PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN KURIKULUM

• Pembangunan kurikulum merupakan proses berterusan yang merangkumi • • •
• pengurusan, pembangunan dan penyampaian. Pembangunan kurikulum melibatkan penyertaan daripada semua pihak iaitu pengetua/ guru besar, pakar kurikulum, guru, staf sokongan , murid, ibu bapa dan komuniti. Pengurusan kurikulum mestilah berlandaskan objektif yang ingin dicapai untuk menghasilkan keputusan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum hendaklah dicapai, diurus, mesra pelanggan, terkini dan mampu menggambarkan amalan terbaik dalam bidang tersebut. Pemantauan dan penilaian kurikulum perlu dilakukan dengan kerap dalam semua peringkat sama ada peringkat daerah, sekolah, bilik darjah atau terhadap murid.

PENGETUA / GURU BESAR Bidang Tugas

• Pengetua / Guru Besar adalah bertanggungjawab dalam Pengurusan dan pentadbiran
Sekolah. Pengetua / Guru Besar harus memberi keutamaan kepada penyeliaan yang bercorak akademik kerana kejayaan sistem pendidikan adalah terletak pada pendidikan yang disampaikan kepada murid-murid. Sekolah mestilah menjadikan PENDIDIKAN BERMUTU sebagai matlamat pentadbirannya. • Keberkesanan pentadbiran sekolah bergantung kepada kerjasama semua pihak peringkat, dengan demikian Pengetua / Guru Besar seharusnya mengadakan pembahagian tugas dan kuasa kepada semua pegawai di sekolahnya supaya kerja dapat dijalankan secara berpasukan (Team Work). • Pengetua / Guru Besar sebagai ‘Professional Leader’ kepada pertumbuhan profesionalisma di alam perguruan. Perkhidmatan sokongan seperti Unit Perkhidmatan (pejabat sekolah) dan yang lainnya adalah berfungsi sebagai pembantu kepada perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sempurna di bilik darjah. • Semua guru dan kakitangan di bawah kepimpinan Pengetua / Guru Besar hendaklah dilibatkan dan merasa terlibat serta bersama-sama merasa bertanggungjawab dalam semua aktiviti sekolah seperti : 1. Pentadbiran Am Perkhidmatan dan perjawatan guru dan bukan guru. Urusan Kewangan dan Akaun sekolah Kemasukan dan pertukaran guru. Disiplin guru dan bukan guru. Perkembangan dan penyenggaraan kemudahan fizikal sekolah. Disiplin murid. Pelaksanaan dan semua arahan dari Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. viii. PIBG, Lembaga Pengelola dan Pengurus Sekolah dan Ahli Pengawal Kewangan. ix. Kebajikan guru dan kakitangan bukan guru di sekolah. x. Hubungan Luar. i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

1

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

2. Pengurusan Kurikulum
i. Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, bidang pekerjaan, mata pelajaran dan kelas. ii. Pengelolaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, bidang pelajaran dan mata pelajaran. iii. Penyeliaan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. iv. Pengawalan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran. v. Penyelarasan aktiviti pengajaran. vi. Perancangan, pengelolaan, penyeliaan, penyelarasan dan pengawalan aktiviti yang berkaitan dengan ujian dan peperiksaan di peringkat sekolah. vii. Perancangan, pengelolaan, penyeliaan, penyelarasan dan pengawalan semua aktiviti persatuan/kelab yang berkait dengan mata pelajaran di sekolah. 3. Kokurikulum i. Perancangan, semua aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah, bahagian pertubuhan dan kelab. ii. Pengelolaan semua aktiviti kokurikulum di semua peringkat di sekolah. iii. Penyeliaan dan pengawalan semua aktiviti di semua peringkat di sekolah. iv. Penyelarasan aktiviti kokurikulum di sekolah. v. Pengurusan semua aktiviti kokurikulum murid yang tidak berkait dengan mata pelajaran di sekolah. vi. Pendaftaran persatuan dan kelab. PENOLONG KANAN Bidang Tugas

1. Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.
2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 3. Bertangungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan. 4. Membantu pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang. 5. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. 6. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Senarai Tugas 1. Kurikulum o o Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain. Memastikan perjalanan panitia pelajaran

2

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel. o Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. o Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih, guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka. o Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. o Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. o Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan. o Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, PPD, JPN dan KPM. o Membantu di dalam pemilihan buku teks, bahan Pusat Sumber dan buku bacaan. o Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti. o 2. Pengurusan o o o o o o o o o o o Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan staf sokongan. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat. Membantu merancang takwim sekolah. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan. Menyelaras semua kutipan yuran. Menjadi Ahli Lembanga Tatatertib Sekolah. Menjadi penandatangan kedua-dua cek sekolah. Menjaga dan menyemak stok / inventori peralatan sekolah.

3. Pembangunan Diri Pelajar o o o Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah , keceriaan / keindahan dan kebersihan sekolah. Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.

4. Pembangunan Organisasi

o Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat.
o Mengadakan kursus / latihan untuk personel. 5. Pembangunan Kendiri

o Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. 3

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah ( R & D ). Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan. o Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. o Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. o o o GURU KANAN MATA PELAJARAN Bidang Tugas

1. Bertanggungjawab 2.
3. 4. 5. 6. 7.

dalam hal Kurikulum dan Pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya, dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah, latihan mengajar bagi guru-guru pelatih/maktab/universiti dan seumpamanya. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.

Senarai Tugas 1. Kurikulum Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan/Penggal/Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. o Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya. o Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. o Membimbing guru terlatih, guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. o Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan. o Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. o Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengkayaan. o Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah, JPN dan KPM. o Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. o

4

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

o Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa-jawatankuasa
lain yang diarahkan oleh Pengetua. Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. o Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. o Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalanamalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. o Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya. o 2. Kokurikulum

o Merancang, menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang
o bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Merancang, mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya.

3. Pengurusan o o o o o o o o o o o Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. Membantu merancang takwim sekolah. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan, barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah. Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya. Menyelia kerja-kerja kursus pelajar mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang.

4. Tugas-tugas lain
o o Berhubung dengan PKG, PPD dan PSPN tentang apa jua maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. Berhubung dengan GKM sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.

5

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

o Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai
o o o semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil. Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN Bidang Tugas 1. Kurikulum 2. Pengurusan 3. Kokurikulum 4. Tugas-tugas lain Senarai Tugas 1. Kurikulum o o Mendapatkan sukatan pelajaran terkini daripada PK / GKM Penyediaan Rancangan Pengajaran Bersama. perancangan strategik jangka panjang dan plan taktikal. Memilih kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran serta menilai keberkesanannya. Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisa keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P & P. Bersama-sama membantu melaksanakan kepelbagaian program pengayaan dan pemulihan. Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran serta mempengerusikannya. (Minima ahli mesyuarat adalah 3 orang dan bagi panitia kecil, hendaklah digabung). Menyediakan Jadual Waktu bagi penggunaan bilik-bilik khas dan merancang peraturan bilik khas tersebut, keceriaannya serta kelengkapannya. Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan (JSU / JSI), menganalisa keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid / post-mortem dan tindakan susulan peperiksaan.

o Penyediaan Rancangan Pengajaran Tahunan secara terperinci. o Merancang dan melaksana program peningkatan prestasi akademik seperti
o

o o o o o o

2. Pengurusan o o Memilih dan mengadakan buku teks dan buku kerja (jika perlu) kepada pihak j/kuasa kurikulum serta mengkaji buku teks yang sedang dipakai. Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia dan PSS.

6

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

o Menyenarai buku-buku rujukan, ABM/BBM dan bahan yang sedia ada di sekolah. o Menyedia dan memperolehi koleksi BBM dalam P & P melalui pembelian serta
meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia.

o Membuat / menyedia anggaran perbelanjaan untuk mengendalikan mata
pelajaran berkenaan serta mengawal belanjawannya. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan. o Mengemaskini stok, mencatat peralatan yang perlu dibaik pulih serta mengadakan perjumpaan panitia untuk kerja-kerja baik pulih. o Membantu menyelia kerja-kerja kursus pelajar. o Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemaskini. o

3. Kokurikulum o Merancang aktiviti kokurikulum dan projek-projek persatuan berasas akademik
untuk sepanjang tahun.

o Membantu mengurus penyertaan pertandingan berkaitan panitia.
o o o Mengurus / merancang lawatan sambil belajar. Membantu persatuan dalam kepakaran ikhtisas. Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

4. Tugas-tugas Lain Menerusi panitia, bersama GKM mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan PSPN dalam usaha mendapatkan bantuan yang diperlukan seperti koleksi BBM, kursus dsbnya. o Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah lain. o Mengemaskinikan data dan maklumat bilik khas / bilik gerakan sekolah. o Mendapat / menyediakan Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia. o Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan seperti membantu pencerapan dan sebagainya. o Rujukan / Lampiran

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 – Pengurusan Panitia Mata Pelajaran.
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1987 – Penyeliaan P & P. 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod P & P

7

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

GURU MATA PELAJARAN Senarai Tugas

1. Memiliki, memahami dan boleh mentaksirkan serta menghuraikan kandungan
sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. 2. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai pada akhir setiap penggal bagi setiap tingkatan. 3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan. 4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua / wakilnya pada masa yang dikehendaki. 6. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian dalam BRM. 7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan / bimbingan. 8. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. 9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD. 10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal / bengkel / bilik khas serta mengawasi penggunaan peralatan. 11. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh KPM / JPN / PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. 12. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam P & P. 13. Melaporkan kepada GKM tentang masalah P & P untuk tindakan selanjutnya. 14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat (ABM/BBM) yang digunakan, memastikan bahawa alat-alat bantuan tersebut digunakan secara meluas. Juga bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan PSS. 15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 16. Membantu menguruskan Bank Soalan.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful