You are on page 1of 22

C«ng ty cp may Hµ Thµnh Phßng kü thuËt I.

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù Do -H¹nh Phóc

§Ò ¸n : øng dông CNTT - cad vµo s¶n xuÊt trong nhµnh may mÆ
* øng dông CNTT vµo s¶n xuÊt trong nhµnh may mÆc *øng dông CNTT(CAD) ®Ó gi¶m hao phÝ Nguyªn LiÖu trong ngµnh may mÆc *Gi¶i ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ lao ®éng,thêi gian vµ hao phÝ Nguyªn vËt liÖu 1. Thêi gian thùc hiÖn : 2. Kinh phÝ thùc hiÖn 3. C¬ quan qu¶n lý ®Ò ¸n : 4. Bé phËn thùc hiÖn ®Ò ¸n : 5. Chñ nhiÖm ®Ò ¸n : 6. Th- kÝ ®Ò ¸n : Phßng kü thuËt Vò §×nh Khëi -Tr-ëng Phßng Kü ThuËt Bïi ThÞ Nhµn - Kü ThuËt Viªn + Phßng Kü ThuËt + Tæ c¾t + + 8.C¸c c¸n bé thùc hiÖn ®Ò ¸n : KCS - KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm Mét sè chuyÒn s¶n xuÊt

7.C¸c tæ chøc phèi hîp thùc hiÖn :

stt

Hä vµ Tªn

Chøc vô TPKT NVKT NVKT NVKT NVKT NVKT NVKT NVKT

Tèt NghiÖp C§CN I -Nam §Þnh §HSP -KT H-ng Yªn §HSP -KT H-ng Yªn C§KTKT-C«ng NghiÖp I - Nam §Þnh §HCN-HCM - C¬ Së I - Th¸I B×nh C§CN - DÖt may thêi trang -Hµ Néi C§CN - Nam §Þnh §HCN-HCM - C¬ Së I - Th¸I B×nh

1 Vò §×nh Khëi 2 Bïi ThÞ Nhµn 3 Vò ThÞ Oanh 4 NguyÔn ThÞ HuyÒn 5 Hoµng ThÞ Hoa 6 Bïi ThÞ Mai 7 §oµn ThÞ L÷u 8 Vò Minh H¶i

II.Néi Dung §Ò ¸n : 2.2 Môc tiªu ®Ò ¸n :

§Ò ¸n thùc hiÖn môc tiªu øng dông vµ chuyÓn giao,phæ biÕn,nh©n réng tiÕn bé KH&CN vµo s¶n x lµ phÇn mÒm thiÕt kÕ,nh¶y mÉu,gi¸c vÏ s¬ ®å tù ®éng.(PhÇn mÒn Lectra)

2.3 Tæng quan t×nh h×nh kinh tÕ vµ lý do lùa chän ®Ò ¸n :

HiÖn nay,Nghµnh C«ng NghÖp nãi chung vµ nghµnh May c«ng nghiÖp nãi riªng ®ang ph¸t triÓ

m¹nh mÏ.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,tØnh Th¸i B×nh ®· vµ ®ang thu hót rÊt nhiÒu nh÷ng nhµ ®Çu t

kh¸ch hµng n-íc ngoµi; ®Æc biÖt ngµnh may C«ng nghiÖp ph¸t triÓn rÊt mau lÑ,®em l¹i lîi Ých cho h

ng­êi lao ®éng trong tØnh.§ång thêi còng ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ vµo ng©n s¸ch thÕu cho nhµ

Nghµnh c«ng nghiÖp may ®ang ph¸t triÓn theo h-íng c«ng nghÖ khoa häc,¸p dông kh¸ nhiÒu nh

tùu khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt lµm thóc ®Èy n¨ng suÊt còng nh- chÊt l-îng s¶n phÈm, thu nhË

lao ®éng ®-îc t¨ng lªn râ dÖt.Cô thÓ nghµnh may CN ®· øng dông c«ng nghÖ tin häc b»ng c¸c phÇ

kÕ ®å ho¹,øng dông CAD,vÏ 3D… ®Ó hç trî thiÕt kÕ mÉu m· ,nh¶y mÉu cì,gi¸c s¬ ®å giảm mức tiª

năng lượng, vật tư nguyªn liệu, gióp phần giảm thiểu chi phÝ,n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ s¶n phÈ

§Ò ¸n øng dông c«ng nghÖ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cña c«ng ty lµ ®æi míi c«ng nghÖ,gi¶m

nguyªn liÖu,vËt t-,gãp phÇn gi¶m thêi gian lao ®éng,gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt.Còng nh- chñ tr-¬ng,®Þn

ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh giai ®o¹n 2011 - 2015 lµ khuyÕn khÝch,hç trî c¸c doanh nghiÖp ® nghiªn cøu,øng dông,®æi míi c«ng nghÖ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh. ¸p dông KH&CN vµo s¶n xuÊt lµ tÊt yÕu cña mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i.H-íng tíi hÖ thèng

chÊt l-îng theo tiªu chuÈn tiªn tiÕn; x¸c lËp quyÒn b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸,kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp

s¶n phÈm phôc vô ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo h-íng hiÖn ®¹i ho¸,hiÖu qu¶ bÒn v÷ng vµ x©y dùng n

ViÖc thiÕt kÕ,nghiªn cøu mÉu vµ gi¸c mÉu hiÖn t¹i ®ang lµm b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng lµ chÝ

thêi gian chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt kh¸ tèn kÐm thêi gian,lµm chËm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.NÕu øng dông

®©y lµ tin häc vµ s¶n phÈm lµ phÇn mÒm tin häc (Lectra ,Opitex,Gerber Acumark,StyleCAD,PAD,G ®o¹n gi¸c s¬ ®å sÏ ®­îc tù ®éng ho¸,tù ®éng vÏ b¶n gi¸c ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt… 2.4 Néi dung cña ®Ò ¸n :

Richpeace,WindaCAD….th× c¸c c«ng ®o¹n nh­ thiÕt kÕ mÉu,nh¶y mÉu sÏ ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ rÊt nhiÒ

3.4.1 C¬ cÊu nh©n sù tr-íc khi øng dông phÇn mÒm :

stt

Hä vµ Tªn

Chøc vô

Tèt NghiÖp Tr-êng

1 Vò §×nh Khëi 2 Bïi ThÞ Nhµn 3 Vò ThÞ Oanh 4 NguyÔn ThÞ HuyÒn 5 Hoµng ThÞ Hoa 6 Bïi ThÞ Mai 7 §oµn ThÞ L÷u 8 Vò Minh H¶i 9 NuyÔn ThÞ LiÔu

TPKT NVKT NVKT NVKT NVKT NVKT NVKT NVKT NVKT

C§CN I -Nam §Þnh §HSP -KT H-ng Yªn/hÖ C§ §HSP -KT H-ng Yªn/hÖ C§ C§KTKT-C«ng NghiÖp I - Nam §Þnh §HCN-HCM - C¬ Së I - Th¸I B×nh/hÖ C§ C§CN - DÖt may thêi trang -Hµ Néi C§CN - Nam §Þnh §HCN-HCM - C¬ Së I - Th¸I B×nh/hÖ C§ C§ nghÒ Nha Trang

) Ra mÉu.®æi ®u«I file(b»ng mail.2 S¬ ®å quy tr×nh lµm viÖc Quy tr×nh lµm viÖc phßng kü thuËt ThiÕt kÕ mÉu hoÆc nhËn mÉu tõ kh¸ch hµng.3.khíp mÉu ChØnh mÉu vµ lµm mÉu s¶n xuÊt Sao mÉu.Nh¶y mÉu KiÓm tra mÉu máng.skype….khíp mÉu Gi¸c S¬ ®å Sao mÉu.nh©n mÉu s¬ ®å C¾t BTP ChØnh mÉu vµ lµm mÉu s¶n xuÊt(TP) S¶n xuÊt *** Nhu cÇu lao ®éng : B-íc c«ng viÖc ThiÕt kÕ mÉu hoÆc nhËn mÉu tõ kh¸ch hµng.nh©n mÉu s¬ ®å May mÉu chÕ thö Tæng sè lao ®éng : Sè lao ®éng 1 1 1 1 2 2 1 9 .®æi ®u«I file(b»ng mail.) Gi¸c S¬ ®å thñ c«ng Ra mÉu.4.Nh¶y mÉu KiÓm tra mÉu máng.skype….

3 PhÇn mÒm øng dông thiÕt kÕ vµ gi¸c s¬ ®å: BiÓu t-îng phÇn mÒm Giao diÖn chÝnh : Dïng øng dông nµy ®Ó thiÕt kÕ mÉu.4.nh¶y mÉu vµ kiÓm tra mÉu TiÕp sau qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ta ®-îc s¶n phÈm nh.3.sau : .

.

sau: .Cßn nh¶y mÉu b»ng phÇm mÒn sÏ chØ Sau khi cã mÉu cã thÓ tiÕn hµnh ngay viÖc gi¸c s¬ ®å nh.Khi ra ®-îc c¸c s¶n phÈm tiÕn hµnh nh¶y mÉu : (NÕu bé s¶n phÈm nµy lµm thñ c«ng ph¶I mÊt 5 ngµy .

.

Nghiªn cøu c¸c thao t¸c.lÊy vÞ trÝ x¸c ®Þnh… trî tÝch cùc cho viÖc ®o ®iÓm.5 Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu.sau: .c«ng nghÖ CAD lµ nghiªn cøu phÇn mÒm.t¹o ®èi xøng….tiÕp cËn vµ øng dông PhÇn mÒn thiÕt kÕ.c¾t gät.gia ®­êng may.vËn hµnh quy tr×nh vµ thiÕt kÕ thö nghiÖm ®Ó ®-a vµo VÝ dô mét vµi c©u lÖnh nh.3.4.vÏ s¬ ®å tù ®éng cã thÓ ®¹t 108 m2/h (~ 480 met / 8h làm việc) víi ®é chÝnh x¸c tíi : Vµ in ®-îc khæ tèi ®a lµ 180 cm (71 inch) 2.øng dông h hoµ trong s¶n xuÊt.4 øng dông vµo in.nh¶y mÉu vµ gi¸c s¬ ®å lµ tæ hîp c¸c c©u lÖnh ®-îc sö dông ®Ó thiÕt kÕ v t¸ch mÉu.HÖ thèng c©u lÖnh ®­îc x¾p xÕp tõ F1 ~ F8 vµ c¸c lÖ Ph-¬ng ph¸p tiÕp cËp víi c¸c phÇn mÒm.vÏ s¬ ®å: H×nh ¶nh m¸y gi¸c s¬ ®å: (Tèc ®é in.

.

***Nh.Nh¶y mÉu KiÓm tra mÉu máng.khíp mÉu ChØnh mÉu vµ lµm mÉu s¶n xuÊt Gi¸c S¬ ®å b»ng phÇn mÒm CAD Sao mÉu.c¸c b-íc c«ng viÖc sÏ ®-îc gi¶m bít.nh©n mÉu s¬ ®å May mÉu chÕ thö Tæng sè lao ®éng : *** C¬ cÊu nh©n sù khi øng dông phÇn mÒm : Sè lao ®éng 1 1 1 1 4 stt Hä vµ Tªn Chøc vô Tèt NghiÖp Tr-êng 1 Vò §×nh Khëi TPKT C§CN I -Nam §Þnh 2 Bïi ThÞ Nhµn 3 §oµn ThÞ L÷u 4 Vò ThÞ Oanh NVKT NVKT NVKT §HSP -KT H-ng Yªn/hÖ C§ C§CN .skype….khi Êy nhu cÇu lao ®éng sÏ lµ : B-íc c«ng viÖc ThiÕt kÕ mÉu hoÆc nhËn mÉu tõ kh¸ch hµng.Nam §Þnh §HSP -KT H-ng Yªn/hÖ C§ .®æi ®u«I file(b»ng mail.) Ra mÉu.vËy.

6 TiÕn ®é thùc hiÖn c¸c néi dung nghiªn cøu : III.Ngµy 03 th¸ng 05 n¨m .PhÇn mÒm sau khi ®-îc nghiªn cøu.tØ lÖ gi¸c cã thª lªn tíi 90% tøc lµ ®· gi¶m ®-îc hao phÝ hao phÝ chØ cßn 10% (V¶I thõa kh«ng sö dông) lµm cho chÊt l­îng hµng ho¸ ®­îc n©ng cao… + øng dông ®-îc c«ng nghÖ c¸c ph«I BTP ®-a vµo s¶n xuÊt sÏ ®-îc tinh gän vµ chÝnh x¸c h¬ Tãm l¹i.2.Nh»m lµm chuÈn ho¸ c¸c chi tiÕt BTP. c¾t BTP.kiÓm tra mÉu…) ®­îc nhanh gän vµ ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt.vËy tæ c¾t sÏ kh«ng lµm hÕt c«ng suÊt lµ 3000 pcs/ngµy mµ chØ ®¸p øng ®-îc c lµ 2400 pcs/ngµy.Trong khi ®ã tæ c¾t cã thÓ c¾t hÕt c«ng suÊt ®-îc 3000 pcs/1ngµy/8h t-¬ng ®-¬ng víi 1ngµy s¬ ®å/ngµy/8h.øng dông phÇn mÒm CAD vµ gi¸c mÉu tù ®éng sÏ gióp cho kh©u chuÈn bÞ s¶n xuÊt (T mÉu.Nh.ra mÉu.Dù kiÕn kÕt qu¶ ®Ò ¸n : .t×m hiÓu sÏ ®-îc øng dông ngay trong viÖc chuÈn bÞ mÉ + NÕu lµm thñ c«ng th× Chi phÝ lao ®éng sÏ lín gÊp ®«i so víi khi øng dông c«ng nghÖ ph + N¨ng suÊt gi¸c s¬ ®å b»ng tay 1 ngµy 8h lµm ®-îc 15 mÐt s¬ ®å ®¸p øng ®-îc cho tæ c¾ b¶n vÏ. + Víi viÖc hç trî cña c«ng nghÖ CAD.S¶n phÈm cña ®Ò ¸n lµ c¸c lo¹i phÇn mÒm øng dông. IV HiÖu qu¶ ®Ò ¸n V Kinh phÝ ®Ò ¸n : Dù to¸n kinh phÝ ®Ò ¸n : Quúnh Nguyªn.gióp chÝnh x¸c c¸c th«ng sè vµ tiªu chuÈn cña kh¸ch *dù kiÕn hiÖu qu¶ ®Ò tµi : .

Tù Do -H¹nh Phóc cad vµo s¶n xuÊt trong nhµnh may mÆc (Lùa chän 1 trong 3 tªn ®Ò ¸n) Ghi chó Chñ NhiÖm ®Ò ¸n Th.phæ biÕn.Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp .KÝ §Ò ¸n Thµnh Viªn Thµnh Viªn Thµnh Viªn Thµnh Viªn Thµnh Viªn Thµnh Viªn yÓn giao.nh©n réng tiÕn bé KH&CN vµo s¶n xuÊt mµ ë ®©y hung vµ nghµnh May c«ng nghiÖp nãi riªng ®ang ph¸t triÓn .

chÊt l-îng s¶n phÈm.hç trî c¸c doanh nghiÖp ®Çu t.H-íng tíi hÖ thèng qu¶n lý quyÒn b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸.n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm tõ nhu cÇu thùc tÕ cña c«ng ty lµ ®æi míi c«ng nghÖ.¸p dông kh¸ nhiÒu nh÷ng thµnh hóc ®Èy n¨ng suÊt còng nh.nh©n mÉu s¬ ®å ChØnh mÉu vµ lµm mÉu s¶n xuÊt May mÉu chÕ thö .gi¶m hao phÝ ç trî thiÕt kÕ mÉu m· .khíp mÉu ChØnh mÉu vµ lµm mÉu s¶n xuÊt Sao mÉu.®Þnh h-íng ¹n 2011 .còng nh- may C«ng nghiÖp ph¸t triÓn rÊt mau lÑ.) Gi¸c S¬ ®å thñ c«ng Ra mÉu. triÓn theo h-íng c«ng nghÖ khoa häc.gi¸c s¬ ®å giảm mức tiªu hao n lao ®éng. n nh­ thiÕt kÕ mÉu.lµm chËm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.hiÖu qu¶ bÒn v÷ng vµ x©y dùng n«ng th«n míi c mÉu hiÖn t¹i ®ang lµm b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng lµ chÝnh.Nh¶y mÉu KiÓm tra mÉu máng.skype….2015 lµ khuyÕn khÝch.b¶n quyÒn theo h-íng hiÖn ®¹i ho¸.Th¸i B×nh ®· vµ ®ang thu hót rÊt nhiÒu nh÷ng nhµ ®Çu t.Opitex.gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt.vµo yÕu cña mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i.nh¶y mÉu sÏ ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ rÊt nhiÒu vµ c«ng éng vÏ b¶n gi¸c ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt… giao ThiÕt kÕC«ng mÉu ViÖc hoÆc nhËn mÉu tõ kh¸ch hµng.PAD. thu nhËp cña ng-êi µnh may CN ®· øng dông c«ng nghÖ tin häc b»ng c¸c phÇn mÒn thiÕt giảm thiểu chi phÝ.®em l¹i lîi Ých cho hµng ngh×n ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ vµo ng©n s¸ch thÕu cho nhµ n­íc….chñ tr-¬ng.NÕu øng dông KHCN mµ ë m tin häc (Lectra .StyleCAD. V× vËy kÐm thêi gian.kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp.GeminiCAD.Còng nh.Gerber Acumark.nh¶y mÉu cì.nh©n mÉu s¬ ®å Sao mÉu.®æi ®u«I file(b»ng mail.

nh©n mÉu s¬ ®å May mÉu Kh¸ch hµng duyÖt .KiÓm tra mÉu máng.khíp mÉu May mÉu chÕ thö Sao mÉu.

.

.

Cßn nh¶y mÉu b»ng phÇm mÒn sÏ chØ mÊt 1 ngµy) .ph¶I mÊt 5 ngµy .

.

øng dông hîp lý vµ hµi c.vËn hµnh quy tr×nh vµ thiÕt kÕ thö nghiÖm ®Ó ®-a vµo s¶n xuÊt.HÖ thèng c©u lÖnh ®­îc x¾p xÕp tõ F1 ~ F8 vµ c¸c lÖnh kh¸c nh­ Òm.c«ng nghÖ CAD lµ nghiªn cøu phÇn mÒm. .®¹t 108 m2/h (~ 480 met / 8h làm việc) víi ®é chÝnh x¸c tíi : 0.1 mm c s¬ ®å lµ tæ hîp c¸c c©u lÖnh ®-îc sö dông ®Ó thiÕt kÕ vµ lµ c«ng cô hç ng….

.

nh©n mÉu s¬ ®å ChØnh mÉu vµ lµm mÉu s¶n xuÊt May mÉu chÕ thö .skype….®æi ®u«i file(b»ng mail.khíp mÉu Gi¸c S¬ ®å trªn phÇn mÒm CAD Sao mÉu.giao ThiÕt kÕC«ng mÉu ViÖc hoÆc nhËn mÉu tõ kh¸ch hµng.) Ra mÉu.Nh¶y mÉu KiÓm tra mÉu máng.

Gãp phÇn µ gi¸c mÉu tù ®éng sÏ gióp cho kh©u chuÈn bÞ s¶n xuÊt (ThiÕt kÕ. Quúnh Nguyªn.tØ lÖ gi¸c cã thª lªn tíi 90% tøc lµ ®· gi¶m ®-îc hao phÝ NVL h«I BTP ®-a vµo s¶n xuÊt sÏ ®-îc tinh gän vµ chÝnh x¸c h¬n.Ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2013 .gióp chÝnh x¸c c¸c th«ng sè vµ tiªu chuÈn cña kh¸ch hµng….u.s¬ ®å BTP. lao ®éng sÏ lín gÊp ®«i so víi khi øng dông c«ng nghÖ phÇn mÒm 1 ngµy 8h lµm ®-îc 15 mÐt s¬ ®å ®¸p øng ®-îc cho tæ c¾t BTP 3 s¬ ®å Õt c«ng suÊt ®-îc 3000 pcs/1ngµy/8h t-¬ng ®-¬ng víi 1ngµy c¾t ®-îc 4 µm hÕt c«ng suÊt lµ 3000 pcs/ngµy mµ chØ ®¸p øng ®-îc cho s¶n xuÊt AD.nh¶y hanh gän vµ ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt.t×m hiÓu sÏ ®-îc øng dông ngay trong viÖc chuÈn bÞ mÉu m·.