1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. berketerampilan. Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). berakhlak mulia. Rukun Negara. masyarakat dan negara. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara. rohani.0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu. iaitu. 1. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : .2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. iaitu. akhlak. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. dan tingkah laku. Kesimpulannya. hati. terminologi (istilah) dan praktikal. sistematik. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. . etimologi (bahasa).D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. iaitu falsafah. E. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal.3 2.1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. 1946). Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. jasmani. dan rohani. pendidikan dan kebangsaan. philos dan Sophia. iaitu. iaitu teologi dan sains (Russel. kemanisan dan kepahitan”. dan diterima umum.

. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah). Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun.”.. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan . aksiologi (teori nilai). jelas dan logik. “. Kedua. epistomologi (teori ilmu) dan logik. Misalnya. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Misalnya.. FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia.”. dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat..4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal. 2.ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi. barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah.. yakni metafizik/ontologi (teori kejadian). Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja.2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon. 1982)..

Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum. para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. Keempat.5 pendidikan berdasarkan keperluan individu. FPK menjadi rujukan para guru. berakhlak mulia.. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). . FPK menentukan arah haluan. “.. lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya. iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. berketerampilan. Variasi usaha pendidikan yang sedia ada.”. . asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan.. masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. Ketiga.. Misalnya.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan.

Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung . Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut.. sosial. politik..”. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari.2. iaitu agama.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara.6 3.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia.. ekonomi.2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya. 3. 3. individu dan sejagat. 3..1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya.2.

2. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.2.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.5 Faktor individu Kelima.. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara. 3. 3. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil. bekerjasama. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi.. rohani dan intelek). Maka. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya.3 Faktor politik Ketiga. 3. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan. iaitu “. Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani. sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara.memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”. emosi.2..7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi.. iaitu “. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara.4 Faktor ekonomi Keempat.

ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia..” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa. program pendemokrasian pendidikan.8 3.6 Faktor sejagat Keenam. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini.2. Misalnya. .. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan.

Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. b. aksiologi. kemahiran dan nilai murni. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a. a. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan.9 4. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. b. Bakat. epistomologi dan logik. a. iaitu. iaitu Rukun Negara.0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4. 4. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu . Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil. metafizik. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik.

Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. b. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. b. b. manipulatif dan sosial. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. logik unsur jasmani a. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. iaitu J-E-R-I. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. epistomologi insan yang seimbang dan a. b. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. aksiologi unsur emosi a. b. b. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. epistomologi unsur rohani a. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. b. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . c. metafizik unsur intelek a.

Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. c. Menjalankan tugas dengan amanah. c. Mempertahankan maruah diri. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. Cintai ilmu pengetahuan. Bersemangat patriotik. Boleh dipercayai. bangsa dan negara.11 agama yang dianuti. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. kemakmuran keluarga. Berpandangan jauh dan berinisiatif. agama. Berusaha untuk meningkatkan diri. hormat-menghormati dan sebagainya. Memupuk pembawaan diri yang baik. c. b. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. profesion agama. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Mempunyai perwatakan diri yang baik. b. bertimbang rasa. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. bangsa dan negara. masyarakat dan negara . masyarakat. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. keluarga. keharmonian dan b. b. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. bersih dan cekap. Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. rakyat Malaysia yang dapat a. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. kekitaan. b. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. pengetahuan b. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a.

12 Deduktifnya. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi.0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti. . Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. 5. Tambahan lagi. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. para guru. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan.

semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya. umpamanya kurikulum. pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. pemerhatian menerusi senarai semak. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Ini memerulan penghayatan. Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak. Umumnya.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. Maka. . 6.13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian.

perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. Namun. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN. Kedua. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. gemilang dan terbilang. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan.14 Pertama. Ketiga. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar).

Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa.0 RUMUSAN Kolektifnya. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah. . FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan. Maka. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut.15 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.