LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axată pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L.

care are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor de panificaţie. Societatea comercială aplică Reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002. Capitalul societăţii este integral privat şi a fost depus integral de către asociaţi care sunt rezidenţi. Furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din România. Desfacerea produselor finite se realizează către clienţi din România şi se efectuează de la sediul societăţii şi/sau prin delegaţi ai societăţii angajaţi cu contracte de muncă ca distribuitori. Societatea comercială utilizează ca metodă de amortizare a imobilizărilor corporale metoda liniară, iar ca metodă de evidenţă a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată după metoda cantitativ-valorică. Stocurile la ieşire se evaluează şi înregistrează în contabilitate după varianta costului mediu ponderat. Produsele finite obţinute din procesul de producţie sunt evaluate şi înregistrate la costul estimat (standard, planificat). Mărfurile de la magazinul propriu de desfacere cu amănuntul sunt contabilizate la preţul cu amănuntul. Magazinul este aprovizionat cu mărfuri prin transferul de produse finite obţinute din procesul de producţie. Operaţiile economice care fac obiectul înregistrării în contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna ianuarie a anului curent. Pentru înţelegerea metodologiei de înregistrare în contabilitate, operaţiile sunt prezentate pentru un interval de timp din luna de referinţă pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp în mod cumulat. Prezentarea în mod cumulat a fost determinată de caracterul de repetabilitate al operaţiilor economice şi de necesitatea simplificării calculelor, întocmirii documentelor primare şi înregistrării în contabilitate. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: a) înscrierea soldurilor iniţiale ale conturilor sintetice şi analitice în fişele de conturi (fişe de magazie, fişe cantitativ-valorice, fişe pentru mijloace fixe, fişe de conturi sintetice). b) întocmirea documentelor primare care atestă derularea operaţiilor economice (facturi; note de recepţie şi constatare de diferenţe; bonuri de consum; bonuri de predare, transfer, restituire). c) întocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumpărări, jurnalul pentru vânzări). d) reflectarea operaţiilor economice cronologic şi sistematic. Înregistrarea cronologică s-a realizat prin întocmirea Registrului-jurnal, iar înregistrarea sistematică în fişele de conturi care constituie Cartea Mare. e) întocmirea balanţei de verificare cu patru serii de egalităţi. După cum se cunoaşte, societăţile comerciale întocmesc la sfârşitul anului situaţiile financiare. Cu toate că operaţiile înregistrate se referă numai la luna ianuarie, s-a considerat, din punct de vedere didactic, că este util şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere. Situaţia în conturi la 01/01 2004 se prezintă astfel: 1012 200.000.000 1061 30.000.000 1068 30.000.000 121 150.000.000 129 150.000.000 2131 160.000.000 2132 28.500.000 2133 90.000.000 214 25.000.000 262 10.000.000

3

2813 83.739.551 2814 4.305.559 301 35.000.000 3021 5.175.000 3024 1.000.000 303 500.000 401 5.000.000 4111 4.000.000 4423 4.429.890 441 32.000.000 461 300.000 5121 25.000.000 5311 5.000.000 Componenţa analitică a conturilor sintetice este următoarea: Contul 2131 – 160.000.000 lei, din care: - cuptor pentru pâine – 100.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001 - malaxor – 40.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001 - masă inox – 20.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001 Contul 2132 – 28.500.000 lei, din care: - cântar – 10.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001 - calculator Pentium – 8.500.000 lei, data intrării – septembrie 2001 - calculator Pentium – 10.000.000 lei, data intrării – mai 2002 Contul 2133 – 90.000.000 lei, din care: - autoturism „Dacia” – 40.000.000 lei, data intrării – septembrie 2001 - autofurgonetă „Dacia”– 50.000.000 lei, data intrării – octombrie 2002 Contul 214 – 25.000.000 lei, din care: - mobilier – 25.000.000 lei, data intrării – mai 2001 Duratele normale de funcţionare a imobilizărilor corporale (mijloace fixe) pentru calculul amortizării se consideră astfel: echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 10 ani; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (cântarul şi calculatoarele) – 10 ani şi respectiv 4 ani; mijloace de transport – 5 ani; mobilier – 15 ani. Contul 301 – 35.000.000 lei, din care: - făină 5.000 kg. x 7.000 lei/kg. = 35.000.000 lei Contul 3021 – 5.175.000 lei, din care: - drojdie 200 kg. x 20.000 lei/kg. = 4.000.000 lei - sare 150 kg. x 2.000 lei/kg. = 300.000 lei - amelioratori 15 kg. x 25.000 lei/kg. = 375.000 lei = 500.000 lei - alte materiale Contul 401 – 5.000.000 lei, din care: - SA „Titan” Bucureşti – 4.000.000 lei - SA „Spicul” Bucureşti – 1.000.000 lei Contul 4111 – 4.000.000 lei, din care: - SRL „Terra” Bucureşti – 3.000.000 lei - SRL „Safir” Bucureşti – 1.000.000 lei Operaţiile economice care au loc în luna ianuarie sunt următoarele: 4 ianuarie 1. Factura nr. 12/4/01, emisă de SC „Titan” SA indică livrarea cantităţii de 10.000 kg. făină pentru SC „Neptun” SRL. Preţul unitar fără TVA - 7.200 lei/kg., TVA 19%. Materia primă a fost recepţionată, fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr. 1/4/01. Datele din factură şi nota de recepţie sunt concordante. 2. Bonul de consum nr. 1/4/01 atestă eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: făină 1.000 kg., drojdie 30 kg., sare 10 kg., amelioratori 3 kg.

4

3. Raportul de producţie şi bonul de predare nr. 1/4/01 evidenţiază obţinerea, şi respectiv, predarea la depozit a 5.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare (costul estimat) – 3.000 lei/buc. 4. S.C. „Neptun” SRL livrează clienţilor interni 4.000 bucăţi pâine după cum urmează: - SC „Terra” SRL – 2.500 buc. pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% factura nr. 1/4/01 - SC „Safir” SRL – 1.500 buc. pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% factura nr. 2/4/01 Se transferă magazinului propriu de desfacere cu amănuntul cantitatea de 1.000 buc. pâine. Transferul a fost consemnat în avizul de însoţire a mărfii nr. 1/4/01. Magazinul emite nota de recepţie nr. 1/4/01, preţul cu amănuntul 4.500 lei. 5. Raportul de gestiune şi monetarul nr. 1/4/01 indică comercializarea mărfurilor prin magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 4.200.000 lei preţul cu amănuntul. Suma încasată de magazin se depune la casieria unităţii, fiind înregistrată în registrul de casă. 6. Dispoziţia de plată către casierie nr. 1/4/01 confirmă eliberarea sumei de 1.000.000 lei şoferului Ivan Gh. pentru alimentarea cu benzină a mijlocului de transport. Bonul nr. 42/4/01 emis de Petrom indică suma de 1.000.000 lei pentru benzina cu care a fost alimentat mijlocul de transport. 5 ianuarie 7. Bonul de consum nr. 2/5/01 atestă eliberarea în producţie: 1.200 kg. făină, 36 kg. drojdie, 12 kg. sare, 3,6 kg. amelioratori. 8. Raportul de producţie şi bonul de predare nr. 2/5/01 indică obţinerea şi respectiv, predarea la depozit a 6.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare – 3.000 lei/buc. (cost estimat). 9. S.C. „Neptun” SRL livrează clienţilor interni 4.800 bucăţi pâine astfel: - SC „Terra” SRL – 3.000 bucăţi – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 3/5/01 - SC „Safir” SRL – 1.800 bucăţi – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 4/5/01 Se transferă magazinului propriu de desfacere cu amănuntul 1.200 bucăţi pâine, fiind întocmit avizul de însoţire a mărfii nr. 2/5/01. Magazinul întocmeşte nota de recepţie nr. 2/5/01, preţul cu amănuntul 4.500 lei/buc. 10. Raportul de gestiune şi monetarul nr. 2/5/01 indică comercializarea mărfurilor prin magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 5.200.000 lei preţul cu amănuntul. Suma încasată de magazin se depune la casieria unităţii şi se consemnează în Registrul de casă. 11. Şoferul Ivan Gh. justifică cu bonul nr. 156/5/01 emis de Petrom alimentarea cu benzină a mijlocului de transport în sumă de 700.000 lei. 12. Factura nr. 34/5/01 emisă de SC „Gemina” SRL indică livrarea cantităţii de 600 kg. drojdie, preţul unitar fără TVA 20.500/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de 600 kg. drojdie, fiind emisă nota de recepţie nr. 2/5/01. 13. Factura nr. 24/5/01 emisă de SC ”Onil” SRL indică livrarea cantităţii de 300 kg sare, preţul de livrare fără TVA - 2.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a receptionat cantitatea de 300 kg. sare, fiind emisă nota de recepţie nr. 3/5/01. 14. Factura nr. 37/5/01 emisă de SC ”Alutus” SRL indică livrarea a 50 kg amelioratori, preţul de livrare fără TVA - 26.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de 50 kg. amelioratori, fiind emisă nota de recepţie nr. 4/5/01. 15. Extrasul de cont confirmă încasarea sumei de 4.000.000 lei pentru mărfurile livrate în anul precedent, din care 3.000.000 lei de la SC „Terra” SRL şi 1.000.000 lei de la SC „Safir „ SRL. 16. Au fost emise ordinele de plată nr. 1 şi 2/5/01 pentru achitarea datoriei faţă de furnizori existentă la 1/01/2004, SC „Titan” SA – 4.000.000 lei şi SC „Spicul” SA – 1.000.000 lei. Extrasul de cont confirmă plata furnizorilor şi a comisionului bancar de 50.000 lei. 6 – 15 ianuarie 17. Bonurile de consum întocmite în intervalul 6-15/01 indică eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: 10.000 kg. făină, 300 kg. drojdie, 100 kg. sare, 30 kg. amelioratori.

5

18. Rapoartele de producţie şi bonurile de predare emise în acest interval de timp indică obţinerea şi predarea la depozit a 50.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc., cost estimat - 3.000 lei/buc. 19. Societatea a livrat în acest interval de timp 42.000 bucăţi pâine la clienţi interni, din care: - SC „Terra” SRL – 30.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - SC „Safir” SRL – 12.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amănuntul cantitatea de 8.000 bucăţi pâine. Magazinul a întocmit notele de recepţie, preţul cu amănuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantităţii de produse finite a fost consemnat în avizele de însoţire a mărfii. 20. Extrasele de cont confirmă încasarea de la clienţi a sumei de 36.652.000 lei, din care: - SC „Terra” SRL – 22.907.500 lei - SC „Safir” SRL – 13.744.500 lei 21. Rapoartele de gestiune şi monetarele evidenţiază comercializarea mărfurilor prin magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 35.000.000 lei, preţul cu amănuntul. Sumele încasate de magazin în acest interval de timp au fost depuse la casieria unităţii, fiind înregistrate în registrul de casă. 22. Extrasele de cont şi registrul de casă consemnează depunerea de numerar în contul deschis la bancă a sumei de 35.000.000 lei. 23. Extrasele de cont şi ordinele de plată confirmă achitarea sumei de 102.578.000 lei, din care: SC „Titan” SA – 85.680.000 lei, SC „Gemina” SRL – 14.637.000 lei, SC „Onil” SRL – 714.000 lei, SC „Alutus” SRL – 1.547.000 lei. Comisionul bancar – 50.000 lei. 16 –31 ianuarie 24. Factura nr. 170/19/01, emisă de SC „Titan” SA indică livrarea cantităţii de 20.000 kg. făină pentru SC „Neptun” SRL. Preţul unitar fără TVA - 7.300 lei/kg., TVA 19%. Materia primă a fost recepţionată, fiind emisă nota de recepţie nr. 5/19/01. 25. Factura nr. 64/20/01, emisă de SC „Alutus” SA indică livrarea a 50 kg. amelioratori, preţul de livrare fără TVA – 27.000 lei/kg., TVA 19%. SC „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de 50 kg. amelioratori, fiind emisă nota de recepţie nr. 6/20/01. 26. Factura nr. 76/21/01, emisă de SC „Gemina” S.R.L. indică livrarea cantităţii de 500 kg. drojdie, preţul de livrare fără TVA – 21.000 lei/kg., TVA 19%. SC „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de 500 kg. drojdie, fiind emisă nota de recepţie nr. 7/21/01. 27. Bonurile de consum întocmite în intervalul 16-31/01 atestă eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: 15.000 kg. făină, 450 kg. drojdie, 150 kg. sare, 45 kg. amelioratori. 28. Rapoartele de producţie şi bonurile de predare reflectă obţinerea şi predarea la depozit a 75.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare - 3.000 lei/buc. (costul estimat). 29. SC „Neptun” SRL a livrat în acest interval de timp 60.000 bucăţi pâine la clienţi interni, din care: - SC „Terra” SRL – 40.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19% - SC „Safir” SRL – 20.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19% Societatea a întocmit facturile de livrare a produselor finite. S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amanuntul cantitatea de 15.000 bucăţi pâine. Magazinul a întocmit notele de recepţie, preţul cu amănuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantităţii a fost consemnat în avizele de însoţire a mărfii. 30. Rapoartele de gestiune şi monetarele evidenţiază comercializarea mărfurilor prin magazinul propriu de desfacere în sumă de 67.000.000 lei, preţul cu amănuntul. Sumele încasate de magazin în acest interval de timp au fost depuse la casieria unităţii, fiind consemnate în Registrul de casă. 31. Extrasele de cont şi Registrul de casă confirmă depunerea sumei de 65.000.000 lei în contul deschis la bancă. 32. Extrasele de cont confirmă încasarea de la clienţi a sumei de 307.020.000 lei, din care: - SC „Terra” SRL – 213.010.000 lei - SC „Safir” SRL – 94.010.000 lei

6

33. Extrasele de cont şi ordinele de plată evidenţiază plata furnizorilor în sumă de 187.841.500 lei, din care: - SC „Titan” S.A. – 173.740.000 lei - SC „Gemina” SRL – 12.495.000 lei - SC „Alutus” SRL – 1.606.500 lei Comisionul reţinut de bancă – 50.000 lei. 34. Extrasele de cont şi ordinele de plată atestă achitarea obligaţiilor faţă de bugetul statului din anul precedent: impozitul pe profit 32.000.000 lei, TVA – 4.429.890 lei. 35. Facturile emise de furnizorii de servicii prezintă următoarele date: - SC Romtelecom SA – factura 1046/25/01 – 4.000.000 lei + TVA 19% - SC Distrigaz SA – factura 640/29/01 – 92.000.000 lei + TVA 19% - SC Apa Nova SA – factura 302/30/01 – 5.000.000 lei + TVA 19% - SC Cosmos SRL (reparaţii) – factura 406/30/01 – 10.000.000 lei + TVA 19% - SC Electrica SA – factura 502/30/01 – 12.000.000 lei + TVA 19% 36. Salariile calculate pentru personalul unităţii privind luna ianuarie însumează 80.000.000 lei. Reţinerile din salarii reprezintă: impozitul pe salarii 16.000.000 lei, contribuţia la asigurări sociale 9,5%, contribuţia la fondul de sănătate 6,5%, contribuţia la fondul de şomaj 1%. 37. Se înregistrează şi contribuţiile datorate de angajator, respectiv: contribuţia la asigurări sociale 22%, contribuţia la fondul de sănătate 7%, contribuţia la fondul de şomaj 3%, contribuţia la fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale 0,5%. 38. Extrasul de cont, cecul de numerar şi registrul de casă confirmă ridicarea numerarului pentru plata salariilor. Comisionul bancar – 200.000 lei. Statele de plată atestă plata salariilor pentru angajaţii unităţii. 39. Extrasele de cont şi ordinele de plată confirmă achitarea impozitului pe salarii, contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la fondul de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, contribuţia la fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Comisionul bancar – 52.000 lei. 40. La sfârşitul lunii au loc următoarele operaţii: a) calculul si înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe); b) calculul costului efectiv de producţie pentru produsele finite obţinute care însumează 400.000.000 lei. Se înregistrează diferenţele de preţ la produsele finite obţinute şi ieşite din gestiunea unităţii; c) descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute prin magazinul propriu de desfacere cu amănuntul; d) regularizarea TVA; e) decontarea cheltuielilor şi veniturilor; f) calculul şi înregistrarea impozitului pe profit. Se consideră că nu au fost înregistrate cheltuieli nedeductibile fiscal şi deduceri fiscale. Cota de impozit pe profit 25%.

7

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal
Nr. pagina 1 Nr. Data Documentul crt. înreg. (felul, nr., data)
1 2 3

Explicaţii
4

Simbol conturi Debitoare Creditoare
5 6

Suma Debitoare
7

Creditoare
8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4/01 4/01 4/01 4/01 4/01 4/01 4/01 4/01

NR1/4/01 BC1/4/01 BP 1/4/01 F 1,2/4/01 F 1,2/4/01 Aviz. 1/4/01 NIR 1/4/01 Monetar 1/4/01 şi Reg. de casă D.plată 1/4/01 Bon 42/4/01 BC2/5/01 BP2/5/01 F 3,4/5/01

Recepţionat materii prime Consumat. materii prime şi materiale auxiliare Recepţionat pr. finite Livrat prod. finite la clienţi interni Scăderea din gestiune Transf. pr.f. la mag. Ad. comercial +TVA aferente mărfurilor Vânzarea mărfurilor prin magazin Avansul acordat Justificat avansul acordat Consumat. materii prime şi mat. aux. Receptionat pr. finite Livrat produse finite la clienţi interni Scăderea din gestiune Transf. pr.f. la mag. Ad. comercial+TVA aferente mărfurilor Vânzarea mărfurilor prin magazin De reportat

% 301 4426 601 6021 345 4111 711 371 371 5311 542 % 6022 4426 601 6021 345 4111 711 371 371 5311

401 301 3021 711 % 701 4427 345 345 % 378 4428 % 707 4427 5311 542 301 3021 711 % 701 4427 345 345 % 378 4428 % 707 4427 72.000.000 13.680.000 7.133.000 695.000 15.000.000 16.660.000 12.000.000 3.000.000 1.500.000 4.200.000 1.000.000 840.340 159.660 8.559.600 834.000 18.000.000 19.992.000 14.400.000 3.600.000 1.800.000 5.200.000

85.680.000 7.133.000 695.000 15.000.000 14.000.000 2.660.000 12.000.000 3.000.000 781.530 718.470 3.529.428 670.572 1.000.000 1.000.000 8.559.600 834.000 18.000.000 16.800.000 3.192.000 14.400.000 3.600.000 937.836 862.164 4.369.768 830.232 220.253.600 220.253.600

9. 4/01 10. 4/01 11. 5/01 12. 5/01 13. 5/01 14. 5/01 15. 5/01 16. 5/01 17. 5/01

Aviz 2/5/01 NIR 2/5/01 Monetar 2/5/01 RC

ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,

8

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal
Nr. pagina 2 Nr. crt.
1

Data Documentul înreg. (felul, nr., data)
2 3

Explicaţii
4

Simbol conturi Debitoare Creditoare
5 6

Suma Debitoare
7

Creditoare
8

18. 19. 20. 21. 22. 23.

5/01 5/01 5/01 5/01 5/01 5/01

Bon 156/5/01 NR 2/5/01 NR 3/5/01 NR 4/5/01 Extras cont Extras cont

Report: Alim.cu benzină mijlocul de transport Recepţionat materiale auxiliare Recepţionat materiale auxiliare Recepţionat materiale auxiliare Încasări de la clienţi Plăţi furnizori şi comisionul bancar Consumat. mat. prime şi mater. aux. Receptionat pr. finite Livrat produse finite la clienţi inetrni Scăderea din gestiune Transf. pr.f. la mag. Ad. comercial+TVA aferente mărfurilor Încasări de la clienţi Vânz. mărf. prin magazin Depunere de numerar în contul de la bancă De reportat

220.253.600 % 6022 4426 % 3021 4426 % 3021 4426 % 3021 4426 5121 % 401 627 601 6021 345 4111 711 371 371 5121 5311 581 5121 5311 588.238 111.762 401 12.300.000 2.337.000 401 600.000 114.000 401 4111 5121 301 3021 711 % 701 4427 345 345 % 378 4428 4111 % 707 4427 5311 581 5.000.000 50.000 71.330.000 7.098.380 150.000.000 174.930.000 126.000.000 24.000.000 12.000.000 36.652.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 953.911.980 1.300.000 247.000 4.000.000

220.253.600 700.000 14.637.000 714.000 1.547.000 4.000.000 5.050.000 71.330.000 7.098.380 150.000.000 147.000.000 27.930.000 126.000.000 24.000.000 6.252.240 5.747.760 36.652.000 29.411.900 5.588.100 35.000.000 35.000.000 953.911.980

24. 6-15/01 B.consum 25. 6-15/01 B. predare 26. 6-15/01 Facturi 27. 6-15/01 F 3,4/5/01 28. 6-15/01 Avize de int. 29. 6-15/01 Note de recepţie 30. 6-15/01 Extrase cont 31. 6-15/01 Monetar şi registru de casă 32. 6-15/01 Extrase cont

ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,

9

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal
Nr. pagina 3 Nr. crt.
1

Data Documentul înreg. (felul, nr., data)
2 3

Explicaţii
4

Simbol conturi Debitoare Creditoare
5 6

Suma Debitoare
7

Creditoare
8

33. 6-15/01 Extrase cont 34. 16-31/01 NR 5/19/01 35. 16-31/01 NR 6/20/01 36. 16-31/01 NR 7/21/01 37. 16-31/01 B. consum 38. 16-31/01 B. predare 39. 16-31/01 Facturi 7,8 40. 16-31/01 Facturi 41. 16-31/01 Aviz însoţire 42. 16-31/01 Note de recepţie 43. 16-31/01 Monetar şi R. de casa 44. 16-31/01 Extrase cont 45. 16-31/01 Extrase cont 46. 16-31/01 Extrase cont 47. 16-31/01 Extrase cont

Report: Plăţi furnizori şi comision bancar Recepţionat materie primă Receptionat materiale auxiliare Receptionat materiale auxiliare Consumat. materii prime şi mat. auxil. Recepţionat pr. finite Livrat prod. finite la clienţi interni Scăderea din gestiune Transf. pr. f. la magaz. Ad.comerc.+TVA aferente mărfurilor Vânzarea mărfurilor prin magaz. Depunere de numerar în contul b. Încasări de la clienţi Plăţi furnizori şi comision bancar Achitat obligaţii fiscale şi com. bancare De reportat

953.911.980 % 401 627 % 301 4426 % 3021 4426 % 3021 4426 601 6021 345 4111 711 371 371 5311 581 5121 5121 % 401 627 % 441 4423 627 5121 102.578.000 50.000 401 146.000.000 27.740.000 401 1.350.000 256.500 401 301 3021 711 % 701 4427 345 345 % 378 4428 % 707 4427 5311 581 4111 5121 5121 32.000.000 4.429.890 50.000 10.500.000 1.995.000 109.200.000 10.779.420 225.000.000 264.180.000 180.000.000 45.000.000 22.500.000

953.911.980 102.628.000 173.740.000 1.606.500 12.495.000 109.200.000 10.779.420 225.000.000 222.000.000 42.180.000 180.000.000 45.000.000 11.722.950 10.777.050

67.000.000 65.000.000 65.000.000 307.020.000 187.841.500 50.000 36.479.890 56.302.780 10.697.200 65.000.000 65.000.000 307.020.000 187.891.500

2.829.475.490 2.829.475.490

ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,

10

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal
Nr. pagina 4 Nr. crt.
1

Data Documentul înreg. (felul, nr., data)
2 3

Explicaţii
4

Simbol conturi Debitoare Creditoare
5 6

Suma Debitoare
7

Creditoare
8

48. 16-31/01 Facturi : 1046,640, 302,502

Report: Prestaţii facturate de furnizori (telefon, gaze, apă, energie electrică, reparaţii) Salariile cuvenite angajaţilor Reţinerile din salarii

49. 16-31/01 Stat salarii 50. 16-31/01 Stat salarii

% 6022 605 611 626 4426 641 421

401

421 % 444 4312 4314 4372 4311 4313 4371 447 581 5121 5311 % 2813 2814 5121

2.829.475.490 2.829.475.490 146.370.000 92.000.000 17.000.000 10.000.000 4.000.000 23.370.000 80.000.000 80.000.000 29.600.000 16.000.000 7.600.000 5.200.000 800.000 17.600.000 5.600.000 2.400.000 400.000 50.400.000 50.652.000 50.400.000 3.302.082 138.889 55.600.000 16.000.000 17.600.000 7.600.000 5.600.000 5.200.000 2.400.000 800.000 400.000 -8.000.000 -8.000.000 3.313.938.461 3.313.938.461

51. 52. 53. 54.

Sit. de calcul CAS/angajator Sit. de calcul Fd. sănătate/angajator Sit. de calcul Fd. şomaj/angajator Sit. de calcul Fd. accidente muncă şi boli prof. 55. 16-31/01 CEC num. şi Rid. numerar pt. extras de cont salarii şi com. banc. 56. 16-31/01 Stat salarii 57. 16-31/01 Sit. de calcul 58. 16-31/01 Extrase cont Plata salariilor Înreg. amortiz. mijl. fixe Virat pe destinaţii obligaţiile fiscale, sociale şi prot. socială

16-31/01 16-31/01 16-31/01 16-31/01

6451 6453 6452 635 5311 % 581 627 421 6811 % 444 4311 4312 4313 4314 4371 4372 447 348

17.600.000 5.600.000 2.400.000 400.000 50.400.000 50.400.000 252.000 50.400.000 3.440.971

59. 16-31/01 Sit. de calcul

Dif. de preţ la pr. f. De reportat

711

ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,

11

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal
Nr. pagina 5 Nr. crt. 1 Data Documentul înreg. (felul, nr., data) 2 3 Simbol conturi Debitoare Creditoare 5 6 711 % 607 378 4428 4427 4427 % 701 707 711 121 348 371 74.263.888 19.349.988 17.786.124 70.010.922 23.737.202 Suma Debitoare Creditoare 7 8 3.313.938.461 3.313.938.461 -8.000.000 -8.000.000 111.400.000

Explicaţii 4 Report: Rep. dif. de preţ af. ieşirilor de pr. f. Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute prin mag.

60. 16-31/01 Sit. de calcul 61. 16-31/01 Sit. de calcul

62. 16-31/01 Jurnal de cump. Decontat TVA şi vânzări deductibilă 63. 16-31/01 Jurnal de cump. TVA de plată şi vânzări 64. 16-31/01 Rulaje cont Decontat venit. la sfârşitul lunii

4426 4423 121

70.010.922 23.737.202 569.013.876

65. 16-31/01 Rulaje conturi Decontat chelt. la sintetice sfârşitul lunii

66. 16-31/01 Sit. de calcul 67. 16-31/01 Sit. de calcul 68. 16-31/01 Rulaje cont

Impozit pe prof. dat. Decontat ch. cu impoz Închid. cont 129 pt. prof. rep. în anul pr. TOTAL

691 121 121

% 601 6021 6022 605 611 626 641 6451 6452 6453 635 6811 607 627 441 691 129

399.800.000 93.613.876 75.600.000 524.258.037 196.222.600 19.450.000 93.428.578 17.000.000 10.000.000 4.000.000 80.000.000 17.600.000 2.400.000 5.600.000 400.000 3.440.971 74.263.888 452.000 11.188.960 11.188.960 150.000.000

11.188.960 11.188.960 150.000.000

4.776.736.418 4.776.736.418

ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,

12

Seria Furnizor: S.C. “Titan” S.A. ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/1400/1993 Codul fiscal (C.U.I.): 100400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Libertatii nr. 4 Sector 2 Judeţul: Contul: 0471832 Banca: BCR Capital social: 1.000.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
………………
Nr. facturii 12 Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: ……………………………… Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Făină

Kg

10.000

7.200

72.000.000

13.680.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Grigore Vasile Buletinul/cartea de identitate seria DI nr. 7400 eliberat(ă) Secţia 21 Mijlocul de transport auto nr. 18-B-ONP Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

72.000.000

13.680.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 85.680.000

13

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. __________ __________ __________ __________ Număr document 3 Data Z 4 L 5 A 6 Cod furnizor 7 Cod primitor 8 9 Nr. factura/ dispoz. sau chitanţă fiscală 12 13 1 2 Cont creditor 14 4 0 1 Nr. poz. 15

0 1

OP 2

Număr contract/comandă 10 11

1 0 4 0 1 0 4 Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de ONP documente însoţitoare factura nr. 12/04.01.2004 constatându-se următoarele: Nr. Denumirea materialelor, ambalajelor şi crt. materialelor refolosibile din dezasamblare 16 1 Făină Cont debitor 17 301 18 Cantitate conf. document 10.000

S.C. „Titan” S.A. din Bucureşti cu auto nr. 18 B

COD 19 20

U.M. 21 kg

Cantitatea Întreg Z 22 1 0 0 0 0

RECEPŢIONAT Preţ unitar Valoare Lei B 23 Lei B 7 2 0 0 72.000.000

RABAT % Valoare Lei B

Numele şi prenumele Georgescu Ion Vasilescu Gheorghe

COMISIA DE RECEPŢIE Semnătura Numele şi prenumele

Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Data Semnătura 04/01/2004

14

UNITATEA: SC Neptun SRL Numar document Data Ziua Luna Anul 1 4 01 2004 Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)

Produs, lucrare (comanda) Pâine Cod predator Cod primitor Nr. comanda Cod produs Cont Debitor 601 6021 6021 6021 Creditor 301 3021 3021 3021 Cantit. necesara 1.000 30 10 3 Cod U/M Kg Kg Kg Kg Cantitatea eliberata 1.000 30 10 3 Pretul unitar Valoarea BON DE CONSUM (COLECTIV)

Nr. crt. 1 2 3 4

Făină Drojdie Sare Amelioratori

7.133 7.133.000 20.000 600.000 2.000 20.000 25.000 75.000

TOTAL Data si semnatura Sef compartiment Gestionar

7.828.000 Primitor

15

UNITATEA SC Neptun SRL Data Numar document Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor 04 01 2004 Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, Cont crt. profil, dimensiune) Debitor Creditor 1 Pâine 0,250 Kg/buc 345 711 Nr. comanda Cod produs Cod U/M buc BON DE PREDARE-TRANSFER RESTITUIRE Cantitatea efectiva 5000 Pretul unitar 3000

Valoarea 15.000.000

Data si semnatura

Viza C.T.C. (propus miscarea)

Predator

Primitor

16

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Terra” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Orizontului 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: BCR Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 1 Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2504/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 560900 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Apusului nr. 4 Sector 6 Judeţul: ……………………………… Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Pâine – 0,250 Kg/ buc.

Buc.

2.500

3.500

8.750.000

1.662.500

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

8.750.000

1.662.500 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 10.412.500

17

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Orizontului 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: BCR Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 2 Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….

Cumpărător: S.C. “Safir” SRL ……………………………………………
(denumirea forma juridică)

………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2706/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 570600 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Alunului nr. 7 Sector 3 Judeţul: …………………………… Contul: 0147432 Banca: BCR Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Pâine – 0,250 Kg/ buc.

Buc.

1.500

3.500

5.250.000

997.500

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

5.250.000

997.500 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 6.247.500

18

Seria Furnizor: S.C. “Neptun”S.R.L. ……………………………………….….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: B.C.R. Nr. crt.
0

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII
Nr. 1 Data 04/01/2004
(ziua, luna, anul)

Cumpărător: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Sibiu nr. 4, sector 6 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: B.C.R. Cantitatea livrată
3

SPECIFICAŢIA (produse, ambalaje, etc.)
1

U.M.
2

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5

1.

Paine – 0,250 Kg/buc

Buc.

1.000

3.000

3.000.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………..

Total Semnătura de primire

3.000.000

19

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
SOCIETATEA S.C. Neptun magazin OP PAD Număr document Data Cod fiscal furnizor Cod fiscal primitor Nr. contract/comandă Factura/ Aviz însoţ. marfă Chitanţă fiscală Cont creditor Nr. poz.

Z L A 0 1 0 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL – SEDIUL DE PRODUCTIE___ _________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 – B - CHR___ documente însoţitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr. 1__________________________________________________constatându-se următoarele:

Furnizor Nr. Denumire U.M. Cant. crt. produs Preţ unit.
0 1 2 3 4

Adaos comercial Preţ unitar fără TVA Total factura
8 (5+7)

Din care TVA Preţ unitar TVA aferent Valoarea la cu adaos preţ cu amănuntul comercial amănuntul cu TVA

T.V.A. Valoare Pe Total U.M.
5 (3x4) 6 7 (3x6)

%

Suma

Pe U.M.

Total

9

10 (4x9)

11 (4+10)

12 (10x19%)

13 (6+11+12)

14 (3x13)

15 (6+12)

16 (3x15)

1.

Paine

Buc.

1000

3000 3000000 570 570000 3570000 26,05 781.53

3781.53

148.47

4500

4500000

718.47

718470

COMISIA DE RECEPŢIE Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Numele şi prenumele Semnătura

20

Unitatea: SC Neptun SRL ……………………………….

Seria

Nr. MONETAR Nr. 1 Data 4/01/2004

IN

Casa……………………….. Magazinul unităţii………………………… ____________________________buc. x 1.000.000 lei______________________ ______________________4_____buc. x 500.000 lei____2.000.000____________ _____________________20_____buc. x 100.000 lei____2.000.000____________ ______________________4_____buc. x 50.000 lei______ 200.000____________ ____________________________buc. x 10.000 lei_________________________ ____________________________buc. x 5.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 2.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 1.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 500 lei____________________________ ____________________________buc. x 100 lei____________________________ ____________________________buc. x 1 leu______________________________ TOTAL LEI______4.200.000____________ ___________________________________________________________________ Casier primitor, Casier predător, _____________ _____________ Responsabil, ____________________

21

Unitatea S.C. Neptun S.R.L. CĂTRE CASIERIE DISPOZIŢIE DE *) Plată nr. 1 din 04.01 Numele şi prenumele Ivan Gheorghe Funcţia (calitatea) şofer Suma 1.000.000 lei un million (în cifre) (în litere) Scopul încasării-plăţii Avans deplasare Conducătorul unităţii Viza de control financiar-preventiv Compartiment financiar-contabil

*) Se va înscrie “ÎNCASARE” sau “PLATĂ” după caz

Se completează numai pentru plăţi

Semnătura

DATE SUPLIMENTARE PENTRU BENEFICIARUL SUMEI

Actul de identitate B.I. Seria BZ nr. 551028 Am primit suma de 1.000.000 lei (în cifre) Data 04.01 Semnătura ……………

CASIER, Plătit/încasat suma de ……………………….. lei (în cifre) Data 04.01 Semnătura

22

SNP PETROM SUCURSALA PECO STAŢIA 14 COD FISCAL 151982 NUMĂR BON: 42 CASIER: GEORGESCU ADRIAN BENZINĂ FĂRĂ PLUMB 34.000 X 29,41 TOTAL CASH REST TOTAL TVA COTĂ TVA 19% DATA 04/01 ORA 18:29:05 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 159.660

23

UNITATEA: SC Neptun SRL Numar document : 2 Data Ziua Luna Anul 5 01 2004 Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)

Produs, lucrare (comanda) Paine Cod predator Cod primitor Nr. comanda Cod produs Cont Debitor 601 6021 6021 6021 Creditor 301 3021 3021 3021 Cantit. necesara 1200 36 12 3,6 Cod U/M Kg Kg Kg Kg Kg BON DE CONSUM (COLECTIV)

Nr. crt.

Cantitatea eliberata 1200 36 12 3,6

Pretul unitar

Valoarea

1 Făină 2 Drojdie 3 Sare 4 Amelioratori

7.133 8.559.600 20.000 720.000 2.000 25.000 24.000 90.000

TOTAL Data si semnatura Sef compartiment Gestionar

9.393.600 Primitor

24

UNITATEA SC Neptun SRL Data Numar document : 2 Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor 5 01 2004 Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, Cont crt. profil, dimensiune) Debitor Creditor 1 Pâine 0,250 Kg/buc 345 711

Nr. comanda Cod produs Cod U/M buc

BON DE PREDARE-TRANSFER RESTITUIRE Cantitatea efectiva 6000 Pretul unitar 3000

Valoarea 18.000.000

Data si semnatura

Viza C.T.C. (propus miscarea)

Predator

Primitor

25

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Terra” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Orizontului 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: BCR Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
………………
Nr. facturii 3 Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2504/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 560900 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Apusului nr. 4 Sector 6 Judeţul: …………………………… Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Pâine – 0,250 Kg/ buc.

Buc.

3.000

3.500

10.500.000

1.995.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae…………………………. Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

10.500.000

1.995.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 12.495.000

26

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Safir” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Orizontului 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: BCR Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
………………
Nr. facturii 4 Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2706/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 570600 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Alunului nr. 7 Sector 3 Judeţul: ……………………………… Contul: 0147432 Banca: BCR Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Pâine – 0,250 Kg/ buc.

Buc.

1.800

3.500

6.300.000

1.197.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae…………………………. Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

6.300.000

1.197.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 7.497.000

27

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” S.R.L ……………………………………….….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: B.C.R. Nr. crt.
0

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII
Nr. 2 Data 05/01/2004
(ziua, luna, anul)

Cumpărător: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Sibiu nr. 4, sector 6 Judeţul: …………………………. Contul: …………………………… Banca: …………………………… Cantitatea livrată
3

SPECIFICAŢIA (produse, ambalaje, etc.)
1

U.M.
2

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5

1.

Paine – 0,250 Kg/buc

Buc.

1.200

3.000

3.600.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 05/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………..

Total Semnătura de primire

3.600.000

28

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
SOCIETATEA S.C. Neptun magazin OP PAD Număr document Data Cod fiscal furnizor Cod fiscal primitor Nr. contract/comandă Factura/ Aviz însoţ. marfă Chitanţă fiscală Cont creditor Nr. poz.

Z L A 0 2 0 5 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL – SEDIUL DE PRODUCTIE___ _________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 – B - CHR___ documente însoţitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr. 1__________________________________________________constatându-se următoarele:

Furnizor Nr. Denumire U.M. Cant. crt. produs Preţ unit.
0 1 2 3 4

Adaos comercial Preţ unitar fără TVA Total factura
8 (5+7)

Din care TVA Preţ unitar TVA aferent Valoarea la cu adaos preţ cu amănuntul comercial amănuntul cu TVA

T.V.A. Valoare Pe Total U.M.
5 (3x4) 6 7 (3x6)

%

Suma

Pe U.M.

Total

9

10 (4x9)

11 (4+10)

12 (10x19%)

13 (6+11+12)

14 (3x13)

15 (6+12)

16 (3x15)

1.

Paine

Buc.

1200

3000 3600000 570 684000 4284000 26,05 781.53

3781.53

148.47

4500

5400000

718.47

862164

COMISIA DE RECEPŢIE Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Numele şi prenumele Semnătura

29

Unitatea: S.C. “Neptun” SRL ……………………………….

Seria

Nr. MONETAR Nr. 2 Data 5/01/2004

IN

Magazinul intreprinderii Casa……………………….. ____________________________buc. x 1.000.000 lei______________________ ______________________2_____buc. x 500.000 lei_____1.000.000 _____________________35_____buc. x 100.000 lei_____3.500.000 _____________________10_____buc. x 50.000 lei________500.000 _____________________20_____buc. x 10.000 lei________200.000 ____________________________buc. x 5.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 2.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 1.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 500 lei____________________________ ____________________________buc. x 100 lei____________________________ ____________________________buc. x 1 leu______________________________ TOTAL LEI________5.200.000 ____________________________________________________________________ Casier primitor, Casier predător, _____________ _____________ Responsabil, ____________________

30

Seria Furnizor: S.C. “Gemina” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/3500/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 670500 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Unirii nr. 76 Judeţul: Contul: 1745050 Banca: BRD Capital social: 100.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 34 Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Drojdie

Kg

600

20.500

12.300.000

2.337.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 05/01 ora 8 Semnăturile ………………………………..

Total, din care: accize Semnătura de primire

12.300.000

2.337.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 14.637.000

31

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. __________ __________ __________ __________ Număr document 3 Data Z 4 L 5 A 6 Cod furnizor 7 Cod primitor 8 9 Nr. factura/ dispoz. sau chitanţă fiscală 12 13 3 4 Cont creditor 14 4 0 1 Nr. poz. 15

0 1

OP 2

Număr contract/comandă 10 11

2 0 5 0 1 0 4 Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de CHR documente însoţitoare factura nr. 34/05.01.2004 constatându-se următoarele: Nr. Denumirea materialelor, ambalajelor şi crt. materialelor refolosibile din dezasamblare 16 1 Drojdie Cont debitor 17 3021 18 Cantitate conf. document 600

S.C. „Gemina” S.R.L. din Bucureşti cu auto nr. 15 B

COD 19 20

U.M. 21 kg

RECEPŢIONAT Cantitatea Preţ unitar Valoare Întreg Z Lei B 22 23 Lei B 6 0 0 2 0 5 0 0 12.300.000

RABAT % Valoare Lei B

Numele şi prenumele Georgescu Ion Vasilescu Gheorghe

COMISIA DE RECEPŢIE Semnătura Numele şi prenumele

Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Data Semnătura 05/01/2004

32

Seria Furnizor: S.C. “Onil” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/3600/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 672300 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Unirii nr. 106 Judeţul: Contul: 1760520 Banca: BRD Capital social: 100.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 24 Data (ziua, luna, anul) 05/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Sare

Kg

300

2.000

600.000

114.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 05/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

600.000

114.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 714.000

33

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. __________ __________ __________ __________ Număr document 3 Data Z 4 L 5 A 6 Cod furnizor 7 Cod primitor 8 9 Nr. factura/ dispoz. sau chitanţă fiscală 12 13 2 4 Cont creditor 14 4 0 1 Nr. poz. 15

0 1

OP 2

Număr contract/comandă 10 11

3 0 5 0 1 0 4 Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de CHR documente însoţitoare factura nr. 24/05.01.2004 constatându-se următoarele: Nr. Denumirea materialelor, ambalajelor şi crt. materialelor refolosibile din dezasamblare 16 1 Sare Cont debitor 17 3021 18 Cantitate conf. document 300

S.C. „Onil” S.R.L. din Bucureşti cu auto nr. 15 B

COD 19 20

U.M. 21 kg

RECEPŢIONAT Cantitatea Preţ unitar Valoare B Z Întreg Lei 22 23 Lei B 3 0 0 2 0 0 0 600.000

RABAT % Valoare Lei B

Numele şi prenumele Georgescu Ion Vasilescu Gheorghe

COMISIA DE RECEPŢIE Semnătura Numele şi prenumele

Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Data Semnătura 05/01/2004

34

Seria Furnizor: S.C. “Alutus” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/3800/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 671600 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Unirii nr. 104 Judeţul: Contul: 147352 Banca: BCR Capital social: 120.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 37 Data (ziua, luna, anul) 05/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Amelioratori

Kg

50

26.000

1.300.000

247.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 05/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

1.300.000

247.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 1.547.000

35

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. __________ __________ __________ __________ Număr document 3 Data Z 4 L 5 A 6 Cod furnizor 7 Cod primitor 8 9 Nr. factura/ dispoz. sau chitanţă fiscală 12 13 3 7 S.C. „Alutusl” S.R.L. din Bucureşti Cont creditor 14 4 0 1 cu Nr. poz. 15

0 1

OP 2

Număr contract/comandă 10 11

4 0 5 0 1 0 4 Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de vagonul/auto nr. 15 B CHR documente însoţitoare factura nr. 37/05.01.2004 constatându-se următoarele: Nr. Denumirea materialelor, ambalajelor şi crt. materialelor refolosibile din dezasamblare 16 1 Amelioratori Cont debitor 17 3021 18 Cantitate conf. document 50

COD 19 20

U.M. 21 kg

RECEPŢIONAT Cantitatea Preţ unitar Valoare Întreg Z Lei B 22 23 Lei B 5 0 2 6 0 0 0 1.300.000

RABAT % Valoare Lei B

Numele şi prenumele Georgescu Ion Vasilescu Gheorghe

COMISIA DE RECEPŢIE Semnătura Numele şi prenumele

Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Data Semnătura 05/01/2004

36

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

EXTRAS DE CONT NR. 1 DIN 05.01.
pe perioada 01.01. – 05.01.

Cont: 01514022 (Conturi curente – conturi curente persoana juridică) Valuta: ROL (Leu românesc) Titular: S.C. Neptun S.R.L. Tip produs: Cnt. Crt. persoana juridica lei
Data op. Data val. 05.01

Explic aţie
CV FC

Referinţa op. Document Data: 01.01 Ordin de plată nr. 1/05.01 Ordin de plată nr. 2/05.01 Încasare comision

Tranzacţie Sold iniţial Plati c/v marfa Titan Plati c/v marfa Spicul Total tranzacţii Sold curent

Debit

Credit 25.000.000

4.000.000 1.000.000 50.000 5.050.000 19.950.000

37

ORDIN DE PLATĂ
patrumilioanelei

Nr. 01

PLĂTIŢI

- 4.000.000 - LEI, ADICĂ

PLĂTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L. COD FISCAL: 500400 DIN CONT: 01514022 DE LA BANCA: BCR REPREZENTÂND: CV MARFĂ

CĂTRE BENEFICIAR S.C. TITAN S.A. ÎN CONT: 0471832 LA ADRESA/BANCA: BCR DATA EMITERII 05.01.

ORDIN DE PLATĂ
unmilionlei

Nr. 02

PLĂTIŢI

- 1.000.000 - LEI, ADICĂ

PLĂTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L. COD FISCAL: 500400 DIN CONT: 01514022 DE LA BANCA: BCR REPREZENTÂND: CV MARFĂ

CĂTRE BENEFICIAR S.C. SPICUL S.A. ÎN CONT: 0371083 LA ADRESA/BANCA: BCR DATA EMITERII 05.01.

38

UNITATEA: SC Neptun SRL Numar document Data Ziua Luna Anul 6-15 01 2004 Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)

Produs, lucrare (comanda) Pâine Cod predator Cod primitor Nr. comanda Cod produs Cont Debitor 601 6021 6021 6021 Creditor 301 3021 3021 3021 Cantit. necesara 10000 300 100 30 Cod U/M Kg Kg Kg Kg BON DE CONSUM (COLECTIV)

Nr. crt. 1 2 3 4

Cantitatea eliberata 10000 300 100 30

Pretul unitar 7133 20409 2000 25856

Valoarea 71.330.000 6.122.700 200.000 775.680

Făină Drojdie Sare Amelioratori

TOTAL Data si semnatura Sef compartiment Gestionar

78.428.380 Primitor

39

UNITATEA SC Neptun SRL Data Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor 6-15 01 2004 Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, Cont crt. profil, dimensiune) Debitor Creditor 1 Pâine 0,250 Kg/buc 345 711 Numar document Nr. comanda Cod produs Cod U/M buc BON DE PREDARE-TRANSFER RESTITUIRE Cantitatea efectiva 50000 Pretul unitar 3000

Valoarea 150.000.000

Data si semnatura

Viza C.T.C. (propus miscarea)

Predator

Primitor

40

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Terra” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Orizontului 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: BCR Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
………………
Nr. facturii 5 Data (ziua, luna, anul) 6-15/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2504/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 560900 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Apusului nr. 4 Sector 6 Judeţul: …………………………… Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Pâine – 0,250 Kg/ buc.

Buc.

30.000

3.500

105.000.000

19.950.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae…………………………. Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

105.000.000

19.950.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 124.950.000

41

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Safir” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Orizontului 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: BCR Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
………………
Nr. facturii 6 Data (ziua, luna, anul) 6-15/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2706/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 570600 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Alunului nr. 7 Sector 3 Judeţul: …………………………… Contul: 0147432 Banca: BCR Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Pâine – 0,250 Kg/ buc.

Buc.

12.000

3.500

42.000.000

7.980.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae…………………………. Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

42.000.000

7.980.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 49.980.000

42

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” S.R.L. ……………………………………….….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: B.C.R. Nr. crt.
0

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII
Nr. 3 Data 6 - 15/01/2004
(ziua, luna, anul)

Cumpărător: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anulJ40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Sibiu nr. 4, sector 6 Judeţul: …………………………… Contul: …………………………… Banca: …………………………… Cantitatea livrată
3

SPECIFICAŢIA (produse, ambalaje, etc.)
1

U.M.
2

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5

1.

Paine – 0,250 Kg/buc

Buc.

8.000

3.000

24.000.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 6-15/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………..

Total Semnătura de primire

24.000.000

43

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
SOCIETATEA S.C. Neptun magazin OP PAD Număr document Data Cod fiscal furnizor Cod fiscal primitor Nr. contract/comandă Factura/ Aviz însoţ. marfă Chitanţă fiscală Cont creditor Nr. poz.

Z L A 0 3 1 5 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL – SEDIUL DE PRODUCTIE___ _________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 – B - CHR___ documente însoţitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr. 1__________________________________________________constatându-se următoarele:

Furnizor Nr. Denumire U.M. Cant. crt. produs Preţ unit.
0 1 2 3 4

Adaos comercial Preţ unitar fără TVA Total factura
8 (5+7)

Din care TVA Preţ unitar TVA aferent Valoarea la cu adaos preţ cu amănuntul comercial amănuntul cu TVA

T.V.A. Valoare Pe U.M.
5 (3x4) 6

%

Suma

Pe U.M.

Total

Total
7 (3x6) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12) 14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15)

1.

Paine

Buc. 8000 3000 24000000 570 4560000 28560000 26,05 781.53

3781.53

148.47

4500

36000000

718.47

5747760

COMISIA DE RECEPŢIE Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Numele şi prenumele Semnătura

44

Unitatea: S.C. “Neptun” SRL ……………………………….

Seria

Nr. MONETAR Nr. 3-12 Data 6-15/01/2004

IN

Magazinul intreprinderii Casa……………………….. _______________________2____buc. x 1.000.000 lei____2.000.000 ______________________60____buc. x 500.000 lei_____30.000.000 ______________________20____buc. x 100.000 lei______2.000.000 ______________________10____buc. x 50.000 lei________ 500.000 ______________________50____buc. x 10.000 lei________ 500.000 ____________________________buc. x 5.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 2.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 1.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 500 lei____________________________ ____________________________buc. x 100 lei____________________________ ____________________________buc. x 1 leu______________________________ TOTAL LEI________35.000.000 ____________________________________________________________________ Casier predător, Casier primitor, _____________ _____________ Responsabil, ____________________

45

Seria Furnizor: S.C. “Titan” S.A. ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/1400/1993 Codul fiscal (C.U.I.): 100400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Libertăţii nr. 4 sector 2 Judeţul: Contul: 0471832 Banca: BCR Capital social: 1.000.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 170 Data (ziua, luna, anul) 19/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Făină

Kg

20.000

7.300

146.000.000

27.740.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Grigore Vasile Buletinul/cartea de identitate seria DI nr. 7400 eliberat(ă) Secţia 21 Mijlocul de transport auto nr. 18-B-ONP Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 19/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

146.000.000

27.740.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 173.740.000

46

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. __________ __________ __________ __________ Număr document 3 Data Z 4 L 5 A 6 Cod furnizor 7 Cod primitor 8 9 Nr. factura/ dispoz. sau chitanţă fiscală 12 13 1 7 0 Cont creditor 14 4 0 1 Nr. poz. 15

0 1

OP 2

Număr contract/comandă 10 11

5 1 9 0 1 0 4 Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de ONP documente însoţitoare factura nr. 170/19.01.2004 constatându-se următoarele: Nr. Denumirea materialelor, ambalajelor şi crt. materialelor refolosibile din dezasamblare 16 1 Făină Cont debitor 17 301 18 Cantitate conf. document 20.000

S.C. „Titan” S.A. din Bucureşti cu auto nr. 18 B

COD 19 20

U.M. 21 kg

Cantitatea Întreg Z 22 2 0 0 0 0

RECEPŢIONAT Preţ unitar Valoare Lei B 23 Lei B 7 3 0 0 146.000.000

RABAT % Valoare Lei B

Numele şi prenumele Georgescu Ion Vasilescu Gheorghe

COMISIA DE RECEPŢIE Semnătura Numele şi prenumele

Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Data Semnătura 04/01/2004

47

Seria Furnizor: S.C. “Alutus” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/3800/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 671600 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Unirii nr. 104 Judeţul: Contul: 147352 Banca: BCR Capital social: 120.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 64 Data (ziua, luna, anul) 20/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Amelioratori

Kg

50

27.000

1.350.000

256.500

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 20/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

1.350.000

256.500 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 1.606.500

48

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. __________ __________ __________ __________ Număr document 3 Data Z 4 L 5 A 6 Cod furnizor 7 Cod primitor 8 9 Nr. factura/ dispoz. sau chitanţă fiscală 12 13 6 4 Cont creditor 14 4 0 1 Nr. poz. 15

0 1

OP 2

Număr contract/comandă 10 11

6 2 0 0 1 0 4 Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de CHR documente însoţitoare factura nr. 64/20.01.2004 constatându-se următoarele: Nr. Denumirea materialelor, ambalajelor şi crt. materialelor refolosibile din dezasamblare 16 1 Amelioratori Cont debitor 17 3021 18 Cantitate conf. document 50

S.C. „Alutus” S.R.L. din Bucureşti cu auto nr. 15 B

COD 19 20

U.M. 21 kg

Cantitatea Întreg Z 22 5 0

RECEPŢIONAT Preţ unitar Lei B 23 2 7 0 0 0

RABAT Valoare Lei 1.350.000 B % Valoare Lei B

Numele şi prenumele Georgescu Ion Vasilescu Gheorghe

COMISIA DE RECEPŢIE Semnătura Numele şi prenumele

Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Data Semnătura 04/01/2004

49

Seria Furnizor: S.C. “Gemina” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/3500/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 670500 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Unirii nr. 76 Judeţul: Contul: 1745050 Banca: BRD Capital social: 100.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 76 Data (ziua, luna, anul) 21/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Drojdie

Kg

500

21.000

10.500.000

1.995.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 20/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

10.500.000

1.995.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 12.495.000

50

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. __________ __________ __________ __________ Număr document 3 Data Z 4 L 5 A 6 Cod furnizor 7 Cod primitor 8 9 Nr. factura/ dispoz. sau chitanţă fiscală 12 13 7 6 Cont creditor 14 4 0 1 Nr. poz. 15

0 1

OP 2

Număr contract/comandă 10 11

7 2 1 0 1 0 4 Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de CHR documente însoţitoare factura nr. 76/21.01.2004 constatându-se următoarele: Nr. Denumirea materialelor, ambalajelor şi crt. materialelor refolosibile din dezasamblare 16 1 Drojdie Cont debitor 17 18 Cantitate conf. document 500

S.C. „Gemina” S.R.L. din Bucureşti cu auto nr. 15 B

COD 19 20

U.M. 21

Cantitatea Întreg Z 22 5 0 0

RECEPŢIONAT Preţ unitar Lei B 23 2 1 0 0 0

RABAT Valoare Lei 10.500.000 B % Valoare Lei B

Numele şi prenumele Georgescu Ion Vasilescu Gheorghe

COMISIA DE RECEPŢIE Semnătura Numele şi prenumele

Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Data Semnătura 04/01/2004

51

UNITATEA: SC Neptun SRL Numar document Data Ziua Luna Anul 16-31 1 2004 Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)

Produs, lucrare (comanda) Pâine Cod predator Cod primitor Nr. comanda Cod produs Cont Debitor 601 6021 6021 6021 Creditor 301 3021 3021 3021 Cantit. necesara 15000 450 150 45 Cod U/M Kg Kg Kg Kg Cantitatea eliberata 15000 450 150 45 Pretul unitar 7280 20725 2000 26586 Valoarea 109200000 9326250 300000 1196370 BON DE CONSUM (COLECTIV)

Nr. crt. 1 2 3 4

Făină Drojdie Sare Amelioratori

TOTAL Data si semnatura Sef compartiment Gestionar

120.022.620 Primitor

52

UNITATEA SC Neptun SRL Data Numar document Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor 16-31 01 2004 Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, Cont crt. profil, dimensiune) Debitor Creditor 1 Pâine 0,250 Kg/buc 345 711 Nr. comanda Cod produs Cod U/M buc BON DE PREDARE-TRANSFER RESTITUIRE Cantitatea efectiva 75000 Pretul unitar 3000

Valoarea 225.000.000

Data si semnatura

Viza C.T.C. (propus miscarea)

Predator

Primitor

53

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Terra” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Orizontului 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: BCR Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
………………
Nr. facturii 7 Data (ziua, luna, anul) 16-31/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2504/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 560900 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Apusului nr. 4 Sector 6 Judeţul: …………………………… Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Pâine – 0,250 Kg/ buc.

Buc.

40.000

3.700

148.000.000

28.120.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 16-31/01/2004 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

148.000.000

28.120.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 176.120.000

54

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Safir” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Orizontului 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: BCR Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
………………
Nr. facturii 8 Data (ziua, luna, anul) 16-31/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2706/2000 Codul fiscal (C.U.I.): 570600 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Alunului nr. 7 Sector 3 Judeţul: …………………………… Contul: 0147432 Banca: BCR Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Pâine – 0,250 Kg/ buc.

Buc.

20.000

3.700

74.000.000

14.060.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 16-31/01/2004 ora 8 Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

74.000.000

14.060.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 88.060.000

55

Seria Furnizor: S.C. “Neptun” ……………………………………….….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1 Judeţul: Contul: 01514022 Banca: B.C.R. Nr. crt.
0

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII
Nr. 4 Data 16 - 31/01/2004
(ziua, luna, anul)

Cumpărător: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anulJ40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Sibiu nr. 4, sector 6 Judeţul: ……………………… Contul: ……………………… Banca: ………………………… Cantitatea livrată
3

SPECIFICAŢIA (produse, ambalaje, etc.)
1

U.M.
2

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5

1.

Paine – 0,250 Kg/buc

Buc.

15.000

3.000

45.000.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 16-31/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………..

Total Semnătura de primire

45.000.000

56

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
Factura/ Aviz însoţ. marfă Chitanţă fiscală

SOCIETATEA S.C. Neptun magazin

OP PAD

Număr document

Data

Cod fiscal furnizor

Cod fiscal primitor

Nr. contract/comandă

Cont creditor

Nr. poz.

Z L A 0 4 3 1 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL – SEDIUL DE PRODUCTIE___ _________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 – B - CHR___ documente însoţitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr. 1__________________________________________________constatându-se următoarele:

Furnizor Nr. Denumire U.M. Cant. crt. produs Preţ Valoare unit.
0 1 2 3 4 5 (3x4)

Adaos comercial Preţ unitar fără TVA Total factura
8 (5+7)

Din care TVA Preţ unitar TVA aferent Valoarea la cu adaos preţ cu amănuntul comercial amănuntul cu TVA

T.V.A. Pe U.M.
6

%

Suma

Pe U.M.

Total

Total
7 (3x6) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12) 14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15)

1.

Paine

Buc. 15000 3000 45000000 570 8550000 53550000

26,05

781.53

3781.53

148.49

4500

67500000

718.47

10777050

COMISIA DE RECEPŢIE Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

PRIMIT ÎN GESTIUNE Numele şi prenumele Semnătura

57

Unitatea: S.C. “Neptun” SRL ……………………………….

Seria

Nr. MONETAR Nr. 13-28 Data 16-31/01/2004

IN

Magazinul intreprinderii Casa……………………….. ______________________10____buc. x 1.000.000 lei___10.000.000 _____________________100____buc. x 500.000 lei_____50.000.000 ______________________40____buc. x 100.000 lei______4.000.000 ______________________50____buc. x 50.000 lei_______2 500.000 ______________________50____buc. x 10.000 lei________ 500.000 ____________________________buc. x 5.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 2.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 1.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 500 lei____________________________ ____________________________buc. x 100 lei____________________________ ____________________________buc. x 1 leu______________________________ TOTAL LEI________67.000.000 ____________________________________________________________________ Casier predător, Casier primitor, _____________ _____________ Responsabil, ____________________

58

Seria Furnizor: S.C. “Romtelecom” S.A. ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/980/1990 Codul fiscal (C.U.I.): 84302 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Calea Victoriei Judeţul: Contul: 25110 Banca: Banc Post Capital social: 4.000.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 1046 Data (ziua, luna, anul) 25/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Servicii (abonamente, convorbiri telefonice)

4.000.000

760.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: ………………………….. …………………………………………………. Buletinul/cartea de identitate seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) …………….. Mijlocul de transport ……………………….. nr. …………………………………………….. Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de…………….ora ………………………. Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

4.000.000

760.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 4.760.000

59

Seria Furnizor: S.C. “Distrigaz” S.A. ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/990/1990 Codul fiscal (C.U.I.): 84369 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Unirii nr. 37 Judeţul: Contul: 2511403 Banca: BCR Capital social: 3.000.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 640 Data (ziua, luna, anul) 29/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M. m3
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Gaze naturale

18.400

5.000

92.000.000

17.480.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: ………………………….. …………………………………………………. Buletinul/cartea de identitate seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) …………….. Mijlocul de transport ……………………….. nr. …………………………………………….. Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de…………….ora ………………………. Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

92.000.000

17.480.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 109.480.000

60

Seria Furnizor: S.C. “Apa Nova” SRL ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/1000/1990 Codul fiscal (C.U.I.): 84316 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Unirii 107 Judeţul: Contul: 147391 Banca: BRD Capital social: 2.000.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 302 Data (ziua, luna, anul) 30/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Apa

mc.

500

10.000

5.000.000

950.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: ………………………….. …………………………………………………. Buletinul/cartea de identitate seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) …………….. Mijlocul de transport ……………………….. nr. …………………………………………….. Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de…………….ora ………………………. Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

5.000.000

950.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 5.950.000

61

Seria Furnizor: S.C. “Electrica” S.A. ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/995/1990 Codul fiscal (C.U.I.): 84315 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Unirii nr. 65 Judeţul: Contul: 251147 Banca: BRD Capital social: 3.500.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 502 Data (ziua, luna, anul) 30/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Energie electrică

Kw

12.000

1.000

12.000.000

2.280.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: ………………………….. …………………………………………………. Buletinul/cartea de identitate seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) …………….. Mijlocul de transport ……………………….. nr. …………………………………………….. Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de…………….ora ………………………. Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

12.000.000

2.280.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 14.280.000

62

Seria Furnizor: S.C. “Cosmos” S.R.L. ……………………………………….
(denumirea, forma juridică)

Nr.

IN

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2800/2001 Codul fiscal (C.U.I.): 672650 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Calea Victoriei Judeţul: Contul: 25110 Banca: Banc Post Capital social: 40.000.000 lei Cota T.V.A. 19% Nr. crt.
0

FACTURĂ FISCALĂ
Nr. facturii 406 Data (ziua, luna, anul) 30/01/2004 Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Apusului nr. 4 Sector 6 Judeţul: Contul: 0234715 Banca: BRD Valoarea T.V.A. - lei 6

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei 4

Valoarea - lei 5(3x4)

1.

Reparaţii la mijloace de transport (autoturism şi autofurgonetă)

10.000.000

1.900.000

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia : Numele delegatului: ………………………….. …………………………………………………. Buletinul/cartea de identitate seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) …………….. Mijlocul de transport ……………………….. nr. …………………………………………….. Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de…………….ora ………………………. Semnăturile ……………………………………

Total, din care: accize Semnătura de primire

10.000.000

1.900.000 X

Total de plată (col. 5+col. 6) 11.900.000

63

S.C. NEPTUN S.R.L. STAT SALARII

Pentru luna:

IANUARIE 2004

NR. CRT

Nume si prenume

Salariu Functia incadrare

Salariu realizat

Asig. Ajutor Soc. Venit Conc Concediu Total Contributie somaj natura Odih Medical Drepturi CAS 9.5% Sanatate 1% 6.5%

Impozit Total

Avans Rest de Semnatura acordat plata 17.010.000 10.080.000 6.300.000 4.725.000 4.095.000 4.095.000 4.095.000 0 50.400.000

1 Badea Mihai

Director 27.000.000 27.000.000

27.000.000 2.565.000 270.000 1.755.000 5.400.000 16.000.000 1.520.000 160.000 1.040.000 3.200.000 10.000.000 950.000 100.000 650.000 2.000.000 7.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 0 0 0 712.500 617.500 617.500 617.500 75.000 487.500 1.500.000 65.000 422.500 1.300.000 65.000 422.500 1.300.000 65.000 422.500 1.300.000

2 Vasile Veronica Contabil 16.000.000 16.000.000 3 Paraschiv Ion Gest. 10.000.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 4 Zabet Constantin Sofer 6 Avram Nicolae 7 Dumitru Victor TOTAL

5 Anghel Valentin muncitor 6.500.000 6.500.000 muncitor 6.500.000 6.500.000 muncitor 6.500.000 6.500.000 80.000.000 80.000.000

80.000.000 7.600.000 800.000 5.200.000 16.000.000

VERIFICAT,

ÎNTOCMIT,

64

SITUAŢIE DE CALCUL

NR

CONTRIBUTII SALARIATI

FD. SAL 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

CONTRACT CIVIL SUMA 17.600.000 5.600.000 7.600.000 800.000 2.400.000 16.000.000 400.000 5.200.000 55.600.000 FD. SAL. SUMA VENIT. AS SUMA

TOTAL DISPOZ. DE PLATA NR 17.600.000 5.600.000 7.600.000 800.000 2.400.000 16.000.000 400.000 5.200.000 55.600.000 DATA

1 CAS SOC COM 22% 2 FD. SAN.S.C 7% 3 CAS ANGAJATI 9.5% 4 AJ SOM. 1% 5 FD SOM. 3% 6 IMPOZ SAL. 7 FD BOLI PROF 0.5% 8 FD.SAN.Sal. 6.5% TOTAL

VERIFICAT,

ÎNTOCMIT,

65

UNITATEA: SC Neptun SRL Magazia: COD Document Număr 1 2 2 7

FIŞĂ DE MAGAZIE

Pagina:1

Materialul (produsul) sort, calitate, marcă, profil, dimensiunea Făină U/M Kg Fel inventar NR BC BC BC NR NR Intrări 10000 1000 1200 10000 20000 15000 Preţ unitar Data şi semnătura de control

Data 1/01 4/01 4/01 5/01 6-15/01 21/01 16-31/01

Ieşiri

Stoc 5000 15000 14000 12800 2800 22800 7800

66

UNITATEA: SC Neptun SRL Magazia: COD Document Număr 1 2 2 7

FIŞĂ DE MAGAZIE

Pagina:1

Materialul (produsul) sort, calitate, marcă, profil, dimensiunea Drojdie U/M Kg Fel inventar BC BC NR BC NR BC Intrări Preţ unitar Data şi semnătura de control

Data 1/01 4/01 5/01 5/01 6-15/01 21/01 16-31/01

Ieşiri 30 36

Stoc 200 170 134 734 434 934 484

600 300 500 450

67

UNITATEA: SC Neptun SRL Magazia: COD Document Număr 1 2 3

FIŞĂ DE MAGAZIE

Pagina:1

Materialul (produsul) sort, calitate, marcă, profil, dimensiunea Sare U/M Kg Fel inventar BC BC NR BC BC Intrări Preţ unitar Data şi semnătura de control

Data 1/01 4/01 5/01 5/01 6-15/01 16-31/01

Ieşiri 10 12

Stoc 150 140 128 428 328 178

300 100 150

68

UNITATEA: SC Neptun SRL Magazia: COD Document Număr 1 2 4 6

FIŞĂ DE MAGAZIE

Pagina:1

Materialul (produsul) sort, calitate, marcă, profil, dimensiunea Amelioratori U/M Kg Fel inventar BC BC NR BC NR BC Intrări Preţ unitar Data şi semnătura de control

Data 1/01 4/01 5/01 5/01 6-15/01 20/01 16-31/01

Ieşiri 3 3,6

Stoc 15 12 8,4 58,4 28,4 78,4 33,4

50 30 50 45

69

Unitatea: S.C. Neptun S.R.L.

Contul sintetic Contul analitic

301 Făină

Data 01/01/2004 04/01/2004 04/01/2004 05/01/2004 6-15/01/2004 21/01/2004 16-31/01/2004

Documentul Felul Inventar NR BC BC BC NR BC Nr. 1 1 2 7 Intrată 10.000

Cantitatea Ieşită Stoc 5.000 15.000 14.000 12.800 2.800 22.800 7.800 Debit 72.000.000

Valoarea Credit Sold 35.000.000 107.000.000 99.867.000 91.307.400 19.977.400 165.977.400 56.777.400

Costul mediu ponderat 7.000 7.133

1.000 1.200 10.000 20.000 15.000

7.133.000 8.559.600 71.330.000 146.000.000 109.200.000

7.280

70

Unitatea: S.C. Neptun S.R.L.

Contul sintetic Contul analitic

3021 Drojdie

Data 01/01/2004 04/01/2004 05/01/2004 05/01/2004 6-15/01/2004 21/01/2004 16-31/01/2004

Documentul Felul Inventar BC BC NR BC NR BC Nr. 1 2 2 7 7 Intrată

Cantitatea Ieşită 30 36 600 300 500 450 Stoc 200 170 134 734 434 934 484 Debit

Valoarea Credit 600.000 720.000 12.300.000 6.122.700 10.500.000 9.326.250 Sold 4.000.000 3.400.000 2.680.000 14.980.000 8.857.300 19.357.300 10.031.050

Costul mediu ponderat 20.000

20.409 20.725

71

Unitatea: S.C. Neptun S.R.L.

Contul sintetic Contul analitic

3021 Sare

Data 01/01/2004 04/01/2004 05/01/2004 05/01/2004 6-15/01/2004 16-31/01/2004

Documentul Felul Inventar BC BC NR BC BC Nr. 1 2 3 Intrată

Cantitatea Ieşită 10 12,0 300 100 150 Stoc 150 140 128 428 328 178 Debit

Valoarea Credit 20.000 24.000 600.000 200.000 300.000 Sold 300.000 280.000 256.000 856.000 656.000 356.000

Costul mediu ponderat 2.000

2.000

72

Unitatea: S.C. Neptun S.R.L.

Contul sintetic Contul analitic

3021 Amelioratori

Data 01/01/2004 04/01/2004 05/01/2004 05/01/2004 6-15/01/2004 20/01/2004 16-31/01/2004

Documentul Felul Inventar BC BC NR BC NR BC Nr. 1 2 4 6 Intrată

Cantitatea Ieşită 3 3,6 50 30 50 45 Stoc 15,0 12,0 8,4 58,4 28,4 78,4 33,4 Debit

Valoarea Credit 75.000 90.000 1.300.000 775.680 1.350.000 1.196.370 Sold 375.000 300.000 210.000 1.510.000 734.320 2.084.320 887.950

Costul mediu ponderat 25.000

25.856 26.586

73

Situaţia de repartizare a diferenţelor de preţ aferente produselor finite iesite şi de descărcare a gestiunii pentru mărfurile vândute prin magazin

A) Repartizarea diferenţelor de preţ aferente produselor finite ieşite se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel: Soldul iniţial al + Diferenţe de preţ diferenţelor de preţ aferente intrărilor Soldul iniţial al stocurilor la preţ de + Valoarea intrărilor la preţ de înregistrare înregistrare

Coeficient de repartizare (K) =

x 100

K=

8.000.000 408.000.000

x 100 = 1,96% (rotunjire)

Datele din temă nu cuprind solduri iniţiale la conturile 345 Produse finite şi 348 Diferenţe de preţ la produse. Diferenţe de preţ aferente ieşirilor = 408.000.000 x 1,96% = 8.000.000 La sfârşitul lunii nu sunt produse finite în stoc şi ca atare suma de 8.000.000 lei se repartizează integral. B) Descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute prin magazin se realizează prin parcurgerea următoarelor etape pentru stabilirea sumelor de înregistrat : 1) Repartizarea diferenţelor de preţ (adaosului comercial) aferente ieşirilor de mărfuri se realizează tot cu ajutorul unui coeficient de repartizare ca şi la produse finite. Mărfurile fiind înregistrate la preţul cu amănuntul (care cuprinde şi TVA), suma TVA neexigibilă - atât pentru soldul iniţial cât şi pentru valoarea intrărilor de mărfuri se scade din preţul cu amănuntul al mărfurilor. Datele din temă nu cuprind soldurile iniţiale la conturile 371 Mărfuri şi 378 Difrenţe de preţ la mărfuri. Mărfuri intrate la preţul cu amănuntul (inclusiv TVA) 113.400.000 lei TVA neexigibilă aferentă intrărilor 18.105.444 lei Mărfuri la preţul cu amănuntul fără TVA 95.294.556 lei Diferenţe de preţ aferente intrărilor de mărfuri (adaos comercial) 19.694.556 K= x 100 = 20,67% 95.294.556 19.694.556 lei

Diferenţe de preţ (adaosul comercial) aferente ieşirilor = Valoarea mărfurilor ieşite la preţul cu amănuntul (fără TVA) x coeficientul calculat = 93.613.876 x 20,67% = 19.349.988 lei (rotunjire). 2) TVA neexigibilă aferentă ieşirilor de mărfuri se ia în calcul la nivelul TVA colectată la vânzarea mărfurilor prin magazin. 3) Costul mărfurilor vândute rezultă din relaţia : valoarea mărfurilor vândute prin magazin – (adaosul commercial aferent ieşirilor + TVA neexigibilă aferentă ieşirilor)

74

S.C. NEPTUN S.A.

Situaţia privind calculul amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe) pentru luna ianuarie 2004 1) Cuptor pentru pâine 100.000.000 = 833.333 lei 120 luni

2) Malaxor

40.000.000 = 333.333 lei 120 luni

3) Masă inox 20.000.000 = 166.667 lei 120 luni 10.000.000 = 83.333 lei 120 luni 8.500.000 = 177.083 lei 48 luni 10.000.000 = 208.333 lei 48 luni 40.000.000 = 666.667 lei 60 luni 50.000.000 = 833.333 lei 60 luni

4) Cântar

5) Calculator Pentium

6) Calculator Pentium

7) Autoturism Dacia

8) Furgonetă Dacia

9) Mobilier

25.000.000 = 138.889 lei 180 luni

Recapitulaţie 1) Amortizarea instalaţiilor mijloacelor de transport (cont 2813) 833.333 + 333.333 + 83.333 + 177.083 + 208.333 + 666.667 + 833.333 = 3.302.082 lei 2) Amortizarea altor imobilizări corporale (cont 2814) 138.889 lei

75

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 1 Nr. document provenienţă 605/14.04.2001 Valoare de inventar 100.000.000 lei Amortizare lunară 833.333 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Cuptor pentru pâine

Grupa II Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2001 Luna aprilie Data amortiz. complete Anul 2011 Luna aprilie Durata normală de funcţionare 2.14

Accesorii

10 ani

Cota de amortizare 10%

(verso) Nr. invent. (de la număr la număr) 1 Documentul (data, felul, numărul) factură şi p.v.de recepţie Operaţiile care privesc mişcarea, creşterea sau Buc. diminuarea valorii mijlocului fix achiziţionare Debit Credit Sold 100.000.000

1 100.000.000

76

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 2 Nr. document provenienţă 789/14.04.2001 Valoare de inventar 40.000.000 lei Amortizare lunară 333.333 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Malaxor

Grupa II Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2001 Luna aprilie Data amortiz. complete Anul 2011 Luna aprilie Durata normală de funcţionare 2.14

Accesorii

10 ani

Cota de amortizare 10%

(verso) Nr. invent. (de la număr la număr) 2 Documentul (data, felul, numărul) factură şi p.v.de recepţie Operaţiile care privesc mişcarea, creşterea Buc. sau diminuarea valorii mijlocului fix achiziţionare 1 Debit 40.000.000 Credit Sold 40.000.000

77

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 3 Nr. document provenienţă 3204/28.04.2001 Valoare de inventar 20.000.000 lei Amortizare lunară 166.667 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Masă inox

Grupa II Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2001 Luna aprilie Data amortiz. complete Anul 2011 Luna aprilie Durata normală de funcţionare 2.14

Accesorii

10 ani

Cota de amortizare 10%

(verso) Nr. invent. Operaţiile care privesc Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau (de la Buc. număr la numărul) diminuarea valorii număr) mijlocului fix 3 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 Debit 20.000.000 Credit Sold 20.000.000

78

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 4 Nr. document provenienţă 540/15.04.2001 Valoare de inventar 10.000.000 lei Amortizare lunară 83.333 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Cântar

Grupa III Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2001 Luna aprilie Data amortiz. complete Anul 2011 Luna aprilie Durata normală de funcţionare 3.1

Accesorii

10 ani

Cota de amortizare 10%

(verso) Nr. invent. (de la număr la număr) 4 Operaţiile care privesc Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau Buc. numărul) diminuarea valorii mijlocului fix factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 Debit 10.000.000 Credit Sold 10.000.000

79

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 6 Nr. document provenienţă 840/15.09.2001 Valoare de inventar 8.500.000 lei Amortizare lunară 177.083 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Calculator Pentium

Grupa III Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2001 Luna septembrie Data amortiz. complete Anul 2005 Luna septembrie Durata normală de funcţionare 3.9

Accesorii

4 ani

Cota de amortizare 25%

(verso) Nr. invent. (de la număr la număr) 6 Documentul (data, felul, numărul) factură şi p.v.de recepţie Operaţiile care privesc mişcarea, creşterea Buc. sau diminuarea valorii mijlocului fix achiziţionare 1 Debit 8.500.000 Credit Sold 8.500.000

80

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 8 Nr. document provenienţă 1405/25.05.2002 Valoare de inventar 10.000.000 lei Amortizare lunară 208.333 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Calculator Pentium

Grupa III Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2002 Luna mai Data amortiz. complete Anul 2006 Luna mai Durata normală de funcţionare 3.9

Accesorii

4 ani

Cota de amortizare 25%

(verso) Nr. invent. (de la număr la număr) 8 Documentul (data, felul, numărul) factură şi p.v.de recepţie Operaţiile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix achiziţionare Buc. Debit Credit Sold

1

10.000.000

10.000.000

81

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 7 Nr. document provenienţă 12560/18.09.2001 Valoare de inventar 40.000.000 lei Amortizare lunară 666.667 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Dacia - autoturism

Grupa IV Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2001 Luna septembrie Data amortiz. complete Anul 2006 Luna septembrie Durata normală de funcţionare 4.2

Accesorii

5 ani

Cota de amortizare 20%

(verso) Nr. invent. (de la număr la număr) 7 Documentul (data, felul, numărul) factură şi p.v.de recepţie Operaţiile care privesc mişcarea, creşterea Buc. sau diminuarea valorii mijlocului fix achiziţionare 1 Debit 40.000.000 Credit Sold 40.000.000

82

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 9 Nr. document provenienţă 18640/25.10.2002 Valoare de inventar 50.000.000 lei Amortizare lunară 833.333 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Dacia - Furgonetă

Grupa IV Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2002 Luna octombrie Data amortiz. complete Anul 2007 Luna octombrie Durata normală de funcţionare 4.2

Accesorii

5 ani

Cota de amortizare 20%

(verso) Nr. invent. (de la număr la număr) 9 Operaţiile care privesc Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau Buc. numărul) diminuarea valorii mijlocului fix factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 Debit 50.000.000 Credit Sold 50.000.000

83

FIŞA MIJLOCULUI FIX
Nr. inventar 5 Nr. document provenienţă 8406/15.05.2001 Valoare de inventar 25.000.000 lei Amortizare lunară 13.889 lei Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Mobilier

Grupa VI Codul de clasificare Data dării în folosinţă Anul 2001 Luna mai Data amortiz. complete Anul 2016 Luna mai Durata normală de funcţionare 6.8

Accesorii

15 ani

Cota de amortizare 6,67%

(verso) Nr. invent. Operaţiile care privesc Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau (de la Buc. număr la numărul) diminuarea valorii număr) mijlocului fix 5 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 Debit 25.000.000 Credit Sold 25.000.000

84

JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI

- lei Documentul Nr. crt. Data
0 1

Furnizor/prestator Denumirea
3

Nr.
2

Codul de Total document Cumparari scutite de T.V.A. inregistrare (inclusiv T.V.A.) Baza de fiscala impozitare
4 5 6 7

Cumparari cu T.V.A -cota 19%-cota 9%Valoarea T.V.A.
8

Baza de Valoarea impozitare T.V.A.
9 10

1 2 3 4 5 6

4/01 4/01 5/01 5/01 5/01 5/01

12 42 156 34 24 37 170 64 76 640 302 406 502

SC Titan SA SC Petrom SA SC Petrom SA SC Gemina SRL SC Onil SRL SC Alutus SRL SC Titan SA SC Alutus SRL SC Gemina SRL SC Romtelecom SA SC Distrigaz SA SC Apa Nova SA SC Cosmos SA SC Electrica SA

100400 151982 151982 670500 672300 671600 100400 671600 670500 84302 84369 84316 672650 84315

85.680.000 1.000.000 700.000 14.637.000 714.000 1.547.000 173.740.000 1.606.500 12.495.000 4.760.000 109.480.000 5.950.000 11.900.000 14.280.000

72.000.000 840.340 588.238 12.300.000 600.000 1.300.000 146.000.000 1.350.000 10.500.000 4.000.000 92.000.000 5.000.000 10.000.000 12.000.000

13.680.000 159.660 111.762 2.337.000 114.000 247.000 27.740.000 256.500 1.995.000 760.000 17.480.000 950.000 1.900.000 2.280.000

7 19/01 8 20/01 9 21/01 11 29/01 12 30/01 13 30/01 14 30/01

10 25/01 1046

Intocmit

Verificat

Total

438.489.500

368.478.578

70.010.922

85

JURNAL PENTRU VÂNZĂRI

- lei Documentul Nr. crt. Operatiuni scutite, operatiuni pentru Total care locul Codul de document livrarii/prestarii este Nr. Denumirea inregistrare (inclusiv in strainatate si alte TVA) fiscala operatiuni - cu drept de deducere2 3 4 5 6 Beneficiarul 1 SC Terra SRL 560900 2 SC Safir SRL 1 Magazin 570600 570600 570600 570600 10.412.500 6.247.500 4.200.000 12.495.000 7.497.000 5.200.000 49.980.000 35.000.000 88.060.000 67.000.000 Operatiuni scutite, operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este in strainatate si alte operatiuni - fara drept de deducere7 Operatiuni taxabile -cota 19%-cota 9%Baza de impozitare 8 8.750.000 5.250.000 3.529.428 10.500.000 6.300.000 4.369.768 42.000.000 29.411.900 Valoarea Baza de Valoarea T.V.A. impozitare T.V.A. 9 1.662.500 997.500 670.572 1.995.000 1.197.000 830.232 7.980.000 5.588.100 10 11

Data

0 1 2 3 4 5 6

1 4/01 4/01 4/01 5/01 5/01 5/01

3 SC Terra SRL 560900 4 SC Safir SRL 2 Magazin

7 6-15/01 - SC Terra SRL 560900 124.950.000 8 6-15/01 - SC Safir SRL 9 6-15/01 Magazin

105.000.000 19.950.000

10 16-31/01 - SC Terra SRL 560900 176.120.000 11 16-31/01 - SC Safir SRL 12 16-31/01 Magazin

148.000.000 28.120.000 74.000.000 14.060.000 56.302.780 10.697.220

Intocmit

Verificat

Total

587.162.000

493.413.876 93.748.124

86

87

88

500400

89

IANUARIE

400500

90

91

500400

92

93

400500

la data de 31.01

31.01

94

95

la data de 31.01

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful