You are on page 1of 3

HOSTESS SIDE WORK CÔNG VIỆC PHỤ CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN NHÀ HÀNG

OPENER ( LÚC MỞ CỬA ) CLOCK IN AT SWITCH CLOCK IN FULL UNIFORM AT 12:00 PM (DEPENDING ON SCHEDULE)
ĐĂNG KÝ GIỜ LÀM VIỆC VAO LÚC 12:00 PM TRONG KHI MẶC ĐỒNG PHỤC ( PHỤ THUỘC VÀO LỊCH LÀM VIỆC )

• •

Print 1 copy of the reservations report for the day. In 1 bản sao báo cáo việc đặt chỗ trước trong ngày. Ask a chef or manager to unlock both doors and open one. Xin ý kiến của bếp trưởng hoặc quản lý để mở cửa và

UN-FORWARD THE PHONES AT 1:00PM
Không chuyển đường dây điện thoại vào lúc 1:00 PM

• • • • • • • •

Let restaurant reservations know you are taking the lines Thông tin cho bộ phận nhận đặt chỗ nhà hàng biết bạn đang ở đường dây nào. Update reservation in RSVIP. Cập nhập thông tin đặt chỗ trước vào hệ thống RSVIP Gather BEOs and mark in the RSVIP Thu thập các đơn đặt tiệc và đánh dấu vào hệ thống RSVIP Stuff and Prepare all BEO menus Chuẩn bị thực đơn cho tất cả đơn đặt tiệc. Preparation of menu changes, cutting and printing Chuẩn bị những thay đổi về thực đơn, chỉnh sữa và in ra. Post all Floor Plans and Water Charts Đăng thông tin về các sự kiện của nhà hàng và sơ đồ bố trí nước uống. Prepare or adjust VIP slips (that are not done from previous day) Chuẩn bị và điều chỉnh giấy ghi thông tin khách VIP ( cái mà bạn chưa hoàn thành vào ngày hôm trước) Write out reservations on reservations tablet Viết thông tin đặt chỗ trên bảng đặt chỗ trước.

SWING (GIỮA CA ) CLOCK IN AT SWITCH CLOCK IN FULL UNIFORM AT 4:30 PM (DEPENDING ON SCHEDULE)
ĐĂNG KÝ GIỜ LÀM VIỆC VÀO LÚC 04:30 PM KHI MẶC ĐỒNG PHỤC ( PHỤ THUỘC VÀO LỊCH LÀM VIỆC )

• Stock the podium with : Cất giữ ở bục tiếp đón những thứ sau: • Restaurant business cards Danh thiếp của nhà hàng • Each manager’s business cards Danh thiếp của mỗi người quản lý • Matches Diêm • Toothpicks Tăm xỉa răng • Mints Kẹo bạc hà • Pencils. Chuẩn bị những thông tin đăt chỗ mới và đã bị hủy để kiểm tra. tẩy. Print 2 copy of the reservations report for the day. In 2 bản sao chép báo cáo đặt chỗ trong ngày Hi-light all Comps and RFB on one of the copies of the reservation report. erasers. bút có ký hiệu công ty và băng dính Attach coat check tickets on coat hangers for the evening and remove used ones. CLOSER CLOCK IN AT SWITCH CLOCK IN FULL UNIFORM AT 5:00 PM(DEPENDING ON SCHEDULE) • Assist in preparation and maintenance of all menus Hỗ trợ chuẩn bị và duy trì tất cả các thực đơn • Assist other host will duties Hỗ trợ nhân viên đón tiếp khác hoàn thành nhiệm vụ. Đính kèm áo khoác kiểm tra vé vào móc áo cho buổi tối và bỏ đi những cái đã sử dụng rồi. Làm nổi bật tất cả thông tin về UPDATE RESERVATION BOOK AS NEEDED Cập nhật sổ đặt chỗ trước vào lúc cần thiết. Prepare Reservations break down for the check.HOSTESS SIDE WORK CÔNG VIỆC PHỤ CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN NHÀ HÀNG • • • Pick up spare guest coats from Uniforms Phụ giúp khách trong việc lấy áo khoát cho khách.. Wynn pens and Scotch tape Bút chì. AT THE END OF SERVICE • Prepare VIP slips for next day Chuẩn bị danh sách khách quan trọng cho ngày tiếp theo • Make sure to thank guests as they are leaving • .

Tất cả các đồ vật của khách để lại phải được chuyển cho bộ phận bảo vệ trước khi bạn rời ca làm việc Remember to forward the phone at midnight. All remaining items must be turned into Security before leaving Đảm bảo rằng tất cả đồ vật kể cả móc áo được đưa về vị tri cũ. sau đó nhấn số “ 9966” . Hãy ghi nhớ việc chuyển các cuộc gọi vào nữa đêm. On line “5340” enter “*22” and extension “5340”. then enter “9966”. you will then hear 2 tones. Trên đường dây “5340” . you will hear a tone. nhấn “*22” và số máy phụ “5340” . . bạn sẽ nghe thấy 1 âm thanh .HOSTESS SIDE WORK CÔNG VIỆC PHỤ CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN NHÀ HÀNG • • • • • Luôn cảm ơn khách khi khách rời khỏi nhà hàng Clean and organize the host stand Lau dọn và sắp xếp lại bục tiếp đón Fill out host supplies par sheet Bổ sung những vật dụng cần thiết cho nhân viên lễ tân nhà hàng Prepare any hand written thank you cards for MGT Chuẩn bị tất cả những thiệp cảm ơn viết bằng tay cho MGT Drop off used guest coats to uniforms Đưa áo khoát cho khách Ensure that all items accepted into Coat Check have been returned. bạn sẽ nghe thấy 2 âm thanh.