1

ArmCAD 2005
program za izradu detalja armiranja

uputstvo za rad sa programom

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

2

Sadržaj
1. UVOD ..........................................................................................................7 1.1 1.2
1.2.1 1.2.2

Potrebna konfiguracija računara .............................................................7 Instalacija programa ............................................................................8
Pojedinačna instalacija programa.................................................................9 Mrežna instalacija.................................................................................... 16

1.3 1.4 1.5

Deinstalacija programa ....................................................................... 23 Pokretanje programa .......................................................................... 24 Osnovna koncepcija programa ............................................................. 26

2. CRTANJE OPLATE ......................................................................................29 2.1 2.2 2.3 Rad sa listom pozicija oplata (POZICIJE OPLATA).................................... 29 Crtanje tipskih oplata (TIPSKA OPLATA) ................................................ 31 Crtanje pomoćnih linija za lakše određivanje položaja armature (POMOĆNE LINIJE) ............................................................................................. 39

3. CRTANJE ŠIPKI U PODUŽNOM IZGLEDU....................................................41 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Nova pozicija - proizvoljna šipka (PROIZVOLJNA).................................... 41 Nova pozicija - tipska šipka (TIPSKA).................................................... 52 Postojeća pozicija - ista geometrija (POSTOJEĆA) ................................... 57 Postojeća pozicija – nova geometrija (REPREZENT)................................. 64 Crtanje armature krstasto armirane ploče.............................................. 66

4. CRTANJE ŠIPKI U SERIJI ..........................................................................70 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Konstantna serija u osnovi .................................................................. 70 Konstantna serija u podužnom preseku ................................................. 83 Konstantna serija u poprečnom preseku ................................................ 94 Promenljiva serija u osnovi.................................................................. 97 Promenljiva serija u podužnom preseku .............................................. 113 Promenljiva serija u poprečnom preseku ............................................. 118 Popločavanje ploče lučnim šipkama .................................................... 120 Popločavanje ploča serijama šipki....................................................... 122 Popločavanje konstruktivnom armaturom ............................................ 131

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

3

5. CRTANJE ŠIPKI U POPREČNOM PRESEKU................................................137 5.1 5.2 5.3 5.4 Pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom preseku (POJEDINAČNO) ..... 137 Grupno postavljanje šipki duž zadate linije (DUŽ LINIJE) ....................... 141 Grupno postavljanje šipki u poprečnom preseku (CEO PRESEK) .............. 147 Vađenje preseka .............................................................................. 160
Kreiranje poprečnog preseka greda...................................................... 160 Kreiranje poprečnog preseka ploča ...................................................... 166

5.5

Skaliranje razmere poprečnog preseka (PROMENA RAZMERE) ................ 174

6. KOTIRANJE ŠIPKI ...................................................................................177 6.1 6.2 6.3 6.4 Kotiranje šipki (KOTA) ...................................................................... 177 Specifikator..................................................................................... 181 Multispecifikator............................................................................... 183 Postavljanje simbola preseka (SIMBOL PRESEKA) ................................. 184

7. EDITOVANJE ŠIPKI .................................................................................186 7.1 7.2
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6

Rad sa bazom pozicija (BAZA POZICIJA) ............................................. 186 Editovanje šipki (EDIT ENTITETA)....................................................... 202
Editovanje šipki u podužnom izgledu ........................................................ 203 Editovanje serije šipki ............................................................................ 205 Editovanje šipki u poprečnom preseku...................................................... 207 Editovanje kota..................................................................................... 209 Editovanje simbola preseka .................................................................... 210 Editovanje simbola ‘konstruktivne armature’ ............................................. 214

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

Promena rednog broja pozicije (PROMENA POZICIJE) ............................ 215 Nastavljanje armature ...................................................................... 219 Sidrenje armature ............................................................................ 226 Ubacivanje segmenta ....................................................................... 229 Izbacivanje segmenta ....................................................................... 231

8. CRTANJE MREŽASTE ARMATURE .............................................................233 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Pojedinačno postavljanje mreža (POJEDINAČNO POSTAVLJANJE) ............ 233 Serijsko postavljanje mreža unutar zadate konture (SERIJA MREŽA) ....... 240 Postavljanje mreža u poprečnom preseku (MREŽA U POPREČNOM PRESEKU) ....................................................................................... 250 Postavljanje otvora u mrežama (OTVOR MREŽE) .................................. 255 Baza pozicija mrežaste armature (BAZA POZICIJA MREŽA) .................... 259

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

4

8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11

Promena rednog broja pozicije mrežaste armature (PROMENA POZICIJE) ....................................................................................... 261 Editovanje mreža (EDIT ENTITETA) .................................................... 263 Prebacivanje serije mreža u pojedinačne mreže (EXTRACT).................... 265 Grupisanje više serija mreža u jednu (SPAJANJE KONTURA MREŽA) ........ 269 Promena položaja dijagonale (DIJAGONALA) ........................................ 269 Korekcija konture mreže ................................................................... 272

9. POMOĆNE NAREDBE ZA LAKŠE CRTANJE.................................................275 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Podešavanje vidljivosti ‘ArmCAD’-ovih entiteta (VIDLJIVOST ENTITETA) .. 275 Sakrivanje entiteta ........................................................................... 281 Određivanje potrebne količine armature (PRORAČUN ŠIPKI)................... 282 Okvir crteža .................................................................................... 283 Promena koordinatnog sistema za crtanje (Promena UCS) ..................... 284

10. KREIRANJE BAZA KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM RADU...................285 10.1 10.2 10.3 10.4 Kreiranje baze tipskih šipki (BAZA TIPSKIH ŠIPKI) ................................ 285 Kreiranje baze tipskih oplata (BAZA TIPSKIH OPLATA)........................... 289 Kreiranje baze tipskih mreža (BAZA TIPSKIH MREŽA)............................ 290 Kreiranje baza tipskih komentara (BAZA KOMENTARA) .......................... 294

11. PODEŠAVANJE PARAMETARA KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM RADU.296 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 Podešavanje boja i fontova za ‘ArmCAD’-ove entitete (PARAMETRI) ........ 296 Definisanje stilova kotiranja ‘ArmCAD’-ovih entiteta (STILOVI KOTIRANJA) .................................................................................... 309 Propisi ............................................................................................ 318 Funkcionalnost ................................................................................ 334 Podešavanje razmere crteža (RAZMERA) ............................................. 343 Definisanje načina prikaza šipki na crtežu (IZGLED ENTITETA) ............... 344

12. IZVEŠTAJ ..............................................................................................346 12.1 12.2 12.3 Sadržaj izveštaja ............................................................................. 347 Pregled i kretanje kroz izveštaj .......................................................... 349 Formatiranje izveštaja ...................................................................... 352
Format hartije ...................................................................................... 353 Margine ............................................................................................... 354 Zaglavlje.............................................................................................. 355 Tekst................................................................................................... 364

12.3.1 12.3.2 12.3.3 12.3.4

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

5 12.3.5 12.3.6 12.3.7 12.3.8 12.3.9 12.3.10 12.3.11 Šipke - specifikacija............................................................................... 365 Šipke - rekapitulacija ............................................................................. 372 Podupirači ............................................................................................ 373 Mreže - specifikacija .............................................................................. 375 Mreže - rekapitulacija ............................................................................ 376 Mreže - plan sečenja.............................................................................. 377 Snimanje podataka o formatiranju izveštaja.............................................. 378

12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9

Štampanje izveštaja ......................................................................... 379 Eksport u RTF .................................................................................. 380 Eksport na crtež............................................................................... 381 Povratak u prozor za crtanje .............................................................. 381 Zbirna rekapitulacija......................................................................... 382 Grupisanje oplata............................................................................. 385

13. IMPORT ARMATURE ..............................................................................387 13.1 13.2 Eksport usvojene armature u pločama iz programa ‘Tower 5’ ................. 389 Import obične armature ploča u program ‘ArmCAD 2005’....................... 396
Pravila po kojima se oblikuje usvojena obična armatura.............................. 398 Donja zona....................................................................................... 398 Gornja zona ..................................................................................... 406 Promena debljine ploče ...................................................................... 409

13.2.1

13.3

Import mrežaste armature ploča u program ‘ArmCAD 2005’ ................... 410
Pravila po kojima se oblikuje importovana mrežasta armatura ..................... 411 Donja zona....................................................................................... 411 Gornja zona ..................................................................................... 414

13.3.1

13.4

Eksport usvojene armature u gredama iz programa ‘Tower 5’ ................. 417
Osnova ................................................................................................ 417 Ramovi ................................................................................................ 419

13.4.1 13.4.2

13.5

Import eksportovane armature u gredama u program ‘ArmCAD 2005’ ..... 420
Vođenje podužne armature..................................................................... 420 Oblikovanje armature na krajevima greda................................................. 424 Vođenje podužne armature u stubovima ................................................... 435 Oblikovanje armature na krajevima niza kolineranih stubova ....................... 436

13.5.1 13.5.2 13.5.3 13.5.4

14. WIZARDS ..............................................................................................441 14.1 Pravljenje novog složenog elementa ................................................... 441
Temelj samac ....................................................................................... 442 Temeljna traka ..................................................................................... 452 14.1.1 14.1.2

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

6 14.1.3 14.1.4 14.1.5 14.1.6 14.1.7 Jednokrako stepenište ........................................................................... 459 Potporni zid .......................................................................................... 465 Kontinualna greda ................................................................................. 472 Armirano-betonski zid ............................................................................ 486 Armirano-betonski stub.......................................................................... 495

14.2

Editovanje složenog elementa ............................................................ 504

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

7

1. UVOD
1.1 Potrebna konfiguracija računara
Kako program ‘ArmCAD 2005’ radi u okruženju programa ‘AutoCAD’, to je za njegovo pokretanje neophodno da na Vašem računaru bude ispravno instaliran operativni sistem ‘Windows’, kao i sam program ‘AutoCAD’ (verzija ‘2004’, ‘2005’ ili novija). Što se tiče minimalne konfiguracije računara, ona je određena zahtevima ‘Windows’ operativnog sistema i programa ‘AutoCAD’, pa ako ove aplikacije mogu da rade na Vašem računaru, onda će sigurno i ‘ArmCAD 2005’ raditi ispravno. Ukoliko vaša jezička verzija programa zahteva i specijalne znakove, kao što su recimo ćirilična slova, za njihovo ispravno prikazivanje u programu, neophodno je da na nivou ‘Windows’-a, u okviru naredbe ‘Control Panel ► Regional Options’, postavite odgovarajuće podatke. Ukoliko se to ne uradi program će raditi u ‘lokalizovanom’ ASCII režimu, tj. svi slovni znakovi biće pretvoreni u najpogodniji ASCII znak (engleski alfabet).

Podešavanje podataka u okviru naredbe ‘Regional Options’, za ‘Windows 2000’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

8

Podešavanje podataka u okviru naredbe ‘Regional and Language Options’, za ‘Windows XP’

1.2 Instalacija programa
Za ispravnu instalaciju programa neophodno je da imate instalacioni CD i odgovarajući hardlock. Kako postoje i pojedinačne i mrežne verzije naših programa, a i različiti tipovi hardlock-ova (pojedinačni, mrežni, vremenski ograničeni), to morate znati i serijski broj instalacije. Uloga ovog serijskog broja je da sa univerzalnog instalacionog CD-a pripremi instalaciju za Vaš hardlock. Svaki korisnik ima jedinstven serijski broj instalacije i on određuje kako tip instalacije, tako i režim rada programa. U slučaju da naknadno dokupite neki od modula programa, dobićete novi serijski broj, pri čemu stari više neće važiti. Program možete instalirati samo ako posedujete pravo instaliranja programa, a to znači da morate imati pravo pristupa sistemu ‘Power User’ ili ‘Administrator’ ako je na računaru instaliran ‘Windows 2000’, odnosno ‘Administrator’ ako je na računaru instaliran ‘Windows XP’. Za razliku od instalacije, za korišćenje programa nema ograničenja. Pre instalacije programa ‘ArmCAD 2005’, neophodno je da program ‘AutoCAD’ bude bar jednom startovan, u suprotnom instalacija neće biti izvršena. Važno: Kako ‘Windows’ ima poseban tretman prema USB uređajima, u slučaju da ste uz program dobili USB hardlock, nemojte ga stavljati na računar pre nego što ‘ArmCAD’-ov instalacioni program to bude zahtevao od Vas. Ako to ipak greškom uradite, odmah prekinite ‘Windows’ovu automatsku proceduru instalacije drajvera. Ovo upozorenje se svakako odnosi samo na prvo postavljanje USB hardlock-a na računar. Nakon prve instalacije programa ‘ArmCAD 2005’, USB hardlock možete slobodno postavljati i skidati sa datog računara.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

9

1.2.1

Pojedinačna instalacija programa

Sa instalacionog CD-a pokrenite program ‘\ArmCAD 2005\Setup.exe’, nakon čega će program prvo proveriti da li je ranije već instaliran drajver za hardlock, i ako nije automatski će ga instalirati. Nakon instalacije drajvera, program će izdati sledeću poruku:

Kako je u toku instalacije neophodno prisustvo odgovarajućeg hardlock-a, ovom porukom program Vas obaveštava da proverite prisustvo hardlock-a na računaru. U zavisnosti od tipa hardlock-a koji posedujete, možete ga priključiti ili na paralelni (LPT), ili pak na USB port Vašeg računara. Ukoliko posedujete hardlock za paralelni port, vodite računa da ga postavljate i skidate sa računara samo kada je računar isključen, u suprotnom može doći do njegovog oštećenja od strujnog udara. Hardlock za paralelni port, na svojoj zadnjoj strani ima i ‘ženski’ deo, koji omogućava priključenje printera iza njega.

Postavljanje LPT hardlock-a na paralelni port računara U slučaju da imate USB hardlock, i da ste ga greškom, pre instalacije programa priključili na računar, neophodno je da ga prvo izvučete, a odmah zatim ponovo postavite na USB port (resetovanje porta).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

10

Upaljena lampica na USB hardlock-u označiće njegovo ispravno postavljanje Kada ste postavili hardlock, aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će otpočeti instalacija. U slučaju da se ne radi o prvoj instalaciji programa na dati računar, program će preskočiti prethodno opisanu proceduru i odmah otpočeti sa instalacijom programa. Na ekranu će se pojaviti dijalog box sledećeg izgleda:

Iz zatvorene liste izaberite jezik instalacije i aktivirajte komandno polje ‘OK’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

aktivirajte komandno polje ‘Next’. postavite na uključeno stanje prekidač ‘Slažem se sa ugovorom’.co. Nakon toga. Copyright (c) Radimpex * http://www. i samo u slučaju da se slažete sa njim. U centralnom delu dijalog box-a. Dobro ga proučite.11 Za nastavak instalacije. biće dostupno i komandno polje ‘Next’.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. nalazi se ugovor koji propisuje uslove korišćenja programa.radimpex. čijim aktiviranjem će procedura instalacije biti nastavljena. 011 3809-158 .

postavite ovaj tip instalacije za tekući i aktivirajte komandno polje ‘Next’. određuje se da li se radi o pojedinačnoj ili pak mrežnoj instalaciji programa. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: U prikazanom dijalog box-u se vrši izbor verzije programa koju želite da instalirate.co.yu * e-mail: info@radimpex. Za nastavak instalacije. dok pomoću komandnog polja ‘Cancel’ možete odustati od cele procedure instalacije programa. možete vratiti na prethodni korak instalacije. pojaviće se odgovarajuće obaveštenje. nakon čega će procedura instaliranja programa ‘ArmCAD 2005’ biti prekinuta.radimpex. postavljanjem na uključeno Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . Ukoliko je na vašem računaru instalirano više verzija programa ‘AutoCAD’. Napomenućemo da se aktiviranjem komandnog polja ‘Back’.co. Klikom miša na ikonu ‘Pojedinačna’.yu * Tel.12 U ovom dijalog box-u. u bilo kom dijalog box-u. U slučaju da na Vašem računaru nije instaliran program ‘AutoCAD’.

U edit box-u ‘Registracioni broj’ pažljivo zadajte tačan serijski broj instalacije. Copyright (c) Radimpex * http://www. Napomenućemo da ste se ugovorom prethodno obavezali da napišete ispravno ime korisnika licence. 011 3809-158 . koje se nalazi sa desne strane ovog edit box-a. za nastavak instalacije aktivirajte komandno polje ‘Next’.yu * e-mail: info@radimpex.13 stanje odgovarajućeg prekidača.co. Nakon ovoga. U edit box-u ‘Vlasnik licence’ upišite tačan naziv Vaše firme. obzirom da će se taj podatak ispisivati u dnu svake strane hartije Vašeg projekta. aktivirajte komandno polje ‘Next’. Kada ste odredili mesto na disku. odaberete željenu putanju. ili da ih zamenite sa novim. imate mogućnost ili da u edit box-u ‘Instalacioni direktorijum’ zadate proizvoljno mesto na disku. izaberite željenu verziju ‘AutoCAD’ -a i aktivirajte komandno polje ‘Next’.yu * Tel.co.radimpex. koji ste dobili od Vašeg distributera. ili da klikom na komandno polje. U ovom dijalog box-u se zadaje mesto na disku na kome je potrebno instalirati program. U slučaju da je u zadatom direktorijumu za instalaciju već ranije instaliran program. Ako niste zadovoljni ponuđenom putanjom. program će izdati upozorenje i omogućiti Vam da zadržite postojeće datoteke.

$skp Stil kotiranja šipki u poprečnom preseku ArmCAD4. preporučujemo da aktivirate komandno polje ‘Yes’.$bk ArmCAD4. 011 3809-158 . potrebno je da mišem kliknete na komandno polje ‘Finish’.$btm ArmCAD4.co. što će dovesti samo do inoviranja izvršnih programa. navešćemo listu datoteka u kojima se čuvaju podaci koji su dostupni za promenu u toku rada sa programom: ArmCAD4.$skf Stil kotiranja specifikatora Ako ste u toku ranijeg rada sa programom sve baze prilagodili svojim potrebama.$bp ArmCAD4. Program sada prikazuje sve parametre koje ste u toku instalacije postavili. nakon čega će otpočeti sam proces instalacije programa. Copyright (c) Radimpex * http://www. ArmCAD4. Ubrzo.$eds Konfiguraciona datoteka koja se kreira pomoću naredbe ‘Parametri’.14 Da biste se lakše odlučili za jednu od programom predviđenih akcija.yu * Tel. na ekranu će se pojaviti informacija o uspešno sprovedenoj instalaciji.$sks Stil kotiranja šipki u podužnom izgledu ArmCAD4. dok će konfiguracione datoteke ostati nepromenjene.$sksd Stil kotiranja serija u podužnom preseku ArmCAD4. rekapitulacija) ArmCAD4.$bto ArmCAD4. i ako ste zadovoljni njima.$skm Stil kotiranja mreža ArmCAD4.$har Baza tipskih oplata Baza tipskih šipki Baza tipskih mreža Baza tipskih komentara Baza podupirača Baza propisa (podaci koji se zadaju u okviru naredbe ‘Propisi’) Baza tipskih hartija koje se koriste pri kreiranju izveštaja (specifikacija.yu * e-mail: info@radimpex.$sksp Stil kotiranja serija u poprečnom preseku ArmCAD4.co.radimpex.$bts ArmCAD4.$skso Stil kotiranja serija u osnovi ArmCAD4.$bpd ArmCAD4.

komandno polje ‘Finish’ će biti nedostupno za aktiviranje. a pogrešili ste pri zadavanju registracionog broja. Copyright (c) Radimpex * http://www. U ovom slučaju Vam preostaje da se pomoću komandnog polja ‘Back’ vratite na dijalog box za zadavanje registracionog broja i da ga zadate ispravno.yu * e-mail: info@radimpex. program će obustaviti postupak instalacije i izdaće odgovarajuće upozorenje. 011 3809-158 . Ako je pak hardlock priključen na računar.co.yu * Tel.radimpex.15 Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. program će napisati informaciju da je zadat pogrešan registracioni broj. instalacioni program će završiti svoj rad. U slučaju da hardlock nije priključen na računar. U samom dijalog box-u.co.

co. neophodno je da među njima bude uspostavljen barem jedan od protokola: TCP/IP. Instalacija ‘HASP License Manager’-a Nakon završene serverske instalacije programa. Mnogo je važnije da sama mreža bude dovoljno brza.2. Znači. prikačen mrežni hardlock i podignut ‘HASP License Manager’. i smeštanje izvršnih programa.exe’.2 Mrežna instalacija Da bi program mogao da radi na svim računarima u mreži. Svakako da je u ovom slučaju. to za server možete proglasiti bilo koji računar u mreži. Sam postupak mrežne instalacije.co.1’). Kako server služi samo za postavljanje hardlock-a. i sprovedite potpuno isti postupak kao i kod pojedinačne instalacije (vidi poglavlje ‘1. odvija se u dva koraka. a u drugom se sa diska servera vrši klijentska instalacija. bitno je da na njemu bude izvršena serverska instalacija programa.EXE’. Sa instalacionog CD-a pokrenite program ‘\Hasp\LMSETUP. program u ‘Registry’ upisuje niz podataka koji su neophodni za rad izvršnog programa.yu * e-mail: info@radimpex. na serveru mora biti stalno podignut (aktivan) ‘HASP License Manager’. Copyright (c) Radimpex * http://www. Na serveru. Obzirom da pri instalaciji. kako bi se provera prisustva hardlock-a što brže odvijala. Sve ranije opisano za postavljanje USB hardlock-ova važi i ovde.16 1.radimpex. 011 3809-158 . to performanse servera uopšte ne utiču na brzinu rada programa. za tip instalacije potrebno odabrati ikonu ‘Mrežna’. U prvom se na disk servera instalira serverska instalacija. Serverska instalacija Kako performanse servera ne utiču na brzinu rada programa.yu * Tel. NETBIOS ili IPX. to je potrebno da se na server ‘log’-ujete kao ‘Administrator’.2. sa instalacionog CD-a pokrenite program ‘\ArmCAD 2005\Setup. Pored toga. potrebno je na serveru instalirati program ‘HASP License Manager’. na svim terminalima na kojima je potrebno izvršavati program. program koji kontroliše rad mrežnog hardlock-a.

yu * e-mail: info@radimpex. Instalacija ‘HASP License Manager’-a kao ‘Windows’ aplikacije Ukoliko se izabere način instalacije ‘Application (nhsrvw32. koja će instalirati ‘HASP License Manager’ kao ‘Windows’ aplikaciju ‘Service (nhsrvice. pojaviće se dijalog box u kome se može podesiti (ili prihvatiti predloženi) instalacioni direktorijum ‘HASP License Manager’-a.co. otvara se sledeći dijalog box: Ponuđena su dva načina instalacije: ‘Application (nhsrvw32. Copyright (c) Radimpex * http://www. koja će instalirati ‘HASP License Manager’ kao ‘Windows’ servis.exe)’. 011 3809-158 .radimpex.co.exe)’.yu * Tel.exe)’ i aktivira komandno polje ‘Next’.17 Aktiviranjem komandnog polja ‘Next’.

Ukoliko se to ne izabere.radimpex. Izborom komandnog polja ‘Next’.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.18 Izborom komandnog polja ‘Next’. doći će se do kraja instalacije ‘HASP License Manager’-a.yu * Tel. u ovom ali i u nekoliko narednih dijalog box-ova. Rad sa ‘HASP License Manager’-om Znak da je ‘HASP License Manager’ aktivan je postojanje ikone u Taskbar-u: Copyright (c) Radimpex * http://www. otvoriće se dijalog box u kome se može izabrati da se program stavi u ‘Startup Folder’ i automatski startuje pri svakom pokretanju ‘Windows’-a (a nakon ‘Login’-a). Ovaj način je naročito pogodan za prave servere jer eliminiše potrebu za bilo kakvom administracijom. Instalacija ‘HASP License Manager’-a kao ‘Windows’ servisa Ovaj način instalacije omogućava automatsko startovanje ‘HASP License Manager’-a pri svakom podizanju (restartu) računara i to pre ‘Login’ procedure. onda se ‘HASP License Manager’ mora svaki put startovati preko: ‘Start ► Programs ► HASP License Manager ► HASP License Manager’. 011 3809-158 .

011 3809-158 . onda se ona nalazi na disku servera u direktorijumu ‘C:\ArmCAD 2005 Server\’. morate i na njemu izvršiti klijentsku instalaciju programa. Za nastavak klijentske instalacije. U slučaju da ovaj program nije stratovan na serveru.19 Crvena ikona označava da je ‘HASP License Manager’ aktivan Duplim klikom miša preko ove ikone.radimpex. aktivirajte komandno polje ‘Next’.co.yu * e-mail: info@radimpex.co. i iz direktorijuma gde je prethodno izvršena serverska instalacija pokrenete instalacioni program ‘Setup. Klijentska instalacija Sa računara na kome želite da radite sa programom potrebno je da se pozicionirate na disk servera.exe’. na isti način kao i na ostalim računarima na mreži. Copyright (c) Radimpex * http://www. prozor ‘HASP License Manager’-a možete opet minimizovati. već sa diska servera. Izborom naredbe ‘Exit’. i to iz direktorijuma gde je izvršena serverska instalacija.yu * Tel. nećete moći da pristupite mrežnom hardlock-u ni sa jednog od povezanih računara u mreži. Napomenućemo da ukoliko želite da program izvršavate i na serveru. čime će biti onemogućen i sam rad izvršnog programa. pojaviće se maksimizovani prozor ‘HASP License Manager’-a. Znači klijentska instalacija se ne vrši sa instalacionog CD-a. Ako niste menjali default putanju koju je instalacioni program ponudio pri serverskoj instalaciji.

011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. potrebno je posle serverske instalacije ponovo izvršiti klijentsku instalaciju na svakom računaru. aktivirajte komandno polje ‘Next’. svi klijenti automatski dobijaju novu verziju. U slučaju da na Vašem računaru nije instaliran program ‘AutoCAD’. tada će se svi izvršni fajlovi iskopirati na klijentsku mašinu.yu * Tel. Ova varijanta je pogodna za male.20 U ovom dijalog box-u se vrši izbor vrste klijentske instalacije. Naime. Umesto toga program će se startovati pozivanjem izvršnih fajlova direktno sa servera.radimpex. instalacijom nove verzije programa na serveru.co. Ukoliko je na vašem računaru instalirano više verzija programa ‘AutoCAD’. a samim tim se program brže startuje. mreže koje su opterećenije ili mreže koje imaju manju propusnu moć. Da bi se instalirala novija verzija. na klijentsku mašinu se neće kopirati ni jedan izvršni fajl. Ova varijanta je pogodna za mreže sa većim brojem korisnika. Nakon izbora vrste klijentske instalacije. nakon čega će procedura instaliranja programa ‘ArmCAD 2005’ biti prekinuta. U slučaju da se izabere ‘Klijentska instalacija bez kopiranja izvršnih fajlova sa servera na radnu stanicu’. U slučaju da se izabere ‘Klijentska instalacija sa kopiranjem izvršnih fajlova sa servera na radnu stanicu’. brze i slabo opterećene mreže i prednost joj je u tome što je moguće neuporedivo lakše ažuriranje i instalacija novih verzija programa. Prednost joj je što ne izaziva povećanje mrežnog saobraćaja i zagušenje servera pri startovanju.co. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. pojaviće se odgovarajuće obaveštenje.

U ovom dijalog box-u potrebno je zadati mesto na disku. gde će biti instalirana klijentska instalacija. 011 3809-158 .yu * Tel. isto kao i kod pojedinačne instalacije programa. potrebno odabrati verziju programa koju želite da instalirate. Copyright (c) Radimpex * http://www.21 I ovde je.co. Nakon izbora željene verzije.yu * e-mail: info@radimpex.co. i aktivirati komandno polje ‘Next’. aktivirajte komandno polje ‘Next’.radimpex.

Ubrzo. 011 3809-158 . potrebno je da mišem kliknete na komandno polje ‘Finish’.yu * e-mail: info@radimpex.co. Prethodno opisani postupak klijentske instalacije sprovedite i na ostalim računarima u mreži.22 Program sada prikazuje sve parametre koje ste u toku klijentske instalacije postavili. nakon čega će otpočeti sam proces instalacije programa.yu * Tel. na kojima želite da koristite program. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co. i ako ste zadovoljni njima. na ekranu će se pojaviti informacija o uspešno sprovedenoj klijentskoj instalaciji.

3 Deinstalacija programa U slučaju da želite da poništite instalaciju programa.yu * Tel. a u slučaju klijentske instalacije program ‘ArmCAD 2005 Client’. tada je potrebno da iz ‘Start’ menija aktivirate opciju ‘Settings ► Control Panel’.radimpex.23 1. 011 3809-158 . U slučaju da želite da uklonite serversku instalaciju.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Kako je ovo destruktivna akcija. to će program zahtevati njenu potvrdu.co.co. U otvorenom prozoru. duplim klikom miša aktivirajte ikonu ‘Add or Remove Programs’ i otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: U prikazanoj listi svih instaliranih programa selektujte program ‘ArmCAD 2005’ i aktivirajte komandno polje ‘Change/Remove’. selektujte program ‘ArmCAD 2005 Server’.

Sam program se pokreće iz ‘Start’ menija izborom opcije ‘Programs ► Radimpex ► ArmCAD 2005’. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. 1. a ‘Windows’ će se vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za deinstalaciju ranije instaliranih programa. U slučaju klijentske instalacije.24 Aktiviranjem komadnog polja ‘Yes’. U oba slučaja. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. a potom i sam izgled programa ‘ArmCAD 2005’. potrebno je odabrati opciju ‘Programs ► Radimpex ► ArmCAD 2005 Client’. a na ekranu će se ubrzo pojaviti informacija o uspešnom deinstaliranju programa. na ekranu će se ubrzo pojaviti prvo ulazna maska. otpočeće postupak deinstalacije.co. to ga pre samog pokretanja programa obavezno stavite na LPT.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .4 Pokretanje programa Kako program u svom radu stalno proverava prisustvo hardlock-a. program ‘ArmCAD 2005’ će biti definitivno uklonjen sa računara.co. odnosno USB port vašeg računara.yu * Tel.

Copyright (c) Radimpex * http://www. Prilikom prvog startovanja programa.25 Sada je potrebno da zadate glavnu razmeru crteža. čije je funkcionisanje objašnjeno u dokumentaciji programa ‘AutoCAD’.5 Podešavanje razmere crteža’. 011 3809-158 .co.radimpex. pravljenje novih ili modifikacija postojećih) odvijaju se pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Tools ► Customize ► Toolbars…’. uključivanje. Dodatne operacije sa Toolbar-ovima (isključivanje. Toolbar-ovi sa ikonama svih ‘ArmCAD’-ovih naredbi su postavljeni na crtačkoj površini ‘AutoCAD’-a i potrebno ih je rasporediti po obodu – povlačenjem mišem.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel.co. na način koji je opisan u poglavlju ‘11.

već isključivo u okruženju programskog paketa ‘AutoCAD’ (verzija ‘2004’.3’). ali ćete takve datoteke moći recimo da štampate ili da ih kao podlogu koristite za druge namene.yu * e-mail: info@radimpex. Iako smo već na početku ovog poglavlja rekli da je program ‘ArmCAD 2005’ potpuno kompatibilan sa programom ‘AutoCAD’. Copyright (c) Radimpex * http://www. usvojenu armaturu u ovom programu. i da sve ‘AutoCAD’-ove naredbe rade na isti način kao i kada se ovaj program koristi bez dodatka za crtanje armature. ako koristite gotove ‘AutoCAD’-ove crteže kod kojih jedna crtačka jedinica ne odgovara jednom santimetru. tako i prave detalje armiranja. Naime. Ako su pojedini delovi ‘AutoCAD’-ovog crteža crtani u različitim razmerama. kada se promeni tekući propis za crtež koji sadrži armaturu (vidi poglavlje ‘11.co. ‘AutoCAD’-ov pod-program koji je specijalizovan za iscrtavanje detalja armature po svim crtačkim pravilima koja važe u okruženju samog programa ‘AutoCAD’.co. Uzećemo za primer da želite da jedna ‘AutoCAD’-ova jedinica treba da predstavlja jedan santimetar. Tada svakako nećete moći da intervenišete nad kreiranom armaturom. Prema tome. To praktično znači da je ‘ArmCAD 2005’.Isto kao i u ‘AutoCAD’-u. sve se crta u ‘AutoCAD’-ovim crtačkim jedinicama. 011 3809-158 . Malim izmenama na ovako eksportovanim crtežima (statički modeli obično ne odgovaraju potpuno arhitektonskim podlogama). Armatura koja se iscrtava u programu. na najbrži mogući način se mogu kreirati definitivni izvođački projekti. Entiteti kreirani pomoću programa ‘ArmCAD 2005’. u daljem tekstu ćemo ipak staviti akcenat na neke najvažnije stvari koje se tiču njihove kompatibilnosti: . tada ih sve iskalirajte tako da na svim delovima crteža bude uspostavljen ovaj odnos.5 Osnovna koncepcija programa Kako je program ‘ArmCAD 2005’ pisan u programskom jeziku ‘C++’ i pomoću biblioteke ‘Object ARX’ vezan za ‘AutoCAD’. Ovakva koncepcija omogućava potpunu kompatibilnost ovih programa i mogućnost njihove direktne komunikacije. to on ne može da radi samostalno. kao i konverzija propisa.radimpex. jedna od glavnih prednosti ovog programa je mogućnost učitavanja eksportovanih datoteka iz ‘Radimpex’-ovog programa za statički proračun: ‘Tower 5’. ‘2005’ i novije). Procedura konvertovanja propisa je ista kao kod naredbe ‘Propisi’. Takođe. tada je neophodno da pre samog crtanja armature. u sebi sadrže i sve neophodne numeričke podatke. za svaki crtež posebno. Pri učitavanju ovih datoteka vrši se konverzija svih entiteta. ‘ArmCAD 2005’ je u stanju da izpozicionira i kreira kako planove oplate.yu * Tel. kod koga nije instaliran program ‘ArmCAD 2005’. to znači i da se ‘ArmCAD’-ovi crteži mogu otvarati u samom ‘AutoCAD’-u. Program ‘ArmCAD 2005’ je kompatibilan ‘unazad’.Kako je format ‘ArmCAD’-ovih i ‘AutoCAD’-ovih datoteka potpuno isti (*. i mogu se ravnopravno pozivati kako iz ovog padajućeg menija.dwg). ili se pak pomoću naredbe ‘File ► New’ može otvoriti prazan crtež. Pored velike lakoće kojom se detalji armature i odgovarajuće specifikacije mogu kreirati. ‘ArmCAD’-ove naredbe su smeštene u padajućem meniju ‘ArmCAD’.26 1. što znači da je omogućeno učitavanje datoteka koje su kreirane sa programom ‘ArmCAD 2000’. načinom pozicioniranja je jasno razdvojena na običnu i mrežastu armaturu. pri čemu se u okviru naredbe ‘Razmera’. tako i pomoću ikona koje su smeštene u ‘ArmCAD’ovom ‘Toolbar’-u. . to znači da se za iscrtavanje armature kao podloga može koristiti bilo koja od ranije kreiranih ‘AutoCAD’-ovih datoteka (pomoću naredbe ‘File ► Open’ se učita neka od postojećih datoteka). definiše čemu odgovara jedna ‘AutoCAD’ova jedinica. tako da se u svakom trenutku rada sa programom može automatski kreirati tablica specifikacije i rekapitulacije armature koja odgovara trenutnom stanju na crtežu. pomoću naredbe ‘Modify ► Scale’ uspostavite ovaj odnos.

program će automatski izvršiti otključavanje datog ‘layer’-a i ispisaće odgovarajuće obaveštenje na komandnoj liniji. Ako postoji. Isto važi i za naredbe ‘Cut’ i ‘Copy’. armaturu možete grupisati u određene celine a da pri tome ne pokvarite osnovnu konfiguraciju boja koja će se koristiti pri štampanju crteža. vrši sledeću analizu. ‘ArmCAD’-ovi entiteti imaju ugrađene i specifične ‘grip’-ove. to su ‘AutoCAD’-ove naredbe za rad sa blokovima crteža dostupne i kada se u njihovom sadržaju nalazi armatura. ‘Rotate’.Kako se u građevinskoj praksi često javljaju potpuno isti ili slični elementi konstrukcije..Kako se veličina tekstova u kotama ‘ArmCAD’-ovih entiteta zadaje u milimetrima na hartiji pri štampi. mogao da kreira potpuno regularno stanje na crtežu. pomoću naredbe ‘ArmCAD ► Podešavanja ► Parametri’ (vidi poglavlje ‘11. onda poziciji armature iz bloka program dodeljuje taj redni broj. Armatura će biti smeštena pod istim rednim brojem i ako ta pozicija armature nije slobodna.5’). navešćemo recimo slučaj kada zbog jedinstvene specifikacije želite da na istom crtežu prikažete armaturu i u gornjoj i u donjoj zoni ploče. pri čemu će lista pozicija armature biti jedinstvena za obe zone. prečnik. omogućeno proizvoljno postavljanje boja za sve entitete na crtežu koji predstavljaju armaturu.). Pri kreiranju bloka sa armaturom. tada program pretražuje da li takva pozicija armature postoji pod nekim drugim rednim brojem ili ne. Kao tipičan primer. obzirom da otvaranjem proizvoljnog broja ‘layer’-a za crtanje.Kako se svi ‘ArmCAD’-ovi entiteti prema pravilima ‘AutoCAD’-a smeštaju na tekući ‘layer’. ‘Move’. . program u njega snima i sve neophodne numeričke podatke (redni broj pozicije. tada program vrši analizu da li je dati redni broj pozicije armature slobodan i ako jeste. a gornje u drugi layer. itd. a potom pomoću naredbe ‘Paste’ proizvoljan broj puta ubacuje u sastav crteža. Prvo proverava da li pridruženi naziv pozicije oplate za datu armaturu postoji u sastavu tekućeg crteža i ako ne postoji.co. čijim razvlačenjem se može lako uticati na geometriju armature. program ‘ArmCAD 2005’ čita potrebne podatke iz samih entiteta. ‘Mirror’. imaju isto dejstvo i kada se selektuju ‘ArmCAD’ovi entiteti. otvara novu poziciju oplate na crtežu i datu poziciju armature smešta sa ostalim nepromenjenim podacima u nju. na kome se nalaze ‘ArmCAD’-ovi entiteti koji se menjaju. Postavljanjem armature iz donje zone u jedan.yu * Tel. Naime. Ako je dati redni broj pozicije zauzet i geometrija te pozicije ne odgovara geometriji pozicije iz bloka. Pored toga. pomoću kojih se selektovani deo crteža prvo snima u ‘clipboard’. a ako ne postoji onda pozicija armature iz bloka dobija prvi slobodan redni broj pozicije u listi pozicije oplate na crtežu. 011 3809-158 .. . . broj komada. to je na korisniku da eventualno pomoću naredbe ‘Format ► Layer’ otvori novi ‘layer’ i postavi ga za tekući pre nego što krene sa postavljanjem armature na crtež. naziv pozicije oplate kojoj ta armatura pripada. obzirom da je programom. kako bi pri kasnijem ubacivanju bloka u novi ili isti crtež. Na osnovu zadate razmere i zadate veličine tekstova na hartiji pri štampi. program za svaki entitet iz bloka koji predstavlja armaturu. Uopšte uzevši.1’). Ovakva koncepcija daje niz prednosti u radu sa programom. .radimpex. ali samo pod uslovom da je potpuno ista i po pitanju geometrije i po pitanju numeričkih podataka kao i pozicija na crtežu.Pri svakoj promeni svojih entiteta. smešta je pod datim rednim brojem. pri svim intervencijama program će stalno ažurirati i kontrolisati validnost trenutnog stanja crteža. njihovim naizmeničnim ukidanjem vidljivosti dobićete za štampu dva znatno preglednija crteža. Program će svakako voditi računa da se promena geometrije na jednoj poziciji armature automatski odrazi i na ostale šipke iste pozicije koje se nalaze na drugim mestima na crtežu.27 . program će svim tekstovima preračunati odgovarajuću veličinu u ‘AutoCAD’-ovim crtačkim jedinicama.). Ako u sastavu crteža postoji isti takav naziv pozicije oplate. Ukoliko je ‘layer’.yu * e-mail: info@radimpex. ‘Copy’.co. Odabrana boja tog ‘layer’-a neće imati nikakav uticaj na ‘ArmCAD’-ove entitete. . to je važno da pre samog crtanja pomoću naredbe ‘ArmCAD ► Podešavanja ► Razmera’ odaberete glavnu razmeru na crtežu (vidi poglavlje ‘11. zaključan. pri ubacivanju bloka na crtež. Napomenućemo da se ubačeni blokovi Copyright (c) Radimpex * http://www.Gotovo sve ‘AutoCAD’-ove naredbe za manipulaciju sa elementima crteža (‘Erase’.

jer će u protivnom oni biti nedostupni za selektovanje pomoću ‘ArmCAD’-ovih naredbi. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.28 obavezno moraju explodirati pomoću AutoCAD-ove naredbe ‘Modify ► Explode’.yu * Tel.co.co.radimpex. 011 3809-158 .

Ako se neka greda recimo ponavlja u nekom objektu 5 puta. već je njena uloga samo da armaturu koja se iscrtava na crtežu grupiše u određene celine. Naime. podrazumeva naziv konstruktivnog elementa (ram.) kome će se pridružiti armatura koja se kasnije bude iscrtavala.co. da na jednom crtežu imate proizvoljan broj nezavisnih konstruktivnih elemenata. a u poziciji oplate se definiše količina 5. Selekcija pozicije oplate se vrši klikom miša.co. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: klikom miša na ikonu Izgled dijalog box-a za definisanje pozicija oplata U centralnom delu dijalog box-a se nalazi lista svih pozicija oplata koje se nalaze u sastavu crteža. stepenište.1 Rad sa listom pozicija oplata (POZICIJE OPLATA) Izborom naredbe ‘Pozicije oplata’. pri izradi specifikacije. program će sve količine upotrebljene armature u datoj poziciji oplate pomnožiti sa ovde zadatim brojem. CRTANJE OPLATE 2.radimpex. Pored proizvoljnog naziva. Nova pozicija oplate će biti dodata u listu odmah ispod pozicije oplate koja je bila selektovana neposredno pre aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. Za svaku od definisanih pozicija oplate. međuspratna konstrukcija itd.yu * e-mail: info@radimpex. Dodavanje nove pozicije oplate u listu odvija se aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. Pozicija oplate se na crtežu ne vidi (fizički nije opipljiva). iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Oplata’ ili . i da za svaki od njih kasnije dobijete posebnu specifikaciju armature (u okviru jedinstvene tablice specifikacije. tako što se mišem obeleži polje u koloni ‘Naziv’ (‘Količina’) i sa tastature se unese naziv pozicije (podatak o Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. greda. Ovde se pod pojmom ‘Pozicija oplate’. Naziv pozicije oplate i podatak o količini se unose direktno u list box-u. poziciji oplate se može pridružiti i podatak o količini. pozicije armature će biti jasno razdvojene zadatim nazivima pozicija oplata). program automatski kreira jednu poziciju oplate i po ‘default’-u joj dodeljuje naziv ‘noname’.29 2. tada se armatura na crtežu postavlja za jednu gredu. 011 3809-158 . a selektovana pozicija je jasno naznačena u listi. Ovakva organizacija podataka Vam omogućava. numeracija pozicija šipki armature kreće od rednog broja 1 pa nadalje. Pri otvaranju novog crteža. Na ovaj način će u specifikaciji armature sve količine dobiti 5 puta veće vrednosti i odgovaraće potrebnoj armaturi za sve ovakve grede u konstrukciji.

o kojima će biti više reči kasnije.co. nalazi se marker koji označava da li je datoj poziciji oplate već pridružena neka armatura ili nije.30 količini). odnosno na dole. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ako se komandno polje ‘Briši’ aktivira kada je selektovana neka od pozicija oplata koja već u sebi sadrži armaturu. koja je ranije pridružena datoj poziciji oplate.radimpex.yu * Tel.co. dok simbol ‘√’ označava da je datoj poziciji oplate pridružena neka od armatura. odnosno sva armatura koja se nadalje bude iscrtavala. biti uklonjena sa crteža. a ujedno će i sva armatura. a trenutno selektovana pozicija oplate u listi će postati tekuća. Uklanjanje pozicije oplate iz liste se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’. Izborom komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren. Napomenućemo da se tekuća pozicija oplate može menjati i u okviru naredbi za postavljanje i editovanje armature. Sa leve strane naziva pozicije oplate. Na isti način se može promeniti naziv i podatak o količini bilo koje pozicije oplate koja se nalazi u listi bez ikakvih posledica na sam crtež. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna jedino ako se u listi oplata nalazi više od jedne oplate. program će izdati sledeće upozorenje: Izbor komadnog polja ‘Da’ će selektovanu poziciju oplate ukloniti iz liste. i pomoću njih se trenutno selektovanoj poziciji oplate vrši promena položaja u listi na gore.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . biće pridružena tako postavljenoj tekućoj poziciji oplate. Kako se u sastavu crteža mora nalaziti barem jedna pozicija oplate. to će ova naredba biti neaktivna ako se u listi nalazi samo jedna pozicija oplate. Simbol ‘X’ označava da je oplata prazna.

Check box-ovi ‘Rotacija oko X ose’ i ‘Rotacija oko Y ose’. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za izbor tipskih oplata U gornjem delu dijalog box-a su prikazani svi oblici oplata koji se trenutno nalaze u bazi. Pomeranje prikaza izgleda oplate se izvršava klikom na srednje dugme miša i pomeranjem istog.co.31 2. Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem točkića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi: CTRL+ levo dugme miša = Zum prozor. Kako oplate mogu biti proizvoljnih oblika.yu * e-mail: info@radimpex. a sledeći klik na levo dugme miša će odabranu tačku protumačiti kao suprotni ugao pravougaone oblasti i uvećanje će biti izvršeno. a aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ vrši se promena tekuće strane.2 Crtanje tipskih oplata (TIPSKA OPLATA) Pomoću naredbe ‘Tipska oplata’ imate mogućnost da brzo kreirate plan oplate za neke od ranije definisanih oblika konstrukcija.co. služe za osno preslikavanje oplate u odnosu na X i Y osu. Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu. u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih oplata da se one ne mogu sve istovremeno prikazati.yu * Tel. Izborom ove naredbe. Izbor oplate iz baze tipskih oplata se vrši dvostrukim klikom miša na sliku željene oplate. odnosno listanje gore i dole. CTRL+ srednje dugme miša = Zum sve. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Oplata’ ili klikom miša na ikonu . Copyright (c) Radimpex * http://www. CTRL+ desno dugme miša = Zum prethodni. omogućeno je zumiranje i pomeranje prikaza izgleda oplate. Dok je pritisnut taster ‘CTRL’ klik na levo dugme miša će odabranu tačku obeležiti kao prvi ugao pravougaone oblasti koju treba uvećati. - Na ovaj način se mogu zumirati i pomerati i svi oblici oplata koji su prikazani u gornjem delu dijalog box-a. U centralnom delu dijalog box-a se nalazi slika oplate koja je prethodno odabrana iz baze tipskih oplata. 011 3809-158 .radimpex.

radimpex. program po ‘default’-u u donji levi ugao mreže postavlja crvenu kružnu. 011 3809-158 . Ove dve tačke formiraju pravougaonu oblast pomoću koje se definiše geometrija Copyright (c) Radimpex * http://www. definiše se stil kotiranja izabrane oplate na crtežu. Pored toga. Zatvorena lista za izbor tekućeg stila kotiranja koji je definisan na nivou ‘AutoCAD’-a U svim prelomnim tačkama oplate. pomoću naredbe ‘Format ► Dimension Style’.co. Postavljanjem za tekući nekog od ovih stilova.co. a u gornji desni ugao mreže crvenu kvadratnu tačku. odnosno označava ih slovima abecede.32 Check box-ovi za osno preslikavanje odabrane oplate Kako je programom predviđena mogućnost automatskog kotiranja izabrane oplate.yu * Tel. Kružnu tačku ćemo nadalje zvati ‘Tačka 1’ a kvadratnu ‘Tačka 2’.yu * e-mail: info@radimpex. iznad komandnog polja ‘OK’ se nalazi zatvorena lista ‘Stil kotiranja’ koja sadrži sve stilove kotiranja definisane u ‘AutoCAD’-u. program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i njihova međusobna rastojanja parametrizuje.

co. Tačka 2: Kako oplata može biti potpuno proizvoljnog oblika. program će zahtevati da zadate i tačku koja određuje ugao cele oplate u odnosu na horizontalu. Crvena boja linija oplate u ‘Drag’ modu znači da izabranu tačku nije moguće uneti.yu * e-mail: info@radimpex. Žutom bojom je prikazana pomoćna linija koja pokazuje koje unutrašnje dimenzije oplate određuje tražena tačka. Kada zadate sve unutrašnje tačke. dok izbor podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije označava kraj naredbe bez kotiranja oplate.yu * Tel. Unutrašnja tačka: Broj unutrašnjih tačaka zavisi od kompleksnosti geometrije izabrane oplate. Tačka 1: Nakon izbora ove tačke. Prikaz iskotirane oplate Copyright (c) Radimpex * http://www. Položaj kota (Kraj) <Kraj>: Nakon izbora ove tačke program kotira postavljenu oplatu i završava naredbu. Tačka koja određuje ugao: Kada je definisan i ugao nagiba oplate u odnosu na horizontalu.co. program će zahtevati da zadate tačku 2. Tokom unošenja ovih tačaka program prikazuje izgled oplate u ‘Drag’ modu. program će zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtevati da odredite prvo položaj tačke 1 na crtežu. aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Naime.33 oplate na crtežu. 011 3809-158 . program će zahtevati da zadate i tačku koja određuje udaljenost kota od ivica oplate.radimpex. odnosno da ona ne određuje traženu dimenziju oplate. nakon izbora tačke 2 program zahteva unošenje tačaka koje će definisati dimenzije oplate koje nisu tačno određene izborom tačke 1 i tačke 2.

dovođenjem miša u okolinu neke od presečnih tačaka.radimpex. Odabrani položaj tačke 1. sva međusobna horizontalna i vertikalna rastojanja prelomnih tačaka oplate su parametrizovana i označena slovima abecede. a pritiskom na taster ‘Shift’ i desnim klikom miša tačku 2. ili srednje tačke mreže. desnim klikom miša postavljate tačku 1. Promenjen položaj tačaka 1 i 2 Pri izboru tačke 1 nema nikakvog ograničenja. kod oplata koje imaju gabarit u oba pravca. u samom dijalog box-u. te u njemu selektovanom rastojanju možete zadati tačnu numeričku vrednost ili neko drugo slovo abecede. program datu tačku markira ili kružnim ili pravougaonim simbolom. 011 3809-158 .co. dovođenjem miša u okolinu svake od tačaka sa mreže. Naime. Klikom miša preko bilo kog od ovih slova. Naime. aktivan postaje i edit box koji se nalazi iznad zatvorene liste sa stilovima kotiranja. to je programom omogućeno i da sami odaberete koje će dve tačke biti referentne za definisanje geometrije oplate. odnosno možete je postaviti u bilo koju presečnu ili srednju tačku mreže koju formiraju horizontalne i vertikalne linije provučene kroz sve prelomne tačke oplate.co.yu * Tel. Kao što smo već na početku rekli. Copyright (c) Radimpex * http://www. Da bismo Vam olakšali ovaj izbor. u zavisnosti od toga koju je tačku moguće na tom mestu postaviti. za položaj tačke 2 ćete moći da izaberete samo tačke koje nisu kolinearne sa tačkom 1.34 Obzirom da ponuđene tačke ne moraju odgovarati vašim konkretnim potrebama.yu * e-mail: info@radimpex. ujedno će odrediti i sve moguće položaje tačke 2.

co. odnosno zadato slovo abecede.radimpex. Za dužinu segmenta ‘D’ je zadata vrednost 40 Copyright (c) Radimpex * http://www.35 Edit box za definisanje dužine trenutno selektovanog segmenta ‘D’ Nakon zadavanja vrednosti u edit box-u.yu * Tel. na crtežu će se umesto datog slova pojaviti zadata numerička vrednost.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .co.

U slučaju da se na izabranoj ivici oplate nalazi više od 2 prelomne tačke. tada je potrebno da u edit box-u tom rastojanju pridružite neko slovo abecede. odnosno da dato rastojanje nema tačnu dužinu.co.yu * Tel. 011 3809-158 . uneta numerička vrednost će zameniti slovo abecede kojim je označeno rastojanje između tih tačaka.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.36 Dimenzija segmenta ‘D’ je određena tako da ona predstavlja 40% od dimenzije ‘C’ Ako želite da zadatu vrednost poništite.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. a uneta numerička vrednost biće raspodeljena između svih slova kojima su označena rastojanja prelomnih tačaka. ispred edit box-a će pisati ‘Dužina=’. Klikom miša na bilo koju horizontalnu ili vertikalnu ivicu oplate. u međusobnom odnosu koji je zadat pri ubacivanju oplate u bazu tipskih oplata. Ako je izabrana ivica oplate određena sa 2 prelomne tačke. aktivan postaje isti edit box kao da ste kliknuli na neko od slova na crtežu.

011 3809-158 .co. a uneta numerička vrednost će odrediti nagib ivice oplate u odnosu na horizontalu.radimpex.37 Klikom miša je selektovana ivica oplate koje se sastoji od zbira segmenta A+B+A Zadavanjem dužine od 100. Copyright (c) Radimpex * http://www. vrednosti segmenata ‘A’ i ‘B’ su proračunate prema njihovom međusobnom odnosu Klikom miša na kosu ivicu oplate.yu * Tel. ispred edit box-a će pisati ‘Ugao=’.yu * e-mail: info@radimpex.co.

tačka 2 nema nikakvog smisla). a pri postavljanju oplate na crtež program zahteva da zadate samo tačku 1 i tačku koja određuje ugao nagiba cele oplate u odnosu na horizontalu.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.radimpex. 011 3809-158 .38 Selektovana je kosa ivica oplate za promenu ugla njenog nagiba Selektovanoj kosoj ivici je zadat nagib od 45° U zavisnosti od zadatih numeričkih vrednosti parametrima tipske oplate.co.yu * Tel. pri njenom postavljanju na crtež razlikujemo tri osnovna slučaja: Oplate kojima su sve dimenzije segmenata poznate U ovom slučaju možete izabrati samo položaj tačke 1 (obzirom da su sve dimenzije oplate poznate.

da će ovako kreirana tipska oplata biti smeštena na tekući ‘Layer’. s tim što se pomoću ove naredbe pomoćne linije smeštaju na trenutno aktivan ‘layer’. te će ona biti određena zadavanjem tačke 2. ‘Arc’.. program će zahtevati da mogu postavljati pomoćne linije za više objekata. Oplate kod kojih nisu poznate dužine projekcija svih segmenata. ni za jedan od dva moguća pravca Ni u ovom slučaju pri izboru tačke 1 nema nikakvog ograničenja. program pomoćne linije koje se postavljaju na uglovima produžuje.co. odnosno skraćuje do njihove presečne tačke. koja je samo mala modifikacija ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Offset’. kao i zahtev za zadavanje unutrašnjih tačaka pri postavljanju oplate na crtež. ‘Polyline’. to ćete verovatno zbog lakšeg odabira ovih tačaka imati potrebu da na nekom pomoćnom ‘layer’u iscrtate niz pomoćnih linija. Pri postavljanju oplate na crtež program neće zahtevati da zadate tačku koja određuje ugao nagiba cele oplate u odnosu na horizontalu. dok izbor tačke 2. Pored toga. Izuzetak predstavlja slučaj kada je nepoznata dimenzija samo jednog segmenta.. čime će naredba biti završena. mi smo razvili i naredbu ‘Pomoćne linije’.3 Crtanje pomoćnih linija za lakše određivanje položaja armature (POMOĆNE LINIJE) Kako se geometrija šipki armature iscrtava definisanjem njenih prelomnih tačaka. običnu i .radimpex.). Pri postavljati pomoćne linije u mrežastu armaturu. 011 3809-158 .39 Oplate kojima su u jednom od dva moguća pravca poznate dužine projekcija svih segmenata Pri izboru tačke 1 nema nikakvog ograničenja.co. Tačka koja određuje stranu: Sada je potrebno da izborom tačke sa crteža odredite stranu na kojoj će program iscrtati pomoćne linije. 2. Nakon zadavanja tačke 2 program će zahtevati da unesete unutrašnje tačke. zavisi od broja segmenata sa nepoznatim dimenzijama. tok naredbe je gotovo isti kao i kod ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Offset’. .yu * Tel. Na kraju ćemo napomenuti. program će zahtevati da sa crteža selektujete objekte za koje želite da postavite pomoćne linije: Selektovanje objekata: Obzirom da se istovremeno stajati na komandnoj liniji označite kraj selekcije. a istovremeno je normalna na pravac za koji su sve dimenzije poznate. ova poruka će sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili desnim klikom miša ne selektovanju objekata nema ograničenja. a njegova boja će ujedno odrediti i boju u kojoj će oplata biti prikazana. dok za tačku 2 možete izabrati neku od tačaka koje se nalaze na duži kojoj pripada tačka 1. Kao što ste i sami mogli da primetite. To znači da se mogu odnosu na oplatu (sve bitne ‘AutoCAD’-ove vrste linija). Copyright (c) Radimpex * http://www. Iako ćete za ovu namenu imati na raspolaganju sve ‘AutoCAD’ove naredbe (‘Line’. ‘Circle’. dok kod ‘Offset’-a zadržavaju ‘layer’ na kome se nalazi selektovani entitet.yu * e-mail: info@radimpex. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Oplata’ ili klikom miša na ikonu odredite rastojanje na kome je potrebno postaviti pomoćne linije: Rastojanje: Nakon zadavanja rastojanja. zato što je taj ugao u ovom slučaju određen zadavanjem tačaka 1 i 2.

s tim što će postupak biti mnogo duži.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.40 Na kraju.radimpex. napomenućemo još jednom da se isti efekat može postići i pomoću ‘AutoCAD’-ovih naredbi.yu * Tel. obzirom da ćete pored naredbe ‘Offset’ morati da koristite i naredbu ‘Change’ za prebacivanje konstruisanih linija na poseban ‘layer’. kao i naredbe ‘Extend’ i ‘Trim’ za dobijanje presečnih tačaka na pomoćnim linijama.co.co. 011 3809-158 .

Naime. iscrtavanjem njenih prelomnih tačaka na samom crtežu. Kako svaka od iscrtanih šipki na crtežu mora biti vezana za određeni redni broj pozicije. 3. Za iscrtavanje geometrije nove pozicije nude se dve mogućnosti. ili da se definiše potpuno nova pozicija armature. nalazi se niz naredbi za postavljanje pojedinačnih šipki armature.co. i to. Ili da se iz baze preuzme neki od već definisanih oblika i postavi na crtež. pozicija armature ne uklanja iz projekta već samo sa crteža. Ova logika omogućava i definisanje pozicija armature koje se ne moraju nigde nalaziti na samom crtežu. izborom podopcije ‘Polilinija’.yu * Tel. dok u bazi pozicija tekuće oplate ostaje netaknuta. na crtež se postavlja nova pozicija armature čija geometrija odgovara predefinisanom obliku iz kreirane baze tipskih šipki. ali sada sa drugačijom geometrijom od ranije definisane.co. ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije koja će odrediti geometriju šipke. ona se smešta u bazu pozicija tekuće oplate. 011 3809-158 . a iscrtana šipka na samom crtežu se proglašava za ‘instancu’ date pozicije. ili da se predstavi na crtežu sa drugačijom geometrijom.radimpex. na crtež se postavlja postojeća pozicija armature.proizvoljna šipka (PROIZVOLJNA) Izborom naredbe ‘Proizvoljna’. Uklanjanje cele pozicije armature iz baze pozicija se vrši u okviru naredbe ‘Baza pozicija’. objasnićemo osnovnu koncepciju programa. Sada ćemo pojasniti i tretman programa prema pozicijama armature. Ili da se postojeća pozicija na crtežu predstavi u već definisanom stvarnom obliku. Naime.41 3. o kojoj će kasnije biti više reči. ili da se geometrija nove pozicije definiše iscrtavanjem njenih prelomnih tačaka na samom crtežu. pa komandna linija dobija sledeći izgled: Prva tačka (Polilinija/Krug/Spirala): Program sada očekuje ili da zadate prvu tačku polilinije. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu . to i pri postavljanju postojeće pozicije šipke na crtež mogu nastupiti dva slučaja. umesto slobodnog crtanja imate mogućnost da geometriju šipke definišete Copyright (c) Radimpex * http://www. ili da se izborom jedne od ponuđenih podopcija odlučite za dodatne mogućnosti koje Vam program nudi.yu * e-mail: info@radimpex.1 Nova pozicija . kada se kreira nova pozicija armature. CRTANJE ŠIPKI U PODUŽNOM IZGLEDU U okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’. to se mogu javiti dva osnovna slučaja. To praktično znači da se brisanjem instanci sa crteža. Pomoću sledeće četiri naredbe se iscrtavaju nove i stare pozicije armature: ‘Proizvoljna’ ‘Tipska’ ‘Postojeća’ ‘Reprezent’ na crtež se postavlja nova pozicija armature. ili da se već definisana pozicija armature postavi na neko drugo mesto na crtežu. na crtež se postavlja postojeća pozicija armature čija je geometrija već ranije definisana. Kako se u praksi često javlja potreba za predstavljanjem armature u nekom drugom obliku od stvarnog. Pre nego što krenemo na same naredbe.

Dok je pritisnut taster ‘CTRL’ klik na levo dugme miša će odabranu tačku obeležiti kao prvi ugao pravougaone oblasti koju treba uvećati. Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem točkića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi: CTRL+ levo dugme miša = Zum prozor. Kako geometrija šipke može biti potpuno proizvoljna a prostor rezervisan za prikaz njenog izgleda je fiksan.co. i ulazite u proceduru definisanja numeričkih podataka. Izborom ove podopcije. na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka. Promena tekućeg segmenta se vrši jednostavnim klikom miša na željeni segment šipke. Tačka sa luka: Krajnja tačka: Već nakon definisanja geometrije prvog segmenta polilinije. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Ovako naznačeni segment šipke nazivamo ‘tekući’. Ako ste se odlučili da geometriju šipke odredite crtanjem proizvoljne polilinije. prikazuje se prethodno definisana geometrija šipke. na komandnoj liniji se pojavljuje i podopcija ‘Kraj’. o čemu će biti više reči na kraju ovog poglavlja. Pored tekućeg segmenta na prikazu šipke je crvenim kružićem naznačena i njena početna tačka. 011 3809-158 . dok je podopcija ‘Luk’ predviđena za definisanje lučnih segmenata polilinije. Primetićete da je na prikazu šipke jedan njen segment uvek markiran crvenom bojom. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o šipci U centralnom delu dijalog box-a. Sledeća tačka (Luk/Nazad/Kraj) <Kraj>: Izborom ove podopcije označavate kraj procedure definisanja geometrije šipke. a sledeći klik na levo dugme miša će odabranu tačku protumačiti kao suprotni ugao pravougaone oblasti i uvećanje će biti izvršeno.yu * e-mail: info@radimpex. program će prvo zahtevati da odredite tačku sa luka. omogućeno je zumiranje i pomeranje prikaza geometrije šipke.co.yu * Tel.42 selektovanjem proizvoljne polilinije sa crteža. a potom i krajnju tačku luka. Sledeća tačka (Luk/Nazad): Podopcija ‘Nazad’ služi za poništavanje izbora poslednje tačke. nakon izbora prve tačke. dok su podopcije ‘Krug’ i ‘Spirala’ predviđene za definisanje specijalnih oblika proizvoljne šipke.

3’).). program će zadatu količinu armature na tom mestu udvostručiti.2’). Način kreiranja stilova kotiranja biće naknadno objašnjen (vidi poglavlje ‘11.4’). koji će označiti da je na mestu iscrtane instance armatura postavljena u obe zone. Pravila za savijanje obične šipke i uzengije su različita i zavise od tekućeg propisa (vidi poglavlje ‘11..yu * Tel. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova kotiranja.43 CTRL+ srednje dugme miša = Zum sve. /10. imate mogućnost da u sadržaj kote postavite simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definisan u stilu kotiranja). U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar (donja zona.co. Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara. /20. . zadaje se broj komada date pozicije armature koji će biti pridružen iscrtanoj instanci na crtežu. Bilo koja od pozicija iz liste se može postaviti za tekuću. CTRL+ desno dugme miša = Zum prethodni. pri izradi specifikacije.yu * e-mail: info@radimpex. možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije definisanih tipskih komentara. za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definisanih pozicija oplata. Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz sadržaja kote Prikazani parametri u dijalog box-u imaju sledeću namenu i značenje: Iz zatvorene liste ‘Kota’. ovaj broj komada se odnosi isključivo na mesto gde je postavljena prethodno iscrtana šipka. U gornjem levom uglu dijalog box-a se prikazuje sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara. Pomeranje prikaza geometrije pozicije se izvršava klikom na srednje dugme miša i pomeranjem istog. U edit box-u ‘Količina’. Iz zatvorene liste ‘Oplata’. 011 3809-158 - - - - - - .radimpex. Kada je ovaj check box Copyright (c) Radimpex * http://www. što utiče na izbor pravila za savijanje šipke.. Pomoću check box-a ‘Uzengija’ se određuje da li je iscrtana šipka uzengija ili ne. Pomoću check box-a ‘Obostrano’. klikom miša na strelicu koja se nalazi na kraju ovog edit box-a.co. gornja zona. Način kreiranja baze tipskih komentara biće naknadno objašnjen (vidi poglavlje ‘10. Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. Znači. U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se prikazuju sve slobodne pozicije koje odgovaraju postavljenoj tekućoj poziciji oplate.

kraja i svih segmenata šipke u odnosu na njenu zadatu geometriju. nalaze se dve zatvorene liste i dva komandna polja koja rade kao prekidači. Iz sadržaja zatvorene liste se može videti da se na kraju šipke može postaviti kuka ili pokazivač. Pomoću check box-a ‘Specifikacija’. Ova opcija se definiše u propisima i biće naknadno objašnjena (vidi poglavlje ‘11.44 uključen.yu * Tel.co. u delu dijalog box-a ‘Krajevi’. Program može da automatski.yu * e-mail: info@radimpex. a druga lista i drugi prekidač na kraj iscrtane šipke. Ispod prozora rezervisanog za prikaz geometrije same šipke. U delu dijalog box-a ‘Tip armature’ se vrši izbor prečnika i vrste armature. Deo dijalog box-a u kome se definiše početak i kraj šipke po pitanju kuka Jedna lista i jedan prekidač se odnose na početak. nalaze se edit box-ovi pomoću kojih je moguće vršiti ofsetovanje početka. 011 3809-158 . U delu dijalog box-a ‘Polilinija’. Copyright (c) Radimpex * http://www. određuje se da li šipka ide u specifikaciju ili ne.2’). Promena položaja kuka i pokazivača se vrši postavljanjem odgovarajućih prekidača u jedan od moguća dva položaja. Napomenućemo da je pokazivač samo grafički simbol na crtežu koji ne utiče na samu geometriju šipke pri izradi specifikacije armature. na krajevima šipke postavlja kuke ili slobodne krajeve. ako je njegovo postavljanje predviđeno tekućim stilom kotiranja (vidi poglavlje ‘11.3’). Pokazivač ima oblik crtice koja u slučaju preklapanja dve šipke određuje dužinu prostiranja šipke u podužnom smislu. ili se pak ona može završiti slobodno.radimpex. u tekstu kote se ispisuje simbol za uzengiju. u zavisnosti od izabranog tipa armature.co.

kao prelomne tačke koriste tačke sa oplata. odnosno produžiti ako je uneta vrednost negativna. početni i krajnji segment šipke biće produženi. odnosno od centra gabarita šipke ako je uneta vrednost negativna (tekući segment je označen crvenom bojom). a njen položaj potrebnim udaljenjem od ivice oplate (veličina zaštitnog sloja + 1/2 prečnika same šipke). U ovom edit box-u je prikazana dužina tekućeg segmenta šipke. ‘a =’ Kada unesete neku numeričku vrednost u ovaj edit box. ‘a poč =’ ‘a kraj =’ ‘a seg =’ ‘L seg =’ Copyright (c) Radimpex * http://www. Kada unesete neku numeričku vrednost u ovaj edit box. kojom je određena geometrija šipke Obzirom da je geometrija armature najčešće određena oblikom oplate.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. program će tekući segment ofsetovati za unetu vrednost prema centru gabarita šipke ako je ona pozitivna. Ako je uneta vrednost negativna. a zatim da se pomoću ovih edit box-ova izvrši ofsetovanje geometrije šipke u odnosu na oplatu. početni i krajnji segment šipke biće skraćeni. Specijalni slučaj predstavlja jednosegmentna šipka (oba kraja šipke su slobodna) i tada je nepomerljiva početna tačka šipke. Kada unesete neku numeričku vrednost u ovaj edit box. program će krajnji segment šipke skratiti za unetu vrednost ako je ona pozitivna. dok promena dužine ostalih segmenata nije dozvoljena. program će ofsetovati početak. odnosno produžiti ako je uneta vrednost negativna. imate mogućnost da promenite dužinu prvom i poslednjem segmentu šipke. odnosno menja se samo položaj tačke koja se nalazi na njegovom slobodnom kraju. a svi segmenti šipke ofsetovani za tu vrednost prema centru gabarita šipke (ka unutra). Pri promeni dužine segmenta. Zadavanjem nove vrednosti u ovom edit box-u. sve prelomne tačke šipke su nepomerljive.co.co. 011 3809-158 . Ukoliko je uneta vrednost pozitivna. a svi segmenti šipke ofsetovani za tu vrednost od centra gabarita šipke (ka spolja). najlakši način postavljanja šipke je da se prilikom njenog crtanja. program će početni segment šipke skratiti za unetu vrednost ako je ona pozitivna. kraj i sve segmente šipke za tu vrednost.45 Deo dijalog box-a za ofsetovanje polilinije.yu * Tel. Kada unesete neku numeričku vrednost u ovaj edit box.

otvara se dijalog box za sidrenje odgovarajućeg kraja šipke.co. a zatim se u edit box-u zadaje tačna vrednost dužine segmenta. a sa crteža nije moguće izabrati tačan položaj početne. preporučujemo da prvo unesete vrednosti svih ofseta.yu * Tel.46 Naknadna promena dužine prvog segmenta šipke Ova mogućnost programa se koristi kod šipki za koje je poznata dužina krajnjih segmenta. odnosno krajnju tačku šipke bira proizvoljna tačka sa prave na kojoj se nalazi segment. 011 3809-158 . odnosno kraj šipke. odnosno kraja šipke Izborom nekog od ovih komandnih polja.yu * e-mail: info@radimpex. Obzirom da se zadavanjem ofseta menja dužina segmentima šipke. nalaze se komandna polja pomoću kojih se može sidriti početak. Tada se za početnu.co. a da dužine krajnjih segmenata zadate na kraju procedure definisanja geometrije šipke. odnosno krajnje tačke šipke. Copyright (c) Radimpex * http://www. Komandna polja za sidrenje početka. Sa desne strane edit box-ova ‘a poč=’ i ‘a kraj=’.radimpex.

sam odrediti potrebnu dužinu sidrenja. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .radimpex. postavljena je negativna vrednost prethodno odabrane dužine sidrenja Napomenućemo da prilikom crtanja trodimenzionalnih šipki.yu * e-mail: info@radimpex.3’). Da bi se stekao bolji uvid u geometriju trodimenzionalne šipke. te ga ovde nećemo detaljno objašnjavati (vidi poglavlje ‘7. zato što bi bilo veoma teško odrediti na koju se ravan zadati ofset odnosi. Znači. program će iz podataka koji su definisani u okviru naredbe ‘Propisi’ (vidi poglavlje ‘11. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. u ovom dijalog box-u je omogućena prostorna rotacija prikaza geometrije šipke (3D Orbit). zadavanje ofseta nije dozvoljeno. na osnovu prethodno zadate vrste i prečnika armature. ovaj dijalog box će biti zatvoren.co.co.5’).47 Izgled dijalog box-a za sidrenje krajeva šipke Ovaj dijalog box radi na gotovo isti način kao i u okviru naredbe ‘Sidrenje armature’. odnosno kraj šipke.yu * Tel. U edit box-u ‘a kraj=’. će biti produžen za odabranu dužinu sidrenja. a početak. izborom tipa sidrenja i jedne od moguće dve dužine (‘ls1’-veće ili ‘ls2’-manje).

dok se rotacija oko Y ose vrši pomeranjem miša iznad iste oblasti u pravcu X ose. prikaz šipke se rotira oko Z ose. otvara se padajući meni u kome se nalazi nekoliko programom definisanih pogleda.48 Deo dijalog box-a predviđen za rotaciju položaja šipke u prostoru Da biste izvršili rotaciju potrebno je da pokazivač miša dovedete iznad ove površi.yu * Tel.co. a zatim da uz pritisnuto levo dugme pomerate miša.co.yu * e-mail: info@radimpex. predviđene za prostornu rotaciju prikaza geometrije šipke. Copyright (c) Radimpex * http://www. Rotacija prikaza šipke oko X ose se vrši pomeranjem miša iznad oblasti koja je ograničena unutrašnjim krugom u pravcu Y ose.radimpex. Zarotirani prikaz 3D šipke Desnim klikom miša preko kružne površine. 011 3809-158 . Pomeranjem miša unutar prstena koji obrazuju unutrašnji krug i krug kojim je ova površ ograničena.

Kraj procedure selektovanja se označava izborom podopcije ‘Izlaz’. Dalji postupak je u svemu isti kao i prethodno opisani. ‘Left’ ili ‘Front’. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren.co.yu * e-mail: info@radimpex. služi za definisanje šipke kružnog oblika. koja ima iste numeričke podatke i geometriju kao i instanca.4’).co. Kružna šipka Druga podopcija. a u bazu pozicija tekuće oplate će ubaciti kreiranu poziciju armature. program će iscrtanu poliliniju proglasiti za ‘instancu’. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne. odnosno da se kasnije mogu zameniti jednom polilinijom koja će odrediti geometriju šipke koja se kreira. Pored toga.radimpex. a jedina razlika je znači u načinu definisanja geometrije šipke. a svi zadati numerički podaci biće pridruženi iscrtanoj poliliniji. nakon čega će program otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o novoj poziciji armature. program će prvo sa komandne linije zahtevati da zadate centar kruga. nakon izbora podopcije ‘Krug’. zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. imate mogućnost da Vašoj poziciji armature pridružite geometriju polilinije koju selektujete. izborom podopcije ‘Polilinija’ sa komandne linije.49 Padajući meni za izbor pogleda Izborom jednog od pogleda ‘Top’. omogućen je pogled na geometriju pozicije sa različitih strana. program će ili završiti naredbu. pri čemu je jedini uslov da selektovani segmenti budu povezani. Naime.yu * Tel. Nakon zatvaranja dijalog box-a. Selektovanje polilinije Nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’. a potom i tačku sa kruga koja će odrediti njegov poluprečnik. koja se javlja na komandnoj liniji nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’. ili će pak ući u proceduru kotiranja. dok je izborom pogleda ‘Izometrija’ omogućen izometrijski prikaz geometrije pozicije. 011 3809-158 . Centar: Tačka sa kruga: Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon izbora ove podopcije na komandnoj liniji se javlja sledeća poruka: Selektujte poliliniju (Izlaz): Iako se ova podopcija zove ‘Polilinija’. ovom procedurom je omogućeno i selektovanje niza običnih linija. kojom je određena geometrija zadate pozicije armature.

program će ofsetovati šipku ka centru kruga (smanjiće poluprečnik) za unetu vrednost. Značenje ostalih parametara u dijalog box-u je potpuno isto kao i kada se geometrija šipke definiše slobodnim crtanjem. Obzirom da veličina preklopa isključivo zavisi od odabranog prečnika armature. 011 3809-158 . ujedno odrediti i mesto na kome će program postaviti preklop. odnosno od centra kruga (povećaće poluprečnik) ako je uneta vrednost negativna. program automatski postavlja vrednost od 30 ∅. Kako je na ovaj način geometrija šipke potpuno određena.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. izborom podopcije ‘Spirala’ sa komandne linije. ‘Preklop =’ U ovaj edit box se unosi veličina preklopa. ulazi se u proceduru definisanja spiralne uzengije u podužnom izgledu. 2 i 3.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. Sa komandne linije program će zahtevati da odredite položaj tačaka 1.co. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o kružnoj šipci Deo dijalog box-a koji je rezervisan za zadavanje ofseta. a Vama je omogućeno da ovu vrednost promenite.50 Napomenućemo da će odabrana tačka sa kruga.yu * Tel. Spiralna uzengija Nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’. program će otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o poziciji armature koja je upravo kreirana. sada se sastoji od dva edit box-a: ‘a =’ Ako u ovaj edit box unesete pozitivnu numeričku vrednost.

program će umanjiti dužinu spirale (L).radimpex. sastoji se od tri edit box-a: ‘aR =’ Ako unesete pozitivnu vrednost u ovaj edit box. Na kraju. ‘a poč =’ Ako unesete pozitivnu vrednost u ovaj edit box.co. program će umanjiti prečnik spirale (R) za unetu vrednost. odnosno ofsetovaće tačku 1 za unetu vrednost ka centru gabarita spirale. a program će otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o poziciji armature koja je upravo kreirana. nakon čega će geometrija spiralne uzengije biti potpuno određena. ili izborom tačke na crtežu. i to simetrično sa obe strane.yu * Tel. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o spiralnoj uzengiji Deo dijalog box-a koji je rezervisan za zadavanje ofseta. zadate i hod spirale (t). program će zahtevati da sa tastature.co. 011 3809-158 . Za unetu negativnu vrednost dužina spirale (L) biće uvećana za tu vrednost. Ako je uneta negativna vrednost. tako i ugao njenog nagiba. u odnosu na osu spirale.51 Šematski prikaz tačaka koje određuju konturu spiralne uzengije Položaj tačaka 1 i 2 određuje kako dužinu na kojoj se prostire spiralna uzengija (L). Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. a rastojanje tačaka 2 i 3 određuje prečnik (R) spiralne uzengije. prečnik će biti uvećan.

yu * e-mail: info@radimpex. morate poslužiti naredbom ‘Reprezent’ i njenom podopcijom ‘Krug’ (vidi poglavlje ‘3. s tim što će određeni parametri biti nedostupni za promenu. Kako se spiralna uzengija u programu prikazuje samo u podužnom izgledu.co.co. da izborom jednog od ranije definisanih oblika iz baze tipskih šipki. to se za njeno eventualno prikazivanje u poprečnom preseku. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu sledećeg izgleda: . Značenje ostalih parametara u dijalog box-u je potpuno isto kao i kada se geometrija šipke definiše slobodnim crtanjem. Za unetu negativnu vrednost dužina spirale (L) biće uvećana za tu vrednost. a aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ se vrši promena tekuće strane. Izbor šipke iz baze tipskih šipki se vrši dvostrukim klikom miša na sliku željene šipke. obzirom na specifičnost ovakve pozicije armature.radimpex. u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih šipki da se one ne mogu sve istovremeno prikazati. 011 3809-158 .yu * Tel.52 ‘a kraj =’ Ako unesete pozitivnu vrednost u ovaj edit box. program će umanjiti dužinu spirale (L).4’).2 Nova pozicija .tipska šipka (TIPSKA) Pomoću naredbe ‘Tipska’ imate mogućnost. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno listanje gore i dole. brzo kreirate novu poziciju armature. Izborom ove naredbe. odnosno ofsetovaće tačku 2 za unetu vrednost ka centru gabarita spirale. 3. otvara se dijalog box Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Tipska’ U gornjem delu dijalog box-a su prikazani svi oblici šipki koji se trenutno nalaze u bazi.

co. Check box-ovi ‘Rotacija oko X ose’ i ‘Rotacija oko Y ose’.53 Duplim klikom miša je za tekući postavljen željeni oblik šipke U centralnom delu dijalog box-a se nalazi prikaz geometrije šipke koja je prethodno odabrana iz baze tipskih šipki. Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu. I ovde važe potpuno ista pravila za zumiranje i pomeranje prikaza kao kod prethodno opisanih naredbi. 011 3809-158 . služe za osno preslikavanje geometrije šipke u odnosu na X i Y osu. Parametri koji se nalaze levo i ispod prikaza geometrije šipke.co.radimpex. tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati. imaju isto značenje kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.yu * Tel. Check box-ovi za osno preslikavanje geometrije šipke Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.1’).

011 3809-158 . ‘a desno =’ Ofset desne stranice pravougaone oblasti. Ako se u ovaj check box unese neka numerička vrednost program će ofsetovati sve stranice pravougaone oblasti za tu vrednost.co. već na pravougaonu oblast u koju je smeštena kompletna geometrija šipke. Deo dijalog box-a za ofsetovanje gabarita šipke ‘a =’ ‘a gore =’ ‘a dole =’ ‘a levo =’ Globalni ofset. Ofset leve stranice pravougaone oblasti. Napomenućemo da uneta numerička vrednost ofseta može biti i negativna.54 I kod ove naredbe je omogućeno zadavanje ofseta. Ofset donje stranice pravougaone oblasti. Ofset gornje stranice pravougaone oblasti. Njihovim izborom se otvara dijalog box potpuno istog izgleda kao i kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.1’).yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. Sa desne strane ovih edit box-ova se nalaze komandna polja za sidrenje odgovarajućeg kraja gabarita šipke. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.radimpex. ali se sada ofset ne odnosi na pojedinačne segmente šipke (kao kod naredbe ‘Proizvoljna’).

2’).co.co. a odgovarajuća strana gabarita šipke biće produžena za odabranu dužinu sidrenja. Način rada sa parametrizovanim vrednostima. aktivirajte komandno polje ‘OK’. 011 3809-158 . je potpuno isti kao i pri postavljanju tipskih oplata. U edit box-u ‘a levo=’.yu * e-mail: info@radimpex. kao i izbor referentnih tačaka.55 Dijalog box za sidrenje krajeva šipke Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ ovaj dijalog box će biti zatvoren. Napomenućemo samo da se presečne tačke linija dobijenih ofsetom mogu izabrati za referentne tačke. odnosno označava ih slovima abecede. Tačka 1: Copyright (c) Radimpex * http://www. čime je postavljanje šipke na željeno mesto na crtežu značajno pojednostavljeno. tako da ga ovde nećemo ponavljati (vidi poglavlje ‘2.radimpex. Kada ste zadali sve potrebne numeričke podatke. postavljena je negativna vrednost prethodno odabrane dužine sidrenja U svim prelomnim tačkama šipke program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i njihova međusobna rastojanja parametrizuje. nakon čega će program sa komandne linije zahtevati da odredite položaj tačke 1 na crtežu.yu * Tel.

Tačka koja određuje ugao: Kada je definisan i ugao nagiba šipke u odnosu na horizontalu. dok izbor tačke 2 (crvena kvadratna tačka u dijalog box-u).56 Nakon izbora ove tačke (crvena kružna tačka u dijalog box-u). Šipke kod kojih nisu poznate dužine projekcija svih segmenata ni za jedan od dva moguća pravca Ni u ovom slučaju pri izboru tačke 1 (crvena kružna tačka u dijalog box-u) nema nikakvog ograničenja. program će zahtevati da zadate i tačku koja određuje ugao cele šipke u odnosu na horizontalu. jer je taj ugao u ovom slučaju određen zadavanjem tačaka 1 i 2. Crvena boja linija šipke u ‘Drag’ modu znači da izabranu tačku nije moguće uneti. program zahteva unošenje tačaka koje će definisati dimenzije šipke koje nisu tačno određene izborom tačke 1 i tačke 2. Nakon zadavanja tačke 2 program će zahtevati da unesete unutrašnje tačke. U zavisnosti od vrednosti koje su eventualno pridružene parametrizovanim dimenzijama šipke u dijalog box-u. Šipke kojima su u jednom od dva moguća pravca poznate dužine projekcija svih segmenata Pri izboru tačke 1 (crvena kružna tačka u dijalog box-u) nema nikakvog ograničenja. a istovremeno je normalna na pravac za koji su sve dimenzije poznate. Kada su unete sve potrebne unutrašnje tačke. Izuzetak predstavlja slučaj kada je nepoznata dimenzija samo jednog segmenta i ona će biti određena zadavanjem tačke 2. isto kao i kod naredbe ‘Proizvoljna’. Žutom bojom je prikazana pomoćna linija koja pokazuje koje unutrašnje dimenzije šipke određuje tražena tačka. dok za tačku 2 (crvena kvadratna tačka u dijalog box-u) možete izabrati neku od tačaka koje se nalaze na duži kojoj pripada tačka 1. odnosno da ona ne određuje traženu dimenziju šipke. 011 3809-158 . Pri postavljanju šipke na crtež program neće zahtevati da zadate tačku koja određuje ugao nagiba cele šipke u odnosu na horizontalu.yu * e-mail: info@radimpex. program će postavljenu šipku na crtežu proglasiti za instancu. program zahteva da zadate samo tačku 1 (crvena kružna tačka u dijalog box-u) i tačku koja određuje ugao nagiba cele šipke u odnosu na horizontalu. Copyright (c) Radimpex * http://www. na komandnoj liniji će se pojaviti sledeća poruka: Tačka 2: Kako šipka može biti potpuno proizvoljnog oblika. Tokom unošenja ovih tačaka program prikazuje izgled šipke u ‘Drag’ modu. kao i zahtev za zadavanje unutrašnjih tačaka pri postavljanju šipke na crtež. zavisi od broja segmenata kojima su dimenzije nepoznate. nakon izbora tačke 2 (crvena kvadratna tačka u dijalog box-u). a u bazu pozicija tekuće oplate će ubaciti kreiranu poziciju armature koja ima iste numeričke podatke i geometriju kao i instanca.radimpex.co.yu * Tel.co. Unutrašnja tačka: Broj unutrašnjih tačaka zavisi od kompleksnosti geometrije izabrane šipke. možemo razlikovati tri osnovna slučaja: Šipke kojima su sve dimenzije segmenata poznate Pri postavljanju ovakve šipke na crtež. isto kao i kod tipskih oplata.

5’ i ‘4. Možemo razlikovati sledeće tipove pozicija armatura: šipka uzengija varijabilna pozicija . 011 3809-158 . obzirom da je njihova geometrija određena isključivo njihovim položajem unutar kreirane promenljive serije šipki. simbol je crne boje. a da kod nekih pozicija uopšte nisu postavljeni.3 Postojeća pozicija . Ako pozicija armature ima bar jednu instancu na crtežu. U koloni ‘N°’ se ispisuje redni broj pozicije i postavlja simbol koji ukazuje na karakter date pozicije armature.šipka čija je geometrija definisana promenljivom serijom Primetićete da su ovi simboli prikazani ili crnom ili sivom bojom.4’. Izborom ove naredbe.57 3.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. ‘4. 2. a broj komada šipki je nula. 3.yu * Tel. a broj komada šipki je različit od nule. a broj komada šipki je različit od nule.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. Izuzetak su jedino varijabilne pozicije. Ako pozicija armature nema ni jednu instancu na crtežu. Postoje 4 pravila od kojih zavisi prikaz ovih simbola: 1. o čemu će biti više reči u poglavljima ‘4.co.ista geometrija (POSTOJEĆA) Naredba ‘Postojeća’ se koristi kada je ranije kreiranu poziciju armature potrebno postaviti na neko drugo mesto na crtežu. simbol je sive boje. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za izbor postojeće pozicije armature U levom delu dijalog box-a je prikazana lista sa svim do tada definisanim pozicijama armature u okviru tekuće pozicije oplate. Ako pozicija armature ima bar jednu instancu na crtežu. simbol je crne boje.6’. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu .

U koloni ‘Oblik’ se prikazuje oblik date pozicije armature. može se za tekući postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova kotiranja.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158 . Iz zatvorene liste ‘Oplata’. Ako pozicija armature nema ni jednu instancu na crtežu. što označava da je ta pozicija armature selektovana).radimpex.58 4. pri čemu će lista pozicija armatura promeniti svoj sadržaj i odgovarati postavljenoj tekućoj oplati. a u koloni ‘ ∅ ’ prečnik šipke.co. dok se u gornjem levom uglu dijalog box-a prikazuje sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara. simbol se ne postavlja. Copyright (c) Radimpex * http://www. U centralnom delu dijalog box-a se nalazi prozor rezervisan za prikaz geometrije selektovane pozicije armature (u listi je uvek jedan red markiran. u koloni ‘Arm’ se prikazuje vrsta čelika. Zatvorena lista za promenu tekuće pozicije oplate Iz zatvorene liste ‘Kota’. a broj komada šipki je nula. može se za tekuću postaviti bilo koja od ranije definisanih pozicija oplata.

011 3809-158 . iz koje se za tekući može postaviti jedan od tri predviđena načina prikaza izgleda selektovane pozicije. Iz tog razloga se iznad prozora predviđenog za prikaz nalazi zatvorena lista.yu * e-mail: info@radimpex. a pozicije armature su najčešće sličnog oblika. to u praksi verovatno nije baš lako iz liste odabrati željenu poziciju samo po njenom obliku i rednom broju pozicije. a položaj instanci selektovane pozicije je jasno naznačen.co.co. Prikazane su instance svih pozicija armature iz tekuće oplate. Prikazane su instance svih pozicija armature iz svih pozicija oplate. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. a položaj instanci selektovane pozicije je jasno naznačen. Zatvorena lista za promenu vrste prikaza u dijalog box-u ‘Geometrija pozicije’ ‘Šipke iz izabrane oplate’ ‘Sve šipke’ Prikazana je samo geometrija selektovane pozicije armature.radimpex.59 Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz geometrije selektovane pozicije armature Kako crteži mogu biti dosta složeni.

Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša Izborom ove naredbe. u prozoru za prikaz se. kada je za tekući postavljen prikaz ‘Šipke iz izabrane oplate’ ili prikaz ‘Sve šipke’.co.co. 011 3809-158 . otvara se padajući meni sa naredbom ‘Prikaz pozadinskog crteža’. Copyright (c) Radimpex * http://www. to za šipke koje imaju kuke na krajevima. prikazuju i svi ‘AutoCAD’-ovi entiteti koje se nalaze na crtežu. pored prikaza geometrije pozicija.yu * e-mail: info@radimpex. jer bi ono narušilo geometriju ranije kreirane pozicije armature.radimpex. program neće dozvoliti njihovo obrtanje. Kako se pomoću naredbe ‘Postojeća’ kreira instanca date pozicije armature na crtežu.60 Desnim klikom miša preko prostora predviđenog za prikaz. Jedino je za šipke sa slobodnim krajevima moguće eventualno postavljati pokazivače i vršiti slobodnu promenu njihovog položaja.yu * Tel. Rezultat rada naredbe ‘Prikaz pozadinskog crteža’ Ova naredba se može koristiti u svim dijalog box-ovima u kojima je omogućena promena vrste prikaza geometrije pozicije.

yu * Tel. sa obe njegove strane.61 U delu dijalog box-a ‘Polilinija’ se nalaze edit box-ovi koji služe za zadavanje ofseta. program će na početku šipke postaviti pomoćnu liniju. program će na zadatom rastojanju postaviti pomoćne linije paralelno sa tekućim segmentom šipke. pomoću komandnog polja ‘Ugao’ imate mogućnost da izaberete položaj bilo koje instance sa crteža ili da izaberete segment šipke koji će biti poravnat sa X osom. koje mogu da zauzimaju različite položaje na crtežu. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrednost.co. Ofset početka šipke. program će postaviti pomoćne linije na zadatom rastojanju od početka i kraja šipke. Ofset kraja šipke. čija je dužina jednaka zadatoj vrednosti.radimpex. program će na kraju šipke postaviti pomoćnu liniju.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . svakim klikom na ovo polje. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ofset tekućeg segmenta šipke (tekući segment je na prikazu geometrije šipke označen crvenom bojom).co. čija je dužina jednaka zadatoj vrednosti. prikaz pozicije će zauzeti položaj sledeće instance sa crteža. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrednost. Deo dijalog box-a za ofsetovanje geometrije šipke ‘a =’ Globalni ofset. kao i paralelno sa svakim segmentom šipke. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrednost. sa obe njegove strane. ili će se zarotirati za ugao potreban da se sledeći segment šipke poravna sa X osom. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrednost. ‘a poč =’ ‘a kraj =’ ‘a seg =’ Obzirom da jedna pozicija armature može imati više instanci. Naime.

co. Za referentnu tačku se svakako može izabrati i bilo koja presečna. Desnim klikom miša u okolinu bilo koje od prelomnih tačaka.62 Položaj šipke je zarotiran pomoću komandnog polja ‘Ugao’ Check box-ovi ‘Rotacija oko X ose’ i ‘Rotacija oko Y ose’ služe za osno preslikavanje prikaza pozicije u odnosu na X i Y osu. linija dobijenih ofsetom. Check box-ovi za osno preslikavanje geometrije šipke Na slici je crvenim simbolom označena referentna tačka.yu * Tel.radimpex. 011 3809-158 . odnosno tačka čijim ćete izborom odrediti položaj šipke na samom crtežu. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. možete promeniti položaj referentne tačke. odnosno srednja tačka. ili na srednju tačku bilo kog segmenta šipke. Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu.co.

imaju isto značenje kao i kod naredbi ‘Proizvoljna’ i ‘Tipska’ i takođe će biti pridruženi instanci odabrane pozicije na crtežu. Check box-ovi ‘Obostrano’ i ‘Specifikacija’.co. Deo dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o poziciji armature Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’.yu * e-mail: info@radimpex. Referentna tačka: Nakon određivanja položaja referentne tačke. program će zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtevati da odredite položaj referentne tačke na crtežu. 011 3809-158 . Ugao: Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. kao i edit box ‘Komentar’.63 Desnim klikom miša je promenjen položaj referentne tačke Kada odaberete željenu poziciju armature. u edit box-u ‘Količina’ možete da zadate broj komada koji će biti pridružen datoj instanci.radimpex.co. potrebno je zadati i ugao nagiba cele šipke u odnosu na horizontalu.

co.4 Postojeća pozicija – nova geometrija (REPREZENT) Često se u praksi javlja potreba. je potpuno isto kao i kod već opisane naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3. U tom slučaju je. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel.1’). pa sve rečeno u prethodnom poglavlju važi i ovde. onda je potrebno nacrtanu instancu takve pozicije jednostavno ukloniti sa crteža. Ako se pozicija armature nigde na crtežu ne pojavljuje u svom pravom izgledu.radimpex. Prva tačka (Polilinija/Krug/Spirala): Način iscrtavanja proizvoljne polilinije. 3. program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za kreiranje reprezenta postojeće pozicije Ovaj dijalog box je gotovo identičan kao i kod naredbe ‘Postojeća’.yu * e-mail: info@radimpex. pomoću naredbi ‘Proizvoljna’ ili ‘Tipska’. Naime. Jedina razlika je u proceduri definisanja ofseta prethodno nacrtane polilinije.co. 011 3809-158 . Po završetku definisanja geometrije reprezenta. da se pozicija armature na samom crtežu ne predstavlja svojom pravom geometrijom. potrebno prvo kreirati novu poziciju sa stvarnom geometrijom.64 Ugao možete odrediti zadavanjem numeričke vrednosti sa tastature. ovde je primenjena potpuno ista logika kao kod naredbe ‘Proizvoljna’. ili izborom tačke koja će sa prethodno zadatom referentnom tačkom odrediti taj ugao. kao i značenje svih ponuđenih podopcija na komandnoj liniji. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu . na komandnoj liniji se javlja ista poruka kao i kod naredbe ‘Proizvoljna’. Izborom naredbe ‘Reprezent’.

pa zadavanje broja komada nema nikakvog smisla.yu * Tel. ako se iz liste pozicija za tekuću postavi pozicija od koje je kreirana promenljiva serija. 011 3809-158 . koje su dostupne u okviru naredbe ‘Postojeća’. obzirom da je stvarna geometrija ovakve pozicije određena tačnim položajem svake od šipki unutar kreirane promenljive serije. a svi zadati podaci će biti pridruženi iscrtanoj poliliniji kojom je određena geometrija reprezenta.co.radimpex. pored prikaza geometrije reprezenta. Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza Napomenućemo da će edit box ‘Količina’ i check box ‘Specifikacija’ biti neaktivni. iz zatvorene liste možete odabrati i sve ostale vrste prikaza.yu * e-mail: info@radimpex. Znači. Copyright (c) Radimpex * http://www. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program će zatvoriti dijalog box.65 Deo dijalog box-a za ofsetovanje polilinije kojom je određena geometrija reprezenta Za lakši izbor pozicije armature za koju se kreira reprezent.co. reprezentu od varijabilne pozicije nećete moći da pridružite broj komada šipki.

yu * e-mail: info@radimpex.5 Crtanje armature krstasto armirane ploče Pomoću naredbe ‘Krstasto armirana ploča’ imate mogućnost na crtež postavite tipske šipke koje se najčešće koriste za armiranje ploča.66 Na kraju ćemo još jednom napomenuti da geometrija reprezenta ne mora da ima nikakve veze sa geometrijom pozicije koju on predstavlja na crtežu. Selektovana šipka je jasno naznačena drugačijom bojom pozadine.co. već iz pozicije koju on predstavlja. 011 3809-158 .radimpex. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu . Copyright (c) Radimpex * http://www. a program ispod prozora ispisuje i kratak opis namene date šipke. Izbor željene šipke se vrši levim klikom miša preko njene slike.co. ali pri izradi specifikacije armature program neće uzimati geometriju iz reprezenta. 3.yu * Tel. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Krstasto armirana ploča’ U gornjem desnom delu dijalog box-a su prikazane sve šipke koje se mogu postaviti sa ovom naredbom.

co.co. kao i vrednost zaštitnog sloja. 011 3809-158 . Za definisanje svake od njih su predviđena po dva edit box-a.67 Izabrana je šipka koja se postavlja u donjoj zoni ploče sa krajevima koji se povijaju u gornju zonu Program u donjem desnom delu dijalog box-a prikazuje tipski izgled oplate na kome su jasno obeležene sve tačke koje se moraju izabrati sa crteža da bi se postavila selektovana šipka. Tačke su numerisane brojevim koji označavaju redosled njihovog zadavanja. Dozvoljeno je i kombinovanje ova dva načina. U delu dijalog box-a ‘Ploča’ se zadaju dimenzije oplate koje program ne može da odredi na osnovu izabranih tačaka sa crteža. na ovoj slici su iskotirane i sve dimenzije selektovane šipke koje se zadaju u dijalog box-u.radimpex. dok se u drugom edit box-u unosi željena numerička vrednost. Copyright (c) Radimpex * http://www. U prvom se dužina zadaje u procentima od odgovarajuće dimenzije ploče (koja je takođe iskotirana na prikazu šipke).‘B’ i ‘C’ se definišu dužine segmenata šipki u ploči.yu * Tel. Značenje svakog od ovih edit box-ova se jasno vidi iz njegovog naziva.yu * e-mail: info@radimpex. Obzirom da se svaka od ponuđenih šipki definiše sa različitim podacima. program dozvoljava menjanje samo onih parametara koji su neophodni za kreiranje selektovane šipke. Pomoću parametara ‘A’. Sigurno ste primetili da nisu svi parametri u dijalog box-u uvek dostupni za promenu. tako da se jasno vidi njihovo značenje. Napomenućemo još jednom da su dužine koje se zadaju uvek iskotirane na prikazu selektovane šipke. Takođe.

co. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež. Copyright (c) Radimpex * http://www. a zatim i za drugi. 011 3809-158 . jer se na taj način izbegava stalno menjanje ovog podatka.co. tako da ih ovde nećemo detaljno objašnjavati.yu * Tel.68 Dužina krajnjih segmenata šipke ‘A’ je zadata u procentima od ukupne dužine ploče ‘La’ U edit box-u ‘Ugao’ se zadaje nagib datog pravca armiranja u odnosu na horizontalu.yu * e-mail: info@radimpex. Edit box u kome se zadaje nagib datog pravca armiranja Ostali parametri koji se zadaju u dijalog box-u imaju isto značenje kao kod prethodno opisanih naredbi.radimpex. Najbolje je da prvo postavite sve šipke za jedan pravac armiranje. Izbor od ovog edit box-a se nalazi i komandno polje dve tačke sa crteža će odrediti traženu vrednost nagiba i ona će biti smeštena u edit box-u. Desno .

Copyright (c) Radimpex * http://www. pa se pri njenom zadavanju na komandnoj liniji ispisuje drugačija poruka: Tačka koja određuje položaj šipke: Na osnovu izabranih tačaka i zadatih dimenzija u dijalog box-u program određuje dužine segmenata selektovane šipke i postavlja je na crtež.yu * e-mail: info@radimpex. Poslednja tačka ne utiče na geometriju šipke. što značajno olakšava njihov izbor sa crteža. već samo određuje njen položaj na crtežu.co.yu * Tel.co. sada lako možete izvršiti armiranje date oblasti ploče. Obzirom da se pravac armiranja određuje zadavanjem ugla u edit box-u ‘Ugao’. Izgled kreirane šipke na crtežu Kreiranjem serije u osnovi od postavljene šipke. ove tačke ne moraju da se nalaze na istoj pravoj.radimpex. 011 3809-158 .69 Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahteva da sa crteža izaberete tačke koje će odrediti nepoznate dimenzije šipke: Tačka 1: Broj tačke koji se pojavljuje na komandnoj liniji odgovara broju date tačke u dijalog box-u.

program će zahtevati da prvo odredite početnu tačku.co. 4.radimpex.co. to svaka od navedenih serija može biti konstantna i promenljiva. program omogućava i kreiranje serija šipki. Selektovanje šipke: U ovoj proceduri moći ćete da selektujete bilo koju instancu pozicije armature. U zavisnosti od projekcije u kojoj se serija šipki želi prikazati.70 4. koje se prostiru na proizvoljno zadatom intervalu.yu * Tel. izuzev spiralne uzengije. programom su predviđena tri osnovna tipa serija: .1 Konstantna serija u osnovi Nakon izbora ove naredbe.serija u podužnom preseku .yu * e-mail: info@radimpex. Naredbe za kreiranje konstantnih i promenljivih serija se nalaze u okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ i u ovom delu uputstva će biti detaljno objašnjen način rada sa njima. kružne šipke i reprezenta od varijabilne pozicije.serija u osnovi . program će sa komandne linije zahtevati da selektujete instancu pozicije za koju želite da kreirate seriju u osnovi. Prva tačka (Krug): a potom i krajnju tačku intervala na kome se serija rasprostire (linije serije). Nakon selektovanja željene instance. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu . 011 3809-158 . Krajnja tačka (Luk/Nazad): Copyright (c) Radimpex * http://www.serija u poprečnom preseku Kako postavljene šipke unutar serije mogu imati i promenljivu geometriju. CRTANJE ŠIPKI U SERIJI Pored mogućnosti pojedinačnog iscrtavanja šipki armature.

Izborom podopcije ‘Nazad’ se poništava unos prve tačke linije serije. 011 3809-158 . Tačka sa luka: a potom i krajnju tačku luka.co. a tačkom ‘2’ krajnja tačka linije serije Napomenućemo da zadata linija serije mora preseći selektovanu instancu.radimpex. Izborom podopcije ‘Luk’. program će prvo sa komandne linije zahtevati da odredite tačku sa luka.yu * e-mail: info@radimpex. dok podopcije ‘Luk’ i ‘Krug’ služe za definisanje krivolinijskog zakona po kome se serija u osnovi rasprostire. jer će u protivnom procedura definisanja serije u osnovi biti poništena.yu * Tel.co. Krajnja tačka: Copyright (c) Radimpex * http://www.71 Tačkom ‘1’ je određena početna.

program će umesto početne tačke serije.co. dok će kraj biti na rastojanju koje odgovara kasnije zadatom međusobnom razmaku između šipki u seriji.yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. Centar: a potom i poluprečnik kruga.co. određena je lučna geometrija serije u osnovi Izborom podopcije ‘Krug’. sa komandne linije zahtevati da prvo odredite centar.72 Izborom tačaka ‘1’. ‘2’ i ‘3’. Tačka sa kruga: Zadata tačka sa kruga će ujedno odrediti i početak serije. 011 3809-158 .radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.

odnosno lučnog oblika.co. a izborom tačke ‘2’ poluprečnik i početak kružne serije Sa slike se vidi da je kružna serija praktično specijalan oblik lučne. uvedena je zato što se njena geometrija mnogo lakše može definisati preko kruga nego preko luka (ne mora se voditi računa o međusobnom rastojanju šipki unutar serije. zadavanjem samo centra i poluprečnika kruga). Bez obzira da li je linija serije prava ili je kružnog. Copyright (c) Radimpex * http://www. Granica između segmenata (Nazad/Kraj) <Kraj>: Kako ćete i u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka moći naknadno da dodajete segmente i zadajete im tačne dužine. odnosno da se ona može definisati i lukom.co. označiće kraj procedure definisanja geometrije serije na crtežu. kao specijalan oblik lučne. 011 3809-158 . te će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka. zadavanje segmenata izborom tačaka sa crteža nije obavezno.yu * Tel. ako bi se kraj luka postavio na razmaku od početka koji odgovara jednom međusobnom rastojanju šipki unutar serije. sa komandne linije zahtevati da eventualno definišete segmente na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima.73 Izborom tačke ‘1’ je određen centar. Izbor podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije. program će nakon definisanja njenog položaja. a i sama lučna geometrija se određuje umesto sa tri tačke. Kružna serija.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.

tako da u svakom trenutku možete videti kako će kreirana serija izgledati na crtežu. Ovaj prikaz odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u. Slovima ‘S’ i ‘E’ su označene početna.74 Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o konstantnoj seriji u osnovi U gornjem desnom delu dijalog box-a je prikazan izgled kreirane serije sa sadržajem kote.co.yu * e-mail: info@radimpex. dok je crvenim kružićem obeležena nepomerljiva tačka. Kako se serija kreira za prethodno selektovanu šipku.co. 011 3809-158 .yu * Tel. to promena ovih podataka nije moguća.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno krajnja tačka linije serije. Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz izgleda serije na crtežu U gornjem levom delu dijalog box-a je prikazan podatak o rednom broju pozicije armature i nazivu pozicije oplate kojoj ona pripada.

koji označava da se šipke u datoj seriji postavljaju obostrano.yu * Tel.radimpex. tada je potrebno da ovaj check box postavite na isključeno stanje‚ kako se broj komada šipki date pozicije ne bi duplirao. Za kružne serije. kod lučnih serija će dovesti do postavljanja šipki u radijalnom smeru. odnosno istovremeno i u gornjoj i u donjoj zoni. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje. Check box ‘Specifikacija’ je po ‘default’-u postavljen na uključeno stanje. jasno ako je i check box ‘Specifikacija’ postavljen na uključeno stanje.co. u sadržaju teksta kote se ispisuje simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definisan u stilu kotiranja). dok je za prave serije (‘Fn=0’) on neaktivan i postavljen na isključeno stanje.75 Podaci o rednom broju pozicije šipke i nazivu pozicije oplate kojoj ona pripada.yu * e-mail: info@radimpex. Programom je predviđena i mogućnost da se pravi izgled šipke u seriji zameni pravom linijom. 011 3809-158 . zadati broj komada šipki biti pomnožen sa brojem 2. Check box ‘Radijalno’ će biti aktivan jedino ako se radi o lučnoj seriji koja ima centralni ugao manji ili jednak 180°. Postavljanjem check box-a ‘Obostrano’ na uključeno stanje. To se postiže postavljanjem check box-a ‘Reprezent’ na uključeno stanje. Samim tim će i pri izradi specifikacije.co.4’). ili pak možete iz zatvorene liste odabrati neki od tipskih komentara. a u edit box-u ‘Komentar’ možete uneti proizvoljan komentar. ovaj check box je zamrznut i postavljen na uključeno stanje. Ako datu seriju šipki predstavljate i u nekoj drugoj projekciji. sa nekim drugim tipom serije. odnosno sve šipke serije će umesto zadatog dobiti usmerenje ka centru datog lučnog intervala. Copyright (c) Radimpex * http://www. što znači da će zadati broj komada šipki ući u ukupan broj komada date pozicije pri izradi specifikacije armature. koje ste ranije kreirali pomoću naredbe ‘Baza komentara’ (vidi poglavlje ‘10. Iz zatvorene liste ‘Kota’ se za tekući može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova kotiranja.

odnosno razmaka između šipki u seriji. a u edit box ‘Nagib ravni pokrivanja’ se unosi ugao nagiba ravni serije u odnosu na ravan crteža. kosih krovova itd.yu * e-mail: info@radimpex. Naime.co.co.). Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno krajnja tačka projekcije linije serije.radimpex. ova opcija može biti zgodna. 011 3809-158 . U tom slučaju se sa crteža bira prva. Na osnovu zadatog ugla program će izračunati pravu dužinu linije serije i nju će koristiti pri proračunu broja šipki.76 Kod komplikovanih crteža. Pun prikaz serije u osnovi U praksi se često javlja potreba da se na crtežu prikaže projekcija serije koja se u stvarnosti prostire pod nekim uglom u odnosu na ravan crteža (na primer pri izradi nacrta armature stepeništa. program će na zadatom rastojanju iscrtati simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreirane serije. njegovim postavljanjem na uključeno stanje. kada bi pravi izgled šipke opteretio crtež.yu * Tel. Pomoću check box-a ‘Pun prikaz’ se reguliše način prikaza kreirane serije na crtežu.

yu * e-mail: info@radimpex. Izborom ove tačke.77 Zadat je nagib ravni serije od 30° U centralnom delu dijalog box-a je prikazan izgled linije serije. 011 3809-158 .yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co. Prikaz linije pružanja serije Ispod ove slike.co. nalaze se edit box-ovi koji numerički određuju geometriju linije serije i oni su podeljeni u tri celine. na kojoj je crvenom tačkom obeležena nepomerljiva tačka. defininiše se koja će tačka na crtežu biti nepomerljiva pri promeni dužine linije serije i njenih segmenata. a njen položaj se može promeniti desnim klikom miša na bilo koju krajnju ili srednju tačku segmenata serije. Nepomerljivu tačku program po ‘default’-u postavlja na početku linije serije.

odnosno tekući segment je obeležen crvenom bojom. 011 3809-158 .co. dodaje dužini jednog ili oba susedna segmenta. zadati segmenti unutar kojih se šipke postavljaju na različitim rastojanjima su jasno razdvojeni.yu * Tel. tako što se tekući segment podeli na dva dela. a trenutno aktivni.78 Segmenti serije Deo dijalog box-a za editovanje međusegmenata serije Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ se vrši dodavanje segmenta. Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’.co. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.radimpex. dodata su još dva međusegmenta Na crtežu linije serije. tekući segment se briše. a njegova dužina se u zavisnosti od položaja nepomerljive tačke.yu * e-mail: info@radimpex. Promena tekućeg segmenta se vrši jednostavnim klikom miša unutar bilo kog Copyright (c) Radimpex * http://www.

tada prikazana vrednost predstavlja procenat u odnosu na ukupnu zadatu dužinu serije.radimpex. u delu dijalog box-a ‘Segmenti serije’. nalazi se komandno polje ‘!’. ‘e =’ ‘n =’ razmak šipki unutar tekućeg segmenta. odnosno za zadati razmak ‘e=’. koji se nalazi pored ovog edit box-a. Sa desne strane ovog edit box-a. uvek se odnose na tekući segment i imaju sledeće značenje: ‘L =’ dužina segmenta. Copyright (c) Radimpex * http://www. dok za unutrašnje segmente položaj nepomerljive tačke određuje koja će granica biti pomerena. dužina segmenta se izražava u ‘AutoCAD’-ovim jedinicama. Izuzetak predstavlja slučaj jednosegmentne linije serije i tada se ovaj edit box ponaša na isti način kao i edit box ‘ΣL=’.yu * e-mail: info@radimpex.co. proračunava se potreban broj komada šipki ‘n=’ i obrnuto. Ako je check box ‘Procentualno’. Izbor dve tačke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrednost će biti smeštena u edit box. broj komada šipki unutar tekućeg segmenta Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano. 011 3809-158 . Zadato je da dužine krajnjih segmenata budu 20% od ukupne dužine serije Napomenućemo da promenom dužine tekućeg segmenta nije moguće promeniti ukupnu dužinu serije. To znači da se pri promeni dužine prvog i poslednjeg segmenta uvek pomera njihova unutrašnja granica. u delu dijalog box-a ‘Linija serije’.yu * Tel.79 od prikazanih segmenata. a ako je postavljen na uključeno stanje. a vrednosti u edit box-ovima. postavljen na isključeno stanje.co. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež.

onda to znači da će datom segmentu za broj komada biti pridružena upravo ta vrednost. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. to se tačan broj komada šipki unutar datog segmenta (broj koji će biti ispisan u sadržaju kote datog segmenta). Kako je u programu uvedeno pravilo da se šipke na granici između dva segmenta uvek pridružuju onom. kao ulazni podatak možete zadati ili razmak šipki. Obzirom da se na spojevima segmenata nalaze šipke koje mogu pripadati ili jednom ili drugom segmentu. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ako u produžetku ovog edit box-a nije ništa ispisano.co.yu * Tel. unutar koga je zadat manji međusobni razmak šipki. između zagrada se ispisuje stvarna vrednost tog razmaka ‘e=L/n’.co. može proračunati kada se od prikazane vrednosti u edit box-u ‘n=’ oduzme broj koji je sa negativnim predznakom ispisan u njegovom produžetku. ili broj komada šipki unutar tekućeg segmenta.80 Na srednjem segmentu serije je zadat razmak šipki od 20 cm U produžetku edit box-a ‘e=’.radimpex. broj ‘n=’ u stvari predstavlja broj podela uvećan za jedan. Znači.

Copyright (c) Radimpex * http://www. menjaće se samo dužina prvog segmenta. menja se dužina linije serije.co. Napomenućemo da za lučne radijalne i kružne serije. dužina strele luka. ovaj ugao može imati samo dve vrednosti i to 90º ili 270º. Kada se nepomerljiva tačka višesegmentne serije nalazi na kraju linije serije.co.81 Linija serije Deo dijalog box-a ‘Linija serije’ ‘ΣL =’ zbir normalnih rastojanja između šipki u seriji. te pri definisanju strele lučnog segmenta morate sami u edit box-u zadati odgovarajući pozitivan ili negativan predznak. ‘Fn =’ ‘Ugao =’ pomoću ovog edit box-a se reguliše nagib instance u odnosu na zadatu liniju serije. zadata promena će se vršiti simetrično. u kome će biti smeštena vrednost koja određuje poluprečnik kreirane kružne serije. Ako se nepomerljiva tačka nalazi na sredini linije serije.yu * Tel. koji se dobijaju njenim osnim preslikavanjem u odnosu na presečnu tačku sa zadatom linijom serije. dok će se za sve ostale položaje nepomerljive tačke menjati dužina njenog krajnjeg segmenta. Izbor dve tačke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrednost će biti smeštena u edit box. Promenom vrednosti ovog podatka.yu * e-mail: info@radimpex. a nepomerljiva tačka se nalazi na njenom početku. Ako se linija serije sastoji od jednog segmenta. umesto edit box-a ‘Fn=’ pojaviće se edit box ‘R krug=’. odnosno kruga. promena dužine serije će se vršiti pomeranjem njene krajnje tačke. Napomenućemo da će očitano rastojanje uvek imati pozitivnu vrednost. a naizmenično će zauzimati jedan od moguća dva položaja. ‘ ’ prikazano komandno polje služi za obrtanje simbola šipke oko njegove podužne ose.radimpex. dok će u slučaju nepomerljive krajnje tačke doći do pomeranja početne tačke. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež. odnosno rastojanje od sredine sečice do srednje tačke luka (za prave serije ovaj podatak ima vrednost ‘Fn=0’). Sa desne strane ovog edit box-a. pomeranjem i početne i krajnje tačke linije serije. 011 3809-158 . Za oba ugla instanca će biti usmerena ka centru luka. U slučaju da ste kreirali kružnu seriju. nalazi se komandno polje ‘!’. Na ovaj način simbol šipke uvek možete da dovedete u položaj u kome se šipka zaista nalazi u poprečnom preseku ploče.

Izborom komandnog polja ‘OK’. on će pri kreiranju specifikacije biti ignorisan. će biti pomerena od centra gabarita serije. međukota i instanca koja je pretvorena u simbol. 011 3809-158 . dok se kota selektuje posebno. da se pri crtanju nagnutih serija. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova. Napomenućemo još. dijalog box će biti zatvoren. Ako je data instanca pre kreiranja serije sadržala i broj komada šipki. Copyright (c) Radimpex * http://www. Znači. pri zadavanju ovog podatka primenjuje na projektovanu dužinu serije.82 Ofset Deo dijalog box-a za ofsetovanje početka i kraja serije Ova opcija je jako zgodna.co. dok se ofset koji je unet posle zadavanja ovog ugla. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne.yu * Tel. a podatak ‘ΣL=’ će biti umanjen za tu vrednost.yu * e-mail: info@radimpex. primenjuje na pravu dužinu serije. a program će završiti naredbu ili će pak ući u proceduru kotiranja. odnosno poslednja šipka u seriji. će biti pomerena prema centru gabarita serije. Selektovanjem kreirane serije. a samu instancu će pretvoriti u simbol koji je direktno vezan sa kreiranom serijom. jasno se vidi da linija serije. Na presečnoj tački između instance i linije serije. Pri kreiranju kružnih serija ova dva edit box-a su zamrznuta. prva. program će postaviti simbol koji će uspostaviti vezu između ova dva elementa na crtežu. ‘a poč =’ ofset početka serije (početak serije je obeležen slovom ‘S’ na prikazu serije) ‘a kraj =’ ofset kraja serije (kraj serije je obeležen slovom ‘E’ na prikazu serije) Ukoliko je uneta vrednost ofseta pozitivna. prva. a podatak ‘ΣL=’ će biti uvećan za tu vrednost. neophodno je da obratite pažnju na redosled zadavanja podataka. ofset koji je unet pre zadavanja ugla u edit box ‘Nagib ravni pokrivanja’.radimpex. jer imate mogućnost da prilikom zadavanja dužine serije birate tačke direktno sa oplate. predstavljaju jednu celinu. odnosno poslednja šipka u seriji.4’).co. zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. U slučaju da je uneta vrednost ofseta negativna.

yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . U slučaju da se radi o lučnoj seriji. Krajnja tačka (Luk/Nazad): Izborom podopcije ‘Nazad’. s tim što nagib šipki unutar serije ostaje nepromenjen. poništava se unos prve tačke linije serije. predviđeni su ‘grip’-ovi koji su postavljeni na njihovim granicama (‘grip’-ovi ‘3’ i ‘4’). mogu se pomerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se menja nagib i dužina serije. i oni se mogu pomerati samo duž linije serije. lučna ili kružna. program će zahtevati da odredite i krajnju tačku linije rasprostiranja serije. Kada je određena linija rasprostiranja serije. odnosno linija serije i simbol instance moraju uvek imati jednu presečnu tačku.co.83 ‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u osnovi ‘Grip’-ovi koji su postavljeni na krajevima linije serije (‘grip’-ovi ‘1’ i ‘2’). Kod kružnih serija. ‘8’ i ‘9’).radimpex. Simbol instance takođe možete pomoću ‘grip’-ova pomerati samo duž zadate linije serije (‘grip’-ovi ‘5’ i ‘6’). program će zahtevati da odredite i visinu serije. čijim pomeranjem se određuje zakrivljenost luka. bez obzira da li je ona prava. Način rada sa ovim podopcijama je potpuno isti kao i kod kreiranja serije u osnovi (vidi poglavlje ‘4. kao i položaj kote ako se i ona selektuje. Za promenu dužine međusegmenata.yu * Tel. Prva tačka (Krug): Nakon određivanja prve tačke.2 Konstantna serija u podužnom preseku Pomoću ove naredbe se najčešće prikazuju serije uzengija u gredama i stubovima. 4. program postavlja ‘grip’ i na sredini luka. ‘grip’-ovi se postavljaju u centru kruga i na tački sa kruga koja određuje njegov poluprečnik. dok podopcije ‘Luk’ i ‘Krug’ služe za definisanje krivolinijskog zakona po kome se serija u podužnom preseku rasprostire. na . Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu komandnoj liniji se javlja poruka kojom se zahteva određivanje prve tačke linije serije. Pomoću ‘grip’-ova se može menjati i položaj teksta međukote (‘grip’-ovi ‘7’.1’).co. Copyright (c) Radimpex * http://www.

označiće kraj procedure definisanja geometrije serije na crtežu.co.84 Visina serije (Nazad): Na prikazanoj slici. te će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno luka. dok se za lučne serije kod kojih je centralni ugao manji ili jednak 180º. program će sa komandne linije zahtevati da eventualno definišete segmente na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima. Zadata visina i njen pravac jasno će odrediti i konturu serije u podužnom preseku. zadavanje segmenata izborom tačaka sa crteža nije obavezno. odnosno imaju usmerenje prema centru kruga. Kada ste odredili konturu serije u podužnom preseku. a tačkom ‘3’ njena visina. Za kružne i lučne serije kod kojih je centralni ugao veći od 180º. mogu postavljati i paralelno i radijalno. Granica između segmenata (Nazad/Kraj) <Kraj>: Kako ćete i u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka. tačkama ‘1’ i ‘2’ je određen pravac i dužina linije na kojoj se pruža serija. moći naknadno da dodajete segmente i zadajete im tačne dužine.yu * Tel. Izbor podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije.radimpex. 011 3809-158 . sve šipke se postavljaju isključivo radijalno. Kod pravih serija.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. sve šipke se postavljaju paralelno sa zadatim pravcem visine.

yu * Tel. program omogućava i definisanje potpuno nove pozicije armature. 011 3809-158 .co. Lista za izbor pozicije armature za koju se serija kreira Pored opcije izbora neke od postojećih pozicija iz liste.co.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. Naime. Napomenućemo du su izuzetak jedino varijabilne pozicije i spiralne uzengije i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature.85 Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o konstantnoj seriji u podužnom preseku Kako se kreirana serija u podužnom preseku može pridružiti proizvoljnoj poziciji. nalazi lista pozicija armature čiji sadržaj odgovara odabranoj poziciji oplate. to se u gornjem levom delu dijalog box-a. nalazi se komandno Copyright (c) Radimpex * http://www. iz zatvorene liste ‘Oplata’. ispod liste pozicija armature.

Izgled dijalog box-a za kreiranje nove pozicije armature (‘Tipska šipka’) Obzirom da se na ovaj način kreira nova pozicija armature bez izlaska na crtež. neki podaci u dijalog box-u su zamrznuti i ne mogu se menjati.yu * e-mail: info@radimpex.86 polje ‘Tipska šipka’. Njegovim aktiviranjem. sa desne strane liste se nalazi prozor u kome je prikazana geometrija trenutno selektovane pozicije. 011 3809-158 .co. tek kada selektovanoj tipskoj šipci definišete dužine svih segmenata. program se vraća u dijalog box za zadavanje numeričkih podataka o seriji u podužnom preseku i u listi pozicija dodaje ovako kreiranu poziciju armature. U listi pozicija je dodata novo krerana pozicija armature broj ‘8’ Kako biste lakše odabrali željenu poziciju armature. čijim se aktiviranjem otvara isti dijalog box kao kod naredbe ‘Tipska’ (vidi poglavlje ‘3. Komandno polje ‘OK’ će postati dostupno.radimpex.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.2’).yu * Tel.

Pomoću komandnog polja ‘Ugao’. odnosno koja strana šipke se poklapa sa nacrtanom konturom serije.87 Deo dijalog box-a u kome se prikazuje izgled trenutno selektovane pozicije U delu dijalog box-a.yu * Tel. gde se prikazuje izgled odabrane pozicije iz liste.co. postavljene su i strelice koje jasno ukazuju na smer gledanja šipke u seriji. koja se nalazi iznad ovog prozora. ako on po ‘default’-u nije dobro određen. uzengija je postavljena u položen položaj Ispravna orijentacija šipki unutar serije biće od pomoći pri kasnijem.radimpex.co.4’). za tekući prikaz se može postaviti: Copyright (c) Radimpex * http://www. imate mogućnost da poziciju šipke postavite u željeni položaj. 011 3809-158 . Izborom komandnog polja ‘Ugao’. eventualnom vađenju preseka (vidi poglavlje ‘5.yu * e-mail: info@radimpex. Izborom iz zatvorene liste.

onakav kakav će se dobiti i na samom crtežu. a položaj instanci selektovane pozicije je jasno naznačen. 3D prikaz geometrije serije Kada ste iz liste odabrali željenu poziciju armature.co.co. 011 3809-158 . kako bi imali što bolji uvid u ispravnost zadavanja ostalih parametara u ovom dijalog box-u. Prikazuje se 3D izgled serije i on služi za vizuelnu kontrolu ispravnosti orijentacije šipki unutar serije.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. i pomoću 3D prikaza proverili njenu ispravnu orijentaciju unutar serije. a položaj instanci selektovane pozicije je jasno naznačen. iz svih pozicija oplata.yu * Tel. Prikazuju se instance svih pozicija armature. Copyright (c) Radimpex * http://www. Prikazuju se instance svih pozicija armature iz tekuće oplate. Prikazuje se iskotirani izgled serije. preporučujemo da za tekući prikaz postavite prikaz serije.88 ‘Geometrija pozicije’ ‘Prikaz serije’ ‘3D Prikaz serije’ ‘Šipke iz izabrane oplate’ ‘Sve šipke’ Prikazuje se iskotirana geometrija selektovane pozicije iz liste pozicija.

zadati broj komada šipki biti pomnožen sa brojem 2.89 Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’ Iz zatvorene liste ‘Kota’.co. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje.co. kod lučnih serija će dovesti do postavljanja šipki u radijalnom smeru. na kojoj je crvenom tačkom obeležena nepomerljiva tačka. Ispod komandnog polja ‘Tipska šipka’ je prikazan izgled linije serije. a u edit box-u ‘Komentar’ možete uneti proizvoljan komentar koji će biti ispisan u tekstu kote. dok je za prave serije on neaktivan i postavljen na isključeno stanje. koji označava da se šipke u datoj seriji postavljaju obostrano.radimpex. Nepomerljivu tačku program po ‘default-u’ postavlja u početnu tačku linije serije. koja se nalazi ispod ovog prozora. Pomoću check box-a ‘Specifikacija’ se određuje da li će broj komada šipki iz kreirane serije biti pridružen ukupnom broju šipki date pozicije pri izradi specifikacije. Check box ‘Radijalno’ će biti aktivan jedino ako se radi o lučnoj seriji koja ima centralni ugao manji ili jednak 180°. u sadržaju teksta kote se ispisuje simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definisan u stilu kotiranja). a njen položaj se može promeniti desnim klikom miša na bilo koju krajnju ili srednju tačku segmenata serije. odnosno sve šipke serije će dobiti usmerenje ka centru luka.yu * e-mail: info@radimpex. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova kotiranja. Za kružne serije. jasno ako je i check box ‘Specifikacija’ postavljen na uključeno stanje. Copyright (c) Radimpex * http://www. Izborom ove tačke se definiše koja će tačka na crtežu biti nepomerljiva pri menjanju dužine linije serije i njenih segmenata.yu * Tel. ovaj check box je postavljen na uključeno stanje i zamrznut. 011 3809-158 . Program po default-u ovaj check box postavlja na uključeno stanje. Postavljanjem check box-a ‘Obostrano’ na uključeno stanje. Samim tim će pri izradi specifikacije.

yu * e-mail: info@radimpex. nalaze se edit box-ovi koji numerički određuju geometriju serije. tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati. Segmenti serije Značenje ponuđenih parametara u ovom delu dijalog box-a je potpuno isto kao kod serije u osnovi.yu * Tel. dodata su još dva međusegmenta. i oni su podeljeni u tri celine.radimpex. 011 3809-158 .co. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.co. a za tekući je postavljen srednji Copyright (c) Radimpex * http://www.90 Deo dijalog box-a u kome se prikazuje izgled linije serije U donjem delu dijalog box-a.

umesto edit box-a ‘Fn=’ pojaviće se edit box ‘R krug=’.radimpex. odnosno rastojanje od sredine sečice do srednje tačke luka (za prave serije ovaj podatak ima vrednost ‘Fn=0’). dužina strele luka.yu * Tel. ‘Fn =’ ‘α1 =’ ‘h1 =’ visina serije.co. Promenom vrednosti ovog podatka se menja dužina linije serije. Način promene dužine linije serije zavisi od položaja nepomerljive tačke i odvija se po istim pravilima kao kod serije u osnovi. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež.co. u kome će biti smeštena vrednost koja određuje poluprečnik kreirane kružne serije. U slučaju da ste kreirali kružnu seriju. Izbor dve tačke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrednost će biti smeštena u odgovarajući edit box. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . ugao koji visina serije zaklapa sa zadatim pravcem pružanja serije (kod lučnih serija ovo je ugao u odnosu na sečicu luka). Sa desne strane ovih edit box-ova.91 Linija serije Deo dijalog box-a ‘Linija serije’ ‘ΣL =’ zbir normalnih rastojanja između šipki serije.yu * e-mail: info@radimpex. nalaze se komandna polja ‘!’.

služi za zadavanje globalnog ofseta. na prikazu izgleda serije) Centralni edit box. na prikazu izgleda serije) ofset gornje stranice konture serije (stranica obeležena slovima ‘Go’ . Pri crtanju kružne serije. a pomoću preostala dva se ofsetuje spoljašnja. dijalog box će biti zatvoren. na prikazu izgleda serije) ofset desne stranice konture serije (stranica obeležena slovima ‘De’ – Desno. 011 3809-158 . na prikazu izgleda serije) ofset donje stranice konture serije (stranica obeležena slovima ‘Do’ – Dole.92 Ofset Deo dijalog box-a za ofsetovanje konture serije ‘ Le ’ ‘ De ’ ‘ Go ’ ‘ Do ’ ofset leve stranice konture serije (stranica obeležena slovima ‘Le’ – Levo. a u zavisnosti od izabranih tačaka sa crteža. dva edit box-a za zadavanje ofseta će biti zamrznuta. tako da u svakom trenutku imate jasnu sliku značenja unetog ofseta.yu * Tel. odnosno unutrašnja stranica konture serije. Položaj linije serije: Copyright (c) Radimpex * http://www. Kada se unese vrednost u ovaj edit box.co. biće ofsetovane sve stranice konture serije za zadatu vrednost. a program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj linije koja određuje pravac pružanja serije. ako je uneta vrednost pozitivna. Istovremeno program na prikazu izgleda serije iscrtava pomoćne linije na stranicama konture serije (konture zadate izborom tačaka sa crteža).Gore. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. odgovarajuće stranice konture serije se ofsetuju ka centru konture.co. odnosno od centra konture ako je uneta vrednost negativna. Nakon unosa vrednosti ofseta u ovim edit box-ovima. koji nije označen nijednim slovom.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex.

Za promenu nagiba šipki unutar serije. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne. s tim što nagib šipki unutar serije ostaje nepromenjen. ‘grip’-ovi se postavljaju na prvoj šipci serije (njihovim pomeranjem se menja visina i poluprečnik serije). Kod kružnih serija. ili će pak biti nastavljena procedurom kotiranja. na granicama segmenata (menja se dužina segmenata) i u centru kruga (pomeranjem ovog ‘grip’-a se pomera kompletna serija). zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’.4’). program postavlja ‘grip’-ove i na sredini luka. zajedno sa linijom serije i međukotom predstavlja jednu celinu. može se videti da cela serija. Selektovanjem kreirane serije. dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za pomeranje teksta međukote.yu * Tel.co. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova. može se slobodno menjati položaj cele linije serije. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘2’. dok je na granicama segmenata postavljen po jedan. U slučaju da se radi o lučnoj seriji. predviđeni su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’. mogu se pomerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se menja nagib i dužina serije. Pomeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’. postavljena su po tri ‘grip’-a. ‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u podužnom preseku Na početnoj i krajnjoj šipci serije. a njihovim pomeranjem se određuje zakrivljenost luka.93 Položaj linije serije se određuje izborom tačke sa crteža. čime će naredba ili biti završena. Copyright (c) Radimpex * http://www. kao i njene visine.co. 011 3809-158 . mogu se pomerati samo u pravcu pružanja serije i pomoću njih se vrši promena dužine segmenata serije.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.

Krajnja tačka (Luk/Nazad): Način definisanja linije serije. kao i značenje svih podopcija sa komandne linije je potpuno isto kao i kod prethodno opisanih konstantnih serija u osnovi i podužnom preseku. Položaj drugog reda (Nazad/Kraj) <Kraj>: Izbor tačke sa crteža će označiti položaj šipki u drugom redu. postaviti naknadno u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka. Nakon izbora krajnje tačke linije serije. U svakom slučaju. dok izborom podopcije ‘Kraj’ možete preskočiti ovu dodatnu mogućnost. Tačkama ‘1’ i ‘2’ je određen pravac i dužina linije na kojoj se pruža serija. izbor podopcije ‘Kraj’ će Copyright (c) Radimpex * http://www. Granica između segmenata (Nazad/Kraj) <Kraj>: I ovde se. ili ih možete. Prva tačka (Krug): a zatim i krajnju tačku linije rasprostiranja serije u poprečnom preseku. program će sa komandne linije zahtevati da prvo odredite početnu. možete odlučiti ili za definisanje ovih granica na samom crtežu.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. program će sa komandne linije ponuditi i opciju zadavanja serije u dva reda. program će sada ući u proceduru određivanja segmenata na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima. ako su uopšte i potrebne.yu * Tel.94 4.co. bez obzira da li se serija u poprečnom preseku postavlja u jednom ili u dva reda. isto kao i kod serija u osnovi i podužnom preseku. U oba slučaja.co. a tačkom ‘3’ položaj drugog reda. 011 3809-158 .3 Konstantna serija u poprečnom preseku Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu .

yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. nakon čega će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka.radimpex. 011 3809-158 . Jedina razlika je u prikazu izgleda same serije i u check box-u ‘Otvorena uzengija’. koji se sada pojavljuje umesto check box-a ‘Obostrano’.95 označiti kraj procedure definisanja segmenata.co.co. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o konstantnoj seriji u poprečnom preseku Značenje ponuđenih parametara je potpuno isto kao i u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka za serije u podužnom preseku. pa se ovde nećemo upuštati u ponovno objašnjavanje načina rada sa ovim dijalog box-om. Check box ‘Otvorena uzengija’ Copyright (c) Radimpex * http://www.

radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. Kod serija koje imaju šipke u dva reda. kao i kod serije u podužnom preseku.co. broj komada šipki ne treba da se duplira pri izradi specifikacije. 011 3809-158 .4’). se mogu pomerati samo duž zadate linije pružanja serije. i oni određuju dužine segmenata. ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje.96 Stanje check box-a ‘Otvorena uzengija’ će biti dostupno za promenu jedino kada se kreiraju serije u dva reda. Međutim. odnosno zamrznut. Ako se serija u poprečnom preseku postavlja samo u jednom redu (‘h1=0’). ili će pak biti nastavljena procedurom kotiranja. Izborom komandnog polja ‘OK’. Pomeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘3’. koji označava da se data pozicija postavlja istovremeno u obe zone.co. Selektovanjem kreirane serije u poprečnom preseku. a broj komada šipki pri izradi specifikacije neće biti dupliran. raspored ‘grip’-ova je potpuno isti kao i kod serija u podužnom preseku. i tada će program iz kote izbaciti simbol ‘±’. sada predstavlja rastojanje šipki iz drugog reda u odnosu na zadatu liniju po kojoj se pružaju šipke iz prvog reda. može se slobodno menjati položaj cele linije serije. kada se serijom u poprečnom preseku prikazuje pozicija armature koja ima oblik otvorene uzengije. program će postaviti ‘grip’-ove čijim pomeranjem možete lako editovati geometriju serije na samom crtežu. Položaj linije serije: Položaj linije serije se određuje izborom tačke sa crteža. može menjati i nagib serije. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne. dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘4’ predviđeni za pomeranje teksta međukote. tada će edit box ‘α1=’ biti neaktivan. U ovim slučajevima je potrebno check box ‘Otvorena uzengija’ postaviti na uključeno stanje.yu * e-mail: info@radimpex. tada će program u sastavu kote postaviti simbol ‘±’. Naime. Napomenućemo i da podatak u edit box-u ‘h1=’. te će broj komada pri izradi specifikacije biti udvostručen. dijalog box će biti zatvoren a program će ući u potpuno istu proceduru za postavljanje linije serije. ‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u podužnom preseku (jedan red) ‘Grip’-ovi označeni brojem ‘1’. dok se pomeranjem ‘grip’-ova označenih brojem ‘2’.yu * Tel. čime će naredba ili biti završena. pored dužine.

na komandnoj liniji se postavlja niz zahteva za izbor Serija’ ili klikom miša na ikonu tačaka koje će odrediti geometriju promenljive serije u osnovi. Kod kružnih serija se ‘grip’-ovi postavljaju na prvoj šipci serije (njihovim pomeranjem se menja visina i poluprečnik serije). mogu se pomerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se menja nagib i dužina serije. na granicama segmenata (menja se dužina segmenata) i u centru kruga (pomeranjem ovog ‘grip’-a se pomera kompletna serija). ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘2’. je u tome što se sada ne zahteva selektovanje šipke od koje se kreira promenljiva serija u osnovi. dok je na granicama segmenata postavljen po jedan. mogu se pomerati samo u pravcu pružanja serije i pomoću njih se vrši promena dužine segmenata serije. prisustvo instance date pozicije armature na crtežu nije potrebno.radimpex.yu * Tel.97 ‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u poprečnom preseku (dva reda) Na početnim i krajnjim šipkama serije postavljena su po tri ‘grip’-a. kao i njene visine. U slučaju da se radi o lučnoj seriji. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► . a njihovim pomeranjem se određuje zakrivljenost luka. 011 3809-158 . šema za izbor tačaka koje određuju geometriju serije izgleda ovako: Copyright (c) Radimpex * http://www. može se slobodno menjati položaj cele linije serije. Za promenu nagiba šipki unutar serije. Znači.co. Nakon izbora naredbe ‘Promenljiva serija u osnovi’.4 Promenljiva serija u osnovi Suštinska razlika između ove naredbe i naredbe za kreiranje konstantne serije u osnovi. program postavlja ‘grip’-ove i na sredini luka. Pomeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’. predviđeni su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’. 4. Obzirom da u samom dijalog box-u ove naredbe postoji komandno polje ‘Tipska šipka’. Prva tačka: U opštem slučaju. to ni postojanje same pozicije armature nije neophodno.yu * e-mail: info@radimpex. dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za pomeranje teksta međukote.co. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’.

odnosno da bilo koja od četiri tačke koje su obeležene na slici.yu * Tel. program će povezati četvrtu i prvu tačku konture.yu * e-mail: info@radimpex. poruka za izbor sledeće tačke neće imati podopciju ‘Luk’. Pravac pružanja serije je definisan oblikom njene konture. čime će njeno definisanje biti završeno.radimpex. Ako su ove linije Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime. dok se izborom podopcije ‘Poveži’. potrebno je zadati i četvrtu tačku konture serije. Treća tačka (Nazad): Nakon izbora treće. Nakon izbora prve tačke konture. serija se pruža između dve naspramne prave linije konture. Četvrta tačka (Luk/Nazad): Ukoliko je linija konture serije zadata izborom četvrte tačke luk. a ako je lučna.98 Opšti oblik konture promenljive serije Napomenućemo da redosled zadavanja tačaka nije bitan.co. komandna linija dobija sledeći izgled: Tačka sa luka (Poveži/Nazad) <Poveži>: Izborom tačke sa luka. To znači da u slučaju lučne promene prethodno zadate linije konture. Ako je linija konture serije zadata izborom četvrte tačke duž. a zatim klikom miša sa crteža izabrati položaj tačke sa luka i krajnje tačke luka. poslednjoj liniji konture serije se zadaje lučna promena. susedne linije konture serije ne mogu obe da budu lukovi. ako kontura serije sadrži lučnu promenu. na komandnoj liniji će se javiti nova poruka. Kao što se sa crteža vidi. tada je potrebno sa komandne linije odabrati podopciju ‘Luk’.co. potrebno je sa crteža izabrati položaj sledeće tačke. Druga tačka (Luk/Nazad): Ako promena nije lučna. četvrta i prva tačka konture povezuju crtanjem duži. može biti prva tačka konture. 011 3809-158 . tako da sadržaj teksta poruke za izbor sledeće tačke direktno zavisi od oblika prethodno zadate linije konture serije.

linija serije je prava. 011 3809-158 .co. i tada je linija serije prava. Ako nema paralelnih linija konture. linija serije će biti luk. serija se pruža između paralelnih linija konture. Prava linija serije Lučna linija serije U slučaju da kontura serije nema lučnu promenu.yu * e-mail: info@radimpex. što znači da se šipke u seriji postavljaju radijalno.co. U suprotnom. serija se pruža između druge i poslednje linije konture. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. a linija serije je lučna. a šipke u njoj će se postavljati radijalno.radimpex. a šipke u seriji se postavljaju pod uglom od 90° u odnosu na nju. ukoliko ih ima. a šipke u seriji se postavljaju pod uglom od 90° u odnosu na nju.99 paralelne.

može menjati kako sa komandne linije.100 Prava linija serije Lučna linija serije Napomenućemo da se pravac pružanja serija koje nemaju lučnu promenu. tako i naknadno u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka.radimpex.co. Kada ste odredili konturu promenljive serije u osnovi.co. izborom podopcije ‘Zamena mesta’. program će sa komandne linije zahtevati da duž linije pružanja serije eventualno definišete segmente na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima. ili ih možete.yu * e-mail: info@radimpex. Granica između segmenata (Nazad/Zamena mesta/Kraj) <Kraj>: I ovde se možete odlučiti ili za definisanje ovih granica na samom crtežu. U Copyright (c) Radimpex * http://www. postaviti naknadno u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka. ako su uopšte i potrebne. 011 3809-158 .yu * Tel.

011 3809-158 . i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature. čiji sadržaj odgovara odabranoj poziciji oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’. Copyright (c) Radimpex * http://www. nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’ koje funkcioniše na potpuno isti način kao kod konstantnih serija u podužnom i poprečnom preseku. Napomenućemo du su izuzetak jedino pozicije od kružnih šipki i spiralnih uzengija. kao i pozicije kojima je pridružena neka konstantna serija.co.yu * e-mail: info@radimpex. nakon čega će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka. izbor podopcije ‘Kraj’ će označiti kraj procedure definisanja segmenata.101 svakom slučaju. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o promenljivoj seriji u osnovi Kako se kreirana promenljiva serija u osnovi može pridružiti proizvoljnoj poziciji.co. to se u gornjem levom delu dijalog box-a nalazi lista pozicija armature.radimpex. Ispod liste pozicija armature.yu * Tel.

co. kao i 3D prikaz serije (‘3D prikaz’).102 Komandno polje za definisanje nove pozicije Sa desne strane liste pozicija armature. koja se nalazi iznad ovog prozora. Copyright (c) Radimpex * http://www. pored prikaza geometrije selektovane pozicije (‘Geometrija pozicije’).co. za tekući se može postaviti prikaz izgleda kreirane serije (‘Prikaz serije’). Pozicija šipke se uvek postavlja u položaj koji odgovara jednom od mogućih položaja unutar serije Izborom iz zatvorene liste.yu * Tel.radimpex. 011 3809-158 . nalazi se prozor u kome je prikazana geometrija selektovane pozicije.yu * e-mail: info@radimpex.

yu * e-mail: info@radimpex. tako da u svakom trenutku možete videti kako će kreirana serija izgledati na crtežu. Takođe. na crtežu serije.co. crvenom tačkom je označen njen početak. na ovom prikazu su obeležene strane konture serije.co. Položaj crvene tačke označava početak linije pružanja serije ‘3D prikaz’ služi za vizuelnu kontrolu zadatih parametara serije. Rad sa ‘3D orbit’-om je isti kao i u ostalim dijalog box-ovim u kojima se on pojavljuje (vidi poglavlje ‘3. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. o čemu će biti reči malo kasnije.103 Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’ ‘Prikaz serije’ odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u. Radi lakšeg snalaženja pri zadavanju ofseta.yu * Tel. Ova informacija će Vam biti od značaja ako se odlučite za ‘ručno’ definisanje promene dimenzija segmenata. i njegovim izborom se pored prozora za prikaz pojavljuje i površ ‘3D orbit’.1’). 011 3809-158 .

Promena tekućeg segmenta šipke se vrši jednostavnim klikom miša preko željenog segmenta.yu * Tel.radimpex.104 Iz liste prikaza je odabran ‘3D prikaz’ Kako šipke unutar ovako kreirane serije imaju promenljivu geometriju.co. 011 3809-158 .co.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno segmentu koji je na prikazu geometrije šipke jasno naglašen crvenom bojom. Edit box-ovi pomoću kojih se definiše promena geometrije svakog od segmenata šipke. Edit box-ovi za ‘ručno’ definisanje promene segmenata šipke unutar serije Podaci u edit box-ovima uvek odgovaraju tekućem segmentu šipke. nalaze četiri edit box-a pomoću kojih se definiše promena geometrije šipke duž intervala pružanja serije (ovi edit box-ovi će biti aktivni samo ako ste za tekući prikaz odabrali prikaz ‘Geometrija pozicije’). to se sa desne strane prozora za prikaz. imaju sledeće značenje: Copyright (c) Radimpex * http://www.

Sa desne strane ovih edit box-ova. program na tekućem segmentu šipke postavlja crvenu tačku.yu * Tel. Fna=Fnb=0). nalazi se check box ‘Preuzmi sa crteža’. pa sada imate mogućnost da željenim segmentima šipke. zadavanjem potrebnih podataka u edit box-ovima. Kada se ovaj check box postavi na uključeno stanje.yu * e-mail: info@radimpex. odgovara zadatoj konturi serije. duž pravca pružanja serije. a edit box-ovi za definisanje njegove promene postaju neaktivni. Ispod ovih edit box-ova. Vodite računa da funkcija promene geometrije cele šipke. nalaze se komandna polja ‘!’. Program po default-u svim segmentima šipke postavlja konstantnu vrednost (Dsp=Dsk. Izbor dve tačke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrednost će biti smeštena u odgovarajući edit box.co.co. jer će u protivnom komandno polje ‘OK’ biti neaktivno. a gde kraj serije.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.105 ‘Dsp =’ ‘Dsk =’ ‘Fna =’ ‘Fnb =’ dužina tekućeg segmenta šipke na početku intervala serije dužina tekućeg segmenta šipke na kraju intervala serije dužina gornje strele (zadaje se samo za promenu geometrije po lučnom zakonu) dužina donje strele (zadaje se samo za promenu geometrije po lučnom zakonu) Opšti oblik promene dužine segmenta šipke Gde se nalazi početak. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež. 011 3809-158 . definišete promenu duž zadatog intervala serije. označeno je crvenom tačkom na prikazu serije (vidi prethodni deo uputstva za tekući prikaz ‘Prikaz serije’).

Copyright (c) Radimpex * http://www. zbir dužina projekcija svih segmenata šipke osim tekućeg. na pokušaj postavljanja check box-a ‘Preuzmi sa crteža’ na uključeno stanje. 011 3809-158 . program će postaviti prazan crveni krug.yu * e-mail: info@radimpex.co. za svaki položaj šipke unutar serije. Ovo je svakako mnogo lakši način za definisanje promene.co.yu * Tel. za segmente koji su normalni na pravac linije serije. odnosno kraju. čime će jasno ukazati da se ovakva promena ne može zadati. nije moguće. Iz ovoga proizilazi i jasan zaključak. pomoću koga je dimenzija segmenta šipke određena zadatom konturom serije Postavljeni simbol crvene tačke označava da će dimenzija datog segmenta biti proračunata tako što će. Znači.radimpex. U takvim slučajevima. jednak ili veći od širine serije na njenom početku. poznatih dimenzija. Preuzimanje promene sa crteža neće biti moguće ni kada je na početku. da samo jedan segment šipke može imati osobinu ‘Preuzmi sa crteža’. Napomenućemo da preuzimanje promene sa crteža. njegova dužina odgovarati dužini cele šipke koja je umanjena za dužine projekcija svih ostalih segmenata šipke. od prethodno opisanog ‘ručnog’ podešavanja. odnosno kraju serije.106 Check box. suma projekcija svih konstantnih i promenljivih dužina segmenata mora odgovarati širini serije na tom mestu.

Tekućem segmentu šipke je zadato. segmentima šipke se može zadati i osobina ‘Procenat od Dp’. Dimenzije ovih segmenta će takođe imati promenljive dimenzije. 011 3809-158 . da za svaki položaj šipke unutar serije. u edit box-u ‘Ds=L x’.radimpex. ali će one biti u funkciji od dužine cele šipke na datom mestu unutar serije. ukazuje da je suma projekcija svih ostalih segmenata šipke veća od najmanje širine serije Pored osobine ‘Prezumi sa crteža’.co. njegova dužina iznosi 20% od ukupne širine serije na tom mestu Za kontrolu ispravnosti unetih podataka. potrebno je zadati odnos dužine segmenta šipke prema ukupnoj širini serije.107 Postavljeni crveni krug na tekućem segmentu šipke. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * Tel. Postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje. zahtevaćemo od programa 3D prikaz serije.yu * e-mail: info@radimpex.

Da biste bolje sagledali dejstvo ovih parametara.co. nalaze se dva check box-a i dva komandna polja pomoću kojih se vrši podešavanje položaja šipke unutar serije. vrši osno preslikavanje geometrije šipke u odnosu na poprečnu osu. šipka se osno preslikava u odnosu na podužnu osu. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. dok se postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Obrtanje šipke oko poprečne ose’.Kada se check box ‘Obrtanje šipke oko podužne ose’ postavi na uključeno stanje.radimpex. 011 3809-158 . Deo dijalog box-a za promenu položaja šipke unutar serije .yu * Tel. potrebno je da za tekući prikaz postavite ‘Prikaz serije’.108 Iz 3D prikaza se jasno vidi efikasnost prethodno zadatih parametara U delu dijalog box-a koji se zove ‘Podešavanje’.yu * e-mail: info@radimpex.

obzirom da se nakon svake akcije na prikazu serije može videti kako je program odreagovao. Ako ste prethodno definisali način promene dužine segmenata. radi na potpuno isti način kao i kod konstantne serije u podužnom preseku (vidi poglavlje ‘4. program može šipku obrnuti oko poprečne ose. Odnosno. pomoću komandnog polja ‘Ugao’. Napomenućemo. pravac pružanja serije i šipke međusobno menjaju mesta.yu * e-mail: info@radimpex.co. na zahtev za obrtanje oko podužne ose.109 . dovela je do gubitka prethodno definisanog zakona promene dužine šipke Deo dijalog box-a za ofsetovanje konture serije.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. u nazivu check box-ova za obrtanje šipke oko svoje ose. značenje termina ‘podužna’ i ‘poprečna’ osa. pa ga ovde nećemo ponovo objašnjavati. dovešće do gubitka ovih podataka. . pa tek onda da definišete zakon promene dužina pojedinih segmenata.2’).yu * Tel.co. Znači. Promena položaja šipke. vrši se izbor segmenta šipke koji će biti poravnat sa pravcem koji je upravan na pravac pružanja serije.Pomoću komandnog polja ‘Ugao’. može biti zamenjeno. i obrnuto. poželjno je da prvo podesite željeni položaj šipke unutar serije. promena položaja šipke unutar serije pomoću komandnog polja ‘Ugao’. Njegovim aktiviranjem. Ovaj tehnički problem neće predstavljati prepreku u radu. 011 3809-158 .Komandno polje ‘Zamena mesta’ će biti aktivno samo kod serija koje nemaju lučnu promenu. da u slučaju aktiviranja komandnih polja ‘Zamena mesta’ i ‘Ugao’.

yu * Tel. imaju potpuno isto značenje kao i kod konstantnih serija u osnovi (vidi poglavlje ‘4.110 Deo dijalog box-a za ofsetovanje konture serije Kreiranoj seriji možete pridružiti i podatak o količini. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co. nećemo ponovo objašnjavati.co.1’).yu * e-mail: info@radimpex. Edit box za zadavanje broja serija Ostali ponuđeni parametri u ovom dijalog box-u. unošenjem vrednosti u edit box-u ‘Broj serija’. te ih takođe. Pri izradi specifikacije. program će količinu upotrebljene armature u seriji pomnožiti sa zadatim brojem. 011 3809-158 .

ili će pak ući u proceduru kotiranja. dok se kota selektuje posebno. dijalog box će biti zatvoren. tako da njena promena u dijalog box-u nije moguća.yu * Tel.co.4’). 011 3809-158 . ili kada funkcija promene geometrije cele šipke. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova. Izborom komandnog polja ‘OK’.co.radimpex. zamrznut. međukota i simbol šipke predstavljaju jednu celinu.yu * e-mail: info@radimpex. odgovara zadatoj konturi serije. a program će ili završiti naredbu. Selektovanjem kreirane serije. zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. duž pravca pružanja serije. Copyright (c) Radimpex * http://www. u delu dijalog box-a ‘Segmenti serije’. odnosno nedostupan za promenu. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne. da se dužina linije serije može naknadno menjati samo na crtežu pomoću grip tačaka. jasno se vidi da linija serije.111 Parametri koji imaju potpuno isto značenje kao i kod konstantne serije u osnovi Napomenućemo jedino. Iz tog razloga je kod jednosegmentnih serija edit box ‘L=’. Komandno polje ‘OK’ će biti aktivno kada je za jedan od segmenata šipke check box ‘Preuzmi sa crteža’ postavljen na uključeno stanje.

tada će edit box-ovi za definisanje promene geometrije selektovanog segmenta šipke. ako ih ima na crtežu. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘3’. Naime.radimpex. dok su za promenu položaja teksta međukote predviđeni ‘grip’-ovi označeni na slici brojem ‘4’. služe za promenu međusobnog odnosa dužina međusegmenata. pretvoriti u reprezente i poništiće im zadati broj komada. program će sve ostale instance date pozicije. kao i check boxovi ‘Preuzmi sa crteža’ i ‘Specifikacija’ biti zamrznuti i nedostupni za promenu.112 ‘Grip’-ovi na promenljivoj seriji u osnovi ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’. Tipičan primer je kada ste crtanjem promenljive serije u poprečnom ili podužnom preseku kreirali varijabilnu poziciju i sada želite da tu seriju prikažete i u osnovi. što znači da će program pri izradi specifikacije ignorisati podatke iz ove serije. služe za promenu konture oblasti unutar koje se serija rasprostire.yu * Tel. program će pri izradi specifikacije sve potrebne podatke za ovu varijabilnu poziciju uzimati iz promenljive serije kojom je pozicija armature i prebačena iz konstantne u varijabilnu poziciju. Napomena: Obzirom da geometrija pozicije od koje je kreirana promenljiva serija u osnovi. Sve ovde rečeno važi i kada se kreiraju promenljive serije u podužnom i poprečnom preseku od varijabilnih pozicija. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. Napomena: U slučaju da ste za kreiranje promenljive serije u osnovi selektovali varijabilnu poziciju. zavisi isključivo od njenog položaja unutar serije. menja se položaj kako samog simbola šipke tako i linije duž koje se pruža serija. 011 3809-158 . Pomeranjem ‘grip’-a koji je postavljen na preseku simbola šipke i linije serije (‘grip’ označen brojem ‘2’).co.co.

na komandnoj liniji se postavlja niz zahteva za izbor tačaka koje će odrediti geometriju promenljive serije u podužnom preseku. u potpunosti odgovaraju datim objašnjenjima u prethodnom poglavlju.yu * Tel. Nakon izbora tačaka koje definišu konturu promenljive serije u podužnom preseku.113 4. Prva tačka: U opštem slučaju šema za izbor tačaka koje određuju geometriju serije je potpuno ista kao i šema za izbor tačaka kod promenljive serije u osnovi. program će sa komandne linije zahtevati da eventualno odredite segmente unutar kojih se šipke postavljaju na različitim rastojanjima.radimpex. postaviti naknadno u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka. U svakom slučaju. Opšti oblik konture promenljive serije Samim tim i poruke koje se javljaju na komandnoj liniji. Copyright (c) Radimpex * http://www. Granica između segmenata (Nazad/Zamena mesta/Kraj) <Kraj>: I ovde se možete odlučiti ili za definisanje ovih granica na samom crtežu. izbor podopcije ‘Kraj’ će označiti kraj procedure definisanja segmenata.5 Promenljiva serija u podužnom preseku Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu . nakon čega će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka o kreiranoj seriji. ili ih možete.co. ako su uopšte i potrebne. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex.co.

yu * Tel. 011 3809-158 . postavljene su i strelice koje jasno ukazuju na smer gledanja šipke u seriji.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno koja strana šipke se poklapa sa nacrtanom konturom serije.co. kako promenu ne bi zadali pogrešnim segmentima šipke.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Prikazane strelice jasno ukazuju na smer gledanja šipki u seriji Ovo je vrlo važna informacija.114 Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o promenljivoj seriji u podužnom preseku U delu dijalog box-a gde se prikazuje izgled odabrane pozicije iz liste.co.

115 Pomoću check box-a ‘Preuzmi sa crteža’. Jedina razlika je u prikazu izgleda same serije.co.yu * e-mail: info@radimpex. Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’ Copyright (c) Radimpex * http://www. bočnim stranama uzengije je zadato da preuzmu nacrtanu promenu sa konture serije Značenje ostalih ponuđenih parametara je potpuno isto kao i u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka promenljivih serija u osnovi.yu * Tel. tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati.radimpex.co. 011 3809-158 .

radimpex. ili će pak biti nastavljena procedurom kotiranja.yu * e-mail: info@radimpex.116 Iz liste prikaza je odabran ‘3D Prikaz serije’ Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.co. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne.4’). 011 3809-158 .co. s tim što se sada pojavljuju i dva dodatna ‘grip’-a pomoću kojih se direktno na crtežu zadaje lučna promena odgovarajućim stranicama konture.yu * Tel. Položaj ‘grip’-ova koji se postavljaju pri selektovanju kreirane serije je isti kao i kod konstantne serije u podužnom preseku. čime će komanda ili biti završena. Copyright (c) Radimpex * http://www. dijalog box će biti zatvoren a program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj linije koja određuje pravac pružanja serije. Položaj linije serije: Položaj linije serije se određuje izborom tačke sa crteža. zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.

dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za pomeranje teksta međukote. mogu se pomerati samo u pravcu pružanja serije i pomoću njih se vrši promena dužine segmenata serije. Za promenu nagiba šipki unutar serije.co.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. kao i njene visine. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’. mogu se pomerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se menja nagib i dužina serije. Pomeranjem ‘grip’ova označenih na crtežu brojem ‘6’.117 ‘Grip’-ovi na promenljivoj seriji u podužnom preseku Na početnoj i krajnjoj šipci serije postavljena su po tri ‘grip’-a. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘2’.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Pomeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’. direktno se zadaje lučna promena odgovarajućim stranicama konture. može se slobodno menjati položaj cele linije serije. predviđeni su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’. s tim što nagib šipki unutar serije ostaje nepromenjen. dok je na granicama segmenata postavljen po jedan.yu * Tel.

s tim što se sa desne strane prostora predviđenog za prikaz. Copyright (c) Radimpex * http://www.6 Promenljiva serija u poprečnom preseku Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu . kao i kada se kreira konstantna serija u poprečnom preseku. Jedina razlika je u izgledu dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o seriji.co. sada nalaze i edit box-ovi kojima se za selektovani segment šipke reguliše promena geometrije duž serije.yu * e-mail: info@radimpex.118 4.radimpex.yu * Tel. ulazi se u potpuno istu proceduru određivanja geometrije serije na crtežu. 011 3809-158 .co. Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o promenljivoj seriji u poprečnom preseku Svi prisutni parametri imaju isto značenje kao i parametri u dijalog box-u konstantne serije u poprečnom preseku.

Položaj i uloga ‘grip’-ova je potpuno ista kao kod konstantne serije u poprečnom preseku.co.radimpex. ali će postavljanjem varijabilne pozicije za tekuću. u listi pozicija se mogu naći i varijabilne pozicije. kao i check box ‘Specifikacija’ biti nedostupni za editovanje. ‘Grip’-ovi na promenljivoj seriji u poprečnom preseku Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel.co.119 Deo dijalog box-a u kome se reguliše funkcija promene tekućeg segmenta Isto kao i kod promenljivih serija u osnovi i podužnom preseku. čime će naredba biti završena. ovi edit box-ovi.yu * e-mail: info@radimpex. dijalog box će biti zatvoren a program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj linije serije. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. 011 3809-158 .

Ukoliko za datu tačku nije moguće kreiranje serije oblast se ne prikazuje.120 4. a ako i pored toga izaberete baš tu tačku naredba se prekida. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu definisanja lučne oblasti koja se popločava.co.radimpex.2. Prva tačka: Nakon izbora početne tačke program sa komandne linije zahteva da zadate tačku sa luka. Kraj duži <Promenljiva serija>: Program sve vreme u ‘Drag’ modu prikazuje izgled oblasti poplačavanja za tačku iznad koje se nalazi pokazivač miša. Copyright (c) Radimpex * http://www. Tačka sa luka: a zatim i krajnju tačku luka: Krajnja tačka: Na komandnoj liniji se sada javlja nova poruka: Kraj duži <Konstantna serija>: Od korisnika se sada očekuje da sa prave koja prolazi kroz centar i krajnju tačku luka izabere tačku kojom će završiti definisanje oblasti popločavanja promenljive serije lučnih šipki. a program od korisnka očekuje da sa crteža izabere tačku kojom će završiti definisanje oblasti popločavanja konstantne serije lučnih šipki.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. 011 3809-158 .7 Popločavanje ploče lučnim šipkama Pomoću naredbe ‘Popločavanje ploče lučnim šipkama’ imate mogućnost da brzo i jednostavno kreirate konstantnu ili promenljivu seriju od lučne šipke. . ili da sa komandne linije izabere ponuđenu podopciju. ulazi se u proceduru Izborom tačaka 1.3 i 4 je definisana oblast popločavanja promenljive serije lučnih šipki Izborom podopcije ‘Konstantna serija’ komandna linija menja svoj izgled.co.

011 3809-158 . tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati.co.yu * e-mail: info@radimpex.3 i 4 je definisana oblast popločavanja konstantne serije lučnih šipki Bez obzira da li kreirate promenljivu ili konstantnu seriju. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.2.co.2.yu * Tel. nakon definisanja oblasti popločavanja otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka kreirane serije Značenje svih ponuđenih parametara je potpuno isto kao i kod prethodno opisanih naredbi za kreiranje serija. i na crtež postavlja kreiranu seriju.2’). Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box uz prihvatanje svih zadatih promena. odnosno promenljive serije u osnovi (vidi poglavlje ‘7. Na kraju ćemo napomenuti da se pri editovanju serija koje su kreirane pomoću ove naredbe otvara isti dijalog box kao pri editovanju bilo koje druge konstantne.121 Izborom tačaka 1.

Iz zatvorene liste ‘Tip armature’ se vrši izbor vrste armature Izborom iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’. ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu polilinije koja će odrediti geometriju oblasti armiranja. iz padajućeg menija . Izgled dijalog box-a za definisanje podataka koji su potrebni za armiranje zadate oblasti Zatvorene liste koje se nalaze u gornjem levom delu dijalog box-a imaju sledeće značenje: Izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’. Prva tačka (Pravougaonik/Krug): Procedura iscrtavanja proizvoljne polilinije je potpuno ista kao kod naredbe ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8.122 4.2’) tako da je ovde nećemo detaljno objašnjavati. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih tipova sidrenja za izabranu vrstu armature. za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definisanih pozicija oplata.co. sa konstantnim i promenljivim serijama u osnovi.yu * e-mail: info@radimpex. a na osnovu uslova oslanjanja koji važe na njenim ivicama. Izborom iz zatvorene liste ‘Zona’ se određuje da li se armira gornja ili donja zona ploče Izborom iz zatvorene liste ‘Kota’.co. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova kotiranja serija u osnovi - - Copyright (c) Radimpex * http://www. Izborom ove naredbe.radimpex.8 Popločavanje ploča serijama šipki Pomoću naredbe ‘Popločavanje ploča serijama šipki’ se vrši automatsko armiranje proizvoljno zadate oblasti ploče.yu * Tel. 011 3809-158 . Nakon definisanja oblasti program otvara dijalog box u kome se zadaju svi podaci koji su potrebni da bi se izvršilo njeno armiranje.

co. dok se pomoću prikazanog check box-a definiše da li se armatura postavlja u jednom ili u oba pravca. razmak između šipki u serijama. kao i ugao koji dati pravac armiranja zaklapa sa horizontalom (‘α=’). Deo dijalog box-a u kome se definišu podaci o armaturi U desnom delu dijalog box-a je prikazana kontura zadate oblasti.123 U delu dijalog box-a ‘Podaci o armaturi’ se nalaze parametri pomoću kojih se za oba pravca armiranja definiše prečnik šipki (‘∅’). 011 3809-158 . od programa se može zahtevati da pored konture zadate oblasti prikaže i sve ostale entite koji se nalaze na crtežu.radimpex. iz padajućeg menija koji se otvara desnim klikom miša preko prostora predviđenog za prikaz.co. Izborom naredbe ‘Prikaz pozadinskog crteža’.yu * Tel. Naredba za prikaz pozadinskog crteža Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. što znatno olakšava zadavanje potrebnih podataka. Na ovaj način se u samom dijalogu jasno vidi kako je koja ivica oblasti oslonjena.

Selektovani segment je jasno naznačen na prikazanom crtežu.co. Deo dijalog box-a u kome se zadaju podaci o selektovanom segmentu Izborom jednog od radio batton-a ‘Ivica ploče’ ili ‘Unutar ploče’ određuje se položaj selektovanog segmenta konture. Kada je ovaj check box isključen selektovani segment se poklapa sa slobodnom ivicom ploče.yu * Tel.co.radimpex. a za promenu postaje dostupan i edit box ‘Širina’ u kome se zadaje širina oslonca. U ovom delu dijalog box-a se nalazi i sličica koja u preseku prikazuje način oslanjanja selektovane ivice oblasti.yu * e-mail: info@radimpex. a kada je uključen segment se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče. Copyright (c) Radimpex * http://www.124 Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Podaci o selektovanom segmentu’ služe za definisanje uslova oslanjanja za selektovani segment konture. što znatno olakšava zadavanje i kontrolu podataka. 011 3809-158 . a samo selektovanje se vrši jednostavnim klikom miša na željeni segment konture. za promenu će biti dostupan i check box ‘Oslonac’. Ako je izabran radio batton ‘Ivica ploče’.

Kombinovanjem stanja ovih check box-ova mogu se zadati svi načini oslanjanja ivice oblasti armiranja koja se nalazi u ploči.125 Selektovani segment se poklapa sa ivicom ploče koja je oslonjena na oslonac širine 20 cm Ako je izabran radio batton ‘Unutar ploče’ za promenu postaju dostupni check box-ovi koji imaju sledeće značenje: ‘Oslonac’ ‘Dodir sa drugom oblasti’ ‘Smanjena debljina ploče’ – selektovani segment konture se nalazi na srednjem osloncu. 011 3809-158 .yu * Tel. i pomoću njega se određuje da li na datom mestu dolazi do promene debljine ploče.yu * e-mail: info@radimpex.co. čija se širina zadaje u edit box-u ‘Širina’ – selektovani segment konture se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa susednom oblasti armiranja – ovaj check box je dostupan samo kada je check box ‘Dodir sa drugom oblasti’ uključen.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.

najbrži način unošenja podataka je da se prvo zadaju uslovi oslanjanja za jedan od ’ ti uslovi pridruže svim segmentima konture. njih. Kada za više segmenata važe isti uslovi oslanjanja.yu * e-mail: info@radimpex. nakon aktiviranja komandnog polja ‘ ’ program izdaje i odgovarajuće upozorenje: Copyright (c) Radimpex * http://www. Komandno polje ‘pridruži svima’ Kako se ovom naredbom menjaju podaci koji su možda ranije zadati nekim segmentima konture. a zatim da se pomoću komandnog polja ‘ Na kraju je potrebno samo da se promene uslovi oslanja za one segmente za koje su različiti. podaci koji su zadati za tekući segment Pomoću komandnog polja ‘ konture mogu se pridružiti svim ostalim segmentima.126 Selektovana ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu širine 20 cm i dodiruje se sa susednom oblasti armiranja ’ (‘pridruži svima’).co.yu * Tel.co. 011 3809-158 .radimpex.

yu * Tel.co.co. Pri zadavanju prelomnih tačaka polilinije. linijskih oslonaca ili poprečnih preseka zidova. Deo dijalog box-a za ofsetovanje segmenata polilinije U edit box-u ‘a=’ se zadaje globalni ofset i tada program ofsetuje kompletnu poliliniju kojom je definisana oblast armiranja. Kako je za ispravno armiranje date oblasti potrebno da da se njene ivice poklapaju sa osama ovih konstruktivnih elemenata. dok će negativan odgovor označiti odustajanje. tako da se segmenti polilinije poklapaju sa unutrašnjim ili spoljašnjim ivicama greda.yu * e-mail: info@radimpex. koja određuje geometriju oblasti armiranja. 011 3809-158 . najčešće se sa crteža biraju tačke sa oplate. pomoću komandnih polja koja se nalaze u delu dijalog box-a ‘Ofset’ može se vršiti ofsetovanje segmenata zadate polilinije. U delu dijalog box-a ‘Podaci o ploči’ se zadaju globalni podaci o ploči čija se oblast armira: Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.127 Potvrdan odgovor će označiti prihvatanje zadate promene parametara. dok edit box ‘a seg=’ služi za zadavanje ofseta tekućem segmenta polilinije.

dok dužina svakog segmenta šipki zavisi od zadatih uslova oslanjanja.yu * e-mail: info@radimpex.1’.yu * Tel. definiše se kako će program povijati krajeve šipki donje. Copyright (c) Radimpex * http://www.u ovom edit box-u se zadaje zaštitni sloj koji važi za celu oblast armiranja ‘Temeljna ploča’ . odnosno gornje zone ploče. U donjem desnom delu dijalog box-a se nalaze parametri pomoću kojih se mogu vršiti dodatna podešavanja načina armiranja zadate oblasti.co.pomoću ovog check box-a se definiše da li je data ploča temeljna ili ne ‘Povijanje šipki donje (gornje) zone’ .co.128 Deo dijalog box-a za definisanje opštih podataka o ploči ‘Debljina ploče’ ‘Zaštitni sloj’ . Iz ove liste se bira globalni način povijanja. 011 3809-158 .radimpex.u ovom edit box-u se zadaje debljina ploče koja se armira . Ponuđeni načini povijanja šipki su potpuno isti kao pri importu usvojene armature u pločama iz programa ‘Tower 5’ i detaljno su objašnjeni u poglavlju ‘13.izborom jednog od ponuđenih načina iz zatvorene liste.2.

2’) tako da je ovde nećemo detaljno objašnjavati. Copyright (c) Radimpex * http://www. za segmente šipki koji su povijeni iz donje u gornju zonu ploče.co.2’). pa komandna linija dobija sledeći izgled: Prva tačka (Pravougaonik/Krug): Procedura iscrtavanja polilinije je potpuno ista kao kod naredbe ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. dok se pomoću check box-a ‘Generisati konstruktivnu armaturu’ definiše da li će program da postavlja konstruktivnu armaturu u suprotnom pravcu. aktiviranjem komandnog polja ‘Otvor’ program dozvoljava izlazak na crtež i definisanje proizvoljne polilinije koja će odrediti geometriju otvora. Ako se unutar oblasti koja se armira nalazi otvor. već započinje proceduru iscrtavanje nove polilinije.radimpex. sve dok desnim klikom miša ili pomoću tastera ‘Esc’ ne označite kraj naredbe.co. Po završetku iscrtavanja polilinije program se ne vraća u dijalog box.yu * Tel.129 Parametri pomoću kojih se mogu vršiti dodatna podešavanja načina armiranja Značenje check box-ova ‘Bez varijabilnih pozicija’ i ‘Koeficijent povećanja preklopa’ je potpuno isto kao kod naredbe za importovanje armature iz programa ‘Tower 5’ (vidi poglavlje ‘13.

co.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . čime se selektovani otvori uklanjaju sa crteža. ali komandna linija ima drugačiji izgled: Izaberite (Dodavanje/Brisanje) <Dodavanje>: Sada je potrebno da izaberete jednu od ponuđenih podopcija. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i zadatu oblast armira sa promenljivim i konstantnim serijama u osnovi u skladu sa zadatim parametrima. dok se pomoću podopcije ‘Brisanje’ mogu uklanjati postojeći otvori.130 Pomoću komandnog polja ‘Otvor’ unutar oblasti armiranja je dodat otvor Ako je u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja unutar oblasti armiranja postojao otvor. a program se vraća u dijalog box. pa se nakon njenog izbora na komandnoj liniji pojavljuje nova poruka: Selektujte otvor: Posle selektovanja otvora program će i dalje sa komandne linije zahtevati da selektujete otvor. Izborom podopcije ‘Dodavanje’ se ulazi u proceduru crtanja nove polilinije. sve dok desnim klikom miša ili pomoću tastera ‘Esc’ ne označite kraj naredbe. program izlazi na crtež. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * Tel.radimpex.

kao što je na primer konstruktivna armatura. Krajnja tačka: Kada ste zadali prvu. nakon čega program otvara dijalog box za definisanje numeričkih podataka: Copyright (c) Radimpex * http://www. što izaziva kreiranje velikog broja pozicija.co.9 Popločavanje konstruktivnom armaturom Pri armiranju ploča se postavlja veliki broj serija u osnovi koje su kreirane od jednosegmentnih pravih šipki. a razlikuju se samo u dužini. Znači ovaj simbol može da zameni konstantnu seriju u osnovi koja nije radijalna i koja je kreirana od pravih jednosegmentnih šipki bez kuka na svojim krajevima. Aktiviranjem ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu .yu * Tel. potrebno je da zadate i krajnju tačku simbola.131 Prikazana oblast je armirana pomoću naredbe ‘Popločavanje ploča serijama šipki’ 4. ili da sa komandne linije izaberete podopciju ‘Konverzija’ koja služi za automatsku zamenu postojećih serija sa odgovarajučim simbolima. 011 3809-158 . Većina ovih šipki ima iste numeričke podatke (prečnik.co. na komandnoj liniji se javlja sledeća poruka: Prva tačka (Konverzija): Sada je potrebno da zadate prvu tačku simbola. kao i da već postavljene serije automatski zamenite sa ovim simbolima.radimpex. pomoću naredbe ‘Popločavanje konstruktivnom armaturom’ umesto serija možete postavljati simbole koji nemaju redni broj pozicije.yu * e-mail: info@radimpex. vrsta armature). Da bi se to izbeglo.

Izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’ za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definisanih pozicija oplata. proračunava se potreban broj komada šipki ‘n=’ i obrnuto. Ova vrednost odgovara dužini linije konstantne serije u osnovi koju kreirani simbol zamenjuje ‘e=’ – razmak između šipki ‘n=’ – broj komada šipki Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano.co.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .radimpex. koja se nalazi na desnom kraju ovog edit box-a. Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara. Pri otvaranju dijalog box-a program za dužinu šipki usvaja dužinu kreiranog simbola. Napomenućemo da zadata vrednost neće uticiati na dužinu simbola na crtežu.yu * Tel. Ovaj prikaz odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u. U delu dijalog box-a ‘Oblast popločavanja’ se definišu parametri koji imaju sledeće značenje: ‘L=’ – edit box u kome se zadaje dužina oblasti armiranja. Iz zatvorene liste ‘Kota’ se vrši izbor nekog od ranije kreiranih stilova kotiranja datog simbola. koju u svakom trenutku možete zameniti sa potpuno proizvoljnom vrednošću. a u edit box-u ‘Komentar’ se zadaje proizvoljan komentar koji će se ispisivati u tekstu kote. možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije definisanih tipskih komentara. odnosno za zadati razmak ‘e=’. Dužina šipki sa kojima se vrši armiranje se zadaje u edit box-u ‘Dužina šipke’. tako da u svakom trenutku možete videti kako će simbol da izgleda na crtežu. klikom miša na strelicu. Copyright (c) Radimpex * http://www.132 Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka ‘konstruktivne armature’ U desnom delu dijalog box-a je prikazan izgled kreiranog simbola sa sadržajem kote.co.

011 3809-158 . koji označava da je data armatura postavljena u obe zone. Izgled kreiranog simbola na crtežu Copyright (c) Radimpex * http://www. U tom slučaju program će pri izradi specifikacije zadatu količinu armature udvostručiti. Pomoću check box-a ‘Specifikacija’ se određuje da li zadata armatura ide u specifikaciju ili ne. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i kreirani simbol postavlja na crtež. Kada se check box ‘Obostrano’ postavi na uključeno stanje u sadržaju kote se ispisuje simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definisan u stilu kotiranja). koje se nalaze u delu dijalog box-a ‘Tip armature’.co.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.133 Parametri pomoću kojih se definiše oblast armiranja Iz zatvorenih listi.yu * Tel. vrši se izbor prečnika šipki i vrste armature.co.

6’. već i značajno skraćenje procedure definisanja armature. već samo podatak o ukupnoj potrebnoj dužini šipki datog prečnika i date vrste armature. na način koji je opisan u poglavlju ‘7. da bi se kreirala konstantna serija u osnovi prvo mora na crtež da se postavi šipka.co.radimpex.134 Prednost ove naredbe u odnosu na serije u osnovi nije smo izbegavanje kreiranja velikog broja pozicija. Obzirom da šipke koje se postavljaju pomoću ove naredbe ne pripadaju ni jednoj poziciji armature. dok se pomoću ‘grip’-a ‘3’ može promeniti položaj kote. Kada se postavljeni simbol selektuje. u tablici specifikacije se ne prikazuju podaci o pojedinačnoj dužini šipki i broju komada.co. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. ove dve vrednosti ne utiču jedna na drugu. program pri izradi specifikacije ‘konstruktivnu armaturu’ grupiše prema vrsti armature i prečniku šipki. pa se preglednost crteža značajno povećava. Naime. a zatim da se od nje kreira željena serije. dok se kod ove naredbe svi podaci zadaju u samo jednom dijalog box-u.2. pomoću neke od za to predviđenih naredbi. Takođe simbol ‘konstruktivne armature’ je jednostavniji od simbola serije. Ako želite da promenite dužinu šipke moraćete da koristite univerzalnu naredbu ‘Edit entiteta’. To znači da promena dužine simbola neće uticati na dužinu šipke koja je zadata u dijalog box-u. Kako grupisane šipke mogu imati različitu dužinu. na osnovu ‘grip’-ova se jasno vidi da on i njegova kota predstavljaju jednu celinu. ‘Grip’-ovi na simbolu ‘konstruktivne armature’ Pomoću ‘grip’-ova ‘1’ i ‘2’ se menja položaj i dužina simbola. Copyright (c) Radimpex * http://www. Napomenućemo još jednom da bez obzira na to što program pri otvaranju dijalog box-a po ‘default’-u u edit box-u ‘Dužina šipke’ ispisuje zadatu dužinu simbola.

Po završetku selekcije program umesto svake selektovane serije koja zadovoljava navedene uslove postavlja simbol ‘konstruktivne armature’.co. Sa crteža možete selektovati bilo koju konstantnu seriju u osnovi. preuzimajući od date serije sve potrebne podatke. 011 3809-158 .radimpex.135 Izgled tabele specifikacije za ‘konstruktivnu armaturu’ Konverzija postrojećih serija u osnovi Ako ste nakon aktiviranja naredbe ‘Konstruktivna armatura’ izabrali podopciju ‘Konverzija’ program će zahtevati da sa crteža selektujete konstantnu seriju u osnovi koju želite da zamenite sa simbolom ‘konstruktivne armature’: Selektovanje konstantne serije u osnovi: Kako se pomoću ove naredbe može vršiti grupna konverzija. mora da bude kreirana od prave jednosegmentne šipke koja nema kuke na svojim krajevima). sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj ove procedure. to će program nakon selektovanja prve serije sa komandne linije i dalje zahtevati selekciju. ali će se konvertovati samo one koje zadovoljavaju sve potrebne uslove (serija ne sme da bude radijalna.yu * Tel.co. Konstantna serija u osnovi pre konverzije Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.

011 3809-158 .radimpex.co.136 Simbol ‘konstruktivne armature’ posle konverzije Ako selektovana serija ima više segmenata. program pri konverziji za svaki segment kreira poseban simbol ‘konstruktivne armature’.yu * e-mail: info@radimpex.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel.

Njenim aktiviranjem iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili klikom miša na ikonu dijalog box za izbor željene pozicije armature. Koju ćete od njih koristiti zavisi isključivo od trenutnih potreba i zahteva na crtežu. . za tekući može postaviti jedan od tri programom predviđena prikaza selektovane pozicije.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.1 Pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom preseku (POJEDINAČNO) Pomoću naredbe ‘Pojedinačno’ imate mogućnost da proizvoljan broj šipki odabrane pozicije armature postavite na željeno mesto u poprečnom preseku.137 5. dok je u desnom delu prikazan izgled trenutno selektovane pozicije armature.yu * Tel. CRTANJE ŠIPKI U POPREČNOM PRESEKU U okviru padajućeg menija ‘Poprečni presek’. programom je predviđeno više naredbi pomoću kojih se pozicije armature mogu prikazati u poprečnom preseku. 5. 011 3809-158 . otvara se Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Pojedinačno’ U levom delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim pozicijama armature koje sadrži tekuća pozicija oplate (promena tekuće oplate se vrši izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’).co.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. Da bi se olakšao izbor željene pozicije armature iz liste. i u ovom dijalog box-u se iz zatvorene liste koja se nalazi iznad prozora za prikaz.

yu * Tel. 011 3809-158 .radimpex. tako da je Copyright (c) Radimpex * http://www. a iznad ove liste je prikazan i sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara u dijalog box-u.2’).yu * e-mail: info@radimpex.co. Obzirom da se pomoću ove naredbe instance selektovane pozicije na crtež postavljaju pojedinačno. Zatvorena lista za promenu tekućeg stila kotiranja Ispod liste pozicija armature nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’.co.138 Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza Iz zatvorene liste ‘Kota’ se za tekući može postaviti bilo koji od ranije kreiranih stilova kotiranja pomoću naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11. koje funkcioniše na isti način kao kod konstantne serije u podužnom preseku (vidi poglavlje ‘4. zadavanje njihovog broja u okviru dijalog box-a ne bi imalo smisla.2’).

139 edit box ‘Količina’ zamrznut.2. recimo kada se podužne šipke serklaža prikazuju samo kroz poprečni presek. koje se prikazuju u poprečnom preseku. što označava da se instance odabrane pozicije.radimpex. Kako se u jednom koraku postavljaju samo šipke iste pozicije.3’). Početna tačka kotne linije (Zvezdasto/Paralelno/pOjedinačno/Nepovezano) <Zvezdasto>: Copyright (c) Radimpex * http://www. dok iz zatvorene liste ‘Tip kotiranja’ možete odabrati jedan od programom predviđenih tipova kotiranja. Svakako da u slučaju potrebe. U edit box-u ‘Komentar’. ovaj check box možete postaviti i na uključeno stanje. nakon čega će program sa komandne linije zahtevati da odredite položaj kote. onda će check box ‘Specifikacija’ biti neaktivan i automatski postavljen na isključeno stanje.yu * e-mail: info@radimpex. Ako za prikazivanje u poprečnom preseku odaberete neku od varijabilnih pozicija armature.co. Položaj poprečnog preseka šipke (Nazad/Kraj) <Kraj>: Izbor podopcije ‘Nazad’ će dovesti do poništavanja prethodno određenog položaja šipke.co. Položaj poprečnog preseka šipke: Program će stalno biti u proceduri postavljanja šipki i u ‘Drag’ modu će iscrtavati mali krug čiji prečnik odgovara prečniku odabrane pozicije. to je znači iz liste potrebno izabrati željenu poziciju armature i aktivirati komandno polje ‘OK’. Nakon unosa prve pozicije šipke.yu * Tel. na komandnoj liniji će se pojaviti i dve nove podopcije. dok će izbor ‘default’ podopcije ‘Kraj’. neće uračunavati u ukupnu količinu šipki pri izradi specifikacije. Zatvorena lista za promenu tipa kotiranja Check box ‘Specifikacija’ je po ‘default’-u postavljen na isključeno stanje. a njegova namena će biti objašnjena u okviru naredbe za editovanje šipki u poprečnom preseku (vidi poglavlje ‘7. 011 3809-158 . označiti kraj procedure određivanja položaja šipki u poprečnom preseku. imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar. Program će zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtevati da odredite položaj prve šipke u poprečnom preseku.

yu * e-mail: info@radimpex. kako početnu tačku oznake. jasno se vidi da sve postavljene šipke i kota koja ih opisuje predstavljaju jednu celinu.co.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Početna tačka oznake (Zvezdasto/Paralelno/pOjedinačno/Nepovezano) <Zvezdasto>: Napomenućemo da je izbor načina kotiranja omogućen i pri zadavanju početne tačke oznake. U slučaju da ste za tip kotiranja odabrali ‘Pojedinačno’. tako i smer ispisa. Programom predviđeni tipovi kotiranja Nakon izbora početne tačke kotne linije. što će dovesti do poništavanja prethodno unete početne tačke kote i povratka na početak procedure kotiranja šipki u poprečnom preseku.yu * Tel. Selektovanjem kreiranog poprečnog preseka. program će zahtevati da zadate i tačku koja određuje. tada će program zahtevati da odredite položaj rednih brojeva pozicije za svaku od postavljenih šipki u poprečnom preseku. 011 3809-158 .140 Ponuđene podopcije na komandnoj liniji omogućavaju izbor jednog od programom predviđenih tipova kotiranja. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova.co.

Copyright (c) Radimpex * http://www.1’). tako i na položaj same kote. 011 3809-158 . Izborom ove podopcije. Naime. Sledeća tačka (Luk/Nazad): Podopcija ‘Nazad’ služi za poništavanje izbora poslednje tačke. pa komandna linija dobija sledeći izgled: Prva tačka (Polilinija/Krug): Program sada očekuje ili da zadate prvu tačku linije. dok je podopcija ‘Luk’ predviđena za definisanje lučnih segmenata linije. program će prvo zahtevati da odredite tačku sa luka. na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka. na komandnoj liniji se pojavljuje i podopcija ‘Kraj’.co.radimpex. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili klikom miša na ikonu . dok će podopcija ‘Krug’ biti objašnjena na kraju ovog poglavlja.yu * Tel. ili da se izborom jedne od ponuđenih podopcija odlučite za dodatne mogućnosti koje Vam program nudi.co.yu * e-mail: info@radimpex. a potom i krajnju tačku luka.141 ‘Grip’-ovi na postavljenim šipkama u poprečnom preseku Pomeranjem ‘grip’-ova možete uticati kako na raspored šipki u poprečnom preseku. na isti način kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3. Tačka sa luka: Krajnja tačka: Već nakon definisanja geometrije prvog segmenta linije. ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne linije duž koje će se postavljati šipke u poprečnom preseku. Nakon izbora prve tačke linije. umesto slobodnog crtanja imate mogućnost da geometriju linije definišete selektovanjem proizvoljne polilinije sa crteža. izborom podopcije ‘Polilinija’. 5.2 Grupno postavljanje šipki duž zadate linije (DUŽ LINIJE) Izborom naredbe ‘Duž linije’.

pored prikaza geometrije linije (‘Geometrija linije’). Da bi se olakšao izbor željene pozicije armature i u ovom dijalog box-u se iz zatvorene liste. Izbor pozicije armature čije se instance postavljaju duž linije.142 Sledeća tačka (Luk/Nazad/Kraj) <Kraj>: Izbor ove podopcije označava kraj procedure definisanja geometrije linije i program otvara dijalog box za definisanje parametara šipki koje se duž nje postavljaju.co. u skladu sa zadatim parametrima. Izgled dijalog box-a za postavljanje šipki u poprečnom preseku duž linije U centralnom delu dijalog boxa je prikazana prethodno definisana geometrija linije. koje funkcioniše na isti način kao kod konstantne serije u podužnom preseku (vidi poglavlje ‘4. za tekući može postaviti jedan od tri programom predviđena prikaza selektovane pozicije. dok se u levom delu nalazi lista sa svim pozicijama armature koje pripadaju tekućoj poziciji oplate. Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza Na prikazu geometrije linije crvenom bojom je markiran njen tekući segment. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. dok je kružićima prikazan položaj instanci selektovane pozicije armature. 011 3809-158 . Ispod liste pozicija armature nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’.radimpex. koja se nalazi iznad prozora za prikaz.yu * e-mail: info@radimpex.2’). vrši se jednostavnim klikom miša preko nje u listi.co.

011 3809-158 .yu * Tel. Znači kao ulazni podatak možete zadati ili razmak šipki. ili broj komada šipki duž tekućeg segmenta.co. Ovi edit box-ovi rade vezano. dok se u edit box ‘e=’ unosi razmak između šipki koje se postavljaju duž tekućeg segmenta.1’). programom je uvedeno pravilo da se one pridružuju svakom drugom segmentu linije. odnosno za zadati razmak ‘e’. Edit box-ovi koji se nalaze iznad prethodno opisanih edit box-ova ‘e=’ i ‘n=’ služe za zadavanje ofseta. oduzme broj koji je sa negativnim predznakom ispisan u njegovom produžetku.co. proračunava se potreban broj komada šipki i obrnuto.143 Promena tekućeg segmenta se vrši klikom miša preko željenog segmenta linije.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. Obzirom da se na spojevima segmenata nalaze šipke koje mogu pripadati ili jednom ili drugom segmentu. Tačan broj šipki duž segmenta (broj koji će biti ispisan u sadržaju kote datog segmenta) se dobija kada se od prikazane vrednosti u edit box-u ‘n=’. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno udaljenosti na kojoj će se šipke postavljati u odnosu na zadatu geometriju linije. a položaj instanci selektovane pozicije armature duž tekućeg segmenta sa definiše pomoću edit box-ova koji se nalaze sa desne strane prozora za prikaz. onda to znači da će datom segmentu za broj komada biti pridružena upravo ta vrednost. između zagrada se ispisuje stvarna vrednost tog razmaka ‘e=dužina tekućeg segmenta/n’. Ako u produžetku ovog edit box-a nije ništa ispisano. U produžetku edit box-a ‘e=’. Način rada sa ovim edit box-ovima je potpuno isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3. Edit box-ovi za definisanje broja i razmaka šipki duž trenutno aktivnog segmenta linije U edit box ‘n=’ se unosi broj komada.

radimpex. ući u ukupan broj komada šipki date pozicije. Kada aktivirate komandno polje ‘OK’.co. Iz zatvorene liste ‘Kota’. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar. program zatvara dijalog box i ulazi u proceduru postavljanja kota. onda će check box ‘Specifikacija’ biti neaktivan i automatski postavljen na isključeno stanje.yu * Tel. 011 3809-158 . za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova kotiranja.1’).144 Deo dijalog box-a rezervisan za ofsetovanje linije duž koje se postavljaju šipke u poprečnom preseku U gornjem levom uglu dijalog box-a se prikazuje sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara. koja je ista kao kod prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno’ (vidi poglavlje ‘5. Zatvorena lista za promenu tipa kotiranja Check box ‘Specifikacija’ je po ‘default’-u postavljen na isključeno stanje i pomoću njega se određuje da li će pri izradi specifikacije. dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ vrši izbor tekuće oplate. U edit box-u ‘Komentar’. Ako za prikazivanje u poprečnom preseku odaberete neku od varijabilnih pozicija armature. šipke postavljene ovom naredbom.co. dok iz zatvorene liste ‘Tip kotiranja’ možete odabrati jedan od programom predviđenih tipova kotiranja.

program će sa komandne linije zahtevati da prvo zadate centar. jasno se vidi da sve šipke postavljene duž jednog segmenta linije i kota koja ih opisuje predstavljaju jednu celinu.yu * e-mail: info@radimpex.145 Selektovanjem neke šipke iz kreiranog poprečnog preseka.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova.yu * Tel.co. a zatim i tačku sa kruga koja će odrediti njegov poluprečnik. ‘Grip’-ovi na postavljenim šipkama u poprečnom preseku duž linije Pomeranjem postavljenih ‘grip’-ova možete uticati kako na raspored šipki u poprečnom preseku. 011 3809-158 . Ako ste nakon aktiviranja naredbe ‘Duž linije’ izabrali njenu podopciju ‘Krug’. Centar: Tačka sa kruga: Odabrana tačka sa kruga će ujedno odrediti i položaj prve od šipki koje se postavljaju duž kreirane kružnice. tako i na položaj same kote. Program sada otvara dijalog box za definisanje parametara šipki koje se postavljaju u poprečnom preseku.co.

Edit box za ofsetovanje kruga Program pomera sve šipke prema centru kruga. 011 3809-158 .146 Izgled dijalog box-a za postavljanje šipki u poprečnom preseku po obimu kruga Značenje svih parametara u dijalog box-u je isto kao da ste geometriju linije definisali slobodnim crtanjem. koji sada sadrži samo edit box ‘a=’. Jedina razlika je u delu za zadavanje ofseta.co.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. ako je negativna.co. odnosno od centra kruga. ako je zadata vrednost pozitivna. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel.

Pored toga. Copyright (c) Radimpex * http://www. na crtež možete postaviti i iskotiranu oplatu sa tačnim položajem pozicija šipki unutar nje.co. u gornjem levom delu dijalog box-a se nalazi lista pozicija armature čiji sadržaj odgovara odabranoj poziciji oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’.radimpex. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili klikom miša na ikonu sledećeg izgleda: .co.yu * Tel.147 5.yu * e-mail: info@radimpex. Izborom naredbe ‘Ceo presek’. Napomenućemo du su izuzetak jedino varijabilne pozicije i spiralne uzengije i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature. otvara se dijalog box Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Ceo presek’ Kako se poprečni presek može kreirati od proizvoljne pozicije.3 Grupno postavljanje šipki u poprečnom preseku (CEO PRESEK) Pomoću ove naredbe imate mogućnost da odjednom definišete položaj svih pozicija armature unutar poprečnog preseka. 011 3809-158 .

148 Lista za izbor pozicije uzengije koja će odrediti geometriju poprečnog preseka Ispod liste pozicija armature nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’.2’). 011 3809-158 . koje funkcioniše na isti način kao kod konstantne serije u podužnom preseku (vidi poglavlje ‘4. Da bi se olakšao izbor željene pozicije.co.radimpex. Sa desne strane liste se nalazi prozor rezervisan za prikaz poprečnog preseka koji se kreira.co.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. za tekući se može postaviti i jedan od tri programom predviđena prikaza selektovane pozicije. izborom iz zatvorene liste koja se nalazi iznad ovog prozora. i njegov izgled zavisi od geometrije trenutno selektovane pozicije armature. Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza Copyright (c) Radimpex * http://www.

koja se nalazi ispod prozora za prikaz. Sigurno ste primetili da se u uglovima selektovane uzengije nalaze crveni krstovi. koji praktično određuju mogući položaj šipki u poprečnom preseku. Copyright (c) Radimpex * http://www. bez obzira što se iz liste može izabrati proizvoljna pozicija. Da biste selektovanu šipku postavili u poprečnom preseku potrebno je da mišem kliknete preko crvenog krsta.co. tako da se na njegovom mestu pojavi mali krug čiji će prečnik na crtežu odgovarati prečniku odabrane pozicije. Lista za izbor pozicija armature koja će se prikazati u poprečnom preseku Napomenućemo da ova lista sadrži sve pozicije armature koje su do tada pridružene tekućoj poziciji oplate. 011 3809-158 .yu * Tel. izaberete poziciju armature koju želite da prikažete u poprečnom preseku. Sada je potrebno da iz liste.149 Selektovana pozicija se u poprečnom preseku prikazuje svojom pravom geometrijom.yu * e-mail: info@radimpex. uključujući varijabilne pozicije i spiralne uzengije.co. u daljem tekstu ćemo je nazivati uzengijom.radimpex. a da bismo je razlikovali od šipki koje se u poprečnom preseku prikazuju kružnim simbolom.

Program po ‘default’-u krstiće postavlja u uglove uzengije.co.yu * e-mail: info@radimpex. s tim što svakako možete i sami uticati na njihov raspored. se zada željeni broj krstića. odnosno klik miša u okolini već postavljene šipke će dovesti do njenog uklanjanja iz poprečnog preseka.150 U gornjoj zoni su postavljene dve šipke pozicije 1 Postupak uklanjanja pogrešno postavljene šipke je potpuno isti. u delu dijalog box-a ‘Segment’. To se radi tako što se mišem klikne na željeni segment uzengije tako da on postane crvene boje. Naime. Nakon pritiska na taster ‘Enter’ ili ‘Tab’. a na tom mestu će se ponovo pojaviti crveni krst.yu * Tel. duž svakog od segmenata uzengije možete postaviti proizvoljan broj međukrstića. a u edit box-u ‘n=’. program će prihvatiti zadati broj i tačno toliko krstića postaviti duž prethodno selektovanog segmenta uzengije. Na gornjem segmentu uzengije su dodata još dva međukrstića Copyright (c) Radimpex * http://www.co.radimpex. 011 3809-158 .

odnosno ugaoni krstići. u edit box-u ‘Redovi=’ je potrebno zadati broj željenih redova armature i unos potvrditi pritiskom na taster ‘Enter’ ili ‘Tab’. a na slici poprečnog preseka će se pojaviti i drugi red krstića koji u podužnom smislu odgovara rasporedu iz prvog reda. imate mogućnost da to ‘default’ ponašanje promenite. postavićete ih samo preko krstića koji odgovaraju željenom položaju. Za ovu namenu su predviđeni edit box-ovi ‘Redovi=’ i ‘e=’.co.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .151 Svi krstići će biti postavljeni na jednakom međusobnom rastojanju. Naime. Naime. Na gornjem segmentu uzengije je dodat još jedan red krstića na osovinskom rastojanju od 4. a postavljanjem check box-a ‘Promena ose glavne armature’ na uključeno stanje.yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. program po ‘default’-u krstić na uglovima uzengije pridružuje jednom od segmenata. U tom trenutku će za editovanje postati dostupan i edit box ‘e=’. omogućeno je postavljanje armature u više redova.5 cm Pri zadavanju više redova armiranja. U slučaju da je potrebno usvojiti toliko armature da ona ne može stati u jedan red.radimpex. a ako želite da šipke duž datog segmenta uzengije postavite nesimetrično. postavlja se pitanje kom segmentu uzengije će pripasti ugaone šipke. a pri samom postavljanju šipki. u kome možete zadati osovinsko rastojanje između redova armature.co. potrebno je da zadate veći broj podela.

Iz zatvorene liste ‘Tip armature’ izaberite vrstu armature.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.co. izuzev pravougaone. Napomenućemo da se kod tipskih uzengija. armatura može postavljati u više redova samo na segmentima uzengija koji nose glavnu armaturu. u delu dijalog box-a ‘Usvojeno’ zadajte broj šipki ili izaberite iz zatvorene liste neki od ponuđenih prečnika armature. 011 3809-158 . Obzirom da je pri usvajanju armature najčešće potreban podatak koji prečnik i koliki broj komada neke armature odgovara potrebnoj površini armature. tada će program u delu dijalog box-a ‘Default’ ispisati prečnik koji je potreban da bi se sa zadatim brojem šipki pokrila potrebna površina armature. a zatim u edit box-u ‘Potrebno’ zadajte potrebnu površinu armature. dok je na bočnim stranama uzengija predviđeno armiranje samo u jednom redu.152 Postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje. to se izborom komandnog polja ‘Proračun’ otvara dijalog box u kome možete dobiti odgovor na ovako postavljeno pitanje. Ako u edit box-u kao ulazni podatak zadate broj šipki. U sledećem koraku.co. Ako kao ulazni podatak iz zatvorene liste izaberete jedan od ponuđenih Copyright (c) Radimpex * http://www. Kod pravougaonih uzengija i šipki proizvoljne geometrije omogućeno je postavljanje armature u više redova na svim segmentima. ugaone šipke su sada pridružene bočnim stranama uzengije.radimpex.

yu * e-mail: info@radimpex. Kako je ovo destruktivna akcija. tako da on postane crven.co. odnosno da je potrebno postaviti istu armaturu na segmentima uzengije koji se nalaze jedan naspram drugog. Opcija za simetrično postavljanje armature u preseku Copyright (c) Radimpex * http://www. Ovaj postupak se sprovodi tako što se mišem selektuje segment uzengije duž koga je već postavljena armatura. Ispod prethodno opisanog komandnog polja ‘Proračun’ nalazi se i komandno polje ‘Ukloni sve’.yu * Tel. čijim se izborom iz poprečnog preseka uklanjaju sve postavljene pozicije armature. tada će program u delu dijalog box-a ‘Default’ ispisati broj komada šipki zadatog prečnika koji je potreban da bi se pokrila zadata površina armature.co. Postavljene pozicije armature će biti uklonjene iz preseka i ako iz liste pozicija. koja se nalazi u gornjem levom delu dijalog box-a. U slučaju da imate simetrično armiranje. 011 3809-158 . program će u tom slučaju izdati odgovarajuće upozorenje. dovoljno je da prvo postavite armaturu duž jednog od tih segmenata.radimpex. a nakon toga da je automatski preslikate na suprotni segment uzengije.153 prečnika. a zatim se klikne na desni taster miša. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. odnosno dovodi do promene oblika celog poprečnog preseka. dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od ove destruktivne naredbe. Potvrdni odgovor će dovesti do promene poprečnog preseka koji se kreira i program će ukloniti sve šipke koje su ranije postavljene u njemu. program će Vas vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za postavljanje armature u celom poprečnom preseku. selektujete neku drugu poziciju. Istovremeno program ispisuje i površinu armature koja uvek odgovara zadatom prečniku i broju komada šipki i po pravilu je veća od potrebne površine armature.

154 Iz ovako otvorenog padajućeg menija treba aktivirati naredbu ‘Simetrično’ i program će automatski osno preslikati ranije postavljenu armaturu na odgovarajući naspramni segment uzengije.co. Osno preslikana armatura iz gornje zone Kako se na crtežu poprečnog preseka u dijalog box-u ne kotiraju postavljene šipke. koja nedvosmisleno ukazuje na redni broj pozicije i njen prečnik. 011 3809-158 . Naime.yu * e-mail: info@radimpex. a sigurno je od interesa da u toku rada u svakom trenutku znate koji ste prečnik i poziciju armature na kom mestu postavili.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. dovoljno je da mišem dođete u okolinu šipke čiji Vas prečnik i redni broj pozicije interesuje i ispod slike poprečnog preseka pojaviće se informacija.yu * Tel. to je razvijena procedura identifikacije postavljenih šipki.

011 3809-158 .155 Prostor rezervisan za identifikaciju postavljenih šipki u poprečnom preseku Obzirom da se poprečni preseci najčešće crtaju u razmeri koja je krupnija od razmere celog crteža. kao i zatvorenih lista ‘Tip kotiranja’ i ‘Kota’.co. neke od programom definisanih razmera. Značenje check box-a ‘Specifikacija’. kotirate sa samo jednom kotom.yu * Tel. koja se nalazi u njegovom produžetku.1’) Postavljanjem check box-a ‘Grupiši iste pozicije’ na uključeno stanje imate mogućnost da sve šipke iste pozicije.co.yu * e-mail: info@radimpex. zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Razmera’ sa tastature. ili izborom iz zatvorene liste. Copyright (c) Radimpex * http://www. bez obzira na njihov položaj u poprečnom preseku. čime se izbegava njena naknadna promena. možete odmah odabrati razmeru u kojoj želite da prikažete poprečni presek. kada je ovaj check box isključen. šipke iste pozicije koje su postavljene duž različitih segmenata uzengije biće kotirane sa različitim kotama. je isto kao i u dijalog box-u za pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom preseku (vidi poglavlje ‘5. U suprotnom.radimpex.

011 3809-158 . a program će datu ivicu markirati crvenom bojom. postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Oplata’ za promenu postaju dostupni edit box ‘a=’. kao i check box-ovi ‘Kote’ i ‘Ploča’.yu * Tel. Napomenućemo da se ivice oplate crtaju na zadatom rastojanju od osa segmenata uzengije. tako da ova vrednost u stvari predstavlja zaštitni sloj betona uvećan za polovinu prečnika uzengije.co. a promenom vrednosti u edit box-u ‘a seg=’ imate mogućnost da zadate različite zaštitne slojeve za različite ivice oplate.yu * e-mail: info@radimpex. Ako mišem kliknete preko neke ivice oplate. a desni sa isključenim check box-om ‘Grupiši iste pozicije’ Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Oplata’. imate mogućnost da kreirate oplatu za dati poprečni presek. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.156 Levi poprečni presek je postavljen sa uključenim. Ovako markirana ivica oplate se naziva tekućom. U edit box ‘a=’ se unosi vrednost zaštitnog sloja na osnovu koje program iscrtava ivice oplate. za editovanje će postati dostupan i edit box ‘a seg=’.co. Naime.

011 3809-158 . Pomoću check box-a ‘Kote’ se određuje da li će oplata poprečnog preseka biti iskotirana.yu * e-mail: info@radimpex. koja se nalazi ispod njega. biće pridružena svim segmentima oplate.co. Naime. postavljanjem na uključeno stanje check Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. predviđena i mogućnost iscrtavanja oplate ploče u kojoj se ona nalazi. pomoću ove naredbe je pored crtanja oplate grede za koju se kreira poprečni presek. zadata vrednost u edit box-u ‘a=’. a zadata vrednost u edit box-u ‘a seg=’ samo tekućem segmentu oplate. Ova zatvorena lista sadrži sve ranije kreirane ‘AutoCAD’-ove stilove kotiranja. Deo dijalog box-a za izbor stila kotiranja oplate Kako se u praksi često javljaju slučajevi da se greda nalazi u ploči.157 Deo dijalog box-a za definisanje oplate i zaštitnih slojeva Znači. dok se iz zatvorene liste. bira stil kotiranja oplate.yu * Tel.co.

yu * e-mail: info@radimpex. nakon čega će program zatvoriti dijalog box i zahtevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog preseka na crtežu. Referentna tačka: Copyright (c) Radimpex * http://www. u kome se zadaje debljina ploče.158 box-a ‘Ploča’.yu * Tel.co. Grupa prekidača pomoću kojih se definiše položaj ploče u odnosu na poprečni presek Grupa prekidača pomoću kojih se definiše sa koje strane se pruža ploča Kada ste definisali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’.radimpex. 011 3809-158 .co. kao i radio button-i koji služe za određivanje njenog položaja. za promenu postaju dostupni edit box ‘Dpl’.

odnosno njenim izborom se postavljanje kota oplate preskače. znači na isti kao i armatura. Prednost ove naredbe je u lakšem određivanju položaja šipki u odnosu na geometriju uzengije i mogućnost postavljanja kako uzengija tako i iskotirane oplate. Ova mogućnost programa se definiše pomoću posebne naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. ili unošenjem numeričke vrednosti sa tastature. koje je obavezno zato što šipke i njihova kota čine jednu celinu. Pored kotiranja šipki podužne armature. s tim što će Copyright (c) Radimpex * http://www. Procedura kotiranja se odvija na isti način kao i kod prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno’ (vidi poglavlje ‘5. s tim što će program seriju pitanja o početnoj tački kotne linije i početnoj tački oznake postaviti onoliko puta koliko ima različitih pozicija armature u datom poprečnom preseku.4’). 011 3809-158 . Ugao: Ako ste u dijalog box-u postavili na uključeno stanje check box ‘Kote’. Položaj kota (Kraj) <Kraj>: Podopcija ‘Kraj’ ima isto značenje kao da je check box ‘Kote’ postavljen na isključeno stanje. program će zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj kota oplate.1’). Poprečni presek dobijen pomoću naredbe ‘Ceo presek’ Iako se pomoću ove naredbe sve odabrane pozicije armature postavljaju odjednom. Naime. rezultat rada ove naredbe je isti kao i da smo svaku od pozicija armature uvrstili u sastav poprečnog preseka pomoću naredbe ‘Pojedinačno’. nakon zadavanja ugla.yu * Tel. definišete i zaokrenutost celog poprečnog preseka u odnosu na horizontalu.radimpex. Sada je još preostalo da definišete i položaj kota za sve upotrebljene pozicije armatura. a sama procedura kotiranja je ista kao kod prethodno objašnjenih naredbi za crtanje armature u podužnom izgledu. program može automatski da uđe i u proceduru kotiranja uzengije.co. one će se u programu tretirati kao odvojene celine.159 Nakon zadavanja referentne tačke (za referentnu tačku program uvek usvaja donji levi ugao uzengije). potrebno je da izborom tačke sa crteža. Napomenućemo da će iscrtana oplata i njene kote biti smešteni na tekući ‘Layer’.co.yu * e-mail: info@radimpex.

160 boja oplate biti preuzeta iz definisane boje tekućeg ‘Layer’-a, a kote će imati i oblik i boju koja je definisana izabranim ‘AutoCAD’-ovim stilom kotiranja.

5.4 Vađenje preseka
Ova naredba ima dvostruko dejstvo, u zavisnosti od toga da li želite da kreirate izgled armature u poprečnom preseku na osnovu ranije definisanog izgleda podužnog preseka, što je slučaj kod grednih elemenata konstrukcije, ili na osnovu definisanog izgleda armature u osnovi, što je najčešće slučaj kod ploča. Izborom naredbe ‘Vađenje preseka’, iz padajućeg , na komandnoj liniji se menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili klikom miša na ikonu javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da odredi početnu tačku linije preseka. Prva tačka: Nakon izbora prve tačke, program će zahtevati da odredite i krajnju tačku linije preseka. Krajnja tačka: U zavisnosti od toga šta ste zadatom linijom presekli, komanda se deli na dve nezavisne procedure. Program prvo ispituje da li je zadatom linijom presečena serija u podužnom izgledu, i bez obzira da li se radi o konstantnoj ili promenljivoj seriji, nastavlja proceduru za kreiranje sadržaja poprečnog preseka na osnovu ranije definisanog podužnog izgleda armature. Ako linijom preseka nije presečena serija u podužnom izgledu, program proverava da li je presečena serija u osnovi. Ako jeste, tada ulazi u proceduru određivanja sadržaja poprečnog preseka na osnovu ranije definisanog izgleda armature u osnovi, a ako nije ni ova serija presečena, tada znači da je presek pogrešno zadat i program završava ovu naredbu.

Kreiranje poprečnog preseka greda
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da kreirate poprečni presek na osnovu podužnog izgleda armature, koji je definisan sa jednom ili sa više serija u podužnom preseku. Da bi kreiranje poprečnog preseka od više serija u podužnom preseku uopšte bilo moguće, one moraju da imaju isti pravac pružanja i moraju da se preklapaju, ili bar da se dodiruju jednom svojom stranicom. Takođe, sve presečene serije moraju da budu ili radijalne ili neradijalne. Kod neradijalnih serija, šipke unutar serije treba da imaju isti nagib u odnosu na liniju pružanja, dok radijalne serije moraju da imaju isti centar armature. Napomenućemo još da je dozvoljena kombinacija promenljivih i konstantnih serija, naravno ako zadovoljavaju prethodno navedene uslove. Ako ste zadatom linijom presekli više serija u podužnom preseku, otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

161

Dijalog box za ravnanje više presečenih serija uzengija U centralnom delu dijalog box-a su prikazane uzengije od kojih su kreirane presečene serije u podužnom preseku. Program automatski, na osnovu zadate linije preseka, određuje pozicije uzengija kao i njihov međusobni položaj, a u slučaju da je presečena i promenljiva serija, zadata linija preseka će ujedno odrediti i dimenzije uzengije na datom mestu. Jasno je da prikazani međusobni položaj neće uvek odgovarati trenutnim potrebama na crtežu, tako da u okviru ovog dijalog box-a imate mogućnost da uzengije presložite prema vašim potrebama. Mehanizam za ravnanje radi tako što se levim klikom miša na kraj ili na sredinu segmenta jedne uzengije postavi referentne tačka (crvena tačka na crtežu), a zatim desnim klikom miša odabere tačka sa druge uzengije koja treba da se poklopi sa referentnom. Napomenućemo da je radi lakšeg snalaženja uzengija na kojoj se nalazi referentna tačka uvek jasno naznačena u odnosu na ostale uzengije. Ako bi ova greda trebalo da bude recimo G-preseka (ploča stoji u desno), tada bi levim klikom miša selektovali prvo gornje levo teme uspravne uzengije, a potom desnim klikom miša gornje levo teme položene uzengije. Rezultat rada programa bi bio kao na sledećoj slici:

Poravnate uzengije su formirale oblik G-preseka Ako bismo pak želeli da dobijemo oblik simetričnog T-preseka, tada bismo prvo levim klikom miša selektovali sredinu gornjeg segmenta uspravne uzengije, a potom desnim klikom miša sredinu gornjeg segmenta položene uzengije. Sada ćemo dobiti ovakav način ravnanja:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

162

Poravnate uzengije su formirale oblik simetričnog T-preseka Zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Xp=’, odnosno ‘Yp=’, imate mogućnost da uzengiju na kojoj se nalazi referentna tačka pomerite za zadatu vrednost duž X, odnosno duž Y ose. Check box-ovi ‘Rotacija oko X ose’ i ‘Rotacija oko Y ose’, služe za osno preslikavanje uzengije na kojoj se nalazi referentna tačka u odnosu na X i Y osu. Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu. ’ imate mogućnost da promenite smer gledanja selektovane Pomoću komandnog polja ‘ uzengije (uzengija na kojoj se nalazi referentna tačka). To praktično znači da će se pri svakom kliku miša na ovo komandno polje selektovana uzengija zarotirati za 90 stepeni. Napomenućemo da će se promena smera gledanja uzengije u ovom dijalog box-u odraziti i na njen položaj u seriji, i to na isti način kao da je korišćeno komandno polje ‘Ugao’ u dijalog boxu serije (vidi poglavlje ‘4.2’). Na prikazu uzengija su postavljene i strelice koje jasno ukazuju na smer gledanja uzengija u presečenim serijama, odnosno koja strana uzengija se poklapa sa nacrtanim konturama serija. Obzirom da će se često neki segmenti uzengija preklapati, selektovanje uzengije postavljanjem referentne tačke neće uvek biti jednostavno. U tim slučajevima selektovanje željene uzengije možete vršiti i pomoću komandnih polja ‘◄’ i ‘►’. Kada poprečni presek preuredite prema svojim potrebama, aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će program otvoriti novi dijalog box sledećeg izgleda.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

163

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe za vađenje poprečnog preseka u gredama Program sada na osnovu zadate linije preseka određuje i položaj šipki podužne armature i tako kreirani poprečni presek prikazuje u desnom delu dijalog box-a. Da bi presečene šipke podužne armature ušle u sastav poprečnog preseka koji se kreira, uslov je da se one moraju nalaziti unutar gabarita presečenih serija uzengija. Kako bi se izbegle negativne posledice usled eventualnog netačnog crtanja, program raspolaže i sa programski usvojenom tolerancijom, te pri kreiranju poprečnog preseka koriguje eventualno loše zadati položaj armature u podužnom izgledu. Vrednost ove tolerancije možete sami podesiti u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’). Raspored armature po širini je određen brojem komada koji je pridružen svakoj od presečenih instanci i uslovom da one budu simetrično postavljene u poprečnom preseku. U slučaju da se više presečenih instanci u podužnom izgledu preklapa, program u uglove uzengija smešta one sa dužim gabaritom, a ostale na jednakom razmaku unutar uzengija. Napomenućemo da u slučaju presečene serije kružnih i spiralnih uzengija program podužne šipke raspoređuje ravnomerno po obimu, pri čemu presečenu spiralnu uzengiju prikazuje pomoću automatski kreiranog kružnog reprezenta. Da je zadatom linijom presečena samo jedna serija u podužnom preseku otvorio bi se isti dijalog box, s tim što bi se tada u njemu nalazilo i komandno polje za promenu smera gledanja uzengije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

164

Komandno polje za promenu smera gledanja uzengije Napomenućemo da pri promeni smera gledanja uzengije presečene šipke podužne armature neće menjati svoj položaj u poprečnom preseku. Ako je check box ‘Postavljanje simbola preseka’, koji se nalazi u dijalog box-u naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’), postavljen na uključeno stanje, program će na kraju ove naredbe automatski ući u proceduru postavljanja simbola preseka, a u dijalog box-u će se naći i edit box ‘Labela’ u kome se zadaje oznaka simbola preseka.

Edit box za zadavanje oznake simbola preseka Značenje ostalih ponuđenih parametara u ovom dijalog box-u je isto kao i u okviru naredbe ‘Ceo presek’ (vidi prethodno poglavlje ‘5.3’). Kada ste definisali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će program zatvoriti dijalog box i zahtevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog preseka na crtežu. Referentna tačka:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

165 Postavljanje poprečnog preseka na crtež se odvija na isti način kao kod naredbe ‘Ceo presek’ (vidi poglavlje ‘5.3’), pa ga ovde nećemo ponovo objašnjavati. Ako je zadato da program autmatski uđe u proceduru postavljanja simbola preseka, na mestu na kome je zadata linija preseka postaviće simbol (izvorište) preseka, a sa komandne linije zahtevaće da zadate prvo poziciju teksta (odredište), Pozicija teksta (Set/Izlaz/Labela<1>) <Izlaz>: a zatim i ugao nagiba teksta. Pravac teksta: Ova procedura je detaljno objašnjena u okviru naredbe ‘Simbol preseka’ (vidi poglavlje ‘6.4’).

Poprečni presek dobijen pomoću naredbe ‘Vađenje preseka’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

166

Kreiranje poprečnog preseka ploča
U slučaju da ste zadatom linijom presekli barem jednu seriju u osnovi ili seriju mreža, program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe za vađenje poprečnog preseka u pločama U gornjem delu dijalog box-a se nalaze liste u kojima su prikazane pozicije svih presečenih serija u osnovi i svih serija mreža. U listi ‘Paralelni preseci’ se nalaze sve pozicije kojima je zadatom linijom presečen simbol koji označava interval rasprostiranja serije (linija serije), a u listi ‘Upravni preseci’ sve pozicije kojima je zadatom linijom presečen simbol instance.

Liste u kojima su prikazane pozicije svih presečenih serija u osnovi Sa desne strane ovih lista se nalazi lista ‘Mreže’, u kojoj su prikazane sve presečene pozicije mrežaste armature.
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

167

Lista u kojoj su prikazane pozicije svih presečenih serija mreža Pozicije iz liste ‘Paralelni preseci’ se prikazuju kao instance sa svojom pravom geometrijom, pozicije iz liste ‘Upravni preseci’ kao serije u poprečnom preseku, a pozicije mrežaste armature se prikazuju simbolom mreža u poprečnom preseku. Prema tome, ako na crtežu gornju i donju zonu prikazujete na odvojenim ‘Layer’-ima, što je u praksi najčešći slučaj, potrebno je da oba ova ‘Layer’-a pre aktiviranja naredbe ‘Vađenje preseka’ postavite za vidljive. U donjem levom uglu dijalog box-a se nalazi crtež na kome su prikazane sve presečene pozicije armature, a isprekidanom linijom je naznačen položaj zadate linije poprečnog preseka.

Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz armature presečene zadatom linijom preseka Uloga ovog crteža je da olakša izbor željene pozicije armature iz listi i određivanje njenog položaja u odnosu na zadatu liniju preseka. Pored vrste prikaza ‘Armatura zahvaćena

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

168 presekom’, izborom iz zatvorene liste koja se nalazi iznad ovog prozora, za tekući možete postaviti prikaz ‘Sve’ i tada će biti prikazane sve pozicije armature koje se nalaze na crtežu.

Zatvorena lista za izbor vrste prikaza U centralnom delu dijalog box-a se nalazi crtež poprečnog preseka koji se kreira i njegov izgled zavisi od trenutnog stanja parametara u dijalog box-u. Klikom miša preko željene pozicije u listi, ona postaje trenutno aktivna i njen položaj se jasno označava na oba crteža u dijalog box-u.

Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz poprečnog preseka koji se kreira Kako se pri kreiranju pozicije armature ne zadaje podatak o tome da li ona pripada gornjoj ili donjoj zoni, to je jedna od osnovnih uloga ovog dijalog box-a određivanje zone kojoj pripadaju pozicije armature presečene zadatom linijom preseka. Naime, u koloni ‘Zona’ program svakoj poziciji iz listi automatski pridružuje parametar koji određuje kojoj zoni ta pozicija pripada.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

169

Parametri koji određuju kojoj zoni koja pozicija armature pripada Desnim klikom miša preko pozicije u listi, parametar ‘gornja/donja’ naizmenično dobija suprotnu vrednost, što se automatski odražava na izgled poprečnog preseka. U slučaju da je zadatom linijom presečena serija u osnovi ili serija mreža koja se istovremeno postavlja u obe zone, tada će u koloni ‘Zona’ stajati parametar ‘Obostrano’ i njega desnim klikom miša nećete moći da promenite. Ako ste armaturu gornje i donje zone crtali na odvojenim ‘Layer’-ima, onda imate mogućnost da iz zatvorenih lista, koje se nalaze u delu dijalog box-a ‘Layer’, odredite na kom ‘Layer’-u se nalazi armatura koja pripada gornjoj, a na kom ‘Layer’-u armatura koja pripada donjoj zoni.

Liste pomoću kojih se, izborom ‘Layer’-a, definiše zona kojoj armatura crtana na tom ‘Layer’-u pripada Nakon izbora ‘Layer’-a iz ovih lista, program će svim presečenim pozicijama armature pridružiti odgovarajući parametar ‘gornja’ odnosno ‘donja’, a crtež poprečnog preseka će prepraviti tako
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

imate mogućnost da od programa zahtevate kreiranje poprečnog preseka samo od onih delova serija koji su zahvaćeni zadatom linijom preseka. Check box za kreiranje parcijalnog poprečnog preseka ploče Ako je check box ‘Postavljanje simbola preseka’. na osnovu programski zadatih imena ‘Layer’-a: ‘A4_DZ’ i ‘A4_GZ’.170 da odgovara zadatim parametrima. U slučaju da se radi o crtežu koji je eksportovan iz naših statičkih programa. koji se nalazi u dijalog box-u naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. postavljen na uključeno stanje.co.radimpex. koje su zadatom linijom preseka samo delimično presečene. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. program će znati da presečene pozicije automatski.4’). a u dijalog box-u će se naći i edit box ‘Labela’ u kome se zadaje oznaka simbola preseka. Serije u osnovi. Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Parcijalni presek’. program u poprečnom preseku prikazuje sa njihovim pravim gabaritom (kao da je zadatom linijom preseka presečena cela serija). odnosno serije mreža. pri aktiviranju naredbe smesti u gornju odnosno donju zonu.yu * Tel. program će na kraju ove naredbe automatski ući u proceduru postavljanja simbola preseka.

imate mogućnost da definišete oplatu za kreirani poprečni presek ploče. kao i check box ‘Kote’. 011 3809-158 . Zadavanjem vrednosti u ovom edit box-u definiše se zaštitni sloj za sve ivice oplate. Edit box-ovi za zadavanje zaštitnih slojeva imaju sledeće značenje: ‘a =’ ‘a levo =’ Globalni zaštitni sloj.yu * Tel.171 Edit box za zadavanje oznake simbola preseka Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Oplata’.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex. Deo dijalog box-a za definisanje oplate Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Oplata’.co. za promenu postaju dostupni edit box-ovi za zadavanje zaštitnih slojeva. Zaštitni sloj od leve ivice oplate ‘a desno =’ Zaštitni sloj od desne ivice oplate Copyright (c) Radimpex * http://www.

Ova zatvorena lista sadrži sve ranije kreirane ‘AutoCAD’-ove stilove kotiranja. 011 3809-158 . Svakako da zadavanjem željene vrednosti direktno u edit box-u ‘Dpl=’.radimpex. Deo dijalog box-a za izbor stila kotiranja oplate Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex. dok se iz zatvorene liste koja se nalazi ispod njega bira stil kotiranja oplate.co. Edit box za definisanje debljine ploče Pomoću check box-a ‘Kote’ se određuje da li će oplata poprečnog preseka biti iskotirana.172 ‘a gore =’ ‘a dole =’ Zaštitni sloj od gornje ivice oplate Zaštitni sloj od donje ivice oplate Podatak o debljini ploče program po default-u sam određuje na osnovu zadatih vrednosti zaštitnih slojeva i vertikalnog gabarita presečenih pozicija koje se u poprečnom preseku vide kao instance i prikazuje ga u edit box-u ‘Dpl=’.co. možete da promenite ovako proračunatu debljinu ploče.

možete odmah odabrati razmeru u kojoj želite da prikažete kreirani poprečni presek.173 Pozicije armature iz liste ‘Upravni preseci’ se uvek prikazuju kao podeona armatura. pomoću check box-a koji se nalaze u koloni ‘Glav. imate mogućnost da željenu poziciju armature prikažete kao glavnu. 011 3809-158 . Ako to nije slučaj. ili izborom iz zatvorene liste koja se nalazi u njegovom produžetku neke od programom definisanih razmera. Check box-ovi za definisanje glavne armature Zadavanjem vrednosti u edit box ‘Razmera’ sa tastature.co. odnosno kao armatura koja je udaljenija od odgovarajuće ivice oplate.’. Deo dijalog box-a za definisanje razmere poprečnog preseka Kada ste zadali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’. položaj kota oplate i položaj kota za sve upotrebljene pozicije armatura. odnosno da je postavite tako da bude udaljena od ivice oplate za zadatu veličinu odgovarajućeg zaštitnog sloja.co.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje će automatski dovesti i do promene debljine ploče. Copyright (c) Radimpex * http://www. nakon čega će program zatvoriti dijalog box i zahtevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog preseka na crtežu.yu * Tel.

iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da sa crteža selektuje sve entitete kojima želi da promeni razmeru.yu * Tel. program će otvoriti dijalog box za postavljanje nove razmere.co.5 Skaliranje razmere poprečnog preseka (PROMENA RAZMERE) Kako se u praksi često javlja potreba da se pojedini delovi crteža prikažu u različitim razmerama. izborom naredbe ‘Promena . razvijena je naredba pomoću koje imate mogućnost da proizvoljno selektovanim objektima sa crteža naknadno promenite razmeru.174 Poprečni presek ploče dobijen pomoću naredbe ‘Vađenje preseka’ 5. nakon čega će program zahtevati da odredite tačku u odnosu na koju će selektovani objekti biti skalirani. na komandnoj liniji se Razmere’. Selektovanje entiteta za promenu razmere: Ova poruka će stajati na komandnoj liniji sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj procedure selektovanja.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. Naime. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. Položaj bazne tačke skaliranja: Nakon izbora bazne tačke sa crteža. 011 3809-158 .

ali će se u tekstu kote i dalje prikazivati neskalirana vrednost.175 Izgled dijalog box-a za promenu razmere U delu dijalog box-a ‘Globalna razmera celog crteža’ je ispisan podatak o postavljenoj glavnoj razmeri koja važi na nivou celog crteža (vidi poglavlje ‘11. a program će skalirati sve selektovane elemente crteža sa faktorom koji predstavlja relativno uvećanje ili umanjenje u odnosu na glavnu razmeru crteža. Kako je ovo jedinstven podatak za svaki od entiteta. Pored toga. imati istu veličinu u ‘AutoCAD’-ovim crtačkim jedinicama. Za ‘ArmCAD 2005’ to je potpuno regularna operacija kao i kada dejstvuje naredba ‘Promena razmere’. veoma bitna razlika je u promeni razmere selektovanih kota oplate. dok je u edit box-u ‘Razmera selektovanih entiteta’ prikazana trenutna razmera selektovanih ‘ArmCAD’-ovih entiteta. 1 na sledećoj slici).yu * Tel. U proceduri skaliranja program jedino tekstovima neće menjati veličinu.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.0’). na skaliranim i na neskaliranim delovima. a ne faktora skaliranja. Da bi program bio u stanju da pri izradi specifikacije pozicijama armature pridruži prave dimenzije. Prednost naredbe ‘Promena razmere’ u odnosu na ‘AutoCAD’-ovu naredbu ‘Scale’ je u tome što se u okviru njenog dijalog box-a ispisuje podatak o trenutnoj razmeri selektovanih ‘ArmCAD’ovih entiteta.co. kotne linije će pri promeni razmere promeniti svoje dimenzije.co. Ovu razliku ćemo prikazati na jednostavnom primeru pravougaonog poprečnog preseka dimenzija 30x40 cm koji je nacrtan u razmeri 1:50 (crtež br.yu * e-mail: info@radimpex.5’). ili izborom iz zatvorene liste neke od ponuđenih razmera. te će promenjeni faktor skaliranja upamtiti i pridružiti svim selektovanim elementima crteža. to se za svaki od entiteta na crtežu pamti i podatak o eventualnom zadatom faktoru skaliranja (ako entiteti nisu skalirani faktor skaliranja ima ‘default’ vrednost ‘1. Napomenućemo da program prepoznaje promenu faktora skaliranja i kada se ona zadaje pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’. 011 3809-158 . Promena razmere se vrši zadavanjem nove vrednosti u edit box-u sa tastature. već samo na promenu njihove razmere. a ona će za postavljenu glavnu razmeru odgovarati zadatoj veličini u milimetrima na hartiji pri štampi. to u jednoj proceduri promene razmere nećete moći da selektujete entitete koji za ovaj podatak nemaju istu vrednost. Iz ovoga proizilazi i zaključak da pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’ ne možete uticati na promenu dimenzija selektovanih ‘ArmCAD’-ovih entiteta. Naime. dok će se pri skaliranju pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’ u tekstu kote prikazivati skalirane dimenzije. U ovom slučaju program će izdati odgovarjuće upozorenje i poništiće prethodno izvršenu selekciju. ali će zato promeniti njihov relativan položaj u odnosu na skalirane elemente crteža. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren. a promena se vrši zadavanjem željene razmere. Na ovaj način će svi tekstovi na crtežu.

co. 011 3809-158 .co. 2). dok su u drugom slučaju pomnožene sa zadatim faktorom skaliranja i sada su 60/80 cm. 3). što svakako nismo želeli. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. Sa slike se jasno vidi da su prvom slučaju vrednosti u tekstu kote ostale nepromenjene (30/40 cm).yu * Tel.176 Datom poprečnom preseku smo prvo promenili razmeru u 1:25 pomoću naredbe ‘Promena razmere’ (crtež br. a zatim i pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbu ‘Scale’ (crtež br.radimpex.

co.radimpex. svim tipovima serija. Procedura postavljanja kota za sve ove entitete je manje više ista.yu * Tel. kao i zatvorena lista koja sadrži sve ranije kreirane stilove kotiranja.) nemaju isti oblik. Svi ovi entiteti mogu biti bez kote. 011 3809-158 . Nakon izbora početne tačke kote. dok se izborom podopcije ‘Set’ otvara dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za postavljanje tekućeg stila kotiranja Ovo je standardni dijalog box za izbor stila kotiranja. serije. aktivirajte komandno polje ‘OK’. komandna linija dobija sledeći izgled: Početna tačka kote (Set/Izlaz) <Izlaz>: Program sada očekuje da izborom tačke sa instance koju kotirate.1 Kotiranje šipki (KOTA) Pomoću naredbe ‘Kota’. kote je moguće postavljati na šipkama u podužnom izgledu. odredite početnu tačku kote. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Referenca’ ili klikom miša na ikonu . Izborom podopcije ‘Izlaz’ naredba se prekida. Kada iz zatvorene liste za tip armature koji kotirate izaberete željeni stil kotiranja. te ćemo se za ilustraciju poslužiti primerom kotiranja šipki u podužnom izgledu. i mrežama koje su prikazane u popečnom preseku. mreže itd. KOTIRANJE ŠIPKI 6. program zahteva da klikom miša odredite položaj teksta kote. imate mogućnost da na proizvoljno odabranoj instanci postavite kotu koja će na crtežu jasno odrediti o kojoj se poziciji armature radi. Izborom naredbe ‘Kota’. u dijalog box-u se za svaki tip armature nalazi prozor predviđen za prikaz ‘preview’-a tekućeg stila kotiranja. ili da izaberete jednu od ponuđenih podopcija. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. U okviru ove naredbe.177 6.co. ili pak mogu imati jednu ili više kota. Program će zatvoriti dijalog box i vratiće se u naredbu za postavljanje kote. Obzirom da kote za različite tipove armature (šipke.

178 Pozicija teksta (Set/Izlaz) <Izlaz>: Na kraju program zahteva da izborom tačke sa crteža.yu * e-mail: info@radimpex.co. koji se nalazi u dijalog box-u naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11. 011 3809-158 .4’). Ugao teksta: Copyright (c) Radimpex * http://www. postavljen na uključeno stanje kotna linija se može kreirati od proizvoljnog broja segmenata. tako da je i tok naredbe nešto drugačiji. Tačka kote (Set/Izlaz) <Izlaz>: Nakon definisanja prvog segmenta kotne linije na komandnoj liniji se javljaju dve nove podopcije. ili unošenjem numeričke vrednosti sa tastature odredite ugao nagiba teksta u koti.yu * Tel. dok se izborom podopcije ‘Ugao’ završava crtanje kotne linije i program zahteva da izborom tačke sa crteža. Za početnu tačku kote je odabrana tačka koja pripada samo jednoj instanci (kota je postavljena izborom tačaka 1. ili unošenjem numeričke vrednosti sa tastature odredite ugao nagiba teksta u koti. Naime.radimpex.co. posle izbora početne tačke kote program ulazi u proceduru zadavanja prelomnih tačaka proizvoljne polilinije koja će povezivati instancu armature sa tekstom kote. Tačka kote (Set/Izlaz/Ugao/Nazad) <Ugao>: Podopcija ‘Nazad’ služi za poništavanje izbora poslednje tačke.2 i 3) Kada je check box ‘Višesegmentna kota’. Ugao teksta: Program će iz instance pročitati sve ranije pridružene numeričke podatke i u zavisnosti od izabranog stila kotiranja kreirati izgled kote.

co. umesto jedne nalazi više preklopljenih instanci.2’). imate mogućnost da izbegnete ovakve slučajeve. sami odredite koje instance će se naći u sadržaju kote.yu * Tel. Za početnu tačku kote je odabrana tačka koja pripada dvema prekopljenim instancama (kota je postavljena izborom tačaka 1.3. program će u tekstu kote prikazati podatke za sve selektovane instance.yu * e-mail: info@radimpex.2.co.2 i 3) Pomoću naredbi ‘Vidljivost entiteta’ i ‘Sakrivanje’ (vidi poglavlje ‘9.radimpex. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno da ukidanjem vidljivosti pojedinih pozicija pre procedure kotiranja.1’ i ‘9.4 i 5 Ako se na mestu koje ste zadali kao početnu tačku kote.179 Kota je postavljena izborom tačaka 1.

biti postavljena u jednom ili više redova.2 i 3) Napomenućemo da će broj redova u ovako kreiranoj koti odgovarati broju presečnih tačaka između kotne linije i instanci na crtežu. program će isto kao i kod prethodno opisane procedure. imate mogućnost da od programa zahtevate da za sve instance iste pozicije kreira kotu u jednom redu. Za početnu tačku kote je odabrana tačka koja ne pripada ni jednoj instanci (kota je postavljena izborom tačaka 1. Izuzetak predstavlja slučaj kada se linijom koja je određena početnom tačkom kote i pozicijom teksta preseče više instanci iste pozicije. u ovakvom specijalnom slučaju. Ovakvim načinom kotiranja se praktično odjednom kreira više nezavisnih kota kojima se preklapaju kotne linije duž zadate linije preseka.co. definisano je u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.radimpex. zahtevati da odredite poziciju teksta. s tim što će se sada u sadržaju kote naći podaci za sve instance koje su presečene sa ovako zadatom kotnom linijom. Da li će kota. kada se selektuje tačka sa instance.yu * Tel.180 Ako pri određivanju početne tačke kote umesto u okolinu instance mišem kliknete na prazan deo crteža. U takvim slučajevima.4’).co. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. a njihov položaj po visini će jasno odrediti na koju se instancu odnosi data kota.yu * e-mail: info@radimpex.

2 i 3) Na kraju ćemo još jednom napomenuti da procedura kotiranja svih tipova serija. kao i šipki iz poprečnih preseka). kao i mreža u poprečnom preseku.yu * e-mail: info@radimpex. a po nekim standardima je čak i obavezan. Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon izbora naredbe ‘Specifikator’. ili da izabere jednu od ponuđenih podopcija sa komandne linije. svih vrsta serija.181 Zajednička kota u jednom redu za više instanci iste pozicije (kota je postavljena izborom tačaka 1. sa iskotiranim dužinama segmenata i podatkom o ukupnoj dužini šipke. Ovakav prikaz armature je od velike koristi kod komplikovanijih crteža.co. Izborom podopcije ‘Izlaz’ naredba se prekida. reprezenata. 6. Pozicija specifikatora (Set): .yu * Tel. u potpunosti odgovara opisanoj proceduri pojedinačnog kotiranja šipki u podužnom izgledu. Napomenućemo da je u ovoj proceduri omogućeno selektovanje svih ‘ArmCAD’-ovih entiteta pomoću kojih se jedna pozicija armature može prikazati na crtežu (instanci šipki. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Referenca’ ili klikom miša na ikonu komandna linija dobija sledeći izgled: Selektovanje objekta (Set/Izlaz): Sada se od korisnika očekuje da selektuje šipku koju želi da prikaže na crtežu u formi specifikacije. dok podopcija ‘Set’ služi za izbor stila kotiranja specifikatora.2 Specifikator Pomoću ove naredbe imate mogućnost da odabranu poziciju armature prikažete na crtežu u formi kakva je predviđena u specifikaciji. Nakon izvršene selekcije program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj specifikatora na crtežu. 011 3809-158 .co.radimpex.

radimpex. koji se može promeniti pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’. Copyright (c) Radimpex * http://www.182 Izgled specifikatora na crtežu Selektovanjem postavljenog specifikatora.yu * e-mail: info@radimpex.co. tako i na svim tekstovima koji ukazuju na dužine segmenata date pozicije. na zahtev sa komandne linije za selektovanje objekata odgovorite selektovanjem specifikatora. ako nakon aktiviranja ove naredbe.co. program će postaviti ‘grip’-ove. kako na glavnoj koti. ‘Grip’-ovi na specifikatoru Sadržaj teksta kote specifikatora zavisi od izabranog stila kotiranja. tako da se lako može izvršiti promena njihovog položaja.yu * Tel. Naime. otvoriće se dijalog box za izbor stila kotiranja u kome izborom iz zatvorene liste možete promeniti stil kotiranja selektovanog specifikatora. 011 3809-158 .

co. Druga tačka preseka (Set/Izlaz) <Izlaz>: Značenje podopcija ‘Set’ i ‘Izlaz’. je isto kao kod prethodno opisane naredbe ‘Specifikator’ (vidi poglavlje ‘6. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Referenca’ ili klikom miša na ikonu prvu.co.yu * e-mail: info@radimpex. program će sa komandne linije zahtevati da zadate Copyright (c) Radimpex * http://www. Obzirom da se pomoću naredbe ‘Specifikator’ selektuje i postavlja jedna po jedna pozicija armature. njeno korišćenje u ovim slučajevima bi bilo prilično naporno. Nakon izbora druge tačke linije preseka. Nakon izbora ove naredbe. 011 3809-158 . pomoću koje se zadavanjem linije istovremeno selektuju sve pozicije armature koje zadata linija preseca. Pozicija specifikatora (Set/Izlaz) <Izlaz>: .yu * Tel.radimpex. program će zahtevati da na crtežu odredite položaj specifikatora svake od selektovanih pozicija.3 Multispecifikator U praksi se često javlja potreba da se sve pozicije armature nekog konstruktivnog elementa prikažu na crtežu u formi kakva je predviđena u specifikaciji. Iz tog razloga je osmišljena i naredba ‘Multispecifikator’. Prva tačka preseka (Set/Izlaz) <Izlaz>: a zatim i drugu tačku linije preseka. pri izradi specifikacije neće ući u ukupnu količinu šipki date pozicije.183 Napomenućemo da ispisani broj komada u koti specifikatora.2’). 6.

Pomoću podopcije ‘Izlaz’ naredba se prekida. na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se zahteva da odredite prvo .4 Postavljanje simbola preseka (SIMBOL PRESEKA) Pomoću naredbe ‘Simbol preseka’ imate mogućnost da na crtež postavite simbol koji će pokazati na kom mestu u konstruktivnom elementu se dati presek nalazi.yu * Tel. ili da izaberete jednu od ponuđenih podopcija.184 6. dok se aktiviranjem Copyright (c) Radimpex * http://www. Krajnja tačka: Nakon izbora ovih tačaka program u ‘Drag’ modu prikazuje izgled postavljenog simbola preseka. Simbol preseka se sastoji od dva dela: Izvorište .tekst koji se postavlja na mestu na kome se presek nalazi na crtežu Izgled simbola preseka Izgled simbola preseka možete prilagoditi svojim potrebama pomoću naredbi ‘Parametri’ i ‘Stilovi kotiranja’.simbol koji se postavlja na mestu u konstrukciji na kome je dati presek izvađen Odredište . Izborom naredbe ‘Simbol preseka’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili klikom na ikonu početnu. a na komandnoj liniji se javlja nova poruka.yu * e-mail: info@radimpex. Pozicija teksta (Set/Izlaz/Razmera<1:50>/Labela<1>) < Izlaz>: Sada je potrebno da zadate tačku koja će odrediti poziciju teksta.radimpex. 011 3809-158 .co.co. Prva tačka: a zatim i krajnju tačku linije preseka.

radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. U zagradama koje se nalaze iza podopcije ‘Razmera’ program ispisuje razmeru celog crteža. Izborom ove podopcije možete za oznaku simbola preseka da zadate potpuno proizvoljan tekst.2’). 011 3809-158 . Po ‘default’-u i izvorište i odredište sadrže oznaku i ona služi za povezivanje ova dva dela simbola preseka.yu * Tel. izborom ove podopcije imate mogućnost da u tekstu simbola preseka zadate razmeru sa kojom je presek postavljen na crtež.co. potrebno je da izborom tačke sa crteža ili unošenjem numeričke vrednosti sa tastature odredite i ugao nagiba teksta.co. Labela <1>: Kada zadate poziciju teksta simbola preseka. Pravac teksta: Simbol preseka postavljen pomoću istoimene naredbe Copyright (c) Radimpex * http://www. čime je naredba završena.185 podopcije ‘Set’ otvara dijalog box za izbor nekog od ranije definisanih stilova simbola preseka (vidi poglavlje ‘11. Ako se ona razlikuje od razmere preseka. Razmera <50>: U zagradama koje se nalaze iza podopcije ‘Labela’ program ispisuje oznaku simbola preseka.

yu * Tel. Postoji nekoliko načina višestruke selekcije: .Klikom miša obeležite poziciju od koje želite da započnete selekciju.yu * e-mail: info@radimpex.co. a tekuća oplata se može promenti izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’. dok će klik miša na već selektovanu poziciju deselektovati istu.Ako držite pritisnut taster ‘Ctrl’. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. Značenje svake kolone u listi je isto kao kod prethodno objašnjene naredbe ‘Postojeća’. pritisnite levo dugme i pomerite miša. EDITOVANJE ŠIPKI 7. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom .radimpex. .co. a zatim pritisnite taster ‘Shift’ i kliknite na poziciju kojom želite da završite selekciju. biće selektovana svaka pozicija na koju kliknete mišem.Pomerite pokazivač miša na poziciju od koje želite da započnete selekciju. Biće selektovane sve pozicije preko kojih ste prešli pokazivačem miša pre puštanja levog dugmeta. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: miša na ikonu Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza pozicija’ U levom delu dijalog box-a se prikazuje lista svih pozicija koje su do pokretanja ove naredbe pridružene tekućoj poziciji oplate. .1 Rad sa bazom pozicija (BAZA POZICIJA) Izborom naredbe ‘Baza pozicija’. Često se javlja potreba da se nekom podatku dodeli ista vrednost za više pozicija armature.186 7. Iz tog razloga je u ovom dijalog box-u omogućena istovremena selekcija više pozicija iz liste.

Zatvorena lista za promenu vrste prikaza u dijalog box-u Iz zatvorenih lista u delu dijalog box-a ‘Tip armature’. a položaj instanci selektovanih pozicija je jasno naznačen) ili kao ‘Sve šipke’ (prikazane su instance svih pozicija iz svih oplata. možete selektovanim pozicijama menjati kako vrstu tako i prečnik armature.7 i 9 U centralnom delu dijalog box-a se nalazi prozor rezervisan za prikaz geometrije selektovanih pozicija. a položaj instanci selektovanih pozicija je jasno naznačen). Iz zatvorene liste iznad ovog prozora možete da izaberete jedan od tri programom predviđena načina prikazivanja selektovanih pozicija.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. dok je vrsta prikaza ‘Geometrija pozicije’ predviđena za prikaz geometrije samo jedne selektovane pozicije.187 Iz liste su selektovane pozicije sa rednim brojevima 4. dok pomoću check box-a ‘Uzengija’ možete odrediti da li su selektovane pozicije uzengije ili ne. Pri višestrukoj selekciji pozicije mogu biti prikazane kao ‘Šipke iz izabrane oplate’ (prikazane su instance svih pozicija iz tekuće oplate.radimpex.6.co.co. 011 3809-158 .yu * Tel.

188 Deo dijalog box-a za izbor vrste i prečnika armature i check box ‘Uzengija’ Ispod prozora u kome je prikazan izgled selektovanih pozicija armature.yu * Tel. Liste i prekidači za postavljanje i obrtanje kuka U gornjem desnom uglu dijalog box-a se prikazuje ukupan broj komada šipki date pozicije armature. u kome možete za datu poziciju armature zadati proizvoljan broj dodatnih komada šipki koji nije prikazan na crtežu. nalaze se liste i prekidači za postavljanje i obrtanje kuka. Ovakvo definisanje dodatne količine armature najčešće ima primenu kod konstruktivnih elemenata koji se na crtežu ne prikazuju u podužnom već samo u poprečnom preseku. tada se broj komada uzengija nigde ne vidi na crtežu. pa se jedino pomoću ove opcije on može lako definisati. Svakako da ima još mnogo Copyright (c) Radimpex * http://www. u listama se ne nudi mogućnost postavljanja pokazivača. Ispod ovog podatka se nalazi edit box ‘Dodata količina’. Ako za primer uzmemo serklaže koje obično prikazujemo samo u poprečnom preseku. koji je pridružen svim instancama na crtežu (u ovu količinu ulazi i broj komada šipki iz svih serija i poprečnih preseka koji su kreirani za datu poziciju). obzirom da su pokazivači samo grafički simboli koji se po potrebi postavljaju samo na pojedinim instancama koje imaju slobodne krajeve. Kako se ove promene odnose na sve instance selektovanih pozicija na crtežu.co. 011 3809-158 .co.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex.

co. zadavanje dodatne količine ne bi imalo nikakvog smisla. Sa desne strane prozora za prikaz se nalaze edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju tog segmenta. Copyright (c) Radimpex * http://www. koji se nalazi ispod edit box-a ‘Dodata količina’. Ovako naznačeni segment šipke nazivamo ‘tekući’. Kada je za tekući postavljen prikaz ‘Geometrija pozicije’. a uneti broj dodatnih komada šipki biće pridružen svim selektovanim pozicijama.yu * e-mail: info@radimpex. Jedini izuzetak predstavljaju promenljive pozicije.radimpex. Obzirom da je geometrija svake šipke promenljive serije određena njenim položajem u seriji. Ako ste selektovali više pozicija koje imaju različit broj komada šipki. 011 3809-158 . predstavlja ukupnu količinu šipki date pozicije armature koja će ući u specifikaciju. Za dodatnu količinu selektovane pozicije je zadata vrednost 10 Napomenućemo da za dodatnu količinu možete po potrebi zadati i negativnu vrednost.yu * Tel. podatke ‘Količina’ i ‘Ukupno’ program neće moći da prikaže. Podatak ‘Ukupno’. tako da nije ni dozvoljeno.189 primera u praksi kada je problem nemoguće rešiti bez ove dodatne mogućnosti koju program nudi. ali će edit box ‘Dodata količina’ i dalje biti dostupan.co. a jedan od njih je uvek markiran crvenom bojom. ali sa ograničenjem da podatak ‘Ukupno’ ne može dobiti negativan znak. selektovana pozicija je prikazana sa iskotiranim dužinama svih segmenata.

ako za nepomerljivu tačku izaberete krajnju tačku tekućeg segmenta. Copyright (c) Radimpex * http://www. Njenim izborom se defiiniše tačka koja pri promeni geometrije tekućeg segmenta neće promeniti svoj položaj na crtežu. Na primer. 011 3809-158 . a zatim mu promenite dužinu.yu * Tel. crvenom kružnom tačkom je obeležena nepomerljiva tačka.radimpex. a prikazani edit box-ovi imaju sledeće značenje: ‘Ds =’ dužina tekućeg segmenta ‘Dx =’ horizontalna projekcija tekućeg segmenta ‘Dy =’ vertikalna projekcija tekućeg segmenta ‘α =’ ‘Fn =’ ugao nagiba tekućeg segmenta u odnosu na horizontalu strela tekućeg lučnog segmenta (vrednost Fn=0 označava da je segment prav) Na prikazu geometrije selektovane pozicije. a u odnosu na tekući segment. a promena njenog položaja se vrši desnim klikom miša na bilo koju krajnju ili srednju tačku segmenata šipke.co. pri zadatoj promeni neće promeniti svoj položaj na crtežu.190 Deo dijalog box-a sa numeričkim podacima koji određuju geometriju tekućeg segmenta Promena tekućeg segmenta se vrši levim klikom miša preko željenog segmenta šipke.yu * e-mail: info@radimpex.co. ni jedan segment šipke koji se nalazi na istoj strani kao i nepomerljiva tačka. Program ovu tačku po ‘default’-u postavlja u prvu tačku šipke.

sa desne strane svakog od ovih edit box-ova se nalazi komandno polje ‘!’. pa u slučaju da je u konkretnom primeru potrebno zadati negativan broj. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. 011 3809-158 .yu * Tel. tako da vertikalni segment šipke ne menja svoj položaj na crtežu Pored mogućnosti zadavanja željene vrednosti direktno u svaki od edit box-ova kojima je definisana geometrija tekućeg segmenta šipke.co. moraćete sami u edit box-u da postavite negativan predznak. sa zadatom nepomerljivom tačkom na njegovom levom kraju. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež i vrši izbor dve tačke čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrednost. program će se vratiti u dijalog box i očitanu vrednost smestiti u odgovarajući edit box. Očitane vrednosti će uvek biti pozitivne.yu * e-mail: info@radimpex. program omogućava i izlazak na crtež. Desnim klikom miša preko prostora predviđenog za prikaz izgleda tekuće pozicije.191 Promenjena je dužina tekućeg segmenta (Ds=300).radimpex. otvara se padajući meni u kome se nalazi niz naredbi za rad sa tekućim segmentom šipke. Naime. Prva tačka: Druga tačka: Nakon izbora druge tačke.

011 3809-158 . Obzirom da jedna pozicija armature može imati više instanci.192 Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša Ponuđene naredbe imaju sledeće značenje: ‘Sledeći segment’ ‘Prethodni segment’ ‘Novi segment . Iznad komandnog polja ‘OK’ se nalazi ‘3D Orbit’-a. koje mogu da zauzimaju različite položaje na crtežu. odnosno koji segmenti šipke neće promeniti svoj položaj na crtežu. Rad sa ‘3D Orbit’-om je isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’.ispred’ ‘Brisanje segmenta’ vrši se promena tekućeg segmenta šipke unapred vrši se promena tekućeg segmenta šipke unazad dodaje se novi segment.co.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Pomoću ovog komandnog polja prikaz geometrije selektovane pozicije možete dovesti i u ‘normalizovani’ položaj (položaj u kome će selektovana pozicija biti prikazana u specifikaciji). neposredno iza trenutno postavljenog tekućeg dodaje se novi segment. pomoću komandnog polja ‘Ugao’ imate mogućnost da prikaz geometrije selektovane pozicije dovedete u položaj bilo koje instance sa crteža. što u nekim slučajevima znatno olakšava eventualnu promenu geometrije te pozicije. neposredno pre trenutno postavljenog tekućeg tekući segment šipke se uklanja Napomenućemo da pri dodavanju i brisanju segmenta šipke zadati položaj nepomerljive tačke određuje koja tačka.iza’ ‘Novi segment . pomoću koje se vrši prostorna rotacija prikaza geometrije pozicije.yu * Tel.

yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. Obzirom da je geometrija svake šipke određena njenim položajem unutar serije. 011 3809-158 .193 Položaj šipke je promenjen pomoću komandnog polja ‘Ugao’ Kada je iz liste selektovana varijabilna pozicija.radimpex. su nedostupni za promenu.co. kao i edit box ‘Dodata količina’. to će se umesto prethodno opisanih pojaviti tri nova edit box-a. Izgled kote promenljivih segmenata šipke Drugi specijalan slučaj je kada se za tekuću poziciju postavi spiralna uzengija. odnosno pozicija armature za koju je kreirana promenljiva serija. edit box-ovi koji služe za definisanje geometrije. u koti promenljivog segmenta je ispisana dužina datog segmenta za prvu i poslednju šipku u seriji.yu * e-mail: info@radimpex.co. Kako je njena geometrija određena sa drugim tipom podataka.

194 Edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju spiralne uzengije Prikazani edit box-ovi imaju sledeće značenje: ‘L spir =’ dužina na kojoj se prostire spiralna uzengija ‘T spir =’ hod spirale ‘R spir =’ prečnik spiralne uzengije Treći specijalan slučaj je kružna šipka.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.co. pojaviće se dva nova edit box-a sa numeričkim podacima koji određuju njenu geometriju.yu * Tel. 011 3809-158 . Edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju kružne šipke Prikazani edit box-ovi imaju sledeće značenje: ‘R krug =’ poluprečnik kružne šipke ‘Preklop =’ dužina preklopa Copyright (c) Radimpex * http://www.co. Postavljanjem ovakve pozicije za tekuću.

što znači da ona nema ni jednu instancu na crtežu i da joj je broj komada jednak nuli (značenje svih simbola je objašnjeno u poglavlju ‘3. naredba ‘Postojeća’). ispod liste pozicija se nalaze komandna polja koja nude dodatne mogućnosti u radu sa pozicijama armature. kako numeričkih podataka tako i geometrije same pozicije. Primetićete da se pored rednog broja dodate pozicije ne postavlja nikakav simbol.3’.195 Pored prethodno opisanih mogućnosti korekcije. a korekcijom njene geometrije i numeričkih podataka veoma lako Copyright (c) Radimpex * http://www. u listu je ubačena kopija pozicije sa rednim brojem 1 Pomoću već opisanih naredbi ‘Postojeća’ i ‘Reprezent’ možete da postavite instance ovako dobijene pozicije na crtež. 011 3809-158 . na prvo slobodno mesto u listi se ubacuje nova pozicija koja ima istu geometriju i iste numeričke podatke kao i pozicija koja je bila selektovana u trenutku dodavanja.yu * Tel. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. Komandna polja za rad sa pozicijama armature Aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’.co.co.

selektovane pozicije će zadržati svoje redne brojeve ako oni već nisu zauzeti u odabranoj poziciji oplate. Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’. a sve njihove instance biće uklonjene sa crteža.co. a selektovana je samo jedna od njih. Aktiviranjem komandnog polja ‘ promenljive serije mogu kreirati ‘ručnim’ zadavanjem svih potrebnih parametara.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno nezauzetih pozicija armature. što je i najčešća primena ove naredbe. program će uvek izdati upozorenje i zahtevati potvrdu za njeno sprovođenje.co. odnosno na dole. tako i poziciju oplate kojoj ona pripada.196 možete kreirati poziciju koja ima sličnu geometriju kao već postojeća pozicija.yu * e-mail: info@radimpex. a koje učestvuju u specifikaciji armature (na primer kod armiranja ’ otvara se novi dijalog box u kome se dugačkih zidova). 011 3809-158 . Izborom komandnog polja ‘OK’ program će se vratiti na osnovni izgled dijalog box-a u ovoj naredbi i ažuriraće listu pozicija armature prema novozadatim podacima. pomoću koga možete promeniti kako redni broj pozicije armature. Kako je ovo destruktivna naredba.yu * Tel. Izbor potvrdnog odgovora će dovesti do brisanja selektovanih pozicija iz liste. Često se u praksi javlja potreba da se kreiraju promenljive serije koje se na crtežu ne prikazuju u izgledu. Komandna polja ‘▲’ i ‘▼’ će biti aktivna jedino ako se u listi pozicija armature nalazi više pozicija. izabrani redni broj će biti pridružen selektovanoj poziciji sa najmanjim rednim brojem. možete sve selektovane pozicije armature da uklonite iz projekta. Na ovaj način možete promeniti redni broj selektovane pozicije armature u okviru iste pozicije oplate. Ako ste selektovali više pozicija armature. dok će izbor negativnog odgovora označiti odustajanje od naredbe. se za odabranu poziciju oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’. Izborom komandnog polja ‘Promeni’ otvara se novi dijalog box. a ako su zauzeti biće im pridružen prvi slobodan redni broj pozicije u okviru nje. prikazuju redni brojevi samo slobodnih. a svakoj sledećoj poziciji će biti pridružen prvi sledeći slobodan redni broj u okviru izabrane oplate. na gore. Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije i pozicije oplate U zatvorenoj listi ‘Pozicija’. bez ikakvog prikazivanja na crtežu. Pomoću ovih komandnih polja se trenutno selektovanoj poziciji armature vrši promena položaja u listi. a možete i poziciju armature prebaciti u drugu poziciju oplate. U slučaju da polje ‘Pozicija’ ostavite praznim.

yu * e-mail: info@radimpex.co. Napomenućemo da će ovo komandno polje u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘ biti neaktivno ako je u listi selektovana pozicija armature od koje je na crtežu kreirana neka promenljiva ili konstantna serija. Promena tekućeg segmeta šipke se vrši jednostavnim klikom miša preko željenog segmenta. Sa desne strane prozora za prikaz nalaze se dva edit box-a pomoću kojih se definiše promena geometrije šipke duž intervala pružanja serije.radimpex. 011 3809-158 .yu * Tel. Prikaz geometrije pozicije za koju se kreira promenljiva serija Na prikazu geometrije šipke jedan njen segment je naznačen crvenom bojom i njega nazivamo tekućim segmentom.197 Izgled dijalog box-a za ‘ručno’ kreiranje promenljivih serija U centralnom delu dijalog box-a se prikazuje geometrija pozicije koja je bila selektovana u listi ’. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.

pa sada imate mogućnost da željenim segmentima šipke.1’). na kome je crvenom tačkom obeležena početna tačka.co.yu * Tel. U gornjem levom delu dijalog box-a je prikazan intervala pružanja serije. zadavanjem potrebnih podataka u edit box-ovima. Prikaz intervala pružanja serije i edit box u kome se zadaje njegova dužina Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Segmenti serije’ imaju isto značenje kao kod konstantne serije u osnovi (vidi poglavlje ‘4. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . Dužina intervala pružanja serije se zadaje u edit box-u ‘ΣL=’.).yu * e-mail: info@radimpex. tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati. definišete promenu duž intervala pružanja serije.co.198 Edit box-ovi za ‘ručno’ definisanje promene segmenata šipke unutar serije Podaci u edit box-ovima uvek odgovaraju tekućem segmentu šipke i imaju sledeće značenje: ‘Dsp =’ ‘Dsk =’ dužina tekućeg segmenta šipke na početku intervala serije dužina tekućeg segmenta šipke na kraju intervala serije Program po default-u svim segmentima šipke postavlja konstantnu vrednost (Dsp=Dsk.radimpex.

a program se vraća na osnovni izgled dijalog box-a ove naredbe. To znači da će zadati broj komada šipki ući u specifikaciju. a sve instance date pozicije koje se nalaze na crtežu program nadalje tretira kao reprezente. a program će geometriju svakog od njih računati na osnovu zadate promene i položaja unutar serije. 011 3809-158 .radimpex. program će količinu upotrebljene armature u seriji pomnožiti sa zadatim brojem. Edit box za zadavanje broja serija Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ se završava kreiranje promenljive serije.yu * e-mail: info@radimpex.co. Pri izradi specifikacije.yu * Tel. U listi pozicija armature pored selektovane pozicije sada stoji simbol promenljive serije. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. Kreiranoj seriji možete pridružiti i podatak o količini.199 Parametri koji služe za definisanje segmenata serije Ovako zadatu promenljivu seriju program pri izradi specifikacije tretira na potpuno isti način kao da je sa nekom od naredbi za kreiranje promenljivih serija na crtež postavljena serija sa istim podacima. unošenjem vrednosti u edit box-u ‘Broj serija’.

tip i prečnik armature biće spojene u jednu poziciju. Aktiviranjem komandnog polja ‘Sort’ otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za sortiranje pozicija armature Ovaj dijalog box sadrži kriterijume za sortiranje.co. aktiviranjem ’. nakon čega u bazi pozicija ostaje konstantna pozicija armature sa istom geometrijom kao i pre kreiranja serije.co. čime se otvara potpuno isti dijalog box u kome možete promeniti komandnog polja ‘ željene podatke.radimpex. ● ‘Spoji iste pozicije’ Sve pozicije koje imaju potpuno istu geometriju. pomoću kojih možete lako i brzo da preuredite listu pozicija armature prema trenutnim potrebama na crtežu.yu * Tel. a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira listu pozicija u skladu sa zadatim kriterijumom sortiranja. ● ‘Izbaci prazne pozicije (n=0)’ Iz liste će biti uklonjene sve pozicije armature kojima je broj komada jednak nuli (pozicije kod kojih je simbol tipa armature iscrtan sivom bojom ili uopšte nije postavljen). 011 3809-158 . Napomenućemo da se ‘brisanje’ ovako kreirane promenljive serije vrši unošenjem nule u edit box-u ‘Broj serija’.200 ‘Ručno’ kreirana promenljiva pozicija armature Editovanje ‘ručno’ kreirane promenljive serije se vrši na isti način kao i kreiranje. Copyright (c) Radimpex * http://www. dok će njihove instance (ukoliko ih ima) biti izbrisane sa crteža. Izbor željenog kriterijuma se vrši klikom mišem na radio button ili na njegov naziv.yu * e-mail: info@radimpex.

program izdaje obaveštenje.co. s tim što se uključivanjem check boxa ‘Obrnuti poredak’ grupe sortiraju od poslednjeg tipa armature ka prvom. Grupe se sortiraju od one sa najmanjim do one sa najvećim prečnikom armature.).201 ● ‘Uvećaj redni broj pozicija za’ Ovim kriterijumom je omogućena promena položaja grupe pozicija u listi. izbacivanjem praznih pozicija itd.co. Na kraju. pomoću ovog kriterijuma možete ažurirati listu. odnosno ‘n2=’ se unosi redni broj početne. 011 3809-158 . dok se u edit box ‘n2=’ unosi redni broj poslednje pozicije iz grupe) budu označene uzastopnim rednim brojevima.yu * e-mail: info@radimpex. program će poštovati ranije zadata sortiranja ukoliko je to moguće. Poredak ovih grupa odgovara onom u listi za izbor tipa armature. odnosno da nema pozicija armature sa tim rednim brojevima (brisanjem pozicija. Pri ažuriranju liste pozicija.radimpex. napomenućemo još jednom da se sve izvršene izmene u dijalog box-u ‘Baza pozicija’ odnose na sve instance na crtežu koje imaju referencu na dati redni broj pozicije za koji je vršena promena podataka. ● ‘Uzengije stavi na kraj liste’ Sve uzengije u listi pozicija će biti pomerene na kraj liste. ● ‘Sortirati prema tipu armature’ Vrši se pomeranje pozicija u listi tako da se grupišu sve pozicije kreirane od istog tipa armature. dok se u edit box-u ‘=> n1=’ unosi nova vrednost rednog broja prve pozicije u grupi. odnosno krajnje pozicije. Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti prihvatanje svih Copyright (c) Radimpex * http://www. s tim što se uključivanjem check box-a ‘Obrnuti poredak’ sortiraju od najvećeg ka najmanjem prečniku. Promena rednih brojeva grupe pozicija od 4 do 7 u redne brojeve od 101 do 104 Ako su neke od pozicija u koje se pomera izabrana grupa već zauzete. ● ‘Sortirati prema prečniku armature’ Vrši se pomeranje pozicija u listi tako da se grupišu sve pozicije kreirane od istog prečnika. Na ovaj način se u stvari vrši pomeranje izabrane grupe pozicija u listi na položaj definisan novim rednim brojem prve pozicije u grupi. U edit box-u ‘n1=’. iz grupe pozicija kojima se menja položaj. tako da pozicije iz izabrane grupe (u edit box ‘n1=’ se unosi redni broj prve pozicije. a zadato pomeranje neće biti izvršeno. nakon izbora nekog od kriterijuma sortiranja.yu * Tel. ● ‘Označiti uzastopnim brojevima’ Obzirom da se pri radu često dešava da neki redni brojevi u listi pozicija armature ostanu nezauzeti.

radimpex. uzengije. Pomoću ove naredbe. na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da selektuje entitete kojima želi da promeni podatke. reprezenti) Serije u osnovi. sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj procedure selektovanja.yu * Tel. Izborom naredbe ‘Edit entiteta’.yu * e-mail: info@radimpex. specifikatori) Sa ovom naredbom se mogu editovati i mreže i njihove kote. Obzirom da se naredbom ‘Edit entiteta’ mogu menjati podaci entitetima različitog tipa.co. prilikom masovnog selektovanja se može desiti da budu selektovani različiti tipovi entiteta. dok je komandno polje ‘Cancel’ predviđeno za odustajanje.co. Da bi se ovo izbeglo. Selektovanje objekata: Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno. ali će o tome biti više reči u poglavlju ‘8. podužnom i poprečnom preseku (konstantne i promenljive) Šipke u poprečnom preseku Kote za sve tipove entiteta (šipke. najbolje je da klikom miša na jedan entitet odredite tip objekta na koji se selekcija odnosi. 7.202 sprovedenih akcija u dijalog box-u. Copyright (c) Radimpex * http://www. u zavisnosti od toga koji je entitet sa crteža selektovan. a zatim da zadavanjem pravougaone oblasti selektujete ostale željene entitete. 011 3809-158 .2 Editovanje šipki (EDIT ENTITETA) Naredba za editovanje šipki ima višestruko dejstvo.7 Editovanje mreža’. serije. to će program nakon selektovanja prvog entiteta sa komandne linije i dalje zahtevati selekciju. iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu . te će program prepraviti crtež tako da odgovara svim izvršenim izmenama. naknadno se mogu menjati ranije pridruženi podaci za sledeće tipove entiteta: Šipke u podužnom izgledu (šipke.

yu * Tel. Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje podataka o šipkama u podužnom izgledu U ovom dijalog box-u možete slobodno menjati sve ranije zadate podatke. Izuzetak od ovog pravila predstavlja reprezent. postavljanje pokazivača na slobodnom kraju šipke se odnosi samo na selektovanu instancu i nema nikakvog uticaja na geometriju pozicije.Stanje check box-a ‘Uzengija’ takođe utiče na geometriju pozicije kojoj pripada selektovana instanca i odraziće se na sve instance date pozicije armature. Ako iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj zauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’.2. dok će geometrija pozicije ostati nepromenjena.radimpex. promena stanja kuka će se odraziti samo na selektovani reprezent. program će otvoriti dijalog box istog izgleda kao i kod naredbe za crtanje šipki proizvoljne geometrije (vidi poglavlje ‘3. kao i ukidanje ili promena položaja postojeće kuke. 011 3809-158 . ostaje u bazi pozicija netaknuta. program će u bazi pozicija armature kreirati novu poziciju armature. Primetićete da se pored nekih rednih brojeva pozicija u listi nalaze određeni simboli. čija će geometrija biti određena geometrijom selektovane instance.1’). .yu * e-mail: info@radimpex. a pozicija koju je selektovana instanca prethodno nosila. pri čemu će neki od njih biti pridruženi samo selektovanoj instanci. Ukoliko iz ove liste izaberete redni broj nezauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’.Postavljanje kuke na slobodnom kraju šipke. Copyright (c) Radimpex * http://www. a neki svim instancama date pozicije. a ne samo na selektovanu. Za razliku od kuka. tada će program izdati sledeće upozorenje.co. dok se pored rednih brojeva nezauzetih pozicija simbol ne postavlja.Obzirom da jedna pozicija ne može da ima instance sa različitim tipom ili prečnikom armature. . To znači da će se izvedena promena odraziti na sve instance date pozicije armature.1 Editovanje šipki u podužnom izgledu Ako ste selektovali samo jednu instancu šipke. promena ovih podataka u delu dijalog box-a ‘Tip armature’ će se odraziti na sve instance pozicije armature kojoj pripada selektovana instanca. Obzirom da geometrija reprezenta ne mora da ima nikakve veze sa geometrijom pozicije. izaziva promenu geometrije kompletne pozicije armature.203 7. . Promena svih ostalih podataka će se odnositi samo na selektovanu instancu. U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se za odabranu poziciju oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’. simbolom ‘+’ su označeni redni brojevi svih zauzetih pozicija armature. Simbolom ‘→’ je označen redni broj pozicije kojoj pripada selektovana instanca. prikazuju redni brojevi svih pozicija armature.co.

Izgled dijalog box-a za grupno editovanje podataka o šipkama u podužnom izgledu Značenja svih parametara u dijalog box-u. Jedino pri promeni pozicije oplate i rednog broja pozicije armature postoje određene razlike. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane instance neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve selektovane instance biće posebno obeleženi).co. koje zavise od selektovanih instanci sa crteža. su isti kao kada se selektuje jedna instanca armature. odnosno nedostupne za promenu.radimpex. ili pak različitim pozicijama oplate. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. morate se poslužiti naredbom ‘Promena pozicije’ (vidi poglavlje ‘7. svim prethodno selektovanim instancama biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u.3’).yu * e-mail: info@radimpex.co. Ukoliko selektujete instance koje pripadaju različitim pozicijama armature. kao i načini na koji se oni menjaju.yu * Tel. za promenu ove vrste podataka. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromenjeni. 011 3809-158 . program će otvoriti isti dijalog box kao da je selektovana jedna instanca. zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’ će biti zamrznute. Copyright (c) Radimpex * http://www. Grupna promena podataka U slučaju da selektujete više instanci šipki u podužnom izgledu. U ovakvim slučajevima.204 Izborom potvrdnog odgovora. selektovana instanca će biti prebačena u odabrani broj pozicije i preuzeće njenu geometriju.

radimpex.co. tada će program izdati sledeće upozorenje: Izborom potvrdnog odgovora selektovana serija će biti prebačena u odabrani broj pozicije. svim kreiranim serijama je moguće naknadno promeniti i podatke koji se zadaju u okviru dijalog box-ova pri njihovom kreiranju. Ukoliko iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj nezauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’.2.co.yu * Tel. Ako iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj zauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’. što nije slučaj pri njihovom kreiranju. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . otvoriti odgovarajući dijalog box u kome možete promeniti bilo koji od ranije pridruženih numeričkih podataka. razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova.2 Editovanje serije šipki Pored promene geometrije na samom crtežu. čija će geometrija biti određena geometrijom pozicije koju je selektovana serija prethodno imala. Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje podataka o serijama šipki Napomenućemo da će kod konstantnih serija u osnovi za promenu biti dostupne i pozicija oplate i pozicija armature (zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’).yu * e-mail: info@radimpex. a simbol serije će preuzeti njenu geometriju. obzirom da je na početku naredbe neophodno prvo selektovati instancu sa crteža za koju se kreira data serija. a pozicija koju je selektovana serija prethodno nosila ostaje u bazi pozicija netaknuta. program će u zavisnosti od njenog tipa. Ako ste selektovali samo jednu seriju.205 7. program će u bazi pozicija armature kreirati novu poziciju armature.

program će ponovo otvoriti odgovarajući dijalog box.co. ali će sada samo neki podaci u njemu biti dostupni za promenu.radimpex. Izgled dijalog box-a za grupno editovanje podataka o serijama šipki Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromenjeni.206 Grupna promena podataka Ako selektujete više serija istog tipa. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . svim prethodno selektovanim serijama biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u.yu * Tel.

tip kotiranja. Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje podataka o šipkama u poprečnom preseku Jedina razlika je u tome što je u ovom dijalog box-u edit box ‘Količina’ dostupan za promenu.co.2. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.3 Editovanje šipki u poprečnom preseku Ako ste sa crteža selektovali samo jednu šipku u poprečnom preseku ili više šipki koje predstavljaju jednu celinu. program će ih rasporediti prema svom internom pravilu. Pored broja komada.radimpex. Ako ste izvršili i promenu broja komada šipki.yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. a korekciju njihovog položaja možete lako izvršiti pomeranjem ‘grip’-ova koji se pri selektovanju šipki u poprečnom preseku postavljaju na svaku od njih. program će zatvoriti dijalog box i sve nove podatke pridružiti selektovanim šipkama u poprečnom preseku. otvoriće se dijalog box istog izgleda kao i kod naredbe za pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom preseku (vidi poglavlje ‘5.yu * e-mail: info@radimpex.). bez obzira kojom je od programom predviđenih naredbi poprečni presek kreiran.207 7.co. 011 3809-158 . nakon čega će ova naredba biti završena. možete promeniti i bilo koji od ostalih podataka u ovom dijalog box-u (redni broj pozicije.1’). itd. tako da zadavanjem nove vrednosti možete promeniti broj komada šipki koji je postavljen pri kreiranju poprečnog preseka.

program će otvoriti isti dijalog box kao da je selektovana jedna šipka. istovremena promena njihovih pozicija.3’). 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. pomoću ove naredbe nije moguća. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromenjeni.yu * Tel. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane šipke neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve selektovane šipke biće posebno obeleženi).co.208 Grupna promena podataka Ako sa crteža selektujete više šipki ili više grupa šipki u poprečnom preseku. Izgled dijalog box-a za grupno editovanje podataka o šipkama u poprečnom preseku U slučaju da su selektovane grupe šipki različitih pozicija. Copyright (c) Radimpex * http://www. svim prethodno selektovanim grupama šipki u poprečnom preseku biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u.radimpex. već je za tu namenu predviđena posebna naredba ‘Promena pozicije’ (vidi poglavlje ‘7. a samim tim i oplata kojima one pripadaju.co.

2. Izgled dijalog box-a za promenu stila kotiranja Ovaj dijalog box funkcioniše na isti način kao i dijalog box koji se otvara kada se u okviru prethodno opisane naredbe ‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6. Jedina razlika je u tome što je sada dozvoljena promena stilova kotiranja samo onih ‘ArmCAD’-ovih entiteta čije su kote selektovane sa crteža.209 7. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. nakon čega će program zatvoriti dijalog box. Kada iz zatvorenih lista izaberete željene stilove kotiranja aktivirajte komandno polje ‘OK’. Bez obzira da li ste selektovali jednu ili više kota.co.4 Editovanje kota Pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’ se može menjati i stil kotiranja selektovanih kota sa crteža. 011 3809-158 .co.1’) izabere njena podopcija ‘Set’.yu * Tel.radimpex. a sve selektovane kote će preurediti u skladu sa izabranim stilovima kotiranja. program će uvek otvoriti isti dijalog box.

co. promenjen je izgled simbola preseka U delu dijalog box-a ‘Labela’ se nalaze parametri koji utiču na oznaku simbola preseka. U zatvorenoj listi ‘Stil’ se nalaze svi stilovi simbola preseka koji su ranije kreirani pomoću naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11. Naime. ako ste nakon aktiviranja ove naredbe sa crteža selektovali samo jedan simbol preseka otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje simbola preseka U desnom delu dijalog box-a se nalazi prikaz selektovanog simbola preseka.co.yu * e-mail: info@radimpex.2’). Ako je uključen prekidač ‘A!’ u edit box-u možete zadati bilo koje veliko slovo (pri uključivanju ovog prekidača program u edit box-u automatski upisuje prvo slobodno Copyright (c) Radimpex * http://www.5 Editovanje simbola preseka Pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’ se mogu menjati i parametri koji utiču na izgled selektovanih simbola preseka. 011 3809-158 . Izborom novog stila.radimpex. Izborom nekog od njih možete promeniti stil selektovanog simbola preseka.yu * Tel. Ako je prekidač ‘5!’ uključen.2. u edit box-u za oznaku simbola preseka možete zadati bilo koji pozitivan ceo broj (pri uključivanju ovog prekidača program u edit box-u automatski upisuje prvi slobodan broj).210 7. dok se u levom delu nalaze parametri koje možete menjati.

011 3809-158 . za oznaku crteža je postavljeno prvo slobodno slovo Check box-ovi koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Početak’ služe za definisanje izgleda početka linije preseka (izvorišta).radimpex. Ako je check box ‘Prikaži simbol’ postavljen na uključeno stanje. odgovarajući simbol se ne iscrtava Check box-ovi koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kraj’ imaju isto značenje kao i prethodno opisani check box-ovi. Uključivanjem prekidača ‘A!’.1’). Kada su oba prekidača isključena u edit box-u možete zadati potpuno proizvoljan tekst za oznaku simbola preseka.yu * e-mail: info@radimpex. Check box ‘Obrni stranu’ će biti dostupan za promenu samo kada je check box ‘Prikaži simbol’ postavljen na uključeno stanje i pomoću njega se vrši preslikavanje postavljenog simbola u odnosu na liniju preseka.yu * Tel.co. ali se pomoću njih definiše izgled kraja linije preseka. na početku linije preseka će se iscrtavati simbol koji je definisan u okviru naredbe ‘Parametri’ (vidi poglavlje ‘11. Copyright (c) Radimpex * http://www. u suprotnom ovaj simbol se neće iscrtavati.211 slovo).co. Kada je check box ‘Prikaži simbol’ isključen.

radimpex. 011 3809-158 . a kada je uključen oznaka preseka se ispisuje pod uglom od 90 stepeni u odnosu na liniju preseka. Copyright (c) Radimpex * http://www. od početka do kraja.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. Uključivanjem check box-a ‘Upravan tekst’ promenjena je orjentacija oznake preseka Kada je check box ‘Jednodelan’ postavljen na uključeno stanje linija preseka (izvorište) se crta bez ikakvih prekida. kada je ovaj check box isključen oznaka preseka se ispisuje u pravcu linije preseka.co. Naime. kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. linija preseka se prekida tako da ne prelazi preko konstrukcije na mestu preseka.212 Uključivanjem check box-ova ‘Obrni stranu’ izvršeno je preslikavanje datih simbola u odnosu na liniju preseka Pomoću check box-a ‘Upravan tekst’ se menja orjentacija oznake preseka.co. U suprotnom.

yu * e-mail: info@radimpex. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromenjeni. Pri promeni bilo kog podatka u dijalog box-u.213 Kada je check box ‘Jednodelan’ isključen linija preseka se prekida tako da ne prelazi preko konstrukcije Ako je check box ‘Postavi za default’ postavljen na uključeno stanje. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. svim prethodno selektovanim simbolima preseka biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane simbole preseka neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve selektovane simbole biće posebno obeleženi). 011 3809-158 . Izgled dijalog box-a za grupno editovanje simbola preseka Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. tako da u svakom trenutku znate da li sadržaj dijalog box-a odgovara zapamćenom ‘default’ sadržaju.radimpex.co. U slučaju da ste sa crteža selektovali više simbola preseka otvoriće se isti dijalog box kao da ste selektovali samo jedan. pri aktiviranju komandnog polja ‘OK’ program će zapamtiti trenutne vrednosti svih parametara u dijalog boxu i u daljem radu će ih koristiti kao ‘default’ vrednosti. program će automatski isključiti ovaj check box.yu * Tel.

011 3809-158 .co. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za editovanje simbola ‘konstruktivne armature’ Ovo je potpuno isti dijalog box kao onaj koji se otvara pri kreiranju datog simbola pomoću naredbe ‘Popločavanje konstruktivnom armaturom’ (vidi poglavlje ‘4.9’). Izgled dijalog box-a za grupno editovanje simbola ‘konstruktivne armature’ Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * Tel.2. tako da ga ovde nećemo ponovo objašnjavati.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane simbole neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve selektovane simbole biće posebno obeleženi).6 Editovanje simbola ‘konstruktivne armature’ Pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’ mogu se menjati i podaci koji su pridruženi simbolu ‘konstruktivne armature’. Grupna promena podataka U slučaju da ste sa crteža selektovali više simbola ‘konstruktivne armature’ otvoriće se isti dijalog box kao da ste selektovali samo jedan.214 7. Pojedinačno menjanje podataka Ako ste nakon aktiviranja ove naredbe sa crteža selektovali samo jedan simbol ‘konstruktivne armature’.

reprezenti) .215 7. svi ostali entiteti druge kategorije mogu da se prebace samo u odgovarajuće postojeće pozicije.Šipke u poprečnom preseku Sa ovom naredbom se mogu menjati i redni brojevi pozicija mrežaste armature. U prvu kategoriju spadaju entiteti koji mogu da prenesu geometriju svoje pozicije u neku drugu poziciju i tu spadaju: šipka. 5.co. kružnim i spiralnim šipkama i njihovoj nekompatibilnosti. tako i poziciju oplate kojoj oni pripadaju. Pravila su sledeća: 1. 4.yu * Tel. podužnom i poprečnom preseku (konstantne i promenljive) . sve konstantne serije. entiteti prve kategorije mogu da se prebace u bilo koju nezauzetu poziciju. Podaci se mogu menjati za sledeće tipove entiteta: .Šipke u podužnom izgledu (šipke. entiteti prve kategorije mogu da se prebace u zauzetu poziciju i pri tome se od korisnika zahteva da izabere koja od dve geometrije će da se pridruži ciljnoj poziciji. na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da sa crteža selektuje entitet kome želi da promeni podatke. Da bi se omogućila što veća funkcionalnost. to će program nakon selektovanja prvog entiteta. sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desno dugme miša ne označite kraj procedure selektovanja. 2.radimpex. ali i smanjila mogućnost zabune. poprečni presek i sve promenljive serije koje mogu da idu u specifikaciju.3 Promena rednog broja pozicije (PROMENA POZICIJE) Pomoću ove naredbe imate mogućnost da selektovanim entitetima sa crteža naknadno promenite kako redni broj pozicije. 011 3809-158 . 3. ali će o tome biti više reči u poglavlju ‘8. iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu . Selektovanje objekta: Kako se podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno.yu * e-mail: info@radimpex.co. sa komandne linije i dalje zahtevati da selektujete entitet. ustanovljen je niz pravila. a entiteti su podeljeni u dve kategorije. primenjuju se generalna pravila o serijama. entitet druge kategorije koji je selektovan zajedno sa bilo kojim entitetom prve kategorije iz iste pozicije ponaša se kao entitet prve kategorije. uzengije.6 Promena rednog broja pozicije mrežaste armature’. Izborom naredbe ‘Promena pozicije’. U drugu kategoriju spadaju entiteti koji prikazuju ‘lažnu’ geometriju i oni neće moći da prenesu geometriju svoje pozicije u neku drugu poziciju ili da naprave potpuno novu poziciju. Ako ste sa crteža selektovali samo jedan entitet otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www.Serije u osnovi.

011 3809-158 .co.216 Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije jednog entiteta U levom delu dijalog box-a se nalazi prostor koji je rezervisan za prikaz selektovanog entiteta. Zatvorena lista za promenu pozicije oplate selektovanog entiteta Sadržaj zatvorene liste ‘Pozicija’ zavisi od tipa entiteta koji je selektovan i program ispod ove liste ispisuje poruku koji se redni brojevi pozicija iz izabrane oplate u njoj nalaze. dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ za tekuću može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplate. odnosno u koje se pozicije može promeniti redni broj pozicije selektovanog entiteta. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex.co.yu * Tel.

Kriterijumi kojima se definiše način promene rednog broja pozicije selektovanog entiteta u zauzetu poziciju Copyright (c) Radimpex * http://www. se definiše da li će pri zadatoj promeni entitet preuzeti. U slučaju da se iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izabere redni broj postojeće pozicije. ovaj dijalog box funkcioniše na isti način kao i kada se u okviru prethodno opisane naredbe ‘Baza pozicija’ (vidi poglavlje ‘7. Suštinska razlika je tome što se u okviru ove naredbe redni broj pozicije. simbolom ‘+’ su označeni redni brojevi svih zauzetih pozicija armature.co.yu * Tel. a ne svim entitetima koje ta pozicija armature sadrži. menja samo selektovanom entitetu. aktivira komandno polje ‘Promeni’. dok se pored rednih brojeva nezauzetih pozicija simbol ne postavlja. Simbolom ‘→’ je označen redni broj pozicije kojoj pripada selektovana instanca. Kako selektovani entitet i izabrana pozicija armature najčešće imaju različitu geometriju.co.1’). dijalog box će promeniti svoj izgled. ili će promeniti geometriju pozicije u koju se ubacuje. izborom jednog od dva kriterijuma. koji se sada nalaze iznad komandnog polja ‘OK’.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . kao i oplata kojoj ona pripada.radimpex.217 Zatvorena lista za izbor rednog broja pozicije Pored rednih brojeva nekih pozicija u ovoj listi su postavljeni određeni simboli. Kada se iz zatvorene liste izabere redni broj slobodne pozicije.

radimpex. U određenim slučajevima se može desiti da istovremena promena pozicije svih selektovanih entiteta nije moguća.co. a pozicije reprezenata varijabilnih pozicija samo u postojeće varijabilne pozicije. program neće nuditi ove kriterijume. 011 3809-158 . Grupna promena podataka U slučaju da sa crteža selektujete više entiteta. To se na primer dešava kada se sa crteža selektuju instance konstantnih i reprezenti varijabilnih pozicija. Obzirom da se pozicije instanci mogu menjati u postojeće konstantne ili u slobodne pozicije. tako da se jedna od ove dve vrste entiteta mora izostaviti iz selekcije. Copyright (c) Radimpex * http://www. u delu dijalog box-a koji je rezervisan za prikaz selektovanih entiteta.218 Izbor željenog kriterijuma se vrši klikom miša na radio button ili na njegov naziv. Tada program neke entitete izuzima iz selekcije i u dijalog box-u ispisuje odgovarajuće upozorenje. sadržaj zatvorene liste ‘Pozicija’ sada odgovara preseku sadržaja odgovarajućih listi. zatvorena lista ‘Pozicija’ će biti nedostupna za promenu sve dok iz zatvorene liste ‘Oplata’ ne izaberete željenu poziciju oplate. već će reprezentu automatski dodeliti geometriju izabrane pozicije. iz prostog razloga što geometrija reprezenta nema nikakve veze sa geometrijom pozicije koju on predstavlja na crtežu.yu * e-mail: info@radimpex. prikazuje posebnom bojom. a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira crtež u skladu sa zadatom promenom. program entitete koji su izuzeti iz selekcije. zajednička promena nije moguća. koji bi se dobili pojedinačnim selektovanjem svakog od entiteta iz date grupe. Takođe. Ako je selektovani entitet reprezent. program će otvoriti isti dijalog box kao da je selektovan jedan entitet.yu * Tel. Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije grupe entiteta Ako selektovani entiteti pripadaju različitim pozicijama oplate.co. Obzirom da za entitete različitih tipova armature pri promeni pozicije važe različita pravila. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane entitete neće biti prikazani.

Promena pozicije oplate za grupno selektovane instance imaće primenu i pri ubacivanju u sastav crteža ranije kreiranih blokova sa armaturom.radimpex. simbole šipki u poprečnom preseku.4 Nastavljanje armature Kako se pri eksportu usvojene armature u našim statičkim programima ne vodi računa o maksimalnoj dužini šipki armature. Naravno.yu * e-mail: info@radimpex. a ne svim entitetima koje date pozicije sadrže.yu * Tel. Izborom naredbe ‘Nastavljanje armature’. na sličan način možete kreirati konstruktivne elemente. Naknadnim izmenama možete lako da kreirate geometriju tog drugog konstruktivnog elementa. Na kraju ćemo još jednom napomenuti da se pomoću ove naredbe menja redni broj pozicije samo selektovanim entitetima sa crteža. na komandnoj liniji se javlja sledeća Copyright (c) Radimpex * http://www. Svakako da će ova naredba imati primenu i kada se armatura iscrtava samostalno u programu ‘ArmCAD’. ili pojedinačne instance armature koje imaju sličnu geometriju sa postojećim i u okviru iste pozicije oplate. Pomoću ove naredbe možete odabrati proizvoljnu tačku sa bilo koje instance pozicije armature na crtežu i sa simbola serije u osnovi. 7. a svakako nismo ni u mogućnosti da automatski odredimo optimalno mesto za nastavljanje armature (zona najmanjih naprezanja). Nastavljanje armature za reprezente. kreiranjem zadatog broja šipki iste dužine i ona će biti objašnjena na kraju poglavlja. 011 3809-158 . to smo u ‘ArmCAD’-u razvili naredbu pomoću koje se na proizvoljno odabranom mestu. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu poruka: Referentna tačka (Više istih): Sada se od korisnika očekuje da selektuje tačku sa instance u odnosu na koju će se izvršiti nastavljanje armature.219 Reprezent varijabilne pozicije je izostavljen iz selekcije Naredba ‘Promena pozicije’ se najčešće primenjuje kada se na istom crtežu nalaze dva slična konstruktivna elementa koji pripadaju različitim pozicijama oplate. koja je određena uslovima transporta. ili da sa komandne linije izabere podopciju ‘Više istih’. . selektovana instanca ili cela pozicija armature kojoj ona pripada može nastaviti na preklop. U tom slučaju treba da armaturu koju ste kreirali za jedan konstruktivni element prvo kopirate. a zatim da pomoću naredbe ‘Promena pozicije’ grupnim selektovanjem prebacite sve iskopirane instance u drugu oplatu. kao i za serije u poprečnom i podužnom preseku nema smisla.co.co. Pomoću ove podopcije možete da izvršite nastavljanje jednosegmentne šipke.

Znači. prečnik i vrsta armature instance sa koje je izabrana referentna tačka. tada će prikazana vrednost predstavljati potrebnu dužinu sidrenja pritisnute armature. u zavisnosti od izabranog tipa sidrenja iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’.3’) i prikazuje je u edit box-u ‘ls=’. tada će prikazana vrednost u edit box-u ‘ls=’ predstavljati potrebnu dužinu sidrenja zategnute armature. odnosno pritisnute armature (‘ls2’) (vidi poglavlje ‘11. Ispod ovih podataka se nalaze prekidači. 011 3809-158 .radimpex. U edit box-u ‘ls=’ je prikazana dužina preklopa za pritisnutu armaturu ‘ls2’ i marku betona MB 30 Copyright (c) Radimpex * http://www.220 Napomenućemo da pri izboru tačke sa instance treba koristiti OSNAP kriterijume za precizno pogađanje tačaka.yu * Tel. a ako je na uključeno stanje postavljen prekidač ‘ls=ls2’.yu * e-mail: info@radimpex. Nakon izbora referentne tačke program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za nastavljanje armature U gornjem delu dijalog box-a je prikazan redni broj pozicije. Naime. broj komada. program od tekućeg propisa preuzima ranije definisanu dužinu sidrenja zategnute (‘ls1’).co. koji rade kao ‘radio button’-i i pomoću njih se vrši izbor jednog od ponuđenih načina zadavanja potrebne dužine nastavljanja armature. ako je na uključeno stanje postavljen prekidač ‘ls=ls1’.co.

Pri promeni bilo kog podatka u dijalog box-u.yu * Tel. sada je za promenu dostupan i edit box ‘ls=’ i u njemu možete zadati potpuno proizvoljnu vrednost za dužinu nastavljanja armature. Naime. program će zapamtiti trenutne vrednosti svih parametara u dijalog box-u i u daljem radu će ih koristiti kao ‘default’ vrednosti. tada će za editovanje biti dostupan i edit box ‘n=’. imate mogućnost da dužinu nastavljanja armature izrazite u funkciji zadatog broja prečnika selektovane instance armature. Obzirom da se ovaj dijalog box pojavljuje u okviru nekoliko naredbi Copyright (c) Radimpex * http://www. te će u edit box-u ‘ls=’ program prikazati proračunatu dužinu preklopa. program će automatski isključiti ovaj check box.co.4’ Pored edit box-a ‘n=’. Dužina preklopa je zadata direktno u edit box-u ‘ls=’ Ako check box ‘Postavi za default’ postavite na uključeno stanje.co. koja predstavlja proizvod zadate konstante u edit box-u ‘n=’ i prečnika selektovane šipke. 011 3809-158 .radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.221 Postavljanjem prekidača ‘ls=n x Ø’ na uključeno stanje. U edit box-u ‘ls=’ je prikazana dužina preklopa u funkciji zadatog broja prečnika selektovane instance armature ‘ls=40x1. tako da u svakom trenutku znate da li sadržaj dijalog box-a odgovara zapamćenom ‘default’ sadržaju.

ili nad celom pozicijom armature kojoj ona pripada.radimpex. geometrija stare pozicije i svih njenih instanci će biti prepravljena.co. ‘Sidrenje armature’. U slučaju da je za nastavljanje selektovan simbol konstantne serije u osnovi. Naime. tada će program kreirati dve nove instance koje se na zadatom mestu nastavljaju preklapanjem za zadatu vrednost u dijalog box-u.. geometrija stare pozicije će biti prepravljena. program će kreirati dve nove serije kod kojih su pravac i dužina rasprostiranja isti kao kod selektovane serije. U slučaju da je za nastavljanje selektovana instanca pozicije armature.222 (‘Proizvoljna’. . a program će kreirati samo jednu novu poziciju armature. a selektovana pozicija ima instancu i na nekom drugom delu crteža.. a program će kreirati samo jednu novu poziciju armature. ali će geometrija pozicije biti prepravljena tako da zadovoljava zadate uslove nastavljanja armature.). program će kreirane dve nove pozicije armature. a kada je on postavljen na uključeno stanje nastavljaju se sve instance date pozicije armature. 011 3809-158 .yu * Tel. Izgled nastavljene šipke Kada je check box ‘Cela pozicija’ postavljen na isključeno stanje. ‘default’ stanje zapamćeno kod jedne od njih će važiti i za sve ostale. Ako je check box ‘Cela pozicija’ postavljen na uključeno stanje.yu * e-mail: info@radimpex. Izbor komandnog polja ‘Cancel’ će označiti odustajanje od naredbe. Pomoću check box-a ‘Cela pozicija’ se definiše da li će se zadato nastavljanje izvršiti samo nad selektovanom instancom. Copyright (c) Radimpex * http://www. dok će aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ ona biti završena. Kada je selektovana pozicija koja ima samo jednu instancu na crtežu.co. kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje nastavlja se samo selektovana instanca.

na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka. U edit box-u ‘Broj delova’ se zadaje broj šipki iste dužine koje će program kreirati umesto selektovane šipke. Selektujte jednosegmentnu šipku: Sada se od korisnika očekuje da sa crteža selektuje jednosegmentnu šipku ili simbol serije u osnovi koja je kreirana od jednosegmentne šipke. dok je u desnom delu prikazana geometrija selektovane jednosegmentne šipke i podatak o njenoj dužini (‘Dužina’). a koje se nastavljaju preklapanjem za zadatu vrednost u levom delu dijalog Copyright (c) Radimpex * http://www.223 Izgled nastavljene serije u osnovi Više istih Ako nakon aktiviranja naredbe ‘Nastavljanje armature’ izaberete podopciju ‘Više istih’.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex.yu * Tel.co. 011 3809-158 .co. Nakon izvršene selekcije. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za nastavljanje armature podopcijom ‘Više istih’ Levi deo dijalog box-a je isti kao i dijalog box koji se otvara kada se selektuje tačka sa instance.

Ako je nastavljanje izvršeno na osnovu zadatog broja delova. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Ako je ovaj check box Copyright (c) Radimpex * http://www.co. odnosno za zadati broj delova se proračunava njihova dužina i obrnuto. tako da uvek odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u. efektivna dužina preklopa (‘ls.ef=’) ne može uvek da bude jednaka zadatoj dužini preklopa (‘ls=’) i tada se broj delova računa tako da bude zadovoljen uslov da je ‘ls. dok se u edit box-u ‘Dužina jednog dela’ zadaje željena dužina jedne šipke.yu * e-mail: info@radimpex. Kada se nastavljanje vrši zadavanjem dužine jednog dela.ef=’) je jednaka zadatoj dužini preklopa u levom delu dijalog box-a (‘ls=’). jasno je da efektivna dužina preklopa (‘ls.radimpex. a pored podatka o dužini selektovane šipke se ispisuje i efektivna dužina preklopa (‘ls.ef=’) kreiranih šipki.co. Izgled nastavljene šipke Ako je check box ‘Cela pozicija’ postavljen na isključeno stanje.ef’ >= ‘ls’. 011 3809-158 . Ova dva edit box-a rade vezano. program zatvara dijalog i izvršava zadato nastavljanje. Zadata je podela šipke na 3 dela iste dužine Prikaz šipke se pri menjanju ovih vrednosti osvežava. biće kreirana nova pozicija armature sa geometrijom šipki koje su dobijene nastavljanjem.224 box-a (‘ls’).yu * Tel.

011 3809-158 . U slučaju da je za nastavljanje selektovan simbol konstantne serije u osnovi koja je kreirana od jednosegmentne šipke. program će kreirati zadati broj novih serija kod kojih su pravac i dužina rasprostiranja isti kao kod selektovane serije.225 uključen.co. program će prepraviti geometrija postojeće pozicije i izvršiće nastavljanje svih njenih instanci na crtežu. Izgled nastavljene serije u osnovi Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel.radimpex. ali će geometrija pozicije biti prepravljena tako da zadovoljava zadate uslove nastavljanja armature.co.

5 Sidrenje armature Ako pri postavljanju armature niste vodili računa o njenom sidrenju.co.co. 011 3809-158 . pomoću ove naredbe imate mogućnost da armaturu naknadno produžite za potrebnu dužinu sidrenja. dok je desni deo dijalog box-a rezervisan za prikaz selektovanog kraja šipke i na njemu je isprekidanom linijom iscrtan oblik sidrenja koji je izabran iz zatvorene liste ‘Oblik sidrenja’. Kako se u jednom koraku može sidriti samo jedan od krajeva šipke. Sadržaj liste za izbor oblika sidrenja ’ služi za osno preslikavanje izabranog oblika sidrenja oko ose krajnjeg Komandno polje ‘ segmenta selektovane šipke. Izborom naredbe ‘Sidrenje armature’.226 7. na komandnoj liniji se javlja sledeća poruka: Selektujte šipku za sidrenje: Sada se od korisnika očekuje da selektuje instancu pozicije ili simbol serije u osnovi koji je potrebno sidriti.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon izvršene selekcije otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za sidrenje armature Značenje svih parametara u levom delu dijalog box-a je isto kao kod prethodno opisane naredbe ‘Nastavljanje armature’. to je u proceduri selekcije potrebno odabrati tačku koja je bliža željenom kraju šipke koji je potrebno produžiti.yu * Tel. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu .

yu * e-mail: info@radimpex.227 Komandno polje za osno preslikavanje izabranog oblika sidrenja Ako iz zatvorene liste ‘Oblik sidrenja’ izaberete oblik sidrenja koji se sastoji od dva segmenta. ne vodeći računa o potrebnoj dužini sidrenja. U prvom koraku kreiraćemo geometriju šipke tako da ide do unutrašnje ivice srednjeg oslonca. Copyright (c) Radimpex * http://www. a selektovani kraj šipke sidri u skladu sa zadatim parametrima. Primenu ove naredbe ćemo pokazati na jednom jednostavnom primeru. u dijalog box-u će za promenu postati dostupan i edit box ‘d1’ u kome se zadaje dužina odgovarajućeg segmenta.yu * Tel. kada je u donjoj zoni ploče potrebno postaviti seriju šipki u osnovi.co. dok se dužina drugog segmenta računa po formuli ‘ls-d1’. Edit box za definisanje dužine segmenata ‘d1’ Na sličan način se definiše i geometrija oblika sidrenja koji se sastoji od tri segmenta. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box.radimpex. 011 3809-158 .co.

obzirom da postupak nije jednoznačan kao kod usvajanja armature u donjoj zoni.228 Aktiviranjem naredbe ‘Sidrenje armature’. Znači pri zadavanju oblasti armiranja u gornjoj zoni pokrijte samo računski potrebnu armaturu.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . pomoću naredbe ‘Sidrenje armature’ svaku od šipki iz kreiranih serija u gornjoj zoni produžite za potrebnu dužinu sidrenja. nakon importa ove armature u ‘ArmCAD’. a da tek onda aktiviramo naredbu za sidrenje armature.radimpex.yu * Tel. Naredba za sidrenje armature će imati veliku primenu i pri korekciji importovane armature iz programa za statički proračun u gornjoj zoni ploča. lako ćemo postavljenu šipku prepustiti preko srednjeg oslonca za zadatu dužinu sidrenja pritisnute armature.yu * e-mail: info@radimpex. Naime. mogli smo prvo da kreiramo seriju u osnovi od prvobitno kreirane geometrije šipke. kada imamo jasno oivičene oblasti sa gredama i linisjkim osloncima. Svakako da smo redosled poteza mogli i da obrnemo.co. a zatim. Od ovako korigovane geometrije šipke kreiraćemo ispravnu seriju u osnovi.

co. aktivira jedna od ponuđenih naredbi ‘Novi segment . Copyright (c) Radimpex * http://www.ispred’. Referentna tačka: 1.6 Ubacivanje segmenta Pomoću ove naredbe imate mogućnost da na proizvoljno selektovanom mestu na instanci ubacite ‘grip-point’. a na željenom mestu će biti ubačen ‘grippoint’. Izborom naredbe ‘Ubacivanje .co. iz padajućeg menija koji se otvara na desni klik miša preko tekućeg segmenta. čime se praktično jedan segment šipke deli na dva nova. Razlika je u tome što se u bazi pozicija ubacuje novi segment a pomoću ove naredbe se postojeći deli na dva nova. Sličan efekat se dobija i kada se u okviru naredbe ‘Baza pozicija’. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu sa komandne linije zahtevati da selektujete mesto na željenoj instanci na kome je potrebno ubaciti novi ‘grip-point’.yu * Tel. 011 3809-158 .radimpex. program će segmenta’.yu * e-mail: info@radimpex.iza’ ili ‘Novi segment .229 7. LM Izbor referentne tačke Nakon izvršene selekcije naredba će biti završena.

radimpex. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. sada lako možete prepraviti geometriju date instance.yu * Tel.230 Na izabranom mestu je ubačen novi ‘grip-point’ Razvlačenjem ovako postavljenog ‘grip-point’-a.co.

co. 011 3809-158 . To praktično znači da se na ovaj način izabrani segment uklanja sa svih instanci date pozicije armature. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu segment instance koji treba izbaciti. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex. Selektovanje objekta: . uklanjanjem izabranog segmenta. LM Selektovanje segmenta instance za brisanje Nakon izvršene selekcije program prepravlja geometriju pozicije kojoj pripada data instanca.radimpex. izborom naredbe ‘Izbacivanje segmenta’.co.7 Izbacivanje segmenta Ova naredba ima suprotno dejstvo od prethodno opisane naredbe ‘Ubacivanje segmenta’. Naime. program će sa komandne linije zahtevati da selektujete 1.231 7.

a zatim da izvršite brisanje željenog segmenta. Copyright (c) Radimpex * http://www. potrebno je da joj prvo promenite redni broj pozicije pomoću naredbe ‘Promena pozicije’.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.co. aktivirala naredba ‘Brisanje segmenta’. Isti efekat bi se dobio i kada bi se u okviru naredbe ‘Baza pozicija’.radimpex.232 Selektovani segment je uklonjen Ukoliko želite da promenite geometriju samo jedne instance. iz padajućeg menija koji se otvara na desni klik miša preko tekućeg segmenta. 011 3809-158 .co.

za preporuku je da zbog preglednosti crteža i eventualno odvojenog štampanja na hartiji. kada se jedna po jedna tabla mreža postavlja na željeno mesto na crtežu. 011 3809-158 . a pri izradi specifikacije se kreiraju posebne tablice u kojima se prikazuju samo podaci koji se odnose na mrežastu armaturu. pre postavljanja mreža. definiše se kontura oblasti unutar koje je potrebno postaviti jednu istu poziciju mrežaste armature.yu * Tel. a drugi je serijsko postavljanje više mreža unutar zadate konture.radimpex. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ U desnom delu dijalog box-a se nalazi prostor rezervisan za prikaz izgleda cele table mreže koja se postavlja ovom naredbom. Jedan je pojedinačan. dok je u levom gornjem uglu prikazan sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara u dijalog box-u. preklopa i zadatog načina postavljanja. Postoji i treći način a to je kada se mreže prikazuju simbolom isprekidane linije u poprečnom preseku. a program ih sam raspoređuje na osnovu zadatih dimenzija mreža. U osnovi postoje dva načina za postavljanje mreža.yu * e-mail: info@radimpex. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu .233 8. Copyright (c) Radimpex * http://www. za tekući postavite ‘Layer’ koji je rezervisan samo za prikaz mreža.1 Pojedinačno postavljanje mreža (POJEDINAČNO POSTAVLJANJE) Pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’. 8.co. Ako na jednom crtežu imate i običnu i mrežastu armaturu. vrši se pojedinačno postavljanje jedne po jedne cele table mreže na željeno mesto na crtežu. U serijskom načinu postavljanja mreža.co. CRTANJE MREŽASTE ARMATURE Mreže predstavljaju posebnu celinu u programu i sve naredbe za rad sa mrežastom armaturom se nalaze u padajućem meniju ‘Mreže’.

bez obzira što ima isti prečnik.radimpex. . iz liste može potpuno ravnopravno odabrati i slobodna i zauzeta pozicija armature. pomoću kojih se definiše sastav pozicije mrežaste armature.yu * e-mail: info@radimpex. gornja zona. dok u edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar (donja zona. kako slobodne tako i zauzete pozicije. Deo dijalog box-a za definisanje sastava pozicije mrežaste armature Copyright (c) Radimpex * http://www.. za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definisanih pozicija oplata. 011 3809-158 . ). koje odgovaraju postavljenoj tekućoj poziciji oplate.co. U listi je svaka zauzeta pozicija jasno naznačena simbolom ‘+’ koji se nalazi ispred njenog rednog broja. dok kod pozicioniranja mreža promenu rednog broja pozicija ne uslovljavaju njene različite dimenzije na crtežu. već postoje odvojene naredbe za postavljanje novih pozicija i ranije definisanih postojećih pozicija. dok se u zatvorenoj listi ‘Pozicija’ prikazuju sve. ‘n2=’.234 Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz sadržaja kote Iz zatvorene liste ‘Kota’ za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova kotiranja.co. to se u delu dijalog box-a ‘Tip mreže’ nalaze tri zatvorene liste (‘M1’. ‘n3=’). Iz zatvorene liste ‘Oplata’.. Razlog je u tome. ali od maksimalno tri različita tipa mreža. možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije definisanih tipskih komentara. Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara. te se i pri pojedinačnom i pri serijskom postavljanju mreža.yu * Tel. što kod obične armature svaka različita geometrija šipke. mora biti označena drugim rednim brojem pozicije. Kod obične armature to nije slučaj. Kako je programom predviđeno da se jedna pozicija mrežaste armature može sastojati od proizvoljnog broja preklopljenih mreža. ‘M2’. već samo odabrani tip mreže. klikom miša na strelicu koja se nalazi na kraju ovog edit box-a. ‘M3’) i tri edit box-a (‘n1=’.

čijim se aktiviranjem izlazi na crtež i vrši izbor dve tačke čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrednost. one će sve imati iste dimenzije i odgovaraće postavljenim vrednostima u edit box-ovima ‘B=’. ‘L=’.radimpex. dok u listama ‘M2’ i ‘M3’ treba da stoji prazno polje.yu * e-mail: info@radimpex. Na početku zatvorenih listi ‘M2’ i ‘M3’ se nalazi prazno polje. koje označava da nije odabrana ni jedna mreža iz liste i u tom slučaju će odgovarajući edit box-ovi ‘n2=’. Ako se pak pozicija armature sastoji recimo od dva različita tipa mreža. koji će važiti za datu poziciju mrežaste armature.3’). Napomenućemo da će podaci o trećem tipu mreže ‘M3’ i ‘n3=’ biti nedostupni za editovanje sve dok u listi ‘M2’ stoji prazno polje. biti nedostupni za editovanje. ali ih svakako možete promeniti zadavanjem novih vrednosti u odgovarajućim edit box-ovima. Dimenzije cele table i preklopa. Znači. program omogućava i izlaz na crtež. sa desne strane svakog od ovih edit box-ova se nalazi komandno polje ‘!’. 011 3809-158 . Pored mogućnosti zadavanja željenih vrednosti u svakom od ovih edit box-ova. tada i iz liste ‘M2’ treba odabrati željeni tip mreže i u edit box-u ‘n2=’ zadati eventualno veći broj od ‘default’ ponuđene vrednosti ‘1’.235 Iz zatvorenih listi se bira jedan od ponuđenih tipova mreža. dok se u odgovarajućem edit boxu zadaje broj komada istih tabli odabrane mreže koje se postavljaju jedna preko druge.co. tada je potrebno iz zatvorene liste ‘M1’ odabrati željenu mrežu i eventualno u edit box-u ‘n1=’ zadati broj komada tog tipa mreže koji se postavlja jedan preko drugog. ako se pozicija sastoji samo od jednog tipa mreža. Naime. Napomenućemo da ako se pozicija sastoji od različitih tipova mreža. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * Tel. odnosno ‘n3=’. Sadržaj liste sa ponuđenim vrstama mrežaste armature možete sami definisati i prilagoditi svojim potrebama pomođu naredbe ‘Baza tipskih mreža’ (vidi poglavlje ‘10. ‘dB=’ i ‘dL=’. određeni su vrednostima u sledećim edit box-ovima: ‘B =’ ‘L =’ ‘dB =’ ‘dL =’ širina cele table mreže dužina cele table mreže veličina preklopa u pravcu širine table veličina preklopa u pravcu dužine table Edit box-ovi za definisanje dimenzija cele table i preklopa Program po ‘default’-u za dimenzije table i preklopa usvaja vrednosti koje su u bazi tipskih mreža pridružene odabranom tipu mreže iz liste ‘M1’.

pri izradi nacrta armature stepeništa).yu * Tel. Napomenućemo da će se u tekstu kote. pri izradi specifikacije armature ući u ukupan broj komada odabranih tipova mreža za datu poziciju. kao i pri izradi specifikacije. je predviđeno za izbor jednog od moguća dva položaja dijagonale na kojoj se ispisuje sadržaj kote na crtežu. a ne dimenzije projekcije. koristiti prave dimenzije date mreže.236 Komandna polja za izlazak na crtež Edit box ‘α=’ i radio button-i ‘B’ i ‘L’. Na osnovu zadatih podataka program računa dimenzije projekcije mreže koju postavlja na crtež. a izborom jednog od dva ponuđena radio button-a se definiše da li je mreža nagnuta po širini (‘B’) ili po dužini (‘L’). su predviđeni za crtanje projekcije mreže koja se u konstrukciji postavlja pod nekim uglom u odnosu na ravan crteža (na pr. Komandno polje ‘Dijagonala’. što znači da će zadati broj komada odabranih tipova mreža.co. 011 3809-158 . koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Nagib mreže’. U tim slučajevima se u edit box-u ‘α=’ unosi ugao nagiba mreže u konstrukciji.co.radimpex. Check box ‘Specifikacija’ je po ‘default’-u postavljen na uključeno stanje. Deo dijalog box-a za definisanje nagiba mreže (zadat je nagib mreže od 30° u pravcu širine cele table) Pomoću check box-a ‘Obostrano’ imate mogućnost da u sadržaj kote mreža koje postavljate. koje se nalazi ispod prikaza table mreže.yu * e-mail: info@radimpex. postavite simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definisan tekućim stilom kotiranja) koji će označiti da se na datom mestu mreže istovremeno postavljaju u obe zone (pri izradi specifikacije program će zadatu količinu mreža udvostručiti). Copyright (c) Radimpex * http://www.

dijalog box će biti zatvoren. Svi ostali podaci u dijalog box-u biće dostupni za editovanje i možete ih slobodno menjati prema trenutnim potrebama na crtežu.237 Komandno polje za izbor položaja dijagonale Napomenućemo da ako iz liste pozicija odaberete neku od zauzetih pozicija. nećete moći da menjate dimenzije table. program će u ‘Drag’ modu iscrtavati jedan od mogućih osam položaja koje mreža može zauzeti na crtežu. to će program sa komandne linije zahtevati da izborom treće tačke odredite orijentaciju postavljanja date mreže. odabrane tipove mreža kao ni njihovu količinu. program će sa komandne linije zahtevati da odredite i tačku koja definiše zaokrenutost uspravne table u odnosu na horizontalu.yu * e-mail: info@radimpex. a program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj mreže na crtežu. program će sa komandne linije uvek nuditi i podopciju ‘Nazad’. Nakon zadavanja položaja referentne tačke (po ‘default’-u se za referentnu tačku uvek usvaja donji levi ugao uspravne table). Copyright (c) Radimpex * http://www. Referentna tačka (Nazad) <Nazad>: U toku procedure definisanja položaja mreže na crtežu. Izborom komandnog polja ‘OK’.yu * Tel. Tačka koja određuje ugao (Nazad) <Nazad>: Kako usvojeni uspravan položaj mreže i proglašavanje njenog donjeg levog ugla za referentni ne mora uvek da odgovara realnim potrebama na crtežu. jer bi se promenom ovih podataka promenio i karakter ranije definisane pozicije mrežaste armature.co.radimpex. 011 3809-158 . Orijentacija (Nazad) <Nazad>: U zavisnosti od trenutnog položaja miša.co. čijim se izborom poslednji korak u proceduri poništava.

s tim što potpuno ista pravila važe i kada je ona zarotirana u odnosu na horizontalu. već je samo bitno da odabrana referentna tačka na crtežu predstavlja jedno teme mreže. a tačka koja određuje njenu Copyright (c) Radimpex * http://www. da se pri izboru prve dve tačke ne treba obazirati na uspravan izgled mreže koji je program po ‘default’-u usvojio. Brojem ‘1’ je obeležena ‘Referentna tačka’.co.238 Mogući položaji mreže koja se postavlja u horizontalnom pravcu Na prethodnim slikama su prikazani mogući položaji za mrežu koja se postavlja u horizontalnom pravcu.yu * Tel.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.co. Iz svega prethodno rečenog sledi zaključak. 011 3809-158 . brojem ‘2’ ‘Tačka koja određuje ugao’. dok je brojem ‘3’ obeležena tačka koja određuje orijentaciju date mreže.

239 nagnutost u odnosu na horizontalu, prati nagnutost jedne od njenih ivica. Naknadnim izborom orijentacije, mreža će lako zauzeti željeni položaj. Selektovanjem postavljene mreže sa crteža, na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno se vidi da je kontura mreže zajedno sa kotom vezana u jednu celinu.

‘Grip’-ovi na celoj tabli mreže Pomeranjem ‘grip’-ova, dimenzije postavljene mreže se mogu i povećavati i smanjivati, a položaj kote lako menjati. U slučaju da konturu postavljene mreže povećate, program će unutar nove geometrije dodati nove table mreže sa istom oznakom pozicije, te ćete dobiti isti efekat kao da ste koristili naredbu za serijsko postavljanje mreža.

Kreiranje serije mreža pomeranjem ‘grip’-ova cele table Za veličinu preklopa program će koristiti podatke koji su pridruženi mreži koja se ‘grip’-uje, a redosled i ugao slaganja će biti određen njenim položajem na crtežu. Praktično, pojedinačnim
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

240 postavljanjem mreže, takođe se kreira serija koja u svom specijalnom obliku po geometriji odgovara dimenzijama jedne cele table odabrane pozicije mrežaste armature. Ako je potrebno postaviti jedno parče mreže koje ima manje dimenzije od cele table, tada je mnogo lakše pomoću naredbe ‘Serija mreža’, o kojoj će biti više reči u sledećem poglavlju, zadati konturu čija je geometrija određena dimenzijama datog parčeta mreže.

8.2 Serijsko postavljanje mreža unutar zadate konture (SERIJA MREŽA)
Pomoću naredbe ‘Serija mreža’ se unutar proizvoljno zadate konture mogu automatski postaviti mreže jedne pozicije. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija , ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu polilinije koja će odrediti geometriju konture, pa komandna linija dobija sledeći izgled: Prva tačka (Pravougaonik/Krug): Program sada očekuje da zadate prvu tačku polilinije, ili da sa komandne linije izaberete jednu od ponuđenih podopcija koje služe za lakše definisanje kontura koje se često javljaju u inženjerskoj praksi. Procedura definisanja polilinije koja određuje geometriju konture (kao i podopcija ‘Krug’) je ista kao i kada se kreira geometrija proizvoljne šipke (vidi poglavlje ‘3.1’), s tim što se ovde već nakon izbora druge tačke na komandnoj liniji pojavljuje i podopcija ‘Zatvori’. Sledeća tačka (Luk/Nazad/Zatvori) <Zatvori>: Izborom ove podopcije se povezuju poslednja zadata tačka i prva tačka polilinije, a samim tim se i definisanje geometrije konture završava. Napomenućemo da pomoću ove naredbe nije dozvoljeno postavljanje mreža unutar kontura čiji se segmenti presecaju, tako da u proceduri zadavanja prelomnih tačaka polilinije program neće dozvoliti izbor tačke koja bi dovela do presecanja segmenata date polilinije. U slučaju da povezivanje poslednje zadate i prve tačke polilinije, pri izboru podopcije ‘Zatvori’, dovodi do presecanja nekog segmenata polilinije naredba se prekida. Izborom podopcije ‘Pravougaonik’, program će sa komandne linije zahtevati da odredite prvi ugao pravougaone oblasti. Prvi ugao (Centar/Traka): Nakon izbora ove tačke, potrebno je da zadate i suprotan ugao pravougaone oblasti unutar koje se postavljaju mreže. Suprotni ugao: Pri pomeranju pokazivača, program će stalno u ‘Drag’ modu iscrtavati pravougaonik čija je dijagonala određena trenutnim položajem pokazivača. Izborom drugog temena pravougaonika, kontura će biti potpuno određena. Svakako ste primetili da se nakon izbora podopcije ‘Pravougaonik’ na komandnoj liniji pojavljuje i podopcija ‘Centar’. Ovo je zgodan način za definisanje proizvoljnog pravougaonika kada želimo da se njegova srednja tačka (presek dijagonala), nađe na određenom položaju na

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

241 crtežu. Izborom ove podopcije, program sa komandne linije zahteva da se odredi tačka u kojoj će se nalaziti presek dijagonala pravougaonika. Centar pravougaonika: Nakon izbora centra pravougaonika, potrebno je zadati tačku koja određuje jedno njegovo teme. Ugao: I u ovom slučaju, program u ‘Drag’ modu iscrtava pravougaonik čija geometrija odgovara trenutnom položaju pokazivača. Za crtanje pravougaonika, programom je predviđen još jedan način. Naime, kada se izborom podopcije ‘Pravougaonik’ uđe u proceduru crtanja pravougaonika, na komandnoj liniji se pored podopcije ‘Centar’ javlja i podopcija ‘Traka’. Njenim aktiviranjem program će sa komandne linije zahtevati da zadate prvo početnu, Prva tačka: a potom i krajnju tačku srednje linije pravougaonika. Druga tačka: Kada ste odredili srednju liniju pravougaonika, program će u ‘Drag’ modu iscrtavati pravougaonik čija geometrija odgovara trenutnom položaju pokazivača, a sa komandne linije ća zahtevati da izaberete tačku na crtežu koja određuje širinu trake, ili da izborom podopcije ‘Širina’ sa tastature zadate željenu vrednost. Treća tačka (Širina): Ovaj način zadavanja pravougaone oblasti se najčešće koristi kada se mreže postavljaju u gornjoj zoni, iznad zida ili grede čiji položaj određuje srednju liniju pravougaone oblasti. Bez obzira na koji ste od prethodno opisanih načina odredili konturu oblasti, po njenom zatvaranju program će automatski otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o seriji mreža.

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o seriji mreža
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

242 Većina prikazanih parametara ima isto značenje kao i parametri u dijalog box-u prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’, pomoću koje se mreže postavljaju pojedinačno, s tim što su ovde dodati još i podaci koji su neophodni za ispravno kreiranje serije mreža iste pozicije. Napomenućemo da se i ovde iz liste pozicija mogu odabrati i slobodne i zauzete pozicije, jer kako smo to već naglasili ranije, redni broj pozicije nije određen dimenzijom datog parčeta mreže na crtežu, već isključivo tipom mreže i dimenzijom cele table iz koje se može iskrojiti dato parče. Kako se pri postavljanju mreža mora zadovoljiti uslov njihovog međusobnog preklapanja u oba pravca, to se ispod edit box-ova kojima se reguliše veličina cele table nalaze i dva edit box-a ‘dB=’ i ‘dL=’ u kojima se zadaje veličina preklopa u pravcu širine i u pravcu dužine cele table. Program po ‘default’-u za veličinu preklopa usvaja vrednosti koje su pridružene odabranom tipu mreže iz liste ‘M1’, ali ih svakako možete promeniti zadavanjem novih vrednosti u odgovarajućim edit box-ovima.

Edit box-ovi za definisanje preklopa U produžetku svakog od ovih edit box-ova se nalazi komandno polje za izlaz na crtež (‘!’), kao i komandno polje ‘n’, pomoću koga se vrednost preklopa računa na osnovu zadatog broja celih tabli koje program postavlja u pravcu odgovarajuće dimenzije referentne table.

Komandna polja za zadavanje broja celih tabli

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

243 Aktiviranjem komandnog polja ‘n’, koje se nalazi u produžetku edit box-a ‘dB=’, otvara se novi dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a za zadavanje broja celih tabli U edit box-u ‘nB=’ se zadaje broj celih tabli, dok se u zamrznutom edit box-u ‘dB=’ prikazuje proračunata vrednost preklopa za uneti broj tabli. U produžetku edit boxa ‘nB=’ se prikazuju brojevi celih tabli sa kojima je moguće izvršiti popločavanje u pravcu širine referentne table, dok se u produžetku edit boxa ‘dB=’ prikazuje vrednost preklopa koja je pridružena odabranom tipu mreže iz liste ‘M1’. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ se tekući dijalog box zatvara, a u edit box-u ‘dB=’, osnovnog dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka serije mreža, se prikazuje proračunata vrednost preklopa. Napomenućemo da će se u slučaju aktiviranja komandnog polja ‘n’, koje se nalazi u produžetku edit box-a ‘dL=’, otvoriti isti dijalog box, ali će se u njemu umesto edit box-ova ‘nB=’ i ‘dB=’ nalaziti edit box-ovi ‘nL=’ i ‘dL=’. U slučaju da popločavanje ranije zadate konture nije moguće izvršiti sa celim brojem tabli u željenom pravcu, pri aktiviranju komandnog polja ‘n’ program izdaje sledeće obaveštenje:

U prostoru rezervisanom za prikaz izgleda serije mreža, kreirana kontura se popunjava odabranom pozicijom mreže i to prema pravilima koja su određena zadatim parametrima u ovom dijalog box-u. Kako algoritam za popločavanje zadate konture nije baš jednostavan i zahteva neko vreme, to se pri promeni bilo kog od parametara koji utiču na način postavljanja mreža unutar zadate konture, sa crteža uklanjaju postavljene mreže, a ažuriranje njihovog novog položaja se vrši tek na zahtev korisnika aktiviranjem komandnog polja ‘Popločaj’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

244

Komandno polje za ažuriranje položaja mreža Primetićete da je na crtežu serije mreža jedna tabla uvek markirana drugom bojom, što označava da je program tu tablu usvojio za referentnu. Na osnovu položaja ove table program postavlja mreže unutar serije.

Položaj referentne table je jasno naznačen Kako po ‘default’-u odabrani položaj referentne table mreže najčešće neće zadovoljiti konkretne potrebe na crtežu, izborom komandnog polja ‘Ref. tabla <’, program dozvoljava izlazak na crtež i izbor potpuno proizvoljnog položaja referentne table. Referentna tačka (Nazad) <Nazad>: Sama procedura definisanja položaja referentne table u potpunosti odgovara već opisanoj proceduri određivanja položaja table mreže pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ (vidi poglavlje ‘8.1’). Po povratku u dijalog box, aktiviranjem komandnog polja ‘Popločaj’, program će mreže presložiti, poštujući novi položaj referentne table. Komandno polje ‘Dijagonala’ je, isto kao i kod pojedinačnog postavljanja mreža, predviđeno za promenu položaja dijagonale. U delu dijalog box-a ‘Ofset’ se nalaze dva edit box-a koji služe za zadavanje ofseta.
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

245

Deo dijalog box-a za ofsetovanje polilinije kojom je određena kontura oblasti U edit box-u ‘a=’ se zadaje globalni ofset i tada program ofsetuje kompletnu poliliniju kojom je definisana oblast popločavanja, dok edit box ‘a seg=’ služi za zadavanje ofseta tekućeg segmenta polilinije. Tekući segment je na prikazu izgleda serije mreža jasno naznačen crvenom bojom, a njegova promena se vrši jednostavnim klikom miša preko željenog segmenta polilinije.

Zadavanje ofseta tekućeg segmenta polilinije Napomenućemo da se segmenti polilinije ofsetuju ka unutrašnjosti oblasti popločavanja, ako su zadate vrednosti ofseta pozitivne, odnosno od unutrašnjosti, ako su zadate vrednosti negativne. Pored svih prethodno opisanih parametara, na izgled serije možete uticati i podešavanjem parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Popločavanje’. Kako smo već rekli da se zadata kontura automatski popločava mrežama striktno poštujući zadate veličine preklopa, to su posledice ovakvog načina slaganja parčići mreža koji se postavljaju uz ivicu konture i predstavljaju neki deo cele table mreže. Kako ovi parčići mogu biti jako mali, to se zadavanjem određene vrednosti u edit box-u ‘Tolerancija’, od programa
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

246 može zahtevati da kada ivica cele mreže dođe do ivice konture na rastojanje koje je manje ili jednako zadatom parametru ‘Tolerancija’, ne postavlja tako malo parče mreže. U tom slučaju program će smanjiti poslednji preklop za potrebnu veličinu kako bi se ivica date mreže poklopila sa zadatom konturom na tom mestu. Napomenućemo da se iz tog razloga za toleranciju ne može zadati vrednost koja je veća od polovine manje vrednosti definisanih preklopa.

Edit box za zadavanje tolerancije Primenu ovog parametra ćemo pokazati na primeru jedne uspravne table mreže dimenzija 215x455 cm, a koju želimo da postavimo na konturu dimenzija 215x840 cm. Namerno smo izabrali da širina pravougaone konture odgovara širini cele table mreže kako bismo lakše analizirali ponašanje samo u jednom pravcu. Naravno da isto važi i za drugi pravac i za kose ivice. Takođe smo zbog očiglednosti demonstracije, u oba slučaja za početnu tačku slaganja usvojili donji levi ugao pravougaone konture.

Primer primene parametra ‘Tolerancija’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

247 U prvom slučaju je parametar ‘Tolerancija’ bio postavljen na nulu, što je dovelo do ubacivanja parčeta mreže od 80 cm (zadat je preklop od 75 cm), zbog rastojanja od 5 cm do ivice konture. U drugom slučaju parametar ‘Tolerancija’ je postavljen na vrednost od 7.5 cm pa parče nije ubačeno, već je poslednja mreža pomerena tako da je veličina poslednjeg preklopa umesto zadatih 75 cm postavljena na vrednost od 70 cm. Za vrednost parametra ‘Tolerancija’, mogla je biti postavljena i vrednost od 5 cm, što takođe ne bi dovelo do ubacivanja malog parčeta mreže. Pomoću check box-a ‘Auto’ imate mogućnost da proizvoljne dimenzije parčića mreža, koji se postavljaju uz ivice zadate konture, svedete na izabrani deo dimenzija cele table, a na račun povećanja poslednjeg preklopa. Postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje za promenu postaju dostupne i zatvorene liste ‘B’ i ‘L’, iz kojih za tekuću možete postaviti jednu od sledećih vrednosti: ‘1’, ‘1/2’, ‘1/3’, ‘1/4’, ‘1/3;1/2’, ‘1/4;1/3’. Izabrana vrednost iz zatvorene liste ‘B’ predstavlja deo širine, dok izabrana vrednost iz zatvorene liste ‘L’ predstavlja deo dužine cele table mreže. Ponuđene vrednosti nisu jednoznačne, već samo ukazuju na koje će cele delove date dimenzije table program pokušati da svede odgovarajuću dimenziju parčića mreže. Naime, ako na pr. iz zatvorene liste ‘L’ izaberete 1/4, program će za svako parče pojedinačno proveriti da li njegovu dužinu može da svede na ‘1/4’, ‘2/4’ ili na ‘3/4’ dužine cele table, a izabraće najmanju moguću od ovih vrednosti. Ukoliko ni jedna od ovih vrednosti nije moguća, za dužinu datog parčeta biće usvojena dužina cele table. Pored ponuđenih vrednosti, na početku zatvorenih listi ‘B’ i ‘L’ se nalazi prazno polje, čijim se izborom od programa zahteva da ne menja datu dimenziju parčića mreže.

Parametar ‘Auto’ U slučaju da se parametar ‘Auto’ postavi na uključeno stanje, a za toleranciju zada vrednost ‘0’, kontura iz prethodnog primera bila bi popločana na sledeći način:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

248

Primer primene parametra ‘Auto’ U prvom slučaju je iz zatvorene liste ‘L’ izabrana ‘1/4’, tako da je umesto parčeta mreže 215x80 cm ubačeno parče dimenzija 215x114 cm (114 cm je jedna četvrtina dužine table). Ovo zaokruživanje veličine parčeta mreže je urađeno na račun preklopa koji je sada 109 cm (114-5=109). U drugom slučaju je iz zatvorene liste ‘L’ izabrana ‘1/3;1/2’, tako da je sada umesto parčeta mreže 215x80 cm ubačeno parče dimenzija 215x152 cm (152 cm je jedna trećina dužine table), a dužina preklopa je 147 cm. Postavljanje check box-a ‘Cik-cak’ na uključeno stanje dovodi do smicanja svake druge mreže, tako da se mreže slažu po šemi koja je uobičajena kod zidanja zidova od opeke. Uključivanjem ovog check box-a postaju dostupni i radio button-i ‘B’ i ‘L’, koji se nalaze u njegovom produžetku i pomoću njih se vrši izbor pravca smicanja. Naime, izborom radio button-a ‘B’, mreže se smiču u pravcu širine, dok se izborom radio button-a ‘L’ mreže smiču u pravcu dužine referentne table, tako da bude zadovoljen uslov da se preklopi koji su postavljeni u suprotnom pravcu od izabranog pravca smicanja ne preklapaju.

Parametar ‘Cik-cak’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

Pored toga.radimpex. a zadata kontura će biti popločana odabranom pozicijom mreža.yu * e-mail: info@radimpex.co. pri čemu parčići istih dimenzija dobijaju i istu oznaku indeksa. na isti način kako je to prikazano i na slici u dijalog box-u. Obeležavanje parčića mreža Copyright (c) Radimpex * http://www.co. 011 3809-158 . u sadržaju kote ispisuju dimenzije odgovarajućeg pravougaonika iz koga se krojenjem na licu mesta može dobiti tražena geometrija.249 Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren. Izgled serije mreža Napomenućemo da se za dimenzije parčića mreža nepravilne geometrije.yu * Tel. program sve parčiće mreža koji imaju dimenzije manje od cele table označava i dodatnim indeksima.

Znači. 011 3809-158 .1’). Recimo nećete moći da obrišete ili iskopirate samo jednu mrežu koja pripada seriji. Ako se u radu pokaže potreba i za ovakvom akcijom. ulazi se u preseku’. Prva tačka (Polilinija/Krug): Način iscrtavanja polilinije je isti kao i kod definisanja geometrije proizvoljne šipke (vidi poglavlje ‘3. što znači da se cela serija u programu tretira kao jedna celina. tako da zadovolji sve zadate parametre pri njenom kreiranju. tako da ga ovde nećemo ponovo objašnjavati.3 Postavljanje mreža u poprečnom preseku (MREŽA U POPREČNOM PRESEKU) Pomoću ove naredbe imate mogućnost da prikažete položaj ranije definisane pozicije mrežaste armature u poprečnom preseku. izborom naredbe ‘Mreža u poprečnom . selektovanjem serije nećete moći da sprovedete bilo koju od programom predviđenih akcija samo nad jednom mrežom unutar serije. koja je baš za ovu namenu i napravljena (vidi poglavlje ‘8. ‘grip’-ovi će biti postavljeni na svim uglovima konture i na srednjim tačkama svake od kota. obzirom da se pri izradi specifikacije programa izrađuje i plan sečenja mreža. ‘Grip’-ovi na seriji mreža Razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova možete menjati konturu oblasti.radimpex. Nakon unosa poslednje tačke polilinije program otvara dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. te se na osnovu postavljenih indeksa lako može odrediti položaj svakog parčeta mreža u konstrukciji.co.250 Ova indeksacija je veoma važna. Selektovanjem ovako kreirane serije mreža.8’). Naime. 8.co. a program će stalno korigovati položaj složenih mreža unutar nje.yu * Tel. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije kojom će odabrana pozicija mrežaste armature biti predstavljena u poprečnom preseku. tada je prvo potrebno da iz padajućeg menija ‘Mreža’ aktivirate naredbu ‘Extract’.yu * e-mail: info@radimpex.

dok se u levom delu nalazi lista sa svim pozicijama mrežaste armature koje su ranije pridružene tekućoj poziciji oplate. dok se izbor pozicije koju će prethodno kreirana polilinija predstavljati na crtežu. kao i prikaz ‘Sve mreže’.1’). a način rada sa njima je isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3. vrši jednostavnim klikom miša preko željene pozicije u listi. služe za zadavanje ofseta.radimpex. Da bi se olakšao izbor pozicije iz liste. Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza Edit box-ovi.yu * Tel. Promena tekuće pozicije oplate se vrši izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’. za tekući možete postaviti prikaz ‘Mreže iz izabrane oplate’. koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Polilinija’. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. pored prikaza ‘Geometrija mreže u preseku’. 011 3809-158 .251 Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Mreža u poprečnom preseku’ U centralnom delu dijalog box-a je prikazana geometrija prethodno kreirane polilinije.co.co.

Sadržaj kote je prikazan u gornjem levom uglu dijalog box-a.radimpex. možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije definisanih tipskih komentara. ). aktivan postaje i edit box sa njegove desne strane. 011 3809-158 . Deo dijalog box-a za zadavanje indeksa sečenja Simbolu mreže u poprečnom preseku možete pridružiti i pravougaonu oblast popločavanja. Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Indeks sečenja’. Naime. aktivan Copyright (c) Radimpex * http://www. Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara. U ovom edit box-u se zadaje broj indeksa sečenja koji će program ispisati u tekstu kote mreže u poprečnom preseku. gornja zona.yu * Tel.252 Deo dijalog box-a za ofsetovanje polilinije. za tekući možete postaviti bilo koji od ranije kreiranih stilova kotiranja. U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar (donja zona.. . postavljanjem check box-a ‘Oblast popločavanja’ na uključeno stanje. klikom miša na strelicu koja se nalazi na kraju ovog edit box-a.co. kojom je određena geometrija mreže u poprečnom preseku Izborom iz zatvorene liste ‘Kota’..co.yu * e-mail: info@radimpex.

yu * Tel. izuzev check box-a ‘Upravno’. tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati.yu * e-mail: info@radimpex. imaju potpuno isto značenje kao kod prethodno opisanih naredbi ‘Pojedinačno postavljanje’ i ‘Serija mreža’. Deo dijalog box-a za definisanje geometrije oblasti popločavanja Program automatski za tekući postavlja prikaz ‘Popločavanje’.radimpex. Prikaz kreirane oblasti popločavanja Sa desne strane prozora za prikaz se sada nalaze parametri pomoću kojih se definiše način popločavanja kreirane oblasti. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.253 postaje edit box sa njegove desne strane i u njemu se zadaje druga dimenzija pravougaone oblasti. 011 3809-158 .co. što znači da se u centralnom delu dijalog box-a prikazuje kreirana oblast popločavanja. nakon čega dijalog box dobija novi izgled. Svi ponuđeni parametri.

radimpex. To znači da će broj komada mreža sa kojima je izvršeno popločavanje. Naime. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .yu * Tel. program će ili završiti naredbu. Check box pomoćo koga se definiše orjentacija tabli mreža Ovako kreiranu seriju mreža program tretira na isti način kao da je pomoću naredbe ‘Serija mreža’. ili će pak ući u proceduru kotiranja simbola mreže u poprečnom preseku. što zavisi od zadatih parametara u okviru Copyright (c) Radimpex * http://www.254 Parametri pomoću kojih se definiše način popločavanja zadate oblasti Check box ‘Upravno’ služi za određivanje orjentacije tabli mreža sa kojima se data oblast popločava. a kreiranoj poliliniji pridružuje sve podatke koji su u njemu zadati. pri izradi specifikacije armature ući u ukupan broj komada mreža pozicije za koju se kreira simbol mreže u poprečnom preseku. Nakon zatvaranja dijalog box-a. a kada je uključen table mreža se postavljaju upravno na simbol mreže u poprečnom preseku.co.co. na crtež postavljena serija sa istom geometrijom oblasti popločavanja. kada je ovaj check box isključen table mreža se pružaju u pravcu simbola mreže u poprečnom preseku.

4’). a sama procedura kotiranja je ista kao i procedura kotiranja šipki podužne armature. ulazi se u proceduru definisanja proizvoljne menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu polilinije koja će odrediti geometriju otvora koji se postavlja. dok će podopcija ‘Brisanje’ biti objašnjena na kraju ovog poglavlja. već se od njih udaljuju za neku vrednost zaštitnog sloja. Kako se mreže u pločama i zidovima nikada ne postavljaju do samih ivica otvora. ili izborom dve tačke sa crteža čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrednost. Ofset možete da zadate unošenjem vrednosti direktno sa tastature. nakon izbora prve tačke program će sa komandne linije zahtevati da zadate i drugu tačku. u okviru ove naredbe je omogućeno i ofsetovanje polililinije kojom je određena kontura otvora.1’). 011 3809-158 . Prva tačka (Pravougaonik/Krug/Brisanje): Način definisanja geometrije otvora je isti kao i kada se definiše kontura u okviru naredbe za serijsko postavljanje mreža. predvideli naredbu ‘Otvor mreže’. ako se unutar površine koja se popločava mrežama iste pozicije nalazi i otvor (jedan ili više njih). nakon unosa poslednje tačke polilinije. Mreže u poprečnom preseku možete i naknadno kotirati pomoću naredbe ‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6. to smo za naknadnu korekciju ranije iscrtane konture koja je popločana mrežama. Ukoliko se odlučite za ovu drugu mogućnost. tada se u prvom koraku definiše kontura. pa komandna linija dobija sledeći oblik: Dužina ofseta: Sada se od korisnika očekuje da zada željenu vrednost ofseta ili da desnim klikom miša označi kraj naredbe. Copyright (c) Radimpex * http://www. već automatski ulazi u proceduru zadavanja zaštitnog sloja. tako što se mreže postavljaju i preko otvora.co.radimpex.co. tako da ga ovde nećemo ponovo objašnjavati. program ne završava naredbu.4 Postavljanje otvora u mrežama (OTVOR MREŽE) Kako se često u praksi u pločama i zidovima nalaze i otvori koji mogu imati potpuno proizvoljnu geometriju. Mreža u poprečnom preseku 8. Znači. Izborom ove naredbe iz padajućeg . a potom se pomoću ove naredbe naknadno uklanjaju delovi mreža koji su višak.yu * e-mail: info@radimpex. Naime.yu * Tel.255 naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.

radimpex.256 Dužina ofseta: Specify second point: Nakon zadavanja vrednosti. 011 3809-158 .co.co. što će ujedno označiti i kraj naredbe. Copyright (c) Radimpex * http://www. Strana ofseta: Program će prepraviti postavljenu seriju mreža. videćete da program postavlja ‘grip’-ove i na tačkama koje određuju geometriju otvora. potrebno je da izborom tačke sa crteža odredite i stranu na koju će se ranije definisana kontura otvora ofsetovati. Izgled kreiranog otvora Selektovanjem ovako prepravljene serije mreža.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex. tako što će ukloniti sve delove koji se preklapaju sa zadatom geometrijom otvora.

Brisanje otvora u mrežama Pomoću podopcije ‘Brisanje’. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. uklonite sa crteža. unutar oblasti koja je prekrivena mrežama. 011 3809-158 .co.yu * Tel.257 ‘Grip’-ovi na seriji mreža sa otvorom Promenom položaja novo postavljenih ‘grip’-ova svakako možete naknadno uticati i na geometriju samog otvora.radimpex. Napomenućemo još da se otvori mogu postavljati i na celim mrežama koje su postavljene pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’. Prva tačka (Pravougaonik/Krug/Brisanje): Nakon izbora ove podopcije komandna linija dobija sledeći oblik: Selektujte rupu mreže: Program sada očekuje da klikom miša sa crteža selektujete otvor koji želite da uklonite. koja se javlja na komandnoj liniji nakon aktiviranja naredbe ‘Otvor mreže’. imate mogućnost da ranije kreirane otvore.co.

Izgled serije mreža posle uklanjanja otvora Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .co.258 1. LM Selekcija otvora u seriji mreža za brisanje Po završenoj selekciji. program će otvor ukloniti sa crteža.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno prepraviće seriju mreža tako da izgleda isto kao i pre postavljanja izbrisanog otvora.co.yu * Tel.radimpex.

yu * Tel. Iznad komandnog polja ‘OK’ se nalazi edit box ‘Dodata količina’. ‘n3=’ sastav tekuće pozicije mrežaste armature. 011 3809-158 .radimpex. Ovakvo definisanje dodatne količine najčešće ima primenu kod konstruktivnih elemenata koji se na crtežu ne prikazuju u osnovi. a potom zadavanjem dodatne količine u ovom dijalog box-u regulišite potreban broj komada celih tabli mreža. kako bi se pri izradi specifikacije dobili korektni podaci. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: klikom miša na ikonu Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza pozicija mreža’ U levom delu dijalog box-a se prikazuje lista svih pozicija mreža. Način rada sa listom pozicija mreža. ‘n2=’. Copyright (c) Radimpex * http://www.1’). U edit box-ovima ‘B=’ i ‘L=’ se prikazuju dimenzije cele table. ‘M3’ i edit box-ovima ‘n1=’. je isti kao kod naredbe ‘Baza pozicija’ obične armature (vidi poglavlje ‘7. odnosno poprečnom preseku. a u donjem delu svi numerički podaci koji su joj ranije pridruženi.yu * e-mail: info@radimpex.co. a u zatvorenim listama ‘M1’.1’). U cilju lakšeg prepoznavanja određenih pozicija i u ovom dijalog box-u se iznad prozora za prikaz nalazi zatvorena lista iz koje možete da izaberete jedan od tri programom predviđena načina prikazivanja selektovanih pozicija. Položaj ovako kreirane pozicije mreža u konstrukciji prikažite pomoću naredbe ‘Mreža u poprečnom preseku’. simbolom koji je predviđen programom. koji nije prikazan na crtežu.co. već samo u podužnom. kao i sa komandnim poljima koja se nalaze ispod nje. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili .5 Baza pozicija mrežaste armature (BAZA POZICIJA MREŽA) Izborom naredbe ‘Baza pozicija mreža’. koje su do pokretanja ove naredbe pridružene tekućoj poziciji oplate.259 8. ‘M2’. Način rada sa ovim parametrima je isti kao kod prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ (vidi poglavlje ‘8. u kome možete za datu poziciju mreža zadati proizvoljan broj dodatnih komada celih tabli. U desnom delu dijalog box-a se prikazuje izgled selektovane pozicije mreža iz liste. Tada je pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ potrebno na proizvoljno mesto na crtežu postaviti datu poziciju mreža i odmah potom je obrisati sa crteža.

kada promenite stanje ovom check box-u i aktivirate komandno polje ‘OK’ program će izdati odgovarajuće obaveštenje.radimpex.260 Edit box za zadavanje dodatne količine Check box ‘Jedinstven plan sečenja za sve oplate’ se koristi za definisanje načina na koji će program kreirati plan sečenja mreža pri generisanju izveštaja.yu * e-mail: info@radimpex.9 Grupisanje oplata’). a ako je uključen plan sečenja se generiše za tekuću grupu oplata (vidi poglavlje ‘12. 011 3809-158 .yu * Tel.co. a zatim će ažurirati indekse sečenja u skladu sa novim planom sečenja mreža: Copyright (c) Radimpex * http://www. Ako je ovaj check box isključen plan sečenja mreža se generiše za svaku oplatu posebno. Check box za definisanje načina kreiranja plana sečenja mreža Obzirom da svaka promena plana sečenja mreža dovodi i do promene indeksa sečenja.co.

Selektovanje objekta: Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno.yu * Tel. U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se.yu * e-mail: info@radimpex.261 8. prikazuju redni brojevi svih slobodnih i zauzetih pozicija. Naime. izborom naredbe ‘Promena pozicije’. na komandnoj liniji se javlja poruka padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu kojom se od korisnika zahteva da sa crteža selektuje entitet kome želi da promeni redni broj pozicije. tako da bilo koji od njih možete pridružiti selektovanoj mreži. to će program nakon selektovanja prve mreže. za odabranu poziciju oplate. sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj procedure selektovanja. za tekuću može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplate.6 Promena rednog broja pozicije mrežaste armature (PROMENA POZICIJE) Za promenu rednog broja pozicije mrežaste armature se koristi ista naredba kao i za promenu rednog broja obične armature. Copyright (c) Radimpex * http://www. iz .co. Ako ste sa crteža selektovali samo jednu mrežu. sa komandne linije i dalje zahtevati da selektujete mrežu. Izuzetak predstavlja slučaj kada je selektovana mreža u poprečnom preseku i tada se u ovoj zatvorenoj listi prikazuju samo redni brojevi zauzetih pozicija. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije jedne mreže U levom delu dijalog box-a se nalazi prostor koji je rezervisan za prikaz selektovane mreže. 011 3809-158 . dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’.radimpex.co. koja se nalazi u gornjem desnom uglu dijalog box-a.

011 3809-158 . koji se sada nalaze iznad komandnog polja ‘OK’. Kada je selektovana samo mreže u poprečnom preseku. ili će promeniti numeričke podatke pozicije kojoj se pridružuje.radimpex. program neće nuditi ove kriterijume. Kriterijumi kojima se definiše način promene rednog broja pozicije selektovane mreže u zauzetu poziciju Izbor željenog kriterijuma se vrši klikom mišem na radio button ili na njegov naziv. a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira crtež u skladu sa zadatom promenom.262 Zatvorena lista za izbor rednog broja pozicije Ako se iz liste pozicija odabere redni broj slobodne pozicije. program će u bazi pozicija mreža kreirati novu poziciju čiji će numerički podaci biti određeni numeričkim podacima selektovane mreže.co. izborom jednog od dva kriterijuma. već će joj automatski dodeliti numeričke podatke izabrane pozicije. dok će u slučaju izbora zauzete pozicije (pored rednih brojeva zauzetih pozicija u listi je postavljen simbol ‘+’) dijalog box promeniti svoj izgled.yu * Tel.co. aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Kako selektovana mreža i izabrana pozicija najčešće imaju različite numeričke podatke. se definiše da li će pri zadatoj promeni selektovana mreža preuzeti.

011 3809-158 . a ne svim mrežama koje date pozicije sadrže.yu * Tel. to se nakon selektovanja mreža. uvek otvara dijalog box za promenu numeričkih podataka o seriji mreža. sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj procedure selektovanja. program će otvoriti isti dijalog box kao da je selektovana samo jedna mreža. takođe kreira serija koja u svom specijalnom obliku ima geometriju koja u potpunosti odgovara dimenzijama jedne table odabrane pozicije mreže. odnosno pozicije kojima su selektovane mreže prethodno pripadale ostaju u bazi pozicija mreža netaknute.263 Grupna promena podataka U slučaju da sa crteža selektujete više mreža. čijim se izborom iz osnovnog padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom na ikonu .co. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane mreže neće biti prikazani. na komandnoj liniji javlja sledeća poruka: Selektovanje objekata: Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno.radimpex. Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije grupe mreža Kada se u proceduri selektovanja odaberu mreže koje pripadaju različitim oplatama. razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova. Obzirom da se pri pojedinačnom postavljanju mreža pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’. to će program nakon selektovanja prve mreže ili serije mreža. Napomenućemo da se pomoću ove naredbe menja redni broj pozicija samo selektovanim mrežama. svim kreiranim mrežama je moguće naknadno promeniti i podatke koji se zadaju u okviru dijalog box-ova pri njihovom kreiranju.7 Editovanje mreža (EDIT ENTITETA) Pored promene geometrije na samom crtežu. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. 8. bez obzira na način njihovog postavljanja. zatvorena lista ‘Pozicija’ će biti zamrznuta sve dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ ne izabere željena pozicija oplate.co. sa komandne linije i dalje zahtevati da selektujete objekat. Ako ste sa crteža selektovali samo jednu mrežu. Za ovu namenu je predviđena univerzalna naredba ‘Edit entiteta’.

edit box ‘Tolerancija’.co. za promenu ove vrste podataka. ukoliko selektujete mreže koje pripadaju različitim pozicijama armature.radimpex. ili pak različitim pozicijama oplate. s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane mreže neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve selektovane mreže biće posebno obeleženi). Grupna promena podataka Ako sa crteža selektujete više mreža.yu * Tel.6’). morate se poslužiti naredbom ‘Promena pozicije’ (vidi poglavlje ‘8. kao i komandna polja ‘Ref. dok promena pozicije oplate i rednog broja pozicije armature zavise od selektovanih mreža sa crteža. tabla <’ i ‘n’ su nedostupni za promenu. Naime.264 Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje podataka o mrežama Ovaj dijalog box funkcioniše na isti način kao i dijalog box koji se otvara aktiviranjem naredbe ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8. zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’ će biti zamrznute. 011 3809-158 .2’).co. U ovakvim slučajevima. odnosno nedostupne za promenu.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Izgled dijalog box-a za grupno editovanje podataka o mrežama Pri grupnom editovanju podataka edit box-ovi za zadavanje ofseta. program će otvoriti isti dijalog box kao da je selektovana jedna mreža. tako da rad sa njim nećemo ponovo objašnjavati.

Izaberite operaciju (Pojedinačno/Grupno): Opcija ‘Pojedinačno’ služi za izdvajanje jedne po jedne table mreže iz date serije. To znači da će sve akcije koje su predviđene programom biti sprovedene na celoj seriji mreža. svim prethodno selektovanim instancama biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u.265 Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Editovanje mreža u poprečnom preseku Kada se sa crteža selektuje simbol kojim je pozicija mrežaste armature prikazana u poprečnom preseku. 8. Napomenućemo samo da pri istovremenom editovanju više mreža u poprečnom preseku. to će selektovanjem bilo koje od mreža unutar serije. na komandnoj liniji se iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da izabere jednu od dve ponuđene opcije. te ako želite da iz kreirane serije uklonite ili iskopirate samo neke od mreža.co.yu * Tel. dok se pomoću opcije ‘Grupno’ iz serije izdvaja selektovana grupa mreža. nećete moći da menjate redni broj pozicije.radimpex. Nakon izbora ove naredbe. 011 3809-158 .co. .yu * e-mail: info@radimpex.3’). kao ni poziciju oplate kojoj selektovane mreže pripadaju. Copyright (c) Radimpex * http://www. program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za editovanje podataka o mrežama u poprečnom preseku Način rada sa ovim dijalog box-om je isti kao i sa dijalog box-om koji se otvara pri kreiranju mreža u poprečnom preseku (vidi poglavlje ‘8. automatski biti selektovane i ostale mreže koje pripadaju toj seriji. to nećete moći da uradite ako prethodno niste pomoću ‘ArmCAD’-ove naredbe ‘Extract’ razgrupisali datu seriju. koje pripadaju različitim pozicijama.8 Prebacivanje serije mreža u pojedinačne mreže (EXTRACT) Kako su podaci za sve mreže unutar kreirane serije jedinstveni i vode se u okviru jednog bloka. dok će ostali (prazna i zamagljena polja) ostati nepromenjeni. Extract tabli.

radimpex. s tim što klikom miša na neku od prethodno selektovanih mreža. Program će i dalje biti u proceduri selektovanja. a od selektovane mreže će kreirati novu seriju čija se geometrija poklapa sa geometrijom selektovanog parčeta mreže.266 Pojedinačno Nakon izbora opcije ‘Pojedinačno’. ili klikom na desni taster miša ne označite kraj ove naredbe. Selektujte tablu mreže: 1. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. Na ovaj način se praktično svakim selektovanjem mreže uvek od jedne serije dobijaju dve nove. 011 3809-158 . Na crtežu nećete primetiti nikakve promene.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. program će sa komandne linije zahtevati da selektujete mrežu koju želite da izdvojite iz serije kojoj je do tada pripadala.co. sve dok pritiskom na taster ‘Enter’. možete na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno videti šta je program uradio. LM Selektovanje mreže za ‘Extract’ Nakon selektovanja željene mreže. program će na njenom mestu unutar postojeće serije postaviti rupu.

Sama procedura definisanja pravougaone oblasti je ista kao i kada se kod naredbe ‘Serija mreža’. program je napravio novu seriju koja po konturi potpuno odgovara datom parčetu mreže.co. te se njegovim selektovanjem samo nad tom malom serijom mogu sprovesti sve akcije koje su programom predviđene.2’).yu * Tel.267 Nova serija mreža kreirana naredbom ‘Extract’ Od svakog selektovanog parčeta mreža unutar prethodno kreirane serije. pomoću opcije ‘Grupno’ se iz date serije izdvaja selektovana grupa mreža. Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon njenog izbora komandna linija dobija sledeći izgled: Prvi ugao (Centar/Traka): Sada se od korisnika očekuje da zadavanjem pravougaone oblasti iz date serije selektuje željenu grupu mreža. Grupno Kao što je već rečeno.radimpex.co. sa komandne linije izabere podopcija ‘Pravougaonik’ (vidi poglavlje ‘8.yu * e-mail: info@radimpex. tako da je ovde nećemo ponovo objašnjavati. 011 3809-158 .

268 Zadavanjem pravougaone oblasti iz serije je selektovana grupa mreža Program selektuje sve mreže koje se celim svojim gabaritom nalaze unutar zadate pravougaone oblasti i od njih kreira novu seriju.radimpex.co. Program će i dalje biti u proceduri selektovanja. možete na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno videti šta je program uradio. Klikom miša na neku od prethodno selektovanih mreža.co. Nova serija mreža kreirana od selektovane grupe mreža Copyright (c) Radimpex * http://www. a na njihovom mestu unutar postojeće serije postavlja rupu. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. sve dok pritiskom na taster ‘Esc’ ne označite kraj ove naredbe.yu * Tel.

Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu želite da grupišete.yu * e-mail: info@radimpex. ili grupi mreža iz serije menja položaj dijagonale. program sa komandne linije zahteva da selektujete serije mreža koje 8. program sa komandne linije zahteva da selektujete tablu mreže kojoj želite da promenite položaj dijagonale. na komandnoj izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da izabere jednu od dve ponuđene opcije.9 Grupisanje više serija mreža u jednu (SPAJANJE KONTURA MREŽA) Naredba ‘Spajanje kontura mreža’ ima suprotno dejstvo od prethodno opisane naredbe ‘Extract’.yu * Tel. Da ne biste samo iz ovog razloga morali da razgrupišete mreže pomoću naredbe ‘Extract’. . …). a kreirane su od iste pozicije mreža. to se može desiti slučaj da samo na pojedinim tablama.radimpex. Pravila za popločavanje (veličina preklopa. ili klikom na desni taster miša ne označite kraj ove naredbe. na osnovu postavljenih ‘grip’-ova možete videti koje su serije grupisane u novu zajedničku seriju mreža. Selektujte tablu mreže: Copyright (c) Radimpex * http://www. Promena orijentacije dijagonale. odnosno pomoću ove naredbe imate mogućnost da grupišete više serija mreža u jednu zajedničku seriju. to je razvijena naredba ‘Dijagonala’ koja proizvoljno selektovanoj mreži.co. 011 3809-158 . imate potrebu da promenite položaj dijagonala. Selektovanje mreže: Nakon selektovanja serije mreža program će i dalje biti u proceduri selektovanja sve dok pritiskom na taster ‘Enter’. Pojedinačno Nakon izbora opcije ‘Pojedinačno’.co.10 Promena položaja dijagonale (DIJAGONALA) Kako se položaj dijagonala na kojima se ispisuje sadržaj kote za celu seriju mreža postavlja istovremeno. Kako se mogu grupisati samo serije kojima se gabariti preklapaju. Izaberite operaciju (Pojedinačno/Grupno): Opcija ‘Pojedinačno’ služi za promenu položaja dijagonale jedne po jedne table mreže iz date serije. Njenim . ‘Auto’. program će po završetku selekcije od kontura svih selektovanih serija koje zadovoljavaju ove uslove kreirati novu konturu i popločaće je sa mrežama date pozicije. odnosno pri kreiranju i editovanju serije sve dijagonale imaju isti pravac. kao i položaj referentne table.269 8. program će preuzeti od serije mreža koja je prva selektovana. Klikom miša preko prethodno selektovanih mreža. ‘Tolerancija’. dok se pomoću opcije ‘Grupno’ menja položaj dijagonale selektovanoj grupi mreža date serije. iz razloga preglednosti.

LM Selekcija table mreže Nakon selektovanja željene table.270 1. program će joj automatski promeniti položaj dijagonale i ostaće u proceduri selektovanja sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj ove naredbe.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.co. 011 3809-158 . Nakon njenog izbora komandna linija dobija sledeći izgled: Prvi ugao (Centar/Traka): Copyright (c) Radimpex * http://www. Selektovanoj tabli je promenjen položaj dijagonale Grupno Pomoću opcije ‘Grupno’ se menja položaj dijagonale selektovanoj grupi mreža iz date serije.co.radimpex.

sa komandne linije izabere podopcija ‘Pravougaonik’ (vidi poglavlje ‘8.271 Sada se od korisnika očekuje da zadavanjem pravougaone oblasti iz date serije selektuje željenu grupu mreža. Selektovanje grupe mreža zadavanjem pravougaone oblasti Program selektuje sve mreže koje se celim svojim gabaritom nalaze unutar zadate pravougaone oblasti i menja im položaj dijagonale.yu * e-mail: info@radimpex. već program ostaje u proceduri selektovanja.co. sve dok pritiskom na taster ‘Esc’ ne označite kraj ove naredbe. Copyright (c) Radimpex * http://www. tako da je ovde nećemo ponovo objašnjavati.2’). 011 3809-158 .radimpex.yu * Tel. Sama procedura definisanja pravougaone oblasti je ista kao i kada se kod naredbe ‘Serija Mreža’.co. Selektovanim mrežama je promenjen položaj dijagonale Ovim se naredba ne završava.

272 Napomenućemo da pomoću ove naredbe istovremeno. na komandnoj izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da izabere jednu od dve ponuđene opcije. možete promeniti položaj dijagonale mrežama iz različitih serija. Pored postavljanja novih. Izaberite vrstu operacije (Dodavanje/Brisanje): Izborom opcije ‘Dodavanje’ se ulazi u proceduru dodavanja ‘grip-point’-a. ova naredba nudi i mogućnost brisanja postojećih ‘grip’-ova.co. zadavanjem pravougaone oblasti. 011 3809-158 . 8. a na komandnoj liniji se javlja nova poruka kojom se od korisnika zahteva da sa konture serije izabere željenu tačku.yu * e-mail: info@radimpex. LM Izbor tačke sa konture serije Nakon izbora prve tačke program će i dalje zahtevati da zadate novu tačku. Korekcija konture mreže. Kako ovi ‘grip’-ovi često nisu dovoljni za dobijanje željene geometrije oblasti popločavanja. Njenim .radimpex.yu * Tel. a njihovim razvlačenjem sada lako možete promeniti geometriju oblasti popločavanja.co.11 Korekcija konture mreže Jedan od načina za naknadnu promenu oblasti popločavanja serije mreža jeste razvlačenje ‘grip’-ova. Izaberite tačku (Kraj) <Kraj>: 1. pa čak i celim serijama mreža. U svim selektovanim tačkama sa konture serije mreža program postavlja nove ‘grip’-ove. koje program postavlja u svim prelomnim tačkama konture serije pri njenom selektovanju sa crteža. Copyright (c) Radimpex * http://www. sve dok izborom podopcije ‘Kraj’ ne označite kraj ove naredbe. pomoću naredbe ‘Korekcija konture mreže’ imate mogućnost da u proizvoljno izabranoj tački sa konture serije postavite novi ‘grip-point’.

273 U izabranoj tački je postavljen novi ‘grip-point’ Ako sa komandne linije.radimpex. Po završenoj korekciji program će sa komandne linije ponovo zahtevati da selektujete ‘grip-point’. sve dok izborom podopcije ‘Kraj’ ne označite kraj ove naredbe.yu * Tel. a konturu serije prepravlja povezivanjem dva njemu susedna ‘grip-point’-a. program će zahtevati da sa konture serije selektujete neki od postojećih ‘grip’-ova. Izaberite tačku (Kraj) <Kraj>: 1. nakon izbora naredbe ‘Korekcija konture mreže’. izaberete opciju ‘Brisanje’. LM Izbor ‘grip-point’-a za brisanje Izabrani ‘grip-point’ program sada uklanja sa crteža. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.co. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex.

011 3809-158 .274 Izgled serije mreža posle brisanja ‘grip-point’-a Na kraju ćemo još napomenuti da pri izboru tačaka sa konture serije treba koristiti OSNAP kriterijume za precizno pogađanje tačaka.co.co.yu * Tel.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.

co. u ovoj listi će se prikazivati sve pozicije armature koje pripadaju selektovanoj poziciji oplate iz gornje liste. POMOĆNE NAREDBE ZA LAKŠE CRTANJE U ovom delu uputstva opisaćemo način rada sa pomoćnim naredbama koje su predviđene programom ‘ArmCAD 2005’.radimpex. otvara se dijalog box Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Vidljivost entiteta’ U gornjem levom delu dijalog box-a.yu * e-mail: info@radimpex. 9.yu * Tel. odnosno može se aktivirati i u toku izvršenja neke druge naredbe. pomoću kojih se određuje sadržaj liste koja se nalazi u donjem levom uglu dijalog box-a.1 Podešavanje vidljivosti ‘ArmCAD’-ovih entiteta (VIDLJIVOST ENTITETA) Pomoću naredbe ‘Vidljivost entiteta’ imate mogućnost da selektivno postavljate i ukidate vidljivost entitetima koji na crtežu predstavljaju armaturu. prikazana je lista sa svim pozicijama oplate koje su pridružene tekućem crtežu. Naime. Ispod ove liste se nalaze radio button-i ‘Šipke’ i ‘Mreže’. a koje će sigurno biti od velike pomoći pri kreiranju planova oplate i armature. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.co.275 9. Ova naredba je transparentna. ako je izabran radio button ‘Šipke’. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu sledećeg izgleda: .

kada se u gornjoj listi selektuje više pozicija oplate. u listi su prikazane sve pozicije mreža koje pripadaju selektovanoj poziciji oplate Kako je u ovom dijalog box-u omogućena višestruka selekcija i pozicija oplata i pozicija armature (višestruka selekcija se vrši na isti način kao kod naredbe ‘Baza pozicija’). Izborom radio button-a ‘Mreže’. u ovoj listi će se prikazivati sve pozicije mreža koje pripadaju selektovanoj poziciji oplate iz gornje liste. nalazi se identifikator koji ukazuje da li je data pozicija oplate vidljiva ili ne.276 Izborom radio button-a ‘Šipke’. 011 3809-158 . u listi su prikazane sve pozicije armature koje pripadaju selektovanoj poziciji oplate Kada je izabran radio button ‘Mreže’.co.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. u koloni ‘Vidljivost’.yu * Tel. donja lista će biti prazna.radimpex. U produžetku naziva oplate.

Ako je iz liste selektovano više pozicija oplata.277 Identifikator vidljivosti Desnim klikom miša preko ovog identifikatora on naizmenično dobija potvrdan. ako je za poziciju oplate postavljeno da je nevidljiva. Desnim klikom miša preko naziva kolone. promeniće se vrednost identifikatora svih selektovanih pozicija oplata.co. odnosno negativan odgovor.co. Naime. a ona će se odnositi na poziciju oplate koja je prikazana u okviru datog reda.radimpex. Desnim klikom miša preko naziva kolone ‘Vidljivost’. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. desnim klikom miša preko bilo kog identifikatora u listi. Napomenućemo da je kriterijum za postavljanje vidljivosti po pozicijama oplata stariji od kriterijuma za postavljanje vidljivosti po pojedinim pozicijama armature. Znači. promenjena je vidljivost svim pozicijama oplata u listi Isti postupak je predviđen i za postavljanje. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. desni klik miša preko identifikatora će dovesti do postavljanja suprotne vrednosti. armatura postavljena za vidljivu. bez obzira šta je za ovaj parametar zadato u okviru liste pozicija armature. menja se vrednost identifikatora svim pozicijama oplata u listi. Selektivno postavljanje vidljivosti za pozicije armatura će imati smisla jedino ako je za poziciju oplate kojoj pripada. odnosno ukidanje vidljivosti u listi pozicija armature. onda će program sve pozicije armature u okviru nje postaviti za nevidljive. odnosno pozicija mreža.

možete dobiti prikaz i ostalih entiteta koji se nalaze na crtežu. u prozoru za prikaz se prikazuju samo ‘ArmCAD’-ovi entiteti. Izborom naredbe ‘Prikaz pozadinskog crteža’. za tekući mora biti postavljen prikaz ‘Šipke iz izabrane oplate’ ili ‘Sve’. Kako će. izabrani prikaz pozicija armature će u dijalog box-u uvek imati isti izgled. naredba ‘Vidljivost entiteta’ može služiti i za kontrolu tačnosti kreiranog crteža. Ukidanjem vidljivosti jedne od pozicija koje se preklapaju i selektovanjem na istom mestu. nakon aktiviranja komadnog polja ‘OK’. Da bi ova mogućnost programa bila dostupna. Pored prethodno opisane namene.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. koja se nalazi iznad ovog prozora. u sadržaju kote će se pojaviti podaci samo za vidljivu poziciju armature. Ako želite da baš na tom zajedničkom delu postavite kotu. već je njegova uloga isključivo da se iz liste lakše odabere željena pozicija armature.278 U desnom delu dijalog box-a se nalazi prozor koji je rezervisan za prikaz pozicija armature. Izborom iz zatvorene liste. tako da odgovara postavljenim parametrima u ovom dijalog box-u. Naime. 011 3809-158 . program prepraviti stanje crteža. ‘Geometrija pozicije’ ili ‘Sve’. Zatvorena lista za izbor vrste prikaza Naglasićemo da izabrani prikaz pozicija armature nije ‘preview’ od stanja na crtežu koje će se dobiti po izlasku iz dijalog box-a.co. u donjem levom delu dijalog box-a je prikazana zatvorena lista u kojoj se nalaze programom predviđeni filteri za dijagnostiku na crtežu. iz menija koji se otvara desnim klikom miša preko ovog prozora.yu * e-mail: info@radimpex. kada se dve različite pozicije armature jednim svojim delom potpuno ili delimično preklapaju.yu * Tel.radimpex. Znači. kao i kod ostalih naredbi. u njenom sadržaju će se nakon selektovanja uvek pojaviti podaci za obe pozicije armature. to se može izvesti zaključak da je prevashodna uloga ove naredbe da se ukidanjem vidljivosti pojedinim pozicijama armature dobije pregledniji crtež. i oni će delovati samo na pozicijama armature koje su u listi postavljene za vidljive. za tekući se može postaviti jedna od 3 vrste prikaza: ‘Šipke iz izabrane oplate’. Uzećemo za primer slučaj koji se često dešava u praksi. Zbog brzine iscrtavanja. bez obzira na trenutno stanje vidljivosti koje je postavljeno u dijalog box-u.

šipki u poprečnom preseku i mreža biti vidljivi svi oni entiteti kojima je pri kreiranju check box ‘Specifikacija’ postavljen na isključeno stanje.co.radimpex. Kod instanci pozicija armature. Samo varijabilne pozicije Program će na crtežu za vidljive postaviti samo pozicije armature čija je geometrija određena nekom od varijabilnih serija.co. dok će kod serija. 011 3809-158 . a prikazani su na crtežu pomoću neke od programom predviđenih varijabilnih serija. na crtežu lako mogu identifikovati ovakvi entiteti. to će biti one pozicije kojima je pridružen broj komada ‘0’ ili im je pri kreiranju check box ‘Specifikacija’ postavljen na isključeno stanje. Samo varijabilne pozicije sa svim konstantnim segmentima Ovaj filter će biti još strožiji od prethodno opisanog. Samo instance koje idu u specifikaciju Na crtežu će biti prikazane sve instance armature kod kojih je check box ‘Specifikacija’ postavljen na uključeno stanje. Znači na crtežu će postati vidljive samo one pozicije armature koje imaju konstantnu veličinu svih segmenata šipke.yu * e-mail: info@radimpex. čija se geometrija ne uzima u obzir pri izradi specifikacije. Na ovaj način možete lako uočiti eventualno učinjene greške. a broj komada im je različit od nule. Copyright (c) Radimpex * http://www. odnosno ukazaće na eventualno učinjene greške pri kreiranju varijabilnih serija.yu * Tel. Samo instance koje ne idu u specifikaciju Pomoću ovog filtera se može dobiti korisna informacija koji su entiteti prisutni na crtežu a ne učestvuju u ukupnom broju komada date pozicije armature pri izradi specifikacije.279 Zatvorena lista za izbor filtera za dijagnostiku Nijedan Program će za vidljive postaviti sve pozicije armature kojima je postavljen identifikator ‘Da’. Samo reprezenti Kako su reprezenti specijalan tip šipki. bez ikakvih dodatnih kriterijuma. to se postavljanjem ovog filtera.

co.Samo mreže Program će za vidljive postaviti sve pozicije mrežaste armature.radimpex. - Samo instance iz pozicija sa šipkama dužim od: Kada se izabere ovaj filter. koji se sada pojavljuje u produžetku zatvorene liste. . bez obzira na to da li su one varijabilne ili ne. podelite na više delova koji zadovoljavaju ovaj uslov. program za vidljive postavlja sve instance koje su duže od zadate dužine u edit box-u. 011 3809-158 . tako da se njegovim izborom za vidljive postavljaju sve pozicije armature izuzev mreža.Sve osim mreža Ovaj filter ima suprotno značenje od prethodnog.Samo instance sa izabranom vrstom armature: Kada se izabere ovaj filter u dijalog box-u se pojavljuju dve nove zatvorene liste.yu * Tel. koja je određena transportnim uslovima. pomoću naredbe ‘Nastavljanje armature’. .280 - Samo serije Program će ukinuti vidljivost svih entiteta izuzev onih koji predstavljaju serije. - Sve izuzev serija Ovaj filter ima obrnuti smisao od prethodnog. pomoću ovog filtera lako možete da identifikujete date šipke i da ih naknadno. Naime svi entiteti će biti vidljivi izuzev konstantnih i varijabilnih serija. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. . koje služe za izbor vrste i prečnika armature.yu * e-mail: info@radimpex. Edit box za zadavanje željene dužine Kako program ‘ArmCAD 2005’ pri kreiranju šipki ne vodi računa o njihovoj maksimalnoj mogućoj dužini.

Po završetku selektovanja dati entiteti biće otkriveni. 9.yu * e-mail: info@radimpex. . na komandnoj Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da izabere jednu od ponuđenih opcija: Sakrivanje entiteta (Sakrivanje/Otkrivanje/Inverzija/sve sAkriveno/sve oTkriveno /Kraj) <Kraj>: Istovremeno program sve ranije sakrivene entitete prikazuje na poseban način . To znači da oni entiteti koji su bili sakriveni postaju otkriveni i obrnuto.‘Otkrivanje’ – izborom ove opcije se takođe ulazi u proceduru selektovanja.bojom kojom se iscrtavaju sekundarni entiteti u dijalozima. . 011 3809-158 .co. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * Tel.281 Zatvorene liste za izbor vrste i prečnika armature Program će za vidljive postaviti samo pozicije koje su kreirane od izabrane vrste i prečnika armature. odnosno može se aktivirati i u toku izvršenja neke druge naredbe.‘Sve sakriveno’ – ova opcija automatski sakriva sve ‘ArmCAD’-ove entitete. Ova naredba je transparentna. Napomenućemo da će ranije sakriveni entiteti i dalje ostati sakriveni. . odnosno više ih ne prikazuje na crtežu. . pa komandna linija dobija sledeći izgled: Selektovanje objekata: Po završetku selektovanja program date entitete sakriva.radimpex. odnosno ponovo će se prikazivati na crtežu. Ponuđene opcije imaju sledeće značenje: . ali sada se sa crteža mogu selektovati samo entiteti koji su ranije sakriveni.‘Inverzija’ – aktiviranjem ove opcije ‘ArmCAD’-ovi entiteti menjaju stanje sakrivenosti. a u cilju dobijanja na preglednosti u toku crtanja.2 Sakrivanje entiteta Naredba ‘Sakrivanje entiteta’ se upotrebljava kada se želi privremeno sakrivanje nekih ‘ArmCAD’-ovih entiteta sa crteža.‘Sakrivanje’ – izborom ove opcije ulazi se u proceduru selektovanja ‘ArmCAD’-ovih entiteta.

3’). otvara se dijalog box pomoću koga lako možete odrediti koliki je prečnik i broj šipki potrebno usvojiti da bi se pokrila proračunata potrebna površina armature na datom mestu.3 Određivanje potrebne količine armature (PRORAČUN ŠIPKI) Izborom naredbe ‘Proračun šipki’. odnosno može se aktivirati i za vreme izvršavanja neke druge naredbe. Copyright (c) Radimpex * http://www.282 . u okviru naredbe ‘Ceo presek’ (vidi poglavlje ‘5. Način rada sa ovim dijalog box-om je potpuno isti kao i kada se on pozove aktiviranjem komadnog polja ‘Proračun’. pa ga ovde nećemo ponovo objašnjavati.‘Sve otkriveno’ – ova opcija automatski otkriva sve ‘ArmCAD’-ove entitete. 9. 011 3809-158 . iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu .yu * Tel. Napomenućemo da je i ova naredba transparentna.co.co.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.

yu * e-mail: info@radimpex. otvara se dijalog box Izgled dijalog box-a za postavljanje okvira U gornjem delu dijalog box-a. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu sledećeg izgleda: . nakon čega za promenu postaju dostupni edit box-ovi koji se nalaze u njegovom produžetku. koji se zove ‘Orijentacija’.co. U donjem delu dijaloga nalaze se četiri edit box-a: ‘Levo’. i u njima možete zadati potpuno proizvoljne dimenzije hartije.4 Okvir crteža Pomoću naredbe ‘Okvir crteža’ imate mogućnost da na crtež postavite okvir koji predstavlja dimenzije hartije na kojoj želite da štampate plan armature i oplate. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’ program će zatvoriti dijalog box i ući će u proceduru postavljanja okvira na crtež. C0 do C10). Zadavanjem vrednosti u ovim edit box-ovima definišu se rastojanja od ivica okvira na kojima program iscrtava margine.yu * Tel. Kada je uključen radio button ‘Standardan format’ iz zatvorene liste možete izabrati neki od ponuđenih standardnih formata hartije (A0 do A10. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . Položaj okvira: Stvarna veličina okvira na crtežu se određuje na osnovu izabranog formata i tekuće razmere crteža. Broj postavljenih okvira na jednom crtežu nije ograničen.283 9. U centralnom delu dijalog box-a nalazi se grupa kontrola ‘Format okvira’. Sa njihove desne strane se nalazi i grafički prikaz ‘hartije’ odgovarajućih dimenzija. ta margina se neće crtati. pomoću kojih se definišu dimenzije okvira. Ukoliko se željeni format ne nalazi u listi. ‘Desno’. ‘Gore’ i ‘Dole’. orijentacije i sa ucrtanim marginama.co. odnosno zahtevaće od korisnika da odredi tačku u koju želi da postavi levo donje teme okvira. nalaze se radio button-i ‘Uspravno’ i ‘Položeno’ pomoću kojih se podešava orijentacija okvira. potrebno je da aktivirate radio button ‘Proizvoljni format’. B0 do B10.radimpex. Ukoliko je uneta vrednost u nekom od edit box-ova jednaka nuli.

284 9. dok se izborom tačke sa crteža ulazi u proceduru rotacije koordinatnih osa i na komandnoj liniji se javlja nova poruka: Ugao X ose: Rotaciju X ose možete odrediti ili zadavanjem željenog ugla sa tastature ili izborom tačke sa crteža koja će zajedno sa baznom tačkom odrediti njen nagib u odnosu na horizontalu.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno koordinatni sistem se postavlja u ‘default’ položaj. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu liniji se javlja sledeća poruka: Položaj bazne tačke (World) <World>: Prihvatanjem ponuđene podopcije ‘World’ se poništava ranije postavljeni ‘UCS’. 011 3809-158 .5 Promena koordinatnog (Promena UCS) sistema za crtanje Pomoću naredbe ‘Promena UCS’ se vrši rotacija koordinatnih osa u ravni crtanja. Ova naredba je transparentna. Trenutni položaj koordinatnih osa je prikazan u donjem levom uglu ekrana: . odnosno može se aktivirati i u toku izvršenja neke druge naredbe.radimpex.co.co.yu * Tel. na komandnoj Trenutni položaj koordinatnih osa Copyright (c) Radimpex * http://www.

yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. odnosno listanje gore i dole.radimpex.co. KREIRANJE BAZA KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM RADU Pomoću grupe naredbi koja se nalazi u okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’. a aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ se vrši promena tekuće strane. Copyright (c) Radimpex * http://www. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: klikom miša na ikonu Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza tipskih šipki’ U dijalog box-u su prikazani svi oblici šipki koji se trenutno nalaze u bazi.285 10. 011 3809-158 . u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih šipki da se one ne mogu sve istovremeno prikazati.1 Kreiranje baze tipskih šipki (BAZA TIPSKIH ŠIPKI) Izborom naredbe ‘Baza tipskih šipki’. imate mogućnost da utičete na sadržaj baza koje program koristi u svom radu. 10.co. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili .

neophodno je da prvo kreirate regularnu poziciju armature sa takvom geometrijom. Copyright (c) Radimpex * http://www.co.286 Komandna polja za promenu tekuće strane Pomoću komandnih polja ‘Levo’ i ‘Desno’ se trenutno aktivnoj tipskoj šipci vrši promena položaja u bazi. program ponovo otvara isti dijalog box. pomeranjem u levo. Selektovanje šipke: Znači.yu * e-mail: info@radimpex. a selektovanu šipku ubacuje u bazu iza šipke koja je bila tekuća u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. 011 3809-158 . odnosno u desno. da biste u bazu tipskih šipki ubacili neki novi oblik šipke.co.yu * Tel. Klikom miša na prikaz bilo koje šipke u bazi tipskih šipki. program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahteva da sa crteža selektujete neku instancu armature. a njen položaj u bazi je jasno naznačen. Aktiviranjem ovog komandnog polja.radimpex. Komandna polja za promenu položaja trenutno aktivne šipke u bazi Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ u bazu tipskih šipki možete ubaciti novi oblik šipke. ona postaje aktivna. Nakon selektovanja instance željene pozicije armature (u proceduri selektovanja nećete moći da selektujete jedino šipke koje u sebi sadrže i lučne segmente).

Obzirom da ponuđene tačke ne moraju odgovarati vašim konkretnim potrebama. odnosno označava ih slovima abecede. a u svim prelomnim tačkama selektovane šipke program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i njihova međusobna rastojanja parametrizuje. Segmenti šipke sa istim dimenzijama označavaju se istim slovom abecede.2’). Način rada sa parametrizovanim vrednostima. kao i izbor referentnih tačaka. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . imate mogućnost da selektovanoj šipci zadate proizvoljan naziv.yu * Tel. Program po ‘default’-u u donji levi ugao mreže postavlja crvenu kružnu.co. u bazu tipskih šipki je ubačen novi oblik šipke Dvostrukim klikom miša preko neke šipke u bazi.radimpex. ili aktivranjem komandnog polja ‘Edit’. Ovako zadati naziv biće prikazan iznad oblika šipke u bazi tipskih šipki i omogućiće vam lakši izbor željene šipke. s tim što je ostavljena mogućnost da proizvoljno selektovanom rastojanju promenite programski pridruženu oznaku zadavanjem tačne numeričke vrednosti ili nekog drugog slova abecede. program otvara dijalog box za definisanje parametara selektovane tipske šipke.yu * e-mail: info@radimpex. je isti kao i pri postavljanju tipskih oplata (vidi poglavlje ‘2. Izgled dijalog box-a za definisanje parametara tipske šipke U levom delu dijalog box-a se prikazuje geometrija selektovane špke. a u gornji desni ugao mreže crvenu kvadratnu tačku. U edit box-u ‘Naziv’. pa ga ovde nećemo ponavljati.co. to je programom omogućeno i da sami odaberete koje će dve tačke biti referentne.287 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.

u bazu je ubačena kopija postojeće tipske šipke Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ se trenutno aktivna tipska šipka uklanja iz baze.co.2’). Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box. dok se aktiviranjem komandnog polja ‘Cancel’ zadate promene poništavaju.288 Pomoću check box-a ‘Uzengija’ se određuje da li je selektovana tipska šipka uzengija ili ne. Izborom komandnog polja ‘Kopiraj’ program u bazu tipskih šipki ubacuje novu šipku kopiranjem oblika trenutno aktivne šipke.co.radimpex. Parametri zadati na ovaj način biće prikazani kao ‘default’ parametri pri izboru date tipske šipke iz baze u dijalog box-u naredbe ‘Tipska’ (vidi poglavlje ‘3. Promenom parametara ovako dobijene šipke imate mogućnost jednostavnog kreiranja tipske šipke koja ima veoma sličnu geometriju kao već postojeća tipska šipka. Pomoću komandnog polja ‘Kopiraj’. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. Izborom komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i sve zadate promene snima u bazu.yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. a sve zadate parametre pridružuje selektovanoj tipskoj šipci.

a aktiviranjem komandnih polja ‘▼’ i ‘▲’ se vrši promena tekuće strane. Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili klikom miša na ikonu Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza tipskih oplata’ U dijalog box-u su prikazani svi oblici oplata koji se trenutno nalaze u bazi. ako na zahtev sa komandne linije za selektovanje objekata kliknete mišem u prazan prostor.2 Kreiranje baze tipskih oplata (BAZA TIPSKIH OPLATA) . Pored pojedinačne.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex.co. Selektovanje objekta: Na zahtev sa komandne linije možete odgovoriti selektovanjem proizvoljnog broja entiteta koji su kreirani pomoću ‘AutoCAD’-ovih naredbi ‘Line’ i ‘Polyline’ (izuzetak su lukovi i program će ih ignorisati pri selekciji). Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ u bazu tipskih oplata možete ubaciti novi oblik oplate. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Naredba ‘Baza tipskih oplata’ funkcioniše na gotovo isti način kao i prethodno opisana naredba za kreiranje baze tipskih šipki. Naime. Klik na desni taster miša će označiti kraj procedure selektovanja. a komandna linija dobija sledeći izgled. odnosno listanje gore i dole. u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih oplata da se one ne mogu sve istovremeno prikazati. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime.289 10. nakon čega program otvara isti dijalog box. aktiviranjem ovog komandnog polja program zatvara dijalog box. programom je predviđena i selekcija u prozor.co. a selektovane entitete ubacuje u bazu iza oplate koja je bila aktivna u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. program će to protumačiti kao prvi ugao pravougaone oblasti za selektovanje i zahtevaće da odredite i dijagonalno teme.yu * Tel.

a svaka od mreža u okviru liste je određena sledećom grupom podataka: ‘Naziv’ ‘Ø1 [mm]’ ‘e1 [cm]’ oznaka mreže. u bazu tipskih oplata je ubačen novi oblik oplate Način rada sa ostalim komandnim poljima u dijalog box-u je isti kao i kod prethodno opisane naredbe za kreiranje baze tipskih šipki (vidi poglavlje ‘10. otvara se dijalog box za ažuriranje baze tipskih mreža koju program klikom miša na ikonu koristi u svom radu.yu * Tel. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili .co.290 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. 011 3809-158 .1’).radimpex. Izgled dijalog box-a za ažuriranje baze tipskih mreža U ovom dijalog box-u je prikazana lista svih tipova mrežaste armature koji se trenutno nalaze u bazi.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno naziv koji bliže opisuje datu mrežu prečnik šipki koje se postavljaju u pravcu duže strane table (glavna armatura) razmak šipki glavne armature Copyright (c) Radimpex * http://www.co. 10.3 Kreiranje baze tipskih mreža (BAZA TIPSKIH MREŽA) Izborom naredbe ‘Baza tipskih mreža’.

Da biste kreirali novu bazu potrebno je da prvo pomoću komandnog polja ‘Snimi kao. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog tipa mrežaste armature i pomoću njih se trenutno selektovanom tipu mreže vrši promena položaja u listi na gore. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.’ napravite kopiju tekuće baze.yu * Tel. a zatim se sa tastature unese željena vrednost..yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. u okviru ove naredbe je omogućeno kreiranje i učitavanje baza sa različitim podacima o tipskim mrežama. nakon čega program odmah ispod selektovanog ubacuje novi tip mreže koji ima iste podatke kao i selektovani. Podaci dodatog.291 ‘Ø2 [mm]’ ‘e2 [cm]’ ‘B [cm]’ ‘L [cm]’ ‘∆B [cm]’ ‘∆L [cm]’ prečnik šipki koje se postavljaju u pravcu kraće strane table (podeona armatura) razmak šipki podeone armature širina cele table mreže dužina cele table mreže veličina preklopa u pravcu širine table veličina preklopa u pravcu dužine table ‘g [kg/m2]’ težina mreže po m2 njene površine Ubacivanje novog tipa mrežaste armature u listu se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. Znači da biste obrisali neki tip mreže iz liste. odnosno na dole. kao i bilo kog drugog tipa mrežaste armature u listi se mogu promeniti tako što se prvo mišem obeleži polje podatka koji se menja.radimpex. u listu je ubačen novi tip mreže Za uklanjanje tipske mreže iz liste je predviđeno komandno polje ‘Briši’. a zatim da ga aktiviranjem ovog komandnog polja uklonite iz liste. potrebno je da ga prvo klikom miša selektujete.. 011 3809-158 .co.co. Obzirom da se u praksi javlja potreba za izborom tipskih mreža iz različitih baza.

Po povratku u osnovni dijalog box ove naredbe izvršite potrebne izmene podataka i dobićete željeni sadržaj nove baze. Za učitavanje neke od ranije kreiranih baza tipskih mreža je predviđeno komandno polje ‘Učitaj’.’ Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Snimi kao ’.yu * Tel.. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog boxa za kreiranje nove baze U edit box-u ‘Ime fajla’ zadajte novo ime baze i aktivirajte komandno polje ‘Snimi’..yu * e-mail: info@radimpex. Komandno polje ‘Učitaj’ Nakon aktiviranja ovog komandnog polja. 011 3809-158 .radimpex.co.292 Komandno polje ‘Snimi kao.co. program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www.

yu * e-mail: info@radimpex. Podatak o tome koja je baza tipskih mreža tekuća se prikazuje u gornjem delu dijalog box-a.radimpex. Podatak o tekućoj bazi tipskih mreža Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti završetak rada ove naredbe sa prihvatanjem svih sprovedenih akcija u dijalog box-u. program će u listama za izbor tipskih mreža ponuditi sve mreže iz postavljene tekuće baze.co. U daljem radu. dok je komandno polje ‘Cancel’ predviđeno za odustajanje. a zatim i da aktivirate komandno polje ‘Učitaj’.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.293 Izgled dijalog box-a za učitavanje baze tipskih mreža Sada je potrebno da izaberete neku od ranije kreiranih baza tipskih mreža.yu * Tel. a selektovanu bazu tipskih mreža postavlja za tekuću. nakon čega se program vraća u osnovni dijalog box ove naredbe. 011 3809-158 .

yu * Tel. dok se u koloni ‘Komentar’ prikazuje uneti komentar. odmah ispod komentara koji je bio selektovan neposredno pre aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’.294 10. U koloni ‘N°’ se ispisuje redni broj komentara. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili klikom miša na ikonu .4 Kreiranje baza tipskih komentara (BAZA KOMENTARA) Pomoću naredbe ‘Baza komentara’ imate mogućnost da kreirate listu tipskih komentara. nakon čega program u listu dodaje prazan red. 011 3809-158 .co. Dodavanje novog komentara u bazu se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex.co. program otvara dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za ažuriranje baze tipskih komentara U centralnom delu dijalog box-a je prikazana lista svih komentara koji se nalaze u bazi. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. u listu je ubačen prazan red Copyright (c) Radimpex * http://www. iz koje ćete po potrebi selektovati željeni komentar i pridružiti ga koti entiteta na crtežu.

yu * Tel.295 Komentar se unosi direktno u list box. a zatim da ga aktiviranjem ovog komandnog polja uklonite iz liste. Unošenje komentara u list box Za uklanjanje komentara iz liste je predviđeno komandno polje ‘Briši’.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno na dole. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog komentara i pomoću njih se trenutno selektovanom komentaru vrši promena položaja u listi na gore.co.radimpex. Izborom komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren i naredba završena. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. Na isti način se može promeniti tekst bilo kog komentara koji se nalazi u listi. Da biste obrisali neki komentar iz liste.co. a sadržaj ovako uređene liste će se pojaviti u svim dijalog box-ovima u kojima je omogućeno da u tekstu kote postavite proizvoljan tekstualni komentar. potrebno je da ga prvo klikom miša selektujete. tako što se mišem obeleži polje u koloni ‘Komentar’ i sa tastature se unese željeni tekst.

co.radimpex. U daljem tekstu ovog poglavlja opisaćemo namenu i način funkcionisanja svake od njih.yu * e-mail: info@radimpex. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili klikom miša na ikonu .yu * Tel.1 Podešavanje boja i fontova za ‘ArmCAD’-ove entitete (PARAMETRI) Izborom naredbe ‘Parametri’. Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Parametri’ Stanje svih parametara koji se definišu u ovom dijalog box-u.296 11. 11. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.co. PODEŠAVANJE PARAMETARA KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM RADU U okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ se nalazi niz programom predviđenih naredbi za podešavanje parametara koje će program koristiti u svom radu. može se trajno zapamtiti i snimiti pod proizvoljno zadatim imenom pomoću komandnog polja ‘Snimi’. otvara se dijalog box za definisanje parametara pomoću kojih se određuje način prikazivanja crteža na ekranu.

nalaze se sve ranije snimljene konfiguracije.co. program će poštovati postavljene parametre. U zatvorenoj listi koja se nalazi sa leve strane komandnog polja ‘Snimi’. a ne sprovedete prethodno opisanu akciju snimanja podataka u konfiguracionu datoteku. dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja. po izlasku iz dijalog box-a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. ali pri ponovnom pokretanju programa oni će biti trajno izgubljeni. a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box i snima trenutno stanje parametara.radimpex. Ako menjate stanje parametara u dijalog box-u ove naredbe. Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi odabranom imenu konfiguracije i snimanja tekućeg stanja pod tim imenom. 011 3809-158 .yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.297 Komandno polje ‘Snimi’ Aktiviranjem ovog komandnog polja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: U edit box-u se zadaje željeno ime. Copyright (c) Radimpex * http://www. U slučaju da zadato ime već postoji u listi konfiguracija. program će izdati odgovarajuće upozorenje.co.

u listi će uvek stajati i konfiguracija koja se isporučuje uz program i koja se vodi pod imenom ‘Default’. a tekuću konfiguraciju program će koristiti u svom radu sve dok ponovnim izborom naredbe ‘Parametri’ za tekuću ne postavite neku drugu konfiguraciju. Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću. To se često dešava kada korisnici ‘ArmCAD’-a razmenjuju fajlove među sobom ili pri promeni parametara. Ovo može da ima za posledicu to da crtež ne izgleda isto kao kada je poslednji put snimljen. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.yu * e-mail: info@radimpex. a zatim se mišem u otvorenoj listi selektuje jedna od ponuđenih konfiguracija.yu * Tel. dijalog box će biti zatvoren. Promena tekuće konfiguracije se vrši tako što se klikom miša na strelicu. Program u svom radu uvek koristi svoju tekuću konfiguraciju parametara – čak i za iscrtavanje crteža koji su napravljeni sa nekom drugom konfiguracijom. prvo lista otvori. program će zatražiti potvrdu ove akcije i tek nakon potvrdnog odgovora obrisaće selektovanu konfiguraciju. Pošto je ova naredba destruktivna. Pri snimanju crteža program snima i tekuće stanje svih parametara koji se podešavaju u okviru ove naredbe. konfiguraciju koju želite trajno da uklonite iz konfiguracione datoteke prvo morate da postavite za tekuću. Copyright (c) Radimpex * http://www. Znači. Pomoću komandnog polja ‘Prethodni’ imate mogućnost da učitate stanje parametara sa kojim je tekući crtež poslednji put snimljen. koja se nalazi sa desne strane ove liste.298 Zatvorena lista za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija Pored konfiguracija koje ste sami kreirali. a zatim da aktivirate komandno polje ‘Briši’.radimpex.co.co. 011 3809-158 .

snimanjem konfiguracije sa ‘Snimi’ omogućava se njihovo korišćenje i ubuduće. Na ovaj način se isti prostor u dijalog box-u koristi za unos različitih grupa podataka.yu * Tel.299 Komandno polje za učitavanje parametara iz tekućeg crteža Naime. nakon aktiviranja ovog komandnog polja program izdaje odgovarajuće upozorenje i u slučaju potvrdnog odgovora učitava stanje parametara iz tekućeg crteža. 011 3809-158 .co. Ova opcija omogućava da crtež dobije baš onakav izgled kakav je imao u trenutku snimanja. Takođe.yu * e-mail: info@radimpex. Nakon postavljanja ovih parametara za tekuće. to je on organizovan putem razgranatog stabla.co. Kako je u ovom dijalog box-u potrebno prikazati veliki broj podataka. omogućava prenošenje i razmenu konfiguracija parametara među korisnicima. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.

Klik miša preko ovog simbola otvoriće stablo na dole.radimpex. na prvom nivou podele.yu * Tel. te se klikom miša preko naziva nekog od njih u centralnom delu dijalog box-a pojavljuju parametri koji su vezani samo za selektovani podnaslov. Klikom miša preko simbola ‘+’. može se postići i duplim klikom miša direktno preko datog naslova.co.yu * e-mail: info@radimpex.’ (klik miša preko ovog simbola zatvoriće datu granu stabla).300 U gornjem levom uglu dijalog box-a se nalazi stablo razgranate strukture Ispred nekih od naziva. nalazi se simbol ‘ + ’ koji označava da na datom nivou postoji podpodela. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. otvorena je grana ‘Šipka’ Efekat otvaranja. 011 3809-158 . Podnaslovi koji ispred svog naziva u stablu nemaju nikakav simbol predstavljaju kraj grane na tom delu stabla. a na njegovom mestu će se pojaviti novi simbol ‘ . odnosno zatvaranja grane stabla. umesto klikom miša preko odgovarajućeg grafičkog simbola.

Izborom podnaslova ‘Boja’. postiže se klikom miša na odgovarajuće komandno polje sa bojom koja je trenutno važeća za njega. 011 3809-158 .co.yu * Tel.co. Komandna polja za promenu boja različitih tipova šipki Promena boje bilo kog od ponuđenih tipova šipki. Šipka U ovom delu stabla se nalaze parametri koji služe za definisanje načina prikazivanja šipki i njihovih kota na ekranu. nakon čega se otvara dijalog box za izbor željene boje datog tipa šipke. u centralnom delu dijalog box-a će se pojaviti komandna polja pomoću kojih možete menjati boju različitih tipova šipki na crtežu.yu * e-mail: info@radimpex. u desnom delu dijalog box-a se prikazuje izgled trenutnog stanja parametara za tekuću stavku u stablu.radimpex.301 U dijalog box-u su prikazani parametri za selektovani podnaslov ‘Boja’ Da biste imali bolji uvid u značenje ponuđenih parametara. Copyright (c) Radimpex * http://www.

Copyright (c) Radimpex * http://www.302 Izgled dijalog box-a za izbor boje Sam izbor boje se odvija tako što se mišem klikne preko malog kvadrata popunjenog željenom bojom i aktivira komandno polje ‘OK’. Izborom podnaslova ‘Kotna linija’.co.radimpex. koji se nalazi u produžetku. Naime. Parametri za definisanje izgleda pokazivača šipke U prikazanom edit box-u se zadaje veličina pokazivača u milimetrima na hartiji. kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. U delu dijalog box-a ‘Pokazivač šipke’ se nalaze parametri za definisanje izgleda pokazivača šipke.co. pokazivač se iscrtava u istoj boji kao i šipka. a kada je postavljen na uključeno stanje.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. dok se pomoću check box-a. za promenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se definiše izgled kotne linije šipke na crtežu. definiše boja pokazivača šipke. za promenu je dostupno i komandno polje pomoću koga pokazivaču možete zadati proizvoljnu boju. 011 3809-158 .

dok se klikom na komandno polje ‘Tip simbola’ otvara padajući meni za izbor jednog od programom predviđenih tipova simbola. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. Padajući meni koji služi za izbor tipa simbola U edit box-u ‘Veličina simbola’ se zadaje veličina izabranog simbola na hartiji u milimetrima. koji će biti postavljen u presečnoj tački šipke i njene kotne linije.radimpex.co.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex. Izborom podnaslova ‘Tekst kote’. za promenu postaju dostupni parametri kojima se definiše izgled teksta kote šipke na crtežu.co.303 Izgled dijalog box-a za definisanje parametara kotne linije šipke Pomoću komandnog polja ‘Boja’ se zadaje boja kotne linije šipke.

yu * Tel. odnosno zakošen ispis rednog broja pozicije. u ovom delu dijalog box-a se nalaze i komandna polja koja rade kao prekidači. zadaje veličina fonta na hartiji u milimetrima.co.304 Izgled dijalog box-a za definisanje parametara teksta kote šipke U delu dijalog box-a ‘Redni broj pozicije’ se nalaze parametri za definisanje izgleda rednog broja pozicije špke. dok se u edit box-u. koji se nalazi u njenom produžetku.co.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Zatvorena lista za izbor vrste i veličine fonta Pored komandnog polja za izbor boje rednog broja pozicije. Iz zatvorene liste se vrši izbor fonta sa kojim će biti ispisan redni broj pozicije. a pomoću kojih se zadaje podebljan. 011 3809-158 .radimpex.

dok će negativan odgovor označiti odustajanje.yu * e-mail: info@radimpex.305 Komandna polja za definisanje podebljanog i zakošenog ispisa rednog broja pozicije imate mogućnost da tekstovima kota svih ‘ArmCAD’-ovih Pomoću komandnog polja entiteta pridružite stanje parametara koje ste definisali u ovom delu dijalog box-a. Kako se na ovaj način menja stanje velikom broju parametara.co. Potvrdan odgovor će označiti prihvatanje zadate promene parametara. nakon njegovog aktiviranja program će zahtevati potvrdu ove akcije.co. u koji će biti upisan redni broj pozicije šipke. Aktiviranjem komandnog polja ‘Tip simbola’. otvara se padajući meni za izbor jednog od programom predviđenih tipova simbola. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. 011 3809-158 .radimpex.

yu * e-mail: info@radimpex.306 Padajući meni koji služi za izbor tipa simbola Veličina izabranog simbola se zadaje u edit box-u ‘Relativna veličina simbola’ i to u procentima zadate veličine rednog broja pozicije koji se u dati simbol upisuje. a ako je uključen ispisivaće se rimskim brojevima. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co. 011 3809-158 . Ako je ovaj check box isključen redni brojevi pozicija šipki će se ispisivati arapskim.yu * Tel. Edit box za procentualno zadavanje veličine simbola Pomoću check box-a ‘Rimski brojevi’ se definiše način ispisivanja rednih brojeva pozicija šipki na crtežu.co.

307 Check box za definisanje vrste rednih brojeva pozicija Ova mogućnost programa se najčešće koristi da bi se obična armatura što jasnije odvojila od mrežaste.co. Parametri. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel.co. Način rada sa ovim parametrima je isti kao i sa parametrima koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Redni broj pozicije’. za promenu postaju dostupni parametri kojima se definiše izgled specifikatora šipki na crtežu.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. služe za definisanje izgleda teksta koji se ispisuje u koti šipke. Naime. a obična armatura arapskim brojevima. u praksi se mreže najčešće pozicioniraju rimskim. Parametri koji služe za definisanje izgleda teksta kote Izborom podnaslova ‘Specifikator’. koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Tekst kote’. 011 3809-158 .

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.308 Izgled dijalog box-a za definisanje parametara specifikatora šipki Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Dimenzije segmenata’. Definisanje parametara ostalih ‘ArmCAD’-ovih entiteta se vrši na isti način kao i definisanje prethodno objašnjenih parametara šipke (grana stabla sa naslovom ‘Šipka’). tako da ih nećemo pojedinačno objašnjavati.yu * Tel.co. dok se pomoću komandnih polja ‘Boja specifikatora šipke’ i ‘Boja specifikatora uzengije’ vrši izbor boje odgovarajućih specifikatora na crtežu. 011 3809-158 .co.yu * e-mail: info@radimpex. služe za definisanje izgleda teksta koji se ispisuje u kotama segmenata specifikatora.

iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► . za izabrani ‘ArmCAD’-ov entitet iz zatvorene liste ‘Entitet’. Izgled dijalog box-a za definisanje stilova kotiranja U delu dijalog box-a ‘Konfiguracija’ se prikazuje lista svih do tada definisanih stilova kotiranja. 011 3809-158 .2 Definisanje stilova kotiranja ‘ArmCAD’-ovih entiteta (STILOVI KOTIRANJA) Izborom naredbe ‘Stilovi kotiranja’.yu * Tel.co. Lista sa stilovima kotiranja ‘ArmCAD’-ovog entiteta ‘Šipka’ Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * e-mail: info@radimpex.309 11. otvara se dijalog box za definisanje stilova Podešavanja’ ili klikom miša na ikonu kotiranja ‘ArmCAD’-ovih entiteta.radimpex.

program na kraj liste ubacuje novi stil kotiranja. Obzirom da je ova naredba destruktivna. Menjanje naziva stila kotiranja koji je u upotrebi na tekućem crtežu. Stil kotiranja ne postoji u bazi konfiguracija. Promena naziva dodatog. tako što se mišem obeleži željeni naziv. u listu je ubačena kopija stila kotiranja ‘PBAB’ Promenom parametara i naziva ovako dobijenog stila kotiranja. Tekući stil kotiranja se može promeniti pomoću podopcije ‘Set’. kao i stila kotiranja koji je učitan sa tekućim crtežom nije dozvoljeno. ili u ukviru naredbi za postavljanje datog entiteta na crtež. Aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. a zatim se sa tastature unese novi. kao i bilo kog slobodnog stila kotiranja se vrši direktno u list box-u. imate mogućnost da kreirate potpuno novi stil kotiranja koji će odgovarati vašim potrebama.310 Primetićete da su pored imena nekih stilova kotiranja u listi postavljeni određeni simboli i oni imaju sledeće značenje: Stil kotiranja je u upotrebi na tekućem crtežu.yu * Tel. ‘ * ’ Ovaj simbol program postavlja sa desne strane imena stila kotiranja kada se u bazi konfiguracija izvrši neka promena. Komandno polje ‘Briši’ će biti aktivno samo kada se u bazi konfiguracija nalazi više od jednog stila kotiranja i pomoću njega se trenutno selektovani stil kotiranja uklanja iz baze. a u trenutku snimanja program ga automatski uklanja. već je učitan sa tekućim crtežom. 011 3809-158 . On ukazuje da izvršene promene nisu snimljene. Stil kotiranja čije je ime u listi podvučeno je tekući stil kotiranja datog entita. program će izdati odgovarajuće upozorenje. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. To praktično znači da će program ovaj stil kotiranja ponuditi kao ‘Default’ stil kotiranja pri postavljanju datog entiteta na crtež. program nazivu ubačenog stila kotiranja dodaje prvi slobodan redni broj.radimpex. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. Obzirom da stilovi kotiranja u listi ne mogu imati isti naziv.co. koji ima iste parametre kao i stil kotiranja koji je bio selektovan neposredno pre aktiviranja ovog komandnog polja.yu * e-mail: info@radimpex. koja se javlja na komandnoj liniji nakon izbora naredbe ‘Kota’.

yu * e-mail: info@radimpex. neophodno je da prvo pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ napravite njegovu kopiju. Ako menjate stanje parametara u dijalog box-u. ali pri ponovnom pokretanju programa oni će biti trajno izgubljeni. Ukoliko želite da se u bazi konfiguracija trajno zapamti i stil kotiranja koji je učitan sa tekućim crtežom. a ne sprovedete prethodno opisanu akciju snimanja podataka u bazu konfiguracija. pojaviće se u listama za izbor stila kotiranja. u svim dijalog box-ovima u kojima je ovaj izbor omogućen. a zatim da izvršite snimanje baze konfiguracija. Aktiviranjem komandnog polja ‘Snimi’. izabrane iz zatvorene liste ‘Entitet’. Napomenućemo da će za različite ‘ArmCAD’-ove entitete.radimpex. Svi stilovi kotiranja koji su snimljeni u bazu konfiguracija. dok će negativan odgovor označiti odustajanje od naredbe. program u bazu konfiguracija snima sve promene koje su izvršene nad stilovima kotiranja za tekući ‘ArmCAD’-ov entitet i izdaje odgovarajuće obaveštenje. 011 3809-158 . Napomenućemo da brisanje stila kotiranja koji je u upotrebi na tekućem crtežu. Copyright (c) Radimpex * http://www. program će poštovati postavljene parametre.311 Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja selektovane konfiguracije. kao i stila kotiranja koji je učitan sa tekućim crtežom nije dozvoljeno. U centralnom delu dijalog box-a su prikazani parametri pomoću kojih se definiše selektovani stil kotiranja.yu * Tel.co.co. po izlasku iz ovog dijalog box-a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. biti ponuđeni različiti parametri.

yu * Tel. dok parametri zadati u donjem edit box-u definišu sadržaj teksta kote koji se ispisuje ispod kotne linije. dijalog box dobija sledeći izgled: Izgled dijalog box-a za definisanje stilova kotiranja šipke U edit box-ovima. Copyright (c) Radimpex * http://www. se zadaju parametri koji definišu sadržaj teksta kote šipke.312 Parametri pomoću kojih se definišu stilovi kotiranja Da biste imali bolji uvid u značenje ponuđenih parametara. u desnom delu dijalog box-a se prikazuje izgled kota za trenutno stanje parametara selektovanog stila kotiranja.radimpex. 011 3809-158 . Šipka Kada iz zatvorene liste ‘Entitet’ za tekući postavite ‘ArmCAD’-ov entitet ‘Šipka’.yu * e-mail: info@radimpex.co. koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kota’. Parametri zadati u gornjem edit box-u definišu sadržaj teksta kote koji se ispisuje iznad kotne linije.co.

a selektovani parametar postavlja u odgovarajući edit box.313 Dijalog box-ovi za definisanje sadržaja teksta kote Aktiviranjem komandnih polja. Izbor željenog parametra se vrši klikom miša i tada program zatvara padajući meni.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. tako da u svakom trenutku znate šta prikazana vrednost predstavlja. koji jasno ukazuje šta dati parametar predstavlja u tekstu kote.yu * e-mail: info@radimpex. Ako u edit box-u postavite simbol koji predstavlja dužinu šipke ‘%L’. Jednostavan primer je ispisivanje dužine šipke u tekstu kote. u tekste kote će pisati ‘L=192’. 192). otvara se padajući meni za izbor parametara koji se mogu prikazati u tekstu kote. u tekstu kote biće ispisana samo dužina šipke (na pr. Sve ove parametre možete da zadate i direktno u edit box-u.radimpex.co. koja se nalaze u produžetku ovih edit box-ova. ali ako u edit box-u unesete ‘L=%L’. unošenjem njihovog simbola pomoću tastature. Padajući meni za izbor parametara koji se mogu prikazati u tekstu kote U produžetku simbola svakog parametra se ispisuje kratak opis. Pomoću tastature takođe možete u edit box-u da unosite i proizvoljan tekst.yu * Tel. Ova mogućnost programa se najčešće koristi za opis određenog podatka u tekstu kote. 011 3809-158 .

011 3809-158 . . ili proizvoljnog teksta. imate mogućnost da ovaj simbol promenite.co.yu * e-mail: info@radimpex.co. Iz zatvorene liste se biraju jedinice (m. opisano je značenje parametra ‘%L’ U delu dijalog box-a ‘Kota spirale’ se zadaju parametri koji definišu sadržaj teksta kote spiralne uzengije.yu * Tel. Zadavanje ovih parametra se vrši na isti način kao i zadavanje parametara koji definišu sadržaj teksta kote šipke. koji se nalazi u njenom produžetku.. Program po ‘Default’-u u tekstu kote šipki koje se postavljaju u obe zone ispisuje simbol ‘±’. Copyright (c) Radimpex * http://www. određuje da li će se oznaka izabranih jedinica ispisivati iza podatka o dužini..) u kojima će podatak o dužini šipke biti prikazan. cm.314 Unošenjem teksta ‘L=’ u edit box.radimpex. U edit box-u se zadaje broj decimala sa kojim će podatak o dužini šipke biti prikazan u tekstu kote. mm. Edit box ‘Oznaka za obostrano (±)’ U delu dijalog box-a ‘Format za dužinu šipke’ se definiše izgled podatka o dužini šipke u tekstu kote. Zadavanjem nekog drugog simbola. dok se pomoću check box-a. u edit box-u ‘Oznaka za obostrano (±)’.

zadatom kotnom linijom preseče više instanci iste pozicije. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. od programa se može zahtevati da za sve instance iste pozicije kreira kote u jednom redu. kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje.co.yu * e-mail: info@radimpex. Izgled kote kada je check box ‘Spajanje kota’ isključen Ako je check box ‘Spajanje kota’ postavljen na uključeno stanje.yu * Tel. Naime.315 Deo dijalog box-a za definisanje formata dužine šipke Kada se pri kotiranju šipki (vidi poglavlje ‘6. zajedničku kotu. 011 3809-158 . program će za svaku presečenu instancu kreirati zasebnu kotu.1’). program će kote svih presečenih instanci iste pozicije spojitu u jednu. Pomoću check box-a ‘Spajanje kota’ se definiše izgled ovako kreirane kote.radimpex.

za promenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se definišu stilovi kotiranja serija u osnovi. Napomenućemo da se isti stilovi kotiranja koriste i za konstantne i za promenljive serije u osnovi.yu * e-mail: info@radimpex.co.radimpex.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.316 Izgled kote kada je check box ‘Spajanje kota’ uključen Serija u osnovi Kada iz zatvorene liste ‘Entitet’ za tekući postavite ‘ArmCAD’-ov entitet ‘Serija u osnovi’.yu * Tel. Izgled dijalog box-a za definisanje stilova kotiranja serija u osnovi Način rada sa ponuđenim parametrima je isti kao i sa parametrima za definisanje stilova kotiranja ‘ArmCAD’-ovog entiteta ‘Šipka’. 011 3809-158 . Jedina bitna razlika je postojanje komandnog polja ‘Stil označavanja’.

a kada je uključen iscrtava se i kotna linija. Kada je ovaj check box isključen na crtežu se ispisuje samo tekst kote. - Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. kao i način njenog povezivanja sa kotama i međukotama za selektovani stil kotiranja iz liste.co.co. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. Parametri za definisanje stila označavanja serije u osnovi Prikazani parametri u dijalog box-u imaju sledeću namenu i značenje: Pomoću check box-a ‘Prikaz simbola šipke’ se određuje da li će simbol šipke od koje je kreirana serija biti prikazan na crtežu Pomoću check box-a ‘Povezana kota’ se definiše izgled kote na crtežu.radimpex. za promenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se definiše izgled serije.317 Komandno polje ‘Stil označavanja’ Aktiviranjem ovog komandnog polja. bez kotne linije. linije serije.

Izgled dijalog box-a za definisanje propisa Copyright (c) Radimpex * http://www. Izborom jednog od ponuđenih radio button-a se definiše način povezivanja ovih simbola sa linijom serije.co. Izborom jednog od ponuđenih radio button-a se definiše kada se postavlja međukota: • • • ‘Uvek’ međukota se uvek postavlja ‘Samo za više segmenata’ međukota se postavlja samo kod višesegmentnih serija ‘Samo za jedan segment’ međukota se postavlja samo kod jednosegmentnih serija - - Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Riblja kost’. Kada je ovaj check box isključen na crtežu se ispisuje samo tekst međukote. za promenu postaju dostupni parametri kojima se definiše postavljanje međukota: Pomoću check box-a ‘Povezana međukota’ se definiše izgled međukote na crtežu. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili . Ukoliko vam značenje nekog parametra ne bude jasno. 11.yu * Tel. a na osnovu promene izgleda kote.318 Kada se check box ‘Međukota’ postavi na uključeno stanje. • • • ‘Bez ičega’ oznaka za vezu se ne postavlja ‘Sa crticama’ simboli šipki i linija serije se povezuju kosim crticama ‘Sa kružićima’ simboli šipki i linija serije se povezuju kružićima Na sličan način se definišu stilovi kotiranja i za ostale ‘ArmCAD’-ove entitete. promenite njegovo stanje.co. koji je prikazan u desnom delu dijalog box-a.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .radimpex.3 Propisi Izborom naredbe ‘Propisi’. lako ćete protumačiti njegovo značenje. a kada je uključen iscrtava se i kotna linija. tako da ih ovde nećemo sve pojedinačno objašnjavati. bez kotne linije. program će duž linije serije na zadatom rastojanju između šipki postaviti simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar serije. otvara se dijalog box za definisanje propisa koje program koristi u klikom miša na ikonu svom radu.

co. Tekući propis Komandno polje ‘Dodaj tekući u bazu’ će biti aktivno samo kada je selektovan tekući propis.radimpex.yu * Tel.319 U levom delu dijalog box-a je prikazana lista sa svim propisima koji se trenutno nalaze u bazi. a njegovim aktiviranjem se u bazu ubacuje novi propis koji ima isto ime i parametre kao i tekući. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj tekući u bazu’. Ovo komandno polje je aktivno kada se iz liste selektuje bilo koji propis izuzev tekućeg. u bazu je ubačena kopija tekućeg propisa Promena tekućeg propisa se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Postavi za tekući’. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. Prvi propis u listi je tekući propis i ispred njegovog naziva je postavljen simbol ‘ ’. Copyright (c) Radimpex * http://www. Na ovaj način možete u bazu da ubacite propis koji je učitan sa crtežom ili da snimite promenu parametara tekućeg propisa.co.

co. u bazu se ubacuje propis kome program po default-u dodeljuje naziv ‘Novi propis’.320 Za tekući je postavljen propis ‘SNIP’ Dodavanje novog propisa u bazu se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . u bazu je ubačena kopija propisa ‘SNIP’ Ako je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na isključeno stanje.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ako je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na uključeno stanje. u bazu se dodaje kopija propisa koji je bio selektovan u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja.yu * Tel. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.co.

Napomenućemo da brisanje tekućeg propisa nije dozvoljeno. kao i bilo kog drugog propisa u listi. definišete vrste čelika koje ćete koristiti pri crtanju armature. otvara se novi dijalog box u kome imate mogućnost. da za propis koji je bio selektovan u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja. odnosno na dole. Ukoliko neki od parametara nisu zadati. Naziv dodatog. Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja selektovanog propisa. u listu je ubačen ‘Novi propis’ ‘Novi propis’ je potpuno prazan. Obzirom da je ova naredba destruktivna. može se promeniti tako što se prvo mišem obeleži polje u koloni ‘Naziv’.yu * e-mail: info@radimpex.co.radimpex. a zatim se sa tastature unese željeni naziv. tako da je neophodno da mu sami zadate sve potrebne parametre. program će izdati odgovarajuće upozorenje.co. odnosno kada se on selektuje komandno polje ‘Briši’ postaje neaktivno. Za uklanjanje selektovanog propisa iz baze je predviđeno komandno polje ‘Briši’. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog propisa i pomoću njih se trenutno selektovanom propisu vrši promena položaja u listi na gore.321 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. Aktiviranjem komandnog polja ‘Čelik za armiranje’. 011 3809-158 .yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. program će pri aktiviranju komandnog polja ‘OK’ izdati odgovarajuće obaveštenje. dok će negativan odgovor označiti odustajanje od naredbe.

Pomoću check box-a. Check box za definisanje ‘default’ stanja na krajevima šipke U edit box-u ‘Oznaka za uzengiju’ se zadaje oznaka koju će program prikazati u tekstu kote uzengije i ona je ista za sve vrste čelika.yu * e-mail: info@radimpex. koji se nalazi u koloni ‘Kuka’. automatski da postavi kuke na njenim krajevima.radimpex.co.co.yu * Tel. u koloni ‘σv [MN/m2]’ granica razvlačenja čelika. Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje. U koloni ‘Naziv’ se prikazuje naziv vrste čelika. u listu se dodaje kopija vrste čelika koja je bila selektovana u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja. program će pri crtanju šipke od date vrste čelika. Copyright (c) Radimpex * http://www.322 Izgled dijalog box-a za definisanje vrsta čelika U centralnom delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim do tada definisanim vrstama čelika za selektovani propis. Ukoliko je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na uključeno stanje. 011 3809-158 . Dodavanje nove vrste čelika se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. a u koloni ‘Oznaka u koti’ oznaka vrste čelika koja će biti prikazana u tekstu kote. definiše se ‘default’ stanje na krajevima šipke za tu vrstu čelika.

tako i u dijalog box-ovima za definisanje pravila za oblikovanje armature i za definisanje dužina sidrenja. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex. kako u ovom dijalog box-u. Svi ostali podaci u ovom dijalog box-u. koji će naknadno biti objašnjeni. u listu je ubačena kopija vrste čelika ‘GA’ Obzirom da imena vrsta čelika moraju biti jedinstvena.323 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. program u listu ubacuje novi red. program će pri aktiviranju komandnog polja ‘OK’ izdati odgovarajuće obaveštenje. za iskopiranu vrstu čelika.yu * Tel. Ovaj način dodavanja se koristi kada se kreira potpuno nova vrsta čelika. kao i pravila za oblikovanje armature i dužine sidrenja. u listu je ubačen novi red Za ovako dodatu vrstu čelika morate sami da zadate sve potrebne podatke. Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. veoma lako možete kreirati novu vrstu čelika koja ima slične podatke sa već postojećom vrstom čelika. 011 3809-158 .co. odmah ispod vrste čelika koja je bila selektovana u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. Ukoliko ne zadate sve potrebne podatke za kreiranu vrstu čelika. program ime kopije kreira tako što imenu selektovane vrste čelika dodaje prvi slobodan redni broj. Ukoliko je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na isključeno stanje. za ove dve vrste čelika su potpuno isti. Promenom željenih podataka.

co. a zatim se sa tastature unese željeni tekst.324 Naziv vrste čelika. a sadržaj ovako uređene liste pridružuje selektovanom propisu. Uklanjanje selektovane vrste čelika iz liste se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’. dok se stanje check box-a u koloni ‘Kuka’ menja jednostavnim klikom miša. Aktiviranjem komandnog polja ‘Oblikovanje armature’ otvara se novi dijalog box. tako što se prvo mišem obeleži polje u odgovarajućoj koloni. program zatvara tekući dijalog box.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno na dole. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna ako se u listi nalazi više od jedne vrste čelika i pomoću njih se trenutno selektovanoj vrsti čelika vrši promena položaja u listi na gore. u kome imate mogućnost da za svaku vrstu čelika selektovanog propisa definišete prečnike i pravila za povijanje armature. 011 3809-158 . dok se izborom komandnog polja ‘Cancel’ sve zadate promene u ovom dijalog box-u poništavaju.radimpex.yu * Tel. Na isti način se mogu promeniti ovi parametri za bilo koju vrstu čelika koja se nalazi u listi. ‘σv [MN/m2]’ i oznaka u koti se unose direktno u list box-u. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.co. Komandno polje ‘Oblikovanje armature’ Copyright (c) Radimpex * http://www.

yu * Tel. U koloni ‘Ø [mm]’ je prikazan prečnik armature. za tekuću vrstu čelika selektovanog propisa.yu * e-mail: info@radimpex.co. Zatvorena lista za izbor vrste čelika U koloni ‘Naziv’ je prikazan naziv.325 Izgled dijalog box-a u kome se definišu pravila za oblikovanja armature U gornjem delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim do tada definisanim prečnicima armature. dok se tekuća vrsta čelika može promeniti izborom iz zatvorene liste ‘Tip armature’.radimpex.co. U ovoj listi se nalaze nazivi svih vrsta čelika koje su definisane u dijalog box-u ‘Čelik za armiranje’. Obzirom Copyright (c) Radimpex * http://www. Naziv prethodno selektovanog propisa je prikazan u levom gornjem uglu dijalog box-a. 011 3809-158 . koji će se pojaviti u zatvorenim listama za izbor prečnika armature u svim dijalog box-ovima u kojima je ovaj izbor predviđen. a u koloni ‘g [kg/m]’ masa armature po metru dužine.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.radimpex. tako što se prvo mišem obeleži polje parametra koji se menja.326 da su pravila za povijanje običnih šipki i uzengija različita za isti prečnik armature. Dodatna dužina šipke potrebna za pravilno oblikovanje kuke na kraju uzengije. dodaje prečnik koji ima iste parametre kao selektovani. a koji na uzengije i oni imaju sledeća značenja: Šipke α1 [°] L1 [cm] R1 [cm] R2 [cm] Uzengije α2 [°] L2 [cm] R3 [cm] Ugao povijanja kuka na krajevima uzengija. nakon čega se u listu. U levom delu dijalog box-a je prikazana slika sa primerom povijanja obične šipke i uzengije na kojoj su svi navedeni parametri jasno obeleženi. Copyright (c) Radimpex * http://www. Prečnik povijanja uzengije i kuka na njenim krajevima.co. Prečnik povijanja podužne armature. a zatim se sa tastature unese željena vrednost. u listi je jasno naznačeno koji se parametri odnose na obične šipke. Dodavanje novog prečnika armature u listu se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’.co. odmah ispod selektovanog prečnika armature. kao i bilo kog drugog prečnika armature u listi se mogu promeniti.yu * e-mail: info@radimpex. Prečnik povijanja kuka na krajevima podužne armature.yu * Tel. 011 3809-158 . Dodatna dužina šipke potrebna za pravilno oblikovanje kuke na njenom kraju. Ugao povijanja kuka na krajevima podužne armature. u listu je ubačena kopija selektovanog prečnika Parametri dodatog.

Komandno polje ‘Sidrenje’ Izgled dijalog box-a za definisanje dužina sidrenja Izborom iz zatvorene liste ‘Čelik’ se za tekuću može postaviti bilo koja ranije definisana vrsta armature selektovanog propisa. definišete tipove i dužine sidrenja. a ovako uređenu listu prečnika armature pridružuje selektovanom propisu.327 Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ se trenutno selektovani prečnik armature uklanja iz liste.radimpex. 011 3809-158 . Aktiviranjem komandnog polja ‘Sidrenje’ otvara se novi dijalog box. Naziv selektovanog propisa je prikazan u levom gornjem uglu dijalog box-a. Copyright (c) Radimpex * http://www. Izborom komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box. Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna ako se u listi nalazi više od jednog prečnika armature. i pomoću njih se trenutno selektovanom prečniku vrši promena položaja u listi na gore.co.yu * Tel. u kome imate mogućnost da za svaku vrstu čelika selektovanog propisa.yu * e-mail: info@radimpex.co. odnosno na dole. dok se izborom komandnog polja ‘Cancel’ sve zadate promene u ovom dijalog box-u poništavaju.

za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih tipova sidrenja za tekuću vrstu čelika.co. U koloni ‘ls1[cm]’ se prikazuju dužine sidrenja zategnute. 011 3809-158 . Nakon aktiviranja ovog komandnog polja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za dodavanje tipa sidrenja U edit boxu ‘Naziv’ se zadaje naziv tipa sidrenja koji se kreira. predviđeno je komandno polje ‘Dodaj’.co.yu * e-mail: info@radimpex. tako što se mišem obeleži polje sa dužinom sidrenja koja se menja. Zatvorena lista za izbor tipa sidrenja U levom delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim prečnicima armature koji su prethodno definisani za tekuću vrstu čelika.328 Zatvorena lista za izbor vrste čelika Izborom iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’.radimpex. Promena dužine sidrenja se vrši direktno u list box-u. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. Za kreiranje novog tipa sidrenja. a zatim se sa tastature unese nova vrednost. a u koloni ‘ls2[cm]’ dužine sidrenja pritisnute armature za izabrani tip sidrenja.

Copyright (c) Radimpex * http://www. U suprotnom. program će novi tip sidrenja ubaciti na kraj liste.yu * Tel.co.329 Edit box za definisanje naziva tipa sidrenja koji se kreira Kada se check box ‘Sa kopiranjem’ postavi na uključeno stanje. U suprotnom. ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. program će kreirati novi tip sidrenja sa podacima koji su isti kao i podaci tipa sidrenja koji je bio tekući u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. 011 3809-158 .co. Check box pomoću koga se određuje položaj novog tipa sidrenja u listi Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ se novi tip sidrenja ubacuje u listu i automatski postavlja za tekući. za dužine sidrenja tipa sidrenja koji se kreira program će postaviti nule.radimpex. Check box pomoću koga se kopira sadržaj tekućeg tipa sidrenja Kada se check box ‘Dodati na kraj liste’ postavi na uključeno stanje. ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje.yu * e-mail: info@radimpex. program će novi tip sidrenja ubaciti u listu neposredno iza tipa sidrenja koji je bio tekući u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’.

ili tekućem propisu.330 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje tipa sidrenja koji je postavljen za tekući. prvo morate da postavite za tekući.co.radimpex. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box. dok će negativan odgovor označiti odustajanje od naredbe. Ako promenite bilo koji podatak propisu koji ima isto ime kao tekući. Znači. Kako je ovo destruktivna akcija. Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja tekućeg tipa sidrenja. dok se izborom komandnog polja ‘Cancel’ sve zadate promene u ovom dijalog box-u poništavaju. u listi će se pored njegovog naziva pojaviti simbol ‘(*)’ koji označava da ova dva propisa imaju različite podatke. a ovako uređenu listu tipova sidrenja pridružuje selektovanom propisu. program će izdati odgovarajuće upozorenje.yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. čime će njegovo kreiranje biti završeno. a zatim da aktivirate komandno polje ‘Briši’. u listu je ubačen novi tip sidrenja ‘Primer’ Sada je još potrebno da za dodati tip sidrenja zadate dužine sidrenja ‘ls1’ i ‘ls2’. tip sidrenja koji želite trajno da uklonite iz liste. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex.co.

utvrđivanje razlika između tekućeg propisa i nekog propisa iz liste bi bilo veoma komplikovano. Da biste stekli bolji uvid u značenje prikazanih podataka. ali imaju različite vrednosti. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.co.331 Simbol koji označava da tekući i istoimeni propis u listi imaju različite podatke Obzirom da svaki propis sadrži veliku količinu podataka. pored imena propisa piše ‘(tekući propis)’).yu * Tel. oni su obeleženi različitim bojama: Podaci obeleženi žutom bojom se nalaze u oba propisa. - Napomenućemo da se podaci koji su isti za oba propisa ne prikazuju u ovom dijalog box-u. a utvrđene razlike se prikazuju u dijalog box-u sledećeg izgleda: Dijalog box koji se otvara aktiviranjem komandnog polja ‘Poređenje sa tekućim’ U levoj koloni se prikazuju podaci tekućeg (u prvom redu ove kolone. tako da se prikazuju samo u desnoj koloni. a u desnoj koloni podaci selektovanog propisa.yu * e-mail: info@radimpex. tako da se prikazuju samo u levoj koloni. Podaci obeleženi zelenom bojom se nalaze samo u tekućem propisu.radimpex.co. čijim se aktiviranjem vrši poređenje selektovanog i tekućeg propisa. Podaci obeleženi crvenom bojom se nalaze samo u selektovanom propisu. Iz tog razloga je predviđeno komandno polje ‘Poređenje sa tekućim’.

co. dijalog box se zatvara uz prihvatanje svih unetih promena. pomoću ove naredbe lako možete da utvrdite da li ste dobro uneli sve željene izmene. nema sve prečnike armature koje ima odgovarajuća vrsta čelika propisa sa kojim je armatura Copyright (c) Radimpex * http://www. Zatvorene liste za izbor vrste čelika tekućeg propisa Pri promeni propisa. Izborom komandnog polja ‘OK’. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za usaglašavanje propisa U levoj koloni su prikazane vrste čelika propisa sa kojim je postavljena armatura na crtežu. lako možete da utvrdite razlike između ova dva propisa. dati propis postavite za tekući. kada promenite podatke nekom propisu. Nazivi ovih propisa su prikazani u prvom redu tabele. koje će poštovati i u okviru naredbi za postavljanje novih pozicija armature. Izbor željene vrste čelika tekućeg propisa. može se desiti da izabrana vrsta čelika tekućeg propisa. Napomenućemo da je u ovom slučaju neophodno.radimpex. Aktiviranjem komandnog polja ‘Poređenje sa tekućim’. koje se nalaze sa desne strane svakog reda prikazane tabele.yu * e-mail: info@radimpex. svu postojeću armaturu na crtežu pre-mapirati i oblikovati u skladu sa novim parametrima.co. U slučaju da na crtežu postoji armatura. dok su u desnoj koloni prikazane vrste čelika tekućeg propisa u koje se konvertuje armatura koja je na crtežu postavljena sa vrstom čelika prikazanom u levoj koloni. To konkretno znači da će program u slučaju promene nekih parametara tekućeg propisa. da pre menjanja podataka.yu * Tel.332 Ova mogućnost programa se najčešće koristi u slučajevima kada se sa crtežom učita propis koji ima isto ime kao postojeći propis u bazi. a u okviru naredbe ‘Propisi’ promenite tekući propis i aktivirate komandno polje ‘OK’. ali ima različite podatke. 011 3809-158 . Takođe. se vrši iz zatvorenih listi.

prečnikom ako isti ne postoji. odnosno sa prvim većim prečnikom ako isti ne postoji.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. ukoliko postoji. Radio button-i za definisanje načina izbora prečnika armature Kada izaberete radio button ‘Prvi veći’. Izborom komandnog polja ‘OK’. ukoliko postoji.333 postavljena na crtež.co.yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. koje će poštovati i u okviru naredbi za postavljanje novih pozicija armature. 011 3809-158 .co. sve šipke datog prečnika biće iscrtane sa istim prečnikom izabrane vrste čelika. odnosno sa najbližim. u delu dijalog box-a ‘Pravilo za oblikovanje armature’. većim ili manjim. Iz tog razloga. Kada izaberete radio button ‘Najsličniji’. program će završiti naredbu. a svu postojeću armaturu na crtežu će pre-mapirati i oblikovati u skladu sa zadatim parametrima. se nalaze radio button-i pomoću kojih se definiše na koji će način program vršiti izbor prečnika armature. sve šipke datog prečnika biće iscrtane sa istim prečnikom izabrane vrste čelika.

U levom delu dijalog box-a je prikazano stablo sa nazivima grana koji jasno ukazuju na koje se naredbe odnose parametri prikazani u desnom delu dijalog box-a. 011 3809-158 .radimpex. isti prostor u dijalog box-u.co. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili klikom miša na ikonu . pri čemu se menja i sadržaj desnog dela dijalog box-a. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ Kako je u ovom dijalog box-u potrebno prikazati veliki broj podataka.yu * Tel. to je on organizovan putem stabla. Na ovaj način se.4 Funkcionalnost Pomoću naredbe ‘Funkcionalnost’ imate mogućnost da način funkcionisanja programa prilagodite svojim potrebama. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.co. koristi za unos različitih grupa podataka. Promena tekuće grane se vrši klikom miša preko njenog naziva.334 11.

011 3809-158 .335 Generalno Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Generalno’ U delu dijalog box-a ‘Izbor jezika’. Koji će sve jezici biti podržani u ovoj listi. zavisi isključivo od licence kupljenog programa. Zatvorena lista za izbor jezika aplikacije Nakon promene jezika aplikacije.co. Znači.yu * Tel. samo okruženje programa će biti na odabranom jeziku.radimpex. nalaze se dve zatvorene liste iz kojih možete odabrati jedan od programom predviđenih jezika. Iz zatvorene liste ‘Jezik aplikacije’. program će izdati odgovrajuće obaveštenje. Copyright (c) Radimpex * http://www. vrši se izbor jezika koji će program koristiti pri samom radu.co. i aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.yu * e-mail: info@radimpex.

te će na raspolaganju uvek biti svi programom predviđeni jezici.co. program će pri svakom otvaranju novog crteža. Zatvorena lista za izbor jezika izveštaja Ako je check box ‘Otvoriti dijalog za razmeru’ postavljen na uključeno stanje.yu * e-mail: info@radimpex.5’). neophodno da prvo izađete iz programa i da ga potom ponovo pokrenete. Kako Vam se u praksi može desiti i slučaj da projekat radite za inostrano tržište.radimpex. ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje. jasno se vidi da je za prihvatanje novog jezika. program će otvoriti novi crtež sa ‘default’ podacima za razmeru (1:50) i jedinice (cm). svi nadalje generisani izveštaji biće ispisivani na odabranom jeziku. Izborom željenog jezika.336 Iz sadržaja prikazane poruke. automatski otvoriti isti dijalog box koji bi se otvorio pri izboru naredbe ‘Razmera’ (vidi poglavlje ‘11.yu * Tel. to bi svakako bilo dobro da i projektna dokumentacija bude na datom jeziku.co. U suprotnom. 011 3809-158 . iz zatvorene liste ‘Jezik izveštaja’. U ovoj listi nema ograničenja po pitanju kupljene licence. Copyright (c) Radimpex * http://www.

337 Check box za definisanje ponašanja programa pri otvaranju novog crteža Kada je check box ‘Prikaz tultipova entiteta’ postavljen na uključeno stanje. program će prikazati tultip sa sadržajem koji je isti kao i sadržaj teksta kote. Prikaz tultipa šipke Pomoću check box-a ‘Višesegmentna kota’ se određuje da li će se armatura kotirati sa standardnom kotom.yu * e-mail: info@radimpex.1 Kotiranje šipki’. čija kotna linija ima samo jedan segment.radimpex. ili sa kotom čija kotna linija može imati proizvoljan broj segmenata. a pokazivač miša dovedete iznad bilo kog ‘ArmCAD’-ovog entiteta na crtežu. Oba načina su detaljno objašnjena u poglavlju ‘6. koja bi bila postavljena za dati entitet sa tekućim stilom kotiranja.yu * Tel.co.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .

co. postavljen na uključeno stanje.co.yu * Tel. koji se nalazi u delu dijalog box-a ‘Šipka’.radimpex. pri kreiranju nove pozicije armature pomoću naredbi ‘Proizvoljna’ ili ‘Tipska’.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. U slučaju da je geometrija kreirane pozicije potpuno ista kao i geometrijom neke postojeće pozicije. program vrši poređenje geometrije kreirane i već postojećih pozicija.338 Check box za definisanje broja segmenata kotne linije Šipka Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Šipka’ Ako je check box ‘Izdati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’.

program će za svaku instancu kreirati kotu u posebnom redu. procedura kotiranja se odvija zadavanjem početne tačke kote. kao njena instanca na crtežu. program će kote svih presečenih instanci postaviti u jednom redu. se definiše način kotiranja šipki. Pomoću radio button-a. kada je izabran radio button ‘U jednom redu’. Kada je check box ‘Ući u proceduru kotiranja’ postavljen na uključeno stanje.yu * Tel. od programa se zahteva da pri postavljanju spiralne uzengije na crtež automatski pokrene proceduru njenog kotiranja. procedura kotiranja se odvija zadavanjem pozicije teksta i ugla teksta kote. Pomoću radio button-a. Način određivanja početne tačke kote se definiše izborom jednog od ponuđenih radio button-a. koji se nalaze ispod ovog check box-a. program će tačku koja određuje poziciju teksta povezati sa šipkom ortogonalnom kotnom linijom. kao i pri postavljanju instanci postojećih pozicija (naredbe ‘Postojeća’ i ‘Reprezent’). se vrši izbor jednog od dva programom predviđena načina kotiranja. Kada je izabran radio button ‘kao najbliža tačka’. definiše se način kotiranja više instanci iste pozicije koje su presečene zadatom kotnom linijom naredbe ‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6. a u slučaju da to nije moguće za početnu tačku kote će usvojiti tačku sa šipke koja je najbliža zadatoj poziciji teksta. Postavljanjem check box-a ‘Ući u proceduru kotiranja spirale’ na uključeno stanje. program za početnu tačku kote usvaja tačku sa šipke koja je najbliža zadatoj poziciji teksta. kreira se nova pozicija armature bez poređenja geometrije. Ako je izabran radio button ‘kao ortogonalna tačka’. koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Višestruka kota’.yu * e-mail: info@radimpex. program pri kreiranju novih pozicija armature (naredbe ‘Proizvoljna’ i ‘Tipska’). Naime. a kada je izabran radio button ‘U više redova’. pozicije teksta i ugla teksta kote.339 Izborom potvrdnog odgovora šipka se pridružuje postojećoj poziciji. Serija u osnovi Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Serija u osnovi’ Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co. a program na osnovu zadate pozicije teksta određuje i početnu tačku kote.co. Ako je check box ‘Izdati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’ isključen. Kada je selektovan radio button ‘Izbor 2 tačke’. automatski ulazi u proceduru njihovog kotiranja. kao da se radi o instancama različitih pozicija. 011 3809-158 . Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kota’. Kada je selektovan radio button ‘Izbor 3 tačke’.1’). dok se izborom negativnog odgovora kreira nova pozicija armature.

Kada se kreira serija u osnovi program za zadati broj komada šipki unutar tekućeg segmenta ‘n=’. Naime.radimpex.1’).isključeno ‘Gripovanje geometrije pozicije’ . imaju isto značenje kao i istoimeni parametri koji se prikazuju kada je selektovan naziv ‘Šipka’. Napomenućemo da se razmak između šipki koji je unet direktno u edit box-u ‘e=’ neće zaokruživati.yu * Tel. Ovako zaokružena vrednost razmaka između šipki se prikazuje u tekstu kote serije. Isti efekat bi se dobio i kada bi se pomoću naredbe ‘Postojeća’ na crtež postavila nova instanca date pozicije. je isto kao i značenje prethodno objašnjenih parametara. 011 3809-158 . program dobijeni razmak ‘e=’ zaokružuje na najbližu vrednost koja je deljiva sa zadatom vrednošću u ovom edit box-u. a zatim joj se promenila geometrija pomeranjem ‘grip’ova.340 Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kota’. Copyright (c) Radimpex * http://www. pri selektovanju serije program postavlja ‘grip’-ove samo na simbol šipke i njihovim pomeranjem se menja geometrija pozicije od koje je kreirana serija. će dovesti do njene promene i za ostale tipove serija.yu * e-mail: info@radimpex.co. kada se check box ‘Gripovanje geometrije pozicije’ postavi na uključeno stanje. Zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Razmak između šipki zaokružiti na’. promena ove vrednosti dok je selektovan jedan tip serija. tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati.1’).co. ‘Gripovanje geometrije pozicije’ .uključeno Značenje parametara koji se prikazuju u dijalog box-u kada se selektuju nazivi ‘Serija u podužnom preseku’ i ‘Serija u poprečnom preseku’. Napomenućemo samo da je vrednost u edit box-u ‘Razmak između šipki zaokružiti na’ ista za sve tipove serija. Međutim. računa razmak između šipki i prikazuje ga u edit box-u ‘e=’ (vidi poglavlje ‘4. Kada se selektuje konstantna serija u osnovi. pomeranjem postavljenih ‘grip’-ova mogu da joj se menjaju različiti parametri (vidi poglavlje ‘4.

za vrednost ‘h’ program usvaja visinu segmenta uzengije koji one presecaju.yu * e-mail: info@radimpex. Kada je check box ‘Postavljanje simbola preseka’ uključen.co. Napomenućemo da se za visinu varijabilne serije usvaja visina uzengije koja je najbliža zadatoj liniji preseka.4’).radimpex.yu * Tel. U edit box-u ‘Tolerancija za vađenje preseka’. 011 3809-158 .co. program po završetku postavljanja poprečnog preseka na crtež automatski ulazi u proceduru postavljanja simbola preseka (vidi poglavlje ‘5. program će pri postavljanju šipki u poprečnom preseku pomoću naredbi ‘Ceo presek’ i ‘Vađenje preseka’.341 Poprečni presek Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Poprečni presek’ Kada je check box ‘Kotirati i uzengije’ postavljen na uključeno stanje. program za vrednost ‘h’ uzima visinu serije uzengija.4’) Copyright (c) Radimpex * http://www. se u procentima od ‘h’ zadaje tolerancija koju program koristi za korekciju položaja presečenih šipki podužne armature kod naredbe ‘Vađenje preseka’ (vidi poglavlje ‘5. a u slučaju da se presečene šipke podužne armature nalaze van gabarita serije. automatski ući u proceduru kotiranja uzengije. Kada se šipke podužne armature nalaze unutar gabarita serije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.342 Mreža Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Mreža’ Kada je check box ‘Izdati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’ postavljen na uključeno stanje. program pri kreiranju nove pozicije mreža. mreža se pridružuje postojećoj poziciji. Ako kreirana pozicija ima iste podatke kao i neka od postojećih pozicija. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izborom potvrdnog odgovora.yu * Tel. vrši njeno poređenje sa postojećim pozicijama. dok se izborom negativnog odgovora kreira nova pozicija mreža. 011 3809-158 . pomoću naredbi ‘Pojedinačno postavljanje’ i ‘Serija mreža’. sa rednim brojem koji je zadat u dijalog boxu naredbe kojom je kreirana.radimpex.

program će prepraviti veličinu svih kota ‘ArmCAD’-ovih entiteta.343 Mreža u poprečnom preseku Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Mreža u poprečnom preseku’ Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kota’ imaju isto značenje kao i istoimeni parametri koji se prikazuju kada je selektovan naziv ‘Šipka’.yu * e-mail: info@radimpex.mm.. se nalazi zatvorena lista iz koje se vrši izbor jedinica dužine (m.co.. tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati.) i edit box u koji se unosi vrednost koja Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. otvara se dijalog box za definisanje razmere na crtežu. 011 3809-158 . U desnom delu dijalog box-a. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box uz prihvatanje zadatih promena. Ova razmera se unosi u levom delu dijalog box-a.radimpex. iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili . koji se zove ‘Razmera’. potrebno je uneti i razmeru u kojoj će crtež biti prenet na hartiju..5 Podešavanje razmere crteža (RAZMERA) Izborom naredbe ‘Razmera’. koji se zove ‘AutoCAD-ova jedinica’. zadavanjem vrednosti u edit box sa tastature ili izborom iz zatvorene liste neke od programom definisanih razmera. 11.cm. što konkretno znači da će program u daljem radu poštovati sve parametre zadate u okviru ove naredbe. klikom miša na ikonu Obzirom da se veličina tekstova u kotama ‘ArmCAD’-ovih entiteta zadaje u milimetrima na hartiji.co. Zadavanjem željene razmere u kojoj će crtež biti prenet na hartiju. tako da njihova veličina u crtačkim jedinicama odgovara zadatoj veličini u milimetrima na hartiji.

imate mogućnost da selektovane šipke prikažete na crtežu sa njihovom realnom debljinom (debljinom koja odgovara njihovom prečniku). njihove dimenzije u ‘AutoCAD’-ovim jedinicama neće biti promenjene – jedino će se promeniti način na koji se ACU jedinica pretvara u fizičku dužinu. Na ovaj način se uspostavlja veza između bezdimenzionih crtačkih ‘AutoCAD’-ovih jedinica i stvarnih dužina ‘ArmCAD’-ovih entiteta. nakon čega se otvara dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. (videti poglavlje ‘11.co. kao i na način prikazivanja serija u osnovi. Primer: Ako je 1ACU=1cm i ako je na crtežu nacrtana šipka dužine 200 cm (onda je njena dužina 200 ACU). To je bezdimenziona veličina i može predstavljati bilo koju dužinu.. to će program nakon selektovanja prvog entiteta. Na ovaj način će sve pozicije armature na hartiji imati istu debljinu.. pomoću ove naredbe možete da utičete na način iscrtavanja prelomnih tačaka šipki. Iz ovoga se vidi da komanda može biti destruktivna ukoliko se primenjuje kada crtež već sadrži neke ‘ArmCAD’-ove entitete i da je zato bitno da pre početka rada pravilno definišete fizičku dužinu jedne ‘AutoCAD’-ove jedinice. 011 3809-158 . serije. Pomoću naredbe ‘Izgled entiteta’. Izborom naredbe ‘Izgled entiteta’. mreže. promenu podataka o fizičkoj dužini ‘AutoCAD’-ove jedinice u principu treba izbegavati u toku rada. program će sa komandne linije zahtevati da selektujete sve entitete kojima želite da promenite način prikaza na ekranu. definisanjem debljine svih linija na crtežu koje se prikazuju datom bojom. Kada se u komandi razmera promeni da je 1ACU=1mm tada će ta ista šipka imati i dalje 200 ACU ali će tada njena fizička dužina biti 200 mm. Sa druge strane. Selektovanje objekata: Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno. iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu . bez obzira na njihov stvaran prečnik.6 Definisanje načina prikaza šipki na crtežu (IZGLED ENTITETA) Kako se sve šipke na crtežu standardno iscrtavaju tankim linijama koje predstavljaju njihove osovine. sa komandne linije i dalje zahtevati da selektujete entitet. to se njihova debljina pri štampi određuje pomoću ‘AutoCAD’ove naredbe ‘Plot’. Razmeru koju zadate na početku rada možete da promenite u bilo kom trenutku pomoću naredbe ‘Razmera’ i to će uticati samo na iscrtavanje tekstova.) su konkretni objekti koji moraju imati stvarne dimenzije. Napomenućemo još da će se dijalog box za definisanje razmere otvara automatski pri svakom otvaranju novog crteža ali se ovo ponašanje može promeniti pomoću naredbe ‘Funkcionalnost’.co. Takođe.yu * e-mail: info@radimpex. Ukoliko na crtežu postoje neki ‘ArmCAD’-ovi entiteti.yu * Tel.4’) 11. Svi ‘AutoCAD’-ovi entiteti (pa samim tim i ‘ArmCAD’-ovi) svoju geometriju pamte i izražavaju preko ‘AutoCAD’-ovih jedinica (ACU). sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj procedure selektovanja. ‘ArmCAD’-ovi entiteti (šipke.344 definiše koliko će izabranih jedinica da predstavlja jedna ‘AutoCAD’-ova jedinica (ACU) na crtežu.radimpex. Međutim.

Napomenućemo da se. dok je kod drugog crteža ovaj check box isključen. bez obzira na pridružene podatke u ovom dijalog box-u. Podešavanja u okviru ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Plot’ su ista za oba crteža. reguliše se da li će selektovane pozicije armature na crtežu biti prikazane u realnoj debljini ili ne. Copyright (c) Radimpex * http://www. šipke u poprečnom preseku uvek predstavljaju popunjenim krugovima. prema pravilima za povijanje šipki koja važe za odabrani tekući propis.345 Izgled dijalog box-a za definisanje načina prikaza šipki na crtežu Pomoću check box-a ‘Debljina linija’. Iako ne utiče na prikaz šipki u poprečnom preseku na ekranu. Ovo ćemo pokazati na primeru jednog poprečnog preseka: Check box ‘Debljina linija’ uključen Check box ‘Debljina linija’ isključen Prvi crtež je odštampan sa uključenim check box-om ‘Debljina linija’ za sve šipke. ova naredba pri štampanju crteža ima isto dejstvo na šipke u poprečnom preseku.yu * Tel. Naime.co. čiji prečnik odgovara prečniku date pozicije armature. Aktiviranjem komadnog polja ‘OK’ program će prepraviti crtež tako da selektovane pozicije budu prikazane na način kako je to zadato u ovom dijalog box-u.radimpex.co. Check box ‘Pun prikaz’ će biti aktivan samo kada je u selekciju uključena i serija u osnovi i pomoću njega se reguliše način prikaza selektovane serije na crtežu. program će na zadatom rastojanju iscrtati simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreirane serije. bez obzira na podešavanja koja su zadata u okviru ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Plot’.yu * e-mail: info@radimpex. njegovim postavljanjem na uključeno stanje. Naime. Znači. ovaj check box ima isto značenje kao i istoimeni check box u dijalog box-ovima za definisanje numeričkih podataka serija u osnovi. kao i na sve ostale vrste armature. sva armatura za koju je check box ‘Debljina linija’ postavljen na uključeno stanje se štampa sa pravom debljinom šipki. 011 3809-158 . dok je uloga check box-a ‘Zaobljenost’ da odredi da li će prelomne tačke na šipkama biti iscrtane oštrim ivicama ili zaobljeno.

346 12.co. baš onako kako će izgledati na papiru posle štampanja.co. . program prelazi u poseban režim rada koji će omogućiti pregled. rekapitulacije i plana sečenja mreža. sada se otvara prozor za rad sa generisanim izveštajem. Istovremeno sa procesom generisanja. iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu program iščitava trenutno stanje na crtežu i automatski generiše izveštaj za svu armaturu koja pripada tekućoj grupi oplata (vidi poglavlje ‘12. Sadržaj izveštaja odgovara trenutnom stanju na crtežu. tako i specifikacije. Umesto grafičkog okruženja ‘AutoCAD’-a. ispisuje se informacija o nazivu trenutno prikazanog poglavlja izveštaja. a u desnom delu se prikazuje izgled trenutno aktivne stranice izveštaja.format kompatibilan sa mnogim tekst-procesorima).yu * Tel. kako specifikacije i rekapitulacije šipki. na statusnoj liniji. podešavanje i štampanje izveštaja. U dnu ekrana. Nakon izbora naredbe ‘Izveštaj’. Izveštaj se može: štampati eksportovati u AutoCAD crtež konvertovati u RTF (Rich Text Format .9’). rednom broju tekuće strane i ukupnom broju strana izveštaja.radimpex. Izgled prozora za rad sa izveštajem U levom delu prozora.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. IZVEŠTAJ Ova naredba služi za automatsko generisanje svih vrsta izveštaja. 011 3809-158 . nalazi se razgranato stablo koje deli izveštaj na manje celine i istovremeno predstavlja sadržaj izveštaja.

347 12. .radimpex. koje su na osnovu tipa armature podeljene u dve osnovne grupe: ‘Šipke’ i ‘Mreže’. . Podaci su razvrstani po pozicijama šipke. Podaci su razvrstani po prečnicima i to za svaku vrstu armature posebno.Svaki izveštaj ‘Specifikacija’ sadrži detaljne podatke o mrežama upotrebljenim u datoj poziciji oplate.co. . 011 3809-158 .1 Sadržaj izveštaja Generisani izveštaj se sastoji od niza tabela. Ovi izveštaji su u stablu prikazani kao podnaslovi grane ‘Šipke’.Svaki izveštaj ‘Plan sečenja’ sadrži grafičke šeme sečenja tabli mreže.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.co. .Izveštaj ‘Rekapitulacija’ sadrži zbirne podatke o svim mrežama koje pripadaju tekućoj grupi oplata. Ovi izveštaji su u stablu prikazani kao podnaslovi grane ‘Mreže’.Izveštaj ‘Rekapitulacija’ sadrži zbirne podatke o upotrebljenim količinama armature za tekuću grupu oplata. (Tip mreže je definisan oznakom i dimenzijama). Copyright (c) Radimpex * http://www. . Organizacija ove podele je prikazana u stablu koje se nalazi u levom delu prozora za rad sa izveštajem.Svaki izveštaj ‘Specifikacija’ sadrži detaljne podatke o upotrebljenim šipkama za datu poziciju oplate. Program pronalazi optimalni plan sečenja celih tabli da bi se dobio minimalan broj potrebnih tabli. Struktura izveštaja Za običnu armaturu je generisan niz izveštaja ‘Specifikacija’ (za svaku poziciju oplate po jedan) i izveštaj ‘Rekapitulacija’. Podrazumevani nivo uklapanja odnosi se na uklapanja pravougaonih parčića table koji obuhvataju stvarnu geometriju datog parčeta table. Za mrežastu armaturu je generisan niz izveštaja ‘Specifikacija’ (za svaku poziciju oplate po jedan). Podaci su razvrstani po pozicijama i dimenzijama mreža. Podaci su grupisani prema pozicijama oplata i prema tipovima mreža. Podaci su grupisani po tipovima mreža. izveštaj ‘Rekapitulacija’ i niz izveštaja ‘Plan sečenja’ (za svaku poziciju oplate po jedan).

program automatski pri aktiviranju naredbe kreira sve izveštaje. Na ovaj način može se menjati vidljivost i celim granama ‘Šipke’ ili ‘Mreže’.Ako držite pritisnut taster ‘Shift’. tako što se nakon višestruke selekcije klikne mišem (desni klik) unutar selektovane grupe. Naredba ‘Prikaži’ će biti dostupna samo kada se izabere prethodno sakriveni izveštaj i njenim aktiviranjem se dati izveštaj ponovo prikazuje. potrebno je da kliknete mišem (desni klik) na stavku u stablu koja se odnosi na taj izveštaj.yu * Tel.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. biće selektovani i svi izveštaji u stablu koji se nalaze između njih.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. nakon čega će se otvoriti padajući meni sa naredbama ‘Prikaži’ i ‘Sakrij’. kao i proizvoljnom broju zajednički selektovanih izveštaja. biće selektovani svi izveštaji na koje kliknete mišem.348 Kao što je već rečeno. selektovani izveštaj postaje nevidljiv. a njegov naziv u stablu se ispisuje sivom bojom. Višestruka selekcija izveštaja u stablu se vrši po standardnim ‘Windows’ pravilima: . dok će klik miša na već selektovani izveštaj dovesti do njegove deselektcije.Ako držite pritisnut taster ‘Ctrl’. 011 3809-158 . pored izveštaja na koje kliknete mišem. Ako želite da se neki od izveštaja ne prikazuje. . Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša Izborom naredbe ‘Sakrij’.co.

co.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.2 Pregled i kretanje kroz izveštaj U desnom delu prozora za rad sa izveštajem uvek se prikazuje izgled trenutno aktivne stranice izveštaja. u desnom delu prozora. na statusnoj liniji. U dnu ekrana.radimpex. za trenutno aktivnu stranu izveštaja postavlja ona strana na kojoj počinje selektovano poglavlje. 011 3809-158 . Promena tekućeg poglavlja se vrši jednostavnim klikom miša preko njegovog naziva u stablu. nakon čega se. Copyright (c) Radimpex * http://www. rednom broju tekuće strane i ukupnom broju strana izveštaja. baš onako kako će izgledati na papiru posle štampanja.co. Polja predviđena za ispis tekućeg poglavlja i tekuće strane izveštaja Tekuće poglavlje izveštaja je u stablu uvek markirano posebnom bojom. ispisuje se informacija o nazivu trenutno prikazanog poglavlja izveštaja.349 12.

se strana koja sledi trenutno aktivnu postavlja za tekuću U slučaju da dokument sadrži veliki broj strana.yu * Tel.350 Tekuće poglavlje je ‘Rekapitulacija’ u okviru grane ‘Šipka’ Na ovaj način. Programom je ograničeno da se istovremeno može prikazati do 6 strana. Copyright (c) Radimpex * http://www. može poslužiti i scroll traka postavljena uz desnu ivicu ovog prozora. Međutim. koja se aktivira klikom miša na strelicu sa desne strane ikone. se strana koja prethodi trenutno aktivnoj postavlja za tekuću Izborom ove ikone. 011 3809-158 . za brzo postavljanje tekuće strane. Izborom ove ikone vrši se prelazak na istovremeni prikaz više stranica izveštaja na ekranu. što omogućava lako pozicioniranje na željeni deo dokumenta. ponekad može biti od interesa da se istovremeno prikaže više strana izveštaja. može se vršiti i pomoću kursorskih strelica. Broj stranica koje će se istovremeno prikazivati vrši se izborom iz zatvorene liste.co. Izborom ove ikone.co. Promena tekućeg poglavlja. Promena tekuće strane izveštaja se može vršiti i sa tastature pomoću tastera ‘PgUp’ i ‘PgDn’. Podrazumevani način prikazivanja stvarnog izgleda dokumenta je prikaz samo jedne strane.radimpex. kao i izborom odgovarajućih ikona. tekuće poglavlje u stablu je uvek usaglašeno sa prikazom tekuće strane izveštaja.yu * e-mail: info@radimpex.

Zum pomeri Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * e-mail: info@radimpex. - Takođe. .Zum dinamički .Zum prozor .Zum sve . 011 3809-158 .351 Istovremeni prikaz dve stranica izveštaja Izborom ove ikone vrši se povratak na prikaz samo jedne – tekuće strane izveštaja Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem točkića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi: CTRL+ levo dugme miša = Zum prozor.yu * Tel. a sledeći klik na levo dugme miša će odabranu tačku protumačiti kao suprotni ugao pravougaone oblasti i uvećanje će biti izvršeno. CTRL+ srednje dugme miša = Zum sve. CTRL+ desno dugme miša = Zum prethodni. Pomeranje prikaza izgleda oplate se izvršava klikom na srednje dugme miša i pomeranjem istog.Zum prethodni .radimpex.co. naredbe za zumiranje se mogu aktivirati i izborom odgovarajuće ikone. Dok je pritisnut taster ‘CTRL’ klik na levo dugme miša će odabranu tačku obeležiti kao prvi ugao pravougaone oblasti koju treba uvećati.

radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. potrebama i navikama korisnika. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .co. Sva podešavanja izgleda i sadržaja izveštaja odvijaju se u dijalogu koji se otvara aktiviranjem komande ‘Formatiranje izveštaja’ pomoću ove ikone .352 12. Izgled dijalog box-a za formatiranje izveštaja Ovaj dijalog box je zbog velike količine podataka organizovan putem kartoteka.3 Formatiranje izveštaja Program ‘ArmCAD 2005’ omogućava podešavanje velikog broja parametara vezanih za izgled i sadržaj projektne dokumentacije koja se kreira.co.yu * Tel. a u cilju što boljeg prilagođavanja različitim propisima.

Svakako da je uslov. Edit box-ovi za zadavanje prozivoljnih dimenzija hartije Copyright (c) Radimpex * http://www.1 Format hartije U kartoteci ‘Format hartije’ imate mogućnost da definišete veličinu stranice dokumenta.353 12. postavljanjem na uključeno stanje prekidača ‘Proizvoljni format’.yu * e-mail: info@radimpex. imaćete mogućnost da u edit box-ovima ‘Širina’ i ‘Visina’ zadate potpuno prozivoljne dimenzije papira.3.radimpex.co. 011 3809-158 . iz zatvorene liste odaberite jedan od ponuđenih formata hartije. da vaš izlazni uređaj za štampu podržava zadati format hartije. U slučaju da u listi nije ponuđen željeni format.co. Izgled kartoteke ‘Format hartije’ U zavisnosti od izlaznog uređaja za štampu koji imate.yu * Tel.

nakon zahteva za štampu. Vodite računa pri zadavanju ovih vrednosti.yu * Tel. prikazan je odabrani format hartije. Ako ne želite zaglavlje. donje.radimpex. tada u ovom edit box-u zadajte vrednost ‘0’. možete odabrati orijentaciju hartije: ‘Uspravno’ ili ‘Položeno’. obzirom da svaki izlazni uređaj ima ograničenje po pitanju neto površine za štampu. za donju marginu je 8 mm. Izgled kartoteke ‘Margine’ U centralnom delu dijalog box-a. Minimalna. program će dozvoliti zadavanje potpuno proizvoljne vrednosti. 12. zadati njegovu dimenziju. U slučaju da svaka strana vašeg dokumenta treba da sadrži i zaglavlje.354 Postvaljanjem na uključeno stanje jednog od ponuđena dva prekidača. U ovoj proceduri.co. ali se zato pri štampi dokumenta može desiti slučaj da drajver ne može na tom delu ivičnog prostora da izvrši štampu. leve i desne strane imate mogućnost da definišete odgovarajuće margine.co.2 Margine U okviru kartoteke ‘Margine’ definiše se neto površina hartije za štampu. obzirom da se u ‘futer’-u svake hartije mora naći i potpis autora programa. Copyright (c) Radimpex * http://www. a sa četiri edit box-a. 011 3809-158 . tada je potrebno u edit box-u ‘Visina zaglavlja’. programski ograničena vrednost.yu * e-mail: info@radimpex.3. sa njegove gornje. Jedino ograničenje pri zadavanju margina će biti u edit box-u ‘Dole’. U ovakvim slučajevima. program će izdati odgovarajuće upozorenje.

Tablica zaglavlja je podeljena na niz ćelija (pravougaonih oblasti). U donjem delu dijalog box-a je prikazan sadržaj trenutno aktivne ćelije namenjene prikazu naslova projekta Copyright (c) Radimpex * http://www. u okviru kartoteke ‘Margine’.radimpex.3 Zaglavlje U okviru kartoteke ‘Zaglavlje’ definiše se izgled zaglavlja koje će biti odštampano u vrhu svake strane dokumenta. a visina zadatim podatkom u edit box-u ‘Visina zaglavlja’.co. 011 3809-158 . U gornjem delu dijalog box-a se prikazuje trenutan izgled kreiranog zaglavlja. koje se isporučuje uz program.co.355 12. predstavlja samo ugledni primer za postupak njegovog formiranja. i klikom miša u okviru svake od njih.yu * Tel. Širina tablice zaglavlja je određena širinom papira koja je umanjena za levu i desnu marginu.yu * e-mail: info@radimpex. Izgled kartoteke ‘Zaglavlje’ Default izgled zaglavlja.3. u donjem delu dijalog box-a se prikazuje sadržaj trenutno aktivne ćelije.

utiče sa na izgled i sadržaj trenutno aktivne ćelije.co.356 U svaku od ćelija se može uneti potpuno proizvoljan sadržaj.radimpex. 011 3809-158 . selektovani tekst označava kao stavku u listi niza podataka Copyright (c) Radimpex * http://www. kakav je i program ‘WordPad’. ubacuje se u ćeliju. u potpunosti odgovara postupku rada sa tekst procesorima. Zatvorene liste za izbor vrste i veličine fonta Pomoću sledeće grupe ikona. i to na mesto koje je određeno trenutnim položajem kursora Uključeno stanje ove ikone određuje zadebljani ispis selektovanog teksta Uključeno stanje ove ikone određuje zakošeni ispis selektovanog teksta Uključeno stanje ove ikone određuje podvučeni ispis selektovanog teksta Izborom ove ikone otvara se padajuća lista za izbor boje koja će biti pridružena selektovanom tekstu Uključeno stanje ove selektovanog teksta Uključeno stanje ove selektovanog teksta Uključeno stanje ove selektovanog teksta ikone ikone ikone određuje levo ravnanje ravnanje ravnanje određuje centralno desno određuje Izbor ove ikone. Postupak editovanja sadržaja trenutno aktivne ćelije. Selektovani tekst se izbacuje iz ćelije i prebacuje u ‘clipboard’ Selektovani tekst se prebacuje u ‘clipboard’ bez izbacivanja iz ćelije Prethodno smešteni tekst u ‘clipboard’.co. Izbor i veličina fonta se vrši iz zatvorenih lista koje se nalaze iznad polja predviđenog za editovanje sadržaja trenutno aktivne ćelije.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.

pored bitmapa. Oznaka za uključeno stanje je uvučen izgled ikone. U slučaju velikog formata slike. Za najčešće slučajeve u praksi. Izborom ove ikone otvara se dijalog box za učitavanje slika sa diska računara.co. imate mogućnost da odabrane strane za postavljanje okvira. i pomoću scrooll traka dovedite jedan od njenih ćoškova u položaj da se vidi u prostoru predviđenom za prikaz ćelije. pri čemu se u centralnom delu ovog dijalog box-a. Copyright (c) Radimpex * http://www. na poziciji kursora će se pojaviti sadržaj učitane slike. pridružite i svim ostalim ćelijama u zaglavlju. na odgovarajućoj strani ćelije se postavlja linija okvira.357 Izborom ove ikone otvara se dijalog box za postavljanje okvira oko ćelije.wmf’ i ‘*.emf’). Izgled dijalog box-a za postavljanje okvira oko ćelije Postavljanjem na uključeno stanje ponuđenih prekidača. postavite na uključeno stanje. na odgovarajućoj strani postavlja linija okvira.co. sve ponuđene prekidače u ovom dijalog box-u. i aktiviranja komandnog polja ‘OK’.yu * Tel. Postavljanjem na uključeno stanje prekidača ‘Pridruži svima’. Nakon selektovanja željenog fajla.radimpex. kada je potrebno postaviti okvir oko svih ćelija. kliknite mišem na nju. 011 3809-158 . u ćeliju je moguće ubaciti i sadržaj metafajlova (‘*.yu * e-mail: info@radimpex. Izgled dijalog box-a za ubacivanje slika u ćeliju zaglavlja Izborom jedne od ponuđenih opcija iz zatvoren liste ‘Tip fajla’. što će dovesti do željenog efekta.

Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na mali kvadrat postavljen u uglu slike. otvara se padajući meni za automatsko ubacivanje programski definsanih tekstova. dovedite veličinu slike na željenu dimenziju. u njenim uglovima i na sredinama svake od strana.358 Selektovanjem ubačene bit mape.co. 011 3809-158 . i njegovim razvlačenjem ka unutra.co. Na raspolaganju su sledeći tekstovi: #p #n #t #d Redni broj tekuće strane Ukupan broj strana Trenutno vreme Tekući datum Copyright (c) Radimpex * http://www. postavljaju se simboli malog kvadrata pomoću kojih se vrši promena dimenzija slike.radimpex. Smanjena veličina učitane slike Izborom ove ikone.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel.

to promena dimenzija jedne ćelije utiče i na dimenzije ostalih ćelija. 011 3809-158 . a u edit box-ovima ‘Širina’ i ‘Visina’. Iz tog razloga.co.yu * Tel. potrebno je da prvo zadate željeni format hartije.yu * e-mail: info@radimpex. i odzgo na dole. selektovanjem jedne od ivičnih ćelija. Copyright (c) Radimpex * http://www. prikazuju se njene trenutne dimenzije.radimpex. u ćeliji se označavaju simbolom ‘#’ i odgovarajućim slovom.co.359 Ubačeni programski definisani tekstovi. Pored toga potrebno je i da poništitite ‘Default’ zaglavlje koje je isporučeno kao ugledni primer. Da biste definisali raspored ćelija koji odgovara Vašem zaglavlju. odgovarajući edit box za numeričko podešavanje dimenzija ćelije biće neaktivan. Klikom miša unutar bilo koje od ćelija. ranije zadatu dimenziju. Edit box-ovi za numeričko zadavnje dimenzija trenutno aktivne ćelije Kako zaglavlje ima ograničnu. Usvojeno je da se promena dimenzija ćelija odvija sleva na desno. odredite margine i visinu zaglavlja. ona postaje trenutno aktivna.

co.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.360 Za selektovanu gornju desnu ćeliju.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. dovoljno je da unesete vrednosti koje su sigurno veće od maksimalnih. Ako ne znate koje su dimenzije maksimalne. nije moguće menjati širinu Da biste poništili ‘Default’ zaglavlje potrebno je da selektujete krajnju levu ćeliju i da joj za dimenzije zadate maksimalne moguće vrednosti. Zadavanje maksimalnih dimenzija krajnjoj levoj ćeliji zaglavlja Na ovaj način dobićete da se zaglavlje sastoji samo od jedne ćelije. a program će automatski odrediti maksimalne dimenzije ćelije.co. 011 3809-158 .

i pritiskom na taster ‘Del’. kursor menja oblik u odgovarajući oblik koji ujedno ukazuje i na smisao moguće akcije. izbacite ovu bitmapu iz sadržaja vašeg zaglavlja. Copyright (c) Radimpex * http://www. po vertikali.co. pomoću koga se svaka od ćelija može podeliti na dve nove. služi za podelu ćelija po horizontali. Potpuno prazan sadržaj zaglavlja U donjem levom uglu svake od ćelija nalazi se mali uspravan pravougaonik. Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na jedan od ova dva mala pravougaonika. 011 3809-158 .yu * Tel. koji je predviđen za editovanje sadržaja trenutno aktivne ćelije.radimpex.co.361 Izgled zaglavlja koje se sastoje samo od jedne ćelije Selektovanjem bitmape u donjem delu dijalog box-a. Mali položeni pravougaonik u gornjem desnom uglu svake od ćelija.yu * e-mail: info@radimpex.

odnosno horizontalne podele. 011 3809-158 .362 Pravougaonici za podelu ćelija na manje delove Operacija podele ćelija se odvija tako što se mišem klikne na željeni mali pravougaonik. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. dobijena je nova ćelija I na novododatoj ćeliji.co.yu * Tel. Razvlačenjem gornjeg desnog pravougaonika na dole. u donjem levom i gornjem desnom uglu. i ne otpuštajući ga dovede u položaj željene vertikalne. nalaze se mali prvougaonici za njenu eventualnu podelu na manje delove. U gornjem delu zaglavlja dodaćemo još jednu ćeliju.radimpex.co.

radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. željene dimenzije možete zadati u edit box-ovima ‘Širina’ i ‘Visina’. Kada ste podesili položaj i broj ćelija u zaglavlju. omogućena je naknadna promena dimenzija date ćelije. na način kako je to ranije opisano.co. sve dok ne dobijete željeni broj i raspored ćelija. Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na sredinu jednu od unutašnijh strana ćelije.363 Razvlačenjem donjeg levog pravougaonika gornje ćelije u desno. preostalo je još da u svakoj od njih zadate i odgovarajući sadržaj. dobijena je nova ćelija Ovaj postupak je potrebno ponavljati.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158 . Unutrašnje strane ćelija koje se mogu razvlačiti Kako se razvlačenjem pomoću miša ne može odrediti tačna dimenzija ćelije.

zakošenost. ‘Kota’.co. ‘Cela mreža’ i ‘Sečena mreža’.4 Tekst U okviru kartoteke ‘Tekst’. ‘Tekst na crtežima’ odnosi se na tekstove koji se nalaze na crtežima oblika šipke i plana sečenja mreža. Boje tekstova i linija je moguće izabrati iz skupa ‘AutoCAD’-ovih predefinisanih boja.364 12.3.radimpex.co. zadebljanost. podvučenost i boju teksta. imate mogućnost da definišete sve podatke o vrsti.5’). - U delu dijaloga ‘AutoCAD crtež’ mogu se definisati prethodno opisani parametri za izveštaj koji se eksportuje na ‘AutoCAD’-ov crtež. Takođe. 011 3809-158 . visinu.yu * Tel. obzirom da se izveštaj o potrebnoj armaturi nikada ne nalazi na početku projektne dokumentacije. Ovo je veoma korisna opcija. nalaze se parametri pomoću kojih se definiše izgled izveštaja pri štampanju i konverziji u RTF format. Veličine tekstova se preračunavaju prema tekućoj razmeri crteža (vidi poglavlje ‘11. Copyright (c) Radimpex * http://www. Prikazani parametri imaju sledeće značenje: ‘Tekst u tabeli’ odnosi se na sve tekstove u svim izveštajima. U edit box-u ‘Broj prve stranice’ se zadaje broj od koga program počinje numeraciju izveštaja. Moguće je izabrati font. Izgled kartoteke ‘Tekst’ U delu dijaloga ‘Štampanje’. boji i veličini tekstova koji se ispisuju na hartiji. za ove crteže moguće je definisati i boje i debljine linija svih elemenata: ‘Šipka’.yu * e-mail: info@radimpex.

3. omogućeno je zadavanje naslova koji će se ispisivati na početku svake tabele. centar.365 Edit box u kome se zadaje broj prve stranice izveštaja 12.specifikacija’ U edit box-u ‘Naziv tabele’.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. Izgled kartoteke ‘Šipke .specifikacija’ moguće je definisati sve parametre vezane za istoimeni izveštaj (tabelu). Položaj teksta naslova (u horizontalnom pravcu) moguće je podesiti izborom jednog od tri načina ravnanja (levo. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .co.5 Šipke .radimpex.specifikacija U okviru kartoteke ‘Šipke . desno).

radimpex.yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .co. Lista koja određuje redosled i sadržaj kolona izveštaja Ispod liste nalaze se komandna polja ‘Briši’ i ‘Dodaj’ kojim je moguće brisati ili dodavati kolone i komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ kojim je moguće promeniti redosled kolona u izveštaju.366 Edit box za zadavanje naziva tabele i komandna polja za njegovo ravnanje U gornjem levom delu dijaloga nalazi se lista koja određuje redosled i sadržaj kolona koje čine ovaj izveštaj.co.yu * e-mail: info@radimpex.

367 Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. Sadržaj zatvorene liste za izbor sadržaja kolone Za svaku kolonu izveštaja moguće je definisati: tekst koji će se ispisivati u zaglavlju širinu kolone podatke specifične za tu kolonu.radimpex.co.co. u listu je ubačena nova kolona Sadržaj svake kolone može se podesiti izborom iz zatvorene liste koja se otvara klikom miša na strelicu sa desne strane date kolone.yu * e-mail: info@radimpex.

Da li će neka kolona biti sa nepoznatom širinom određuje se sa check box-om ‘Nepoznata’.yu * e-mail: info@radimpex.co.368 U edit box-u ‘Naziv kolone’. unosi se tekst koji će se ispisivati u zaglavlju izabrane kolone. Omogućeno je definisanje dva reda teksta. Stavka u meniju ‘%%c – komandno polje oznaka za fi’ omogućava da se u tekstu pojavi specijalni znak ‘ Ø ’. gore. Kolona može imati i nepoznatu širinu.yu * Tel. 011 3809-158 .radimpex. Ukoliko više kolona ima nepoznatu širinu. U tom slučaju se njena širina određuje tako da odgovara slobodnoj širini na hartiji koja preostaje nakon oduzimanja širina kolona sa poznatom širinom. Zadavanje ravnanja (desno. Deo dijalog box-a za definisanje širine kolone Copyright (c) Radimpex * http://www.co. Deo dijalog box-a za definisanje naziva kolone U edit box-u ‘Širina kolone’ unosi se podatak o zahtevanoj širini kolone. Desno od polja za unos teksta nalazi se . levo) se izvodi kao što je već opisano za edit box ‘Naziv tabele’. čijim se aktiviranjem otvara padajući meni. slobodna širina hartije će biti ravnomerno raspoređena na svaku od njih.

co.co. Ovaj izveštaj može da se kreira kao kombinacija sledećih kolona: Redni broj pozicije .radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. Check box za definisanje redosleda izveštaja U donjem delu dijaloga prikazan je izgled tabele koji odgovara trenutnom stanju parametara. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Kada je ovaj check box uključen izveštaj specifikacije šipki se prikazuje pre izveštaja rekapitulacije i obrnuto.ispisuje redni broj pozicije šipke.369 Check box ‘Prikazuje se ispred rekapitulacije’ se koristi za definisanje redosleda izveštaja. Izgled šipke – iscrtava crtež geometrije šipke sa iskotiranim dužinama segmenata. prema pravilima za povijanje šipki koja važe za odabrani tekući propis. 011 3809-158 . ‘Zaobljenost’ – za definisanje načina iscrtavanja prelomnih tačaka na šipkama – oštrim ivicama ili zaobljeno.

Dužina šipke – dužina jedne šipke. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Specifični podatak za ovu kolonu je: ‘Faktor oplate’ – kada je ovaj check box isključen prikazuje se ukupan broj komada šipki date pozicije. Napomena:Ukoliko je pozicija šipke varijabilna. Copyright (c) Radimpex * http://www. ovde se ispisuje naziv koji je definisan u propisima za šipku određenog prečnika . (Zapravo.370 Check box ‘Zaobljenost’ Prečnik šipke – ispisuje podatak o prečniku šipke.1’) x zadati broj šipki date pozicije’. Broj komada – ukupan broj komada šipki u poziciji. S obzirom da se u skoro svim propisima naziv šipke i prečnik šipke poklapaju zadržan je termin ‘Prečnik šipke’) Prečnik šipke jedne vrste armature – u ovoj koloni biće ispisan podatak o prečniku šipke ali samo ako vrsta armature pozicije šipke odgovara vrstama armature navedenim u edit box-u . Desno od edit box-a za unos filtera nalazi se komandno polje aktiviranjem otvara padajući meni iz koga se može izabrati neka od vrsta armature.radimpex. čijim se ‘Filter armature’.yu * Tel. U slučaju da uslov o vrsti armature nije ispunjen polje u tabeli će ostati prazno. a kada je uključen broj komada šipki je prikazan u formatu ‘zadata količina za datu oplatu (vidi poglavlje ‘2. obično se koristi u paru sa međusobno disjunktnim uslovima. 011 3809-158 . Napomena: Ukoliko se ovaj tip kolone koristi.vidi poglavlje ‘11.co.co.3’. ispisaće se dve vrednosti – minimalna i maksimalna dužina šipke u poziciji.yu * e-mail: info@radimpex. Time se dobija ispis prečnika šipki za sve pozicije ali u odgovarajućim kolonama. Moguće je praviti i višestruki uslov stavljanjem znaka ‘+’ između imena vrsta armature.

Težina šipke – podatak o težini jedne šipke date pozicije.co.yu * Tel. Vrsta armature – naziv definisan u propisu za vrstu armature od koje je napravljena pozicija šipke Oznaka tipske šipke – ispis imena odgovarajuće šipke iz biblioteke tipskih šipki (geometrija šipke odgovara geometriji tipske šipke) Komentar – prazno polje. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.yu * e-mail: info@radimpex. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz težine šipki ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje Copyright (c) Radimpex * http://www.podatak o težini svih šipke date pozicije koje idu u specifikaciju. proizvoljne namene. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz jedinične težine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Jedinična težina – podatak o težini šipke jedinične dužine.371 Ukupna dužina pozicije – zbir dužina svih šipki u celoj poziciji.radimpex.co. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz težine šipke ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje Težina pozicije . 011 3809-158 .

Inače.co.372 12.co. a poseban za šipke većeg prečnika.rekapitulacija U okviru kartoteke ‘Šipke . - - Ovaj izveštaj može da se kreira kao kombinacija sledećih kolona: Prečnik šipke – ispisuje podatak o prečniku šipke.rekapitulacija’ Podaci vezani za ‘Naziv tabele’ kao i za opšte podatke svih kolona (‘Naziv kolone’ i ‘Širina kolone’) potpuno su isti kao i u prethodno opisanoj kartoteci. Copyright (c) Radimpex * http://www. ukoliko se želi poseban izveštaj za prave a poseban za povijene šipke check box ‘Posebno prave i povijene’ trebe postaviti na uključeno. ukoliko se želi poseban izveštaj za šipke čiji je prečnik manji ili jednak nekom prečniku.radimpex. 011 3809-158 . prikazivaće se tablica samo sa upotrebljenim prečnicima šipki. Izgled kartoteke ‘Šipke . Specificni podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. S obzirom da se u skoro svim propisima naziv šipke i prečnik šipke poklapaju zadržan je termin ‘Prečnik šipke’) Ukupna dužina – ukupna dužina šipki iz pozicija odgovarajućeg prečnika i vrste armature.3.yu * Tel. (Zapravo. Izveštaj je grupisan prema vrstama armature. treba postaviti check box ‘Razdvojeno do Ø’ na uključeno a u edit box-u ‘Ø=’ definisati granični prečnik šipke.rekapitulacija’ moguće je definisati sve parametre vezane za istoimeni izveštaj.yu * e-mail: info@radimpex. Moguće je dodatno podešavanje načina grupisanja i to: ukoliko se želi da prikaz rekapitulacije prikazuje tablicu sa svim prečnicima šipki treba postaviti check box ‘Svi prečnici’ na uključeno. Unutar izveštaja o svakoj vrsti armature podaci su grupisani po prečnicima armature.6 Šipke . ovde se ispisuje naziv koji je definisan u propisima za šipku određenog prečnika – videti poglavlje ‘11.3’.

3. 011 3809-158 .co.yu * e-mail: info@radimpex.7 Podupirači U okviru kartoteke ‘Podupirači’ moguće je definisati sve parametre vezane za tablicu proizvoljnog oblika i sadržaja. U edit box-u ‘Naziv tabele’ može se postaviti proizvoljan tekst koji će se ispisivati kao naslov. Definisanje i prikazivanje ove tablice je opciono.radimpex.yu * Tel. proizvoljne namene.prazno polje. Komentar . Izgled kartoteke ‘Podupirači’ Check box ‘Ulazi u izveštaj’ određuje da li će se ova tabela prikazivati. Ukupna težina – ukupna težina svih šipki iz pozicija odgovarajuceg prečnika i vrste armature. centar. Položaj teksta (u horizontalnom pravcu) moguće je podesiti izborom jednog od tri načina ravnanja (levo. Specificni podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz jedinične težine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. 12. Specificni podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz težine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Za rad sa kolonama tabele služe komandna polja u grupi ‘Kolone tabele’: Copyright (c) Radimpex * http://www.co.373 Jedinična težina – težina šipke jedinične dužine. desno). Napomena: specifično za ovu kolonu je da se na kraju svake celine prikazuje zbir cele kolone. Tabela može imati proizvoljan broj redova i kolona. U edit box-u ‘Tekst zbira’ može se definisati proizvoljan tekst koji će se prikazivati pored zbira. Tablica je sastavni deo izveštaja rekapitulacije za šipke. iznad tabele.

radimpex. aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’. Broj redova sa vrha tabele koji će biti proglašen za zaglavlje može se uneti u edit box-u ‘Broj redova u zaglavlju’.co. Kolona može imati tačno zadatu širinu ili može imati nepoznatu širinu. Razlog za uvođenje zaglavlja je u razdvajanju ćelija čiji se sadržaj retko menja (zaglavlje) od preostalog dela tabele. Ukoliko je izabrana opcija ‘Snimi celu tabelu’. pri čemu se njena širina proračunava tako da odgovara slobodnom prostoru na stranici. Za rad sa redovima tebele služe komandna polja u grupi ‘Redovi tabele’: ‘Dodaj’ – dodaje novi red tabele na kraj.yu * Tel. Ravnanje teksta u svakoj ćeliji je moguće podesiti preko odgovarajućih komandnih polja u delu dijalog box-a ‘Ravnanje kolone’. Sadržaj novododatog reda biće iskopiran iz do tada aktivnog reda. Copyright (c) Radimpex * http://www. pojavljuje se dijalog u kome treba uneti naziv pod kojim će se trenutno prikazana tabela snimiti. Redovi koji imaju status zaglavlja su obeleženi na poseban način. Sadržaj novododate kolone će biti iskopiran iz do tada aktivne kolone ‘Briši’ – briše aktivnu kolonu ‘Levo’ – pomera aktivnu kolonu ulevo ‘Desno’ – pomera aktivnu kolonu udesno Grupa parametara ‘Širina kolone’ služi za definisanje širine aktivne kolone. biće snimljena tabela (sa svim redovima i kolonama) a zajedno sa njom sadržaj ćelija iz zaglavlja. Iz zatvorene liste je moguće postaviti za aktivnu neku od prethodno snimljenih tabela. Pri aktiviranju komandnog polja ‘Snimi’. briše se tablica sa imenom prikazanim u zatvorenoj listi. Ostale ćelije će biti snimljene kao prazne. koje se nalazi u delu dijalog box-a ‘Baza podupirača’. Ukoliko je izabrana opcija ‘Snimi samo zaglavlje’. biće snimljena tabela (sa svim redovima i kolonama) a zajedno sa njom i sadržaj svih ćelija. To se postiže uključivanjem check box-a ‘Nepoznata’.374 ‘Dodaj’ – dodaje novu kolonu u tabelu na kraj. 011 3809-158 . Takođe. ‘Dole’ – pomera aktivan red nadole. Neki od redova sa vrha tabele mogu dobiti poseban status – zaglavlje tabele.yu * e-mail: info@radimpex. Način snimanja tabele u bazu podupirača može se podešavati u grupi parametara ‘Snimanje’. Sadržaj svake ćelije tabele je moguće popuniti proizvoljnim tekstom. ‘Briši’ – briše aktivan red ‘Gore’ – pomera aktivan red nagore.co.

Jedinična težina – težina mreže jedinične površine. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex.3.1’) x zadati broj mreža date pozicije’. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.8 Mreže .co. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Oznaka mreže – oznaka (naziv) mreže Širina B – dimenzije mreže u ‘B’ pravcu.375 12.specifikacija U okviru kartoteke ‘Mreže . Specifični podatak za ovu kolonu je: ‘Faktor oplate’ – kada je ovaj check box isključen prikazuje se ukupan broj komada mreža date pozicije. Za sečene mreže prikazuje i indeks sečenja . Izgled kartoteke ‘Mreže . Copyright (c) Radimpex * http://www. Broj komada – broj komada mreže. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz jedinične težine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.yu * Tel.co.specifikacija’ Ovaj izveštaj može da se kreira kao kombinacija sledećih kolona: Pozicija – oznaka pozicije. a kada je uključen broj komada mreža je prikazan u formatu ‘zadata količina za datu oplatu (vidi poglavlje ‘2.specifikacija’ moguće je podesiti sve parametre vezane za istoimeni izveštaj.jedinstveni broj dodeljen na osnovu dimenzija sečene table.radimpex. Visina L – dimenzije mreže u ‘L’ pravcu.

Broj komada – broj komada mreže Copyright (c) Radimpex * http://www. koji će se prikazivati pored zbira. U edit box-u ‘Tekst zbira’ može se definisati proizvoljan tekst. 12.rekapitulacija’ moguće je podesiti sve parametre vezane za istoimeni izveštaj.co.rekapitulacija U okviru kartoteke ‘Mreže .376 Ukupna težina – ukupna težina mreža.yu * e-mail: info@radimpex. proizvoljne namene. Izgled kartoteke ‘Mreže .9 Mreže .prazno polje.co. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz težine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.rekapitulacija’ Ovaj izveštaj može da se kreira kao kombinacija sledećih kolona: Oznaka mreže – oznaka (naziv) mreže Širina B – dimenzije mreže u ‘B’ pravcu.yu * Tel. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. Visina L – dimenzije mreže u ‘L’ pravcu.radimpex. Napomena: spečifično za ovu kolonu je da se na kraju svake celine prikazuje zbir cele kolone. Komentar .3. 011 3809-158 .

011 3809-158 .određuje jedinicu mere koja će se koristiti pri ispisu dimenzija na crtežima ‘Broj decimala’ .radimpex.plan sečenja U okviru kartoteke ‘Mreže .co. ‘Jedinice mera’ .yu * e-mail: info@radimpex. Napomena: specifično za ovu kolonu je da se na kraju svake celine prikazuje zbir cele kolone.plan sečenja’ moguće je podesiti sve parametre vezane za istoimeni izveštaj. U edit box-u ‘Tekst zbira’ može se definisati proizvoljan tekst. Izgled kartoteke ‘Mreže . 12.3.yu * Tel. koji će se prikazivati pored zbira.određuje maksimalni broj decimala sa kojima će se ispisivati dimenzije Copyright (c) Radimpex * http://www. Ukupna težina – ukupna težina mreža.10 Mreže .377 Jedinična težina – težina mreže jedinične površine.ima istu funkciju kao i istoimeni edit box iz ranije opisanih kartoteka.co. ‘Broj kolona’ .plan sečenja’ ‘Naziv tabele’ . Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za jediničnu težinu ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje. proizvoljne namene.prazno polje. Specifični podaci za ovu kolonu su: ‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz težine ‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.određuje koliki broj slika će biti smešten u jednom redu. Komentar . Od ovog podatka će zavisiti veličine slika.

koje se nalazi u donjem delu dijaloga. U slučaju da ste zadali ime koje već postoji. program će zatražiti potvrdu ove akcije i tek nakon potvrdnog odgovora obrisaće selektovanu konfiguraciju.3. dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja. Zatvorena lista koja se nalazi u donjem levom uglu dijalog box-a.co. Pošto je ova naredba destruktivna.11 Snimanje podataka o formatiranju izveštaja Da bi svi podaci iz ovog dijaloga mogli da se koriste i na drugim crtežima. Copyright (c) Radimpex * http://www. potrebno ih je snimiti u bazu. Štaviše. prvo morate da postavite za tekuću a zatim da aktivirate komandno polje ‘Briši’. Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi odabranom imenu. predviđena je za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Sada je u edit box potrebno zadati tekstualni opis koji će asocirati na definisane podatke o formatiranju izveštaja. konfiguraciju koju želite trajno da uklonite iz konfiguracione datoteke. Izborom komandnog polja ‘Snimi’.yu * Tel.co. po izlasku iz dijalog box-a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’. Napomena: Ako menjate stanje parametara u dijalog box-u ove naredbe. a ne sprovedete prethodno opisanu akciju snimanja podataka u konfiguracionu datoteku. postavljeni parametri će se u trenutku snimanja crteža snimiti zajedno sa njim i time će se obezbediti da izveštaj bude formatiran na isti način i prilikom sledećeg otvaranja crteža. program će izdati odgovarajuću poruku. Znači.radimpex. program će ipak poštovati postavljene parametre.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 . Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću.378 12.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.379 12.yu * Tel. od programa se zahteva štampanje celog dokumenta. otpočeće proces štampe. U edit box-u ‘Number of copies’ imate mogućnost da zadate broj kopija za štampu. definiše se da li će te da štampate ceo dokument ili samo pojedine njegove strane. Napomenućemo da pri štampanju izveštaja program poštuje sve parametre koji su zadati u kartoteci ‘Tekst’. Izgled dijalog box-a za štampanje dokumnta U delu dijalog box-a ‘Print range’.co. u delu dijalog box-a ‘Štampanje’ (vidi poglavlje ‘12.co.3.4’). imate mogućnost da umesto direktnog izlaza na štampač. otvara se dijalog box za unos parametara koji će regulisati način štampe izveštaja. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. dok se postavljanjem prekidača ‘Pages’ na uključeno stanje. u edit box-ovima sa njegove desne strane može zadati redni broj početne i krajnje strane koje određuju deo dokumenta koji treba odštampati. Postavljenjem prekidača ‘All’ na uključeno stanje.4 Štampanje izveštaja Izborom ove ikone. a postavljanjem check box-a ‘Print to file’ na uključeno stanje.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex. kreirate datoteku koja se može odštampati i van okruženja programa.

. a podatke zadate u okviru njega će prikazati u edit box-u ‘Datoteka’ osnovnog dijalog box-a ove naredbe.co.rtf’ format. Komandno polje ‘Izbor.. kao i ime same datoteke.rtf’ datoteku koju kreirate. imate mogućnost da ceo izveštaj prebacite u ‘*.. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex.380 12. program će zatvoriti tekući dijalog box. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Eksport u RTF’ U edit box-u ‘Datoteka’ se zadaje mesto na disku na kome želite da snimite ‘*..5 Eksport u RTF Izborom naredbe ‘Eksport u RTF’.co.’ Izgled dijalog box-a za snimanje datoteka Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Snimi’.radimpex. imate mogućnost da aktiviranjem komandnog polja ‘Izbor. kakav je i ‘Word’. Zadati podaci su prikazani u edit box-u ‘Datoteka’ Copyright (c) Radimpex * http://www. koji je čitljiv za gotovo sve ‘Windows’ tekst procesore.yu * Tel.’ otvorite standardni ‘Windows’-ov dijalog box za snimanje datoteka. Njenim aktiviranjem. Pored zadavanja ovih podataka direktno u edit box-u.

Šipke . izborom ove naredbe program izlazi na crtež i zahteva da za svaku od kreiranih tablica zadate referentnu tačku.6 Eksport na crtež Pomoću naredbe ‘Eksport na crtež’. a da zaglavlje isključite iz ‘ArmCAD’-ovog izveštaja.yu * Tel. ne može da štampa na celoj površini hartije koja je definisana drajverom datog štampača. U takvim slučajevima je bolje da izgled tipskog zaglavlja kreirate u samom ‘Word’-u.7 Povratak u prozor za crtanje Aktiviranjem ove naredbe. Iz tog razloga. ‘Word’. u delu dijalog box-a ‘AutoCAD crtež’ (vidi poglavlje ‘12. nema odštampane sve delove dokumenta po ivicima strane. kao što može ‘ArmCAD’. vrši se povratak u prozor za crtanje. a pri njenom kreiranju poštuje sve parametre koji su zadati u kartoteci ‘Tekst’. Ova naredba ima primenu i kada želite da projektnu dokumentaciju šaljete svojim poslovnim partnerima u digitalnom obliku. 12. Copyright (c) Radimpex * http://www. a to je da u okviru ‘ArmCAD’-ovog zaglavlja ne ubacujete brojač strana već da to uradite u ‘Word’-u. a dužina njegovog trajanja zavisi isključivo od veličine izveštaja. može Vam se desiti da kreirani RTF fajl. Naime.co. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. pogotovu starije verzije.specifikacija: Nakon zadavanja referentne tačke. ili pak neki drugi tekst procesor. Napomena: Vodite računa da zadate margine u ‘ArmCAD’-u budu usaglašene sa maksimalnom površinom štampe koja je omogućena u ‘Word’-u. Negativna posledica ovoga je nemogućnost ažuriranja eventualno postavljenog brojača strana u ‘ArmCAD’-ovom zaglavlju.3. Naime.4’). Kasnijim učitavanjem u ‘Word’. program datu tablicu postavlja na crtež. u koji ćete kasnije učitavati eksportovani RTF fajl. 12. kada se štampa iz ‘Word’-a. odnosno tačku koja će odrediti položaj gornjeg levog ugla date tablice na crtežu. ili pak nekom drugom teskt procesoru. to se zaglavlje eksportuje kao slika (‘meta file’). Postoji još jedno rešenje. Napomena: Kako ne postoje tehničke mogućnosti da se sadržaj zaglavlja konvertuje u odgovarajuće tekstove i tabele.radimpex. moći ćete potpuno slobodno da editujete sadržaj eksportovanog izveštaja.co. imate mogućnost da sve tablice kreirane u izveštaju postavite na sam ‘ArmCAD’-ov crtež.381 Proces eksporta započinje aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.

Dijalog box za selektovanje datoteka U ovoj proceduri omogućeno je kako pojedinačno tako i grupno selektovanje svih željenih datoteka.co. Naime.382 12. 011 3809-158 .8 Zbirna rekapitulacija Pomoću naredbe ‘Zbirna rekapitulacija’ imate mogućnost da uradite rekapitulaciju armature za više proizvoljno selektovanih ‘ArmCAD’-ovih datoteka.yu * Tel. Izborom komandnog polja ‘Učitaj’ tekući dijalog box se zatvara. a u osnovnom dijalog box-u naredbe se prikazuju sve selektovane datoteke. otvara se dijalog box sledećeg Dijalog box za izradu zbirne rekapitulacije Aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’ otvara se dijalog box za selektovanje ‘ArmCAD’-ovih datoteka za koje želite da kreirate jedinstvenu rekapitulaciju armature. Ova naredba se najčešće primenjuje kada želite da saznate potrebnu količinu armature za ceo objekat koji je urađen na više crteža.co.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. izborom naredbe ‘Zbirna rekapitulacija’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu izgleda: .yu * e-mail: info@radimpex.

kao i njihovu lokaciju na disku. a pri izradi rekapitulacije biće ignorisane.yu * e-mail: info@radimpex. preimenovane ili premeštene) i dalje će se nalaziti u listi ali će biti zasivljene i obeležene kao neispravne. Ova zatvorena lista sadrži nazive datoteke koje su prethodno korišćene u naredbi ‘Zbirna rekapitulacija’. Zatvorena lista za selektovanje ranije korišćenih datoteka Pri aktiviranju naredbe ‘Zbirna rekapitulacija’.yu * Tel. tako da ih veoma jednostavno možete ponovo selektovati za izradu rekapitulacije.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ukoliko su neke datoteke iz liste prestale da postoje (obrisane.383 Lista datoteka koje su selektovane za izradu zbirne rekapitulacije Svako polje u listi datoteka sadrži i zatvorenu listu koja se otvara klikom miša na strelicu sa desne strane.co. 011 3809-158 . sadržaj liste u dijalog box-u će biti onakav kakav je bio prilikom poslednjeg izlaska iz njega.co.

co.384 Neispravne datoteke u listi Ako želite da uklonite neku datoteku iz liste. potrebno je da je prvo selektujete a zatim da aktivirate komandno polje ‘Briši’. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex.co. Generisani izveštaj zbirne rekapitulacije Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’.radimpex. program će izvršiti generisanje zbirne rekapitulacije za datoteke koje se nalaze u listi i automatski će prikazati izveštaj.

Da biste poziciju oplate pridružili nekoj grupi. a da je potrebno kreirati izveštaj samo za neke od njih. otvara se lista iz koje možete izabrati neku od postojećih grupa oplata. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel. klikom miša preko strelicu koja se nalazi na desnom kraju edit box-a. Naime.9 Grupisanje oplata Često se dešava da se na jednom crtežu nađe više pozicija oplata. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu dijalog box sledećeg izgleda: . a zatim da izborom jedne grupe odredite koje će oplate ići u specifikaciju.385 12.radimpex. Zadavanje imena grupe oplata Ukoliko zadato ime ne postoji program će kreirati novu grupu oplata.co. potrebno je da u edit box-u zadate ime željene grupe oplata.yu * e-mail: info@radimpex. Pomoću naredbe ‘Grupisanje oplata’ imate mogućnost da grupišete pozicije oplata. 011 3809-158 . Za svaku poziciju oplate u koloni ‘Grupa’ se prikazuje ime grupe kojoj data oplata pripada (po ‘default’-u su sve pozicije oplata pridružene grupi <sve oplate>).co. Poziciju oplata možete pridružiti nekoj grupi na još jedan način. otvara se Izgled dijalog box-a za grupisanje oplata U centralnom delu dijalog box-a se prikazuje lista svih pozicija oplata koje se nalaze u sastavu crteža.

yu * Tel. Zavorena lista za izbor tekuće grupe oplata Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se tekuća grupa oplata uklanja sa crteža.co. Pri sledećem aktiviranju naredbe ‘Izveštaj’ (vidi poglavlje ‘12’) generisaće se izveštaj samo za oplate koje pripadaju grupi koja je pomoću ove naredbe postavljena za tekuću. 011 3809-158 .radimpex.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. a sve pozicije oplata koje su joj pripadale se automatski pridružuju ‘default’ grupi <sve oplate>. Nakon izbora komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box uz prihvatanje svih unetih promena.386 Lista za izbor grupe oplata Iz zatvorene liste koja se nalazi u delu dijalog box-a ‘Tekuća grupa oplata’ se vrši izbor grupe oplata za koju će se kreirati izveštaj. Napomenućemo da program automatski iz liste uklanja grupu kojoj nije pridružena ni jedna oplata.yu * e-mail: info@radimpex.

yu * Tel. usvojenu armaturu u ovom programu.co. 011 3809-158 . u pravom 3D prostoru. program ne pretenduje da u 100% slučajeva reši sve moguće probleme. U svakom slučaju. Jedan način je takozvani ‘osnova’. U programu ‘ArmCAD’ armatura tih greda biće prikazana u istom pogledu u kome je eksportovana. ako program pri importu armature uspešno reši i 70-80% problema.rama. sa pravim 3D gredama i pločama. odnosno u smeru gledanja koji se želi postići u ‘ArmCAD’-u. Program ‘Tower 5’ može eksportovati usvojenu armaturu i u program ‘ArmCAD 2000’ i u program ‘ArmCAD 2005’. U programu ‘ArmCAD’ te grede se prikazuju kao jedna kontinualna pravolinijska greda prikazana u pogledu zarotiranom za 90 stepeni u odnosu na pogled u kome je izvršen eksport (eventualne lučne grede prikazaće se u razvijenom obliku). Eventualnim malim izmenama na učitanim crtežima. iz ‘Radimpex’-ovog programa za statički proračun ‘Tower 5’. Postoje dva načina za eksport armature u gredama. Jedina razlika između ova dva načina eksporta armature je u vrsti prikaza. oblik šipki u jednoj gredi/stubu biće uvek isti bez obzira na način eksporta.387 13. Iz tog razloga se u dijalog box-u ‘Funkcionalnost’ nalazi odeljak ‘Eksport u ArmCAD’. Copyright (c) Radimpex * http://www. smatraćemo da je uloga ovog njegovog dela potpuno opravdana. IMPORT ARMATURE Naročita pogodnost za korisnike programa ‘ArmCAD 2005’ je mogućnost učitavanja eksportovanih datoteka. tako i prave detalje armiranja. u kome se vrši izbor programa za koji će se formirati datoteka sa podacima o usvojenoj armaturi. postoje i razlike između matematičkog (uprošćenog) modela sa kojim vršimo statički proračun i gotovog izvođačkog projekta.način. na najbrži mogući način se kreiraju definitivni izvođački projekti.radimpex. No. nivoa ili kosog pogleda. Pored toga. Isto važi i za oplatu.yu * e-mail: info@radimpex. moguće je eksportovati usvojenu armaturu i u gredama i u pločama. ‘ArmCAD 2005’ je u stanju da sam pozicionira i kreira kako planove oplate. Drugi način je takozvani ‘ramovi’ način kod koga se mogu eksportovati proizvoljno izabrane grede iz jedne 2D grupe . obzirom da u ovom delu projektovanja konstrukcija ne postoje apsolutno jasna pravila. kod koga se eksportuje niz povezanih greda. Izgled dijalog box-a u kome se vrši izbor programa za koji se kreira datoteka sa podacima o usvojenoj armaturi U okviru programa ‘Tower 5’. Naime.co. S obzirom da se oblikovanje armature vrši nezavisno od vrste pogleda. sa podacima o usvojenoj armaturi i oplatama. Ovo je naročito važno za stubove koji se slobodno mogu eksportovati iz bilo kog rama i uvek će imati jedinstvenu armaturu.

ako joj je pridružen pri eksportu iz programa ‘Tower 5’). kao i podaci o vrsti čelika i prečnicima armature.radimpex. biće korišćeni kao podaci na osnovu kojih će se u Copyright (c) Radimpex * http://www. i ubrzo ćete na crtežu dobiti plan oplate i plan usvojene armature. Eksportovana armatura biće formirana u skladu sa trenutno aktivnim propisom u programu ‘AutoCAD 2005’ (propis koji je korišćen u programu ‘Tower 5’ prilikom dimenzionisanja. U okviru programa ‘ArmCAD 2005’ postoji naredba ‘Import armature’ koja služi za ubacivanje sadržaja ovako eksportovanih datoteka u tekući crtež. Prenos podataka između programa ‘Tower 5’ i programa ‘ArmCAD 2005’ ostvaruje se pomoću datoteka u kojima se snimaju podaci o usvojenoj armaturi i oplatama. otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za import armature Sada je potrebno da selektujete neku od ranije eksportovanih datoteka i aktivirate komandno polje ‘Učitaj’ (u dnu dijalog box-a se za trenutno selektovanu datoteku ispisuje i tekstualni komentar.yu * e-mail: info@radimpex. program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj bloka.yu * Tel. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili ili klikom miša na ikonu .388 Program pri eksportu armature ne vodi računa o dužini šipki obzirom na uslove transporta. a u drag modu će iscrtavati pravougaonu oblast koja odgovara njegovom gabaritu. aktiviranjem komandnog polja ‘Učitaj’.co. Komentar koji je pridružen selektovanoj datoteci Po zatvaranju ovog dijalog box-a. Klik miša na željeno mesto na crtežu odrediće donji levi ugao bloka.co. otvoriće se novi dijalog box u kome se mogu definisati neki dodatni parametri i opcije. 011 3809-158 . te u slučaju da imate potrebu da ograničite dužinu šipki koristite raspoložive alate koji su već ugrađeni u program ‘ArmCAD 2005’. Nakon toga.

objasnićemo neka osnovna pravila kojih se treba pridržavati prilikom usvajanja armature: . Copyright (c) Radimpex * http://www. Pomoću raspoloživih ‘ArmCAD’-ovih naredbi ‘Kota’ i ‘Vađenje preseka’ to svakako neće biti veliki posao. vrsti armature i uslovima adhezije. itd. Učitane entitete program smešta na ‘Layer’-e sa programski usvojenim nazivima: A4_OP . tada program za novo otvorenu poziciju oplate uz programski odabrano ime dodaje i indeks ‘(1)’. 011 3809-158 .‘Layer’ rezervisan za smeštanje usvojene armature u gredama A4_DZ . Program ‘ArmCAD 2005’ dopušta definisanje proizvoljnog broja tablica sa dužinama sidrenja koje odgovaraju određenim vrstama betona. morate sami da vodite računa o potrebnoj dužini sidrenja. već je ivice oblasti potrebno zadati po osi konstruktivnih elemenata (program pri eksportu sam prepravlja geometriju zadatih oblasti na osnovu poznatih dimenzija konstruktivnih elemenata).1 Eksport usvojene armature u pločama iz programa ‘Tower 5’ Pre nego što objasnimo samu proceduru eksportovanja usvojene armature u pločama. program uvek otvara novu poziciju oplate u koju smešta sve pozicije usvojene armature i dodeljuje joj programski zadato ime ‘Export’. 13. Iz tog razloga.Kada se postavljaju oblasti sa usvojenom armaturom u gornjoj zoni iznad srednjih oslonaca. može se smatrati za gotov crtež.yu * Tel. Bez obzira da li je u insertovanoj datoteci eksportovana usvojena armatura u ploči ili gredi.dužina sidrenja pritisnute armature U daljem tekstu.Pri zadavanju oblasti armiranja ne treba voditi računa o debljini konstruktivnih elemenata. Jedan od neophodnih podataka za pravilno oblikovanje armature je dužina sidrenja.‘Layer’ rezervisan za smeštanje kreirane oplate A4_GR .389 okviru trenutno aktivnog propisa u programu ‘ArmCAD 2005’ tražiti najsličniji i najpogodniji podaci za preslikavanje). detaljno ćemo objasniti način eksportovanja i oblikovanja usvojene armature u pločama i gredama. obzirom da program strogo poštuje zadate dimenzije ovako postavljenih oblasti. bez obzira da li se radi o običnoj ili mrežastoj armaturi. prilikom importa armature potrebno je odlučiti se za tip sidrenja. .‘Layer’ rezervisan za smeštanje usvojene armature u donjoj zoni ploče A4_GZ .co.co.radimpex.‘Layer’ rezervisan za smeštanje usvojene armature u gornjoj zoni ploče Insertovana usvojena armatura u pločama.yu * e-mail: info@radimpex. dok je za insertovanu armaturu u gredama potrebno još iskotirati postavljenu armaturu i kreirati odgovarajuće poprečne preseke. ‘(2)’. Upotrebljene oznake imaju sledeće značenje: ls1 – dužina sidrenja zategnute armature ls2 . U slučaju da se u listi pozicija oplate već nalazi pozicija oplate sa istim nazivom.

glavna armatura iz jedne oblasti predstavljati podeonu armaturu za drugu oblast i obrnuto.co.yu * e-mail: info@radimpex. Superpozicija ortogonalnih oblasti armiranja na delovima na kojima se preklapaju . Na nepreklopljenim delovima oblasti program će sam usvojiti podeonu armaturu. Na ovaj način će na zajedničkim delovima preklopljenih oblasti.Pri postavljanju obične armature u gornjoj zoni. kao i u ekranskom prikazu šrafura koje ukazuju na mesta na kojima je po proračunu potrebna armatura. Napomenućemo da ista pravila važe i kada u donjoj zoni ne postavite podeonu armaturu (ako se radi recimo o pločama koje nose samo u jednom pravcu). Ovaj uslov će program poštovati pri eksportu usvojene armature. preporučujemo da za drugi prvac ne usvajate podeonu armaturu (u okviru datog seta postavite ‘Ø2=0.radimpex. uz poštovanje uslova da površina podeone armature iznosi 20% od površine usvojene glavne armature. Naime. kada otkrije da na nepreklopljenim delovima oblasti nije zadata podeona armatura.yu * Tel.390 Zadata oblast armiranja iznad srednjeg oslonca u gornjoj zoni . pri postavljanju oblasti Copyright (c) Radimpex * http://www.00’) i da koristite princip superpozicije oblasti na delovima na kojima se one preklapaju. program će je postaviti automatski. 011 3809-158 .U donjoj zoni program sam koriguje geometriju zadatih oblasti na osnovu dimenzija konstruktivnih elemenata i potrebnih dužina sidrenja. Prema tome. iz dva ortogonalna pravca.co.

radimpex. pa je najbolje da nakon insertovanja eksportovane mrežaste armature u gornjoj zoni. 011 3809-158 . Ovakva automatika ne postoji za mrežastu armaturu. otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za eksport usvojene armature u pločama Copyright (c) Radimpex * http://www.391 armiranja u donjoj zoni potrebno je samo da pravilno definišete geometriju oblasti na osnovu gabarita datog polja. u samom ‘ArmCAD’-u kreirate potrebne serije mrežaste armature na ivicama ploče. u programu ‘Tower 5’. Zadate oblasti armiranja u donjoj zoni .co. Kada se u modulu za obradu rezultata.yu * e-mail: info@radimpex. aktivira komanda za eksport usvojene armature u pločama (‘Dimenzionisanje ► Beton ► Ploče ► Eksport u ArmCAD’). u zavisnosti od toga da li je ivica ploče slobodna ili oslonjena.co.Na ivicama ploče program običnu armaturu iz donje prevodi u gornju zonu i automatski kreira odgovarajuće serije podeone armature u gornjoj zoni.yu * Tel.

’ imate mogućnost da se brzo pozicionirate na željeno mesto na disku vašeg računara.co..radimpex.392 U edit box-u ‘Datoteka’ se zadaje ime datoteke u kojoj će biti snimljeni svi potrebni podaci o usvojenoj armaturi u pločama.. 011 3809-158 .co.yu * e-mail: info@radimpex. Edit box u kome se zadaje ime datoteke U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u datoteku upišete i proizvoljan komentar koji će pri kasnijem učitavanju lakše odrediti njen sadržaj.yu * Tel. a aktiviranjem komandnog polja ‘Izbor. Edit box za unošenje proizvoljnog komentara Copyright (c) Radimpex * http://www.

Napomenućemo da će program konstruktivnim elementima kojima nije odabran izgled poprečnog preseka (tačkasti i linijski oslonci).co.yu * Tel.393 Pomoću check box-ova u levom delu dijalog box-a vrši se izbor elemenata crteža koje je potrebno eksportovati.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. Proizvoljnim izborom stanja ovih check box-ova.yu * e-mail: info@radimpex. ‘Gornja zona’– eksportuje se usvojena armatura u gornjoj zoni i smešta na ‘layer’ koji ima programski zadato ime ‘A4_GZ’. tada možete postavljanjem check box-a ‘Oplata’ na isključeno stanje eksportovati samo usvojenu armaturu bez plana oplate. U svakom slučaju program nudi i jednu i drugu mogućnost. odnosno izgled svih konstruktivnih elemenata u svojoj pravoj veličini i smeštaju se na ‘layer’ koji ima programski zadato ime ‘A4_OP’. U slučaju da eksportovanu armaturu želite da smestite u već ranije iscrtanu oplatu. koju ste recimo dobili iz arhitektonske osnove nacrtane u ‘AutoCAD’-u. ‘Donja zona’ – eksportuje se usvojena armatura u donjoj zoni i smešta na ‘layer’ koji ima programski zadato ime ‘A4_DZ’. sam usvojiti ‘default’ dimenzije. 011 3809-158 . Check box-ovi za izbor elemenata crteža koji se eksportuju Ovi check box-ovi imaju sledeće značenje: ‘Oplata’ – eksportuje se oplata.radimpex. možete sami regulisati da li ćete u istom fajlu imati i gornju i donju zonu ili ćete se odlučiti za odvojeno eksportovanje ovih armatura.

to će značiti da se radi o temeljnoj ploči (ploča ispod koje je površinski oslonac) pa se smer momentnog dijagrama obrće.yu * Tel. što je naročito zgodno kada se usvaja armatura u gornjoj zoni na delovima gde se oblasti ukrštaju pod pravim uglom. Naime. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime. Edit box za definisanje zaštitnog sloja Pomoću check box-a ‘Temelji’ regulišete da li se radi o međuspratnoj konstrukciji ili o temeljnoj ploči. ako ovaj check box postavite na uključeno stanje. Ovo će onda uticati na drugačije oblikovanje armature.394 U edit box-u ‘a0=’ potrebno je zadati veličinu zaštitnog sloja (po ‘defalt’-u program za ovu vrednost usvaja ‘1. to će program na svim delovima usvojenih oblasti armiranja na kojima nije usvojena armatura u drugom pravcu. Tada će u polju biti zategnuta gornja strana a na mestima oslonaca biće zategnuta donja strana.radimpex. Check box ‘Temelji’ Deo dijalog box-a ‘Podeona armatura’ se odnosi isključivo na ploče kod kojih je usvojena obična armatura. kao podeonu postaviti armaturu koja je definisana u ovom delu dijalog box-a.co.5 cm’).co. kako imate mogućnost da u setu usvojene armature za drugi prvac ne postavite armaturu.

U slučaju da ste odabrali datoteku sa već postojećim imenom. onda će umesto zadate armature u ovom dijalog box-u usvojiti ili manji razmak šipki ili jači prečnik tako da i ovaj uslov bude zadovoljen. Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti kraj ove naredbe. odnosno usvojena armatura će biti eksportovana u datoteku pod zadatim imenom.395 Deo dijalog box-a za defiisanje podeone armature Program će svakako proveriti da li ovako zadata podeona armatura zadovoljava uslov da je površina podeone armature najmanje 20 % površine glavne i ako ovaj uslov nije ispunjen.radimpex.co. program će izdati odgovarajuće upozorenje: Potvrdan odgovor će dovesti do snimanja novih podataka u već postojećoj datoteci. 011 3809-158 .yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.co. dok će negativan odgovor označiti odustajanje od snimanja.

co. otvoriće se dijalog box za dodatno podešavanje parametara sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za dodatno podeševanje parametara armature u pločama koja se importuje Iz zatvorenih listi ‘Povijanje šipki gornje zone’ i ‘Povijanje šipki donje zone’ se vrši izbor jednog od ponuđenih načina povijanja krajeva šipki gornje.radimpex. Program će modifikovati oblasti i kreirati serije sa šipkama čija će dužina biti manja od vrednosti zadate u ovom edit box-u.co. Zatvorene liste za izbor načina povijanja krajeva šipki donje i gornje zone Kada se check box ‘Ograničenje dužine šipki’ postavi na uključeno stanje.2 Import obične armature ploča u program ‘ArmCAD 2005’ Kao što smo ranije pomenuli.396 13. odnosno donje zone. za promenu postaje dostupan i edit box ‘Maksimalna dužina šipke’ koji služi za ograničavanje dužine šipki u smislu poštovanja transportnih ili nekih drugih uslova. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. Ponuđeni načini povijanja biće naknadno detaljno objašnjeni. nakon aktiviranja naredbe ‘Import armature’ i izbora neke ranije eksportovane datoteke sa običnom armaturom u pločama.

Što je vrednost ovog koeficijenta manja to će veličina dodatnog – suvišnog preklopa biti manja. ali će se povećati broj različitih pozicija koje će se ovom prilikom formirati. za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih tipova sidrenja za tekući propis. Na relativnu veličinu povećanja preklopa može se uticati unošenjem odgovarajuće vrednosti u edit box ‘Koeficijent povećanja preklopa’.co. 011 3809-158 . ali uz povećanje dužine preklopa u zonama gde je to neophodno.co. smanjiće se broj različitih pozicija šipki ali će količina dodatnog (suvišnog) preklopa biti veća. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. Izabrani tip sidrenja biće korišćen kao izvor podataka za dužine sidrenja (‘ls1’ i ‘ls2’).radimpex. što je vrednost ovog koeficijenta veća.yu * Tel. Pokrivanje oblasti armiranja korišćenjem samo konstantnih pozicija Izborom iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’.397 Deo dijalog boxa za definisanje maksimalne dužine šipki Postavljanjem check box-a ‘Bez varijabilnih pozicija’ na uključeno stanje pokrivanje oblasti ploče biće izvedeno samo uz korišćenje konstantnih pozicija. To će se izvršiti modifikacijom oblasti popločavanja. U suprotnom.

2.yu * Tel. 011 3809-158 . i ubrzo ćete na crtežu dobiti plan oplate i plan usvojene armature ploče.co. U sledećim primerima analiziraćemo samo jednu ivicu oblasti (desna vertikalna ivica). Klik miša na željeno mesto na crtežu će odrediti donji levi ugao bloka. Takođe.radimpex. program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj bloka. U daljem tekstu objasnićemo način oblikovanja armature u zavisnosti od uslova na njenim krajevima. Oblasti se dele u pravcu zadatih uglova armiranja. Prvi zadatak programa je da proizvoljnu geometriju zadate oblasti izdeli na delove sa homogenim uslovima na ivicama. program svaku proizvoljno zadatu geometriju deli na nove podoblasti kako bi mogao da kreira odgovarajuće serije u osnovi (konstantne i varijabilne). to program proverava uslove na ivicama oblasti i u zavisnosti od toga oblikuje armaturu. 13.398 Zatvorena lista za izbor tipa sidrenja Nakon izbora komandnog polja ‘OK’.co. i u zavisnosti od uslova oslanjanja po toj ivici objasnićemo kako način oblikovanja krajeva šipki koje se rasprostiru upravno na nju (šipke Pos 1). Uopšte uzevši mogu nastupiti sledeći slučajevi: Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. Donja zona Kako se oblast armiranja pri dimenzionisanju ploča zadaje po osi konstruktivnih elemenata. a u drag modu će iscrtavati pravougaonu oblast koja odgovara njegovom gabaritu.1 Pravila po kojima se oblikuje usvojena obična armatura U programu su usvojena jasna pravila po kojima se oblikuje armatura u zavisnosti od uslova po svakoj strani zadate oblasti. tako i dužinu serije šipki koje se postavljaju u pravcu date ivice (šipke Pos 2).

Prečnik ove konstruktivne armature se preuzima iz zadatog podataka o prečniku minimalne podeone armature u dijalog box-u za eksport armature u pločama. Kada se popločava trougaona oblast može se desiti da se horizontalni krajevi šipki Pos 1.radimpex. sudare pa se u tom slučaju serija prekida na mestu gde je dužina donjeg segmenta jednaka maksimalno mogućoj vrednosti od 60 cm. koji su povijeni u gornju zonu i sa jedne i sa druge strane. U gornjoj zoni se automatski kreira i serija podeone armature od prave šipke čija dužina odgovara dužini serije pozicije 1. što uvek omogućava postavljanje 3 konstruktivne šipke Pos 3. Ivica oblasti se poklapa sa slobodnom ivicom ploče Armatura pozicije 1 se vodi do ivice ploče udaljeno za veličinu zaštitinog sloja i povija se u gornju zonu za konstantnu vrednost od 30 cm. 011 3809-158 .2a0 . Ako je Pos1 jača armatura.veličina zaštitnog sloja ∅prečnik jače armature iz drugog pravca Copyright (c) Radimpex * http://www. Pri oblikovanju armature Pos 1 program vodi računa o obliku armature iz drugog pravca.399 1.co.co. pa u slučaju da se i ona povija u gornju zonu veličina njenog vertikalnog segmenta (na crtežu označena sa ‘A’) može imati dve vrednosti. Serija pozicije 2 iz drugog pravca.2a0 Ako je armatura iz drugog pravca jača.2∅ Upotrebljene oznake imaju sledeće značenje: d . tada će veličina vertikalnog segmenta armature Pos 1 biti umanjena za veličinu 2 prečnika armature iz drugog pravca: A = d . onda će njen vertikalni segment imati dimenziju: A = d .yu * Tel. Ovako kreirana serija konstruktivne armature se automatski pridružuje i ostalim serijama iz gornje zone i smešta na ‘Layer’ koji je rezervisan za armaturu u gornjoj zoni ‘A4_GZ’. prostire se takođe do ivice ploče udaljeno za veličinu zaštitinog sloja. Razmak između šipki ove serije je konstantan i iznosi 15 cm.yu * e-mail: info@radimpex.debljina ploče a0 .

Ivica oblasti se nalazi unutar ploče i ne dodiruje se sa drugom oblasti Iako je ovaj primer nerealan u praksi. Ivica oblasti se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa susednom oblasti armiranja Armatura pozicije 1 se sidri za potrebnu dužinu sidrenja zategnute armature ‘ls1’. program ipak mora imati jasno pravilo po kome će i u ovakvom slučaju reagovati. Ako su šipke pozicije 2 i 4 istog prečnika i postavljene na istom međusobnom razmaku. Naime i šipka pozicije 1 i serija pozicije 2 se vode tačno do zadate ivice oblasti bez ikakvog skraćivanja i sidrenja.co.400 2. tada će program ove dve serije spojiti u jednu. 3. Na ovaj način se izbegava dupliranje ivičnih šipki iz levog i desnog polja na njihovom spoju.radimpex.yu * e-mail: info@radimpex.co. a serija pozicije 2 se skraćuje u odnosu na zadatu ivicu oblasti za polovinu zadatog razmaka između šipki te serije (‘e/2’).yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .

Ako se pozicija 2 ne povija u gornju zonu ili se povija ali je manjeg prečnika od prečnika pozicije 1. mogu nastupiti dva slučaja. visina vertikalnog segmenta se umanjuje za dva prečnika armature pozicije 2: A = d . i povija u gornju zonu za veličinu koja je određena svetlim otvorom tog polja (lo/10) u pravcu prostiranja te šipke.2a0 . U slučaju da se radi o kosoj ivici pa je svetli otvor promenljive dimenzije. tada vertikalni segment ima dimenziju: A = d . Ivica oblasti se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče Armatura pozicije 1 se prevodi preko krajnjeg oslonca udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. i ako se povija da li je jačeg ili slabijeg prečnika.2∅ Upotrebljene oznake imaju sledeće značenje: d .401 4. Pozicija 3 ima oblik prave šipke čija dužina odgovara dužini serije pozicije 1. Serija pozicije 2 iz drugog pravca se vodi do unutrašnje ivice oslonca.co.radimpex.yu * Tel. 011 3809-158 . tada se usvaja najveća vrednost čime se izbegava kreiranje promenljive serije u osnovi i po ovom kriterijumu. U zavisnosti od toga da li se i armatura iz drugog pravca povija u gornju zonu. a serija se prostire na dužini od ‘lo/10’. I ovde se vodi računa o dimenziji vertikalnog segmenta pozicije 1.debljina ploče a0 . a u gornjoj zoni se kreira serija šipki isto kao i kod slučaja kada se ivica oblasti nalazi na slobodnoj ivici ploče.veličina zaštitnog sloja ∅prečnik jače armature iz drugog pravca Copyright (c) Radimpex * http://www.co. označenog na slici sa ‘A’.2a0 U suprotnom slučaju.yu * e-mail: info@radimpex.

U dosadašnjim primerima smo prikazali kako se povijanjem krajeva armature u gornju zonu obezbeđuje prijem negativnih momenata na slobodno oslonjenim krajevima ploče i ojačanje na slobodnim ivicama ploče. a seriju armature iz drugog pravca (pozicija 2) vodi do unutrašnje ivice oslonca. a serija pozicije 2 iz drugog pravca se vodi do unutrašnje ivice oslonca.yu * Tel. mereno od unutrašnje ivice oslonca. 6.co. Armatura iz susedne oblasti armiranja.402 5.radimpex. Program armaturu donje zone oblikuje na ovaj način kada je iz zatvorene liste ‘Povijanje šipki donje zone’ izabrana sledeća sličica: Copyright (c) Radimpex * http://www. program ipak armaturu pozicije 1 prevodi preko srednjeg oslonca za dužinu sidrenja pritisnute armature ‘ls2’.co. pozicije 3 i 4. 011 3809-158 . Ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu i dodiruje se sa susednom oblasti armiranja Armatura pozicije 1 se prevodi preko srednjeg oslonca za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’ mereno od unutrašnje ivice oslonca.yu * e-mail: info@radimpex. Ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu i ne dodiruje se sa susednom oblasti armiranja Iako je i ovo gotovo nemoguć slučaj u praksi. se oblikuje na potpuno isti način obzirom da i za nju važe isti uslovi oslanjanja na posmatranoj ivici.

U gornjoj zoni će takođe biti kreirana odgovarajuća serija podeone armature. 011 3809-158 .yu * Tel.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. na dužini koja odgovara dužini horizontalnog dela otvorene uznegije. odnosno u slučaju slobodno oslonjene ivice ploče imaće dimenziju ‘lo/10’. program će umesto povijanja iz donje u gornju zonu.403 Kada se iz zatvorene liste izabere postavljanje otvorenih uzengija. a u slučaju slobodne . ubaciti još jednu seriju šipki sledećeg izgleda: Povijanje šipki u gornju zonu Otvorena uzengija Dužina horizontalnih delova otvorene uzengije će odgovarati pravilima koja su prikazana kada se armatura na krajevima ploče oblikuje povijanjem iz donje u gornju zonu.konzolne ivice ploče imaće konstantnu vrednost od ‘30 cm’.

404

Ukoliko ne želite da program automatski oblikuje krajeve šipki donje zone, iz zatvorene liste izaberite sledeću sličicu:

Program će sada eksportovati armaturu bez ikakvog povijanja, a Vi je možete pomoću za to predviđenih ‘ArmCAD’-ovih naredbi oblikovati prema sopstvenim potrebama.

Importovana armatura bez povijnja Ako se u eksportovanom fajlu nalazi usvojena armatura kod koje se sidrenje obezbeđuje kukama, iz zatvorene liste ‘Povijanje šipki donje zone’ mogu se izabrati sledeći načini oblikovanja krajeva šipki donje zone.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

405

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

406

Gornja zona
Isto kao i kod donje zone, u sledećim primerima ćemo analizirati samo jednu ivicu oblasti (desna vertikalna ivica), i u zavisnosti od uslova oslanjanja po toj ivici objasnićemo kako način oblikovanja krajeva šipki glavne armature koje se rasprostiru upravno na nju (šipke Pos 1), tako i dužinu serije šipki koje se postavljaju u pravcu date ivice (šipke Pos 2). 1. Ivica oblasti se poklapa sa slobodnom ivicom ploče

Armatura pozicije 1 se vodi do ivice ploče udaljeno za veličinu zaštitnog sloja i povija na dole. Serija podeone armature (pozicija 2) iz drugog pravca, prostire se takođe do ivice ploče udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. Veličina vertikalnog segmenta pozicije 1 (označena na crtežu sa ‘A’), ima sledeću dimenziju: A = d – 2a0 U slučaju da je armatura pozicije 2, takođe glavna i jačeg prečnika, tada se veličina vertikalnog segmenta umanjuje za debljinu prečnika pozicije 2: A = d - 2a0 - ∅ Upotrebljene oznake imaju sledeće značenje: d - debljina ploče a0 - veličina zaštitnig sloja ∅prečnik jače armature iz drugog pravca

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

407 2. Ivica oblasti se nalazi unutar ploče i ne dodiruje se sa susednom oblasti armiranja

Ovaj primer će se skoro uvek javiti kada se pokriva gornja zona iznad srednjeg oslonca koji je paralelan sa posmatranom vertikalnom ivicom. U ovom slučaju i šipka glavne armature (pozicija 1) i serija podeone armature (pozicija 2) se vode tačno do zadate ivice oblasti armiranja bez ikakvog skraćivanja i sidrenja. 3. Ivica oblasti se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa susednom oblasti armiranja

U ovom slučaju armatura se oblikuje na potpuno isti način kao i u prethodno opisanom primeru, bez obzira što se posmatrana oblast dodiruje sa susednom. Ako su šipke pozicije 2 i 4 istog prečnika i postavljene na istom međusobnom razmaku, tada će program ove dve serije spojiti u jednu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

408 4. Ivica oblasti se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče

Armatura pozicije 1 se prevodi preko krajnjeg oslonca udaljenog za veličinu zaštitnog sloja, i povija na dole, a serija šipki iz drugog pravca se vodi tačno do unutrašnje ivice oslonca. Veličina vertikalnog segmenta pozicije 1 (označena na crtežu sa ‘A’), ima sledeću dimenziju: A = d – 2a0 U slučaju da je armatura pozicije 2, takođe glavna i jačeg prečnika, tada se veličina vertikalnog segmenta umanjuje za debljinu prečnika pozicije 2. A = d - 2a0 - ∅ Upotrebljene oznake imaju sledeće značenje: d - debljina ploče a0 - veličina zaštitnig sloja ∅prečnik jače armature iz drugog pravca

5. Ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu i ne dodiruje se sa susednom oblasti armiranja

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

409 Iako je ovo nemoguć primer u praksi, program će armaturu pozicije 1 prevesti preko srednjeg oslonca za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’, a seriju pozicije 2 će skratiti tako da dođe do unutrašnje ivice oslonca 6. Ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu i dodiruje se sa susednom oblasti armiranja

I ovakav primer će se verovatno retko javiti u praksi, jer nije baš ispravno nastavljati armaturu iznad oslonca na mestu najvećih naprezanja. No ako ste se ipak odlučili za ovakav način pokrivanja, program će glavnu armaturu (pozicija 1) prevesti preko srednjeg oslonca za dužinu sidrenja ‘ls1’, mereno od unutrašnje ivice oslonca, a seriju armature iz drugog prvca (pozicija 2) će voditi tačno do unutrašnje ivice srednjeg oslonca. Kako i za susednu oblast važe isti uslovi oslanjanja na zajedničkoj ivici, to se i armatura pozicija 3 i 4 oblikuje na potpuno isti način.

Promena debljine ploče
Pri oblikovanju armature na spoju dve ploče različite debljine program poštuje ravnanje koje je zadato pri njihovom kreiranju, tako da se mogu javiti tri slučaja: - Ploče su poravnate po gornjoj ivici - Ploče su poravnate po donjoj ivici - Ploče nisu poravnate Ako su ploče poravnate po gornjoj ivici, a check box ‘Temelji’ je pri eksportu usvojene armature postavljen na isključeno stanje, tada se zategnuta armatura u gornjoj zoni oblikuje kao i kod ploča konstantnog poprečnog preseka. Armatura iz donje zone se prevodi preko srednjeg oslonca za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’, i to za tanju ploču ravno, dok se za deblju ploču oblikuje u zavisnosti od širine oslonca iznad koga nastaje skokovita promena debljine. Način oblikovanja armature u donjoj zoni je potpuno isti kao i na spoju dve grede različitih dimenzija, pa će o ovome biti više reči kasnije, kada budemo izneli pravila o oblikovanju usvojene armature u gredama na mestu promene debljine. Ako je pri eksportu usvojene armature check box ‘Temelji’ postavljen na uključeno stanje obrće se pretpostavka o položaju zategnutih strana ploča, tako da se tada šipke u donjoj zoni sidre za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

410

13.3 Import mrežaste armature ploča u program ‘ArmCAD 2005’
Kao što smo ranije pomenuli, nakon aktiviranja komande ‘Import armature’ i izbora neke ranije eksportovane datoteke sa mrežastom armaturom u pločama, otvoriće se dijalog box za dodatno podešavanje parametara sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a za dodatno podeševanje parametara Ovde je moguće podesiti podatke koji se tiču načina popločavanja mrežama: - Check box-om ‘Auto’ i zatvorenim listama ‘B’ i ‘L’, koje se nalaze sa njegove desne strane, se utiče na sečenje mreža, odnosno diktira se veličina sečenih parčadi. - Check box-om ‘Cik-cak’ i poljima ‘B’ i ‘L’, koja se nalaze sa njegove desne strane, utiče se na način popločavanja.

Check box-ovi ‘Auto’ i ‘Cik-cak’ Uloga ovih check box-ova je detaljnije objašnjena u okviru naredbe za serijsko postavljanje mreža - ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8.2’). Zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Donja zona - naleganje preko oslonca’ se reguliše veličinu prepuštanja mrežaste armature u donjoj zoni preko oslonaca. Nakon izbora komandnog polja ‘OK’, program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj bloka, a u drag modu će iscrtavati pravougaonu oblast koja odgovara njegovom gabaritu. Klik miša na željeno mesto na crtežu će odrediti donji levi ugao bloka i ubrzo ćete na crtežu dobiti plan oplate i plan usvojene armature.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

411

13.3.1 Pravila po kojima se oblikuje importovana mrežasta armatura
Zadatu oblast armiranja program zamenjuje sa odgovarajućom serijom mreža. Kako se u ‘Tower’-u, u setu podataka o usvojenoj armaturi, ne zadaju podaci o dimenzijama table mreže, veličini preklopa i njenoj težini po m2, to pri insertovanju ovakvih datoteka u ‘ArmCAD 2005’, program na osnovu zadatih prečnika i rastojanja šipki u oba pravca, pokušava da u bazi mreža pronađe istu ili najsličniju mrežu. Kod mreža koje nose u jednom pravcu (R mreže), orijentacija table je jasno određena zadatim uglom pod kojim se postavlja glavna armatura, dok za mreže sa istom armaturom u dva ortogonalna pravca (Q mreže), program analizira oba moguća položaja i usvaja onaj koji unutar zadate oblasti daje manji broj sečenih parčića. Isto pravilo važi i kada se bira položaj referentne table popločavanja. No, bez obzira na sve, ‘ArmCAD 2005’ raspolaže alatima sa kojima možete lako prepraviti bilo koji podatak koji je program prilikom importa automatski usvojio. Isto kao i kod oblikovanja obične armature, u programu postoje jasna pravila po kojima se oblikuje armatura u zavisnosti od uslova po svakoj strani zadate oblasti, s tim što se ovde pod oblikovanjem armature podrazumeva prepravljanje geometrije konture zadate oblasti armiranja. Ako na jednoj ivici oblasti nisu homogeni uslovi, program ne usvaja jedinstveni uslov po celoj strani, već zadatu geometriju oblasti koriguje na različite načine duž date ivice. U sledećim primerima analiziraćemo samo jednu ivicu oblasti (desna vertikalna ivica), i u zavisnosti od uslova oslanjanja po toj ivici, objasnićemo način na koji program prepravlja zadatu konturu oblasti armiranja.

Donja zona
1. Ivica oblasti se poklapa sa slobodnom ivicom ploče

Ivica zadate oblasti se skraćuje za zadatu veličinu zaštitnog sloja ‘a0’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

412 2. Ivica oblasti se nalazi unutar ploče i ne dodiruje se sa drugom oblasti

Program ne menja položaj zadate ivice oblasti. 3. Ivica oblasti se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa drugom oblasti

Ivica oblasti se pomera prema susednoj oblasti za polovinu potrebne veličine preklopa koja je na crtežu označena sa ‘ls1’. Ako se upravno na posmatranu ivicu prostiru šipke glavne armature onda veličina preklopa ‘ls1’ iznosi tri razmaka okca, a ako se upravno na posmatranu ivicu pružaju šipke podeone armature (‘R’ mreže) onda veličina preklopa odgovara širini jednog okca ili minimum 15 cm. Kako i za susednu oblast važe isti uslovi na zajedničkoj ivici, to će i ova oblast biti prepravljena na isti način.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

413 4. Ivica oblasti se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče

Zadata ivica po osi oslonca, skraćuje se tako da ulazi u oslonac samo za ‘dužinu naleganja preko oslonca u donjoj zoni’ (na crtežu označena sa ‘da’). Ova vrednost se može podesiti u dijalog box-u koji se pojavljuje prilikom importa mrežaste armature. 5. Ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu i ne dodiruje se sa susednom oblasti armiranja

Isto kao u prethodnom primeru, program će zadatu ivicu oblasti armiranja prepraviti tako da ulazi u oslonac samo za ‘dužinu naleganja preko oslonca u donjoj zoni’ (na crtežu označena sa ‘da’).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

Ivica oblasti se poklapa sa slobodnom ivicom ploče Isto kao i u donjoj zoni.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. obzirom da za obe oblasti važi isti uslov oslanjanja na zajedničkoj ivici.radimpex.co. 011 3809-158 . ivica oblasti se skraćuje za zadatu veličinu zaštitnog sloja ‘a0’. Ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu i dodiruje se sa susednom oblasti armiranja Obe oblasti se skraćuju tako da ulaze unutar oslonca za vrednost ‘dužina naleganja preko oslonca u donjoj zoni’ (‘da’). Gornja zona 1.yu * Tel.414 6.yu * e-mail: info@radimpex.

Ako se upravno na posmatranu ivicu prostiru šipke glavne armature onda veličina preklopa ‘ls1’ iznosi tri razmaka okca. a ako se upravno na posmatranu ivicu pružaju šipke podeone armature (‘R’ mreže) onda veličina preklopa odgovara širini jednog okca ili minimum 15 cm. to će i ova oblast biti prepravljena na isti način.radimpex. Ivica oblasti se nalazi unutar ploče i dodiruje se sa drugom oblasti Ivica oblasti se pomera prema susednoj oblasti za polovinu potrebne veličine preklopa. koja je na crtežu označena sa ‘ls1’.415 2. Kako i za susednu oblast važe isti uslovi na zajedničkoj ivici. 011 3809-158 .co.yu * e-mail: info@radimpex. 3.yu * Tel.co. Ivica oblasti se nalazi unutar ploče i ne dodiruje se sa drugom oblasti Program ne menja položaj zadate ivice oblasti. Copyright (c) Radimpex * http://www.

co. Ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu i ne dodiruje se sa susednom oblasti armiranja Isto kao u prethodnom primeru. 5. Copyright (c) Radimpex * http://www.416 4. 011 3809-158 .co. produžuje se do kraja ploče udaljeno za zadatu veličinu zaštitnog sloja ‘a0’.radimpex. zadata ivica oblasti po osovini oslonca.yu * e-mail: info@radimpex. Ivica oblasti se nalazi na slobodno oslonjenoj ivici ploče Zadata ivica oblasti po osovini oslonca.yu * Tel. produžuje se do kraja ploče udaljeno za zadatu veličinu zaštitnog sloja ‘a0’.

co. način ‘osnova’ (‘Dimenzionisanje ► Beton ► Grede ► Eksport u ArmCAD’ (osnova)).yu * Tel.4 Eksport usvojene armature u gredama iz programa ‘Tower 5’ 13. aktivira komanda za eksport usvojene armature u gredama.co. 011 3809-158 . Programom je omogućeno selektovanje više greda (jedini uslov je da grede moraju biti međusobno povezane). nakon čega se otvara dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www. 13. Ako se upravno na posmatranu ivicu prostiru šipke glavne armature onda veličina preklopa iznosi tri razmaka okca.yu * e-mail: info@radimpex. ali ona nema nikakvog uticaja na proces eksporta.> Izbor greda .417 6.Selektovanje (Set / <krAj> ): Izborom podopcije ‘Set’ može se podesiti vrsta prikaza. pa će ova poruka stajati na komandnoj liniji sve dok izborom podopcije ‘Kraj’ ili desnim klikom miša ne označite kraj procedure selektovanja. to će i ova oblast biti prepravljena na isti način.4. Kako i za susednu oblast važe isti uslovi na zajedničkoj ivici. u prozoru za 2D prikaz iscrtaće se dijagrami usvojene armature u gredama. u programu ‘Tower 5’.radimpex. a ako se upravno na posmatranu ivicu pružaju šipke podeone armature (‘R’ mreže) onda veličina preklopa odgovara širini jednog okca ili minimum 15 cm. a komandna linija će dobiti sledeći izgled: <0 sel.1 Osnova Kada se u modulu za obradu rezultata. Ivica oblasti se nalazi na srednjem osloncu i dodiruje se sa susednom oblasti armiranja Ivica oblasti se pomera prema susednoj oblasti za polovinu potrebne veličine preklopa koja je na crtežu označena sa ‘ls1’.

program je u stanju da sam prepozna koja je greda temeljna a koja ne. Postavljanjem check box-a ‘Oplata’ na uključeno stanje. odnosno usvojena armatura će biti eksportovana u datoteku pod zadatim imenom. ‘I’. Ipak.co.a naročito komandu ‘3D orbit’). 011 3809-158 . specifikaciju ili rekapitulaciju armature. a aktiviranjem komandnog polja ‘Izbor. Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti kraj ove naredbe.co. sa check box-om ‘Složene uzengije podeliti na pravougaone’ može se uticati na to da li će uzengija biti složenog oblika ili sastavljena od više pravougaonih uzengija: ‘Složene uzengije podeliti na pravougaone’ .. Ovakav način eksporta može biti od velike pomoći za sagledavanje i razumevanje detalja i načina povijanja šipki u prostornoj konstrukciji (treba koristiti alate za promenu smera gledanja u programu ‘AutoCAD’ ..radimpex.418 Izgled dijalog box-a za eksport usvojene armature u gredama U edit box-u ‘Datoteka’ se zadaje ime datoteke u kojoj će biti snimljeni svi potrebni podaci o usvojenoj armaturi u selektovanim gredama. Copyright (c) Radimpex * http://www. vađenje preseka. da bi greda bila temeljna. Obzirom da se istovremeno mogu za eksport selektovati i obične i temeljne grede (kod temeljne se podrazumeva da se obrću zone pritiska i zatezanja). Naime. Naime. U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u datoteku upišete i proizvoljan komentar koji će pri kasnijem učitavanju lakše odrediti njen sadržaj. ni jedna šipka iz ovog eksporta ne ulazi u specifikaciju.yu * e-mail: info@radimpex. Ukoliko selektovane grede imaju poprečni presek tipa ‘T’. ispod nje se mora nalaziti ili linijski ili površinski oslonac. odnosno izgled svih selektovanih greda u njihovoj pravoj veličini i smešta se na ‘layer’ koji ima programski zadato ime ‘A4_OP’. iako tačan. ovako napravljen crtež armature nije pogodan za praktičan rad u programu ‘ArmCAD 2005’.isključeno ‘Složene uzengije podeliti na pravougaone’ uključeno Pomoću check box-a ‘3D prikaz’ se u programu ‘ArmCAD 2005’ dobija 3D prikaz armature i oplate selektovanih greda.yu * Tel.’ imate mogućnost da se brzo pozicionirate na željeno mesto na disku vašeg računara. ‘sandučasti’ ili ‘otvoreni’. odnosno za kotiranje. pored usvojene armature eksportuje se i oplata.

Ukoliko sve selektovane grede ne pripadaju jednoj 2D grupi (jednom ramu. aktivira komanda za eksport usvojene armature u gredama. u programu ‘Tower 5’.co. Podopcije ‘Sve’.yu * e-mail: info@radimpex. Nakon završene selekcije.2 Ramovi Kada se u modulu za obradu rezultata. već će program. ‘pOligon’. ‘pResek’ i ‘eXtras’ služe da olakšaju selektovanje željenih greda. način ‘ramovi’ (‘Dimenzionisanje ► Beton ► Grede ► Eksport u ArmCAD’ (ramovi)). u prozoru za 2D prikaz iscrtaće se dijagrami usvojene armature u gredama. Kod ovog načina eksporta usvojene armature u gredama pri selektovanju greda nema nikakvih ograničenja.419 13. tako da ga nećemo ponovo objašnjavati. 011 3809-158 . nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’.co.Selektovanje (Sve/Prozor/pOligon/pResek/eXtras/Deselektovanje/ <krAj>/Set): Izborom opcije ‘Set’ može se podesiti vrsta prikaza. nivou ili kosom pogledu) nećete biti u mogućnosti da ih eksportujete na 2D način. nivou ili kosom pogledu). izbaciti odgovarajuće obaveštenje: Copyright (c) Radimpex * http://www. program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda: Ovaj dijalog box je potpuno isti kao i dijalog box koji se otvara kod ‘osnova’ eksporta.yu * Tel. dok se pomoću podopcije ‘Deselektovanje’ pogrešno selektovane grede mogu isključiti iz selekcije. ali ona nema nikakvog uticaja na proces eksporta.radimpex. tako da one čak ne moraju da pripadaju istoj 2D celini (ramu.4. ‘Prozor’.> Izbor greda . a komandna linija će dobiti sledeći izgled: <0 sel.

ćemo prikazati na sledećem Prikaz usvojene armature u ‘Tower’-u Copyright (c) Radimpex * http://www.co.co. 13.5 Import eksportovane armature u gredama u program ‘ArmCAD 2005’ Kao što smo ranije pomenuli.420 13.yu * Tel. nakon aktiviranja komande ‘Import armature’ i izbora neke ranije eksportovane datoteke sa armaturom greda otvoriće se dijalog box za dodatno podešavanje parametara sledećeg izgleda: U zatvorenoj listi ‘Tip sidrenja’ nalaze se konfiguracije sidrenja definisane u tekućem propisu. Izabrani tip sidrenja biće korišćen kao izvor podataka za dužine sidrenja (‘ls1’ i ‘ls2’).5.radimpex. a u drag modu će iscrtavati pravougaonu oblast koja odgovara njegovom gabaritu. 011 3809-158 . Po zatvaranju ovog dijalog box-a program će sa komandne linije zahtevati da odredite položaj bloka. Klik miša na željeno mesto na crtežu će odrediti donji levi ugao bloka i ubrzo ćete na crtežu dobiti plan oplate i plan usvojene armature.1 Vođenje podužne armature Način vođenja podužne armature najlakše jednostavnom primeru kontinualne grede na dva polja.yu * e-mail: info@radimpex.

Za primer koji analiziramo.421 Donja zona Armatura iz prve iteracije. Ako se nalazi u prvom redu tada se ona uvek prevodi preko srednjeg oslonca kao armatura iz prve iteracije. Da je recimo u prethodno prikazanom primeru jedna šipka u desnom polju dodata u drugom redu.co. uvećana za 70% visine nosača. u zavisnosti od toga da li se u poprečnom preseku grede nalazi u prvom redu ili ne. Armatura iz sledećih iteracija se vodi na dva načina. tada bi program eksportovao armaturu na sledeći način: Copyright (c) Radimpex * http://www. uvek se pruža preko celog polja i prevodi preko srednjeg oslonca za dužinu sidrenja ‘ls2’. program bi oblikovao armaturu u donjoj zoni na sledeći način: Ako se armatura iz sledećih iteracija ne nalazi u prvom redu. i sidri na potpuno isti način za dužinu ‘ls2’. mereno od bliže ivice oslonca. tada se na proračunatu potrebnu dužinu iz ‘Tower’-a.yu * Tel.radimpex. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. bez obzira da li je raspoređena u jedan ili više redova.co. na obe strane dodaje i veličina potrebna za sidrenje zategnute armature ‘ls1’.

co.yu * Tel. Poprečna armatura Serije uzengija program postavlja uvek u svetlim otvorima polja. odnosno ne prevodi ih preko oslonaca. na obe strane šipka produžuje za potrebnu dužinu sidrenja zategnutih šipki ‘ls1’ uvećanu za 70% visine nosača. Armatura Aa3/Aa4 Ova armatura se uvek pruža po celoj dužini grede.yu * e-mail: info@radimpex. s tim što se u slučaju promene prečnika šipki duž nosača.co.422 Gornja zona Armatura iz prve iteracije se uvek pruža po celoj dužini grede. ili u slučaju skokova u iteraciji.radimpex. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. dok se za ostale iteracije na proračunatu potrebnu dužinu šipki iz ‘Tower’-a. ona nastavlja za dužinu sidrenja pritisnute aramture ‘ls2’.

423 Oblikovanje armature u slučaju skokovite promene debljine greda Kao što smo ranije istakli eksportovanje se vrši sa pravom 3D geometrijom, što znači da će se poštovati ekscentricitet greda, zarotiranost lokalnog koordinatnog sistema, kao i oblik poprečnog preseka. Razlikuju se slučajevi kada armatura jedne grede može i kada ne može da se produži i usidri u drugu gredu. Takođe, razlikuje se slučaj kada se na tom mestu nalazi oslonac od onog bez oslonca. I naravno, u slučaju da su razmatrane grede temeljne, obrće se pretpostavka o položaju zategnutih strana grede. Prikazaćemo slučaj vođenja armature pri promeni debljine grede iznad oslonca. Ostali slučajevi su analogni ovom slučaju i razlikuju se po tome da li se sidri sa dužinom sidrenja za zategnutu ili pritisnutu armaturu. Ako je oplata selektovanih greda poravnata po gornjoj ivici, zategnuta armatura u gornjoj zoni se oblikuje kao i kod greda konstantnog poprečnog preseka. Armatura iz donje zone se prevodi preko srednjeg oslonca za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’, i to za tanju gredu ravno, dok se za deblju gredu oblikuje u zavisnosti od širine oslonca iznad koga nastaje skokovita promena debljine, te mogu nastupiti sledeći slučajevi:

a) ls2 ≤ A, pri čemu je: A = b - a0 b – širina oslonca a0 – veličina zaštitinog sloja

b) ls2 ≤ (A + B), pri čemu je: A = b - a0 B = d2 - 2a0 - 2∅u b – širina oslonca d2 – visina deblje grede a0 – veličina zaštitinog sloja ∅u – prečnik uzengija

c) ls2 = (A + B + C), pri čemu je: A = b - a0 B = d2 - 2a0 - 2∅u b – širina oslonca d2 – visina deblje grede a0 – veličina zaštitinog sloja ∅u – prečnik uzengija

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

424 Sva ovde prikazana pravila važe i za oblikovanje usvojene armature u pločama sa skokovitom promenom debljine.

13.5.2 Oblikovanje armature na krajevima greda
U zavisnosti od uslova oslanjanja na krajevima greda, kao i stanja naprezanja na tim krajevima, program usvojenu armaturu oblikuje na različite načine. Što se tiče uslova oslanjanja, razlikujemo sledeće slučajeve: slobodan (konzolni) kraj grede uklješten kraj grede u zid koji se nastavlja u pravcu grede slobodno oslonjen kraj grede na tačkasti ili linijski oslonac (pravi oslonac) uklješten kraj grede u tačkasti ili linijski oslonac (pravi oslonac) uklješten kraj grede u srednji stub ili zid iz poprečnog rama slobodno oslonjen kraj grede na gredu iz drugog pravca (indirektno oslanjanje) uklješten kraj grede u gredu iz drugog pravca (indirektno oslanjanje) uklješten kraj grede u kraj stuba spoj dve nekolinearne grede

U ovom delu uputstva detaljno ćemo opisati načine oblikovanja armature iz donje i gornje zone (Aa1/Aa2), dok za uzengije i bočnu armaturu (Aa3/Aa4) važi univerzalno pravilo da se one vode do kraja grede, naravno udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. Slobodan (konzolni) kraj grede

Armatura se u obe zone vodi ravno do kraja grede, udaljeno za veličnu zašitinog sloja ‘a0’. Uklješten kraj grede u zid koji se nastavlja u pravcu grede U ovom slučaju se pritisnuta armatura u donjoj zoni sidri u zid za dužinu sidrenja ‘ls2’, dok se za zategnutu armaturu iz gornje zone proračunava potrebna dužina sidrenja ‘ls1’ i u zavisnosti od dužine zida mogu nastupiti sledeći slučajevi:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

425

a) ls1 ≤ (b-a0), pri čemu je: b – dužina zida u pravcu grede a0 – veličina zaštitinog sloja

b) (A+B) ≥ ls1 > (b-a0), pri čemu je: A = b - a0 B = d - 2a0 - ∅u b - dužina zida u pravcu grede a0 - veličina zaštitinog sloja d - visina grede ∅u - prečnik uzengija

c) ls1 > (A+B), pri čemu je: A = b - a0 B = d - 2a0 - ∅u C = ls1 – (A + B) b – dužina zida u pravcu grede a0 – veličina zaštitinog sloja d – visina grede ∅u - prečnik uzengija U ovom poslednjem slučaju, armatura se iz gornje zone vodi ravno do kraja zida udaljeno za veličinu zaštitnog sloja, a u zid se ubacuje ugaoni anker. Dužine horizontalnog i vertikalnog segmenta ankera moraju da zadovolje potrebnu dužinu sidrenja zategnute armature kao na gornjoj slici. U slučaju da je na posmatranom kraju grede skok u iteraciji, onda se armatura iz prve iteracije oblikuje kao u prethodno opisanim slučajevima, a dodatna armatura iz poslednje iteracije se ukida i zamenjuje ankerom čija dimenzija vertikalnog segmenta takođe mora da zadovolji uslove sidrenja zategnute armature ‘ls1’ (C+B=ls1-A), a dužina horizontalnog segmenta ide do skoka u iteraciji i produžava se u desno za potrebnu dužinu sidrenja zategnute armature ‘ls1’ uvećanu za 70 % od visine grede.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

426

U slučaju da je zid toliko kratak da je njegova dužina manja čak i od potrebne dužine sidrenja pritisnute armature ‘ls2’, onda se i armatura iz donje zone povija na gore sve dok se ne zadovolji uslov o potrebnoj dužini sidrenja pritisnute armature (ls2=A+B).

Slobodno oslonjen kraj grede na tačkasti ili linijski oslonac Pritisnuta armatura u gornjoj zoni se vodi uvek ravno do kraja oslonca udaljeno za veličinu zaštitnog sloja, dok se za zategnutu armaturu u donjoj zoni proračunava potrebna dužina sidrenja ‘ls2’, i u zavisnosti od širine oslonca mogu nastupiti sledeći slučajevi:

a) ls2 ≤ A, pri čemu je: A = b - a0 b – širina oslonca a0 – veličina zaštitinog sloja

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

427

b) (A+B) ≥ ls2 > A, pri čemu je: A = b - a0 B = d - 2a0 - ∅u b – širina oslonca d – visina grede a0 – veličina zaštitinog sloja ∅u – prečnik uzengija

c) ls2 > (A + B), pri čemu je: A = b - a0 B = d - 2a0 - 2∅u C = ls2 – (A + B) b – širina oslonca d – visina grede a0 – veličina zaštitinog sloja ∅u – prečnik uzengija Uklješten kraj grede u tačkasti ili linijski oslonac Ovde se pod tačkastim i linijskim osloncem podrazumevaju pravi oslonci a ne stubovi ili zidovi. Pritisnuta armatura u donjoj zoni se sidri potpuno isto kao u prethodno opisanom slučaju, dok se za zategnutu armaturu u gornjoj zoni proračunava potrebna dužina sidrenja ‘ls1’ i u zavisnosti od širine oslonca mogu nastupiti sledeća dva slučaja:

a) ls1 ≤ A, pri čemu je: A = b - a0 b – širina oslonca a0 – veličina zaštitinog sloja

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

428

b) ls1 > A, pri čemu je: A = b - a0 B = ls1 - A b – širina oslonca a0 – veličina zaštitinog sloja

Uklješten kraj grede u stub ili u zid iz poprečnog pravca Pritisnuta armatura u donjoj zoni se vodi do kraja stuba, odnosno zida iz poprečnog rama udaljeno za veličinu zaštitnog sloja, a u slučaju da je dimenzija stuba mala tako da se pritisnuta armatura ne može usidriti u njega za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’, tada se ona povija na gore. Za zategnutu armaturu u gornjoj zoni se proračunava potrebna dužina sidrenja zategnute armature ‘ls1’, i u zavisnosti od širine stuba osnosno zida iz poprečnog pravca, mogu nastupiti sledeći slučajevi.

a) ls1 ≤ A, pri čemu je: A = b - a0 b – širina stuba ili zida a0 – veličina zaštitinog sloja

b) (A+B) ≥ ls1 > A, pri čemu je: A = b - a0 B = d - 2a0 - ∅u b – širina stuba ili zida a0 – veličina zaštitinog sloja d – visina grede ∅u – prečnik uzengija

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

429

c) ls1 > (A+B), pri čemu je: A = b - a0 B = d - 2a0 - ∅u C = ls1 – (A + B) b – širina stuba ili zida a0 – veličina zaštitinog sloja d – visina grede ∅u – prečnik uzengija U ovom poslednjem slučaju, armatura se iz gornje zone vodi ravno do kraja stuba odnosno zida iz poprečnog rama udaljeno za veličinu zaštitnog sloja, a u stub se ubacuje ugaoni anker. Dužine horizontalnog i vertikalnog segmenta ankera moraju da zadovolje potrebnu dužinu sidrenja zategnute armature kao na gornjoj slici. U slučaju da je na posmatranom kraju grede skok u iteraciji, onda se armatura iz prve iteracije oblikuje kao u prethodno opisanim slučajevima, a dodatna armatura iz poslednje iteracije se ukida i zamenjuje ankerom čija dimenzija vertikalnog segmenta takođe mora da zadovolji uslove sidrenja zategnute armature ‘ls1’ (C+B=ls1-A), a dužina horizontalnog segmenta ide do skoka u iteraciji i produžava se u desno za potrebnu dužinu sidrenja zategnute armature ‘ls1’ uvećanu za 70 % od visine grede.

U slučaju da je kraj temeljne grede uklješten u zid iz poprečnog rama, tada se pritisnuta armatura u gornjoj zoni vodi ravno do kraja zida udaljeno za veličinu zaštitnog sloja, odnosno sidri se na dole za potrebnu dužinu sidrenja pritisnute armature ‘ls2’, dok se zategnuta armatura iz donje zone povija u zid na gore i sidri za potrebnu dužinu sidrenja zategnute armature ‘ls1’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

430

Slobodno oslonjen kraj grede na gredu iz drugog pravca (indirektno oslanjanje) Pritisnuta armatura u gornjoj zoni se vodi uvek ravno do kraja oslonca udaljeno za veličinu zaštitnog sloja, dok se za zategnutu armaturu u donjoj zoni proračunava potrebna dužina sidrenja ‘ls2’. Dužina sidrenja ‘ls2’ se ne računa od ivice oslonca, već pomereno ka kraju grede za trećinu njegove širine. U zavisnosti od širine oslonca mogu se javiti sledeći slučajevi:

a) ls2 ≤ A, pri čemu je: A = 2/3 b - a0 b – širina oslonca a0 – veličina zaštitinog sloja

b) (A + B) ≥ ls2 > A, pri čemu je: A = 2/3 b - a0 B = d - 2a0 - ∅u b – širina oslonca d – visina grede a0 – veličina zaštitinog sloja ∅u – prečnik uzengija

c) ls2 > (A + B), pri čemu je: A = 2/3 b - a0 B = d - 2a0 - 2∅u C = ls2 – (A + B) b – širina oslonca d – visina grede a0 – veličina zaštitinog sloja ∅u – prečnik uzengija

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

431 Uklješten kraj grede u gredu iz drugog pravca (indirektno oslanjanje) U slučaju da se usled jakih torzionih naprezanja u poprečnoj gredi jave i oslonački momenti na posmatranom kraju, tada se zatagnuta armatura u gornjoj zoni povija na isti način kao i armatura iz donje zone u prethodno prikazanim slučajevima, ali se mora zadovoljiti uslov za dužinu sidrenja zategnute armature ‘ls1’.

a) ls1 ≤ A, pri čemu je: A = 2/3 b - a0 b – širina oslonca a0 – veličina zaštitinog sloja

b) (A + B) ≥ ls1 > A, pri čemu je: A = 2/3 b - a0 B = d - 2a0 - ∅u b – širina oslonca d – visina grede a0 – veličina zaštitinog sloja ∅u – prečnik uzengija

c) ls1 > (A + B), pri čemu je: A = 2/3 b - a0 B = d - 2a0 - 2∅u C = ls1 – (A + B) b – širina oslonca d – visina grede a0 – veličina zaštitinog sloja ∅u – prečnik uzengija

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

432 Uklješten kraj grede u kraj stuba U ovom slučaju ćemo pokazati kako se oblikuje armatura na krajevima i stuba i grede na njihovom spoju. Armatura iz grede, i u donjoj i u gornjoj zoni, se vodi ravno do kraja stuba udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. Ako je dimenzija stuba mala, tada se armatura iz donje zone povija na gore sve dok se ne ispuni uslov o potrebnoj dužini sidrenja pritisnute armature ‘ls2’. Unutrašnja (pritisnuta) armatura iz stuba se vodi takođe ravno do gornje ivice grede udaljeno za veličinu zaštitnog sloja, a spoljna (zategnuta) armatura se iz stuba povija u gredu tako da zadovolji potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’.

Ako je na posmatranom kraju grede skok u iteraciji, tada mogu nastupiti dva slučaja u zavisnosti od toga da li se u stubu na odgovarajućem položaju unutar poprečnog preseka nalaze šipke istog prečnika kao i šipke iz poslednje iteracije u gredi. Ako se zategnuta armatura u stubu poklapa sa armaturom grede iz poslednje iteracije onda se zategnuta armatura iz stuba povija u gredu sve do skoka u iteraciji i produžava u desno za potrebnu dužinu sidrenja zategnute armature ‘ls1’ uvećanu za 70 % od visine grede, a armatura iz poslednje iteracije u gredi se ukida.

U suprotnom slučaju, kompletna zategnuta armatura iz stuba se povija u gredu i sidri za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’, a armatura iz poslednje iteracija se ne ukida već se od nje generiše anker koji ide do kraja grede i sidri na dole u stub sve dok se ne zadovolji uslov o potrebnoj dužini sidrenja zategnute armature ‘ls1’ (A+B+C=ls1).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. 011 3809-158

Za unutrašnju (pritisnutu) armaturu u stubu se postavljaju vertikalni ankeri koji idu od donje ivice grede udaljeno za veličinu zaštitinog sloja sve dok se ne ispuni uslov da gornji kraj ankera bude udaljen od gornje ivice grede za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’.co. tada se armatura oblikuje na sledeći način: Gornja (pritisnuta) armature u gredi se vodi ravno da kraja stuba udaljeno za veličinu zaštitinog sloja.yu * e-mail: info@radimpex. Usvojena armatura u stubovima se vodi po njihovoj celoj visini sa početkom na gornjoj ivici grede gde je i prekid betoniranja.yu * Tel. a donja (zategnuta) se povija u stub i to udaljeno od gornje ivice grede za proračunatu dužinu sidrenja ‘ls1’. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .co.radimpex. odnosno sidri se na dole za potrebnu dužinu sidrenja pritisnute armature ‘ls2’.433 Ako se radi o spoju temeljne grede i stuba. Sva prethodno izneta pravila važe i na spojevima stuba i greda koji nisu ortogonalni.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co. 011 3809-158 . Šipke iz donje zone se spajaju jedino u slučaju da su istog prečnika.co. U svim ostalim slučajevima armatura se sidri u drugu gredu za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’ Sva prethodno izneta pravila važe i na spoju dva nekolinearna stuba odnosno na spoju grede i stuba koji nije pod pravim uglom.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. U svim ostalim slučajevima one se sidre u drugu gredu za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. da imaju isti položaj unutar poprečnog preseka i da je ugao koji grede međusobno zaklapaju veći od 150°.434 Spoj dve nekolinearne grede Šipke iz gornje zone se spajaju u slučaju da su istog prečnika i da im se položaj unutar poprečnog preseka poklapa.

co. pri čemu se vodi računa o uslovu da se u jednom preseku nastavlja maksimalno 50 % armature. podužna armatura između dva čvora stuba je uvek konstantna. a to su šipke koje su istog prečnika i nalaze se na istom položaju unutar poprečnog preseka. . .Postupak se ponavlja za sve čvorove u nizu.U posmatranom čvoru razmatraju se samo šipke koje mogu da se spoje. odnosno gornja ivica grede koja ulazi u dati stub. Za mesto odakle se računa potrebna dužina sidrenja usvaja se mesto prekida betoniranja. .co.Za svaku šipku iz gornjeg stuba koja nema odgovarajuću šipku u donjem stubu generiše se anker koji se u donji stub sidri za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’ i ispušta u gornji stub takođe za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. .yu * e-mail: info@radimpex. Za uzengije se uzimaju u obzir sve iteracije i serije uzengija se prekidaju na mestima gde grede ulaze u stubove.Šipke iz donjeg stuba koje nisu spojene sa šipkama iz gornjeg stuba produžavaju se u gonji stub za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. .Šipke ne mogu da se spoje ako je donja šipka u prethodnom čvoru već bila spojena. Naime.5.435 13.radimpex. 011 3809-158 . program kreće od čvora sa najnižom koordinatom i sporovodi sledeću analizu za niz kolinearnih stubova: . čime se obezbeđuje uslov da se šipka može voditi najviše kroz dva sprata. Podužna armatura se vodi najviše kroz dva sprata. Znači.yu * Tel.Prednost prilikom spajanja imaju šipke koje se nalaze u uglovima stuba. Copyright (c) Radimpex * http://www.3 Vođenje podužne armature u stubovima Za šipke u stubovima se uzima u obzir samo iteracija sa maksimalnom usvojenom armaturom na dužini stuba između dva čvora.

armatura se oblikuje prema sledećim pravilima: . povija se pod pravim uglom i produžava se tako da prolazi kroz čitav poprečni presek.co.Armatura iz debljeg stuba koja ne može da se produži u tanji stub.yu * e-mail: info@radimpex. i šipke u debljem stubu koje mogu da se produže u tanji stub tretiraju se na potpuno isti način kao i šipke u stubovima konstantnog poprečnog preseka.Sve šipke u tanjem stubu.4 Oblikovanje armature na krajevima niza kolineranih stubova slučajevi: U zavisnosti od uslova na kraju niza kolineranih stubova mogu nastupiti sledeći Slobodan kraj stuba Sve šipke armature se vode ravno do kraja stuba udaljeno za veličinu zaštitnog sloja.radimpex. .436 Oblikovanje armature u slučaju skokovite promene debljine stuba Na spoju dva stuba različitog poprečnog preseka.5.yu * Tel. 13. 011 3809-158 .co. Copyright (c) Radimpex * http://www.

a armatura iz stuba kreće od gornje ivice grede.yu * Tel. pri čemu je: A = d . Copyright (c) Radimpex * http://www.co. pri čemu je: A = d .yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .radimpex.437 Kraj stuba se završava ispod ili iznad niza kolinearnih greda U zavisnosti od dimenzije grede u koju stub ulazi i u zavisnosti od proračunate potrebne dužine sidrenja mogu nastupiti sledeći slučajevi: a) ls1 ≤ A. tada se za svaku šipku iz stuba postavlja odgovarajući anker koji mora da zadovolji dužinu sidrenja ‘ls1’ (A+B=ls1).co.a0 d – visina grede a0 – veličina zaštitinog sloja b) ls1 > A.a0 B = ls1 – A d – visina grede a0 – veličina zaštitinog sloja U slučaju da se stub nalazi iznad kolinearnih greda.

yu * e-mail: info@radimpex. U ovom slučaju se armatura vodi ravno do kraja stuba. 011 3809-158 .438 Stub počinje iznad ili ispod tačkastog oslonca. tada se za svaku od šipki iz stuba generiše anker koji ulazi u zid za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’ i za istu dužinu izlazi u stub.co. odnosno linijskog oslonca koja pripada drugoj ravni.yu * Tel. Copyright (c) Radimpex * http://www. tada se kompletna armatura stuba produžava u zid za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. U slučaju da se gornji kraj stuba završava ispod zida. Armatura stuba kreće od gornje ivice zida. Kraj stuba se nalazi iznad ili ispod zida Ako se stub nalazi iznad zida.radimpex.co.

Odgovarajuća greda se pronalazi tako što se težišna linija grede koja se analizira produži da prođe kroz čvor. 011 3809-158 .co. i armatura se u njima vodi prema ranije opisanim pravilima. Par za donju zonu je greda koja zaklapa najmanji ugao sa težišnom linijom. Iz gore prikazane slike se jasno može videti prethodno opisano pravilo. a element u koji treba da se sidri armatura ispod horizontale. Ako je data armatura zategnuta. armatura iz gornje zone posmatrane grede (1) se sidri u gornju zonu desne horizontalne grede (1). ali sada gledajući u smeru koji je suprotan od strane na kojoj se nalazi donja zona. Par za gornju zonu je greda koja zaklapa najmanji ugao sa težišnom linijom gledajući u smeru suprotnom od strane na kojoj se nalazi gornja zona. U takvim slučajevima ćete morati sami da intervenišete u ‘ArmCAD’-u. Naime. a u jednom čvoru se može naći proizvoljan broj greda i stubova potpuno proizvoljnog oblika. a armatura iz donje zone (2) se sidri uz desnu ivicu vertikalnog stuba (2). a koja za sidrenje armature iz donje zone. tada se armatura iz posmatrane grede vodi ravno do ivice oplate a u element u koji je potrebno sidriti armaturu se ubacije anker koji ispunjava uslove sidrenja odnosno nastavljanja armature.439 Kraj stuba se nalazi u čvoru u koji ulazi više nekolinearnih greda U ovom delu uputstva iznećemo pravila za oblikovanje armature u čvoru za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni nekim od prethodno iznetih primera. Za svaku od greda program određuje koja joj je greda odgovarajuća za sidrenje armature iz gornje zone. to se u praksi svakako može desiti i slučaj da program u takvim čvorovima ne oblikuje armaturu uvek na najoptimalniji način. čime se iz ove analize izbacuju slučajevi dva kolenarna stuba odnosno slučaj dve kolinearne grede. tada se ona sidri za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls1’. a ako je pritisnuta onda za potrebnu dužinu sidrenja ‘ls2’. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. U slučaju da se težišna linija nakon produžavanja poklapa sa težišnom linijom drugog elementa onda se taj element usvaja za odgovarajući.yu * Tel. Kako je ovo prilično opšte pravilo.yu * e-mail: info@radimpex. U slučaju da je element konstrukcije koji se posmatra iznad.co.

440 Ovo pravilo je uvedeno iz uslova prekida betoniranja i nemogućnosti sidrenja armature u već izbetonirane elemente konstrukcije.co.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. spoljna armatura stuba (1) se sidri u gornju zonu gornje grede (1).yu * Tel. Ako greda nema par za sidrenje armature. Na prethodno prikazanoj slici. tada se armatura iz te grede vodi ravno do kraja oplate. 011 3809-158 . Na gore prikazanoj slici armatura označena sa (1) se vodi ravno do kraja oplate.co. odnosno u odgovarajućem smeru ne naiđe ni na jednu drugu gredu. U slučaju da nije zadovoljena potrebna dužina sidrenja armatura se povija unazad u isti stub. ali se zato u odgovarajući konstruktivni element koji se nlazi ispod horizontale ubacuje anker koji zadovoljava uslove o potrebnoj dužini sidrenja.yu * e-mail: info@radimpex. dok unutrašnja armatura (2) nema par za sidrenje pa se vodi ravno do kraja oplate.

co.co. 011 3809-158 .radimpex. WIZARDS 14.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.1 Pravljenje novog složenog elementa Programom ‘ArmCAD 2005’ je omogućeno brzo i jednostavno crtanje plana oplate i armature tipskih konstruktivnih elemenata koji se često javljaju u praksi. Namena ovog dijalog box-a je da se iz liste izabere konstruktivni element za koji se kreira plan oplate i armature. Copyright (c) Radimpex * http://www. otvara se dijalog box sledećeg Dijalog box za izbor konstruktivnog elementa U levom delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim konstruktivnim elementima koji su podržani ovom naredbom. a zatim da se aktiviranjem komandnog polja ‘Napred’ pređe na definisanje neophodnih numeričkih podataka. izborom naredbe ‘Pravljenje novog složenog elementa’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Radionica složenih elemenata’ ili klikom miša na ikonu izgleda: . dok je u desnom delu prikazana slika selektovanog elementa sa njegovim kratkim opisom. Naime.441 14.

yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel.442 14.1 Temelj samac Kada se iz liste izabere ‘Temelj samac’. ulazi se u proceduru zadavanja podataka koji su neophodni da bi se na crtež postavio plan oplate i armature ovog konstruktivnog elementa. a ujedno se u svakom trenutku Copyright (c) Radimpex * http://www.1.co. 011 3809-158 . tako da se jasno vidi značenje svakog od ponuđenih edit box-ova.co. Iz liste je selektovan temelj samac Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se definišu dimenzije oplate temelja samca: Dijalog box za definisanje dimenzija oplate temelja samca U njegovom desnom delu je prikazan crtež oplate temelja na kome je svaka dimenzija obeležena svojim imenom i trenutno zadatom vrednošću u odgovarajućem edit box-u.radimpex.

u edit box-u ‘av=’ zaštitni sloj za vertikalne. nakon čega se otvara dijalog box za definisanje zaštitnih slojeva: Dijalog box za definisanje zaštitnih slojeva U edit box-u ‘svi=’ se zadaje globalni zaštitni sloj.co.yu * Tel.radimpex. U ovom dijalog box-u se nalazi i komandno polje ‘Nazad’ pomoću koga se možete vratiti u prethodni dijalog box radi ispravljanja pogrešno zadatih podataka. sa desne strane svakog od njih se nalazi komandno polje ‘!’. Kada su zadate sve dimenzije oplate temelja treba aktivirati komandno polje ‘Napred’.443 može izvršiti i kontrola zadatih podataka. Pored mogućnosti zadavanja željene vrednosti direktno u edit box-u. čijim se aktiviranjem izlazi na crtež i vrši izbor dve tačke čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrednost.yu * e-mail: info@radimpex.co. a u edit box-u ‘ah=’ zaštitni sloj za horizontalne strane temelja. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 .

yu * Tel.444 Komandno polje za povratak u prethodni dijalog box Kada su definisani i zaštitni slojevi. dok se iz zatvorene liste ‘Tip armature’ vrši izbor vrste armature. određuje se da li se glavna armatura pruža u X ili u Y pravcu. 011 3809-158 . aktiviranjem komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se zadaju podaci o armaturi: Izgled dijalog box-a za definisanje armature temelja Izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’.co.yu * e-mail: info@radimpex. koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Glavna armatura’. Copyright (c) Radimpex * http://www. Pomoću radio button-a.radimpex.co. za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definisanih pozicija oplata.

radimpex. Naime. Copyright (c) Radimpex * http://www.445 Radio button-i za izbor pravca pružanja glavne armature ‘Y pravac’ Iz prikazane zatvorene liste vrši se izbor geometrije šipki koje će se postavljati u Y pravcu. za neke geometrije pojavljivaće se novi edit box-ovi koji su neophodni za definisanje dimenzija segmenata šipki. a ako se postavljaju i njihova orjentacija.co.yu * Tel. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex.co. Zatvorena lista za izbor geometrije šipki Od izabrane geometrije šipki zavisi i izgled dijalog box-a. dok se pomoću komandnih polja koja se nalaze ispod ove liste određuje da li se na krajevima šipki postavljaju kuke.

co.446 Za izabranu geometriju šipki pojavljuju se edit box-ovi ‘h’ i ‘l’ Program armira temelj tako što od izabranih šipki kreira serije u osnovi. Za jedan pravac pružanja šipki mogu se definisati najviše tri oblasti sa različitim podacima.yu * e-mail: info@radimpex.u edit boxovima ‘X1’. što se postiže postavljanjem check box-a ‘Procentualno’ na uključeno stanje. ‘X2’ i ‘X3’.yu * Tel. Zadato je da dužine krajnjih oblasti budu 30% od ukupne dužine Za svaku od ovih oblasti mogu se zadati različiti podaci za sledeće parametre: Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime.co.radimpex. 011 3809-158 . se zadaju dužine ovih oblasti tako da njihov ukupan zbir uvek bude jednak odgovarajućoj dimenziji temelja. Ove dužine se mogu zadavati i u procentima ukupne dužine oblasti.

011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. Ako ne želite postavljanje neke oblasti.radimpex.yu * Tel.co.razmak između šipki u seriji ‘n=’ .447 ‘∅’ . odnosno za zadati razmak ‘e=’ proračunava se potreban broj komada šipki ‘n=’ i obrnuto. potrebno je da u odgovarajućem edit box-u za njenu dužinu zadate nulu.prečnik šipki ‘e=’ . Aktiviranjem komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se definiše način prikaza temelja na crtežu: Copyright (c) Radimpex * http://www.broj šipki Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano. Postavljanjem nula za dužine oblasti ‘X2’ i ‘X3’ definisano je da su sve šipke u Y pravcu istog prečnika i na istom međusobnom rastojanju ‘X pravac’ Parametri pomoću kojih se definiše armatura u X pravcu imaju potpuno isto značenje kao prethodno opisani parametri za Y pravac.co.

čije uključeno stanje označava da program automatski kotira oplatu sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste. Parametri pomoću kojih se definiše način postavljanja oplate Postavljanja armature temelja na crtež se određuje pomoću check box-a ‘Armatura’.co.yu * e-mail: info@radimpex. Kada se oplata postavlja za promenu je dostupan i check box ‘Kote’. 011 3809-158 . Kada se armatura postavlja za promenu su dostupni i parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Serija u osnovi’: Copyright (c) Radimpex * http://www.448 Dijalog box za definisanje načina prikaza temelja na crtežu Pomoću check box-a ‘Prikaži’ se određuje postavljanje oplate na crtež.co.yu * Tel.radimpex.

koji se nalazi u delu dijalog box-a ‘Serija u poprečnom preseku’. pomoću komandnog polja ‘Snimi’ je omogućeno snimanje trenutnog stanja svih parametara ove naredbe u bazu konfiguracija. Obzirom da se u praksi često javljaju isti ili slični temelji. 011 3809-158 . Kada je check box ‘Kote’. koji se nalazi u delu dijalog box-a ‘Podužna šipka’.kada je ovaj check box uključen program automatski kotira sve serije u osnovi sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste ‘Reprezent’ .yu * Tel. postavljen na uključeno stanje program automatski kotira sve serija u poprečnom preseku sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste.kada je ovaj check box uključen program umesto prave geometrije linije crta pravu liniju ‘Pun prikaz’ .co.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex. Kada je check box ‘Kote’.kada je ovaj check box uključen program na zadatom rastojanju iscrtava linije koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreiranih serija Parametri koji određuju izgled serija na crtežu Pomoću check box-ova ‘Horizontalni presek’ i ‘Vertikalni presek’ se određuje da li će program da postavi date preseke na crtež.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. postavljen na uključeno stanje program automatski kotira sve šipke podužne armature sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste.449 ‘Kote’ .

450 Komandno polje ‘Snimi’ Aktiviranjem ovog komandnog polja otvara se dijalog box sledećeg izgleda: U edit box-u se zadaje željeno ime.yu * Tel. program će izdati odgovarajuće upozorenje.co. Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi odabranom imenu konfiguracije i snimanja tekućeg stanja pod tim imenom.yu * e-mail: info@radimpex. U zatvorenoj listi. Učitavanjem snimljenih konfiguracija i eventualnim izmenama nekih parametara znatno se skraćuje procedura postavljanja sličnih temelja. dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja. nalaze se sve ranije snimljene konfiguracije. 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www. U slučaju da zadato ime već postoji u listi konfiguracija. koja se nalazi sa leve strane komandnog polja ‘Snimi’. a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box i snima trenutno stanje parametara.co.radimpex.

Copyright (c) Radimpex * http://www. nakon čega će program zatvoriti dijalog box i sa komandne linije zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj temelja: Tačka: Nakon izbora ove tačke program postavlja plan oplate i armature temelja samca na crtež. Kada zadate sve potrebne podatke aktivirajte komandno polje ‘Kraj’.radimpex.co. 011 3809-158 .yu * Tel. poštujući pri tome sve parametre koji su zadati u dijalog box-ovima ove naredbe.co. Pošto je ova naredba destruktivna.451 Zatvorena lista za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću.yu * e-mail: info@radimpex. program će pre brisanja zatražiti potvrdu zadate akcije.

co.co. nakon aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvoriće se dijalog box u kome se zadaju dimenzije oplate temeljne trake: Copyright (c) Radimpex * http://www.1. 011 3809-158 .2 Temeljna traka Kada se iz liste izabere naziv ‘Temeljna traka’. Naime.452 Plan oplate i armature temelja samca na crtežu 14.radimpex.yu * Tel. ulazi se u proceduru zadavanja podataka koji su neophodni da bi se na crtež postavio plan oplate i armature ovog konstruktivnog elementa.yu * e-mail: info@radimpex. Iz liste je selektovan konstruktivni element ‘Temeljna traka’ Ova procedura je slična prethodno opisanoj proceduri definisanja podataka za temelj samac.

co. tako da ih nećemo pojedinačno objašnjavati.453 Izgled dijalog box-a u kome se zadaju dimenzije oplate temeljne trake U desnom delu dijalog box-a je crtež oplate temeljne trake na kome je svaka dimenzija koja se zadaje jasno obeležena. tako da ćemo preći na sledeći dijalog box naredbe u kome se definiše armatura temeljne trake: Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.co. 011 3809-158 . U sledećem dijalog box-u naredbe zadaju se zaštitni slojevi: Dijalog box za definisanje zaštitnih slojeva I u ovom dijalog box-u se sa prikazanog crteža jasno vidi značenje svih edit box-ova.yu * Tel.radimpex.

radimpex. Trenutno stanje ovih parametara je prikazano na crtežu u desnom delu dijalog box-a.yu * Tel.454 Izgled dijalog box-a za definisanje armature temeljne trake Izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’ za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplate. Parametri za definisanje poprečne armature Copyright (c) Radimpex * http://www. dok se iz zatvorene liste ‘Tip armature’ vrši izbor vrste armature kojom se armira temeljna traka.yu * e-mail: info@radimpex.co. U delu dijalog box-a ‘Poprečna armatura’ se nalaze parametri za definisanje poprečne armature temeljne trake. 011 3809-158 .co.

a za promenu postaju dostupni parametri neophodni za njeno definisanje. postavljanjem na uključeno stanje prikazanog check box-a uključuje se postavljanje dodatne serije šipki.455 Iz prikazane zatvorene liste vrši se izbor geometrije šipki poprečne armature.prečnik šipki poprečne armature .co. U zavisnost od izabrane geometrije u dijalogu se mogu pojaviti dodatni edit box-ovi koji služe za definisanje dužina segmenata šipki. Istovremeno se u desnom delu dijalog box-a pojavljuje novi crtež.pomoću ovog check box-a se određuje da li su šipke poprečne armature uzengije Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano.udaljenost poslednje šipke poprečne armature od kraja temeljne trake.yu * Tel. dok se pomoću komandnih polja koja se nalaze ispod ove liste određuje da li se na krajevima šipki postavljaju kuke. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.co. na kome je prikazano trenutno stanje ovih parametara. Naime. . 011 3809-158 . Dodatni edit box-ovi za definisanje dužina segmenata izabrane šipke Ostali prikazani parametri imaju sledeće značenje: ‘a poč=’ ‘a kraj=’ ‘∅’ ‘e=’ ‘n=’ . Programom je omogućeno postavljanje još jedne dodatne serije poprečne armature sa šipkama koje mogu imati različitu geometriju od prve serije.razmak između šipki .udaljenost prve šipke poprečne armature od početka temeljne trake .radimpex. odnosno za zadati razmak ‘e=’ proračunava se potreban broj komada šipki ‘n=’ i obrnuto.broj šipki ‘Uzengija’ .

Trenutno stanje ovih parametara je prikazano na crtežu u desnom delu dijalog box-a.456 Parametri za definisanje dodatne serije poprečne armature U delu dijalog box-a ‘Podužna armatura’ se nalaze parametri za definisanje podužne armature temeljne trake.yu * e-mail: info@radimpex. Kada je iz zatvorene liste izabrana ‘Donja zona’ zadati podaci se odnose na donju zonu i imaju sledeće značenje: . određuje se da li se na krajevima šipki postavljaju kuke i ako se postavljaju njihova orjentacija Copyright (c) Radimpex * http://www.co. 011 3809-158 .radimpex. koja se nalaze desno od ove liste.pomoću komandnih polja. Parametri za definisanje podužne armature u donjoj zoni Pomoću ovih parametara se definiše armatura u obe zone temeljne trake.co.yu * Tel.

Ostali parametri imaju isto značenje kao kod donje zone.radimpex.prečnik šipki podužne armature u donjoj zoni ‘e=’ .razmak između šipki podužne armature u donjoj zoni ‘n=’ . edit box za sidrenje se sada ne pojavljuje.5’).457 ‘∅’ . pomoću komandnog polja sidrenje armature (vidi poglavlje ‘7. udaljeno za veličinu zaštitnog sloja. 011 3809-158 .broj šipki podužne armature u donjoj zoni neposredno ispod zida ‘ls=’ . Aktiviranjem komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box za definisanje prikaza temeljne trake na crtežu: Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. Dužina sidrenja određena ovom naredbom biće prikazana u edit box-u ‘ls’. Kada se iz zatvorene liste izabere ‘Gornja zona’ dijalog box će promeniti izgled: Parametri za definisanje podužne armature u gornjoj zoni Obzirom da se šipke gornje zone uvek vode do kraja grede. Pored unošenja dužine sidrenja se može pozvati naredba za direktno u edit box-u.dužina sidrenja šipki podužne armature u donjoj zoni.co.co.yu * Tel.

čije uključeno stanje označava da će program automatski da iskotira oplatu sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste koja se nalazi sa njegove desne strane. Snimanje trenutnog stanja parametara i način rada sa snimljenim konfiguracijama je potpuno isti kao kod naredbe ‘Temelj samac’ (vidi poglavlje ‘14.co.yu * Tel. Kada se oplata postavlja za promenu je dostupan i check box ‘Kote’. Iz prikazanih zatvorenih listi se biraju stilovi kotiranja za serije u poprečnom preseku (‘Poprečna’) i za šipke koje se prikazuju u izgledu (‘Šipke’). Pomoću check box-a ‘Armatura’ se određuje da li se armatura temelja postavlja na crtež. 011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. a pomoću check box-a ‘Kota’ se određuje da li će program da kotira armaturu. Kada je check box ‘Prikaži’ uključen poprečni presek se postavlja.co. Parametri pomoću kojih se definiše izgled podužnog preseka imaju isto značenje kao prethodno opisani parametri za poprečni presek. Tačka: Copyright (c) Radimpex * http://www.458 Izgled dijalog box-a za definisanje prikaza temeljne trake na crtežu Pomoću check box-a ‘Prikaži’ se određuje da li se oplata temelja postavlja na crtež. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj temelja na crtežu.radimpex.1.1’). Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Poprečni presek’ služe za definisanje izgleda poprečnog preseka temelja na crtežu.

ulazi se u proceduru zadavanja podataka koji su neophodni da bi se na crtež postavio plan oplate i armature ovog konstruktivnog elementa.yu * Tel.radimpex.459 Plan oplate i armature temeljne trake na crtežu 14.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .1.3 Jednokrako stepenište Kada se iz liste izabere naziv ‘Jednokrako stepenište’. Iz liste je selektovano ‘Jednokrako stepenište’ Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se zadaju dimenzije oplate stepeništa: Copyright (c) Radimpex * http://www.co.co.

crtež tipskog stepeništa se u svakom trenutku može zameniti sa prikazom geometrije stepeništa koje se kreira.yu * Tel. koja se nalazi iznad prozora za prikaz. Zatvorena lista za promenu vrste prikaza u dijalog box-u Kada su zadate sve dimenzije oplate stepeništa treba aktivirati komandno polje ‘Napred’. nakon čega se otvara prvi dijalog box za definisanje armature stepeništa: Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.co.460 Izgled dijalog box-a za definisanje geometrije stepeništa U desnom delu dijalog box-a je prikazano iskotirano tipsko stepenište. na kome se jasno vidi značenje svakog od ponuđenih parametara.co. Izborom iz zatvorene liste.radimpex. 011 3809-158 .

yu * e-mail: info@radimpex. Da bi se povećala preglednost prikazanog crteža.co. pomoću check box-ova ‘Vidljivost’ se može isključiti. Postavljeno je da se prikazuje samo jedan tip šipki.461 Izgled dijalog box-a za definisanje armature na gornjem podestu U ovom dijalog box-u se zadaju podaci za tri tipa šipki koje se postavljaju u ploči i gornjem podestu stepeništa.yu * Tel.radimpex.co. tako da se na crtežu jasno vidi značenje parametara koji se zadaju Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . odnosno uključiti prikazivanje svakog od ovih tipova šipki.

što znači da se ove šipke uvek završavaju u stepenišnoj ploči. ‘Aa=’ – ovaj podatak program računa na osnovu zadatog prečnika i razmaka između šipki i on predstavlja površinu šipki datog tipa za jedan metar širine stepeništa.co.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel.462 ‘Gornja zona podesta i gornja zona stepeništa’ ‘Dužina šipke u podestu’ . u ovom edit box-u se zadaje dužina segmenta koji se nalazi u ploči stepeništa ‘Razmak šipki’ – razmak između šipki u seriji ‘Tip armature’ – iz zatvorenih listi se bira prečnik i vrsta armature za dati tip šipke ‘Krajevi’ – izborom iz zatvorenih listi definiše se stanje na krajevima šipki ‘Jedinstvena šipka za oba podesta i stepenišnu ploču’ – kada je ovaj check box uključen šipke prolaze celom dužinom stepenišne ploče i završavaju se u donjem podestu. 011 3809-158 .na osnovu zadatih dimenzija oplate i vrednosti zaštitnog sloja program računa dužinu segmenta koji se nalazi u gornjem podestu stepeništa i prikazuje je u ovom edit box-u. ovu vrednosti po potrebi možete menjati. Parametri pomoću kojih se definišu druga dva tipa šipki i koji se nalaze u delovima dijalog boxa ‘Gornja zona podesta i gornja zona stepeništa’ i ‘Donja zona podesta i gornja zona stepeništa’ imaju potpuno isto značenje kao prethodno opisani parametri. Jedino kod šipki koje se postavljaju u donjoj zoni podesta i gornjoj zoni stepeništa nema check box-a ‘Jedinstvena šipka za oba podesta i stepenišnu ploču’. U sledećem dijalog box-u se zadaju podaci za šipke koje se postavljaju u donjem podestu i stepenišnoj ploči: Izgled dijalog box-a za definisanje armature u donjem podestu i stepenišnoj ploči Copyright (c) Radimpex * http://www. Ovaj podatak služi kao kontrola da li usvojena armatura odgovara potrebnoj armaturi koja je dobijena proračunom.radimpex. U tom slučaju je edit box ‘Dužina šipke u stepeništu’ nedostupan za promenu. Naravno. ‘Dužina šipke u stepeništu’ – kao što samo ime govori.co.

radimpex.co.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . tako da ih nećemo ponovo objašnjavati. a prikazani parametri imaju sledeće značenje: ‘Zaštitni sloj’ – zaštitni sloj na početku i kraju šipki poprečne armature.463 Parametri pomoću kojih se definišu ova tri tipa šipki takođe imaju isto značenje kao prethodno opisani parametri.yu * Tel. Edit box-ovi u kojima se zadaje dužina segmenata u donjem podestu. Kada su uključeni check box-ovi ‘Jedinstvena šipka za oba podesta i stepenišnu ploču’ u prethodnom dijalog box-u. obzirom da se tada šipke pružaju kroz celo stepenište. Na osnovu ove vrednosti i širine stepeništa program određuje dužinu šipki poprečne armature.yu * e-mail: info@radimpex. aktiviranjem komandnog polja ‘Napred’ otvara se novi dijalog box: Izgled dijalog box-a za definisanje poprečne armature U ovom dijalog box-u se definiše poprečna armatura stepeništa. za prva dva tipa šipki se mogu zadati zadati samo dužine segmenata u donjem podestu. za šipke koje se pružaju kroz oba podesta i stepenišnu ploču Kada su definisane sve šipke podužne armature. odnosno odgovarajući setovi podataka u prethodnom i ovom dijalog box-u se odnose na istu šipku.

yu * Tel. Snimanje.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. kao i rad sa listom snimljenih konfiguracija su detaljno objašnjeni u okviru naredbe ‘Temelj samac’ (vidi poglavlje ‘14. 011 3809-158 . koje se nalaze u produžetku svakog od ovih edit box-ova.radimpex.1’) Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj kreiranog plana oplate i armature stepeništa.1. se vrši izbor stila kotiranja za dati entitet.co. Napomenućemo da se u bilo kom trenutku rada sa ovom naredbom trenutno stanje parametara može snimiti u bazu konfiguracija pomoću komandnog polja ‘Snimi’.464 ‘Razmak šipki’ – razmak između šipki poprečne armature ‘Tip armature’ – iz zatvorenih listi se bira prečnik i vrsta armature ‘Krajevi’ – izborom iz zatvorenih listi definiše se stanje na krajevima šipki poprečne armature U poslednjem dijalog box-u ove naredbe definiše se izgled kreiranog plana oplate i armature stepeništa na crtežu: Dijalog box-a u kome se određuje izgled stepeništa na crtežu ‘Pogled odozgo’ – kada je ovaj check box uključen na crtež se postavlja izgled stepeništa u osnovi ‘Pogled sa strane’ – kada je ovaj check box uključen na crtež se postavlja podužni presek stepeništa ‘Prikaz armature’ – pomoću ovog check box-a se određuje da li se na crtež postavlja armatura stepeništa ‘Prikaz oplate’ ‘Pun prikaz’ – pomoću ovog check box-a se određuje da li se na crtež postavlja plan oplate stepeništa – kada je ovaj check box uključen program na zadatom rastojanju iscrtava linije koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreiranih serija Pomoću check box-ova ‘Kote’ se za svaki entitet određuje da li će program automatski da izvrši njegovo kotiranje pri postavljanju plana oplate i armature stepeništa na crtež. Iz zatvorenih listi.yu * e-mail: info@radimpex.

yu * Tel.465 Tačka: Plan oplate i armature stepeništa na crtežu 14.co.co.radimpex.4 Potporni zid Kada se iz liste izabere naziv ‘Potporni zid’. ulazi se u proceduru zadavanja podataka koji su neophodni da bi se na crtež postavio plan oplate i armature ovog konstruktivnog elementa.yu * e-mail: info@radimpex. 011 3809-158 .1. Iz liste je selektovan naziv ‘Potporni zid’ Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se zadaju dimenzije oplate potpornog zida: Copyright (c) Radimpex * http://www.

a ponuđene opcije su: Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. 011 3809-158 .co.yu * Tel.co. crtež tipske oplate se u svakom trenutku može zameniti sa prikazom geometrije potpornog zida koji se kreira. Na ovom crtežu se jasno vidi značenje svakog od parametara koji se zadaju u dijalog box-u.yu * e-mail: info@radimpex.466 Izgled dijalog box-a za definisanje dimenzija oplate potpornog zida U desnom delu dijalog box-a je prikazana iskotirana tipska oplata zida. Izborom iz zatvorene liste. nakon čega se otvara prvi dijalog box za definisanje armature potpornog zida: Dijalog box za definisanje armature u gornjoj zoni stope U ovom dijalog box-u se definiše armatura koja se postavlja u gornjoj zoni stope potpornog zida. Iz zatvorene liste ‘Vrsta armature’ se vrši izbor armature koja se postavlja. Kada su zadate sve dimenzije oplate treba aktivirati komandno polje ‘Napred’. koja se nalazi iznad prozora za prikaz.

iz zatvorene liste.yu * e-mail: info@radimpex. odnosno mreže u poprečnom preseku (u zavisnosti od opcije koja je izabrana iz zatvorene liste ‘Vrsta armature’).co. ‘Mreža’ – postavljaju se samo mreže ‘Šipka i mreža’ – postavljaju se i šipke i mreže.467 ‘Šipka’ . a dobijenu vrednost će prikazati u odgovarajućem edit box-u. već je dovoljno da u edit box-ove unesete vrednost koja je sigurno veća od potrebne. Ako se u gornjoj zoni stope potpornog zida postavljaju mreže. razmaka između šipki kao i stanja na njihovim krajevima.yu * Tel. koja se nalazi u delu dijalog box-a ‘Mreža’. Program će na osnovu zadatih dimenzija oplate i zaštitnog sloja izračunati maksimalnu dužinu datog segmenta. ali se kod nekih šipki za dužine krajnjih segmenata ne mogu zadati nule. a H2=20cm Ako želite da se ovi segmenti pružaju celom dužinom bočnih strana stope. što se jasno vidi sa crteža tipskog potpornog zida: Zadato je da dužine krajniih segmenata šipki i mreža u poprečnom preseku budu H1=15cm. prečnika šipki . Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Šipka’ vrši se izbor vrste armature.postavljaju se samo šipke obične armature. Zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Zaštitni sloj’ definiše se zaštitni sloj za svu armaturu koja se postavlja u stopi potpornog zida. vrši se izbor jednog od ponuđenih tipova mreža. što se postiže zadavanjem nule za dužinu datog segmenta.radimpex. Šipka može da se postavi i bez jednog ili oba krajnja segmenta. Napomenućemo da se logika zadavanja maksimalnih dužina krajnjim segmentima koristi za sve šipke u ovoj naredbi. ne morate da računate tu dužinu. Na potpuno isti način se u sledećem dijalog box-u naredbe definiše armatura u donjoj zoni stope potpornog zida: Copyright (c) Radimpex * http://www. U edit box-ovima ‘H1’ i ‘H2’ se zadaju dužine krajnjim segmentima šipke. 011 3809-158 .co.

ali i za sve šipke koje se celim svojim gabaritom nalaze u zidu.468 Izgled dijalog box-a za definisanje armature u donjoj zoni stope Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se zadaju šipke koje povezuju zid sa stopom: Izgled dijalog box-a u kome se definišu šipke za uklještenje zida u stopu Za obe šipke se zadaju dužina segmenta u zidu ‘DZ’.co.co.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. 011 3809-158 . veza između stope i zida se može ostvariti sa šipkama koje se zadaju u sledećem dijalog box-u ove naredbe: Copyright (c) Radimpex * http://www. Ukoliko se date šipke ne postavljaju.radimpex. kao i podaci o vrsti armature. dužina segmenta u stopi ‘DS’. što se definiše pomoću check box-ova ‘Postaviti šipku’. prečniku šipki. Postavljanje ovih šipki je opciono. odnosno one se mogu a i ne moraju postavljati. razmaku između šipki i stanju na njihovim krajevima. U edit box-u ‘Zaštitni sloj’ se zadaje zaštitni sloj za sve segmente šipki koji ulaze u zid.

co. koje su jasno obeležene na prikazanom crtežu. koje su na crtežu predstavljene simbolima mreža u poprečnom preseku. Duž obe strane zida je postavljena mrežasta armatura Copyright (c) Radimpex * http://www. Naime. kao i standarni podaci o armaturi (vrsta armature.yu * Tel. uključivanjem ovih check box-ova aktivne postaju i zatvorene liste iz kojih se bira jedan od ponuđenih tipova mreža. Što se tiče obične armature mogu se postavljati šipke na gornjem i na donjem kraju zida. Pored obične. Program duž stranica zida postavlja serije mreža.radimpex.).co.yu * e-mail: info@radimpex.. Za oba tipa šipki se zadaju dužine krajnjih segmenata.469 Dijalog box za definisanje armature u zidu U ovom dijalog box-u se definiše armatura koja se postavlja u zidu. prečnik šipki. Postavljanje mrežaste armature se definiše pomoću check box-ova i zatvorenih listi koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Mreža u zidu’. 011 3809-158 . duž svake strane zida se može postaviti i mrežasta armatura.. I za ove šipke važi da se ne moraju postavljati. što se definiše pomoću check box-ova ‘Postaviti šipku’.

prečnik šipki. Stanje ovog check box-a određuje da li Copyright (c) Radimpex * http://www. U poslednjem dijalog box-u ove naredbe definiše se izgled kreiranog plana oplate i armature potpornog zida na crtežu: Dijalog box za definisanje izgleda potpornog zida na crtežu Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Oplata’ se definiše način prikaza oplate.radimpex.co.yu * e-mail: info@radimpex.co. Kada je check box ‘Crtanje oplate’ uključen oplata se postavlja na crtež. razmak između šipki. a za promenu je dostupan i check box ‘Kotiranje oplate’.470 Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se zadaje podužna armatura potpornog zida: Izgled dijalog box-a za definisanje podužne armature U ovom dijalog box-u se za svaku stranu stope i zida mogu zadati različiti podaci za tip armature. kao i stanje na krajevima šipki podužne armature.yu * Tel. 011 3809-158 .

Tačka: Izgled kreiranog preseka potpornog zida na crtežu Copyright (c) Radimpex * http://www. za promenu su dostupni i parametri koji služe za definisanje načina kotiranja svih tipova armature koji se postavljaju ovom naredbom. Kada je ovaj check box uključen. 011 3809-158 .radimpex.1.yu * e-mail: info@radimpex. dok se iz zatvorene liste ‘Tip kotiranja’ vrši izbor stila kotiranja date armature.yu * Tel. Sa check box-om ‘Armatura’ se određuje da li se na crtež postavlja plan armature potpornog zida. kao i rad sa listom snimljenih konfiguracija su detaljno objašnjeni u okviru naredbe ‘Temelj samac’ (vidi poglavlje ‘14.471 će program automatski da iskotira oplatu. Naime. za svaki tip armature se pomoću check box-a ‘Kota’ određuje da li će program automatski da izvrši kotiranje.co. Snimanje.1’) Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj kreiranog plana oplate i armature potpornog zida.co. sa stilom kotiranja koji je izabran iz zatvorene liste ‘Tip kotiranja’. Napomenućemo da se u bilo kom trenutku rada sa ovom naredbom trenutno stanje parametara može snimiti u bazu konfiguracija pomoću komandnog polja ‘Snimi’.

yu * Tel.1. Iz liste je selektovana ‘Kontinualna greda’ Nakon izbora ove naredbe iz liste i aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se zadaju opšti podaci: Izgled dijalog box-a u kome se zadaju opšti podaci o kontinualnoj gredi U gornjem levom delu dijalog box-a se nalaze parametri za definisanje pozicije oplate kojoj će se pridružiti armatura grede. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. sa proizvoljnim brojem polja i sa mogućnošću postavljanja konzola na njenim krajevima.5 Kontinualna greda Pomoću ove naredbe imate mogućnost da veoma brzo i lako kreirate plan oplate i armature kontinualne grede pravougaonog poprečnog preseka. Iz zatvorene liste se za tekuću može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplata.yu * e-mail: info@radimpex. dok se zadavanjem imena u edit box-u može kreirati potpuno nova pozicija oplate.co. 011 3809-158 .radimpex.472 14.

Edit box u kome se zadaje zaštitni sloj Kako su uticaji smičućih naprzanja najveći u zonama oslonaca. često se javlja potreba da se oko oslonaca uzengije postavljaju na manjem međusobnom rastojanju nego duž celog polja grede. pa bi promena ovog broja izazvala promenu njene količine u specifikaciji.yu * Tel. zajedno sa zadatim brojem greda. U edit box-u ‘Zaštitni sloj’ se zadaje vrednost zaštitnog sloja.1’). nakon unošenja imena za promenu postaje dostupan i edit box ‘Broj greda’ u kome se zadaje ukupan broj takvih greda u konstrukciji. Izabrano ime pozicije oplate program tretira kao ime grede i pri njenom postavljanju ga ispisuje na crtežu.radimpex.473 Edit box i zatvorena lista pomoću kojih se definiše pozicija oplate Kada se kreira nova oplata. Da bi postavljanje ovih proguščenja bilo moguće neophodno je definisanje njihove Copyright (c) Radimpex * http://www. ali se ovaj podatak ne može menjati iz prostog razloga što ta oplata možda već sadrži armaturu. Napomenućemo da se izborom postojeće oplate u edit box-u ‘Broj greda’ ispisuje zadata količina za tu oplatu.yu * e-mail: info@radimpex.co. Na ovaj način se postiže isti efekat kao da je prvo pomoću naredbe ‘Pozicija oplate’ kreirana nova oplata (vidi poglavlje ‘2. a zatim je u ovom dijalog box-u izborom iz zatvorene liste ona postavljena za tekuću. 011 3809-158 . što sigurno ne želimo.co.

474 dužine. Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Podaci o sidrenju’ služe za definisanje načina sidrenja podužne armature kontinualne grede: Copyright (c) Radimpex * http://www. što se vidi i iz samog naziva edit box-a.co. ali o tome će biti više reči kasnije.co. 011 3809-158 . U edit box-u ‘Razmak uzengije od oslonca’ se zadaje udaljenost najbliže uzengije od svakog oslonca u kontinualnoj gredi.radimpex. dok se pomoću check box-ova ‘Konzola sa leve strane’ i ‘Konzola sa desne strane’ određuje da li se na početku. Naime. Gornji desni deo dijalog box-a je rezervisan za parametre koji utiču na geometriju kontinualne grede: Parametri koji utiču na geometriju grede U edit box-u se zadaje broj polja kontinualne grede. u ovom edit box-u se u procentima od dužine datog polja grede zadaje potrebna dužina ojačanja. Edit box ‘Dužina ojačanja uzengija i šipki gornje zone oko oslonaca’. odnosno kraju kontinualne grede nalazi konzola.yu * Tel. Stanje ovih check box-ova značajno utiče na dalji tok naredbe.yu * e-mail: info@radimpex. što se postiže pomoću edit box-a ‘Dužina ojačanja uzengija i šipki gornje zone oko oslonaca’. Ova vrednost predstavlja i dužinu ojačanja šipki gornje zone oko oslonca.

uključivanjem check box-a ‘Vertikalni segment do kraja’ od programa se može zahtevati da taj segment uvek produži do ivice grede umanjeno za vrednost zaštitnog sloja.co. Copyright (c) Radimpex * http://www. Kada je u edit box-u zadata nula ovaj segment se postavlja sa pravom dužinom. Ako je u edit box-u ‘Zaokruživanje dužine segmenta’ zadata vrednost različita od nule. koji je dobijen povijanjem pri sidrenju. Napomenućemo da zaokružena dužina krajnjeg segmenta šipke mora da bude veća od 12∅.co. Iz zatvorene liste ‘Način povijanja’ se bira jedan od ponuđenih načina povijanja krajeva šipki pri njihovom sidrenju. kada je ovaj check box isključen vertikalni segment će se postavljati sa svojom pravom dužinom. Naravno.radimpex. 011 3809-158 . Sadržaj liste za izbor načina povijanja krajeva šipki Ako je dužina sidrenja takva da se pri povijanju kraja šipke dobije vertikalni segment čija je dužina manja od visine grede. program dužinu krajnjeg segmenta šipke.475 Parametri za definisanje načina sidrenja Pomoću check box-a ‘Sidrenje’ se određuje da li će program automatski da izvrši sidrenje armature.yu * Tel. Kada je ovaj check box uključen za promenu je dostupna i zatvorena lista ‘Tip sidrenja’ iz koje se bira jedan od ranije definisanih tipova sidrenja.yu * e-mail: info@radimpex. zaokružuje na prvu veću dužinu koja je deljiva sa zadatom vrednošću.

co. Ako je check box ‘Konzola sa leve strane’ uključen otvoriće se dijalog box u kome se definišu podaci neophodni za kreiranje ove konzole: Izgled dijalog box-a za definisanje podataka za konzolu sa leve strane grede Desni deo ovog dijalog box-a je rezervisan za prikaz kontinualne grede koji odgovara trenutnom stanju parametara.yu * Tel. treba aktivirati komandno polje ‘Napred’.co.radimpex. 011 3809-158 .476 Kada su definisani svi podaci u ovom dijalog box-u. Da bi smo povećali preglednost pri zadavanju podataka zumiraćemo konzolu na levom kraju: Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.

011 3809-158 .co.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex. nakon čega se u listi pojavljuje novi red: Copyright (c) Radimpex * http://www.477 Zumirani prikaz leve konzole U delu dijalog box-a ‘Geometrijski podaci’ se zadaju ‘Dužina konzole’.radimpex. ‘Širina grede’ i ‘Visina grede’. dok se aktiviranjem komandnog polja ‘Sekundarne grede’ otvara novi dijalog box u kome se zadaje položaj greda iz upravnog pravca: Izgled dijalog box-a za definisanje položaja sekundarnih greda Sekundarna greda se postavlja aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’.co.

Kako se greda najčešće nalazi u ploči.478 Pomoću komandnog polja dodaj postavljena je sekundarna greda Podaci o širini. ova naredba je predviđena za kreiranje plana oplate i armature grede pravougaonog poprečnog preseka. Uklanjanje selektovane sekundarne grede iz liste se odvija pomoću komandnog polja ‘Briši’. visini i položaju sekundarne grede se zadaju direktno u list box-u tako što se selektuje odgovarajuće polje i sa tastature unese željena vrednost. je omogućen Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box.co.yu * Tel.radimpex. 011 3809-158 . a armaturu gornje zone povija tako da ne prolazi kroz postavljenu sekundarnu gredu: Povijanje osnovne armature gornje zone na mestu na kome je postavljena sekundarna greda Kao što je na početku napomenuto.yu * e-mail: info@radimpex. za svako njeno polje. pa i za konzolu čiji se podaci zadaju u ovom dijalog box-u.co.

479 izbor jednog od poprečnih preseka na kojima je prikazan i položaj ploče. Parametri za definisanje armature konzole Copyright (c) Radimpex * http://www. a izbor željenog preseka se vrši klikom miša preko odgovarajućeg prekidača.yu * Tel.radimpex. 011 3809-158 .co. Ponuđeni poprečni preseci se nalaze u delu dijalog box-a ‘Oblik’. Prekidači pomoću kojih se vrši izbor poprečnog preseka konzole Pored geometrijskih podataka u ovom dijalog box-u se zadaju i podaci o armaturi konzole.co.yu * e-mail: info@radimpex.

480 Za šipke osnovne armature u gornjoj zoni konzole se iz zatvorenih listi biraju vrsta armature i njihov prečnik. Šipke ove armature počinju od ivice grede. mereno od bliže ivice oslonca. se zadaje novi razmak između šipki. Copyright (c) Radimpex * http://www.co. Aktiviranjem komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box u kome se zadaju podaci o oplati i armaturi svakog polja kontinualne grede. a završavaju se na udaljenosti od oslonca koja je zadata u edit box-u ‘Dužina ojačanja uzengija i šipki gornje zone oko oslonaca’.yu * Tel. dok se u edit box-u zadaje razmak između šipki. s tim što se njeno postavljanje ne može isključiti.yu * e-mail: info@radimpex. koji se nalazi u njegovom produžetku. Napomenućemo da je dužina progušćenja zadata u edit box-u ‘Dužina ojačanja uzengija i šipki gornje zone oko oslonaca’ u prethodnom dijalogu.co. Za poprečnu armaturu se iz zatvorenih listi biraju vrsta armature i prečnik šipki. za dužinu nastavljanja ‘ls2’ armature sa većim prečnikom šipki. udaljeno za vrednost zaštitnog sloja.radimpex. 011 3809-158 . već da program gornju zonu armira produžavanjem zadate armature iznad oslonca (za prvi oslonac se ova armatura zadaje u sledećem dijalog box-u) potrebno je da u edit box-u za količinu zadate nulu. pomoću check box-a ‘Presek kod oslonca’ se određuje da li će program da izvadi poprečni presek kod oslonca konzole. Ova armatura se pruža duž cele konzole i prevodi preko oslonca za dužinu sidrenja ‘ls2’. Ako ne želite da se postavlja osnovna armatura. dok se u edit box-u zadaje broj komada. Na tom mestu se vrši nastavljanje ove armature i armature iznad oslonca. Da je check box ‘Konzola sa leve strane’ bio isključen ovaj dijalog bi se otvorio posle dijaloga u kome se zadaju opšti podaci. Vođenje armature u konzoli Kako je u ovoj naredbi omogućeno i automatsko vađenje poprečnih preseka u karakterističnim tačkama grede. a u edit box-u. Kada je potrebno da se uzengije u okolini oslonca postave na manjem međusobnom rastojanju check box ‘Progušćenje’ se postavlja na uključeno stanje. Armatura donje zone se definiše na isti način. Sa check box-om ‘Presek’ se određuje da li se postavlja poprečni presek u polju konzole.

co. Označavanje tekućeg polja grede U ovom delu dijalog box-a se nalaze i komandna polja ‘Prethodno’ i ‘Sledeće’ pomoću kojih se vrši promena tekućeg polja grede.radimpex. a njihovo trenutno stanje odgovara tekućem polju kontinualne grede. a u delu dijalog box-a ‘Tekuće polje’ se ispisuje i njegov redni broj.co.yu * e-mail: info@radimpex. obzirom da je ono jedino iskotirano.481 Izgled dijalog box-a u kome se zadaju podaci za svako polje grede U dijalog box-u se uvek prikazuju isti parametri. 011 3809-158 . Na prikazu grede se uvek jasno vidi koje je polje tekuće. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * Tel.

Na ovaj način se procedura zadavanja podataka značajno ubrzava. Kao i kod konzole. nakon aktiviranja komandnog polja ‘ ’ program izdaje i odgovarajuće upozorenje: Ovo komandno polje je pridruženo svakoj grupi parametara u dijalog box-u.yu * Tel.co. Obzirom da su geometrijski podaci za više polja kontinualne grede najčešće isti. a u edit box-ovima se zadaju količine.co. Komandno polje ‘pridruži svima’ Kako se na ovaj način menjaju podaci koji su možda ranije zadati nekim poljima grede.radimpex. Armatura iznad oslonaca se sa obe strane produžuje u polja grede za dužinu koja je zadata u edit box-u ‘Dužina ojačanja uzengija i šipki gornje zone oko oslonaca’. ili bar slični. postavljanje osnovne armature u gornjoj zoni se može isključiti zadavanjem nule u edit box-u Copyright (c) Radimpex * http://www. 011 3809-158 . Za sve tipove podužne armature se iz zatvorenih listi biraju vrsta armature i prečnici šipki.482 Dimenzije oplate tekućeg polja se zadaju u delu dijalog box-a ‘Geometrijski podaci’. tako da se podaci koji definišu različite entitete mogu pridruživati ostalim poljima grede nezavisno jedni od drugih.yu * e-mail: info@radimpex. dok je značenje komandnog polja ‘Sekundarna greda’ potpuno isto kao u dijalog box-u za definisanje leve konzole grede. ’ (‘pridruži svima’) podaci koji su zadati za tekuće polje grede se pomoću komandnog polja ‘ mogu pridružiti svim ostalim poljima. Namena svakog od prikazanih edit box-ova se jasno vidi iz njegovog naziva.

Armiranje gornje zone sa korišćenjem osnovne armature Armiranje gornje zone bez osnovne armature Armatura donje zone se uvek pruža preko celog polja i prevodi preko srednjeg oslonca za dužinu sidrenja ‘ls2’. tako da ih nećemo ponovo objašnjavati.yu * Tel. 011 3809-158 . Pomoću check box-ova ‘Presek’ se određuje da li će program automatski da izvadi poprečni presek grede na datom mestu. mereno od bliže ivice oslonca.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. Kada se zadaju podaci za sva polja kontinualne grede treba aktivirati komandno polje ‘Napred’. dok podaci za definisanje poprečne armature imaju isto značenje kao kod konzole.yu * e-mail: info@radimpex.co.483 za količinu. U tom slučaju se armatura iznad levog i desnog oslonca produžuje do sredine polja grede gde se vrši nastavljanje za dužinu sidrenja ‘ls2’ armature sa većim prečnikom šipki. Ako je check box ‘Konzola sa desne strane’ uključen otvoriće se dijalog box u kome se definišu podaci neophodni za kreiranje ove konzole.co.

U poslednjem dijalog box-u naredbe definiše se način prikaza kreirane kontinualne grede na crtežu.co.yu * e-mail: info@radimpex. Kada je on isključen ostali parametri u ovom delu dijalog box-a su nedostupni za menjanje Copyright (c) Radimpex * http://www. Izgled dijalog box-a za definisanje prikaza kontinualne grede na crtežu Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Oplata’ služe za definisanje izgleda oplate: ‘Crtanje oplate’ – check box čije stanje određuje da li se oplata kontinualne grede postavlja na crtež.484 Dijalog box za definisanje konzole sa desne strane grede Značenje svih parametara koji se nalaze u ovom dijalog box-u je potpuno isto kao u dijalog box-u konzole na levom kraju grede.yu * Tel.co. 011 3809-158 .radimpex.

zatvorena lista za izbor položaja poprečnih preseka na crtežu u odnosu na položaj grede U ovoj naredbi je predviđena i mogućnost automatskog postavljanja specifikatora svih šipki kontinualne grede na crtež. Kada je on isključen ostali parametri u ovom delu dijalog box-a su nedostupni za promenu ‘Razmera’ .yu * e-mail: info@radimpex.edit box za zadavanje debljine ploče u kojoj se nalazi greda . Referentna tačka: Copyright (c) Radimpex * http://www. šipki u poprečnom preseku ‘Debljina ploče’ ‘Tip kotiranja’ ‘Mesto za preseke’ .co. određuje se razmera poprečnog preseka na crtežu . Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj kontinualne grede.co.zadavanjem vrednosti u edit box-u.485 ‘Kotiranje oplate’ – pomoću ovog check box-a se definiše da li će program da iskotira oplatu grede ‘Tip kotiranja’ – zatvorena lista za izbor stila kotiranja oplate ‘Odstojanje kote’ – udaljenost kota od oplate.check box koji određuje da li će program da postavlja poprečne preseke na crtež. Da li će program da postavi specifikatore zavisi od stanja check box-a ‘Postavljanje specifikatora’. 011 3809-158 . ili izborom iz zatvorene liste neke od programom definisanih razmera.yu * Tel. Zadaje se u ‘AutoCAD’-ovim jedinicama Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Poprečni preseci’ se definiše postavljanje poprečnih preseka na crtežu: ‘Vađenje poprečnih preseka’ .radimpex.zatvorena lista za izbor jednog od programom predviđenih tipova kotiranja.

486 Izgled kontinualne grede na crtežu 14.radimpex. a zatim da na crtež postavite tablicu sa svom potrebnom armaturom.co. 011 3809-158 .co.yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel.6 Armirano-betonski zid Pomoću ove naredbe imate mogućnost da veoma brzo i lako kreirate plan oplate i armature jednog ili više armirano-betonskih zidova.1. Iz liste je selektovana naredba ‘Armirano-betonski zid’ Nakon izbora naredbe ‘Armirano-betonski zid’ iz liste i aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Copyright (c) Radimpex * http://www.

Znači u slučaju da se u konstrukciji nalazi više istih zidova.yu * e-mail: info@radimpex.co. dok se u drugoj listi prikazuju nivoi kroz koje prolazi selektovani zid iz prve liste.co. Crtež tipskog armirano-betonskog zida Sa ovom naredbom se može kreirati proizvoljan broj zidova.yu * Tel.radimpex. Organizovanje rada sa ovim podacima se vrši pomoću dve liste koje se nalaze u levom delu dijalog box-a. dok se u koloni ‘x’ zadaje broj takvih zidova u konstrukciji. U prvoj listi su prikazani svi zidovi koji se kreiraju.487 Izgled dijalog box-a za definisanje oplate i armature armirano-betonskog zida U gornjem desnom delu dijalog box-a se nalazi crtež tipskog armirano-betonskog zida na kome su iskotirane sve dimenzije koje se zadaju u ovom dijalog box-u. koji se pružaju kroz proizvoljan broj nivoa. 011 3809-158 . što znači da se u dijalogu zadaje veliki broj podataka. Copyright (c) Radimpex * http://www. U koloni ‘Naziv’ prve liste se unosi oznaka zida koji se kreira.

yu * e-mail: info@radimpex.co. a program će automatski da kreira armaturu za sve takve zidove. U listu je ubačena kopija zida ‘Z1’ Copyright (c) Radimpex * http://www. Ako je u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na uključeno stanje. Lista u kojoj se zadaju oznaka zida i broj komada Dodavanje novog zida u listu se vrši pomoću komandnog polja ‘Dodaj’.488 dovoljno je da definišete armaturu za jedan od njih i da zadate njihov broj. 011 3809-158 . Ova opcija je veoma korisna kada se u konstrukciji nalaze zidovi koji imaju slične podatke.yu * Tel. program će novom zidu pridružiti i sve podatke koji su zadati za selektovani zid u listi.co. Napomenućemo da se pri postavljanju kreiranog zida na crtežu ispisuju i ovi podaci.radimpex.

U drugoj listi se nalaze svi nivoi kroz koje selektovani zid prolazi.489 Uklanjanje selektovanog zida iz liste se vrši pomoću komandnog polja ‘Briši’. prema visinskim koordinatama koje se zadaju u koloni ‘Nivo’. 011 3809-158 .co. bez obzira što se sa njom armiraju različiti zidovi. Naime.yu * Tel. U delu dijalog box-a ‘Nivo’ se zadaju dimenzije oplate tekućeg nivoa armirano-betonskog zida koji je selektovan iz liste. Zato je najbolje da prvo zadate sve podatke za jedan nivo.radimpex. trenutno selektovanom zidu vrši promena položaja u listi na gore. kada se izabere grupisanje oplata po zidovima program za svaki zid kreira novu oplatu. pri dodavanju novog nivoa program uvek kopira sve podatke koji su pridruženi selektovanom nivou iz liste. Copyright (c) Radimpex * http://www. a kada se izabere grupisanje po nivoima program za svaki nivo kreira novu oplatu i svu armaturu koja pripada tom nivou pridružuje datoj oplati. Lista nivoa kroz koje prolazi selektovani zid Ubacivanje novog nivoa u listu se vrši pomoću komandnog polja ‘Dodaj’. Radio batton-i ‘Po zidovima’ i ‘Po nivoima’ služe za izbor načina grupisanja oplata. odnosno armature. Obzirom da su podaci o oplati i armaturi jednog armirano-betonskog zida isti ili veoma slični za sve nivoe kroz koje prolazi.co. Nivoi su u listi prikazani u uzlaznom redosledu.yu * e-mail: info@radimpex. Za uklanjanje selektovanog nivoa iz liste koristi se komandno polje ‘Briši’. uz menjanje onih podataka koji su različiti. dok se pomoću komandnih polja odnosno na dole. a zatim da pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ kreirate ostale nivoe zida.

490 Parametri za definisanje oplate tekućeg nivoa armirano-betonskog zida Značenje svakog od ovih parametara se jasno vidi na prikazanom crtežu tipskog zida. Pored ovih podataka iz zatvorene liste se vrši izbor jednog od ponuđenih oblika šipki (‘S’ ili ‘C’).co.širina zida .co. ‘a’ ‘x’ . kao i stanje na njihovim krajevima. Ona se definiše u delu dijalog box-a ‘S armatura’ zadavanjem tipa armature.dužina delova zida koji se armiraju kao stub.debljina zida ‘Hc’ . 011 3809-158 . Copyright (c) Radimpex * http://www.zaštitni sloj . Ova vrednost se zadaje kao deo ukupne širine zida ‘L’.udaljenost krajeva horizontalne armature od bočnih strana zida U delu dijalog box-a ‘Horizontalna armatura’ se za ovu armaturu zadaju tip. ‘H’ ‘L’ ‘B’ . Isti parametri se zadaju i za vertikalnu armaturu u istoimenom delu dijalog box-a. Pri armiranju zidova se često postavlja i konstruktivna armatura koja povezuje šipke iz različitih zona. Ovu vrednost program računa na osnovu zadatih visinskih koordinata tekućeg i prvog nižeg nivoa u listi .yu * Tel. prečnika šipki i njihovog međusobnog rastojanja (‘Lsa’). razmak između šipki.yu * e-mail: info@radimpex. prečnik šipki.radimpex.visina nivoa.

4’).co. ova dužina se može odrediti i pomoću dijalog box-a koji se otvara aktiviranjem komandnog polja . Kada ste zadali neohodne podatke za sve nivoe svih zidova koje želite da kreirate aktivirajte komandno polje ‘Napred’.yu * e-mail: info@radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www.491 Zatvorena lista za izbor oblika šipki ‘S armature’ U slučaju da ne želite da postavite ovu armaturu. Sada će se otvoriti dijalog box za podešavanje prikaza tabele sa armaturom kreiranih zidova na crtežu. pa ga ovde nećemo detaljno objašnjavati.yu * Tel.radimpex. potrebno je da u edit box-u ‘Lsa’ za razmak između šipki zadate nulu. Pored direktnog unošenja u edit box-u.co. Izgled dijalog box-a za nastavljanje armature Rad sa ovim dijalog box-om je gotovo isti kao kod naredbe ‘Nastavljanje armature’ (vidi poglavlje ‘7. Dužina nastavljanja šipki vertikalne armature na mestu prekida armiranja se zadaje u edit box-u ‘Lpr’. 011 3809-158 .

011 3809-158 .yu * e-mail: info@radimpex. u ovoj tabeli se nalaze podaci samo za prvi nivo prvog zida iz liste. prikazivanje podataka za sve kreirane zidove smanjilo preglednost. Ove vrednosti predstavljaju dimenzije tabele na papiru. Dimenzije tabele se zadaju u delu dijalog box-a ‘Tabela’.radimpex.492 Izgled dijalog box-a za podešavanje prikaza zida na crtežu U desnom delu dijalog box-a se prikazuje izgled tabele koji odgovara trenutnom stanju ponuđenih parametara.co.yu * Tel. Deo dijalog box-a u kome se zadaju dimenzije tabele Copyright (c) Radimpex * http://www. zbog ograničene veličine dijalog box-a.co. Kako bi. što je sasvim dovoljno za sagledavanje značenja ponuđenih parametara i ispravno formatiranje prikaza podataka na crtežu. pri štampanju u razmeri koja je izabrana za glavnu razmeru crteža.

pa čak i da izađu iz okvira date ćelije. a da kod kratkih izgledaju preveliko.1 Temelj samac’). Ova procedura je potpuno ista kao kod naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11.yu * e-mail: info@radimpex.radimpex.1.co. već samo na njihov izgled u tabeli.2’).co. vertikalnu i ‘S’ armaturu definiše način ispisivanja podataka u tabeli. Ako šipke imaju i kuke. Copyright (c) Radimpex * http://www. Ovi reprezenti su skalirani tako da mogu da stanu u odgovarajuću ćeliju tabele. dešavaće se da se kod dugačkih šipki one ne vide dobro. tako da je najbolje da prvo snimite jednu konfiguraciju sa kreiranim stilovima kotiranja i da pri svakom novom pozivanju naredbe koristite tu konfiguraciju. Napomenućemo samo da se za ispisivanje dužina šipki i razmaka između šipki koriste formati koji su definisani za tekući stil kotiranja serija u osnovi. U tabeli je svaka vrsta armature prikazana pomoću reprezenata čija geometrija odgovara pravoj geometriji šipke.493 U delu dijalog box-a ‘Stil kotiranja’ se za horizontalnu. Deo dijalog box-a u kome se definišu stilovi kotiranja armature zida Kreirani stilovi kotiranja se snimaju zajedno sa svim ostalim podacima koji se zadaju u ovoj naredbi (način snimanja je objašnjen u poglavlju ‘14.yu * Tel. Zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Procenat skaliranja šipki’ imate mogućnost da izvršite i dodatno skaliranje kuka. tako da izgled šipki u tabeli prilagodite svojim potrebama. 011 3809-158 . pa je nećemo ponovo objašnjavati. Naglasićemo da ovo skaliranje nema nikakvog uticaja na pravu geometriju šipki.

co. Položaj okvira: Izgled tabele sa armaturom i sheme tipskog zida na crtežu Copyright (c) Radimpex * http://www. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj tabele. a ako je check box ‘Prikaz sheme’ uključen i položaja tipskog zida.radimpex. Dimenzije zida se kotiraju sa stilom koji je izabran iz zatvorene liste ‘Stil kotiranja’. 011 3809-158 .494 Edit box za dodatno skaliranje kuka Kada je check box ‘Prikaz sheme’ postavljen na uključeno stanje program na crtež postavlja i tipski zid sa iskotiranim dimenzijama (isti kao onaj koji se prikazuje u prethodnom dijalog boxu).yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel.

brisanje i sortiranje stubova i nivoa se vrši pomoću listi i komandnih polja koja se nalaze u gornjem levom delu dijalog box-a.co. 011 3809-158 .co.495 14. Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex. a na crtež se postavlja tablica sa usvojenom armaturom.1. Način rada sa ovim listama je potpuno isti kao kod naredbe ‘Armirano-betonski zid’ (vidi poglavlje ‘14. Dodavanje.radimpex.6’).1.7 Armirano-betonski stub Pomoću ove naredbe se kreira plan oplate i armature jednog ili više armiranobetonskih stubova. Iz liste je selektovana naredba ‘Armirano-betonski stub’ Nakon izbora naredbe ‘Armirano-betonski stub’ iz liste i aktiviranja komandnog polja ‘Napred’ otvara se dijalog box sledećeg izgleda: Izgled dijalog box-a za definisanje oplate i armature armirano-betonskih stubova Pomoću ove naredbe se istovremeno može kreirati proizvoljan broj stubova koji prolaze kroz proizvoljan broj nivoa.yu * Tel. koja je razvrstana po stubovima i nivoima kroz koje kreirani stubovi prolaze.

a u Copyright (c) Radimpex * http://www.co.yu * Tel.radimpex. Dimenzije poprečnog preseka se zadaju u edit box-ovima ‘Hc’ i ‘Bc’. ovaj poprečni presek možete zameniti sa bilo kojim od pomoću komandnih polja ponuđenih preseka. 011 3809-158 . Crtež tipskog armirano-betonskog stuba Ispod ovog crteža je prikazan izgled poprečnog preseka tekućeg nivoa stuba.yu * e-mail: info@radimpex.co. Kako je programom predviđena mogućnost postavljanja stubova sa različitim poprečnim presecima.496 Liste pomoću kojih se organizuje zadavanje podataka U gornjem desnom delu dijalog box-a se nalazi crtež tipskog armirano-betonskog stuba na kome su iskotirane sve dimenzije koje se zadaju u ovom dijalogu. Napomenućemo da trenutno stanje parametara u dijalog box-u odgovara tekućem nivou selektovanog stuba iz prve liste.

co. Poprečni presek kod koga se može postavljati ‘S armatura’ Copyright (c) Radimpex * http://www.yu * e-mail: info@radimpex.co.yu * Tel. Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje ‘S armatura’ se postavlja i obrnuto. koji se nalazi desno od crteža datog poprečnog preseka. Za poprečni presek stuba je izabran kružni presek Za pojedine poprečne preseke je predviđena mogućnost postavljanja takozvane ‘S armature’ koja povezuje vertikalne šipke iz različitih zona stuba. 011 3809-158 .497 slučaju da ste izabrali kružni poprečni presek umesto njih se zadaju prečnik kruga ‘D’ i broj šipki ‘n’.radimpex. ako je isključen ‘S armatura’ se ne postavlja. Kada se izabere neki od takvih poprečnih preseka za promenu postaje dostupan check box ‘S’.

co. Edit box u kome se zadaje zaštitni sloj ‘a’.498 U delu dijalog box-a ‘Nivo’ se ispisuju visinske kote tekućeg i prvog nižeg nivoa u listi. prečnika šipki od kojih se kreiraju uzengije (‘∅’) i zadaje se razmak između uzengija u seriji (‘e=’).yu * e-mail: info@radimpex.yu * Tel. Takođe.radimpex. Parametri pomoću kojih se definišu uzengije za tekući nivo stuba Copyright (c) Radimpex * http://www.co. U delu dijalog box-a ‘Zona A’ se zadaju dužina progušćenja na početku stuba (‘Ha’) i razmak između uzengija (‘e=’). i visina tekućeg nivoa ‘H’ U delu dijalog box-a ‘Uzengije’ se vrši izbor vrste armature. Za svaki nivo je omogućeno zadavanje progušćenja uzengija na početku i na kraju tog dela stuba. dok se u delu dijalog box-a ‘Zona B’ zadaju dužina progušćenja na kraju stuba (‘Hb’) i razmak između uzengija na zadatoj dužini (‘e=’). 011 3809-158 . Njihova razlika predstavlja visinu stuba za tekući nivo i prikazuje se u polju ‘H’. u ovom delu dijalog box-a se nalazi i edit box ‘a’ u kome se zadaje zaštitni sloj za tekući nivo stuba.

koji je dostupan samo kada se za tekući postavi najniži nivo stuba.yu * Tel.co. prečnika šipki.yu * e-mail: info@radimpex. a u edit box-u ‘Ht’ visina temelja. Postavljanje ove armature je određeno stanjem check box-a ‘Stub iznad temelja’. a na vrhu se produžuje u sledeći nivo za dužinu koja se zadaje u edit box-u ‘Nastavljanje (L1)’. u edit box-u ‘L3’ se zadaje dužina horizontalnih segmenta.co. kao i stanja na krajevima šipki vertikalne armature. Parametri pomoću kojih se definiše vertikalna armatura Programom je predviđena i mogućnost kreiranja armature koja povezuje stub sa temeljom. 011 3809-158 . Parametri za definisanje armature koja povezuje stub sa temeljom U edit box-u ‘L1’ se zadaje sidrenje vertikalnih segmenata šipki u stub. Ova armatura se pruža celom visinom tekućeg nivoa stuba.radimpex.499 U delu dijalog box-a ‘Vertikalna armatura’ se vrši izbor vrste armature. Copyright (c) Radimpex * http://www.

a druga polovina za drugu dužinu nastavljanja.co. 011 3809-158 . za promenu postaje dostupan edit box ‘L2’ u kome se zadaje ta druga dužina nastavljanja vertikalne armature.500 Armatura koja povezuje stub sa temeljom Kada se armiraju krajnji delovi zidova (delovi zidova koji se armiraju kao stubovi). po nekim propisima se polovina vertikalne armature produžuje za jednu.co. Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex. Postavljanjem check box-a ‘Stub u zidu’ na uključeno stanje.yu * e-mail: info@radimpex. Zadavanje različitih dužina nastavljanja vertikalne armature Kada je selektovan poslednji nivo stuba za promenu je dostupan i check box ‘Stub na vrhu’.yu * Tel. tako da program šipke vertikalne armature za taj nivo neće produžiti za zadatu dužinu nastavljanja. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje označava da se na tom mestu stub završava.

za svaki stub se kreira nova pozicija oplate i pridružuje joj se armatura datog stuba ‘Po nivoima’ .za svaki nivo se kreira nova pozicija oplata i sva armatura koja pripada tom nivou se pridružuje kreranoj oplati. određuje se način grupisanja kreirane armature: ‘Po stubovima’ .yu * Tel. 011 3809-158 .radimpex.co.501 Check box koji označava kraj stuba Izborom jednog od radio batton-a.co. bez obzira što se sa njom armiraju različiti stubovi Radio batton-i za izbor načina grupisanja armature Copyright (c) Radimpex * http://www. koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Grupisanje oplata’.yu * e-mail: info@radimpex.

Napomenućemo samo da se za ispisivanje dužina kod glavne armature koriste formati koji su definisani za tekući stil kotiranja šipki.radimpex. Pri postavljanju armature. se nalaze na istom mestu u preseku. jer na mestu nastavljanja dolazi do njihovog sudaranja. U edit box-u ‘Visina kolone’ se zadaje visina na kojoj program vrši prelamanje tabele i nastavlja ispisivanje podataka u novoj koloni. a u edit box-u ‘b’ horizontalna dimenzija povijenog dela šipke. u edit box-u ‘a’ se zadaje vertikalna. Šipke vertikalne armature dva susedna nivoa stuba istog poprečnog preseka. U delu dijalog box-a ‘Stil kotiranja’ se za uzengije.yu * e-mail: info@radimpex. Dimenzije ove tabele se zadaju u delu dijalog box-a ‘Tabela’. Sada će se otvoriti dijalog box za podešavanje prikaza tabele sa armaturom kreiranih stubova na crtežu. a kod uzengija i ‘S’ armature formati koji su definisani za tekući stil kotiranja serije u podužnom preseku. posebno kada se radi o većim prečnicima šipki.yu * Tel. Ova procedura je potpuno ista kao kod naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11. to predstavlja problem. 011 3809-158 . Naime. dok se značenje ostalih edit box-ova jasno vidi iz njihovih naziva.co.co. pa je nećemo ponovo objašnjavati. Copyright (c) Radimpex * http://www. aktivirajte komandno polje ‘Napred’. Izgled dijalog box-a za podešavanje prikaza tabele na crtežu U desnom delu dijalog box-a se prikazuje izgled tabele koji odgovara trenutnom stanju ponuđenih parametara.502 Kada zadate podatke za sve nivoe svih stubova koje želite da kreirate. vertikalnu i ‘S’ armaturu definiše način ispisivanja podataka u tabeli.2’). Da bi se ovo izbeglo omogućeno je povijanje šipki vertikalne armature na mestu nastavljanja.

u delu dijalog box-a ‘Prikaz sheme’ se nalazi istoimeni chek box pomoću koga se definiše postavljanje sheme i zatvorena lista za izbor njenog stila kotiranja. 011 3809-158 . Programom je predviđena i mogućnost postavljanja na crtež iskotirane sheme tipskog armirano-betonskog stuba.yu * Tel. Naime. Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Kraj’ program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj tabele. Položaj okvira: Copyright (c) Radimpex * http://www. Udaljenost ovih kota od oplate se zadaje u edit box-u ‘Rastojanje kota’.503 Edit box-ovi za definisanje povijanja šipki na mestu nastavljanja U tabeli se prikazuje i poprečni presek stuba koji se kotira sa tekućim ‘AutoCAD’-ovim stilom kotiranja. a ako je check box ‘Prikaz sheme’ uključen i položaja tipskog stuba na crtežu. Iz tog razloga se u delu dijalog box-a ‘Specifikator’ nalazi zatvorena lista koja služi za izbor stila kotiranja specifikatora.co.yu * e-mail: info@radimpex.co. Šipke sa kojima se armiraju stubovi se u tabeli prikazuju u vidu specifikatora.radimpex.

nakon čega program poziva naredbu sa kojom je dati element postavljen na crtež (vidi poglavlje ‘14.radimpex.2 Editovanje složenog elementa Pomoću naredbe ‘Editovanje složenog elementa’ imate mogućnost da iz konstruktivnog elementa. Ako na primer sa crteža selektujemo stepenište.504 Izgled tabele sa armaturom i sheme tipskog stuba na crtežu 14. Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Radionica složenih elemenata’ ili klikom miša na ikonu Selektovanje objekta: Sada je potrebno da sa crteža selektujete željeni konstruktivni element. . Sve parametre koji se zadaju u okviru ove naredbe program postavlja na isto stanje u kome su bili pri kreiranju selektovanog konstruktivnog elementa. Rezultat rada ove naredbe je isti kao i da ste pri postavljanju datog elementa na crtež snimili sve zadate podatke u bazu konfiguracija. a zatim pri ponovnom pozivanju naredbe učitali snimljenu konfiguraciju. komandna linija dobija sledeći izgled: Copyright (c) Radimpex * http://www. preuzmete sve podatke koji su zadati pri njegovom kreiranju. koji je na crtež postavljen sa naredbom ‘Pravljenje novog složenog elementa’ (vidi poglavlje ‘14.1’).co.yu * Tel.yu * e-mail: info@radimpex.1’).co. 011 3809-158 .

program je iz selektovanog stepeništa pročitao sve podatke koji su zadati u proceduri njegovog kreiranja i postavio ih je za tekuće u ovom i svim ostalim dijalozima koji se otvaraju u toku ove procedure.co. Ako bismo naredbu zavrišili bez menjanja podataka.yu * Tel.505 1.radimpex. Copyright (c) Radimpex * http://www. LM Selektovanje stepeništa otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda izgleda: Ovaj dijalog box je isti kao i dijalog box koji se otvara pri kreiranju stepeništa (vidi poglavlje ‘14. na crtežu bi dobili kopiju selektovanog stepeništa.3’).co.yu * e-mail: info@radimpex. Naime.1. 011 3809-158 .