PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS)
Instrumen Yang Perlu Ada Dalam Fail PBS 1. Surat Arahan melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia

2. Surat Lantikan Ketua Pentaksir dan Pentaksir Sekolah ( Lampiran 4B ) 3. Jawatankuasa Induk Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( Lampiran 4 ) 4. Carta Organisasi PBS bagi setiap mata pelajaran ( Lampiran 4A )
5. Surat panggilan mesyuarat PBS bagi setiap mata pelajaran 6. Minit mesyuarat PBS 7. Soalan kerja kursus bagi setiap mata pelajaran

8. Jadual perancangan kerja kursus tahun semasa (taklimat , penyelarasan, penskoran )
( Lampiran 5 ) 9. Surat makluman taklimat kerja kursus kepada guru yang terlibat serta pelajar

10. Surat makluman kepada waris ( Lampiran 5A ) 11. Surat makluman kepada pihak berkenaan ( Lampiran 6 )
12. Borang penskoran

13. Borang instumen pemantauan (Senarai Semak) yang disediakan oleh Lembaga
Peperiksaan Malaysia. ( Lampiran 7) 14. Calon tumpang, pindah (Nama dan bilangan ) 15. Kes-kes khas ( cth- pelajar enggan membuat kerja kursus) 16. Tempat Penyimpanan Kerja Kursus 17. Sijil

1

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful