5 :" ." 16.

90 : " 
• 891  • "'
 ' ,  " .
" 


  


" 

  " 
,  

 
" 

"  "  . .  

. .  
" " 

-   

" "
  
""
( ) " 

 ,, 
 

' 
' ,   
, 
 
. 
, 

  

 
 

,    

 
  

.   

1,000

(" '  " ) 

 

  

  

   

?? 
 

" 
 "   

 
 

 
 
  

  
 

' '
.. 
' 
(!)  
   

   


 
 ? 
 

  
  
   
  


,, 
   • ?  

  .. 
   

     68 

 
10 
 
13  
  14 
 15  
 16 

 19 
 
 44 
 52 
 55 
 56 
  60 
   70 

"
-  

20

?  

26 

 
 
 

28

   

30 

1,000

40 

 

48 

'  , 
  

 ,  

. 


,  , 

  ' 


 

,"  
" 
  

 
  ,"   "

, 

     
.    
 
 

  ,  
 
   

   • ?   
    
  ,  

 ' '    
 . ' 
(!) 
,"  "    
 

  

   

  . 
  ,'' 3 

51
! - 
 68
'  
'    

30 

  

 
  
 

60840 " 
 201 .. 
03 9602-600 : 
03 9607-289 :
bm770@netvision.net.il : 
kyr770@gmail.com : 
BM_mazk@netvision.net.il : 
beis7701@gmail.com : 

- ,  –  
744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213

718-778-0800 :
222 
:
241 
:

718-778-8000 : 
240 
: 
242 
: 
BMoshiach@gmail.com : 
http://chabadshop.co.il :   

 
  

 
  


: 
 ,' 


30 
 
  
 " 
 
  © 
    

ɸ»¸»±³Ç¸´´¯°
¼¸Á´Ç¸¯´¸·Ã

SH
HOTEL

»¸»±³¸¿´¸°À¾´»½
¾¸Ç²³½»ÇȺ

»¸»±°É´¸ÅÆÇ·¯ 

³»Á½³²´À¸ɸ¯»Æ¶³³°È´½³¸É¯Ã°ɸÇú³Ç¸´´¯°¸»¸»±¾´»½¾´¸»Á³»¸»±³°»°
É´°ÇÉ´¸ÅÆÇ·¯´¼¸¸¯Çó¼¸Ã´¿»¼¸½³¸±»Ã¾¸°¾»´±³´»¸»±³ɯÉ´»±»´¯´°³µ³ĸư

¾É¶É´É°È
¼¸Á´Ç¸¯´
»»´ºÉ´Å´°Æ»
É´¸ÅÆÇ·¯

»°±´½¾½µ»ÁÅ°½

·À´±´¯Ȳ´¶» 

±´µ» ÆÇ
ÇÆ´°ɶ´Ç¯´³¿¸»À¸À°»Á

¾¸Ç²³½»·¯»±
³¿È³»º
ɶ±È³°
´³¸»¯°Ç³
¯·¸»È±Ç°¿·´Ç 

¼¸·Çû
XF[^TSJNMFLFQNQHTRaWT^GJSXMRZJQ%^FMTTHTR

‚ 

"‡˜Œ 
‡–‡…Œ‹‡ƒŒ‡Š‚Š’ŠƒŽ‡–…Š‹‡Ž‰‚ƒŽ‡Œƒ…Ž˜˜~ƒŽ~‹‡…Šƒ—––” 
‚–ƒ˜‚ƒŒ‡Šƒ•—‚‹‡ŽƒŒ…Ž˜ƒƒ†˜ƒ‡ŒŠ‚ŠŽ‚–ƒ…‚‹‡Œ‡Œ˜‚
Œ‚Œ—~•‰˜–ƒ˜†–’ƒ˜ƒ‡…ƒ‚Š€Ž

†ŽŒ‡
‡—–‡~ŒŠ~–—‡
˜‚
ƒ—…‚—‡~‚ƒ‚~‚ƒ‡~Š—˜‡Œƒ~˜’‚ƒ˜–‡†’Š

‚ƒŒ—
–…‚–‚
‚‰Ž‚‚…’—ŒŠƒŽ‡Œƒ…Ž˜˜~ƒŽ~‹‡…Šƒ—‰ƒŒ‰ƒ 
‹‰ƒ˜~ƒ‚ƒ–’‡Ž‰ƒ—ƒŽŽ–ƒƒ”‡•‚ƒ‹‡Š—ƒ–‡ƒƒ‡”‡Š~–~—ˆƒ˜‹‰˜~‹…Ž‡‹ƒ•Œ‚ 
ƒ‡Ž’Š„‡–‰Žƒ‚Œ‡Š—‚ƒ˜‡˜‡Œ~‚‚Šƒ~€~†‡Š—…‡—Œ‚ˆŠŒ–ƒŒ~•‰˜ƒŠ€˜‚

ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡ 
ƒ—˜
‚‚”ƒ•˜’”—†‡ƒƒ~ƒ‡Š…‡‡…˜‡—‡
–ƒ‡—‹‡ƒŒ‡Š‚Š’Šˆ‡–…
ŒŒŒ’Š•
‹‡‡…‘ƒ‡†ŠŽ„ƒ–
‡‰–Œ†ŠŽ„ƒ–
ŒŒ‹ƒ–
‘ƒ‡‡Œ‡…–
ƒ‚—Œ•‡–
Š~ƒŒ—–‡–
‡Œ–‡•ƒ–†‡Œ‰‡‡–
ŒŒŒ‰‡‡–
Š~ƒŒ—€—
ŒŒ“–ƒƒ—
ŒŒƒ–•ƒ—
ŒŒ€–Ž‡‡†—
ŒŒ“‡ŒŽ‡‡†—
ŒŒ‡Œ—
Š~ƒŒ—–ƒ~‡Ž—
ŒŒƒ–ƒ~‡Ž—
…‡Ž~–—

‘ƒ‡•‡†ƒŽ
–ƒ“Œ‡Ž
ŒŒ‡•ƒ–‡ŒŽ
Š~–—‡ƒŽ˜Ž
—–‡‚‡”‡•Ž‡Œ~
Š~–—‡…
ƒŽ‡‡~
Š~ƒŒ—˜‡Œ
–„Š~‡‡–†Ž–
•…”‡Š†Ž‡’
‹‡‡…‚—Œ–—‡’
”‡Ž•ƒ†–’
ŒŒ‡ŽŽ”
”‡‡‡˜’–”
ƒ—…Ž‹•
ŒŒ‡Ž‡†Ž†Žƒ•
ŒŒ–~•
ƒŽ‡ƒ‚‡Š~‚„–ƒ†•
Ž‡•

ŒŒƒ…
ŒŒ“Œ–…
‡…Š~ƒŒ—˜…
‡‡Š‡•Ž‡
”ƒŠƒ†
‚—Œƒ•…”‡
ŒŒ‚‰
–ƒƒ–ƒŠ~‚‰
‚‡–~‹‚–~‡ƒŠ
‚ŒŠ—‡ƒŠ
‡–’
“‡ƒ‡Š
”‡‡—’‡Š
•‡–Ž–Š
Š~–—‡‡’‡Œ
ƒ…Œ”‡’‡Œ
ŒŒ‡Œ€ŽŒ
‚—Œ‘ƒ†Œ
”‡‡Œ~Ž
‚—ŒƒŽ
„Ž—–€Ž

–‚ƒ„‡Ž‡€
•‡‡Ž‡€
ŒŒŒ„ƒ–€
„Ž—Œ„ƒ–€
”‡‡ƒ–ƒ
‹‚–~ƒ•ŽŒ–
‹‚–~‡–
‡ƒŠ“‡–ƒ‚
‚—Œ“‡ƒ–ƒ‚
‡”‚—Œ‡–’Š‚
—‡•’Ž—‡ƒ
”‡‡‹Š‚Š‡ƒ
ŒŒŒ‡ƒ
”‡‡‡Ž•ƒ
ƒ‡~Ž–ƒ
Š€Œ–Š‡„
ŒŒ–…
ŒŒ‡‰ƒ—ƒ–ƒ…
ƒŒ—ƒŒ‰…

‡ƒŠ”~
‡…‹…ŽŒ‡‡
”Œ–~
—~‡–ƒ~
”‡‡„ƒŠ‡~
ŒŒ€‡‡~
”‡‡ƒ–Š•~
Š~–—‡ƒ~–~
‹‚–~‡‡†—–ƒ
‹‚–~‡Š‡ƒ—~‡Žƒ†
ŒŒƒ•‡Ž—Š
ŒŒŠ~ƒŒ—
„Ž—‡—•
Žƒ‚‡€–
ŒŒŠ‡–
–ƒ~‡Ž—
“‡ƒ•–
Š~–—‡‡€
”‡ƒŠ“‡ƒ€
–‚~–‡~Œ€–Šƒ€
‡Œ‡Ž‡‡†—Šƒ€

ubhcr ,pue

Kupas Rabbeinu

jhanv lkn r"unst e"f ,uthab ,j,

Lubavitch
(718) 467-2500

P.O.B. 288 Brooklyn, New York 11225

(718) 756-3337

d"ga,wv ',ujhkxvu ohnjrv asuj tuv 'kukt asuj 'v"c

"uk ihta hnk vbn ,,k" :gmcn
ohbnjr hbc ohbnjr
!vchsbv of,rzgk ohbhg iuhkfc ohfjn ,ujpan ,utn
uhjha ohnhn,vu a"btn ,jtu sjt kfk
!vcurn vfrcu cr ouka

,utmuv obah uca 'hra, asujk ,ufhnxc rcf ohtmnba iuhfn :rnt ubrus thab n"vn r"unst e"f
ks,avk ohfhrm - djv hfrum kf ,t onmgc dhavk o,kufhc ihta uktf obahu /,ucurn
hra, asuj hsgun ,t dudjk ukfuha hsf 'wuf ,uph ohbp rcxcu 'lrymnv kfc ovk ghhxk
/oht,nv iputc
ktrah dvbnf - veu,nu vcuy vbak vcuy vnh,ju vch,f ,frcc r,uh sug vphxun uz vkugpu
,frcc ufrcn hzt '[kukt h"jn kjv yrpcu] kukt asujc urhcjk ,rdt jkua ost ratfa
ung v"cev dvb,n 'urhcj og if dvb,n tuva vtur v"cev ratf hf - vcuy vnh,ju vch,f
(d"na, 'kukt h"j tuc, p"a ,jhan) /vkdbvu vtrbv cuyc 'uk lrymnv kfc u,frcc ;hxunu '"vsn sdbf vsn"c
raptk hsfc vfhn,k ,ueuezv ,ujpan i,utk ruzgk _ ubrus thab n"vn r"unst e"f dhvbv k"bvk raec
'ouhv sg vz dvbnc vfhann "ubhcr ,pue" rat oxrupnu gushu /oht,nv iputc djv hnh ,t ihfvk ovk
/vrzgk ubhkt ohbupv ,ujpan vnfu vnf sug upxu,hb vbavu
ubk ,,k 'k"bv hcrv hrcsk oht,n 'vchsb jurcu vcjr shc ubhcr ,puec ;,,avk wha ,jtu sjt kfk ubt ohbup 'ifku
!o,ut uczft, kt tb /uk ohphxun ;hxunv kfu 'vz gmcnc ubthab ubhcr ka wev ubumr tknk ,hknhxenv ,uraptv

uh,ufrc kcek vnht,n hkf whv, odu 'ubrus thab hcrvk ,urae,vv ,t ohezjn z"hgu 'hcrvk vrhah vbh,bf ,cajb uz ,up,,av
/,uhbjurcu ,uhnadc veu,nu vcuy vbak vcuy vnh,ju vch,fc lrc,vk ,uausev
vkutdk ubfhkuhu 'a"nn shnu ;fh, ubrus thab r"unst e"f tuv jhanv lkn ,ukd,v r,uh sug zrz, uz ,up,,av rat ubh,uue,
/vnhkavu ,h,hntv
'veu,nu vcuy vbak vcuy vnh,ju vch,f ,frcc

ubhcr ,pue sgu oac
rgbTrd chhk vsuvh

iuxpnhx ksbgn ouka

_ y"kgcv vba hnh) vbav ire :,ubuav ,unur, kf ubhcr ,puek jukak ohkufh ,jtu sjt kf icunf /c/b
/wufu sngn 'hra, d"h 'hra, wu ',uhcdn '(385 _ v"pa :s"ga,

hftkn ,hre 1247 /s/, r"unst ,pue ire :e"vtc ,cu,fv 

³ 

¼¸¶Æ´»
$³È²¶¯É¿ºÈ½ 
­«®»°»«
¸¶Ã°¬½ÃÅ°´¬¸´¬°³¯¸´«»Å· 

´²Ç¸É´¸°¸Ç³
º¹±¯¯± 
Å°¹´´ÂÅ°«Å»¶Ä¹ñ²¹· 

É´¸Á´Åƽ 
aɴøÆÈ 
aÉ´¿¸½¯

´¿»È¸½¿¸¶³»´»À½³»Á´¿É´¯»¯È 
¼¸·Çû
eyal20161@gmail.com 

¼
Ç»
´Ã

´³»¸º¯»¼³¸É´Ç¸Ã 
ɯ
´Èɯ
Ç
È 
¼º
³¸

¯«°¿Ã´ÄðÄ

»¸
ÉÉ

¿´ 

É´¯É¿ºÈ½´¶´·¸°»É´¿º´À

ɸ³Á°

½

¼¸¶´»È
¼¿¸¶

¯ 

³°

¼¸¸²´¶¸¾´µ½¸ÃÀ´É
»´Ç·À»´º´Ǻ´À¼²Ķ»¾´µ¸¯» 

Å°¹¶¯Å«°»·¿¶¯
¸Á°· ·´­ÃëĻô²¹¯° 

É´ÇȺ°
ÉDz´³½ 

¶´·°´¸Á°·¾´ÇÉÃ
»´Ç·À»´ºɲǴ³´²°º¸´Æ¸¿»¼²Ķ»ÉǺÀ» 
ɵº´Ç½¼´ºÇ´ºɸŽÉÁ¸±³Ȳ¶
¯Ãǽ¸¶½Å»ÈÉ´µº´Ç½É´¸Å½É»¸º½³¸²´¶¸¸¶´É¸Ã

¸´·¿°³¹Å°«¹´½¯¼°»¹°°®¬¼¸¸¿¸»Æ¼¸Çƶ½»ÁÀÀ´°½³ 

»¯Ç³É´²°Á½É´¿½µ³»
www.shorshey-r.com

ĐČĕĤģĐ ĦđĘĞĚč

!ĐČĕĤģč ĐēĘĢĐĘ ēĦĠĚĐ 
†:~:Š~Œ~:Œ~–ƒ•~ƒ‚Š~‚Ž‡‰Œ…•‡’Š‡•‡ŠƒŒ—

? đĦđČ ęďģĘ ĕĘ ĤđĒĞĘ Ęđėĕĥ ĐďĕĚĘ ĤĚđē ĥĕ ęČĐ ,ČĚČė 

—…ŽŠ ‚–Œƒ •‡‡Œ ~Š ƒ–Š ˆ~ ˜ƒ–‡‚Œ ~–ƒ•ƒ ‚Ž‡‰Œ ‡Š~

? đĘ ĤđĒĞĘ ĕďė ĦđĥĞĘ Ęđėĕ ĕĜČ ĐĚ đĘĥ Đ'čĤĐ ĤđĦč 

˜ƒŒƒ ˜ƒ‡˜ƒ~ ‡ ˜ŠŠ˜Œ ‹€ƒ ˜ƒƒŽ˜‚ ‡’ƒ–” ‚—•˜Œ –Œ˜
ĕĞđĢģĚđ čđĔ ĤĠĝ ĥĕ ęČĐ,ĐĘĥ ĦĜģĦĚ ĐČĤđĐĘ ĐĤđĚ ĕĜČ
? đĘĘĐ ęĕčĘĥč ĐďđčĞĘ
ęĕĚėē ęĕďĘĕ ęĘđė ęĐ .ęĕďďđč ęĜĕČ ĤĚĦ ęĎđ ĕĘČđ ģĕĘđĚĥ
...Ėė Ęė ęĐĘ ĖĘđĐ ČĘ ĐČĕĤģčĥ ģĤ ,ęĕĤĥėđĚđ
ĕĤđĥĕė ĥĤđďĐ ,ďČĚ čėĤđĚ ĖĕĘĐĦ ČĕĐ ĐČĕĤģĐ ĦĕĕĜģĐ
ĐČĕĤģĐ ĦĕĥČĤč ďĘĕ Ęė ěėĘđ ęĕĜđĥĐ ęĕĢđĤĞč ęĕčĤ ĐďĕĚĘ
ĐĤĒĞ ęĕėĕĤĢ ęĕďĘĕĐ ěĚ ģĘēđ ĐēđģĠ ěĕĞđ ďđĚĢ ĕđđĘĘ ģđģĒ
.ĖėĘ ĤčĞĚ ĦďēđĕĚ ĐďđčĞđ

"‚ŒŠ 

‹‡~˜Œ— –Œƒ… ‹‡‡• ‹~‚ " ‹‚Š –ƒ„Š –—’~ ˆ‡~
"…~‰‹‡—•˜Œƒ‹‡Š‡€–‹‡Š‡Š
čĤ ěđĕĝĕĜđ ģĦđ ĦĘĞč ĦĜģĦĚ ĐČĤđĐĘ ĐĤđĚ ,Ě"ēč B .A ,ěĐė .ĕ
Ęĥ ĦđČĕĢĚč ęĎ ĐĘģĦĜ ďĎĜĚ .ęđĕ ęđĕ đĘĘĐ ęĕďĘĕĐ ęĞ ĐĥĎĠĜ
ĦĕĦĔĕĥ ĐĤđĢč ęĕďčđĞĥ ęĕĕĞđĢģĚ ĐďĕĚĘ ĕĤĚđēč ĘđďĎ Ĥĝē
.ĐĦĥĞđ ĐĚģ ČĕĐ .ĐČĕĤģĐ ĕčĘĥ Ęė ĘĞ ĦĎĤđďĚđ
ĐČĕĤģĐ ĦĕĕĜģĐ Ęĥ 'č 'ČĐ ĐĒ À ĐĤďĝ ďđĞ ČĘ đĒ
Ėė ĖđĦĚđ ĐČĕĤģ ĕėĕĘĐĦ Ęĥ ČĥđĜĐ Ęėč ĐģĕĚĞĐ ęĕĜĥ ĖĥĚč
ĐĚĕČĦĚĥ ,Đčĥ ĤĚđēĐ ğģĐčđ ĐĦđĞĢģĚč Ħĕďđēĕĕ ĐĔĕĥ ĐēĦĕĠ
.ĤĠĝĐ ĕĦčč ěĐđ ę"ĕĦĦč ěĐ ,ĐČĕĤģĐ ĦČĤđĐ ĦđĔĕĥ ĘėĘ
.ęĕĜĥ ĐĜđĚĥ ĘĞĚ ĐďĕĚĘĐ ĕĤĚđē ĦčĕĦė ĘĞ ĐĘĚĞ ěĐė.ĕ
ĦĕĞđĢģĚđ ĐĚĕĥĤĚ ęĕĤĠĝ ĦĤďĝ Đĕďĕ ĦēĦ ĐČĕĢđĐ ď"ĝč
ęĕĤĠĝĐ đČĢĕĥ ęĤĔ ,ĐčĕĦėĐ ĖĘĐĚč .ĥďđģĐ ĦĤĐĔ ĘĞ
ęĕďĘĕ ęĞ ĦĕčģĞ ĐďđčĞč ĤĚđēĐ Ęĥ đčđĤ čđĤ ĐĝđĜ ,ĤđČĘ
.ĤčĞĚđ ĘĞĚ ĐĚĢĞ ĦČ ĐēĕėđĐ ĐĤďĝĐ .ĦđĜđĥ ĐČĕĤģ ĦđĚĤč
˜ƒ‡…~ŠŠ ~—
Ž‡
˜ƒ–ƒ‚†

À 'ĐČĕĤģĐ ĦđĘĞĚč'

.ĦĎĤđďĚđ Ħĕďđĝĕ ĐĤđĢč ĐČĕĤģĐ ĘđĎĤĦđ ďđĚĕĘĘ ĐĤďĝ
ĐĜđĥČĤĐ ĐĤđĥĐĚ ĞđĢģĚ ĕĥĜČ Ęĥ Ħđģĕďč đĤčĞ ęĕĤĠĝĐ
,ĤČđď ďĎ Ĥ"ď ,ęĐĕĜĕč ČĘĚ ĐĠč ęĦĢĘĚĐ ĦČ đĜĦĜ ĤĥČ
.ęĕďĚĘĚđ ĦđĤđĚ , ĦđĕĔģďĕď ĦđĜēčČĚ ,'ĐĕēČ ěđėĚ' ĕĘĐĜĚ

- 'ĐČĕĤģĐ ĦđĘĞĚč' - ĐĘČĥ ČĘ Ĥčė đĒ ęđĕĐ
.ĦĎĤđďĚ ĐĤđĢč ĐČĕĤģĐ ĦČĤđĐĘ ĤĚđēĐ Ęė
.ĐČĕĤģĐ ĖĕĘĐĦ Ęĥ ĐģđĚĞ ĐĜčĐ ĝđĝĕč
.ęĕĜđĥČĤĐ ĐČĕĤģĐ ĕčĘĥĚ ĘēĐ ČĤģĜĐ ĦĜčĐ ēđĦĕĠ
.čĘĥ Ęėč ěđĜĕĥĘ ęĕĘĕĎĤĦ Ęĥ ęđĢĞ ĤēčĚ
.ęďđģ Ğďĕ ČĘĘ ęĎ ęĕĤđĐĘ ĐďđčĞĘ ĕĞđĢģĚ ĤĚđē
.ęĕĜđĥĐ ęĕėĕĘĐĦč Đčĕĥēđ ĐĠĥ ĦđĕđĜĚđĕĚ ēđĦĕĠ
‚Ž‡‚‚–‚ ƒŒ
.ęĕĥģĦĚ ęĕďĕĚĘĦĘ ęĎ ěĕđĢĚ
˜†–ƒ’Œƒ˜‰–
ƒ
ƒƒ—
‚
.ĐČĕĤģĐ
Ħĕđđē ĦČ ĦĤĠĥĚ ĐĤďĝĐ
Š
Š‰
—’Ž
€ 

‹
•ƒŒ‡~ŠŠ 
‹ƒ…˜‹ ˜‡Š~‡‡~ƒ
>…‡—Ž~Š ”ŒŽ‚
‡~
‹˜ƒ…‡Š—‹
‹Šƒ‚‡…– 

˜ƒŽŒ„‚Šƒ‹‡†–’Š!!‚…Š”‚‚˜~ƒ…˜Š~
0 5 4 - 8 4 9 - 4 4 6 9 

 

 : 

"" 

 
 
. .   

 
  
 

)    – "  
 ("  " 
   " 
 

, 

, "  • " " 

 • " ' 
'

" 

 
"  " 

 
 - 

 ) ""   

 , 
"  -- ;( 
    
   
 , 
,   – ("" )
. 
  
 – - 
 
  ,  
 , -
  
 "  ,' 
 
 
. 
:    

  - 
-  ,
- ] ."  " 
" 
 
  
  
 – "  
, 
  
 

 [  
( )  , -  

  - 
  -  

) "    
.( '  

, - 
("   ) " 
- 
,"" -
 
. ' 
   
.    
 
 " 
   
.  
:   . 
-   
(  
) 
 
 - ,' 
  – 
    
 , -  
""  - 

–  
.
"  –   
  
" " )  
 " :(" " 
" – "  " 
?"  
  
( - -) - 
    
,("()  ")  
 . -  
,  "  

) " 
 " 
   ,( 
-   – 
.   
-" "   

   
 
    
    

    

,  
 
,     
“ ‘ ' •

10

ƒ 

  
  
 
( ) 

  
 
,  

 ,  

– 
-  

,  
 ,  
 , 
   , - 
' ,   
. 

   
   ) " "  

 ,    
 – ("  
." "    
)    
  -- ,(  
  " "  
--- ,"   
   ," "  
  , 
, 
  - - 
  , 
 
   
 

.    

  ,  
   
 
:    
)    , 
 (  ,  

"  
  )
" " ,  – (" 
   

'  ) 
, 
  ;(   
 ," 

 
"  
,  
."   
() –  

' ,  .
( ) ,   ( ) , 

  –   
: 
 – 
 
–  
  
, "    

,     
 
 
["  "] 
 

11

• 891 ‘  

    .
:   

 
 
 
  
   
 
.  
  ,  
  ,   
 
  

 
 .   

 "  " 
."  
 : 
-- 
  "  "  
."    
, 
    
 – "  
 
 )  
' , 
   
    
?(  
 
,   .
" "  
  
. 
  
 - 
]  
 ,  

     
.[(   )  
   ( ) 
 ,    
–      
  ,  
  ,  
.  ,- 
 , 
  
  
   , 
    ,  
 -
 ,(" " )
.  
 ,"  
: 
 
( ) ,  . 
   
- , "  

.( 
  )  
 
  :  
 
" ," " 
 

  ()  
   ' – 
    
"" ,"  
" "  

"  )   
  " :"  ,(  
   , 
." 
"  " 
  
 
 " ," " 
(   ) " 

     –
. 
 
 ,  

  ,---
, 
 '  
– " "  :  
"  
 " 
, - 
   –
!?  ( )  
   . 
. 
 
  
 
 
, 
.(" ) 
 
 
:  
 
 

   
  ,( "  " ) 
. 
 
  
, 
   , 
. 

 
   

 
–   ]
.[     
 
 :  
 – ( )  
? 
(  ) 
: ,  ' 
,(" 
)    
 
  ,   
. 
"  "   - 
 , : ] 
 ,  ,'  

   
.[  - - .'  
"    
 
  – " 
," "   , 
.   

 

. 
  ( ) 
,  " 
 - . 
    
)    , 
(    
, 
  
 
-- –   
   
  "  
" " 
" , 
 – "  

    
 
 ) 
:(  

"   
 ,"  
)    
.   ,(  
 , 
    
 ,  
 
:   ( " " 
) 
 ,  
,     
 ,   
  .  
.  
  
," "  , 
   
 
   – 
.    , 
  . . . 
   
 –    
  
:   
 , 
  

 
 )  
(  
 
, ,  , 

.  , ,"  

 )  
 
 ' ( 
   
–  ,  
,  ,   
)  
, – ,( 

.   

  -- 
 ) "   
 ,(" , " 
 
   " 
 – "  
  

 "  
 
"  ," 

." 
" , 
  -- . 
) " "  
  ( " 
: .  
 
 "  

"  " " 
:   ,  –  
 
 
" 
 ,  – " 

, 
   
.    

" , 
"  " "   
)   –   

-)   ( 
.( 
 
  

: 
"    

)   

 

, (  

)   
)   ( 
 
  .( 

 – 
  – 
 
. 
" 
    
 " "   
  – "
, ,  
. 
  
"  --
:  
  " 
"   
   ," " 

  – " 
" 
" ," 
" 

,"" ( ) 
 " 
"  

 ,  
    
 –   
 " 
"   

' 
 " " 
'  

." 
 
   
   "" 
  . 
 
  ." 

" 
 
""  

 
) 
    

 ,  – (

.(
  
)   

    
"   
  
 
)  
  – 
  ("  
" 
  " 
 ,  
."  
"  
–    
"    
– "  
"  
  
.("") "  (" 
")  
 ,  

   

,(  

) 

  
  

  , ) 
( ) ( " , ' 
 
 ) 
 
  
   

   – 
  
, 
 
.(" 
,  
,   ,  . 
  " 
( )   –  
  

 
." "  – 
 
  
 ,   – 
 " " ,' 
.  
–     
 ( ) 
 
  "   ] 
 
  
 

  
 ," 
,   .[  
  
,  

 –
.(   ) 
“ ‘ ' •

12

  , 
 -  "    
  

 ,   
,  
:  '   
  

.      
.  , 
, 
  
, 
   
  
.      
  
  
 
 , 
 ,  ,  
   
  ,  
.  
  
 ,   ,  
,   
 ,  

 ,  
   
  
   
.  
 

 ,  
 
 
' '    , "  
 

."     , 
 
,     

 ,  ,    
   .    
 ,     , 
.' 
' ' 
'  
,"   
   

   
 ,   
 ,  
 
 
  , 
   ,   .
.  
 
 , 
,  
  ,  

.  

    ,  
 , "      

  
 – 
 ,  

" " " 
,  ,  

   

"  
!   
 

13

• 891 ‘  

 
 ,  ,   
 
 , 
 
, 
    . 
,"  " "  
,   " "   
– "  "  .   
.   

    
   ,  , 

–    , " " "
" "   ,    
   ,  
 "  "
. "  - 
 , 
 ,  
    
,      

 ,  
 ,  ,
. 
–   –   " 
  ( 
 ") "  

  , 

 
 " 
 
  ,"    
." 
   
 
 ,   ,  
 
   ,"  " 
 "  
''  .  
 '  
 "  
 , 
 
...   
 "  
,  
 
 
 ."  
 " 
 
"   , " 

." 

,    '  
        

  

 

 
 ,  –   

  
..  
" 
"    ..  
," " 
," '  
" "
," " 
  
– '   
,
 
 ) 
   ,  
(
)  
  ,( " 

 
 
– (    ) 
. 
(" 
' " )

" '  " 
 "

? 
 
 
 
 
:" 

" " 
  .     ,
,  
    ,
 
  ,  
 
 
  , –    
.  

(' ' " , "  )

?"" 
 

 

 
   

  
,    :
" " 
 , 
 ,  
,    .  
 
 : .    
  
   
   
 .   
    , 
." " 
 , 
, 
 – 
   
  ,      

   
 , . 
 !"
" ,  ,
  

 , 
  ,
  
   ,    
– 
  '  ,  .  
   ,    

. 
  

(- 
' ,  "  )

" " "" 

: " "  
 
:" 

" " 
 
  
 ."   " 

."  " 
    

  
   
 , 
   
 . 
 ,    ,  

  
 
 ,  
 .'    ,  
.    ""  
 

 
  " " 
 

. 
(  " 
  ) 

   : 
" " 
   
 , 
    
" 

 
 : 
, 
 

" 
 ,   
 "" ."' 
,"'   "  "  

" – "" 

 
 .  
 

  '   – "'  
,     ."'  "
.   

( , 
  ) 

 

  "  " : 
" " 
,  
, , 
  
 "
    ...  
 
  ,   
" ) 
 ...  
 ,
."    
– ( 

 " :  " 
" " 
      
 
 
"  –    

,     
 ...   

 "  ."  
 
" "   ) "  
  
'   

 
 "... ( " 
, 
   
 ...     
"   , 
   
"  
,  
  ... ! 
 

 
    ,   
 
 
   , 
... 
–  
 ...  
  
 
 
"   " " 

."
(" 
 ' ) ("  "  ) 

  
."
...  " : 
: " 

" " 
," "  ,
 –   
 " (" )    ,
 

 
   . 
 
 ." 

  
" :  ,"  
" : 
 
 –  ( , ' ) " 
," "  
 
 .  

.  ,   
( 
' " –  ) 

“ ‘ ' •

14 

  

  

 

"  "
" 
   

:   

– ' –    

[ =] " 

.
  
" 

Radio Moshiach and Redemption
1640 AM around Crown Heights 24/6
www.RadioMoshiach.org
Now also by phone 718-557-7701 

  

"
"   

("
 "
)

15

• 891 ‘   

 
 ,   


 
   ,
" 
  
  
  
 –    ,  
 
   
 

   
,  

  
,     


   

  

 

.     
   , 
,     
   "   
  ,   

–     

    
, 
  

 . 
    
. 
     
" )    , 
..   
:(- ' 
,   
 
,"     
   
  
  , 

,  
. 
  

      
 

 .   
   ,  
   . 
 " "  

,     
 ,   
.     
 
'   

 
   
 "   
, 
  . 
 
" " "  , 
   
"    –  
     
  ,  
, .    
,   " 
 ,
!?   "   
   , 

  ,   
  .   
   
,  .  

 , '  
 ."   
"  ,   

"   
,  
 
   
  
  ,  

,   

  
. 

  
 
, 

  
 
,-  "  
    
 
   

.-  

'' 

  ' "   

,   , 

,     
  : 
    , 
 "   
 –   
“ ‘ ' •

16

ƒ

:    
,    


'  
' 
  

   

," " " " 
  .
"   
  


 
   
.     
,   
   

  
    
   ,  
 

: . 
 ,  
     

 
 : .  

     

   
  . .
,  
  
 ,   
  
"  )  
.   (" 
,  
 
  
    
  

 – 
 , ,  
    
 , .  
.    
 - 
  ,  

  
.  
 ,   

    
    
.   

  

 
 
 

     
    
 –  
," " ," 
" 
"  " ," 
" 
 ,    – 
"   
 –  ," 

17

• 891 ‘  


 

,     
 ," 
  
  
 
     

  , 

 
,  
 –  
  ,
  
   
  
, 
  
 
   .  
 
   
   
,  
   

. -  
.     
  

,   
 – " 
"  
 " 
" 
: 

( ) 
" "  , 
, " 
-"  
  
 ,   
" " 
" , 
."  
,   
 :   
 ," " " 
"  
  
 
."    
   
,  
  

–     
    
. 
   
-   
 
 ,   

 , 

 , 

 , 
  

 

.     

,    
  

  
 
.   

 
  
 ,    

 ,    
,   
 
,   
  . 
   

 (  ) 
  .  
 
,  
 
  . 
 .   
 

. .   
• • • 
 
 ' " 
  
 
  .  

 " 
  
, 
 ""
"  "  
  
   . 

:( ' "  " ) 
   

    
     

 " 
 ... 
    , 
  ,   
 ...   
    
...
...   
' "   
   ,  
 " 
.  
 "" 

( ' '  " ) 
 
  
,  
 ,    

  , 
  

 ' , 
 
 
  . 
-    
.   
  

  ,  

    

 ,   ... 

 ,    
   
... " ,"   

 

,    
  

 
, 

. 
-   
  ,   

"   

   – " 
 ,    

 ' 
  
" 

"  , 

,    ,  .  
 , , , 
.  , 
 
 
,  
,    
  , 
.    
,    
    
.   
"   
 " 
" )   . 
 
" (" 
 
, –  
   " 
   ." 
  ,  
   
."  
 
 
 


.  

Keter
Van Service
Reasonable Prices 

 ,  

 ,  
    
 
 . 
,   
 
    
 ,   
-
 .  
-    : 
   

 
    , 
.
 
 , 
'    
 , 
   –  
 
 . 

 " 
, 
   
   , 
  

     
.    
 ,  ,  

  ,  
" "  
    
   .  
 )  ,   
,("  " 
   

  ,   

   –  ' 

   
.     

,  , 
JFK
LGA
NEWARK

,hrcg hrcus

hsbe
vhsrd-vk
$62+ ertub

$32

Airport pickup
ohdvb
a"btn 

    : 

,( )    
    
.  
 
 "  

, 
   
– 
 
 : 
– 
 
 . 
– 
 
 , 
 
 .'   
 
 
,  
   , 
  ,  
...   
   )  

 
–  " :( 
  

,( ) 

 
 :" 

 
 

 .  – 
, 
 –  

  – 
 

 
,  .' 
:  
,   
   
...!? 
 

 )  
,(  
  

  
  

 ,  

.    

 
   
   


 , 

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

vpug,v vsan ;uxht ,urapt

718-644-4444 

“ ‘ ' •

18 

 

  

 

 
 
 
- 

20:18 21:00 19:45 19:02 19:10 18:50 
21:33 22:11 20:02 20:11 20:10 20:08  

 , 
 

" 

19:29 9:24 6:03  

19:59 9:32 6:03 -  

-   : 
'

  : 

" " : 

 , 

 

" 

19:27 9:25 6:05  

19:56 9:32 6:05 - 

.   : 
' 
-
   
  : 
, " " ," " : 
" " 

 , 

 

" 

19:25 9:25 19:26  

19:52 9:34 6:08 -  

-
  : 
'
  : 
" " ," " : 

19

• 891 ‘  

,  

" 

19:30 9:24 6:03  

20:00 9:32 6:03 -  

-   : 
' 
"  : 
 
" : 

 , 

 

" 

19:28 9:25 6:04  

19:58 9:32 6:04 -  

-   : 
' 
  : 
" " : 

 , 

 

" 

19:26 9:25 6:05  

19:55 9:33 6:06 - 

  : 
'
-  
  : 
" " ," " :  

   " 

19:31 18:06
13:20 12:46 9:24 6:02 

20:02 18:34
13:37 13:02 9:32 6:02 
- 

-   : 
' 
 "  : 
" : 

‡ƒ 

„ ˜ 

" 
„‚  
‰ 

 ‡ƒ ‚‰ 
„ – ˜„  
 ." 
‡ 
„‰‰ ‰‰˜‰ ‰„‚
‰ ‰ ,‰‡   
„‰ ‰ „‚ 
˜ 
‰ ˜ ‡‰ 
˜‰ ‡ „˜ ‰ ‰
'  ' ‰ • 
„‚ ‰ 

‰ ‰ ˆ 
 ˆ‰ , 
‰„‰‡‰ ,‰‡ ‡ 
 „‰ ‰„‚‰
˜ 
‚ ‚  
‰„‰ ‰ :‚ • 
„‚‰ ''˜ ''‰ , ‰  
‰ ˜ ‡‰ 
 ‚ 
‡‰ • 
„‰  „„ ‰ ‚ 

„ :‡ 
“ ‘ ' •

20 


 ‰ 
"‰ ˜" 
 

,     
 
" 
 ." 

."  , 
  
 , 
, 
 
 
" 

.   "   
, 

    
  

   , ,' 

- " 
. ,  
.  
  ," 
  

 ,  ' ' " 
 
     
 -
 , 
."  
,     
 , 
 ,
 -  
.   
 :" " ,  
,   
, ,  
  
60,000-  
:   
 
.  
  , , - 
 
  '' 
''  
  
 ;   ,  
 

  ,  
.   ,   
      
 
,     

  , 
   

 
 , . 
  
, -  ,     

 . 
   

 

. '' ''   

21

• 891 ‘  

‰ 

   
 
 
   

(yiwu)  .  
  . 
,   
   - 
 " .  
 
- " .  ," 
."   ,     

     
 
 
  :  
,
,'' ''  
  

.  
,    
      
  .   
      
.
,  

    
      
  

  
 
. 
' 
,  
   
 ,   ,   
 -    
. 
 
,-   
   
     
 - 3-  ,5- 
: 

 ,   . 
  
 . -   ,
. - '  '  ' - ' 

  

   
,   
.'' ''    
   " 
.   
,   
  –  

  ; 

 ,"  
.   
 
 

"  
– 

 
, 
    

 – 
  
."    
 
, , 

.  
  
, , . 
. - - ? .  
 
  
.     
   
 " : . 
.  , . 
  ," 
. 
   " 
 '  
, '   

,'? 
.  ,"' 
 

"! ,"
, " " 
'    

    
 
,  
 

 .  
,   
    

   
 ,  

  .' 
-    , 
24- 
  

  . 
-    
 
,"    

 .  
, 
, 
  
  
.   
 
-  ,  

,   

ƒ

‰„ ,"‡ ‰ ‰˜ „‡ ‰ ‡ ‰‰"
‰‡ 
,- ‡ ‰ . ‡ „‚ ‰
. ‰ 
, - 
‡‰ ,‰„‚‰ 
."' ‡‡ . ‰ ‰‡ , ' ‡ ‚‰"
. ‡‰ ‰ ‡‰  ‡  ˆ 
 ‰ „ ‡ ,‰˜ ‡ ‰ ‰ ˆ  ˜"
." ‰
.
    

  
  
 
" . 
 
 

 ,   
,  ,- 

– 
 
 – 
." 
 
  
 :   

   
 " .   
    
  
.
.  - , 
  
   

 
 ,   
.  ," 
  
  
 
 , - 
" .    ,  
, , 
 ,  
." u 

  -
.  3,000- 
,   
   150,000 
  .  

 

-  
,
 , 
, : 
,  
,
, 
. 
 ,
, 

. ?   
   
.
 ,    

-  , 
  
  , 

 ''   
 
 .  ,'' 
'
,    
   
 . –   
 ,  

- , . 
   

,  
  
“ ‘ ' •

22 

" 


  

 
  " .
' '   ,"  

 . 
 

 
  
."   
  

 
" " ,
,    
.'' '' 
 
  
   
  , - 
  " .  
   , 

    , 
 ,  
   
,  .   
'  '   
  
 
."  

   
 
   

  " : 
 
   
 
 "  ,"  
.   
, 
-  
  
 
 . -  

 
   
."  ,   

  " , 
.    

    

  
 
 

23

• 891 ‘  

:   
 "
, 
   
    
, . 
, 
 ... 
 , 
   

-     
 . 

 
 
, '' 
." 
  
 , , 
   
.  
 " , 
   
 
 
 
  
  
 

 . 
 
 –  
 

 
."   

    
  
  

   ," 
  ,   

,   
" . 
 ,
,   
  
  
  
 
 . 
.   -
, 
 
, 
 
.  ,
.  
 
  

  
 
,  
 
  
 
   
.   , 
    
   , 
."   
   
  , 
 
    

   
 " . 


   

.  ,""   
 ,   
  " 

  , 
.  
  

 –   
   ,  
. 
  

  
   

 .  
 
 
 

  ,"  
   
   

, ."   

   , 
.  

  
 
.
  , 
  ,  
   
" .  , 
,"   
-   .  
 ,   , 
" . 
, 
- 
.  , '  
  ."'  

.  

,    "
. "   

 

. 
   , 
   
,  :   

  , 
  
.   
 ,  
, 
 
  '
,  .''   

 -  
    
 ,  

."" 
    
 "  , 
 ,  
."  
-  
  
 
 
,  ?   

: 
" 
"  
, 

.  " .
, 
   ,  
    

. 
 
 
."  
 

„  
 
 

:  
   

   

' 
 '   
" .   
,   
 

 . 
   

 
  :  

. 
    

, ." 
  
 " ,   
." 

,  ,

, 
" : 
 ,   
,   , 
, ,  
.  
 ,  
.     

    
  , 
– ' 
'  
." 
  
,   
  

ƒ 

‡ „ ‰‚ ‰ – ‡ „
" 
„ ‰ˆ ‡  ‡ƒ „‰ . ‰ 
‰ ‡ 
 
ˆˆ‰  
 , ˆ˜ ‡ ‰ ‡ 
"‰‡‚ ‰ ‰ 
   
."  
 

- "    

.   
   

     

 .  
, 
   
  

   
) '
 
' ,
'
–  
, 
'  
  .(. 
–  '  
 
   

   ,
."  
 
  
    
 -  
   " . 
     
  
  
    
.  

    
 ,  ,  

3,000,000 

  

 :  
." 
 24   
.    
   
     


   ,
.    
,  '   " 
.' 

  
,   ,  

“ ‘ ' •

24 

'   

 ,
."'  
, 
 
  
 
   
, 
 , . 

 

.'' ''  
 

 , 
"  

  ,
.  
, 
  
 " 
 

 ,  

 , , ' 
 ,  , 
 ...'   
 
 ,   

    

  
.   

' '  ,  
' '    

.''  , 
 
  ,  

   
." 
  - 
 " :
 
 

 ,  ,    
   
 
 
   
 –
,  : ,  
,  , 
."'  
 
   
" , ' , 
    
 
 , 

.   
," 
:  
 
  –  
" 

 
  
   . 
,    
 
 
 
." 

.   
 
 
 " 

.   
  
. 
 ," '' 
-   ,  
   
, 

'' ,   

, '' 
."  

 ,  
    
 " ,
, ," .  ," 
  
  
 
'    
 ," , .'
 
    
  ,  

,  .'- 
'
." ,   

"  ,  

   
 

ÅÓÌÛËÌÌÚ

ÇÊÑÜÄÐÌÄÛÑ
ÐÌÕÈÛÌÃÈÅÓÌÛËÌÌÚÌÝÈÛÜ 

ÆÈÕÈÝÈÎÛÄÕÄÜÝÈÈÙÑÛÄÝÈÓÈÝÊÐÌÕÈÛÌÃÝÈÛÜÈÓÏÙÃÏÄÚÏÒÝÌÓ
ÜËÌÈÃÄÈÌÏÝËÌÊÜÏÝÈÛÜ×Ã

ÔÚ×ÏËÐÌËÛ×Ï 
Ä®°²¯½Á¬¹

Ǹ¯½ÆÀ¸²

³´Å½Ç°¼´»¸Å 

ÆÇ
ÆÇ 

Ç´Á½ǯ´Ã½¼´°»¯aÉ´¿´½Éa´¯²¸´
Ç´Á½
Ç´
Ç
´Á
Á½
½ ǯ
¯´Ã½
¯´
´Ã
ý
½ ¼´´°
´°»
°»
»¯
¯ a É´´¿
´¿´½
¿´´½
½É a ´´¯
¯²
²¸¸´

³¸·¸»ÆɻɴÇÈï 
¶½È¼º»³ÈÁÉÈ

a DVDa´¯²¸´a¾·¸»ÆÉa¼»Åa

É´¿´É¶»ɸ»·¸±¸²³Æó 

ÆÇ 

a¼¸·Çû

¼¸È¿»ɽ»Å»É´ÇÈï

WWW.DISKMEIR.CO.IL
°
Á 

½

¼¸»´¸·´É´ÁÀ³

¼¸È²¶¼¸À´°¸¿¸½´¼¸À´°´·´¯´¿¸É´ÈÇ°
²¶´¸½°¼¸°¸²¯¼¸±³¿³Ç´°¶É³²ÇȽǴȸ¯° 
´»Å»ÅÉ´¿½µ³´¼¸·Çû 

25

• 891 ‘  

   
'  
' 

 

     
 :" 
" 
    
  
! 
  •  

 ,    
, 
   ,   
     
."  " 
." 
     
