ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΝΕΚΑ

Α/Α

ΑΙΤΙΑ

ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ

ΑΥΤΗΣ &

ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ

ΕΝΕΚΑ ΑΥΤΗΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΛΗΡΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
1.

ΧΡΟΝΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ
ΗΣ

Δεν απαιτείται

(Συνυπολογίζεται ο

Δεν απαιτείται

χρόνος φοίτησης στη
Στρατιωτική Σχολή,
Άρθρο 38 Κώδικα
Συντάξεων)

2.

ΕΤΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα

3.

δικαιούμενο.
ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΘΑΝΑΤΟΥ)

υπηρεσίας

(πραγματικά
+
πλασματικά) & Ε.Χ.Υ, το

35 έτη με πλήρη Ε.Χ.Υ (60 %).

ΣΥΝΤΑΞΗ – Ε.Χ.Υ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ

έτη

(Ν. 2439/96, Άρθρο 20, παρ. 20 & Ν. 1911/90, Άρθρο 22, παρ. 2)
ΤΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ

4.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Από
το ΠΔ 169/2007,
Άρθρο 48.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ ΥΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ(Ν.
3234/04, Άρθρο 2,

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ

παρ. 18 & ΠΔ 169/07,
Άρθρο 34, παρ. 17)

ΜΕΡΙΣΜΑ
5.

Ανάλογο
εκδοθείσης

(Μ.Τ.) & (ΕΚΟΕΜ)

35ετούς

υπηρεσίας

συνταξιοδοτικής

βάσει

πράξης,

πλαίσια του Ν. 1977/91 & του Ν. 3234/04.

Το αναλογούν Μέρισμα
της βάσει
των
ετών
στα συμμετοχής στα εν λόγω
Ταμεία και όχι μικρότερο
10ετούς

1

στρατιωτικής

υπηρεσίας (Ν. 1105/80,
Άρθρο 5)..
ΒΟΗΘΗΜΑ
6.

ΠΕΝΘΟΥΣ

περίπτωση που δεν υπάρχει χήρα/ος δίνεται στα διάδοχα στο μέρισμα,
(Μ.Τ.)
ΕΤΗΣΙΑ

7.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΡΩΓΗ
(Μ.Τ.)

8.

ΕΦΑΠΑΞ
ΒΟΗΘΗΜΑ
(Ε.ΛΟ.Α.)

9.

Xορηγείται ποσό ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου. Το
βοήθημα αυτό δίνεται εφάπαξ στην/ον χήρα/ο του μερισματούχου. Σε
πρόσωπα.
Χορηγείται περί το τέλος εκάστου έτους βάσει του Ν. 2936/01, Άρθρο
9.Αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό μέχρι το ύψος 2 βασικών μισθών Λοχαγού
για κάθε τέκνο (υπό προϋποθέσεις), το οποίο καθορίζεται με Απόφαση
ΥΕΘΑ, κατόπιν προτάσεως του Ταμείου.

Χορηγείται βάσει των ετών υπηρεσίας και των αποδοχών της ημερομηνίας
διαγραφής (Β.Μ. + Ε.Χ.Υ.+ΕΞΟΜ+ΕΙΔ. ΑΠΑΣΧ+176 €), προσαυξημένο από 10
έως 30 %, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 17 του Ν. 398/74.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΟΥΣ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ

Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 57/α΄/15-3-2006), Άρθρο
18

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΟΧΙ,

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
10.

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

(Ν. 2238/94, άρθρο 6, παρ. 5).
Α. ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ : 733,68 €
Β. ΑΠΟ Ταμείο Πρόνοιας Όπως παρακάτω :

11.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

(1) Για Αξιωματικούς : Μέχρι 440,00 €.
(2) Για Ανθυπασπιστές : Μέχρι 381,00 €.
(3) Για Υπαξιωματικούς : Μέχρι 352,00 €.

12.

ΕΛΧΑΟΙΑ

Εφάπαξ βοήθημα εν καιρώ ειρήνης (Ν.
788/78, Άρθρο 7). Το ύψος ορίζεται στο

2

ΟΧΙ

(ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΩΓΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ
)

ισόποσο έξι (6) εξαμηνιαίων πτητικών (Β1 ή
Δ1)
κατηγορίας
βάσει
των
ανωτέρω
προϋποθέσεων) για κάθε μέλος των οικογενειών
προσαυξανόμενο κατά 20 % και υπολογίζεται
για τους μεν χειριστές με βάση το πτητικό
επίδομα κατηγορίας Β1 και για τους λοιπούς
ιπταμένους(πληρώματα), αλεξιπτωτιστές, δύτες
κλπ, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και με βάση
το πτητικό επίδομα κατηγορίας Δ1. Ειδικότερα :
α. Για Ιπτάμενο προσωπικό : 8.288,65 € * 6
+[(8.288,65 € * 6) * 50 %] = 74.597,85 €.
β. Για το πλήρωμα : 4.604,81 € * 6 +
[(4.604,81 € * 6) * 50 %] = 41.443,29 €.
Εφάπαξ βοήθημα εν καιρώ ειρήνης (Ν. 354/76). Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες
των στρατιωτικών (γενικά) που πεθαίνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε
διατεταγμένη ή μη υπηρεσία σε καιρό ειρήνης. Το ύψος του δικαιούμενου ποσού
καθορίζεται με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ και ανάλογα με το βαθμό του φονευθέντος
και το είδος της υπηρεσίας κυμαίνεται στα ακόλουθα ποσά :

ΕΛΧΑΟΣ

13.

ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΣΕ

ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΣΕ ΜΗ

ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Ανωτάτων

ΑΡΩΓΗΣ

Αξιωματικών

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)

Ανωτέρων
Αξιωματικών
Κατωτέρων
Αξιωματικών
Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών

ΠΟΣΟ

18.994,00 €

17.809,00 €

15.408,00 €

13.057,00 €

3

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ανωτάτων
Αξιωματικών
Ανωτέρων
Αξιωματικών
Κατωτέρων
Αξιωματικών
Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών

ΠΟΣΟ

13.507,00 €

12.457,00 €

10.372,00 €

8.321,00 €

Παρέχεται

στους

γονείς

του

άγαμου

στρατιωτικού (και στρατεύσιμου) που κατετάγη
μετά την 1-1-1993, σύμφωνα με παρ. 17
ΕΦΑΠΑΞ
14.

ΒΟΗΘΗΜΑ
30.000,00 € ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ

Άρθρου 8 του Ν. 2592/98 (ΦΕΚ 57 Α / 98) και
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3075/02,
Άρθρο 1 παρ. 25. Τηρούνται οι προβλεπόμενες
διαδικασίες Άρθρου 51 του Κώδικα Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων & του ΠΔ
διενεργείται
ανάκριση
1041/79.
Ήτοι
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και εκδίδεται
Γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Σ.Α.Σ.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful