2

E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l

Contea:a nu ce adunar din de¸ertaciune, ci ceea ce se aduna in noi in
urra urblarii noastre prin ea!

3
© Beniamin Fãrãgãu, 1999, 2uu1
Editura Iogos
Edi}ia a doua varianta ,online¨
ISBN 973-9212-25-5
Toate drepturile rezervate

Aceastã versiune nu con}ine imagini graIice. Pentru varianta completã, pute}i
cumpãra cartea la urmatoarea adresã:

Biserica Baptistã Nr. 1, Cluj (Mãnã¸tur)
Str. Ospãtãriei nr. 1u,
34uu, Cluj-Napoca
Tel. & Fax. u64-42.5u.51
Cont nr. 2511u1u3uS36 CEC Cluj

sau la email:

carti¡ib-ro.orgwww.IB-RO.org

4

S
S
T
T
O
O
R
R
I
I
A
A

I
I
N
N
E
E
C
C
L
L
V
V
Î
Î
N
N
T
T
A
A
R
R
I
I
I
I

Anul al JII-lea de studiu


Sà ascu/tàm aar incheierea tuturor invàfàturi/or:
1eme-te ae Dumne:eu yi pà:eyte porunci/e Lui. Aceasta este aatoria oricàrui om.
Càci Dumne:eu va aauce orice faptà /a fuaecatà, yi fuaecata aceasta se va face cu
privire /a tot ce este ascuns, fie bine, fie ràu.


5
Programa de studiu biblic

Contea:à nu ce aaunàm ain aeyertàciune,
ci ceea ce se aaunà in noi in urma umb/àrii noastre prin ea¹


Lectia Textul Titlul yi ideea centralà
Iec(ia 1 EcIesiastuI
1:1-11
Ce folos are omul din toatá truda pe care yi-o dá sub soare?
La întrebarea ,Ce fclcs are cnul din t cat á t ruda pe care ,i-c dá supt scare'¨
(1:¹) exist á un singur ráspuns: ,0, de,ert áciune a de,ert áciunilcr!. Tct ul
est e de,ert áciune. ,i gcaná dupá vînt ¨ (1:2; 2:11).
Iec(ia 2 EcIesiastuI
1:12-2:11
Existá cineva care sá aibá yanse mai mari decît a avut Solomon?
Est e cineva între nci care sá-l egaleze pe Sclcncn în întelepciune, put ere
pclit icá ,i eccncnicá sau în ce prive,t e pczitia lui sccialá privilegiat á, ca sá
pcat á nádájdui cá va reu,i nai nult decît a reu,it el ,i, astfel, va ajunge sá
t ragá ccncluzii nai bune decît a t ras el'
Iec(ia 3 EcIesiastuI
2:12-2:24a
Limitele sistemului de valori care pare sá ordoneze sfera deyertáciunii
Ín fata ncrtii, se dest raná pîná ,i sist enul de valcri dupá care Sclcncn a
crdcnat sfera de,ert áciunii ,i care se párea cá dá sens acest eia, iar realizarea
acest ui fapt ne unple de cea nai adîncá deznádejde.
Iec(ia 4 EcIesiastuI
2:24b-3:10
O prezenfá incomodá în sfera deyertáciunii
,Nu est e alt á fericire pentru cn decît sá nánînce ,i sá bea, ,i sá-,i veseleascá
suflet ul cu ce est e bun din agcniseala lui! lar an vázut cá ,i aceast a vine din
nîna lui lunnezeu. Cine, în adevár, pcat e sá nánînce ,i sá se bucure fárá
El'¨ (2:2+-25, s.n.).
Iec(ia 5 EcIesiastuI
3:11-5:9
Deyertáciunea existá prin voia lui Dumnezeu yi este controlatá de El
Ín sfera de,ert áciunii, lunnezeu nu est e c prezentá incident alá ,i inccncdá,
ci Acela care a ccnceput -c ,i Acela care l-a închis pe cn în ea cu un sccp.
Iec(ia 6 EcIesiastuI
5:10-6:12
Dumnezeu este acela care îngáduie sau nu omului sá se bucure de
agoniseala lui
,lacá a dat lunnezeu cuiva avere ,i bcgátii, ,i i-a îngáduit sá nánînce din
ele, sá-,i ia part ea lui din ele, ,i sá se bucure în nijlccul nuncii lui, acest a
est e un dar de la lunnezeu¨ (5:19).
Iec(ia 7 EcIesiastuI
7:1-8:17
Beneficiile sistemului de valori care ordoneazá sfera deyertáciunii
,Vai bine sá te duci înt r-c casá de jale decît sá te duci înt r-c casá de
pet recere; cáci acclc îti aduci aninte de sfîr,it ul cricárui cn, ,i cine t ráie,t e
î,i pune la ininá lucrul acest a¨ (7:2).
Iec(ia 8 EcIesiastuI
9:1-12:14
Dumnezeu va aduce orice faptá la judecatá
,Adu-ti anint e de lácát crul t áu. pîná nu se rupe funia de argint ,. pîná nu
se înt carce tárîna în pánînt , cun a fcst , ,i pîná nu se duce duhul la
lunnezeu, care l-a dat . Cáci lunnezeu va aduce crice fapt á la judecat á, ,i
judecat a aceast a se va face cu privire la tct ce est e ascuns, fie bine, fie ráu¨
(12:1-1+).
Iec(ia 9 EcIesiastuI
12:13-14;
Rom.2:1-13;
3:9-26
1ofi care afi fost botezafi pentru Hristos v-afi îmbrácat cu Hristos
Singura ncast rá ,ansá la judecat á est e sá fie judecat lcnnul Isus Eristcs în
lccul ncst ru, de aceea t rebuie sá ne aducen anint e de lácát crul ncst ru pîná
nu se rupe funia de argint .


6
Prefajá
Ne aIlãm în al ¸aptelea an al programului ,Istoria Binecuvîntãrii¨. Dupã ce am
parcurs împreunã opt capitole din Romani, atingînd concepte teologice de o
importan}ã extraordinarã mînia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, condi}ia
umanã în Ia}a judecã}ii lui Dumnezeu, neprihãnirea lui Dumnezeu, dreptatea lui
Dumnezeu în a da la moarte pe altcineva în locul nostru, ce înseamnã a crede în
Hristos, cre¸tinul ¸i Iegea, pãcatul ¸i Iegea, Iirea pãmînteascã ¸i Iegea, cre¸tinul ¸i
Duhul SIînt etc. am ajuns pe culmea de unde putem admira inten}iile suverane ¸i
binevoitoare ale lui Dumnezeu Ia}ã de noi: în Romani S:2S-39.

Alãturi de Ioan 3:16, versetul din Romani S:2S este, poate, versetul cel mai bine
cunoscut din întreaga Scripturã. Dar el poate Ii corect în}eles doar în contextul
versetelor care urmeazã, pentru cã ele deIinesc ,binele¨ spre care lucreazã
împreunã toate lucrurile.

2S
De aItà part e, stim cà toate IucruriIe Iucreazà împreunà spre bineIe ceIor ce iubesc pe
Dumnezeu, si anume, spre bineIe ceIor ce sînt chema(i dupà pIanuI Sàu.
29
Càci pe
aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinaint e, i-a si hotàrît mai dinainte sà fie asemenea
chipuIui FiuIui Sàu, pentru ca EI sà fie ceI întîi nàscut dintre mai muI(i fra(i (Rom.
8:28-29).

,Binele¨ acesta înspre care lucreazã împreunã toate lucrurile din via}a celor ce-I
iubesc pe Dumnezeu nu este deIinit în termenii conIortului personal, ai sãnãtã}ii
Iizice sau psihice, ai bunãstãrii materiale, ai pozi}iei ¸i semniIica}iei sociale, într-un
cuvînt, în termenii aeyertàciunii pe care o putem aduna în pumni în timpul umblãrii
sub soare, ci în termenii asemànàrii cu Fiu/ /ui Dumne:eu care se adunã în noi în
toatã aceastã vreme. Deci Dumnezeu $i-a propus, de Iapt, un singur lucru cu noi,
iar lucrul acesta l-a hotãrît din ve¸nicie, sau l-a predestinat, ca sã Iolosim termenul
din Romani S:29: sà ne facà ,asemenea chipu/ui Fiu/ui Sàu, pentru ca E/ sà fie ce/
intii nàscut aintre mai mu/fi frafi¨ (s.n.).

Întrebarea este: Cum anume modeleazã Dumnezeu chipul Fiului Sãu în noi? Ia
aceastã întrebare am dori sã rãspundem, survolînd cartea Ec/esiastu/. Este
important de re}inut Iaptul cã ¸i în cartea Ec/esiastu/ existã un text care poartã în el
adevãrurile din Romani S:2S. Eclesiastul spune cã Dumnezeu supune pe Iiii
oamenilor la îndeletnicirea plinã de trudã a umblãrii prin sIera de¸ertãciunii. Dar
de¸ertãciunea a Iost gînditã ¸i creatã de Dumnezeu ¸i este guvernatã de El.
Dumnezeu este Acela care Iace orice lucru Irumos la vremea lui ¸i, astIel, El este
Acela care vrea ¸i poate hotãrî ca toate lucrurile sã lucreze împreunã spre binele
celor ce-I iubesc pe Dumnezeu. Modelarea chipului Fiului lui Dumnezeu în noi se


7
Iace în timpul umblãrii noastre prin aceastã buclã a de¸ertãciunii lucrurilor de sub
soare.

11
Orice Iucru EI îI face frumos Ia vremea Iui; a pus în inima Ior chiar si gînduI
veciniciei, màcar cà omuI nu poat e cuprinde, de Ia început pînà Ia sfîrsit, Iucrarea pe
care a fàcut-o Dumnezeu.
12
Am ajuns sà cunosc cà nu este aItà fericire pentru ei decît
sà se bucure si sà tràiascà bine în via(a Ior;
13
dar si faptuI cà un om mànîncà si bea si
duce un trai bun în mijIocuI întregei Iui munci, est e un dar de Ia Dumnezeu.
14
Am ajuns
Ia cunostin(a cà tot ce face Dumnezeu dàinuieste în veci, si Ia ceea ce face EI nu mai
este nimic de adàugat si nimic de scàzut, si cà Dumnezeu face asa pentru ca Iumea sà
se teamà de EI (EcI. 3:11-14).

Cîtã lini¸te ne aduce adevãrul spus de Eclesiastul, atunci cînd sîntem convin¸i cã
Dumnezeu Iace orice lucru Irumos la vremea lui ¸i cã la ceea ce Iace El nu mai este
nimic de adãugat ¸i nimic de scãzut! Planurile Iui cu privire la noi au Iost
terminate încã înainte de întemeierea lumii. Solu}iei lui Dumnezeu privind
împlinirea acestor planuri nu-i lipse¸te absolut nimic.

Mul}umesc pe aceastã cale tuturor acelora care au contribuit la scrierea acestor
pagini. În primul rînd a¸ dori sã mul}umesc tuturor tinerilor de ,luni seara¨ ale
cãror gînduri a¸ternute în scris m-au îmbogã}it ¸i m-au provocat. Mul}umesc apoi
Anei RudolI pentru corectarea paginilor de Ia}ã, iar Deliei Vu¸can ¸i lui Olimpiu
Benea pentru Iunc}ia de interIa}ã cu to}i cei din }arã, precum ¸i pentru încurajãrile
lor permanente. Mul}umesc Cameliei Popa pentru toatã Irãmîntarea de a Iace din
coperta volumului de Ia}ã o Iereastrã spre adevãrurile grãite de Eclesiastul.

Mul}umesc lui Iulian Porumb, Deliei Vu¸can ¸i lui Benaimin Fãrãgãu jr. pentru
ajutorul dat în pregãtirea acestei a doua edi}ii. Dar paginile de Ia}ã au vãzut lumina
tiparului pentru cã to}i cei din Editura Iogos, care s-au pus în slujba Cuvîntului, ¸i-
au adus ¸i ei contribu}ia, pentru care le mul}umesc.

Nãdãjduiesc ca to}i cei care ne-am oprit în Ia}a cãr}ii Ec/esiastu/ sã Ii descoperit
sensul vie}ii în umblarea prin sIera de¸ertãciunii. Via}a capãtã sens doar pentru
acela care ¸i-a adus aminte de Fãcãtorul lui înainte sã se rupã Iunia de argint,
înainte ca }ãrîna sã se întoarcã în pãmînt, cum a Iost, iar duhul sã se întoarcã la
Dumnezeu, care l-a dat.
O privire de ansamblu asupra cárjii
Titlul cãr}ii Ec/esiastu/ este rodul muncii traducãtorilor Scripturii în limba
latinã (Vulgata), care au latinizat termenul grecesc ekk/esiastes Iolosit de
traducãtorii IXX. Ace¸tia din urmã au Iolosit ekk/esiastes pentru a reda termenul
ebraic qohe/eth, un derivat al verbului qh/, ,a se aduna¨, din care derivã ¸i termenul
qaha/, ,adunare¨. Termenul qohe/eth ar putea Ii cel mai bine tradus cu expresia
,unul care vorbe¸te la un qahal¨, o adunare probabil publicã, adunare care poate Ii
de orice naturã: politicã, religioasã sau cu caracter academic.

În ce prive¸te identitatea aceluia care se supranume¸te Qoheleth, dovezile interne
aratã spre Iiul lui David, împãratul lui Israel, care a domnit la Ierusalim (1:1 ¸i 12).
Ia aceastã primã dovadã directã se adaugã lista de realizãri din 1:12-2:11, pe care
¸i le arogã Eclesiastul ¸i care, în mod realist, putea Ii atribuitã doar unui împãrat de
talia lui Solomon. O altã dovadã internã este legatã de amãrãciunea Eclesiastului cã
lasã averea adunatã cu în}elepciune unui urma¸ care nu va ¸ti s-o pre}uiascã (vezi
2:1S-22). Din ceea ce ne spun scripturile Vechiului Testament, Roboam, urma¸ul
lui Solomon la tron, a împrã¸tiat printr-o singurã decizie tot ceea ce tatãl sãu a
adunat cu trudã ¸i cu în}elepciune (vezi 2 Cron. 1u:1-19). Or, Solomon a putut
prevedea lucrul acesta, în urma în¸tiin}ãrii pe care a primit-o din partea Domnului
(vezi 1 Împ. 11:11-13). O urmãtoare dovadã internã o putem lega de aIirma}iile de
la sIîr¸itul cãr}ii:

9
Pe Iîngà cà EcIesiastuI a fost în(eIept, eI a mai învà(at si stiin(a pe popor, a cercetat, a
adîncit si a întocmit un mare numàr de zicàtori.
10
EcIesiastuI a càutat sà afIe cuvint e
pIàcut e, si sà scrie întocmai cuvint eIe adevàruIui.
11
Cuvint eIe în(eIep(iIor sînt ca nist e
boIduri; si, strînse Ia un Ioc, sînt ca nist e cuie bàtute, dat e de un singur stàpîn.
12
ÎncoIo,
fiuIe, ia învà(àturà din aceste Iucruri; dacà ai voi sà faci o muI(ime de càr(i, sà stii cà
n-ai mai ispràvi, si muIt à învà(àturà obosest e trupuI (EcI. 12:9-12).

În}elepciunea Eclesiastului, preocupãrile lui pentru a învã}a poporul, care sînt în
armonie cu titlul pe care ¸i l-a conIerit Qoheleth (unul care vorbe¸te în adunare)
precizarea cã el a întocmit un mare numãr de zicãtori, precum ¸i adresarea din
versetul 12 ,Încolo, Iiule, ia învã}ãturã din aceste lucruri.¨ care aminte¸te
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

9
de cartea Proverbe/or /ui So/omon, ne Iac sã ne gîndim tot la Solomon, singurul Iiu
al lui David care a ocupat tronul lui Israel la Ierusalim în secolul al X-lea
î.Hr.


Însã în contextul teologic actual, în poIida tuturor acestor dovezi interne evidente,
nu se acceptã paternitatea lui Solomon asupra cãr}ii Ec/esiastu/. Acest demers se
înscrie în curentul criticii istorice din secolele XVIII ¸i XIX, cînd paternitatea lui
Solomon asupra cãr}ii a Iost pusã în modul cel mai serios sub semnul întrebãrii.
Vhybray, de pildã, dupã ce recunoa¸te cã dovezile interne, cel pu}in din primele
douã capitole, sus}in Iãrã echivoc paternitatea lui Solomon asupra cãr}ii, le
considerã o Iic}iune, de Iapt, o minciunã acceptatã în contextul literar al vremii
respective, sus}inînd cã toate celelalte dovezi lingvistice, istorice, literare ¸i
canonice aratã în mod clar în direc}ia unui autor nesolomonic:

A existat credin(a tradi(ionaIà cà
Eclesiastul
a fost scrisà de împàratuI SoIomon, care a
domnit în secoIuI aI X-Iea
î.Hr
. Aceast à convingere a fost fundamentatà în parte pe
faptuI cà SoIomon a fost un om deosebit de în(eIept, dar, mai specific, pe însàsi
afirma(ia autoruIui: ,Eu, EcIesiastuI, am fost împàrat pest e IsraeI, în IerusaIim¨ (1:12)
si pe t itIuI càr(ii: ,Cuvint eIe EcIesiastuIui, fiuI Iui David, împàratuI IerusaIimuIui¨
(1:1). Desi numeIe ,SoIomon¨ nu apare nicàieri în carte, aceast à ident ificare a pàrut a
fi incont estabiIà. Afarà de SoIomon, nici unuI dintre fiii Iui David nu a ajuns împàrat în
IsraeI. Mai muIt, afirma(iiIe pe care acest ,împàrat aI IerusaIimuIui¨ Ie face cu privire
Ia act ività(iIe si reaIizàriIe Iui în(eIepciunea Iui, prezentat à Ia superIativ, muIt a
bogà(ie, care i-a oferit trai Iuxos si construirea unor cIàdiri si gràdini grandioase
(1:13-2:11; comparà ceea ce se spune despre domnia Iui SoIomon în 2 Împ. 3-11)
nu numai cà sînt în armonie cu tradi(ia despre SoIomon, dar nici nu s-ar potrivi nici
unui aIt împàrat aI Iui IsraeI. Totusi continuà Whybray, bazat pe consensuI teoIogic
si pe o scurtà trecere în revistà a argumenteIor aduse de exege(i
nu existà nici un
dubiu privind faptul cà pretentia implicità conform càreia Solomon ar fi autorul càrtii
este o fictiune.
Iar faptuI cà aceast à preten(ie a fost exprimatà întot deauna doar în mod
indirect, fàrà ca SoIomon sà fi fost pomenit vreodatà pe fa(à (de vàzut în contrast Prov.
1:1; 10:1; 25:1 si Cînt. 1:1), poate sugera cà QoheIeth n-a inten(ionat ca citit orii Iui sà
ia în serios sugestia respectivà. De fapt, aut oruI renun(à Ia aceast à fic(iune imediat dupà
capitoIuI 2 si nu mai revine Ia ea (s.n.).
1


Dar în poIida acestor aIirma}ii tran¸ante legate de autorul cãr}ii, Vhybray neagã
hotãrît Iaptul cã în carte ar exista inIluen}e substan}iale din cultura greacã,
egipteanã sau mesopotamianã.

De fapt, spune eI este evident faptuI cà
Eclesiastul
nu putea fi scrisà decît de un
iudeu, care a fost nu numai famiIiar cu tràsàturiIe fundamentaIe aIe credin(ei iudaice,
dar si cu Iiteratura reIigioasà pe care acum noi o numim VechiuI Test ament. Iist a
crezuriIor vechi test amentaIe pe care EcIesiastuI Ie acceptà necondi(ionat, în mod
expIicit sau impIicit, est e una Iungà: ea incIude credin(a într-un Dumnezeu unic, care
este transcendent si omnipotent, care a creat Iumea si a creat-o bunà; într-un om sIab si

1
R. N. Whybray, Ecclesiastes, Grand Rapids: Eerdmans, 1989, p. 3-4.
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

10
dependent de Dumnezeu, creat din (àrînà, în care Dumnezeu a insufIat sufIare de via(à,
dar pe care I-a destinat ca, dupà o scurtà vie(uire sub soare, sà se întoarcà în (àrînà, în
IocuriIe întunecoase din SeoI. QoheIeth sus(ine faptuI cà, în anumit e Iimit e, omuI are
Iibertat e, asa cà nu Dumnezeu, ci omuI însusi est e responsabiI de starea coruptà a
Iumii: ,Dumnezeu a fàcut pe oameni fàrà prihanà, dar ei umbIà cu muIt e siretenii¨
(7:29).
2


În poIida celor aIirmate mai sus, Vhybray sus}ine totu¸i plasarea scrierii cãr}ii în
perioada ptolemeicã: ,Existã o convergen}ã clarã aIirmã Vhybray a
dovezilor privind data ¸i contextul istoric al scrierii cãr}ii. Ec/esiastu/ este o lucrare
ce }ine de perioada postexilicã tîrzie, datînd din vremea cînd valorile societã}ii
iudaice au Iost în mare parte abandonate, ca rezultat atît al inIluen}ei elenismului
intelectual, cît ¸i al spiritului nou comercial, între}inut de ptolemei.
3


Cum se poate totu¸i ca pozi}ia privind plasarea scrierii cãr}ii într-o perioadã în care,
sub inIluen}a elenismului, valorile societã}ii iudaice erau în procesul de
dezintegrare sã nu contrazicã lunga listã de virtu}i ale Eclesiastului legate de religia
iudaicã ¸i de credin}a sa în valorile ei Iundamentale?

Desigur, existã ¸i alte pozi}ii în privin}a autorului ¸i a datei scrierii cãr}ii
Ec/esiastu/. De pildã, dupã ce analizeazã argumentele care neagã paternitatea lui
Solomon asupra cãr}ii Ec/esiastu/, Duane A. Carrett sus}ine cã nu existã dovezi
convingãtoare în aceastã privin}ã.
4
Este, de asemenea, important de subliniat Iaptul
cã pentru a accepta argumentele împotriva paternitã}ii lui Solomon asupra
Ec/esiastu/ui trebuie eliminatã sau consideratã a Ii o Iic}iune deliberatã o bunã parte
din con}inutul cãr}ii, care conIirmã în modul cel mai natural paternitatea lui
Solomon asupra ei.

În ce prive¸te interpretarea cãr}ii, pãrerile sînt la Iel de împãr}ite ca ¸i în problema
autorului ei.

În uItima sutà de ani, cartea
Qoheleth
(sau
Eclesiastul
, numeIe sub care est e cunoscut à
mai bine) a fost descrisà, pe de o parte, ca fiind ,cîntarea scepticismuIui¨, iar pe de aIt à
parte, ca fiind ,profe(ia mesianicà cea mai impresionant à¨. În timp ce aceastà varietat e
de opinii est e în part e produsuI criticii exege(iIor secoIuIui aI nouàsprezeceIea si aI
douàzeciIea, cartea
Qoheleth
a prezentat dintotdeauna dificuIt à(i pentru càrturari. De
fapt, în scrieriIe iudaice antice
Midra¸im
si
Talmud
existà un numàr de t ext e care
aratà cà rabinii iudei erau extrem de diviza(i cu privire Ia natura scrierii. Aceast à
divizare scoat e Ia Iuminà una dintre probIemeIe majore faptuI cà scepticismuI si
piosenia se împIet esc de-a IunguI càr(ii. Unii interpre(i pun accentuI pe piosenie, în

2
R. N. Whybray, Ecclesiastes, p. 28-29.
3
R. N. Whybray, Ecclesiastes, p. 11.
4
Duane A. Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, NeshviIIe, Tennesee: Broadman Press,
p. 254-267.
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

11
timp ce aI(ii, pe scepticism. O aIt à probIemà care se Ieagà de cea precedentà pare sà fie
compozi(ia confuzà a càr(ii, care face dificiIà în(eIegerea unui pIan cIar care sà
guverneze întreguI. Dupà proIog (1:2-11) exist à o sec(iune care cuprinde un argument
unitar (1:12-2:26) si care sus(ine verseteIe proIoguIui, în care autoruI vorbeste Ia
persoana întîi singuIar, dar dupà aceea organizarea materiaIuIui Iasà de dorit, totuI
pàrînd neIegat si neunitar.
5


Vhybray aIirmã cã în ce prive¸te compozi}ia ¸i structura internã a cãr}ii,
observa}iile cele mai pertinente le avem în comentariul lui Zimmerli, care sus}ine
cã ,nu existã uniIormitate privind modul în care cartea a Iost alcãtuitã. Unele
sec}iuni par sã Iie colec}ii întîmplãtoare de aIirma}ii care nu se leagã între ele, în
timp ce altele sugereazã continuitate logicã ¸i de Iormã. Între aceste extreme, pot Ii
plasate por}iuni largi de text în care este posibilã observarea unei anumite
continuitã}i, dar este greu, dacã nu imposibil de identiIicat unde anume se separã
astIel de por}iuni de text, ceea ce permite o varietate de opinii, iar exege}ii trebuie
sã se mul}umeascã sã lase problema deschisã¨.
6


Dincolo de toate aceste probleme legate de autor, de data ¸i locul scrierii ¸i de
structura cãr}ii, din care o bunã parte sînt simple specula}ii controversate, trebuie sã
ne Iacem timp pentru citirea propriu-zisã a cãr}ii. Dar trebuie sã atragem aten}ia
asupra Iaptului cã o citire pe sãrite a cãr}ii Ec/esiastu/ ne poate umple de multã
amãrãciune, tocmai datoritã Iaptului cã în prim-planul scrierii vom întîlni cel mai
adînc scepticism, iar, pe deasupra, ceea ce gãsim în carte este lesne de veriIicat ¸i
conIirmat în propria noastrã experien}ã. Dar, de¸i nu pu}ine au Iost Irãmîntãrile
legate de includerea ei în canonul scripturilor Vechiului Testament,
7
cartea nu a
Iost inclusã la întîmplare în canonul biblic. Plecînd de la premisa cã unul ¸i acela¸i
Dumnezeu S-a revelat pe Sine în toate cele ¸aizeci ¸i ¸ase de cãr}i ale Scripturii,
8
va
trebui sã cãutãm rostul cãr}ii Ec/esiastu/ în Biblie, adicã aportul speciIic al acestei
cãr}i în revelarea de Sine a lui Dumnezeu. Iar pentru ca sã nu rãmînã Iãrã rezultat
cãutarea noastrã, trebuie sã citim cartea ca întreg. Rîndurile care urmeazã î¸i
propun sã ne Iamiliarizeze cu con}inutul ei. Pentru programul de studiu de Ia}ã,

5
R. B. SaIters, ,QoheIeth and the Canon¨, The Expository Times, voI. 66, 1974-75, p. 339.
6
R. N. Whybray, Ecclesiastes, p. 21-22.
7
,În Talmud se afirmà cà unii în(eIep(i au dorit sà scoatà cartea din canonuI scrieriIor sfinte
«deoarece afir ma(iiIe ei se contrazic între eIe», iar în Qoheleth Rabbah existà o notà care
subIiniazà o obiec(ie simiIar à cu privire Ia carte, din pricina «ereziei» pe care o con(ine. În
Mishnah se men(ioneazà faptuI cà ceIe douà scoIi de interpretare rivaIe, cea a Iui HiIIeI si cea a
Iui Shammai, erau împàr(ite cu privire Ia care anume càr(i trebuie incIuse în canon. În timp ce
scoaIa Iui HiIIeI sus(inea natura de inspira(ie divinà a càr(ii QoheIeth, scoaIa Iui Shammai nega
IucruI acesta în mod viguros. Din moment ce în finaI cartea a fost acceptatà în canon, si pozi(ia
oficiaIà a sinagogii a fost cà QoheIeth este o Iucrare de inspira(ie divinà, se pare cà nota oficiaIà
privind disensiuniIe Iegate de canonicitatea càr(ii Eclesiastul este doar vîrfuI aisber guIui unei
dispute muIt mai adînci¨ (R. B. SaIters, ,QoheIeth and the Canon¨, p. 341).
8
Trebuie sà subIiniem f aptuI cà în întreaga carte ,QoheIeth nu articuIeazà nici màcar un cuvînt
de repros sau ostiIitate fa(à de Dumnezeu¨ (R. N. Whybray, Ecclesiastes, p. 27).
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

12
cartea a Iost împãr}itã în opt sec}iuni.
9
Dar pentru a nu pierde întregul, vom începe
prin a marca sec}iunile prin blocurile de text ¸i titlurile aIerente, dupã care
con}inutul îl vom reda într-un singur bloc de text, pentru a nu pierde continuitatea
Iluxului ideatic care strãbate cartea de la un capãt la celãlalt. De¸i urmãrim sã
sugerãm cã în carte existã un întreg teologic coerent, care se construie¸te pe mãsurã
ce Qoheleth î¸i desIã¸oarã gîndul înaintea cititorului, sîntem totu¸i con¸tien}i ¸i de
Iaptul cã ediIiciul construit astIel }ine cont doar de liniile generale ale cãr}ii,
rãmînînd ca detaliile sã se veriIice în comentariul ce urmeazã.

De¸i Iiecare sec}iune este marcatã prin textul aIerent ¸i printr-o aIirma}ie sau o
întrebare care sã rezume sec}iunea, cele opt por}iuni de text de mai jos trebuie citite
ca alcãtuind un întreg, ca ¸i cum nu ar exista elemente separatoare între ele. AstIel,
vom putea intui atît mesajul cãr}ii, cît ¸i structura ei.

1. Ce Iolos are omul din toatã truda pe care ¸i-o dã sub soare? (1:1-11)
2. Oare va putea careva dintre noi sã tragã concluzii mai bune decît Solomon?
(1:12-2:11).
3. Iimitele sistemului de valori care pare sã ordoneze sIera de¸ertãciunii
(2:12-2:24a).
4. O prezen}ã incomodã în sIera de¸ertãciunii (2:24b-3:1u).
5. De¸ertãciunea existã prin voia lui Dumnezeu ¸i este controlatã de El
(3:11-5:9).
6. Dumnezeu este acela care îngãduie sau nu omului sã se bucure de
agoniseala lui (5:1u-6:12).
7. BeneIiciile sistemului de valori care ordoneazã sIera de¸ertãciunii
(7:1-S:17).
S. Dumnezeu va aduce orice Iaptã la judecatã (9:1-12:14).
9. To}i care a}i Iost boteza}i pentru Hristos v-a}i îmbrãcat cu Hristos
10
(Ecl.
12:13-14; Rom. 2:1-13; 3:9-26).

Structura de mai sus este determinatã mai degrabã de spa}iul alocat cãr}ii
Ec/esiastu/ în programul Istoria Binecuvintàrii, decît de considerente interne legate
de carte. De aceea, în comentariul cãr}ii din capitolul urmãtor ne vom lua libertatea
sã ne abatem de la ea ¸i sã detaliem mai ales blocurile de text din a doua parte a
cãr}ii. Pînã atunci însã, ne va Ii de Iolos sã urmãrim Iluxul ideatic care se desprinde
din desIã¸urarea materialului cãr}ii ¸i sã notãm înlãn}uirea logicã a adevãrurilor
mari din carte.

1. Atunci cînd ne oprim în cimitir în Ia}a unei gropi deschise care a¸teaptã sã
se întoarcã în pãmînt }ãrîna ce-a umblat o vreme prin bucla de¸ertãciunii de

9
Împàr(irea în ceIe opt sec(iuni nu trebuie consider atà a fi o încercar e de structurare a càr(ii. Ea
(ine mai degr abà de spa(iuI aIocat studierii càr(ii Eclesiastul în programuI Istoria Binecuvintàrii.
10
Vezi GaIateni 3:27.
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

13
sub soare ¸i cînd vedem cã lãsãm aici tot ceea ce am agonisit ¸i tot ceea ce
am realizat, nu putem sã nu ne întrebãm cu amãrãciune: ,Ce Iolos are omul
din toatã truda pe care ¸i-o dã supt soare?¨ (1:3). Ia aceastã întrebare ne
spune în}eleptul Solomon existã un singur rãspuns: ,O, de¸ertãciune a
de¸ertãciunilor!. Totul este de¸ertãciune. ¸i goanã dupã vînt¨ (1:2;
2:11). Acolo, în Ia}a mormîntului, cînd }ãrîna se pregãte¸te sã se întoarcã în
pãmînt, cum a Iost, tot ceea ce am strîns cu nesa} în timpul umblãrii prin
bucla de¸ertãciunii î¸i pierde valoarea ¸i sensul, cãci pe cît de goi am ie¸it
din pîntecele maicii noastre pe atît de goi ne întoarcem în pîntecele
pãmîntului.

2. Ce Iolos are deci omul din toatã truda pe care ¸i-o dã sub soare? De¸i
rãspunsul lui Solomon ,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor!. Totul este
de¸ertãciune. ¸i goanã dupã vînt¨ (1:2; 2:11) se îmbie parcã de la sine,
sim}im cum zvîcne¸te în noi inima a revoltã. Dar înainte de a da curs
sentimentelor, ar Ii în}elept sã ne întrebãm dacã este cineva între noi care
sã-l egaleze pe Solomon în în}elepciune, în putere politicã ¸i economicã sau
în ce prive¸te pozi}ia lui socialã privilegiatã, ca sã poatã nãdãjdui cã va
reu¸i mai mult decît a reu¸it el ¸i, astIel, va ajunge sã tragã concluzii mai
bune decît a tras el. O astIel de întrebare are menirea sã ne ajute sã privim
ceva mai atent la umblarea noastrã de sub soare.

3. Tot ceea ce Iacem sub soare este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt nu pentru
cã nu putem aduna de¸ertãciune din de¸ertãciune, ci pentru cã, neputînd
duce cu noi nimic din ea, în Ia}a mor}ii ne cade totul din mîini. Coi am
venit ¸i goi trebuie sã plecãm de sub soare. Totu¸i, umblarea sub soare are
o anume strãlucire a ei, pe care nimeni nu ar putea-o nega. Atîta vreme cît
stãm apleca}i asupra }ãrînii, pare sã vedem rost în lucrurile pe care am ales
sã le Iacem, altIel nu am Ii învîrto¸a}i în ele ¸i nu ne-am lãsa consuma}i de
ele. Mai mult, îl vedem pe Solomon însu¸i ordonînd sIera de¸ertãciunii
dupã un anume sistem de valori, care pare sã dea sens umblãrii prin ea.
Unele lucruri sînt mai bune decît altele, sau cel pu}in a¸a par sã Iie.
În}elepciunea este, de pildã, mai bunã decît nebunia. De asemenea, un
nume bun este mai de pre} decît untdelemnul mirositor. Este mai bun
sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui etc. Însã atunci cînd, în Ia}a
mormîntului, se destramã pînã ¸i sistemul de valori al acelui ,mai bine
decît.¨ dupã care Solomon a ordonat sIera de¸ertãciunii ¸i care se pãrea
cã dã sens acesteia, ne cuprinde amãrãciunea: ,Cãci, drept vorbind, ce
Iolos are omul din toatã munca lui ¸i din toatã strãduin}a inimii lui, cu care
se trude¸te supt soare? Toate zilele lui sînt pline de durere, ¸i truda lui nu
este decît necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã inima lui. $i aceasta este
o de¸ertãciune¨ (2:22-23).

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

14
4. Dupã ce am cumpãnit cu grijã lucrurile de ,sub soare¨ ¸i vedem cã nu
putem scãpa de concluzia lui Solomon ,În toate este numai de¸ertãciune
¸i goanã dupã vînt¨ (2:11) ne vine sã trîntim totul de pãmînt ¸i sã zicem
cu amãrãciune ¸i dezgust: ,Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce
¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨
(2:24). Dar atunci cînd am pornit sã punem în aplicare proaspãt îmbrã}i¸ata
concluzie, constatãm cã în jurul nostru ¸i deasupra noastrã existã o prezen}ã
,incomodã¨, care se amestecã pînã ¸i în aceastã Iericire mãruntã care ne-a
mai rãmas. Solomon nume¸te aceastã prezen}ã: Dumnezeu.
11


24
Nu este aIt à fericire pentru om decît sà mànînce si sà bea, si sà-si înveseIeascà
sufIetuI cu ce este bun din agoniseaIa Iui! Dar am vàzut cà si aceasta vine din mîna Iui
Dumnezeu.
25
Cine, în adevàr, poate sà mànînce si sà se bucure fàrà EI?
26
Càci EI dà
omuIui pIàcut Iui în(eIepciune, st iin(à si bucurie; dar ceIui pàcàt os îi dà grija sà strîngà
si s-adune, ca sà dea ceIui pIàcut Iui Dumnezeu! Si aceasta est e o desert àciune si goanà
dupà vînt (2:24-26).

5. Atunci cînd Îl descoperim pe Dumnezeu în sIera de¸ertãciunii,
surprinderea noastrã este cã de¸ertãciunea existã prin voia lui Dumnezeu ¸i
este controlatã de El. Dumnezeu este Acela care supune pe Iiii oamenilor la
îndeletnicirea plinã de trudã a umblãrii prin sIera de¸ertãciunii (vezi 1:13;
3:1u etc.). Pînã ¸i bucuria de a mînca, a bea ¸i a ne veseli suIletul cu ce este
bun din agoniseala noastrã vine din mîna lui Dumnezeu. Fãrã El, nici unul
dintre noi nu poate nici sã mãnînce, ¸i nici sã se bucure cu adevãrat.
12

Într-adevãr, Dumnezeu are ultimul cuvînt în tot ceea ce se întîmplã sub
soare. ,Orice lucru E/ îl Iace Irumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar
¸i gîndul veciniciei, mãcar cã omul nu poate cuprinde, de la început pînã la
sIîr¸it, lucrarea pe care a Iãcut-o Dumnezeu. Tot ce Iace Dumnezeu
dãinuie¸te în veci, ¸i la ceea ce Iace El nu mai este nimic de adãugat ¸i
nimic de scãzut, ¸i. Dumnezeu Iace a¸a pentru ca lumea sã se teamã de
El. «Dumnezeu va judeca ¸i pe cel bun ¸i pe cel rãu; cãci El a sorocit o
vreme pentru orice lucru ¸i pentru orice Iapt㻨 (Ecl. 3:11-17, s.n.).

6. Este deci evident cã nimeni nu poate Iace abstrac}ie de prezen}a lui
Dumnezeu. Iar aceastã constatare ne Iace sã ne întrebãm cu ce anume scop
ne-a închis Dumnezeu în sIera de¸ertãciunii. Întrebarea revine cu atît mai
intens, cu cît nici mãcar bucuria mãruntã de a bea ¸i de a mînca nu ne este
îngãduitã în aIara interven}iei directe a lui Dumnezeu. De¸i ,nu este altã
Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul
cu ce este bun din agoniseala lui!¨ (2:24), ,cine, în adevãr, poate sã

11
Dupà cum am amintit deja, este de re(inut faptuI cà, pe tot parcursuI scrierii, EcIesiastuI nu ar e
nici o considera(ie negativà Ia adresa Iui Dumnezeu.
12
Vezi 2:24-26.
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

15
mãnînce ¸i sã se bucure Iãrã El? Cãci El dã omului plãcut Iui în}elepciune,
¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã
dea celui plãcut lui Dumnezeu! $i aceasta este o de¸ertãciune ¸i goanã dupã
vînt¨ (Ecl. 2:24-26). A¸a cã, ,dacã a dat Dumnezeu cuiva avere ¸i bogã}ii,
¸i i-a îngãduit sã mãnînce din ele, sã-¸i ia partea lui din ele, ¸i sã se bucure
în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu¨ (5:19).
Amestecul lui Dumnezeu pînã ¸i în aceastã bucurie mãruntã ¸i ultimã se
resimte dureros, mai ales atunci cînd în}elegem cã ,este, de pildã, un om
cãruia i-a aat Dumne:eu avere, bogã}ii, ¸i slavã, a¸a cã nu-i lipse¸te nimic
din ce-i dore¸te suIletul; dar Dumne:eu nu-/ /asà sã se bucure de ele, ci un
strãin se bucurã de ele: aceasta este o de¸ertãciune ¸i un rãu mare¨ (6:2,
s.n.), cel pu}in din perspectiva celui în cauzã ¸i a celor care-l privesc. O
datã ce am în}eles cã Dumnezeu este o prezen}ã inevitabilã pentru acela
care trãie¸te în sIera de¸ertãciunii, vom cãuta, probabil, sã aIlãm mai multe
despre El ¸i despre planurile Iui cu privire la noi.

7. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorînduielii. $i tocmai de aceea, nu se
poate ca în sIera lucrãrii mîinii Iui sã nu descoperim un tipar ¸i un scop.
,Însu¸irile nevãzute ale Iui, puterea Iui vecinicã ¸i dumnezeirea Iui, se
vãd lãmurit, de la Iacerea lumii, cînd te ui}i cu bãgare de seamã la ele în
lucrurile Iãcute de El¨ (Rom. 1:2u) aIirmã Pavel. Tocmai de aceea ne
este de Iolos sã privim cu bãgare de seamã la tot ceea ce se întîmplã sub
soare. Fãcînd lucrul acesta, Solomon a descoperit un sistem de valori. El a
vãzut cã unele lucruri sînt mai bune decît altele. $i de¸i sistemul de valori
dupã care a ordonat Solomon sIera de¸ertãciunii nu este o solu}ie în sine,
deoarece nici în baza lui nu putem descoperi sensul ultim al lucrurilor de
sub soare, este totu¸i important sã în}elegem cã existã beneIicii în a trãi în
baza acestui sistem de valori:

În}elepciunea este mai de Iolos decît nebunia (2:13).
Mai bine o mînã plinã de odihnã, decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i
goanã dupã vînt (4:6).
Mai bine doi decît unul (4:9).
Mai bine un copil sãrac ¸i în}elept decît un împãrat bãtrîn ¸i Iãrã minte
(4:13).
Apropie-te mai bine sã ascul}i, decît sã aduci jertIa nebunilor (5:1).
Mai bine sã nu Iaci nici o juruin}ã, decît sã Iaci o juruin}ã ¸i sã n-o
împline¸ti (5:5).
Mai bine ce vezi cu ochii decît Irãmîntare de poIte neîmplinite (6:9).
Mai mult Iace un nume bun decît untdelemnul mirositor (7:1).
Mai mult Iace ziua mor}ii decît ziua na¸terii (7:1).
Mai bine într-o casã de jale decît într-o casã de petrecere (7:2).
Mai bunã este întristarea decît rîsul (7:3).
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

16
Mai bine sã ascul}i mustrarea în}eleptului decît sã ascul}i la cîntecul celor
Iãrã minte (7:5).
Mai bun este sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui (7:S).
Mai bine cel bun la suIlet decît cel îngîmIat (7:S).
În}elepciunea pre}uie¸te cît o mo¸tenire, ¸i chiar mai mult (7:11).
În}elepciunea Iace pe cel în}elept mai tare decît zece viteji (7:19).
Mai bunã este în}elepciunea decît tãria (9:16).
Cuvintele în}elep}ilor, ascultate în lini¸te, sînt mai de pre} decît strigãtele
unuia care stãpîne¸te între nebuni (9:17).
În}elepciunea este mai de pre} decît sculele de rãzboi (9:1S).

Dar oare de unde trebuie sã apucãm toate aceste lucruri în¸irate mai sus? Sînt ele
realitã}i disparate, ca sã încercãm sã ne umplem pumnii la întîmplare cu cît mai
multe dintre ele? Sau existã o abordare logicã a lucrurilor?

S. Am vãzut cã gîndul de¸ertãciunii ne cople¸e¸te abia în Ia}a mor}ii. De
aceea, în mod instinctiv, ne vine sã Iugim de moarte, ca sã nu trebuiascã sã
ne conIruntãm cu realitatea de¸ertãciunii vie}ii trãite sub soare. Dar pentru
cã ,omul nu este stãpîn pe suIlarea lui ca s-o poatã opri, ¸i n-are nici o
putere peste ziua mor}ii; |iar pentru cã| în lupta aceasta nu este izbãvire¨
(S:S), este mai în}elept sã privim moartea în Ia}ã ¸i sã învã}ãm ce trebuie sã
învã}ãm în Ia}a ei. De aceea, spune Eclesiastul este ,mai bine sã te
duci într-o casã de jale decît sã te duci într-o casã de petrecere; cãci acolo
î}i aduci aminte de sIîr¸itul oricãrui om, ¸i cine trãie¸te, î¸i pune la inimã
lucrul acesta¨ (7:2). Cu alte cuvinte, Solomon ne invitã sã Iacem o cãlãtorie
pînã în Ia}a mormîntului, pentru ca sã în}elegem, pe de o parte, cã totul este
de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt, iar pe de altã parte, cã am Iost condamna}i
la a umbla sub soare nu pentru ceea ce adunãm din de¸ertãciune, ci pentru
ceea ce se adunã în noi în urma umblãrii prin bucla ei. Într-adevãr, Iaptul
cã Dumnezeu este Acela care a rînduit de¸ertãciunea, ¸i tot El este Acela
care va aduce orice Iaptã la judecatã ne obligã sã privim via}a din
perspectiva sIîr¸itului ei. În}elep}irea noastrã începe abia atunci cînd inima
ne este inundatã de Irica de Domnul, în sensul respectului proIund Ia}ã de
Dumnezeu ¸i Ia}ã de legile ¸i poruncile prin care El încearcã sã dea sens
umblãrii noastre prin bucla de¸ertãciunii: ,Adu-}i aminte de Fãcãtorul
tãu. pînã nu se rupe Iunia de argint, pînã nu se întoarce }ãrîna în pãmînt,
cum a Iost, ¸i pînã nu se duce duhul la Dumnezeu, care l-a dat. Cãci
Dumnezeu va aduce orice Iaptã la judecatã, ¸i judecata aceasta se va Iace
cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu¨ (12:1, 6, 7, 14).

9. Este deci un lucru în}elept sã poposim cît mai repede într-o casã de jale ¸i,
aducîndu-ne aminte de sIîr¸itul oricãrui om, sã punem la inimã Iaptul cã
Dumnezeu va aduce orice gînd ¸i orice Iaptã la judecatã. Iar atunci cînd am
în}eles lucrul acesta, vom Ii poate mai curio¸i sã aIlãm cîte ceva despre
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

17
aceastã judecatã a lui Dumnezeu. Solomon ne spune doar atît: cã ,judecata
aceasta se va Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu¨ (12:14).
Dacã ceea ce este ascuns se reIerã nu doar la Iaptele ne¸tiute de nimeni, ci
mai ales la motiva}ii, atitudini ¸i gînduri, atunci sîntem îndreptã}i}i sã ne
lãsãm cople¸i}i de gîndul judecã}ii. Iar aceluia care a în}eles seriozitatea
problemei, îi va pieri cu siguran}ã bucuria.

Cîndul judecã}ii este reluat de autorii Noului Testament, ¸i seriozitatea lui este
întãritã de Iiecare dintre ei. Iatã, de pildã, ce spune Pavel în Romani:

2
Stim, în adevàr, cà judecata Iui Dumnezeu împotriva ceIor ce sàvîrsesc astfeI de
Iucruri |este vorba despre Iist a IucruriIor din 1:29-31] est e potrività cu adevàruI.
3
Si
crezi tu, omuIe, care judeci pe cei ce sàvîrsesc astfeI de Iucruri, si pe cari Ie faci si tu,
cà vei scàpa de judecat a Iui Dumnezeu?
4
Sau dispre(uiesti tu bogà(iiIe bunàtà(ii,
îngàduin(ei si îndeIungei Iui ràbdàri? Nu vezi t u cà bunàt atea Iui Dumnezeu t e
îndeamnà Ia pocàin(à?
5
Dar, cu împietrirea inimii taIe, care nu vrea sà se pocàiascà, î(i
aduni o comoarà de mînie pentru ziua mîniei si a aràtàrii dreptei judecà(i a Iui
Dumnezeu,
6
care va ràspIàt i fiecàruia dupà fapteIe Iui.
'
Si anume, va da via(a vecinicà
ceIor ce, prin stàruin(a în bine, cautà sIava, cinstea si nemurirea;
S
si va da mînie si urgie
ceIor ce, din duh de gîIceavà, se împotrivesc adevàruIui si ascuItà de neIegiuire.
9
Necaz
si strîmt orare va veni pest e orice sufIet omenesc care face ràuI: înt îi peste Iudeu, apoi
peste Grec.
10
SIavà, cinste si pace va veni însà peste oricine face bineIe: întîi pest e
Iudeu, apoi peste Grec.
11
Càci înaint ea Iui Dumnezeu nu se are în vedere fa(a omuIui.
12
To(i cei ce au pàcàt uit fàrà Iege, vor pieri fàrà Iege; si to(i cei ce au pàcàtuit avînd
Iege, vor fi judeca(i dupà Iege.
13
Pentru cà nu cei ce aud Iegea, sînt neprihàni(i înaint ea
Iui Dumnezeu, ci cei ce împIinesc Iegea aceasta, vor fi socot i(i neprihàni(i (Rom.
2:2-13).

Privind aceste adevãruri în lumina solu}iei oIerite de Noul Testament, în}elegem cã
singura noastrã ¸ansã la judecatã este sã Iie judecat Domnul Isus Hristos în locul
nostru. Iar pentru aceasta, trebuie sã ne aducem aminte de Fãcãtorul nostru pînã nu
se rupe Iunia de argint, pentru ca, prin pocãin}ã ¸i credin}ã, sã Iim îmbrãca}i cu
neprihãnirea lui Hristos, pe care Dumnezeu o dã Iãrã Iege. O datã ce s-a rupt Iunia
de argint, s-a sIãrîmat vasul de aur, s-a spart gãleata la izvor, s-a stricat roata de la
Iîntînã ¸i s-a întors }ãrîna în pãmînt, cum a Iost, ¸i duhul la Dumnezeu, care l-a dat,
nu se mai poate rezolva nimic, deoarece ,oamenilor le este rînduit sã moarã o
singurã datã, iar dupã aceea vine judecata¨ (Evrei 9:27).

ConcIuzii
Este deci important ¸i de Iolos sã ne luãm inima în din}i ¸i, oprindu-ne o clipã din
alergarea istovitoare prin bucla de¸ertãciunii, sã ne întrebãm Ce Iolos are omul din
toatã truda pe care ¸i-o dã sub soare? Dar este imperativã nu doar punerea acestei
întrebãri, ci ¸i acceptarea concluziei Eclesiastului: ,O, de¸ertãciune a
de¸ertãciunilor!. Totul este de¸ertãciune. ¸i goanã dupã vînt¨ (1:2; 2:11). Iar
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

18
dacã am îndrãzni sã sperãm cã noi am putea ajunge la concluzii mai bune decît
Solomon, nu trebuie sã uitãm cã este greu de crezut cã între noi s-ar aIla cineva
care sã-l egaleze pe acesta în în}elepciune, în putere politicã ¸i economicã sau în ce
prive¸te pozi}ia lui socialã privilegiatã, pentru ca, astIel, sã poatã nãdãjdui cã va
reu¸i mai mult decît a reu¸it el!

De¸i a tras aceastã concluzie demoralizantã, este ¸i ceva bun în ceea ce a Iãcut
Solomon. El a ordonat sIera de¸ertãciunii dupã un sistem de valori care pare sã dea
sens umblãrii prin ea. O serie de lucruri sînt mai bune decît altele. De pildã, este
mai bun sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui. Totu¸i, în Ia}a mor}ii, se destramã
pînã ¸i acest aparent sens al umblãrii prin sIera lucrurilor de sub soare, iar
realizarea acestui Iapt ne umple de cea mai adîncã deznãdejde.

Într-adevãr, este cople¸itor gîndul cã, sub soare, totul este de¸ertãciune ¸i goanã
dupã vînt. De aceea, mul}i dintre noi ar Ii gata sã dea bir cu Iugi}ii ¸i sã exclame
împreunã cu Solomon: ,Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea,
¸i sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨ (2:24) ¸i sã accepte
astIel anestezicul plãcerilor de moment. Dar Solomon ne aten}ioneazã în modul cel
mai serios de Iaptul cã, neputînd nici mãcar sã mîncãm ¸i sã ne bucurãm Iãrã
Dumnezeu, solu}ia nu este ordonarea sIerei de¸ertãciunii dupã un anume sistem de
valori sau limitarea sensului umblãrii noastre prin ea la a mînca ¸i la a ne bucura de
agoniseala mîinilor noastre, ci este schimbarea perspectivei din care privim
umblarea ,sub soare¨. Întreaga sIerã a de¸ertãciunii existã prin voia lui Dumnezeu.
El este Acela care a conceput-o ¸i Acela care l-a închis pe om în ea cu un scop.
În}elegerea acestei realitã}i începe sã dea sens existen}ei noastre, în poIida Iaptului
cã, în sine, trãirea ,sub soare¨ rãmîne de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt.

Schimbarea de perspectivã vine atunci cînd în}elegem cã Dumnezeu va aduce orice
Iaptã la judecatã ¸i începem sã privim via}a prin prisma sIîr¸itului ei. Pregãtirea
pentru judecatã se poate Iace doar în vremea în care umblãm încã prin sIera
de¸ertãciunii. $i nu trebuie sã uitãm cã ,oamenilor le este rînduit sã moarã o
singurã datã, iar dupã aceea vine judecata¨ (Evrei 9:27). Iar pentru cã judecata lui
Dumnezeu ,se va Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu¨ (Ecl. 12:14),
singura noastrã ¸ansã la judecatã este sã Iie judecat Domnul Isus Hristos în locul
nostru. Iar pentru aceasta, este important sã ne aducem aminte de Fãcãtorul
nostru. ,pînã nu se rupe Iunia de argint. pînã nu se întoarce }ãrîna în pãmînt,
cum a Iost, ¸i pînã nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat¨ (12:7).

Dacã duhul nostru este acea parte din noi care se duce la judecatã, probabil cã ceea
ce a urmãrit Dumnezeu cu noi este imprimat în acea realitate din noi care va Ii pusã
pe cîntarul drept al lui Dumnezeu. Dar care sã Iie totu¸i scopul urmãrit de
Dumnezeu prin Iaptul cã ne-a închis în sIera de¸ertãciunii, Iãrã nici o posibilitate de
a evada din ea?

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÄRTII

19
Eclesiastul nu rãspunde în mod explicit la întrebare, dar ne lasã sã în}elegem cã, din
perspectiva judecã}ii, în}elepciunea, adicã Irica de Domnul materializatã în
respectul ¸i ascultarea de El, este mai bunã decît nebunia. Însã Noul Testament
duce gîndul lui Solomon mai departe sau, mai bine zis, aduce la luminã ceea ce
intuim doar în Ec/esiastu/ cu privire la scopul alergãrii noastre prin sIera
de¸ertãciunii. ,Cãci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a ¸i hotãrît mai
dinainte sã Iie asemenea chipului Fiului Sãu aIirmã Pavel în Romani pentru
ca El sã Iie cel întîi nãscut dintre mai mul}i Ira}i¨ (Rom. S:29). Citind acest text,
în}elegem cã întreaga cãlãtorie prin sIera lucrurilor de sub soare a vizat nu
de¸ertãciunea pe care am Ii putut s-o adunãm din ea, ci ceea ce se putea aduna în
noi, umblînd prin ea.


20Comentariul cártii
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l21


Eclesiastul, semnul pocáinjei lui Solomon?
De cî}iva ani încoace ritmul vie}ii cre¸te de la o zi la alta, dar, din pãcate, în loc sã
se înmul}eascã pacea ¸i mul}umirea noastrã, împreunã cu ritmul alergãrii noastre
prin sIera de¸ertãciunii, cresc ¸i temerile ¸i incertitudinile noastre. Teama de ziua
de mîine ne cople¸e¸te tot mai mult ¸i pe tot mai mul}i. Am putea spune împreunã
cu Eclesiastul, paraIrazîndu-l: Toate zilele noastre sînt pline de durere, ¸i truda
noastrã nu este decît necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã inima noastrã (vezi
2:23).

Nouã, celor care alergãm de diminea}a pînã seara cu suIletul tremurînd în pumnii
obosi}i, Eclesiastul dore¸te sã ne punã o întrebare Ce fo/os are omu/ ain toatà
truaa pe care yi-o aà sub soare? ¸i, prin ea, sã ne arunce o provocare.
Eclesiastul ne pune întrebarea pentru ca astIel sã ne oblige sã meditãm la via}a
noastrã, cît mai este timp, ¸i sã ne lãsãm ajuta}i de el sã gãsim rãspuns la întrebarea
pusã.

O întîInire cu un EmiI Cioran, nu cu un Petre ]uJea
Dar acela care deschide la întîmplare cartea Ec/esiastu/ are impresia cã se întîlne¸te
pe paginile ei cu un cinic, înãcrit ¸i dezgustat de via}ã, cu un Emil Cioran,
13
¸i

13
CuIegerea de texte despre Dumnezeu din voIumuI Cioran despre Dumne:eu, texte cuIese si
aranjate de AureI Cioran, este reveIatoare în acest sens. Iatà cum se terminà acest voIum: ,Un
critic pomenea într-un articoI recent de reminiscen(eIe meIe cr estine. Care-i adevàruI? E cIar
cà pentru mine totuI porneste de Ia pàcatuI originar, fàrà de car e nimic din desfàsurarea istoriei nu
poate fi în(eIes. Pe de aItà parte, ideea unui dumnezeu personaI, un dumnezeu bun, cu tot ce ar
presupune asta, mi se pare de neacceptat. În fond singura reIigie care mà atrage este budismuI.
Dar nu sînt budist, tràiesc din contradic(ii si asta mà împiedicà sà ader Ia vreo doctrinà. Dacà
termenuI de Iibertate are vreun în(eIes, aceIa este de a-(i fi credincios (ie însu(i. RestuI e minciunà
|XIX, 227]. De muItà vreme mi s-a tocit orice disponibiIitate reIigioasà. Secàtuire sau
purificare? N-as sti sà spun. În sînge nu-mi mai Iîncezeste nici un zeu |XIV, 109]. Nu în(eIeg
cum oamenii pot crede în dumnezeu, desi mà gîndesc ziInic Ia eI |II, 140]¨ (AureI Cior an, Cioran
despre Dumne:eu, Humanitas, Bucuresti, 1997, p. 242-243).
INTRODUCERE

22
nicidecum cu un Petre Tu}ea:
14
,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor, zice Eclesiastul,
o de¸ertãciune a de¸ertãciunilor! Totul este de¸ertãciune. Ce Iolos are omul din
toatã truda pe care ¸i-o dã supt soare?¨ (Ecl. 1:2-3).

19
Càci soarta omuIui si a dobitocuIui este aceeas afirmà înàcrituI nostru autor
aceeas soartà au amîndoi; cum moare unuI, asa moare si ceIaIt, to(i au aceeas sufIare, si
omuI nu întrece cu nimic pe dobit oc; càci totuI est e desert àciune.
20
Toate merg Ia un
Ioc; toat e au fost fàcute din (àrînà, si toat e se înt orc în (àrînà.
21
Cine stie dacà sufIarea
omuIui se suie în sus, si dacà sufIarea dobitocuIui se pogoarà în jos în pàmînt?
22
Asa cà
am vàzut cà nu este nimic mai bun pentru om decît sà se veseIeascà de IucràriIe Iui:
aceast a este partea Iui. Càci cine-I va face sà se bucure de ce va fi dupà eI? (EcI.
3:19-22).

Oare ne putem a¸tepta la ceva bun de la un astIel de om? Întrebarea pare cu atît mai
pertinentã cu cît Scriptura ne spune cine anume a Iost Solomon ¸i care au Iost
consecin}ele vie}ii ¸i domniei lui:

1
ÎmpàratuI SoIomon a iubit muIte femei stràine, afarà de fata Iui Faraon; Moabite,
Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite,
2
cari fàceau parte din neamuriIe despre cari
DomnuI zisese copiiIor Iui IsraeI: ,Sà nu intra(i Ia eIe, si nici eIe sà nu intre Ia voi; càci
v-ar întoarce negresit inimiIe înspre dumnezeii Ior.¨ De aceste neamuri s-a aIipit
SoIomon, tîrît de iubire.
3
A avut de nevest e sapte sute de cràiese împàràt esti si trei sut e
de (iitoare; si nevesteIe i-au abàtut inima.
4
Cînd a îmbàtrînit SoIomon, nevesteIe i-au
pIecat inima spre aI(i dumnezei; si inima nu i-a fost în totuI a DomnuIui, DumnezeuIui
sàu, cum fusese inima t atàIui sàu David.
5
SoIomon s-a dus dupà Astartea, zei(a
SidonieniIor, si dupà MiIcom, urîciunea Amoni(iIor.
6
Si SoIomon a fàcut ce este ràu
înaintea DomnuIui, si n-a urmat în totuI pe DomnuI, ca tatàI sàu David.
'
Atunci
SoIomon a zidit pe munteIe din fa(a IerusaIimuIui un Ioc înaIt pentru Chemos,
urîciunea MoabuIui, pentru MoIoc, urîciunea fiiIor Iui Amon.
S
Asa a fàcut pentru toat e
nevesteIe Iui stràine, cari aduceau t àmîie si jertfe dumnezeiIor Ior¨ (1 Împ. 11:1-8).

Citind acest comentariu inspirat cu privire la via}a lui Solomon, ne întrebãm: Cum
am putea sã ni-l luãm de sIetnic pe un astIel de om ¸i cum am putea da crezare
sIaturilor acestuia, atunci cînd ele nu i-au Iost de Iolos nici chiar lui?

Atunci cînd privim multe din aIirma}iile disparate ale cãr}ii Ec/esiastu/ pe Iundalul
vie}ii lui Solomon, a¸a cum ne este prezentatã ea în 1 Împãra}i 11:1-S, se adînce¸te
în noi convingerea cã aceastã carte a ie¸it într-adevãr din mîna unuia care,
rupîndu-¸i rela}ia cu Dumnezeu, a încercat sã-¸i gãseascã împlinire în lucrurile
materiale cu care s-a înconjurat, dar care, la urmã, s-a dezgustat de via}ã.


14
Prin interviuI sàu cu Petre Tu(ea si cu EmiI Cioran, GabrieI Iiiceanu a asezat pe ecrane
înaintea noastrà, în ogIindà, pe cei doi înainte de moarte. În timp ce Petre Tu(ea privea moartea
senin, si via(a pe care o tràise, cu muI(umir e, cuvinteIe Iui EmiI Cior an tràdau acr eaIa si dezgustuI
pentru via(à, un dezgust si o deznàdejde egaIate doar de cuvinteIe din EcIesiastuI 2:15-23.
INTRODUCERE

23
10
Tot ce mi-au poftit ochii, Ie-am dat; nu mi-am oprit inima de Ia nici o veseIie, ci am
Iàsat-o sà se bucure de toatà truda mea, si aceasta mi-a fost partea din toatà osteneaIa
mea.
11
Apoi, cînd m-am uit at cu bàgare de seamà Ia toat e IucràriIe pe cari Ie fàcusem
cu mîniIe meIe, si Ia truda cu care Ie fàcusem, am vàzut cà în toate est e numai
desert àciune si goanà dupà vînt, si cà nu est e nimic trainic supt soare.
12
Atunci mi-am
întors priviriIe spre în(eIepciune, prostie si nebunie. Càci ce va face omuI care va
veni dupà împàrat? Ceea ce s-a fàcut si mai înainte.
13
Si am vàzut, cà în(eIepciunea
este cu atît mai de foIos decît nebunia, cu cît est e mai de foIos Iumina decît întunerecuI;
14
în(eIeptuI îsi are ochii în cap, iar nebunuI umbIà în întunerec. Dar am bàgat de seamà
cà si unuI si aItuI au aceeas soartà.
15
Si am zis în inima mea: ,Dacà si eu voi avea
aceeas soart à ca nebunuI, atunci pentru ce am fost mai în(eIept?¨ Si am zis în inima
mea: ,Si aceasta este o desert àciune.¨
16
Càci pomenirea în(eIeptuIui nu este mai
vecinicà decît a nebunuIui: chiar în ziIeIe urmàtoare totuI este uitat. Si apoi si în(eIeptuI
moare, si nebunuI!
1'
Atunci am urît via(a càci nu mi-a pIàcut ce se face supt soare:
totuI est e desertàciune si goanà dupà vînt.
1S
Mi-am urît pînà si toatà munca pe care am
fàcut-o supt soare, muncà pe care o Ias omuIui care vine dupà mine, ca sà se bucure de
ea.
19
Si cine st ie dacà va fi în(eIept sau nebun? Si tot us eI va fi stàpîn pe t oat à munca
mea, pe care am agonisit-o cu trudà si în(eIepciune supt soare. Si aceasta est e o
desert àciune.
20
Am ajuns pînà acoIo cà m-a apucat o mare desnàdejde de toat à munca
pe care am fàcut-o supt soare.
21
Càci este cît e un om care a muncit cu în(eIepciune, cu
pricepere si cu izbîndà, si Iasà roduI muncii Iui unui om care nu s-a ostenit deIoc cu ea.
Si aceasta est e o desertàciune si un mare ràu.
22
Càci, drept vorbind, ce foIos are omuI
din toat à munca Iui si din t oat à stràduin(a inimii Iui, cu care se trudest e supt soare?
23
Toate ziIeIe Iui sînt pIine de durere, si truda Iui nu est e decît necaz: nici màcar
noaptea n-are odihnà inima Iui. Si aceasta este o desertàciune.
24
Nu est e aItà fericire
pentru om decît sà mànînce si sà bea, si sà-si înveseIeascà sufIetuI cu ce este bun din
agoniseaIa Iui! (EcI. 2:10-24).

Cu toate acestea, cartea Ec/esiastu/ se aIlã în canonul Scripturii. Întrebarea este:
Cum a ajuns ea sã Iie inclusã între cãr}ile considerate a Ii insuIlate de Dumnezeu?
Cu siguran}ã cã ¸i aceastã carte intrã sub inciden}a cuvintelor scrise de Pavel lui
Timotei: ,Toatã Scriptura este insuIlatã de Dumnezeu ¸i de Iolos ca sã înve}e, sã
mustre, sã îndrepte, sã dea în}elepciune în neprihãnire, pentru ca omul lui
Dumnezeu sã Iie desãvîr¸it ¸i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun㨠(2 Tim.
3:16-17). Sã Iacã, oare, Ec/esiastu/ excep}ie? N-am putea crede! Deci este
important sã încercãm sã ne apropiem de ea ¸i sã-i dezlegãm taina care a Iãcut ca
Duhul lui Dumnezeu, prin Bisericã, sã includã cartea Ec/esiastu/ în canonul
Scripturii, alãturi de toate celelalte cãr}i ale ei. Pentru aceasta, trebuie sã începem
cu via}a autorului ei, cu via}a lui Solomon.

Un început bun nu garanteazà un sfîrçit bun
Ia prima sa întîlnire cu Dumnezeu, pe muntele Cabaon, oIerta lui Dumnezeu l-a
a¸ezat pe Solomon în Ia}a unor posibilitã}i de necrezut: ,În timpul nop}ii,
Dumnezeu S-a arãtat lui Solomon ¸i i-a zis: «Cere ce vrei sà-fi aau»¨ (2 Cron. 1:7,
s.n.). De¸i Solomon avea doar douãzeci de ani, el a avut totu¸i destulã în}elepciune
INTRODUCERE

24
ca sã cearã în}elepciune de la atotputernicul Dumnezeu, o cerere care pare sã-I Ii
,surprins¨ plãcut pe Dumnezeu Însu¸i:

11
Dumnezeu a zis Iui SoIomon: ,Fiindcà dorin(a aceasta este în inima t a, fiindcà nu ceri
nici bogà(ii, nici averi, nici sIavà, nici moart ea vràjmasiIor tài, nici chiar o via(à Iungà,
ci ceri pentru t ine în(eIepciune si pricepere ca sà judeci pe poporuI Meu, pest e care
te-am pus sà domnesti,
12
în(eIepciunea si priceperea î(i sînt dat e. Î(i voi da, pe deasupra,
bogà(ii, averi si sIavà, cum n-a mai avut niciodat à nici un împàrat înaintea ta, si cum
nici nu va mai avea dupà tine¨ (2 Cron. 1:11-12).

Dar via}a lui Solomon stã dovadã Iaptului cã un inceput bun nu garantea:à un
sfiryit bun. Iadul este pavat cu inten}ii bune, spunea cineva. Solomon însu¸i
recunoa¸te cã este mai bun sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui (vezi Ecl. 7:S).
Dar el a luat darul lui Dumnezeu ca pe un lucru de apucat. Prin neascultarea de
poruncile Domnului, Solomon ¸i-a Iãcut praI atît via}a, cît ¸i împãrã}ia. Totu¸i,
Dumnezeu i-a mai Iãcut un mare Iavor la bãtrîne}e: i s-a mai arãtat ¸i i-a mai vorbit
o datã:

9
DomnuI S-a mîniat pe SoIomon, pentru cà îsi abàtuse inima de Ia DomnuI, DumnezeuI
Iui IsraeI, care i Se aràtase de douà ori.
10
În privin(a aceasta îi spusese sà nu meargà
dupà aI(i dumnezei; dar SoIomon n-a pàzit porunciIe DomnuIui.
11
Si DomnuI a zis Iui
SoIomon: ,Fiindcà ai fàcut asa, si n-ai pàzit IegàmîntuI Meu si IegiIe MeIe pe cari (i
Ie-am dat, voi rupe împàrà(ia de Ia tine si o voi da sIujitoruIui t àu.
12
Numai, nu voi face
IucruI acest a în timpuI vie(ii taIe, pentru tatàI tàu David. Ci din mîna fiuIui tàu o voi
rupe.
13
Nu voi rupe însà toat à împàrà(ia; voi Iàsa o semin(ie fiuIui tàu, din pricina
robuIui Meu David, si din pricina IerusaIimuIui, pe care I-am aIes¨ (1 Împ. 11:9-13).

Oare ce s-a întîmplat în suIletul lui Solomon dupã aceastã din urmã întîlnire cu
Dumnezeu? Mai ales cã de data aceasta Dumnezeu nu i-a mai promis
binecuvîntarea, ci blestemul, punîndu-l Ia}ã în Ia}ã cu rodul pãcatelor lui ¸i rostind
peste el ¸i peste }ara lui amenin}area pedepsei. Sã se Ii pocãit, oare, Solomon, a¸a
cum a Iãcut-o mai tîrziu ¸i Manase?
15


Rugàciunea Iui Manase: semnuI pocàinJei acestuia
Manase a Iost Iiul lui Ezechia ¸i urma¸ul acestuia la tronul lui Iuda. Tatãl lui a
rãmas pe paginile Scripturii ca unul care a readus pe Iuda în legãmînt cu
Dumnezeu, aducînd astIel peste }arã vremuri de înviorare. Dar Iiul sãu, Manase, a
cãlcat în picioare toate strãdaniile tatãlui sãu, umplînd }ara de idolatrie ¸i
întãrîtîndu-I pe Domnul la mînie. Deznodãmîntul vie}ii lui poate Ii asemãnat cu cel
al lui Solomon, descris în 1 Împãra}i 11:


15
Vezi 2 Cronici 33:12-17. Vezi, de asemenea, Rugàciunea lui Manase din ApocrifeIe VechiuIui
Testament.
INTRODUCERE

25
4
Cînd a îmbàtrînit SoIomon, nevest eIe i-au pIecat inima spre aI(i dumnezei; si inima nu
i-a fost în totuI a DomnuIui, DumnezeuIui sàu, cum fusese inima t atàIui sàu David.
5
SoIomon s-a dus dupà Ast artea, zei(a SidonieniIor, si dupà MiIcom, urîciunea
Amoni(iIor.
6
Si SoIomon a fàcut ce este ràu înaintea DomnuIui, si n-a urmat în totuI pe
DomnuI, ca tat àI sàu David.
'
Atunci SoIomon a zidit pe munt eIe din fa(a IerusaIimuIui
un Ioc înaIt pentru Chemos, urîciunea MoabuIui, pentru MoIoc, urîciunea fiiIor Iui
Amon.
S
Asa a fàcut pentru toate nevest eIe Iui stràine, cari aduceau tàmîie si jertfe
dumnezeiIor Ior¨ (1 Împ. 11:4-8).

Ceea ce se prefigura în via}a lui Solomon în timpul domniei lui s-a aat pe fafà in
viafa /ui Manase în timpul domniei acestuia.
16
De¸i înaintea lui au Iost cî}iva
împãra}i care s-au strãduit sã readucã pe Iuda la ascultare de Dumnezeu ca, de
exemplu, Roboam, Abia, Asa, IosaIat, Ioas, Ama}ia, Ozia, Iotam ¸i chiar tatãl lui
Manase, Ezechia prin nelegiuirile sale, Manase a umplut paharul lui Iuda:

1
Manase avea doisprezece ani cînd a ajuns împàrat, si a domnit cincizeci si cinci de ani
Ia IerusaIim.
2
EI a fàcut ce este ràu înaint ea DomnuIui, dupà urîciuniIe neamuriIor pe
cari Ie izgonise DomnuI dinaintea copiiIor Iui IsraeI.
3
A zidit iaràs înàI(imiIe pe cari Ie
dàrîmase tat àI sàu Ezechia. A ridicat aIt are BaaIiIor, a fàcut idoIi Astarteei, si s-a
închinat înaint ea întregii ostiri a ceruriIor si i-a sIujit.
4
A zidit aIt are în Casa DomnuIui,
cu toat e cà DomnuI zisese: ,În IerusaIim va fi NumeIe Meu pe vecie¨.
5
A zidit aItare
întregei ostiri a ceruriIor, în ceIe douà cur(i aIe Casei DomnuIui.
6
Si-a trecut fiii prin
foc în vaIea fiiIor Iui Hinom; umbIa cu descînt ece si vràjit orii, si (inea Ia eI oameni cari
chemau duhuriIe si cari-i spuneau viitoruI. A fàcut din ce în ce mai muIt ce este ràu
înaintea DomnuIui, ca sà-I mînie.
'
A pus chipuI ciopIit aI idoIuIui pe care-I fàcuse, în
Casa Iui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese Iui David si fiuIui sàu SoIomon:
,În casa aceast a, si în IerusaIim, pe care I-am aIes din toate semin(iiIe Iui IsraeI Îmi voi
pune NumeIe pe vecie.
S
Nu voi mai stràmuta pe IsraeI din (ara pe care am dat-o
pàrin(iIor vostri, numai sà caut e sà împIineascà tot ce Ie-am poruncit, dupà toatà Iegea,
învà(àturiIe si porunciIe date prin Moise¨.
9
Dar Manase a fost pricina cà Iuda si
Iocuitorii IerusaIimuIui s-au ràt àcit si au fàcut ràu mai muIt decît neamuriIe pe cari Ie
nimicise DomnuI dinaintea copiiIor Iui IsraeI (2 Cron. 33:1-9).

Paharul era plin! $i, de¸i, într-un tîrziu, Manase s-a pocãit, starea lui Iuda nu a mai
putut Ii redresatã. Iuda era pornit pe drumul Iãrã întoarcere al pãcatului cu voia, pe
drumul care urma sã prãvãleascã întreaga na}iune în Robia Babilonianã, ceea ce s-a
¸i întîmplat pe vremea lui Zedechia.

Este însã demn de remarcat Iaptul cã, de¸i Manase a prãvãlit istoria lui Iuda într-o
prãpastie Iãrã ie¸ire, Domnul i-a acordat acestuia totu¸i încã o ¸ansã, pedepsindu-l
pe Manase cu exilul, unde i-a dat harul pocãin}ei.

10
DomnuI a vorbit Iui Manase si poporuIui sàu, dar ei n-au vrut sà ascuIte.
11
Atunci
DomnuI a trimes împotriva Ior pe càpet eniiIe ostirii împàratuIui Asiriei, cari au prins

16
Vezi Beniamin Fàr àgàu, Ieremia 1-13, Iogos, CIuj-Napoca, 1997, p. 148-159.
INTRODUCERE

26
pe Manase si I-au pus în Ian(uri. I-au Iegat cu Ian(uri de aramà, si I-au dus Ia BabiIon.
12
Cînd a fost Ia strîmtoare, s-a rugat DomnuIui, DumnezeuIui Iui, si s-a smerit adînc
înaintea DumnezeuIui pàrin(iIor sài.
13
I-a fàcut rugàciuni; si DomnuI, Iàsîndu-Se
îndupIecat, i-a ascuItat cereriIe, si I-a adus înapoi Ia IerusaIim în împàrà(ia Iui. Si
Manase a cunoscut cà DomnuI este Dumnezeu (2 Cron. 33:10-13).

În cãr}ile apocriIe ale Vechiului Testament, existã un text intitulat ,Rugãciunea lui
Manase¨, care pare sã rezoneze cu cele spuse de cronicar, dînd substan}ã întoarcerii
lui la Dumnezeu:

Doamne, Atotputernice, DumnezeuI pàrin(iIor nostri, DumnezeuI Iui Avraam, Isaac si
Iacov, si aI urmasiIor Ior neprihàni(i, AceIa care ai fàcut ceruriIe si pàmîntuI în toat à
stràIucirea Ior, AceIa care ai asezat oceanuI în IocuI Iui prin porunca Ta, AceIa care ai
închis abisuI si I-ai pecetIuit cu NumeIe Tàu înfricosat si sIàvit toate IucruriIe
tremurà si cad în Iesin în fa(a puterii TaIe. Càci omuI nu ar putea sta în prezen(a sIavei
TaIe, si nimeni nu poate sta în fa(a mîniei TaIe revàrsate împotriva ceIor pàcàtosi; dar
miIa cuprinsà în promisiuniIe TaIe n-are margini; nimeni nu poate sà-i sondeze
adîncimea. Càci Tu, Doamne CeI Prea ÎnaIte, est i pIin de compasiune si de ràbdare, si
miIa Ta est e mare, pàrîndu-Ti ràu cînd omuI suferà pentru pàcat eIe Iui. Càci din
bunàt atea Ta cea mare, o DumnezeuIe, Tu ai promis pocàin(à si iertare aceIora care
pàcàtuiesc împotriva Ta si, în nemàrginita Ta miIà, ai rînduit pocàin(a ca si caIe a
mîntuirii pentru pàcàtosi. Deci, Tu, Doamne, DumnezeuI ceIui neprihànit, nu pentru
Avraam, Isaac si Iacov, care erau neprihàni(i si care nu au pàcàtuit împotriva Ta, ai
rînduit pocàin(a, ci pentru mine, pàcàt osuI, aIe càrui pàcate sînt mai muIte Ia numàr
decît nisipuI màrii. NeIegiuiriIe meIe sînt muIte, o Doamne, neIegiuiriIe meIe sînt
muIt e; si nu sînt vrednic sà-mi ridic ochii si sà privesc spre cer, din pricina numàruIui
mare aI fàràdeIegiIor meIe. Încovoiat sub greutatea mare a Ian(uriIor meIe de fier, îmi
pIîng pàcatuI si nu gàsesc aIinare, deoarece Ti-am stîrnit mînia si am fàcut ce este ràu
înaintea Ta, ridicînd idoIi si îngràmàdind astfeI pàcat peste pàcat. Acum îmi smeresc
inima, impIorînd marea Ta bunàt ate. Am pàcàtuit, Doamne, am pàcàtuit; si îmi
recunosc pàcatuI. Mà rog si Te impIor, ai miIà de mine, o, Doamne, ai miIà de mine;
nu mà nimici avînd pàcateIe meIe asupra capuIui meu; nu Te mînia pe mine pe vecie;
nu (ine seamà de fàràdeIegiIe meIe; nu mà condamna Ia groapà; càci Tu, Doamne, est i
DumnezeuI ceIor care se pocàiesc. Î(i vei aràt a bunàt atea fa(à de mine: càci, asa
nevrednic cum sînt, Tu mà vei mîntui în miIa Ta cea mare; iar eu Te voi Iàuda
întotdeauna, în t oat e ziIeIe vie(ii meIe. Càci toatà ostirea ceruIui cîntà IaudeIe TaIe; si
sIava Ta este din vesnicie în vesnicie. Amin.
17


Sà fie, oare, cartea EcIesiastuI semnuI pocàinJei Iui SoIomon?
Dacã rugãciunea lui Manase este semnul pocãin}ei acestuia, sã Iie, oare, Ec/esiastu/
semnul pocãin}ei lui Solomon? Nu avem o mãrturie directã în aceastã privin}ã, ¸i
nici conIirmarea Scripturii privind reabilitarea lui Solomon. Am putea însã

17
,Rugàciunea Iui Manase¨, The Nev English Bible vith Apocrypha, Oxford: Oxford University
Press and Cambridge University Press, 1970, p. 208-209, trad. aut.
INTRODUCERE

27
considera cartea Ec/esiastu/ ca pe un echivalent al rugãciunii lui Manase. ,Tradi}ia
sus}ine cã Eclesiastul a Iost scrisã de cãtre Solomon aproape de sIîr¸itul vie}ii lui.
Studii lingvistice au scos la ivealã tipare verbale ¸i caracteristici literare care se
potrivesc perioadei lui Solomon ¸i sus}in punctul de vedere tradi}ional, conIorm
cãruia autorul, care pretinde cã este sau a Iost împãrat la Ierusalim ¸i cel mai
în}elept dintre oameni, a Iost Solomon însu¸i.¨
18


De¸i nu existã dovezi externe care sã sus}inã Iaptul cã Ec/esiastu/ ar putea Ii
dovada pocãin}ei lui Solomon un echivalent al rugãciunii lui Manase de mai
tîrziu existã totu¸i dovezi interne care ne împing în aceastã direc}ie. Acestea le
descoperim mai ales dacã ne luãm oboseala s-o citim ¸i s-o recitim cu aten}ie de la
un capãt la celãlalt. Solomon ¸tie exact ce se întîmplã cu suIletul omului dupã
moarte. El ¸tie exact care este rostul umblãrii omului prin bucla de¸ertãciunii ¸i ¸tie
cum trebuie trãitã via}a, pentru ca umblarea prin sIera de¸ertãciunii sã nu Ii Iost în
zadar. Dar î¸i scrie cartea care ar putea Ii socotitã un testament
19
al vie}ii lui
ca ¸i cum ar intra în vorbã cu trecãtorul de pe stradã sau cu studentul dornic de
via}ã ¸i aventurã care a ajuns în Ia}a cursului Eclesiastului ¸i pe care Eclesiastul
dore¸te sã-l ajute sã nu repete experien}a vie}ii lui.

Dacã în aceastã carte nu ar exista un mesaj pozitiv al Împãrã}iei lui Dumnezeu, ea
nu ar Ii între cãr}ile Scripturii, între cãr}ile revelãrii de Sine a lui Dumnezeu, între
cãr}ile prin care Dumnezeu ne dezvãluie cãile Iui, ca sã trãim.


18
Iawrence O. Richards, Teacher´s Commentary, Wheaton, IIIinois: Victor Books, 1987, p. 349.
19
SoIomon vorbeste despre sine Ia trecut: ,Eu, EcIesiastuI, am fost împàrat peste IsraeI, în
IerusaIim¨ (1:12, s.n.), si scrie cartea fiuIui sau fiiIor sài (vezi 12:12).


28
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
1
1
:
:
1
1
-
-
1
1
1
1

Ce folos are omul din toatá truda pe care ,i-o dá sub soare?
La intrebarea ,Ce fo/os are omu/ ain toatà truaa pe care yi-o aà supt soare?¨
(1:3) existà un singur ràspuns: ,O, aeyertàciune a aeyertàciuni/or¹. 1otu/
este aeyertàciune. yi goanà aupà vint¨ (Ec/. 1:2, 2:11).
1:1 EcIesiastuI se prezintà
Primele unsprezece versete ale cãr}ii pot Ii considerate a Ii o încercare a autorului
de a ne introduce în problematica pe care o va trata de-a lungul cãr}ii. Autorul se
prezintã ca Iiind Eclesiastul,
20
dar pentru cã precizeazã cã este ,Iiul lui David¨ ¸i
,împãrat al Ierusalimului¨ (Ecl. 1:1), este lesne de în}eles cã aluzia este la
Solomon, singurul Iiu al lui David care a Iost împãrat al lui Israel la Ierusalim.
Aceasta ne-a îndreptã}it ca în introducerea cãr}ii sã Iacem o incursiune în via}a lui
Solomon, despre care Scriptura aIirmã cã l-a urmat pe David pe tronul
Ierusalimului.

,EcIesiastuI¨ este traducerea greceascà a t ermenuIui ,QoheIeth¨ (,Învà(àtoruI¨,
,PredicatoruI¨, ,VorbitoruI¨, ,FiIosofuI¨), un termen care pare sà indice titIuI oficiaI aI
autoruIui, mai degrabà decît numeIe Iui. EI putea sà fi fost un pseudonim aI Iui
SoIomon, care era fiuI Iui David, împàrat aI IerusaIimuIui (1:1, 12) si care era
întruparea în(eIepciunii. Care dintre oameni ar fi fost mai caIificat sà facà afirma(ii
despre via(à, decît aceIa care a gust at-o din pIin |avînd] putere, faimà, bogà(ii,

20
Pentru o discutare a în(eIesuIui si originii termenuIui ,EcIesiastuI¨, precum si a discu(iiIor
privind autoruI càr(ii, vezi capitoIuI Privirea de ansamblu asupra càrtii.
ECLESIASTUL 1:1-11

29
femei, tot ceea ce si-ar dori vreun om si a avut ocazia sà vadà ce este via(a atît
aIàturi de Dumnezeu, cît si înstràinat de EI.
21


1:2 ConcIuzia EcIesiastuIui privind rostuI vieJii sub soare
Imediat dupã ce se prezintã, Eclesiastul prezintã ¸i concluzia sa privind rostul vie}ii
sub soare: ,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor, zice Eclesiastul, o de¸ertãciune a
de¸ertãciunilor! Totul este de¸ertãciune¨ (1:2). Dar concluzia sa are sens doar dacã
mai adãugãm încã douã lucruri, pe de o parte, intrebarea cu care Eclesiastul a
pornit la drum, iar pe de altã parte, sistemu/ ae referinfà care a guvernat cercetãrile
lui.

Într-adevãr, atunci cînd vrei sã rãspunzi la întrebarea: ,Ce Iolos are omul din toatã
truda pe care ¸i-o dã supt soare?¨ (1:3) întrebare pe care Eclesiastul o reia de
cîteva ori de-a lungul cãr}ii (vezi 2:22; 3:9 etc.) ¸i atunci cînd î}i iei ca sistem de
reIerin}ã sIera lucrurilor de ,sub soare¨ (1:3, 9, 14 etc.) sau de ,sub ceruri¨ (1:13),
singura concluzie pe care po}i s-o tragi este cea din versetul 2: ,O, de¸ertãciune a
de¸ertãciunilor, zice Eclesiastul, o de¸ertãciune a de¸ertãciunilor! Totul este
de¸ertãciune¨ (1:2) ¸i ,goanã dupã vînt¨ (2:11), adaugã el.

Ce este deyertãciunea?
Termenul ,de¸ertãciune¨, într-una din Iormele lui, apare de peste treizeci de ori în
carte 1:2, 14; 2:1, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 26; 3:19; 4:4, 7, S, 16; 5:7, 1u; 6:2, 11,
12; 7:6, 15; S:1u, 14; 9:9; 11:S; 12:S Iiind astIel cuvîntul cheie al cãr}ii.
Frecven}a cea mai mare a termenului se observã în capitolul 2. Iar singurul capitol
în care el lipse¸te este capitolul 1u. Aproape Iãrã excep}ie, termenul sau expresiile
în care el intrã au un rol rezumativ. ,Cuvîntul cheie din carte este tradus corect în
NIV ca Iiind lipsã de sens¨.
22
Cornilescu Iolose¸te un arhaism extrem de
semniIicativ. ,De¸ertãciunea¨ este ceva aeyertat sau golit de sens, ceva lipsit de
sens. Conceptul îl putem reconstitui din însu¸i con}inutul cãr}ii, ¸i tocmai de aceea
vom încerca sã trecem în revistã sau sã comentãm cîteva dintre versetele care
subliniazã în}elesul lui.

De¸ertãciunea este o mi¸care Iãrã sens a tuturor lucrurilor de sub soare sau de sub
ceruri (vezi 1:4-11). Dar nu numai soarele, valurile ¸i vînturile, ci ¸i oamenii ¸i
genera}iile istoriei sînt caracterizate de aceastã continuã mi¸care aparent Iãrã sens.
Într-adevãr, ce rost are cercetarea trudnicã a lucrurilor, dacã oricum nu po}i
îndrepta ceea ce este strîmb ¸i nu po}i trece la numãr ceea ce lipse¸te (vezi 1:15)?
Iar pe deasupra, ,unde este multã în}elepciune, este ¸i mult necaz, ¸i cine ¸tie multe,
are ¸i multã durere¨ (1:1S). Deci ce rost are sã-}i pui inima sã cercetezi toate

21
The Lion Handbook to the Bible, Oxford: Iion PubIishing, 1973, p. 362.
22
Iawrence O. Richards, Teacher´s Commentary, p. 349.
ECLESIASTUL 1:1-11

30
lucrurile, ce sens are ¸coala, ce sens au examenele ¸i diplomele (vezi 1:21-1S)? Ce
Iolos are omul din toatã truda pe care ¸i-o dã sub soare, dacã tot ce Iace astãzi se
destramã mîine ¸i dacã nu este nimic trainic sub soare (vezi 2:4-11)?

,Am bãgat de seamã¨, zice Solomon, cã în}eleptul ¸i nebunul ,au aceea¸ soartã¨
(2:14), deci ce rost are truda în}elep}irii (vezi 2:12-16)? ,Soarta omului ¸i a
dobitocului este aceea¸; aceea¸ soartã au amîndoi; cum moare unul, a¸a moare ¸i
celalt, to}i au aceea¸ suIlare, ¸i omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; cãci totul este
de¸ertãciune. Toate merg la un loc; toate au Iost Iãcute din }ãrînã, ¸i toate se întorc
în }ãrînã. Cine ¸tie dacã suIlarea omului se suie în sus, ¸i dacã suIlarea dobitocului
se pogoarã în jos în pãmînt?¨ (3:19-21).

,Am mai vãzut o altã de¸ertãciune supt soare continuã Solomon. Un om este
singur singurel, n-are nici Iiu, nici Irate, ¸i totu¸i munca lui n-are sIîr¸it, ochii nu i
se saturã niciodatã de bogã}ii, ¸i nu se gînde¸te: «Pentru cine muncesc eu, ¸i-mi
lipsesc suIletul de plãceri?» $i aceasta este o de¸ertãciune ¸i un lucru rãu¨ (4:7-S).
Cel care vine dupã mine va stãpîni peste toatã agoniseala mea Iãcutã cu trudã ¸i
în}elepciune conchide el ¸i cine ¸tie dacã va Ii nebun sau în}elept (vezi
2:17-21), a¸a cã de ce sã te trude¸ti sã agonise¸ti ¸i sã la¸i ceva dupã tine? Dacã o
Iaci, consta}i cu triste}e cã toate zilele omului sînt pline de durere, ¸i truda lui nu
este decît necaz; nici mãcar noaptea n-are odihnã (vezi 2:22-23).

Pînã ¸i munca, despre care noi spunem cã înnobileazã pe om, ,î¸i are temeiul
numai în pizma unuia asupra altuia. $i aceasta este o de¸ertãciune ¸i goanã dupã
vînt¨ (4:4). Iar cît despre rodul muncii celor mai mul}i, ,cine iube¸te argintul, nu se
saturã niciodatã de argint, ¸i cine iube¸te bogã}ia multã, nu trage Iolos din ea. $i
aceasta este o de¸ertãciune! |Cãci atunci| cînd se înmul}esc bunãtã}ile, se înmul}esc
¸i cei ce le papã: ¸i ce Iolos mai are din ele stãpînul lor decît cã le vede cu ochii?¨
(5:1u-11). ,Toatã truda omului este pentru gura lui, ¸i totu¸ poItele nu i se
împlinesc niciodat㨠(6:7).

S
Càci ce are în(eIeptuI mai muIt decît nebunuI? Ce foIos are nenorocituI care stie sà se
poarte înaintea ceIor vii? (6:8).

15
Este cîte un om fàrà prihanà, care piere în neprihànirea Iui, si este cîte un neIegiuit,
care o duce muIt în ràut atea Iui (7:15).

14
Este o desertàciune care se petrece pe pàmînt: si anume sînt oameni neprihàni(i,
càrora Ie merge ca si ceIor rài care fac fapte reIe, si sînt rài, càrora Ie merge ca si ceIor
neprihàni(i, care fac fapte bune. Eu zic cà si aceasta est e o desertàciune (8:14).

2
Tuturor Ii se întîmpIà toate deopotrivà: aceeas soart à are ceI neprihànit si ceI ràu, ceI
bun si curat ca si ceI necurat, ceI ce aduce jertfà, ca si ceI ce n-aduce jertfà; ceI bun ca
si ceI pàcàtos, ceI ce jurà ca si ceI ce se teme sà jure!
3
Iatà ceI mai mare ràu în tot ce se
face supt soare: anume cà aceeas soartà au to(i. De aceea si este pIinà inima oameniIor
ECLESIASTUL 1:1-11

31
de ràutat e, si de aceea est e atîta nebunie în inima Ior tot timpuI cît tràiesc. Si dupà
aceea? Se duc Ia cei mor(i.
4
Càci cine este scutit? Oricine tràiest e, t ot mai trage
nàdejde; càci un cîne viu face mai muIt decît un Ieu mort.
5
Cei vii, în adevàr, màcar
stiu cà vor muri; dar cei mor(i nu stiu nimic, si nu mai au nici o ràspIatà, fiindcà pînà si
pomenirea Ii se uità (9:2-5).

Dar sim}ãmîntul de¸ertãciunii ¸i deznãdejdii se ampliIicã atunci cînd cineva î¸i
vede lucrãrile ¸i încercãrile de a da sens vie}ii zãdãrnicite de ,toate asupririle cari se
Iac supt soare. Iatã cã cei apãsa}i varsã lacrimi, ¸i nu este nimeni sã-i mîngîie! Ei
sînt pradã sîlniciei asupritorilor lor, ¸i n-are cine sã-i mîngîie! $i am gãsit spune
Solomon cã mor}ii, cari au murit mai înainte, sînt mai Ierici}i decît cei vii, cari
sînt încã în via}ã. Dar mai Iericit decît amîndoi am gãsit pe cel ce nu s-a nãscut
încã, Iiindcã n-a vãzut toate relele cari se petrec supt soare¨ (4:1-3).

11
Am mai vàzut apoi supt soare cà nu cei iu(i aIeargà, cà nu cei viteji cîstigà ràzboiuI,
cà nu cei în(eIep(i cîst igà pînea, nici cei pricepu(i bogà(ia, nici cei învà(a(i bunàvoin(a,
ci toate atîrnà de vreme si de împrejuràri.
12
Càci omuI nu-si cunoast e nici màcar ceasuI,
întocmai ca pestii prinsi în mreaja nimicitoare, si ca pàsàriIe prinse în Ia(; ca si ei sînt
prinsi si fiii oameniIor în vremea nenorocirii, cînd vine fàrà veste nenorocirea peste ei
(9:11-12).

În concluzie, putem spune cã de¸ertãciunea este o mi¸care continuã ¸i Iãrã sens a
tuturor lucrurilor: soare, vînt, ape, valuri, anotimpuri, oameni, genera}ii ¸i istorie.
Cine ¸tie de unde vin toate ¸i încotro merg ele?

De¸ertãciune este în Iaptul cã to}i oamenii par sã meargã la un loc se întorc în
}ãrînã indiIerent dacã unul a Iost în}elept, ¸i altul nebun, unul bogat, iar altul
sãrac, unul neprihãnit, iar altul nelegiuit.

De¸ertãciune este ¸i în Iaptul cã toatã truda ¸i alergarea omului sub soare par sã Iie
în zadar. Oricît ar munci omul, ochii nu i se saturã de bogã}ii, ¸i pînã ¸i munca lui
,î¸i are temeiul în pisma unuia asupra altuia¨ (4:4).

De¸ertãciune este ¸i în Iaptul cã neprihãnirea nu pare sã Iie mai de Iolos decît
nelegiuirea. Nici una, nici cealaltã nu par sã dea sens umblãrii de sub soare. Iar
nedreptatea Iãrã sIîr¸it nu Iace decît sã adînceascã deznãdejdea ¸i sim}ãmîntul
de¸ertãciunii.

Este, oare, de mirare Iaptul cã Solomon ¸i-a ales ca laitmotiv un dicton asemãnãtor
cu proverbul: ,Sã mîncãm ¸i sã bem, cãci mîne vom muri¨ (1 Cor. 15:32b) ¸i,
oricum, nimic nu are sens:

24
Nu este aIt à fericire pentru om decît sà mànînce si sà bea, si sà-si înveseIeascà
sufIetuI cu ce est e bun din agoniseaIa Iui (2:24).

ECLESIASTUL 1:1-11

32
22
Asa cà am vàzut cà nu este nimic mai bun pentru om decît sà se veseIeascà de
IucràriIe Iui: aceast a este part ea Iui. Càci cine-I va face sà se bucure de ce va fi dupà eI?
(3:22).

6
Mai bine o mînà pIinà de odihnà, decît amîndoi pumnii pIini de trudà si goanà dupà
vînt (4:6).

1S
Iatà ce am vàzut: est e bine si frumos ca omuI sà mànînce si sà bea, si sà tràiascà bine
în mijIocuI muncii Iui, cu care se trudeste supt soare, în toate ziIeIe vie(ii Iui, pe cari i
Ie-a dat Dumnezeu; càci aceast a este partea Iui (5:18).

15
Am Iàudat dar petrecerea, pentru cà nu est e aItà fericire pentru om supt soare decît sà
mànînce si sà bea si sà se veseIeascà; iat à ce trebuie sà-I înso(eascà în mijIocuI muncii
Iui, în ziIeIe vie(ii pe cari i Ie dà Dumnezeu supt soare (8:15).

$i dacã doar la atît se reduce via}a, înseamnã cã via}a este o mare de¸ertãciune! Nu
este de mirare cã Solomon a aIirmat :

1'
Atunci am urît via(a càci nu mi-a pIàcut ce se face supt soare: totuI est e desertàciune
si goanà dupà vînt.
1S
Mi-am urît pînà si toat à munca pe care am fàcut-o supt soare,
muncà pe care o Ias omuIui care vine dupà mine, ca sà se bucure de ea.
20
Am ajuns
pînà acoIo cà m-a apucat o mare desnàdejde de toatà munca pe care am fàcut-o supt
soare (2:17-20).

,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor, zice Eclesiastul |¸i pare sã aibã dreptate, nu-i
a¸a?|, o de¸ertãciune a de¸ertãciunilor!¨ (1:2). ,În toate este numai de¸ertãciune ¸i
goanã dupã vînt¨ (2:11). Iar dacã tot nu am în}eles ce înseamnã ,de¸ertãciune¨,
poate cã ar trebui sã recitim paginile de mai sus ¸i sã luãm aminte la hãul care se
cascã în adîncul nostru. Tocmai golul pe care-l sim}im în noi deIine¸te
,de¸ertãciunea¨!

1:3 Întrebarea Ia care a càutat EcIesiastuI ràspuns
Dupã cum am aIirmat, concluzia lui Solomon privind rostul vie}ii sub soare are
sens doar dacã adãugãm alte douã elemente: întrebarea la care el a cãutat rãspuns
¸i sistemu/ ae referinfà care i-a guvernat cercetãrile. $i, într-adevãr, versetul 3
con}ine întrebarea la care a cãutat Solomon rãspuns ,Ce Iolos are omul din toatã
truda pe care ¸i-o dã supt soare?¨ (1:3) în timp ce versetele 4-11 circumscriu
sistemul de reIerin}ã care i-a slujit ca ¸i cadru pentru în}elegerea Irãmîntãrilor lui.

Sã ne oprim o clipã lîngã întrebarea lui Solomon: ,Ce Iolos are omul din toatã
truda pe care ¸i-o dã supt soare?¨ (1:3), întrebare pe care el o reia de mai multe ori
cu pu}ine modiIicãri: ,Cãci, drept vorbind, ce Iolos are omul din toatã munca lui ¸i
din toatã strãduin}a inimii lui, cu care se trude¸te supt soare?¨ (2:22). Sau ,ce Iolos
are cel ce munce¸te din truda lui?¨ (3:9).
ECLESIASTUL 1:1-11

33
Prin termenii ,trudã¨, ,muncã¨, ,strãduin}a inimii¨, Solomon circumscrie întreaga
activitate a omului ¸i toate nãzuin}ele lui legate de lucrurile de pe pãmînt. Este
demn de remarcat Iaptul cã, pe de o parte, Solomon îl Iace responsabil pe om de
toatã aceastã trudã sub soare, deoarece el este cel care ,¸i-o d㨠sau el alege sã Iie
implicat în ea ,Ce Iolos are omul din toatã truda pe care yi-o aà supt soare¨ (1:3,
s.n.) dar, pe de altã parte, el aIirmã cã Dumnezeu supune pe Iiii oamenilor la
aceastã îndeletnicire: ,Mi-am pus inima sã cercetez ¸i sã adîncesc cu în}elepciune
tot ce se întîmplã supt ceruri: iatã o îndeletnicire plinã de trudã, /a care supune
Dumne:eu pe fiii oameni/or¨ (1:13, s.n.).

Chiar dacã laitmotivul cãr}ii ,Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i
sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨ (2:24, vezi
¸i 3:12, 22; 5:1S; S:15; 9:9, 1u ¸i 11:9) este legat de o aparentã în}elep}ire a
omului, în urma cãreia truda este înlocuitã cu Iericirea de a mînca, de a bea ¸i de
a-¸i înveseli suIletul, toate acestea se alimenteazã din agoniseala omului, deci din
truda pe care el ¸i-o dã sub soare, pentru cã Dumnezeu l-a supus pe om la aceastã
îndeletnicire. Oare cînd a Iãcut-o Dumnezeu?

Implicarea noastrã în universul material, în sIera pe care Solomon o nume¸te ,sub
soare¨, }ine de manaatu/ cu/tura/ pe care Dumnezeu l-a dat omului: ,Dumnezeu a
Iãcut pe om dupã chipul Sãu, l-a Iãcut dupã chipul lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã
¸i parte Iemeiascã i-a Iãcut. Dumnezeu i-a binecuvîntat ¸i Dumnezeu le-a zis:
«Cre¸te}i, înmul}i}i-vã, umple}i pãmîntul ¸i supune}i-l; ¸i stãpîni}i peste pe¸tii mãrii,
peste pãsãrile cerului ¸i peste orice vie}uitoare care se mi¸cã pe pãmînt»¨ (Cen.
1:27-2S). Supunerea pãmîntului reclama implicarea directã ¸i nemijlocitã a omului
în universul material care-l înconjoarã. Dar istoria Genesei relateazã nu doar
Crea}ia, ci ¸i drama Cãderii omului în pãcat ¸i blestemul pe care lucrul acesta l-a
adus peste întreaga crea}ie. Imediat dupã Cãdere, Domnul i-a chemat pe cei doi ¸i
le-a vorbit Iiecãruia în parte:

16
Femeii i-a zis: ,Voi màri foarte muIt suferin(a si însàrcinarea ta; cu durere vei nast e
copii, si dorin(eIe taIe se vor (inea dupà bàrbatuI tàu, iar eI va st àpîni peste tine¨.
1'
OmuIui i-a zis: ,Fiindcà ai ascuIt at de gIasuI nevestei t aIe si ai mîncat din pomuI
despre care î(i poruncisem: «Sà nu mànînci deIoc din eI», bIestemat este acum
pàmînt uI din pricina ta. Cu muItà trudà sà-(i sco(i hrana din eI în toate ziIeIe vie(ii taIe;
1S
spini si pàIàmidà sà-(i dea, si sà mànînci iarba de pe cîmp.
19
În sudoarea fe(ei taIe
sà-(i mànînci pînea, pînà te vei întoarce în pàmînt, càci din eI ai fost Iuat; càci (àrînà
esti, si în (àrînà te vei întoarce¨ (Gen. 3:16-19).

Solomon nu a Iãcut altceva decît sã veriIice în via}ã ¸i sã depunã apoi mãrturie cu
privire la împlinirea întocmai a tot ceea ce a zis Dumnezeu în Crãdina Edenului.
Via}a sub soare este pu}inã bucurie, în urma unei trude cu sudoare, în mijlocul
spinilor ¸i pãlãmidei pe care le dã pãmîntul, pentru ca totul sã se termine cu
întoarcerea în }ãrîna pãmîntului a aceluia care a Iost luat din ea.
ECLESIASTUL 1:1-11

34
În clipa în care Dumnezeu a terminat de rostit cuvintele din Crãdina Edenului,
omul ar Ii putut Ioarte bine sã-I punã întrebarea lui Solomon: Doamne, dacã a¸a
stau lucrurile, atunci ,ce Iolos are omul din toatã truda pe care ¸i-o dã supt soare?¨
(Ecl. 1:3). Dar Iaptul cã, imediat dupã aceea, în loc ca Dumnezeu sã-l omoare pe
om, a¸a cum, de Iapt, ar Ii trebuit s-o Iacã în baza Iegii Iui ,În ziua în care vei
mînca din el, vei muri negre¸it¨ (Cen. 2:17) El a ales sã dea la moarte în locul
lui un animal nevinovat, dînd omului ¸ansa continuãrii vie}ii, ar Ii trebuit sã ridice
omului semne de întrebare cu privire la scopul lui Dumnezeu cu privire la om.
Înainte ca Dumnezeu sã Ii rostit asupra omului blestemul de¸ertãciunii, el a rostit
un blestem asupra aceluia care a Iost izvorul de¸ertãciunii, adicã al înstrãinãrii de
Dumnezeu, blestem care, pentru om, era o extraordinarã promisiune: ,Vrã¸mã¸ie
voi pune între tine ¸i Iemeie, între sãmîn}a ta ¸i sãmîn}a ei. Aceasta î}i va zdrobi
capul, ¸i tu îi vei zdrobi cãlcîiul¨ (Cen. 3:15). Zdrobirea capului ¸arpelui de cãtre
sãmîn}a Iemeii urma sã dea sens ¸i rost umblãrii omului prin sIera de¸ertãciunii.

29
Càci pe aceia pe cari i-a cunoscut mai dinainte,
i-a ¸i hotàrit mai dinainte sà fie
asemenea chipului Fiului Sàu, pentru ca El sà fie cel intii nàscut dintre mai multi frati.

30
Si pe aceia pe cari i-a hotàrît mai dinaint e, i-a si chemat; si pe aceia pe cari i-a
chemat, i-a si socotit neprihàni(i; iar pe aceia pe cari i-a socotit neprihàni(i, i-a si
prosIàvit.
31
Deci, ce vom zice noi în fa(a tut uror acestor Iucruri? Dacà Dumnezeu est e
pentru noi, cine va fi împotriva noastrà?
32
EI, care n-a cru(at nici chiar pe FiuI Sàu, ci
I-a dat pentru noi to(i, cum nu ne va da fàrà pIatà, împreunà cu EI, toat e IucruriIe?
(Rom. 8:29-32, s.n.).


1:4-11 SistemuI de referinJà: ,sub soare"
Solomon Iolose¸te douã sintagme pentru a-¸i deIini sistemul de reIerin}ã: ,sub
soare¨ (1:3) ¸i ,sub ceruri¨ (1:13). Prin aceste douã sintagme, el deIine¸te, practic,
o perspectivã asupra vie}ii. Atunci cînd via}a este privitã doar din perspectiva
lucrurilor de ,sub soare¨ sau de ,sub ceruri¨, sîntem preocupa}i de ceea ce ni se
întîmplã între momentul na¸terii ¸i al mor}ii, cîntãrind ¸i analizînd lucrurile în
termenii existen}ei noastre terestre ¸i ai implicãrii noastre în lumea materialã, a
cãrei parte integrantã sîntem. Pentru cei care privesc via}a din aceastã perspectivã,
totul începe în clipa na¸terii, ¸i totul se sIîr¸e¸te în clipa mor}ii. Iar pentru cã omul
se întoarce în pîntecele pãmîntului ,cum a ie¸it de gol din pîntecele mamei sale, din
care a venit¨ (5:15), Iãrã sã poatã lua nimic cu el din tot ceea ce a agonisit prin
umblarea sa pe pãmînt nici bogã}ii, nici Iaimã, nici putere, nici bucurii, nici
întristãri, nici în}elepciune etc. în Ia}a plecãrii lui de pe pãmînt, sub soare, totul
pare de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt.

Solomon î¸i circumscrie sistemul de reIerin}ã prin elementele pe care le observã în
jurul lui: venirea ¸i plecarea genera}iilor, mi¸carea soarelui, rotirile vîntului,
circuitul apei în naturã, derularea evenimentelor istorice ¸i sociale, privite în esen}a
ECLESIASTUL 1:1-11

35
lor etc. Pãmîntul constituie cadrul sau scena pe care se deruleazã lucruri Iãrã ¸ir ¸i
Iãrã noimã. Iar atunci cînd cineva, sosit pe pãmînt din pîntecele mamei lui, începe
sã exploreze lucrurile din jur, la început aceastã continuã mi¸care îl surprinde ¸i-l
Iascineazã. Este suIicient sã privim curiozitatea exploratoare a unui copil. Pentru el,
totul este nou, interesant, atractiv, surprinzãtor de Irumos. Dar dacã cãlãtorim
alãturi de el prin via}ã, vedem cum, pe mãsurã ce se deprinde cu scena pe care a
sosit, devine din ce în ce mai plictisit ¸i din ce în ce mai plaIonat, deoarece î¸i dã
seama cã de¸ertãciunea prin care umblã este o imensã pu¸cãrie din care nu poate
scãpa ¸i în care nu poate schimba prea multe lucruri. Iar pe mãsurã ce se apropie de
groapa }ãrînii din care a Iost luat, omul devine tot mai cinic. Dacã, în Ia}a gropii în
care se pregãte¸te sã adoarmã, omul s-ar întoarce sã arunce o ultimã privire asupra
vie}ii, el ar spune împreunã cu Solomon, aIi¸înd acela¸i aer IilosoIic ca ¸i el:

4
Un neam trece, aItuI vine, si pàmîntuI ràmîne vecinic în picioare.
5
SoareIe ràsare,
apune si aIeargà spre IocuI de unde ràsare din nou.
6
VîntuI sufIà spre miazàzi, si se
întoarce spre miazànoapte; apoi iaràs se întoarce, si începe din nou aceIeasi rotituri.
'
Toate rîuriIe se varsà în mare, si marea tot nu se umpIe: eIe aIeargà necurmat spre
IocuI de unde pornesc, ca iaràs sà porneascà de acoIo.
S
Toate IucruriIe sînt într-o
necurmatà fràmînt are, asa cum nu se poate spune; ochiuI nu se mai saturà privind, si
urechea nu obosest e auzind.
9
Ce a fost, va mai fi, si ce s-a fàcut, se va mai face; nu est e
nimic nou supt soare.
10
Dacà este vreun Iucru despre care s-ar put ea spune: ,Iat à ceva
nou!¨ de muIt IucruI aceIa era si în veacuriIe dinaint ea noastrà.
11
Nimeni nu-si mai
aduce aminte de ce a fost mai înaint e; si ce va mai fi, ce se va mai întîmpIa mai pe
urmà nu va Iàsa nici o urmà de aducere aminte Ia cei ce vor trài mai tîrziu (1:4-11).

Iar dupã ce ¸i-a terminat medita}ia IilosoIicã de dinaintea mor}ii, ar coborî în
groapã îngînînd cu amãrãciune: ,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor. totul este
de¸ertãciune¨ (12:S). Într-adevãr, ,sub soare¨ nimic nu are sens ultim.

Nu se poate! Eu nu!
Într-adevãr vom zice noi existã o categorie de oameni care nu vãd decît
partea goalã a paharului, iar pentru ace¸tia, o astIel de concluzie ar putea pãrea
normalã. Dar mai sînt între noi ¸i dintre aceia care vedem ¸i partea plinã a
paharului. Este deci Iiresc ca spusele lui Solomon sã stîrneascã nemul}umire în noi,
cei care ne numãrãm printre cei care vãd partea plinã a paharului. Nu! vom
riposta noi cu vehemen}ã via}a nu poate Ii redusã doar la a mînca ¸i a bea! $i
via}a nu este o de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt! Existã Irumuse}e ¸i strãlucire în a
umbla în sIera lucrurilor de sub soare!

Dar înainte de a ne rãzvrãti împotriva concluziilor lui Solomon, se cuvine sã ne
punem o întrebare pertinentã: Existà, oare, cineva intre noi care sà aibà yanse mai
mari aecit a avut So/omon in a gàsi sensu/ viefii sau in a aa sens viefii? Pentru a
ECLESIASTUL 1:1-11

36
rãspunde la o astIel de întrebare, trebuie sã pornim pe urmele lui Solomon, ca sã
în}elegem întregul proces care l-a dus la concluziile din versetul 2.

Întrebàri recapituIative
Care sînt eviden|ele interne din carte care sus|in paternitatea lui
Solomon asupra cär|ii?
Care este structura introducerii cär|ii (1:1-11)?
Care este întrebarea cu care a pornit Solomon la drum în cercetärile lui?
Cum a|i defini conceptul ,deçertäciunii¨ în care se adunä concluzia
cercetärilor Eclesiastului?
Cum a|i defini sistemul de referin|ä pe care Eclesiastul îl numeçte ,sub
soare¨ sau ,sub ceruri¨?
De ce este important sä legäm concluzia din 1:2 cu sistemul de referin|ä
din 1:4-11?
Oare mai existä ceva în afara acestui sistem de referin|ä? Care sînt
dovezile din text care ne sus|in räspunsul?37
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
1
1
:
:
1
1
2
2
-
-
2
2
:
:
1
1
1
1

Existá cineva care sá aibá ,anse mai mari decît a avut
Solomon?
Este cineva intre noi care sà-/ ega/e:e pe So/omon in infe/epciune, putere
po/iticà yi economicà sau in ce priveyte po:ifia /ui socia/à privi/egiatà, ca sà
poatà nàaàfaui cà va reuyi mai mu/t aecit a reuyit e/ yi, astfe/, va afunge sà
tragà conc/u:ii mai bune aecit a tras e/?1:12-15 Eu, EcIesiastuI, am fost împàrat peste IsraeI, în IerusaIim
Atunci cînd dorim sã intrãm în competi}ie cu Solomon, în nãdejdea cã vom ajunge
la concluzii mai bune decît el, trebuie sã punem cãr}ile pe masã. Probabil cã aceia
dintre noi care au de gînd sã intre în aceastã competi}ie abia au scãpat de
adolescen}ã ¸i au încã via}a în Ia}ã, iar visurile în mîini. Solomon vorbe¸te însã de
pe o cu totul altã pozi}ie. Pentru el zilele tinere}ii erau trecute, ¸i migdalul tîmplelor
lui era înIlorit. Solomon vorbe¸te de la sIîr¸itul vie}ii, nu de la începutul ei: ,Eu,
Eclesiastul, am fost impàrat peste Israel, în Ierusalim¨ (1:12, s.n.). Solomon
vorbe¸te la bãtrîne}e, dupã ce ¸i-a trãit via}a ¸i dupã ce, ca împãrat peste Israel la
Ierusalim, a încercat totul, ¸i-a probat toate visurile ¸i ambi}iile, avînd la dispozi}ia
sa resurse de împãrat, nu de om de rînd, pentru ca sã ¸i le realizeze.

Este interesant Ielul în care prezintã cronicarul via}a ¸i domnia lui Solomon în
primele nouã capitole din 2 Cronici. El începe ¸i terminã istoria vie}ii lui Solomon
¸i a domniei lui la Ierusalim aIirmînd cã ,împãratul a Iãcut argintul ¸i aurul tot atît
de obicinuite la Ierusalim ca pietrele, ¸i cedrii tot atît de obicinui}i ca sicomorii |sau
smochinii sãlbatici| cari cresc în cîmpie¨ (2 Cron. 1:15, vezi ¸i 9:27). Pe lîngã
Iaptul cã Solomon a mo¸tenit de la tatãl sãu David o împãrã}ie înIloritoare, avînd,
pe de o parte, bogã}ii, iar pe de altã parte, pace ¸i tihnã de jur împrejurul grani}elor,
ECLESIASTUL 1:12-2:11

38
ceea ce i-a dat posibilitatea sã cerceteze ¸i sã exploreze în voie, el a primit de la
Dumnezeu ¸i în}elepciune s-o Iacã. Încã la începutul domniei lui, Domnul i-a Iãcut
un mare Iavor, atunci cînd Solomon s-a suit pe înãl}imile Cabaon ca sã se închine
Domnului:

'
În timpuI nop(ii, Dumnezeu S-a aràtat Iui SoIomon, si i-a zis: ,Cere ce vrei sà-(i dau¨.
S
SoIomon a ràspuns Iui Dumnezeu: ,Tu ai aràtat o mare bunàvoin(à tatàIui meu David,
si m-ai pus sà domnesc în IocuI Iui.
9
Acum, Doamne DumnezeuIe, împIineascà-se
fàgàduin(a Ta, fàcutà tat àIui meu David, fiindcà m-ai pus sà domnesc peste un popor
mare Ia numàr ca puIberea pàmîntuIui!
10
Dà-mi dar în(eIepciune si pricepere, ca sà stiu
cum sà mà port în fruntea acestui popor! Càci cine ar putea sà judece pe poporuI Tàu,
pe poporuI acesta atît de mare?¨
11
Dumnezeu i-a zis Iui SoIomon: ,Fiindcà dorin(a
aceast a est e în inima ta, fiindcà nu ceri nici bogà(ii, nici averi, nici sIavà, nici moart ea
vràjmasiIor t ài, nici chiar o via(à Iungà, ci ceri pentru tine în(eIepciune si pricepere ca
sà judeci pe poporuI Meu, peste care te-am pus sà domnesti,
12
în(eIepciunea si
priceperea î(i sînt date. Î(i voi da, pe deasupra, bogà(ii, averi si sIavà, cum n-a mai avut
niciodat à nici un împàrat înaintea ta, si cum nici nu va mai avea dupà tine¨ (2 Cron.
1:7-12).

Este lesne de în}eles cã toate acestea constituie un extraordinar start în via}ã, un
start cu care nu mul}i dintre pãmînteni se pot lãuda. Dar în ce a constat procesul
cãutãrilor lui Solomon, care l-a dus pe acesta la concluziile cu care î¸i preIa}eazã
cartea?
Dupã cîte ne-am putut da deja seama, abordarea lui Solomon este deductivã. În
primele unsprezece versete ale cãr}ii, avem concluzia lui, pe care urmeazã apoi sã o
demonstreze în restul cãr}ii. Ceva asemãnãtor avem ¸i în textul de Ia}ã. În versetele
13-15, Solomon prezintã concluzia, pe care urmeazã sã o demonstreze sau despre
care urmeazã sã vorbeascã în continuare:

13
Mi-am pus inima sà cercetez si sà adîncesc cu în(eIepciune tot ce se întîmpIà sub
ceruri: iatà o îndeIetnicire pIinà de trudà, Ia care supune Dumnezeu pe fiii oameniIor.
14
Am vàzut tot ce se face sub soare; si iatà cà totuI est e desertàciune si goanà dupà
vînt!
15
Ce este strîmb, nu se poat e îndrepta, si ce Iipsest e nu poate fi trecut Ia numàr
(EcI. 1:13-15).

Din primele aIirma}ii ale lui Solomon, putem deduce cã acest proces nu este doar o
îndeletnicire autoimpusã. Într-un Iel, ea este impusã omului de Dumnezeu Însu¸i:
,Mi-am pus inima sã cercetez ¸i sã adîncesc cu în}elepciune tot ce se întîmplã sub
ceruri: iatã o îndeletnicire plinã de trudã, /a care supune Dumne:eu pe fiii
oameni/or¨ (1:13, s.n.). Dumnezeu ne-a chemat în existen}ã Iãrã voia noastrã. A
pus apoi în noi o curiozitate înnãscutã, care ne împinge de la spate în toate cãutãrile
noastre. Ne-a dat în}elepciune ¸i înzestrãri naturale, cu care putem sus}ine aceste
cãutãri. Cu alte cuvinte, El este Acela care supune pe Iiii oamenilor la
ECLESIASTUL 1:12-2:11

39
îndeletnicirea plinã de trudã a cercetãrii ¸i adîncirii lucrurilor care se întîmplã sub
ceruri.

Atunci cînd ajungem sã-I cunoa¸tem pe Dumnezeul revelat în SIintele Scripturi ¸i
sã în}elegem cã ,orice ni se dã bun ¸i orice dar desãvîr¸it este de sus, pogorîndu-se
de la Tatãl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbrã de mutare¨ (Iac.
1:17), vom îndrãzni sã presupunem cã nici Iaptul cã Dumnezeu ne-a supus la
îndeletnicirea plinã de trudã a cercetãrii ¸i adîncirii lucrurilor de sub soare nu poate
Ii o ac}iune rãuvoitoare din partea Iui Ia}ã de noi. $i, de Iapt, începem sã intuim
încã de pe acum Iaptul cã de mãsura în}elegerii caracterului lui Dumnezeu atîrnã
bucuria ¸i nãdejdea sau mînia ¸i deznãdejdea în tot ceea ce întreprindem în sIera
cãutãrilor ¸i cercetãrilor noastre. Acela care este convins de bunãtatea lui
Dumnezeu va pleca de la premisa cã El nu l-a supus pe om la aceastã îndeletnicire
plinã de trudã Iãrã sã aibã pentru el un scop anume, gîndit spre binele lui.

Dar atunci cînd omul nu î¸i aduce aminte de Fãcãtorul lui în tinere}ea lui ¸i
porne¸te la drum Iãrã El, cercetarea ¸i adîncirea lucrurilor de sub ceruri sau de sub
soare îl lasã cu gustul amar al de¸ertãciunii, al inutilitã}ii, al învîrtirii Iãrã rost în
cercuri: ,Am vãzut tot ce se Iace supt soare; ¸i iatã cã totul este de¸ertãciune ¸i
goanã dupã vînt! Ce este strîmb, nu se poate îndrepta, ¸i ce lipse¸te nu poate Ii
trecut la numãr¨ (1:14-15).

În concluzie, încã de la început, Solomon oIerã douã perspective asupra vie}ii: una
Iãrã Dumnezeu, ¸i una cu Dumnezeu, pentru ca apoi sã porneascã a spune ce se
întîmplã cînd pornim Iãrã Dumnezeu în cercetãrile ¸i cãutãrile noastre de sub soare.

1:16-18 Deçertàciunea educaJiei
Pentru ca mintea cuiva sã vadã multã în}elepciune ¸i ¸tiin}ã, acela trebuie nu doar
sã treacã prin ¸coalã, a¸a cum trece gîsca prin apã, ci trebuie sã munceascã cu rost
¸i sã transpire din greu, întorcînd Iilã dupã Iilã din imensa carte a naturii, a
societã}ii, a universului în care trãim. În termenii vremurilor pe care le trãim, doar
unul care ¸i-a luat cu bine cel pu}in cîteva licen}e poate vorbi a¸a cum vorbe¸te
Solomon:

16
Am zis în mine însumi: ,Iatà cà am sporit si am întrecut în în(eIepciune pe to(i cei ce
au stàpînit înaintea mea peste IerusaIim, si mintea mea a vàzut muIt à în(eIepciune si
stiin(à¨.
1'
Mi-am pus inima sà cunosc în(eIepciunea, si sà cunosc prostia si nebunia.
Dar am în(eIes cà si aceasta est e goanà dupà vînt.
1S
Càci unde este muItà în(eIepciune,
este si muIt necaz, si cine st ie muIte, are si muItà durere (1:16-18).

Solomon a explorat mai întîi mai multe domenii ale ¸tiin}ei, dupã care s-a retras în
sIerele IilosoIiei, ca sã încerce sã dezlege tainele a tot ceea ce a învã}at: ,Mi-am
pus inima sã cunosc în}elepciunea, ¸i sã cunosc prostia ¸i nebunia¨ (1:17).
ECLESIASTUL 1:12-2:11

40
Ne-am a¸tepta ca dupã absolvirea unei ¸coli, dupã ob}inerea unei licen}e sã ne
sim}im în al treilea cer. $i, într-adevãr, a¸a ne ¸i sim}im în ziua absolvirii. Dar dupã
aceea!!??. Pentru cã orice minune }ine doar trei zile, orice lucru pare mai Irumos
atîta vreme cît alergãm dupã el, decît în clipa în care l-am ajuns sau l-am cî¸tigat. În
acea clipã bucuria posedãrii lucrului sau a stãrii respective este înlocuitã cu dorin}a
de a avea ceva mai mult sau altceva. Cînd am ajuns la lucrul dupã care am tînjit atît
de mult, cînd am ob}inut diplomele pentru care ne-am tocit coatele pe bãncile ¸colii
ani ¸i ani de zile, vom spune ca Solomon: ,Dar am în}eles cã ¸i aceasta este goanã
dupã vînt. Cãci unde este multã în}elepciune, este ¸i mult necaz, ¸i cine ¸tie multe,
are ¸i multã durere¨ (1:17-1S).

Deci educa}ia nu l-a ajutat pe Eclesiastul sã dea de capãt de¸ertãciunii în care l-a
închis Dumnezeu sub soare, cãci, în ultimã instan}ã, ¸i ea este doar goanã dupã vînt.

2:1-3 Deçertàciunea pIàceriIor
Educa}ia presupune o via}ã austerã, cu multe limite ¸i restric}ii: ceasuri lungi în Ia}a
cãr}ii sau în sãlile de curs, nop}i nedormite, examene grele, lucrãri ¸i teze
interminabile, Ialimente ¸i succese, cãderi ¸i ridicãri, lacrimi ¸i bucurii. ,To}i cei ce
se luptã la jocurile de ob¸te, se supun la tot Ielul de înIrînãri. $i ei Iac lucrul acesta
ca sã capete o cununã, care se poate vesteji¨ (1 Cor. 9:25) aIirmã Pavel. Iar ceea
ce spune el se aplicã cu atît mai bine celui care ¸i-a propus sã urce scãrile
cunoa¸terii pe bãncile ¸colilor ¸i ale universitã}ilor. În toatã aceastã perioadã, ispita
care ne cheamã ¸i ne îmbie sînt plãcerile. Iar cînd am scãpat de truda învã}atului,
cînd avem diplomele în mîini ¸i cînd ne a¸ezãm în locul binemeritat în societate, pe
care l-am cî¸tigat cu trudã ¸i în}elepciune, sîntem tenta}i sã întindem mîna dupã
Iructul oprit al anilor de ¸coalã, oprit nouã Iie pentru cã nu am avut timp, Iie pentru
cã nu am avut bani. Dar acum cã ne-am a¸ezat în societate, ¸i truda educa}iei ne
aduce un venit acceptabil, putem încerca ceea ce am reIuzat cu încãpã}înare atî}ia
ani: plãcerile.

Solomon a putut s-o Iacã mai bine decît noi, deoarece, ca împãrat la Ierusalim, avea
tot ceea ce-i dorea inima: ,Împãratul Solomon a iubit multe Iemei strãine, în aIarã
de Iata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite, cari Iãceau parte
din neamurile despre cari Domnul zisese copiilor lui Israel: «Sã nu intra}i la ele, ¸i
nici ele sã nu intre la voi; cãci v-ar întoarce negre¸it inimile înspre dumnezeii lor».
De aceste neamuri s-a alipit Solomon, tîrît de iubire. A avut de neveste ¸apte sute
de crãiese împãrãte¸ti ¸i trei sute de }iitoare; ¸i nevestele i-au abãtut inima¨ (1 Împ.
11:1-3). Este însã interesant cît de pu}ine versete consumã Eclesiastul pe acest
subiect, atunci cînd, în via}a lui, acest capitol a ocupat atît de mult spa}iu!

1
Am zis inimii meIe: ,Haide! vreau sà te încerc cu veseIie, si gust à fericirea¨. Dar iat à
cà si aceasta este o desertàciune.
2
Am zis rîsuIui: ,Esti o nebunie!¨ si veseIiei: ,Ce t e
înseIi degeaba?¨
3
Am hotàrît în inima mea sà-mi veseIesc trupuI cu vin, în timp ce
ECLESIASTUL 1:12-2:11

41
inima mà va cîrmui cu în(eIepciune, si sà stàrui astfeI în nebunie, pînà voi vedea ce est e
bine sà facà fiii oameniIor supt ceruri, în tot timpuI vie(ii Ior (2:1-3).

Sînt, oare, plãcerile o solu}ie pentru rezolvarea misterului de¸ertãciunii? În lumina
concluziilor Eclesiastului, nu prea par sã Iie: rîsul este o nebunie zice el
veselia, o în¸elare zadarnicã, iar Iericirea pe care o dau plãcerile, o de¸ertãciune.

2:4-8 Deçertàciunea reaIizàriIor çi acumuIàriIor materiaIe
Casele, grãdinile, iazurile, turmele de oi ¸i cirezile de boi, argintul ¸i aurul sînt
lucruri comune multor muritori. Ceea ce-l deosebe¸te pe Solomon de noi este,
probabil, cantitatea. În timp ce noi avem cîte pu}in din unele sau din Iiecare, el ¸i-a
strîns argint ¸i bogã}ii ca de împãra}i ¸i }ãri. Sã nu uitãm cã pe vremea lui Solomon
Israelul era puterea hegemonã în Bazinul Mediteranean.

4
Am fàcut Iucruri mari: mi-am zidit case, mi-am sàdit vii;
5
mi-am fàcut gràdini si Iivezi
de pomi, si am sàdit în eIe tot feIuI de pomi roditori.
6
Mi-am fàcut iazuri, ca sà ud
dumbrava unde cresc copacii.
'
Am cumpàrat robi si roabe, si am avut copii de casà; am
avut cirezi de boi si turme de oi, mai muIt decît to(i cei ce fuseserà înainte de mine în
IerusaIim.
S
Mi-am strîns argint si aur, si bogà(ii ca de împàra(i si (àri. Mi-am adus
cîntàre(i si cîntàre(e, si desfàt area fiiIor oameniIor: o muI(ime de femei (2:4-8).

Iar în contextul de¸ertului din Israel, viile, livezile de pomi roditori, dumbrãvile,
iazurile sînt realizãri remarcabile. Iazurile lui Solomon s-au pãstrat pînã în zilele
noastre. Iar în ce prive¸te construirea de case, sã nu uitãm Iaima Templului lui
Solomon. $i cu siguran}ã cã palatele lui erau cel pu}in comparabile în grandoare ¸i
bogã}ie. Oare Iãrã nici un motiv sã Ii venit împãrãteasa din Seba sã vadã dacã ceea
ce a auzit despre Solomon este sau nu adevãrat?

1
Împàràteasa din Seba a auzit de faima Iui SoIomon, si a venit Ia IerusaIim ca sà-I
încerce prin întrebàri greIe. Ea avea un aIai foarte mare, si càmiIe încàrcate cu
mirodenii, aur muIt de tot si pietre scumpe. S-a dus Ia SoIomon, si i-a spus tot ce avea
pe inimà.
2
SoIomon i-a ràspuns Ia toate întrebàriIe, si n-a fost nimic pe care sà nu fi
stiut SoIomon sà i-I Iàmureascà.
3
Împàràt easa din Seba a vàzut în(eIepciunea Iui
SoIomon, si casa pe care o zidise,
4
si bucateIe de Ia masa Iui, si Iocuin(a sIujitoriIor Iui,
si sIujbeIe si haineIe ceIor ce-i sIujeau, si paharnicii Iui si haineIe Ior, si trepteIe pe cari
se suia Ia Casa DomnuIui. Uimit à,
5
ea a zis împàratuIui: ,Era adevàrat deci ce am auzit
eu în (ara mea despre fapteIe si în(eIepciunea ta!
6
Nu credeam tot ce se zicea, pînà
n-am venit si am vàzut cu ochii mei. Si iat à cà nu mi s-a istorisit nici jumàtat e din
màrirea si în(eIepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine.
'
Ferice de
oamenii t ài, ferice de sIujitorii tài, cari sînt pururea înaintea t a, si cari aud în(eIepciunea
ta!
S
Binecuvîntat sà fie DomnuI, DumnezeuI tàu, care S-a îndurat de t ine, si te-a pus pe
scaunuI Iui de domnie ca împàrat pentru DomnuI, DumnezeuI t àu! Pentru cà
DumnezeuI tàu iubeste pe IsraeI si vrea sà-I facà sà ràmînà în picioare pe vecie, pentru
aceea te-a pus împàrat pest e eI, ca sà faci judecat à si dreptate¨ (2 Cron. 9:1-8).
ECLESIASTUL 1:12-2:11

42
Este cineva între noi care poate nãdãjdui sã-l egaleze pe Solomon în toate
realizãrile lui? Este greu de crezut cã s-ar gãsi cineva. A¸a cã este pu}inã nãdejde ca
cineva dintre noi sã ajungã la concluzii mai bune decît a ajuns el. Dar de ce spune
Solomon cã toate acestea sînt de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt? Dacã el ¸i-a scris
cartea la bãtrîne}e, în pragul plecãrii din mijlocul a tot ceea ce agonisise, atitudinea
lui este mai lesne de în}eles. Este însã ciudat Iaptul cã el nu a vãzut ¸i nu a în}eles
toate acestea în timp ce era preocupat de ele. Ia ora respectivã s-ar Ii sim}it jignit
dacã Domnul Isus i-ar Ii ¸optit la ureche: ,Ce ar Iolosi unui om sã cî¸tige toatã
lumea, dacã ¸i-ar pierde suIletul?¨ (Mat. 16:26). Atunci cînd singurul nostru gînd
este sã adunãm bogã}iile materiale ale acestei lumi, ne vine greu, dacã nu imposibil,
sã mai luãm în calcul ¸i suIletul. $i, oricum, din perspectiva lucrurilor de sub soare
sau de sub ceruri, suIletul pare sã nici nu existe.
Atitudinea lui Solomon nu este caracteristicã doar împãra}ilor sau celor ce sînt
putrezi de boga}i. Ea ne caracterizeazã pe Iiecare dintre noi, dupã cum putem
deduce simplu din textul de mai jos:

3
UnuI din muI(ime a zis Iui Isus: ,Învà(àtoruIe, spune frat eIui meu sà împartà cu mine
mostenirea noastrà.¨
14
,OmuIe¨, i-a ràspuns Isus ,cine M-a pus pe Mine judecàtor sau
împàr(itor peste voi?¨
15
Apoi Ie-a zis: ,Vede(i si pàzi(i-và de orice feI de Iàcomie de
bani; càci via(a cuiva nu st à în beIsuguI avu(iei Iui¨.
16
Si Ie-a spus piIda aceasta:
,Tarina unui om bogat rodise muIt.
1'
Si eI se gîndea în sine, si zicea: «Ce voi face?
Fiindcà nu mai am Ioc unde sà-mi strîng roduriIe.»
1S
«Iatà», a zis eI, «ce voi face: îmi
voi strica grînareIe, si voi zidi aIteIe mai mari; acoIo voi strînge toate roduriIe si toat e
bunàt à(iIe meIe;
19
si voi zice sufIetuIui meu: ,SufIet e, ai muIt e bunàt à(i strînse pentru
muI(i ani; odihnest e-te, mànîncà, bea si veseIeste-te!¨»
20
Dar Dumnezeu i-a zis:
«NebunuIe! Chiar în noaptea aceasta (i se va cere înapoi sufIetuI; si IucruriIe pe cari
Ie-ai pregàtit, aIe cui vor fi?»
21
Tot asa este si cu ceI ce îsi adunà comori pentru eI, si nu
se îmbogà(este fa(à de Dumnezeu¨ (Iuca 12:13-21).

Faptul cã }arina omului nostru a rodit mult nu este un lucru rãu în sine. Dar
bel¸ugul avu}iei cu care s-a pomenit omul nostru a stîrnit în el o Irãmîntare: ,El
|omul nostru| se gîndea în sine, ¸i zicea: «Ce voi Iace? Fiindcã nu mai am loc unde
sã-mi strîng rodurile.» «Iatã», a zis el, «ce voi Iace: îmi voi strica grînarele, ¸i voi
zidi altele mai mari; acolo voi strînge toate rodurile ¸i toate bunãtã}ile mele»¨
(17-1S). Oare nu era Iiresc ca el sã gîndeascã a¸a? Porunca lui Dumnezeu pentru
om a Iost clarã ¸i a rãmas clarã de la începutul istoriei: Cine nu lucreazã nici sã nu
mãnînce. Atunci care este totu¸i problema?

În primul rînd, trebuie sã ne aducem aminte cã Dumnezeu ne-a creat ca sã stãpînim
pãmîntul, ¸i nu sã Iim stãpîni}i de el. Dar pentru aceasta, trebuie sã învã}ãm sã
mîncãm ca sã trãim, ¸i nu sã trãim ca sã mîncãm. Nu existã o robie mai durã decît
robia lucrurilor materiale. Iatã de ce θi avertizeazã Domnul Isus ascultãtorii:
,Vede}i ¸i pãzi}i-vã de orice Iel de lãcomie de bani¨ (15), ,cãci iubirea de bani este
ECLESIASTUL 1:12-2:11

43
rãdãcina tuturor relelor; ¸i unii, cari au umblat dupã ea, au rãtãcit de la credin}ã ¸i
s-au strãpuns singuri cu o mul}ime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, îi
spune Pavel lui Timotei Iugi de aceste lucruri, ¸i cautã neprihãnirea, evlavia,
credin}a, dragostea, rãbdarea, blînde}ea. Iuptã-te lupta cea bunã a credin}ei; apucã
via}a vecinicã la care ai Iost chemat¨ (1 Tim. 6:1u-12). ,Cãci noi n-am adus nimic
în lume, ¸i nici nu putem sã luãm cu noi nimic din ea. Dacã avem, dar, cu se sã ne
hrãnim ¸i cu ce sã ne îmbrãcãm, ne va Ii de ajuns. Cei ce vor sã se îmbogã}eascã,
dimpotrivã, cad în ispitã, în la} ¸i în multe poIte nesãbuite ¸i vãtãmãtoare, cari
cuIundã pe oameni în prãpãd, ¸i pierzare¨ (1 Tim. 6:7-9).

Dupã cum ne avertizeazã atît Domnul Isus, cît ¸i Duhul SIînt prin Pavel, este u¸or
sã ajungi din stãpînitor al pãmîntului unul care este stãpînit de el. Dar nu trebuie sã
Iie neapãrat a¸a. De aceea trebuie sã ne întrebãm în continuare de ce l-a condamnat
totu¸i Domnul Isus pe bogatul cãruia i-a rodit }arina.

Abia în versetul 19 din text se dã la ivealã Iaptul cã ceva era complet putred în
inima bogatului. Într-adevãr, via}a lui stãtea în bel¸ugul avu}iei lui. Mai mult, via}a
lui era redusã la sIera avu}iei lui. SuIletul care a Iost Iãcut dupã chipul ¸i
asemãnarea lui Dumnezeu ¸i care tînje¸te spre a deveni asemenea Fiului Sãu era
acum cãlcat în picioare, existen}a bogatului Iiind redusã la mîncare, bãuturã ¸i
veselie: ,Voi zice suIletului meu: «SuIlete, ai multe bunãtã}i strînse pentru mul}i
ani; odihne¸te-te, mãnîncã, bea ¸i vesele¸te-te!»¨ (Iuca 12:19).

Este ceva rãu în a mînca, a bea ¸i a te înveseli? Acestea erau, de Iapt, parte a
sãrbãtorilor rînduite de Dumnezeu. $i oare nu aceasta este concluzia lui Solomon
dupã cercetarea trudnicã ¸i anevoioasã a lucrurilor de sub soare: ,Cãci, drept
vorbind, ce Iolos are omul din toatã munca lui ¸i din toatã strãduin}a inimii lui, cu
care se trude¸te supt soare? Toate zilele lui sînt pline de durere, ¸i truda lui nu este
decît necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã inima lui. $i aceasta este o
de¸ertãciune. Au este a/tà fericire pentru om aecit sà mànince yi sà bea, yi sà-yi
invese/eascà suf/etu/ cu ce este bun ain agonisea/a /ui!¨ (Ecl. 2:22-24a, s.n.). Oare
nu tocmai lucrul acesta se pregãtea sã-l Iacã ¸i bogatul din pilda Domnului Isus? Ia
urma urmelor, ce era rãu în aceasta?

De ce era Isus supãrat pe omul nostru? Sã Ii vorbit Solomon în al}i termeni decît
vorbe¸te Domnul Isus? Sã nu uitãm cã Solomon adaugã: ,Dar am vãzut cã ¸i
aceasta vine din mîna lui Dumnezeu. Cine, în adevãr, poate sã mãnînce ¸i sã se
bucure Iãrã El? Cãci El dã omului plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar
celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨
(Ecl. 2:24b-26a).

Solomon aIirmã cã Dumnezeu ne-a închis în sIera materialã ¸i astIel ea a devenit
parte inseparabilã a Iiin}ei noastre. Din aceastã ,pu¸cãrie a de¸ertãciunii¨ nu putem
evada, orice am Iace. Iar lucrul acesta nu este întîmplãtor. El a Iost cu grijã plãnuit
ECLESIASTUL 1:12-2:11

44
de Dumnezeu, pentru ca astIel, în timpul umblãrii noastre prin sIera de¸ertãciunii,
Dumnezeu sã modeleze chipul Fiului Sãu în noi. $i ceea ce Dumnezeu a început în
noi va isprãvi pînã în Ziua Venirii lui Hristos. De¸ertãciunea de sub soare se
transIormã în dãl}ile lui Dumnezeu pentru ca scopul Iui sã Iie împlinit în noi. Dar
lucrul acesta este posibil doar pentru acela care ¸i-a adus aminte de Fãcãtorul lui,
doar pentru acela care nu a redus existen}a sa la sIera lucrurilor de sub soare.

Perspectiva bogatului se îngustase atît de mult, încît Dumnezeu a hotãrît cã via}a
acestuia nu mai are sens: ,Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea aceasta
}i se va cere înapoi suIletul; ¸i lucrurile pe cari le-ai pregãtit, ale cui vor Ii?»¨ (2u).
Iar aceastã interven}ie inopinatã a lui Dumnezeu în via}a bogatului cãruia îi rodise
}arina dã în vileag Iaptul cã existã în noi o parte suIletul care nu se hrãne¸te
cu ceea ce am agonisit în hambare ¸i nu bea din vinul pe care l-am depozitat cu
grijã în butoaiele din pivni}ã. Din interven}ia lui Dumnezeu se mai desprinde un
adevãr: Iãrã suIlet, trupul se risipe¸te, iar sensul agoniselilor noastre materiale
dispare: ,Nebunule!. Iucrurile pe cari le-ai pregãtit, ale cui vor Ii?¨ (2u). AstIel
de situa}ii s-au repetat prea deseori în istorie pentru ca Solomon sã nu le Ii observat
cu groazã:

10
Tot ce mi-au poftit ochii, Ie-am dat; nu mi-am oprit inima de Ia nici o veseIie, ci am
Iàsat-o sà se bucure de toatà truda mea, si aceasta mi-a fost partea din toatà osteneaIa
mea.
11
Apoi, cînd m-am uit at cu bàgare de seamà Ia toat e IucràriIe pe cari Ie fàcusem
cu mîniIe meIe, si Ia truda cu care Ie fàcusem, am vàzut cà în toate est e numai
desert àciune si goanà dupà vînt, si cà nu este nimic trainic supt soare.
1'
Atunci am
urît via(a càci nu mi-a pIàcut ce se face supt soare: tot uI est e desert àciune si goanà dupà
vînt.
1S
Mi-am urît pînà si toatà munca pe care am fàcut-o supt soare, muncà pe care o
Ias omuIui care vine dupà mine, ca sà se bucure de ea.
22
Càci, drept vorbind, ce foIos
are omuI din t oat à munca Iui si din toatà stràduin(a inimii Iui, cu care se trudest e supt
soare?
23
Toate ziIeIe Iui sînt pIine de durere, si truda Iui nu est e decît necaz: nici màcar
noaptea n-are odihnà inima Iui. Si aceasta este o desertàciune (EcI. 2:10-23).

Într-adevãr, în Ia}a ceasului mor}ii, tot ceea ce am lucrat ¸i am agonisit sub soare se
dovede¸te a Ii o mare de¸ertãciune, deoarece în clipa aceea realizãm cã am ajuns în
Ia}a unui pasaj spre o altã realitate, peste care nu putem duce nimic din ceea ce am
agonisit cu trudã ¸i durere. Iar pentru aceastã nouã realitate spre care ne trece
moartea nu am agonisit nimic. Tot ceea ce am agonisit rãmîne aici ¸i nu ne este de
nici un Iolos în via}a de dincolo. Egiptenii ¸i multe alte popoare îngrãmãdeau în
mormintele celor care plecau dintre ei bunuri materiale ca merinde ¸i ajutor pentru
lumea de dincolo. Cei boga}i duceau cu ei în mormînt pe so}iile lor, pe slujitorii lor,
aurul ¸i argintul lor, în nãdejdea cã dupã scurta pauzã a îngropãrii via}a de care s-au
bucurat pe pãmînt se va relua nestingheritã. Întrebarea lui Dumnezeu
,Nebunule! Chiar în noaptea aceasta }i se va cere înapoi suIletul; ¸i lucrurile pe cari
le-ai pregãtit, ale cui vor Ii?¨ (2u) aruncã în aer o astIel de IilosoIie. ,Cãci noi
ECLESIASTUL 1:12-2:11

45
n-am adus nimic în lume, ¸i nici nu putem sã luãm cu noi nimic din ea¨ (1 Tim.
6:7).

Chiar dacã nu ducem nimic din lumea aceasta, întrebarea este încotro mergem noi
în¸ine atunci cînd glasul lui Dumnezeu ne va striga ca pe bogatul cãruia i-a rodit
}arina. Tot Eclesiastul ne rãspunde la întrebare, chemîndu-ne într-o casã de jale, ca
sã ne aducem aminte de sIîr¸itul nostru ¸i sã ne în}elep}im:

1
Adu-(i aminte de FàcàtoruI t àu în ziIeIe tinere(ei taIe, pînà nu vin ziIeIe ceIe reIe si
pînà nu se apropie anii, cînd vei zice: ,Nu gàsesc nici o pIàcere în ei¨;
2
pînà nu se
întunecà soareIe, si Iumina, Iuna si steIeIe, si pînà nu se întorc norii îndat à dupà pIoaie;
3
pînà nu încep sà tremure paznicii casei
(minile),
si sà se încovoaie ceIe t ari
(picioarele),
pînà nu se opresc cei ce macinà
(dintii),
càci s-au împu(inat; pînà nu se
întunecà cei ce se uit à pe ferestre
(ochii),

4
pînà nu se închid ceIe douà usi dinspre uIi(à
(bu:ele),
cînd uruituI morii sIàbeste, t e scoIi Ia ciripituI unei pasàri, gIasuI tuturor
cîntàre(eIor se aude înàbusit,
5
te temi de orice înàI(ime, si te sperii pe drum; pînà nu
înfIoreste migdaIuI cu peri aIbi, si de abia se tîràste Iàcust a, pînà nu-(i trec pofteIe, càci
omuI merge spre casa Iui cea vecinicà, si bocitorii cutreierà uIi(eIe;
6
pînà nu se rupe
funia de argint, pînà nu se sfarmà vasuI din aur, pînà nu se sparge gàIeat a Ia izvor, si
pînà nu se stricà roat a de Ia fîntînà;
'
pînà nu se întoarce (àrîna în pàmînt, cum a fost, si
pînà nu se întoarce duhuI Ia Dumnezeu, care I-a dat .
13
Sà ascuItàm dar încheierea
tuturor învà(àturiIor: Teme-te de Dumnezeu si pàzeste porunciIe Iui. Aceasta est e
datoria oricàrui om.
14
Càci Dumnezeu va aduce orice faptà Ia judecatà, si judecat a
aceast a se va face cu privire Ia tot ce este ascuns, fie bine, fie ràu (EcI. 12:1-14).

Ducem totu¸i ceva cu noi la plecarea noastrã din aceastã lume, ¸i anume, ceea ce
s-a modelat în duhul ¸i suIletul nostru în urma umblãrii noastre prin bucla
de¸ertãciunii. Ce anume luãm de Iapt cu noi se va vedea la cîntãrirea ¸i numãrarea
dreaptã din ziua judecã}ii. Îmbogã}irea Ia}ã de Dumnezeu începe prin a ne aduce
aminte de Fãcãtorul nostru ¸i prin a nu uita de El atunci cînd ne-a rodit }arina.
Acela care a în}eles cã este aici spre slava lui Dumnezeu ¸i spre lãrgirea Împãrã}iei
Iui nu va Iace gre¸eala bogatului de a considera cã întregul Univers se reduce la el
¸i la bel¸ugul avu}iei lui din noile sale hambare, pentru cã va Ii în}eles cã ,via}a
cuiva nu stã în bel¸ugul avu}iei lui¨ (Iuca 12:15), ci în bel¸ugul de asemãnare cu
Dumnezeu care se adunã în Iiin}a lui ¸i se maniIestã prin ea. În Ia}a mor}ii, casele,
grãdinile, iazurile, turmele de oi ¸i cirezile de boi, argintul ¸i aurul sînt de¸ertãciune
¸i goanã dupã vînt.

2:9 Deçertàciunea faimei çi màreJiei
În teoriile managementului modern se aIirmã cã nu banii sînt recompensa cea mai
de pre} într-o companie, ci pozi}ia pe care cineva o poate ob}ine în ea. Iucrul acesta
este adevãrat mai ales atunci cînd nevoile imediate ne sînt satisIãcute. Iar ambi}iile
¸i eIorturile de a ne Iace un nume nu este un lucru nou sub soare. Acesta a Iost
scopul exprimat ¸i al celor care s-au apucat sã construiascã turnul Babel:
ECLESIASTUL 1:12-2:11

46
1
Tot pàmîntuI avea o singurà Iimbà si aceIeasi cuvint e.
2
Pornind ei înspre ràsàrit, au dat
peste o cîmpie în (ara Sinear; si au descàIecat acoIo.
3
Si au zis unuI càtre aItuI:
,Haidem! sà facem càràmizi, si sà Ie ardem bine în foc¨. Si càràmida Ie-a (inut Ioc de
piatrà, iar smoaIa Ie-a (inut Ioc de var.
4
Si au mai zis: ,Haidem! sà ne zidim o cet ate si
un t urn aI càrui vîrf sà atingà ceruI, si
sà ne facem un nume
, ca sà nu fim împràstia(i pe
toatà fa(a pàmîntuIui¨ (Gen. 11:1-4, s.n.).

Ambi}iile ¸i strãdaniile de a ne Iace un nume vin din nevoia legitimã de
semniIica}ie, care este sãpatã în Iibrele Iiin}ei noastre. Alãturi de nevoia de
Dumnezeu ¸i de semeni, nevoia de semniIica}ie este parte a chipului lui Dumnezeu
sãpat în noi. Nevoia de Dumnezeu derivã din Iaptul cã am Iost Iãcu}i aupà chipul ¸i
asemãnarea Iui. Nevoia de semniIica}ie este legatã de semniIica}ia Aceluia dupã al
Cãrui chip am Iost modela}i. Iar nevoia de semeni derivã din Iaptul cã Acela care
ne-a modelat dupã chipul Sãu este o pluralitate intrinsecã. Deci este normal ca
cineva sã doreascã sã Iie ceva, sã ajungã ceva sau cineva. Dar tragedia începe cu
alienarea noastrã de Dumnezeu, adicã cu limitarea existen}ei noastre la sIera
lucrurilor de sub soare. O datã cu înstrãinarea noastrã de Dumnezeu, vom încerca
sã ne satisIacem nevoia de semniIica}ie legîndu-ne numele de realizãrile noastre
materiale: de ziditul caselor, de sãditul viilor, al grãdinilor ¸i livezilor cu pomi
roditori de tot Ielul, de Iãcutul iazurilor, de turmele de oi ¸i de cirezile de boi, de
numãrul slujitorilor ¸i de mul}imea aurului ¸i argintului pe care-l avem. Cînd le-am
îngrãmãdit pe toate acestea, vom zice împreunã cu Solomon: ,Am ajuns mare, mai
mare decît to}i cei ce erau înaintea mea în Ierusalim¨ (Ecl. 2:9a).

Dar sã adaugi într-o astIel de situa}ie ceea ce a adãugat Solomon ,Mi-am pãstrat
chiar în}elepciunea¨ (9b) ascunde Iie o nebunie, Iie un tîlc a cãrui dezlegare încã
ne scapã. Nu aIirmã Ieremia:

,A¸a vorbe¸te Domnul: «În}eleptul sã nu se laude cu
în}elepciunea lui, cel tare sã nu se laude cu tãria lui, bogatul sã nu se laude cu
bogã}ia lui. Ci cel ce se laudã sã se laude cã are pricepere ¸i cã Mã cunoa¸te, cã ¸tie
cã Eu sînt Domnul, care Iac milã, judecatã ¸i dreptate pe pãmînt! Cãci în acestea
gãsesc plãcere Eu, zice Domnul¨ (Ier. 9:23-24)? Oare acela care a aIirmat în
repetate rînduri cã începutul în}elepciunii este Irica de Domnul sã Ii uitat lucrul
acesta tocmai la sIîr¸itul vie}ii? Nu cumva astIel de aIirma}ii sînt dovada Iaptului cã
la bãtrîne}e Solomon s-a pocãit, întocmai ca Manase, mai tîrziu, iar cartea
Ec/esiastu/ este rezultatul ¸i dovada acestui lucru? De¸i, dupã cele relatate de
Scripturã, o bunã parte din via}a lui Solomon s-a redus la explorãrile lui ¸i la
încercarea de a se bucura ¸i de a se veseli în ea, Iaptul cã la bãtrîne}e el ¸i-a
recî¸tigat în}elepciunea i-a îngãduit sã spunã: ,Mi-am pãstrat chiar în}elepciunea¨
(Ecl. 2:9b).

Dar sã nu uitãm cã Solomon lasã concluzia pentru sIîr¸itul cãr}ii, deoarece dore¸te
sã vorbeascã celor care, ca el odinioarã, încearcã sã-¸i trãiascã via}a strict în sIera
lucrurilor de sub soare. Pentru ace¸tia, aIirma}ii ca aceea de la sIîr¸itul versetului 9
,Mi-am pãstrat chiar în}elepciunea¨ sînt mult prea voalate ca sã le comunice
ECLESIASTUL 1:12-2:11

47
ceva. Iar, în versetele care urmeazã (1u-11), Solomon le pune înainte o concluzie
mai aproape de puterea lor de pricepere.

2:10-11 În toate este numai deçertàciune çi goanà dupà vînt
În concluzie, pare sã spunã Solomon, ,tot ce mi-au poItit ochii, le-am dat; nu
mi-am oprit inima de la nici o veselie, ci am lãsat-o sã se bucure de toatã truda
mea, ¸i aceasta mi-a Iost partea din toatã osteneala mea¨ (1u). Iar el a Iãcut toate
acestea pe mãsura resurselor imense care i-au stat la dispozi}ie. În timp ce ochii
Ilãmînzi ,înIulecau¨ tot ce le dãdea Solomon cu generozitate ¸i în timp ce inima lui
se înveselea de mul}imea lucrurilor din Ia}a ei, Solomon ca, de altIel, oricare
dintre noi într-o astIel de situa}ie nu a avut rãgazul sã cumpãneascã lucrurile.
Vremea cumpãnirii a venit dupã aceea, dupã ce zilele tinere}ii s-au dus ¸i au venit
zile ¸i ani despre care a trebuit sã spunã cã nu mai gãse¸te nici o plãcere în ei.
Vremea cumpãnirii a venit cînd a început sã se întunece soarele, ¸i lumina, luna ¸i
stelele, cînd au pornit sã se întoarcã norii îndatã dupã ploaie; cînd au început sã
tremure paznicii casei (mîinile) ¸i sã se încovoaie cele tari (picioarele); cînd au
pornit sã se opreascã cei ce macinã (din}ii), cãci s-au împu}inat; cînd au început sã
se întunece cei ce se uitã pe Ierestre (ochii); cînd au început sã scîr}îie cele douã u¸i
dinspre uli}ã (buzele), cînd a înIlorit migdalul cu peri albi ¸i cînd poItele au trecut,
Iunia de argint s-a sub}iat, vasul de aur a crãpat, ¸i roata de la Iîntînã a pornit sã
scîr}îie ¸i sã se poticneascã tot mai des, prevestind întoarcerea }ãrînii în pãmînt,
cum a Iost, ¸i întoarcerea duhului la Dumnezeu, care l-a dat.
23


Dar ce anume a constatat Solomon în ceasul cumpãnirii? Pe de o parte, ,tot ce
mi-au poItit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nici o veselie, ci am
lãsat-o sã se bucure de toatã truda mea, yi aceasta mi-a fost partea ain toatà
ostenea/a mea¨ (1u, s.n.). Cu alte cuvinte, tot ceea ce pare sã Ii contat în via}a lui
Solomon a Iost fe/u/ in care yi-a tràit c/ipa, ca ¸i cum semniIica}ia a tot ceea ce a
Iãcut nu a constat în realizãrile lui, ci în procesul prin care a ajuns la ele. Întreaga
mizã a vie}ii pare sã spunã Eclesiastul este în pasul pe care-l Iacem în ziua de
astãzi, ¸i mai ales în modul în care-l Iacem. Pe de altã parte însã, în ce prive¸te
realizãrile sau sIîr¸itul procesului, concluzia lui Solomon este plinã de amãrãciune:
,Apoi, cînd m-am uitat cu bãgare de seamã la toate lucrãrile pe cari le Iãcusem cu
mînile mele, ¸i la truda cu care le Iãcusem, am vãzut cã in toate este numai
aeyertàciune yi goanà aupà vint, yi cà nu este nimic trainic supt soare¨ (2:11, s.n.).
Ce dureroasã constatare ¸i ce adîncã de¸ertãciune!
Sã revenim totu¸i la cele douã pãr}i ale concluziei lui Solomon. Pe de o parte, este o
plãcere în implicarea omului în sIera lucrurilor de sub soare. Deci, cît trãie¸te, omul
trebuie sã-¸i ia în serios mandatul cultural, pe care Dumnezeu l-a dat oricãrei Iiin}e
de pe pãmînt. De aceea, Solomon va spune mai tîrziu: ,Tot ce gãse¸te mîna ta sã
Iacã, Iã cu toatã puterea ta! Cãci, în locuin}a mor}ilor, în care mergi, nu mai este

23
Vezi 12:1-7.
ECLESIASTUL 1:12-2:11

48
nici lucrare, nici chibzuialã, nici ¸tiin}ã, nici în}elepciune!¨ (9:1u). Dar cî¸tigul,
spune Solomon, nu este în ceea ce realizãm, ci în procesul pe care-l parcurgem pînã
la ceea ce realizãm: ,Du-te, dar, de mãnîncã-}i pînea cu bucurie, ¸i bea-}i cu inimã
bunã vinul; cãci de mult a gãsit Dumnezeu plãcere în ce Iaci tu acum. Hainele sã-}i
Iie albe, în orice vreme, ¸i untdelemnul sã nu-}i lipseascã de pe cap¨ (9:7-S).

În 19S5, 1ohn Stott a petrecut cîteva zile în Delta Dunãrii, observînd via}a pãsãrilor
de acolo, dupã care ¸i-a extins vizita încã pentru cîteva zile la Oradea unde, printre
altele, s-a întîlnit cu un grup de tineri. Unul dintre ei l-a întrebat curios. ,Dacã ar Ii
sã vã trãi}i via}a din nou 1ohn Stott avea cãtre ¸aptezeci de ani ce a}i Iace
altIel decît a}i Iãcut?¨ ,În primul rînd, a zis el a¸ studia mai mult Scriptura¨
lucru de în}eles pentru cine cuno¸tea via}a lui. Dar ceea ce ne-a surprins pe to}i a
Iost ceea ce a urmat. ,În al doilea rînd, a continuat el a¸ lucra mai mult cu
mîinile¨. În termenii Eclesiastului, mi-a¸ zidi case, mi-a¸ sãdi vii, mi-a¸ Iace
grãdini ¸i livezi de pomi ¸i a¸ sãdi în ele tot Ielul de pomi roditori, mi-a¸ Iace
iazuri, ca sã ud dumbrava unde cresc copacii. cu alte cuvinte, ay /ucra mai mu/t
cu miini/e. A¸ lua mai în serios mandatul cultural pe care l-a încredin}at Dumnezeu
omului. 1ohn Stott nu vorbea despre ce ar vrea sã realizeze dacã ar mai lua o datã
via}a de la capãt. El nu vorbea de proausu/ finit, ci de procesu/ prin care avea sã
ajungã la acel ceva, de Iapt, neimportant în sine.

Dacã pe de o parte este plãcerea ¸i bucuria implicãrii în lucrurile de sub soare,
adicã plãcerea ¸i Iolosul parcurgerii procesului, pe de altã parte însã trebuie sã
bãgãm de seamã cum se raporteazã Eclesiastul la realizãrile lui, deci la produsul
Iinit: ,Apoi, cînd m-am uitat cu bãgare de seamã /a toate /ucràri/e pe cari /e
fàcusem cu mini/e me/e, ¸i la truda cu care le Iãcusem, am vãzut cã in toate este
numai aeyertàciune yi goanà aupà vint, yi cà nu este nimic trainic supt soare¨
(2:11, s.n.). Prin deIini}ie, lucrurile de sub soare sînt marcate de o incurabilã
entropie, de un proces ireversibil de descompunere. Deoarece Dumnezeu a pus în
om gîndul ve¸niciei (vezi 3:11), procesul descompunerii, cãruia i se subordoneazã
toate realizãrile mîinilor noastre, ne lasã cu gustul amar al de¸ertãciunii. Nici chiar
marile piramide ale Egiptului nu s-au pãstrat a¸a cum ¸i-ar Ii dorit Iaraonii care
le-au ctitorit. Toate comorile pe care omul le adunã pe pãmînt Iie le Iurã ho}ii, Iie le
mãnîncã rugina ¸i moliile. Dumnezeu S-a îngrijit ca ,sã gãseascã ac de cojocul¨
oricãrui lucru de sub soare, pentru ca sã nu Iie nimic trainic sub soare. Deci de
orice lucru de sub soare ne-am lega numele, am rãmîne dezamãgi}i. Singurul care
rãmîne este Dumnezeu Însu¸i. Dumnezeu este acela¸i, ieri, azi ¸i în veci. Iar cine î¸i
pune nãdejdea în El nu va Ii dat de ru¸ine.

Într-adevãr, concluzia Eclesiastului este cã, sub soare, totul este de¸ertãciune ¸i
goanã dupã vînt! Este, oare, cineva între noi care nãdãjduie¸te sã ajungã vreodatã la
concluzii mai bune? Este cineva între noi care sã-l întreacã pe Solomon în
în}elepciune, în putere politicã, în pozi}ie socialã ¸i în putere economicã? Este
cineva între noi care în cãutãrile ¸i cercetãrile rostului lucrurilor de sub soare sã-¸i
ECLESIASTUL 1:12-2:11

49
poatã permite tot ce-¸i doresc ochii ¸i sã-¸i înveseleascã inima cu un rod al trudei
lui comparabil cu cel al lui Solomon?

De¸i nu este greu sã recunoa¸tem cã nici unul dintre noi nu ne putem compara cu
Solomon, ne vine totu¸i greu sã renun}ãm la gîndul cã se poate ajunge totu¸i la
în}elegerea ra}iunii lucrurilor de sub soare. Este adevãrat vom îngîna noi în Ia}a
vie}ii ¸i concluziilor lui Solomon dar eu am sã învã} din gre¸elile lui ¸i n-am sã
repet istoria lui! Am sã mã uit atent la via}a lui Solomon ¸i am sã zidesc cu
în}elepciune pe ce gãsesc bun în ea, lãsînd la o parte tot ceea ce este rãu.

Întrebàri recapituIative
În ce anume a cäutat Eclesiastul sensul lucrurilor de sub soare?
Care sînt cele douä aspecte cuprinse în concluzia pe care Solomon o
trage cu privire la umblarea lui prin sfera lucrurilor de sub soare (vezi
2:10-12)?
Dacä, sub soare, totul este deçertäciune çi goanä dupä vînt, ce suport
biblic avem pentru a continua sä fim implica|i în tot ceea ce se face sub
soare?
Oare de ce supune Dumnezeu pe fiii oamenilor la aceastä umblare
aparent färä sens prin bucla deçertäciunii?50
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
2
2
:
:
1
1
2
2
-
-
2
2
:
:
2
2
4
4
a
a

Limitele sistemului de valori care pare sá ordoneze sfera
de,ertáciunii
În fafa morfii, se aestramà pinà yi sistemu/ ae va/ori aupà care So/omon a
oraonat sfera aeyertàciunii yi care se pàrea cà aà sens acesteia, iar rea/i:area
acestui fapt ne ump/e ae cea mai aaincà ae:nàaefae.
Atunci cînd citim textul din 1:12-2:24 ,Am Iãcut. Am cumpãrat. Mi-am
strîns. Am ajuns. Apoi, cînd m-am uitat cu bãgare de seamã la toate lucrãrile pe
cari le Iãcusem cu mînile mele, ¸i la truda cu care le Iãcusem, am vãzut cã în toate
este numai de¸ertãciune¨ avem, poate, impresia cã Eclesiastul a Iost o
catastroIã. Ne imaginãm cã dezamãgirea lui vine din Iaptul cã nimic din ceea ce a
pornit sã Iacã nu i-a reu¸it. Dacã nu am ¸ti cã el este însu¸i Solomon, am putea
gîndi, poate, astIel în Ia}a concluziilor lui din carte. Dar ¸tim cã tot ceea ce a Iãcut
Solomon sub soare i-a reu¸it. El a reu¸it sã impresioneze nu doar pe împãrãteasa
din Seba, ci pe to}i cei din jurul lui:

22
ÎmpàratuI SoIomon a întrecut pe to(i împàra(ii pàmîntuIui prin bogà(iiIe si
în(eIepciunea Iui.
23
To(i împàra(ii pàmîntuIui càutau sà vadà pe SoIomon, ca sà audà
în(eIepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima Iui.
24
Si fiecare din ei îsi aducea
daruI Iui, Iucruri de argint si Iucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai si catîri; asa era
în fiecare an |si nu trebuie sà uitàm cà SoIomon a domnit patruzeci de ani Ia IerusaIim].
25
SoIomon avea patru mii de iesIe pentru caii de Ia caràIe Iui, si douàsprezece mii de
càIàre(i pe cari i-a asezat în cet à(iIe unde îsi (inea caràIe si Ia IerusaIim Iîngà împàrat.
26
EI stàpînea peste to(i împàra(ii, de Ia Rîu pînà Ia (ara FiIisteniIor si pînà Ia hotaruI
EgiptuIui.
2'
ÎmpàratuI a fàcut argintuI tot asa de obicinuit Ia IerusaIim ca pietreIe, si
cedrii tot atît de muI(i ca smochinii sàIbatici, cari cresc pe cîmpie (2 Cron. 9:22-27).

ECLESIASTUL 2:12-2:24A

51
Este deci evident cã, din perspectiva lucrurilor de sub soare, Solomon nu a trãit
degeaba. Pe lîngã succesele lui în a zidi case, a sãdi vii, grãdini ¸i livezi ¸i a aduna
robi ¸i roabe, turme ¸i cirezi, una dintre cele mai mari realizãri ale lui a Iost
ordonarea sIerei de¸ertãciunii dupã un sistem de valori care pare sã dea sens vie}ii
trãite sub soare. Pentru a ajunge la un astIel de sistem de valori, Solomon a trebuit
sã treacã de la a aduna inIorma}ii la a le cumpãni cu grijã, în nãdejdea cã va da
astIel de capãt umblãrii prin de¸ertãciune: ,Mi-am pus inima sã cercetez ¸i sã
adîncesc cu în}elepciune tot ce se întîmplã supt ceruri: iatã o îndeletnicire plinã de
trudã, la care supune Dumnezeu pe Iiii oamenilor¨ (1:13).

2:12-14a ÎnJeIepciunea este mai de foIos decît nebunia
Ca o primã concluzie, Eclesiastul aIirmã cã ,în}elepciunea este cu atît mai de Iolos
decît nebunia, cu cît este mai de Iolos lumina decît întunerecul¨ (2:13). În
Proverbe, Solomon aIirmã cã ,Irica de Domnul este începutul ¸tiin}ei; dar nebunii
nesocotesc în}elepciunea ¸i învã}ãtura¨ (Prov. 1:7). Sau în capitolul 9, el repetã
acela¸i adevãr: ,Începutul în}elepciunii este Irica de Domnul; ¸i ¸tiin}a sIin}ilor,
este priceperea¨ (9:1u). Dar în textul din Ec/esiastu/, el nu pare sã vorbeascã direct
despre în}elepciune ca despre ,Iricã de Domnul¨, ci mai degrabã despre implica}iile
Iricii de Domnul sau a lipsei ei în trãirea vie}ii de zi cu zi. În}elepciunea
deIinitã ca Iiind Irica de Domnul ar Ii rezolvat problema pe care moartea o ridica
pentru Eclesiast. El ¸tie ¸i va aIirma cu tãrie Iaptul cã atunci cînd se rupe Iunia de
argint duhul se duce la Dumnezeu, care l-a dat, ¸i deci moartea este o trecere spre
ve¸nicie, o ajungere în Ia}a lui Dumnezeu la judecatã. Iar acela care a ajuns ca în
timpul umblãrii lui sub soare sã se teamã de Domnul nu va avea de ce se teme cînd
va ajunge la judecatã înaintea Iui. Tocmai de aceea, putem aIirma cã la Iaza în care
se aIlã Eclesiastul în parcurgerea drumului pe care-l propune prin cartea sa el încã
nu a ajuns la aceastã deIinire a în}elepciunii. Iucrul acesta este sugerat ¸i de
paranteza inclusã în contextul imediat:

12
Atunci mi-am întors priviriIe spre în(eIepciune, prostie si nebunie.
Càci ce va face
omul care va veni dupà impàrat? Ceea ce s-a fàcut ¸i mai inainte
.
13
Si am vàzut, cà
în(eIepciunea este cu atît mai de foIos decît nebunia, cu cît este mai de foIos Iumina
decît înt unerecuI;
14
în(eIeptuI îsi are ochii în cap, iar nebunuI umbIà în întunerec (EcI.
2:12-14a, s.n.).

Incluziunea din versetul 12 ,Cãci ce va Iace omul care va veni dupã împãrat?
Ceea ce s-a Iãcut ¸i mai înainte¨ ne atrage aten}ia asupra Iaptului cã Solomon nu
vorbe¸te despre în}elepciunea deIinitã ca Iricã de Domnul, ci despre în}elepciunea
deIinitã ca Iiind capacitatea de a în}elege ¸i de a Iolosi cu rost inIorma}iile ¸i
cuno¸tin}ele, în lumina experien}ei avute. În}eleptul avîndu-¸i ochii în cap ¸tie pe
unde sã umble ¸i ce decizii sã ia. Dar ,nebunul umblã în întunerec¨ (14).

ECLESIASTUL 2:12-2:24A

52
Tocmai pentru cã î¸i pune întrebarea din versetul 12 ,Cãci ce va Iace omul care
va veni dupã împãrat? Ceea ce s-a Iãcut ¸i mai înainte¨ am putea presupune cã
Solomon dore¸te, de Iapt, sã lase Iiului sãu,
24
ca testament, experien}a vie}ii lui.
Primele elemente din sistemul de valori dupã care Solomon ordoneazã sIera
lucrurilor de sub soare sînt infe/epciunea ¸i nebunia. Nu trebuie sã uitãm cã
începutul domniei lui Solomon a Iost marcat tocmai de alegerea în}eleaptã între
cele douã:
'
În timpuI nop(ii, |SoIomon se suise sà se închine DomnuIui pe înàI(imiIe Gabaon]
Dumnezeu S-a aràt at Iui SoIomon si i-a zis: ,Cere ce vrei sà-(i dau.¨
S
SoIomon a
ràspuns Iui Dumnezeu: ,Tu ai aràtat o mare bunàvoin(à t atàIui meu David, si m-ai pus
sà domnesc în IocuI Iui.
9
Acum, Doamne DumnezeuIe, împIineascà-se fàgàduin(a Ta,
fàcut à tat àIui meu David, fiindcà m-ai pus sà domnesc peste un popor mare Ia numàr
ca puIberea pàmîntuIui!
10
Dà-mi dar în(eIepciune si pricepere, ca sà st iu cum sà mà
port în fruntea acestui popor! Càci cine ar putea sà judece pe poporuI Tàu, pe poporuI
acest a atît de mare?¨
11
Dumnezeu a zis Iui SoIomon: ,Fiindcà dorin(a aceasta este în
inima ta, fiindcà nu ceri nici bogà(ii, nici averi, nici sIavà, nici moartea vràjmasiIor tài,
nici chiar o via(à Iungà, ci ceri pentru tine în(eIepciune si pricepere ca sà judeci pe
poporuI Meu, peste care te-am pus sà domnesti,
12
în(eIepciunea si priceperea î(i sînt
dat e. Î(i voi da, pe deasupra, bogà(ii, averi si sIavà, cum n-a mai avut niciodat à nici un
împàrat înaintea t a, si cum nici nu va mai avea dupà tine¨ (2 Cron. 1:7-12).

Probabil cã la urcarea sa pe tron Solomon însu¸i ¸i-a pus întrebarea din versetul 12:
,Cãci ce va Iace omul care va veni dupã împãrat?¨ Împãratul de dinaintea sa era
vestitul împãrat David, tatãl sãu, om dupã inima lui Dumnezeu. Dar din acel
moment trecuserã vreo patruzeci de ani, în care Solomon a domnit la Ierusalim ¸i a
învã}at multe de-a lungul cercetãrilor ¸i cãutãrilor lui. De aceea, el nu se
mul}ume¸te sã lase posteritã}ii un sistem de valori cuprinzînd o singurã Irazã:
,În}elepciunea este cu atît mai de Iolos decît nebunia, cu cît este mai de Iolos
lumina decît întunerecul; în}eleptul î¸i are ochii în cap, iar nebunul umblã în
întuneric¨ (Ecl. 2:13-14a). El a completat lista cu alte lucruri Iolositoare, pe care le
va etala de-a lungul cãr}ii:

Mai bine o mînã plinã de odihnã decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i
goanã dupã vînt (4:6).
Mai bine doi decît unul (4:9).
Mai bine un copil sãrac ¸i în}elept decît un împãrat bãtrîn ¸i Iãrã minte
(4:13).
Apropie-te mai bine sã ascul}i decît sã aduci jertIa nebunilor (5:1).
Mai bine sã nu Iaci nici o juruin}ã decît sã o Iaci ¸i sã nu o împline¸ti (5:5).
Mai bine ce vezi cu ochii decît Irãmîntare de poIte neîmplinite (6:9).
Mai mult Iace un nume bun decît untdelemnul mirositor (7:1).
Mai mult Iace Ziua mor}ii decît ziua na¸terii (7:1).

24
Vezi EcIesiastuI 12:12.
ECLESIASTUL 2:12-2:24A

53
Mai bine într-o casã de jale decît într-o casã de petrecere (7:2).
Mai bunã este întristarea decît rîsul (7:3).
Mai bine sã ascul}i mustrarea în}elep}ilor decît cîntecul celor Iãrã minte
(7:5).
Mai bun este sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui (7:Sa).
Mai bine cel bun la suIlet decît cel îngîmIat (7:Sb).
În}elepciunea pre}uie¸te cît o mo¸tenire, ¸i chiar mai mult (7:11).
Un Iolos mai mare al în}elepciunii decît al argintului este cã în}elepciunea
}ine în via}ã pe om (7:12).
În}elepciunea Iace pe cel în}elept mai tare decît zece viteji (7:19).
Un cîine viu Iace mai mult decît un leu mort (9:4).
Mai bunã este în}elepciunea decît tãria (9:16).
Cuvintele în}elep}ilor ascultate în lini¸te sînt mai de pre} decît strigãtul
unuia care stãpîne¸te între nebuni (9:17).
În}elepciunea este mai de pre} decît sculele de rãzboi (9:1S).

Sistemul de valori dupã care a ordonat Solomon lucrurile de sub soare începe ¸i se
terminã cu în}elepciunea. Iar în}elepciunea are de-a Iace cu Ielul în care aplicãm
cuno¸tin}ele pe care le avem. În}eleptul alege o mînã plinã de odihnã în locul
ambilor pumni plini de trudã ¸i goanã dupã vînt; alege tãcerea ¸i ascultarea în locul
jertIei nebunilor, adicã a juruin}elor pripite; alege sã nu compromitã procesul
pentru cã este tot timpul cu gîndul la produsul Iinit spre care se îndreaptã; alege
numele bun în locul untdelemnului mirositor; gînde¸te via}a prin prisma zilei
mor}ii, nu prin cea a zilei na¸terii; se duce mai degrabã într-o casã de jale, decît
într-o casã de petrecere; se bucurã mai degrabã de întristare decît de rîs; alege sã
asculte mai degrabã mustrarea în}elep}ilor decît cîntecul celor Iãrã minte; alege mai
degrabã sã-¸i arate bunãtatea suIletului decît îngîmIarea inimii; se bucurã mai mult
de sIîr¸itul unui lucru decît de începutul lui. Într-adevãr, ,în}elepciunea pre}uie¸te
cît o mo¸tenire¨ (7:11), cãci ,în}elepciunea Iace pe cel în}elept mai tare decît zece
viteji¨ (7:19) ¸i ea ,este mai de pre} decît sculele de rãzboi¨ (9:1S). Într-adevãr,
,în}elepciunea este cu atît mai de Iolos decît nebunia, cu cît este mai de Iolos
lumina decît întunerecul¨ (2:13).

2:14b-16 Dar çi înJeIeptuI are aceeaçi soartà ca nebunuI
Dupã ce, de-a lungul cãr}ii, Solomon cîntã o odã în}elepciunii, el terminã prin a
Iace o observa}ie, care în sistemul de reIerin}ã ,sub soare¨ este cît se poate de
pertinentã: ,Dar am bãgat de seamã cã ¸i unul ¸i altul |adicã atît în}eleptul, cît ¸i
nebunul| au aceea¸ soartã. $i am zis în inima mea: «Dacã ¸i eu voi avea aceea¸
soartã ca nebunul, atunci pentru ce am Iost mai în}elept?» $i am zis în inima mea:
«$i aceasta este o de¸ertãciune». Cãci pomenirea în}eleptului nu este mai vecinicã
decît a nebunului: chiar în zilele urmãtoare totul este uitat. $i apoi ¸i în}eleptul
moare, ¸i nebunul!¨ (2:14b-16). Oare aceastã constatare anuleazã rostul sistemului
de valori pe care Eclesiastul tocmai ¸i l-a construit cu trudã ¸i meticulozitate?
ECLESIASTUL 2:12-2:24A

54
Nicidecum! IndiIerent ce se întîmplã în Ia}a mor}ii, pe tot parcursul vie}ii,
în}elepciunea ¸i roadele ei sînt mai bune decît nebunia. ,În}eleptul î¸i are ochii în
cap, iar nebunul umblã în întunerec¨ (14). Deci în}elepciunea ne ajutã sã alegem
via}a în locul mor}ii.

De ce spune atunci Eclesiastul cã atît în}eleptul, cît ¸i nebunul au aceea¸i soartã?
Oare nu cumva pentru a ne arunca provocarea de a încerca sã sondãm realitatea de
dincolo de moarte? Cei doi au aceea¸i soartã doar dacã limitãm existen}a la ceea ce
se întîmplã între na¸tere ¸i moarte. Dar dacã este ceva ¸i dincolo de moarte?
Într-adevãr, aIirma}ia lui Solomon legatã de sIîr¸itul vie}ii ,Dar am bãgat de
seamã cã ¸i unul ¸i altul au aceea¸ soartã. $i am zis în inima mea: «Dacã ¸i eu voi
avea aceea¸ soartã ca nebunul, atunci pentru ce am Iost mai în}elept?»¨ (14-15)
trebuie luatã ca o provocare. Iar aceastã provocare are sens doar dacã moartea nu
este punctul terminus, ci doar o trecere spre altceva. Dacã la moarte totul s-ar sIîr¸i,
atunci sistemul de valori dupã care a ordonat Solomon de¸ertãciunea nu are nici un
sens. Dacã moartea ar sIîr¸i totul, oare o mînã plinã de odihnã nu este mai bunã
decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i goanã dupã vînt?

2:17 TotuI este deçertàciune çi goanà dupà vînt
Însã la aceastã Iazã a derulãrii argumentului sãu Eclesiastul nu aminte¸te nimic
despre existen}a de dupã moarte. El dore¸te sã ne }inã în sistemul de reIerin}ã pe
care l-a deIinit prin sintagmele ,sub soare¨ sau ,sub ceruri¨. Dacã gîndim via}a în
acest sistem de reIerin}ã, în care moartea încheie toate socotelile, atunci în Ia}a
mor}ii va trebui sã recunoa¸tem cã totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt, ¸i, de
aceea, în ultimã instan}ã, în}elepciunea nu este neapãrat mai bunã decît nebunia. $i
de ce ar Ii mai bine sã Iii sãrac ¸i în}elept, decît bãtrîn ¸i prost, dar împãrat? De ce
¸i-ar pierde cineva timpul într-o casã de jale, atunci cînd se poate înveseli într-o
casã de petrecere? Ce importan}ã are cã Iaci juruin}e pripite pe care nu mai apuci,
nu mai po}i sau nu mai vrei sã le împline¸ti? De ce sã alegi numele bun în locul
untdelemnului mirositor? De ce sã nu trãie¸ti într-o lume a Iantasmelor, a poItelor
neîmplinite alimentate de imaginile de pe ecran, de reclamele nesIîr¸ite care ne
umbresc orizontul ¸i cerul, de himerele stîrnite de drogurile de tot Ielul etc.? De ce
ar alege cineva întristarea în locul rîsului, cînd în locuin}a mor}ilor în care mergi nu
mai este nimic de care sã te bucuri? De ce sã nu te bucuri de cîntecul celor Iãrã
minte, dacã el place inimii tale? De ce sã renun}i la o comoarã ca sã cî¸tigi
în}elepciunea? De ce sã alegi în}elepciunea, ¸i nu tãria, atunci cînd nu neapãrat cei
în}elep}i, ci cei puternici ¸i boga}i conduc lumea aceasta?

Dacã totul se sIîr¸e¸te la moarte, oare nu are dreptate Solomon sã tragã concluzia
din versetele 17-24? Dacã totul se sIîr¸e¸te la moarte, nu este mai Iericit acela care
nu s-a nãscut sau acela care a murit imediat dupã na¸tere ¸i n-a vãzut via}a ca sã
ajungã s-o urascã? Iar Eclesiastul nu se sIie¸te sã-¸i arate amãrãciunea: ,Atunci am
ECLESIASTUL 2:12-2:24A

55
urît via}a cãci nu mi-a plãcut ce se Iace supt soare: totul este de¸ertãciune ¸i goanã
dupã vînt¨ (2:17).

În acest context, via}a este deIinitã de Solomon ca Iiind ,tot ce se Iace sub soare¨.
Dar sã nu uitãm cã, deocamdatã, întreaga discu}ie se poartã în sistemul de reIerin}ã
pe care l-am numit ,sub soare¨ sau ,sub ceruri¨, în care moartea pune capãt
existen}ei. Iar în acest sistem de reIerin}ã, ne mi¸cãm strict între momentul na¸terii
¸i momentul mor}ii. NeIiind nimic dincolo de moarte, Iaptul cã am ie¸it goi din
pîntecele mamei ¸i ne întoarcem goi în pîntecele pãmîntului, Iãrã sã putem lua ceva
cu noi din tot ceea ce am adunat din sIera lucrurilor de sub soare, ne Iace sã
exclamãm împreunã cu Eclesiastul: O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor. Totul este
de¸ertãciune. ¸i goanã dupã vînt¨ (1:3; 2:11).

2:18-21 Tot roduI muncii noastre ràmîne unuia care nu s-a ostenit pentru eI
Iar dacã via}a nu are sens, înseamnã cã nimic din ceea ce se Iace sub soare nu are
sens. Pentru cã via}a se reduce în esen}ã la trudã ¸i sudoare, la o alergare nebunã
dupã lucruri care oricum trebuie sã le lãsãm aici, întrebarea este: Cui anume vor
rãmîne ele?

1S
Mi-am urît pînà si toat à munca pe care am fàcut-o supt soare, muncà pe care o Ias
omuIui care vine dupà mine, ca sà se bucure de ea.
19
Si cine stie dacà va fi în(eIept sau
nebun? Si totusi eI va fi st àpîn pe toatà munca mea pe care am agonisit-o cu trudà si
în(eIepciune supt soare. Si aceasta este o desertàciune.
20
Am ajuns pînà acoIo cà m-a
apucat o mare desnàdejde de toatà munca pe care am fàcut-o supt soare.
21
Càci est e cît e
un om care a muncit cu în(eIepciune, cu pricepere si cu izbîndà, si Iasà roduI muncii Iui
unui om care nu s-a ost enit deIoc cu ea. Si aceasta este o desertàciune si un mare ràu
(2:18-21).

Dacã Solomon era în pragul plecãrii de pe pãmînt, era Iiresc sã se întrebe: Cui vor
rãmîne toate lucrurile pentru care a trudit cu chibzuin}ã de-a lungul anilor lungi de
domnie? Dacã Solomon a cercetat ceea ce se Iace supt soare, probabil cã a încercat
sã cunoascã ¸i oamenii. Poate cã urma¸ul lui la tron Iusese deja desemnat sau
Iusese chiar uns ca împãrat. Solomon se prezintã pe sine ca Iiind unul care a fost
împãrat peste Israel la Ierusalim (vezi 1:12), ceea ce ne-ar putea Iace sã credem cã
la ora la care î¸i a¸terne medita}iile în scris el predase deja ¸taIeta, chiar dacã ¸i-a
pãstrat titlurile ¸i coroana. Din umbrã, el a avut rãgazul sã cumpãneascã via}a ¸i
mãsura de în}elepciune a Iiului sãu Roboam. Sã Ii avut, oare, temeri în suIletul sãu
pentru acela care l-a urmat la tron? Istoria a dovedit-o, ¸i Scriptura conIirmã Iaptul
cã, într-adevãr, Roboam, urma¸ul la tron al lui Solomon, a Iost nebun, nu în}elept.

1
Roboam s-a dus Ia Sihem, càci tot IsraeIuI venise Ia Sihem sà-I facà împàrat.
2
Cînd a
auzit IucruI acesta, Ieroboam, fiuI Iui Nebat, era în Egipt, unde fugise de împàratuI
SoIomon; si s-a întors din Egipt.
3
Au trimes sà-I cheme. Atunci Ieroboam si t ot IsraeIuI
au venit Ia Roboam si i-au vorbit asa:
4
,TatàI t àu ne-a îngreuiat juguI: acum usureazà
ECLESIASTUL 2:12-2:24A

56
aceast à asprà robie si juguI greu pe care I-a pus peste noi tat àI tàu. Si î(i vom sIuji.¨
5
EI
Ie-a zis: ,Întoarce(i-và Ia mine dupà trei ziIe.¨ Si poporuI a pIecat.
6
ÎmpàratuI Roboam
a întrebat pe bàtrînii cari fuseserà cu tatàI sàu SoIomon, în timpuI vie(ii Iui, si a zis: ,Ce
mà sfàtui(i sà ràspund poporuIui acestuia?¨
'
Si iatà ce i-au zis ei: ,Dacà vei fi bun cu
poporuI acest a, dacà-i vei primi bine, si dacà Ie vei vorbi cu bunàvoin(à, î(i vor sIuji pe
vecie.¨
S
Dar Roboam a Iàsat sfat uI pe care i-I dàdeau bàtrînii, si a întrebat pe tinerii cari
crescuserà cu eI si cari-I înconjurau.
9
EI Ie-a zis: ,Ce mà sfàtui(i sà ràspund poporuIui
acestuia care-mi vorbeste astfeI: «Usureazà juguI pe care I-a pus tat àI t àu peste noi»?¨
10
Si iatà ce i-au zis t inerii cari crescuserà cu eI: ,Asa sà vorbesti poporuIui acestuia
care (i-a vorbit asa: «TatàI tàu ne-a îngreuiat juguI, iar tu usureazà-ni-I!» sà Ie vorbest i
asa: «DegetuI meu ceI mic est e mai gros decît coapseIe tatàIui meu.
11
Acum, tat àI meu
a pus peste voi un jug greu, dar eu îI voi face si mai greu: tatàI meu v-a pedepsit cu
bice, dar eu và voi pedepsi cu scorpioane.»¨
12
Ieroboam si tot poporuI au venit Ia
Roboam a treia zi, dupà cum Ie spusese împàratuI: ,Întoarce(i-và Ia mine peste trei
ziIe¨.
13
ÎmpàratuI Ie-a ràspuns aspru. ÎmpàratuI Roboam a Iàsat sfatuI bàtrîniIor,
14
si
Ie-a vorbit asa, dupà sfatuI tineriIor: ,TatàI meu v-a îngreuiat juguI, dar eu îI voi
îngreuia si mai muIt; tatàI meu v-a pedepsit cu bice, dar eu và voi pedepsi cu
scorpioane¨.
15
AstfeI împàratuI n-a ascuIt at pe popor; càci asa rînduise Dumnezeu, în
vederea împIinirii cuvînt uIui, pe care-I spusese DomnuI prin Ahia din SiIo Iui
Ieroboam, fiuI Iui Nebat.
16
Cînd a vàzut tot IsraeIuI cà împàratuI nu-I ascuItà, poporuI a
ràspuns împàratuIui: ,Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nici o mostenire cu
fiuI Iui Isai! Ia corturiIe taIe, IsraeIe! Acum, vezi-(i de casà, Davide!¨ Si tot IsraeIuI s-a
dus în corturiIe Iui.
1'
Copiii Iui IsraeI, cari Iocuiau în cet à(iIe Iui Iuda, au fost singurii
peste cari a domnit Roboam (2 Cron. 10:1-17).

Printr-o singurã decizie, Roboam a risipit tot ceea ce Solomon a adunat cu
chibzuin}ã de-a lungul întregii lui vie}i. Iar rãul pe care l-a Iãcut Roboam prin
decizia din ziua aceea a dezbinat împãrã}ia pentru tot restul istoriei.

2:22-24a Nu este aItà fericire pentru om decît sà mànînce çi sà bea
Dacã Solomon a prevãzut catastroIa care avea sã urmeze dupã moartea lui, mai ales
cã avea o proIe}ie expresã în aceastã direc}ie,
25
era Iiresc sã conchidã astIel: ,Cãci,
drept vorbind, ce Iolos are omul din toatã munca lui ¸i din toatã strãduin}a inimii
lui, cu care se trude¸te supt soare? Toate zilele lui sînt pline de durere, ¸i truda lui
nu este decît necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã inima lui. $i aceasta este o
de¸ertãciune¨ (2:22-23). Iar dacã via}a se reduce la aceastã amarã întrebare ¸i la nu
mai pu}in amara concluzie care o urmeazã, oare nu ar Ii Iost mai de Iolos o mînã
plinã de odihnã, decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i goanã dupã vînt? Nu cumva
în acest ton trebuie sã în}elegem concluzia din versetul 24, care se constituie într-un
/aitmotiv al cãr}ii: ,Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i
sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨ (2:24, vezi ¸i 3:12, 22;
5:1S; S:15; 9:9, 1u ¸i 11:9)?


25
Vezi 1 Împàra(i 11:9-13.
ECLESIASTUL 2:12-2:24A

57
Dacã versetul 24 ,Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i
sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨ ¸i toate celelalte
versete care proclamã acela¸i principiu le privim ca singura ie¸ire din groapa
amãrãciunii la care ne-a adus con¸tiin}a de¸ertãciunii inevitabile, ajungem la
IilosoIia deznãdãjduitului, a aceluia care este gata sã-¸i îngroape amãrãciunea în
bãuturã, în droguri, în plãcerile de o clipã ale vie}ii, pentru cã oricum nu vede nici o
altã ra}iune în trãirea vie}ii sub soare. Dar dacã cineva î¸i trãie¸te a¸a via}a, la ce se
mai poate a¸tepta atunci cînd vin anii în care nu mai po}i gãsi vreo plãcere în ei,
pentru cã încep sã se întunece ,soarele, ¸i lumina, luna ¸i stelele,. încep sã
tremure paznicii casei (mini/e), ¸i sã se încovoaie cele tari (picioare/e),. se opresc
cei ce macinã (ainfii), cãci s-au împu}inat;. se întunecã cei ce se uitã pe Ierestre
(ochii),. se închid cele douã u¸i dinspre uli}ã (bu:e/e),. uruitul morii slãbe¸te, te
scoli la ciripitul unei pãsãri, glasul tuturor cîntãre}elor se aude înãbu¸it, te temi de
orice înãl}ime, ¸i te sperii pe drum;. înIlore¸te migdalul cu peri albi, ¸i de abia se
tîrã¸te lãcusta,. |¸i| trec poItele, cãci omul merge spre casa lui cea vecinicã, ¸i
bocitorii cutreierã uli}ele¨ (Ecl. 12:2-5)? Într-adevãr, în Ia}a mor}ii, povara
de¸ertãciunii vie}ii de sub soare devine insuportabil de dureroasã. Iar în Ia}a mor}ii,
se destramã pînã ¸i sistemul de valori dupã care Solomon a ordonat sIera
de¸ertãciunii ¸i care pãrea cã dã sens acesteia, iar realizarea acestui Iapt ne umple
de cea mai adîncã deznãdejde.

Înainte de a pãrãsi aceastã scenã sumbrã, se cuvine sã punem o întrebare: Dacã
totul se terminã la moarte, cum se explicã Iaptul cã nu ne este totuna ce anume se
întîmplã dupã ea? De ce nu se mul}ume¸te omul cu Iaptul cã de-a lungul vie}ii
poate sã adune de¸ertãciune din de¸ertãciune ¸i sã se bucure de ea? De ce-l mai
Irãmîntã gîndul cã tot ceea ce va lãsa ca mo¸tenire urma¸ilor lui s-ar putea sã Iie
risipit de ace¸tia? De ce încearcã, oare, omul sã se gîndeascã la ceea ce se întîmplã
dupã plecarea sa de pe pãmînt? De ce ne supãrã Iaptul cã pomenirea noastrã se uitã
imediat dupã moarte? Nu cumva tocmai lucrul acesta vorbe¸te despre o realitate
sãpatã adînc în noi ¸i care transcende moartea? În capitolul 3, Eclesiastul va numi
aceastã realitate din noi: ,gîndul ve¸niciei¨ (3:11).

Într-adevãr, simpla noastrã preocupare de lucrurile care se vor întîmpla dupã
plecarea noastrã de pe pãmînt ar trebui sã ne dea de gîndit. Dumnezeu a sãpat în
noi chipul Sãu. Iar acesta l-am deIinit pe trei planuri esen}iale: rela}ia cu Dumnezeu
sau nevoia de transcendent, rela}ia cu noi în¸ine sau nevoia de semniIica}ie ¸i
rela}ia cu semenii sau nevoia de comuniune. Existã în noi o nevoie de transcendent,
tocmai pentru cã purtãm în noi chipul lui Dumnezeu. Din acela¸i motiv, nevoia
noastrã de semniIica}ie este legatã în mod implicit de o realitate care transcende
sIera lucrurilor de sub soare. De aceea gîndul, visarea ¸i preocupãrile noastre se
extind peste grani}a mor}ii. De aceea nu ne este indiIerent ce se întîmplã dupã
moartea noastrã cu tot ceea ce lãsãm în urma noastrã sau dacã cineva î¸i va mai
aduce aminte de noi sau nu. Iar acest gînd al ve¸niciei din noi se materializeazã în
dorin}a de a ne prelungi pomenirea, scriind o carte, zidind o casã, sãdind grãdini,
ECLESIASTUL 2:12-2:24A

58
construind o piramidã, mijlocind ca cetatea pe care am zidit-o sã ne poarte numele
etc.

Dar pentru cã sîntem absolut neputincio¸i sã mai operãm vreo schimbare în sIera
lucrurilor de sub soare, gîndul care trece dincolo de moarte ne devine o povarã. Noi
plecãm, iar lucrurile pe care le lãsãm în urma noastrã trec în alte mîini, asupra
cãrora noi nu mai avem nici putere, nici drept de decizie.

Subiectul unui Iilm a început cu o crimã. Un tînãr anonim, care încerca sã se aIirme
scriind nuvele, este în¸elat de un actor celebru, care i-a Iurat subiectul uneia dintre
nuvelele sale, Iãrã sã-i Ii recunoscut dreptul de autor. Ca urmare, tînãrul îl
omoarã pe actor. Imediat dupã moarte, cei doi au Iost du¸i de solul mor}ii pe o
insulã în care exista un hotel Ioarte luxos. Fiecare dintre ei a Iost primit în cele mai
Irumoase camere ale hotelului. Primul ¸oc, mai ales pentru actorul celebru, a Iost sã
vadã cã tînãrul anonim care-l ucisese a primit camere la Iel de bune ca ¸i el. Dar
surpriza cea mare a Iost ca dupã doar cîteva zile sã Iie evacua}i ¸i muta}i în camere
mai pu}in Irumoase. Pentru cei doi, aceastã coborîre pe scara conIortului a
continuat de la o zi la alta, în timp ce în hotel existau ocupan}i care î¸i pãstraserã
camerele de un Ioarte mare numãr de ani. Iucrul acesta l-a nemul}umit ¸i l-a incitat
pe tînãrul nostru, împingîndu-l sã încerce sã aIle care sînt rînduielile dupã care se
întîmplã toate aceste lucruri. Abia într-un tîrziu, cînd era pe punctul de a Ii evacuat
pînã ¸i de pe insulã, pentru a Ii dus în locuri mult mai retrase, tînãrul nostru a aIlat
taina. Categoria de conIort a locuin}ei în lumea de dincolo era hotãrîtã de cîtã
aducere aminte mai rãmãsese despre cel decedat în lumea celor vii. În primele zile,
toate ziarele au vuit de moartea Iaimosului actor. Iar pentru cã uciga¸ul lui era
tocmai el, un tînãr anonim ¸i sãrac, Iaima lui s-a legat de cea a actorului. Dar pe
mãsurã ce evenimentul a Iost uitat ¸i lucrul acesta s-a întîmplat chiar în zilele ¸i
în sãptãmînile urmãtoare în lumea de dincolo, lucrul acesta era mãsurat prin
scãderea categoriei de conIort a camerelor pe care ei le ocupau. Cei care-¸i pãstrau
de ani camerele luxoase erau personaje celebre, care, prin descoperirile Iãcute, au
ajuns în manualele ¸colare, în partituri ce se cîntau mereu la Iestivaluri date în
cinstea lor, în cãr}i devenite clasice dupã moartea autorilor sau în volume de poezii
ale cãror versuri erau mereu pe buzele muritorilor.

Adevãrul este aIirmã Eclesiastul cã ,pomenirea în}eleptului nu este mai
vecinicã decît a nebunului: chiar în zilele urmãtoare totul este uitat¨ (2:16). Dupã
cum, atunci cînd se rupe Iunia de argint, duhul se desparte de trup, tot a¸a omul se
desparte de toatã truda mîinilor lui. Iar aducerea aminte care rãmîne nu-l mai
vizeazã pe el, ci un nume pe o copertã, pe o partiturã, pe un tablou sau pe o
sculpturã. El în persoanã va Ii uitat chiar în zilele urmãtoare. Atunci cînd Solomon
a în}eles lucrul acesta, l-a apucat o adîncã deznãdejde: ,Atunci am urît via}a cãci nu
mi-a plãcut ce se Iace supt soare: totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt. Am
ajuns pînã acolo cã m-a apucat o mare desnãdejde de toatã munca pe care am
ECLESIASTUL 2:12-2:24A

59
Iãcut-o supt soare. Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i
sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨ (2:17-24).

Dacã într-adevãr moartea ar pune capãt existen}ei, Iaptul cã trecem cu gîndul de
pragul ei, Irãmîntîndu-ne cu ce va Ii dupã plecarea noastrã, devine o povarã greu de
suportat. Pentru a scãpa de ea, mul}i vor apela la sIatul Eclesiastului: ,Nu este altã
Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce
este bun din agoniseala lui!¨ (2:24). Mul}i vor încerca sã-¸i înece amãrãciunea în
bãuturã sau în droguri, în nãdejdea cã astIel nu numai cã vor evada din realitatea
prezentã a de¸ertãciunii, dar vor ¸i scãpa de gîndul ve¸niciei care este cuibãrit în
Iiin}a lor. Dar nu trebuie sã uitãm cã tocmai Iaptul cã trecem cu gîndul de pragul
mor}ii este dovada de netãgãduit a existen}ei realitã}ii de dincolo de mormînt.

Întrebàri recapituIative
De ce este în|elepciunea mai bunä decît nebunia çi cum pot fi ele
definite în contextul textului de fa|ä?
De ce nu se mul|umeçte omul cu faptul cä de-a lungul vie|ii poate sä
adune deçertäciune din deçertäciune çi sä se bucure de ea?
Dacä totul se terminä la moarte, cum se explicä faptul cä omului nu-i
este totuna ce anume se întîmplä dupä moarte? De ce îl mai främîntä
gîndul cä ceea ce va läsa ca moçtenire urmaçilor lui s-ar putea sä fie
risipit de aceçtia?
Ce se poate deduce din faptul cä omul se gîndeçte la ceea ce se
întîmplä dupä plecarea sa de pe pämînt?
Oare främîntarea legatä de ceea ce va fi dupä moarte se leagä în vreun
fel de chipul lui Dumnezeu säpat în om?
Cum anume am putea defini acest chip?
Ce conota|ie trebuie sä däm concluziei Eclesiastului din 2:24a: ,Nu este
altä fericire pentru om decît sä mänînce çi sä bea, çi sä-çi înveseleascä
sufletul cu ce este bun din agoniseala lui! ¨?


60
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
2
2
:
:
2
2
4
4
b
b
-
-
3
3
:
:
2
2
2
2

Ðe,ertáciunea existá prin voia lui Ðumnezeu ,i este
controlatá de El
În sfera aeyertàciunii, Dumne:eu nu este o pre:enfà inciaenta/à yi incomoaà,
ci Ace/a care a conceput-o yi Ace/a care /-a inchis pe om in ea cu scopu/
transformàrii acestuia intru chipu/ yi asemànarea /ui Hristos.
Cele aIirmate în prima parte a versetului 24 ,Nu este altã Iericire pentru om
decît sã mãnînce ¸i sã bea ¸i sã-¸i veseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala
lui!¨ vin ca un strigãt de eliberare dupã un lung ¸ir de versete care exprimã cea
mai adîncã deznãdejde:

1'
Atunci am urît via(a càci nu mi-a pIàcut ce se face supt soare: totuI este desertàciune
si goanà dupà vînt.
1S
Mi-am urît pînà si toat à munca pe care am fàcut-o supt soare,
muncà pe care o Ias omuIui care vine dupà mine, ca sà se bucure de ea.
19
Si cine stie
dacà va fi în(eIept sau nebun? Si totus eI va fi stàpîn pe t oat à munca mea pe care am
agonisit-o cu trudà si în(eIepciune supt soare. Si aceasta este o desertàciune.
20
Am
ajuns pînà acoIo cà m-a apucat o mare desnàdejde de toatà munca pe care am fàcut-o
supt soare.
22
Càci, drept vorbind, ce foIos are omuI din toatà munca Iui si din toatà
stràduin(a inimii Iui, cu care se trudest e supt soare?
23
Toate ziIeIe Iui sînt pIine de
durere, si truda Iui nu este decît necaz: nici màcar noaptea n-are odihnà inima Iui. Si
aceast a este o desert àciune. |Deci]

nu este altà fericire pentru om decit sà mànince ¸i
sà bea, ¸i sà-¸i inveseleascà sufletul cu ce este bun din agoniseala lui!
(EcI. 2:17-24,
s.n.).

Dupã ce Eclesiastul ne aruncã în aceastã vrie a deznãdejdii ,Am urît via}a.
Mi-am urît pînã ¸i toatã munca pe care am Iãcut-o supt soare. Am ajuns pînã
acolo cã m-a apucat o mare deznãdejde.¨ (17-2u) aIirma}ia din versetul 24
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

61
,Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã
suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨ pare a Ii o solu}ie salvatoare, care
oIerã, în sIîr¸it, un rost trãirii sub soare sau, mai degrabã, o scãpare din Ia}a
nerostului ei. Este important sã observãm cã astIel de aIirma}ii se repetã suIicient
de des de-a lungul cãr}ii pentru ca ele sã poatã Ii considerate un laitmotiv al ei (vezi
2:24; 3:12, 22; 5:1S; S:15; 9:9, 1u ¸i 11:9).

Dar dupã cum vom observa mai tîrziu, astIel de aIirma}ii apar în douã contexte
diIerite ¸i, astIel, joacã douã Iunc}ii diIerite în carte. Atunci cînd apar în contextul
deznãdejdii ca ¸i în cazul de Ia}ã aIirma}iile de acest Iel ,Nu este altã
Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce
este bun din agoniseala lui!¨ (2:24) sugereazã o evadare din realitatea amarã a
de¸ertãciunii ¸i sînt un semn de boalã. Ele joacã în acest caz o Iunc}ie de drog, de
anestezic. Dar atunci cînd sînt plasate în contextul con¸tiin}ei prezen}ei lui
Dumnezeu, cum este de pildã cazul aIirma}iei din 3:12 ,Am ajuns sã cunosc cã
nu este altã Iericire pentru ei decît sã se bucure ¸i sã trãiascã bine în via}a lor¨
aIirma}iile dovedesc lini¸tea ¸i încrederea în Dumnezeu ¸i sînt semnul sãnãtã}ii
spirituale.

Dar imediat ce Eclesiastul ne-a întins drogul, el ne ¸i întrerupe bucuria,
conIruntîndu-ne cu marele ,dar¨ al vie}ii, care ne Iace con¸tien}i de o prezen}ã
aparent ,incomod㨠în sIera de¸ertãciunii: ,Nu este altã Iericire pentru om decît sã
mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!
Dar am vãzut cã ¸i aceasta vine din mîna lui Dumnezeu. Cine, în adevãr, poate sã
mãnînce ¸i sã se bucure Iãrã El?¨ (2:24-25, s.n.).

Ne-am întîlnit cu Dumnezeu, în treacãt, în versetul 13 din capitolul întîi. Dar acolo
El a pãrut a Ii o prezen}ã incidentalã: ,Mi-am pus inima sã cercetez ¸i sã adîncesc
cu în}elepciune tot ce se întîmplã supt ceruri a aIirmat Eclesiastul iatã o
îndeletnicire plinã de trudã, /a care supune Dumne:eu pe fiii oameni/or¨ (1:13,
s.n.). Ia acest nivel al discu}iei, expresia ,la care supune Dumnezeu pe Iiii
oamenilor¨ pare mai degrabã o Iigurã de vorbire, decît un adevãr obiectiv. Dar în
textul de Ia}ã, Dumnezeu este a¸ezat în centrul aten}iei. Dintr-o datã, Îl descoperim
pe Dumnezeu ca Iiind Acela care a creat ¸i controleazã sIera lucrurilor de sub
soare, amestecîndu-Se pînã ¸i în bucuria mãruntã ¸i ultimã a omului amãrît din
pricina de¸ertãciunii lucrurilor în mijlocul cãrora trãie¸te. Pînã ¸i bucuria de truda
mîinilor noastre vine din mîna lui Dumnezeu. Iar Iaptul cã nimeni nu poate nici
mãcar sã mãnînce ¸i sã se bucure Iãrã El Iace din Dumnezeu cheia existen}ei
noastre.


ECLESIASTUL 2:24B-3:22

62
2:24b-26 O prezenJà ,incomodà" în sfera deçertàciunii
Acest ,sã mîncãm ¸i sã bem, cãci mîne vom muri¨
26
este singurul capãt de a}ã de
care se mai poate prinde acela care ¸i-a ales ca sistem de reIerin}ã sIera lucrurilor
de sub soare. Iar atunci cînd Eclesiastul continuã cu aIirma}iile: ,Dar am vãzut cã ¸i
aceasta vine din mîna lui Dumnezeu. Cine, în adevãr, poate sã mãnînce ¸i sã se
bucure Iãrã El? Cãci El dã omului plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar
celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨
(2:24-26), el se vede obligat sã concluzioneze: ,$i aceasta este o de¸ertãciune ¸i
goanã dupã vînt¨ (26), ca ¸i cum ar striga: De ce Se amestecã Dumnezeu pînã ¸i în
pu}inul care mi-a rãmas? De ce Se amestecã El ¸i în acest ultim strop de Iericire al
aceluia care trãie¸te ca prizonier în sIera de¸ertãciunii? Cine este acest Dumnezeu,
încît nimeni nu poate nici mãcar sã mãnînce ¸i sã se bucure Iãrã El?

Dacã Dumnezeu supune pe Iiii oamenilor la truda umblãrii prin bucla de¸ertãciunii
(vezi 1:13), oare nu este normal ca El sã aibã dreptul sã se amestece pînã ¸i în
bucuria ultimã care ne-a rãmas dupã ce ne-am dezgustat de tot ce se Iace sub soare?
Dar abia dupã ce am Iost obliga}i sã ne oprim în Ia}a lui Dumnezeu ¸i sã ne
întrebãm cine este El ¸i ce are El a Iace cu de¸ertãciunea în care ne-am pomenit
închi¸i sîntem, de Iapt, pregãti}i sã privim de¸ertãciunea nu din perspectiva noastrã,
ci din perspectiva lui Dumnezeu. Oare de ce a plãnuit Dumnezeu sIera lucrurilor de
sub soare ¸i de ce ne-a Ierecat în închisoarea ei?

Dar, înainte sã ne lase sã pornim acest proces de cãutare ¸i reevaluare a lucrurilor
de sub soare, Eclesiastul atrage aten}ia asupra Iaptului cã, în ochii lui Dumnezeu,
nu to}i muritorii sînt ,o apã ¸i un pãmînt¨. Din perspectiva lui Dumnezeu cei care
umblã prin bucla de¸ertãciunii lucrurilor de sub soare se împart în douã categorii:
unii Îi sînt plãcu}i, în timp ce al}ii Îi sînt vrãjma¸i. ,El dã omului plãcut Iui
în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca
sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨ (2:26), ca ¸i cum cei plãcu}i lui Dumnezeu au
Iost ridica}i de cãtre Acesta la o altã categorie de îndeletniciri: preocuparea de
în}elepciune ¸i de ¸tiin}ã. Iar, în timp ce to}i cei rãi sînt lãsa}i sã îngrãmãdeascã
de¸ertãciune peste de¸ertãciune, celor plãcu}i Iui, Dumnezeu le dã ¸i bucurie în
ceea ce Iac.

3:1 Fiecare Iucru de sub soare îçi are vremea çi ceasuI Iui
Am deIinit de¸ertãciunea ca Iiind o mi¸care continuã ¸i Iãrã sens a tuturor
lucrurilor, ca o trudã în zadar, ca o alergare dupã vînt ¸i ca o dezintegrare aparentã
a oricãrui sistem de valori în Ia}a mor}ii, moartea Iiind numitorul comun al tuturor
lucrurilor de sub soare. Dar surpriza noastrã este cã, în versetele care urmeazã,
începem sã distingem totu¸i o oarecare rînduialã în sIera de¸ertãciunii, un design al
ei:

26
1 Corinteni 15:32b.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

63
1
Toate îsi au vremea Ior, si fiecare Iucru de supt ceruri îsi are ceasuI Iui.

2
Nasterea îsi are vremea ei, si moartea îsi are vremea ei;

sàdituI îsi are vremea Iui, si smuIgerea ceIor sàdite îsi are vremea ei.

3
Uciderea îsi are vremea ei, si t àmàduirea îsi are vremea ei;

dàrîmarea îsi are vremea ei, si zidirea îsi are vremea ei;

4
pIînsuI îsi are vremea Iui, si rîsuI îsi are vremea Iui;

bocituI îsi are vremea Iui, si jucatuI îsi are vremea Iui;

5
aruncarea cu pietre îsi are vremea ei, si strîngerea pietreIor îsi are vremea
ei;

îmbrà(isarea îsi are vremea ei, si depàrt area de îmbrà(isàri îsi are vremea ei;

6
càut area îsi are vremea ei, si perderea îsi are vremea ei;

pàstrarea îsi are vremea ei, si Iepàdarea îsi are vremea ei;

'
ruptuI îsi are vremea Iui, si cusutuI îsi are vremea Iui;

tàcerea îsi are vremea ei, si vorbirea îsi are vremea ei;

S
iubit uI îsi are vremea Iui, si urîtuI îsi are vremea Iui;

ràzboiuI îsi are vremea Iui, si pacea îsi are vremea ei (3:1-8).

Existã nu doar o vreme anume pentru toate lucrurile de sub soare, ci ¸i un ceas
anume. Prin astIel de aIirma}ii, Eclesiastul dore¸te sã sublinieze Iaptul cã de¸i,
atunci cînd lucrurile sînt judecate în sistemul de reIerin}ã ,sub soare¨, totul pare
de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt, existã totu¸i un anume rost al lucrurilor. Pe de o
parte, Iiecãrui lucru sau Iiecãrei realitã}i de sub soare pare sã îi corespundã un lucru
sau o realitate opusã, sIera de¸ertãciunii ordonîndu-se astIel în perechi de realitã}i:
na¸terea ¸i moartea, sãditul ¸i smulsul, uciderea ¸i tãmãduirea, dãrîmarea ¸i zidirea,
plînsul ¸i rîsul, bocitul ¸i jucatul, aruncarea cu pietre ¸i strîngerea pietrelor,
îmbrã}i¸atul ¸i depãrtarea de îmbrã}i¸ãri, cãutarea ¸i pierderea, pãstrarea ¸i
lepãdarea, ruptul ¸i cusutul, tãcerea ¸i vorbirea, iubitul ¸i urîtul, rãzboiul ¸i pacea.
Pe de altã parte, toate aceste lucruri î¸i au vremea ¸i ceasul lor. Cu alte cuvinte,
existã o rînduialã în sIera lucrurilor de sub soare, pentru cã existã un Rînduitor al
tuturor acestor lucruri. Dar de¸i toate lucrurile î¸i au o vreme ¸i o rînduialã a lor, ele
par sã vinã asupra omului Iãrã ca acesta sã poatã distinge rostul lor imediat. Omului
îi scapã rostul acestei ordini din sIera de¸ertãciunii. ,În ziua Iericirii, Iii Iericit
zice Eclesiastul ¸i în ziua nenorocirii, gînde¸te-te cã Dumnezeu a Iãcut ¸i pe una
¸i pe cealaltã, pentru ca omu/ sà nu mai poatà yti nimic ain ce va fi aupà e/¨ (7:14,
s.n.). Ordinea din sIera de¸ertãciunii a Iost rînduitã în a¸a Iel de Dumnezeu încît
omul sã nu se poatã agã}a de ea pentru ca prin ea sã dea sens ultim umblãrii sub
soare, ci sã trebuiascã sã rãmînã agã}at de Acela care a rînduit totul.

AstIel, ,vremea¨ lucrurilor de sub soare nu ne-a Iost datã nouã în stãpînire.
Dumnezeu este Acela care Iace orice lucru Irumos la vremea lui, adicã la vremea
hotãrîtã de El pentru a aduce lucrul respectiv în via}a noastrã. Iar dacã aceasta este
realitatea, atunci cunoa¸terea lui Dumnezeu, a inten}iilor Iui cu noi, a scopului cu
care ne-a adus ¸i ne-a închis în sIera de¸ertãciunii devin imperative. Dacã
de¸ertãciunea are un design, presupunem cã ea trebuie sã aibã ¸i un scop, mai ales
cã Dumne:eu este Ace/a care supune pe Iiii oamenilor la truda umblãrii prin sIera
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

64
ei. Pînã ¸i Iericirea de a mînca, a bea ¸i a ne înveseli suIletul cu ce este bun din
agoniseala noastrã ,vine din mîna lui Dumnezeu¨ (2:24), ¸i nimeni nu poate ,sã
mãnînce ¸i sã se bucure Iãrã El¨ (2:25).

3:2-8 Naçterea çi moartea, sàdituI çi smuIsuI.
Am vãzut deja Iaptul cã realitatea lucrurilor de sub soare se ordoneazã în perechi,
Iiecare pereche marcînd un început ¸i un sIîr¸it al unei realitã}i mai mari sau mai
mici: na¸terea ¸i moartea, sãditul ¸i smulsul, uciderea ¸i tãmãduirea, dãrîmarea ¸i
zidirea, plînsul ¸i rîsul, bocitul ¸i jucatul, aruncarea cu pietre ¸i strîngerea pietrelor,
îmbrã}i¸atul ¸i depãrtarea de îmbrã}i¸ãri, cãutarea ¸i pierderea, pãstrarea ¸i
lepãdarea, ruptul ¸i cusutul, tãcerea ¸i vorbirea, iubitul ¸i urîtul, rãzboiul ¸i pacea
etc.

Na¸terea ¸i moartea marcheazã punctele extreme ale existen}ei noastre terestre.
Venim în lume în momentul na¸terii ¸i plecãm din ea în momentul mor}ii. Venim
din pîntecele maicii noastre ¸i ne întoarcem în pîntecele pãmîntului. Cele douã
realitã}i care ne cuprind sînt ca douã vãmi în care se Iace un control riguros pentru
ca sã nu aducem nimic în lume ¸i sã nu ducem nimic din ea. Atunci cînd privim ¸i
recunoa¸tem aceastã incontestabilã realitate, este imposibil sã nu ne întrebãm ce
rost are via}a. De ce am Iost adu¸i ¸i obliga}i sã umblãm ¸i sã trudim în sIera
lucrurilor de sub soare?

Dupã ce am pus aceastã întrebare legatã de venirea ¸i plecarea noastrã, bineîn}eles,
Iãrã sã putem da alt rãspuns decît rãspunsul dat de Solomon ,O, de¸ertãciune a
de¸ertãciunilor!. Totul este de¸ertãciune. ¸i goanã dupã vînt¨ (1:2; 2:11; vezi ¸i
12:S) vom începe sã privim curio¸i la ceea ce se întîmplã între momentul
na¸terii ¸i cel al mor}ii. Spre surprinderea noastrã, întreaga umblare prin sIera
de¸ertãciunii este marcatã de o succesiune de ,na¸teri¨ ¸i ,mor}i¨ mai mãrunte, a
cãror semniIica}ie se contope¸te în ultimã instan}ã cu cea a na¸terii ¸i a mor}ii celei
mari: sãditul ¸i smulsul, uciderea ¸i tãmãduirea, dãrîmarea ¸i zidirea, plînsul ¸i
rîsul, bocitul ¸i jucatul etc. Uneori, lucrurile încep cu ,na¸terea¨, alteori, cu
,moartea¨. Oare care sã Iie rostul a tot ce se întîmplã?

Ne-am a¸tepta ca sub soare totul sã înceapã cu o na¸tere ¸i sã se termine cu o
moarte. Aceasta pare sã Iie ordinea logicã a lucrurilor. Dar, spre surprinderea
noastrã, nu în toate cazurile este a¸a. Iar dupã cum vom putem vedea din întregul
cãr}ii, de¸i sub aspectul Iizic via}a este marcatã mai întîi de o na¸tere, apoi de o
moarte, sub aspectul spiritual venirea noastrã sub soare începe cu o moarte,
27
care

27
BàtrînuIui Nicodim DomnuI Isus îi spune cIar si ràspicat cà trebuie sà se nascà din nou. Cu aIte
cuvinte, desi Nicodim a tràit sub soare un mare numàr de ani, din punct de vedere spirituaI eI a
fost mort în to(i acesti ani. Acestei mor(i trebuia sà-i punà capàt o nastere: nasterea din nou (vezi
Ioan 3:1-21; Rom. 5:12-21 si 11:32).
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

65
se poate termina cu o na¸tere din nou sau cu o înviere, pentru cel care î¸i aduce
aminte de Fãcãtorul lui cît mai devreme în via}ã. Dar oare sim}ãmîntul cople¸itor al
de¸ertãciunii nu cumva se datoreazã tocmai Iaptului cã noi trãim ¸i trudim sub
soare mor}i din punct de vedere spiritual? Moartea noastrã se oglinde¸te în sistemul
de reIerin}ã pe care l-am ales ¸i prin care ne-am dat robi de¸ertãciunii.

3:9-10 Dumnezeu supune pe fiii oameniIor Ia îndeIetnicirea umbIàrii
sub soare
În lumina acestui adevãr, reluarea în 3:9 a întrebãrii din 1:3
28
,Ce Iolos are cel
ce munce¸te din truda lui?¨
29
urmatã imediat de declararea suveranitã}ii lui
Dumnezeu atît asupra omului, cît ¸i asupra sIerei lucrurilor de sub soare ,Am
vãzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe Iiii oamenilor¨ (1u) ne motiveazã
¸i mai mult sã ne întoarcem dinspre noi înspre Dumnezeu, în nãdejdea cã vom
pricepe inten}iile Iui Ia}ã de noi.

Dumnezeu supune pe Iiii oamenilor la îndeletnicirea umblãrii prin sIera lucrurilor
de sub soare, care a Iost gînditã ¸i creatã de El ¸i pe care tot El o ¸i controleazã
îndeaproape. Dar, de¸i to}i sîntem deopotrivã închi¸i în sIera de¸ertãciunii, am
vãzut cã, înaintea lui Dumnezeu, oamenii se împart în douã categorii. Pe de o parte,
sînt aceia care sînt plãcu}i lui Dumnezeu, iar acestora El le dã în}elepciune, ¸tiin}ã
¸i bucurie. Pe de altã parte însã, sînt cei pãcãto¸i, cãrora Dumnezeu le dã grija sã
strîngã ¸i sã dea celor plãcu}i Iui (vezi 2:26). Oare ce au unii mai mult decît
ceilal}i?

Cei plãcu}i lui Dumnezeu au descoperit o nouã perspectivã asupra vie}ii ¸i, drept
urmare, s-au mai nãscut o datã. Au acceptat suveranitatea binevoitoare a lui
Dumnezeu ¸i s-au supus sistemului de valori pe care Dumnezeu l-a înscris în
con¸tiin}a lor. Cei plãcu}i lui Dumnezeu au în}eles cã voia /ui Dumne:eu constituie
standardul pe care trebuie sã-l respecte în timpul umblãrii lor prin sIera
de¸ertãciunii. Ace¸tia au în}eles cã începutul în}elepciunii este Irica de Domnul.
A¸a se Iace cã în timp ce unii au ajuns sã-¸i urascã via}a ¸i toatã munca pe care au
Iãcut-o sub soare, al}ii au descoperit cã, aici sub soare, toate î¸i au vremea lor. Iar
aceastã vreme este adusã de Dumnezeu în mod suveran în via}a Iiecãruia dintre noi:

,Orice lucru El îl Iace Irumos la vremea lui¨ (3:11).

3:11a Orice Iucru EI îI face frumos Ia vremea Iui
Dupã cum am vãzut, la o privire mai atentã, descoperim cã existã o rînduialã în
sIera lucrurilor de sub soare. Faptul cã de¸ertãciunea are un design ne Iace sã ne
întrebãm dacã nu cumva are ¸i un scop. Dumnezeu este Acela care supune pe Iiii

28
,Ce foIos are omuI din toatà truda pe care si-o dà supt soare?¨ (1:3).
29
EcIesiastuI 3:9.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

66
oamenilor la truda umblãrii prin sIera de¸ertãciunii. Iar dupã cum vom vedea, El Se
¸i implicã alãturi de noi în ea: ,Orice lucru El îl Iace Irumos la vremea lui; a pus în
inima lor chiar ¸i gîndul veciniciei, mãcar cã omul nu poate cuprinde, de la început
pînã la sIîr¸it, lucrarea pe care a Iãcut-o Dumnezeu¨ (3:11). Oare cu ce scop Iace
Dumnezeu lucrul acesta?

11
Orice Iucru EI îI face frumos Ia vremea Iui; a pus în inima Ior chiar si gînduI
veciniciei, màcar cà omuI nu poate cuprinde, de Ia început pînà Ia sfîrsit, Iucrarea pe
care a fàcut-o Dumnezeu.
12
Am ajuns sà cunosc cà nu este aIt à fericire pentru ei decît
sà se bucure si sà tràiascà bine în via(a Ior;
13
dar si faptuI cà un om mànîncà si bea si
duce un trai bun în mijIocuI întregei Iui munci, est e un dar de Ia Dumnezeu.
14
Am
ajuns Ia cunostin(a cà tot ce face Dumnezeu dàinuiest e în veci, si Ia ceea ce face EI nu
mai este nimic de adàugat si nimic de scàzut, si cà Dumnezeu face asa pentru ca Iumea
sà se teamà de EI.
15
Ce est e, a mai fost, si ce va fi, a mai fost; si Dumnezeu aduce iaràs
înapoi ce a trecut (3:11-15).

Am aIirmat deja cã ,vremea¨ lucrurilor de sub soare (vezi 3:1-S) nu ne-a Iost datã
nouã în stãpînire. Dumne:eu Iace orice lucru Irumos la vremea lui. Pe de o parte,
aceasta ar putea sã însemne Iaptul cã lucrurile însele sînt Iãcute Irumoase la vremea
hotãrîtã de Dumnezeu, caz în care este vorba de rela}ia lui Dumnezeu cu sIera
lucrurilor de sub soare. De pildã, primãvara este vremea pentru venirea întregii
naturi la via}ã, iar toamna este vremea culesului. Pe de altã parte însã, Iaptul cã
Dumnezeu Iace orice lucru Irumos la vremea lui ar putea sã însemne cã El
hotãrã¸te cînd anume atingerea vie}ii noastre printr-un lucru sau altul Iace ca scopul
lui Dumnezeu pentru via}a noastrã sã Iie cel mai bine ¸i cel mai Irumos împlinit,
caz în care este vorba despre rostul alergãrii noastre prin bucla de¸ertãciunii.

Dacã Eclesiastul a vrut sã sublinieze suveranitatea lui Dumnezeu în rînduirea
lucrurilor din sIera de¸ertãciunii, atunci nu trebuie sã uitãm cã ,din El, prin El ¸i
pentru El sînt toate lucrurile¨ dupã cum concluzioneazã Pavel partea teologicã a
Episto/ei càtre Romani ¸i cã a Iui trebuie ,sã Iie slava în veci¨ (Rom. 11:36).
Dar este posibil sã Iie vorba ¸i despre ,vremea lucrului¨ pe care Dumnezeu îl aduce
în via}a noastrã. În acest caz, întrebarea este: Ce anume înseamnã cã Dumnezeu
Iace orice lucru Irumos /a vremea /ui? Nu-i a¸a cã nu ne-am grãbi sã îmbrã}i¸ãm ¸i
sã spunem bun venit oricãrui lucru de pe lista de la începutul capitolului 3: na¸terea
¸i moartea, sãditul ¸i smulsul, uciderea ¸i tãmãduirea, dãrîmarea ¸i zidirea, plînsul
¸i rîsul, bocitul ¸i jucatul, aruncarea cu pietre ¸i strîngerea pietrelor, îmbrã}i¸atul ¸i
depãrtarea de îmbrã}i¸ãri, cãutarea ¸i pierderea, pãstrarea ¸i lepãdarea, ruptul ¸i
cusutul, tãcerea ¸i vorbirea, iubitul ¸i urîtul, rãzboiul ¸i pacea? Cu toate acestea, la
vremea hotãrîtã de Dumnezeu, oricare dintre aceste lucruri poate Ii Irumos, dacã
Irumuse}ea lui este judecatã în termenii atingerii scopului pe care Dumnezeu îl are
pentru om.

ECLESIASTUL 2:24B-3:22

67
Nu aIirmã Pavel cã ,toate lucrurile lucreazã împreunã spre bine/e ce/or ce iubesc
pe Dumne:eu, ¸i anume, spre binele celor ce sînt chema}i dupã planul Sãu¨ (Rom.
S:2S, s.n.)? Iar versetele imediat urmãtoare ne spun cã ,pe aceia pe cari i-a
cunoscut mai dinainte, i-a ¸i hotãrît mai dinainte sà fie asemenea chipu/ui Fiu/ui
Sàu, pentru ca El sã Iie cel întîi nãscut dintre mai mul}i Ira}i¨ (Rom. S:29, s.n.). În
lumina acestui text, ,binele¨ înspre care lucreazã împreunã toate /ucruri/e atît
na¸terea, cît ¸i moartea; atît sãditul, cît ¸i smulsul; atît dãrîmarea, cît ¸i zidirea; atît
plînsul, cît ¸i rîsul; atît bocitul, cît ¸i jucatul; atît aruncarea cu pietre, cît ¸i
strîngerea pietrelor; atît îmbrã}i¸atul, cît ¸i depãrtarea de îmbrã}i¸ãri; atît cãutarea,
cît ¸i pierderea; atît pãstrarea, cît ¸i lepãdarea; atît ruptul, cît ¸i cusutul; atît tãcerea,
cît ¸i vorbirea; atît iubitul, cît ¸i urîtul; atît rãzboiul, cît ¸i pacea este
transIormarea noastrã întru chipul ¸i asemãnarea Fiului lui Dumnezeu. Or, trebuie
sã recunoa¸tem cã numai Marele Artist ¸tie ce daltã sã Ioloseascã la un moment dat
pentru cioplirea acestui chip în noi.
30
Într-adevãr, cine altcineva poate Iace orice
lucru Irumos la vremea lui, decît Însu¸i Dumnezeu?

3:11b A pus în inima Ior chiar çi gînduI veçniciei
Iista lucrurilor din primele S versete na¸terea ¸i moartea, sãditul ¸i smulsul,
uciderea ¸i tãmãduirea, dãrîmarea ¸i zidirea, plînsul ¸i rîsul, bocitul ¸i jucatul,
aruncarea cu pietre ¸i strîngerea pietrelor, îmbrã}i¸atul ¸i depãrtarea de îmbrã}i¸ãri,
cãutarea ¸i pierderea, pãstrarea ¸i lepãdarea, ruptul ¸i cusutul, tãcerea ¸i vorbirea,
iubitul ¸i urîtul, rãzboiul ¸i pacea }in de sIera lucrurilor de sub soare. Dar, de¸i
Dumnezeu /-a inchis pe om în sIera lor, totu¸i a pus în om ¸i ginau/ veyniciei. Iar
gîndul ve¸niciei nu poate Ii Iãcut prizonier în sIera îngustã a lucrurilor de sub soare,
pentru cã }ine de un alt sistem de reIerin}ã. Tot ceea ce este sub soare este limitat de
o na¸tere ¸i de o moarte. Pînã ¸i pãmîntul despre care Solomon spune cã
dãinuie¸te în veci, în compara}ie cu ceea ce se întîmplã pe el a avut un început
¸i, într-o zi, va arde. Ve¸nicia însã }ine de o realitate care trece dincolo de tot ceea
ce existã ¸i se Iace sub soare.

Pînã în prezent, Eclesiastul pare sã ne Ii spus cã întreaga noastrã existen}ã sub soare
se reduce, de Iapt, la a mînca ¸i la a ne bucura de agoniseala mîinilor noastre. Dupã
ce a încercat totul, aceasta pare sã Iie concluzia vie}ii lui: ,Cãci, drept vorbind, ce
Iolos are omul din toatã munca lui ¸i din toatã strãduin}a inimii lui, cu care se
trude¸te supt soare? Toate zilele lui sînt pline de durere, ¸i truda lui nu este decît
necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã inima lui. $i aceasta este o de¸ertãciune. Nu
este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul
cu ce este bun din agoniseala lui!¨ (2:22-24). Dar din moment ce Dumnezeu a pus
în om gîndul ve¸niciei, înseamnã cã mîncarea ¸i bãutura nu pot constitui ra}iunea
ultimã a umblãrii noastre în sIera de¸ertãciunii. Iar singurul mod de a evada din

30
Vezi Beniamin Fàr àgàu, Romani 6:1-11:36, pag. 186-195. sau Romani, ed. a 2-a, CIuj-Napoca:
Iogos, 1999, p. 372-379.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

68
cle¸tele de¸ertãciunii lucrurilor de sub soare este schimbarea sistemului de
reIerin}ã. Atunci cînd acceptãm sã luãm în seamã gîndul ve¸niciei pus în noi de
Dumnezeu, vom începe sã privim toate lucrurile cu al}i ochi. Dar aten}ie!, nu
lucrurile de sub soare se schimbã, ci Ielul în care le percepem ¸i Ielul în care ne
raportãm la ele. Cîndul ve¸niciei strãpunge mormîntul, transIormîndu-l într-o
poartã spre o altã realitate. Moartea nu mai constituie acel ucigãtor ¸i anihilator
numitor comun al tuturor lucrurilor care transIormã întreaga noastrã umblare sub
soare în de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt ¸i care, de aceea, ne Iace sã urîm via}a.
Atunci cînd acceptãm ca gîndul ve¸niciei sã rodeascã în noi, vom spune împreunã
cu Pavel: ,Pentru mine a trãi este Hristos ¸i a muri este un cî¸tig¨ (Filip. 1:21).
Deci în clipa în care schimbãm sistemul de reIerin}ã, atît via}a, cît ¸i moartea încep
sã capete sens. Cîndul ve¸niciei, împletit cu convingerea cã Dumnezeu este suveran
¸i binevoitor Ia}ã de noi ¸i cã El Iace orice lucru Irumos la vremea lui, Iace din
via}ã o aventurã, iar din moarte o trecere înspre dincolo. Iar cheia acestei
metamorIozãri este ¸i rãmîne încrederea noastrã în Dumnezeu, cunoa¸terea Iui ¸i
totala noastrã dependen}ã de El.

Faptul cã, în sIîr¸it, am descoperit prezen}a ¸i implicarea lui Dumnezeu alãturi de
noi în sIera de¸ertãciunii nu modiIicã în vreun Iel concluziile pe care le-am tras.
Sub soare, totul continuã sã rãmînã de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt. De aceea,
cunoa¸terea lui Dumnezeu trebuie sã se exprime în dependen}a de Dumnezeu. El a
întocmit în a¸a Iel lucrurile, încît omul sã nu poatã ,cuprinde, de la început pînã la
sIîr¸it, lucrarea pe care a Iãcut-o Dumnezeu¨ (3:11). Deoarece ,via}a vecinicã este
aceasta: sã Te cunoascã pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat, ¸i pe Isus Hristos,
pe care I-ai trimes Tu¨ (Ioan 17:3), gîndul ve¸niciei va rodi în noi doar printr-o
astIel de cunoa¸tere a lui Dumnezeu.

3:12-13 Fericirea de a mînca çi a bea spre sIava Iui Dumnezeu
Dacã cheia vie}ii trãite sub soare nu este bucuria de a mînca ¸i a bea, ci
recunoa¸terea suveranitã}ii lui Dumnezeu ¸i încrederea în El, de ce continuã totu¸i
Eclesiastul cu acela¸i laitmotiv: ,Am ajuns sã cunosc cã nu este altã Iericire pentru
ei decît sã se bucure ¸i sã trãiascã bine în via}a lor; dar ¸i Iaptul cã un om mãnîncã
¸i bea ¸i duce un trai bun în mijlocul întregei lui munci, este un dar de la
Dumnezeu¨ (12, 13). Care dintre cele douã pãr}i ale aIirma}iei trebuie subliniatã:
aceea cã ,nu este altã Iericire pentru ei decît sã se bucure ¸i sã trãiascã bine în via}a
lor¨ (12) sau aceea cã pînã ¸i ,Iaptul cã un om mãnîncã ¸i bea ¸i duce un trai bun în
mijlocul întregei lui munci, este un dar de la Dumnezeu¨ (13)?

În lumina prezen}ei ¸i implicãrii lui Dumnezeu alãturi de noi în sIera de¸ertãciunii,
s-ar putea ca acest laitmotiv al cãr}ii Ec/esiastu/ sã capete o cu totul altã conota}ie
decît cea de drog sau anestezic, pe care a avut-o, de pildã, aIirma}ia similarã din
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

69
2:24.
31
AIirma}ia din 3:12 ,Nu este altã Iericire pentru ei decît sã se bucure ¸i sã
trãiascã bine în via}a lor¨ trebuie privitã nu ca un u/tim resort la care apeleazã
omul ajuns la deznãdejde, ci ca o /iniytire privind rostul existen}ei lui terestre. Dacã
Dumnezeu a rînduit sIera de¸ertãciunii ¸i dacã El o ¸i controleazã, dacã Dumnezeu
a rînduit o vreme pentru orice lucru ¸i dacã El Iace orice lucru Irumos la vremea
lui, de ce ar trebui sã ne îngrijorãm? Acela care I-a cunoscut pe Dumnezeu poate
împlini ceea ce scripturile Noului Testament subliniazã cu prisosin}ã:

25
Nu và îngrijora(i de via(a voastrà, gîndindu-và ce ve(i mînca, sau ce ve(i bea; nici de
trupuI vostru, gîndindu-và cu ce và ve(i îmbràca. Oare nu est e via(a mai muIt decît
hrana, si trupuI mai muIt decît îmbràcàmintea?
26
Uita(i-và Ia pàsàriIe ceruIui: eIe nici
nu samànà, nici nu secerà, si nici nu strîng nimic în grînare; si totus TatàI vostru ceI
ceresc Ie hràneste. Oare nu sînte(i voi cu muIt mai de pre( decît eIe?
2'
Si apoi, cine
dintre voi, chiar îngrijorîndu-se, poate sà adauge màcar un cot Ia înàI(imea Iui?
2S
Si de
ce và îngrijora(i de îmbràcàminte? Uit a(i-và cu bàgare de seamà cum cresc crinii de pe
cîmp: ei nici nu torc, nici nu (es;
29
totus và spun cà nici chiar SoIomon, în toatà sIava
Iui, nu s-a îmbràcat ca unuI din ei.
30
Asa cà, dacà astfeI îmbracà Dumnezeu iarba de pe
cîmp, care astàzi este, dar mîne va fi aruncatà în cuptor, nu và va îmbràca EI cu muIt
mai muIt pe voi, pu(in credinciosiIor?
31
Nu và îngrijora(i dar, zicînd: ,Ce vom mînca?¨
Sau: ,Ce vom bea?¨ Sau: ,Cu ce ne vom îmbràca?¨
32
Fiindcà toate acest e Iucruri
NeamuriIe Ie caut à. TatàI vostru ceI ceresc stie cà ave(i trebuin(à de eIe.
33
Càuta(i mai
întîi Împàrà(ia Iui Dumnezeu si neprihànirea Iui, si toat e aceste Iucruri vi se vor da pe
deasupra.
34
Nu và îngrijora(i dar de ziua de mîne; càci ziua de mîne se va îngrijora de
ea însàs. Ajunge ziIei necazuI ei (Mat. 6:25-34).

Cît de reconIortant este gîndul cã Dumnezeu, Iiind Tatãl nostru, Se îngrije¸te El
Însu¸i de via}a noastrã, dacã noi am ales sã cãutãm mai întîi Împãrã}ia lui
Dumnezeu ¸i neprihãnirea Iui! Dar sã nu uitãm cã acesta nu este un adevãr
universal valabil. Oare nu ne-a spus Solomon cã oamenii care umblã prin sIera
lucrurilor de sub soare se împart în douã? Unii sînt plãcu}i lui Dumnezeu, ¸i deci
sînt prietenii Iui, dar al}ii sînt vrãjma¸ii Iui, din pricina rãutã}ii lor. ,El
|Dumnezeu| dã |doar| omului plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui
pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨
(2:26).
Într-adevãr, dacã omul nu poate cuprinde, de la început pînã la sIîr¸it, tot ce Iace
Dumnezeu, adicã nu poate da de capãt de¸ertãciunii, nu-i rãmîne altceva de Iãcut
decît sã se încreadã în Dumnezeu, dovedindu-¸i încrederea prin Iaptul cã î¸i aruncã
îngrijorãrile asupra Domnului ¸i se bucurã de via}a ¸i de bunurile pe care i le-a dat
Dumnezeu. Doar în lumina acestui adevãr laitmotivul din carte (vezi 2:24; 3:12,
22; 5:1S; S:15; 9:9, 1u ¸i 11:9) capãtã ¸i o altã conota}ie decît cea de drog sau
anestezic prin care omul încearcã sã Iugã de realitatea durã a de¸ertãciunii. Acela

31
,Nu este aItà fericire pentru om decît sà mànînce si sà bea, si sà-si înveseIeascà sufIetuI cu ce
este bun din agoniseaIa Iui!¨ (2:24).
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

70
care poate sã mãnînce, sã bea ¸i sã se bucure lini¸tit ¸i împãcat de truda mîinii lui
dovede¸te Iie cã este înIrînt ¸i resemnat sub tãvãlugul Iãrã sens al de¸ertãciunii, Iie
cã I-a descoperit pe Dumnezeu ¸i, astIel, s-a lini¸tit în mîna Iui, Iiind convins cã
Dumnezeu Iace orice lucru Irumos la vremea lui. Unul este nebun, celãlalt în}elept.
Dar dacã totul s-ar sIîr¸i la moarte ¸i dacã nebunul ¸i în}eleptul ar avea, într-adevãr,
aceea¸i soartã, atunci nu ar conta prea mult în care dintre cele douã categorii ne-am
aIla. În acest caz am Ii îndreptã}i}i mai degrabã sã ne înecãm deznãdejdea în
bãuturã ¸i droguri, evadînd astIel din sIera realitã}ii. Însã gîndul ve¸niciei pe care
Dumnezeu l-a pus în om ne spune cã mormîntul nu poate Ii sta}ia terminus a
existen}ei omului, ¸i, de aceea, nu este totuna dacã cineva trãie¸te ca nebun sau ca
în}elept, începutul în}elepciunii Iiind tocmai Irica de Domnul, iar dovada nebuniei
Iiind negarea lui Dumnezeu.

3:14-15 Tot ce face Dumnezeu dàinuieçte în veci

Existã un Dumnezeu care a rînduit sIera de¸ertãciunii ¸i care o controleazã. Iar El
Iace mai mult decît sã-l oblige pe om la umblarea prin bucla ei. Dumnezeu Se ¸i
implicã în ea alãturi de to}i aceia care se tem de El, Iãcînd orice lucru Irumos la
vremea lui. Iar dacã tot ce Iace El dãinuie¸te în veci, înseamnã cã undeva în aceastã
aparentã mi¸care Iãrã noimã a tuturor lucrurilor pe care noi o percepem ca
de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt existã o valen}ã a ve¸niciei. Într-adevãr aIirmã
Eclesiastul atunci cînd Dumnezeu umblã alãturi de noi prin sIera de¸ertãciunii,
tot ceea ce Iace El dãinuie¸te în veci. Dar oare ce Iace El? Care este acea valen}ã a
ve¸niciei din umblarea noastrã prin sIera de¸ertãciunii? Oare nu tocmai modelarea
noastrã întru chipul ¸i asemãnarea Fiului lui Dumnezeu?

Cînd am ajuns sã credem acest adevãr, putem sã mîncãm, sã bem ¸i sã ne bucurãm
în toatã lini¸tea ¸i cu toatã demnitatea de rodul muncii noastre sub soare, pentru cã,
în mîna lui Dumnezeu, toate acestea pot Ii aducãtoare de slavã, aducãtoare de
asemãnare cu Dumnezeu. Nu este treaba noastrã sã cunoa¸tem vremea tuturor
lucrurilor. Însã responsabilitatea noastrã este s-o acceptãm. ,Ce este, a mai Iost, ¸i
ce va Ii, a mai Iost; ¸i Dumnezeu aduce iar㸠înapoi ce a trecut¨ (3:15), iar
Dumnezeu Iace lucrul acesta dupã o rînduialã ¸tiutã de El, cu scopul precis al
modelãrii chipului Fiului Sãu în noi, ,pentru ca El |Isus Hristos| sã Iie cel întîi
nãscut dintre mai mul}i Ira}i¨ (Rom. S:29).

3:16-18 Dumnezeu va judeca toate IucruriIe
Dacã scopul lui Dumnezeu este modelarea noastrã întru chipul ¸i asemãnarea
Domnului Isus Hristos ¸i dacã El Iace orice lucru Irumos la vremea lui, atunci
ra}iunea ultimã a lucrurilor nu trebuie s-o cãutãm în în}elegerea rostului a tot ceea
ce se întîmplã sub soare, ci în cre¸terea noastrã în cunoa¸terea lui Dumnezeu, ceea
ce ne dã tot mai mult lini¸tea încrederii în El.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

71
Dupã cum am amintit deja, descoperirea lui Dumnezeu în sIera lucrurilor de sub
soare nu ne ridicã deasupra de¸ertãciunii, adicã nu pune capãt limitãrii noastre de a
în}elege rostul tuturor lucrurilor. Faptul cã am ajuns sã cunoa¸tem ¸i sã acceptãm cã
Dumnezeu a rînduit de¸ertãciunea ¸i cã El o controleazã, Iãcînd orice lucru Irumos
la vremea lui, nu înseamnã cã noi putem cuprinde de-acum, de la început pînã la
sIîr¸it, tot ce Iace Dumnezeu. A-I descoperi pe Dumnezeu ¸i a-I accepta ca parte
esen}ialã ¸i determinantã a umblãrii noastre prin sIera de¸ertãciunii nu înseamnã cã
am pus mîna pe o cheie care sã ne permitã sã ne descurcãm de-acum încolo singuri
în umblarea noastrã sub soare. ,Am ajuns la cuno¸tin}a cã tot ce Iace Dumnezeu
dãinuie¸te în veci, ¸i la ceea ce Iace El nu mai este nimic de adãugat ¸i nimic de
scãzut aIirmã Eclesiastul ¸i cã Dumne:eu face aya pentru ca /umea sà se
teamà ae E/¨ (3:14, s.n.). Din perspectiva noastrã, întreaga umblare prin sIera
lucrurilor de sub soare continuã ¸i va continua sã Iie de¸ertãciune ¸i goanã dupã
vînt. Rostul lucrurilor în sine continuã sã ne scape chiar ¸i dupã întîlnirea noastrã
cu Dumnezeu, ¸i realitatea din jurul nostru continuã sã ne surprindã ¸i sã ne
nedumereascã.

Iatã de ce, acum cã ¸tim cã Dumnezeu urmãre¸te sã sape în noi chipul Fiului Sãu ¸i
cã, de aceea, nu este totuna cum ne trãim via}a sub soare, este vremea sã revenim în
bucla de¸ertãciunii ¸i sã cãutãm s-o în}elegem cît mai bine. Acesta poate Ii motivul
pentru care Eclesiastul Iace sã se perinde din nou prin Ia}a ochilor no¸tri realitã}i
ale vie}ii trãite sub soare, evocate în tonul cel mai cenu¸iu al de¸ertãciunii:
nedreptate în locul rînduit pentru judecatã (3:16-1S), inevitabilitatea mormîntului în
care ne întoarcem cu to}ii (3:19-22), cople¸itoarea apãsare a singurãtã}ii (4:1-12),
povara nebuniei (4:13-16), de¸ertãciunea din mul}imea vorbelor (5:1-9) etc.

,Am mai vãzut sub soare cã în locul rînduit pentru judecatã domne¸te nelegiuirea
aIirmã Solomon ¸i cã în locul rînduit pentru dreptate este rãutate¨ (16). Iar
atunci cînd în locul rînduit pentru judecatã domne¸te nelegiuirea, gustul
de¸ertãciunii ne cople¸e¸te:

1
M-am uitat apoi Ia toate asupririIe cari se fac supt soare; si iat à cà cei apàsa(i varsà
Iacràmi, si nu est e nimeni sà-i mîngîie! Ei sînt pradà sîIniciei asupritoriIor Ior, si n-are
cine sà-i mîngîie!
2
Si am gàsit cà mor(ii, cari au murit mai înaint e, sînt mai ferici(i decît
cei vii, cari sînt încà în via(à.
3
Dar mai fericit decît amîndoi am gàsit pe ceI ce nu s-a
nàscut încà, fiindcà n-a vàzut toate reIeIe cari se petrec supt soare (4:1-3).

15
Tot feIuI de Iucruri am vàzut în ziIeIe desert àciunii meIe. Este cîte un om fàrà
prihanà, care piere în neprihànirea Iui, si est e cît e un neIegiuit, care o duce muIt în
ràutatea Iui (7:15).

14
Este o desertàciune care se petrece pe pàmînt : si anume sînt oameni neprihàni(i,
càrora Ie merge ca si ceIor rài cari fac fapte reIe, si sînt rài, càrora Ie merge ca si ceIor
neprihàni(i, cari fac fapte bune. Eu zic cà si aceasta este o desertàciune (8:14).
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

72
S
Cînd vezi în (arà pe ceI sàrac nàpàstuit si jàfuit în numeIe dreptuIui si dreptà(ii, sà nu
te miri de IucruI acesta! Càci peste ceI mare vegheazà aItuI mai mare, si peste ei to(i
CeI Prea ÎnaIt (5:8).

AstIel de aIirma}ii sînt de-a dreptul descurajante. Dacã n-ar exista un Dumnezeu ¸i
o judecatã, cine nu ar urî via}a ¸i tot ce se Iace sub soare? ,Atunci am zis în inima
mea: «Dumnezeu va judeca ¸i pe cel bun ¸i pe cel rãu; cãci El a sorocit o vreme
pentru orice lucru ¸i pentru orice Iapt㻨 (3:17). Desigur, nici unul dintre noi nu
în}elegem de ce un Dumnezeu suveran ¸i atotputernic îngãduie toate aceste lucruri.
Dar atunci cînd am schimbat sistemul de reIerin}ã ¸i în}elegem cã Dumnezeu este
în controlul a tot ceea ce se întîmplã sub soare, a¸teptãm sã vedem ,Irumosul¨ ¸i
,binele¨ în orice lucru, chiar dacã nu-l în}elegem pentru moment.

$i totu¸i, de ce îngãduie, oare, un Dumnezeu atotputernic nedreptatea ¸i suIerin}a?
Ia prima vedere, rãspunsul Eclesiastului este cople¸itor: ,Am zis în inima mea cã
acestea se întîmplã numai pentru oameni, ca sã-i cerce Dumnezeu, ¸i ei în¸i¸i sã
vadã cã nu sînt decît ni¸te dobitoace¨ (1S). Un astIel de rãspuns pare jignitor ¸i
degradant pentru noi. Oare nu este îndeajuns cã sîntem închi¸i în sIera
de¸ertãciunii? Trebuie sã ajungem chiar ¸i la concluzia cã nu sîntem decît ni¸te
dobitoace?

În Romani 1:1S, Pavel aIirmã cã ,mînia lui Dumnezeu se descopere din cer
împotriva oricãrei necinstiri a lui Dumnezeu ¸i împotriva oricãrei nelegiuiri a
oamenilor, cari înãdu¸e adevãrul în nelegiuirea lor¨. În text descoperim douã }inte
în care love¸te mînia lui Dumnezeu: necinstirea lui Dumnezeu ¸i nelegiuirea
oamenilor. Necinstirea lui Dumnezeu }ine de ceea ce gîndim despre Dumnezeu, iar
nelegiuirea }ine de ceea ce gîndim despre poruncile Iui ¸i de ceea ce Iacem cu ele,
adicã de cãlcarea propriu-zisã a poruncilor lui Dumnezeu la nivelul motiva}iei, al
atitudinii, al gîndului, al vorbei sau al Iaptei. Nelegiuirea are la rãdãcina ei
necinstirea lui Dumnezeu. În Crãdina Edenului, mai întîi Eva a gîndit rãu despre
Dumnezeu, ¸i abia apoi a întins mîna ¸i a rupt Iructul oprit. Oare de ce nu a
intervenit Dumnezeu ca sã opreascã materializarea necinstirii de Dumnezeu în
nelegiuire?
32
Dezintegrarea universului nostru este rezultatul direct al nelegiuirilor
noastre.
33
Dacã Dumnezeu ar Ii intervenit ¸i ar Ii blocat procesul, neîngãduind
omului sã transIorme necinstirea de Dumnezeu în nelegiuire, astãzi am trãi într-o
lume inIinit mai bunã din toate punctele de vedere. În locul rînduit pentru judecatã
ar Ii dreptate. Nu ar Ii asuprire sub soare. Nu ar Ii imoralitate ¸i violen}ã,
singurãtate ¸i deznãdejde. Cu un cuvînt, am trãi, într-adevãr, într-o altã lume decît
cea în care ne aIlãm. Însã lucrul acesta n-a Iost cu putin}ã. Era imposibil ca
Dumnezeu sã intervinã ¸i sã opreascã materializarea necinstirii Iui în nelegiuire,
Iãrã ca omul ¸i $arpele sã-I Ii rîs în nas ¸i sã-I Ii spus: ,Nu-i a¸a cã noi avem

32
Vezi Beniamin Fàr àgàu, Romani 1-5, p. 73-78 sau Romani, ed. a 2-a, p. 65-70.
33
Vezi Romani 1:28-32.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

73
dreptate, nu Tu? Am ¸tiut cã alegerea noastrã a Iost cea bunã. Din rãutate nu ne
permi}i sã mergem în direc}ia aleasã. Dar realitatea din jurul nostru dovede¸te cã
avem dreptate¨. Tocmai de aceea, Dumnezeu a trebuit sã lase lucrurile sã-¸i urmeze
cursul. Iar lucrul acesta nu dovede¸te neputin}a lui Dumnezeu ¸i Iaptul cã lucrurile
I-au luat prin surprindere. Solu}ia lui Dumnezeu în Hristos Iusese pregãtitã încã
înainte de întemeierea lumii.

Dumnezeu a trebuit sã lase lucrurile sã-¸i urmeze cursul, pentru ca, intra}i în vria
pãcatului ¸i a consecin}elor lui, sã recunoa¸tem cã am gre¸it ¸i cã avem nevoie de
solu}ia lui Dumnezeu. Iucrul acesta pare sã-l Ii în}eles ¸i Eclesiastul: ,Am zis în
inima mea cã acestea |aceste rãsturnãri ale sistemului de valori, care aduc domnia
nedreptã}ii în locul unde ar trebui sã domneascã dreptatea| se întîmplã numai
pentru oameni, ca sã-i cerce Dumnezeu, ¸i ei în¸i¸i sã vadã cã nu sînt decît ni¸te
dobitoace¨ (3:1S).

3:19-22 Fàrà Dumnezeu, sîntem ca niçte dobitoace care tràiesc doar
ca sà mànînce
,Mãcar cã au cunoscut pe Dumnezeu aIirmã Pavel în Romani nu I-au
proslãvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mul}ãmit; ci s-au dedat la gîndiri de¸arte, ¸i
inima lor Iãrã pricepere s-a întunecat. S-au Iãlit cã sînt în}elep}i, ¸i au înebunit¨
(Rom. 1:21-22). Omul s-a despãr}it de Dumnezeu, declarîndu-se dumnezeu pe sine
însu¸i. Iar el a Iãcut lucrul acesta pentru cã a crezut minciuna cu care l-a ademenit
$arpele: ,Ve}i Ii ca Dumnezeu¨ (Cen. 3:6). Dar despãr}irea omului de Dumnezeu a
însemnat reducerea existen}ei lui la sIera lucrurilor de sub soare. Iar pentru cã sub
soare nimic nu are sens în sine, descoperirea de¸ertãciunii cople¸itoare ¸i
înrobitoare l-a înnebunit pe om. Poate, povara care este cel mai greu de suportat
pentru om este Iaptul cã mormîntul pare sã Iie tãvãlugul ultim ¸i inevitabil al
de¸ertãciunii. Omul despãr}it de Dumnezeu se pomene¸te strivit de pu¸cãria
de¸ertãciunii, în care realitatea mormîntului Iace ca nimic sã nu mai aibã sens în
sine:

19
Càci soart a omuIui si a dobitocuIui este aceeas; aceeas soart à au amîndoi; cum moare
unuI, asa moare si ceIaIt, to(i au aceeas sufIare, si omuI nu întrece cu nimic pe dobitoc;
càci totuI este desertàciune.
20
Toate merg Ia un Ioc; toate au fost fàcute din (àrînà, si
toate se înt orc în (àrînà.
21
Cine stie dacà sufIarea omuIui se suie în sus, si dacà sufIarea
dobitocuIui se pogoarà în jos în pàmînt? (3:19-21).

Într-adevãr, atunci cînd omul s-a despãr}it de Dumnezeu, nu se mai deosebe¸te cu
nimic de un dobitoc, pentru cã cerul s-a Iãcut de plumb deasupra capului lui, ¸i
gîndul ve¸niciei s-a stins în adîncul Iiin}ei lui. Ce concluzie mai poate trage cineva
în Ia}a acestei realitã}i implacabile? În acest Iund de groapã revine laitmotivul
cãr}ii: ,A¸a cã am vãzut cã nu este nimic mai bun pentru om decît sã se veseleascã
de lucrãrile lui: aceasta este partea lui. Cãci cine-l va Iace sã se bucure de ce va Ii
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

74
dupã el?¨ (3:22). Într-adevãr, atunci cînd gîndul ve¸niciei a Iost înãbu¸it de
despãr}irea noastrã de Dumnezeu ¸i cînd sIîr¸itul existen}ei este mormîntul ¸i
viermii, dupã care nu mai existã nimic de care sã te po}i bucura, omului nu-i mai
rãmîne decît sã se reîntoarcã la drogul bucuriilor de o clipã.

Am aIirmat cã versete ca acela din 3:22 ,A¸a cã am vãzut cã nu este nimic mai
bun pentru om decît sã se veseleascã de lucrãrile lui: aceasta este partea lui¨ sînt
presãrate în întreaga carte, constituindu-se într-un laitmotiv al ei (vezi 2:24; 3:12,
22; 5:1S; S:15; 9:9, 1u ¸i 11:9). Am mai observat însã ¸i Iaptul cã de¸i toate aceste
versete par sã spunã cam acela¸i lucru, totu¸i, de-a lungul cãr}ii, alterneazã douã
conota}ii complet diIerite, în Iunc}ie de contextul în care apare versetul. Ori de cîte
ori un astIel de verset apare ca o resemnare în Iundul gropii deznãdejdii, el
Iunc}ioneazã ca un drog, ca un mijloc de evadare din realitate. Dar atunci cînd
versetul apare în contextul prezen}ei ¸i lucrãrii lui Dumnezeu, Iunc}ioneazã ca o
dovadã a încrederii în Iaptul cã, alãturi de Dumnezeu, umblarea prin de¸ertãciune
are sens ¸i rost. Faptul cã în ambele cazuri se rostesc cuvinte asemãnãtoare Iace ca
în}eleptul ¸i nebunul sã Iie greu de deosebit, atunci cînd realitatea este privitã strict
din perspectiva lucrurilor de sub soare,
34
Iãrã însã ca cei doi sã se conIunde totu¸i.

AIirma}ia din 2:24 ,Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i
sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨ vine ca o evadare
din deznãdejdea descrisã în versetele precedente. Dar aIirma}ia din 3:12 ,Am
ajuns sã cunosc cã nu este altã Iericire pentru ei decît sã se bucure ¸i sã trãiascã
bine în via}a lor¨ vine dupã aIirma}ia de boltã din 3:11, prin care Eclesiastul
celebreazã suveranitatea binevoitoare a lui Dumnezeu. Aici aIirma}ia nu poate sã
aibã o Iunc}ie de narcotic, ci una de celebrare ¸i lini¸te. Oare cum trebuie sã luãm
cele spuse în 3:22 ,A¸a cã am vãzut cã nu este nimic mai bun pentru om decît sã
se veseleascã de lucrãrile lui: aceasta este partea lui. Cãci cine-l va Iace sã se
bucure de ce va Ii dupã el?¨ atunci cînd Eclesiastul a aIirmat deja cã rîsul este o
nebunie, iar veselia se în¸alã degeaba?
35


Am putea sã în}elegem cuvintele lui ca o concluzie în}eleaptã. Pentru cã dupã
moarte vine judecata ,Dumnezeu va judeca ¸i pe cel bun ¸i pe cel rãu; cãci El a
sorocit o vreme pentru orice lucru ¸i pentru orice Iapt㨠(3:17) singura ¸ansã a
omului de a da sens vie}ii trãite sub soare este sã se bucure de ea ¸i sà n-o
iroseascà. Iucrul acesta este posibil dacã omul reu¸e¸te sã se înveseleascã de
lucrãrile mîinilor lui, cu alte cuvinte, dacã reu¸e¸te sã trãiascã în a¸a Iel încît sã nu-i
parã rãu de ceea ce a Iãcut în via}ã. Iar atunci cînd adãugãm la acest gînd cele spuse

34
,Vede(i ce dragoste ne-a ar àtat TatàI, sà ne numim copii ai Iui Dumnezeu! Si sîntem. Iumea
nu ne cunoaste, pentru cà nu I-a cunoscut nici pe EI. Prea iubi(iIor, acum sîntem copii ai Iui
Dumnezeu. Si ce vom fi, nu s-a aràtat încà. Dar stim cà atunci cînd Se va aràta EI, vom fi ca EI;
pentru cà ÎI vom vedea asa cum este¨ (1 Ioan 3:1-2).
35
Vezi EcIesiastuI 2:1-2.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

75
la sIîr¸itul capitolului 2 ,El |Dumnezeu| dã omului plãcut Iui în}elepciune,
¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui
plãcut lui Dumnezeu!¨ (26) avem imaginea completã. O datã ce am recunoscut
cã Dumnezeu a rînduit de¸ertãciunea ¸i cã El este în controlul tuturor lucrurilor de
sub soare, cã orice lucru El îl Iace Irumos la vremea lui sau cã toate lucrurile
lucreazã împreunã spre binele celor ce-I iubesc pe Dumnezeu, putem, într-adevãr,
sã ne bucurãm ¸i sã ne înveselim de lucrãrile noastre. Dar dacã, nesocotindu-I pe
Dumnezeu, am decãzut în rîndul dobitoacelor ¸i dacã credem cã ,soarta omului ¸i a
dobitocului este aceea¸¨ (3:19), cã ,toate merg la un loc¨ (2u), cã ,toate au Iost
Iãcute din }ãrînã ¸i se întorc în }ãrîn㨠(2u), atunci, într-adevãr, nu ne rãmîne nimic
mai bun de Iãcut decît sã mîncãm ¸i sã bem, cãci, oricum, ,mîine vom muri¨.

ConcIuzii
Se spune cã, în timpul Celui de-al doilea Rãzboi Mondial, ¸eIul unui lagãr de
concentrare a dorit sã Iacã un experiment legat de eIectul sim}ãmîntului
de¸ertãciunii asupra omului. El a luat un grup de de}inu}i ¸i i-a obligat sã mute o
grãmadã imensã de gunoi dintr-un capãt al lagãrului în celãlalt. Seara, cînd
de}inu}ii s-au întors în barãci, pe Ie}ele lor obosite se putea citi un sim}ãmînt al
mul}umirii. θi terminaserã treaba. Dar a doua zi, au Iost sco¸i din rînduri aceia¸i
oameni ¸i au Iost obliga}i sã mute înapoi tot ce cãraserã în ziua precedentã. În seara
zilei respective, pe Ie}ele lor obosite se citea nedumerirea ¸i Irustrarea. Acest
experiment s-a repetat cîteva zile în ¸ir. Ia un moment dat, oamenii din grupul
respectiv au început sã se Irîngã unul dupã altul. Unii au pornit sã plîngã, al}ii au
reIuzat sã mai iasã la muncã, cu riscul pedepsei ce urma. Unul dintre ei, cînd a Iost
scos din rînd sã continue munca în zadar din zilele precedente, a luat-o la Iugã spre
gardul de sîrmã ghimpatã electrizat ¸i s-a aruncat pe el, Iiind carbonizat pe loc.

Ceea ce i-a Irînt pe Iiecare n-a Iost munca istovitoare, ci lipsa unui scop, a unui }el,
a unui rost. Apãsarea de¸ertãciunii i-a strivit ¸i i-a înnebunit.

4
Am fàcut Iucruri mari: mi-am zidit case, mi-am sàdit vii;
5
mi-am fàcut gràdini si Iivezi
de pomi, si am sàdit în eIe tot feIuI de pomi roditori.
6
Mi-am fàcut iazuri, ca sà ud
dumbrava unde cresc copacii.
'
Am cumpàrat robi si roabe, si am avut copii de casà; am
avut cirezi de boi si turme de oi, mai muIt decît to(i cei ce fuseserà înaint e de mine în
IerusaIim.
S
Mi-am strîns argint si aur, si bogà(ii ca de împàra(i si (àri. Mi-am adus
cîntàre(i si cînt àre(e, si desfàt area fiiIor oameniIor: o muI(ime de femei.
9
Am ajuns
mare, mai mare decît to(i cei ce erau înaintea mea în IerusaIim. Mi-am pàstrat chiar
în(eIepciunea.
10
Tot ce mi-au poftit ochii, Ie-am dat; nu mi-am oprit inima de Ia nici o
veseIie, ci am Iàsat-o sà se bucure de t oat à truda mea, si aceast a mi-a fost partea din
toatà ost eneaIa mea.
11
Apoi, cînd m-am uit at cu bàgare de seamà Ia toat e IucràriIe pe
cari Ie fàcusem cu mîniIe meIe, si Ia truda cu care Ie fàcusem, am vàzut cà
in toate este
numai de¸ertàciune ¸i goanà dupà vint, ¸i cà nu este nimic trainic supt soare
(EcI.
2:4-11, s.n.).

ECLESIASTUL 2:24B-3:22

76
Cît poate omul sã suporte gîndul de¸ertãciunii Iãrã sã-¸i piardã min}ile? Oare nu
tocmai de aceea îl îndeamnã Eclesiastul pe tînãrul care-l ascultã sã-¸i aducã aminte
de Fãcãtorul lui în zilele tinere}ii?

Din perspectiva lui Dumnezeu, cei care umblã prin bucla de¸ertãciunii lucrurilor de
sub soare se împart în douã categorii: cei plãcu}i lui Dumnezeu ¸i cei rãi. Celor
plãcu}i Iui, Dumnezeu le dã în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie, în timp ce celor rãi le
dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celor plãcu}i lui Dumnezeu (vezi 2:26), ca ¸i
cum cei care au ajuns sã-I Iie plãcu}i lui Dumnezeu au Iost ridica}i de cãtre Acesta
la o altã categorie de îndeletniciri: preocuparea de în}elepciune ¸i de ¸tiin}ã. Iar, pe
deasupra, acestora Dumnezeu le dã ¸i bucurie în ceea ce Iac, în timp ce pe ceilal}i
i-a lãsat sã alerge ca bezmeticii sub soare ca sã îngrãmãdeascã de¸ertãciune peste
de¸ertãciune. Oare cît poate omul sã mute grãmezile de de¸ertãciune dintr-o parte
în alta, Iãrã sã-¸i piardã min}ile?

16
Tarina unui om bogat rodise muIt.
1'
Si eI se gîndea în sine, si zicea: ,Ce voi face?
Fiindcà nu mai am Ioc unde sà-mi strîng roduriIe¨.
1S
,Iatà¨, a zis eI, ,ce voi face: îmi
voi strica grînareIe, si voi zidi aIteIe mai mari; acoIo voi strînge toate roduriIe si toate
bunàt à(iIe meIe;
19
si voi zice sufIetuIui meu: «SufIet e, ai muIte bunàtà(i strînse pentru
muI(i ani; odihnest e-te, mànîncà, bea si veseIeste-t e!»¨
20
Dar Dumnezeu i-a zis:
,
Nebunule
! Chiar în noaptea aceasta (i se va cere înapoi sufIetuI; si IucruriIe pe cari
Ie-ai pregàtit, aIe cui vor fi?¨
21
Tot asa est e si cu ceI ce îsi adunà comori pentru eI, si nu
se îmbogà(este fa(à de Dumnezeu (Iuca 12:16-21, s.n.)

Imediat dupã aceea, Domnul Isus a spus ucenicilor Sãi: ,De aceea vã spun: Nu vã
îngrijora}i, cu privire la via}a voastrã, gîndindu-vã ce ve}i mînca, nici cu privire la
trupul vostru, gîndindu-vã cu ce vã ve}i îmbrãca. Via}a este mai mult decît hrana, ¸i
trupul mai mult decît îmbrãcãmintea. Sã nu cãuta}i ce ve}i mînca sau ce ve}i bea,
¸i nu vã Irãmînta}i mintea. Cãci toate aceste lucruri Aeamuri/e /umii le cautã¨
(Iuca 12:22-3u, s.n.). Voi a}i Iost chema}i la îndeletniciri de alt rang: ,Cãuta}i mai
întîi Împãrã}ia lui Dumnezeu, ¸i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra¨ (Iuca
12:31).

Vindecarea noastrã vine atunci cînd în}elegem cã rostul existen}ei noastre este
gloriIicarea lui Dumnezeu prin tot ce Iacem, adicã sIin}irea Numelui lui Dumnezeu
prin întruparea Împãrã}iei în via}a de zi cu zi. ,Începutul în}elepciunii este Irica de
Domnul spune Solomon în Proverbe ¸i ¸tiin}a sIin}ilor, este priceperea¨
(Prov. 9:1u). Iar, prin proIetul Ieremia, ,a¸a vorbe¸te Domnul: «În}eleptul sã nu se
laude cu în}elepciunea lui, cel tare sã nu se laude cu tãria lui, bogatul sã nu se laude
cu bogã}ia lui. Ci cel ce se laudã sã se laude cã are pricepere ¸i cã Mã cunoa¸te, cã
¸tie cã Eu sînt Domnul, care Iac milã, judecatã ¸i dreptate pe pãmînt! Cãci în
acestea gãsesc plãcere Eu, zice Domnul»¨ (Ier. 9:23-24).

ECLESIASTUL 2:24B-3:22

77
De Iapt, întreaga carte Ec/esiastu/ este o chemare la aceastã îndeletnicire mai înaltã
a cunoa¸terii lui Dumnezeu, singura care ne poate da gustul vie}ii ve¸nice, singura
care va alimenta gîndul ve¸niciei pe care Dumnezeu l-a sãpat în noi. Oare nu
tocmai de aceea a etalat Solomon încã dintru început întreaga lui alergare sub
soare, dezvãluindu-ne abisul de¸ertãciunii limitãrii la ceea ce vãd ochii ¸i pot apuca
mîinile din de¸ertãciune?

Întrebàri recapituIative
Cine este acest Dumnezeu, încît nimeni nu poate nici mäcar sä mänînce
çi sä se bucure färä El?
De ce se amestecä Dumnezeu pînä çi în acest ultim strop de fericire al
aceluia care träieçte ca prizonier în sfera deçertäciunii?
Ce ar însemna sä mîncäm cu Dumnezeu sau |inînd cont de El?
Ce dovedeçte faptul cä nu to|i cei care träim sub soare sîntem privi|i çi
trata|i la fel de Dumnezeu?
Faptul cä existä o vreme pentru orice lucru sugereazä, oare, cä ar putea
sä existe un anume scop în umblarea omului prin sfera deçertäciunii?
Care sä fie el?
Ce ar putea sä însemne faptul cä Dumnezeu face orice lucru frumos la
vremea lui?
Ce anume din om dovedeçte faptul cä Dumnezeu a säpat în el gîndul
veçniciei?
De ce nu ne mîntuie descoperirea lui Dumnezeu în sfera lucrurilor de
sub soare de limitarea care ne împiedicä sä în|elegem rostul ultim al
tuturor lucrurilor?
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

78
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
4
4
:
:
1
1
-
-
5
5
:
:
9
9

Ðe,ertáciunea înstráinárii de Ðumnezeu, de sine ,i de
semeni
,Mai bine aoi aecit unu/. Càci, aacà se intimp/à sà caaà, se riaicà unu/ pe
a/tu/, aar vai ae cine este singur, yi caae, fàrà sà aibà pe a/tu/ care sà-/
riaice¹. Si aacà se scoa/à cineva asupra unuia, aoi pot sà-i stea impotrivà, yi
funia imp/etità in trei nu se rupe uyor¨ (4:9-12).
Dupã ce ¸i-a expus concluzia vie}ii trãite sub soare ,O, de¸ertãciune a
de¸ertãciunilor, zice Eclesiastul, o de¸ertãciune a de¸ertãciunilor! Totul este
de¸ertãciune¨ (1:2) Solomon ne-a explicat ¸i cum anume a ajuns la ea. Mai întîi
¸i-a ales ca sistem de reIerin}ã sIera lucrurilor de ,sub soare¨ sau de ,sub ceruri¨.
Apoi, a trudit din greu în acest sistem de reIerin}ã, cercetînd ¸i adîncind cu
în}elepciune tot ce se întîmplã sub ceruri ¸i Iãcînd lucrul acesta pe mãsura
nelimitatelor lui posibilitã}i ¸i înzestrãri. ,Am Iãcut lucruri mari. Tot ce mi-au
poItit ochii le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nici o veselie, ci am lãsat-o sã se
bucure de toatã truda mea. Apoi, cînd m-am uitat cu bãgare de seamã la toate
lucrãrile pe cari le Iãcusem cu mînile mele, ¸i la truda cu care le Iãcusem, am vãzut
cã în toate este numai de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt¨ (2:4-11), pentru cã, la urma
urmelor, nimic nu are sens ¸i nimic nu satisIace cu adevãrat. Nu este nimic trainic
sub soare, adicã nimic pe mãsura gîndului ve¸niciei, care este pus de Dumnezeu în
Iiecare muritor. Eclesiastul a trebuit sã admitã cã în Ia}a mor}ii se destramã sensul
oricãrui lucru de sub soare. ,Atunci am urît via}a zice el cãci nu mi-a plãcut
ce se Iace supt soare: totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt¨ (2:17).

Dar deja la sIîr¸itul capitolului 2, Eclesiastul întoarce pagina ¸i începe sã ne
vorbeascã despre Dumnezeu. Dumnezeu este Acela care a rînduit de¸ertãciunea ¸i
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

79
care o ¸i controleazã, pe de o parte, Iãcînd ca orice lucru de sub soare sã aibã o
vreme ¸i un ceas anume în care el devine Irumos în mîna lui Dumnezeu, iar pe de
altã parte, dupã terminarea cãlãtoriei noastre în sIera de¸ertãciunii lucrurilor de sub
soare, aducînd la judecatã tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu.
36


Prin Iaptul cã, în primele trei capitole ale cãr}ii, Eclesiastul a ajuns de la
de¸ertãciune la Dumnezeu, am putea aIirma cã el pare sã ne Ii expus întreaga
IilosoIie a vie}ii lui. De Iapt, cartea însã¸i este construitã pe acest tipar. Dupã ce, în
primele unsprezece capitole, ne-a purtat prin bucla de¸ertãciunii, în ultimul capitol
(12), ne conIruntã cu Fãcãtorul nostru ¸i cu judecata de care nu va scãpa nici unul
dintre noi, atunci cînd se va Ii rupt Iunia de argint ¸i cînd }ãrîna se va Ii întors în
pãmînt, cum a Iost, iar duhul la Dumnezeu, care l-a dat.

De¸i capitolul 3 încheie un prim ciclu al cãr}ii, începînd cu capitolul 4, Solomon se
întoarce în sIera lucrurilor de sub soare, unde totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã
vînt, pentru a sãpa în noi cu mai multã Ior}ã nevoia de a recunoa¸te în ea pe Acela
care a rînduit ¸i controleazã totul, Iiind însã dispus sã umble cu noi prin bucla
de¸ertãciunii, ca sã dea sens umblãrii noastre prin ea.

4:1-12 Deçertàciunea însinguràrii
Dupã ce, în capitolul 2, Eclesiastul ne-a vorbit despre aeyertàciunea muncii din
zori pînã în noapte ,Cãci, drept vorbind, ce Iolos are omul din toatã munca lui ¸i
din toatã strãduin}a inimii lui, cu care se trude¸te sub soare? Toate zilele lui sînt
pline de durere, ¸i truda lui nu este decît necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã
inima lui. $i aceasta este o de¸ertãciune¨ (2:22-23) în capitolul 4, el ne vorbe¸te
despre durerea însingurãrii pe care ne-o aduce truda noastrã în încercarea de a ne
satisIace nevoia de semniIica}ie prin ea. Prin Iaptul cã începînd cu 4:9 el Iace o
judecatã de valoare ,Mai bine doi decît unul.¨ ne aduce aminte cã sIera
lucrurilor de sub soare poate Ii ordonatã dupã un anume sistem de valori care Iace
ca orice lucru sã Iie Irumos la vremea lui ¸i, astIel, lucrarea lui Dumnezeu în noi
sã-¸i atingã scopul. Despre acest sistem de valori am vorbit deja în paginile
precedente, plecînd de la aIirma}iile din versetele 2:12-14. Dar tot acolo am vãzut
cã, rãmînînd în sIera sistemului de reIerin}ã ,sub soare¨, sensul ultim al acestui
sistem de valori dispare. Chiar dacã la un moment dat s-ar pãrea cã este mai bine sã
Iii în}elept decît nebun, Iaptul cã dupã cum moare unul, tot a¸a moare ¸i celãlalt
Iace sã parã de prisos aceastã departajare a unuia de celãlalt.

Dar pe parcursul capitolelor 2 ¸i 3, am luat act de existen}a unui alt sistem de
reIerin}ã, care-I include pe Dumnezeu ¸i care, astIel, deschide în noi ¸i deasupra
noastrã o altã dimensiune: cea a ve¸niciei. Am vãzut, de asemenea, ¸i Iaptul cã
descoperirea acestui nou sistem de reIerin}ã ¸i intrarea în el nu anuleazã

36
Vezi EcIesiastuI 12:14.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

80
de¸ertãciunea din jurul nostru ¸i nu o transIormã în altceva. ,Sub soare¨ sau ,sub
ceruri¨, totul este ¸i va rãmîne de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt.

Singuri în mijlocul asupririi (1-3)
1
M-am uitat apoi Ia toat e asupririIe cari se fac supt soare; si iat à cà cei apàsa(i varsà
Iacràmi, si nu est e nimeni sà-i mîngîie! Ei sînt pradà sîIniciei asupritoriIor Ior, si n-are
cine sà-i mîngîie!
2
Si am gàsit cà mor(ii, cari au murit mai înaint e, sînt mai ferici(i decît
cei vii, cari sînt încà în via(à.
3
Dar mai fericit decît amîndoi am gàsit pe ceI ce nu s-a
nàscut încà, fiindcà n-a vàzut toate reIeIe cari se petrec supt soare (4:1-3).

Cauzele pentru care mul}i sînt apãsa}i ¸i varsã lacrimi pot Ii multiple. De cele mai
multe ori, la rãdãcina acestor dureri stau inechitã}ile sociale ¸i structurile care le
perpetueazã, }inînd cont de interesele unora în dauna intereselor altora. Cei slabi
devin astIel ,pradã sîlniciei asupritorilor lor¨ (4:1). Faptul cã Eclesiastul Ierice¸te
pe cei mor}i ¸i pe cei care nu s-au nãscut încã subliniazã natura universalã a
suIerin}ei ¸i a singurãtã}ii cople¸itoare din mijlocul ei.

Cãderea în pãcat a strãmo¸ului nostru Adam a aruncat în vrie întreaga istorie.
Pãcatul a intrat în lume printr-un singur om aIirmã Pavel în Romani iar prin
pãcat a intrat moartea ¸i stãpînirea ei asupra omului.
37
Dovada mor}ii este decãderea
moralã, socialã, economicã, politicã, religioasã etc., realitã}i care Iac diIicilã, iar
uneori aproape insuportabilã umblarea omului prin sIera de¸ertãciunii:

2S
Fiindcà n-au càutat sà pàstreze pe Dumnezeu în cunostin(a Ior, Dumnezeu i-a Iàsat în
voia min(ii Ior bIestemate, ca sà facà Iucruri neîngàduit e.
29
AstfeI au ajuns pIini de ori
ce feI de neIegiuire, de curvie, de vicIenie, de Iàcomie, de ràutat e; pIini de pizmà, de
ucidere, de ceartà, de înseIàciune, de porniri ràut àcioase; sînt soptitori,
30
bîrfitori,
urît ori de Dumnezeu, obraznici, trufasi, Iàudàrosi, nàscocitori de reIe, neascuIt àtori de
pàrin(i,
31
fàrà pricepere, càIcàtori de cuvînt, fàrà dragoste fireascà, neîndupIeca(i, fàrà
miIà.
32
Si, màcar cà stiu hotàrîrea Iui Dumnezeu, cà cei ce fac asemenea Iucruri, sînt
vrednici de moarte, totus, ei nu numai cà Ie fac, dar si gàsesc de buni pe cei ce Ie fac
(Rom. 1:29-32).

Însã minunea este cã, de¸i Dumnezeu îngãduie asuprirea, dezastrul moral, social,
economic, religios etc., ele nu-I opresc pe Dumnezeu ca, în via}a celor ce-I
iubesc, sã Iacã orice lucru Irumos la vremea lui. Cu alte cuvinte, nimic nu-I
împiedicã pe Dumnezeu ¸ã-$i termine lucrarea Sa în noi.

Tragedia înstrãinãrii fa(ã de semeni (4-5)
Este greu ca omul sã Iie singur în mijlocul suIerin}elor ¸i sã nu aibã pe nimeni care
sã-l mîngîie. Dar singurãtatea nu este mai u¸oarã nici atunci cînd omul nu este

37
Vezi Romani 5:12-14.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

81
asuprit de al}ii, ci se asupre¸te pe sine. A Ii asuprit de al}ii presupune a Ii obligat sã
munce¸ti în mod nedrept pentru ei. Dar omul poate Ioarte bine sã se asupreascã pe
el însu¸i, muncind ca un rob, dar mînat nu de al}ii, ci de poItele ¸i ambi}iile lui
nebune. Însingurarea celui ce trude¸te biciuit de dorin}ele ¸i poItele lui î¸i are, de
obicei, rãdãcinile în pizmã: ,Am mai vãzut cã orice muncã ¸i orice iscusin}ã la
lucru î¸i are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. $i aceasta este o
de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt¨ (4:4). A pizmui înseamnã a dori sã ai cel pu}in cît
are celãlalt, dacã nu ceva mai mult decît el; înseamnã a te ridica deasupra lui cu
orice pre}. Iar, de cele mai multe ori, pre}ul ridicãrii noastre deasupra semenului
este cãlcarea acestuia în picioare.

Chiar dacã ar pãrea ciudat lucrul acesta, pizma î¸i are rãdãcina în ceva bun, într-o
realitate pe care Dumnezeu Însu¸i a sãpat-o în Iibrele Iiin}ei noastre: in nevoia ae
semnificafie. Nevoia de semniIica}ie este deci o nevoie legitimã. Ea a Iost pusã în
noi prin Iaptul cã am Iost crea}i dupã chipul ¸i asemãnarea celei mai semniIicative
realitã}i din întregul Univers: chipul ¸i asemãnarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a creat ca sã trãim în rela}ie cu El, pentru ca, astIel, nevoia noastrã
de semniIica}ie sã Iie împlinitã tocmai prin aceastã rela}ie. De¸i despãr}irea de
Dumnezeu a deIormat chipul Sãu în noi, totu¸i cele trei nevoi care deIinesc acest
chip nevoia de Dumnezeu, nevoia de semniIica}ie ¸i nevoia de semeni au
rãmas în continuare nevoi Iundamentale ale Iiin}ei noastre. Însã problema este cã
omul despãr}it de Dumnezeu încearcã sã-¸i împlineascã aceste nevoi legitime pe cãi
nelegitime. Omul cãzut încearcã sã-¸i satisIacã nevoia de Dumnezeu prin
autoîndumnezeire, nevoia de semeni prin manipularea lor, iar nevoia de
semniIica}ie prin intrarea în competi}ie cu semenii. Competi}ia aIirmãrii de sine în
care încercarea de a-¸i satisIace nevoia de semniIica}ie îl aruncã pe omul închis în
sIera lucrurilor de sub soare Iace ca ,orice muncã ¸i orice iscusin}ã la lucru¨ sã î¸i
aibã ,temeiul numai în pizma unuia asupra altuia¨ (4:4). AstIel, omul se
îndepãrteazã, de Iapt, de semeni. Iar singurãtatea este sorã cu nebunia. Atunci cînd
nevoia de semeni este cãlcatã în picioare pentru nevoia de semniIica}ie, terminãm
prin a deveni nebunul care ,î¸i încruci¸eazã mînile ¸i î¸i mãnîncã îns㸠carnea lui¨
(4:5).

Mai bine o mînã plinã de odihnã decît doi pumni plini de trudã în zadar (6)
Atunci cînd am pornit sã ne satisIacem nevoia de semniIica}ie intrînd în competi}ie
cu cei din jurul nostru drum care duce cu siguran}ã la înstrãinarea de ei vom
ajunge sã exclamãm împreunã cu Solomon: ,Mai bine o mînã plinã de odihnã,
decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i goanã dupã vînt¨ (4:6), pentru cã de¸i am
cî¸tigat bunuri materiale am pierdut lucruri inIinit mai valoroase: rela}ii. Atunci
cînd avem impresia cã am cî¸tigat ceea ce am cãutat, ne dãm, de Iapt, seama cã am
pierdut totul. AstIel, avem ocazia sã învã}ãm o primã mare lec}ie pe care
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

82
Dumnezeu ne-o dã în sIera lucrurilor de sub soare: oamenii ¸i rela}iile sînt mai
importan}i decît lucrurile.

Un om este singur singurel, yi totuyi munca lui n-are sfîryit (7-8)
,Am mai vãzut spune Eclesiastul cã orice muncã ¸i orice iscusin}ã la lucru î¸i
are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia¨ (4:4). Pizma ne aruncã în
competi}ia aIirmãrii de sine. Iar pentru cã sîntem închi¸i în sIera de¸ertãciunii
lucrurilor de sub soare, competi}ia aIirmãrii de sine ne obligã sã adunãm cît mai
multã de¸ertãciune în pumni, pentru ca sã avem cu ce ne lãuda. AstIel, devenim
robii de¸ertãciunii, muncind din zori ¸i pînã-n noapte.

Întrebarea ,Pentru cine muncesc eu, ¸i-mi lipsesc suIletul de plãceri?¨ (4:S) nu-¸i
are rostul pentru acela care a pornit pe drumul împlinirii nevoii lui de semniIica}ie.
O datã ce nevoia noastrã de semniIica}ie a Iost nãscutã din Iaptul cã am Iost crea}i
dupã chipul celei mai semniIicative Realitã}i din Univers chipul lui Dumnezeu
ea nu se poate umple cu lucrurile materiale pentru care trudim din zori ¸i pînã-n
noapte. A¸a se explicã Iaptul cã ,un om este singur singurel, n-are nici Iiu, nici
Irate, ¸i totu¸ munca lui n-are sIîr¸it, ochii nu i se saturã niciodatã de bogã}ii¨ (4:S)
¸i cã nici mãcar nu mai poate sã se întrebe: ,Pentru cine muncesc eu, ¸i-mi lipsesc
suIletul de plãceri?¨ (S). Rãspunsul este simplu ¸i clar: Pentru tine însu}i! Iar
aceastã goanã dupã acumulãrile materiale poate Ii opritã doar de o pierdere pe
mãsurã. Pierderea vine atunci cînd în nebunia totalei înstrãinãri de semeni încep
sã-mi mãnînc însã¸i carnea mea. Abia atunci voi pune, poate, întrebarea: ,Cãci,
drept vorbind, ce Iolos are omul din toatã munca lui ¸i din toatã strãduin}a inimii
lui, cu care se trude¸te supt soare? Toate zilele lui sînt pline de durere, ¸i truda lui
nu este decît necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã inima lui. $i aceasta este o
de¸ertãciune¨ (2:22-23).

Mai bine doi decît unul (9-12)
Am vorbit despre de¸ertãciunea însingurãrii, a înstrãinãrii Ia}ã de semeni, ¸i am
vãzut cã pentru omul înstrãinat de Dumnezeu ,orice muncã ¸i orice iscusin}ã î¸i are
temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. |Dar| ¸i aceasta este o de¸ertãciune ¸i
goanã dupã vînt¨ (4:4). Pe de o parte, omul înstrãinat de Dumnezeu, pãstrînd totu¸i
vestigiile chipului Sãu, a cãrui componentã este ¸i nevoia de semniIica}ie, va Ii
obligat sã caute sã-¸i împlineascã aceastã nevoie Iundamentalã. Dar, din pricina
înstrãinãrii lui de Dumnezeu, neputînd-o împlini în rela}ia cu Dumnezeu, el o va
Iace intrînd în competi}ie cu semenii. Dar pe mãsurã ce îi va cãlca în picioare pe
semeni ca sã se înal}e pe sine se va înstrãina de ei. AstIel, de¸i i se pare cã a
împlinit o nevoie nevoia de semniIica}ie a stîrnit, de Iapt, în mod dureros o
alta mai mare nevoia de semeni ¸i conIlictul creat în el însu¸i a Iãcut ca
sim}ãmîntul de¸ertãciunii sã se adînceascã în el.

ECLESIASTUL 2:24B-3:22

8

3
Dacã chipul lui Dumnezeu în noi reclamã împlinirea deopotrivã ¸i dimpreunã a
tuturor celor trei nevoi Iundamentale care }in de acest chip nevoia de
Dumnezeu, nevoia de semniIica}ie ¸i nevoia de semeni atunci, într-adevãr, ,mai
bine doi decît unul¨ (4:9).

9
Mai bine doi decît unuI, càci iau o pIatà cu atît mai bunà pentru munca Ior.
10
Càci,
dacà se întîmpIà sà cadà, se ridicà unuI pe aItuI; dar vai de cine est e singur, si cade, fàrà
sà aibà pe aItuI care sà-I ridice!
11
Tot asa, dacà se cuIcà doi împreunà, se încàIzesc unuI
pe aItuI, dar cum se va încàIzi dacà e singur?
12
Si dacà se scoaIà cineva asupra unuia,
doi pot sà-i stea împotrivà; si funia împIetit à în trei nu se rupe usor (4:9-12).

Nevoia de semeni nevoia de a Ii ridicat de cineva, nevoia de a Ii încurajat ¸i
mîngîiat de cineva, nevoia de a Ii în}eles ¸i apãrat de cineva etc. dovede¸te cã
nici unul dintre noi nu a Iost creat sã existe prin sine ¸i pentru sine. Am Iost crea}i
sã depindem de cineva ¸i sã ne dãruim cuiva. Nevoia de semeni derivã din Iaptul cã
Acela care ne-a creat dupã chipul ¸i asemãnarea Sa este caracterizat de o pluralitate
intrinsecã: ,Apoi Dumnezeu a zis: «Sã Iacem om dupã chipul Aostru, dupã
asemãnarea Aoastrà; el sã stãpîneascã peste pe¸tii mãrii, peste pãsãrile cerului,
peste vite, peste tot pãmîntul ¸i peste toate tîrîtoarele cari se mi¸cã pe pãmînt».
Dumnezeu l-a Iãcut pe om dupã chipul Sãu, l-a Iãcut dupã chipul lui Dumnezeu;
parte bãrbãteascã ¸i parte Iemeiascã i-a Iãcut¨ (Cen. 1:26-27, s.n.). Nevoia de
semeni este, de Iapt, o adîncã nevoie de comuniune. $i prima valen}ã a acestei
nevoi este comuniunea cu Însu¸i Creatorul nostru al Cãrui chip îl purtãm în noi.
Atunci cînd rela}ia noastrã cu Dumnezeu este intactã, chiar dacã ne-ar pãrãsi to}i
cei din jurul nostru, rãmîne totu¸i Dumnezeu, ¸i El va Ii gata sã ne ridice, sã ne
în}eleagã, sã ne mîngîie ¸i sã ne apere.

Întors de la lupta cu împãra}ii $inearului, obosit ¸i cu mîinile goale, Avram a Iost
întîmpinat de Dumnezeu cu urmãtoarele cuvinte: ,Avrame, nu te teme; Eu sint
scutu/ tàu yi ràsp/ata ta cea foarte mare¨ (Cen. 15:1, s.n.). Într-adevãr, ,mai bine
doi decît unul¨ (4:9). Dar ,Iunia împletitã în trei nu se rupe u¸or¨ (4:12). $i Acest
al treilea, care este ¸i rãmîne totu¸i întotdeauna primul, este Dumnezeu.

4:13-16 Deçertàciunea autosuficienJei nebunuIui
Am vãzut cã însingurarea noastrã vine din Iaptul cã încercãm sã ne satisIacem o
nevoie legitimã nevoia de semniIica}ie într-un mod nelegitim: intrînd în
competi}ia aIirmãrii de sine. Unul dintre motoarele care ne }in în aceastã competi}ie
este pizma. Devenim semniIicativi în ochii no¸tri dacã reu¸im sã ne ridicãm
deasupra altora. Iar între to}i muritorii, împãratul este, prin deIini}ie, în vîrIul
piramidei sociale. ,Am vãzut pe to}i cei vii, cari umblã supt soare, înconjurînd pe
copilul, care avea sã urmeze dupã împãrat ¸i sã domneascã în locul lui. Fãrã sIîr¸it
era tot poporul, în Iruntea cãruia mergea el¨ (4:15-16). $i lucrul acesta nu este rãu
în sine. ,Ferice de tine }arã, al cãrei împãrat este de neam mare, ¸i ai cãrei voivozi
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

84
mãnîncã la vremea potrivitã, ca sã-¸i întãreascã puterile, nu ca sã se dedea la
be}ie!¨ (1u:17). Problema împãratului începe atunci cînd se desprinde dintre ceilal}i
oameni, se izoleazã de ei, neprimind sIat ¸i nelãsîndu-se îndrumat, cu alte cuvinte,
declarînd cã î¸i este suIicient sie¸i ¸i cã, de aceea, nu are nevoie de al}ii. În acest
caz, ,mai bine un copil sãrac ¸i în}elept decît un împãrat bãtrîn ¸i Iãrã minte, care
nu în}elege cã trebuie sã se lase îndrumat¨ (4:13). Dupã cum nimeni nu are nici un
Iolos de acela care s-a izolat în turnul de Iilde¸ al pizmei lui, pizmã care-l împinge
sã îngrãmãdeascã de¸ertãciune peste de¸ertãciune ¸i care-l va îngropa pînã la urmã
în singurãtatea sa, tot a¸a nimeni nu are nici un Iolos de un împãrat bãtrîn ¸i prost,
izolat în turnul de Iilde¸ al atotsuIicien}ei lui.

Dar acela care nu se lasã îndrumat de semeni nu se va lãsa îndrumat nici de
Dumnezeu, devenind astIel candidat la trãirea unei vie}i de nebun. În}elepciunea
care vine de sus este u¸or de înduplecat spune Iacov (vezi Iac. 3:17). Iar
psalmistul vorbe¸te despre dorin}a lui Dumnezeu de a pã¸i alãturi de noi prin sIera
de¸ertãciunii pentru a ne învã}a ¸i pentru a ne îndruma, spre Iericirea noastrã.

S
,Eu zice DomnuI t e voi învà(a, si-(i voi aràt a caIea pe care trebuie s-o urmezi,
te voi sfàtui, si voi avea privirea îndreptatà asupra ta.¨
9
Nu fi(i ca un caI sau ca un cat îr fàrà pricepere,
pe cari-i strunesti cu un frîu si o zàbaIà cu cari-i Iegi,
ca sà nu se apropie de tine.
10
De muIt e dureri are parte ceI ràu,
dar ceI ce se încrede în DomnuI, este înconjurat cu îndurarea Iui (Ps. 32:8-10).

,O! de ar rãmînea ei cu aceea¸ inimã ca sã se teamã de Mine ¸i sã pãzeascã toate
poruncile Mele, ca sã Iie Ierici}i pe vecie, ei ¸i copiii lor!¨ (Deut. 5:29) a oItat
Dumnezeu în auzul lui Moise. Iar apoi a continuat:

30
,Du-te de spune-Ie: «Întoarce(i-và în corturiIe voastre».
31
Dar tu, ràmîi aici cu Mine,
si-(i voi spune t oat e porunciIe, IegiIe si rînduieIiIe pe cari sà-i înve(i sà Ie împIineascà
în (ara pe care Ie-o dau în stàpînire¨.
32
Iua(i seama dar, sà face(i asa cum v-a poruncit
DomnuI, DumnezeuI vostru; sà nu và abate(i de Ia ceIe ce a poruncit EI nici Ia dreapta,
nici Ia stînga.
33
Sà urma(i în t otuI caIea pe care v-a poruncit DomnuI DumnezeuI
vostru, sà umbIa(i, ca sà trài(i si sà fi(i ferici(i, si sà ave(i ziIe muIte în (ara pe care o
ve(i Iua în st àpînire (Deut. 5:30-33).

5:1-9 Deçertàciunea jertfei nebuniIor
Dupã cum am vãzut deja, încercarea de a ne împlini nevoia de semniIica}ie intrînd
în competi}ia aIirmãrii de sine dovede¸te Iaptul cã rela}ia noastrã cu Dumnezeu este
ruptã. AltIel, am Ii apelat la modul legitim de împlinire a acestei nevoi
Iundamentale: la rela}ia cu Dumnezeu. Avînd statutul de creaturã, semniIica}ia
omului vine din lucrurile cu care se asociazã, cu care intrã în rela}ie. Atunci cînd
rela}ia omului cu Dumnezeu este intactã, nevoia lui de semniIica}ie se împline¸te
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

85
tocmai prin pãrtã¸ia acestuia cu Dumnezeul atotsemniIicativ. Dar acela care ¸i-a
rupt rela}ia cu Dumnezeu va intra în competi}ie cu semenii pentru a-¸i împlini
nevoia de semniIica}ie ¸i va termina prin a se înstrãina atît de semeni, cît ¸i de sine.

Pãzeyte-(i piciorul cînd intri în Casa lui Dumnezeu (1-3)
Dupã cîte putem observa, de-a lungul capitolelor studiate deja, por}iunile de text
alocate pomenirii lui Dumnezeu cresc din ce în ce mai mult. În 1:12 s-a spus doar
cã Dumnezeu supune pe Iiii oamenilor la îndeletnicirea plinã de trudã a cercetãrii ¸i
adîncirii lucrurilor de sub soare. În 2:24-26, Dumnezeu este prezentat ca Iiind
Acela care se amestecã pînã ¸i în bucuria de a mînca, a bea ¸i a ne înveseli suIletul
cu ce este bun din agoniseala noastrã. În 3:11-15, se aIirmã cã Dumnezeu a rînduit
sIera lucrurilor de sub soare, ¸i tot El Iace Irumos orice lucru la vremea lui. În 3:17,
El este prezentat ca judecãtor al tuturor lucrurilor, ca Unul care pune la încercare pe
Iiii oamenilor, tocmai ca sã le dovedeascã Iaptul cã atunci cînd sînt despãr}i}i de
Dumnezeu nu se deosebesc cu nimic de ni¸te dobitoace.

În textul de Ia}ã (5:1-9), Eclesiastul aIirmã cã Dumnezeu este sus în cer, în timp ce
omul este jos pe pãmînt. Cele douã expresii sugereazã douã sIere distincte de
existen}ã, cãrora le corespund douã sisteme distincte de reIerin}ã. Pãmîntul
reprezintã sIera lucrurilor de ,sub ceruri¨ sau ,de sub soare¨. Însã Dumnezeu este
dincolo de acestea. El este în cer, putînd cuprinde toate lucrurile de ,sub soare¨ sau
de ,sub ceruri¨. El este Creatorul, Sus}inãtorul ¸i Stãpînul tuturor acestor realitã}i.
Acest lucru în sine trebuie sã ne umple de teamã în Ia}a unui 1udecãtor atotprezent.
Dar cum anume ajunge omul nãscut sub soare sã intre în legãturã cu acest
Dumnezeu Creator, Sus}inãtor ¸i 1udecãtor al întregului Univers?

Fereastra prin care Eclesiastul prive¸te spre Dumnezeu este ,Casa lui Dumnezeu¨,
Templul pe care el (Solomon) însu¸i l-a ridicat Domnului, la porunca Acestuia ¸i
dupã planurile primite de la El, prin tatãl sãu David. Tocmai prin Iaptul cã, mai
întîi, Cortul Întîlnirii, apoi, Templul lui Solomon au Iost Iãcute dupã chipul
lucrurilor vãzute de Moise pe munte, ele reprezintã cea mai clarã Iereastrã spre cer,
locul unde revela}ia de Sine a lui Dumnezeu ¸i revela}ia cadrului apropierii omului
de Dumnezeu sînt cel mai clar prezentate. Acela care nu-¸i pãze¸te piciorul ¸i gura
cînd intrã în Casa lui Dumnezeu va irosi ocazia unicã a apropierii lui de Dumnezeu.

Dumnezeu vorbe¸te prin însã¸i Casa Iui. De aceea, ,pãze¸te-}i piciorul, cînd intri
în Casa lui Dumnezeu, ¸i apropie-te mai bine sã ascul}i, decît sã aduci jertIa
nebunilor; cãci ei nu ¸tiu cã Iac rãu cu aceasta. Nu te grãbi sã deschizi gura, ¸i sã
nu-}i rosteascã inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; cãci Dumnezeu este în
cer, ¸i tu pe pãmînt, de aceea sã nu spui vorbe multe. Cãci, dacã visurile se nasc din
mul}imea grijilor, prostia nebunului se cunoa¸te din mul}imea cuvintelor¨ (5:1-3).

ECLESIASTUL 2:24B-3:22

86
De cele mai multe ori, în locurile ¸i în lucrurile în care Dumnezeu Se aratã cel mai
clar
38
noi pierdem întîlnirea cu El tocmai din lipsa disponibilitã}ii noastre de a
asculta ¸i de a învã}a. Sã presupunem cã am Ii invita}i sã intrãm în Casa lui
Dumnezeu. Oare ce am învã}a despre El în ea?

În primu/ rina, abia am intrat pe poartã ¸i ne pomenim Ia}ã în Ia}ã cu altarul
arderilor-de-tot. Ce ne înva}ã altarul despre Dumnezeu? Cu siguran}ã cã el
vorbe¸te, pe de o parte, despre sIin}enia lui Dumnezeu, care Îl împiedicã pe Acesta
sã rabde pãcatul în prezen}a Sa, dar, pe de altã parte, despre dragostea ¸i îndurarea
Iui, care Îl Iac sã ia bucuros pãcatul de pe noi ¸i sã Se încarce El Însu¸i cu plata lui.
Acela care dore¸te sã se apropie de Dumnezeu trebuie sã treacã pe la altar ¸i sã
dezbrace pãcatul, sub toate Iormele lui.

Ia altarul de aramã, pe lîngã ceea ce învã}a despre Dumnezeu, prin cele cinci
categorii de jertIe pe care israelitul era chemat sã le aducã Domnului
arderea-de-tot, darul de mîncare, jertIa de mul}umire, jertIa de ispã¸ire ¸i jertIa
pentru pãcat acesta î¸i reactualiza coordonatele cardinale ale rela}iei cu
Dumnezeu.

Araerea-ae-tot ¸i aaru/ ae mincare îl învã}au cã el Îi apar}ine lui Dumnezeu în
întregime. Pentru cã am Iost cumpãra}i cu pre}ul nespus de scump al sîngelui
Mielului Iãrã cusur ¸i Iãrã prihanã, cu pre}ul sîngelui Fiului lui Dumnezeu, noi nu
mai sîntem ai no¸tri. Atît trupul, cît ¸i duhul nostru Îi apar}in lui Dumnezeu.
Actualizarea arderii-de-tot este rãspunsul credincio¸iei noastre la credincio¸ia lui
Dumnezeu, aducerea trupului nostru ca jertIã vie, sIîntã, plãcutã lui Dumnezeu.
Cînd intrãm în Casa lui Dumnezeu, nu venim sã vorbim ¸i sã ne justiIicãm, ci sã
tãcem ¸i sã ne rededicãm lui Dumnezeu. Acest act dovede¸te cã am în}eles în
prezen}a Cui stãm.

'ertfa ae mu/fumire îl obliga pe israelit sã recunoascã Iaptul cã ,orice ni se dã bun
¸i orice dar desãvîr¸it este de sus, pogorîndu-se de la Tatãl luminilor, în care nu este
nici schimbare, nici umbrã de mutare¨ (Iac. 1:17). El este Acela care Iace orice
lucru Irumos la vremea lui.
39
Nemul}umirea aduce dupã sine nebunia. ,Fiindcã,
mãcar cã au cunoscut pe Dumnezeu, nu I-au proslãvit ca Dumnezeu, nici nu I-au
mul}ãmit; ci s-au dedat la gîndiri de¸arte, ¸i inima lor Iãrã pricepere s-a întunecat.

38
Pentru credinciosuI nou testamentaI, punctuI reveIa(iei maxime a Iui Dumnezeu este în Isus
Hristos. Dar, desi în mijIocuI poporuIui IsraeI era unuI mai mare decît Iona si mai mare decît
SoIomon, ochii Ior erau împiedica(i sà-I vadà din pricina muI(imii cuvinteIor Ior în car e au
înàbusit adevàruI Scripturii. Este important sà ne aducem aminte de discu(ia dintre Isus si FiIip,
pe care o r eIateazà Ioan în 14:8-9. În ce ne priveste pe noi, Dumnezeu ne-a Iàsat douà simboIuri:
BotezuI si Cina, în care a concentrat reveIa(ia Sa privind cadruI apropierii noastre de EI. Oare cî(i
dintre noi ascuItàm cu destuIà aten(ie vorbirea Iui Dumnezeu prin eIe?
39
Vezi EcIesiastuI 3:11.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

87
S-au Iãlit cã sînt în}elep}i, ¸i au înebunit¨ (Rom. 1:21-22). Aducerea jertIei de
mul}umire este declararea dependen}ei noastre de Dumnezeu în toate lucrurile.

Aducerea fertfei ae ispàyire sau a fertfei pentru pàcat dovedea Iaptul cã israelitul a
în}eles cã lui Dumnezeu Îi dãm socotealã de toate lucrurile ¸i cã ,totul este gol ¸i
descoperit înaintea Aceluia cu care avem a Iace¨ (Evrei 4:13). A veni înaintea lui
Dumnezeu pretinzînd cã avem pãrtã¸ie cu El în timp ce avem pãcate nerezolvate în
via}a noastrã înseamnã a aduce jertIa nebunului.

În a/ aoi/ea rina, atunci cînd intrãm în Casa lui Dumnezeu ca sã învã}ãm ceva
despre El, abia am trecut de altarul de aramã ¸i dãm de lighean. Preo}ii se scãldau
ori de cîte ori intrau ¸i ie¸eau din Cortul Întîlnirii, semnalînd astIel intrarea ¸i
ie¸irea din prezen}a unui Dumnezeu sIînt, despãr}it de pãcãto¸i. 1ertIele erau
condi}ia apropierii de Dumnezeu a oricãrui israelit. Spãlarea preo}ilor simboliza o
curã}ire mai atentã a acelora care au Iost chema}i de Dumnezeu într-o slujbã
specialã. Aceasta indicã Iaptul cã cu cît se apropie cineva mai mult de Dumnezeu,
cu atît i se cere sã Iie mai curat ¸i mai sIînt. Prezen}a lui Dumnezeu este un Ioc
mistuitor, care va arde tot ceea ce nu este în armonie cu caracterul lui Dumnezeu.

În a/ trei/ea rina, pentru acela care intra în cortul propriu-zis ¸ocul era sã vadã cã,
în poIida sIin}eniei Iui, plãcerea lui Dumnezeu este sã-$i odihneascã ochii pe cele
douãsprezece pîini, reprezentînd cele douãsprezece semin}ii ale lui Israel. Faptul cã
El a dorit sã-i aibã pe copiii lui Israel înaintea ochilor Iui vorbe¸te despre dorin}a ¸i
scopul lui Dumnezeu cu privire la cei aIla}i în sIera de¸ertãciunii lucrurilor de sub
soare: comuniunea nemijlocitã cu ei.

În a/ patru/ea rina, o datã pe an, marele preot se înIã}i¸a înaintea lui Dumnezeu în
SIînta SIintelor, pentru a primi iertarea pentru întregul popor. Iertarea pe care o
dãdea Domnul întregului Israel dovedea dorin}a lui Dumnezeu de a trãi în pãrtã¸ie
cu omul pe care l-a creat dupã chipul ¸i asemãnarea Sa.

AstIel deci, întregul Cort al Întîlnirii avea menirea, pe de o parte, sã-I reveleze pe
Dumnezeul nevãzut, iar pe de altã parte, sã Iaciliteze atît intrarea israelitului în
rela}ie cu acest Dumnezeu sIînt, cît ¸i pãstrarea acestei rela}ii. Acela care intrã în
Casa lui Dumnezeu ca sã se lase învã}at de Dumnezeu prin Casa Iui se întîlne¸te
deci, pe de o parte, cu sIin}enia pîrjolitoare a lui Dumnezeu, iar pe de altã parte, cu
îndurarea ¸i bunãtatea Iui, care prin simbolurile din Casa Iui dovedesc Iaptul cã
Dumnezeu ne dore¸te în prezen}a Sa, în pãrtã¸ie cu El. De aceea este El dispus sã
Se implice alãturi de noi în umblarea noastrã prin sIera de¸ertãciunii ¸i sã Iacã orice
lucru Irumos la vremea lui, cu alte cuvinte ca toate lucrurile sã lucreze împreunã
spre binele celor ce-I iubesc pe Dumnezeu. Desigur, adevãrurile pe care
Dumnezeu le reveleazã despre Sine în Casa Iui sînt mult mai multe. Iar Eclesiastul
ne aten}ioneazã de Iaptul cã atunci cînd intrãm acolo o Iacem ca sã-I auzim pe
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

88
Dumnezeu vorbindu-ne despre Sine, ¸i nu ca sã ne auzim pe noi în¸ine vorbind în
prezen}a Iui.

Dacã ai fãcut o juruin(ã, împlineyte-o! (4-7)
În practica apropierii de Dumnezeu a israelitului, existau douã categorii de jertIe:
fertfe ae bunàvoie ¸i fertfe ob/igatorii. Arderea-de-tot, jertIa de mîncare ¸i jertIa de
mul}umire Iormau categoria jertIelor de bunãvoie, în timp ce jertIa de ispã¸ire ¸i
jertIa pentru pãcat intrau în categoria jertIelor obligatorii. Atunci cînd cineva î¸i
aducea de bunãvoie arderea-de-tot înaintea lui Dumnezeu, el Iãcea o juruin}ã:
,Doamne, sînt al tãu în întregime!¨ Nimeni nu-l obliga s-o Iacã. Acestuia,
Dumnezeu îi spune prin Eclesiastul:

4
Dacà ai fàcut o juruin(à Iui Dumnezeu, nu zàbovi s-o împIinesti, càci Iui nu-I pIac cei
fàrà mint e; de aceea împIineste juruin(a, pe care ai fàcut-o.
5
Mai bine sà nu faci nici o
juruin(à, decît sà faci o juruin(à si sà n-o împIinest i.
6
Nu Iàsa gura sà te bage în pàcat, si
nu zice înaint ea trimesuIui Iui Dumnezeu: ,M-am pripit.¨ Pentru ce sà Se mînie
Dumnezeu din pricina cuvinteIor taIe, si sà nimiceascà Iucrarea mîniIor taIe?
'
Càci,
dacà este desert àciune în muI(imea visuriIor, nu mai pu(in este si în muI(imea vorbeIor;
de aceea, teme-t e de Dumnezeu (EcI. 5:4-7).

Am aIirmat cã via}a se poate trãi alegînd douã sisteme de reIerin}ã. Primul ¸i cel
mai comun sistem de reIerin}ã pentru noi este ,sub soare¨ sau ,sub ceruri¨. Pentru
aceia care trãiesc în el, totul începe la na¸tere ¸i se terminã la moarte. Pentru cei
care trãiesc în sistemul de reIerin}ã al lucrurilor de sub soare, dincolo de mormînt
nu mai existã nimic, ¸i, de aceea, moartea devine tãvãlugul implacabil al
de¸ertãciunii, care strive¸te ¸i anuleazã sensul ultim al tuturor lucrurilor:

,Cãci
soarta omului ¸i a dobitocului este aceea¸; aceea¸ soartã au amîndoi; cum moare
unul, a¸a moare ¸i celalt, to}i au aceea¸ suIlare, ¸i omul nu întrece cu nimic pe
dobitoc; cãci totul este de¸ertãciune. Toate merg la un loc; toate au Iost Iãcute din
}ãrînã, ¸i toate se întorc în }ãrînã. Cine ¸tie dacã suIlarea omului se suie în sus, ¸i
dacã suIlarea dobitocului se pogoarã în jos în pãmînt?¨ (Ecl. 3:19-21).

A schimba sistemul de reIerin}ã înseamnã a-}i aduce aminte de Fãcãtorul tãu ¸i a-I
include în ecua}ia vie}ii ca Iactor determinant sau, mai bine zis, a te lãsa inclus în
ecua}ia Împãrã}iei Iui. Dar El nu poate Ii conIundat cu unul dintre lucrurile de sub
soare. Noi, dimpreunã cu toate celelalte lucruri de sub soare, sîntem pe pãmînt. În
schimb, Dumnezeu este în cer. El a plãnuit ¸i a creat întreaga sIerã a lucrurilor de
sub soare, El le rînduie¸te ¸i le controleazã mersul ¸i sensul ¸i El va judeca toate
lucrurile, Iie ele ¸tiute sau ascunse. Este deci evident cã numai acela î¸i aduce cu
adevãrat aminte de Dumnezeu care I-a acceptat în sistemul lui de reIerin}ã ca
autoritate ultimã. Nu Dumnezeu Iace juruin}e Ia}ã de noi, ci noi Iacem juruin}e Ia}ã
de El. Nu noi Îl tragem la rãspundere pe Dumnezeu pentru juruin}ele Iãcute, ci El
ne trage la rãspundere pe noi. Nu noi Îi spunem lui Dumnezeu ce are de Iãcut, ci El
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

89
ne spune nouã ce avem de Iãcut. A schimba sistemul de reIerin}ã înseamnã a te
subordona lui Dumnezeu cu întreaga Iiin}ã ¸i via}ã. În termenii nou testamentali, a
schimba sistemul de reIerin}ã înseamnã a-I declara pe Isus Hristos ca Domn,
subordonîndu-I toate compartimentele vie}ii.

Peste to(i vegheazã Cel Preaînalt (8-9)
Am men}ionat deja Iaptul cã schimbarea sistemului de reIerin}ã nu Iace modiIicãri
esen}iale în sIera lucrurilor de sub soare. În ele însele, toate acestea continuã sã Iie
de¸ertãciune. Convertirea noastrã nu ne Iace suIicien}i în noi în¸ine. Chiar dacã
ne-am subordonat via}a în întregime lui Dumnezeu, sensul ultim al lucrurilor ne
scapã totu¸i. Nu putem cuprinde, de la început pînã la sIîr¸it, tot ceea ce Iace
Dumnezeu. Nu vom pricepe, dintr-o datã, rostul tuturor lucrurilor. Dar ceea ce vom
putea Iace este sã ne lini¸tim inimile ¸i sã ne bucurãm de pacea pe care o dã
Dumnezeu ¸i care întrece orice pricepere. Odihna noastrã stã în Iaptul cã am ajuns
sã credem cã ,orice lucru El îl Iace Irumos la vremea lui¨ (3:11). Iar vremea
lucrurilor este în mîna unui Dumnezeu atotputernic ¸i iubitor. ,El dã omului plãcut
Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie¨ (2:26).

Dar aceasta nu înseamnã cã încrederea în Dumnezeu ne îndreptã}e¸te sã stãm cu
mîinile încruci¸ate. Pe de o parte, ,cine nu vrea sã lucreze spune Scriptura
nici sã nu mãnînce¨.
40
Iar pe de altã parte, dincolo de responsabilitatea pentru noi
în¸ine ¸i pentru Iamiliile noastre avem ¸i o responsabilitate civicã. AltIel, ce rost ar
avea sã ne spunã Eclesiastul cã este un Iolos pentru o }arã sã aibã un împãrat
pre}uit?

S
Cînd vezi în (arà pe ceI sàrac nàpàstuit si jàfuit în numeIe dreptuIui si dreptà(ii, sà nu
te miri de IucruI acesta! Càci peste ceI mare vegheazà aItuI mai mare, si pest e ei to(i
CeI Prea ÎnaIt.
9
Dar un foIos pentru (arà în t oat e privin(eIe, est e un împàrat pre(uit în
(arà (5:8-9).

Putem, oare, inIluen}a în vreun Iel ce Iel de împãrat, ce Iel de pre¸edinte sau ce Iel
de dregãtori vor cîrmui }ara sau cetatea? Desigur! Dar nu cum încearcã astãzi sã ne
înduplece sã credem partidele politice care se luptã pentru putere.

În Romani 13, Pavel aIirmã cã ,nu este stãpînire care sã nu vinã de la Dumnezeu.
$i stãpînirile cari sînt, au Iost rînduite de Dumnezeu¨ (13:1b). Dacã dregãtoriile
sînt orînduite de Dumnezeu, ce amestec avem noi în orînduirea lor? În acela¸i text,
Pavel spune cã dregãtoriile de orice Iel au douã Iunc}ii esen}iale. În primul rînd, ele
sînt orînduite de Dumnezeu pentru ca sã-I rãzbune pe El, ¸i abia în al doilea rînd
au Iost orînduite spre Iolosul nostru. Deoarece onoarea lui Dumnezeu vine
întotdeauna înaintea binelui nostru, pînã cînd dregãtorii nu ¸i-au împlinit Iunc}ia

40
2 TesaIoniceni 3:10b.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

90
Ia}ã de Dumnezeu, rãzbunîndu-I pe El, nu pot Iace nimic bun pentru noi. Acesta
este în}elesul versetului S: ,Cãci peste cel mare vegheazã altul mai mare, ¸i peste ei
to}i Cel Prea Înalt¨. Cel Preaînalt vegheazã ca dregãtorii sã-¸i împlineascã Iunc}iile
în ordinea strictã a prioritã}ilor.

De aceea, ,cînd vezi în }arã pe cel sãrac nãpãstuit ¸i jãIuit în numele dreptului ¸i
dreptã}ii, sã nu te miri de lucrul acesta!¨ (S), ci intereseazã-te de Ielul în care
oamenii }ãrii aceleia se tem de Dumnezeu ¸i pãzesc poruncile Iui. Iar dacã nu o
Iac, adu-le aminte, pe de o parte, de Iaptul cã dregãtorii au Iost orîndui}i mai întîi ca
sã-I rãzbune pe Dumnezeu, iar abia apoi pentru binele nostru, iar pe de altã parte,
cã ,peste cel mare vegheazã altul mai mare, ¸i peste ei to}i Cel Prea Înalt¨ (S). Cu
toate acestea, ,un Iolos pentru }arã în toate privin}ele, este un împãrat pre}uit în
}ar㨠(9), iar un astIel de împãrat trebuie cerut de la Dumnezeu.

Dupã ani de tran}ie care nu par sã ducã nicãieri ar trebui sã ne punem în modul cel
mai serios o serie de întrebãri. Credem, oare, cã Dumnezeu orînduie¸te stãpînirile ¸i
cã nu este stãpînire care sã nu Iie de la Dumnezeu? De ce am avut stãpînirile pe
care le-am avut ¸i de ce avem stãpînirile pe care le avem? Nu cumva am stat cu
ochii prea mult la ei ¸i prea pu}in la noi? Nu cumva ne-am complãcut în necinstirea
lui Dumnezeu ¸i în nelegiuire ¸i am a¸teptat ca cei de sus sã ne rezolve problemele
economice ¸i sociale? Am coborît standardele morale cu bunã ¸tiin}ã. Oare nu era
de datoria lui Dumnezeu sã ridice peste noi stãpîniri care sã-I rãzbune mai întîi pe
El? Iar dacã nu a mai rãmas loc ¸i timp ¸i pentru binele nostru, de ce sîntem
supãra}i?

Dar de unde sã începem? Este greu sã-i schimbi pe al}ii. Dar Dumnezeu este dispus
sã ne schimbe pe noi, dacã noi dorim sã I-o cerem. Putem începe Iiecare în dreptul
nostru. Putem apoi mijloci pentru curã}irea Iamiliilor ¸i bisericilor noastre.

ConcIuzii
,Mai bine o mînã plinã de odihnã, decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i goanã
dupã vînt¨ (4:6). Oare cine ar contrazice adevãrul evident al acestei aIirma}ii? Însã
întrebarea care ne-ar da mai multã bãtaie de cap ar Ii legatã de deIinirea ,odihnei¨.
Ce înseamnã sã ai mîna plinã de odihnã? De unde anume vine truda ¸i goana dupã
vînt, am vãzut. Eclesiastul nu s-a sIiit sã ne ilustreze lucrul acesta prin însã¸i via}a
lui. Dar ce este odihna ¸i cum poate cineva sã-¸i umple mîna cu ea?

Actul Crea}iei ne-a determinat, înscriind în noi chipul lui Dumnezeu prin trei nevoi
sau prin trei rela}ii Iundamentale: nevoia de Dumnezeu sau rela}ia cu El, nevoia de
semniIica}ie sau rela}ia cu sine ¸i nevoia de comuniune sau rela}ia cu semenii.
Aceste trei nevoi sau rela}ii Iundamentale le putem deduce din cuvintele
Creatorului: ,Dumnezeu a zis: «Sã Iacem om dupã chipul Nostru, dupã asemãnarea
Noastrã; el sã stãpîneascã peste pe¸tii mãrii, peste pãsãrile cerului, peste vite, peste
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

91
tot pãmîntul ¸i peste toate tîrîtoarele cari se mi¸cã pe pãmînt»¨ (Cen.1:26). Fiind
Iãcu}i aupà chipul ¸i asemãnarea lui Dumnezeu, sîntem lega}i în mod indisolubil de
El. Dumnezeu, care ne-a plãmãdit dupã chipul Sãu, Iiind o pluralitate intrinsecã
,Sã Iacem om dupã chipul Aostru, dupã asemãnarea Aoastrਠ(26, s.n.) în
adîncul nostru existã înscrisã o proIundã nevoie de comuniune. Iar prin Iaptul cã,
pe de o parte, Acela dupã al Cãrui chip am Iost Iãcu}i este cea mai semniIicativã
Realitate din Univers, iar pe de altã parte, am Iost crea}i sã stãpînim universul
material, nu ca sã Iim stãpîni}i de el, ne caracterizeazã o proIundã nevoie de
semniIica}ie.

Oare am putea deIini odihna ca Iiind starea lãuntricã de armonie cu ceea ce
Dumnezeu ne-a creat sã Iim, adicã starea deIinitã de o rela}ie corectã cu
Dumnezeu, cu noi în¸ine ¸i cu semenii?

Omul se Iace ¸i se desIace plecînd de la rela}ia sa cu Dumnezeu. De aceea, pe acest
element va insista Eclesiastul în cartea sa. Chemarea la împãcarea cu Dumnezeu va
Ii nota ultimã a cãr}ii lui. Dacã pe parcursul ei Eclesiastul a încercat sã ne
,ademeneasc㨠la o rela}ie cu Dumnezeu, prezentîndu-ne avantajele ei ,Cãci El
dã omului plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã
strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨ (2:26); ,Orice lucru El îl
Iace Irumos la vremea lui¨ (3:11) la sIîr¸itul cãr}ii, el va încerca sã ne
,aten}ioneze¨, vorbindu-ne despre judecata dreaptã a lui Dumnezeu în Ia}a cãreia
va trebui sã ne oprim cu to}ii: ,Bucurã-te, tinere, în tinere}ea ta, Iii cu inima veselã
cît e¸ti tînãr, umblã pe cãile alese de inima ta ¸i plãcute ochilor tãi; dar sã ¸tii cã
pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecatã. $i judecata aceasta se va
Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu¨ (11:9; 12:14b). Eclesiastul
dore¸te, pe orice cale, sã ne aducem aminte de Fãcãtorul nostru ¸i sã ne împãcãm
cu El înainte sã se rupã Iunia de argint, dupã care }ãrîna se întoarce în pãmînt, cum
a Iost, iar duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat, pentru a Ii cîntãrit, numãrat
¸i rãsplãtit.

Iocul cel mai potrivit al împãcãrii omului cu Dumnezeu este Casa lui Dumnezeu,
locul revelãrii de Sine a lui Dumnezeu. Dacã în perioada Eclesiastului exista doar
umbra adevãratei Case a lui Dumnezeu, noi avem harul sã intrãm prin credin}ã în
Isus Hristos, acela în care locuie¸te trupe¸te toatã plinãtatea Dumnezeirii.
41
Dar, ca
¸i odinioarã, acela care intrã în Casa lui Dumnezeu trebuie sã se apropie mai
degrabã sã asculte, decît sã aducã jertIa nebunilor. ,Via}a vecinicã este aceasta a
zis Domnul Isus sã Te cunoascã pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat, ¸i pe
Isus Hristos, pe care I-ai trimes Tu¨ (Ioan 17:3). Este atît de pu}inã via}ã ve¸nicã în
noi, pentru cã este Ioarte pu}inã cunoa¸tere de Dumnezeu în noi. ,Cine este acela
care sã Ii Iãcut un dumnezeu, sau sã Ii turnat un idol, ¸i sã nu Ii tras nici un Iolos
din el?¨ (Is. 44:1u) întreabã Isaia, pentru ca sã deIineascã idolatria în esen}a ei.

41
Vezi CoIoseni 2:9.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

92
Idolatrul are nevoie de un dumnezeu ca sã Iie slujit de acesta. Iar pentru a-¸i
determina dumnezeul sã-l slujeascã, el nu se va sIii sã încerce sã-l manipuleze prin
mul}imea vorbelor ¸i ritualurilor lui religioase goale. Dar lucrul acesta nu ne este
strãin nici nouã, credincio¸ilor nou testamentali. Iatã de ce ne avertizeazã Domnul
Isus prin Matei:

'
Cînd và ruga(i, sà nu boIborosi(i aceIeasi vorbe, ca pàgînii, càrora Ii se pare cà, dacà
spun o muI(ime de vorbe, vor fi ascuIt a(i.
S
Sà nu và asemàna(i cu ei; càci TatàI vostru
stie de ce ave(i trebuin(à, mai înainte ca sà-I cere(i voi.
9
Iatà dar cum trebuie sà và
ruga(i: ,Tat àI nostru care esti în ceruri! Sfin(eascà-se NumeIe Tàu;
10
vie împàrà(ia Ta;
facà-se voia Ta, precum în cer si pe pàmînt.
11
Pînea noastrà cea de toate ziIeIe dà-ne-o
nouà astàzi;
12
si ne iartà nouà greseIiIe noastre, precum si noi iert àm gresi(iIor nostri;
42

13
si nu ne duce în ispit à, ci izbàveste-ne de ceI ràu. Càci a Ta est e împàrà(ia si puterea
si sIava în veci. Amin!¨ (Mat. 6:7-13).

Spre deosebire de idolatru, închinãtorul adevãrat se va apropia de Dumnezeu ca
sã-I slujeascã, nu ca sã Iie slujit. De aceea, rugãciunea lui se va Iocaliza mai întîi
asupra lui Dumnezeu, ¸i abia apoi asupra lui însu¸i. Iar aceasta îi va aduce
odihnirea împãcãrii cu Dumnezeu. $i abia cînd am ajuns la odihnirea împãcãrii cu
Dumnezeu, vom putea sã ajungem ¸i la odihna împãcãrii cu noi în¸ine ¸i cu
semenii.

Neodihna în rela}ia cu noi în¸ine vine atunci cînd avem probleme cu imaginea de
sine, adicã atunci cînd nu ne este împlinitã nevoia de semniIica}ie. Dacã rela}ia cu
Dumnezeu nu ne este rezolvatã, vom încerca sã ne împlinim nevoia de semniIica}ie
privindu-ne în oglindã sau trecînd în revistã realizãrile noastre. Dar acesta este
drumul competi}iei aIirmãrii de sine, care nu numai cã nu ne va aduce odihna
împãcãrii cu noi în¸ine, ci ne va îndepãrta ¸i de semeni. Pentru omul înstrãinat de
Dumnezeu, ,orice muncã ¸i orice iscusin}ã la lucru î¸i are temelia numai în pizma
unuia asupra altuia. $i aceasta continuã Eclesiastul este |într-adevãr| o
de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt¨ (4:4), pentru cã nu numai cã ne vom înstrãina de
semeni, dar ne vom pierde ¸i pe noi în¸ine. Iar un om înstrãinat de Dumnezeu, de
sine ¸i de semeni va avea mîna plinã nu de odihnã, ci de trudã ¸i goanã dupã vînt.

Întrebàri recapituIative
Textul acesta (4:1-5:9) este focalizat pe chipul lui Dumnezeu säpat în
noi. Ce elemente existä în text legate de rela|ia cu Dumnezeu, cu sine çi
cu semenii?
De ce spune Eclesiastul cä ,orice muncä çi orice iscusin|ä la lucru îçi are
temelia numai în pizma unuia asupra altuia¨ (4:4)? Cum se explicä lucrul
acesta?

42
Greceste: Iasà-ne datoriiIe noastre, cum si noi am Iàsat pe aIe datorniciIor nostri.
ECLESIASTUL 2:24B-3:22

93
În ce fel putem explica ,pizma¨ ca fiind încercarea de a împlini o nevoie
legitimä ÷ nevoia de semnifica|ie ÷ într-un mod nelegitim?
Ce spune textul de fa|ä despre rela|ia cu semenii?
În ce fel poate autosuficien|a sä ne izoleze de semeni?
Ce înseamnä sä-|i päzeçti piciorul cînd intri în Casa lui Dumnezeu?
Care ar fi echivalentul Casei lui Dumnezeu astäzi, çi cum se poate
actualiza textul din 5:1-7?
Ce înseamnä a avea o mînä plinä de odihnä? Dar a avea amîndoi
pumnii plini de trudä çi goanä dupä vînt?
Dacä este un folos pentru |arä sä aibä cîrmuitori buni, în ce fel putem,
oare, influen|a ajungerea lor la cîrmuire?
Dacä dregätoriile sînt orînduite de Dumnezeu, ce amestec avem noi în
orînduirea lor?
1© Beniamin Fãrãgãu, 1999, 2uu1
Editura Iogos
Edi}ia a doua varianta ,online¨
ISBN 973-9212-25-5
Toate drepturile rezervate

Aceastã versiune nu con}ine imagini graIice. Pentru varianta completã, pute}i
cumpãra cartea la urmatoarea adresã:

Biserica Baptistã Nr. 1, Cluj (Mãnã¸tur)
Str. Ospãtãriei nr. 1u,
34uu, Cluj-Napoca
Tel. & Fax. u64-42.5u.51
Cont nr. 2511u1u3uS36 CEC Cluj

sau la email:

carti¡ib-ro.orgwww.IB-RO.org
ECLESIASTUL 5:10-6:12

2
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
5
5
:
:
1
1
0
0
-
-
6
6
:
:
1
1
2
2

Ðumnezeu este Acela care îngáduie sau nu omului sá se
bucure de agoniseala lui
,Dacà a aat Dumne:eu cuiva avere yi bogàfii, yi i-a ingàauit sà mànince ain
e/e, sà-yi ia partea /ui ain e/e, yi sà se bucure in mif/ocu/ muncii /ui, acesta
este un aar ae /a Dumne:eu¨ (5:19).
5:10-17 Cine iubeçte bogàJia muItà nu trage nici un foIos din ea
,Ce ar Iolosi unui om sã cî¸tige toatã lumea, dacã ¸i-ar pierde suIletul? Sau, ce ar
da un om în schimb pentru suIletul sãu?¨ (Mat. 16:26) i-a întrebat Isus pe
ucenicii Sãi, lãsînd pentru posteritate un dicton demn de luat în seamã.

În loc sã fie slujit de bogã(ie, începe s-o slujeascã (5:10)
Faptul cã ,cine iube¸te argintul, nu se saturã niciodatã de argint¨ (5:1ua) este lesne
de explicat. Nimeni nu se saturã de lucrurile pe care le iube¸te. A te sãtura de ceva
înseamnã a înceta sã mai iube¸ti lucrul respectiv. Dar cum se explicã Iaptul cã
,cine iube¸te bogã}ia multã, nu trage Iolos din ea¨ (5:1ub)? Sã iube¸ti ceva ¸i de
aceea sã alergi de diminea}a pînã seara dupã lucrul respectiv, dar sã nu tragi nici un
Iolos din ceea ce iube¸ti ¸i aduni cu atîta sîrg este, într-adevãr, de¸ertãciune ¸i
goanã dupã vînt!

Oare de ce se întîmplã lucrul acesta? Nu cumva pentru cã aceluia care iube¸te
argintul ¸i trãie¸te doar pentru ca sã-l adune îi scapã un adevãr esen}ial al vie}ii?
Dumnezeu ne-a a¸ezat în sIera lucrurilor de sub soare ca sã mîncãm pentru ca sã
trãim, ¸i nu ca sã trãim pentru ca sã mîncãm. Nu noi am Iost crea}i pentru
ECLESIASTUL 5:10-6:12

3
de¸ertãciune, ci de¸ertãciunea a Iost creatã pentru noi. Cine iube¸te argintul ¸i
aleargã de diminea}a pînã seara doar dupã el nu este slujit de bogã}ia lui, ci sluje¸te
bogã}ia multã pe care ¸i-a adunat-o ¸i, de aceea, nu mai are timp ¸i putere sã se
bucure de bogã}ia adunatã cu trudã ¸i durere. Un astIel de om ar trebui sã strige:
,Cãci, drept vorbind, ce Iolos are omul din toatã munca lui ¸i din toatã strãduin}a
inimii lui, cu care se trude¸te supt soare? Toate zilele lui sînt pline de durere, ¸i
truda lui nu este decît necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã inima lui. $i aceasta
este o de¸ertãciune¨ (2:22-23).

Atunci cînd se înmul(esc bogã(iile, se înmul(esc yi cei ce le papã (5:11a)
Cine iube¸te argintul adunã argint. Iar unde se adunã mult argint se adunã multã
bogã}ie. Este însã interesant cã pe mãsurã ce ni se înmul}esc bogã}iile se înmul}esc
în jurul nostru ¸i aceia care gãsesc un mijloc prin care sã ne ia ceea ce am adunat.
Unii dintre ace¸tia sînt cer¸etorii ¸i ho}ii de cea mai joasã spi}ã. În schimb al}ii sînt
proIitorii inteligen}i. Ace¸tia nu ne iau bogã}iile cu sila, ci ne amãgesc sã le dãm de
bunãvoie. Întregul sistem comercial, care ne mãnîncã argintul adunat cu trudã, este
construit pe cîteva realitã}i prezente în Iiecare dintre noi: ,poIta Iirii pãmînte¸ti¨,
,poIta ochilor¨ ¸i ,lãudãro¸ia vie}ii¨.
1
Cine are pu}in argint cheltuie¸te pu}in, dar
cine are mult argint cheltuie¸te mult. Pe mãsurã ce se înmul}e¸te argintul într-o
societate se înmul}esc ¸i vitrinele înzorzonate ¸i din ce în ce mai strãlucitoare, care
Iac casã bunã cu poIta ochilor ¸i cu lãudãro¸ia vie}ii din noi.

Deyi adunã bogã(ii, omul nu le vede decît cu ochii (5:11b)
,Cînd se înmul}esc bunãtã}ile, se înmul}esc ¸i cei ce le papã: ¸i ce Iolos mai are din
ele stãpînul lor decît cã le vede cu ochii?¨ (11). PoIta ochilor este cîrligul din noi de
care se aga}ã to}i aceia care ,pap㨠bogã}iile pe care le-am adunat. Iar atunci cînd
bogã}iile pleacã precum vin, nu ne rãmîne alt Iolos din ele decît cã le vedem cu
ochii. Abia am adunat argintul, ¸i cei ce îl ,pap㨠ni-l ¸i iau în schimbul lucrurilor
pe care le-au etalat în vitrinele magazinelor lor. Noi lãsãm argintul acolo ¸i ne
întoarcem acasã cu lucrurile cumpãrate pe el. Dar cele mai multe dintre lucrurile pe
care ne dãm argintul ¸i bogã}ia stau depozitate în casele ¸i dulapurile noastre,
strîngînd praIul, pentru cã de ani de zile nu ne-am atins de ele. A¸a sînt cãr}ile,
hainele, bunurile de tot Ielul. Cu cît alergãm mai mult dupã argint, cu atît cheltuim
mai mult, ¸i cu cît cheltuim mai mult, cu atît adunãm mai multe lucruri inutile în
jurul nostru, lucruri pe care le Iurã ho}ii, le mãnîncã moliile ¸i rugina. Nu la
întîmplare spune Scriptura cã dacã avem ce mînca ¸i cu ce ne îmbrãca ne este
îndeajuns ¸i cã ,via}a este mai mult decît hrana, ¸i trupul mai mult decît
îmbrãcãmintea¨ (Iuca 12:23).


1
1 Ioan 2:16.
ECLESIASTUL 5:10-6:12

4
,Pãze¸te-}i piciorul cînd intri în Casa lui Dumnezeu spune Eclesiastul ¸i
apropie-te mai bine sã ascul}i, decît sã aduci jertIa nebunilor; cãci ei nu ¸tiu cã Iac
rãu cu aceasta¨ (Ecl. 5:1). Faptul cã cineva a Iost în Casa lui Dumnezeu nu ca sã-I
cunoascã pe Dumnezeu, ci ca sã aducã jertIa nebunilor se vede din lucrurile la care
se întoarce. În Casa lui Dumnezeu ar trebui sã învã}ãm ce Iel de comori sã strîngem
¸i unde sã le depozitãm, pentru ca sã Iie în siguran}ã:

19
Nu và strîngeti comori pe pàmînt, unde le mànîncà moliile si rugina, si unde le sapà si
le furà hotii;
20
ci strîngeti-và comori în cer, unde nu le mànîncà moliile si rugina, si
unde hotii nu le sapà, nici nu le furà.
21
Pentru cà unde est e comoara voastrà, acolo va fi
si inima voastrà.
24
Nimeni nu poate sluji la doi stàpîni. Càci sau va urî pe unul si va
iubi pe celalt; sau va tinea la unul, si va nesocoti pe celalt: Nu puteti sluji lui
Dumnezeu si lui Mamona (Mat. 6:19-24).

Pe cel bogat nu-l lasã îngrijorãrile sã doarmã (5:12)
O datã cu bogã}iile, se înmul}esc ¸i îngrijorãrile. De Iapt, Domnul ne-a lãsat în
mijlocul de¸ertãciunii nu pentru ceea ce adunãm noi din ea, ci pentru ceea ce se
adunã în noi, umblînd prin mijlocul ei. Dumnezeu supune pe Iiii oamenilor la
îndeletnicirea plinã de trudã a cercetãrii ¸i adîncirii sensului lucrurilor de sub soare
tocmai pentru ceea ce se modeleazã în noi de-a lungul acestui proces. Din pãcate,
în anii comunismului dictonul ,munca înnobileazã pe om¨ s-a perimat, cu toate cã
el ascunde un Ioarte mare adevãr. De ce este ,dulce. somnul lucrãtorului, Iie cã a
mîncat mult, Iie cã a mîncat pu}in¨ ¸i de ce ,pe cel bogat nu-l lasã îmbuibarea sã
doarm㨠(Ecl. 5:12)? Oare nu tocmai pentru cã nu ce aduni din mijlocul
de¸ertãciunii aduce împlinirea, ci ceea ce se adunã în noi în urma umblãrii noastre
prin sIera ei?

Goi am ieyit din pîntecele mamei yi tot goi ne întoarcem în (ãrînã (13-17)
Atunci cînd via}a este redusã la a aduna cu nesa} argint ¸i bogã}ie, înmul}irea lor
înmul}e¸te ¸i riscul de a rãmîne Iãrã ele. Iar dacã se întîmplã uneori lucrul acesta,
de¸i doare, ar trebui sã Iie privit totu¸i ca un deosebit har. Este vorba despre harul
anticipãrii marelui ceas al adevãrului. Solomon ne-a avertizat deja de Iaptul cã
moartea este un nemilos tãvãlug care, din perspectiva de¸ertãciunii, ne aduce pe to}i
la acela¸i numitor comun: goi am venit în lume ¸i goi plecãm din ea. Pînã ¸i pu}inul
pe care-l ducem cu noi în mormînt este pentru viermi ¸i putregai.
13
Este un mare ràu pe care l-am vàzut supt soare: avutii pàstrat e spre nefericirea
stàpînului lor.
14
Dacà se perd acest e bogàtii prin vreo înt împlare nenorocità, si el are un
fiu, fiului nu-i ràmîne nimic în mîni.
15
Cum a iesit de gol din pînt ecele mamei sale, din
care a venit, asa se întoarce, si nu poate sà ia nimic în mînà din toatà ost eneala lui.
16
Si
acest a est e un mare ràu, anume cà se duce cum venise; si ce folos are el cà s-a trudit în
vînt?
1'
Ba încà, toat à viata lui a mai trebuit sà mànînce cu necaz, si a avut mult à durere,
grijà si supàrare (5:12-17).
ECLESIASTUL 5:10-6:12

5
În sIera de¸ertãciunii, bogã}iile le Iurã ho}ii, le mãnîncã rugina ¸i moliile. Iar pe
deasupra, unde este comoara noastrã, acolo este ¸i inima noastrã. Singura
posibilitate de evadare din aceastã de¸ertãciune a comorilor adunate degeaba este
sã începem sã adunãm comori acolo unde nici ho}ii, nici rugina, ¸i nici moliile nu
pãtrund: ,Nu vã strînge}i comori pe pãmînt, unde le mãnîncã moliile ¸i rugina, ¸i
unde le sapã ¸i le Iurã ho}ii; ci strînge}i-vã comori în cer, unde nu le mãnîncã
moliile ¸i rugina, ¸i unde ho}ii nu le sapã, nici nu le Iur㨠(Mat. 6:19-2u). Dacã ¸i
un pahar de apã dat în numele Domnului va Ii rãsplãtit,
2
înseamnã cã oricare dintre
noi are ocazia ¸i posibilitatea sã adune comori în cer, punînd în nego} bogã}iile, pe
nedrept numite a¸a, ale de¸ertãciunii. De Iapt, în bunã parte, bogã}ia din ceruri ne-o
agonisim Iolosindu-ne de de¸ertãciunea pe care o adunãm prin truda mîinilor
noastre în sIera lucrurilor de sub soare, atunci cînd motiva}ia ¸i atitudinea noastrã
sînt ca cele ale vãduvei cu cei doi bãnu}i (vezi Iuca 21:1-4). Desigur, nu ceea ce
adunãm ¸i pãstrãm aici pe pãmînt se adunã în cer, ci ceea ce dãm ¸i investim în
sIera Împãrã}iei lui Dumnezeu din ceea ce am adunat.

Atunci cînd unul din mul}ime s-a adresat lui Isus cu rugãmintea: ,Învã}ãtorule,
spune Iratelui meu sã împartã cu mine mo¸tenirea noastr㨠(Iuca 12:13),
,«Omule», i-a rãspuns Isus, «cine M-a pus pe Mine judecãtor sau împãr}itor peste
voi?» Apoi le-a zis: «Vede}i ¸i pãzi}i-vã de orice Iel de lãcomie de bani; cãci via}a
cuiva nu stã în bel¸ugul avu}iei lui»¨ (Iuca 12:14-15). Iar imediat dupã aceea, Isus
le-a spus Pi/aa bogatu/ui càruia i-a roait farina, nu pentru cã ar Ii un lucru rãu ca
}arina cuiva sã rodeascã din bel¸ug. Dimpotrivã! Bel¸ugul rodului este darul lui
Dumnezeu.
3
Dar ceea ce a condamnat Isus la bogatul cu pricina a Iost cã întreaga sa
bogã}ie era adunatã acolo unde o Iurã ho}ii ¸i unde o mãnîncã rugina ¸i moliile, iar
în banca cerului sau a suIletului nu avea adunat nimic:

16
Si le-a spus pilda aceasta: ,Tarina unui om bogat rodise mult.
1'
Si el se gîndea în
sine, si zicea: «Ce voi face? Fiindcà nu mai am loc unde sà-mi strîng rodurile.»
1S
«Iatà», a zis el, «ce voi face: îmi voi strica grînarele, si voi zidi alt ele mai mari; acolo
voi strînge toat e rodurile si toat e bunàtàtile mele;
19
si voi zice sufletului meu: ,Suflete,
ai mult e bunàtàti strînse pentru multi ani; odihnest e-t e, mànîncà, bea si veseleste-te!¨»
20
Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea aceast a ti se va cere înapoi
sufletul; si lucrurile pe cari le-ai pregàt it, ale cui vor fi?»
21
Tot asa este si cu cel ce
i¸i
adunà comori pentru el, ¸i nu se imbogàte¸te fatà de Dumne:eu
¨

(Luca 12:16-21, s.n.).

Tragedia bogatului din pilda lui Isus a Iost cã acesta s-a îmbogã}it Ia}ã de sine, dar
nu ¸i Ia}ã de Dumnezeu. În noaptea în care a Iost chemat acasã, el a trebuit sã stea
Ia}ã în Ia}ã cu un adevãr dureros: ,Noi n-am adus nimic în lume, ¸i nici nu putem sã
luãm cu noi nimic din ea¨ (1 Tim. 6:7). Iar pentru cã nu s-a îmbogã}it Ia}ã de
Dumnezeu, cu alte cuvinte, pentru cã toate bogã}iile ¸i comorile lui Iuseserã strînse

2
Vezi Marcu 9:41.
3
Vezi, de pildà, Eclesiastul 5:19.
ECLESIASTUL 5:10-6:12

6
doar pe pãmînt, contul lui din banca cerului era gol. Acela care a schimbat sistemul
de reIerin}ã, adicã acela care s-a întîlnit cu adevãrat cu Dumnezeu, va mînca pentru
ca sã trãiascã, ¸i nu va trãi pentru ca sã mãnînce. Dar în acest caz, timpul ¸i
energiile lui îi vor rãmîne disponibile pentru a cãuta mai întîi Împãrã}ia lui
Dumnezeu ¸i neprihãnirea Iui. Despre imperativul acestui lucru a vorbit Isus
ucenicilor Sãi imediat dupã ce a terminat de spus pilda bogatului cãruia îi rodise
}arina:

22
Isus a zis apoi ucenicilor sài: ,De aceea và spun: Nu và îngrijorati, cu privire la viata
voastrà, gîndindu-và ce veti mînca, nici cu privire la trupul vostru, gîndindu-và cu ce
và veti îmbràca.
23
Viata este mai mult decît hrana, si trupul mai mult decît
îmbràcàmintea.
29
Sà nu càutati ce veti mînca sau ce veti bea, si nu và fràmîntati
mint ea.
30
Càci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caut à. Tatàl vostru stie cà aveti
trebuintà de ele.
31
Càutati mai întîi Împàràtia lui Dumnezeu, si toat e acest e lucruri vi se
vor da pe deasupra.
32
Nu te t eme, turmà micà; pentru cà Tatàl vostru và dà cu plàcere
Împàràtia.
33
Vindeti ce aveti si dati milostenie. Faceti-và rost de pungi, cari nu se
învechesc, o comoarà nesecatà în ceruri, unde nu se apropie hotul, si unde nu roade
molia.
34
Càci unde este comoara voastrà, acolo este si inima voastrਠ(Luca 12:22-34).

Pavel

preia ¸i continuã principiul enun}at de Domnul Isus. Tocmai pentru cã via}a
este mai mult decît hrana, ¸i trupul este mai mult decît îmbrãcãmintea, ,dacã avem,
dar, cu ce sã ne hrãnim ¸i cu ce sã ne îmbrãcãm, ne va Ii de ajuns¨ (1 Tim. 6:S). Cel
care gînde¸te a¸a a în}eles cã n-a Iost lãsat sã trãiascã sub soare ca sã adune
de¸ertãciune din de¸ertãciune. Pavel continuã: ,Cei ce vor sã se îmbogã}eascã,
dimpotrivã, cad în ispitã, în la} ¸i în multe poIte nesãbuite ¸i vãtãmãtoare, cari
cuIundã pe oameni în prãpãd, ¸i pierzare. Cãci iubirea de bani este rãdãcina tuturor
relelor; ¸i unii, cari au umblat dupã ea, au rãtãcit de la credin}ã, ¸i s-au strãpuns
singuri cu o mul}ime de chinuri¨ (1 Tim. 6:9-1u).

5:18-6:8 FaptuI cà ne bucuràm de IucruI mîiniIor noastre este un dar
de Ia Dumnezeu
Am ajuns din nou la un text care con}ine laitmotivul cãr}ii: ,Iatã ce am vãzut: este
bine ¸i Irumos ca omul sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã trãiascã bine în mijlocul muncii
lui, cu care se trude¸te supt soare, în toate zilele vie}ii lui pe cari i le-a dat
Dumnezeu; cãci aceasta este partea lui¨ (Ecl. 5:1S). În paginile precedente, am
observat cã astIel de versete pot avea douã Iunc}ii în carte: pe de o parte, ele pot
împlini Iunc}ia de drog sau de evadare din realitate, iar pe de altã parte, astIel de
aIirma}ii pot invita la a trãi într-o rela}ie sãnãtoasã cu Dumnezeu. Oare care dintre
cele douã Iunc}ii sînt jucate de versetele de Ia}ã (5:1S-2u)?

1S
Iatà ce am vàzut: est e bine si frumos ca omul sà mànînce si sà bea, si sà tràiascà bine
în mijlocul muncii lui, cu care se trudest e supt soare, în toate zilele vietii lui pe cari i
le-a dat Dumnezeu; càci aceasta est e partea lui.
19
Dar dacà a dat Dumnezeu cuiva avere
si bogàtii, si i-a îngàduit sà mànînce din ele, sà-si ia part ea lui din ele, si sà se bucure în
ECLESIASTUL 5:10-6:12

7
mijlocul muncii lui, acest a est e un dar de la Dumnezeu.
20
Càci nu se mai gîndeste mult
la scurtimea zilelor vietii lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie
(5:18-20).


Cel despre care vorbesc versetele de mai sus trãie¸te sub soare, ca to}i ceilal}i
oameni, ¸i se trude¸te ca ei, în toate zilele vie}ii lui. Cu toate acestea, el nu este
mãcinat ¸i orbit ca mul}i al}ii de iubirea de argin}i, de care inima omului nu se mai
saturã, ¸i tocmai acest lucru îi dã posibilitatea sã se bucure de rodul muncii lui. Iar
cel care poate Iace ceea ce se spune în versetele 1S-2u a scãpat de blestemul
adunãrii Iãrã rost a bogã}iilor, de blestemul îngrãmãdirii argintului peste argint. Un
astIel de om munce¸te cu sîrg pentru cã el ¸tie cã cine nu munce¸te nu trebuie
nici sã mãnînce se bucurã de rodul muncii lui, iar seara î¸i pleacã lini¸tit capul
pe pernã.

El este pus în contrast cu un alt semen al sãu, care adunã ¸i el bogã}ii ¸i nu Iãrã
¸tirea ¸i binecuvîntarea lui Dumnezeu. Dar cînd sã se bucure de lucrurile pe care i
le-a dat Dumnezeu, se vede cu pumnii goi ¸i în¸elat în a¸teptãri:
1
Este un ràu pe care l-am vàzut supt soare, si care se întîlneste des între oameni.
2
Este,
de pildà, un om càruia i-a dat Dumnezeu avere, bogàtii, si slavà, asa cà nu-i lipsest e
nimic din ce-i doreste sufletul;
dar Dumne:eu nu-l lasà sà se bucure de ele,
ci un stràin
se bucurà de ele: aceast a este o desertàciune si un ràu mare (6:1-2, s.n.).

Pilda bogatului cãruia i-a rodit }arina explicã cum nu se poate mai bine cele
aIirmate mai sus. De¸i unul seamãnã, ¸i altul udã, Dumnezeu Iace sã creascã. Deci
indiIerent cît ar Ii muncit bogatul cu pricina sau al}ii pentru el }arina i-a rodit
mult pentru cã Dumnezeu a binecuvîntat rodul muncii lui. Deci Dumnezeu a Iost
Acela care i-a dat acestuia bogã}ii. Dar tot Dumnezeu a Iost Acela care nu i-a
îngãduit sã se bucure de ele. Atunci cînd bogatul, aIlat în mijlocul grînarelor lui
pline, credea cã a ajuns sã descopere ¸i sã trãiascã sensul vie}ii, cuvîntul rostit de
Dumnezeu din cer l-a trezit la realitate: ,Nebunule! Chiar în noaptea aceasta }i se
va cere înapoi suIletul; ¸i lucrurile pe cari le-ai pregãtit, ale cui vor Ii?¨ (Iuca
16:2u).

Ultimele douã versete (Ecl. 6:7 ¸i S) din acest bloc de text (5:1S-6:S) vin sã
sublinieze un adevãr pe care ar trebui sã-l ¸tim ¸i sã-l credem cu to}ii: ,Toatã truda
omului este pentru gura lui, ¸i totu¸ poItele nu i se împlinesc niciodat㨠(7). Iar în
Ia}a mor}ii, atunci cînd Dumnezeu ne cere înapoi suIletul, se pune întrebarea: ,Cãci
ce are în}eleptul mai mult decît nebunul? Ce Iolos are nenorocitul care ¸tie sã se
poarte înaintea celor vii?¨ (S). Dacã trãirea ,sub soare¨ nu a trecut dincolo de ceea
ce este ,sub soare¨, adicã, dacã nu am în}eles rostul umblãrii noastre prin sIera
de¸ertãciunii, la plecarea noastrã din ea vom spune cu amãrãciune: ,O,
de¸ertãciune a de¸ertãciunilor,. o de¸ertãciune a de¸ertãciunilor! Totul este
de¸ertãciune. ¸i goanã dupã vînt¨ (1:2; 2:11, vezi ¸i 12:S). Acesta este un al doilea
ECLESIASTUL 5:10-6:12

8
laitmotiv al cãr}ii, care revine în mod obsesiv în Iiecare capitol, tocmai ca sã ne
atragã aten}ia asupra adevãrului aIirmat prin el.

6:9 Mai bine ce vezi cu ochii decît fràmîntare de pofte neîmpIinite
Ceea ce vezi cu ochii este realitatea prezentã. PoItele neîmplinite sînt însã agã}ate
de lucruri viitoare care vor Ii sau nu vor Ii o realitate prezentã cîndva. Via}a oricui
dintre noi poate Ii trãitã Iie în prezent, Iie în viitor. Dar dacã cineva reu¸e¸te sã ne
Iure ziua de astãzi, amãgindu-ne cu ziua de mîine, ne-a Iurat, de Iapt, via}a. De
aceea spune Eclesiastul: ,Mai bine ce vezi cu ochii, decît Irãmîntare de poIte
neîmplinite¨ (6:9). Cu alte cuvinte, procesul este cel pu}in la Iel de important ca
produsul Iinit, dacã nu chiar mai important. Atunci cînd ne pironim ochii pe lucruri
viitoare pe care dorim sã le ob}inem cu orice pre}, pericolul imens este sã
sacriIicãm procesul de dragul produsului Iinit. A sacriIica procesul înseamnã a Iace
compromisuri pe drumul ajungerii la }intã. Nu trebuie sã uitãm Iaptul cã Eclesiastul
a Iãcut deja o aIirma}ie indirectã în acest sens. ,Cine, în adevãr, poate sã mãnînce ¸i
sã se bucure Iãrã El? Cãci El dã omu/ui p/àcut Lui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie;
dar celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut lui
Dumnezeu!¨ (2:25-26, s.n.). Oare cum se alege omul plãcut lui Dumnezeu de cel
rãu? Nu cumva aceastã alegere se Iace tocmai în mijlocul procesului pe care omul
îl parcurge în ob}inerea diIeritelor lucruri de sub soare? Faptul cã procesul este mai
important decît produsul Iinit este subliniat cu prisosin}ã de al doilea laitmotiv al
cãr}ii, exprimat în diverse Iorme de-a lungul cãr}ii: ,O, de¸ertãciune a
de¸ertãciunilor. Totul este de¸ertãciune. ¸i goanã dupã vînt¨. Totul este
de¸ertãciune, adicã goanã dupã vînt, pentru cã, indiIerent cît am strînge ¸i ce am
realiza în sIera lucrurilor de sub soare, le lãsãm pe toate aici. Coi am venit pe lume
¸i goi plecãm din ea. Deci ce altceva am putea spune despre toate realizãrile noastre
în sIera lucrurilor de sub soare decît cã totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt?
În ele însele, lucrurile nu au sens. Totul capãtã sens doar dacã ducem totu¸i ceva cu
noi din umblarea noastrã sub soare. Dupã cum a spus Domnul Isus în Pi/aa
bogatu/ui càruia i-a roait farina, ceea ce pleacã din sIera de¸ertãciunii este
suIletul: ,Nebunule! i-a zis Dumnezeu celui care avea mîinile pline de
de¸ertãciune Chiar în noaptea aceasta }i se va cere înapoi suf/etu/; ¸i lucrurile pe
cari le-ai pregãtit, ale cui vor Ii?¨ (Iuca 12:2u, s.n.). Prin Ielul în care încheie Isus
pilda ,Tot a¸a este ¸i cu cel ce î¸i adunã comori pentru el, ¸i nu se îmbogã}e¸te
Ia}ã de Dumnezeu¨ (21) El ne atrage aten}ia asupra Iaptului cã în timpul
umblãrii noastre prin sIera de¸ertãciunii adunãm totu¸i ceva pentru ,dincolo¨, ne
putem totu¸i îmbogã}i Ia}ã de Dumnezeu. Iucrul acesta se întîmplã dacã am în}eles
cã nu produsul Iinit conteazã oricum totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt,
în sensul cã le lãsãm pe toate aici ci procesul prin care ajungem la el. Cel plãcut
lui Dumnezeu este acela care trãie¸te în ziua de astãzi, reIuzînd sã dea din mîini ce
vede cu ochii pe o Irãmîntare de poIte neîmplinite.

ECLESIASTUL 5:10-6:12

9
6:10-12 Din pàmînt ai fost Iuat, çi în pàmînt te vei întoarce
Din nou am avut în Ia}a noastrã douã categorii de oameni. Pe de o parte este acela
cãruia i-a dat Dumnezeu ,avere ¸i bogã}ii, ¸i i-a îngãduit sã mãnînce din ele, sã-¸i
ia partea lui din ele, ¸i sã se bucure în mijlocul muncii lui¨ (5:19), iar pe de altã
parte este acela cãruia tot Dumnezeu i-a dat ,avere, bogã}ii ¸i slavã, a¸a cã nu-i
lipse¸te nimic din ce-i dore¸te suIletul; dar Dumnezeu nu-l lasã sã se bucure de ele,
ci un strãin se bucurã de ele¨ (6:2). Am vãzut, de asemenea, cã o posibilã explica}ie
a Iaptului cã Dumnezeu Iace aceastã diIeren}iere între oameni ar Ii modul în care ei
se raporteazã la ziua de astãzi. Unul, în}elegînd cã este mai bine ce vezi cu ochii,
decît Irãmîntare de poIte neîmplinite, alege sã pre}uiascã procesul mai mult decît
produsul Iinit ¸i trãie¸te în ascultare de Dumnezeu în Iiecare zi. Celãlalt, avînd
ochii a}inti}i asupra realizãrilor din ziua de mîine, acceptã compromisul în ziua de
astãzi de dragul atingerii }elurilor de mîine, Iãrã însã sã-¸i dea seama cã dînd din
mîini ziua de astãzi a renun}at, de Iapt, la via}ã.

În}elep}irea vine în casa de jale, acolo unde omul î¸i aduce aminte de sIîr¸itul lui ¸i
realizeazã cã din pãmînt a Iost luat ¸i în pãmînt se întoarce, iar ceea ce ia cu sine
din sIera de¸ertãciunii lucrurilor de sub soare este în el, imprimat în suIletul sau în
duhul lui, ¸i nu pe el sau în pumnii lui.

10
Ce este omul, se cunoaste dupà numele care i s-a dat de mult: se st ie cà est e din
pàmînt, si nu poate sà se judece cu cel ce este mai tare decît el.
11
Càci chiar dacà face
mult à vorbà, care doar înmulteste desertàciunea, ce folos are omul din ea?
12
Càci cine
stie ce est e bine pentru om în viatà, în toat e zilele vietii lui de vietuire desart à, pe cari
le petrece ca o umbrà? Si cine poate sà spunà omului ce va fi dupà el supt soare?
(6:10-12).

Dumnezeu a Irãmîntat }ãrîna în ebraicã, aaama în mîini, iar apoi i-a suIlat în
nãri suIlare de via}ã ¸i l-a numit pe om Adam, ca sã-i aducã aminte de unde a Iost
luat ¸i unde se va întoarce. În sIera lucrurilor de sub soare, omul este ca un
pu¸cãria¸. Din sIera de¸ertãciunii nu se poate evada nici prin plãceri, nici prin
educa}ie, nici prin pozi}ie socialã, putere politicã sau putere economicã, nici prin
realizãri culturale. ,Cãci chiar dacã Iace multã vorbã, care doar înmul}e¸te
de¸ertãciunea, ce Iolos are omul din ea?¨ (6:11). Am vãzut cã nici chiar acela care
I-a descoperit pe Dumnezeu în sIera lucrurilor de sub soare ¸i I-a acceptat ca
autoritate ultimã nu poate evada din chingile de¸ertãciunii. Tot ce este sub soare
este ¸i rãmîne de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt. Isus le nume¸te bogã}ii nedrepte,
neadevãrate, în sensul ultim al cuvîntului. Închis în sIera de¸ertãciunii, omul nu are
busolã în el: ,Cãci cine ¸tie ce este bine pentru om în via}ã, în toate zilele vie}ii lui
de vie}uire de¸artã, pe cari le petrece ca o umbrã? $i cine poate sã spunã omului ce
va Ii dupã el supt soare?¨ (12). Iar dacã a¸a stau lucrurile, singura noastrã solu}ie
este dependen}a totalã de Dumnezeu, doveditã prin ascultarea noastrã de El.

ECLESIASTUL 5:10-6:12

10
ConcIuzii
Cine iube¸te bogã}ia multã nu trage nici un Iolos din ea, pentru cã atunci cînd inima
ni se lipe¸te de argint lucrurile peste care am Iost crea}i ¸i mandata}i sã stãpînim
încep sã stãpîneascã ele însele peste noi. Ia început, bogã}iile se adunã docil în
punga celui care le cautã cu stãruin}ã. Dar, pe nebãgate în seamã, cele care s-au
lãsat adunate devin cele care ,adun㨠pe cei ce le-au adunat ¸i le ,poruncesc¨ cu
stãpînire. Cel care iube¸te bogã}ia multã, în loc sã Iie slujit de bogã}ie, începe s-o
slujeascã el pe ea. Dar atunci cînd omul a ajuns sã Iie prins în mreaja iubirii de
bani, începe tragedia pentru el. Ca s-o descrie, Eclesiastul aduce pe scenã pe
proIitorii de tot Ielul. ,Cînd se înmul}esc bunãtã}ile, se înmul}esc ¸i cei ce le papã
zice el ¸i ce Iolos are din ele stãpînul lor decît cã le vede cu ochii¨ (5:11).
Rezultatul este cã, de¸i adunã bogã}ii, omul nu se poate nici mãcar bucura de ele.
,Pe cel bogat nu-l lasã îngrijorãrile sã doarm㨠(5:12).

Acela care s-a prins în aceastã mreajã a iubirii de bani a uitat un Iapt esen}ial al
vie}ii: gol a ie¸it din pîntecele mamei ¸i gol se va întoarce în pîntecele pãmîntului.
De aceea, spune Eclesiastul, ,mai bine ce vezi cu ochii decît Irãmîntare de poIte
neîmplinite¨ (6:9). Tragedia iubirii de bani este cã ne Iurã ziua de astãzi,
împingîndu-ne sã trãim mereu în ziua de mîine, pentru cã via}a celui ce iube¸te
bogã}ia multã este guvernatã de acel ,ceva mai mult¨ pe care ¸i-l dore¸te ¸i care îi
robe¸te inima.

Aten}ionarea în vederea opririi din aceastã alergare nebunã ar trebui sã ne vinã din
via}a de zi cu zi. ,Este bine ¸i Irumos ca omul sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã trãiascã
bine în mijlocul muncii lui, cu care se trude¸te supt soare, în toate zilele vie}ii lui,
pe cari i le-a dat Dumnezeu; cãci aceasta este partea lui¨ (5:1S). AIirma}ii
asemãnãtoare gãsim de-a lungul întregii cãr}i, pentru cã ele Iormeazã un laitmotiv
al cãr}ii, îndemnîndu-ne astIel sã le luãm în serios. Totu¸i, Iaptul cã ,este, de pildã,
un om cãruia i-a dat Dumnezeu avere, bogã}ii, ¸i slavã, a¸a cã nu-i lipse¸te nimic
din ce-i dore¸te suIletul; dar Dumnezeu nu-l lasã sã se bucure de ele, ci un strãin se
bucurã de ele¨ (6:2), ar trebui sã ne trezeascã la realitate. Eclesiastul însu¸i ne-a
avertizat încã de la începutul cãr}ii: ,Nu este altã Iericire pentru om decît sã
mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!
Dar am vãzut cã ¸i aceasta vine ain mina /ui Dumne:eu. Cine, in aaevàr, poate sà
mànince yi sà se bucure fàrà E/? Cãci El dã omului plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã
¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut
lui Dumnezeu! $i aceasta este o de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt¨ (2:24-26, s.n.).
Faptul cã ne bucurãm de lucrul mîinilor noastre este un dar de la Dumnezeu.

Dupã cum vom vedea, imediat ce ne-a vorbit despre iubirea de argint (vezi
5:1u-6:12), Eclesiastul ne invitã într-o casã de jale ca sã ne trezim. În Ia}a unui
cataIalc în}elegem cã din pãmînt am Iost lua}i ¸i în pãmînt ne vom întoarce, Iiind
obliga}i sã respectãm regula Iundamentalã a vie}uirii sub soare: goi am venit ¸i goi
ECLESIASTUL 5:10-6:12

11
trebuie sã plecãm. În casa de jale ne aducem aminte de sIîr¸itul oricãrui om, ¸i
,cine trãie¸te aIirmã Eclesiastul î¸i pune la inimã lucrul acesta¨ (7:2).
Dumnezeu a Irãmîntat }ãrîna (ebr. aaama) în mîini, iar apoi i-a suIlat în nãri suIlare
de via}ã ¸i l-a numit pe om Adam, ca sã-i aducã aminte de unde a Iost luat ¸i unde
se va întoarce. În sensul acesta ,omul se cunoa¸te dupã numele care i s-a dat de
mult: se ¸tie cã este din pãmînt¨ (6:1u).

Acela care s-a trezit din be}ia iubirii de argin}i va începe sã pre}uiascã munca mai
mult decît rezultatul ei, procesul mai mult decît produsul Iinit, deoarece adevãratul
rost al alergãrii noastre l-am dobîndit sau l-am pierdut înainte sã Ii pus mîna pe
rezultatul muncii noastre. Dar pentru ca sã ne bucurãm de o astIel de în}elep}ire,
trebuie neapãrat sã schimbãm sistemul de reIerin}ã ¸i sã în}elegem astIel cã nu ceea
ce adunãm în pumni în urma umblãrii noastre prin de¸ertãciunea lucrurilor de sub
soare conteazã, ci ceea ce se adunã în noi în tot acest timp. Peste vama mor}ii vom
trece nu ceea ce am adunat în pumni, ci ceea ce s-a adunat în suIlet. Tot ceea ce
vom avea în pumni va Ii trudã în zadar, goanã dupã vînt. Odihna din suIlet o vom
mãsura în asemãnarea cu Hristos care s-a plãmãdit în noi pe drum.

6
Negresit, evlavia însotit à de multàmire este un mare cîstig.
'
Càci noi n-am adus nimic
în lume, si nici nu putem sà luàm cu noi nimic din ea.
S
Dacà avem, dar, cu ce sà ne
hrànim si cu ce sà ne îmbràcàm, ne va fi de ajuns.
9
Cei ce vor sà se îmbogàteascà,
dimpotrivà, cad în ispit à, în lat si în mult e pofte nesàbuite si vàt àmàtoare, cari cufundà
pe oameni în pràpàd, si pierzare.
10
Càci iubirea de bani est e ràdàcina tut uror relelor; si
unii, cari au umblat dupà ea, au ràtàcit de la credintà, si s-au stràpuns singuri cu o
multime de chinuri.
11
Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, si caut à
neprihànirea, evlavia, credinta, dragost ea, ràbdarea, blîndeta.
12
Luptà-t e lupta cea bunà
a credintei; apucà viata vecinicà la care ai fost chemat, si pentru care ai fàcut aceea
frumoasà màrturisire înaint ea multor mart uri.
13
Te îndemn, înaint ea lui Dumnezeu,
care dà viatà tuturor lucrurilor, si înaintea lui Hristos Isus, care a fàcut acea frumoasà
màrturisire înaintea lui Pilat din Pont,
14
sà pàzesti porunca, fàrà prihanà si fàrà vinà
pînà la aràtarea Domnului nostru Isus Hristos,
15
care va fi fàcutà la vremea ei de
fericit ul si singurul St àpînitor, Împàratul împàratilor si Domnul domnilor,
16
singurul
care are nemurirea, care locuiest e într-o luminà, de care nu poti sà t e apropii, pe care
nici un om nu L-a vàzut, nici nu-L poat e vedea, si care are cinst ea si puterea vecinicà!
Amin.
1'
Îndeamnà pe bogatii veacului acestuia sà nu se îngîmfe, si sà nu-si punà
nàdejdea în niste bogàtii nest atornice, ci în Dumnezeu, care ne dà toate lucrurile din
belsug, ca sà ne bucuràm de ele.
1S
Îndeamnà-i sà facà bine, sà fie bogati în fapte bune,
sà fie darnici, gata sà simt à împreunà cu altii,
19
asa ca sà-si strîngà pentru vremea
viitoare drept comoarà o bunà t emelie ca sà apuce adevàrata viatà (1 Tim. 6:6-19).

ECLESIASTUL 5:10-6:12

12
Întrebàri recapituIative
De ce nu trage nici un folos din bogä|ia multä cel care o iubeçte?
Care este mecanismul care ne transformä din stäpîni pe argint în
stäpîni|i de argint?
Cum a|i actualiza afirma|ia: ,Cînd se înmul|esc bunätä|ile, se înmul|esc
çi cei ce le papä¨ (Ecl. 5:11)?
De ce este ,dulce. somnul lucrätorului, fie cä a mîncat mult, fie cä a
mîncat pu|in¨ çi de ce ,pe cel bogat nu-l lasä îmbuibarea sä doarmä¨
(12)?
Cum ar trebui sä ne influen|eze afirma|ia din 1 Timotei 6:7 atitudinea fa|ä
de bogä|iile materiale?
Ce-i scapä din esen|a vie|ii aceluia care träieçte doar ca sä strîngä argint
çi bogä|ie (vezi Mat. 16:26)?
Cum a|i explica afirma|ia: ,Mai bine ce vezi cu ochii decît främîntare de
pofte neîmplinite¨ (Ecl. 6:9)?13
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
7
7
:
:
1
1
-
-
2
2
9
9

Beneficiile sistemului de valori care ordoneazá sfera
de,ertáciunii
,Mai bine sà te auci intr-o casà ae fa/e aecit sà te auci intr-o casà ae
petrecere, càci aco/o ifi aauci aminte ae sfiryitu/ oricàrui om, yi cine tràieyte
iyi pune /a inimà /ucru/ acesta¨ (7:2).
Dacã pînã în prezent Eclesiastul a sugerat doar Iaptul cã este binevenitã ordonarea
sIerei lucrurilor de sub soare dupã un sistem de valori, în capitolul 7 el va insista pe
acest lucru. În lista de mai jos se observã cã în capitolul 7 sînt concentrate cele mai
multe compara}ii explicite, guvernate de Iormula ,mai bine. decît.¨ sau ,mai
bunã. decît.¨ (7:1a, 1b, 2, 3, 5, Sa, Sb, 11, 19):

În}elepciunea este mai de Iolos decît nebunia (1:13).
Mai bine o mînã plinã de odihnã decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i
goanã dupã vînt (4:6).
Mai bine doi decît unul (4:9).
Mai bine un copil sãrac ¸i în}elept decît un împãrat bãtrîn ¸i Iãrã minte
(4:13).
Apropie-te mai bine sã ascul}i decît sã aduci jertIa nebunilor (5:1).
Mai bine sã nu Iaci nici o juruin}ã decît sã o Iaci ¸i sã nu o împline¸ti (5:5).
Mai bine ce vezi cu ochii decît Irãmîntare de poIte neîmplinite (6:9).
Mai mult Iace un nume bun decît untdelemnul mirositor (7:1a).
Mai mult Iace ziua mor}ii decît ziua na¸terii (7:1b).
Mai bine într-o casã de jale decît într-o casã de petrecere (7:2).
Mai bunã este întristarea decît rîsul (7:3).
ECLESIASTUL 7:1-29

14
Mai bine sã ascul}i mustrarea în}elep}ilor decît sã ascul}i la cîntecul celor
Iãrã minte (7:5).
Mai bun este sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui (7:Sa).
Mai bine cel bun la suIlet decît cel îngîmIat (7:Sb).
În}elepciunea pre}uie¸te cît o mo¸tenire, ¸i chiar mai mult (7:11).
În}elepciunea Iace pe cel în}elept mai tare decît zece viteji (7:19).
Mai bunã este în}elepciunea decît tãria (9:16).
Cuvintele în}elep}ilor ascultate în lini¸te sînt mai de pre} decît strigãtul
unuia care stãpîne¸te între nebuni (9:17).
În}elepciunea este mai de pre} decît sculele de rãzboi (9:1S).

Tocmai pentru cã este vorba despre alcãtuirea unui sistem de valori, capitolul pare
o colec}ie eclecticã de concluzii reIeritoare la lucrurile de sub soare. Acestea sînt
comparate douã cîte douã: numele bun cu untdelemnul mirositor, ziua mor}ii cu
ziua na¸terii, a intra într-o casã de jale cu a intra într-o casã de petrecere, întristarea
cu rîsul, ascultarea mustrãrii în}eleptului cu ascultarea la cîntecul celor Iãrã minte,
sIîr¸itul unui lucru cu începutul lui, cel bun la suIlet cu cel îngîmIat, zilele de mai
înainte cu prezentul, pre}ul în}elepciunii cu cel al unei mo¸teniri, puterea
în}elepciunii cu puterea a zece viteji etc. Caracterul eclectic al textului ne aduce
aminte de Proverbe/e /ui So/omon.

Ca ¸i în cartea Proverbe/or, ¸i în textul de Ia}ã personajele principale sînt înfe/eptu/
¸i cel fàrà minte sau nebunu/. Pe mãsurã ce textul se deruleazã înaintea cititorului,
în}eleptul este asociat cu neprihãnirea, iar nebunul, cu rãutatea. Deasupra celor doi
este însã Dumnezeu, care controleazã întreaga sIerã a de¸ertãciunii. El a rînduit-o ¸i
tot El va chema la judecatã pe to}i aceia care au umblat prin ea.

În mod ciudat, pe în}elept îl gãsim în casa de jale, în timp ce nebunul sau cel Iãrã
minte este într-o casã de petrecere. Spunem ,în mod ciudat¨, pentru cã, de
nenumãrate ori pînã acum, Eclesiastul a încercat sã ne convingã de Iaptul cã ,nu
este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã suIletul
cu ce este bun din agoniseala lui!¨ (2:24, vezi ¸i 3:22; 5:1S-2u). Iar în S:15,
Eclesiastul nu se sIie¸te sã spunã pe Ia}ã: ,Am lãudat dar petrecerea, pentru cã nu
este altã Iericire pentru om supt soare decît sã mãnînce ¸i sã bea ¸i sã se veseleascã;
iatã ce trebuie sã-l înso}eascã în mijlocul muncii lui, în zilele vie}ii pe cari i le dã
Dumnezeu supt soare¨ (s.n.). Or, toate acestea le gãse¸ti mai degrabã într-o casã de
petrecere, decît într-o casã de jale. De ce totu¸i este ,mai bine sã te duci într-o casã
de jale decît sã te duci într-o casã de petrecere¨ (7:2)? În primul rînd, pentru cã
doar într-o casã de jale realizeazã omul cã pînã ¸i a petrece ¸i a te bucura de lucrul
mîinilor tale sînt aspecte eIemere, toate acestea limitîndu-se doar la sIera lucrurilor
de sub soare. În al doilea rînd, pentru cã existã posibilitatea ca de acolo sã te întorci
înapoi în iure¸ul vie}ii cu o nouã perspectivã asupra lucrurilor de sub soare, tocmai
pentru cã ai realizat cã veselia este o de¸ertãciune, iar rîsul este o nebunie (vezi
2:1-2), ,este ca pîrãitul spinilor supt cãldare¨ (7:6).
ECLESIASTUL 7:1-29

15
Am aIirmat deja cã personajele principale ale acestui capitol sînt în}eleptul ¸i
nebunul ¸i cã deasupra celor doi este Dumnezeu, care controleazã întreaga sIerã a
de¸ertãciunii. El a rînduit-o, ¸i tot El va chema la judecatã pe to}i aceia care au
umblat prin ea. Faptul cã, în capitolul de Ia}ã, Eclesiastul aduce vorba despre
Dumnezeu abia dupã ce a terminat de vorbit despre casa de jale ¸i despre noua
perspectivã asupra vie}ii pe care omul o cî¸tigã acolo sugereazã a¸a cum, de
Iapt, Eclesiastul a mai aIirmat deja cã aceastã nouã perspectivã are de-a Iace cu
realitatea de dupã moarte, realitate ce-I include, bineîn}eles, pe Dumnezeu, care ne
va judeca pentru tot ceea ce am Iãcut sub soare.

7:1-12 ÎnJeIepciunea pe care o descoperi în casa de jaIe
Vorbeam despre caracterul eclectic al capitolului 7. Primele 12 versete îl
demonstreazã din plin. Eclesiastul asociazã un nume bun cu untdelemnul mirositor;
ziua mor}ii cu ziua na¸terii; o casã de jale cu o casã de petrecere; întristarea cu
rîsul; inima în}elep}ilor cu inima celor Iãrã minte; mustrarea în}eleptului cu cîntecul
nebunului; sIîr¸itul unui lucru cu începutul lui; pe cel bun la suIlet, cu cel îngîmIat
etc. În ele însele, lucrurile în¸iruite în text par disparate. Dar la o privire mai atentã,
ele se asociazã, se ating ¸i se împletesc, creînd o tapi}erie care ne obligã sã
încercãm sã gãsim rela}ia dintre diIeritele lucruri amintite.

De pildã, un nume bun este ceva ce trebuie sã pãstrãm de la ziua na¸terii pînã la
ziua mor}ii, dar pe care îl putem Ioarte u¸or da pe untdelemnul mirositor. Ziua
mor}ii se asociazã cu casa de jale, ziua na¸terii, cu casa de petrecere (v. 2). În casa
de jale gãsim întristarea, iar în casa de petrecere, rîsul (v. 3). În casa de jale unde
am Iost invita}i sã intrãm, îi gãsim, de asemenea, pe cei în}elep}i, în timp ce în casa
de petrecere, pe cei Iãrã minte (v. 4). Cînd e sã alegem între mustrarea în}elep}ilor
¸i cîntecul celor Iãrã minte, nu trebuie sã uitãm cã ,rîsul celor Iãrã minte este ca
pîrãitul spinilor supt cãldare¨ (v. 5-6).

Dar ce cautã aici averea cî¸tigatã în mod necinstit? Probabil cã versetul 7 se leagã
de versetul 1. Atunci cînd ob}ii lucruri pe cãi necinstite, î}i pierzi de Iapt numele
bun. Or, pentru cã ducem cu noi dupã moarte numele bun, nu averea cî¸tigatã cu
pre}ul pierderii numelui bun, nu trebuie sã uitãm cã ,mai bun este sIîr¸itul unui
lucru decît începutul lui¨ (S). A avea un nume bun intrã în aceea¸i categorie de
realitã}i cu a Ii bun la suIlet. Iar îngîmIarea este apanajul boga}ilor, al celor care au
adunat avere cu sila, luînd mitã de la semeni (v. 7).

Dacã ar Ii sã identiIicãm culorile dominante în tapi}eria textului, ele sînt
în}elepciunea ¸i nebunia ¸i exponen}ii lor. Eclesiastul asociazã cu nebunul, pe de o
parte, rîsul, iar pe de altã parte, mînia: ,Nu te grãbi sã te mînii în suIletul tãu, cãci
mînia locuie¸te în sînul nebunilor¨ (9). Tot apanajul nebuniei este ¸i trãirea în
trecut. În}eleptul va cîntãri întotdeauna lucrurile de astãzi nu în lumina zilei de ieri,
ci în lumina zilei de mîine, adicã în lumina sIîr¸itului vie}ii. Textul se încheie
ECLESIASTUL 7:1-29

16
Iocalizat pe valoarea în}elepciunii: ,În}elepciunea pre}uie¸te cît o mo¸tenire, ¸i
chiar mai mult pentru cei ce vãd soarele. Cãci ocrotire dã ¸i în}elepciunea, ocrotire
dã ¸i argintul; dar un Iolos mai mult al ¸tiin}ei este cã în}elepciunea }ine în via}ã pe
cei ce o au¨ (11-12).

Este lesne de observat acum de ce a pomenit Eclesiastul încã în primul verset de
ziua mor}ii ¸i de ce ne-a trimis apoi în casa de jale. Acolo îi gãsim pe cei în}elep}i,
ca sã ascultãm mustrarea lor ¸i sã ne în}elep}im, dar tot acolo am putea descoperi
în}elepciunea însã¸i, care este Irica de Domnul, adicã con¸tiin}a Iaptului cã to}i vom
sta la judecatã înaintea Iui.

Am putea spune deci cã, de¸i la prima vedere textul pare sã con}inã un amalgam de
lucruri, la o citire mai atentã intuim cã ne mi¸cãm într-un spa}iu în care lucrurile
amintite se ating sau se împletesc, Iormînd o tapi}erie care ne provoacã sã o
descîlcim ¸i s-o în}elegem.

Un nume bun, untdelemn mirositor, ziua mor(ii yi ziua nayterii (1)
,Mai mult Iace un nume bun decît untdelemnul mirositor, ¸i ziua mor}ii decît ziua
na¸terii¨ (1). Numele bun este comparat cu untdelemnul mirositor nu pentru cã ar
apar}ine lucrurilor de aceea¸i categorie, ci pentru cã, între ziua na¸terii ¸i ziua
mor}ii, deci de-a lungul vie}ii trãite sub soare, cele douã realitã}i sînt într-o
permanentã tensiune, respectiv omul este rupt între ele, Iiind mereu ispitit sã dea
numele bun pe untdelemnul mirositor, adicã pe lucrurile materiale din sIera
de¸ertãciunii. Cum anume Iace omul lucrul acesta, ne spune Eclesiastul în versetul
7: strîngînd avere prin compromisuri ¸i luînd mitã ca sã se îmbogã}eascã, renun}înd
la în}elepciunea care este Irica de Domnul de dragul argintului.

Dar ziua mor}ii este mai bunã decît ziua na¸terii, pentru cã în ziua mor}ii se va ¸ti
ce anume este mai de pre}: numele bun sau untdelemnul mirositor. Untdelemnul îl
putem pune cel mult pe Ia}a ¸i pe trupul nostru, în timp ce numele bun se leagã de
duhul nostru. Untdelemnul rãmîne cu }ãrîna în pãmînt, în timp ce numele bun se
duce la Dumnezeu, împreunã cu duhul nostru. Deci peste vama mor}ii trece numai
numele bun, nu ¸i untdelemnul mirositor. Or, în lumina acestui adevãr, mai mult
Iace un nume bun, decît untdelemnul mirositor.

Dar de ce este mai bunã ziua mor}ii decît ziua na¸terii, atunci cînd ziua na¸terii ne
aduce în lume, în timp ce ziua mor}ii ne duce din ea? Este cumva mai bine sã
plecãm din lume decît sã venim în ea? Dar o urmãtoare întrebare este: De unde
venim ¸i unde ne ducem? Tãrîna se întoarce în pãmînt, cum a Iost, ne va spune
Eclesiastul în ultimul capitol iar duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat.
4

Deci venim din douã pãr}i trupul din }ãrînã, iar duhul de la Dumnezeu ¸i ne

4
Vezi 12:7.
ECLESIASTUL 7:1-29

17
ducem în douã pãr}i: trupul în }ãrînã, iar duhul la Dumnezeu. Untdelemnul
mirositor este pentru trup ¸i deci pentru }ãrînã, în timp ce numele bun se leagã de
duhul nostru cel pu}in, numele bun ¸i duhul par sã apar}inã aceleia¸i categorii de
realitã}i ¸i se va prezenta împreunã cu el înaintea lui Dumnezeu.

Scripturile ne spun cã omul este reprezentat de numele pe care ¸i-l Iace pe pãmînt
¸i care i se va recunoa¸te înaintea lui Dumnezeu. Dar omul poate încerca sã-¸i Iacã
un nume Iie alipindu-se de cãrãmizi ¸i smoalã, cum au încercat sã Iacã cei care au
clãdit Turnul Babel, Iie alipindu-se de Dumnezeu. Aceia care s-au alipit de
Dumnezeu vor primi un nume în Casa lui Dumnezeu, în prezen}a lui Dumnezeu, un
nume ve¸nic, un nume care nu se va stinge:

1
,Asa vorbest e Domnul: ,Pàziti ce este drept, si faceti ce est e bine; càci mîntuirea Mea
este aproape sà vinà, si neprihànirea Mea este aproape sà se arate.
2
Ferice de omul care
face lucrul acest a, si de fiul omului care ràmîne statornic în el, pàzind Sabatul, ca sà
nu-l pîngàreascà, si stàpînindu-si mîna, ca sà nu facà nici un ràu!
3
Stràinul care se
alipest e de Domnul, sà nu zicà: ,Domnul mà va despàrti de poporul Sàu!¨ Si famenul
sà nu zicà: ,Iatà, eu sînt un copac uscat!¨
4
Càci asa vorbest e Domnul: ,Famenilor, cari
vor pàzi Sabat ele Mele, cari vor alege ce-Mi este plàcut, si vor stàrui în legàmîntul
Meu,
5
le voi da în Casa Mea si înlàuntrul zidurilor Mele un loc si
un nume
mai bune
decît fii si fiice; le voi da
un nume vecinic, care nu se va stinge`
(Is. 56:1-5, s.n.).Ia douã dintre bisericile Apoca/ipsei Pergam ¸i Sardes Domnul Isus cel
Înviat le vorbe¸te despre un ,nume¨. ,Celui ce va birui spune El bisericii din
Pergam îi voi da sã mãnînce din mana ascunsã, ¸i-i voi da o piatrã albã; ¸i pe
piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ¸tie nimeni decît acela care-l
prime¸te¨ (Apoc. 2:17, s.n.). Iar bisericii din Sardes îi aduce aminte cã doar ,cel ce
va birui, va Ii îmbrãcat astIel în haine albe¨ (3:5). Doar acestuia spune Domnul
Isus ,nu-i voi ¸terge nicidecum nume/e din cartea vie}ii, ¸i voi mãrturisi numele
lui înaintea Tatãlui Meu ¸i înaintea îngerilor Iui. Cine are urechi, sã asculte ce zice
Bisericilor Duhul¨ (3:5-6, s.n.).
5


Într-adevãr, ,mai mult Iace un nume bun decît untdelemnul mirositor¨ (Ecl. 7:1),
pentru cã nu untdelemnul mirositor, ci ,numele¨ ne deIine¸te.

Casa de jale yi casa de petrecere (2-6)
Asocierea dintre cele spuse în versetul 1 ¸i versetul 2 este evidentã. Casa de jale se
asociazã cu ziua mor}ii ¸i cu numele bun pentru cã celui care se aIlã pe cataIalc
îi mai rãmîne doar numele iar casa de petrecere, cu ziua na¸terii ¸i cu
untdelemnul mirositor.


5
Pentru importanta ,numelui¨, vezi Beniamin Fàràgàu, 1he Concept of the ,Name` An
Intertextual Study, lucrarea de licentà (Mth), Queen`s University of Belfast, 1995.
ECLESIASTUL 7:1-29

18
,Mai bine sã te duci într-o casã de jale decît sã te duci într-o casã de petrecere¨
(7:2) aIirmã Eclesiastul. Întrebarea este: Cum sã armonizãm aIirma}ia din
versetul de Ia}ã (7:2) cu aceea din S:15, unde Eclesiastul laudã petrecerea: ,Am
lãudat dar petrecerea, pentru cã nu este altã Iericire pentru om supt soare decît sã
mãnînce ¸i sã bea ¸i sã se veseleascã; iatã ce trebuie sã-l înso}eascã în mijlocul
muncii lui, în zilele vie}ii, pe cari i le dã Dumnezeu supt soare¨ (s.n.)? $i tocmai
pentru cã versetul S:15 nu este singular în carte, ci Iace parte dintr-un lan} de
versete (vezi 2:24; 3:12, 22; 5:1S; S:15; 9:9, 1u ¸i 11:9), care toate pun într-o
luminã Iavorabilã petrecerea ¸i veselia, constituind un Iel de laitmotiv al cãr}ii, se
pune întrebarea: De ce este totu¸i mai bine ca cineva sã intre într-o casã de jale, ¸i
nu într-una de petrecere? Rãspunsul îl dã tot Eclesiastul: ,Cãci acolo î}i aduci
aminte de sIîr¸itul oricãrui om, ¸i cine trãie¸te, î¸i pune la inimã lucrul acesta¨
(7:2).

Ceea ce vede omul într-o casã de jale
6
îl obligã pe acesta sã Iacã o cãlãtorie pînã la
sta}ia terminus a vie}ii trãite sub soare, pînã în Ia}a mor}ii, ¸i sã î¸i priveascã via}a
din perspectiva plecãrii de pe pãmînt. Ajuns în Ia}a mormîntului, omul poate realiza
adevãrul pe care Eclesiastul l-a repetat de nenumãrate ori pînã acum: ,Ce Iolos are
omul din toatã truda pe care ¸i-o dã supt soare?¨ (1:3). ,În toate este numai
de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt¨ (2:11).
7
Oricît untdelemn mirositor sau oricîtã
avere am adunat, toate le lãsãm aici.

Deci, pe de o parte, este mai bine într-o casã de jale decît într-una de petrecere
deoarece abia atunci cînd sîntem conIrunta}i cu realitatea mor}ii descoperim cã
perspectiva corectã asupra lucrurilor de sub soare este posibilã doar dacã le privim
prin prisma plecãrii noastre de pe pãmînt, adicã prin prisma zilei mor}ii, nu a zilei
na¸terii. Dar pe de altã parte, este mai bine într-o casã de jale decît într-una de
petrecere deoarece acolo îi întîlne¸ti pe cei în}elep}i: ,Inima în}elep}ilor este în casa
de jale, iar inima celor Iãrã minte este în casa petrecerii. Mai bine sã ascul}i
mustrarea în}eleptului aIirmã Eclesiastul decît sã ascul}i la cîntecul celor Iãrã
minte. Cãci rîsul celor Iãrã minte este ca pîrãitul spinilor supt cãldare¨ (7:4-6). $i
orice bucurie care sIideazã realitatea judecã}ii este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt.
Deci în}elepciunea este asociatã cu capacitatea de a alege numele bun în locul
untdelemnului mirositor, capacitate pe care o primim atunci cînd privim via}a prin
prisma zilei mor}ii, nu a zilei na¸terii, adicã prin prisma a ceea ce putem sau nu
putem duce cu noi peste vama mor}ii.

În}elep}irea începe abia atunci cînd cineva î¸i aduce aminte de sIîr¸itul lui ¸i, astIel,
începe sã ia în serios gîndul judecã}ii. Începutul în}elepciunii este Irica de Domnul.

6
Este vorba, probabil, de o casà în care se plînge si se privegheazà un mort înainte de
înmormîntare .
7
Acest adevàr este mentionat de peste 30 de ori de-a lungul càrtii, iar de cele mai multe ori el se
constituie într-o concluzie privind diferitele aspecte ale vietii tràite sub soare.
ECLESIASTUL 7:1-29

19
Dar Iaptul cã Eclesiastul spune cã ,inima în}elep}ilor este în casa de jale¨ (7:4, s.n.)
sugereazã nu doar o vizitã Iugarã, ci o revenire sistematicã în ea, pentru a pãstra
perspectiva culeasã de lîngã patul mor}ii ca o realitate zilnicã în lumina cãreia via}a
sã Iie trãitã. Numai acela care î¸i pune la inimã, cit timp tràieyte, ceea ce a învã}at
în casa de jale va rãmîne în}elept ¸i va cre¸te în în}elepciune. Aceasta explicã,
poate, Iaptul cã pe cel în}elept i/ gàseyti în casa de jale, Iaptul cã el revine în ea
mereu. Dar de ce este nevoie de reîmprospãtarea acestei experien}e?

Trãirea vie}ii sub soare are o dulcea}ã a ei: ,Dulce este lumina ¸i o plãcere pentru
ochi sã vadã soarele¨ (11:7). Existã un miraj al clipei, miraj care ne prinde ¸i ne
Iace sã uitãm de sIîr¸itul lucrurilor. Revenirea în}eleptului în casa de jale are ca
scop pãstrarea vie a con¸tiin}ei sIîr¸itului vie}ii pe pãmînt ¸i a judecã}ii care îl
urmeazã. Iar lucrul acesta are menirea sã ne pãstreze curatã bucuria vie}ii trãite sub
soare, nu sã ne-o stingã. Imediat dupã ce, în 11:9, Eclesiastul a adus în discu}ie
gîndul judecã}ii ,Dar sã ¸tii cã pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la
judecat㨠el continuã cu un îndemn pentru prezent: ,Cone¸te orice necaz din
inima ta, ¸i depãrteazã rãul din trupul tãu; cãci tinere}a ¸i zorile vie}ii sînt
trecãtoare¨ (11:1u). Tocmai gîndul sIîr¸itului ¸i al judecã}ii ne dã imboldul sã ne
reevaluãm ¸i sã ne corectãm activitã}ile prezente.

A¸a Iunc}ioneazã Iiin}a umanã ¸i în realitatea Iizicã a existen}ei.
8
De exemplu, este
Ioarte important ca în cazul unei boli cronice cu care omul trebuie sã înve}e sã
trãiascã, pentru cã va muri, probabil, cu ea bolnavul sã în}eleagã Ioarte clar
implica}iile pe care boala o va avea, în timp, asupra trupului lui. Sã luãm de pildã
diabetul zaharat. Medicii spun cã, în timp, consecin}ele bolii ne}inute sub control
sînt Ioarte grave. Ea atacã nervii, rinichii, ochii, sistemul vascular periIeric etc.,
ceea ce va duce la neIrite sau blocaje renale, la pierderea sensibilitã}ii în
extremitã}ile membrelor, la orbire etc. Atunci cînd omul merge pentru prima datã la
medic ¸i aIlã toate aceste lucruri, se îngroze¸te la gîndul implica}iilor, iar aceastã
groazã de ,judecat㨠¸i ,pedeaps㨠îl motiveazã sã-¸i impunã un regim de via}ã
prin care sã încerce sã le evite. Aceastã primã vizitã la medic ar putea Ii comparatã
cu ,intrarea într-o casã de jale¨, adicã cu o primã cãlãtorie pînã la sIîr¸itul vie}ii,
pînã la deznodãmîntul lucrurilor. Problema cu Iiecare dintre noi este cã uitãm
repede aceastã ¸ocantã experien}ã, ¸i via}a î¸i reia cursul, mai ales dacã eIectele
bolii nu sînt imediate. Testele medicale regulate ¸i noi aduceri aminte de
implica}iile bolii pot Ii echivalate cu revenirea în}eleptului în casa de jale. Abia a¸a
î¸i va pune el la inimã lucrurile acestea. Revenind la exemplul nostru cu bolnavul
de diabet, dacã ziua acestuia nu începe cu testul de sînge, care echivaleazã cu
aducerea aminte a judecã}ii, vîrtejul clipei în spe}ã Ioamea urmatã de plãcerea

8
Dumnezeu a întocmit în asa fel universul material încît sà fie guvernat de legi car e sà ne
permità analogii cu universul spiritual. Întelegerea acestor legi si adevàruri L-a ajutat pe Domnul
Isus sà-Si ilustreze mereu predicile cu lucruri si situatii din viata de zi cu zi.
ECLESIASTUL 7:1-29

20
stîmpãrãrii ei îl prinde ¸i îl Iace sã calce regulile impuse, invitînd astIel asupra
lui ,judecata ¸i consecin}ele ei¨.

Aten}ie deci! Perspectiva asupra vie}ii pe care am cãpãtat-o într-o casã de jale n-o
putem lãsa acolo. Ea trebuie adusã cu noi în via}a de zi cu zi ¸i pãstratã, pentru ca
tot ce Iacem sub soare sã Iie reanalizat prin prisma acestei noi perspective. Procesul
de reevaluare a lucrurilor de sub soare este dovada în}elepciunii omului. Iar pentru
ca, în iure¸ul vie}ii, aceastã în}elepciune sã nu se piardã, în}eleptul ¸i-o
reîmprospãteazã revenind în casa de jale, unde î¸i aduce aminte de sIîr¸itul lui.

Dumnezeu dã Iiecãruia dintre noi oportunitatea în}elep}irii. Pe de o parte, ,dacã
vreunuia dintre voi îi lipse¸te în}elepciunea spune Iacov în epistola sa s-o
cearã de la Dumnezeu, care dã tuturor cu mînã largã ¸i Iãrã mustrare, ¸i ea îi va Ii
dat㨠(Iac. 1:5). Iar dacã Dumnezeu spune cã ea ne va Ii datã în casa de jale, nu în
casa de petrecere, este important sã Îi primim sIatul, dacã dorim sã cãpãtãm
în}elepciune. ,Omul nu este stãpîn pe suIlarea lui ca s-o poatã opri, ¸i n-are nici o
putere peste ziua mor}ii; în lupta aceasta nu este izbãvire¨ (S:S) aIirmã
Eclesiastul. Implica}ia acestui Iapt este cã ¸i în stînga, ¸i în dreapta Iiecãruia dintre
noi mor oameni, ¸i, astIel, Iiecare avem ocazia sã intrãm într-o casã de jale, ca sã ne
în}elep}im sau sã ne pãstrãm în}elepciunea cî¸tigatã acolo.

Nu trebuie sã Iim încãpã}îna}i ca Naaman sirianul,
9
care s-a oIensat la sIatul lui
Elisei de a se scãlda de ¸apte ori în Iordan dacã dore¸te sã Iie curã}at de lepra lui.
Este adevãrat cã bãncile ¸colii ¸i ale universitã}ilor par mai promi}ãtoare în ce
prive¸te în}elep}irea decît o casã de jale. Cu toate acestea, Dumnezeu spune cã este
,bine sã te duci într-o casã de jale¨ dacã dore¸ti sã te în}elep}e¸ti nu doar pentru
via}a aceasta, ci ¸i pentru cea viitoare. $coala ne înva}ã cum sã ne adunãm
untdelemn mirositor ¸i cum sã ne umplem pumnii cu de¸ertãciune. În casa de jale
învã}ãm cum sã ne pãstrãm numele bun ¸i inima curatã, pentru cã întristarea este
mai bunã decît rîsul; cãci prin întristarea Ie}ei inima se Iace mai bunã. Or, Solomon
îi spune Iiului sãu:

,Pãze¸te-}i inima mai mult decît orice, cãci din ea ies izvoarele
vie}ii¨ (Prov. 4:23).

În casa de jale în}elegem Iaptul cã via}a trãitã sub soare este de¸ertãciune ¸i goanã
dupã vînt dacã nu este trãitã în lumina sIîr¸itului ei, în lumina judecã}ii la care
trebuie sã ne înIã}i¸ãm cu to}ii. Doar privind via}a din perspectiva mor}ii ¸i a
judecã}ii lui Dumnezeu în}elegem cã ,mai mult Iace un nume bun decît
untdelemnul mirositor¨ (7:1), cã ,mai bunã este întristarea decît rîsul¨ (3a).
Într-adevãr, rîsul prinde bine mu¸chilor Ie}ei, dar ,prin întristarea Ie}ei inima se
Iace mai bun㨠(7:3b, s.n.). Iar în clipa mor}ii luãm cu noi ceea ce s-a adunat în

9
Vezi 2 Împàrati 5:1-18.
ECLESIASTUL 7:1-29

21
inima
10
noastrã, nu pe Ia}a noastrã. În ziua mor}ii, omul poate Ii acoperit Iie cu
untdelemn mirositor, Iie cu mireasma unui nume bun pe care-l lasã în urma sa. Dar
pentru ca omul sã lase în urma sa mireasma unui nume bun, de-a lungul vie}ii el
trebuie sã Ii pre}uit numele bun mai mult decît untdelemnul mirositor. Or, numele
bun îl pãstrãm trãindu-ne via}a cu în}elepciune în Iiecare zi, Iãrã sã sacriIicãm
procesul de dragul produsului Iinit, Iãrã sã acceptãm compromisul, adicã Iãrã sã
schimbãm vreodatã numele bun pe untdelemnul mirositor.

Averea luatã prin silã înnebuneyte pe cel în(elept, yi mita stricã inima (7)
Atunci cînd umblãm dupã lucrurile de jos adicã dupã untdelemnul mirositor
nu dupã cele de sus
11
adicã dupã un nume bun ¸i o inimã bunã ne înghite
vîrtejul de¸ertãciunii, ¸i nu avem timp sã ne îmbogã}im Ia}ã de Dumnezeu.
12
Iar
atunci cînd Iacem scop al vie}ii din a îngrãmãdi de¸ertãciune peste de¸ertãciune, nu
ne vom da înapoi nici de la a strînge averea Iãcînd compromisuri, de la a lua ceea
ce nu ne apar}ine, de Iapt. Însã ,averea luatã prin silã înebune¸te pe cel în}elept, ¸i
mita stricã inima¨ (7). Oare de ce este legatã averea de nebunie ¸i de o inimã
stricatã?

Într-unul din capitolele precedente, Eclesiastul ne-a aten}ionat de Iaptul cã ,cine
iube¸te argintul, nu se saturã niciodatã de argint, ¸i cine iube¸te bogã}ia multã, nu
trage Iolos din ea¨ (5:1u); iar, pe deasupra, ne-a spus Eclesiastul a te lãsa
prins de vîrtejul iubirii de bani, a adunãrii averii este de¸ertãciune. Nebunia de care
vorbe¸te versetul de Ia}ã (7:7) se leagã tocmai de Iaptul cã nu ne mai rãmîne timp
sã ne îmbogã}im Ia}ã de Dumnezeu, sã ne gîndim cã, în ultimã instan}ã, nu ne-ar
Iolosi la nimic dacã am cî¸tiga toatã lumea dar ne-am pierde suIletul.
'
Càci noi n-am adus nimic în lume, si nici nu putem sà luàm cu noi nimic din ea.
S
Dacà
avem, dar, cu ce sà ne hrànim si cu ce sà ne îmbràcàm, ne va fi de ajuns.
9
Cei ce vor sà
se îmbogàteascà, dimpotrivà, cad în ispità, în lat si în multe pofte nesàbuit e si
vàt àmàtoare, care cufundà pe oameni în pràpàd, si pierzare.
10
Càci iubirea de bani est e
ràdàcina tuturor relelor; si unii, cari au umblat dupà ea, au ràt àcit de la credintà, si s-au
stràpuns singuri cu o multime de chinuri.
11
Iar t u, om al lui Dumnezeu, fugi de acest e
lucruri, si caut à neprihànirea, evlavia, credinta, dragostea, ràbdarea, blîndeta (1 Tim.
6:7-11).

Acela care a schimbat perspectiva asupra vie}ii, acceptîndu-I pe Dumnezeu în
centrul sistemului lui de reIerin}ã, va Iugi de iubirea de argin}i ¸i va cãuta
neprihãnirea, evlavia, credin}a, dragostea, rãbdarea ¸i blînde}ea, pe care le va pre}ui
mai mult decît argintul. Acela a în}eles cã ,un nume bun este mai de dorit decît o

10
În uzajul biblic, ,inima¨ este definità ca fiind pupitrul de comandà al întregii personalitàti, acea
realitate làuntricà ce ne defineste.
11
Vezi Coloseni 3:1-5.
12
Vezi Luca 12:13-21.
ECLESIASTUL 7:1-29

22
bogã}ie mare¨ (Prov. 22:1), a în}eles cã ceea ,ce este tigaia pentru lãmurirea
argintului ¸i cuptorul pentru lãmurirea aurului: aceea este bunul nume pentru un
om¨ (Prov. 27:21).

Mai bun este sfîryitul unui lucru decît începutul lui (8)
SIîr¸itul unui lucru este punctul asupra cãruia avem a}intite privirile, adicã ceea ce
credem noi cã este valoarea ultimã în via}ã. Abia în casa de jale în}elegem cã nu
averea pe care am adunat-o din de¸ertãciunea prin care umblãm este sIîr¸itul
lucrurilor, ci prezentarea noastrã la judecatã. Or, Eclesiastul ne avertizeazã de
Iaptul cã ,mai bun este sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui¨ (Ecl. 7:S). Iar în
lumina judecã}ii, moartea nu este sta}ia terminus a vie}ii. Adevãratul sIîr¸it este
destinul care ni se va hotãrî la judecatã. Într-un sens, rotirile noastre prin bucla
de¸ertãciunii au Iost doar începutul vie}ii sau pierzãrii ve¸nice. Din acest punct de
vedere, ziua mor}ii este mai bunã decît ziua na¸terii, deoarece nu ziua na¸terii ne
hotãrã¸te destinul, ci ziua mor}ii.

Dovada lipsei de în}elepciune care ne caracterizeazã existen}a este cã majoritatea
pãmîntenilor î¸i celebreazã ziua na¸terii, nu ziua mor}ii. Este adevãrat cã ar Ii cel
pu}in ciudat sã invi}i pe cineva la celebrarea zilei mor}ii tale cu toate cã ar Ii
în}elept s-o Iacem. Cum ar Ii, de pildã, dacã ne-am aduna din cînd în cînd prietenii
¸i i-am ruga sã ne priveascã ¸i sã ne comenteze via}a din perspectiva plecãrii din ea
la judecatã? Oare ce am învã}a despre cum anume trebuie trãitã via}a acum ¸i aici,
pentru ca în Ia}a mor}ii sã nu trebuiascã sã rostim cu amãrãciune: O, de¸ertãciune a
de¸ertãciunilor! Totul este de¸ertãciune sau totul a Iost de¸ertãciune ¸i goanã
dupã vînt.

De Iapt, aducerea-aminte a zilei mor}ii nu este un lucru nou. De-a lungul istoriei,
Biserica a instituit ritualul parastasurilor, prin care, la diverse intervale de timp de
la moartea cuiva se Iac adunãri, în care preotul cere odihnirea suIletului celui
decedat. Nu destinul omului se negociazã în astIel de ocazii, ci odihna suIletului
lui. Dacã cei prezen}i ¸i-ar aduce aminte de sIîr¸itul oricãrui lucru ¸i ¸i-ar pune la
inimã adevãrul judecã}ii, pentru ca sã trãiascã în lumina lui, parastasele ar putea Ii
ocazii de în}elep}ire. Din pãcate însã, întreaga aten}ie este Iocalizatã pe cel mort, nu
pe cei vii. Or, conIorm Scripturii, ,oamenilor le este rînduit sã moarã o singurã
datã, iar dupã aceea vine judecata¨ (Evrei 9:27). În casa de jale trebuie sã ne avem
în vedere pe noi, cei care mai trãim încã, ¸i sã punem la inimã Iaptul cã moartea va
bate ¸i la u¸a noastrã, iar dupã aceea vine judecata. Ca sã ne îndepãrtãm ¸i mai mult
de rostul intrãrii într-o casã de jale, nu de pu}ine ori, pînã ¸i aceste ocazii le
transIormãm în ocazii pentru a mînca, a bea ¸i a petrece. Oare de ce s-a ajuns aici?
Nu cumva Cel Rãu s-a strãduit de-a lungul istoriei sã rãstoarne adevãrul spus de
Eclesiastul? Tot ce Iacem dovede¸te cã ¸i noi gîndim pe dos decît ne-a sIãtuit
Eclesiastul cu aproape trei mii de ani în urmã. $i astIel, pentru noi, ziua na¸terii
ECLESIASTUL 7:1-29

23
este mai bunã decît ziua mor}ii, ¸i intrãm cu mai multã plãcere într-o casã de
petrecere decît într-una de jale.

Mînia locuieyte în sînul nebunilor (9)
Punctul de legãturã din versetul de Ia}ã ,Nu te grãbi sã te mînii în suIletul tãu,
cãci mînia locuie¸te în sînul nebunilor¨ (9) este prezen}a nebunului în text. Pe
nebun sau pe cel Iãrã minte l-am gãsit în casa de petrecere, cîntîndu-¸i cîntarea
celui dispus sã-l asculte ¸i Iãcînd ca rîsul lui sã se audã ca ¸i pîrîitul spinilor sub
cãldare. Dar tot cu el ne-am întîlnit ¸i pe tãrîmul aIacerilor, unde l-am vãzut
adunînd avere cu sila ¸i luînd mitã de la semeni. Dacã în casa de petrecere pe nebun
l-am gãsit cîntînd ¸i rîzînd, iar în aIaceri l-am gãsit hrãpãre} ¸i cu mîinile vîrîte în
bunurile altuia, acum îl vedem mînios ¸i rãzbunãtor.

Faptul cã textul ne spune sã nu ne grãbim sã ne mîniem înseamnã cã este posibil ca
mînia sã Iie pãstratã în Irîu. Dar oare cum?

Oricine ne poate Iura untdelemnul mirositor ¸i averea, dar nimeni nu ne poate lua
numele bun, decît dacã îl dãm noi în¸ine. Evitãm mînia dacã ne }inem cu din}ii de
numele bun, nu de untdelemnul mirositor. În acela¸i timp, intrînd într-o casã de
jale, putem asculta sIatul celor în}elep}i ¸i ne putem în}elep}i ca ei. Dar dacã
zãbovim într-o casã de petrecere, nebunia se lipe¸te de inima noastrã, iar în inima
nebunilor locuie¸te mînia.

Existã însã în Scripturã ¸i texte care par sã ne îndemne la mînie: ,Mînia}i-vã ¸i nu
pãcãtui}i. Sã n-apunã soarele peste mînia voastrã, ¸i sã nu da}i prilej diavolului¨
(EIes. 4:26-27). De Iapt, textul nu încurajeazã mînia, ci ne înva}ã cum s-o }inem în
Irîu. Mînia este un sentiment uman, pe care Dumnezeu l-a lãsat în Iiin}a noastrã.
Avem, de pildã, în Biblie o serie de psalmi de impreca}ie, în care psalmistul î¸i
revarsã înaintea lui Dumnezeu mînia stîrnitã de vrãjma¸ii sãi.

19
O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel ràu!
Depàrtati-và de la mine, oameni setosi de sînge!
20
Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit,
Îti iau Numele ca sà mint à, ei, vràjmasii Tài!
21
Sà nu uràsc eu, Doamne, pe cei ce Te uràsc,
si sà nu-mi fie scîrbà de cei ce se ridicà împotriva Ta?
22
Da, îi uràsc cu o urà desàvîrsità;
îi privesc ca pe vràjmasi ai mei (Ps. 139:19-22).

9
Asupra capului celor ce mà înconjoarà
sà cadà nelegiuirea buzelor lor!
10
Càrbuni aprinsi sà cadà peste ei!
În foc sà fie aruncati,
în adîncuri, de unde sà nu se mai scoale!
ECLESIASTUL 7:1-29

24
11
Omul cu limba mincinoasà nu se întàrest e pe pàmînt,
si pe omul asupritor, nenorocirea îl paste si-l duce la pierzare.
12
Stiu cà Domnul face dreptate celui obijduit,
dreptate celor lipsiti.
13
Da, cei neprihàniti vor làuda Numele Tàu,
oamenii fàrà prihanà vor locui înaintea Ta (Ps. 140:9-13).

Dar nu numai psalmistul este cuprins de mînie în Ia}a vrãjma¸ilor Domnului, care
sînt ¸i vrãjma¸ii lui, ci ¸i Pavel, de pildã, sau Domnul Isus. În cazul lui Pavel, el se
mînie pe cei care stricã credin}a celor converti}i de curînd condi}ionînd mîntuirea
de tãierea împrejur ¸i de alte ritualuri religioase ce }ineau de iudaism:

6
Mà mir cà treceti asa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o alt à
Evanghelie le scrie Pavel bisericilor din Galatia.
'
Nu doar cà est e o altà Evanghelie;
dar sînt unii oameni cari và tulburà, si voiesc sà ràstoarne Evanghelia lui Hristos.
S
Dar
chiar dacà noi însine sau un înger din cer ar veni sà và propovàduiascà o Evanghelie,
deosebità de aceea pe care v-am propovàduit-o noi,
sà fie anatema
!
9
Cum am mai spus,
o spun si acum: dacà và propovàduiest e cineva o Evanghelie, deosebità de aceea pe
care ati primit-o,
sà fie anatema
! (Gal. 1:6-9, s.n.).

'
Voi alergati bine cont inuà Pavel cine v-a tàiat calea ca sà n-ascultati de adevàr?
S
Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat.
9
Putin aluat face sà se dospeascà
toatà plàmàdeala.
10
Eu, cu privire la voi, am, în Domnul, încrederea cà nu gînditi altfel.
Dar cel ce và tulburà, va purta osînda, oricine ar fi el.
11
Cît despre mine, fratilor, dacà
mai propovàduiesc tàierea împrejur, de ce mai sînt prigonit? Atunci pricina de
poticnire a crucii s-a dus.
12
Si,
schilodeascà-se odatà cei ce và tulburà!
(Gal. 5:7-12,
s.n.).
2
Pàziti-và de cînii aceia; pàziti-và de lucràtorii aceia rài; pàziti-và de scrîjilatii aceia!
le scrie Pavel celor din biserica din Filipi. Càci cei t àiati împrejur sîntem noi, cari
slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, cari ne làudàm în Hristos Isus, si cari
nu ne punem încrederea în lucrurile pàmîntest i (Filip 3:2-3).

Cum altIel am putea numi sentimentele lui Pavel decît mînie? Oare era legitimã
mînia lui? Era bunã? El nu intra sub inciden}a textului de Ia}ã: ,Nu te grãbi sã te
mînii în suIletul tãu, cãci mînia locuie¸te în sînul nebunilor¨ (Ecl. 7:9). Cum anume
se poate controla mînia?

În primul rînd, mînia poate Ii controlatã recunoscînd Iaptul cã ea locuie¸te în sînul
nebunilor. În al doilea rînd, mînia poate Ii stãpînitã ¸i învinsã nelãsînd soarele sã
apunã peste mînia noastrã. Psalmistul pune capãt mîniei lui nu negînd-o, ci
recunoscînd-o ¸i revãrsîndu-¸i inima înaintea lui Dumnezeu. În acela¸i text în care
am citit: ,Mînia}i-vã ¸i nu pãcãtui}i. Sã n-apunã soarele peste mînia voastr㨠(4:26),
Pavel scrie ¸i urmãtorul lucru: ,Sã nu întrista}i pe Duhul SIînt al lui Dumnezeu,
prin care a}i Iost pecetlui}i pentru ziua rãscumpãrãrii. Orice amãrãciune, orice
ECLESIASTUL 7:1-29

25
iu}ime, orice minie, orice strigare, orice clevetire ¸i orice Iel de rãutate sã piarã din
mijlocul vostru. Dimpotrivã, Ii}i buni unii cu al}ii, milo¸i, ¸i ierta}i-vã unul pe altul,
cum v-a iertat ¸i Dumnezeu pe voi în Hristos¨ (EIes. 4:3u-32, s.n.). Deci este
adevãrat ce spune Eclesiastul, ¸i trebuie sã-i primim sIatul: ,Nu te grãbi sã te mînii
în suIletul tãu, cãci mînia locuie¸te în sînul nebunilor¨ (Ecl. 7:9).

Nu zice: ,Cum se face cã zilele de mai înainte erau mai bune decît
acestea?¨(10)
Sã Iie, oare, aIirma}ia din versetul de Ia}ã ,Nu zice: «Cum se Iace cã zilele de
mai înainte erau mai bune decît acestea?» Cãci nu din în}elepciune întrebi a¸a¨ (1u)
legatã în vreun Iel de cea din versetul precedent: ,Nu te grãbi sã te mînii în
suIletul tãu, cãci mînia locuie¸te în sînul nebunilor¨ (9)? Oare motivul mîniei din
versetul 9 ar Ii putut Ii tocmai Iaptul cã ziua de astãzi nu este la Iel de bunã ca cea
de ieri? Dar în cazul acesta, mînia este îndreptatã nu împotriva oamenilor, ci
împotriva lui Dumnezeu. În ultimã instan}ã, El este Acela care a rînduit o vreme ¸i
un ceas anume pentru orice lucru de sub soare. Iar plînsul nu este la Iel de dorit ca
rîsul; bocitul, ca jucatul; ruptul, ca ¸i cusutul etc. Dacã cumva astãzi este vreme de
bocit, nu de jucat, ,nu zice: «Cum se Iace cã zilele de mai înainte erau mai bune
decît acestea?» Cãci nu din în}elepciune întrebi a¸a¨ (1u). Frica de Domnul este
începutul în}elepciunii. Or, Irica de Domnul este încredere în El, încredere în Iaptul
cã Dumnezeu Iace orice lucru Irumos la vremea lui. Iar atunci, ziua de astãzi este la
Iel de Irumoasã ¸i de bunã ca ziua de ieri. Atunci cînd cineva iube¸te pe Domnul ¸i
se încrede în El, are promisiunea din partea lui Dumnezeu cã toate lucrurile
lucreazã împreunã spre binele Iui.

DiIeren}a dintre cel Iãrã minte ¸i cel în}elept este cã în timp ce în}eleptul î¸i trãie¸te
via}a avînd ochii pironi}i asupra sIîr¸itului, asupra zilei judecã}ii, deci trãie¸te ziua
de astãzi în lumina realitã}ii de mîine, nebunul trãie¸te ziua de astãzi cu ochii ¸i cu
inima în ziua de ieri. Nebunul î¸i trãie¸te via}a de-a-ndoaselea.

În(elepciunea pre(uieyte cît o moytenire (11-12)
Întregul demers din primele zece versete ale capitolului 7 a vizat în}elep}irea
noastrã. În vederea acestui Iapt am Iost trimi¸i în casa de jale, în compania celor
în}elep}i, ca sã le ascultãm mustrarea ¸i sIaturile ¸i sã învã}ãm de la ei ¸i împreunã
cu ei. Iar acum, Eclesiastul ne spune cã ,în}elepciunea pre}uie¸te cît o mo¸tenire, ¸i
chiar mai mult pentru cei ce vãd soarele (11).

De Iapt, întregul sistem de valori pe care-l putem aduna din carte începe ¸i se
terminã cu în}elepciunea, atrãgîndu-ne aten}ia asupra importan}ei ei pentru cei care
trãiesc sub soare.


ECLESIASTUL 7:1-29

26
Înfe/epciunea este mai ae fo/os aecit nebunia (1:13).
Mai bine o mînã plinã de odihnã decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i
goanã dupã vînt (4:6).
Mai bine doi decît unul (4:9).
Mai bine un copil sãrac ¸i în}elept decît un împãrat bãtrîn ¸i Iãrã minte
(4:13).
Apropie-te mai bine sã ascul}i decît sã aduci jertIa nebunilor (5:1).
Mai bine sã nu Iaci nici o juruin}ã decît sã o Iaci ¸i sã nu o împline¸ti (5:5).
Mai bine ce vezi cu ochii decît Irãmîntare de poIte neîmplinite (6:9).
Mai mult Iace un nume bun decît untdelemnul mirositor (7:1a).
Mai mult Iace ziua mor}ii decît ziua na¸terii (7:1b).
Mai bine într-o casã de jale decît într-o casã de petrecere (7:2).
Mai bunã este întristarea decît rîsul (7:3).
Mai bine sã ascul}i mustrarea în}elep}ilor decît sã ascul}i la cîntecul celor
Iãrã minte (7:5).
Mai bun este sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui (7:Sa).
Mai bine cel bun la suIlet decît cel îngîmIat (7:Sb).
În}elepciunea pre}uie¸te cît o mo¸tenire, ¸i chiar mai mult (7:11).
Înfe/epciunea face pe ce/ infe/ept mai tare aecit :ece vitefi (7:19).
Mai bunà este infe/epciunea aecit tària (9:16).
Cuvinte/e infe/epfi/or ascu/tate in /iniyte sint mai ae pref aecit strigàtu/
unuia care stàpineyte intre nebuni (9:17).
Înfe/epciunea este mai ae pref aecit scu/e/e ae rà:boi (9:18).

Dar sã nu uitãm cã din pricina contextului de care este legatã în}elepciunea în acest
text casa de jale este imposibil sã dezlegãm conceptul în}elepciunii de
Dumnezeu ¸i de judecata Iui dreaptã de dupã moarte. În}elepciunea care pre}uie¸te
mai mult decît o comoarã este frica ae Domnu/. Aceasta îl Iace pe cel în}elept mai
tare decît zece viteji, pentru cã-l leagã de Dumnezeul cel Atotputernic.

7:13-22 Dumnezeu a fàcut ca omuI sà nu poatà çti ce va fi dupà eI
În casa de jale, omul î¸i aduce aminte de sIîr¸itul lui, deci de Dumnezeu ¸i de
judecatã. Dacã, dupã întîlnirea cu în}elep}ii, omul va ie¸i de acolo mai în}elept, el
va începe sã se uite cu mai mare bãgare de seamã la lucrurile Iãcute de Dumnezeu
¸i va începe sã zãreascã în ele ,însu¸irile nevãzute ale Iui, puterea Iui vecinicã ¸i
dumnezeirea Iui¨ (Rom. 1:2u). Aceasta nu înseamnã cã, zãrindu-I pe Dumnezeu
în sIera lucrurilor de sub soare, omul va da dintr-o datã de capãt de¸ertãciunii în
care trãie¸te. Dimpotrivã! Dar o datã ce omul I-a descoperit pe Dumnezeu ¸i
începe sã în}eleagã lucrãrile Iui, el se lini¸te¸te în neputin}a sa de a evada din sIera
de¸ertãciunii ¸i se a¸azã în mîna lui Dumnezeu, singurul care poate sã Iacã orice
lucru Irumos la vremea lui, astIel încît gîndul ve¸niciei pe care Dumnezeu l-a pus
în om sã-¸i gãseascã Iinalitatea inten}ionatã de El. Din perspectiva strîmtã a aceluia
care trãie¸te sub soare, multe lucruri nu au sens. Dacã nu am putea sã aruncãm
ECLESIASTUL 7:1-29

27
asupra lui Dumnezeu îngrijorãrile noastre, ne-am pierde min}ile. ,Uitã-te cu bãgare
de seamã la lucrarea lui Dumnezeu: cine poate sã îndrepte ce a Iãcut El strîmb?¨
(7:13). Cu alte cuvinte, nu noi, ci Dumnezeu are ultimul cuvînt pare sã spunã
Eclesiastul ¸i, de aceea, nu încerca sã-}i trãie¸ti via}a Iãrã El. Dumnezeu a
rînduit de¸ertãciunea, ¸i tainele ei sînt în mîna Iui. În ce te prive¸te, ,în ziua
Iericirii, Iii Iericit, ¸i în ziua nenorocirii, gînde¸te-te cã Dumnezeu a Iãcut ¸i pe una
¸i pe cealalt㨠(14a), iar El a Iãcut a¸a ,pentru ca omul sã nu mai poatã ¸ti nimic
din ce va Ii dupã el¨ (14b) ¸i, astIel, sã Iie obligat sã trãiascã în dependen}ã de
Dumnezeu. Iar dacã a¸a stau lucrurile, atunci nu trebuie sã ne mire Iaptul cã nu
vom în}elege rostul ¸i sensul multor lucruri din via}ã.

,Tot Ielul de lucruri am vãzut în zilele de¸ertãciunii mele. Este cîte un om Iãrã
prihanã, care piere în neprihãnirea lui, ¸i este cîte un nelegiuit, care o duce mult în
rãutatea lui¨ (15). Cu alte cuvinte, sub soare, neprihãnirea nu garanteazã
întotdeauna o via}ã lungã ¸i Iericitã, dacã Iericirea este judecatã dupã standardele
majoritã}ii celor care trãiesc în sIera de¸ertãciunii. Deci neprihãnitul nu a descoperit
o cheie a trãirii vie}ii de sub soare, cu care sã se poatã lãuda în Ia}a celui rãu. Chiar
dacã neprihãnirea aduce bucurie, sãnãtate ¸i via}ã lungã, pentru toate acestea
mul}umirile I se cuvin lui Dumnezeu. Atunci cînd cineva se îmbracã cu ,mîndria¨
¸i cu ,arogan}a¨ neprihãnirii lui însu¸i, sã se a¸tepte la batjocura celor rãi. Chiar
dacã am ajuns sã-I cunoa¸tem pe Dumnezeu ¸i, prin puterea Iui, am ajuns sã trãim
o altIel de via}ã decît cei din jurul nostru, lucrul acesta nu ne îndreptã}e¸te sã-i
privim pe ace¸tia de sus. S-ar putea ca acesta sã Iie în}elesul cuvintelor
Eclesiastului: ,Nu Ii prea neprihãnit ¸i nu te arãta prea în}elept: pentru ce sã te
pierzi singur?¨ (16).

Recunoayte suveranitatea lui Dumnezeu yi te vei odihni (13-15)
,Uitã-te cu bãgare de seamã la lucrarea lui Dumnezeu: cine poate sã îndrepte ce a
Iãcut El strîmb?¨ (13). Nu tocmai absoluta suveranitate a lui Dumnezeu asupra
sIerei lucrurilor de sub soare este declaratã prin aIirma}ia din versetul 13? ,Am
ajuns la cuno¸tin}a cã tot ce Iace Dumnezeu dãinuie¸te în veci, ¸i la ceea ce Iace El
nu mai este nimic de adãugat ¸i nimic de scãzut ne-a spus Eclesiastul ¸i cã
Dumnezeu Iace a¸a pentru ca lumea sã se teamã de El¨ (3:14), adicã, El Iace a¸a
pentru ca sã pãstrãm dependen}a noastrã de Dumnezeu, ca semn ¸i dovadã a
în}elepciunii noastre. Este de re}inut Iaptul cã, în termenii lui Solomon, în}elept este
acela care î¸i recunoa¸te limitarea ¸i î¸i pune încrederea în Dumnezeu,
recunoscîndu-I Iui prerogativul guvernãrii întregii sIere a lucrurilor de sub soare.
El a hotãrît o vreme ¸i un ceas anume pentru toate lucrurile, ¸i tot El Iace orice
lucru Irumos la vremea lui. ,Omul nu poate cuprinde, de la început pînã la sIîr¸it,
lucrarea pe care a Iãcut-o Dumnezeu¨ (3:11c). Tocmai Iaptul acesta îl obligã la
dependen}ã de Dumnezeu.

ECLESIASTUL 7:1-29

28
Cu ocazia zidirii Turnului Babel, ambi}iile l-au pornit pe om pe drumul
independen}ei de Dumnezeu. Dacã Dumnezeu nu ar Ii intervenit ca sã-i încurce
limba, omul ¸i-ar Ii construit un ,sat global¨, avînd impresia cã este în stare sã-l ¸i
administreze. Aceea¸i tendin}ã de globalizare este evidentã ¸i astãzi. Clobalizarea
aIirmã politicienii zilelor noastre este condi}ia reclamatã de mileniul trei.
Dar, ca pe vremea lui Nimrod, ¸i astãzi ea vine tot din gîndul îndumnezeirii omului
înstrãinat de Dumnezeu. Omul, prin deIini}ie, Iiind limitat atît în timp, cît ¸i în
spa}iu, este obligat sã lase în seama lui Dumnezeu guvernarea ¸i coordonarea
aspectelor globale. Neacceptarea acestor limite inevitabile l-a împins pe om la o
mul}ime de ac}iuni nesãbuite, care au pus însã¸i planeta în pericol. Pe de o parte, tot
ce a inventat omul radioul, televiziunea, lumea calculatoarelor, teleIonia prin ¸i
Iãrã cablu, sateli}ii plasa}i în jurul planetei, re}eaua de ¸osele ¸i milioanele de
ma¸ini care aleargã pe ele, avioanele care împînzesc spa}iul aerian ¸i u¸ureazã
mi¸carea pe planetã etc. contribuie la împlinirea mandatului cultural pe care
Dumnezeu i l-a dat. Dar pe de altã parte, toate acestea alimenteazã dorin}a omului
de îndumnezeire ¸i control, prin Iaptul cã împing tot mai departe grani}ele
limitãrilor lui. Ia o analizã atentã ¸i realistã, trebuie însã sã recunoa¸tem cã, în
poIida acestor extraordinare realizãri, omul a prãbu¸it planeta într-un dezastru
ecologic, moral, social, economic ¸i religios. Nenorocirea pe care omul a adus-o
asupra sa este dovada ultimã a Iinitudinii sale. Mãcar în acest al doisprezecelea
ceas ar trebui sã recunoa¸tem cã totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt ¸i cã
vindecarea vine doar prin smerirea noastrã înaintea lui Dumnezeu! Aceasta nu ar
însemna retragerea noastrã din implicarea culturalã. Dimpotrivã! Toate aceste
realizãri pot Ii pãstrate. $i de toate se poate bucura cu adevãrat doar acela care a
gãsit în}elepciunea, adicã Irica de Domnul. ,Cine, în adevãr, poate sã mãnînce ¸i sã
se bucure Iãrã El?¨ (2:25).

Încrederea în Dumnezeu se mãsoarã în capacitatea noastrã de a trãi ziua de astãzi
neîngrijorîndu-ne, ci acceptînd voia lui Dumnezeu, convin¸i cã El Iace orice lucru
Irumos la vremea lui ¸i cã ,toate lucrurile lucreazã împreunã spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu¨ (Rom. S:2S). Acela care se încrede în Domnul ,nu zice:
«Cum se Iace cã zilele de mai înainte erau mai bune decît acestea?»¨ (Ecl. 7:1u), ci
prime¸te sIatul Eclesiastului: ,În ziua Iericirii, Iii Iericit, ¸i în ziua nenorocirii,
gînde¸te-te cã Dumnezeu a Iãcut ¸i pe una ¸i pe cealaltã, pentru ca omul sã nu mai
poatã ¸ti nimic din ce va Ii dupã el¨ (14). În ultimã instan}ã, doar Dumnezeu ¸tie
rostul ultim al oricãrui lucru. Iar încrederea în El ne poate umple de bucuria
a¸teptãrii în}elegerii binelui pe care Dumnezeu îl lucreazã în noi atît prin ziua
Iericirii, cît ¸i prin ziua nenorocirii. Scopul urmãrit de Dumnezeu în noi este sã ne
Iacã asemenea chipului Fiului Sãu, pentru ca El sã Iie cel întîi nãscut dintre mai
mul}i Ira}i (vezi Rom S:29).

Atunci cînd trecem prin evenimente, ele ne surprind, de obicei, ¸i nu le pricepem
imediat rostul. Iar pentru cã ,omul nu poate cuprinde, de la început pînã la sIîr¸it,
lucrarea pe care a Iãcut-o Dumnezeu¨ (9:11), nu de pu}ine ori rãmîne Iãrã grai în
ECLESIASTUL 7:1-29

29
Ia}a ei: ,Tot Ielul de lucruri am vãzut în zilele de¸ertãciunii mele spune
Eclesiastul. Este cîte un om Iãrã prihanã, care piere în neprihãnirea lui, ¸i este cîte
un nelegiuit, care o duce mult în rãutatea lui¨ (15). Ce putem Iace în Ia}a unor astIel
de situa}ii decît sã ne apropiem mai mult de Dumnezeu ¸i sã-I cunoa¸tem mai bine.
Via}a ve¸nicã adicã încrederea ¸i atîrnarea de Domnul vine din cunoa¸terea
Iui. Acela care Îl cunoa¸te pe Dumnezeu nu rãmîne descumpãnit în credin}a lui în
Ia}a unor situa}ii pe care nu le în}elege.

Încrederea în noi înyine aduce moarte, iar încrederea în Domnul, via(ã (16-19)
Versetele 16-1S din capitolul 7 sînt de-a dreptul surprinzãtoare. Ne îndeamnã, oare,
Eclesiastul la o via}ã cãldicicã: nici prea neprihãnit, nici prea rãu? Aceasta ar
contrazice în mod Ilagrant Scriptura ¸i ar coborî în mod nepermis standardele lui
Dumnezeu. Bisericii din Iaodicea, Domnul Isus îi spune: ,$tiu Iaptele tale: cã nu
e¸ti nici rece, nici în clocot. O, dacã ai Ii rece sau în clocot!

Dar, Iiindcã e¸ti
cãldicel, nici rece, nici în clocot, am sã te vãrs din gura Mea¨ (Apoc. 3:15-16).
Deci, dacã plecãm de la ideea cã Eclesiastul nu poate contrazice adevãrul din
Apoca/ipsa, întrebarea este ce anume a vrut sã spunã el prin aceste versete:

16
Nu fi prea neprihànit si nu te aràt a prea întelept: pentru ce sà te pierzi singur?
1'
Dar
nu fi nici peste màsurà de ràu si nu fi fàrà mint e: pentru ce vrei sà mori înainte de
vreme?
1S
Bine est e sà tii la aceasta, dar nici pe cealaltà sà n-o lasi din mînà; càci cine
se teme de Dumnezeu, scapà din toat e acestea.
19
Întelepciunea face pe cel întelept mai
tare decît zece viteji, cari sînt într-o cet ate (Ecl. 7:16-19).

Poate cineva sã Iie prea neprihãnit, atunci cînd }inta lui este neprihãnirea lui
Hristos, întru asemãnarea Cãruia trebuie sã Iim modela}i? Poate cineva sã Iie prea
în}elept, atunci cînd, avînd nevoie de o în}elepciune la care omul nu poate sã
ajungã, Hristos a Iost Iãcut pentru noi ceea ce noi nu am putut ¸i nu putem Ii:
în}elepciunea lui Dumnezeu?
13
Ce înseamnã a nu Ii peste mãsurã de rãu, atunci cînd
rãutatea este condamnatã ¸i pedepsitã de Dumnezeu, indiIerent în ce mãsurã este ea
prezentã în noi? Cum poate omul sã }inã atît la una, cît ¸i la cealaltã, ¸i în ce Iel
lucrul acesta este comparabil cu teama de Domnul care ne scapã de extreme?

Existã în text cîteva no}iuni pe care ar trebui sã le subliniem ca punct de plecare în
interpretarea lui. Cel care se aratã prea neprihãnit sau prea în}elept se pierae singur
spune Eclesiastul. Iar cel care este peste mãsurã de rãu moare înainte de vreme.
Cu alte cuvinte, se pare cã acela despre care vorbe¸te Eclesiastul în textul de Ia}ã
¸i-a luat via}a în propriile lui mîini ¸i Iie vrea sã trãiascã prin eIortul ¸i meritele lui,
Iie a trîntit totul de pãmînt ¸i nu-i mai pasã de nimic. ConIirmarea unei astIel de
interpretãri o avem imediat în versetele urmãtoare (vezi 1S-19). Teama de Domnul
este pusã în contrast cu încercarea de a Ii prea neprihãnit ¸i prea în}elept. Adevãrata

13
Vezi 1 Corinteni 1:23-24 si 30-31.
ECLESIASTUL 7:1-29

30
în}elepciune este încrederea în Domnul ¸i îmbrãcarea în meritele Domnului Isus
Hristos, nu în propriile noastre merite, atunci cînd se pune problema mîntuirii sau a
pierzãrii noastre. De asemenea, puterea pe care o dã în}elepciunea deIinitã ca Iricã
de Domnul este pusã în contrast cu puterea a zece viteji dintr-o cetate. Vitejii din
cetate sînt de Iolos cetã}ii în vreme de asediu. Scãparea cetã}ii atîrnã de vitejia lor,
¸i deci mîntuirea se datoreazã meritelor celor zece viteji. Dar de ce este, oare, cel
în}elept mai tare decît zece viteji? Oare nu tocmai datoritã Iaptului cã în}elepciunea
lui, care este Irica de Domnul, l-a legat de Cel mai tare, adicã de Dumnezeul
Atotputernic, care este El Însu¸i tare pentru cel care se teme de El? Dacã a¸a stau
lucrurile, atunci mesajul textului de Ia}ã ar putea Ii interpretat în lumina acestui
adevãr de încheiere. Mîntuirea noastrã nu vine din neprihãnirea cu care ne lãudãm,
din moment ce înaintea lui Dumnezeu pînã ¸i Iaptele noastre bune sînt ca o hainã
mînjitã; mîntuirea noastrã vine din Irica noastrã de Domnul, din atîrnarea noastrã
de El. ,Cine se teme de Dumnezeu, scapã din toate acestea¨ (1S), adicã din ispita
de a încerca sã se mîntuiascã prin eIorturile lui proprii.

Neprihãnirea Iariseilor ¸i a cãrturarilor din vremea Domnului Isus era supãrãtoare
pentru to}i cei din jurul lor ¸i inutilã în rela}ia lor cu Dumnezeu, tocmai pentru cã
era o neprihãnire aIi¸atã, cu care încercau sã-i impresioneze pe oameni. Domnul
Isus le interzice ucenicilor lui sã îmbrã}i¸eze o astIel de neprihãnire. Rugãciunile
trebuie rostite nu la col}urile uli}elor, ca sã Iim vãzu}i de oameni, ci acasã, în odãi}a
noastrã, unde ne vede numai Dumnezeu. Atunci cînd am început sã ne aIi¸ãm
neprihãnirea, am pornit pe drumul Iariseismului, pe drumul mor}ii. Acela care se
teme de Domnul poate sã se poarte normal între oameni bazat pe încrederea lui
în Dumnezeu neîncercînd sã se arate prea neprihãnit ¸i prea în}elept, dar nici sã
braveze în extrema cealaltã: sã Iie prea rãu.

15
Nimeni din voi sà nu sufere ca ucigas, sau ca hot, sau ca fàcàtor de rele, sau ca unul
care se amestecà în treburile altuia ne avertizeazà Petru.
16
Dimpotrivà, dacà
sufere pentru cà est e crestin, sà nu-i fie rusine, ci sà proslàveascà pe Dumnezeu pentru
numele acest a.
1'
Càci sînt em în clipa cînd judecata stà sà înceapà de la casa lui
Dumnezeu. Si dacà începe cu noi, care va fi sfîrsitul celor ce nu ascultà de Evanghelia
lui Dumnezeu?
1S
Si dacà cel neprihànit scapà cu greu, ce se va face cel nelegiuit si cel
pàcàtos?
19
Asa cà cei ce sufàr dupà voia lui Dumnezeu, sà-si încredinteze sufletele
credinciosului Ziditor, si sà facà ce este bine (1 Petru 4:15-19).

Isus a trãit o via}ã care i-a ¸ocat mai ales pe religio¸ii vremii Iui, pe cãrturari ¸i pe
Iarisei: ,A venit Ioan Botezãtorul, nici mîncînd pîne, nici bînd vin, ¸i zice}i: «Are
drac». A venit Fiul omului, mincina yi bina, ¸i zice}i: «Iatã un om mîncãcios ¸i
bãutor de vin, un prieten al vame¸ilor ¸i al pãcãto¸ilor». Totu¸ În}elepciunea a Iost
gãsitã dreaptã de to}i copiii ei¨ (Iuca 7:33-35, s.n.). Isus nu a venit aIi¸înd o mascã
a neprihãnirii în termenii a¸teptãrilor celor din jur, ci a trãit o via}ã normalã, punînd
accentul nu pe ceea ce izbe¸te ochiul, ci pe realitatea din inimã. A suIeri ca ¸i
cre¸tin înseamnã a-l iubi pe pãcãtos cum l-a iubit Hristos. Or, iubirea sincerã are
ECLESIASTUL 7:1-29

31
mari ¸anse sã nu-l agaseze, ci sã-l cî¸tige pe semenul nostru. Sã nu uitãm cã ,Fiul
omului n-a venit sã I se slujeascã, ci El sã slujeascã, ¸i sã-$i dea via}a rãscumpãrare
pentru mul}i¨ (Marcu 1u:45).
A încerca sã nu Ii ,prea neprihãnit¨ ¸i ,prea în}elept¨, pentru ca sã nu te pierzi
singur, presupune un eIort de adaptare, de contextualizare a vie}ii cre¸tine. Dar
pericolul adaptãrii la modul de via}ã al celor din jur este sã Iii asimilat de el. Este
mare lucru sã ¸tii în ce po}i ¸i în ce nu po}i sã cedezi. A cãlca porunca lui
Dumnezeu este un pãcat, iar plata pãcatului este moartea. De aceea, Eclesiastul
încearcã sã aducã în discu}ie ¸i un Iactor de echilibru: ,Nu Ii prea neprihãnit ¸i nu
te arãta prea în}elept: pentru ce sã te pierzi singur? Dar nu Ii nici peste mãsurã de
rãu ¸i nu Ii Iãrã minte: pentru ce vrei sã mori înainte de vreme? Bine este sã }ii la
aceasta, dar nici pe cealaltã sã n-o la¸i din mîn㨠(7:16-1S, s.n.).

Oare justiIicã Eclesiastul rãutatea ¸i pãcatul? De¸i a¸a s-ar pãrea, lucrul acesta nu
poate Ii adevãrat, deoarece el însu¸i va aIirma: ,Bucurã-te, tinere, în tinere}a ta, Iii
cu inima veselã cît e¸ti tînãr, umblã pe cãile alese de inima ta ¸i plãcute ochilor tãi;
dar sã ¸tii cã pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecatã. Cone¸te orice
necaz din inima ta, ¸i aepàrtea:à ràu/ ain trupu/ tàu; cãci tinere}a ¸i zorile vie}ii
sînt trecãtoare¨ (11:9-1u, s.n.). Dacã Acela care ne judecã este Dumnezeu,
standardul dupã care ne va judeca nu este nici aproximativ, nici schimbãtor.
,1udecata lui Dumnezeu. este potrivitã cu adevãrul¨ aIirmã Pavel în Romani
2:2. Adicã, judecata lui Dumnezeu este potrivitã cu adevãrul Iegii Iui ¸i cu
adevãrul pe care reIlectorul Iegii Iui îl gãse¸te în noi. Iar ,Dumnezeu va aduce
orice Iaptã la judecatã, ¸i judecata aceasta se va Iace cu privire la tot ce este ascuns,
Iie bine, Iie rãu¨ (Ecl. 12:14). Dacã nu ar exista un standard, nu ar Ii posibilã nici
judecata.

În concluzie, Eclesiastul nu poate justiIica rãul în nici un Iel, Iãrã sã se contrazicã
pe sine însu¸i.
14
El discutã la nivelul lucrurilor de sub soare ¸i oIerã sIaturi pentru
via}a trãitã aici. Trãind alãturi de ceilal}i oameni, chiar ¸i cel neprihãnit are puncte
de tangen}ã cu semenii lui care nu-I cunosc pe Dumnezeu. Mãnîncã la Iel ca ei,
lucreazã ca ¸i ei, se însoarã sau se mãritã ca ¸i ei, Iace ¸coalã alãturi de ei, se bucurã
de truda mîinilor lui ca ¸i ei etc. Eclesiastul ne cheamã sã trãim o via}ã echilibratã
în mijlocul societã}ii. Dar pentru cã multe din lucrurile care ni se întîmplã nu le
putem nici schimba, nici în}elege ¸i pentru cã ,este cîte un om Iãrã prihanã, care
piere în neprihãnirea lui, ¸i este cîte un nelegiuit, care o duce mult în rãutatea lui¨
(15), ne putem Ioarte u¸or teme de ambele extreme: ,prea neprihãnit¨ sau ,prea

14
Multi comentatori nu se sfiesc sà afirme cà Eclesiastul se contrazice de fapt, si, tocmai de
aceea, este peste màsurà de greu, dacà nu imposibil, sà descoperim în cartea lui atît o teologie, cît
si o structurà coerentà. O astfel de afirmatie este eliminatà din start de axiomele pe care clàdim
interpretarea Scripturii. Una dintre ele afir mà faptul cà ,Dumnezeu nu Se contrazice¨. Aceasta ne
obligà sà càutàm armonia întregului, chiar si în cazuri în car e pàrtile par sà se contrazicà.
ECLESIASTUL 7:1-29

32
rãu¨. Iar dacã nici o extremã nu este bunã, marea întrebare este cum anume putem
gãsi calea de mijloc în încercarea noastrã de a ne contextualiza via}a, Iãrã a accepta
compromisul. În loc de Iormule, Eclesiastul ne oIerã solu}ia simplã a încrederii în
Dumnezeu: ,Cãci cine se teme de Dumnezeu, scapã din toate acestea¨ (1S).

Dacã deIinim deci în}elepciunea ca Iiind Irica de Domnul sau dependen}a totalã de
El, atunci putem spune, într-adevãr, cã ,în}elepciunea Iace pe cel în}elept mai tare
decît zece viteji, cari sînt într-o cetate¨ (19). Sã nu uitãm cã o astIel de în}elepciune
o cî¸tigãm mai degrabã într-o casã de jale decît într-una de petrecere.

Cei blînzi vor moyteni pãmîntul (20-22)
Tot acolo, în casa de jale, unde am descoperit Irica de Domnul ¸i prin ea începutul
în}elepciunii, am descoperit ¸i Iaptul cã, din moment ce Dumnezeu Însu¸i va judeca
orice Iaptã, n-are sens sã ne temem de rãul pe care oamenii ar putea sã ni-l Iacã
vorbindu-ne de rãu. Nu cu oamenii trebuie sã ne rezolvãm conturile, ci cu
Dumnezeu: ,Fiindcã pe pãmînt nu este nici un om Iãrã prihanã, care sã Iacã binele
Iãrã sã pãcãtuiascã. Nu lua nici tu seama la toate vorbele cari se spun, ca nu cumva
s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rãu! Cãci ¸tie inima ta de cîte ori ai vorbit ¸i tu de
rãu pe al}ii¨ (7:2u-22).

În Preaica ae pe munte, Domnul Isus a rostit o serie de opt ,Iericiri¨.
15
Prima dintre
ele vorbe¸te de sãrãcia în duh, adicã de Iaptul cã, ajuns în prezen}a lui Dumnezeu,
omul recunoa¸te cã nu are cu ce plãti intrarea în rela}ie cu El sau iertarea de care
are nevoie. Dovada sãrãciei în duh sînt lacrimile sincere de pocãin}ã. Dar pentru cã
cei ce plîng sînt mîngîia}i de Însu¸i Dumnezeu, ace¸tia au puterea ¸i curajul sã iasã
din competi}ia aIirmãrii de sine. Tocmai aceasta înseamnã a Ii blînd. Iar acela care
a Iost ,îmblînzit¨ gustînd mîngîierea lui Dumnezeu nu mai trebuie sã cer¸eascã
mîngîierea, aprecierea ¸i vorbirea de bine a oamenilor.

7:25-29 Inima femeii este o cursà, din care scapà doar ceI pIàcut Iui
Dumnezeu
AIirma}iile lui Solomon în textul de Ia}ã despre Iemeie sînt surprinzãtoare. În
capitolul 2, el socote¸te Iemeia ca o desIãtare a omului: ,Mi-am strîns argint ¸i aur,
¸i bogã}ii ca de împãra}i ¸i }ãri. Mi-am adus cîntãre}i ¸i cîntãre}e, ¸i aesfàtarea fii/or
oameni/or: o mu/fime ae femei¨ (2:S, s.n.). Dar în textul de Ia}ã, tonul este cu totul
diIerit:

23
Toate acestea le-am cercet at cu întelepciune. Am zis: ,Mà voi întelepti¨. Dar
întelepciunea a ràmas departe de mine.
24
Cu mult mai departe decît era mai înaint e, si
ce adîncà! Cine o va put ea gàsi?
25
M-am apucat si am cercet at toat e lucrurile, cu gînd

15
Vezi Beniamin Fàr àgàu, Matei 1-10, Logos, Cluj-Napoca, 1998, p. 140-161.
ECLESIASTUL 7:1-29

33
sà înteleg, sà adîncesc, si sà caut întelepciunea si rost ul lucrurilor, si sà pricep nebunia
ràutàtii si ràt àcirea prost iei.
26
Si am gàsit cà mai amarà decît moartea este femeia, a
càrei inimà este o cursà si un lat, si ale càrei mîni sînt niste lanturi; cel plàcut lui
Dumnezeu scapà de ea, dar cel pàcàtos est e prins de ea.
2'
Iatà ce am gàsit, zice
Eclesiastul, cercetînd lucrurile unul cît e unul, ca sà le pàtrund rostul;
2S
iatà ce-mi caut à
si acum sufletul si n-am gàsit. Din o mie am gàsit un om: dar o femeie n-am gàsit în
toate acestea.
29
Numai, iat à ce am gàsit: cà Dumnezeu a fàcut pe oameni fàrà prihanà,
dar ei umblà cu multe siret enii (7:23-29).

Oare de ce a schimbat Solomon tonul în textul de Ia}ã? $i de ce se amestecã tema
în}elepciunii cu cea a puterii de seduc}ie a Iemeii? Sã aibã, oare, lucrul acesta de-a
Iace cu însã¸i via}a lui Solomon? Solomon a început ca un tînãr ambi}ios în a aduna
în}elepciune. $i de¸i Dumnezeu Însu¸i i-a dãruit-o, ca nimãnui altuia, el a terminat
înIrînt ¸i cucerit de înlãn}uirea bra}elor Iemeilor pe care le-a iubit. Cu alte cuvinte,
Solomon a renun}at la Dumnezeu de dragul Iemeilor, ceea ce l-a Iãcut sã aIirme la
bãtrîne}e cã Iemeia este du¸manul cel mai aprig al în}elepciunii deIinite ca Iiind
Irica de Domnul.

1
Împàratul Solomon a iubit multe femei stràine, în afarà de fat a lui Faraon; Moabite,
Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite,
2
cari fàceau parte din neamurile despre cari
Domnul zisese copiilor lui Israel: ,Sà nu intrati la ele, si nici ele sà nu intre la voi; càci
v-ar întoarce negresit inimile înspre dumnezeii lor¨. De aceste neamuri s-a alipit
Solomon, tîrît de iubire.
3
A avut de nevest e sapte sute de cràiese împàràt esti si trei sut e
de tiitoare; si nevestele i-au abàtut inima.
4
Cînd a îmbàtrînit Solomon, nevestele i-au
plecat inima spre alti dumnezei; si inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului
sàu, cum fusese inima t atàlui sàu David.
5
Solomon s-a dus dupà Astartea, zeita
Sidonienilor, si dupà Milcom, urîciunea Amonitilor.
6
Si Solomon a fàcut ce este ràu
înaintea Domnului, si n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatàl sàu David.
'
Atunci
Solomon a zidit pe muntele din fata Ierusalimului un loc înalt pentru Chemos,
urîciunea Moabului, pentru Moloc, urîciunea fiilor lui Amon.
S
Asa a fàcut pentru toat e
nevestele lui stràine, cari aduceau t àmîie si jertfe dumnezeilor lor (1 Împ. 11:1-8).

Atunci cînd s-a înconjurat cu toate aceste Iemei, Solomon le-a socotit a Ii
desIãtarea vie}ii lui. Dar în urma vie}ii trãite sub imperiul presiunii exercitate de
nevestele lui, la care el a cedat spre pieirea lui, umplînd Ierusalimul cu dumnezeii
strãini ai nevestelor ¸i }iitoarelor lui, Solomon a trebuit sã stea Ia}ã în Ia}ã cu
Dumnezeu, ca sã Iie judecat de acesta:

9
Domnul S-a mîniat pe Solomon, pentru cà îsi abàtuse inima de la Domnul, Dumnezeul
lui Israel, care i Se aràtase de douà ori.
10
În privinta aceasta îi spusese sà nu meargà
dupà alti dumnezei; dar Solomon n-a pàzit poruncile Domnului.
11
Si Domnul a zis lui
Solomon: ,Fiindcà ai fàcut asa, si n-ai pàzit legàmîntul Meu si legile Mele pe cari ti
le-am dat, voi rupe împàràtia de la tine si o voi da slujitorului t àu.
12
Numai, nu voi face
lucrul acest a în timpul vietii tale, pentru tatàl tàu David. Ci din mîna fiului tàu o voi
rupe.
13
Nu voi rupe însà toat à împàràtia; voi làsa o semintie fiului tàu, din pricina
robului Meu David, si din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales¨ (1 Împ. 11:9-13).
ECLESIASTUL 7:1-29

34
Oare o astIel de experien}ã sã-l Ii determinat pe Solomon sã scrie ceea ce a scris în
Eclesiastul 7:25-29? O astIel de concluzie este cel pu}in plauzibilã.

Solomon ¸i-a trãit via}a cercetînd ¸i adîncind cu în}elepciune toate lucrurile.
Aceasta a însemnat ca el sã Iacã totul ¸i sã încerce totul. Din perspectiva analizei pe
care Scriptura o Iace vie}ii lui, Solomon este etichetat ca Ialimentar, din pricina
Iemeilor cu care s-a înconjurat ¸i de care a Iost tîrît la idolatrie. Ia bãtrîne}e, dupã
ultima sa întîlnire cu Dumnezeu, Solomon a în}eles care anume a Iost punctul
vulnerabil al vie}ii lui. Din pricina Iemeilor, în}elepciunea în adevãratul sens al
cuvîntului a rãmas departe de el. Dacã începutul în}elepciunii este Irica de
Domnul, în}elepciunea în toatã plinãtatea ei trebuie cãutatã pe acela¸i drum, dar
mult mai departe în susul drumului. În}elepciunea este o Iricã de Dumnezeu
actualizatã în trãirea în ascultare de El, spre slava Iui. Era deci Iiresc ca Solomon
sã spunã: ,$i am gãsit cã mai amarã decît moartea este Iemeia, a cãrei inimã este o
cursã ¸i un la}, ¸i ale cãrei mîni sînt ni¸te lan}uri¨ (7:26). Dar Iaptul cã el adaugã:
,Cel plãcut lui Dumnezeu scapã de ea, aar ce/ pàcàtos este prins ae ea¨ (7:26,
s.n.), constituie, în mod implicit, ¸i o recunoa¸tere a ceea ce Scriptura spune despre
el în 1 Împãra}i 11:1-S.

Expresia ,cel plãcut lui Dumnezeu¨ am gãsit-o în 2:26: ,Cãci El |Dumnezeu| dã
omului plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã
strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨ În textul acesta, cel plãcut
lui Dumnezeu scapã de la}ul ¸i ispitirile argintului, în timp ce în 7:26, el scapã de
la}ul ¸i ispitirile Iemeii.

În contextul Noului Testament, principiul care se desprinde din aceste versete este
Iormulat a¸a: ,Toate lucrurile îmi sînt îngãduite, dar nu toate sînt de Iolos; toate
lucrurile îmi sînt îngãduite, dar nimic nu trebuie sà punà stàpinire pe mine¨ (1 Cor.
6:12, s.n.). Textul din Corinteni se reIerã tocmai la pericolul de a Ii prins în bra}ele
Iemeii stricate. Dar principiul se aplicã la toate celelalte domenii ale vie}ii.

Sã nu uitãm cã întreaga istorie a omenirii a intrat în vria Cãderii prin presiunea pe
care Iemeia a exercitat-o asupra bãrbatului ei. Aceastã precizare dã experien}ei lui
Solomon o oarecare universalitate. Atunci cînd, în neascultare de Dumnezeu, Eva a
întins mîna ¸i a rupt Iructul oprit, ea s-a despãr}it de Dumnezeu, devenind parte din
împãrã}ia $arpelui.
16
A¸a se Iace cã atunci cînd a întins Iructul oprit ¸i bãrbatului ei
Eva opera ca un agent al Celui Rãu, iar Adam a trebuit sã aleagã între Dumnezeu ¸i
Iemeie. Începînd din clipa aceea, de-a lungul întregii istorii, Iemeia a Iost deseori
un Iactor de seduc}ie prin care a lucrat împãrã}ia Celui Rãu cu Ioarte mare putere.
Se pare cã Iemeia a Iost creatã de Dumnezeu cu o deschidere spiritualã mai mare
decît cea a bãrbatului.
17
Aceasta înseamnã cã Iemeia va }ine la dumnezeii ei mai

16
Vezi Beniamin Fàr àgàu, Genesa 1:1-25:11, Logos, Cluj-Napoca, 1994, p. 41-61.
17
Vezi Beniamin Fàr àgàu, 1 Petru 1:1-3:12, Logos, Cluj-Napoca, 1996, p. 114-123.
ECLESIASTUL 7:1-29

35
mult decît la bãrbatul ei, Iiind gata sã Iacã tot ce-i va sta în putin}ã ca sã-l
transIorme pe el în închinãtor al dumnezeilor ei. De Iapt, Iemeia va lucra în baza
blestemului pe care Dumnezeu l-a rostit asupra ei în Crãdina Edenului: ,Dorin}ele
tale se vor }inea dupã bãrbatul tãu¨ (Cen. 3:16). Blestemul bãrbatului este munca în
zadar sau învîrtirea Iãrã rost prin de¸ertãciune.
18
Iar atunci cînd bãrbatul se va Ii
dezgustat de via}ã ¸i va Ii ajuns în groapa deznãdejdii, bra}ele Iemeii vor Ii lan}ul
care-l vor lega, pentru cã blestemul Iemeii este sã-l vadã pe bãrbat învîrtindu-se în
jurul ei. Acesta este motivul pentru care, pentru bãrbat, existã o singurã scãpare din
mreaja bra}elor Iemeii: Irica de Dumnezeu ¸i pornirea cu hotãrîre pe urmele Iui:
,$i am gãsit cã mai amarã decît moartea este Iemeia, a cãrei inimã este o cursã ¸i
un la}, ¸i ale cãrei mîni sînt ni¸te lan}uri; ce/ p/àcut /ui Dumne:eu scapà ae ea, dar
cel pãcãtos este prins de ea¨ (7:26, s.n.).

Vindecarea Iemeii ca ¸i a bãrbatului, de altIel vine prin reIacerea rela}iei ei
cu Dumnezeu. Iar harul lui Dumnezeu este cã El poate ¸i este dispus sã Iacã din
aceea care a aruncat omenirea în vria pãcatului un instrument pentru mîntuirea
omenirii.
19


ConcIuzii
AIlat pe patul de moarte, bãtrînul Iacov î¸i cheamã Iiii ca sã rosteascã peste ei
binecuvîntarea. Dar din pricina vie}ii lor, în loc de binecuvîntare, primii trei se
pomenesc blestema}i. Printre ei era ¸i Ievi:

5
Simeon si Levi sînt frati;
Sàbiile lor sînt nist e unelt e de sîlnicie.
6
Nu vreau sà intre sufletul meu la sfaturile lor,
Nu vreau sà se uneascà duhul meu cu adunarea lor!
Càci, în mînia lor, au ucis oameni,
Si, în ràut atea lor, au tàiat vinele t aurilor.
'
Blest ematà sà fie mînia lor, pentru cà a fost prea turbat à
Si furia lor, càci a fost prea sàlbaticà!
Îi voi împàrti în Iacov
Si-i voi risipi în Israel (Gen. 49:5-7).

Dupã sute de ani, s-a întîmplat ceva. Moise era pe Muntele Sinai, ca sã primeascã
din partea Domnului tablele Iegii ¸i planurile Cortului Întîlnirii. În lipsa lui, Aaron
¸i întregul popor au ales neascultarea de Cuvînt ¸i ¸i-au Iãcut un vi}el de aur. Cînd
Moise a coborît de pe munte ¸i a vãzut ce se întîmplã, s-a îngrozit:

18
Vezi Eclesiastul 2:1-23.
19
Ceea ce spune Solomon despre femeie este afirmat într-o notà mult prea sumbrà ca sà nu
încercàm o làr gir e a imaginii prin prisma celor spuse în Noul Testament. În rîndurile de mai jos
redàm o portiune de text din comentariul pe 1 Petru, avînd în vedere cà la ora scrierii acestor
pagini, stocul este epuizat.
ECLESIASTUL 7:1-29

36
25
Moise a vàzut cà poporul era fàrà frîu, càci Aaron îl fàcuse sà fie fàrà frîu, spre
batjocura vràjmasilor sài;
26
s-a asezat la usa taberii, si a zis: ,Cine este pentru
Domnul, sà vinà la mine!¨ Si
toti copiii lui Levi
s-au strîns la el.
2'
El le-a zis: ,Asa
vorbeste Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Fiecare din voi sà se încingà cu sabia;
mergeti si stràbateti t abàra de la o poart à la alta, si fiecare sà omoare pe frat ele, pe
priet enul si pe ruda saȬ.
2S
Copiii lui Levi au fàcut dupà porunca lui Moise; si aproape
trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
29
Moise a zis: ,Predati-và azi în
slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului si fratelui vostru, pentru ca binecuvîntarea Lui sà
vinà ast àzi peste voi!¨ (Exod 32:25-29, s.n.).

De¸i purtau pe umãr un dublu blestem, cel al tatãlui lor Iacov, iar acum cel al
idolatriei, totu¸i, pentru cã au în}eles ¸i au rãspuns la chemarea Iãcutã de Moise
,Cine este pentru Domnul, sã vinã la mine!¨ (Ex. 32:26) ¸i pentru cã au acceptat
locul pe care Moise l-a prescris pentru ei în slujba Domnului, cei din semin}ia lui
Ievi au transIormat blestemul în binecuvîntare.

Ceva asemãnãtor se poate întîmpla cu Iiecare dintre Iemeile acestei planete. În
Eden, Iemeia a Iost cea care s-a Iãcut vinovatã pentru aruncarea so}ului ei iar
prin el, a întregii planete în dezastrul neascultãrii de Cuvîntul lui Dumnezeu.
Dar prin Iaptul cã Scriptura a¸azã Iemeia în cîntar cu Hristos Însu¸i ,1ot astfe/
|adicã tot a¸a cum Hristos a Iost supus Tatãlui ceresc|, nevestelor, Ii}i supuse ¸i voi
bãrba}ilor vo¸tri; pentru ca, dacã unii nu ascultã Cuvîntul, sã Iie cî¸tiga}i.¨ (1
Petru 3:1, s.n.) tot Iemeii îi este adresatã o chemare asemãnãtoare cu cea pe care
Moise a strigat-o la u¸a taberei lui Israel, cãzutã în neascultare: ,Cine este pentru
Domnul, sã vinã la mine!¨ (Ex. 32:26). Aceastã chemare se transIormã de Iapt în
provocarea de a primi de la Dumnezeu harul angajãrii în lupta pentru cî¸tigarea la
ascultare de Cuvînt a celor care nu ascultã de Cuvînt, ¸i, astIel, Iemeia poate deveni
instrumentul ,mîntuirii¨ so}ului, a Iamiliei ¸i, în ultimã instan}ã, a întregii planete.
Atunci cînd a ajuns sã accepte locul ¸i rolul pe care Dumnezeu i l-a stabilit în
planul Sãu, Iemeia poate sã Iie cea prin care cei care nu ascultã Cuvîntul sã Iie
cî¸tiga}i la ascultare de Cuvînt.

Printre altele, rolul pe care, în planul Sãu, Dumnezeu l-a prescris so}iilor este acela
de a aduce ¸i de a readuce la ascultare de Cuvînt pe so}ii lor. Avînd din partea lui
Dumnezeu o înzestrare specialã privind sensibilitatea Ia}ã de lumea spiritualã,
Iemeia poate juca un rol de ,giroscop¨ în Iamilie, sesizînd orice abatere de la
Cuvîntul lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, este o mare asemãnare între
rolul Iemeii ¸i rolul Cuvîntului lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei: ,Toatã
Scriptura este însuIlatã de Dumnezeu ¸i de Iolos ca sã înve}e, sã mustre, sã
îndrepte, sã dea în}elepciune în neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã Iie
desãvîr¸it ¸i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun㨠(2 Tim. 3:16-17).

Rolul ¸i locul Iemeii în Iamilie atunci cînd trãirea ei este pe mãsura Cuvîntului
rostit de Domnul prin Petru: ,Cînd vã vor vedea Ielul vostru de trai: curat ¸i în
ECLESIASTUL 7:1-29

37
temere.¨ (1 Petru 3:2) este insuIlat de Dumnezeu ¸i de Iolos ca sã readucã pe
cei din casa ei la ascultare de Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru ca, astIel, omul lui
Dumnezeu, readus la ascultare de Dumnezeu, sã Iie desãvîr¸it ¸i cu totul destoinic
pentru orice lucrare bunã.

Oare nu tocmai din pricina locului ¸i rolului de ,mîntuitor¨ din neascultare de
Cuvînt, pe care, în harul Sãu, Dumnezeu l-a prescris celei care a deschis u¸a istoriei
spre neascultare de Cuvînt, a Iãcut El ca Iemeia sã Iie mult mai deschisã ¸i mai
receptivã spre lumea spiritualã decît bãrbatul? Adevãrul este cã dupã cum
pregãtirea pentru o vreme de rãzboi trebuie sã Iie acompaniatã de înmul}irea
numãrului de bãrba}i care se vor bate ¸i vor muri în luptã, tot a¸a pregãtirea pentru
o oIensivã spiritualã majorã trebuie sã Iie acompaniatã de cre¸terea numãrului de
Iemei care, în}elegînd locul ¸i rolul prescris de Dumnezeu pentru ele în planul Sãu,
sã-¸i accepte ¸i sã-¸i joace rolul cu toatã dãruirea. Într-adevãr, mare este harul pe
care Dumnezeu îl aratã Iemeii ¸i mare este provocarea pe care i-o aruncã:

1
Tot astfel, nevestelor, fiti supuse si voi bàrbatilor vostri; pentru ca, dacà unii nu
ascultà Cuvîntul, sà fie cîstigati fàrà cuvînt, prin purtarea nevestelor lor,
2
cînd và vor
vedea felul vostru de trai: curat si în temere.
3
Podoaba voastrà sà nu fie podoaba de
afarà, care stà în împletitura pàrului, în purtarea de scule de aur sau în îmbràcarea
hainelor,
4
ci sà fie omul ascuns al inimii, în curàtia neperitoare a unui duh blînd si
linist it, care est e de mare pret înaintea lui Dumnezeu.
5
Astfel se împodobeau odinioarà
sfintele femei, cari nàdàjduiau în Dumnezeu, si erau supuse bàrbatilor lor;
6
ca Sara,
care asculta pe Avraam, si-l numea ,domnul ei¨. Fiicele ei v-ati fàcut voi, dacà faceti
binele fàrà sà và temeti de ceva (1 Petru 3:1-6).
20


Întrebàri recapituIative
Cum a|i asocia conceptele din versetul 1: numele bun, untdelemnul
mirositor, ziua mor|ii çi ziua naçterii?
De ce este mai bunä ziua mor|ii decît ziua naçterii, atunci cînd ziua
naçterii ne aduce în lume, în timp ce ziua mor|ii ne duce din ea?
Cum explica|i faptul cä, deçi Eclesiastul face un laitmotiv al cär|ii din a
läuda petrecerea (vezi 2:24; 3:12, 22; 5:18; 8:15; 9:9, 10 çi 11:9), el
spune totuçi cä este mai bine sä te duci într-o casä de jale, decît într-o
casä de petrecere?
Oare de ce este legatä averea ÷ mai bine zis iubirea de bani ÷ de
nebunie çi de o inimä stricatä?
Este, oare, räu ca cineva sä fie avut?
Cum împäca|i texte ca cele din Eclesiastul 7:9; Efeseni 4:26 çi 30-32?
Ce a vrut sä spunä Eclesiastul prin textul din 7:16-19?

20
Beniamin Fàràgàu, 1 Petru 1:1-3:12, p. 122-123.
ECLESIASTUL 7:1-29

38
Poate cineva sä fie prea neprihánit, atunci cînd |inta devenirii noastre
este însäçi neprihänirea lui Hristos, întru asemänarea Cäruia trebuie sä
fim modela|i? Cum se explicä atunci cuvintele Eclesiastului?
Poate cineva sä fie prea în|elept, atunci cînd avem aça mare nevoie de
în|elepciune, încît Hristos Însuçi a fost fäcut de Dumnezeu pentru noi
în|elepciune (vezi 1 Cor. 1:30-31)? Ce înseamnä deci în contextul de
fa|ä sä fii prea în|elept?
Ce înseamnä a nu fi peste mäsurä de räu, atunci cînd räutatea este
condamnatä çi pedepsitä de Dumnezeu indiferent în ce mäsurä este ea
prezentä în noi? Ce vrea sä spunä, de fapt, Eclesiastul?
În ce fel aduce odihnä recunoaçterea suveranitä|ii lui Dumnezeu în fa|a
lucrurilor al cäror rost nu-l în|elegem (vezi Ecl. 7:14)?
Cum explica|i afirma|iile aparent contradictorii din 2:8 çi 7:25-29 legate
de femeie? Ce luminä aruncä asupra problemei experien|a vie|ii lui
Solomon (vezi 1 Împ. 11:1-13)?
Capitolul de fa|ä con|ine o serie de compara|ii, în baza cärora se poate
construi un sistem de valori. Care ar fi folosul aplicärii lui în via|a de zi cu
zi çi cum s-ar putea realiza lucrul acesta? Comenta|i cel pu|in trei din
afirma|iile Eclesiastului din acest capitol care vi se par cele mai
relevante.39
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
8
8
:
:
1
1
-
-
1
1
7
7

Cine poate sá priceapá rostul lucrurilor de sub soare?
,Am và:ut cà omu/ nu poate sà pàtrunaà ce se face supt soare, oricit s-ar
truai e/ sà cercete:e, tot nu va putea af/a, yi chiar aacà infe/eptu/ ar :ice cà a
afuns sà infe/eagà, tot nu poate sà gàseascਠ(8:17).
Capitolul S din carte continuã cu o serie de aIirma}ii legate de subiecte aparent
disparate: în}elepciunea (1), ascultarea de împãrat (2-4), vremea judecã}ii pentru
orice lucru (5-S), soarta celor rãi ¸i a celor neprihãni}i care ¸i-au pãrãsit
neprihãnirea (9-14), Iericirea petrecerii pentru cei de sub soare (15) ¸i
imposibilitatea priceperii rostului lucrurilor de sub soare (16-17). Ia prima vedere,
nu existã nici o legãturã între toate aceste subiecte. Se pune totu¸i întrebarea de ce
le-a alãturat Eclesiastul în Ielul acesta ¸i cum se încadreazã cele spuse în capitolul
de Ia}ã în contextul cãr}ii.

De¸i cele relatate în capitolul S par sã }inã de subiecte disparate, avînd deja
experien}a din capitolul precedent, la o privire mai atentã, putem observa cã
versetul 1 intrã în rezonan}ã cu ultimele versete (16-17) din acela¸i capitol. Primul
verset este o provocare: ,Cine este ca cel în}elept, ¸i cine pricepe rostu/
/ucruri/or?¨ (S:1a, s.n.). Iar ultimele versete sînt rãspunsul la ea:

16
Cînd mi-am pus inima sà cunosc întelepciunea si sà mà uit cu bàgare de seamà la
truda pe care si-o dà omul pe pàmînt càci omul nu vede somn cu ochii, nici zi nici
noapte,
1'
am vàzut atunci toat à lucrarea lui Dumnezeu, am vàzut cà
omul nu poate
sà pàtrundà ce se face supt soare, oricit s-ar trudi el sà cercete:e, tot nu va putea afla,
¸i chiar dacà inteleptul ar :ice cà a a/uns sà inteleagà, tot nu poate sà gàseascà
(8:16-17, s.n.).

ECLESIASTUL 8:1-17

40
O datã ce am identiIicat legãtura dintre primul verset ¸i cele de la urmã, ne
întrebãm dacã nu cumva existã legãturi ¸i între celelalte versete.

Întrebarea din versetul 1 ,Cine este ca cel în}elept, ¸i cine pricepe rostul
lucrurilor?¨ (1a) este o invita}ie la a alege în}elepciunea despre care Eclesiastul
ne-a vorbit la sIîr¸itul capitolului precedent ¸i pe care în context am deIinit-o ca
Iiind Irica de Dumnezeu. ,În}elepciunea omului îi lumineazã Ia}a, ¸i asprimea Ie}ei
i se schimb㨠(1b), dar în}elepciunea îi lumineazã omului ¸i mintea ¸i îl ajutã sã se
supunã rînduielilor puse de Dumnezeu în societate, pentru a-¸i pãstra astIel via}a.
Iar aceluia care a reu¸it sã se smereascã în Ia}a împãratului, îi va Ii mai u¸or sã se
smereascã ¸i în Ia}a Marelui Împãrat, a lui Dumnezeu, care a rînduit toate ¸i va
judeca totul, ,cãci pentru orice lucru este o vreme ¸i o judecatã ¸i nenorocirea
|adicã rãsplata| pa¸te pe om¨ (6). Aceastã rãsplatã este la Iel de sigurã pe cît de
sigur este Iaptul cã ,omul nu este stãpîn pe suIlarea lui ca s-o poatã opri,. |cã|
n-are nici o putere peste ziua mor}ii; |¸i cã| în lupta aceasta nu este izbãvire¨ (S).
Încrederea în Dumnezeu ¸i smerirea înaintea Iui sînt de mare Iolos, mai ales pentru
cã existã multe lucruri sub soare care nu par sã aibã nici o ra}iune ¸i care nici nu par
sã-¸i gãseascã rezolvarea aici, sub soare. Iar ,pentru cã nu se aduce repede la
îndeplinire hotãrîrea datã împotriva Iaptelor rele¨ (11), inima Iiilor oamenilor este
plinã de dorin}a sã Iacã rãu. Iucrul acesta ne-ar împovãra peste mãsurã de mult
dacã nu am crede ceea ce spune Eclesiastul în versetele urmãtoare: ,Totu¸, mãcar
cã pãcãtosul Iace de o sutã de ori rãul ¸i stãruie¸te multã vreme în el, eu ¸tiu cã
Iericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu, ¸i au Iricã de El. Dar cel rãu, nu
este Iericit ¸i nu-¸i va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru cã n-are Iricã de
Dumnezeu¨ (12-13). O astIel de încredin}are este vitalã atunci cînd vedem cã ,sînt
oameni neprihãni}i, cãrora le merge ca ¸i celor rãi cari Iac Iapte rele, ¸i sînt rãi,
cãrora le merge ca ¸i celor neprihãni}i, cari Iac Iapte bune¨ (14b). Încredin}area de
suveranitatea binevoitoare a lui Dumnezeu este vitalã, pentru ca nu cumva, în astIel
de situa}ii, sã încercãm sã evadãm din Ia}a realitã}ii crude, înecîndu-ne amãrãciunea
în mîncare ¸i bãuturã, ci sã putem mînca ¸i bea în lini¸te, ca semn ¸i dovadã a
încrederii noastre într-un Dumnezeu care Iace orice lucru Irumos la vremea lui.
Numai credin}a într-un Dumnezeu atotputernic, atot¸tiutor ¸i atotprezent ne poate
da lini¸te în Ia}a Iaptului cã trãim într-o realitate în care ,omul nu poate sã pãtrundã
ce se Iace supt soare; oricît s-ar trudi el sã cerceteze, tot nu va putea aIla; ¸i chiar
dacã în}eleptul ar zice cã a ajuns sã în}eleagã, tot nu poate sã gãseasc㨠(17).

Dupã cum se poate vedea, subiectele aparent disparate din acest capitol Iormeazã ¸i
de data aceasta ca ¸i în capitolul precedent o tapi}erie mãiastrã, în care
culoarea dominantã este legatã de în}elepciunea cunoa¸terii lui Dumnezeu ¸i
declarãrii Iui ca autoritate Iinalã în vie}ile noastre trãite sub soare, în poIida
Iaptului cã nu putem pãtrunde ceea ce Iace El.

ECLESIASTUL 8:1-17

41
8:1 Cine poate sà priceapà rostuI IucruriIor?
Nu existã în}elepciune care sã ne ajute sã pricepem rostul lucrurilor de sub soare,
pentru cã Dumnezeu a Iãcut totul în a¸a Iel, încît omul sà nu poatà pàtrunaà rostu/
/ucruri/or: ,Am vãzut cã omul nu poate sã pãtrundã ce se Iace supt soare; oricît
s-ar trudi el sã cerceteze, tot nu va putea aIla; ¸i chiar dacã în}eleptul ar zice cã a
ajuns sã în}eleagã, tot nu poate sã gãseasc㨠(S:17).

Aceasta înseamnã cã nu totdeauna gãsim logica lucrurilor prin care trecem sau care
ni se întîmplã. Nu în}elegem de cele mai multe ori cum se poartã împãratul sau cum
anume sã ne purtãm noi înaintea lui. Nu în}elegem de ce ni se întîmplã ceea ce ni se
întîmplã în via}ã. Nu în}elegem de ce soarta celor rãi ¸i a celor neprihãni}i este
aceea¸i. Nu în}elegem de ce a Iãcut Dumnezeu Universul mult prea mare ¸i mult
prea complex pentru în}elegerea noastrã. Într-adevãr, cine pricepe rostul lucrurilor?
De¸i nimeni nu pricepe rostul lucrurilor, totu¸i ,în}elepciunea omului îi lumineazã
Ia}a, ¸i asprimea Ie}ei i se schimb㨠(S:1b), dacã în}elepciunea este deIinitã în mod
corect, ca Iricã de Domnul ¸i încredere totalã în El. Întrebarea de la începutul
acestui capitol este o provocare la în}elep}ire: ,Cine este ca cel în}elept?¨
întreabã Eclesiastul, iar apoi continuã imediat cu a doua parte a întrebãrii ,$i
cine pricepe rostul lucrurilor?¨ ca ¸i cum ar vrea sã spunã cã existã un om cu
adevãrat în}elept ¸i cã existã o în}elepciune care pricepe rostul lucrurilor, iar aceastã
în}elepciune este deIinitã ca Iiind Irica de Domnul, adicã încrederea în El.

8:2-8 Supune-te rînduieIii açezate de Dumnezeu, Iàsînd în seama Lui
ràzbunarea
Cu toate cã Eclesiastul a Iost împãrat în Ierusalim, el nu vorbe¸te prea mult despre
împãrat. Textul de Ia}ã (Ecl. S:2-S) este unul dintre pu}inele texte care amintesc
despre el (vezi 1:12; 2:9; 4:13-16; S:2-4 ¸i 1u:16-17). În textul de Ia}ã, împãratul
este prezentat ca un reprezentant al divinitã}ii pe pãmînt. Din pricina legãmîntului
Iãcut de Dumnezeu cu David (vezi 1 Cron. 17:1uc-14), întreaga linie împãrãteascã
din Israel, iar apoi din Iuda a intrat sub jurisdic}ia acestui legãmînt. Teoretic,
oricare dintre urma¸ii lui David putea Ii cel vizat de Iegãmînt. Aceasta dãdea
împãratului un statut special. Dar dacã a¸a stau lucrurile, adicã dacã împãratul în
Israel este un reprezentant al divinitã}ii, atunci se creeazã o piramidã a autoritã}ii
pentru Iiecare israelit: deasupra lui este împãratul, iar deasupra împãratului,
Dumnezeu. Versetele 2-4 vorbesc despre în}elepciunea supunerii în Ia}a autoritã}ii
împãratului, iar versetele 5-15 vorbesc despre în}elepciunea supunerii Ia}ã de
autoritatea ultimã în Univers, Cel care va aduce la judecatã orice lucru.

2
Eu îti spun: ,Pàzeste poruncile împàratului, din pricina juràmîntului, fàcut înaintea lui
Dumnezeu.
3
Nu te gràbi sà pleci dinaintea lui, si nu stàrui într-un lucru ràu: càci el
poate face tot ce vrea,
4
pentru cà vorba împàrat ului are putere. Cine poat e zice: «Ce
faci?Ȭ (Ecl. 8:2-4).

ECLESIASTUL 8:1-17

42
Împãratul era considerat a Ii unsul lui Dumnezeu. De aceea, vorba lui avea putere,
¸i el trebuia sã Iie de temut. Dar aceasta nu înseamnã cã to}i împãra}ii care au urcat
pe tronul lui Iuda au Iost neapãrat ¸i împãra}i buni. Dimpotrivã! Majoritatea dintre
ei au Iost aposta}i ¸i au înmul}it rãul ¸i blestemul în }arã. Dar nu era treaba omului
de rînd sã orînduiascã stãpînirile. Acestea erau ¸i continuã sã Iie orînduite de
Dumnezeu. Un bun exemplu de purtare Ia}ã de împãrat a Iost David, în rela}ia lui
cu Saul. De¸i David avea ungerea divinã pentru scaunul de domnie al lui Israel, el a
lãsat în seama Domnului sã hotãrascã în ce moment ¸i în ce condi}ii va ¸edea el pe
acest scaun de domnie. În ultimã instan}ã, dacã Israelul era poporul lui Dumnezeu,
¸i Ierusalimul era cetatea de scaun a Domnului, era treaba Iui cu cine ¸i cînd
împãr}ea El acest tron.

Acela¸i principiu este subliniat de Pavel ¸i în Romani 13:

1
Oricine sà fie supus stàpînirilor celor mai înalte; càci nu este stàpînire care sà nu vinà
de la Dumnezeu. Si st àpînirile cari sînt, au fost rînduit e de Dumnezeu.
2
De aceea, cine
se împotriveste stàpînirii, se împotrivest e rînduielii puse de Dumnezeu; si cei ce se
împotrivesc, îsi vor lua osînda.
3
Dregàt orii nu sînt de t emut pentru o faptà bunà, ci
pentru una rea. Vrei dar sà nu-ti fie fricà de stàpînire? Fà binele, si vei avea laudà de la
ea.
4
El este slujitorul lui Dumnezeu
pentru binele tàu
. Dar, dacà faci ràul, teme-t e, càci
nu degeaba poart à sabia. El est e în slujba lui Dumnezeu,
ca sà-L rà:bune
si sà
pedepseascà pe cel ce face ràu.
5
De aceea trebuie sà fiti supusi nu numai de frica
pedepsei, ci si din îndemnul cugetului.
6
Tot pentru aceasta sà plàtiti si birurile. Càci
dregàtorii sînt niste slujitori ai lui Dumnezeu, fàcînd necurmat tocmai slujba aceasta.
'
Dati tuturor ce sînteti datori sà dati: cui datorati birul, dati-i birul; cui dat orati vama,
dati-i vama; cui datorati frica, dati-i frica; cui datorati cinstea, dati-i cinstea.
S
Sà nu
datorati nimànui nimic, decît sà và iubiti unii pe altii: càci cine iubest e pe altii, a
împlinit Legea (Rom. 13: 1-8, s.n.).

Stãpînirile aIirmã Pavel au o dublã Iunc}ie: pe de o parte, ,el |reprezentantul
stãpînirii| este în slujba lui Dumnezeu, ca sà-L rà:bune¨ (13:4c, s.n.), iar pe de altã
parte, ,el este slujitorul lui Dumnezeu pentru bine/e tàu (4a, s.n.). Pînã cînd
Dumnezeu nu este rãzbunat, stãpînirile nu pot Iace nimic spre binele nostru. De
aceea, zice Eclesiastul, ,pãze¸te poruncile împãratului, din pricina jurãmîntului,
Iãcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grãbi sã pleci dinaintea lui, ¸i nu stãrui într-un
lucru rãu: cãci el poate Iace tot ce vrea, pentru cã vorba împãratului are putere.
Cine poate zice: «Ce Iaci?»¨ (Ecl. S:2-4).

Un prim conIort în mijlocul unei lumi corupte este cã ,pe cine pãze¸te porunca,
nu-l va atinge nici o nenorocire, dar inima în}eleptului adaugã Eclesiastul
cunoa¸te ¸i vremea ¸i judecata¨ (S:5). Dar în capitolele precedente, Eclesiastul ne-a
avertizat de Iaptul ,cã în locul rînduit pentru judecatã |deseori| domne¸te
nelegiuirea, ¸i cã în locul rînduit pentru dreptate |deseori| este rãutate¨ (3:16).
Atunci cînd se întîmplã a¸a ceva, doar în}elepciunea care-I recunoa¸te pe
Dumnezeu ca 1udecãtor al tuturor lucrurilor ne mai poate lini¸ti inima: ,Atunci am
ECLESIASTUL 8:1-17

43
zis în inima mea: «Dumnezeu va judeca ¸i pe cel bun ¸i pe cel rãu; cãci El a sorocit
o vreme pentru orice lucru ¸i pentru orice Iapt㻨 (3:17). Iar în textul de Ia}ã el
întãre¸te acest adevãr: ,Cãci pentru orice lucru este o vreme ¸i o judecatã ¸i
nenorocirea respectiv rãsplãtirea pa¸te pe om. Dar el nu ¸tie ce ¸i cum se va
întîmpla, cãci n-are nici cine-i spune¨ (S:6-7). Dupã cum ,omul nu este stãpîn pe
suIlarea lui ca s-o poatã opri, ¸i n-are nici o putere peste ziua mor}ii; |¸i dupã cum|
în lupta aceasta nu este izbãvire, ¸i rãutatea nu poate scãpa pe cei rãi¨ (S:S), tot a¸a
nici unul dintre muritori nu va scãpa de judecata lui Dumnezeu. Iatã ce spune Pavel
în Romani:

2
Stim, în adevàr, cà judecata lui Dumnezeu. este potrivit à cu adevàrul.
3
Si crezi tu,
omule,. cà vei scàpa de judecata lui Dumnezeu?
4
Sau dispretuiesti tu bogàtiile
bunàt àtii, îngàduintei si îndelungei Lui ràbdàri? Nu vezi tu cà bunàt atea lui Dumnezeu
te îndeamnà la pocàintà?
5
Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea sà se pocàiascà,
îti aduni o comoarà de mînie pentru ziua mîniei si a aràtàrii dreptei judecàti a lui
Dumnezeu,
6
care va ràsplàt i fiecàruia dupà faptele lui.
'
Si anume, va da viata vecinicà
celor ce, prin stàruinta în bine, cautà slava, cinstea si nemurirea;
S
si va da mînie si urgie
celor ce, din duh de gîlceavà, se împotrivesc adevàrului si ascultà de nelegiuire.
9
Necaz
si strîmt orare va veni pest e orice suflet omenesc care face ràul: înt îi peste Iudeu, apoi
peste Grec.
10
Slavà, cinste si pace va veni însà peste oricine face binele: întîi pest e
Iudeu, apoi peste Grec.
11
Càci înaint ea lui Dumnezeu nu se are în vedere fata omului.
12
Toti cei ce au pàcàt uit fàrà lege, vor pieri fàrà lege; si toti cei ce au pàcàtuit avînd
lege, vor fi judecati dupà lege.
13
Pentru cà nu cei ce aud Legea, sînt neprihàniti înaint ea
lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socot iti neprihàniti (Rom.
2:2-13).

1udecata lui Dumnezeu este dreaptã ¸i este inevitabilã. De aceea putem lãsa în
seama lui Dumnezeu nu numai orînduirea stãpînirilor, ci ¸i rãzbunarea noastrã.

8:9-14 Fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu çi au fricà de EI
Pentru noi, cei care trãim sub soare, multe din lucrurile pe care le vedem ¸i pe care
le trãim nu au sens. Este multã nedreptate, iar lui Dumnezeu, despre care am spus
cã a rînduit de¸ertãciunea ¸i cã o controleazã, pare sã nu-I pese de ceea ce vedem ¸i
sim}im noi: ,Am vãzut pe cei rãi îngropa}i ¸i ducîndu-se la odihna lor spune
Eclesiastul iar pe cei ce lucraserã cu neprihãnire depãrtîndu-se de locul sIînt ¸i
uita}i în cetate¨ (Ecl. S:1u). ,Sînt oameni neprihãni}i, cãrora le merge ca ¸i celor rãi
cari Iac Iapte rele continuã el ¸i sînt rãi, cãrora le merge ca ¸i celor
neprihãni}i, cari Iac Iapte bune¨ (S:14b). Vederea acestor lucruri nu ne strive¸te
într-un singur caz: dacã credem într-un Dumnezeu drept, care va aduce toate
lucrurile la judecatã, ¸i dacã ne încredem în El, Iiind convin¸i cã El Iace toate
lucrurile Irumoase la vremea lor, adicã El θi împline¸te în noi lucrarea modelãrii
noastre întru chipul ¸i asemãnarea Fiului Sãu.

ECLESIASTUL 8:1-17

44
Cauza rãutã}ii, aIirmã Eclesiastul, este îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu cu cei rãi:
,Pentru cã nu se aduce repede la îndeplinire hotãrîrea datã împotriva Iaptelor rele,
de aceea este plinã inima Iiilor oamenilor de dorin}a sã Iacã rãu¨ (S:11). De ce
anume nu Se grãbe¸te Dumnezeu sã pedepseascã pe cel rãu ne spune Pavel în
Romani:


1
Asa dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu t e poti desvinovàti; càci prin
faptul cà judeci pe alt ul, te osîndest i singur; fiindcà tu, care judeci pe altul, faci aceleasi
lucruri.
2
Stim, în adevàr, cà judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce sàvîrsesc astfel
de lucruri, este potrivit à cu adevàrul.
3
Si crezi tu, omule, care judeci pe cei ce sàvîrsesc
astfel de lucruri, si pe cari le faci si tu, cà vei scàpa de judecat a lui Dumnezeu?
4
Sau
dispretuiest i tu bogàtiile bunàt àtii, îngàduintei si îndelungei Lui ràbdàri?
Nu ve:i tu cà
bunàtatea lui Dumne:eu te indeamnà la pocàintà?
(Rom. 2:1-4, s.n.).

Dumnezeu este îndelung rãbdãtor. Însã îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu nu este o
rãbdare ve¸nicã. Existã o vreme a judecã}ii pentru to}i cei rãi. Dar chiar ¸i pînã
atunci, Dumnezeu ,dã omului plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui
pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu¨
(2:26). Deci, ,mãcar cã pãcãtosul Iace de o sutã de ori rãul ¸i stãruie¸te multã
vreme în el, eu ¸tiu spune Eclesiastul cã Iericirea este pentru cei ce se tem de
Dumnezeu, ¸i au Iricã de El. Dar cel rãu, nu este Iericit ¸i nu-¸i va lungi zilele,
întocmai ca umbra, pentru cã n-are Iricã de Dumnezeu¨ (S:12-13). Deci, chiar dacã,
sub soare,

,sînt oameni neprihãni}i, cãrora le merge ca ¸i celor rãi, cari Iac Iapte
rele, ¸i sînt rãi, cãrora le merge ca ¸i celor neprihãni}i, cari Iac Iapte bune¨ (S:14b),
¸i chiar dacã ,aceasta este o de¸ertãciune¨ (14c), ,cel rãu, nu este Iericit ¸i nu-¸i va
lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru cã n-are Iricã de Dumnezeu¨ (S:13). În acest
context, lungirea zilelor poate Ii în}eleasã ¸i în sensul gîndului ve¸niciei pe care
Dumnezeu l-a pus în noi ¸i care se actualizeazã într-o rela}ie ve¸nicã cu Dumnezeu
pentru cei care se tem de Domnul ¸i au Iricã de El.

8:15 Am Iàudat dar petrecerea.
Versetul 15 se aliniazã în ¸irul celorlalte versete asemãnãtoare 2:24; 3:12, 22;
5:1S; S:15; 9:9, 1u ¸i 11:9 care Iormeazã unul dintre laitmotivele cãr}ii, dar în
care alterneazã douã conota}ii diIerite. Unele vin ca o concluzie a disperãrii ¸i se
constituie într-o Iugã din Ia}a realitã}ii, într-un Iel de drog. Dar altele vin ca o
dovadã a încrederii în Dumnezeul care a rînduit ¸i controleazã întreaga sIerã a
de¸ertãciunii. Textul de Ia}ã (S:15) ar putea umple ambele valen}e. Dacã urmãrim
legãtura imediatã cu textul precedent ¸i cu cele care urmeazã, versetul 15 este o
declarare a amãrãciunii ¸i inutilitã}ii de a încerca sã dãm de capãt lucrurilor de sub
soare. Dacã este adevãrat cã ,sînt oameni neprihãni}i, cãrora le merge ca ¸i celor rãi
cari Iac Iapte rele, ¸i sînt rãi, cãrora le merge ca ¸i celor neprihãni}i, cari Iac Iapte
bune¨ (14b), atunci ce Iolos mai are omul din a încerca sã Iie neprihãnit. ,Am
lãudat dar petrecerea, pentru cã nu este altã Iericire pentru om supt soare decît sã
ECLESIASTUL 8:1-17

45
mãnînce ¸i sã bea ¸i sã se veseleasc㨠(15a). Dar pentru cã Eclesiastul adaugã: ,Iatã
ce trebuie sã-l înso}eascã în mijlocul muncii lui, în zilele vie}ii pe cari i le dã
Dumnezeu supt soare¨ (15b), sîntem obliga}i sã atribuim textului ¸i cealaltã
conota}ie sau valen}ã, aceea de dovadã a încrederii noastre în Dumnezeu. Este
adevãrat cã existã nedreptate. Este la Iel de adevãrat cã Dumnezeu nu pare sã Se
grãbeascã sã rezolve lucrurile aici sub soare. Dar este la Iel de adevãrat cã ,pentru
orice lucru este o vreme ¸i o judecat㨠(S:6) ¸i cã ,Dumnezeu va aduce orice Iaptã
la judecatã, ¸i judecata aceasta se va Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine,
Iie rãu¨ (12:14), precum ¸i Iaptul cã ,orice lucru El îl Iace Irumos la vremea lui¨
(3:11). Faptul cã putem sã ne mîncãm pîinea în lini¸te ¸i pace dovede¸te încrederea
noastrã în Dumnezeu.

David a scris Psalmul 3 probabil în pe¸tera în care s-a ascuns de Iiul sãu Absalom,
21

atunci cînd acesta s-a rãsculat împotriva lui ¸i cãuta sã-l omoare. În ciuda situa}iei
în care se aIla, inima lui era plinã de lini¸te, pentru cã ¸tia în cine s-a încrezut:

1
Doamne, ce multi sînt vràjmasii mei!
Ce multime se scoalà împotriva mea!
2
Cît de multi zic despre mine:
,Nu mai est e scàpare pentru el la Dumnezeu!¨
3
Dar, Tu, Doamne, Tu esti scutul meu,
Tu esti slava mea, si Tu îmi înalti capul!
4
Eu strig cu glasul meu càtre Domnul,
si El îmi ràspunde din munt ele Lui cel sfînt.
5
Mà culc, adorm,
si mà dest ept iaràs, càci Domnul este sprijinul meu.
6
Nu mà tem de zecile de mii de popoare,
cari mà împresoarà de toat e pàrtile.
'
Scoalà-Te, Doamne! Scapà-mà, Dumnezeule!
Càci Tu bati peste obraz pe toti vràjmasii mei,
si zdrobest i dintii celor rài.
S
La Domnul este scàparea:
binecuvînt area Ta sà fie peste poporul Tàu (Ps. 3:1-8).

8:16-17 OmuI nu poate sà pàtrundà sensuI IucruriIor de sub soare
Pînã în prezent am pomenit de nenumãrate ori Iaptul cã Dumnezeu ne-a închis în
pu¸cãria de¸ertãciunii ¸i cã nu putem evada din ea nici prin educa}ie, nici prin
plãceri, nici prin putere politicã sau economicã, ¸i nici prin pozi}ii sociale. Iar
atunci cînd existen}a noastrã se reduce doar la sIera lucrurilor de ,sub soare¨, totul
este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt, pentru cã moartea este tãvãlugul implacabil
sub al cãrui cilindru nemilos trosne¸te ¸i se risipe¸te sensul ultim al oricãrui lucru.

21
Vezi 2 Samuel 15.
ECLESIASTUL 8:1-17

46
Dar nu am vorbit despre modul în care Dumnezeu a Iãcut lucrul acesta. Despre
aceasta vorbe¸te Eclesiastul în ultimele douã versete ale capitolului S:

16
Cînd mi-am pus inima sà cunosc întelepciunea si sà mà uit cu bàgare de seamà la
truda pe care si-o dà omul pe pàmînt càci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici
noapte,
1'
am vàzut atunci toat à lucrarea lui Dumnezeu, am vàzut cà omul nu poat e
sà pàtrundà ce se face supt soare; oricît s-ar trudi el sà cercet eze, tot nu va putea afla; si
chiar dacà înteleptul ar zice cà a ajuns sà înteleagà, tot nu poat e sà gàseascà (8:16-17).

Sîntem în capitolul S al cãr}ii. Eclesiastul ne-a spus, de peste douãzeci ¸i cinci de
ori pînã acum, cã totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt. Prin deIini}ie,
de¸ertãciunea nu este ceva ce po}i pricepe sau prinde în mîini. Iar acum el ne spune
cã dupã ce ¸i-a pus inima sã cunoascã în}elepciunea ¸i sã se uite cu bãgare de seamã
la tot ce Iace omul pe pãmînt a vãzut, în sIîr¸it, toatà /ucrarea /ui Dumne:eu. În
Ia}a acestei aIirma}ii sim}im cã ni se taie respira}ia. AIirma}ia Eclesiastului pare sã
ne Ii adus la momentul adevãrului, la dezlegarea enigmei de¸ertãciunii de care
ne-am lovit pînã acum. Oare care este toatà /ucrarea /ui Dumne:eu?

,Am vãzut spune Eclesiastul cã omul nu poate sã pãtrundã ce se Iace supt
soare; oricît s-ar trudi el sã cerceteze, tot nu va putea aIla; ¸i chiar dacã în}eleptul ar
zice cã a ajuns sã în}eleagã, tot nu poate sã gãseasc㨠(S:17). De Iapt, Dumnezeu a
dimensionat sIera lucrurilor de sub soare în a¸a Iel încît ele sã întreacã din toate
punctele de vedere posibilitã}ile omului de a pricepe sensul ultim al lucrurilor din
jurul lui. Universul este mult prea mare ¸i mult prea complex pentru ca omul sã-i
poatã da de capãt.

ConcIuzii
Sã ne imaginãm cã stãm culca}i în iarbã ¸i vedem cum o Iurnicu}ã zore¸te sã urce în
susul unui Iir de iarbã, purtînd pe spate un grãunte mai mare decît ea. Sã
presupunem, de asemenea, cã putem sã intrãm în vorbã cu ea:

 Încotro :oreyti aya, furnicufo?
 1aci¹ Au mà aeranfa chiar acum¹ a rãspuns ea, opintindu-se sã-¸i care
grãuntele în susul Iirului de iarbã.
Cînd a ajuns aproape de vîrI, Iirul se plecã, ¸i Iurnicu}a se pomeni coborîtã din nou
pe pãmînt cu grãuntele în spinare.
 Ce ai vrut sà-mi spui? întrebã ea, întorcîndu-¸i capul spre mine?
 Încotro te gràbeyti? am repetat eu întrebarea.
 Spre.
Dar cînd dãdu Iurnicu}a sã rãspundã, se izbi de urmãtorul Iir de iarbã ¸i porni sã se
ca}ãre în susul lui cu grãuntele în spinare. Cînd ajunse aproape în vîrI, Iirul se plecã
¸i o coborî pe biata Iurnicu}ã de cealaltã parte.
ECLESIASTUL 8:1-17

47
 Uffff¹ rãsuIlã ea u¸uratã.
Dar în clipa aceea, un urmãtor Iir de iarbã îi tãie calea. Fãrã vorbã, Iurnicu}a luã
urcu¸ul de la capãt. Dar cînd acela¸i lucru îl mai repetã de cîteva ori, ea se opri
amãrîtã ¸i zise:
 O, aeyertàciune a aeyertàciuni/or¹ O, aeyertàciune a aeyertàciuni/or¹ 1otu/
este aeyertàciune¹ Cine poate sà aea ae capàt acestor.? Dar oare ce-or fi
toate acestea? Care sà fie rostu/ /or?
Aplecat spre biata Iurnicu}ã, i-am grãit în}elegãtor:
 Este gràaina mea. Eu am semànat iarba pentru p/àcerea mea¹
Furnicu}a ridicã grãuntele greu ¸i-l a¸ezã cu grijã pe spinare, dupã care zise:
 1otu/ este aeyertàciune yi goanà aupà vint¹
$i porni a nu ¸tiu cîta oarã sã urce grãuntele în susul unui alt Iir de iarbã.
...

În imensa Crãdinã a lui Dumnezeu, purtînd pe umeri poveri mult peste puterile
noastre, încercînd sã dãm ¸i noi de capãt ,Iirelor de iarb㨠care ne taie calea, ne
mirãm ¸i oItãm în Ia}a nesIîr¸itelor rotiri ale tuturor lucrurilor:

4
Un neam trece, altul vine, si pàmîntul ràmîne vecinic în picioare.
5
ràsare, apune si aleargà spre locul de unde ràsare din nou.
6
Vîntul suflà spre miazà-zi, si se întoarce spre miazà-noapte; apoi iaràs se întoarce, si
începe din nou aceleasi rotituri.
'
Toate rîurile se varsà în mare, si marea tot nu se umple: ele aleargà necurmat spre
locul de unde pornesc, ca iaràs sà porneascà de acolo.
S
Toate lucrurile sînt într-o necurmatà fràmîntare, asa cum nu se poate spune; ochiul nu
se mai saturà privind, si urechea nu obosest e auzind.
9
Ce a fost, va mai fi, si ce s-a fàcut, se va mai face; nu est e nimic nou supt soare.
10
Dacà est e vreun lucru despre care s-ar putea spune: ,Iat à ceva nou!¨ de mult lucrul
acela era si în veacurile dinaintea noastrà.
11
Nimeni nu-si mai aduce aminte de ce a fost mai înainte; si ce va mai fi, ce se va
întîmpla mai pe urmà nu va làsa nici o urmà de aducere amint e la cei ce vor trài mai
tîrziu (Ecl. 1:4-11).

OIII! zicem noi dupã ce am încercat în zadar sã în}elegem sensul ultim al
lucrurilor de sub soare: ,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor. Totul este
de¸ertãciune. ¸i goanã dupã vînt¨ (1:2; 2:11). $i avem perIectã dreptate. Întocmai
ca ¸i pentru Iurnica din poveste, nici pentru noi nimic nu pare sã aibã sens în sine,
pentru cã noi sîntem prea mici, ¸i Universul este mult prea mare ca sã-l putem
pãtrunde. ,Chiar dacã în}eleptul ar zice cã a ajuns sã în}eleagã, tot nu poate sã
gãseasc㨠(S:17d).

Iumina în}elepciunii se a¸terne pe Ia}a noastrã abia cînd intrãm într-o casã de jale.
Acolo ne aducem aminte de sIîr¸itul oricãrui om ¸i, în lumina sIîr¸itului vie}ii,
intuim cã scopul existen}ei nu se mãsoarã în de¸ertãciunea pe care o adunãm în
ECLESIASTUL 8:1-17

48
timpul umblãrii noastre sub soare sau în Ielul inteligent în care putem explica rostul
lucrurilor de sub soare, ci în ceea ce se adunã în noi în timpul umblãrii noastre prin
bucla de¸ertãciunii. Atunci cînd se rupe Iunia de argint, cînd se sIãrîmã vasul de
aur, cînd se sparge gãleata la izvor ¸i cînd se stricã roata de la Iîntînã, }ãrîna se
întoarce în pãmînt, cum a Iost, iar duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat,
ducînd la judecatã chipul care s-a modelat în noi în timpul umblãrii noastre prin
sIera de¸ertãciunii lucrurilor de sub soare.

Întrebàri recapituIative
Compara|i versetele 8:1 çi 8:16-17 çi explica|i legätura dintre ele.
Ce bazä biblicä avem pentru a promova ideea supunerii fa|ä de stäpîniri,
läsînd în seama lui Dumnezeu räzbunarea nedreptä|ilor care se fac sub
soare?
Cum comenta|i subiectul supunerii fa|ä de stäpîniri în contextul actual
(vezi Rom. 13)?
Dacä inima oamenilor este plinä de dorin|a de a face räul pentru cä nu
se aduce repede la îndeplinire hotärîrea datä împotriva faptelor rele, de
ce întîrzie Dumnezeu sä pedepseascä räul?
Mai mult, de ce îngäduie El ca aceluia care este neprihänit sä-i meargä
ca çi celui räu, çi celui räu, ca çi celui neprihänit?
De ce în mij locul unor situa|ii färä logicä precum cea din întrebarea de
mai sus fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu çi au fricä de
El?
Cum trebuie |inute în echilibru perspectiva imediatä asupra lucrurilor de
sub soare cu cea a judecä|ii finale a lui Dumnezeu?
Este, oare, afirma|ia din versetul 8:15 un semn al deznädejdii çi un
îndemn la a evada din fa|a realitä|ii sau un semn çi o dovadä a încrederii
în Dumnezeu? Cum argumenta|i räspunsul pe care l-a|i dat?
Cum ne-a închis Dumnezeu în sfera deçertäciunii çi de ce nu putem
evada din ea (vezi 8:16-17)?49
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
9
9
:
:
1
1
-
-
1
1
8
8

Moartea este stajia terminus a existenjei noastre sub soare,
deci viaja nu trebuie irositá
,1ot ce gàseyte mina ta sà facà, fà cu toatà puterea ta¹ Càci, in /ocuinfa
morfi/or, in care mergi, nu mai este nici /ucrare, nici chib:uia/à, nici ytiinfà,
nici infe/epciune¨ (9:10).
9:1a Da, mi-am pus inima în càutarea tuturor acestor Iucruri
,Da, mi-am pus inima în cãutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste
lucruri, ¸i am vãzut cã cei neprihãni}i ¸i în}elep}i, ¸i Iaptele lor, sînt în mîna lui
Dumnezeu, atît dragostea cît ¸i ura¨ (1a). Cît de binevenitã este conIirmarea din
acest verset la tot ceea ce s-a spus în capitolul precedent! Acolo s-a aIirmat cã,
,mãcar cã pãcãtosul Iace de o sutã de ori rãul ¸i stãruie¸te multã vreme în el¨, totu¸i
,Iericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu, ¸i au Iricã de El. Dar cel rãu, nu
este Iericit ¸i nu-¸i va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru cã n-are Iricã de
Dumnezeu¨ (S:12-13). Dar nu ni s-a spus care este rela}ia dintre Dumnezeu ¸i cel
neprihãnit, respectiv între Dumnezeu ¸i cel rãu. În versetul de Ia}ã, Eclesiastul ne
spune cã to}i cei neprihãni}i sînt în mîna lui Dumnezeu, iar aceasta aduce o mare
lini¸tire în suIletul celui care vede ¸i în}elege doar la supraIa}ã lucrurile, adicã a
aceluia care este obligat ca ¸i ceilal}i, de Iapt sã umble prin vedere în sIera
lucrurilor de sub soare. Ceea ce i-ar putea aduce lini¸tea este doar de domeniul
credin}ei.

Punîndu-¸i inima în cãutarea ,tuturor acestor lucruri¨ (9:1a) este vorba despre
sIera lucrurilor de sub soare Eclesiastul n-a Iãcut altceva decît sã se supunã
Aceluia care la rîndul Iui supune pe Iiii oamenilor la îndeletnicirea plinã de trudã a
ECLESIASTUL 9:1-18

50
cercetãrii ¸i adîncirii lucrurilor de sub soare (vezi 1:13). Ia începutul cãr}ii,
Eclesiastul Iace urmãtoarea aIirma}ie: ,Mi-am pus inima sã cercetez ¸i sã adîncesc
cu în}elepciune tot ce se întîmplã supt ceruri. Am vãzut tot ce se Iace supt soare;
¸i iatã cã totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt!¨ (1:13-14). Însã din capitolul 1
pînã în capitolul 9 el a parcurs un drum lung cu noi, ajutîndu-ne sã-I descoperim
între timp pe Dumnezeu în mijlocul de¸ertãciunii. El a rînduit-o, El o controleazã,
Iãcînd ca orice lucru sã Iie Irumos la vremea lui, ¸i tot El va judeca pe to}i aceia
care au umblat prin bucla de¸ertãciunii. Acum, la sIîr¸itul cãr}ii, Solomon aduce o
nouã perspectivã asupra lucrurilor: ,Da, mi-am pus inima în cãutarea tuturor
acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri, ¸i am vãzut cã cei neprihãni}i ¸i
în}elep}i, ¸i Iaptele lor, sint in mina /ui Dumne:eu, atît dragostea cît ¸i ura¨ (9:1a,
s.n.). $i, de¸i ,oamenii nu ¸tiu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor.
|$i| tuturor li se întîmplã toate deopotrivã: aceea¸ soartã are cel neprihãnit ¸i cel
rãu, cel bun ¸i curat ca ¸i cel necurat, cel ce aduce jertIã, ca ¸i cel ce n-aduce jertIã;
cel bun ca ¸i cel pãcãtos, cel ce jurã ca ¸i cel ce se teme sã jure!¨ (9:1b-2), este
totu¸i mare lucru sã ¸tii cã tot ceea ce nu în}elegi tu este în mîna lui Dumnezeu ¸i cã
nimic nu este la întîmplare, ci totul se supune planului Aceluia care le-a rînduit pe
toate cu un scop. $i este ¸i mai mare lucru sã crezi cã ,toate lucrurile lucreazã
împreunã spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, ¸i anume spre binele celor ce
sînt chema}i dupã planul Sãu. Cãci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a ¸i
hotãrît mai dinainte sã Iie asemenea chipului Fiului Sãu, pentru ca El sã Iie cel întîi
nãscut dintre mai mul}i Ira}i¨ (Rom. S:2S-29). Pe de o parte, a în}elege ¸i a crede
acest adevãr aduce multã lini¸te ¸i pace în via}a cuiva. Dar pe de altã parte,
aIirma}ia ridicã o întrebare serioasã: Cine sînt cei neprihãni}i ¸i în}elep}i, acea
categorie privilegiatã a cãlãtorilor sub soare a cãror vie}i ¸i Iapte sînt în mîna lui
Dumnezeu, atunci cînd ,tuturor li se întîmplã toate deopotrivã: aceea¸ soartã are cel
neprihãnit ¸i cel rãu, cel bun ¸i curat ca ¸i cel necurat, cel ce aduce jertIã, ca ¸i cel
ce n-aduce jertIã; cel bun ca ¸i cel pãcãtos, cel ce jurã ca ¸i cel ce se teme sã jure!¨
(9:2)?

9:1b-6 Tuturor Ii se întîmpIà toate deopotrivà, dar oare toJi au aceeaçi soartà?
1
Oamenii nu stiu nimic mai dinainte; tot ul este înaint ea lor în viitor.
2
Tuturor li se
întîmplà toate deopotrivà: aceeas soartà are cel neprihànit si cel ràu, cel bun si curat ca
si cel necurat, cel ce aduce jertfà, ca si cel ce n-aduce jertfà; cel bun ca si cel pàcàtos,
cel ce jurà ca si cel ce se teme sà jure!
3
Iatà cel mai mare ràu în tot ce se face supt
soare: anume cà aceeas soartà au toti. De aceea si este plinà inima oamenilor de
ràutate, si de aceea est e at îta nebunie în inima lor tot timpul cît tràiesc. Si dupà aceea?
Se duc la cei morti.
4
Càci cine est e scutit? Oricine tràieste, tot mai trage nàdejde; càci
un cîne viu face mai mult decît un leu mort.
5
Cei vii, în adevàr, màcar st iu cà vor muri;
dar cei morti nu stiu nimic, si nu mai au nici o ràsplat à, fiindcà pînà si pomenirea li se
uità.
6
Si dragostea lor, si ura lor, si pizma lor, de mult au si pierit, si niciodatà nu vor
mai avea part e de tot ce se face supt soare (9:1b-6).
ECLESIASTUL 9:1-18

51
,Iatã cel mai mare rãu în tot ce se Iace supt soare: anume cã aceea¸ soartã au to}i¨
(3). Dar a¸a sã Iie oare? Sã nu Iacã Dumnezeu nici o diIeren}ã între cei buni ¸i cei
rãi?

Solomon ne-a obi¸nuit deja cu gîndul cã de¸i to}i trãim sub soare adicã în
aceastã buclã a de¸ertãciunii cãreia nu-i putem da de capãt, pentru cã nu-i putem
în}elege rostul ultim nu to}i sîntem o apã ¸i un pãmînt. Cel pu}in în Ia}a lui
Dumnezeu ne împãr}im în douã categorii distincte. Iar aceasta nu se Iace în Iunc}ie
de bogã}iile sau posibilitã}ile noastre, ci în Iunc}ie de binele sau rãul pe care-l
Iacem, de Ielul în care ne raportãm la Dumnezeu. ,Cãci El dã omului plãcut Iui
în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca
sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨ (2:26). Or, pentru cel pãcãtos, aceasta este cu
adevãrat o de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt: sã aduni ca sã dai sau ca sã la¸i totul
altuia, Iãrã ca tu însu}i sã te Ii putut bucura de rodul muncii tale. Ce mare
de¸ertãciune!

Atunci cînd privim via}a strict din perspectiva lucrurilor de sub soare, ,soarta
omului ¸i a dobitocului este aceea¸; aceea¸ soartã au amîndoi; cum moare unul, a¸a
moare ¸i celalt, to}i au aceea¸ suIlare, ¸i omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; cãci
totul este de¸ertãciune. Toate merg la un loc; toate au Iost Iãcute din }ãrînã, ¸i toate
se întorc în }ãrîn㨠(3:19-2u). Dar o astIel de perspectivã este rezultatul unei
generalizãri superIiciale în Ia}a mormîntului. De Iapt, unora Dumnezeu le dã avere
¸i bogã}ii ¸i le ¸i îngãduie sã mãnînce din ele, sã-¸i ia partea lor din ele ¸i sã se
bucure în mijlocul muncii lor, altora însã, de¸i tot Dumnezeu este acela care le dã
avere, bogã}ii ¸i slavã, a¸a cã nu le lipse¸te nimic din ce le dore¸te suIletul, El nu le
dã harul sã se bucure de ele, ci un strãin se bucurã de ele (vezi 5:19 ¸i 6:2). Sã Iie,
oare, Dumnezeu arbitrar în ceea ce Iace?

Nu poate Ii a¸a, deoarece Eclesiastul ne-a spus deja cã Dumnezeu ,dã omu/ui
p/àcut Lui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar ce/ui pàcàtos îi dã grija sã strîngã ¸i
s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨ (2:26, s.n.). Cine se teme ae
Dumne:eu scapã atît de extremele periculoase (vezi 7:16-1S), cît ¸i din cursa Iemeii
stricate (vezi 7:26). ,Fericirea ne-a spus Eclesiastul este pentru cei ce se tem
ae Dumne:eu, ¸i au Iricã de El. Dar ce/ ràu, nu este Iericit ¸i nu-¸i va lungi zilele.,
pentru cã n-are Iricã de Dumnezeu¨ (S:12b-13, s.n.). Într-adevãr, doar ,cei
neprihànifi yi infe/epfi, ¸i Iaptele lor, sînt în mîna lui Dumnezeu¨ (9:1, s.n.), în
sensul în care Dumnezeu orchestreazã totul spre binele lor, Iãcînd orice lucru
Irumos la vremea lui.

Deci aIirma}ia din versetul 2 ,Tuturor li se întîmplã toate deopotrivã: aceea¸
soartã are cel neprihãnit ¸i cel rãu, cel bun ¸i curat ca ¸i cel necurat, cel ce aduce
jertIã, ca ¸i cel ce n-aduce jertIã; cel bun ca ¸i cel pãcãtos, cel ce jurã ca ¸i cel ce se
teme sã jure!¨ nu poate Ii adevãratã decît dacã privim totul strict din perspectiva
lucrurilor de sub soare, mai precis, din perspectiva Iaptului cã to}i se duc la cei
ECLESIASTUL 9:1-18

52
mor}i. Într-adevãr, atunci cînd lucrurile sînt privite a¸a, ,aceea¸ soartã au to}i¨
(9:3). Iar o datã ce am acceptat aceastã perspectivã, restul urmeazã de la sine:
,Oricine trãie¸te, tot mai trage nãdejde; cãci un cîne viu Iace mai mult decît un leu
mort. Cei vii, în adevãr, mãcar ¸tiu cã vor muri; dar cei mor}i nu ¸tiu nimic, ¸i nu
mai au nici o rãsplatã, Iiindcã pînã ¸i pomenirea li se uitã. $i dragostea lor, ¸i ura
lor, ¸i pizma lor, de mult au ¸i pierit, ¸i niciodatã nu vor mai avea parte de tot ce se
Iace supt soare¨ (9:4b-6).

Dar Iaptul cã nu mai existã o intoarcere inapoi în sIera lucrurilor de sub soare
înseamnã, oare, cã nu mai existã nici o mergere mai aeparte? Faptul cã cei mor}i
nu mai au rãsplatã de pe pãmîntul celor vii înseamnã, oare, cã nu mai existã
rãsplatã nici dincolo? Ce sã însemne, oare, Iaptul cã ,cei neprihãni}i ¸i în}elep}i
|adicã cei care au Iricã de Domnul| ¸i Iaptele lor, sînt în mîna lui Dumnezeu¨ (9:1),
a unui Dumnezeu care va aduce orice Iaptã la judecatã?

9:7-10 Cînd haineIe îJi sînt aIbe în orice vreme, poJi sà te bucuri de
viaJà în Iiniçte
Dacã cineva nu se poate ridica deasupra perspectivei de¸ertãciunii lucrurilor de sub
soare, urcînd din adîncurile ei pe scara gîndului ve¸niciei, pe care Dumnezeu l-a
pus în Iiecare dintre noi, se va lãsa cuprins de deznãdejdea ¸i de rãutatea celor care
trãiesc doar pentru acum ¸i aici. Fãrã transcendent, suIletul omului se usucã, spunea
un ateu evreu. Într-adevãr, atunci cînd omul nu are Irica de Dumnezeu în inimã, el
nu crede cã mai existã ceva dupã moarte. Iar în acest caz, întreaga existen}ã va Ii
privitã strict prin prisma de¸ertãciunii lucrurilor de sub soare. Pentru un astIel de
om, se pare cã sensul umblãrii prin sIera de¸ertãciunii este tocmai de¸ertãciunea pe
care o poate strînge în pumni. $i dacã nimeni nu este scutit de coborîrea în groapã,
adicã de moarte, este normal ca un cîine viu sã pre}uiascã mai mult decît un leu
mort, necontînd nici Iaptul cã a Iost leu, nu cîine ¸i nici cum anume a murit. Dacã
,omul nu este stãpîn pe suIlarea lui ca s-o poatã opri, ¸i n-are nici o putere peste
ziua mor}ii¨ ¸i dacã ,în lupta aceasta nu este izbãvire¨ (S:S), atunci untdelemnul
mirositor pre}uie¸te mai mult decît un nume bun, ¸i este mai bine într-o casã de
petrecere decît într-o casã de jale. Atunci singurul dicton care dã sens vie}ii este:
,Sã mîncãm ¸i sã bem, cãci mîne vom muri¨
22
. Dar în acest caz, cine ¸i ce ar putea
sã-l opreascã pe om sã accepte rãutatea în inimã, dacã astIel ob}ine ceea ce-¸i
dore¸te din de¸ertãciunea prin care umblã? Dacã nu existã nimic dincolo de moarte,
în}elept este sã revenim la laitmotivul cãr}ii. Iar Eclesiastul o Iace din nou în
versetele 9:7-1u:

'
Du-te, dar, de mànîncà-ti pînea cu bucurie, si bea-ti cu inimà bunà vinul; càci de mult
a gàsit Dumnezeu plàcere în ce faci tu acum.
S
Hainele sà-ti fie albe, în orice vreme, si

22
1 Corinteni 15:32b.
ECLESIASTUL 9:1-18

53
untdelemnul sà nu-ti lipseascà de pe cap.
23

9
Gustà viata cu nevast a, pe care o iubesti, în
tot timpul vietii t ale desert e, pe care ti-a dat-o Dumnezeu supt soare, în aceastà vreme
trecàtoare; càci aceasta îti est e part ea în viatà, în mijlocul trudei cu care te ostenest i
supt soare.
10
Tot ce gàseste mîna t a sà facà, fà cu toatà puterea t a! Càci, în locuinta
mortilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuialà, nici stiintà, nici
întelepciune! (9:7-10).

Am vãzut cã astIel de aIirma}ii pot juca un dublu rol în carte: Iie rolul de narcotic,
care ne îndeamnã la o evadare din realitatea durã a de¸ertãciunii implacabile, Iie
rolul de dovadã a în}elepciunii ¸i a credin}ei în Dumnezeu. Dar cum poate cineva
sã-¸i mãnînce pîinea cu bucurie ¸i sã-¸i bea cu inimã bunã vinul, atunci cînd ¸tie cã
,tuturor li se întîmplã toate deopotrivã: aceea¸ soartã are cel neprihãnit ¸i cel rãu,
cel bun ¸i curat ca ¸i cel necurat, cel ce aduce jertIã, ca ¸i cel ce n-aduce jertIã; cel
bun ca ¸i cel pãcãtos, cel ce jurã ca ¸i cel ce se teme sã jure!¨ (9:2), atunci cînd ¸tie
cã to}i ,se duc la cei mor}i¨ (9:3), de unde nu mai este întoarcere? Numai acela care
¸tie cã Dumnezeu a gãsit de mult plãcere în Iaptul acesta poate sã-¸i mãnînce pîinea
cu bucurie, sã-¸i bea vinul cu inimã bunã, sã guste via}a cu nevasta, pe care o
iube¸te ¸tiind cã via}a este trecãtoare ¸i sã-¸i umple mîinile cu tot ceea ce se
poate Iace aici sub soare.

Pe de o parte, o astIel de aIirma}ie rezoneazã cu cuvintele lui Dumnezeu din
Cenesa 1:31:

,Dumnezeu S-a uitat la tot ce Iãcuse |la toatã aceastã sIerã a
de¸ertãciunii| ¸i iatã cã erau Ioarte bune¨. În acest sens a gãsit Dumnezeu de mult
plãcere în aceste lucruri. Dar oare la ce erau Ioarte bune toate lucrurile de sub soare
care au ie¸it din mîna lui Dumnezeu? Aceasta este o întrebare esen}ialã, mai ales cã
Eclesiastul a departajat deja douã categorii de oameni înaintea lui Dumnezeu: pe de
o parte, cei plãcu}i Iui, cei neprihãni}i ¸i în}elep}i, iar pe de altã parte, cei rãi ¸i
nebuni.

Plãcerea lui Dumnezeu este sã plãmãdeascã chipul Fiului Sãu în noi tocmai prin
aceste lucruri aparent banale. Tocmai de aceea, nimic de sub soare nu este de
neglijat ¸i de nesocotit. În mîna lui Dumnezeu, toate acestea sînt dãl}i prin care
Dumnezeu ciople¸te chipul Fiului Sãu în cei neprihãni}i ¸i în}elep}i. Oare nu ne
îndeamnã ¸i Noul Testament ca, Iie cã mîncãm, Iie cã bem, Iie cã Iacem orice
altceva, sã Iacem totul pentru slava lui Dumnezeu (vezi 1 Cor. 1u:31)?

Capitolul a început cu o precizare: ,Da, mi-am pus inima în cãutarea tuturor acestor
lucruri, am cercetat toate aceste lucruri, ¸i am vãzut cã cei neprihãni}i ¸i în}elep}i, ¸i
Iaptele lor, sînt în mîna lui Dumnezeu¨ (9:1). Ca ¸i cum o parte din numãrul celor
care umblã sub soare au Iost lãsa}i deoparte. Celor neprihãni}i le spune Eclesiastul
ca hainele lor sã Iie albe în orice vreme. Atunci cînd cineva se bucurã de via}ã Iiind

23
,Îmbracà haine fine si scumpe si adaugà si putin parfum¨ (Nev Living 1ranslation).
ECLESIASTUL 9:1-18

54
neprihãnit, adicã avînd hainele curate ¸i Iiind astIel plãcut lui Dumnezeu, el poate Ii
absolut lini¸tit cã Dumnezeu a gãsit plãcere în bucuria lui.

Dar ca ¸i de-a lungul întregii cãr}i, ¸i aici bucuria ¸i veselia se împletesc cu truda ¸i
osteneala. Via}a, chiar ¸i cea trãitã sub soare, este mai mult decît mîncare ¸i
îmbrãcãminte. Cel plãcut lui Dumnezeu se va distinge prin Iaptul cã va avea curajul
sã punã asigurarea acestor lucruri în mîna lui Dumnezeu, pentru ca el sã Iie liber sã
caute mai întîi Împãrã}ia lui Dumnezeu ¸i neprihãnirea Iui.

Vorbind într-un context comparabil cu cel în care Eclesiastul î¸i Irãmîntã gîndurile,
Domnul Isus a zis ucenicilor Sãi:

22
Nu và îngrijorati, cu privire la viata voastrà, gîndindu-và ce veti mînca, nici cu privire
la trupul vostru, gîndindu-và cu ce và veti îmbràca.
23
Viata est e mai mult decît hrana, si
trupul mai mult decît îmbràcàmint ea.
24
Uitati-và cu bàgare de seamà la corbi: ei nu
samànà, nici nu secerà, n-au nici càmarà, nici grînar: si totus Dumnezeu îi hrànest e. Cu
cît mai de pret sînteti voi decît pàsàrile!
25
Si apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorîndu-se,
poate sà adauge un cot la lungimea vietii lui?
26
Deci, dacà nu puteti face nici cel mai
mic lucru, pentru ce và mai îngrijorati de celelalt e?
2'
Uitati-và cu bàgare de seamà cum
cresc crinii: ei nu torc, nici nu tes: totus và spun cà nici Solomon, în toat à slava lui, n-a
fost îmbràcat ca unul din ei.
2S
Dacà astfel îmbracà Dumnezeu iarba, care astàzi est e pe
cîmp, iar mîne va fi aruncat à în cuptor, cu cît mai mult và va îmbràca El pe voi, putin
credinciosilor?
29
Sà nu càut ati ce veti mînca sau ce veti bea, si nu và fràmîntati mint ea.
30
Càci toate acest e lucruri Neamurile lumii le cautà. Tat àl vostru stie cà aveti trebuintà
de ele.
31
Càutati mai înt îi Împàràtia lui Dumnezeu, si toat e acest e lucruri vi se vor da pe
deasupra.
32
Nu te teme, turmà micà; pentru cà Tatàl vostru và dà cu plàcere Împàràtia.
33
Vindeti ce aveti si dati milostenie. Faceti-và rost de pungi, cari nu se învechesc, o
comoarà nesecatà în ceruri, unde nu se apropie hotul, si unde nu roade molia.
34
Càci
unde est e comoara voastrà, acolo est e si inima voastrà (Luca 12:22-34).

Îngrijorarea aduce teama, iar teama paralizeazã. De aceea nu-l lasã îmbuibarea sã
doarmã pe cel bogat (vezi Ecl. 5:12b). Însã cel care ¸i-a pus via}a în mîna lui
Dumnezeu are somnul dulce, ,Iie cã a mîncat mult, Iie cã a mîncat pu}in¨ (5:12a).
Pacea ¸i bucuria vin nu din cît mîncãm, ci din cum mîncãm, nu din cît adunãm, ci
din cum am adunat ceea ce am adunat. Nu trebuie sã uitãm cã ,averea luatã prin
silã înebune¸te pe cel în}elept, ¸i mita stricã inima¨ (7:7). Or, bucuria de o astIel de
agonisealã nu poate Ii lini¸titoare, pentru cã hainele celui care încearcã sã se bucure
astIel nu sînt albe înaintea lui Dumnezeu.

9:11-12 Toate atîrnà de vreme çi de împrejuràri
,Am mai vãzut apoi supt soare cã nu cei iu}i aleargã, cã nu cei viteji cî¸tigã
rãzboiul, cã nu cei în}elep}i cî¸tigã pînea, nici cei pricepu}i bogã}ia, nici cei învã}a}i
bunãvoin}a, ci toate atîrnã de vreme ¸i de împrejurãri¨ (9:11). Iar vremea ¸i
împrejurãrile sînt în mîna lui Dumnezeu. Nu ne-a spus Eclesiastul cã Dumnezeu a
ECLESIASTUL 9:1-18

55
rînduit de¸ertãciunea, ¸i tot El o ¸i controleazã, Iãcînd orice lucru Irumos la vremea
lui? Vremea ¸i ceasul Iiecãrui lucru sînt deci în mîna lui Dumnezeu. Iar pentru cã
,omul nu-¸i cunoa¸te nici mãcar ceasul, întocmai ca pe¸tii prin¸i în mreaja
nimicitoare, ¸i ca pãsãrile prinse în la}; ca ¸i ei sînt prin¸i ¸i Iiii oamenilor în
vremea nenorocirii, cînd vine Iãrã veste nenorocirea peste ei¨ (9:12), omului nu-i
rãmîne nimic altceva de Iãcut decît sã arunce asupra lui Dumnezeu îngrijorãrile lui.

Acceptarea adevãrului cã într-o lume în care ,nu cei iu}i aleargã,. nu cei viteji
cî¸tigã rãzboiul,. nu cei în}elep}i cî¸tigã pînea, nici cei pricepu}i bogã}ia, nici cei
învã}a}i bunãvoin}a, ci toate atîrnã de vreme ¸i de împrejurãri¨ (9:11) existã
posibilitatea sã ne aruncãm îngrijorãrile asupra lui Dumnezeu ¸i cã El Însu¸i
îngrije¸te de noi
24
aduce o extraordinarã eliberare. În sIera lucrurilor de sub soare,
existã un anumit spa}iu de manevrã pentru muritori. Ei pot plãnui, pot poIti, pot
munci ¸i pot agonisi. Iar lucrurile acestea se pot Iace avînd sau neavînd Iricã de
Domnul, }inînd sau ne}inînd cont de poruncile ¸i legile Iui. Pe mãsurã ce istoria î¸i
urmeazã cursul, societatea care se plãmãde¸te în jurul nostru este din ce în ce mai
înstrãinatã de Dumnezeu. Existã un dumnezeu al veacului acestuia, un domn al
puterii vãzduhului, un duh care lucreazã acum în Iiii neascultãrii.
25
Atunci cînd
astIel de Ior}e lucreazã prin oamenii care creeazã structurile sociale, politice,
economice ¸i religioase, demonii încalecã aceste structuri ca sã-i controleze pe
oameni prin ele. Este din ce în ce mai greu sã vinzi ¸i sã cumperi Iãrã sã accep}i pe
mînã sau pe Irunte semnul sau numãrul Iiarei: compromisul. Este din ce în ce mai
greu ¸i mai costisitor sã cau}i mai întîi Împãrã}ia lui Dumnezeu ¸i neprihãnirea Iui,
sIin}irea Numelui Iui, întruparea Împãrã}iei Iui prin ascultare de poruncile Iui,
cãutarea voii Iui. Totul în jurul nostru Iunc}ioneazã pe o altã lungime de undã.
Îngrijorarea de ziua de mîine ar putea Ii o armã puternicã a Celui Rãu împotriva
noastrã. Într-o astIel de situa}ie este bine de ¸tiut cã nu schemele omene¸ti au
ultimul cuvînt în rînduirea vie}ii de zi cu zi, ,cã nu cei iu}i aleargã, cã nu cei viteji
cî¸tigã rãzboiul, cã nu cei în}elep}i cî¸tigã pînea, nici cei pricepu}i bogã}ia, nici cei
învã}a}i bunãvoin}a, ci toate atîrnã de vreme ¸i de împrejurãri¨ (9:11). Iar vremea ¸i
împrejurãrile sînt în mîna lui Dumnezeu, care dã pe deasupra mîncarea ¸i
îmbrãcãmintea tuturor acelora care au curajul sã caute mai întîi Împãrã}ia Iui.

9:13-18 ÎnJeIepciunea este totuçi mai bunà decît nebunia
În ciuda Iaptului cã din perspectiva lucrurilor de sub soare totul pare ,o apã ¸i un
pãmînt¨, cãci aceea¸i soartã au to}i, în}elepciunea este totu¸i mai bunã decît
nebunia. Dar oare de ce sã Iie adevãrat lucrul acesta dacã ¸i în}eleptul ¸i nebunul
mor la Iel? Într-adevãr, iatã ce ne-a spus Eclesiastul la începutul cãr}ii:


24
Vezi 1 Petru 5:7.
25
Vezi Ioan 14:30 si Efeseni 2:2.
ECLESIASTUL 9:1-18

56
10
Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nici o veselie, ci am
làsat-o sà se bucure de toatà truda mea, si aceasta mi-a fost partea din toatà osteneala
mea.
11
Apoi, cînd m-am uit at cu bàgare de seamà la toat e lucràrile pe cari le fàcusem
cu mînile mele, si la truda cu care le fàcusem, am vàzut cà în toate est e numai
desert àciune si goanà dupà vînt, si cà nu est e nimic trainic supt soare.
12
Atunci mi-am
întors privirile spre întelepciune, prostie si nebunie. Càci ce va face omul care va
veni dupà împàrat? Ceea ce s-a fàcut si mai înainte.
13
Si am vàzut, cà întelepciunea
este cu atît mai de folos decît nebunia, cu cît est e mai de folos lumina decît întunerecul;
14
înteleptul îsi are ochii în cap, iar nebunul umblà în întunerec. Dar am bàgat de seamà
cà si unul si altul au aceeas soartà.
15
Si am zis în inima mea: ,Dacà si eu voi avea
aceeas soart à ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai întelept?¨ Si am zis în inima
mea: ,Si aceasta este o desertàciune¨ (2:10-15).

Sã nu uitãm cã astIel de aIirma}ii au Iost Iãcute în capitolul 2 al cãr}ii. Dupã cum
spuneam, între capitolul 2 ¸i 9, Eclesiastul a Iãcut drum lung, descoperindu-ni-I ¸i
prezentîndu-ni-I pe Dumnezeu. Iar prin Iaptul cã el ne-a vorbit ¸i despre gîndul
ve¸niciei, pe care Dumnezeu l-a pus în Iiecare dintre noi, el ne-a lãsat sã în}elegem
cã nu se terminã totul la moarte. Dacã moartea este o simplã trecere înspre un
,altceva¨, iar acel ,altceva¨ spre care mergem este hotãrît de via}a trãitã sub soare,
atunci nu este totuna cum ne trãim via}a pe pãmînt. Iatã de ce în}elepciunea este
mai bunã decît nebunia.

Începutul în}elepciunii este Irica de Domnul, iar în}elepciunea însã¸i este încrederea
în Dumnezeu. Dar oare în}elepciunea aceasta, pe care am putea s-o numim evlavie,
este bunã ¸i pentru via}a de acum? Desigur! Despre aceasta vorbe¸te Solomon la
sIîr¸itul capitolului 9:

13
Am mai vàzut urmàtoarea întelepciune supt soare, si mi s-a pàrut mare.
14
Era o micà
cetate, cu putini oameni în ea; si a venit asupra ei un împàrat puternic, a împresurat-o,
si a ridicat mari întàrituri împotriva ei.
15
În ea se afla un om sàrac, dar întelept, care a
scàpat cetat ea cu întelepciunea lui. Si nimeni nu se gîndise la omul acela sàrac.
16
Atunci am zis: ,Mai bunà este întelepciunea decît tària!¨ Totus întelepciunea
sàracului este dispretuità, si nimeni nu-l ascultà.
1'
Cuvint ele înteleptilor, ascultate în
linist e, sînt mai de pret decît strigàt ele unuia care st àpînest e între nebuni.
1S
Întelepciunea este mai de pret decît sculele de ràzboi; dar un singur pàcàtos nimicest e
mult bine (9:13-18).

,Un om sãrac, dar în}elept.¨ (15). Dar aceasta înseamnã cã a Ii în}elept nu
reclamã neapãrat putere politicã ¸i economicã sau statut social excep}ional.
În}elepciunea nu este doar pentru oamenii mari. Eclesiastul a vorbit despre împãra}i
bãtrîni ¸i pro¸ti ¸i despre copii sãraci ¸i în}elep}i (vezi 4:13-14), ¸i probabil cã
împãratul cetã}ii cu pricina se numãra printre împãra}ii aminti}i, dacã un om sãrac a
trebuit sã gãseascã solu}ia.

ECLESIASTUL 9:1-18

57
Pentru cã în}elepciunea nu atîrnã de avere, ea nu poate Ii cumpãratã pe argin}i ¸i nu
poate Ii mo¸tenitã. Dar aceasta Iace ca oricine s-o poatã avea, dacã o cautã din toatã
inima:

1
Fiule, dacà vei primi cuvintele mele a scris Solomon în cart ea
Proverbe
dacà vei
pàstra cu tine învàtàt urile mele,
2
dacà vei lua aminte la întelepciune, si dacà-ti vei pleca
inima la pricepere;
3
dacà vei cere întelepciune, si dacà te vei ruga pentru pricepere,
4
dacà o vei càut a ca argintul, si vei umbla dupà ea ca dupà o comoarà,
5
atunci vei
întelege frica de Domnul, si vei gàsi cunostinta lui Dumnezeu.
6
Càci Domnul dà
întelepciune; din gura Lui iese cunostintà si pricepere.
'
El dà izbîndà celor fàrà
prihanà, dà un scut celor ce umblà în nevinovàtie (Prov. 2:1-7).

În acela¸i ton vorbe¸te ¸i Noul Testament: ,Dacã vreunuia dintre voi îi lipse¸te
în}elepciunea, s-o cearã de la Dumnezeu, care dã tuturor cu mînã largã ¸i Iãrã
mustrare, ¸i ea îi va Ii datã. Dar s-o cearã cu credin}ã, Iãrã sã se îndoiascã deloc:
pentru cã cine se îndoie¸te, seamãnã cu valul mãrii, turburat ¸i împins de vînt
încoace ¸i încolo. Un astIel de om sã nu se a¸tepte sã primeascã ceva de la Domnul,
cãci este un om nehotãrît ¸i nestatornic în toate cãile sale¨ (Iac. 1:5-S).
În}elepciunea se oIerã oricui o dore¸te ¸i o cautã din toatã inima.

Este cel pu}in interesant cã în}elepciunea este pusã pe talerul opus al aceluia¸i
cîntar cu pãcãto¸enia. Dacã un om sãrac, dar în}elept, poate salva o cetate,
în}elepciunea lui Iiind mai de pre} decît sculele de rãzboi, ,un singur pãcãtos
nimice¸te mult bine¨ (Ecl. 9:1S). Sã Iie, oare, aceastã compara}ie indirectã o
invita}ie la deIinirea în}elepciunii ca Iiind opusul pãcãto¸eniei sau rãzvrãtirii
împotriva lui Dumnezeu? Solomon aIirmã cã începutul în}elepciunii este Irica de
Domnul. Or, Irica de Domnul merge mînã în mînã cu ascultarea de El ¸i cu
despãr}irea de pãcat.

ConcIuzii
Întreaga carte Ec/esiastu/ prive¸te moartea ca Iiind sta}ia terminus a existen}ei
noastre sub soare, dar nu ¸i sta}ia terminus a existen}ei noastre. Iar lucrul acesta este
adevãrat tocmai pentru cã existã un Dumnezeu Creator, care a rînduit de¸ertãciunea
cu un anume scop. Iar pentru cã scopul lui Dumnezeu pentru cei care umblã prin
sIera lucrurilor de sub soare transcende moartea, via}a nu trebuie irositã, ci Iolositã
pentru împlinirea acestui scop. De aceea, lenevirea este sorã cu nebunia. Noi
umblãm sub soare ca sã realizãm ceva. Iar ceea ce trebuie sã realizãm se poate
realiza doar atîta vreme cît mai sîntem aici sub soare. Iatã de ce ne zore¸te
Eclesiastul: ,Tot ce gãse¸te mîna ta sã Iacã, Iã cu toatã puterea ta! Cãci, în locuin}a
mor}ilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuialã, nici ¸tiin}ã, nici
în}elepciune¨ (9:1u).

ECLESIASTUL 9:1-18

58
Din pricina limitãrii lui, omul nu poate cuprinde de la început pînã la sIîr¸it tot ce
Iace Dumnezeu. Tocmai de aceea este important sã tragem ¸i noi concluzia pe care
a tras-o Solomon: ,Da, mi-am pus inima în cãutarea tuturor acestor lucruri, am
cercetat toate aceste lucruri, ¸i am vãzut cã cei neprihãni}i ¸i în}elep}i, ¸i Iaptele lor,
sînt în mîna lui Dumnezeu¨ (9:1). Avînd în vedere acest Iapt, de¸i se pare cã tuturor
li se întîmplã toate deopotrivã, în ultimã instan}ã existã o diIeren}ã majorã între cei
neprihãni}i ¸i în}elep}i, pe de o parte, ¸i cei rãi ¸i nebuni, pe de alta. Atunci cînd
privim via}a nu doar în punctul mor}ii, al întoarcerii tuturor oamenilor în }ãrînã, ci
¸i înainte ¸i dupã el, în}elegem cã nu to}i au aceea¸i soartã (vezi 9:3-6). O datã ce
am în}eles lucrul acesta, ne vom curã}i hainele ¸i vom putea sã ne bucurãm lini¸ti}i
de via}ã (vezi 9:7-1u). Bucuria vine din Iaptul cã ne ¸tim via}a în mîna lui
Dumnezeu (vezi 9:11-12). Iar pentru cã începutul în}elepciunii este Irica de
Domnul, cel care porne¸te pe drumul acesta cî¸tigã mai mult decît ar cî¸tiga prin
sculele lui de rãzboi (vezi 9:13-1S).

Întrebàri recapituIative
Care este descoperirea cea mai mare a Eclesiastului în lumina
versetului 1?
Cum pot fi împäcate cele spuse în 9:2 çi 9:9?
Faptul cä celui care priveçte via|a din perspectiva lucrurilor de sub soare
i se pare cä tuturor li se întîmplä toate deopotrivä dovedeçte cumva cä,
în termenii veçniciei, to|i au aceeaçi soartä? Explica|i räspunsul dat.
Se aplicä, oare, räspunsul doar la sfera lucrurilor de sub soare sau çi la
veçnicie, al cärei gînd este säpat în inima omului?
În ce sens nu trebuie irositä via|a, dacä moartea este sta|ia terminus a
existen|ei noastre sub soare?
Textul de fa|ä neagä ideea reîncarnärii. Pute|i gäsi argumentele din el în
direc|ia aceasta? Cum le-a|i comenta?
Ce luminä aruncä asupra îndemnului din 9:10 adevärul cä nimeni nu va
mai avea niciodatä parte de ceea ce se face sub soare odatä ce a murit?
Ce ar putea sä însemne porunca din versetul 8, atunci cînd o privim în
contextul întregului capitol?
Dacä toate atîrnä de vreme çi de împrejuräri, cum trebuie träitä via|a sub
soare (vezi çi 3:1-14)?
Dacä tuturor li se întîmplä toate deopotrivä, de ce este în|elepciunea
totuçi mai bunä decît nebunia?


59
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
1
1
0
0
:
:
1
1
-
-
2
2
0
0

Pujiná nebunie risipe,te slava pe care a adunat-o înjelepciunea
Dupà cum ,muyte/e moarte stricà yi acresc untae/emnu/ negustoru/ui ae
unsori, tot aya, pufinà nebunie biruie infe/epciunea yi s/ava¨ (10:1).
Ajuns în capitolul 1u, Eclesiastul se grãbe¸te spre Iinalul cãr}ii lui, care va Ii o
pledoarie pentru schimbarea sistemului de reIerin}ã. Sã ne aducem aminte cã
întreaga lui Irãmîntare a Iost adunatã într-o întrebare: ,Ce Iolos are omul din toatã
truda pe care ¸i-o dã supt soare?¨ (1:3). Pentru cã sistemul de reIerin}ã pe care ¸i l-a
ales este sfera /ucruri/or ae sub soare ¸i pentru cã, în mod invariabil, moartea
risipe¸te sensul ultim al oricãrui lucru de sub soare, rãspunsul lui ,O,
de¸ertãciune a de¸ertãciunilor, zice Eclesiastul, o de¸ertãciune a de¸ertãciunilor!
Totul este de¸ertãciune¨ (1:2) se transIormã într-unul dintre laitmotivele cãr}ii,
Iiind repetat de douãzeci ¸i nouã de ori de-a lungul ei. Dar Eclesiastul nu este un
sceptic pesimist, nici un predicator al veseliei ¸i petrecerii sau un gînditor prins la
mijloc de tensiunile vie}ii. El nu este nici un existen}ialist original,
26
ci mai degrabã
bãtrînul în}elept care reIlectã asupra vie}ii, dupã ce ¸i-a venit în Iire ca Iiul risipitor.
De aceea, în carte, el reIace drumul vie}ii lui prin sistemul de reIerin}ã al lucrurilor
de sub soare, strecurînd însã în toatã pledoaria lui în mod sistematic dimensiunile
unui alt sistem de reIerin}ã, la care î¸i cheamã cititorul, mai întîi indirect, apoi
direct ¸i explicit: ,Adu-}i aminte de Fãcãtorul tãu în zilele tinere}ei tale,. pînã nu
se rupe Iunia de argint,. pînã nu se întoarce }ãrîna în pãmînt, cum a Iost, ¸i pînã
nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat¨ (12:1-7).


26
Vezi Duane A. Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, p. 272-279.
ECLESIASTUL 10:1-20

60
Nu pu}ini comentatori intituleazã capitolul 1u ,Diverse¨,
27
sugerînd astIel natura
eclecticã a materialului din acest capitol. Cu toate cã la prima citire tindem sã dãm
dreptate acestora, la o privire mai atentã, se desprinde totu¸i din text tema
dominantã a contrastului dintre în}elepciune ¸i nebunie, accentul cãzînd pe
implica}iile nebuniei.
28
Pu}inã nebunie biruie în}elepciunea ¸i slava, sau risipe¸te
slava pe care a adunat-o în}elepciunea. Dar problema este cã pu}ina nebunie, o datã
strecuratã în inima omului nu rãmîne pu}inã, ci dospe¸te ¸i cuprinde toatã via}a, a¸a
cã ,pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipse¸te mintea¨ (3). Este o nebunie
sã î}i pierzi sîngele rece în Ia}a mîniei nedrepte a celui ce stãpîne¸te sau sã sapi
groapa altuia ne¸tiind cã tu însu}i vei cãdea în ea. Este o nebunie sã surpi un zid ¸i
sã nu te pãze¸ti de mu¸cãtura ¸arpelui din el sau sã sIãrîmi piatrã ¸i sã nu te pãze¸ti
de pericolul de a Ii lovit de ea, sã lucrezi cu Iierul tocit sau sã Iaci scamatorii cu un
¸arpe nevrãjit. Nebunia se aratã în vorbe ¸i în Iapte ¸i aduce mari pagube chiar ¸i
omului de rînd. Dar este o tragedie cînd nebunul ajunge în dregãtorii sau pe scaunul
împãrãtesc.

10:1 PuJinà nebunie biruie înJeIepciunea çi sIava
Sub soare, totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt. Iar de acest sentiment al
dezolãrii scãpãm doar în clipa în care devenim con¸tien}i cã, în timp ce alergãm
prin bucla de¸ertãciunii, în adîncul nostru se adunã, strop cu strop, comoara pe care
o vom duce cu noi la judecatã ¸i la rãsplãtire. Acela care nu ¸tie sau nu crede cã nu
se terminã totul la moarte va Ii neatent cu pa¸ii pe care-i Iace în via}ã, de¸i via}a
însã¸i, chiar ¸i la nivelul de¸ertãciunii din ea, ne înva}ã cã este nevoie de aten}ie ¸i
credincio¸ie chiar ¸i în lucrurile mici, nu numai în cele mari. Celor mai mul}i dintre
noi nu ne vine sã credem cã cine nu este credincios în lucrurile mici nu va Ii nici în
cele mari, dupã cum nu ne vine sã credem cã vulpile mici stricã via, cã ,mu¸tele
moarte stricã ¸i acresc untdelemnul negustorului de unsori¨ ¸i cã ,pu}inã nebunie
biruie în}elepciunea ¸i slava¨ (1u:1).

Pu}inã nebunie stricã toatã slava pe care a adunat-o în}elepciunea! Ce avertisment
serios, mai ales cã în Iiecare dintre noi se amestecã nebunia cu în}elepciunea! Am
vãzut cã în}elepciunea este legatã de slavã, iar nebunia, de pãcat. Pu}inã nebunie
biruie în}elepciunea ¸i slava, deoarece plata pãcatului este moartea, indiIerent cît de
mic dacã pãcatul poate Ii categorisit astIel ar Ii el. Iatã ce mesaj a încredin}at
Dumnezeu lui Ezechiel:


27
Vezi R. N. Whybray, Ecclesiastes, p. 150. În acelasi spirit trateazà capitolul si Derek Kidner, A
1ime to Mourn and a 1ime to Dance, Leicester: IVP, 1976, p. 88-95.
28
Michael A. Eaton vede in capitolul 10 ca temà dominantà tema nebuniei: întelepciunea
amenintatà de nebunie (9:17-10:1); nebunia (10:2-3); nebunia în locurile de cinste (10:4-7);
nebunia în actiune (10:8-11); vorbir ea nebunului (10:12-14), incompetenta nebunului (10:15);
nebunia în viata natiunii (10:16-20; M. A. Eaton, Ecclesiastes, Leicester: IVP, 1983, p. 132-138).
ECLESIASTUL 10:1-20

61
11
Spune-le: ,Pe viata Mea, zice Domnul Dumnezeu, cà nu doresc moart ea pàcàtosului,
ci sà se întoarcà de la calea lui si sà tràiascà. Întoarceti-và, întoarceti-và de la calea
voastrà cea rea! Pentru ce vreti sà muriti voi, casa lui Israel?¨
12
Si tu, fiul omului,
spune copiilor poporului tàu: ,Neprihànirea celui neprihànit nu-l va mîntui în ziua
fàràdelegii lui, si cel ràu nu va càdea lovit de ràutat ea lui, în ziua cînd se va întoarce de
la ea, dupà cum nici cel neprihànit nu va putea sà tràiascà prin neprihànirea lui în ziua
cînd va sàvîrsi o fàràdelege.
13
Cînd zic celui neprihànit cà va trài negresit, dacà se
încrede în neprihànirea lui si sàvîrseste nelegiuirea, atunci toatà neprihànirea lui se va
uita, ¸i el va muri din pricina nelegiuirii pe care a sàvir¸it-o.
14
Dimpotrivà cînd zic
celui ràu: «Vei muri!» dacà se întoarce de la pàcatul lui si face ce est e bine si plàcut,
15
dacà dà înapoi zàlogul, întoarce ce a ràpit, urmeazà învàtàturile cari dau viata, si nu
sàvîrsest e nici o nelegiuire, va trài negresit, si nu va muri.
16
Toate pàcat ele pe cari le-a
sàvîrsit se vor uit a; a fàcut ce est e bine si plàcut, si va trài negresit!¨
1'
Copiii poporului
tàu zic: ,Calea Domnului nu este dreaptà!¨ Totus, mai degrabà calea lor nu est e
dreaptà!

Dacà cel neprihànit se abate de la neprihànirea lui ¸i sàvir¸e¸te nelegiuirea,
trebuie sà moarà din pricina aceasta.
19
Dar dacà cel ràu se întoarce de la ràutat ea lui si
face ce este bine si plàcut, va trài tocmai din pricina aceasta! (Ezec. 33:11-19, s.n.).

,Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricàrei necinstiri a lui
Dumnezeu ¸i împotriva oricàrei nelegiuiri a oamenilor, cari înãdu¸e adevãrul în
nelegiuirea lor¨ (Rom 1:1S, s.n.). Dupã cum ,mu¸tele moarte stricã ¸i acresc
untdelemnul negustorului de unsori¨ (Ecl. 1u:1), tot a¸a chiar ¸i pu}inã nebunie ne
descaliIicã. Iar dacã lucrul acesta este adevãrat înaintea oamenilor, cu cît mai mult
este adevãrat înaintea lui Dumnezeu. ,Cine pãze¸te toatã Iegea, ¸i gre¸e¸te într-o
singurã poruncã aIirmã Scriptura se Iace vinovat de toate¨ (Iac. 2:1u),
deoarece chiar ¸i un singur pãcat atrage mînia lui Dumnezeu asupra celui care-l
sãvîr¸e¸te. ,Nu vã lãuda}i bine le scrie Pavel celor din Corint. Nu ¸ti}i cã pu}in
aluat dospe¸te toatã plãmãdeala?¨ (1 Cor. 5:6).

Atunci cînd nu cunoa¸tem cum lucreazã aluatul în plãmãdealã, avem, poate,
impresia cã o cantitate a¸a de micã de aluat nu poate Iace rãu unei cantitã}i a¸a de
mari de plãmãdealã. Dar nu este a¸a. Existã o lege a pãcatului ¸i a mor}ii, care
lucreazã chiar ¸i prin cel mai mic pãcat. Pãcatul este condamnat de Iegea lui
Dumnezeu. Iar pentru cã pãcatul este pe om, omul intrã sub acuzarea Iegii, care dã
drepturi legale pãcatului asupra noastrã, deoarece ,puterea pãcatului este Iegea¨,
iar ,boldul mor}ii este pãcatul¨ (1 Cor. 15:56).

Dupã cum mu¸tele moarte stricã ¸i acresc untdelemnul negustorului de unsori, dupã
cum vulpile mici stricã via ¸i dupã cum pu}in aluat dospe¸te toatã plãmãdeala, tot
a¸a pu}inã nebunie biruie în}elepciunea ¸i slava. Istoria întreagã stã mãrturie
Iaptului cã este mult mai u¸or sã strici decît sã zide¸ti.

De fapt afirmà Derek Kidner tocmai lucrul acesta tine de avantajul de care se
bucurà Cel Ràu, prin care face punte înspre partea întunecatà din noi. În acest verset
Eclesiastul 10:1 problema este legat à de accesul de nebunie; si existà nenumàrat e
ECLESIASTUL 10:1-20

62
cazuri de premii pierdut e si de început uri bune fàcut e praf de un singur moment de
nebunie nu doar de càtre un iresponsabil cum a fost Esau, ci si de càtre unul obosit
si încercat cum au fost Moise si Aaron.
29


Atunci cînd $arpele l-a amãgit pe om, spunîndu-i cã va Ii ca Dumnezeu, cunoscînd
binele ¸i rãul, ,a uitat¨ sã-i spunã cã a Ii ca Dumnezeu înseamnã nu numai sã
cuno¸ti binele ¸i rãul, ci mai ales sã dore¸ti ¸i sã Iii în stare sã Iaci întotdeauna
binele, ¸i niciodatã rãul. $i pu}inã nebunie, adicã pu}inã neascultare de Dumnezeu,
a aruncat întreaga istorie în vria pãcatului ¸i în abisurile consecin}elor lui.

10:2-3 Pe orice drum ar merge, nebunuIui peste tot îi Iipseçte mintea
Dacã pu}inã nebunie biruie în}elepciunea ¸i slava, ce se întîmplã atunci cînd este
multã nebunie în inima omului? ,Inima în}eleptului este la dreapta lui, iar inima
nebunului la stînga lui. $i pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipse¸te
mintea, ¸i spune tuturor cã este un nebun!¨ (1u:2).

Traducerea lui Cornilescu este conIorm originalului ,Inima în}eleptului este la
dreapta lui, iar inima nebunului la stînga lui¨ dar în}elesul acestor cuvinte este
cum nu se poate mai neclar. 1. B. Philips încearcã sã dea sens acestor cuvinte
interpretîndu-le astIel în traducerea sa: ,Inima în}eleptului îl cãlãuze¸te pe drumul
drept, dar inima nebunului îl duce pe cãi gre¸ite¨. Acest în}eles este sus}inut de
continuarea textului: ,$i pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipse¸te
mintea, ¸i spune tuturor cã este un nebun!¨ (1u:3). DiIeren}a dintre în}elept ¸i nebun
în ce prive¸te via}a de zi cu zi este atît de mare, pare sã spunã Eclesiastul, încît
aproape cã reclamã o explica}ie pe plan anatomic, palpabil, ca ¸i cum nebunia ar Ii
o malIorma}ie Iizicã, anatomicã, vizibilã, o problemã de hard, nu de soIt, ca sã
Iolosim o terminologie legatã de lumea calculatoarelor. Nebunia spune
Eclesiastul Iace modiIicãri ireversibile în Iiin}a omului.

Atunci cînd mãcar cã I-a cunoscut pe Dumnezeu nu I-a proslãvit ca Dumnezeu,
nici nu I-a mul}umit, omul a ajuns de¸ert în gîndirea lui, ¸i inima ¸i mintea i s-au
întunecat. S-a Iãlit cã este în}elept, ¸i a înnebunit. Apoi, pu}inã nebunie a dus la
multã nebunie, a¸a cã ,pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipse¸te mintea
¸i spune tuturor cã este un nebun¨ (1u:3). Iar nu o Iace neapãrat prin vorbe de¸i
¸i vorbele îl dau de gol ci prin întregul sãu comportament. Textul nu vorbe¸te
neapãrat despre cei care sînt bolnavi mintal, ci despre cei care sînt bolnavi spiritual,
despre cei care au ales calea vrãjmã¸iei cu Dumnezeu.
30
În Romani 1, Pavel descrie

29
Derek Kidner, A 1ime to Mourn and a 1ime to Dance, p. 88.
30
Este posibil ca despàrtirea de Dumnezeu sà aducà dupà sine îmbolnàvirea trupului, dupà cum
reîmpàcarea cu Dumnezeu poate aduce dupà sine vindecar ea trupului. ,Încr ede-te în Domnul din
toatà inima ta, si nu te bizui pe întelepciunea ta! Recunoaste-L în toate càile tale, si El îti va
netezi càràrile. Nu te socoti singur întelept; teme-te de Domnul, si abate-te de la ràu! Aceasta va
aduce sànàtate trupului tàu, si ràcorire oaselor tale¨ (Prov. 3:5-8).
ECLESIASTUL 10:1-20

63
procesul înnebunirii aceluia care a întors spatele lui Dumnezeu. Pãcatul pune
stãpînire încet-încet pe întreaga lui via}ã, în a¸a Iel încît lipsa lui de în}elepciune
începe sã se vadã în orice Iace, în toate aspectele vie}ii pe care o trãie¸te. Dacã
începutul în}elepciunii este Irica de Domnul, atunci începutul nebuniei este
înIruntarea deliberatã a lui Dumnezeu, libertatea de a-I cãlca poruncile ¸i legile.
Dar dupã cum în}elepciunea cre¸te în cel în}elept, tot a¸a cre¸te ¸i nebunia în nebun,
întinzîndu-se ca o caracati}ã în toate domeniile vie}ii. Iatã ce spune Pavel despre
acest proces al înmul}irii nebuniei:

2S
Fiindcà n-au càutat sà pàstreze pe Dumnezeu în cunostinta lor, Dumnezeu i-a làsat în
voia mintii lor blestemate, ca sà facà lucruri neîngàduit e.
29
Astfel au ajuns plini de ori
ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de làcomie, de ràutat e; plini de pizmà, de
ucidere, de ceartà, de înselàciune, de porniri ràutàcioase; sînt soptitori,
30
bîrfitori,
urît ori de Dumnezeu, obraznici, trufasi, làudàrosi, nàscocitori de rele, neascultàtori de
pàrinti,
31
fàrà pricepere, càlcàtori de cuvînt, fàrà dragoste fireascà, neînduplecati, fàrà
milà.
32
Si, màcar cà stiu hotàrîrea lui Dumnezeu, cà cei ce fac asemenea lucruri, sînt
vrednici de moarte, totus, ei nu numai cà le fac, dar si gàsesc de buni pe cei ce le fac
(Rom. 1:28-32).

Pe care din cãile celor descri¸i mai sus nu se aratã nebunia? Este nebunie în rela}ia
cu Dumnezeu, nebunie în rela}ia cu semenii ¸i nebunie pînã ¸i în rela}ia cu ei în¸i¸i.
Într-adevãr, ,inima în}eleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stînga lui.
$i pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipse¸te mintea, ¸i spune tuturor cã
este un nebun!¨ (1u:2-3).

10:4-9 Cînd nebunia este pusà în dregàtorii, nu te poJi açtepta Ia dreptate
4
Cînd izbucneste împotriva ta mînia celui ce stàpînest e, nu-ti pàràsi locul, càci sîngele
rece te pàzeste de mari pàcat e.
5
Este un ràu pe care l-am vàzut supt soare, ca o gresalà,
care vine de la cel ce cîrmuieste:
6
nebunia est e pusà în dregàtorii înalte, iar bogatii stau
în locuri de jos.
'
Am vàzut robi càlàri, si voivozi mergînd pe jos ca nist e robi.
S
Cine
sapà groapa altuia, cade el în ea, si cine surpà un zid, va fi muscat de un sarpe.
9
Cine
sfarmà pietre, este rànit de ele, si cine despicà lemne est e în primejdie (10:4-9).

Dupã cîte ne-a spus deja Eclesiastul, mînia celui ce stãpîne¸te poate izbucni
împotriva oricui chiar ¸i pe nedrept. Iucrul acesta se datoreazã unui rãu pe care
Eclesiastul l-a vãzut sub soare: ,Nebunia este pusã în dregãtorii înalte, iar boga}ii
stau în locuri de jos. Am vãzut robi cãlãri, ¸i voivozi mergînd pe jos ca ni¸te robi¨
(1u:6). Iar atunci cînd se întîmplã a¸a ceva, implica}iile nu se lasã a¸teptate: ,Am
mai vãzut supt soare cã în locul rînduit pentru judecatã domne¸te nelegiuirea, ¸i cã
în locul rînduit pentru dreptate este rãutate¨ (3:16). În astIel de situa}ii, este lesne
de explicat cum ¸i de ce izbucne¸te mînia celui ce stãpîne¸te chiar ¸i împotriva
celor neprihãni}i. Iar atunci cînd se întîmplã lucrul acesta, ce altceva po}i Iace decît
sã-I la¸i pe Dumnezeu sã te apere, cãci ,Dumnezeu va judeca ¸i pe cel bun ¸i pe
cel rãu; cãci El a sorocit o vreme pentru orice lucru ¸i pentru orice Iapt㨠(3:17).
ECLESIASTUL 10:1-20

64
Deci, ,cînd izbucne¸te împotriva ta mînia celui ce stãpîne¸te, nu-}i pãrãsi locul,
cãci sîngele rece te pãze¸te de mari pãcate¨ (1u:4).

2S
Nu và t emeti de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul a zis Domnul Isus
ucenicilor Sài ci temeti-và mai degrabà de Cel ce poat e sà piardà si sufletul si trupul
în gheenà.
29
Nu se vînd oare douà vràbii la un ban? Totus, nici una din ele nu cade pe
pàmînt fàrà voia Tat àlui vostru.
30
Cît despre voi, pînà si perii din cap, toti và sînt
numàrati.
31
Deci sà nu và temeti; voi sînteti mai de pret decît multe vràbii (Mat.
10:28-31).

Prin aIirma}iile din versetul 4 ,Cînd izbucne¸te împotriva ta mînia celui ce
stãpîne¸te, nu-}i pãrãsi locul, cãci sîngele rece te pãze¸te de mari pãcate¨
Solomon nu oIerã o solu}ie pentru evitarea unei rãsplãtiri drepte pentru cel care a
pãcãtuit sau a gre¸it. Solu}ia lui nu sugereazã o cale simplã ¸i sigurã de eludare a
pedepsei cuvenite pentru Iaptele rele, ci o ie¸ire dintr-o situa}ie în care cineva
suIerã pe nedrept revãrsarea mîniei dregãtorului. Într-adevãr, versetul urmãtor din
Ec/esiastu/ conIirmã Iaptul cã în dregãtorii pot ajunge nebuni, de aceea în locul
rînduit pentru judecatã poate Ii adesea nedreptate: ,Este un rãu pe care l-am vãzut
supt soare, ca o gre¸alã, care vine de la cel ce cîrmuie¸te: nebunia este pusã în
dregãtorii înalte, iar boga}ii stau în locuri de jos. Am vãzut robi cãlãri, ¸i voivozi
mergînd pe jos ca ni¸te robi¨ (1u:5-7).

Dar pentru cã existã un 1udecãtor ¸i o judecatã, ,cine sapã groapa altuia, cade el în
ea, ¸i cine surpã un zid, va Ii mu¸cat de un ¸arpe. Cine sIarmã pietre, este rãnit de
ele, ¸i cine despicã lemne este în primejdie¨ (S-9). Rãul se poate întoarce încã în
via}a aceasta împotriva celui care îl Iace altuia. Dar chiar dacã la un moment dat se
pare cã oamenii neprihãni}i au aceea¸i soartã cu cei rãi, totu¸i, în ultimã instan}ã, la
judecata dreaptã a lui Dumnezeu, ,cine sapã groapa altuia, cade el |însu¸i| în ea¨
(S).

9
Este o vreme cînd un om st àpînest e peste alt om, ca sà-l facà nenorocit .
12
Totus,
màcar cà pàcàtosul face de o sutà de ori ràul si stàruieste multà vreme în el, eu st iu cà
fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu, si au fricà de El.
13
Dar cel ràu, nu est e
fericit si nu-si va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru cà n-are fricà de Dumnezeu
(Ecl. 8:9-13).

10:10-11 Nebunia duce Ia sudoare fàrà ràspIatà
În zilele noastre întîlne¸ti din ce în ce mai pu}ini oameni care sînt dispu¸i sã Iie
credincio¸i în lucrul încredin}at lor. Credincio¸ia cere perseveren}ã ¸i disciplinã.
Dar întîlne¸ti ¸i mai pu}ini oameni care sã-¸i dea seama cã s-a tocit Iierul ¸i, în
astIel de cazuri, doar perseveren}a nu ajutã prea mult. Atunci ,cînd se toce¸te Ierul
¸i rãmîne neascu}it, trebuie sã-}i îndoie¸ti puterile; de aceea la izbîndã ajungi prin
în}elepciune¨ (1u). În astIel de cazuri, este nevoie de în}elepciune, nu de
perseveren}ã.
ECLESIASTUL 10:1-20

65
Un proverb spune cã bãtutul coasei nu împiedicã cositul. Mul}i dintre noi uitãm sã
aplicãm acest principiu simplu în multe din domeniile vie}ii. Odihna, de pildã, nu
este altceva decît ascu}irea Iierului pentru ca lucrul sã Iie mai cu spor. O minte
odihnitã economise¸te multe eIorturi inutile. Rugãciunea pare o pierdere de vreme
pentru cel care din Iire este hiperactiv. Cu toate acestea, ea ne poate scuti de multe
dureri ¸i Irãmîntãri. A Ii acordat cu inima lui Dumnezeu este cel mai mare cî¸tig
posibil.

Aceasta nu înseamnã cã Dumnezeu ne cheamã sã stãm cu mîinile în sîn. Solomon
însu¸i spune: ,Tot ce gãse¸te mîna ta sã Iacã, Iã cu toatã puterea ta! Cãci, în
locuin}a mor}ilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuialã, nici
¸tiin}ã, nici în}elepciune!¨ (9:1u). Dar tot el aIirmã imediat în versetul urmãtor ,cã
nu cei iu}i aleargã, cã nu cei viteji cî¸tigã rãzboiul, cã nu cei în}elep}i cî¸tigã pînea,
nici cei pricepu}i bogã}ia, nici cei învã}a}i bunãvoin}a, ci toate atîrnã de vreme ¸i de
împrejurãri¨ (9:11). Iar vremea oricãrui lucru este în mîna lui Dumnezeu.

,Cînd mu¸cã ¸arpele, Iiindcã n-a Iost vrãjit, vrãjitorul n-are nici un cî¸tig din
me¸te¸ugul lui¨ (1u:11). Cu alte cuvinte, un lucru Iãcut de mîntuialã nu Iolose¸te la
nimic. A te apuca sã lucrezi cu Iierul tocit înseamnã a nu Ii pregãtit sã Iaci lucrul
a¸a cum trebuie Iãcut, ci a Iace un lucru de mîntuialã. A lucra cu Iierul tocit este ca
¸i cum te-ai apuca de scamatorii înainte ca sã Ii terminat de vrãjit ¸arpele. Or, ,cînd
mu¸cã ¸arpele, Iiindcã n-a Iost vrãjit, vrãjitorul n-are nici un cî¸tig din me¸te¸ugul
lui¨ (11). Nebunia duce la sudoare Iãrã prea mult cî¸tig.
10:12-15 Pe nebun îI pierd propriiIe Iui cuvinte
În}elepciunea ¸i nebunia }in de realitã}i lãuntrice, dar amîndouã se exteriorizeazã în
cuvinte ¸i în Iapte. ,Cuvintele unui în}elept sînt plãcute, dar buzele nebunului îi
aduc pieirea¨ (12). Oare de ce este Iormulat astIel versetul? Pentru ca sã existe
simetrie în exprimare, Eclesiastul ar Ii trebuit sã spunã: Cuvintele unui în}elept sînt
plãcute, dar buzele nebunului rostesc cuvinte neplãcute sau supãrãtoare. Existã în
text o schimbare de plan: de la al}ii la cel în cauzã. Cuvintele unui în}elept Iac bine
altora, dar cuvintele unui nebun îi aduc pieirea acestuia. Cel care sluje¸te altora se
sluje¸te oare ¸i pe sine? Iar cel care se pierde pe sine nu este de Iolos nici altora?
Într-adevãr, a doua din cele douã porunci în care este rezumatã Iegea este sã
iube¸ti pe aproapele tãu ca pe tine însu}i. Cine nu se iube¸te pe sine nu poate iubi
nici pe al}ii. Cel care se pierde singur, de ce Iolos ar putea Ii altora?
Dar nebunia nebunului constã tocmai în Iaptul cã, de¸i nu se poate ajuta pe sine,
încearcã totu¸i sã dea sIaturi altora. Nebunul are impresia cã poate cuprinde de la
un capãt la celãlalt lucrarea lui Dumnezeu ¸i cã o poate ¸i explica: ,Nebunul spune
o mul}ime de vorbe, mãcar cã omul nu ¸tie ce se va întîmpla, ¸i cine-i va spune ce
va Ii dupã el? Truda nebunului obose¸te pe cel ce nu cunoa¸te drumul spre cetate¨
ECLESIASTUL 10:1-20

66
(14-15).

Adevãrul este cã de¸ertãciunea nu poate Ii nici în}eleasã, nici explicatã, iar
,cine vorbe¸te mult nu se poate sã nu pãcãtuiasc㨠(Prov. 1u:19).

Din aceste cîteva versete (12-15), se desprinde un principiu aplicativ important. A
Ii în}elept, adicã a nu Ii nebun, înseamnã a încerca sã-}i explici ¸i sã-}i aplici }ie
însu}i lucrurile, înainte sã încerci sã o Iaci pentru al}ii. Atunci cuvintele tale vor Ii
plãcute ¸i altora, pentru cã }i-au Iost de Iolos }ie însu}i.

10:16-19 Pe nebun îI pierd nu doar cuvinteIe, ci çi fapteIe Iui
Totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt. Iar, dupã cele spuse de Eclesiastul,
nimic nu este mai de Iolos decît sã mîncãm, sã bem ¸i sã ne veselim. Cu toate
acestea, nu trebuie sã uitãm cã bucuria este posibilã doar dacã am adunat ceva ca sã
ne putem bucura de agoniseala noastrã. De¸i trãim ¸i umblãm prin bucla
de¸ertãciunii, nici unul dintre noi nu poate sta cu mîinile încruci¸ate, pentru cã
Dumnezeu a întocmit în a¸a Iel de¸ertãciunea încît sã nu putem sta degeaba. Cînd
mîinile sînt lene¸e, se lasã grinda, ¸i plouã în casã. Iar aceasta ne stricã ¸i bruma de
bucurie de care am putea avea parte. Dar dacã a¸a se întîmplã într-o casã, nici într-o
}arã lucrurile nu stau altIel: ,Vai de tine, }arã, al cãrei împãrat este un copil, ¸i ai
cãrei voivozi benchetuiesc de diminea}ã! Ferice de tine }arã, al cãrei împãrat este de
neam mare, ¸i ai cãrei voivozi mãnîncã la vremea potrivitã, ca sã-¸i întãreascã
puterile, nu ca sã se dedea la be}ie!¨ (1u:16-17). Dacã pu}inã nebunie biruie
în}elepciunea ¸i slava, atunci cînd nebunia se adunã, se lasã grinda, ¸i sãrãce¸te
}ara.

,Ospe}ele se Iac pentru petrecere, vinul învesele¸te via}a, iar argintul le dã pe toate¨
(19), dar acela care stã cu mîinile încruci¸ate uitîndu-se la grindã cum se lasã nu va
avea cu siguran}ã nici argintul care sã-i permitã sã se bucure de via}ã, cãci mîinile
nu i-au trudit.

10:20 Este o nebunie sà încerci sà rezoIvi cu împàratuI ceea ce trebuie
sà rezoIvi, de fapt, cu Dumnezeu
În sIera de¸ertãciunii în care trãim, problemele noastre trebuie sã le rezolvãm cu
Dumnezeu, nu cu cei din jurul nostru, ¸i nici chiar cu dregãtorii sau cu împãratul.
De aceea, ,nu blestema pe împãrat, nici chiar în gînd, ¸i nu blestema pe cel bogat în
odaia în care te culci; cãci s-ar putea întîmpla ca pasãrea cerului sã-}i ducã vorba, ¸i
un sol înaripat sã-}i dea pe Ia}ã vorbele¨ (2u). Pe de o parte, vorbele rele spuse
despre împãrat ¸i date pe Ia}ã ne pot costa via}a. Pe de altã parte însã, dacã
Dumnezeu este Acela care orînduie¸te stãpînirile ¸i dacã prima ¸i cea mai
importantã Iunc}ie a stãpînirii este sã-I rãzbune pe Dumnezeu, atunci nu revolta
împotriva stãpînirii este solu}ia salvatoare, ci schimbarea propriei noastre vie}i,
lepãdarea nebuniei materializate în neascultare de Dumnezeu ¸i îmbrãcarea
în}elepciunii deIinite ca Iiind Irica de Domnul.
ECLESIASTUL 10:1-20

67
Existã în schimb ¸i un alt motiv pentru care trebuie sã Iim pe Ia}ã ceea ce sîntem ¸i
în ascuns: ,Dumnezeu va aduce orice Iaptã la judecatã, ¸i judecata aceasta se va
Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu¨ (12:14), deci putem lãsa în
seama Iui Iacerea dreptã}ii.

ConcIuzii
Strategia Eclesiastului pare Ioarte bine gînditã. Ultima parte a cãr}ii lui este o
strigare a în}elepciunii ¸i o chemare a ei. Dar pentru ca cineva sã înceapã sã caute
în}elepciunea, trebuie mai întîi sã se convingã de nebunia nebuniei. Abia atunci
cînd realizãm cît rãu ne Iace nebunia sîntem pregãti}i sã renun}ãm la ea în schimbul
în}elepciunii. ,Pu}inã nebunie biruie în}elepciunea ¸i slava¨ (1u:1b). Dar tragedia
este cã nebunia dospe¸te, cre¸te ¸i se înmul}e¸te, cuprinzînd întreaga noastrã via}ã,
iar nebunului îi lipse¸te mintea, pe orice drum ar merge (vezi 1u:2-3). Este însã de
temut momentul în care nebunia este pusã în dregãtorii, cãci atunci te po}i a¸tepta
la nedreptate ¸i persecu}ii (vezi 1u:4-9). Dar chiar dacã nebunia ar Ii izolatã în via}a
de zi cu zi a omului, ea duce la sudoare Iãrã rãsplatã (vezi 1u:1u-11). Pe nebun îl
pierd nu doar propriile lui cuvinte (vezi 1u:12-15), ci ¸i Iaptele lui (vezi 1u:16-19).
De aceea, ,dacã vreunuia dintre voi îi lipse¸te în}elepciunea aIirmã Iacov s-o
cearã de la Dumnezeu, care dã tuturor cu mînã largã ¸i Iãrã mustrare, ¸i ea îi va Ii
dat㨠(Iac. 1:5). Dar ca sã po}i cere ceva de la Dumnezeu, mai întîi trebuie sã-}i
aduci aminte de El ¸i sã-I recuno¸ti ca autoritate ultimã chiar ¸i în sIera
de¸ertãciunii lucrurilor de sub soare, sã crezi cã în mîna Iui este vremea ¸i ceasul
oricãrui lucru ¸i cã El Iace orice lucru Irumos la vremea lui. Abia atunci vei
în}elege cã este o nebunie sã încerci sã rezolvi cu împãratul ceea ce trebuie sã
rezolvi, de Iapt, cu Dumnezeu (vezi Ecl. 1u:2u).

Într-adevãr, Irica de Domnul este sIîr¸itul nebuniei ¸i începutul în}elepciunii.

Întrebàri recapituIative
Ce alte texte din Biblie sus|in ideea din versetul 1: ,Pu|inä nebunie biruie
în|elepciunea çi slava¨?
Cum a|i argumenta, din cele spuse în versetele 2 çi 3, faptul cä atît
în|elepciunea, cît çi nebunia sînt un mod de via|ä care poate fi identificat
în orice domeniu al vie|ii?
Ce trebuie sä facem, în lumina textului din Romani 13, pentru ca în
dregätorii sä nu ajungä nebuni sau pentru ca aceia care au ajuns acolo
sä nu înnebuneascä?
Dupä ce criterii orînduieçte Dumnezeu stäpînirile peste o |arä (vezi Ecl.
10:5-7, 16-17 çi Rom. 13)?
În ce domenii din via|ä se poate aplica zicala: ,Bätutul coasei nu
împiedicä cositul¨?
ECLESIASTUL 10:1-20

68
De ce vorba multä çi nebunia fac casä bunä împreunä? Ce alte texte din
Biblie a|i putea cita în aceastä direc|ie?
De ce este o nebunie sä încerci sä rezolvi cu împäratul ceea ce trebuie
sä rezolvi, de fapt, cu Dumnezeu (v. 20)?


69
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
1
1
1
1
:
:
1
1
-
-
1
1
0
0

Ðulce este lumina ,i o plácere pentru ochi sá vadá soarele
,Cum nu ytii care este ca/ea vintu/ui, nici cum se fac oase/e in pintece/e
femeii insàrcinate, tot aya nu cunoyti nici /ucrarea /ui Dumne:eu, care /e face
pe toate¨ (11:5).
Dumnezeu supune pe Iiii oamenilor la îndeletnicirea plinã de trudã a umblãrii prin
sIera de¸ertãciunii. ,Cînd mi-am pus inima sã cunosc în}elepciunea ¸i sã mã uit cu
bãgare de seamã la truda pe care ¸i-o dã omul pe pãmînt cãci omul nu vede
somn cu ochii, nici zi nici noapte, am vãzut atunci toatã lucrarea lui Dumnezeu,
am vãzut cã omul nu poate sà pàtrunaà ce se face supt soare, oricit s-ar truai e/ sà
cercete:e, tot nu va putea af/a; ¸i chiar dacã în}eleptul ar zice cã a ajuns sã
în}eleagã, tot nu poate sã gãseasc㨠(S:16-17, s.n.). De aceea, aIirmã Eclesiastul,
,în ziua Iericirii, Iii Iericit, ¸i în ziua nenorocirii, gînde¸te-te cã Dumnezeu a Iãcut
¸i pe una ¸i pe cealaltã, pentru ca omul cã nu mai poatã ¸ti nimic din ce va Ii dupã
el¨ (7:14). ,Omul nu poate cuprinde, de la început pînã la sIîr¸it, lucrarea pe care a
Iãcut-o Dumnezeu¨ (3:11).

AstIel de aIirma}ii Iac umblarea prin sIera lucrurilor de sub soare, al cãror sens
ultim scapã în}elegerii noastre, o aventurã cu multe elemente imprevizibile.
Într-adevãr, nu ¸tii ce va izbuti, de multe ori Iiind nevoit sã iei decizii prin credin}ã.

11:1-6 Deçi tràim în sfera deçertàciunii, Dumnezeu ne cere sà Iuàm
decizii înJeIepte
Am Iost lãsa}i deci într-un spa}iu de existen}ã în care sensul ultim al lucrurilor de
sub soare ne scapã, în care de¸i existã o anume rînduialã nu este suIicientã ca sã
ECLESIASTUL 11:1-10

70
putem prevedea ce se va întîmpla în ziua de mîine. Iar aceasta înseamnã cã sub
soare nu vom descoperi Iormule în baza cãrora via}a sã poatã Ii trãitã cu ochii
închi¸i. Într-un astIel de spa}iu este important sã gîndim ¸i sã luãm decizii în}elepte.
Uneori va trebui sã îndrãznim sã ne aruncãm pîinea pe ape, adicã sã investim ceea
ce am adunat din truda noastrã sub soare, pe de o parte, pentru cã oricum nu ducem
nimic cu noi din de¸ertãciunea pe care o strîngem în pumni, iar pe de altã parte,
pentru cã lucrurile materiale investite cu în}elepciune pot aduna pentru noi comori
în cer, unde ho}ii nu le Iurã, ¸i unde nu le mãnîncã nici moliile, nici rugina.
,Aruncã-}i pînea pe ape, ¸i dupã multã vreme o vei gãsi iarã¸!¨ (11:1) ne
îndeamnã Solomon. Tot el ne spune cã acela care ,are milã de sãrac, împrumutã pe
Domnul, ¸i El îi va rãsplãti bineIacerea¨ (Prov. 19:17). Iar Isaia continuã gîndul lui
astIel:

'
Împart e-ti pînea cu cel flàmînd, si adu în casa ta pe nenorocitii fàrà adàpost; dacà vezi
pe un om gol, acopere-l, si nu înt oarce spatele semenului t àu.
S
Atunci lumina ta va
ràsàri ca zorile, si vindecarea ta va încolti repede; neprihànirea ta îti va merge înainte,
si slava Domnului te va însoti.
9
Atunci t u vei chema, si Domnul va ràspunde, vei striga,
si El va zice: ,Iatà-Mà!¨ Dacà vei îndepàrta jugul din mijlocul tàu, amenintàrile cu
deget ul si vorbele de ocarà,
10
dacà vei da mîncarea ta celui flàmînd, dacà vei sàtura
sufletul lipsit, atunci lumina ta va ràsàri pest e înt unecime, si întunerecul tàu va fi ca
ziua nàmeaza mare!
11
Domnul te va càlàuzi neîncet at, îti va sàtura sufletul chiar în
locuri fàrà apà, si va da din nou putere màdularelor tale; vei fi ca o gràdinà bine udatà,
ca un izvor ale càrui ape nu seacà.
12
Ai t ài vor zidi iaràs pe dàrîmàturile de mai înainte,
vei ridica din nou temeliile stràbune; vei fi numit ,Dregàtor de spàrturi¨, ,Cel ce drege
drumurile, si face tara cu putintà de locuit¨ (Is. 58:7-12).

Dacã,

pe de o parte, sîntem îndemna}i sã investim, pe de altã parte, sau în alte
împrejurãri, este mai în}elept sã chivernisim: ,Împarte-o |pîinea| în ¸apte ¸i chiar în
opt, cãci nu ¸tii ce nenorocire poate da peste pãmînt¨ (Ecl. 11:1). Ce anume trebuie
sã Iacem în Iiecare moment trebuie sã hotãrîm noi în¸ine. $i tocmai de aceea
,în}elepciunea este cu atît mai de Iolos decît nebunia, cu cît este mai de Iolos
lumina decît întunerecul; în}eleptul î¸i are ochii în cap, iar nebunul umblã în
întunerec¨ (2:13-14). A Ii în}elept sub soare înseamnã a ¸ti cum sã aplici
cuno¸tin}ele pe care le-ai acumulat. ,În}elepciunea aIirmã Douglas Stuart
este disciplina aplicãrii adevãrului în via}a noastrã, în lumina experien}ei¨.
31


Ne¸tiind ce va veni peste noi mîine, deciziile în}elepte trebuie sã le luãm astãzi. Dar
ce anume este o decizie în}eleaptã: sã chivernise¸ti sau sã investe¸ti? Care sînt
reperele dupã care ne ghidãm atunci cînd luãm astIel de decizii?

În unele domenii existã repere, deoarece în sIera lucrurilor de sub soare orice lucru
are o vreme ¸i un ceas anume:


31
Gordon D. Fee & Douglas Stuart, Biblia ca literaturà, Logos, Cluj-Napoca, 1995, p. 269.
ECLESIASTUL 11:1-10

71
1
Toate îsi au vremea lor, si fiecare lucru de supt ceruri îsi are ceasul lui.
2
Nasterea îsi
are vremea ei, si moart ea îsi are vremea ei; sàditul îsi are vremea lui, si smulgerea celor
sàdite îsi are vremea ei.
3
Uciderea îsi are vremea ei, si tàmàduirea îsi are vremea ei;
dàrîmarea îsi are vremea ei, si zidirea îsi are vremea ei;
4
plînsul îsi are vremea lui, si
rîsul îsi are vremea lui; bocitul îsi are vremea lui, si jucatul îsi are vremea lui;
5
aruncarea cu pietre îsi are vremea ei, si strîngerea pietrelor îsi are vremea ei;
îmbràtisarea îsi are vremea ei, si depàrtarea de îmbràtisàri îsi are vremea ei;
6
càut area
îsi are vremea ei, si perderea îsi are vremea ei; pàstrarea îsi are vremea ei, si lepàdarea
îsi are vremea ei;
'
ruptul îsi are vremea lui, si cusutul îsi are vremea lui; tàcerea îsi are
vremea ei, si vorbirea îsi are vremea ei;
S
iubitul îsi are vremea lui, si urîtul îsi are
vremea lui; ràzboiul îsi are vremea lui, si pacea îsi are vremea ei (3:1-8).

Datoritã Iaptului cã existã o rînduialã în sIera lucrurilor de sub soare, omul poate
învã}a semnele vremurilor pentru a lua anumite decizii. De pildã, ,cînd se umplu
norii de ploaie, o varsã pe pãmînt. |$i| ori încotro ar cãdea copacul, Iie spre
miazãzi, Iie spre miazãnoapte, în locul unde cade, acolo rãmîne¨ (11:3). Domnul
Isus le-a zis celor din jurul Iui: ,Cînd vede}i un nor ridicîndu-se spre apus, îndatã
zice}i: «Vine ploaia». $i a¸a se întîmplã. $i cînd vede}i suIlînd vîntul de la miazãzi,
zice}i: «Are sã Iie zãduI». $i a¸a se întîmpl㨠(Iuca 12:54-55). Dar apoi îi mustrã
aspru pentru cã nu ¸i-au Iolosit mintea sã descopere ,semnele vremurilor¨ ¸i în
spa}iul spiritual: ,Fã}arnicilor, Ia}a pãmîntului ¸i a cerului ¸ti}i s-o deosebi}i:
vremea aceasta cum de n-o deosebi}i?¨ (Iuca 12:56).

AIirma}iile din Eclesiastul 11:3 ,Cînd se umplu norii de ploaie, o varsã pe
pãmînt. Ori încotro ar cãdea copacul, Iie spre miazãzi, Iie spre miazãnoapte, în
locul unde cade, acolo rãmîne¨ sugereazã Iaptul cã unele lucruri de sub soare se
pot prevedea cu destulã precizie, ¸i, de aceea, putem lua decizii în Iunc}ie de aceste
legi care guverneazã realitatea de sub soare. Cu toate acestea, sînt alte lucruri, pe
care nu le putem prevedea, ¸i, de aceea, trebuie sã acceptãm cã ele sînt în mîna lui
Dumnezeu, care a dat o vreme pentru toate. Semãnatul ¸i seceratul î¸i au vremea lor
sãpatã în mersul lucrurilor de sub soare. Iar aceastã vreme nu se hotãrã¸te privind la
vînt sau la nori. ,Cine se uitã dupã vînt, nu va sãmãna, ¸i cine se uitã dupã nori, nu
va secera¨ (4). În astIel de situa}ii, trebuie sã învã}ãm sã umblãm prin credin}ã. Iar
aceia care cred în Dumnezeu ¸tiu cã ,orice lucru El îl Iace Irumos la vremea lui¨
(3:11).

Încrederea în Dumnezeu constituie un element vital în umblarea noastrã sub soare,
deoarece ,cum nu ¸tii care este calea vîntului, nici cum se Iac oasele în pîntecele
Iemeii însãrcinate, tot a¸a nu cuno¸ti nici lucrarea lui Dumnezeu, care le Iace pe
toate¨ (11:5). ,Iucrurile ascunse sînt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar
lucrurile descoperite sînt ale noastre ¸i ale copiilor no¸tri, pe vecie¨ (Deut. 29:29).
Deci, ,diminea}a, samãnã-}i sãmîn}a, ¸i pînã seara nu lãsa mîna sã }i se odihneascã,
Iiindcã nu ¸tii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacã amîndouã sînt deopotrivã de
bune¨ (Ecl. 11:6).
ECLESIASTUL 11:1-10

72
11:7-8 DuIce este Iumina çi o pIàcere pentru ochi sà vadà soareIe
De¸i existã aceastã imensã dozã de incertitudine ¸i de imprevizibil în umblarea
omului prin bucla de¸ertãciunii, aceasta nu Iurã Irumuse}ea vie}ii trãite sub soare.
,Dulce este lumina ¸i o plãcere pentru ochi sã vadã soarele. Deci, dacã un om
trãie¸te mul}i ani, sã se bucure, în to}i anii ace¸tia, ¸i sã se gîndeascã ce multe vor Ii
zilele de întunerec. Tot ce va veni este de¸ertãciune¨ (11:7-S).

Dintr-un punct de vedere, umblarea Iiecãruia prin bucla de¸ertãciunii este o
experien}ã unicã ¸i nerepetabilã. Via}a trebuie trãitã la cea mai înaltã tensiune. ,Tot
ce gãse¸te mîna ta sã Iacã, Iã cu toatã puterea ta! Cãci, în locuin}a mor}ilor, în care
mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuialã, nici ¸tiin}ã, nici în}elepciune!¨
(9:1u). Fiecare lucru de sub soare î¸i are Irumuse}ea lui, deoarece ,însu¸irile
nevãzute ale Iui |ale lui Dumnezeu| puterea Iui vecinicã ¸i dumnezeirea Iui se
vãd lãmurit, de la Iacerea lumii, cînd te ui}i cu bãgare de seamã la ele în lucrurile
Iãcute de El¨ (Rom. 1:2u). Deci întreaga umblare prin sIera lucrurilor de sub soare
ar putea Ii o aventurã a cunoa¸terii Dumnezeului care le-a creat. Iar întîlnirea cu
Dumnezeu în lucrurile Iãcute de El ar Ii o bunã pregãtire atît pentru via}ã, cît ¸i
pentru moarte ¸i judecatã.

11:9-10 Pentru toate IucruriIe te va chema Dumnezeu Ia judecatà
Cîndul judecã}ii nu apare pentru prima datã în carte. El a Iost adus în discu}ie atît în
mod implicit, cît ¸i în mod explicit, atît cu privire la vremea umblãrii noastre prin
sIera de¸ertãciunii, cît ¸i cu privire la momentul plecãrii noastre din ea. Vãzînd ,cã
în locul rînduit pentru judecatã domne¸te nelegiuirea, ¸i. în locul rînduit pentru
dreptate este rãutate¨ (3:16), Eclesiastul ¸i-a ridicat ochii spre 1udecãtorul tuturor
lucrurilor: ,Atunci am zis în inima mea: «Dumnezeu va judeca ¸i pe cel bun ¸i pe
cel rãu; cãci El a sorocit o vreme pentru orice lucru ¸i pentru orice Iapt㻨 (3:17).
Iar mai tîrziu el aIirmã acela¸i adevãr: ,Cînd vezi în }arã pe cel sãrac nãpãstuit ¸i
jãIuit în numele dreptului ¸i dreptã}ii, sã nu te miri de lucrul acesta! Cãci peste cel
mare vegheazã altul mai mare, ¸i peste ei to}i Cel Prea Înalt¨ (5:S). Pentru cã peste
to}i oamenii vegheazã Dumnezeu, atunci ,cînd intri în Casa lui Dumnezeu.
spune Eclesiastul nu te grãbi sã deschizi gura, ¸i sã nu-}i rosteascã inima cuvinte
pripite înaintea lui Dumnezeu; cãci Dumnezeu este în cer, ¸i tu pe pãmînt. Nu
lãsa gura sã te bage în pãcat, ¸i nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu: «M-am
pripit». Pentru ce sã Se mînie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale, ¸i sã
nimiceascã lucrarea mînilor tale?¨ (5:1-6).

Deci judecata lui Dumnezeu se exercitã atît în timpul umblãrii noastre prin sIera
de¸ertãciunii, cît ¸i la terminarea alergãrii noastre sub soare. De aceea, nu este
totuna cum ne trãim via}a. În timpul umblãrii noastre prin sIera de¸ertãciunii,
Dumnezeu roste¸te judecã}i ¸i dã verdicte. În baza lor, ,El dã omului plãcut Iui
în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i s-adune, ca
ECLESIASTUL 11:1-10

73
sã dea celui plãcut lui Dumnezeu¨ (2:26). Dar dacã ar Ii o judecatã doar pe
parcursul umblãrii noastre prin sIera de¸ertãciunii, nu ¸i la terminarea drumului
nostru prin ea, mul}i s-ar descurca bini¸or, pentru cã ,sînt oameni neprihãni}i,
cãrora le merge ca ¸i celor rãi cari Iac Iapte rele, ¸i sînt rãi, cãrora le merge ca ¸i
celor neprihãni}i, cari Iac Iapte bune¨ (S:14). Mai mult, într-o societate construitã
pe structuri corupte, celor rãi le merge bine, în timp ce aceia care au ales
neprihãnirea suIerã.

1
Da, bun est e Dumnezeu cu Israel,
cu cei cu inima curatà.
2
Totus, era sà mi se îndoaie piciorul,
si erau sà-mi alunece pasii!
3
Càci mà uitam cu jind la cei nesocot iti,
cînd vedeam fericirea celor rài.

4
Într-adevàr, nimic nu-i turburà pînà la moarte,
si trupul le este încàrcat de gràsime.
5
N-au parte de suferintele omenesti,
si nu sînt loviti ca ceilalti oameni.
6
De aceea mîndria le slujeste ca salbà,
si asuprirea este haina care-i învelest e.
'
Li se bulbucà ochii de gràsime,
si au mai mult decît le-ar dori inima.
S
Rîd, si vorbesc cu ràut ate de asuprire:
vorbesc de sus,
9
îsi înaltà gura pînà la ceruri,
si limba le cutreierà pàmîntul.
10
De aceea aleargà lumea la ei,
înghite apà din plin,
11
si zice: ,Ce ar putea sà stie Dumnezeu,
si ce ar putea sà cunoascà Cel Prea Înalt?¨
12
Asa sînt cei rài:
totdeauna fericiti, si îsi màresc bogàtiile (Ps. 73:1-12).

Atunci cînd toatã evaluarea se Iace strict din perspectiva lucrurilor de sub soare ¸i
cînd vedem în via}a de zi cu zi realitatea de netãgãduit ale cuvintelor psalmistului,
ne apucã deznãdejdea:

13
Degeaba dar mi-am curàtit eu inima,
si mi-am spàlat mînile în nevinovàtie:
14
càci în fiecare zi sînt lovit,
si în toat e diminetile sînt pedepsit.
15
Dacà as zice: «Vreau sà vorbesc ca ei»,
iat à cà n-as fi credincios neamului copiilor Tài¨ (Ps. 73:13-15).

Frãmîntarea psalmistului s-a stins abia în clipa în care a schimbat perspectiva:


ECLESIASTUL 11:1-10

74
16
M-am gîndit la aceste lucruri ca sà le pricep,
dar zàdarnicà mi-a fost truda,
1'
pînà ce am intrat în sfîntul locas al lui Dumnezeu,
si am luat seama
la soarta de la urmà a celor rài
(Ps. 73:16-17, s.n.).

Existã totu¸i dreptate, pentru cã existã o judecatã.

1S
Da, Tu-i pui în locuri alunecoase,
si-i arunci în pràpàd.
19
Cum sînt nimiciti într-o clipà!
Sînt perduti, pràpàditi printr-un sfîrsit nàpraznic.
20
Ca un vis la desteptare,
asa le lepezi chipul, Doamne, la dest eptarea Ta!
21
Cînd mi se amàra inima,
si mà simteam stràpuns în màruntaie,
22
eram prost si fàrà judecat à,
eram ca un dobitoc înaintea Ta.
23
Însà eu sînt totdeauna cu Tine,
Tu m-ai apucat de mîna dreaptà;
24
mà vei càlàuzi cu sfat ul Tàu,
apoi mà vei primi în slavà.
25
Pe cine altul am eu în cer afarà de Tine?
Si pe pàmînt nu-mi gàsesc plàcerea în nimeni decît în Tine.
26
Carnea si inima pot sà mi se pràpàdeascà:
fiindcà Dumnezeu va fi pururea stînca inimii mele si part ea mea de mostenire.
2'
Càci iatà cà cei ce se depàrteazà de Tine, pier;
Tu nimicesti pe toti cei ce-Ti sînt necredinciosi.
2S
Cît pentru mine, fericirea mea este sà mà apropii de Dumnezeu:
pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adàpost,
ca sà povest esc toate lucràrile Tale (Ps. 73:18-28).

Tocmai avînd în vedere judecata Iinalã, cînd pe cîntarul drept al lui Dumnezeu se
vor aduna motiva}ii, atitudini, gînduri, vorbe ¸i Iapte, Eclesiastul se întoarce înspre
cititorii sãi sã le spunã: ,Bucurã-te, tinere, în tinere}a ta, Iii cu inima veselã cît e¸ti
tînãr, umblã pe cãile alese de inima ta ¸i plãcute ochilor tãi; dar sã ¸tii cã pentru
toate acestea te va chema Dumne:eu /a fuaecatਠ(Ecl. 11:9, s.n.). Pregãtirea
pentru ziua judecã}ii trebuie Iãcutã acum ¸i aici, în timpul umblãrii noastre prin
sIera de¸ertãciunii. ,Cone¸te orice necaz din inima ta, ¸i aepàrtea:à ràu/ ain trupu/
tàu; cãci tinere}a ¸i zorile vie}ii sînt trecãtoare¨ (1u, s.n.), iar o datã ce tinere}ea a
trecut, se slãbe¸te Iunia de argint, se crapã vasul de aur ¸i gãleata de la izvor, începe
sã scîr}îie roata de la Iîntînã, ¸i }ãrîna se pregãte¸te de întoarcerea în }ãrînã, iar
duhul, de întoarcerea acasã, la Dumnezeu, care l-a dat. Aici ¸i acum trebuie luatã
decizia majorã a vie}ii trãite sub soare: ,Adu-}i aminte de Fãcãtorul tãu. pînã nu
se rupe Iunia de argint,. pînã nu se întoarce }ãrîna în pãmînt, cum a Iost, ¸i pînã
nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat. Cãci Dumnezeu va aduce orice
ECLESIASTUL 11:1-10

75
Iaptã la judecatã, ¸i judecata aceasta se va Iace cu privire la tot de este ascuns, Iie
bine, Iie rãu¨ (12:1-14).

Întrebàri recapituIative
Ce ar putea însemna îndemnul Eclesiastului din versetele 11:1 çi 2 çi
cum s-ar putea aplica astäzi?
Cum se poate actualiza principiul din versetul 4?
Cum a|i explica din primele çase versete faptul cä, deçi träim în sfera
deçertäciunii în care ne-a închis Dumnezeu, El ne cere totuçi sä luäm
decizii în|elepte?
De ce trebuie |inute în echilibru dorin|a de a te bucura de via|ä çi gîndul
judecä|ii?
Este vreo legäturä între a te bucura çi a träi o via|ä neprihänitä? Ce alte
texte din carte a|i putea aduce ca suport pentru räspunsul dat?76
E
E
c
c
l
l
e
e
s
s
i
i
a
a
s
s
t
t
u
u
l
l
1
1
2
2
:
:
1
1
-
-
1
1
4
4

Adu-ji aminte de Fácátorul táu înainte de a ajunge sá fii
judecat de El
,Aau-fi aminte ae Fàcàtoru/ tàu. pinà nu se rupe funia ae argint,. pinà nu
se intoarce fàrina in pàmint, cum a fost, yi pinà nu se intoarce auhu/ /a
Dumne:eu, care /-a aat¨ (12:1, 6-7).
Qoheleth
32
nu a fost un filosof afirmà R. N. Whybray. Nu a fost int entia lui sà
alcàtuiascà un sist em filosofic. Exist à serioase inconsistente în gîndirea lui, iar aceast a
se datoreazà în ultimà instantà faptului de care si el era constient în mod dureros
cà problemele la care el càuta ràspuns sînt în ele însele fàrà solutie. Desi, vorbind în
numele lui Solomon,
33
el afirmà: ,Mi-am pus inima sà cercet ez si sà adîncesc cu
întelepciune tot ce se întîmplà supt ceruri¨ (1:13), la sfîrsit el est e obligat sà
màrturiseascà: ,Am vàzut atunci toatà lucrarea lui Dumnezeu, am vàzut cà omul nu
poate sà pàtrundà ce se face supt soare; oricît s-ar trudi el sà cercet eze, tot nu va putea
afla; si chiar dacà înteleptul ar zice cà a ajuns sà înteleagà, tot nu poat e sà gàseascà
(8:17), deoarece int entia expresà a lui Dumnezeu a fost sà fie asa (3:11). Cu toat e
acest ea, Qoheleth era un càut àtor al adevàrului. Iar adevàrul pe care îl càuta are de-a
face cu soarta omului în lumea în care l-a asezat Dumnezeu.
34


$i totu¸i, Eclesiastul sau Qoheleth, cum îl nume¸te Vhybray a Iost un IilosoI
care a cãutat sensul existen}ei. Iar scrierea sa încearcã sã Iie o cãlãuzã pentru
genera}iile care aveau sã vinã dupã el. Pe de o parte, însu¸i titlul sub care se

32
,Qoheleth¨ este termenul ebraic pentru ,Eclesiastul¨.
33
Alàturi de majoritatea exegetilor moderni, pàrerea lui Whybray este cà autorul càrtii
Eclesiastul nu este Solomon, ci cartea a fost scrisà în numele acestuia, pentru a i se confer i
autoritatea unuia dintre cei mai întelepti oameni de pe pàmînt.
34
R. N. Whybray, Ecclesiastes, p. 22.
ECLESIASTUL 12:1-14

77
prezintã ,Eclesiastul¨, adicã unul care stã ¸i vorbe¸te unei adunãri de oameni
iar pe de altã parte, aIirma}ia expresã din 12:12 ,Încolo, Iiule, ia învã}ãturã din
aceste lucruri; dacã ai voi sã Iaci o mul}ime de cãr}i, sã ¸tii cã n-ai mai isprãvi, ¸i
multã învã}ãturã obose¸te trupul¨ sugereazã contextul unei adunãri, a unei sãli
de clasã, în care inten}ia expresã este învã}area.
35
Dar ce anume a dorit Eclesiastul
sã-i înve}e pe tinerii din Ia}a lui? Rãspunsul la aceastã întrebare îl avem în
concluzia cãr}ii lui (11:7-12:14). Dar înainte de a sonda rãspunsul Eclesiastului, se
cuvine sã Iacem cîteva precizãri legate de Ielul în care Solomon a ajuns la el.

Sã presupunem pentru o clipã lucru de altIel logic cã Eclesiastul ¸tia încã de
la început sIîr¸itul discursului lui. De aceea, el ar Ii putut sã înceapã prin a aIirma
îndemnul din 12:1-7 ¸i avertismentul din 12:13-14. Dar nu a Iãcut-o, tocmai pentru
ca sã-¸i cî¸tige auditoriul sau cititorii. Ia vîrsta tinere}ii, cãutãrile ¸i Irãmîntãrile
sînt în domeniul de¸ertãciunii, domeniu pe care l-a sondat Eclesiastul însu¸i. Dacã
el ar Ii putut transmite celor cãrora le vorbea sau le scria posibilitatea de a reedita
experien}a vie}ii lui descrisã în 1:12-2:11, to}i ar Ii apucat ocazia Iãrã sã clipeascã.
Cine nu ar Ii dorit sã aibã ¸i sã Iacã ceea ce Iãcuse Eclesiastul?

4
Am fàcut lucruri mari: mi-am zidit case, mi-am sàdit vii;
5
mi-am fàcut gràdini si livezi
de pomi, si am sàdit în ele tot felul de pomi roditori.
6
Mi-am fàcut iazuri, ca sà ud
dumbrava unde cresc copacii.
'
Am cumpàrat robi si roabe, si am avut copii de casà; am
avut cirezi de boi si turme de oi, mai mult decît toti cei ce fuseserà înainte de mine în
Ierusalim.
S
Mi-am strîns argint si aur, si bogàtii ca de împàrati si tàri. Mi-am adus
cîntàreti si cînt àrete, si desfàtarea fiilor oamenilor: o multime de femei.
9
Am ajuns
mare, mai mare decît toti cei ce erau înaint ea mea în Ierusalim. Mi-am pàstrat chiar
întelepciunea.
10
Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nici o
veselie, ci am làsat-o sà se bucure de toatà truda mea, si aceast a mi-a fost partea din
toatà osteneala mea (2:4-10).

Iatã de ce Eclesiastul a început tocmai cu ceea ce to}i cei din jurul lui, ¸i mai ales
cei tineri ¸i-ar Ii dorit. Însã¸i împãrãteasa din Seba a rãmas uimitã de strãlucirea
de¸ertãciunii din palatele lui Solomon:

1
Împàràteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, si a venit la Ierusalim ca sà-l
încerce prin întrebàri grele. Ea avea un alai foarte mare, si càmile încàrcate cu
mirodenii, aur mult de tot si pietre scumpe. S-a dus la Solomon, si i-a spus tot ce avea
pe inimà.
2
Solomon i-a ràspuns la toate întrebàrile, si n-a fost nimic pe care sà nu fi
stiut Solomon sà i-l làmureascà.
3
Împàràt easa din Seba a vàzut întelepciunea lui
Solomon, si casa pe care o zidise,
4
si bucatele de la masa lui, si locuinta slujitorilor lui,
si slujbele si hainele celor ce-i slujeau, si paharnicii lui si hainele lor, si treptele pe care
se suia la Casa Domnului. Uimit à,
5
ea a zis împàratului: ,Era adevàrat deci ce am auzit
eu în tara mea despre faptele si întelepciunea ta!
6
Nu credeam tot ce se zicea, pînà
n-am venit si am vàzut cu ochii mei. Si iat à cà nu mi s-a istorisit nici jumàtat e din

35
Vezi si 12:9-11.
ECLESIASTUL 12:1-14

78
màrirea si întelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine.
'
Ferice de
oamenii t ài, ferice de slujitorii tài, cari sînt pururea înaintea t a, si cari aud întelepciunea
ta!¨ (2 Cron. 9:1-7).

22
Împàratul Solomon a întrecut pe toti împàratii pàmîntului prin bogàtiile si
întelepciunea lui.
23
Toti împàratii pàmîntului càutau sà vadà pe Solomon, ca sà audà
întelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui.
24
Si fiecare din ei îsi aducea
darul lui, lucruri de argint si lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai si catîri; asa era
în fiecare an.
25
Solomon avea patru mii de iesle pentru caii de la caràle lui, si
douàsprezece mii de càlàreti pe cari i-a asezat în cet àtile unde îsi tinea caràle si la
Ierusalim lîngà împàrat.
26
El stàpînea pest e toti împàratii, de la Rîu pînà la tara
Filist enilor si pînà la hotarul Egiptului.
2'
Împàratul a fàcut argintul tot asa de obicinuit
la Ierusalim ca pietrele, si cedrii tot at ît de multi ca smochinii sàlbatici, cari cresc pe
cîmpie.
2S
Din Egipt si din toat e tàrile se aduceau cai pentru Solomon (2 Cron. 9:22-28).

Cum sã nu-}i dore¸ti ceea ce pînã ¸i împãra}ii pãmîntului veneau sã vadã ¸i sã audã!
Dar Eclesiastul nu a dorit sã transmitã genera}iilor de dupã el aceastã Ia}ã a
experien}ei lui, ci a dorit sã le atragã aten}ia asupra dezamãgirilor lui proIunde

,Apoi, cînd m-am uitat cu bãgare de seamã la toate lucrãrile pe cari le Iãcusem cu
mînile mele, ¸i la truda cu care le Iãcusem, am vãzut cã în toate este numai
de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt, ¸i cã nu este nimic trainic supt soare¨ (2:11)
precum ¸i asupra Iaptului cã ele s-au datorat alegerii lui de a-¸i trãi via}a într-un
sistem de reIerin}ã gre¸it, din care l-a exclus pe Însu¸i Fãcãtorul lui. De aceea, dupã
ce sondeazã sIera lucrurilor de sub soare ¸i dupã ce aIirmã cã totul este
de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt, el terminã printr-o chemare clarã la schimbarea
sistemului de reIerin}ã, schimbare posibilã în momentul în care cineva î¸i aduce
aminte de Fãcãtorul lui ¸i începe sã-¸i trãiascã via}a în Iunc}ie de El.

Existã douã motive majore pentru care omul trebuie sã-¸i aducã aminte de
Fãcãtorul lui în zilele tinere}ii lui. Pe de o parte, ca sã se poatã bucura cît mai mult
de via}ã, cãci ,cine în adevãr poate sã mãnînce ¸i sã se bucure fàrà E/?¨ (2:25, s.n.).
Dar pe de altã parte, omul trebuie sã-¸i aducã aminte de Fãcãtorul lui pentru cã nici
unul dintre noi nu ¸tie cînd anume se rupe Iunia de argint, }ãrîna se întoarce în
pãmînt, cum a Iost, iar duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat. Iar atunci cînd
se întîmplã lucrul acesta, ,Dumnezeu va aduce orice lucru la judecatã, ¸i judecata
aceasta se va Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu¨ (12:14).

12:1-5 Adu-Ji aminte de FàcàtoruI tàu în ziIeIe tinereJii taIe
Ipoteza cu care am pornit la drum este cã scrierea Ec/esiastu/ui poate Ii socotitã un
Iel de rugãciune de pocãin}ã a lui Solomon,
36
pe care el o roste¸te ¸i o publicã la

36
Este adevàr at cà în contextul teologic al zilelor noastre major itatea exegetilor consider à
Eclesiastul ca fiind o scriere postexilicà si cà deci ea nu-i apartine lui Solomon, fiul lui David,
ECLESIASTUL 12:1-14

79
sIîr¸itul vie}ii, în nãdejdea cã va putea ajuta pe urma¸ii sãi sã nu repete experien}a
vie}ii lui. În ea, ,împãratul Solomon, îmbãtrînit de-acum, aruncã o privire
retrospectivã asupra vie}ii. Pentru cã, de-a lungul ei, a semãnat sãmîn}a idolatriei, a
egoismului, a nemul}umirii în Iamilia lui, între prieteni ¸i în rela}iile de aIaceri, el a
învã}at din propria sa experien}ã cã via}a Iãrã Dumnezeu nu are sens¨.
37
Cartea este
adresatã tinerilor. ,Bucurã-te, tinere, în tinere}a ta.¨ (11:9), scrie Solomon. Iar în
12:12, el conchide: ,Încolo, Iiule, ia învã}ãturã din aceste lucruri¨.

Învã}ãtura pe care tînãrul trebuie s-o ia din cartea Ec/esiastu/ este sã-¸i aducã
aminte de Fãcãtorul lui în zilele tinere}ii lui, pentru ca astIel sã se poatã bucura
într-adevãr de via}ã. Pentru ca cineva sã se poatã bucura de via}ã ¸i sã-¸i poatã
mînca pîinea în lini¸te, de¸i este con¸tient de Iaptul cã Dumnezeu va aduce la
judecatã orice motiva}ie, atitudine, gînd sau Iaptã, persoana respectivã trebuie sã
depãrteze rãul din trupul lui ¸i sã trãiascã în ascultare de poruncile lui Dumnezeu.

Capitolul 11 s-a terminat cu o observa}ie pertinentã legatã de tinere}e perioada
din via}ã în care omul se poate bucura cel mai mult de toatã truda pe care ¸i-o dã
sub soare ,Tinere}a ¸i zorile vie}ii sînt trecãtoare¨ (11:1u). Solomon nu cautã un
elixir al tinere}ii, prin care sã-¸i prelungeascã bucuria de via}ã, ci oIerã cunoa¸terea
lui Dumnezeu ca singurã solu}ie pentru adevãrata bucurie, pentru bucuria care sã
nu pãleascã nici la gîndul judecã}ii drepte ¸i impar}iale a lui Dumnezeu:

11:10
Tinereta si zorile vietii sînt trecàtoare.
12:1
Dar adu-ti amint e de Fàcàtorul tàu în
zilele tineretei t ale, pînà nu vin zilele cele rele si pînà nu se apropie anii, cînd vei zice:
,Nu gàsesc nici o plàcere în ei¨;
2
pînà nu se înt unecà soarele, si lumina, luna si stelele,
si pînà nu se întorc norii îndatà dupà ploaie;
3
pînà nu încep sà tremure paznicii casei
(minile),
si sà se încovoaie cele t ari
(picioarele),
pînà nu se opresc cei ce macinà
(dintii),
càci s-au împutinat; pînà nu se întunecà cei ce se uit à pe ferestre
(ochii),

4
pînà
nu se închid cele douà usi dinspre ulità
(bu:ele),
cînd uruit ul morii slàbeste, te scoli la
ciripit ul unei pàsàri, glasul tuturor cînt àretelor se aude înàbusit,
5
te t emi de orice
înàltime, si te sperii pe drum; pînà nu înflorest e migdalul cu peri albi, si de abia se
tîràst e làcust a, pînà nu-ti trec poft ele, càci omul merge spre casa lui cea vecinicà, si
bocitorii cutreierà ulitele (11:10-12:5).

Deci omul trebuie sã-¸i aducã aminte de Fãcãtorul lui în zilele tinere}ii lui, pentru
ca sã se poatã bucura cu adevãrat de via}ã. Tema bucuriei de via}ã o regãsim în
carte ca un laitmotiv al ei (2:24; 3:12, 22; 5:1S; S:15; 9:9, 1u ¸i 11:9). Am vãzut
de-a lungul paginilor precedente cã astIel de versete pot împlini douã Iunc}ii. Pe de
o parte, atunci cînd astIel de îndemnuri vin ca o concluzie a amãrãciunii adînci a
Eclesiastului, ele au rolul unui narcotic, a unui drog care sã ne ajute sã Iugim de
realitatea implacabilã a de¸ertãciunii. Dar Eclesiastul nici nu a terminat bine de

împàratul Ierusalimului. Dar, dupà cum am vàzut, argumentele împotriva consideràrii lui
Solomon ca autor al càrtii nu sînt convingàtoare (vezi discutia de la p. 11-13).
37
1he 1ouch Point Bible, p. 573.
ECLESIASTUL 12:1-14

80
grãit îndemnul, cã ne ¸i avertizeazã cu un cinism Iin, dar pãtrunzãtor ¸i dezarmant,
de Iaptul cã nimeni nu se poate bucura cu adevãrat Iãrã Dumnezeu.

2:20
Am ajuns pînà acolo cà m-a apucat o mare desnàdejde de t oat à munca pe care am
fàcut-o supt soare.
22
Càci, drept vorbind, ce folos are omul din toatà munca lui si din
toatà stràduinta inimii lui, cu care se trudeste supt soare?
23
Toate zilele lui sînt pline de
durere, si truda lui nu este decît necaz: nici màcar noaptea n-are odihnà inima lui. Si
aceast a este o desertàciune.
24
Nu este altà fericire pentru om decît sà mànînce si sà bea,
si sà-si înveseleascà sufletul cu ce est e bun din agoniseala lui!
Dar am và:ut cà ¸i
aceasta vine din mina lui Dumne:eu.

Cine, in adevàr, poate sà mànince ¸i sà se
bucure fàrà El?

26
Càci El dà omului plàcut Lui întelepciune, stiintà si bucurie; dar
celui pàcàtos îi dà grija sà strîngà si s-adune, ca sà dea celui plàcut lui Dumnezeu! Si
aceast a este o desert àciune si goanà dupà vînt (2:20-26, s.n.).

3:12
Am ajuns sà cunosc cà nu este alt à fericire pentru ei decît sà se bucure si sà tràiascà
bine în viata lor;

dar ¸i faptul cà un om mànincà ¸i bea ¸i duce un trai bun in mi/locul
intregii lui munci, este un dar de la Dumne:eu
(3:12-13, s.n.).

3:19
Càci soarta omului si a dobitocului este aceeas; aceeas soart à au amîndoi; cum
moare unul, asa moare si celalt, toti au aceeas suflare, si omul nu întrece cu nimic pe
dobitoc; càci totul este desert àciune.
20
Toate merg la un loc; toate au fost fàcute din
tàrînà, si toat e se întorc în tàrînà.
21
Cine stie dacà suflarea omului se suie în sus, si dacà
suflarea dobitocului se pogoarà în jos în pàmînt?
22
Asa cà am vàzut cà nu est e nimic
mai bun pentru om decît sà se veseleascà de lucràrile lui: aceasta est e part ea lui. Càci
cine-l va face sà se bucure de ce va fi dupà el? (3:19-22).

5:1S
Iatà ce am vàzut: este bine si frumos ca omul sà mànînce si sà bea, si sà tràiascà
bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudest e supt soare, în toat e zilele vietii lui pe
cari i le-a dat Dumnezeu; càci aceasta est e partea lui.

Dar dacà a dat Dumne:eu cuiva
avere ¸i bogàtii, ¸i i-a ingàduit sà mànince din ele, sà-¸i ia partea lui din ele, ¸i sà se
bucure in mi/locul muncii lui, acesta este un dar de la Dumne:eu.

20
Càci nu se mai
gîndeste mult la scurt imea zilelor vietii lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de
bucurie (5:18-20, s.n.).

S:15
Am làudat dar petrecerea, pentru cà nu este altà fericire pentru om supt soare decît
sà mànînce si sà bea si sà se veseleascà; iatà ce trebuie sà-l însoteascà în mijlocul
muncii lui, în zilele vietii pe cari i le dà Dumnezeu supt soare (8:15).

9:9
Gustà viata cu nevasta, pe care o iubesti, în tot timpul vietii tale deserte pe care ti-a
dat-o Dumnezeu supt soare, în aceast à vreme trecàtoare; càci aceasta îti este part ea în
viatà, în mijlocul trudei cu care te ostenesti supt soare (9:9).

11:9
Bucurà-te, tinere, în tinereta t a, fii cu inima veselà cît esti t înàr, umblà pe càile alese
de inima ta si plàcute ochilor tài
, dar sà ¸tii cà pentru toate acestea te va chema
Dumne:eu la /udecatà
(11:9, s.n.).

ECLESIASTUL 12:1-14

81
Dacã nimeni nu se poate bucura cu adevãrat de via}ã Iãrã Dumnezeu ¸i dacã aceasta
este partea aceluia care trãie¸te sub soare, atunci este în}elept sã primim sIatul lui
Solomon, pentru ca bucuria de via}ã sã ne Iie cît mai lungã ¸i cît mai consistentã.
Vin zile, ne avertizeazã nu numai Eclesiastul, ci ¸i realitatea din jurul nostru, cînd
nu vom gãsi nici o plãcere de via}ã, pentru cã ,se întunecã soarele, lumina, luna ¸i
stelele,. se întorc norii îndatã dupã ploaie,. încep sã tremure paznicii casei
(mini/e), ¸i sã se încovoaie cele tari (picioare/e),. se opresc cei ce macinã (ainfii),
cãci s-au împu}inat;. se întunecã cei ce se uitã pe Ierestre (ochii),. se închid cele
douã u¸i dinspre uli}ã (bu:e/e),. uruitul morii slãbe¸te, te scoli la ciripitul unei
pasãri, glasul tuturor cîntãre}elor se aude înãbu¸it, te temi de orice înãl}ime, ¸i te
sperii pe drum;. înIlore¸te migdalul cu peri albi, ¸i de abia se tîrã¸te lãcusta,. î}i
trec poItele, cãci omul merge spre casa lui cea vecinicã, ¸i bocitorii cutreierã
uli}ele¨ (2-5). Cînd toate acestea devin realitate, bucuria de via}ã a pierit oricum,
pentru cã via}a însã¸i a ajuns la asIin}it. Oricine vrea sã se bucure de via}ã trebuie
sã înceapã ceva mai devreme. Iar pentru cã Iãrã Dumnezeu nimeni nu se poate
bucura de ea, este important ca omul sã-¸i aducã aminte de Fãcãtorul lui în tinere}e.

12:6-7 Adu-Ji aminte de FàcàtoruI tàu pînà nu se duce duhuI Ia Dumnezeu
În¸elãciunea aceluia despre care Eclesiastul nici nu a vorbit în cartea sa Satan
este sã ne Iacã sã credem cã putem da de capãt singuri de¸ertãciunii ¸i cã, de aceea,
nu avem nevoie de Dumnezeu. De Iapt, la sIatul lui a ajuns omenirea în vîltoarea
de¸ertãciunii.
38
Iar o datã ajunsã acolo, marea majoritate a cãlãtorilor prin sIera
de¸ertãciunii amînã conIruntarea cu Dumnezeu. Cu toate cã Emil Cioran, de pildã,
neagã existen}a lui Dumnezeu ¸i î¸i bate joc de cei care-I cautã ¸i simt nevoia
împãcãrii cu Dumnezeu, el însu¸i întreabã ,în textul ¸i în subtextul scrierilor sale¨,
cum aIirmã Vlad ZograIi, cel care îi preIa}eazã culegerea de texte publicate în
volumul Cioran aespre Dumne:eu: ,Se poate vorbi cinstit despre altceva decît de
Dumnezeu ¸i de sine? Nu dãinuie decît ceea ce a Iost conceput în singurãtate, Ia}ã
în Ia}ã cu Dumnezeu, Iie cã e¸ti credincios, Iie cã nu¨.
39
Dar ceea ce mul}i dintre
muritori uitã cum, de Iapt, se pare cã a uitat ¸i Cioran
40
este cã existã o limitã
de timp pînã la care omul trebuie sã-¸i aducã aminte de Fãcãtorul lui: ,Pînã nu se

38
Vezi Genesa 3:1-6.
39
Texte culese de Aurel Cior an, Cioran despre Dumne:eu, p. 5.
40
Culegerea de texte despre Dumnezeu din volumul amintit se terminà cu urmàtoarele afirmatii:
,Un critic pomenea într-un articol recent de reminiscentele mele crestine. Care-i adevàrul? E
clar cà pentru mine totul porneste de la pàcatul originar, fàr à de care nimic din desfàsurarea
istoriei nu poate fi înteles. Pe de altà parte, ideea unui dumnezeu personal, un dumnezeu bun, cu
tot ce ar presupune asta, mi se pare de neacceptat. În fond singura religie care mà atrage este
budismul. Dar nu sînt budist, tràiesc din contradictii si asta mà împiedicà sà ader la vreo doctrinà.
Dacà termenul de libertate are vreun înteles, acela este de a-ti fii cr edincios tie însuti. Restul e
minciunà |XIX, 227|. De multà vreme mi s-a tocit orice disponibilitate religioasà. Secàtuire sau
purificare? N-as sti sà spun. În sînge nu-mi mai lîncezeste nici un zeu |XIV, 109|. Nu înteleg
cum oamenii pot crede în dumnezeu, desi mà gîndesc zilnic la el |II, 140|¨ (Cioran despre
Dumne:eu, p. 242-243).
ECLESIASTUL 12:1-14

82
rupe Iunia de argint, pînã nu se sIarmã vasul de aur, pînã nu se sparge gãleata la
izvor, ¸i pînã nu se stricã roata de la Iîntînã; pînã nu se întoarce }ãrîna în pãmînt,
cum a Iost, ¸i pînã nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat¨ (12:6-7).

Întreaga carte Ec/esiastu/ a Iost scrisã din perspectiva lucrurilor de sub soare. Iar în
acest sistem de reIerin}ã limita ultimã este moartea. În Ia}a ei, totul se tope¸te în
cenu¸iul strivitor al de¸ertãciunii ¸i goanei dupã vînt. Este adevãrat cã Eclesiastul
I-a adus ¸i mai devreme în cartea sa în discu}ie pe Dumnezeu,
41
care nu }ine de
sIera lucrurilor de sub soare, deoarece este Creatorul ¸i Sus}inãtorul întregii crea}ii.
$i este la Iel de adevãrat Iaptul cã el a pomenit de mai multe ori de judecatã (vezi
3:17; 5:S ¸i 11:9) ¸i a amintit ¸i de gîndul ve¸niciei pe care Dumnezeu l-a pus în
Iiecare muritor (vezi 3:11). Dar abia în aceste ultime versete ne destãinuie
Eclesiastul Iaptul cã pe tot parcursul alergãrii noastre Iãrã rost prin bucla
de¸ertãciunii trupul a Iost pu¸cãrie sau casã pãmînteascã cum îl nume¸te Pavel
în 2 Corinteni 5:1 pentru duhul pe care l-am primit de la Dumnezeu ¸i care
trebuie sã se întoarcã la El. Dar oare de ce? Ce duce cu el duhul nostru eliberat din
pu¸cãria de¸ertãciunii?

12:8 O, deçertàciune a deçertàciuniIor, zice EcIesiastuI; totuI este deçertàciune
Acum cã am parcurs tot ceea ce a avut Eclesiastul sã ne spunã ¸i am în}eles ¸i
Iaptul cã rela}ia cu Dumnezeu este cheia umblãrii noastre cu Iolos în sIera
lucrurilor de sub soare, ne-am a¸tepta sã Ii scãpat de aceastã aIirma}ie dezarmantã:
,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor, zice Eclesiastul; totul este de¸ertãciune¨ (12:S).
Oare de ce î¸i încheie totu¸i Solomon astIel cartea? De ce este de¸ertãciune ¸i
goanã dupã vînt umblarea omului sub soare, dacã în timpul ei duhul nostru se
încarcã cu toatã inIorma}ia de care avea nevoie pentru ca în urma judecã}ii lui
Dumnezeu sã-¸i primeascã dreapta rãsplãtire?

Sã presupunem cã am putea vizualiza marea despãr}ire dintre trup ¸i duh ¸i am
putea aplica ceea ce vedem la contextul dezbaterii legate de avort. În toatã aceastã
dezbatere, una dintre problemele etice majore este cum anume deIinim via}a,
pentru a ¸ti cînd devine Iãtul om, ¸i, astIel, cînd sau dacã trebuie considerat avortul
a Ii omucidere. De Iapt, în termenii Eclesiastului, întrebarea este cînd anume
prime¸te trupul suIlet sau duh?

Cum ar Ii dacã am renun}a la paradigma sugeratã de întrebarea cînd anume
prime¸te trupul duh, în schimbul celei pe care ne-o sugereazã Eclesiastul? În
viziunea Eclesiastului, am putea presupune Iaptul cã nu trupul prime¸te suIlet sau
duh, ci duhul prime¸te trup. Dumnezeu trimite duhul în sIera lucrurilor de sub soare
¸i-l închide în pu¸cãria }ãrînii. Iar duhul energizeazã }ãrîna nu pentru ca împreunã
cu ea sã adune de¸ertãciune din de¸ertãciune, ci pentru ca duhul sã se modeleze pe

41
Vezi 1:12; 2:24-26; 3:11-17; 5:1-7 etc.
ECLESIASTUL 12:1-14

83
parcursul umblãrii prin ea dupã chipul ¸i asemãnarea Celui care l-a Iãcut. Atunci
cînd se rupe Iunia de argint, }ãrîna se întoarce în pãmînt cum a Iost, iar duhul, la
Dumnezeu, care l-a dat, duhul se întoarce la Dumnezeu încãrcat cu tot ceea ce s-a
imprimat în el în vremea umblãrii prin bucla de¸ertãciunii. De Iapt, duhul se
întoarce la judecatã, ceea ce înseamnã cã, din perspectiva lui Dumnezeu, umblarea
prin bucla de¸ertãciunii nu a Iost zadarnicã. Din perspectiva duhului, totul pare sã
aibã sens, pentru cã, în urma umblãrii prin bucla de¸ertãciunii, duhul s-a încãrcat cu
tot ceea ce a considerat Dumnezeu necesar. Este adevãrat cã, din Ec/esiastu/, nu
putem rãspunde la întrebarea de ce anume a trimis Dumnezeu duhul în primul rînd.
Ia o astIel de întrebare trebuie sã gãsim rãspuns în cartea Romani. ,Cãci pe aceia
pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a ¸i hotãrît mai dinainte sã Iie asemenea
chipului Fiului Sãu, pentru ca El sã Iie cel întîi nãscut dintre mai mul}i Ira}i. $i pe
aceia pe cari i-a hotãrît mai dinainte, i-a ¸i chemat; ¸i pe aceia pe cari i-a chemat,
i-a ¸i socotit neprihãni}i; iar pe aceia pe cari i-a socotit neprihãni}i, i-a ¸i proslãvit¨
(Rom. S:29-3u). Deci, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a hotãrît sã aducã
mul}i Iii la slavã. Dar El ne dã libertatea sã primim sau sã respingem oIerta Sa. În
ce prive¸te solu}ia devenirii noastre, Dumnezeu a rezolvat totul încã înainte de
întemeierea lumii, în Fiul Sãu, pe care, la împlinirea vremii, I-a trimis în sIera
de¸ertãciunii sã umble prin ea, ispitit în toate lucrurile ca ¸i noi. Iar Iiindcã a rãmas
Iãrã pãcat, Isus Hristos a putut sã Iie, în ce prive¸te legãturile cu Dumnezeu, un
Mare Preot vrednic sã mijloceascã mîntuirea noastrã.

Însã dacã am privi momentul despãr}irii duhului de trup din perspectiva trupului,
pentru cã el a Iost luat din }ãrînã ¸i se întoarce în }ãrînã, este normal ca, la
desprinderea duhului din el, trupul sã îngîne:

,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor.
totul este de¸ertãciune¨ (12:S).

12:9-12 MuItà învàJàturà oboseçte trupuI
Eclesiastul s-a prezentat la începutul cãr}ii (vezi 1:1 ¸i 12) ¸i o mai Iace încã o datã
acum, la sIîr¸itul ei. Dacã la început a Iãcut-o amintind descenden}a lui regalã
,Iiul lui David, împãratul Ierusalimului¨ (1:1) ¸i ,împãrat peste Israel, în
Ierusalim¨ (1:12) acum el o Iace amintind realizãrile lui:

9
Pe lîngà cà Eclesiastul a fost întelept, el a mai învàtat si stiinta pe popor, a cercetat, a
adîncit si a întocmit un mare numàr de zicàtori.
10
Eclesiastul a càutat sà afle cuvint e
plàcut e, si sà scrie întocmai cuvint ele adevàrului.
11
Cuvint ele înteleptilor sînt ca nist e
bolduri; si, strînse la un loc, sînt ca nist e cuie bàtute, dat e de un singur stàpîn.
12
Încolo,
fiule, ia învàtàturà din aceste lucruri; dacà ai voi sà faci o multime de càrti, sà stii cà
n-ai mai ispràvi, si mult à învàtàturà obosest e trupul (12:9-12).

În contextul teologic actual, i se neagã lui Solomon dreptul de autor asupra cãr}ii
Ec/esiastu/. Iatã, de pildã, ce scrie Vhybray:

ECLESIASTUL 12:1-14

84
A existat credinta traditionalà cà
Eclesiastul
a fost scrisà de împàratul Solomon, care a
domnit în secolul al X-lea
î.Hr.
Aceast à convingere a fost fundamentatà în parte pe
faptul cà Solomon a fost un om deosebit de întelept, dar, mai specific, pe însàsi
afirmatia autorului: ,Eu, Eclesiastul, am fost împàrat pest e Israel, în Ierusalim¨ (1:12)
si pe t itlul càrtii: ,Cuvint ele Eclesiastului, fiul lui David, împàratul Ierusalimului¨
(1:1). Desi numele ,Solomon¨ nu apare nicàieri în carte, aceast à ident ificare a pàrut a
fi incontest abilà. Nici unul dintre fiii lui David, afarà de Solomon, nu a ajuns împàrat
în Israel. Mai mult, afirmatiile pe care acest ,împàrat al Ierusalimului¨ le face cu
privire la activitàtile si realizàrile lui întelepciunea lui este prezent atà la superlativ si
a fost însotit à de o mare bogàtie, de un trai luxos si de construirea unor clàdiri si
gràdini grandioase (1:13-2:11; comparà cu ceea ce se spune despre domnia lui
Solomon în 2 Împ. 3-11) sînt nu numai în armonie cu traditia despre Solomon, ci nu
s-ar potrivi nici unui alt împàrat al lui Israel. Totusi continuà Whybray, bazat pe
consensul teologic al vremii si pe o scurt à trecere în revistà a argumentelor aduse de
exegeti
nu existà nici un dubiu
privind faptul cà pretentia implicità conform càreia
Solomon ar fi autorul càrtii est e o fictiune. Iar faptul cà aceastà pret entie a fost
exprimatà întotdeauna doar în mod indirect, fàrà ca Solomon sà fi fost pomenit
vreodat à pe fatà

(de vàzut în contrast Prov. 1:1; 10:1; 25:1 si Cînt. 1:1), poate sugera cà
Qoheleth n-a intentionat ca cit itorii lui sà ia în serios sugestia. De fapt, el renuntà la
aceast à fictiune imediat dupà capitolul 2 si nu mai revine la ea (s.n.).
42


Dupã cum am vãzut în paginile de introducere, argumentele privind autorul
nesolomonic }in de elemente lingvistice, de identitatea naratorului cadrului cãr}ii,
de problema canonicitã}ii ¸i de problemele istorice ¸i literare. Dar, dupã cum aIirmã
Duane A. Carrett, argumentele critice nu au rãmas necriticate ele însele, iar, dupã
ce analizeazã argumentele care neagã lui Solomon dreptul de autor al cãr}ii, pãrerea
lui Carrett este cã nu existã dovezi convingãtoare privind Iaptul cã Solomon nu ar
putea sã Iie autorul cãr}ii Ec/esiastu/.
43
De Iapt, în contradic}ie cu Vhybray, care
aIirmã cã, dupã capitolul 2, nu se revine în carte la sugestia cã Solomon ar putea Ii
autorul cãr}ii, putem aduce cuvintele din textul de Ia}ã (12:9-12). Ceea ce
Eclesiastul aIirmã despre sine în acest text se potrive¸te cum nu se poate mai bine
lui Solomon. Însã¸i adresarea din versetul 12 ,Încolo, Iiule, ia învã}ãturã din
aceste lucruri¨ ne este Iamiliarã din cartea Proverbe.

Putem deci aIirma cã Ec/esiastu/ este o medita}ie asupra rostului vie}ii, Iãcutã nu
doar de împãratul lui Israel, ci de unul care a primit în}elepciune specialã de la
Dumnezeu, în}elepciune de care însã ¸i-a bãtut joc, pentru cã a încercat sã o
Ioloseascã despãr}it de Dumnezeu. Abia la bãtrîne}e, dupã ce Dumnezeu i-a Iãcut
harul sã i Se mai arate pentru ultima oarã, trezindu-l din somnul de¸ertãciunii prin
verdictul rostit asupra lui ¸i a împãrã}iei lui, Solomon a putut aduna o ultimã rostire
a în}elepciunii cãtre genera}iile ce au urmat.


42
R. N. Whybray, Ecclesiastes, p. 3-4.
43
Duane A. Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, p. 254-267.
ECLESIASTUL 12:1-14

85
Am aIirmat la începutul acestui comentariu Iaptul cã a citi pe sãrite cartea
Ec/esiastu/ ar putea constitui un pericol imens, pentru cã Solomon clãde¸te de-a
lungul ei înspre aIirma}iile cu care încheie cartea. Abia atunci cînd toate cuvintele
rostite de el sînt ,strînse la un loc. ca ni¸te cuie bãtute, date de un singur stãpîn¨
(12:11) cartea î¸i împline¸te Iunc}ia inten}ionatã de autor. El însu¸i precizeazã
Iaptul cã tot ceea ce a adunat în carte are ca scop schimbarea vie}ii celui care o
cite¸te. Iar pentru ca sã nu se piardã scopul scrierii în mul}imea cuvintelor din ea,
Eclesiastul adunã esen}a a tot ceea ce a scris în ultimele douã versete ale cãr}ii: ,Sã
ascultãm dar încheierea tuturor învã}ãturilor: Teme-te de Dumnezeu ¸i pãze¸te
poruncile Iui. Aceasta este datoria oricãrui om. Cãci Dumnezeu va aduce orice
Iaptã la judecatã, ¸i judecata aceasta se va Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie
bine, Iie rãu¨ (12:13-14).

12:13-14 Dumnezeu va aduce orice faptà Ia judecatà
De¸i versetele S-12 ar Ii trebuit sã constituie încheierea cãr}ii, ele devin un Iel de
parantezã, din pricina încheierii din versetele 13-14. Deci ceea ce Eclesiastul a spus
în versetele 1-7 ,Adu-}i aminte de Fãcãtorul tãu. pînã nu se întoarce }ãrîna în
pãmînt, cum a Iost, ¸i pînã nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat¨ ar
trebui sã se continue cu ultimele douã versete din carte. Atunci cînd }ãrîna s-a
întors în pãmînt, cum a Iost, duhul se duce la Dumnezeu pentru judecata despre
care ne vorbe¸te Solomon în ultimele douã versete ale cãr}ii:
13
Sà ascultàm dar încheierea tuturor învàtàturilor: Teme-t e de Dumnezeu si pàzest e
poruncile Lui. Aceasta est e datoria oricàrui om.
14
Càci Dumnezeu va aduce orice faptà
la judecatà, si judecat a aceast a se va face cu privire la t ot ce este ascuns, fie bine, fie
ràu (12:13-14).

Oare ce duce duhul cu el la judecatã? Pentru ca sã putem rãspunde la o astIel de
întrebare, ar trebui sã pornim de la ceea ce ne spune Eclesiastul de-a lungul cãr}ii,
pentru ca apoi sã lãrgim contextul la alte texte din Scripturã, care vorbesc în mod
explicit despre judecatã.

Dumnezeu judecã via}a omului în toatã umblarea lui sub soare. În urma acestei
judecã}i, El îi gãse¸te pe unii buni, pe al}ii rãi, pe unii în}elep}i, pe al}ii nebuni, pe
unii cu Iricã de Domnul, pe al}ii sIidînd poruncile Iui. El îi va judeca ¸i îi va
rãsplãti ¸i pe unii, ¸i pe al}ii, începînd încã de aici din sIera lucrurilor de sub soare.
,Cãci El dã omului plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã
grija sã strîngã ¸i s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨ (2:26). Celui care
se teme de El, Dumnezeu îi dã în}elepciunea sã se Iereascã de extreme (vezi 7:17)
¸i îl scapã din mîinile Iemeii stricate (vezi 7:26). ,Fericirea este pentru cei ce se
tem de Dumnezeu ¸i au Iricã de El¨ (S:12). $i ,cei neprihãni}i ¸i în}elep}i, ¸i Iaptele
lor, sînt în mîna lui Dumnezeu¨ (9:1). Dar pentru cã nu toate conturile se rezolvã
aici sub soare, existã o judecatã dupã moarte, judecatã la care duhul duce cu el
ECLESIASTUL 12:1-14

86
toatã inIorma}ia culeasã în vremea învîrtirii lui prin bucla de¸ertãciunii. Cum
anume se va Iace judecata, Solomon ne spune doar în cîteva versete. Însã
scripturile Noului Testament aruncã o luminã clarã asupra acestui subiect.

Eclesiastul pomene¸te pentru prima datã de judecata dreaptã a lui Dumnezeu cînd
vede cã, aici, sub soare, ,în locul rînduit pentru judecatã domne¸te nelegiuirea ¸i cã
în locul rînduit pentru dreptate este rãutate¨ (3:16). ,Dumnezeu va judeca ¸i pe cel
bun ¸i pe cel rãu aIirmã el cãci El a sorocit o vreme pentru orice lucru ¸i
pentru orice Iapt㨠(3:17). Primul adevãr despre judecata lui Dumnezeu este cã ea
vizeazã atît pe cel bun, cît ¸i pe cel rãu. De Iapt, aceastã judecatã a început încã în
vremea umblãrii oamenilor sub soare, prin Iaptul cã ,El |Dumnezeu| dã omului
plãcut Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã strîngã ¸i
s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu!¨ (2:26), dar ea nu se rezumã la atît.
1udecata va continua dupã moarte. Iar în ultimele versete ale cãr}ii (12:13-14),
Eclesiastul precizeazã cã orice Iaptã va Ii judecatã ¸i cã ,judecata aceasta se va Iace
cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu¨ (12:14). Din aceastã aIirma}ie
putem în}elege cã Dumnezeu va judeca nu numai vorbe ¸i Iapte, ci ¸i motiva}ii,
atitudini ¸i gînduri, deci tot ceea ce este ascuns.

Domnul Isus a Iãcut urmãtoarea precizare: ,Vã spun cã, în ziua judecã}ii, oamenii
vor da socotealã de orice cuvînt neIolositor, pe care-l vor Ii rostit. Cãci din
cuvintele tale vei Ii scos Iãrã vinã, ¸i din cuvintele tale vei Ii osîndit¨ (Mat.
12:36-37). Iar atunci cînd El a cîntãrit Iapta vãduvei care a dat cei doi bãnu}i, El a
judecat Iapta ei prin prisma motiva}iilor ¸i atitudinilor ei: ,Adevãrat vã spun, cã
aceastã vãduvã sãracã a aruncat |în vistieria Templului| mai mult decît to}i ceilal}i;
cãci to}i ace¸tia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sãrãcia ei,
tot ce avea ca sã trãiasc㨠(Iuca 21:3-4).

Întregul Nou Testament stã mãrturie adevãrului cã Iiecare dintre noi vom Ii judeca}i
dupã Iapte. În ce-I prive¸te pe Dumnezeu, El trebuie sã ne judece dupã adevãr:
dupã adevãrul Iegii Iui ¸i dupã adevãrul pe care Iegea Iui îl va gãsi în noi:

1
Asa dar, omule, oricine ai fi t u, care, judeci pe altul, nu te poti desvinovàti afirmà
Pavel în
Romani
càci prin faptul cà judeci pe altul, te osîndesti singur; fiindcà tu,
care judeci pe altul, faci aceleasi lucruri.
2
Stim, în adevàr, cà judecata lui Dumnezeu
împotriva celor ce sàvîrsesc astfel de lucruri, este potrività cu adevàrul.
3
Si crezi tu,
omule, care judeci pe cei ce sàvîrsesc astfel de lucruri, si pe cari le faci si tu, cà vei
scàpa de judecata lui Dumnezeu?
4
Sau dispretuiesti tu bogàtiile bunàt àtii, îngàduintei si
îndelungei Lui ràbdàri? Nu vezi tu cà bunàt atea lui Dumnezeu te îndeamnà la
pocàintà?
5
Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea sà se pocàiascà, îti aduni o
comoarà de mînie
pentru :iua miniei ¸i a aràtàrii dreptei /udecàti a lui Dumne:eu

(Rom. 2:1-5, s.n.).

ECLESIASTUL 12:1-14

87
Din nou, în ce-I prive¸te pe Dumnezeu, nu numai cã judecata Iui trebuie sã Iie
dreaptã, dar ¸i rãsplãtirea noastrã în urma judecã}ii trebuie sã Iie dreaptã:

5
Dumnezeu
6
.va ràsplàti fiecàruia dupà faptele lui.
'
Si anume, va da viata vecinicà
celor ce, prin stàruinta în bine, cautà slava, cinstea si nemurirea;
S
si va da mînie si urgie
celor ce, din duh de gîlceavà, se împotrivesc adevàrului si ascultà de nelegiuire.
9
Necaz
si strîmt orare va veni pest e orice suflet omenesc care face ràul: înt îi peste Iudeu, apoi
peste Grec.
10
Slavà, cinste si pace va veni însà peste oricine face binele: întîi pest e
Iudeu, apoi peste Grec.
11
Càci înaint ea lui Dumnezeu nu se are în vedere fata omului.
12
Toti cei ce au pàcàt uit fàrà lege, vor pieri fàrà lege; si toti cei ce au pàcàtuit avînd
lege, vor fi judecati dupà lege.
13
Pentru cà nu cei ce aud Legea, sînt neprihàniti înaint ea
lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socot iti neprihàniti (Rom.
2:5-13).

Acela¸i adevãr îl desprindem ¸i din textul din 2 Corinteni, care seamãnã cu cel din
Eclesiastul 12, prin Iaptul cã vorbe¸te despre momentul în care se rupe Iunia de
argint, dar se deosebe¸te de el prin Iaptul cã duce gîndul ceva mai departe,
vorbindu-ne despre ce se va întîmpla cu omul dupã moarte:

1
Stim, în adevàr, cà, dacà se desface casa pàmînteascà a cortului nostru trupesc, avem o
clàdire în cer de la Dumnezeu, o casà, care nu est e fàcutà de mînà, ci est e vecinicà.
2
Si
gemem în cortul acest a, plini de dorinta sà ne îmbràcàm pest e el cu locasul nostru
ceresc,
3
negresit dacà atunci cînd vom fi îmbràcati nu vom fi gàsiti dezbràcati de el.
4
Chiar în cort ul acest a deci, gemem apàsati; nu cà dorim sà fim desbràcati de trupul
acest a, ci sà fim îmbràcati cu trupul celalt pest e acesta, pentru ca ce este muritor în noi,
sà fie înghitit de viatà.
5
Si Cel ce ne-a fàcut pentru aceasta, est e Dumnezeu, care ne-a
dat arvuna Duhului.
6
Asa dar, noi întotdeauna sîntem plini de încredere; càci stim cà,
dacà sîntem acasà în trup, pribegim departe de Domnul,
'
pentru cà umblàm prin
credintà, nu prin vedere.
S
Da, sîntem plini de încredere, si ne place mult mai mult sà
pàràsim trupul acest a, ca sà fim acasà la Domnul.
9
De aceea ne si silim sà-I fim plàcuti,
fie cà ràmînem acasà, fie cà sînt em departe de casà.
10
Càci
toti trebuie sà ne infàti¸àm
inaintea scaunului de /udecatà al lui Hristos, pentru ca fiecare sà-¸i primeascà
ràsplata dupà binele sau ràul, pe care-l va fi fàcut cind tràia in trup
(2 Cor. 5:1-10,
s.n.).

Iar în Calateni 6, Pavel ne avertizeazã: ,Nu vã în¸ela}i: «Dumnezeu nu Se lasã sã
Iie batjocorit». Ce samãnã omul, aceea va ¸i secera. Cine samãnã în Iirea lui
pãmînteascã, va secera din Iirea pãmînteascã putrezirea; dar cine samãnã în Duhul,
va secera din Duhul via}a vecinic㨠(Cal. 6:7-S). Fiecare ,va primi rãsplatã de la
Domnul, dupã binele pe care-l va Ii Iãcut¨ (EI. 6:S) continuã Pavel în Efeseni.
Iar în Co/oseni, el aIirmã: ,Cãci cine umblã cu strîmbãtate, î¸i va primi plata dupã
strîmbãtatea pe care a Iãcut-o; ¸i nu se are în vedere Ia}a omului¨ (Col. 3:25).

Scrierile Noului Testament se opresc pe deznodãmîntul judecã}ii drepte a lui
Dumnezeu din Apocalipsa 2u:11-15:
ECLESIASTUL 12:1-14

88
11
Apoi am vàzut un scaun de domnie mare si alb, si pe Cel ce sedea pe el. Pàmîntul si
cerul au fugit dinaint ea Lui, si nu s-a mai gàsit loc pentru ele.
12
Si am vàzut pe morti,
mari si mici, stînd în picioare înaint ea scaunului de domnie. Nist e càrti au fost
deschise. Si a fost deschisà o alt à carte, care est e cartea vietii. Si mortii au fost judecati
dupà faptele lor, dupà cele ce erau scrise în càrtile acelea.
13
Marea a dat înapoi pe
mortii cari erau în ea; Moartea si Locuinta mortilor au dat înapoi pe mortii cari erau în
ele. Fiecare a fost judecat dupà faptele lui.
14
Si Moart ea si Locuinta mortilor au fost
aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
15
Oricine n-a fost gàsit scris
în cart ea vietii, a fost aruncat în iazul de foc (Apoc. 20:11-15).

Iar ultimele cuvinte ale Hristosului înviat din mor}i vorbesc tot despre judecatã ¸i
rãsplãtire: ,Iatã, Eu vin curînd; ¸i rãsplata Mea este cu Mine, ca sà aau fiecàruia
aupà fapta /ui¨ (Apoc. 22:12, s.n.). El, 1udecãtorul Universului Se prezintã ca Iiind
,AlIa ¸i Omega, Cel dintîi ¸i Cel de pe urmã, Începutul ¸i SIîr¸itul¨ (Apoc. 22:13),
adicã Cel care a creat sIera lucrurilor de sub soare, Cel care o sus}ine ¸i Cel care
poate cuprinde de la început pînã la sIîr¸it tot ceea ce Iace omul, pentru cã El, Iiind
AlIa ¸i Omega, Începutul ¸i SIîr¸itul, cuprinde, de Iapt, tot ceea ce existã.

Scriptura ne spune cã judecata lui Dumnezeu este potrivitã cu adevãrul cu
adevãrul pe care Iegea Iui desãvîr¸itã îl gãse¸te în noi. Iar ,mînia lui Dumnezeu se
descopere din cer împotriva oricãrei necinstiri a lui Dumnezeu ¸i împotriva oricãrei
nelegiuiri a oamenilor, cari înãdu¸e adevãrul în nelegiuirea lor¨ (Rom. 1:1S). Sã ne
imaginãm cã în timp ce trupul nostru este calculatorul, duhul nostru este
pe care se înscrie orice inIorma}ie din via}a noastrã de sub soare, începînd cu
motiva}ii ¸i continuînd cu atitudini, gînduri, vorbe, Iapte ¸i obiceiuri. Atunci cînd
duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat, lui Dumnezeu Îi va Ii extrem de
simplu sã introducã discheta în ,calculatorul¨ Cerului ¸i sã Iacã sã ruleze înaintea
ochilor no¸tri întreaga noastrã via}ã, incluzînd lucrurile ascunse. Tragedia este cã
pu}inã nebunie biruie în}elepciunea ¸i slava. Cu alte cuvinte, o singurã cãlcare de
lege ne Iace vinova}i de cãlcarea întregii Iegi, iar plata pãcatului este moartea,
adicã despãr}irea eternã de Dumnezeu. A¸a stînd lucrurile, ne întrebãm ce ¸anse
vom avea la judecatã. O singurã bulinã neagrã ne va condamna pentru eternitate!
$i, într-adevãr, aceasta este concluzia cu care încheie Pavel sec}iunea din Romani
1:1S-3:2u: ,Am dovedit aIirmã el cã to}i. sînt supt pãcat¨ ¸i cã ,nimeni nu
va Ii socotit neprihãnit înaintea Iui, prin Iaptele Iegii, deoarece prin Iege vine
cuno¸tin}a deplinã a pãcatului¨ (Rom. 3:9 ¸i 2u). Dacã nu ar exista posibilitatea de
a Iace ceva acum, cît timp trãim ¸i umblãm în sIera de¸ertãciunii lucrurilor de sub
soare, la judecata dreaptã a lui Dumnezeu to}i ar trebui sã primim mînie ¸i urgie.

21
Dar acum s-a aràt at o neprihànire (grecest e:
dreptate
) continuà Pavel cu vest ea
bunà pe care o dà Dumnezeu, fàrà lege despre ea màrt urisesc Legea si proorocii

22
si anume, neprihànirea datà de Dumnezeu, care vine prin credinta în Isus Hristos,
pentru toti si pest e toti cei ce cred în El. Nu est e nici o deosebire.
23
Càci toti au
pàcàtuit, si sînt lipsiti de slava lui Dumnezeu.
24
Si sînt socotiti neprihàniti, fàrà platà,
prin harul Sàu, prin ràscumpàrarea, care est e în Hristos Isus (Rom. 3:21-24).
ECLESIASTUL 12:1-14

89
Ec/esiastu/ }ine de perioada Vechiului Testament, de perioada Vechiului Iegãmînt,
care nu este decît umbra a ceea ce avea sã vinã ¸i, de aceea, este Iiresc ca
prezentarea lui Solomon sã nu Iie la Iel de clarã ca ¸i cea a lui Pavel, de pildã. Cu
toate acestea, existã o paralelã între aIirma}iile lor. Eclesiastul oIerã ca solu}ie
oprirea noastrã în Ia}a lui Dumnezeu: ,Tinere}a ¸i zorile vie}ii sînt trecãtoare. Dar
adu-}i aminte de Fãcãtorul tãu în zilele tinere}ei tale¨ (11:1u-12:1); opre¸te-te
înaintea lui Dumnezeu ¸i cheamã-I în ajutor, cît mai devreme în via}ã. Nu tocmai
lucrul acesta îl spune ¸i Pavel?

,Oricine va chema Aume/e Domnu/ui |sau oricine
î¸i va aduce aminte de Domnul ¸i va apela la El ca singurã solu}ie| va fi mintuit¨
(Rom. 1u:13, s.n.).

9
Dacà màrturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn spune Pavel si dacà crezi în
inima ta cà Dumnezeu L-a înviat din morti, vei fi mîntuit.
10
Càci prin credinta din
inimà se capàtà neprihànirea, si prin màrturisirea cu gura se ajunge la mîntuire,
11
dupà
cum zice Scriptura: ,Oricine crede în el, nu va fi dat de rusine.¨
12
În adevàr, nu est e
nici o deosebire între Iudeu si Grec; càci toti au acelasi Domn, care este bogat în
îndurare pentru toti cei ce-L cheamà (Rom. 10:9-12).

14
Ferice de cei ce îsi spalà hainele, ca sà aibà drept la pomul vietii, si sà intre pe porti în
cetate! spune Hristos în
Apocalipsa
.
15
Afarà sînt cînii, vràjit orii, curvarii, ucigasii,
închinàtorii la idoli, si oricine iubest e minciuna si tràiest e în minciunà!
16
Eu, Isus, am
trimes pe îngerul Meu sà và adevereascà aceste lucruri pentru Biserici. Eu sînt
Ràdàcina si Sàmînta lui David, Luceafàrul stràlucit or de dimineatà (Apoc. 22:14-16).

Sã ne imaginãm cã, înainte de a ajunge la judecatã, discheta duhul nostru
care poartã pe ea atît amprenta inconIundabilã a identitã}ii noastre, cît ¸i
inIorma}iile în baza cãrora vom Ii judeca}i, este introdusã într-un computer divin,
iar peste inIorma}ia legatã de istoria vie}ii noastre este trasã istoria unei alte vie}i, a
vie}ii Domnului Isus Hristos, pãstrîndu-se însã amprenta inconIundabilã a
identitã}ii noastre, astIel încît sã Iie judecat El în locul nostru, dar sã ni se
socoteascã nouã verdictul acestei judecã}i. ,To}i cari a}i Iost boteza}i pentru
Hristos, v-a}i îmbrãcat cu Hristos¨ aIirmã Pavel în Calateni 3:27. Iar în Corinteni,
el spune: ,El |Isus Hristos| a Iost Iãcut de Dumnezeu pentru noi în}elepciune,
neprihànire, sIin}ire ¸i rãscumpãrare¨ (1 Cor. 1:3ub, s.n.). Motivul întrupãrii lui
Hristos a Iost sã ia locul nostru la judecatã ¸i în pedeapsã, pentru ca noi sã putem
sta, împreunã cu El, pe scaunul Iui de domnie în Împãrã}ia lui Dumnezeu.

14
Astfel dar, deoarece copiii sînt pàrt asi sîngelui si càrnii, tot asa si El însus a fost
deopotrivà pàrt as la ele, pentru ca, prin moarte, sà nimiceascà pe cel ce are put erea
mortii, adicà pe diavolul,
15
si sà izbàveascà pe toti aceia, cari prin frica mortii erau
supusi robiei toat à viata lor.
16
Càci negresit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în
ajutorul semintei lui Avraam.
1'
Prin urmare, a trebuit sà Se asemene fratilor Sài în toat e
lucrurile, ca sà poat à fi, în ce privest e legàturile cu Dumnezeu, un mare preot milos si
vrednic de încredere, ca sà facà ispàsire pentru pàcat ele norodului.
4:14
Astfel, fiindcà
avem un Mare Preot însemnat, care a stràbàtut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu
ECLESIASTUL 12:1-14

90
sà ràmînem t ari în màrturisirea noastrà.
15
Càci n-avem un Mare Preot, care sà n-aibà
milà de slàbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca si noi, dar
fàrà pàcat.
16
Sà ne apropiem dar cu deplinà încredere de scaunul harului, ca sà càpàtàm
îndurare si sà gàsim har, ca sà fim ajutati la vreme de nevoie (Evrei 2:14-17; 4:14-16).

Deci ,pe El |pe Hristos Isus| Dumnezeu I-a rînduit mai dinainte sã Iie, prin
credin}a în sîngele Iui, o jertIã de ispã¸ire, ca sã-$i arate neprihãnirea Iui; cãci
trecuse cu vederea pãcatele dinainte, în vremea îndelungei rãbdãri a lui Dumnezeu;
pentru ca, în vremea de acum, sã-$i arate neprihãnirea Iui în a¸a Iel încît, sã Iie
neprihãnit, ¸i totu¸ sã socoteascã neprihãnit pe cel ce crede în Isus¨ (Rom. 3:25-26).
A¸a cã ,dacã mãrturise¸ti. cu gura ta pe Isus ca Domn ¸i dacã crezi în inima ta cã
Dumnezeu I-a înviat din mor}i¨ (Rom. 1u:9), peste inIorma}ia de pe discheta ta se
înregistreazã inIorma}ia de pe discheta Iui; peste programul tãu se înregistreazã
programul Iui. Puterea ta este înlocuitã cu PUTEREA IUI, pentru ca, în vremea pe
care o mai avem de trãit în trup, sã trãim o via}ã dupã voia lui Dumnezeu.
44


11
Càci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toti oamenii, a fost aràt at
12
si ne
învatà s-o rupem cu pàgînàtat ea si cu poft ele lumesti, si sà tràim în veacul de acum cu
cumpàtare, dreptate si evlavie,
13
asteptînd fericita noastrà nàdejde si aràt area slavei
marelui nostru Dumnezeu si Mîntuit or Isus Hristos.
14
El S-a dat pe Sine însus pentru
noi, ca sà ne ràscumpere din orice fàràdelege, si sà-Si curàteascà un norod care sà fie al
Lui, plin de rîvnà pentru fapte bune (Tit 2:11-14).
AstIel, putem spune împreunã cu Pavel: ,Am Iost rãstignit împreunã cu Hristos, ¸i
trãiesc. dar nu mai trãiesc eu, ci Hristos trãie¸te în mine. $i via}a, pe care o trãiesc
acum în trup, o trãiesc în credin}a în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ¸i S-a dat pe
Sine însu¸ pentru mine¨ (Cal. 2:2u).

De ce sã-mi aduc aminte de Fãcãtorul meu în tinere}ea mea? Pe de o parte, pentru
cã ,cine, în adevãr, poate sã mãnînce ¸i sã se bucure Iãrã El?¨ (Ecl. 2:25). Iar pe de
altã parte, pentru cã ,Dumnezeu va aduce orice Iaptã la judecatã, ¸i judecata
aceasta se va Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie bine, Iie rãu¨ (Ecl. 12:14).

Cartea aceasta este scrisã special pentru tineri. Or, un tînãr se gînde¸te la via}ã, nu
la moarte ¸i la judecatã:

'
Dulce este lumina si o plàcere pentru ochi sà vadà soarele.
S
Deci, dacà un om tràiest e
multi ani, sà se bucure, în toti anii acest ia, si sà se gîndeascà ce multe vor fi zilele de
întunerec. Tot ce va veni este desertàciune.

Bucurà-te, tinere, in tinereta ta, fii cu
inima veselà cit e¸ti tinàr, umblà pe càile alese de inima ta ¸i plàcute ochilor tài
; dar sà
stii cà pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecatà.
10
Goneste orice necaz
din inima ta, si depàrteazà ràul din trupul tàu; càci tinereta si zorile vietii sînt trecàtoare
(Ecl. 11:7-10, s.n.).

44
Vezi 1 Petru 4:2.
ECLESIASTUL 12:1-14

91
Adu-}i aminte de Fãcãtorul tãu cît mai devreme în via}ã îl sIãtuie¸te Eclesiastul
pe tînãr pentru ca nu cumva sã te surprindã plecarea din via}ã ¸i sã trebuiascã sã
îngîni cu amãrãciune: ,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor. totul este de¸ertãciune¨
(12:S).

Întrebàri recapituIative
Ce înseamnä sä-|i aduci aminte de Fäcätorul täu înainte de a ajunge
înaintea Lui la judecatä?
De ce este important sä-|i aduci aminte de Fäcätorul täu în zilele tinere|ii
tale?
Cum se leagä gîndul judecä|ii de faptul cä duhul este acela care se duce
la Dumnezeu? Care este rolul çi locul duhului în acest act al judecä|ii?
Ce paradigmä a|i putea construi din text privind rela|ia trup-duh?
Cum se explicä faptul cä çi acum, la sfîrçitul cär|ii, Eclesiastul repetä
concluzia din care a fäcut laitmotiv al cär|ii: ,O, deçertäciune a
deçertäciunilor, zice Eclesiastul; totul este deçertäciune¨ (12:8)?
Ce argumente gäsi|i în text pentru identificarea Eclesiastului cu
Solomon? Ce argumente a|i putea aduce din text împotriva acestei
päreri?
Cum a|i descrie conceptul judecä|ii din textele pe care le gäsi|i în carte
în aceastä direc|ie?92


Concluzia cárjii
Toatã în}elepciunea solomonicã exprimatã în cartea Ec/esiastu/ este adunatã în
jurul celor douã date pe care, în general, le gãsim pe orice piatrã Iunerarã. Prima
dintre ele se reIerã la ziua în care cineva a vãzut lumina, iar a doua, la ziua în care
,s-a stins¨ sau a pierit lumina pentru persoana respectivã. ,Toate î¸i au vremea lor,
¸i Iiecare lucru de supt ceruri î¸i are ceasul lui. Na¸terea î¸i are vremea ei, ¸i
moartea î¸i are vremea ei¨ (3:1-2), iar aceastã vreme este în mîna lui Dumnezeu.
,Omul nu este stãpîn pe suIlarea lui ca s-o poatã opri, ¸i n-are nici o putere peste
ziua mor}ii; în lupta aceasta nu este izbãvire¨ (S:S) aIirmã Eclesiastul. Dar tot el
subliniazã Iaptul cã mai bunã este ziua mor}ii decît ziua na¸terii (vezi 7:1), pentru
cã sIîr¸itul unui lucru este mai bun decît începutul lui (vezi 7:S). Cu toate acestea,
atunci cînd ajungem la sIîr¸itul vie}ii, adicã în Ia}a mor}ii, atunci cînd Cineva de
dincolo pune mîna pe marele întrerupãtor ca sã stingã lumina, ain perspectiva
/ucruri/or ae sub soare putem aIirma un singur lucru cu certitudine: totu/ este
aeyertàciune yi goanà aupà vint. Dar sã privim mai îndeaproape concluzia lui
Solomon:

'
Dulce este lumina si o plàcere pentru ochi sà vadà soarele.
S
Deci, dacà un om tràiest e
multi ani, sà se bucure, în toti anii acest ia, si sà se gîndeascà ce multe vor fi zilele de
întunerec. Tot ce va veni est e desertàciune.
9
Bucurà-t e, tinere, în tinereta ta, fii cu
inima veselà cît esti tînàr, umblà pe càile alese de inima ta si plàcute ochilor tài; dar sà
stii cà pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecatà.
10
Goneste orice necaz
din inima ta, si depàrt eazà ràul din trupul tàu; càci tinereta si zorile vietii sînt
trecàtoare.
12:1
Dar adu-ti amint e de Fàcàtorul t àu în zilele t ineretei t ale, pînà nu vin
zilele cele rele si pînà nu se apropie anii, cînd vei zice: ,Nu gàsesc nici o plàcere în ei¨;
2
pînà nu se întunecà soarele, si lumina, luna si stelele, si pînà nu se întorc norii îndat à
dupà ploaie;
3
pînà nu încep sà tremure paznicii casei
(minile),
si sà se încovoaie cele
tari
(picioarele),
pînà nu se opresc cei ce macinà
(dintii),
càci s-au împutinat; pînà nu
se întunecà cei ce se uità pe ferestre
(ochii),

4
pînà nu se închid cele douà usi dinspre
ulità
(bu:ele),
cînd uruitul morii slàbest e, te scoli la ciripitul unei pàsàri, glasul tuturor
cîntàretelor se aude înàbusit,
5
te temi de orice înàltime, si te sperii pe drum; pînà nu
înfloreste migdalul cu peri albi, si de abia se tîràste làcust a, pînà nu-ti trec poftele, càci
omul merge spre casa lui cea vecinicà, si bocitorii cutreierà ulitele;
6
pînà nu se rupe
funia de argint, pînà nu se sfarmà vasul de aur, pînà nu se sparge gàleata la izvor, si
CONCLUZIA CÄRTII

93
pînà nu se stricà roat a de la fîntînà;
'
pînà nu se întoarce tàrîna în pàmînt, cum a fost, si
pînà nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat (Ecl. 11:7-12:7).

,Iumina¨ despre a cãrei dulcea}ã vorbe¸te Eclesiastul se reIerã la via}a trãitã sub
soare. Ea începe cu ziua na¸terii, adicã cu ziua în care vedem lumina zilei, ¸i se
sIîr¸e¸te cu ziua mor}ii, zi în care piere sau se stinge lumina. Între aceste douã
extreme ale vie}ii trãite sub soare ziua na¸terii ¸i ziua mor}ii se scurg anii
vie}ii noastre, despre care, în Psa/mu/ 90, Moise spune cã ,anii vie}ii noastre se
ridicã la ¸aptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; ¸i lucrul cu care
se mîndre¸te omul în timpul lor nu este decît trudã ¸i durere, cãci trece iute, ¸i noi
zburãm. Dar cine ia seama la tãria mîniei Tale, ¸i la urgia Ta, a¸a cum se cuvine sã
se teamã de Tine?¨ (Ps. 9u:1u-11). Adicã, cine î¸i aduce aminte de Fãcãtorul lui?
întreabã Moise, dupã care continuã ,Înva}ã-ne sã ne numãrãm bine zilele, ca
sã cãpãtãm o inimã în}eleaptã!¨ (Ps. 9u:12).

În Ec/esiastu/, Solomon vorbe¸te tinerilor, îndemnîndu-i sã guste via}a. ,Bucurã-te,
tinere, în tinere}a ta, Iii cu inima veselã cît e¸ti tînãr, umblã pe cãile alese de inima
ta ¸i plãcute ochilor tãi. pînã nu se apropie anii, cînd vei zice: «Nu gãsesc nici o
plãcere în ei»; pînã nu se întunecã soarele, ¸i lumina, luna ¸i stelele, ¸i pînã nu se
întorc norii îndatã dupã ploaie; pînã nu încep sã tremure paznicii casei (mini/e), ¸i
sã se încovoaie cele tari (picioare/e), pînã nu se opresc cei ce macinã (ainfii), cãci
s-au împu}inat; pînã nu se întunecã cei ce se uitã pe Ierestre (ochii), pînã nu se
închid cele douã u¸i dinspre uli}ã (bu:e/e), cînd uruitul morii slãbe¸te, te scoli la
ciripitul unei pasãri, glasul tuturor cîntãre}elor se aude înãbu¸it, te temi de orice
înãl}ime, ¸i te sperii pe drum; pînã nu înIlore¸te migdalul cu peri albi, ¸i de abia se
tîrã¸te lãcusta, pînã nu-}i trec poItele, cãci omul merge spre casa lui cea vecinicã, ¸i
bocitorii cutreierã uli}ele; pînã nu se rupe Iunia de argint, pînã nu se sIarmã vasul
de aur, pînã nu se sparge gãleata la izvor, ¸i pînã nu se stricã roata de la Iîntînã¨
(Ecl. 11:9-12:6).

În mod ciudat, în concluzia cãr}ii, Solomon amestecã îndemnul la bucurie cu
gîndul judecã}ii: ,Bucurã-te, tinere. dar sã ¸tii cã pentru toate acestea te va chema
Dumnezeu la judecatã . Adu-}i aminte de Fãcãtorul tãu. pînã nu se rupe Iunia de
argint, pînã nu se sIarmã vasul de aur, pînã nu se sparge gãleata la izvor ¸i pînã nu
se stricã roata de la Iîntînã, pînã nu se întoarce }ãrîna în pãmînt, cum a Iost, ¸i pînã
nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat¨ (11:9-12:7). Iar în ultimele douã
versete, Solomon alege chiar ¸i între ultimele douã realitã}i bucurie ¸i judecatã:
,Sã ascultãm dar încheierea tuturor învã}ãturilor: Teme-te de Dumnezeu ¸i pãze¸te
poruncile Iui. Aceasta este datoria oricãrui om. Cãci Dumnezeu va aduce orice
Iaptã la fuaecatà, ¸i judecata aceasta se va Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie
bine, Iie rãu¨ (12:13-14, s.n.). Unul dintre laitmotivele cãr}ii este legat de bucurie:
,Nu este altã Iericire pentru om decît sã mãnînce ¸i sã bea, ¸i sã-¸i înveseleascã
suIletul cu ce este bun din agoniseala lui!¨ (2:24, vezi ¸i 3:12, 22; 5:1S; S:15; 9:7 ¸i
11:9). Dar într-un alt laitmotiv se constituie ¸i partea a doua a versetului: ,Dar am
CONCLUZIA CÄRTII

94
vãzut cã ¸i aceasta vine din mîna lui Dumnezeu. Cine, în adevãr, poate sã mãnînce
¸i sã se bucure Iãrã El?¨ (2:24-25). Iatã de ce, tinere, adu-}i aminte de Fãcãtorul tãu
cît mai repede în via}ã, ca sã te po}i bucura cît mai mult de ea.

În S:16 ¸i 17, Solomon ne destãinuie taina de¸ertãciunii. Atunci cînd ne-a creat,
Dumnezeu S-a jucat înadins cu propor}iile, Iãcînd universul prea mare ¸i prea
complex pentru posibilitã}ile noastre de cunoa¸tere ¸i de pricepere: ,Cînd mi-am
pus inima sã cunosc în}elepciunea ¸i sã mã uit cu bãgare de seamã la truda pe care
¸i-o dã omul pe pãmînt cãci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte
am vãzut atunci toatã lucrarea lui Dumnezeu, am vãzut cã omul nu poate sã
pãtrundã ce se Iace supt soare; oricît s-ar trudi el sã cerceteze, tot nu va putea aIla;
¸i chiar dacã în}eleptul ar zice cã a ajuns sã în}eleagã, tot nu poate sã gãseascã¨
(S:16-17). Privind via}a ¸i experien}a lui Solomon, putem trage concluzia cã nu
putem evada din sIera de¸ertãciunii, nici prin educa}ie (1:16-1S), nici prin plãceri
(2:1-3), ¸i nici prin realizarea ¸i agoniseala mîinilor noastre (2:4-11). Dumnezeu nu
ne întreabã nici aacà ¸i nici cina sã ne na¸tem, ¸i nici aacà ¸i nici cina sã murim. El
supune pe om la aceastã învîrtire prin bucla de¸ertãciunii. Iar pe deasupra, goi
ie¸im din pîntecele mamei noastre, ¸i goi ne întoarcem în pîntecele pãmîntului. Dar
în momentul mor}ii, se întîmplã ceva. Tãrîna care ne-a }inut duhul în pu¸cãria
de¸ertãciunii se întoarce în pãmînt, cum era, dar ceva din noi, duhul nostru, se
întoarce la Dumnezeu, care l-a dat. $i lucrurile nu se încheie aici, aIirmã Solomon.
Abia dupã ie¸irea noastrã din aceastã sIerã a de¸ertãciunii urmeazã judecata. Duhul
nostru, care se întoarce la Dumnezeu, poartã în el toate amprentele motiva}iilor,
atitudinilor, gîndurilor, vorbelor ¸i Iaptelor noastre. Iar ,Dumnezeu va aduce orice
Iaptã la judecatã, ¸i judecata aceasta se va Iace cu privire la tot ce este ascuns, Iie
bine, Iie rãu¨ (12:14).

În lumina acestui deznodãmînt, începem sã în}elegem cã se întîmplã cîteva lucruri
în momentul în care cineva î¸i aduce aminte de Fãcãtorul sãu în tinere}ea lui.

În primu/ rina, cel care î¸i aduce aminte de Fãcãtorul lui cît mai devreme în via}ã
începe sã în}eleagã cã in acest vas ae /ut purtàm o comoarà incomparabil mai mare
decît }ãrîna: duhul nostru. El în}elege cã atunci cînd se rupe Iunia de argint }ãrîna se
întoarce în pãmînt, cum a Iost, dar ceva din noi duhul se întoarce la
Dumnezeu, care l-a dat, ducînd cu el ¸i în el un chip care s-a modelat în aceastã
buclã a de¸ertãciunii în care duhul a Iost închis pentru vremea modelãrii lui. Atunci
cînd gîndim ¸i trãim în ascultare de Dumnezeu, se modeleazã în noi chipul lui
Dumnezeu. Dar atunci cînd gîndim ¸i trãim în ascultare de Cel Rãu, se modeleazã
în noi chipul Celui Rãu. Iar cînd am în}eles acest adevãr, capãtã dintr-o datã sens
toatã umblarea noastrã prin sIera de¸ertãciunii. În}elegem cã nu conteazã dacã
cineva este sãrac sau bogat, învã}at sau neînvã}at, împãrat sau cer¸etor, schit sau
barbar, bãrbat sau Iemeie, rob sau slobod. Conteazã un singur lucru: rela}ia noastrã
cu Dumnezeu, pentru cã Dumnezeu Iace ca toate lucrurile sã lucreze împreunã spre
binele celor ce-I iubesc pe El. Dumnezeu este Artistul, care ciople¸te ¸i modeleazã
CONCLUZIA CÄRTII

95
în noi chipul Fiului Sãu, iar El are în}elepciunea ¸i puterea sã o Iacã în mijlocul
oricãrei situa}ii prin care am trece. Un singur lucru conteazã: alipirea de Domnul,
iubirea lui Dumnezeu cu toatã inima, cu tot cugetul ¸i cu toatã puterea noastrã.
Restul este treaba lui Dumnezeu.

Acela care a primit în}elepciunea de a Iace deosebirea între }ãrînã ¸i duh va în}elege
¸i Iaptul cã fàrina sau materia este in s/ufba spiritu/ui, yi nu invers. În ce prive¸te
}ãrîna, gol am ie¸it din pîntecele mamei noastre, ¸i gol ne întoarcem în pîntecele
pãmîntului. De aceea, conteazã nu ceea ce adunãm din }ãrînã oricum nu luãm
nimic cu noi ci ceea ce se adunã în noi în timpul umblãrii noastre prin sIera
de¸ertãciunii. ,$i ce ar Iolosi unui om sã cî¸tige toatã lumea, dacã ¸i-ar pierde
suIletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru suIletul sãu?¨ (Mat. 16:26) i-a
întrebat Isus pe ucenicii Sãi. A-}i pierde suIletul înseamnã a pierde ocazia modelãrii
întru chipul ¸i asemãnarea lui Dumnezeu, a da cu piciorul în procesul sIin}irii tale.
Iar Pavel ne avertizeazã de importan}a vitalã a sIin}irii în mai multe dintre scrierile
lui. În Romani 6, el aIirmã:

16
Nu stiti cà, dacà và dati robi cuiva, ca sà-l ascult ati, sînteti robii aceluia de care
ascultati, fie cà este vorba de pàcat, care duce la moarte, fie cà este vorba de ascultare,
care duce la neprihànire?
1'
Dar multàmiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru cà, dupà ce
ati fost robi ai pàcat ului, ati ascult at acum din inimà de dreptarul învàtàturii, pe care ati
primit-o.
1S
Si prin chiar faptul cà ati fost izbàviti de sub pàcat, v-ati fàcut robi ai
neprihànirii.
19
Vorbesc omeneste, din pricina neputintei firii voastre pàmînt esti:
dupà cum odinioarà v-ati fàcut màdulàrile voastre roabe ale necuràtiei si fàràdelegii,
asa cà sàvîrseati fàràdelegea, tot asa, acum trebuie sà và faceti màdulàrile voastre roabe
ale neprihànirii,
ca sà a/ungeti la sfintirea voastrà!

20
Càci, atunci cînd erati robi ai
pàcatului, erati slobozi fatà de neprihànire.
21
Si ce roade aduceati atunci? Roade, de
cari acum và est e rusine: pentru cà sfîrsitul acestor lucruri este moartea.
22
Dar acum,
odatà ce ati fost izbàviti de pàcat si v-ati fàcut robi ai lui Dumnezeu,
aveti ca rod
sfintirea
, iar ca sfîrsit: viata vecinicà (Rom. 6:16-22, s.n.).

Iar în Episto/a càtre Evrei, el subliniazã cu ¸i mai multã Ior}ã Iaptul cã sIin}irea nu
este op}ionalã:

12
Întàriti-và dar mînile obosite si genunchii slàbànogiti;
13
croiti càràri drepte cu
picioarele voastre, pentru ca cel ce schiopàteazà sà nu se abatà din cale, ci mai de grabà
sà fie vindecat.

Urmàriti pacea cu toti ¸i sfintirea, fàrà care nimeni nu va vedea pe
Domnul.

15
Luati seama bine ca nimeni sà nu se abat à de la harul lui Dumnezeu, pentru
ca nu cumva sà dea làstari vreo ràdàcinà de amàràciune, sà và aducà turburare, si multi
sà fie înt inati de ea.
16
Vegheati sà nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau,
care pentru o mîncare si-a vîndut dreptul de întîi nàscut.
1'
Stiti cà mai pe urmà, cînd a
vrut sà capete binecuvîntarea n-a fost primit; pentru cà, màcar cà o cerea cu lacràmi,
n-a putut s-o schimbe.
25
Luati seama ca nu cumva sà nu voiti sà ascultati pe Cel ce và
vorbeste! Càci dacà n-au scàpat cei ce n-au vrut sà asculte pe Cel ce vorbea pe pàmînt,
cu atît mai mult nu vom scàpa noi, dacà ne înt oarcem de la Cel ce vorbest e din ceruri,
CONCLUZIA CÄRTII

96
26
al càrui glas a clàtinat atunci pàmîntul, si care acum a fàcut fàgàduinta aceast a: ,Voi
mai clàtina încà o datà nu numai pàmîntul, ci si cerul¨.
2S
Fiindcà am primit dar o
împàràtie, care nu se poate clàtina, sà ne aràtàm multàmitori, si sà aducem astfel lui
Dumnezeu o închinare plàcut à, cu evlavie si cu fricà;
29
fiindcà Dumnezeul nostru est e
,un foc mistuitor¨ (Evrei 12:12-29, s.n.).

Atunci cînd bogatul cãruia i-a rodit }arina discuta cu sine însu¸i, mul}umit de ceea
ce adunase din de¸ertãciune ¸i negîndindu-se la ceea ce de¸ertãciunea a adunat în el
,«Ce voi Iace? Fiindcã nu mai am loc unde sã-mi strîng rodurile». «Iatã», a zis
el, «ce voi Iace: îmi voi strica grînarele ¸i voi zidi altele mai mari; acolo voi strînge
toate rodurile ¸i toate bunãtã}ile mele; ¸i voi zice suIletului meu: ,SuIlete, ai multe
bunãtã}i strînse pentru mul}i ani; odihne¸te-te, mãnîncã, bea ¸i vesele¸te-te!¨»¨
,Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea aceasta }i se va cere înapoi
suIletul; ¸i lucrurile, pe cari le-ai pregãtit, ale cui vor Ii?»¨ (Iuca 12:17-2u).
Nebunule, în noaptea aceasta se va rupe Iunia de argint, }ãrîna se va întoarce în
pãmînt, cum era, iar duhul tãu va veni înaintea Mea la judecatã. Oare ce vei aduce
cu tine la judecatã? Ce s-a adunat în tine în urma umblãrii tale prin sIera
de¸ertãciunii?

Iatã concluzia Domnului Isus: ,Tot a¸a este ¸i cu cel ce î¸i adunã comori pentru el
¸i nu se imbogàfeyte fafà ae Dumne:eu¨ (Iuca 12:21, s.n.). În cuvintele
Eclesiastului, tot a¸a este ¸i cu cel care încearcã sã adune cît mai mult din
de¸ertãciune, ¸i nu se gînde¸te la ceea ce adunã sau la ceea ce modeleazã
de¸ertãciunea în el. Atunci cînd Iie cã mîncãm, Iie cã bem, Iie cã Iacem altceva
Iacem totul spre slava lui Dumnezeu,
45
în ascultare de Dumnezeu, de¸ertãciunea
modeleazã în noi chipul lui Dumnezeu. În acest caz, procesul sIin}irii î¸i urmeazã
cursul, chiar dacã am Ii robi în Babilon. Dar atunci cînd nu am izgonit rãul din
trupul nostru, pentru cã nu ne-am adus aminte de Fãcãtorul nostru, ¸i de aceea
încercãm sã mîncãm ¸i sã bem ¸i sã ne bucurãm Iãrã El, va trebui sã pãrãsim globul
de tinã al de¸ertãciunii îngînînd: ,O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor. totul este
de¸ertãciune¨ (Ecl. 12:S).

În a/ aoi/ea rina, acela care î¸i aduce aminte de Fãcãtorul lui în zilele tinere}ii lui
prime¸te în}elepciunea de a rîndui sIera de¸ertãciunii, de a deIini în ea un sistem de
valori Iolositor chiar ¸i pentru via}a pãmînteascã.

În}elepciunea este mai de Iolos decît nebunia (1:13).
Mai bine o mînã plinã de odihnã decît amîndoi pumnii plini de trudã ¸i
goanã dupã vînt (4:6).
Mai bine doi decît unul (4:9).
Mai bine un copil sãrac ¸i în}elept decît un împãrat bãtrîn ¸i Iãrã minte
(4:13).

45
Vezi 1 Corinteni 10:31.
CONCLUZIA CÄRTII

97
Apropie-te mai bine sã ascul}i decît sã aduci jertIa nebunilor (5:1).
Mai bine sã nu Iaci nici o juruin}ã decît sã o Iaci ¸i sã nu o împline¸ti (5:5).
Mai bine ce vezi cu ochii decît Irãmîntare de poIte neîmplinite (6:9).
Mai mult Iace un nume bun decît untdelemnul mirositor (7:1a).
Mai mult Iace ziua mor}ii decît ziua na¸terii (7:1b).
Mai bine într-o casã de jale decît într-o casã de petrecere (7:2).
Mai bunã este întristarea decît rîsul (7:3).
Mai bine sã ascul}i mustrarea în}elep}ilor decît cîntecul celor Iãrã minte
(7:5).
Mai bun este sIîr¸itul unui lucru decît începutul lui (7:Sa).
Mai bine cel bun la suIlet decît cel îngîmIat (7:Sb).
În}elepciunea pre}uie¸te cît o mo¸tenire, ¸i chiar mai mult (7:11).
În}elepciunea Iace pe cel în}elept mai tare decît zece viteji (7:19).
Mai bunã este în}elepciunea decît tãria (9:16).
Cuvintele în}elep}ilor ascultate în lini¸te sînt mai de pre} decît strigãtul
unuia care stãpîne¸te între nebuni (9:17).
În}elepciunea este mai de pre} decît sculele de rãzboi (9:1S).

În sIera de¸ertãciunii, se poate trãi ca rob sau ca împãrat. Acela care s-a alipit de
Dumnezeu înva}ã sã deosebeascã lucrurile de pre} de cele Iãrã pre}. Pentru el nu
totul este ,o apã ¸i un pãmînt¨. De¸i are libertatea sã cerceteze totul, el va avea
în}elepciunea sã pãstreze doar ceea ce este bun.
46
Iar Eclesiastul ne spune cã unele
lucruri sînt mai bune decît altele ¸i, de aceea, pentru cel în}elept, în sIera
de¸ertãciunii se Iace rînduialã. Acest principiu ne aduce aminte de via}a lui Daniel
¸i a tovarã¸ilor lui, care abia au ajuns în Babilon ¸i au ¸i început sã aleagã între
lucruri, spre surprinderea tuturor celor din jur. Dar rezultatele nu au întîrziat sã se
arate.

Fiind du¸i robi în Babilon, Daniel ¸i tovarã¸ii lui au ajuns sã studieze în academiile
Babilonului. Examenul de licen}ã a constat într-un interviu cu însu¸i marele
Nebucadne}ar. Cu siguran}ã cã Nebucadne}ar nu i-a întrebat nimic din Scriptura
evreilor. Ia ora respectivã, Nebucadne}ar nu era interesat de ea. Examenul a privit
treburile imperiului ¸i ale împãratului pe care cei patru aveau sã-l slujeascã. Cum se
Iace cã ace¸tia au Iost gãsi}i de Nebucadne}ar de zece ori mai în}elep}i decît to}i
în}elep}ii Babilonului? Nu trebuie sã uitãm gradul de culturã ¸i civiliza}ie al
metropolei acelor vremuri. Acolo unde s-au gãsit min}i care sã iscodeascã grãdinile
suspendate ale Semiramidei, sistemele deIensive ale Babilonului, ziguratele,
templele ¸i strãzile ornate cu ceramicã coloratã, a trebuit sã existe multã cuno¸tin}ã
¸i în}elepciune legatã de sIera de¸ertãciunii. Cu toate acestea, Daniel ¸i tovarã¸ii lui
au avut ceva în plus Ia}ã de to}i ceilal}i. Cu siguran}ã cã nu este vorba doar de un
plus de dotare intelectualã. Ia mijloc era tocmai rela}ia lor unicã cu Dumnezeu:
Iaptul cã ei operau dintr-un cu totul alt sistem de reIerin}ã decît to}i ceilal}i în}elep}i

46
Vezi 1 Tesaloniceni 5:21.
CONCLUZIA CÄRTII

98
ai Babilonului. Pentru cã ¸i-au adus aminte de Fãcãtorul lor în anii tinere}ii, au
învã}at sã vadã lumea ¸i via}a prin ochii Creatorului. Or, era Iiresc ca în}elegerea ¸i
în}elepciunea lor sã le întreacã pe ale acelora care se închinau la dumnezei de aur,
de argint, de aramã, de Iier, de lemn ¸i de piatrã, care au ochi, dar nu vãd, au
urechi, dar nu aud.

În a/ trei/ea rina, acela care î¸i aduce aminte de Fãcãtorul lui în tinere}ea lui
prime¸te în}elepciunea de a nu risipi ziua de azi gîndindu-se la ziua de mîine,
în}elepciunea de a nu da pasãrea din mînã pe cea de pe gard. ,Mai bine ce vezi cu
ochii spune Solomon decît Irãmîntare de poIte neîmplinite¨ (Ecl. 6:9). Cei
mai mul}i dintre oameni î¸i clãdesc castele ale de¸ertãciunii. Visînd la cum aratã
produsul Iinit, risipesc procesul lung ¸i uneori anevoios prin care se zide¸te castelul
de Ium. Dar adevãrul pe care Eclesiastul dore¸te sã-l zideascã în cititorii sãi este cã
nu ce realizãm în sIera de¸ertãciunii conteazã, ci ce se realizeazã în noi în timp ce
umblãm prin ea. De aceea, procesul este mai important decît produsul Iinit, mai
ales cînd alegem sã-l parcurgem în ascultare de Dumnezeu. Fiecare pas Iãcut în
ascultare de Dumnezeu ajunge sã se transIorme în comoara inestimabilã a
trãsãturilor Fiului lui Dumnezeu sãpate în noi, cãci Iiecare pas Iãcut prin sIera
de¸ertãciunii este o daltã care modeleazã în noi chipul lui Hristos. Dar atunci cînd
risipim ziua de azi, gîndindu-ne la ziua de mîine, atunci cînd, din dorin}a de a vedea
realizat acest castel al de¸ertãciunii, Iacem compromisuri pe parcurs, ne mãnîncã
de¸ertãciunea ¸i goana dupã vînt, sãpînd în noi chipul celui pe care l-am slujit ¸i ale
cãrui interese le-am promovat.

În umblarea prin sIera de¸ertãciunii, Dumnezeu nu ne-a dat nici unuia un numãr de
ani, ci un numãr de zile, o serie de ,astãzi¨-uri.

16
Cînd nu eram decît un plod fàrà chip,
ochii Tài mà vedeau;
si în cart ea Ta erau scrise toate
:ilele
|nu anii| cari-mi erau rînduit e,
mai înainte de a fi fost vreuna din ele¨ (Ps. 139:16, s.n.).

Vorbirea este mai mult decît poeticã. Ea tãinuie¸te un adînc adevãr teologic. Astãzi,
este tot ceea ce avem din via}ã. Nici ziua de ieri, ¸i nici cea de mîine nu sînt ale
noastre. Dar numai acela care acceptã sistemul de reIerin}ã al Cerului poate
în}elege ¸i accepta acest lucru.

Acest adevãr devine vital atunci cînd este vorba de rela}ia omului cu Dumnezeu.
Pentru cã noi gîndim via}a în alte unitã}i de timp decît a gîndit-o Dumnezeu în
sãptãmîni, luni, ani ¸i decenii ne permitem, de pildã, sã Iim neglijen}i cu una din
zilele sãptãmînii, pentru cã, oricum, ne mai rãmîn zicem noi alte ¸ase; ne
permitem sã Iim neglijen}i cu una din sãptãmînile anului, pentru cã mai sînt alte
cincizeci ¸i una. Iar atunci cînd începem sã gîndim astIel, ne permitem sã amînãm
pocãin}a, de pildã, de la o zi la alta, pentru cã zicem noi n-au intrat zilele în
CONCLUZIA CÄRTII

99
sac. Or, Scriptura ne spune cã Iacem lucrul acesta spre pieirea noastrã. Dumnezeu
ne-a dat autonomie de o singurã zi. De aceea, El ne avertizeazã în Cuvîntul Sãu:
,Astãzi, dacã auzi}i glasul Iui |al Duhului SIînt| nu vã împietri}i inimile, ca în ziua
rãzvrãtirii, ca în ziua ispitirii în pustie¨ (Evrei 3:7, S). Avertismentul capãtã Ior}ã
atunci cînd în}elegem cã acea ZI a ispitirii din pustie s-a transIormat în patruzeci de
ani deci o via}ã de om poate Iãrã ca cineva dintre cei în cauzã sã Ii bãgat
mãcar de seamã.

Deci acela care î¸i aduce aminte de Fãcãtorul lui va învã}a sã nu dea pasãrea din
mînã pe cea de pe gard, va în}elege cã este ,mai bine ce vezi cu ochii, decît
Irãmîntare de poIte neîmplinite¨ (Ecl. 6:9).

În a/ patru/ea rina, acela care î¸i aduce aminte de Fãcãtorul lui în tinere}ea lui va
învã}a sã subordoneze promovãrii Împãrã}iei lui Dumnezeu toatã de¸ertãciunea. Ce
mare lucru este sã po}i transIorma de¸ertãciunea în ve¸nicie, subordonînd lucrurile
materiale Iormãrii de oameni, nu oamenii adunãrii lucrurilor materiale!

Cartea Ec/esiastu/ poate Ii socotitã a Ii un discurs rostit de Solomon în Ia}a tinerilor
sau un curs la care el a adunat pe urma¸ii lui ca sã le destãinuie tainele trãirii sub
soare. ,Încolo, Iiule, ia învã}ãturã din aceste lucruri; dacã ai voi sã Iaci o mul}ime
de cãr}i, sã ¸tii cã n-ai mai isprãvi, ¸i multã învã}ãturã obose¸te trupul¨ (12:12).
Trupul a¸teaptã schimbarea pe care o aduce învã}ãtura, ¸i nu doar înmul}irea
învã}ãturii care, oricum, doar obose¸te trupul. Schimbarea despre care este vorba
este precizatã în 11:9-1u:

,Bucurã-te, tinere, în tinere}a ta, Iii cu inima veselã cît
e¸ti tînãr, umblã pe cãile alese de inima ta ¸i plãcute ochilor tãi; dar sã ¸tii cã pentru
toate acestea te va chema Dumnezeu la judecatã. Cone¸te orice necaz din inima ta,
¸i depãrteazã rãul din trupul tãu; cãci tinere}a ¸i zorile vie}ii sînt trecãtoare¨. Iar
atunci cînd cineva începe a nu mai ¸chiopãta de amîndouã picioarele, ci a croi
cãrãri drepte cu picioarele lui, cel care ¸chiopãteazã pe cale se vindecã ¸i, în ce mã
prive¸te pe mine, de¸ertãciunea a Iost astIel pusã în slujba ve¸niciei.

Daniel a avut Iunc}ii Ioarte importante la curtea a douã imperii. El a avut cu
siguran}ã inIluen}ã ¸i bogã}ii materiale. Ne întrebãm însã ce inIluen}ã o Ii avut via}a
lui în mod direct sau indirect asupra Iormãrii unor titani ca Iosua, Iiul lui Io}adac,
Zorobabel, Ezra, Neemia? $i oare cî}i al}ii s-au mai ridicat la umbra acestui om!?
Pe cî}i din jurul lui i-o Ii molipsit Daniel cu Dumnezeul din el!? Este cert cã
Nebucadne}ar ¸i Dariu, medul, s-au convertit din pricina inIluen}ei lui, ¸i, astIel,
Babilonul, reprezentat prin prima Iiarã din capitolul 7 din Danie/, s-a ridicat pe
douã picioare ¸i a primit o inimã de om, prin împãratul lui întors la Dumnezeul cel
viu.

Oare nu acesta este rostul umblãrii noastre prin sIera de¸ertãciunii? Dumnezeu ne-a
lãsat în ea ca sã Iacem ucenici. Iar lucrarea cre¸tinã este orice activitate legitimatã
de mandatul cultural mandat care vizeazã rela}ia noastrã cu sIera de¸ertãciunii
CONCLUZIA CÄRTII

100
care a Iost subordonatã con¸tient ¸i creativ mandatului preo}iei noastre, cu alte
cuvinte, cî¸tigãrii de oameni pentru Dumnezeu ¸i Iormãrii lor ca ucenici ai lui
Hristos. Esen}a uceniciei este sã Ii în}eles ¸i sã Ii acceptat cã sîntem aici ca sã
cãutãm mai întîi Împãrã}ia lui Dumnezeu ¸i neprihãnirea lui, lãsîndu-I pe
Dumnezeu sã ne dea pîinea ¸i îmbrãcãmintea pe deasupra. Acela care a pornit dupã
Hristos pentru cã ¸i-a adus aminte de Fãcãtorul lui nu se va mai îngrijora pentru
}ãrîna care-i poartã duhul, ci pentru duhul care este purtat de }ãrînã. Trupul ¸i via}a
din el trebuie puse în nego}. Dar putem sã Iacem lucrul acesta în douã direc}ii. ,Sã
nu cãuta}i ce ve}i mînca sau ce ve}i bea, ¸i nu vã Irãmînta}i mintea le spune
Domnul Isus ucenicilor Sãi. Cãci toate aceste lucruri Neamurile lumii le cautã.
Tatãl vostru ¸tie cã ave}i trebuin}ã de ele. Cãuta}i mai întîi Împãrã}ia lui Dumnezeu,
¸i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra¨ (Iuca 12:29-31).

Ce se întîmplã deci atunci cînd îmi aduc aminte de Fãcãtorul meu?

1. Realizez cã în vasul de lut port o comoarã duhul meu care se întoarce
la Domnul pentru judecatã, ¸i, drept urmare, pun }ãrîna în slujba duhului, ¸i
nu invers, adicã încep sã mãnînc ca sã trãiesc, ¸i nu trãiesc ca sã mãnînc,
pre}uind Irica de Domnul ca un semn sigur al în}elepciunii. Pentru cã am
în}eles cã gol am ie¸it din pîntecele mamei mele ¸i gol mã întorc în
pîntecele pãmîntului, mã voi Irãmînta ¸i mã voi preocupa nu de ceea ce
adun din de¸ertãciune oricum nu iau nimic cu mine din ea ci de ceea
ce se adunã în mine în timpul umblãrii prin ea.

2. Primesc în}elepciunea de a lua în serios sistemul de valori din sIera
de¸ertãciunii, în}elegînd cã unele lucruri sînt mai bune decît altele, iar în
umblarea mea sub soare voi învã}a sã aleg lucrurile de pre} de cele Iãrã
pre}.

3. Încep sã trãiesc în ziua de ,astãzi¨, neacceptînd sã sacriIic procesul de
dragul produsului Iinit. Cãci ,mai bine ce vezi cu ochii, decît Irãmîntare de
poIte neîmplinite¨ (6:9).

4. Pun de¸ertãciunea în slujba ve¸niciei, Iocalizîndu-mã pe lucrurile ve¸nice
din sIera ei: Cuvîntul lui Dumnezeu ¸i oamenii. Adicã, încep sã iau în
serios mandatul pe care mi l-a dat Hristos: ,Ducîndu-vã, Iace}i ucenici din
toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatãlui ¸i al Fiului ¸i al SIîntului
Duh ¸i învã}îndu-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit¨ (Mat. 2S:19-2u, trad.
aut.). Neamurile î¸i investesc trupul ¸i via}a din el în cãutarea hranei ¸i a
îmbrãcãmintei, dar cel care a schimbat sistemul de reIerin}ã ¸i a evadat din
blestemul de¸ertãciunii va avea curajul sã caute mai întîi Împãrã}ia lui
Dumnezeu.

CONCLUZIA CÄRTII

101
Atunci cînd citim Episto/a /ui Pave/ càtre 1esa/oniceni, ne surprinde Iaptul cã
inima lui Pavel este cuprinsã de o teamã adîncã pentru tesalonicenii pe care a
trebuit sã-i lase în mijlocul persecu}iilor ¸i încercãrilor. Ia o privire mai atentã a
textului, în}elegem cã teama lui Pavel era legatã de lucrurile cu care se va prezenta
înaintea lui Dumnezeu:

,Cãci cine este, în adevãr, nãdejdea, sau bucuria, sau
cununa noastrã de slavã? Nu sînte}i voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la
venirea Iui? Da, voi sînte}i slava ¸i bucuria noastr㨠(1 Tes. 2:19-2u). Este cel
pu}in interesant Iaptul cã Pavel vorbe¸te despre investi}ia sa în oameni ca despre
cununa sa de slavã ¸i despre bucuria lui la arãtarea lui Isus Hristos. Am putea
deduce din cuvintele lui Iaptul cã lãsãm aici toatã truda investitã în lucrurile de sub
soare, cu excep}ia unui singur lucru: ceea ce am investit în oameni. Iatã de ce
meritã sã punem de¸ertãciunea în slujba ve¸niciei, Iocalizîndu-ne via}a ¸i
cheltuindu-ne energia nu doar ca sã adunãm lucruri, ci ca sã investim lucrurile
adunate în cî¸tigarea ¸i Iormarea de oameni pentru Împãrã}ia lui Hristos.

În concluzie, putem aIirma, împreunã cu Eclesiastul, cã toatã truda pe care ¸i-o dã
omul sub soare este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt. $i trebuie sã recunoa¸tem cã
nici unul dintre noi nu poate sã tragã o concluzie mai bunã decît el. Pînã ¸i sistemul
de valori care pare sã ordoneze sIera de¸ertãciunii se destramã în Ia}a mor}ii, iar în
mijlocul acestei realitã}i, Dumnezeu pare o prezen}ã incomodã, pentru cã El Se
amestecã pînã ¸i în bucuriile mãrunte ale vie}ii trãite sub soare. Cine în adevãr
poate sã mãnînce ¸i sã se bucure Iãrã El? De¸ertãciunea existã prin voia lui
Dumnezeu ¸i este controlatã de El. Dumnezeu este acela care îngãduie sau nu
omului sã se bucure de agoniseala lui, iar pentru cã El se bucurã sã dea celui plãcut
Iui în}elepciune, ¸tiin}ã ¸i bucurie, existã totu¸i beneIicii în a ordona sIera
de¸ertãciunii dupã sistemul de valori oIerit de Eclesiastul. Iar îndemnul lui este sã
ne în}elep}im, intrînd într-o casã de jale, pentru a pricepe cã Dumnezeu va aduce
orice Iaptã la judecatã. Chemarea Eclesiastului ,Adu-}i aminte de Fãcãtorul
tãu. pînã nu se rupe Iunia de argint,. pînã nu se întoarce }ãrîna în pãmînt, cum a
Iost, ¸i pînã nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat¨ (12:1-7) capãtã sens
în lumina detalierilor din Noul Testament. Iar pentru cã to}i care am Iost boteza}i
pentru Hristos ne-am îmbrãcat cu Hristosul care a Iost Iãcut de Dumnezeu pentru
noi neprihãnire, existã posibilitatea legalã ¸i realã ca Isus Hristos sã Iie judecat în
locul nostru, atribuindu-ni-se nouã neprihãnirea Iui.

9
Bucurà-t e, tinere, în t inereta t a, fii cu inima veselà cît esti t înàr, umblà pe càile alese
de inima t a si plàcute ochilor t ài; dar sà stii cà pentru toate acest ea te va chema
Dumnezeu la judecatà.
10
Goneste orice necaz din inima ta, si depàrt eazà ràul din trupul
tàu; càci tinereta si zorile vietii sînt trecàtoare.
12:1
Dar adu-ti amint e de Fàcàtorul tàu în
zilele tineretei t ale, pînà nu vin zilele cele rele si pînà nu se apropie anii, cînd vei zice:
,Nu gàsesc nici o plàcere în ei¨;
2
pînà nu se înt unecà soarele, si lumina, luna si stelele,
si pînà nu se întorc norii îndatà dupà ploaie;
3
pînà nu încep sà tremure paznicii casei
(minile),
si sà se încovoaie cele t ari
(picioarele),
pînà nu se opresc cei ce macinà
(dintii),
càci s-au împutinat; pînà nu se întunecà cei ce se uit à pe ferestre
(ochii),

4
pînà
CONCLUZIA CÄRTII

102
nu se închid cele douà usi dinspre ulità
(bu:ele),
cînd uruit ul morii slàbeste, te scoli la
ciripit ul unei pàsàri, glasul tuturor cînt àretelor se aude înàbusit,
5
te t emi de orice
înàltime, si te sperii pe drum; pînà nu înflorest e migdalul cu peri albi, si de abia se
tîràst e làcust a, pînà nu-ti trec poft ele, càci omul merge spre casa lui cea vecinicà, si
bocitorii cutreierà ulitele;
6
pînà nu se rupe funia de argint, pînà nu se sfarmà vasul de
aur, pînà nu se sparge gàleat a la izvor, si pînà nu se stricà roat a de la fîntînà;
'
pînà nu
se înt oarce tàrîna în pàmînt, cum a fost, si pînà nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care
l-a dat (Ecl. 11:9-12:7).

Atunci cînd oamenii ne propun ceva, ne propun un tîrg, ne cer sã luãm o decizie,
noi ne întrebãm: Ce cî¸tigãm ¸i ce pierdem? Atunci însã cînd Dumnezeu ne
propune ceva ,Adu-}i aminte de Fãcãtorul tãu. pînã nu se rupe Iunia de
argint,. pînã nu se întoarce }ãrîna în pãmînt, cum a Iost, ¸i pînã nu se întoarce
duhul la Dumnezeu, care l-a dat¨ (12:1-7) dacã acceptãm propunerea Iui, nu
pieraem nimic, ci ciytigàm totu/, bucuria în via}a de acum ¸i bucuria în via}a
viitoare!
103


În loc de postfajá
Povestea duhuIui çi a Jàrînii
Într-o bunã zi, Dumnezeu Fãcãtorul trimise duhul este vorba de ceea ce avea sã
devinã duhul meu, al omului sã colinde sIera de¸ertãciunii lucrurilor de sub
soare. În clipa în care acesta sosi, se înIã¸urã de grabã în trupul ce urma sã-i Iie
casã ¸i pu¸cãrie pe toatã durata acestei cãlãtorii. Ia început, unirea cu }ãrîna în
plãmãdire pãru duhului a Ii un lucru ciudat, ¸i curiozitatea îl îndemnã sã mai
rãmînã. Apoi, sim}ind strîmtoarea privatoare de libertate a }ãrînii, duhul încercã sã
scape din strînsoarea }ãrînii. Dar zadarnicã-i Iu truda.

Vãzînd Irãmîntarea proaspãtului ei prizonier, }ãrîna zîmbi tãcutã, acceptîndu-¸i
rolul ¸i rostul de gazdã, pe de o parte, dar pe de alta, acela de domiciliu Ior}at
pentru vremea rînduitã de Dumnezeu umblãrii duhului prin bucla de¸ertãciunii. În
tot acest timp, }ãrîna avea sã Iie interIa}a prin care duhul va comunica cu lucrurile
ce }in de sIera de¸ertãciunii ¸i, de aceea, în lini¸tea pîntecelui zãmislitor, ea porni a
se îmbrãca cu toate cele trebuincioase pentru aceastã complicatã misiune. Nu de
dragul }ãrînii s-a Iãcut aceastã misterioasã unire. Pentru }ãrînã, oricum, totul avea
sã Iie de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt. Ea se va întoarce în pãmînt, cum a Iost, Iãrã
sã poatã duce nimic peste vama mor}ii. Dar duhul.? Duhul avea sã Iie purtat cale
lungã prin bucla de¸ertãciunii lucrurilor de sub soare, ca sã adune în tainã
inIorma}iile dupã care-l trimise Dumnezeu ¸i cu care avea sã îl a¸tepte dincolo de
groapã, pentru a-l pune pe cîntar ¸i pentru a-i da o dreaptã rãsplãtire.

Urmarã cele nouã luni de pregãtire pentru lunga cãlãtorie, timp în care, ocroti}i în
pîntecele zãmislitor, cei doi aveau sã Iacã cuno¸tin}ã unul cu celãlalt ¸i sã cadã la
învoialã la a porni împreunã în aceastã lungã cãlãtorie. Cã doar merg, oare, doi
împreunã Iãrã sã se Ii în}eles?

Cãlãtoria începu cu un }ipãt de copil, de parcã ar Ii Iost }ipãtul de¸ertãciunii. Apoi,
duhul, care asistase la procesul plãmãdirii acestei mogîlde}e de lut, privi cum casa-i
de }ãrînã se înal}ã tot mai mult, cî¸tigînd în destoinicia raportãrii la tot ceea ce se
întîmplã sub soare. Cînd }ãrîna prinse a umbla ¸i a gîndi, duhul o-ndemnã sã-nve}e
¸i sã cunoascã, sã adune tot ce putea apuca cu pumnii ¸i sã cîntãreascã tot ce
ÎN LOC DE POSEATÄ...

104
încãpea în minte, în nãdejdea cã, prin ea, el va reu¸i sã dea de capãt rostului
cãlãtoriei. De Iapt duhul însu¸i trãia prin interIa}a de }ãrînã.

Într-un tîrziu, duhul se vãzu obligat sã recunoascã implacabilul adevãr: ,Cînd
mi-am pus inima sã cunosc în}elepciunea ¸i sã mã uit cu bãgare de seamã la truda
pe care ¸i-o dã omul pe pãmînt cãci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici
noapte, am vãzut atunci toatã lucrarea lui Dumnezeu, am vãzut cã omul nu poate
sã pãtrundã ce se Iace supt soare; oricît s-ar trudi el sã cerceteze, tot nu va putea
aIla; ¸i chiar dacã în}eleptul ar zice cã a ajuns sã în}eleagã, tot nu poate sã
gãseasc㨠(Ecl. S:16-17). O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor îngînã duhul cu
nãduI. O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor, totul este de¸ertãciune ¸i goanã dupã vînt.
Dar curajul de a trage o astIel de concluzie îi veni duhului abia cînd vãzu cã se
întunecã soarele ¸i lumina, luna ¸i stelele, ¸i cã se întorc norii îndatã dupã ploaie; cã
încep sã tremure paznicii casei (mînile) ¸i cã se încovoaie cele tari (picioarele); cã
se opresc cei ce macinã (din}ii), cãci s-au împu}inat; cã se întunecã cei ce se uitã pe
Ierestre (ochii); cã se închid cele douã u¸i dinspre uli}ã (buzele), cã uruitul morii
slãbe¸te, cã glasul tuturor cîntãre}elor se aude înãbu¸it, cã înIlore¸te migdalul cu
peri albi, ¸i de abia se tîrã¸te lãcusta, cã omul merge spre casa lui cea ve¸nicã, ¸i
bocitorii cutreierã uli}ele; cã Iunia de argint a pornit a plesni, cã vasul de aur
dimpreunã cu gãleata s-au crãpat la izvor, ¸i roata de la Iîntînã scîr}îia tot mai
amenin}ãtor. Pînã atunci nãdãjduise cã dincolo de dealul din Ia}a lui, dupã cotitura
drumului spre care alerga, va gãsi totu¸i sensul lucrurilor de sub soare. Dar cînd
}ãrîna sluga ce-l purtase de-a lungul anilor de umblare prin de¸ertãciune
asculta din ce în ce mai greu poruncile duhului îmbuibat de ceea ce se adunase pe
el în toatã aceastã cãlãtorie, rãgazul de a medita la aburul numit via}ã sub soare
cre¸tea din ce în ce mai mult, ¸i cu el cre¸tea ¸i numãrul curio¸ilor care ar Ii vrut sã
aIle taina trãirii sub soare.

Într-un tîrziu, duhul se lãsã descusut de ei ¸i începu a povesti pe îndelete drumul
lung al coacerii unei astIel de concluzii:

13
Mi-am pus inima sà cercetez si sà adîncesc cu întelepciune tot ce se întîmplà supt
ceruri: iatà o îndeletnicire plinà de trudà, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.
14
Am vàzut tot ce se face supt soare; si iat à cà totul est e desertàciune si goanà dupà
vînt!
15
Ce este strîmb, nu se poat e îndrepta, si ce lipsest e nu poate fi trecut la numàr.
1'
Mi-am pus inima sà cunosc întelepciunea, si sà cunosc prostia si nebunia. Dar am
înteles cà si aceast a este goanà dupà vînt.
1S
Càci unde este mult à întelepciune, est e si
mult necaz, si cine stie multe, are si multà durere.
2:1
Am zis inimii mele: ,Haide! vreau
sà t e încerc cu veselie, si gustà fericirea. Dar iatà cà si aceasta est e o desertàciune.
2
Am
zis rîsului: ,Esti o nebunie!¨ si veseliei: ,Ce te înseli degeaba?¨
3
Am hot àrît în inima
mea sà-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mà va cîrmui cu întelepciune, si sà
stàrui astfel în nebunie, pînà voi vedea ce este bine sà facà fiii oamenilor supt ceruri, în
tot timpul vietii lor.
4
Am fàcut lucruri mari: mi-am zidit case, mi-am sàdit vii;
5
mi-am
fàcut gràdini si livezi de pomi, si am sàdit în ele tot felul de pomi roditori.
6
Mi-am
fàcut iazuri, ca sà ud dumbrava unde cresc copacii.
'
Am cumpàrat robi si roabe, si am
ÎN LOC DE POSEATÄ...

105
avut copii de casà; am avut cirezi de boi si turme de oi.
S
Mi-am strîns argint si aur, si
bogàtii ca de împàrati si tàri. Mi-am adus cînt àreti si cînt àrete, si desfàt area fiilor
oamenilor: o multime de femei.
9
Am ajuns mare, mai mare decît toti cei ce erau
înaintea mea. Mi-am pàstrat chiar întelepciunea.
10
Tot ce mi-au poftit ochii, le-am
dat; nu mi-am oprit inima de la nici o veselie, ci am làsat-o sà se bucure de toatà truda
mea, si aceast a mi-a fost part ea din toatà osteneala mea.
11
Apoi, cînd m-am uit at cu
bàgare de seamà la toate lucràrile pe cari le fàcusem cu mînile mele, si la truda cu care
le fàcusem, am vàzut cà în toate este numai desertàciune si goanà dupà vînt, si cà nu
este nimic trainic supt soare.
12
Atunci mi-am întors privirile spre întelepciune, prostie
si nebunie.
13
Si am vàzut, cà întelepciunea est e cu at ît mai de folos decît nebunia, cu
cît este mai de folos lumina decît întunerecul;
14
înteleptul îsi are ochii în cap, iar
nebunul umblà în întunerec. Dar am bàgat de seamà cà si unul si altul au aceeas soartà.
15
Si am zis în inima mea: ,Dacà si eu voi avea aceeas soart à ca nebunul, atunci pentru
ce am fost mai întelept?¨ Si am zis în inima mea: ,Si aceasta est e o desertàciune.¨
16
Càci pomenirea înteleptului nu este mai vecinicà decît a nebunului: chiar în zilele
urmàtoare totul est e uitat. Si apoi si înteleptul moare, si nebunul!
1'
Atunci am urît viata
càci nu mi-a plàcut ce se face supt soare: totul este desert àciune si goanà dupà vînt.
1S
Mi-am urît pînà si toat à munca pe care am fàcut-o supt soare, muncà pe care o las
omului care vine dupà mine, ca sà se bucure de ea.
19
Si cine stie dacà va fi întelept sau
nebun? Si totus el va fi stàpîn pe toat à munca mea pe care am agonisit-o cu trudà si
întelepciune supt soare. Si aceasta este o desertàciune.
20
Am ajuns pînà acolo cà m-a
apucat o mare desnàdejde de toatà munca pe care am fàcut-o supt soare.
22
Càci, drept
vorbind, ce folos are omul din toatà munca lui si din toatà stràduinta inimii lui, cu care
se trudeste supt soare?
23
Toate zilele lui sînt pline de durere, si truda lui nu este decît
necaz: nici màcar noaptea n-are odihnà inima lui. Si aceast a este o desert àciune.
24
Nu
este altà fericire pentru om decît sà mànînce si sà bea, si sà-si înveseleascà sufletul cu
ce este bun din agoniseala lui! Dar am vàzut cà si aceasta vine din mîna lui Dumnezeu.
25
Cine, în adevàr, poat e sà mànînce si sà se bucure fàrà El?
26
Càci El dà omului plàcut
Lui întelepciune, stiintà si bucurie; dar celui pàcàt os îi dà grija sà strîngà si s-adune, ca
sà dea celui plàcut lui Dumnezeu! Si aceast a est e o desertàciune si goanà dupà vînt
(1:13-2:26)

$i care Iu totu¸i rostul acestei cãlãtorii? îl întrebã un tînãr curios.

Duhul oItã, dupã care spuse cu glas domol ¸i odihnit:

1
Toate îsi au vremea lor, si fiecare lucru de supt ceruri îsi are ceasul lui.
2
Nasterea îsi
are vremea ei, si moart ea îsi are vremea ei; sàditul îsi are vremea lui, si smulgerea celor
sàdite îsi are vremea ei.
3
Uciderea îsi are vremea ei, si tàmàduirea îsi are vremea ei;
dàrîmarea îsi are vremea ei, si zidirea îsi are vremea ei;
4
plînsul îsi are vremea lui, si
rîsul îsi are vremea lui; bocitul îsi are vremea lui, si jucatul îsi are vremea lui;
5
aruncarea cu pietre îsi are vremea ei, si strîngerea pietrelor îsi are vremea ei;
îmbràtisarea îsi are vremea ei, si depàrtarea de îmbràtisàri îsi are vremea ei;
6
càut area
îsi are vremea ei, si perderea îsi are vremea ei; pàstrarea îsi are vremea ei, si lepàdarea
îsi are vremea ei;
'
ruptul îsi are vremea lui, si cusutul îsi are vremea lui; tàcerea îsi are
vremea ei, si vorbirea îsi are vremea ei;
S
iubitul îsi are vremea lui, si urîtul îsi are
vremea lui; ràzboiul îsi are vremea lui, si pacea îsi are vremea ei.
9
Ce folos are cel ce
ÎN LOC DE POSEATÄ...

106
munceste din truda lui?
10
Am vàzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii
oamenilor.
11
Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar si
gîndul veciniciei, màcar cà omul nu poate cuprinde, de la început pînà la sfîrsit,
lucrarea pe care a fàcut-o Dumnezeu.
12
Am ajuns sà cunosc cà nu est e alt à fericire
pentru ei decît sà se bucure si sà tràiascà bine în viata lor;
13
dar si faptul cà un om
mànîncà si bea si duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci, este un dar de la
Dumnezeu.
14
Am ajuns la cunostinta cà tot ce face Dumnezeu dàinuieste în veci, si la
ceea ce face El nu mai est e nimic de adàugat si nimic de scàzut, si cà Dumnezeu face
asa pentru ca lumea sà se t eamà de El (3:1-14).

9
Bucurà-t e, tinere, în tineretea ta continuà duhul ràspunsul dat tînàrului fii cu
inima veselà cît esti tînàr, umblà pe càile alese de inima ta si plàcute ochilor tài; dar sà
stii cà pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecatà.
10
Goneste orice necaz
din inima ta, si depàrteazà ràul din trupul tàu; càci tinereta si zorile vietii sînt trecàtoare
(11:9-10).

1
Dar adu-ti amint e de Fàcàt orul tàu în zilele tineretei tale, pînà nu vin zilele cele rele si
pînà nu se apropie anii, cînd vei zice: ,Nu gàsesc nici o plàcere în ei¨;
2
pînà nu se
întunecà soarele, si lumina, luna si stelele, si pînà nu se întorc norii îndat à dupà ploaie;
3
pînà nu încep sà tremure paznicii casei
(minile),
si sà se încovoaie cele t ari
(picioarele),
pînà nu se opresc cei ce macinà
(dintii),
càci s-au împutinat; pînà nu se
întunecà cei ce se uit à pe ferestre
(ochii),

4
pînà nu se închid cele douà usi dinspre ulità
(bu:ele),
cînd uruitul morii slàbeste, t e scoli la ciripitul unei pasàri, glasul tuturor
cîntàretelor se aude înàbusit,
5
te temi de orice înàltime, si te sperii pe drum; pînà nu
înfloreste migdalul cu peri albi, si de abia se tîràste làcust a, pînà nu-ti trec poftele, càci
omul merge spre casa lui cea vecinicà, si bocitorii cutreierà ulitele;
6
pînà nu se rupe
funia de argint, pînà nu se sfarmà vasul de aur, pînà nu se sparge gàleata la izvor, si
pînà nu se stricà roat a de la fîntînà;
'
pînà nu se întoarce tàrîna în pàmînt, cum a fost, si
pînà nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat (12:1-7).

Nu-¸i sIîr¸i bine duhul vorba, ¸i se auzi cum Iunia de argint plesne¸te, cum
trosne¸te vasul de aur, cum se sparge gãleata la izvor ¸i cum se în}epene¸te icnind
pentru ultima oarã roata de la Iîntînã.

Tãrîna împovãratã de ani aruncã o ultimã privire duhului care, încãrcat ca o albinã
de tot ce se adunase pe el în urma umblãrii prin de¸ertãciune, se zbãtea sã scape de
strînsoarea ei, pentru cã auzea din ce în ce mai clar chemarea de dincolo. Zîmbind
cu subîn}eles, }ãrîna se dãrui pãmîntului, pentru o ve¸nicã contopire cu el.

Eliberat din pu¸cãria }ãrînii, duhul se zbãtu o clipã, neobi¸nuit cu libertatea, apoi
porni înspre Acela care-l chema. În primele momente, tot ce putu percepe duhul a
Iost bucuria eliberãrii. Dar apoi, un sim}ãmînt ciudat îl cuprinse. Se sim}i greu, ca o
albinã care se reîntoarce obositã dupã un cules bogat. Ducea cu sine tot ceea ce a
cules în urma rotirilor Iãrã rost în sIera de¸ertãciunii. $i dintr-o datã, gîndul
cople¸itor al judecã}ii îi aminti de rostul întregii lui istorii, de rostul rotirilor aparent
Iãrã rost prin de¸ertãciune. Dintr-o datã în timpane îi rãsunã sIatul cu care coborîse
ÎN LOC DE POSEATÄ...

107
în sIera de¸ertãciunii lucrurilor de sub soare: ,Sã bagi bine de seamã! Nu ceea ce
aduni din de¸ertãciune conteazã, ci ceea ce se adunã în tine în urma umblãrii tale
prin bucla ei Iãrã ¸ir.¨ Cople¸it de gîndul acesta, duhul se-ntoarse la Dumnezeu sã
Iie numãrat ¸i cîntãrit, ca odinioarã Bel¸a}ar.
47
Cîndindu-se la cei ¸aptezeci de ani
sau, pentru cei mai tari, la cei optzeci de ani de umblare în de¸ertãciune ¸i la toate
ispitele la care cedînd a pierdut puncte pre}ioase în procesul sIin}irii, duhul a
îngînat: O, de¸ertãciune a de¸ertãciunilor,. sub soare, totul este de¸ertãciune ¸i
goanã dupã vînt.

Dar nu sIîr¸i bine vorba ¸i se ¸i pomeni în Ia}a cîntarului judecã}ii drepte a lui
Dumnezeu. Toate Ialimentele ¸i toatã rãutatea îl apãsau chinuitor.

Dar nu, toate acestea mã apãsau chinuitor, cãci duhul eram, de Iapt, eu. $tiam Iãrã
sã-mi Ii spus cineva cã plata pãcatului este moartea ¸i cã Dumnezeu nu poate trece
cu vederea pãcatul. Dar adînc în mine era o razã de speran}ã: Isus Hristos!

Se deschiserã cãr}ile Iaptelor, ¸i, pe mãsurã ce întorcea paginile, 1udecãtorul se
încruntã tot mai tare. Cînd întoarse ¸i ultima paginã, El grãi cu o voce gravã:
Vinovat!

Se lãsã tãcerea.

Apoi 1udecãtorul luã în mînã o altã carte, cartea viefii, ¸i începu a-i rãsIoi
paginile.

Deodatã, Ia}a I se luminã. Îmi rosti numele ¸i adãugã: Achitat!

Aduce}i coroana! $i-a adus aminte de Fãcãtorul lui. Hainele i-au Iost spãlate în
Sîngele Mielului. Da}i-i hainã nouã ¸i pune}i-i inelul în deget! Tãia}i vi}elul cel gras
¸i pregãti}i-vã de nuntã!


47
Vezi Daniel 5:25.


108


Bibliografie
Cioran, Aurel, (selec}ia textelor), Cioran aespre Dumne:eu, Bucure¸ti:
Humanitas, 1997.
Eaton, A. Michael, Ecc/esiastes, Ieicester: Inter-Varsity Press, 19S3.
Fãrãgãu, Beniamin, 1he Concept of the ,Aame¨ An Intertextua/ Stuay,
lucrarea de licen}ã (Mth), Queen`s University oI BelIast,
1995.
Fãrãgãu, Beniamin, Ieremia 1-13, Cluj-Napoca: Iogos, 1997
Fãrãgãu, Beniamin, 1 Petru 1:1-3:12, Cluj-Napoca: Iogos, 1997.
Fãrãgãu, Beniamin, Genesa 1:1-25:11, Cluj-Napoca: Iogos, 1994.
Fãrãgãu, Beniamin, Matei 1-10, Cluj-Napoca: Iogos, 199S.
Fãrãgãu, Beniamin, Romani, Cluj-Napoca: Iogos, ed. a 2-a, 1999.
Fãrãgãu, Beniamin, Shema Israe/¹, Cluj-Napoca: Iogos, 1992
Fee, C. & Stuart, D., Bib/ia ca /iteraturà, Cluj-Napoca: Iogos, 1995.
Carrett, A. Duane, Proverbs, Ecc/esiastes, Song of Songs, Neshville,
Tennesee: Broadman Press, 1993.
1ensen, I. Irving, Ecc/esiastes ana the Song of So/omon, Chicago: The
Moody Bible Institute, 1974.
Kidner, Derek, A 1ime to Mourn ana a 1ime to Dance, Ieicester:
Inter-Varsity Press, 1976.
Ieland, Ryken, Hov to Reaa the Bib/e as Literature, Crand Rapids,
Michigan: Academie Books, 19S4.
Nestle-Aland, et a/ eds., Aovum 1estamentum Graece, Stuttgard:
Cesamtherstellung Biblia Druck, 27
th
edn, 1993)..
Osborne, R. Crant, 1he Hermeneutica/ Spira/, Dovners Crove, Illinois:
Inter-Varsity Press, 1991.
Richards, O. Iavrence, 1eachers Commentary, Vheaton, Illinois: Victor Books,
19S7.
Rousseau, François, ,Structure de Qohelet I 4-11 et Plan du Iivre¨, !etus
1estamentum, vol. 31, 19S1.
Salters, R. B., ,A Note on the Exegesis oI Ecclesiastes 3:15b¨, Zeitschrift
für aie a/ttestament/iche Wissenschaft, vol. SS, 1976.
Salters, R. B., ,Exegetical Problems in Qoheleth¨, IBS, 1u, 1anuary 19SS.109
Salters, R. B., ,Notes on History oI the Interpretation oI Qoh. 5:5,
Zeitschrift für aie a/ttestament/iche Wissenschaft, vol. 9u,
1977.
Salters, R. B., ,Notes on History oI the Interpretation oI Qoh. 6:2,
Zeitschrift für aie a/ttestament/iche Wissenschaft, vol. 91,
1977.
Salters, R. B., ,Qoheleth and the Canon¨, 1he Expository 1imes, vol. 66,
1974-75.
Savyer, F. A. 1ohn, ,The Ruined House in Ecclesiastes 12: A Reconstruction
oI the Original Parable¨, 'ourna/ of Bib/ica/ Literature.
Stott, 1ohn R. V., Sà infe/egem Bib/ia, Romanian Aid Found, 1993.
Vhybray, R. N., Ecc/esiastes, Crand Rapids, Michigan: Eerdmans, 19S9.
***, 1he Aev Eng/ish Bib/e vith Apocrypha, OxIord: OxIord
University Press and Cambridge: Cambridge University
Press, 197u.
***, 1he 1ouch Point Bib/e,
***, 1he Lion Hanabook to the Bib/e, OxIord: Iion Publishing,
1973.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful