© Copyright: ET-TAQWA – Safet Suljić. Sva prava pridržana.

Ovu knjigu je DOZVOLJENO reprodukovati ili emitovati na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi sistem za bilježenje, uz sljedeće uslove: 1) ne smije se koristiti u profitabilne svrhe; 2) u slučaju korištenja materijala obavezno je spomenuti izvor i vlasnika prava; 3) prilikom prenošenja tekst mora zadržati svoj kontekst. Izražavamo najiskreniju zahvalu svakom onom ko na bilo koji način doprinese distribuciji ove knjige. Neka ga Allah Uzvišeni nagradi za njegov iskren trud. U slučaju da imate bilo koju korekciju, komentar ili sugestiju u vezi ove publikacije, javite nam se na sljedeću adresu: info@et-taqwa.com Izdavač: ET-TAQWA WEB PUBLISHING e-mail: info@et-taqwa.com et-taqwa@hotmail.com web page: www.et-taqwa.com

VRIJEDNOST POSTA ŠEST DANA ŠEVALA
Safet Suljić

________________________________
Napisao: Recenzija: Redaktor: Lektor: DTP: Dizajn: Izdavač: Safet Suljić ____________ Safet Suljić ____________ Ebu Talha Ebu Talha ET-TAQWA

1434/2013
2

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
UVOD
Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu, dželle še’nuhu, Koji sve u mjeri stvori i odredi, Koji mu’mine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog odabranog roba i Poslanika, Muhammeda Ibn Abdullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, koji se drže Sunneta i na sve sljedbenike do Sudnjega Dana.

ŠTA NAKON RAMAZANA?
I još jedan mjesec Ramazan napušta nas i odlazi svojim danima, satima, minutama i sekundama a uistinu bio je mjesec, odnosno sezona ibadeta i dobrih djela, no vrijeme činjenja ibadeta s ramazanom ne prestaje (ne bi smjelo). Čovjekov život je čitav prilika i vrijeme u kome on čini ibadete i djela koja ga primiču Allahovom zadovoljstvu, a nije ibadet vezan samo za mjesec Allahove milosti, za Ramazan, nego naprotiv za čitav život kao što je rekao Allah Uzvišeni:
]٩٩:١١[

ِ ‫ني‬ ْ ُ‫اعب‬ َ َ‫َّت يَأْتِي‬ َ ‫رب‬ ْ‫و‬ ٰ‫ح‬ ُ ‫ك الْيَق‬ َ ‫ك‬ َ‫د‬ َ

„I sve dok si živ, Gospodaru svome ibadet čini!“
I na tebi je o brate muslimanu da nastaviš sa činjenjem dobrih djela: namazom, postom, dijeljenjem sadake,
3

zikrom, učenjem Kur'ana i drugim vidovima ibadeta. Od znakova primljenog djela jeste da dobro djelo prati drugo dobro djelo, pa iskoristi svoj život prije nego mu dođe davno zapisani edžel (sudbina), svoju mladost prije starosti, svoje zdravlje prije bolesti. Rekao je Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem: :‫عن عمرو بن ميمون األودي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لرجل وهو يعظه‬ ‫اغتنم مخسا قبل مخس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك‬ .‫وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك‬

„Iskorisiti pet stvari prije pet drugih: svoju mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i svoj život prije smrti.“1
O vi postači, i oni koji svoje noći provodite u klanjaju, ako je mjesec Ramazan bio sezona ibadeta tako je i cijela godina vrijeme u kome se stiče i radi za vječnu kuću, i tebi se sada obraćam da nakon mjeseca Ramazana budeš od onih koji će da čine dobra dijela od kojih su: 1. Post šest dana mjeseca Ševvala: U vjerodostojnoj zbirci hadisa od imama Muslima bilježi se hadis: َِّ ‫ول‬ ِ‫ر‬ َّ ‫دثَه أ‬ ِ ‫صا‬ َّ ‫ح‬ ِ‫عن أ‬ ‫صلى هللا عليه‬- ‫اّلل‬ َ ‫رس‬ َ َ ‫وب األَن‬ َ ُّ‫َب أَي‬ َ ‫ أَنَّه‬- ‫ رضى هللا عنه‬- ‫ى‬ َ ‫َن‬ ِ ‫ستًّا‬ ِ ‫ن ثَّ أَت ب عه‬ ِ‫ك‬ ِ َ‫صي‬ ِ ‫الده‬ َّ ‫ام‬ .»‫ر‬ َ َ‫ ق‬-‫وسلم‬ َ‫ن‬ َ ‫وال‬ َّ ‫ش‬ َ ‫كا‬ َ ‫من‬ َ‫م‬ َ َ َ ‫ضا‬ َ‫ص‬ َ ‫من‬ َ‫ر‬ َ « ‫ال‬ َ ‫ام‬

„Ko bude postio mjesec Ramazan a potom to poprati postom šest dana mjeseca Ševvala ima nagradu kao da je postio godinu čitavu.“2

1 2

Musned Šihab 1/425 Imam Muslim 3/169

4

2. Post tri dana od svakoga mjeseca: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: َِّ ‫ال رسول‬ ِ‫عن أ‬ ‫صلى هللا عليه‬- ‫اّلل‬ َّ ِ‫رجل أَتَى الن‬ َ َ‫َب قَ ت‬ َ َ َ َ‫ ق‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬- ‫َّب‬ َ َ‫ادة‬ ِ ِ ‫ «ثَالَث‬-‫وسلم‬ ِ ِ‫ر كل‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ذا‬ ِ ‫الده‬ ِ ‫من ك‬ َّ ‫صيَام‬ َ ِ‫ضان إ‬ َ‫ه‬ َ‫رفَة‬ َ ‫ضا‬ َ ‫ل‬ َ‫م‬ َ‫م‬ َ ‫صيَام يَوم‬ َ َ‫ن ف‬ َ‫ر‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ َ ‫شهر‬ َ‫ع‬ ِ‫صيام ي و‬ َِّ ‫علَى‬ ِ َ‫عاشوراء أَحت‬ ِ َ ‫اّلل أَن ي‬ ِ َ‫أَحت‬ ِ ‫ده‬ َِّ‫السنَةَ ال‬ َِّ‫السنَةَ ال‬ ‫سب‬ ‫م‬ َّ ‫و‬ َّ ‫ر‬ َ َ ‫سب‬ َ َ ‫و‬ َ َ ‫ت بَع‬ َ ‫ت قَ ب لَه‬ ََ َ ‫كف‬ َِّ ‫علَى‬ ِ َ ‫اّلل أَن ي‬ َِّ‫السنَةَ ال‬ .»‫ت قَ ب لَه‬ َّ ‫ر‬ َ َ ‫كف‬

„Tri dana od svakoga mjeseca, Ramazan do Ramazana – ovo je post čitave godine. Post dana Arefata kod Allaha se računa i On oprašta godinu prije i godinu poslije, dok je post dana Ašure vrijednosti kod Allaha da On oprašta godinu prije toga.“3
Rekao je Ebu Hurejre, radijallahu anhu: َِ‫الث‬ ِ ‫ة‬ ِ‫ص‬ ِ‫عن أ‬ ‫ة‬ َّ ‫ي‬ َ َ‫عنه ق‬ َّ ‫ح‬ ََ‫صوِم ث‬ َ ‫الث‬ ََ‫خلِيلِي بِث‬ َّ ‫َدعه‬ َ ‫ت أَم‬ َ ‫ان‬ َ‫ل أ‬ َ ‫اّلل‬ َ َ ‫وت‬ َ ‫ أَو‬:‫ال‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ر‬ َ ‫ري‬ َ ‫َب ه‬ َ ‫رض‬ ِ ‫أَيَّام‬ ِ َ ‫شهر وص‬ ِ ‫علَى‬ ِ ‫من ك‬ .‫وتر‬ َ ‫ونَوم‬ َ َ َ ‫ل‬ َ ‫الة الض‬ َ ‫ُّحى‬

„Oporučio mi je moj prijatelj (Muhammed sallallahu alejhi ve sellem) tri stvari, te da ih ne ostavim sve dok sam živ: Tri dana posta u svakom mjesecu, Duha namaz i da ne spavam sve dok ne klanjam Vitr namaz.“4
Dok je najbolje da ta tri dana budu trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan u mjesecu na osnovu hadisa Ebu Zerra, radijallahu anhu:

3 4

Imam Muslim 3/167 Sahih Imama Buharia 3/51

5

َِ ‫َسعت موسى بن طَلحةَ ي قول‬ َِ ‫ال‬ ِ‫يب‬ ‫رسول‬ َ َ‫ذةِ يَقول ق‬ َ َ‫سام ق‬ َ َ‫الرب‬ َ ‫َسعت أَبَا‬ َ ‫عن‬ َّ ِ‫ذر ب‬ َ َ َ َ َ َ ‫ن‬ َ ‫ال‬ َ ‫َي‬ ِ َ ‫«يا أَبا ذَر إِذَا صم‬: -‫صلى هللا عليه وسلم‬- ‫اّلل‬ َِّ ِ ‫الشه‬ َّ ‫ن‬ ‫ة‬ َ‫ر‬ َ َ‫ر ثَالَثَةَ أَيَّام فَصم ثَال‬ َ‫ث‬ َ َ َ‫تم‬ َ ‫عش‬ .»َ‫رة‬ َ‫و‬ َ‫س‬ َ‫ع‬ َ َ‫وأَرب‬ َ ، َ‫رة‬ َ، َ ‫عش‬ َ ‫عش‬ َ ‫مخ‬

„O Ebu Zerr, ukoliko postiš od mjeseca tri dana onda posti trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan.“5
3. Post Ponedjeljkom i Četvrtkom: Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla:
„Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je gledao da posti Ponedjeljak i Četvrtak.“6
Bilježi se hadis također od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ِ ‫ ت عرض األَعمال ي وم‬:‫ أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال‬: ‫عن أب هريرة‬ ِ َ‫الث ن‬ ‫ي‬ َ َ َ َ ِ ‫يس فَأ‬ ِ ‫ع‬ ِ َ‫واْل‬ ِ ‫م‬ .‫صائِم‬ ُّ ‫ح‬ َ ‫ر‬ َ ‫وأَنَا‬ َ ‫ملي‬ ََ ‫ض‬ َ َ ‫ب أَن ي ع‬

„Allahu se predočaju djela Ponedjeljkom i Petkom pa ja želim (volim) da se moja djela Allahu predoče dok ja postim.“7
4. Post dana Arefata i dana Ašure: Prenosi se hadis koji

bilježi imam Muslim, rahmetullahi alejhi, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan o postu dana Arefata pa je rekao: „On je kefaret (otkup) za

prošlu godinu i ono što preostaje (tu godinu).“
A također je upitan o postu na dan Ašure pa je kazao:

„On je kefaret (otkup) za prošlu godinu.“

Sunen Tirmizi hadis Hasen Tirimizi, hadis Hasen 7 Sunen Tirmizi 3/122
5 6

6

5. Post mjeseca Muharema: U vjerodostojnoj zbirci hadisa od imama Muslima bilježi se hadis da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: َِّ ‫ال رسول‬ ِ‫عن أ‬ ‫ضل‬ َ َ‫ ق‬- ‫ رضى هللا عنه‬- ‫ة‬ َ‫ر‬ َ ‫ «أَف‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬- ‫اّلل‬ َ َ َ َ‫ال ق‬ َ ‫ري‬ َ ‫َب ه‬ َِّ ‫شهر‬ َِ ‫ر‬ ِ ِ َ‫الصي‬ ِ‫ف‬ ِ ‫صالَة اللَّي‬ .»‫ل‬ َّ ‫ضل‬ َ ‫د ال‬ َ ‫ضا‬ َّ ‫ح‬ َ ‫ن‬ َ ‫الصالَةِ بَع‬ َ ‫ام بَع‬ َ ‫وأَف‬ َ‫م‬ َ ‫يضة‬ َ ‫اّلل الم‬ َ‫ر‬ َ‫د‬ َ ‫رم‬

„Najbolji post nakon mjeseca Ramazana je post Allahova mjeseca Muharema, a najbolji namaz nakon obaveznog (Farza) je noćni namaz.“8
6. Post mjeseca Ša'bana: U vjerodostojnim zbirkama hadisa od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je kazala: ِ َِّ ‫ن رسول‬ ‫ت‬ َّ ‫ح‬ َ :‫ها قَالَت‬ َ ِ‫عائ‬ َ ‫عن‬ َ َ َّ‫ أَن‬،‫ي‬ َ ِ‫شةَ أِم المؤمن‬ َ ‫ يَصوم‬:‫اّلل صلى هللا عليه وسلم‬ َ َ ‫كا‬ َِّ ‫ول‬ ِ ،‫طر‬ ِ ‫اّلل صلى هللا عليه وسلم‬ َ ‫رس‬ َ ‫ت نَق‬ َ ‫نَق‬ َّ ‫ح‬ َ‫و‬ َ ‫وي فطر‬ َ ‫رأَيت‬ َ ‫ما‬ َ ،‫ول لَ يَصوم‬ َ ‫ول لَ ي ف‬ ِ ‫صياما‬ ِ َ‫ وما رأَي ته أَكث‬،‫ن‬ ُّ َ‫شهرا ق‬ .‫ن‬ َ ‫شعبَا‬ َ ‫منه ِف‬ َ‫م‬ ًَ ‫ر‬ َ‫ر‬ َ َ َ َ ‫ضا‬ َ َّ‫ط إِل‬ َ ‫استَك‬ َ ً َ ‫ل‬ َ‫م‬

„Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi postio tako da bi kazali da ne iftari, a tako bi često jeo da bi kazali da ne posti nikada. I nisam vidjela Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je upotpunio postom neki mjesec osim Ramazana. I nisam ga vidjela da više posti osim u mjesecu Ša'banu.“9
7. Davudov post: Dan posta potom dan iftara. َِّ ‫ول‬ َِّ ‫د‬ ِ ‫عب‬ َّ ‫ أ‬- ‫ رضى هللا عنهما‬- ‫عمرو‬ ِ ‫اّلل ب‬ ‫ال لَه‬ َ َ‫ ق‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬- ‫اّلل‬ َ ‫رس‬ َ‫ن‬ َ ‫عن‬ َ َ ‫َن‬ ِ ‫ام‬ ِ ‫ن يصوم ي وما‬ َِّ ‫د‬ ِ ‫علَي‬ ِ ‫ضل‬ ِ َ‫الصي‬ .»‫ما‬ َ - ‫السالَم‬ َّ ‫ه‬ َ ‫عن‬ َ -‫د‬ َ ‫داو‬ َ‫م‬ َ‫صو‬ َ ‫اّلل‬ ً‫وي فطر يَو‬ َ ً َ َ َ ‫كا‬ َ َ ‫«صم أَف‬

8 9

Bilježi imam Muslim 3/169 Sunen Sugra 1/434

7

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah Ibn Amru, radijallahu anhu: „Posti najbolji post

kod Allaha – Davudov post, on je postio jedan dan a drugi dan iftario.“10
8. Noćni namaza u svakoj noći godine: U vjerodostojnoj zbirci hadisa od imama Muslima bilježi se hadis: َِّ ‫ال رسول‬ ِ‫عن أ‬ ‫ضل‬ َ َ‫ ق‬- ‫ رضى هللا عنه‬- ‫ة‬ َ‫ر‬ َ ‫ «أَف‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬- ‫اّلل‬ َ َ َ َ‫ال ق‬ َ ‫ري‬ َ ‫َب ه‬ َِّ ‫شهر‬ َِ ‫ر‬ ِ ِ َ‫الصي‬ ِ‫ف‬ ِ ‫صالَة اللَّي‬ .»‫ل‬ َّ ‫ضل‬ َ ‫د ال‬ َ ‫ضا‬ َّ ‫ح‬ َ ‫ن‬ َ ‫الصالَةِ بَع‬ َ ‫ام بَع‬ َ ‫وأَف‬ َ‫م‬ َ ‫يضة‬ َ ‫اّلل الم‬ َ‫ر‬ َ‫د‬ َ ‫رم‬

„Najbolji post nakon mjeseca Ramazana je post Allahova mjeseca Muharema, a najbolji namaz nakon obaveznog (Farza) je noćni namaz.“
Također, u vjerodostojnim zbirkama hadisa od imama Buharija i Muslima bilježi se hadis: َِّ ‫ول‬ َّ ‫رةَ أ‬ ِ ‫ال « يَن‬ ِ‫عن أ‬ ‫ل‬ َ َ‫ ق‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬- ‫اّلل‬ َ ‫رس‬ َ‫ع‬ َ ‫ار‬ َّ ‫ال ك‬ َ َ َ‫وت‬ َ َ‫ربُّنَا تَ ب‬ َ ‫زل‬ َ ‫َن‬ َ‫ك‬ َ ‫ري‬ َ ‫َب ه‬ ِ ‫السم‬ ِ ِ ‫قى ث لث اللَّي‬ ِ ُّ ‫اء‬ ِ ِ ‫من يَدع‬ ‫من‬ َ ِ‫لَي لَة إ‬ َ ‫ي يَب‬ َ ‫الدن يَا ح‬ َ‫و‬ َ ‫ل اآلخر فَ يَ قول‬ َ ‫يب لَه‬ َ َّ ‫ل‬ َ ‫ون فَأَستَج‬ ِ ِ ِ‫فر‬ ِ ‫طيه ومن يستَ غ‬ ِ ‫يَسأَل‬ .» ‫ر لَه‬ َ َ َ َ ‫ن فَأع‬ َ ‫ن فَأَغف‬

„Naš Gospodar se spušta svake noći na dunjalučko Nebo u zadnjoj trećini noći te kaže: Ko će da me zamoli (pozove) pa da mu se odazovem, ko će da zatraži pa da mu dam, ko će da zatraži oprosta pa da mu oprostim.“11
Noćni namaz obuhvata sav dobrovoljan namaz i Vitr namaz. Najmanji vid Vitr namaza je da se klanja jedan rekat pa i više sve do jedanaest ili trinaest rekata. 9. Pritvrđeni sunneti koji se klanjaju uz obavezne namaze: a njih je dvanaest rekata: 4 prije Podne namaza, 2 rekata
10 11

Sahih Muslim 3/166 Sahih Muslim 2/175

8

poslije Podne namaza, 2 rekata poslije Akšam namaza, 2 rekata poslije Jacije namaza i 2 rekata prije Sabah namaza. Od Ummu Habibe, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: „Čula sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: َِّ ‫ول‬ َِ ‫ها قَالَت‬ ِ ِ‫ج الن‬ ‫صلى هللا‬- ‫اّلل‬ َ ‫رس‬ ِ ‫زو‬ َ َ‫حبِيبَة‬ َ َ َّ‫ أَن‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬- ‫َّب‬ َ ‫عن أِم‬ َ ‫َسعت‬ ِ « ‫ ي قول‬-‫عليه وسلم‬ َِِّ ‫عبد مسلِم يصلِى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ َُّ‫عةً تَط‬ َّ ‫ّلل ك‬ ً‫و‬ َ ‫ت‬ َ ‫ما من‬ َ ‫ل يَوم ثِن‬ َ‫ك‬ َ َ َ َ ‫عا غَي‬ َ ‫عش‬ َ َ‫رة‬ ِ ‫ف اْلن‬ َّ ِ ِ ِ ِ َ‫ف‬ .» ‫َّة‬ َّ ‫ن‬ َ ‫ر‬ َ َ‫يضة إِلَّ ب‬ َ ِ ‫ن لَه بَيت‬ َ ِ ‫اّلل لَه بَيتًا ف اْلَنَّة أَو إل ب‬

„Nema niti jednog muslimana da klanja svakoga dana dvanest rekata dobrovoljnog namaza mimo farzova a da mu Allah neće sagraditi kuću u Džennetu.“12
10. Duha namaz: Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: َِ‫الث‬ ِ َ‫َب هري رة‬ ِ‫ص‬ ‫ة‬ َّ ‫ي‬ َ َ‫عنه ق‬ َّ ‫ح‬ ََ‫صوِم ث‬ َ ‫الث‬ ََ‫خلِيلِي بِث‬ َّ ‫َدعه‬ َ ‫ت أَم‬ َ ‫ان‬ َ‫ل أ‬ َ ‫اّلل‬ َ َ ‫وت‬ َ ‫ أَو‬:‫ال‬ َ ‫ن‬ َ َ َ ِ‫عن أ‬ َ ‫رض‬ ِ ‫أَيَّام‬ ِ َ ‫شهر وص‬ ِ ‫علَى‬ ِ ‫من ك‬ .‫وتر‬ َ ‫ونَوم‬ َ َ َ ‫ل‬ َ ‫الة الض‬ َ ‫ُّحى‬

„Oporučio mi je moj prijatelj (Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem) tri stvari, te da ih ne ostavim sve dok sam živ: Tri dana posta u svakom mjesecu, Duha namaz i da ne spavam dok ne klanjam Vitr.“13
Također, prenosi se hadis od majke vjernika Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ِ ‫ ي‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬- ‫اّلل‬ َِّ ‫ن رسول‬ ِ َ‫وي‬ ‫ما‬ َ ‫شةَ قَالَت‬ َ ِ‫عائ‬ َ ‫عن‬ َ ً َ‫ُّحى أَرب‬ َ َ ‫صلى الض‬ َ ‫زيد‬ َ َ ‫كا‬ َ ‫عا‬ .‫اّلل‬ َّ ‫اء‬ َ َ‫ش‬

12 13

Sahih Muslim 2/161 Sahih Imama Buharia 3/51

9

„Allahov Poslanik je imao običaj da klanja Duha namaz četiri rekata a i povećao bi onoliko koliko bi Allah odredio (želio).“14

VRIJEDNOST POSTA ŠEST DANA MJESECA ŠEVALA
Hvala Allahu, azze ve dželle, na svim blagodatima kojim nas je obasuo a od kojih su sezone ibadeta u kojima se mnogostruko nagrađuju dobra dijela. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je svojim praktičnim primjerom pokazao kako i na koji način da musliman iskoristi ove sezone ibadeta i iz njih izađe kao dobitnik. Neka je mir i spas na porodicu Allahova Poslanika, na ashabe, tabine i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana. Brate muslimanu, sestro muslimanko nema nimalo sumnje da se od čestitog vjernika i vjernice traži da budu dosljedni i konstantni u izvršavanju svojih obaveza i činjenju pokornosti Allahu, azze ve dželle, u svim vremenima dok se akcenat stavlja uvijek na određene i specifične sezone i vremena koja je Allah propisao da se određeni ibadeti vrše u njima – dakle od muslimana i muslimanke se traži da konstantno čine ibadet i tako čiste i oplemenjuju svoju dušu. Zbog ove potrebe da se duša čisti i oplemenjuje propisani su ibadeti i od vjernika se traži pokornost i
14

Bilježi imam Muslim 2/157

01

shodno količini ibadeta i pokornosti koja se nađe pri čovjeku u tolikoj mjeri biva i njegova duša očišćena i oplemljena. Stoga, ljudi sa plemenitim i čistim dušama bivaju osobe sa najplemenitijim i najblažim srcima, te također oni su ti koji imaju najzdravija srca dok na drugu stranu fasici i griješnici su potpuna suprotnost navedenom. Post je od ove vrste ibadeta, i on čisti srca i čini ih blagim i plemenitim – stoga mjesec Ramazan biva sezona obračuna i preispitivanja sebe i svojih djela. Post šest dana mjeseca Ševvala također je dodatna prilika da se čovjek okoristi novim ibadetom koji je uslijedio poslije obavljenog ibadeta i samim time daje potvrdu iskrenosti i primanja prethodnog djela – dobro djelo prati drugo dobro djelo. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio je svoj Ummet svakom vidu hajra, tako da nije ostavio niti jedan koncept života a da o tome nije nešto kazao, sve jedno da li to bio podsticaj da se to djelo čini ili pak upozorenje na pogubnost istog. Od smjernica i upute koju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio svome Ummetu jeste i post šest dana u mjesecu Ševalu. Kazao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati sa šest dana ševvala, isto kao da je cijelu godinu postio.” (Hadis bilježi imam Muslim 1164).

00

Također, od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je kazao: “Post mjesec ramazana vrijedi kao post deset mjeseci, a post šest dana (ševvala) vrijedi kao (post) dva mjeseca, i to je post cijele godine.” U drugoj predaji navodi se: “Ko (uz ramazanski post) isposti i šest dana nakon (Ramazanskog) bajrama, to mu se računa kao da je postio cijelu godinu.” (Hadis Bilježe imami Ahmed, 5/280, Ed-Darimi, 1755, Ibn Madža, 1715, En-Nesai, 2860, a Ibn Huzejma, 21154, i Ibn Hibban, 3635, ocijenili su ga vjerodostojnim). Rekao je imam Nevevi, rahmetullai alejhi: “Ko isposti Ramazan, a potom ga (posteći) poprati sa šest dana ševvala, isto kao da je cijelu godinu postio.” – jer se dobro djelo vrednuje kod Allaha deset puta, tako da Ramazan biva kao deset mjeseci a šest dana biva poput dva mjeseca.“ Prenio je hafiz Ibn Redžeb od Ibn Mubareka, rahmetullahi alejhi, da je kazao: „Post šest dana Ševvala ulazi (potpada) u nagradu poput obaveznog posta u Ramazanu, te tako čovjek ima nagradu kao da je postio cijelu godinu obavezni (Farz) post.“ Brate muslimanu, sestro muslimanko tvoj post ovih šest dana Ševvala je ustvari dokaz tvoje zahvalnosti Allahu, azze ve dželle, što ti je omogućio da ispostiš mjesec Ramazan, te to također biva dokaz i potvrda tvoje ljubavi ka činjenju dobra i povećanju pokornosti Allahu Uzvišenom.

02

Rekao je hafiz Ibn Redžeb, rahmetullahi alejhi: „Čovjekovo činjenje grijeha poslije ispoštenog mjeseca Ramazana je ustvari mijenjanje i poricanje Allahovi blagodati koje su mu bile ukazane i to se ubraja u vid Kufra spram Allahovi blagodati (negiranja i odbacivanja).“ Brate muslimanu, sestro muslimanko treba da znaš da ibadet nema određeno vrijeme i sezonu u kojoj se čine dobra dijela, i kada prođe ta sezona čovjek se vraća ka činjenu grijeha ili šerijatskih prijestupe, naprotiv ibadet se čini stalno i konstantno – sjetimo se samo riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahu su najdraža djela koja se neprestano čine, pa makar bila i mala.” (Muttefekun alejhi). Dakle, istinski predan musliman je onaj koji čini dobra djela stalno i konstantno sve dok ne napusti dunjaluk shodno riječima Allaha, azze ve dželle: "I obožavaj svoga Gospodara sve dok ti ne dođe smrt!" (Prijevod značenja sura El-Hidžr, ajet broj 99). Rečeno je Bišru El-Hafijju, rahmetullahi alejhi: Da ima ljudi koji se mnogo trude u ibadetu i predani su samo tokom Ramazana, pa im je kazao: „Kako li su samo loši ljudi koji ne znaju za Allaha osim u Ramazanu, čestiti ljudi (vjernici) su oni koji obožavaju Allaha (trude se) tokom cijele godine.“ Pored svega navedenog, post šest dana mjeseca Ševvala ima i mnoge druge koristi od koji su:

03

- Ko isposti Ramazana a potom poprati ga sa postom šest dana Ševvala ima nagradu posta cijele godine. - Post ovih šest dana Ševvala je poput obavljanja pritvrđenih sunneta prije i poslje obaveznog (Farz) namaza tj. ovi dani upotpunjuju eventualne propuste ili manjkavosti koje su se desile tokom posta Ramazana. - Post šest dana Ševvala nakon ispoštenog Ramazana je znak primljenog posta u Ramazanu jer dobro djelo prati drugo dobro djelo, a Allah Uzvišeni učini postojnim čovjeka da čini dalje dobra djela nakon što mu primi prethodno djelo.

FETVE ISLAMSKIH UČENJAKA PO PITANJU POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA
KAKAV JE PROPIS POSTA ŠEST DANA MJESECA ŠEVVALA PITANJE: Kakav je propis posta šest dana u Ševvalu i da li je to obaveza? ODGOVOR: ''Post šest dana u ševvalu, nakon ramazanskog obaveznog posta, je sunnet – pohvalan čin i nije obaveza – vadžib. Muslimanu je propisano da posti šest dana u ševvalu i za to djelo obećane su velike nagrade. Jedna od tih nagrada jeste da se postaču tih dana obećava nagrada posta cijele godine, kao što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika u predaji Ebu Ejjuba, radijallahu anhu, u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u
04

ševvalu, isto kao da je postio cijelu godinu.'' (Hadis su zabilježili Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, detaljno je pojasnio ovu nagradu sljedećim riječima: ''Ko isposti šest dana nakon Ramazanskog bajrama, kao da je postio godinu.'' U drugoj predaji stoji: ''Allah dobro djelo nagrađuje deseterostruko, mjesec je za deset mjeseci, a post šest dana upotpunjuje nagradu godine.'' (Nesai, Ibn Madže, on se nalazi u Sahihut-Tergib, 1/421) Ibn Huzejme ga bilježi u verziji: ''Post mjeseca ramazana nagrađuje se deseterostruko, a post šest dana za dva mjeseca godine, to je post cijele godine.'' Učenjaci hanbelijske i šafijske pravne škole spomenuli su da je post šest dan mjeseca ševvala, nakon mjeseca ramazana, ravan nagradi obaveznog posta cijele godine, zato što je uvećavanje nagrade općenito prisutno i u dobrovoljnom postu, tj. dobro djelo se nagrađuje deseterostruko. Veoma bitna korist koja proizlazi iz posta šest dana mjeseca ševvala jeste upotpunjavanje manjkavosti ramazanskog posta, zato što je nemoguće sačuvati post od manjkavosti, a na Sudnjem danu će se nafilama – dobrovoljnim djelima upotpunjavati manjkavost obaveznih djela. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: ''Prvo djelo za koje će ljudi polagati račune na Sudnjem danu je namaz, Uzvišeni Allah će govoriti melekima – a

05

On najbolje zna: 'Pogledajte u namaz Moga roba, je li potpun ili manjkav.' Ako bude potpun, bude mu upisana potpuna nagrada. Ako bude manjkav, Uzvišeni Allah rekne: 'Pogledajte da li Moj rob ima dobrovoljnog ibadeta – nafile', ako bude imao dobrovoljnih namaza ,Uzvišeni Allah rekne: 'Upotpunite Mome robu obavezni namaz njegovim nafilama, a nakon toga s ostalim djelima učinite isto.'' (Ebu Davud). (Muhammedu Ibn Salihu Munnedžid). KADA SE MOŽE POČETI SA POSTOM ŠEST DANA ŠEVVALA PITANJE: Mnogi ljudi smatraju kako je obaveza da se počne s postom šest dana ševvala u drugom danu Bajrama i da se ti dani moraju postiti uzastopno, je li to tačno? Kada se može početi sa postom šest dana Ševvala? ODGOVOR: ''Post u mjesecu Ševvalu može da se počne odmah drugog dana Bajrama, a isto tako ta nafila može se ispostiti i na kraju mjeseca, kao što je dozvoljeno da se posti uzastopno šest dana ili da se posti dan po dan razdvojeno. Bitno je da taj post bude nakon napaštanja obaveznog posta. Čovjek koji treba da naposti određene dane iz ramazana, dat će prednost napaštanju nad dobrovoljnim postom u mjesecu ševvalu.'' A Allah najbolje zna. (Muhammed Ibn Salih El-Usejmin). DA LI JE OBAVEZNO POSTITI ŠEST DANA ŠEVVALA UZASTOPNO

06

PITANJE: Je li obaveza da post šest dana u Ševvalu bude uzastopan ili je dozvoljeno da se dani posta rastave tokom mjeseca? ODGOVOR: Post šest dana mjeseca ševvala je propisan ibadet – sunnet Allahovog Poslanika. Dozvoljeno ga je postiti uzastopno ili razdvojeno, zato što je Allahov Poslanik to pitanje spomenuo u formi općenitog propisa, ne određujući način na koji se treba postiti, tj. uzastopno niti razdvojeno. Kazao je Allahov Poslanik: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis je zabilježio imam Muslim u svome Sahihu). (Šejh Ibn Baz). DA LI SE MOŽE NAPOSTITI PROPUŠTENI DANI ŠEVVALA PITANJE: Da li se napaštaju propušteni dani posta u mjesecu Ševvalu? ODGOVOR: ''Post šest dana u ševvalu je sunnet, a ne obaveza. To potvrđuju riječi Allahovog Poslanika: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis je zabilježio imam Muslim u svome Sahihu). Spomenuti hadis također ukazuje na to da je dozvoljeno da se ti dani poste uzastopno, a i rastavljeno, zbog općenitosti ove forme.

07

Požurivanje sa ovom nafilom je preporučeno, zbog riječi Uzvišenog Allaha: ''A požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.'' (Taha, 84) Spomenuti ajet kao i drugi hadisi Allahovog Poslanika ukazuju na pohvalnost požurivanja sa dobrim djelima. Dakle, nije obaveza da čovjek svake godine posti šest dan au ševvalu, ali je ustrajnost u tome preporučena. Allahov Poslanik je kazao: ''Allahu su najdraža djela ona u čijem činjenju ustraje njihov sahibija, pa makar bila i malehna.' (Buharija i Muslim) Nije propisano napaštanje ove nafile nakon što završi mjesec ševval, zato što je to sunnet čije je vrijeme prošlo, bez obzira da li ostavljanje posta bilo zbog opravdanog razloga ili ne.“ (Šejh Ibn Baz).

DA LI SE MOŽE ISTOVREMNO SPOJITI NIJJET NAPAŠTANJA RAMAZANA I POST ŠEST DANA ŠEVVALA
PITANJE: S obzirom na to da je pohvalno postiti šest dana ševvala nakon mjeseca ramazana, zanima me da li žena može postiti šest dana ševvala dobrovoljnog posta a da u isto vrijeme time namjerava napaštanje propuštenih dana mjeseca ramazana? ODGOVOR: Nije dozvoljeno da osoba koja treba napostiti određeni broj dana ramazana posti šest dana ševvala, a istim postom namjerava i napaštanje posta iz ramazana, već je obavezna da naposti propuštene dane ramazana, a zatim da posti šest dana ševvala, ako to

08

bude željela, prije nego što završi mjesec ševval. (Fetve Stalne komisije: Fetva broj 11663, 10 tom, str. 354). Šejh Usejmin je kazao: ‘'Onaj ko posti dan Arefata, ili dan Ašure, a dužan je napostiti određen broj dana ramazana, njegov post je validan. Ako bi posteći ove dane namjeravao i napaštanje ramazanskog posta, postigao bi dvije nagrade; nagradu arefatskog posta ili nagradu posta dan Ašure sa nagradom napaštanja ramazanskog posta. Ovo je u slučaju kada je u pitanju opći post koji se ne vezuje za ramazan. A što se tiče posta šest dana mjeseca ševvala, ti dani se vezuju za mjesec ramazan i ne poste se osim nakon što se naposte propušteni dani ramazana, a osoba koja bi postila te dane prije napaštanja ramazana, ne bi postigla spomenutu nagradu, zbog riječi Allahovog Poslanika: ''Ko isposti mjesec ramazan, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' Poznato je da se za onoga ko nije napostio propuštene dane ramazana, ne može kazati da je postio mjesec ramazan sve dok ne naposti izostavljene dane.'' DA LI JE DOZVOLJENO SPOJITI NIJJET POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA I POST BIJELIH DANA PITANJE: Da li je dozvoljeno spojiti nijjet posta šest dana Ševvala i post bijelih dana? ODGOVOR: U odgovoru na to pitanje šejh Muhammed Salih Munedžid kazao je: ''Pitao sam šejha Bin Baza za ovo pitanje, pa je kazao da je to dozvoljeno. Naime, osoba koja bi tako postupila, ustvari je postila i šest dana kao što je postila i bijele dane, a Allahova milost je
09

ogromna. Šejh Muhammed Salih Usejmin, u odgovoru na ovo pitanje, kazao je: ''Sa osobe koja posti šest dana u ševvalu spada post bijelih dana, bez obzira da li ih postio u vrijeme bijelih dana, prije ili poslje, zato što se u tom slučaju za njega može kazati da je postio tri dana u svakom mjesecu. Aiša, r.a., kazala je: ''Allahov Poslanik postio bi u svakom mjesecu po tri dana, ne obraćajući pažnju da li je to na početku, u sredini ili na kraju mjeseca.'' To pitanje identično je pitanju klanjanja potvrđenih sunneta prije obaveznog namaza zajedno sa nijjetom tehijjetul-mesdžida. Ako bi čovjek ušao u džamiju i klanjao potvrđene sunnete prije obaveznog namaza, ne bi trebao posebno klanjati tehijjetul-mesdžid.'' A Allah najbolje zna. DA LI JE ŽENA OBAVEZNA TRAŽITI DOZVOLU OD MUŽA ZA POST ŠEST DANA ŠEVVALA PITANJE: Da li je žena obavezna da traži dozvolu od muža za post šest dana ševvala ODGOVOR: Ženi nije dozvoljeno da posti dobrovoljni post osim sa dozvolom svoga muža. Ako joj muž to ne dozvoli, njoj nije dozvoljeno da posti, osim u slučaju kada je muž musafir – putnik, kada je njoj dozvoljno da posti šest dana ševvala i druge vrste dobrovoljnog posta sve dok je on na putu. Međutim, ako je muž kod kuće, ženi nije dozvoljeno da posti osim sa njegovom dozvolom, zbog hadisa koji govore o tom pitanju.'' A Allah najbolje zna. (Muhammedu Ibn Salihu Munedžid).

21

DA LI SE MOŽE POSTITI ŠEVVAL PRIJE NEGO LI SE NAPOSTI RAMAZAN PITANJE: Ako bi žena željela da posti šest dana ševvala, a nije napostila propuštene dane ramazana, da li je preče da napašta propuštene dane ili je dozvoljeno da posti šest dan aševvala a nakon toga da napašta propuštene dane ramazana? ODGOVOR: ''U pogledu pitanja posta nafile prije napaštanja ramazanskog posta, učenjaci imaju dva stava: Prvi: Dozvoljeno je postiti nafilu prije napaštanja ramazana, i to je stav većine islamskih učenjaka – džumhura, neki su to dozvolili općenito a neki su to smatrali dozvoljenim bez pokuđenost. Učenjaci hanefijske pravne škole smatrali su općenito dozvoljenim post nafile prije napaštanja ramazana, zato što napaštanje nije obavezno odmah, već je to obaveza koja se može odgoditi (vadžib muvesea), a po jednoj predaji i imam Ahmed je zastupao taj stav. Učenjaci šafijske i malikijske pravne škole smatrali su da je to dozvoljeno uz pokuđenost, zbog toga što se na taj način čovjek okupira nafilom u odnosu na napaštanja posta koji je obavezan. Drugi: Da je zabranjeno postiti dobrovoljni post prije napaštanja ramazanskog posta, i to je stav hanbelijske pravne škole. Ispravno je mišljenje onih koji smatraju da je to dozvoljeno, zato što vrijeme napaštanja nije ograničeno, a stav da je vrijeme napaštanja ograničeno i da je

20

dobrovoljni post prije napaštanja neispravan, jeste stav za koji treba dokaz, a takav dokaz ne postoji...'' A Allah najbolje zna. SAPAJANJE NIJJETA TOKOM POSTA PITANJE: Da li je ispravno da postim šest dana Ševala u vremenu Ponedjeljka i Četvrtka, odnosno da tih šest dana podijelim na Ponedjeljak i Četvrtak i tako postim sa jednim nijetom? ODGOVOR: Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je počastio Ummet Ahmeda sa mnogim blagodatima kojima nije obasuo narode prije nas, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: Prenosi Džabir Ibn Abdullah, radijjallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome prije mene: Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mjesec (hoda), Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, pa gdje god nekog čovjeka od moga Ummeta zadesi namaz neka klanja, dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) prije mene, dat mi je Šefa'at (pravo zalaganja i zauzimanja za vjernike) i svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!" (Hadis bilježi imam Buhari). Da, nema smetnje da tako postupite i vama se inšaAllah piše nagrada posta šest dana Ševala kao i nagrada posta Ponedjeljka i Četvrtka koji su potvrđeni Sunnetom Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je Šejh Ibn Usejmin, rahmetullahi alejhi: "Ukoliko se poklope post šest dana Ševala sa postom Ponedjeljka i
22

Četvrtka, u tom slučaju insan ima nagradu oba posta (kod Allah mu se piše inšaAllah nagrada za oba posta) ako je nijetio post šest dana Ševala i post koji je Sunnet, a to je post Ponedjeljkom i Četvrtkom - a to sve shodno riječima Allahova Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome stoji: "Doista se dijela vrednuju prema namjerama i doista svakom pripada ono što je naumio…". (Pogledati Fetava Islamije 2/154). A Allah najbolje zna! ŠTA SE PRVO POSTI? PITANJE: Zadesila me je bolest i ja sam se zavjetovala Allahu, azze ve dželle, da ukoliko me izliječi da ću postiti 15 dana ne odredivši kada i u koje vrijeme. Allahovom voljom ja sam ozdravila i počela sam sa postom pet dana u mjesecu Redžebu, te sam nakon tih pet dana osjetila slabost pa sam prekinula post, potom sam opet postila pet dana u mjesecu Ša'banu te sam i tada osjetila umor pa sam prekinula post. Nakon toga došao je mjesec Ramazana i ja sam ga ispostila elhamdulillah, no mi se sada nalazimo u mjesecu Ševalu, pa da li ću ja prvo postiti šest dana Ševala ili ću postiti ostale dane zavjetnog posta? Odgovorite mi Allah vas nagradio! ODGOVOR: Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je svemu Kadar, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabine i sve sljedbenike do Sudnjeg dana. Na tebi je cijenjena sestro da prvo postiš preostale dane od "zavjetnog posta", a tek nakon toga posti šest dana mjeseca Ševala ukoliko budeš u mogućnosti – pa i ako bi ih izostavila nema smetnje jer je post šest dana Ševala Mustehab (pohvalan) a nije nikako obavezan.
23

No, kada je u pitanju "Zavjetni post" on je obavezan (Farz), i ti moraš da vodiš računa o ispunjenju prvo farzova a potom ono što možeš i stigneš od nafile (dobrovoljni) stvari i ibadeta. Ovdje je također, neophodno da se naglasi, ukoliko si bila nijetila da postiš tih 15 dana uzastopno onda to i moraš učiniti, a oni prethodni dani ne ulaze u to, a ako nisi uvjetovala da budu uzastopno onda na tebi je samo da dopuniš broj dana na 15. I još jedna jako bitna stvar na koju se treba ukazati a to je da čovjek ne treba da se zavjetuje niti da mu to bude praksa, kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ne zavjetujte se, jer zavjet doista ništa ne koristi a niti odvraća Kader (propisano i zapisano), nego zavjet izbavlja (odvraća) od škrtosti." (Hadis bilježi imam Tirmizi i kaže da je Hasenu Es-Sahih). Stoga, nije potrebno i ne priliči čovjeku da se zavjetuje svejedno da li on bio bolestan ili ne, no ukoliko to čovjek uradi onda to biva i obavezan, i taj postupak odnosno zavjet biva mu na stepenu namaza ili posta shodno riječima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se zavjetuje da će Allahu, azze ve dželle, biti pokoran neka ispuni svoj zavjet, a ko se zavjetuje da će učiniti neko loše djelo (grijeh) - neka ne izvrši svoj zavjet." (Hadis bilježi imam Buhari). Tako, ukoliko se čovjek zavjetuje da će postiti određene dane, ili klanjati određeni broj rekata, ili pak dati nešto u sadaku to biva i obavezan i na njemu je da ispuni Allahu dat zavjet, a naš Gospodar, azze ve dželle, je pohvalio vjernike koji ispunjavaju svoje zavjete pa kaže: "Oni su
24

zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti." (Prijevod značenja sura Al-Insan, ajet broj 7). Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na više mjesta naredio je da se ispunjava zavjet dat Allahu kao što smo to u prethodnom hadisu spomenuli, dok sam zavjet ne biva sebebom izlječenja, a niti sebebom postizanja određenje dunjalučke potrebe – stoga insan i nema potrebe za njim, naprotiv to je nešto što sam čovjek sebe obaveže, a pomaže da se čovjek oslobodi škrtosti jer u osnovi zavjet (ar. Nezar) i čine ljudi koji imaju ovu ružnu osobinu pri sebi, kažem u osnovi a nije uvijek tako. Allahu hvala na lahkoći vjere koju nam je propisao, te stoga čovjek treba da ostane u krugu onoga što je Allah naredio i preporučio kroz Sunnet svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i u tome je svaka sreća i rahatluk. A Allah najbolje zna! Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s čijom blagodati završavaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvišeni Allahu, da ovaj trud učiniš iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime okoristiš Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem. Safet Suljić Fakultet Šerijatskog Prava Rijad Islamski Univerzitet u Rijadu 03.10.1434 - 13.08.2013
25

Sadržaj
UVOD ................................................................................. 3 ŠTA NAKON RAMAZANA? .................................................... 3 VRIJEDNOST POSTA ŠEST DANA MJESECA ŠEVALA ...............10 FETVE ISLAMSKIH UČENJAKA PO PITANJU POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA ............................................................................14 KAKAV JE PROPIS POSTA ŠEST DANA MJESECA ŠEVVALA ...14 KADA SE MOŽE POČETI SA POSTOM ŠEST DANA ...............16 ŠEVVALA .........................................................................16 DA LI JE OBAVEZNO POSTITI ŠEST DANA ŠEVVALA UZASTOPNO ...................................................................16 DA LI SE MOŽE NAPOSTITI PROPUŠTENI DANI ŠEVVALA ......17 DA LI SE MOŽE ISTOVREMNO SPOJITI NIJJET NAPAŠTANJA RAMAZANA I POST ŠEST DANA ŠEVVALA ..........................18 DA LI JE DOZVOLJENO SPOJITI NIJJET POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA I POST BIJELIH DANA ..........................................19 DA LI JE ŽENA OBAVEZNA TRAŽITI DOZVOLU OD MUŽA ZA POST ŠEST DANA ŠEVVALA ...............................................20 DA LI SE MOŽE POSTITI ŠEVVAL PRIJE NEGO LI SE NAPOSTI RAMAZAN .......................................................................21 SAPAJANJE NIJJETA TOKOM POSTA..................................22 ŠTA SE PRVO POSTI? ........................................................23

26