You are on page 1of 13

Part 5: Tempted (4:1-13

)
August 4, 2013

The Story
Pagkatapos mabautismuhan, umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng Banal na Espiritu. At dinala siya ng Espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng diyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa loob ng panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diyablo, "Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi ng Kasulatan, 'Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao.'" Dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na lugar, at ipinakita sa kanya sa isang iglap ang lahat ng kaharian sa mundo. At sinabi ng diyablo kay Jesus, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan ng mga iyan, dahil sa akin na ang mga iyan at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapasaiyo ang lahat ng iyan." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi ng Kasulatan, 'Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang iyong paglilingkuran.'"

Pagkatapos, dinala siya ng diyablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, 'Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi tumama ang mga paa mo sa bato.'" Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa Kasulatan, 'Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos.'" Matapos siyang tuksuhin ng diyablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon.

Well Pleased, Really?
Nang mabautismuhan si Jesus, may boses na narinig mula sa langit, "Ikaw ang aking anak na minamahal, lubos kitang kinalulugdan." At sinabi ko sa inyo last week na dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus - nang tayo ay sumampalataya sa kanya at ipinakita natin ito sa bautismo sa tubig - sinasabi din ng Diyos sa atin, "Ikaw ang aking anak na minamahal, lubos kitang kinalulugdan." Nang una kong marinig ito sa isa sa mga sessions namin sa Living Waters (a 25-week program about healing from our relational and sexual brokenness), hindi ako makapaniwala. Parang sa isip-isip ko, "Hindi pwedeng sabihin sa akin iyan ng Diyos, kay Jesus lang iyan, hindi ako karapat-dapat diyan." Hirap akong tanggapin ang sinasabi ng Diyos na minamahal niya ako. Oo, theologically speaking, alam ko iyan. God is love, yes. That's biblical. Pero kung personal na ang pag-uusapan, I struggle receiving his love. Hindi dahil hindi ako naniniwala na mahal niya ako. Pero ang problema nasa akin. Iyon bang kung iisipin ko iyong mga mabubuting nagawa ko - mabuting anak, mabuting asawa, mabuting ama, mabuting pastor - talaga namang madaling tanggaping mahal ako ng Diyos dahil sa mga ginagawa kong "nakalulugod" sa kanya. Pero kung iisipin ko kung ilang ulit ko siyang sinuway, hindi pinahalagahan, hindi inibig nang higit sa lahat, hirap akong tanggaping sa kabila noon ay mahal pa rin niya ako. Kung iisipin ko kung ilang beses akong nahulog sa tukso at paulit-ulit na nagkasala sa kanya, parang ang hirap tanggapin ang sinasabi ng Diyos na, "I love you, anak."

Like Us, Not Really Like Us (4:1-2)
Narealize ko na totoo ngang iyon ang pagtingin sa akin ng Diyos hindi naman dahil sa mga "kalugud-lugod" na mga bagay na ginagawa ko para sa kanya, kundi dahil sa "kalugud-lugod" na mga bagay na ginawa ni Jesus para sa akin. Kitang-kita ito sa kuwento natin ngayon. Ipinapakita dito na si Jesus (bagamat Diyos) ay isang tunay na tao na katulad ko na naranasan din ang mga naranasan ko. Tulad natin si Jesus ay... Isang Taong May Kailangan. Nandoon siya sa ilang nang 40 araw. Hindi siya kumain (fasting and prayer, Matt. 4:2). At doon ay naramdaman niya ang matinding gutom. Walang pagkain, walang sari-sari store na mabibilhan ng pagkain, walang mga taong mahihingan ng tulong. Doon din ay wala siyang bahay para maging kumportable, may mga maiilap na hayop sa paligid niya. Kailangan niya hindi lang ang pagkain kundi ang proteksiyon din. Tulad din natin na may pangangailangan sa araw-araw. Tinukso ni Satanas. Hindi lang tatlong beses, kundi tuluytuloy sa loob ng 40 araw. Hindi siya tinantanan hangga't hindi siya nahuhulog sa tukso niya. Kaya diyablo (Greek) o Satanas (Hebrew) ang tawag sa kanya ay dahil siya ang "kaaway" ng Diyos. Sinamantala niya ang vulnerable na situation ni Jesus para subukang ilayo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos para matugunan ang kanyang mga pangangailangan, para subukang sirain ang magandang relasyon niya sa Diyos bilang "Anak na minamahal" (Lk 3:22), para subukang pigilan si Jesus sa kanyang misyon sa kanyang pagparito. Ganoon din ang ginagawa ni Satanas laban sa atin ngayon. Sinubok ng Diyos. Oo nga't ang Espiritu ng Diyos ang nagdala kay Jesus sa ilang, hindi natin dapat sabihing ang Diyos ang manunukso. "Let no one say when he is tempted, 'I am being tempted by God,' for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire" (Jas 1:13-14). Parehong sitwasyon, pero magkaiba ang disenyo ng Diyos at ni Satanas. Si Satanas, ang layunin ay ibagsak tayo. Ang Diyos, ang layunin

ay ilapit tayo sa pagtitiwala sa kanya. Sinubok si Jesus hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Pasado siya sa lahat ng pagsubok para ipakitang siya ang Mesias na qualified and worthy to be our Savior. Tulad natin, sinubok siya ng Diyos. Iyon nga lang, ang kaibahan, at napakalaking kaibahan, lahat tayo bumagsak dahil pinili nating hindi magtiwala sa Diyos. Si Adan, na tinawag na anak ng Diyos (3:38), bumagsak. Ang Israel, na tinawag ding anak ng Diyos (Hos 11:1), bumagsak. At kahit tayo na mga itinuturing din na mga anak ng Diyos (Jn 1:12), bumagsak. Siyempre, natural sa atin sasabihin natin, "Ganoon talaga, tao lang, mahina, nagkakamali, nagkakasala..." Pero hindi ba't si Jesus ay tulad din natin na... Puspos ng Espiritu. Oo nga't siya ay tunay na Diyos. Pero dapat nating marealize na siya din ay totoong tao. At napanlabanan niya ang mga tukso ni Satanas dahil nasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu. Hindi ba't nasa atin din ang Espiritu ng Diyos? Ibig sabihin, "His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness...having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire" (2 Pet 1:3-4). Oo nga't tulad din natin si Jesus - taong may kailangan, tinukso ng diyablo, sinubok ng Diyos, puspos ng Espiritu. Pero siya ay hindi natin katulad lahat dahil nagtagumpay siya laban sa diyablo. Para ipakita sa atin na siya ang katuparan ng sinabi ng Diyos sa ahas sa Gen. 3:15, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring; he shall bruise your head,and you shall bruise his heel." Oo nga't tinuklaw siya ng ahas (tulad din natin), pero makikita natin na sa bakbakang ito, naparito si Jesus para durugin ang ulo ng ahas.

Temptation Round 1 (4:3-4)
Kasinungalingan. Round 1. Unang suntok ang binitiwan ni Satanas. Keep in mind na lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. He is the father of lies. Iyong iba, parang totoo. Pero may nakapaloob dun na kasinungalingan - tungkol sa Diyos, tungkol sa sarili natin, at tungkol kay Satanas.

Sabi niya, "Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Siyempre kayang gawin ni Jesus iyon. Makikita natin iyan nang pakainin niya ang 5,000. Wala namang masama doon. Siyempre nagugutom. OK lang naman kumain. Pero may sinasabi dito si Satanas na kasinungalingan sa Diyos. Parang sinasabi niya, "Hindi ba't ikaw ang Anak ng Diyos na minamahal, kinalulugdan n'ya? Hinahayaan ka niyang magutom. Hindi ka man lang padalhan ng pagkain. Hindi ka talaga mahal ng Diyos dahil hindi niya binibigay ang kailangan mo." Patungkol naman kay Jesus, kasinungalingan din na parang sinasabi niya, "Kung ayaw ng Diyos na gawan iyan ng paraan, kaya mo naman, gamitin mo ang kapangyarihan mo. Kailangan mong kumain. Gawin mo ang magagawa mo para mabusog ka." At tungkol naman kay Satanas, parang sinasabi niya, "Hindi ba't maganda ang suggestion ko? Bakit di ka kaya makinig sa akin? 40 days ka nang hindi kumakain. Sige ka, ikaw din, lalo kang magugutom." Katotohanan. Iyon ang unang banat ni Satanas. Tingnan natin kung ano ang counterpunch ng Panginoong Jesus. Kung kasinungalingan ang bato ni Satanas sa kanya, katotohanan naman ang sagot ng Panginoon: "Nasusulat, 'Hindi lamang sa pagkain o tinapay nabubuhay ang tao." At galing ito sa Salita ng Diyos sa Deuteronomy. Actually, lahat ng sagot niya sa tatlong temptations sa kanya ay galing sa aklat na ito. Ito ang salita ng Diyos sa ikalawang henerasyon ng mga Israelitang lumabas ng Egypt matapos na mamatay na ang unang henerasyon sa loob ng 40 araw dahil sa kakulangan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Ang unang sagot niya ay galing sa Deut. 8:
And you shall remember the whole way that the LORD your God has led you these forty years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the LORD (8:2-3).

Parang sinasabi ni Jesus, "Oo nga't hinayaan ng Diyos na magutom ako. Na sa oras na ito ay hindi niya inilaan ang pagkaing kailangan ko. Pero ibinibigay naman niya sa akin ang higit na kailangan ko. God cares enough to provide what we need most in life. Kaya tungkol sa kanyang sarili parang sinasabi niya, "Meron akong higit na kailangan kaysa sa mga pisikal na bagay. Mas mahalaga sa akin ang marinig ang salita ng Diyos, ang sumunod sa salita ng Diyos, ang manatiling malapit ang relasyon sa Diyos." Tulad nga ng sinabi niya sa John 4:34, "My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work." Tungkol kay Satanas, heto ang totoong banat ni Jesus, "I will not listen to your voice. I must listen to God's voice." Sino ngayon ang panalo sa Round 1? Katulad ba natin si Jesus? Pero tayong mga tao, round 1 palang bagsak na. Katulad ba natin si Jesus sa pagtugon sa temptation? Si Adan at Eba, feeling nila pinagkakaitan sila ng Diyos. Pinagbawalan silang kumain mula sa isang puno lang. Lahat pwede nilang kainin. Sa halip na sa Diyos sila makinig, sa ahas nakinig. Si Jesus nasa wilderness noon, sina Adan nasa garden, na naroon lahat ng kailangan nila. Yet they still failed. Ang Israel ganoon din. Oo nga't nasa disyerto sila nang 40 taon matapos silang palayain ng Diyos sa Egypt. Pero anong sinabi nila sa Diyos nang wala silang makain at mainom? Sa halip na magtiwala sa Diyos, inakusahan pa nila ang Diyos, "Dinala pala tayo ng Diyos dito para patayin sa gutom. Mainam pang bumalik na lang tayo sa Egipto." Mas ginusto pa nilang matikman ang masasarap na pagkain sa Egypt kaysa magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Tayo naman ngayon. Feeling mo kulang ang kinikita mo sa trabaho. Kaya nang may dumating na offer sa ibang bansa, mas malaki ang suweldo, pero alam mong malalayo ka sa pamilya mo, malalapit ka sa tukso, malalayo ang relasyon mo sa Diyos, pero kinuha mo pa rin. At sinabi mo pa, God's will. Kahit ang mga bata, feeling nila may kailangan silang bilhin sa tindahan

(candy or chocolate). Pero sabi ni nanay, "No!" Kaya natuksong kumupit sa wallet ni tatay. Sa oras ng pangangailangan, pinagdududahan natin kung talaga bang mahal tayo ng Diyos. Ilang beses na tayong nasuntok ng tukso. Knockout agad.

Temptation Round 2 (4:5-8)
Kasinungalingan. Round 2. Babawi siyempre itong si Satanas. Hindi pa naman na-KO. Kaya pa siguro. Dinala si Jesus sa isang bundok at ipinakita sa kanya sa isang iglap ang mga kayamanan at kaharian sa mundo. At sinabing ibibigay ito sa kanya kung sasambahin siya. Heto na nama't nagsisinungaling siya at nagtatakang mapaniwala si Jesus sa kasinungalingan niya. Tungkol sa Diyos parang sinasabi niya, "Kulang ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Maraming magandang bagay ang ipinagkakait niya sa iyo. Bakit mo titiisin ang hirap na kailangang maranasan mo sa mundo bago mapasaiyo ang lahat ng ito kung pwede mo namang makuha ngayon na?" At parang sinasabi niya kay Jesus, "Dapat lang naman na maging masaya ka. Dapat lang naman na kilalanin ka ng mga tao, parangalan, sumikat, yumaman. Makakabuti sa iyo ang lahat ng ito." Tungkol sa kanyang sariling, buong paghahambog niyang sinasabi, "Sa akin ito. Ibibibigay ko sa iyo kung ako ang sasambahin mo. Bakit ang Diyos ang sasambahin, samantalang hinahayaan kayong magdusa sa mundo?" Katotohanan. Medyo malakas ang suntok ni Satanas dito. Nakailag kaya si Jesus? Siyempre. Ang sabi niya ay galing ulit sa Deuteronomy (6:13): "You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve" (Lk 4:8). Sinasabi ni Jesus na "ang Diyos lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Wala nang iba. Oo nga't hindi niya ibinibigay ngayon karangalan, kayamanan, kaharian ng mundong ito, pero nangako siya na balang-araw ay mapapasaakin ito. Dahil siya ang nag-iisang Diyos, siya ang Kayamanan ko, na higit pa sa kayamanan ng mundong ito."

Tungkol sa kanyang sarili, "Mauuna muna ang pagdurusa at pagtatakwil ko sa sarili bago ang pagtataas ng Diyos sa akin. Ang misyon ko sa mundong ito ay sundin ang kalooban niya para sa ikaliligtas ng marami, hindi para magpakayaman kundi magdanas ng hirap, hindi para paglingkuran kundi upang maglingkod, hindi upang mabuhay nang matagal, kundi para mamatay para sa marami." Kaya't parang sinasabi niya kay Satanas, "Wala kang kapamahalaan sa akin. Hindi ikaw ang may-ari ng mundong ito. Ito ay sa Diyos at ikaw nasa ilalim ng Diyos. Bakit ka sasambahin? Ikaw nga ang dapat sumamba sa akin?" Sino ang panalo sa Round 2? Katulad ba natin si Jesus? Kung tayo ang makipagbakbakan kay Satanas sa Round na iyan, mananalo ba tayo? Sina Adan at Eba, naniwala sila sa suggestion ng ahas na ipagkakait sa kanila ng Diyos ang bunga ng punong iyon dahil alam daw ng Diyos na kapag kinain nila iyon, magiging marunong sila at magiging tulad ng Diyos. Hindi man lang nila narealize na they were already like God, created in his image. Nasa kanila na lahat ng kailangan nila, wala na silang dapat ambisyunin pa. Nagpailalim sila sa authority ng ahas, gayong nilikha nga ng Diyos ang tao para ipailalim sa kanila ang lahat ng nilikha, kasama ang ahas. Ang Israel, sa pagnanais na maging tulad ang mga bansang nasa paligid nila na mukhang mas asensado, pinili nilang sambahin ang mga diyus-diyosan nila. Sa halip na humiwalay sila sa mga bansang iyon para maging devoted kay Yahweh, pinili pa nila ang mga makamundong hangarin at ipinagpalit sa Diyos. Tayo naman ngayon. Mga young professionals, noong kabataan n'yo mainit na mainit kayo sa paglilingkod. Pero ngayong natikman n'yo ang sarap ng may sariling kinikitang pera, naniwala kayo sa tukso na sa inyo ang pera ninyo at may karapatan kayong gamitin sa sarili n'yong mga luho sa buhay. Hindi ba't si Satanas nagsasalita sa mga ads ngayon na nagsasabi, "Ito ang uso ngayon. Bilhin mo 'to. You deserve it."

Bili ka naman. O iyong iba sa inyo na walang trabaho, o maliit lang ang kita, nakita mo ang mahabang pila sa lotto, 200 million ang jackpot, nakipila ka na rin. O iyong iba sa atin na mahilig sa Facebook o anumang social media. Naglagay ka pa sa phone o tablet mo ng Bible app, pero pag oras ng reading at devotion mo, distracted ka ng mga comments ng friends mo at ng desire mo na ipromote ang sarili mo sa Facebook kaysa ipromote at papurihan ang Diyos. O tayong mga lalaki - single ka man o may asawa - na hindi makapaghintay at makapagcontrol. May na-click sa Internet na malalaswang pictures at mga pornographic videos. Mga diabetic, ilang beses ka nang natukso sa mga matatamis na bawal? Mga high blood, ilang beses ka nang natukso sa pagkain ng mga mataas sa cholesterol? Kung tayo ang nasa Round 2 ng temptation kay Cristo, isang suntok pa lang ni Satanas, bagsak na tayo. Alam natin iyon. Marami na nga tayong black-eye at ang iba ay manhid na sa suntok ng diyablo hindi na nararamdamang nahuhulog siya sa tukso.

Temptation Round 3 (4:9-12)
Kasinungalingan. Round 3 na. Hindi pa rin sumusuko ang diyablo. Laban pa. Medyo ibahin naman ang strategy. Dinala siya sa Jerusalem - religious center ng Israel. Sa tuktok ng templo - ang bahay ng Panginoon. At sinabing, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka." Kung sabihin man ni Jesus na, "What's the point?" Nakahanda na si Satanas diyan. sa isip-isip niya, "Puro Bible verses ang ginagamit sa akin nito a. May baon din akong memory verse." Sabi niya ay galing sa Psalm 91:1112, "He will command his angels concerning you, to guard you," and "On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone" (Luke 4:10-11). Galing sa memory verse (may kulang lang na "in all your ways" sa verse Psalm 91:11 pero parang pwede nang palakpakan). Mukhang biblikal, mukhang espirituwal, mukhang totoo. Pero merong kasinungalingan nakapailalim dun. Parang sinasabi niya tungkol sa Diyos, "Kung mahal ka ng Diyos, hindi ka niya hahayaang masaktan, iingatan ka niya at ilalayo ka niya sa anumang sakuna." At tungkol kay Jesus, "May

pribilehiyo kang angkinin ang pangako ng Diyos. Tingnan mo kung talagang tutupad siya sa ipinangako niya. Puwede mo siyang subukin." At tungkol sa sarili niya, "Alam ko din ang salita ng Diyos. Akala mo ikaw lang ang nakakaalam." Katotohanan. Muli na namang sinagot ni Jesus ang kasinungalingan ni Satanas ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi ni galing naman sa Deuteronomy 6:16, "You shall not put the Lord to the test." Ang konteksto nito ay iyong ginawa noon ng mga Israelita, pagkalabas na pagkalabas pa lang ng Egipto, nagreklamo agad sila dahil wala silang makain at mainom, at pinagdudahan ang Diyos, "Kakampi kaya natin ang Diyos o kaaway?" Kaya binanggit ito ni Jesus kay Satanas para sabihin, "Ang Diyos ay walang kailanngang patunayan. Subok na siya. Kapag nangako siya ay tutuparin niya." Kung tumalon si Jesus doon at mabaldado, ibig sabihin bang hindi tumutupad ang Diyos sa pangako niya? Hindi! Hindi naman pinangako ng Diyos na hindi tayo maaaksidente, o magkakaroon ng cancer. Ipinangako ng Diyos na iingatan tayo sa anumang makapaghihiwalay sa atin sa kanya. Nothing can separate us from his love. Kaya sabi ni Jesus tungkol sa sarili niya, "Hindi ko susubukin ang Diyos. Nagtitiwala ako na ang lahat ng kanyang gagawin ay para sa ikabubuti ko. Masasaktan ako at masusugatan, pero magtitiwala pa rin ako sa kanya." Kay Satanas, parang sinasabi niya, "Binabaluktot mo ang salita ng Diyos. Ikaw ang hindi mapagkakatiwalaan." Round 3 winner? Katulad ba natin si Jesus? Kung tayo ang nasa round na iyon? Makakalaban kaya tayo? Bungad ng ahas kay Eba, "Totoo bang sinabi ng Diyos...?" Naglalagay na agad ng pagdududa sa isip ni Eba. Nang sumagot si Eba, sinabi niyang hindi puwedeng kainin o hawakan man lang ang prutas na pinagbabawal ng Diyos, samantalang wala namang sinabi ang Diyos na hindi puwedeng hawakan. Malinaw ang salita ng Diyos, pero nabaluktot na. Ang Israel, nakita na nating paulit-ulit kinukuwestiyon ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at reklamo nang reklamo kapag

nagugutom o nauuhaw o makikita ang mga kalaban nila. Sa halip na panghawakan ang pangako ng Diyos, nawawalan ng tiwala. Tayo rin naman ngayon. Kapag may malubhang sakit ang anak mo at nasa ospital at malaki ang kailangang bayaran, "Nasaan ka, O Diyos, kung kailangan kita? Bakit nangyari ito sa amin? Hindi ba't faitful naman akong naglilingkod sa iyo?" O ang iba naman, binabaluktot ang salita ng Diyos. Patuloy na namumuhay sa adultery, pero sasabihin pa sa iba na assured sila ng salvation kasi tinanggap nila si Jesus kahit hindi naman nakikita ang pagsisisi sa kanila. Ang iba patuloy sa paggawa ng kasalanan, pangangatwiran pa ang 1 John 1:9, puwede namang humingi ng tawad, tapos balik na naman sa kasalanan, na para bang wala nang nararamdamang pagsisisi.

Unanimous Decision (4:13)
Round 1, Round 2, Round 3. Unanimous decision. Si Jesus ang panalo. "And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time" (Luke 4:13). Sa pagkakataong iyon, alam niya talo siya. Jesus resisted every temptation. Hindi niya hinayaan na anumang desires at needs niya bilang tao ay mangibabaw. Puspos siya ng Espiritu. Dala niya ang Salita ng Diyos. Satisfied siya sa pag-ibig ng Diyos sa kanya kaya walang anumang tukso ni Satanas ang kakagatin niya. Ang Ama ang pinakikinggan niya, wala nang ibang boses ang maaaring mamagitan sa kanilang relasyon. Sa bandang huli, lalo pang na-affirm ang sinabi ng Diyos Ama sa kanyang bautismo, "Ikaw ang Anak kong minamahal, lubos kitang kinalulugdan" (3:22). Well, hindi pa tapos ang diyablo. Babalikan niya si Jesus ("an opportune time"). Gusto niya nang rematch. Gusto niyang patunayan na kaya niyang ibagsak ang Anak ng Diyos. Ang rematch nangyari nang pasukin ni Satanas si Judas para ipagkanulo niya si Jesus. Dahil doon, dinala siya sa authorities at naparusahan ng kamatayan sa krus. Humahalakhak siguro noon ang diyablo, at sa tingin niya ay nagapi na niya si Jesus. Ang hindi niya akalain, plano iyon ng Diyos para pabagsakin si

Satanas, durugin ang ulo niya, tanggalin ang kamandag niya dahil sa krus nabayaran ang kasalanan natin, napalaya tayo, at wala nang makahahadlang sa atin para makalapit sa Diyos. Jesus came to destroy the works of the devil (1 Jn 3:8; Heb 2:14):
And you, who were dead in your trespasses…God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame, by triumphing over them in him (Col 2:13-15).

Be Like Him? Or Draw Near? (Heb. 4:15)
So, what's the lesson for us today? Alam ko marami na tayong narinig na sermon tungkol sa story na 'to. At karamihan sasabihin na ang kuwentong ito ay nagbibigay ng halimbawa sa atin kung paano labanan si Satanas at ang anumang tukso na dumarating sa buhay natin. In a way, totoo naman iyon. Jesus is truly our perfect example pagdating doon. Na kapag dumating ang tukso, dapat nasasandatahan tayo ng Espiritu at ng Salita ng Diyos (Eph 6:17-18) at huwag tayong maniniwala sa mga empty promises ng Kaaway. But I believe that the purpose of this story for us today is more than that. Oo nga't gusto ng Diyos na tularan natin si Jesus. That's really the goal of our Christian life - to be more like Jesus. Pero hindi ba't naranasan natin na sa pagsisikap nating labanan ang tukso, nakikita nating bumabagsak pa rin tayo. Yes we have some victories, but we have a lot of failures. Tulad ko, this week lang. Nag-aaral ako ng Salita ng Diyos. Leviticus para sa class ko sa seminary (about holiness). Binabasa ko araw-araw ang story natin ngayon. Kahit na ang isip ko ay puno ng salita ng Diyos, hindi pa rin guaranteed na panlaban sa tukso. I found myself thinking unholy thoughts. Tapos naalala ko pa ang maraming beses na nahulog ako sa kasalanan (kahit Christian na ako). Tapos, hindi ako makausad sa pagprepare ng sermon na 'to na para kasing may bumubulong sa akin, "Sino ka para mangaral kung paano labanan ang tukso? Ikaw nga, ilang beses kang bumagsak!"

Masasabi ko ba sa diyablo, "I am like Jesus! I try to be like Jesus! Sino ka para husgahan ako?" Hindi ako lalayuan nun! Kasi I'm trying to fight temptation by my own effort. Sabi sa Hebrews 4:15 tungkol kay Jesus, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Anong response ngayon doon, na tularan ko siya? Yes, pero alam ko sa sarili ko hindi ko kaya. Ilang beses ko nang sinubukan. Di ba't kayo ganoon din? Nahulog ka sa tukso, pero sinabi mo sa sarili mo, "Last na 'to. Next time, magiging matatag na ko!" Kasi akala natin Jesus is just our example. No! He's more than that! He is our substitute. He won the victory for us who failed over and over and over again. Hebrews 4:16, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need." Ito muna dapat ang response natin, draw near to him. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Kung sexual temptations ang struggle mo ngayon, take heart, dumaan din sa Jesus doon. Kung temptations sa pride, materialism, dumaan din si Jesus doon. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Lumapit ka sa kanya. Sabihin mo, "Mahina ako, Panginoon, kailangan kita." Come to the cross. Come to the cross. Over and over again. Huwag mo nang sabihin, "O tukso, layuan mo ako." Hindi iyan lalayo. Tayo ang lalayo. Paano? Kung tayo ay lalapit kay Cristo. There's no other way.