You are on page 1of 27

การปฏิบัติการขาวสาร

ในภาวะวิกฤติ
พันตำรวจเอกยิ่งยศ เทพจำนงค
รองผูบังคับการตำรวจนครบาล 4

Tuesday, August 13, 13

วิทยากร...เมื่อวันวาน
• OSK 102
• นตท.25
• ปริญญาตรี : รปบ. (ตร.) (นรต.41)
• ปริญญาโท : สค.ม. (อาชญาวิทยา ฯ)
• ปริญญาเอก : Ph.D. (Philosophy)
• บตส.32
Tuesday, August 13, 13

วิทยากร.yingyos.ในวันนี้ รองผูบังคับการตำรวจนครบาล 4 http://www.. 13 ..com 08 1618 9246 Tuesday. August 13.

Information Operations การปฏิบัติการขาวสาร PR..การปฏิบัติการขาวสาร..Public Relations การประชาสัมพันธ Tuesday. 13 ..? IO. August 13....

IO = Information Operations การปฏิบัติการขาวสาร EW.. 13 ..Operations Security Tuesday. August 13.Electronic Warfare CNO....Military Deception OPSEC..Psychological Operations MILDEC....Computer Network Operations PSYOP..

.วิเทศสัมพันธทาง สื่อมวลชน Military Deception.IO = Information Operations การปฏิบัติการขาวสาร Psychological Operation...การโฆษณาชวนเชื่อ Media Relations..ปฏิบัติการ จิตวิทยา Propaganda..การลวงทางทหาร Tuesday.. August 13. 13 ...

IO. 13 ..? การชิงความไดเปรียบดาน ขอมูลขาวสาร เพื่อประโยชน ในการตัดสินใจของผูบังคับ บัญชา Tuesday. August 13..

IO... 13 .? ขาวบวก ขาวลบ Tuesday. August 13.

. 13 ...อยางไร ? สำรวจความเคลื่อนไหวในสื่อเปด.สื่อมวลชน สัมพันธ ใชทักษะการนำเสนอเพื่อชิงความไดเปรียบ Tuesday.ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต แยกแยะขาวบวก ขาวลบ..IO. August 13....

ขาวแจก.Press Releases หามแจกจายขอมูลที่เปนความลับ ใหขอเท็จจริง ใชภาษางาย ๆ ใหขอมูลในการติดตอ Tuesday. August 13. 13 ...

. 13 ..Social Network Tuesday. August 13.Social Media.

การใหสัมภาษณ ระบุใหชัดเจนวาขอมูลทั่วไปประเภทใดที่ สามารถแถลงไดหรือไม ทำความเขาใจกับคำถามกอนตอบ อยาตอบคำถามแนวสมมุติ อยาพูดถึงสิ่งที่ไมตองการใหใครนำไปอางอิง Tuesday. 13 . August 13.

13 .การใหสัมภาษณ อยาขยายความเกินเหตุหรือคาดคะเน ถาไมทราบคำตอบใหยอมรับวาไมทราบ สุขุมเยือกเย็นอยูเสมอ อยาใจออนกับคำชมหรือคำสัญญา อยากำหนดเวลาที่จะปดคดี Tuesday. August 13.

การแถลงขาว กำหนดวาใครบางที่ควรเกี่ยวของ ตรวจสอบใหแนใจวาโฆษกมีความพรอม ประสานงานกับผูมีสวนไดเสีย ระบุวัตถุประสงคและจัดทำเอกสารขาวแจกที่ ชัดเจน Tuesday. 13 . August 13.

การแถลงขาว คาดหมายวาจะมีผูถาม และเตรียมคำตอบสั้น ๆ ฝกซอมการตั้งรับและตอบคำถาม เตรียมเอกสารแจก Tuesday. August 13. 13 .

August 13. 13 .การแถลงขาว คาดหมายวาจะมีผูถาม และเตรียมคำตอบสั้น ๆ ฝกซอมการตั้งรับและตอบคำถาม เตรียมเอกสารแจก Tuesday.

13 .การแถลงขาว:สถานที่ สะดวกสำหรับสื่อมวลชน เปนบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัย แยกสื่อมวลชนออกจากเจาหนาที่ใหชัดเจน Tuesday. August 13.

13 .การแถลงขาว:การกำหนดเวลา เมื่อมีขาวสารที่ตองการแจกจาย เพื่อใหสอดคลองกับการรายงานขาวทางสื่อ กระแสหลัก เมื่อมีความจำเปนตองบังคับใชกฎหมายเพื่อ ความปลอดภัยของประชาชน Tuesday. August 13.

การดำเนินการแถลงขาว บทนำ แถลงการณที่เตรียมไว ชวงคั่น ชวงถามตอบ บทสรุป Tuesday. 13 . August 13.

การแถลงขาว: บทนำ เสนอภาพรวมของประเด็นที่จะแถลง ระบุชื่อและตำแหนงของโฆษกและบุคคลอื่นที่ ปรากฏตัว กำหนดกฎเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับ จะเปดโอกาสใหซักถามหรือไม เมื่อใด การระบุชื่อและสังกัดของผูถาม Tuesday. 13 . August 13.

August 13. 13 .การแถลงขาว: แถลงการณ ที่เตรียมไว อานแถลงการณที่เตรียมไวกอนตอบ คำถาม ควรประชุมสรุปกันกอนวาขอมูลใดจะ แจกจาย ขอมูลใดควรเก็บเปนความลับ Tuesday.

13 . August 13.การแถลงขาว: แถลงการณ ที่เตรียมไว แถลงการณนั้นควร เนนที่ประเด็น กระชับรัดกุม อธิบายขอเท็จจริง ตอบคำถามที่คาดหมายไว แกขาวลือหรือเนื้อหาขาวที่ไมถูกตอง Tuesday.

การแถลงขาว: ชวงคั่น ถาอนุญาตใหถามได ระบุวาจะอนุญาตใหถามไดหลังจากที่ โฆษกอานแถลงการณจบ กำชับใหสื่อมวลชนปฏิบัติตามกฎท่ีวางไว Tuesday. August 13. 13 .

การแถลงขาว: ชวงถาม-ตอบ จดจอที่ประเด็นและเนนย้ำจุดสำคัญ ตอบคำถามตรงไปตรงมาแตกระชับรัดกุม ถาคำถามยาวและซับซอน ใหตอบดวยคำ ตอบสั้น ๆ ที่รัดกุม ตามลำดับของประเด็น ในคำถาม เขาใจวา “ผมไมทราบ” และ “ขออนุญาต ไมตอบคำถามนั้น” คือคำตอบที่สามารถ ใชได Tuesday. August 13. 13 .

13 . August 13.การแถลงขาว: ชวงถาม-ตอบ ไมยอมรับและแกไขขอเท็จจริงที่ สื่อมวลชนนำเสนออยางผิดพลาดหรือไม ถูกตอง วางตัวเปนมืออาชีพ ตอบคำถามแตละขอใหสมบูรณ หามโตเถียงกับผูถาม Tuesday.

การแถลงขาว: บทสรุป กลาวใจความหลักซ้ำอีกครั้ง ดวยประโยค สั้น ๆ หนึ่งหรือสองประโยค กลาวย้ำหมายเลขโทรศัพทหรือขอมูลการ ติดตอสื่อสารที่ใหไวระหวางการแถลงขาว กลาวย้ำอีกครั้งวาประชาชนจะชวยเหลือ ไดอยางไร Tuesday. August 13. 13 .

13 . August 13.การแถลงขาว: บทสรุป ประกาศกำหนดเวลาที่จะแถลงขาวครั้ง ถัดไป (ถามี) หรือสถานที่ที่จะขอรับขอมูล เกี่ยวกับกำหนดเวลา ประกาศวาใคร (ถามี) จะเปนผูใหขอมูล เพิ่มเติม Tuesday.