15

3.2 Syarat-Syarat Penerimaan Sesuatu Qiraat Para ulama’ telah menggariskan 3 syarat bagi penerimaan qiraat. Syaratsyarat tersebut adalah :

1. Sanadnya mutawatir. 2. Sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani, walau pun secara tersirat. 3. Sesuai dengan salah satu kaedah Bahasa Arab.

3.2.1 Sanadnya mutawatir Sanad yang mutawatir membawa maksud periwayatan oleh ramai orang dari satu peringkat ke satu peringkat dari awal hingga akhir yang mana menurut kebiasaan , adalah mustahil mereka boleh bersepakat untuk melakukan suatu dusta , sejak dari awal sanad yang pertama hingga sampai kepada sanad yang terakhir.

Terdapat juga sebahagian ulama’ mengatakan sanad yang sahih sudah cukup untuk membolehkan sesuatu qiraat itu diterima.

Syaikh Makki bin Abu Talib al- Qaisi menyatakan; “ Qiraat sahih adalah qiraat yang sahih sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W,

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajib. Jadi.16 ungkapan kalimahnya sempurna menurut kaedah tatabahasa Arab dan sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani.” Semua yang memegang definisi ini pasti mensyaratkan mutawatir. mungkin yang dimaksudkan dengan ‘sanad sahih’ mutawatir. oleh Ibnul Jazari di sini adalah Menurut Imam al-Nuwairi : “Meniadakan syarat mutawatir adalah pendapat baru . Ibnul Jazari mensyaratkan mutawatir untuk penerimaan sesuatu qiraat yang sahih. Sebab Al-Qur’an. mengutip pendapat al. .menurut jumhur ulama empat mazhab yang terkemuka-adalah kalamullah yang diriwayatkan secara mutawatir dan dituliskan pada mushaf. ( Menurut Sya’ban Muhammad Ismail .Shafaaqasi. bertentangan dengan ijma’ para ahli fiqh. Dengan demikian.” Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Jazari. pendapat ini lemah kerana membawa akibat tiada perbezaannya antara Al-Qur’an dengan yang bukan al-Qur’an) Pada kesempatan lain. seperti yamg disebutkan dalam kitabnya ‘ Munjid al-Muqriin wa Mursyid al-Talibin.ahli hadith dan yang lain-lain.. sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Tayyibatun Nasyar fi al-Qiraat al-’Asyar. menurut para imam dan pemuka mazhab yang empat.

Ini bererti qiraat itu sesuai dengan satu segi susunan kalimat bahasa Arab.” 3. Ibn ‘Athiyah. rasm Uthmani merupakan hal yang ‘tauqifi’ . Pendapat yang mensyaratkan mutawatir ini telah menjadi ijma’ para ahli qiraat. Tidak ada ulama mutaakhirin yang tidak sependapat kecuali al. Menurut jumhur ulama’. al-Zarkasyi dan al-Asnawi.Makki dan beberapa orang lainnya. 3.2. sama ada kaedah yang disepakati ataupun kaedah yang diperselisihkan selagi . sama ada lebih fasih atau sekadar fasih sahaja.3 Sesuai dengan salah satu kaedah Bahasa Arab.2 Sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani. al-Azra’i.17 syarat mutawatir itu merupakan keharusan. walau pun secara tersirat. tidak dapat diubah dengan alasan apa pun.2. Banyak orang yang secara jelas menerangkan pendapat ini seperti Abu Bdul Barr. Ini bermakna. bacaan wajah bacaan qiraat itu menepati dengan tulisan yang terdapat pada salah satu mushaf yang disalin oleh jawatankuasa yang dilantik oleh Uthman bin ‘Affan yang dikirimkannya ke negara-negara Islam pada masa itu.

18 sanad qiraat tersebut sesuai dengan bentuk tulisan pada salah satu mushaf Uthmani.a. Jika sesuatu qiraat itu adalah sahih seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. dan kaedah bahasa Arab yang dipakai.w adalah wajib untuk diterima. ia tidak ditentang atau ditolak kerana qiraat yang ditetapkan oleh Rasulullah s. qiraat Imam Hamzah yang membaca lafaz " ِ ‫حمام‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫ا َل‬ " dengan baris kasrah huruf mim pada surah an-Nisa’ ayat 1 :                                         Imam Hamzah membaca kalimah " ِ ‫حمام‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫" ال‬ dengan baris kasrah sebagai ‘athaf kepada dhamir majrur pada lafaz kerana menurut kaedah nahwu mazhab Kufah atau merupakan ‘Aa-id ( kata yang dikaitkan kembali ) daripada huruf jar yang telah dihilangkan kerana telah diketahui atau pun sebagai qasam ( sesuatu yang disumpahkan ) sebagai penghormatan bagi Arham ( kerabat ) dan ia juga menjadi pendorong untuk memelihara hubungan serta memperkukuhkan tali silaturrahim. Misalnya. .

“ Adapun yang dimaksudkan dengan mengikuti qiraat orang yang sebelum kita merupakan sunnah yang wajib diikuti. ertinya ialah tidak boleh menyalahi qiraat yang termasyhur walaupun selain qiraat tersebut terdapat qiraat lain yang cukup lumrah dalam bahasa Arab. Apabila periwayatannya telah mantap .” Dan Baihaqi berkata . Jikalau tidak.” . sudah pasti yang akan menjadi pertimbangan utama adalah masalah bahasa. “ Qiraat itu merupakan sunnah yang wajib diikuti . maka qiraat itu merupakan sunnah yang harus diikuti dan wajib diterima.” Zaid bin Tsabit pula mengatakan. melainkan berdasarkan yang paling mantap diterima dari hadith yang riwayatnya sahih periwayatannya.19 Abu ‘Amr Ad-Dani berkata : “ Para imam qiraat tidak mengamalkan suatu qiraat Al-Qur’an berdasarkan bahasa yang paling masyhur dipakai dan yang paling sesuai menurut kaedah tata Bahasa Arab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful