad run abcls naudotos kalti akmenyje, o a esu girdjusi, kad pirmi masonai laisvieji mrininkai buvo ir akmentaiai. Usiminiau apie tai tik dl to, kad kai liepiau savo bendra darbiams paiekoti galim ryi tarp Slpini rankos ir Piterio Solomono, jie atrado vien konkret ry. ato patyljo, tarsi nordama pabrti atradimo svarb. Masonus. Lengdonas ikvp or, valdydamasis, kad nepasakyt ato to paties, k nuolat kartodavo savo studentams: Google" paieka tai dar ne mokslinis tyri m a s iais nuolatini, vis pasaul apimani paiekos sistem veiklos laikais ga ljai pagalvoti, kad absoliuiai viskas tarpusavyje susij. Pasaulis virto vieningu painiu informacijos voratinkliu, kuris kas dien darsi vis tankesnis. Lengdonas steng neprarasti kantrybs. N kiek nesistebiu, kad js koleg paiekoje atsirado masonai. Tai labai aikus ryys tarp Piterio Solomono ir kone bet kurios ezoterins temos. Taip, sutiko ato, ir tai antra prieastis, dl kurios a stebiuosi, kad vakar js nepaminjote mason. Juk kalbate apie slaptj imint, kuri saugo keletas apviestj. Labai panau masonus, ar ne? Panau... ir Ros kryininkus, kabalistus, alumbradus bei kitas ezote rines grupes. Bet Piteris Solomonas yra masonas, be to, labai takingas masonas. Man atrodyt, jei jau pradjome kalbti apie paslaptis, pirmiausia galv ateit maso nai. Dievai, masonai mgsta paslaptis. Lengdonas igirdo jos balse nepasitikjimo gaid ir nenorjo su tuo turti nieko bendra. Jei norite k nors suinoti apie masonus, daug geriau bt pasiklausti masono. Ties sakant, atkirto ato, noriau pasiklausti mogaus, kuriuo galiu pasitikti. Lengdonui i pastaba pasirod ir neimani, ir eidi. Leiskite jums priminti, ponia, kad mason filosofija grindiama si ningumo ir doros vertybmis. Masonai vieni i patikimiausi moni, kokius jums ivis pavyks sutikti. Man yra. tek m atyti labai tikinam rodym, veriani daryti prie ing ivad.

Sulig kiekviena akimirka direktor ato Lengdonui kl vis maesn sim patij. Jis daugel m et ra apie turting masonik metaforikos ikonografijos bei simboli tradicij, todl inojo, kad masonai nuo seno yra viena i labiausiai nesuprast ir nepelnytai juodinam pasaulio organizacij. Masonai, nuolat kal tinam i visomis baisybmis nuo tono garbinimo iki smokslo vesti visame pasaulyje savo valdi, laiksi politikos niekada neatsakyti kritik ipuolius ir dl to tapo atpirkimo oiais. Nepaisant to, dar grietesniu balsu tar ato, mes ir vl atsid rme aklagatvyje, pone Lengdonai. Man atrodo, arba js kako nesuprantate... arba man nesakote. mogus, su kuriuo mes bendraujame, pasak, kad Piteris So lomonas pasirinko konkreiai jus. Ji smeig alt vilgsn Lengdon. Ma nau, laikas pratsti pokalb CV bstinje. Gal ten mums geriau seksis. Lengdonas beveik neigirdo ato grasinimo. K tik itarti jos odiai u kliud tai, kas gldjo jo atmintyje. Piteris Solomonas pasirinko jus. i pastaba, itarta tuoj po pokalbio apie masonus, sukl Lengdonui keist jausm. Jis pa velg mason ied ant Piterio pirto. iedas buvo vienas i labiausiai bran ginam Piterio daikt Solomon eimos relikvija, papuota dvigalvio fenikso spaudu, aukiausiu m istiniu m ason iminties simboliu. Auksas suspindo viesoje ir netiktai paadino prisiminim. Lengdonas staiga giliai kvp, prisimins keist Piterio pagrobjo nab des: Tai js tikrai iki iol nesupratote, ar ne? Kodl pasirinko jus? Tik dabar, vien baugi sekund, Lengdono mintys susirikiavo ir pasidar aikios. Ir ikart paaikjo, kokiam tikslui Lengdonas buvo atgabentas ia.

U deimties myli, vaiuodamas piet pusn Sjutlendo alja, Malachas ant gretimos sdyns igirdo dzgim. Tai buvo Piterio Solomono iPhone, kuris ian dien jau ne kart labai pravert. Ekrane pasirod patrauklios vidutinio amiaus moters ilgais juodais plaukais atvaizdas.
SKAMBINA KETRINA SOLOMON

Malachas nusiypsojo ir neatsak skambut. Likimas traukia mane vis ariau. i popiet jis atsiviliojo Ketrin Solomon savo namus turdamas vie nintel tiksl nusprsti, ar ji turi informacijos, kuri galt jam padti... pa vyzdiui, eimos paslapt, kuri leist Malachui atrasti tai, ko ieko. Taiau buvo aiku, kad brolis Ketrinai nepasak apie tai, k saugo jau daugel met.

Vis dlto Malachas i Ketrinos kai k suinojo. Kai k, dl koji iandien peln kelias papildomas gyvenimo valandas. Ketrina patvirtino, kad vis jos mokslini tyrim duomenys yra vienoje vietoje saugiai urakinti laboratorijoje. Privalau juos sunaikinti. Ketrinos moksliniai tyrimai netrukus atvers naujo supratimo duris, o kai tik jos bus atvertos, net per maiausi plyel ims brautis ir kiti. Neilgai trukus viskas pasikeis. Negaliu to leisti. Pasaulis turi likti toks, koks yra dabar... plduriuo jantis neimanymo tamsybse. iPhone pypteljo Ketrina paliko balso pato praneim. Malachas nutar j iklausyti. Piteri, ia vl a, Ketrinos balse buvo girdti rpestis. Kur tu? Nega liu pamirti savo pokalbio su daktaru Abadonu... ir man labai neramu. Ar viskas gerai? Praau, paskambink. A laboratorijoje." Praneimas baigsi. Malachas nusiypsojo. Geriau tegu Ketrina nerimauja ne dl brolio, o dl savs. I Sjutlendo aljos jis suko Silver Hilo plent. Maiau kaip u mylios deinje plento pusje tamsoje pastebjo nerykias, medi apsuptas SMS apybras. Pastat kompleks juos aukta spygliuot viel tvora. Saugomas pastatas? Malachas tyliai susijuok. inau, kas man atidarys jo duris.

24 skyrius
S ta iQ a S U p ra tim a S uliejo Lengdon tarsi banga. inau, kodl ia esu. Stovdamas paiame Rotondos centre, Lengdonas pajuto stipr trokim apsisukti ir leistis bgti... tolyn nuo Piterio rankos, nuo spindinio aukso iedo, nuo tari ato ir Andersono aki. Taiau stovjo kaip bestas, tvirtai spausda mas ant peties kabanio odinio kelions krepio ranken. Privalau i ia itrkti. Jis sukando dantis, atmintyje atgijo anas altas rytas prie daugel met, Kembride. Buvo eios valandos, Lengdonas jo auditorij, kaip visada ryt paplaukiojs Harvardo baseine. Perengus slenkst, j pasveikino pastamas kreidos dulki kvapas ir drgnas kartis. engs du ingsnius savo stalo pusn, staiga sustojo. Jo lauk mogus elegantikas, aristokratik bruo ponas karalikomis pilkomis akimis. Piteri? Lengdonas apstulbs sistebeilijo svei.

Piterio Solomono ypsena nuviet blausi patalp. Labas rytas, Robertai. Nustebinau tave? Jis kalbjo negarsiai, taiau balse buvo girdti valdingos gaidels. Lengdonas skubiai prijo ir paspaud draugui rank. Ir k gi grynakraujis Jeilio aristokratas veikia prieikoje stovykloje dar saulei nepatekjus? Slapta misija prieo unugar, juokdamasis atsak Solomonas. Jis mos tu parod liekn Lengdono figr. Plaukimas duoda vaisi. Tu geros formos. Tik stengiuosi, kad tu pasijaustum kuo senesnis, juokais atsiliep Lengdonas. Diaugiuosi, kad atvykai, Piteri. Kas atsitiko? Trumpam usukau verslo reikalais, atsak is, apsidairydamas tu ioje auditorijoje. Atsipraau, Robertai, kad uklupau tave taip netiktai, bet turiu vos kelias minutes. Noriu tavs kai ko paprayti... asmenikai. Paslaugos. ia tai naujiena. Lengdonas niekaip nesumet, koki paslaug paprastas koledo profesorius gali padaryti mogui, kuris turi visk. Prayk, ko tik nori, atsak patenkintas pasitaikiusia proga kuo nors atsidkoti mogui, kuris jam padar tiek daug; juo labiau kad Piterio gyvenime didiulius turtus ir skm lydjo n kiek ne maesns tragedijos. Solomonas praneko dar tyliau. Pamaniau, gal tu galtum paimti kai k pasaugoti. Lengdonas pakl dang akis. Tikiuosi, ne Herakl. Kart, Solomonui ivykus kelion, Lengdonas buvo sutiks pagloboti jo septyniasdeimt kilogram sveriant mastif Herakl. Viedamas pas Lengdon, uo veikiausiai pasiilgo savo mgstamo odinio kram tomo aislo ir eimininko kabinete atrado tinkam pakaital oda rit, ant veleninio popieriaus ranka perrayt XVII a. Biblij su iliuminacijomis. Tai buvo vienas i t atvej, kai odi blogas uo! lyg ir nepakako. inok, a vis dar iekau tau kito egzemplioriaus, atsipraomai ypso damasis atsak Solomonas. Nebesijaudink. Diaugiuosi, kad Heraklis pajuto religijos skon. Solomonas susijuok, taiau vis dar atrod isiblaks. Robertai, a atjau pas tave, nes noriu palikti tau pasaugoti vien labai verting daikt. Paveldjau j jau senokai, bet dabar pasidar nesaugu j palikti nei namie, nei darbe. Lengdonas pasijaut nesmagiai. Jei jau pats Piteris Solomonas sako, kad daiktas labai vertingas", tai jis tikriausiai vertas milijon. O k manai apie banko seif? Juk tavo eima turi puss Amerikos bank akcij?

Prasids popierizmas, reiks pasikliauti banko darbuotojais man labiau patikt patikimas draugas. Be to, inau, kad tu moki saugoti paslaptis. Solomonas kio rank kien, itrauk ma ryull ir padav j Lengdonui. Po tokios dramatikos angos Lengdonas tikjosi ko nors spdingesnio. Ryullis buvo maas, koki atuoni centimetr kratins kubelis, suvyniotas iblukus rud vyniojamj popieri ir suritas virvele. Sprendiant i ryullio svorio ir dydio, viduje turbt akmuo arba metalo luitelis. Ir viskas? Lengdo nas pavart ryull rankose ir tik dabar pastebjo, kad vienoje pusje virvel nelyginant senovinis statymo ratas prispausta senoviniu vako antspaudu. Antspaude buvo pavaizduotas dvigalvis feniksas su krtinje rtu skaiiumi 33 tradicinis aukiausio laisvj mason laipsnio simbolis. Na inai, Piteri, itar Lengdonas, slpdamas kreiv ypsenl. Tu juk mason los Didysis meistras, o ne popieius. Antspauduoti ryullius savo iedu? Solomonas dirsteljo savo auksin ied ir susijuok. Ne a antspaudavau it ryull, Robertai. Tai padar mano prosenelis. Beveik prie imt met. Lengdonas staiga kilsteljo galv. -K ? Solomonas pakl iedu papuot pirt. Jam priklaus is mason iedas. Paskui j paveldjo senelis, po jo t vas... ir galiausiai a. Lengdonas ikl ryull. Tavo prosenelis suvyniojo ryull prie imt met ir iki iol niekas nebuvo jo ivyniojs? Teisingai. Bet., kodl? Solomonas nusiypsojo. Todl, kad dar ne laikas. Lengdonas smeig j akis. Kam ne laikas? Robertai, a inau, kad tau tai pasirodys keista, bet kuo maiau inosi, tuo bus geriau. Tiesiog padk it ryull saugi viet ir bk geras, niekam ne sakyk, kad a j tau daviau. Lengdonas atidiai pavelg savo mokytojo akis, iekodamas juoko ki birktli. Solomonas buvo links dramatikus gestus, tad Lengdonas paman, kad gal ir kart jis truput persistengia. Piteri, ar tai tikrai nra gudryb priversti mane sivaizduoti, kad man

patikta senovin mason paslaptis, taip suadinti mano smalsum ir paskatinti prisidti prie js? Masonai nesistengia pritraukti nauj nari, tu juk ir pats tai inai. Be to, jau m an sakei, kad nenori prie ms prisidti. Tai buvo tiesa. Lengdonas labai gerb mason filosofij bei simbolius, ta iau apsisprend netapti pavstuoju: ordinui duoti slaptumo adai neleist jam laisvai kalbti apie masonus su studentais. Dl tos paios prieasties Sokratas kitados atsisak oficialiai dalyvauti Eleuzij misterijose. Apirindamas paslaptingj ryull ir mason antspaud, Lengdonas negaljo susilaikyti neudavs klausimo, kuris prayte prasi itariamas. Kodl negali jo patikti saugoti kuriam nors i savo broli mason? Sakykime, instinktyviai jauiau, jog jis bus saugesnis, jei nepriklausys brolijai. Ir bk geras, tegu tavs neapgaus io ryullio dydis. Jei mano tvas kal bjo ties, jame yra tai, kas gali suteikti didel gali. Jis patyljo. Savotikas talismanas. Ar jis tikrai pasak talismanas ? Talismanas pagal apibrim yra objektas, turintis magik gali. Tradicikai talismanai atnea skm, saugo nuo piktj dvasi arba padeda atlikti senovines apeigas. Piteri, bet tu juk inai, kad talismanai ijo i mados dar viduramiais, tiesa? Piteris pakaniai udjo rank Lengdonui ant peties. Robertai, a pats suprantu, kaip tau viskas atrodo. Seniai tave pastu ir inau, kad skepticizmas vienas didiausi tavo, kaip mokslininko, privalum. Bet ir didiausia silpnyb. Per gerai tave pastu, kad reikalauiau manimi pati kti... praau tik pasitikti. Todl dabar ir praau pasitikk mano odiais: tai galingas talismanas. Man sak, kad jis gali apdovanoti savo eiminink gebjimu sukurti tvark i chaoso. Lengdonui liko tik stovti isproginus akis. Tvarkos i chaoso" sukrimo idja buvo viena i didij mason aksiom. Ordo ab chao. Ir vis tiek tvirtini mas, es talismanas ivis gali suteikti koki nors gali k jau kalbti apie tvarkos sukrim i chaoso buvo gryniausias absurdas. is talismanas, toliau kalbjo Solomonas, pakliuvs netinkamas rankas, bt labai pavojingas, o a, deja, turiu pagrind manyti, jog galingi mons ksinsis j i mans pavogti. Jo akys buvo labai rimtos, Lengdonas n nebeprisimin, kada tokias mat paskutin kart. Praau tavs j truput pasaugoti. Ar galsi? T vakar Lengdonas vienas sdjo virtuvje, pasidjs ant stalo ryull, ir mgino sivaizduoti, kas galt bti jo viduje. Galiausiai nutar paaikinti vis

nutikim Piterio ekscentrikumu, urakino ryull seife, taisytame bibliotekos sienoje, ir visai j pamiro. Tai yra pamiro... iki ios dienos ryto. Telefono skambutis ir mogus, kalbjs pietini valstij akcentu. O, profesoriau, vos nepamirau, susigrieb padjjas, idsts Leng donui visas jo kelions Vaington smulkmenas. Ponas Solomonas pra dar kai ko. Taip? atsiliep Lengdonas, jau galvodamas apie paskait, kuri va kar reiks skaityti. Ponas Solomonas paliko jums ratel. Vyrikis pradjo skaityti ltai, tarsi stengdamasis iifruoti Piterio raysen. Praau paprayti Rober to... kad atvet... antspauduot ryull, kur a jam daviau prie daug met. Vyrikis stabteljo. Ar js suprantate, apie k ia kalbama? Lengdonas nustebo prisimins ryull, seniausiai gulint sieniniame seife. Ties sakant, taip. inau, ko Piteris nori. Ir galite atveti? inoma. Perduokite Piteriui, kad btinai atveiu. Nuostabu. Padjjo balse buvo girdti palengvjimas. Linkiu va kar geros paskaitos. Laimingai atskriskite. Prie ieidamas i nam, Lengdonas itrauk i seifo gilumos ryull ir si djo kelions krep. Dabar jis stovi JAV Kapitolijuje ir tikrai ino viena: Piteris Solomonas pasi baist suinojs, kad Robertas Lengdonas j trauk toki bd.

2 5 skyrius
DieVG mano, Ketrina buvo teisi. Kaip visada.
Tria Dan nustrusi irjo paiekos serverio darbo rezultatus, kurie skleidsi prieais vytinioje plazminje sienoje. Ji man, kad paieka apskritai neduos rezultat, bet pasirod, kad j jau daugiau negu deimt. Ir dar daugja. Ypa daug adantis atrod vienas variantas. Tria pasisuko bibliotekos pusn ir kteljo: Ketrina? Manau, tau bus domu tai pamatyti. Tokio paiekos serverio Tria nebuvo naudojusi jau gal por met, ir gauti rezultatai j apstulbino. Prie kelerius metus ninieko nebiau radusi. Utat dabar, atrodo, skaitmenins mediagos, kuri galima patikrinti, pasaulyje tiek padau

gjo, kad atrasti galima absoliuiai bet k. Sunku patikti vieno i reikmini odi Tria niekada nebuvo girdjusi... taiau iekykls atrado ir j. Ketrina skubomis lk pro valdymo punkto duris. K radai? Nema grupel kandidat, Tria mostu parod plazmin sien. Kiekviename i i dokument yra visi tavo urayti odi junginiai. Ketrina usikio u aus plaukus ir perirjo sra. Kad per daug nesidiaugtum, pridr Tria, spju: dauguma i dokum ent ne tie, kuri iekojai. Tai vadinamosios juodosios skyls. Pairk, kokio dydio bylos. Milinikos. Tai kompaktikai suspausti milijon elektroni ni laik archyvai, didiuliai enciklopedij rinkiniai, m et metus veikianios praneim plokts ir taip toliau. Jos tokios didels ir tokios vairios, kad jose yra visi manomi reikminiai odiai todl ios skyls traukia visas iekykles, kurios pasirodo netoliese. Ketrina parod vien pozicij srao viruje. O kaip i? Tria nusiypsojo. Ketrina ir vl j aplenk atrado vienintel srae ne didel byl. Gerai pastebta. Taip, tai kol kas vienintel galima kandidat. Ties sa kant, i byla visai maa ne daugiau kaip puslapio dydio. Atidaryk, Ketrinos balse suskambo tampa. Tria negaljo sivaizduoti vieno puslapio ilgio dokumento, kuriame tilpt visos keistos Ketrinos uraytos paiekos eiluts. Taiau kai ji spusteljusi ati dar dokument, pamat visus reikmini odi junginius... aikius kaip dien, puikiausiai matomus tekste. Ketrina, neatitraukdama aki nuo plazmins sienos, prijo artyn. is dokumentas... redaguotas? Tria linkteljo. Sveika atvykusi skaitmenini tekst pasaul. keliant dokumentus internet skaitmeniniu formatu, tapo visai prasta pirmiausia juos redaguoti". Redagavimas" tai procesas, kai serveris leidia vartotojui apiekoti vis tekst, bet parodo tik labai ma jo dal, savotikai erzindamas: perskaityti galima tik tuos gabaliukus, kurie yra abiejose pusse ar iausiai reikmini odi. Nerodant viso teksto, nereikia paisyti autori teiss statym, o vartotojas gauna intriguojani ini: serveris turi informacij, kurios iekote, bet jei norite j gauti, teks nusipirkti. Kaip matai, itar Tria, peririndama tekst su daugeliu ujuodint viet, iame dokumente yra visi tavo surayti reikmini odi junginiai.

Ketrina tyldama spoksojo piln juoduli tekst. Tria truput palauk ir vl gro puslapio vir. Kiekvien Ketrinos ura yt paiekos odi jungin pabraukt ir urayt didiosiomis raidmis gaub po du odius, esanius abipus iekomojo.

Trios galva nene, apie k raoma dokumente. Ir kas, po imts, yra tas simbolonas? Ketrina nekantriai prisiartino prie ekrano. I kur atsirado itas dokumentas? Kas j para? Tria jau pati buvo pradjusi paiek. Duok man sekund laiko. Stengiuosi nustatyti altin. Man reikia suinoti, kas tai para, tampos kupinu balsu pakartojo Ketrina. Ir btinai privalau pam atyti visa kita.

Stengiuosi, atsiliep Tria, nustebinta nekantrumo, nuskambjusio Ketrinos balse. Keista: pasirod, kad byla yra ne internete, kaip prasta, o turi skaiiais i reikt interneto protokolo numer. Negaliu isiaikinti ito siuntjo IP, tar Tria. Nerodo srities. Pa lauk. Ji udar terminalo lang. Pamginsiu atsekti pagal pdsakus. Tria vien po kitos surinko komandas, kuriomis siek atsekti visus uo lius", jungianius kompiuter, stovint valdymo punkte, su kompiuteriu, kuria me saugomas is dokumentas. Seka pdsakais, tar ji, nurodiusi vykdyti komandas. Sekimas vyksta nepaprastai greitai beveik i karto plazminje sienoje pasirod ilgas interneto tais sraas. Tria nuleido sra emiau... dar e miau... per eil m arruto parinktuv ir jungi, kuriomis jos kompiuteris pri jungtas prie... Kas ia per velnias? Jos pdsekys sustojo nepasieks dokumento serverio. Skimbteljs atsitrenk tinklo tais, kuris, uuot leids atokti, j ryte prarijo. Atrodo, mano pdsekys blokuojamas, tar Tria. Ar tai ivis manoma? Pamgink dar kart. Tria antr kart paleido pdsek ir gavo t pat rezultat. Ne-a. Aklagatvis. Tarsi dokumentas bt serveryje, kurio nemanoma susekti. Ji pavelg kelis prie pabaig esanius uolius". Taiau galiu pasakyti tai k jis yra kakur Kolumbijos apygardoje. Juokauji. Nieko nuostabaus, atsak Tria. itos paiekos serverio programos suka geografine spirale, o tai reikia, kad pirmiausia gaunami vietiniai rezultatai. Be to, viena i tavo paiekos eilui buvo Vaingtonas". O gal atlikti kas?" paiek? patar Ketrina. Gal taip suinotume, kam priklauso i sritis? Nelabai profesionalus poiris, bet mintis neprasta. Tria perjo kas?" duo m en baz ir pradjo iekoti IP, tikdamasi surasti srities pavadinim, atitinkan t paslaptinguosius skaiius. Apmaud m stelbti didjantis smalsumas. Kam priklauso is dokumentas? Kas?" rezultatas netruko pasirodyti dokumento savininko nerasta; Tria, pripaindama pralaimjim, ikl rankas auktyn. Galima pamanyti, kad itas IP adresas apskritai neegzistuoja. Negaliu gauti apie j jokios informacijos! Negali bti, kad IP neegzistuot! Mes juk k tik apirjome jame sau gom dokument! Teisyb. Taiau tas, kam dokumentas priklauso, atrodo, nenori atskleisti savo tapatybs.

Net neinau, k tau atsakyti. Sistem pdsakai, ties sakant, nra mano specializacija, ir jei nesikreipsime pagalbos kok nors programii, a daugiau nieko nesugalvosiu. Gal tu k nors pasti? Tria atsigr ir smeig virinink akis. Ketrina, a pajuokavau. Tai ne toks jau geras sumanymas. Bet mons taip daro? Eeee, na, taip... visi daro. Techniniu poiriu tai visai lengva. Pasti k nors? I programii? Tria droviai nusijuok. Maiausiai pus savo bu vusi bendradarbi. O tok, kuriuo galima pasitikti? Nejaugi ji nejuokauja? Taiau Tria mat, kad Ketrina kalba visikai rimtai. Na, taip, skubiai atsak ji. Galim paskambinti tokiam mano pas tamam. Jis buvo ms sistem saugumo specialistas tikras atsidavs kompiuterastas. Norjo mane kabinti, ir tai man nelabai patiko, bet vyrukas geras, a juo pasitikiu. Be to, laisvai samdomas. Ar jis ne plepys? Jis programiius. Aiku, kad neplepa, ko nereikia. Juk jo toks darbas. Bet a utikrinu, kad usiprays maiausiai tkstanio ali vien u tai, kad pa iur... Skambink. Jei rezultatas bus greitas, gaus dvigubai. Tria n pati nesusivok, k daryti jai nesmagiau padti Ketrinai Solo mon pasisamdyti programii... ar pasiryti paskambinti vyrukui, niekaip ne stengianiam patikti, kad apkni rudaplauk m etasistem analitike atstumia jo romantikus pasilymus. Tu tikrai nejuokauji? Skambink i bibliotekos, atsiliep Ketrina. Ten telefono numeris blokuotas. Ir, inoma, nemink mano vardo. Aiku. Tria pasuko dur link, bet stabteljo igirdusi, kaip sucyp Ketrinos iPhone. Gal tai atjo inut su informacija, kuri gavusi Ketrina atleis Tri nuo ios nemalonios uduoties? Ji palauk, kol Ketrina susirado chalato kienje iPhone ir pavelg ekran.

Pamaiusi vard, nuvitus iPhone ekrane, Ketrina Solomon pajuto palengv jim. Pagaliau.

PITERIS SOLOMONAS

Brolis atsiunt inut, tar ji, dirsteljusi Tri. Trios veide suspindo viltis. Tai gal galime pirmiausia paklausti jo... ir tik tada skambinti programiiui? Ketrina nuvelg redaguot dokument plazminje sienoje ir vl igirdo daktaro Abadono bals. Tai, kas, js brolio manymu, paslpta Kolumbijos apy gardoje... tai galima surasti. Ketrina nebesusivok, kuo tikti, o iame dokumente buvo informacijos apie netikimas idjas, kurios, regis, pastaruoju metu tapo Piteriui nepaprastai svarbios. Ketrina papurt galv. Man reikia suinoti, kas tai para ir kur tas mogus yra. Skambink. Tria surauk kakt ir pasuko dur link. Paaikins ar ne is dokumentas paslaptingus dalykus, kuriuos brolis pasa kojo daktarui Abadonui, bent vien paslapt iandien pavyko iaikinti. Galiau siai jos brolis imoko naudotis trum pj inui siuntimo funkcija iPhone, kur jam dovanojo Ketrina. Ir pranek iniasklaidai, pavymui Triai suuko Ketrina. Didysis Piteris Solomonas k tik pirm kart gyvenime pasiunt trum pj inut.

Ilgoje automobili stovjimo aiktelje, kuri nuo Smitsono muziejaus saugykl skyr gatv, Malachas stovjo alia savo limuzino m anktindamas kojas ir lauk damas telefono skambuio, kur neabejojo igirsis. Lietus liovsi, pro debesis iniro iemikas mnulis. Tas pats mnulis, kuris prie tris mnesius, per ven tinim, apviet Malach pro ventyklos mens vieslang. vakar pasaulis atrodo kitoks. Laukiant vl suurzg pilvas. Dviej dien badavimas buvo nepatogi, taiau btina pasirengim dalis. Taip buvo prasta elgtis senovje. Netrukus visi kno vargai taps nebesvarbs. Stovdamas altoje naktyje Malachas tyliai prunkteljo pamats, kad likimas gana ironikai atved j prie pat banytls. Mayt ventov stovjo si spraudusi tarp Sterlingo odontologijos kabineto ir krautuvs.
VIEPATIES LOVS BUVEIN.

Malachas siirjo lang, kuriame buvo ikabinta banyios skleidiamos doktrinos itrauka: MES TIKIME, KAD JZUS KRISTUS BUVO PRADTAS VENTO
SIOS DVASIOS, GIM I MERGELS MARIJOS, YRA KARTU IR MOGUS, IR DIEVAS.

Malachas nusiypsojo. Taip, Jzus i ties yra ir mogus, ir Dievas, taiau tam, kad taptum Dievu, nebtinas nekaltas prasidjimas. Viskas vyksta toli grau ne taip. Nakties tyl sutrikd mobiliojo telefono skambutis, nuo kurio jam pagrei tjo pulsas. kart skambjo telefonas, priklausantis paiam Malachui pigus, vienkartinis, vakar nusipirktas aparatas. Ekrane nuvits skambinaniojo var das reik, kad tai tas skambutis, kurio jis lauk. Vietinis pokalbis, paman Malachas, velgdamas pro Silver Hilo plent mnesienos nerykiai apviestus, vir medi zigzagu kylanius pastat stogus. Malachas atvert telefon. Klausau, daktaras Abadonas, tyia emesniu balsu atsiliep jis. ia Ketrina, atsak jam moters balsas. Pagaliau gavau ini nuo brolio. O, man palengvjo. Kaip jis? Dabar jis vaiuoja mano laboratorij, atsak Ketrina. Ties sa kant, pasil, kad ir js ia atvyktumte. Praau? Malachas apsimet, kad dvejoja. js... laboratorij? Atrodo, jis jumis visikai pasitiki. Niekada dar nra nieko ia pakviets. Turbt mano, kad is apsilankymas bus naudingas ms diskusijoms, bet a jauiuosi kaip sibrovlis. Jei mano brolis jus kvieia atvykti, tikrai taip nesijauskite. Be to, jis minjo turs mums abiem daug papasakoti, o a labai noriau suprasti, kas gi vyksta. Na, k gi, gerai. Kur ta js laboratorija? Smitsono muziejaus saugyklose. Ar inote, kur jos? Ne, atsak Malachas, i kitos stovjimo aiktels puss irdamas tiesiai saugykl pastatus. Taiau esu automobilyje ir turiu navigacijos siste m. Koks adresas? Silver Hilo plentas, keturi du deimt. Gerai, luktelkite. Tuoj vesiu adres. Malachas lukteljo deimt se kundi ir tar: A, gerai, atrodo, a esu ariau js, negu maniau. Navigacijos sistema sako, kad atvaiuosiu per deimt minui. Puiku. Paskambinsiu apsaugininkui ir praneiu, kad jus leist. Ai. Iki greito. Malachas sidjo kien vienkartin telefon ir pavelg SMS. Gal buvo nemandagu paiam siprayti sveius? ypsodamasis isitrauk Piterio Solomono iPhone ir pasigrjo tekstu, kur vos prie kelias minutes nusiunt Ketrinai.

Gavau tavo inutes. Viskas gerai. Daug darbo. Pamirau, kad susitariau su daktaru Abadonu. Atsipraau, kad nieko tau apie j nesakiau. Ilga pasaka. Dabar vaiuoju lab. Jei pavyks, pakviesk ir Abadon. Visikai juo pasi tikiu, turiu daug jums abiem papasakoti. Piteris

Nenuostabu, kad iPhone tuojau pat skimbteljo, atjus Ketrinos pasistai inutei.
piteri, sveikinu, pagaliau imokai sisti inutes! diau giuosi, kad tau nieko neatsitiko, kalbjau su dr. A., jis atvaiuoja lab. iki greito! k

Laikydamas rankoje Solomono iPhone, Malachas pritp greta savo li muzino ir padjo aparat ant aligatvio po priekinio rato padanga. Telefonas Malachui gerai pasitarnavo... bet dabar metas padaryti, kad niekas negalt jo atsekti. Malachas sdo prie vairo, jung varikl ir ltai pavaiavo priekin, kol i girdo ai ltanio aparato trakteljim. Malachas pastat automobil atgal aiktel ir vl siirjo tolim SMS siluet. Deimt minui. Plaiai dryksaniuose Piterio Solomono sandliuose saugoma apie trisdeimt milijon vertybi, bet Malachas vakar ia atvyko siek damas sunaikinti tik dvi, paias brangiausias. Visus Ketrinos Solomon tyrim rezultatus. Ir pai Ketrin Solomon.

26 skyrius Profesoriau Lengdonai? paauk j ato. Atrodote tarsi ivyds


vaiduokl. Js gerai jauiats? Lengdonas kilsteljo aukiau ant peties kelionkrepio ranken ir priden g j ranka, tarsi stengdamasis geriau paslpti krepyje esant kubelio pavidalo daikt. Juto, kad veidas iblyko kaip pelenai. Man tik... neramu dl Piterio. ato palenk galv ir panairavo j. Lengdon staiga persmelk tarimas, kad ato dalyvavimas io vakaro vykiuose gali bti susijs su Solomono jam patiktu saugoti ryulliu. Piteris

juk buvo spjs Lengdon: Galingi mons ksinsis j i mans pavogti. Pakliuvs netinkamas rankas, jis bt labai pavojingas. Lengdonas niekaip nesuprato, kam CV galt prireikti duts su talismanu... jis net nesivaizdavo, koks galt bti tas talismanas. Ordo ab chao? ato eng ariau, jos juodos akys vr Lengdon kiaurai. Jauiu, kad jus aplank nuvitimas? Lengdonas pajuto, kaip j ipyl prakaitas. Ne, nepasakyiau. Apie k galvojate? A tik... Lengdonas nutilo nesumanydamas, k pasakyti. Neketino prisipainti krepyje turs ryull, bet jei ato lieps j nuvesti CV bstin, ei nant krep tikrai apiekos. Ties sakant, pamelavo jis, man atjo dar viena mintis apie tuos skaiius ant Piterio rankos. ato iraika nepasikeit. Ir k? Ji dirsteljo Anderson, kuris kaip tik prijo pakalbjs su pa galiau atvykusiais teismo medicinos ekspertais. Lengdonas sunkiai nurijo seil ir atsitp prie rankos, svarstydamas, k galt apie j pasakyti. Tu juk dstytojas, Robertai improvizuok! Jis dar kart apvelg septynis maulyius simbolius, tikdamasis sulaukti kokio nors kv pimo.

Ninieko. Galvoje visikai tuia. Lengdono eidetin atm intis nirtingai nar galvoje sukaupt simboli en ciklopedij, o kol kas galv atjo tik vienas dalykas. Si mintis ov i pat pradi, bet tada atrod nelabai verta dmesio. Taiau dabar reikia isiderti laiko, kad galt visk apmstyti. Suprantate, prakalbo jis, pirmas enklas, kuris simboli specialis tui parodo, kad einama klaidingu keliu, yra mginimas interpretuoti simbolius pasinaudojus keliomis simbolinmis kalbomis. Pavyzdiui, a jums pasakiau, kad iame rae vartojami romniki ir arabiki skaitmenys, taiau tai niekam tikusi analiz, nes a pasitelkiau dvi simboli sistemas. Tas pat galioja kalbant apie romnikus skaitmenis ir runas. ato sukryiavo ant krtins rankas ir pakl antakius, tarsi ragindama kalbti toliau. Daniausiai praneimai raomi kuria nors viena kalba, ne keliomis, todl

nordamas perskaityti bet kur tekst simboli specialistas pirmiausia turi at rasti viening ir vien visam tekstui tinkam simboli sistem. Dabar js jau m atote toki sistem? Na, taip... ir ne. Analizuodamas rotacins simetrijos ambigramas Leng donas suinojo, kad esama simboli, kurie gyja skirting prasm, skaitant juos i vairi pusi. iuo atveju, suvok jis, i ties manoma perskaityti visus septynis simbolius viena kalba. Jei truput pasuktume rank, atrastume vien kalb. Kad ir kaip atrodyt keista, manipuliacij, kuri ketino atlikti Lengdonas, jau anksiau pasil Piterio pagrobjas, itars senovin herm etik priesak. Kaip viruje, taip ir apaioje. Lengdonas paiurps ities rank ir paliet medin stov, ant kurio buvo prismeigta Piterio plataka. Atsargiai pasuko j, kad itiesti Piterio pirtai rodyt tiesiai emyn. Simboliai, rayti delne, ikart pasikeit.

Skaitydami i itos puss, tar Lengdonas, gauname tikr rom nik skaii XIII trylika. Be to, kitus simbolius galima perskaityti kaip rom n abcls raides SBB. Lengdonas lauk, kad igird jo analiz klausytojai tik gtels peiais, bet Andersono veido iraika staiga pasikeit. SBB? paklaus virininkas. ato atsisuko Anderson. Jei neklystu, tai primena Kapitolijaus pastat enklinimo sistem? Andersonas regimai iblyko. Taip ir yra. ato niriai nusiiep ir linkteljo Andersonui. Virininke, praom eiti su manimi. Noriau persimesti keliais odiais be liudinink. Direktor ato nusived policijos virinink atokiau, o apstulbs Lengdo nas liko stovti vietoje. Kokia ia velniava? Ir kas tas SBB XIII?

Virininkas Andersonas klaus savs, koki dar keistybi ada is vakaras. Ant ran kos parayta SBB13? Jis negaljo patikti, kad paalinis mogus ivis bt girdjs apie SBB... o k jau kalbti apie SBB13. Panau, kad Piterio Solomono smilius juos kvieia ne eiti auktyn, kaip atrod anksiau... o rodo visikai prieing krypt.

Direktor Sato nusived Anderson tyki vietel prie bronzins Tomo Defersono statulos. Virininke, tar ji, tikiuosi, js inote, kur yra SBB Trylika? inoma. Ar inote, kas ten yra? Ne, nepatikrins neinau. Man atrodo, jau kelis deimtmeius ten nie kas nesilank. Na, dabar teks sibrauti. Andersonui nelabai patiko klausytis nurodym apie tai, k daryti jo saugo mame pastate. Ponia, gali kilti problem. Pirmiausia turiu patikrinti galiojim sra. Js inote, kad emesniuose auktuose daugiausia sikrusios staigos ir sand liai, o privaios informacijos saugumo protokolas... Js man atidarysite SBB Trylika, pertrauk j ato, arba a pa skambinsiu Saugumo tarnybai ir ikviesiu sienos griovj komand. Andersonas ilgai irjo j, paskui isitrauk radijo stotel ir pakl j prie lp. Kalba Andersonas. Man reikia atrakinti SBB. Praom ten atvykti po penki minui. Balse, kuris jam atsak, buvo aikiai girdti sutrikimas. Virininke, patvirtinkite, js tikrai pasakte SBB? Teisingai. SBB. Tuoj pat siskite ten mog. Dar man reiks ibin to. Jis sidjo radij atgal. Andersono irdis pasiutusiai plak, o ato prijo dar ariau ir prakalbo tylesniu balsu. Virininke, turim labai maai laiko, sunibdjo ji, reikia kuo grei iau patekti SBB Trylika. Taip, ponia. Man i js reikia dar kai ko. Nusikalstamo silauimo nepakaks? Andersonas suprato negals prieintis, taiau nesteng nepastebti, kad ato pasirod Rotondoje vos kelios minuts po to, kai ten buvo padta Piterio ranka, ir kad dabar ji naudojasi susiklosiusia padtimi, reikalaudama bti leista privaias JAV Kapitolijaus patalpas. Atrodo, ji stebtinai gerai suvokia io vakaro vykius: galima net sakyti, kad juos valdo. ato mosteljo kit sals gal, kur stovjo profesorius. Krepys, kuris kabo Lengdonui ant peties. Andersonas pairjo. Kas dl jo? Tikiuosi, kad Lengdonui einant pastat js darbuotojai patikrino kelionkrep?

Be abejo. Rentgenu pervieiami ir fotografuojami visi lankytoj krepiai. Man reikia nuotraukos. Noriu inoti, kas tam e krepyje. Andersonas vl pavelg kelionkrep, kur vis vakar neiojosi Lengdonas. Bet... gal bt paprasiau tiesiog paklausti jo paties? Ar mano nurodymas jums neaikus? Andersonas vl isitrauk radijo stotel ir pakartojo nurodym. ato dav Andersonui savo BlackBerry delninuko adres ir liep tuojau pat atsisti skait menin nuotraukos kopij. Andersonas nenoromis sutiko. Teismo medicinos ekspertai ketino paimti platak ir itirti j Kapitolijaus policijoje, bet ato jiems paliep gabenti j tiesiai jos vadovaujamam centrui Lenglyje. Andersonas pavargo prieintis. J k tik pervaiavo galingas maiukas japonikas garinis volas. Ir duokite man ied! kteljo ato ekspertams. Komandos vadovas i pradi lyg ir norjo ginytis, taiau greit persigalvo jo. Nutrauk aukso ied nuo Piterio pirto, djo j perregim, kaiiams skirt maiel ir padav ato. Si simet maiel varko kien ir atsigr Lengdon. Einame i ia, profesoriau. Pasiimkite daiktus. Kur einame? paklaus Lengdonas. Sekite paskui pon Anderson. Taip, paman sau Andersonas, ir nieku gyvu neatsilik. Nedaug kam pavyk davo patekti Kapitolijaus teritorij, paenklint raidmis SBB. Norint ten atsi durti, reikjo pereiti didiul maui kambarli ir siaur koridoriuk labirint, paslpt po rsiu. Kart ten pasiklydo Abraomo Linkolno jauniausias snus Te das ir vos neprauvo. Andersonas spjo, kad jei bt ato valia, panaus likimas grst ir Robertui Lengdonui.

27 skyrius
specialistas Markas Zubianis labai didiavosi gebjimu vienu m etu dirbti kelis darbus. tai ir dabar jis sdi ant futono, alia pasidjs te levizoriaus nuotolinio valdymo pultel, belaid telefon, neiojamj kompiuter, delninuk ir didel trakui duben. Viena akimi televizoriaus ekrane stebda mas be garso rodomas Redskins" rungtynes, kita kompiuterio ekran, Zubia nis per Bluetooth ausines kalbjo su moterimi, nem atyta jau beveik metus. Kas kitas, jei ne Tria Dan, paskambins vos prasidjus atkrintamosioms rung tynms?

Sistem saugumo

Buvusi bendradarb, tarsi dar kart patvirtindam a visik gyvenimo ne imanym, nusprend, kad Redskins" rungtyns tinkamiausias metas pa skambinti ir paprayti paslaugos. Trumpai nekteljusi apie gerus senus laikus ir paaimanavusi, kad pasigenda jo smoj, Tria perjo prie esms: jai reikia iaikinti paslpt IP adres, veikiausiai susiet su slaptu serveriu, esaniu Ko lumbijos apygardos teritorijoje. Serveryje ess nedidels apimties tekstinis do kumentas, kuris jai labai reikalingas... blogiausiu atveju reikalinga informacija apie tai, kieno is dokumentas. Gerai, kad man paskambinai, tik laikas netinkamas, atsak jis jai. Tada Tria apipyl j mantriomis kompiuterinmis liaupsmis, kurios i esms buvo gryna tiesa, ir Zubianis n pats nepajuto, kaip surinko savo neiojamajame kompiute ryje neprast IP adres. Atidiau pavelgs skaii, Zubianis sunerimo. Tria, itas IP keisto formato. Toks protokolas dar net nra pavieintas. Jis veikiausiai priklauso vyriausybs valgybos tarnyboms ar kariniams tikslams. Kariniams? Tria nusijuok. Patikk manim, a k tik itraukiau i io serverio redaguot dokument: jis tikrai ne karinis. Zubianis atsidar terminalo lang ir pamgino jungti pdsek. Sakai, tavo pdsekys isijung? Taip. Dukart. Ties tuo paiu uoliu. Mano irgi. Jis paleido diagnostin model. O kuo tas IP toks ypa tingas? Paleidau paiekos server, kuris susijung su ito IP paiekos taisu ir itrauk redaguot dokument. Man reikia viso dokumento. Mielai u j sumo ksiu, bet negaliu nustatyti nei kam priklauso IP, nei kaip prie jo prieiti. Zubianis surauks kakt velg savo kompiuterio monitori. Ar tau tikrai reikia? Paleidau diagnostik, ir, inai, jo ukardos kodavi mas atrodo... visai nejuokingas. U tai tau ir silo didelius pinigus. Zubianis mst. Krva pinig u tok lengv darbel. Vienas klausimas, Tria. Kam tu taip stengiesi? Tria patyljo. Darau paslaug. Tikriausiai ne bet kam. Taip, labai gerai draugei. Zubianis sukikeno ir kyteljo lieuv. A taip ir maniau. Klausyk, jau nekantriai paklaus Tria. Tai tu sugebsi iaikinti it IP? Taip ar ne?

Taip, sugebsiu. Ir, aiku, puikiai jauiu, kad tu i mans virvutes veji. Kiek utruksi? Neilgai, atsak jis, o pirtai lakst klaviais. Per kokias deimt minui turiau prasiskverbti j tinklo tais. Kai ten pateksiu ir inosiu, ko iekoti, a tau paskambinsiu. Ai. Na, o iaip kaip gyveni? Dabar laikas to klausti? Tria, dl Dievo meils, tu man paskambini prasidjus atkrintamosioms rungtynm s ir nori paplepti apie gyvenim? Tai tau reikia, kad atrasiau t IP ar ne? Ai, Markai. Tikrai ai. Lauksiu skambuio. Penkiolika minui. Zubianis baig pokalb, pasim duben su tra kuiais ir jung televizoriaus gars. Moterys.

28 skyrius
Kur jie mane veda?
Beveik bgte leisdamasis Kapitolijaus gilumas drauge su Andersonu ir ato, Lengdonas juto, kaip su kiekvienu ingsniu greiiau ima plakti irdis. Ke lion jie pradjo nuo vakarinio Rotondos portiko, nusileido marmuro laiptais, o paskui, j pro plaias duris, pasuko atgal ir eng garsi patalp, esani tiesiai po Rotonda. Kapitolijaus kripta. Oras ia atrod kiek suduss, ir Lengdon pradjo kamuoti klaustrofobija. emos kriptos lubos ir blausus apvietimas parykino keturiasdeimt stor dornini kolon, remiani viruje esanios neaprpiamos sals akmenines grindis. Ramiai, Robertai. Praom ia, pakviet Andersonas, erdvioje apskritoje patalpoje grei tai pasukdamas kair. Laim, ioje kriptoje nebuvo lavon. Utat ia stovjo kelios statulos, Ka pitolijaus modelis, o emesnje vietoje buvo saugomas medinis katafalkas, ant kurio per ikilmingas prezidento laidotuves ukeliamas karstas. Visi skubiai per bgo patalp, n nedirstelj keturak kompas, inkrustuot marmuro grindy se toje vietoje, kur kitados deg aminoji ugnis. Andersonas, atrodo, labai skubjo, o ato jo smeigusi akis savo delni-

nuko monitori. Lengdonas buvo girdjs, kad mobiliojo interneto ryys gerai veikia visuose Kapitolijaus pastato kampeliuose: jo reikjo vyriausybs nariams, kasdien imtus kart kalbantiems telefonais. striai perj kript, jie eng nerykiai apviest vestibiul ir m vingu riuoti mantriais koridoriais, vengdami aklagatvi. Koridoriukuose buvo gausy b numeriais enklint dur. Lengdonas prabgdamas valgsi juos. S154... S153... S152... Jis n nesivaizdavo, kas yra u t dur, taiau vienas dalykas dabar atrod aikus k reikia tatuiruot ant Piterio Solomono delno. Tikriausiai SBB13 numeris ant kurio nors kambario, esanio JAV Kapitolijaus pastato gelmse, dur. Kas u i dur? paklaus Lengdonas, tvirtai spausdamas prie ono kelionkrep ir stengdamasis suprasti, k bendra gali turti maytis Solomono paliktas ryullis su durimis, paenklintomis SBB13. staig kabinetai ir sandliai, atsak Andersonas. Privai staig kabinetai ir sandliai, pridr jis, vilgteljs ato. ato nepakl aki nuo delninuko. Jie atrodo visai mayiai, tar Lengdonas. Nek didesni u drabui spintas, taiau laikomi vertingiausiu nekil nojamuoju tu rtu visoje Kolumbijos apygardoje. Tai senojo Kapitolijaus centras, dviem auktais aukiau yra senieji Senato rmai. O SBB Trylika? paklaus Lengdonas. Kieno tas kabinetas? Niekieno. SBB zonoje yra privats sandliai, ir man, turiu pasakyti, sun ku suvokti, kaip... Virininke Andersonai, nutrauk j ato, vis dar nepakeldama nuo del ninuko aki. Bkite malonus, tiesiog veskite mus ten. Andersonas sukando dantis ir tyldamas nuved juos toliau per pasakik sandli ir ukabori labirint. Beveik ant kiekvienos sienos buvo krypt rodan tys enklai, kuriais mginta nustatyti konkrei staig viet ioje koridori raizgalynje. S142 S152... ST1 ST70... R l R166 & RT1 RT67... Lengdonas abejojo, ar vienas gebt surasti keli atgal. ia tikras labirintas. Jis suprato tik tiek, kad staig numeriai prasideda S arba R raidmis pagal tai, ar jie yra Senato, ar Rm pusje. Patalpos, paenklintos raidmis ST ir RT, atitinkamai buvo aukte, kur Andersonas pavadino Terasos lygmeniu. Taiau SBB dar n enklo.

Galiausiai jie prijo sunkias plienines arvuotas duris, prie kuri buvo pri tvirtintas mechanizmas, reikalaujantis elektronins jimo kortels.
L y g m u o SB

Lengdonas pajuto, kad tikslas arti. Andersonas isitrauk elektronin kortel, taiau dar dvejojo, tarsi vengda mas vykdyti ato nurodymus. Virininke, primin jam ato. Neketiname ia stovti vis nakt. Andersonas nenoriai kio kortel. arvuotos durys prasivr. Jis jas stum te ljo, ir visi eng vestibiul. U nugar spragteljusios usidar sunkios durys. Lengdonas nebt galjs pasakyti, k tikjosi pam atyti iame vestibiulyje, taiau tikrai ne t vaizd, kuris atsivr jam prie akis. Tai buvo emyn besilei diantys laiptai. Vl emyn? paklaus jis ir sustojo. Tai po kripta yra dar vienas lygmuo? Taip, atsak Andersonas. SB, arba Senato bazs, lygmuo. Lengdonas suvaitojo. Tiesiog puiku.

29 skyrius Automobilio viesos,


mediais apsodintu keliu artjanios prie Smitsono muziejaus saugykl pastat, buvo pirmosios, kurias t valand pamat apsaugi ninkas. Jis tuojau pat ijung neiojamojo televizoriaus gars ir pakio ukan dius po stalu. Kaip nelaiku. Redskins" buvo bebaigi puolim, kurio jis labai nenorjo praiopsoti. Automobilis privaiavo ariau, apsaugininkas patikrino pavard, urayt prieais guliniame bloknote. Daktaras Kristoferis Abadonas. K tik skambino Ketrina Solomon ir prane apsaugai apie netrukus at vyksiant svei. Apsaugininkas n trupuio nenutuok, kas per vienas itas daktaras, bet jis veikiausiai gerai imano savo darb, jei vainja didiuliu juodu limuzinu. Ilgas glotnus automobilis sustojo prie apsaugininko bdels, tyliai nu sileido tam sintas vairuotojo langas. Labas vakaras, pasisveikino vairuotojas nusiimdamas kepur. Tvirto sudjimo vyrukas skusta galva. Vaiuodamas klaussi per radij futbolo. At veiau daktar Kristofer Abadon pas poni Ketrin Solomon.

Apsaugininkas linkteljo. Prayiau dokument. Vairuotojas regimai nustebo. Atsipraau, bet ar ponia Solomon jums nepaskambino? Apsaugininkas vl linkteljo ir vogiomis dirsteljo televizori. Taip, bet m an vis tiek reikia lankytojo dokumento turiu j nuskenuoti ir rayti duomenis. Atsipraau, taiau tokios taisykls. Turiu patikrinti daktaro tapatybs paymjim. Joki problem. Vairuotojas pasisuko atgal ir tyliai kak pasak per pertvar, skiriani j nuo keleivio. Tuo metu apsaugininkas dar kart dirsteljo rungtynes. Redskins" puoljai buvo bebaigi itrkti i varov apsupties, ir jis norjo kuo greiiau praleisti it limuzin, kol neprasidjo domybs. Vairuotojas vl atsisuko ir ities dokument, kur tikriausiai k tik pam i u pertvaros. Apsaugininkas pam j ir greitai nuskenavo. Tai buvo Kolumbijos apy gardoje iduotas vairuotojo paymjimas, priklausantis Kristoferiui Abadonui, gyvenaniam Kaloramos auktumose. Nuotraukoje ivaizdus viesiaplaukis ponas su mlynu varku auksinmis sagomis, kaklaraiiu ir i kienls kyan ia nosinaite. Kas taip rengiasi, eidamas fotografuotis vairuotojo paymjimui? I televizoriaus pasigirdo prislopintas minios digavimas, ir apsauginin kas, vos spjs atsisukti, pamat Redskins" aidj, okiojant aiktje, pirtu rodant dang. Praiopsojau, suniurnjo apsaugininkas ir gro prie langelio. Ai, tar jis, grindamas paymjim vairuotojui. Viskas gerai. Limuzinas pajudjo, o apsaugininkas vl nusisuko televizori, tikdama sis epizodo pakartojimo.

Vairuodamas limuzin vingiuotu privaiavimo keliu, Malachas nesteng nu slpti ypsenos. Pasirod, kad patekti Piterio Solomono slapt muziej visikai lengva. Dar maloniau buvo suvokti, kad Malachas tai jau antr kart per dvi deimt keturias valandas sibrauna privai Solomono erdv. Vakar vakare jis apsilank jo namuose. Nors Piteris Solomonas turjo pramatn umiesio dvar Potomake, daugiau sia laiko jis praleisdavo mieste, savo bute virutiniame elitini Doresterio herbo" apartament aukte. Apartamentai, kaip dauguma itin turting moni gyvena mj viet, primin tvirtov. Aukta tvora. Apsaugininko bdel prie vart. Sve iai leidiami tik pagal sra. Saugoma poemin automobili stovjimo aiktel.

Malachas privaiavo ituo paiu limuzinu prie apsaugininko bdels, nuo skustos galvos nusitrauk vairuotojo uniformin kepur ir pareik: Atveiau daktar Kristofer Abadon. J kviet ponas Piteris Solomonas. Malachas itar iuos odius taip, tarsi pristatyt Jorko hercog. Apsaugininkas pervelg sra, paskui patikrino Abadono dokument. Taip, matau, kad ponas Solomonas laukia daktaro Abadono. Jis pa spaud mygtuk, ir vartai atsivr. Ponas Solomonas gyvena virutiniame aukte. Pasakykite sveiui, kad kilt paskutiniu liftu deinje pusje. Jis kelia tiesiai vir. Ai. Malachas vl usidjo kepur ir nuvaiavo. Statydamas automobil garao gilumoje patikrino, ar nem atyti stebjimo kamer. Ne. Panau, jog ia gyvena mons, kurie ne tik nevagia i automobili, bet ir nemgsta bti stebimi. Malachas pastat limuzin tamsiame kampe prie lift, nuleido pertvar, skiriani vairuotojo viet nuo keleivi salono, ir pro atsiradusi ang persliuog limuzino gal. Ten nusimet vairuotojo kepur ir usidjo viesi plauk peru k. Pasitais vark ir kaklarait, pavelg veidrod tikrindamas, ar neiterliojo maskuojamojo kremo. Malachas neketino rizikuoti n menkiausia smulkmena. Tik ne vakar. A pernelyg ilgai ito laukiau. Po keli sekundi Malachas jo privat lift. vir pakilo tyliai ir sklan diai. Durys atsidar tiesiai elegantik privataus buto vestibiul. Seimininkas jo jau lauk. Sveiki atvyk, daktare Abadonai. Malachas pavelg garsisias pilkas akis ir pajuto, kaip smarkiau m plakti irdis. Pone Solomonai, dkoju, kad sutikote mane priimti. Praau vadinti mane Piteriu. Vyrai ities vienas kitam rankas. Spausdamas eimininko rank, Malachas pamat ant jos auksin mason ied... ant tos paios rankos, kuri kitados laik pistolet, nukreipt Malach. I tolimos Malacho praeities atsklido balsas. Jei paspausi gaiduk, a tave persekiosiu aminai. Praau ueiti, pakviet Solomonas, vesdamas Malach elegantik svetain, pro kurios plaius langus buvo matyti kvap gniauianti Vaingtono panorama. Uuodiu arbat? eidamas paklaus Malachas. Solomonui tai padar spd. Mano tvai visada pasilydavo sveiams arbatos. A tsiu i tradici

j. Jis nusived Malach svetain, kur prie idinio lauk paruotas arbatos servizas. Grietinls, cukraus? Ai, gersiu juod. Solomonui ir tai padar spd. Mgstate tai, kas gryna. Jis pyl du puodelius juodosios arbatos. Sakte, kad norite su manimi aptarti labai subtil reikal, apie kur galima kal bti tik akis ak. Dkoju, kad nepagailjote laiko. Dabar mes esame broliai masonai. Mus sieja ryys. Sakykite, kuo galiu jums padti. Pirmiausia noriau padkoti u garb, kuri suteikte, kai prie kelis mnesius pripainote man trisdeim t trei laipsn. Tai man be galo svarbu. Diaugiuosi, bet praau nepamirti, kad tai buvo ne vien mano sprendi mas. Tokius dalykus balsavimu sprendia Aukiausioji taryba. Be abejo. Malachas spjo, kad Piteris Solomonas veikiausiai balsavo prie j, taiau mason organizacijoje, kaip ir visur kitur, pinigai reik gali. Savo loje gavs trisdeim t antr laipsn, Malachas mnes lukteljo ir perved kelis milijonus doleri, skirt labdarai, mason Didiosios los sskait. Kaip ir tikjosi, io nesavanaudiko ir netikto veiksmo pakako, kad netrukus sulaukt kvietimo elitin trisdeim t trei laipsn. Ir vis tiek joki paslapi nesuinojau. Nepaisant nuo ami sklindani kalb Viskas bus atskleista pasiekus trisdeim t trei laipsn" Malachas neigirdo nieko naujo, nieko, kas galt jam padti iekoti toliau. Taiau jis n nesitikjo ko nors igirsti. Glaudiausi vi din laisvj mrinink ratel sudar dar maesni rateliai... ir j nariu Malachas netaps dar ilgai, o gal ir ivis niekada. Jam tai nerpjo. ventinimas atliko savo vaidmen. Toje ventyklos menje vyko nepaprastas dalykas, suteiks Malachui valdi visiems joje buvusiesiems. Daugiau neketinu aisti pagal js taisykles. Turbt pamenate, itar Malachas gurknodamas arbat, kad prie daugel m et mes jau buvome susitik? Solomonas regimai nustebo. Tikrai? Ne, nepamenu. Tai buvo labai seniai. O mano tikras vardas nra Kristoferis Abadonas. Atsipraau. Tikriausiai senatv paveik atm int. Priminkite, kur buvome susitik? Malachas paskutin kart nusiypsojo mogui, kurio nekent labiausiai pa saulyje. Gaila, kad nepamenate. Vienu sklandiu judesiu Malachas isitrauk i kiens nedidel tais ir i

tiess rank rm j Solomonui krtin. Blyksteljo melsva viesa, sunypt elektrooko ikrova, Piteris Solomonas aikteljo i skausmo, milijono volt elektros krviui persmelkus kn. Jo akys isiplt, knas susmuko krsle. Ma lachas atsistojo, prijo prie guliniojo, laiydamasis tarsi litas, ketinantis susti sueist auk. Solomonas sunkiai gaud or. Malachas pamat aukos akyse baim ir paman: kain ar daug moni yra m at didj Piter Solomon pabgus? Malachas ilgokai pasimgavo reginiu. Nu gr gurkn arbatos, laukdamas, kol mogus atgaus kvap. Solomonas krpiojo mgindamas prabilti. Ko-kodl? galiausiai istenjo jis. O kaip tu manai? paklaus Malachas. Solomonas atrod visikai sutriks. Tau reikia... pinig? Pinig? Malachas nusikvatojo ir nugr dar arbatos. A daviau masonams kelis milijonus, tu rt m an nereikia. Ateinu ie koti iminties, o jis man silo turtus. Tai ko... tu nori? Tu saugai paslapt. vakar man j atskleisi. Solomonas i paskutinij stengsi pakelti smakr, nordamas pavelgti Malachui akis. A ne...nesuprantu. Uteks meluoti! rikteljo Malachas, prieidamas prie paralyiuotojo ir sustodamas visai arti jo. A inau, kas paslpta ia, Vaingtone. Pilkose Solomono akyse viet ikis. Visai nenumanau, apie k tu kalbi! Malachas dar nugr arbatos ir pastat puodel ant padkliuko. Tuos paius odius tu m an itarei prie deimt met, t nakt, kai mir tavo motina. Solomono akys plaiai isiplt. Tu?.. Ji galjo ir nemirti. Jei btum man atidavs tai, ko praiau... Vyresniojo mogaus veid ikreip pasibaisjimas, atpainimas... ir netik jimas. spjau tave, toliau kalbjo Malachas. Jei paspausi gaiduk, per sekiosiu tave aminai. Bet tu juk... Malachas okteljo ir dar kart tvirtai bed elektrooko prietais Solomo nui krtin. Vl blyksteljo melsva viesa, ir Solomono knas visikai suglebo.

Malachas sidjo prietais atgal kien ir ramiai baig gerti arbat. Igrs nusiluost lpas linine servetle su isiuvinta monograma ir pavelg emyn, auk. Eisim? Solomono knas nesujudjo, bet akys buvo plaiai atmerktos ir atidios. Malachas pasilenk ir sunibdjo jam aus: Nuvesiu tave ten, kur ilieka tik tiesa. Daugiau netars n odio Malachas suglam servetl ir ukimo ja Solomonui burn. Paskui usimet suglebus kn ant tvirt pei ir patrauk priva t lift. Ieidamas dar pasim nuo staliuko prie dur Solomono iPhone ir raktus. inakt tu man atskleisi visas savo paslaptis, paman Malachas. Be kita ko, ir t kodl tada palikai mane mirti.

30 skyrius
Senato bazs lygm uo.
Senato rsys. Sulig kiekvienu ingsniu emyn Robert Lengdon vis labiau kamavo klaus trofobija. Leidiantis pastato gelmes oras darsi vis trokesnis, tarsi ia nebt ventiliacijos. Sienos buvo nelygios, sumrytos i akmens luit ir gelton plyt. Direktor ato eidama kak ra delninuke. Lengdonas jaut, kad jos u darumas slepia tarimus, taiau is jausmas m darytis abipusis. ato vis dar nepasak Lengdonui, kaip ji suinojo, kad jis vakar yra ia. Nacionalinio sau gumo klausimas? Jam buvo labai sunku velgti ry tarp senovs misticizmo ir nacionalinio saugumo. Nors, ties sakant, sunku suprasti vis i situacij. Piteris Solomonas patikjo man saugoti talisman... kliedintis pamilis apgaule atviliojo mane Kapitolij ir nori, kad pasinaudojs talismanu atrakiniau mistinius vartus... galbt esanius patalpoje, paenklintoje SBB13. Nelabai aikus vaizdas. ingsniuodamas toliau Lengdonas pamgino itrinti i atm inties iurp vaizd itatuiruot Piterio platak, paverst Slpini ranka. Bjaurius vaizdus lydjo Piterio balsas: Senovs Slpiniai, Robertai, tapo daugelio mit altiniu... bet tai nereikia, kad jie patys yra igalvoti. Lengdono, profesionaliai tyrinjanio mistinius simbolius ir j istorij, intelektas nuo seno prieinosi Senovs Slpini idjai ir j adamoms apoteozs galioms. Teisyb, istorijoje ufiksuota neginijam duomen apie slapt imint,

perduodam imtmei imtmeius nuo seniausi laik ir veikiausiai kildinam i senovs Egipto mistik mokykl. ios inios vliau pasitrauk pogrind, pas kui vl ikilo aiktn Renesanso laik Europoje ir ten, kaip liudija daugelis pasa kojim, buvo patiktos irinktj mokslinink grupelei, susibrusiai pirmajame Europos intelektual centre Londono karalikojoje draugijoje, gavusioje ms ling Nematomosios kolegijos pravard. Neilgai trukus slaptajai kolegijai" jau priklaus viesiausi pasaulio pro tai Izaokas Niutonas, Fransis Beikonas, Robertas Boilis ir net Bendaminas Franklinas. iais laikais jai priklausani ms aminink" sraas ne maiau spdingas tai Einteinas, Hokingas, Boras ir Celsijus. Visi ie talentingi mokslininkai padjo mogikajam painimui engti kokybin uol, ir kai kas j pasiekimus aikino galimybmis naudotis senovs imintimi, slaptai saugoma Nematomojoje kolegijoje. Lengdonas tuo abejojo, nors sutiko, kad kolegijoje i ties buvo nemaa mistins veiklos". 1936 m. atradus slaptus Izaoko Niutono uraus, visas pasaulis apstulbo, kai juose atsiskleid begalinis aistringas Niutono dmesys senovs alchemijai ir mistikai. Tarp privai Niutono dokument rastas jo laikas Robertui Boiliui, kuriame Boilis raginamas laikytis visikos tylos" ir ninieko neatskleisti apie jiems abiem prieinamas mistines inias. J negalima atskleisti, ra Niuto nas, nepadarius pasauliui didiuls alos." Dl io keisto spjimo prasms mokslininkai tebesiginija iki iol. Profesoriau, staiga prakalbo ato, paklusi akis nuo delninuko, nors js atkakliai tvirtinate neturs supratimo, kodl iandien ia atsidrte, gal vis dlto galtumte paaikinti, koki prasm turi Piterio Solomono iedas? Galiu pamginti, sutiko Lengdonas, praddamas m styti apie kitk. Ji isitrauk i kiens maiel su iedu ir padav j Lengdonui. Papasakokite apie simbolius, kuriais papuotas iedas. Toliau eidamas tuiu koridoriumi, Lengdonas apirjo gerai pastam ied. Jo akyje buvo iraiytas dvigalvis feniksas, laikantis k ORDO AB CHAO, o ant paukio krtins skaiius 33. Dvigalvis feniksas ir skaiius trisdeim t trys yra aukiausio mason laipsnio emblema. Formaliai is prestiinis laipsnis egzistavo tik kotijos los apeigose. Taiau mason apeigos, ventinimo lygiai ir laipsniai buvo susi pyn toki sudting hierarchij, kad Lengdonas iandien nenorjo n pradti jos aikinti ato. I esms trisdeim t treias laipsnis yra ypatinga garb, skirta irinktiesiems maai aukiausi padt pasiekusi mason grupelei. Visus kitus laipsnius galima gyti, skmingai vykdius ankstesni laipsni reikalavi mus, bet perjimas trisdeimt trei laipsn yra kontroliuojamas. J galima gyti tik gavus kvietim.

Tai js inojote, kad Piteris Solomonas yra ios irinktj grupels narys? Be abejo. Naryst nra slapta. Ir jis dabar yra aukiausias j pareignas? iuo m etu taip. Piteris vadovauja Aukiausiosios tarybos trisdeimt treiam laipsniui, kuris yra Amerikos kot apeig valdomasis organas. Lengdonas mgo lankytis j bstinje ventyklos rmuose: tikras klasi cizmo edevras, simboline puoyba nenusileidiantis Roslino koplyiai kotijoje. Profesoriau, ar pastebjote, kas igraviruota ant paties iedo? odiai: Viskas bus atskleista pasiekus trisdeim t trei laipsn." Lengdonas linkteljo. Tai prasta tema inios, kuri masonai perduoda i kartos kart. Ir, man atrodo, reikia tai k: jei masonas ventinamas trisdeimt trei laipsn, jam atskleidiama ypatinga imintis? Taip, apie tai pasakojama, taiau i tikrj veikiausiai yra kitaip. Smok slo teorijos alininkai seniai kalba, kad nedidelei aukiausio laipsnio mason grupelei yra atskleidiama kakokia didinga mistin paslaptis. Spju, kad i ties viskas toli grau ne taip dramatika. Piteris Solomonas juokais ne kart buvo Lengdonui usimins apie nekai nojam masonik paslapt, bet is visad man, kad tai tik elmiki mginimai tikinti j tapti brolijos nariu. Deja, io vakaro vykiai anaiptol neatrod juokingi, ir rimtas Piterio praymas gerai saugoti Lengdono krepyje esant ryull n i tolo nedvelk elmikumu. Lengdonas lidnai dirsteljo plastiko maiel, kuriame buvo auksinis Pi terio iedas. Direktore, papra jis, ar neprietarausite, jei a j pasiimsiu? Ji atsisuko. Kam? Piteriui is iedas labai brangus, noriau vakar j jam grinti. ato skeptikai pavelg j. Tikkims, jums tai pavyks. Ai, padkojo Lengdonas ir sidjo ied kien. Dar vienas klausimas, tar ato jiems toliau skubant labirintu. Mano darbuotojai pranea, kad derinant tokius odius kaip trisdeimt treias laipsnis" ir vartai" su odiu masonai" atrasta imtai nuorod od piramid". Tai irgi nekeista, atsak Lengdonas. iuolaikini m ason pirm takai yra Egipto piramidi statytojai, o pati piramid, kaip ir kiti egiptietiki motyvai, labai danai pasitaiko m ason simbolikoje. K ji simbolizuoja?

I esms piramid reikia apviet, nuvitim. Tai architektrinis sim bolis, ireikiantis senovs mogaus gebjim isivaduoti i emikumo ir pakilti dang, auksin saul, o galiausiai pasiekti aukiausi nuvitimo altin. Ji lukteljo, o paskui paklaus: Ir daugiau nieko? Ir daugiau nieko?! Lengdonas k tik jai apsak vien elegantikiausi istori joje inom simboli. Struktra, kuria mogus ikyla diev sfer. Jei tiksime mano darbuotojais, tar ji, tai vakar rastume ir kit, gerokai svarbesn, ry. Jie m an pranea, kad egzistuoja populiari legenda apie konkrei, Vaingtone esani, piramid piramid, siejam ir su maso nais, ir su Senovs Slpiniais. Lengdonas pagaliau suprato, apie k ji kalba, ir nutar isklaidyti nesusi pratim, kad nereikt jam tuiai gaiti laiko. i legend esu girdjs ir a, direktore, taiau tai gryniausia fanta zija. Mason piramid vienas i patvariausi Kolumbijos apygardos mit, veikiausiai kils i ssajos su piramide, esania ant Jungtini Valstij didiojo antspaudo. Kodl js anksiau apie j neusiminte? Lengdonas gteljo peiais. Todl, kad ji neturi jokio faktinio pagrindo. Juk sakiau, tai mitas. Vienas i daugelio mit, siejam su masonais. Taiau is konkretus mitas tiesiogiai siejamas ir su Senovs Slpiniais? inoma, kaip ir daugyb kit. Senovs Slpiniai tapo daugelio nuo sen laik ilikusi legend altiniu tai pasakojimai apie ypating gali turini imint, kuri saugo slaptieji sargai, tokie kaip tamplieriai, Ros kryininkai, iliuminatai, alumbradai... sra galima tsti be galo. Visi ie pasakojimai parem ti Senovs Slpiniais... mason piramid tik vienas toks pavyzdys. Aiku, atsak ato. Apie k btent pasakojama ioje legendoje? Lengdonas svarstydamas pajo kelis ingsnius, po to atsak: Na, a nesu smokslo teorij specialistas, bet mitologij studijavau, tad pasakysiu, kad beveik visos legendos panaios: Senovs Slpiniai prarastoji ami imintis visada buvo laikomi veniausiu monijos lobiu, kuris, kaip visi didiuliai lobiai, nuo seno stropiai saugomas. Apsiviet iminiai, supran tantys tikrj ios iminties gali, imoko bijotis jos stulbinam galimybi. Jie inojo, kad iai iminiai patekus nepavstj rankas galima tiktis katastro fik rezultat; kaip jau esu saks anksiau, galingais rankiais galima naudotis ir geriems, ir blogiems tikslams. Todl pirmieji ios iminties sergtojai, siekdami apsaugoti Senovs Slpinius, o podraug ir vis monij, sukr slaptas brolijas.

Imintis bdavo atskleidiama tik visus ventinimus prajusiems brolij na riams: taip j perduodavo vienas iminius kitam. Daug kas tiki, kad istorijoje galime aptikti pdsakus t, kuriems buvo inoma i imintis... tai pasakojimai apie burtininkus, magus ir iniuonius gydytojus. O mason piramid? paklaus ato. Koks jos vaidmuo? Na, atsak Lengdonas, pagreitins ingsn, kad neatsilikt, ia istorija pradeda susilieti su mitais. Jei tiksime tam tikrais pasakojimais, XVI amiuje Europoje inyko beveik visos slaptosios brolijos, daugum j sunaikino stiprjantis religinis persekiojimas. Sakoma, kad masonai tai paskutiniai ilik Senovs Slpini sergtojai. Suprantama, jie baiminosi, kad jei j brolija kada nors inyks, kaip inyko jos pirmtaks, Senovs Slpiniai bus prarasti visam laikui. O piramid? neatlyo ato. Lengdonas kaip tik ruosi prabilti apie j. Mason piramids legenda visai paprasta. Ji pasakoja, kad masonai, siekdami atlikti pareig ir isaugoti didij im int ateities kartoms, nutar j paslpti didioje tvirtovje. Lengdonas pasisteng prisiminti visk, k buvo apie tai girdjs. Dar kart primenu, jog tai mitas, taiau kalbama, kad ma sonai perne slaptj imint i Senojo pasaulio Naujj tai yra Amerik, al, kuri, kaip jie tikjosi, nepasiduos religijos tironijai. ia jie pastat nevei kiam tvirtov slapt piramid, kurioje Senovs Slpiniai turjo bti saugomi tol, kol visa monija bus pasirengusi valdyti stulbinam, ios iminties teikiam gali. Mitas pasakoja, kad masonai apvainikavo piramid spindinia gryno aukso virne, simbolizuojania viduje slypinius lobius senovs imint, galini suteikti monijai visas jai pavaldias galias. Apoteoz. Tai bent istorija, itar ato. Taip. Apie masonus nuolat pasakojama keisiausi legend. Js, be abejo, netikite, kad i piramid egzistuoja. Tikrai ne, atsak Lengdonas. Nra joki duomen, leidiani manyti, kad ms protviai masonai Amerikoje, o juo labiau Kolumbijos apygar doje, pastat koki nors piramid. Piramid paslpti gana sunku, ypa jei ji tokio dydio, kad talpina vis prarast ami imint. Lengdonas prisimin, kad legendoje n odiu neusimenama, kas kon kreiai yra toje mason piramidje ar tai senovs tekstai, ar okultiniai ratai, ar mokslo atradimai, ar kas nors dar paslaptingesnio, taiau teigiama, kad brangioji informacija sumaniai uifruota... ir suprantam a tik labiausiai nuvi tusioms sieloms. Be to, toliau kalbjo Lengdonas, i istorija priklauso tai kategorijai,

kuri mes, simbologai, vadiname archetip hibridais": tai keli klasikini legen d samplaika, ir joje tiek daug element, pasiskolint i populiariosios mitologi jos, kad yra pagrindas j laikyti igalvotu konstruktu... o ne istoriniu faktu. Pasakodamas studentam s apie archetip hibridus, Lengdonas savo paskai tas iliustruodavo pavyzdiais i pasak, perduodam i kartos kart, tam pan i vis labiau netikimomis ir perimani tiek daug element viena i kitos, kad galiausiai jos visos virto vieningomis morals istorijomis su tais paiais simbo liniais elementais mergelmis, grauoliais princais, neveikiamomis tvirtov mis ir galingais burtininkais. Per pasakas mums dar vaikystje diegiamas su pratimas apie pamatin grio ir blogio kov: Merlinas stoja prie Fj Morgan, ventasis Jurgis prie drakon, Dovydas prie Galijot, Snieguol prie pamot ragan ir net Lukas Skaivolkeris prie Dart Veider. Pasukusi u kampo ir paskui Anderson leisdamasi trumpais laipteliais, ato pasikrapt pakau. tai k man pasakykit. Jei neklystu, piramides kitados laik mistiniais vartais, pro kuriuos ij velionys faraonai pakildavo pas dievus ar ne taip? Taip. ato staiga sustojo, sugrieb Lengdon u rankos ir smeig j nuostabos ir netikjimo kupin vilgsn. Tai js man sakote, kad Piterio Solomono pagrobjas liep jums surasti slaptus vartust o jums n galv neatjo, kad jis kalba apie ioje legendoje minim mason piramid? Vadinkite mason piramid kaip norite, ji yra tik pasaka. Gryniausia fantazija. ato prijo ariau, Lengdonas uuod jai i burnos sklindant surkyt cigarei kvap. Suprantu js pairas, profesoriau, bet m an atliekant tyrim sunku nepaisyti tokio sutapimo. Vartai, vedantys slapt imint? Man tai labai prime na, k tik js vienas, pasak Solomono pagrobjo, stengiate iaikinti. Na, a juk negaliu patikti... Niekam nedomu, kuo;s galite patikti. Kad ir kuo tiktumte, privalo te pripainti, kad is mogus pats gali tikti mason piramids egzistavimu. Tas mogus pamilis! Gal jis dar tiki, kad SBB Trylika tai jimas milinik poemio piramid, kurioje sukrauta visa prarasta senovs imintis! ato stovjo nejuddama, i pykio deganiomis akimis. Kriz, uklupusi mane vakar, anaiptol nra pasaka, profesoriau. Pa tikkite, ji visikai reali. Stojo prieika tyla.

Ponia? galiausiai j nutrauk Andersonas, rodydamas u koki trij m etr dar vienas arvuotas duris. Mes jau beveik vietoje, tad jei norite eiti toliau... ato galiausiai nukreip vilgsn nuo Lengdono ir mostu parod Anderso nui eiti pirmam. Paskui saugos tarnybos virinink jie eng pro rakinamas duris ir atsidr siaurame prajime. Lengdonas vilgteljo kair, paskui dein. Turbt ia koks poktas. Jis stovjo ilgiausiame koridoriuje, kok tik kada nors buvo mats.

3 1 skyrius
Kubo pirmykt tutum os tams, pa juto pastam adrenalino antpld. K tik paskambino i SMS apsaugos posto praneti, kad atvyko Ketrinos sveias daktaras Abadonas, kur reikia palydti Penktj sekcij. Tria pasisil j atvesti daugiausia i smalsumo. Ketrina beveik nieko nepasakojo apie mog, kuris netrukus apsilankys, ir Tria susidomjo. Atrodo, Piteris Solomonas iuo mogumi absoliuiai pasitiki Solomonai iki iol nieko nebuvo pasikviet Kub. is sveias bus pirmas. Tikiuosi, jis normaliai pereis per tutum, paman Tria ingsniuodama alto je tamsoje. Ji nenorjo, kad ypatingasis Ketrinos sveias pult panik pamats, kokiu bdu teks pasiekti laboratorij. Pirm kart visada bna baisiausia. Triai pirmas kartas buvo beveik prie metus. Ji prim Ketrinos pateikt darbo pasilym, pasira informacijos neskleidimo sutart ir drauge su Ketrina atjo SMS apirti laboratorijos. Moterys perjo vadinamja gatve iki me talini dur su urau Penktoji sekcija". Ketrina mgino paruoti bsim ben dradarb ji sak, kad laboratorija labai nuoali, taiau Tria vis tiek nebuvo pasirengusi vaizdui, kuris atsivr jai prie akis, kai nypdamos atsidar durys. Tutuma. Ketrina pereng slenkst, pajo kelet ingsni visik tam s ir pamojo Triai, ragindama sekti i paskos. Tikk manim. Nepasiklysi. Tria sivaizdavo, kaip visikoje tamsoje klaidioja po futbolo aikts dy dio patalp, ir vien nuo tokios minties apsipyl altu prakaitu. ia rengta sistema, padedanti neiklysti i kelio, Ketrina parod grindis. Labai paprasta, nesusijusi su technologijomis.

Tria Dan, ijusi i rykiai apviesto

Tria tamsoje pamgino siirti iurkias cementines grindis. Ne i karto pavyko pamatyti siaur kilimin takel, paklot tiesia linija. Kilimas buvo panaus tamsoje inykstant tak. Stenkis irti kojomis, tar Ketrina, pasisuko ir nujo. Tiesiog eik paskui mane ir neatsilik. Ketrina inyko tamsoje, o Tria nurijo baims kamuol ir eng paskui j. Tai beprotyb! Jai engus kiliminiu taku vos kelis ingsnius, Penktosios sekcijos durys usidar: inyko paskutiniai viesos spinduliai. Klausydamasi pagreitjusio savo pulso, Tria sutelk vis dmes kilim po kojomis. Truput pajusi m inktu paviriumi staiga pajuto, kaip deins kojos pda paliet iurkt ce ment. Krpteljusi tuojau pat pasuko kairiau, ir abi pdos vl liet kilim. Tamsoje priekyje pasigirdo Ketrinos balsas, nors odius slopino negyva ios bedugns akustika. mogaus knas tikras stebuklas, itar ji. Jei jis netenka infor macijos, kuri teik viena jusl, beveik i karto suaktyvja visos kitos. i akimir k tavo pd nervai tiesiogine prasme stengiasi prisitaikyti ir tapti jautresni. Labai teisingai daro, paman Tria, vl grdama atgal ant kilimo. Jos tyldamos jo, ir Triai atrod, kad keliauja gerokai per ilgai. Ar dar toli? galiausiai paklaus ji. Esame beveik pusiaukelje, Ketrinos balsas ataidjo i toliau. Tria pagreitino ingsnius, stengdamasi neprarasti budrumo, taiau jos ne apleido baim, kad tam sa j praris. Nieko nematau, net jei tai bt per milimetr man nuo veido. Ketrina? O kaip suinosiu, kada metas sustoti? Netrukus pamatysi, atsak ji. Tai buvo prie metus, o dabar Tria vl ingsniavo tutuma, tik prieinga kryptimi vestibiul, atvesti virininks sveio. Po kojomis staiga pasikeitusi kilimo faktra j spjo, kad iki ijimo liko trys metrai. spjamasis takelis, kaip sak Piteris Solomonas, aistringas beisbolo mgjas. Tria staiga sustojo, isitrau k elektronin kortel ir tamsoje apiuop sien, iekodama plyio, kur kio kortel. Durys sunypt ir atsidar. Tria primerkusi akis apvelg jaukiai apviest SMS koridori. Dar kart... veikiau. Eidama tuiais koridoriais Tria vl prisimin keist redaguot dokument, kur rado slaptintame tinkle. Senoviniai vartai? Slapta vieta po eme? Ji paman: kain ar Markui Zubianiui pavyks isiaikinti, kur yra paslaptingasis dokumentas.

Ketrina stovjo valdymo punkte, apviesta nerykaus plazmins sienos vyt jimo, ir irjo msling j atrast dokument. Jau buvo iskyrusi reikmines frazes ir beveik visai sitikinusi, kad iame dokumente minima ta pati netikima legenda, kuri jos brolis, atrodo, bus papasakojs daktarui Abadonui. ... slapt viet
PO EME, kur

...

... kakur Va i n g t o n e . Ko l u m b u o s a p y g a r d o j e , koordinats ... ... atrasti SENOVINIAI VARTAI, vedantys ... ... spjimas, p i r a m i d turi pavojing ... ... iifruoti IGRAVIRUOT SlMBOLON. kad atskleist ... Btinai reikia pamatyti vis dokument, paman Ketrina. Ji dar pastovjo, irindama dokument, ir ijung ekranus. Ketrina visad ijungdavo daug energijos eikvojant tais, kad be reikalo nevaistyt skysto vandenilio, kuriuo buvo varomas generatorius, itekli. irjo, kaip reikminiai odiai palengva blanksta, susitraukia ligi mayio balto takelio, o is, kur laik pamirksjs sienos viduryje, galiausiai irgi ugsta. Ji nusisuko nuo sienos ir gro savo kabinet. Tuoj pasirodys daktaras Abadonas, reikia pasiruoti j sutikti.

32 skyrius Jau tuoj, tar virininkas Andersonas, vesdamas Lengdon ir ato nesi
baigianiais koridoriais, nusidriekusiais per vis Kapitolijaus rytins pam at pu ss ilg. Linkolno laikais ia buvo plktins grindys ir visur mirinjo iurks. Lengdonas pasidiaug, kad grindis iklojo plytelmis: jis nelabai mgo iurki. Grup atkakliai jo toliau, keistas nevienod j ingsni aidas dunksjo ilgame koridoriuje. I abiej pusi buvo daugyb dur, vienos udarytos, kitos praviros. Daug dur iame lygmenyje atrod nenaudojamos. Lengdonas pasteb jo, kad patalp numeriai pradjo mati ir neilgai trukus priartjo prie pabaigos: SB4... SB3... SB2... SB1... Jie prajo duris, ant kuri nebuvo jokio enklo, bet kai numeriai vl pradjo didti, Andersonas sustojo. RBI... RB2... Atsipraau, itar Andersonas. Praiopsojau. Taip giliai a retai nusileidiu.

Jie gro kelet m etr atgal prie sen metalini dur, kurios, kaip dabar pa mat Lengdonas, buvo paiame koridoriaus viduryje ant meridiano, skirian io Senato bazs (SB) ir Rm bazs (RB) lygmenis. Pasirod, kad durys vis dlto paenklintos, taiau lentel tokia iblukusi, kad j sunku pastebti.
SBB

tai ia, tar Andersonas. Tuoj atne raktus. ato susirauk ir pavelg laikrod. Lengdonas apirjo lentel su raidmis SBB ir paklaus Andersono: Kodl i patalpa priskiriama Senato pusei, juk ji yra per vidur? Andersonas atrod sutriks. K js norjote pasakyti? ia parayta SBB pirmoji raid S", ne R". Andersonas papurt galv. Raid S santrumpoje SBB" reikia ne Senat". Ji... Virininke? i toli paauk apsaugininkas. Jis bgte artjo koridoriu mi, itiestoje rankoje laikydamas rakt. Atsipraau, pone, truput utrukome. Niekaip nepavyko rasti pagrindinio SBB rakto. ia atsarginis, i atsarg ds. Pagrindinis dingo? nustebs paklaus Andersonas. Gal kas pamet, atsak apsaugininkas, kuris uduss prisiartino prie j. Neatsimenu, kada kas nors bt pras leisti ias patalpas. Andersonas pam rakt. O nuo SBB Trylika atsarginio rakto nra? Atsipraau, kol kas neradome n vienos SBB patalpos rakt. Makdonaldas dabar tuo usiima. Apsaugininkas isitrauk radijo stotel ir pakl prie burnos. Bobai? A pas virinink. Turi daugiau informacijos apie rakt nuo SBB Trylika? Radijas sutrakjo ir pasigirdo atsakymas: Ties sakant, turiu. Keistas dalykas. Nematau joki ra nuo tada, kai vedme kompiuterius, bet knygose nurodyta, kad visi sandliai, esantys SBB, buvo ivalyti ir apleisti daugiau negu prie dvideimt met. Dabar jie priskirti nenaudojamoms patalpoms. Jis patyljo. Iskyrus SBB Trylika. Andersonas sugrieb radijo stotel. Kalba virininkas. K tai reikia visi, iskyrus SBB Trylika? Suprantate, pone, atsak balsas, yra ranka padarytas raas, kad SBB Trylika patalpa paskirta privaiam naudojimui". Rayta seniai, bet ra padar ir pasira pats architektas.

Lengdonas inojo, kad architektas tai ne Kapitolijaus projekto autorius, bet mogus, atsakingas u pastato prieir. Paskirtasis Kapitolijaus architek tas, panaiai kaip pastato priirtojas, atsako u visk rem ont, prieir, apsaug, personal ir patalp paskirstym. Keisiausia, kalbjo balsas per radij, kad architekto pastaboje nu rodyta, jog i patalpa skirta privaiai naudotis Piteriui Solomonui. Lengdonas, ato ir Andersonas apstulb susivalg. Spju, pone, toliau kalbjo balsas, kad ponas Solomonas ir turi pa grindin rakt nuo SBB, taip pat visus raktus nuo SBB Trylika. Lengdonas negaljo patikti savo ausimis. Piteris turi privat kambar Kapi tolijaus rsyje? Jis visad inojo, kad Solomonas turi paslapi, bet i nustebino net Lengdon. K gi, atsak Andersonas be jokio diaugsmo. Mums reikia patekti btent SBB Trylika, tad iekokite atsarginio rakto. Klausau, pone. Dar mes iekome skaitmeninio dokumento, kur liepte atsisti... Ai, nutrauk j Andersonas, paspaud mikrofono mygtuk ir ijun g gars. Tai viskas. Kai tursite dokument, pasiskite direktorei ato. Supratau, pone. Radijas nutilo. Andersonas atidav radijo stotel apsaugininkui, tebestoviniam prieais. Apsaugininkas isitrauk pastato plano kopij ir padav virininkui. Pone, SBB paymtas pilka spalva, enklas X rodo, kur yra SBB Trylika, tad rasti turt bti nesunku. Teritorija nedidel. Andersonas padkojo apsaugininkui ir jam nujus sigilino plan. Lengdo nas pavelg jam per pet ir apstulbo pamats daugyb kamarli, i kuri buvo sudarytas keistas labirintas po Kapitolijumi. Andersonas ityr plan, linkteljo galva ir sikio j kien. Pasuks prie dur su enklu SBB jis pakl rakt, bet sustojo, tarsi nenordamas j atrakinti. Lengdonas jautsi panaiai: net nesivaizdavo, kas galt bti u i dur, taiau buvo tvirtai sitikins, kad jei Solomonas ten k nors paslp, tai tik dl to, kad norjo isaugoti privatum. Visik privatum. ato atsikrenkt, ir Andersonas suprato jos uuomin. Virininkas giliai kvp, kio rakt spyn ir pamgino pasukti. Raktas nepajudjo. Lengdonui akimirk gim viltis, kad tai ne tas raktas. Taiau pamginus antr kart raktas pasisuko ir Andersonas atidar duris. Sunkios durys sugirgdjo ir atsivr, koridori plsteljo drgno oro gsis. Lengdonas pavelg tams, taiau ninieko nebuvo matyti. Profesoriau, tar Andersonas, vilgteljs Lengdon, kuris apiuo-

pomis iekojo viesos jungiklio, noriu atsakyti js klausim. S raid jun ginyje SBB reikia ne Senat". Tai priedlio sub pradia. Sub? nesuprasdamas paklaus Lengdonas. Andersonas linkteljo ir paspaud jungikl, esant prie pat dur. Usideg vienintel lemput, apvieianti baugiai staius laiptus, besileidianius neper regim tams. Raidmis SBB enklinamas vadinamasis Kapitolijaus subbazinis lyg muo, esantis po baze.

33 skyrius
specialistas Markas Zubianis patogiau sitais ant savo futono ir surauks kakt sistebeilijo informacij neiojamojo kompiuterio mo nitoriuje. Po velni, koks ia dabar adresas? Geriausi jo, programiiaus, rankiai pasirod niekam tik nepavyko nei persisisti dokumento, nei iifruoti paslaptingojo Triai reikalingo IP adreso. Prajo jau deimt minui, o Zubianio paleista programa vis dar tuiai plaksi tinklo ukardas. Beveik nebuvo vilties, kad pavyks jas veikti. Nenuostabu, kad u tai tiek daug moka. Jis jau susiruo atsitraukti ir pamginti kit bd, tik staiga suskambo telefonas. Tria, dl Dievo meils, a juk sakiau, kad pats paskambinsiu. Jis ijung futbo lo rungtyni gars ir atsiliep: Taip? Ar ia Markas Zubianis? paklaus vyrikas balsas. Gyvenate Va ingtone, Kingstono plente, 357? Fone Zubianis igirdo kak negarsiai nekuiuojant. Reklaminis skambutis per atkrintamsias rungtynes? Ar jie proto neteko? Tuoj atspsiu tikriausiai a laimjau savait atostog Angiloje? Ne, atsak balsas, kuriame nebuvo girdti n elio humoro. Jums skambina i Centrins valgybos valdybos sistem saugumo skyriaus. Nortume i girsti atsakym, kodl js mginate patekti vien i ms slaptint duomen bazi?

Sistem saugum o

Trimis auktais aukiau Kapitolijaus subbazinio lygmens, erdviame lankytoj centro vestibiulyje, apsaugininkas Nunjesas kaip kiekvien vakar urakino

centrines jimo duris. Eidamas m arm uru iklotomis grindimis jis mst apie tatuiruotj vyrik kariku paltu. A j leidau. Nunjesas svarst, ar rytoj jo neimes i darbo. Eidamas prie eskalatoriaus staiga igirdo beldim lauko duris ir atsigr. Prisimerks siirjo ir u dur pamat pagyvenus afroamerikiet, kuris delnu beld stikl, enklais liepdamas leisti vidun. Nunjesas papurt galv ir parod laikrod. Vyrikis vl pabeld ir ingteljo ariau viesos. Jis buvo apsirengs ne priekaitingu mlynu kostiumu, ili plaukai trum pai nukirpti. Nunjeso pulsas pagreitjo. To dar betrko. Net i tolo jis atpaino, kas is mogus. Nunjesas nu skubjo prie jimo ir atrakino duris. Atsipraau, pone. Praom, eikite, eikite. Vorenas Belamis Kapitolijaus architektas pereng slenkst ir man dagiai linkteljo galva, dkodamas Nunjesui. Belamis buvo lankstus ir lieknas, tiesios laikysenos ir verianio vilgsnio, nuo jo sklido pasitikjimas mogaus, kuris visikai valdo savo aplink. Jau dvideimt penkerius metus Belamis pri irjo JAV Kapitolij. Ar galiu jums kuo nors padti, pone? paklaus Nunjesas. Taip, ai, Belamis labai aikiai ir tiksliai tar odius. Buvo baigs Gebens lygos universitet alies iaurs Vakaruose, todl jo tartis primin bri tik. K tik suinojau, kad vakar ia nutiko nemalonus dalykas. Jis atrod labai susirpins. Taip, pone. Tai... Kur virininkas Andersonas? Apaioje, su juo direktor ato i CV Saugumo tarnybos. Belamio akys neramiai isiplt. CV irgi ia? Taip, pone. Direktor ato atvyko beveik ikart po vykio. Kodl? grietai paklaus Belamis. Nunjesas gteljo peiais. Gal manote, kad a turjau jos paklausti? Belamis nuingsniavo tiesiai prie eskalatori. Kur jie? Nujo emyn. Nunjesas nuskubjo i paskos. Belamis susirpins atsigr. emyn? Kodl? Ties sakant, neinau igirdau per radij. Belamis pagreitino ingsn. Tuojau pat nuveskite mane pas juos.

Taip, pone. Kol abu vyrai skubjo erdviu vestibiuliu, Nunjesas pastebjo ant Belamio pirto stam b aukso ied. Nunjesas isitrauk radijo stotel. spsiu virinink, kad js ateinate. Ne. Belamio akys grsmingai ybteljo. Noriau pasirodyti ne tiktai. Nunjesas inojo iandien jau padars kelet didiuli klaid, bet jei nepra ne virininkui Andersonui, kad pastat jo architektas, jam tikrai bus galas. Pone? nedrsiai pratar jis. Manau, virininkui Andersonui bt geriau... Js juk inote, kad a esu pono Andersono darbdavys? paklaus Belamis. Nunjesas linkteljo. Tada, manau, jis nort, kad js vykdytumte mano nurodymus.

34 skyrius
eng Smitsono muziejaus saugykl vestibiul ir nustebusi pa velg lankytoj. Jis visikai nebuvo panaus akiniuotus antropologijos, okeanografijos, geologijos ir kit moksl daktarus tvido varkais, daniausiai pasirodanius iame pastate. Daktaras Abadonas vilkjo nepriekaitingai pasi t kostium ir atrod tikras aristokratas. Jis buvo auktas, plaiapetis, degusio veido, dailiai suukuotais viesiais plaukais: Triai pasirod, kad jis labiau prats lankytis pramatniose salse, o ne mokslo laboratorijose. Js bsite daktaras Abadonas? paklaus Tria tiesdama rank. Vyrikis, atrodo, dvejojo, taiau paspaud plaiu delnu putni Trios rank. Atsipraau. O js? Tria Dan, atsak ji. Ketrinos asistent. Ji mans papra atvesti jus laboratorij. A, supratau. Vyrikis pagaliau nusiypsojo. Labai malonu jus ma tyti, Tria. Atsipraau, jei atrodau sutriks. Man pasirod, kad Ketrina vakar ia ketino bti viena. Jis mosteljo koridoriaus link. Bet a js paslau goms. Rodykite keli. Nors vyrikis atsipeikjo labai greitai, Tria jo akyse spjo pastebti ne pasitenkinimo el. Jai kilo tarimas, kodl Ketrina taip slp susitikim su

Tria Dan

daktaru Abadonu. Gal tai romano pradia? Ketrina niekada nekalbdavo apie savo privat gyvenim, bet is sveias ivaizdus, patrauklus ir, nors jaunesnis u Ketrin, aikiai kils i tos paios privilegijuot turtuoli aplinkos kaip ji. Buvo aiku viena: kad ir kaip io vakaro apsilankym sivaizdavo daktaras Abadonas, Trios dalyvavimo jis tikrai nenumat. Vestibiulio kontrols punkte sdintis vienintelis apsaugininkas skubiai nusitrauk nuo galvos ausines, ir Tria igirdo futbolo rungtyni garsus. Ap saugininkas patikrino daktar Abadon prastais bdais praleido pro metalo detektori ir idav laikinj lankytojo kortel. Kas laimi? maloniai paklaus daktaras Abadonas, traukdamas i ki eni mobilj telefon, kelis raktus ir iebtuvl. Redskins", trimis takais, atsak apsaugininkas, ir i jo atsakymo buvo aiku, kad nekantrauja toliau klausytis transliacijos. Velnikai puikus aidimas. Netrukus atvyks ponas Solomonas, pasak jam Tria. Kai jis pasi rodys, papraykite, kad ateit laboratorij. Gerai. Apsaugininkas draugikai mirkteljo juos praleisdamas. Ai u spjim. Pasistengsiu atrodyti usims. Trios pastaba buvo skirta ne tik apsaugininkui: ji norjo prim inti daktarui Abadonui, kad ne ji viena vakar sutrukdys jo susitikim su Ketrina. I kur js pastate Ketrin? paklaus Tria, vilgteljusi paslaptin gj svei. Daktaras Abadonas susijuok. O, tai ilga istorija. Mudu dirbome kartu. Supratau, paman Tria. Ne mano reikalas. Tiesiog stulbinamas pastatas, jiems einant plaiu koridoriumi, dairy damasis itar Abadonas. Niekada nesu ia buvs. Jo lengvabdikas tonas sulig kiekvienu ingsniu darsi vis draugikesnis; Tria pastebjo, kad jis atidiai stebi ir fiksuoja aplink. Rykiai apviestame vestibiulyje ji dar pastebjo, kad jo veidas atrod tarsi iteptas dirbtinio degio kremu. Keista. Taiau eidama tuiais koridoriais Tria papasakojo jam apie SMS paskirt bei funkcijas, apsak vairias sekcijas ir tai, kas jose saugoma. Atrodo, sveiui tai padar spd. Panau, kad tai tikras nekainojam vertybi lobynas. Maniau, kad ant kiekvieno kampo stovs sargybiniai. Nra reikalo, atsak Tria, rodydama eiles igaubt li, irikiuot auktose lubose. Saugumo sistema automatin. Kiekvienas io koridoriaus kampelis kiaur par filmuojamas, o pats koridorius pastat komplekso

stuburas. I jo nepateksi joki patalp be elektronins kortels ir atpainimo kodo. Efektyviai naudojamos kameros. Pabelskite med, ia dar n karto nebuvo vagysi. Kita vertus, tai ne toks muziejus, kur vertt apvogti juodojoje rinkoje nedaug norinij si gyti inykusi ri gli, inuit kajak ar gigantikj kalmar skelet. Daktaras Abadonas susijuok. Turbt js teisi. Didiausi pavoj saugumui kelia grauikai ir vabzdiai. Tria pa aikino, kad nuo vabzdi plitimo saugomasi ualdant visas SMS atliekas, taip pat naudojant architektrin element, vadinam mirties zona" nepalank gyvybei tarp tarp dviej sien, kuris tarsi apvalkalas gaubia vis pastat. Netikima, atsiliep Abadonas. Na, o kur Ketrinos ir Piterio labo ratorija? Penktojoje sekcijoje, atsak Tria. Tai paiame io koridoriaus gale. Staiga Abadonas sustojo ir pasuks dein pavelg pro ma langel. Viepatie! Js tik pairkit, kas ia! Tria nusijuok. Na taip, ia Treioji sekcija. J dar vadina Drgnja sekcija. Drgnja? paklaus Abadonas, priglauds veid prie stiklo. Joje yra daugiau kaip vienuolika tkstani litr skysto etanolio. Atsi m enat, sakiau jums apie gigantikojo kalmaro skelet? Tai ia tas kalmaras? Daktaras Abadonas trum pam atsisuko nuo lan go ir pavelg plaiai iplstomis akimis. Jis neapsakomo dydio! Architeuio patel, atsak Tria. Ji daugiau kaip dvylikos metr ilgio. Atrod, kad daktaras Abadonas, pakertas kalmaro, nestengia atitraukti aki nuo stiklo. Tuo metu suaugs vyras Triai primin ma berniuk, stovint prie gyvn parduotuvs vitrinos ir svajojant patekti vidun paaisti su unyiu. Prajo penkios sekunds, o jis ilgesingai tebespoksojo pro lang. Na, gerai, gerai, galiausiai itar Tria, juokdamasi kio ply savo kortel ir surinko atpainimo kod. Eime. A jums parodysiu kalmar.

engs blausiai apviest Treij sekcij, Malachas atidiai nuvelg sienas, iekodamas saugumo kamer. Storul Ketrinos asistent pradjo paistyti apie ia saugomus eksponatus. Malachas jos negirdjo. Jo visikai nedomino gigan tikieji kalmarai. Jam rpjo viena pasinaudojus ia tamsia, nuoalia erdve isprsti netiktai kilusi problem.

3 5 skyrius Mediniai laiptai, besileidiantys Kapitolijaus subbazin lygmen, buvo bene staiausi ir siauriausi i vis, kokiais Lengdonui yra tek lipti. Jo alsavimas pa spartjo, plauiams trko oro. ia, apaioje, buvo alta ir drgna; Lengdonas nenoromis prisimin kitus laiptus, kuriais teko lipti prie kelerius m etus laip tus, vedanius Vatikano Nekropol. Mirusij miest. Prie j lipo Andersonas, apviesdamas keli ibintu. Tiesiai u Lengdono jo ato, kartais mayiu kum tuku stumteldama jo nugar. Skubu kiek galiu. Lengdonas giliai kvp, stengdamasis neirti sienas, spauste spaudianias i abiej pusi. Tarp j vos tilpo jo peiai, o kelionkrepis, kabantis ant peties, drsk sien. Gal krep reikjo palikti viruje, i u nugaros patar ato. Viskas gerai, atsiliep Lengdonas, neketins jo paleisti i aki. Jis sivaizdavo krepyje gulint Piterio ryull, taiau niekaip negaljo suvokti, k bendra jis galt turti su JAV Kapitolijaus rsio gelmmis. Liko tik keletas pakop, padrsino Andersonas. Jau netoli. Grup paniro tams, seniai ijusi u vienintels laipt lemputs ap viestos zonos. Nulips nuo paskutins medins pakopos Lengdonas pajuto po kojomis plktines grindis. Kelion ems centr. Jam u nugaros ato irgi nulipo nuo laipt. Andersonas pakl ibint, nordamas apirti, kur jie atsidr. Patalpa ne tiek primin rs, kiek labai siaur koridoriuk, statm en laiptams. Ander sonas paviet i pradi kair, paskui dein, ir Lengdonas pamat, kad ko ridoriukas yra gal tik koki penkiolikos m etr ilgio, o i abiej jo pusi matyti medini dureli eils. Durys buvo statytos taip arti vienos kit, kad patalpos u j niekaip negaljo bti platesns kaip koki trij m etr. Nuomojamos sandliavimo erdvs ir Domiciles katakomb miinys, paman Lengdonas, kol Andersonas irjo plan. Mayiame plotelyje, skirtame pa ymti SBB teritorij, buvo nupietas X enklas, rodantis, kur yra SBB13. Leng donas negaljo nepastebti, kad io sektoriaus planas toks pat, kaip keturiolikos antkapi mauzoliejaus po septynis kap rsius, idstytus vieni prie kitus, tik vietoje vieno i j rengti laiptai, kuriais jie k tik nulipo. I viso trylika.

Jis paman, kad skaii trylika mgstantys Amerikos smokslo teorijos alininkai be galo apsidiaugt suinoj, kad giliai po JAV Kapitolijumi rengta btent trylika sandli. Jiems atrod tartina, kad Didiajame Jungtini Valstij antspaude yra trylika vaigdi, trylika strli, trylika piramids laipt pakop, trylika juost skyde, trylika alyvmedio lap, trylika alyv, po trylika raidi frazse annuit coeptis* ir e pluribus unum** ir taip toliau. I ties panau, kad moni ia seniai bta, tar Andersonas, nu kreipdamas ibinto viesos spindul tiesiai prieais esani patalp. Sunkios medins jos durys buvo plaiai atvertos. Spindulys apviet siaur kambarl akmens sienomis apytikriai trij m etr ploio ir deimties m etr ilgio, prim enant tamsoje skendint aklagatv. Kambarlyje buvo tik pora sen sukiuusi medini di ir keli suglamyto vyniojamojo popieriaus gniuulai. Andersonas paviet vario lentel, pritaisyt prie dur. Lentel buvo pa aliavusi nuo senumo, taiau skaityti, kas joje parayta, pasirod nesunku.
SBB IV

SBB Keturi, pasak Andersonas. Kuris i j yra SBB Trylika? paklaus ato, o i jos burnos altame po emio ore kilo nerykios gar srovels. Andersonas nukreip ibinto vies pietin koridoriaus gal. Ana ten. Lengdonas pamgino irti, kas yra siauro koridoriaus gale, ir pasipurt jusdamas, kad net tokiame altyje j ipyl prakaitas. Einant koridoriumi visi kambariai atrod vienodi atlapotomis durimis, veikiausiai seniai apleisti. Prijus koridoriaus pabaig, Andersonas pasuko dei n ir pakl ibint, nordamas nukreipti viesos spindul tiesiai SBB13. Taiau viesa atsimu sunkias medines duris. Kambario SBB13, kitaip negu vis kit kambari, durys buvo tvirtai u darytos. ios paskutins j iekomos durys i pairos buvo lygiai tokios pat, kaip visos kitos sunks vyriai, gelein rankena ir varin, alsiais imarginta len tel su kambario numeriu. Joje buvo rti tie patys septyni enklai, kuriuos jie mat viruje itatuiruotus Piterio delne.

* A nnu it coeptis pus frazs, raytos JAV vieno dolerio verts banknote; ji reikia Jis [Dievas] pritaria* (ms sumanymams) lot. (ia ir toliau pastabos vertjos.) ** E pluribus unum raas JAV vieno dolerio banknote, reikiantis I daugybs vienas" ( lot.).

SBB X III

Kaip bt gerai, jei durys pasirodyt urakintos, paman Lengdonas. ato nedvejodama paliep: Pamginkite atidaryti duris. Policijos virininkas, atrodo, pasijuto nesmagiai, taiau ities rank, su m sunki gelein ranken ir paspaud emyn. Rankena nepajudjo. Anderso nas paviet j ir pamat duryse taisyt tvirt senovik spyn su rakto skyle. Pamginkite pagrindini dur raktu, liep ato. Andersonas isitrauk pirmo aukto pagrindini jimo dur rakt, taiau jis n i tolo netiko. A tikriausiai klystu, sarkastiku tonu pareik ato, bet maniau, kad apsaugos sistemos darbuotojai turi turti galimyb nenumatytais atvejais patekti bet kuri pastato patalp? Andersonas garsiai ikvp ir pavelg ato. Ponia, mano darbuotojai ieko atsarginio rakto, taiau... aukite spyn, pratar ji, galvos mostu rodydama po rankena esan i spynos plokt. Lengdono pulsas suspurdjo. Andersonas nesmagiai atsikrenkt. Ponia, a laukiu ini apie atsargin rakt. Nemanau, kad geriausia i eitis suaudyti spyn... O gal jums atrodys geresn ieitis pasdti kaljime u trukdym CV atlikti tyrim? Atrodo, Andersonas netikjo savo ausimis. Ilgokai lukteljs jis nenoriai perdav ato ibint ir atseg pistoleto dkl. Palaukite! suuko Lengdonas nebestengdamas tylti. Gerai pa galvokite, k darote. Piteris paaukojo savo dein rank, kad tik neatskleist, kas yra u i dur. Ar js tikrai norite jas atidaryti? Juk taip pasielg i esms patenkinsite teroristo reikalavimus. Ar js norite, kad Piteris Solomonas bt igelbtas? paklaus ato. inoma, bet... Tada silau daryti tai, ko reikalauja jo pagrobjas. Atrakinti senovinius vartus? Js manote, kad tie vartai ia? ato nukreip viesos spindul tiesiai Lengdonui veid. Profesoriau, a nieko nenutuokiu, kokia ia uvir velniava. Kad ir kas tai bt sandlis ar slaptas jimas senovs piramid, a j atidarysiu. Ar aikiai pasakiau?

Lengdonas nuo rykios viesos prisimerk ir galiausiai linkteljo. ato nuleido ibint ir vl nutaik vies senovin dur spyn. Virininke? Pirmyn. Andersonas vis dar nenoromis, nepaprastai ltai isitrauk pistolet ir abe jodamas pavelg j. Ak, dl Dievo meils! ato staiga ities smulkut rank ir paiupo pistolet. tui Andersono deln bruko ibint. Pavieskit, po imts velni. Ji pam pistolet kaip mogus, mokantis elgtis su aunamaisiais ginklais, negaidama laiko nuleido saugikl ir nusitaik tiesiai spyn. Palaukit! suriko Lengdonas, taiau buvo jau per vlu. Pistoletas tris kartus iov. Lengdonui pasirod, kad sprogo jo aus bgneliai. Ar ji pamio? vio gar sas tokioje anktoje erdvje nuskambjo kurtinamai. Andersonas irgi atrod sukrstas, o jo ranka, laikanti ibint nukreipt kulk suvarpytas duris, virpteljo. Spyna buvo suskaldyta, mediena aplink j sukapota ipuliukus. Spyna atsipalaidavo, ir durys prasivr. ato ities pistolet ir stumteljo duris vamzdio galu. Durys atsilapojo, atskleisdamos u j tvyrani tams. Lengdonas susikaups velg j, taiau nieko neirjo. Bet koks ia kva pas? I tamsos atsklido neprastas dvokas. Andersonas prijo prie dur ir apviet plktines grindis, atidiai apiri ndamas visus kambario kampus. is kambarys buvo toks pat kaip kiti ilgas ir siauras. iurkiai tayt akmen sienos dar j pana senovs kaljimo kamer. Bet tas kvapas... ia nieko nra, tar Andersonas, apviesdamas grindis. Galiausiai viesos spindulys pasiek kambario gal, ir Andersonas pakl ibint, apvies damas tolimiausi sien. Dieve mano! kteljo Andersonas. Visi pamat t pat ir atoko. Lengdonas, netikdamas savo akimis, spoksojo kambario gilum. Didiausiam jo siaubui, kakas i ten j irjo.

36 skyrius Dl Dievo meils, kas ten... Andersonas, stovdamas ant SBB13 slenksio, nuleido ibint ir norjo trauktis atgal.

Lengdonas taip pat atoko, atlijo ir ato, kuri pirm kart vakar atrod apstulbusi. ato nutaik galin sien pistolet ir mosteljo Andersonui, liepdama vl j apviesti. Andersonas pakl ibint. viesos spindulys tolim atstum ap viet nerykiai, bet jo pakako, kad atjusieji ivyst blyk vaiduoklik veid, spoksant juos negyvomis akiduobmis. mogaus kaukol. Kaukol buvo padta ant palaikio medinio stalo, pristum to prie tolimosios kambario sienos. Greta kaukols guljo du mogaus blauzdikauliai ir dar keletas objekt, tvarkingai sustatyt tarsi ventovje senovinis smlio laikrodis, kri tolo grafinas, vak, dvi lktels su kakokiais balkvais milteliais ir popieriaus lapas. Greta stalo atrem tas sien stovjo baugus ilgakotis dalgis, kurio lenkti amenys primin gerai inomus paveikslus, vaizduojanius giltin. ato eng kambar. Na, k gi... atrodo, Piteris Solomonas turjo daugiau paslapi, negu a maniau. Andersonas linkteljo, slinkdamas jai i paskos. tai kas vadinama mirtinomis paslaptimis. Jis pakl ibint ir ap velg vis kambar. O tas kvapas? pridr jis surauks nos. Kas ia? Siera, ramiai atsak Lengdonas, stovdamas jiems u nugar. Ant stalo turt bti dvi lktels. Deinje pusje lktel su druska. O kair je su siera. ato nustebusi atsisuko. I kur, po velni, js tai inote? Matote, ponia, kambari, panai it, galima rasti visame pasaulyje.

Vienu auktu aukiau Kapitolijaus apsaugininkas Nunjesas drauge su Kapito lijaus architektu Belamiu jo ilgu koridoriumi, kertaniu vis rytin rsio dal. Nunjesas galjo prisiekti k tik girdjs apaioje tris duslius vius. Negali bti. Durys subbazin lygmen atviros, itar Belamis, i toli prisimerks irdamas praviras paliktas duris. I ties keistas vakaras, paman Nunjesas. Ten niekada niekas neina. Mielai suinosiu, kas ia vyksta, pasisil jis, tiesdamas rank prie radijo stotels. Grkite savo post, paliep Belamis. Dabar susidorosiu pats. Nunjesas nejaukiai pasimuist. Tikrai?

Vorenas Belamis stabteljo ir tvirtai udjo Nunjesui ant peties rank. Snau, a ia dirbu dvideimt penkerius metus. Manau, sugebsiu ne pasiklysti.

37 skyrius Gyvenime Malachui teko m atyti nemaai keist viet, taiau nedaug buvo toki, kurios galt prilygti neemikam Treiosios sekcijos pasauliui. Drgnoji sekcija. Didiul patalpa atrod tarsi neaprpiamas prekybos centras, kur u grob iprotjs mokslininkas ir visas lentynas apstat vairiausi dydi bei for m stikliniais indais su eksponatais. Ji buvo apviesta kaip fotografo tamsusis kambarys blausiai vytjo rausva tausojanti viesa, sklindanti i po lentyn, kylanti virun ir irykinanti stiklainius su etanoliu. Nuo ligonin primenanio chemini konservavimo mediag kvapo darsi leiktu. ioje sekcijoje saugoma daugiau negu dvideimt tkstani ekspona t, kalbjo storul. uvys, grauikai, induoliai, ropliai. Tikiuosi, jie visi negyvi? paklaus Malachas, stengdamasis pabrti igst. Mergina nusijuok. Taip, inoma. Visi seniausiai negyvi. Prisipainsiu, a pati, pradjusi ia dirbti, i sekcij drsau eiti tik po ei mnesi. Malachas puikiausiai suprato kodl. Visur, kur akys umato, buvo grste prigrsta stiklini ind su negyvais gyvnais salamandromis, medzomis, iurkmis, vabalais, paukiais ir kitokiais padarais, kuri jis n pavadinim ne inojo. Be to, tarsi vien ios kolekcijos nepakakt lankytojui sutrikdyti, blausus raudonas apvietimas, saugantis viesai jautrius eksponatus nuo ilgalaiks a los, kl spd, tarsi stovtum didiuliame akvariume, kurio nebegyvi padarai stebt tave, susibr eliuose. tai ia prieistorin uvis, vadinama coelacanth, tar mergina, rody dama didel organinio stiklo ind su bjauriausia uvimi, koki Malachui teko gy venime matyti. Anksiau manyta, kad ios uvys inyko kartu su dinozaurais, bet it egzempliori prie kelerius metus pagavo Afrikoje ir dovanojo Smitsono muziejui. Tai bent pasisek, paman Malachas, beveik nesiklausydamas merginos. Jis atidiai apirinjo sienas, iekodamas apsaugos kamer. Pamat tik vien, nu kreipt jimo duris: nenuostabu, turint galvoje, kad tai veikiausiai vienintelis kelias ia patekti.

O tai ia tai, k norjote pamatyti... kalbjo ji, vesdama svei prie miliniko akvariumo, kur jis pastebjo pro lang. Ilgiausias ms ekspona tas. Ji plaiai mosteljo ranka, pristatydama akvariume tnani bjauryb, tarsi televizijos ou vedjas, rodydamas nauj automobil. Architeutis. Kalmaro akvariumas primin eil stiklini telefono bdeli, suguldyt vie na greta kitos ant ono ir sujungt tarpusavyje. Ilgame perregimame organinio stiklo karste plduriavo lykti, blyki ir beform mas. Malachas siirjo gumbuot, mai primenani galv ir krepinio kamuolio dydio akis. Palyginus su juo, net ta js prieistorin coelacanth tikra grauo l, pasak jis. Palaukit, dar nematte, kaip jis atrodo viesoje. Tria atstm ilg akvariumo dangt. Pasklido etanolio garai, ji kio rank akvarium ir pasuko jungikl, taisyt tiesiai vir skysio lygio linijos. Usideg eil dienos viesos lempeli, supani akvariumo pagrind. Architeutis suvyt jo visu lovingu groiu neapsakomo dydio galva, gliti pvani iuptuv ir atri nelyginant skustuvo amenys iulptuvli mas. Tria pradjo pasakoti, kad architeuiai grumtynse gali veikti net kaalotus. Malachas girdjo tik beprasmius garsus. Laikas.

Tria Dan Treiojoje sekcijoje visada jausdavosi nejaukiai, bet kart iurpuliai, k tik perbg jai per nugar, atrod kiek kitokie. Primityvi, gyvulika baim. Ji pamgino nekreipti j dmesio, bet baim spariai stiprjo, nirtingai j glemdamasi. Tria nesusivok, kas jai kelia tok nerim, bet instinktyviai jaut, kad reikia kuo greiiau i ia dingti. Na, gerai, tai koks tas kalmaras, pabaig ji, vl kidama rank akva rium ir ijungdama apvietim. Turbt jau reikt eiti pas Ketrin... Platus delnas tvirtai uspaud jai burn ir privert atm esti galv. T pai akimirk galinga ranka apglb krtin ir prispaud prie kiet kaip uola raume n. Nuo sukrtimo Tria akimirk neteko ado. O paskui j apm siaubas. Vyrikis, tebelaikydamas j sums, sugrabaliojo ant krtins kabani elektronin jimo kortel ir stipriai trkteljo. Juostel nutrko, skausmu nu deginusi sprand. Kortel nukrito ant grind jiems prie koj. Tria grmsi, stengdamasi itrkti, taiau kovoje su tokio dydio ir jgos vyru ji neturjo joki ans. Tada mgino rkti, bet jo ranka kietai tebespaud burn. Jis pasilenk jai prie pat ausies ir sunibdjo:

Kai nuimsiu rank tau nuo burnos, nerksi ar aiku? Ji energingai sulinksjo galva, jusdama, kaip dega plauiai, kuriems trksta oro. Neturiu kuo kvpuoti! Vyras patrauk deln Triai nuo burnos, ir ji giliai, krpiodama kvp oro. Paleisk mane! pareikalavo dusdama. K ia, po velni, darai? Pasakyk m an savo atpainimo kod, pareikalavo vyras. Tria visikai sutriko. Ketrina! Gelbk! Kas itas mogus?! Tave mato apsaugininkas! pasak ji, puikiai inodama, kad kameros j nemato. Be to, vis tiek niekas j nestebi. Atpainimo kod, pakartojo vyras. T, kuris tinka tavo elektroni nei kortelei. Kakur giliai irdyje sujudjo ledinis igstis, Tria staiga pasisuko, steng damasi ilaisvinti rank, susilenk ir siek nagais vyro aki. Pirtais brkteljo jo veid, drsk skruost. Toje vietoje, kur ji drsk, pasimat keturios tamsios brs. Staiga ji pamat, kad tamss riai odoje tai ne kraujas. Vyrikis buvo isiteps veid maskuojamuoju kremu, kur ji nugrem ir atskleid anksiau jo slptas tamsias tatuiruotes. Kas itas pabaisa?! Beveik nemogika jga vyras apsuko Tri, pakl j ir ustm ant atviro akvariumo su kalmaru; jos veidas pakibo vir etanolio. Dvokiantys garai degino nerves. Koks tavo atpainimo kodas? pakartojo jis. Garai grau akis, apaioje buvo m atyti blykus kalmaro knas. Greiiau sakyk, paliep jis, pristumdam as jos veid ariau skys io. Koks? Dabar pradjo grauti ir gerkl. Nulis atuoni nulis keturi, rikteljo ji, vos stengdama alsuoti. Pa leisk mane! Nulis atuoni nulis keturi! Jei pamelavai... pratar jis, pristumdam as j dar emiau, taip, kad plaukai liet etanol. Nemeluoju! atsak ji ir usikosjo. Rugpjio ketvirta! Mano gim tadienis! Ai, Tria. Galingos jo rankos dar stipriau suspaud galv, neatremiama jga stum teljo j emyn, ir veidas paniro akvarium. Akis nutvilk veriantis skausmas. Vyras paspaud dar emiau, kio vis jos galv etanol. Tria pajuto, kaip veidu prisiliet prie msingos kalmaro galvos. Sukaupusi visas jgas, ji nirtingai pasiprieino, isiriet, stengdamasi i traukti galv i akvariumo. Taiau stiprios rankos n nepajudjo.

Man reikia kvpti oro! Ji tebebuvo panirusi skystyje, tik stengsi neprasiioti ir neatsimerkti. Plauiai degte deg, taiau ji i paskutinij stengsi veikti nenumaldom nor kvpti. Ne! Negalima! Taiau galiausiai suveik refleksas. Trios burna prasivr, plauiai isiplt, stengdamiesi siurbti kuo daugiau deguonies, kurio taip troko knas. Etanolis almania srove siliejo jai burn. Chemikalai gerkle nutekjo plauius, ir Tria pajuto tok skausm, kokio n nesivaizdavo egzistuojant. Laimei, jis truko tik kelias sekundes; po to viskas utemo.

Malachas stovjo prie akvariumo stengdamasis atgauti kvap ir apirinjo pa tirtus nuostolius. Nebegyvas moters knas tysojo umestas ant akvariumo krato, veidas tebebuvo panirs etanol. irdamas j Malachas prisimin kit, vienintel savo nuudyt moter. Izabel Solomon. Labai seniai. Kitame gyvenime. Malachas vl nuvelg gleb moters lavon. Sum j u plai klub, kils teljo ir m stumti, kol lavonas palindo po kalmaro akvariumo dangiu. Tria Dan emyn galva paniro etanol. Galiausiai akvariume, takydamas purslus, atsidr visas knas. Paskui raibuliai nurimo, o m oters lavonas liko ramiai plduriuoti greta miliniko galvakojo. Prisigr skysio drabuiai apsunko, ir ji m grimzti gilyn, nykdama tamsoje. Neilgai trukus Trios Dan knas jau guljo ant pabaisos. Malachas nusiluost rankas ir pristm organinio stiklo dangt, udary damas akvarium. Drgnojoje sekcijoje atsirado dar vienas eksponatas. Jis pakl nuo grind Trios elektronin kortel ir sidjo j kien. 0804. Jau pamats Tri Dan vestibiulyje Malachas suprato, kad ji trukdys. Taiau netrukus sumet, kad jos elektronin kortel ir atpainimo kodas gali utikrinti jo saugum. Jei Ketrinos duomen saugojimo patalpa saugoma taip atidiai, kaip pasakojo Piteris, Malachui gali bti nelengva tikinti Ketrin j atrakinti. O dabar a turiu savo raktus. Buvo malonu galvoti, kad nebereiks gaiti laiko sten giantis palenkti Ketrin savo valiai. Atsitiess Malachas pamat lange savo atspind ir pastebjo, kad makiaas gerokai apgadintas. Bet tai nebesvarbu. Kai Ketrina visk supras, bus jau per vlu.

3 8 skyrius
Tai mason kambarys? grietai paklaus ato, nusigrdama nuo kau kols ir tamsoje stengdamasi irti Lengdon. Lengdonas ramiai linkteljo. Jis vadinamas Apmstym kambariu. Daniausiai tai bna vsios, aske tikai rengtos patalpos, kuriose masonai gali pam styti apie savo mirtingum. Medituodamas mirties neivengiamyb masonas gyja verting valg apie ne tvari gyvenimo prigimt. ato, aikiai netikinta, apsivalg po keist patalp. Tai ia savotikas meditacij kambarys? I esms taip. Visuose tokiuose kambariuose turi bti tie patys sim boliai kaukol ir sukryiuoti kaulai, dalgis, smlio laikrodis, siera, druska, tuias popieriaus lapas, vak ir taip toliau. Mirties simboliai kvepia masonus apmstymams, kaip geriau nugyventi emje jiems skirt gyvenim. Jis primena mirties ventov, tar Andersonas. Galima sakyti, kad to ir siekta. Taip pat i pradi reaguoja ir dauguma mano student, tyrinjani simbolius. Lengdonas danai jiems liepdavo perskaityti Beresniako knyg Laisvj mrinink simboliai" su labai graiomis Apmstym kambari nuotraukomis. Ir js student, kvot ato, netrikdo, kad masonai medituoja ap sistat kaukolmis ir dalgiais? N kiek ne labiau negu faktas, kad krikionys meldiasi mogui, pri kaltam prie kryiaus, o hinduistai kartoja m antras dievui keturiomis rankomis ir dramblio galva, kuris vardu Ganea. Nesusipratimai, sukeliami svetimos kul tros simboli, danai sukuria neteisingas nuostatas. ato nusigr, tikriausiai nenusiteikusi klausytis paskaitos. Ji pasuko prie stalo, ant kurio buvo sudti objektai. Andersonas mgino jai paviesti, bet i binto viesa m silpti. Jis pastukseno ibinto ranken, ir viesos spindulys iek tiek parykjo. Visai trijulei sujus giliau siaur kambar, Lengdono nervs prisipild aitraus sieros kvapo. Rsio gilumoje buvo drgna, oro drgm veik lktelje pabert sier. ato prijo prie stalo ir suskato apirinti kaukol bei kitus daik tus. Andersonas prisiartino prie jos, i paskutinij stengdamasis apviesti stal silpstania ibinto viesa. ato apirjo stal, sirm rankomis onus ir atsidususi paklaus: Kokios ia iukls?

Lengdonas puikiai inojo, kad visi iame kambaryje esantys objektai buvo atidiai parinkti ir rpestingai idstyti. Persimainymo simboliai, atsak jis, jausdamasis kalintas anktoje erdvje, taiau pamaliais artdamas prie bendrakeleivi, stovini greta sta lo. Kaukol, arba caput mortuum , simbolizuoja galutin mogaus persimainym irim; ji primena, kad kada nors visi nusimesime mirtingus knus. Siera ir druska alchemijoje pripainti katalizatoriai, skatinantys permainas. Smlio laikrodis simbolizuoja kintanio laiko gali. Jis mosteljo neudegt va k. i vak simbolizuoja kuriani pirmykt ugn bei mogaus prabudim i neimanymo miego persimainym, kuriam apvietos. O... tai itas? paklaus ato, rodydama kambario kert. Andersonas vysteljo blstaniu ibinto spinduliu didiul dalg, atrem t galin sien. Tai anaiptol ne giltins simbolis, kaip daniausiai manoma, atsak Lengdonas. I ties dalgis simbolizuoja persimainanios gamtos gali juo pjaunamos gamtos bei prigimties dovanos. ato ir Andersonas pritilo, veikiausiai mgindami susivokti keistoje ap linkoje. Labiau u visk Lengdonas norjo itrkti i io kambario. A suprantu, kad jums i patalpa atrodo neprasta, tar jis, bet joje nra ko apirinti: i ties tai paprasiausias tokio pobdio kambarys. Panai j rasite daugelyje mason loi. Bet ia juk ne mason lo! pareik Andersonas. ia JAV Kapitoli jus, ir a noriau inoti, kokiam tikslui, po velni, itas kambarys buvo rengtas mano priirimame pastate. Kartais masonai sirengia panaius kambarius meditacij erdves savo staigose arba namuose. Tai nra visai negirdtas dalykas. Lengdonas painojo Bostone gyvenant kardiochirurg, kuris vienoje savo kabineto drabuinje sireng masonik Apmstym kambar, kad prie eida mas operuoti galt pam styti apie mirtingum. ato atrod sunerimusi. Tai js sakote, kad Piteris Solomonas ateina ia pamstyti apie mirt? Garbs odis, a neinau, nuoirdiai atsak Lengdonas. Gal jis ia kr vent prieglobst broliams masonams, dirbantiems iame pastate, do vanojo jiems dvasios ventov, kurioje jie galt pasislpti nuo mediaginio pa saulio chaoso... kurioje takingas statym leidjas galt apmstyti sprendimus, darysianius tak daugeliui moni. Graus motyvas, sarkastikai itar ato, bet man kakodl at-

rodo, kad amerikiei nelabai suavs inia, kad j valstybs vadovai meldiasi sandliukuose, apsistat dalgiais ir kaukolmis. Ir labai gaila, paman Lengdonas, sivaizduodamas, kaip galt pasikeisti pasaulis, jei jo vadovai, prie siveldami kok nors kar, daniau gaut prog apmstyti gyvenimo baigtinum. ato papt lpas ir atidiai apvelg visus keturis silpnai apviesto kam bario kampus. ia turi bti dar kas nors, ne tik kaulai ir lktels su chemikalais, pro fesoriau. Jus ikviet i Kembrido, i js nam, ir atgabeno ia tam, kad atsidurtum te btent iame kambaryje. Lengdonas tviriau suspaud kelionkrep, vis dar nestengdamas susivok ti, k bendra su iuo kambariu turi krepyje gulintis ryullis. Ponia, man labai gaila, bet a ia nematau nieko nepaprasto. Lengdonas tikjosi, kad dabar pagaliau bus galima imtis tikrai svarbaus reikalo iekoti Piterio. Andersono ibintas vl sumirksjo, ir ato staiga atsisuko j, regimai pra djusi pykti. Dl Dievo meils, ar a i js noriu ko nors nepaprasto? Ji sikio rank kien ir isitrauk iebtuvl. ieb j, ities rank ir u deg ant stalo stovini vieni vak. Dagtis sunypt ir siliepsnojo, ankt patalp uliejo vaiduoklikas vytjimas. Akmens sienomis nutso ilgi eliai. vakei sidegus, jiems prie akis ikilo netiktas reginys. irkit, parod Andersonas. vaks viesoje buvo m atyti ibluks raas galinje sienoje septynios didiosios raids, sudaranios od. VITRIOL Vitriolis? Keistas odis tokioje vietoje, atsiliep ato, irdama baug kaukols m etam el sienoje, atsiradus vaks viesoje. I ties tai akronimas, tar Lengdonas. Jis danai uraomas ant toki kambari kaip is galins sienos ir sutrum pintai ireikia m ason medita cin mantr: Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. ato beveik pagarbiai pavelg j. O tai reikia?.. Aplankyk ems gelmes ir grynindamas atrasi paslpt akmen. ato vilgsnis sugrietjo. Ar is paslptas akmuo turi ry su paslpta piramide?

Lengdonas gteljo peiais, nenordamas jos skatinti leistis palyginimus. Be abejo, tie, kurie mgsta pasakas apie Vaingtone paslptas piramides, jums pasakys, kad occultum lapidem ir yra akmens piramid. Kit manymu, ia minimas Filosofinis akmuo mediaga, kuri alchemikai tikjo turint gali suteikti aminj gyvenim arba paversti vin auksu. Treti sako, jog tai u uomina veniausi ventov, slapt akmenyje ikirst Didiosios ventyklos kambar. Ketvirti mano, kad tai krikioni uuomina slaptj v. Petro, kurio vardas reikia uola, taigi akmuo, mokym. Kiekviena ezoterin tradicija savaip aikina akmen", bet visose occultum lapidem yra neabejotinas galios ir apvietos altinis. Andersonas atsikrenkt. Ar gali bti, kad Solomonas tam tipui pamelavo? Gal m ir pasak, kad ia gelmse kakas yra... o i tikrj nra. Lengdonas galvojo panaiai. Staiga vaks liepsna supleveno, tarsi pagauta skersvjo. Neilgam ji pribl so, bet netrukus vl siliepsnojo ir toliau ramiai deg. Keista, pasak Andersonas. Tikiuosi, niekas neudar dur viru je. I kambario jis ijo tam s koridori. Ei? Lengdonas beveik nepastebjo, kaip jis ijo. Staiga jo vilgsnis prilipo prie galins sienos. Kas ia buvo? Ar m att? paklaus ato, kuri irgi sunerimusi irjo sien. Lengdonas linkteljo pajuts, kaip paspartjo pulsas. K a k tik maiau? Prie akimirk galin siena keistai suvirpjo, tarsi ja bt perbgusi ener gijos vilnis. Andersonas gro kambar. Ten nieko nra. Jam jus, siena vl suvilnijo. Kas per velnias! atokdamas kteljo jis. Visi trys ilgai stovjo be ado, suiur galin sien. Lengdonas, suvoks, k jie mato, pajuto nugara nubgant iurpulius. Jis atsargiai ities rank ir pirt galiukais paliet galins kambario sienos paviri. Tai ne siena, itar jis. Andersonas ir ato, prij ariau, atidiai siirjo. Tai drob, tar Lengdonas. Bet ji buvo isiptusi, greitai atsak ato. Taip, ir labai keistai. Lengdonas atidiau apirjo sienos paviri. Drobs blizgesys labai keistai atspindjo vaks vies, nes visai neseniai buvo matyti, kaip ji sitrauk sienos vidun... o paskui vl gro atgal, prast sienos plotm.

Lengdonas labai atsargiai spusteljo drob itiestais pirtais. Apstulbs tuoj pat atitrauk rank. Ten anga! Patraukite drob, paliep ato. Lengdono irdis m smarkiai plakti. Jis ities rank, sum drobs krat ir ltai atitrauk j alin. Netikdamas savo akimis, sistebeilijo tai, kas atsivr prieais. Dieve mano. ato ir Andersonas stovjo tyldami, apstulb ir irjo pro ang, atsivru si galinje sienoje. Galiausiai ato prabilo: Atrodo, mes pagaliau radome t js piramid.

39 skyrius Robertas Lengdonas spoksojo ang galinje kambario sienoje. Joje buvo ikirsta taisyklingo kvadrato pavidalo skyl, vliau pridengta drobs gabalu. Apytikriai metro ploio angai ikirsti i sienos buvo paprasiausiai iimtos kelios plytos. Tamsoje Lengdonas i pradi paman, kad i anga tai langas toli mesn kambar. Taiau dabar jis aikiai mat, kad ne. Anga buvo vos nepilno metro gylio. Ji Lengdonui primin grubiai pagamin t lentynl ar veikiau ni tokias muziejuose statomos skulptros. Joje, kaip ir dera, stovjo nedidelis objektas. Tai buvo koki dvideimties centimetr aukio vientisas lifuoto granito luitas. Elegantikas, glotnus keturi sien pavirius vytjo vaks viesoje. Lengdonas niekaip nesusivok, kodl ji ia yra. Akmenin piramid? I js nuostabos, patenkintu balsu itar ato, spju, kad tokie objektai bna ne visuose Apmstym kambariuose? Lengdonas papurt galv. Tai gal nortum te ataukti savo odius apie legend, kad Vaingtone yra paslpta mason piramid? Jos tone buvo girdti laimtojos pasiptimas. Direktore, tuojau pat atsak Lengdonas, tai anaiptol nra mason piramid. Vadinasi, mes visai atsitiktinai radome piramid, paslpt paioje JAV Kapitolijaus irdyje, slaptame kambaryje, priklausaniame mason vadovui? Lengdonas pasitryn akis, stengdamasis m styti aikiau. Ponia, i piramid visikai neprimena mito. Mason piramid turi bti milinika, o jos virn nulieta i gryno aukso.

Be to, Lengdonas puikiai inojo, kad i piramid i ties net negali bti vadinama tikra piramide, nes ji neturi virns. O piramid be virns tai visikai kitas simbolis. Ji vadinama nukirsta piramide ir simbolikai primena, jog mogus niekada negali tvirtinti gyvendins visas savo galimybes. Maai kas ino, kad is simbolis vienas i populiariausi pasaulyje. Jo ispausdinta daugiau kaip dvideimt milijard egzempliori. Nukirsta piramid puoia kiekvien apyvartoje esant vieno dolerio verts banknot, kantriai laukdama spindulingos virns, kuri kybo vir jos, tarsi primindama dar nevykdyt Amerikos lemting uduot ir darbus, btinus atlikti aliai bei jos gyventojams. Nukelkite j, paliep ato Andersonui, rodydama piramid. Noriu apirti atidiau. Ji pradjo ruoti viet ant stalo, be jokios pagarbos nubraukdama al kaukol bei kaulus. Lengdonui pradjo rodytis, kad jie elgiasi kaip kokie kap plikai, inieki nantys asmenin ventov. Andersonas prajo pro Lengdon, prisiartino prie nios ir stambiais del nais sum piramids onus. Sunkiai stengdamas j pakelti i tokios nepatogios vietos, jis prisitrauk piramid ariau ir dunksteljs pastat ant medinio stalo. Pasitrauk praleisdamas ato. Direktor pastat vak ariau piramids ir apirjo jos lifuot paviri. Ltai perbrauk j mayiais pirtukais, apiupinjo ploki virn, briaunas, onus. Apglb piramid rankomis, apiuop jos tolimesn pus ir nusivylusi su rauk kakt. Profesoriau, js anksiau sakte, kad m ason piramid buvo pagaminta norint isaugoti slapt informacij. Taip, tai sako legenda. Taigi galima daryti prielaid, kad jei Piterio pagrobjas man, jog i pira mid yra mason, tai jis tikjo joje esant slapt ir galing informacij. Lengdonas, neteks kantrybs, linkteljo. Taip, taiau net jei jis atrast i piramid, tikriausiai nesugebt ios informacijos perskaityti. Legenda teigia, kad piramids turinys yra uifruotas ir dl to nesuprantam as niekam... iskyrus tuos, kurie to verti. Nesupratau? Nekreipdamas dmesio didjant nekantrum, Lengdonas atsak ramiai: Mitologijoje lobius visada saugo ibandymai, skirti nustatyti iekotojo vert. Tikriausiai atsimenate, kaip legendoje apie akmenyje strigus kalavij akmuo atsisako duoti kalavij visiems, iskyrus Artr, kuris dvasia pasirengs valdyti didiul kalavijo gali. Mason piramid veikia tuo paiu principu. iuo

atveju lobis yra informacija, ir ji, kaip pasakojama, urayta ifruota kalba mis tine prarast odi kalba, kuri perskaityti stengia tik esantys verti io lobio. ato lpose pasirod ypsenl. Tikriausiai tuo galima paaikinti, kodl jus ia vakar ikviet. Praau? ato ramiai apsuko piramid 180 laipsni kampu, nepakeldama jos pagrin do nuo stalo. vaks viesa dabar apviet ketvirtj piramids on. Robertas Lengdonas apstulbs irjo j. Atrodo, tar ato, kai kas jus laiko vertu lobio.

40 skyrius
Kur Tr'la taip ilgai ugaio?
Ketrina Solomon dar kart vilgteljo laikrod. Ji buvo pamirusi spti daktar Abadon apie keist kelion laboratorij, bet neman, kad tam sa galt juos taip ilgai ulaikyti. Jie jau turt bti ia. Ketrina prijo prie ijimo ir pastmusi vinu kaustytas duris siirjo tutum . Pasiklaus, taiau nieko neigirdo. Tria? paauk, bet jos bals prarijo tamsa. Tyla. Ji suglumusi udar duris, isim mobilj telefon ir paskambino vestibiul. ia Ketrina. Ar Tria pas jus? Ne, ponia, atsak vestibiulio apsaugininkas. Ji ir js sveias nujo pas jus gal prie deimt minui. Tikrai? Man atrodo, jie dar net neeng Penktj sekcij. Luktelkite. Tuoj patikrinsiu. Ketrina girdjo, kaip po apsaugininko pirtais klaksi kompiuterio klaviai. Js teisi. Kaip rodo ponios Dan elektroni ns kortels duomenys, ji dar neatidar Penktosios sekcijos dur. Paskutinis jos jimas ufiksuotas prie atuonias minutes... jo Treij sekcij. Tikriausiai nutar js sveiui surengti nedidel ekskursij. Ketrina surauk kakt. Turbt. i inia jai pasirod keistoka, taiau ji bent jau inojo, kad Treiojoje sekcijoje Tria ilgai neutruks. Ten baisiai dvokia. Ai. O mano brolis jau atvyko? Ne, ponia, dar ne. Ai. Baigusi pokalb Ketrina pajuto netikt baims antpld. Nemalonus jaus-

mas privert stabtelti, bet neilgai. Lygiai tok pat bgtavim ji jaut jusi daktaro Abadono namus. Kaip nemalonu, kad t kart moterika nuojauta j apgavo. Ir dar kaip. Nieko baisaus, tar sau Ketrina.

4 1 skyrius Robertas Lengdonas atidiai apirjo akmenin piramid. To negali bti.


Senovin ifruota kalba, nepakeldama aki tar ato. Sakykite, ita tiks? vies atsuktame piramids one buvo m atyti eiolika simboli, aikiai rt glotniame akmenyje.

Greta Lengdono stovintis Andersonas irgi prasiiojo, tarsi mgdiodamas Lengdon itikusi nuostab. Atrod, saugos tarnybos virininkas k tik pamat klaviatr su kokiu nors nem atytu riftu. Profesoriau? kreipsi Lengdon ato. Manau, js galsite tai per skaityti? Lengdonas atsisuko j. O kodl js taip manote? Todl, kad jus ia atgabeno, profesoriau. Jus pasirinko. Sis raas, atrodo, yra savotikas kodas, o turint galvoje js reputacij atrodo visikai aiku, kad jus ikviet j iifruoti. Lengdonui teko pripainti, kad po to, k jam teko patirti Romoje ir Pary iuje, jo adresu m nuolat plaukti praymai padti minti didisias istorijos msles iaikinti Festos disko prasmes, veikti Dorabelos ifr, perskaityti pa slaptingj Voiniiaus rankrat.

Sato pirtu perbrauk ra. Ar galite pasakyti, k reikia ie enklai? ia ne enklai, paman Lengdonas. ia simboliai. Kalb, kuria jie buvo para yti, jis atpaino i karto tai buvo XVII a. koduota skaii kalba. Lengdonas puikiausiai inojo, kaip j iifruoti. Ponia, dvejodamas primin jis, i piramid yra privati Piterio nuo savyb. Privati ar ne, nesvarbu: jei jus i ties ikviet Vaington dl io kodo, pasirinkimo netursite. Man reikia inoti, kas ia parayta. ato delninukas garsiai skimbteljo, ji isitrauk j i kiens ir kelias sekun des irjo atsist praneim. Lengdonas apstulbo pamats, kad Kapitolijaus vidin interneto ryio sistema veikia net taip giliai po eme. ato krenkteljo ir pakl antakius, paskui keistai pavelg Lengdon. Virininke Andersonai? pakviet ji atsigrdama j. Gal galima su jumis pakalbti be liudinink? Direktor pamojo Andersonui pajti toliau, ir jie abu dingo tamsiame koridoriuje, palik Lengdon Piterio Apmstym kambaryje, apviestame blyk iojanios vaks viesos.

Virininkas Andersonas pasvarst, ko dar galima tiktis vakar. Mano priiri moje Rotondoje palikta nukirsta mogaus plataka? Mano priirimo pastato rsyje rengta mirties ventykla? Keistas raas, igraviruotas akmeninje piramidje? Po viso ito Redskins" aidimas nebeatrod toks svarbus. Eidamas paskui ato koridoriaus tams Andersonas jung ibint. viesa buvo silpna, taiau vis tiek geriau negu nieko. ato pasivedjo j kelis metrus, stengdamasi nutolti nuo Lengdono. Pavelkite, sunibdjo ji, duodama Andersonui savo delninuk. Andersonas j pam ir prisimerks siirjo apviest ekran. Jame buvo sustings nespalvotas vaizdas rentgeno spinduliais perviesto Lengdono kelionkrepio nuotrauka, kuri Andersonas buvo lieps atsisti ato. Kaip visose rentgeno nuotraukose, didiausio tankio objektai viet rykiausia balta spalva. Lengdono krepyje vienas objektas baltumu pranoko visus kitus. Jis buvo itin didelio tankio, todl vytjo blausioje kit daikt raizgalynje nelyginant rykus brangakmenis. Jo forma buvo aikiai matyti. Jis vis vakar neiojasi it daikt? Andersonas nustebs pavelg ato. Kodl Lengdonas nieko apie j neusimin? Velnikai geras klausimas, sunibdjo ato.

Ta forma... tai negali bti atsitiktinumas. Ne, pritar jam ato, kurios balsas dabar nuskambjo piktai. Sa kyiau, tikrai ne. Andersono dmes patrauk koridoriuje pasigirds tylus lamesys. Nuste bs jis nukreip t koridoriaus pus ibinto viesos spindul. Blstanioje vie soje iniro tik tuias koridorius ir atviros durys abiejose jo pusse. Ei? paauk Andersonas. Ar ia yra kas nors? Tyla. ato, nieko neigirdusi, keistai pavelg j. Andersonas dar kelias akimirkas pasiklaus ir nutar nusiraminti. Man reikia kuo greiiau i ia dingti.

Lengdonas, liks vienas kambaryje prie vaks viesos, pirtu perbrauk per atrius piramidje rt simboli kratus. Jam buvo smalsu, kas ia parayta, taiau neketino paeisti Piterio Solomono privatumo daugiau, negu jis paeistas dabar. Be to, kam itam pamiliui bt prireik ios maos piramids? Turime problem, profesoriau, pasigirdo garsus ato balsas jam u nugaros. K tik gavau naujos informacijos ir m an jau darosi bloga nuo js melavimo. Lengdonas atsisuks pamat ST direktor, artjani prie jo su delninuku rankoje, pykiu deganiomis akimis. Apstulbs jis atsisuko Anderson, tikda masis pagalbos, bet saugos tarnybos virininkas stovjo prie dur tarsi jas u stodamas, o jo veido iraika neadjo nieko gero. ato prijo prie Lengdono ir pakio jam po nosim delninuk. Lengdonas nieko nesuprasdamas pavelg ekran, kuriame buvo sustin gusi nespalvota fotografija, prim enanti negatyv. Joje buvo daug vari objekt, bet vienas, labai rykus, isiskyr i vis. Jis buvo pasuktas onu ir ne visai tie sus, taiau niekas nebt suabejojs, kad tai mayt smailiavirn piramid. Mayt piramid? Lengdonas pavelg ato. Kas ia? Atrodo, jo klausimas dar labiau siutino ato. Apsimetate, kad neinote? Lengdonas nebeilaik. A niekuo neapsimetu! Niekada gyvenime nesu ito daikto mats! Paistalai! rikteljo ato, ir jos balsas garsiai nuaidjo trokiame ore. Js j vis vakar neiojots savo krepyje! A...

Staiga Lengdonas nutilo nebaigs sakinio. Jo vilgsnis ltai nuslinko prie kabanio ant peties kelionkrepio. Paskui vl pakilo prie delninuko. Dieve mano... ryullis. Jis atidiau pavelg nuotrauk. Dabar pagaliau pamat. Nerykus vaiduoklikas kubas, o jame piramid. Lengdonas apstulbs susivok irs savo krepio rentgeno nuotrauk... kurioje m atyti paslaptingasis kubelio pa vidalo Piterio paliktasis ryullis. Pasirod, kad kubas tai dut... o joje yra maa piramid. Lengdonas iojosi kalbti, taiau nerado odi. Staiga j itiko nauja val ga, ir plauiuose, atrodo, visai nebeliko oro. Paprasta. Gryna. Mirtina. Dieve mano. Jis vl pavelg stovini ant stalo akmenin piramid nukirs ta virne. Jos virus buvo plokias maas kvadratlis, tuia erdv, simbolikai laukianti paskutins detals... detals, kuri nukirst piramid pavers tikrja piramide. Tik dabar Lengdonas suvok, kad maut piramid, kuri jis atsive, i ties visai ne piramid. Tai piramids virn. T pai akimirk jam paaikjo, kodl tik jis vienas gali atskleisti ios piramids paslaptis. A turiu paskutin detal. Ir ji i ties yra... talismanas. Kai Piteris pasak, kad ryullyje yra talismanas, Lengdonas tik nusijuok. Dabar jis suprato, kad draugas sak ties. Maoji virnl i ties yra talisma nas, bet ne magijos poiriu... daug senesne io odio prasme. odis talisma nas", dar prie gydamas magik reikm buvo vartojamas kita prasme kaip ubaigimas". Jis kils i graikiko odio telesma, reikianio ubaigti": talis manas tai detal ar mintis, ubaigianti kok nors objekt arba idj, paver ianti j visuma. Paskutin detal. Kalbant simbolikai, virn tai aukiau sias talismanas, paveriantis nukirst piramid visiko tobulumo simboliu. Lengdonas pajuto, kad keistai susiklost vykiai veria j pripainti labai keist ties: Piterio Apmstym kambaryje stovinti akmens piramid, jei ne kreipsime dmesio jos dyd, pradeda i ties virsti objektu, labai primenaniu legendose minim mason piramid. I to, kaip rykiai virnl vytjo rentgeno nuotraukoje, Lengdonas spjo, kad ji pagaminta i metalo... i metalo, turinio didel tank. Nemanoma nustatyti, ar ji tikrai nulieta i gryno aukso, be to, dabar ne laikas paleisti vaiz duots vadias. Si piramid per maa. Joje rt kod pernelyg lengva perskaityti. O be to... Dieve mano, juk tai mitas! ato j stebjo. Js toks protingas mogus, profesoriau, taiau vakar elgts kaip

reta neprotingai. Meluoti valgybos tarnybos direktorei? Smoningai trukdyti CV tyrimui? Galiu visk paaikinti, jei leisite. Paaikinsite CV bstinje. Nuo ios akimirkos esate sulaikytas. Lengdono knas pastiro. Negali bti, js tikriausiai juokaujate. N truputlio. A jums labai aikiai pasakiau, kad tai, kas vyksta vakar, yra itin svarbu, bet js nusprendte su manim i nebendradarbiauti. Primygtinai jums silau kuo greiiau pradti m styti apie tai, kaip paaikinti ra piramidje, nes kol atvyksime CV... ji pakl delninuk ir i labai arti nufotografavo ra akmeninje piramidje, m ano analitikai jau bus gerokai padirbj. Lengdonas iojosi protestuoti, taiau ato pasisuko stovint prie dur Anderson. Virininke, paliep ji, dkite akmenin piramid Lengdono krep ir nekite j. A pasirpinsiu Lengdono sulaikymu. Ar galiu paimti js ginkl? Andersonas akmeniniu veidu jo kambar, pakeliui atsegdamas ant peties neiojam ginklo dkl. Jis padav ginkl ato, o i tuojau pat atsuko vamzd Lengdon. Lengdonas stebjo vykius tarsi sapne. To negali bti . Andersonas prijo prie Lengdono, nutrauk jam nuo peties kelionkrep, nusine j prie stalo ir padjo ant kds. Atseg utrauktuk, atidar krep ir djo j nuo stalo nuim t akmenin piramid ten pat, kur guljo Lengdono paskaitos uraai ir ryullis. Staiga koridoriuje kakas sulamjo ir sujudo. Duryse idygo tam sus mo gaus siluetas, jis jo kambar ir spariai artjo prie Andersono pastarajam i u nugaros. Virininkas jo nepastebjo. Neprajus n akimirkai, nepastamasis nu leido pet ir trenk juo Andersonui nugar. Saugos tarnybos virininkas griuvo priek, galva atsitrenkdamas akmenins nios krat. Jis sunkiai susmuko ant stalo, nuo kurio visas puses pabiro kaulai bei kitokie daiktai. Smlio laikrodis suduo, nukrits ant grind. vak irgi nukrito, taiau neugeso. Kilusioje sumaityje ato atsisuko nepastamj ir nusitaik j, bet sibrovlis sugrieb blauzdikaul ir smarkiai trenk jai per pet. ato suriko i skausmo ir parpuol, paleisdama i rank ginkl. Atjnas paspyr j tolyn ir atsisuko Lengdon. Jis buvo auktas ir lieknas, elegantikas afroamerikietis, kurio Lengdonas prie tai gyvenime nebuvo mats. iupkite piramid! paliep mogus. Paskui mane!

42 skyrius Nekilo n maiausios abejons, kad afroamerikietis, vedantis Lengdon poemini Kapitolijaus koridori labirintu, yra takingas ir galingas mogus. Elegantikas nepastamasis ne tik puikiai orientavosi visuose oniniuose kori doriuose ir nenaudojamuose kambariuose, bet ir turjo rakt, kuriuo atrakinda vo visas keli pastojusias duris. Lengdonas sek jam i paskos, mikliai bgdamas nepastamais, vir ve daniais laiptais. Lipdamas juto, kaip pet spaudia odin kelionkrepio rankena. Akmenin piramid buvo tokia sunki, kad Lengdonas bgtavo, jog rankena gali neilaikyti ir nutrkti. Keli pastarj minui logikai vertinti nebt manoma, tad dabar Leng donas nutar veikti kliaudamasis tik instinktu. Nuojauta jam kudjo, kad nepa stamuoju galima pasitikti. Jis ne tik igelbjo Lengdon nuo ato grasinamo sumimo, bet ir nepabgo pavojaus, siekdamas igelbti paslaptingj Piterio piramid. Kad ir kas ta piramid bt i ties. Nepastamojo motyv Lengdonas nesuprato, bet spjo pastebti ant jo pirto spindint auks mason ied su dvigalviu feniksu ir skaiiumi 33. Sis mogus ir Piteris Solomonas daugiau negu seni draugai. Jie abu masonai, pasiek brolijoje aukiausi laipsn. Lengdonas nusek j laiptais, paskui kitu koridoriumi, po to pro duris be joki atpainimo enkl jie jo paprast koridori. Bgo juo palei sukrautas at sarg des ir iukli maius, kol staiga pasuko, eng pro tarnybin jim ir pateko visikai netikt aplink, primenani prabang kino teatr. Nepasta masis pirmas nujo oniniu takeliu ir pro pagrindines duris ijo vies, erdv atrium. Tik dabar Lengdonas susivok, kad jie gro lankytoj centr, pro kur jis pats vakar pateko pastat. Deja, ia buvo ir apsaugininkas. Jie prijo prie apsaugininko ir visi trys sustojo, irdami vienas kit. Lengdonas atpaino jaun lotyn amerikiet, kuris vakar tikrino jo krep. Pareigne Nunjesai, tar afroamerikietis, niekam n odio. Eikite paskui mane. Apsaugininkui, atrodo, buvo nesmagu, bet jis neklausindamas pakluso. Kas is mogus? Trijul nuskubjo pietrytin lankytoj centro kamp, kur buvo nedidelis vestibiulis ir sunkios durys, ustatytos dviem oraniniais stulpiukais. Be to, durys buvo uklijuotos lipnia juosta, veikiausiai stengiantis, kad kitapus vykstani sta tybos darb dulks neprasiskverbt lankytoj centr. Vyrikis ities rank ir nu pl lipni juost. Tada, irindamas savo rakt rinkin, kreipsi apsauginink.

Ms biiulis virininkas Andersonas yra subbaziniame lygmenyje. Gali bti, kad sueistas. Jum s reikt patikrinti. Taip, pone. Nunjesas atrod ir sutriks, ir isigands. Svarbiausia js ms nematte. Vyras galiausiai atrado reikaling rakt, nuseg j nuo ryulio ir atrakino sklst, laikius sunkisias arvuotas du ris. Atidar jas ir svied rakt apsaugininkui. Mums ijus, urakinkite duris. Kaip manydamas geriau uklijuokite juost. sidkite rakt kien ir niekam nieko nesakykite. Niniekam. Net saugos tarnybos virininkui. Ar aiku, parei gne Nunjesai? Apsaugininkas velg rakt taip, tarsi jam bt patiktas saugoti vertin giausias brangakmenis. Aiku, pone. Vyras skubiai eng pro duris, Lengdonas nusek jam i paskos. Apsau gininkas jiems i paskos ustm didiul sklst, netrukus Lengdonas igirdo, kaip jis klijuoja atgal nuplt juost. Profesoriau Lengdonai, tar vyrikis, jiems abiem greitai einant iuolai kiku koridoriumi, kuriame aikiai buvo vykdomi statybos ar remonto darbai. Mano vardas Vorenas Belamis. Piteris Solomonas brangus mano draugas. Lengdonas nustebs vogiomis vilgteljo ikiln pon. Js Vorenas Be lamis? Lengdonas niekada nebuvo mats Kapitolijaus architekto, bet jo vard tikrai buvo girdjs. Piteris apie jus labai geros nuomons, tar Belamis, ir man labai gaila, kad teko susipainti tokiomis baisiomis aplinkybmis. Piteris pateko didiul bd. Jo ranka... A inau. Belamio balsas nuskambjo niriai. Deja, spju, kad tai toli grau ne viskas. Jie prijo apviestos dalies pabaig, po kurios koridorius dar staig posk kair. Likusioje jo dalyje buvo tamsu, nors ak durk. Luktelkite, itar Belamis ir dingo gretimoje skydinje, i kurios raiz gsi daugyb stor oranini kabeli, toliau dingstani tamsiame koridoriuje. Lengdonas palauk, kol Belamis raussi viduje. Veikiausiai architektas rado jun gikl, reguliuojant energijos tiekim laidais, nes staiga tolesn m arruto dalis nuvito. Lengdonui beliko tik spoksoti netariant n odio. Vaingtonas Kolumbijos apygardoje lygiai kaip Roma yra miestas, stovintis vir begals susiraizgiusi slapt koridori ir tuneli tinklo. Korido rius, atsivrs Lengdonui prie akis, primin jam passetto tunel, jungiant Va tikan su v. Angelo pilimi. Ilgas. Tamsus. Siauras. Taiau is koridorius, kitaip

negu senovinis passetto, buvo iuolaikikas ir dar nebaigtas statyti. Siaura sta tyb erdv buvo tokia ilga, kad atrod, jog tolimajame gale ji visikai susiaurja. J apviet tik kur ne kur kabanios statybinink lempos, kurios i esms tik pabr neapsakom tunelio ilg. Belamis jau jo tuneliu. Sekite paskui mane. Atsargiai, irkite po kojomis. Lengdonas eng paskui Belam svarstydamas, kur galt vesti is tunelis.

T pai akimirk Malachas ijo i Treiosios sekcijos ir spariai nuingsniavo tu iu pagrindiniu SMS koridoriumi Penktosios sekcijos kryptimi. Rankoje jis laik Trios elektronin kortel ir tyliai pats sau kartojo: Nulis atuoni nulis keturi." Taiau jo galvoje sukosi dar viena mintis. Malachas k tik gavo skubi ini i Kapitolijaus. Mano ryinink itiko netikti sunkumai. Vis tiek padtis atrod gera: Robertas Lengdonas dabar turi ir piramid, ir virn. Viskas vyko labai netiktai, taiau svarbiausia, kad gyvybikai svarbs elementai pagaliau atsidr vienoje vietoje. Galima pamanyti, kad io vakaro vykiams vadovauja lemtis, pa sirengusi utikrinti Malacho pergal.

4 3 skyrius Lengdonas skubjo ilgu koridoriumi stengdamasis neatsilikti nuo greitos


Voreno Belamio eisenos; n vienas i vyr netar n odio. Kol kas atrod, kad Kapitolijaus architektui labiau rpi nugabenti akmenin piramid kuo toliau nuo ato, negu paaikinti Lengdonui, kas ia vyksta. Lengdonas jaut augant tarim, kad viskas yra kur kas sudtingiau, negu jis gali sivaizduoti. CV? Kapitolijaus architektas? Du trisdeimt treio laipsnio masonai? Tyl perskrod aius Lengdono mobiliojo telefono skambutis. Lengdonas isitrauk telefon i kiens. Netvirtu balsu atsiliep: Klausau? Jam aus prakalbo keistas pastamas nabdesys. Profesoriau, girdjau, kad js netiktai gijote bendrakeleiv. Lengdon sukaust ledinis altis. Kur, po velni, yra Piteris? grietai paklaus jis, o jo balso aidas atsi mu ankto tunelio sienas. Einantis priekyje Vorenas Belamis atsisuko susi rpinusiu veidu ir m ostu paragino Lengdon neatsilikti.

Nesijaudinkite, atsak balsas. Kaip sakiau, Piteris yra saugioje vietoje. Dl Dievo meils, js nukirtote jam rank! Jam reikia gydytojo! Jam reikia kunigo, atsak panekovas. Bet js galite j igelbti. Jei elgsits taip, kaip liepsiu, Piteris liks gyvas. Duodu od. Pamilio odis man nieko nereikia. Pamilio? Profesoriau, kas jau kas, o js turtum te vertinti, kaip pa garbiai vakar laikiausi senovs protokolo reikalavim. Slpini ranka atved jus prie vart dur, u kuri paslpta piramid, adanti atskleisti senovs imint. inau, kad dabar js j turite. Js manote, kad tai ir yra mason piramid? paklaus Lengdonas. Tai tik akmens gabalas. Kitame linijos gale stojo tyla. Pone Lengdonai, js pernelyg protingas, kad apsim etintum te neima nliu. Puikiausiai suvokiate, k iandien atradote. Akmenin piramid... kuri takingas masonas... paslp paioje Vaingtono irdyje? Js vaikots mit! Kad ir k Piteris jums pasak, jis tai padar i baims. Mason piramids legenda yra igalvota. Masonai niekada nra pastat jokios piramids slaptajai iminiai saugoti. O jei ir bt pastat, tai ita piramid per maa, kad bt ta, kurios js iekote. Vyrikis susijuok. Matau, kad Piteris jums beveik nieko nepasak. Ir vis dlto, pone Leng donai, net jei nenorite pripainti svarbos to, k iuo m etu turite, silyiau vis dlto daryti tai, k a jums liepsiu. A gerai inau, kad piramidje, kuri js neats, yra igraviruotas raas. Js man j iifruosite. Tik po to a jums grinsiu Piter Solomon, ne anksiau. Kad ir ko js tikits i io rao, atsak Lengdonas, jis tikrai negali bti Senovs Slpiniai. inoma, ne, atsak balsas. Senovs Slpiniai tokie neaprpiami, kad j nemanoma rayti viename akmenins piramids one. Igirds atsakym, Lengdonas sutriko. Bet jei is raas nra Senovs Slpiniai, tai ir piramid nra mason pi ramid. Legendoje aikiai sakoma, kad mason piramid buvo pastatyta btent Senovs Slpiniams isaugoti. Panekovo tonas tapo globjikas. Pone Lengdonai, mason piramid i ties buvo pastatyta Senovs Slpiniams isaugoti, taiau yra vienas triukas, kurio js, regis, nesupratote. Ir Piteris jums nepasak? Mason piramids galia ne ta , kad ji atskleidia paias pa slaptis... ne, ji leidia surasti slapt viet , kurioje saugomos tos paslaptys.

Lengdonas papurt galv stengdamasis susivokti. Iifruokite ra, toliau kalbjo balsas, ir jis nurodys viet, kurio je paslptas didiausias monijos lobis. Jis nusijuok. Paties lobio Piteris jums nepatikjo, profesoriau. Lengdonas staiga sustojo vidury tunelio. Palaukite. Tai js sakote, kad piramid yra tarsi... emlapis? Belamis irgi sustojo, jo veide buvo m atyti nerimas ir igstis. Buvo aiku, kad panekovas pataik jautri viet. Piramid tai emlapis. is emlapis, nibdjo balsas, arba piramid, arba vartai va dinkite kaip norite buvo sukurtas labai seniai, siekiant utikrinti, kad Se novs Slpini saugojimo vieta nebt pamirta... kad ji niekada nepasimest istorijos rkuose. Kvadratu idstyti eiolika simboli n i tolo neprimena emlapio. Ivaizda kartais bna apgaulinga, profesoriau. Taiau tai nesvarbu vis tiek tik js vienas turite gali perskaityti ra. Js klystate, atov Lengdonas, prisimins paprast ifr. ra gali perskaityti bet kas. Jis nelabai sudtingas. Spju, kad i piramid sudtingesn, negu atrodo i pirmo vilgsnio. Be to, virn turite tik js. Lengdonas prisimin kelionkrepyje gulini maj piramid. Tvarka i chaoso? Jis pats nebesusivok, kuo tikti ir kuo ne, taiau krepyje gulinti akme nin piramid sulig kiekvienu ingsniu darsi vis sunkesn.

Malachas prispaud telefon prie ausies, su malonumu klausydamasis, kaip kita me gale sunkiai alsuoja Lengdonas. Dabar a turiu skubi reikal, profesoriau, o js irgi. Paskambinkite man ikart, kai iifruosite emlap. Tada mudu abu nueisime slptuv ir atliksime mainus. Piterio gyvyb... bus imainyta per amius kaupt imint. A nieko nedarysiu, pareik Lengdonas. Juo labiau neturdamas rodym, kad Piteris gyvas. Patariau man netrukdyti. Js esate tik labai maytis miliniko mecha nizmo sraigtelis. Jei js man nepaklusite arba pamginsite mans iekoti, Piteris mirs. Tai a jums prisiekiu. Bet kaip man inoti, gal Piteris jau dabar negyvas. Jis gyv gyviausias, profesoriau, taiau jam nepaprastai reikia js pa galbos. Ko js i tikrj iekote? suriko Lengdonas telefon.

Malachas atsak ne i karto. Daugelis iekojo Senovs Slpini ir abejojo j galia. vakar a rody siu, kad Slpiniai i ties egzistuoja. Lengdonas tyljo. Patariau jums tuojau pat imtis emlapio, tar Malachas. Infor macija man reikalinga iandien. iandien?! Bet juk jau po devintos! Btent. Tempus fugit.*

44 skyrius Niujorke dirbantis redaktorius Donas Fokmanas atsistojo ijungti vies savo kabinete Manhatane. Atsiliepti mogui, skambinaniam tokiu metu, jis n neketino tiesa, tik kol nepamat skambinaniojo numerio. Turt bti geros naujienos, paman jis siekdamas ragelio. Ar mes dar esame tavo leidjai? pusiau juokais paklaus Fokmanas. Donai! Roberto Lengdono balsas buvo neramus. Ai Dievui, radau tave. Man reikia tavo pagalbos. Fokmano nuotaika pasitais. Turi m an teksto redaguoti, Robertai? Pagaliau. Ne, man reikia informacijos. Pameni, pernai supaindinau tave su mok slininke Ketrina Solomon, Piterio Solomono seserimi? Fokmanas surauk kakt. Teksto nra. Ji iekojo leidjo knygai apie noetik. Atsimeni? Fokmanas pakl dang akis. inoma. Aiku, atsimenu. Net neinau, kaip tau dkoti u t paint. Ji ne tik atsisak man duoti paskaityti savo tyrim rezultat apraym, bet ir ne nori nieko spausdinti iki kakokios stebuklingos dienos, kuri dar ateis. Donai, paklausyk mans, a neturiu laiko. Man reikia Ketrinos telefono numerio. Tuojau pat. Ar tu j turi? Noriau tave spti... elgiesi kiek kartligikai. Ji, inoma, puikiai at rodo, bet tikrai nepadarysi jai spdio tokiais... ia ne juokai, Donai, man skubiai reikia jos telefono numerio. Gerai... palauk.
* Laikas bga (lot.).

Lengdonas su Fokmanu buvo seni draugai, ir Fokmanas nesunkiai suprato, kad biiulis kalba rimtai. Donas surinko Ketrinos Solomon pavard paiekos laukelyje ir pradjo tikrinti staigos elektroninio pato server. Iekau, tar Fokmanas. Ir kai skambinsi jai, patariau tai daryti ne i Harvardo baseino. Garsas toks, tarsi tu btum beprotnamyje. A ne baseine. A tunelyje po JAV Kapitolijumi. I Lengdono balso Fokmanas suprato, kad is nejuokauja. Kas jam nutiko? Robertai, kodl tu negali iek tiek pasdti namuose ir k nors paray ti? Kompiuteris skimbteljo. Gerai, luktelk... radau. Jis pele paenklino sen elektronini laik sek. Atrodo, turiu tik jos mobilj. Bus gerai. Fokmanas pasak jam numer. Ai, Donai, dkingu balsu itar Lengdonas. Lieku tau skolingas. Tu man ir taip skolingas rankrat, Robertai. Ar bent suvoki, kiek laiko... Pokalbis nutrko. Fokmanas pairjo ragel ir papurt galv. Jei ne raytojai, knygas leisti bt kur kas lengviau.

45 skyrius Ketrina Solomon ne i karto patikjo savo akimis, pamaiusi telefono ekrane, kas jai skambina. Man, kad skambina Tria, nutarusi paaikinti, kur jie su Kristoferiu Abadonu taip ilgai ugaio. Taiau skambino ne Tria. Toli grau. Ketrina pajuto, kaip lpose nuvito drovi ypsenl. Ar is vakaras galt bti dar keistesnis? Ji atvert telefon. Leisk, atspsiu, aismingai atsiliep ji. Inteligentikas, mgstantis skaityti viengungis ieko netekjusios mokslininks, dirbanios noetikos srityje? Ketrina! pasigirdo sodrus Roberto Lengdono balsas. Ai Dievui, tau nieko neatsitiko. Aiku, nieko, nustebusi atsak ji. Jei pamirime, kad tu man taip ir nepaskambinai po vakarlio pas Piter prajusi vasar. vakar kai kas atsitiko. Bk gera, paklausyk. iaip ramus jo balsas trkinjo. Man labai nemalonu tau tai praneti... bet Piteris pakliuvo didel bd. Ketrinos ypsena dingo. Apie k tu kalbi?

Piteris... Lengdonas nutilo tarsi iekodamas odi. Net neinau, kaip tau pasakyti, bet jis... j pagrob. Tiksliai neinau, nei kas, nei kodl, bet... Pagrob? pakartojo Ketrina. Robertai, tu mane gsdini. Pagrob... ir kur jis dabar? Nelaisvje. Lengdono balsas nutrko, tarsi jam bt isekusios j gos. Tai atsitiko iandien, galbt vakar vakare. Tai nejuokinga, piktai atr ji. Mano broliui viskas gerai. Prie penkiolika minui a su juo kalbjau! Tu su juo kalbjai?! Lengdon, atrodo, tai priblok. Taip! Jis man telefonu para inut, kad tuoj atvaiuos laboratorij. Jis tau para inut... Lengdonas mst balsu. Bet jo balso tu ne girdjai? Ne, bet... Paklausyk. inut, kuri gavai, para ne tavo brolis. Kitas mogus turi Piterio telefon. Jis pavojingas. Neinau, kas jis toks, bet mane jis apgaule vakar atviliojo Vaington. Apgaule atviliojo? Tu kalbi nesmones! inau, atsipraau. Lengdonas atrod sutriks, o jam tai nebdin ga. Ketrina, a spju, kad tau irgi gresia pavojus. Ketrina Solomon neabejojo, kad Lengdonas niekada nejuokaut tokiais dalykais, taiau jai vis tiek jis atrod neteks proto. Man viskas gerai, atsak ji. A urakinta stropiai saugomame pa state! Perskaityk man inut, kuri gavai i Piterio telefono. Labai praau. Nieko nebesusigaudydama Ketrina itrauk inut ir perskait j Leng donui, pajutusi iurpulius, kai pasiek paskutin dal apie daktaro Abadono apsilankym. Jei pavyks, pakviesk ir Abadon. Visikai juo pasitikiu, turiu daug jums abiem..." O Dieve... Lengdono balse nuskambjo baim. Ar tu pakvietei t mog vidun? Taip! Mano asistent neseniai nujo vestibiul jo pasitikti. Turt bet kuri akimirk pareiti... Ketrina, greiiau bk i ten! suriko Lengdonas. Nedelsk!

Kitame Smitsono muziejaus saugykl gale, kontrols punkte, suskambo telefo nas, ugodamas Redskins" aidimo garsus. Apsaugininkas antr kart neno riai isitrauk i aus ausines.

Vestibiulis, atsiliep jis. Kalba Kailas. Kailai, ia Ketrina Solomon! jos balsas buvo neramus ir uduss. Ponia, js brolis dar ne... Kur Tria?! nutrauk j Ketrina. Ar m atote j monitoriuose? Apsaugininkas apsisuko su kde ir pavelg ekranus. Ji dar negro Kub? Ne! igstingai suriko Ketrina. Apsaugininkas tik dabar suvok, kad Ketrina udususi, tarsi ilgai bgusi. Kas ten darosi? Apsaugininkas m spariai spusioti pel, greitai peririndamas skait meninius vaizdo raus. Gerai, palaukite, tuoj atsuksiu atgal... Matau, kaip Tria su js sveiu ieina i vestibiulio... eina pagrindine gatve"... pasuksiu priek... va, jie eina Drgnj sekcij... Tria atrakina duris savo kortele... abu eina Drgnj sek cij... dar pasuksiu... na, tai, prie m inut jie ijo i Drgnosios sekcijos... eina tolyn... Jis pasuko galv ir sultino ra. Pala, pala. Keistas dalykas. Koks? I Drgnosios sekcijos ijo tik ponas. Tria liko viduje? Taip atrodo. Dabar stebiu js svei... jis vienas eina koridoriumi. Bet kur Tria? dar labiau susijaudinusi paklaus Ketrina. Vaizdo rauose a jos nematau, atsak apsaugininkas ir jo balse pasigirdo nerimas. Jis vl pavelg ekran ir pastebjo, kad vyrikio varko rankovs atrodo lapios... iki pat alkni. K jis veik toje Drgnojoje sekcijoje? Apsaugininkas stebjo, kaip vyras pradjo rytingai ingsniuoti pagrindiniu koridoriumi Penktosios sekcijos link, rankoje laikydamas daikt, pana ... elektronin kortel. Apsaugininkas pajuto, kaip jam ant sprando pasiiau plaukai. Ponia Solomon, turime didel bd.

vakar Ketrina daug k patyr pirm kart. Per dvejus metus ji n karto tutumoje nesinaudojo mobiliuoju telefonu. Ir n karto nra paknopstomis bgusi keliu, vedaniu per tutum . Taiau dabar Ketrina, prispaudusi prie ausies telefon, aklai lk begalinio ilgio kilimu. Kas kart, kojai nuslydus nuo kilimo, ji vl grdavo atgal ir toliau skriejo per neper regim tams. Kur jis dabar? udususi Ketrina paklaus apsaugininko.

Tikrinu, atsiliep is. Pasuku priek... tai, jis eina koridoriumi... artja prie Penktosios sekcijos. Ketrina pradjo bgti dar greiiau, tikdamasi suspti pribgti jim, kad nelikt kalinta tutumoje. Kada jis prieis prie jimo? Apsaugininkas patyljo. Ponia, js nesupratote. A vis dar persukinju vaizd. Tai raas. Visa tai jau vyko. Jis stabteljo. Palaukite, tuoj patikrinsiu jim registracij. Neilgai trukus jis tar: Ponia, pagal ponios Dan kortels rodmenis Penktj sekcij buvo eita apytikriai prie minut. Ketrina staiga sustojo viduryje tamsios bedugns. Jis jau atrakino Penktj sekcij? panibdomis paklaus ji telefonu. Apsaugininkas nirtingai kak klaksjo klaviais. Taip, atrodo, jog jo... prie devyniasdeimt sekundi. Ketrinos knas sustingo. Ji liovsi alsuoti. Staiga jai pasirod, kad j su panti tam sa gyva. Jis ia, su manimi. T pai akimirk Ketrina suprato, kad vienintelis viesos altinis visoje ioje erdvje tai jos mobiliojo telefono ekranas, apvieiantis veid. Atsiskite pagalb, tyliai paliep ji apsaugininkui. Ir eikite Drg nj sekcij gelbti Trios. Tada tyliai udar telefon, ugesindama paskutin vies. J apgaub absoliuti tamsa. Ketrina stovjo n nekrusteldama ir stengsi alsuoti kuo tyliau. Po keli sekundi j pasiek atsklindantis i tamsos aitrus etanolio kvapas. Kvapas stip rjo. Ji juto, kad vos u keleto ingsni nuo jos ant kilimo kakas stovi. Tyloje Ketrinos irdis plak taip garsiai, kad ji bijojo isiduoti. Tylutliai nusiav batus ir pasislinko truput kair, nulipo nuo kilimo. Kojomis pajuto alt cement. eng dar vien ingsn, toldama nuo kilimo. Staiga trekteljo jos kojos pirto snarys. Tyloje garsas nuskambjo kaip vis. Vos u keleto m etr suiureno drabuiai, ir staiga i tamsos kakas j puol. Ketrina atoko sekund per vlai, galinga ranka j suiupo ir apglb tamsoje, nirtingai stengdamasi geriau suimti. Ketrina apsisuko, bet m irtini gniautai suiupo jos chalat ir trkteljo atgal drauge su ja. Ketrina atmet rankas, isinr i chalato ir islydo. Staiga Ketrina Solo mon, nebesusivokdama, kur ji yra ir kur bga, aklai pasileido lkti per begalin juod bedugn.

46 skyrius Nors Kongreso bibliotekoje yra, daugelio manymu, pati graiausia pa saulio sal", pati biblioteka veikiau garsi ne sals groiu, bet milinikais knyg fondais. Turdama daugiau negu atuonis imtus kilometr lentyn kurios itiesus nusidriekt nuo Vaingtono iki Bostono ji neabejotinai pretenduoja didiausios pasaulio bibliotekos vard. Ir vis tiek auga toliau, kas dien gydama per deimt tkstani nauj leidini. I pradi biblioteka, sumanyta kaip vieta saugoti Tomo Defersono su rinktai gamtos moksl ir filosofijos knyg kolekcijai, simbolizavo Amerikos paad ir sipareigojim skleisti inias. Tai buvo vienas i pirmj Vaingtono pastat, apviest elektra, tad jis tiesiogine prasme vytjo nelyginant vyturys Naujojo pasaulio tamsybse. Kaip galima spti i pavadinimo, Kongreso biblioteka buvo skirta naudotis Kongresui, kurio garbingi nariai dirbo ia pat, kitapus gatvs esaniame Kapi tolijuje. imtametis bibliotekos ir Kapitolijaus ryys neseniai dar sustiprintas fizinmis priemonmis po Nepriklausomybs prospektu ikasus abu pastatus jungiant ilg tunel. vakar blausiai apviestu, dar nebaigtu rengti tuneliu paskui Voren Belam bgo Robertas Lengdonas, stengdamasis num alinti stiprjant nerim dl Ketrinos. Tas pamilis jos laboratorijoje?! Lengdonas nenorjo n pagalvoti, ko jam ten gali reikti. Paskambins spti Ketrin, Lengdonas prie baigdamas pokalb tiksliai pasak, kur susitikti. Kada pagaliau baigsis tas prakeiktas tunelis?! Nuo begalini, viena kit keiiani ir tarpusavyje susijusi mini jam skaudo galva Ketrina, Piteris, masonai, Belamis, piramids, senovs pranaysts... ir emlapis. Lengdonas papurt galv ir skubjo toliau. Belamis adjo atsakyti mano klausimus. Kai vyrai galiausiai pasiek tunelio gal, Belamis praved Lengdon pro ke lerias dar nebaigtas statyti dvivres duris. Neturdamas galimybi urakinti j paskui save, Belamis griebsi improvizacijos iupo i statybinink reikmen krvos aliuminines kopias ir netvirtai atrm jas duris, o ant viraus pastat metalin kibir. Jei kas nors mgint atidaryti duris, kibiras garsiai terktelt ant ems.
ia ms aliarmo sistema?! Lengdonas nuvelg onu stovint kibir tik damasis, kad Belamis vakar turi ir patikimesn apsaugos plan. Viskas vyko taip greitai, kad Lengdonas tik dabar pradjo suvokti, k jam ada pabgimas su Belamiu. A slapstausi nuo CV.

Belamis pasuko u kampo, ir abu vyrai m lipti auktyn plaiais laiptais, kurie buvo atitverti oraniniais stulpiukais. Lipant Lengdono kelionmaiio ran kena nepakeniamai svr pet. Akmenin piramid, itar jis. A vis tiek nesuprantu... Ne ia, nutrauk j Belamis. Apirsime j viesoje. A inau sau gi viet. Lengdonas nebuvo tikras, ar mogui, k tik fizikai upuolusiam CV Sau gumo tarnybos direktor, ivis egzistuoja tokia vieta. Ulip laiptais vyrai eng erdv vestibiul, puot italiku marmuru, stiuko lipdiniais ir auksavimu. Salje stovjo atuonios statul poros visos vaizdavo deiv Minerv. Belamis, neltindamas ingsni, ved Lengdon ryt pusn, kur pro skliautuot koridori jie pateko kur kas didingesn patalp. Net prie blausaus naktinio apvietimo bibliotekos didioji sal spindjo klasikine didybe, nelyginant turtingi Europos rmai. Dvideimt trij m etr auktyje rengti vitrainiai vieslangiai mirguliavo tarp sij, puot aliuminio laktu" tuo m etu aliuminis buvo laikomas retu metalu, brangesniu u auks. emiau ididios kolon poros rm antro aukto balkon, kur ved dveji pra m atns suktiniai laiptai, ant kuri kolon stovjo milinikos m oter figros, iklusios auktyn apvietos deglus. Pastangos pratsti iuolaikins apvietos tem nenutolstant nuo Renesan so architektros puoybos taisykli, atrod keistokai laipt turklus puo kupidonus prim enantys putti , vaizduojantys iuolaikinius mokslininkus. Ange liukas elektrikas su telefonu rankoje? Cherubinas entomologas, neinas vabzdiams laikyti skirta dele? Lengdonas pasvarst, k apie tai bt pasaks Berninis. Galime kalbtis ia, pasak Belamis, vesdamas Lengdon pro ne peraunam o stiklo vitrinas, kuriose buvo eksponuojamos dvi vertingiausios bibliotekos knygos milinika rankratin Mainco Biblija, perrayta 1450 metais, ir Amerikoje esantis Gutenbergo Biblijos egzempliorius vienas i trij visame pasaulyje, spausdint ant veleninio popieriaus. ia labai pritiko skliautuotas lubas puoianti Dono Vaito Aleksanderio ei dali freska Kny gos evoliucija". Belamis eng tiesiai prie elegantik dvivri dur tolimojoje rytins ko ridoriaus puss sienoje. Lengdonas inojo, kas yra u i dur, taiau jam buvo keista, kad pokalbiui pasirinkta i vieta. Net nepaisant ironijos, kylanios susi rengus kalbtis patalpoje, ste nustoje uraais Praome laikytis tylos", i pa talp vargiai galtum pavadinti saugia vieta". Ji yra paiame kryms pavidalo bibliotekos centre, todl neretai vadinama pastato irdimi. Slptis joje tas pat, kas sibrauti katedr ir mginti pasislpti ant altoriaus.

Taiau Belamis atrakino duris, eng u j tvyrani tams ir m grabin ti sien iekodamas jungiklio. Kai j apiuop ir paspaud, prie akis tarsi i nieko iniro vienas i didiausi Amerikos architektros edevr. Garsioji Kongreso bibliotekos skaitykla buvo tikra vent visoms juslms. Erdvus atuonkampis centrinje dalyje siek beveik penkiasdeimt m etr, visos atuonios jo sienos puotos okolado rudumo Tenesio marmuru, gelsvu it grie tinl Sienos m arm uru ir prinokusio obuolio raudonio marmuru, atgabentu i Alyro. Patalpa buvo apviesta i vis atuoni kamp, todl niekur nesimat joki eli atrod, tarsi skaitykla vytt i vidaus. Yra mananij, kad tai spdingiausia sal visame Vaingtone, tar Belamis, leisdamas Lengdon vidun. Gal net visame pasaulyje, paman Lengdonas, perengdamas slenkst. Kaip visada jo vilgsnis pirmiausia pakilo tiesiai prie puonaus iedo lub centre, nuo kurio raityti kesonai kupolu leidosi iki virutinio balkono. Ratu isirikiavusios emyn nuo baliustrados velg eiolika bronzini portretini" skulptr. e miau stulbinama skliaut arkada formavo apatin balkon. Dar emiau, grind lygyje, didiul atuonkamp leidini idavimo punkt trimis koncentrikais ap skritimais supo poliruoto medio stalai. Lengdonas vl pavelg Belam, kuris atidar plaias dvivres kambario duris ir parm jas, kad neusidaryt. Maniau, mes turim slptis, nieko nesuprasdamas tar Lengdonas. Jei kas nors eis pastat, atsak Belamis, noriu ikart tai i girsti. Bet juk ia jie mus tuojau pat suras? Kad ir kur sumanytume slptis, mus vis tiek suras. Taiau jei bsime u klupti itame pastate, dar labai pasidiaugsite, kad pasirinkau i patalp. Lengdonas nesuprato, kodl taip galt bti, bet buvo matyti, kad Belamis nenusiteiks diskusijoms. Jis nujo skaityklos vidur, isirinko vien i stal, pritrauk prie jo dvi kdes ir udeg stalin lemp. Tada mostu parod Lengdono kelionkrep. Gerai, profesoriau, pasiirkime atidiau. Nenordamas subraiyti poliruoto stalo paviriaus atriomis granito briau nomis, Lengdonas ukl ant stalo krep, atseg utrauktuk ir atlankst visas puses, atskleisdamas viduje esani piramid. Vorenas Belamis patais stalin lemp ir atidiai apirjo piramid. Pirtais perbrauk neprast ra. Manau, js atpastate i kalb? paklaus Belamis. inoma, atsak Lengdonas apirindamas eiolika simboli.

i ifruot kalb, dar vadinam Laisvj m rinink ifru, kitados priva iai bendrauti vartojo mason brolijos nariai. ifro atsisakyta jau gana seniai dl labai paprastos prieasties j pernelyg lengva iifruoti. Dauguma vyresnij kurs student, lankani Lengdono simbologijos seminar, iifruodavo j per penkias minutes. Lengdonui, jei po ranka turdavo pietuk ir popieriaus, pa kakdavo eiasdeimties sekundi. Faktas, kad keli imtmei senumo ifr taip lengva perskaityti, dabar skatino apmstyti por paradoks. Pirmas absurdikas pasirod tvirtinimas, kad Lengdonas yra vienintelis mogus, stengiantis j suprasti. Antras ato uuomina, kad is mason ifras yra kaip nors susijs su nacionaliniu saugumu, prilygo tvirtinimui, kad Amerikos branduolini raket paleidimo kodai uif ruoti pasinaudojus ikodavimo iedu, pardavinjimu vaikik javaini pakeliuo se. Lengdonui buvo sunku tuo patikti. Si piramid tai emlapis? Rodantis, kur paslpta prarastoji ami imintis? Robertai, labai rim tu balsu kreipsi Belamis, ar direktor ato jums sak, kodl ji taip domisi iuo reikalu? Lengdonas papurt galv. Nieko konkretaus. Tik kartojo, kad tai susij su nacionaliniu saugumu. Manau, meluoja. Gali bti, atsak Belamis trindamasis sprand. Atrod, kad jis niekaip negali kako nusprsti. Taiau yra ir kita, grsmingesn, galimyb. Jis atsi suko ir pavelg Lengdonui tiesiai akis. Gali bti, kad direktor ato suinojo apie tikrsias piramids galias.

47 skyrius TamScl, kuri apgaub Ketrin Solomon, atrod visikai nevelgiama.


Pabgusi nuo pastamo ir saugaus kiliminio tako, ji aklai grabaliodama

slinko pirmyn per nyki tutum , itiesta ranka iuopdama or. Kojomis, apau tomis tik kojinmis, juntam a begalin alto cemento erdv primin ualus eer... prieik aplink, i kurios btinai reikia itrkti. Nebeuuosdama etanolio kvapo, ji sustojo tamsoje ir m laukti. Nejud dama siklaus, valios pastangomis versdama ird taip garsiai neplakti. Atrodo, kad sunks ingsniai, sek jai i paskos, liovsi. Ar a nuo jo pabgau? Ketrina usimerk ir pamgino sivaizduoti, kur esanti. kuri pus a bgau? Kur durys? Beviltika. Ji tiek kart spjo apsisukti, kad ijimas gali bti bet kurioje pusje. Ketrina buvo girdjusi, kad baim veikia kaip stimuliatorius, mobilizuoja proto galias. Taiau i akimirk baim pavert jos prot kunkuliuojaniu pani kos ir sumaities verpetu. Net jei surasiu jim, negalsiu ieiti. Elektronin kor tel liko kienje chalato, kur teko nusimesti. Vienintel vilt teik suvokimas, kad dabar ji yra kaip adata ieno kupetoje maas takelis dviej tkstani septyni imt kvadratini m etr ploto lauke. Ketrinos analitinis protas, ne paisydamas neapsakomai stipraus trokimo bgti kuo toliau, liep jai elgtis vie ninteliu manomu logiku bdu visikai nejudti. Stovk. Stenkis neileisti n garso. Apsaugininkas netrukus pasirodys, o nuo upuoliko neinia kodl sklinda stiprus etanolio kvapas. Jei jis prisiartins, a pajusiu. Ketrina stovjo tyldama, o mintyse sukosi Lengdono odiai. Tavo brol... pagrob. Ji pajuto, kaip ant rankos susikaup alto prakaito laas ir nuslinko e myn, artdamas prie mobiliojo telefono, sugniauto deiniame delne. pavoj ji buvo pamirusi. Jei telefonas suskambs, paaiks, kur ji yra, o ijungti jo ne manoma neatidarius ir neapvietus ekrano. Padk telefon ant grind... ir pasistenk nuslinkti nuo jo kuo toliau. Taiau buvo jau per vlu. I deins artjo etanolio kvapas. Jis vis stiprjo. Ketrina stengsi ilikti rami, prisiversdama veikti instinkt tuojau pat bgti. Ltai, atsargiai ji eng ingsn kair. Taiau, atrodo, upuolikui pakako tylaus jos drabui iugdesio. Ketrina pajuto, kaip jis liuokteljo, stiprus etanolio kvapas uliejo nerves, o galinga ranka sugrieb u peties. Ji isisuko, apimta gyvuliko siaubo. Matematiniai skaiiavimai buvo pamirti: Ketrina leidosi bgti neirdama kur. Ji smarkiai pasuko kair, keisdama krypt ir puldama pai tutum os erd. Staiga visikai i niekur atsirado siena. Ketrina taip smarkiai j atsitrenk, kad net ugniau kvap. Pet ir rank pervr skausmas, taiau pavyko isilaikyti neparkritus. Kadangi sien trenksi onu, smgis nebuvo toks stiprus, koks galjo bti, bet tai teik menk paguod. Smgio garsas pasklido erdvje. Dabar jis ino, kur a. Susirietusi i skausmo ji pasuko galv, siirjo sekcijos tam s ir pajuto, kad jis iri j.

Tuojau pat pereik kit viet. Skubiai! Dar neatgaudama kvapo ji pradjo slinkti palei sien, kaire ranka tyliai po vien liesdama ikilias plienines kniedes. Nenutolk nuo sienos. Praslink pro j, kol nespjo tavs stumti kamp. Deinje rankoje Ketrina tebelaik mobilj telefo n, pasirengusi prireikus sviesti j nelyginant ginkl. Ketrina visikai nebuvo pasirengusi igirsti to, k netrukus igirdo tie siai prieais j sunarjo drabuiai... visai netoli sienos. Ji sustingo, sustojo vietoje ir sulaik kvpavim. Kaip jis suspjo prieiti sien? Ji pajuto silpnut oro dvelkteljim, pasklido etanolio dvokas. Jis artja prie mans palei sien! Ketrina eng kelis ingsnius atgal. Paskui, tyliai apsisukusi 180 laipsni kampu, pradjo greitai eiti palei sien kit pus. Pajus gal pusantro metro, nu tiko nemanomas dalykas. Prieais save pasienyje ji vl igirdo drabui narji m. Paskui vl dvelkteljo etanolio kvapas. Ketrina Solomon sustingo vietoje. Dieve mano, jis yra visur!

Pusnuogis Malachas velg tams. Etanoliu atsiduodanios jo varko rankovs tapo trukdiu, kur jis pavert privalumu nusimets vark bei markinius ir pasinaudojs jais grobiui uspeis ti. Mesdamas vark dein pus, sienos link, jis igirdo, kaip Ketrina sustojo ir pasuko kit pus. Malachas met markinius kair ir igirdo, kaip ji vl susto jo. Galima sakyti, kad jis utvr Ketrin prie sienos, sukaldamas keliaenklius, kuri ji nedrso apeiti. Dabar jis stovjo tamsoje ir lauk temps ausis. Ji gali judti tik viena krypti mi tiesiai mane. Ir vis tiek Malachas nieko negirdjo. Arba Ketrin paralyia vo i baims, arba ji nusprend stovti ir ramiai laukti, kol Penktj sekcij ateis pagalba. Abiem atvejais ji pralaims. Niekas greitai nesugebs eiti Penktj sekcij: Malachas sugadino prie dur taisyt urakt labai paprastu, taiau itin veiksmingu bdu. Pasinaudojs Trios elektronine kortele, jis grdo giliai ply deimties cent monet, ir dabar spyn atrakinti bus galima tik imontavus vis mechanizm. Mudu ia vieni, Ketrina... ir bsime tiek, kiek reiks. Malachas tyliai pasislinko priekin, klausydamasis, ar neigirs judesio gars. i nakt Ketrina Solomon mirs savo brolio valdomo muziejaus tamsoje. Poeti ka mirtis. Malachas nekantravo greiiau praneti Ketrinos broliui apie jos mirt. Senio sielvartas taps ilgai lauktu kertu. Staiga Malachas labai nustebo tamsoje pamats tolim silpn vytjim ir suprato, kad Ketrina k tik padar m irtin klaid. Ji kvieia pagalb telefonu?

Elektroninis ekranas, k tik vysteljs tamsoje, buvo apytikriai ties juosmeniu, u koki dvideimties metr, tarsi vyturys beribiame tamsos vandenyne. Ma lachas buvo pasirengs laukti, kol Ketrina neteks kantrybs, bet dabar laukti nebereiks. Malachas bgte pasileido prie nerykios viesels inodamas, kad turi j pasiekti, kol Ketrina nesikreip pagalbos. Per kelias sekundes atsidr greta, iskt rankas, tarsi apglbdamas vytint telefon, ir liuokteljo, pasirengs suiupti Ketrin. Jo pirtai atsimu tvirt sien, sulinko ir vos nelo. Tuojau pat plienin sij atsitrenk ir galva. Sukliks i skausmo, jis susmuko prie sienos. Keikda masis pakilo, sitvrs juosmens auktyje horizontaliai taisyto paramsio, ant kurio Ketrina sumaniai buvo padjusi atidaryt mobilj telefon.

Ketrina vl leidosi bgti nebepaisydama, kad jos ranka garsiai ir ritmingai pleki kniedes, tolygiai sukaltas Penktosios sekcijos sienoje. Bk! Ji inojo, kad jei vis laik laikysis sienos, anksiau ar vliau uiuops ijimo duris. Kur, po imts, dingo tas apsaugininkas? Tolygiai sukaltos knieds rikiavosi eile, palei kuri Ketrina bgo, kaire ranka iuopdama sien, o dein dl saugumo itiesusi priek. Kada pagaliau pasieksiu kamp? Atrod, kad onin siena niekada nesibaigs, tik staiga kniedi eil nutrko. Kair ranka ilgokai tavaravo tutumoje, o paskui knieds vl atsira do. Ketrina sultino temp ir gro atgal, iuopdama glotni metalo ploktum. Kodl ia nra kniedi? Ji jau girdjo, kaip i paskos, ramstydamasis sienos, garsiai liumpsi upuo likas. Taiau dar labiau Ketrin igsdino kitas garsas tolimas pasikartojani smgi garsas: apsaugininkas ibintu dau Penktosios sekcijos duris. Apsaugininkas negali eiti vid? Mintis Ketrin igsdino, taiau smgi vieta deinje pusje, striai nuo jos leido ikart susiorientuoti. Dabar ji jau sivaizdavo, kurioje Penktosios sekcijos vietoje atsidr. sivaizdavusi suprato ir dar kai k. Jai staiga paaikjo, kas yra toji glotni ploktuma ant sienos. Visose sekcijose buvo taisytos specialios eksponat durys didiuls slankiosios sien plokts, kurias galima atitraukti, prireikus sekcij atgabenti arba i jos igabenti itin didelius eksponatus. ios durys buvo neaprpiamos kaip lktuv angaruose, ir Ketrina n drsiausiame sapne nesapnavo, kad gali prireik ti jas kada nors atidaryti. Taiau i akimirk, atrodo, jai liko tik i viltis. Ar jas ivis manoma atidaryti?

Ketrina aklai kraptsi tamsoje, iekodama eksponat dur, kol apiuop didiul metalin ranken. Sumusi ugul visu svoriu, stengdamasi pastum ti duris on. Nieko nevyko. Ji paband dar kart. Durys n nepajudjo. Ketrina girdjo, kaip upuolikas artja, nusitaiks jos pastang garsus. Eksponat durys urakintos! Paklaikusi i panikos ji m rankomis grabalioti duris, iekodama j paviriuje kokios nors svirties ar urakto. Staiga apiuop statm enai stovint stryp. Delnais nusliuog juo iki grind, atsitp ir atrado, kad jis kitas cemente esani skyl. Saugos strypas! Ketrina atsistojo, suiupo stryp ir tvirtai sispyrusi pamgino ikelti j i skyls. Jis jau visai ia pat! Ketrina vl apiuopomis susirado ranken ir i vis jg j paspaud. At rodo, didiul plokt beveik nepajudjo, taiau Penktj sekcij prasiskverb siaurutlis mnesienos pluotelis. Ketrina paspaud dar kart. viesos pluote lis, atsklindantis i lauko, praplatjo. Dar truput! Ji paspaud paskutin kart, jausdama, kad upuolikas jau beveik u metro. uoliu prisiartinusi prie viesos, Ketrina lieknu knu prasiskverb pro at sivrusi sprag. I tamsos ilindo ranka, suiupo j ir pamgino traukti atgal. Ketrina brovsi pro ply persekiojama didiuls nuogos rankos, itatuiruotos vynais. Baugioji ranka raitsi it pykusi gyvat, besitaikanti gelti. Ketrina apsisuko ir m bgti palei ilg blyki Penktosios sekcijos lauko sien. Smulks akmenukai, kuriais buvo nubarstyta visa SMS teritorija, per ko jines eid kojas, bet ji nieko nepaisydama lk pagrindinio jimo link. Naktis buvo tamsi, taiau Ketrina, vyzdiams isipltus aklinoje Penktosios sekcijos tamsoje, visk mat aikiai kaip dien. Jai u nugaros sudundjo sunkios durys, ji igirdo greitjanius sunkius ingsnius, aidinius palei pastato sien. ingsniai artjo netikimai greitai. A niekaip nenubgsiu iki pagrindinio jimo greiiau u j. Ketrina inojo, kad jos Volvo" stovi ariau, bet ir jis buvo per toli. Nieko neieis. Staiga Ketrina suvok turinti dar vien kozir. Pribgusi Penktosios sekcijos kamp ji igirdo tamsoje greitai artjanius jo ingsnius. Dabar arba niekada. Uuot pasukusi u kampo, Ketrina staiga ov tiesiai kair, tolyn nuo pastato, vej. Bgdama kietai usimerkusi, delnais u sideng veid ir visikai aklai pasileido per ol. Judesiais valdomos saugos viesos, siiebusios aplink Penktj sekcij, akimirksniu nakt pavert diena. Ketrina u nugaros igirdo skausmo klyksm, galingiems ibintams smogus nepaprastai isipltusius upuoliko vyzdius dvideimt penki milijon vaks liepsn rykumo viesa. Ji girdjo, kaip jis klupinja ant skaldos.

Ketrina neatmerkdama aki toliau bgo atvira veja. Pajutusi, kad pakanka mai nutolo nuo pastato ir vies, ji atsimerk, pakoregavo kurs ir it paklaikusi nulk per tams. Volvo" rakteliai buvo ten, kur ji visada juos palikdavo dtuvje. Udu susi Ketrina drebaniomis rankomis grieb raktelius ir jung varikl. Variklis atgijs suurzg, usiieb viesos, atskleisdamos baug regin. Jos link bgo iurpi figra. Ketrina akimirk sustingo. Automobilio viesose iniro plikagalvis, iki puss nuogas vris, tatuiruo tais vynais, simboliais ir tekstais imarginta oda. Artdamas prie viesos jis riaumojo, ikeltomis rankomis dengdamasis akis, tarsi urvinis gyvnas, pirm kart ilinds dienos vies. Ketrina norjo perjungti pavar, bet staiga jis atsi dr alia ir alkne imu onin stikl, kurio uks pabiro jai ant keli. Pro lang lindo didiul vynuota ranka ir beveik aklai grabaliodama siek jos kaklo. Ketrina jung atbulin pavar, bet upuolikas spjo sugriebti j u gerkls ir m neapsakomai stipriai spausti. Ketrina, nordama isisukti, kryp teljo galv ir staiga pamat, kad iri jam tiesiai veid. Trys tamss riai, ne lyginant nag paliktos drs, vagojo maskuojamj krem ir atskleid anksiau slptas tatuiruotes. Jo akyse viet smurtinga tmastis. Reikjo tave nuudyti prie deimt met, suurzg jis. Tada, kai nuudiau tavo motin. Suvokusi, k reikia ie odiai, Ketrina staiga sustingo nuo klaikaus prisi minimo: ji jau yra maiusi vries vilgsn. Tai jis. Bt pradjusi klykti, jei jis nebt tarsi replmis laiks jai u gerkls. Ketrina koja stipriai paspaud greiio pedal, ir automobilis okteljo atgal, vilkdamas upuolik jai vos nelo kaklas. Volvo" mus kilti kalvel Ketrinai pasirod, kad kaklas neatlaikys upuoliko svorio. Staiga automobilio onus m bruoti medio akos, brautis vidun pro onin lang, ir svoris dingo. Automobilis pro visali medi gyvatvor prasibrov auktutin stovji mo aiktel, kurioje Ketrina galiausiai paspaud stabdius. Apaioje pusnuogis vyras pakilo ant koj, stebeilydamasis jos automobilio viesas. Siaubingai ra miai jis pakl grsming, vynais imargint rank ir parod tiesiai j. Ketrina, kurios kraujas vir nuo gyvulikos baims ir neapykantos, pasuko vair ir smarkiai paspaud greiio pedal. Po keli sekundi ji suko Silver Hilo plent.

48 skyrius
KapitOlijaUS saugos policijos pareignas Nunjesas, pateks kebli si tuacij, nemat kitos ieities, kaip tik padti pabgti Kapitolijaus architektui ir Robertui Lengdonui. Taiau dabar, grs policijos bstin, Nunjesas suprato, kad kaupiasi audra. Saugos tarnybos virininkas Trentas Andersonas sdjo prisiglauds prie kaktos ledo kompres, o kitas pareignas val ato sueidimus. Greta stovjo vaizdo ra specialistai, kurie peririnjo skaitmeninius raus ir stengsi nu statyti, kur dingo Lengdonas ir Belamis. Perirkite vis koridoriuose ir prie ijimo taisyt kamer raus, pareikalavo ato. Man reikia suinoti, kur jie ijo! irint visa tai, Nunjesui darsi silpna. Jis inojo, kad neprajus n ke lioms minutms bus surastas atitinkam as vaizdo raas ir visi suinos ties. A jiems padjau pabgti. Padt dar pablogino atvykusi keturi CV operatyvinin k komanda, kuriai buvo sakyta bti netoliese ir ruotis Belamio bei Lengdono paiekoms. itie vyrukai n i tolo neprimin Kapitolijaus policijos pareign. Tai buvo tikri, rim ti kariai... juodos kamufliains uniformos, naktinio regjimo prietaisai, mokslins fantastikos film prim enantys ginklai. Nunjesui rodsi, kad jis tuoj subloguos. Galiausiai apsisprends jis ney miai mosteljo virininkui Andersonui. Virininke, galima odel? Kas yra? Andersonas nusek paskui Nunjes koridori. Virininke, a padariau didiul klaid, suprakaitavs prisipaino Nunjesas. Labai gailiuosi ir atsistatydinu. Po penki minui tu mane vis tiek atleisi. Praau? Nunjesas nurijo strigus gerklje gumul. A maiau, kaip Lengdonas ir Belamis pro lankytoj centr ijo i pas tato. K?! suriaumojo Andersonas. Tai kodl nepraneei?! Architektas man liep niekam nieko nesakyti. Tu dirbi man, po imts velni! Andersono balsas nuaidjo koridoriu mi. Dl Dievo meils, Belamis trenk mane galva sien! Nunjesas padav Andersonui rakt, kur jam buvo paliks architektas. Kas ia? paklaus Andersonas. Raktas nuo naujo tunelio, tiesiamo po Nepriklausomybs prospektu. J turjo architektas Belamis. Per j jie ir pabgo.

Andersonas irjo rakt nestengdamas pratarti n odio. ato ikio galv koridori ir pervr juos akimis. Kas ia vyksta? Nunjesas pajuto, kaip blykta. Andersonas tebelaik rakt rankoje, buvo aiku, kad ato j pastebjo. Klaikiajai moterikei artjant, Nunjesas m i pas kutinij kurti, stengdamasis apsaugoti virinink. it rakt a radau ant grind viename suhbazinio lygmens kambaryje. Kaip tik klausiau virininko Andersono, ar jis neino, nuo ko jis yra. ato prijo ir nuvelg rakt. Ir k, jis ino? Nunjesas pavelg Anderson, kuris prie prasiiodamas aikiai norjo gerai apsvarstyti galimus variantus. Galiausiai virininkas papurt galv. Ne, i karto nepasakysiu. Turiu patikrinti... Nesivarginkite, patar ato. iuo raktu atrakinamos durys tunel i lankytoj centro. Tikrai? paklaus Andersonas. I kur js inote? K tik radome kameros ra. Pareignas Nunjesas padjo pabgti Leng donui ir Belamiui, o paskui urakino duris. T rakt Nunjesui dav Belamis. Andersonas siuts atsigr Nunjes: Tai tiesa? Nunjesas perdtai sulinkiojo, irgi stengdamasis kuo geriau suvaidinti. Labai atsipraau, pone. Architektas man liep niekam nieko nesakyti! Man nusispjauti, k tau liep architektas! rk Andersonas. Pra yiau... Trentai, usiiaupk, nebeilaik ato. Js abu niekam tik mela giai. Pasitaupykite jgas CV apklausai. Ji itrauk Andersonui i rank tune lio rakt. ia viskas baigta.

49 skyrius
atitrauk nuo ausies mobilj telefon, jausdamas augant nerim. Ketrina neatsiliepia mobiliuoju? Ji jam paadjo paskambinti, kai tik saugiai itrks i laboratorijos ir vaiuos ia susitikti su juo, taiau taip ir nepaskambino. Belamis sdjo greta Lengdono skaitykloje prie stalo. Jis irgi k tik paskam bino asmeniui, kuris, kaip tvirtino Belamis, gali suteikti jiems prieglobst lai

Robertas Lengdonas

kinai paslpti. Deja, is asmuo irgi neatsiliep, todl Belamis paliko jam inut, praydamas kuo greiiau paskambinti Lengdono mobilj. Mginsiu dar kart, tar jis Lengdonui, bet kol kas turim e manytis patys. Reikia aptarti planus, k daryti su piramide. Piramide. Lengdonas pajuto, tarsi spdinga skaityklos aplinka bt i nykusi, jo pasaulis susitelk tik tai, k mat prie akis akmenin piramid, uantspauduot ryull su jos virne ir elegantik afroamerikiet, kuris iniro i tamsos ir igelbjo j nuo nenumaldomos CV kvotos. Lengdonas tikjosi, kad Kapitolijaus architektas turs bent kiek sveiko pro to, bet pasirod, kad Vorenas Belamis kalba n kiek ne racionaliau u t pamil, skelbiant, jog Piteris yra skaistykloje. Belamis atkakliai teig, kad i akmenin piramid i ties yra legendin mason piramid. Senovs emlapis? Kuris gali nuvesti prie gali teikianios iminties? Pone Belami, mandagiai tar Lengdonas, ta js idja apie kako kias senovs inias, kurios gali suteikti monms didi gali... a tiesiog negaliu rim tai ja patikti. Belamio vilgsnyje buvo m atyti kartis ir nusivylimas, dl kuri Lengdonui buvo dar nesmagiau rodyti savo skepticizm. Taip, profesoriau, a spjau, kad js taip manysite, bet tikriausiai ne reikt tuo stebtis. Js praalietis ir velgiate tai i ono. Egzistuoja tam tikri mason tikrovs aspektai, kuriuos js palaikysite mitu, nes nesate vstas ir pasirengs juos suprasti. Lengdonas pajuto, kad j velgiama i aukto. A nebuvau Odisjo laivo gu los narys, bet tikrai inau, kad ciklopas tai mitas. Pone Belami, net jei legenda nemeluoja... ita piramid vis tiek negali bti mason piramid. Ne? Belamis pirtu perbrauk akmenyje rt mason ifr. Mano manymu, ji puikiausiai atitinka apibdinim. Akmenin piramid su spindinia metalo virne: jei tiksime ato padaryta rentgeno nuotrauka, btent j jums ir patikjo Piteris. Belamis pam nuo stalo ma kubo pavidalo ryull ir pa kilnojo, tarsi tikrindamas jo svor. i akmenin piramid nesiekia n trisdeimties centimetr, paprie taravo Lengdonas. Visose mano girdtose pasakojimo versijose m ason pira mid vadinama milinika. Buvo aiku, kad Belamis tikjosi igirsti argument. Kaip js inote, legendoje minima piramid tokia aukta, kad pats Die vas gali itiesti rank ir j pasiekti. Visikai teisingai.

Suprantu js dilem, profesoriau. Taiau ir Senovs Slpiniuose, ir ma son filosofijoje minimas potencialus Dievas, gyvenantis kiekviename i ms. Simbolikai kalbant, galima sakyti, kad tai, k gali pasiekti apsiviets mogus... gali pasiekti Dievas. Lengdono is aidimas odiais netikino. Net Biblija tam pritaria, kalbjo Belamis. Jei sutiksime su tuo, kad Dievas, kaip raoma Pradios knygoje, sukr mog pagal savo paveiksl", tada turime sutikti ir su tuo , kas i to ieina kad mogus nebuvo sukurtas menkesnis u Diev. Evangelijoje pagal Luk (17,21) aikiai sakoma: Juk Dievo karalyst jau yra tarp js." Atsipraau, bet a tikrai nepastu krikioni, kurie laikyt save lygiais Dievui. inoma, grietesniu balsu itar Belamis. Nes dauguma krikio ni nori visko ikart. Jie nori ididiai skelbti, kad tiki Biblija, bet ignoruoti tas jos dalis, kurios jiems atrodo pernelyg sudtingos arba kuriomis tikti ne patogu. Lengdonas nieko neatsak. Na, odiu, toliau kalbjo Belamis, senasis mason piramids api bdinimas, kuriame ji vadinama tokia aukta, kad j gali paliesti Dievas... jau ne kart sukl nesusipratim, aikinantis jos dyd. Tai labai patogu mokslinin kai, tokie kaip js, tvirtina, jog piramid yra tik legenda, ir niekas jos neieko. Lengdonas pavelg akmenin piramid. Atsipraau, kad sukeliu jums sunkum, tar jis. Tiesiog a visad maniau, kad mason piramid tai mitas. Ar jums neatrodo labai reikmingas faktas, kad emlapis, kur sukr akmentaiai, yra ikaltas akmenyje? Per vis istorij ms svarbiausi keliaenkliai buvo ikalti akmenyje pradedant lentelmis, Dievo teiktomis Mozei, Deimia sakym, kuriais turi vadovautis mons. Suprantu, taiau visi kalba apie mason piramids legend". odis le genda" leidia suprasti, kad tai mitas. Taip, legenda, Belamis nusijuok. Deja, js, atrodo, nukentjote nuo to paties, nuo ko ir Moz. Praau? Belamis beveik juokdamasis pasisuko kdje ir pavelg antro aukto bal kon, i kurio juos velg eiolika bronzini skulptr. Ar matote Moz? Lengdonas nuvelg garsi bibliotekoje stovini Mozs skulptr. Taip.

Jis su ragais. A inau. Bet ar inote, kodl jis su ragais? Lengdonas, kaip daugelis dstytoj, nelabai mgo klausytis svetim pa skait. Mozs skulptra, stovinti jiems vir galv, buvo raguota dl tos paios prieasties, dl kurios ragus gijo tkstaniai krikioni sukurt Mozs at vaizd dl klaidos, sivlusios veriant Ijimo knyg. Hebrajikame originale Moz apraytas odiais karan ohrpanav tai yra jo veido oda spindjo viesos spinduliais"; bet Romos katalik banyios paskelbtame oficialiame lotynikame Biblijos vertime vertjas susipainiojo ir para, jog Mozs cornuta esset fades sua tai yra jo veidas buvo raguotas". Nuo to laiko dailininkai ir skulptoriai, bijodami nukentti, jei skrupulingai nesilaikys Banyios mokymo, pradjo vaiz duoti Moz su ragais. Tai buvo paprasiausia klaida, atsak Lengdonas. ventasis Jero nimas apytikriai keturiimtaisiais metais suklydo versdamas. Belamiui, atrodo, atsakymas padar spd. Btent. Vertimo klaida. O rezultatas vargas Moz visam laikui liko subjaurotas. Subjaurotas" dar per velnus odis. Lengdonas vaikystje baisiai per sigando pamats Mikelandelo sukurt tonik raguot Moz" centrin skulptr Romos Grandinmis Sukaustytojo v. Petro bazilikoje. Paminjau raguotj Moz, toliau kalbjo Belamis, nes norjau pa iliustruoti, kaip vienintelis klaidingai suprastas odis gali pakeisti istorij. Man galite to n neaikinti, paman Lengdonas, prie kelerius metus savo kailiu t pat patyrs Paryiuje. SanGreal ventasis Gralis. SangReal Kara likasis kraujas. Kalbant apie mason piramid, pasakojo Belamis, daniausiai buvo girdimi nabdesiai apie legend". Taip ir liko. Mason piramids legen da" primena mit. Bet odis legenda" ia turi visai kit reikm. Ji buvo klaidin gai suprasta. Labai panaiai kaip odis talismanas". Jis nusiypsojo. Kalba yra labai tinkamas rankis tiesai paslpti. Teisyb, bet a nelabai suprantu, apie k kalbate. Robertai, m ason piramid yra emlapis. Ir jame, kaip kiekviename emlapyje, yra legenda raktas, nusakantis, kaip j skaityti. Belamis pam nuo stalo kubo pavidalo ryull ir pakl j auktyn. Nejau nesuprantate? Vir n ir yra piramids legenda. Tai raktas, nurodantis, kaip perskaityti galingiau si emje artefakt... emlap, kuriuo vadovaujantis galima atrasti paslpt didiausi monijos lob prarastj ami imint.

Lengdonas nuiuvo. Nuolankiai primenu, tar Belamis, kad js minima milinika mason piramid yra viso labo tokia kuklus akmens luitas, kurio auksin vir n kyla taip auktai, kad gali bti paliesta Dievo. Taip auktai, kad apviestas mogus gali pasilenkti ir j paliesti. Kelet sekundi abu vyrai tyljo. Lengdonas pajuto netikt jaudul velgdamas piramid ir matydamas j naujoje viesoje. Jo akis vl patrauk mason ifras. Bet is kodas... jis atrodo toks... Paprastas? Lengdonas linkteljo. Faktikai bet kas galt j iifruoti. Belamis nusiypsojo ir padav Lengdonui pietuk bei popieriaus. Tai gal galtumte mums padti? Lengdonui buvo nesmagu ifruoti kod, taiau tokiomis aplinkybmis tai neatrod didel idavyst Piterio atvilgiu. Be to, kad ir kas bt rayta akme nyje, sunku sivaizduoti ra praveriant k nors atrasti... o k jau kalbti apie vien didiausi istorijos lobi. Lengdonas pam Belamio silom pietuk ir pastukseno juo sau smak r, atidiai tyrindam as ra. ifras atrod toks paprastas, kad nei popieriaus, nei pietuko beveik neprireik. Taiau jis norjo bti tikras, kad nepadar klai dos, todl klusniai pam rankas pietuk ir usira populiariausio mason ifro rakt. Rakt sudar ketverios grotels dvejos paprastos, dvejos su takais, ir jose paeiliui suraytos abcls raids. Kiekviena abcls raid atsi dr konkreioje vietoje, arba aptvare". io aptvaro" figra ir buvo tos raids simbolis. Sumanymas buvo neapsakomai paprastas, beveik vaikikas.

Lengdonas dar kart patikrino savo darbo rezultat. Neabejodamas, kad ifro raktas teisingas, jis gro prie ifruoto rao piramidje. Norint j iifruoti, tereikjo atrasti kiekvien figr atitinkanias raides ir rayti jas vietoj simboli.

Pirmas piramids rao simbolis buvo panaus emyn nukreipt strl arba taur. Lengdonas greitai rado taurs pavidalo figr ifro rakte. Ji buvo kairje apaioje ir atitiko raid S. Lengdonas ura: S. Kitas piramids rao simbolis buvo kvadratas be deins kratins, bet su taku viduryje. Tokia figra atitiko raid O. Jis ura: O. Treia figra buvo paprastas kvadratas, atitinkantis raid E. Lengdonas ura: E. SOE. . . Jis m rayti vis greiiau, kol iifravo vis ra. Baigs ir pavelgs gaut tekst, Lengdonas sutriks atsiduso. Kakodl visai nesinori suukti eureka'. Belamio veide pasirod ypsenl. Kaip inote, profesoriau, Senovs Slpiniai yra saugomi tiems, kuriuos galima pavadinti tikrais apviestaisiais. Aiku, surauks kakt atsak Lengdonas. Atrodo, a jiems nepriklausau.

50 skyrius
patS eiolikos simboli mason ifras rykiai viet jautriame didelio kompiuterio monitoriuje, kabinete, esaniame giliai po eme CV bstinje Lenglyje, Virdinijos valstijoje. ST vyresnioji analitike Nola Kei viena sdjo kabine te ir irjo vaizd, kur jai prie deimt minui elektroniniu patu atsiunt virinink, ST direktor Inouj ato.

Tas

Gal ia koks nors poktas? Nola, inoma, suprato, kad nieko panaaus nra: direktor ato visikai neturjo humoro jausmo, o io vakaro vykiai n i tolo nekl juoko. Nolos pareigos visk matanioje CV Saugumo tarnyboje leido jai susipainti su slapta informacija ir atvr akis elinius galios pasaulius. Taiau tai, k Nola pamat per pastarsias dvideimt keturias valandas, visam laikui pakeit jos poir galingiausi moni saugomas paslaptis. Taip, direktore, atsak Nola direktorei ato, petimi spausdama tele fon prie ausies. raas i ties yra mason ifras. Taiau iifruotas jis tampa visikai beprasmis. Stulpeliais ir eilutmis suraytos atsitiktins raids. Ji pavelg ifrogram.

Bet ji privalo k nors reikti, neatlyo ato. Tikrai ne, nebent egzistuot antras ifravimo lygis, apie kur a nieko neinau. O spti galite? paklaus ato. Matrica lentels pavidalo, taigi galiau pamginti prastus metodus Vienerio ifr, trafaret, groteles ir panaius dalykus, bet paadti nieko nega liu, ypa jei ifras vienkartinis. Darykite k galite. Ir kuo greiiau. Kokie rentgeno tyrim rezultatai? Nola pasisuko su kde antr kompiuterio ekran, kuriame buvo m atyti paprasta kakokio krepio turinio rentgeno nuotrauka. ato buvo reikalinga in formacija apie ma piramid, paslpt kubo pavidalo dutje. Paprastai penki centim etr aukio objektai nebna susij su nacionalinio saugumo pavojais, i skyrus tuos atvejus, kai jie pagaminti i prisotinto plutonio. Tik ne is. Jis buvo pagamintas i n kiek ne maiau stulbinamos mediagos. Vaizdo tankumo analizs rezultatai pakankami, atsak Nola. De vyniolika ir trys deimtosios gramo viename kubiniame centimetre. Grynas auksas. Labai, labai brangus. Kas nors dar? Ties sakant, taip. Atliekant tankumo skenavim, aukso piramids pavir iuje pavyko irti smulkius paeidimus. Pasirodo, aukse igraviruotas tekstas.

Tikrai? Sato balse suskambo viltis. Kas ten parayta? Kol kas negaliu pasakyti. raas visikai nerykus. Stengiuosi j parykin ti, naudoju filtrus, bet rentgeno nuotraukos rykumas ne kain koks. Gerai, dar mginkit. Paskambinkite, kai k nors isiaikinsite. Taip, ponia. Ir dar tai kas, Nola. ato balsas tapo grsmingas. Akmenin pi ramid ir auksin jos virn, kaip ir visa kita, k js suinojote per pastarsias dvideimt keturias valandas, priskiriami ypatingo slaptumo kategorijai. Jums draudiama su kuo nors konsultuotis. Atsiskaitysite asmenikai man. Noriu i girsti, ar js visk supratote? inoma, ponia. Gerai. Lauksiu informacijos. ato baig pokalb. Nola pasitryn mieguistas akis ir vl sistebeilijo kompiuterio ekran. Ji buvo nemiegojusi jau trisdeimt eias valandas ir puikiai inojo negausianti u migti, kol nepasibaigs i kriz. Vienokiu ar kitokiu bdu.

Kapitolijaus lankytoj centre prie jimo tunel stovjo keturi juodai apsireng CV operatyvininkai ir tarsi nenustygstantys mediokliniai skalikai alkanomis akimis grte gr blausiai apviest koridori. Prie j prijo ato, k tik baigusi pokalb. Ponai, tar ji, vis dar laikydama rankoje architekto rakt, ar jums aikiai idstyti misijos parametrai? Patvirtinu, atsak vyriausiasis agentas. Turime du taikinius. Pirmas akmenin piramid su igraviruotu rau, apytikriai trisdeimties centim etr aukio. Antras maesnis, apytikriai penki centim etr aukio kubo pavidalo ryullis. Abu objektai paskutin kart m atyti Roberto Lengdono kelionkrepyje, kur jis nesi ant peties. Teisingai, patvirtino ato. Abu objektus reikia gauti kuo greiiau, j nepaeidiant. Ar turite klausim? Kokie bus nurodymai dl jgos naudojimo? ato tebemaud pet toje vietoje, kur Belamis jai buvo smogs kaulu. A jau sakiau: ypa svarbu atgauti objektus. Supratau. Keturi vyrai apsisuko ir patrauk tunelio tams. ato, usidegdama cigaret, irjo, kaip jie dingsta tamsoje.

5 1 skyrius Ketrina Solomon iaip buvo atsargi vairuotoja, bet dabar, aklai lkdama savo Volvo" Sjutlendo alja, ji spaud per imt keturiasdeimt. Daugiau kaip pusantro kilometro tvirtai mygo greiio pedal drebania koja, kol panika pama u pradjo rimti. Ketrina suvok, kad dreba nebe vien i baims. Baigiu sualti rag. Pro imut lang plste pldo altas nakties oras, apsiausdamas j vis kaip arkties vjas. Kojos, apautos tik kojinmis, visai sustiro, ir ji pasilenk isitraukti atsargini bateli, kuriuos veiojosi po keleivio sdyne. Pasilenkus suskaudo kraujosruv ant kaklo, toje vietoje, kurioje j mgino smaugti galinga ranka. Vyras, imus jos lang, n i tolo nebuvo panaus viesiaplauk inteli gentik pon, Ketrinos pastam daktaro Kristoferio Abadono vardu. Dingo vels plaukai ir lygus veido degis. Pasimat skusta galva, nuoga krtin ir makiao pagrindu itepliotas veidas, tirtai imargintas tatuiruoi ornamentais. Ji vl igirdo ausyse jo bals, nibdant pro im ut lang vilpaujanio vjo gsiuose. Ketrina, reikjo tave nuudyti prie deimt met... tada, kai nuu diau tavo motin. Ketrina sudrebjo n kiek neabejodama. Tai jis. Ji nesteng pamirti t mingo smurto, spindjusio jo akyse. Nepamiro ir vienintelio brolio paleisto vio garso vio, nukovusio mog, sviedusio j nuo aukto skardio apaioje vingiuojani ualusi up, kur jis smigte smigo led ir daugiau nebe ikilo. Tyrjai iekojo kno kelias savaites, nesurado ir galiausiai nusprend, kad srov j bus nuneusi esapiko lank. Jie klydo, dabar suprato ji. Jis tebra gyvas. Ir jis gro. Ketrin upldo atsiminimai ir m purtyti baim. Viskas vyko beveik lygiai prie deimt met. Per Kaldas. Ketrina, Piteris ir j motina visa ei ma susirinko erdviame mriniame dvare Potomake, sikrusiame atuonias deimties hektar ploto mikingame sklype, per kur tekjo sava up. Kaip liepia tradicija, m otina vis dien tris virtuvje, diaugdamasi ven i suteikta proga pagaminti valg dviem savo vaikams. Net sulaukusi septynias deimt penkeri Izabel Solomon buvo entuziastinga virja: t vakar namuose sklido vrienos kepsnio, ropi padao ir esnaku gardintos bulvi kos kvapai, nuo kuri varvte varvjo seils. Kol m otina ruo vaies, Ketrina su broliu ils josi oranerijoje, kalbdamiesi apie naujausi Ketrinos susiavjim neseniai atsiradusi mokslo ak, vadinam noetika. Noetika, netikimas iuolaikins da leli fizikos ir senovs misticizmo derinys, visikai uvald Ketrinos vaizduot.

Tai ir fizika, ir filosofija. Ketrina papasakojo Piteriui apie kai kuriuos savo sumanytus eksperimen tus ir i jo aki aikiai mat, kad j tai sudomino. Ji ypa diaugsi galdama per ias Kaldas suteikti broliui bent kiek teigiam emocij, nes vent jam skaus mingai primindavo baisi tragedij. Piterio sn, Zakar. Dvideimt pirmasis Ketrinos snno gimtadienis jam buvo ir paskutinis. eima igyveno bais komar: atrod, kad brolis tik visai neseniai vl prisimin, k reikia juoktis. Zakaris vlai subrendo, buvo glenas ir nerangus vaikas, vliau mai tingas, piktas paauglys. Nors berniukas augo labai j mylinioje ir turtingoje eimoje, jis atrod tvirtai pasirys atsiriboti nuo visos Solomon gimins". Jis buvo imestas i parengiamosios mokyklos, vliau leidosi siautti ir linksmintis su vairiomis garsenybmis, atmesdamas visas tv pastangas tvirtai, taiau su meile j globoti. Jis sudau Piteriui ird. Prie pat Zakario atuonioliktj gimtadien Ketrina susdo su motina ir broliu aptarti, ar galima Zakariui perduoti jo paveldjim o gal palaukti, kol vaikinas truput subrs. Solomon giminje imtus m et puoseljama pavel djimo tradicija reikalavo kiekvienam Solomon eimoje gimusiam vaikui, su laukusiam atuoniolikos, skirti stulbinamai didel jam priklausanio turto dal. Solomonai buvo sitikin, kad paveldjimas mogui naudingesnis gyvenimo pra dioje, o ne pabaigoje. Negana to paprotys perduoti dideles Solomon turto dalis jauniems, nekantriems pdiniams labai padjo didinti eimos lobius. Taiau kart Ketrinos m otina tvirtino, kad nerimstaniam Piterio snui pavojinga duoti itiek daug pinig. Piteris nesutiko. Solomon paveldas, sak brolis, yra eimos tradicija, jos nevalia lauyti. Gal ie pinigai paskatins Zakar elgtis atsakingiau. Deja, netrukus paaikjo, kad brolis klydo. Vos gavs pinigus Zakaris nutrauk ryius su eima ir dingo i nam, ne pasims n vieno daikto. Po keli mnesi inios apie j pasirod bulvarinje spaudoje: MILIJONIERIUS PAVELDTOJAS VAISTO PINIGUS EUROPOJE. Bulvariniai laikraiai su diaugsmu msi pasakoti apie lepno Zakario liones. Solomonams buvo sunku irti nuotraukas i padkusi vakarli jachtose bei girtuokliavim disko klubuose, bet netrukus inios apie sn palai dn i tragik virto gsdinaniomis: laikraiai m rayti apie tai, kad Zakaris buvo suimtas Ryt Europoje, gabenantis per sien kokain, s o l o m o n g i m i n s
MILIJONIERIUS TURKIJOS KALJIME.

Jie suinojo, kad kaljimas vadinasi Soganlikas nuomi grieto reimo kalinimo staiga Kartalio rajone netoli Stambulo. Piteris Solomonas, baimin damasis dl snaus saugumo, nuskrido Turkij jo ilaisvinti. Taiau sukrstas Ketrinos brolis gro tuiomis rankomis: jam buvo udrausta net pasimatyti su Zakariu. Vienintel vilt teik paadas, kad takingi Solomono pastami JAV Valstybs departamente pasistengs utikrinti kuo greitesn jo ekstradicij. Taiau po dviej dien Piteris sulauk baugaus tarptautinio skambuio. Kit ryt laikraiai pratrko antratmis: SOLOMON PAVELDTOJAS NUUDY
TAS KALJIME.

Nuotraukos i kaljimo buvo siaubingos, negailestinga iniasklaida jas spausdino dar ilgai po tyli, privaiai surengt laidotuvi. Piterio mona taip ir neatleido vyrui u tai, kad is nesugebjo ilaisvinti Zakario, ir po ei mnesi j santuoka nutrko. Nuo to laiko Piteris gyveno vienas. Po keleri m et Ketrina, Piteris ir j m otina Izabel susirinko drauge, nor dami ramiai atvsti Kaldas. eim itiks skausmas nebuvo pamirtas, taiau, laimei, sulig kiekvienais metais jis po truput slopo. I virtuvs, kur m otina ruo ventin vakarien, sklido malonus puod ir keptuvi tarkjimas. Susd oran erijoje Piteris su Ketrina valg kept bri sr ir neskubiai, kaip dera ventms, nekuiavosi. Staiga pasigirdo netiktas garsas. Sveiki, Solomonai, jiems u nugaros itar atsainus balsas. Apstulbusi Ketrina ir jos brolis atsisuk pamat oranerij einant mil inik raumening vyr. Jis buvo usimauklins juod slidininko kauk, den giani vis jo veid, ir tik pro plyius matomos akys deg tmingu smurtu. Piteris akimoju paoko. Kas tu toks?! Kaip ia patekai?! Kaljime painojau tavo berniuk, Zakar. Jis man pasak, kur slepiate rakt. Nepastamasis ikl rankoje sen rakt ir vrikai isiiep. Prie man j negyvai udauant. Piteris nejuia prasiiojo. Staiga pasirod pistoletas, nukreiptas tiesiai Piteriui krtin. Ssk. Piteris susmuko krsle. Vyras jo vid, o Ketrina sdjo nestengdama pajudti. Pro kauks ply ius matomos vyro akys deg tarsi pasiutusio vries. Ei! garsiai suuko Piteris, tarsi nordamas spti virtuvje trisiani motin. Kad ir kas tu btum, pasiimk, ko nori, ir dink i ia! Vyrikis dar stipriau prispaud pistolet Piteriui prie krtins.

O ko a noriu, kaip tu manai? Tiesiog pasakyk, kiek tau reikia, tar Solomonas. Namuose mes pinig nelaikome, bet a galiu... Pabaisa nusikvatojo. Neeidink mans. Atjau ne pinig. vakar apsilankiau nordamas pareikalauti kitos Zakario paveldjimo dalies. Jis nusiiep. Zakaris man papasakojo apie piramid. Piramid? sutrikusi ir isigandusi paman Ketrina. Koki piramid? Brolis neketino pasiduoti. Nesuprantu, apie k kalbi. Neapsimetink kvailiu! Zakaris man papasakojo, k laikai seife savo dar bo kabinete. Man jos reikia. Tuojau pat. Kad ir k Zakaris tau bt kalbjs, jis pats nesuprato, k neka, at sak Piteris. A ir pats neinau, k ia kalbi! Ne? sibrovlis pasisuko ir nutaik pistolet Ketrinai veid. O dabar? Piterio akys prisipild baims. Privalai manimi tikti! A nesuprantu, ko tu nori! Dar bent kart pameluok man, atsak is, tebetaikydamas Ketri n, ir a prisiekiu, kad tu jos neteksi. Jis nusiypsojo. O Zakaris man pasakojo, kad jaunesnioji ses tau brangesn u visus... Kas ia darosi?! suuko Ketrinos motina, engdama kambar su Pite rio Browning Citori mediokliniu autuvu, kur nutaik tiesiai atjnui krtin. is pasisuko jos pusn, taiau narsioji septyniasdeimt penkeri moteris negaio laiko veltui. Ji kurtinam ai iov rat utais. sibrovlis susvyravs atsitrauk atgal, visas puses kartligikai audydamas i savo pistoleto, paskui oko prie stiklini dur, knu jas imu ir griuvo lauk, imesdamas pistolet. Piteris tuojau pat paoko i vietos ir puol prie tebegulinio ant grind pisto leto. Ketrina parkrito, ir ponia Solomon, pribgusi prie jos, priklaup ant grind: Dieve mano, ar tu sueista? Ketrina papurt galv, i sukrtimo nestengdama pratarti n odio. Kau ktasis upuolikas, inrs pro idautas duris, sunkiai pakilo ant koj ir pasi leido bgti mik, ranka laikydamasis u ono. Piteris Solomonas met vilgsn atgal, patikrino, ar m otinai ir seseriai nieko blogo neatsitiko, ir laikydamas ran koje pistolet ilk pro duris paskui sibrovl. Ketrinos m otina drebdama laik dukters rank. Dkui Dievui, tu nesueista. Staiga m otina atsitrauk. Ketrina? Tau bga kraujas! A matau krauj! Tu sueista!

Ketrina ir pati pamat krauj. Daugyb kraujo. Ji visa buvo isiterliojusi kraujais. Taiau skausmo nejuto. Motina kartligikai apirinjo Ketrin iekodama aizdos. Kur tau skauda? Mama, neinau, a nieko nejauiu! Staiga Ketrina pamat, i kur bga kraujas, ir j perliejo altis. Mama, tai ne a... Ji parod motinos on, kur ant baltos ilko palai dins srte sruvo kraujas ir tamsavo maa skylut apspurusiais kratais. Motina pavelg aizd, jos veide buvo m atyti sutrikimas. Staiga ji prisimerk ir atsi lo, tarsi pajutusi skausm. Ketrina? Jos balsas buvo ramus, taiau jame girdjosi septyniasde imt penkeri m et mogaus patirtis. Tuojau pat ikviesk greitj pagalb. Ketrina nubgo koridori prie telefono ir ikviet pagalb. Grusi oran erij rado motin nebejudani, gulini kraujo klane. Ketrina pribgo prie jos ir apglbusi pakl nuo grind. Ketrina nesusivok, kiek prajo laiko, kai ji igirdo mike tolimo vio gars. Galiausiai oranerijos durys atsidar ir vidun lk jos brolis Piteris past rusiomis akimis, rankoje tebelaikydamas pistolet. Kai pamat kkiojani Ketrin, apglbusi nebegyv m otin, jo veid ikreip sielvartas. Riksmo, nuaidjusio oranerijoje, Ketrina Solomon nepamir niekada gyvenime.

52 skyrius Malachas, bgdamas aplink pastat atgal prie atvir Penktosios sekcijos dur eksponatams gabenti, juto, kaip susitraukia ir vl isitiesia nugaros rau menys. Btinai privalau patekti jos laboratorij. Ketrinos pabgimas buvo netiktas... ir pridar problem. Ji ne tik inojo Malacho gyvenamj viet, bet ir jo tapatyb... taip pat fakt, kad tai jis prie deimt met sibrov j namus. Malachas irgi nepamiro ano vakaro. Piramid jau buvo visai ia pat, taiau lemtis pakio koj. Tada dar buvau nepasirengs. Utat dabar pasirengimas baig tas. Jis daug galingesnis. Daug takingesnis. Rengdamasis sugrimui Malachas itvr neapsakomus vargus, bet vakar jis pagaliau stengs pasiekti tai, k num at lemtis. N kiek neabejojo, kad dar rytui neiauus jis btinai pavelgs mirtaniai Ketrinai Solomon akis.

Pasieks eksponatams skirtas duris, Malachas padrsino save primindamas, kad Ketrina i ties niekur nepabgo, tik neilgam nukl tai, kas neivengiama. Jis pralindo pro jimo ply ir drsiai ingsniavo tamsoje, kol po kojomis pajuto kilim. Tada pasuko dein ir patrauk Kub. Beldimas Penktosios sekcijos duris buvo liovsis; Malachas spjo, kad apsaugininkas dabar stengiasi iimti monet, Malacho kit elektronins spynos ply, kad i nustot veikusi. Pasieks duris, vedanias Kub, Malachas apiuop prie j pritaisyt kla viatr ir kio j Trios elektronin kortel. Klaviatra nuvito. Jis surinko Tri os atpainimo kod ir jo vidun. Rykiai deg visos viesos, ir jis, js sterili erdv, prisimerk i nuostabos, regdamas kvap gniauiani rangos vairov. Malachas gerai iman technologij galias; savo nam rsyje jis irgi atliko savo sumanytus mokslinius eksperimentus, ir vakar vakare keletas i j dav vaisi. Ties. kalintas unikaliomis slygomis visikai vienas, tarpinje bsenoje Piteris Solomonas atskleid visas savo paslaptis. A maiau jo siel. Malachas su inojo kelet paslapi, kurias buvo nuspjs, ir kelet kuri n netar, tarp j buvo inia apie Ketrinos laboratorij ir jos sukreiamus atradimus. Mokslas prisislinko jau visai arti, suprato Malachas. Ir a neleisiu, kad jis nuviest keli tiems, kurie to neverti. ia dirbdama Ketrina pradjo naudotis iuolaikinio mokslo laimjimais, iekodama atsakym senovs filosof klausimus. Ar ms maldas kas nors girdi? Ar egzistuoja gyvenimas po mirties? Ar mons turi siel? Netikima, taiau Ketrina atsak visus iuos klausimus ir dar daugiau. Mokslikai. I esms. Metodams, kuriais ji naudojosi, nieko negaljai prikiti. Jos eksperiment rezultatai tikint net didiausius skeptikus. Jei i informacija bt paskelbta vieai, moni smo nje vykt esminis lis. mons surast kelio pradi. vakar, prie vykstant persimainymui, paskutinis Malacho darbas utikrinti, kad tai nevykt. Vaikiodamas po laboratorij Malachas rado duomen saugojimo patalp, apie kuri jam sak Piteris. Pro storo stiklo sienas pavelg dvi holografines duomen tvarkykles. Jie atrodo btent taip, kaip jis pasakojo. Malachui buvo sunku suvokti, kad mediaga, saugoma tose maose dutse, gali pakeisti vis monijos raid, taiau juk Tiesa visad buvo pats stipriausias katalizatorius. Apirindamas holografinius saugojimo taisus Malachas isitrauk Tri os elektronin kortel ir kio j dur saugos ploktel. Nustebo pamats, kad ploktel nenuvito. Veikiausiai Tria Dan nebuvo pelniusi pasitikjimo viena eiti i patalp. Tada jis isitrauk i kiens kortel, kuri rado Ketrinos labo ratorijos chalato kienje. kius i, jimo ploktel nuvito. Malachui ikilo problema. Taip ir nesuinojau Ketrinos atpainimo kodo. Pam

gino surinkti Trios kod, bet is netiko. Glostydamasis smakr jis atsitrauk at gal ir apirjo beveik atuoni centimetr storio organinio stiklo duris. Suprato, kad net kirviu nestengs j sudauyti ir pasiimti disk, kuriuos nori sunaikinti. Taiau Malachas buvo numats ir toki galimyb. Katilins sandliuke, kaip buvo saks Piteris, Malachas pamat kelis lenty noje gulinius metalinius konteinerius, panaius deguonies balionus, naudoja mus nardant. Ant cilindro pavidalo konteineri buvo urayta SV , skaiius 2 ir nupietas visuotinai suprantamas degij mediag simbolis. Vienas konteine ris buvo prijungtas prie laboratorijos vandeniliniu kuru varomo generatoriaus. Malachas paliko prijungtj konteiner, o kit, guljus lentynoje, atsargiai ukl ant palikto prie jos veimlio. Ive konteiner i sandliuko ir per vis laboratorij nugabeno j prie duomen saugojimo patalpos organinio stiklo sie nos. Buvo visikai aiku, kad konteineris jau pakankamai arti, bet jis pastebjo dar vien silpn viet po sunkiomis organinio stiklo durimis, tarp slenksio ir apaios, iojjo maytis plyelis. Malachas atsargiai paguld konteiner ant grind prie slenksio ir pakio lanksi gumin arnel po durimis. iek tiek sugaio, kol num konteinerio apsaugas, bet neilgai trukus jau galjo j atkimti. Pro perregimas duris mat, kaip i arnels ant grind burbuliuodamas pradeda bgti skaidrus skystis. Ma lachas stebjo, kaip balut didja, plinta grindimis, garuoja ir burbuliuoja. Van denilis ilieka skystas tik tol, kol alta; ildamas jis uverda ir pradeda garuoti. Laimei, garuojant susidariusios dujos dar degesns u pat skyst. Prisimink Hindenburg. Malachas nuskubjo laboratorij ir skaidriame inde atsine i ten Bunzeno lempels kuro klampaus, labai degaus, taiau nesprogstamo. Ind nusine prie organinio stiklo dur, su malonumu pairjo, kaip i konteinerio toliau teka vandenilis, o verdanio skysio bala jau apsm visas duomen saugojimo patalpos grindis, priartjusi prie pastov, ant kuri sustatytos holografins duomen tvarkykls. Nuo kunkuliuojanios balos pradjo kilti balkva migla skystas vandenilis m virsti dujomis... pripildaniomis nedidel erdv. Malachas pakl ind su Bunzeno lempels kuru ir gausiai jo likteljo ant vandenilio konteinerio, arnels, taip pat plyel po durimis. Tada labai at sargiai atbulas m eiti i laboratorijos, palikdamas paskui save nenutrkstam kuro pdsak.

Dispeer, atsakinjanti skambuius numeriu 911 Vaingtono apylinkse, vakar turjo kaip reta daug darbo. Futbolas, alus ir pilnatis, paman ji, pamaiu

si ekrane pasirodant dar vien ikvietim i Anakostijoje, Sjutlando aljoje, esanios degalins taksofono. Turbt eismo vykis. Devyni vienas vienas, atsiliep ji. Klausome, kas atsitiko? Mane k tik upuol Smitsono muziejaus saugyklose, atsak igsio kupinas moters balsas. Labai praau, pasiskite ten policij! Adresas: Silver Hilo plentas, keturiasdeimt du deimt! Gerai, neskubkite, papra dispeer. Jum s reikt... Ir dar btinai pasiskite policij namus Kaloramos auktumose, turiu ini, kad ten kalinamas mano pagrobtas brolis! Dispeer atsiduso. Pilnatis.

53 skyrius tai a ir mginau jums sakyti, tar Belamis Lengdonui, kad i piramid ne tokia paprasta, kaip atrodo i pirmo vilgsnio. Ko gero, taip ir yra. Lengdonui teko pripainti, kad akmenin piramid, styranti atsegtame kelionkrepyje, dabar jam atrod daug paslaptingesn. I ifravs mason kod, jis gavo i pairos beprasm raidi rinkin. Chaos.

Lengdonas ilgai tyrinjo lentel iekodamas bent maiausios prasms uuo minos paslpt odi, anagram, bet ko, u ko bt galima usikabin ti, taiau nieko nerado. Sakoma, paaikino Belamis, kad mason piramids paslaptis den gia daugyb udang. Atitrauks vien, kas kart pamatai kit. Js iifravote raides, taiau jos nieko jums nepasakys, kol neprasiskverbsite kit lygmen. Be abejo, kaip tai padaryti, ino tik mogus, turintis piramids virn. Spju, kad virnje irgi yra raas, kuris gali padti iifruoti tai, kas rayta piramidje. Lengdonas dirsteljo kampuot ryull, gulint ant stalo. I Belamio odi

jis suprato, kad piramid ir jos virn sudaro vadinamj segmentin ifr' kod, suskirstyt dalimis. iuolaikiniai ifruotojai danai naudoja segmentinius ifrus, nors pati schema sumanyta dar senovs Graikijoje. Nordami isaugoti slapt informacij, graikai uraydavo j molio lentelje, paskui i sudauydavo ir ukes paslpdavo keliose skirtingose vietose. Slapt tekst bdavo galima per skaityti tik surinkus viet visus gabalus. I tokios molins lentels su slaptu rau pavadinimo symbolon i tikrj ir kilo dabar vartojamas odis simbolis". Robertai, kalbjo Belamis, i piramid ir jos virn kelis imt meius buvo saugomos atskirai, siekiant ilaikyti paslapt. Jo balse pasigirdo apgailestavimas. Taiau vakar abu objektai atsidr pavojingai arti vienas kito. Neabejoju, kad neturiau jums to sakyti... bet ms pareiga utikrinti, kad piramid nebt sudta daikt. Lengdonui Belamio dramatizmas atrod iek tiek perdtas. Jis ia kalba apie piramid ir jos virn... ar apie branduolin bomb ir jos sprogdikl? Lengdonui vis dar buvo sunkoka sutikti su tuo, k sako Belamis, taiau jis buvo pasirengs to nepaisyti. Net jei tai tikrai mason piramid, net jei is raas i ties kokiu nors bdu atskleidia, kur saugoma senovs imintis, kaip toji imintis gali suteikti toki gali, apie kuri visi kalba? Piteris man ne kart sak, kad jus labai sunku kuo nors tikinti js mokslo mogus ir rodymus vertinate labiau u samprotavimus. O js norite pasakyti, kad pats tuo tikite? galiausiai neteks kantry bs neilaik Lengdonas. Nenoriu js eisti... js iuolaikikas, isilavins mogus. Kaip galite tikti tokiais dalykais? Belamis kantriai nusiypsojo. Laisvj mrinink brolija imok mane nuoirdios pagarbos viskam, kas nesuvokiama mogaus protui. Imokau niekada neatsiriboti nuo joki idj vien dl to, kad jos veikiau primena stebuklus.

54 skyrius
Smitsono muziejaus saugyklas i lauko, it paklaiks nu lk skalda nubarstytu taku, vedaniu aplink pastat. Jam k tik paskambino viduje dirbantis apsaugininkas ir prane, kad Penktosios sekcijos uraktas su niokotas ir dega saugumo viesa, rodanti, kad atidarytos eksponatams gabenti skirtos durys.

Sargas, priirintis

Kokia ia velniava?! Atbgs prie eksponatams skirt dur jis i ties pamat, kad jos kok pus m etr pravertos. Keista , paman jis. Juk jas galima atidaryti tik i vidaus. Jis nusi seg nuo diro ibint ir paviet sekcijos vidun, tirt tams. Nieko nematyti. Nenordamas engti neaiki aplink, jis prijo prie slenksio, kio pro dur ang ibint, pasuko j kairn, paskui... Galingos rankos sugrieb jo rie ir trkteljo tams. Sargas pajuto, kaip j apsuka neregima jga. Uuod etanolio kvap. ibintas ilk jam i rankos, ir dar nespjus susivokti, kas vyksta, krtinkaul smog kietas kaip akmuo kum tis. Sargas, vaitodamas i skausmo, susmuko ant cementini grind... o nuo jo tolyn eng stambi juoda figra. Sargas tysojo ant ono, sunkiai gaudydamas or. ibintas guljo netoliese, jo viesos spindulys sklido grindimis ir apviet kakok metalin kanistr. Ant kanistro buvo uraas, jog tai kuras Bunzeno degikliams. vysteljo oranin iebtuvlio liepsna, apvietusi padar, kuris net nebu vo panaus mog. Jzau Kristau! Sargas net neturjo laiko suvokti, k mats, kai pusnuogis padaras priklaup ir pridjo prie grind liepsn. Tuojau pat nuvito ugnies juosta ir nubgo tolyn nuo j tutum . Sargas apstulbs pavelg t pus, bet padaras jau islydo pro praviras duris ir dingo naktyje. Sargas vargais negalais atsisdo ir i skausmo prisimerk, akimis sekdamas plon liepsnos juostel. Koks ia velnias?! Liepsna buvo tokia silpna, kad neatrod labai pavojinga, taiau staiga jis ivydo tikr siaub. Liepsnos juostel apviet ne tik tutum . Ji artjo prie galins sienos, kur irykjo statinys i masyvi lakbetonio luit. Sargui nebuvo leidiama eiti Penktj sekcij, bet jis pui kiausiai inojo, koks tai statinys. Kubas. Ketrinos Solomon laboratorija. Liepsna tiesia linija artjo prie laboratorijos dur. Sargas pakilo ant koj puikiai suvokdamas, kad liepsnos linija veikiausiai tsiasi po laboratorijos du rimis... greitai viduje kils gaisras. Taiau apsisuks bgti pagalbos staiga pajuto, kaip pro al pralk stiprus oro gsis. Akimirk viesa uliejo vis Penktj sekcij. Sargas taip ir nepamat, kaip dang ov ugninis vandenilio duj kamuo lys, nupl Penktosios sekcijos stog ir ikilo keliasdeimt m etr or. Nebe pamat n i dangaus it lietus krintani titano tinklo liekan, elektronins rangos detali ir isilydiusio silicio la i laboratorijos holografinio duomen saugojimo tais.

Ketrina Solomon vaiavo iaur, kai staiga galinio vaizdo veidrodlyje pamat ryk viesos blyksn. Nakties ore sugrumjo kakas panaaus griaustin, ir ji krpteljo. Nejau fejerverkai? paman ji. Bet ar Redskins' rengia ou tarp klini? Ji vl sutelk dmes keli, tebegalvodama apie pokalb su 911 tarnybos dispeere, kuriai k tik skambino i apleistos degalins taksofono. Ketrinai pavyko tikinti dispeer pasisti policij Smitsono muziejaus saugyklas iekoti tatuiruoto sibrovlio; Ketrina meldsi, kad pavykt rasti ir jos asistent Tri. Be to, ji dar pra patikrinti, kas vyksta daktaro Abadono namuo se Kaloramos auktumose, kuriuose, jai atrod, kalinamas pagrobtas Piteris. Deja, Ketrinai nepavyko gauti slaptinto Roberto Lengdono mobiliojo tele fono numerio. Todl dabar, nematydama kitos ieities, ji lk Kongreso biblio tek, kur adjo bti ir Lengdonas. Klaikus atradimas atskleista tikroji daktaro Abadono tapatyb visk pakeit. Ketrina nebeinojo, kuo tikti. Ji inojo vien tikr dalyk tas pats mogus, kuris prie daugel m et nuud jos snn ir motin, dabar pagrob jos brol ir atjo nuudyti jos paios. Kas is beprotis? Kojis nori? Vienintelis at sakymas, kur ji steng sugalvoti, atrod beprasmis. Piramids? Ne maiau keblu buvo suvokti, ko vakar jis atjo jos laboratorij. Jei norjo j nuudyti, kodl to nepadar iandien, jos paios namuose? Kam tas vargas sisti inutes tele fonu, rizikuoti silauti jos laboratorij? Netiktai fejerverk viesa galinio vaizdo veidrodlyje suvito rykiau, po to danguje pasirod netiktas reginys liepsnojantis ugnies kamuolys, kur Ketrina pamat ikylant vir medi virni. Viepatie, kas gi ia dabar?! Lieps nos kamuol lydjo tirti juodi dmai... ikil visai kitoje vietoje negu Redskins" stadionas. Apstulbusi Ketrina pamgino nuspti, kas yra u t medi... tiesiai pietryius nuo kelio. Suvokimas j uklupo staiga, tarsi artjantis sunkveimis.

55 skyrius
nirtingai spaudyti savo mobiliojo telefono myg tukus, vl stengdamasis prisiskambinti paslaptingam mogui, galiniam jiems padti.

Vorenas Belamis pradjo

Lengdonas stebjo Belam, taiau steng galvoti tik apie Piter: svarst kaip geriausia j surasti. Iifruok ra, paliep jam Piterio pagrobjas, ir jis pa sakys tau, kur paslptas didiausias monijos lobis... Mudu abu ten nueisime... ir at liksime mainus. Belamis nuleido telefon ir surauk kakt. Vis dar neatsako. A nesuprantu vieno, tar Lengdonas. Net jei stengiau patikti, kad toji paslpta imintis egzistuoja... ir kad piramid kaip nors gali parodyti, kokiame poemyje ji paslpta... ko turiau iekoti? Seifo? Bunkerio? Belamis ilgai tyljo. Paskui nenoromis atsiduso ir atsargiai prakalbo. Robertai, i to, k esu girdjs per daug met, spju, kad piramid rodo keli link suktini laipt. Laipt? Teisingai. Laipt, kurie leidiasi ems gelmes... giliai, kone imtus m etr. Lengdonas nepatikjo savo ausimis. Jis pasilenk ariau. Esu girdjs kalbant, kad senovs imintis paslpta gelmse. Robertas Lengdonas atsistojo ir m neramiai ingsniuoti aplink stal. Suk tiniai laiptai, kurie imtus metr leidiasi ems gelmes... Vaingtone, Kolumbijos apygardoje. Bet niekas t laipt niekada nra mats? Kalbama, kad jim juos ustoja didiulis akmuo. Lengdonas atsiduso. Kapo rsio, uristo dideliu akmeniu, vaizdis bus atkeliavs tiesiai i Biblijos pasakojim apie Jzaus laidojim. is archetipinis hibridas seniausias i vis. Vorenai, o js ar tikite, kad ie slapti mistiniai laiptai ems gelmes i ties egzistuoja? Pats niekada nesu j mats, bet vyresni masonai prisiekia, kad tai tiesa. K tik mginau vienam i j prisiskambinti. Lengdonas vl ingsniavo nesugalvodamas, k toliau sakyti. Robertai, dl ios piramids js statote mane kebli padt, Voreno Belamio vilgsnis velnioje stalins lempos viesoje sugrietjo. Negaliu sivaizduoti, kaip reikt priversti mog patikti tuo, kuo jis nenori tikti. Vis dlto man atrodo, kad js jauiate pareig Piteriui Solomonui. Taip, mano pareiga yra jam padti, paman Lengdonas. Visai nebtina, kad tiktumte jgomis, kurias gali atskleisti i pirami d. Ir man tikrai nereikia tikinti js, kad egzistuoja laiptai, kuriuos ji neva gali nurodyti. Taiau btinai privalote patikti turs moralin pareig saugoti i paslapt... kad ir kokia ji bt. Belamis mosteljo ma kubo pavidalo ryu

ll. Piteris jums patikjo saugoti piramids virn, nes buvo sitikins, kad js vykdysite jo praym ir niekam jos nerodysite. Btent taip ir privalote elgtis, net jei dl to turtum te paaukoti Piterio gyvyb. Lengdonas staiga sustojo ir aibikai atsisuko. K?! Belamis tebesdjo skausminga, taiau kupina ryto veido iraika. Tokia bt jo valia. Privalote pamirti Piter. Jo nebra. Piteris atliko savo uduot, i paskutinij stengdamasis apsaugoti piramid. Dabar atjo ms eil utikrinti, kad jo pastangos nenueit veltui. Negaliu patikti, kad js tai sakote! neteks kantrybs suuko Leng donas. Net jei i piramid i ties tokia, kaip js sakote, Piteris juk yra js brolis masonas. Js prisiekte saugoti j labiau u visk, net u savo al! Ne, Robertai. Masonai privalo saugoti vienas kit labiau u visk... isky rus viena didi paslapt, kuri ms brolija puoselja visos monijos labui. Nesvarbu, ar a tikiu, kad prarastoji imintis tikrai turi toki gali, apie kurias seniai pasakojama: esu prisieks j saugoti, kad nepaklit nevertj rankas. Ir negaliu niekam jos atskleisti... net jei tokiu bdu igelbiau Piterio Solomono gyvyb. A pastu daug mason, piktai atr Lengdonas, kai kurie i j labai aukto laipsnio, taiau esu velnikai tikras, kad n vienas i j nra prisie ks paaukoti gyvybs dl kakokios akmens piramids. Ir dar esu velnikai tik ras, kad n vienas i j netiki egzistuojant slaptus laiptus, kurie leidiasi ems gelmes ir veda prie ten paslpto lobio. Mason organizacijoje yra daug atskir grupeli, Robertai. Ne visiems viskas yra inoma. Lengdonas ikvp stengdamasis suvaldyti upldusias emocijas. Jis, kaip ir daugelis kit, buvo girdjs apie mason organizacijoje veikianias elito gru peles. Taiau ioje situacijoje tai neatrod svarbu. Vorenai, jei i piramid ir jos virn i ties atskleidia aukiausi ma son paslapt, tai kodl Piteris visa tai trauk mane ? A juk net ne masonas... o k jau kalbti apie tai, kad nepriklausau jokiai vidinei grupelei. inau ir spju, kad btent dl to Piteris jums patikjo j saugoti. Pira midei jau anksiau yra kil pavoj, buvo net moni, kurie prasiskverb ms organizacij siekdami neprideram tiksl. Piteris gudriai pasielg, paliks j saugoti mogui, kuris nepriklauso brolijai. Ar js inojote, kad virn pas mane? paklaus Lengdonas. Ne. Bet Piteris apie tai bt prasitars tik vienam mogui. Belamis vl isitrauk mobilj telefon ir paspaud mygtuk, dar kart rinkdamas jau

imgint numer. O jo man niekaip nepavyksta pasiekti. Belamis igirdo ra apie balso pato praneim ir atauk skambut. K gi, Robertai, atrodo, kad kol kas likome vienudu. Privalome apsisprsti. Lengdonas pavelg savo laikrod su Peliuku Mikiu. Jis rod 21.42. Js juk inote Piterio pagrobjas laukia, kad a iandien pat iifruo iau piramids ra ir praneiau jam, kas ten parayta. Belamis surauk kakt. Visais laikais dids mons aukodavosi, kad apsaugot Senovs Slpi nius. Mudu privalome elgtis taip pat. Jis atsistojo. Reikia trauktis i ia. Anksiau ar vliau ato susivoks, kur mes esame. O kaip Ketrina? paklaus Lengdonas, nenordamas niekur eiti. A negaliu jai prisiskambinti, o ji pati m an nepaskambino. Aiku, jai kakas atsitiko. Bet juk mes negalime jos palikti nelaimje! Pamirkite Ketrin! sakmiu balsu paliep Belamis. Pamirkite Piter! Pamirkite visus! Ar nesuprantate, Robertai, kad jums patikta pareiga svarbesn u mus visus u jus, Piter, Ketrin, mane? Jis smeig akis Lengdon. Reikia surasti saugi viet, reikia paslpti i piramid ir jos vir n toliau nuo... I tos puss, kur buvo didioji sal, pasigirdo garsus metalo dunksteljimas. Belamis greitai apsisuko ir pavelg baims kupinomis akimis. Kaip greitai. Lengdonas irgi atsisuko duris. Veikiausiai bus nukrits metalinis kibiras, kur Belamis ukl ant kopi, ustojani tunelio duris. Mus surado. Staiga, visai netiktai, dunksteljimas pasigirdo dar kart. Paskui dar kart. Ir dar.

Benamis, sitaiss ant suolelio prieais Kongreso bibliotek, pasitryn akis ir si irjo keist regin, vykstant prieais. K tik ant aligatvio uoko baltas Volvo", perlk tui psij tak ir cypdamas stabdiais sustojo maiau kaip u pusmetrio nuo centrini bibliote kos dur. I jo ioko patraukli tamsiaplauk moteris, neramiai apsivalg ir, pamaiusi benam, kteljo: Gal turite mobilj telefon? Poniute, a neturiu net kairio bato. Turbt ir pati t supratusi, moteris ulk laiptais, vedaniais prie pagrin

dini bibliotekos dur. Atsiradusi viruje grieb ranken ir beviltikai pamgino paeiliui atidaryti visas trejas milinikas duris. Poniute, biblioteka seniai udaryta. Taiau moteriai, atrodo, tai nerpjo. Ji sum didiul, sunki iedo pavi dalo ranken, atitrauk j ir atsivedjusi paleido garsiai atsitrenkti duris. Paskui pakartojo tai dar kart. Ir dar. Oho, paman benamis, tai kaip mogui reikia knygos.

56 skyrius Kai Ketrina Solomon pagaliau pamat prie save atsiveriant sunkias bron
zines bibliotekos duris, j upldo emocij banga. Laisvn itrko baim ir su trikimas, kuriuos ji vis vakar stengsi suvaldyti. Bibliotekos tarpduryje stovjo Vorenas Belamis, jos brolio draugas ir pati ktinis. Taiau labiausiai Ketrina apsidiaug pamaiusi mog, stovint atokiau, Belamio elyje. Atrodo, jis irgi jaut t pat. Roberto Lengdono akyse suvito palengvjimas, kai Ketrina lk pro duris vidun... ir puol jam tiesiai glb. Ketrinai diaugiantis seno draugo paguoda, Belamis udar pagrindines duris. Ji igirdo, kaip klakteljo sunkus sklstis, ir galiausiai pasijuto saugi. Ne tiktai i aki itryko aaros, bet ji pasisteng susitvardyti. Lengdonas laik j apkabins. Viskas gerai, nibdjo jis. Tau jau viskas gerai. Nes tu mane igelbjai, norjo jam pasakyti Ketrina. Jis sunaikino mano labo ratorij... vis mano darb. Met metus trukusi tyrim rezultatai... tiesiog ilk or. Jai knietjo jam visk papasakoti, taiau buvo sunku net kvpuoti. Mes surasim Piter. Sodrus Lengdono balsas aidu atsiliep jos krti nje ir kakodl guod. Duodu od. A inau, kas tai padar, norjo surikti Ketrina. Tas pats mogus, kuris nuud mano motin ir snn! Taiau jai dar nespjus nieko paaikinti bibliotekos tyl nutrauk netiktas garsas. I vestibiulio laipt puss apaioje pasigirdo garsus terkteljimas atro d, kad ant grind nukrito didelis metalinis daiktas. Ketrina pajuto, kaip Leng dono raumenys tuojau pat sitemp. Belamis eng priek, jo veidas buvo nirus. Einam i ia. Tuojau pat. Sutrikusi Ketrina nusek kandin architekto ir Lengdono, kurie nuskubjo

per didij sal link garsiosios bibliotekos skaityklos, kurioje pliekste pliesk viesos. jus Belamis mikliai urakino dvejas duris i pradi iorines, paskui vidines. Ketrina, nelabai gaudydamasi, kas vyksta, Belamio raginama skubjo skai tyklos centr. Trijul stabteljo prie vieno stalo, ant kurio, apviestas stalins lempos, stovjo odinis krepys. alia jo guljo maas kubo pavidalo ryullis, kur Belamis pam ir met krep alia... Ketrina sustojo kaip besta. alia piramids? Ji niekada nebuvo maiusi ios akmenins piramids, taiau dabar pasijuto taip, tarsi bt atpainusi j visu knu. Knas kakaip velg ties. Ketrina Solo mon k tik pamat daikt, kuris padar jos gyvenimui tiek daug alos. Piramid. Belamis useg kelionkrep ir padav j Lengdonui. Nieku gyvu neileiskite jo i aki. Staiga iorines skaityklos duris sudrebino sprogimas. Paskui pasigirdo d tanio stiklo uki dzingsjimas. Ten! Belamis, jau ne juokais isigands, apsisuko ir pirmas nubgo prie leidini idavimo centro, kur sudar atuoni stalai, sustatyti aplinkui masyvi atuonkamp spint. Jis praved juos u stal ir parod ang spinto je. Lskite ten! Ten? perklaus Lengdonas. Ten jie tikrai mus suras! Tikkit manim, atsak Belamis. Viskas ne taip, kaip jums atrodo.

57 skyrius
iaurs pusn, Kaloramos auktumas. Spro gimas Ketrinos laboratorijoje pasirod galingesnis, negu jis tikjosi, gerai, kad pavyko isisukti nesueistam. Po sprogimo kilusi suirut tapo jam patogia prie danga pasprukti, greitai pralkti limuzinu pro sutrikus vart apsauginink, kak garsiai rkiant telefonu. Reikia kuo greiiau isukti i kelio, paman jis. Net jei Ketrina dar nepaskam bino policijai, sprogimas tikrai neliks nepastebtas. O pusnuogis vyras, vairuojan tis limuzin, ikart patrauks vis dmes. Malachui buvo sunku patikti, kad po tiek m et trukusio pasirengimo is vakaras pagaliau atjo. Kelion, atvedusi iki jo, buvo ilga ir sunki. Tai, kas prie daug met prasidjo kaniose... vakar vainikuosis love. T nakt, kai viskas prasidjo, jo vardas buvo ne Malachas. Ties sakant,

Malachas lk savo limuzinu

t nakt, kai viskas prasidjo, jis ivis neturjo vardo. Kalinys numeris 37. Kaip beveik visus itin grieto reimo Soganliko kaljimo netoli Stambulo kalinius, 37 numer ia atved narkotikai. Jis tysojo ant gult cementinje tamsioje kameroje, alkanas ir suals, sp liodamas, kiek laiko teks kalti. Kameros kaimynas, kur jis pirm kart pamat vos prie dvideimt keturias valandas, miegojo ant virutinio gulto. Kaljimo administratorius, nutuks alkoholikas, kuris neapkent savo darbo ir i neapy kant igiedavo ant kalini, k tik buvo ijungs nakiai viesas. Buvo jau beveik deimta, kai 37 numeris igirdo pokalb, atsklindant pro ventiliacijos acht. Pirmo balso nebuvo manoma su niekuo supainioti ai us, lus priklaus kaljimo administratoriui, anaiptol neapsidiaugusiam, kad j paadino vlyvas lankytojas. Taip, taip, js atvykote i toli, kalbjo jis, bet pirm mnes lanky mai draudiami. Vyriausybs statymas. Joki iimi. Jam atsak tylus isilavinusio mogaus balsas, kupinas skausmo: Ar mano snui niekas negresia? Jis narkomanas. Ar su juo gerai elgiamasi? Pakankamai, atsak administratorius. ia ne viebutis. Stojo skausminga pauz. Js tikriausiai suprantate, kad JAV Valstybs departamentas pareika laus ekstradicijos. Taip, taip, jie visada taip daro. Gausite sutikim, nors dokum ent tvar kymas gali utrukti koki por savaii... gal net mnes, irint kaip... irint kaip kas? Na, atsak administratorius, mums trksta darbuotoj. Jis pa tyljo. inoma, kartais suinteresuoti asmenys, kaip tai js, skiria finansin param kaljimo darbuotojams, kad ie galt paskubinti reikalus. Lankytojas nieko neatsak. Pone Solomonai, tylesniu balsu prakalbo administratorius, tokiam mogui kaip js, kuriam pinigai ne problema, visada atsiranda bd. A pastu kelet moni vyriausybje. Bendromis jgomis mes galtume itraukti js sn i ia... rytoj pat , ir jam net nebus pateikti kaltinimai. Gali bti, kad ir gim tojoje alyje jam nebus keliama byla. Atsakymas nuskambjo tuojau pat. Apie teisines js pasilymo pasekmes net nekalbsiu ir a atsisakau savo sn pamokyti, kad pinigai isprendia visas problemas arba kad gyvenime u niek nereikia mokti, ypa esant tokiai rim tai situacijai.

Tai js norite j ia palikti? Noriu su juo pasikalbti. Tuojau pat. Juk sakiau, ia galioja ms taisykls. Snaus matyti negalsite... jei ne norite pradti deryb dl to, kad jis bt tuojau pat paleistas. Kelias akimirkas tvyrojo aliu dvelkianti tyla. Valstybs departam entas netrukus jus kreipsis. Utikrinkite Zakario saugum. Tikiuosi, kad po savaits jis parskris namo. Labos nakties. Durys usitrenk. 37 numeris negaljo patikti savo ausimis. Koks tvas drsta palikti savo sn ioje pragarikoje vietoje vien nordamas j pamokyti? Piteris Solomonas net atmet pasilym nepateikti Zakariui kaltinim. T pai nakt, vartydamasis ant gulto atmerktomis akimis, 37 numeris suprato, kaip galima ieiti laisv. Jei kaliniui, noriniam ieiti laisv, reikia tik pinig, tai galima sakyti, kad 37 numeris jau laisvas. Gerai, Piteris Solomonas nenori skirtis su savo pinigais, bet kiekvienam geltonj spaud skaitaniam mogui puikiausiai inoma, kad ir jo snus Zakaris perteks turt. Rytojaus die n 37 numeris privaiai pasikalbjo su administratorium i ir pasil plan dr s sumanym, galint kiekvienam i j parpinti tai, ko jis nori. Kad planas suveikt, Zakariui Solomonui teks mirti, paaikino 37 numeris. Utat mes abu galsime t pai akimirk dingti. Js galsite apsi gyventi Graikijos salose. Nebereiks daugiau m atyti i viet. Neilgai pasiginij, vyrai paspaud vienas kitam rank. Netrukus Zakaris Solomonas bus nebegyvas, m st 37 numeris ir ypsodama sis galvojo, kaip lengvai viskas klostosi. Po dviej dien Valstybs departamentas prane Solomon eimai iurpi ini. Kaljime darytose nuotraukose buvo m atyti vrikai sumuto j snaus knas, be gyvybs enkl susiriets ant kaljimo kameros grind. Jo galva buvo sutraikyta plieno strypu, rankos ir kojos taip isukiotos ir sulauytos, kad nebe buvo panaios mogaus. Buvo matyti, kad j i pradi kankino, o paskui iauriai nuud. Pagrindinis tariamasis buvo pats kaljimo administratorius, kuris dingo, veikiausiai pasiglems visus nuudytojo vaikino pinigus. Zakaris pasira nuro dym pervesti visus didiulius jo turtus privai sskait, kuri buvo itutinta ikart po jo mirties. Niekas nebt galjs pasakyti, kur tie pinigai yra dabar. Piteris Solomonas privaiu lktuvu nuskrido Turkij ir parsive snaus karst, kur palaidojo Solomon eimos kape. Kaljimo administratoriaus taip ir nepavyko rasti. Ir nepavyks 37 numeris tai puikiai inojo. Storulio turko lavonas ilsisi Marmuro jros dugne, virts mlynj krab, migruojani per Bosforo ssiaur, maistu.Visi didiuliai turtai, priklaus Zakariui Solomonui,

perkelti privai sskait. 37 numeris vl laisvas mogus ne tik laisvas, bet ir labai turtingas. Graikijos salos buvo tikras rojus. Kokia viesa. Koks vanduo. Kokios moterys. U pinigus buvo galima nusipirkti visk nauj tapatyb, nauj pas, naujas viltis. Jis pasirinko graikik vard ir pasivadino Androsu Darejosu au dros reik kar", dareios turtuol". Kaljime praleista tamsi naktis Andros igsdino, jis prisiek niekada ten nebegrti. Nusiskuto nutriuusius plaukus ir visikai isivadavo nuo narkotik. Pradjo gyvenim i naujo, mgaudamasis iki tol nepatirtais jusliniais malonumais. Ramyb, apimanti vienam jachta plau kiant per mlyn kaip raalas Egjo jr, atstojo heroino keliam trans, malo numas tiesiai nuo iemo ksti sulting arni souvlakia prilygo ekstazio poveikiui, o jaudulio, patiriamo okinjant nuo uol putojanius uutekius aplink Mikono sal, nebt atstojs n kokainas. A atgimiau i naujo. Androsas nusipirko erdvi vil Syro saloje ir sikr pramatniame Posidonijos mieste tarp bellagente. Naujojo pasaulio bendruomenei rpjo ne tik turtai, bet ir kultra, ir fizinis tobulumas. Jo kaimynai labai didiavosi savo knais bei protais, ir tai pasirod ukreiama. Netiktai naujokas pastebjo prats bgioti papldimiu, deginti saulje blyk kn ir skaityti knygas. Androsas perskait Homero Odisj", pakertas pasakojim apie tvirtus bronzos spalvos vyrus, kariavusius iose salose. Nuo rytojaus jis pradjo kilnoti svarmenis ir nustebo pastebjs, kaip greitai m tvirtti rankos ir krtins lsta. Pamau jis prad jo justi j nukreiptus m oter vilgsnius, ir j grjimasis veik it svaigalai. Jis troko tapti dar stipresnis. Ir tapo. Pasitelks agresyviai veikianius steroidus, prie j pridjs juodojoje rinkoje sigyt augimo skatinamj hormon, valand valandas kilnodamas svarmenis, Androsas pamau perkeit save virto tuo, kuo niekada nesivaizdavo gals tapti: tobulu vyrikumo siknijimu. Jis iaugo, raumenys sustiprjo, susiformavo nepriekaitingi peiai ir stambios kojos ry kiomis sausgyslmis, visad tobulai degusios. Dabar j pastebdavo visi. Kaip Andros spjo, be saiko vartojami steroidai ir hormonai ne tik pakeit jo kn, bet ir paveik balso stygas; jis m kalbti keistu dusliu nabdesiu ir dl to pasidar tik dar paslaptingesnis. Tylus, mslingas balsas, naujai sukurtas knas, turtai ir grietas atsisakymas kalbti apie slapt praeit it medus trauk sutiktas moteris. Jos mielai dovanodavo save, ir jis visoms suteikdavo pasiten kinim manekenms, apsilankiusioms saloje per fotosesijas, jaunoms ame rikietms studentms, atvykusioms atostog, vienioms kaimyn monoms, o kartais ir kokiam pasitaikiusiam jaunuoliui. Visi jo trokte troko.

A esu edevras. Taiau metai jo, ir seksualiniai nuotykiai liovsi jaudin Andros. Kaip ir visa kita. Gards salos valgiai neteko skonio, knygos pasidar nebedomios, net kvap gniauiantys saullydiai, matomi i vilos, pradjo kelti nuobodul. Kaip tai galjo atsitikti? Jis vos pusjo treij deimt, o jau jauiasi senas. K dar gali pasilyti gyvenimas? I savo kno jis iskaptavo tikr edevr, ilavino prot, m aitino siel kultra, apsigyveno rojuje ir visad pelnydavo meil t, kuri usi geisdavo. Ir vis dlto netikima, taiau jis jaut t pai tutum , kaip tada, bda mas Turkijos kaljime. Ko man trksta? Atsakymas atjo po keleto mnesi. Androsas vidurnakt vienas sdjo savo viloje ir nuobodiaudamas junginj o televizori, tik staiga aptiko laid apie laisvj mrinink paslaptis. Laida buvo niekam tikusi, joje nuskambjo daugiau klausim negu atsakym, taiau Andros suintrigavo gausyb su brolija siejam smokslo teorij. Teksto skaitytojas minjo vien legend po kitos. Laisvieji mrininkai ir Naujoji pasaulio tvarka... Jungtini Amerikos Valstij Didysis mason antspaudas... Mason lo P2... Prarastos laisvj mrinink paslaptys... Mason piramid... Androsas staiga atsities. Piramid. Laidos autoriai pradjo pasakoti apie paslapting akmens piramid su igraviruotu rau, adaniu parodyti keli prarast imint ir nesivaizduojam gali. Istorija atrod netikima, taiau ji paadino sen prisiminim... silpn atminties blyksteljim i daug sunkesni laik. Androsas prisimin, k Zakaris Solomonas buvo i tvo girdjs apie pa slaptingj piramid. Ar taip gali bti? Androsas temp atmint, stengdamasis prisiminti smulk menas. Laidai pasibaigus jis ijo balkon atsigaivinti vsiame nakties ore. Dabar jis prisimin kur kas daugiau, o prisimins m manyti, kad ioje legendoje gali bti dalis tiesos. O jei taip, tai Zakaris Solomonas nesvarbu, kad jis seniai mir dar gali bti naudingas. K a prarasiu? Po trij savaii, rpestingai nutaiks laik, Androsas jau stovjo spengianiame altyje prie Solomon dvaro Potomake oranerijos sienos. Pro stikl jis mat, kaip Piteris Solomonas nekuiuojasi ir juokauja su seserimi Ketrina. Atrodo, jiems buvo visai nesunku pamirti Zakar, paman jis.

Prie usimauklindamas slidininko kauk, Androsas pirm kart po labai ilgo laiko niaukteljo kokaino. Pajuto, kaip uplsta pastamas jausmas niekas pasaulyje jam nebaisu. Isitrauk pistolet, atsirakino duris senu raktu ir eng vidun. Sveiki, Solomonai." Deja, t vakar vykiai susiklost ne taip, kaip planavo Androsas. Uuot ga vs piramid, kurios ia atvyko, jis buvo sueistas paukiams skirtais ratais ir turjo sprukti per apsnigt vej tank mik. Didiausiai jo nuostabai, i paskos bgo Piteris Solomonas, kurio rankoje blizgjo pistoletas. Androsas lk mik ir pasileido gilios daubos pakraiu. Vaiskiame iemos ore buvo girdti, kaip toli apaioje niokia krioklys. Androsas aplenk uol guotel ir pasuko kair. Po keli sekundi teko sustoti ant apledjusio takelio, per plauk nenugarmjus prat. Dieve mano! U nepilno pusmetrio priekyje takas staiga baigsi, apaioje tekjo led sukaustyta up. Dideliame akmenyje prie takelio negudusi vaiko ranka buvo ikalti odiai:

Kitoje daubos pusje takelis vingiavo toliau. Bet kurgi tiltas?! Kokainas baig veikti. A pakliuvau spstus! Apimtas panikos Androsas apsisuko ir norjo skuosti taku atgal, bet tiesiai prieais j idygo Piteris Solomonas, uduss, su pistoletu rankoje. Androsas pavelg pistolet ir eng ingsn atgal. Jam u nugaros kilo maiausiai penkiolikos m etr aukio laitas, apaioje ledin up. Aplink plaikstsi netolimo krioklio skleidiama vandens migla, kurios altis smelksi iki kaul smegen. ako tiltas seniausiai supuvo, sunkiai atgaudamas kvap tar Solo monas. Jis vienintelis ateidavo taip toli. Jo ranka stebtinai tvirtai laik pistolet. Kodl tu nuudei mano sn? Jis buvo tuia vieta, atsak Androsas. Narkomanas. Padariau jam paslaug. Solomonas prisiartino, laikydamas pistolet nutaikyt tiesiai Androsui krtin. Gal nortum, kad ir a tau padaryiau toki pat paslaug? Jo balse nuskambjo keistas tis. Tu m irtinai udauei mano sn. Koks turi bti mogus, kad galt taip pasielgti?

Kai mogus uspeiiamas kamp, jis gali padaryti tai, k sunku sivaiz duoti. Tu nuudei mano sn! Ne, sikariavs atrm Androsas. Tai tu nuudei savo sn. Koks turi bti mogus, kad palikt savo sn kaljime, turdamas galimybi j i ten ilaisvinti! Tu pats nuudei savo sn! Ne a. Tu nieko neinai! skausmo kupinu balsu suriko Solomonas. Klysti , paman Androsas. A visk inau. Piteris Solomonas, nenuleisdamas pistoleto, prijo dar ariau; dabar juos skyr maiau negu penki metrai. Androso krtin degte deg, jis juto, kad smar kiai kraujuoja. iltas skystis varvjo per pilv. Per pet jis pavelg lait. Ne manoma. Atsisuko atgal Solomon. inau apie tave daugiau, negu tu manai, sunibdjo jis. inau, kad tu ne i t moni, kurie udo altakraujikai. Solomonas prijo dar ariau ir nusitaik. spju tave, tar Androsas, kad jei paspausi gaiduk, a persekiosiu tave aminai. Vis tiek persekiosi. Tai pasaks, Solomonas iov.

Juoduoju limuzinu lkdamas Kaloramos auktumas, mogus, dabar vadinantis save Malachu, mst apie stebuklingus vykius, anoje ledinje dauboje igelbju sius j nuo neivengiamos mirties. Tada jis buvo permainytas visam laikui. vio garsas truko vos sekund, taiau jo aidas atsklido per kelis deimtmeius. Jo k nas, toks degs ir tobulas, t vakar buvo subjaurotas rand... rand, kuriuos jis paslp tatuiruotais naujos tapatybs simboliais. A esu Malachas. Toks i pat pradi buvo mano likimas. Jis perjo ugn, virto pelenais, taiau pakilo i j... dar kart persimains. vakar jis engs paskutin ilgos ir didingos kelions ingsn.

58 skyrius Sprogmenis, elmikai pavadintus visrakiu", specialij tarnyb moksli


ninkai sukr tiems atvejams, kai reikia atidaryti urakintas duris, stengiantis jas kuo maiau sugadinti. sprogmen sudt eina ciklotrimetileno trinitrami-

nas, tam prumo suteikiantis dietilheksilas, o pats visraktis" tai popieriaus plonumo laktas, tinkamas kiti u dur staktos. Kongreso bibliotekos skaityk loje sprogmenys labai pravert. Operacijai vadovaujantis agentas Terneris Simkinsas pereng suskeld jusias duris ir atidi vilgsniu apmet patalp iekodamas judesio pdsak. Nerado. Gesinkite viesas, paliep Simkinsas. Antrasis agentas surado sienoje jungiklius, spragteljo jais, ir skaitykla pa skendo tamsoje. Visi keturi vyrai sinchonikais judesiais nuleido ant veid nak tinio regjimo rang ir pasitais akinius. Pastovjo nejuddami, dairydamiesi po skaitykl, kuri pro savo akini stiklus mat kaip vytruojani ali dmi sankaup. Vaizdas nepasikeit. Niekas nemgino sprukti prisidengs tamsa. Bgliai veikiausiai nebuvo ginkluoti, taiau operatyvininkai eng patalp atstat ginklus. Tamsoje nuo j pistolet sklido keturi grsmingi lazerio viesos spinduliai. Vyrai perukavo spinduliais patalp i vis pusi, apvelg tolimes nes sienas, balkonus, perskrod tams. Ne kart yra buv, kad persekiojamasis, tamsoje pamats ginkl su lazeriniu taikikliu, ikart pasiduodavo. Taiau, atrodo, ne iandien. Judesi vis dar nematyti. Agentas Simkinsas pakl rank ir m ostu parod kitiems isiskirstyti. Vyrai tyldami pasklido po skaitykl. Simkinsas, atsargiai engdamas centriniu takeliu tarp stal, kilsteljo rank prie veido ir jung naujausi tais, neseniai papildius CV priemoni arsenal. iluminis vaizdo atkrimas inomas jau seniai, taiau naujausi atrasti m iniatiriniai prietaisai, jautrum o skirtingiems stimulams didinimas ir dviej altini integracijos tobulinimas tai sritys, kurios padjo sukurti naujos kartos papildomo regjimo rang, suteikusi ope ratyvininkams antmogikai atri reg. Mes galime matyti tamsoje. Matome kiaurai sienas. O dabar... galime matyti ir tai, kas buvo praeityje. iluminio vaizdo atkrimo rangos jautrum ilumos pokyiams pavyko taip itobulinti, kad pasidar manoma nustatyti ne tik konkrei asmens bu vimo viet... bet ir vietas, kuriose asmuo buvo anksiau. Daniausiai btent is gebjimas pamatyti, kur asmens bta anksiau, praversdavo labiausiai. vakar tokios rangos vert patvirtinta dar kart. Agentas Simkinsas pastebjo prie vieno i skaitykloje stovini stal palikt ilumin pdsak. velgiant pro jo akinius, dvi medins kds vytjo rausvo purpuro spalva, reikiania, kad jos

iltesns u kitas patalpoje stovinias kdes. Stalinio viestuvo lemput skleid oranin vies. Aiku, kad abu vyrai sdjo prie io stalo, bet dabar reikia nu statyti, kuri pus jie pabgo. Atsakym jis rado ant leidini idavimo centr kambario vidury stovin i medin spint supanio stalo paviriaus. Ant jo rykiai raudonai vytjo vaiduoklikas delno atspaudas. Ikls ginkl Simkinsas nuslinko prie atuonkamps spintos ir nukreip jos paviri lazerio spindul. Pasukiojo, kol pamat spintos one iojini ang. Nejau jie tikrai usidar spintoje? Agentas apirjo angos pakraius ir pamat dar vien vytint delno atspaud. Aiku kakas, lsdamas spint, pasilaik u dureli krato. Metas nutraukti tyl. iluminis pdsakas! suuko Simkinsas, rodydamas ang. Apsupti! Isklid agentai prisiartino i skirting pusi ir kaipmat apsupo atuon kamp. Simkinsas artjo prie angos. Atsidrs u jos per trejet metr, pamat viduje viesos altin. viesa spintos viduje! suuko jis, tikdamasis, kad igird jo bals po nai Belamis ir Lengdonas ikeltomis rankomis ils i spintos. Nieko nevyko. Na, k gi, elgsims kitaip. Artdamas prie angos, Simkinsas netiktai igirdo i jos vidaus sklindan t keist im. Atrod, kad veikia kakoks mechanizmas. Agentas stabteljo, mgindamas sivaizduoti, kas galt kelti tok triukm ioje anktoje erdvje. Palengvle prislinko dar ariau ir dabar pro mechanizmo im igirdo balsus. Taiau vos jam spjus prisiartinti prie angos viesa viduje ugeso. Ai , mintyse padkojo jis, pasitaisydamas naktinio regjimo rang. Pra naumas ms. Stovdamas ant slenksio, jis siirjo ang. Tai, k pamat, pasirod ne tikta. Leidini idavimo centro vidus primin ne tiek spint, kiek ikiliomis lu bomis pridengtus staius laiptus, kurie leidosi emiau esani patalp. Agentas nukreip ginkl laiptais emyn ir pats m jais leistis. Sulig kiekvienu ingsniu mechanizmo imas darsi vis stipresnis. Kas ia per vieta, po velni? Patalpa po skaitykla buvo maa, be joki puomen. im, kur igirdo agentas, i ties kl mechanizmas, nors nebuvo galima pasakyti, ar j jung Be lamis su Lengdonu, ar tiesiog is mechanizmas niekada nebdavo sustabdomas. Tiesa, skirtumas maas. Bgliai paliko rykius pdsakus ant vienintelio ijimo

i patalpos sunki plienini dur, kuri elektronins spynos klaviatroje aikiai vytjo keturi pirt atspaudai. I vis pusi pro duris versi oranins viesos pluoteliai, rodantys, kad kitapus dega viesa. Sprogdiname duris, paliep Simkinsas. Jie pabgo pro ia. kiti visrakio" lap ir j susprogdinti utruko atuonias sekundes. D mams nusdus, operatyvininkai sustoj suiuro keist poemio pasaul, kur bibliotekininkai vadina fondais. Kongreso bibliotekoje yra keli imtai kilom etr lentyn, dauguma j po eme. Begalins lentyn eils primin koki nors begalybs" svok iliustruo jani optin iliuzij, sukurt pasitelkus veidrodius. Uraas skelb:
P A T A L P O JE P A L A IK O M A S P EC I A L I T E M P E R A T R A

PRAOMB DURIS VISADA LAIKYTI UDARYTAS

Simkinsas prasibrov pro suniokotas duris ir pajuto, kaip veid dvelkteljo vsa. Neilaiks jis nusiypsojo. Kas gali bti lengviau? iluminiai pdsakai spe cialios temperatros patalpose vyti nelyginant sauls zuikuiai; pro savo aki nius jis jau dabar mat ryki raudon dm ant tolliau esanio turklo, kurio veikiausiai buvo nusitvrs Belamis arba Lengdonas, kai bgo pro al. Bkite kiek norite, sunibdjo agentas pats sau, vis tiek niekur nepasislpsite. Simkinsas, su bendraygiais engs lentyn labirint, pamat, kad visi ko ziriai j rankose: bgliams surasti neprireiks n naktinio regjimo rangos. pra stomis slygomis lentyn labirint bt galima laikyti visai nebloga slptuve, bet Kongreso bibliotekoje, taupant energij, buvo naudojamos judesius reaguojan ios viesos, tad kelias, kuriuo spruko bgliai, dabar viet nelyginant oro uosto pakilimo takas. Siauras apviestas ruoelis, kai kur pasukdamas, tso tolum. Vyrai nusitrauk akinius. Greitai bgdami treniruoti operatyvininkai nu sek vies pdsakais, en bei ten vinguriuodami po begalin knyg labirint. Netrukus Simkinsas pamat, kaip toli priekyje ima usideginti viesos. Mes juos prisivejame. Jis pasisteng bgti dar greiiau, kol pagaliau prieakyje igirdo ingsnius ir sunk alsavim. Paskui pamat objekt. Objektas regos lauke! suriko jis. Tikriausiai auktagis Belamis bgo paskutinis. Tvarkingai apsirengs af roamerikietis klupindamas skubjo palei lentynas; buvo matyti, kad jam trks ta kvapo. Nieko nebus, seneli. Tutuojau sustokite, pone Belami! suriko Simkinsas.

Belamis nesiliov bgs, greitai sukdamas u kamp, vinguriuodamas palei knyg eiles. Sulig kiekvienu poskiu jam vir galvos siiebdavo viesos. Operatyvininkai, prisiartin per kokius dvideimt metr, dar kart liep Belamiui sustoti, bet is atkakliai bgo toliau. Sustabdykite j! sak Simkinsas. Agentas, kurio rankose buvo nepavojingas autuvas, nusitaik ir iov. audmuo, ilks i vamzdio ir apsivyniojs Belamiui aplink kelius, buvo pra mintas juok virvele", bet jis anaiptol neatrod juokingas. Gyvybei nepavojinga sulaikymo priemon buvo karini technologij iradimas, sukurtas Sandijos na cionalinje laboratorijoje porto poliuretano gijos, prisilietusios prie objekto, akimirksniu sukietja ir sukausto bgliui kelius tvirtu plastiko tinklu. Bgant mog ji veikia beveik taip pat, kaip lazda, kita vaiuojaniam dviraiui tarp rato stipin. Vyrikio kojas ikart sukaust paniai, jis palinko priek ir visu giu parpuol ant grind. Prie sustodamas Belamis dar kokius tris m etrus pa slinko tam siu prajimu, o jam vir galvos ir toliau usideginjo viesos. Belam palikite man! suriko Simkinsas. Bkite toliau, iekokite Lengdono! Jis tikriausiai priekyje, u koki... staiga komandos vadas nutilo pamats, kad bibliotekos fondai, nusidriek prieais Belam, sksta visikoje tamsoje. Aiku, kad prie Belam niekas nebgo. Tai jis vienas? Belamis tebeguljo knibsias, prigluds prie grind, sunkiai alsuodamas, o jo kelius ir blauzdas tvirtai laik kietas plastiko tinklas. Agentas prijo artyn ir koja apvert sen auktielnink. Kur jis?! sakmiai paklaus agentas. Belamis krisdamas buvo prasikirts lp, ji kraujavo. Kas tas jis? Agentas Simkinsas pakl koj ir udjo bat tiesiai ant nepriekaitingo ilkinio Belamio kaklaraiio. Paskui palinko priek ir paspaud bat. Patikkite manimi, pone Belami, jums paiam bus geriau, jei su manim toki aidim neaisite.

59 skyrius Robertas Lengdonasjautsi it lavonas.


Jis guljo visikoje tamsoje auktielninkas, susidjs ant krtins rankas, udarytas ankiausioje erdvje, koki tik galima sivaizduoti. Nors netoli jo gal vos lygiai tokia pat poza guljo Ketrina, Lengdonas jos nemat. Buvo usimer ks, stengsi n akies krateliu nevilgtelti baugi padt, kurioje atsidr.

Erdv, kurioje jis udarytas, buvo ankta. Labai ankta. Prie eiasdeimt sekundi, igriuvus dviguboms skaityklos durims, jiedu su Ketrina nusek paskui Belam atuonkamp spint, nulk emyn laiptais ir atsidr apaioje netiktai atsivrusioje patalpoje. Lengdonas ikart suprato, kur jie atjo. Tai bibliotekos skaitytoj aptarnavi mo mechanizmo erdis. Aptarnavimo kambarys primin nediduko oro uosto baga o idavimo skyri i jo visas puses drieksi konvejeriai. Kongreso biblioteka sikrusi trijuose atskiruose pastatuose ir todl knygas, usakomas skaitykloje, danai tenka i toli gabenti isiraizgiusiais poeminiais tuneliais tam ir reika lingi konvejeriai. Belamis ikart prijo prie plienini dur, kio jas savo elektronin kor tel, paspaud kelis klavius ir atidar duris. U j buvo tamsu, bet durims atsi vrus usideg kelios judes reaguojanios viesos. Pamats, kas yra u dur, Lengdonas suprato gavs prog pam atyti tai, k retai mato paprasti skaitytojai. Kongreso bibliotekos fondai. Belamio planas jam pradjo kelti pasitikjim. Kur geriau galima pasislpti, jei ne milinikame labirinte? Taiau pasirod, kad Belamis juos veda ne fondus. Jis kio tarp dur kny g, kad ios neusidaryt, ir atsigr bendrakeleivius. Tikjausi, kad pavyks jums daug k paaikinti, bet nebra laiko. Jis padav Lengdonui savo elektronin kortel. Jum s jos prireiks. Js neisite su mumis? paklaus Lengdonas. Belamis papurt galv. Jei neisiskirstysime, neturim e joki ans pabgti. Svarbiausia u tikrinti, kad piramid ir jos virn likt patikimose rankose. Lengdonas nemat jokio kito kelio i fond, tik grti atgal skaitykl. O kur eisite js? A pamginsiu juos nuvilioti fondus, kuo toliau nuo js, atsak Be lamis. Tik taip galiu padti jums pabgti. Lengdonui dar nespjus paklausti, kurgi jiedu su Ketrina turt bgti, Be lamis pasilenk ir nukl nuo vieno konvejerio didel d su knygomis. Gulkite ant konvejerio, paliep Belamis. Prispauskite rankas prie kno. Lengdonas ivert akis. Negali bti, kad jis kalbt rimtai! I ia buvo m atyti tik trum pa konvejerio atkarpa, vliau jis niro tamsi skyl sienoje. Skyl buvo tik tokio dydio, kad j tilpt knyg d, bet jokiu bdu ne didesn. Lengdonas ilgesingai vilgteljo fondus. Net negalvokit, spjo Belamis. ia taisytos judes reaguojanios viesos, todl pasislpti nemanoma.

iluminis pdsakas! pasigirdo ksnis i viraus. Apsupti! Atrodo, Ketrinai to pakako. Ji ulipo ant konvejerio ir atsigul, atsukusi galv skyl sienoje. sitaisiusi sukryiavo ant krtins rankas nelyginant sarko fage gulinti mumija. Lengdonas tebestovjo nestengdamas pajudti. Robertai, atkakliai sunibdjo Belamis, padarykite tai ne dl ma ns, o dl Piterio. Balsai, girdimi viruje, priartjo. Tarsi per sapn Lengdonas prijo prie konvejerio. Umet ant jo savo kelionkrep, paskui ulipo pats ir atsigul, padjs galv prie Ketrinos koj. Nu gara juto alt kiet konvejerio gumin pagrind. smeig akis lubas ir pasijuto tarsi ligonis, kur tuojau stums magnetinio rezonanso tyrimo aparat. Neijunkite telefono, patar Belamis. Netrukus jums paskambins vienas mogus... ir pasilys pagalb. Pasitikkite juo. Man paskambins? Lengdonas inojo, kad Belamis jau anksiau mgino ka kam prisiskambinti, taiau neskmingai, o vliau paliko praneim. Vos prie ke lias sekundes, jiems lekiant suktiniais laiptais, Belamis skambino paskutin kar t kart jam pavyko, jis kak labai tyliai, trum pai pasak ir baig pokalb. Vaiuokite konvejeriu iki galo, kalbjo Belamis. Paskui greitai nu okite, kol jis nepasuko atgal. Ieidami atsirakinkite duris mano kortele. Bet kur mes ieisime? paklaus Lengdonas. Taiau Belamis jau jung svirt. Staiga atgijo visi konvejeriai, patalpoje pasigirdo imas. Lengdonas pajuto krusteljim ir pamat, kaip vir galvos pa judjo lubos. Dieve, padk man. Artdamas prie skyls sienoje Lengdonas dar spjo pamatyti, kaip Vorenas Belamis bga fondus ir udaro paskui save duris. Po akimirkos Lengdonas pa skendo tamsoje, prarytas bibliotekos... t pai akimirk, kai laiptais emyn pra djo okioti raudonas lazerinio ginklo viesos takelis.

60 skyrius
P r a s t a i a p m o k a m a apsaugininke i Pirmosios" saugos tarnybos dar kart patikrino adres Kaloramos auktumose, rayt jos uduoi srae. Nejaugi tikrai ia? Prie akis besidriekianti vaa ved vien i didiausi ir ramiausi bst visame rajone, todl jai pasirod keista, kad kakas staiga kreipsi 911 tarnyb ir pareikalavo ia atvykti.

Gavusi anonimin spjim 911 tarnyba, laikydamasi prastos tvarkos, pir miausia kreipsi ne policij, o vietos saugos agentr. Apsaugininke ne kart buvo pagalvojusi, kad j tarnybos veikl ireikiantis kis Pirmoji js gy nybos linija" i tikrj turt bti toks: Melagingi ikvietimai, poktai, ding gyvnai ir ikvusi kaimyn skundai." kart kaip visada apsaugininke atvyko viet, beveik nieko neinodama apie ikvietimo pobd. Man u tai pinig nemoka. Jos uduotis buvo papra sta atvykti vykio viet automobiliu su besisukania geltona viesele, ver tinti padt ir praneti, jei pastebs k nors neprasta. Daniausiai kas nors per apsirikim bdavo jungs namuose rengt signalizacijos sistem, kuri ji patai sydavo, pasinaudojusi savo visrakiu. Taiau is namas stovjo apgaubtas tylos. Signalizacijos nesigirdjo. velgiant nuo kelio, jis atrod ramus ir tamsus. Apsaugininke paskambino prie vaiavimo vart, taiau atsakymo nesulau k. Surinko tarnybin atpainimo kod, atidar vartus ir vaiavo vald. Palikusi automobil jungtu varikliu ir neijungusi besisukanios viesels, ji prisiartino prie jimo dur ir paskambino. Niekas neatsiliep. Nebuvo m atyti nei vies, nei judesi. Nenorom laikydamasi procedros reikalavim, ji jung ibint ir pradjo apirinti pastat i iors, tikrindam a langus ir duris, iekodama galim si lauimo enkl. Jai pasukus u kampo, pro nam pravaiavo juodas ilgas limuzi nas, truput sultino greit ir nuvaiavo toliau. Smalss kaimynai. ingsnis po ingsnio ji apjo vis nam, taiau nieko tartino nepastebjo. Pastatas pasirod didesnis, negu buvo maniusi, ir artdam a prie galinio jimo ji pasijuto drebanti nuo alio. Buvo aiku, kad namie nieko nra. Dispeere? tar ji savo radij. Praneu apie ikvietim Kalora mos auktumas. Savinink nra namie. Joki silauimo enkl. Baigiau pastato iors apir. sibrovli nematyti. Melagingas ikvietimas. Eina jie skradiai, atsiliep dispeer. Tai labanakt. Apsaugininke prisiseg radijo stotel atgal prie diro ir pasuko atgal, ne kantraudam a greiiau atsidurti iltame automobilyje. Taiau t akimirk pa stebjo tai, k buvo praiopsojusi anksiau galinje namo pusje spingsani melsv viesel. Nesuprasdama, kas tai galt bti, ji prijo ariau ir pamat, kad viese l sklinda pro virulang, tikriausiai taisyt namo rsyje. Lango stiklas buvo tamsintas, i vidaus udaytas viesai nepralaidiais daais. Gal kokia fotografo laboratorija? Melsva jos pastebta viesel skverbsi pro skylut, kur buvo atsilup juodi daai. Apsaugininke pritp, stengdamasi k nors irti, taiau skylut pasirod per maa. Ji pabeld lang tikdamasi, kad apaioje kas nors dirba.

Alio? suuko. Atsakymo nebuvo, taiau pabeldus lang staiga atoko didesnis da lo pas, leisdamas pam atyti iek tiek daugiau. Ji pasilenk, beveik prispaud veid prie stiklo ir m apirinti rs. Ir tuojau pat pasigailjo tai padariusi. Jzau Marija, kas ia dabar?! Apstulbusi tupjo, nestengdama atsitraukti, spoksodama prie akis atsi vrusius iurpius vaizdus. Galiausiai drebaniais pirtais apiuop dir, ieko dama radijo stotels. Taiau nespjo jos isiimti. Jai sprand su didele jga smigo elektrooko taiso kojels, kn pervr nepakeliamas skausmas. Raumenis sutrauk mlungis, apsaugininke griuvo priek ir nestengdama net umerkti aki sukniubo ant altos ems.

6 1 skyrius
T ai bUVO n 6 pirmas kartas, kai Vorenui Belamiui urio akis. Kaip ir kiti mason brolijos nariai, per ventinimo auktesniuosius laipsnius apeigas jis dvjo gobtuv. Taiau tada aplink buvo patikimi draugai. vakar viskas vyko kitaip. iurkts operatyvininkai j surio, umov ant galvos mai ir kakur ved takais tarp bibliotekos fond lentyn. Agentai grasino Belamiui fiziniu susidorojimu, reikalaudami atskleisti, kur yra Robertas Lengdonas. inodamas, kad senstantis jo knas ilg kankinim neitvers, Belamis paskubjo sumeluoti. Lengdonas nebuvo ia su manimi nusileids! itar jis burna gaudy damas or. A jam liepiau lipti balkon ir slptis u Mozs statulos, bet kur jis yra dabar, neinau! Panau, kad atsakymas nuskambjo tikinamai, nes du agentai tuojau pat nubgo tikrinti. Utat likusieji tyldami ved j per fondus. Belamiui paguod teik tik inojimas, kad Lengdonas ir Ketrina gabena pi ramid saugi viet. Netrukus Lengdonui paskambins mogus, galintis pasi lyti prieglobst. Juo galima pasitikti. mogus, kuriam skambino Belamis, labai daug ino apie slapt mason piramid ir jos saugom paslapt apie tai, kur yra paslpti suktiniai laiptai, vedantys ems gelmes, kuriose labai seniai buvo paslpta didi gali turinti senovs imintis. Paskutin akimirk, jau bgant i skaityklos, Belamiui galiausiai pavyko surasti mog, ir jis n kiek neabejojo, kad trum pas jo praneimas bus puikiausiai suprastas. Eidamas visikoje tamsoje, Belamis sivaizdavo Lengdono kelionkrepyje

gulini akmenin piramid ir auksin jos virn. Jau labai daug met iedu daik tai nra buv viename kambaryje. Belamis niekada nepamir ano skausmingo vakaro. Piteriui jis buvo tik pirmas i daugelio. Belam pakviet Solomon dvar Potomake vsti Zakario Solomono atuonioliktojo gimtadienio. Zakaris buvo maitingas vaikas, taiau vis dlto Solomonas, o tai reik, kad laikantis eimos tradicijos tdien jam bus suteikta teis naudotis savo paveldjimo dalimi. Belamis buvo vienas i geriau si Piterio draug, patikimas brolis masonas, todl j pakviet pabti liudytoju. Taiau Belamiui reiks ne tik paliudyti pinig perdavimo fakt. vakar bus kalbama apie daug svarbesnius dalykus. Belamis atvyko anksiau ir atsisdo laukti Piterio privaiame kabinete, kaip jo ir pra. Nuostabiame kambaryje kvepjo oda, idinyje deganiomis malkomis ir gera arbata. Vorenas sddamas irjo, kaip Piteris sived kambar savo sn Zakar. Pamats Belam, liesas atuoniolikmetis susirauk. K js ia veikiate? Liudiju, atsak Belamis. Sveikinu su gimimo diena, Zakari. Vaikinas kak sumurmjo ir nusisuko. Sskis, akai, pakviet Piteris. Zakaris atsisdo vienintel kd, stovini prie didiulio medinio tvo darbo stalo. Solomonas usklend kabineto duris. Belamis persdo nuoaliau. Solomonas rim tu balsu kreipsi Zakar: Ar inai, kodl tave ia pakvieiau? Manau, kad taip, atsak Zakaris. Solomonas giliai atsiduso. inau, Zakari, kad mums jau senokai nekaip sekasi sutarti. A visomis jgomis stengiausi bti tau geras tvas ir parengti tave iai dienai. Zakaris nieko neatsak. Tu inai, kad kiekvienas Solomon gimins pdinis, sulauks pilname tysts, gauna jam priklausant paveldjim dal Solomon turto, skirt tapti grdu... grdu, kur reikia priirti, auginti ir jo derli naudoti monijos labui. Solomonas prijo prie sienoje taisyto seifo, atrakino j ir im stor juod aplank. Snau, iame portfelyje yra visi dokumentai, kuri prireiks, kai su galvosi perrayti tau priklausani dal savo vardu. Jis padjo aplank ant stalo. Jis skirtas tam, kad tu, naudodamasis iais pinigais, galtum gyventi produktyv, pasiturim filantropo gyvenim. Zakaris ities rank aplank. Ai.

Palauk, sustabd j tvas, udedamas rank ant aplanko. Turiu tau paaikinti dar kai k. Zakaris perm et tv niekinamu vilgsniu ir vl susmuko kdje. Su Solomon paveldjimu susij dar keli dalykai, apie kuriuos tu kol kas nieko neinai. Tvas pavelg Zakariui tiesiai akis. Tu mano pirmagimis snus, Zakari, o tai reikia, kad turi teis pasirinkti. Paauglys atsities ir, atrodo, susidomjo. is sprendimas gali nulemti tavo ateit, todl labai praau gerai j ap galvoti. Koks sprendimas? Tvas giliai kvp. Tau teks pasirinkti vien i dviej... turtus arba imint. Zakaris pavelg j tarsi nieko nesuprasdamas. Turtus ar imint? Nesupratau. Solomonas atsistojo, vl prijo prie seifo ir itrauk i jo sunki akmens piramid su rtais m ason simboliais. Piramid pastat ant stalo alia aplanko su dokumentais. i piramid nutayta labai seniai, j saugo jau kelios ms eimos kartos. Piramid? Neatrod, kad Zakar ji bt labai sudominusi. Snau, i piramid tai emlapis... emlapis, rodantis keli viet, kurioje paslptas vienas i didiausi monijos lobi. emlapis pagamintas tam, kad lobis kada nors bt atrastas. Piterio balse aikiai suskambo pasidi diavimas. Ir vakar, laikydamasis senos tradicijos, a galiu perduoti j tau... tiesa, tam tikromis slygomis. Zakaris tariai nuvelg piramid. Koks tas lobis? Belamis aikiai mat, kad Piteris nesitikjo tokio storieviko klausimo. Taiau jo elgesys nepasikeit. Zakari, tai sunku trum pai paaikinti. Taiau i esms... tas lobis... mes vadiname j Senovs Slpiniais. Zakaris nusikvatojo, aikiai manydamas, kad tvas juokauja. Belamis pastebjo Piterio akyse skleidiantis lides. akai, man labai sunku tau visk paaikinti. Tradicija liepia, kad sulau ks atuoniolikos m et Solomon eimos narys pradt ilgus mokslo metus... A juk tau jau sakiau! atov akas. Koledas mans nedomina! A kalbjau ne apie koled , atsak tvas tuo paiu tyliu, ramiu balsu. Kalbu apie laisvj m rinink brolij. Kalbu apie mokslus, kuri tik slas tyrinti aminas monijos paslaptis. Jei nortum alia mans stoti j

gretas, gytum galimyb gauti isilavinim, kuris tau bus reikalingas, kad supra stum ios dienos sprendimo svarb. Zakaris pakl dang akis. Uteks man t tavo masonik pamoksl. inau, kad esu pirmas i Solomon, kuris nenori stoti js brolij. Ir kas? Gal nesupratai? Man visai ne doms tie js seni maskaradai! Tvas ilgai tyljo, ir Belamis staiga pastebjo plonas raukleles, kurios pra djo rastis aplink vis dar jaunatvikas Piterio akis. Taip, a supratau, galiausiai atsak Piteris. Laikai pasikeit. Su prantu, kad masonai tau gali atrodyti keisti, gal net nuobods. Bet noriu, kad prisim intum jei sumanysi persigalvoti, is kelias tau visada liks atviras. Silyiau per daug to nesitikti, sumurmjo akas. Pakaks pagaliau! neilaiks rikteljo Piteris ir atsistojo. A inau, Zakari, kad gyvenimas tau atrodo labai nelengvas, bet a ne vienintelis vadovas, kur tursi. Tavs laukia geri mons, kurie priims tave mason brolij ir at skleis tau tikrsias tavo galimybes. Zakaris sukikeno ir dirsteljo Belam. Ar to js ia ir atvykote, pone Belami? Kad galtumte mane ugriti visa masonika galia? Belamis nieko neatsak, tik pagarbiai pavelg Piter Solomon, primin damas Zakariui, kas iame kambaryje yra viriausias. Zakaris vl atsisuko tv. akai, itar Piteris, taip nieko gero nebus... noriu tau pasakyti tik tai k: nesvarbu, supranti tu ar nesupranti, kokia atsakomyb tau iandien silo ma, mano kaip eimos nario pareiga tau j pasilyti. Jis rankos m ostu parod piramid. Sergti i piramid didiul garb. Primygtinai praau tavs ke lias dienas pamstyti apie tau suteikiam prog ir tik tada galutinai nusprsti. Prog? paklaus Zakaris. Prog priirti akmens gabal? iame pasaulyje esama didiuli paslapi, akai, atsiduss tar Piteris. Paslapi, kuri tu nestengi n sivaizduoti. ias paslaptis ir saugo piramid. Taiau dar svarbiau yra tai, kad ateis laikas, veikiausiai tu dar jo sulauksi, kai piramid galiausiai bus iifruota ir jos saugomos paslaptys at skleistos. Tai bus didiuli monijos permain laikas... ir tau suteikiama proga jose dalyvauti. Silau labai gerai pagalvoti. Turtai pasitaiko danai, taiau imin tis retas dalykas. Jis mosteljo aplank, paskui piramid. Labai pra au nepamirti, kad turtai be iminties danai atnea tik nelaimes. Zakaris pavelg tv taip, tarsi laikyt j pamiliu. Kalbk k nori, tti, bet mans niekaip netikinsi dl ito atsisakyti man priklausanios turto dalies. Jis m ostu parod piramid.

Piteris susinr ant krtins rankas. Jei tu nusprsi perimti atsakomyb, a pasaugosiu tavo pinigus ir pira mid, kol tu skmingai baigsi mokslus mason brolijoje. Tai utruks kelerius me tus, taiau galiausiai pads subrsti, kad galtum perim ti ir pinigus, ir piramid. Turtus ir imint. Tai labai galingas derinys. Zakaris paoko nuo kds. Jzus Marija, tti! Gal gali pagaliau baigti? Nejau nematai, kad man n kiek nerpi nei tavo masonai, nei akmenins piramids, nei Senovs Slpi niai? Jis ities rank, iupo juod aplank ir pamojavo juo tvui prie akis. tai kur mano turto dalis! Tokia pati kaip vis Solomon, kurie gim anksiau u mane! Nesivaizduoju, kaip tu tikjaisi mane apkvailinti ir ivilioti mano dal, pasakodamas vaikikas pasakas apie senovinius lobi emlapius! Jis pasiki o aplank po paastimi ir apeidamas Belam patrauk prie kabineto dur. Zakari, palauk! Tvas ibgo i paskos snui, kuris rytingai eng nakties tams. Kad ir k darytum, niekada ir niekam n odiu neprasitark apie piramid, kuri k tik matei! Piterio Solomono balsas nutrko. N gyvai dvasiai! Niekada gyvenime! Taiau Zakaris, nekreipdamas j dmesio, dingo tamsoje. Kai Piteris Solomonas gro prie savo stalo ir sunkiai susmuko odin krs l, jo pilkos akys buvo sklidinos skausmo. Ilgai tyljs jis pagaliau pakl akis Belam ir per jg ispaud lidn ypsen. Gerai pavyko, tiesa? Belamis atsiduso, ujausdamas keniant Piter. Piteri, nenoriau pasirodyti lus, bet... ar tu juo pasitiki? Solomonas tuiomis akimis velg tolum. Noriu paklausti, neatlyo Belamis, ar tiki, kad jis niekam neprasi tars apie piramid? Solomono veidas atrod sustings. Garbs odis, visai neinau, k tau atsakyti, Vorenai. Net negaliau prisiekti, kad ivis pastu t vaik. Belamis pakilo ir m ltai vaikioti palei didel stal. Piteri, tu atlikai eimos pareig, bet a manau, kad dabar, atsivelgdami tai, kas ia vyko, turtum e imtis atsargumo priemoni. A grinsiu tau pira mids virn, o tu jai surasi nauj slptuv. Manau, j reikia atiduoti saugoti kam nors kitam. Kodl? paklaus Solomonas. Jei Zakaris kam nors ipleps apie piramid... ir usimins, kad vakar ia buvau ir a... Jis nieko neino apie virn, be to, yra toks nesubrends, kad n ne

suvokia, kokia ta piramid svarbi. Nereikia jai iekoti naujos slptuvs. Laikysiu piramid savo seife. O tu ir toliau laikyk virn ten, kur j laikai dabar. Tegul ir toliau bus, kaip buvo. Po eeri met per Kaldas Solomon eimos, dar tebegedinios mirusio Zakario, dvar sibrov auktagis alikas, kuris pareik umus Zakar kalji me. sibrovlis norjo gauti piramid, taiau tik atm Izabels Solomon gyvyb. Po keli dien Piteris pasikviet Belam savo kabinet. Jis urakino duris, itrauk piramid i seifo ir pastat ant stalo. Reikjo tada tavs paklausyti. Belamis inojo, kad Piter dl to kankina baisi kalt. Tai nebt nieko pakeit. Solomonas ivargs atsiduso. Ar atneei virn? Belamis isim i kiens ma kubo pavidalo ryull. Ibluks vynioja masis popierius buvo perritas virvele ir uantspauduotas vakiniu anspaudu su Solomono iedo akimi. Belamis padjo ryull ant stalo, puikiai suvokdamas, kad vakar abi mason piramids dalys atsidr pernelyg arti viena kitos. Perduok j saugoti kam nors kitam. Tik nesakyk man, kas tas mogus. Solomonas linkteljo. Ir dar a inau, kur galima paslpti piramid, toliau kalbjo Belamis. Jis papasakojo Solomonui apie patalpas Kapitolijaus subbazinio lygmens auk te. Visame Vaingtone nerasi saugesns vietos. Belamis prisimin, kad Solomonui i mintis ikart patiko jam pasirod simbolika paslpti piramid alies irdyje. Tipikas Solomono mstymas , tada pa man Belamis. Jis visada ilieka idealistas, net itikus krizei. Dabar, po deimties met, aklai vedamas Kongreso bibliotekos fond kori doriais, Belamis puikiai suprato, kad kriz toli grau nesibaig. O dar jis inojo, kam Solomonas tuom et patikjo saugoti piramids virn... ir kartai meldsi, kad Robertui Lengdonui pakakt jg atlikti jam patikt misij.

6 2 skyrius
A CSU p O Antrja gatve. Lengdonas tebeguljo tvirtai umerks akis, o konvejeris dunddamas gabeno j Adamso pastato link. Lengdonas i paskutinij stengsi atsikratyti mini apie tonas j slegianios ems ir siaur vamzd, kuriuo pamau slinko.

Girdjo, kaip u poros m etr nuo jo alsuoja Ketrina, taiau ji kol kas neitar n odio. Ji sukrsta. Lengdonas labai nenorjo jai pasakoti apie nukirst jos brolio rank. Taiau teks , Robertai. Ji privalo tai inoti. Ketrina, neatsimerkdamas pagaliau paauk Lengdonas. Kaip jautiesi? Kakur i priekio atsiliep virpantis beknis balsas: Robertai, ta piramid, kuri turi krepyje... Ji Piterio, tiesa? Taip, atsak Lengdonas. Stojo ilga tyla. Man atrodo... kad tai ta pati piramid, dl kurios buvo nuudyta mano motina. Lengdonas gerai inojo, kad prie deimt m et buvo nuudyta Izabel So lomon, taiau smulkmen nebuvo girdjs, o Piteris n karto neusimin apie joki piramid. Apie k tu kalbi? Ketrina jausm gniauiamu balsu papasakojo, kas vyko an kraup vaka r, kai j dvar sibrov tatuiruotasis udikas. Tai buvo seniai, bet a niekada nepamiriu, kad jis pareikalavo pirami ds. Sak suinojs apie j kaljime i mano snno Zakario... kur tuojau po to umu. Lengdonas apstulbs klaussi. Tragedija, itikusi Solomon eim, atrod beveik netikima. Ketrina pasakojo toliau: ji prisipaino visada maniusi, kad t nakt sibrovlis buvo nuautas... tai yra maniusi iki tol, kol jis vl pasirod ian dien, apsimets Piterio psichiatru, ir atviliojo j savo namus. Jis inojo daugyb smulkmen apie mano brol, mano motinos mirt, n et apie mano darb, neramiai kalbjo ji, ir tai galjo suinoti tik i mano brolio. Todl a juo pasitikjau... taip jis ir prasiskverb Smitsono muziejaus saugyklas. Ketrina giliai atsiduso ir prisipaino Lengdonui beveik neabejojanti, jog vakar tas pats mogus sunaikino jos laboratorij. Lengdonas klaussi sukrstas iki irdies gelmi. Kelias akimirkas jiedu ty ldami guljo ant judanio konvejerio. Lengdonas inojo privals atskleisti Ketrinai ir kitas iurpias io vakaro naujienas. Jis ltai prakalbo, stengdamasis kuo atsargiau papasakoti, kaip prie daug met jos brolis patikjo jam saugoti ma ryull, kaip iandien vakare Lengdonas buvo apgaule atviliotas Vaington, ir galiausiai apie tai, kaip Kapitolijaus Rotondoje buvo atrasta nukirsta jos brolio rankos plataka. Ketrina tai reagavo kurtinam a tyla.

Lengdonas jaut, kad ji nustrusi i skausmo, jam labai norjosi itiesti ran k ir paguosti Ketrin, taiau tai buvo nemanoma, nes jiedu guljo vienas paskui kit anktame tamsiame urve. Piteriui nieko labai blogo neatsitiko, sunibdjo Robertas. Jis gyvas, mes j susigrinsime. Lengdonas stengsi suteikti Ketrinai vilties. Ketrina, jo pagrobjas man dav od, kad grins tavo brol gyv... jei a iifruo siu ura ant piramids. Ir vis tiek Ketrina nieko nesak. Lengdonas kalbjo toliau. Papasakojo jai apie akmenin piramid, mason ifr, ryullyje uantspauduot piramids virn ir, be abejo, apie Belamio tvirtinim, es i piramid ir esanti legendin mason piramid... apie emlap, rodant keli link ilg laipt, kurie leidiasi paias ems gelmes... kone imt m etr gyl, kur slypi mistinis senovs lobis, kitados, labai seniai, paslptas Va ingtone. Galiausiai Ketrina prakalbo, bet jos balsas buvo duslus ir negyvas. Robertai, atsimerk. Atsimerkti? Lengdonas anaiptol netroko pamatyti, koks i ties anktas yra tunelis, kuriuo jie slenka. Robertai! jau grieiau kteljo Ketrina. Atsimerk! Mes atvykome! Lengdono akys atsimerk kaip tik tada, kai jo knas ilindo i angos, pana ios t, kuri jie buvo sulind kitame gale. Ketrina jau roptsi nuo konvejerio. Ji nukl Lengdono kelionkrep, o pats Lengdonas permet kojas per bort ir paiu laiku spjo nuokti ant plytelmis iklot grind netrukus konvejeris, aplenks kamp, pasuko atgal. Jie atsidr leidini idavimo patalpoje, labai pa naioje t, kuri buvo aname pastate. Nedidelje lentelje buvo parayta: ADAMSO PASTATAS, TREIAS LEIDINI IDAVIMO PUNKTAS.

Lengdonas jautsi taip, tarsi bt k tik inirs i koki nors poemio si. Naujai gims. Jis tuojau pat pasisuko Ketrin. Ar gerai jautiesi? Ketrinos akys buvo raudonos ir uverktos, taiau ji rytingai, stoikai link teljo. Ji pam Lengdono kelionkrep, netarusi n odio nune j kit kam bario gal ir pastat ant gausiai apkrauto stalo. Udeg stalin halogenin lemp, atitrauk krepio utrauktukus, atlenk jo onus ir pavelg vidun. Rykioje halogen viesoje granito piramid atrod kone asketika. Ketrina pirtais perbrauk igraviruot joje mason ifr, ir Lengdonas pajuto, kad j drasko stiprs igyvenimai. Ketrina ltai kio rank krep, itrauk i jo kubo pavidalo ryull. Prikio j ariau viesos ir atidiai apirjo. Kaip matai, tyliai prakalbo Lengdonas, vako antspaude m atyti

Piterio masoniko iedo akis. Jis sak, kad ryullis uantspauduotas iuo iedu daugiau negu prie imt met. Ketrina nieko neatsak. Kai tavo brolis man patikjo saugoti ryull, toliau kalbjo Leng donas, jis pasak, kad tuo suteikia man gali sukurti tvark i chaoso. Ne galiau tiksliai pasakyti, k tai reikia, bet tenka spti, jog virnje irgi esama svarbios informacijos Piteris atkakliai reikalavo stengtis, kad ji nepatekt netinkamas rankas. Ponas Belamis man k tik pakartojo t pat: jis primygtinai pareikalavo paslpti piramid ir niekam neleisti ivynioti ryullio. Ketrina atsisuko Lengdon, jos veidas liepsnojo pykiu. Belamis tau liep neivynioti ryullio? Taip. Ne tik liep, primygtinai reikalavo. Atrod, kad Ketrinai sunku tuo patikti. Bet juk tu sakei, kad piramids nemanoma iifruoti be virns, tiesa? Turbt taip. Ketrina kalbjo vis garsiau. Ir dar sakei, kad tau liepta iifruoti piramid. Tai vienintelis bdas su sigrinti Piter, tiesa? Lengdonas linkteljo. Tai tada, Robertai, kas mums trukdo dabar pat ivynioti ryull ir i ifruoti ra?! Lengdonas nesumet, k atsakyti. Ketrina, man buvo atjusi lygiai tokia pat mintis, taiau Belamis sak, kad svarbiau u visk yra isaugoti ios piramids paslapt... tai net svarbiau u tavo brolio gyvyb. Ketrinos dails bruoai sugrietjo, ji usikio u ausies plauk sruog. Kai prakalbo, balse nuskambjo rytas. i akmens piramid, kad ir kas ji bt, atm i mans vis m ano eim. Pirmiausia snn Zakar, paskui m otin, dabar brol. Ir kalbkime atvirai, Ro bertai jei vakar tu nebtum paskambins ir mans perspjs... Lengdonas pasijuto kliuvs tarp Ketrinos logik samprotavim ir atkak laus Belamio maldavimo. Taip, a mokslinink, toliau kalbjo Ketrina, bet esu kilusi i garsios mason eimos. Tikk manimi, esu tiek daug girdjusi apie mason piramid ir apie slepiam didi paslapt, nuviesiani vis monij. Atvirai pasakysiu, man sunku patikti, kad toks dalykas egzistuoja. Bet;ez egzistuoja... tai gal jau laikas j atskleisti. Ketrina ukio pirt u ryull juosianios senos virvels. Lengdonas paoko.

Ketrina, nereikia! Palauk! Ji stabteljo, taiau pirto neitrauk. Robertai, a neketinu leisti, kad dl ito m irt mano brolis. Kad ir kas parayta toje virnje... kad ir kokias prarastas paslaptis atskleis piramids ra as... vakar ios paslaptys bus atskleistos. Tai tarusi, Ketrina smarkiai trkteljo virvel, ir trapus vako antspaudas subyrjo.

63 skyrius
nuo Amba sad kelio, aliuoja aukta mrine siena aptvertas vidurami stiliaus sodas, ku riame veinios ros, kalbama, iaugintos i XII a. sodinuk. Karderoko akmens pavsin vadinama Pavsio namais elegantikai kyla tarp vinguriuojani takeli, grst akmenimis, ikastais privaiame Dordo Vaingtono karjere. vakar sodo tyl sudrumst jaunuolis, skubiai bgs pro medinius vartus. Ei? kteljo jis, stengdamasis mnesienoje k nors irti. Ar js ia? Jam atsiliep silpnas, vos girdimas balsas. A pavsinje... ijau pakvpuoti grynu oru. Jaunuolis rado sukrious savo eiminink sdint ant akmeninio suolelio, prisidengus apklotu. Senis buvo susikprins ir smulkutis, atri veido bruo. Metai sulenk jo nugar ir atm aki vies, taiau siela ilaik jg, kurios ne galjai nepaisyti. Stengdamasis atgauti kvap, jaunuolis tar: A k tik atsiliepiau telefonu... skambino js draugas... Vorenas Be lamis. tai kaip? Senis pagyvjo. Kokiu klausimu? Jis nepasak, bet panau, kad labai skubjo. Pasak paliks jums balso pato praneim ir pra tuojau pat j iklausyti. Tai ir viskas, daugiau nieko nesak? Ne visai. Jaunuolis patyljo. Liep uduoti jums klausim. Labai keist klausim. Ir sak, kad atsakym turi gauti kuo greiiau. Senis pasilenk ariau. Koks tas klausimas? Jaunuoliui pakartojus pono Belamio klausim, senio veidas akimirksniu

Ramiame gyvenamajame Vaingtono rajone, kiek vakarus

taip iblyko, kad tai buvo m atyti net mnesienoje. Senis tuojau pat nusimet apklot ir pamgino stotis. Praau man padti grti vidun. Tuojau pat.

64 skyrius
P a k a k s paslap iL L paman Ketrina Solomon. Prieais j ant stalo guljo keli kart isaugotas, dabar gaballius subyr js vako antspaudas. Ji nuvyniojo iblukus rud popieri nuo brangiojo brolio ryullio. alia stovjo Lengdonas, ir buvo matyti, kad jam labai nesmagu. I popieriaus Ketrina im dut, pagamint i pilko akmens. Dut buvo panai gludinto granito kub be joki vyri, be urakto, net neaiku, kaip j atidaryti. Ketrinai ji primin kiniko galvoskio dut. Atrodo tarsi vientisas akmens luitas, pasak ji, pirtais iupindama duts briaunas. Ar tikrai rentgeno nuotrauka parod, kad viduje yra ertm, o joje piramids virn? Tikrai, atsak Lengdonas, prieidamas ariau Ketrinos ir apirin damas paslaptingj dut. Jiedu mgino pavelgti dut i vairi pusi, stengdamiesi atrasti bd j atidaryti. Radau, tar Ketrina ir nagu ukabino gudriai paslpt plyel palei virutin duts briaun. Ji padjo dut ant stalo ir atsargiai pakl dangtel, kuris atsivo lengvai ir tyliai, tarsi brangios papuoal duts virus. Dangteliui atsivous ir Lengdonas, ir Ketrina garsiai kvp. Atrod, kad dut vyti i vidaus. I jos sklido beveik antgamtikas spindesys. Ketrina nie kada nebuvo maiusi tokio didelio aukso gabalo ir ne i karto susivok, kad bran gusis metalas tiesiog atspindi stalins lempos vies. Pasakika, sukudjo ji. Piramids virn, daugiau kaip imt met ibuvusi udaryta tamsaus akmens kube, neatrod nei patamsjusi, nei nublu kusi. Auksas nepaklsta entropiniams irimo dsniams: tai viena i prieasi, dl kuri senovje mons j laik magiku metalu. Ketrina pajuto, kaip paspartjo jos pulsas, kai pasilenkusi vir stalo ji m apirinti smail auksin objekt. ia yra raas. Lengdonas prisiartino, j peiai beveik susiliet. Mlynose jo akyse deg smalsumas. Jis buvo pasakojs Ketrinai apie senovs graik paprot kurti simbolonus kodus, padalytus kelias dalis; pasakojo ir apie tai, kaip i virn, ilgai saugota atskirai nuo paios piramids, yra tikrasis piramidje igraviruoto

rao ifro raktas. Vadinasi, btent is raas kad ir kas ten bt rayta gali i chaoso sukurti tvark. Ketrina pakl dut ariau viesos ir siirjo virn. raas buvo smulkus, taiau puikiausiai matomas maytis, elegantikai igraviruotas tekstas viename piramids virns one. Ketrina perskait eis paprastus angl kalbos odius. Paskui perskait juos dar kart. Negali bti! kteljo ji. Negali bti, kad ia taip parayta!

Kitapus gatvs direktor ato skubjo ilgu perjimu prie Kapitolijaus pastato sutarto susitikimo viet Pirmojoje gatvje. Operatyvinink praneimas buvo nepatenkinamas. Nei Lengdono, nei piramids, nei jos virns. Belamis sulai kytas, taiau tiesos nesako. Bent kol kas. A j priversiu prabilti. Ji atsigrusi permet akimis vien i naujausi Vaingtono vaizd Kapi tolijaus kupol, ikilus vir naujojo lankytoj centro. Apviestas kupolas tik dar aikiau jai primin, kokie svarbs reikalai sprendiami vakar. Pavojingi laikai. ato truput palengvjo, kai ji igirdo mobiliojo telefono skambut ir pama t ekrane savo analitiks numer. Nola, atsiliep ato. K pasakysite? Nola Kei prane blog ini. Rentgeno nuotraukoje raas piramids vir nje toks nerykus, kad skaityti jo nemanoma, nepadjo n vaizdo rykumo filtrai. Velniava. ato pakramt lp. O ta lentel i eiolikos raidi? Dar mginu, atsak Nola, nors kol kas nepavyko rasti tinkamos antrinio ikodavimo schemos. Paleidau kompiuter mginti vairius raidi d liojimo variantus ir iekoti ko nors bent apytikriai atpastamo, taiau variant yra daugiau negu dvideimt trilijon. Nenuleiskite rank. Pranekite, kai k nors tursite. ato baig po kalb ir nuomiai nusiiep. Viltis, kad pavyks iifruoti piramids ra turint tik fotografij ir rentgeno nuotrauk, greitai tirpo. Man reikia piramids ir jos virns... o laiko beveik nebeliko. ato pasirod Pirmojoje gatvje lygiai t pai akimirk, kai prie dvigubos geltonos linijos greitai prilk juodas visureigis tam sintais langais ir sklandiai sustojo tiesiai sutartoje vietoje. Ilipo vienas agentas. Turite ini apie Lengdon? paklaus ato.

Tikimyb didel, be jokios iraikos atsak agentas. K tik atvyko pastiprinimas. Apsupti visi bibliotekos ijimai. Tuoj atvyks pagalba i oro. I rkysime j aarinmis dujomis, o bgti daugiau nra kur. Belamis? Suritas ant galins sdyns. Gerai. Pet vis dar maud. Agentas padav ato sandariai udarom plastiko maiel, kuriame buvo mobilusis telefonas, raktai ir pinigin. Belamio asmeniniai daiktai. Daugiau nieko? Ne, ponia. Piramid ir ryull tikriausiai tebeturi Lengdonas. Aiku, atsak ato. Belamis ino labai daug, taiau nesako. Nor iau pati j apklausti. Taip, ponia. Lenglyje? ato giliai kvp ir eng kelis ingsnius alia automobilio. Apklausiant JAV civilius gyventojus btina laikytis griet protokolo reikalavim; Belamio apklausa bt gryniausias statymo paeidimas, nebent ji bt atliekama Len glyje, filmuojama vaizdo kamera, dalyvaujant liudininkams, advokatams ir taip toliau, ir taip toliau... Ne, ne Lenglyje, atsak ji, stengdamasi sugalvoti koki nors viet, esani bent kiek ariau. Ir teikiani daugiau privatumo. Agentas netar n odio, tik pasitemps stovjo prie visureigio jungtu varikliu ir lauk nurodym. ato usideg cigaret, giliai trauk dm ir pavelg plastiko maiel su Belamio daiktais. Pastebjo jo rakt ryulyje elektronin rakt, paenklint pen kiomis raidmis JAVBS. Be abejo, ato puikiausiai inojo, kok vyriausybs pastat galima patekti su iuo raktu. Pastatas labai arti, o tokiu paros m etu dar ir visikai tuias. Ji nusiypsojo ir sidjo rakt kien. Puiku. Pasakiusi agentui, kur gabenti Belam, tikjosi pamatyti jo veide nuostab, bet is tik linkteljo ir atidar jai keleivio dureles, o altas jo vilgsnis nieko nereik. ato labai mgo dirbti su profesionalais.

Lengdonas stovjo Adamso pastato pusrsyje ir netikdamas savo akimis ir jo elegantik ra auksinje piramids virnje. Ir tai viskas? Greta stovinti Ketrina pakl piramids virn prie vies ir papurt galv.

Turi bti kas nors daugiau, nusivylusi, bet atkakliai itar ji. Ir tai mano brolis saugojo itiek met? Lengdonui teko pripainti, kad j tai nustebino. Jei tiksime Piteriu ir Belamiu, i virn turi padti iifruoti ra akmeninje piramidje. Prisiklauss j kalb, Lengdonas tikjosi aikumo ir pagalbos. Jis dar kart perskait eis anglikus odius, subtiliai igraviruotus piramids virnje. The secret hides wi t h i n T h e O r d e r Paslapt slepia tvarka? I pirmo vilgsnio atrod, kad raas patvirtina tai, kas ir taip akivaizdu piramids rao raids sudliotos netvarkingai", ir paslapt pavyks atskleisti tik atradus tinkam j tvark. Taiau itokia rao prasm buvo ne tik pernelyg aki vaizdi, bet ir netikima dl kitos prieasties. odiai The ir Order pradedami didiosiomis raidmis, itar Lengdonas. Ketrina abejingai linkteljo. A pastebjau. The secret hides within The Order. Lengdonas nusprend, kad iversti ra galima tik vienaip. Anglikas odis Order ia veikiausiai siejamas su lotyniku ordo, rei kianiu ordin" kitaip tariant, su mason ordinu. Sutinku, atsiliep Ketrina. Bet kas i to? Vis tiek niekas neaiku. Lengdonui teko su ja sutikti. Juk visa mason piramids istorija nuo pat pradi buvo susijusi su paslaptimi, kuri slepia mason ordinas. Robertai, brolis tau juk sak, kad piramids virn tau suteiks gali velgti tvark ten, kur visi kiti mato tik chaos? Jis apmaudingai linkteljo. Jau antr kart vakar Robertas Lengdonas pasijuto nevyklis, nesugebs atlikti jam patiktos uduoties.

65 skyrius
Susidorojs SU netiktai apsilankiusia Pirmosios" saugos tarnybos apsaugininke, Malachas vl priklijavo nusilupusius daus prie lango, pro kur ji pamat jo vent darbo erdv.

Ilips i velnia melsva viesa vytinio rsio, jis pro paslptas duris eng svetain. js sustojo grdamasis nuostabiu Trij gracij" paveikslu, diaug damasis pastamais nam garsais ir kvapais. Netrukus paliksiu visa tai visam laikui. Malachas inojo, kad po ios nakties jis nebegals ia sugrti. Po ios nakties, ypsodamasis paman jis, man viso ito n nebereiks. Jis pasvarst, ar Robertas Lengdonas jau suprato tikrj piramids gali... ir t svarb vaidmen, kur jam paskyr likimas. Lengdonas man dar nepaskambi no, paman Malachas, dar kart patikrins raus vienkartiniame savo telefono aparate. Buvo jau 22.02. Jam liko maiau negu dvi valandos. Malachas ulipo virun, italiku m arm uru iklot vonios kambar, ir jun g garin du, kad ilt. Vien po kito nusimet drabuius, nekantraudamas pradti apsivalymo apeigas. Nordamas nuram inti i bado urzgiant skrand, igr dvi stiklines van dens. Paskui prijo prie lubas siekianio veidrodio ir atidiai apirjo nuog savo kn. Po dviej badavimo dien irykjo raumenys, ir Malachas negaljo nesiavti tuo, kuo sugebjo tapti. Iauus dienai, a tapsiu kai kuo daug didesniu.

66 skyrius
Reikt greiiau i ia dingti, tar Lengdonas Ketrinai. Netrukus jie supras, kur mes esame. Jis tikjosi, kad Belamiui pavyko pasprukti. Ketrina vis dar atrod pakerta auksins piramids virns: niekaip nega ldama patikti savo akimis, ji velg ra, kuris pasirod toks beprasmikas. Im virn i duts, apirjo j i vis pusi ir dabar atsargiai djo atgal. Paslaptis slypi Ordine, paman Lengdonas. ia tai bent pagelbjo. Lengdonui nejuiomis dingteljo mintis, ar negali bti, kad Piteriui kas nors pamelavo apie tai, kas yra dutje. Piramid ir jos virn buvo pagamin tos dar gerokai prie Piteriui gimstant, o jis tiesiog dar tai, k buvo prisak protviai saugojo paslapt, kuri veikiausiai jam paiam sak ne daugiau, negu Lengdonui ir Ketrinai. Ko a tikjausi? svarst Lengdonas. Juo daugiau jis vakar klaussi apie m ason piramids legend, juo maiau norjo ja tikti. Iekoti paslpt suktini laipt, urist didiuliu akmeniu? Lengdonui m rodytis, kad jis klaidioja pa tamsiuose. Vis dlto atrod, kad iifruoti piramids ra vienintelis ansas igelbti Piterio gyvyb.

Robertai, ar tau k nors reikia skaiius 1514? Tkstantis penki imtai keturioliktieji? Klausimas atrod tarsi i dangaus nu krits. Lengdonas gteljo peiais. Ne. O k? Ketrina jam padav akmenin dut. irk. Ant jos yra data. Pakik po lempa. Lengdonas atsisdo prie stalo ir atidiai apirjo kubo pavidalo dut, pakis j tiesiai po lempos viesa. Ketrina velniai udjo rank jam ant peties ir pasilenkusi parod mayt ra, kur rado ikalt ant vieno duts ono ne toli apaios. Tkstantis penki imtai keturioliktieji A. D., arba Anno Domini, Viepa ties metai, tar ji rodydama dut. Ir i ties joje buvo rtas skaiius 1514 bei neprastai uraytos raids A ir D.

1514M
ita data, tarsi staiga vl atgavusi vilt paklaus Ketrina, gal ji ir yra ta grandis, kurios mums trksta? Kubas su rta data primena mason kertin akmen, tai gal jis yra nuoroda tikr kertin akmen? Kok nors pastat, pasta tyt 1514 Anno Domini? Lengdonas jos beveik negirdjo. Vienas penki vienas keturi A. D. tai ne data. Simbolis 7 ^ , kur tuojau pat atpaint bet kuris vidurami meno eks pertas, yra gerai inoma simbatra simbolis, naudojamas vietoje signatros. Senovs filosofai, menininkai ir raytojai danai pasiraindavo savo darbus ne pavardmis, o unikaliais, tyia susikurtais simboliais arba monogramomis. Tai su teikdavo j kriniams mistiko avesio ir gelbdavo nuo persekiojim, jei kartais ratai ar meno kriniai bt pripainti prietaraujaniais tinkamoms pairoms. ioje simbatroje raids A ir D reik ne Anno Domini, Viepaties metus... tai vokiki odiai, ir j reikm visai kita. Lengdonas pajuto, kaip mozaikos gaballiai sukrito visum. Per kelias sekundes jis sumet, kaip iifruoti piramid. Ketrina, tau pavyko, tar jis usegdamas krep. Daugiau mums nieko nereikia. Eime. Pakeliui paaikinsiu. Ketrina atrod apstulbusi. Nori pasakyti, kad ita data 1514 A. D. i ties kak reikia? Lengdonas jai mirkteljo ir pasuko prie dur. Tai ne data, Ketrina. Tai mogus.

67 skyrius vakarus nuo Ambasad kelio esaniame aptvertam e sode su XII a. romis ir Pavsio namais viepatavo tyla. Kitapus sod vedanio tako jaunuolis prilai kydamas ved per plai vej susikprinus senol. Jis leidia man j vesti? Paprastai neregys atsisakydavo pagalbos ir bdamas iame prieglobstyje mgo vaiktinti kliaudamasis atmintimi. Taiau vakar, atrodo, labai skuba grti vidun ir atskambinti Vorenui Belamiui. Ai, padkojo senis, kai jie jo pastat, kuriame buvo jo privatus darbo kabinetas. Nuo ia jau pats rasiu keli. Pone, bet a mielai padsiu... iam vakarui pakaks, atsak is paleisdamas padjjo rank ir skubiai lepsendamas tams. Labanakt. Jaunuolis ijo i pastato ir per plai vej patrauk prie sode stovinio kuklaus savo gyvenamojo bsto. eidamas namus juto, kaip j kutena smalsu mas. Buvo aiku, kad pono Belamio klausimas sen be galo nulidino... nors pats klausimas buvo keistas, kone beprasmis. Ar niekas nepads nals snui? Niekaip nesteng sugalvoti, k tai galt reikti. Susimsts nujo prie kompiuterio ir ved iuos odius narykl. Didiausiai jo nuostabai, ekrane pasirod begal nuorod, visose buvo ci tuojamas btent is klausimas. Apstulbs jis perskait informacij. Panau, kad Vorenas Belamis yra anaiptol ne pirmas mogus, perdavs kitam keist klau sim. Tuos paius odius prie daug imt m et itar... karalius Saliamonas, geddamas nuudyto draugo. Teigiama, jog klausim iki iol kartoja masonai, kuriems jis tapo savotiku ifruotu pagalbos auksmu. Atrodo, Vorenas Belamis aukiasi brolio masono pagalbos.

6 8 skyrius
Albrechtas Diureris?
Bgdama drauge su Lengdonu per Adamso pastato rs, Ketrina stengsi susivokti. A. D. reikia Albrechtas Diureris? Garsusis XVI amiaus vokiei grafi kas ir tapytojas buvo vienas i mgstamiausi jos brolio meninink, Ketrina iek tiek iman apie jo darbus. Ir vis tiek nepajg sivaizduoti, kuo Diureris galt

bti jiems naudingas iuo atveju. Pradkime nuo to, kad jis mir daugiau negu prie keturis imtus met. Diureris kaip simbolis yra tiesiog tobulas, kalbjo Lengdonas, sku bdamas keliu, nuymtu vytiniais uraais IJIMAS. Tikras Renesanso dvasios siknijimas menininkas, filosofas, alchemikas, be to , vis gyvenim studijavo Senovs Slpinius. Niekam iki iol nra pavyk iki galo suprasti visko, kas uifruota Diurerio kriniuose. Gali bti, atsak ji. Bet kaip raas 1514 Albrechtas Diureris" pa ds mums iifruoti piramids ra? Jie prijo urakintas duris, kurias Lengdonas atidar pasinaudojs Belamio kortele. Skaiius 1514, paaikino Lengdonas jiems skubant laiptais, yra nuoroda konkret Diurerio krin. Jie atsidr milinikame koridoriuje. Lengdonas apsidair ir parod kair. Ten. Abu nuskubjo toliau. Al brechtas Diureris paslp skaii 1514 paslaptingiausiame savo krinyje Me lancholija I, kur pabaig 1514 metais. is krinys laikomas vienu i kertini iaurs Europos Renesanso meno krini. Piteris kadaise rod Ketrinai Melancholij I", kuria buvo ilistruota knyga apie senovs misticizm, bet ji neprisimin, kad ten bt buvs paslptas skai ius 1514. Tu veikiausiai prisimeni, regimai susijaudins kalbjo Lengdonas, kad graviroje Melancholija 1 vaizduojamos monijos pastangos suvokti Se novs Slpinius. io krinio simbolizmas toks sudtingas, kad lyginant su juo Leonardas da Vinis atrodo paprastas ir aikus. Ketrina staiga sustojo ir atsisuko Lengdon. Robertai, Melancholija I" yra ia, Vaingtone. Ji kabo Nacionalinje galerijoje. Taip, ypsodamasis patvirtino jis, ir man kakodl atrodo, kad tai ne atsitiktinis sutapimas. Galerija dabar udaryta, bet a pastu kuratori, todl... Robertai, nepradk, a inau, kas bna, kai tu eini muziej. Ketrina pasuko artimiausi ni, kurioje pamat stovint stal su kompiu teriu. Lengdonas nelaimingas sek i paskos. Rinkims lengvesn keli. Atrodo, meno inovui profesoriui Lengdo nui bus kilusi etin dilema: ar dera naudotis internetu, kai krinio originalas yra taip arti. Ketrina prijo prie stalo ir jung kompiuter. Kai ekranas nuvito, ji pamat, kad problemos nesibaig. Nematau narykls piktogramos.

Tai bibliotekos vidinis ryys. Lengdonas parod ekrane piktogra m. Pamgink it. Ketrina paymjo piktogram s k a i t m e n i n i a i r i n k i n i a i ir spragteljo pele. Ekrane nuvito kitas langas, Lengdonas vl parod pirtu. Ketrina sprag teljo jo nurodyt piktogram: GRAVIR RINKINIAI. Ekranas nuvito dar kart.
GRAVIR RINKINIAI: PAIEKA.

rayk: Albrechtas Diureris." Ketrina ra vard ir spusteljo iekos klavi. Po keli sekundi ekrane sumirgjo mayiai vaizdai. Visi jie atrod panas nespalvotos graviros. Pa nau, kad Diureris toki gravir sukr deimtis. Ketrina perirjo abclin meno krini pavadinim sra.
Adomas ir Ieva Keturi Apokalipss raiteliai Kristaus idavimas Kristaus kania Paskutin vakarien

Pamaiusi su Biblija susijusius pavadinimus Ketrina prisimin, kad Diu reris praktikavo vadinamj mistin krikionyb savotik ankstyvosios krikionybs, alchemijos, astrologijos ir mokslo samplaik. Mokslo... Atmintyje ikilo liepsnomis ilkusios laboratorijos vaizdai. Apie ilgalaik io nutikimo poveik ji dar negaljo pagalvoti, kol kas daugiausia nerimo kl asistents Trios likimas. Tikiuosi, kad jai pavyko pabgti. Lengdonas kak kalbjo apie Diurerio sukurt Paskutins vakariens" variant, taiau Ketrina jo beveik nesiklaus. Ji k tik pamat nuorod Me lancholija I". Spragteljo pele ir ekrane nuvito bendroji informacija. Melancholija I, 1514 m.
Albrechtas Diureris (gravira ant popieriaus) Rozenvaldo kolekcija Nacionalin meno galerija Vaingtonas, Kolumbijos apygarda

emiau visu groiu buvo pateiktas suskaitmenintas, rykios rezoliucijos Diurerio edevras.

Ketrina nustrusi stovjo prieais ekran: ji buvo pamirusi, koks keistas is krinys. Lengdonas supratingai susijuok. Juk sakiau, jis mslingas. Melancholija 1 vaizdavo susimsiusi figr plaiais sparnais, sdini prieais akmens pastat, o aplink j keisiausi, nieko bendra tarp savs ne turini objekt rinkinys: svarstykls, perkars uo, staliaus rankiai, smlio laikrodis, vairs geometriniai knai, varpas, angeliuko putto figrl , amenys, kopios. Ketrina neaikiai prisimin brolio pasakojim, es sparnuotoji figra sim bolizuojanti mogaus genij" did mstytoj, ranka parmus smakr, taiau prislgt ir nestengiant pasiekti nuvitimo. Genij supa vairs mogaus in telekto simboliai matematikos, gamtos moksl, filosofijos, geometrijos, net staliaus amato rankiai, taiau jis vis tiek nepajgia ulipti kopiomis tikr nu vitim. Net genialiam mogui nelengva suprasti Senovs Slpinius. Simboline prasme, kalbjo Lengdonas, ia vaizduojamos nesk mingos monijos pastangos permainyti mogik intelekt ir paversti j dievi komis galiomis. Alchemijos terminais tai prilygsta m s nesugebjimui paversti vino auksu. Nelabai drsinamas praneimas, sutiko Ketrina. Bet kokia mums i jo nauda? Ji vis dar nemat paslpto skaiiaus 1514, apie kur kalbjo Lengdonas. Tvarka i chaoso, atsak Lengdonas ypteljs puse lp. Kaip ir adjo tavo brolis. Jis kio rank kien ir isitrauk lentel su raidmis, kuriomis buvo paverts mason ifr. Kol kas i lentel beprasm. Jis padjo popieri ant stalo.

s A C
V

0 T S U

E U A
N

U N S J

Ketrina pervelg lentel. Tikrai beprasm. Bet Diureris visk perkeis. O kokiu bdu? Lingvistine alchemija. Lengdonas parod kompiuterio ekran.

Pairk atidiau. iame edevre paslpta tai, kas prasmins ms turim as eio lika raidi. Jis lukteljo. Dar nematai? Paiekok skaiiaus 1514. Ketrina buvo nenusiteikusi aisti mokyklos. Robertai, a nieko nematau tai rutulys, kopios, peilis, briaunainis, svarstykls... Pasiduodu. irk! Ten, antram e plane. Irtas pastate u angelo? Po varpu? Diu reris igraviravo kvadrat su skaiiais. Dabar Ketrina pamat kvadrat su skaiiais, tarp kuri buvo ir 1514. Ketrina, is kvadratas piramids ifro raktas! Ji nustebusi pavelg j. Tai ne bet koks kvadratas, nusiypsojs paaikino Lengdonas. Tai, ponia Solomon, yra magikas kvadratas.

69 skyrius
PO velni, kur jie mane vea?
Belamis vis dar uritomis akimis sdjo visureigio gale. Trumpai stabtel js kakur netoli Kongreso bibliotekos, automobilis vaiavo toliau... bet neilgai, gal koki minut. Paskui vl sustojo, pavaiavs ne daugiau kaip vien kvartal. Belamis igirdo prislopint pokalb. Atsipraau... nemanoma... kalbjo valdingas balsas, tokiu metu... udaryta... Vyrikis, vairavs visureig, ne maiau valdingai atsakinjo: CV tyrimas... nacionalinio saugumo... Atrodo, pasikeitimas odiais ir dokumentais pasirod tikinamas, nes pir mojo panekovo tonas ikart pasikeit. Taip, be abejo... tarnybinis jimas... Garsiai sugergd tikriausiai garao durys, ir joms atsidarant balsas pridr: Gal jus palydti? Kai bsite viduje, gali nepavykti pereiti... Ne. Mes eisime. Gal sargas ir nustebo, taiau jau buvo vlu. Visureigis vl pajudjo. Pavaia vo gal penkiasdeimt m etr ir sustojo dar kart. Jiems u nugar dunddamos usivr sunkios durys. Tyla. Belamis pajuto, kad visas dreba. Galins visureigio durels garsiai atsidar. Belamis pajuto, kaip suskaudo

peius: kakas j ivilko sums u rank, paskui pastat ant koj. Galinga jga be odi nuved j per plat aligatv. Ore tvyrojo keistas ems kvapas, kurio jis nesteng atpainti. Buvo girdti, kad greta dar kakas eina, taiau tas kakas iki iol nepratar n odio. Sustojo prie dur, Belamis igirdo elektrins spynos skimbteljim. Durys spragteljusios atsidar. Belam iurkiai nuved keliais koridoriais; jis negaljo nepajusti, kad oras pasidar iltesnis ir drgnesnis. Gal ia udaras baseinas? Ne. Ore tvyrantis kvapas buvo ne chloro kakoks kitoks, drgnesnis, primenantis rs. Po velni, kur mes esame?! Belamis suvok, kad yra daugi daugiausia u dviej kvartal nuo Kapitolijaus pastato. Vl sustojo, vl pasigirdo elektroninis saugos dur cypteljimas. kart durys atsiverdamos sunypt. J stm pro duris, ir kvapo, kuris ikart trenk nerves, su niekuo nebtum supainiojs. Belamis galiausiai suprato, kur atsidr. Dieve mano! Jis danai ia ateida vo, nors ir ne per tarnybin jim. is pram atnus stiklo pastatas, esantis vos u trij imt m etr nuo paties Kapitolijaus, oficialiai priklaus Kapitolijaus kom pleksui. A juk esu atsakingas u pastat! Tik dabar Belamis suprato, kad jimas ia buvo atrakintas jo raktu. Stiprios rankos stm j pro duris ir nuved pastamu vingiuotu takeliu. Sunki, drgna ia tvyranti iluma daniausiai jam teikdavo paguod. Taiau vakar jis apsipyl prakaitu. K mes ia veikiame?! Staiga Belam sustabd ir pasodino ant suolelio. Raumeningasis mogus trum pam atrakino antrankius, taiau tuojau pat prirakino juos prie suolelio Be lamiui u nugaros. Ko jums i mans reikia? garsiai paklaus Belamis smarkiai plakania irdimi. Vienintelis atsakymas, kur igirdo, buvo sunks nutolstantys ingsniai ir udarom stiklini dur garsas. Paskui stojo tyla. M irtina tyla. Tai jie ketina mane tiesiogia palikti? Belamis dar labiau suprakaitavo, steng damasis ilaisvinti rankas. A negaliu net atsiriti aki! Gelbkit! suriko jis. Kas nors, pagalb! Net aukdamas Belamis puikiai inojo, kad niekas jo neigirs. is milini kas stiklo kambarys, vadinamas Diunglmis, udarius duris visikai nepraleis davo oro. Jie paliko mane Diunglse, paman jis. Iki ryto mans niekas neras. Staiga jis kai k igirdo.

Garsas buvo labai silpnas, taiau Belam jis igsdino taip, kaip joks kitas garsas gyvenime nebuvo igsdins. Kakas alsuoja. Visikai arti. Ant suolelio jis buvo ne vienas. Netiktai iebtas degtukas suirk taip arti jo veido, kad buvo justi jo kaitra. Belamis atlijo, instinktyviai trukteljs antrankius. Staiga be jokio spjimo jo veid paliet ranka, num rait. Prieais deganti liepsna atsispindjo juodose Inoujs ato akyse; ji pridjo degtuk prie burnoje kyanios cigarets, vos u keli centimetr nuo Belamio veido. ato atidiai velg j mnesienoje, sklindanioje pro stiklo lubas. Atrodo, jai buvo malonu m atyti jo baim. Na, pone Belami, itar ato, purtydama gesinam degtuk, nuo ko pradsime?

70 skyrius
Magikas kvadratas . Ketrina linkteljo galva, apirindama skaii piln kvadrat Diurerio graviroje. Daug kas jos vietoje bt pamans, kad Lengdonas neteko proto, bet Ketrina netruko sumesti, jog jis teisus. odiais magikas kvadratas" buvo vadinamas ne mistinis, o matematinis reikinys vienas po kito einani skaii lentel, skaiiai idlioti taip, kad vis eilui, stulpeli ir striaini sumos bt lygios. Magiki kvadratai, kuriuos prie keturis tkstanius m et sukr Egipto ir Indijos matematikai, iki iol buvo lai komi turiniais magik savybi. Ketrina buvo skaiiusi, kad net iais laikais pa malds indai pieia ant savo pujos altori specialius trys i trij skaii magikus kvadratus, vadinamus Kubera kolamu. Vis dlto iuolaikinis mogus magikus kvadratus ikl laisvalaikio arba domiosios matematikos" srit: kai kam iki iol malonu iekoti nauj magik" konfigracij. Sudoku, skirti genijams. Ketrina greitai ianalizavo Diurerio kvadrat, suddama keleto eilui ir stulpeli skaiius.

Trisdeimt keturi, itar ji. Sudedami skaiius bet kuria kryptimi, gausime trisdeim t keturis. Btent, sutiko Lengdonas. Bet ar inai, kad is magikas kvadratas garsus ir tuo, jog Diureriui pavyko pasiekti tai, kas faktikai nemanoma? Jis greitai parod Ketrinai, kad Diureris ne tik surikiavo skaiius taip, kad vis eilu i, stulpeli ir striaini suma bt lygi trisdeim t keturiems: t pat skaii gausime ir sudj vis keturi ketviri, keturi vidurini langeli ir net keturi kampini langeli skaiius. Taiau nuostabiausia, kad Diureriui pavyko apa tinje eilutje patalpinti skaiius 15 ir 14, sykiu nurodant metus, kuriais buvo atliktas is stulbinamas darbas! Ketrina irinjo skaiius, stebdamasi galimais j deriniais. Lengdono balse buvo girdti susijaudinimas. Nepaprasta ir tai, kad Melancholija 1 yra pirmas atvejis istorijoje, kai magikas kvadratas buvo pavaizduotas Europos mene. Kai kurie istorikai mano, kad taip Diureris dav slapt enkl, jog Senovs paslaptys perkeltos i Egipto mistik mokyklos saugoti Europos slaptosiose draugijose. Lengdonas stabte ljo. Taigi grkime prie... tai ko. Jis parod popieri, kuriame buvo suras lentel su akmens piramids raidmis.

Manau, is formatas dabar tau atrodo pastamas? paklaus Lengdonas. Kvadratas keturi nari ilgio kratinmis. Lengdonas pasim pietuk ir kruopiai perra Diurerio magiko kvad rato skaiius ant popieriaus tiesiai po lentele su raidmis. Ketrina jau pamat, koks lengvas darbas j laukia. Lengdonas sustojo pasiruos, laikydamas pietu k rankoje, taiau... keista, nepaisant kario, jis tarytum dvejojo. Robertai? Jis atsisuko j nerytinga veido iraika. Ar tikrai nori, kad tai padarytume? Piteris labai aikiai... Robertai, jei tu nenori iifruoti io rao, tada j iifruosiu a. Ji i ties rank paimti pietuk.

Lengdonas pamat, kad jos sustabdyti nepavyks, todl nusileido ir vl msi piramids. Atidiai perkl magiko kvadrato skaiius piramids raidi lentel, kiekvienai raidei paskirdamas numer. Tada nubr nauj lentel, kuri sura mason ifro raides tokia tvarka, koki nurod Diurerio kvadrato skaiiai. Lengdonui baigus, jie abu apirjo rezultat.

Ketrina vl sutriko. Vis tiek paistalai. Lengdonas ilgai tyljo. Ties sakant, Ketrina, tai visai ne paistalai. Jo akyse siieb atradimo liepsnels. ia parayta... lotynikai.

Senas aklas mogus kaip manydamas greiiau lepsjo ilgu koridoriumi prie savo darbo kabineto. Galiausiai j pasieks, susmuko krsle, o seni kaulai dkingi pri m poils. Telefono atsakiklis pypsjo. Senis paspaud mygtuk ir m klausytis. ia Vorenas Belamis, sunibdjo jo draugo ir brolio masono balsas. Deja, turiu praneti labai baugi ini..."

Ketrina Solomon vl pavelg lentel su raidmis, geriau siirdama tekst. Ir tikrai jai prie akis ikilo lotynikas odis. Jeova.

Ketrina nesimok lotyn kalbos, taiau od buvo maiusi skaitydama senus

hebrajikus tekstus. Jeova. Jehova. Akimis slysdama raidmis, skaitydama lentel kaip knyg, ji nustebo pamaiusi galinti perskaityti vis piramidje rayt tekst. Jeova Sanctus Unus. Jo prasm ji suprato i karto. ie odiai danai kartojosi iuolaikiniuose yd ventraio vertimuose. Toroje yd Dievas turi daug vard Jeova, Je hova, Jehoua, Jahv, altinis, Elohim, bet dauguma romn vertj i kebli nomenklatr apibendrino viena lotynika fraze: Jeova Sanctus Unus. Vienas tikrasis Dievas? sunibdjo ji pati sau. Anaiptol neatrod tiktina, kad ie odiai jiems pads surasti jos brol. Toks yra slaptasis pira mids praneimas? Vienas tikrasis Dievas? O a maniau, kad tai emlapis. Lengdonas atrod ne maiau sutriks, i jo aki iblso kartis. Aiku, is apraymas teisingas, bet... Mano brol pagrobs mogus nori suinoti konkrei viet. Ji usi kio u ausies plauk sruog. Tai j nelabai nudiugins. Ketrina, atsiduss itar Lengdonas, a to ir bijojau. Vis vakar man atrodo, kad m it ir alegorij rinkinius mes be jokio reikalo laikome tikrove. Gal is raas, neva nurodantis viet, yra metafora jis mums primena, kad tik rsias mogikas savo galias mogus gali pasiekti tik per vienatin tikrj Diev. Bet tai neturi jokios prasms, atsak Ketrina ir i apmaudo sukando dantis. i piramid saugojo kelios mano eimos kartos! Vienas tikrasis Die vas? Tai ir yra paslaptis? Ir j CV laiko pavojumi nacionaliniam saugumui? Arba jie mums meluoja, arba mes kak praleidome! Lengdonas pritardam as gteljo peiais. T akimirk suskambo jo telefonas.

Gausiai popieri ir sen knyg prikimtame kabinete palinks prie darbo stalo sdjo senis, artrito ikraipytais pirtais spausdamas telefono ragel. Jame buvo girdti ilgi signalai. Galiausiai klausiamas balsas atsiliep: Alio? Balsas buvo sodrus, taiau jame aidjo dvejon. Senis sunibdjo: Man sak, kad jums reikalingas prieglobstis. Atrodo, atsilieps mogus apstulbo. Kas js? Ar Vorenas Bei... Praau, neminkite vard, atsak senis. Sakykite, ar jums pavyko isaugoti jums patikt emlap? Stojo nuostabos kupina pauz.

Taip... bet nemanau, kad jis labai svarbus. Jame ne kain kas parayta Jei tai emlapis, tai jis, atrodo, yra veikiau metafora, negu... Ne, emlapis visikai tikras, galiu jums garantuoti. Ir jis nurodo visikai konkrei viet. Privalote j saugoti. Nestengiu jums garantuoti, kaip tai svarbu Js ieko, taiau jei stengsite niekieno nepastebti pasiekti viet, kurioje a esu, galsiu jums parpinti prieglobst... ir kai kuriuos atsakymus. mogus dvejojo, tarsi negaldamas apsisprsti. Biiuli, vl prakalbo senis, atidiai rinkdamas odius. Prieglobstis yra Romoje, iaur nuo Tibro, jame deimt akmen i Sinajaus kalno, vienas i paties dangaus, o kitame regti tamsaus Luko tvo veidas. Ar inote, kur tai? Ragelyje ilgai buvo tylu, o paskui mogus atsak: Taip, inau. Senis nusiypsojo. Taip ir maniau, kad inosite, profesoriau. Greiiau atvykite. Pasirpinkite, kad js niekas nesekt.

7 1 skyrius Malachas Stovjo nuogas, apsuptas galingos duins pirties gar. Nusiplo vs dar likusius etanolio pdsakus, vl pasijuto varus. od smelksi eukalipto lapais kvepiantys garai, ir jis juto, kaip atsiveria poros. Paskui pradjo ritual. Pirmiausia itryn tatuiruot kn ir galv depiliacijai skirtais chemikalais, paalindamas visus plauk pdsakus. Septyni sal dievai Heliadai buvo beplaukiai. Paskui tryn suminktjus, atsivrus kn Abramelino aliejumi. Abramelino aliejus ventasis didij mag aliejus. Paskui smarkiai pasuko duo svirt kai rn, pasipyl altas kaip ledas vanduo. Lygiai m inut pastovjo po stingdania srove, kad usivert poros, o kartis ir energija pasilikt kno viduje. altis pri min ledin up, kurioje prasidjo jo persimainymas. Ilips i duo visas drebjo, bet po keli sekundi pro kno raumen sluoksnius prasimu vidin kaitra ir j suild. Malachas jautsi taip, tarsi viduje liepsnot lydymo krosnis. Jis nuogas stovjo prie veidrod ir grjosi savo fig ra... gal tai jau paskutinis kartas, kai velgia save kaip paprast mirtingj. Jo pdos buvo tatuiruotos kaip naguoti vanago pirtai. Kojos senovins iminties kolonos, Boazas ir Jachinas. Klubai ir pilvas mistini gali arka. Kybantis po arka didiulis lyties organas buvo itatuiruotas lemties simboliais. Kitame gyvenime is sunkus msos luitas buvo daugybs knik malonum altinis. Bet iame jau ne. A buvau apvalytas.

Malachas kaip mistiniai katar vienuoliai eunuchai pats paalino sau sk lides. Paaukojo fizin potencij siekdamas vertesni gali. Dievai neturi lyties. Atsikrats mogikos lyties netobulybs ir emikos lytini pagund traukos, Malachas tapo toks pat, kaip Uranas, Atis, Sporus ir didieji Artro legend ma gai kastratai. Prie kiekvien dvasios metamorfoz vyksta kno metamorfoz. Tokia vis didij diev pamoka nuo Ozirio ir Tamuzo iki Jzaus, ivos, paties Budos. Privalau nusimesti mogaus keval, kuriuo esu apgaubtas. Malachas greitai kl vilgsn auktyn pro dvigalv feniks ant krtins, pro veid puoianius senovinius burtaenklius iki pat virugalvio. Prie veidro d palenk galv, vos galdamas pamatyti ten palikt netatuiruotos odos lopel. i kno vieta buvo venta. Ji vadinama momeniu arba versme vienintel mogaus kaukols vieta, kuri gim stant kdikiui bna atvira. Tarsi vieslangis smegenis. Nors fiziologijos poiriu ie vartai usiveria po keli mnesi, simbo line prasme jie enklina prarast vidinio ir iorinio pasaulio ry. Malachas apirjo vent nepaliestos odos lopel, kur tarsi karna ratu supo ouroboros mistin gyvat, ryjanti savo uodeg. Atrod, jog vari oda iri atgal j... vytdama paadais. Netrukus Robertas Lengdonas ras didj lob, kurio reikia Malachui. Tur damas j, Malachas gals upildyti virugalvyje esani tutum ir tada jau bus pasirengs galutiniam persimainymui. Malachas nuingsniavo per miegamj ir i apatinio staliaus isitrauk ilg balto ilko juost. Kaip jau ne kart buvo dars, apsivyniojo ja strnas ir sdme nis. Paskui nulipo emyn. kompiuter, stovint jo darbo kabinete, atjo elektroninis laikas. J atsiunt ryininkas.
TAI, KO JUMS REIKIA, GREITAI BUS GAUTA. PRANEIU JUMS PER VALAND. KANTRYBS.

Malachas nusiypsojo. Metas pradti paskutinius pasirengimus.

72 skyrius CV operatyvininkas subjurs leidosi nuo skaityklos balkono. Belamis mus apgavo. Viruje agentui nepavyko rasti joki ilumini pdsak nei prie Mo zs statulos, nei, ties sakant, kur nors kitur.

Tai kur; po velni, pradingo Lengdonas? Agentas gro atgal vienintel viet, kurioje ivis pavyko rasti koki nors ilumos pdsak leidini idavimo centr. Jis vl nulipo laiptais, prajo a tuonkamp spint. Aus r konvejerius valdani mechanizm imas. js giliau patalp, jis usidjo iluminio regjimo akinius ir apvelg kambar. Nieko. Pavelg fond pusn, kur nuo sprogimo dar alsavo kariu suniokotos durys. Taiau daugiau nebuvo matyti joki... Viepatie aukiausias! Agentas staiga atoko, apakintas regos lauk netiktai siverusio vytji mo. Du blausiai vytintys moni pavidalo pdsakai tarytum du vaiduokliai k tik pasirod ant inirusio i sienos angos konvejerio. iluminiai pdsakai. Agentas apstulbs irjo, kaip mklos judaniu konvejeriu apsuko patalp ir vl inyko siauroje sienos angoje. Jie ivaiavo sugul ant konvejerio? Beprotyb. Suprats, kad Robertas Lengdonas k tik paspruko nuo j pro skyl sienoje, agentas vertino kilus dar vien problem. Lengdonas ne vienas? Jis jau ketino sijungti sistuv ir ikviesti komandos vad, bet is j ap lenk. Visiems postams, aiktje prie bibliotek stovi tuias Volvo". Regis truotas Ketrinos Solomon vardu. Liudytojas sako, kad ji neseniai jo bibliote k. tariama, kad ji yra su Robertu Lengdonu. Direktor ato sako kuo greiiau juos surasti. A radau j iluminius pdsakus! i leidini paskirstymo centro su uko agentas. Jis paaikino padt. Dl Dievo meils, atsiliep komandos vadas. Kur eina tas konve jeris? Operatyvininkas jau irinjo lentoje ikabint darbuotojams skirt schem. Adamso pastat, atsak jis. U kvartalo nuo ia. Visiems postams. Vykti Adamso pastat! TUOJAU PAT!

73 skyrius
Prieglobstis. Atsakymai.
ie odiai aidjo Lengdono galvoje, kai jiedu su Ketrina ilk pro Adamso pastato onin ijim alt iemos nakt. Paslaptingasis panekovas mslingai nusak savo buvimo viet, bet Lengdonas j suprato. Ketrina, igirdusi, kur reikia eiti, reagavo stebtinai ramiai: Tai geriausia vieta iekoti vienintelio tikro Dievo.

Taiau dabar ikilo problema, kaip ten patekti. Lengdonas apsisuko, mgindamas susiorientuoti. Buvo tamsu, taiau dan gus, ai Dievui, isiblaiv. Jie stovjo maame kiemelyje. Kakur buvo m atyti ste btinai tolimas Kapitolijaus kupolas, ir Lengdonas staiga suvok, kad nuo to laiko, kai prie kelias valandas atvyko Kapitolij, jis tik dabar pirmkart ijo lauk. Tiek ir tereikjo tos mano paskaitos. Robertai, irk, Ketrina parod Defersono pastato siluet. Pamats pastat, Lengdonas pirmiausia apstulbo suvoks, kaip toli jie at keliavo konvejeriu. Taiau netrukus pajuto igst. Defersono pastate virte vir veikla prie jo vaiavo automobiliai, sunkveimiai, kak kavo mons. Ne jau paieka? Lengdonas sugrieb Ketrin u rankos. Eime. Jie perbgo skersai kiem iaurs ryt pus ir greitai dingo visiems i aki, pasislp u elegantiko U raids pavidalo pastato, kuris, kaip Lengdonas netru kus atpaino, buvo Folderio ekspyro biblioteka. Btent is pastatas jiems da bar atrod simbolikai tinkamiausia vieta pasislpti, nes jame saugomas Fransio Beikono Naujosios Atlantidos" utopijos, kuria neva rmsi Amerikos tvai ir krjai, kurdami nauj pasaul senovs ini pagrindu, lotyniko rankraio originalas. Ir vis tiek Lengdonas neketino sustoti. Reikia pasigauti taksi. Jie atbgo prie Treiosios ir Ryt Kapitolijaus gatvi sankryos. Main buvo nedaug, ir Lengdonas, dairydamasis taksi automobilio, pajuto gstant vilt. Jiedu su Ketrina nuskubjo iaurs pusn Treij gatv, stengdamiesi kuo labiau nutolti nuo Kongreso bibliotekos. Tik nubgus vis kvartal Lengdonas galiau siai pastebjo u kampo sukant taksi. Jis pamojo ranka, ir automobilis sustojo. Automobilyje radijas grojo Artimj Ryt muzik, jaunas vairuotojas ara bas draugikai jiems nusiypsojo. Kur vaiuosime? paklaus vairuotojas, jiems sulipus automobil. Mums reikia ... iaurs vakarus! nutrauk j Ketrina, rodydama Treij gatv, tolyn nuo Defersono pastato. Vaiuokite iki Unijos stoties, tada Masasetso pros pektu kair. Pasakysim, kur sustoti. Vairuotojas gteljo peiais, pakl organinio stiklo pertvar, skiriani j nuo keleivi, ir vl pagarsino muzik. Ketrina met Lengdonui spjam vilgsn tarsi nordama pasakyti: Ne galima palikti pdsak." Ji parod lang, atkreipdama Lengdono dmes juod sraigtasparn, kuris skrido visai emai, artdamas prie j. Velnias. Atrodo, ato tikrai mirtinai trokta atgauti Solomono piramid.

irdama, kaip sraigtasparnis nusileidia tarp Defersono ir Adamso pas tat, Ketrina dar labiau sunerimusi atsisuko Lengdon. Galiu trum pam paimti tavo mobilj telefon? Lengdonas padav. Piteris man sak, kad tu turi eidetin atmint? paklaus ji, nuleisda ma lang savo pusje. Ir kad atsimeni visus telefono numerius, kuriuos esi kada nors rinks? Teisyb, bet... Ketrina svied telefon tams. Lengdonas pasisuks stebjo, kaip apara tas nuskrieja lanku ir sudta ipulius ant aligatvio u automobilio. Kam tu taip padarei? Kad nesusekt, atsak Ketrina, rimtai irdama j. ita pirami d vienintel viltis, kad rasime mano brol, ir a neketinu leisti CV j i ms pagrobti.

Sddamas vairuotojo vietoje Omaras Amirana lingavo galva ir niniavo pritar damas muzikai. i nakt moni nedaug, jis labai apsidiaug galiausiai rads keleivi. Taksi kaip tik vaiuojant pro Stentono park, i garsiakalbio pasigirdo pastamas bendrovs dispeers balsas. Kalba dispeer. Visiems automobiliams, esantiems Tautos aljos apy linkse. K tik gavome valstybs tarnyb praneim apie du bglius Adamso pastato rajone... Omaras apstulbs klaussi, kaip dispeer nusako ivaizd moni, sdin i jo automobilyje. Jis nesmagiai vogiomis dirsteljo galinio vaizdo veidrod l. Teko pripainti, kad auktagis vyrikis i ties atrodo kakur matytas. Nejau maiau jo nuotrauk iekomiausi Amerikos nusikaltli srae? Omaras atsargiai ities rank ir pam sistuv. Dispeere? tyliai itar jis. ia vienas trys keturi. Tiedu mons, apie kuriuos klauste... jie mano automobilyje. Dabar. Dispeer tuojau pat nurod Omarui, k daryti toliau. Virpaniomis ran komis jis surinko jos duot telefono numer. Atsiliep grietas ir budrus balsas, panaus kareivio. Agentas Terneris Simkinsas, CV operatyvin grup. Kas kalba? Eeee... a taksi vairuotojas, itar Omaras. Man liep paskambinti dl t dviej... Ar bgliai iuo metu yra js automobilyje? Atsakykite tik taip" arba ne". Taip. Ar jie girdi pokalb? Taip ar ne?

Ne. Pertvara... Kur js juos veate? iaurs rytus, toliau Masasetso prospektu. Konkreti vieta? Jie nepasak. Agentas patyljo. Ar vyrikis turi odin krep? Omaras dirsteljo galinio vaizdo veidrodl, ir jo akys isiplt. Taip! Tame krepyje turbt sprogmenys ar kokie nors... Atidiai klausykite, nutrauk j agentas. Jei tiksliai vykdysite mano nurodymus, jums negresia joks pavojus. Ar aiku? Taip, pone. Kuo js vardu? Omaras, apsipyls prakaitu pasak jis. Paklausykit, Omarai, ramiai tar vyrikis. Js visk teisingai daro te. Dabar vaiuokite kiek galdamas liau, o a paruoiu savo komandos vyrus jus sutikti. Supratote? Taip, pone. Ir dar: ar js automobilyje yra vidaus ryio sistema, leidianti kalbtis su keleiviais? Taip, pone. Gerai. Tada darykite tai k...

74 skyrius
prasta vadinti, yra centrin JAV Botanikos sodo (JAVBS) gyvojo Amerikos muziejaus patalpa, esanti visai greta JAV Kapi tolijaus pastato. Diungls i tikrj drgnas atogr mikas yra aukta me iltnamyje, ia auga ilaks kauiukmediai, fikusai smaugliai, po pat stogu rengtas apvalgos takelis drsesniems turistams. Voren Belam daniausiai stiprindavo drgni Diungli kvapai ir sauls viesa, spinduliuojanti pro tirt rk, skleidiam stiklo lubose rengt gar iaup. Taiau vakar Diungls, apviestos tik mnesienos, j baugino. Ipil tas gausaus prakaito jis muistsi, stengdamasis veikti vis dar u nugaros skaus mingai surakintas rankas apmus mlung. Prieais j ingsniavo direktor ato, ramiai traukdama cigaret is

Diungls, kaip jas

veiksmas rpestingai priirimoje udaroje aplinkoje prilygo ekologiniam tero rizmui. Dm debesyse ir mnesienoje, sklindanioje pro stiklo lubas, jos veidas atrod kone demonikas. Vadinasi, toliau kalbjo ato, kai js vakar atvykote Kapitolij ir suinojote, kad a jau ia esu... js apsisprendte. Uuot prisistats man, pa tyliukais nusileidote SBB lygmen, keldamas visiems didelius pavojus upuolte virinink Anderson ir mane, o paskui padjote pabgti Lengdonui, neinam piramide ir jos virne. Ji pasitryn pet. domus sprendimas. Jei reikt sprsti dar kart, pasielgiau lygiai taip pat, paman Belamis. Kur Piteris? piktai paklaus jis. I kur man inoti? atsak ato. Js, atrodo, inote visa kita! atov jai Belamis, n nemgindamas slpti tarimo, kad laiko j atsakinga u visus iuos vykius. Js inojote, kad reikia eiti Kapitolijaus pastat. inojote, kad reikia surasti Robert Lengdon. Net inojote, kad reikia perviesti Lengdono krep, o jame rasti piramids vir n. Aiku, kad kakas jums teikia informacij. ato altai nusijuok ir ingteljo ariau. Pone Belami, ar dl to js mane upuolte? Manote, kad a priklausau prieams? Manote, kad mginu pagrobti js piramid? ato usitrauk ci garet ir ipt pro nerves dmus. Atidiai paklausykite. Niekas geriau u mane nesupranta, kaip svarbu saugoti paslapt. A, kaip ir js, tikiu, kad yra informacijos, kurios negalima atskleisti masms. Taiau vakar, deja, vyksta dalykai, kuri svarbos js, atrodo, nestengte suvokti. mogus, kuris pagrob Piter Solomon, turi didiul gali... gali, kurios js kol kas nesuprantate. Ti kkite manimi, jis yra tikra vaikiojanti laikrodin bomba... jis gali pradti sek vyki, kurie i esms pakeis mums pastam pasaulio tvark. Nesuprantu, Belamis pasimuist, judindamas skaudamas nuo ant ranki rankas. Jum s n nereikia suprasti. Privalote paklusti. iuo metu vienintel mano viltis ukirsti keli didiulei katastrofai bendradarbiauti su iuo mogumi... duoti jam tai, ko jis nori. O tai reikia, kad js paskambinsite ponui Lengdonui ir liepsite jam pasiduoti drauge su piramide ir su jos virne. Atsidrs mano prie iroje, Lengdonas iifruos piramids ra, gaus informacij, kurios reikalauja tas mogus, ir duos jam visk, ko tik is paprays. Pasakys, kur yra suktiniai laiptai, vedantys Senovs Slpinius? A negaliu. Esu davs slaptumo priesaik. ato pratrko: Man n velnio nerpi, k ten js davte, mesiu jus kaljim kaip...

Gsdinkite kiek norite, tvirtai atsak Belamis. A su jumis neben dradarbiausiu. ato giliai kvp ir prakalbo iurpiu nabdesiu. Pone Belami, juk js n nesivaizduojate, kas ia inakt vyksta, tiesa? tem pta tyla truko kelet sekundi; galiausiai j nutrauk ato telefono skambutis. Ji kio rank kien ir skubiai isitrauk telefon. Kalbkite, atsiliep ir dmiai iklaus atsakym. Kur dabar j tak si? Ar ilgai? Na, gerai. Atvekite juos JAV Botanikos sod. Tarnybinis jimas. Tik btinai atnekite m an t prakeikt piramid ir jos virn. ato baig pokalb ir patenkinta nusiiep, atsisukusi Belam. Na, k gi... atrodo, greit js ir visai nebereiks.

75 skyrius Robertas Lengdonas bukai spoksojo tol, pernelyg pavargs, kad para gint vos liauiant taksi vairuotoj padidinti greit. Greta sdinti Ketrina irgi nutilo atrodo, j priveik nesugebjimas suprasti, kuo ta piramid tokia nepa prasta. Jie dar kart aptar visk, k inojo apie piramid, apie virn ir keistus io vakaro vykius, taiau niekaip nesteng sugalvoti, kaip i piramid ivis galima laikyti koki nors viet rodaniu emlapiu. Jeova Sanctus Unus? The secret hides within The Order? Paslaptingasis panekovas paadjo atsakyti klausimus, jei jiems pavyks su juo susitikti konkreioje vietoje. Prieglobstis Romoje, iaur nuo Tibro. Lengdonas inojo, kad Amerikos krjai naujj Rom" gana greitai pervadino Vaingtonu, taiau j svajoni detals iliko: Tibro vandenys iki iol teka Potomak, senatoriai iki iol renkasi pastate, atkartojaniame v. Petro bazilik, o seniai ugesint Rotondos ugn iki iol sergsti Vulkanas ir Minerva. Atrodo, atsakymai, kuri taip ieko Lengdonas ir Ketrina, laukia j vos u keleto myli. Masasetso prospektu iaurs vakarus. J kelions tikslas i ties yra prieglobstis... esantis iaur nuo Vaingtono Tibro upelio. Lengdonas pa man, kad vairuotojas kakodl labai delsia. Staiga Ketrina atsities tarsi kak supratusi. Dieve mano, Robertai! Ji iblykusi atsisuko j. Akimirk dvejojo, paskui labai tvirtai itar: Mes vaiuojame ne ten! Ne, viskas gerai, paprietaravo Lengdonas. Masasetso prospek tu iaurs va...

Ne! Norjau pasakyti, kad mes vaiuojame ne t viet! Lengdonas nieko nebesuprato. Jis jau buvo papasakojs Ketrinai, kaip suprato, kuri viet turjo galvoje paslaptingasis panekovas. Joje yra deimt akmen nuo Sinajaus kalno, vienas i paties dangaus, o kitame regti tamsaus Luko tvo veidas. Tik vienas pastatas visame pasaulyje gali tuo pasigirti. Btent prie jo dabar ir vaiuoja taksi. Ketrina, a neabejoju, kad viet atspjau teisingai. Ne! suuko ji. Mums ten nebereikia. A supratau, k reikia pira mid ir jos virn! Supratau, koks ia reikalas! Lengdonas apstulbo. Tu visk supratai? Taip! Mums reikia vaiuoti Laisvs aikt! Lengdonas visai sutriko. Laisvs aikt buvo netoli, taiau ji atrod netu rinti nieko bendra su j paiekomis. Jeova Sanctus Unus! kalbjo Ketrina. Vienintelis tikrasis yd Dievas. yd ventasis simbolis yra Dovydo vaigd, Saliamono antspaudas, svarbus mason simbolis! Ji isitrauk i kiens dolerio banknot. Duok man parker. Nieko nebesuprasdamas Lengdonas im i varko kiens parker. irk. Ji pasidjo dolerio banknot ant launies ir parkeriu m ro dyti reverse ispausdint Didj antspaud. Jei ant Jungtini Valstij Didiojo antspaudo udsi Saliamono antspaud... Tiesiai ant piramids ji nubr Do vydo vaigds simbol. irk, kas ieina! Lengdonas pavelg banknot, paskui Ketrin tokiu vilgsniu, tarsi lai kyt j pamile. Robertai, irk atidiau. Nejau nematai, k a rodau? Jis vl pavelg jos piein.

Kokius ia niekus ji neka? Lengdonui jau buvo tek matyti vaizd. J mgo smokslo teorij rezgjai, laikantys rodymu, kad aliai kuriantis masonai viskam dar slapt tak. Udjus eiakamp vaigd tiesiai ant JAV Didiojo antspaudo, virutiniame vaigds spindulyje kaip tik sutelpa visareginti maso n akis... o dar keisiau tai, kad lik penki spinduliai aikiai nukreipti raides, sudaranias od M-A-S-O-N. Ketrina, tai tik sutapimas, be to, niekaip nesuprantu, k jis turi bendra su Laisvs aikte. Pairk atidiau! jau beveik piktai paliep ji. Tu neiri, kur a rodau! tai ia. Nejau nematai? Netrukus Lengdonas pamat.

CV operatyvininkas Terneris Simkinsas stovjo prie Adamso pastato, tvirtai spausdamas prie ausies mobilj telefon ir stengdamasis siklausyti pokalb, vykstant galinje taksi sdynje. Kakas k tik atsitiko. Jo komanda jau rengsi lipti sraigtasparn Sikorsky UH-60, nuskristi iaurs vakarus ir blokuoti ke li, bet padtis, atrodo, bus pasikeitusi. Prie kelias sekundes Ketrina Solomon pradjo tikinti, kad jie vaiuoja ne ten, kur reikia. Jos aikinimai kuriuose buvo minimas dolerio banknotas ir Dovydo vaigd komandos vadovui atrod visikai beprasmiai; panau, kad t pat man ir Robertas Lengdonas. Bent i pradi. Taiau netrukus, regis, Lengdonas suprato, k ji nori pasakyti. Dieve mano, tu juk teisi! aikteljo Lengdonas. Kaip a anksiau nepamaiau! Staiga Simkinsas igirdo beldim vairuotojo pertvar, netrukus ji atsidar. Ms planai pasikeit! suuko Ketrina vairuotojui. Vekite Lais vs aikt! Laisvs aikt? isigands paklaus vairuotojas. Ne iaurs vaka rus Masasetso prospektu? Nebe! suriko Ketrina. Laisvs aikt! ia pasukite kair! ia! IA! Agentas Simkinsas igirdo, kaip automobilis suka u kampo. Ketrina susi jaudinusi kak aikino Lengdonui, mindama garsij bronzin Didiojo ant spaudo atliej aikts grindinyje. Ponia, tik noriu pasitikrinti, siterp kupinas tampos vairuotojo balsas. Mes vaiuojame Laisvs aikt Pensilvanijos ir Tryliktosios gatvi sankry? Taip! atsak Ketrina. Paskubkit!

ia labai arti. Dvi minuts. Simkinsas nusiypsojo. aunuolis, Omarai. Lkdamas prie laukianio sraig tasparnio, jis kteljo savo komandos nariams: Mes juos turim! Laisvs aikt! Judam!

76 skyrius Laisvs aikt tai emlapis.


Aikt yra Pensilvanijos prospekto ir Tryliktosios gatvs sankryoje, jos mo zaikiniame akmeniniame grindinyje vaizduojamos Vaingtono gatvs, kokias jas buvo sukrs Pjeras LAnfanas. Aikt yra turist traukos centras ne tik dl to, kad vaikioti po milinik emlap labai smagu, bet ir dl to, kad Martinas Liute ris Kingas Jaunesnysis, kurio garbei aikt pavadinta Laisvs vardu, netoliese esan iame Vilardo" viebutyje para beveik vis garsij savo kalb Mano svajon". Vaingtono taksi vairuotojui Omarui Amiranai danai tekdavo veti turis tus Laisvs aikt, bet vakar du jo keleiviai tikrai nebuvo itrok grtis vaizdais. Juos vejasi CV? Omarui vos spjus sustoti prie aligatvio, vyras ir mo teris puol i automobilio. Laukite ia! paliep Om arui vyrikis tvido varku. Mes tuojau grime! Omaras irjo, kaip keleiviai lekia plai atviro emlapio erdv, api rinja susikertanias gatves, rodo jas pirtais ir kak aukia. Omaras iupo ant prietais skydelio gulint mobilj telefon. Pone, ar js dar klausote? Taip, Omarai! suuko balsas, sunkiai girdimas per kakok triuk m. Kur jie dabar? Ilipo, iri emlap. Atrodo, kako ieko. Neileiskite j i aki! suriko agentas. Mes tuoj! Omaras stebjo, kaip bgliai surado garsj Didj antspaud vien i didiausi kada nors iliet bronzini medalion. Pastovj prie jo, m greitai rodyti pirtais pietryi pusn. Paskui vyrikis tvido varku pasileido bgti taksi. Omaras greitai padjo telefon ant prietais skydelio, o vyrikis uduss pasilenk prie dur. Kurioje pusje Aleksandrija Virdinijos valstijoje? paklaus jis. Aleksandrija? Omaras parod pietryius, ten pat, kur k tik rod vyras ir moteris.

Taip ir inojau, tyliai sunibdjo vyras. Jis atsisuko ir suuko m ote riai: Tu teisi! Aleksandrija! Moteris parod kitapus aikts vieiant ura Metro". Ten tiesiai vea Mlynoji linija. Mums reikia Karaliaus gatvs stoties! Omar upldo panika. Tik ne tai. Vyrikis vl atsisuko Omar ir padav jam sn banknot, kuri buvo gerokai per daug sumokti u kelion. Ai. Toliau susidorosime patys. Jis tviriau usimet ant peties kelionkrepio ranken ir nubgo. Palaukite! Galiu jus nuveti! A ten danai vaiuoju! Taiau buvo jau per vlu. Vyras ir moteris lk per aikt. Jie nusileido laip tais, vedaniais centrin metro stot. Omaras iupo mobilj telefon. Pone! Jie nubgo metro! Negaljau j sustabdyti! Jie vaiuos Mlynja linija Aleksandrij! Nesijudinkite i vietos! suriko agentas. Bsiu po penkiolikos se kundi! Omaras pavelg pluot banknot, kuriuos jam padav vyras. Viruje buvo doleris, ant kurio jie tikriausiai ra. Ant JAV Didiojo antspaudo buvo nupieta Dovydo vaigd. Ir i ties vaigds spinduliai rod raides, i kuri susidjo odis MASON. Staiga Omaras pajuto aplink kurtinam vibracij, tarsi jo automobil bt atsitrenks traktorius. Jis pakl akis, bet gatv buvo tuia. Triukmas stiprjo, staiga i tamsaus dangaus iniro glotnus juodas sraigtasparnis ir nusileido paia me aikts emlapio viduryje. I jo ioko grup moni juodais drabuiais. Dauguma j nubgo link m et ro stoties, o vienas pasuko prie Omaro automobilio. Jis atpl keleivio dureles. Omarai? Tai js? Omaras linkteljo, nestengdamas pratarti n odio. Ar jie sak, kur vaiuoja? grietai paklaus agentas. Aleksandrij! Karaliaus gatvs stot, atsak Omaras. Pasisiliau juos nuveti, bet... Ar jie sak, ko iekos Aleksandrijoje? Ne! Apirjo aiktje Didiojo antspaudo atliej, tada paklaus apie Aleksandrij ir sumokjo ituo. Jis padav agentui dolerio banknot su keis tja diagrama. Agentui apirinjant banknot, Omarui staiga nuvito protas. Masonai! Aleksandrija! Aleksandrijoje stovi vienas ymiausi masonik Ame rikos pastat. tai kas! suuko jis. Dordo Vaingtono masonikas memorialas! Jis kitoje Karaliaus gatvs stoties pusje!

Taip ir yra, tar agentas, tikriausiai pats padars t pai ivad, o i stoties prie jo bgo kiti agentai. Paleidome! suuko vienas i j. K tik ivaiavo Mlynosios linijos traukinys! Apaioje j nra! Agentas Simkinsas pavelg laikrod ir vl atsisuko Omar. Kiek laiko vaiuoja traukinys iki Aleksandrijos? Maiausiai deimt minui. Gal daugiau. Omarai, tu puikiai susidorojai. Ai. Jum s ai. Kas ia buvo? Bet agentas Simkinsas jau bgo atgal prie sraigtasparnio, pakeliui aukdamas: Karaliaus gatvs stotis! Turime ten bti anksiau u juos! Apstulbs Omaras stebjo, kaip pakyla didelis juodas pauktis. Jis skubiai pasuko pietus, perlk Pensilvanijos prospekt ir damas dingo naktyje.

Apaioje, po taksi vairuotojo kojomis, nuo Laisvs aikts greitdamas tolo trau kinys. Jame vos atgaudami kvap sdjo Robertas Lengdonas ir Ketrina Solo mon; n vienas i j netar n odio, o traukinys lk jiems reikaling viet.

77 skyrius Prisiminimai visad prasiddavo vienodai.


Jis krenta... atbulas lekia ledu sukaustyt up gilaus tarpeklio apaioje. Viruje negailestingos pilkos Piterio Solomono akys velgia j pro Androso pistoleto taikikl. Krintant pasaulis atsitrauk, viskas dingo, j apgaub debesys miglos, kylanios nuo aukiau niokianio krioklio. Vien akimirk viskas atrod balta tarsi danguje. Paskui jis atsitrenk led. altis. Tamsa. Skausmas. Jis vartaliojosi... velkamas galingos jgos, negailestingai dauanios j akmenis nesivaizduojamai altoje tutumoje. Plauius, itrokusius oro, vr skausmas, taiau krtins raumenys altyje taip susitrauk, kad nesteng net kvpti. A po ledu. Netoli krioklio ledas buvo plonesnis, tikriausiai dl urduliuojanio vandens, ir Androsas, j pralaus, krito upn. Srov j ne emyn, kalint po perregimo

mis lubomis. Jis nagais i apaios kabinosi led, stengdamasis j pralauti ir ikilti virun, taiau nebuvo u ko usikabinti. Veriantis skausmas petyje nuo kulkos aizdos buvo bebaigis praeiti, beveik nebebuvo justi n rat palikt su eidim maudulio: visk ugo altyje stingstanio kno pulsavimas. Srov sustiprjo, perm et j per ups ving. Knas rkte rk, reikalauda mas deguonies. Staiga jis sipainiojo akas, ukliuvs u vandenin kritusio medio. Mstyk! Jis i paskutinij sikabino ak, jos prisilaikydamas pakilo ariau paviriaus ir rado viet, kurioje aka buvo pervrusi led. Pirt galais apiuop maulyt atvir vandens telkinio viet aplink ak ir m trupinti ledo kratus, stengdamasis j padidinti: kart, kit, ir dar, kol ertm pradjo didti, pasidar ger deimties centimetr. Atsirms ak jis uvert galv ir prispaud prie angos burn. plauius atplds iemos oras atrod iltas. Staigus deguonies antpldis paadino vilt. Jis kojomis usiropt ant medio kamieno ir stipriai pasistm virun peiais bei nugara. Ledas aplink nukritus med ir taip buvo silpnesnis, subadytas ak, tad jam galingomis kojomis sirmus kamien peiai ir nugara pramu led ir su trakesiu ilindo iemos nakt. Plauius upldo oras. Dar beveik visas pa nirs vandenyje, sutelks paskutines jgas m rangytis, sprausdamasis virun, stumdamasis kojomis, traukdamasis rankomis, kol galiausiai visai iniro i van dens ir neteks kvapo griuvo ant lygaus ledo. Androsas nusitrauk permirkusi slidininko kauk ir sikio j kien, prie tai dirsteljs auktyn, ar nematyti Piterio Solomono. Vaizd ustojo ups vingis. Krtin vl m deginti. Jis tyliai ustm medio ak ant susidariusios ekets, nordamas j paslpti. Ryt eket vl bus ualusi. Kai Androsas lubiodamas pasiek mik, pradjo snigti. Jis n nesuvo k, kiek laiko bgo, kol galiausiai ilindo i miko krantin prie siauro plento. Buvo baisiai suals, kone kliedintis. Snigo smarkiau, tik staiga tolumoje suibo automobilio viesos. Androsas m smarkiai mojuoti rankomis, ir vienias sunk veimukas ikart sustojo. Jis buvo su Vermonto valstijos numeriais. I kabinos ioko senis raudonais languotais markiniais. Androsas prisvirduliavo artyn, susims kraujais srvani krtin. Mane paov... mediotojai! Man reikia... ligonin! Senis, n m inuts nedvejodamas, padjo Androsui lipti keleivio viet ir jung ildym. Kur artimiausia ligonin? Androsas neinojo, bet parod piet pusn. Isukti pirmame kelyje. Mes vaiuojam ne ligonin.

Rytojaus dien buvo paskelbta dingusio senio i Vermonto paieka, taiau niekas taip ir nesuinojo, kur ir kada jis prapuol, keliaudamas i Vermonto per siauiani sniego pg. Niekas nesusiejo jo dingimo su kita naujiena, rytojaus dien paskelbta per visas ini laidas sukreiania Izabels Solomon mogu dysts istorija. Atsipeikjs Androsas pamat guls apleistame kambaryje pigiame, iemai udarytame motelyje. Jis prisimin, kaip silau kambar, suplytomis pa klodmis apsitvarst aizdas ir sirauss siaur lov apsikrov pelsiais atsiduo daniomis antklodmis. Jautsi ibadjs. Nulubavs voni, plautuvje pamat krvel kruvin rat. Lyg per migl atsimin, kaip ilaup juos sau i krtins. Pakls akis nevar veidrod, ne noromis nusivyniojo kraujais permirkusius tvarsius ir apirjo padaryt al. Kieti krtins ir pilvo raumenys sulaik smulkius, paukiams audyti skirtus ratus, taiau kitados buvus tobul kn visai sudark pavirins aizdos. Vie nintel Piterio Solomono paleista kulka, atrodo, bus perjusi kiaurai, palikusi petyje tik kruvin skyl. Uvis blogiausia, kad Androsui nepavyko gauti to, dl ko ia atkeliavo. Pira mids. I alkio suurzg skrandis, Androsas nuklibinkiavo laukan, prie sunk veimuko, tikdamasis ten rasti ko nors uvalgyti. Main deng storas sniego sluoksnis, ir Androsas pamgino prisiminti, kiek laiko pramiegojo iame sename motelyje. Dkui Dievui, kad prabudau. Kabinoje Androsas maisto nerado, utat pirtini dtuvje aptiko nuskausminamj vaist, skirt artrito kamuoja miems ligoniams. Sauj tablei simet burn ir uvalg sniegu. Noriu valgyti. Po keli valand i u motelio pajudjs sunkveimukas nebuvo n kiek pa naus t, kuris prie dvi dienas ia atvaiavo. Nebebuvo kbulo udangalo, rat gaubt, lipduk, apdailos. Nebeliko ir Vermonto valstijos numeri vietoje j Androsas pritais prie motelio iukli konteinerio rasto seno automobilio nu merius; konteiner jis sumet kruvinas paklodes, ratus ir visus kitus savo buvimo motelyje daiktinius rodymus. Androsas neketino atsisakyti minties gauti piramid tiesiog kol kas rei kia palaukti. Dabar svarbiausia pasislpti, igyti, o pirmiausia pavalgyti. Pakelje jis rado ukandin, kurioje iki soties prisirijo kiauiniens, onins, pakept bulvi, igr tris stiklines apelsin suli. Baigs usisak dar maisto isineti. Vaiuodamas toliau Androsas sijung sen sunkveimio radij. Nuo pat savo atvykimo jis nebuvo mats nei laikrai, nei televizoriaus, todl baisiai apstulbo igirds vietos radijo stoties perduodamas inias. FTB pareignai, kalbjo pranejas, tsia paiekas ginkluoto as-

mens, kuris prie dvi dienas sibrov Izabels Solomon namus Potomake ir j nuud. Manoma, kad udikas krito per led up ir srov j ine jr. Androsas sustingo. Nuud Izabel Solomon? Toliau vaiavo nuiuvs, ati diai klausydamasis isamesni naujien. Metas sprukti i ia kur nors labai labai toli.

I apartam ent Auktutiniame Vestsaide vrsi kvap gniauianti Centrinio par ko panorama. Androsas pasirinko but dl to, kad u lang vilnijanti alumos gausa jam primin prarastus Adrijos jros vaizdus. Jis inojo, kad turt diaug tis iliks gyvas, taiau diaugsmo nebuvo. Niekaip neapleido tutum os jausmas, ir netrukus jis susivok negals atsikratyti mini apie nevykus mginim pa vogti Piterio Solomono piramid. Daug valand Androsas praleido rinkdamas informacij apie mason pira mids legend, ir nors, atrodo, ekspertai nebuvo tikri, ar piramid ivis egzistuoja, taiau pripaino, kad ji tikrai ada neapsakom imint ir gali. Mason piramid egzistuoja, pasak sau Androsas. Niekas negali paneigti mano turimos informacijos. Likimo dka Androsas buvo atsidrs visai arti piramids, todl inojo, kad ignoruoti j tas pat, kaip laikyti rankose loterij laimjus biliet, taiau nenu eiti atsiimti paties laimjimo. A esu vienintelis iuo metu gyvenantis mogus, ne priklausantis masonams, kuris ino, kad piramid i ties egzistuoja... o k jau kalbti apie tai, kad inau, kas j saugo. jo mnesiai, Androso knas sugijo, taiau jis pats jau nebebuvo tas pasi pts grauolis, koks gyveno Graikijoje. Liovsi sportuoti, liovsi grtis savo nuogumu veidrodyje. Juto, kad kne pradeda rodytis senjimo enklai. Kitados buvusi nepriekaiting od vagojo rand ir randeli tinklas, ir tai j dar labiau slg. Iki iol negaljo atsisakyti nuskausminamj vaist, kuri padedamas tsyk igijo, ir jaut, kad pamau grta prie to paties gyvenimo bdo, dl kurio kitados atsidr Soganliko kaljime. Taiau jam tai nerpjo. Kno trokimai yra kno trokimai. Vien vakar jis Grinvi Vilide pirko narkotik i mogaus, ant kurio dilbio buvo itatuiruotas ilgas, zigzagu kertantis aibas. Androsas paklaus, kas ia, ir mogus atsak, jog tatuiruot slepia ilg rand, likus po automobilio avarijos. Matydamas t rand, a kasdien prisimindavau avarij, pasak jam prekeivis, todl nusprendiau vir jo itatuiruoti galios enkl. Permiau val di savo rankas. T pat vakar, apkvaits nuo k tik sigyt narkotik, Androsas litiniavo artimiausi tatuiravimo salon ir nusimet markinius.

Noriu paslpti ituos randus, paskelb jis. Noriu perimti valdi savo rankas. Paslpti? tatuiruotojas nuvelg jo krtin. Kuo? Tatuiruotmis. Na, taip... a klausiau, kokiomis tatuiruotmis? Androsas gteljo peiais jis viso labo norjo paslpti bjaurius, praeit menanius pdsakus. Neinau. Parinkit pats. Meistras papurt galv ir padav Androsui broir apie sen vent tatuiravimo tradicij. Ateikite, kai bsite pasirengs. Androsas netruko isiaikinti, kad Niujorko vieojoje bibliotekoje yra pen kiasdeimt trys knygos apie tatuiruotes, ir per kelias savaites visas jas perskait. Grus skaitymo aistrai, jis pradjo tsyti knyg prikrautas kuprines i bibliote kos savo but ir atgal, godiai, ryte rydamas jas skait, kartais vilgteldamas pro lang Centrin park. Knygos apie tatuiruotes atvr keist nauj pasaul, apie kurio egzistavim Androsas n netar simboli, mistikos, mitologijos ir magijos pasaul. Kuo daugiau jis skait, tuo aikiau suvok, koks kitados buvo aklas. Jis pradjo u sirainti savo mintis bloknotus, pieti eskizus, fiksuoti keistus sapnus. Kai bibliotekoje nebegaljo rasti to, kas j domina, pradjo mokti prekiautojams retomis knygomis, kurie parpindavo jam ezoterikiausi pasaulio tekst. De Praestigiis Daemonum... Lemegeton... Ars Almadel... Grimorium Verum... Ars Notoria... ir taip toliau, ir taip toliau. Jis visa tai perskait, kasdien vis tvir iau sitikindamas, kad pasaulyje dar liko begal paslpt lobi. Yra paslapi, kurios nesuvokiamos mogaus protui. Netrukus jis aptiko Alisterio Kraulio, XX a. pradios mistiko ir vizionieriaus, ratus Banyia buvo paskelbusi Kraul blogiausiu kada nors emje gyvenusiu mogumi". Menkaproiai visada labai bijo talent. Androsas skait apie ritual ir ukalbjim galias. Jis suinojo, kad tinkamai itarti venti o diai veikia tarsi raktai, atveriantys duris kitus pasaulius. U io pasaulio yra kitas, elinis... i kurio a galiu semtis jg. Androsas siek paaboti jo galias, taiau jis inojo, kad prie tai reikia atlikti tam tikras uduotis ir laikytis tam tikr taisykli. Tapk ventybe , ra Kraulis. Padaryk save ventu. Senovinis ventj darymo" ritualas kitados buvo privalomas visiems. mons visada, pradedant senovs ydais, deginusiais lauuose aukas ven tyklai, majais, kirtusiais monms galvas ant ien Icos piramidi virni, ir

baigiant Jzumi Kristumi, kuris paaukojo savo kn ant kryiaus, puikiai su prato, kad Dievas reikalauja auk. Aukojimas, lotynikai sacrifice pirmyktis ritualas, kuriuo mons pelnydavo diev malones ir patys pasidarydavo venti. Sacra ventas. Face daryti. Ir nors aukojimo ritualas seniausiai pamirtas, jo galia iliko. men puo selja saujel iuolaikini mistik, tarp j ir Alisteris Kraulis; laikui bgant jie j itobulino ir pamau pavert save auktesnmis btybmis. Androsas troko irgi save permainyti taip, kaip padar jie. Taiau puikiai suprato, kad tam reiks perengti pavojing rib. Tik kraujas skiria tams nuo viesos. Vien nakt Androso but pro atvir vonios lang skrido varna ir kliuvo tarp sien. Androsas stebjo, kaip pauktis kur laik blaksi ir galiausiai nuri mo, tarsi susitaiks su tuo, kad itrkti nemanoma. Androsas jau buvo pakanka mai daug suinojs, kad suprast jam duot enkl. Mane ragina eiti pirmyn. Suspauds rankoje paukt jis atsistojo virtuvje prie savadarbio altoriaus ir ikls auktyn atr peil garsiai itar ukeikimus, kuriuos buvo imoks at mintinai. Camiach, Eomiahe, Emial, Macbal, Emoii, Zazean... veniausiais Asamajano knygoje pamint angel vardais ukeikiu tave padk man atlikti veiksm vie nintelio tikrojo Dievo vardu. Androsas nuleido peil ir persmeig stambi kraujagysl deiniajame persi gandusio paukio sparne. Varna papldo kraujais. Stebdamas, kaip raudonas skystis liejasi metalin, specialiai padt taur, jis pajuto ore netikt vsumos dvelkteljim. Ir vis dlto ts tai, k buvo pradjs. Visagali Adonajau, Aratronai, Aajau, Elohim, Eloi, Elionai, Aer Eheje, Sadai... ateik man pagalb, kad is kraujas gyt gali ir paveikt visk, ko a usi geistu, ir visk, ko a pareikalausiu. T nakt jis sapnavo paukius... milinik feniks, kylant i skaisiai lieps nojanios ugnies. Ryt atsibudo kupinas energijos, kurios nebuvo juts nuo pat vaikysts. Pabgiojo parke nubgo toliau ir greiiau, negu anksiau sivaizdavo gals. Kai nebesteng toliau bgti, sustojo ir padar kelet atsispaudim ir prisi traukim. Paskui pakartojo dar kart, dar. Ir vis tiek energija liejosi per kratus. Nakt ir vl sapnavo feniks.

Centrin park vl atjo ruduo, vreliai bginjo iekodami maisto iemai. Androsas neapkent alio, bet jo rpestingai paslpti spstai kasdien bdavo

pilni iurki bei voveraii. Jis nedavosi jas kuprinje namo ir ten atlikdavo vis sudtingesnius ritualus. Emanueli, Masiajau, Jodai, Tu, Vodai... meldiu, pripaink mane vertu. Kraujo ritualai teik jam gyvybini jg. Androsas kasdien jautsi vis jau nesnis. Jis ir toliau dien nakt skait senovinius mistinius tekstus, viduram i epines poemas, ankstyvj filosof krinius, ir kuo daugiau gijo ini apie tikrj daikt prigimt, tuo aikiau suprato, kad monijai nebra n maiausios vilties. mons akli... jie be tikslo klaidioja po pasaul, kurio niekada nestengs su prasti. Androsas tebebuvo mogus, taiau jis juto pradeds virsti kakuo kitu. Didesniu. ventu. Jo galingas knas prabudo i miego ir tapo dar stipresnis, negu buvo kada nors anksiau. Galiausiai jam paaikjo tikroji jo paskirtis. Mano knas tai indas, saugantis didiausi turt... prot ir siel. Androsas inojo, kad tikrosios jo galimybs dar anaiptol negyvendintos, todl siek prasiskverbti giliau. Kokia mano lemtis? Visuose senovs tekstuose raoma apie gr ir blog... ir apie tai, kad mogus privalo pasirinkti vien i j. A jau seniai pasirinkau, suvok jis, taiau nejaut jokios atgailos. Argi blogis nra prigimties dsnis? Tamsa keiia vies. Chaosas kyla i tvarkos. Entropija pa matinis gamtos dsnis. Viskas suyra. Tobulos sandaros kristalas galiausiai su byra dulki daleles. Visada yra t, kurie kuria... ir t, kurie griauna. Tik perskaits Dono Miltono Prarastj roj" Androsas pamat prie save savo likim. Jis skait apie did nupuolus angel... karing demon, kilus kov prie vies... nars angel, vardu Molokas. Molokas vaikiojo eme nelyginant dievas. Vliau Androsas suinojo, kad i vertus senovs kalb angelo vardas buvo Malachas. Toks bus ir mano vardas. Kaip visi didieji persimainymai, is prasidjo nuo aukojimo... bet aukotos ne iurks, ne paukiai. Ne, iam persimainymui prireiks tikros aukos. Yra tik vienintel tikra auka. Staiga jam viskas stojo taip aiku, kaip dar niekada nebuvo per vis gyve nim. Materializavosi jo lemtis. Tris dienas jis nesustodamas margino didel po pieriaus lap. Baigs pamat, kad sukr savs tokio, kokiu nori tapti, pro jekt. Pakabino natros dydio paveiksl ant sienos ir siirjo j tarsi veidrod. A esu edevras. Rytojaus dien nune piein tatuiravimo salon. Jis buvo pasirengs.

78 skyrius
DOrdO Vaingtono masonikasis memorialas stovi ant aterio kalvos Aleksandrijoje, Virdinijoje. J sudaro trys vienas ant kito stovintys auktai, kurie kylant vir darosi vis sudtingesns architektros dornins, jonnins ir korintins; visas pastatas simbolizuoja mogaus intelekto kilim auktyn. Auktyn kylanio bokto, kurio projekt kvp senovs Aleksandrijos Faro vy turys, virn vainikuoja egiptietika piramid liepsnos pavidalo fleronu. Viduje, spdingoje m arm uru puotoje salje, stkso didiul bronzin skulptra, vaizduojanti Dord Vaington mason ikilmi drabuiais, o greta guli tap ati mrininko ment, kuria jis padjo Kapitolijaus pastato kertin akmen. Vir vestibiulio kyla devyni auktai, kuri vardai, be kit, yra Grota, Kriptos sal ir Tamplieri koplyia. Tarp kit vertybi, saugom iame pastate, yra daugiau negu dvideimties tkstani tom mason rat biblioteka, stulbinama Sando ros skrynios kopija ir net Karaliaus Saliamono ventyklos sosto sals modelis. Sraigtasparniui UH-60 skriejant emai vir Potomako, CV agentas Sim kinsas pavelg laikrod. Iki j traukinio atvykimo liko eios minuts. Jis garsiai ikvp or ir pro lang siirjo horizonte vytint masonikj memorial. Tenka pripainti, kad rykiai apviestas boktas spdingumu nenusileidia n vienam Tautos aljos pastatui. Simkinsui neteko bti memorialo viduje, nereiks ten eiti n vakar. Jei viskas vyks, kaip suplanuota, Robertas Lengdonas ir Ketrina Solomon net neieis i metro stoties. Ana ten! suuko pilotui Simkinsas, rodydamas kitoje gatvs pusje nuo memorialo esani Karaliaus gatvs m etro stot. Pilotas pasuko sraigtaspar n ir nutupd j ant ols aterio kalvos papdje. Lydimi nustebusi praeivi vilgsni, Simkinsas su savo komandos drau gais ilipo i sraigtasparnio ir nubgo Karaliaus gatvs stot. Keli lip laiptais keleiviai atoko alis ir prisispaud prie sien, praleisdami br energingai b gani ginkluot vyr juodais drabuiais. Karaliaus gatvs stotis buvo didesn, negu tikjosi Simkinsas: veikiausiai ia susikerta kelios traukini linijos Mlynoji, Geltonoji ir Amtrako. Simkin sas pribgo prie metro plano, kabanio ant sienos, atrado jame Laisvs aikt ir tiesiogin traukinio linij, vedani i stot. Mlynoji linija, piet krypties peronas! suuko Simkinsas. Grei iau ten, liepkite visiems isiskirstyti! Agentai nuskubjo. Simkinsas pribgo prie biliet kiosko, greitai parod paymjim ir riktel jo viduje sdiniai moteriai:

Kada atvyksta kitas traukinys i centrins metro stoties? Moteris regimai isigando. Negaliu tiksliai pasakyti. Mlynosios linijos traukiniai atvyksta kas vie nuolika minui. Tikslaus tvarkaraio nra. Kada atvyko paskutinis traukinys? Gal prie penkias... eias minutes? Ne daugiau. Terneris paskaiiavo mintyse. Puiku. Lengdonas atvyks kitu traukiniu.

Ketrina Solomon, sddama greitai lekianiame poeminiame traukinyje, ne patogiai pasimuist ant kietos plastiko sdyns. Rykios dienos viesos lempos skaudiai r akis, teko kovoti su nenumaldomu noru bent akimirkai umerkti vokus. Lengdonas sdjo greta jos tuiame vagone ir be jokios iraikos spokso jo prie koj gulint odin kelionkrep. Jo aki vokai irgi atrod apsunk, tarsi ritmingas vagono sibavimas liliuot j lyg lopin. Ketrina pamgino sivaizduoti keistus daiktus, gulinius Lengdono krepy je. Kam CV reikia ios piramids? Belamis sak, kad ato galbt ieko piramids todl, kad suvok, koki gali i turi. Ir vis tiek, net jei piramid i ties padeda atskleisti senovs paslapi saugojimo viet, Ketrinai buvo sunku patikti, jog CV susidomjo jos adama prieiga senovs m istik imint. Taiau netrukus ji prisimin, kad CV ne kart buvo kliuvusi u parapsi chologijos (vadinamj ,,psi) program, labai artim senovs magijai ir misti cizmui, vykdym. 1995 m. vadinamasis vaigdi vart Skenavimo" skan dalas pavieino slapt CV technologij, vadinam nuotoliniu stebjimu, arba tam tikr telepatijos metod, kurio padedamas stebtojas" galdavo nutaikyti sivaizduojamas akis bet koki ems viet ir stebti j, pats ten nebdamas. Be abejo, i technologija nenauja. Mistikai vadina j astraline projekcija, jogai i jimo i kno patirtimi. Deja, pasibaisj Amerikos mokesi moktojai i pro gram ivadino absurdu, ir j teko udaryti. Bent jau vieai. Kad ir kaip tai atrodyt ironika, Ketrina velg aikius CV panaikintj program ryius su savo paios atradimais noetikos srityje. Ketrinai labai knietjo paskambinti policijai ir pasiteirauti, ar pavyko k nors surasti Kaloramos auktumose, bet nei ji, nei Lengdonas dabar neturjo telefon, o be to, iuo metu bt neprotinga kreiptis valdios institucijas kas gali pasakyti, kaip toli siekia ato iuptuvai? Kantrybs, Ketrina. Po keli minui jie bus saugiame prieglobstyje pas mog, kuris paadjo atsakymus. Ketrina tikjosi, kad ie atsakymai kad ir kokie jie bt pads jai igelbti brol.

Robertai, sunibdjo ji, dirsteljusi metro plan. Kitoje stotelje lipam. Lengdonas ltai atsipeikjo i svaj. Gerai, ai. Traukiniui artjant prie stoties, jis pam nuo grind krep ir nerytingai pavelg Ketrin. Tikkims, kad pavyks apsieiti be nuotyki.

Kai Terneris Simkinsas nulk apaion pas savo vyrus, metro perone moni visikai nebebuvo, o jo vadovaujami operatyvininkai stovjo pasiskirst u stor kolon palei vis perono krat. I tunelio atsklido tolimas grumjimas, ir jam artjant Simkinsas pajuto veid plstelint trok ilt or. Niekur nepabgsite, pone Lengdonai. Simkinsas atsigr du agentus, kuriems buvo saks drauge su juo pasi likti perone. Pasiruokite paymjimus ir ginklus. Traukiniai vainja automatikai, bet juose yra konduktoriai, kurie atidaro duris. Raskite juos. Tunelyje pasirod traukinio priekins viesos, pasigirdo aius stabdi cypimas. Traukiniui lkus peron ir pradjus ltinti greit, Simkinsas su dviem agentais pasilenk prie bgi, mojuodami CV enkleliais ir stengdamiesi pa velgti tiesiai akis konduktoriui, kol is dar nespjo atidaryti dur. Traukinys greitai artjo. Treiame vagone Simkinsas galiausiai pamat nustebus konduktori, kuris veikiausiai mgino susivokti, kodl trys juodai ap sireng vyrai moja jam savo enkleliais. Simkinsas pribgo prie traukinio, kuris jau buvo beveik visai sustojs. CV! suuko Simkinsas rodydamas savo paymjim. Tik neati darykite dur! Traukinys praslinko pro al, o jis prijo prie vagono, kuriame pamat kon duktori, garsiai aukdamas: Neatidarykite traukinio dur! Ar supratote? Neatidarykite traukinio dur! Traukinys galutinai sustojo, konduktorius linksjo galva, velgdamas pla iai iplstomis akimis. Kas atsitiko? pro onin lang paklaus jis. Neleiskite traukiniui pajudti, atsak Simkinsas. Ir neatidarykite dur. Gerai. Ar galite mus leisti pirm vagon?

Konduktorius linkteljo. Regimai isigands jis ilipo i traukinio ir udar duris. Nuved Simkins ir jo vyrus prie pirmo vagono ir pats atidar jo duris. Urakinkite duris mums jus, paliep Simkinsas isitraukdamas ginkl. Simkinsas su dviem operatyvininkais mikliai eng skaisiai apviest pirm vagon. Konduktorius jiems i paskos urakino duris. Pirmame vagone buvo tik keturi keleiviai trys paaugliai bernikiai ir sena moteris; visi jie, suprantama, apstulbo pamat einant tris ginkluotus vy rus. Simkinsas ikl savo paymjim. Viskas gerai. Nesikelkite i savo viet. Simkinsas su vyrais pradjo traukinio apir, slinkdami udarytais vago nais iki sstato galo spausdami dant past', kaip tokios operacijos buvo va dinamos operatyvinink mokymo centre. Traukinyje keleivi buvo labai nedaug, ir perj pus vagon agentai vis dar nebuvo pastebj n vieno mogaus, bent i tolo primenanio Robert Lengdon ir Ketrin Solomon. Taiau Simkinsas neprarado pasitikjimo. Metro vagone absoliuiai nra kur pasislpti. ia nra nei tualet, nei sandli, nei atsargini ijim. Net jei iekomieji pamat juos lipant traukin ir nutar bgti jo gal, jiems nepavyks pasprukti. Dur beveik nemanoma atidaryti, be to, Simkinso vyrai i lauko stebi peron ir traukin i abiej pusi. Kantrybs. Taiau prijs priepaskutin vagon Simkinsas m nerimauti. Jame buvo tik vienas keleivis kinas. Simkinsas su agentais perjo vagon, apirindami visas galimas slptuves. Nieko. Paskutinis vagonas, itar Simkinsas ir pakl ginkl; trijul eng per paskutinio vagono slenkst. Vos j visi trys agentai staiga sustojo ir suiuro priek. Kas dabar ia?!. Simkinsas nubgo tuio vagono gal, pakeliui apirin damas visas sdynes ir po jomis. Virdamas i pykio atsigr vyrus. Kur, po velni, jie galjo pasprukti?!

79 skyrius U atuoni myli iaur nuo Aleksandrijos Robertas Lengdonas ir Ketri na Solomon ramiai jo per plai arm ot vej. Tau reikjo tapti aktore, pasak Lengdonas, negaldamas pamirti greitos Ketrinos orientacijos ir gebjimo improvizuoti.

Tu ir pats neblogai pasirodei. Ji ypteljo. Ketrin taksi apniks keistas kartis i pradi Lengdon nustebino. Ji nei i io, nei i to staiga pareikalavo vaiuoti Laisvs aikt, grsdama reikala vim kakokiais paistalais apie Dovydo vaigd ir Jungtini Amerikos Valstij Didj antspaud. Ant dolerio banknoto ji nupie smokslo teorij alinink mgstam vaizdin ir atkakliai reikalavo, kad Lengdonas irt tai, k ji rodo. Galiausiai Lengdonas suprato, kad Ketrina rodo visai ne dolerio banknot, o mayt lempel ant vairuotojo sdyns. Lempel buvo tokia murzina, kad jis ne i karto j pastebjo. Taiau pasilenks priek pamat, kad lempel vieia blausia raudona viesa. O tiesiai po ja buvo matyti trys nerykiai urayti odiai.
VIDINIS RYYS JUNGTAS

Lengdonas nustrs vl pavelg Ketrin, kuri mt kartligikus vilgs nius, rodydama jam pairti vairuotoj. Lengdonas vogiomis dirsteljo pro pertvar. Taksi vairuotojo mobilusis telefonas atverstas, vieianiu ekra nu buvo padtas ant prietais skydelio alia vidinio ryio mikrofono. Nepra jus n sekundei Lengdonas suprato, k nori pasakyti Ketrina. Jie ino, kad mes iame taksi automobilyje... jie ms klausosi. Lengdonas negaljo sivaizduoti, kiek jiedu turi laiko, kol taksi bus sustab dytas ir apsuptas, bet aikiai suprato, kad veikti reikia nedelsiant. Jis ikart pra djo pritarti Ketrinos aidimui, atspjs, kad jos noras vaiuoti Laisvs aikt susijs visai ne su piramide, o su faktu, kad ten yra didiul poemini traukini stotis metro Centras, i kurio eiomis kryptimis vaiuoja Raudonosios, M lynosios ir Oranins linij traukiniai. Laisvs aiktje jie ioko i taksi; Lengdonas perm iniciatyv ir msi improvizuoti, sukrs uuominas masonikj memorial Aleksandrijoje, tada jiedu su Ketrina galvotrkiais nulk metro stot, prabgo pro Mlynosios li nijos traukinius ir pasiek Raudonosios linijos peron, kuriame lipo traukin, vykstant prieinga kryptimi. Pavaiav eias stoteles iaurs kryptimi Tenlitaun, jie be jokios palydos ilipo ram pasiturini moni gyvenamj rajon. Horizonte buvo aikiai m atyti vieta, kuri jie vaiavo aukiausias apylinks pastatas netoli Masa setso prospekto, apsuptas plai, dailiai priirt olyn. Nebeturdami mobilij telefon ir dl to nepasiekiami sekliams, jie jo per drgn ol. Deinje buvo vidurami stiliaus sodas, garsus senoviniais ro ynais, ir Pavsio namai. Jie prajo sod ir pasuko tiesiai prie didingo pastato, kur buvo pakviesti. Prieglobstis Romoje, iaur nuo Tibro, jame deimt akmen nuo Sinajaus kalno, vienas i paties dangaus, o kitame regti tamsaus Luko tvo veidas.

Niekad nesu ia buvusi nakt, itar Ketrina velgdama rykiai ap viestus boktus. Pasakika. Lengdonas jai pritar, nes ir pats buvo pamirs, kokia i ties spdinga i vieta. Neogotikins architektros edevras stovjo iauriniame Ambasad kelio gale. Lengdonas nra buvs ia daug m et nuo tada, kai para apie pasta t vaik urnalui, tikdamasis sudominti jaunuosius amerikieius ir paskatinti juos atvykti pairti io nuostabaus objekto. Jo straipsnis, pavadintas Moz, mnulio akmenys ir vaigdi karai", buvo trauktas daugel turizmo lanks tinuk. Vaingtono nacionalin katedra, paman Lengdonas, ulietas netikto jau dulio, kad po tiek m et vl ia ateina. Tai geriausia vieta iekoti vienintelio tikro Dievo. ioje katedroje tikrai yra deimt akmen nuo Sinajaus kalno? paklau s Ketrina, kai uvertusi galv apirinjo du varpins boktus. Lengdonas linkteljo. Netoli pagrindinio altoriaus. Jie simbolizuoja Deimt sakym, kuriuos Moz gavo ant Sinajaus kalno. O mnulio uoliena? Akmuo i paties dangaus. Taip. Vienas i vitra vadinamas Kosmoso langu, jame tvirtintas M nulio uolienos gaballis. Na, gerai, bet apie paskutin dalyk tu pajuokavai. Ketrina atsisuko, jos graiose akyse spindjo skepticizmas. Darto Veiderio skulptra? Lengdonas susijuok: Tamsaus Luko Skaivolkerio tvo? inoma. Veideris viena i populia riausi Nacionalinje katedroje esani grotesk. Jis parod vakarin bok t. Nakt sunku irti, bet jis ten tikrai yra. Gali paaikinti, k Dartas Veideris veikia Vaingtono Nacionalinje ka tedroje? Buvo surengtas konkursas vaikams idrointi chimer, simbolizuo jani blog. Laimtojas idroinjo Dart Veider. Jie prijo didingus laiptus, vedanius prie pagrindinio jimo, kur gaub beveik dvideimt penki m etr aukio arka, o vir jos stulbinamo groio rozet. Pradjus lipti laiptais, Lengdono mintis uvald jam skambins paslap tingas nepastamasis. Praau, neminkite vard... Sakykite, ar jums pavyko isau goti jums patikt emlap? Lengdonui nuskaudo pet neiojantis sunki akmens piramid ir jis nekantravo galiausiai ja nusikratyti. Prieglobstis ir atsakymai. Ulip laiptais jie atsidr prie spdingas medines duris.

Ir k dabar tiesiog imti ir pasibelsti? paklaus Ketrina. Lengdonui kilo tas pats klausimas, taiau viena dur pus m girgdda ma vertis. Kas ia? paklaus silpnas balsas. Tarpduryje pasirod nukarusio se nio veidas. Senis buvo apsirengs kunigo sutana, jo vilgsnis buvo blausus. Akys atrod baltos, neperregimos, padengtos giedravalkiu. Mano vardas Robertas Lengdonas, prisistat jis. Mudu su Ketrina Solomon iekome prieglobsio. Neregys lengviau atsiduso. Dkui Dievui. A js laukiau.

80 skyrius Staiga Vorenui Belamiui suibo vilties spindullis.


ia, Diunglse, direktorei ato k tik paskambino operatyvininkas ir i kart puol teisintis. Na, k gi, tai gal, po imts, pagaliau juos raskite! piktai suriko ji. Laiko visai nebra! ato baig pokalb ir nekantriai m ingsniuoti aplink Belam, tarsi mgin dama nusprsti, k daryti toliau. Galiausiai sustojo tiesiai prie j ir atsigr. Pone Belami, ketinu js paklausti vien vienintel kart. Ji smeig vilgsn jam akis. Atsakykite taip" arba ne: ar js bent nutuokiate, kur galjo patraukti Robertas Lengdonas? Belamis ne tik nutuok, bet gana gerai inojo, taiau papurt galv. Ne. ato nenuleido nuo jo veriani aki. Deja, viena i mano profesini uduoi yra nustatyti, kada mons meluoja. Belamis nusuko akis. Gaila, taiau niekuo negaliu jums padti. Architekte Belami, tar ato, vakar truput po septintos valan dos vakaro js vakarieniavote umiesio restorane. Jum s telefonu paskambino mogus, kuris pasisak pagrobs Piter Solomon. Belamis staiga paiurpo ir vl smeig akis j. Kaip ji galjo tai suinoti? Tas mogus, toliau kalbjo ato, jums pasak, kad jis pasiunt Ro

bert Lengdon Kapitolijaus pastat ir dav jam uduot... uduot, kuriai jam prireiks js pagalbos. Jis spjo jus, kad jei Lengdonui nepavyks atlikti uduo ties, js draugas Piteris Solomonas mirs. Js isigandote, mginote skambinti Piteriui visais telefonais, taiau jums nepavyko jo pasiekti. Suprantama, tada ikart nuskubjote Kapitolij. Belamis vis dar nesuvok, kaip ato suinojo apie skambut. Bgdamas i Kapitolijaus, pasakojo ato, slpdamasi u rkstanio cigarets galo, js pasiuntte Solomono pagrobjui inut, kuria utikrinote, kad jums ir Lengdonui skmingai pavyko gauti mason piramid. Kaip ji gauna informacij? Belamis visai to nesuprato. Net Lengdonas neino, kad a pasiuniau t inut. Jiems jus tunel, vedant Kongreso bibliotek, Belamis buvo engs patalpas udegti viesos. Akimirk pasiliks vienas, jis nutar greitai pasisti ini Solomono pagrobjui ir praneti jam apie ato da lyvavim, taiau drauge utikrinti, kad jis, Belamis, drauge su Lengdonu gavo m ason piramid ir ketina paklusti jo reikalavimams. Be abejo, tai buvo melas, taiau Belamis tikjo taip laimsis laiko, kurio prireiks ir Piteriui Solomonui, ir piramidei paslpti. Kas jums prane, kad a pasiuniau inut? paklaus Belamis. ato svied ant suoliuko Belamio mobilj telefon. Ne kain kokia msl. Belamis dabar prisimin, kad j suiup agentai atm i jo telefon ir raktus. O jei kalbsime apie vis kit mano turim informacij, paaikino ato, tai pagal Patriotizmo statym a turiu teis pasiklausyti telefono pokal bi t asmen, kuriuos laikau kelianius grsm nacionaliniam saugumui. Piter Solomon laikau btent tokiu mogumi, todl vakar vakare miausi veiksm. Belamis sunkiai pajg suvokti, k ji jam sako. Js klausots Piterio Solomono telefono pokalbi? Taip. Todl ir inau, kad jo pagrobjas paskambino jums restoran. Js paskambinote Piteriui mobilj telefon ir palikote igsting balso pato pra neim, aikindamas, kas nutiko. Belamis suprato, kad ji teisi. Dar mes igirdome skambut tokio Roberto Lengdono, buvusio Kapito lijaus pastate, kuris labai sutriks suvok ess atviliotas apgaule. A tuojau pat nuvykau Kapitolij ir atsiradau ia anksiau u jus, nes buvau ariau. O apie tai, kodl patikrinau Lengdono krepio rentgeno nuotrauk... Supratusi, kad Leng donas ia irgi sipainiojs, liepiau savo darbuotojams patikrinti i pirmo vilgs nio nekalt io ryto telefono pokalb, kuriam buvo naudoti Lengdono ir Piterio Solomono mobilieji telefonai; pagrobjas, apsimets Solomono padjju, tikino

Lengdon atvykti Vaington skaityti paskaitos ir papra paimti ryull, kur saugoti jam es patikjs Piteris. Kadangi Lengdonas nepateik man informaci jos apie ryull, a pareikalavau perviesti jo krep. Belamiui buvo sunku susikaupti. Reikia pripainti, kad ato rodymai at rodo patikimi, taiau kakas vis tiek nesueina. Bet... kaip js galjote nusprsti, kad Piteris Solomonas kelia grsm nacionaliniam saugumui? Patikkite manimi, Piteris Solomonas i ties kelia didiul grsm nacio naliniam saugumui, atkirto ji. Atvirai kalbant, pone Belami, js taip pat. Belamis staiga atsities, nepaisydamas rieus trinani antranki. Malonkite paaikinti?! Ji prisiversdama nusiypsojo. Js, masonai, aidiate pavojing aidim. Saugote labai, labai pavojing paslapt. Nejau ji kalba apie Senovs Slpinius? Dkui Dievui, jums visad gerai seksi saugoti tai, k slepiate. Taiau, deja, neseniai pasielgte neapdairiai, ir iandien pavojingiausia js paslaptis bus atskleista visam pasauliui. Tikkite manimi jei mums nepavyks ukirsti tam kelio, galim laukti katastrofik rezultat. Belamis apstulbs spoksojo j. Jei nebtum te mans upuols, kalbjo ato, btum te seniai suprats, kad mudu aidiame vienoje komandoje. Vienoje komandoje. Igirdus iuos odius Belamiui dingteljo beveik ne sivaizduojama mintis. Gal ato priklauso Rytins vaigds* seserijai? Rytins vaigds" ordinas, danai laikomas moterika mason organizacija, laikosi pa naios mistins filosofijos, ipastanios gerairdikum, slapt im int ir dva sin tolerancij. Vienoje komandoje? A sukaustytas antrankiais! Ji klausosi Piterio pokalbi! Js man padsite sustabdyti mog, tar ato. Jis graso sukelti siaubingus vykius, po kuri i alis gali nebeatsigauti. Jos veidas primin akmen. Tai kodl js nesiklausote jo pokalbi ir neiekote jo? ato, atrodo, negaljo patikti savo ausimis. Gal manote, kad a nebandiau? Sekiau Solomono telefon, taiau pd sakas dingo, dar nespjus atvykti viet. Kitas jo numeris, i kurio skambina, priklauso vienkartiniam telefonui, jo atsekti beveik nemanoma. Privai lktu v bendrov prane, kad skryd usak Piterio Solomono padjjas, skambins Piterio Solomono mobiliuoju telefonu, mokjs Solomono kortele. Nra joki

pdsak. Taiau ne tai svarbiausia. Net jei suinotume, kur jis yra, a negaliau rizikuoti jo suiupti. Kodl? Nenoriau apie tai kalbti, nes tai slapta informacija, atr ato, kurios kantryb buvo beisenkanti. Tik praau manimi pasitikti taip yra. Bet a jumis nepasitikiu! ato akys pasidar visai ledins. Staiga ji apsisuko ir garsiai kteljo Diungli gilum: Agente Hartmanai! Praom atneti lagaminl. Belamis igirdo, kaip nypteljusios atsidar durys ir Diungles eng agentas. Jis ne glotn titano lagaminl, kur padjo ant grind alia ST direk tors koj. Palikite mus, paliep ato. Agentui ijus, durys vl sunypt ir stojo tyla. ato pam metalin lagaminl, pasidjo j ant keli ir atrakino spynas. Tada ltai pakl akis ir pavelg Belam. A ito nenorjau, bet laiko beveik nebra ir js man nepaliekate kitos ieities. Belamis nuvelg keist lagaminl ir pajuto uplstant baim. Gal ji ketina mane kankinti? Jis vl temp antrankius. Kas tame lagaminlyje?! ato niriai nusiypsojo. Tai, kas jus tikins patikti manimi ir man pritarti. Duodu od.

8 1 skyrius Poemio patalpa, kurioje Malachas praktikavo savo Men, buvo sumaniai paslpta. Atsitiktinai jusiam mogui jo nam poemiai nebt sukl joki tarim paprasiausias rsys, katilin, elektros saugikli d, malk krva ir vairiausi daikt saugykla. Taiau paaliniams regimos rsio patalpos buvo tik dalis Malacho poemi. Didel erdv jis buvo atitvers ir skyrs savo slaptiems tikslams. Privai Malacho darbo zon sudar keli mai kambarliai, kiekvienas i j skirtas konkreiam tikslui. eiti juos buvo galima tik staiu nuolydiu, slaptai rengtu i svetains, tad atsitiktinai aptikti ios erdvs buvo faktikai beveik ne manoma.

Kai vakar Malachas jo nuolydiu, ant jo kno tatuiruoti burtaenkliai ir simboliai tarytum atgijo specialioje viesiai mlynoje rsio viesoje. Apsuptas melsvos prieblandos jis perjo pro kelerias udarytas duris ir patrauk tiesiai didiausi kambar koridoriaus gale. is kambarys ventovi ventov, arba sanctum sanctorum, kaip j mgo vadinti Malachas, buvo taisyklingas kvadratas dvylikos pd, arba apytik riai pusketvirto metro, kratinmis. Yra dvylika Zodiako enkl. Dvylika dienos valand. Dvylika dangaus vart. Kambario centre stovjo akmeninis stalas, irgi kvadratinis, kurio kratins septyni pd, arba kiek daugiau negu dviej m et r. Septyni Apreikimo antspaudai. Septynios ventyklos laipt pakopos. Tiesiai vir stalo centro kabojo viestuvas, kurio viesa grietai nustatytais intervalais mai nsi specialiomis spalvomis; kiekvienas ciklas truko eias valandas, kaip mok ventoji Planetos valand lentel. Janoro viesa mlyna. Nasnijos viesa raudona. Salamo viesa balta. Dabar buvo Kaeros valanda, o tai reik, kad kambarys apviestas velniu purpuro atspalviu. Rydamas tik ilkin strnjuost, dengiani sdmenis ir kastruot lyties organ, Malachas pradjo pasirengimus. Jis atidiai atmatavo ir supilst dezinfekcijai reikalingas chemines media gas jas vliau udegs ir dmais paventins or. Paskui sulankst naujutl ilko chalat, kur ketino apsivilkti vietoj strnjuosts. Galiausiai igrynino sot vandens, kurio reiks aukai palakstyti. Baigs sudjo paruotus daiktus ant greta stovinio stalo. Tada nujo prie lentynos, pasim i jos dramblio kaulo dut, nune prie to paties stalo ir padjo greta kit daikt. Dar nebuvo pasirengs pasinaudoti tuo, kas joje saugoma, bet negaljo atsispirti pagundai pakl dangtel ir pa sigrjo lobiu. Peilis. Dramblio kaulo dutje ant juodo velveto paklots vytjo aukojimo pei lis, kur Malachas specialiai laik iam vakarui. Pernai j sigijo u milijon eis imtus tkstani doleri juodojoje rinkoje, kurioje prekiaujama Artimj Ryt antikvariniais daiktais. Garsiausias peilis visoje istorijoje. Vertingi nesivaizduojamo senumo geleies amenys, kitados laikyti din gusiais, taisyti kaulo ranken. Per kelis imtus m et jie spjo priklausyti nesuskaiiuojamai daugybei taking asmen. Taiau prie kelis deimtmeius peilis dingo ir vis laik guljo slaptoje privaioje kolekcijoje. Malachas i kailio nrsi stengdamasis j sigyti. Jis spjo, kad jau kelias deimtis... gal net imtus m et iuo peiliu nebuvo pralietas kraujas. vakar amenys vl perskros galing auk, kuriai buvo nukalti ir igalsti.

Malachas atsargiai im peil i minktos duts, pagarbiai nuluost amenis ilko skiaute, suvilgyta igrynintu vandeniu. Jo meistrikumas labai iaugo, palyginti su pirmaisiais padrikais eksperimentais, atliktais kitados Niu jorke. Juodasis Menas, kur praktikavo Malachas, vairiose kalbose vadinamas skirtingais vardais, taiau, nepaisant jo pavadinimo, jis visur iliko tikslus kaip mokslas. Pirmykt metodika, kadaise adjusi galios vart raktus, jau seniai udrausta, nustum ta okultizmo ir magijos patamsius. Keletas moni, iki iol praktikuojani Men, laikomi beproiais, bet Malachas inojo ties. Buka galvis tokio darbo neveiks. Senovinis juodasis Menas, panaiai kaip iuolaikinis mokslas, reikalauja tiksli formuli, konkrei ingredient ir nepaprastai ati daus laiko matavimo. is Menas tai ne bejg i laik juodoji magija, kuria smalsuoliai u siima i dyko buvimo. Jis, panaiai kaip branduolin fizika, pajgus ilaisvinti neapsakomas galias. Ne menkesni ir tykantys pavojai: Nepatyrs asmuo, prak tikuojantis men, rizikuoja bti pagautas savo iaukt gali prieins srovs ir sunaikintas. Malachas baig grtis ventaisiais amenimis ir pavelg vienintel storo pergamento lap, gulint prieais ant stalo. pergament jis pats pasigamino i k tik gimusio riuko odos. Kaip reikalauja taisykls, riukas buvo tyras, dar nepasieks lytins brandos. alia pergamento guljo raomoji plunksna, kuri Malachas pasidar i varnos plunksnos, sidabrin lktel, aplink gryno alvario dubenl mirguliavo trys vaks. Dubenlyje teliskavo gal pora centim etr tir to tamsiai raudono skysio. Skystis buvo Piterio Solomono kraujas. Kraujas tai aminybs tinktra. Malachas pam raomj plunksn, udjo kairij rank ant pergamento, pada plunksn kraujyje ir atidiai apvediojo savo delno kontr. Baigs nu pie penkis Senovs Slpini simbolius po vien ant kiekvieno pirto galiuko. Karna... reikia karali, kuriuo a tapsiu. vaigd... reikia dang, kuris nulm mano likim. Saul... reikia mano sielos nuvitim. ibintas... reikia blausi mogaus proto vies. O raktas... reikia trkstam detal, kuri inakt galiausiai gysiu. Malachas baig kruvin piein ir pakl pergament, grdamasis savo darbu trij vaki viesoje. Palauk, kol kraujas idius, ir tris kartus perlenk stor pergament. Tardamas senovinius oro ukeikimus, Malachas prikio per gament prie treiosios vaks plyksteljo liepsna. Jis padjo liepsnojant pergament ant sidabrins lktels ir palauk, kol sudegs. Galiausiai gyvulio

odoje esanti anglis virto juodais suodi milteliais. Liepsnai ugesus Malachas rpestingai supyl pelenus alvarin dubenl su krauju. Paskui imai varnos plunksna. Skystis patamsjo, pasidar beveik juodas. Sums duben abiem delnais, Malachas pakl j vir galvos ir padkojo, kartodamas senovin kraujo eucharistos. Tada atsargiai supyl patamsjus mi in stiklin buteliuk ir j ukimo. Tai raalas, kuriuo Malachas padarys ra likusioje netatuiruotoje virugalvio odoje ir galiausiai pabaigs savo kuriam edevr.

82 skyrius Vaingtono nacionalin katedra eta pagal dyd katedra pasaulyje,


ji auktesn u trisdeimties aukt dangorai. iame neogotikos edevre, pa puotame daugiau kaip dviem imtais vitra, penkiasdeimt trij varp karilio nu ir turiniame 10 647 vamzdi vargonus, gali susiburti per tris tkstanius maldinink. Taiau i nakt didinga katedra buvo tuia. Pastorius Kolinas Galovjus, katedros dekanas, buvo panaus mog, gyvenant nuo laik pradios. Sulinks, idivs, apsirengs paprasta juoda sutana, jis aklai lepsjo priekin netardamas n odio. Lengdonas ir Ketrina tyldami jo jam i paskos tamsia, daugiau kaip imto m etr ilgio centrine nava, truputl ilenkta kair, siekiant sukurti velnesn optin iliuzij. Kai pasiek altoriaus pertvar, dekanas nuved juos u krucifikso simbolins ribos, ski rianios monms skirt erdv nuo ventosios erdvs. Presbiterijoje tvyrojo smilkal aromatas. ventoji erdv buvo tamsi, ap viesta tik tolim viesos atspindi auktai vir galvos kylaniuose skliautuose. Vir puonios, chorui skirtos erdvs su keliais dekoratyviniais pano, vaizduo janiais Biblijos scenas, kabojo penkiasdeimties valstij vliavos. Dekanas Galovjus ingsniavo toliau, veikiausiai mokdamas keli atmintinai. I pradi Lengdonas paman, kad jie eina tiesiai prie centrinio altoriaus, kuriame mryta deimt akmen nuo Sinajaus kalno, bet senasis dekanas galiausiai pasuko kai r ir apgraibomis susirado beveik nematomas duris, vedanias administracin priestat. Neilgu koridoriumi jie pasiek kabineto duris, ant kuri kabojo alvarin lentel su urau:

PA S TO R IU S D A K T A R A S K O L IN A S G A L O V J U S KATEDROS DEKANAS

Galovjus atidar duris ir udeg viesas, veikiausiai tuo parodydamas mandagum sveiams. leids juos vidun, udar duris. Dekano kabinetas buvo nedidelis, bet elegantikas, su auktomis knyg spintomis, raomuoju stalu, raiiniais puota spinta ir atskiru vonios kambariu. Ant sien kabojo XVI amiaus gobelenai ir keletas religini paveiksl. Senasis dekanas m ostu parod du odinius krslus, stovinius tiesiai prieais jo stal. Lengdonas ir Ketrina atsisdo; Lengdonas apsidiaug galdamas pagaliau pa dti ant grind sau prie koj sunk kelionkrep. Prieglobstis ir atsakymai, paman Lengdonas, sitaisydamas patogiame krsle. Senis nulepsjo prie kitapus stalo stovinio krslo aukta atkalte ir pa mau jame sitais. Tada sunkiai atsiduso, pakl galv ir smeig juos blausias nereginias akis. Jam prabilus balsas netiktai tapo aikus ir stiprus. Suprantu, kad mes niekada nebuvome susitik, tar senis, taiau m an atrodo, kad pastu jus abu. Jis isitrauk nosin ir nusiluost lp kampuius. Profesoriau Lengdonai, esu skaits js darb, tarp j ir dom tekst apie ios katedros simbolius. O su js broliu Piteriu, ponia Solomon, mes daugel m et priklausome tai paiai m ason brolijai. Piter itiko baisi nelaim, atsak Ketrina. Taip, girdjau. Senis atsiduso. Ir padarysiu visk, k galiu, kad jums padiau. Lengdonas nepamat ant dekano pirto mason iedo, taiau inojo, kad yra daug mason, ypa dvasinink, kurie nenori vieai dem onstruoti savo na rysts ioje organizacijoje. Jiems pradjus kalbtis netrukus paaikjo, kad dekanas Galovjus kai k ino apie ios nakties vykius i Voreno Belamio palikto telefono praneimo. Lengdonas ir Ketrina papasakojo visa kita, ir dekanas jiems kalbant vis labiau niauksi. Tai is mogus, kuris pagrob ms mylim Piter, reikalauja, kad js iifruotumte piramid, ir mainais tai ada isaugoti Piterio gyvyb? Taip, atsak Lengdonas. Jis mano, kad tai emlapis, parodysian tis, kur paslpti Senovs Slpiniai. Dekanas pavelg Lengdon savo keistomis apsiblaususiomis akimis. I js balso girdiu, kad js pats iais dalykais netikite. Lengdonas nenorjo gaiti laiko tokiems pokalbiams.

Kuo a tikiu, visai nesvarbu. Reikia gelbti Piter. Deja, iifrav pirami d pamatme, kad raas nieko nereikia. Senis atsisdo tiesiau. Js iifravote piramid? ia siterp Ketrina ir greitai paaikino, kad ji, nepaisydama Belamio sp jim ir brolio praymo neivynioti ryullio, vis dlto j ivyniojo, bdama si tikinusi savo svarbiausia pareiga kiek manoma padti broliui. Ji papasakojo dekanui apie auksin piramids virn, Albrechto Diurerio magik kvadrat ir apie tai, kaip jis padjo eiolika mason ifro simboli paversti odiais Jeova Sanctus Unus. Ir tai viskas, kas joje rayta? paklaus dekanas. Vienintelis tikras Dievas? Taip, pone, atsak Lengdonas. Panau, kad piramid yra veikiau emlapio metafora, o ne tikras geografinis emlapis. Dekanas ities rankas. Leiskite man j paiupinti. Lengdonas atseg krep, itrauk piramid ir atsargiai ukl ant stalo, tiesiai prieais pastori. Lengdonas ir Ketrina stebjo, kaip trapios senio rankos tyrinja kiekvien akmens centimetr igraviruot ra, glotn pagrind ir nukirst virn. Baigs jis vl ities rankas: O virn? Lengdonas im ma akmenin dut, padjo j ant stalo ir atidar dangtel. Im piramids virn, djo j laukianias senio rankas. Dekanas panaiai ityr ir j, apiupinjo kiekvien centimetr, kiek ilgiau utruko ties rau: turbt jam buvo sunku suprasti smulk elegantik ra. The secret hides within The Order, pasufleravo Lengdonas. odiai The ir Order parayti didiosiomis raidmis. Senis nieko nesakania veido iraika udjo virn ant nukirstos pirami ds ir lytdamas patikrino, ar ji lygiai stovi. Trumpai lukteljo, tarsi melsdama sis, ir kelis kartus pagarbiai perbrauk ubaigt piramid delnais. Tada ities rank, apiuop kubo pavidalo dut, pam j, atidiai apiupinjo, pirtais liesdamas vid ir ior. Baigs padjo dut atgal ir atsilo krsle. O dabar pasakykite, staiga grietu balsu paklaus jis, kodl atjote pas mane? Klausimas imu Lengdon i vi. Mes atjome, pone, nes js pats mums liepte. Ir ponas Belamis sak, kad jumis galima pasitikti.

B et;wo js nepasitikjote? Praau? Balzganos dekano akys, rodos, kiaurai vr Lengdon. Ryullis su piramids virne buvo uantspauduotas. Ponas Belamis jums liep jo neivynioti, bet js ivyniojote. Maa to, Piteris Solomonas irgi jums liep jo neivynioti. Taiau js jo nepaklauste. Pone, siterp Ketrina, mes stengms padti mano broliui. mo gus, kuris j pagrob, reikalauja, kad mes iifruotume... A visk suprantu, pareik dekanas, taiau k js pasiekte i vynioj ryull? Nieko. Piterio pagrobjui reikia suinoti konkrei viet , jam nepakaks atsakymo Jeova Sanctus Unus. Sutinku, atsak Lengdonas, taiau, deja, piramidje daugiau ra nra. Kaip jau sakiau, man tai atrodo veikiau m etafora negu... Klystate, profesoriau, tar dekanas. Mason piramid tikras e mlapis. Jis rodo tikr viet. Js to nesuprantate, nes dar ne iki galo iifravote piramids ra. Beveik net nepradjote. Lengdonas su Ketrina apstulb susivalg. Dekanas vl udjo delnus ant piramids, beveik j glamondamas. iame emlapyje, kaip ir Senovs Slpiniuose, yra daug prasms klod. Tikroji jos paslaptis tebra nuo js paslpta. Dekane Galovjau, tar Lengdonas, mes atidiausiai apirjome ir piramid, ir jos virn jose daugiau nieko nra. Tokiose, kokios jos dabar ne. Bet daiktai kinta. Pone? Profesoriau, js pats inote, kad i piramid ada stebuklingas permai nymo galias. Pasak legendos, piramid gali keisti savo pavidal... savo fizin for m, kad atskleist paslaptis. Mason piramid, kaip ir garsusis akmuo, atidavs kalavij Ekskalibur karaliaus Artro rankas, panorjusi gali pavirsti kuo kitu... ir atskleisti savo paslaptis tiems, kurie j verti. Lengdonas pradjo tarti, kad metai atm i senio buvusias proto galias. Atsipraau, pone. Js norite pasakyti, kad i piramid gali tiesiogine prasme pakeisti savo fizin pavidal? Profesoriau, jei a dabar itiesiau rank ir permainyiau i piramid js akivaizdoje, ar patiktum te savo akimis? Lengdonas nebesusivok, k atsakyti. Tikriausiai neturiau kitos ieities. Puiku. Netrukus a btent tai ir padarysiu. Jis vl nusiluost burnos kampuius. Leiskite jums priminti, kad buvo laikai, kai net viesiausi mons

tikjo, kad em yra plokia. Juk jei em bt apvali, isiliet vandenynai. si vaizduokite, kaip jie bt i js tyiojsi, jei btum te pareiks: Maa to, kad em yra apvali: dar egzistuoja neregima m istin jga, kuri visk traukia prie jos paviriaus." Esama skirtumo, paprietaravo Lengdonas, tarp ems traukos jgos... ir gebjimo permainyti daiktus, palietus juos ranka. Argi? O ar negali bti, kad mes tebegyvename tamsiaisiais amiais, tebesiaipome i mistini" jg, kuri negalime pam atyti arba nepajgiame su prasti? Jei istorija mus ko nors ir imok, tai fakto, kad keistos idjos, i kuri iandien aipoms, ateityje bus pripaintos visuotinmis tiesomis. A tvirtinu, kad priliets pirtu galiu permainyti i piramid, o js abejojate mano sveiku protu. I istoriko tikiausi daugiau. Istorijoje apstu didi prot, skelbusi t pat... didi prot, atkakliai tvirtinusi, kad mogus turi m istini gali, apie kurias pats nieko nenutuokia. Lengdonas inojo, kad dekanas sako ties. Garsusis herm etik posakis Nejau neinote, kad esate dievai? buvo vienas i pamatini Senovs Slpiniuo se. Kaip viruje, taip ir apaioje... mogus sukurtas pagal Dievo paveiksl... Apoteoz. Atkaklus mogaus dievikumo jo slaptj gali teigimas yra pasikartojanti begals tradicini senovs tekst tema. Net Biblijoje psalmininkas 82 psalmje suuko: Esate dievai, a sakiau. Profesoriau, tar senis, a puikiai suprantu, kad js, kaip daugelis isilavinusi moni, gyvenate kliuvs tarp dviej pasauli viena koja stovite dvasiniame, kita remiats fizin. Js irdis trokta tikti... bet intelektas jai ne leidia. Esate mokslininkas, tad jums bus ne pro al pasimokyti i didij pro t. Senis nutilo ir atsikrenkt. Jei gerai prisimenu, vienas i genialiausi ka da nors gyvenusi moni yra pasaks: Tai, kas mums nesuvokiama, i ties eg zistuoja. U gamtos paslapi dar ilieka tai, kas subtilu, neapiuopiama, nepaai kinama. Mano religija pagarba iai galiai, pranokstaniai ms supratimo ribas." Kas taip pasak? paklaus Lengdonas. Gandis? Ne, siterp Ketrina. Albertas Einteinas.

Ketrina Solomon perskait visk, k para Einteinas, ir buvo nustebinta ne tik jo didios pagarbos misticizmui, bet ir pranaysts, kad ateis diena, kai visi taip galvos. Ateities religija, num at Einteinas, bus kosmin religija. Ji pranoks asme nik Diev, apsieis be dogm ir teologijos. Atrodo, Robertui Lengdonui nelengva tuo patikti. Ketrina jaut, kok ap maud jam kelia senasis episkopalinis pastorius, ir puikiai j suprato. Juk jiedu

ia atvyko gauti atsakymo, o rado akl sen, kuris pareik gals permainyti daik tus rankos prilietimu. Ir vis dlto senio atvira aistra m istinms galioms Ketrinai primin jos brol. Tve Galovjau, tar Ketrina, Piteris pakliuvo bd. Mus vejasi CV. Vorenas Belamis mus ia atsiunt pagalbos. Neinau, kas rayta ioje pira midje, neinau, k ji rodo, bet jei j iifrav tikrai galsime pagelbti Piteriui, btinai privalome tai padaryti. Gal ponas Belamis ir sutinka paaukoti mano bro lio gyvyb, kad tik isaugot piramid, bet mano eimai ji atne tik kanias. Kad ir kokia paslaptis bt joje paslpta, vakar ji bus atskleista. Js teisi, nemaloniu balsu itar dekanas. Ji iandien tikrai bus atskleista. Js tuo pasirpinote. Jis atsiduso. Ponia Solomon, nupldama antspaud nuo io ryullio, js pradjote sek vyki, kuri nebemanoma su stabdyti. vakar pradjo veikti jgos, kuri js dar nesuprantate. Kelio atgal nebra. Ketrina apstulbusi spoksojo pastori. Jo balse aidjo apokaliptins gaide ls, tarsi jis kalbt apie septynis Apreikimo antspaudus arba Pandoros skryni. Nepalaikykite mans liu, pone, siterp Lengdonas, taiau a niekaip negaliu sivaizduoti, kokias jgas galjo ijudinti akmens piramid. Aiku, negalite, profesoriau. Senis neregio akimis velg j. Kol kas esate visikai aklas.

83 skyrius Drgname Diungli ore sdintis Kapitolijaus architektas juto, kaip nugara ritasi prakaito laai. Jam skaudjo antrankiais surakintus rieus, taiau dmes trauk pavojingas titano lagaminlis, kur k tik atidar ato, pasidjusi ant suolelio. Tai, kas yra iame lagaminlyje, pasak jam ato, jus tikins patikti manimi ir man pritarti. Duodu od. Smulkut japon atidar lagaminl taip, kad Belamis nematyt, kas jame yra, bet jo vaizduot skriejo nesutramdoma. ato kak dar lagaminlio viduje, ir Belamis beveik tikjosi, kad netrukus ji i ten itrauks blizganius, igalstus, atrius tarsi skustuvo amenys kankinimo rankius. Staiga lagaminlyje suibo viesel, ji rykjo, i apaios apviet ato veid. Jos rankos toliau judjo lagaminlyje, viesa pakeit spalv. Po keli akimirk ato atitrauk rankas, sum lagaminl ir atsuko Belam, kad is matyt jo vid.

Belamis sispoksojo kakok futuristinio modelio neiojamj kompiuter su telefono aparatu, dviem antenomis ir dviguba klaviatra. Staiga upldus palengvjim netrukus pakeit suglumimas. Ekrane buvo m atyti CV enklas ir uraas:
SLAPTAS PRISIJUNGIMAS NAUDOTOJAS: INOUJ ATO SLAPTUMO LAIPSNIS: 5

Po prisijungimo langeliu sukosi specialus paveiksllis.


PRAOME PALAUKTI... IIFRUOJAMA BYLA...

Belamis vl met vilgsn ato, kuri nenuleido nuo jo aki. Nenorjau jums ito rodyti, tar ji. Bet js man nepalikote kitos ieities. Ekranas vl sumirgjo, Belamis vilgteljo j, ir tuo metu pasirod vaizdas, iplits po vis skystj kristal monitori. Kelias sekundes Belamis velg ekran stengdamasis susivokti, k mats. Pamau pradedant suprasti, jo veidas baisiai iblyko. Apimtas siaubo spoksojo nestengdamas nusukti aki. Bet tai... to negali bti! suuko jis. Kaip... tai galjo nutikti?! ato veidas buvo nirus. Tai;s m an pasakykit, pone Belami. Js man paaikinkit. Kapitolijaus architektas galiausiai suvok, kokias pasekmes turs tai, k jis dabar mato, ir visas jo pasaulis susvyravo, atsidrs ant milinikos katastrofos slenksio. Dieve mano... A padariau baisi, nedovanotin klaid!

84 skyrius Dekanas Galovjus jautsi pilnas gyvybs.


Jis, kaip visi mirtingieji, inojo, kad ateis laikas, kai teks nusimesti m irtin g kno kiaut, bet aikiai juto, jog tai bus ne inakt. Jo knika irdis plak smarkiai ir greitai... galva buvo viesi. Reikia dar daug nuveikti. Artrito isukiotomis rankomis lytdamas glotn piramids paviri jis i

gyveno netikimus jausmus. Niekada nesivaizdavau, kad gyvenime sulauksiu ios akimirkos. Jau kelios moni kartos sugebjo isaugoti simbolono emlapio dalis atskirai vien nuo kitos. Dabar jos pagaliau susijung. Galovjus paman, galbt tai reikia, kad atjo ipranaautas metas. Keista, taiau likimas panorjo, kad piramid daikt surinkt du mons, nepriklausantys masonams. Kakodl jam atrod, kad taip ir turjo bti. Slpi niai ieina u vidinio ratelio rib... i tamsos... inyra vies. Profesoriau, kreipsi jis pasuks galv t pus, i kur girdjo Lengdo no alsavim, ar Piteris sak, kodl duoda jums pasaugoti ryull? Sak, kad j i jo nori pagrobti takingi asmenys, atsak Lengdonas. Dekanas linkteljo. Taip, t pat Piteris sak ir man. Tikrai? staiga jam i kairs atsiliep Ketrina. Js su mano broliu kalbjote apie it piramid? inoma, atsak Galovjus. Mes su js broliu apie daug k kal bjome. A kitados buvau ventyklos skyriaus Didysis meistras, kartais Piteris vis dar ueina pas mane paklausti patarimo. Gal prie metus buvo atjs labai sunerims. Atsisdo toje paioje vietoje, kur dabar sdite js, ir paklaus, ar a tikiu antgam tine nuojauta. Nuojauta? Ketrinos balse buvo girdti susirpinimas. Js kalbate apie... regjimus? Ne visai. Tai veikiau jusli dalykas. Piteris sak junts savo gyvenime besikaupiani tamsybi gali. Juto, kad kakas j stebi... laukia... ir ketina pa daryti daug blogo. Akivaizdu, jog jis neklydo, tar Ketrina, turint galvoje, kad tas pats mogus, kuris nuud ms m otin ir Piterio sn, atvyko Vaington ir tapo vienu i Piterio broli mason. Teisyb, pritar jai Lengdonas, bet tai nepaaikina CV susidom jimo. Galovjus nenorjo sutikti. monms, kurie turi valdi ir gali, jos visada reikia dar daugiau. Bet... CV? tiesiai paklaus Lengdonas. Ir mistins paslaptys? Kakas ia man atrodo ne taip. Viskas taip, nesutiko Ketrina. CV labai mgsta naujas technolo gijas, ji seniai eksperimentuoja su mistiniais mokslais, domisi ekstrasensoriniu suvokimu, nuotoliniu regjimu, sensorine deprivacija, farmakologini prepara t keliamomis ypa jautriomis smons bsenomis. Visa tai i esms mginimas naudotis neregimais mogaus psichikos itekliais. K jau suinojau i Piterio, tai

suinojau: mokslas ir mistika labai glaudiai susij, skiriasi tik j poiriai. Abu siekia vienod tiksl... tik skirtingais metodais. Piteris man sak, tar Galovjus, kad js tyrim sritis savoti ki iuolaikiniai mistiniai mokslai? Noetika, atsak Ketrina linkteldama galv. Ji rodo, kad mogaus galios labai pranoksta tas, kurias mes prat sivaizduoti. Ji rankos m ostu par od vitra, vaizduojant gerai inom spindulingojo Jzaus" paveiksl Kris t, kuriam nuo rank ir galvos sklinda viesos spinduliai. Ties sakant, a visai neseniai, pasinaudojusi peraldyta krvio ssajos ranga, nufotografavau iniuonio gydytojo rankas jam dirbant. Nuotraukose jis buvo labai panaus Jz, vaizduojam js vitrae... gydytojo pirt galiukai spinduliavo energijos srautus. Mokslininks protas, paman sau Galovjus slpdamas ypsen. O kaip ki taip, js manymu, Jzus galjo gydyti ligonius? A puikiausiai inau, toliau kalbjo Ketrina, kad iuolaikin medi cina ijuokia iniuonius gydytojus ir amanus, bet maiau tai savo akimis. Mano fotoaparatas su m ontuotu krvio ssajos taisu kuo tiksliausiai nufotografavo, kaip is mogus perduoda pirt galiukais galingus energijos srautus... ir tiesio gine prasme pakeiia paciento lsteli sandar. Jei tai ne dievika galia, tai a visai nebeinau, kokia ji. Dekanas Galovjus leido sau nusiypsoti. Ketrina liepsnojo tokiu pat kar iu kaip ir jos brolis. Kart Piteris palygino mokslininkus noetikus su pirmaisiais keliau tojais, i kuri visi aipsi, nes jie patikjo eretikais svaiiojimais apie apvali em. ie keliautojai vos ne per vien nakt i kvaili virto didvyriais, atradusiais neitirtus pasaulius ir ipltusiais vis planetos gyventoj akirat. Piteris mano, kad ir js padarysite t pat. Su js darbu jis sieja didiules viltis. Juk visi didieji filosofiniai istorijos proveriai prasidjo nuo drsi idj. Suprantama, Galovjus puikiai inojo, kad nereikia joki laboratorij, no rint savo akimis pamatyti ios drsios idjos rodym, patvirtinant neitirtas mogaus galimybes. ia pat, ioje katedroje, renkasi maldos rateliai ligoniams gydyti, ir praneama, kad juose pasiekta tikrai stebukling rezultat persimainym, patvirtint medicinos dokumentais. Klausimas ne tas, ar Dievas su teik mogui didiuli gali... klausimas kaip ias galias ilaisvinti. Senasis dekanas pagarbiai udjo rankas ant mason piramids on ir labai tyliai prakalbo: Mano biiuliai, a tiksliai neinau, koki viet nurodo i piramid... ta iau inau tai k. Kakur yra paslptas didiulis dvasios lobis... lobis, jau kelias

kartas kantriai tnantis tamsoje. A tikiu, kad tai katalizatorius, turintis gali pakeisti pasaul. Jis paliet auksin piramids virn. Dabar, kai i pira mid ubaigta... paskirtas metas spariai artja. Kodl gi ne? Juk mums jau labai seniai pranaaujamas didiulis persimainymo nuvitimas. Tve, vl beveik iaukiamai paklaus Lengdonas, mes visi inome ventojo Jono Apreikim ir tikrj Apokalipss prasm, bet vargu ar Biblijos pranaysts... Oi, varge tu mano, Apreikimo knyga yra gryniausia painiava! atsilie p dekanas. Niekas nesuvokia, kaip j reikt skaityti. A kalbu apie viesaus proto mones, raiusius kuo aikiausiai, apie ventojo Augustino, sero Fransio Beikono, Niutono, Einteino j sra galima tsti be galo pranaystes, ku riose num atom a persimainymo nuvitimo akimirka. Net pats Jzus yra pasaks: Nra nieko udengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslpta, kas nepasidarys inoma." Tai labai paprasta pranayst, atsak Lengdonas. inojimas auga geometrine progresija. Kuo daugiau inome, tuo dar daugiau gebame suinoti ir tuo spariau gausiname jau turimas inias. Taip, pritar jam Ketrina. Moksle tai pasitaiko labai danai. Kiekviena ms irasta nauja technologija virsta rankiu, kuriuo pasinaudojus irandamos kitos technologijos... tai primena ritinamos sniego gnits efekt. Todl per pastaruosius penkerius metus mokslas padar didesn paang, negu anksiau per penkis tkstanius met. Jis vystsi geometrine progresija. Laikui bgant matematin paangos kreiv gyja beveik vertikal pavidal, naujovs randasi labai greitai. Dekano kabinete stojo tyla, ir Galovjus pajuto, kad jo sveiai iki iol nesu vokia, kaip piramid galt jiems padti dar k nors suinoti. tai kodl likimas juos atved pas mane, paman jis. Turiu atlikti savo vaidmen. Daugel m et pastorius Kolinas Galovjus drauge su kitais mason brolijos nariais atliko sergtoj vaidmenis. Dabar viskas pasikeit. A nebe sergtojas... A vedlys. Profesoriau Lengdonai? kreipsi Galovjus, tiesdamas jam rank vir stalo. Malonkite paimti mano rank.

Robertas Lengdonas dvejojo velgdamas jam itiest dekano Galovjaus deln. Mes ketiname melstis? I mandagumo Lengdonas ities rank ir djo j rauklt dekano deln. Senis tvirtai j sum, bet melstis nepradjo. Apiuops Lengdono smili, nu

kreip j apaion, prie akmenins duts, i kurios buvo iimta auksin pirami ds virn. Js akys jus apakino, tar dekanas. Jei m atytum te pirt galais, kaip a, suprastumte, kad i dut gali jus dar kai ko pamokyti. Lengdonas klusniai apiuop pirto galiuku duts vid, taiau nieko ne pajuto. Vidus buvo visikai glotnus. Nesiliaukite, ragino Galovjus. Galiausiai Lengdonas pirto galiuku t pajuto mayt isiovus apskri tim, m iniatirin takel duts apaioje. Patrauks rank jis pavelg dut. Apskritimas plika akimi buvo beveik neirimas. Kas gi ia? Ar atpastate simbol? paklaus Galovjus. Simbol? atsiliep Lengdonas. A beveik nieko neiriu. Paspauskite j. Lengdonas padar kaip lieptas pirtu paspaud takel. domu, kas turt atsitikti? Neatitraukite pirto, liep dekanas. Paspauskite stipriau. Lengdonas pavelg Ketrin, kuri suglumusi usikio u ausies plauk sruog. Po keli sekundi senasis dekanas pagaliau linkteljo. Gerai, atitraukite rank. Alchemija baigta. Alchemija? Robertas Lengdonas num nuo akmenins duts rank ir sdjo tylus bei sutriks. Niniekas nepasikeit. Akmenin dut tebestovjo ant stalo kaip stovjusi. Nieko, itar Lengdonas. Pavelkite savo pirto galiuk, atsak dekanas. Turtumte pa m atyti persimainym. Lengdonas pavelg pirto galiuk, taiau vienintelis jam irimas persi mainymas buvo odoje atsispauds pieinys maytis apskritimas su takeliu viduryje. O dabar atpastate simbol? paklaus dekanas.

Lengdonas simbol atpaino, taiau dar didesn spd jam padar faktas, kad dekanas sugebjo apiuopti visas jo detales. Panau, jog regjimas pirtais gdis, kurio reikia ilgai mokytis.

Tikrai alchemija, itar Ketrina, prisitraukdama kd ariau ir api rindama Lengdono pirt. Tai senovinis aukso simbolis. Visikai teisingai. Dekanas nusiypsojo ir papleknojo per dut. Sveikinu jus, profesoriau. Jum s k tik pavyko pasiekti tai, ko siek vis laik alchemikai. I beverts mediagos sukrte auks. Lengdonas surauk kakt: jam tai nepadar spdio. Neatrod, kad is mautis fokusas bt kuo nors naudingas. domi mintis, pone, taiau is simbolis apskritimas su taku cen tre deja, turi deimtis reikmi. Jis vadinamas circumpunct ir yra vienas i daniausiai vartojam vis laik simboli. Apie k js kalbate? skeptikai paklaus dekanas. Lengdonas apstulbo, kad masonas neino dvasins io simbolio svarbos. Pone, is simbolis turi begal reikmi. Senovs Egipte jis simbolizavo Ra, sauls diev, ir iki iol astronomijoje naudojamas Saulei ymti. Ryt filoso fijoje jis reikia dvasines Treiosios akies valgas, dievikj ro ir nuvitim. Kabalistai juo enklina Keter aukiausij Sefir, slapiausi i visko, kas paslpta". Senieji mistikai vadino j Dievo akimi, i jo kildinama visareg akis, vaizduojama Didiajame antspaude. Pitagorininkams apskritimas su taku centre simbolizavo monad Dievikj ties, Prisca Sapientia , proto ir sielos vien, o... Pakaks! dekanas Galovjus sukikeno. Ai, profesoriau. Js, be abejo, teisus. Tik dabar Lengdonas suprato, kad ukibo ant mekers. Jis pats visa tai ino. I esms, tebesiypsodamas pats sau kalbjo Galovjus, apskriti mas su taku centre yra svarbiausias Senovs Slpini simbolis. Todl manyiau, kad jis ioje dutje atsirado neatsitiktinai. Legenda pasakoja, kad emlapio paslaptys slypi smulkiausiose detalse. Tai gerai, siterp Ketrina, bet net tuo atveju, jei is simbolis buvo ia rtas tyia, jis vis tiek mums nepadeda iifruoti emlapio, juk taip? Js anksiau minjote, kad vako antspaude, kur sulaute, buvo spausta Piterio iedo akis? Teisingai. Ir sakte, kad turite ied? Turiu. Lengdonas kio kien rank, surado ied, im j i plastikinio maielio ir padjo ant stalo prieais dekan. Galovjus pam ied ir m iuopti jo paviri. is unikalus iedas buvo pagamintas tuo paiu m etu kaip mason pira mid, ir tradicija liepia j neioti mogui, kuris atsakingas u piramids apsaug.

iandien, uiuops akmenins duts dugne apskritim su taku centre, a supratau, kad iedas i esms yra simbolono dalis. Tikrai? Neabejoju. Piteris mano artimiausias draugas, jis daug m et neiojo ied. Visai neblogai j apirjau. Jis padav ied Lengdonui. Pair kite pats. Lengdonas pam ied ir j atidiai apirjo, pirtais perbrauk dvigalv fe niks, skaii 33, odius O R D O AB CH AO ir Viskas bus atskleista pasiekus trisde imt trei laipsn". Neuiuop nieko, kas galt praversti. Staiga, pirtais slysda mas iedo lanku, stabteljo. Nustebs apsuko ied ir siirjo pai lanko apai. Radote? paklaus Galovjus. Atrodo, taip, radau! atsak Lengdonas. Ketrina su kde prisislinko ariau. -K ? iedo lanke spaust laipsnio enkl, atsak Lengdonas, rodydamas jai. Jis toks maas, kad akimis sunku pastebti, bet iuopiant pirtais galima justi, kad jis i ties gaubtas tarsi mayt apskrita duobut. Laipsnio en klas buvo spaustas iedo apaioje... ir i ties atrod tokio paties dydio, kaip ir ikils kauburiukas kubo apaioje. Jis to paties dydio? Ketrina susijaudinusi prisislinko dar ariau. Nesunku patikrinti. Lengdonas pam ied ir pridjo j prie duts taip, kad abu apskritimai bt tiesiai vienas prie kit. Paspaud, ikils duts takelis slydo iedo duobut ir pasigirdo tylus, taiau aikus spragteljimas. Visi krpteljo. Lengdonas palauk, taiau daugiau nieko neatsitiko. Kas tai buvo? paklaus pastorius. Nieko, atsak Ketrina. iedas slydo savo viet... bet daugiau nie ko nevyko. Nevyko didis persimainymas? Galovjus atrod sutriks. Dar ne viskas, staiga suprato Lengdonas, irdamas iede ikaltus en klus dvigalv feniks ir skaii 33. Viskas bus atskleista pasiekus trisdeimt trei laipsn. Jo galvoje ikilo Pitagoras, ventoji geometrija, kampai kain, o gal od laipsnis" reikia suprasti matematikos kontekste? Jusdamas, kaip smarkiai plaka irdis, jis labai ltai sum ied, kuris lai ksi pritvirtintas prie kubo apaios. Pamau pradjo j sukti dein. Viskas bus atskleista pasiekus trisdeimt trei laipsn. Pasuko ied deimt laipsni... dvideimt laipsni... trisdeimt... To, kas nutiko paskui, Lengdonas visai nesitikjo.

85 skyrius
Persimainymas.
Dekanas Galovjus girdjo, kaip viskas vyko, tad jam nereikjo n matyti. Kitapus stalo sdintys Lengdonas ir Ketrina nuiuvo, tikriausiai su tylia nuostaba sistebeilij akmenin kub, kuris k tik su trenksmu pasikeit j abiej akivaizdoje. Galovjus nesteng sulaikyti ypsenos. Jis tikjosi tokio rezultato, ir nors vis dar nesuvok, kaip pastarasis vykis pads minti piramids msl, nutar pasim gauti retai pasitaikania proga pamokyti Harvardo simbolog io to apie simbolius. Profesoriau, tar dekanas, maai kas ino, kad masonai garbina kub arba, kaip mes j vadiname, tayt akmen dl to, kad jis yra trimat kito, daug senesnio... dvimaio simbolio iraika. Galovjui nereikjo klausti, ar profesorius atpasta senovs simbol, gulin t ant stalo tiesiai jiems prie akis. Tai buvo vienas i geriausiai inom pasaulio simboli.

Roberto Lengdono mintys sukosi miliniku greiiu, irint prieais ant stalo gulini permainyt dut. Man n galv neatjo... Prie kelias sekundes jis ities rank prie akmenins duts, sum ma son ied ir atsargiai j pasuko. Pasukus ied trisdeim t trij laipsni kampu, kubas staiga pasikeit tiesiog jo akyse. Atsipalaidavus slaptiems vyriams, atsida r kvadratliai, sudar duts sieneles. Dut vienu gaitu sukrito, jos onins sienels ir dangtelis garsiai barktelj sugul ant stalo.

Kubas virto kryiumi, paman Lengdonas. Simbolin alchemija. Ketrina nustrusi velg sukritus kub. Mason piramid susijusi su... krikionybe?

Lengdonui irgi buvo dingteljusi panai mintis. Masonai i ties gerbia krikioniko krucifikso simbol, be to, tarp mason visai nemaai krikioni. Taiau masonais taip pat tampa ydai, musulmonai, budistai, hinduistai ir tie, ku rie nerado vardo savajam Dievui. Vien tik krikionybei bdingo simbolio egzista vimas prilygt laisvs suvarymui. Staiga jam paaikjo tikroji simbolio prasm. Tai ne krucifiksas, tar Lengdonas stodamasis. Kryius ir jo vidury je esantis apskritimas su taku centre vadinamas binariniu simboliu tai du simboliai, sulieti vien. Apie k tu kalbi? Ketrinos akys sek j ingsniuojant po kabinet. Kryius, paaikino Lengdonas, iki IV amiaus nebuvo krikio nikas simbolis. Dar gerokai seniau j naudojo egiptieiai, juo enklin dvie j dangikos ir emikos sfer sankirt. Kaip viruje, taip ir apaioje. Tai vaizdin iraika sankirtos, kurioje Dievas ir mogus tampa vienu. Aiku. Mes jau inome, kalbjo Lengdonas, kad apskritimas su taku centre turi daug prasmi; viena i ezoterikiausi reikia ro, alchemin tobu lybs simbol. Taiau pridjus ro kryiaus centre gaunamas visai kitas simbo lis Ros kryius. Galovjus ypsodamasis atsilo krsle. Nagi, nagi. Jau darosi domu. Ketrina irgi atsistojo. Ar a ko nors nesupratau? Ros kryius, paaikino Lengdonas, yra danai laisvj m rinin k vartojamas simbolis. Ties sakant, vienas i kotijos los laipsni yra vadina mas Ros kryiaus riteriais", pagerbiant senovs Ros kryininkus, neusius didel indl m ason mistin filosofij. Piteris veikiausiai bus tau minjs Ros kryininkus. iam ordinui priklaus deimtys garsi mokslinink Donas Di, Elijas Emoulas, Robertas Fladas... inoma, atsiliep Ketrina. Ruodamasi tyrimams a perskaiiau visus Ros kryinink manifestus. Taip turt elgtis visi mokslininkai, paman Lengdonas. Ros kryiaus ordi no arba, oficialiai j vadinant, senovinio mistinio Order Rosae Crucis istorija kupina paslapi, ji padar didiul tak mokslui ir buvo labai panai Senovs Slpini legend... senovs iminiai neva saugoj slapt imint, kuri perduodav i kartos kart ir leisdav studijuoti tik patiems viesiausiems protams. Tenka pripainti, kad garsi Ros kryinink sraas gali prilygti Europos Re nesanso viesiausi asmenybi inynui: Paracelsas, Beikonas, Fladas, Dekartas, Paskalis, Spinoza, Niutonas, Leibnicas.

Pasak Ros kryiaus mokymo, ordinas buvo kurtas remiantis ezoteri nmis tolimos senovs tiesomis", kurias reikia slpti nuo eilinio mogaus" ir kurios gali suteikti reikming dvasios erdvs" valg. Metams bgant brolijos simbolis ivejo ir virto ydinia roe ant puonaus kryiaus, taiau i pradi tai buvo tik kuklus apskritimas su taku centre ant asketiko kryiaus pati paprasiausia ros ir kryiaus iraika. Mudu su Piteriu danai diskutuodavome apie Ros kryinink filosofi j, tar Galovjus Ketrinai. Dekanui pradjus pasakoti apie mason ir Ros kryinink tarpusavio santykius, Lengdonas pajuto, kad jo galvoje kirba ta pati nerami mintis, kuri ne dav ramybs vis vakar. Jeova Sanctus Unus. i fraz kakaip susijusi su alche mija. Jis niekaip negaljo prisiminti, k Piteris buvo apie j saks, bet paminjus Ros kryininkus mintis kakodl staiga atgijo. Mstyk, Robertai! Ros kryiaus ordino krju, pasakojo Galovjus, buvo laikomas vokiei mistikas, pasivadins Kristijanu Rozenkroicu aiku, kad tai pseudo nimas, gal net paties Fransio Beikono, kuris, kai kuri istorik manymu, ir kr i grup, nors nra joki rodym apie... Pseudonimas! staiga suuko Lengdonas ir net pats krpteljo. tai kas! Jeova Sanctus Unus! Tai pseudonimas! K ia kalbi? paklaus Ketrina. Lengdono pulsas paspartjo. Vis vakar stengiuosi prisiminti, k Piteris yra. man saks apie Jeova Sanctus Unus ir i odi ry su alchemija. Pagaliau prisiminiau! Jie susij ne tiek su alchemija, kiek su alchemiku. Labai garsiu alchemiku! Galovjus sukikeno. Paiu laiku, profesoriau. A jau du kartus paminjau jo vard ir net od pseudonimas". Lengdonas bed akis senj dekan. Js inojote? Na, turjau tok tarim, kai pasakte, kad piramidje igraviruoti o diai Jeova Sanctus Unus, kad juos iifravote pasinaudoj Diurerio alcheminiu magiku kvadratu, o kai radote Ros kryi, jau nebeliko joki abejoni. Js patys turbt inote, kad tarp io mokslininko asmenini dokument buvo ir gausiai pastab priraintas Ros kryinink manifesto egzempliorius. Kieno? paklaus Ketrina. Vieno i didiausi pasaulio mokslinink! atsak Lengdonas. Jis buvo alchemikas, Londono karalikosios mokslo draugijos narys, Ros kryininkas, o be to, kelet slapiausi savo mokslini veikal pasira pseudoni mu Jeova Sanctus Unus\

Vienintelis tikras Dievas? paklaus Ketrina. Kuklus vaikinas. Ties sakant, talentingas, patais j Galovjus. Jis taip pasirai njo todl, kad kaip ir visi senovs adeptai laik save dievybe. Be to, eiolika raidi, kurios sudaro odius Jeova Sanctus Unus, galima sudlioti taip, kad jos sudaryt lotynik jo vardo form tiesiog tobulas pseudonimas. Ketrina atrod visai suglumusi. odiai Jeova Sanctus Unus tai garsaus alchemiko vardo lotynikos formos anagrama? Lengdonas iupo nuo dekano stalo pietuk, popieriaus lapel ir dar kalb damas pradjo rayti. Lotyn kalboje raid J galima skaityti kaip I, V kaip [/, ir atvirkiai, o tai reikia, kad i odi Jeova Sanctus Unus galima kuo puikiausiai sudaryti io mogaus vard. Lengdonas ura eiolika raidi: Isaacus Neutonuus. Jis padav popieri Ketrinai ir tar: Manau, esi apie j girdjusi. Izaokas Niutonas? paklaus Ketrina velgdama popieri. tai k mums mgino pasakyti piramids raas! Akimirk Lengdonas vl pasijuto stovs Vestminsterio abatijoje, prie pira mids pavidalo Niutono antkapio, kur kitados patyr pana dvasios nuvitim. vakar didysis mokslininkas vl ieina scen. Be abejo, tai ne atsitiktinumas... piramids, paslaptys, mokslas, slaptos inios... visa tai susij. Niutono vardas visad buvo keliavediu tiems, kurie troko slaptj ini. Izaokas Niutonas, tar Galovjus, veikiausiai bus susijs su tuo, kaip reikia iifruoti piramids rao prasm. Nesivaizduoju, kas tai galt bti, taiau... Genialu! kteljo Ketrina, ir jos akys isiplt. tai kaip mes per mainysime piramid! Tu supratai? paklaus Lengdonas. Taip! atsak ji. Nesuprantu, kaip mes anksiau to neperpratome! Juk aiku kaip dien. Paprasiausias alchemijos procesas. Galiu permainyti i piramid pasinaudojusi mokslo pagrindais! Niutonikojo mokslo! Lengdonas labai stengsi j suprasti. Dekane Galovjau, tar Ketrina, perskaitykite, kas rayta iede. Ten raoma... Stop! Staiga senasis dekanas pakl pirt ir mostu pareikalavo tylos. Atsargiai palenk on galv, tarsi kako klausydamasis. Netrukus verliai pa kilo nuo krslo. Biiuliai, mums visiems aiku, kad i piramid atskleid dar

ne visas savo paslaptis. Neinau, apie k kalba ponia Solomon, bet jei ji ino, k daryti toliau, a savo vaidmen bsiu atliks. Pasiimkite savo daiktus ir nieko daugiau man nesakykite. Kol kas palikite klaidioti tamsoje. Bus geriau, jei ne tursiu jokios informacijos, jeigu kartais ms lankytojai panort j i mans igauti. Lankytojai? siklausiusi pratar Ketrina. A nieko negirdiu. Igirsite, utikrino j Galovjus eidamas prie dur. Skubkite.

Kitame miesto gale signalas i mobiliojo ryio centro bergdiai stengsi pasiekti mobilj telefon, kurio ipuliai guljo Masasetso prospekte ant grindinio. Ne pavykus skambintojo praneimas buvo nukreiptas balso pat. Robertai! auk panikos kupinas Voreno Belamio balsas. Kur js?! Paskambinkite man! Vyksta baiss dalykai!

86 skyrius
Ulietas viesiai mlynos rsio lemp viesos, Malachas stovjo prie akmeni
nio stalo ir ts pasirengimus. Dirbant alkanas jo skrandis suurzg. Jis nekreip tai dmesio. Seniai prajo tos dienos, kai tarnavo kno geidiams. Persimainymui reikia aukos. Kaip dauguma dvasingiausi vis laik moni, Malachas pradjo eiti iuo keliu po kilniausi knik auk. Kastracija pasirod ne tokia skausminga, kaip sivaizdavo. Be to, jis suinojo, kad ji gana dana. Kasmet tkstaniams vyr atliekama chirurgin kastracija arba orchiektomija, kaip j vadina medikai; j lemia vairs motyvai, pradedant lyties keitimo klausimais ar trokimu pa aboti lytin priklausomyb ir baigiant giliais dvasiniais sitikinimais. Malacho motyvai buvo patys kilniausi. Jis, kaip ir mitologinis save kastravs Atis, inojo, kad norint pasiekti nemirtingum btina visam laikui atsiriboti nuo materialaus vyrikumo ir moterikumo pasaulio. Androginas yra vientisas. Ms dienomis eunuch vengiama, taiau senovje mons suvok vidin ios permainanios aukos gali. Net pirmieji krikionys girdjo, kaip Jzus lo vina j Evangelijoje pagal Mat (Mt 19,12): Ir yra eunuch (...), kurie patys save tokius padar dl dangaus karalysts. Kas pajgia imanyti, teimano." Piteris Solomonas paaukojo kno auk, nors vienos rankos plataka ben

drame didi dalyk kontekste tra gryna smulkmena. Taiau nakiai baigiantis Solomonui teks paaukoti daugiau, daug daugiau. Kad galiau kurti, privalau griauti. Tokia dvilypumo prigimtis. inoma, Piteris Solomonas nusipeln likimo, kuris jo laukia i nakt. Tai bus jam tinkamas galas. Labai seniai jis suvaidino lemiam vaidmen Malacho mirtingo gyvenimo kelyje. Dl ios prieasties Piteris buvo pasirinktas suvaidin ti lemiam vaidmen didiajame Malacho persimainyme. Tas mogus nusipeln vis baisybi ir kani, kurias jam teks iksti. Piteris Solomonas visai ne toks mogus, kokiu j laiko visas pasaulis. Jis paaukojo savo vienatin sn. Kadaise Piteris Solomonas pasil savo snui Zakariui nemanom pasi rinkim turtai arba imintis. Zakaris pasirinko neteisingai. Jaunuolio spren dimas pradjo vyki sek, galiausiai nutempusi j pragaro gelmes. Soganliko kaljimas. Tame Turkijos kaljime Zakaris Solomonas mir. i istorij ino visas pasaulis... bet niekas neino, kad Piteris Solomonas galjo igelbti savo sn. A ten buvau, mst Malachas. A visk girdjau. Malachas niekada nepamiro tos nakties. iaurus Solomono sprendimas jo snui Zakariui reik mirt, taiau Malachui gimim. Vieni privalo mirti, kad kiti galt gyventi. viesa vir Malacho galvos vl pradjo keisti spalv, ir jis suprato, kad jau vlu. Baig pasirengimus ir vl ulipo nuolydiu. Metas pasirpinti mirtingojo pasaulio reikalais.

8 7 skyrius
Viskas b U S atskleista pasiekus trisdeimt trei laipsn, bgdama m st Ketrina. A inau, kaip permainyti piramid! Atsakymas klausim vis vakar buvo jiems tiesiai po nosimis. Ketrina ir Lengdonas jau vieni lk per katedros priestat, sekdami rodyk les su urau Sodas". Netrukus, kaip dekanas buvo adjs, jie ibgo i kated ros ir atsidr erdviame, auktomis sienomis aptvertam e vidiniame kieme. Katedros sodas buvo aptvertas atuonkampis su bronziniu postm oderniu fontanu. Ketrina apstulbo igirdusi, kaip garsiai vidiniame kieme aidi fontano srovs tekjimas. Taiau netrukus suvok, kad girdi visai ne fontano srov. Sraigtasparnis! suriko ji, kai dang vir galvos perskrod viesos spin dulys. Slpkis po tuo portiku!

Vos Lengdonas ir Ketrina spjo pasiekti prieing pus ir palsti po neogoti kine tunelio, vedanio u kiemo rib plytini vej, arka, kiem utvind ak r ianti iekos ibint viesa. Ketrina ir Lengdonas susig tunelyje palauk, kol sraigtasparnis praskris vir galv ir prads sukti plaius ratus virum katedros. Spju, Galovjus tikrai girdjo ateinant lankytojus, tar Ketrina, ku riai tai padar spd. Kai akys nemato, ausys labai gerai girdi. Jos paios ausyse ritmingai ir garsiai aidjo pulso diai. Ten, parod Lengdonas, spausdamas prie ono kelionkrep ir eng damas perjimu. Dekanas Galovjus dav jiems vienintel rakt ir aikius nurodymus. Deja, prij trum po tunelio gal, jie pamat, kad nuo tikslo juos skiria plati veja, iuo m etu kaip tik apviesta vir galvos skriejanio sraigtasparnio vies. Niekaip nepereisime, tar Ketrina. Palauk... irk, Lengdonas parod juod el, atsiradus ant vejos jiems i kairs. I pradi elis buvo tik beform dm, taiau spariai augo, artjo prie j, darsi vis rykesnis, greiiau ir greiiau artinosi, pltsi, o galiau siai virto didiuliu juodu keturkampiu, vainikuojamu dviej nesivaizduojamai aukt smaili. Katedros fasadas ustoja iekos ibintus, pasak Lengdonas. Jie leidiasi prieais katedr! Lengdonas iupo Ketrin u rankos. Bgam! Tuojau pat!

Katedroje liks dekanas Galovjus jautsi toks valus, koks nesijaut jau daug met. Jis perjo altoriaus pertvar, nuingsniavo nava iki jimo dur. Girdjo, kaip vir katedros ia sraigtasparnis, sivaizdavo, kaip jo viesos sklinda pro apskrit vitra vir jimo dur, stebuklingomis spalvomis ulieda mos vis ventov. Prisimin laikus, kai dar mat spalvas. Ironika, taiau tamsi tutum a, kuria virto jo pasaulis, apviet daugel dalyk. Dabar matau daug ai kiau negu bet kada anksiau. Galovjus dar jaunystje pajuto paaukim Dievo tarnystei ir vis gyveni m myljo Banyi tiek, kiek mogui manoma. Kaip daugelis koleg, nuoir diai atidavusi gyvenim Dievui, Galovjus jautsi pavargs. Jis vis gyvenim stengsi bti igirstas pro neimanymo es. Ko a tikjausi? Visose gali kovose nuo kryiaus kar iki inkvizicijos ir Amerikos politi kos jga buvo grobiamas Jzaus vardas. Nuo pat laik pradios neimanliai

rk garsiausiais balsais, gainiodami nieko netariani mini ir versdami vyk dyti j vali. Savo pasaulietikus trokimus jie gyn cituodami ventj Rat, kurio nesuprato. Savo netolerantikumu jie didiavosi kaip savo sitikinim rodymu. Pagaliau per itiek m et monijai pavyko visikai itrinti gro, kuriuo kitados spindjo Jzus. vakar susidrimas su Ros kryiaus simboliu pripild j didios vilties, primin pranaystes, raytas Ros kryinink manifestuose, kuriuos kadaise Galovjus buvo daugyb kart skaits ir iki iol prisimin. Pirmas skyrius. Jehova atpirks monij atskleisdamas paslaptis, kurias anks iau sergjo tik irinktiesiems. Ketvirtas skyrius. Visas pasaulis taps it viena knyga, bus sutaikyti mokslo ir teologijos prietaravimai. Septintas skyrius. Prie pasaulio pabaig Dievas sukurs didiul dvasins vie sos antpld, kuris palengvins monijos kanias. Atuntas skyrius. Kad bt manomas is apreikimas, pasaulis turi imiegoti svaigul, sukelt unuodytos taurs, pripildytos netikros teologijos vyno gyvybs. Galovjus inojo, kad Banyia seniai pamet keli, ir paskyr vis savo gy venim jai i klystkeli ivesti. Dabar, suprato jis, ta akimirka artja. Prie aur visad bna tamsiausia.

CV agentas operatyvininkas Terneris Simkinsas jau buvo pastats koj ant Sikorsky" sraigtasparnio, iam leidiantis ant aperknijusios ols. Agentas nuoko lydimas savo vyr ir tuojau pat pamojo sraigtasparniui kilti atgal or ir stebti visus ijimus. I io pastato niekas neieis. Sraigtasparniui vl pakilus nakties dang, Simkinsas su komandos drau gais ubgo laiptais, vedaniais prie katedros dur. Dar jam neapsisprendus, kurias i eeri dur reikt belsti, vienos atsidar. Taip? i tamsos pasigirdo ramus balsas. Simkinsas vos steng irti sulinkusi figr kunigo drabuiais. Ar js dekanas Kolinas Galovjus? Taip, atsak senis. Iekau Roberto Lengdono. Ar js j matte? Senis eng priek irdamas Simkinsui per pet keistomis blausiomis akimis. Na, tai jai bt tikras stebuklas.

88 skyrius
Laiko beveik nebeliko.
Saugumo analitike Nola Kei ir iaip buvo baisiai sitempusi, tad treias puo delis kavos, kur kaip tik gr, pasklido gyslomis nelyginant elektros srov. Iki iol n odio i ato. Galiausiai jos telefonas suskambo, ir Nola puol atsiliepti. ST, itar ji. Nola klauso. Nola, ia Rikas Perias i sistem saugumo skyriaus. Nola susmuko kdje. Ne ato. Labas, Rikai. K gero pasakysi? Norjau tau iek tiek padti gali bti, kad ms departam entas turi informacijos, susijusios su tuo, kuo tu vakar usiimi. Nola pastat kavos puodel ant stalo. I kur; po imts, tu inai, kuo a vakar usiimu? Atsipraau? Et, tai ta nauja IB programa, kuri mes testuojam, atsak Perias. Ji nuolat imeta tavo kompiuterizuotos darbo vietos numer. Tik dabar Nola suprato, apie k jis kalba. Agentroje iuo m etu buvo im ginama nauja integruoto bendradarbiavimo" programin ranga, skirta realiu laiku duoti signalus skirtingiems CV departamentam s, dirbantiems su susi jusiais duomenimis. iais greitai bganio laiko ir terorizmo laikais katastrofos ivengti danai galima paprasiausiu bdu suinojus, kad mogus, sdintis kitame koridoriaus gale, analizuoja tau iuo m etu reikalingus duomenis. Nolos manymu, i IB ranga kol kas daugiau trukd, negu teik pagalb, todl vadino j institucinio bergdumo" programa. Aiku, buvau pamirusi, atsak Nola. K tokio turi? Ji n kiek neabejojo, kad visame pastate daugiau niekas netaria apie kriz, o k jau kalbti apie darb su ja. Vienintelis kompiuterinis tyrimas, kur vakar atliko Nola, buvo ato praymu atlikta ezoterini masonik tem perira. Vis dlto ji privaljo aisti bendr aidim. inai, turbt ten nieko ypatinga, tar Perias, bet vakar su laikme vien programii, ir IB programa man silo pasidalyti ia informacija su tavimi. Programii? Nola gurkteljo kavos. Klausau. Prie koki valand, prakalbo Perias, pagavom tok tip, pavarde Zubianis, kuris mgino atsidaryti byl, esani vienoje i ms vidini duomen

bazi. Vyrukas sako, kad tai usakymas, kad jis pats nieko nenutuokia, kodl jam sumokjo u galimyb patekti i byl, ir tvirtina net neinojs, kad ji yra CV serveryje. Aiku. Mes baigme apklaus, su juo viskas gerai. Bet tai kas keista ta pati byla, kuri jis taiksi, vakar kiek anksiau buvo ikviesta vidins paiekos programos. Atrodo, kakas lindo ms sistem, paleido paiek su konkreiais reikminiais odiais ir atliko redagavim. Svarbiausia, kad tie reikminiai o diai labai keisti. Ypa vienas, kur IB priskyr ypatingos svarbos sutapimams jis pasitaiko tik iose dviejose duomen grupse. Jis patyljo. Ar tu inai tok od... simbolonas"? Nola staiga atsities ir iliejo ant stalo kav. Kiti odiai irgi neprasti, toliau pasakojo Perias. Piramid, var tai..." Varyk ia, paliep Nola luostydama stal. Atsinek visk, k turi! Nori pasakyti, kad tie odiai tau k nors reikia? Paskubk!

89 skyrius Katedros kolegija yra elegantikas, pil prim enantis pastatas, stovintis greta Nacionalins katedros. Pamokslinink kolegija, koki j buvo sumans pirmasis Vaingtono episkopalinis vyskupas, buvo kurta siekiant teikti tolesn isilavini m ventimus primusiems kunigams. iandien kolegija silo vairi teologijos, pasaulins teiss, gydymo ir dvasingumo srii mokymo program. Lengdonas ir Ketrina nulk skersai vej ir, pasinaudoj Galovjaus duotu raktu, nr kolegijos vid kaip tik t akimirk, kai sraigtasparnis vl pakilo vir katedros, o jo viesos nakt pavert diena. Udus stovdami vestibiulyje jie dairsi po patalp. Pro langus sklindanios viesos pakako, tad Lengdonas nemat jokios prieasties degti vies ir rizikuoti iduoti vir galvos sukaniam sraigtasparniui savo buvimo viet. Centriniu koridoriumi jie prajo daugyb konferencij sali, auditorij ir poilsio zon. Interjeras Lengdonui primin ne ogotikinius Jeilio universiteto pastatus i iors tiesiog kvap gniauianius, o viduje labai praktikus, nes j senovin elegancija sumaniai pritaikyta nuolat naudoti daugeliui moni. ia, tar Ketrina rodydama tolimj koridoriaus gal.

Ketrina dar nespjo Lengdonui papasakoti naujausio j itikusio apreiki mo, susijusio su piramide, kur, atrodo, ieb Isaacus Neutonuus paminjimas. Bgant per vej ji tepasak, kad piramid galima permainyti pasitelkus pa prasiausi moksl. Ji vylsi, kad visk, ko tam prireiks, bus galima rasti iame pastate. Lengdonas net nesivaizdavo, ko jai gali prireikti ar kaip Ketrina ketina transform uoti vientis granito luit ir aukso gabal, bet prisimins, kad k tik mat kub virstant Ros kryiumi, sutiko ja pasitikti. Jie prijo koridoriaus gal, ir Ketrina surauk kakt, tikriausiai nepamaiu si to, ko iekojo. Tu sakei, kad ia yra ir gyvenamosios patalpos? Taip, konferencij dalyviams. Tada ia turi bti virtuv, tiesa? Tu ialkai? Ji atsisuko j ir susirauk. Ne, man reikia laboratorijos. Na, inoma. Lengdonas pastebjo emyn vedanius laiptus, paenklintus daug adaniu simboliu. Mgstamiausia amerikiei piktograma.

Rsyje rengta virtuv atrod labai moderni visur nerdijanio plieno paviriai, dideli duben krvos; buvo aiku, kad joje gaminamas maistas dide lms moni grupms. Lang virtuvje nebuvo. Ketrina udar duris ir jung viesas. Automatikai sijung ir vdinimo sistema. Ketrina m raustis spintelse kako iekodama. Robertai, paliep ji, bk geras, itrauk piramid ir padk ant stalo. Jausdamasis kaip pradedantis efo parankinis, kuriam sakinja Danielis Buludas, Lengdonas pakluso: im i krepio piramid ir udjo ant jos auksin virn. Baigs pamat, kad Ketrina pila didiul puod kart vanden i iaupo. Gal galtum ukelti it puod ant virykls? Lengdonas sunkiai ukl teliskuojant puod ant virykls, o Ketrina jun g duj degikl ir padidino liepsn. Virsime omarus? viltingai paklaus jis. Labai juokinga. Ne, usiimsime alchemija. Beje, is puodas skirtas virti makaronams, o ne omarams. Ji parod skylt, makaronams nukoti skirt pusdangt, kur buvo numusi nuo puodo ir padjusi ant stalo greta piramids. Tikrai, koks a kvailas.

Tai virdami makaronus mes iifruosime piramids ra? Ketrina nuleido jo pastab negirdomis ir prakalbo rimtai: Neabejoju, jog tu puikiai inai, kad masonai pasirinko trisdeim t trei laipsn aukiausiu savo lygiu dl tam tikr istorini ir simbolini prieasi. inoma, atsak Lengdonas. Pitagoro laikais, ei imtai m et prie Kristaus gimim, numerologijos tradicija skelb skaii 33 aukiausiu i vis skaii valdov". Tai buvo ven iausias skaiius, simbolizuojantis Dievikj ties. i tradicij toliau ts ma sonai... ir kiti. Neatsitiktinai krikionys mokomi, kad Jzus buvo nukryiuotas sulauks trisdeim t trej met, nors to neliudija jokie istoriniai duomenys. Taip pat neatsitiktinai sakoma, kad Juozapas buvo trisdeim t trej, kai ved Mergel Marij, ar kad Jzus padar trisdeim t tris stebuklus, ar kad Dievo vardas Pra dios knygoje minimas trisdeim t tris kartus, ar kad pagal islamo mokym visi dangaus gyventojai aminai yra trisdeimt trej met. Skaiius trisdeim t trys, pareik Ketrina, yra ventas daugelyje m istini tradicij. Teisingai. Taiau Lengdonas vis dar nesuvok, k tai turi bendra su puodu makaro nams virti. Taigi neturtum nustebti, kad senovs alchemikas, Ros kryininkas ir mistikas, koks buvo Izaokas Niutonas, skaii trisdeim t trys irgi laik nepa prastu. N kiek neabejoju, atsak Lengdonas. Niutonas labai domjosi numerologija, pranaavimais ir astrologija, bet k tai... Viskas bus atskleista pasiekus trisdeimt trei laipsn. Lengdonas isitrauk i kiens Piterio ied ir perskait ra. Paskui vl dirsteljo puod su vandeniu. Atsipraau, niekaip nesuprantu. Robertai, vakar mes i pradi pamanme, kad trisdeimt treias laipsnis" reikia mason titul, j lyg, bet vliau, kai pasukome ied trisdeim t trij laipsni kampu, kubas pasikeit ir virto kryiumi. Tada suvokme, kad o dis laipsnis" ia pavartotas kita prasme. Taip. Laipsnis kaip apskritimo dalis. Btent. Bet laipsnis" turi ir dar vien reikm. Lengdonas nuvelg ant virykls stovint puod. Temperatra. Na, inoma! atsak ji. Vis vakar tai irjome. Viskas bus at skleista pasiekus trisdeim t trei laipsn." Jei patalpinsime i piramid trisde imt trij laipsni temperatr... gal k nors ir suinosime.

Lengdonas inojo, kad Ketrina Solomon labai protinga, taiau kart ji, atrodo, nesuvok visikai paprasto dalyko. Gal a klystu, bet trisdeimt trij laipsni pagal Farenheit tem peratra kone siekia ualimo tak. Gal piramid veriau reikt dti aldikl? Ketrina nusiypsojo. Tik ne tada, kai ketiname laikytis recepto, kur silo didis alchemikas, Ros kryiaus mistikas, savo veikalus pasirainjs Jeova Sanctus Unus. Isaacus Neutonuus ra kulinarinius receptus? Robertai, tem peratra alchemijoje yra vienas svarbiausi katalizatori, ir ji ne visada buvo matuojama Farenheito arba Celsijaus skalmis. Esama kur kas senesni temperatros skali, ir vien i j pasil Izaokas... Niutono skal! atsiliep Lengdonas suprats, kad ji teisi. Taip! Izaokas Niutonas sukr vis tem peratros matavimo sistem, pagrst vien tik gamtos reikiniais. Pagrindu jis pam sniego tirpimo tempera tr, kuri pavadino nuliniu laipsniu". Ji trum pam nutilo. Tikriausiai pats nesunkiai atspsi, kok laipsn jis priskyr vandens virimo temperatrai vis alchemijos proces karalienei? Trisdeimt trei. Taip, trisdeim t trei! Trisdeimt treias laipsnis. M atuojant Niutono skale, vandens virimo tem peratra yra trisdeimt trys laipsniai. Pamenu, kart paklausiau brolio, kodl Niutonas pasirinko skaii. Supranti, jis man atrod visikai atsitiktinis. Vandens virimas vienas pagrindini alchemijos proces, o jis ima ir pasirenka jam priskirti trisdeimt tris laipsnius? Kodl ne imt? Ko dl nepasielgti elegantikiau? Piteris man ir paaikino, kad tokiam mistikui kaip Izaokas Niutonas skaiius trisdeimt trys ir buvo pats elegantikiausias. Viskas bus atskleista pasiekus trisdeimt trei laipsn. Lengdonas dirsteljo puod su vandeniu, paskui piramid. Ketrina, piramid itayta i vientiso granito luito ir gryno aukso. Ar tikrai manai, kad vandens virimo temperatros pakaks jai permainyti? Ketrinos veide pasirodiusi ypsena leido Lengdonui suprasti, kad ji ino kak, ko neino jis. Ji tvirtu ingsniu prijo prie stalo, pakl aukso virne vai nikuot granito piramid ir stat j skylt pusdangt. Tada atsargiai nuleido visk verdant vanden. O mes imkime ir pairkime, gerai?

CV pilotas, sdintis sraigtasparnyje vir Nacionalins katedros, nustat auto m atin kybojimo reim ir apvelg pastat bei jo aplink. Joki judesi. Jo ilu

mins regos ranga nesteng prasiskverbti pro akmenines katedros sienas, todl nebuvo galima pasakyti, k komanda veikia viduje, bet jei kas nors pamgins isprukti laukan, ranga tuojau pat tai ufiksuos. Po eiasdeimt sekundi skimbteljo ilumins regos rangos daviklis. Detektorius, veikiantis tuo paiu principu kaip nam apsaugos sistemos, u fiksavo didel tem peratr skirtum. Daniausiai tai reikia, kad vsioje erdvje juda mogaus figra, taiau kart monitoriuje buvo m atyti kakoks ilumos debesis, virum vejos besidriekiantis karto oro gsis. Pilotas rado jo altin ventiliacijos ang oninje Katedros kolegijos sienoje. Tikriausiai nieko svarbaus, paman jis. Tokie gradientai pasitaiko danai. Kas nors k nors verda arba skalbia. Taiau prie nusigrdamas jis suvok, kad ia kakas ne taip. Prie pastato rengtoje stovos aiktelje nebuvo n vieno auto mobilio, o pastate nedeg viesos. Jis ilgokai patyrinjo UH-60 ilumins regos rangos sistem. Paskui pam radijo imtuv ir kreipsi komandos vad. Simkinsai, gal tai ir nieko nereikia, bet...

kaitimo temperatros rodiklis! Lengdonui teko pripainti, kad tai gudrus sumanymas. Paprastas mokslo pavyzdys, atsak Ketrina. Skirtingos substan cijos kaista esant skirtingoms temperatroms. Mes jas vadiname iluminiais ymekliais. Moksle ie ymekliai danai naudojami. Lengdonas irjo vandenyje nugrimzdusi piramid ir jos virn. Vir kunkuliuojanio vandens buvo bepraded kilti gar srovels, taiau jis tai ne djo dideli vili. Pavelg laikrod, ir irdis pradjo smarkiau plakti. 23.45. Tu manai, kad kartyje ji prads vytti? Ne, Robertai, ne vytti. kais iki baltumo. Tarp i dviej dalyk yra di delis skirtumas. kaistama nuo kaitros, ir tai vyksta tam tikroje temperatroje. Pavyzdiui, kai plieno gamintojai grdina sijas, ant j upurkia special per regim tinklel, kuris kaista iki baltumo tam tikroje nustatytoje temperatroje, ir pagal tai galima inoti, kada grdinimas baigtas. Prisimink iedus, kurie at spindi mogaus nuotaik. Usimauni tok ied ant pirto, ir jis pakeiia spalv nuo kno temperatros. Ketrina, ita piramid pagaminta devynioliktame amiuje! A dar galiu sivaizduoti amatinink, pagaminus slaptai atsidaranius vyrius akmens du tei, bet upurkti perregim ilumin sluoksn? Visikai manoma, atsak ji, su viltimi dirsteldama vandenyje nu

grimzdusi piramid. Pirmieji alchemikai danai naudojo fosfor kaip ilumi n ymekl. Kinai mokjo pagaminti spalvotus fejerverkus, ir net egiptieiai... Ketrina sustojo nebaigusi sakinio ir dmiai sistebeilijo verdant vanden. Kas? Lengdonas, sekdamas jos vilgsn, irgi pavelg burbuliukus, taiau nieko nepamat. Ketrina pasilenk ariau ir dar dmiau stebjo puod. Staiga pasisuko ir nubgo per vis virtuv prie dur. Kur bgi? suuko Lengdonas. Ji staiga sustojo prie viesos jungikli ir juos ijung. viesos ugeso, nusto jo dirbti ventiliatorius, kambarys paskendo visikoje tamsoje ir tyloje. Lengdonas vl atsisuko piramid ir pro garus pamgino irti vandens apsemt virn. Kai Ketrina gro atgal, jis stovjo isiiojs, nenordamas patikti savo akimis. Kaip Ketrina buvo numaiusi, maas metalins virns plotelis po vande niu pradjo vytti. Jame m rastis raids, kurios vandeniui kaistant vis labiau rykjo. Tekstas, sunibdjo Ketrina. Lengdonas tik linkteljo, nestengdamas nieko pratarti. vytintys odiai rykjo tiesiai po virnje igraviruotu rau. Atrodo, jie buvo tik trys, ir Leng donas, nors dar nesteng j perskaityti, pradjo abejoti, ar tikrai ie odiai atskleis tai, ko jie vakar ieko. Piramid yra tikras emlapis, sak jiems Galo vjus, jis rodo tikr viet. Raids suvito rykiau, Ketrina ijung dujas ir vanduo pamau liovsi bur buliavs. Po ramiu jo paviriumi buvo galima aikiai irti piramids virn. Joje viet trys gerai skaitomi odiai.

90 skyrius Blausioje Katedros kolegijos virtuvs viesoje Lengdonas ir Ketrina stovjo


palink vir puodo su vandeniu ir spoksojo jame skendini permainyt pirami ds virn. Viename auksins virns one vytjo iki baltumo kaits raas. Lengdonas perskait vytint tekst, vos stengdamas patikti savo akimis. Jis inojo, kad piramid turi rodyti konkrei viet... bet niekad neman, jog ta vieta bus nurodyta taip tiksliai. Eight Franklin Square

Franklino aikt, atuoni... ia juk adresas, apstulbs sumurmjo jis. Ketrina atrod ne maiau sukrsta. Bet a neinau, kas ten yra, gal tu inai? Lengdonas papurt galv. Jis inojo, kad Franklino aikt yra viename i seniausi Vaingtono rajon, taiau io adreso nebuvo girdjs. Dar kart pa velg piramids virn ir perskait vis anglikai rayt tekst. The secret hides w i t h i n The O r d e r Eight Franklin Square Ar Franklino aiktje yra sikrs koks nors ordinas? Ar ten yra pastatas , kuriuo pridengtas jimas ems gelmn besileidianius suktinius laiptus? Lengdonas visikai nenuman, ar tuo adresu ivis yra kas nors paslpta. Svarbiausia kol kas buvo tai, kad juodu su Ketrina sugebjo iifruoti piramid ir dabar turi informacij, reikaling Piteriui igelbti. Paiu laiku, beveik paskutin minut. vieianios laikrodio su Peliuku Mikiu rodykls aikiai rod, kad jiems liko maiau negu deimt minui. Skambink, liep Ketrina, rodydama virtuvje ant sienos pakabint telefon. Greiiau! Netiktai atjusi lemiama akimirka Lengdon sutrikd, jis pajuto, kad dvejoja. Ar mes esame tikri tuo, k turime? A tai tikrai. Nieko jam nesakysiu, kol nesuinosime, kad Piteris saugus. Aiku, ne. Tu juk atsimeni numer, tiesa? Lengdonas linkteljo ir pasuko prie virtuvs telefono. Pakl ragel ir su rinko pagrobjo mobiliojo numer. Ketrina prijo ariau ir priglaud prie ragelio galv, nordama visk girdti. Kai pasigirdo signalas, Lengdonas pasireng bau giam nabdesiui mogaus, kuris iandien j jau kelis kartus apgavo. Galiausiai panekovas atsiliep. Taiau nebuvo girdti jokio pasisveikinimo. Ivis jokio balso. Tik alsavimas. Lengdonas palauk ir galiausiai prakalbo. A turiu informacij, kurios jums reikia, bet jei norite j gauti, turite mums perduoti Piter. Kas ia kalba? paklaus moters balsas.

Lengdonas krpteljo. Robertas Lengdonas, negalvodamas atsak jis. O kas js? Jam ov mintis, kad gal neteisingai surinko telefono numer. Js Lengdonas? Moteris, atrodo, nustebo. Js ia kai kas ieko. K? Atsipraau, kas ia kalba? Apsaugos pareign Peid Montgomeri i Pirmosios" saugos agent ros. Moters balsas virpjo. Gal js galite mums pagelbti? Beveik prie va land mano partner prim 911 tarnybos ikvietim Kaloramos auktumas... kilo tarimas, kad mogus paimtas kaitu. A praradau su ja ry, todl isikvie iau pastiprinim, ir mes atvykome patikrinti objekto. Partner radome negyv galiniame kieme. Nam savininko nebuvo, todl jome nam. Koridoriuje ant stalo skambjo mobilusis telefonas, ir a... Js dabar name? paklaus Lengdonas. Taip, ir 911 tarnybos tarimas... pasitvirtino, sumikiojo m ote ris. Atsipraau, kad kalbu taip neriliai, bet mano partner negyva, o na muose radome vyr, kuris ia laikomas prie jo vali. Jo bkl bloga, dabar jam teikiama pagalba. Jis reikalauja ikviesti du mones: vieno vardas Lengdonas, kito Ketrina. Tai mano brolis! suuko ragel Ketrina, stipriau prispausdama galv prie Lengdono. Tai a paskambinau 911 tarnyb! Kaip jis jauiasi? Ties sakant, ponia, jis... Moters balsas nutrko. Jis jauiasi labai nekaip. Jam nukirsta deins rankos plataka... Labai praau, m melsti Ketrina, leiskite man su juo pakalbti! iuo m etu jam teikiama pagalba. Jis nuolat praranda smon. Jei esate kur nors netoli, geriau atvykite ia. Visikai aiku, kad jis nori jus matyti. Mes u koki ei minui kelio nuo js! atsak Ketrina. Tada patariau paskubti. Ragelyje pasigirdo dusls garsai, paskui moteris vl prakalbo: Atsipraau, atrodo, kad mane vl kvieia. Pasikalbsi me, kai atvyksite. Pokalbis nutrko.

91 s k y r i u s Lengdonas ir Ketrina ulipo laiptais, vedaniais i Katedros kolegijos r sio, ir nuskubjo tam siu koridoriumi, iekodami pagrindinio ijimo. Vir galv

nebebuvo girdti sraigtasparnio imo, todl Lengdonas tikjosi, kad pavyks ismukti nepastebtiems ir nusigauti Kaloramos auktumas pasimatyti su Piteriu. J rado. Jis gyvas. Prie trisdeimt sekundi, baigusi pokalb su apsaugininke, Ketrina pa skubomis itrauk i vandens garuojani piramid ir jos virn. Dar varvanias jas djo Lengdono odin kelionkrep. Dabar jis juto i jo sklindani ilum. Susijaudinimas, kad pagaliau atsirado Piteris, laikinai ugo nor toliau m styti apie vytint ura piramids virnje Eight Franklin Square; bet tam bus laiko vliau, susitikus su Piteriu. Kai pasuko u kampo, laipt viruje Ketrina staiga stabteljo ir parod svetain kitoje koridoriaus pusje. Pro erkerio lang Lengdonas pamat vejoje stovint aptak juod sraigtasparn. Prie jo, nusisuks nuo j nugara, stovjo vienias pilotas ir kak kalbjo per radijo stotel. Greta buvo juodas Escalade" visureigis tam sintais langais. Neilsdami i eli, Lengdonas ir Ketrina perjo svetain ir pasiirjo pro lang, iekodami, ar nepamatys ir kit operatyvinink. Laimei, milinika veja prieais Nacionalin katedr buvo tuia. Tikriausiai jie katedroje, tar Lengdonas. Visai ne, itar emas balsas tiesiai jam u nugaros. Lengdonas ir Ketrina skubiai atsisuko nordami pasiirti, kas kalba. Svetains tarpduryje stovjo dvi figros juodais drabuiais, nutaikiusios juos autuvus lazeriniais taikikliais. Lengdonas aikiai mat raudon viesos takel, okiojant jam ant krtins. Malonu vl jus matyti, profesoriau, itar pastamas gergdiantis balsas. Agentai pasitrauk, ir pro juos lengvai prasispraud smulkut direktors ato figra; ji perjo svetain ir sustojo tiesiai prieais Lengdon. vakar js jau kelis kartus pasielgte visikai neprotingai. Policija rado Piter Solomon, kartai atsak Lengdonas. Jo bkl bloga, bet jis gyvens. Viskas baigta. Jei ato ir nustebo, kad Piteris atsirado, tai niekuo to neparod. Nenuleis dama nuo Lengdono aki ji prijo ariau ir sustojo per kok deimt centimetr nuo jo. Profesoriau, galiu jus utikrinti, niekas toli grau nra baigta. O jei dabar sivl dar ir policija, reikalas tapo tik dar sudtingesnis. Kaip jau sakiau jums vakar, padtis nepaprastai subtili. Jums tikrai nereikjo pabgti, nusitvrus t piramid. Ponia, neilaik Ketrina, man btinai reikia pamatyti brol. Galite pasiimti piramid, bet privalote man leisti...

Privalau? iaukiamai pakartojo ato, atsisukdama Ketrin. Js tikriausiai ponia Solomon? Ji deganiomis akimis nuvelg Ketrin ir vl atsi suko Lengdon. Padkite savo krep ant ito stalo. Lengdonas pavelg emyn, dvi lazeri vieseles sau ant krtins. Prijo prie kavos stalelio ir padjo ant jo odin kelionkrep. Atsargiai prisiartins agen tas atseg krepio utrauktuk ir atitrauk onus. I krepio pakilo susikaupusi gar debeslis. Agentas paviet ibintu vidun, ilgokai susimsts apirinjo, paskui linkteljo, duodamas enkl ato. ato prijo ir pavelg krep. Drgna piramid ir jos virn spindjo ibinto viesoje. ato pritp ir labai atidiai apirjo auksin virn; Lengdo nas prisimin, kad ji buvo j maiusi tik rentgeno nuotraukoje. raas, liepiamai itar ato. Jis jums k nors reikia? The secret hides within The Order"? Dar gerai neinome, ponia. Kodl piramid garuoja? Mes buvome j panardin verdant vanden, nedvejodama atsak Ketrina. Tai viena i iifravimo proceso dali. Visk jums papasakosime, bet dabar praau leisti mums pasimatyti su mano broliu. Jis ikentjo... Js virte piramid? paklaus ato. Ijunkite ibint, tar Ketrina. Pavelkite virn. Tikriausiai dar bus galima irti. Agentas ijung ibint, ato priklaup prieais piramids virn. Net i savo vietos Lengdonas mat, kad joje raytas tekstas vis dar vieia blausia viesa. Eight Franklin Square? Franklino aikt, atuoni? apstulbusi pakarto jo ato. Taip, ponia. itas tekstas buvo uraytas kaitroje vytiniu laku ar pa naia mediaga. Trisdeimt treias laipsnis i ties pasirod... O adresas? vl paklaus ato. Jo ir nori tas tipas? Taip, atsak Lengdonas. Jis mano, kad piramid tai emlapis, kuris nurodys jam didio lobio slptuv rakt Senovs Slpinius. ato, atvirai netikdama, vl pavelg piramids virn. Sakykite, paklaus ji, ir balse pasigirdo baims gaidel, ar js jau umezgte ry su tuo mogum? Ar jau davte jam adres? Mginome. Lengdonas jai paaikino, kas atsitiko, kai jie paskambino jam mobilj telefon. ato klaussi, lieuviu liesdama savo geltonus dantis. Nors atrod, tarsi bet

kuri akimirk galt sprogti i pykio, atsisukusi vien i savo agent ji pra kalbo santriu nabdesiu: Liepkite j atvesti. Jis visureigyje. Agentas linkteljo ir kak pasak savo radijo stotel. K atvesti? paklaus Lengdonas. Vienintel mog, kuris galbt stengs kaip nors imti ml, kurio js prigaminote! Kok ml? atkirto Lengdonas. Dabar, kai Piteris pagaliau saugus, viskas... Dl Dievo meils! pagaliau neilaik ato. A kalbu ne apie Piter! Mginau jums tai pasakyti dar Kapitolijaus pastate, profesoriau, bet js nutarte veriau dirbti ne su manimi, o prie mane! Dabar pridirbote velniai ino ko! Kai sunaikinote savo mobilj telefon kurio mes, beje, klausms, nukirtote visas ms ryio galimybes su iuo mogum. O adresas, kur atradote kad ir kok velni jis reikt tas adresas buvo vienintelis ms ansas suiupti t be prot. Man reikjo, kad js aistumte pagal jo diktuojamas taisykles, kad par pintumte jam t adres, tada mes inotume, kur, po imts, j pagauti! Lengdonui dar nespjus atsakyti, ato iliejo likus pykt ant Ketrinos. O jsf ponia Solomon! Js juk inojote, kur tas ikryplis gyvena? Tai kodl man nepasakte? Pasiuntte jo namus saugos tarnybos pareign? Ne jau nesuprantate, kad taip sunaikinote paskutin ans j ten suiupti? A labai diaugiuosi, kad js brolis saugus, bet leiskite jums pasakyti tai k vakar mums gresia kriz, kurios padariniai perengia labai toli js eimos ribas. Juos pajus visas pasaulis. mogus, pagrobs js brol, turi milinik gali, ir mums btinai reikia kuo greiiau j surasti. Jai baigus i odi paplip, i tamsos iniro auktas elegantikas Voreno Belamio siluetas ir eng svetain. Jis atrod susitars, nukentjs, sukrs tas... kaip mogus, perjs pragarus. Vorenai! Lengdonas eng prie jo. Jum s viskas gerai? Ne, atsak is. Ties sakant, ne. Ar girdjote? Piteris saugus. Belamis linkteljo, bet atrod apkvaits, tarsi jam niekas nebebt svarbu. Taip, a girdjau js pokalb. Diaugiuosi. Vorenai, kokia ia velniava? ato siterp j pokalb. Vaikinai, palaukit, galsit pasinekti vliau. O dabar ponui Belamiui reikia pasisti ini tam pamiliui, umegzti su juo ry. Dar kart padaryti tai, k jis dar vis nakt.

Lengdonas pasijuto visai sutriks. Belamis inakt nepalaik su juo jokio ryio\ Tas tipas ivis neino, kad Belamis egzistuoja! ato pasisuko Belam ir pakl antakius. Belamis atsiduso. Robertai, deja, a vakar nebuvau jums visai atviras. Lengdonui beliko tik spoksoti j. Maniau, kad elgiuosi teisingai... itar Belamis. Jis atrod isigands. Na, gerai, tar ato, utat dabar pasielkite teisingai... ir melskime Diev, kad jums pasisekt. Tarsi pabrdamas ikilming ato ton, ant idi nio stovintis laikrodis m muti valandas. ato isitrauk i kiens usegam plastikin maiel ir met j Belamiui. tai js daiktai. Ar telefonu galima fotografuoti? Taip, ponia. Gerai. Palaikykite piramids virn.

Praneim, kur k tik gavo Malachas, atsiunt jo ryininkas Vorenas Belamis, masonas, vakar jo pasistas Kapitolijaus pastat padti Robertui Lengdonui. Belamiui, kaip ir Lengdonui, rpjo isaugoti Piterio Solomono gyvyb, todl jis utikrino Malach padsis Lengdonui atrasti ir iifruoti piramid. Vis nakt Malachui buvo siuniami praneimai elektroniniu patu, kurie automatikai buvo perduodami jo mobilj telefon. Turt bti domu, paman Malachas, ruodamasis skaityti praneim.
Nuo: Voreno Belamio atskirtas nuo lengdono bet pagaliau turiu info kurios norjote, pridedu rodym, paskambinkite suinoti ko trksta. vb vienas priedas: (jpeg)

Paskambinkite suinoti, ko trksta? Malachas nustebs pavelg pried. Priedas pasirod ess fotografija. J pamats, Malachas garsiai kvp ir pajuto, kaip irdis i susijaudinimo m smarkiai plakti. Prie jo akis buvo i arti nufotografuota mayt aukso pira mid. Legendin piramids virn! Ant jos ono puoniu riftu igraviruotas daug adantis tekstas: The secret hides within The Order.

Po rau Malachas pamat dar vien dalyk, privertus j apstulbti. Atrod, kad piramids virn vyti i vidaus. Negaldamas patikti, pavelg nerykiai spindint tekst ir suprato, kad legenda sak gryniausi ties: mason piramid persimaino ir atskleidia paslaptis tam, kuris yra j vertas. Kaip vyko magikasis persimainymas, Malachas visikai nenuman, jam tai n nerpjo. Buvo aiku, kad vytintis tekstas nurodo konkrei Kolumbijos apygardos viet lygiai kaip buvo adta. Franklino aikt. Deja, fotografijoje dar buvo ufiksuotas Voreno Belamio smilius, udtas ant piramids virns taip, kad paslpt gyvybikai svarbi informacij.

Paskambinkite suinoti, ko trksta. Dabar Malachas suprato, k jam norjo pasakyti Belamis. Vis vakar Kapitolijaus architektas buvo klusnus, taiau dabar nutar pra dti labai pavojing aidim.

92 skyrius Stebimi budri keleto ginkluot CV agent vilgsni, Lengdonas, Ketrina ir Belamis drauge su ato lauk Katedros kolegijos svetainje. Ant kavos stalelio tebestovjo atidarytas Lengdono kelionkrepis, pro kurio vir matsi auksin piramids virn. odiai Eight Franklin Square joje jau buvo idil, ne beliko n enklo, kad jie kada nors egzistavo. Ketrina meld ato leisti jai eiti pasimatyti su broliu, bet ato tik papurt galv, nenuleisdama aki nuo Belamio mobiliojo telefono. Jis guljo ant kavos stalelio ir dar neskambjo. Kodl Belamis nepasak man tiesos? svarst Lengdonas. Pasirodo, archi tektas vis vakar palaik ry su Piterio pagrobju, kuriam tvirtino, kad Leng donui gerai sekasi iifruoti piramids ra. Tai buvo blefas, mginimas laimti Piteriui daugiau laiko. O i tikrj Belamis visomis jgomis stengsi sutrukdyti bet kokius veiksmus, kuriais siekta atskleisti piramids paslapt. Taiau dabar, atrodo, Belamis perjo kit pus. Jis ir ato pasireng rizikuoti piramids pa slaptimis, tikdamiesi sugauti mog.

Patraukite nuo mans rankas! koridoriuje pasigirdo senio bal sas. A aklas, ne pusprotis! Ir puikiausiai orientuojuosi kolegijoje! Dekanas Galovjus vis dar garsiai protestavo, kai CV agentai jga atved j svetain ir pasodino vien i krsl. Kas ia? paklaus Galovjus, velgdamas tiesiai prie save nieko ne mataniomis akimis. Atrodo, js daug. Kiek moni reikia, kad sulaikyt sen? Nieko sau! Mes ia septyniese, pareik ato. skaitant Robert Lengdon, Ketrin Solomon ir js brol mason Voren Belam. Galovjus susmuko neteks viso ryto. Mums viskas gerai, tar Lengdonas. Ir k tik igirdome, kad Piteris saugus. Jo bkl bloga, bet su juo policija. Dkui Dievui, atsiliep Galovjus. O kaip... Pasigirdo garsus barkjimas, nuo kurio krpteljo visi esantieji kambaryje. Tai pradjo vibruoti ant kavos stalelio gulintis Belamio mobilusis telefonas. Visi nutilo. Nagi, pone Belami, paragino ato. Nesusimaukite. Js inote, kas nuo to priklauso. Belamis giliai kvp ir ikvp. Paskui nuleido rank, paspaud garsiakal bio mygtuk ir jung pokalb. Belamis, garsiai itar jis, kalbdamas tiesiai telefon, gulint ant stalelio. Balsas, kuris pasigirdo per garsiakalbio trakes, buvo pastamas at sainus nabdesys. Atrod, kad mogus skambina i telefono su laisvj rank ranga, vaiuodamas automobiliu. Jau po vidurnakio, pone Belami. Ketinau leisti Piteriui daugiau nebe sikankinti. Kambaryje stojo nejauki tyla. Leiskite man su juo pasikalbti. Tai nemanoma, atsak mogus. Mes vaiuojame. Jis suritas, guli bagainje. Lengdonas ir Ketrina susivalg ir m tyldami purtyti galvas. Jis blefuoja! Piteris nebe jo rankose! ato m ostu parod Belamiui, kad neatlyt. Man reikia rodymo, kad Piteris gyvas, tar Belamis. Neketinu jums duoti likusios dalies, kol... Js Didiajam meistrui reikia gydytojo. Negaikite laiko deryboms. Pa sakykite man namo Franklino aiktje numer, ir a jums ten atgabensiu Piter.

A jau sakiau, man reikia... Tuojau pat! pratrko mogus. O jei ne, a sustosiu, ir Piteris Solo monas mirs t pai akimirk! Atidiai paklausykit mans, tvirtai pareik Belamis. Jei norite suinoti likusi adreso dal, turit priim ti mano taisykles. Susitinkame Franklino aiktje. Kai atgabensite man Piter gyv, a jums pasakysiu namo numer. Kaip a suinosiu, kad neatsivesite policijos? Nes a negaliu rizikuoti js apgauti. Piterio gyvyb ne vienintelis koziris, kur turite. A inau, kas i tikrj gresia vakar. Tikriausiai suprantate, itar mogus, kad jei a pajusiu bent ma iausi tarim, jog Franklino aiktje esate ne vienas, tiesiog vaiuosiu toliau, ir js niekada gyvenime nesurasite Piterio Solomono n pdsak. Ir tai, be abejo... bus pati maiausia js problema. A bsiu vienas, rimtai atsak Belamis. Kai perduosite man Piter, duosiu jums visk, ko reiks. Aikts centre, tar vyras. Man iki ten vaiuoti maiausiai dvide imt minui. Silau jums palaukti, kiek reiks. Pokalbis nutrko. Kambarys akimirksniu atgijo. ato m kauti nurodymus. Keli operaty vininkai grieb radijo stoteles ir puol prie dur. Judam! Judam! Kilusioje sumaityje Lengdonas pavelg Belam, tikdamasis kokio nors paaikinimo apie tai, kas vakar i tikrj vyksta, bet j jau paskubomis gin prie dur. Man reikia pamatyti brol! suuko Ketrina. Privalote mus paleisti! ato prijo prie Ketrinos. A nieko jums neprivalau, ponia Solomon. Ar aiku? Ketrina neatsitrauk ir i paskutinij stengsi velgti maas ato akutes. Ponia Solomon, svarbiausia mano uduotis suimti mog Franklino aiktje, o js sdsite ia su mano agentais, kol a j vykdysiu. Tada, ir ne anks iau, mes pagalvosime apie js brol. Js mans nesupratote, atsak Ketrina. A juk tiksliai inau, kur jis gyvena! Jo namai lygiai u penki minui kelio Kaloramos auktumose, ir juose bus kali, kurie jums pravers! Be to, sakte, kad norite visk ilaikyti pa slaptyje. Kas ino, ko Piteris pripasakos policijai, kai jo bkl pagers. ato prikando lp suvokusi, kad Ketrina kalba ties. Lauke pasigirdo sraigtasparnio imas. ato surauk kakt ir pasisuko vien agent. Hartmanai, imkite visureig. Pristatysite poni Solomon ir pon Leng-

don Kaloramos auktumas. Pasirpinkite, kad Piteris Solomonas su niekuo nenekt. Ar supratote? Taip, ponia, atsak agentas. Paskambinkite, kai ten bsite. Praneite, k radote. Ir nepaleiskite itos porels i aki. Agentas Hartmanas greitai linkteljo galva, pasim visureigio raktelius ir patrauk prie dur. Ketrina skubiai nusek i paskos. ato pasisuko Lengdon. Netrukus pasimatysime, profesoriau. inau, kad js laikote mane prie e, bet galiu jus utikrinti, jog taip nra. Kuo greiiau raskite Piter. Niekas ia dar nesibaig. Kitapus Lengdono prie kavos stalelio tyliai sdjo dekanas Galovjus. Jo rankos aptiko akmenin piramid, tebesani atidarytame Lengdono kelionkrepyje, stoviniame prieais j ant stalo. Senis iupinjo ilt akmens paviri. Lengdonas paklaus: Tve, ar vaiuosite pas Piter? A jus tik gaiinsiu. Galovjus atitrauk nuo krepio rankas ir useg utrauktuk, udarydamas piramid. Liksiu ia, pasimelsiu u Piterio igi jim. Vliau visi galsime pasikalbti. Bet kai parodysite Piteriui piramid, gal galtumte jam kai k nuo mans perduoti? inoma. Lengdonas usimet ant peties krepio ranken. Pasakykite jam tai k. Galovjus atsikrenkt. Mason piramid isaugojo savo paslapt... be priedangos. Nesuprantu. Senis mirkteljo. Vis tiek pasakykite Piteriui. Jis supras. Tai tars dekanas Galovjus nuleido galv ir pradjo melstis. Suglums Lengdonas paliko j sdint krsle ir iskubjo laukan. Ketrina jau sdjo priekinje visureigio sdynje ir aikino agentui, kur vaiuoti. Lengdonas lipo gal ir vos spjo udaryti dureles, ir didiulis automobilis it raketa nulk per vej iaurs pusn, Kaloramos auktumas.

93 skyrius
F r a n k li n o a ik t yra Vaingtono centre, iaurs vakarinje jo dalyje, j riboja K ir Tryliktoji gatvs. Joje daug istorins reikms pastat, ymiausias i j

Franklino mokykla, i kurios Aleksandras Grehemas Belas 1880 metais pasiunt pirm pasaulyje telegram. Auktai danguje prie aikts i vakar spariai artjo sraigtasparnis UH-60, per kelias minutes atvyks nuo Nacionalins katedros. Marios laiko, pasak ato, valgydamasi po apaioje plytini aikt. Ji inojo, kaip svarbu, kad vyrai spt nepastebti uimti pozicijas prie atvykstant objektui. Jis sak, kad atvaiuos maiausiai po dvideimties minui. ato paliepus, pilotas atliko lieiamj pakibim" vir aukiausio apylinks pastato stogo, garsiojo Franklino aikts pirmojo numerio aukto prestiini staig centro su dviem stog puoianiomis aukso smailmis. Manevras, ino ma, buvo neteistas, bet sraigtasparnis utruko vos kelias sekundes, jo lis vos paliet vyru nubarstyt stogo paviri. Visiems iokus, pilotas tuojau pat pakilo auktyn ir pasuko rytus, kur ketino pakilti tylos aukt" ir nematomas teikti pagalb i viraus. ato palauk, kol operatyvininkai susirinko rang ir pareng Belam jo laukianiam darbui. Architektas tebebuvo apkvaits nuo to, k pamat byloje, esanioje slaptame ato neiojamajame kompiuteryje. Juk sakiau... nacionalinio saugumo reikalas. Belamis ikart suprato, k ato turi galvoje, ir dabar buvo pasi rengs su ja bendradarbiauti. Viskas paruota, ponia, tar agentas Simkinsas. ato paliepus, agentai nuved Belam stogu ir dingo laiptinje, skubdami apai usiimti pozicij. ato prijo prie stogo pakraio ir pavelg emyn. Apaioje nusidrieks parkas um vis kvartal. Priedangos pakaks. ato komandos nariai puikiai su pranta, kaip svarbu sitaisyti nepastebtiems. Jei objektas pajust, kad jie ia yra, ir nusprst kuo greiiau pasprukti... apie tai direktor nenorjo n pagalvoti. Viruje pt gsingas altas vjas. ato apsiglb rankomis ir tvirtai si spyr kojomis, nenordama, kad j nupst nuo pakraio. I tokios auktumos Franklino aikt atrod maesn, negu ato j prisimin, ir pastat ne tiek daug. Ji pasvarst, kuris i j yra atuntas numeris. ios informacijos ji papra savo analitiks Nolos ir tikjosi greitai gauti jos ini. Pasirod Belamis ir agentai, panas skruzds, ropojanias mediais apaugusio kvartalo tams. Simkinsas liep Belamiui atsistoti netoli proskynos prie apleisto parko centro. Tada ir pats Simkinsas, ir jo komandos nariai itirpo gamtos priedangoje, dingo i aki. Po keli sekundi Belamis liko vienas, dre bdamas nuo alio ingsniavo po ibintu netoli parko centro. ato jo visai nesigailjo. Ji usideg cigaret ir giliai trauk, diaugdamasi plauius persmelkusia i-

luma. sitikinusi, kad apaioje viskas gerai, ji pasitrauk nuo stogo krato ir m laukti dviej telefono skambui: vieno i savo analitiks Nolos, kito i agento Hartmano, kur pasiunt Kaloramos auktumas.

94 skyrius
LicfU! Lengdonas sitvr galin visureigio sdyn, automobiliui skriejant poskyje ant dviej rat ir gresiant apvirsti. Arba CV agentas Hartmanas nekantravo Ketrinai padem onstruoti savo vairavimo gdius, arba jam buvo sakyta parveti Piter Solomon, kol is dar nespjo atsigauti ir priplepti ko nereikia vietos pareignams. Pals vaiavimas Ambasad keliu, stengiantis spti prie usidegant rau donai viesai, buvo gana baugus, bet dabar jie lk vingiuotomis gyvenamojo Ka loramos auktum rajono gatvmis. Pakeliui Ketrina garsiai auk, kur vaiuoti, nes dar i popiet lanksi io mogaus namuose. Sulig kiekvienu poskiu odinis krepys Lengdonui prie koj iuo tai pir myn, tai atgal, Lengdonas girdjo, kaip dunksi virn, tikriausiai nukritusi nuo piramids ir dabar besiritinjanti krepio dugne. Bijodamas, kad jai ko nors ne nutikt, jis kio rank ir pagrabaliojs rado. Virn tebebuvo ilta, bet vytintis tekstas jau spjo iblukti ir inykti, liko tik pradinis raas: The secret hides within The Order. Ddamasis piramids virn varko kien, Lengdonas pastebjo, kad jos elegantikas pavirius nustas kakokiais smulkiais baltais gumulliais. Nie ko nesuprasdamas pamgino juos nuvalyti, bet gumulliai atrod tvirtai prilip ir kieti... panas plastik. Kas ia dabar? Paskui pamat, kad ir akmenins pira mids paviri dengia smulks balti takeliai. Lengdonas nagu vien nukrapt ir pavoliojo tarp pirt. Vakas? nesusilaiks garsiai itar jis. Ketrina atsigrusi pavelg per pet. Kas? Piramid ir jos virn padengta vako gumuliukais. Nieko nesuprantu. I kur jis galjo atsirasti? Gal kas nors buvo tavo krepyje? Nemanau. Jiems pasukus u kampo, Ketrina parod pro automobilio lang ir pasisuko agent Hartman.

tai ia! Mes atvykome. Lengdonas pakl akis ir pamat besisukanias saugos tarnybos automo bilio, pastatyto vaiavimo kelyje prieais, viesas. vaos vartai buvo atviri, ir agentas aibiku greiiu var visureig vidun. Namas pasirod ess itaigingas dvaras. Viduje pliesk visos viesos, pa radins durys plaiai atvertos. Ant takelio ir pievelje kaip pakliuvo stovjo keli automobiliai, veikiausiai atvyk paskubomis. Kai kuri varikliai dar veik, ibintai deg; dauguma j buvo nukreipti nam, bet vienas, pasuktas onu, pri vaiuojant j vos neapakino. Agentas Hartmanas sustojo pievelje greta balto sedano su rykiu urau Pirmoji" saugos tarnyba. Dl mirguliuojani vies ir akis plieskiani auto mobili ibint buvo sunku k nors irti. Ketrina tuojau pat ioko ir nubgo nam. Lengdonas usimet krep ant peties, nespjs usegti utrauktuko. Bgte nusek paskui Ketrin pievele atvir dur link. Viduje buvo girdti balsai. Lengdonui u nugaros cypteljo visureigio uraktas, ir agentas Hartmanas nuskubjo drauge. Ketrina ulk priebuio laiptais, bgo pro paradines duris ir dingo tarp duryje. Lengdonas pereng slenkst tuojau po jos ir pamat, kaip Ketrina jau eina per vestibiul koridoriumi ataidini bals link. U jos nuo jimo buvo m atyti valgomojo stalas, prie kurio nugara juos sdjo moteris apsaugininks uniforma. Pareigne! bgdama suuko Ketrina. Kur Piteris Solomonas? Lengdonas nuskubjo paskui j, taiau staiga jo ak patrauk netiktas ju desys. Kairje pusje pro svetains lang jis pamat, kaip usidaro vaos vartai. Keista. Paskui akis krito dar kai kas... k nuo j atvaiuojant slp besisukanios viesos ir akinantys ibintai. Keletas automobili, padrikai sustatyt prie vaos, n i tolo neprimin policijos ir pagalbos tarnyb automobili, kuriais juos pa laik Lengdonas. Mercedes"?.. Hummer"?.. Lenktyninis Tela"? T pai akimirk Lengdonas dar suprato, kad balsai, sklindantys i namo vidaus, yra viso labo valgomajame jungto televizoriaus. Ltai sukdamasis Lengdonas suriko koridoriaus pusn: Ketrina, palauk! Bet atsisuks pamat, kad Ketrina Solomon jau nebebga. Ji pakilo or.

95 skyrius Ketrina Solomon pajuto, kad krinta... bet niekaip nesuprato kodl.
Ji bgo koridoriumi pas apsauginink, sdini valgomajame, tik staiga kojas supaniojo neregima klitis, knas pasviro priek ir pakilo or. O dabar jis vl gro ant ems... kitaip tariant, ant kietmedio grind. Ketrina smarkiai krito ant pilvo ir pajuto, kaip nuo smgio i plaui istu miamas oras. Jai vir galvos susvyravusi sunki palt kabykla pagaliau nugriuvo greta ant grind, per plauk neuvirsdama ant galvos. Ketrina pakl galv, dar negaldama atgauti kvapo, nesuprasdama, kodl apsaugininke, sdinti prie sta lo, n pirto nepajudina. Dar keisiau buvo tai, kad prie kabyklos stovo pasirod pritvirtinta plona viela, itiesta skersai koridoriaus. Kam monms prireik... Ketrina! suuko jai Lengdonas; Ketrina, apsivertusi ant ono, pa velg j ir staiga pajuto, kaip jai gyslose sustingo kraujas. Robertai! Atsigrk! Mgino suukti, taiau nesteng atgauti kvapo. Tegaljo tarsi sultintame filme stebti, kaip Lengdonas bga koridoriumi jai pagalb, net nenujausdamas, kad jam u nugaros per slenkst svyruodamas engia agentas Hartmanas, abiem ran komis laikydamasis u gerkls. Hartm anui tarp pirt, kuriais jis laik sums ilg i kaklo kyanio atsuktuvo ranken, sruvo kraujo upeliai. Agentui ingteljus ariau, Ketrina pamat ir t, kuris j upuol. Dieve mano... tik ne tai! Stambus, beveik visai nuogas vyrikis, apsisiauts tik keistu drabuiu, pri menaniu strnjuost, veikiausiai lauk j pasislps vestibiulyje. Jo raumenin gas knas nuo galvos iki koj buvo imargintas keistomis tatuiruotmis. jimo durys usidar paskui vyrik, o jis pats skubjo koridoriumi prie Lengdono. Agentas Hartmanas griuvo ant grind t pai akimirk, kai usitrenk durys. Apstulbs Lengdonas atsigr, bet tatuiruotasis vyrikis jau oko prie jo ir prikio prie nugaros kakok prietais. Blyksteljo ryki viesa, pasigirdo ai us elektros ilydio garsas ir Ketrina pamat, kaip Lengdonas sustingo. Plaiai atmerktomis nemirksiniomis akimis jis pasviro priek ir susmuko ant grind, negaldamas pajudti. Jis sunkiai ugriuvo ant savo odinio kelionkrepio, i ku rio ant grind ikrito piramid. Net nepavelgs auk, tatuiruotasis vyrikis pereng Lengdon ir patrau k tiesiai prie Ketrinos. Ji jau buvo pradjusi atbula liauti valgomj, taiau atsitrenk kd. Apsaugininke, sdjusi ant jos, pasviro ir tarsi beadis maias krito ant grind greta Ketrinos. Negyvame moters veide buvo sustingusi siaubo iraika. Jos burna buvo ukimta skuduru.

Milinas spjo pribgti prie Ketrinos, iai dar nespjus sureaguoti. Su nesi vaizduojama jga sugrieb j u pei. Jo veidas, nebepridengtas makiao sluoks nio, atrod tiesiog klaikus. Jo raumenys sitemp, ir Ketrina pajuto, kaip jis j apvert knibsi nelyginant skudurin ll. nugar sirm sunkus kelis, jai pa sirod, kad stuburas tuoj l per pus. Jis sugrieb j u rank ir patrauk atgal. Pasukta ant ono galva, skruost prispaudusi prie kilimo, Ketrina mat, kaip trkioja netoliese tysantis Lengdono knas. Toliau vestibiulyje be joki gyvybs ymi guljo agentas Hartmanas. Ketrinos rieus nudieg altas metalas, ji suprato, kad jie riami viela. Apimta siaubo pamgino isilaisvinti, taiau rankas persmelk veriantis skausmas. Jei mginsi pajudti, viela tikrai perpjaus rankas, tar vyrikis baigda mas riti jos rank rieus ir stulbinamai mikliai imdamasis koj. Ketrina jam spyr, o jis galingu kumiu trenk jai dein laun, visai at jungdamas koj. Po keli sekundi kulknys irgi buvo suritos. Robertai! galiausiai steng suukti ji. Lengdonas vaitodamas guljo koridoriuje ant grind. Jis buvo susmuks ant savo odinio krepio, prie galvos guljo parvirtusi ant ono akmenin pirami d. Ketrina suvok, kad piramid paskutin jos viltis. Mes iifravome piramids ra! pasak ji upuolikui. A jums visk papasakosiu! inoma, papasakosi. Sulig tais odiais jis itrauk i mirusios apsaugininks burnos skudur ir kietai sukimo Ketrinai burn. Jo skonis buvo kaip mirties.

Roberto Lengdono knas buvo kaip nesavas. Jis guljo sustings ir nejudda mas, skruostu prisispauds prie kietmedio grind. Buvo pakankamai girdjs apie elektrooko prietaisus kaip jie paralyiuoja mones, laikinai ijungdami nerv sistemos veikl. J efektas, vadinamas raum en elektrins veiklos sutrik dymu, i esms prilygo aibo smgiui. Nepakeliamas, kiaurai veriantis skaus mas, regis, pripild kiekvien jo kno molekul. Be to, nepaisant tiksling valios pastang, raumenys atsisak vykdyti komandas, kurias jis jiems siunt. Kelkis! Knibsias, paralyiuotas guldamas ant grind, Lengdonas negiliai, grei tai kvpavo, beveik nestengdamas traukti oro. Dar nemat mogaus, kuris j u puol, bet regjo agent Hartman, gulint vis didjaniame kraujo klane. Leng donas girdjo, kaip grumiasi ir prieinasi Ketrina, bet prie kelet sekundi jos balsas priduso, tarsi upuolikas bt kuo nors ukims burn.

Kelkis, Robertai! Tu privalai jai padti! Lengdonui pradjo skaudiai dilgioti kojas, staiga skausmingai atgaunanias jautrum , taiau pdos jo vis dar neklaus. Judinkis! Rankos, palengva atsigaudamos, sutrkiojo, paskui veidas, sprandas. Didiulmis pastangomis jis pasuko galv, iurkiai braukdamas skruostu kietmedio grindis, ir pamgino pavelgti, kas vyksta valgomajame. Lengdonui vaizd ustojo akmenin piramid, ikritusi i jo krepio ir dabar parversta gulinti ant grind: jos pagrindas buvo u keli centim etr nuo veido. Lengdonas ne ikart suvok, k mato. Tiesiai prie akis atsidrs akmens keturkampis tikrai buvo piramids pagrindas, bet jis dabar atrod kakoks ki toks. Visai kitoks. Tebebuvo kvadratinis, tebebuvo i akmens... bet nebeatrod nei plokias, nei glotnus. Piramids pagrindas buvo imargintas igraviruotais enklais. Kaip tai gali bti? Lengdonas kelias sekundes atidiai irjo j svars tydamas, ar tai ne haliucinacija. A juk deimtis kart apirjau itos piramids pagrind... ir ant jo nebuvo joki enkl! Lengdonas staiga suprato kodl. mai atsigavo kvpavimo refleksas, ir jis giliai kvp oro, suprats, kad mason piramid atskleid dar ne visas savo paslaptis. Mano akyse vyko dar vie nas persimainymas. Akies mirksniu Lengdonas suprato, k reikia paskutinis Galovjaus pra ymas. Pasakykite Piteriui: mason piramid isaugojo savo paslapt... be priedangos. Tada jo odiai nuskambjo keistai, bet dabar Lengdonas suprato, kad dekanas Galovjus siunt Piteriui ifruot praneim. Kaip ironika, kad apie tok pat ifr Lengdonas kitados buvo skaits viename vidutinikame trileryje. Be priedangos. Lotynikai sine cera, be vako. Jau Mikelandelo laikais skulptoriai mokjo paslpti savo darb trkumus, pripildami plyius ilydyto vako ir upildami juos akmens dulkmis. Tai buvo laikoma sukiavimu, todl tik skulptros, pagamintos nenaudojant dirbtins priedangos be vako, arba sine cera, buvo laikomos tikrais meno kriniais. is apibdinimas iliko iki ms laik. Iki iol vertinam e meno krini atviru m" ir laikome dorybe kalbti apie juos be priedangos", nesislapstydami. Piramids pagrindo raai buvo paslpti naudojantis tuo paiu metodu. Kai Ketrina, paklusdama igraviruotiems nurodymams, ivir piramid, vakas itirpo ir pasimat pagrinde esantis raas. Galovjus svetainje apiupinjo pi ramid ir tikriausiai uiuop ant jos pagrindo irykjusias ymes. Staiga Lengdonas trum p akimirk pamiro visus jam ir Ketrinai gresian ius pavojus. Jis sistebeilijo netikimus simbolius, rtus piramids pagrinde.

Visikai nenuman, k jie galt reikti... ar k galiausiai atskleis, bet viena buvo aiku. Mason piramid dar turi paslapi. Franklino aikt, atuoni negalutinis atsakymas. Neinia, ar dl io atradimo, nuo kurio kn upldo adrenalinas, ar tiesiog dl to, kad gavo kelias sekundes pagulti, Lengdonas staiga pajuto vl gals val dyti kn. Skausmingai perm et rank ir pastm alin odin krep, nordamas pa m atyti, kas darosi valgomajame. Pasibaisjo pamats surit Ketrin, kuriai burn buvo giliai grstas di diulis skuduras. Lengdonas pamgino tempti raumenis ir pasikelti ant keli, bet tuojau pat sustingo, niekaip nestengdamas patikti tuo, k mato prieais save. Dl Dievo meils, kas gi ia ?! Lengdonas persirito ant ono nirtingai spardydamasis, bet milinikas ta tuiruotas vyras j suiupo, apvert auktielnink ir atsisdo ant krtins. Keliais prispaud Lengdono peius, skausmingai prikaldamas j prie grind. Ant vyrikio krtins kilojosi itatuiruotas dvigalvis feniksas. Kaklas, veidas ir plikai skusta galva buvo imarginti stulbinamais, nepaprastai sudtingais simboliais Leng donas atpaino burtaenklius, naudojamus juodosios magijos apeigose. Lengdonui nebespjus daugiau nieko suvokti, milinas sum delnais jo ausis, pakl nuo grind galv ir su netikima jga trenk j kietmed. Viskas aptemo.

96 skyrius Malachas sustojo koridoriuje ir apvelg skerdyni vaizdus. Jo


namai pri-

min mio lauk. Jam po kojomis be smons guljo Robertas Lengdonas. Valgomajame ant grind tysojo surita Ketrina Solomon ukimta burna. Netoliese guljo susmuks apsaugininks lavonas, anksiau nuvirts nuo kds, ant kurios buvo pasodintas. Apsaugininke, stengdamasi igelbti savo gy vyb, vykd visk, ko reikalavo Malachas. Jusdam a prie gerkls prirem t peilio smaigal ji atsiliep Malacho mobiliuoju telefonu, primelavo Lengdonui ir Ketri nai, ir ie strimgalviais atlk ia. Ji neturjo jokios partners, ir Piterio Solomono bkl anaiptol nebuvo net patenkinama. Kai tik m oteris atliko jai skirt vaidmen, Malachas j tyliai pasmaug. Nordamas tvirtinti iliuzij, kad jo nra namie, Malachas paskambino

Belamiui naudodamasis laisvj rank ranga viename i savo automobili. A vaiuoju, pasak jis Belamiui ir visiems, kurie klaussi io pokalbio. Piteris guli bagainje. I ties Malachas vaiavo i savo garao prieakin kiem, kuriame paliko pastatytus kelis i daugelio savo automobili, nepamirs jungti vies ir palikti veikiani varikli. Apgaul pavyko kuo puikiausiai. Beveik pavyko. Vienintel kliautis buvo kruvinas juodai apsirengusio mogaus lavonas, gulintis vestibiulyje su i kaklo kyaniu atsuktuvu. Malachas apiekojo lavon ir nesusilaik nenusijuoks, rads kokybik radijo ryio prietais ir mobilj te lefon su CV enklu. Atrodo, net ir jie suvokia mano gali. Jis im i prietais baterijas ir sutraik juos abu sunkia bronzine dur atrama. Malachas suprato, kad dabar veikti reikia labai greitai, ypa inant, kad reikalus sivl CV. Jis prijo prie Lengdono. Profesorius guljo be smons ir dar kur laik paguls. Malachas nukreip pagarb vilgsn akmenin piramid, gulini ant grind greta profesoriaus krepio. irdis m smarkiai dauytis, u gniau kvap. A tiek met laukiau... Virpaniomis rankomis jis pakl nuo grind m ason piramid. Pirtais ltai braukdamas per igraviruotus raus, juto pagarb susiavjim tuo, k jie ada. Nenordamas pernelyg usimirti, djo piramid kartu su virne atgal Lengdono krep ir useg utrauktuk. Greitai piramid vl surinksiu... bet jau daug saugesnje vietoje. Jis persimet Lengdono krep per pet, paskui pamgino usiversti ant pe ties pat Lengdon, bet treniruotas profesoriaus knas pasirod daug sunkesnis negu tikjosi. Malachas persigalvojo, sum j u paast ir nuvilko grindimis. Jam tikrai nepatiks ten, kur galiausiai atsidurs, paman Malachas. Vilkdamas alin Lengdon, girdjo virtuvje garsiai veikiant televizori. I ekrano sklindantys balsai buvo vienas i apgauls element, Malachas dar nespjo jo ijungti. Rod televizijos pamokslinink, kartu su irovais kalbant Tve ms". Malachas paman: kain ar bent vienas i uhipnotizuot jo iro v suvokia, i kur kilo i malda? Kaip danguje, taip ir emje..." kalbjo maldininkai. Taip, paman Malachas. Kaip viruje, taip ir apaioje. Ir neleisk ms gundyti..." Padk mums veikti ms silpn kn. Gelbk mus nuo pikto..." meld visi. Malachas nusiypsojo. Tai turt bti nelengva. Tamsa tirtja. Vis dlto rei

kia pripainti mons stengiasi. moni, kurie kreiptsi neregimas galias ir prayt j pagalbos, iuolaikiniame pasaulyje darosi vis maiau. Malachas vilko Lengdon svetains grindimis, kai kongregacijos dalyviai vienbalsiai suuko: Amen!" Amon, mintyse patais juos Malachas. Js religijos lopys Egiptas. Dievas Amonas buvo vis iuolaikini diev, taip pat ir Dzeuso... ir Jupiterio... prototipas. Dar dabar visos pasaulio religijos aukiasi vairiai tariam o jo vardo. Amen! Amin! Aum! Televizijos pamokslininkas pradjo cituoti Biblij, pasakodamas apie ange l, demon bei dvasi hierarchij, valdani dang ir pragar. Saugokite sielas nuo piktj gali! ragino jis. Ikelkite irdis mal dose! Dievas ir jo angelai jus igirs! Jis teisus, Malachas tai inojo. Bet igirs ir demonai. Malachas jau seniai suinojo, kad tinkamai laikantis Meno taisykli, galima atverti vartus dvasi pasaul. Jame egzistuojanios neregimos jgos, lygiai kaip ir patys mons, bna vairios ir geros, ir blogos. viesos galios gydo, saugo ir siekia vesti visatoje tvark. Tamsos galios veikia prieingai... sja griovim ir chaos. Tinkamai ikvietus neregimsias galias, galima jas tikinti emje padaryti tai, ko reikalauja ikvietjas... taip jam suteikiant i pairos antgam tin jg. U savo pagalb galios reikalauja atpildo: viesos galios auk ir lovinimo... tamsos galioms reikia kraujo praliejimo. Kuo didesn auka, tuo didesn jg ji suteikia. Malachas pradjo nuo menk, niekam nereikaling gyvn kraujo aukos. Taiau laikui bgant jo aukojimai tapo drsesni. inakt engsiu paskutin ingsn. Saugokits! suuko televizijos pamokslininkas, spdamas apie art jani Apokalips. Netrukus vyks paskutinis mis u moni sielas! Teisyb, paman Malachas. Ir a bsiu didiausias jo karys. inoma, is mis prasidjo jau labai seniai. Senovs Egipte tie, kurie prak tikavo Men, tapo didiaisiais istorijos adeptais, ikilo neimatuojamai aukiau u mases ir virto tikrais viesos nejais. eme jie vaikiojo kaip dievai. Jie stat didingas ventinimo ventyklas, kurias atkeliaudavo naujokai i viso pasaulio pasisemti iminties. Susikr auksini moni ras. Neilg laik atrod, kad monija pasirengusi ikilti, perengti savo emikumo ribas. Senovs Slpini aukso amius. Taiau mogus, turintis kn, pasiduoda nuodmms puikybei, neapy kantai, nekantrumui, goduliui. Metams bgant atsirado toki, kurie sugadino Men, ikreip j ir naudojosi jo galiomis savo pai naudai. Jie pradjo naudotis

ia ikreipta atmaina, kad isikviest tamsos galias. Atsirado kitoks Menas... galingesnis, greiiau pasiekiamas, svaigiai veikiantis. Toks ir yra mano Menas. Tai mano Didysis Darbas. Nuvitim patyr adeptai ir j ezoterins brolijos savo akimis regjo blogio ikilim ir mat, kad mogus nesinaudoja neseniai gytomis iniomis savo ries labui. Todl jie paslp savo imint, kad ji nepatekt nevertj rankas. Galiau siai ji buvo ir visai prarasta. Tada atjo didysis mogaus Nuopuolis. O po jo ilgam stojo tamsa. Iki i dien kilns adept palikuonys drsiai kovoja, apiuopomis ieko dami viesos, stengdamiesi atgauti prarast praeities gali, sulaikyti visur besi veriani tams. Tai vis pasaulio religij kunigai ir kunigs, veikiantys visose banyiose, ventovse, ventyklose. Laikas itryn atsiminimus... atskyr juos nuo praeities. Jie nebeino altinio, i kurio kitados tryko galinga j imintis. Klausiami apie dievikuosius protvi slpinius, naujieji tikjimo sergtojai i kalbingai j atsiada, pasmerkdami juos kaip eretikus. Nejau jie tikrai pamiro, negaljo suprasti Malachas. Senovinio Meno atgarsiai iki iol aidi visuose pasaulio kampeliuose nuo ju daizmo mistik kabalist iki ezoterini islamo sufij. Jo likuius galima velgti mantriuose krikionybs ritualuose, ventosios Komunijos Dievo valgymo apeigose, ventj, angel ir demon hierarchijoje, roinio kalbjime ir litani jose, astrologija pagrstame liturginiame kalendoriuje, ventintuose rbuose ir aminojo gyvenimo paaduose. Dar dabar kunigai vaiko piktsias dvasias, sibuodami rkstaniomis smilkyklmis, skambindami ventintais varpais ir lakstydami vstu vandeniu. Krikionys ligi iol praktikuoja antgamtik egzorcizmo amat i j tikjimo pradios atjusi praktik, reikalaujani su gebjimo ne tik ivaryti piktsias dvasias, bet ir jas priaukti. Ir jie vis tiek nemato savo praeities? Rykiausiai Banyios mistin praeitis atsiskleidia paiame jos centre. Va tikane, v. Petro aikts centre, stovi didis egiptietikas obeliskas. is ventumo pripildytas monolitas buvo itaytas trylika imtmei prie gim stant Jzui ir neturi joki ssaj su iuolaikine krikionybe. Taiau stovi tokioje vietoje. Pa ioje Kristaus Banyios irdyje. Akmeninis vyturys, aukte aukiantis, trok tantis bti igirstas. Priminimas keliems iminiams, kurie dar nepamiro, nuo ko viskas prasidjo. i Banyia, gimusi i Senovs Slpini si, tebesinaudoja j apeigomis ir simboliais. O labiausiai vienu, pagrindiniu, simboliu. Krikioni altorius, rbus, smailes ir pat ventj Rat puoia ypatingas

krikionybs vaizdinys brangaus asmens aukojimas. Krikionyb geriau u visas kitas religijas suprato permainani aukos gali. Dar ir dabar i pagarbos Jzaus aukai jo sekjai silo menkutes asmenines aukas... tai pasninkai, gav nios apsimarinimas, deimtin Banyiai. inoma, visos ios aukos yra bereikms. Be kraujo... negali bti tikros aukos. Tamsos jgos jau seniai priprato prie kraujo auk ir dl j taip sustiprjo, kad gerosioms jgoms vargiai pavyksta jas suvaldyti. Netrukus viesa galutinai ibls ir tamsos garbintojai gals laisvai eiti moni sielas.

97 skyrius
Franklino aikts atuntasis numeris privalo egzistuoti, neatlyo ato. Patikrink dar kart! Nola Kei, sdinti prie savo darbo stalo, pasitais telefono ausin. Ponia, a visk perirjau... tokio adreso Kolumbijos apygardoje nra. Bet a esu Franklino aiktje, ant pirmuoju numeriu paymto pastato stogo, tar ato. Turi bti ir atuntas numeris! Direktor ato ant stogo? Palaukite. Nola pradjo nauj paiek. Ketino praneti ST direktorei apie programii, bet kol kas ato, atrodo, niekaip negali imesti i galvos Franklino aikts atun tojo numerio. Be to, Nola dar turi ne vis informacij. Ir ivis, kur tas prakeiktas sistem saugumo pareignas? Aiku, itar Nola velgdama monitori, supratau, kas ia nege rai. Franklino aikts pirmasis numeris tai pastato pavadinimas... ne adresas. Tikras jo adresas K gatvs 1301 numeris. i inia, atrodo, sutrikd direktor. Nola, a neturiu laiko aikinti piramidje aikiai raytas adresas, Franklino aikt, atuoni. Nola staiga atsities. Piramidje raytas konkreios vietos adresas? raas, toliau kalbjo ato, originalo kalba skamba taip: The secret hides within The Order Eight Franklin Square. Nolai buvo sunku tai sivaizduoti. Order... tai ordinas? Mason ar kitoki broli ordinas? Manau, taip, atsak ato. Nola truput pagalvojo ir vl msi klaksti klaviais. Ponia, o jei metams bgant aikts pastat numeracija keitsi? Suprantate,

jei i piramid i ties tokia sena, kaip pasakoja legenda, tai gal Franklino aikts nam numeriai tada, kai ta piramid, buvo kitokie? A k tik paleidau paiek be odi atuntas numeris"... tik su odiais ordinas"... Franklino aikt"... ir Va ingtonas, Kolumbijos apygarda"... gal taip pavyks bent isiaikinti, ar... staiga ji nutilo nebaigusi sakinio, pamaiusi pasirodiusius paiekos rezultatus. K radai? pareikalavo atsakyti ato. Nola irjo pirm rezultat srae spding Egipto didiosios pirami ds nuotrauk, panaudot kaip fon svetains, skirtos vienam Franklino aikts pastatui. is pastatas buvo visikai kitoks negu visi kiti toje aiktje. Ties sakant, kitoks negu visi kiti visame mieste. Nolai ad atm ne neregta pastato architektra, o veikiau jo paskirties apraymas. Jei tiksime interneto svetainje dtais duomenimis, is neprastas pastatas buvo sumanytas kaip mistik ventov, skirta... senoviniam slaptajam ordinui.

98 skyrius Robertas Lengdonas atgavo smon ir pajuto, kad skausmas skelte skelia galv. Kur a? Kad ir kur jis bt, ia tamsu. Neperregimai tam su kaip olos gilumoje ir m irtinai tylu. Jis guljo ant nugaros itiestomis palei onus rankomis. Suglums pamgi no pajudinti koj ir rank pirtus, su palengvjimu pajuto, kad jie juda lengvai ir be skausmo. Kas atsitiko? Nepaisant galvos skausmo ir nevelgiamos tamsos, viskas atrod apytikriai normalu. Beveik viskas. Lengdonas susivok guls ant kiet grind, kurios atrod neprastai sli dios, beveik kaip stiklas. Dar keisiau buvo justi, kad slidus pavirius tiesiogiai lieiasi su nuogu jo knu... peiais, nugara, sdmenimis, launimis, blauzdomis. A nuogas? Nieko nesuprasdamas persibrauk kn rankomis. Jzau! Kur, po imts, mano drabuiai? Gulint tamsoje palengva pradjo viesti protas, atsigauti atmintis... Lengdonui prie akis vysteljo baugs atsiminimai... negyvas CV agentas... tatuiruotojo vries veidas... Lengdono galva, atsitrenkianti grindis. Vaizdai m suktis greiiau... jis prisimin iurpul keliant suritos, ukimta burna Ketrinos, gulinios ant valgomojo grind, paveiksl.

Dieve mano! Lengdonas staiga pamgino sstis ir kakta atsitrenk kak, kybant vos keliolika centim etr vir jo. Galva sprogo i skausmo, jis vl parkrito, beveik ne teks smons. Apspangs ities virun rankas, stengdamasis tamsoje apiuop ti klit. Tai, k aptiko, jam pasirod visai nesuprantama. Atrodo, io kambario lubos yra vos keliasdeimt centimetr vir jo. Kas ia dabar? Ities alis rankas, mgindamas apsiversti, bet abi rankos atsimu sienas. Tik dabar jam nuvito tiesa. Robertas Lengdonas guli visai ne kambaryje. A esu dje! Maoje tamsioje dje, panaioje karst, Lengdonas pradjo it pals dauytis kumiais. Jis daugyb kart auksi pagalbos. Apms siaubas augo sulig kiekviena akimirka ir galiausiai pasidar nebeitveriamas. Mane palaidojo gyv. Lengdonui niekaip nepavyko ijudinti keistojo karsto dangio, net paklai kus stum iant i vis jg, sispyrus rankomis ir kojomis. Kiek jis galjo sprsti, atrod, kad d pagaminta i storo stiklo pluoto. Nepraleidianti oro. Nepra leidianti garso. Nepraleidianti viesos. Nepaliekanti jokios galimybs pabgti. ioje dje a taip ir udusiu vienui vienas. Jis prisimin gil ulin, kur buvo krits vaikystje, ir kraupi nakt, kuri praleido bedugnje duobje, be paliovos stengdamasis isilaikyti ant vandens. i traum a paliko Lengdono psichikoje rand neveikiam udar erdvi fobij. i nakt isipild baisiausias Roberto Lengdono komaras jis buvo pa laidotas gyvas.

Ketrina Solomon tyldama drebjo ant Malacho valgomojo grind. Atri viela, kaustanti rank rieus ir kojas, jau spjo sikirsti kn, ir nuo menkiausio jude sio paniai, atrodo, tik dar labiau ver. Tatuiruotasis iurkiai sutrenk Lengdonui galv, ir kai is neteko smo ns, nuvilko jo suglebus kn grindimis drauge su krepiu ir akmenine pirami de. Ketrina visikai nenuman, kur jis nujo. Juos lydjs agentas nebegyvas. Jau daug minui ji negirdi jokio garso, net pradjo galvoti, ar tatuiruotasis ir Lengdonas tebra namuose. Mgino garsiai auktis pagalbos, bet po kiekvieno bandymo skuduras, kuriuo buvo ukimta burna, vis pavojingiau artjo prie trachjos. Knu ji pajuto grindimis artjanius ingsnius ir pasuko galv, beviltikai tikdamasi, kad kas nors ateina jos igelbti. Koridoriuje pasirod stambus u puoliko siluetas. Ketrina susig prisiminusi, kaip jis prie deimt m et stov jo jos tv nam tarpduryje.

Jis iud mano eim. Dabar jis artjo prie jos. Lengdono niekur nebuvo matyti. Vyras pritp ir sum j per juosmen, paskui iurkiai usimet ant peties. Viela sir jos rieus, kamalas tild nebylius skausmo ksnius. Jis nusine j koridoriumi svetain, kurioje iandien, truput anksiau, jiedu ramiai gurknojo arbat. Kur jis mane nea?! Vyras perne Ketrin per vis svetain ir sustojo tiesiai prieais didel, aliejiniais daais tapyt paveiksl, vaizduojant tris gracijas, kuriuo ji grjosi i popiet. Minjai, kad tau patinka is paveikslas, sunibdjo vyras, lpomis beveik liesdamas jos aus. Diaugiuosi. Gal tai paskutinis graus daiktas, kur matai. Tai tars ities rank ir delnu paspaud dein miliniko rmo pus. Ket rina sukrsta pamat, kaip paveikslas apsisuko aplink savo a tarsi sukamosios durys. Slaptas jimas. Ketrina pamgino spurddama itrkti, bet vyras j tvirtai laik ir ne ang, atsivrusi u paveikslo. Trys gracijos", jiems jus, pasisuko ir usidar, ir ji pamat, kad paveikslas i kitos puss storai izoliuotas. Kad ir kokie garsai sklist ten, kur j nea, atrodo, kad iors pasauliui nepatartina juos girdti. Erdv u paveikslo pasirod ankta, veikiau prim enanti koridori, o ne kambar. Vyras nusine j prie tolimesns sienos ir atidar sunkias duris, pro kurias eng nedidel laipt aiktel. Ketrina pamat siaur nuolyd, vedant gil rs. Giliai kvp ir norjo suklykti, bet skuduras jos vos neudusino. Nuolydis buvo status ir siauras. Sienos abiejose pusse cementins, ap viestos melsvos viesos, regis, sklindanios i apaios. I ten kylantis iltas oras aitriai kvepjo kakokiais nepastamais kvapais... atriais chemikalais, velniais ir raminamais smilkalais, muskusiniu mogaus prakaitu, o aikiausiai gyvu lika, nesuvokiama baime. Tavo mokslas man padar spd, sunibdjo vyras, kai jiedu pasiek nuolydio apai. Tikiuosi, manasis tau irgi patiks.

99 skyrius CV operatyvinis agentas Terneris Simkinsas, susigs tamsiame Fran


klino parke, nenuleido aki nuo Voreno Belamio. Kol kas jauku niekas nesusi domjo, bet dar anksti.

Simkinso imtuvas pypteljo, ir jis j sijung, tikdamasis, kad kuris nors i vyr bus k nors pastebjs. Bet skambino ato. Ji turjo naujos informacijos. Simkinsas iklaus ir pritar jos rpesiui. Palaukite, tar jis, pairsiu, gal pavyks pasiirti. Jis iliau i krm, kuriuose slpsi, ir atsargiai pavelg t pus, i kurios jie buvo atj aikt. Neilgai pamanevravs, rado viet, kur viskas buvo aikiai matyti. O velnias. Prieais buvo pastatas, panaus Senojo pasaulio meet. Maur stiliaus vytini terakotini plyteli, idstyt mantriais daugiaspalviais ratais, fasa das stovjo siterps tarp dviej daug didesni pastat. Vir trej masyvi dur rikiavosi dvi lang, primenani audymo angas, eils, tarsi laukdamos prisiarti nant nekviest svei, kuriuos tuojau pat apaudys arabai lankininkai. Matau, atsiliep Simkinsas. Kas nors ten vyksta? Ne. Gerai. Pakeiskite pozicijas ir atidiai stebkite. Pastatas vadinamas Al mas garbinimo ventove, jame sikrs mistik ordinas. Simkinsas seniai dirbo Kolumbijos apygardos teritorijoje, bet nebuvo gird js nei apie ventov, nei apie senovs mistik ordin, sikrus Franklino aiktje. is pastatas, toliau kalbjo ato, priklauso grupei, kuri vadinasi Senuoju arabikuoju mistins ventovs didik ordinu. Niekad nesu apie juos girdjs. Manau, esate, paprietaravo ato. Tai mason draugijos padalinys, daniau vadinamas ventovs ordinu. Simkinsas abejodamas nuvelg puon pastat. ventovs ordinas? Tas, ku rio nariai stato vaik ligonines? Jam buvo sunku sivaizduoti nekaltesn ordin" negu brolij filantrop, kurie dvi maas raudonas feskas ir ygiuoja paraduose. Vis dlto ato nerimavo ne be pagrindo. Ponia, jei ms objektas suvoks, kad is pastatas ir yra ordinas", esantis Franklino aiktje, jam nereiks jokio adreso. Gals apsieiti be sutarto susitiki mo ir tiesiai vaiuoti tinkam viet. A manau lygiai t pat. Nenuleiskite aki nuo jimo. Taip, ponia. Ar gavote ini i agento Hartmano apie Kaloramos auktumas? Ne, ponia. Js jam liepte skambinti tiesiai jums. Bet jis neskambino. Keista, paman Simkinsas, vilgteldamas laikrod. Seniai turjo paskambinti.

100 skyrius
nuogas ir vienias, drebdamas guljo visikoje tamsoje. Paralyiuotas i baims, jis nebesiblak ir nebeauk. Umerk akis, i vis jg stengdamasis apmaldyti besidauani ird ir igstingai sutrikus alsavim. Tu guli po neaprpiamu nakties dangumi, mgino sau teigti. Vir tavs nieko nra, tik plati neimatuojama erdv. i raminama vizualizacija jam neseniai padjo itverti tyrim magnetinio rezonanso aparatu... aiku, pravert ir trys valiumo tablets. Taiau inakt vi zualizacija nedav joki rezultat.

Robertas Lengdonas,

Skuduras, kuriuo buvo ukimta Ketrinos Solomon burna, pasislinko gilyn ir pradjo dusinti. Pagrobjas ne j siauru nuolydiu tams rsio koridori. Tolimajame gale ji pastebjo kambar, apviest baugia rausvo purpuro spalva, taiau iki jo jie neprijo. Vyrikis sustojo prie mao oninio kambarlio, ne j vidun ir pasodino ant medins kds. Suritas Ketrinos rankas ukio u kds atkalts, kad ji negalt pajudti. Ketrina juto, kaip rieus verianti viela dar giliau siria kn. Taiau skausmo beveik nejaut dl auganios panikos, kuri apm suvokus, kad nebe stengia kvpuoti. Burnoje esantis kamalas slydo vis giliau, ji pradjo instinkty viai gokioti. Akys apsiblaus. Jai u nugaros tatuiruotasis udar vieninteles kambario duris ir jung vies. Ketrinai i aki gausiai riedjo aaros, ji nebeirjo arti esani daikt. Viskas iskydo. Prieais j iniro neaiki spalvomis imarginto kno vizija, ir Ketrina pa juto, kaip akys ima dirgliai mirkioti prie jai prarandant smon. Staiga prie jos veido prisiliet vynais imarginta ranka ir greit itrauk i burnos skudur. Ketrina gokteljo, kelis kartus giliai kvp, springdama ir kosdama, plauiams prisipildius isiilgtojo oro. Regjimas pamau m gerti, ji susivok irinti demono veid. Jis net nebuvo panaus mogaus. Kakl, veid ir skust galv vientisu ratu deng stulbinamas keist tatuiruot simboli marginys. At rod, kad tatuiruotas visas knas, iskyrus ma skrituliuk paiame virugalvy je. Didiulis dvigalvis feniksas, itatuiruotas ant krtins, spoksojo j speneli akimis lyg peralks maitvanagis, kantriai laukiantis jos mirties. Isiiok, sunibdjo vyrikis. Ketrina, apimta neveikiamo pasibjaurjimo, velg pabais. K?

Isiiok, pakartojo vyrikis. Arba vl grsiu skudur. Ketrina drebdama isiiojo. Vyras ities stor tatuiruot pirt ir kio jai tarp lp. Kai jis paliet lieuv, Ketrinai pasirod, kad ji tuoj susivems. Vyras itrauk drgn pirt ir pakl j prie virugalvio. Usimerks tryn jos seiles ma apskrit netatuiruotos odos lopinl. Apimta pasilyktjimo Ketrina nusuko akis. Kambarys, kuriame ji sdjo, veikiausiai buvo kokia nors katilin vamz diai ant sien, vandens gurgesys, dienos viesos lempos. Taiau dar nespjus kaip reikiant apirti, kur ji atsidr, vilgsnis ukliuvo u daikt, pamest ne toliese ant grind. Krvel drabui megztinis auktu kaklu, sportinis tvido varkas, sispiriami batai, laikrodis su Peliuku Mikiu. Dieve mano! ji energingai atsisuko tatuiruotj pabais. K tu padarei Robertui?! , sunibdjo is. Nes jis tave igirs. Jis pasitrauk al ir m ostu parod sau u nugaros. Lengdono ten nebuvo. Ketrina pamat tik didiul juod stiklo pluoto d, panai sunk konteiner tokiuose i karo lauko pargabenami lavonai. D buvo tvirtai urakinta dviem didiuliais uraktais. Jis viduje? nevalingai isprdo Ketrinai. Bet... jis juk udus! Neudus, atsak vyras rodydamas perregim us vamzdius, nuties tus palei sien ir pasibaigianius ds viduje. Tik trok, kad galt u dusti.

Guldamas visikoje tamsoje Lengdonas dmiai klaussi dusli virpesi, ku riuos neseniai igirdo sklindant i iors. Balsai? Jis pradjo dauyti d ir kaip manydamas garsiau rkti: Gelbkite! Ar mane kas nors girdi?! Kakur labai toli prislopintas balsas suuko: Robertai! Dieve mano, ne! Ne! Jis paino bals. Tai Ketrina, ir ji, atrodo, persigandusi. Ir vis tiek gars igirsti buvo gera. Lengdonas kvp, nordamas jai atsakyti, bet staiga sustin go, pajuts ties sprandu kak netikta. Atrod, kad nuo ds apaios sklinda velnus vjelis. Kaip tai gali bti? Lengdonas paguljo labai tyliai, stengdamasis susivokti. Taip, nra joki abejoni. Jis juto, kaip oro judjimas kutena plaukelius ant sprando. Lengdonas instinktyviai pradjo iupinti ds apai, iekodamas oro altinio. Netruko j aptikti. Mayt ventiliacijos anga! Siaura anga su skylutmis,

panai plautuvs arba vonios vandens ileidimo ang pro j pt^ v siliaujantis vjelis. Jis leidia vidun or. Nenori, kad udusiau.

ne

Lengdono palengvjimas truko neilgai. Pro angos skylutes m kl baugus garsas. Tai buvo su niekuo nesupainiojamas atitekanio skysio iurl mas... skysio, tekanio d.

Ketrina, netikdama savo akimis, irjo perregim skyst, vienu i vamzdi slenkant prie Lengdono ds. is vaizdas jai primin kakok ikryplik pa rodomosios magijos triuk. Jis leidia d vanden?! Ketrina sitemp paniuose, nepaisydama giliai rieus sirusi viel. Taiau apimta panikos ji tegaljo irti. Girdjo, kaip Lengdonas beviltikai dauosi dje, bet kai vanduo pasiek ds apai, dauymas nutilo. Neilgam stojo baugi tyla. Paskui dauymas pasigirdo vl, dar beviltikesnis ir nirtingesnis negu anksiau. Ileisk j! maldavo Ketrina. Praau! Taip negalima! inai, nusksti labai baisu. Vyras, ratais vaikiodamas aplinkui, kal bjo labai ramiu balsu. Tavo asistent Tria galt tau apie tai papasakoti. Ketrina girdjo jo odius, bet sunkiai suprato, k jis sako. Gal atsimeni, a irgi kart vos nenuskendau, nibdjo vyras. Js eimos dvare, Potomake. Tavo brolis mane paov, ir a smukau po ledu, tiesiai prie ako tilto. Ketrina nirtulingai pavelg j kupina pasibjaurjimo. Tai buvo t vakar, kai tu nuudei mano motin. T nakt dievai mane apsaugojo, tar jis. Ir parod man keli... kaip tapti vienu i j.

Vanduo, iurlenantis d vir Lengdono galvos, buvo iltas... kno tempe ratros. Jo jau buvo pribg keletas centimetr, jis apsm jo nuog nugar. Vandeniui pradjus semti krtin, Lengdonas suvok spariai artjani iauri tikrov. A mirsiu. Vl apimtas panikos, jis ikl rankas ir m it pamis dauyti sienas.

10 1 s k y r i u s
Privalai j paleisti! jau verkdama maldavo Ketrina. Mes padarysim visk, ko tik norsi! Ji girdjo, kaip vandeniui liejantis d Lengdonas dauosi vis smarkiau. Tatuiruotasis tik nusiypsojo. Su tavim lengviau negu su tavo broliu. Ko tik a nepridariau, kad igau iau i Piterio jo paslaptis... Kur jis?! garsiai paklaus Ketrina. Kur Piteris?! Pasakyk! Mes vyk dme visk, ko norjai! Iifravome piramid ir... Ne, js neiifravote piramids. Js mts aidim. Nuslpte nuo ma ns informacij ir priaukte mano namus valgybos agent. Vargu ar turiau girti jus u tok elges. Mes neturjome kitos ieities, atsak ji springdama aaromis. Ta vs ieko CV. Jie mums liep atvaiuoti ia su agentu. A visk papasakosiu. Tik paleisk Robert! Ketrina girdjo, kaip Lengdonas rkia ir dauosi dje, mat vamzdiais tekant vanden. inojo, kad laiko liko ne per daugiausia. Prieais j stovintis tatuiruotasis ramiai pasiklaus glostydamasis smakr: Jei gerai supratau, Franklino aiktje mans tyko agentai? Ketrina nieko neatsak, tada vyras udjo jai ant pei didiulius delnus ir ltai patrauk priekin. Jos suritos viela rankos tebebuvo ukitos u kds at kalts, tad peiai sitemp i skausmo ir atrod, kad tuoj inirs. Taip! atsak Ketrina. Franklino aiktje yra agent! Jis patrauk dar stipriau. Koks adresas uraytas ant piramids virns? Rieus ir peius veriantis skausmas pasidar nebepakeliamas, bet Ketrina nieko neatsak. Ketrina, geriau atsakyk dabar, nes a sulauysiu tau rankas ir paklausiu dar kart. Atuoni! suuko ji. Trkstamas skaiius atuoni! Piramids virnje rayta The secret hides within The Order Eight Franklin Square! Prisie kiu. Nebeinau, k dar tau sakyti! Franklino aikt, atuoni! Vyras nepaleido jos pei. Tai ir viskas, daugiau a nieko neinau! auk Ketrina. Toks adre sas! Paleisk mane! Ileisk Robert i to akvariumo! Mielai... atsak vyras, bet yra viena problema. A negaliu nueiti Franklino aikts atunt numer, nes mane tuojau pat pagaus. Pasakyk, kieno tas adresas?

Neinau! O simboliai ant piramids pagrindo? Apaioje? Ar inai, k jie reikia? Kokie simboliai ant pagrindo? Ketrina nesuprato, apie k jis kalba. Ant pagrindo nra joki simboli. Lygus glotnus akmuo! Tarsi negirddamas dusli pagalbos auksm, sklindani i karst prime nanios ds, tatuiruotasis ramiai prijo prie Lengdono kelionkrepio ir im akmenin piramid. Tada gro prie Ketrinos ir pakl j jai prie akis, kad geriau bt matyti pagrindas. Pamaiusi igraviruotus simbolius, Ketrina apstulbusi kkteljo. Bet... to negali bti!

Visas piramids pagrindas buvo imargintas mantriais raiiniais. Anksiau ia nieko nebuvo! Esu tikra! Ji n trupuio nenuman, k galt reikti ie simbo liai. Atrod, kad jie paimti i vis manom mistikos tradicij, net i toki, apie kurias nebuvo nieko girdjusi. Visikas chaosas. A... net nesivaizduoju, k jie reikia, pratar ji. A irgi, atsak jos pagrobjas. Laim, mes galime paprayti specia listo pagalbos. Jis dirsteljo d. Paklauskime jo, gerai? Jis nusine piramid prie ds. Trump vilties akimirk Ketrina paman, kad jis atrakins dangt. Taiau ta tuiruotasis ramiai atsisdo ant ds, nuleido rank ir atstm nedidel sienel dangtyje, po kuria pasirod perregimas organinio stiklo langas.

viesa! Lengdonas usideng akis ir prisimerks pavelg viesos spindul, krin tant i viraus. Akims pripratus prie viesos, vilt pakeit sutrikimas. Vir jo buvo m atyti kakas panaaus langel ds viruje. Pro langel viet baltos lubos ir dienos viesos lempos. Netiktai jame pasirod tatuiruotas vyro veidas, velgiantis emyn. Kur Ketrina? suriko Lengdonas. Paleiskite mane! Vyras nusiypsojo. Js draug Ketrina ia pat, pas mane, atsak jis. Mano galioje isaugoti jai gyvyb. Js irgi. Bet laiko jums liko nedaug, tad silyiau atidiai paklausyti. Lengdonas vos j girdjo pro stikl, o vanduo jau buvo pakils aukiau ir sm krtin. Ar js inote, paklaus mogus, kad piramids pagrindas irgi i m argintas simboliais? Taip! suuko Lengdonas, nes mat gausius simbolius dar bdamas vir uje, kai piramid guljo greta jo ant grind. Bet a neinau, k jie reikia! Jums reikia Franklino aikts atunt numer! Atsakymas yra ten! Tai parayta vir... Profesoriau, mudu abu inome, kad mans ten laukia CV agentai. Visikai nenoriu lsti spstus. Be to, numerio man nereikjo. Toje aiktje yra vienintelis pastatas, kuris galt bti kuo nors domus Alms garbinimo ventov. Jis patyljo irdamas i viraus Lengdon. Senasis arabika sis mistins ventovs didik ordinas. Lengdonas sutriko. Jis inojo Alms garbinimo ventov, tik buvo pamir s, kad ji yra Franklino aiktje. Tai ventovs ordinas ir yra tas... Ordinas"? Tai j ventov dengia suktinius laiptus? Istoriniu poiriu tai neturjo jokios prasms, bet Lengdonui iuo m etu nerpjo ginytis dl istorini smulkmen. Taip! suuko jis. Taip tikriausiai ir bus! Paslaptis slypi Ordine! Ar jums teko bti tame pastate? inoma! Lengdonas pakl skausmu pulsuojani galv, kad spariai kylantis skystis neapsem t aus. A galiu jums padti! Ileiskite mane! Tai js manote, kad galite man pasakyti, k bendra turi i ventov su simboliais ant piramids pagrindo? Taip! Tik leiskite m an pasiirti simbolius! K gi, gerai. Pairsime, kaip jums pavyks. Paskubk! Semiamas greitai kylanio ilto skysio, Lengdonas pasikl ar iau dangio, trokdamas, kad mogus j atkelt. Praau! Paskubk! Bet dangtis neatsidar. Tik vir skaidraus langelio staiga pasirod piramids pagrindas.

Lengdonas, apimtas panikos, sistebeilijo j. Tikiuosi, jums gerai matyti? Vyras laik piramid tatuiruotom is ran komis. Greiiau mstykite, profesoriau. Mano spjimu, turite maiau negu eiasdeimt sekundi.

102 skyrius
ne kart buvo girdjs sakant, kad uspeistas kam p gyvnas gali pasitelkti nesivaizduojamus jg iteklius. Taiau kai jis pats visu knu trenksi ds apai, niniekas nepasikeit. Skystis ir toliau pa lengva kilo. Likus ne daugiau kaip dvideimiai centimetr neapsemto ploto, Lengdonas pakl galv auktyn likusi kvpavimo erdv. Dabar skaidrus lan gelis buvo tiesiai prie akis, o u keli centimetr bolavo piramids pagrindas su nesuprantamais jame rtais simboliais. N nesivaizduoju, k jie reikia. Galutinis mason piramids raas, daugiau kaip imtmet slptas sukietjusio vako ir akmens dulki miinio, galiausiai ivydo dienos vies. Taisyklingo kvadrato pavidalo lentelje buvo sudti vairiausi simboliai i vis manom tradicij alchemijos, astrologijos, heraldikos, angelologijos, magijos, numerologijos, burtaenkli, graik ir lotyn kalb. velgiant kaip visum, tai buvo simboli anarchija tarsi sriuba i raideli pavidalo makaron, kurios raids paimtos i deimi visokiausi kalb, laik ir kultr. Visikas chaosas.

Robertas Lengdonas

Simbologas Robertas Lengdonas net drsiausiose mokslinse svajose ne bt galjs sivaizduoti, kaip iifruoti i simboli lentel, kad ji gaut koki nors prasm. Tvarka i ito chaoso? Nemanoma. Skystis jau sm Adomo obuol, ir Lengdonas juto augani panik. Jis ne siliov dausis ds onus. Piramid erzinamai bolavo viruje. Apimtas kartligikos nevilties, Lengdonas sukaup vis proto energij i simboliais imargint achmat lent. K jie galt reikti? Deja, rinkinys atrod toks padrikas, kad nebuvo manoma suvokti, nuo ko pradti. ie simboliai net pri klauso skirtingoms istorinms epochoms! Buvo girdti, kaip u ds rib duslus, bet aikus Ketrinos balsas su aa romis maldauja paleisti Lengdon. Nors sprendimo rasti nesisek, artjanios mirties perspektyva tarsi privert kiekvien kno lstel susitelkti jo iekoti. Jis pajuto keist proto aikum, kokio dar niekada nebuvo patyrs. Mstyk! Leng donas atidiai perirjo lentel, iekodamas bent maiausios uuominos pa sikartojimo, paslpto odio, ypatingo enklo, ko nors taiau mat tik aib tarpusavyje nesusijusi simboli. Chaos. Lengdonas juto, kaip kiekvien sekund kn vis labiau kausto keistas ne judrumas. Tarsi knas rengtsi apsaugoti prot nuo mirties kani. Vanduo jau beveik liejosi ausis, jis kiek galdamas aukiau ikl galv, prispaud veid prie ds dangio. Prie akis praplauk baugs vaizdai. Berniukas Naujojoje Anglijoje, i paskutinij plaukiojantis tamsaus ulinio dugne. Vyras Romoje, kliuvs po griauiais apverstame karste. Ketrinos ksniai darsi vis nirtingesni. Kiek Lengdonui pavyko igirsti, ji mgino logikai tikinti beprot tvirtino, kad negalima tiktis, kad jis iifruos piramid neaplanks Alms ventovs. Juk aiku, kad tame pastate yra trkstam a dlions dalis! Kaip galima tiktis, kad Robertas iifruos piramid neturdamas visos informacijos?! Lengdonas vertino jos pastangas, taiau buvo sitikins, kad odiai Eight Franklin Square nra susij su Alms garbinimo ventove. Laikas neatitinka! Jei tiktume legenda, mason piramid buvo pagaminta apie XIX amiaus vidur, o ventovs ordinas susikr tik po keli deimtmei. Ties sakant, suvok Leng donas, piramid atsirado dar tada, kai Franklino aikt nebuvo taip vadinama. Negali bti, kad virnje igraviruotas raas nurodyt dar nepastatyt pastat neegzistuojaniu adresu. Kad ir k reikt odiai Eight Franklin Square... tas da lykas turjo egzistuoti 1850 metais. Deja, daugiau Lengdonui nieko nepavyko sugalvoti. Jis raussi atmintyje, iekodamas ko nors, kas galt atitikti laikotarp. Eight Franklin Square? Ir kad tai jau bt 1850 metais? Lengdonui nekilo jokia

mintis. Skystis jau pradjo semti ausis. Stengdamasis veikti siaub, jis spok sojo pro stikl matom simboli lentel. A nesuprantu, koks ryys juos sieja! Sustings ir kartu kartligikai aktyvus protas pradjo naryti vairiausias, net visai netikimas asociacijas. Eight Franklin Square... Franklino aikt... aikts... arba kvadratai... i sim boli lentel yra kvadratas... kampainis ir kompasas mason simboliai... mason altoriai keturkampiai... kvadrat kampai lygs devyniasdeimiai laipsni. Vanduo tebekilo, bet Lengdonas stengsi apie tai negalvoti. Franklino aikt, atuoni... atuoni... ios lentels kratins yra atuoni simboli... odyje Franklin atuonios raids... pasukus skaitmen 8, gaunamas begalybs simbolis... numerologijoje atuoni yra griovimo simbolis... Lengdonas nesteng nieko suprasti. Ketrina nesiliov maldavusi, bet Lengdonas ne visada j girdjo, nes aplink galv teliskavo vanduo. ... nemanoma, jei neinai... piramids virnje aikiai... paslaptis slypi viduje... Paskui jos balsas dingo. Vanduo uliejo Lengdonui ausis ir paskandino Ketrinos bals. Staiga Leng don apglb begalin si tyla, ir jis suprato, kad tuojau i ties mirs. The secret hides within... Paslaptis slypi viduje... Paskutiniai igirsti Ketrinos odiai nuaidjo ioje kap tyloje. Paslaptis slypi viduje... Keista, paman Lengdonas, ie odiai atrodo seniau daug kart girdti. Paslaptis slypi... viduje. Atrod, kad Senovs Slpiniai net dabar j erzina. Paslaptis slypi viduje" pamatin slpini dogma, reikalaujanti monms iekoti Dievo ne dangaus auktybse... bet savyje paiuose. Paslaptis slypi viduje. Tokia buvo vis didij mistikos mokytoj inia. Dievo karalyst yra jumyse, sak Jzus Kristus. Paink save, kalbjo Pitagoras. Nejau neinote, kad esate dievai, klaus Hermis Trismegistas. Sra galima tsti be galo... Vis laik mistikos mokymais stengtasi perteikti vis t pai idj. Paslap tis slypi viduje. Ir vis tiek monija atkakliai ieko Dievo veido danguje. Tai suvoks Lengdonas pajuto vykio ironij. Ir kaip tik dabar, pakls akis dang kaip visi anksiau u j gyven aklieji, Robertas Lengdonas staiga ivydo vies. Ji plyksteljo nelyginant aibas i dangaus.

Per vien akimirk jis visk suprato. Staiga raas piramids virnje pasidar aikus ir skaidrus it stiklas. Jo prasm vis vakar badyte bad akis. raas piramids virnje, lygiai kaip pati mason piramid, buvo simbolonas i dali sudarytas kodas, praneimas, pa raytas keliomis dalimis. Virnje igraviruoto rao prasm buvo umaskuota taip paprastai, kad Lengdonui dabar buvo sunku suprasti, kaip jiedu su Ketrina galjo jos neatrasti. Ir dar labiau apstulbo suvoks, kad raas piramids virnje i ties at skleidia, kaip iifruoti simbolius piramids pagrinde. Viskas pasirod taip paprasta. Kaip ir buvo adjs Piteris Solomonas, auksin piramids virn pa sirod esanti galingas talismanas, pajgiantis sukurti tvark i chaoso. Lengdonas m dauyti ds dangt aukdamas: A supratau! Supratau! Tatuiruotajam prabilus, Lengdonas vandens ulietomis ausimis nieko nei girdo. Tik pamat, kaip jo lpos taria od: Pasakyk. Pasakysiu! rk Lengdonas, beveik iki aki apsemtas vandens. I leisk mane! Visk paaikinsiu! Juk tai taip paprasta. Vyro lpos vl sujudjo. Sakyk dabar... arba mirsi. Vandeniui palengva upildant paskutinius likusius erdvs centimetrus, Lengdonas atlo galv, stengdamasis ikiti vir vandens burn. iltas skystis uliejo akis, sutriko regjimas. Iriets nugar, jis prispaud lpas prie organinio stiklo langelio. kvpdamas or paskutines jam likusias sekundes, Robertas Lengdonas at skleid paslapt, kaip iifruoti mason piramid. Jam baigus kalbti, skystis apsm lpas. Lengdonas instinktyviai pasku tin kart kvp ir smarkiai uiaup burn. Po akimirkos skystis uliejo j vis, pasiek jo kapo vir ir prigludo prie langelio.

Jam pavyko, suprato Malachas. Lengdonas perprato, kaip iifruoti piramids pa slaptis.

Atsakymas pasirod toks paprastas. Toks akivaizdus. Vandenyje paskends Roberto Lengdono veidas velg j pro langel be viltikomis, maldaujaniomis akimis. Malachas papurt galv ir ltai itar: Ai, profesoriau. Malonaus pomirtinio gyvenimo.

103 skyrius Robertas Lengdonas, bdamas geras plaukikas, ne kart buvo pagalvojs, kaip jauiasi skstantis mogus. Dabar jis suprato, kad tuoj tai patirs savo kailiu. Kvpavim jis galjo sulaikyti ilgiau nei daugelis kit, taiau jau pradjo justi, kaip knas reaguoja deguonies trkum . Kraujyje kaupsi anglies dioksidas, sukeldamas neveikiam nor kvpti. Nekvpuok! Taiau kiekvien akimirk ref leksyvus noras kvpti stiprjo. Lengdonas inojo greitai pasieksis vadinamj kvpavimo sulaikymo rib kritin moment, kai mogus nebestengia valios pastangomis susilaikyti nekvps. Atidaryk dangt! Instinktas liep Lengdonui dauytis ir grumtis, taiau jis suvok, kad neverta eikvoti brangaus deguonies itekli. Beliko irti vir pro akis uliejus vanden ir tiktis. Iors pasaulis virto nerykia viesos dme, regima pro organinio stiklo langel. Raumenys pradjo dilgsti, jis suvok, kad pradeda dusti. Staiga langelyje pasirod graus plevenantis veidas, jis velg tiesiai j. Tai buvo Ketrina, kurios velns bruoai pro skysio udang atrod beveik be kniai. J vilgsniai pro langel susitiko, ir akimirk Lengdonas paman, kad jis igelbtas. Ketrina! Bet netrukus igirdo dusl jos siaubo ksn ir suprato, kad j ia ikls laiko pagrobjas. Tatuiruotoji pabaisa privert j savo akimis pa matyti, kas netrukus vyks. Ketrina, a atsipraau... Udarytas ioje keistoje tamsioje vietoje, apsemtas vandens Lengdonas sukaups visas jgas stengsi suvokti, kad tai ir yra paskutins jo gyvenimo aki mirkos. Netrukus jis liausis egzistavs... toks, koks yra... ar toks, koks kada nors buvo... arba kada nors bus... viskam galas. Kai numirs smegenys, visi atsimini mai, sukaupti pilkosiose lstelse, visos jo gytos inios paprasiausiai igaruos cheminmis reakcijomis. T akimirk Robertas Lengdonas i ties suvok, koks nereikmingas jis yra visatos mastu. Tokios vienatvs ir tokio nuolankumo jis dar niekada nebuvo igy vens. Beveik su palengvjimu pajuto, kad artja kvpavimo sulaikymo riba.

tai ir atjo ta akimirka. Lengdono plauiai istm tai, k buvo sunaudoj, ir susitrauk, nekantriai ruodamiesi naujam kvpimui. Ir vis tiek jis dar sekund lukteljo. Paskutin gyvenimo sekund. Paskui kaip mogus, nebepajgiantis ilgiau laikyti rankos prie kaitusios krosnies, pasidav likimui. Refleksas veik prot. Jo lpos prasivr. Plauiai isiplt. juos papldo skystis. Krtin sugniau skausmas, stipresnis u visk, k Lengdonas galjo si vaizduoti. Skystis, tekdamas plauius, deginte degino. Skausmas tuojau pat ov kaukols link atrod, jog galv kas traiko replmis. Ausyse tarsi griaus tinis griaudjo, ir dar buvo girdti, kaip klykia Ketrina Solomon. Blysteljo akinama viesa. Paskui viskas aptemo. Roberto Lengdono nebeliko.

104 skyrius
Viskas baigta .
Ketrina Solomon liovsi klykti. Pamaiusi, kaip sksta mogus, ji pasijuto visikai bejg, kone paralyiuota i nevilties ir sukrtimo. Negyvos Lengdono akys u organinio stiklo langelio spoksojo kakur toli tutum . Jo veide buvo sustingusi skausmo ir apgailestavimo iraika. I nejud rios burnos pakilo paskutin oro burbuliuk srovel, o paskui Harvardo profeso rius, tarsi sutikdamas atiduoti savo siel, m ltai grimzti akvariumo dugn... ir dingo eliuose. Jo nebra. Ketrina nieko nebejuto. Tatuiruotasis ities rank ir negailestingai, nebepalikdamas joki ans, u stm pertvar vir mao perregimo langelio, udarydamas viduje Lengdono kn. Tada nusiypsojo jai. Eisime? Ketrinai dar nespjus atsakyti, jis usimet jos sielvarto pakirst kn ant peties, ugesino viesas ir ine j i kambario. Keliais galingais ingsniais nujo koridoriaus gal, didel erdv, uliet rausvos purpurins viesos. Ten kvepjo smilkalais. Jis nune Ketrin prie kvadratinio stalo, stovinio kambario

centre, ir iurkiai parm et ant nugaros; jai ugniau kvap. Stalo pavirius buvo altas ir nelygus. Ar ia akmuo? Ketrinai dar nespjus susiorientuoti, vyrikis nuvyniojo vielas, verusias jos rieus ir kulknis. Ji instinktyviai pamgino nuo jo atsiginti, bet vos steng pajudinti mlungio sutrauktas rankas ir kojas. Jis pradjo riti j prie stalo sun kiais odiniais raiiais: vienu per kelius, kitu ties klubais, iskt alis rankas. Paskutin rait pritvirtino ties krtinkauliu, tiesiai vir krt. Tai utruko vos kelet akimirk, ir Ketrina vl nebegaljo n pajudti. Kulknys ir rieai skausmingai dilgiojo, kraujui pradjus cirkuliuoti galnmis. Isiiok, paliep vyras, apsilaiydamas tatuiruotas lpas. Ketrina pasilyktjusi sukando dantis. Vyras vl ities smili ir ltai apibrauk jos lpas: Ketrina paiurpo. Ji dar stipriau sukando dantis. Tatuiruotasis susijuok, kita ranka surado reikaling tak ant jos kaklo ir spusteljo. Ketrinos burna tuoj pat prasiiojo. Ji juto, kaip jis kia jai burn pirt ir perbraukia lieuv. Sugokiojusi paband ksti, bet pirtas jau buvo itrauktas. Tebesiypsodamas jis pakl drgn smili jai prie akis. Tada usimerk ir vl tryn jos seiles netatuiruot odos lopinl sau ant virugalvio. Paskui vyras atsiduso ir ltai atsimerk. Baugiai ramus apsisuko ir ijo i kambario. Staiga stojusioje tyloje Ketrina juto, kaip dauosi irdis. Tiesiai vir gal vos neprast lemp viesa, atrodo, m keistis i rausvos purpurins sodriai raudon, apviesdama emas kambario lubas. Pamaiusi lubas, ji nebegaljo atitraukti aki. Jos visut visutls buvo imargintos pieiniais. Nesuvokiamas koliaas, regis, vaizdavo vaigdt dang. alia vaigdi, planet ir vaigdy n mirguliavo astrologiniai simboliai, vaigdlapiai, formuls. Strls vaizdavo elipss pavidalo orbitas, geometriniai simboliai rod pakilimo laipsnius, tiesiai akis velg Zodiako enklus vaizduojanios figros. Tarsi iprotjs mokslinin kas bt paleistas laisvai siautti Siksto koplyioje. Ketrina pasuko galv al, bet kairioji siena nebuvo geresn. Eil vaki auktose, ant grind stoviniose vidurami vakidse blykiojaniomis lieps nomis nuviet sien, nusagstyt teksto puslapiais, nuotraukomis ir pieiniais. Kai kurie puslapiai atrod kaip pergamentas, ipltas i senovini knyg; kiti tekstai buvo naujesni, alia puikavosi fotografijos, pieiniai, emlapiai ir sche mos: visa tai, atrodo, buvo labai kruopiai priklijuota prie sienos. Atskirus pus lapius jung segtukais prisegt virveli voratinklis, sukurdamas i j begalini tarpusavio ryi chaos. Ketrina ir vl nusisuko, nutarusi geriau irti kit pus.

Deja, is vaizdas pasirod baugiausias i vis. Prie akmeninio stalo, ant kurio ji buvo pririta, stovjo nedidel spintel, kuri pamaiusi ji ikart prisimin ligonini operacinse naudojamus instru m ent stovus. Ant spintels buvo idlioti keli daiktai tarp j virktas, indelis su tam siu skysiu... ir didiulis peilis kaulinmis kriaunomis, i geleies kaldintais amenimis, igalstais bei nusvidintais taip, kad rjo it auksas. Dieve mano... k jis ketina man daryti?

105 skyrius Kai CV sistem saugumo specialistas Rikas Perias galiausiai griuvo Nolos Kei kabinet, jo rankose buvo vienintelis popieriaus lapas. Kur taip ilgai utrukai? grietai paklaus Nola. Juk sakiau, kad ateitum tuojau pat! Atsipraau, atsak jis pakeldamas auktyn ant ilgos nosies akinius storais stiklais. Mginau surinkti tau daugiau informacijos, bet... Parodyk bent tai, k turi. Perias padav jai ispausdint tekst. Jis redaguotas, bet esm suprasi. Nola apstulbusi pervelg puslap. A vis dar mginu isiaikinti, kaip programiius prie jo prisikas, tar Perias, nors, atrodo, papildomas paiekos serveris veik vien ms naryk... Nesvarbu! nutrauk j Nola, pakeldama nuo teksto akis. Bet kodl, po velni, CV laiko slapt byl apie piramides, senovinius vartus ir igraviruo tus simbolonus? Todl tiek ir ugaiau. Mginau pasiirti, kok dokument taikyta, atsekiau bylos keli. Perias nutilo ir atsikrenkt. Pasirod, kad is doku mentas yra paskyroje, asmenikai priskirtoje... paiam CV direktoriui. Nola atsisuko su visa kde, negaldama patikti tuo, k igirdo. ato virinin kas laiko mason piramids byl? Ji inojo, kad dabartinis CV direktorius, kaip ir daug aukt CV pareign, yra aukto rango masonas, bet buvo sunku sivaiz duoti, kad kuris nors i j saugot mason paslaptis CV kompiuteri sistemoje. Nors, ties sakant, po to, k ji pamat per pastarsias dvideimt keturias valandas, viskas atrodo manoma.

Agentas Simkinsas guljo ant pilvo, pasislps Franklino aiktje auganiuose krmuose. Jo vilgsnis buvo nukreiptas kolonomis papuot Alms garbinimo ventovs jim. Ninieko. Viduje neusideg viesos, prie dur niekas neprijo. Jis pasuko galv ir patikrino, ar Belamis vietoje. Sis vienias ingsniavo pirmyn atgal po park ir atrod suals. Nejuokais suals. Simkinsas mat, kaip jis dreba ir krpioja. Jo telefonas pradjo vibruoti. Skambino ato. Kiek vluoja m s objektas? paklaus ji. Simkinsas patikrino chronograf. Objektas adjo atvykti per dvideimt minui. Prajo beveik keturias deimt. Kakas ne taip. Jis neatvyks, pareik ato. Baigta. Simkinsas suprato, kad ji teisi. Yra ini i Hartmano? Ne, jis nieko neprane i Kaloramos auktum. Negaliu jam prisiskambinti. Simkinsas sitemp. Jei tai tiesa, tada tikrai kakas ne taip. A k tik paskambinau kitiems komandos nariams, toliau kalbjo ato, ir jie taip pat negali jo rasti. Na ir velniava. Ar jie turi navigacins sistemos adres, kur rasti visureig? Taip. Gyvenamasis namas Kaloramos auktumose, atsak ato. Surinkite vyrus. Traukiams.

ato udar telefon ir pavelg diding savo alies sostins kratovaizd. Plon jos vark kiaurai ko ledinis vjas, nordama suilti ji apsiglb rankomis. Di rektor Inouj ato buvo ne i t moter, kurioms danai bna alta... ar baisu. Taiau dabar ji juto ir alt, ir baim.

106 skyrius
tik strnjuoste, ulk nuolydiu virun, atidar me talines duris ir pro paveiksl gro svetain. Reikia kuo skubiau pasiruoti. Jis dirsteljo vestibiulyje gulint negyv CV agent. iuose namuose nebesaugu. Viena ranka nedamasis akmenin piramid, Malachas patrauk tiesiai savo kabinet antrame aukte ir prisdo prie neiojamojo kompiuterio. sijung

Malachas, apsiris

damas sivaizdavo apaioje gulint Lengdon ir pasvarst, kiek dien ar net sa vaii praeis, kol slaptoje rsio dalyje bus rastas paskends lavonas; Bet tai visai nesvarbu. Malacho tada jau seniai nebebus. Lengdonas atliko jam skirt vaidmen... puikiai atliko. Jis ne tik sujung daikt mason piramids dalis, bet ir sugalvojo, kaip isiaikinti ant piramids pagrindo iraiyt simboli mantri lentel. I pirmo vilgsnio atrod, kad i simboli nemanoma iifruoti... taiau atsakymas pa sirod toks paprastas... badyte bad akis. Malacho kompiuterio ekranas nuvito, jame irykjo anksiau gautas elek troninis laikas vytinios piramids virns nuotrauka, kurios dal ustojo Voreno Belamio pirtas.

Eight... Franklin Square, pasak Malachui Ketrina. Dar ji patvirtino, kad Franklino aiktje sdi pasaloje CV agentai, tikdamiesi suiupti Malach ir isiaikinti, koks gi ordinas The Order minimas virns rae. Masonai? ventovs ordinas? Ros kryininkai? N vienas i j, dabar jau inojo Malachas. Lengdonas suprato ties. Prie deimt minui Harvardo profesorius, ikls galv i aplink plstan io skysio, atrado piramids msls minimo rakt. The Order Eight Franklin Square! suuko jis baims kupinomis aki mis. The secret hides within The Order Eight Franklin Square! I pradi Malachas nesuprato, kam jis tai kartoja. Tai ne adresas! rk Lengdonas, prispauds prie perregimo langelio bum. Order Eight Franklin Square... reikia suprasti kitaip. Square ne aikt, o kvadratas! Magikas kvadratas! paskui jis dar kak pasak apie Albrecht Diurer... ir apie tai, kad piramids pirmosios msls minimas padjo minti ir paskutin. Malachas buvo girdjs apie magikus kvadratus, arba, kaip senovs mis tikai juos vadino, kamjas. Senoviniame tekste De Occulta Philosophia smulkiai apraytos mistins magik kvadrat galios ir metodai, kuriais vadovaujantis ir pasitelkus magik skaii lenteles galima sukurti galingus burtaenklius. O dabar Lengdonas jam sako, kad piramids pagrindo simboli iifravimo raktas susijs su magiku kvadratu? Reikia paimti atuoni vienet kratins magik kvadrat! rk profesorius, kurio tik lpos kyojo vir vandens. Magiki kvadratai skirstomi

eilmis, anglikai orders. Trij vienet kratini kvadratas vadinamas treios eils", arba order three kvadratu! Keturi vienet kratins kvadratas bus ketvir tos eils", arba order four! O ia reikia atuntos eils order eight! Prie skysiui galutinai apsemiant profesori, is paskutin kart kvp ir kak suriko apie gars mason... vien i Amerikos tv krj... mokslinink, mistik, matematik, iradj... be to, sukrus mistin kamj, kuri ligi iol va dinama jo vardu. Franklinas. Malachas akimirksniu suprato, kad Lengdonas teisus. O dabar, dusdamas ir nekantrumo, Malachas sdjo kabinete prieais kom piuter. Jis paleido greit paiek, gavo deimtis rezultat, pasirinko vien i j ir pradjo skaityti.
ATUNTOS EILS FRANKLINO KVADRATAS Vienas i geriausiai inom magik kvadrat yra atuntos eils" kvadratas, kur 1769 m. paskelb Amerikos mokslininkas Bendaminas Franklinas ir kuris pagarsjo tuo, kad jame buvo trauktas niekada anksiau nematytas pakrypusios striains sumavimo" efektas. Franklino kart domjimsi ia mistikos forma veikiausiai paskatino jo asmeniniai ryiai su garsiais t laik mistikais ir alchemikais, taip pat tikjimas astrologija, kuria remdamasis jis paskelb pranaystes savo ileistame Vargo Riardo almanache.

Malachas tyrinjo garsj Franklino krin unikal skaii nuo 1 iki 64 idstym, kurio kiekvienos eiluts, stulpelio ir striains nari suma buvo lygi tai paiai magikai konstantai. Paslaptis slypi Atuntos eils Franklino kvadrate! Malachas nusiypsojo. Virpdamas i susijaudinimo, jis iupo akmenin piramid ir apverts m apirinti pagrind.

iuos eiasdeimt keturis simbolius reikia pernum eruoti ir sudlioti kita tvarka, tokia, koki nurodo Franklino magikojo kvadrato langeliai. Nors Mala chas nesivaizdavo, kaip i chaotika simboli lentel galt gyti prasm, pakei tus simboli idstymo tvark, jis tvirtai tikjo senovs paadu. Ordo ab chao. Smarkiai plakania irdimi jis pam popieriaus lap ir greitai nubr jame tui atuoni eilui ir atuoni stulpeli lentel. Paskui pradjo langelius po vien dlioti simbolius, priskirdamas jiems naujas padtis. Pats apstulbo pama ts, kaip lentel beveik i karto pradjo gyti prasm. Tvarka i chaoso! Jis baig deifruoti ir negaldamas patikti sistebeilijo sprendim, gulint prie akis. Jame irykjo aikus vaizdinys. Padrika lentel buvo permainyta... pertvarkyta... ir nors Malachas dar nesteng suprasti visos prasms, vis dlto suprato pakankamai... tiek, kad bt visikai aiku, kur eiti toliau. Piramid rodo keli. Lentel aikiai parod vien i didij mistini pasaulio viet. Netiktina, taiau tai buvo ta pati vieta, kurioje Malachas nuo seno svajojo pabaigsis savo kelion. Lemtis.

107 skyrius Ketrina nugara juto akmeninio stalo alt.


Jos galvoje tebesisuko klaiks Roberto mirties vaizdai, juos lydjo mintys apie brol. Ar Piteris irgi nebegyvas? Regint keist peil, gulint ant gretimos spin tels, kildavo mintys apie tai, kas laukia jos paios. Ar tai jau tikrai galas? Keista, staiga ji pradjo galvoti apie savo tyrimus... apie noetik... ir apie neseniai padarytus atradimus. Viskas prarasta... viskas ilk or. Ji niekada nebegals paskelbti pasauliui to, k suinojo. Labiausiai sukreiant atradim padar vos prie kelis mnesius; jo rezultatai galt i esms pakeisti moni mstym apie mirt. Kaip keista, kad mintys apie eksperiment... dabar teikia jai netikt paguod. Jaunystje Ketrina Solomon ne kart mst, ar egzistuoja gyvenimas po mirties. Ar egzistuoja dangus? Kas nutinka, kai mogus mirta? Vliau mokslo stu dijos netruko ugoti visokius samprotavimus apie dang, pragar arba gyveni m po mirties. Ji galiausiai susitaik su tuo, kad svoka pomirtinis gyvenimas" yra sugalvota moni... pasaka, kuria siekiama suvelninti iurpi ties apie ms mirtingum. Bent jau a taip maniau... Prie metus Ketrina su broliu diskutavo vienu i nuolatini filosofijos klau sim apie mogaus sielos egzistavim, o konkreiai svarst, ar mons turi toki smon, kuri galt ilikti ir toliau egzistuoti u kno rib. Abu buvo link tikti, kad veikiausiai tokia mogaus siela egzistuoja. T pat teig dauguma seniausi filosofijos sistem. Budist ir brahm an imintis remia metempsichoz sielos persiklim kit kn vienam mirus, Platono sekjai apibdina kn kaip kaljim", i kurio siela isilaisvina, o stoikai vadi no siel apospasma tou theu Dievo dalelyte" ir tikjo, kad Dievas mogui mirus j atsiima atgal. Ketrina su iokiu tokiu apmaudu pareik, kad mogaus sielos egzistavimas turbt bus vienas i t dalyk, kuri mokslui niekada nepavyks rodyti. Patvir tinti, kad smon ilieka u mogaus kno rib pastarajam mirus, yra kone tas pat, kaip ipsti or dm kamuol ir tiktis po keleri m et j vl atrasti. Po diskusijos Ketrinai galv ov keista mintis. Jos brolis minjo Pradios knyg, kurioje siela apraoma kaip Neshemah savotikas dvasios intelektas", egzistuojantis atskirai nuo kno. Ketrina paman, kad ten, kur yra intelektas , turi bti ir mintis. Noetikos mokslas aikiai teig, kad mintys turi mas, taigi at rodo visai logika, kad mogaus siela irgi gali turti mas.

Gal galima pasverti mogaus siel? Aiku, toks sumanymas visikai negyvendinamas... kvaila net tiktis. Po trij dien Ketrina staiga pabudo i kieto miego ir atsisdo lovoje. Ji paoko, nuvaiavo savo laboratorij ir tuojau pat pradjo kurti slygas eksperi mento, kuris turjo bti ir stulbinamai paprastas... ir baugiai drsus. Ji n nesivaizdavo, ar kas nors pavyks, todl nutar nieko nesakyti Pite riui, kol darbas nebus baigtas. Jis utruko keturis mnesius, bet galiausiai Ket rina atsived brol laboratorij. Istm didiul prietais, kur laik paslpusi tolimiausiame sandliuke. A pati j suprojektavau ir pagaminau, tar ji rodydama Piteriui savo iradim. Spk, kas ia? Brolis smeig akis keist prietais. Inkubatorius? Ketrina nusijuok ir papurt galv, nors spjimas buvo ne toks jau kvailas. Prietaisas i ties buvo panaus perregimus inkubatorius, tokiuose ligoninse laikomi per anksti gim kdikiai. Taiau is prietaisas buvo skirtas suaugusiam mogui ilga, visikai sandari perregimo plastiko kapsul, prim enanti koki nors futuristin miego erdv. Ji buvo udta ant didelio elektroninio prietaiso. irk, gal dabar bus lengviau atspti, tar Ketrina ir jung prietais elektros lizd. Nuvito skaitmeninis ekranas, skaitmenys nuolat keitsi, kol Ketrina rpestingai nustatinjo skales. Jai baigus skalje viet toks rezultatas: 0.0000000000 kg Svarstykls? nesuprasdamas paklaus Piteris. Tai nra paprastos svarstykls. Ketrina pam nuo gretimo stalelio mayt popieriaus skiautel ir atsargiai padjo j ant kapsuls viraus. Skaitmenys ekrane vl sujudjo ir galiausiai nu vito rezultatas: 0.0008194325 kg Labai tikslios pusiausvyros svarstykls, paaikino ji. Matuoja keli mikrogram tikslumu. Piteris vis dar atrod sutriks. Tu pagaminai labai tikslias svarstykles... monms sverti? Btent. Ji pakl perregim kapsuls dangt. Paguldius mog vidun ir udengus dangt, individas atsiduria visikai udaroje sistemoje. Niekas

j nepatenka, niekas i jos neieina. Nei dujos, nei skysiai, nei dulki dalels. ior neprasiskverbia niekas nei mogaus ikvepiamas oras, nei jo garinamas prakaitas, nei kno skysiai, niniekas. Piteris persibrauk ranka velius ilus plaukus lygiai t pat susinervinu si darydavo ir Ketrina. Chm... aiku, mogus ia labai greitai mirs. Ji linkteljo galva. Apytikriai per eias minutes, tai priklausys nuo jo kvpavimo greiio. Jis atsisuko j. A nieko nesuprantu. Ji nusiypsojo. Tuoj suprasi. Palikusi prietais, Ketrina nusived Piter Kubo valdymo punkt ir paso dino prieais plazmin sien. Prijusi prie klaviatros m spaudyti klavius, kol surado kelias vaizdo bylas, saugomas holografiniu pavidalu. Netrukus plazminje sienoje pasirod vaizdai, kurie primin buitine vaizdo kamera nufilmuotus filmus. Kamera apvelg kukl miegamj kambar, neklot lov, vaist buteliu kus, kvpavimo aparat, irdies ritm o monitori. Piteris sutriks irjo, kaip kamera atsitrauk toliau ir galiausiai parod miegamojo centre stovint Ketrinos sumanyt prietais. Piterio akys isiplt. K tu ia?.. Kapsuls perregimas dangtis buvo atvotas, jos viduje guljo labai senas mogus su deguonies kauke. Prie kapsuls stovjo sena jo mona ir slaugos ligo nins darbuotoja. Vyrikis sunkiai kvpavo ir guljo umerks akis. mogus, kuris guli kapsulje, Jeilyje man dst gamtos mokslus, tar Ketrina. Mes ir vliau palaikme ry. Jis labai serga. Seniai kalbjo, kad nori paaukoti savo kn mokslo tyrimams, todl kai a jam paaikinau savo eksperi m ento idj, jis ikart panoro jame dalyvauti. Piteris, regimai neteks ado, sukrstas stebjo vykius ekrane. Slaugytoja atsisuko mokslininko mon. Metas. Jis pasirengs. Senoji m oteris nusiluost aarojanias akis ir ramiai, rytingai linkteljo. Gerai. Slaugytoja labai atsargiai ities rank ir velniai num nuo ligonio veido deguonies kauk. Vyrikis sujudjo, bet neatsimerk. Slaugytoja patrauk al kvpavimo aparat ir kit rang, palikusi kapsulje gulint mog visikai vien kambario viduryje.

Prie kapsuls prijo mirtaniojo mona, pasilenk ir velniai pabuiavo vyrui kakt. Senis neatsimerk, bet jo lpose pasirod vos pastebima, velni ir kupina meils ypsena. Numus deguonies kauk, ligonio kvpavimas greitai darsi vis sunkesnis. Buvo aikiai matyti, kad mirtis nebetoli. Pasigrtinai ramiai ir drsiai jo mo na nuleido perregim kapsuls dangt ir tvirtai j udar, kaip jai buvo rodiusi Ketrina. Piteris isigands atlijo. Ketrina, dl Dievo meils, k tu? Viskas gerai, panibdomis atsak Ketrina. Kapsulje daug oro. i vaizdo mediag ji jau buvo perirjusi kelias deimtis kart, ir vis tiek kas kart stebint jai paspartdavo pulsas. Ji parod po kapsule taisyt svarstyk li skal. Joje buvo tokie skaitmenys: 51.4534644 kg Tai jo kno mas, paaikino Ketrina. Senio kvpavimas pasidar visai pavirutinikas, ir Piteris, negaldamas atitraukti aki, palinko priek. Jis pats to norjo, sunibdjo Ketrina. irk, kas bus toliau. Mokslininko mona pasitrauk al ir tyliai irjo, sddama ant lovos drauge su slaugytoja. Prajus eiasdeimiai sekundi negilus ligonio kvpavimas paspartjo, kol pagaliau jis paskutin kart ikvp, tarsi pats pasirinks i akimirk. Viskas sustojo. Baigta. mona ir slaugytoja tylomis guod viena kit. Daugiau nieko nevyko. Po keli sekundi Piteris, nieko nesuprasdamas, pavelg Ketrin. Palauk dar truputl, paman ji, rodydama Piteriui kapsuls svarstykli ska l, kurios skaitmenys nerykiai vytjo, rodydami kno mas. Staiga tai vyko. Pamats Piteris staiga atlijo atgal ir vos nenuvirto nuo kds. Bet... tai... Jis sukrstas usim burn. A ne... Didysis Piteris Solomonas retai netekdavo ado. Pirmus kelis kartus ste bint, kas vyko, Ketrinos reakcija irgi buvo panai. Prajus kelioms sekundms po mogaus mirties, svarstykli skalje rodo ma mas staiga sumajo. Tuoj po mirties mogus pasidar lengvesnis. Mass

permaina buvo labai maa, taiau imatuojama... o ivados, kurias i to galima padaryti, vert apkvaisti. Ketrina prisimin, kaip drebania ranka ra laboratorijos eksperiment urnale: Atrodo, kad egzistuoja neregima mediaga", kuri mirties akimirk apleidia mogaus kn. Tai objektyviai imatuojama mas, kuriai netrukdo fizins klitys. Tenka daryti prielaid, kad ji juda tokiame matmenyje, kokio a dar nesugebu suvokti." Pamaiusi visikai sukrsto brolio veid Ketrina suprato, kad jis irgi pams t apie eksperimento padarinius. Ketrina... mikiodamas itar jis, mirksdamas pilkomis akimis, tarsi stengdamasis sitikinti, kad nesapnuoja. Man atrodo, tu k tik pasvrei mo gaus siel. Tada stojo ilga tyla. Ketrina jaut, kad brolis stengiasi suvokti visas baugias ir stebtinas io eksperimento pasekmes. Tam reiks laiko. Jei jiedu k tik mat tai, k galvojo m at tai yra rodym, kad siela, smon arba gyvybin jga gali judti u kno rib, tai begal mistini klausim, toki kaip siel persiklimas, kosmin smon, priemirtiniai igyvenimai, astralins projekcijos, nuotolinis matymas, sapnavimas nemiegant ir panai, reikia pradti nagrinti visikai i naujo. Me dicinos urnaluose knibdte knibda pasakojim apie ligonius, mirusius ant operacins stalo, apvelgusius savo knus i viraus ir vl grusius gyvenim. Piteris tyljo, Ketrina jo akyse pamat aaras. Jinai j suprato. Pati irgi verk. Piteris ir Ketrina buvo netek mylim moni, o tokiais atvejais net maiausia uuomina apie tai, kad mogaus siela ilieka jam mirus, teikia kibirktl vilties. Jis prisimena Zakar, paman Ketrina, velgusi brolio akyse gil lides. Jau daug m et Piter slegia atsakomybs dl snaus mirties nata. Jis daugyb kart pasakojo Ketrinai, kad sprendimas palikti Zakar kaljime buvo didiausia jo gyvenimo klaida ir kad jis niekada nestengs u j sau atleisti. Ketrinos dmes patrauk dur trinkteljimas; ji staiga prisimin esanti rsyje, gulinti ant alto akmeninio stalo. Durys, vedanios rs, garsiai usida r, buvo girdti, kaip tatuiruotasis grta emyn. Ji girdjo, kaip jis ujo vien i kambari koridoriuje, kak ten padar, paskui ijo ir patrauk kambar, kuriame guli ji. Kai jo, Ketrina pamat, kad jis stum ia kakok tais. Sunk... su rateliais. Jam engus vies, Ketrina nustrusi smeig akis. Tatuiruotasis stm invalido veiml, kuriame sdjo mogus. Racionaliu protu Ketrina atpaino mog, sdint veimlyje. Emocine prasme jos psichika niekaip negaljo suvokti, k ji mato. Piteris?

Ji nebesuvok, ar diaugtis, kad brolis tebra gyvas... ar paklaikti i siaubo. Visas Piterio knas buvo variai nuskustas. Nebeliko nei veli il plauk kupe tos, nei antaki, glotni oda blizgjo tarsi itrinta aliejais. Jis vilkjo juodo ilko chalat. Vietoj deins rankos buvo m atyti strampas, apvyniotas variu nauju tvarsiu. Brolis pavelg kanios kupinu vilgsniu jai akis, kuriose atsispindjo apgailestavimas ir sielvartas. Piteri! jos balsas nutrko. Brolis mgino kak sakyti, taiau pasigirdo tik dusls gomuriniai garsai. Tik dabar Ketrina pamat, kad jis priritas prie veimlio, o burna ukimta. Tatuiruotasis ities rank ir velniai paglost plik Piterio galv. A paruoiau tavo brol priimti didiul garb. inakt jam teks svarbus vaidmuo. Ketrinos knas pastiro. Ne... Mudu su Piteriu jau turime eiti, a tik pamaniau, kad tu norsi atsisvei kinti. Kur tu j vei? tyliai paklaus ji. Jis nusiypsojo. Mudu su Piteriu turime kopti ventj kaln. Ten, kur paslptas lobis. Mason piramid atskleid jo buvimo viet. Tavo draugas Robertas Lengdonas man labai padjo. Ketrina pavelg broliui akis. Jis nuud... Robert. Brolio veid ikreip skausmas, jis smarkiai papurt galv, tarsi nebesteng damas daugiau kentti. Nagi, nagi, Piteri, tar tatuiruotasis, vl glostydamas jo galv. Ne leisk, kad tai sugadint toki akimirk. Atsisveikink su sesute. Tai paskutinis js eimos susitikimas. Ketrina pajuto, kaip j uplsta neviltis. Kodl tu taip elgiesi?! suriko ji. K mes tau blogo padarme?! U k taip nekenti m s eimos?! Tatuiruotasis prijo ir prigludo lpomis jai prie ausies. Turiu tam prieasi, Ketrina. Paskui prijo prie one stovinios spintels ir pam keistj peil. Atsine j prie Ketrinos ir perbrauk jai per skruost skaisiai nusvidintais amenimis. Sakoma, kad tai garsiausias vis laik peilis. Ketrina nieko neiman apie garsius peilius, bet is atrod senas ir labai grsmingas. Amenys buvo igalsti kaip skustuvo. Nesijaudink, tar jis, neketinu tau vaistyti jo gali. Taupau j

vertingesnei aukai... aukojamai ventoje vietoje. Jis atsigr Ketrinos bro l. Piteri, tu juk atpasti it peil, tiesa? Plaiai iplstose brolio akyse buvo m atyti baim ir netikjimas. Taip, Piteri, is senovinis daiktas iliko iki ms dien. A j sigijau u labai didelius pinigus... ir laikiau specialiai tau. Pagaliau mudu galsime baigti ms skausming bendr kelion. Tai tars, jis rpestingai suvyniojo peil audekl drauge su kitais daik tais smilkalais, skysio buteliukais, balto ilko skiautmis ir kitais apeig reikmenimis. Suvyniojs sudjo visk Roberto Lengdono odin kelionkrep alia mason piramids ir jos virns. Ketrina bejgikai stebjo, kaip vyrikis useg Lengdono krep ir atsisuko jos brol. Palaikyk j, Piteri, bk malonus. Jis padjo sunk krep Piteriui ant keli. Paskui vyrikis nujo prie staliaus ir m jame raustis. Buvo girdti, kaip dzingsi kakokie stikliniai daiktai. Grs sum dein jos rank ir ities. Ket rina nemat, k jis daro, bet Piteris, atrodo, mat visk; jis vl it pals m muistytis. Staiga Ketrina pajuto atr dr deins alkns linkyje, paskui ten paskli do keista iluma. Piteris sielvartingai, be balso prieinosi, bergdiai stengdam a sis itrkti i invalido veimlio. Ketrina pajuto, kaip jos pirtais ir dilbiu plinta stingdantis altis. Kai vyras pasitrauk, Ketrina pati pamat, kas taip igsdino jos brol. Tatuiruotasis jai ven bed medicinin adat, tarsi nordamas paimti kraujo. Taiau prie adatos nebuvo pritvirtintas vamzdelis. Kraujas laisvai sruvo i aiz dos... tekjo per alkn, dilb ir lajo ant akmeninio stalo. mogus kaip smlio laikrodis, pasak vyras atsigrs Piter. Ne ilgai trukus a tau liepsiu suvaidinti vaidmen, ir noriu, kad tada sivaizduotum Ketrin... vieni mirtani ia, tamsoje. Piterio veide buvo rayta nepakeliama kania. Ji iliks gyva, kalbjo vyras, gal dar koki valand. Jei suskubsi man paklusti, gal dar tursiu laiko j igelbti. inoma, jei pradsi prieintis... tavo sesuo mirs ia, viena, tamsoje. Piteris pro burnos kamal suriko kak nesuprantama. inau, inau, tatuiruotasis udjo rank Piteriui ant peties, tau sunku tai itverti. Bet taip neturt bti. Juk ne pirm kart gyvenime aplei di savo eimos nar. Jis patyljo, paskui pasilenk ir sunibdjo Piteriui aus: inoma, a kalbu apie tavo sn Zakar, kur palikai Soganliko kaljime. Piteris vl temp j kaustanius panius ir dar kart kak suriko pro bur nos kamal.

Liaukis pagaliau! suuko Ketrina. Puikiausiai prisimenu t nakt, erzino vyras, baigdamas krauti daik tus. A visk girdjau. Priirtojas pasisil paleisti tavo sn, bet tu nu sprendei pamokyti Zakar... ir j palikti. I ties tavo snus imoko pamok, ar ne? Vyras nusiypsojo. Jo praradimas... man ijo naud. Vyras pam linin skudur ir giliai kio j Ketrinai burn. Mirtis, sunibdjo jis jai, turi ateiti tyliai. Piteris grmsi i paskutinij. Daugiau netars n odio, tatuiruotasis ltai apsuko invalido veiml ir ive j i kambario, dar syk leids Piteriui pa velgti seser. Ketrinos ir Piterio akys susitiko paskutin kart. Netrukus jis dingo. Ketrina girdjo, kaip jie kopia nuolydiu, kaip ieina pro metalines duris. Pas kui igirdo, kaip tatuiruotasis urakina sau u nugaros duris ir engia per tris graci jas vaizduojant paveiksl. Po keli minui igirdo uvedam automobilio varikl. Tada namai nutilo. Ketrina kraujuodama guljo viena tamsoje.

108 skyrius Roberto Lengdono protas atsidr neaprpiamoje bedugnje.


Joje nebuvo nei viesos, nei gars, nei jausm. Tik begalin tyli tutum a. velnumas. Jokio svorio. Knas paleido j i savo gniaut. Jis paleistas laisv. Fizinis pasaulis nustojo egzistavs. Inyko laikas. Dabar jis gryna smon... beknis jautrumas, kybantis begalins visatos tutybje.

109 skyrius
UH-60 skrido visai emai vir gausi Kaloramos auktum stog, dgzdamas viet, kurios koordinates prane pastipri

Modifikuotas sraigtasparnis

nimo komanda. Agentas Simkinsas pirmas pastebjo juod Escalade" visureig, bet kaip pastatyt ant pievels prieais vien i nam. vaiavimo vartai buvo udaryti, namas tylus ir tamsus. ato dav enkl leistis. Sraigtasparnis sunkiai nutp ant pievels prie nam tarp keleto automobi li... vienas i j buvo saugos tarnybos sedanas su spjimo viesomis ant stogo. Simkinsas ir jo komandos nariai ioko i sraigtasparnio, isitrauk ginklus ir puol verand. Paradins durys pasirod urakintos, Simkinsas sudjo delnus ir pro juos pavelg pro lang. Vestibiulyje buvo tam su, taiau Simkinsas irjo neaikias ant grind gulinio kno apybras. Velniava, sunibdjo jis. Tai agentas Hartmanas. Vienas i agent iupo verandoje stovini kd ir atsivedjs trenk ja erker. Dtanio stiklo gars beveik visai ugo sraigtasparnio imas. Po ke li sekundi visi jau buvo viduje. Simkinsas nubgo vestibiul, priklaup prie Hartm ano ir patikrino puls. Pulso nebuvo. Aplink pilna kraujo. Tik tada jis pa mat atsuktuv, kyant i Hartmano gerkls. Jzau. Simkinsas atsistojo ir pamojo savo vyrams, ragindamas apiekoti vis nam. Agentai pasklido pirmame aukte, lazeriniais ibintais skrosdami praban gaus namo tams. Nei svetainje, nei kabinete nieko nerado, utat valgomajame labai nustebo aptik pasmaugt apsauginink. Simkinsas beveik nebeturjo vil ties, kad Robertas Lengdonas ir Ketrina Solomon galt bti gyvi. Buvo aiku, kad iaurus udikas tyia paspend spstus, o jei jau jis steng nuudyti CV agent ir ginkluot saugos tarnybos darbuotoj, tai profesorius ir mokslinink tikrai neturi joki ans. Patikrins pirm aukt, Simkinsas pasiunt du agentus apirti antrojo. Pats rado i virtuvs rs vedanius laiptus ir jais nulipo. Apaioje udeg visas viesas. Rsys buvo erdvus ir labai varus, tarsi niekada nenaudojamas. Katilai, plikos cementins sienos, keletas di. ia visai nieko nra. Simkinsas ulipo atgal virtuv ir kaip tik sutiko vyrus, grtanius i antro aukto. Visi purt galvas. Namas buvo tuias. Jame nieko nra. Nematyti ir daugiau lavon. Simkinsas per radij pasak ato, kad viskas ramu, ir prane nirias inias. Kai jis ijo vestibiul, ato jau lipo laipteliais verand. U jos buvo m atyti Vorenas Belamis, kuris vienias, apkvaits sdjo sraigtasparnyje, o prie jo koj stovjo ato titano lagaminlis. ST direktors slaptintas neiojamasis kompiu teris leido jai per koduotus palydovinius kanalus visame pasaulyje naudotis CV kompiuteri sistemomis. vakar ji jau pasinaudojo iuo kompiuteriu ir parod

Belamiui informacij, kuri taip sukrt, kad jis pradjo klusniai bendradar biauti. Simkinsas n netar, k tokio mat Belamis, taiau kad ir kas tai bt buv, architektas dar neatsipeikjo po baisaus sukrtimo. jusi vestibiul ato stabteljo ir nulenk galv prie Hartmano lavono. Po keli sekundi pakl akis ir smeig jas Simkins. Nematyti nei Lengdono, nei Ketrinos? Nei Piterio Solomono? Simkinsas papurt galv. Jei jie dar gyvi, jis juos pasim kartu. Ar namuose matte kompiuter? Taip, ponia. Kabinete. Parodykite. Simkinsas nuved ato i vestibiulio svetain. Minktas kilimas buvo nu stas idauto erkerio stiklo ukmis. Jiedu prajo pro idin, didel paveiksl, kelias knyg lentynas ir pasiek darbo kabinet. Jis buvo imutas mediu, vi duje stovjo senovinis raomasis stalas ir didelis kompiuterio monitorius. ato prijo prie stalo, nuvelg ekran ir tuojau pat susirauk. Po velni, negarsiai itar ji. Simkinsas ujo u stalo ir pavelg monitori. Jis buvo tamsus. Kas atsitiko? ato parod jungt ant stalo. Jis naudojasi neiojamuoju kompiuteriu. Pasim j su savimi. Simkinsas nesuprato, kas ia blogo. Jis turi informacijos, kuri js norite pamatyti? Ne, labai rim tu balsu atsak ato. Jis turi informacijos, kurios a negaliu leisti pamatyti niekam.

Guldama apaioje, slaptame poemyje, Ketrina Solomon igirdo sraigtasparnio sparn im, dtanio stiklo gars ir sunkius ingsnius viruje. Ji mgino auktis pagalbos, bet burnos kamalas trukd. Nepavyko ispausti n garso. Juo labiau stengsi, juo stipresne srove i alkns tekjo kraujas. Jai pradjo trkti kvapo ir svaigti galva. Ketrina suprato, kad reikia nusiraminti. Mstyk, Ketrina. Susitvardiusi ji pasisteng pasiekti meditacijos bsen.

Roberto Lengdono mintys plduriavo beribje tutumoje. Jis velg neaprpia m erdv iekodamas u ko usikabinti. Nieko nerado.

Absoliuti tamsa. Absoliuti tyla. Absoliuti ramyb. Neveik net ems traukos jga, galinti parodyti, kur virus, kur apaia. Kno nebeliko. Tikriausiai tai ir yra mirtis. Laikas, atrodo, okinjo tai trauksi, tai pltsi, tarsi ia jis neturt jokios reikms. Lengdonas visikai nesuvok, kiek laiko jau ia yra. Deimt sekundi? Deimt minui? Deimt dien? Taiau staiga i kakur pradjo rastis atsiminimai, jie buvo lyg tolimi lieps ningi nepasiekiam galaktik sprogimai, atsklindantys prie Lengdono kaip ban gos beribje neinomybje. Ir Lengdonas pradjo visk prisiminti. Atsiminimai skausmingai drsk... jie buvo labai gyvi ir kl nerim. Jis velg tiesiai veid, imargint tatuiruot mis. Galingos rankos sum jo galv ir i vis jg trenk grindis. Skausmo sprogimas... paskui tamsa. Pilka viesa. Pulsavimas. Atminties sruogos. Lengdon, beveik netekus smons, velka emyn, e myn, emyn. Jo pagrobjas kartoja kakokius ukeikimus. Verbum significatium... Verbum omnificum...Verbum perdo...

110 skyrius Direktor ato viena stovjo kabinete, laukdama CV palydovinio ryio sky
riaus atsakymo jos paklausim. Vienas i geriausi darbo Kolumbijos apygar doje bruo buvo palydovinio ryio kokyb. Jei pasiseks, gali paaikti, kad kuris nors i palydov vakar fotografavo io namo apylinkes... ir gal net ufiksavo automobil, per pastarj pusvaland ivaiavus i jo. Atsipraau, ponia, atsiliep palydovinio ryio technikas. vakar ios koordinats nebuvo stebimos. Ar norsite kartoti paklausim vlesniam laikui? Ne, ai. Vlu. Ji baig pokalb. ato garsiai ikvp, nebesugalvodama, kaip nustatyti, kur dabar j objek tas. Ji ijo vestibiul, kur vyrai jau buvo suvynioj agento Hartmano kn ir ne j sraigtasparn. ato buvo liepusi agentui Simkinsui surinkti visus vyrus ir ruotis sugrti Lengl, bet Simkins rado svetainje klpant keturpsi. Atrod, kad jam negera.

Jums viskas gerai? Jis pakl galv, veide buvo keista iraika. Ar matte? ato prijo ir pavelg stor kilim. Nieko nepamaiusi, papurt galv. Pritpkite, tar Simkinsas. Pavelkite kilimo pluot. Ji taip ir padar. Netrukus pati pastebjo. Atrod, kad kilime vietomis buvo sispaudusios... dvi tiesios linijos, tarsi per kambar bt buvs vetas kakoks sunkus daiktas. Keisiausia tai, tar Simkinsas, kur veda ios vs. Jis parod. ato nusek vilgsniu vos regimas lygiagreias linijas, spaustas svetains kilimo pluote. Atrod, kad jos inyksta po didiuliu, lubas siekianiu paveikslu, kabaniu prie idinio. Kas ia dabar? Simkinsas prijo prie paveikslo ir pamgino j nukabinti nuo sienos. Pa veikslas n nepajudjo. Jis pritvirtintas, tar agentas, pirtais braukdamas per paveikslo rm briaunas. Palaukite, ia apaioje kakas... Jo pirtas ukliuvo u apaioje prie kampo pritaisytos svirtels, kakas spragteljo. ato eng ariau, o Simkinsas pastm rm, ir visas paveikslas pasisuko aplink savo centrin a tarsi sukamosios durys. Jis pakl ibint ir paviet tams, atsivrusi u dur. ato prisimerk. Eikime. Trumpo koridoriaus gale buvo m atyti metalins durys.

Atsiminimai, bangav aptemusiame Lengdono prote, galiausiai idilo. Vietoje j sukosi iki raudonumo kaitusi kibirki spieius ir aidjo keistas tolimas nibdesys. Verbum significatium... Verbum omnificum... Verbum perdo. Ukeikimai aidjo nelyginant gaudiantys balsai, kartojantys vidurami litanij. Verbum significatium... Verbum omnificum. odiai sruvo per tutum , ap link m aidti nauji balsai. Apokalips... Franklinas... Apokalips... Verbum... Apokalips... Be jokio spjimo kakur tolumoje pradjo gausti gedulo varpas. Jo gaudi mas nesiliov, darsi vis garsesnis. Jis skambjo vis atkakliau, tarsi tikdamasis, kad Lengdonas pagaliau supras, tarsi ragindamas jo prot siklausyti.

111 sky rius Varpas varpinje skambjo lygiai tris minutes, nuo jo garso tirtjo kritolo
sietynas, kabantis vir Lengdono galvos. Prie kelias deimtis met jis lank pa skaitas savo mgstamoje salje Filipso Ekseterio akademijoje. Taiau iandien ia atjo paklausyti, kaip geras draugas kreipsis studentus. viesoms pritemus, Lengdonas atsisdo prie galins sienos, po buvusi mokyklos direktori portre t panteonu. Susirinkusieji pritilo. Visikoje tamsoje aukta figra perjo scen ir atsistojo prie katedros. Labas rytas, sunabdjo mikrofon beveidis balsas. Visi atsisdo tiesiau, stengdamiesi irti, kas juos kreipiasi. Atgijs skaidri projektorius nuviet sienoje iblukusi gelsv fotografij, vaizduojani simenanios ivaizdos pil raudono smiltainio fasadu, auktais keturkampiais boktais ir gotikinmis puomenomis. elis vl prabilo. Kas gali man pasakyti, kur yra is pastatas? Anglijoje! tamsoje pasigirdo rytingas merginos balsas. Fasade ma tyti ankstyvosios gotikos ir vlyvosios romanins architektros bruo, o tai rei kia, kad tai tipika norman pilis ir ji pastatyta Anglijoje apytikriai XII amiuje. Oho, atsiliep beveidis balsas. Kai kas tikrai imano architektr. Salje pasigirdo tyls aikiojimai. Deja, pridr elis, js apsirikote beveik penkiais tkstaniais kilometr ir puse tkstantmeio. Auditorija pagyvjo. Projektorius nuviet spalvot iuolaikik tos paios pilies nuotrauk, daryt i kitos puss. aukt kilo Seneka Kriko karjere kasto smiltainio boktai, o antram e plane, stulbinamai arti, ppsojo didingas, baltas, kolonomis puotas JAV Kapitolijaus kupolas. Palaukit! suuko mergina. Tai Kolumbijos apygardoje yra norm a n pilis? Nuo 1855 met, atsak balsas. Tada buvo padaryta tai i nuo trauka. Nuvito nauja skaidr nespalvotas pilies interjero kadras, vaizduojantis erdvi skliautuot sal, piln gyvn griaui, mokslini prietais vitrinose, stiklaini su biologijos, archeologijos eksponatais ir gipsiniais prieistorini ropli modeliais. i pasak pilis, tar balsas, buvo pirmasis Amerikoje tikras mokslo

muziejus. Tai turtingo brit mokslininko dovana Amerikai; jis, kaip ir ms pro tviai, tikjo, kad jauna ms alis gali tapti apvietos tvyne. Ms protviams jis testam entu paliko didiul tu rt ir papra paioje alies irdyje pastatyti staig, skirt inioms gausinti ir skleisti". Jis ilgokai patyljo. Kas man galt pasakyti io dosnaus mokslininko vard? Nedrsus balsas i priekio klausiamai itar: Deimsas Smitsonas ? Auditorija perbgo pritarimo nibdesys. I ties, Smitsonas, atsak ant scenos stovintis mogus. Pagaliau Pi teris Solomonas ijo vies, linksmai blykiodamas pilkomis akimis. Labas rytas. Mano vardas Piteris Solomonas, a esu Smitsono instituto sekretorius. Studentai m kaip pal ploti. Sddamas nuoalje Lengdonas susiavjs stebjo, kaip Piteris pakerjo jaunuoli protus fotografijomis i Smitsono instituto istorijos. Pirmiausia paro d jiems Smitsono pil, rsyje rengtas jos laboratorijas, eksponat prikrautus koridorius, salonus, pilnus moliusk, mokslininkus, kurie vadina save viagy vi kuratoriais", ir net sen dviej populiariausi pilies gyventoj nuotrauk tai buvo dvi jau velions peldos, vardu Difuzija ir Didesn. Pus valandos truks skaidri ou baigsi spdinga palydovine Tautos aljos nuotrauka, kurioje buvo puikiai m atyti milinik Smitsono muziej eil. Kaip sakiau i pradi, baigdamas pareik Solomonas, Deimsas Smitsonas ir ms protviai tikjosi, kad i didi alis taps apvietos tvyne. Ma nau, iandien jie turt kuo didiuotis. Didysis Smitsono institutas tapo mokslo ir ini simboliu paioje Amerikos irdyje. Tai gyva, alsuojanti, veikianti pagar bos forma ms protvi isvajotai Amerikai aliai, kurtai gerbiant ini, iminties ir mokslo principus. Solomonas ijung skaidri projektori, nuaidjo karti plojimai. Salje u sideg viesos, pakilo deimtys nekantri rank, reikiani klausimus. Solomonas parod smulk rudaplauk vaikin sals viduryje. Pone Solomonai, tarsi nesuprasdamas paklaus vaikinas, js kal bjote, kad ms protviai bgo nuo religins priespaudos Europoje, nordami kurti al remdamiesi mokslo principais. Visikai teisingai. Bet... a iki iol maniau, kad ms protviai buvo labai religingi mons ir jie kr Amerik kaip krikionik al. Solomonas nusiypsojo. Biiuliai, nesupraskite mans neteisingai, ms protviai buvo nuoir diai tikintys mons, taiau jie buvo deistai tikjo Diev, bet suvok j paia

bendriausia, neapibriausia prasme. Vieninteliai religijos idealai, kuri jie sie k, buvo susij su tikjimo laisve. Jis itrauk mikrofon i stovo ir nuings niavo prie scenos pakraio. Amerikos protviai puoseljo dvasins apvietos utopij, kurioje minties laisv, masinis vietimas ir mokslo paanga isklaidys pasenusi religini prietar tams. Gale sdinti viesiaplauk pakl rank. Praau? Pone, prakalbo mergina, iklusi savo mobilj telefon, a pra djau rinkti apie jus mediag internete ir Vikipedijoje radau parayta, kad js ymus masonas. Solomonas atsuko j savo masonik ied. Biau galjs jums sutaupyti ryio mokest. Studentai nusijuok. Na, taip, pone, iek tiek dvejodama toliau kalbjo mergina, bet js k tik paminjote pasenusius religinius prietarus", o man atrodo, kad labiausiai pasenusius prietarus propaguoja... ne kas kitas, o masonai. Solomono, atrodo, tai n kiek neeid. Argi? Kaip tai? Na, a daug skaiiau apie masonus ir inau, kad js laikots daugelio keist senovini ritual bei tikjim. Tame interneto straipsnyje net sakoma, kad masonai tiki kakokios senovins magikos iminties galia... neva ji galinti ikelti mog dievus? Visi atsisuko ir suiuro mergin, tarsi iai bt pasimais protas. Ties sakant, atsak Solomonas, ji teisi. Jaunuoliai skubiai atsisuko atgal ir irjo j iplt akis. Solomonas nuslp ypsen ir paklaus merginos: Ar dar turite daugiau vzTeziminties, paaikinanios ias magikas inias? Mergina atrod sutrikusi, bet pradjo skaityti tai, k rado interneto svetainje: Nordami utikrinti, kad ia galinga imintimi nepasinaudot tie, kurie jos neverti, senovs adeptai uifravo savo sukauptas inias... prideng i galin g imint metaforomis, simboliais, mitais ir alegorijomis. Uifruota imintis iki iol mus supa... ji ukoduota ms mitologijoje, mene ir okultiniuose vis laik tekstuose. Deja, iais laikais mogus prarado gebjim iifruoti sudting simboli tinkl... ir didi tiesa buvo prarasta." Solomonas lukteljo. Tai viskas? Mergina pasimuist kdje. Ties sakant, yra dar kai kas.

Nuoirdiai tikiuosi. Praau... mums pasakyti. Mergina dvejojo, bet paskui atsikosjo ir skait toliau: Legenda pasakoja, kad iminiai, kurie labai seniai uifravo Senovs Slpinius, paliko savotik rakt... tarsi slaptaod, kuriuo pasinaudojus galima iifruoti visas paslaptis. Sakoma, kad is magikas slaptaodis vadinamas verbum significatium turi gali isklaidyti tam s ir iifruoti Senovs Slpi nius, atverti juos ir padaryti suprantamus visiems." Solomonas nusiypsojo, tarsi ko nors gaildamasis. O, taip... verbum significatium. Jis kur laik pastovjo velgdamas tol, paskui vl pairjo viesiaplauk mergin. O kur dabar dingo is ste buklingas odis? Mergina pasijuto nejaukiai, buvo aikiai matyti, kad ji gailisi pradjusi ka m antinti svei. Taiau perskait iki galo: Legenda pasakoja, kad verbum significatium ukastas giliai po eme ir kantriai laukia lemiamos istorijos lio akimirkos... kai monija nebestengs toliau gyventi be ami amius kauptos tiesos, ini ir iminties. Atsidrusi tamsioje krykelje, monija pagaliau atras od ir engs stebukling nauj nuvitimo ami." Mergina udar mobilj telefon ir susig. Po ilgos tylos rank pakl kitas studentas. Pone Solomonai, js juk i ties tuo netikite , ar ne? Solomonas nusiypsojo. Kodl ne? Ms mitologijoms bdinga sena tradicija, kurioje magiki, stebuklingi odiai suteikia valgas ir dievik gali. Dar dabar vaikai aukia abrakadabra", jei nori k nors sukurti i nieko. Aiku, mes pamirome, kad is odis ne aisliukas, jo aknys yra senovs aramj misticizme: Avrah KaDabra reikia kalbdamas kuriu". Tyla. Bet, pone, neatlyo studentas, kaip js galite tikti, kad vienas o dis... tas verbum significatium... kad ir koks jis bt... turi gali atkoduoti senovs imint... ir atneti nuvitim visam pasauliui? Piterio Solomono veidas atrod nevelgiamas. Jum s neturt rpti, kuo asmenikai a tikiu. O tai kas turt jums rpti: kad artjanio nuvitimo pranayst egzistuoja faktikai visuose pa saulio tikjimuose ir filosofijos tradicijose. Hinduistai vadina j Kritos amiumi, astrologai Vandenio era, ydai kalba apie Mesijo atjim, teosofai mini naujj ami, kosmologai harmonij konvergencij, num atom a net konkreti data. 2012 m et gruodio 21! suuko kakas.

Taip, net baugu, kaip greitai... jei tiksime maj mitais. Lengdonas susijuok prisimins, kaip Solomonas prie deimt m et tiksliai num at bang iuo m etu visus uliejusi televizijos laid, gsdinani, kad 2012 metais ateis pasaulio pabaiga. Nekalbkime apie konkrei dat, tar Solomonas. Mane labiausiai stebina tai, kad visais laikais visos monijos filosofijos sutar vienu klausimu artja nepaprastas nuvitimas. Visose kultrose, visais laikais, visuose pasaulio kampeliuose mons svajojo apie t pat artjani mogaus apoteoz... nei vengiam mogaus proto persimainym, leidiant jam panaudoti visus savo i teklius. Jis ypteljo. Kuo galima paaikinti tok tikjimo sinchronikum? Tiesa, itar tylus balsas. Solomonas staiga atsisuko. Kas tai pasak? Rank pakl smulkutis azijietis, i kurio veido bruo galjai sprsti, kad jis kils i Nepalo ar Tibeto. Gal kiekvieno mogaus sieloje gyvena visuotin tiesa. Gal mumyse visuo se slypi ta pati istorija, panaiai kaip bendros DNR dalys. Gal btent i bendroji tiesa ir lemia vis ms istorij panaum. Solomonas vytdamas sudjo prieais save delnus ir pagarbiai nusilenk jaunuoliui. Ai. Visi nutilo. Tiesa, kreipsi auditorij Solomonas. Tiesa turi gali. O jei mus visus traukia panaios idjos, gal taip yra todl, kad ios idjos yra teisingos... slypinios giliai mumyse. Ir kai igirstame ties, net jei jos nesuprantame, vis tiek pajuntame jos aid giliai savyje... atitariant ms nesmoningai turimai iminiai. Gal tiesos mes ne imokstame , bet veikiau prisimename... atpastame j... kaip tai, kas jau seniai gldi mumyse. Auditorijoje viepatavo visika tyla. Solomonas ilgai jos netrikd, o paskui tyliai pasak: Baigdamas turiau jus spti, kad atskleisti ties visada nelengva. Vi sais laikais nuvitimo laikotarpius lydi tirta tamsa, stum ianti prieingon pusn. Tokie yra gamtos ir pusiausvyros dsniai. Jei pavelgsime iuo m etu pasaulyje tirtjani tams, tursime suprasti, kad tai reikia ir augani vies. Stovime ant tikrai didingo viesos laikotarpio slenksio, ir mes visi js visi esame ne paprastai laimingi, kad gimme tokiu lemtingu istorijos momentu. I vis kada nors, visais istorijos laikotarpiais gyvenusi moni... btent mes patekome t siaur laiko tarpel, kuriame galsime paliudyti aukiausi savo atgimim. Po

tkstantm eius trukusios tamsos pamatysime, kaip ms mokslas, m s protas ir net m s religija pagaliau atskleis ties. Solomonui jau pradjo kartai ploti, bet jis ikl rank, praydamas tylos. Panele? kreipsi tiesiai nenuoram viesiaplauk su mobiliuoju tele fonu. inau, kad js su manimi dl daug ko nesutinkate, bet noriu jums pad koti. Js kartis svarbus ateinani permain katalizatorius. Tamsa m inta apatija... o sitikinimai galingiausias ginklas nuo jos. Nesiliaukite studijuoti savo tikjimo. Studijuokite Biblij. Jis nusiypsojo. Ypa jos pabaig. Apokalips? paklaus ji. Btent. Apreikimo knyga labai gyvas ms bendrosios tiesos pavyz dys. Paskutinje Biblijos knygoje pasakojama lygiai tokia pat istorija, kaip nesu skaiiuojamoje daugybje kit tradicij. Jos visos pranaauja didios iminties atskleidim. Kakas pasak: Bet argi Apokalipsje raoma ne apie pasaulio pabaig? Na, Antikristas, Armagedonas, paskutin grio ir blogio kova? Solomonas nusijuok. Kas i ia esanij mokosi graik kalbos? Pakilo kelios rankos. K reikia odis apokalypse? Jis reikia... prabilo vienas studentas, tik staiga nutilo, tarsi pats nu stebs, apokalypse reikia atidengti"... arba apreikti"... Solomonas pritariamai jam linkteljo. Visikai teisingai. Apokalips ir yra atskleidimas, Apreikimas. Biblijos Apreikimo knygoje numatomas didios tiesos ir nesivaizduojamos iminties atskleidimas. Apokalips tai ne pasaulio pabaiga, tai veikiau to pasaulio, kur mes pastame , pabaiga. Apokalipss pranaysts dar viena nuostabi Biblijos inia, kuri buvo ikraipyta. Solomonas prijo prie pakylos krato. Patikki te, Apokalips artja... ir ji bus visikai ne tokia, koki mus mok j sivaizduoti. Jam auktai vir galvos pradjo skambinti varpai. Sutrik studentai pratrko griausmingais plojimais.

1 12 skyrius Ketrina Solomon buvo jau visai beprarandanti smon, tik staiga j sukrt kurtinam o sprogimo sukelta smgio banga. Po keli akimirk ji uuod dmus.

Ugul ausis. Tolumoje pasigirdo neaiks balsai. ksniai. ingsniai. Staiga pasidar lengviau alsuoti. I burnos buvo itrauktas kamalas. Js igelbta, sunibdjo vyrikas balsas. Dar truput pakentkit. Ji tikjosi, kad vyrikis itrauks jai i rankos adat, bet jis m sakinti. Atnekite greitosios pagalbos reikmenis... prijunkite adat prie laeli ns... Ringerio tirpal... greiiau, kraujospd... Apirindamas j vyrikis pa klaus: Ponia Solomon, tas mogus, kuris taip su jumis pasielg... kur jis ijo? Ketrina pamgino kalbti, bet pajuto, kad nestengia. Ponia Solomon? vl paklaus vyrikis. Kur jis ijo? Ketrina pamgino atm erkti akis, taiau nugrimzdo neinomyb. Mums btinai reikia inoti, kur jis, atkakliai kamantinjo vyrikis. Ketrina atsakydama sunibdjo tris odius, nors pati inojo, kad jie be prasmiai: Ant... ventojo... kalno.

Direktor ato perlipo suniokotas metalines duris ir mediniu nuolydiu nuings niavo slaptj rsio dal. Apaioje j pasitiko vienas i agent. Direktore, manau, jums reikt tai pamatyti. ato nujo paskui agent ma kambarl, kur ved durys i siauro ko ridoriaus. Kambarlis buvo rykiai apviestas ir tuias, tik ant grind kpsojo krva drabui. Ji atpaino Roberto Lengdono tvido vark ir mokasinus. Agentas parod prie tolimiausios sienos stovini didiul d, panai karst. Kas ia dabar? ato atsisuko d ir pamat, kad j vestas prie sienos pritvirtintas perregimo plastiko vamzdis. Ji atsargiai m artintis. Netrukus pastebjo, kad viruje yra nustumiamas dangtis. Itiesusi rank pastm j: atsivr skaidrus langelis, panaus iliuminatori. ato atlijo. Pro organinio stiklo langel buvo matyti... plduriuojantis, visikai apsem tas, bereikmis profesoriaus Roberto Lengdono veidas.

viesa! Staiga berib tutum , kurioje plduriavo Lengdonas, uliejo akinamai skaisti viesa. Juod erdv skrod iki baltumo kaitusios viesos spinduliai, lieps nomis deginantys galv.

Viskas aplink nuvito. Staiga vytinio debesies fone pasirod dailus siluetas. Priartjo veidas... nerykus, sunkiai irimas... i tutum os j velg dvi akys. Veid gaub viesos spinduliai, ir Lengdonas paman, kad tikriausiai mato Dievo veid.

ato velg d su skysiu ir svarst, ar profesorius Lengdonas spjo suvokti, kas vyko. Ji man, kad turbt ne. Juk ios technologijos paskirtis ir yra utik rinti, kad mogus prarast orientacij. Sensorins deprivacijos akvariumai egzistuoja nuo etojo deimtmeio, juos kaip atsipalaidavimo form iki iol mgsta turtingi Naujojo amiaus eksperimentuotojai. Vadinamasis plduriavimas" leidia pajusti transcendentin igyvenim, sugrti sias... tai savotika meditacijos pagalbin priemon, ram inanti smegen aktyvum tuo, kad paalina vis jutimo organ fiksuojam informacij vies, gars, lytjim, net ems trauk. Tradiciniuose pldu riavimo baseinuose mons, guldami ant nugaros, plduriuoja prisotintam e druskos tirpale, kuris ilaiko veid vir vandens ir leidia kvpuoti. Taiau pastaraisiais metais ie akvariumai i esms pasikeit. Deguonies prisotintas anglies perfluoridas. Naujoji technologija vadinamoji Visika skysio ventiliacija (VSV) yra tokia nesivaizduojama, kad maai kas tiki jos egzistavimu. Kvpuojamasis skystis. Kvpavimo palaikomasis skystis inomas jau nuo 1966 met, kai Lelandui S. Klarkui pavyko kelias valandas ilaikyti gyv pel, panardint deguonies pri sotinto anglies perfluorido tirpale. 1989 metais i technologijos naujov buvo panaudota dramatikose filmo Bedugn" scenose, nors tada maai kas i iro v suprato, kad regi tikr mokslo atradim. Visika skysio ventiliacija atsirado iuolaikinei medicinai siekiant sukur ti palanki terp per anksti gimusiems kdikiams: grinti juos si skyst, kuriame plduriavo prie gimim. mogaus plauiai devynis mnesius vystosi gimdoje, todl skysi aplinka jiems nra svetima. Perfluoridai i pradi buvo pernelyg klamps, kad utikrint normal alsavim, bet iuolaikins technolo gijos padar kvpuojamj skyst beveik vandens konsistencijos. CV Mokslo ir technologij skyriaus darbuotojai Lenglio miesto bur tininkai", kaip juos vadina valgybos pasaulyje, daug dirbo su deguonies pri sotintais anglies perfluoridais, kurdami specialisias technologijas JAV karinei pramonei. Jr laivyno elitins vandenyno gelmi nardytoj komandos patyr, kad kvpuodami deguonies prisodrintu skysiu vietoj prast heliokso arba

trimikso duj jie gali pasinerti giliau, nerizikuodami susirgti dl slgio skirtu m. Panaius rezultatus gavo ir NASA bei oro pajgos pilotai, vietoj prast deguonies balion turintys kvpuojamojo skysio aparat, galjo itverti daug didesnes sunkio pagreiio jgas, nes skystis daug tolydiau u dujas paskirsto sunkio pagreit organizmo viduje. ato buvo girdjusi, kad jau sukurtos ekstremali potyri laboratorijos", kuriose galima imginti tokius visikos ventiliacijos akvariumus, arba medita cij renginius", kaip jie buvo pavadinti. is akvariumas veikiausiai buvo reng tas paties savininko eksperimentams, nors prie jo pritvirtinti sunks uraktai nepaliko n maiausi abejoni, kad juo naudotasi ir tamsesniems reikalams... taikant CV neblogai pastam kvotos metod. Nelemtasis tardymo kankinant vandeniu metodas waterboarding pa sirod labai veiksmingas, nes kankinamasis i ties tiki, jog sksta. ato buvo inomos kelios slaptos operacijos, kuriose naudoti panas sensorins deprivacijos akvariumai iai baugiai iliuzijai padidinti. mogus, panardintas kvpuoja mj skyst, i ties gali bti paskandintas". Apimtas skendimo sukeltos panikos mogus daniausiai nepastebi, kad skystis, kur jis kvepia, truput klampesnis u vanden. Skysiui uliejus plauius, kankinamasis i siaubo praranda smon, o atsipeikjs pamato atsidrs absoliuioje vienutje". ilt, deguonies prisodrint vanden maiius jautrum o slopinamj me diag bei paralyi ir haliucinacijas sukeliani medikament kaliniui sukuria ma iliuzija, kad jis visikai atskirtas nuo savo kno. Kai jis mintyse sako judinti galnes, nesulaukia joki rezultat. Tokia apmirimo" bsena jau savaime yra baisi, bet i tikrj sutrikdo vadinamasis naujo gimimo" procesas, kur rykio mis viesomis, aliu ir kurtinam u triukmu galima padaryti itin skausming ir sukreiant. Kelet kart skends ir naujai gims" kalinys visikai praranda orientacij ir pats nebesuvokia, gyvas jis ar mirs... kvotjas gali i jo igauti visk, ko tik nori. ato paman, kad gal reikt palaukti medik ir jiems padedant itraukti Lengdon, bet laiko nebebuvo. Man reikia isiaikinti, k jis ino. Ijunkite viesas, sak ji. Ir atnekite koki nors antklodi.

Akis spiginusi saul inyko. Inyko ir veidas. Vl upldo tamsa, bet dabar Lengdonas kakur u viesmei tutum os girdjo tolimus kudesius. Dusls balsai... nesuprantam i odiai. Paskui prasi djo vibracija... tarsi visas pasaulis bt pasirengs subyrti ipulius.

Paskui tai vyko. Be jokio spjimo visat perpl perpus. Tutumoje atsivr neperengia ma praraja... tarsi pati erdv bt plyusi per siles. Pro ang m plsti pilkva migla, ir Lengdonas pamat klaik vaizd. Staiga jo sugriebti isities kno ne turinios rankos, sum j ir pamgino itraukti i jo pasaulio. Ne! Jis mgino grumtis, bet pasirod, kad neturi rank... neturi kumi. O gal turi? Staiga pajuto, kad aplink jo psichik materializuojasi knas. Jis gro, j suiupo galingos rankos ir dabar traukia auktyn. Ne! Labai praau! Taiau jau buvo per vlu. Rankos itrauk j per kakoki sprag, ir krtin perdrsk nepakeliamas skausmas. Atrod, kad plauiai pilni smlio. Neturiu kuo kvpuoti! Staiga jis pa juto guls auktielninkas ant aliausio ir kieiausio paviriaus, kok tik galima sivaizduoti. Kakas spaud jam krtin pakartotinai, stipriai, skaudiai. Jis spjaudsi iluma. Noriu atgal Jautsi kaip kdikis, gimstantis i si. Konvulsyviai trkiojo, ikosdamas i plaui skyst. Skaudjo krtin ir kakl. Nepaprastai skaudjo. Gerkl deg tarsi ugnyje. mons kalbjo, stengsi nibdti, taiau garsai buvo kurtinami. Regjimas apsiblaus, pavyko velgti tik prislopintus pavidalus. Oda neteko jautrumo. Krtin apsunko... kakas j spaudia. Negaliu kvpti! Jis ikosjo dar skysio. Atsigavo stiprus leiktulio refleksas, jis m gokioti. Plauius uliejo altas oras, jis pasijuto tarsi pirm kart kvps naujagi mis. io pasaulio nemanoma itverti. Lengdonas norjo tik vieno grti atgal sias.

Robertas Lengdonas nesuvok, kiek prajo laiko. Juto, kad guli paguldytas ant ono ant kiet grind, suvyniotas rankluosius ir antklodes. I viraus j vel gia pastamas veidas... taiau lovingosios viesos spinduli nebebuvo. Galvoje tebeaidjo tolimos litanijos aidai. Verbum significatium... Verbum omnificum... Profesoriau Lengdonai, sunibdjo kakas. Ar js inote, kur esate? Lengdonas tebekosdamas truput linkteljo. Svarbiau kita kad jis pradjo suvokti, kur inakt eis.

113 sky r i u s sisups vilnones antklodes, Lengdonas virpaniomis kojomis vargais ne galais atsistojo ir pavelg atvir d su skysiu. Knas pagaliau sugro, nors geriau jau bt negrs. Gerkl ir plauius deginte degino. is pasaulis atrod iurktus ir iaurus. ato k tik jam papasakojo apie sensorins deprivacijos akvarium... ir pridr, kad jei nebt jo i ten itraukusi, jis bt mirs i bado ar dar nuo ko nors blogiau. Lengdonas beveik neabejojo, kad Piteris patyr pana igyveni m. Piteris yra bsenoje tarp, vakar sak jam tatuiruotasis. Jis skaistykloje... Hamistagane. Jei Piteriui teko daugiau negu vien kart itverti naujo gimimo proces, Lengdonas nenustebt suinojs, kad jis pasak savo pagrobjui visk, k is norjo suinoti. ato mostu parod Lengdonui sekti jai i paskos, is pakluso ir ltai nu slinko siauru koridoriumi, vedaniu gilyn i keist irtv, kuri pagaliau pirm kart pamat. Jie eng kvadratin kambar su akmeniniu stalu, apviest bau gi spalv lemp. ia buvo Ketrina, ir Lengdonas lengviau atsiduso. Vis dlto vaizdas kl nerim. Ketrina auktielninka guljo ant akmeninio stalo. Ant grind kpsojo kru vini rankluosiai. CV agentas Ketrinai vir galvos laik laelins maiel, kurio vamzdelis buvo pritvirtintas jai prie alkns. Ji tyliai kkiojo. Ketrina? gergdianiu balsu paauk Lengdonas, vos stengdamas prakalbti. Ji pasuko galv; atrod sutrikusi ir praradusi orientacij. Robertai?! Jos akys i nuostabos ir diaugsmo isiplt. Bet a... maiau, kaip tu nuskendai! Jis pasuko prie akmeninio stalo. Ketrina atsisdo, nepaisydama laelins vamzdelio ir agento prieinimosi, aikinamo medicinos prieastimis. Lengdonas prijo stal, Ketrina ities ran kas ir apglbusi antklodmis susupt jo kn prisitrauk artyn. Ai Dievui, sukudjo ji buiuodama jam skruost. Paskui pabuia vo dar kart, tvirtai spausdama, tarsi netikdama, kad jis i ties gyvas. A nesuprantu... kaip... ato pradjo kak kalbti apie sensorin deprivacij ir deguonies priso tintus anglies perfluoridus, bet buvo aiku, kad Ketrina nesiklauso. Tik laik apglbusi Lengdon. Robertai, tar ji, Piteris gyvas.

Kartais suvirpaniu balsu ji papasakojo apie iurp susitikim su Piteriu. Apibdino jo sveikatos bkl invalido veiml, keist peil, uuominas kain koki auk" ir apsak, kaip ji pati buvo palikta nukraujuoti, nelyginant sm lio laikrodis, turintis tikinti Piter kuo greiiau padaryti, ko i jo reikalaujama. Lengdonas vos pajg kalbti. Ar tu... bent nujauti, kur... kur jie nujo? Jis sak, kad gabena Piter ant ventojo kalno. Lengdonas atsitrauk ir atidiai pavelg j. Ketrinos akyse buvo m atyti aaros. Jis sak, kad iifravo piramids pagrindo ra ir kad piramid jam nu rodiusi eiti ant ventojo kalno. Profesoriau, primygtinai paklaus ato, ar jums tai k nors reikia? Lengdonas papurt galv. Visikai nieko. Vis dlto irdies gilumoje sukirbjo viltis. Bet jei jis iifravo piramids pagrindo ra, mes irgi galime tai padaryti. A jam pa sakiau, kaip j iifruoti. ato papurt galv. Piramids nebra. Iekojom. Jis j pasim. Lengdonas akimirk patyljo, paskui usimerk ir pamgino prisiminti, k mats ant piramids pagrindo. Simboli lentel buvo vienas i paskutini daly k, kuriuos jis regjo prie nusksdamas, o traum a daniausiai priveria atsimi nimus giliai strigti atmint. Prisimin kai kuriuos lentels simbolius, tikrai ne visus, bet gal ir t pakaks? Jis pasisuko ato ir skubiai itar: Gal man pavyks prisiminti pakankamai daug, bet pirmiausia turite kai k surasti internete. Ji isitrauk savo delninuk. Paleiskite paiek su iais reikminiais odiais: Atuntos eils Frankli no kvadratas." ato apstulbusi pavelg j, bet nieko nepaklaususi pradjo spaudyti kla vius. Lengdono regjimas dar tebebuvo apsiblauss, jis tik dabar pradjo susi vokti keistoje aplinkoje, kurioje atsidr. Pamat, kad akmeninis stalas, kur jie visi remiasi, nustas senomis kraujo dmmis, o siena deinje pusje storai nuklijuota vairiais tekst puslapiais, fotografijomis, pieiniais, emlapiais ir miliniku juos jungiani virveli voratinkliu. Dieve mano. Lengdonas, tviriau supdamasis antklodes, prijo prie keisto koliao. Prie sienos buvo prisegiotas absoliuiai padrikos informacijos rinkinys puslapiai i

senovs tekst, nuo juodosios magijos iki ventojo Rato, simboli ir burtaenkli pieiniai, smokslo teorijas pltojani interneto svetaini tekst atspaudai ir palydovins Vaingtono nuotraukos, apraintos pastabomis ir imargintos klaustukais. Viename i lap buvo ilgas odi vairiomis kalbomis sraas. Lengdonas atpaino, kad vieni i j yra ventieji m ason odiai, kiti paimti i senovini magijos apeig, treti i ceremonijose skambani litanij. Ar to jis ieko? odio? Nejau taip paprasta? Ilgalaikis Lengdono skeptikas poiris mason piramid daugiausia r msi tuo, k ji neva turinti atskleisti viet, kurioje saugomi Senovs Slpiniai. Toks atradimas turt bti susijs su miliniku rsiu, kuriame sukrauti tkstan i tkstaniai tom, neinomais bdais ilikusi i senovs bibliotek, kuriose kitados buvo saugomi. Tai jam atrod nemanoma. Tokio dydio rsys? Po Kolum bijos apygarda? Taiau dabar, prisiminus Piterio paskait Filipso Ekseterio akade mijoje ir regint iuos magik odi sraus, prie akis vrsi kita galimyb. Lengdonas tikrai netikjo magik odi galia... taiau jam atrod visikai aiku, kad tatuiruotasis ja tikjo. Pradjus tyrinti uraus, emlapius, tekstus ir interneto atspaudus, juos jungianias virveles ir lipukus, Lengdono pulsas pa spartjo. Aikiai m atyti vienas pasikartojantis motyvas. Dieve, jis juk ieko verbum significatium... Prarasto odio. Lengdonas leido iai miniai isiskleisti, prisimin Piterio paskaitos fragmentus. Jis i ties ieko Prarasto odio! Ir tiki, kad jis ukastas ia, Vaingtone. Prie jo prijo ato. Ar to iekojote? ji padav jam atverst delninuk. Lengdonas pavelg ekrane vieiant skaii kvadrat atuoni vienet kratinmis. Kaip tik to. Jis paiupo popiergal. Man reikia raiklio. ato padav, isitraukusi i kiens. Labai praau paskubti.

Mokslo ir technologij skyriaus rsyje savo kabinete sdinti Nola Kei dar kart tyrinjo redaguot dokument, kur jai atne sistem saugumo specialistas Rikas Perias. Kokiems velniams CV direktoriui reikalinga byla su tekstais apie senovs piramides ir slaptas poemio vietas? Ji iupo telefon ir surinko numer.

Sato tuojau pat atsiliep, jos balse buvo girdti tampa. Nola, kaip tik ketinau jums skambinti. Turiu naujos informacijos, tar Nola. Neinau, kur j dti, bet radau redaguot dokumen... Nesvarbu, kol kas tai pamirkit, nutrauk j ato. Nebra laiko. Objekto nepavyko suimti, ir a turiu rim t pagrind manyti, kad jis tuoj pasielgs taip, kaip grasino. Nola pajuto, kaip knu nujo iurpuliai. Gera inia ta, kad mes tiksliai inome, kur jis nujo. ato giliai kvp oro. Bloga ta, kad jis pasim ir neiojamj kompiuter.

1 14 skyrius Maiau kaip U penkiolikos kilometr nuo j Malachas apkam antklo de Piter Solomon ir nuve j per mnesienos apviest automobili stovos aiktel miliniko pastato el. Pastat iorje rm lygiai trisdeim t trys kolonos... kiekviena i j lygiai trisdeim t trij pd aukio. iuo m etu didingas rmas buvo tuias niekas j ia nepamatys. Bet tai ir nesvarbu. velgiant i tolo, niekam n maiausio tarimo nesukels auktas, gerairdikos ivaizdos vyras ilgu juodu paltu, ives plikagalv invalid pakvpuoti grynu oru. Pasieks galin jim, Malachas prive Piter prie elektronins spynos kla viatros. Piteris ididiai pavelg j, aikiai rodydamas, kad neketina surinkti kodo. Malachas nusijuok. Manai, atsiveiau tave tam, kad mane leistum? Ar taip greit pamirai, jog priklausau tavo broliams? Jis ities rank ir surinko jimo kod, kur buvo gavs po ventinimo trisdeim t trei laipsn. Sunkios durys spragteljusios atsivr. Piteris suvaitojo ir m muistytis veimlyje. Piteri, Piteri, raminamai suburkavo Malachas. sivaizduok Ketri n. Padk man, ir ji iliks gyva. Tu gali j igelbti. Duodu od. Malachas ve belaisv vidun ir vl urakino duris; irdis i nekantrumo smarkiai plak. Jis nuve Piter koridoriais iki lifto, paspaud ikvietimo myg tuk. Durys atsidar, Malachas jo, stumdamas prie save veiml. Tada, tyia rodydamas Piteriui, k ketina daryti, ities rank ir paspaud aukiausiai viruje esant mygtuk. Ikankintu Piterio veidu perbgo siaubingos nuojautos elis.

, sunibdjo Malachas, velniai glostydamas nuskust Piterio galv, kai usidar lifto durys. Tu juk puikiai inai... didiausia paslaptis kaip numirti.

A neprisimenu vis simboli! Lengdonas umerk akis, i paskutinij stengdamasis prisiminti konkre i kiekvieno simbolio viet ant piramids pagrindo, taiau to padaryti nesteng net jo eidetin atmintis. Jis usira kelis simbolius, kuriuos pajg prisiminti, ir sudliojo juos langelius, kaip nurod Franklino magikasis kvadratas. Taiau kol kas nevelg jokios prasms.

irk! ragino j Ketrina. Atrodo, eini teisingu keliu. Pirmoje eilu tje vien graikikos raids draugn susideda visi panas simboliai! Lengdonas ir pats tai buvo pastebjs, taiau niekaip neprisimin jokio graikiko odio, kuris galt atitikti i raidi ir tui langeli konfigraci j. Man reikia pirmos raids. Jis vl pavelg magik kvadrat, stengdamasis prisiminti raid, buvusi kairiajame apatiniame kampe vietoj skaiiaus vienas. Mstyk! Jis usimerk, stengdamasis sivaizduoti piramids pagrind. Apatin eilut... netoli kairiojo kampo... kokia ten buvo raid? Trump akimirk Lengdonas vl pasijuto tns akvariume, kur kreiamas siaubo velg pro organinio stiklo langel piramids pagrind. Staiga jis j pamat. Atsimerk ir garsiai ikvp or. Pirmoji raid H!

Lengdonas atsisuko lentel ir ra pirmj raid. odis dar nebuvo baig tas, bet to jau pakako. Staiga jis suvok, koks tai odis. Heredom. Labai susijaudins Lengdonas surinko delninuke naujos paiekos reikmin od io gerai inomo graikiko odio variant lotynikomis raidmis. Pirma sis rezultatas buvo enciklopedijos straipsnis. Lengdonas j perskait ir suprato, kad klaidos bti negali.
HEREDOM, daikt. svarbus,,aukto lygio" mason vartojamas odis, kils i Ros kryinink ritual, kuriuose juo vadinamas mitinis kotijos kalnas, legendin pirmojo nari susirinkimo vieta. Kils i graikiko odio Hp6o|j, arba Hieros-domos, graikikai venti namai".

tai jis! dar negaldamas patikti suuko Lengdonas. tai kur jie nujo! ato, skaiiusi jam per pet, regimai sutriko. Ant mitinio kotijos kalno? Lengdonas papurt galv. Ne, vien Vaingtono pastat, kurio kodinis pavadinimas Heredom.

115 skyrius
kuriuos broliai masonai vadina Heredom, nuo seno lai komi Amerikoje veikianios mason kotikosios los karnos brangakmeniu. Dl stataus, piramids pavidalo stogo pastatas pavadintas igalvoto kotijos kalno vardu. Taiau Malachas inojo, kad jame paslptas lobis toli grau nra igalvotas. Tai ta vieta, suprato jis. Mason piramid parod keli. Senam liftui ltai kylant trei aukt, Malachas isim skiaut popie riaus, ant kurios buvo perras simboli lentel pagal Franklino kvadrato silo m tvark. Visos graikikos raids persikl pirm eilut, o drauge su jomis ir vienas paprastas simbolis.

ventyklos rmai,

Nemanoma sivaizduoti aikesnio nurodymo. Po ventyklos rmais. Heredoml. Prarastas odis yra kakur ten. Nors Malachas tiksliai neinojo, kaip j surasti, jis n kiek neabejojo, kad atsakym parpins lik lentels simboliai. Kaip patogu, kad prireikus atskleisti m ason piramids ir io pastato paslaptis geriausiai jam padti gali Piteris Solo monas. Pats Didysis meistras. Piteris tebesimuist veimlyje, dusliai kak aukdamas pro burnos kamal. inau, kad tau neramu dl Ketrinos, tar Malachas. Bet viskas jau greit baigsis. Malachui atrod, kad pabaiga atjo labai staiga. Po tokios daugybs kani ir planavimo, laukimo ir iekojimo met... troktam a akimirka jau ia pat. Liftas pradjo judti liau, ir Malachas pajuto jaudulio antpld. Lifto kabina trkteljusi sustojo. Atsidar bronzins durys, ir Malachas pavelg prie akis atsivrusi di ding men. Didiul keturkamp vairiais simboliais ipuot patalp uliejo mnesiena, vytinti pro lub centre rengt vieslang. Apjau vis rat, paman Malachas. ventyklos men buvo ta pati patalpa, kurioje Piteris Solomonas ir jo bro liai per kvailum prim Malach savo gretas. Netrukus ia bus atskleista auk iausia mason paslaptis, kurios egzistavimu netiki net kai kurie brolijos nariai.

Jis nieko neras, tar vis dar apsvaigs, sunkiai besiorientuojantis Lengdo nas, paskui ato ir kitus kildamas mediniu nuolydiu, vedaniu i rsio. Jokio tokio odio nra. Tai tik metafora Senovs Slpini simbolis. I paskos jo nusilpusi Ketrina, kuriai ingsniuoti nuolydiu padjo du agentai. Visiems atsargiai engiant pro nuolauomis virtusias metalines duris, lipant pro sukam paveiksl ir einant svetain, Lengdonas paaikino ato, kad Prarastas odis, vienintelis odis, uraytas sudtinga, mogui nebesuprantama kal ba, yra vienas i seniausi laisvj mrinink brolijos naudojam simboli. o dis, kaip ir Senovs Slpiniai, turt atskleisti savo slapt gali tik nuvitusiesiems. Sakoma, baig pasakojim Lengdonas, kad tas, kuris suras ir su pras Prarast od... gals suprasti ir Senovs Slpinius. ato atsigr. Tai js manote, kad itas mogus ieko konkretaus odio? Lengdonui teko pripainti, kad toks pasakymas atrodo absurdikas, utat atsakantis daugyb klausim.

Klausykite, a nesu magijos apeig specialistas, tar jis, bet i do kument, kuriuos maiau ant rsio sien... ir i to, k Ketrina pasakoja apie jo virugalvyje palikt netatuiruotos odos lopinl... spiau, kad jis tikisi surasti Prarast od ir isitatuiruoti j sau ant kno. ato nuved grup valgomj. Lauke burzg pasiruos skristi sraigtaspar nis jungtu varikliu, jo sparnai gaud vis garsiau. Lengdonas toliau kalbjo garsiai mstydamas: Jei is tipas tikrai tiki, kad jam pavyks prikelti Senovs Slpini gali, tai jam nebus galingesnio simbolio u Prarast od. Pavykus j atrasti ir rayti sau ant virugalvio vietoje, kuri savaime yra venta jis, be abejo, laikyt save tobulai papuotu ir pasiruousiu ritualui, kuris... Jis nutilo pamats, kaip Ket rina iblyko pagalvojusi apie neivengiam Piterio laukiani lemt. Bet, Robertai, silpnu balsu tar ji, beveik negirdima pro sraigtas parnio es, tai juk gera inia, ar ne? Jei jis nori prie paaukodamas Piter sirayti sau ant virugalvio Prarast od, tai mes turime laiko. Jis nenuudys Piterio, kol neras odio. O jei odio nra... Lengdonas stengsi atrodyti kupinas vilties, agentams padedant Ketrinai sitaisyti krsle. Deja, Piteris tebemano, kad tu ia guli ir plsti kraujais. Jam atrodo, kad vienintelis bdas tave igelbti duoti tam pamiliui tai, ko jis nori... gal net padti jam atrasti Prarast od. Tai kas? neatlyo ji. Jei odis neegzistuoja... Ketrina, tar Lengdonas velgdamas jai tiesiai akis, jei a many iau, kad tu mirti, ir jei kas nors man pasakyt, kad galiu tave igelbti surads Prarast od, a tikrai surasiau tam mogui jo od bet kok od, ir melsiau Dievo, kad jis test paad.

Direktore ato! i kito kambario paauk agentas. Ateikite, pairkit, kas ia! ato iskubjo i valgomojo ir pamat vien agent, nulipant emyn mie gamojo laiptais. Jis rankoje ne viesi plauk peruk. Kas ia dabar? Vyrikas perukas, tar paduodamas j. Radau drabuinje. Ati diau pairkit. Perukas pasirod daug sunkesnis, negu ato tikjosi. Atrod, kad jo kepu rait pagaminta i tirto gelio. Keista, i vidins peruko puss kyojo laidas. Gelio baterija, kuri galima prilipdyti prie galvos, tar agentas. J s dka veikia takin pluotins optikos filmavimo kamera, paslpta plaukuose.

K? Sato iupinjo peruk, kol tarp veli viesi garban rado taisy t paslpt mayt kameros l. Tai ia paslpta kamera? Vaizdo kamera, patvirtino agentas. Nufilmuota mediaga saugo ma ioje maoje kortelje. Jis parod pato enklo dydio silicio kvadratl, pritvirtint prie kepuraits. Veikiausiai pradeda veikti nuo judesio. Jzau, paman ji. Tai tai kaip jis tai padar. i glotni, nematoma, vietoj prastos gls varko kilpelje" neiojama filmavimo kameros atm aina suvaidino lemiam vaidmen sukeliant kriz, kuri vakar mgina suvaldyti ST direktor. ato dar kelias sekundes pairjo pe ruk ir grino j agentui. Toliau iekokite namuose, tar ji. Man reikia visos informacijos apie tip, koki tik pavyks rasti. inome, kad nra jo neiojamojo kompiuterio, bet man reikia inoti, kaip btent jis ketina prisijungti prie tinklo, kai bus ne namie. Iekokite jo darbo kabinete instrukcij, kabeli bet ko, i ko galtume nustatyti, koki jis turi rang. Taip, ponia. Agentas nuskubjo. Laikas judti. ato girdjo, kad sraigtasparnis pasirengs skristi. Ji nubgo atgal valgomj, kur Simkinsas i sraigtasparnio atved Voren Belam ir da bar kamantinjo j apie pastat, kur, j manymu, patrauk objektas. ventyklos rmus. Paradins durys urakintos i vidaus, kalbjo Belamis, vis dar kietai susisups antklod ir regimai drebantis po Franklino parke praleisto laiko. Vienintelis jimas pro galines pastato duris. Ten pritvirtinta elektronin spyna, kurios atpainimo kod ino tik brolijos nariai. Koks tas kodas? grietai paklaus ato, kuri visk usirainjo. Belamis atsisdo buvo matyti, kad jis nebestengia ilgiau stovti. Kalen damas dantimis pasak atpainimo kod ir pridr: Adresas eioliktosios gatvs 1733 numeris, bet privaiuoti ir pasta tyti automobil reikia i kitos puss, u pastato. Truput klaidu, bet... A puikiausiai inau, kaip visk rasti, tar Lengdonas. Kai nuva iuosime, parodysiu. Simkinsas papurt galv. Js nevaiuosite, profesoriau. Tai karin... Net nekalbkit, kad nevaiuosiu! atov Lengdonas. Ten Piteris! O pastato vidus tikras labirintas! Jei niekas jums neparodys kelio, js n per deimt minui nerasite ventyklos mens! Jis teisus, atsiliep Belamis. Ten labai klaidu. Yra liftas, bet jis senas, labai garsiai juda ir atsiveria tiesiai ventyklos men. Jei norsite tyliai patekti vidun, reiks lipti laiptais.

Patys niekaip nerasite, spjo Lengdonas. Patekus vidun pro galin jim, reikia pereiti Regalij sal, Garbs sal, paskui vidurini laipt aiktel, atrium, didiuosius laiptus... Gana, nutrauk j ato. Lengdonas vyksta su mumis.

116 skyrius Energija stiprjo.


Malachas juto, kaip ji pulsuoja jame, kaip cirkuliuoja jo knu, kol jis vea Piter Solomon prie altoriaus. Ieisiu i io pastato nepalyginti galingesnis, negu jau. Dabar beliko viena surasti paskutin sudedamj dal. Verbum significatium, sukudjo jis pats sau. Verbum omnificum. Malachas pastat Piterio veiml prie altoriaus, tada apjo j ir atseg sun k kelionkrep, gulint Piteriui ant keli. kis vidun rank, itrauk akmenin piramid ir ikl j mnesienoje tiesiai Piteriui prie akis, rodydamas piramids pagrinde igraviruot simboli lentel. Tiek m et j sergjai, erzino jis, ir n neinojai, kaip piramid saugo savo paslaptis. Malachas atsargiai padjo piramid ant altoriaus krato ir vl kio krep rank. O is talismanas, toliau kalbjo jis, itraukdamas auksin virn, i ties padjo chaos paversti tvarka, kaip ir adta. Jis atsargiai udjo metalin virn ant akmenins piramids ir atsitrauk, kad Piteris aikiai m atyt vaizd. velk, tavo simbolonas sudtas. Piterio veidas persikreip, jis bergdiai pamgino kak pasakyti. Gerai. Matau, nori man kai k praneti. Malachas iurkiai itrauk kamal. Piteris Solomonas kelias sekundes kosjo ir gaud kvap, kol galiausiai steng pranekti. Ketrina... Ketrinai nedaug beliko. Jei nori j igelbti, silyiau tiksliai vykdyti ma no nurodymus. Malachas spjo, kad ji veikiausiai jau mir, o jei ne, tai visai prie mirties. Ne didelis skirtumas. Jai pasisek, kad spjo prie m irt atsisveikinti su broliu. Labai praau, gergdianiu balsu maldavo Piteris. Ikviesk jai greitj... Btinai taip ir padarysiu. Bet pirmiausia tu turi man pasakyti, kaip ieiti slaptuosius laiptus.

Piterio veide atsispindjo didiul nuostaba. K?! Laiptus. Mason legendoje minimi laiptai, jie leidiasi per imt m etr ems gelmes, slptuv, kurioje saugomas Prarastas odis. Piteris atrod persigands. Tu juk inai legend, umet jauk Malachas. Slapti vartai, uristi akmeniu. Jis parod pagrindin altori didiul granito luit su paauksuotu rau hebraj kalba: TUOMET DIEVAS TAR: TEBNA VIESA!" IR VIESA PASIRO D. Juk matai, kad atjome t viet, kurios reikia. jimas laiptus veikiau siai bus paslptas kuriame nors i apatini aukt. iame pastate nra joki slaptj laipt! suuko Piteris. Malachas kantriai nusiypsojo ir mosteljo lub link. is pastatas yra piramids formos. Jis parod keturones skliautuo tas lubas, susiaurjanias ir sudaranias viduryje taisyt kvadratin vieslang. Taip, ventyklos rmai yra piramids formos, bet k tai... Piteri, man prie akis visa naktis. Malachas ilygino balto ilko chala t, dengiant jo tobul kn. Taiau Ketrinai, deja, ne. Jei nori, kad ji igyven t, privalai m an pasakyti, kaip patekti slaptuosius laiptus. A juk tau jau sakiau, pareik jis, iame pastate nra joki slaptj laipt! Tikrai? Malachas ramiai isitrauk popieri, kuriame buvo suras pertvarkyt piramids pagrinde igraviruot simboli lentel. Tai galutin m ason piramids inia. Tavo draugas Robertas Lengdonas padjo man j i ifruoti. Malachas pakl popieri Piteriui prie akis. J pamats Didysis meistras staiga kvp oro. eiasdeimt keturi simboliai sugul keturias turinias pra sm grupes... o be to, i j chaoso ikilo tam tikras vaizdinys. Tai buvo piramid... o po ja laiptai.

Piteris Solomonas, negaldamas patikti, velg jam rodom simboli lentel. Mason piramid ilaik savo paslaptis saugoma keleto kart. Dabar ji staiga buvo atskleista, ir Piter persmelk blogos nuojautos altis. Galutinis piramids kodas. I pirmo vilgsnio tikroji i simboli prasm Piteriui buvo neaiki, taiau jis tuojau pat suprato, kodl tatuiruotasis patikjo tuo, k tvirtina. Jis mano, kad po piramide, vadinama Heredom, yra slapti laiptai. Jis neteisingai suprato simbolius.

Tai kur jie? atkakliai klaus tatuiruotasis. Pasakyk man, kaip rasti laiptus, ir a igelbsiu Ketrinos gyvyb. Mielai tai padaryiau, paman Piteris. Bet laipt tikrai nra. Laipt mitas buvo gryniausias simbolis... viena i daugelio didij masonik alegorij. Suk tiniai laiptai, kaip juos prasta vadinti, buvo vaizduojami ant braiymo lentos antram e ventinimo lygyje. Jie reikia mogaus proto kilim prie dievikosios tiesos. Suktiniai laiptai, kaip Jokbo kopios, yra kelio dang... mogaus ke lions prie Dievo... emikosios ir dvasins erdvs ryio simbolis. J pakopos reikia daugel proto dorybi. Jis pats turt tai inoti, paman Piteris. Juk itvr visus ventinimus. Kiekvienas ventinamas masonas suino apie simbolinius laiptus, kuriais jam teks kilti ir kurie leis jam prisidti prie mogaus mokslo slpini". Laisvj mrinink brolija, lygiai kaip noetikos mokslas ir Senovs Slpiniai, gerb nei tirtas mogaus psichikos galimybes, ir daug masonik simboli buvo susij su mogaus fiziologija. Dvasia ir protas nelyginant aukso virn vainikuoja fizin kn. Filosofinis akmuo. Stuburo laiptais auktyn ir emyn juda energija, cirkuliuoja, jungia dangik prot bei dvasi su fiziniu knu. Piteris inojo, kad neatsitiktinai stubur sudaro trisdeimt trys slanksteliai. Yra trisdeimt trys mason laipsniai. Stuburo apaia, lotynikai sacrum , pao diui reikia ventj kaul". Knas i ties yra ventov. mogaus mokslas, kur garbina masonai, tai senovje atrastas supratimas, kaip panaudoti i vento v galingiausiam ir kilniausiam tikslui. Deja, aikindamas iam mogui tokias tiesas, Ketrinai nepadsi. Piteris pa velg simboli lentel ir atsiduso tarsi galutinai veiktas.

Tu teisus, pamelavo jis. I ties po iuo pastatu tikrai yra slapti laiptai. Kai tik pasiusi Ketrinai pagalb, a tave nuvesiu prie j. Tatuiruotasis tik velg j. Solomonas atkakliai atrm jo vilgsn. Arba tu igelbsi mano seser ir suinosi ties... arba nuudysi mus abu ir amiams liksi tamsoje! Vyras ltai nuleido popieri ir papurt galv. Tu man nepatinki, Piteri. Neilaikei imginimo. Vis dar laikai mane kvailiu. Ar tikrai manai, kad a nesuprantu, ko iekau? Ar tikrai manai, kad dar nesuvokiau tikrj savo galimybi? Tai tars vyras nusigr nuo Piterio ir nusim et chalat. Baltas ilkas nu pleveno ant grind, ir Piteris pirm kart pamat vyro stuburu besidriekiani ilg tatuiruot. Dieve mano... Raumeningos jo nugaros viduriu kilo elegantiki suktiniai laiptai, prasi dedantys ties balta strnjuoste. Kiekviena laipt pakopa buvo ant kito stuburo slankstelio. Neteks ado Piteris akimis nusek laiptus iki pat viraus iki kaukols apaios. Beliko tik spoksoti. Tatuiruotasis atlenk atgal nuskust galv, parodydamas kaukols viruje palikt tui odos skrituliuk. J supo apskritimu susirietusi gyvat, ryjanti savo uodeg. Dabar jau ltai vyras nuleido galv ir atsisuko veidu Piter. Milinikas dvi galvis feniksas ant jo krtins sistebeilijo negyvomis akimis. A iekau Prarasto odio, tar vyras. Tu man padsi... ar nori veriau m irti drauge su savo seserim?

Tu inai, kaip j rasti, paman Malachas. inai kai k, ko man nesakai. Kvoiamas Piteris Solomonas ipasakojo tokius dalykus, kuri dabar vei kiausiai n neprisimena. Kelis kartus panardintas sensorins deprivacijos akva rium ir i jo itrauktas jis su viskuo susitaik ir pradjo kliedti. Sunku patikti, taiau kai jis galiausiai prakalbo, viskas, k papasakojo Malachui, kuo tiksliausiai atitiko legend apie Prarast od. Prarastas odis ne metafora... jis realus. is odis paraytas senja kalba... ir buvo paslptas per amius. Visiems, kurie perpras tikrj io odio reikm, jis gali suteikti nesivaizduojam jg. odis iliko paslptas iki i dien... o mason pirami d turi gali j atskleisti.

Piteri, prakalbo Malachas, irdamas savo belaisviui akis, kai pavelgei t simboli lentel... tu joje kai k pamatei. Tave itiko apreikimas. Ta lentel tau kak reikia. Pasakyk k. A tau nieko nepasakysiu, kol tu neikviesi pagalbos Ketrinai. Malachas jam nusiypsojo. Patikk manim, perspektyva netekti sesers iuo metu turt bti tavo menkiausias rpestis. Daugiau netars n odio, jis prijo prie Lengdono kelionkrepio ir m i jo traukti daiktus, kuriuos buvo sudjs rsyje. Paskui kruopiai idliojo juos ant aukojimo altoriaus. Dailiai sulankstytas ilkinis audeklas. Skaistaus baltumo. Sidabrin smilkykl. Egipto mira. Indelis su Piterio krauju, sumaiytu su pelenais. Juoda varnos plunksna. Jo venta raymo lazdel. Aukojimo peilis. Nukaltas i geleies, gautos i Kanaano dykumoje nukri tusio meteorito. Manai, a bijau mirti? suuko Piteris sielvarto kupinu balsu. Jei Ketrinos nebra, man daugiau nieko neliko! Tu iudei vis mano eim! Tu i mans atmei visk! Ne visk, atsak Malachas. Dar ne. Jis kio rank kelionkrep ir im neiojamj kompiuter, kuriuo naudojosi savo kabinete. jungs j atsu ko ekran belaisv. tariu, kad dar ne visai gerai supranti, kokioje sudtingoje padtyje atsidrei.

117 skyrius
okteljo nuo pievels ir sibgjo greiiau, negu Lengdonas sivaizdavo galint lkti sraigtasparnius, Lengdonas pajuto, kaip jam pasidar bloga. Ketrin su Belamiu jie paliko atgauti jg, vienas i CV agent msi apiekoti nam ir laukti atvykstant pastiprinimo. Prie Lengdonui ivykstant, ji pabuiavo j skruost ir sunibdjo: Saugokis, Robertai. Dabar Lengdonas i vis jg laiksi sikibs sdyns, kol karinis sraigtas parnis pagaliau itiesino skryd ir pasuko ventyklos rm link. Sddama greta jo ato auk nurodymus pilotui. Suk Diupono ied! stengsi ji perrkti kurtinam triukm. Tp sime ten!

Kai CV sraigtasparnis

Apstulbs Lengdonas atsisuko j. Diupono?! Tai juk u keli kvartal nuo ventyklos rm! Galima nusi leisti ventyklos automobili stovjimo aiktelje! ato papurt galv. Privalome tyliai eiti pastat. Jei objektas igirs mus ateinant... Neturime laiko! ginijosi Lengdonas. itas pamilis ketina nuu dyti Piter! Gal sraigtasparnio garsas j igsdins ir privers liautis! ato smeig j ledini aki vilgsn. A jums jau minjau, kad Piterio Solomono saugumas nra pagrindinis mano tikslas. Man atrodo, pasakiau labai aikiai. Lengdonas nebuvo nusiteiks klausytis dar vienos paskaitos apie naciona lin saugum. Klausykite, a ia vienintelis inau, kaip orientuotis tam pastate... Atsargiau, profesoriau, spjo direktor. Js esate mano vado vaujamos komandos narys, ir a reikalauju vykdyti nurodymus. Akimirk lukteljusi ji pridr: Ties sakant, dabar turbt geriausia proga jus smulkiau supaindinti su io vakaro krize. ato pakio po sdyne rank, isitrauk blizgant titano lagaminl, j atida r ir jung neprast, mantrios ivaizdos kompiuter. J jungus ekrane nuvito CV enklas. Kraunantis kompiuteriui, ato paklaus: Profesoriau, ar atsimenate viesi plauk peruk, kur radome to mo gaus namuose? Taip. Tai tai, tame peruke tarp garban buvo paslpta labai maa optinio pluoto vaizdo kamera. Paslpta kamera? Nieko nesuprantu. ato niriai atsak: Tuoj suprasite. Ji atidar byl savo neiojamajame kompiuteryje.
PRAOME PALAUKTI... KRAUNAMA BYLA...

Ioko vaizdo rao langas, upild vis ekran. ato pakl lagaminl ir padjo j Lengdonui ant keli, kad is galt i arti pavelgti ekran. Ekrane pasirod neprastas vaizdas. Lengdonas nustebs atlijo. Kas ia per velnias? Tamsiame ir nerykiame ekrane buvo m atyti vaizdo kamera nufilmuotas

mogus uritomis akimis. Jis buvo apsirengs kaip vidurami eretikas, veda mas kartuves kilpa ant kaklo, kairs kojos klen paraitota iki kelio, dein rankov iki alkns, pro atsagstytus markinius vieia nuoga krtin. Lengdonas netikdamas smeig ekran akis. Jis buvo pakankamai daug skaits apie mason ritualus, kad suprast, k mato prieais save. veniamas masonas... ruoiasi pirmojo lygio apeigoms. mogus buvo labai auktas, viesia pastama ukuosena, tamsiai degs. Lengdonas ikart atpaino jo bruous. Buvo aiku, kad tatuiruotes slepia degio makiaas. Jis stovjo prie aukt veidrod ir filmavo savo atspind peruke pa slpta kamera. Bet... kam? Ekranas utemo. Netrukus pasirod nauji vaizdai. Maas, blausiai apviestas, keturkampis kambarlis. Rykios, achmat lent primenanios balt ir juod plyteli grindys. emas medinis altorius, i trij pusi kolonos, vir j mirkiodamos dega vaks. Staiga Lengdon apm negera nuojauta. O Dieve. Kamera, filmuojanti padriku buitinio filmavimo stiliumi, nukrypo kam bario pakrat, kur stovjo vyr grupel ir stebjo ventinamj. Vyrai buvo ap sireng apeiginiais mason drabuiais. Tamsoje Lengdonui nepavyko irti j veid, bet nekilo n maiausios abejons, kur vyksta is ritualas. Pagal tradicinius projektus rengta Lo galjo bti bet kurioje pasaulio vietoje, bet dulsvai mlynas trikampis frontonas vir meistro kds aikiai rod, kad veiksmas vyksta seniausioje Kolumbijos apygardos mason loje Potomako Penktojoje, Dordo Vaingtono ir mason protvi, padjusi Baltj rm ir Kapitolijaus kertinius akmenis, gimtinje. Lo tebeveikia iki iol. Piteris Solomonas ne tik priirjo ventyklos rmus, bet ir buvo savo vie tins los meistras. Btent tokiose lose visada praddavo kelion ventinami masonai... jose jie gydavo pirmus tris lygius. Broliai, prabilo pastamas Piterio balsas, Didiojo Visatos Archi tekto vardu atidarau i lo pirmojo lygio mason praktikai! Garsiai kaukteljo plaktukas. Lengdonas, negaldamas patikti savo akimis, irjo vaizdo ra, kuriame buvo sumontuotos baugiausios Piterio Solomono atliekam apeig akimirkos. Spindintis durklas priglaudiamas prie nuogos ventinamojo krtins... gra sinant persmeigti, jei is netinkamu bdu atskleis mason slpinius'... baltais ir juodais langeliais margintos grindys pavadinamos gyvaisiais ir mirusiaisiais''... is-

vardijamos bausms, tokios, kaip perpjautigerkl nuo ausies iki ausies... su aknimis irauti lieuv... palaidoti kn atiauriuose smlynuose prie jros..." Lengdonas spoksojo iplts akis. Ar gali bti, kad a tikrai tai matau? Ma son ventinimo ritualai per amius buvo gaubiami paslapi. vieum prasi skverbdavo tik padriki buvusi, bet brolij palikusi broli apraymai. inoma, Lengdonas buvo skaits iuos apraymus, bet pam atyti ventinim savo aki mis... tai visai kas kita. Juo labiau itaip sumontuot. Lengdonas ikart pamat, kad is raas ne sininga propaganda, kurioje praleisti visi kilniausi ventinimo aspektai ir nu viesti tik tie, kurie gali sukelti daugiausia nesusipratim. Lengdonas suvok, kad jei is vaizdo raas bt pavieintas internete, jis per nakt tapt sensacija. Masonams prieiki smoksl teorij mgjai sulkt prie jo tarsi rykliai. Mason organizacija, o ypa Piteris Solomonas, atsidurt prieik diskusij centre ir turt beviltikomis pastangomis mginti kaip nors sumainti nuostolius... nors i ties is ritualas visikai nekaltas ir tik simbolinis. Keista, taiau ra pateko ir biblin uuomina apie mogaus auk... Ab raomas pakluso Aukiausiai Btybei ir paaukojo Izaok, savo pirmagim sn. Lengdonas prisimin Piter ir mintimis paragino sraigtasparn padidinti greit. Vaizdo raas vl pasikeit. Ta pati patalpa. Kitas vakaras. Prie sienos stovi didesn mason grupel. Piteris Solomonas stebi vyksm i meistro kds. Tai antras lygis. Viskas dar intensyviau. Klpoma prie altoriaus... prisiekiama aminai saugoti laisvj mri nink paslaptis"... sutinkama su bausme perplti krtins lst ir iplt plakani ird atiduoti sudraskyti laukiniams vrims"... Lengdono irdis irgi pradjo smarkiai plakti, kai vaizdo raas pasikeit dar kart. Vl kitas vakaras. Daug daugiau moni. Ant grind karsto pavidalo braiybos lenta". Treias lygis. Tai mirties ritualas grieiausias i vis lygi, akimirka, kai ventina masis priveriamas suvokti paskutin problem savo inykim". I io atkak laus kvotimo ir kilo danai vartojamas posakis atlikti treio laipsnio apklaus". Ir nors Lengdonas puikiausiai inojo apie j i akademini apraym, vis dlto anaiptol nebuvo pasirengs tam, k pamat. mogudyst. Greitais, kone smurtingais epizodais rae pateiktas krauj stingdantis i samus aukos pasakojimas apie vrik ventinamojo nuudym. Pamgdioti smgiai per galv, tarp j ir smgis mrinink kle. O fone dekanas gedulingu balsu pasakoja nals snaus" Hiramo Abifo, karaliaus Saliamono ventyklos

vyriausiojo architekto istorij: jis ryosi veriau mirti, negu atskleisti savo saugom slapt imint. Upuolimas, inoma, buvo suvaidintas, taiau nufilmavus jis atrod iur piai. Po mirtino smgio ventinamasis dabar jau mirs savo ankstesne savastimi" buvo paguldytas simbolin karst, jam umerktos akys ir kaip lavonui sudtos ant krtins rankos. Broliai masonai pakilo ir gedulinga minia apsupo jo mirus kn, o vargonai grojo laidotuvi mar. Reginys makabrikas ir keliantis nerim. Paskui buvo dar blogiau. Vyrams susibrus aplink nukautj brol, slapta kamera aikiai irykino j veidus. Tik dabar Lengdonas suvok, kad Solomonas ne vienintelis gerai inomas mogus iame kambaryje. Vienas i vyr, velgiani karste gulint ventinamj, kone kasdien buvo rodomas per televizij. Garsus JAV senatorius. O Dieve... Vaizdas vl pasikeit. Dabar rodomi vykiai lauke... nakt... tas pats nerangus filmavimo bdas... mogus eina miesto gatve... prieais kamer plaikstosi viesi plau k sruogos... pasuka u kampo... kamera nusitaiko kakok daikt mogaus rankoje... dolerio banknotas... stambiu planu rodomas Didysis antspaudas... visareg akis... nebaigta piramid... paskui kamera staiga atsitraukia ir parodo tolumoje dunksant tokio pat pavidalo pastat... didiul piramid... nuolaidiais onais, pasibaigianiais nukirsta virne. ventyklos rmai. Lengdono siel uliejo neapsakomas siaubas. Vaizdo raas nesustoja... tai mogus skuba prie pastato... lipa auktyn dau giapakopiais laiptais... eina prie milinik bronzini dur... kurias saugo du po sep tyniolika ton sveriantys sfinksai. Naujokas, einantis ventinimo piramid. Vl tamsa. Tolumoje groja galingi vargonai... ir tai ikyla nauji vaizdai. ventyklos men. Lengdonas nurijo gerklje stojus gumul. Ekrane m atyti erdvi men, atgijusi elektros viesoje. Po vieslangiu spindi mnesienos ulietas juodo marmuro altorius. Aplink j susirink, susd ant rank darbo kdi kiauli odos sdynmis, laukia ikilmingai nusiteik trisde imt treio laipsnio masonai, atvyk liudyti. Vaizdo kamera ltai, tyia dmiai nuvelgia j veidus. Lengdonas spoksojo pasibaisjs.

Jis nenumat tokio reginio, bet tai, k dabar regjo, buvo visikai logika. Suprantama, kad galingiausiame pasaulio mieste susirinkus labiausiai pasiy mjusiems ir daugiausia pasiekusiems masonams tarp j atsidurs daug taking ir gerai inom asmen. Ir i ties aplink altori, pasipuo ilgomis ilko pir tinmis, mrinink prijuostmis ir blizganiais brangakmeniais, sdjo grup galingiausi alies moni. Du Aukiausiojo Teismo teisjai... Gynybos sekretorius... Atstov rm pirmininkas... Lengdonui pasidar negera regint, kaip vaizdo kamera rodo vis dalyvi veidus. Trys garss senatoriai... tarp j senato daugumos lyderis. alies saugumo sekretorius. Ir... CV direktorius. Lengdonas labiau u visk norjo nukreipti akis, bet nesteng. Reginys buvo absoliuiai uburiantis, net jam keliantis baim. Jis ikart suprato ato nerimo bei rpesio prieast. Staiga ekrane pasirod vienintelis stambiu planu nufilmuotas sukreiantis vaizdas. mogaus kaukol... pilna tamsiai raudono skysio. Garsij caput mortuum ventinamajam padav liaunos Piterio Solomono rankos, ant vienos i j vaki viesoje spindjo mason aukso iedas. Raudonasis skystis buvo vynas... taiau mirguliavo tarsi kraujas. Vaizdas atrod baugus. Penktasis vyno aukojimas, atpaino Lengdonas, kuris buvo pats skaits Do no Kvinsio Adamso pasakojimus apie sakrament jo Laikuose apie mason institucijas. Ir vis dlto paiam j pamatyti... ir dar irti, kaip j ramiai stebi ga lingiausi Amerikos mons... buvo vienas i labiausiai sukreiam igyvenim, kuriuos teko patirti Lengdonui. ventinamasis sum delnais kaukol... jo veidas atsispindjo lygiame vyno paviriuje. Tegu vynas, kur dabar gersiu, taps man mirtinais nuodais... jei kada nors smoningai arba savo valia sulauysiu priesaik. Bet buvo aiku, kad is ventinamasis ketino sulauyti priesaik taip, kaip net sunku suvokti. Lengdonui niekaip nepavyko sivaizduoti, kas atsitikt, jei is vaizdo raas bt paskelbtas vieai. Niekas nesuprast. Vyriausyb itikt panika. Visur sukil t prieikos masonams grups, fundamentalistai ir smokslo teorij fanatikai, spjaudantys neapykanta ir baime, ir vl i naujo pradt puritonik ragan mediokl.

Jie ikreipt ties, neabejojo Lengdonas. Masonus tas nuolat itinka. Juk i ties brolijos dmesys miriai reik nars gyvenimo lovinim. Ma son ritualai buvo sukurti siekiant paadinti snaudiant mog, prikelti j i tamsaus neimanymo karsto, ivesti vies ir atverti akis, kad jis galt matyti. Tik per mirties igyvenim mogus gali iki galo suprasti gyvenimo igyvenim. Tik suvoks, kad jo dienos emje yra suskaiiuotos, jis gali suprasti, kaip svarbu nugyventi ias dienas garbingai, nemeluojant ir tarnaujant kitiems. Mason ventinimo ritualai stulbina, nes yra specialiai sukurti taip, kad perm ainyt juos igyvenantj. Mason adai grieti, nes jais siekiama pri minti, kad garb ir duotas odis yra viskas, k mogus gali isineti i io pasau lio. Mason mokymas mantrus, nes jis turi bti visuotinis... idstytas visiems bendra simboli ir metafor kalba, pranokstania religijas, kultras ir rases... kuriania viening pasaulin smon", vienijam brolikos meils. Trump akimirk Lengdonui suvito vilties kibirktl. Jis pamgino save tikinti, kad jei is vaizdo raas pasklis po pasaul, mons j priims tolerantikai ir atvirairdikai, suprasdami, kad visuose dvasiniuose ritualuose esama aspekt, kurie, itraukti i konteksto, galt pasirodyti baugs nukryiavimo mgdio jimai, yd apipjaustymo apeigos, mormon praktikuojamas mirusij kriktas, islamo niab, aman gydymas transo bsenoje, yd Kaparoto ceremonija, net sivaizduojamo Jzaus Kristaus kno ir kraujo valgymas. Usisvajojau, sutramd save Lengdonas. is vaizdo raas sukels chaos. Jis pamgino sivaizduoti, kas atsitikt, jei aukiausi Rusijos arba islamo pasaulio lyderiai bt nufilmuoti ir parodyti spaudiantys peilius prie nuog krtini, duodantys smurtingas priesaikas, mgdiojantys mogudystes, gulintys sim boliniuose karstuose ir geriantys vyn i mogaus kaukols. Viso pasaulio reak cija bt staigi ir galinga. Dieve, padk mums... Ekrane dabar buvo matyti, kaip ventinamasis kelia prie lp kaukol. Jis j usivert... igr raudon kaip kraujas vyn... patvirtindamas duot priesai k. Paskui nuleido kaukol ir apvelg susirinkusiuosius. Galingiausi, didiausi pasitikjim turintys Amerikos vyrai patenkinti pritariamai linkiojo. Sveikas, broli, tar Piteris Solomonas. Ekranui utemus Lengdonas susivok, kad sdi ugniaus kvap. Netarusi n odio ato ities rank, udar lagaminl ir nukl jam nuo keli. Lengdonas pasisuko j, nordamas k nors pasakyti, bet nerado odi. J ir nereikjo. Jo veidas aikiai bylojo, kad jis visk suprato. ato buvo teisi. i nakt aliai gresia nacionalinio saugumo kriz... kurios masto nemanoma sivaizduoti.

118 skyrius Apsijuoss tik


strnjuoste Malachas neramiai ingsniavo prieais Piterio Solomono veiml. Piteri, sunabdjo jis, gardiuodamasis kiekviena belaisvio igyve nama siaubo akimirka, tu juk pamirai, kad turi antr eim... m ason brolij. Juos a irgi sunaikinsiu... jei tu man nepadsi. Solomonas, apviestas ant keli gulinio neiojamojo kompiuterio ekrano, atrod beveik paralyiuotas. Labai praau... galiausiai sumikiojo jis pakeldamas akis. Jei is raas pasklis plaiau... Jei? Malachas nusikvatojo. Jei pasklis? Jis mosteljo rodyda mas ma mobilj modem, prijungt prie kompiuterio. A prisijungs prie pasaulinio tinklo. Bet tu juk ne... A taip, paman Malachas, patenkintas stebdamas Solomono pasibai sjim. Tavo galioje mane sustabdyti, tar jis. Ir igelbti seser. Bet priva lsi man pasakyti tai, ko reikalauju. Prarastas odis yra kakur paslptas, Piteri, ir a inau, kad ioje lentelje aikiai parodyta, kaip j rasti. Piteris vl pavelg simboli lentel, bet jo akys nieko neidav. Gal taip paskatinsiu kvpim, Malachas ities rank Piteriui vir pei ir paspaud kelis neiojamojo kompiuterio klavius. Ekrane pasirod elek troninio pato programa, ir Piteris regimai sustingo. Radosi elektroninio laiko ruoinys, kur Malachas buvo veds kiek anksiau vaizdo byla, siuniama daugybei stambiausi iniasklaidos bendrovi. Malachas nusiypsojo. Manau, atjo metas pasipasakoti apie save, k? Nereikia! Malachas spusteljo mygtuk, ir programa pradjo sisti laik. Suritas Pite ris smarkiai pasimuist, bergdiai mgindamas numesti kompiuter ant grind. Atsipalaiduok, Piteri, sunibdjo Malachas. Byla labai didel. Kol isisiu, praeis kelios minuts. Jis parod apaioje inirusi lentel:
SIUNIAMAS PRANEIMAS: ISISTA 2%

Jei pasakysi man tai, k noriu inoti, a sustabdysiu laiko siuntim ir niekas niekada ito nepamatys.

Piteris sdjo pilkas kaip pelenai, o lentels rodykl okteljo priekin.


SIUNIAMAS PRANEIMAS: ISISTA 4%

Malachas nukl kompiuter Piteriui nuo keli ir padjo j ant netoliese stovinios kds kiauli odos sdyne, atsuks ekran, kad belaisvis galt ste bti, kaip siuniamas praneimas. Tada gro prie Piterio ir padjo jam ant keli popieri su simboliais. Legenda pasakoja, kad mason piramid pads atrasti Prarast od. tai galutinis piramids kodas. Manau, tu moksi j perskaityti. Malachas dirsteljo neiojamj kompiuter.
SIUNIAMAS PRANEIMAS: ISISTA 8%

Paskui Malachas vl pavelg Piter. Solomonas irjo tiesiai j, o jo pil kose akyse liepsnojo neapykanta. Neapksk mans, paman Malachas. Kuo stipresns emocijos, tuo galingesn energija isilaisvins pasibaigus ritualui.

Lenglyje Nola Kei spaud prie ausies telefon, pro sraigtasparnio im beveik negirddama, k jai kalba ato. Sako, kad bylos perdavimo nemanoma sustabdyti! rk Nola. U truks maiausiai valand, kol atjungsime vietinius ISP, o jei jis gali naudotis be laidiu ryiu, nieko nepeime net atjung antemin interneto ry. iais laikais pasidar beveik nemanoma sustabdyti skaitmenins infor macijos sklaidos. Atsirado per daug prijim prie interneto. Antemins linijos, greitaeigio interneto prieigos, neiojamieji modemai, palydoviniai telefonai ir elektroniniam patui sisti pritaikyti delninukai lemia, kad vienintelis bdas su stabdyti galim mediagos nutekjim tai sunaikinti j siuniant tais. A patikrinau js UH-60 technini charakteristik sra, kalbjo Nola, ir radau, kad jame turite EMI. Elektromagnetinio impulso altinius, dar vadinamus elektromagnetiniais autuvais, gana danai naudoja teissaugos darbuotojai daniausiai jais i saugaus atstum o sustabdomi automobiliai, kuriuos reikia pasivyti. Elektromag netinis autuvas imeta labai koncentruot elektromagnetins radiacijos impul s, kuris i esms ilydo prietaiso, kur jis nutaikytas, automobili, mobi lij telefon, kompiuteri, elektronin valdymo sistem. Nolos atrastame technini charakteristik srae buvo parayta, kad sraigtasparnis UH-60 turi

prie asi prim ontuot ei gigaherc magnetron su lazeriniu taikikliu, galint pasisti deimties gigavat impuls. Nutaikius impuls tiesiai neiojamj kompiuter, jis ilydyt kompiuterio pagrindin plokt ir tuojau pat itrint vis mediag i standiojo disko. I EMI mums jokios naudos, atsakydama suriko ato. Objektas yra akmeniniame pastate. Nra galimybs prisitaikyti, patikima elektromagnetin apsauga. Gal k nors inote apie tai, ar raas jau isistas? Nola dirsteljo kit m onitori, kuriame buvo paleidusi nuolat veikiani paiek, turini perspti, jei kur nors pasirodys naujien apie masonus. Dar ne, ponia. Bet jei jis ieis vieum, suinosime per kelias sekundes. Kai k nors inosite, ikart pranekit, ato baig pokalb.

Lengdonas sulaik kvap, sraigtasparniui pradjus staiga leistis prie Diupono iedo. Saujel psij isilakst alis, kai pro medi proskyn pasirod lktu vas ir smarkiai trinkteldamas nutp ant pievels kiek pieiau garsiojo dviej lygi fontano, sukurto t pai architekt, kurie projektavo Linkolno memorial. Po trisdeimties sekundi Lengdonas it pamis lk Naujojo Hampyro prospektu keturiais ratais varomu Lexus, artdamas prie ventyklos rm.

Piteris Solomonas i paskutinij stengsi sugalvoti, k daryti toliau. Prie akis jam stovjo Ketrinos, nukraujavusios mirtanios rsyje, vaizdai... ir k tik ma tyto vaizdo rao scenos. Jis ltai pasuko galv neiojamj kompiuter, padt u poros m etr ant kds kiauli odos sdyne. Lentels, rodanios isistos in formacijos kiek, jau buvo upildytas beveik tredalis.
SIUNIAMAS PRANEIMAS: ISISTA 29%

Tatuiruotasis ltai vaikiojo aplink kvadratin altori, mojuodamas udeg ta smilkykle ir kartodamas ukeikimus. vieslangio link kilo purs balt dm debesliai. Vyro akys buvo plaiai iplstos, jis atrod nugrimzds demonik trans. Piteris pavelg senovin peil, gulint ant balto ilko skiauts, patiestos ant altoriaus. Piteris Solomonas n kiek neabejojo, kad i nakt ioje ventykloje jis mirs. Klausimas buvo vienas kaip numirti. Ar jam pavyks rasti bd, kaip i gelbti seser ir brolij... o gal jo mirtis bus visikai bergdia? Jis pavelg gulini ant keli simboli lentel. Kai pirm kart j pamat, sukrtimas trum pam apakino... sutrukd jo vilgsniui perverti chaoso udang...

velgti stulbinam ties. Taiau dabar tikroji simboli prasm buvo perregima nelyginant kritolas. Lentel jis ivydo tarsi naujomis akimis. Piteris Solomonas aikiai suvok, k reikia daryti. Giliai kvps uvert galv ir pro vieslang pavelg auktybse kabant mnul. Paskui prabilo.

Visos didios tiesos paprastos. Malachas tai suinojo jau seniai. Sprendimas, silomas Piterio Solomono, pasirod toks graktus ir grynas, kad Malachas n kiek neabejojo, jog tai tiesa. Netikima, taiau piramids kodo sprendimas pasirod kur kas paprastesnis, negu jis sivaizdavo. Prarastas odis buvo tiesiai man prie akis. Akimirksniu skaistus viesos spindulys pervr istorijos tamsybes ir mitus, kuriais buvo apsuptas Prarastas odis. Kaip adta, jis i ties buvo uraytas se novine kalba ir turjo mistini gali visose mogui inomose filosofijos, religijos ir mokslo sistemose. Alchemijoje, astrologijoje, Kabaloje, krikionybje, budizme, Ros kryinink mokyme, masonizme, astronomijoje, fizikoje, noetikoje... Stovdamas ventinimo menje, esanioje didios Heredom piramids vir uje, Malachas velg lob, kurio iekojo tiek met, ir inojo, kad tobuliau jam pasirengti buvo tiesiog nemanoma. Netrukus a bsiu ubaigtas. Prarastas odis jau atrastas.

Kaloramos auktumose vienias CV agentas stovjo jroje iukli, kurias buvo iverts i garae stovjusi iukliadi. Ponia Kei? telefonu kreipsi jis ato analitik. Perirti jo iuk les buvo gera mintis. Man atrodo, a kai k radau.

Viduje Ketrina Solomon sulig kiekviena akimirka jautsi vis stipresn. Ringerio tirpalo laelin padjo sureguliuoti kraujospd ir igydyti stipr galvos skaus m. Ji ilsjosi sddama valgomajame, gavusi aikius nurodymus nesijudinti. Vis dlto buvo neramu, didjo jaudulys negirdint ini apie brol. Kur visi dingo? CV teismo medicinos ekspertai dar neatvyko, o agentas, pasiliks su jais, vis dar apirinjo nam. Anksiau Belamis sdjo su ja valgo majame, susisups antklod, bet dabar ir jis nuklydo iekoti kokios nors infor macijos, kuri galt padti CV igelbti Piter.

Nebenustygdama vietoje Ketrina atsistojo, susvyravo ir ltai patrauk svetains pus. Belam rado kabinete. Architektas stovjo prie atdaro staliaus nugara j, taip sigilins tai, k ten rado, kad neigirdo jos einant. Ketrina prijo ariau. Vorenai? Senis krpteljo ir atsisuko, klubu greitai ustumdamas stali. Jo veidas buvo ikreiptas sielvarto ir sukrtimo, skruostai drgni nuo aar. Kas atsitiko? Ji dirsteljo staliaus pusn. Kas ten? Atrod, kad Belamis nestengia pratarti odio. Jis atrod kaip mogus, k tik pamats tai, ko bt kartai troks visai nematyti. Kas tame staliuje? rytingai paklaus ji. Pilnos aar Belamio akys ilgai ir sielvartingai velg jai akis. Galiausiai jis prakalbo. Mudu su tavim vis niekaip nesupratome kodl... tas mogus taip neken ia js eimos. Ketrina surauk kakt. Taip? Na... Belamio balsas nutrko. A k tik suinojau kodl.

1 19 s k y r i u s
esanioje ventyklos rm viruje, vadinantysis save Malachu sto vjo prieais didj altori ir velniai masaavo var odos lopinl virugalvyje. Verbum significatium, ruodamasis kartojo jis. Verbum omnificum. Galiausiai pa vyko rasti paskutin detal. Brangiausi daniausiai bna visai paprasti dalykai. Vir altoriaus sukosi aromating dm debesliai, kylantys i smilkykls. Jie draiksi verdamiesi auktyn mnesienos srautu ir val keli dang, kuriuo laisvai gals keliauti ilaisvinta siela. Atjo laikas. Malachas pam tamsinto Piterio kraujo indel ir j atidar. Belaisviui stebint, pada varnos plunksnos smaigal tamsiai raudon tirpal ir pakl prie vento odos skrituliuko virugalvyje. Akimirk stabteljo... prisimindamas, kaip ilgai lauk ios nakties. Galiausiai jo didysis persimainymas jau visai arti. Kai Prarastas odis raomas mogaus prote ir dvasioje, jis bna pasirengs gauti nesivaizduojam gali. Toks yra senovinis apoteozs paadas. Iki iol monijai dar nepavyko gy vendinti io paado, ir Malachas visomis jgomis stengsi, kad taip bt ir toliau.

Menje,

N kiek nedrebania ranka Malachas priliet plunksnos smaigal prie odos. Jam nereikjo nei veidrodio, nei padjj pakako lytjimo pojio ir sielos aki. Ltai, kruopiai msi rayti Prarast od virugalvyje, skrituliuke, ap juostame ouroboros rato. Piteris Solomonas stebjo j su siaubo iraika veide. Baigs Malachas umerk akis, padjo plunksn ir ikvp i plaui vis or. Pirm kart gyvenime j apm niekada nepatirtas jausmas. A esu ubaigtas. Esu visuma. Malachas m et metus tobulino savo kn, virtus meno kriniu, ir dabar, artjant galutinio persimainymo akimirkai, juto kiekvien linij, kitados rt odoje. A esu tikras edevras. Tobulas, ubaigtas. A tau daviau, ko praei, siterp Piterio balsas. Ikviesk pagalb Ketrinai. Ir sustabdyk bylos siuntim. Malachas atsimerk ir nusiypsojo. Mudu dar nebaigme. Jis pasisuko altori, pam aukojimo peil ir pirtais perbrauk per slidius geleies amenis. senovin peil liep pa dirbinti Dievas, tar jis, jis skirtas mogaus aukojimui. Tu juk j inai nuo seniai, tiesa? Pilkos Solomono akys atrod altos ir kietos it akmenys. Jis unikalus, o legend esu girdjs. Legend? Tai aprayta ventajame Rate. Tu netiki, kad tai tiesa? Piteris nieko neatsak, tik irjo. Malachas ileido krv pinig, kol atrado ir sigijo artefakt. Peilis, ino mas kaip Akedah peilis, buvo nukaldintas prie tris tkstanius m et i emn nukritusio meteorito geleies. Dangaus geleis, kaip j vadino senovs mistikai. Tikta, kad tai tas pats peilis, kur Abraomas naudojo per Akedah Pradios knygoje aprayt vos nevykus snaus aukojim ant Morijos kalno. Peilio is torija stulbinama: jis priklaus keliems popieiams, naci mistikams, Europos alchemikams ir privatiems kolekcininkams. Jie j saugojo ir juo grjosi, paman Malachas, bet n vienas nedrso ilaisvinti tikrosios jo galios ir panaudoti tam, kam jis buvo nukaldintas. i nakt Akedah peilis atliks savo paskirt. Akedah mason ritualuose visada laikyta venta. Pirmajame lygyje masonai garbina aukiausi kada nors Dievui dovanot auk... Abraomo nusilenkim Auk iausios Btybs valiai, sutinkant paaukoti Izaok, savo pirmagim sn..." Amen svoris delne kl Malachui dvasi; atsitps k tik igalstu peiliu jis nupjov virves, kuriomis Piteris buvo priritas prie invalido veimlio. Paniai nukrito ant grind.

Piteris Solomonas susirauk i skausmo, mgindamas pajudinti mlungio sutrauktas galnes. Kodl tu su manimi taip elgiesi? K manai tuo pasiekti? Kas jau kas, o tu turtum suprasti, atsak Malachas. Juk tyrinjai senovs mokslus. inai, kad slpini galia priklauso nuo aukos... nuo galimybs ilaisvinti mogaus siel i kno. Taip buvo nuo pat pradios. Tu nieko neimanai apie auk, atsak Piteris skausmo ir neapykantos kupinu balsu. Puiku, paman Malachas. Penk savo neapykant. Man bus tik lengviau. Malachui vaiktant prieais belaisv, tuias jo pilvas suurzg. mogaus kraujo praliejimas ilaisvina didiul gali. Tai suprato visi, pradedant senovs egiptieiais, kelt druidais, kinais ir actekais. mogaus au kojimas yra magikas, bet iuolaikiniai mons pasidar silpni ir bails, jie ne sugeba aukoti tikr auk, jie pernelyg gleni, kad atiduot gyvyb, kurios reikia dvasiniam persimainymui. Utat senuosiuose tekstuose viskas aiku. Tik paau kodamas tai, kas brangiausia, mogus gali pasiekti aukiausi gali. Tai mane tu laikai venta auka? Malachas garsiai nusikvatojo. Tu i tikrj nieko nesupranti, tiesa? Piteris keistai pavelg j. Ar inai, kam sirengiau namuose sensorins deprivacijos akvariu m? Malachas sirm delnais klubus ir pasukiojo mantriai ipuot kn, kuris tebebuvo pridengtas tik strnjuoste. A treniravausi... ruoiausi... lau kiau akimirkos, kai tapsiu gryniausiu protu ir dvasia... kai bsiu ilaisvintas i io mirtingo lukto... kai aukoje atiduosiu dievams nuostab kn. Brangiausias esu a! A esu tyras baltas avinlis! Piteris i nuostabos prasiiojo, taiau nesteng nieko pasakyti. Taip, Piteri, dievams reikia aukoti tai, kas brangiausia. Tyriausi balt ba landl... tai, kas vertingiausia, kas verta aukos. Tu man nesi brangus. Tu nesi ver tas bti paaukotas. Malachas pervr j akimis. Nejau nesupranti? Tu nesi auka, Piteri... auka esu a. Tai mano knas bus paaukotas. A esu dovana. Pavelk mane. A ruoiausi, kad tapiau vertas ios paskutins kelions. A esu dovana! Piteris tebesdjo be ado. Didiausia paslaptis kaip numirti, toliau kalbjo Malachas. Maso nai tai supranta. Jis parod altori. Js gerbiate sensias tiesas, taiau esate bailiai. Suprantate aukos gali, taiau laikots per saug atstum nuo mirties, tik mgdiojate mogudystes ir atliekate bekraujus mirties ritualus. i nakt js simbolinis altorius pamatys tikrj mirties gali... ir tikrj jos paskirt.

Malachas ities rank ir sum Piterio Solomono kairj deln, kur spau d Akedah peilio kot. Kair ranka tarnauja tamsai. Tai irgi buvo i anksto supla nuota. Piteriui nebus palikta pasirinkimo. Malachas nesivaizdavo galingesns ir simbolikesns aukos u paaukot ant io altoriaus, paaukot iam mogui smeigus peil ird aukojamajam, kurio mirtingas knas nelyginant dovana vyniotas mistini simboli drobul. Paaukojs save, Malachas sitvirtins demon hierarchijoje. Tamsa ir krau jas tai kur gldi tikroji galia. Senovs mons tai inojo, adeptai pasirinkda vo t pus, kuri geriausiai atitinka kiekvieno prigimt. Malachas pasirinko imin tingai. Chaosas natralus visatos dsnis. Abejingumas entropijos variklis. moni apatija yra derlinga dirva, kurioje tamsiosios jgos augina savo sklas. A joms tarnavau, ir jos priims mane tarsi diev. Piteris nepajudjo. Tik velg emyn senovin peil, suspaust kairiajame delne. Nagi, viliojo Malachas. A esu savanor auka. Tavo paskutinis vaid muo paraytas. Tu mane permainysi. Ilaisvinsi mane i mano kno. Padarysi tai, antraip neteksi sesers ir brolijos. I ties liksi visikai vienas. Jis nusiyp sojo velgdamas belaisv. Manyk, kad tai aukiausia tavo bausm. Piteris ltai pakl akis ir pavelg Malach. Nuudyti tave? Tai bausm? Nejau manai, kad a sudvejosiu? Tu nuudei mano sn. Mano motin. Vis mano eim. Ne! Malachas pratrko su tokia jga, kad net pats sutriko. Tu klysti! A neudiau tavo eimos! Tai tu juos nuudei! Tai tu nusprendei palikti Zakar kaljime! Tada ir pradjo suktis is mechanizmas! Tu nuudei savo eimos narius, Piteri, ne a! Piterio krumpliai pabalo, jis ts spaud peilio kot. Tu neinai, kodl a palikau Zakar kaljime. A visk inau! atov Malachas. A ten buvau. Tu sakei, kad nori jam padti. Turbt stengeisi padti ir tada, kai pasilei rinktis turtus arba i mint? Stengeisi padti , kai pateikei ultimatum tapti masonu? Koks tvas leidia vaikui rinktis turtus arba imint" ir mano, kad jis sugebs pasirinkti teisingai? Koks tvas palieka sn kaljime, uuot saugiai parsigabens j namo?! Mala chas atsistojo tiesiai prie Piter ir pritp, jo tatuiruotas veidas atsidr vos u keli centim etr nuo belaisvio veido. Bet svarbiausia... koks tvas gali velgti snui akis... net po tiek met... ir jo neatpainti?! Malacho odiai nuaidjo akmeninje menje. Paskui stojo tyla. Staiga Piteris Solomonas, atrodo, atsipeikjo i transo bsenos. I jo veido buvo matyti, kad jis niekaip nestengia tuo patikti.

Taip, tve. Tai a. Malachas daug m et lauk ios akimirkos... kai gals at keryti j nelaimje apleidusiam mogui... kai gals velgti ias pilkas akis ir kalbti ties, buvusi palaidot tiek met. Dabar atjo ta akimirka, ir jis kalbjo ltai, trokdamas neskubiai stebti, kaip jo odi svoris traiko Piterio Solomo no siel. Turtum diaugtis, tve. Snus palaidnas gro. Piteris atrod iblyks kaip mirtis. Malachas mgavosi kiekviena akimirka. Mano tikras tvas nusprend palikti mane kaljime... ir t akimirk a prisiekiau, kad tai paskutinis kartas, kai jis mane atstumia. A nebesu jo snus. Zakaris Solomonas liovsi egzistavs. Dvi spindinios aaros staiga susikaup jo tvo akyse, ir Malachui pasirod, jog tai graiausia, k jis yra gyvenime mats. Piteris springdamas nurijo aaras ir pavelg Malachui veid, tarsi maty damas j pirm kart. Priirtojui reikjo tik pinig, kalbjo Malachas, bet tu atsisakei j duoti. Taiau tau neatjo galv, kad mano pinigai n kiek ne prastesni u tavo. Pri irtojui buvo visai vis viena, kas jam sumoks kad tik sumokt. Kai a jam pasiliau apvali sum, jis surado ligot panaaus mano gio kalin, perreng j mano drabuiais ir taip primu, kad jis tapo nebeatpastamas. Nuotraukose, ku rias matte... ir udarame karste, kur palaidojote... buvau ne a. Svetimas mogus. Aaromis pasruvus Piterio veid ikreip sielvartas ir nuostaba. O Dieve mano... Zakari. Nebe. Itrks i kaljimo Zakaris buvo permainytas. Paauglio knas ir vaikikas balsas neatpastamai pasikeit, pripumpavus organizm eksperimentini, augimo skatinamj horm on ir steroid. Nuken tjo net balso stygos berniukikas balsas virto nuolatiniu nabdesiu. Zakaris tapo Androsu. Androsas tapo Malachu. O i nakt... Malachas pasieks didingiausi savo siknijim.

Tuo pat m etu Kaloramos auktumose Ketrina Solomon stovjo prie atviro stal iaus ir apirinjo tikro fetiisto surinkt sen spaudos straipsni ir nuotrauk kolekcij. Nesuprantu, itar ji atsisukdama Belam. Aikiai matyti, kad is pamilis liguistai domjosi m ano eima, bet... irk toliau, paragino Belamis ir atsisdo; atrod labai sukrstas. Ketrina pasiraus po laikrai straipsnius, kuriuose buvo aprayta Solo-

mon eima gauss Piterio laimjimai, Ketrinos moksliniai tyrimai, baisi j motinos Izabels mogudyst, visiems inoma Zakario Solomono narkomanija, kalinimas ir iauri mirtis Turkijos kaljime. is mogus kaip tikras fanatikas domjosi Solomonais, taiau Ketrina vis dar nerado nieko, kuo bt galima tai paaikinti. Staiga ji pamat fotografijas. Pirmoje Zakaris stovjo iki keli sibrids yd r vanden, o jam u nugaros buvo m atyti papldimys, nustas kalkmis balintais nameliais. Graikija? Nuotrauka galjo bti padaryta tik tuo metu, kai akas, jau junks narkotikus, i paskutinij linksminosi Europoje. Taiau, keista, akas joje atrod sveikesnis negu paparac nuolat fotografuojamas iseks vaikigalis, lstantis su kitais apsvaigliais. Jis buvo sportikesnis, kakoks stipresnis, at rod labiau subrends. Ketrina neprisimin jo taip sveikai atrodanio. Nieko nesuprasdama ji patikrino ant nuotraukos udt antspaud su data. Bet to... negali bti. Nuotrauka daryta prajus beveik lygiai m etams po to, kai Zakaris mir ka ljime. Ketrina pradjo skubiai raustis staliuje. Visose nuotraukose buvo Zakaris Solomonas... kuris darsi vis vyresnis. Atrodo, kad tai buvo savotika iliustruota autobiografija, liudijanti lt persimainym. Versdama nuotraukas Ketrina pama t staigius, rykius pokyius. Ji pasibaisjusi irjo, kaip Zakario knas m keis tis, isipt raumenys, nuo gausiai vartojam steroid persimain veido bruoai. Jis pasidar dvigubai didesnis ir auktesnis, akyse atsirado veriantis niris. A net nepainiau ito mogaus! Jis n i tolo neprimin paauglio snno, likusio Ketrinos atmintyje. Radusi jo nuotrauk plikai nuskusta galva ji pajuto, kad m linkti keliai. Paskui pamat nufotografuot jo kn... su pirmais tatuiruoi pdsakais. Jos irdis vos nesustojo plakusi. O Dieve mano...

120 skyrius Poskis dein!


suriko Lengdonas vairuotojui nuo galins Lexus"

sdyns. Simkinsas pasuko S gatv ir it aibas nulk per gausiai apeldint gyve namj rajon. Priartjus prie eioliktosios gatvs kampo, deinje tarsi kalnas ikilo ventyklos rmai.

Simkinsas sistebeilijo milinik statin. Jis atrod taip, tarsi kas nors bt pastats piramid ant Romos Panteono. Simkinsas pasireng sukti eio liktja gatve dein, link pastato fasado. Nesukti! paliep Lengdonas. Tiesiai! Vaiuoti S gatve! Simkinsas klusniai nuvaiavo palei rytin pastato sien. Penkioliktojoje gatvje, kteljo Lengdonas, poskis dein! Simkinsas paklaus nurodym, ir po keli sekundi Lengdonas parod beveik nematom, negrst privaiavimo keliuk, kertant u ventyklos rm augant sod. Simkinsas suko keliuk ir dideliu greiiu prilk prie pastato. irkit! parod Lengdonas vieni automobil, pastatyt prie galinio jimo. Tai buvo didelis furgonas. Jie ia. Simkinsas pastat automobil ir ijung varikl. Visi tyliai ilipo ir pasireng eiti vidun. Simkinsas apvelg vientis pastat. Sakte, kad ventyklos men paiame viruje? Lengdonas linkteljo, rodydamas pastato virn. Ta plokia aiktel piramids viruje yra vieslangis. Simkinsas staiga atsisuko Lengdon. ventyklos menje yra vieslangis?! Lengdonas nustebs pavelg j. inoma. Anga dang... tiesiai vir altoriaus.

UH-60 stovjo Diupono iede. Sddama keleivio sdynje ato grau nagus, laukdama ini i savo ko mandos. Galiausiai per radijo stotels trakesius pasigirdo Simkinso balsas. Direktore? ato klauso, atsiliep ji. Einame pastat, bet a jums turiu papildomos informacijos. Klausau. Ponas Lengdonas mane k tik informavo, kad patalpa, kurioje tikriausiai yra objektas, turi labai didel vieslang. ato kelias sekundes svarst gaut informacij. Supratau. Ai. Simkinsas ijung sistuv. ato ispjov nago gabaliuk ir pasisuko pilot. Kylam.

12 1 s k y r i u s
tvai, Piteris Solomonas danai sivaizduodavo, kiek dabar m et bt jo snui... kaip jis atrodyt... ir kuo tapt. Dabar Piteris Solomonas inojo atsakymus visus iuos klausimus. Didiulis tatuiruotas padaras, stovintis prieais, pradjo gyvenim kaip maytis trapus kdikis... naujagimis akas guli pintam e lopelyje... engia pir mus netvirtus ingsnius Piterio darbo kabinete... mokosi tarti pirmus odius. Faktas, kad blogis gali ikeroti nekaltame mylinios eimos vaike, yra vienas i didiausi mogaus sielos paradoks. Piteris buvo priverstas gana anksti pri painti, kad nors jo snaus gyslomis teka tas pats kraujas, j varinja kitokia, tik jo snui bdinga irdis. Unikali, ypatinga... tarsi atsitiktinai parinkta i vis pasaulio irdi. Mano snus... nuud mano motin, mano draug Robert Lengdon ir tikriau siai mano seser. Piteris, jusdamas, kad ird uplsta ledinis stingulys, iekojo snaus akyse bent maiausios giminysts... ko nors pastamo. Taiau io mogaus akys, nors tokios pat pilkos kaip Piterio, buvo absoliuiai svetimos, kupinos kone antgam tikos neapykantos ir kerto. Ar tau pakaks jg? paerzino snus, velgdamas Piterio rankoje su gniaut Akedah peil. Ar stengsi ubaigti tai, k pradjai prie daugel met? Snau... Solomonas vos atpaino savo bals. A... a tave... myljau. Dusyk tu bandei mane nuudyti. Palikai kaljime. ovei mane ant ako tilto. Dabar pagaliau pabaik! Akimirk Solomonui pasirod, kad jis plduriuoja u savo kno rib. Jis ne bepaino savs. Be vienos rankos, visikai plikas, aprengtas juodu chalatu, sdi invalido veimlyje ir spaudia senovin peil. Pabaik! vl suriko mogus, o tatuiruots ant jo nuogos krtins su raibuliavo. Nuudyti mane vienintelis bdas igelbti Ketrin... vienintelis bdas igelbti tavo brolij! Solomono vilgsnis nukrypo neiojamj kompiuter ir mobilj modem, padtus ant kds kiauli odos sdyne.
SIUNIAMAS PRANEIMAS: ISISTA 92%

Kaip ir visi vaiko netek

Jis niekaip negaljo pamirti mirtinai nukraujuojanios Ketrinos... ir ma son brolijos vaizd. Dar yra laiko, sunibdjo mogus. Tu inai, kad tai vienintelis kelias. Ilaisvink mane i mirtingo lukto.

Praau, itar Solomonas. Nedaryk to... Tai padarei tu! sunypt mogus. Tu privertei savo vaik nusprs ti tai, kas nemanoma! Ar atsimeni t vakar? Pasirink turtai ar imintis! T nakt tu mane atstmei visam laikui. Bet a grau, tve... ir inakt jau tavo eil rinktis. Zakaris ar Ketrina? Kur pasirinksi? Ar sutiksi nuudyti sn, kad i gelbtum seser? Ar nuudysi sn, kad igelbtum savo brolij? Savo al? O gal lauksi, kol bus per vlu? Kol Ketrina mirs... vaizdo raas ieis vieum... o tu tursi gyventi likus gyvenim inodamas, kad galjai ukirsti keli abiem ioms tragedijoms. Laikas baigiasi. Tu inai, k reikia daryti. Piteriui gl ird. Tu ne Zakaris, itar jis sau. Zakaris mir seniai, labai seniai. Kad ir kas tu btum... i kur tu btum atjs... nesi mano palikuonis. Ir nors Piteris Solomonas netikjo tuo, k sako, jis inojo, kad pasirinkti teks. Laiko nebeliko.

Rasti Didiuosius laiptus! Robertas Lengdonas nulk tamsiais koridoriais, vingiuojaniais pastato centro link. Terneris Simkinsas bgo i paskos. Kaip Lengdonas ir tikjosi, jis puol pagrindin pastato atrium. Atriumas, apsuptas atuoni dornini alio granito kolon, atrod tarsi keleto taut graik, romn ir egiptiei sukurtas antkapis, puotas juodo marmuro statulomis, ant grandini kabaniais indais ugniai deginti, teuton kryiais, medalionais su dvigalviais feniksais ir sieninmis vakidmis su Her mio galvomis. Lengdonas apsisuko ir nubgo prie plai marmuro laipt tolimajame atriumo gale. Jie veda tiesiai ventyklos men, sunibdjo jis, ir abu vyrai kaip manydami greiiau ir tyliau m jais lipti. Pirmo aukto laipt aiktelje Lengdonas akis ak susidr su bronziniu garsaus masono Alberto Paiko biustu ir perskait igraviruot garsiausi jo ci tat: TAI, K. PADARME TIK SAU, MIRS DRAUGE SU MUMIS; TAI, K PADARME
KITIEMS IR PASAULIUI, ILIKS IR TAPS NEMIRTINGA.

Malachas pajuto, kad pasikeit ventyklos mens atmosfera, tarsi visas apmau das ir kania, kuri juto Piteris Solomonas, staiga bt isiverusi paviri... ir tarsi lazerio spindulys nusitaikiusi Malach. Taip... dabar laikas.

Piteris Solomonas pakilo i invalido veimlio ir stovjo veidu altori, spausdamas rankoje peil. Gelbk Ketrin, kalbinjo Malachas, viliodamas j prie altoriaus, pri laikydamas ir galiausiai visu knu isitiesdamas ant baltos specialiai paruotos drobuls. Daryk, k privalai. Piteris judjo priek, tarsi vaikiodamas komarikame sapne. Malachas atsigul ant nugaros, pro vieslang velgdamas iemik mnul. Didiausia paslaptis kaip numirti. Tobulesns akimirkos nemanoma rasti. Pa puotas amius buvusiu Prarastu odiu, a esu aukojamas kairij savo tvo ranka. Malachas giliai kvp. Priimkite mane, demonai, nes tai mano knas, kuris u jus atiduodamas. Palinks vir Malacho, Piteris Solomonas visas drebjo. Aaromis pasruvu siose jo akyse viet neviltis, nerytingumas, sielvartas. Paskutin kart jis pa velg modem ir neiojamj kompiuter, stovinius kitame kambario gale. Pasirink, nabdjo Malachas. Ilaisvink mane i mano kno. Die vas to nori. Tu to nori. Jis ities palei onus rankas ir ikl auktyn krtin, atkidamas diding dvigalv feniks. Padk man nusimesti kn, kuris gaubia mano siel. Atrod, kad aarotos Piterio akys velgia kiaurai Malach, net jo nematydamos. A nuudiau tavo motin! nibdjo Malachas. A nuudiau Robert Lengdon! A udau tavo seser! Sunaikinsiu tavo brolij! Daryk, k privalai daryti! Piterio Solomono veidas virto tikra sielvarto ir apgailestavimo kauke. Jis atm et galv ir skausmingai suriko ikeldamas peil.

Robertas Lengdonas ir agentas Simkinsas udus pribgo ventyklos mens duris, u kuri kaip tik pasigirdo krauj stingdantis riksmas. Tai buvo Piterio balsas. Lengdonas tuo neabejojo. Piterio balse buvo girdti gryniausia kania. A pavlavau! Nepaisydamas Simkinso, Lengdonas sugrieb rankenas ir atpl duris. Prie j atsivrs kraupus reginys patvirtino baisiausius jo bgtavimus. Blausiai apviestos mens viduryje prie didiojo altoriaus stovjo plikagalvio mogaus figra. mogus vilkjo juod chalat ir rankoje spaud didel peil. Lengdonui nespjus n pajudti, mogus smeig peiliu, taikydamas gulin t ant altoriaus kn.

Malachas usimerk. Kaip grau. Kaip tobula. Senoviniai Akedah peilio amenys, ikil vir jo, sublizgjo mnulio viesoje. Auktyn kilo aromatingi dm debesys, ruodami keli netrukus isilaisvinsian iai jo sielai. Peiliui nusileidus, vienintelis jo udiko klyksmas, kupinas nevilties ir kanios, dar aidjo ventojoje vietoje. A pateptas mogaus kraujo auka ir tvo aaromis. Malachas sitemp laukdamas lovingo smgio. Atjo jo persimainymo akimirka. Netiktina, bet skausmo jis nepajuto. Kn pripild kurtinanti, gili vibracija. Men sudrebjo, i viraus j apaki no skaisti balta viesa. Suriaumojo dangs. Malachas suprato, kad tai vyko. Lygiai taip, kaip jis buvo numats.

Lengdonas nebeprisimin, kaip puol prie altoriaus, vir galvos pasirodius sraig tasparniui. Neprisimin n kaip oko, iskts rankas... prie mogaus juodu cha latu... i paskutinij stengdamasis j sustabdyti, kol antr kart nesmog peiliu. J knai atsitrenk vienas kit, ir Lengdonas pamat, kaip pro vieslang uplsta ryki viesa, apvieianti altori. Ant altoriaus jis tikjosi pam atyti kru vin Piterio Solomono kn, taiau ant nuogos krtins, rykjanios mnulio viesoje, nebuvo m atyti kraujo pdsak... tik tatuiruoi marginys. Greta guljo suls peilis, kuriuo veikiausiai buvo smogta ne kn, o akmens altori. Kai jiedu su mogumi juodu chalatu pargriuvo ant kiet akmens grind, Lengdonas pastebjo sutvarstyt mogaus deiniosios rankos stramp ir visikai apstulbo suprats, jog k tik parvert Piter Solomon. Abu vyrai nuslydo akmens grindimis, jiems vir galv liepsnojo rykios sraigtasparnio viesos. Sraigtasparnis grumjo visai emai, jo lis beveik liet plai stiklo sien. Sraigtasparnio priekyje sukiojosi keisto autuvo vamzdis, kuris pro stikl taiksi emyn. Raudona lazerinio taikiklio viesel pervr vieslangio stikl ir m okioti ant grind, prie pat Lengdono ir Solomono. Ne! Taiau i viraus nepasigirdo vi paplipos... tik damos sukosi sraig tasparnio ments. Lengdonas daugiau nieko nejuto, iskyrus keist energijos antpld, perb gant viso kno lstelmis. U jo galvos, ant kds kiauli odos sdyne, stovintis

neiojamasis kompiuteris staiga keistai sunypt. Lengdonas greitai atsisuko ir pa mat, kaip ekranas aptemo. Deja, jis aikiai spjo pastebti prie tai buvus ura.
SIUNIAMAS PRANEIMAS: SIUNTIMAS BAIGTAS 10 0%

Kilk auktyn! Po velni! Auktyn! UH-60 pilotas kaip manydamas pagreitino sparn sukimsi, stengdamasis, kad lis niekur nepriliest didiulio stiklinio vieslangio. Jis inojo, kad trij tkstani kilogram traukimo jga, kuri skleidia sukimosi mechanizmas, jau ir taip temp stikl beveik iki sprogimo ribos. Deja, po sraigtasparniu esantis piramids nuolydis ustojo galimyb pasitraukti alin ir neleido pakilti. Auktyn! Greiiau! Jis nulenk emyn sraigtasparnio priek, stengdamasis praslysti, bet i kai rs atsitrenk pat vieslangio vidur. Prisilietimas truko tik akimirk, taiau to pakako. Didiulis ventyklos mens vieslangis sprogo stiklo uki ir vjo viesulu... apaioje esani men pasipyl atriabriauni uki gritis.

I dangaus krinta vaigds. velgdamas nuostabi balt vies, Malachas pamat, kaip jo link skrieja mirguliuojani brangakmeni ydas... vis greiiau... tarsi skubdamas apgaubti j didybe. Staiga pervr skausmas. Visur. Duriantis. Pliantis. Dreskiantis. Atrs tarsi skustuvo amenys peiliai skrodia raumenis. Krtin, kakl, launis, veid. Staiga visas knas sitemp, trokdamas pasitraukti. Jis suriko kraujo pilna burna, skausmo itrauktas i transo. Viruje spindinti balta viesa persimain tarsi paveikta burt, ir vir jo pakibo juodas sraigtasparnis, griausmingai ianiais sparnais puiantis ventyklos men ledin vj, kiaurai aliu verdamas Malach ir iblakydamas smilkal gijas tolimus mens kampus. Malachas pasuko galv ir pamat greta gulint sulus Akedah peil, atsitren kus granito altori, dabar nuklot stiklo uki sluoksniu. Net po viso to, k a jam padariau... Piteris Solomonas smog peiliu pro al. Jis atsisak pralieti mano krauj. Kupinas didjanio siaubo, Malachas pakl galv ir nuvelg vis savo kn. Sis gyvas artefaktas turjo bti didiausia jo auka. Taiau jis tysojo sudrisks ga balais. Knas buvo pasruvs krauju... visur i jo kyojo didiuls stiklo uks.

Nusilps Malachas paguld galv ant granito altoriaus ir pavelg pro stoge atsivrusi atvir erdv. Sraigtasparnio nebebuvo, vietoj jo viet tylus, atiau rus mnulis. Malachas, plaiai iplts akis, guldamas gaud kvap... visikai vienas ant didiulio altoriaus.

122 skyrius
Didiausia paslaptis kaip numirti.
Malachas suprato, kad viskas pakrypo ne taip, kaip turjo bti. Nebeliko vaiskios viesos. Nematyti stebuklingo primimo. Tik tamsa ir draskantis skaus mas. Jis veria net akis. Malachas nieko nemat, taiau juto, kad aplink kakas juda. Buvo girdti balsai... moni balsai... keista, vienas i j Roberto Leng dono. Kaip tai gali bti? Ji sveika, kartojo Lengdonas. Ketrinai viskas gerai, Piteri. Tavo seseriai nieko bloga nenutiko. Ne, paman Malachas. Ketrina nebegyva. Kitaip negali bti. Malachas nieko nebemat, net nesuvok, ar jo akys atmerktos, taiau girdjo, kaip tolsta sraigtasparnis. ventyklos menje staiga sivyravo ramyb. Malachas juto skland besikilnojanios ems ritm... tarsi prastus vandenyno potvynius ir atoslgius bt sutrikdiusi besikaupianti audra. Chao ab ordo. Aplink kavo nepastami balsai, atkakliai kamantinjo Lengdon apie neiojamj kompiuter ir vaizdo ra. Malachas inojo, kad jau per vlu. ala padaryta. Vaizdo raas tarsi miko gaisras plinta visus sukrsto pasaulio kam pelius, griaudamas brolijos ateit. Tuos, kurie geriausiai moka skleisti imint, bti na sunaikinti. monijos neimanymas tai kas padeda plstis chaosui. viesos trkum as emje maitina tams, kuri laukia Malacho. A nuveikiau didius darbus ir netrukus bsiu pasveikintas kaip karalius. Malachas pajuto, kad prie jo tyliai prijo mogus. Jis inojo, kas tai. Uuod vstus aliejus, kuriais buvo itryns nuskust tvo kn. Neinau, ar tu mane girdi, jam aus sunabdjo Piteris Solomo nas. Bet noriu tau kai k pasakyti. Jis pirtu paliet ventj viet ant Mala cho virugalvio. Tai, k tu ia raei... jis patyljo. Tai ne Prarastas odis. Kaip tai ne, paman Malachas. Tu mane tuo tikinai, nepalikai joki abejoni. Legenda pasakoja, kad Prarastas odis buvo paraytas tokia sena ir man

tria kalba, kad monija pamiro, kaip j skaityti. Piteris jam atskleid, kad i paslaptinga kalba i tikrj yra seniausia pasaulio kalba. Simboli kalba. Simbologijoje yra vienas simbolis, kuris laikomas aukiausiu u visus. Jis seniausias ir visuotiniausias, viename vaizdinyje jungiantis sensias tradicijas egiptiei sauls dievo teikiam vies, alchemijos aukso triumf, filosofinio akmens imint, Ros kryinink ros tyrum, sukrimo akimirk, visyb, astrologins sauls dominant ir net visain, visa regini ak, kybani vir piramids nukirsta virne. Apskritimas su taku centre, vadinamasis circumpunct. altinio simbolis. Visa ko kilms enklas. Tai jam prie kelias m inutes pasak Piteris. Malachas i pradi nepatikjo, bet paskui vl pavelg lentel ir suprato, kad piramids vaizdinys rodo tiesiai atskirai esant apskritim su taku centre. Mason piramid tai emlapis, paman jis, prisimins legend; jis rodo, kur yra Prarastas odis. Atrodo, tvas vis dlto sak ties. Visos didios tiesos paprastos. Prarastas odis tai ne odis... tai simbolis. Malachas godiai ra didj apskritimo su taku centre simbol sau ant virugalvio. Tai darydamas juto, kaip j uplsta galios ir pasitenkinimo jausmas. Mano edevras ir mano auka dabar baigti. Tamsos jgos jo laukia. Jis gaus atlyg u savo darbus. Tai bus jo lovs akimirka... Taiau paskutin akimirk viskas baisiai sugriuvo. Piteris tebestovjo u jo, kalbdamas odius, kuriuos Malachas vos sten g suvokti. A tau melavau, sak jis. Tu man nepalikai kitos ieities. Jei biau tau atskleids, koks i ties yra Prarastas odis, nebtum manimi patikjs, net nebtum suprats. Tai Prarastas odis nra... circumpunct? I tikrj, kalbjo Piteris, Prarast od ino visi... bet tik nedau gelis j atpasta. Jo odiai aidjo Malacho galvoje. Tu likai neubaigtas, tar Piteris, velniai udedamas deln Malachui ant galvos. Tavo darbas dar nebaigtas. Taiau kad ir kur nueitum, praau prisi minti... kad buvai mylimas. Kakodl velnus tvo rankos prisilietimas nudegino j nelyginant stiprus katalizatorius, sukls Malacho kne chemin reakcij. Be jokio spjimo jis pa juto, kaip fizin apvalkal uplsta kaitri energija, kurioje tarsi tirpt kiekviena kno lstel.

Akimirksniu visos emikos kanios inyko. Persimainymas. Jis vyksta.

velgiu i viraus save, suniokot kruvin kn, gulint ant paventinto granito luito. Man u nugaros klpo tvas ir prilaiko nebegyv mano galv vienintele likusia ranka. Juntu, kaip manyje kyla niris... ir sumaitis. Dabar ne laikas ujausti... persimainymo laikas, kerto laikas... taiau mano tvas atsisako paklusti, atsisako vaidinti jam skirt vaidmen, atsisako nukreipti savo kani ir pykt kraujo amenimis mano kn. A ia kalintas, kybau... priritas prie emikojo savo lukto. Tvas velniai perbraukia minktu delnu per mano veid, umerkdamas blstan ias akis. Juntu, kaip paniai atsipalaiduoja. Aplink mane atsiranda plastantis ydas, jis temdo ir ustoja vies, slepia nuo mans pasaul. Staiga laikas pagreitja, a krintu bedugn, daug tamsesn u visas, kurias sivaizdavau. ia, bergdioje tutumoje, igirstu nabdes... juntu besikau piani jg. Ji stiprja, auga stulbinamu greiiu, apsupa mane. Pikta adanti, labai galinga. Tamsi, sakmi. ia a ne vienas. Tai mano triumfas, didysis mano pasveikinimas. Taiau kakodl mane pripildo ne diaugsmas, o berib baim. Viskas visai kitaip, negu a tikjausi. Jga nirtingai sukasi aplink, neatsispiriamai stipriai skuriuoja, grasina mane perplti. Staiga be jokio spjimo tamsa sutirtja tarsi didiulis prieistorinis vris ir sukyla prie mane. A stoviu prie visas tamsias sielas, atsidrusias ia prie mane. Klykiu apimtas nesivaizduojamo siaubo... kol mane praryja tamsa.

123 skyrius Sddamas Nacionalinje katedroje dekanas Galovjus pajuto ore keist
permain. Neinia kodl jam pasirod, tarsi bt nuslinks tamsus elis... tarsi bt nuim ta sunki nata... kakur toli, o sykiu ia pat. Jis vienas sdjo prie savo stalo giliai susimsts. Nebt galjs pasakyti, kiek prajo minui, kai suskambo jo telefonas. Skambino Vorenas Belamis.

Piteris gyvas, tar jo brolis masonas. K tik suinojau. Pamaniau, kad ir tu norsi kuo greiiau suinoti. Jam nieko blogo neatsitiko. Dkui Dievui, Galovjus lengviau atsikvp. Kur jis? Galovjus iklaus Belamio papasakot netikim istorij apie tai, kas nu tiko, jiems palikus Katedros kolegij. Bet js visi sveiki? Taip, atsigauname, pasak Belamis. Bet yra vienas dalykas... jis nutilo. Taip? Mason piramid... Man atrodo, Lengdonas j iifravo. Galovjus negaljo nenusiypsoti. Kakodl inia jo nenustebino. Sakyk man, Lengdonui pavyko atrasti, ar piramid tesjo paad? Ar ji atskleid tai, k turjo, jei tiksime legenda? Dar neinau. Atskleis, paman Galovjus. Tau reikia pailsti. Tau irgi. Ne, man reikia pasimelsti.

12 4 skyrius Kai atsidar lifto durys, ventyklos menje skaisiai pliesk visos viesos.
Dar ne visai tvirtom is kojomis Ketrina Solomon nubgo iekoti brolio. Milinikoje menje buvo alta, kvepjo smilkalais. Prie akis atsivrs vaizdas privert j sustoti. Didingos mens centre, ant emo akmeninio altoriaus, guljo kruvinas, tatuiruotm is imargintas lavonas, daugelyje viet persmeigtas stiklo ukmis tarsi ietimis. Auktai virum jo lubose iojjo dangui atvira skyl. Dieve mano. Ketrina tuojau pat nusisuko, akimis iekodama Piterio. Brol rado sdint kitame mens kampe; apirimas gydytojo, jis kalbjosi su Lengdonu ir ato. Piteri! bgdama prie jo suuko Ketrina. Piteri! Brolis pakl galv, jo veide nuvito palengvjimas. Jis tuojau pat paoko ant koj ir patrauk prie jos. Vilkjo paprastais baltais markiniais ir tamsiomis kelnmis, drabuiais, kuriuos kakas veikiausiai atne i jo kabineto apaioje. Dein ranka buvo su tvaru, todl brolio ir sesers apsikabinimas buvo negrabus,

taiau Ketrina to beveik nepastebjo. Gerai pastamas jaukumas apglb j lyg kokonas, kaip bdavo visada, net vaikystje, apsikabinus vyresniajam broliui globjui. Jie stovjo apsikabin, tyldami. Galiausiai Ketrina sunibdjo: Ar tau nieko neatsitiko? Tai yra... tikrai nieko tokio? Ji paleido brol i glbio ir nuvelg tvarst bei tvar, atsiradusius vietoj deins platakos. Akys vl pritvinko aar. Man taip... taip gaila. Piteris gteljo peiais, tarsi nieko ypatingo nebt vyk. Mirtingas knas. moni knai neamini. Svarbiausia kad tau viskas gerai baigsi. Nerpestingas Piterio atsakymas sukl joje emocij audr, primindamas visa tai, dl ko ji taip j myli. Ji paglost jam galv, jausdama nesutraukomus eimos ryius... j abiej gyslomis tekant bendr krauj. Tragika, kad ji inojo, jog i nakt ioje menje yra ir treias Solomon eimos narys. Ketrinos vilgsn patrauk ant altoriaus gulintis knas; ji smarkiai sudrebjo, stengdamasi i atminties itrinti k tik matytas fotografijas. Ji nusisuko ir sutiko Roberto Lengdono vilgsn. Jame buvo m atyti gili, supratimo kupina uuojauta, tarsi Lengdonas bt aikiai suprats, k ji msto. Piteris visk ino. Ketrin upldo stiprios emocijos palengvjimas, gailestis, neviltis. Ji pajuto, kaip brolis m drebti tarsi vaikas. To ji nebuvo maiusi vis savo gyvenim. Dabar jau pamirk, sunibdjo ji. Viskas gerai. Tiesiog pamirk. Piteris drebjo dar smarkiau. Ji vl j apsikabino ir m glostyti galv. Piteri, tu visada buvai stipresnis... visada padjai man, kai reikdavo. Bet dabar a noriu tau padti. Viskas gerai. A ia, su tavimi. Ketrina velniai padjo brolio galv sau ant peties... ir didysis Piteris Solo monas kkiodamas susmuko ant jos rank.

Direktor ato pasitrauk al ir atsiliep telefonu. Skambino Nola Kei. kart ji turjo ger naujien. Vis dar nem atyti joki enkl, kad mediaga pateko vieum, ponia. Jos balse buvo girdti viltis. Neabejoju, kad jau btume k nors ufiksav. Atrodo, pavyko sustabdyti platinim. Js dka, Nola, paman ato, dirsteldama neiojamj kompiuter, kurio ekrane Lengdonas pamat ini apie praneimo isiuntim. Isisukome tik per plauk.

Nolai pasilius, namus apiekojs agentas patikrino iukli des ir rado neseniai nusipirkto mobiliojo modemo pakuot. Turdama tiksl modelio nu mer, Nola patikrino visus paslaug teikjus, interneto prieigas, prisijungimo takus ir aptiko labiausiai tiktin neiojamojo kompiuterio prieigos mazg ma sistuv eioliktosios ir Korkorano gatvi sankryoje, u trij kvartal nuo ventyklos rm. Nola skubiai perdav informacij ato, skrendaniai sraigtasparniu. Art damas prie ventyklos rm pilotas labai emai praskrido vir nurodytos vietos ir pasiunt prieigos mazg elektromagnetins radiacijos impuls, sunaikinda mas j likus vos kelioms sekundms iki praneimo perdavimo pabaigos. Puikiai iandien padirbta, pagyr ato. Dabar eikite pamiegoti. Nusipelnte. Ai, ponia. Nola lyg norjo dar kak sakyti. Dar kas nors? Nola ilgokai patyljo, veikiausiai svarstydama, prabilti ar ne. Nieko tokio, palauks iki ryto. Labanakt.

125 skyrius Tyliame elegantikame vonios kambaryje, rengtame pirmame ventyklos


rm aukte, Robertas Lengdonas prileido plautuv ilto vandens ir apirjo save veidrodyje. Net prislopintoje viesoje jis atrod taip, kaip jautsi... visikai nusibaigs. Ant jo peties vl kabojo kelionkrepis, tik jau gerokai lengvesnis... jame liko tik asmeniniai daiktai ir sulamdyti paskaitos uraai. Lengdonas nenorom ypteljo. io vakaro apsilankymas Kolumbijos apygardoje ir num atyta paskaita pasirod iek tiek labiau tempti, negu buvo tiktasi. Ir vis dlto Lengdonas turjo kuo diaugtis. Piteris gyvas. Pavyko sustabdyti vaizdo rao platinim. Riekuiomis pildamas ant veido ilt vanden jis pamau juto, kad prade da atsigauti. Visk tebemat lyg pro migl, bet kne susikaups adrenalinas po truput sklaidsi... ir jis nebesijaut toks nesavas. Nusiluosts rankas, pairjo savo laikrod su Peliuku Mikiu. Dieve mano, kaip vlu. Lengdonas ijo i vonios ir patrauk koridoriumi palei lenkt Garbs sals sien dailiu, elegantiku koridoriumi, papuotu ymi mason portretais...

ia buvo JAV prezident, filantrop, viesuoli ir kit taking amerikiei. Jis stabteljo prie aliejiniais daais tapyto Hario S. Trumeno portreto ir pamgino sivaizduoti, kaip jis atlieka ritualus, apeigas ir studijas, kuri reikalaujama i bsimo masono. U to pasaulio, kur visi matome, yra kitas, paslptas. Jis egzistuoja mums visiems. Isprukai, pasigirdo balsas koridoriaus gale. Lengdonas atsigr. Tai buvo Ketrina. i nakt ji igyveno tikr pragar, taiau dabar atrod vytinti... tarsi atjaunjusi. Lengdonas pavargs nusiypsojo. Kaip jis? Ketrina prijo ariau ir draugikai j apkabino. Kaip a tau atsidkosiu? Jis nusijuok. Tu juk inai, kad a nieko nenuveikiau, tiesa? Ketrina ilgai laik j apglbusi. Piteriui viskas bus gerai... Ji paleido Lengdon ir atidiai pavelg jam akis. Jis k tik man pasak visikai netikim... nuostabiausi naujien. Jos balsas suvirpjo i nekantrumo. Btinai privalau pati patikrinti. Tuoj griu. K? Kur eini? Ilgai netruksiu. O dabar Piteris nori pasikalbti su tavimi... vienudu. Jis laukia bibliotekoje. Ar sak, ko nori? Ketrina nusijuok ir papurt galv. Tu juk inai, koks Piteris paslaptingas. Bet... Greit pasimatysim. Ir ji nujo. Lengdonas sunkiai atsiduso. iai nakiai paslapi jam jau buvo gana. i noma, liko neatsakyt klausim pavyzdiui, m ason piramid ir Prarastas odis, bet jis juto, kad atsakymai iuos klausimus, net jei jie egzistuoja, skirti ne jam. Jis ne masonas. Sukaups energijos likuius, Lengdonas pasuko mason bibliotek. Atjs rado Piter, vieni sdint prie stalo, ant kurio stksojo akmens piramid. Robertai? Piteris nusiypsojo ir pamojo jam. Norjau persimesti su tavim keliais odiais. Lengdonas vargais negalais nusiiep. Taip, girdjau, kad vien od buvai prarads.

126 skyrius ventyklos rmtl biblioteka seniausia viea skaitykla Kolumbijos apygar
doje. Jos elegantikose lentynose telpa daugiau negu ketvirtis milijono tom, tarp j retas Ahiman Rezon, Pasirengusio brolio paslapi" egzempliorius. Be to, bibliotekoje eksponuojami mason brangakmeniai, ritualiniai objektai ir net retas leidinys, kur savo rankomis ispausdino Bendaminas Franklinas. Taiau Lengdonui bibliotekoje labiausiai patiko lobis, kur pastebdavo tik retas. Iliuzija. Prie daug met Solomonas jam parod, kad velgiant i tam tikro tako bibliotekos raomasis stalas ir auksin stalin lempa sukuria labai aiki optin iliuzij... tarsi m atytum piramid spindinia aukso virne. Solomonas sak lai ks i iliuzij tyliu priminimu to, kad laisvj m rinink slpiniai yra visiems kuo puikiausiai matomi, jei tik pavelgsi juos i tinkamos perspektyvos. Taiau vakar laisvj m rinink paslaptys buvo visur, kur pavelgsi. Lengdonas atsisdo prieais Didj meistr Piter Solomon ir mason piramid. Piteris ypsojosi. Tas odis", apie kur usiminei, Robertai, nra legenda. Tai tikrov. Lengdonas ilgokai irjo j i kitos stalo puss, kol pagaliau praneko. Bet... a nesuprantu. Kaip tai gali bti? Kuo tau taip sunku patikti? Viskuo, norjo atauti Lengdonas, iekodamas seno draugo akyse bent ma iausios sveiko proto apraikos. Tai tu tvirtini, kad pats tiki Prarastas odis yra realus... ir turi tikr gali? Milinik gali, atsak Piteris. Jis turi gali perm ainyti monij, atskleisdamas jai Senovs Slpinius. odis? netikjo Lengdonas. Piteri, a niekaip nepatiksiu, kad odis... Patiksi, ramiai utikrino Piteris. Lengdonas tyldamas spoksojo j. Tu inai, toliau kalbjo Solomonas, atsistojs ir vaikiodamas aplink stal, kad jau seniai pranaaujama, kad ateis diena, kai Prarastas odis bus at rastas i naujo... diena, kai jis ikils dienos vies... ir monija vl gals naudotis pamirtomis galiomis. Lengdonas prisimin Piterio paskait apie Apokalips. Daug kas klaidingai aikina Apokalips kaip griausming pasaulio pabaig, taiau pats odis i tikr j reikia atskleidim" senovje ipranaauta, kad bus atskleista didi imin

tis. Artjantis nuvitimo amius. Ir vis tiek Lengdonas nesteng sivaizduoti, kaip tokias didiules permainas galt sukelti... vienas odis. Piteris m ostu parod akmenin piramid, stovini ant stalo greta auksins virns. Mason piramid, tar jis. Legendinis simbolonas. i nakt jis sujungtas... ubaigtas. Jis pagarbiai pakl virn ir udjo j ant piramids. Sunkus aukso gaba las tyliai klinkteljo, atsidrs savo vietoje. i nakt, mano biiuli, tu padarei tai, kas niekada iki iol nebuvo pada ryta. Tu sudjai viena mason piramid, iifravai visus jos kodus ir galiausiai atskleidei... tai k. Solomonas isitrauk popieriaus lap ir padjo j ant stalo. Lengdonas atpa ino lentel su simboliais, kurie buvo pertvarkyti pagal atuntos eils Franklino kvadrato skaiius. Jis buvo umets j ak ventyklos menje. Piteris tar: Man smalsu suinoti, ar tu gali perskaityti simboli rinkin. Juk esi specialistas. Lengdonas pavelg lentel. Heredom, apskritimas su taku centre, piramid, laiptai...

Lengdonas atsiduso. Na, Piteri, tu veikiausiai ir pats matai, kad tai alegorin piktograma. I kart matyti, kad ia operuojama metaforomis ir simboliais, o ne tiesiogine kalba. Solomonas susijuok. Paklausk simbolog paprasto dalyko... Gerai, bet sakyk, k matai?

Piteris tikrai nori tai igirsti? Lengdonas prisitrauk popieriaus lap ariau. Na, a jau anksiau apirjau i lentel, ir jei kalbsime paprastai, ma nau, kad tai paveikslas... vaizduojantis dang ir em. Piteris pakl antakius, rodydamas nuostab. Taip? inoma. Paveikslo viruje turime od Heredom venti namai" kur a aikinu kaip Dievo namus... arba dang. Aiku. Po odio Heredom yra emyn nukreipta strl, aikiai rodanti, kad liku si piktogramos dalis priklauso emiau dangaus esaniai sriiai... o tai reikia... emei. Lengdono vilgsnis nukrypo lentels apai. Dvi apatins eils, esanios po piramide, ir simbolizuoja em terra firma , emiausi i vis sfer. Atitinkamai ioje emiausioje srityje yra dvylika senovini astrologini enkl, kurie ireikia pirmyktes religijas senovs moni, pirm kart pavelgusi dang ir vaigdi bei planet judjime pamaiusi Dievo rank. Solomonas prisitrauk kd ir pavelg lentel i ariau. Gerai, kas dar? Remdamasi astrologijos pamat, toliau pasakojo Lengdonas, di dioji piramid kyla nuo ems... stiebiasi dang... kaip senas prarastos imin ties simbolis. Ji pripildyta didij filosofij ir religij simboli egiptiei, pitagorinink, budist, hinduist, islamo, judj krikioni ir taip toliau... jie visi stiebiasi vir, jungiasi tarpusavyje, stengdamiesi pereiti permainanius pirami ds vartus... ir galiausiai susilieja viening, bendr humanistin filosofij. Jis trum pam nutilo. Viening visuotin smon... visam pasauliui bendr Dievo vizij... kuri simbolizuoja senovinis simbolis, kybantis vir piramids virns. Apskritimas su taku centre, tar Piteris. Visuotinis Dievo simbolis. Teisingai. Istorikai apskritimas su taku centre galjo bet kam reikti bet k tai ir sauls dievas Ra, ir alchemik auksas, ir visa reginti akis, ir vienio takas prie Didj sprogim, ir... Didysis Visatos Architektas. Lengdonas linkteljo ir paman, kad Piteris turbt panaudojo tuos paius argum entus ventyklos menje, nordamas tikinti, kad apskritimas su taku centre ir yra Prarastas odis. O galiausiai? paklaus Piteris. K reikia laiptai? Lengdonas dirsteljo laiptus, pavaizduotus po piramide. Piteri, neabejoju, kad tu ne blogiau u mane inai, jog jie simbolizuoja laisvj mrinink Suktinius laiptus... i ems tamsybi vedanius vies... kaip Jokbo kopios, siekianios dang... arba slanksteliais suskirstytas mo

gaus stuburas, jungiantis mogaus kn su jo amina smone. Jis patyl jo. O kiti simboliai tai dangik, masonik ir mokslini enkl rinkinys, palaikantis Senovs Slpini idj. Solomonas pasiglost smakr. Elegantika interpretacija, profesoriau. inoma, a sutinku, kad i len tel galima skaityti kaip alegorij, taiau... Jo akyse ybteljo paslaptis. is simboli rinkinys pasakoja ir kit istorij. Ir i istorija atskleidia kur kas daugiau. Nagi? Solomonas vl pradjo vaikioti aplink stal. vakar ventykos menje, manydamas, kad tuojau mirsiu, a pavel giau i lentel ir kakokiu bdu pro jos metaforas, pro alegorijas velgiau pai i simboli erd, tai, k jie mums sako. Jis nutilo ir staiga atsisuko Lengdo n. i lentel tiksliai rodo viet, kurioje yra paslptas Prarastas odis. Kaip sakei? Lengdonas nejaukiai pasimuist krsle, staiga isigands, kad po io vakaro traum Piteris neteko orientacijos ir sveiko proto. Robertai, legendoje nuo pat pradi sakoma, kad mason piramid tai emlapis, labai konkretus emlapis, galintis parodyti vertam mogui Prarasto odio slptuv. Solomonas pirtu pastukseno prieais Lengdon gulini simboli lentel. Duodu tau od, ie simboliai yra btent tas, k sako legen da... tai emlapis. Konkreti diagrama, tiksliai atskleidianti, kur rasti laiptus, vedanius prie Prarasto odio. Lengdonas nesmagiai nusijuok, stengdamasis elgtis kuo atsargiau. Net jei a tikiau mason piramids legenda, i simboli lentel niekaip negali bti emlapis. Pavelk j. Ji n i tolo neprimena emlapio. Solomonas nusiypsojo. Kartais pakanka tik truputl pakeisti regos tak, kad pastamus daly kus pam atytum visai naujai. Lengdonas dar kart pavelg lentel, bet nieko nauja nepamat. Leisk tavs paklausti, tar Piteris. Kai masonai deda kertinius pasta t akmenis, ar inai, kodl jiems parenka viet pastato iaurs rytiniame kampe? inoma iaurs ryt kamp pirmj nuvieia patekanios sauls spinduliai. Tai simbolizuoja architektros gali nuo ems pakilti vies. Teisingai, sutiko Piteris. Tai gal ten ir reikt iekoti pirmj vie sos spinduli. Jis mosteljo lentel. iaurs ryt kampe. Lengdonas vl pavelg popieri, nukreip vilgsn dein virutin kam p iaurs rytus. Ten buvo simbolis i . emyn nukreipta strl, tar Lengdonas, stengdamasis suvokti Solo mono odius. O tai reikia... po arba emiau Heredom.

Ne, Robertai, ne emiau , atsak Solomonas. Pagalvok. i lente l tai ne metaforikas labirintas. Tai emlapis. O emlapyje apai nukreip ta rodykl reikia... Pietus, sutriks kteljo Lengdonas. Btent! atsak Solomonas, susijaudins ypsodamasis. Piet kryp tis! emlapyje apaia reikia pietus. Maa to, emlapyje odis Heredom bus ne dangaus metafora, o konkretus geografinis vietovs pavadinimas. ventyklos rmai? Tu nori pasakyti, kad is emlapis rodo viet... esan i pietus nuo io pastato? Garb Dievui! juokdamasis atsak Solomonas. Galiausiai ivydai vies. Lengdonas vl perirjo lentel. Bet, Piteri... net jei tu teisus, piet kryptimi nuo io pastato yra daugyb objekt, isidsiusi palei trisdeimties tkstani kilometr meridian. Ne, Robertai. Tu pamirti legend, kuri teigia, kad Prarastas odis yra Kolumbijos apygardoje. Taigi linija gerokai trum pesn. Be to, legenda dar teigia, jog laipt anga urista didiuliu akmeniu... ir kad akmenyje igraviruotas prane imas senovs kalba... tarsi savotikas ymeklis, kad vertieji galt j surasti. Lengdonui buvo sunku rim tai viso to klausytis, ir nors jis nepakankamai gerai paino Kolumbijos apygard, kad galt sivaizduoti, kas yra pietus nuo j dabartins buvimo vietos, vis dlto beveik neabejojo, jog ten nra miliniko igraviruoto akmens, uristo ant slapt laipt. Praneimas, raytas akmenyje, tar Piteris, yra ia, tiesiai mums prie akis. Jis pastukseno pirtu trei prieais Lengdon gulinios lentels eilut. tai tas raas, Robertai! Tu isprendei kryiaod! Lengdonas apstulbs apirinjo septynis simbolius.

Isprendiau? Lengdonas n nesivaizdavo, k galt reikti ie septyni pa driki simboliai, utat tikrai inojo, kad jie nra igraviruoti jokioje alies sostins vietoje... o juo labiau milinikame akmenyje, kuriuo uristi laiptai. Piteri, tar jis, nesuprantu, k tai paaikina. Neinau Kolumbijos apygardoje jokio akmens, kuriame bt igraviruotas is... praneimas. Solomonas patapnojo jam per pet. Ne kart prajai pro al taip ir nepastebjs. Visiems taip nutiko. raas visikai vieas, kaip ir patys slpiniai. vakar, pamats ituos septynis simbo lius, akimirksniu supratau, kad legenda nemeluoja. Prarastas odis i ties pa

slptas Kolumbijos apygardoje... jis tikrai yra ilg laipt apaioje, po miliniku igraviruotu akmeniu. Lengdonas nieko nesuprasdamas tyljo. Robertai, a manau, kad i nakt tu nusipelnei teis suinoti ties. Lengdonas siirjo Piter, stengdamasis suvokti, k jis k tik pasak. Tai tu man pasakysi, kur paslptas Prarastas odis? Ne, ypsodamasis atsak Solomonas ir atsistojo. A tau parodysiu.

Po penki minui Lengdonas sdosi visureig Escalade" greta Piterio Solomo no. Simkinsui sdant u vairo, per automobili stovjimo aiktel prijo ato. Pone Solomonai? kreipsi direktor, eidama ir degdamasi cigare t. A k tik paskambinau, kur prate. Ir kaip? pro atvir langel paklaus Piteris. Daviau nurodymus jus leisti. Trumpam. Ai. ato smalsiai j apirinjo. Turiu pripainti, praymas buvo labai neprastas. Solomonas mslingai gteljo peiais. ato nieko nebeklausinjo, tik prijo prie lango i Lengdono puss ir pa barbeno j krumpliais. Lengdonas nuleido langel. Profesoriau, prabilo ji visikai lediniu balsu. Js pagalba, kuri suteikte vakar, nors ir ne savo noru, i esms leido mums skmingai atlikti operacij... ir u tai a jums dkoju. Ji giliai usitrauk cigaret ir ipt d mus al. Taiau turiu jums vien patarim. Kit kart, kai auktas CV pa reignas jums prane, kad itiko nacionalinio saugumo kriz... Ji blyksteljo juodomis akimis. Veriau palikite visus savo niekus Kembride. Lengdonas iojosi jai atsakyti, bet direktor Inouj ato jau nusisuko ir pa trauk per automobili stovjimo aiktel prie laukianio sraigtasparnio. Simkinsas nevelgiama veido iraika atsisuko nuo vairo. Ponai, js pasireng? Ties sakant, itar Solomonas, luktelkite minutl. Jis isi trauk i kiens ma sulankstyt tamsaus audinio gabal ir padav Lengdo nui. Robertai, prie mums vaiuojant noriau, kad tu j usidtum. Lengdonas susidomjs apirjo audin. Tai buvo juodas aksomas. Ilanksts j, pamat laiks rankose mason gobtuv tradicin galvos apdanga l, kuriuo udengiamos akys pirmo lygio ventinamajam. Kokia ia velniava? Piteris tar:

Nenoriau, kad m atytum, kur vaiuosim. Lengdonas atsisuko Piter. Nori, kad vaiuoiau uritomis akimis? Solomonas nusiiep. Paslaptis mano. A diktuoju taisykles.

12 7 s k y r i u s
IjUS I CV centrins bstins Lenglyje, kiaurai ko altas vjas. Nola Kei drebdama sek paskui sistem saugumo specialist Rik Peri mnesienos u lietu centriniu kiemu. Kur Rikas mane veda? Kriz, kuri galjo kilti dl mason vaizdo rao, pavyko suvaldyti, dkui Die vui, bet Nolai vis tiek buvo nesmagu. Redaguota byla CV direktoriaus paskyroje jai tebebuvo paslaptis, kuri nedav ramybs. Ryt apie tai kalbsis su ato, todl Nolai buvo reikalingi visi faktai. Galiausiai ji paskambino Rikui Periui ir parei kalavo pagalbos. Eidama Rikui i paskos kakoki neinom viet u bstins rib, Nola mgino iguiti i atminties niekaip nedingstanias nesuprantam as frazes. Slapt viet po eme, kur... kakur Vaingtone, Kolumbijos apygardoje, koor dinats... atrasti senoviniai vartai, vedantys... spjimas, piramid turi pavojing... iifruoti igraviruot simbolon, kad atskleist... Mudu abu sutariame, eidamas kalbjo Perias, kad programiius, paleids paiekos server su iais reikminiais odiais, tikrai iekojo informaci jos apie mason piramid. Be abejo, paman Nola. Taiau pasirodo, kad programiius susidr su tokiu mason slpini aspektu, kurio, man regis, visai nesitikjo. K nori pasakyti? Nola, tu juk inai, kad CV direktorius globoja specialiai valdybos dar buotojams skirt vidaus diskusij forum, kuriame jie gali pasidalyti vairiausio mis idjomis? Be abejo. Forumuose valdybos personalas rado saugi viet aptarti vairias temas, o direktorius virtuali galimyb bendrauti su darbuotojais. Direktoriaus forumai palaikomi jo privaioje paskyroje, taiau tam, kad juose galt dalyvauti vairi lygi slaptumo kodus gav darbuotojai, forumai ikelti u slaptosios direktoriaus ukardos.

Kur tu eini? paklaus ji, jiems pasukus u kampo prie valdybos kavins. Trumpai tariant... Perias mosteljo tams. tai ten. Nola pakl akis. Kitoje aikts pusje tiesiai prie juos mnesienoje spin djo didiul metalo skulptra. Centrin valgybos valdyba turjo sigijusi per penkis imtus originali meno krini, taiau i skulptra, vadinama Kryptos", buvo garsiausia i vis. Kryptos graikikai reikia paslptas"; skulptra, kuri sukr amerikietis m eni ninkas Deimsas Senbornas, CV tapo beveik legenda. Tai didel S raids pavidalo vario plokt, stovinti ant briaunos tarsi susirai iusi metalo siena. Didiuliame sienos paviriuje igraviruoti beveik du tkstan iai raidi... uifruot nesuprantam u kodu. Tarsi to dar bt negana, aplink ifrais imargint S pavidalo sien tiksliai apskaiiuotose vietose sustatyti kiti skulptros elementai keistai pasvir granito luitai, kompaso ro, magnetas ir net Morzs abcle parayta inut, kurioje minima viesi atmintis" ir eli jgos". Dauguma gerbj mano, kad ie elementai tai raktai, padedantys i ifruoti pai skulptr. Kryptos" tai meno krinys... bet kartu ir msl. Ir CV darbuotojai, ir kiti ifruotojai tarsi palo, stengdamiesi atskleisti joje uifruot paslapt. Galiausiai prie kelerius metus pavyko veikti dal kodo, ir tai tapo alies masto naujiena. Nors didioji dauguma Kryptos" ukoduotos mediagos iki i dien ilieka msl, iifruoti skyriai pasirod tokie keisti, kad skulptra gijo tik dar daugiau paslaptingumo. Juose rasta uuomin slaptas vietas po eme, vartus, vedanius prie senovini antkapi, platumas ir ilgumas... Nola iki iol prisimin itraukas i iifruot skyri: Informacija buvo surink ta ir perkelta slapt viet po eme... ji buvo visikai nematoma... kaip tai gali bti... jie panaudojo ems magnetin lauk... Nola niekad per daug nesidomjo skulptra ir nesijaudino, bus ji ar nebus iki galo iifruota. Taiau dabar jai reikia atsakymo. Kodl tu man rodai Kryptos"? Perias nusiypsojo smokslininko ypsena ir dramatiku gestu isitrauk i kiens sulankstyt popieriaus lap. Voila, paslaptingasis redaguotas dokumentas, dl kurio tu taip jaudinaisi. Gavau tau vis tekst. Nola paoko. nipinjai slaptoje direktoriaus paskyroje? Ne. Apie tai a ir pradjau tau pasakoti. Pairk. Jis padav jai byl. Nola iupo popieriaus lap ir skubiai ilankst. Pamaiusi jo viruje stan dartin valdybos antrat, nustebusi pakreip galv. Dokumentas anaiptol nebuvo slaptas. N i tolo.

DARBUOTOJ DISKUSIJ FORUMAS:KRYPTOS" KONCENTRUOTA SAUGOJIMUI: GIJA NR. 2456282.5

Nola pamat prie save serij forumo dalyvi inui, kurios buvo sudtos vien puslap, kad bt patogiau saugoti duomenis. Tavo dokumentas, paaikino Rikas, tai keleto pamili kompiute rinink paistalai apie Kryptos". Nola peririnjo dokument, kol rado sakin su jau pastamais reikmi niais odiais.
Dimai, skulptroje parayta, kad ji buvo perkelta slapt viet POEME, kur paslpta Informacija.

Tekstas paimtas i direktoriaus palaikomo internetinio forumo, skirto Kryptos", paaikino Rikas. Forumas egzistuoja jau kelerius metus. Jame tkstaniai ra. N kiek nesistebiu, kad atsirado ir toks, kuriame yra visi reik miniai odiai. Nola skait toliau, kol rado antr inut su reikminiais odiais.
Nors Markas sak, kad kode minimos plat/ilgumos rodo, jog tai yra kakur VAINGTONE. KOLUMBIJOS APYGARDOJE, koordinats, kurias jis nurodo, vienu laipsniu klysta Kryptos" i esms nurodo savo paios buvimo viet.

Perias prijo prie skulptros ir delnu perbrauk msling raidi jr. Dar labai didel io kodo dal reikia iifruoti, ir pakanka moni, ma nani, kad praneimas i ties bus susijs su senovinmis mason paslaptimis. Dabar ir Nola prisimin girdjusi kudesi apie Kryptos" ry su masonais, bet ji buvo linkusi nekreipti dmesio pakvaiusius marginalus. Taiau apvel gusi atskirus skulptros elementus, idstytus aiktje, ji staiga suvok, kad tai keli dali kodas simbolonas, lygiai toks pat, kaip mason piramid. Keista. Vien akimirk Nolai net pasirod, kad Kryptos" tai iuolaikika ma son piramid: kodas sudarytas i daugelio dali, visos pagamintos i skirting mediag, kiekvienai skirtas savas vaidmuo. Kaip manai, ar gali bti, kad Kryptos ir mason piramid saugo t pai paslapt? Kas ino? Perias apmet Kryptos" apmaudiu vilgsniu. Abejoju,

ar mes kada nors iifruosime visk, kas ia parayta, jei niekas netikins direk toriaus atrakinti seif ir leisti umesti ak ifro kod. Nola linkteljo. Dabar ji visk prisimin. Kai pastat Kryptos", drauge su skulptra buvo atgabentas uklijuotas vokas su iifruotais visais skulptros ko dais. Vok patikjo tuometiniam CV direktoriui Viljamui Vebsteriui, kuris j u rakino savo kabineto seife. Sakoma, jog dokumentas ten tebra ir dabar, ir metams bgant besikeiiantys direktoriai perduoda j vienas kitam i rank rankas. Keista, taiau pradjusi galvoti apie Viljam Vebster Nola atsimin dar vien iifruoto Kryptos" teksto itrauk:
TAI UKASTA KAKUR TEN. KAS INO TIKSLI VIET? TIK V.V.

Nors niekas nebt galjs tiksliai pasakyti, kas btent ukasta, dauguma moni tikjo, kad raids V. V. reikia Viljam Vebster. Kart Nola buvo girdjusi kalbant, jog i tikrj ia minimas kitas mogus, vardu Viljamas Vistonas, Kara likosios draugijos teologas, bet daugiau ji apie tokius dalykus negalvojo. Rikas vl prakalbo. Tenka pripainti, meno nelabai suprantu, bet itas Senbornas man at rodo tikras genijus. K tik irjau internete jo projekt Kirilicos projektorius". Milinikos vytinios rusikos abcls raids i KGB dokumento apie proto kontrol. Net nesmagu. Nola nebesiklaus. Ji toliau skait popieri, kuriame, dar vienoje inutje, rado kitus reikminius odius.
Na taip, visas tas skyrius yra paodin citata i kakokio garsaus archeologo dienoraio, kur jis pasakoja, kaip po ilg kasinjim buvo atrasti SENOVINIAI VARTAI, vedantys Tutanchamono kap.

Nola inojo, kad archeologas, cituojamas Kryptos" kode, i tikrj buvo ymus egiptologas Hovardas Karteris. Kitoje inutje jau minimas ir jo vardas.
A k tik internete perirjau kitus Karterio uraus, ir jis, atrodo, dar rado molio plytel, kurioje buvo spjimas, kad PIRAMID turi pavojing savybi ir gali atneti nelaimes tam, kas idrs sutrikdyti faraono ramyb. Prakeiksmas! Gal ir mums reikt susirpinti?

Nola susirauk. Rikai, dl Dievo meils, ta idiotika nuoroda piramid visika nesmo n. Tutanchamonas palaidotas ne piramidje. Jo kapas yra Karali slnyje. Gal tie ifruotojai neiri Discovery" kanalo laid? Perias gteljo peiais. Technikai. Nola pamat paskutin reikmin fraz.
Vaikinai, js inot, kad a nelabai vertinu smokslo teorijas, bet Dimas su Deivu galt jau ir iifruoti IGRAVIRUOT SIMBOLON. kad atskleist io paslapt dar iki pasaulio pabaigos, kuri ateis 2012 metais... iao.

odiu, tar Perias, pamaniau, kad tau bus ne pro al suinoti apie Kryptos" mgj forum, kol neapkaltinai CV direktoriaus, kad jis saugo slapt informacij apie senovin mason legend. Kakodl abejoju, kad toks takingas mogus kaip CV direktorius turt laiko panaiems darbams. Nola prisimin mason ritualo vaizdo ra ir takingus mones, dalyvau janius senovinse apeigose. Jei Rikas bent nutuokt... Ji suprato: kad ir koks pasirodyt galutinai iifruotas Kryptos" pranei mas, jame tikrai bus mistikos atspalvis. Nola pavelg vytint meno krin trij matmen kod, tyliai stovint vienos i pagrindini alies valgybos tarnyb kiemo viduryje, ir paman: kain ar jis kada nors atskleis visas savo paslaptis. Jiedu su Riku pasuko atgal, bet Nola negaljo susilaikyti nesiypsojusi. Tai ukasta kain kur ten.

128 skyrius
Tai beprotyb.
Uritomis akimis Robertas Lengdonas nemat, kaip Escalade" lekia tu iomis gatvmis piet kryptimi. Greta tylomis sdjo Piteris Solomonas. Kur jis mane vea? Lengdono smalsumas maisi su negera nuojauta, vaizduot palusiai veik, stengdamasi sudti krvon atskirus gabaliukus. Piteris neatsisak savo tvirtinimo. Prarastas odis? Paslptas po laiptais, uristais didiuliu igraviruotu akmeniu? Tai atrod visikai nemanoma.

enklai, neva igraviruoti akmenyje, buvo giliai strig Lengdonui atm in t... taiau jam atrod, kad ie septyni simboliai, paimti drauge, neturi visikai jokios prasms.

Mrinink kampainis: siningumo ir itikimybs simbolis. Raids Au: mokslin aukso santrumpa element lentelje. Sigma: graik abcls raid S, matematinis sumos simbolis. Piramid: egiptietikas dangaus siekianio mogaus simbolis. Delta: graik abcls raid D, matematinis permainos simbolis. Gyvsidabris: jo seniausias alcheminis simbolis. Ouroboros, arba gyvat, ryjanti savo uodeg: visumos, vienio su visuma simbolis. Solomonas atkakliai tvirtino, kad ie septyni simboliai ir yra praneimas". Bet jei tai tiesa, Lengdonas n nesivaizduoja, kaip praneim perskaityti. Visureigis staiga stabteljo ir pasuko deinn, ant kitokio paviriaus, gal vaos kelio arba tako. Lengdonas susikaup, dmiai klausydamasis, gal i klau sos pavyks nustatyti, kur atsidr. Jie vaiavo apie deimt minui, ir nors Leng donas mintyse stengsi sekti m arrut, vis tiek greitai pasimet. Jei kas jo pa klaust, bt galjs atsakyti, kad veikiausiai gro atgal prie ventyklos rm. Visureigis sustojo, Lengdonas igirdo, kaip nusileido langas. Agentas Simkinsas, CV, prisistat vairuotojas. Kiek inau, js ms laukiate. Taip, pone, atsak grietas karikio balsas. Direktor ato paskam bino. Minutl, tuoj patrauksiu saugumo ukard. Lengdonas klaussi, vis labiau trikdamas: jis suprato, kad jie atvaiavo karin baz. Automobiliui vl pradjus vaiuoti netiktai lygiu grindiniu, jis aklai pasuko galv Solomon. Kur mes, Piteri? paklaus jis. Nemgink nusiimti gobtuvo. Piterio balsas buvo sakmus. Automobilis dar truput pavaiavo ir vl sustojo. Simkinsas ijung varikl. Vl pasigirdo balsai. Kariki. Simkinso papra tapatyb rodanio dokumento. Agentas ilipo ir prislopintu balsu kak jiems pasak. Staiga i Lengdono puss atsidar durels ir stiprios rankos padjo jam i lipti i automobilio. Oras buvo altas. Ir vjuotas. Greta stovjo Solomonas.

Robertai, leisk agentui Simkinsui vesti tave vidun. Lengdonas igirdo spynoje sukantis metalin rakt... paskui atsiveriani sunki metalini dur cypim. Atrod, kad tai kakokia sena lktuvo ar sandlio pertvara. Kur, po velni, jie mane veda?! Simkinso rankos nukreip Lengdon m etalini dur link. Jiedu abu per eng slenkst. Dabar tiesiai, profesoriau. Staiga pasidar tylu. Mirtinai tylu. Kaip dykumoje. Oras viduje atsidav sterilumu, tarsi bt kondicionuotas. Simkinsas ir Solomonas sustojo Lengdonui i abiej pusi ir ved j, akl, aidiniu koridoriumi. Mokasin padais Lengdonas juto, kad grindys akmenins. Jiems u nugar garsiai trinkteljo metalins durys, Lengdonas krpteljo. Raktas pasisuko spynoje. Lengdonas juto, kaip po gobtuvu j pila prakaitas. La biausiai norjo j nusitraukti. Jie sustojo. Simkinsas paleido Lengdono parank, prieakyje pasigirdo elektronini pypsjim serija, paskui netiktas grumjimas: Lengdonas sivaizdavo, jog tai automatikai atsidaro apsaugos durys. Pone Solomonai, toliau eikite tik judu su ponu Lengdonu. A palauksiu ia, tar Simkinsas. Imkite mano ibintuvl. Ai, atsiliep Solomonas. Ilgai neutruksime. ibintuvl?! Lengdono irdis m palusiai dauytis. Piteris sum Lengdono rank ir trukteljo priekin. Eime su manimi, Robertai. Jie ltai eng per slenkst, ir apsaugos durys grumdamos usidar jiems u nugar. Piteris staiga sustojo. Kas nors negerai? Lengdonas pajuto, kad jam darosi silpna ir sunku ilaikyti pusiausvyr. Manau, m an tiesiog reikt nusiimti gobtuv. Dar ne, jau beveik atjome. Kur atjome? Lengdonas pajuto kylant blogum. Juk sakiau vedu tave prie laipt, kurie leidiasi prie paslpto Prarasto odio. Piteri, tai nejuokinga! Ir neturi bti juokinga. Noriu, kad tavo mstymas pasidaryt atviresnis, Robertai. Noriu tau prim inti, kad iame pasaulyje esama slpini, kuri net tavo akys dar nra regjusios. O dabar, prie engdamas drauge su tavimi dar vien ingsn, noriu, kad kai k padarytum. Noriu, kad patiktum... bent akimirk...

patiktum legenda. Patiktum, kad tuojau velgsi emyn suktini laipt apai, laipt, kurie leidiasi kone imt m etr prie vieno i didiausi monijos pra rast lobi. Lengdonui apsvaigo galva. Kad ir kaip norjo patikti brangiu savo draugu, jam tai nesisek. Ar dar toli? Aksominis jo gobtuvas buvo kiaurai permirks prakaitu. Ne. Ties sakant, vos keli ingsniai. Liko dar vienos durys. Tuoj jas ati darysiu. Solomonas trum pam paleido draugo rank, ir Lengdonas susvyravo, pa juts svaigul. Ities rank iekodamas atramos, ir Piteris tuojau pat atsidr alia. Prieais juos sugrumjo atsidarydamos sunkios metalins durys. Piteris pam Lengdon u paranks, ir jiedu vl patrauk pirmyn. ia. Jie pereng dar vien slenkst, durys paskui juos usidar. Tyla. altis. Lengdonas ikart pajuto, kad i vieta, kad ir kur ji bt, yra visai atskirta nuo pasaulio, esanio kitapus apsaugos dur. Oras buvo suduss ir vsus, kaip kape. Garsai dusls, erdv ankta. Jis pajuto uplstant nevaldom klaustrofo bijos priepuol. Dar keli ingsniai. Solomonas padjo jam apeiti kamp ir pastat tik sliai numatytoje vietoje. Galiausiai tar: Nusiimk gobtuv. Lengdonas iupo aksomin gobtuv ir nusipl j nuo galvos. Apsidair, nordamas pamatyti, kur atsidr, taiau pajuto, kad tebra aklas. Pasitryn akis. Niekas nepasikeit. Piteri, ia visikai tamsu! Taip, inau. Itiesk rank prie save. Rasi turklus. sikibk juos. Lengdonas pagrabaliojo tamsoje ir rado geleinius turklus. Dabar irk. Jis girdjo, kaip Piteris kak krapto, ir staiga tam s perskrod akinamas viesos spindulys. Jis buvo nukreiptas grindis, ir Lengdonui dar nespjus ap sivalgyti Solomonas nukreip ibintuvlio vies iorn, u turkl, tiesiai emyn. Staiga Lengdonas pasijuto irs bedugn acht... begalinius suktinius laiptus, grimztanius paias ems gelmes. Dieve mano! Jam pakirto kojas, tad nenordamas pargriti sikibo turklus. Laiptai buvo tradiciniai, suktiniai, su keturkampmis aiktelmis; aikteli, besileidiani gelm, buvo m atyti gal trisdeimt, o toliau ibintuvlio viesa nebesiek. A net nematau laipt apaios! Piteri... sumikiojo jis. Kokia ia vieta?

Tuoj nuvesiu tave laipt apai, bet prie tai dar turi kai k pamatyti. Sutriks ir nestengdamas prieintis Lengdonas leidosi Piterio nuvedamas tolyn nuo laipt per keist ma kambarl. Piteris laik ibintuvl nukreips apai, nutryptas akmenines grindis po j kojomis, tad Lengdonui nepavyko suvokti, kokia erdv yra aplink... tik buvo justi, kad ia ankta. Maytis akmeninis kambarlis. Jie greitai pasiek prieing kambario sien, kurioje buvo taisytas stiklo keturkampis. Lengdonas paman, kad tai langelis gretim patalp, taiau i ten, kur stovjo, galjo irti u jo tik tams. Prieik, paragino Piteris. Pairk. Kas ten? Lengdonas staiga prisimin Apmstym kambar Kapitolijaus rsyje ir savo tikjim, kad jame galt bti vartai milinik poemio erdv. Tik pairk, Robertai. Solomonas stumteljo j priekin. Ir susi kaupk, nes tai, k pamatysi, tave tikrai sukrs. Visikai nenumanydamas, ko tiktis, Lengdonas patrauk prie langelio. Jam artjant Piteris ijung ibintuvl, ir kambarlis paskendo visikoje tamsoje. Kol akys apsipras su tamsa, Lengdonas pagrabaliojo prie save, rankomis apiuop sien, rado stikl, prikio veid ariau perregim vart. Vis tiek u jo buvo tik tamsa. Jis pasilenk... prispaud veid prie stiklo. Ir pamat. Sukrtimo banga, uliejusi Lengdono kn, pasiek jo vid ir apvert auk tyn kojom vidin kompas. Protui mginant susitaikyti su visikai netiktai prie ais atsivrusiu vaizdu, jis vos neparvirto auktielninkas. Net sapne Robertas Lengdonas nebt atspjs, kas yra kitapus io stiklo. Prie j atsivr pasakikas vaizdas. Tamsoje tarsi vytintis brangakmenis viet ryki balta viesa. Dabar Lengdonas visk suprato kodl privaiavimo kelias buvo ati tvertas ukarda... kodl prie pagrindinio jimo stovi sargybiniai... kodl iors durys metalins... kam reikalingos grumanios autom atins durys... kodl jam taip slegia skrand... kodl svaigsta galva... ir kas yra itas maytis akmeninis kambarlis. Robertai, jam u nugaros sunibdjo Piteris, kartais pakanka pa keisti iros tak, kad ivystum vies. Neteks ado Lengdonas velg pro lang. Jo vilgsnis keliavo nakties tam soje, kirto beveik du kilometrus tuios erdvs, krypo emiau... emiau... tamso je... kol galiausiai sustojo ties rykiai apviesto, skaisiai balto JAV Kapitolijaus pastato kupolo virne.

Lengdonas niekada nebuvo mats Kapitolijaus i tokios perspektyvos nuo imto eiasdeimt devyni m etr aukio didiojo Amerikos egiptietiko obelisko virns. inakt jis pirm kart gyvenime pakilo liftu mayt apval gos kambarl... paiame Vaingtono paminklo viruje.

129 skyrius Robertas Lengdonas pakertas stovjo prie stiklinio lango, gerte gerdamas apaioje atsivrusio vaizdo gali. Pats to nesuprats, pakils beveik imt septyniasdeimt m etr auktyn, jis dabar grjosi viena i graiausi panoram, kokias tik buvo kada nors gyvenime mats. vytintis JAV Kapitolijaus kupolas tarsi kalnas kilo rytiniame Tautos aljos gale. I abiej pastato pusi jo link tiessi dvi lygiagreios viesos linijos... ap viesti Smitsono muziej fasadai... meno, istorijos, mokslo ir kultros vyturiai. Lengdonas baisiai apstulbo susivoks, kad beveik viskas, k Piteris skelb esant tiesa... i ties yra tiesa. Tikrai yra suktiniai laiptai... per imt metr besi leidiantys apaion nuo didiulio akmens. Milinika obelisko virn buvo Leng donui tiesiai vir galvos, ir jis staiga prisimin pamirt smulkmen, kuri dabar pasirod keistai svarbi: Vaingtono paminklo virns akmuo sveria pusantro tkstanio kilogram, o tai yra lygiai trisdeimt trys imtai svar. Ir vl skaiius 33. Taiau dar labiau stulbino inojimas, kad aukiausias ios virns takas, obelisko zenitas, yra vainikuotas mayiu spindiniu aliuminio smaigaliu me talo, anais laikais tokio pat brangaus kaip auksas. Spindinti Vaingtono pamin klo smail yra tik koki trisdeimties centimetr aukio, tokio pat dydio kaip m ason piramid. Netikima, taiau ioje maoje metalinje piramidje rayti garss odiai SJcm m a s staiga Lengdonas visk suprato. Tai ir yra tikroji inia, rayta ant akmens piramids pagrindo.

Septyni simboliai tai transliteracija. Pats paprasiausias ifras. Visi simboliai raids.

Akmentai kampainis L Aukso elemento pavadinimas AU Graikika raid sigma S Graikika raid delta D Alcheminis gyvsidabrio enklas E Ouroboros O Lau Deo, sunibdjo Lengdonas. Gerai inomas lotynikas posakis, kuris reikia Garb Dievui", yra raytas ant Vaingtono paminklo virns raytinmis vos poros centim etr aukio raidmis. Vis akivaizdoje... taiau nie kam nematomas.

Static Q)w.
Garb Dievui, itar Piteris jam u nugaros, jungdamas neryki kambarlio vies. Galutinis m ason piramids kodas. Lengdonas atsigr. Biiulis plaiai ypsojosi, ir Lengdonas prisimin, kad Piteris jau anksiau, dar mason bibliotekoje, itar odius garb Dievui". Ir vis tiek a nesusipratau. Lengdonas paiurpo suvoks, kaip tinkamai legendin mason piramid j atved ia... didingiausi Amerikos obelisk, senosios mistins iminties sim bol, kylant dang paioje alies irdyje. Apimtas nuostabos Lengdonas m eiti palei mayio kambarlio sienas prie laikrodio rodykl ir netrukus prijo kit apvalgos langel. iaur. Per iaurs puss langel Lengdonas pavelg tiesiai prieais stovint pa stam Baltj rm siluet. Pakl akis horizont, kur tiesia linija iaurs pusn smigo eioliktoji gatv iki pat ventyklos rm. A esu pietus nuo Heredomo. Jis pajjo pasieniu toliau, iki kito langelio. velgiant vakarus Lengdono akys aprp ilg, viesas atspindint tvenkinio keturkamp prie Linkolno memo rialo, kurio klasikin graikik architektrin form kvp Atn Partenonas, Atns didvyrik ygi deivs ventykla. Annuit coeptis, paman Lengdonas. Dievas laimina ms umojus. Prijs prie paskutinio langelio Lengdonas pavelg pietus pro tamsius Rk emumos vandenis, kuriuose nakt rykiai atsispindjo Defersono me morialas. Lengdonas inojo, kad nuoulnus jo kupolas suprojektuotas mgdio jant Panteon, pirmuosius didij Romos mitologijos diev namus. Apsivalgs visas keturias puses Lengdonas prisimin m atytas nuotrau kas, kuriose Tautos alja nufotografuota i paukio skrydio, keturias rankas

itiesusi nuo viduryje stovinio Vaingtono paminklo visas keturias kompaso rodomas alis. A stoviu Amerikos krykelje. Lengdonas gro atgal, ten, kur stovjo Piteris. Jo mokytojas vytjo. Na tai, Robertai, tai jis. Prarastas odis. tai kur jis paslptas. Mason piramid mus atved ia. Lengdonas krpteljo. Jis buvo beveik pamirs apie Prarast od. Robertai, a nepastu patikimesnio mogaus u tave. O po tokios nak ties kaip i, manyiau, tu turi teis suinoti, dl ko visa tai kilo. Kaip ada legen da, Prarastas odis i ties paslptas suktini laipt apaioje. Jis mosteljo ilgus laiptus, vedanius paminkl. Lengdonas, galiausiai truput atsipeikjs, dabar ir vl sutriko. Piteris greitai kio kien rank ir itrauk ma daiktel. Atsimeni? Lengdonas pam kubo pavidalo dut, kuri jam seniai buvo patikjs Piteris. Taip... tik a, atrodo, nelabai skmingai j saugojau. Solomonas susijuok. Gal atjo laikas jai ivysti dienos vies. Lengdonas irjo akmens kub, svarstydamas, kam Piteris j jam padav. K jis tau primena? paklaus Piteris. Lengdonas pavelg ra 1514 ir prisimin pirm spd, kilus, kai Ketrina ivyniojo ryull. Kertin akmen. Visikai teisingai, atsak Piteris. Gal tu kai ko ir neinai apie ker tinius akmenis. Pirma kad pati kertinio akmens djimo svoka yra kilusi i Senojo Testamento. Lengdonas linkteljo. I Psalmyno. Teisingai. Tikras kertinis akmuo btinai turi bti ukastas emje jis simbolizuoja pirm pastato ingsn nuo ems dangikj vies. Lengdonas pro lang dirsteljo Kapitolij ir prisimin, kad jo kertinis ak muo pasirod ess taip giliai po pamatais, kad dar iki iol kasinjant nepavyko jo rasti. Ir galiausiai, pasak Solomonas, kertiniai akmenys, kaip ir i ak menin dut, kuri laikai rankoje, danai pasirodo es tarsi saugyklos... jose yra ertms, kuriose slepiami lobiai... arba, jei nori, talismanai vili, susijusi su statom u pastatu, simboliai. i tradicij Lengdonas irgi gerai inojo. Dar dabar masonai deda pastatus

kertinius akmenis, kuriuose slepia prasmingus objektus kapsules su nurodyta data, fotografijas, deklaracijas, net svarbi asmen pelenus. Tau turt bti aiku, tar Solomonas dirsteldamas laipt pusn, kodl a tai sakau. Tu manai, kad Prarastas odis yra ukastas, paslptas Vaingtono pa minklo kertiniame akmenyje? A nemanau, Robertai. A inau. Prarastas odis 1848 m. liepos 4 dien buvo paslptas io paminklo kertiniame akmenyje, padtame su visomis maso n apeigomis. Lengdonas smeig j akis. Ms protviai masonai ukas od? Piteris linkteljo. I ties. Jie puikiai suprato tikrj gali to, k slepia. Vis nakt Lengdonas mgino aprpti protu beribes, iskystanias svo kas... Senovs Slpinius, Prarast od, ami imint. Lengdonas norjo rasti k nors apiuopiama, ir nepaisant Piterio tvirtinimo, kad viso to raktas ukastas su kertiniu akmeniu imtu septyniasdeimia m etr emiau, su tuo buvo sunku su sitaikyti. mons vis gyvenim tyrinja slpinius ir vis tiek nestengia pasiekti gali, kurios neva juose slypi. Lengdonas prisimin Diurerio Melancholij 1 viskuo nusivylus adept, apsupt ranki, kuriuos pasitelks jis bergdiai mgino at skleisti mistines alchemijos paslaptis. Jei paslaptis i ties manoma atskleisti, jos vis tiek nebus sutelktos vienoje vietoje! Bet koks atsakymas, nuo seno man Lengdonas, yra pasklids po vis pa saul tkstaniais tom... uifruotas Pitagoro, Hermio, Heraklito, Paracelso ir im t kit mokymuose. Atsakym galima rasti dulktuose, pamirtuose alche mijos, misticizmo, magijos ir filosofijos veikaluose. Atsakymas buvo paslptas senovs Aleksandrijos bibliotekoje, umer molio lentelse ir Egipto hierogli fuose. Piteri, a labai atsipraau, tyliai itar Lengdonas purtydamas gal v. Suprasti Senovs Slpiniams reikia viso gyvenimo. Niekaip negaliu supra sti, kaip raktas galt bti vienintelis odis. Piteris udjo rank Lengdonui ant peties. Robertai, Prarastas odis visai nra odis. Jis nusiypsojo iminiaus ypsena. Tik mes vadiname j odiu, nes taip j vadino senovs mons... pradioje...

130 skyrius
Pradioje buvo odis.
Dekanas Galovjus klpojo Nacionalinje katedroje prie altoriaus pertva ros ir meldsi u Amerik. Meldsi, kad jo mylima alis kuo greiiau suprast tikrj odio vis senovs mokytoj suraytos iminties rinkini, didij imini skelbiam dvasios ties gali. Istorija palaimingai skyr monijai imintingiausius mokytojus, i esms nuvitusias sielas, kurie neapsakomai giliai suprato sielos ir dvasios slpinius. Brangs i adept Budos, Jzaus, Mahometo, Zoroastro ir begals kit odiai per amius buvo perduodami seniausiuose, brangiausiuose induose. Knygose. Kiekviena ems kultra turi savo ventj knyg savo od; jos visos skirtingos ir kartu tos paios. Krikionims odis Biblija, musulmonams Koranas, ydams Tora, indams Vedos, ir taip toliau, ir taip toliau. odis nuvies keli. Amerikos krjams masonams odis buvo Biblija. Taiau tik nedaugelis moni per vis istorij suprato jos tikrj ini. i nakt Galovjus, vienas klpodamas didioje katedroje, udjo delnus ant odio nuskaitytos jo paties masonikos Biblijos. ioje brangioje knygoje, kaip visose mason Biblijose, buvo Senasis Testamentas, Naujasis Testamentas ir m ason filosofini tekst lobynas. Nors akimis Galovjus nebesteng skaityti i tekst, vad jis mokjo at mintinai. Diding jo ini nesuskaiiuojama daugybe kalb skait milijonai jo broli visame pasaulyje. Tekstas buvo toks: LAIKAS TAI UP... O KNYGOS LAIVAI. DAUGYB TOM LEIDIASI PASROVIUI, TAIAU SUDTA IR BE INIOS DINGSTA KRANTO SMLYNUOSE. TIK NEDAUG, LABAI NEDAUG I J ITVERIA LAIKO IMGINIMUS IR GYVENA TEIKDAMOS PALAIM ATEINANTIEMS AMIAMS. Ne veltui ios knygos iliko, nors kitos pradingo. Galovjus, kaip tikjim tyri njs mokslininkas, seniai stebjosi tuo, kad seniausi dvasiniai tekstai labiau siai studijuojamos pasaulio knygos i ties yra maiausiai suprasti. ie puslapiai slepia nepaprast paslapt. Vien grai dien, jau greit, iau aura ir monija galiausiai prads su

vokti paprast, permainani senovs mokym ties... o tada engs milinik ingsn link to, kad suprast savo diding prigimt.

13 1 s k y r i u s
kurie leidiasi Vaingtono paminklo stuburu", sudaro 896 akmenins pakopos, besisukanios spirale aplink atvir lifto acht. Leng donas ir Solomonas leidosi emyn; Lengdonas vis dar mst apie stulbinam dalyk, kur jam vos prie kelias akimirkas pasak Piteris: Robertai, tuiaviduria me io paminklo kertiniame akmenyje yra ms protvi dtas odis Biblija, kuri tamsybse laukia laipt apaioje. Jiems leidiantis Piteris staiga stabteljo aiktelje ir paviet ibintu sie noje taisyt didel akmens medalion. Kas gi ia dabar? Pamats, kas vaizduojama medalione, Lengdonas krpteljo. Baugi, apsiaustu apsisiautusi figra su dalgiu rankoje klpojo alia smlio laikrodio. Iklusi rank itiestu smiliumi ji rod tiesiai didiul atverst Bibli j, tarsi sakydama: Atsakym rasite ia!" Lengdonas, ilgokai irjs medalion, atsisuko Piter. Jo mokytojo akyse viet paslaptis. Silau tau pam styti tai apie k, Robertai. Jo balso aidas sklido tuiuose laiptuose. Kaip manai, kodl Biblija iliko per iuos audringus tkstantmeius? Kodl ji tebra mums reikalinga? Ar dl to, kad jos pasakojimai tokie doms? inoma, ne... taiau yra kita prieastis. Ne be reikalo krikioni vienuoliai paaukoja vis gyvenim Biblijos studijoms. Ne be reikalo yd mistikai ir Kabalos inovai tyrinja Senj Testament. Jie tai daro todl, Robertai, kad ios senos knygos puslapiuose uifruotos galingos paslaptys... milinikas dar nesuprastos iminties lobis, laukiantis, kol j atras. Teorija, kad ventajame Rate egzistuoja paslpt prasmi lygmuo, u ifruotas praneimas, pridengtas alegorijomis, simboliais ir palyginimais, Lengdonui nebuvo naujiena. Pranaai mus spja, toliau kalbjo Piteris, kad apie nedaugeliui suvokiamus slpinius jie kalba ne paprasta visiems suprantam a kalba. Evangeli joje pagal Mork pasakyta: Jums atiduota Dievo karalysts paslaptis, o paali niams viskas bus sakoma palyginimais." Patarli knygoje spjama, kad imini odiai tai msls", o Laike korintieiams kalbama apie slapt imint". Evangelijoje pagal Jon sakoma: A jums vis kalbjau palyginimais..."

Suktinius laiptus,

Palyginimais, mst Lengdonas, inodamas, kad i keista svoka ne kart pasirodo Patarli knygoje ir 78 psalmje. Atversiu burn prasmingais pavyzdiais, atskleisiu senj ami paslaptis. Lengdonas inojo, kad prasmingi pavyzdiai" ir palyginimai" ia reikia tiesos sakymo bd ne tiesiogiai, o pasitelkus alego rijas ir metaforas. O jei dar abejoji, pridr Piteris, tai Pirmame laike korintieiams aikiai sakoma, jog palyginimuose esti du tiesos lygmenys pienas" ir kietas maistas": Maitinau jus pienu, o ne kietu maistu, kurio js dar negaljote pri imti." Pienas" tai atskiesta tiesos versija, skirta kdiki protams, o kietas maistas" tikroji inia, suvokiama tik subrendusiesiems. Piteris pakl ibint, vl apviesdamas apsiaustu apsigaubusi figr, sakmiai rodani Biblij. inau, Robertai, kad esi skeptikas, bet pamstyk tai apie k. Jei Bib lijoje nra paslptos prasms, tai kodl tokia daugyb viesiausi pasaulio pro t be kit, ir talentingiausi Karalikosios draugijos mokslininkai, taip atkakliai j studijavo? Seras Izaokas Niutonas prira daugiau kaip milijon odi, stengdamasis iifruoti tikrj ventojo Rato prasm; tarp j buvo ir 1704 metais paraytas veikalas, kuriame jis tvirtina igavs i Biblijos slaptos mokslins informacijos! Lengdonas inojo, kad tai tiesa. O seras Fransis Beikonas, toliau pasakojo Piteris, viesuolis, ka raliaus Jokbo pasamdytas tam, kad i esms sukurt autorizuot karaliaus Jo kbo Biblijos versij, taip tvirtai tikjo Biblijoje esant slapt prasmi, kad ra savo paties ifruot praneim, kurie tebestudijuojami iki iol! Be abejo, tu i nai, kad Beikonas buvo Ros kryininkas, paras Senovs imint". Piteris nusiypsojo. Net poetas ikonoklastas Viljamas Bleikas usimin, kad Biblij reikia skaityti tarp eilui. Lengdonas buvo girdjs jo dvieil: ABU MES SKAITOM, KAIP MATAI, TIK TU JUODAI, O A BALTAI. Ir tai domino ne tik Europos viesuolius, nenutilo Piteris, vis greiiau leisdamasis laiptais emyn. Btent ia, paioje jaunosios Amerikos irdyje, ga biausi ms alies tvai ir krjai Donas Adamsas, Benas Franklinas, Tomas Peinas spjo apie didiulius pavojus, gresianius tiems, kurie Biblij skaito paodiui. O Tomas Defersonas buvo taip tvirtai sitikins, kad Biblijos tikroji inia yra paslpta, jog ikarp jos puslapius ir perdliojo savaip, stengdamasis, kaip pats sak, nusikratyti nereikalingais pastoliais ir atkurti tikrj mokym".

Lengdonas gerai inojo keist fakt. Defersono Biblija tebra leidiama iki iol, joje yra daug prietaring pataisym pavyzdiui, ikirpta viskas, kur pasakojama apie nekalt prasidjim ir prisiklim. Sunku patikti, taiau XIX a. pirmoje pusje Defersono Biblijos egzempliorius bdavo teikiamas kiekvie nam naujam Kongreso nariui. Piteri, tu juk inai, kad i tema mane nepaprastai domina, a puikiausiai suprantu, kodl viesiausi pasaulio protai galjo sivaizduoti ventajame Rate esant paslpt prasm, bet m an tai vis tiek atrodo nelogika. Bet kuris savo dar b imanantis dstytojas tau pasakys, kad ifruot dalyk mokyti nemanoma. Nesupratau? Piteri, mokytojai ir dstytojai moko. Jie kalba atvirai. Tai kam prireik pranaams didiausiems vis laik mokytojams tyia slpti savo kalb prasm? Kam jiems kalbti ifrais, jei jie siek pakeisti pasaul? Kodl nekalbti aikiai ir paprastai, kad visi visk suprast? Piteris, nepaliaudamas leistis laiptais, dirsteljo per pet, tarsi nustebintas klausimo. Robertai, Biblijoje nekalbama atvirai dl tos paios prieasties, dl ku rios bdavo slepiamos Senovs Slpini mokyklos... dl tos paios prieasties, dl kurios naujokus, troktanius studijuoti slaptj ami mokym, pirmiausia reikia ventinti... dl tos paios prieasties, dl kurios Nematomosios kolegijos mokslininkai nesidalijo savo iniomis su kitais. Informacija tai galia, Rober tai. Senovs Slpini negalima visiems aukti nuo stog. Slpiniai tai lieps nojantis deglas, kuris mokytojo rankose gali nuviesti keli, taiau pakliuvs nagus beproiui iki bergdumo idegins vis em. Lengdonas staiga sustojo. K jis neka? Piteri, a juk kalbu apie Biblij. Kodl tu staiga prabilai apie Senovs Sl pinius? Piteris atsigr. Robertai, nejau dar nesupratai? Senovs Slpiniai ir Biblija tai tas pat. Lengdonas apstulbs spoksojo draug. Piteris kelias sekundes patyljo laukdamas, kol jo odiai bus suvokti. Biblija viena i knyg, kuriose per amius buvo perduodami slpiniai. Jos puslapiai stengiasi mums atskleisti i paslapt. Nejau nesupranti? Visi tie Biblijos palyginimai" tai senovs moni kudesiai, kuriais jie tyliai perteikia mums vis savo slapt imint. Lengdonas nieko neatsak. Senovs Slpiniai jo vaizduotje buvo savotika instrukcija, vadovas, mokantis paaboti snaudianias mogaus psichikos ga lias... asmens apoteozs receptas. Jam taip ir nepavyko patikti slpini galia,

o jau mintis, kad i slpini raktas kain kokiu bdu paslptas Biblijoje, atrod visai svetima. Piteri, Biblija ir Senovs Slpiniai yra visikos prieybs. Slpiniuose nuo lat kalbama apie dievyb mogaus viduje... apie mog kaip Diev. Biblijoje nuo lat minimas auktybi Dievas... o mogus tra bejgis nusidjlis. Taip! Visikai teisingai! Tu labai aikiai ireikei problem. Tikroji o dio prasm buvo prarasta t akimirk, kai monija atsiskyr nuo Dievo. Dabar senovs mokytoj bals visai nebegirdti, juos ugo chaotiki savamoksli arlatan ksniai, neva jie vieni suprant od... neva odis ess paraytas tik jiems vieniems suprantam a kalba. Piteris nesustodamas leidosi laiptais. Robertai, mudu su tavimi inome, kad senovs mons pasibaist pa mat, kaip buvo ikreiptas j mokymas... kaip religija pasiskelb ir sitvirtino kontrols punktu, kuris vienintelis praleidia dang... kaip kariai eina m ventai tikdami, kad juos palaiko Dievas. Mes praradome od, taiau tikroji jo prasm tebra pasiekiama, ji tiesiai mums prie akis. Ji egzistuoja visuose iliku siuose tekstuose, nuo Biblijos iki Bhagavadgytos", Korano ir kit. Ant laisvj m rinink altori garbinami visi ie tekstai, nes masonai supranta tai, k, atro do, pamiro visas pasaulis... jog kiekvienas i i tekst vairiais bdais nekyriai kuda mums t pat. Piterio balsas prisipild emocij. Nejau neinote, kad esate dievai?" Lengdonas vl nusistebjo, kaip is garsus senas posakis inakt visur kar tojasi. Apie tai jis mst kalbdamasis su Galovjumi, j prisimin Kapitolijaus pastate, stengdamasis paaikinti Vaingtono apoteoz". Piteris prakalbo tyliai, beveik nabdesiu. Buda sak: Tu pats esi Dievas." Jzus mok, kad dangaus karalyst yra jumyse", ir net paadjo: Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos a darau, ir dar u juos didesnius." Net pirmasis antipopieius, Ipolitas Romietis, kartojo t pai fraz, pirm kart itart gnostiko mokytojo Monoimo: Liaukis iekojs Dievo... veriau pradk nuo savs." Lengdono atmintyje ikilo ventyklos rmai ir juose stovintis Tailerio ma son krslas, ant kurio atramos buvo iraytas patarimas: PAINK SAVE. Imintingas mogus kart man sak, tar Piteris, kurio balso buvo beveik nebegirdti, kad vienintelis skirtumas tarp tavs ir Dievo yra tas, kad tu pamirai ess dievyb. Piteri, a tavs atidiai, labai atidiai klausausi. Ir labai noriau patikti, kad mes esame dievai, bet ms emje diev nematau. Nematau antmogi. Tu man gali kiek nori kalbti apie Biblijoje ar kituose religiniuose tekstuose apray

tus stebuklus, bet i ties tai tik sen laik istorijos, kitados moni igalvotos ir laikui bgant smarkiai perdtos. Gali bti, atsak Piteris. O gal tiesiog reikia, kad ms mokslas pri sivyt senovs moni imint. Jis patyljo. Keisiausia tai... kad Ketrinos tyrimai, man atrodo, btent prie to prisideda. Staiga Lengdonas prisimin, kaip Ketrina neseniai ibgo i ventyklos rm. Ei, klausyk, o kur ji nulk? Netrukus gr, juokdamasis atsak Piteris. Nubgo savo akimis sitikinti, ar teisyb vienas nuostabus dalykas, kur jai pasakiau.

Lauke, paminklo papdje, kvps alto nakties oro Piteris Solomonas pajuto sugrus jgas. Jis linksmai stebjo, kaip Lengdonas atidiai apirinja em, kraptosi pakau ir valgosi aplink obelisko pagrind. Profesoriau, juokais paauk Piteris, kertinis akmuo, kuriame yra Biblija, ukastas po eme. Paios knygos pasiekti nepavyks, bet a galiu utikrin ti, kad ji ten yra. A tikiu tavim, atsiliep Lengdonas, kuris atrod paskends minty se. Tiesiog... kai k pastebjau. Lengdonas pajo kelis ingsnius atgal ir apvelg milinik aikt, kurioje stovi Vaingtono paminklas. Apskritas jo pamatas i balto akmens... iskyrus du tamsesnius intarpus, kurie sudar du paminkl juosianius koncentrikus ap skritimus. Apskritimas apskritime, itar Lengdonas. Niekad nebuvau pa galvojs, kad Vaingtono paminklas stovi apsuptas dviej apskritim, paiame centre. Piteris nesusilaik nenusijuoks. Jis visk pastebi. Taip, didysis circumpunct... visuotinis Dievo simbolis... paioje Amerikos irdies krykelje. Jis juokais gteljo peiais. Neabejoju, kad tai gryniau sias atsitiktinumas. Lengdonas, atrodo, mintimis nuklydo toli, pakls galv velg dang ir apviest smail, rykia balta viesa spindini tamsiame iemos danguje. Piteris pajuto, jog Lengdonas pradeda m atyti pastat tok, koks jis yra i tikrj... nebylus senovs iminties priminimas... apviesto mogaus, esanio didingos alies centre, simbolis. Net nematydamas mayio aliumininio smaiga lio paioje virnje, Piteris inojo, kad jis ten yra apviestas mogaus protas, besistiebiantis dang. Lau Deo.

Piteri? Prie jo prijo Lengdonas, kuris atrod kaip mogus, k tik pa tyrs mistin ventinim. Vos nepamirau, tar jis, kio kien rank ir itrauk Piterio auksin mason ied. Vis nakt norjau j tau grinti. Ai, Robertai. Piteris ities kair rank, pam ied ir m juo grtis. Zinai, tos paslaptys ir msls, susijusios su iuo iedu ir su mason pi ramide... padar mano gyvenimui didiul tak. Kai buvau jaunas, m an buvo pa tikta piramid, utikrinus, jog ji saugo mistines paslaptis. Vien jos egzistavimas privert mane patikti, kad pasaulyje esama diding slpini. Ji pakurst mano smalsum, paskatino grtis ir kvp atsiverti Senovs Slpiniams. Jis tyliai nusiypsojo ir sidjo ied kien. Dabar suprantu, kad tikrasis mason pi ramids tikslas yra ne atskleisti atsakymus, bet paadinti susiavjim jais. Abu draugai tyldami ilgai stovjo paminklo papdje. Galiausiai Lengdonas prabilo, jo balsas nuskambjo rimtai. Piteri, noriu tavs kai ko paprayti... kaip draugo. Be abejo. Prayk, ko tik nori. Lengdonas tvirtai isak savo praym. Solomonas linkteljo galva, suprasdamas, jog biiulis teisus. Gerai. Dabar pat, pridr Lengdonas, mostu rodydamas laukiant visureig. Gerai... bet su viena slyga. Lengdonas susijuok ir uvert vir akis. Kaip ia yra, kad tavo odis visada paskutinis. Taip, ir a noriu, kad judu su Ketrina pam atytum te dar kai k. Tokiu metu? Lengdonas pavelg laikrod. Solomonas draugikai nusiypsojo senam draugui. Tai spdingiausias Vaingtono lobis... kur mat tik labai nedaugelis.

132 skyrius Ketrina Solomon diugia irdimi skubjo kalv prie Vaingtono paminklo papds. i nakt ji patyr didiul sukrtim ir tragedij, taiau dabar visos jos mintys, nors ir laikinai, sukosi tik apie nuostabi naujien, kuri jai neseniai pra ne Piteris... ir kuri ji k tik pamat savo akimis. Mano tyrim rezultatai isaugoti. Visi iki vieno. i nakt jos laboratorijos holografines duomen saugojimo bazes sunaiki no liepsna, bet Piteris ventyklos rmuose pasak, kad slaptai saugojo vis jos

rezultat atsargines bylas Smitsono muziejaus saugyklose. Juk inai, kad tavo darbas mane be galo avi, paaikino jis, a norjau sekti, kaip tau sekasi, tavs ne trukdydamas. Ketrina? paauk j sodrus balsas. Ji pakl galv. Apviesto paminklo fone rykjo vienias mogaus siluetas. Robertai! Ji pribgo artyn ir j apkabino. Girdjau ger ini, sunibdjo Lengdonas. Tau tikriausiai labai palengvjo. Jos balsas trkinjo i susijaudinimo. Netiktinai. Rezultatai, kuriuos isaugojo Piteris, adjo nauj mok slo prover tai buvo didiulis rinkinys eksperiment, rodani, kad mo gaus mintis materialiame pasaulyje yra reali ir imatuojama jga. Ketrina eks perim entais rod mogaus mini poveik viskam pradedant ledo kristalais, atsitiktini vyki generatoriais ir baigiant smulkij atomo daleli judjimu. Rezultatai buvo patikimi ir neabejotini, galintys skeptikus paversti alininkais ir netikimai paveikti masin nuomon. Viskas pasikeis, Robertai. Viskas. Piteris tuo neabejoja. Ketrina apsidair iekodama brolio. Jis ligoninje, atsak Lengdonas. Ireikalavau, kad nuvaiuot, bent dl mans. Ketrina su palengvjimu ikvp. Ai. Jis man liep tavs ia palaukti. Ketrina linkteljo velgdama vytint balt obelisk. Jis man sak, kad ketina tave ia atsivesti. Tai dl to Lau Deo? Smulkiau nieko nepaaikino. Lengdonas pavargs nusijuok. Nesu tikras, kad pats visk suprantu. Jis pavelg paminklo vir n. Tavo brolis iandien man pasak kelet dalyk, kuri man iki iol nesiseka aprpti protu. Leisk, atspsiu, pasisil Ketrina. Senovs Slpiniai, mokslas ir ventasis Ratas? Tiksliai deimtuk. O, dabar tu mane supranti. Ji mirkteljo. Piteris mane seniausiai ventino. Tai padjo man atlikti daug eksperiment. Nuojauta man sako, kad kai k jis kalbjo protingai. Lengdonas pa purt galv. Bet protas...

Ketrina nusiypsojo ir j apkabino. inai, Robertai, man regis, ia a galsiu tau padti.

Paiose Kapitolijaus pastato gelmse tuiu koridoriumi ingsniavo architektas Vorenas Belamis. iandien beliko tik vienas darbas, paman jis. Atjs savo kabinet, jis isim i stalo staliaus labai sen rakt. Raktas buvo juodintos geleies, ilgas ir plonas, paenklintas isitrynusiais enklais. si djs rakt kien jis pasireng sutikti sveius. Kapitolij atvyksta Robertas Lengdonas ir Ketrina Solomon. Piterio pa praytas, Belamis suteiks jiems labai retai pasitaikani galimyb prog savo akimis pamatyti didingiausi io pastato paslapt... kuri atskleisti gali tik archi tektas.

133 skyrius
nedrsiai slinko apskritu apvalgos takeliu, reng tu po paiomis Kapitolijaus Rotondos kupolo lubomis, auktai vir grind. Jis baugiai pavelg pro turklus, apsvaigs nuo aukio, niekaip negaldamas pa tikti, kad maiau kaip prie deimt valand ant apaioje plytini grind buvo rasta Piterio rankos plataka. Kapitolijaus architektas, stovintis ant t grind, i beveik eiasdeimties m etr aukio atrod tarsi skruzdlyt: jis perjo Rotond ir dingo. Belamis pa lydjo Lengdon ir Ketrin iki io balkono ir dav labai konkreius nurodymus. Piterio nurodymus. Lengdonas pavelg sen gelein rakt, kur jam teik Belamis. Paskui at sisuko anktus laiptelius, kylanius nuo tokios auktybs... dar aukiau. Dieve, padk man. Pasak architekto, iais siaurais laipteliais jie pasieks maas metalines duris, kurias galima atrakinti geleiniu raktu, dabar guliniu Lengdono delne. U dur buvo tai, k Piteris atkakliai norjo parodyti Lengdonui ir Ketrinai. Piteris nieko neaikino, tik paliko tikslius nurodymus, kuri tiksliai valand rei kia atrakinti dureles. Tursime palaukti, kol bus galima atrakinti duris? Kam? Lengdonas vl pavelg laikrod ir suvaitojo. sidjs rakt kien, jis pro iojini tutum pavelg kit balkono pus. Ketrina drsiai jo priek, n kiek nesvaiginama aukio baims. Ji jau

Robertas Lengdonas

buvo apjusi beveik pus rato, grdamasi Brumidio Vaingtono apoteoze", plytinia tiesiai jiems vir galv. Atsidrus tokioje retai pasiekiamoje vietoje, penki m etr aukio figras, kuriomis buvo ipuotos tkstanio keturi imt kvadratini m etr ploto Kapitolijaus kupolo lubos, buvo galima apirti nepa prastai atidiai. Lengdonas nusigr nuo Ketrinos, pasisuko sien ir tyliai sunibdjo: Ketrina, ia kalba tavo sin. Kodl tu palikai Robert? Ketrina, atrodo, irgi inojo apie stebtin kupolo akustik... nes siena at sakydama sunibdjo: Todl, kad Robertas bailys. Tegu ateina ia, pas mane. Turime daugyb laiko, kol galsime atidaryti duris. Lengdonas inojo, kad ji teisi, ir nenoriai, laikydamasis sien, nujo balko nu pas j. itos lubos tiesiog protu nesuvokiamos, avjosi Ketrina, uvertusi galv ir grdamasi viruje isiskleidusi milinika Apoteoze". Mitologiniai dievai, tarp j mokslininkai iradjai su savo iradimais? Tik pagalvok, ir itas vaizdinys yra ms Kapitolijaus centre. Lengdonas nukreip vilgsn auktyn, didiules Franklino, Fultono ir Morzs figras bei j technikos iradimus. vytinti vaivorykt, isirietusi nuo i figr, kreip vilgsn Dord Vaington, kylant dang a n t debesies. Didysis mogaus tapimo Dievu paadas. Ketrina tar: Atrodo, tarsi vir Rotondos kybot visa Senovs Slpini esm. Lengdonui teko pripainti, kad pasaulyje ne tiek daug fresk, kuriose mok slo iradimai bt derinami su mitologiniais dievais ir mogaus apoteoze. Stulbi namas vaizdini rinkinys, puoiantis ias lubas, i ties ireikia Senovs Slpini ini ir atsidr ia ne atsitiktinai. Amerikos tvai ir krjai sivaizdavo i al kaip tui drob, derling lauk, kuriame galima pasti slpini sklas. iandien i plevenanti dvasia alies tvas, kylantis dang, tylomis kybo virum ms statym leidj, vadov ir prezident... drsus priminimas, emlapis ateit, adantis laikus, kai mogus galiausiai pasieks visik dvasios brand. Robertai, sunibdjo Ketrina, niekaip nestengdama nuleisti aki nuo didiuli Amerikos iradj figr greta deivs Minervos, i ties juk tai pranayst. iandien paangiausi mogaus iradimai naudojami studijuojant seniausias monijos idjas. Noetikos moksl galima vadinti nauju, bet i ties jis yra seniausias mokslas pasaulyje jis tyrinja mogaus mintis. Ji atsisuko j ir pavelg nuostabos kupinomis akimis. Ir mes pamau sitikiname, kad senovje mons daug giliau suprato mintis negu mes.

Visai suprantama, atsak Lengdonas. Protas buvo vienintel technologija, kuria seniau galjo naudotis mons. Senieji filosofai be atilsio j tyrinjo. Taip! Senovs tekstuose nuolat kalbama apie mogaus proto ir dvasios galias. Vedose apraytas dvasins energijos srovenimas. Pistis Sophia aprao vi suotin smon. Zohare tyrinjama dvasios prigimtis. amanistiniuose tekstuo se, kalbant apie nuotolin gydym, ipranaautas Einteino atrastas nuotolinis poveikis". Ten viskas yra! O apie Biblij net nekalbsiu. Ir tu? susijuoks paklaus Lengdonas. Tavo brolis pamgino mane tikinti, kad Biblijoje ukoduota mokslin informacija. Be jokios abejons, atsak ji. O jei netiki Piteriu, paskaityk Niu tono ezoterinius tekstus apie Biblij. Robertai, kai pradsi suprasti mslingus Biblijos palyginimus, pats pamatysi, kad tai mogaus proto ir dvasios studijos. Lengdonas gteljo peiais. Atrodo, teks j pasiimti ir perskaityti dar kart. Leisk tavs kai ko paklausti, tar Ketrina nepritardama jo skepticiz mui. Kai Biblija liepia mums statyti savo ventov"... kuri statant nesigir dt nei plaktuko, nei kirvio, nei bet kokio kito geleinio rankio garso"... kaip manai, apie koki ventov ia kalbama? Na, tekste sakoma, kad knas yra js ventov. Taip, Pirmame laike korintieiams, 3,16. Js esate Dievo vento v." Ji nusiypsojo. Tas pat sakoma ir Evangelijoje pagal Jon. Robertai, ventajame Rate labai aikiai rodoma, kokios galios snaudia mumyse, ir mes esame raginami pajungti ias galias... statyti savo dvasios ventoves. Deja, man atrodo, didioji tikinij pasaulio dalis tebelaukia realios ventovs atstatymo. Tai minima Mesijo pranaystje. Taip, bet ia neatsivelgiama labai svarb aspekt. Antrasis atjimas siejamas su mogumi su tais laikais, kai monija pagaliau pastatys savo dvasios ventov. Neinau, atsak Lengdonas trindamas smakr. A nesu biblistas, taiau aikiai prisimenu, kad ventajame Rate smulkiai aprayta reali ventov, kuri reikia pastatyti. Ji sudaryta i dviej dali iorins, vadinamos vento riumi, ir vidins, vadinamos veniausi veniausia. ias dalis vien nuo kitos skiria plonas ydas. Ketrina ypteljo. Kaip mogus, skeptikai vertinantis Biblij, tu puikiai visk prisimeni. Beje, ar esi mats, kaip atrodo mogaus smegenys? Jas sudaro dvi dalys iori n, vadinamoji dura mater , ir vidin, vadinamoji pia mater. ias dalis vien nuo kitos skiria voratinklis", panaus yd.

Lengdonas nustebs pakreip galv. Ketrina ities rank ir velniai paliet Lengdono smilkin. Robertai, anglikai smilkinys" ne be reikalo vadinamas temple tuo paiu odiu kaip ir ventov". Stengdamasis suvokti visk, k jam pasak Ketrina, Lengdonas staiga prisi min gnostin Marijos evangelij: Kur yra dvasia, ten yra lobis. Gal esi girdjs, jau tyliau praneko Ketrina, apie medituojani jog smegen nuotraukas? mogaus, atliekanio didiulio susikaupimo reika laujani veikl, smegenyse esanti kankorin liauka fizikai iskiria mediag, panai vak. ios smegen iskyros nepanaios jokias kitas kno iskyras. Jos pasiymi labai stipriu gydomuoju poveikiu, gali tiesiogine prasme atgaivinti paeistas lsteles ir galbt yra viena i jog ilgaamysts prieasi. Tai rimtas mokslas, Robertai. i mediaga pasiymi sunkiai paaikinamomis savybmis ir gali bti sukurta tik mogaus protui pasiekus labai stiprios koncentracijos bsen. Atsimenu, prie kelerius metus esu apie tai skaits. Gerai, o jei jau apie tai prakalbome, ar tu prisimeni, kas Biblijoje pasako jama apie man i dangaus"? Lengdonas nesuprato, koks ia ryys. Tu kalbi apie magik mediag, kuri ikrito i dangaus pam aitinti alks tanij? T pai. Sakoma, kad i mediaga igyd ligonius, dovanojo amin gyvenim ir neleido sirgti tiems, kurie jos gavo. Ketrina stabteljo, tarsi laukdama, kol jis pats supras. Robertai? paragino ji. Maistas, nukrits i dangaus? Ji pastukseno pirtu sau smilkin. Kuris stebuklingai igy do kn? Neleidia sirgti? Nejau nesupratai? Tai juk ifras, Robertai! ventov reikia kn". Dangus reikia prot". Jokbo kopios tai tavo stuburas. O mana ios retos smegen iskyros. Kai ventajame Rate pamatysi iuos ko dinius odius, atkreipk juos dmes. Daniausiai jie enklina kur kas gilesn, po paviriumi paslpt prasm. Ketrina kalbjo vis greiiau, aikindama, kad apie i stebukling mediag usimenama visose Senovs Slpini knygose tai diev nektaras, gyvybs eliksyras, jaunysts altinis, filosofinis akmuo, ambrozija, rasa, ojas, soma. Pas kui ji msi aikinti, kad smegen kankorin liauka simbolizuoja visareg Dievo ak. Kaip raoma Evangelijoje pagal Mat (Mt 6,22): Kno iburys yra akis. Todl jei tavo akis sveika, visam tavo knui bus viesu." T pai koncepcij i reikia ir adnos akra, ir hinduist takas ant kaktos, kuris... Ketrina sutrikusi nutilo.

Atsipraau. Jauiu, kad sisibavau. Tiesiog man visa tai atrodo be galo jaudinama. Met metus studijavau senovs tekstus, kuriuose raoma apie stulbinamas mogaus dvasios galias, o dabar mokslas mums rodo, kad i gali valdymas yra aikus fizinis procesas. Tinkamai naudojamos ms smegenys gali pasitelkti tokias galias, kad jos tiesiogine prasme atrodys antmogikos. Biblijo je, kaip daugelyje senovs tekst, smulkiai apraytas sudtingiausias kada nors sukurtas mechanizmas... mogaus psichika. Ji atsiduso. Sunku patikti, bet mokslas dar tik pradeda atskleisti mogaus galimybi ribas. Atrodo, tavo tyrimai noetikos srityje i esms pastms moksl priek. Arba atgaly atsak ji. Senovje mons jau inojo daugel mokslini ties, kurias mes tik dabar i naujo atrandame. Po keleri met iuolaikiniam mogui teks susitaikyti su tuo, kas dabar atrodo nesuvokiama: kad ms psichi ka pajgia generuoti energij, kuri gali permainyti fizin mediag. Ji patyl jo. Elementariosios dalels i ties reaguoja m s mintis... o tai reikia, kad ms mintys turi gali pakeisti pasaul. Lengdonas ypteljo. Atlikdama tyrimus a sitikinau tai kuo, tar Ketrina. Dievas yra visikai realus tai visk persmelkianti dvasios energija. O mes, mons, buvo me sukurti pagal t paveiksl... Atsipraau? pertrauk j Lengdonas. Sukurti pagal... psichins energijos paveiksl? Btent. Laikui bgant ms fiziniai knai vystsi, taiau psichika buvo sukurta pagal Dievo paveiksl. Mes pernelyg tiesmukai skaitome Biblij. Sui nojome, kad Dievas sukr mus pagal savo paveiksl ir panaum, bet Diev panaus ne mogaus knas , o jo psichika. Lengdonas susidomjs tyljo. Tai didi dovana, Robertai, ir Dievas laukia, kol mes tai suprasime. Visa me pasaulyje mons kelia akis dang laukdami Dievo... ir niekaip nesupranta, kad Dievas laukia ms. Ketrina patyljo nordama, kad Lengdonas geriau suprast jos odius. Mes krjai, taiau vis laik naiviai vaidiname, kad esame kriniai. Manome es bejgs avys, stumdomos mus sukrusio Dievo. Klpome tarsi igsdinti vaikai, meldiame pagalbos, atleidimo, skms. Taiau jei suprastume, kad esame i ties sukurti pagal Dievo paveiksl, sykiu pradtu me suprasti, kad ir patys privalome tapti krjais. Kai pagaliau tai suvoksime, atsivers durys ir pasirodys visos mogaus galimybs. Lengdonas prisimin nuo seno jam atm intin strigusi filosofo Menlio P. Holo citat: Jei begalyb nebt norjusi, kad mogus bt imintingas, ji nebt jam suteikusi painimo gebjimo. Lengdonas vl pakl akis Vaingtono apoteo

zs simbolinio mogaus tapimo dievybe vaizdinius. Krinys... tampantis Krju. O nuostabiausia yra tai, tar Ketrina, kad kai tik mes, mons, stengsime paaboti tikrj savo gali, gysime didiul valdi savo pasaulyje. Galsime projektuoti ir kurti tikrov, uuot paprasiausiai j reagav. Lengdonas nuleido akis. Tai skamba... pavojingai. Ketrina atrod nustebusi... ir sukrsta. Kaip tik taip! Jei mintys daro poveik, reikia mstyti labai atsargiai. Destruktyvios mintys irgi veikia, o mes visi inome, kad griauti daug lengviau negu kurti. Lengdonas prisimin pasakojimus apie tai, kad senovs imint btina saugoti nuo jos nevertj ir atskleisti tik apviestiesiems. Jis prisimin Nema tomj kolegij ir didio mokslininko Izaoko Niutono praym Robertui Boiliui neprasitarti" apie j slaptuosius tyrimus. Apie juos nemanoma papasakoti, ra Niutonas 1676 metais, nepadarant pasauliui didiuls alos. Yra dar vienas domus dalykas, tar Ketrina. Ironika, kad visos pasaulio religijos jau imtus m et ragina tikiniuosius suvokti religijos ir tikjimo svokas. O dabar mokslas, kuris imtus met niekino religij, vadindamas j prietarais, yra. priverstas pripainti, kad svarbiausia jo sritis dabar yra religijos ir tikjimo mokslas... koncentruot sitikinim ir ketinim galia. Tas pats mokslas, kuris kitados pakirto ms tikjim stebuklais, dabar msi statyti tiltus per savo sukurt bedugn. Lengdonas ilgokai galvojo apie tai, k ji pasak. Paskui ltai pakl akis Apoteoz". Turiu klausim, tar jis vl pavelgs Ketrin. Net jei galiau nors vien akimirk patikti turs gali mintimis keisti fizin tikrov ir pasiekti visa, ko troktu... savo gyvenime, deja, nematau nieko, kas galt m an rodyti, jog turiu i gali. Ji gteljo peiais. Tai tik reikia, kad blogai irjai. Nagi, man reikia tikro atsakymo. itaip atsakyt kunigas. Man reikia, kad atsakyt mokslininkas. Nori tikro atsakymo? tai jis. Jei paduoiau tau smuik ir pasakyiau, kad tu turi sugebjim groti stebukling muzik, n kiek nemeluoiau. Tu turi iuos sugebjimus, bet kad jie galt pasireikti, reikia nepaprastai daug darbo. Tai visikai tas pat, kaip ir naudojantis psichikos galiomis, Robertai. Tikslingai kreipti mintis galima imokti. Norint pareikti ketinim, reikia nepaprasto su

sikaupimo, visikos juslins vizualizacijos ir gilaus tikjimo. Tai rodme labo ratorijoje. Be to, lygiai kaip grojant smuiku, yra moni, kuri prigimtiniai ios srities gebjimai didesni u kit. Prisimink istorij. Prisimink t apviestj, kurie dar stebuklingus darbus, gyvenimus. Ketrina, labai tavs praau, tik nesakyk, kad tu tikrai tiki stebuklais. Rimtai, tik pagalvok... paversti vanden vynu, rankos prisilietimu gydyti ligonius? Ketrina giliai kvp oro, paskui ltai ikvp. A savo akimis maiau, kaip mons pavert vio lsteles sveikomis vien mini jga. Maiau daugyb vairiausi bd, kuriais mogaus psichika gali veikti fizin tikrov. O tai pamaius, Robertai, pavertus tai savo tikrovs dalimi, kiti stebuklai, apie kuriuos skaitai, nedaug skiriasi nuo i. Lengdonas susimst. Tai kvptas pasaulio matymas, Ketrina, bet m an reikt atlikti per dide l tikjimo uol. O tikti man, kaip tu gerai inai, niekada nebuvo lengva. Tada nelaikyk to tikjimu. Paprasiausiai mstyk apie kitok poir, susitaikyk su tuo, kad pasaulis ne visai toks, kok sivaizdavai. Istorikai visi didieji mokslo liai prasiddavo paprasiausia idja, grsusi apversti auktyn kojomis esam tikjim. I paprasiausio teiginio, kad em yra apvali, tyiotasi ir jis laikytas visikai nemanomu, nes dauguma moni man, jog nuo apvalios planetos nutekt vandenynai. Heliocentrizmo sistema irgi laikyta erezijomis. Siauraproiai visada nirtingai puola tai, ko nestengia suprasti. Vieni mons kuria... o kiti griauna. i dinamika egzistavo visais laikais. Bet krjai gal gale suranda, kas jais patikt, paskui patikjusij skaiius pasiekia kritin mas, ir staiga paaikja, kad em apvali ar kad Sauls sistema heliocentrin. Pakeiia mas suvokimas, gimsta nauja tikrov. Lengdonas linkteljo galva, jo mintys nuklydo kitur. Tavo veide m atyti keista iraika, pasak ji. O, neinau. Kakodl dabar prisiminiau, kaip iplaukdavau nakt valtimi eer, atsiguldavau, irdavau vaigdes ir mstydavau apie tokius dalykus. Ketrina supratingai linkteljo. Man atrodo, mes visi turime panai prisiminim. Kakodl guljimas ant nugaros irint vaigdes... padeda atverti prot. Ji pavelg lubas ir tar: Duok man savo vark. -K ? Jis nusivilko vark ir padav jai. Ketrina perlenk vark ir padjo ant apvalgos takelio tarsi ilg pagalv. Gulkis. Lengdonas atsigul ant nugaros, Ketrina pakio jam po galva dal sulanks

tyto varko. Paskui pati atsigul greta tarsi du vaikai, petys prie peties sugul ant siauro balkono, jie siirjo milinik Brumidio fresk. Gerai, sunibdjo ji. Atkurk t pai bsen... tu vaikas, guli val tyje... velgi vaigdes... atviras, kupinas nuostabos. Lengdonas pasisteng jai paklusti, nors atsiguls ir patogiai sitaiss staiga pajuto uplstant nepaprast nuovarg. Akys apsiblaus, taiau velgs viruje neaik pavidal ikart pavaljo. Ar gali bti? Sunkiai suvokdamas, kaip nepa stebjo to anksiau, jis pamat, kad Vaingtono apoteozs" figros aikiai su komponuotos dviem koncentrikais ratais. Tai Apoteoz" irgi circumpunct, apskritimas su taku centre? Lengdonas pamgino sivaizduoti, k dar inakt praiopsojo. Noriu tau pasakyti vien svarb dalyk, Robertai. Yra dar vienas aspek tas... kuris man atrodo pats svarbiausias visuose mano tyrimuose. Tai dar ne viskas? Ketrina pasirm ant alkns. Ir galiu tave utikrinti... jei mes, mons, nuoirdiai stengtum e suvok ti i paprast ties... pasaulis kaipmat pasikeist. Lengdonas jos klaussi sutelks dmes. Prie praddama pasakoti, tar ji, turiau tau prim inti mason m antras apie tai, kad reikia surinkti, kas ibarstyta"... sukurti tvark i chao so"... pasiekti vien". Tsk. Lengdonas susidomjo. Ketrina jam nusiypsojo. Mums pavyko mokslikai rodyti, kad mogaus mini galia auga geo m etrine progresija, jei ta pati mintis aplanko daug moni. Lengdonas tyljo svarstydamas, kaip ji ipltos i idj. tai k a noriu pasakyti... dvi galvos geriau negu viena... bet dvi galvos yra ne dvigubai, o daugyb kart geriau. Jei daug moni msto t pat, mini poveikis iauga... geometrine progresija. I ia ir kyla vidin maldos grupi, gy dymo rateli, sutartini dainavimo ir bendr pamald galia. Visuotins smons idja ne iaip koks beknis Naujojo amiaus isigalvojimas. Tai patikrinama mokslin tikrov... kuri valdius galima permainyti vis pasaul. Tai ir yra pa grindinis noetikos atradimas. O svarbiausia, visa tai vyksta dabar. Juntam a ap link mus. Technologijos mus sujungia anksiau nesivaizduotais bdais: twitter, google, wikipedia ir kiti visa tai susilieja tarpusavyje sunert prot tinkl. Ji nusijuok. Galiu tave utikrinti, kad vos tik a paskelbsiu savo darbus, visi twitter vartotojai prads sisti vieni kitiems inutes: Suinojau apie noetik", ir tada susidomjimas iuo mokslu nesivaizduojamai iaugs.

Lengdonas pajuto, kad jo aki vokai labai apsunko. O tu inai, a iki iol neimokau isisti tweeterio. Tweeto, juokdamasi patais ji. Praau? Nieko, nieko. Usimerk. Kai ateis laikas, a tave paadinsiu. Lengdonas staiga suvok beveik pamirs sen rakt, kur jiems buvo da vs architektas... taip pat tai, ko jie ia atjo. Apimtas naujos nuovargio bangos, Lengdonas umerk akis. Proto tamsybse jis m m styti apie visuotin smon... apie Platon, apraius proto darbus" ir Dievo siekim"... apie Jungo ko lektyvin pasmon". Svoka jam pasirod ir paprasta, ir stulbinanti. Dievas atrandamas Daugyje... ne Vienyje. Elohim, staiga itar Lengdonas, ir nuo io netikto atradimo jo akys plaiai atsivr. Praau? Ketrina tebeirjo j. Elohim, pakartojo jis. Taip hebrajikai vadinamas Dievas Senajame Testamente! Man tai seniai nedav ramybs. Ketrina supratingai nusiypsojo. Taip. Tai daugiskaita. Btent! Lengdonas niekaip negaljo suprasti, kodl paioje Biblijos pradio je apie Diev kalbama daugiskaita. Elohim. Visagalis Dievas Pradios knygoje apraomas ne kaip Vienintelis... bet kaip Daugyb. Dievas tai daugiskaita, sunibdjo Ketrina, nes moni prot yra. daugyb. Lengdono mintys lk didiuliu greiiu... sapnai, atsiminimai, viltys, bg tavimai, atradimai... visa tai sukosi jam vir galvos po Rotondos kupolu. Akims vl pradjus merktis, jis pajuto, kad iri tris lotynikus odius, raytus Apo teozje". E PLURIBUS UNUM. I daugybs vienas", pagalvojo jis grimzdamas mieg.

Ep iIo g a s Robertas Lengdonas ltai nubudo.


j i viraus velg veidai. Kur a? Netrukus prisimin, kur ess. Ltai atsisdo po Apoteozs" freska. Nuo guljimo ant kiet balkono grind sustingo nugara. Kur Ketrina? Lengdonas pairjo savo laikrod su Peliuku Mikiu. Jau beveik metas. Jis atsistojo ir atsargiai pasilenk per turklus, velgdamas apaioje iojini erdv. Ketrina! garsiai paauk. ksnis aidiai nuskambjo tuioje Rotondoje. Pasims nuo grind tvido vark, Lengdonas j papurt ir vl apsivilko. Pa tikrino kienes. Rakto, kur jam buvo davs architektas, nebebuvo. Eidamas apvalgos takeliu Lengdonas patrauk link angos, kuri jiems par od architektas... jos ankt tamsyb ved stats metaliniai laipteliai. Jis m lipti. Lipo vis aukiau ir aukiau. Laipteliai pamau darsi vis statesni ir siau resni. Taiau Lengdonas nesustojo. Dar nors truputl. Laipteliai dabar jau primin kopias ir baugiai susiaurjo. Galiausiai jie baigsi, ir Lengdonas sustojo nedidelje aiktelje. Prieais buvo sunkios metalo durys. Spynoje kyojo raktas, durys buvo truput pravertos. Jis pastm, durys girgteljusios atsidar. U j plsteljo altas oras. Perengs slenkst ir ijs blausi tam s Lengdonas suvok, kad atsidr lauke. Jau norjau eiti tavs atsivesti, ypsodamasi tar Ketrina. Beveik laikas. Atpains, kur stovi, Lengdonas staiga giliai kvp. Jis stovjo ant siauru io takelio, juosianio Kapitolijaus kupolo virn. Tiesiai jam vir galvos stk santi bronzin Laisvs statula velg miegani sostin. Ji buvo atsukta veidu rytus, kur horizonte pasirod pirmieji raudoni auros atvaitai. Ketrina ved Lengdon balkonu, o paskui jiedu sustojo veidais vakarus, tiesiai vir Tautos aljos. Tolumoje ankstyvo ryto viesoje rykjo Vaingtono paminklo siluetas. velgiant i ia auktasis obeliskas atrod dar spdingesnis negu anksiau. Kai j pastat, sunibdjo Ketrina, tai buvo aukiausias pastatas visoje emje.

Lengdonas prisimin pageltusias fotografijas, kuriose ant pastoli sustoj akmentaiai daugiau negu pusantro imto m etr auktyje rankomis vien po kito klojo akmens blokus. Mes esame statytojai, paman jis. Mes krjai. Nuo neatm enam laik mogus jaut, kad jame esama kako nepaprasto... kako didesnio. Jis troko gali, kuri neturjo. Svajojo apie skrydius, apie gy dym, apie galimyb visais manomais bdais keisti savo pasaul. Ir visa tai vykd. iandien Tautos alj puoia mogaus laimjim garbinimo ventovs. Smitsono muziejuose pilna ms iradim, meno krini, mokslo atradim, ms didij mstytoj idj. Jie istorijai pasakoja apie mog krj nuo akmenini ranki Amerikos indn istorijos muziejuje iki reaktyvini lltuv ir raket Nacionaliniame erdvs ir kosmoso muziejuje. Jei ms protviai iandien mus pamatyt, tikrai palaikyt dievais. Pro apyaurio migl velgdamas prieais plytinius muziej ir paminkl pavidalus, Lengdonas vl nukreip vilgsn Vaingtono paminkl. sivaizdavo Biblij iduobtame, giliai ukastame kertiniame akmenyje ir susimst apie tai, kad Dievo odis i ties yra mogaus odis. Jis mst apie didj circumpunct, apskritim su taku centre, kaip jis buvo knytas apskritoje aiktje po paminklu, paioje Amerikos centro krykelje. Lengdonas staiga prisimin ma akmenin dut, kuri jam buvo patikjs Piteris. Dabar jis suprato, kad atsivrs kubas virto lygiai ta paia geometrine figra kryiumi ir apskritimu su taku centre. Lengdonas nesusilaik nenusi juoks. Net ta dut buvo uuomina krykel. Robertai, irk! Ketrina parod paminklo virn. Lengdonas pakl akis, taiau nieko nepamat. Paskui siirjo atidiau. Kitapus aljos maulytis auksins sauls viesos spindullis sutvisko paio je aukto obelisko virnje. vytintis takelis, aliumininio smaigalio atspindys, greitai darsi vis rykesnis, vaiskesnis. Lengdonas nustrs velg, kaip viesa virto vyturio spinduliu, pasklidusiu vir eliuose skendinio miesto. sivaiz davo mayt igraviruot ura aliumininiame smaigalyje ir visikai apstulbs suvok, kad kiekvien dien pirmieji sauls spinduliai, nuvieiantys alies sos tin, pirmiausia apvieia du odius: Lau Deo. Robertai, sunibdjo Ketrina. Niekas ia niekada neateina saulei tekant. Piteris norjo, kad mudu tai pamatytume. Lengdonas pajuto, kaip rykjant nuo paminklo atsispindiniai viesai smarkja jo pulsas.

Jis sako mans, kad btent dl to ms protviai pastat tok aukt paminkl. Neinau, ar tai tiesa, bet utat inau tai k labai seniai priimtas statymas skelbia, kad ms sostinje negalima statyti auktesni u j pastat. Niekada. Saulei kylant vir horizonto jiems u nugar, viesa slinko toliau obelisko smaile. irdamas Lengdonas kone fizikai juto, kaip aplink j dangaus knai juda aminomis savo orbitomis beribje erdvje. Jis mst apie Didj Visatos Architekt ir apie Piterio odius, kad lob, kur jis nori parodyti Lengdonui, gali atskleisti tik architektas. Lengdonas tada paman, kad jis kalba apie Voren Be lam. Pasirodo, tai kitas architektas. Sauls spinduliams stiprjant, auksu suspindo visa trisdeim t tris imtus svar sverianti virn. mogaus protas... pasieks nuvitim. Paskui viesa m slinkti paminklu emyn, kaip ji leidiasi kiekvien ryt. Dangus leidiasi em... Dievas artja prie mogaus. is procesas, staiga suvok Lengdonas, vakare vyks prieinga kryptimi. Saul leisis vakaruose, ir viesa vl pakils nuo ems atgal dang... ruodamasi naujai dienai. Ketrina, stovinti alia, virpteljo ir prijo ariau. Lengdonas apglb j per peius. Jiems taip stovint Lengdonas mst apie visk, k jie inakt patyr. Mst apie Ketrinos sitikinim, kad viskas greitai pasikeis. Mst apie Piterio tikjim, kad netrukus ateis nuvitimo amius. Ir mst apie odius pranao, drsiai pareikusio: Nra nieko udengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslpta, kas nepasidarys inoma. Saulei kylant virum Vaingtono, Lengdonas velg dang, kuriame baig blsti paskutins nakties vaigds. Jis mst apie moksl, apie tikjim, apie mog. Mst apie visas vis ali ir vis laik kultras, kurioms visad buvo bendras vienas dalykas. Mes visi turim e Krj. Vadiname j vairiais vardais, suteikiame jam vairius veidus, meldiame vairiomis maldomis, bet Dievas mogui yra visuotin konstanta. Dievas tai m s vis bendras simbolis... vis gyvenimo slpini, kuri nestengiame suprasti, simbolis. Senovje mons gar bino Diev kaip beribi mogaus galimybi simbol, bet senasis simbolis laikui bgant buvo prarastas. Iki dabar. T akimirk, stovdamas ant Kapitolijaus kupolo, aplink skleidiantis sau ls teikiamai ilumai, Robertas Lengdonas pajuto savyje sukylant galing bang. Tai buvo emocija, kurios jis dar niekada gyvenime nebuvo taip stipriai jauts. Viltis.

Danas Brownas yra Da Vinio kodo, vieno i labiausiai skaitom vis laik roman, autorius; taip pat para tarptautiniais bestseleriais tapusius Angelus ir demonus,

Meteorit ir Skaitmenin tvirtov. Jis su


mona gyvena Naujojoje Anglijoje.

as

buvo

pra ra sta

...

BUS ATRASTA.
iame stulbinaniame visame pasaulyje igarsjusio j ^ D a Vinio kodo tsinyje Danas Brownas dar kart ^ parodo, kodl jis yra populiariausi pasaulyje trile ri autorius. Prarastas simbolis meistrikas pasakojimas, mirtinos lenktyns tikrovs labirintais, slepianiais kodus, paslaptis ir neregimas tiesas... visk stebint kol kas bai siausiam Browno sukurtam piktadariui. Prarasto simbolio veiksmas vyksta slaptose Vaingtono salse, tuneliuose, ventyklose, ir ioje neriktoje aplinkoje kvap gniauian iu greiiu artja prie nesivaizduojamos atomazgos. Kaip skaitytojai jau sitikino i Da Vinio kodo ir Angel ir demon, Dano Browno romanai tai ryks mantrs ratai, nuausti i nutylt istorijos aspekt, sudting
'ii n f r

simboli ir paslapting kod. Naujajame romane jis ir vl meta ik skaitytojams, pateikdamas jiems aibo grei tumu besivystani istorij, silani staigmenas kiekvie name siueto poskyje. Prarastas simbolis yra. tai, ko lauk Dano Browno krybos gerbjai... labiausiai jaudinantis i vis iki iol parayt jo roman.

ISBN 978-9955-13-243-1

789955

13243 1

w w w .jo tem a.lt