SULIT

000/0
BAHASA IBAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN
PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA

BAHASA IBAN
TAHUN 5
MASA : 60 MINIT

ARAHAN:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Jawab semua soalan.

1

Dilah bayak nya ____________ deka nangkap burung Terkukur. A. Kemaya D. B enggau C. tengah-tengah 2 D. Jam matahari dinena ________dalam 5000 taun ti udah lalu.Mayuh rumah ti__________di menua tu udah dikemendarkan perintah nyadi pesaka menua. chaie-chaie C. kiau-kiau 5. lama-lama D. A. C enggau D. Berapa C. tengah-tengah B. 4. Tiap-tiap iti tanya disediaka saut A. Sapa Pilih Jaku Betandu ti betul. mit-mit .SULIT 000/0 Keretas 1 : Keretas tu ngundan 40 iti tanya. mit-mit C. A. Siva selalu ____________ ba pala tangga lebuh nganti apai pulai kereja. rama-rama B. Menua Malaysia badu agi ngambi _______ari menua bukai ke kurang pemandai. ragau-ragau 6.dugau-dugau B. kira-kira C. Kelimpah ari nya bisi mega tanya disediaka semina 3 iti saut A. pekerja-pekerja C. Nama B. changau-changau C. Berapa 2. ____________ or ang ke baru datai nyin ? A. besai-besai B. panadai-pandai B. regah-regah 9. kelur-kelur D. mimit-mimit D. Pilih ayat tanya ti betul. 1. kayang-kayang 7. lepung-lepung D. sama-sama 8. A. B. kitang-kitang C. Sapa B. A. Gelembung anak Cikgu Marriel ______________ niki ke langit terebai ditaban ka angin. tiap-tiap B. A.Nama D. ___________ kebuah nuan nyabak Dom ? A. Kemaya C.

jalai D. Apu C. Iya betelu dalam ai. Berumah 14. bisi ditanam sekeda macham utai tumbuh ti beguna ngagai mensia. Kekura C. Engkatak D. Pelukis D. Ikan 18. A. Landak C. Buan Rian. kebun B. Pengajar 16. 15. Isu enggau buah tuntung nya ____________ .SULIT 000/0 Pilih Jaku Seru ti betul. A. Ngelingi ____________ tu. A. Belindung D. A. kedai C. dapur 3 . Hai D. Bah Isi endur lapang ngena leka jaku bepenambah “be” di baruh tu. pegung B. Mayau D. Bala sida nembiakn bemain bol enda ___________ ba padang. Oh C. Akai rai B. Baya B. ___________ nya sebansa jelu siga ti ulih dijinakka. Hoi B. rumah D. Igat Jampi meli utai ba _________ Ah Chong. rumah 19. __________ diau di tebing sungai tauka dalam ai. Beresi D. Bepangan B. ___________ pedih bendar kaki aku kena sipak nuan! A. Apu D. Bah 11. A. A. Bebali Pilih jaku Nama Rama ti betul. Bekasut B. Arkitek B. ___________ mayuh bendar ikan ulih bubu nuan aki! A. Baya B. padang C. Beduri C. 10. Ukoi 17. 13. Kerani C. “__________ Meribin benung ngajar nembiak di kelas “ ku Menti Madah ngagai Siti. Bejalai C. A.

igi B. A. hari bisi ujan ba lima _________pelilih menua. belajar B. Mata 4 . Penyanyi Andrew Bonney James benung _________ pengau. baris 26. Igat bisi ngetan taut lima puluh __________ . Nembiak nya rajin amat __________ . bilah D. A. bidang B. macha Pilih Pengenap Tesa ti betul. belandak D. Nitih ka berita ari televisyen lemai tu. makai D. buah 27. 24. buah C. batang B. Ini Adong meli dua __________ sabun ba kedai Ah Chai. tinduk B. nyabak 23.SULIT 000/0 Pilih JakuPengawa ti betul. nyabut 21. Anak mit nya enggai badu __________ . buku D. bentuk C. mungga B. A. alai 25. A. A. belandak C. igi D. belagu D. batang D. 20. A. iti 28. Akun ulih makai dua _________ buah rian. endur D. nebas D. pulai C. nebang C. buah C. tempat B. bentuk C. semina dua _______ di ulu bedau dijual iya.. Sayau amat tanah aya Jegak. nusu C. Aya Jantan benung ___________ kayu api di ruai sida. duduk B.iti B. A. bengkah C. A. A. nulis 22.

.... Dulu kelia nitihka sejarah.. ai ti neritik beribu-ribu taun numbuhka stalaktit enggau stalakmit.... entambah. Mayuh gua ti petang tegayam..... berat mulut C.. Mayuh agi utai idup dalam gua ngembuan mata malam.. ikan enggau ular 5 . ular.. A. ulat enggau utai ka bukai. Mensia dulu kelia diau dala .. Dlam gua mayuh utai idup baka ikan..SULIT 000/0 Pilih Jaku Kelaung ti betul.. A. sungai B.. A. getah darah D. gua tu suah alai mensia diau. bebatu kapur D.. jai isi D... ular tauka utai idup bukai dalam gua tu beburak magang. Jelu ti sama pendiau enggau kusing ia nya ... enda nyamai 30.. Enti ngereja utai anang tak semina ________________ ... engkatak... Pilit siti saut ti betul belalauka teks.. A.... semut.. gerah jari C........ munggu 32... Nyau kelama stalaktit ari atas besambung enggau stalakmit ti ari baruh lalu ngujungka iya nyadi tiang batu... kesindap.. Gua selalu ditemu ba bukit ti bisi . 31.. Anak aku ke lumur dua nya baru ____________ .. bukit C.... Pengidup sida jauh nyelai nitihka chura sereta chara pengidup dalam gua. Gua tu lubang batu ti suah agi ditemu ba bukit ti bebatu kapur baka ba Mulu enggau Niah. 29..... Pemesai tu semina mesai terutu ai.. Chura ikan... batu B.... mayuh kuah Lumur 31 . ngelancham B. A..... laban sida enda kala dipanchar mata panas. Stalaktit dalam gua nyau bekedinggil pansut ari sadau gua.. lubang tanah C.... kusing......35 belalauka karang di baruh tu. kesindap enggau entambah B.gua D....... Pengabis mit teritik stalaktitnya 6 milimeter.. berani babi B.... puchuk kayu 33. empalawa.

