You are on page 1of 2

B GIO DC & O TO

IM KT QU HC TP KHO K16NAB
VN HA ANH
HC K
TRNG I HC DUY TN MN HC:
M MN:
Ngy thi:

CUL376

TN CH
LN THI

12/06/2013
IM QU TRNH HC TP (%)

ST
T

MSV

Lp

H v tn

10

15

15

IM TNG KT

F S
55

100

0.0

CH

152615920 Kiu Th

Phng

K16NAB1 0

162143124 Nguyn Th

Luyn

K16NAB1 9

9.2 6.6

6.2 7.1

Bay phy Mt

162527479 Nguyn Th Thu

Hin

K16NAB1 10 10 9.4 7.8

6.6 7.7

Bay phy Bay

162614965 V Thanh

An

K16NAB1 10 10 8.7 6.9

4.7 6.4

Sau phy Bn

162614966 Nguyn Th Vn

Anh

K16NAB1 10 10 9.3 6.2

6.3 7.3

Bay phy Ba

162614967 Chu Th c

nh

K16NAB1 10 10

7.5

6.7 7.7

Bay phy Bay

162614968 T M Qunh

Chu

K16NAB1 9

8.8 6.2

6.7 7.3

Bay phy Ba

162614969 Hong Th H

oan

K16NAB1 8

8.8 7.2

5.3 6.5

Sau phy Nm

162614970 Trn Th nh

Dung

K16NAB1 9

9.3 6.4

6.4 7.2

Bay phy Hai

10

162614971 H Ngc Anh

Dng

K16NAB1 7

8.9 7.6

5.6 6.6

Sau phy Sau

11

162614972 Dng N K

Duyn

K16NAB1 10 10 8.8

6.5 7.3

Bay phy Ba

12

162614973 Lng Th

Duyn

K16NAB1 10 10 8.5 7.6

7.2 7.9

Bay phy Chn

13

162614974 Nguyn Th Minh

Hng

K16NAB1 10 10 9.3 6.2

6.8 7.6

Bay phy Sau

14

162614975 Phan Xun Hong

Hnh

K16NAB1 10 10 8.7 6.8

6.4 7.3

Bay phy Ba

15

162614976 Nguyn Th

Hoa

K16NAB1 10 10

8.1

6.3 7.5

Bay phy Nm

16

162614977 Nguyn Th Thanh

Hu

K16NAB1 9

9.2 6.4

5.8 6.9

Sau phy Chn

17

162614978 Hunh Ngc

Hng

K16NAB1 10 10 9.4 7.7

6.3 7.5

Bay phy Nm

18

162614979 Th Mai

Hng

K16NAB1 10 10 9.3 5.9

6.4 7.3

Bay phy Ba

19

162614981 Tn Tht Dng B

Khoa

K16NAB1 10

8.7 7.5

5.8 7.0

Bay

20

162614983 H Th Lin

Lin

K16NAB1 10 10 9.3 6.9

6.7 7.6

Bay phy Sau

21

162614985 Phm Ngc

Mai

K16NAB1 10 10 8.9 7.9

5.5 7.0

Bay

22

162614986 Nguyn Th L

Minh

K16NAB1 10 10 9.4 7.7

7.2 8.0

Tam

23

162614988 Nguyn Khnh

My

K16NAB1 10 10 9.5 8.3

5.9 7.4

Bay phy Bn

24

162614990 Trn Th L

K16NAB1 9

8.7

25

162614991 Nguyn Th Thanh

Nga

K16NAB1 9

8.9 6.5

26

162615008 Lm Quc

Thnh

K16NAB1 9

9.4 6.8

27

162616963 Mai Th Hng

Hnh

K16NAB1 7

8.8

28

162617115 L Th Vn

Anh

K16NAB1 10 10 8.8 7.7

29

162617116 Trn Thu

Hin

30

162625029 Hunh Th Diu

31

162625036 Phm Cng

32

162627625 Ng Th Thu

33

162735069 Phan Th Khnh

Ho

K16NAB1 9

34

161326475 Nguyn Th Phng

Tho

K16NAB2 9.5 10 8.8 9.1

8.0

Tam

35

162614992 Hong N Thu

Ngn

K16NAB2 10 10 7.3 10

7.4

Bay phy Bn

36

162614993 Nguyn Th

Ng

K16NAB2 9.5

6.9

Sau phy Chn

37

162614994 Bi Th Bch

Ngc

K16NAB2 0

0.0

Khng

38

162614995 Trng Thin

Nhn

K16NAB2 9.5 10 7.9 9.8

6.8 7.9

Bay phy Chn

39

162614996 Trn Qunh

Nhi

K16NAB2 8

10 6.6 8.1

6.1 7.0

Bay

40

162614997 Nguyn Th Dim

Phc

K16NAB2 9.5 10 5.5 9.1

6.1 7.0

Bay

41

162615000 L Huy Nht

Qun

K16NAB2 0

5.6 3.1

Ba phy Mt

42

162615002 Nguyn L Khnh

Qunh

K16NAB2 5

6.8 7.4

5.2 6.0

Sau

43

162615003 Phan nh

Thch

K16NAB2 10 10 6.3 9.1

6.4 7.3

Bay phy Ba

5.9 6.8

Sau phy Tam

5.7 6.8

Sau phy Tam

7.1

Bay phy Mt

5.9

Nm phy Chn

7.8

Bay phy Tam

K16NAB1 10 10 8.9 8.2

6.2 7.5

Bay phy Nm

Khuyn

K16NAB1 10 10 9.3 6.8

7.3 7.9

Bay phy Chn

Minh

K16NAB1 9

7.1 7.8

Bay phy Tam

Trang

K16NAB1 10 10 9.2 7.9

7.9

Bay phy Chn

5.5 6.6

Sau phy Sau

8.7

8.8 5.8

5.8 8.9
0

Ghi ch

Khng

6
2
1

1/2

B GIO DC & O TO
IM KT QU HC TP KHO K16NAB
VN HA ANH
HC K
TRNG I HC DUY TN MN HC:
M MN:
Ngy thi:

CUL376

12/06/2013
IM QU TRNH HC TP (%)

ST
T

MSV

Lp

H v tn

10

15

15

IM TNG KT

F S
55

CH

162615004 Nguyn Th Thanh

Tho

K16NAB2 9

10 8.3 10

6.2 7.6

Bay phy Sau

45

162615007 Trn Th Thu

Tho

K16NAB2 9.5 10 7.1 9.1

7.8 8.2

Tam phy Hai

46

162615009 Nguyn Th Bch

Thu

K16NAB2 10 10 6.5 9.8

6.2 7.4

Bay phy Bn

47

162615010 Kiu Hoi

Thng

K16NAB2 9.5 8.8 7.7 7.3

6.3 7.1

Bay phy Mt

48

162615011 H Th Thanh

Thy

K16NAB2 10 10 7.1 10

7.3 8.1

Tam phy Mt

49

162615012 L Thin

Trn

K16NAB2 9.5

7.1 8.5

7.4 7.8

Bay phy Tam

50

162615013 Bi Nguyn Tho

Uyn

K16NAB2 9.5

7.5

7.2 7.7

Bay phy Bay

51

162615014 Phan Ti Phng

Uyn

K16NAB2 9.5 8.8

7.6

Bay phy Sau

52

162615015 Trn Thin

K16NAB2 8.5 10 7.5 10

5.8 7.2

Bay phy Hai

53

162615017 Trn Th

Yn

K16NAB2 7.5 10 6.6 9.1

6.6 7.4

Bay phy Bn

54

162616556 Nguyn Th Kim

Ngn

K16NAB2 9

8.1 7.3

5.1 6.4

Sau phy Bn

55

162616855 Trn Nht

Vy

K16NAB2 7

7.1 6.8

7.8 7.5

Bay phy Nm

56

162617027 V Th Nh

Tuyt

K16NAB2 10

6.5 8.9

7.5 7.8

Bay phy Tam

57

162617065 L ng Phng

Uyn

K16NAB2 7

10 5.3 9.8

7.9 8.0

Tam

58

162617118 V Th L

Sa

K16NAB2 10 10 7.9 10

8.2 8.7

Tam phy Bay

59

162617483 Nguyn Quang

Tng

K16NAB2 9

8.8 6.7

6.3 7.0

Bay

60

162625051 Trn Th Thanh

Tm

K16NAB2 7

8.5 5.7 8.5

5.5 6.4

Sau phy Bn

61

152614380 Nguyn Mai Huyn

Trang

K16NAB2 10

7.4 7.6

Bay phy Sau

5.8 8.5

Ghi ch

100

44

6
2
1

TN CH
LN THI

BNG THNG K S LIU


NI DUNG THNG K

STT
1

S sinh vin t

S sinh vin n
TNG CNG :

SL

T L

58

95%

5%

61

100%

GHI CH

Nng, ngy 25 thng 06 nm 2013

LP BNG

Trn Trung Mai

KIM TRA
(k v ghi r h tn)

LNH O KHOA
(k v ghi r h tn)

PHNG O TO H & SAU H


(k v ghi r h tn)

ThS. Nguyn Hu Ph

2/2