You are on page 1of 10

Projekt bezbariérových chodníkov v správe mestskej časti Bratislava – Rača

Spracoval: Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ Bratislava – Rača Predložené na Komisiu výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

August 2013

Východisko: Vytvorenie koncepčného materiálu na rekonštrukciou chodníkov v správe mestskej časti Bratislava – Rača a ich postupné prebudovávanie na bezbariérové. Cieľová skupina: Mamičky a oteckovia s detskými kočíkmi resp. vozíkmi, starší ľudia, imobilné osoby na vozíku, deti; v konečnom dôsledku pre väčšiu pohodlnosť riešenia všetci obyvatelia mestskej časti. V modernom meste je úplným základom bezbariérovosť chodníkov a budov. Harmonogram: Vytvorenie harmonogramu v náväznosti na schválený rozpočet, zoradenie priorít podľa frekvencie využívania chodníkov na ulici a tiež z ohľadom na technické riešenia v konkrétnej lokalite a na konkrétnej ulici (niekde je možné urobiť rýchle finančné nenáročne riešenie, niekde je naopak potrebné nákladovejšie riešenie) Termín: Cieľom je vybudovanie bezbariérových chodníkov vo väčšine lokalít do konca roka 2014, projekt musí začať už v septembri 2013 – za prioritu považujem riešenie ulice Plickova, Mudrochova, Kafendova a Žarnovická pre najväčší pohyb chodcov. Lokalita: Jedná sa o ulice resp. chodníky v správe mestskej časti, mapa je dostupná na http://raca.sk/assets/Uploads/204824c2komunikacie.pdf. Určité ulice nemajú chodníky a miestna komunikácia sa používa aj na pohyb chodcov (napr. Hlinická ulica), niektoré síce chodníky majú, ale používajú sa na parkovanie (Hagarova) – tu je potrebná byť reorganizácia dopravy alebo vybudovanie nových chodníkov – táto činnosť je na rámec tohto projektu. Nižšie uvádzam ako príklad niektoré lokality v centrálnej Rači, kde sú ulice v správe mestskej časti a je potrebné riešiť bezbariérovosť. V miestnej časti Krasňany má Rača v správe iba Hlinickú, Hagarovú, Hornú a Nový záhon – tu je vo väčšine prípadov spojená komunikácia s chodníkom (skutkový stav napr. na Hlinickej alebo Novom záhone). V miestnej časti Východné sa jedná o dve ulice – Šúrska a Na pasekách, Šúrska ulica pre veľký sklon k ulici Východná prakticky neumožňuje urobiť bezbariérové priame pripojenie – jedine technicky náročnejším riešením zdvihnutia chodníka. Aktuálne ten chodník však de facto bezbariérovým je. Na ulici Na pasekách je potrebné riešiť hlavne prechod medzi chodníkmi detské ihrisko a bytový dom. Centrálna časť Rače – väčšie množstvo chodníkov v správe mestskej časti, pre názornosť niektoré problémové úseky sú vo fotodokumentácii. Problémy: Pri križovatkách ciest v správe mestskej časti s cestami v správe magistrátu môže vyvstať problém, kto má danú časť chodníka v správe – ak je to možné, navrhujem v prípade nejasnosti vyvolať rokovania s magistrátom a dohodnúť spoločný postup. Ďalšia fáza: Navrhnúť spoločne s magistrátom riešenie bezbariérovosti na všetkých chodníkov v správe Hlavného mesta SR Bratislavy. Tiež v ďalšej fáze je potrebné začať riešiť celkovú bezbariérovosť mestskej časti.

Konkrétne problémy v území: Ako príklad problémov v území je uvedených niekoľko zmapovaných úsekov (stav k 11.8.2013), v Rači ide o väčšie množstvo úsekov, tieto sú dané iba ako príklad. Odporúčam umožniť obyvateľov aktívne nahlasovať ďalšie body a problematické miesta. Sadmelijská:

Novohorská:

Problém s bezbariérovosťou na Novohorskej – bezbariérový prístup (vpravo) je obsadený parkujúcimi automobilmi, chodcom zostáva iba bariérový prístup po schodoch (vľavo)

Veľkým problém je, že ani pri nových projektoch nie je zabezpečená bezbariérovosť chodníkov – príkladom je nový chodník a jeho bariérovosť na rohu Novohorská a Barónka! V tomto prípade sa jedná o jeden z najviac využívaných chodníkov v Rači.

Plickova:

Pri oprave časti chodníka sa vôbec nemyslelo na bezbariérovosť – pritom bolo postačujúce v prípade vpravo iba odstránenie obrubníka a vyspádovanie asfaltu!

Kafendova:

Mudrochova:

Gelnická – problémy zbytočných schodov – príklad za všetky:

Žarnovická – bariérovosť aj pri vstupe do KS Žarnovická – nielen na chodníku ale aj pri vstupe je schod. Tiež bariérovosť pri veľmi frekventovanom chodníku na rohu Žarnoviská/Rustaveliho (vľavo):

Cígeľská – bezbariérový nájazd pri dome končí bariérovým obrubníkom:

Tbiliská/Gelnická – jedná sa často o jednoduché úpravy (obrázok vpravo) resp. odstránenie zbytočných schodov, ktoré vytvárajú bariérovosť:

Ulice pod Žitnou resp. Púchovskou ulicou – príklad Oráčska – prvý obrázok je z rohu Oráčskej a Výhonskej – tu je bezbariérovosť vybudovaná – vo väčšine ďalších rohov Oráčskej s ďalšími ulicami nie je.

Ulica Na pasekách, Východné – najproblematickejší bod pri detskom ihrisku – potreba vybudovania dvoch bezbariérových nájazdov. Problém tejto ulice je aj v tom, že chodník je zabraný nad rámec zákona automobilmi a nie je dostatočný priestor pre chodcov.

Zdroj: Google maps

Fotografie: Michal Drotován, mimo obrázku Na pasekách – Google Maps a obrázku na titulke – Richard Ščepko http://scepko.blog.sme.sk/c/227885/Priklady-preco-Trencin-nie-je-Mesto-pre-ludiI.html