1843 B.. Dalam berapa Linggir mai bala iya nachahka soldadu raja di Batang Paku? A. A. Sapa tuai Iban di Batang Saribas? A.SULIT 000/0 C.. Kepenudi ia matak bala ngelaban raja dalam taun1858 di Samudam. ngirup ai C. Bantin C. Rentap B. Batu ke nyadi ari teritik ai ba sadau gua dikumbai.. Sida puntan laban ditagang bala jaga Istana.. empelawa enggau semut D.1844 6 . Linggir Mali Lebu mengkang nyengut ati ngagai Raja James Brooke.. Tun Jugah 37. stalaktit Lumur 36 – 40 belalauka teks di baruh tu. Linggir D. angin 35.... nya alai bala Linggir alah lalu tasah. Linggir Mali Lebu tu berani sereta tau serang laban iya ditulung Enting Naing.. Taja pia..... A. Kebuah utai idup mayuh burak dalam gua laban nadai.. tiang batu B. Linggir Mali Lebu Linggir tu tuai Iban Saribas.. Ketegal senjata bala raj ti manah agi baka senapang enggau meriam.. gerugu batu C..... Saut tanya di baruh tu: 36........ ia berani mai bala niki ke Istana deka munuh raja.... Nitihka cherita tuai. sekali agi iya mai bala Iban Saribas ngelanggar soldadu raja di Beting Maro. batu kapur D.. makai utai B... Dalam taun 1843... ulat enggau ikan 34... Dalam taun 1844....... mata panas D.. Dalam taun 1849...... Ia Beensumbar Mali Lebu. Linggir Mali Lebu suah matak kayau ngelaban raja orang putih ngenggaika adat raja. ia mai bala nachahka soldadu raja ti nyerang bala Iban di Batang Paku.

Tau Lebu 40. Laban iya ditulung Keling B. Rosli Dhoby B. Laban iya ditulung Beting Maro . Francis Light C. Alexander 39. Laban iya ditulung Enting Naing D.1849 D. Mali Lebu B. Sapa nama raja orang putih ke dikayau Linggir? A. Laban iya ditulung Bungai Nuing C. Bujang berani C. Nama ensumbar Linggir? A. Gerasi Nading D. Nama Kebuah Linggir berani sereta tau serang? A. 1858 38.ABIS – 7 .SULIT 000/0 C. James Brooke D.

.......... (10 mark) 1.................................................................................................. 2..................................................................................... .....................................................SULIT 000/0 Kertas 2 tu ngundan 3 iti bagi ................................................... Bagi A Tulis 5 iti ayat ti bisi bekaul enggau gambar di baruh tu............. .............................................................. ..................................... ..................................................... 3................................................................... ................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ................. 4......................................................................................................... ................................................................................ .................. ............................................ ....... .... ..............

...................... Kitai patut nyaga pengerai diri.............................SULIT 000/0 5... Ambu nuan nyadi duit syiling sepuluh (10 sen)...... 9 ................... .......... Tulis karang di baruh tu enda kurang ari 80 lekajaku................... Atau Tanya 3.. (30 mark).. madahka diri nuan enda ulih datai nurun ka sekula laban sakit................................................................................................. ..... ............... Tanya 1...... Bagi B Disediaka 3 iti tanya...... Udahnya lalu tulis karang autobiografi.. Tulis siti surat pekirum rasmi ngagai kepala pengajar......... Tulis bakani chara-chara kitai ngintu pengerai tubuh diri......... Atau Tanya 2............. Pilih siti topik.................

SULIT 000/0 10 .

SULIT 000/0 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______________________________ 11 .

....................................................................................................................................... .... .......... Nembiak tu rajin lalu ngasika apai indai iya............................................................................................................................... ...................................................................................... 12 ....................................................................... Sarawak.. ...................... Iya mereti sereta selalu nulung indai iya ngereja pengawa di rumah....................................................................... Umur iya sembilan taun................................................................ ....................................................................................... ................................................................................................... ........... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................SULIT 000/0 Bagi C........................ Ba sekula iya ngasika bala pengajar................................................................ Samarahan............. Iya siru masu gari diri empu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................. Iya bersekula ba Sekolah Kebangsaan Dato Traoh................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... Mei.............................. ................................................................................................................. Iya mandi tiap pagi sereta begari kemas ke sekula................ Bacha teks di baruh tu lalu giga jaku lalau iya ka bisi dalam nya.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... .................................. Juluk ati Luhong Mering besekula awakka pandai lalu bulih pelajar tinggi................................................................................... .............................................................. Iya jampat nangkap utai ti diajar pengajar......................... ......................... .............................................. .................................................................................................................................................................................... ............................................. Taun tu iya belabuh belajarka Bahasa Iban...................... Bala pangan iya rindu bendar besulu enggau iya laban iya enda muai jaku.......................................................................................................................................................... .. ..... Luhong Mering ada kena 30hb.......................... ..................................................................... ....... ......................................................

.......................................................................... 13 ... ................................................SULIT 000/0 .................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.