  ,    
 
,  
   
 ,    
 
.  

 
   
 ,   :   
 ,  ?   
 
, 
   
  
 
  ,    

?      
 "  
    
     ," 
 .   , 
  
   

 
  ,"  " 
 
 '  '  
.      

  ,   
"    ,    
"  .    
 
 "  
,  
 
,  

    , 
."  
"" "" 

1 

    
: 
   
 
     
 ,    
."  
" 
,    
  

     
.     

  ,   
   ,  
 
  ." "  
!"  "    
   
 
  
  
  
 
 ,   
'   
  
"   
 
  – "  , 
 ,  
 , 
.   

2 

  "  
  .  

 ,  
   .   
, 
     
 ,   
  ,  
." 
  " 
' ' ,  

 

22 

  

“ ‘ ' • 

 

26

ƒ 

,    

 ,    

  
,  
 
" 
   
 
   ."

,   
  
."   
 
 
 
  
      

 
  

 
.    

–  
  
Bmoshiach@gmail.com : 

27

• 891 ‘  

3 

  
 
.      
 
     
 ,      

 
  . ? . 

 
   –  
. 
  

,-  
 

,   
,    

" "  " "  
     
," 

   

" 
'  
 , "  "   

 
 
   " –  
 
 
 
 – "  

: 
  
 
.  
 
 
 ,  
   
  !   , 
 , 
  
 ,
: 
 
?   , 22 

‰ ‰
‰ ‡ 
„  „ 
‰‰ ‡‰ ‡‰ –
‰ .(" ) „"
,‡‰ ,„ ‡ 
‡‰ ‰
‡ ‰ ‰ 
‡ „ 
‰

‰˜ •
" 
˜‰ ˜ 
‡ „ 

– ‡ 
– „"
‡ 
‡ „ 

“ ‘ ' •

28   

 

‰ 

‡ „ 

ˆ‰  ‡ ‰ : ‡

' ‡‰ ‡' ‡ 

ˆ"‰ "„‡ ˜" 
   "   

." 
 " ,    , 
 ' "  
 

– " " ( )     
.(  " ,  ) "   

"‰ "„‡ ˜" 
   "   

) " ,    ,
." ( " 

"‰ "„‡ ˜"
:  

) 
 
 
"  
" " 
,  
 " 
.   
 
  .(  

 , 
  ,   
,
   ,  
    ,"  ' , 

29

• 891 ‘   

    

    

 
 
– 

'' 
 .  

    , 
 
  
 –  

 
 

    
 
.  
     
   
 
 
 )       
 .( 
  

.    
 , ' ' "  
 , 
   
 
, 
   
 
," 
 

 
 " :  
   , '  

. 
 

–    

  
    

,
: 
 
.   

" 
  

‡ „ ‰ ‰ „ 
 ‰ ‡ 
   " " "  
   
"    )     
 
   
  
  
 
 ,  ,   
 ,(    

 – "  " –    .     
 .     
 – "  "
.        
:" 
  ' '   
    ,  
  
 - , "  
     , 

  
,     . .  
 " "

. .    '  
"
"   (" 
) " " " "  . . " 
(" "  
) "  . .  
–  
  . .
."
" " "   ,

ƒ 

‡ 
) '  '
"‰‰ 
„
‰ ˜ :‡ „ 

‰ ‡‰ ‡ ,(‚‡ 
ˆ‡ „ 
 
   ‡ ' „‰ 
‡ ‰
 ‡ : ‡ ‰ ‚‰ , 
„ ‰ .‰
‚  
=] ‡ „
 ' ‡ ˜ ‡ ‚ ‡
.[‡ „ 
 ‡‰ ‡ ‰ ‰
‡" "„‡ ˜" 
  
  
  –   
  .(" ) " 
  , , 

  
 
.“ 
 
  
  ,  

   ,  

  .  

 (  ) 
" ,  
, 
, 
 
   

." " " 

:" , ' '  
" "  
"
'  
   

'  

' 
[ =] "  " 

 ]  
 
 
     
 
 
[
, ." — 
  

, ,  
   

,(")  
.  

,   

    
  ,   

  . 
   
 
   . 
, 
   
." 
" ," 
"  

   
  ,  

.  
 

– 
  

:"   "   

 " " " 
 
 
)  

"  ' ' " :(
."" " "  

   
, 
."  
 
  
.   

˜„ˆ ˆ‰ "„‡ ˜" 

ˆ‡‰ "„‡ ˜" 
 
 
 
 
.

˜ ‰ "„‡ ˜" 
 
 
   

  , 
 

 
  
,
79  "' ") 
:((  " ) 
“ ‘ ' •

30 


˜ ‰ "„‡ ˜" ‡ 
 ,  

,("  )  
" 
   
 , 
, 
.   – 
")  
  
" ) 151  "
:(( 
  
,   " 
" ' []   
"  , , . 
,  
  
     

 
  .
,    
"    
." 

 
 , 
 
" 
 
  ,  
)  
 
 
"  (  
153  " " ) 
.(( 
 " )
• 

 
 

 
  

,  
 – 
   
.  
   

  
 
 – " 
–  


   
. 
 
   

:(807  " " 
" 
) 

    " 

  ( 
 ) 
" 
   
 ,   
 
   

 ' 
" :  
 ,'  
 
, 
    
 
,"  "  
 ,"  

,    

,"   " 
."  
 

31

• 891 ‘  

,"  " ' ," 
:     

" "   
" 
  ,[ =]
,   ,"   

  . . 
  ,"  

    " 
  , 
. 

 
  " ." 
,"  " 
"     

) '  ' 
  ,( 

: 
' 
  

   

 
 .  
 :   , 

    

=]  ' 
   
.[ 

 
 '  
 
 
  
" . . 
    
 

."  , 
[ 
=]
" 
. . 
=] " "   
'  ,[    

" , 
  
  ' 
."" 
" 
 ,  
"   
,  
" " " , 
)    

 
,(  
     

  ,  

."  
   
   

  
, 
 
,() 
  
 
  
" "  . 
 

„ ‡ 
‰‡  
 ‰ 
" ‰
ˆ‰ ‰ 
,‡‚‰ „ 
˜ ‰ , ˜‰ ‡‰
‡ ‡ ‰‰‰ „ , ‚ 
„  ,‰˜ ‰ 
„  ‰ • 
?‡‚‰ ‚ ‡ ˜ ˜ 
‰ „ 
‡
„ ‡ ‚ „ˆ ?˜ 

‰ „‰ ‰ „  ‡ ‚‰ 
‡ ˜‡ 
‰ ‰‰ ‡ 
˜ ‡ ,„  • ? 
‰ 
‰ 
‰ ‡ ˜ 
˜‰ 
‡ 
 ,
„ ‡‚ „

,‡ ‚ 

 
“ ‘ ' •

32

‰‡  :‡
‡„ ‡ : ˆ

„‰

?‡ ‚‰ „ ‰˜
-    
-   ? 
   ?  
 
   ,   
     
   ,   
   ? 
. 
 
   
' ' '  ,  
, -   ,' 
 ,  ''  

 

 
   
 ,   
 " .    
   
 

 

  
 
   

 
   ," 
   
 
.   

 , 
 
,- 
 .    
 ,'' –  

 .   -  

 ,   
      

 
 - " .
,    

 ,"   
   . 
     
. ''   
  
  - 
  
  
  .   
     
    
 
      

   .  
- 
 ,"  "
.    

 
  
  
" .     
  .    

" . 
 ,"  
     

  ,   
    

33

• 891 ‘   

 

,"  

.  

 

  
 
  
   
,  
  
, -  

 
  
.  
 ?  
    
, 
, 
? 
  

,    

 

 . 
   
. 

˜‰ ‡‡„ 
‰ „ ‰ ‡ „ 
  
 
    , 

  ?   
? 
  

 
  
  . 
  .  
   , 
 .   
  
  

  
 , 
. 
 
   
'?   ,
'  
-  
  
 
 .   
  . 
  .
 
, 
   
.    

.  
  "  
 – '  '  
  
.    
  : 

 
  ,  
 ,  ,  

   
   
.   
 
 

 

 "  
 
 

 –  
 

 
    
  " . 
  

      

.  
   . 
 ,  
  
 - 
   ,  
." 

"      
  ,"    
  " .   
 .  . 
   
  
   

 
,  .  

." 
 
   
  , 
 
     
.  "   
"     "    
 " 
"   
 
 ,' '   
."     ''   
  "     
" 
    :  
  ,  
 
.     
?    
 ,     
  
 , . 
      

.     ,   
 
, - 
 
 , " 
 ,''  " 
  
  .      
  .'   
   
' : 
 .         
."        
  

   . 
    

 
     ,    ''
. 
'  '      
.     
  ,
 ,  
 -" ."  
    
 
  , 
    , 

." 
 
 
   .' '  ,  
  
   

, –    
   
 .   "  " 
 
 " 
" . 
    
– 
  ' :  ,   
."' 
 
" .       
 
   
  , --  
   
    
.   
"   , 
     , ."
  ,  

        
.  

“ ‘ ' •

34

ƒ

.‡˜  „ „ „ ‰‰ : 
‡ ‡ ˆ ‰ 
„ ‰ ‡ ‡ ‚
,„ ‰ ‰ .‰ ˆ ‡˜ „ ,‰
„ ‰‰ ‡  , ‡ ˜ ‡ ‰ ‡‰ ‡ ‚
‡‰ „˜ ‰ 
, ‡‰ .‰ 
‡ ‡  .
 ‡ ‰ ‰ˆ ‰
‡ ‡‰ „ ?  ‰  ‡ ‡‰ , „
.  ‰ ‡ ‡ ‡‰ ‰˜ „‰ 
 
 
 . 
,    
 
   
  

   
  
 . 

 
 
 

.  , 
 
  

   
 
?   
"  
.  
 '    

  ,'  

  "  
 "  .  
 , 
  
. 
  

   

  
   

.    

"  .' '  
    
'   ,  
   ,'
.  ,''  
 
 
   

   ;  

 
 
–   , 
 
 .   

   ,  
   


.  
  
  

  . 
  , 
"    

35

• 891 ‘  

 ,   
 .  
 
 
  
  
  

 
 

? 
 
  
.    ,  
   
 
   
 .' '   
.   
–  
    

.-    

  , 
 
 ,"   
  .' 
 
,    

.   
, 
  

   

.  
  ,
  
   

,  
  
 
.   ,' ' 
 

 
 
, 
: 

 
 
.  , 
 
, 
 , 
 
 " 
 
, 
  

  
  
.   

   
  

    
 

  

 .  
.
   
  
.   
  .  
- 
  

  ; 
 ?   
   
,'  ' . , 
 
 ' , 
...'   
  
 
? 
   
   
 
?  
 
   

 ,    

  .  


 
  
   
 ,   
, .   

  
 
.  
  
 
 
.  
 
 
 
   
  
,    
  
.  
   
 ,  
   
,    
  
,   
    
   
. 
  
 
  

 
  
 , 
  , 

 

.    
 
  
     

.  
 
   
 ,   
.  
   

  

 
 ? 
?    
.   
  

 ;     

  .  
 
   
.  , 
,
     
,  
  
 ,    
.
    

?   
 
   
 ,   
 
  ,  
.  
   

 
.   ,   

   
  
 
   
   . 
, ,  ,  
    

   
    

.  
 . 
,  

  
   
  . 
,
–   
. 

‰‰  „ 

 
  

 .  
  
   

  
 
 
   

 , 
 
  
?  
:    

,   , 
.    
    
.   , 
     
    
    
  ,
.  
 
   

  
, .   

     

  . 
 
  , 
,   
    
.    
 
   
   ;  
 , 
  
.   
   
, 
 
  

    

 .  
,    
    

 
 

.
    
    

   
  , 
   
.  
 , 
    

,  

   
,  .
 

 , 

 
    
 . 
  

  , 
  . 
   

. 
   , 
   
  
, 
  
.  

   
  
 ,  
.  
    
 .   
,    

 ,    
     
 
  
.     
 
 
  

    

" 
   ,  

   
 

 
 ,'  
,   
 
.
 
.    
  ' ' 
 ,    

 
  .  
  
...   

  
 
   

? 
 
   

,  
, 
 

 
   

 . 
 
  , 
 
,
. 
,    

   ,
 
   .  

  ,  
   , 

.  
   
,  
 
' 
'  ,  
  . 
 
.   
   
 
 
.   
   : 
   , 
. 
, 
   
  " 
,  
 
 ,   
  .' 
   
''    
    
?  .  
  
 , 
   
 

  

.   
  
   
    
  
   
   
  , 
 ,
?  
- 
 
“ ‘ ' •

36 

  .   

 ,  
,

.    ,  

   
 ,   
 .  
 ' ' .  
 
 . 
    
 .  
 
  
  .   

   
.   
 
  

   . 
,   ,  
 .   
    
  .  
    
    

   , 
  .   

  
. 
,   

: 
   

37

• 891 ‘  

 ,  .  
 , 
 
, .   
 
 

.  

  
 , 
 
  ? 

.    

 
  
 
 .  
.    
,   
 
!?   
 
   , 
. 
 
,  

 
  
 
 ,  
 . 
   
   
.  
 .   
;    ,
.    

  
 
 
   
 
,'   ?  
  
?  
  
   

,     

.    
    
,   
. 
  
 ,    
   
   
   . 
   

   , 

  

   
.  
   
   
. 
   

? 
 :  

 
  
   
?     

 

 
 
 
 :  


  

? 
 
 
   

  
  

 : . 
 .    
     
  ,  

 

 
–   

  

  
  –  
 
  ,11 
 
   
,    
.    
    
   

. 
   
    
    
    
,  . 
,     
     

   . 
 
 
  
  
 , 
   
.

 

  

   ,  
–   
  
  
  
  
 , 

?  
.  
 
     
  
, 

   
 .  
  .   
;    
     
 

    
   
  .  

.    

.      
  

 
.'  ' 
' 
 ' '
.  
 ' 
:  
 
 
  ?  ?
,  :  
   ?  
 

  
,  
 . 
  ' –  
 .  
 

 
 
 
?    
    

 
. 
    
: .   
    
  
,'  '  
,  
.   
   
? .    
    
    ,
. 
 
 
 
   
 

   
   
.

, 
    
   
.     
    
   
 ,  
 
    
.    

 ‡ 
   

    

    
. 
   
  
  
   

,  
?   ? 
,    
.    
 .   
 ,   
 ,   
?  
 
 
 
 
: 
    

    
 .   
  ,
 
"  . ,  
 ,"  
 
  

.    
    
 ,  
.
    

 
 ,  
   
 .  
   
. .
 , 

  
.   ,  
  .  
 :   
" " 
 ?  

  ? 
  

    
  , - 

.  

  
. 
 
  
    
 
   , 
. – 
 

,  
   
 ,    
.   

' –  
   
 . 
   
 .'    
 
   
  
,   
  .  

 ,  

.'  
 ' 
   
,     
  .   
  , 
.  
  
  

  
  
, 
    .  

 ,  
,     
   
. 

‡‚‰ ‡ ‚ 
‡ ˜‡ 
‡ 
 
 
  

.  
  
 
.    , 
“ ‘ ' •

38 

 , ?  
 

  .' 
     
  
 ,  .  
  ,   
 
  
.  

:  
 
    
.   ,  
    
,    
   

.     
 .   
 ;' 
 ' 
  .     
.     
     
    
,   , 
.  

'˜' ‰ ‡ ‡
!‡‚ „ ‡

ƒ

‡ „ „ ? ˜ ‡
:‰ ‰‡ ‡ ‡ , ‡  

‡ ‚‰ ˆ ‡  
‰ ‡  
‡ 
 ˆ „ ‰ ‚ ‰ ?‡ ‚ „ ‡ ‡ 

‰  ‰ „  ˆ ˜ 
.‡ ‚‰ „ ' 
' 
   
?    
    

   

 .  ''
.'  '  

39

• 891 ‘  

  , 

 
? 
   
 
  
?   .' '
,    
 :   

"     

  

 
?   
?  

   
  , 
.  
," 
 
  
    
  .   
 
  

 
 , 
 
 . 

 
 
, ,  
 ,  
   

. 
."   " 
    

  "    

 .   
 .    
   
 ,
 
 
.    
  
 , 
   

 

“ ‘ ' •

40 

‰ ,„" 
'‚ ‡ ‰‡ ‰  
‰ ,"
‰ " ˜ ‡ ‰ ‚‰ 
 ‡
• „ ‰ 
‰ ‰  
„‚ ˜ ‡ ‰‡  „ 
, ‡ 
„ ‰ 
‡ ‡  
 ˜ 
„
 
‰ 
," 
 " ‰ •
‡‰ „ˆ „ ‰ ˜ ‰ ˜ˆ 
‡ ‡ „ ‡‰ ‚ ‚‰  
‰ 

˜  :‡

'‰ ' 

‡‰ ‰ 
   
.    

 , 
"   

." 
 '  "! 
-
 
 '   

 , 
   

    

   ,
. 
   

   
 

   
  .  

41

• 891 ‘  

‡ 

 (!)  
 ," 
 ' 
  
:  
  – "! " 
   
  " " 

   
. 
  '   

"   "  
    " 
  .  

    
 
  ,  

 

  ,  

  


.  

  
 
 
,   
 

    
 
  
   . 
.    

: 
- 
 
 
 - 
 

 
  
 

, 
  
 
 , 
  
   
   " 

  
 .   

 

  
    –
. 

, 
 , 
  
 
" 
  ,   

   
." "  
' '  
1000-   
, 
 


,  
  
  
  
 

 " 
 
  "  
  

 
" "    
  
 
." " 

   
 ." 
  

   
. 
 ' 
  

,     
    

.   
    

   

,   
 
. 
 
  


  
 "

( 
 )   
“ ‘ “  
  

ƒ

,      
 
 --    

   
  ,  


  
  ,  
 
 
  
.     

   
   
 
  
 
   
     

    
.  
 
 " 
 '  
 ," "  

.  
    
   

  
 
 "    
" 
 
 
 
   
  
 
 
.  
 

   
   
   . 
  
 
.   

 
   
 
  
 
 

.     

    

 
 
    
   ; 

   

 
   
 , 
  

, 
 
 
 
  
 
 
 . 
   
.     
 
 
  
    
    
. '   

 770 – 
  

   
.   
  
    
  
   
    

  .  
  
  
  ,-
. 
  
    
    
 ." 
   
   

    
   
   
.   ,  

   
 
   


 
.   

“ ‘ ' •

42 

   
 
. 
 ,"  " 

 ,  
 
  
 

  
 
.   
  
   
  
 ," "  

 ,' 
 ,  
 
  
"  "   
.  
  

  

    . 
 

. 
 
  
,' 
-   
 "   
.    
   
  
   - 
  ,' 
-
.  
  
  
   
   , 
    

   
 
.    

  

"
, 
 ,"  
  

  " 
 ,  
 

    
 " " 
."  
 

43

• 891 ‘  

 .   

   
    
    
 
 – 
. 
  
  

    
  , "
-"  

 "  
  ,  
   
  
   
.  
   

 
 
  , 
." 
   
, 
   
 -  

10,000  
  "  

 ,   
   
   

 
 
  

    
-   " " 
   ,
. 
     

" 
  
  
"   

15-  
" 
 -   

   

    

. 


 
 
 -  
  
   
.   
 "  
 
 
 


,      

" "  
  
.  

   

  
 
 ,   

--    
    
"  .    

  " 
 
  
    
""   
    

  

 

? 

 
  
 – "  "

" 
   
 . 
 

,   

,  

   ,    
•  

    , 
 ,  
, 
  
  

 
 

' 
'  

 
 

 
 , 
 
  . ' 
' 
,   
' ' 
' 
' .  
   ,  

 
 ,  
 
 .  

 
 , 
 
 ,  " 
 ,   
. 
 
 

," 
  
 
" 

 
"  
 ," 
  
 , 
.
  
.  

,   
   
  "  


– 

.   
,     
' ,' '  
  

,' 

,
 () 
  
 , 
  
 
 
.   

 
 
   

' ' 

?  

 , 
  

  ,  
' ' . 
  
   
.  
,
 
  
 
 
  
  ,   

  
  
...  

 '  ' 
   
. 

,    

 
  " 
,  
 , 
,   
,   
, 
 
 
“ ‘ ' •

44 

  .  

   , 
.  
 
 
 , 
 
 ,   

. 
   

  
 
''  
 – 
     
  ) 
 
  

 ,(  ,  

   
 –  

 , ; 

 
  ,  
: . ' 
  
 , 
 
,   . 

.   
 , ,  

 ,
 " 

  

 , 
 , . 
 
, 
  , 
 
.   
, 
  
 .   
   

.     
 (  
)  
   
.  
   
, 
  . 
  
  
  

 .   
, 
    

 
 
  
"   
,"  
 
 –  
.  
  

   

ƒ

, 
   
  " 

. 
   
  
     

, 
 
    ,    . 

.     , 


 . 

  

, 
  , 
 ,""   
,   

. 
)  
 


  

,"   
(  

    
. 
 ,  
"   ,  ,
"   , 
 
 .  , 
" ,   
,    
 , 

.    , 
   
  .

45

• 891 ‘  


 ,  
  ,   
 
  
.    ,  
  
,  
 
...  

 
 
,   

  

 ,  
  
, .   

   
.  

  

 

   

.    
 

 " 
,   
 
 
 


,   , 
  
.   
 

 

,"    
  

.  

 
 , 
  

  
  
 .  
   
 
 ,"  
 " 

   

 " 
. 
 ,"  
  
 

.
  

 

 
   

   
 "    

 
   
  . 

, 

 
   

  
 
 
 
 
 
 , 
?
    
 "  
"  
   

 , 
 ' ' ) 

 ,(   

  .  

 
 
 
( ) 
 

.
 

  ,  
.    
,   

 

 
 
.     
   
 
.   
  
 ,  
 ,   
   . 
    
' ' 
 ,   
   

  .  

  .   

 
  

  
     , '   . 
, 
   ' ." " " " 
 .      , 
.   
  , '  
.  '   ' 
    ,   
  '   . 
,   ' :  ,  
' .' ' 
   . 
 ' ,   ,'  
  
    
.  
 
 '  , 
.    , 
 .
' ,  '    
  
  
"  "
" .  
, 
  , 
...   
,  ,     


." 
,   
" , ' " " 
,   . 
 , 
."   - , 
  
, 
 .   " :  
 .    " ! 
 
   ,   
,    ." 
  
,    .  
!"   
"    ,"   " 
  , 
   , 
 
. 
  
    ," 
."   ,   

    ? 
 
? 
  

  . –  

.   

 , 
  
,  

–   
," "  
 
" "      

...  
 
    
 
" "   ,    
. 
 – 

  

 
  

 "  , 
  –  
  

,  
 , ' 

 .  
 
  .   

,  .    
     ,   
   ,   . 
  .   
. 
   
  

,    
' .     ,  
    
  
.     ,'    
 .  , 
" ,  ," " 
  . 
  ,  
  
 ,  
.     ,  ."' 
  ""    
. 
  . 
  

  

 ,   
, ,  
 
 
  
...  
 
    .  '
,    ,  
. 
 
      

   .   ' 
  ,    , 
 , 
 " : 
  . 
.  
" 
. 
 
 , 
 ' 
' ,      
,'   ' ,  '  
.  
   ,    
  '     

" "     , .  

  )     –
.( 
 
 
 ,     
 
     .
... 
 ,      
 ,'   ' .  

 .  
 ,   
  

 
 ,"   
  
 
." 

  , 
 
 , 
 
 
. 
 

   

  , 
"    
“ ‘ ' •

46 

 
 
 
.     

" ' ' 
   "  

  ,   

   
 ,  

. ,  
" 
 
 

 
 
– 
" 
: 
 

tanyavideoart@gmail.com  

 ,  
,
   

 
 ,"   

  . 
.   

,  
.   

   

  , 
  . 
  ,  

 
  
.   
,  
 
 – 
  

 
 

, 
  

 .  , 
     

 
 , . 
,   
     

  . 
   
.  
 ?  
 ,   
,    

"   
  , 
. 

¶¸È½ɸ°»È¼´ÀÇóÉÆ»¶½»
¼¸½¸¯É½»¼¸°´·¼¸¯¿É
beis7701@gmail.com¼¸·Çû

¼¸È´Ç²
Äǯ³»º°¼´ÀÇø¿º´À

²À°

ȴDz

³°

¸²°¶²À´½» 
Äǯ³¾´ÃÅ°
²ÇȽ»³¿½ȴDz 

»¸¸½¸¯»¶´»È»¶´Æ
msrd770@gmail.com
²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸

47

• 891 ‘  

Ȳ¶Ȳ¶Ȳ¶Ȳ¶Ȳ¶Ȳ¶ 
Á°´·³ÇÉ´¸°¸ÇƸÁ³ÁÇ´¯½¯´³³È¯³´¯ȸ¯³¸¸¶°¾¸¯´È¿ 
¯¯´É´°È¸¸É³³µ»Á¼¸º¸Çů»¸½°´¼»´º¼¸¸¶³»º»Á´½É´¶ 
k½Á²¸¶È´Æ»¾´µÃ¶°³µÉ´ÈÁ»

¼¸º´²¸È»³¯¸Å¸³ɯÇÆ»³ºÇ²³ 
¸Á´Åƽ´¸²¸À¶¼¸»ºµ±Ç¯
³·»¶³³´ɴȸ±Ã³¼¸Ç´Ç¸°³ÉôÆÉ»
Á´Åƽ¸È¿¯´¼¸Á¸ÃȽ¼¸¿°Ç»È¼²´²¸Á´¼É¿´´º³°ɸ¿º´É³ 

²ÇÁ»²¿Á½¼¶¿½kÇ
ÉÃŲ°¶ɸÇÆ 

²¸ÁÀ¼¶¿½kÇ
¸º¯»½Æ¶³¶¿ 

Ç¿¸¼Á·½¼¸º½À´½¼¸¿É¶¸º¸Ç²½ 

„ ‰ ˜ˆ 
‡‰ 
 ‰ ‡ ˜ „" „  

‡ ‰ ‰ .„ ‰ ‰
‰ ˆ ‡˜ ‰ ‡ ,

„‰ ‰ ‰ – ‡ ‚ 
‡ ,‰„  ‡ • „‚ 
‡ ‚ " ‰‡ ˆ" ‰‰ 
‡ ˜ ‰ ‚ ‰‰ ,‡- 
 „ ‰‡‰
ˆ ‰ 
‰‰  ,'‰˜ ‡'‰ ‡ 3 ‚

‰  ‡ • „ 
˜  

“ ‘ ' •

48

49  


  
?   

,  
 
" 
 . 

  
 . 
  ,  
    

 - . 
.     

     

. 
?  
   
. 
  " 
.   

    

. 
-  

-  
" 
 ,  
    . 

 
   
 . 
 
   
.  
  
 "
,  

.  
 
   

   ,  
  ,  
   
,   .  
. 
   

    
  , 
 
 .  
  
  .  
 .    
.   
   " 
.   
 
    

 , 
  
  .  
,   
 
  , '' 
 ,   .
. 
 

   
.    
,      
  
.  
   
 
   
. '  '  
 
,   
  
,- 
  
 .   

  
 
 .   
   

 , 
  
.   

• 891 ‘   

    

- 
 ,  
 ,"
 " 
.   

   
  
  

. 500   

 
   
,   – 
 , "   
.  
   
   
  "

.  

   
,    

 
,  
.    
• 
   
 
 .  

 ,"  
" 

, -    

  
.    
,"   

, 
 
   
.    
 "   
  , 

 .  

,"    
 
.
 
   
   
.  
 
   
  
  
 
  ,-
.   
,"  
 " 
 
 
 " .  

.  
   
  
  
" 
 ' 
' 
  . 
    
   . 
."   

14 ,  " 
  
 

 .   

 

  
; 
. 
 
   
 
  
  

,    

.    

  
.   

 
   
? 
,   " 
  
  
 . 
 
–   
 
 
 25 
.    – 
,    
," 
" , , , 

;     
  
 
.
 
   

, 
  
  ,
 

   , 
 , 
  
  . 
 , '  ' 
  ,  
   
  , 
 
  ,  
.  
 
 
?  

  
" 
  
. 
  
 
,   
.  
?   
  " 
,  
   

 . 
 
    
–  
 
,  .   
 
, " "
. 
 " 
   
    
  ,  
.    

 
   
   ,  
  .  
   
  
 . 
  
 
     
 , 

-  
  

   
.  
? 
   

  . "
, 
  . 
,     
    

   . 
.   
   " 
 .  

   
  

  
   . 
. 
  
• 
   
?    
  " 
.   –  
 
 
   
 ,   
 .   
 ,  15 
 
 . 
,   , 

 , ,  

  
 
 ,  . 

  
  
   , 
   
   ,
.   ,   

   

.  
? 
  
,  " 
    
  
  
 
   , 
.   
  

ƒ 

‚‡ ‡‰" 
‰ „‡ „‡
‡ 
„ ,‰ ‰  
‰˜ ‚‰ ˆ‡
‰‰ ‡ . ‡ 
‡ 
‚  „‡ „‡ ‡ 
‰ ‡ ‰ ˆ 
 ‰ ‰ ‰ –  ‰ 

,  ‰ .‰ ‰ 
‰˜
‡ , " ˆ"‰
. ‰
? 
 
  " 

  
.  
   

  
- .   
.   
   

130 
 
  

–  
 
– 
 
.   
   
  
 .  
  

 , 
  
  , 
. 

?   
     
" 
   . 

 
 , - 
 '   
. 
  ,'?  

“ ‘ ' •

50  

 

 

 
'
-  ,
  

," 
 
"  , 
  

 , 
-  

' , 
  

, 
 " " " " 
   
 
 
 , 
  " 
  ,  

" "()  
" , 
,"(   )  
–  
 – 
   " 
"
." ( ) " 
 ,  
 
  

  
:    –  

 ,    
 .  
   

.
.  
  
 
  ,- 
."  
 
 " 
 ,     

  ,  
.   –  . 
, 
    
   
 
.  
 
,   
,   
.    
 .  .
.    
 "   
,  : 
 
  
 .
...? 
 
 ,  
22 
    . 
.    
!  .   

51

• 891 ‘  

  , 
,   ; 
 
  ,  
   ,  

;  

:  
 – 
  , 
 
  ,  

. 
 
   

  
 
 
 :    

 ,    
   

 
.    

 ,   
 
–    

– 
   
  ,
,''  
  
, 
 

. 
 

.    
. 
• 
 ,  

   
:    
"   
   
 
 , 
  
 
 ,  . 
! 
 
,  
 
 ;
   ,  
     
  : 
. 
  
   . 
!    : 
:  
 
,    –  
    

,  
 ,  –
.  .
 
, 
:    

 

," "  
  
  
  

" 
- "  
 " " " 
 ," 
.  
 ,    
   
" 
 
;   
   
. 
- ,  ,  
   
-   ," -" 
  - 
 
.  
    
?    
 
    

 ,  
:  
 
 , 
 
" '  
,  -  
,"  
 ,    

   
  

 

 ,  
 ," " , 
     
 –  
 
  ,  "  
.  
  
   

   –  
 – '  ,  
  -  
.' ' 
  ,  ,  

   
  
  ,
! 
 
–   
 
 - " 

,‰ ‡‚‰  ‰ „˜
 „ ‰ ‡‰ „˜‰ ˜ 
„ ‡ „ 
‰  ˆ‰ , 
‡ 
‡  . 
‰ 
‡ˆ ‰‡ 
‰ˆ 
‡ ,‰‰ 
 ‡ ‰ ‚  ‰ , „ „  ‰ ‰ 

˜ 
 ‰ ˆ 
‡  „ ‡ ‰ ˜ • 
‡‚ 
"
 ‡" 

"  
 5    
     ,"  
 
    
 
."   " 
, 
." 
   
'  
'    
   ,  
."6 " ,   . 
, 
 
   
.  
  

" 
    
   
 
,"   " 
  ,""   
   
  ,
.7 
• 
 .     

.  8   
:" 
 "  
" ,"   "  
)  
"  . ."  
   . . 
," ( 

" ‡‚ 
‡ ‰‰ „" 
,"  
 " 1  

 - 
.    
. "    

,   "  2  
 
 
   ""  
.     
:  
 "  
 .    
 
  ,
   
 . .    . . 
 

   ,

. 
     

   ,   
.      
  ,    
 ."
 
" 3 
.'  
   
,""   
   

  
    "
.4    ‰‰ ‰
‰ 
?‰ ‰‚ 

“ ‘ ' • 

  

52 

 "     
" 
  , 
"  ' 
.( '  )
'    "   
  

,  

   ,   
 .    " 
 
, 

  
 
 
 

.  
 
 " 
 ,   "  
    
 
,  
 
 ,   
 , 
.      

       
  
  13"   
 
  " 
, 
."
14 
,       
   ," 
" " 
"  

 ,   
 

.    

." (  )  
"     
      

.    ."  
"   , 

" 
 ,  "  

  ,"  "   
   
 
 

"  , 
,"   " 
  

 ."
.9 
 
    
• 
,       

 10 
   . 
, 
   

" ,   
."!   
  " 
-  

" " "  " ,  
 ,    
. .  
 , 

, 

" " ""."11  
 . .  
   

."12 " " "  , 

.    

‰ ‰ ‚  

"‰ „ 
‡ 

       

    ,"  
 "

53

• 891 ‘  

    "  

.    
 

 

 ,     
.    ' 
. , (1
. "   (2
." 
 " ,  (20 ') " 
" (3
(" ) "  ," 
- " ( , ) 
(4 
" "  " ."   
 " 
 
,   . .  
.( , 
) " 
 
 
" 
  " -   (5
.  " , 
.   ," 
 "   (6
.   '  
'    

. 
, 
   
    (7 
   
  
 
 
.   " ,  
"  .
. 
  , (8
," 
   -    (9 
 
" (   )   "
" " "  
,"  (   )
." 
 

,        

  ,      

  
  "   " 
.  , 

,
' ' "  " 
  
        
  
     .  

 
 

"  –  
–  
 ,'
."   
   " " 
  
 
 .' 

    "
.' 

'  
.  .  ." 
 " (10
. " 
 " (11
. " 
" " (12 
'  
 '  
 " "  " 
.  
.  (13
' 
" " 
 "   (14
."   
 
" 
 "  (15
,(  ) "  " " ."  ,  

   
     "
. .   
  
 " . .   
."        
. 381 ' " " (16
.74 ' " ,105 ' " " (17 
 ,'   
 

  (18 
.    
,   
.  

‡ ‡ 
"  "    
    "  
.   
"  
    
."  

 
 
      
.  
  
"       
,     
" 
.   
 " 
  , 

   
   ,  
." 
 "   ,  
 
,  
   
,   ,   
.   ,    
     .  
"   ."    "
:  

 
 
  .   
 . . 
 

  , 

.15 
 
 
  16    
"
" )    
  
"    
 , 
.     ,("
17   . 
  "  

'   " '  "  " 
   –    
(  )  '   ' 
( )  
  –  
." 
   "   , 
  
  
  
"       , 
  , 
 " 
.18  
 
  "    . 
   

  , 
.   
 
 
  " 
'   

   

 ,    
   ,  
  
 
  ,   
. 

–      
 
  , 
  

“ ‘ ' •

54

! , •  , " " 
? 
,  , -  : 

 

55

• 
 – ""   
.  .   
. 
.  

 
   ,  
!  .  
 .   
- 
, -  ,    

   
 , 
      . 
.  
     . 
• 
, 
 .    
,  
    

, :  ..  , 
   – ' ' ' , 
 ." "  
. 
  
  
 
  
  
 .
 
 
  . 
    
."  "  
  ,"   "  
   ,  .  
! .  
 . 
 
• 

   
  
 
 .
: . 
,'- ' . 
   
.  . 
   
! 
,  
.  
 
 ,  .  
 
 , 
 .   
  ,   . 
   .  , 
–     
 
! 
  
 
!  
!   
 


• 891 ‘  

."  , " 
  " , 
 " – 
,  , .  
."'    
  
   

 , " –
"? 
  ? " – 
, ?  ,  , 
" – !
?     . 
"?   ?    
,  .  ! 
 .'' 
.  .----
.  . 
 
  .-  .  
,    . 
  
. 
 
  

:  
   , 
" – 

 
  
,  
 

  
 
. 

.  , 
  
.       
 ,   .  , 
   –   

,   

. 
  -  

   
  
.  
" 
 ,   
" 
   

,   
. 
  ,  
      
 
, 
 
 
. 
, . 
   
 ,
."...  
    .''  
 

 .      ,
.  
   ,  
–  . .  
. 

770- 
  

 

" 
,"" . . 
"! 

 ,
.  
  
"  

  
"  
 , 

"   " " 


    
  –   

  ,   

, 
" ...   
"   
   

 "
 – 
..." 

'   
 ,   
.  '  

10.10 
,"   
.' 

'  
 ,  
 '  ,  
"   ,

, 
, ' . 770 
  
.
  
  , 
.'  

- " , 
 

770-   

 
  
,   . 
.     

' 
,  
' 
,    
 ' 
 ,'

.  

 ,
.  
 
 
,  '   
-
 
''  
. - 

–    
.  "  "" 
" 
 
  

   
."  

 – ""   


 
 
 
"   ,  

 
  ,"  

  

! 

   

  ,  
 " – " 

:  – "" ," 

   ,""
.  
 
 
"   
  


"   
  , 
. 
'  
 
  " 
    , 
–   ,  
     
 ,   
, "  " ) "...!

(
 

- " ,  

   

    
  , 
' ' .  
.  

   
)  
' 

 
 '' ("
."  ' 
 
– 
   

!  ,' 
( 
) 

 " 
," ( 
 
) " 
 ,  
,"" ,  ""
"!  ,  

,   
,
   

  

  
 
 
 

 :" -  
,  !   

 
,  
" –  
 
:

  ,"
. –  , 
""   
 
"" .  – 
, 
"   
...  "" 
 
,  

 – "  
"" 
,"  " 
"
 "   
. 


  ,- 
 – "" ""  
" " "   
  
  
!?"  "
,    
  


 
: "  – 
, .   
" ,"'"  – 
." 
 
 , 
“ ‘ ' •

56 

    

 
 

 " : 
," (  )  
" ( 
)
!"  
 
  

- " , ' " 
  

,     
, 
 
" 
  
 8.30 
"    
.  
 
 

' 
   ,
.9.42 
,10.30   

  '   
 

  
.   
,    '  
 
   
.  

   
   , 1.05 
 - 

.     "
" " 
 1.32 
 ,' "  
' 

'   .' 
,   . ,  
 '' 
''  "  
. 
' .
 7.30  
,   
  

 .   

 
 , 
. 
  

, 
  
"
" 
 

57

• 891 ‘  

" 
"


   

- " , 

 

- " , 

 

'   
,  
 
.    

  ' , 
 –   

 
  
 
.  "  
' '  , 
"    
."  ' ' 


, 10.10  
"   
 
' ' 

' 
. 
    
 '  , 
  ,
.  ' " 

- " ," 

.   
 ,  
.    -  
   
 "   
   –  
'  ,   
 
  :' 

!    
 
 
  , 
 
–  ' '  
   
,    "
.'  '   
 
 ' 
8.40 
 .   , 
 

 ' '
.'   '  
 
  ' ' 
.  
   
  

 ,    

'    –
.' 

- ''  

- " , 

 

  
 
. 
'   
    
 ,   
     
.
 " 
  

 
'  
" 
 ,  
 
 
. ' 
, "   

" 
   
, '   '
. 
770- ,  
,  
 , 
 ' 

' 
'  ,- " 
   , 
   
.  

 
    
 
 , 
 
  , 

. 
  , 
  .  
, ' '   

.   
 

770-
  

 )   
,( " 
   
"

 
 
 ' 

( 
 
) "  
."" 
 , , 
"
 " , 
  

 
  . 
.    , 
   
" 
 : , 
?  " 

  
 
 
   
 :  
,
!    

,  
 
  
,
770 –  

–     
 '    , " 

.' 
  
 

 
 


"    
11.30  
 
 :
,"   
.' 

'  

   , 
  

  
. ,   

,  
 
  
 
 ' – 
 
 
 
 , 

.    

 
 
,"'  " 
    

  
,' '   ,  ''
.     
- ," 

  
''    ' ' 
 
 ,  

.  
: 
,' ' 
 
    

,  '  ' 
 , , , .  , 
   

 
 . 
 – 
 , 

 " , 

 ,  
, 
, , 
" 
.' 
'  
" ,   
 '  ,  

“ ‘ ' •

58

.  
 ," 

 

 

" – 
  

 -  -  
 ,  : 
     
 

  ,    
 
.   
: 
 
  -  
 ,  

  
  
. 

    "  

-  
.( " 300) $75-  , 
,  . 
   ,  
 
 :" -   

   .( " 180) $45 -  .( " 400) $100
.( " 32,000) $8000     
,   ,   
-    

. "   

( "  )  .    

$1.30)  
   

    ,   
 

  
  ,  $30) 

 
 -   
 

 ( 
    
  
  ,(
 (

 ,  , )
. 
      
 
,(  
 
  
)    
.  
   
 
   

 ,  ,  
 : 
   "   
    ,( 
)   
,  , 
, 
    orchim770@gmail.com 
  .    
. "     .(  ) 0528.770.437 
   
.  
 
  
 -  

       
 

.   
  

   - 
 

. 
 

 
 (   )    
.     ,   
    770- 
  
       
   (    )  
. 
 
'

 ' 
" 

 
 

 

–  
" "  
 
;  
; 
,

 ' 
 ; ,  ' 
 ;"  
, 
 ,  
. ,  ; 
– , 
 '  •
'  
; 
' ; 
, 
. ,    
, 
   '  •
;   –  

   

" " " , 
' ; ,"   

" 
 ,  
,   ; 
  
 
 

, ' ; , 

. 
,   '  • 
–  " " " 
 '  
;  
' ;"  ,  

' ; , 

 
 ;"  ,  
" ,   

"  " " 
' ; 

 , 
; 
, 
,  
, 

 ' 
- , " " "
."  
  '  •
, " " " , 

  –   

'  
;
 

 ; 
,  
."  , 
"  ,    •
'  
;  – 
' ;  , 
."  ,' 
 
, 
  '  • 
 
;  – 
' ; ,   '
. 
, 
,   
'  •
;  – "  

 '  

' ; , 


,   
." 
,    •

, 
  '  • 

;  – 
,   ' 
 ' ; 
' ;"  ,  

 , 
 


. " 
, ' 
'  • 
– "  "  

'  
; 
" " " ,' 
,'  ; 
,  ' ; 
,  ' ; 
' ; ,   ; 
,   
,   '  • 
– ' ,  

 '  
; 
;  , 
,  ,  ' 
, 
  ; 

. 
, 
 '  •
'  
;  –
' ; , 

. 
,   

, 
 '  •
.  – 
,  
 '  •
.  – 
, 
'  •
.  – 

, 
, 
 '  • 

;  –  

,  
' 
;  , " " "
. , ' 
,
  
'  • 

;  – 
; ,  
' 
,  ' 
.  
 , 

 '  •
'  
;  –
' 
' " ,  
  ;  
 
 , 
' ;  " 
. ,  

,  '  •
.  – " 
,   '  • 

 ,  
.  – 
" , 
 '  • 
– , " " 

,    
; 
,  ' ;" 
."  
,  '  •
.  – 
– ,  '  •
'  
;  
; ,  
. ,  ' 
,  '  •
.  –  
 ,  '  • 

 
;  –
. ,( )   

,  
'  •
'  
;  –
' ; , 
 
,   
 

 " " " 
; ,  ; 

" 
, 
 ' 
. 
–  ,  '  •
. 
,   '  •
.  –  
"  , 
'  •
'  
;  –
' ; , 
 
" " " , 
. 
,   
'  • 

;  –  
, 
 ' 
" ,  ' ;" 
. " " 
,  '  •
,  
" " " 

;  –  

,  ' 
  ' ;" 
' ; , 
,  
 ; , 
. 
, 
'  • 

;  – " 
;"  ,  ' 
, 
  ' 
, 
 
 ' ;" 
. 

" 
" , 
  '  • 
, 
" "   

;   –  
" " ,  ' 
;"  , 
 " 
;  ,  ' 
' ; 
,  
.  , 
, 
  '  • 

;  – 
; , ' 
" " , 
' 
,  ; 
"
,  ' ; 

. 
– 
, 
 '  •
.  
, 
 '  •
.  – 
,   '  •
.  –   
,  '  •
.  –  
, '  •
.  –  
, 
  '  •
.  – 
"  , 
'  •
'  
;  – 
;"  ,  
' ;"  ,  

 ;"  , 
.  ,  
"  , 
 '  •
'  
;  – 

 ; ,  
' ; , 
 ;"  , 

' ;"  , 

. 
,  
, 
- 
 
'  • 

;  – 
, -   
; ,  
 
 
' 
. , 

' 

“ ‘ ' •

60 

"   '  
 '  
; 
, '
, 
;     

 ; 
.  ' ; 


, ' 
 • 
'  
– " 
 '  " 
. 

, 

, 
 '  •
'  
–  
'  
" 
;"  ,  
 '  

' ; , 
' ; , 
, 
 

 
. 
,  
'  •
'  
– "   

 
"  

, ,  
' 
 
; 

;"  
, 

'
,  ' 
. 

,
  • 
" " "  

–   
"  '  
 
  
"  , 

 
; 
;"  , 
,   
" 
" 
;"  
" 
, 
  
 ' ; 
 
,
."  
 
'  • 
 , 

'  
– 
"   
 


,   '
; 

, 
'  

;  
; 


. 
   

"    
, 
 '  

. 

 
 

" 

, 
 '  •
'  
– "  

 "   
,    '  
'  
; 
; 
, 

; , 
  '
;"  , ' 
; 
,  ' 
.   
" , 
 '  •
– "  
,   
" 
'  

. 

, 
 
' 
– , 
 
'  • 
"  
'   

,  ' 
. " " "
–  ,  '  • 
"  '  

, , 
   
. 

 '  •
" " " ,  

'  
– 
'   " 
;"  , 
 
 
 '  

 ;"  , 
,   

 ; " 
.   ;  
, 
 '  • 
'  
– 
,    
" 
.  
, 
 '  • 
'  
– 

'  
" 
"  , 
, 
   
;
. , 
 ; 

–  , '  • 
"  '   

,  ' 
,  
;" 
.
,   '  • 

– 
,' 
 

"  ,   
  ;  
" 
" , 

  ;  
"  " , 
,  

 ; 
.  
– "  ,  •
"   ' 
,  
'   

 
;"  

 ;"  ,  

 , 
 
 ; , 
" ;   
 " "  

 ;"  

. , 

,  '  • 

'   – " 

"   
, 
  ' 
." 
,   '  • 
" "   
 
'   –  
 "   
, 

  '  
'  
; 
 ;"  
, 
. ,
– , 
 
'  • 
 
'   
 
 " 
.
, '
, 
,   •
'   –  

"   
,   
. 
,   

, 

'  • 
 '   – " 
 "   
" , 
 '  

; " " 
;"  , 
 
;"  , 
 ' 
,   ' 
 " "  
,  ' ;" 
."  
, 
 
'  •
–  " " " 
  '   
'  " 
. , 
, 
 '  • 

'   – 

;  –  '
' 
 '  

' ; ,
. 
, 

, 

  '  •
– " " " 
 
;  
" " ,  ' 
 ; " 
 
 ; 
,  

' ; , 
" " " ,  
,  
 ; 
,  ; 
.
, 
  
'  • 

;  –  
; , 
  '  
, 
 ' 
, 
  ; 

' ; 

' ;  , 

. , 
 
 '  • 
–  , 
 

;  
, 
 ' 
 ' ; 

. 
, , 

, 
  '  • 

;  –  

, 
 ' 
 ' ;"  
 ' ; 

' ; 
,
.  , 

 

,  '  • 

, " " "
; 
'   – 
  

. ,
,   '  • 
'   –  

;   
  
; "  ,
,   ' 
.  

 
,  '  • 
" " "  
  '   –
'   "  
" " 
,  
 
 
;  

:khhn ujka _ ohbufsgk
chsidim@gmail.com

61

• 891 ‘  

– 
  

"   

"  • 
 

 :" 
 

" 
  

 
 
 

: 
 

  ,    140- 
  – '' 
  
 .  770  " " 

,    .  
 .  
 ,  
,   ,   
.  
  

 ' :  
 ,  
– " 
 ' '  ,' 
  

   . " 

12 .      
 "  , ''  
."  

 
,   "   
   . 680  
:     
.      
,    
 

 
.    
   

'     
 ,   
' 
  . 
    

''   ,  ,   

 . 
"     

  ''    
."    
" ' ' 

“ ‘ ' •

62

, 
     
    
.   
 


–   
    ' ' 
 

 . 130  
   ,  
 . 
 
   
 
'   , 
.

' 
 

' 
' '  ' '  150 
 . , 
55  ,"  

' "    16-  
 
 , '  ' .
.   
 ,  

'  

'  
: 
 

 

 "    '  
' 
.   ,   

 ,    

.    

   ' ' 

'     .   
" "    
'  ' .'  

  " "  –    
  ,  . 
.   

"  
  

, "  
    
– ' ' – "     

' 

'   

 

,   '  
'  

' .  , , 
,  ,  ' 
   . 

.  

63

• 891 ‘  

 

  :
  

 ,"  
–  , 

 

. ,   
 
  

 
 
 
 ' ' 
  
  "   

 70 
, , , :  
 , 
  

 .  
,  
,  :   
." 
  
 

 ' ' 

'
' 
 

      
 
  , 
   
 
,   .  
    .  
. " 
  ,  

 
 
  

 
 
:"  '
' 

   , , , , 

 ."  
–    
 
    
  
   .    
  ,    
.  
  

 
       
        
 .      
 , ,     

, 
,   , 
.  
   


  : '
' 
  
 "  
   '  '   
,  
  
 
“ ‘ ' •

64 

  

: 


'
' 
"   " '  –  ' 
 ,  
'
 
  
" 
 " 
  .  
" :  '  ' .   
,  – " " , – "
.    

       

.  

  


: 
"  

 
  "    
 .    

, 
  
, 
    
   
 .   
  ,  
  
. 
   
   

 
: 

 
 
  

 

,     
 , 
  
, .  ,   , 
 
,  
 ,  
.    

" 

 
"     
     , 

"  
 
 
 ,"  

   
 

 .
. 
   
 


Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

0
$cash3an6
d carry

770-  

 
  

 
  
, "  
 
 

,  -  
.  ,   
    
 

• Fish platter (gefilte fish) • Meat
platter • Cholent • Two types of kugel
• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls

Call: 718-778-3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before.

351 Kingston Ave.

65

• 891 ‘  .'" 
' -  

" 
 " 
  
   
. 
 ' "  "   , 

,  ""   , 
.    

 
: 
 

 
  
   
.
  
   
  
,
 
   
  
.  
 
,
.  

" 
  

   , 
  
.  " - ," "   

     
. -
 

" 

" :" 
" " 
 
   

"     
  . 
"  ,"
'   , 

."   "  
 ,
    
, 
      ,  
, 
 
 
  ,  

. "  "   
" 
 
,    
  ,   , 
,   "   " 
, 

, , 
  
,   
.     
"  "   " " 
-    ,"   
   ."   
,  
  
 
  " " 
    ,
 
  
.  , 
   
   
       
  
,   
 
.   
 

' 
- 
'  
 


1000  

" " 
 
 1000- 
"   
 ' 

 ' - 
 
,    . " 
,"" -   , "   

 - "
" ,"" " " " ," "
.   '' 
    '    

   .    
.' 

'    
 

' ' 

 .   
 :  
  
    
 "   "  " 
  , , :    
 
     . 
   
 ,  
.  

 
 
 
  
  
  
  
 

,  
 
 , " 
  
.    
 
 
  
, 
"  
.   
  
 

  

“ ‘ ' •

66 , 
   
 
,    ,   
  
  
    
 

 '
"

'  
,     

' 

'  

  


"  

, 
  
   , 
     
 " "   
  
! ," " "   

!   
 
   

 
  
- "  

 
- 
"  
 
- 
" 
 
  

-  "  

 
- ' "  

 
- 
"  -  
"  

 

 
-  " 
' 

-  
"  

 
- " 

  
- 
" -  " 

:'  
'     

  

  , 

  
 

" 
  ,'  
' –  
' 
 
 ,
."   

  
 ,


'   

 
  
•    
 ,"
' '   
• 
- 
 
,   ," 

 
   ,    

 .   
   
 
  

   
,
"   
,  , , 
 
 –  
,' ' -  
  
- "  
."   
  ,   
     

  
 
 .  

    
, .   
  
 
 
.    
,    
 .   
  
 
;'  '  
 
 
"

, " :   
   ,"!  
  ,  
 
  . 
  
," 
   

  , - 
 ,  ,  

    
 ,   -
- ...  
 

 
 , 
  
 

? 
    
    

"   ,  
   
  
" ,   
   " 
. 
,"   " 
  
 
 

 
   

 

'   
 ' ' 
  ,'
/ 
/  /  

  
 –  
   

  ." 
 
  , 
,     

 ;  

  ' '
'  '  
  
 
,(  
) 
 .  : 
. 

 
?  

  
 

, 
    
“ ‘ ' •

68 

   .   

   . "

   .  

  
 
 
  ,  
' :  
 
 ,' - 

 "   
 ," 
 ' – 
 
.'?  

  


  

 
 .   

69

• 891 ‘   

"
,  

,"" "   
    

 " , 
 ,- "
,    
   
"    
 
 , 
" " 
 
 :" 

." 
, 
   
,  
 
' '  
, " "  
"  
  
   
,  : 
  - 
 ,"  " 
    
   

." ' " –  

   
,  
 ,  
 .   
,   
-    ,  

  
 
, 
   
.' 
 
'   " 

 

 ,   

    
     
 ,   
 
 , 
'  ' 
 
– ' ,
– ' :   
. 
 – ' 
,
 :(')  
 
  –   

 .   
 – 
 
 ,  :(' )
.  "  
:(' )   
   –  

. '  ' 
 
  
  
 
  , 
    
   ,
: 
" :(')  
 
   
.' 
 ' ,'  – ." 
  :(' ) 
 
   
:(' )  .  

  " 
– ." 
  " 
.'  
' 
  ,  
 
,     

     
  
 
 (!)  
."    
 
, 
 – 
 
 . 

   ,
.  
 

 

  

,   
 
-  
 

 , ' 
   

.  
-  
  

– " 
"  
 ,  , . 

:'  '  ,(" 
 ,   , 
 ,  
 
 , 
. 
  

 –    – 
,"    

 
 
   

. 
,   
 
 
  
   
   
–  

  
 
 
  , 
 ,  
. 

  ,  
     
, . 
 ,  
 
,    
  , 
.    
, 
     

 
  , 
,  " : , 
 
.    

,      
    

." 

  

' '  ,  
" ,  
 

' :
,  "   
 
 .'  
  ,  

   

,    , 
 
   
.   
    

- 
  
,   . 
   
   
, – ' :"   
, – ' ,   
 – ' ,   
– 
 , 
.  
 (!)  

  . 
  

    . 

,   
,  
  

 ,   
  , 
  ,   
 

  
.  , 
 

, 
 
 
, 

      
 
 
) 
 
'  (   

  .'" 
    

, 
"  
 ,   

 
    
  ,
, 
.  
    
   , 
, - "   , 

 
'  
 
 
 ,'   
 )    
“ ‘ ' •

70 

  .  

  . 
 

      

  ." ' 
" – 

  ;   

  "  
,"'   " 
,    
. 
  
"    
" ,"   
' - –   
  ,' 
. 
 , 

 17 
  
  
 , 
  
' '   
, '  ' 
, 
   
 '    
 . '  
." 
    

   

71

• 891 ‘   

  ,  
, 

 
   
 . -    
   
"     " , 
   
 – 
 ,   
, '  ' 
. " "  
    
 "  "  
    
–   
   – 
'  , 


, 
' 

 ,' 

.    
     
  

,  
 
. 
  
–    

 " :    
   ,  
"   ," 
    

 
 
   
    –
. 
   
   
-      
   
 
  
  –   
.  
,   
 
 '  

.   , 
 
  

. 
 
  " 
: ' ' " 

, 
   
 
"   
. 
   ,"  
,  
  

"  
 :   
,   ." ' 
 
" :  " 
." ' 
" – " 

 ?  , 
 ?    
  
:   
 
, 
  ."  
" 

 
  
 
   
 
, 
 
:  

,' ' 
. -   
  
 
   
,   ,  

," "   
-    
 
  .'- ' 
,     
    
–   
  
.   
 
    
    
 ,"  "  
      
  :  
 " ,'  
?  " 
    
  : 
  
" "    
  ,"  
"   
 
 ,"  " 
  

  
  –  
. 
    

  , 
. '    
  
 
.     

 
  
 –  

   

 
  ,
 " 
"   

"   . 
, 
   , 
-    " 
  
 ,"  
 .   
"  " : 
  
 ?   

..."   
 
 
 
 , " 
  

   .   
 
 
'   
  

  '  

" :  
."    
  

 ,   
  , 
 , 
  .  
 .    
 ,  

,   – 
.  
    
,   
   
  . 
  
 
. 
,  
 
  

 . 
,     
,    
.... 
.
 , 
!
   , 

  , 
 
 
   
    
 
 
  . 
  , 

  , 

  

.     
 , 
  
    

     

  .  

   
  . 
 
.    

  
,' ' "
, 
  
:    
   

,      

 
   
   : - 
  "  
,   
 
. 
  
 
 .   
   

  ," ' '

"  " 
 '
(17) " "    
. 
 
 
,    

.  
 , 
"  ,  
 
   

:   
  , 
 
  ,  

.   
  
"   
  
.   
 
, 
 
 
  

 .    
"  
–   

   

.

. 
 
 
    
 ;"  
"  
.  
 
   

: "  

.  
,  
 

“ ‘ ' •

72 

!!!#!$ % !
!%!& ! !#! $ 

‰wu ˜n Žn‡
r ‰u Fs Bu œn †r Žn 
‹r’p‚ u”8ƒ™v ‘–wt ‚4n 
‹œ$‹p
r ‰š$™œ
n ‚ƒs
t ˆ$”‹r@t’‹‚%
s ‚ƒu
u š7uƒw„Ž‚
n ,u
s ’œn r 
”u„št Žn 
‹”vr ’ œ‚wˆ œ?y
u ”Žn v…‚v †v ‹s’ƒ8
n ‹r;‰u †u ‹sŽp”4u 
†v@?t †
r v
v …p‚†‚‹
v †
r œ8;
v ‰š$™
u
$™
n
v Ž$™
n
?v r 
Š8)vŽ†v
v …p‚†‹s
v ’BŽ
n ”
u ”8’v
u ŽFv Žv
n ‹4%
r ‚8š
u ˜$’
n †s 
œ‚‹
t )r ‰‚'‹r
v
;‰u †‹s
u Žp”4
u š‹r‡p‚4“8Šv
v
Ž•‚n‡v
u ;4u 
‹™r Fy
v ’
n †
s )v šn )v Ž‹
n …‹
r r Fn †š84
u
‰r †u 
‹™r Fy
v ’n †u v…‚v †v ‹s’4n 8’œ$‚
v ‹r‡)n u %‹‚s ˆ‚v
"8;
v ™š$™
r
n Ž…‹
r r F‹
v šr 4v ‰y ?n †‹
u ˜r ”s †t
v ‹sŽp‚ 
‹˜r ”s †8’v
v >†$6
t )™t
t Ž‰)s
s ‹)–t
t @4t
u vŽu5‹=r
"8†u 
œ$6?r †u œ$’vŽ‹‚r †v 8’œ$‚
v œ$š‹=nˆ
r u ‘†s œ$6?r †u 
†)t ™n‡v
v …‚v †)
v –t
t ’4‘
n œ8;
v ‰š$™
u
n Ž…‹
r r Fœ$š8)
v
™n 
‹švr ˆn ‚u ‚8†)t v…‚v ‘$™
v ?n r ‘œ$‚
v ˆ‹rˆ†v Žn …w‚n 
‘p
v ‰ušŽ%w
n –†p ‹u n‡$œv6œ
r ‚†t
t @)n
u ‹œ8>™u 4‚'$”
n
ƒn Šr 4n 
…‹r Fœ$Žs
v
…n„8œ$‰$˜œ$‰
n
Fn Bu œn v
r ’n ‚œ$6
y
?r †u 
š5v ƒy Ž
n )‡‹
t œ$)n„
v šr Ž…t
n Žt‹ Ž)‡‹
t œ$)n„
v š‹
r $6‚'
r 
‹Ž$”n‡
r ‹r„vš…8)
n n œ$)v„šn †v ‘u n9†u •sŽ$‰)t Žw=n 
†t@Fu )n ‚'n‡†
r
†s
t ˆš‚v )r’)t
n „št †‹
v –wr ‚%‚†v
u 5šu
n …4n
"8’vŽš$‚†t
s
ˆ††
u –v
t ‹‘$‹p”šu 
”‹
u ™r )n †u Žn ‡‹vŽ”v 
v…‚v ‘4
t œ$‹†n Žr †˜$š
t )t ‹r 
%tšt6†u œ$6?r †u œu…$ƒp”4u ™w“”p Žn‡
u - $4)t 
‰u $C

s 4u 
ƒs>u4)œ$6
t
?r †-

u ‰u $C

s †%t
u št6œtšƒ$”v
t
…‚œ$‹
v †n Žr 
‹sšp†œ$ƒ$Šn‡œ$’‹…p
r ”œ$v=yˆ†v
n ’‹t‹†n Fœ$6
r
?r †
u ‚r 
‹šr ƒv 6n †u ‹s’)n ‹=r 
v…‚

v š‚wu œŽn ‹8‚vš †t‹†rn ‹ ‚8†)t 
†t…,v †—
u ”‚8†-v
s
…‚v ††t
v ˆ4†t
v ˆ‹r‹8ŽF8Žv
n >†u 

’ƒ‹‡™…—Œ”’ 

"‘vŽ‹‚š
r ‘‚v
u =‹‰†
u Fv ‚‘
u nˆ†
u ?v =u 
†v’)”
v )u œv
s ‡‹r’$)n 
‹šr +n ”n
t ‡†‚v …
s ”u 
‹r;‰r ˜r’‹r
n
;‰‹
u Žp
r ‰‚u 8’s
n Ž˜n ‚"Žw
t =††t
u ˆ 
Žv=œ$‹‰n Ž&
r Ž
n p
s ”)u ‚'
n
…‹r5F™s
u
…$˜†Fv ‚u
"†vš‹6š$ƒp
r ”Ž
u ”u
u BFv Žn ™u )"$™
v
$œ$‚
v
4‘
n u n9†u 
†tˆ†˜$š‹r’p
t
‚‚u
r 5†vš‹6š$ƒp
r
”ŽŽ$v
u ‹‚'‹r’p‚ 
‹4…
r ‰y
v ‹?n )†
t u 
‘‹ƒr s ‹r@t’‹‚s ‘r‹…p
u ” %‚u œ$…‰y
v ‹n œ$’8Fn &4n )s‹ 
†vš$F†8’‹s
u ’‹4†v
s ‡)n 
u ”86
u u
"‚'†?v
vŽ 
"†t…,v †—
u ”s Žv
n …‚v †œ
v ‚œ$‡
t )n †u Ž‹r’$‹n
n „†&
t Ž”
n u )r’
n 
œ8nˆ4v
r …‚v ††
v v n ‰v 4†v
n ‹˜n’t
n „‹Žr Šn’‹
t ‚r 4‘
n ‰s
u ’ v…‚v †v 
8™n‹4u ‹‚8š
r 4n †u œu…‹u
r š‹Br )‚wš4n …$”
s $Žn +r 
ƒ‹Žp
r ”œ
u ˜v ™†t
n ˆ‘vŽ‹‚r Žv
n …‚v †œ
v ‚œ$‡
t )n †u Žn 
Š”u n …$” ‹uŽ8‚ ”u„šv
t = ƒ)$‰
s †Fv ‚u )t †u †tˆ 
œtš‰t ‚ƒw
u )‰n Fu 
8Ž‹–p
r ‚ œ$’$‹”u
n š ”$
u )n Žr ‰8œ
u Bv ‹r’p‚ ‹uŽ8‚ 
‹˜r ”s s 
‹‚8š
r 4n †š
u ‚v *n …
r ‰u
s ‹œn †t
r …,v †—
u ”š$œ
s
4‹r’p
n ‚ 
‹sŽp”4‹s
u ’BŽ
n ”8>
u –p
r ‚‘$šFr
v ‹‹4)s
r ‹œt
t ;“y †v
n ’‹‰r 4n r 
‹r;‰u †u
"†?t 4u 
‹>r )t œ8;‰u †u š$™n Žr š4v ‰y n …‹r Fv š‚v )r’
n ‹r’p‚ 
‹8;
r ™œ
r ‚™s
t ’$‹‹r’p‚ †v@?t ‹
r Fr Žu
n …v5 †v@?t †
r v
v …p‚†v 
Ž$…n„Žr %‹)r n u ‹r’p‚ ‹u;‰u Žv= ƒsˆ$” ‹r@t’‹‚s 7œ$‚n‡
v

+ 

! !* 

8@t’‹‚s )ƒu
t šŽ”Žu
u –v’”u
u B†u
u 5%‚†
u ”‹
v …nr ;†Ž
u ”‰
u u +…‹r‡‹‹s
v
6 
…‹r‡‹‹s6†vvŽp†=œ$‡
u ˜n š
r $)$’‹
s
‚s )‹
t ƒ‹r Šv
r ƒšn “n’$™ƒu
t
š‹Fr p
r ‚ƒuš
u Žr ˜n †n‡
r šœ$‹
s œ˜v ™n —?s ‚u œn †r 
œ–t “$’
t š8;r5 œu…8”Fn „‹,r †u Žn ‰‹ 
‚8† †s@†n‡
r ‡‹v…v‹4n š8;r5 œ$…8”Fn ‹Fs )n †vŽ$… n5 †œn
v ‹†v $œ‰v n +r 
š‰v ƒr@
n †
u ”v
v Ž‘4‹
s …8†n
r ‹œ$‹†n Ž†t
r $ˆ 
…”u …$‚n †v=yš‚p %tšt6 $Ž †v’‹Fr n ?u )t ”u…v‹ ‚' ‘r‹…p
u ” …‹r‡‹‹s6 
†vvŽp†=
u š)v
s =‹…8†n
r ‹œ$‹†n Ž†t
r =nˆr;)t 
š8Šp”‡u†–‹
v Žp
r ‰u‡”uƒ$4)8ƒv
n
Ž‹…s
r šp‰‹…8†n
r ‹)u„B‹
v v
r ;†…
u ‰u ‚u 4n
v ,r †‘
u ™v
vˆ 
‹Fs )œ
n ‚t )
t …‹r‡‹‹s…Ž”u
n …$’ˆ‚n‡†v
v Žn5Žun 5œn †
r †‹s
t ’‹s4†‰‹ 
Žw‹v‚8†ƒuš•“t
t =‘†‹s
t Žp”s>*r )•
t ‚Ž
u ”$…v
u ‹4n )š8;r5
t
†œ$…8”
u
Fn 
ƒušŽœ$’
n
–n Ž&‹t
r Ž”†
v 8‚
v œ$‡
n
)‚'‘
v
††
s Bv )n ‚u †‰
v –u Ž™w
n š nˆŽr 
œ)t
t „Ž$Ž—‹
v
Žr n †n‡$Žš‹
r
4r “n †‹
r …8†n
r ‹ œ$‹†n Ž&n’$˜
r
š
n ‚‹
r …s
r šp‰ 
$„™‹
v )r 4šs
n š$5œn †r )‘‚
t u š”
n Št “8)ƒu
n
švŽ 
š˜v
u ‹‹šr )v –n ‚t †s
v 6™n †t 4$)
u Dy
v ƒœ
n ‚„‹
t ,r †u Ž)8‰v
n
’†v‹†…‹r‡‹‹s
v
6
n ƒuš†v ”r š)t ™t 
‹r’$˜šn 4r ƒuš†v …$ƒ=
n $Ž šu ‚n‡
v ‘‚u š”
n Št “8) 
”u
u B†%
u ‚•
u “t
t =†4s šn †%v
u =)s Žs
n >)u Ž‘v
n 8‹r’p‚ š;s5u œn †r Žn 
•“t
t =u4‘s‹ n’”u œn †‚'Žv
r
Ž=‘‚
n u š”
n Št “8)ƒu
n
š††
v ”v Fv –n †u ††
u 4s šn u Žn 
%v=Žv=šƒu ”†t
v 9†
u ”v †"‹
v …8†n
r ;†
u ”v
v Ž•sšŠv ˜n †r Ž&
n Ž†
n ?v
v Žƒwˆ”p 
‹Šv
r šBœ
n ‚s
u Ž8œt
n ƒt=šn %v
y =Žv=†vš$F†œ$š$6
u
†Žv
u =Žtƒ“†
s 4s šn †u
u ˜n ?r †œ
u ‚s
t ;™u Fn )
t ”‹
u Cr ‹r’p
u ‚ 
œ$‡˜n ”u
r ƒ)‹r
t ‹$„Žœ$v
n
;*u †œ$‡ 
†‰v
v 6‘‚u š”
n Št “8)ƒu
n
š†‹
v
ƒ$Š‹r
r
;‰œ$‹
u ‰n Ž%‹
r )r n œn‡
u ‰wu ’‹s’4n 
‚r †u ™w6ƒn Žr ‹s…=n œ$+p”Žu œtš$‚
t †vš$F†u )t ‹–r =n …‹r‡‹‹s6 œ‚t 
‹Fr p
r ‚‘s‚$>
v )‘$˜v
t š†v 
‚8†)t ƒuš†v œ‚t ”s
u ’n )u Žn †Ar’n‡
v †v;‰r 6n †u Ž”u ‚s>uBœn †r …‹r‡‹‹s6 
ƒ8)n‡ƒ8)‡‹všƒv 6œ
n ‚Žs
t 4™u Žš
n †s ‚'ƒu
r
š†%
v ‚‘v
u ‹ n’y”œ
n o
t ‚4t
n )‹r„
v –n Ž$œ$‚‘
r
?rˆ
s 
…‹r‡‹‹s6š‰s ‚‘
u –wt ‚4$œ$‚†
n
‰v
v 6”u
u BŽvƒ8† 
šs;„uŽ‹
n =r “n ‚'ƒu
u
š††
v ?v
v Ž‘‹ƒr †‚'‚8†…$‚
s
ƒv
n ˆn ‚y †v
n ܠv 
‹)v
r …q‰šBu “n %
r )t t Žš
n ƒv
v 6†%
u )u r’%v
n =$œ$‚ 

‚'œ8…p†‹uŽš
n )t ™Žv
t =$Ž†v‹†‚(
v )‹
t …8†n
r ‹šsš$5œn †$„
r ™‹
v )r 4n 
Žv4n %v4n †‚s
t 5 †v‹†v •‚u ‚8† œ$‡˜n r šu )v ‚' ‚8†)t ™uš 
$= 
œ$‹
n
†n Ž‹
r ‹r šr ˜8’‹s
n Ž”‚'‹
v
…8†n
r ;)
t š$‚†v
s
‹†œ8’
v ?u
n 6nˆ†r 
‹$5”‘
r Fs ‰u œn F$F
r 4r )
t šw)r
n ‹
†)†v
t ܠ$>
v )
$Žp
t
‰
†
v
u >y= 
$F4r …‰v ‚t š‹†r 4v $‹ †‚v >n u œn †r $œv‡™n Fr š”u Cu †u †4s šn u Žn 
štŽ‹‡r‡…‹r‡‹‹s6‹$5”‘
r Fs ‰u œn †r Ž†
n Š‹
v Žr ‰n †‚‹
t †r )$Ž†
t
”‹
v …$†
r
v ‚v †Ž
v )$œ
t ‰v n +‘
r œv ‰v †Ž
t )$
t )n 
œ‚…s
t …$”‚8††vŽ$… n5†œn
v ‹†ƒ 
š…v †n‡†
v ‰v n +ƒw
r š4†v
n šn ”t
t ’†v@œp
y ‰†n‡
†v
u ’$ƒn@† 
7
u œv Šv
v Ž‰n †Ž
u ”$F
u 4r 
Ž)t $F4r Ž”u †v…švn ‹ †v…ƒs =n †v’’v”p ‡u ‹=y
r š‚p ‹v
r ‹ 8–Žn ‰v ‚' 
œ8…p†‹u4‘s
n ‹ n’”u œn †r ŽŽ
n ‰s †ƒ8†
s
‚v †n‡š‹
v ”r Cv †‘
u œv ‰v †
t …‹r‡‹‹s6‹…8†n
r ;†u 
”v †Ž
v ”‹
u šr 4u
n …?n †‹
u šr –v “œ$;
n
šr –n Ar Ž
r ‚u )…‹r‡‹‹s
v
6r‹u )8?w
v )
r ;†u 
š‰v ƒr@
n †
u ”v †Ž
v ‚%
t )u r’$4
n Žn‡
r …$”n‡†vš$F‹sš8B“‹
r …8†n 
Ž‚t ‹”‹r5
r ?u )t 
‹r’)n
v ;†

u ‹šr –v Au
n 4 †‚v Fv )n r †Š‹
v 4r †r $F)n ‚r 
†v‹†v Žw‹v ‚()t ‹r $=šu
n …4n $Ž †”‹
v šr –n †r ‚' %‚u 7œ‹s
v 4 ‰œu Bt 
†Žv
u =…u
r Ž“%v
v =Žv=)8’
t ”v
s 6y‹†v
n >u=†‹
u ƒp
r ‚ †v‹†œ‚w
v
ˆ Žw4“n Žr 
8@?t •s
r …$’œ8…p†‹u ‰‹s
u š)t 
šƒv =8’
n ‰u
n ’‚p 8Žv>†‹r’
u *y
v ‹?n †‹
u šr –v Au
n 4‚wš™n Ž™
r “s –n †&
u Ž‰u
n @†
u
r
š‰s ‚‘v
u 6”r 4n 
”s
u ’n )u Ž†
n Au
t ’†v
n ‹†"†t
v ˆŽvŽ8&
n >†
n s
u 6™u œn š$6 
†Ar’
v •‚u …‹r‡‹‹s6 ‰‹
u Žr ˜n †r ‚()t ™uš ‚' ‚n‡*u
v Ž %‚u $’œp
v ‰ œ‚t 
‚8†‹…8†n
r ‹‹sšp†)œ8…p
t
†‹u Ž””v
u …‹‡‹
s r ‰v œ$Ž
s
…n Žr 
‡‹œ$”‹
v …nr ‹ œ‚t …‹r‡‹‹s6 ™‹o
r ”†t %v= ‹v
r ;†u 8–Žn ‰v )t Žv=n 
”u…v‹ ‚'…‹r‡‹‹s6šs;5u œn †r Ž†
n ˜$š‚8†
t
)Š‹
t Žr ‰n †‹
t =…
r ”œ8…p
u
†‹u4n 
†v’B‚8†
v
šœ$‹
s 4†v
n >Du †%t
u št6†œ
u ‚š
t ‰u 4‘s
v vŽn‡š8;r5†‹s
u ŽvŽ=œ
n ‚t
n š ƒušŽn 
œ‚t Žs4™r ‹šv
r Ž$6 Ž)t œ$šŠv )n œuŽ‹ƒp
r ‰ œuš8Fn ‹r š$–t 
‹…8†n
r ‹‚8†)
t ‰8Šv
u 4†v‹†n‡œt
v Ž‰y
t ‹?n ††v
u …8”Fn †u 
†4s šn †u ‚8†n‡ š8;r„4n ™As ”u œn ?r )t ƒuš …$” š‹”v
r 4 )s‹ Fv ”n u )
v 
…‰v ‚$Ž‰
t
“‡‹v
v Ž‚)u
s 5&œ$‚‘s
n
‹ n’”u š
n ƒv
v 6†
u ‚…‹
r Br ™n š
u œ$‹
s 
‡‹všƒp
s ‰s 
#$  

‹4u
r š†v ‚r )t ‘‹ƒr †s ‚'n‡ ‹4u
r š†v Ž)t $œv>y… n5 Ž”u ”u…v‹ ‚' ‘r‹…p
u” 
Ž$…v5“s’$Ž†Bt ˜u $œ$‚%s
n
šƒv n 
‘‚u š”
n Št “8)ƒu
n
švŽ”“v
u ’ n‡‹4u
r š†v ƒ
s Fv n ?r †œ
u ‚Ž
t Šv
u ’š†s )‹
u ‰r 
ƒuš†v …$” 8@?t r ™?s ‰u œn †r Žn Žu8‹ ‚' ƒuš†v ”u…v‹ ”u
u B†u 
‹4u
r š†v š8š
s
ƒ8)v
v šw–†w
n = ƒFv n ‚w
r š™n Ž”
r Fu –n †‘‚
y u š”
n Št “8)
n 
$Žš‹4r “n †$;
r
†$œ$‚
u
4…$”$œ$‚†
n
‰v
v 6‚'šœ$;
s )‘v
t ƒ8?un‡
n …=œ$+p
n
”Ž‡‹v
u Ž”†
v ƒu
t š†v 
š8;r5†%‹
u Žp
r †Fœ
u ‚Ž‹
t ‰r œn †u Ž‹s 

‚8† ƒ‚$=
s $–85 Žv=)t =n š™wt 44u šsš$”œn †r …‹r‡‹‹s6 …‰v ‚t $‹ 
šCu 4
u šˆu”‚'š
v
ƒv
v 6†%
u ‚‹
u ƒr ‚s =n †œ
u ”v
u 5šn †u Žš86u
n
=œ‰u ™v
u Ž†Ar’
v 
ˆ‚n‡
v œ$™‹…r 4n œuš…n “r Žn $œ$‚ ‰uŽ)v ‚–$š
s †v ‚–$š
s Žn †v’Bv $Ž 
‹–r Ž8†
n )t ™$ƒ
v Cv …w
u ‚†t
n Ž$‰…‹r‡‹‹s6†vš?v ††v
u š$+4n ††
u ”‹r5
v †r 
‹)v
r …q‰†)$Ž
v )8’‹s
n
Ž”‚'œ$‹
v
‰n Ž$Žš
r
œ$’‹
u
‚r –$š
n †‹s
v šƒn 6r 
…ƒu Žn 4r 

†v‹†…‹r‡‹‹s
v
6š)v
s =‹…8†n
r ‹ …‹r‡‹‹s6†v‹†š
v ƒv =‹
n v
r ‹ †?u
v =šwƒ”p =u 
‰u)n‡$š
v
ƒn ”t Ž%s
n ;‰u 8
n ‰s
u š$ˆvŽ$”†Žv
v =))‹r5
t
šn †‚8†
r
š*v ‚y n 
)8’‚v †$ƒ
v Cv ?u ‹s
r šu
n „Žn 

†‰v Bv )n r Ž”u
u 4 ™vˆ‰n‡
v ‚‹šr 4v v…‚v s ‡‹vŽ”v 8Ž–vn ’ r‹u *v †u 
…8šv‹†v‹†$‰8šƒ
v
Cu )8’
u
‚†t
v Ž$‰Ž$‹‘‹s
n
4%–u †—8š
v
‰…
v ƒ$”n‡
s 
‹…8†‹
r =œ8v
r
Ž†t=nˆr‹‚8†$Ž†œn
v ‹††
v )8‰n’œ
v
‰u ‚†
u Šv
v Ž‰n †%
u ‚u 
)?v 8‘‚
u u š”
n Št “8)ƒu
n
švŽš*s ™u œn †$;
r †$œ$‚
u
4…$”†
n
‹
v †‹r‡
r 
‹…8†‹
r =œ8v
r
Ž†t=nˆr;)‹s
t …=$œ$‚šs
n
;„uŽœ$‚s
n
;)$)
t –un ’Ž”‘s
u @‰u œn †r 

8‹†‚'
v =‹
n ƒr ‚s =n †”
u œu –t Ž8
n Žn ”t
t ’ š8;r5†š
u ‰u ‚u Ž‹
n v
r ‹ †?u
v= 
‚' œ‹Ar@
r †u †‚v ˜$F
v †n‡
u $ƒCv u œ‚t ™w6ƒn Žr ‚–$šv
s Ž )u5 r’ …‹r‡‹‹s6
n šp‰‚r 
šƒv
v 6ŽvŽ‚‹
n šr 4…‹r‡‹‹s
v
6†v@’t‹‚†v
s Žp‰?u †u
u ”‹r5†u Ž†v 

$=œ8v
n
Ž•w‚)n Ž%‹
r šr ˜†
v Fv ‚$>
u
)t 4‘‚
n u š”
n Št “8)ƒu
n
š†%
v ‚u 
†+p
t ”F†
u ™v
v …˜‘
n F"‹
s …8†n
r ‹ œ$‹†n Ž&‹t
r Ž”†
v 
v )s Žƒ$Šv
n
…‚v
u ‚‚s
t >u F%v
n n‡‹ƒ$Š‹
r
+p
r ”u 
vŽ$”v4&>n )…‹
t ™r –n Fu †œ 

†‰v Bv )n r ‹™r †v Žn †vvˆ n‡ r‹u )v ‚sšn‹ ‹…8†‹
r Žr %–u †v …‹r‡‹‹s6 
‹Fr p
r ‚‹…8†n
r ‹œ‰u
u ’ n‡œ8‚‹šr 4%$F
n
œ$‡
r
˜n œt
r š$)
t 

$F”u
n …4n †vŽ”v ˆ‚n‡
v ƒ)u ‰n‡
v ƒ)u ‰v ‚8† )‚v
s ‹œn †r ‚' …‹r‡‹‹s6 
š‰u ‚u Ž$Žšw
n
ˆ”p ŽŽu
u 8;)š
t œ$‹†
s †$ƒ
v n5†v5šu
n …4ƒu
n š)s‹‚™w
r 6ƒn Žr 
‰‹
u )r ?v †%t
u Ž‹
t 4u
r š†$)
v
Dy
v ƒœ
n ‚t ‚˜v ‹
v
–‹
r Dr ‹
u š8š
r 4s 
ƒwFn Žr †v…”v š8
n Ž‹‰r 4n ƒ*u
s ‹œn †r …‹r‡‹‹s6 
$Ž šwˆ”p ‹u ‹4u
r š†v )t )Ds ƒ8
r ‹4u
r švŽ ƒFv n r 
”u…v‹ ‚' ‚8† œ8v;)t ‹s’–n Žr šs;5u œn †r Žn 
‹4u
r š†v s †vvš4n )Du
s ƒŽn u5 š)v –n ‚t )t 
†s
v Ž)†
n ‚8–
v šn Žr 
†vŽ4n ™u œn †r ‹…r ‰p
v ‚ ‹v
r ‹ šwƒ”p =u 
‚8†)$Žƒ
t
œv
u =‹4u
r š†‹
v 4u
r š†v †v
s ƒ8)Fn 
š$F )s;)t œ$šu
n Ž $Ž œ$’p”Žu ˆsšv6nˆr 
‹4u
r š†v •8‰v6 ‚+$@
s †u )t ŽuŽn„4r %wš‚v 
š8;r5‚8†‹…‹
r ‰nr ;†š8;r5
u
†u )$Žš‹
t
4r “n u 
œv “n ‚' †tˆ ‹…8†n
r ‹ †vvŽp† ‹Br Ž”u 
Žv= œ‚t †t@)u n †tˆ ‹r’$˜‹‰r 8†*t u 
Žs4™u n ‚8† šs;5u œn r v…‚v )t =n v…‚v †v 
œ$+p”ŽŽw
u ‹v
†™ušœ‚wˆ n‡†v )n’
†
v s 
†v8˜r 
†)t $=n šs;5u œn †r Žn %‹šr ˜v ‘svŽ 
”‹
u Cr †r ‹4u
r š†v œ$‡˜n r š$)
s ƒuš Žt˜‚s 
$>)t š‹”v
r 4 ‚˜v r@
n )t ƒušŽn œttŽvŽ $Ž 
%w–†p Žn‡$>
u )‘$˜v
t
š†œ
v ‚‹
t )n„
r †u Ž‹s
n …=n 
‹…8†n
r ‹œ$‹†n Žr 
‹s4u„Žn ƒœ$=
s ‹4u
r š†v ƒFv n ?r †u 8;“r 4n 
œ$š$+4š
n ,u
s ƒŽ†t
n =nˆr;)$>
t )œ8‚‹
t
šr 4n †u 
%v=Ž”
u ‰s
u 8…u Ž8œ$ƒ$Š
n 
‚8† ƒFv n ?r †u œ‚t Žs4™r …‹r‡‹‹s6)t =n 

! 

$%&* 

/ 

™‹–“š‹‚›‹’–Žšš‰‡›‹–“††‡ˆ›‘™ˆ† 
‹‹›‹‚†‡‹Šš–œ‚™‡…ƒŽ 
†˜”“ŠŽ‘‡‹“’ƒœœ†‹š‡†Ž›œ‹ŽŽ†–‹“‚ 

œ‚ ƒ‡› ›‡„–Ž ‹Ž›‡š‹ƒ œ‡‹†Ž ‡ˆ† œ‹’‡œ† Ž” 
š‡†‡ ƒ‡Š† š‹‡‡‚† œ‚ ‡›’Ž ‹’›‹† ‹šƒ‰† Ž 
‡†›œ‚ˆŽƒ‡†Ž›™‹œ‡‡†œ“’†œ‹ƒƒŽŽ–œ†Ž 
ƒŽƒ‡ŽŠƒ˜ 
†’‡š‰‚† ”–ƒ ‡›„–’ Ž‡œ‚ ‹”‡š ŽŽ„ƒ †ˆ ‹Ž‡‚ 
‹‡Ž›‡ ˆ‹Ž”‡ ‰› †‹† ‚™‡‡… ‹”‡š †’›† ›‚š ‹’–Ž 
‹”‡š‡œ‡‚Ž‚›"†š‡™†‹†šœ‡‹“’‡‡ƒ‡˜”†‹† 
"†‚ŒŽ›
ƒ‡Š†‹†‹ƒ‡Šƒ‡›‰œ
††–‹‚‡†œ‚†–‹‚ 
‹”‡š œ‚ •œ›Ž ‘‡’Ž ‚˜ ‚Ž ‹‡Ž› ™…‡˜ †œ‚ 
"†’›†›‚š”†š‡™†‡‹œ‡ƒ›‰ƒ 
†›‡Ž››‹Ž…‡™‹”‡š‘‹ƒ†‚Ž"œ‡š™ŽŒ‹š˜† 
‡’‰’‚†ˆ—‡‰‡•‹šƒ†ˆˆ‚š–“œ‹ƒ†›–‡‰‹‹ 
œŽ‹‚Ž”“‹’†‚š’ 
‹Žƒ ‹‡Ž› Ž› ‡‹– †Ž †™‰ ††‹œ† "œŽ‹‚Ž 
” †‡ "š–‡›† œ”‹™œ œ‚ ‡”›œ †–‹‚‡ ‘‡‡œ‹› 
"†ˆŽ‡„…Ž››‚š‘‡‹š‹’‹“ 
‡’‰’‚›ŒŽ†‚š’†"š–‡›œ”‹™œ†ƒ„‹š†‹”‡š 
œ‹ƒƒ‹œ…Ž›†‹–Ž‡ŽŽ†‹’‹“†‡"‡‹‹œ… 
†ˆ —‡‰‡ œ‡›”Ž ‹ƒ‹‹‰› ‡†› › ‚Ž †ˆ š–“† 
œŽ‹‚ƒ‘‡Žƒ„‡’Ž‡’œ‹‘†ˆœ‚‹Ž‡‚ 
‚˜ ‹‹œ…Ž ™š ‚Ž Ž‡Ž †ƒ‡›‰ š–‡› œ”‹™œ 
’‚ † ‡ŽŽ† ‹’‹“† „‡ †’‡” ‡˜” œ‚ ‹‡Ž› 
‚™š›‡†›œ“‚Ž‡…‚ƒ‡›‰„†’Žƒ‚„†’ 
‹›‡”ˆ‚‹˜‡š 
‘‹‹’”œ‹”‡š›™ƒ†ˆŽ”‹Žš–“ 
‡…Ž›†Žœ‚‹”‡šŽš–“‹šƒ“†ƒ•‰“’‹‡Ž›‡ 
š–‡›†œ”‹™œƒ‡œšœ†Ž”
†…›ƒŒŽ† 
Ž”†œ‹ƒ 
‘ˆ† Ž”‡ ‡ˆ† †‡‡˜† Ž› œ‡ƒ‹›‰† Ž” †’›† ›‚šƒ 
œ‡”›† Ž” ‡œ‡‚ …‹“–†Ž ‹‚… ‚Ž› †ˆ† …‰‡‹† 
Ž› œ‹‹’–† ‡œ‡”› Ž” ŽŽƒ‡ „‰† ‹’‹“ Ž Ž› œ…‰‡‹† 
†›…‰††’›†œŽ‹‰œœ‚‘‹‹˜›‡‹‡œ‡‹†Žšƒ”†’›†›‚š 
Ž‡‚ ‡‹’–ƒ ‡›š–’› ‹›…‰† ‹„›‡Ž ™œ‡š ƒ‹›™† ‹”‡š 
› ”›’ †ˆ ‹‡Ž› †‚šœ š†š‡† š‚ šƒ… Ž› ‡–‡“ƒ 
‚ƒ‚œ‚†œ‚ŒŽš‡‚‹’‚Žƒ‚š‡‚†œ‚›†Ž™œš 
‡’›™ƒŽ‹Ž‹‚…‡Ž‹–‚‚”…‡‹‚Ž‹’‚‡‘‹’”ƒ‚ŽŽŽƒ‹Ž› 
œ‹ƒ‡‹‰†‹†œ‡Ž›†ƒ‡„œ†›ƒ›‡‰›‚Ž‹’‚‡ˆ†›™ƒ 
†‚šœ‡‹–ƒ†ƒˆ‚†Ž›—˜‰††”Šœ‚›‹„š†‹‡Ž› 
œŽ‹‚ƒ„‡™Žƒ›‹…ƒ‰†ƒ›‰Ž›†™…š‰‚Žš‚ 
œ‡‰–Ž •‡“ƒ ‹“‹ ŒŽ› ‚ƒ‚ ‹Ž‡‚‡ œ‡‚ ‚˜œ ›–‰œ ‚ 
š–‡›†œ”‹™œœ‚‡”›œ›

³ºÆÇÃ

³È²¶³¿È 
†œ‹†‹’‰
‹Ž›‡š‹Ž‹”“‡’•‹†ˆ‹‚ 
ƒš—šƒ‡š‹ˆ‹’Š™† 
™‡“” †‹† ‹Ž‡‚›‡ „†’ ‚ƒ‚ †‚ ” …‰‹ ‹’‡’œƒ †™‡“” 
‘ˆ ”‡ƒ™Ž ‹“’ ‰’ ” ‹šŽ‡Ž“† ‘‡–ŽŠƒ œ˜š’ †‰‹›ƒ 
†›…‰††’›†œŽ‹‰œ‡„‰†›…™œ†‹’–Ž…‡”†›‹„–Ž 
†Ž‡†† Ž ‡†› ™œ‡’ ‡‚“ƒ Š™›ƒ ƒ›‹ ‹‡Ž› ™š 
”š‡‚ ‚‹† †’›† ›‚šŽ ‚œƒ“Ž‡ ‚ƒ“Ž †”‹“’› ‘‡’ ‡ƒ‹ƒ“› 
‚Ž‹˜‰‡›…‡‰‹’–Ž
‹–‡’
Ž‡šƒ”ˆ‚›…‰‡‹ƒ‹…Ž‰› 
‚ƒ‚ ”›› š›‡‚ †‹† ‚‡† „› ‘‡’ ŽŽƒ œ‹‚ ‡›„–’ 
#$ 

#

;

¾´ÀÇ´¯¸¿È»Á¸ 

‰’‘‹‹’”œ† 
”˜ƒŽ ‘ˆ‡ šœ‡‹ †œ‚ ‡ˆ Œš… š‹ †œ‚ ‚ †ƒš…‚ 
Œš‡”Žœ‡’–Ž†“’Ž†’†›‹œ’ƒ†‹‹œ’‹ƒ‹Ž‡‚›†’”†œ‡‚ 
œ‚œ‡‰–Žƒ”Ž‹…†”‹’‡˜Ž†›™ƒ›‹„†ŽŽ‡‹‹Ž‡‚›‘‹… 
††ˆ‹š„Ž‡œ‡‚ŽŠƒŽ„Œ›†ƒ‹Ž‡‚‡†“‹š††‡˜›‡‹ 
‹‹‡‹‹š‡††ŽŽŽ†œ‹†›†–‹“‚†š‰‚Ž‹Ž›‚ƒ‚‹Žš–‹“› 
„‰†‹’–Ž 
‰’ †’›† ›‚š ‹‚˜‡ Ž› œš‰‡‚ ƒš” œ”› ‡ˆ †œ‹† 
‹œŽƒ‡†‡š‚†‰‹›Ž‰’Ž›‡œ‹ƒœ“–šƒ‹ƒ‡›‹‡‹†‹Ž‡‚›‡ 
†š‹…šƒ”‹Ž‡‚››‹’–Ž††‹‹ƒ”–‡œš„’ 
š›™†› œ‡šŽ‡ šƒ”› ‘ˆ† œ‡šŽ› œ‡Ž„Ž ‰› ‹Ž‡‚› 
‡šƒ‰‰’š‚›’œ‚ˆŽƒ‹’‡–ŽŠƒ™š†‹††’‡š‰‚Ž†‹’‹ƒ 
‚ƒ†Š–›†œ‚š‡‚‚‡†›‹’–Ž„‡œ‡‚‘‹ƒ›šƒ‰ƒ‡Š† 
‡œ‹‚…‰‹†‡‡‰‚Ž‚‡†›œ‡šŽ‡šƒ‰Ž”šƒ‡”›†‡Žœ–‚› 
”–‡‹šƒ…†œ‚ 
†™‹œ›Ž›œ‡…‰‚œ‡™…š‰‚Ž‰’š‚"†”…‡‹†œ‚ 
‘‡‹”š‹Ž›‹›‹Ž†…’†™‡” 
‹Ž‡‚›†œ"‘‡‹”š†† 
Ž‡‚›ŽŒ‹š˜‹’‚Žƒ‚š‡ˆ”ŽŽ‡‹›‡†›‹‹Ž›‹›‹Ž†…’ 
œŽ…œ‚‰œ–‹Ž‡‚›Ž›‡œƒ‡„œŽœ‡‰Ž‹Žƒ‡‹Ž›‚ƒ‚œ‚ 
"†œ‚†–‹‚‚ƒ‚œ‹ƒ†ŽŽ‰Ž‚š™‡œ“–š† 
"œ‹˜š†‘†™…š‡ƒ””‹„†‡‹ƒ‚ 
"†š‡œ…‡Žœ†”‹–‡’ƒ›†Ž›‹›š‡–‹“†Ž”œ”› 
‰’šš‹ƒ 
‹Žš–‹“‹Ž‡‚›Ž›‚ƒ‚‹‚…‡‡ƒ‘ 
"‚Ž ‘‹… Œš‡” ‚‡† "†Ž š‡ˆ”Ž Ž‡‹ †šƒ‚ …‡… ‹Ž‡‚ ˆ‚ 
Š†Žƒ‰’Œ‹›† 
"‰’†”…‡‹†œ‚†ƒ›‰ƒ”„šŽ‡‰˜œ‚Š‹™‡‹ƒ‚ 
Ž› ‚ƒ‚ ‹’–Ž ‡œ‡‚ ”‹˜‚ ‘‹‡˜ ‘‡‹”š › †ˆ •‡“ƒŽ š‚ 
‚‡†›†œšˆ”ƒ›†‡‡™‹’‚†šƒ‚…‡…”„šƒ…‚‡‹Ž‡‚› 
š‡ˆ”ŽŽ‡‹ 
‡‹šƒ…œ‚›Ž‘‡Ž“Ž…‹†’–‚‡†‡ 
ŒŽ‹œ‚˜šƒœ‡™…‹œ›ƒ†’†‰˜’‰’š‚"†‚‡š 
ŒŽ‹ƒ›ƒ‹’‚Œ‹‚Š–›œ‹ƒŽ†‹’–ƒ†Žš‡ˆ”ŽŽ‡‹›‘‹…Œš‡” 
"ŒŽ›†š‡œ…‡Žœ†Ž‹ƒ›ƒ‡ 
™™‰˜ †‹Ž…† œ‚ ‡‹›” šƒ Žƒ™Ž Ž‡‹ †œ‚ ‹…‹˜ 
š‡ˆ”Ž‰‹Ž˜‹œ‚ƒŒŽ›…‡…†›†‡‡™™š‹’‚‹Ž‡‚› 
™‡‰˜ƒ‡˜š–‹‹’›†‡‰’šš‹ƒ"œ–“‡’†‹Ž…Žƒ™‚ˆ‚‡ 

¯´°¸¹È½³ 

$%&*  

‰‡Šƒ ‚Ž › › ‹’‚ Žƒ‚ š†š‡† ‹”‡š š‚ ‹Ž‡‚ 
œŽŽ ‹“‹ ‹Ž› ‚ƒ‚› ‹… “’ †ˆ‹‚ œ‡š™Ž Œ‹š˜ "‘‹ƒ †œ‚ 
œ“’œ‹ƒŽ 
‡˜” ‚‡†› œ‡šŽ ‹‡Ž› ‹“ ƒ‡Š †‹†‹ ƒ‡Š ƒ‡›‰œ 
‹”„šœ‡‚ƒƒ‡Šƒ‡›‰Ž…‚†›™œ† 
Ž‡‹ ‚Ž †‹Ž›‡š‹ ”“‡’† ƒšƒ ‹ƒ›‡‹ …‡”ƒ ‡‹›”‡ 
‡š… œ‚ ‡‹›” †›‡”† ‹”‡š Ž” ƒ‡› ƒ‡›‰Ž ‚Ž› ‹‡Ž› †‹† 
‡Ž†‹†‹‚†"”›‹‚Ž"š–‡›†œ”‹™œœ‚•‡“ƒ”›‹œŽ‹‚Ž 
œ‚”‡›Žœ“’†œ‹ƒŽœŽŽ‡‹ƒ‚›™ƒŽŽŽƒœ‡“’Ž—‡‚ 
ƒ‹„‹Œ‹‚‡"‘‡‹”šŽ‡‹ƒ‚Ž›†ƒ‡„œ††‹†œ†‘‚‡"œ‡”‹™œ† 
™”˜‹‡•‡ˆ’‹“”‹Œ”‡š„‡‚ƒš“‹‡‹ƒ‚‚‹”‡š 
‡Ž œœŽ ‡‚ ‡Ž š‹ƒ“†Ž šœ‡‹ ‡œ‡‚ ”’›Ž Œ‹š˜ ‹œ‹‹† ‹Ž‡‚ 

Ž‡‹†‹†‚‡†Œ 
‹‡Ž›š†š†
‚ƒ‚Ž›‹›‡šƒ“†•…†ˆ‹‚ 
‘‹ƒ‡”’œ›†‹†‚‡†„‹Ž‡‚ˆ‚‡‡Ž›‚ƒ‚Ž†ˆœ‚œ‡‚š†Ž 
‹‚š‡™ Œ‹‚ ‡Ž˜‚ ššƒŽ Œ‹š˜ ‹œ‹‹† ‹Ž‡‚› ‡‚ ƒ‡›‰ †ˆ † 
‡œ‡‚‚‡˜Ž‡’›™ƒŽœŽ‹‚ƒ‰‹Ž›Žš›™œ†Ž‡‡‹†‹‡ƒ‘‡ŽŽ 
‡‹œ‡’‡‹…ƒ‹‡Ž›•‰“’
š–‡›†œ”‹™œœ‚”‡›Ž‡Žš‡ˆ”Ž‡ 
ƒ˜ƒ†’‹‰ƒ†‘‹”†œ…‰‹’‰"š…“ƒŽ††š‡™†‹‡Ž› 
‹‡Ž›Ž”…š‹›š†š‡††‡Š™›†‰‡š† 
†ƒ‡›œƒ‹‡Ž›„„‘‚ 
…‡ƒŽ›‚˜‡‹’‰‡Ž†™–“‹›‹Žƒ•‹‹”†‚š’†œ‚ 
‹’‰› œ‡Ž„Ž ‰› ‡›‚šƒ œ‡Ž™ ‘†’† ‚‡† ƒ‹„† ‚Ž ‹‡Ž› 
Œš…†œ‡…‡‚†‹œ‡”‹…‹‹’Š™Žš‹ƒ“†Ž†œ’–‡†›–’Ž‡Ž†‰‹’† 
œ”‹šƒ‡”††œ‡‚ 

”–† •‹“‡† …‹œ œ‡›„š ‡‹†› †’›† ›‚š œ‡Ž‹–œŽ 
†Ž› †š‡œ† …‡Žœ› ‡Ž› œ‡‹›‹‚ œ‡Ž‹–œ ›‡Ž› ‹‡Ž› 
‡‡‰‹Ž˜‹
‹…”˜
ƒ‡Ž›‹Ž‡–‹Š†›“š†‹‚Ž‡Ž˜’‹‹
‹–‡’
ƒ 
š–‡›œ”‹™œœ‚ˆŽƒ”›‹‹”‡š› 

‰’Ž‹Ž‡‚›š‹ƒ“†ŒŽ›œ‹ƒ†œ‚ŒŽ‹‰™‡Ž›ŒŽš‚œ 
‡šƒ‰ 
Žƒ‚‰’Ž†ƒ’‚Ž‹‡† 
›…‰†‹’‚ŽŽ‡†š‡œ…‡Žœƒ‡’Ž˜‚…Ž‹ŽŽƒ‚‘‹‚›‡†ˆ 
…‡Žœ›ŽŽ„ƒ‚™‡‡…‡š‡ƒ”œ‹ƒ‚‡††ˆ††š‡œ†…‡Žœ››‹„š 
™‡”š›™›‹„š…‰‚Ž‹…Ž‹†ƒš†‡ƒ‘‹‚‡‘Š™‚‡††š‡œ† 
‚Ž‚š–“‹‹…‡”ƒ›†ƒ›‰†”†›™…‰‚ŽŽ‡‡™Ž 
‡™†œ‚ƒ‡ˆ”ŽŒšŠ˜’“’†š™‹†Ž‹Ž‰ 
"†˜”‡†›‚šŽ‡†ˆ†šŠ’‡Ž–†œ‚š‡œ–ŽŒš…‡›‘‹‚‡

< 
kuQ _P wpP fS cQ y_Q lhkO )K cR kK y8whcO mK 4O hy$_
O fRk)S _8cKd $>)Q 
v8gvK gO

ĦŖĚĦŖē
Ā Đÿ ġĤþ Čþ Łø ĞŎĀ Ěÿ 

yOh4R
R k cS`$wDK cR yQkT=?R 4R vhyS
O 8cR wPj$?cR k)Q $h8@=O _8c v8gvK gO 
wBR pK mO nOhbM
R q 8hfR y$4Rw lhOo)S hPosK kO h=O lhOoMq$g wS`S6 hqP b$hKd
K 8oS>)Q 
wy$h
P hOo$hKacQ l)P 4K $k 8_wK vS bQkQh $b$q4K )Q n$f:S `O 4K 8bhqO cP )Q lhOovKe
P 
v8gvK gO k8_
K wK vK Fl
O _O )
Q f8gS
R 4hR6hOoM_kS`M_'lcS
S w`K _r
R p$h'$m
P
=8c
K *Q mR 
8oh`O F8j
S k8cQ
K e Kdv8gvK g`P
O `$FpOK h_'8>sM
O __8c'hp$h'
O 
hkO wpR mS "nhmS
O ;mO h)h
O kO )K rS6mR w=S AV cR yvR `K _R bRhkK k_Tm+K buR 4"
K 
nPj_8h
S cy$;Oa8qy$;Oa8q
S
crR
S 6mk
R )y
Q vQ
Q ;bV ?K cyQ
R `Ty=K cy
R _v8g
Q
vK gO 
r8gfgS
S 4mkS
R `M_w=S AV cy
R vR `K _bR
R hkv8g
K
vK gh
O kw
O pR ?S )vS
Q ;bV ?K cl8D
R
?O 4R 
hy_
O uS mS _' rS6?R cR kqR cSowK _R *S FO ncP cS y$kh`M
O fcR )Q hkO whcO `K cO bfS _Q 
yOh4R
R 4lhkO j$_8o
K
fR
K o_M )a8A
Q m_h
O cn
O cS
Q >)w
Q )P jK cQ cy
R mQ y$f
Q )y$;
Q kK5
O wK qR 
kQjT_lhkO j$_8o
K
fR
K o_M _hcO )y
Q mQ y$fl8)lh
Q
kO j$__'8o
K
fR
K o_M wm$k
R =K 
vhBO pK mwS
R 6cV mw
K )P jK cQ 48h
K c_'y$;Oa8q
S
cS )w
Q m$knP
R 8=R yK mhOoM
O _ 
_' cFS _R w)P jK cQ cQe kqR )Ph" cu$w
Q hOoM_ cmS nh`O cP _' v8gvK gO 
nS`8?R=cSwy$ocS
K kh`M
O fc"u"
R
6S 48>
R sM
O _cQe"rqR
R e4w
K mR __8c""c
S
_$w
Q 
y_Q yFR
P jkK hFO uR
K kL_oQ hOoM_dR y8oMf4R rS6?R cR kqR 
y$;kK5
O wK qR cS kh`O )K 4O cv$f
S wK cS yQkT=?R
R k bqR hRkKaRw 
y$)DV
S `?K cR 

cShcS `h`O fS cQ %Pw`K _R cS cfS mK +O 
)BP )K BO _8c yuS vK mO 4K t8fSk c_Q wOo
K 
h_P l*S mO cSk)Kd
S dhph
S jO 4K y$j*S mV mK 
v8gvK gO kK y8ehwKe
O 4O t8w" y$q4K gK mR 8>_P 
cSk$vKd y8F y$;kK5
O wK qR yRkh`M
O f _h
_h`O yKd
S 
n$eSBfO 4h
K k)
O fS
R k_8c"cS
wvS
_8c"cwv 
"cme
S _"h
S qh
O `O wl$hl$;
K
c_'$_lh
R
qO b$hh_R
K
6RdlFQ _R )h
Q sO =nP
K j`8
K 
lhvO b$ul
K
FQ _"h
R qh
O `O wl$hcQ
K
e8oPkuK _lR
Q 5"lQjmK uK qy
R _lh
Q kM
O _$)lFQ _R 
cQhcOK hhqh
O `O wl$hkS
K
j4K )a
Q _$6
P )c
Q fS mK +y
O _nh
Q _lQ
P jkK uK _kS
Q `M_nS`8?R= 
l_Kdy
O pQ
Q o=K cyhP
R `4`h
K wM
O qmR kc
K fKo
S mnhP
O 4'wqTR @ky8j
R
kK mwR
R `b'K 4w8q
O
)O 
$kb$`S=ckS
R =lQjS>*Q mc
O fS mK +lQ
O jSk)Ph 
kS= lqO w4R
P bkK w8q)O q8`
R )S kS= nP5wK _R kK kvR _' cQ9)Q f8gS
R 4 hOoM_ 
nS`8?R=lh)8o
O )Oo
K k8
K w6S pV mn
K fS kK )V k8lh
K wO sS pK kaT
O _bK k8_$`S
O
;)lh
Q bS
O kK;cR 
y8FlqR gR 4y$;
K kK5
O wK qR ky8sh
K
bM
O qdR y$;kK5
O wK qR ky8sh
K
bM
Oq 
bfV
S h?K cn$w
R _S
S 4cS;yO )nh
K _Kdy$;
P
kK5
O wK qnh
R _P )`P
Q kl+c
S fS mK +l
O qR
R BcR 

`T)fR
K k nmKe
R vhBO pK mR hkO cShcS cS=Vw_M cS %QwQ64R 
8oSk y$w,R
K `?K )Q y$@gKo
R gR vK y$my$f
S ly$_
S kqR 

#$ 

$

=

Ęėĕ
ø Ěü .ĕ 
khjO mP _8c l$;cR kS`M_ lhuhP
O 4 lR5 hRk8_Kd lOhmR fmR DQ mO lqR
R B wCV
S hmK 
lSk$qS4yQwfQ _cS
R @sO 4w
K CV
S hml
K cQ mb
P fS _kS
Q =)lhOo$)lh
Q
wO mN
S fy$w+K qQ 
cvh
S wO mQ _l$w
S
6K mw
O ?P )R ?K cw
R mTQ fcnh
R AO m
O qhO5
R cR klh
K k$jK
O hlqR :R chP
R wmK fS 
cSjS=)?S mc
R vh
S wO sK _R mkS
P jM_?R cqR
R `uKd
Q 

l"huS
O 64hP
R o85wK _8h
O cwS
S `qQ
S 4)`
Q )$f_'hOoM
P
_ cSkhjM
O _kh8_S
R wwu8?
S cR )Q 
cml
R qR
R B8qbSK hlh)S
O o_M %h_c
P )S
S bMfhR6c_S uS mK ch
R kyh
O _P wOo$el
K
chP
Q ohmO kK 
%TmpK kw
O )S sK _'w
Q )P jK c'cQ
Q eh_k
P q
R qP
R `$vhmkS
O kjK `8"_(c
O
m8y$o
R
vK >O
"%S=kS=_'cQeh_k
P qKd
R

K
h%hkM
O cFk
R q
R fhO5
R )K cR khP
K b=K 
yQjQwMqmcQ
R hcK FO )cS
Q `$f%S=kS=%4S pV mw8CO 
lhOo*S cR y$w+K qQ 4K nPjSkKd %TmpK kO w)S sK _Q chQ
S kqS yh_S
O wMf_Kd
R yQwQ6pV mK 
%hkM
O cFR kqR lhfhO5
O )K ?R cR lhk$b
O K5 lhOo85wK _O c?R
S = 8mv8c
K y$o$wMf_R cS 
n$e?S cw8CO
R h 

y_Q _h`O cS kK wy$h
P `8)fS lOhyKohP
R 4 nSh KoqO cS y_Q wPwS`M_ b$q hOoM_ 
yQjQk$cKdyQ`QwvS yK mc
O qh
S vO *K cy
R pQ
Q o=K cyhP
R `ky$;
K kK5
O wK qR cS 

hPb=lS
K k$qy$duK vkS
R jklh
K fhO5
O )K ?R cy
R _lh
Q fO k$)lhOo85
K
wK _l
O y$_
S 
w)S
P =n$emw
S CR
P hklh
K k$jK
O hnPj_l
S cP )vT
Q 6`K kKdvS
O oqM chP
S kMqsK my
O _wh
Q )O jK cR kK 
v8BvK B_'
O k8)
K )M
S f_'kK 
y8w)R
K =cR y_Q vhOoMq?R cR u"6S 4R cR )Q `P;fR mK cQ9cR `S=wK ?V cR %hkM
O cFR cR 
_'n$e?S cw8CO
R
h %hkM
O cyR 4lh
K fO mK m8lO
V hmR )h
S _P
P wKh lh)S
O o_M hPbKh kqk
R cTR ohK 
lhkO qS sK ?O chP
R kMq`8lh
R
wO u8?
S cy
R _lhOoh
Q
jO m%h
K _v8;
P bO 4
K qP
R b$hbfS _kS
Q = 
lhfhO5
O )K ?R ck
R qw
R DP )R k8y$AR
K
oklh
K k8kM
O qlhw8m
O K5lhOh$5lclh
P mO qS sK >O )Q 

nh`O cS kK `8)fS n$)_wO wS`S6 
kqR %S= kS= lhbh
O BO vK mR c?S
Sk 
kS=mO b$_mK lhwO cKeOoKd
S y8w)R
K= 
wy$h
P 4n
K gS DS c8>
R 8>sM
O _))M
Sf 
r85cy
R _nhOe
Q mlh
P kO j$_8o
K
fR
K o_M )kS
Q jM_mkS
R = 
8oSk ny$o
P lhkO j$_
K 8ofR
K o_M )Q kQjT_c
_cS 8@
?Q mO vQ
kfP l
uQ qQ 4K y$h
cK kO %%s$cd
s$cKd
P
8@?m
vkf
luq4
y$hck 
_TwvK kkP
O k$=lh+$q8o
O
fR
K o_M *c
Q mkS
R =y_y$+M
Q
qkKdy$h
R
fK k
O fTR =cy
R _Q 
$9ccS
R `FR
S =cy
R _Q 

w86cO 4K y$duK ?O cR l8;vO kqR lhbh
O BO vK ?R cR lhbP
O wMfcR lhb8cK
O ;cR nPjSk 
`hgO 4lh
K q8bK
O ;cl"h
R uS
O 64k
R q%T
R mpK klh
O kO 6K FR )K mb"
O 4R fhP
R bhpM
O fbfV
S hmK `8
O 
"yhbP
O wMfccS
R bqP cu"
S 6R 4"_
R mKaV
S bklh
K `O )S fQ
K o cQ>_S
P jkl
K cS
Q >)y8w
Q
)R
K =cR 
vRw4hP
K o4K m_S
O 6KoRk`Rwck
S )w
Q )P jK cQ cKd
R 

8oSk lPw$5 _8c `P>cR y_Kd
Q fTR ?cR y_Q lgP mK gR mK w)S
P = _' kQjT_ 
_'kQjT_)`
Q y$=_"
P
gh
S kO )
K fh
R )O ?S c%Q
R kmh
Q 4R
O wcc"
S 4S DS cR mv
P fR
P wyK cO kK 
_S>_'cyR
Q
b$`Mqm7
P y$_vh
S
fO wK m8c
R mS )K@
S ck
R qvR
R w_'qh
R BO )K mw
R )S
P= 
y$qSw y$`)S fK mR hPohmO kS= y$kMqkR y$k$jKh l$_yK BO kQj,P cR kqR 8>sM
O_ 
%S=hPb=b
K q
R w)S
P =_(ckQ
R jT_ckR
S kKa4y$w8pM
O
_dR 

ymh
R )O wK y_Q 8_wK vK FO lQjhPkM_ cS`$wDK cR n$e?S cR yRehwM
O _ y_Q 8fDK FO 
yQwfQ _R cSohbO ?K mO qhO5
R mR lcQ mP bfS _Q kS=)Q %S= kqR 8`)K fK FR lh`hO jO wK cS 
lhwO mN
S f c?R
S jKd c?R
S =mO lmS uK qR 4K lhOh8+Mq lvS kK fQ )Kd
Q cQo$) kqS sK ?O mO
S +O m$eh
K _lhOoh
P
`O ml
K FQ _d
R )S jK qR
"$ec)S vc
S cmh 

lhbO m$kKdy$d
K
uK mlh
O +$ql
O
_8>
O sM
O _)n
Q vS
P 9cw"$m
R
bK _`
R y$=_S
P
h KoFR
R4 
c*V
S bvK kcQ
O k$q_'_8cw)S
P =_(cn$e
R ?S cR m
P qhO5
R cO )
Q fTR =cy8jKe
R
4cS
O w$F 
kqR %S= kS= lhbh
O BO vK ?R )Q cS4AO cR y_Te y$BkO DK cR hPbh4O w_S )Oo
K _S>_Q 
lh4R
O w%S=kS=lhCO mM
R _m%S
R j4lh
K qh
O vO )K m8y8w
R
)R
K =cR 

h4R
O wck
S )lh
Q qS
O u`K ?O cyQ
R w+M
Q qmb
P fS _Q 
qRu`K m"
O _8c _"gh
S kO )K fh
R )O ?S cR %QkQ mQ
)R
K= 
y8w)R
K =qRu`K m"_P
O k?S c$m
R )K `8"y8w
O
O _cS 
"cS;yO *K cKdcS
R cSkhjM 

l 
lSb_kS
S =y8w)R
K =kqwT
R m)K k%S
O =kS=%4S pV mcS
K hc_'v$fS
S
wcwS
S `qQ
S4 
c 
cQwvK mO 4h
K wO Bh
K uM
P qc?R
S jKdy$vSwhkcS
O @gR vcS
K @ O5$>)yO
Q h4R chP
R w$fM_mkP
P 6 O5 
8 
8hcS )y$vS
Q
wK;cKdy$w
R
BP cy
R _nP
Q j*S cR my$o
P
vK kkT
O jhS _8cwy$h
P 4
K q8wS
R 5cR 
`$wDS cR gf$*R
P k lhjO k$c
K 8hcS g8)BS w+S
S 4 kTj_L kQ hPb=K $k lhwO pM
Pf 
$kc_S `8c
K )yQ
Q kTa KowK FR cy
R _g
Q f$)cS
P
hcS )Q

O wcS 
cSo$)_wS
O k dhSkqS ehwO jK cO _"gh
S kO )K hh4R
y4) 
hPwMf_R >K )y$yS
Q
4*R
R `8c"kxyw4S bK ?O 44y
R y)wB
)S
R wB)Q
S )bTbTvyR
4)y8bM
R y8bqdyc4
qdRyK cO 4K 
kSj4K )Q aT_bK kO cS`$fcR kqR y8jhwM
O _4R w4P 6O fh
R )O ?S cR %QkmQ h4R
O wcS cQe 
kQjT_cy8w
S
)R
K =kqbh
R BO vR
K h hb8cK
O h kS=)Kd
Q w)S
P =f4S gK mcQ
O hcOK h hb8cK
O h yOh4R 
$>)cS
Q ;yO *K cKd
R 
y8w)R
K = qRu`K mO kqR _"gh
S kO )K h4R
O wcS wPw$q ncS
Q 4 y$fh,O cR yfR _R 4K 
f4S gK ?O cy
R sS
R kfK cy$_
R
u$c
S 4lhOe8fM
K
_k)y8s
Q
FK FR )K ch
O 4R
O wc
S fh
R gO `K cO 
hwO +S `8h
K `S
O kMflh)S
O bMflhkP
O =k)lh
Q gO phP
Q o)yR
K ; OovkP
K k$=w)S
P =f4S gK mO kK 
qSu`K ?O cy
R _n
Q ?P mR FK )yQ
Q bfV
Q hmnQ
K wv_"
Q gh
S kO )h
K 4R
O wclh
S vO c%S
P =l)P kK 
lhfO 4S gK ?O cyR
R w)S jK cR klR
K 5 w_S *K cnhP
R 4a_$6b"
P
4R fyhP
R 4kS=gqR mK =O 
y8`h)M
O fcy
R _wh
Q qO ch
S )Ko
P _kS
R =`QwvQ 4th
K sO cS ka
K _$bKd%S
P
j4lh
K uO sM
P fck
R )Q 
y8w)R
K =kqcS
R whmO )k
K )cS
Q k$b K5cR 
kP6`K cQ cy
R _v8g
Q
vK gO kwh
K 4O pK cR k8n
K mKe_T
R umK kh
O FO gR
K kfK c_
Q mKaV
S bkhOoM
K _ 
lhwO )P =lh
K wO u8mw
S
y$h_h
P
`O cS kkh
K fO yR
K ;)8@
Q ?Q m)
O DR
P `k8lh
K
wO )P jK cQ cnhP
R 4 
lFQ _lR
R 58ARoFqS
K u`K ?O 4h
R >O )vQ
Q kfP ccQ
R ey8oMfRk 

% 

$%&*  

_(cm8w
R )S
P =cmy
R qR
R bSkf$oKdg8)
R
Bb$_
S
mcS
K hccQ
S e=`
S CS mR 4K 
lSk$qc%R
S kcy$o$wM
S
f_R clhOo
S *S cy$_
R
mc
P ?R
S j4w
K DS qO 4lhOo
K
*S cl
R qO 
8mwS
K 5 k$bS5cR hmS
O k$qcS wfS pK ?O cKd
R yfR FV
R s?K cR cSh Ka$k$ojK :Q cR lP6vR yK cKd
O 
e_S cSohbO mK kO cSohbO ?K m8
O whqO kK whqO mP wPj?S cO kK khfO yK cO kQjT_)Q %S= 
c+M
S qoR _8cKd%pQ
Q onhPh$oh__
P mKaV
S 6knO
R h;RcR )`R
Q wmw8*
P
_O 4%Q
K wTCckh
R fO yK cO 
yQbBQ vK mc
V fS
S 5)K cR 4K 
`RwcKdb
S fS _l$v
Q
mS 48w
K CVK hn$e?S chP
R wu8m
K w8w4hR
S 6cShcnO
S hbM
R qcQekS`M_ 
%S=kS=t?P _R yK cO k%h
K wO ucS
S hc_'y8w
S
)R
K =cy
R _n
Q yS
R @)Q 
lhwO CV
S hmy$h
K
cK k8kh
O fO yK cn$e
O mhP
S wu8m8
K
fR FP BR yK cO k%h
K )O mK clS
O k$qcS 
- lQkQ5cR hPwmK fS y$kSkjK )V m8
K y$jS4pV mK y$o$jmK hPkMq4R vSoqM hPkMqsK mO 4K 
y$duK vR kS=mO lhqhO5
O mR n$e?S cR y_Q lhwO CRK hmK lcQ ?P )Q lhwO mN
S f ly$_
S 
b$_mlh
K jS
O 4pV mK k8j
O sK c
S wy$h
P 4lh
K g8)
O BK clh
R wO u8?
S cKdlS
R k$qcS 
cShcS cSw$F b8mkK FR
R k 'th`O 6Ko
K AR
Q 4 lhfO v$k
K lFQ _R )Q lfQ
Q >cR _mKaV
S bkK

B

! ! !
! ! !& ! ! !!!

! !& ! ! ! 
! ! ! !& 
> 

{mjkimrl”

>@ ! ! 
! !! ! ! 
A

¶¸È½»È´Ç´¯ýÁÆ
$! ! ! !& !! ! !

¼È³É´¯°Å°»¸¸¶³
»¯´¿½Á¾½Ã»ÆƶŸÂÀ´¸

¼¼¸¿¿Á»Á

¼¼È³
È É´¯°Å°»¸¸¶³
³¸ ³³Ã´Å³ƶŸÂÀ´¸
³¸»ÅÇ

²¸À¶¹»´³

¼È³É´¯°Å°»¸¸¶³ 
¯°º´ºÇ°»²¿Á½¼¶¿½ 

#$ 

$& 

¸  ¿¸½  ÈÆ¢
œ¬ ÇÃa¾
¢§ ¯¸£ ·  œ¿¯ ¸
£ ½¤
  Ǽ¸½ž
  ¶Ç£ Dz¸À  ¶¤ ³¢

³¤¿´§ ½¯³¾¥
¤ ´¶Åœ  ¿ 

kQu_cS
P o*S ckR
R 5qK ?R my$o8m
O
Fb
K uR kyh
K kK5Ko
O _R `8yh
K wO `K qO 48oP
K k_KaO
S h_8cKd 
hPohK KoqO 4h
K 4R
O wcS m)Q
P bTvy$oMqmk
R )hOo$)_
Q
wg
O vQ
Q kcQewsQ pP 4K qh
R s$ch
O
4R
O wcS 
lhOo4R
S wmcS
P >_Ka8
V fh
R )O mhP
S ohK KoqO 4y$`
K
FR
S jKdk_$5
P cy8cQ
R
e l8pwK s8
O fh
R )O mS dhy$fh
S +O 4_
K gh
S kO )h
K 4R
O wchP
S bKh kqqR
R 4vO@
K )%h
Q wM
O _F_8ce8?
R
yR 4
a
K 
lhf8k
O )8lh
K qh
O BO )K mR `CS ?R mO w$6cR _h+Ko
O _SuSh $4)Q l$h cS>_Ka
V bO _FS kK fR yK _
R k)Q l$h=K 
yR
o
)
K
4cQ
O
e 
l$h
4lhO
K
;
fk
R
)`
Q
C
S
m
R
knR
K
k
Ch
K
k_S
O
o
m
S
fR
K
wlhO
;
fR c%
R sQ ck
Q )Q
O h ly$_
S 4K 
lhOo$kMqdR lhOo$FqO k)Q w$_Sk lyS _S
S u$c lR5 cS>fP cP lhmS
S k*K cKdyh
R FO mM
O _ccS
S >_V K5chP
R osK >O )n$wM
Q f_R cn$h
S AO@
S ck
R fP cboxy
c
P 
cS6Va_M c

S cS>fP cP %S= cS>_Ka8
V fh
R )O mS hPohK KoqO 4K y8;fR cR yRwS4KacR kK lhbO fV
S hmK cmP
Q _=R 
_
gh
S
k
O
)h
K
4R
O
w
ck
S
qw
R
F
P
p
K
cKdlP
Q
k
q
K
c
Q
cKd%
R
)T
Q
f
cwP
R
4R
5
y
K
c8ohP
O
o
hqP kw
K )M 
bq$@
R )cS
Q >_V K5cy
R fh
R +h
O q8`
O *K cn$k
R qS cy
Q _vh
Q sO cS k
cS
K >_V K5cn
R qR mR kK
Q fR _y$AR
R
=yK cO k8o
K fh
P )O mbh
K yO qS )k_P
Q
; OoS6wsQ pP 4h
K *R
O whPw`K bO =K 
cSjS9)Q cS>_V K5c
R n$FqO kK wh)S
O h %)P mK cQ =K _S`8 `fS
S wcS w84CR
O k cDV
S kfR
M k cSkKaO@)w 
cQ
>R
5
yO
K
h Kd`8)Sh Kd 
yhP4 n$hkO5
K lR5 y_uS
P k kfP cP %)P mK cR
Q 4 h4R
O wcS k)Q $b8bhqKd
O $yS=wK `O kK
O
>_V K5cyR
R w$+4yR
K usM
S ckh
R mS
O k$qcn$q8`
S
*K c
R fh
R )O mS 4lh 
lR5lpP wK BR yK m$4cS
O bhO pM
O fck
R )yhOo
Q gKo$B
S AK cl
R yS
S `8aFlR
K 5cyK
S hc%S
S jkl
K _P yK cQ 4K 
b$qKdfh
R )O ?S cyR
R ohbO mK 4lh
O fS
O wKe_nhOeS
Q a?S ccQ
R e8oPw$bmK n$f:S `8cS
O o8mL_%$Fm8oP
O
o$bM_hfKO hhPb8DwO 48u
K wK BS )lS
Q k$qchP
S `MfRw`8
K 
wfR _R klO
K hm$h_
R
gh
S kO )
K fh
R )O ?S c%Q
R kmh
Q 4R
O wck
S )cS
Q `$wDK c$y8>R
R
5yK cO 4K 

w8bM
c
m
R
4cS
K
>
_
V
K5
cn$F
R
qw$_S
O
k_S
uS
h 
e8?
F
dl$h
R
4nP
K
=mO 
yhOo$q
`
K
ucS
O 
tQw_Q 4K 8mK;vR yK cO coxy
c 
kcP vK c

R yRo)K c_S
S 4cR cSo*S cR %RkMcmR 4K 
lS;vKdh
R f
R fh
R )O ?S c%Q
R kmh
Q 4R
O wcy
S vQ q$9
Q cyQ
R wy$=
Q cl
R qyQ
O bfV
Q hmK 
lcS
Q 4 fh
R )O mS hPoBK yRkS4vR kK lhO;vSO oqM 
kcP vK c

R hp8@
P =O c)$k
S )K )QbTDcR 

lhp8@
O =O cR y_Q k_S
P w+OK h yhP4 y$``K wKdO b4R fR hPbhpM
O f hsP kK _R 8sFK FR )K cO 
lhwhO 6O _R cS rpQ
Q =cR hm8j
P pK y_Q kS`M_ 
cS>_V K5cR nqR mR kK cS6Va_M c

S cSo K5wK _O 
y_u$hKdyh
P
_S
O >qy8w
O
AK mR yK cO 4$m
K uK qR 4h
K mS
O wn?P ml
O
q8C
S `O k8)
K wK bO@
K )Q 
nsTQ 6 

cmP
S k*K cl
R yS
S o8mL_48jh
Q )O mK cKdn$h
O AO@
S 4cS
R w8`Ka48b
O mK qb
S 4R fhP
R bhpM
Of 
y$wmR
K k lvhP
S w `8)Sh _' _gh
S kO )K h4R
O wcS k)Q dhSwS`6K mO bfS _Q wS`S6 h=O 
lhbhO pM
O fc8k
R 4K kR
K 4yK c_'_S
O
w$oKdlTh_S cy8kS
S
5c%
R )TQ fkq`
R _P =K cKdw
R qR CR cR 
fh
R )O ?S c%Q
R kmh
Q 4R
O wccQ
S >R5yOK h)?S m`$w
R vS 4h
K =lS
O o$fgK `O 4lhOo
K yh
S _8wM
P _)OoKd
K 
k$v
4q
K
m
R
*
S
c
O
kcS
K
jh
)
O
m
K
c

O 

8oP
o
$bM
_ 
h
fK
O
h 

yR
e
w
S
j
K
cKdyR
R
wh
)$?
O
qy
R
_k
Q
_KaO
R
h Kd 
fh
R kO )K vhuO hOo$wmOe
K fcR
R wcS 8oSk wm$_
P hFO mM
O _ kS;fR cShcS hmS
O w 
eTq Kdy_P +w
K yQ
Q h4cS
K w4RK 5yK ccS
O >_V K5cyR
R w$+4yR
K usM
S cdR k$bS5)qR
Rw 
%h)O mK m_8c
cS
R
>_V K5cn
R qR mR kcS
K 6Va_M c 
k
S cR
P om8lS
K hyR`k_
K gh
S kO )h
K 4R
O wcS
Q mhOo
O BK cy8wP
R
=cQ cw
R BP pR m8
K cSk$b K5cR y8khqO BK cR ys8o 
coxyyRo)K 4w
O DS qO 4cS
K >fP c$F
P _h
O >O )yh
R yK kO e_S pRojOo
K hmS
O w 
w bhpO fS cQ 8oqS
P 6VhmK 
kS= lhq8v
O )K 8ohOhcKd
S lhk$b
O K5cR 
kcP vK c

R cR hp8@
P =O y_Q 8omR
K ;vO 7SjSkMcmR 4K hPbhmO kK FR mc
K wy$h
P 4yQ
K wq$A
Q cKd
R
O ?R
S =lqb
O fR
R h8ovP bK uO fh
R )O mhP
K oByR
K kS4vR k 
cS;+M
O qdR y8khqO sK 4y
O qP cS lhjP
O w`K _b
R uR klh
K w8p
O ?K cKdlhOo
R
mL
S _@Q cbOdS
R 6yhP4hPkS;f
R
4lh
O mh
O mO FK cR 
v89
f
O
k
K 
lh
jS
O
w
6
K
c
R 
kS
j
4
K 
kT
q
s
K
k
O 
8>
f
P
c
P 
l
c
P 
%Q
k
?
Q
c
R 
yR
o
8j
*
K
m
O 
lh
uS
O wmOo
K 
y$+Mqk8>
R sM
O _dR)_Twcy
S _lh
Q wO cS kn
K mKe8oS
R kwy$o_'c
R
s8v
S F7
K y$_
S 4K
P fh
R )O ?S c%Q
R kmh
Q 4R
O wck
S )cS
Q >_V K5cy
R _8`Ko
R 4n$f
O :S 4O cKdcS
R o8mL_cS 
lhsO FK FR )K mO c?R
S = y$>VqBK c?R
S = lhp8@
O =O c?R
S = 
lOhoRhP4l8=p
O cQeh_P 8_h`O cKd 
l
m8p
S
w
K
s8
O
fh
R
)
O
mhP
S
o
h
K
Ko
q
O
4y
K
)Q
Q
6
f
V
my8;
K
fKdc
R s8o
S yK kO 
w$f_S kgS
K 4mR 4lR
K 5%_
R b$qKdb$qKdy$u8fhgP kK )cS
O wS4pK cR cw
R mTQ fy8?R=
O qcR k8
K bTm_L kQ w)S sK _Q h_O 
hmS
O w %sR *S )Q lhm8j
O AK cR y_Q lhwO BS pK mO 4K %hwM  

cS>_Ka8
V fh
R )O mhP
S ohK KoqO 4cS
K j8w4K ccS
R ;+M
O qcKdy8kh
S
qO BK cn8?
R mO kK y$oMfkK )k
O fly$_k
S )l
Q q8C
S `8l
O yS mKeS
S h4K
V qR qh
R s$clh
O
uS
O wmOolh
K bhO pM 
$4 %Qk?Q cR hfKO h l)P 4K tQ`Tv e8?yR 4K 
a hPwMf_R )Q yS4*R
R 4 wS`=K 
hmS
O w cShcS rRkfS )Q nmK9
R cR lqO %Sj4K vBP FR pOK h hmS
O w=K bhpO fS _' kS`M_ 
y$fh
+KdcS
O
>
_Ka8
V
fh
R
)
O
mhP
S
o
h
K
Ko
q
O
4h
K
4R
O
w
chP
S
w
`
K
6
O
mlh
O
b
O
fV
S
h
mlh
K
qO gS v8s
K pK _Q
Qo 
lhOeq$oKdlh
S
)S
O bMfy$o$hqR
K wy$aMc>R mv
O pR B_'$fT
S
m8wP4R5yK ?O cnS
R hqK mR =
K
R etQ`Tvn$hAOok
S )n
Q mKe
R 4lh
O bhO pM
O fmy
P )Q
Q wbO@
K ccS
R acKo
S cR cy$b$_
R 
w$6ch
R )Ko
P _kS
R jkl
K pP wK sR kh
K 4R
O wck
S )$y
Q _S
S w$cy_y8oh
Q
uO wK 4f
O vS
R khmS
O w %h)O mK mcQ 
l8;
v
O
ky8o
K
?R
K
6Ke
c
O
cy
R
_)R
Q
@
_
R
kn
K
y$oKd
P
q8`
R
)hP
S
6
ml$;
O
cb
R
q
R
qh
R s$c
O kK
?S mk
R qTR s47
K mh
S )Ka
O cR k87
K qS CR
K `kk
K qS
R B_8ccS>_V K5cy
R _8`Koy
R
_Q 
kqKd)
R
O 4R
O wcy
S _S
R w$c 
fh
R )O m8cS
S >_V K5hPohK KoqbT
O mkK kh 
_S4cw$b
R ?R
S 4wBP pKo%S
R = 
l$4kK _R cw$_S
S
k_SuSh boxy`_l
S fR
P om
a
K 4v8;
K
bO 4)Q
K bTf wT`qM =R

$( 

$%&* 

C

>! 
!* 

ĀĈāĎ

ÿĔāą

! !
! !
!! !!& ! ! ! 
!>
> !! 
! 

#
$
)
+
*

* 
!!& ! !@C 
! !@+ 

!@ 

!@/ 
!!! !@; 
!!@< 
!@= 
!@B
% %!!&!!@

&
(
%    

*@ ! !&!& !
! 
!
A! 
! 
! 
! ! !  
=+D+=<;D;=B!* 
EFGHIJHKFLMGHNO>IPG!* 

#
! 
! !! 
! !!&C! ! 
! !&;! !
! !&BD/D==!& ! !* $
> ! !&!& !
! !! 
!

!&  !
! ! !!* 
!> ! 

#$ 

$)