බස් කථාව 3

ජීප් එක පස්සසන්ම ල0 කරන්සන් නෑතුව මම බයික් එක එසලව්සව් පවනට බදු
සව්සෙන්කිව්සවොත්හරි,,,,,,,,ඔසහොම කලුතරට කිට්ටු කරලා ජීප් එක මුහුද පෑත්තට අතුරුපාරකට
හෑසරව්වා,, මමත් මීටර් 50 ක් විතර පරතරය තියා සෙන පස්සසන්ම ඒ වසේමපරිස්සසමන් ම

”හිමීට හෑසරව්වා,,ටික දුරක් ඉදිරියට ගිය වාහනය සලොකු තාප්පයක්තිසයන සෙයක් ොව නවත්තලා
සහෝන් එක සදපාරක් ෙහන සකොට සේට්ටුව ඈරියා;;;මමහිමිට ල0 කසේ කෑේල බලා ෙන්න ;
වාහනය ඈතුලට ගියහම සෙට්ටුව වෑහුනට කව්දකියලා සපනුසන් නෑ.. එසහම එතන හිටිසයොත්

,සනෝන්ඩි.,සවන නිසා‘මම හිමීට ඉස්සරහට ;ඈද්දා ;;ටික දුරක් ගිහිේලා;;ආපහු හරවසෙන හිමීට
එනසකොට;;;ඒ සෙදරට ඉස්සරහාපාසරන් අනිත් පෑත්සත් තිසයන්සන් පෑච්‘ දාන තෑනක්බව මසේ
උකුසු ඈස් වලට අහු උනා ”’ටිකක් දුර ගිහිේලා;;බයික් එක් නවත්තලා වට පිට බලලා;; ඉස්සරහා
සරෝසද්හුේ0 ඈරියා;;ඊට පස්සසේ..බයික් එක හරවසෙන තේලු ‘කරසෙන ගියා අර තෑනට
;;මසේබයික් එක 250 යක් තේලු; කරන්න ගියහම පුක නෑ…….ඒත් අමාරුසවන් එතනටගියහම
මාර වෑසේ,,,පෑච් දාන සපොට් එක වහලා…..ලා………….‘දෑන් සමොකදකරන්සන්;;; ඔය සවලාවට
ත්මයි ,ෙන සදවි නුවන පහල සවන්න ඔසන්[ඔය සෙොේලන්ට ඒකතිසයනවද?];;බයික් එක එතන
තිසයද්දි,පාර පෑනලා, ගිහිේලා,, අර සෙදර සීනුව නාදකසේ සවන සදයක්,සවන්න කියලා හිත හදා
සෙන,,,,සේට්ටුසව සපොේ සදොර ඈරුනා….තසෙළු‘වයස විස්සක් විතර ඈති”’සකේසලක්සේ මුහුනක්
එබුනා ;;;;;;ඈයිමහත්තයා,,, එයා ඈහුවා ”සෙදර කව් රුවත් නෑද්ද? ,,මම අහින්සක විදියට ඔලුව
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

ඈලකරලා ඈහුවා…ඉන්නවා,,, සපොේඩක් කතා කරනවද ? ඒයා මුකුත් කතා සනොකර මසේ
උඩඉදන් පහලට බලලා;;;මාව ඈතුලට අරන් සේට්ටුව වහලා;;යන්න ගියා,, ඒකත් මරුසෙේය”
පස්ස සහොදට සනරලා ඈවිේලා,,, යනසකොට මට ආආආ.ස යි,,,ටිකක් සවලා යනසකොටමහත මිටි

සපොරක් ;කාව හම්බුසවන්නද? කියාසෙන ලෙටම එනකම් මම දෑක්සක්, නෑ..මනුස්සයාව දෑක්කම
මට හිනා ගිසේ ;;ඈයි කියලා හිතා ෙත්තෑකිසන්;;; මම ෙෑන සබොරුව්ස්තරයකුත්,,බයික් එකට සවච්ච
ඈබෑද්දියත් ,,පෑච් දාන තෑන වහලා බවත්;;;

,,,,,,,,,,පාලා.කිව්වා,,මිනිහට මුකුත් හිතාෙන්න බෑරි
සවන්න, සමොකද,,,,, සුජිත්;;;කව්ද ? කියලා මිහිරි කටහඩක්,, ආව නිසා මම ඉස්සිලා බෑලුවා,,,සුදු
මසුදු මුහුනක් ;ඉස්සරහා සදොර ලගින් මෑත් උනා”එයා අපි හිටපු පෑත්තට ලතාවටආසව් මා දිහා
”බලාසෙනම;;;එච්චර උස නෑති උනාට පුදුමාකාර ආකර්ශණයක් එයාසේ ඈස්වල තිබුනා නහය
චුට්යි සතොේ සරෝස පාටයි ,සකොන්ඩය සබේලට සවන්න ‘සලොකුවට බෑදලාතිබුනා;; එක දිෙට එයා
දිහා ඔන තරම් සවලා බලා ඉන්න හිතුනට සම් ඒකට සවලාව සනොවනබව මට ක්ශනයකින්

සත්රුනා;;;ම්ස් බයික් එසක් පෑච් එකක් ගියා තේලු කරසෙනඑනසකොට සමතන වහලා;;එතන බයික්
එක දාන්න බහෑ..ඒ මදිවට ඔෆිස් එසකන් සකොේ කරනවාහදිස්සි වෑඩකට,,, බයික් එක සමසහන්
දාලා;; යන්න පුලුවන්ද;;; සලොකු උදව්වක්සර්”” කියලා මම මිනිහා දිහාත් බෑලුසව් උලමා සලඩක්
දායි ද කියලා සෑසකන්;;;ආකමක් නෑ,, මේලි; බයික්, එක ෙන්න ඈතුලට සමන්න මිනිහාම

සේට්ටුවඅරිනවා,,,,,,,,,,මම ඉක්මනට බයික් එක වත්ත අතුලට ෙත්තා;;සහේමට් එක ත්මිනිහසේ
අතට දුන්නා සබොසහොම ස්තුතියි;; කියලා මම ඉක්මනට මාරුඋනා,,,;;;;සකලින්ම වෑඩට ගියා මම
කරන්සන් සිවිේ ඉන්ජිනියර්;;;; වෑඩ එච්චර ඒදවස් වල නෑ ….එදා හවස මම බයික් එක ෙන්න ගීසේ
නෑ”එදා මිනිහා ඉන්න බව මමදන්නවාසන්;;; ;;;;;;;;;සසනසුරාදා ;;උසදන්ම ;සඩනිම් කලිසමයි
කහ පාට ටී ශර්ට්එකකුත් ඈද සෙන සුවද නාලා .. මනමාල ෙමනට මම පිටත් උනා රාහු කාසේ
එසහමබලලා,,,, බස් එසක්;;ඈවිේලා සපොට් එසකන් බෑහලා සෙවේ ලෙට යනසකොට හතට

විතරඈති;;;සීනුව නාද කලාම… අර සකේල ඈවිත් සෙට් එක ඈරලා මාව ඈතුලට අරන්සෙට්ටුව
වහලා ;;;පද්දලා යන්න ගියා ,,මමත් පස්සසන් ගියා ,,එලිසේ පුටු වක්සපන්නලා සෙට ගියා;; මම
ඉදසෙන වටපිට බලබල හිටිසේ බයික් එක දාපු තෑන නෑතිනිසා…ඔයාට,,,සමොකද උසන්;;කියාසෙන
අර සදවෙන ආවා;;;;;;සකොටම සකොට සායකුයි, ට්ශර්ට් එකකුයි;;ඒ සුන්දර සිරුර වසා සෙන
තිබුනා;;;යටට මුකුත් ඈදලා නෑ කියලාමට සත්රුසන්,, හන්ස තුඩු එයා හිනාසවනසකොට ෙෑස්සුන
නිසා;;;;;;මම නෑගිට්ටා;; ඔෆිස් එසක් වෑඩ වලට පිට දවස් සදකක් ගියා;;;;;ඊසේ

ආසව්;;සසොරි,,,අක්කා,,,,මමලතාවට කිව්වා;;; අපි බය උනා ඔයා අසව් නෑති උනාම ; නම්බර් එකක්
දිලා ගිසයත්නෑසන්…. ඈස් සදක සපොඩි කරලා එයා ලතාවට ඈදලා කියනසකොට;; පලසවනි ව්දුලිය
මසේමේලිට වෑදුනා,, අවස්තාසවන් ප්*රසයෝජන ෙන්නඔසන් නිසා සපොේඩක් ල0 සවලා
සමසහමකිව්වා;;;ඔයාසේ මහත්තයා ඔයා ලගින් සහේලුසන් නෑ සන්;;;නෑත්නම් නම්බර්
එකසදනවා,, සකෝ මහත්තයා,,, එයා නෑ ඈයි මහත්තයාට එන්න කියන්නද ?හයිසයන් හිනාසවන්
ෙමන් එයා ඈහුවා””””’හිනා සවනසකොට හන්ස තුඩු ආයිත් දෙ කරන්නෙත්තා;; මම එක පාරටම

එයා ලෙටම ගියා ඒයාසේ ඈස් සදක දිහා එක එේසේ ටික සවලාවේ බලාසෙන හිටියා ”එයත් මසේ
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

ඈස් දිහා බලාසෙන හිටීසේ බය සවලා වසේ”’ සකෝ මසේ ලස්සනසකලි සපොේඩ;;;;;;;මම
ඈහුවා…………”””””””’සමොන”””’සක,,ේ” ල.,,,,ද;;;;”’ එයා සෙොත ෙහනවා;;;;;;මම
හයිසයන් හිනා උනා;;;ඈස් සදක සලොකු කරසෙන එයා මසේ දිහා බලාසෙන ඉන්නවා;;මසේ බයික්
එක හසලෝ;;;;;;මසේ බාසාව ටිකක්සලන්ෙතු කලා;;;;ආආ””ආ”ඒකද අපි සදන්නා ඒක තේලු
කලා ෙරජ් එකට ,,,,මහත්තයාඑනකම් එක හිස්සන්,,,, එයාහ් හිනියට හිනාවක් දෑම්මා

,,,,,,,,,,,,,,,,,මමපෑච් එක දා ෙන්නද ‘ අසපෝ එක සමච්චර උසද්ම අරින්සන් නෑ…. මේලි එන්න
සෙටඈව්ත් වාඩිසවන්න;; සමොනවා හරි සබොමු;;;ඔය ති සයන් කියලා හිතමින් මම එයාපස්සසන් සේ
අතුලට ගියා;;; සලොකු සෑටියක් සාසේ මෑද තිබුනා”’මම පහසුවට එසක්ඉදෙත්තා”එයා ඉස්සරහින්
වාඩි සවලා ;;;කතා කර කර ඉන්නසකොට වෑඩට ඉන්න අර සපොඩිසකේල ඌණුම,, උණු සත් එකක්
සෙනත් දුන්නා;;;;මම එකරසෙන අසත් තියාසෙන;;අර සකේලපුක නටව නටවා යන හෑට් බලබල
හිට්යා” මම ආයිත් ඉස්සරහා බලනසකොට,මසේ දිහාරාගික විදියට අරයා බලා ඉන්නවා දෑක්කාඑයා
ඉදසෙන හිටපු විදිය සවනස් කරලාකකුලක් පිට කකුලක් සහමීටදා ෙත්තා, ඒ ඈසිේසලන් මසේ ඈස්
එයාසේ කකුේ දිහාවටඑේල උනා ;;;සුදු මහත කකුලක්පෑත්සතන් උඩටම සප්නවා… ;තට්ටමක්
ලාවටසප්නවා..එයා කකුල උඩින් අරන් පලේ කර ෙත්තා;;දෑන් කලවා සදකම ඈතුලටම
සප්න්නෙත්තා”තව ට්කක් සහොදට බලාෙන්න මම පුටුසවන් ලිස්සලා ටිකක් පහත්උනා;;දනිස්සටත්
ටිකක් උඩට සපොඩි සවලා ඉස්සිලා තිබුන ෙව්ම මෑද්සද න්දිලිසසමින්,, බෑබසලන සුදු කකුේ සදක
මෑද්සදන් එයාසේ රහස් තෑන යාන්තමට සප්න්නෙත්තා ;;;;;;එයාසේ ඈස් මසේ ඈස් වල පෑටලුනා
;;එවා ආසාසවන් මත් සවලා,,,මටකතා කරන ඈස් වලින් මිසදන්න හෑකියාවක් නෑති බව සත්සරන
සකොට මම් හුෙක් දුරගිහින් ;;;;;;;;; මම නෑගිටලා එයා ලෙට ගියා ;;;මාව පාලනය කරන්සන්
එයාසේරාොඪික ඈස්,,,මට ඔයාට කිස් එකක් සදන්න ඔසන්,,,,මම සෙොත ෙසමින්
ම්ම්ණුවා,,එයාමුකුත් සනොකියා ඈස් සදක පියා ෙත්තා;;මසේ සිෙරෑට් සබොන දරදඩු කළු සතොේ
එයාසේසියුමෑළි නලේ තලයට තද උනා;; ඊ ලෙට නහය ඊට පසු සවව්ලන සරෝස සතොේ
ලෙනෑවතුනා;;සතොේ සදකම අහු උනා,එයාසේ සකදිරීම ත්,එක්කම ඈති සවනකම් ඒවා සුප්පුකල
මම අත් සදක යටින් දාලා හරහට වඩා ෙත්සත් පුටුසව් ඉඩ මදි නිසා;; මට එච්චරබරක් දෑනුසන්
නෑත්සත් සතොේ වලිනුත් එයා,මසේ සතොේ වල එේලිලා, හිටපු නිසා ද ? මන්දා,,වම් හන්සයා මසේ
පපුවට හිර උනා;ඉස්සරහා කාමරයට යනකම්ම එයාසේ සතොේ මමරස බෑලුවා,,, ලස්සනට හදලා
තිබුන ඈද අපි, සවනුසවන්ම ;;;මෙ බලා සෙන ඉන්නවාවසේ මට හිතුසන්.,,එයාව ආදසරන් ඈද උඩ
දිො කරලා ෙෑස්සසන හ0ස යුවල දිහාබලාසෙනම එයා සේ උඩු කය මම නිරුවත් කසේ එයාසේ
සහසයෝෙයත්අරසෙන,,,,,,,,,,,,,,,යට ඈදුම ;;;එයාම ෙලවලා සදන්න තරම්
කාරුණික,සකසනක්එයා… තවමත් ඈස් සදක පියා සෙන ඉන්න සම් සදවෙන අමු නිරුවතින් ඈසද්
උඩු බෑලිඅතට වෑතිරිලා ඉන්නවා;;;;ඒ තන් පුඩු පවා සරෝස පාටයි… ඈද ලෙ දන ෙහසෙන මම
ඒවාරතු සවනකම් ඉරුවා,,, තන් පුඩු වසට් මසේ දිව දුවනසකොට නම් එයාසේ දෑෙලිේලවෑඩි
සවනවා,,,ටික ටික දිව එයාසේ යට් බඩ ලෙට එනසකොට..බඩ සවව්ලන බව මටදෑනුනා”’නාභිය;;
වසට් මසේ දෙ දිව කෑරසකන්න ෙත්තා,ටික ටික කකුේ දනිස්ොව්න් උඩටම ඉස්සිලා
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

නෑවතුනා;;;;””සුදු අහසසේ කලු වලාකුෙකින් යටින් එබිකම්කරන රතු ඉර වසේ එයාසේ රස ෙගුල
මම දෑක්කා;;ඒවා සෑසහන කාලයක් තිස්සසේ සනොසතමීඉදලා,, අද සහොදටම අඩන බව සපනුනා… සුදු
කකුේ පලා සෙන මසේ මුහුන එතන නතරඋනා”’ ම්”””ම්ම්””නෑවුම් මෑට් කලයකින් එන සුවද

සයෝනි සතොේ අතරින් නහයටදෑනුනා,,,,,දිෙ හුස්මක් අරන් දිය යට කිමිසදන කිමිදුම් කරුසවක් වසේ
ඒ රසෙගුසේ මම කිමිදුනා”’මසේ නහය ටිකක් සලොකුයි ; නහසයන් හුකන සකොට ෙෑනුන්ට ආසාබව
අත්දෑකිසමන් මම දන්නවා;;;නහය එතන ෙෑ සවනසකොට සදවෙන මසේ ඔලුව අත් සදසකන්මතද
කර ෙත්සත් ඈසාව වෑේ කමට කියලා මම දන්නවා;;උරන්නරත්තරන්;;;;;;;;;;;;;;;;;; එයාසේ
කකුේ සදකට මෑදිසවච්ච මසේ කන් වලට යාන්තම්ඈහුනා,,,,,වෑඩි සවලාවක් කරන්න බෑරි උනා;
ඈබුේ රහට එයාසේ සයෝනි සතොේ අතරින් ,මුහුදු රෑේල මසේ කට ඈතුලටම විද්දා;;;එයා කෑ ෙහපු
විදියට ;;වෑඩට හිටපුසකේල කාමරයට එබුනා කියලා මම දෑක්කා”එකි ටික සවලාවක් ඈස් සලොකු
කරසෙන බලාඉදලා පුක නටවා ගියා;;මම නෑගිටලා ; මසේ ඈදුම් සසේරම ෙලවලා දෑම්සම්

කාන්තාරයකයන මිනිසහක්ට එක පාරට ෙ0ොවක් හමු උනා වසේ;;;;මසේ යකඩයා” දිහා ඈස්
සලොකුකරසෙන එයා බලාසෙන හිටිසේ ඈයි කියලා අමුතුසවන් කියන්න
ඔසන්නෑසන්,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ඒයා ආසාසවන් මේලිත් එක්ක අතින් සසේලම්කරලා;;;එයාසේ චුට්
කට ඈතුලට ;,දා ෙත්තා;;;;;ගිණියම් සවලා තිබුන යෙදාව,එයාසේඋගුරටම අරන් ආයිත් එලියට
ලතාවට ;ෙන්නවා; ඈට සදක අත් සදසකන්මමිරිකනවා”’කාලයකින් පිරිමිසයක් සේ පහසක්

සනොලෑබුන බව එයාසේ ඈස් වල සටහන්සවලා තිබුනා,,,,,එයාට කෑමති විදියට සසේලම් කරන්න
දීලා,,

”, ඈසද්බුදිකසේ”’සලොකුම වෑසේට,,,,,,, සහොදටම සකලින් සවලා තිබුන මසේ
මේලි,,සයෝනිසතොේ අතරින් ඈතුලට සහමින් තද කලා;; හරි තදයි,,, සයෝනි බිත්තිවල ෙෑ වී
සෙනඈතුලටම ඈදුන නාෙ රජයා ඉහල පහල යනසකොට උස්ස උස්ස සහ්සයොෙය ලෑබුනා
උපරිමෑන්මටිකටික සව්සේ මම වෑඩි කලා …විනාේ සදක තුසනන් එයාට ආයිත් යන බව මට
සත්රුසන් ”එයාසේ දෑෙලිේලත් කෑ ෙෑහිේලත් නිසා;;;;;අනිත් පෑත්ත හරව ෙත්ත මම ,තට්ටම්සදක
පලාසෙන යන විදියට,,දරුණු පහරවේ වලින් යෙදාසවන්,එේල කසේ සයෝනියටමතමයි;;යටින් අත
දලා උේ සවලා තිබුන හන්සසයෝ සදන්නා අේල ෙත්තා…..ඒවාමිරිකන ෙමන් දිෙටම වෑසේ කරසෙන
ගියා,,,,එයාසේ පිරුන තට්ටම් වල මසෙ යට් බඩවදිනසකොට දෑසනන සනීපය වචනසයන් විස්තර

කරන්න බෑ,,,,,,,,,,,,,,,,,මට යන්න ල0 උන නිසා ,,,එලියට ෙත්තා;;;මට උේන් ඉද ෙන්න ඔසන්

;;;සකොේසලෝ……….. මමඈසද් ඈල.,උනා,,, එයා උඩට ඈවිත් එයාසේ රස ෙගුල ඈතුලට යෙදාව
යන විදියට හිමින්ඉදෙත්තා….අමාරුවක් නෑතුව ජුස් වලින් නෑව්ලා තිබුන සදකම ;සහසයෝෙයකින්
;වෑඩකලා;;;;එයා අස්සයා පිසට් යන අසරුසවක් වසේ පද්දමින් ෙෑස්සසමින්
,,,සහොදටකරෙත්තා,,,හන්සසයෝ ඈසඩන කම්ම මසේඅත් වලින් මිරිකමින් පස්ස උස්සමින්
ඈතුලටමව්දින විදියට මමත් කලා”” එයාට ආයිත් ගිසේ මසේ ඈෙ උඩමයි;;;;මටත් ලෙ
බවකිව්වහම එයා බිමට බෑස්සා”””මසේ පපුවට හලන්න;;;;;;;;;;;;අසදන් බිමට බෑස්සමම හන්ස
සජෝඩුව එේලකරලා ඈේලුවා;;;;;සසම නාලා හිටිය මේලියා,,,තවත්පිම්බුනා….මුලු ඈෙම
හිරිවට්ටසෙන,,,,තුන් හතර වතාවක්ම ;සත් සකෝප්පයක් විතරකෑරි සෙොඩක් එයාසේ පපුවට මුහුනට
ව්ද්දා,,,,,එයා අසාසවන් එවා හන්ස සජොඩුවටසබොන්න දුන්නා;;;;එසහමම ටික සවලාවක් හිටපු මට
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

වතුර තිබහක් ආව නිසා කාමරසයන්එලියට ආවා;;;සදවෙන තාම හති අරිනවා අමු සහළුසවන්ම
ශීතකරනසයන් වතුර අරන්සබොනසකොට කුස්සිය ලෙ මට පිටුපලා හිටපු කළු සකේලසේ පස්ස
දෑක්කම ආයිත්,,මටනගිනවා වසේ සත්රුනා හිමින් හිමින් අඩි තියමින් ඒකි ලෙටම ගිය මම
සනරලාඈවිේලා;;තිබුන එයාසේ පස්ස මිරිකුවා,,, එකි බය සවලා ඒක පාරටම මසේ
පෑත්තටහෑරුනා…කිසිම සදයක් ,,හිතන්න කලින් සතොේ සදක ;;මසේ සතොේ වලින් හපා ෙත්සත්අත්
සදසකන්ම මසේ ඈෙට කිටි කිටිසේ ත්ද කරෙනිමින්;;;;එයාසේ ඈස් සලොකු කරසෙන මමදිහා බලා
හිටියා මිසක් ;;මුකුත් කරන්න සදයක් නෑතුව අසරණ සවලා හිටි බව මටසත්රුනා,,,සතොේ වලින්
එයාසේ සතොේ උරන ෙමන් අත් සදසකන්;එයා සේ තට්ටම්මිරිකනසකොට එයා හීලෑ
උනා,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

