You are on page 1of 9

H tn

AnhVH
AnhVK
AnTN
BinNN
BnhVO
DipTT
DuyLT
oND
ngNT
GiangHH
HiLK
HnhHN
HnhTV
HuVT
HVT
HinCH
HinDT
HinNT (Halley)
HaLK (Hanah)
HongLV
HaPT
HunHH
HuHK
HngTC
HngNT
HuyDV
HuynNB
KhaiBN
KimCH
KitNA
LmLV
LmNT
LanN
LanTC (Linda)
LinhLC
LinhPP
LiNL
MinhNN (Nancy)
MNT
MTH
NamNH
NghaNV
NhnLH
NhinMD
NhinT
NhiNX
NhungBP
Last updated

LIST IN THOI NHN VIN CNG TY


Ext
S di ng
H tn
213
0907 557962 PhcPH
0985742472 PhngTC
267
252
0983 289228 PhngTRC
235
0932550303 QuynLB
QuVS
226
281
0918154674 SnDT
208
0914053039 SanhHC
255
0903384023 TnNT
203
0908 342415 ThngTT
233
0933979747 ThanhPH
260
0909 345777 ThoDT
287
01213878785 ThoNT
0913 925211 ThoTT
243
0907000356 ThinNM
263
0915878853 ThnHK
229
0934055076 ThunDK
265
0918 343140 ThuHM
286
0983 038879 TrangCT
291
0917569178 TrangLT
224
0918 158980 TrnNB
281
0906942520 TriuCN
288
0908690979 TrNH
220
0938613169 TrungNT
205
0903 707474 TunLQ
290
0972002209 TunLT
248
0918 032808 THT
221
0908 530659 UynNT
252
0902 404100 VnDT (Vivian)
230
0987056271 VnTH
213
0915572639 VinhNK
264
0909258214 VNT
262
0916656781 YnTH
292
0983517291 Bo v
236
0909 234308 Nh n
268
01223991938 Phng in
277
0903969464 Phng hp-tng 1
289
0914188332 Phng hp-tng 3
261
0903 302022 Tip tn
269
0983082015
269
0908206029
279
0903115144
204
0908 296467
254
0986668182
253
0973 879408
242
0903 721760
252
0938639564
240
0986 268799
24/07/2013

Ext
256
215
243
223
247
212
203
244
274
246
266
225
207
263
276
264
234
230
275
209
241
247
252
232
250
249
279
285
268
265
250
278
295
219
210
211
214
201

S di ng
0939 415960
0903 905566
0974172675
0937675975
0972488003
01203063797
0989102176
0906925273
0909 137331
0909 587018
0907 646691
0932023086
0909 600306
0904008937
0937545968
0937527135
0907023822
0907535178
0983 060171
0983440188
01265668443
0918711925
0913 900256
0982042164
0913 136679
0933434898
0989 987701
0986351887
0908354664
01684170614
0976955219
01226453900

0906702566

LIST TD KHC
mTH
onLV
DngBA
DuynPT
KitLV
LNK
NhnTH
P.HCNS
SnLT
SnNX
TiNV
TnTV
ThanhTV
TunNT
ChngTC
HinDV
HinPT
HngTT
ThyLH
VINH NAM

0938064143
0908 139161
0908 020579
0975 741716
0908 930671
0909 292992
0982984344
0918 032790
0937514005
0903 741282
0908 856260
0917244300
0908 240889
0979162683
39972395
0908198536
39915428
0938597769
0913 923679

L II-3, ng s 13,
Nhm CN II, KCN Tn Bnh
Tel: 38161956
Fax: 38161955
Email: info@vam.vn
Website: www.vam.vn
TECMACH
Lu 6, s 41- 43 ng Trn Cao Vn, P6, Q3
Tel: 39972395-38163288
Fax: 38164235
VNG TU
209/19A, Bnh Gi, F.8, Vng tu
Tel/Fax: 064-3858623; 064-3580618
064-3855455

LIST IN THOI NHN VIN CNG TY


Phng

H tn

HngTC
NhinT
BG
ThngTT
PhngTC
HiLK
LmLV
LmNT
ThoDT
i L HVT
ThunDK
HinDT
VinhNK
ThinNM
DuyLT
HCNS NghaNV
TriuCN
SnDT
IT
TrnNB
HongLV
HuynNB
QuynLB
K
Ton ThoNT
HuHK
BnhVO
K TrungNT
Thut
KimCH
NhiNX
Xng
TnNT
TrangCT
KitNA
THT
Sales VnTH
Mar HnhTV
TunLQ
HuyDV
HoPT
LanN
MinhNN
Bn (Nancy)
VnDT (Vivian)
hng
TrangLT
MTH
MNT

LIST TD KHC
Ext

S di ng

mTH

0907 557962

ngNT
AnhVK
HngNT ( Halisa)
LiNL
LinhLC
NamNH
DipTT
LinhPP
HinNT (Halley)
HaLK (Hanah)
HunHH (Hadassa)
HnhHN ( Helena)
UynNT
ThnHK (Tessy)
YnTH
NhinMD
AnTN
BinNN
QuVS
LanTC ( Linda)

213
207
207
203
203
267
290
289
268
279
281
277
286
291
288
287
279
276
278
253
252
235
247
236

onLV
TiNV
KitLV
SnLT
DngBA
DuyLT

0918711925

ThuHM( Tina)

234

0937527135

0987056271
0938639564
0989102176
0907 023822
0915572639
0913 136679

232
248
282
292
261

0986351887
0918925211
0913 900256
0918 032808
0906942520
0983517291
0903 302022

GiangHH
HuVT
KhaiBN
NhnLH
NhungBP
TunLT
PhcPH
PhngTRC
ThanhPH
VNT
TrNH
HinCH
TnNT

233
243
252
254
240
250
256
243
246
250
247
229
244

0933979747
0907000356
0902404100
0986668182
0986 268799
0982042164
0939415960
0974172675
0909137331
01684170614
01265668443
0934055076
0989102176

285
275

0989 987701
0907535178

oND
Bo v

255
295

0903384023

269
269

0908206029

219
210
211
214
201
202
24/07/2013

01226453900

Ext

S di ng

205
242
274
215
260
264
262
266
263
264
265
265
263
208
204
241
212
209
224
221
223
225
220
226

0903 707474
0903 721760
0906925273
0903 905566
0909 345777
0909258214
0916656781
0909 587018
0915878853
0937545968
0918 343140
0908354664
0909 600306
0914053039
0908 296467
0983440188
0972488003
0983 060171
0918 158980
0908 530659

252
230
252
234
230
213
249
268

Phng

H tn
AnhVH

Logictics

Mua hng

QC

0907 646691
0938613169

Thit K

Khc

ThoTT
SanhHC

Nh bp
Phng in
Phng hp-1
Phng hp-3
Tip tn

Last updated

Page 3 of 9

0932023086
0938588544
0908 342415
0985742472
0972002209
0914188332
01223991938
0903115144

0918154674
0903969464
0983 038879
0917569178
0908690979
01213878785
0933434898
0904008937
0976955219
0973879408
0983289228
0932550303
0937675975
0909234308

0906702566

NhnTH
ThanhTV
SnNX
TmDV

TunNT
LNK
TnTV
DuynPT
ChngTC
HinPT
ThyLH
HinDV
HngTT

0938064143
0908 139161
0908 856260
0908 930671
0937514005
0908 020579
0918 032790
0982984344
0908 240889
0903 741282
0909333993
0979162683
0909 292992
0917244300
0975 741716
39972395
39915428
0913923679
0908198536
0938597769

VINH NAM
L II-3, ng s 13,
Nhm CN II, KCN Tn Bnh
Tel: 38161956
Fax: 38161955
Email: info@vam.vn
Website: www.vam.vn
TECMACH
Lu 6, s 41- 43 ng Trn Cao Vn, P6, Q3

Tel: 39972395-38163288
Fax: 38164235
VNG TU
209/19A, Bnh Gi, F.8
Vng Tu
Tel/Fax: 064-3858623; 064-3580618
064-3855455

LIST E-MAIL NHN VIN CNG TY


Stt

H tn

Username

Phng

B phn

a ch email
Vinh Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

V Hong Anh
V Th Kiu Anh
T Ngc An
Nguyn Ngc Bin
Trng N Hng Bnh
V Bnh
Trn Th Dip
Nguyn Thnh ng
Nguyn Duy o
Phm Th Duyn
L Th Duy
Hong Th H Giang
L Khc Hi
V Thi H
Hunh Th Nhi Hnh
Trn Vn Hnh
V Thanh Hu
ng Th Hin
Nguyn Th Thu Hin
Chung Hu Hin
L Minh Khnh Ha
Lu Vn Hong
Phm Th Ha
Hong Th Hoa Hun
H Th Kim Hu
Thi Cng Hng
Nguyn Th Hng
Trn Th Thu Hng
Dng Vn Huy

AnhVH
AnhVK
AnTN
BienNN
BinhTH
BinhVO
DiepTT
DongNT
DaoND
DuyenPT
DuyLT
GiangHH
HaiLK
HaVT
HanhHN
HanhTV
HauVT
HienDT
HienNT
HienCH
HoaLK
HoangLV
HoaPT
HuanHH
HueHK
HungTC
HuongNT
HuongTT
HuyDV

Thng mi
Thng mi
Thit k
K hoch
HCNS
K ton
Thng mi
Thng mi
Thit k
Thng mi
HCNS
Thit k
i l
i l
Thng mi
Sn Xut
Thit k
K hoch
Thng mi
Thit k
Thng mi
K ton
Thng mi
Thng mi
K ton
BG
Thng mi
Thng mi
Thng mi

Logistics
Mua hng

Mua hng
Logictics

anhvk@vam.vn
antn@vam.vn
biennn@vam.vn
binhth@vam.vn
binhvo@vam.vn
dieptt@tecmach.net
dongnt@vam.vn
daond@vam.vn

Customer Service

duyenpt@tecmach.net
duylt@vam.vn
gianghh@vam.vn
hailk@vam.vn
havt@vam.vn

Mua hng

Mua hng
Mua hng
Bn hng
Mua hng

Tecmach
anhvh@tecmach.net

hailk@tecmach.net
hanhhn@tecmach.net

hanhtv@vam.vn
hauvt@vam.vn
hiendt@vam.vn
hiennt@vam.vn
hiench@vam.vn
hoalk@vam.vn
hoanglv@vam.vn
hoapt@vam.vn

hiennt@tecmach.net
hoalk@tecmach.net

huanhh@tecmach.net
huehk@vam.vn
hungtc@vam.vn

Mua hng
Customer Service
Bn hng

huongnt@tecmach.net
huongtt@tecmach.net
huydv@vam.vn

Stt
30
31
32
33
34
35
36

H tn
Nguyn Th Bch Huyn
Bi Nguyn Khai
C Hong Kim
Nguyn Hunh Anh Kit
L V Lm
Nguyn Thanh Lm
Nguyn Th Lan

37 Tng Cm Lan
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Nguyn Khc L
L Cm Linh
Phm Phng Linh
Nguyn Th L Li
Nguyn Th Nh Minh
Trn Hoi M
Nguyn Th Thanh M
Nguyn Hong Nam
Nguyn Vn Ngha
L Hng Nhn
Man nh Nhin
Trnh Nhin
Bi Th Phng Nhung
Phan Th Hng Phc
Thi Cng Phng
Trn Cng Phng
V S Qu
L Th Bo Quyn
Hunh Nguyn Cng Sanh
inh Ng Thi Sn
Nguyn Thanh Tn
Trn Vn Tn
Phm Th H Thanh
ng Thanh Tho

Username

Phng

B phn

a ch email

HuyenNB
KhaiBN
KiemCH
KietNA
LamLV
LamNT
LanN

K ton
Thit k
Xng
K hoch
i l
i l
Thng mi

Bn hng

Vinh Nam
huyennb@vam.vn
khaibn@vam.vn
kiemch@vam.vn
kietna@vam.vn
lamlv@vam.vn
lamnt@vam.vn
lann@vam.vn

LanTC

Thng mi

Mua hng

lantc@vam.vn

LeNK
LinhLC
LinhPP
LiNL
MinhNN
MyTH
MNT
NamNH
NghiaNV
NhanLH
NhienM
NhienT
NhungBP
PhucPH
PhuongTC
PhuongTRC
QuiVS
QuyenLB
SanhHC
SonDT
TanNT
TanTV
ThanhPH
ThaoDT

Thng mi
Thng mi
Thng mi
Thng mi
Thng mi
Thng mi
Thng mi
Thng mi
Hiu chun
Thit k
QC
BG
K ton
Thit k
Pht trin th trng
Thit k
Thit k
K ton
Thng mi
IT
Sn Xut
Thng mi
Thit k
i l

Customer Service
Logictics
Mua hng
Mua hng
Mua hng
Bn hng
Bn hng
Bn hng

Mua hng
Xng
Customer Service

Tecmach

lann@tecmach.net
lantc@tecmach.net
lenk@tecmach.net
linhlc@tecmach.net

linhpp@vam.vn
linl@tecmach.net
minhnn@vam.vn
myth@vam.vn
mont@vam.vn

minhnn@tecmach.net

namnh@tecmach.net
nghianv@vam.vn
nhanlh@vam.vn
nhienmd@vam.vn
nhient@vam.vn
nhungbp@vam.vn
phucph@vam.vn
phuongtc@vam.vn
phuongtrc@vam.vn
quivs@vam.vn
quyenlb@vam.vn
sanhhc@vam.vn
sondt@vam.vn
tannt@vam.vn
tantv@tecmach.net
thanhph@vam.vn
thaodt@vam.vn

Stt
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

H tn
Nguyn Th Thanh Tho
T Thanh Tho
Nguyn Minh Thin
Hunh Th Kim Thn
ng Khc Thun

Hunh Th Mng Thu


Liu Hong Thy
Phm Tin
Chu ng Thy Trang
L Thy Trang
Ng Bo Trn
Nguyn Hu Tr
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thanh Tn
L Quang Tun

L Thanh Tun
Nguyn Trng Tun
Cao Nguyn Nht Triu
H Thanh T
Nguyn Th T Uyn
D T Vn
Thi Th Hng Vn
Nguyn Khnh Vinh
Nguyn Th V
Tng Hi Yn

Last updated:
10/07/13

Username
ThaoNT
ThaoTT
ThienNM
ThinHK
ThuanDK
ThuTM
ThuyLH
TienP
TrangCT
TrangLT
TranNB
TriNH
TrungNT
TanNT
TuanLQ
TuanLT
TuanNT
TrieuCN
TuHT
UyenNT
VanDT
VnTH
VinhNK
VuNT
YenTH

Phng
K ton
Thng mi
i l
Thng mi
Sn Xut
Thng mi
Thng mi
Sn Xut
Sn Xut
Thng mi
IT
Thit k
Sn Xut
Thit k
Thng mi
Thit k
Thng mi
HCNS
K hoch
Thng mi
Thng mi
Thng mi
i l
Thit k
Thng mai

B phn

a ch email
Vinh Nam
thaont@vam.vn

Logistics

Tecmach
thaott@tecmach.net

thiennm@vam.vn
Mua hng
K thut
Mua hng
Logistics
Xng
Xng
Mua hng

K thut

thinhk@tecmach.net
thuandk@vam.vn
thuhm@vam.vn
thuylh@tecmach.net
tienp@vam.vn
trangct@vam.vn
ttranglt@vam.vn
trannt@vam.vn
trinh@vam.vn
trungnt@vam.vn
tannt@vam.vn
tuanlq@tecmach.net
tuanlt@vam.vn

Customer Service

Mua hng
Bn hng
Sales Mar

Mua hng

tuannt@tecmach.net
trieucn@vam.vn
tuht@vam.vn
uyennt@vam.vn
vandt@vam.vn
vanth@vam.vn
vinhnk@vam.vn
vunt@vam.vn

vandt@tecmach.net

yenth@tecmach.net

N VIN CNG TY
a ch email
Khc

Tng hp
anhvh@tecmach.net
anhvk@vam.vn
antn@vam.vn
biennn@vam.vn
binhth@vam.vn
binhvo@vam.vn
dieptt@tecmach.net
dongnt@vam.vn
daond@vam.vn
duyenpt@tecmach.net
duylt@vam.vn
gianghh@vam.vn
hailk@vam.vn
havt@vam.vn
hanhhn@tecmach.net
hanhtv@vam.vn
hauvt@vam.vn
hiendt@vam.vn
hiennt@vam.vn
hiench@vam.vn
hoalk@vam.vn
hoanglv@vam.vn
hoapt@vam.vn
huanhh@tecmach.net
huehk@vam.vn
hungtc@vam.vn
huongnt@tecmach.net
huongtt@tecmach.net
huydv@vam.vn

a ch email
Khc

Tng hp
huyennb@vam.vn
khaibn@vam.vn
kiemch@vam.vn
kietna@vam.vn
lamlv@vam.vn
lamnt@vam.vn
lann@vam.vn
lantc@vam.vn
lenk@tecmach.net
linhlc@tecmach.net
linhpp@vam.vn
linl@tecmach.net
minhnn@vam.vn
myth@vam.vn
mont@vam.vn
namnh@tecmach.net
nghianv@vam.vn
nhanlh@vam.vn
nhienmd@vam.vn
nhient@vam.vn
nhungbp@vam.vn
phucph@vam.vn
phuongtc@vam.vn
phuongtrc@vam.vn
quivs@vam.vn
quyenlb@vam.vn
sanhhc@vam.vn
sondt@vam.vn
tannt@vam.vn
tantv@tecmach.net
thanhph@vam.vn
thaodt@vam.vn

a ch email
Khc

Tng hp
thaont@vam.vn
thaott@tecmach.net
thiennm@vam.vn
thinhk@tecmach.net
thuandk@vam.vn
thuhm@vam.vn
thuylh@tecmach.net
tienp@vam.vn
trangct@vam.vn
ttranglt@vam.vn
trannt@vam.vn
trinh@vam.vn
trungnt@vam.vn
tannt@vam.vn
tuanlq@tecmach.net
tuanlt@vam.vn
tuannt@tecmach.net
trieucn@vam.vn
tuht@vam.vn
uyennt@vam.vn
vandt@vam.vn
vanth@vam.vn
vinhnk@vam.vn
vunt@vam.vn
yenth@tecmach.net