You are on page 1of 24

GRAMATICA LIMBII GERMANE

norme – excepþii – comunicare

1

Cuvânt înainte

Aceastã lucrare se adreseazã publicului larg, tuturor acelora ce-ºi
propun sã pãtrundã în tainele limbii germane pentru a descoperi care-i
sunt rigorile ºi cum pot fi acestea însuºite – studenþi ai secþiilor cu profil
filologic, studenþi ºi elevi care-ºi însuºesc limba germanã ca limbã strãinã,
participanþi la diferite cursuri de limbã germanã -.
Informaþia oferitã poate fi utilã atât în studiu instituþionalizat cât ºi
în studiu individual la orice nivel de însuºire a limbii, de la începãtori la
avansaþi.
Aceastã descriere a limbii germane nu trebuie privitã ca un manual,
care pentru învãþarea limbii porneºte de la simplu spre complex într-o
progresie bine dozatã. O gramaticã este sursã de informare, în cazul de
faþã având atât caracter descriptiv cât ºi prescriptiv.
Sunt parcurse principalele segmente ale unei descrieri morfosintactice
a limbii germane. Capitolele au o structurã asemãnãtoare, care poate fi
uºor recunoscutã urmãrind întrebãrile cu rol de ghid.
de ex:
F subclasificare a elementelor
„cum grupãm verbele?”
clasei respective
„cum învãþãm verbele?”
F modele - flexiune
F valori semantice ºi pragmatice
„cum folosim formele verbale?”
ale clasei respective de cuvinte
„parteneri ai verbului în propoziþie” F colocaþii impuse fie de cãtre
sistem prin valenþa cuvântului respectiv, fie de uz în
comunicarea curentã.
Sintetizând se pot remarca urmãtoarele avantaje pe care le oferã
lucrarea:
• descrierea fenomenelor lingvistice (metalimbaj) în lb. românã
• informaþii esenþiale, fãrã a intra în amãnunte greu accesbilie
utilizatorului neavizat
• terminologia de specialitate apare atât în lb. românã, cât ºi în lb.
germanã
5

• respectarea niveluilui actual al cercetãrii în domeniu urmãrind în primul rând crearea unui instrument de lucru pentru cei ce învaþã sau utilizeazã limba germanã • multe exemple concludente – cu vocabular accesibil ºi la nivel de începãtori în învãþarea lbii. utilizatorii sã poatã ajunge la credinþa cã limba germanã este accesibilã oricui. 6 . iar pachetul de norme odatã însuºite oferã o bazã solidã pentru utilizarea fluentã a acestei limbi de largã circulaþie ºi de o aleasã frumuseþe. uºor de utilizatSper ca folosind aceastã gramaticã drept îndrumar ºi posibilitate de informare permanentã. germane • liste – inventar utile pentru însuºirea valorii pragmatice a elementelor limbii • materialul bine sistematizat.

Øheißt GRAMMATIK nicht eher das Bravsein der Wörter? den Regeln nach der Erwartung nach dem Mutmaßen nach? Ølaufen die Wörter manchmal nicht doch über die GRAMMATIK hinaus ??? 7 .Was heißt denn „Grammatik“? ØGRAMMATIK heißt das ordentliche Laufen der Wörter der Reihe nach dem Sprechen nach dem Satze nach dem Sinne nach.

. ich FL du C K/L er/es/sie JJ E wir F LJ ihr C KL sie * propoziþie incorectã 8 ...Semne ºi convenþii grafice Zeichen und graphischeKonventionen F indicã explicarea unui termen sau o enumerare desinenþe K singular KK plural ø realizare zero. absenþa unui element & entitãþi neînsufleþite Substantiv à masculin Substantiv àfeminin Substantivàneutru * # & der Brief / er die Schere / sie das Buch / es II Plural J E.

..... AV AVerif B C ... AFin.. EGen..-ethicus AMod ANeg ASit Adv prp AEstim... D E bd E Präp EAkk Ebd EDat....../Adj Angabe Adjektiv Dativus ethicus Modifikativangabe Negativangabe Situativangabe Präpositionaladverb Estimativangabe Evaluationsangabe Finalangabe indefinite Angaben Instrumentalangabe Kausalangabe Akkusativ Konditionalalangabe K onsekutivangabe Konzessivangabe Lokalangabe Präkautionsangabe Relationsangabe Restriktivangaben Selektionsangabe Simultanangabe Temporalangabe Attribut Adverb Verifikationsangabe Basis cadru verbal Dativ betonte definite Pronomina und Nominalphrasen Präpositionalergänzung Akkusativergänzung betonte definite Pronomina und Nominalphrasen Dativergänzung Direktivergänzung Genitivergänzung Ergänzungen in indefiniter Ausprägung Einleiteelement Element Nuancierungselement Nominal-/ Adjektivalergänzung 9 .... El....... Eind Einl......Abkürzungen in der vorliegenden Beschreibung Abrevierei în descrierea de faþã {A} A ADat. ElNuanc ENom.... Akk/A AKond AKons AKonz ALok APräk ARel ARestr ASelekt........ AEval. ASimult ATemp Attr... AKaus.. EDir.. AInstr.. Aind.....

ESubj Eub E Exp F Gen. Pronrefl. S sg. SR ub. US Va Vfin Vi Vi II.II M N n Nom/N OS P Pass. prep. infinite Form des Verbs Verbalklammer Modalitätsverb Modalverb Vokal Partizip II. Haupt-/Vollverben .I. Vinfin VK VM Vm Vok Vp Vsich.ESit. Vv 10 Situativergänzung Subjektergänzung unbetonte Pronomina Expansivergänzung Feminin Genitiv Gliedsatz Hauptsatz Hauptverben Infinitiv Konjunktiv I. Konjunktiv II Maskulin Neutra Menge von Elementen Nominativ Obersatz Präfix Passiv Person Plural Präposition prepoziþie Reflexivpronomen Substantiv Singular Satzrahmen Unbestimmt Untersatz verb auxiliar finite Formen des Verbs Infinitiv I Infinitiv II. Konj. Pers. Konj./G GS HS HV Inf. pl Präp.

....................................................... abstracte ............... interogative ............................................................................................... 15 1.............................. numãrul ºi cazul .. SUBSTANTIVUL .......... 5 8 9 PARTEA 1-A CLASELE de CUVINTE ......................................declinãrile substantivului ........ 17 19 19 21 26 29 31 42 44 44 46 57 58 58 63 2..... auxiliare..... 112 pronume de referire: propriu-zise.......................................................................................... Abrevieri ............................................................................................................................................................................. complexe ..................................... VERBUL ................. abreviate ...................................................................................................CUPRINS Cuvânt înainte ........................................................................................... 113 11 ............................................. cum grupãm substantivele ..................... derivate....................................................................................................................... diateza pasivã .................................................................................................................................................... pe criterii de structurã morfematicã: simple......................... compuse........................ pronume abstracte: nedefinite.. tare................................................................. ale conjunctivuilui .................................... 109 cum grupãm pronumele ............. cum învãþãm verbele ........................................................................ negative............ de modalitate ................................ diateza activã....... mixtã .............................................. pe criterii de structurã morfematicã: simple............................................................. pe criterii semantice: noþionale............. ce parteneri selecteazã substantivele în propoziþie ............................. forme de timp: simple...................... pe criterii ale formei: genul...... modele de conjugare: slabã.. ale indicativului . comune.................................................................. pe criterii semantice: concrete: proprii............ PRONUMELE ..... 111 pronume personale ........ modale................................................................................... ale imperativului .............................................................. posesive..................... relative.............. Simboluri ................................ ce parteneri selecteazã verbele în propoziþie ........................................................................ derivate.... compuse ................... reflexive... cum grupãm verbelele ................................................................... demonstrative................................................................. cum se poate privi o acþiune ....................................................................... infinite ................... pe criterii ale formei: finite................................................. numãr gen .............. cum folosim formele de timp ................................ 79 81 81 84 86 98 3..................................... 112 pe criterii ale formei: persoanã... 111 clasificare dupã entitãþile la care se face referire ......................

...................................................... CONECTORI ............................ 197 9....................... pe criterii semantice: modale................ 127 129 129 129 130 133 136 137 142 143 5. determinantul demonstrativ . directive............................................................ determinantul nedefinit ....... graduative.. 145 147 147 6............ ...................... definiþi............................................ pe criterii semantice: .................... compuse ............ derivate................................................................... cum declinãm adjectivele ..... pe criterii de structurã morfematicã: simple.................................... temporale........................................................................... toponimice.... PARTICULA ......................... condiþionale.................................................................................................................................................. ce parteneri selecteazã pronumele în propoziþie .................................... compuse.......... fracþionare............................................ ................................................. determinantul interogativ ............................ instrumentale..................................... compuse .................................... cardinale............................. sociative............... cum grupãm determinanþii ............................. nedefiniþi...................................................................... ordinale............................................ ce parteneri selecteazã adverbul în propoziþie ...................................................................................... graduative.............................................. Conjuncþia ................ ce parteneri selecteazã adjectivele în propoziþie ............. cuantificative.......................................................................................................................................................... 1........ cum grupãm adjectivele ................................ Prepoziþia .......................... cum indicãm ora ................. de timp............................................................................................................................................................................................................................................... 2............ 195 cum grupãm particulele ...... cum comparãm adjectivele ........................ cum declinãm numeralele ....................... cum folosim adjectivele ........................... modificative............................. 7.......................... finale............................. NUMERALUL ........................................... cum comparãm adverbele ............ 12 201 202 209 211 ....................... clasificative......................... determinantul negativ ....... distributive..................................................................... dupã tipul de identificare ................................................................................................. cum grupãm adverbele .................... cum grupãm numeralele ............... pe criterii de structurã morfematicã: simple..................... particule folosite ca echivalente ale unei propoziþii .............................. articolul ......................................... iterative.. pe criterii semantice: adverbe de loc................................................ ADVERBUL ............................ care denumesc materia........................................ multiplicative. 155 157 158 161 166 171 173 173 173 173 177 178 178 179 181 181 186 190 192 8................................................... pe criterii semantice: calificative................. concesive.......................... de poziþie.................................. ADJECTIVUL .............................. derivate .............................................................................................................................................................. locale......................................................................... cauzale....... interogativi ..................................... pe criterii de structurã morfematicã: simple.......................................... DETERMINANTUL ........................................ de nuanþare............................................................................4.......................................................... cum grupãm conjuncþiile ...... derivate............................... variative ................................................................... determinantul posesiv ......................... negativi.........

. exclamative........................... propoziþia subordonatã neintrodusã ............. complement situativ............................................ local........ PROPOZIÞIA ................ complement la acuzativ.................... complement predicativ (nominal................................... de verificare ................ cauzale: propriu-zise.. de relaþionare............................................................ pe criterii de formã: . complement situativ.....pe criterii de structurã morfematicã: simple....................................................... de relaþionare......... complement la genitiv......................... propoziþia subordonatã introdusã.................. adversative.. final................ consecutive...................... pe criterii de funcþie (sintacticã): propoziþii subordonate cu funcþie de: subiect.................... negativ............ cum grupãm propoziþiile subordinate .................... imperative.......................... 274 275 282 282 282 285 3....... complement la acuzativ..... complement prepoziþional................ cauzale........... circumstanþial situativ: temporal..... complementele: subiect................... condiþional.............. FRAZA ............... finale................. consecutiv.............. concesiv........................ 211 211 212 214 PARTEA A 2-A 1....... complement la dativ............. circumstanþialele: circumstanþial modificativ........................................................... complement directiv........... disjunctive....... local...... instrumental..... complement adjectival............. concesive....................................................... final......... dativul etic......................................... de precizare ......................... 305 305 285 290 301 302 13 .............................................. propoziþii subordonate cu funcþie de circumstanþial: circumstanþial modificativ............... cum grupãm propoziþiile ..... comparative...... elementul corelativ ........ concesiv............... explicative....... cauzal............ propoziþii subordonate cu funcþie de atribut ......... 219 223 223 227 227 233 233 235 236 245 2..... complement cantitativ ............. complement cantitativ ..................................................................................... optative ................................. estimativ: de precauþie..................... în funcþie de intenþiile comunicative dominante: enunþiative.................................... estimativ: de precauþie. modale: adversative...................................... ................................... instrumentale.................. din ce se compun propoziþiile ...................................................... complement la genitiv........................... graduative.................. de proporþionalitate ... circumstanþial modificativ................ predicatul .. în funcþie de dependenþa propoziþiei: regente........... restrictiv...................... de selecþie.......................... cauzal.................. de verificare................................................................. complement directiv........ cum iau naºtere propoziþiile ................. complement nominal....... de selecþie........................................................................................ pe criterii semantice: coordonatoare: copulative...................................................... complement prepoziþional...... complement la dativ............... sociativ...................................... condiþionale................. circumstanþial situativ: temporal........................................ adjectival)...... dependente ............. subordonatoare: temporale................. instrumental............. atributul ...... de evaluare... interogative............ de evaluare.............. complexe ......................................... sateliþii verbului în propoziþie: .. restrictiv.............. subordonatoare .......................... Ordonarea linearã a elementelor sintactice . consecutiv................ TOPICA .................... de nuanþare................................................................................................ pe criterii de funcþie: coordonatoare.................................... cum iau naºtere frazele ................... condiþional..

14 .

PARTEA 1-A GRAMATICÃ norme GRAMATICÃ excepþii GRAMATICÃ comunicare CLASA DE CUVINTE WORTKLASSEN Kommunikation GRAMMATIK Ausnahmen GRAMMATIK Regeln GRAMMATIK 15 .

conjugabile – verbul persoanã numãr timp mod diatezã flexibile declinabile – substantiv – pronume – determinativ gen numãr caz CUVINTE – adjectiv – numeral gen numãr caz grade de comparaþie neflexibile 16 – adverb – particule – conectori .

evenimente. numãr.Clase de cuvinte modele Clase de cuvinte excepþii Clase de cuvinte comunicare VERBUL Caracteristici sub aspect morfologic – flexiune specificã F conjugare – categorii gramaticale F persoanã. circumstanþiale) F constituie propoziþii/construcþii sub aspect semantic – exprimã acþiuni. mod. timp. diatezã sub aspect sintactic – nucleul sintactic al F atrage (impune/tolereazã) parteneri – propoziþiei (complemente. stãri das VERB Kommunikation Wo r t k l a s s e n Ausnahmen Wo r t k l a s s e n Modelle 17 .

VERBUL reguli VERBUL exemple VERBUL reguli VERBUL Clase de verbe Verbklassen das VERB 18 Regeln das VERB das VERB Regeln das VERB Beispiele .

Vb(radical verb). pe criterii de structurã morfematicã nach mophematischer Struktur V -(e)n. zu-sagen Prefixul este acela care dã naºtere unui nou verb cu un alt sens decât cel al verbului bazã. . -eln. fie servesc la crearea unui verb prin derivare. sein. P(prefix) – Vb(radical verb). tanzen haben.(e)n ° derivate a P–Vb-(e)n ab-sagen. durch-sagen.Cum grupãm verbele? 1. ver-sagen. Vb(radical verb). -ier(e)n Morfemele finale ale infinitivului le considerãm elemente specifice verbului în genere. klettern. Accentuarea prefixului verbal indicã totodatã ºi faptul cã acesta se separã de rãdãcina verbului: 19 . S(substantiv)/ A-(adjectiv) . aus-sagen.Vb(radical verb). wollen.(e)n COMPUSE: b.(e)n b. simple VERBE complexe cuvinte primare: denken. -ern. Acestea marcheazã fie locul desinenþelor în formele flexionate. können DERIVATE: a. S(substantiv) / A(adjectiv) / AV(adverb) .(e)n a. klingeln.

weit-en 1. hin-. dass es die Zuhörer stört. wachen. Sie bekam richtig Angst. 2. löcher-n. schuster-n. unter-. So etwas kommt oft vor. reif-en. her-. land-en. Die Polizei ist hinter ihm her. 20 . 3. film-en. aus-. nahe-n.A. er-./ wieder- 1. particulã neaccentuatã: neseparabilã trennbar unbetont à Þ untrennbar durch-. bei-. 2. Sie brachen früh auf. rost-en. nach-. um-. 2. säuer-n. wärm-en. polster-n. Du hast den Kaffee schon wieder vergessen? Der Weg bis dahin ist lang. 3. empor-. über-. weg-. zu-. 3. auf-. ver-. Sie wiederholt manche Wörter so oft. 1. ein-. 2. los-. tag-en. kürz-en. nieder-. Wo ist Paul? Hol ihn wieder! Mereu (cel mai adesea) separabile immer (meist) trennbar Mereu inseparabile immer untrennbar ab -. gleich-en. particulã accentuatã: separabilã betont à Þ B. Es war schon dunkel und die Straße menschenleer. Diesmal entkommt er nicht. Adele ging schnell weiter. wider. S / A. fort-. -. Sie wollte ihren Nachbarn nicht treffen. säuber-n. Die Flut durchbrach den Deich. mont-ier-en besser-n. Es regnete in Strömen. 3. zu- be-. vor-. Es ist nur ein Tippfehler. mit-. 3. Schon wieder ein Sturm! Hoffentlich landet das Flugzeug rechtzeitig. Zum Abschied umspannte Adele den Geliebten mit beiden Armen. Hol doch den Hammer wieder rein! Draußen rostet er. weiter-. So geht es einfach nicht weiter! Du kellnerst schon seit zwei Jahren und dein Studium vernachlässigst du. kellner-n. Der Kutscher spannte die Pferde um und fuhr weg . kleid-en. Nächste Woche rufe ich dich vorher an. b. 2. gemiss-. an-. zer-. 1. Brich doch die Schokolade durch und gib deiner Schwester die Hälfte! 1. als könnte sie sich nicht von ihm trennen.(e)n hupe-n. da(r)-. ent-. süß-en.

und Hülsenfrüchte mähen und dreschen. sich befinden. springen. kopfrechnen. liebäugeln. seiltanzen frohlocken. schlafwandeln. sein? 2. Sie schlafwandelt. sein. welken. trockenlegen. Wie? Soll er nächstes Jahr wieder in der 5.(e)n bergsteigen. schlafen. Paul musste als Kellner viel kopfrechnen. Weißt du was „mähdreschen“ bedeutet? Ja. hinuntereilen. prin sensul lor de bazã verbele denumesc urmãtoarele noþiuni: a. wenn sie in Urlaub sind. verrosten. procese (trecerea de la o stare la alta fãrã voinþa cuiva): altern. kaltschweißen. presspolieren. ziehschleifen fluchbeten. wird er sitzenbleinen. bleiben. pe criterii semantice nach semantischen Kriterien 2. sitzenbleiben. helfen. einschlafen. liebkosen. werden c. sagen. Vb . dispoziþii ale persoanelor ºi obiectelor): aushalten. kennenlernen.° compuse a S/A/AV – Vb . stehen. Öl. stanzschneiden. freilich: in einem Arbeitsgang Getreide. aufwachen. bellen. lesen. blühen. umgeben. Jetzt rechnet er viel schneller als seine Freunde. ruhen. verlorengehen 1. liegen. 3. vorwärtskommen. schmelzschweißen. rinnen. heimgehen. activitãþi (acþiuni declanºate în mod voluntar de cãtre cineva): arbeiten. stãri (calitãþi. schönreden. schutzimpfen. singen. vorangehen. tanzen. spülbohren. Wenn zwei Werkstücke durch das Aufschmelzen eines Werkstoffes miteinander verbunden werden. 2. schließen.1. Paul liebäugelt mit dem roten Posche. ziehen b. zurechtlegen 1. nennt man das schmelzschweißen. wohnen 21 . sterben. notlanden. 3. vollbringen heraufkommen. erwachen. sprengnieten.Vb (e)n mähdreschen. gehen. 2. Weil er stinkfaul ist. schlussfolgern. Erikas Freunde müssen immer auf sie aufpassen. Wahrscheinlich muss er aber dafür noch lange sparen. essen.

alle zu lesen? Es regnet schon seit drei Tagen. Vv So ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen. müssen ⇒ ModalverbenVm pflegen. vermögen. Im Wohnzimmer ist niemand. sollen. exprimã potrivit contextului o noþiune (a fi. ⇒ ModalitätsverbenVM]. b. 3. cum folosim verbele modale? Modalverben im Gebrauch Kannst du heute Erika abholen? Muss ich? Sie will heute früher zu Hause ankommen. Erika kauft immer so viele Bücher. a face. a exista. 2. werden ⇒ Auxiliare Va • exprimarea nuanþelor de modalitate a desfãºurãrii acþiunii [mögen. dürfen. Wir müssen unseren Ausflug verschieben. a se întâmpla. în funcþie de rolul lor în propoziþie: a.2. a se petrece.) – verbe autosemantice/ noþionale În acest caz genereazã propoziþii în care preia rolul de predicat – verbe predicative.2. wollen. Du kannst ruhig etwas mehr lesen. Wann hat sie wohl Zeit. (H. 5. können. 4. Verbe predicative Haupt-/Vollverben 1. versprechen u. Heine) Bildung schadet niemandem. Oricare verb poate fi folosit cu valoare semanticã deplinã (in gramaticile germane: verbe pline-Vollverben). Paul zeigt den Gästen wahrscheinlich seinen Gemüsegarten auf der Terasse. Darf sie eigentlich so früh weg? 22 . scheinen.a. Sensul de bazã al verbelor se realizeazã în proporþii diferite. apar în propoziþie împreunã cu verbe noþionale ºi servesc la: • exprimarea formelor complexe de timp. a se afla. a acþiona etc. de mod ºi diatezã haben. Verbele pot fi folosite cu sens parþial estompat sau chiar total ºters ca verbe secundare (auxiliare de timp ºi de mod) Verbe auxiliare Auxiliare Va Acestea. sein.

sollen • exprimã obligativitatea realizãrii a acþiunii impuse de cãtre vorbitor sau o terþã persoanã Aufforderung Hat sich Karl wiederverletzt? Ich habe ihm doch so oft gesagt. denn sie möchte ihre Wohnung verkaufen. Sie sollte aber gut aufpassen. mögen • exprimã dorinþa vorbitorului Wunsch Er möchte so bald wie möglich wieder Fahrrad fahren. Er muss sich noch eine gewisse Zeit lang gedulden. sie hat aber die Erlaubnis ihres Chefs.Nein. So kann er auch am Wochenende mit uns an den See fahren. Cu ajutorul verbelor modale se exprimã o relaþie modalã între acþiunea din enunþ ºi subiectul propoziþiei sau vorbitor. sie dürfte ja wissen. cât ºi la vorbitor. Du brauchst dir nicht so viele Sorgen machen. müssen • exprimã obligativitatea realizãrii acþiunii Zwang Leider heilen solche Verletzungen nicht so schnell. können • exprimã posibilitatea realizãrii acþiunii datoritã faptului cã subiectul are capacitatea sau i s-a acordat permisiunea de a face acest lucru Möglichkeit Gestern rief er uns an und erzählte. 23 . wen sie in die Wohnung reinläßt. was sie tut. er solle besser aufpassen. dass er nun wieder ohne fremde Hilfe laufen könne. la posibilitãþile subiectului. Er darf nun nach einer dreiwöchiger Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause (kommen/gehen). vorerst möchte er abert wieder ganz fit werden. Din exemplele de mai sus se constatã cã relaþia modalã se poate referi atât la subiectul propoziþiei. atitudinea acestuia faþã de enunþul propoziþiei. cum folosim verbele modale cu referire la subiect? dürfen • exprimã acordarea permisiunii de a realiza acþiunea Möglichkeit nach Erlaubnis Letzte Woche hatte Karl einen Autounfall.

cum folosim verbele modale cu referire la vorbitor? dürfen • exprimã o presupunere a vorbitorului ºi forma în care va apãrea este doar subjonctivul Vermutung Erika hat ihre Reise letzte Woche gebucht. 24 . dass die Reisegesellschaft die Preise erhöht. sollen • vorbitorul redã spusele unei terþe persoane cu neîncredere Wahrscheinlichkeit Weißt du wieso Adele nicht mehr kommt? Sie soll mit ihren Eltern in der Schweiz sein. aber vergessen hat er sie sicher nicht. können • exprimã o posibilitate însã destul de nesigurã din partea vorbitorului Möglichkeit Karl hat die Sessel nicht bestellt. mögen • posibilitatea exprimatã este puþin probabilã. Das Angebot ist längst nicht mehr gültig.wollen • exprimã intenþia clarã a vorbitorului/subiectului Absicht Wir haben Karl zum Geburtstag eine komplette Schutzausrüstung geschenkt. deoarece este limitatã concesiv konzessiv eingeschränkte Möglichkeit Will Adolf die Party am See nicht mehr organisieren? Er mag nicht mehr gefragt haben. Er will sie aber nicht verwenden. • exprimã nesiguranþã Unsicherheit Wo mag wohl Paul sein? Er hat sich lange nicht gemeldet und seine neue Telefonnummer kennen wir noch nicht. müssen • exprimã siguranþa presupunerii vorbitorului starke Vermutung Wir haben doch über den Umzug gesprochen und um seine Hilfe gebeten. Die kann er vergessen haben. Sie dürfte gewusst haben. Er muss es also gewusst haben.

stehen. sich (ge)trauen.. Verbele de modalitate Modalitätsverben VM... aber der Wagen steht noch immer in der Garage und der Motor springt nicht an... wissen Die Tour. sich scheuen. anstehen Ich traue mich nicht. Existã ºi alte posibiltãþi de a exprima modalitatea acþiunii. ºi anume prin aºanumitele verbe de modalitate. die wir uns ausgewählt haben. sein.... verstehen. Du weißt doch er reagiert immer so heftig...wollen • vorbitorul redã spusele subiectului.. nicht umhin können. stehen. haben.. vermögen.. umhin können.. sein. anheben... belieben.. belieben. vermögen. sich unterstehen. pflegen. 25 .... (Das muss noch besprochen werden) • pentru a exprima posibilitatea: Möglichkeit belieben.. sich vermessen.. nicht umhin können Bekommen die Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung? Das bleibt noch zu besprechen. drohen. wenn es um die Kinder geht. geruhen. wenn man gesund ist. gedenken. ist zwar ermüdend..... scheinen. anstehen. verstehen..... de care însã se îndoieºte Möglichkeit Habt ihr den Wagen reparieren lassen? Karl will es vor einer Woche getan haben. wissen • pentru a exprima obligativitatea sau un îndemn se folosesc verbele: bleiben.. Aceste verbe cer mereu un infinitiv însoþit de particula zu. versprechen. haben... sein.. es ihm zu sagen... sie ist aber zu bewältigen.....) • pentru a exprima dispoziþia: Bereitschaft sich (ge)trauen. (... man kann sie aber bewältigen...

Verbele pot apãrea ºi în forme invariabile.) • pentru a exprima modul de realizare a acþiunii Geschehensart pflegen Adele versucht Adolf zu überzeugen.timp [prezent. drohen. conjunctiv. denn er pflegt sehr dickköpfig zu sein.Vf finite Formen des Verbs Vf b. versprechen Karl erfüllt sämtliche Bedinungen um Abteilungsleiter zu werden. Verbele ne apar în forma lor modificatã de: .• pentru a exprima valabilitatea acþiunii în viitor: Geschehen in der Zukunft bleiben. • pentru a exprima o presupunere: Vermutung scheinen Weiß deine Freundin. Ich frage mich aber. 3. gedenken. Le numim forme infinite ale verbului . nicht die Einzimmer-. denn sie ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung.mod [indicativ. imperativ] . preterit. pe criterii ale formei der Form nach a. mai mult ca perfect.diatezã [activ. sondern die Zweizimmerwohnung zu mieten. ob sein Vorgesetzter damit einverstanden ist.Vinfin infinite Formen des Verbs Vinfin 26 ..numãr K / KK .] . perfect. pasiv] Le numim forme finite ale verbului . (Das wollen wir noch sehen.persoanã K . dass ihr Mann fremdgeht? Sie scheint es zu wissen. futur I. futur II. Es bleibt noch zu sehen. ob es ihr gelingt.

Paul hatte diesmal wirklich Glück. dem ist auch nicht zu helfen (Vi). Ich versuche es ihr doch schon die ganze Zeit zu erklären (Vi). (în românã: gerunziu) Vpart. Ich bemerkte sofort sein strahlendes Gesicht. -ern. (ge)-(e)n] Le numim generic forme infinite ale verbului.).participiul II. Er kam singend herein. Wir wollten ihnen doch nur helfen (Vi) Es wurden viele weise Worte gesprochen (Vp).I. Infinitivul apare uneori însoþit de particula zu Wem aber nicht zu raten ist.) finite Formen des Verbs Vfin cum combinãm aceste forme? În jurul unui verb la o formã finitã ia naºtere o propoziþie. 27 . Verbele la participiu I. Dacã pentru a exprima cele dorite sunt necesare mai multe verbe.. Das ist von uns allen gewürdigt worden (Vp) (Vp). fie ca instrumente gramaticale la acãtuirea grupurilor verbale complexe (ViI. Mit Karla hat Paul aber Pech gehabt (Vp). Sie scheint das nicht zu begreifen (Vi). [Vi-d] ./II. Vp.infinitivul Vi .[-(e)n. -eln] .participiul I. (o formã la limita dintre verbal ºi nominal) sunt folosite similar adjectivelor cu funcþie de atribut ºi aratã cã acþiunea exprimatã de ele se realizeazã simultan cu cea enunþatã prin predicat. Deshalb sind wir auch zufrieden und schätzen es. atunci în complexul verbal un singur verb are formã finitã. Das ist schon immer klar gewesen (Vp) und es wird sich leider nicht ändern (Vi). Vp [(ge)-t. infinite Formen des Verbs Vinfin Acestea sunt folosite fie pentru a exprima o intenþie în funcþie de context (Vpart.I.