නට බදු සව්සෙන් කිව්සවොත්හරි,,,,,,,,ඔසහොම කලුතරට කිට්ටු කරලා
ජීප් එක මුහුද පෑත්තට අතුරු පාරකට හෑසරව්වා,, මමත් මීටර් 50 ක්
විතර පරතරය තියා සෙන පස්සසන්ම ඒ වසේම පරිස්සසමන් ම
”හිමීට හෑසරව්වා,,ටික දුරක් ඉදිරියට ගිය වාහනය සලොකු තාප්පයක්
තිසයන සෙයක් ොව නවත්තලා සහෝන් එක සදපාරක් ෙහන සකොට
සේට්ටුව ඈරියා;;;මම හිමිට ල0 කසේ කෑේල බලා ෙන්න ;
වාහනය ඈතුලට ගියහම සෙට්ටුව වෑහුනට කව්ද කියලා සපනුසන්
නෑ.. එසහම එතන හිටිසයොත් ,සනෝන්ඩි.,සවන නිසා’මම හිමීට
ඉස්සරහට ;ඈද්දා ;;ටික දුරක් ගිහිේලා;;ආපහු හරවසෙන හිමීට
එනසකොට;;;ඒ සෙදරට ඉස්සරහා පාසරන් අනිත් පෑත්සත්
තිසයන්සන් පෑච්’ දාන තෑනක්බව මසේ උකුසු ඈස් වලට අහු උනා
”’ටිකක් දුර ගිහිේලා;;බයික් එක් නවත්තලා වට පිට බලලා;;
ඉස්සරහා සරෝසද් හුේ0 ඈරියා;;ඊට පස්සසේ..බයික් එක හරවසෙන
තේලු ‘කරසෙන ගියා අර තෑනට ;;මසේ බයික් එක 250 යක්
තේලු; කරන්න ගියහම පුක නෑ…….ඒත් අමාරුසවන් එතනට
ගියහම මාර වෑසේ,,,පෑච් දාන සපොට් එක
වහලා…..ලා………….’දෑන් සමොකද කරන්සන්;;; ඔය සවලාවට
ත්මයි ,ෙන සදවි නුවන පහල සවන්න ඔසන්[ඔය සෙොේලන්ට ඒක
තිසයනවද?];;බයික් එක එතන තිසයද්දි,පාර පෑනලා, ගිහිේලා,, අර
සෙදර සීනුව නාද කසේ සවන සදයක්,සවන්න කියලා හිත හදා
සෙන,,,,සේට්ටුසව සපොේ සදොර ඈරුනා…. තසෙළු’වයස විස්සක්
විතර ඈති”’සකේසලක්සේ මුහුනක් එබුනා ;;;;;;ඈයි මහත්තයා,,,
එයා ඈහුවා ”සෙදර කව් රුවත් නෑද්ද? ,,මම අහින්සක විදියට ඔලුව
ඈල කරලා ඈහුවා…ඉන්නවා,,, සපොේඩක් කතා කරනවද ? ඒයා
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

මුකුත් කතා සනො,සහොදට කරෙත්තා,,,හන්සසයෝ ඈසඩන කම්ම
මසේඅත් වලින් මිරිකමින් පස්ස උස්සමින් ඈතුලටම ව්දින විදියට
මමත් කලා”” එයාට ආයිත් ගිසේ මසේ ඈෙ උඩමයි;;;;මටත් ලෙ
බව කිව්වහම එයා බිමට බෑස්සා”””මසේ පපුවට
හලන්න;;;;;;;;;;;;අසදන් බිමට බෑස්ස මම හන්ස සජෝඩුව
එේලකරලා ඈේලුවා;;;;;සසම නාලා හිටිය මේලියා,,,තවත්
පිම්බුනා….මුලු ඈෙම හිරිවට්ටසෙන,,,,තුන් හතර වතාවක්ම ;සත්
සකෝප්පයක් විතර කෑරි සෙොඩක් එයාසේ පපුවට මුහුනට
ව්ද්දා,,,,,එයා අසාසවන් එවා හන්ස සජොඩුවට සබොන්න
දුන්නා;;;;එසහමම ටික සවලාවක් හිටපු මට වතුර තිබහක් ආව නිසා
කාමරසයන් එලියට ආවා;;;සදවෙන තාම හති අරිනවා අමු
සහළුසවන්ම ශීතකරනසයන් වතුර අරන් සබොනසකොට කුස්සිය ලෙ
මට පිටුපලා හිටපු කළු සකේලසේ පස්ස දෑක්කම ආයිත්,,මට
නගිනවා වසේ සත්රුනා හිමින් හිමින් අඩි තියමින් ඒකි ලෙටම ගිය
මම සනරලා ඈවිේලා;;තිබුන එයාසේ පස්ස මිරිකුවා,,, එකි බය
සවලා ඒක පාරටම මසේ පෑත්තට හෑරුනා…කිසිම සදයක්
,,හිතන්න කලින් සතොේ සදක ;;මසේ සතොේ වලින් හපා ෙත්සත්
අත් සදසකන්ම මසේ ඈෙට කිටි කිටිසේ ත්ද කරෙනිමින්;;;;එයාසේ
ඈස් සලොකු කරසෙන මම දිහා බලා හිටියා මිසක් ;;මුකුත් කරන්න
සදයක් නෑතුව අසරණ සවලා හිටි බව මට සත්රුනා,,,සතොේ වලින්
එයාසේ සතොේ උරන ෙමන් අත් සදසකන්;එයා සේ තට්ටම්
මිරිකනසකොට එයා හීලෑ උනා,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful