You are on page 1of 9

Wednesday ARALING PANLIPUNAN V- Bronze V- Zinc V- Pilot Section 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30 V- Coal V- Copper V- Nickel 12:00-12:40 12:40-1:20

1:20-2:00

July 3,2013

I. II.

Natatalakay ang pamamahala ng mga Espaol A. Pamamahala ng mga Espaol B. Sanggunian : BEC PELC II A.1 Makabayan Kasaysayang Pilipino pp. C. Kagamitan : Balangkas, video slide D. Pagpapahalaga : Nakapaghihintay ng pagkakataon sa pagsagot sa klase A. Panimulang Gawain 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa mahahalagang pangyayari sa pamahalaang local 2. Pagsasanay Game ka na ba? 3. Balik-aral Ano-ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino? B. Panlinang na Gawain 1. Ipapanood sa mga bata ang isang video slide tungkol sa pagdating ng mga Espanyol sa ating bansa 2. Isa-isahin ang mga pangyayaring naganap sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas 3. Ilahad ang paksang aralin 4. Ipabuo ang suliranin Paano pinamahalaan ng mga Espanyol ang bansang ito? 5. Ipakita ang balangkas na ito.

III.

6. Itanong ang mga sumusunod: a. Ano ang dalawang uri ng pamamahala ng mga Espanyol? b. Anu-ano ang bumubuo sa pamahalaang local? Anu- ano ang tawag sa bawat isa? c. Ano ang kaugnayan ng pamahalaang sentral sa pamahalaang lokal? 7. Pabuksan ang batayang aklat para sa karagdagang kaalaman C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang dalawang uri ng pamamahala ng mga Espanyol? 2. Paglalapat Anu-ano ang mga pagbabago o pagkakatulad sa paraan ng pamamahala ng mga Espanyol at ng mga sinaunang Pilipino? IV.Pagtataya : PANUTO : Isulat ang T kung ang ipinahahayag ng pangungusap ay tama at DT kung di tama 1. 2. 3. 4. Ang pamahalaang sentral ang may hawak ng lahat ng kapangyarihang pampamahalaan Ang pamahalaang panlalawigan ay may dalawang uri ng pangangasiwa Ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan ay ang pueblo. Ang mga kautusang ipinatutupad sa pamhalaang local ay nangggagaling sa pamahalaang sentral. 5. Ang alcalde-mayor ay isang panlalawigang pamahalaan V. Kasunduan: Ano ang ibat ibang uri ng panahanan noong panahon ng kastila.

V- Bronze 5 4 3 TOTAL

V- Zinc

V- Pilot Section

V- Coal

V- Copper

V-Nickel

Thursday ARALING PANLIPUNAN V- Bronze V- Zinc V- Pilot Section 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30 V- Coal V- Copper V- Nickel 12:00-12:40 12:40-1:20 1:20-2:00

July 4,2013

I. II.

Natatalakay ang pamamahala ng mga Espaol A. Pamamahala ng mga Espaol B. Sanggunian : BEC PELC II A.1 Makabayan Kasaysayang Pilipino pp. C. Kagamitan : Balangkas, video slide D. Pagpapahalaga : Nakapaghihintay ng pagkakataon sa pagsagot sa klase A. Panimulang Gawain 4. Balitaan Magbalitaan tungkol sa mahahalagang pangyayari sa pamahalaang local 5. Pagsasanay Game ka na ba? 6. Balik-aral Ano-ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino? B. Panlinang na Gawain 1. Ipapanood sa mga bata ang isang video slide tungkol sa pagdating ng mga Espanyol sa ating bansa 2. Isa-isahin ang mga pangyayaring naganap sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas 3. Ilahad ang paksang aralin 4. Ipabuo ang suliranin Paano pinamahalaan ng mga Espanyol ang bansang ito? 5.Ipakita ang balangkas na ito.

III.

6. Itanong ang mga sumusunod: Ano ang dalawang uri ng pamamahala ng mga Espanyol? Anu-ano ang bumubuo sa pamahalaang local? Anu- ano ang tawag sa bawat isa? Ano ang kaugnayan ng pamahalaang sentral sa pamahalaang lokal? 7. Pabuksan ang batayang aklat para sa karagdagang kaalaman C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang dalawang uri ng pamamahala ng mga Espanyol? 2. Paglalapat Anu-ano ang mga pagbabago o pagkakatulad sa paraan ng pamamahala ng mga Espanyol at ng mga sinaunang Pilipino? IV.Pagtataya : PANUTO : Isulat ang T kung ang ipinahahayag ng pangungusap ay tama at DT kung di tama 1. 2. 3. 4. Ang pamahalaang sentral ang may hawak ng lahat ng kapangyarihang pampamahalaan Ang pamahalaang panlalawigan ay may dalawang uri ng pangangasiwa Ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan ay ang pueblo. Ang mga kautusang ipinatutupad sa pamhalaang local ay nangggagaling sa pamahalaang sentral. 5. Ang alcalde-mayor ay isang panlalawigang pamahalaan V. Kasunduan: Ano ang ibat ibang uri ng panahanan noong panahon ng kastila.

V- Bronze 5 4 3 TOTAL

V- Zinc

V- Pilot Section

V- Coal

V- Copper

V-Nickel

Friday ARALING PANLIPUNAN V- Bronze V- Zinc V- Pilot Section I. II. 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30 V- Coal V- Copper V- Nickel 12:00-12:40 12:40-1:20 1:20-2:00

July 5,2013

Naihahambing ang pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol at ng sinaunang Pilipino A. Pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol at ng sinaunang Pilipino B. Sanggunian : BEC A.2 Makabayan Kasaysayang Pilipino Tx. Pp. C. Kagamitan : mga larawan , manila paper , pentel pen D. Pagpapahalaga : pagiging magalang A. Panimulang Gawain 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa mahahalagang pangyayari sa pamahalaang local 2. Pagsasanay Isulat ang T kung totoo ang ipinahahayag sa pangungusap at DT kung hindi totoo. a. Ang Hari ng Espanya ang namamahala sa Pilipinas b. Ang corregimiento ay mga lugar na payapa at walang kaguluhan. c. Ang Obispo ang namamahala sa pagpapahayag ng Kristiyanismo sa bansa. d. Ang barangay ang pinakasentro ng pakikipagkalakalan. e. Ang Gobernador-heneral ang hinirang na kinatawan ng hari ng Espanya. 3. Balik-aral Ano ang dalawang uri ng pamahalaan na pinaiiral ng mga Espanyol B. Panlinang na Gawain 1. Ilahad ang paksa 2. Pagbuo ng suliranin Ano ang pagkakaiba ng pamamahala ng mga Espanyol at ng sinaunang Pilipino? 4. Pagtatalakayan Pag-usapan muli ang paraan ng pamamahala ng mga Espanyol at ng sinaunang Pilipino

III.

Pamamahala ng mga Espanyol at ng sinaunang Pilipino Pamamahala ng mga Espanyol Pinamumunuan ng Hari ng Espanya Sentralisado ang pamamahala Pamamahala ng sinaunang Pilipino Pinamumunuan ng Datu o Sultan Ang nasasakupan lamang ang pinamamahalaan Sa Datu o Sultan nagmumula ang batas na ipinatutupad

Sa Hari ng Espanya nagmumula ang mga batas na ipinatutupad sa bansa

C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang pagkakaiba ng pamamahala ng mga Espanyol at ng sinaunang Pilipino? 2. Paglalapat a. Pangkatin ang mga bata sa apat. Magpatanghal ng dula-dulaan tungkol sa paraan ng pamamahala ng mga Espanyol at ng ating mga ninuno. IV.Pagtataya PANUTO : Buuin ang tsart sa paghahambing ng pamamahala ng mga Espanyol at ng Sinaunang Pilipino

Pamamahala ng mga Espanyol at ng sinaunang Pilipino Espanyol Sinaunang Pilipino Namumuno Gawain ng Pinuno Katangian ng Pinuno Paraan ng pamumuno

V. Kasunduan : 1. Gumupit o gumuhit ng ibat ibang uri ng panahanan na ginamit ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Espanyol V- Bronze 5 4 3 TOTAL V- Zinc V- Pilot Section V- Coal V- Copper V-Nickel

Monday V- Bronze V- Zinc V- Pilot Section 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30 V- Coal V- Copper V- Nickel 12:00-12:40 12:40-1:20 1:20-2:00

July 8,2013 ARALING PANLIPUNAN

I. II.

Nailalarawan ang ibat ibang uri ng panahanan A. Uri ng Panahanan ng mga Pilipino B. Sanggunian : BEC PELC II . B.1.1 Makabayan Kasaysayang Pilipino pp. C. Kagamitan : balangkas , mga larawan D. Pagpapahalaga : Kalinisan A. Panimulang Gawain 1. Balitaan Magbalitaan ng tungkol sa mga proyektong pabahay ng pamahalaan 2. Pagsasanay PANUTO : Isulat ang T kung ang ipinahahayag sa pangungusap ay totoo at HT kung hindi totoo. a. Ang pagkakaingin ay isang dahilan ng paghiwa-hiwalay ng panahanan ng mga unang Pilipino. b. Pare-pareho ang laki ng mga panahanan ng mga unang Pilipino c. Ang paglalakbay ay isa ring batayan ng mga ninuno sa pagpili ng panahanan. d. Ang paniniwala sa mga espiritu o anito ay isa ring dahilan ng pagkakaroon ng pahanay na tirahan ng mga sinaunang Pilipino. e. Pinili ng marami sa ating mga ninuno ang tabing-dagat o ilog dahil nakakukuha sila rito ng kanilang pagkain at hanapbuhay. 3. Balik-aral Anu-ano ang mga tungkulin ng sumusunod na mga opisyales? a. Gobernador-heneral c. cabeza de barangay b. Gobernadorcillo d. alcalde-mayor B. Panlinang na Gawain 1. Pag-usapang muli ang uri ng panahanan ng mga sinaunang Pilipino. 2. Magpakita ng larawan ng panahanan sa panahon ng Espanyol . Pag-usapan ito. 3. Ipabuo ang suliranin Anu-anong uri ng panahanan sa panahon ng Espanyol? 4. Magpalikom ng kaalaman tungkol sa uri ng panahanan sa panahon ng Espanyol sa mga sanggunian.

III.

5.Ipatala ang kasagutan sa suliranin. 5. Ipatala ang mga kasagutan sa suliranin 6. Magdaos ng brainstorming sesyon ukol sa paksa 7. Pagbubuod Mga panahanan sa panahon ng mga Espanyol Pueblo Pinag-sanib-sanib na barangay Alcaldia Pinagsani-sanib na pueblo Syudad Nakapaligid ang simbahan, gusaling pampamilihan, paaralang pamparokya, pagamutan, sementeryo Itinatag ni Gob.-heneral Miguel Lopez de Legaspi ang syudad ng Maynila Nasa bunganga ng ilog Pasig ang suydad ng Maynila. Isinunod ang kaayusan nito sa mga syudad sa Europa

Sampung ulit ang laki kaysa sa dating barangay

Ang pinakamaunlad na pueblo rito ang ginagawang kabisera Sa kabisera nakatayo ang kapitolyo

Pinamamahalaan ng gobernadorcillo

May gusaling pampamahalaan, liwasang-bayan, simbahan ng parokya, paaralang pambayan at pamparokya

C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Anu-anong uri ng panahanan sa panahon ng Espanyol? 2. Paglalapat May pagkakaiba ba o pagkakatulad ang panahanan sa panahon ng Espanyol sa panahanan ng mga sinaunang Pilipino? Ipaliwanag IV.Pagtataya PANUTO : Isulat ang (/) sa mga pangungusap na naglalarawan sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol at (X) kung hindi.

1. Nanirahan ang mga Pilipino sa mg ayungib at kweba 2. Pinag-sanib-sanib ang mga barangay at bumuo ng pueblo. 3. May mga gusaling pampamahalaan na kung saan matatagpuan ang mga pinunong tagapamahala. 4. Palipat-lipat ng tirahan ang mga Pilipino upang humanap ng ikabubuhay. 5. Matatagpuan sa paligid ng panahanan ang mga paaralang pambayan at pamparokya. V.Kasunduan Anu-ano ang bahaging ginagampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo at sa pamamahala ng bansa? V- Bronze 5 4 3 TOTAL V- Zinc V- Pilot Section V- Coal V- Copper V-Nickel