You are on page 1of 28

Copyright: ET-TAQWA Safet Sulji. Sva prava pridrana.

. Ovu knjigu je DOZVOLJENO reprodukovati ili emitovati na bilo koji nain, elektronski ili mehaniki, ukljuujui fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi sistem za biljeenje, uz sljedee uslove: 1) ne smije se koristiti u profitabilne svrhe; 2) u sluaju koritenja materijala obavezno je spomenuti izvor i vlasnika prava; 3) prilikom prenoenja tekst mora zadrati svoj kontekst. Izraavamo najiskreniju zahvalu svakom onom ko na bilo koji nain doprinese distribuciji ove knjige. Neka ga Allah Uzvieni nagradi za njegov iskren trud. U sluaju da imate bilo koju korekciju, komentar ili sugestiju u vezi ove publikacije, javite nam se na sljedeu adresu: info@et-taqwa.com Izdava: ET-TAQWA WEB PUBLISHING e-mail: info@et-taqwa.com et-taqwa@hotmail.com web page: www.et-taqwa.com

VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA


Safet Sulji

________________________________
Napisao: Recenzija: Redaktor: Lektor: DTP: Dizajn: Izdava: Safet Sulji ____________ Safet Sulji ____________ Ebu Talha Ebu Talha ET-TAQWA

1434/2013
2

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


UVOD
Hvala i zahvala Uzvienom Allahu, delle enuhu, Koji sve u mjeri stvori i odredi, Koji mumine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog odabranog roba i Poslanika, Muhammeda Ibn Abdullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, koji se dre Sunneta i na sve sljedbenike do Sudnjega Dana.

TA NAKON RAMAZANA?
I jo jedan mjesec Ramazan naputa nas i odlazi svojim danima, satima, minutama i sekundama a uistinu bio je mjesec, odnosno sezona ibadeta i dobrih djela, no vrijeme injenja ibadeta s ramazanom ne prestaje (ne bi smjelo). ovjekov ivot je itav prilika i vrijeme u kome on ini ibadete i djela koja ga primiu Allahovom zadovoljstvu, a nije ibadet vezan samo za mjesec Allahove milosti, za Ramazan, nego naprotiv za itav ivot kao to je rekao Allah Uzvieni:
]:[

I sve dok si iv, Gospodaru svome ibadet ini!


I na tebi je o brate muslimanu da nastavi sa injenjem dobrih djela: namazom, postom, dijeljenjem sadake,
3

zikrom, uenjem Kur'ana i drugim vidovima ibadeta. Od znakova primljenog djela jeste da dobro djelo prati drugo dobro djelo, pa iskoristi svoj ivot prije nego mu doe davno zapisani edel (sudbina), svoju mladost prije starosti, svoje zdravlje prije bolesti. Rekao je Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem: : .

Iskorisiti pet stvari prije pet drugih: svoju mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromatva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i svoj ivot prije smrti.1
O vi postai, i oni koji svoje noi provodite u klanjaju, ako je mjesec Ramazan bio sezona ibadeta tako je i cijela godina vrijeme u kome se stie i radi za vjenu kuu, i tebi se sada obraam da nakon mjeseca Ramazana bude od onih koji e da ine dobra dijela od kojih su: 1. Post est dana mjeseca evvala: U vjerodostojnoj zbirci hadisa od imama Muslima biljei se hadis: - - - . -

Ko bude postio mjesec Ramazan a potom to poprati postom est dana mjeseca evvala ima nagradu kao da je postio godinu itavu.2

1 2

Musned ihab 1/425 Imam Muslim 3/169

2. Post tri dana od svakoga mjeseca: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: - - - - .

Tri dana od svakoga mjeseca, Ramazan do Ramazana ovo je post itave godine. Post dana Arefata kod Allaha se rauna i On oprata godinu prije i godinu poslije, dok je post dana Aure vrijednosti kod Allaha da On oprata godinu prije toga.3
Rekao je Ebu Hurejre, radijallahu anhu: : .

Oporuio mi je moj prijatelj (Muhammed sallallahu alejhi ve sellem) tri stvari, te da ih ne ostavim sve dok sam iv: Tri dana posta u svakom mjesecu, Duha namaz i da ne spavam sve dok ne klanjam Vitr namaz.4
Dok je najbolje da ta tri dana budu trinaesti, etrnaesti i petnaesti dan u mjesecu na osnovu hadisa Ebu Zerra, radijallahu anhu:

3 4

Imam Muslim 3/167 Sahih Imama Buharia 3/51

: - - .

O Ebu Zerr, ukoliko posti od mjeseca tri dana onda posti trinaesti, etrnaesti i petnaesti dan.5
3. Post Ponedjeljkom i etvrtkom: Od Aie, radijallahu anha, se prenosi da je rekla:
Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je gledao da posti Ponedjeljak i etvrtak.6


Biljei se hadis takoer od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: : : .

Allahu se predoaju djela Ponedjeljkom i Petkom pa ja elim (volim) da se moja djela Allahu predoe dok ja postim.7
4. Post dana Arefata i dana Aure: Prenosi se hadis koji

biljei imam Muslim, rahmetullahi alejhi, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan o postu dana Arefata pa je rekao: On je kefaret (otkup) za

prolu godinu i ono to preostaje (tu godinu).


A takoer je upitan o postu na dan Aure pa je kazao:

On je kefaret (otkup) za prolu godinu.

Sunen Tirmizi hadis Hasen Tirimizi, hadis Hasen 7 Sunen Tirmizi 3/122
5 6

5. Post mjeseca Muharema: U vjerodostojnoj zbirci hadisa od imama Muslima biljei se hadis da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: - - - - .

Najbolji post nakon mjeseca Ramazana je post Allahova mjeseca Muharema, a najbolji namaz nakon obaveznog (Farza) je noni namaz.8
6. Post mjeseca a'bana: U vjerodostojnim zbirkama hadisa od Aie, radijallahu anha, se prenosi da je kazala: : : .

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi postio tako da bi kazali da ne iftari, a tako bi esto jeo da bi kazali da ne posti nikada. I nisam vidjela Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je upotpunio postom neki mjesec osim Ramazana. I nisam ga vidjela da vie posti osim u mjesecu a'banu.9
7. Davudov post: Dan posta potom dan iftara. - - - - . - -

8 9

Biljei imam Muslim 3/169 Sunen Sugra 1/434

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah Ibn Amru, radijallahu anhu: Posti najbolji post

kod Allaha Davudov post, on je postio jedan dan a drugi dan iftario.10
8. Noni namaza u svakoj noi godine: U vjerodostojnoj zbirci hadisa od imama Muslima biljei se hadis: - - - - .

Najbolji post nakon mjeseca Ramazana je post Allahova mjeseca Muharema, a najbolji namaz nakon obaveznog (Farza) je noni namaz.
Takoer, u vjerodostojnim zbirkama hadisa od imama Buharija i Muslima biljei se hadis: - - .

Na Gospodar se sputa svake noi na dunjaluko Nebo u zadnjoj treini noi te kae: Ko e da me zamoli (pozove) pa da mu se odazovem, ko e da zatrai pa da mu dam, ko e da zatrai oprosta pa da mu oprostim.11
Noni namaz obuhvata sav dobrovoljan namaz i Vitr namaz. Najmanji vid Vitr namaza je da se klanja jedan rekat pa i vie sve do jedanaest ili trinaest rekata. 9. Pritvreni sunneti koji se klanjaju uz obavezne namaze: a njih je dvanaest rekata: 4 prije Podne namaza, 2 rekata
10 11

Sahih Muslim 3/166 Sahih Muslim 2/175

poslije Podne namaza, 2 rekata poslije Akam namaza, 2 rekata poslije Jacije namaza i 2 rekata prije Sabah namaza. Od Ummu Habibe, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: ula sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: - - - - .

Nema niti jednog muslimana da klanja svakoga dana dvanest rekata dobrovoljnog namaza mimo farzova a da mu Allah nee sagraditi kuu u Dennetu.12
10. Duha namaz: Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: : .

Oporuio mi je moj prijatelj (Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem) tri stvari, te da ih ne ostavim sve dok sam iv: Tri dana posta u svakom mjesecu, Duha namaz i da ne spavam dok ne klanjam Vitr.13
Takoer, prenosi se hadis od majke vjernika Aie, radijallahu anha, da je rekla: - - .

12 13

Sahih Muslim 2/161 Sahih Imama Buharia 3/51

Allahov Poslanik je imao obiaj da klanja Duha namaz etiri rekata a i poveao bi onoliko koliko bi Allah odredio (elio).14

VRIJEDNOST POSTA EST DANA MJESECA EVALA


Hvala Allahu, azze ve delle, na svim blagodatima kojim nas je obasuo a od kojih su sezone ibadeta u kojima se mnogostruko nagrauju dobra dijela. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je svojim praktinim primjerom pokazao kako i na koji nain da musliman iskoristi ove sezone ibadeta i iz njih izae kao dobitnik. Neka je mir i spas na porodicu Allahova Poslanika, na ashabe, tabine i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana. Brate muslimanu, sestro muslimanko nema nimalo sumnje da se od estitog vjernika i vjernice trai da budu dosljedni i konstantni u izvravanju svojih obaveza i injenju pokornosti Allahu, azze ve delle, u svim vremenima dok se akcenat stavlja uvijek na odreene i specifine sezone i vremena koja je Allah propisao da se odreeni ibadeti vre u njima dakle od muslimana i muslimanke se trai da konstantno ine ibadet i tako iste i oplemenjuju svoju duu. Zbog ove potrebe da se dua isti i oplemenjuje propisani su ibadeti i od vjernika se trai pokornost i
14

Biljei imam Muslim 2/157

01

shodno koliini ibadeta i pokornosti koja se nae pri ovjeku u tolikoj mjeri biva i njegova dua oiena i oplemljena. Stoga, ljudi sa plemenitim i istim duama bivaju osobe sa najplemenitijim i najblaim srcima, te takoer oni su ti koji imaju najzdravija srca dok na drugu stranu fasici i grijenici su potpuna suprotnost navedenom. Post je od ove vrste ibadeta, i on isti srca i ini ih blagim i plemenitim stoga mjesec Ramazan biva sezona obrauna i preispitivanja sebe i svojih djela. Post est dana mjeseca evvala takoer je dodatna prilika da se ovjek okoristi novim ibadetom koji je uslijedio poslije obavljenog ibadeta i samim time daje potvrdu iskrenosti i primanja prethodnog djela dobro djelo prati drugo dobro djelo. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio je svoj Ummet svakom vidu hajra, tako da nije ostavio niti jedan koncept ivota a da o tome nije neto kazao, sve jedno da li to bio podsticaj da se to djelo ini ili pak upozorenje na pogubnost istog. Od smjernica i upute koju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio svome Ummetu jeste i post est dana u mjesecu evalu. Kazao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: Ko isposti ramazan, a potom ga (postei) poprati sa est dana evvala, isto kao da je cijelu godinu postio. (Hadis biljei imam Muslim 1164).

00

Takoer, od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je kazao: Post mjesec ramazana vrijedi kao post deset mjeseci, a post est dana (evvala) vrijedi kao (post) dva mjeseca, i to je post cijele godine. U drugoj predaji navodi se: Ko (uz ramazanski post) isposti i est dana nakon (Ramazanskog) bajrama, to mu se rauna kao da je postio cijelu godinu. (Hadis Biljee imami Ahmed, 5/280, Ed-Darimi, 1755, Ibn Mada, 1715, En-Nesai, 2860, a Ibn Huzejma, 21154, i Ibn Hibban, 3635, ocijenili su ga vjerodostojnim). Rekao je imam Nevevi, rahmetullai alejhi: Ko isposti Ramazan, a potom ga (postei) poprati sa est dana evvala, isto kao da je cijelu godinu postio. jer se dobro djelo vrednuje kod Allaha deset puta, tako da Ramazan biva kao deset mjeseci a est dana biva poput dva mjeseca. Prenio je hafiz Ibn Redeb od Ibn Mubareka, rahmetullahi alejhi, da je kazao: Post est dana evvala ulazi (potpada) u nagradu poput obaveznog posta u Ramazanu, te tako ovjek ima nagradu kao da je postio cijelu godinu obavezni (Farz) post. Brate muslimanu, sestro muslimanko tvoj post ovih est dana evvala je ustvari dokaz tvoje zahvalnosti Allahu, azze ve delle, to ti je omoguio da isposti mjesec Ramazan, te to takoer biva dokaz i potvrda tvoje ljubavi ka injenju dobra i poveanju pokornosti Allahu Uzvienom.

02

Rekao je hafiz Ibn Redeb, rahmetullahi alejhi: ovjekovo injenje grijeha poslije ispotenog mjeseca Ramazana je ustvari mijenjanje i poricanje Allahovi blagodati koje su mu bile ukazane i to se ubraja u vid Kufra spram Allahovi blagodati (negiranja i odbacivanja). Brate muslimanu, sestro muslimanko treba da zna da ibadet nema odreeno vrijeme i sezonu u kojoj se ine dobra dijela, i kada proe ta sezona ovjek se vraa ka injenu grijeha ili erijatskih prijestupe, naprotiv ibadet se ini stalno i konstantno sjetimo se samo rijei Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Allahu su najdraa djela koja se neprestano ine, pa makar bila i mala. (Muttefekun alejhi). Dakle, istinski predan musliman je onaj koji ini dobra djela stalno i konstantno sve dok ne napusti dunjaluk shodno rijeima Allaha, azze ve delle: "I oboavaj svoga Gospodara sve dok ti ne doe smrt!" (Prijevod znaenja sura El-Hidr, ajet broj 99). Reeno je Biru El-Hafijju, rahmetullahi alejhi: Da ima ljudi koji se mnogo trude u ibadetu i predani su samo tokom Ramazana, pa im je kazao: Kako li su samo loi ljudi koji ne znaju za Allaha osim u Ramazanu, estiti ljudi (vjernici) su oni koji oboavaju Allaha (trude se) tokom cijele godine. Pored svega navedenog, post est dana mjeseca evvala ima i mnoge druge koristi od koji su:

03

- Ko isposti Ramazana a potom poprati ga sa postom est dana evvala ima nagradu posta cijele godine. - Post ovih est dana evvala je poput obavljanja pritvrenih sunneta prije i poslje obaveznog (Farz) namaza tj. ovi dani upotpunjuju eventualne propuste ili manjkavosti koje su se desile tokom posta Ramazana. - Post est dana evvala nakon ispotenog Ramazana je znak primljenog posta u Ramazanu jer dobro djelo prati drugo dobro djelo, a Allah Uzvieni uini postojnim ovjeka da ini dalje dobra djela nakon to mu primi prethodno djelo.

FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA


KAKAV JE PROPIS POSTA EST DANA MJESECA EVVALA PITANJE: Kakav je propis posta est dana u evvalu i da li je to obaveza? ODGOVOR: ''Post est dana u evvalu, nakon ramazanskog obaveznog posta, je sunnet pohvalan in i nije obaveza vadib. Muslimanu je propisano da posti est dana u evvalu i za to djelo obeane su velike nagrade. Jedna od tih nagrada jeste da se postau tih dana obeava nagrada posta cijele godine, kao to je zabiljeeno u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika u predaji Ebu Ejjuba, radijallahu anhu, u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana u
04

evvalu, isto kao da je postio cijelu godinu.'' (Hadis su zabiljeili Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Made). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, detaljno je pojasnio ovu nagradu sljedeim rijeima: ''Ko isposti est dana nakon Ramazanskog bajrama, kao da je postio godinu.'' U drugoj predaji stoji: ''Allah dobro djelo nagrauje deseterostruko, mjesec je za deset mjeseci, a post est dana upotpunjuje nagradu godine.'' (Nesai, Ibn Made, on se nalazi u Sahihut-Tergib, 1/421) Ibn Huzejme ga biljei u verziji: ''Post mjeseca ramazana nagrauje se deseterostruko, a post est dana za dva mjeseca godine, to je post cijele godine.'' Uenjaci hanbelijske i afijske pravne kole spomenuli su da je post est dan mjeseca evvala, nakon mjeseca ramazana, ravan nagradi obaveznog posta cijele godine, zato to je uveavanje nagrade openito prisutno i u dobrovoljnom postu, tj. dobro djelo se nagrauje deseterostruko. Veoma bitna korist koja proizlazi iz posta est dana mjeseca evvala jeste upotpunjavanje manjkavosti ramazanskog posta, zato to je nemogue sauvati post od manjkavosti, a na Sudnjem danu e se nafilama dobrovoljnim djelima upotpunjavati manjkavost obaveznih djela. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: ''Prvo djelo za koje e ljudi polagati raune na Sudnjem danu je namaz, Uzvieni Allah e govoriti melekima a

05

On najbolje zna: 'Pogledajte u namaz Moga roba, je li potpun ili manjkav.' Ako bude potpun, bude mu upisana potpuna nagrada. Ako bude manjkav, Uzvieni Allah rekne: 'Pogledajte da li Moj rob ima dobrovoljnog ibadeta nafile', ako bude imao dobrovoljnih namaza ,Uzvieni Allah rekne: 'Upotpunite Mome robu obavezni namaz njegovim nafilama, a nakon toga s ostalim djelima uinite isto.'' (Ebu Davud). (Muhammedu Ibn Salihu Munnedid). KADA SE MOE POETI SA POSTOM EST DANA EVVALA PITANJE: Mnogi ljudi smatraju kako je obaveza da se pone s postom est dana evvala u drugom danu Bajrama i da se ti dani moraju postiti uzastopno, je li to tano? Kada se moe poeti sa postom est dana evvala? ODGOVOR: ''Post u mjesecu evvalu moe da se pone odmah drugog dana Bajrama, a isto tako ta nafila moe se ispostiti i na kraju mjeseca, kao to je dozvoljeno da se posti uzastopno est dana ili da se posti dan po dan razdvojeno. Bitno je da taj post bude nakon napatanja obaveznog posta. ovjek koji treba da naposti odreene dane iz ramazana, dat e prednost napatanju nad dobrovoljnim postom u mjesecu evvalu.'' A Allah najbolje zna. (Muhammed Ibn Salih El-Usejmin). DA LI JE OBAVEZNO POSTITI EST DANA EVVALA UZASTOPNO

06

PITANJE: Je li obaveza da post est dana u evvalu bude uzastopan ili je dozvoljeno da se dani posta rastave tokom mjeseca? ODGOVOR: Post est dana mjeseca evvala je propisan ibadet sunnet Allahovog Poslanika. Dozvoljeno ga je postiti uzastopno ili razdvojeno, zato to je Allahov Poslanik to pitanje spomenuo u formi openitog propisa, ne odreujui nain na koji se treba postiti, tj. uzastopno niti razdvojeno. Kazao je Allahov Poslanik: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana u evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis je zabiljeio imam Muslim u svome Sahihu). (ejh Ibn Baz). DA LI SE MOE NAPOSTITI PROPUTENI DANI EVVALA PITANJE: Da li se napataju proputeni dani posta u mjesecu evvalu? ODGOVOR: ''Post est dana u evvalu je sunnet, a ne obaveza. To potvruju rijei Allahovog Poslanika: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana u evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis je zabiljeio imam Muslim u svome Sahihu). Spomenuti hadis takoer ukazuje na to da je dozvoljeno da se ti dani poste uzastopno, a i rastavljeno, zbog openitosti ove forme.

07

Pourivanje sa ovom nafilom je preporueno, zbog rijei Uzvienog Allaha: ''A pourio sam k Tebi, Gospodaru moj, da bude zadovoljan.'' (Taha, 84) Spomenuti ajet kao i drugi hadisi Allahovog Poslanika ukazuju na pohvalnost pourivanja sa dobrim djelima. Dakle, nije obaveza da ovjek svake godine posti est dan au evvalu, ali je ustrajnost u tome preporuena. Allahov Poslanik je kazao: ''Allahu su najdraa djela ona u ijem injenju ustraje njihov sahibija, pa makar bila i malehna.' (Buharija i Muslim) Nije propisano napatanje ove nafile nakon to zavri mjesec evval, zato to je to sunnet ije je vrijeme prolo, bez obzira da li ostavljanje posta bilo zbog opravdanog razloga ili ne. (ejh Ibn Baz).

DA LI SE MOE ISTOVREMNO SPOJITI NIJJET NAPATANJA RAMAZANA I POST EST DANA EVVALA
PITANJE: S obzirom na to da je pohvalno postiti est dana evvala nakon mjeseca ramazana, zanima me da li ena moe postiti est dana evvala dobrovoljnog posta a da u isto vrijeme time namjerava napatanje proputenih dana mjeseca ramazana? ODGOVOR: Nije dozvoljeno da osoba koja treba napostiti odreeni broj dana ramazana posti est dana evvala, a istim postom namjerava i napatanje posta iz ramazana, ve je obavezna da naposti proputene dane ramazana, a zatim da posti est dana evvala, ako to

08

bude eljela, prije nego to zavri mjesec evval. (Fetve Stalne komisije: Fetva broj 11663, 10 tom, str. 354). ejh Usejmin je kazao: 'Onaj ko posti dan Arefata, ili dan Aure, a duan je napostiti odreen broj dana ramazana, njegov post je validan. Ako bi postei ove dane namjeravao i napatanje ramazanskog posta, postigao bi dvije nagrade; nagradu arefatskog posta ili nagradu posta dan Aure sa nagradom napatanja ramazanskog posta. Ovo je u sluaju kada je u pitanju opi post koji se ne vezuje za ramazan. A to se tie posta est dana mjeseca evvala, ti dani se vezuju za mjesec ramazan i ne poste se osim nakon to se naposte proputeni dani ramazana, a osoba koja bi postila te dane prije napatanja ramazana, ne bi postigla spomenutu nagradu, zbog rijei Allahovog Poslanika: ''Ko isposti mjesec ramazan, a potom to poprati sa est dana u evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' Poznato je da se za onoga ko nije napostio proputene dane ramazana, ne moe kazati da je postio mjesec ramazan sve dok ne naposti izostavljene dane.'' DA LI JE DOZVOLJENO SPOJITI NIJJET POSTA EST DANA EVVALA I POST BIJELIH DANA PITANJE: Da li je dozvoljeno spojiti nijjet posta est dana evvala i post bijelih dana? ODGOVOR: U odgovoru na to pitanje ejh Muhammed Salih Munedid kazao je: ''Pitao sam ejha Bin Baza za ovo pitanje, pa je kazao da je to dozvoljeno. Naime, osoba koja bi tako postupila, ustvari je postila i est dana kao to je postila i bijele dane, a Allahova milost je
09

ogromna. ejh Muhammed Salih Usejmin, u odgovoru na ovo pitanje, kazao je: ''Sa osobe koja posti est dana u evvalu spada post bijelih dana, bez obzira da li ih postio u vrijeme bijelih dana, prije ili poslje, zato to se u tom sluaju za njega moe kazati da je postio tri dana u svakom mjesecu. Aia, r.a., kazala je: ''Allahov Poslanik postio bi u svakom mjesecu po tri dana, ne obraajui panju da li je to na poetku, u sredini ili na kraju mjeseca.'' To pitanje identino je pitanju klanjanja potvrenih sunneta prije obaveznog namaza zajedno sa nijjetom tehijjetul-mesdida. Ako bi ovjek uao u damiju i klanjao potvrene sunnete prije obaveznog namaza, ne bi trebao posebno klanjati tehijjetul-mesdid.'' A Allah najbolje zna. DA LI JE ENA OBAVEZNA TRAITI DOZVOLU OD MUA ZA POST EST DANA EVVALA PITANJE: Da li je ena obavezna da trai dozvolu od mua za post est dana evvala ODGOVOR: eni nije dozvoljeno da posti dobrovoljni post osim sa dozvolom svoga mua. Ako joj mu to ne dozvoli, njoj nije dozvoljeno da posti, osim u sluaju kada je mu musafir putnik, kada je njoj dozvoljno da posti est dana evvala i druge vrste dobrovoljnog posta sve dok je on na putu. Meutim, ako je mu kod kue, eni nije dozvoljeno da posti osim sa njegovom dozvolom, zbog hadisa koji govore o tom pitanju.'' A Allah najbolje zna. (Muhammedu Ibn Salihu Munedid).

21

DA LI SE MOE POSTITI EVVAL PRIJE NEGO LI SE NAPOSTI RAMAZAN PITANJE: Ako bi ena eljela da posti est dana evvala, a nije napostila proputene dane ramazana, da li je pree da napata proputene dane ili je dozvoljeno da posti est dan aevvala a nakon toga da napata proputene dane ramazana? ODGOVOR: ''U pogledu pitanja posta nafile prije napatanja ramazanskog posta, uenjaci imaju dva stava: Prvi: Dozvoljeno je postiti nafilu prije napatanja ramazana, i to je stav veine islamskih uenjaka dumhura, neki su to dozvolili openito a neki su to smatrali dozvoljenim bez pokuenost. Uenjaci hanefijske pravne kole smatrali su openito dozvoljenim post nafile prije napatanja ramazana, zato to napatanje nije obavezno odmah, ve je to obaveza koja se moe odgoditi (vadib muvesea), a po jednoj predaji i imam Ahmed je zastupao taj stav. Uenjaci afijske i malikijske pravne kole smatrali su da je to dozvoljeno uz pokuenost, zbog toga to se na taj nain ovjek okupira nafilom u odnosu na napatanja posta koji je obavezan. Drugi: Da je zabranjeno postiti dobrovoljni post prije napatanja ramazanskog posta, i to je stav hanbelijske pravne kole. Ispravno je miljenje onih koji smatraju da je to dozvoljeno, zato to vrijeme napatanja nije ogranieno, a stav da je vrijeme napatanja ogranieno i da je

20

dobrovoljni post prije napatanja neispravan, jeste stav za koji treba dokaz, a takav dokaz ne postoji...'' A Allah najbolje zna. SAPAJANJE NIJJETA TOKOM POSTA PITANJE: Da li je ispravno da postim est dana evala u vremenu Ponedjeljka i etvrtka, odnosno da tih est dana podijelim na Ponedjeljak i etvrtak i tako postim sa jednim nijetom? ODGOVOR: Hvala Allahu, azze ve delle, koji je poastio Ummet Ahmeda sa mnogim blagodatima kojima nije obasuo narode prije nas, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: Prenosi Dabir Ibn Abdullah, radijjallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome prije mene: Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mjesec (hoda), Zemlja mi je data mjestom za seddu i istom, pa gdje god nekog ovjeka od moga Ummeta zadesi namaz neka klanja, dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) prije mene, dat mi je efa'at (pravo zalaganja i zauzimanja za vjernike) i svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!" (Hadis biljei imam Buhari). Da, nema smetnje da tako postupite i vama se inaAllah pie nagrada posta est dana evala kao i nagrada posta Ponedjeljka i etvrtka koji su potvreni Sunnetom Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je ejh Ibn Usejmin, rahmetullahi alejhi: "Ukoliko se poklope post est dana evala sa postom Ponedjeljka i
22

etvrtka, u tom sluaju insan ima nagradu oba posta (kod Allah mu se pie inaAllah nagrada za oba posta) ako je nijetio post est dana evala i post koji je Sunnet, a to je post Ponedjeljkom i etvrtkom - a to sve shodno rijeima Allahova Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome stoji: "Doista se dijela vrednuju prema namjerama i doista svakom pripada ono to je naumio". (Pogledati Fetava Islamije 2/154). A Allah najbolje zna! TA SE PRVO POSTI? PITANJE: Zadesila me je bolest i ja sam se zavjetovala Allahu, azze ve delle, da ukoliko me izlijei da u postiti 15 dana ne odredivi kada i u koje vrijeme. Allahovom voljom ja sam ozdravila i poela sam sa postom pet dana u mjesecu Redebu, te sam nakon tih pet dana osjetila slabost pa sam prekinula post, potom sam opet postila pet dana u mjesecu a'banu te sam i tada osjetila umor pa sam prekinula post. Nakon toga doao je mjesec Ramazana i ja sam ga ispostila elhamdulillah, no mi se sada nalazimo u mjesecu evalu, pa da li u ja prvo postiti est dana evala ili u postiti ostale dane zavjetnog posta? Odgovorite mi Allah vas nagradio! ODGOVOR: Hvala Allahu, azze ve delle, koji je svemu Kadar, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu asnu porodicu, ashabe, tabine i sve sljedbenike do Sudnjeg dana. Na tebi je cijenjena sestro da prvo posti preostale dane od "zavjetnog posta", a tek nakon toga posti est dana mjeseca evala ukoliko bude u mogunosti pa i ako bi ih izostavila nema smetnje jer je post est dana evala Mustehab (pohvalan) a nije nikako obavezan.
23

No, kada je u pitanju "Zavjetni post" on je obavezan (Farz), i ti mora da vodi rauna o ispunjenju prvo farzova a potom ono to moe i stigne od nafile (dobrovoljni) stvari i ibadeta. Ovdje je takoer, neophodno da se naglasi, ukoliko si bila nijetila da posti tih 15 dana uzastopno onda to i mora uiniti, a oni prethodni dani ne ulaze u to, a ako nisi uvjetovala da budu uzastopno onda na tebi je samo da dopuni broj dana na 15. I jo jedna jako bitna stvar na koju se treba ukazati a to je da ovjek ne treba da se zavjetuje niti da mu to bude praksa, kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ne zavjetujte se, jer zavjet doista nita ne koristi a niti odvraa Kader (propisano i zapisano), nego zavjet izbavlja (odvraa) od krtosti." (Hadis biljei imam Tirmizi i kae da je Hasenu Es-Sahih). Stoga, nije potrebno i ne prilii ovjeku da se zavjetuje svejedno da li on bio bolestan ili ne, no ukoliko to ovjek uradi onda to biva i obavezan, i taj postupak odnosno zavjet biva mu na stepenu namaza ili posta shodno rijeima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se zavjetuje da e Allahu, azze ve delle, biti pokoran neka ispuni svoj zavjet, a ko se zavjetuje da e uiniti neko loe djelo (grijeh) - neka ne izvri svoj zavjet." (Hadis biljei imam Buhari). Tako, ukoliko se ovjek zavjetuje da e postiti odreene dane, ili klanjati odreeni broj rekata, ili pak dati neto u sadaku to biva i obavezan i na njemu je da ispuni Allahu dat zavjet, a na Gospodar, azze ve delle, je pohvalio vjernike koji ispunjavaju svoje zavjete pa kae: "Oni su
24

zavjet ispunjavali plaei se Dana ija e kob svuda prisutna biti." (Prijevod znaenja sura Al-Insan, ajet broj 7). Takoer, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na vie mjesta naredio je da se ispunjava zavjet dat Allahu kao to smo to u prethodnom hadisu spomenuli, dok sam zavjet ne biva sebebom izljeenja, a niti sebebom postizanja odreenje dunjaluke potrebe stoga insan i nema potrebe za njim, naprotiv to je neto to sam ovjek sebe obavee, a pomae da se ovjek oslobodi krtosti jer u osnovi zavjet (ar. Nezar) i ine ljudi koji imaju ovu runu osobinu pri sebi, kaem u osnovi a nije uvijek tako. Allahu hvala na lahkoi vjere koju nam je propisao, te stoga ovjek treba da ostane u krugu onoga to je Allah naredio i preporuio kroz Sunnet svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i u tome je svaka srea i rahatluk. A Allah najbolje zna! Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s ijom blagodati zavravaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvieni Allahu, da ovaj trud uini iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime okoristi Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta traim i Tebi se kajem. Safet Sulji Fakultet erijatskog Prava Rijad Islamski Univerzitet u Rijadu 03.10.1434 - 13.08.2013
25

Sadraj
UVOD ................................................................................. 3 TA NAKON RAMAZANA? .................................................... 3 VRIJEDNOST POSTA EST DANA MJESECA EVALA ...............10 FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA ............................................................................14 KAKAV JE PROPIS POSTA EST DANA MJESECA EVVALA ...14 KADA SE MOE POETI SA POSTOM EST DANA ...............16 EVVALA .........................................................................16 DA LI JE OBAVEZNO POSTITI EST DANA EVVALA UZASTOPNO ...................................................................16 DA LI SE MOE NAPOSTITI PROPUTENI DANI EVVALA ......17 DA LI SE MOE ISTOVREMNO SPOJITI NIJJET NAPATANJA RAMAZANA I POST EST DANA EVVALA ..........................18 DA LI JE DOZVOLJENO SPOJITI NIJJET POSTA EST DANA EVVALA I POST BIJELIH DANA ..........................................19 DA LI JE ENA OBAVEZNA TRAITI DOZVOLU OD MUA ZA POST EST DANA EVVALA ...............................................20 DA LI SE MOE POSTITI EVVAL PRIJE NEGO LI SE NAPOSTI RAMAZAN .......................................................................21 SAPAJANJE NIJJETA TOKOM POSTA..................................22 TA SE PRVO POSTI? ........................................................23

26