You are on page 1of 10

I30 GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HON CHU NGHIA VIET NAM

Di)c lap - Tv do - Hanh phtic


GDDT-GDTH VAT: Huang clan thut hi."0 nhi4n vu GDTH nAm hoc 2013-2014 Ha NO:i, ngay 08 thang 8 Warn 2013

Kinh gfri: Cac SO' Giao due va. Dao tao Thi.xc hien nhim vu tong tam giao duc ph6 thOng nam hoc 2013-2014; Can dr Quy& dinh so` 1840 /QD-BGDDT ngdy 24/5/2013 cila Bo trueIng Bo Gido duc va Dao tao ve vi& ban hanh khung 1(6 hoach tia6i gian nm hoc 2013-2014 dm gido due main non, giao due phO thOng Va. gido duc thu6ng xuyn, BO Gido duc va Do tao huOng dan cac SO' Giao duc va ado tao thuc hilen nhiem vi nm hoc 2013-2014 d'Oi. vai cap Tieu h9c nhtx sau: A - NHI. M VkJ CHUNG Tiep tuc day manh vi& hoc tap va lam theo tam guang dap dirc I-16 Chi Minh; phat huy hien qua, ti'p tuc thgc hiln not dung cac cuOc van dong, cac phong trao thi dua cua nganh phi" hop dikt kien tiwc to dia phuang. Tip tuc chi dao NT* qudn 11, to cht're day h9c theo chuk kin thdc, Id ndng; diu chinh not dung day hoc ha dac diem tam sinh 11 hoc sinh fiat h9c; tang cuing gido duc dao cli:rc, gido d.uc ki nAng song; chi dao trien khai hien qua m'O hinh truemg tiu hoc mad; d'Oi mai ciOng13.0 phuong phap day, phuong phap hoc va ki6m tra, danhgia.; tang cueng co hOi tie can gido duc cho tr em co hoan cdnh khO khan; tang cuing tieng Viet cho h9e sinh clan tc3c thiu so, timg buOv ma rOng p dung day h9c theo tai Tieng lop 1 COng gi.o clu.c, tie tu.c tri6n. khai day h9c ngoai ngit theo chuong tranh O. nhang nai co du dieu duy tri, ding co va nang cao chat lugng ph/6 ca giao lieu hoc dung do tu6i.; day )(ay dung twang chuan qu6c gia va to chirc day h9c 2 bu6i/ngdy. D6`i mOi marsh me cong tic qun 11 dao, x'ay dlyng c:10i ngti gido vien VA. can qudn. 11 giao duc, de cao trash nhiem, khuyen khich s-kx sang tao cua gio vien va can tx) qun ii gio duc. Day manh. vies t`rn.g dung cong ngN thOn.g tin. tron.g day h9c va van 11. B phong trio thi dua VII CV THE

I. Phit huy hi0 qua, tip tuc thirc hien ni)i dung cac cu(ic van dOng va.
1. Thgc hien Chi thi so 03-CT/TW cua Bo Chinh tri ve tip tic day manh vi& hoc -CO va theo tam guang dao dire I-16 Chi Minh, ding co ket qua. cac cuOc van clOng chOng tiu cgc va khdc phuc Nnh thnh tich trong gido due, "MOi thay gido, gido la mot tam guong dao tv: hoc va sang tao", to trung cac nhi01 :
- Thiyc hien tot cac quydinh v dgo cit:rc nh gido, coi trong vi& rn luyen phdm chAt, 16i song, luong tam nghe nghiO, tao co dOng vin, khuyn khich gido vien, can ID(3 qun 11 Oa dkic hoc tip \Ta sang tao; ngdn ngira va da.0 tranh kien guy& vii cac biu hien vi pham phdp 11* va dao dire nha gido.

Thuc hien nghiem ttle Chi thi so 2325/CT-BGDDT ngdy 28/6/2013 -\7' vi& chan chinh tinh tang day h9c truac chuang trinh 1; ThOng tir so 1.7/TT-BGDDT ngdy 16/5/2012 ban hanh guy dinh v& day them, hoc them. - Tiep tic tang cueng cong tac quail 1ST thu chi trong cac trueng ti6u hoc, thgc hien nghiem ttic theo COng van so 5584/BGDDT n0.3723/8/2011 ve vi& ti6p tuc chAn chinh tinh tang lam thu ,trong cac ca giao duc. Vic quan by7 va sir dung cac khodn tai trg -tkx nguyn bang tin, vat cac chk, nhan trong va. ngodi nuOv thvc hien theo ThOng to so 29/2012/TT-BGDDT ngdy 10/9/2012 dm Bo Giao duc vA. DA tao ban hanhquy dinh vi& tro. cho cac ca giao duc. Tip tic tri6n khai cac bien phap gidm ti 1e hoc sinh y6u, hoc sink b6 h9c, bdn giao chat luong gido duc, khOng cl hoc sinh ngOi chirc hog dOng nham phat hien v. bOi &fang h9c sinhgiOi; khOng chirc thi hoc sinh a tat ca cac cap quAn 2. Tip tv.c thut hin sang tao cac not dung dm phong trao thi dua "Xay dying trugy ng hoc than thien, hoc si.nh tich cgc". Tit nam hoc 2013-2014, not dung nay tra thdnh hog dOng thuOng nien cac truamg ti6u hoc, ch-a. tr9ng cac hog don : Gio duc dqo due, ki na.ng song cho hoc sinh thc3ng qua cac mon h9c, hoat dOng gio duc va xay dung quy tae fing X fr van hod.. Nhd trueng dOng ph/6i h9T) vai gia dinh va cong dOng cong tham gia chdm sOc gio d.uc da p dfic va ki ndng song cho hoc sinh. DAy manh. ph.ong tro xay clung trueyng, 16p xanh., sach, dep; du nha ve sin.h

sach se cho h9c sinh va giao vien.


Dua cac, not dung giao due van hod. truyL th6ng, gio due thOng qua di san VA nhd. truemg. TO chirc cac hoat Ong vui choi, giai tri tich cgc, cac hoat dOng van ngN, the thao, trO chdi dan gian, , dan ca, hog- dOng gio due ngodi giey len lop, ngoai khod phii hop vai dieu kien cu the dm nha tnxeng va dia phuang. HuOng dan hoc sinh tax quAn, dOng to to chi:re, dieu khi A .e n cac hoat dOng to the va. hoat dOng giao duc ngodi gia len lap. To ch-Crc 16 khai ging nam hoc mai (vai phAn tuai, tao khOng khi phan khai cho hoc sinh buck vac) nam hoc phAn gon nhe, vui hoc sinh

fc'5 chirc "TuAn lam quen" dAu nam hoc , mai d6i vai lOp 1 nham thich nghi vai mOi trot hoc tapv cam thay vui thich khi ducYc di hoc.

To chiic le ra trueng trang tong, to ddu an sau sac cho hoc sinh hoan thanh chuang trinhti6u hoc truac khi ra truemg (tuST kin cu the, co the to chirc trao gidy chirng nh4n cua Hieu tnrOng cho hoc sinh hoan thanh chuang trinh tieu hoc va cac sinh float tap th6, giao hru, van ngh'...).

II. Thin hien chtwng trinh gio due


1. Thuc hien Chuang trinh giao due ph6 thOng theo Quy6t dinh so 16/ 2006/QD-BGDDT ngdy 05/5/2006 dm BO truang Bo Gido duc v. Da p tao. Thuc hien diL chinh not dung va yu eau cac mon hoc va cac boat dOng giao due mot each linh hoat, dam bdo tinh vita sire, pha hap vai dOi Wong hoc sinh va dieu kin day hoc cua dia phuang theo huOng dan dm BO (Tai Ru Huang dan thgc Chudn kien th*c, ki ndng cac mon hoc O' lieu hoc; COng van so 7975/BGDDT-GDTH ngdy 10/9/2009 ye 2

Huang dAn day hoc mon Thu cOng, KT tin* ti6u hoc; COng van so 5842/BGDDTVP ngdy 01/9/2011 -7 1/4 HuOng dan dieu chink not dung day hoc gido duc phO thOng). Tip tu.c d6i mi phuang phap day hoc, cl6i mai kieAm tra, clanh gia, hoc ,sinh. dank gia hoc sinh theo huang dOng vin, khuyen khich, hi nh4n tien b0 hang ngay cua tin-1g hoc sinh, giu.p hoc sinh cam thay tix tin va. vui thich vai cac hoat is thithng xuyen bang nhian xet. Trong do ch-Ci tong dOng hoc tap. Tang cueng nhan xet cu the dia gido vien ve nhimg nOt dung hoc sinh da thvc hien ducic va nhang not dung chua thut hien dude de co ke hoach dOng vien, giu.p crO . hoc sinh kip then. 1 ngodi bdi kim tra vdo cuOi ndm hoc, D4cvcryi dank gia hoc sinh gio vien tu)* doi khOng cho diem trong suOt qua trinh to chdc day hoc. Gio bat khOng duc co bieu so sank glib cac hoc sinh, the trdch hoc sinh trong bat lc'T hoan cnh nao, vai bat 1(.7dOng co nao. Tip tuc thgc hiien tich hgp day hoc ti6ng Viet va cac not dung gido duc (bdo mOi trueng; bd.() ve tai nguyn, mOi trueYng Men, hdi ddo; sir dung nang lugng tiet hiu qua; quyen va bOn plf4n cua tr em; binh clang giai; an town giao thOng; phOng chOng tai nan thuang tich; phong chOng HIV/AIDS ...) \TAD cac mon hoc va hog dOng giao due. Vic tich hop can dam bd.() tinh hop li, hi@.1 qua, khOng gay ap lire hoc tap dOi vai hoc sinh va ging day clOi vai gido vien. 2. D6i vai cac trueng, lap day hoc 1 bu6iingdy Then luting t6i da 5 ti6t/bu6i, toi thi6u 5 bu6i/tuAn. NOi dung hog Ong giao duc ngodi giey len lap (4 ti6t/thang) thcrc hien tich hop cac not dung gido duc Am nhac, Mi thu4t, Th& cOng/Kithuldt, phu hcip dieu kien thgc to dia phuang va nhd trueyng (truyen thOng van hod, ngh nghi4 dia phuang; nang gide, vien va thiet bi day hoc cila nfid trithng). 2. DO'i vai cac trueyng, lop day hoc 2 bu6i/ngdy 2.1. Thai luting t6i da 7 ti6tingdy. Hieu trithng chu Ong xay dung 1(6 hoach day hoc 2 buOi/ngdy tren ca sO' dam bdo cac yeu cau: Hoc sinh dugc tix hoc co six huang dan cua gido vien de hodn thanh yeu cau hoc tap trn. 14, six dung co hi.0 qua cac tai lieu bO trg, khemg giao bai tap ve nh cho hoc sinh. Novi co dieu kien thi to claim cho hoc sinh de sach, va, do citing hoc tap tai lap. BOi. &rang hoc sinh nang khieu, day hoc cac mon hoc tq chon; to ch& cac hog dOng gido duc ngoi gia ln 14, cau lac b0, hoat dOng ngoai khod... Tang mei-1g cac hoat clOng thgc hien muc tieu gido duc town dien. Thgc lidnh van dung kien thdc da hoc va to chic hoc sinh tham gia cac hoat dOng thgc to tai dia phuang; hog clOng ngoai khod., hog dc i )ng gido duc ngodi gia len .lop, cau lac b(:)... clugc to ch.& mot each linh hog theo diu kien nh trithng \Ta nhu cau cila hoc sinh. - D6i vai nhang vfingkhO khdn, \ding co dOng hoc sinh dan tOc thi6u so, vi& chdc day hoc 2 buOi/ngdy can km y tap dieu kien thu4n lgi cho hoc sinh tang cuOng ting V* bang nhieu hinh thik, da clang va phong phu., hoc sinh co nhieu ca hOi giao tiep bang tieng Khuy6n khich to chi:rc ban tria cho hoc sinh mot each linh hog, da clang hog Ong ban till., co the to chik cac hoat dOng nhu xem phim, xem tivi, doc sach, tham gia cac tr6 cho'i dan gian... ding vai nghi trim trong thai gian giaa hai buOi hoc. 3

- DOng vier' phi huynh, cong ci6ng, dAu tu, dOng gop nhan lirc, tri 1-krc, tai hrc detIwc hi 0 1 gido due town din cho hoc sinh trong hog clOng to chirc day hoc 2 buOiingdy.

Sa Gido cluc va Do tao chi ciao cac truemg ti6u hoc tham gia Chuang trinh dam nghiem tdc cac .yeu bdo chat Juan gido duc tnremg hoc (SEQAP) thirc hi 0 1 day cau ve not dung, chuang trinh, ke hoach gia.o duc tai cac van ban huOng clan thirc day hoc ca ngay cua SEQAP.
2.2 Qun ly va thirc hien VNEN)
D1.1 an

MO hinh tnxeIng hoc mai V* Nam (GPE -

Tiep tic tri e lRn khai co hien qua mO hinh tnx6mg hoc mai V* Nam (VNEN) tai 1447 truamg ti6u hoc tham gia thi di6m va tri:6n khai nhan rOng mO hinh trn tinh than tax nguy@1 nhang truOng co dial ki4'n. De tri6n khai hiu qua mO hinh trung, hoc inch, cac sa chi dap thgc hi"1-1 tot cac cong vi& sau: Chi ciao hi.0 qua cac giai phap tang cueYng ti6ng Viet, tap trung vao gidi phap gido duc de dam bd. hoc sinh len 1LT lOp 1 COng Tieng day hoc theo 2 dat chuAn nngl-krc ti6ng Chu dOng tuyen truy'&1 giai th* chia s6 not dung trueng hoc mai cho can b0 qun 1 37, ' gido vien va Ong dOng. Cac trueng ti6u hoc co bi@-iphap gdn ket chat che vai phu huynh va cong dOng nhdm phdt .huy vai trO tich c-tyc cua phi huynh va cong &Ong ding tham gia vOi nha truOng chdm soc gido cluc hoc sinh vai cac hinh thirc da clang phong 116 chirc clank gia mot ram tri'n khai MO hinh trueng hoc mai tai Viet Nam d6 rut kinh nghi411 va ti mg buac thirc hien nhan rOng Mo hinh ra cac tnrOng ti6u hoc ngodi du. an. Cac truOng th-vc hien nghim tdc quy 1 va quy 2 theo quy clinh tai so tay thw bdn chi tieu cua Bo tai chinh; giai ngan thang tien do theo hoach cong
hien Dix an va cac van

Th-crc hien d6i mai c1C3ng bC) phucmg phap day hoc, to chirc 14 hoc va clanh yeti (bao,gOm cac hoc sinh, nhAm hinh thanh vA.phat tri6n cac nhOm nang hrc quyet van d) nhOm : 1. Tir qun, phuc vu; 2. Giao ti6p va hop tac; 3. Tv hoc va va cac nhOm phAm chat can thiet (bao gom cac nhOm : 1. Yeu dat nu&c, que huang, yu cha me va gia clink, yeu trueng lap va ban be, yeu con nguei; 2. Tir tin, -tkr trong, tax chiu trach nhi'm; 3. Trung thgc, ki luat; 4. Cham hoc, chain lam, thich hoat dOng se co van ban huamg clan va chi ciao to huan ve dank gia hoc ngN thuat, the thao). sinh trong nha tnthng VNEN tithe ndm hoc mai. &fang, tap hu'An tai ciao tao chi ciao cu th6 vi& , vdphOng gidocluc - six truing hoc cum truing bOi du6ng nghi0 vu chuyen mon va nang cao ndng gido vien tham quan, pham cho gido vien. Lap ke hoach, chic cho can b0 qudn trao cri girra cac truemg tri6n khai mO hinh trueng hoc mad dia phuang va tham quan, trao clOi vOi cac dia phuang Ichac (nail co dieu ki/0). bOt 2.3. Tiep tuc thgc hien 1)/ an "Tri6n khai phuang phap Ban tay trtrng ph6 thOng giai don 2011-2015" theo Quy6t dinh , 6120/QD-BGDDT ngdy 01/12/2011 dm BO truing BO Gido due lid DAD tao, va COng van so 3535 /BGDDTphuang phap "Ban tay tri6n khai flux GDTrH ngdy 27/5/2013 ve vi& HuOng 4

n4n bet" va the phuang phap day hoc tich cut khde. Cac sa to chtlic so. 1c6t thvc rOng pham vi trien khai, thi diem mot nam de dnh is rut kink nghi@n, timg buOic nang cao chat lucmg day hoc mon Tex nhien Xa hOi, mon Khoa hoc thOng qua vies dung phuang phap Ban tay n'a'n bet. tai cac 2.4. Tip tuc tri6n khai thi di6m day hoc MT thuat theo phuang phap truemg tham gia Dv an "HO try gido due MT thuldt cap Tieu hoc" thuOc 6 tinh, thAnh ph6 (Ha N0i, Hdi PhOng, Nam Dinh, DA. Nang, Hai Duang, Ninh Binh), to chdc so kat oldnh gia chuAn bi tri6n khai ma r(mg tai cac tinh tax nguyn vao nam hoc 2014-2015. 2.5. TriL khai D an "Day va hoc ngoai ngtt trongl*' th6ng gido duc qu6c dan giai Joan 2008-2020" theo Quyet dinh so 1400/QD-TTg ngdy 30/9/2008 caa Thu tuning Chinh pha, co cac van bdn husamg clan rieng, cac dia phuang luu 3'7 dam bdo chat luong that tich cvc chuan bi cac dieu d tang them so truemg dp dung chuang trinh mOi do BO ban hanh. - Thuc hin day 4 ti6t/tuAn tix lap 3, 4, 5 6. cac truemg day hoc 2 bu6i/ngdy co du dieu kien Ve gido vien, s& vat chat. Cac tnr?mg khde : Tren ca pha hgp diL kien thcre to va nhu cA.0 cila hoc sinh co th6 day hoc theo chuang trinh chon 2 tiet/tuan hoc ten 2 tit/tudn; khuyen khich day hoc tieng Anh tang cu mg, hoc co the lam quen ti6ng Anh bat dau tit lop 1. - TAt ca cac truamg tri6n khai day du 4 Iky nng nghe, nOi, doe, vi6t cho hoc sinh va thOng nhat kiem tra, danh gia kt qua hoc tap dm hoc sinh theo huang clan eila COng van 3032/BGDDT-GDTH ngdy 09/5/2013 ye Huang clan kiem tra danh gis cuOi nam mon Ti6ng Anh lap 3, lap 4, lOp 5 nam hoc 2012-2013. Cac Sa GD&DT thirc hi.41 nghiem tAc cong van s c i ') 4329/BGDDT-GDTH ngdy 27/6/2013 -NT' vi& chdn chinh vilc six clung sack gido khoa, tai Ru day hoc Ti6ng Anh ti6u hoc; chiu trach nhiem huamg dan, qu'an1T, kiem tra, giam sat vi& cac tmeng ti6u hoc thuic hien cac chuang trinh lien ket, chuang trinh co yeu to mac ngodi va chiu trach nhi'm ye lc&qua hoc to dm hoc sinh. nhfmg nai co nhu cAu vd diL kien, co th6 to chiiic day hoc cac ti6ng nuOc ngodi khac theo chuang trinh va tai lieu da dugc Bo tham dinh va cho phep thvc Rieng mon Ti6ng Phap, day hoc theo humg clan dm Ban di'L hdnh De an tang cuffing ting Phap (VALOFRASE) cua BO Gido duc va ado tap. 2.6. Tip tue thuy hien t6 chuc day hoc mon Tin hoc theo Chuang trinh gido ducph6 thOng ban hanh km theo Quy6t dinh 16/2006/QD-BGDDT ngdy 05/5/2006 dm Bo Gido duc va DAD tap a nhang nai co du diL

III. Stich, thik bi day hoc


1. Stich Stich u Binhthi6u vci m8i hoc sinh:

LOp 1
Ting Vi0 1 (tip 1) Ting Vi0 1 (tap 2)
(t:ap 1)

LOp 2
Ting Via 2 Tin viet 2

Dip 3
Ting Vi0 3 (tap 1) Ting V*3 (tap 2) 5

LOp 4
Ting V*4 (tap 1) Ting V*4 (tap 2)

Up 5
Ting Vi0 5 (tap 1) Ting Viet5 (tap 2)

VO TO vi& 1 (tap 1) Va T4.11 vi6t 1 (t 4p 2) 5. Toan 1 6. Tu. nhin \id Xa hOi 1

(tap 2) 3. VO Tap vi6t 2 (tap 1) 4. VO. Tap vi6t 2 (tap 2) Toan 2

VO Tap vi& 3 (tap 1) V TO yi6t 3 (tap 2) 5. Toan 3

3. Todn 4 4, Da Mc 4 5. Khoa hoc 4

Todn 5 Da dCre 5 5. Khoa hoc 5

6. Lich RI vd Dia 6. Lich RI. yd. Dia 115 114 Am nhac 4 Mi thuat 4 9. KT thuat 4 Am nhac 5 Mi thu4t 5 9. KT tht4t 5

6. T nhien vd Xa hOi Tu. nhien va xa 3 hOi 2

- Cac tru6mg ti6u hoc xay dung to sach Eng chung; bdo dam ngay tir khi buck vao ndm hoc mOi tat ca hoc sinh deu co sach gido khoa cue hoc tap. i ' hoc sinh lchOng phdi Giao vien can huang d'an sir dung sach, vo n hang ngay d e mang theo nhieu sach, va khi trueng; six dung co hiO qua sach va tai WO cua thu vien nh trueng. Novi co diL kien thi to chic cho hoc sinh cue sach von, coo cliing hoc tap t4i lop. - Cac Sar huy dOng cac ngu6n kinh phi de thgc hieu yi& cap sach giao khoa, khOng thu tien dOi yOi hoc sinh a dia ban cl4c biet khO khan, hoc sinh la con con thu ng binh. Khuy6n khich cac trueng dp dung mO hinh "thu vien xanh", "thu yin than thin"... pith hop dieu kien thvc te. 2. Thi6t bi day hoc Cac s O' chi ciao tixng buOc mua mad, thay th6, sixa chila ban gh6 dap ng cac tieu chuAn theo quy dinh cua ThOng ttx so 26/2011/TTLT-BGDDT-BKHCN-BYT ngdy 16/6/2011 ye Huang an tiu chuAn ban gh6 hoc sinh trung ti6u hoc, trueng trung hoc co. soy, trueng trung hoc ph6 thOng. s& vat chit, thik bi day hoc (TBDH) - , T6 chic ki6m tra, soat thkrc trang 9 de co ke hoach sira chfra 1DO sung kip th6i theo danh muc thiet bi day hoc tOi thieu dd.' ban hnh (ThOng tix so 15/2009/TT-BGDDT ngdy 16/7/2009), cl6ng thOi qudn li to t vi& sir dung va bdo qudn do dung day hoc. D6i with mon Ti6ng Anh, thgc hieu theo tai COng van s6 5893/BGDDT-CSVC ngdy 06/9/2011, khOng Ichuy6n khich hueyng qua six dung thAp. viec mua sam cac thiet bi dat Khai iliac cac ngu()5n luc nham tang cuatng cac TBDH hieu dai, thi.6t bi day nhien va hoc cOyeu to &Ong ngh' thOng tin, phan mem day hoc Tieng V*, Toan, vien chilic lam cong - Boi duang, nang cao trinh c10 chuyen mOn ,nghip vu tac TBDH, tiep tuc day marsh phong tra p to lam do diing day hoc thOng qua cac hoat 'a do dung day hoc; thu th4p, tuyn chon cac san pham dOng lam inch, cai tien, sfra chix ph6 bi6n, nhan rOng trong toan ngdnh. tot cf6 luu "Pilaf tri6n thi6t bi day hoc tix lam gido due mAm non yd phO' - Tri6n khai D thOng giai doan 2010-2015" theo Quy6t dinh so 4045/QD-BGDDT ngay 16/9/2010 dm BO truOng Bo Gido due ya Dao tao. Iv. Day hoc dtli vth hoc sinh co hoan canh khO khan 6

1. D6i yai hoc sinh dan toe thi6u s6 Can cu yap thtrc tin dia phuang, cac pheng gido duc va ciao to tip tuc chi dao cac trueYng thi.rc hien cac gidi phap nang cao chat lugng day hoc tieng Viet cho hoc sinh dan tOc thi6u so: thuc hien COng van so 8114/BGDDT ngdy 15/9/2009 ye y i& Nang cao chdt lux gng day hoc tieng Viet cho hoc sinh dan tOc thieu so; COng van so 145/TB-BGDDT ngdy 02/7/2010 ve yi& Th.Ong bao Ket Juan dm Thu tnrOng Nguy6n Vinh Hi6n tai Hoi nghi giao ban day hoc tieng Viet cho hoc sinh dan tOc thieu so cap Tieu hoc. Tidp trung chi dap tiwc hien hien qua gidi phap day hoc theo tai Tieng lOp 1 COng nghe gido due tai COng Van 607/BGDDT-GDTH ngdy 15/2/2012 ye y i& Ap dung phuang an day hoc tai li4iTi6ng V* 1 - CNGD. To chirc tot vi& t'4) huAn, huOng dan, Ni did() chuyen , & trong qua tranh trien khai cac phuang an day hoc tieng cho hoc sinh dan tOc thiu so. Xay cluing mOi trueyng giao tip tieng Viet cho hoc sinh qua cac hog dOng day hoc tieng Viet trong cac ram hoc vd hog dOng gido due; to auk cac trO choi hoc to cac hoat ciOng giao km van hoa, -van nghe, lam truyen tranh, cay tir sir dung hien qua cac phuang tien 116 troy cac kT ndng nghe, nOi, doc, -via; ,sir dung hi41. qua thu than thi'n, thu kru Ong; chic ngdy hOi doc, thi k chuy@-1, giao km "Tieng V* dm chang em", Trong di'u kien khOng the day hoc tang bu6i trong tuan, hoc day hoc 2 buOi/ngdy cho hoc sinh lop 1, cac truOng co the dieu chinh giAm not dung, thei lugng day hoc cac cac mOn hoc khac de tap trung day hoc tieng Viet cho hoc sinh. Vi& to chic day hoc lap ghep flaw hi@a theo COng van sob" 9548/BGDDTGDTH ngdy 13/10/2008 -7 ' y i& Huang an quail li \Ta to chirc day hoc lap ghep. 2. D6i vii tr em lang thang ca nha Thuc hien ThOng tu so 39/2009/TT-BGDDT Quy dinh gido duc hea nil/4p cho tr6 em co hodn canh khO khdn. To chirc cac lop hoc linh hog cho tr lang thang, co. nhO' theo ke hoach day hoc ya thOi khod biu clugc dieu chinh phop vszrYi clOi Wong hoc sinhyd dieu kin cua dia phuung; chuang tranh tap trung ydo cac mon Tieng Todn nhdm rn kT nal-1g doc, via y a tinh toan cho hoc sinh. Can dr vo sO lugng tr co the t6 chirc thnh cac lOp ding tranh cho hoc cac lOp , ghep khOng qua hai tranh dO. Bath gia y d xep loai hoc sinh co hoan cnh, khO khdn can can dr yo mire c10 chat ducic so vii not dung ya yeu cau cluov dieu chinh theo quy dinh tai ThOng tu so 39/2009/TT-BGDDT. 3. D6i yai hoc sinh khuy6t tat Cac dia. ph.uang can tang cueng co. hOi tip can gido duc cho tr khuy6t tat theo Lu4t nguei khuy6t tat, Nghi dinh s6 28/2012/ND-CP ngdy 10/4/2012 Quy dinh chi tiet vd huOng clan thi hanh m t so diL cua L ngueyi khuy6t tat, trien khai qua chinh sach ye ngtthi khuyet tat :Quyt dinh 23/2006/QD-BGDDT Quy dinh ye gido duc hOa ni* cho nguOi tan tat, khuy6t tat; ThOng to s6 39/2009/TT-BGDDT Quy dinh gido duc h6a nh'd.p cho tr em co hodn canh lchO khdn va ThOng tu lien tich so 58/2012/TTLT-BGDDT-BLDTBXHQuy dinh ve dieutuc thnh lap, hoat dOng, dinh chi hog dOng, to chirc lai, gidi th6 trung tam ho try phat trien gido duc h6a n14. Tao dieu ki.n de tr khuyet dugc hoc tap binh ddng trong cac co . s& giao due. Gido due tr lchuy6t tat phdi phi l hop do'i. Wong, chu dOng chinh linh hoat ye

I*

to cluirc day hoc, chixGng trinh, phuang phap day hoc, danh gia, )(al) loci hoc sink khuyt tat.

Cac ca si gido duc chuyen biet danh cho hoc sink khuy6t tat (truOng, 14, trung tam) xay dvng ke hoach gido duc hoc sink ten ca s Chuang hop dOi Wong trinh gido due chuyen danh cho hoc sink khiem thinh, khim thi, khuyt tat tri t*' cap ti6u hoc ban hanh theo Quy6t dinh so 5715/QD-BGDDT ngay 08/12/2010 dm BO truang BO Gido due va DAD tao; chu dOng hung dAn cac ca sO y gido due chuyn anh cho nguei khuyet chuyn dOi thanh Trung tam hO tro. hat trier' gido due hea nhang nai chua co trung tam can tich cvc tham muu vai UBND tinh d thanh laptrung tam h8 tro. hat tri6n Gido duc hOa nhap theo thOng tu 58/2012/TTLTBGDDT-BLDTBXH. 9 V. Nfing cao chat ltryng pht cap giao duc tieu hoc va xfiy dkrng truimg chufin spew gia 1.Nang cao chit lugng ph6 cap gido due ti6u hoc Tri6n khai thgc hien ThOng tu so 36/2009/TT-BGDDT ngdy 04/12/2009 ban hnh Quy dinh kiem tra, cong nh4n Ph6 cap gido due ti6u hoc va PhO cap giao due ti6u hoc dUng do tuOi. Cac tinh co cac dan vi chua dat ChunPCGDTH dung do tu6i M-Crc c10 1, can co nhting giai phdp tich ccrc nham phAn dAu dat Chudn PCGDTHDDT Mdc cl(5 1 theo ke hoach de ra. qua. congtac thu - frng dung congngh' thOng tin nh'am nang cao qudn li so lieu ve PCGDTH. Timenghim tAc vi& ki6m tra, cong nh4n lai cac don vi da dat chuAn PCGDTH dUng d'sz) tu6i d6 dam bdo phn anh dung tinh hinh thvc t6, co 1(.6 hoach duy tri Gig chuan yang ch'ac va phAn dau dat chuAn Mix do 2. 2. X'ay d-cing trueyng ti6u hoc theo chuAn qu6c gia Can cir ThOng tix so 59/2012/TT-BGDDT ngdy 28/12/2012 ban hdnh Quy dinh ye Tieu chuAn danh gia, cong nh4n tru6ng ti6u hoc dat muc chat luong tOi thiu, trueng tiu hoc dat chuan quOc gia va cac van .bAn hu&ng an dm B(5, cac sa gido duc to chfic thvc hi4n vi& xay dung, kiem tra, va dao tao chA dOng ,x5y dun k hoach cong nh4n truOmg tieu hoc dat muc chat lugng tOi thieu va trumg lieu hoc dat chuan quOc gia. D6i \Ted cac trung da dat chuAn qu6c gia dugc 5 ndm, ti6n hanh ki6m tra, soat, cong nialdn va 14p ke hoach xdy dvng tnx6ng dal chuan quOc gia Mixc c10 1 va. Mfic do 2. VI. Nang cao chat ltryng doi ngii nha gio, can bi) quan 11 giao duc Giam dAc gido duc do tap tham muu vOi fJy ban nhan dan tinh, thanh ph6 chfi dOng thvc hien ThOng tu lien tich so 35/TTLT-BGD&DT-BNV ngdy 23/6/2006 ciia lien BO Gido duc va, DA tao Bo Nt)i vu de b6 tri nhan luc va kinhphi cho pha hop vai dieu kien va nhu cau cua dia phuang, li no )ri dam bd. du gido vien day ngoai ngt va cac mon dac thu trong tong bien the cua nh. truZYng. X'ay dung doi ngii nhd gido va can b(z) quan li gido duc du -7 1 so lugng, dap dng yeu cau ve chat lugng. 1,1111 y dam bdo du gido vier' day ngoai ngtt va cac mon Q.c thu 8

trong tong Bien ch6 caa nh. truOng. Chia trongbi dux 6ng ndng 1\xc cho doi ngti can b0 qun li va gido vien ve nOt dung, quan diem clOi cong tac quan li, chi dao cap hoc not Chung, cong tac chi dao va qun li v* day hoc theo chuAn kin thCrc, ki ndng not ring. Tip tuc quan tam dank bOi duangnang cao nang krc theo Chuan truOng, Chuan nghe nghi 0 1 gido vien lieu hoc; bOi &rang Ung dung cong nghe thOng tin trong clOi md qun li chi dao va trong phuang phap day hoc. Trial khai cong the bOi. dung gido vien theo Chuang trinh bOi duang thu&ng xuyn gido vien ti6u hoc (ban hAnh theo ThOng tu so 32/2011/TT-BGDDT ngdy 08/8/2011) va Quy ch6 boi dueltg thuemg xuyn gido vien ti6u hoc (ban hanh theo ThOng tu so 26/2012/TT-BGDDT ngay 10/7/2012). To chfrc HOi thi gido vien day gioi theo ThOng tu so 21/2010/TT-BGDDT ngdy 20/07/2010 cila BO Gido duc va ado tao ban hanh DiL le 1.10i thi gido vien day giOi cac cap hoc phO thOng \TA. gido duc thueng xuyen; chirc HOi thi gido vien lam tong phu trdch D1Oi thi6u nien ti& phong H6 Chi Minh giOi theo ThOng tu s6 52/2012/TTBGDDT ng4y 19/12/2012 dm BO Gido duc va DA. tao ban hanh DiL le 110i thi gido vien lam tong phu trach DOi thieu nien tiLphong HO Chi Minh; T6 ch-Cic HOi thi gido vien chd nhim lOp gi6i theo ThOng tu so 43/2012/TT-BGDDT ngdy 26/11/2012 dm BO Gido duc va Ddo tao ban hanh DiL le 110i thigido vien nhirn lOp giOi gido due phO thOng va gido due thuOng xuyn.
VIII. MOt so hoat dOng khAc

Khuy6n khich to chdc cac hog dOng phdt tri6n ndng hrc hoc sinh ve cac linh gido due: giao km Tieng Viet cho hoc sinh dan tOc thieu ,s6, hoan tieng hat clan ca, festival khm pha khoa hoc, Robotics, giao tim hie An toan giao thOng, Olympic mOn hoc, Olympic cap hoc, cac hog Ong giao km Tieng Anh cho gido vien va hoc sinh o cac dia phuang, , ... hgp ac diem tam sinh ,livd not dung hoc tap cu hoc sinh tieu hoc. Khuyn khich chirc thi v4n dung kin thv tong hgp tai quyet cac tinh huOng thvc lien (mai) cho gido vien, -Crng dung thanh Aru con ngl*' thong tin trong day hoc vd clOi phuang phap day hoc. Ph6i hop chat che, d'&lg b0 cong tac DOi ThiL nien tin phong H6' Chi Minh, nhi &mg HO Chi Minh vai cong tac gido duc cua nhd trueng. Xay chrng va to chirc cac san chai vin s dOng ngodi trei, trong do co cac loaf do chai, thit bi van Ong pha hop vai hoc sinh tieu hoc. Bao qun tot va sir dung hieu qua an piano ki thujt so trong gi i hoc am nhac va cac hoat Ong gido due khac. Tri6n khai rnO hinh ca so' gido due chit luong cao trong cac trueIng ti A 'eu hoc theo de an dugc UBND cap tinh phe duy4 9 5. , Tich eve tham mini vii cac cap ang, chinh quyL cong tac gido due de cac cap Dng, chink quyen tap dieu can phOi hop chain lo, gido duc hoc sinh. 6. Tich ci.xc d6i mai cong tac qun thtrc h*i hi l u qua chit trmmg phan cap qun li va giao quyn tax chn cho co. so', xa hOi hod gido due, "ba cong khai", kim dinh chat lugng truOng ti6u hoc; thirc nghiem tdc ch6 c10 bao ca.() dinh ki dOt

C. TO CHIriC THU'C HIEN Qua trinh chi dao dive hien cac nhi@n vu gido duc, n6u co nhang van cue khO t?o khan cangidi quyt, cdc Gido. duc y d. DAD tao phan anh ve BO Gido dvc va. (Vu GU() cluc Ti6u h9c) de' chi ciao vd xir ii kip thOi.

No nhtin: - Nhu' tren (de yh); - BIO trtreng (de We); Cdc Th truang; - Cdc dun vi co lien quan - Website BO; VT,Vi GDTH. -

KT. BO TRU'NG U'ONG


p/h);

10