Harta indicatoarelor

I
Q
n
B

A

- fndicatoare de avertizare

-

tndicatoare de avertizare Indicatoare de prioritate Indicatoare de interzicere
sau restrictie
Curbh la stdnga

c

Curbi dubld Curbi dubld sau 0 succesiune de mai o succesiune de mai mult de doud curbe, mult de doui curbe. prima la prima la dreapta

sau

Curb

as5

Panouri
succesrve

stdnga

pentru curbe deosebit de periculoase

D

Indicatoare de obligare Panouri aditionale Indicatoare de orientare
Urcare

=Dl' ui1;\ llr\ IlOilr\!_

P
F G

periculoasd

Drum

ingustat

lndicatoare de informare
lndicatoare de informare

pe ambele

pdrti

Drum inoustat pe partea ijreapte

Drum ingustat
pe partea stangA

Acostament
peflcut0s

Drumaglomerat

T

Lil

turistici
lndicatoare rutiere temporare si mijloace de semnalizare a lucrdrilor

a

legire spre un chei sau mal abrupt

Drum cu deniveleri

Denivelare pentru limitarea vitezei

Drum

lunecos

lmprogcare cu pietris

Trecere la nivel cu linii de tramvai

Masini Presemnalizarea unei utilaje agricole amenalhri rutiere care oferl si posibilitatea intoarcerii vehiculelor

si

Panouri suDilmentare Dentru trecerea la nivel cu calea ferata

Panouri suplimentare Ia nodurile rutiere de pe autostrezl

Alte pericole

lntersectie
de drumLri

bidirectionale caleferatesimple,
fdrd bariere

Balizd '

Trecere la nivel cu o

Trecere la nivel cu o cale feratd dubld,

Trecere la nivel

ferd bariere

cu o cale feratd simpld, Idrd bariere, prevdzuta cu instalatie de semnalizare luminoase automata

Trecere la nivel cu o cale ferati dubld, flrd bariere, prevdzutd cu instalatie de semnalizare luminoasd automatd

B
lntersectie cu un drum ferd prioritate lntersectie cu un drum fArA prioritate lntersectie cu un drum fAra prioritate lntersectie cu un drum fArA prioritate Presemnalizarea intersectiei cu sens giratoriu Trecere la nivel cu o cale feratd cu Daflere sau semibariere
Trecere la nivel cu o cale ferate

- lndicatoare de prioritate

fer5 bariere

C

- Indicatoare de interzicere sau restrictie
A.esul inhn's a tu€sul a.esul tuesul Adesul is itrtsRis Interrts inhris fhk moto'icrer.rof
bi'creteror mopldlror

d
€datr$

s cq

'Tli,fi

;lil

"; i

Inted3 inroarce'ea ntettr, ;vi;

D
!

isl Lhitars t d;ii6i

'fiffiirt_
Ctax0narm

r

AdA-|AEesL|A.c6iJ||nl.zsAeesJ|hlezsA4@su||nt6Eisfesu|'ntePBA4esu|iEnigAcssu|'nro|jsTaideconlo|saEMsl,u|f|s|aEif|onara po||l,f tulurcr ,iFiririi r{e,zics.i mitis, nteEis i{e?is ,shic_toro'cu Ehrcuho. r I auto@hirutetor amwhc"tet0r veftcutetor lEe4 autohualor pietonllor lbcllunsrnime implnsssu rcsrrcliitor ddMrezi de ideplql tiwhdlelorcu cu l4hea mai t ltacliunoanimali maEde m

/tt#
n
ill lll

tn-ferz-si ;iffi;mi

''"""**

*uur,u,l

. ' ur rd .

{gJvl

vshiculslor.u vlhiculelorcu vsliculslorcu vlriculelorcu
frasd man

de l

mai

mas

mai

d0 , , l

snpra

p6.osir

maE

whlcultlorcu wh,culrlo.cu mas Pe oth dubla mii

or avin r h shTa eD 6 rorcde.n Etpulir m

alhnanl, slalioMts &slalionrE llmld ;"ih;li.iM whiculelorcarc vehtcutstorcare ;hhdd-..alhnanb slar,oMts dssirrinn'ft ri;ri,t cu vitiz limib6 *r.i",r"r;l;;; ;;'; i-d;;;; whicut6toraE cu ouau cr duEtir la 30 o/h la 30 knth tBnsDod, trinrD0rld imlhll limilrli llbstint! uddiE mtiud sat0sor Ficut@
innamjdft

D

-

Indicatoare de obligare

n
Inceputul
zonei actiune lnainte
La

E
de a
Confirmarea zonei de actiune a indicatorului

Sfdrsitul zonei de actiune a

t-l ril--- r --i 15..l de
Persoane

Categoriile

cu handicap

care trebuie

aulovenicule :.:;l; uu Prdtd

p^..arc

'ri,, '*"r
Parcare cu plata

EToF-l r_9ym
Distanta
pana ra

I

s5

dreapta

La dreapta

inainte si la dreapia

Intersectie cu sens giritoriu

indicatorului

indiiatorului

respecte semnificatia indicatorului

indicatorul ,,0prire"

)rum
de

obligatoriu

)enlru

vehicule

categoria

Drum

pietoni

pentru

€E
Delimitarea pistelor pentru pietoni si biciclete

Intervalul de cdnd este oermidi drumului vehiculelor ce
efectueaze aDrovtztonarea

timo Directia
cu

Directia

Viteza

stationarea prioritate prioritate

drumului cu

oblioatorie

Viteza minimd

Sfdrsitul vitezei ririnime obligatorii

Directia pentruzdpad5 obligatbrie pentru vehiculele care transpone mdrfuri periculoase

Lanturi

recomandatd pe un seclor de drum cu semaloare sincronizate

P

- Panouriaditionale

E:--1 Folosirea
de

lumrnilor
intilnire

Polei,gheate,
zdpadd

r#-rdffi trtrwffi
Dug
P oate,

Sensul sau sensurile Trecere la nivel Ridicarea de circulatie pentru cu calea feratd autovehiculelor prevezuta cu care este oprite si/sau semnificatia semna- instalatie de semstationate lelor luminoase nalizare lumineregulamentar ale semaforului noase automatd

FRI

valabili

ceald vtscol

rrrfiil
Distanta la locul la sau informare

presemnalizare

pdnd Dlrectia si care distanta panA se refere la locul la care indicatorul de se referd
indicatorul

@

lDtree

F00ml
isi
I

te+l
e

Fm-rodoil

periculos

indicatorul

Intervalele de Trecere la nivel cu timp in care calea feratd indusactioneazi trialA,completand semnificatia indicatorului ,,Alte pericole"

|E-lmskma
LUngrmea

indicatorul

sectorului peflcul0s
ta care

r;l
n"*,m
I
l

Vehicule care transportd substanle explozive sau usor

Vehicule care transporte mdrfuri periculoase

t s

Vehicule

care

Trecere - circulatiei pentru pietoni 5 publice desfiintate

Drum

inchis

lrurnucuuri
| * I
cu exceplia Autovehiculul

no'mlffi
Nu tia

f;-l lw

Cu exceptia

se referd indicatorul

nverantl0r

ud'!E autoventcutetor se fldtca ^lyj respect autorizate

tsn\l Rampd luipersoane pentru Modalitdti lvtodalitdti cu handicap in care se in care sb ' iocomoioi- --' executi-parcarea executd parcarea

r*I t^ al sllt---l tr-T'l

L_Ll

t_E --

tl

t--el

- lndicatoare de orientare
Terminarea benzii Terminarea benzii Viteza minimd de circulatie obligatorie pentru o bandd st6nga carosabile de circulatie

de d

in i

din pddii

Presemnalizarea

Presemnalizarea
traseului evitare a

directiilor la o
ersectib de drumuri n afara localitdtilor

localitatii

de

Presemnalizarea directiilor intr-o inteisectie cu sens giratoriu

Drum inchis sau deschis ci rculatiei

Viteza minimd obligatorie pentru diferite benzi de circulatie

Limite de vitezb pentru diferite benzi de circulatie

Telefon de

urgenta (Politie, AmbulantA, Pompieri, Depanare)

publiie

:'
Direclia

spre Directia spre localitatea localitalea indicatd indicatd

.@@l
Directia spre obiectivul

Direcliaspre
locale

turistic

oDrecilve

Direcliaspre
aeropon

Presemnalizarea pe autostrade pentru parcare

Presemnal izarea pe autostradS

Confirmarea Confirmarea

pentru spatiu 0e servtctl

si

un oi te r
stea

Presemnalizarea

os, traseului de urmat uo invedereaefectuirii

Presemnalizarea

n

virajului la stdnga

Directia de urmat Directia de urmat in cazul devierii in cazul devierii remporare temporare a circulatie

@
Drum
natrona

a circulatiei

Drum judetean

comunal sprti

Drum

im> Lm
Directia
Drum deschis

iED'
Directia

autostradA

traficului
international

drumului Traseu de descfiistraficului tranzit

international

european

Drum

flrd ie$ire

Traseu de urmat

pentru anumite
caTeg0flt 0e

Iraseu de urmat Traseu de pentru anumite pentru anumite categorii categ0rii

vehicule

circu circu de de directi s directi s directii vehicule vehicule in ab in ap in apr inte inte inter

urmat Selectarea Selectarea

f;_-_ r ragaras
Selectarea circul
s

I
Simbolul si numeru autostrdzi

I

lntrare in
local itate

Intrare in localitate

lesire din localitate

esire drn obalitate

Limitd
de judel

Curs de
sau

apd viaduct
0t

ei

4li
I

stea

G

- Indicatoare de informare

penku

Trecere Trecere Limite generale pietoni pentru pietoni de vitezl

Sens

unic

Sens

unic

Autostradd

Sfarsit

autostrade vitezd pe autostradd,
functie de conditiile mere0r0t0glce

de

Limite maxime oe

Restaurant

Bufet

cofeterie

sau

c

u dri (t

u Teren pentru -. camping cA) caravane $i

Loc

pentru Caband popas pentru turi$ti

WC public

Sp

ta

Post pnm a uror

de

Po t a

Pasarele

pentru pietoni

Pasaj subteran pentru pretonl

Statie de autbbuz

Stalie de tramvai

Parcare

Parcare

Complex de servicii

Zond Sf6rsit de zond Zone cu viteza rezidentiala relidentiala recomandati
30 km/h

Drum pentru autovehicule

alimentare
cu

Statie

de

carburanli

Statie de alimentarecu

Statie de alimentare'cu carburanti, inclusiv benzind

Tune

Sfarsit
de tune

lmbarcare

vagoaneplatforml ferry-boat
de cale feratl

pe

lmbarcare pe

Autogara

turisticd

temporare si mijloace de semnalizare a lucrdrilor

Castel,

cetate

Vestigii istorice

Monumenl Drum

ingustat
pani

pe ambele

Drum ingustat Drum ingustat Ac0stamenl pe partea dreaptd pe partea periculos

stangb

Manasltre

Rezervatie natu ralh

Cascadi

Drum cu Drum lunecos improscare deniveldri cu pidtris

1

Denumirea strdzii

f.or.g.t vrdell E Intrare pe strada Numdrul Punct de indicatd imobilului informare
turisticd

Partie schi

Telecabi

ni

Pensiune

Semafoare

agroturisticd

Circulatie ambele

in Alte pericole Pri0ritate pentru circulalia din sbnsuri
sens Invers

Prioritate fatd circulatia sens tnvers

de din

Accesul interzis

uEpdJr

I

Ed

autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fere atas, interzisl

Lim tare
de v tezd

Sfdrgitul

luturor restrictiilor

Sfdrsitul interzicerii
de a depasi

Stationarea interzisd

0prirea interzisd

lvlarcajerutiere

Semnalizareaunui utilaj care se deplaseazd lucrand

Succesiune puncte de

de lucru

Lucrdri de tratamente
ale suprafetei

pertii carosabile

\ \ \
Oco

re

Oco

re

NNN NMMN
Ingustare temporarS Inguslare temporara Abatere temporara Abatere temporara Abatere temporara Terminarea abaterii temporare ingustare temporara Ingusrare temporara

Drum obligatorru penlru careg0na de vehicule

Deviere

Deviere

Deviere

temporara

temporarA

temporard

Deviere Denivelare fata temporara de-banda
atailrrala

Presemnalizarea Presemnalizarea Presemnalizare
unui sector unui sector circulatie alternante circulatie

cu

cu lucrdri oe strdzi alternantd

Ghirlandd oolietilend sau lant

Balizd directionalS Baliza directionald

indici ocolirea obstacolulur prin stanga
care

care indicd ocolirea obstacolulu prin dreapta

bidirec!ionald tipjalon

Balizd.

A ii

ZN

Ba'|za

:
Con

t

rrr <<<
de
cuplate Lampd Barierd luminb normalS cu ldmpi lumrnd galbend galbeni intermitentd intermitentd
Balize

dirijare

cu

cu

bidirectionale

BarierS

Semafor mobil

Palete

de

Fanion

semnalizare

semnalizare

de Parapet lestabil
din material plastic

Cdrucioare p0ftsemnalizare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful