IOYJ\IOY BEPN

ANQ KATQ
(SANS DESSUS DESSOUS)
M€Tcicppct<HJ: N IKOI KAZANTZAKH
Etxovo·rpcicp'Y)cr'YJ : GEORGE ROUX

A A. & E. Il A ll A H M H T P I 0 Y
AfKOrPror 10 - AeH N AT
A N K A T
KE<flAAAIO IIPOTO
rll (( 'EXlJ-ETa)\Acurtxh tEratpia )) XcpaUYObOAEt
-rhv
_''QfnE, xugtE mn£ ywa(-
xu. ()i:v q;aV1V<E va yta va rrgooBe1!'ow ot
3lJ!tanx£; xed oi JtELQUJJanx£;
- lVIi: !lfYUAYJ !lOU AVJtfl fl!laL va 'tO im:o-
MUVtllOE 0 'I. T. 1\lacJ'tO'V.
I I r.<QaBezo,tat ng6&u,ta, n<n; xat ilnagxo1J'VE JIE-
Qtxi:; yuvr.<ixE; ixavl:; a'ta pa&rntanxa, n:gonaVTmv a-ril
P(I)Ola. "Av XQLVOU!lE arro 10 CJXllJJ<lLLCJJlO TaU yu-
vatXELO'll !tuaAou, B£v ilnaQXEL ywa(xa, t-
i<avll va YL'V'YJ xal llXOfl'YJ AtyonEQO NEV'tOVa;.
-"A! XUQlf Mao-rov, E3tl1QflVTF JJOU va Bta!l<lQ't'UQTI-6-ro
drro !tEQou; n:Ov ywatxrov.
- Oi, yuvaixE;, !.ttO'tQE; Eivat -r6ao 3tEQtaa6-
Tf.QO oao AtyonEQO clvat yta va xa-
Tay(vmVtat a£
A ' ' ' ' M' ' ' '
- HOL3tOV xa-ra 1flV luEa era;, XUQLE <lCJ'tO'V, MO 'tO
JtECJL!lO £vo; ,n]l..ou X<lflflLCt ywa(xa B£v fta !lJtOQOUCJE v' a-
vaxaAV'll'fl -roil; Li];
6 BtaallJio; "Ayy xa-ra 'to 'tou B£xa'tou
i;6Bo11ou atwva;
- 'An:o To rreat,w J!ta-rgE; JlLa
' _(

Related Interests

  , , ' ''I , '
  ,wvaxa tuEa ·ua EQXOV'taVE o-ro xE<pa/\.t ywatxas ..• : va
  -ro cpa'YJ, onm; xal Eva!
  6
  AN!2 KAT!2
  -" Ar; Elvat! BA.tn:ro xafra(Hl, nror; X(Hh: "[(l-
  Atvro yta -ra avro-rEQa
  - Ka{}E 'taAEV"to. . . ox t tO''tQEr; T. Kal
  O<pELA(l) va oar; cpEQffi UV'tlQQll<Jll, an:o TOV
  XCtl.QO JtOU U:iTUQ;(OUV avfrQroJtOL rii, lioa xal ywaixE;,
  ywat.XELO X.ECJ)UAL, n:ov va t'OV XQOl-
  avax.nAmVY!, 0Jt(l); OTOV 'AQt.O'to-
  TEAll, -rov Tov K£nAEQ, To Aan:Aar;.
  - Au'to E;(Et. AETE TO rragEA&ov va
  JtCtlQ'Vrl xafrE yt.a TO
  - XJ.t! o;tt. EYLVF XQOvt.a bE:v fra Yl"ll no-
  TE, o(youQa!
  -"Qo-r£ JtO); JtQEJtEt va TO dn:oq;aOlJ. x{,_
  QLE 1\Iaot'OV, nro; XCtt'UAAllAEr;.
  - IJaQa yta va rutaVTr)OE
  o 'I. T. Mnot'ov.
  Kal TO ElnE au'to OAll <ptAO<pQOOV'Vrl. nov
  va £va; oocp6;. € o); TO <JTa X
  x.al -ra W tii; a A yE6Qa;.
  (H x. EuayyEA(a 'to xal
  b£v JtEQLO'OOTEQO.
  -"A; Elvat, X.UQLE MnoTOV, ol.!'VEzt.oE, a; pEl"ll 0 xafrfva;
  OJtO'U Ot'OV CtUt'Ov. xal OEi;. orrm;
  ELO'UO"CE: £var; oJ.F;
  oa; t'tr; o-ro x.oA.oootaio EXEivo EQyo, Jtou oEi;
  xal ot <pLAOt. oar; JtQOxELTUt va Toil acpt.EQOOOETE OATJ oar;
  'Eyro £xro 'to x.a&r}x.ov, va € yt,_
  VCtlX.Ct>>, JtOU Ot'O EQYO oar; Tr}; uno-

  - IIoiJ fra oar; yt.' atrovt.a, dnav-
  TllO'E o 'I. T. Maot'ov.
  (H J.!LO't'QEr; Euayy£1-(a xO'XX(vtoE xaTayoll-
  t'EUJ.!EVll, ytaTt atofrav6Tav liv OxL yt.a OAour; 'tovr; oocpou;
  yevt.x.O., 'touA.O.x.t.o'to yta -rov x.. Mao'tov, J.!La oT'
  H ·ETAIPIA KO!MO 7
  OUf1Jtaftaa. xaQbux n]; ywa(xa; &f-v Elvat '-'-

  IIQUYJlU'tLXa ll EJtlX,ElQTJ<IT), J[QU yt' JtAoV(Jl(l
  'Af1EQLXav(Ba Elx.e <btocpacrt<Jf.t va {l-uoHIOrJ (J1[0'U-
  Bata XEcpaAata, € 'tf.QU<J'tl(l. Na yta ·c( btQOxf.Ll"O xat
  ' T < , ' < ' , "'I ' _Q '
  TJT<lV 0 OXooto;, J't'OU Ol El<IT)YrJTE; Efi.Eyav :tm:; ua
  JtErUX. at vav.
  3tOAtxE:; X.OOQE;. JtOU 0 £t)bOf1rJXO-
  (J'tO; oyooo:; Jt(lQclAArJAO:;, (JTf.QLCt EXEL EXTUOl) EVa rxa-
  TE'tQUXOOtE; XlAtaBe:; 'tf.TQayrovtxa ztALOIJ.ETQU xul
  ftaJ .. a(J(ra £cp-rax6otE:; XLAui&e;. II to JtEQa <bto -rov naQaJ .. -
  i .. r]AOV UUTO, 'tOAIJ.rJQOL 3·aAaocroatOQOL ruro T01J:; V£00-
  TEQO'U; xani<pEQUV va El<T"f.OlQl)<TOW (l); TE-
  TctQTl] f10LQa r36Q£Lo xal avaxctAV'l'UV£ JlEQLXf; Jt(l-
  "'l, ' , ' ' l' ' '12.. J1
  QUfl.tE; XQ'Ufl!J.EVE; 3tt00> fl..i'tO Vtlfi.E:; OftQc:; :tftyouOWU Xt E-
  b(I)XUV oVOf1ctOL£; of x6i .. not1:; xal OQf101J; TOlV
  ,, , , , ' - '- ''t
  UJtEQf.Lvt(I)V EX.ELVulV TO:WlV, JtO'U VU JT(t):; Fl.-
  vat Ta OQElVa !JEQ'Y) toil noi .. Oll. :TfQfl riJto oyBorJXO-
  TETUQTTJ 11ntvE xrLTa TOVTTJ.
  X.ftTa TO 1890, TO ayV(I)(JTO. oi aBFLF; f.rtt<pnVHf;. JtOtl
  bdxvow oi yEmygacptXOl zagtf.;. Kavd; bfV
  flv 0 cirraTl")TO:; OWQO; T<i"lv ;[(iywv TOll Bogft01l 11 oi.o'U £-
  XQ\ltlf an:Qtf; {}·<i/.amJE; ...
  M a EX.f.t XaTa TO 1 R 9 1 ll K utlfQVllffil nilV 'II V(l)rt EVWV
  I Tij; FLXf· TllV rrt:rvFl'Oll vu JT(lOTFlVTJ
  va 1tO'l1ArJfioilVF Bllf10:tQU(JL(l ,, zcilQF; TO'l' I I oAO'U. 1tO-iJ
  Dfv dzav dx6ru1 dvaxaA.·uqn.<tf]. 'EzFivo rllV iUHQb Flxe
  rJH n:aguzci>QrJ<n] Tou; vFoa{•antnl rirtFQLXftvtxil E-
  nJ.t.QLa, .rrov va JtrlQll rilv I 16/.o llf oi,f; Tt; '/l'(ICII
  rm• :tEQtoxr; .• \fyn XQOVlfl ngoruTEQH Elxe
  i{fLVOVI<lTlJ pi-· ibtJ.tlTFQO %CJlbiY.f.L c{;ri, Tll TOf
  1
  f) TQ<hm;. :roi• ol fta f:tHIQ-
  VL(V (JTllV XfLTO"f.lJ TOt•; XCil(lF; TllV :t(lO<fWTll TOU
  cirroiX.LOf1oi' 1'1 nixu yta va htniiOl'(l;'t')aovv dyogi;. :roi• va
  TU 'tOU£. : a ai-· TO{'Tll Tl)V :fFQLOta-
  8
  AXQ KA'l'g
  O'l] OL t'OU xwBtxa EXELVO'U
  ytaTl ot rroAtxE; XWQE; Eivat 'E1tEtBl1 o,n BEv
  ci-vtlxEL OE xav€va, a-vtlxEL (Jf, VECt Et'CtLQL<l Bfv
  t'OU<JE «Va XUVY) aAAa «V' ayogaol] TO
  rtEQo;, yta v' anoqn)y11 UQYOTEQ<l <f'CtO<lQLE; r'mo aAAot•;,
  1tOU J11tOQEl va BtEXBtXO'\J<J<lVE Btxaubrtat'a yt a ·rl; Y.WQE;

  IIoAl'tEi:E;, yta
  xal yta t'a nto xal ozEBov cl."tQetyrtrlTOJtOLl]t'et,
  j)Qt<JXOVT<ll av{lQW1TOl nOV xa{}oVTCtt Xctt ¢azvo'UV Tl JtQ<l-
  %TlXll va E;(OW xal BQt<JXOVTCtt rix6-
  rtll xal XE<paAata yta TO'U;. A U'tO d-
  rroBdx&r]xE A( ya zg6vtct JTQtv, oTav 6 «Tl]AEtloAtxo;
  Aoyo;>> "tij; va CJ'tEtAl] oo(Ba
  OTO <pEyyagt, axorro va £yxatvta011 ovyxotvmv(a TO
  BogUqJOQO rii;. 'Ar.tEQLXavol BEv Q(JOL EJtLXElQll-
  £oaA(.(v Ta -cEgaana n;oaa, n;ou yta
  onovBa[n EXELVYJ £ntXELQ110'11, onm; Ta xafr£-
  xaoTa OTO fhoA(o <<' Ano rii
  ,,Av <po(Hl £va; AcaE¢ JtQOTELVll v'
  dvot;l] Btffiguya, rrou va JtEQVa11 EuQOlmJ xal TllV
  'Ao(a Wt:o Tov 'A TAav-rtxo c:hxEavo (i); -cl; -tlaAaaoE; n1;
  Kivu;, av xav€va; va T(lU-
  Yii 6); Ta Ba-tlTJ t'Y];, yta va Tll
  q:;mna, nov BQtOXEt'Ctl EXEl av xav€va; .. o; 11AEX-
  TQOA6yo; -6-EAlJOl] va auyxEV'tQOl<H} oAa -ca l']AfX'tQLXa Qfll-
  JtOU ocpa(ga (la;, yta
  va JtOU va Bt'Vll UTEAEwna q:;&; xal frEQ-
  av xav€va; CJXE<p{);; va
  aE TO JtEQL<J<JEUJlCt Tii; xaAoxatgtanxr];
  ';-' ' ' ' 5:.' ' , ' - ' '
  sEO-cl];, yta va TO ut'Vll TO on; XffiQE;, :rto'U nr; rra-
  yc:ovEt 'tO xguo, av xav€va;
  va :ltOU £xow ot JtaA(ggotE;, yta
  va ByaAl) BuVCtJll} yta € av y[vow rlV(;)-
  VUJlE; aAAE; yta va E'XTEAE<JOUV TEt'OlCt ox£(), aJ
  10
  AN2 KATQ
  fl-O. :t{Hinot wJ. ".'lHI.<J THt'Vf JlfTozot AltFlHr.ftVOL x.at
  n1 boAAaQL<.t tla xuUollVF ;roniJtl (JT(t THfiFif£ nilV £:raLQLWV,
  orrm; T(l T<JlV ftFyai .. olV :tnn.ql(ilV n-,; B<lQt:tac; 'A-
  ,U .. QIXl]; z.wovnu xul z.avovnn oTo't'; <;lxFuvn\
  1
  ; •
  • \OLJTOV <flUCHXb T(> XOlVO VU j)QtOXFHH OE 1T'UQ1::1:0
  ll(JTf(Ht d:ri> TO(JO ;n'l>; Tl; X w-
  QF; aa. ·rl; frrw,gvc To'u, onow; otil • &a.
  f!htvF Hx rrcgtoaotc.Qu Accp-ta. · Ano Tilv fii-/ .. 11 !JFQta 1i f-"tat-
  gfu.. ;rov va tt; <iyoQUOll, dzc XU!-L-
  ItlU Eyygaq:{J, ytatf.. omn; (ff1LVOTUV, ELZ£ xu)Aw;
  TU /{f(plAULf.t, ;rou "lam; va d(lyOTF(lU
  Vf(J. JtO(JU !Jf £yygaq:£;. OTf.tV ita btQOXflTO va
  {JO'll tl; vff; XWQF;. :roil flETU riJ ita Jtl r't
  i btOX.n]Ol(( Tl');.
  ''O!J<n; T(> va ZQ'YJO'lftOJTOLllftO\lVf OTO Bo(lflU
  I I6Ao, <fULVE'tCtl at' aAllfrfla :toV p6vo O'E X.E<pftJ.Ht
  TQf-f..A.oov va <p'U'TQOHJ'fl.
  Kt TO a\no 11-ravE ao6agona-ro! ()i .. F<;
  Tl; ata hl1-
  i .. (J)ml. :rro- JtQffi-ro; xatricpFQE va b<;l<'Jll b «KllQUXa; n-1;
  N£a; 'T6Qxfl;». To nlsi{}ot; oi tilt;
  ha; a1rri); Tof, r'x6Qvtov MmvET Bta6aaav£ o-ro qn'tAAo
  Tf]; 7 1891 n)v :tOV
  htahofirJxE an xai <JfvOAu:ia3rJX.E J.HJQLO'U; -rQruro·l';
  drro -ro-D; xal Tov;
  «01 zmgE; to

  Related Interests

   BogEtot' ll6Ao-u, i)a£; !1Q(axovtrH Jtf-
   ,' ' ' p ' 1, ' • , ,
   Qa UJtO TllV "±l') f.tOt.QU
   1
   JOQflVO JT/\.UtO;, !Jf.VO'l.J'V f1VfX-
   yta tov <in/-.o.Ucrra-ro rro); 8i:v £zouv (i-
   avax.a/.·ucp{}f].
   >> I TU Tfi .. Fl
   1
   T(.(l{.( ()lJUI. JTOll <fHtOHVf o); T(;)-
   IJft fiu/-.HoO'OJTOQOl (L'l() Z,(tlQF; dvw. fo\n't Fbo>:
   U •)0 t r, I a " Q ' ., .\ 1 I I ' ' 1 '
   >> n... ;-,) , OJT0\
   1
   fCfliU<JF 0 ."--\.")''(Ao; UQI TOV 0'\J-
   II ETAIPL\ KEI'.\rNIIIHIAEI TO\ KO!MO
   II
   1.1o rot' 1 )'ol-l7. :n1vcl) cn()'v 2Ho hunxh onx lio-
   LJFifl. Tl];
   ,;

   :!(I'. 2)'ol' '. i):nn' fq:{htof il · MriQ-
   . lt · - , " • , T._ , , ,_
   /.X.f£!1 . .:TfLVU%0/,0

   Related Interests

    1 111'

    Related Interests

     TH; TOV r\.yyJ..o <Tf(l
     \ rtQr;. Til :\lr1i·o ro,-, 1 )'olj fi. r!:uivm oT(w i"Hl hvnxi> JlfClrjJt-
     (JT(t j'}IJQFtrt Ti]; ZI;IQO; TOll

     • ;);-, '. (i.-rol' oi · AJtf(ltxrivot .\Ox.ymJVT
     /.( { l :\ l :t(lf'VHQ :tHQHXoi.o f(HX.clVlXY] rbtOCTTO-
     i.l] TOl' rxQii.ll Ttl TOll 1882. JtUV(I) <TTCl -lf>o hllT. JlF-
     f11Htf1QtVO. nTixj·)oQFHt rf1; z<llga; roi) N ciQF;.
     )) l] zci>Qr.< drro rilv 84Y] (J); TOV I l6A.o. br)-
     A<thl] Zl;l(HC :tOll fZfl fXTf.(Oll poigt:;. fCJTOQfl va {}Hn-
     {.H]Hl]. riv{]Xfl o/.axfQtj n' oJ.n T(l XQnT'Yl Tf1; l"f]; xul
     p:rOQFi va • XTfnta ihtornxo Jlf ;rJ.etO'TY]QLUO"JHl.
     >> <Ttlp<p(l)'VfL Jlf Tt; UQZ,f; TOll xa{lf
     ribtrHQFTO'

     Related Interests

      <J'tty;diQto;" o' £va xnlJta EXEt ro BLxatmf.A.u
      vr.t :rgoxui.FOY] rh -ro-u. oi t H I I oAt rEiE;
      Tl]; . AJtf(>tXli;. rravra TllV UQXll nun'l· Anout-
      vm•v TllV JIQ(J)t06ouAfu va :rrgox.a/ .. £oouv rL"'aAAOTQl (J)<Jll
      n-1; xotvri; ibwxTY]<Tta; n}lv rroJ .. tX(OV zfnQ&v.
      >) rt· autcl

      M:tal.tqwo &tr.LtQlfl T. <i-
      vo,,u TO'i) BoQElO'U rioA0 ..
      l North Polar Practical Association). rroi' riVTLJtQO(J(I):rtfll-
      ovrn; oxonEun v'
      rbroxn1oll /.(JlQa noil -Ba yt'Vr) <JUfJ<p(l)-
      vr.t Jtf toil; VOf-t01l£ xal rroiJ &a St'Vr) dJtox.'Ananxo Btxa(-
      , ' , ' I , IJ'
      (tlWL XUQLOTY]Ta; on; OTt'(>tF;. OTa 'Vr)O"La, 'Vr)O'UXLU, JQU-
      Q'J. .... , , ' , ' '
      zou;. UU/\.OO"<Tf;, AqtvF;. XUl rtO'U WtO-
      Tfl.OilVE -rf:> dx(vr
      1
      To xTiiFu Toi, BogEto'u II6'AmJ. 'II
      %UQlOT'YJTfl fla i.aztltj xal O<JO TO xn";'wa (iQL(JXf'tfll
      vo nciyou; xed o-rav oi rra:yot n'r,.(Y] xat AtcJ)(JO'UV.
      >> 'Ibw( TfQH "{V<•)OtonOLFi.tuL. tel (1.

      Related Interests

       ,ti)
       Tl]:; %1
       1
       (ll0Tl)TU; flJCOQfl .7£0Tf VU :t'QO<Toi._'Y]f}f) yta ltXliQO.
       rtXOpH XUl (l

       Related Interests

        o:rotF06ll:tOTF fla Tll '{F-
        12
        AN!;! KATQ
        XCftUO''tUOll

        » KavOUf..l£ (lU'tO YVOlO''tO xal 't<OV buo
        xal et8<mol0Uf.t£ oA.a 'tU XQU-
        'tl'J dvat 8Ex'ta va rtaQOW£ O''tOV rtAELO'tflQLUOflO, 3tOU
        -6-a Elvat of: o<pEAo; 'tou 't£AHrra(ou urt£QfrEfla'ttoTf).
        » tHflEQa 'toU rtA£LO'tflQLaot-toil OQLa-a,xe ll 3fl
        fJQ(ou xal a'£-&O'Uoa 'tOOV rtAn-
        O''tl)Q_LaOfliDV MrraA'tLflOQ, 3tOAt'tEta ME.QtAavr, ti-I-

        » drro 'tov Ou(A.-
        Ata11 rtQOOffiQLVO :rtQaX'tOQa
        lVIrcaA'tLflOQ, 'Arcavro 93».
        tH fl:ltOQOUO£ va fremQl)&i) rcaQaAoyl),
        fltl 8£v J(OlQoUO£ OVtlQQl)<J'll, rroo; xal oa<pEOTUTl) xai
        "Eva rtQat-ta :noo f:8tve orrou-
        8ato'tfl'ta rrro; xufJEQVtlO"YJ 3ta-
        QaJ<.mQoucrE ciJto JtQlv -ra 8txatrot-ta'ta yta
        E'tULQLU, av E'tO'lJ'tl) Xa'tU<p£QV£ va xa'taxu-
        QOl-8-ouv. Kal 8£v :rtLO''tEue, enQOxEL'to yta
        80'UAEta "AA.A.ot enLflEvavE xat-t!Ha
        drto dt-tEQtxavtxe; rroo 8£.v
        fra xa-racp£Qvav 3tO'tE va EXOW£ 'tOOl) JtEQaO'l) UflEQL'Xa-
        av EUxOAOrtLO''tlU 'tOOV avfrQ001tffiV 8£v
        WtEQUV'tl). , AA.A.ot naAL ELJ(aVE YVOOJ!l), TtQO'taO'l)
        'tOV x6rto va crofJaQa,
        :1tQLV <in:' oA.a 'toU'tO 'tO rnLJ(ELQl)fla, wa. E'taLQLa 8£v
        YUQ£lVE flE xa.wva 'tQOrtO v' 'tO'Em) 'tO'U XOO'f.ta-
        Xl), flOvO f.tE 'ta 8txa flOVaxa 'XEqxlAULU v' ayo-
        QUOl] Kat. a-r' Bf:v f:xa.vE
        EvEQYELO., yta va O'ttl 'tO.fl£LO. 'tl]; 'tU
        'ta YQUf.tf.tU'tta, 'to xQuaa<pt 'to
        flL £imoA.6rttcr'trov xE<paA.awux.rov.
        "Oaot aXOf.tl] 'ta rtQUflUTO. Ba&U-r£Qa, AE-
        yave yta rl]v E'taLQ(a fra xa.l OUf..l<pEQO'tBQO xa.t
        · S n o A . o 3
        - J O a l C 1 n x 5 Q - O l .
        Q - O l . C 1 x S 3 o o < h ; > 1 V
        · , l t p 1 D l . 3 9
        - 9 - 0 x 1 1 Y X 1 0 A D A 3 Y J ' 9 0 3 A n < h 1 D A } 3 : »
        S 3 l . O . D S 3 o r o X
        s 1 1 . o A r o u y u Q < n t 1 n x u . o n 1 . . o y 1 . n x S l t l . 0 - v
        1 n x Q - O l . C L t . g . y u
        I J . J Q l . X > M g S < , ! ) l l 3 1 C 3 " t 9 9 0 l . C Q - O l . C U D O > l . l . C J 0 3 1 £
        l t o y o c b 3 A . X > O ! J
        · « S n o n > d > v
        S i p . L t o n 1 o y 1 n x
        Q - 0 1 C ' l t D O > l . l . C J 0 3 u
        1 D X L t r i 9 x p ' o o n x ! J I J . G l t " t 9 0 0 0 1 C ! 3 0 0 1 C T I
        S n 1 L t 1 9 1 o n x S i p . Q 1 C J - D n r l r o ) D x 1 g Q 1 » S C ? l t S o o g g
        " 9 1 t 0 X . O n o l . 9 X 1 l . D r f A n o l C A Q 1 3 A Q , O o g 3 A D D I ) - O O O l i t i
        ' S o - ( } y g Q l . . O 1 D 1 3 9 9 - 0 X 1 1 ' 2 Q l . D
        Q 1 1 C S Q - 0 1 Q l . C p 1 0 1 C O > O - ( } A 1 > 1 n x L t r l 9 x p 1 l . D 1 A ' S n o 1 t 9 c h S n o l .
        - 3 - ( } J l A p 1 D X 3 . 0 Q - O O O l . C r l S Q l . C J . D S o o g
        0 ) · S n o A 9 - g M x S Q - O X 1 l A O " t " t 3 r l Q l . C p
        Q - O l t ' o o g 1 X 3 X p D l . 1 3 1 t 3 : , .
        " D 1 3 " 1 { y c b . o p l t r f 1 r f 9 A 3 - ( } Y X i p . 1 D 1 C p , A n r l r o p l x
        - 1 g Q 1 9 ' 5 3 J A r o < h r f n D 1 n l A r o A J A . A D J .
        - g 1 n x . y x u D r o A A . 3 A n . o 9 - 0 A . 0 3 A a , · o 1 Q . 0 1 S p A n x
        - l . u n x S n 0 1 D A O X 1 0 D A n 1 U D O · S n O l . D 1 D T I 0 > 1 D X 1 0 D l . D 0 3 l .
        ' ' . £ ' u '
        - 9 A . o p S Q - 0 1 3 l . D W ' n 1 L u 9 1 o n x
        S Q - 0 1 Q - O l . C ' n 1 D " t 9 9 r i n D ' S 3 o
        - < . 9 / . . s 1 1 . S l t 1 . S n o 1 .
        A 1 } l t . o l t 1 J D 1 C ! J 3 A D ' X l 3 A < _ ! ) 1 3 l . 1 " t 0 l l
        - r o A H ) A < , ! ) l . A r o 1 y r l r o 1 n x 1 g A < , ! ) l . 1 0 O l . Q O l . S 3 g l t 1
        - ) l . C g , A Q l . Q l t p S 0 1 . 0 D J D l t " t l . C p S O " I { 9 J l
        9 n o c p 1 S C ? l . C ' n r t o x . o n g D D l D D l " D J D
        - n O l . C o r f l t g Q l . \ ! " t D X O O u 1 1 A P ' n o g > X
        l t ' l o 1 . n x L t 1 n n l t 1 . r o 0 1 C S n l A O A n x a o X o n 1 o n x n o 1 . r o o u M l . n t i
        , , , -
        - O l J D X 1 g Q 1 S L u A Q l . 0 0 3 1 . ! > 9 - 0 " t l . C p
        £ I O X N 0 . 1 1 3 : V O H O N . I V d 3 : } 1 « V I d l V . L : i l • H
        14
        KATQ
        Mu1 n1; 6 «Lodger>>, lie-
        X l<Tf Bl]JlO<TlEVOVnl; n1v OTJJlflO)(Jl] :
        XOlQEi n:oo; oi JlEAAovnxol ayooacrtf;
        T<OV n:oJ .. txrov XWQOOV n:oo; xa;row; Jlf
        <lTEQEO n:eaxn-rat va <T1JYXQ01)cr&ii JlE l"i], xal
        Pf TETOLOV TQOJtO, (t)OT€ va JtQOXAlJ&o'Uv oi
        xal YEOlYQU(J)lXE; JlETaooAE;, n:ou yL' a\rrf-; n:govoEi a1hov
        TOV OQO 1'1
        <pQU<Tll avril 0-
        n:Ol:; aAAO)O't£ OE <:pQUOEOAoy(a, rrov EXH EJtl<T'Tl]-
        BFv TLJtO'ta. AfV f1£oata
        8uva-r6, oooaeoi avfrQOlJtOL Vel {}f(t)Qll<TOWE TETOla
        OVYXQO'UOT) XOftllTll. "On(!); XL av ·f)-ravE -ra CfCll-
        VOTaVf naea/..oyo, rr<;); 1'1 rTatgta &a noTE aE
        un:ofrEalJ yta ol!YXQ01'0lJ.
        "A/J .. lJ E<f'YIJlEQtba TO .. Ta» Tf); N Fa; 'OQAEavr"j; E-
        YQU<J'f: <<Ml]rr(l); ll VEa £-rntg(a Jto); JlETUXLVllOlJ
        TOV {}tl, JtO'tf va JtQOX.at.EOTJ .. F;
        Ewo·(x.f-; yta f-xpETaiJ.fuOTI Toov TYJ; ».
        «Kal yta'tt ozt; WcUVtl)Of no
        'Av-raJtOX.Qt-ril; 'tOV d<p<YU ll XLVY)(fl] 0-
        AOEVa TOV JtaQaAAT)f .. TOll Tf); 1"1);»:
        K
        ' ' , 'l , _Q ' , ' ' 'L""
        « (lL OT (l/\.l]U'ELU, WtUVTl]<JE T) r_.rrt-
        itE<;lQlJO'TJ" TOOV IlaQL<JtffiV, p,l]:n:m; o <JTO a'\JyyQaJl-
        't01J w Ava<J't(l'((;)(JEL; Ti]; Bf-v dn£, on ll JlE-
        'tUX.LVlJOlJ Tou • XLVlJOlJ -rof'
        tii; TQOXLii; ri]; ELVaL ixavll va <:pEQlJ TOV
        XULQO aAAay£:; rrov EZOUV£ T<l Bta-
        cpoea OT)JlEla Ti]; EJTlqxlVELa; Til; ri]:; xal va JlE'tUXLVllOlJ
        Tou; aOleov; TO'U n:ayou cbto Tou; Bvo Tll; 1r6Aou;>> ;
        «Tof,To OJlro; dvaL c(vrffrEnL
        l) WEnd}EWQT)<JT)" TOV 'AI .. Aa xal av TO Jta-
        eaBExfroilJlE, BwBExa ZQOVLa, yta
        va YlvrJ 0 B£ya; :tOALXO UOTEQl xal v' TO (JTL;
        :tOALXE; J:OOQE;».
        H «E'l'AlPJA,, KEPAINOBOAEI 'l'OX 15
        «To'tE A.otJt6v, circa:vt'llcrE 'to K<mEy-
        a; JtEQLfl-EVl'] 1l El'ULQLU, va JtAl)QOOO'O'Ufl-E fl.E-
        Til£ ucrTeea cino XQ6vLa. Ma
        JtEQ<iOl] 'tO 'toU'to, othE AEqrto 0.;
        E! » .
        x.al va YVOOfl-l) TaU 'AV'tEfl-clQ, nou
        uio-fli'tl)O'E 'En:t-frEOOQl)O'l)», 'ExflETUA-
        (E'taLQLCl TaU BoQELOU li6A.ou u-
        cr' aun1.
        To Elvat, (ht X.U'tOOQ-3-WCJE va !J,<i-
        ftl), -r( -rov OQO EXElVl) 3tCQLl>Ol)'tl)
        mhE rrota 'tOi7
        JTOU UvE<pEQE.
        IlAl)QO<pOQLE; yt' au'ta oA.a B£6ata va
        0lJ To O'Ufll>oVALO Til; VEa; x.al .n:to EL-
        0 Ma 0 ayvcoo'to;!
        "'A yvro<T'to; x.al o x.al
        n1 J.t£A.11 E'X.Etvou TaU O''Ufl6ouA.(ov. Kal ov'tE xavE(;.
        fi=to 3tOi7 EQXO'tUV 1<1 .n:ou nlV ElxE cptQEL O'TU YQU-
        CfEia -roD N. (T6Qxl);>>, OutA.A.ta!l
        <l>6Qcr'tEQ circo rraa-r&v
        ¢aQL&v xal 'tm' EJlatOQtxoi) oixou "AQTQLVEA
        xal til;
        n:oo; Jtl(J'{J) circ' UU'tOv, XQU6onav aAAot. '.A.n:'
        airt6v, JtOU .1tLO acpmvo; cirro TU JtUO''tU 'l!'ciQta, JtOU
        JtouAoiJCJE, x.a-racpEQUV va 3tclQ01J'V JtAl]QOcpoQ(a
        aX.Ofl-U XL oi 3tt0 ixavol &JJ.t0<1L<ryQaq)(>L. Mf. aAAa AoyLa, ll
        (ETaLQLa Toi7 BOQdou I16Aov, ciAl]-
        {hva «clVOOWJ!l)».
        'AA.A.a av UU'tOL 3tOU (36.A.avc ErtLXELQl]O'l), E-
        ltEVUV acpcivna, -3-a va 3tf); 'tO
        xal yHx TO cr-r6xo JtoU 'tOV 3tQ66aA.av noA.u x.a-fraQa

        (H E3tL;(ElQllO'll ElxE O'XOJtO va JlLU EXTa-
        Ol] OAOt'EAa arc<it'l]'Ol aaro civfrQ001CLVO JtOOL.
        16
        ANQ KATQ
        To arm TOV 84o JtUQUAAl]AO we; TOV 90o
        ;navn Au-rE:; ot f.lOLQEc; EJ:O'U'V 60 ll xa8f
        xai E'tO'L B(vouv dx-r(va arro 360
        TQO 720 f.lLAla. 'ExELYr] AOLJtOV l'l JtEQL<pEQELa a:nAmv6-rav
        2.260 xt dxe Ef.16a&C>v 407.000 -rETQayrovtxa
        JtfQL:nou -ro ifva 8£xa-ro OAl]; tfp> EuQW1tl];!
        btaxi]Qu;ll, xafrol; YQUf.lf.lEVo ,-coo; oi
        1fEQLO:XEc; EXflVf;·, nou (J'f xav£vav Bf-v dviixav, avf]xav O'E
        oAou;. ,. H-rav Of.l(l); :nd}av6, Ta XQU'tfl rcou O''U'VOQE'U(lV
        -rou;. va d; BtEXbtxouaav aav O''U'VEXELa T£TlV £&acpwv
        TO'U£. Kat - yta va JtOUf.lE aAll8Eta - TE'tOl(l ci-
        ;LOlO'l] 8-a Aoytx{]. rlaTi Ol JtlO JtOAAEc; avaxaAV'l'EL;
        rceQwx.oov a-rov II6A.o, Elxav rcQayfJa-rorrotll&r\ d.."'to -roAf.lll-
        gou; im11x6ou;, dxQt6w; au-roov toov XQa-roov.
        "E-rat, 1l Ku6EQVYJOll -roov IloAnELoov, :nou
        EXJtQOamrroiiae xaAOUO'E aut'a 'ta XQUTl] va
        :naQouataaouv -roue; 'tLTAou; -roue; xal va (JTOV
        'l , , ''l , , s:. , , K , ,
        -ra utxatrof.1C1Ta -rou;. at -ra
        XQcl'tll au-ra E;l]: , Ayyf..(a,
        h(a xed N OQ6l]yta ( 'ta buo au-ra fXELVO TOV XULQO
        " , ) 'O'l 'l s:., , p ,
        Eva 'XQaToc; , xat roata.
        'Af..f..a &E:v f.lOvO au-ra Ta XQU'tl]. Kr. UAAa
        - ,, ' , , ,, '
        va arraLTl]O'O'U'V X'UQLO'tl]Ta, <pEQVOV'tac; aav EJtLXEL-
        :rmu Elxav xaver. &r.xo( -ro-u; &af..arraon6-
        QOL
        IlaQaBELYf.la, 1'1 raA.f..(a. IIQOYf.lOTLXa, OE xcirroLE£ a-
        ;tOO''tOAfc; yta xa-rax'tT)aYJ :rtEQu>xoov a'tov II6f..o, Elxav
        Aa6EL f.lEQOc; xat raAAOL. 'AvafJE(J'(l -ro-ue;, 0 &aA.aaaoot6Qoc;
        BEAo, :rcou elx£ 'tov {}ava'to To 1853 dxrl] -roil VYJ-
        mou Mnhat. "H o yr.a-rgoc; '0x'ta6wc; lla6u, noiJ
        T01J 'tEAELOlO'E 'tO 1884, O''tO aXQOOnlQl ,,H 0 Mae-
        'tEV, 0 MaQf.lLE Xl 0 M:TtQa6e, JtOU Elxav :TtQOXffiQi]O'El roc; rl]
        &aA.aaaa tiic; 'tO 1838- 39.
        raA.A(a &E:v EXQtVE rl] Xa'taAJ:tlAll
        '', '. ,,._ ,, , ,, ,
        yta va :tOQTJ a EXELVO -ro EYXELQl]f.lU, rrou o axono;
        18
        KA'l'!2
        Tou Jti.O :toA.u naQa mLG't'YJJ.A.O'Vtx6:;. "A<p
        11
        of
        AOL3tOV BttxBtXT)OTJ TO JtEQL8t6 'tl]; TOUQ'tU E-
        XEL'Vr) TOU 116Aou, 03tO'U Ta lfJ...Aa XQ«i'tll va ona-
        00\J'V 'tcX 86vtta Tou;. ,loro; xat va ElX,t 8txto.
        To raw EYLVE xal Jlf rf:.QJlU'VLa, naQ' OAO rrov Elxe
        oto EVEQYT)nx6 t
        11
        ; arro ta 1761 To
        -roi) <J)QnSEQLxou <bto to xal cixoJtCt xal
        tl; ruroo'toA£; tf]; xal rii; ., Avaa; ata 1.869 -
        18 7 0 xu6€QVllTll TOV rrov a'Vf6T)KCtV
        t' OXQOYLUAta xal q::niaaw (t); 1'0 ri-
        -rou BtoJlCXQX. Jlf oAE; tl; rivaxu-
        Au..pn;, B£v voJlLOE 1'1 A u-roxeatogfu. ;uo; Jl3tO-
        gouaF va tO Tll; Jlf F'Vfl TOV 116-
        AO'U.
        To rsw xal i) Auo-rg(a, av xal X\JQLU rfl;
        TaU <J)gayx(oxou 'lmo{]q::, rrov XU"[(l TO BOQLU d-
        JTC) JTUQUA(a tf];
        'ItaA(a, cl'V xal B£v ElxE XUVEVU BtxaLOOJ.A.Cl va
        O'Tll JlEOT) Xl aut{], Bf-v f1yfJxf Xt a; ll <pavf] 'tOUTO Wtt-
        8-c('VO. JlE Toil:; JlJtOQOl!(}f.('V va AoyagtaotOWE
        yu1 xugtot xal oi tf]; xal oi 'Eoxt-
        JtOOOl nov xal'otxO'UvF Tl; liognotat£; 'AJ.A.EQtxi]:;,
        oi ifrayEvEi; Tf]; -rou AaJljtQU'VTOQ, -roil Tio-
        hMlOOl' lVI:taqJLV Tiagt nov ) AAEOO't(J)'V oi Tooux-
        TOOL, :rroil xaTotxoilvF JtQiv Pmatxl) 'AA.aoxa, :too ci:to
        ta 1.86 7 J.oyagtatFtat tl; :t:<i>QF:; 'AJ.A.EQtxavLXT); (0-
        Jtoo:rrovB(a;. Oi A.aol OJHrl; ftoirtOl, UAT)-6-LVa xat
        o6llTT)'t(l xal TOO'V JtOAtx&v X,ffiQOOV, B£v
        fta flJ:UVf 1!Jl]qJO o' auto TO "ErrEL't{l JtE 31:01.0 'tQOJtO
        oi buO'TlJXOL UUTOl -Da Jl3tOQOUt1(lV va 3tUQOWE JlEQo; O'tOV
        noi, rrQOXrJQux&rp<E xat J!E n;oto VOJlLOJLa fra
        , u , , , , , M' ,, , s:.,
        XflTO(HHilVav va Jr/\.f]QOOoouvf TO :tooo; E xoxu/\.ta, J..1E uov-
        TH£ ftn(, JlE A.aSt <iJto Kat
        r1 ' _ 1 ' 1 , ' \ ' ' '
        ( tVI]Y.f Y.<l1W)£ XUL 0

        O<l'V JtOU 'tT)V
        9 x n 1 x 1 o u p S I J . J S Y l -

        l D X D J M X > l . 3 0 H
        l t ' ' ( Y A 3 J \ 1 I f 1 D X S f t > t c , ' l t o l t o O ) u p S r o r l g a o g , o o r o X
        · S n r l S n o 1 n d > o S l . u 5 o o 3 r l o A . 1 3 X 3 o 1 l t 1 . n u n o 1
        s o . o 1 \ > A . .
        - 3 l i 3 A n X p 1 o A y x 1 o o n y ,
        1
        o S c t > t c

        ' S o 1 y a x 3 - ( } y x
        ' n l . n r l c p 1 n x 1 g S p A n x
        · S I J . J 5 ( J . 1 n 1 c b
        A D l . 9 i \ O O O O . X D l . D X \ ) - { } \ ) ' { ' { O l t Q 1 l & \ ) l .
        A O A } 3 X · o o n 1 l . ' { Y l & J \ 1 S ( J . 1 . A q > l .
        ' D J D 0 0 d
        1 D X D J A U 9 0 0 N ' D J A D V
        - A . V , Q . O T I D 1 A O O A o D M . D Q - 0 1 O J g 3 u Q l . D A D A 3 r l i £ , .
        · n J n g o . o l . C o L t o < o l . D J l . c 5 L u A Q l . D
        S l t l . 3 o l t o c p 3 . ( } A . A . v , s ( O r l g H ) · l t l . n A A J - q
        - p S r o o l n o 1 . \ ) 1 A .
        ( } o c b p \ l ' X 1 1 3 X o Q U P ' 9 r l o n 1 o l t l . . o 1 3 Y 1 . c
        A Q l . D ' A q > o r o X A q > l . M O A J A ' f ! A
        ' f ! J \ 1 S r t o l
        3 1 \ D D J D D d > o l . C p ' D O J O r l L u
        S n o 1 S 1 3 . o
        J O ' 5 1 3 n y M g 1 0 · L t o l u . A y l . C p ( ! l
        ; v j . D P > d ; r ; } t \ D y
        ' ) D j ' ( L L v . ; o t o
        0
        o 3 3 d L t ' ( 1 L l O
        ( H V V V < P 3 ) 1
        . 5 0 l i D 9 X f } 1 D A } 3
        ' A X J D l t l . < ! > O
        1 X } ' ) ( 3 l . C \ Q • • " 5 3 l . 3 A O T I D " 7 ' 1 0 1 > 1 ' X I W . O T ' 1 0 0 0 l i 1 X 1 ) r : T ' ' ' D ' V Y . \ r '
        ' " l I L w l - . . . ' 1 , ' t . •
        · · · n o < 9 X
        6 1 N C ' i d ( ) X N < ' i X · I · Y l l o d l : ! l N o . L I O m l O E : ! I d H \ ' 1 1 1 0
        t D X D d > D o J . . . 9 0 1 3 X 1 D l . 3 9 J 0 l . Q l . Q l t p
        3 X } 3 n o 1 . S l t 1 . 9 - n S l j . l . l > 1 0 x ? ] I f 0 0 9 1 . ' S n u

        ' S 9 - o g n o 1 . o
        - l t x 1 0 1 g o u ' } x 1 o 3 : , ; 9 S n J A D V
        S l . t l . A l p . l t A J O x D 1 g
        3 0 ( ! - < > 0 o l t r i 1 1 . n 1 J . . . 1 x y J . . . 1 " t S o l . D 1 1 t D 9 - g
        ' S o u c o o . g A p ' S o A 1 X X 9 x o q o o ' S o u
        ' n u y r i ' n 1 g 9 u t D X n 1 o
        ' S o - ( } I J . l . O ' S 9 1 A O X ' S 9 - X n u ' A < g A O o X
        A < g 1 0 l . ' S 3 J g A L S t l . D S o 1 n X
        - o p A 3 D A Y \ l g q > x n L 9 S n J q A n " t " t O ) S I J . l . : 1 o { } f i o " t 9 x p 1 0 I J A .
        A D X p A ( _ ! ) l . D O X A < g X ! D l t O O O C J - 3 A < g l .
        · « S l t x o 9 N
        S i p . A Q l . O O . O J 0 9 T I 3 0 N L S t l . O 3 X l . t - ( } 9 - 3 1 0 0 l i l t g
        ' o d > n o J . . . A . 3 O l . . D O A O r l 3 A D l . 0 0 3 d > D A l > C \ 0 1 . l > T I O A O 0 1 . O . O l t S O A 1 3 X 3
        " ' , c " ' ' - '
        ' O O l . O < l 9 c i > " ) I T I D 1 " t " t l ' J - O 0 - 0 " t 9 I I · g ( ! - 0 1 . S D J 0 1 D l . 3 : )
        S l - ! 1 . 5 o u r o D 9 o 1 t 1 u p 0 ) S I J x 1 o o r i
        - v , S I J . l . Q o 1 n x A Q l . O A 1 3 X 3 : ,
        " D J O D O l t O r i l t g
        Q l t p A t O l . C S 3 g y n o g g S 1 3 0 l . S 3 1 3 1 . 1 " t 0 l l
        S t l . D t D X A l p . 1 D X l t " t 0 l t ' } 0 0 1 . 3 I J
        ' l t J . . . y x l p . ' O A J g M > y Q l . Q l t p
        s
        1
        1 .
        1
        n x s n o 1 .

        - D r l A < g l . D O X A < g X l D l t t O O C J - 3 A < g l . A Q 1 t 1 0 " t 1 Q
        . A ( ! - 0 - ( } 0 0 O O . X D l . D X
        S 3 o < g X s
        1
        1 . o n n r o J n x 1 g 3 - ( } y x Q l ! P Q l . o
        A ( } O - ( } U l . 1 D O D 1 t 1 D X
        A Q l . Q l . C P 1 0
        S n o 1 . 3 A ( ! - O - ( } D D 0 1 0 l i 3 X l u . D J A O A n x Q . O r l o n 1 o l . t l . o
        ' } 0 1 . " 5 3 A J " t 0 0 . l D S t . l t D X
        3 A D J . 9 A 1 A 1 1 . ! ] ' J \ . 9 1 t 1 0 " !
        A D X l t l . X J O 1 D X 5 3 J d > D O A O O - { }
        - o p J . . . J . . . p 1 0 1 0 1 . 3 : , ; · S o 1 . 9 0 x S l u .
        i ' i N V O l
        1 D X D 1 q 9 1 C
        O A J " ' £ S o . o n w A . 0 1 0 0 3 n y y u ' } 0 1 A ' f ! D
        1 " ' ( y d > 3 X O " ' { g ' S 9 x 1 o
        - c t 3 A . ' 5 l t o y 1 " ' ( D ' X X O X ' 5 9 " ' { l u f l . : S 0 1 . o
        Q 1 U 9 A . D " ' ( 3 1 \ . 9 1 N S l t X o y . 1 . n r f A l U 9 5 Q 1 Q - V · ' } O A 1 < 1
        - 3 r l l t o L Q . O l . 1 n x o . o . 1 . 9 N Q - 0 1 ' p o o o g Q - 0 1 S 3 o c : . 9 X
        5 1 1 5 3 " ' { g S o . o . 1 . o r l 9 A Q ' X 1 o a d > A . ' } 0 0 0 0 3 - Q ' f ! A A
        - A H , A . ( _ 9 . 1 . l t o y 1 0 . 0 1 1 D X 0 . 0 1
        5 1 1 ' O . O J 3 " ' ( 1 1 > D f 1 ' } 0 1 5 1 1 1 D X 5 3 p i n { }
        5 1 1 5 3 " ' ( g A . D 0 . 3 U < y . O O O U 1 1 A p 5 C W 1 9 o . g J O 1 D ) l
        o . o . 1 . 5 9 x 1 1 n r l r l n o A 9 1 n x A x : > " ' £ 3 A 9 1 N
        - D T i A D 1 9 1 0 U 0 0 1 > 9 0 m . 1 . A p 5 D J " ' ( A A v ' 5 l . ! J . L
        · 5 3 X
        - D " ' ( l t ' H J 3 1 t 5 } 3 A . ( } 3 1 g Q . l D r l M o l . A . y u Q O l C
        - ' 0 1 9 g o d > 1 1 D 1 A 5 l t X 1 A . Y ' X 1 0 3 r l p S l . ! J . U D ' 0 . 1 9 0 U 3 9 0 . 0 X
        J l · l t ( } y r l ' f ! A . 5 o A . 0 3 J 0 3 l C . 3 1 0 " ' { " ' { " ! } 3 i > ' } O O O : b
        ' Q - O l ( } D U O ' } 0 1 . . A ' f ! l A ' f ! D ' 9 0 0 . 3 " ' { U Q 1 i >
        o . o 1 Q l . o . o . 1 Y " ' £ 3 - Q r J o o
        9
        1 3 - Q y x
        1
        ' 0 x ' f ! l
        D 1 0 < y ' X o A . 3 . 1 . 0 3 0 ' } 0 0 0 t l l · y 1 0 ' X n r l D 1 X Y 1 D O . O T I 1 D ' X 1 D X
        ' f ! l " ' ( " ' ( D ' l i ' 5 0 1 ' 5 9 " ' { l u f t 1 D X 5 Q ' X 1 1 . 0 0 1 1 .
        - n o 1 o ' d > 9 X O D ) l S 1 o 9 g 9 5 D J 1 > 0 > d
        · 5 3 0 ( _ 9 X 5
        1
        1 1 > 3 X p
        0 . 0 1 n g J 0 1 ' 0 U 1 ' 0 X 5 f ? U ' f ! A ' f ! 1 A O A . 9 r l S o o 5 n i
        3 o t ! n · 5 n J o n a u o r l l t g S l . ! J . ' f ! 1 ' f ! 1 A 3 D I } o o o d > x n q
        - p M " £ 9 1 g o r o - y g Q l . Q - ' 0 , 1 A 1 D ' X A . ' f ! l r l T I ' O X 3 X p A t g ' D O D D " {
        I } l t o 3 X Y " ' £ 9 ' o . o y
        - ? I I 1 } 0 1 5 f ? U ' 0 1 D S H 9 3 X } 3 5 Q 1 Q - V · D 1 X y 1 v
        1 ' 0 X O l C O O O ? O U Q l . . O
        5 Q U O O A . 1 X X O X ' D 0 1 A . J l I } O A . 1 3 o o g ' . 1 . A " ' £ 9 1 X D A . 3 1 A
        - o o N ' } 0 . 1 . S t ! - y o . 1 . o o u p 5 \ ! . 1 . 5 o . o o 3 . 1 . 9 r f 0 3 . g .
        Q l t p 1 D X l > J A D 1 1 . 0 1 0 X 5 D J d > D o A o r l o o x 5 \ ! . 1 .
        - l J . Q . n x ' u 9 5 D J A l t g o o N 1 n x
        . A . ( _ 9 0 < 0 X A ( _ 9 X 1 " t 0 l t A ( _ 9 . 1 . o X O D J O O . X o n
        - r r i 9 A 3 D ' J 0 0 0 0 3 . ( } D J A . D V · n . o 1 S n g J o l . D l t S l . ! J . D . 1 . n r l < y 1 n x 1 g
        ' f ! l . 1 . 1 . ' 2 5 o l . D D 9 J 9 T I O . i > p 1 D X ' 0 . 0 1 .
        1 Z N l S J . I O I : t l O i 3 : d H V I I I O
        22
        UXoUQU<JTo; av xal AuTo TO TEAEtrtaio TO dx.c
        o-rav 'tU 'I <JWOQU J1E BLQJ1U-
        v(a. YEAOU<JE 3tOTE xal im:o; va Elxc YEAcl<JEl 3tOTE
        orl) 'tOU. Ma TL EX,El va XclVll au-r6; rEA.iivE JtOTE oi
        U'tJ.!OflT)XUW;;
        J1EynATJ &ta<poea Tou TayJ1aTaQXTJ «bto
        To YQUJ1flU'ttx6 -rou ToUv-retyx. TO'U-ro; 1\-ravE £va;
        v€o; JtOAUAoya;, XE<pL xal U<J'tEta. Eixc J1EyaA.o
        xE<paAt, xa-roaQa J.!UAAta xal J.!LXQa l;aeroJ1EVa flUTLa. Ba-
        <JToU<JE woo xal 1\-ravE :rmA.u yvooo-ro; o-rov TOJto
        TOU yta 'ta 3tELQUYJ1U'ta 'tOU xal rl)v UXQU'tT)TT] <pAUUQLU
        Tou. M' oA.o -ro -rou x.aQaxtiiQa dJt<mAEL<JTtxo;
        xal dauJJ6(6ao-ro;, ooo xal o -rayJ.taTnQX,l); -rou, UJ1a EJtQ6-
        XELTO yta -ra ouJJ<pEQOV'ta -rf); McynAT); BQE-raw(a;, d-
        , ' ' ' , ,
        XOJ11) XaL 'tU JtLO a<J'tT)QLX,'tU.
        TH-rav 6A.o<pav£Qo, Jtoo; airtol oi &uo {)a
        oi Jtto A.uooa<JJ1EVOL av-r(JtaAOL tii; UJ1EQLXavtx1); ETat-
        Qta;. B6eno; II6A.o; 1\-ravE &tx6; -rou; dJto jt;Qot-
        A.£; xal -ro:u; dx.c avaflioEL 0 IIA.ao'tT); va
        JtQOOEXOWE rf), jl;U1) xal qyUY1J UJtO TOV 'tl);.
        THTaV ixavol va xaTaqroyowE o' oA.a Tel flEOa, UQXOU<JE va
        EotE<p'tE 6 II6A.o; (Jf XEQLU. jtQE:TCEL va jl;ClQ(l-
        AEL'4JO'UJ1E, :rcoo; av xal raA.A.(a {}EOOQT]OE :TCEQLT'tO va <JTEi-
        A1) UVTL:TCQO<J(l)jt;O, Ei'tE Ejtl<J1]fl0 Ei'tE ra.A.-
        A.o; tt1lxavtx6;, 3WU {}0. Tov yvooQ(oouJJE &Qy6TEQa, d-
        Jto JtEQLEQYELU>>, va JtaQaxoA.o'U'{hlot] a-
        JtO Xovta Jt<lQU;EVr] aurl) v:rc6{}coT).
        Oi av-rL:TCQ6omjtoL 'toov Boecw&v xea'trov til; Euero-
        :TCTJ; <p'ta<JUVE MjtaA 'tLJ.lOQ, 0 xafliva; Jl' aA.A.o BaJtOQL,
        oav va 1\{}-cA.av v' o £va; 'tOV aA.A.o, yta-rl <p006v-
        TavE -rl; :TCQOXU'ta6oALXE; XUL 'tel
        TH-rav av-r(:rcaA.ot ... Kafliva; Elxc yta OJtAO orl)v 't<JE-
        Jt1] Tou rrtO''tOOOTJ :rcou J.!U 'ta Ojt;Aa -rou;
        VE jtQAU aVLO'a. , AA.A.o; Elxc 'tOU ALYW'tEQO
        £xa'tOJ1J1UQLO, aA.A.o; 31'UQU :rcavoo. Kat neayJ.tanxa, yux v'
        01 IIAHPE:E:Or2:IOI TQN ErPQIIA"I·KQN XSlPQN 23
        dyOQUOl] Eva 1COU 'tO'U vo-
        JtQUJ.l<l aMva-co, xa-8-e X.QllJ.la'ttxo nocro E3tQFm va
        c:pa(vE'tat um:Q6oAtx6. «o m,o o , Ayy Jl:Al]-
        nou Elx.e dn:o -co -cov J.lEYUA'l') n(crtroOll.
        M' 0 N 'tavEAav -8-a J.llCOQOUOE EimoA.a va
        xa:tro 't01J. ME 'A-
        -ca JtQUJ.lata noAu
        yux-clBEv EUXOAO va ta J.lf. -ca BoAA.<iQta 'A-
        xal noAu r£tttav6, ll Jt'UO'tl]QLOO-
        E'taLQ(a dx.e JtoAu o3touBata Ka-ca -ca <pat-
        VOJ.lEVa v£a noll] -c&v EXa"COJ.lJ.l'UQlOOV Da d-
        VUJ.lEOU OE Bv6, xal 'AyyA.La..
        £<p-caoav ot EuQro3tatot 1i
        yvroJ.ll] UQX,LOE v' UVflOUX.fl 3tEQtoo6-cEQO' ot B'l')Jto-
        oteuave, va 1CEQLJ.t£vow Be6a(root], X,lALOOV -EiB&v :rtAl]-
        xal Ot rno X'UXAO-
        <pOQOUO<lVE yta dyoQa -ro-D B6Qewv I16Aov. T( oxono
        dx.e -co ay6QaOJ.la -cov; -c( -8-a X.Q'l')OlJ.lE'UE; -c(:rto-ca,
        .. ',.., '', '' _,' '
        <lV ELX,<lVE OXMO va <pEQVOW <lJtO XEL "COV :rtayo, 1CO'U
        -ca Bvo MaAto-ca J.lta Ec:pt]J.lEQtBa -co-D
        IlaQLO'LOU, o 'fl] yvro-
        Ma xal yt' UXOJ.l'l') BovAELa {}a E1CQE1CE
        va m]ya(vowE mQa dn:o 84t] J.lOLQa.
        Ot 1COU O"CO Elxav a-
        JCO<pUYEL 0 "COV aAAO, UJ.la <p'tUO'ttVE
        Kal "CO £xavav yta "COUTO "CO Aoyo.
        M3taA -ctJ.loQ, yu-
        QE'\fJE va EQ-3l] OE O'UVEWOl]Ol'] J.lE tE-
        "CULQl<l -cou B6Qetov I16Aov. Ka-3£va:; -co xQa-coucre XQV<po
        a:rto -rou; va J.ln-3-ovv o oxo-
        Jto:;, nov EXQ'U6E E't<lLQltt xal -c( JtEQLJ.lEVE, OOO"CE va
        mc:pEAl]ttOUVE XL au-col aJ.la Btv6-ravE EUXaLQLa. Ma
        oo; EXElVl] OOQa 'tl3tOta l)Ev EBELX,VE, noo:; E'taLQ(a Elx.e
        8yxatao-ca-3-li M3taA'tLJ.lOQ' BEv c:patv6-cave Jtou3eva ou-
        -re yQa<peto o-U-ce .UnaAAl]A6:; -c11:;. «H £yQa<pe:
        24
        AN!l KATQ
        «Ka-6-e :nA'flQO<pOQ(a 't'YJ <i:no -rov x. Ou'LA.A.taf.t w6Q-
        a-reQ, crtov 'Arcavro Ma 0 3tQOJ,tl]-
        !J:TtaxaAL<lQOOV <pawo-rave yL' au-ril -rilv tiM-frEO'f]
        &£v rc<iQa :navro a:no o, 'tL xal o

        Mu1 xal &f:v f.t:TtOQEO'av va f.ta-6-ouve 'tl3t0't(l -8-e'ttxO ot
        XUQLOL :7tAl]QE;ouGLOL, ax<YUyave xal :TtLO rca-
        :nou E<pEQ'VE "Qa-ce &f:v -6-a
        ;e-cQWtffivave Aot:nov -co f.tOO'ttxo :naea J.tOvo
        O't(l'V t&ta {}-' va 'tO <paVEQOOGl); Au-co GUAAoyt-
        xal <p-ravave a-co a( yoUQa J.U)vO'V
        VG'tEQ' <i:no ayOQa 'tOU II6Aou -6-a U<pl)VE E'taLQLa -ri1

        Be(axOV"tav oAoL af: Uf.t'YJXav(a, <p-raaave !1-0L-
        eaia va GWa'V'tl]fr<>W, v' a'V'taAAa;ouv € va Bo-
        0 'tOV aAAov xal va GWEWOl)-froWE.
        Mrcoeouaav va £vrofroiiv U3tE'V(l'V'tL G'tOV XOLVOV £x-fi'e6,
        U!JEQLXUVLXl] E'tatQ(a.
        22 A.m:nov N oef.t6QCou, xa-ca -co Bea&t,
        -c11xav oAoL yta GUGXE'\}rr] G'tOU 'tUYf.t(l'tclQXll N 'tOV&-
        Aav, G'tO ;evo&oxeio «0u6AEGAL>>. (H 3tQOG:na-frELa va
        awewol]-6-0'Uve £va'V't(ov nfiv 'A!lEQtxavrov, :neo :nav-
        -crov -roo O'UV'tayf.ta'taQXll B6Qt Kaex6<p, -cou Pffiaou &L:nA.ro-
        11-atlJ. Elxe :noA.u yta va 'tO xa'ta-
        <pEQf].
        xou6€V'ta :neQLOQLGtlJXE a-ca Ef.t3tOQLxa
        -ca Bwf.tllxavtxa x£e&11, :nou n:EQL!l£ve i) £-caLQ(a <i:no
        ayoea 'tOO'V :noALXOOV XOOQOOV. to rtav XaeaAV't
        QOOtl]GE, av <i:no 'tOU dxe xa-ca-
        <p€QEL va rt6.Ql] yL' (lU'tO 'tO xal OAol
        <JLya- atya ELX(l'Vf :nan yu1 'tOU'tO G'tOV
        Ou'LAALaJ! WOQO''tEQ, 3tOU EAEYE i) tl-a
        £&we rtAT)QO<pOQtE;.
        - Ma :n€TUXa -rl:no-ra, d.1te o "Eetx BaAV'tevax.
        26
        AN£! KAT£!
        Kal yw ·dJto-ra 8Ev x.a-ca<pEQa, nQoofi-coE o 'Iax.oo6
        rtaVOEV.
        - 'Eyro, liQxtoc 'tO'tE o TotmQtyx., o'tav JtaQououi.-
        O'tlJXa <bto 'toU 'tayJ.ta'tciQXTJ N 'tmrEAav cbtofiii-
        'tou 'An<ivoo BQflxa €va X.OVtQ<ivfi-QooJto J!E
        Qa QO'Uxa, $lAO Xa3tEAO xal JlE J.Uav a03tQT) 3t08tO: WtO 'tO
        ouy6vt -cou -cl; € -c&v :7tMomot&v 'tO'U. -cou
        YUQE..Pa 3tAT)QO<pOQLE; yta «U3tOfiEOT)>>, J!OU aJtUVt'T)O€
        t'O «N ono 'Ao'tEQl» dx.E qrt:UOEl WtO
        N Ea rf) <pOQ'tOOJ!EVO WtUV(l) xal liv
        Of fi-EOT) va 3tUQa8o>OT) J!La J!EyaA l1 JtOOOt'T)t'a WtO <pQE-
        oxou; yux AoyaQtUOJtO -co'U EJ13tOQtx.oiJ oi:x.ou
        "AQVt'QtVEA xal
        "E "' " ' ' ' e ' 'A ' ' I
        - , E. EXUVE 0 3tQOOT)V on; V-
        € 30: JtQO'tLflO'tEQO v' ciyogaol') £va t'E'tOlO
        <pOQt'OOJ!a, naga va "[U AE<pt'a 'tO'U Ot'OV JtO'tO -coil fla-
        YOOJ!EVO'U 'QxEavO'U!
        - dvat auTo -co fla;, El;rE ToTE 6Q3a xocpn1
        o N-c6vEAav. JtQOxEL'tat v' d.yOQci.oouJ.tf
        J13taxaAtaQO, aAAa 'tOV UOJtQO (JX.otJ<pO tii; nov AEYEt'at
        B6Qtt<>; ...
        - Kal JtOU fi-EAEl xaAa x.al (JOOVEl va t'OV
        <poQEOll a-co x.c<paAt nQ6ofi'cae o ToW'tgtyx, yc-
        Arov-ca; yta -co aaTEio 'tou.
        - OJ!oo;, noo; -&a crwax.mftf], d:7tE cpLVEt'Oa 0
        aW'tayJlat'<i.QX.ll; KaQx6<p.
        - dvat au-co TO ;avaEL3tE 0
        N-c6vEAav, xal 8£v ;EQro -c( EXEL va x.aVT) To crwazt
        ow8taoxc$1 J.ta;. To BE6aw dvaL, yta -couTov
        Excivo 'to A6yo

        11:ou av-cLJtQooron:EuE'tat aJto
        tE-caLQla t'oU B. TI6A.O'U - JtQOOE;'tc, xu-
        QlOt, u;ll 'E X J! E t' a A A E u "[ L X -
        AEro, WAEL v' d.yOQ<icrll yuQm cbto Tov Il6Ao £-
        cp-ca 'tE'tQaymvtx.O: E3tt<pavEta, E3ttcpa-
        01 llAHPEEOriiOI TQN ErPSlflA·I·KQN XQPQN 27
        VEta, JtOU OQ(tEtUt - 1tQO<JE;-rE, XUQLOL, u;,
        (J (! E Q a - WtO 84f1 J!OLQa JtAa-ro; ...
        au-ra -ra ;EQO'U(!E JlE tO 31:UQwt6.vro, XUQLE 't'UYJ1U-
        -c6.QX'll, 't'OU 0 ruxv X6.QaAvt. 'Excivo 3tOU 8£v
        ;EQO'UJ!E clvat: J!E 't'L 'tQOOO EWOEL E't<llQL<l va EX(!E-
        TaAlEuDiJ BlOJtfiX<lVLXU ·cl; (J't'EQLE; EXELVE;, av clvat (J't'E-
        , ' Jl''l 1' J\.''l
        QLE;, fl n; U<l/\.U<1<rE;, <lV ELV<lL U<X/\.<X<J<rE; ...
        - f1£v clvat airto -ro aQXt<rE yta 'tQLTfl <pOQa o
        T<XYfl<l'tnQxll; N TOVEAav. nEva XQnTo; 3tAfiQWVOvta;
        AEq;t:a va rt<lQll EVa drro rfl, JtOU dv Aoy<XQL<l<Jll
        xavcl; TOU Woll Ehat OAOqxlVEQO rtro; a-
        VllXEl 'Ayy/.(a.
        Proo(a, Elrm o KUQxo<p.
        ElrrE 0 'Iaxoo6 rtaV<JEV.
        LOUf18ta xal NoQOllYLa ElrrE 0 rtav X6.ga'Avt.
        ' A ' T "E B , 'l
        Ll<XVLU, ELJ[E 0 a/\.vtEVaX.
        Oi JtEVtE rrAfiQE;ou<rlOL XOlQL; va X.QU60'U-
        VE TO TO'U; xal XOVtEU<lVE va a<JXllfla AO-
        yta, OTUV 0 ToUvtQLYX va Jdcrll.
        - KuQLOt, ElJtE 'tOVO O'Ufl6L6aot:tx6, EivaL aut:o 'tO
        OJtm; va AEYJ xal 0 JtQO"l<Jt:aflEVO; JlO'U
        -cayflat:6.Qx'YJ; Nt:oVEAav. Mta xal WtO<pa<Jt(J'tl)XE va 3tO'UAYJ-
        oi JtoAtx£; x&QE; rtAEtcr-cYJQtaofl6, -rl; rt6.Q'll d-
        vayxaot:txa t:O XQ6.-ro;, rrou {}-a x6.Vll flEyaAUt:EQll 1tQO<J-
        q::oQa. AoLJtOV, fra JtQOl:LflOt.'EQO, va EVWO'Et:E -rl;
        JtL<JTW<JEL;, rroU EXETE 0 xafr€va; yta AoyaQL<l<JflO 'tOU XQa-
        Tou; TO'U, xal va OXYJfl<lTL<JETE EV<l cruv8txat:o, rrou va EXfl
        TO<Ja XE<paAata, 00<1TE ETaLQLa va
        Qf) va TO crwayrovto{tfl;
        Oi UVTLJtQ0<100JtOL 0 f:va; TOV aAAo.
        To\rvtQtyx Icrro; TQ6rto yta cruvcw6YJoYJ. Lw8tx6.-co ...
        Ta JtOAU xai
        <TX'YJfl<lTLSOVTat J!E flEyaAYJ EmoA.(a. Elvat JtLO TEAEma(a
        E<pcUQEO''YJ xal To t8w oJtm; xal
        a£ EJtLXElQflO''fl ..
        28
        K A T Q
        "OJlro; JlHl xaA:uTf.Qa l1n1v
        avayxa(a xal o 'laxm6 rulVO'EV ()Lf1't1J1t<;lVOVta; (TXE$]
        oArov E&t£:
        - Kal €nn Ta;
        B€6ata!. . . Kal UO'TEQa cL"to riyoga JTOll -fra fXfl-
        V£ To crwBtxaTo, TL &a ytv6TavF;
        - Ma nw; ll 'Ayy ALa. . . fl:tf b Tflj'!lfLTriQXlE
        cmoTOJl a.
        - Kal1'1 P(l)o(a! ... rbrc. o ouvraypnnigz.11;
        Ta q>(n)()ta.
        --- Kal 11 ... dnr o n(H;lTJV
        "0 • n , "S:. , \ ' ' ·\ ,
        -- TaV 0 OEO; EUO)Xf OTO'U; L\ftV01J; Tll _.· flVla .... JTf.t(H1-
        TlJQT)O'E 6 "EQtx BaAVT£vax.
        - M£ <rUYX.OOQfLTE, TOV £xo'¢r o Tovvrg1yx. pdt
        dvat J:OlQa n:oil £Bol<Jf o Ar6;: 1'1
        Kal ytaT(; QUlTT)O'£ 0 avnn:gO(J(l)JtO; n];
        r
        ' ' r_ • ,
        - tan TO 0 1tOLT)TT);:
        <<dew·; nobis l111er nliu fer if "
        cin:aVTT)<Jc o yQaJlJlanx6;. :rrou va J,fll
        llE To ()tx6 Tov TQono To TEAo; To'U £xTot' oTI-
        xou tii; JCQWTY); 'Ex/.oyi]; -ro'U BtQytALO'U.
        "0/.ot y£Aacrav£, ExTo; EWocitut Ti>v
        N TOv£Aav. Kal TO aO'TElO TOVTO E<J6T)<JE yta ()r{lTEQT) q;oga
        TOV xauy6., rroil XOVTE'U£ va qJO'UVTUlO'f! cro6aQa.
        ToT£ 0 TouvtQLYX. JlnOQ£0'£ va rrgoa-frE<JT):
        - rtaTt, X.UQLOL, va ,,A; xa-
        AVTEQa TO mrv()tx.6.To ...
        - Kt E1t£l'ra; 0 rtav X6.QaAVT.
        -"EnELTa; cmaVTT)O'E 0 ToUVTQLyx.. To -frEJla, xu-
        QLOL, JlOU q;atV£TaL cmAoUcrtu-ro. ,,H X.'UQL6-tl]-ra -rou B6-
        Q£LO'U liv -rov rrag£-r£ cr£t:;, -fra d.()tatQETTJ ft£-
        cra;, JlE JllU ()(xaLT) -fra JlETa6t6a<J£T£
        cr£ £va Un:o Ta xgO.TTJ, Jtoil -8-a dvat crwt()wxtiiTE;. Ma rrQ&-
        Ta JtQOOTa 1tQEJtEL va x.aTaqJEQO'UJlE TOV JtQOOTO Jln; crxon6,
        OT XQP!.!N 29
        va Toil; fhrtlJtQOO'(:uJtOtl:; 'A-
        fl EQLXi):;.
        (H JtQOTUffil UUT1l dx.c xai xaf .. lJ n); ollnl, TOtlAU;(L-
        OTOV JtQOO'O)QLVa. 1\a-ci UOTEQU ot rlVTLJtQOO'OlJtOl b(-
        zm; fiAAo {tO. JtlUVOVTC<V fta/J.La -_- xai -cO. Etza-
        VE TOO'O mrxva OAOl Tov;! - 8-cav {}a {}£AaVE vu
        fXfLVOV, JlOl! OQLOTLXU {}0. aUTO -co rLZQ'llOTO
        tii; fQL()o;>>.
        Mta <pogO., E;tlJtVll JtUQUnlQll-
        Oll Tou TovVTQtyx, oi lloAL-rEIE; -cf]; 'A-
        fra dzavE vtx11U11 o-ro
        - :\lo-t• q-n(vE-rat rroAiJ /.oytxb TOuTo, dn£ o "Egtx Bai.-
        VTEvax.
        'L' ""'"- T ' , K ,
        - r .. ;nuE:;w. rtrr£ o agxoq;.
        -- I

        EbtE o ftav Xaga/.v-c.
        c.Inc b 'Iaxu>6 1\avaEv.
        - d:r£ b
        Kafrtva; f1u1aTllX.f va
        11f0(1 TO'U <>wl); f'X.Q'Uf>f V.rr(ba va cirran]oll agyoTEQa
        Toi'; l.q·ov; -cou.
        - xuQLOL. =ro6crfrEaE o Kag-
        xocr. FlflUOTf OAOTEJ .. a on av
        XUTO. n1 xafr£vo:; xQa-rou; {}0. btaTllQllfrouvE
        (ix£otn yta Tc)
        "H -cavE fi£6atu _
        va YLVYJ YWllOt'O Jtl0HJ)(J£L:; ()La'fii-ca-
        VF oi UJtO -cO. ()Laq;oga XQUTI]. 'Arro -co ou-
        VOAO -cou; ()f:v XWQOUOE noo; {tO. f-
        va noAiJ rroao, nov 'fia -roil; JtOQOtl:; tii;
        'ExftE-raAAEunxfl; tE-catg(a:; -cov B. II6/.ou. To /.ot-
        ;rov -co EL;(E 11-EOEL rroAil xaAa 0 ToUv-cgt.yx.. To-r£
        aAAll buOY.oA(a. OlW-
        Jtll. Kavd:; ()£v EJtULQVE t'O Aoyo. N a bd;ll xafr£va:; TO JtOQ-
        TO(pOAL t'O'U; N a. abna<Jll t'OU Ot"O -cou cruv-
        bti<.Ut'O'U; N a XUVYJ atto JtQlV yvoocr-ro JtOLO JtOOO {t' a-
        30
        AXQ
        vE6aw£ 1'1 1tQOO'q>OQa 'tOU; . . . nEv ll'tav£ xaJ.tlUcl f)(a ytc:l
        'toirro! Kal liv agyo'tEQa x<i3tota aouJ.tq>m-
        v(a avciJ.tEO'a oTa Toii xatvo.UQyLOv ow8txaTou; Kal
        av oi JtEQlO'tU<TEt; Tou; ilrrozQEOlVav Vel JtUQO'UV£ (J'tOV
        > I A_! ' s:_ I '\ I
        aymva xaucva; yta utxo Tou r.oyaQtaoJ.to;
        Kal av 0 KaQXOq> cixatVE va JtQO<T6Al}-
        f}f) clJTO TL; 'tOU ruiVO'EV xal au'to; n;aAt a-
        no 'tL; 'taU ,EQLX BaAV'tfV(li{ xal au'to; rra-
        At MO Tl; Xa'U"f.l}Otf; TOll rtav XagaAV't xal
        0 XagaAVT 8Ev UJtfq>EQE Tel ffEQOLJ.tUTa Toi; Ta-
        NTOvEAav; Kal TEAE'lttaia, av <paVEQ(l)V£ xa3iva;
        Tl; 'tO'U, llTUV£ TO tf>LO ac:lv va q>aVE-
        Qcl zagna, EVOO Flzc Vel Tel XQt
        1
        6l} 000
        xaA.U'tEQa. MO. aT' d'Al1fl'na 8uo TQ6rrou;
        (Jf xafr€va; Vel ciJTaVTll(JY) xal a8tUXQl't'Y) E-
        QOO'tl}<Jll TOll ToUv!gtyx: rroo; Elx£ 8ta-
        3Em1 TOt' Jtooo JtoAu &no To -
        f1UTo fl-O. 'tov O'TEVozmQoilaE JtoA.U, oTav fl-O. ilno-
        ZQEOlJ.tEVo; vc:l 'to Ba'A11 aTo zotvo - vc:l
        Eva n;ooo l'lJTO'tEVLO, cl)atE vc:l c:paVll aotfto TO xal vc:l
        n:agatT'Y)-3oiivc, UnO n)v j'lQOTUOT). TEAEura(a i8Ea
        f)gfrE n;gffiTa O'To voii Toll xal ew"il 8rv
        8t6Aou ao6aQll, OAOL oi auva8EAq>OL TO'U Bta(JTl)XaV, ozt
        vaza Vel TOV xal Vel TOV
        - KuQLOl, EL"TE auTo;, rro'Au, ytc:l ciyo-
        Qcl Tffiv Ilo'Atxrov X(J)Qffiv 8rv vc:l 8ta3iam JtEQtao6-
        TEQa Wto JtE

        Related Interests

         l']VTct Q l v T a A E Q.
         - Kal £yo> TQtavran€vrE Q o u 6 A L a. ElJTE o

         - Kal £yoo E-lxoot z Q 6 v o g, cL"TE o

         - Kal £yoo ozt JtEQtoooTEQa a;ro 8ExaJtEvrE x Q 6 v E,
         Elm 6
         - TOt-E Aow"t6v, anaVTl)OE o -rayJ.taTUQX,l):; NT6-
         VEAav T6vo, n;ou <paVEQOlVE OAl} .1TEQl)<fUV£ta
         OTIOr l'TKE'I'Al 0 TOf B. J10.###BOT_TEXT###f 31
         Tou BQE-rawou, 11 xaTaXVQ(JlOrJ fta y(WJ o-ro ovOJ!a oa;,
         yta-rl. ll 'Ayy ALa, yta TO <JX01t0 (tlJTO, S£v fl3tOQEl va Sro<Jf11tE-
         , "l , ' "t ,
         QIOOOTEQa ano EVa 0 E 1\. l V t Xal Er;l 3t E V E :;.
         Kal ll £6aAE TEAo; 8ta-
         OXE"i'll nov UVTL3tQOCJO)JT{J)V -rf}; EuQOlm];.
         1\E<flAAAIO TPITO
         "01toU jtV€Tat 6 1t .. Oc; TWV xwpwY
         :-ou B. Il6Aou
         1\a nOLo ) .. 6yo nroAYj<Jfl fta ytv6-ravE a-rl; 3
         o-ri]v ai-6-ouaa nov rrAEL<J"tffQla<JJlOOV, EXEl 3toV <J'U-
         Vr]frl.savf va rrouA<iVE XLYrJTcl, E:tm-Aa, flllXa-
         v£;, EQyaAEia 1i r.aAALTEXVl'utaTa, JtLVaxE;, ayaAJlaTa,
         niJ.Ata, dQX.f.HOTT)TE;; rtaTt, d.q:;ou EJtQOxflTO yu1 JlOLQa-
         <Jl(l aXLVllTO'U, Sf-v YLVOTav ll JtQcl;Yj <JTO <JUfl60Aat-
         oygaq:o <JTO UQJtoSLO OQL<J"tffxt va YL'VlJ
         ,,f- Tov imaAAYjAo Tffiv Jtou SouAna Tou d-
         ZE va rrouA<iYj XlWJTa MilJtro; 1]-ravE Swa-ro va
         :taQOflOlcl<JYj xav£1; xan Xl'Vl)TO aUTO TO JlEQO; 'ti]; <J<pa(-
         Qfl; til; ril:; To oAoTEAa <ixLWJTo;
         Kal xan TETOLO, av xal cpatVETal JtaQaAoyo, 0!100;,
         aArrfhv6. To. <JUvOAO TOOV IloALXOOV XroQOOV TE-
         TOLou; oQou; fra ;tOl'AtoTavE r.al To auf166Aato S£v -6-a ElxE
         yta TO Aoyo aUTO ALYWTEQO XUQO;. "H-frEAav va
         -raxa, noo; xaTa XQL<Jfl EXELVOOV, 3tOU Exavav ETQl-
         QLa, TO UXL'Vl)TO auTO xal XLWJTO, aav va Jl1COQOU<JE va
         !IETQTOJtLOTij; (H rraQaBo;ll au'ti] £6aM: <JE aJto-
         QLa xal Tov:; nto £;tmVou; aVTQE;, 1toAu A.( you:; yta-
         rl TETOLOL BEv noA.A.ol ovtE Q"Tt:; tHVOOflEVE; IloAtTEiE;.
         'TJrilQXE xal XWtOLO JtQOlJYOUJ!EVO JtaQOJ!OLO nE-
         32
         ANQ KATQ
         QLOt'at'tXo. "Eva J!EQO; t'OU :rtA«vtl't'r) J.ta; ElXE :rtOUAT]&ij <rti)v
         at-3-0'Uoa t'OOV :rtAELO't'r)QL«O'J.tOOV J!E ffilJ.t6ow

         IlQayJ.tanx6., ei:()aJ.tE ot'o Bt6A.(o J.ta; « tH
         t'OOV Po6LVcrWVOOV», :rtQLV drro A.(ya XQOvLa O't'OV r/ Ayw <l>Qay-
         XLO'XO 'tii; KaA.up6QvLa;, £va VllO'L t'orU EtQl)VLXoU 'QXEavO'U,
         vi]ao; yL<x t'EO'O'BQa £xat'OJ!J!UQL<X ()oi.-
         AaQLa at'ov Ou'lA.A.taJ.t B. KoAVt'EQou:rt, :rtou 5oo XL-
         A.taae; aoA.A.aQLa :rtEQLaaot'EQa d:rto t'ov 'tou 'I.
         p. Ta<JXLV<XQ, d:rto TO tH OJ.tro; Elvat :rtoo;
         TO Yr]OL au'to Xat'OtX{]O'tJ!O xal BQtOXOt'<XVE AtyE; J!OL-
         Qe; J.lOVaxa J.l<XXQL<X a:rto ·d; UX'tE; ti]; KaA.upoQVta; xal EI-
         XE aaolJ, :rto'taJ.lcbua, yi) xal :rtEataae;
         utJ.tE;. XWQ<X ayvroO''t'll -3-6.A.aooa
         ci:rto atrovwu; :rtayou; xal <pQ«YJ.lEYrJ ci:rto <i()ta6a'ta rray6-
         oouva, :rtou :rtt-ftavrot'a'ta xawva; :rtO'tE ()£v -fra J.tJtOQOUO'E va
         xat'ax-nlolJ. tT:rto-fr£Tav£ AoL:rt6v, :rtro; ao£oat1J taw-
         X't'r)a(a t'oU ()£ {}·a ()1)J.l01tQ<XOLa Of
         'toao J!EYUAl)
         'ExdVll OJ.tro; J.!.EQa, 'tO :rtQ6.J.ta 'tooo
         ti:xavE av OXL O':rtou()atot clV'tQE;, t'OUAa-
         XLO't'OV £va; J.lEyalo; <iQtfrt-to; ci:rto nEQ(EQyou;, rrou
         UV'U:rtOJ.l.O'VOL va t()ouvE, ·d t'EAo; -3-a EJr<XLQVE U:rto-3-EOl).
         , A; :rtQOO'-frEO'O'\JJ,tE UXOJ.l.<X, :rtro; UJ.l.<X E<p't<XO'<X'V oi EuQro-
         Jt<XLOL :rtAl)QE;<YtJatm Mn6.A.nt-toQ, noA.A.ol t'oVs 'tQtyUQ(oa-
         'VE xal va :rtLUO'O'UVE 'tO'U; YVOOQLJ!L<X, t-tn xal
         ot ()lJJ.tOawyQacpot ()£v xal d()taxo:rta Too;
         EVOXAaUO'<XV J.!.E O'WEVt'EU;Et;. OJ.tro; OAa ama yw6v-
         t'<XVE 'AJ.tEQtx{], Eivat xa-3-oA.ou :rtaQa;evo :rtro; :rtE-
         QtEQYEta t'ou xotvoi) Eixe XEVLlJ&ii o'to J.!.EyaAut'EQO Ba-frJ.tD.
         'ArrOLEAEO'J.la 'tel JtLO :rtOAAa O't'OLXilJ.ta"ta. rta'tt O''tL;
         tHVOOJ.l.EVE; IloAtt'Ei:E; 'tO O't'OLXlJJ.l« dvat o :rtto
         t'QO:rto;, va <p<XVEQWVf] 'tO XOLVO <ruyXLVT)Oi] t'O'U. KoAAT]-
         t'txO :rtQ6nmo, :rtoU UQXLO'E :rtQO&tlJ.ta va "tO UV'tLY(Hl<pT) xal
         EuQW:rtl). r/0!-loo;, liv xal oi :rtOAL"te; 'tii; 'At-tEQLXUVLXl];
         34
         A \ I\ .\ 'I'
         '( dzr.(Vf llOl(IC.(Cl{}'IJ CTF buiqoQF; opahF;
         q O(lfTl%.f; ()i.ot OT(l l)a{lo; :wfto{•CTr.£Vf Vel VlXll<lll
         l1 :tUTQlh(.( Tou; xui ()i,ot f o B<>QFw; II6'Ao;
         Bl1 p:rfJ xan•l ci.;-r() Tl) OXf.:Tl) Tf); Tott;. ( HhE tfl;
         Pcl)otc.£;. oiln: TfJ; xul NoetJlly(a;, oihF Tf); Aa-
         vlu;. oi!Tf T1J; o dvtaymvLCTfto; tou;
         cLVl)CT'l'ZL(.l' xal 'Ayy ALa.
         Tl)V rb"l.l]ClTlf.( Tl]; "/Lel -rl;
         Cl:TOQ(lO<J llTtx?-; TClCTfl; Tl];, aA.uyUJ''tll tl]; xal
         Ti; i.(Q£; tll;. "E-rat l)alavf YLel
         :waa xai ytel xat ttl
         :\lfyrii.l) BQftUWlCl, clXQttJu>; OJT(J); XclV01.1flE ata
         "I u YHll(l (/} .. oyu.. Kal au-ra tel XQcl'tl] tO.

         Related Interests

          F iaonwc yul. Tel a/J,u. :rrou tel YLel 1
          i'nctp f 1 n 1 ) 2 O'TU l?xa-ro. xr.£-
          wvct;.
          ''Qga n1 dzc OQLari] -ro 'A-
          :r(l t() :f(I(I)L oi JtCQLf-QYOt, rwu auyxcvtQO>&r]xavE, E!13t0-
          til auyxotVmv(a O'TllV BoATov, o:rrou ar-
          fto·pau trov 'Arro !1EQa
          11 cn•yxtVllOll dzE <p-raaEL o-ro BafrJto .
          . A;ro TO lJ3tEQO>XEclVELO Ot JtAl]QO-
          tfOQll{}{JXCtVE OLL Tel m:QtO"O"O'tEQa nou JtQOTELVav
          oi Tel oi xai Tel noael o
          XTilv TomgLyx Tel -rotzoxoAAlla£ € atfrouaa
          :ti.fL<ltllQlUO'J.!OOV.
          "EA.cyav 3tOO; XUOEQVllGll -rf); 1\icya'All; BQE-
          Tctw(a; El;<E iJn£goyxE; :rrLa-rooaEt; aLi] -roo -ray!la-
          niQY.ll N -r6vEAav ...
          Kal onm; avayyELAE 0 ri]; N€a;
          O'To Toov N atrnxffiv oi A.6g8m -rO'U vaUUQY.EL01'
          :tQOTQEJtUVE v' dyoga<JTOVVE xafrE -3ua(a OL IloALxE; X&-
          QE;, nou cbto 3tQLV Vel JtclQOWE -3EO'Tj
          , , ' , '1- , ,
          on; EYYII.E'='txE; aJTotXLF;.
          OIIOr riNETAI 0 TOr B. IIOAOr 35
          av ll't<lVE au-
          'tE; oi xal ,;a
          'Af..J .. a EXELVOL ot cpQ6vq.!OL av6-QW1COL
          lVI1CaAnJlOQ (ht, av
          QLU ,;O'U B. II6Aou <i<pl]JlEVl') JlOvO
          1Ctfravo va VLX.oUO'E 'AyyA.(a O''tO <J'UV(l-
          yrovLO'JlO. rta 'toU'tO OL EX.UJlUV 3tt0
          yu1 va JttE<JO'UVC -rl]v xu6EQVl10l] Ou6.oty-
          X.'tOV va E'tULQLa.
          Mioa <J'tO YEVLM iQEfrLO'J!O wa E'tULQLa, av
          EXQLVE MO 'tO 3tQ00<03tO 'toU 'tU1CELVOU 3tQUX'tOQ<l
          x. OutA.A.taJ! cpaw6,;avE v' <iVllcruxf)
          ano 'tOU X.OLVOU, oav va ElXE
          EJtL't'\JXLa.
          "Ocro WQa 'tO JtAf)fro; Jttmvwv6,;avE cr' oA.11
          EX't<lO'fJ 'ttl; B6A.-rov. TQei; 3tQtV &1Co -rl}v <iQ-
          J!JtOQOU<JE nta va Jlmj
          aUtoucra 'toU JtAELO'tf)QLUOJ!OU. To 'tO OQLOJlEVO yta 'tO
          X.OLVO ElxE YEJllOEL E't<Jl, 3tOU xmEUUV va YXQEJ,LL-
          <J'toirv OL 'tOlXOL. AtyE; J!Ovaxa oAOyUQ<l
          JlE XWQL<JJlU'tU ano ELXUVE cpuAax&rJ yta EuQ<0-
          yta va Jl3tOQOUVE 'tOUAaXL<J'tO va JtU-
          QUX.OAoufrowE Ta 'tOU :rrAELO'tl]QlU<JJ,Loii x.al
          va O'tUV {}a
          Erxav£ £xt::I o ,EQtx. BaAVLEvax, o KaQ-
          x6cp, 0 'lax.oo6 rtaVO'EV x.al 0 NTOvEAav JlE 'tO
          YQUJ!JlU'tLX.O TOU To1rvtQtyx. 'ArroTEAaU<J<lV£ evav 0-
          mmvo oav nov q:><if..ayya yta

          Kal JtQayJ.tanx.a -rl]v yLa ,;o B6QELO
          II6/.o! elxe n<IQoucrLao&r] yta 'AJ.tE-
          <ino TO YVW<JTO EJ13tOQO J!1tUX.<IALaQ<OV, 3tOU TO xu-
          TOU 3tQOOW3tO <p<lvEQWVE J!EyaAUTEQf)
          <PaLVo'tave AtyroTEQo ouyx.tVl')JlEVo; &no x.al
          36
          AN2 KAT2
          (fA.Ao -&a JLovaxa, -3-0: -ca
          <pOQl'La, JtoU va 1raQaAU011 <bto N Ea ril.
          Tiowl va UQayc OL Xc<paAalOUX,OL :ltOV UVl'IJtQo-
          <JOO:TtElJ£ 0 EJ.A.JtOQO; xal nov -&a
          n:Aao-ctyya WtOQLU
          avaoc btxaLOAOYYIJlEVa JtEQLEQYELCl 'tOO XOLVOU.
          o-c' aAt11hta fl:7t0QOUO'E va on 0 'I. T. Mci-
          O'l'OV xal x. EuayyEALa EtX«V£ xciatota ox.f-oT) llE
          unofrE<Jf] Kal :rtc:O; va unoWcrowc xan 'tEl'OlO;
          xal OL &uo BQLOXOVl'aV EXEl, d.A.A.a d.vaxdl'EjlEVO"l JlE
          'tov xal-cQLY'UQtcr
          11
          £vot <bro £xA.cx-ca
          11
          f-J..
          11
          'tou
          «TfiAEooAtxoiJ 'tou '1. T. Mci-
          cr-cov. va naQaxoAoufroilVE oav rutAol xal
          oAOl'EAa Oihc 0 OutAALall E-
          :rtoo; Ka-caAaoaLVEL on, UVtl-
          itE-ca o,'tL 'toov :rtAELOt'YJQLa-
          OflOOV, -co XLVY!-ro xti')fl« TI]; -co Eixavc £x-
          &f-aEL o-ra 'toil xotvou.
          Bf-oata va JtEQViiVE 'tO BoQElO no..
          Ao <bto XEQL of: X,EQL xal va 'tOV (JE oAa l'O'U 'ta
          xal va -cov JtUQatrJQOUv£ JLE 'tO JlLXQOOXOrtlO xal va
          TOV JlE 'tO yta va BEoatmfr<>Vvc av 'tO
          XQOOfla l'O'U civaL aufrcVl'L%0 't£X,VY!'IO, XUVOWE yta
          -ra aQxaia xaAALl'£XvtlJla-ca
          Kal xal o nto
          arro xal arro X,UAXLVY! xal MO
          AL-3-LVYI £n:ox.t1, dno neo"(<Jl'OQLXE;
          a<pO'U urrftQX£ ruro 'taU xoaJlo'U!
          M a av 0 n EXEl E:rta-
          V(l) o-ro yQa<pEio -coil -cov d.va:rtA
          n(vaxa; o£ rtov
          va <paLVEl'aL xaA.a. :n:(vaxa au'tOV EOAE3tc xa-
          fraQa JlE -XQOOJla-ca -co OX.ll!l«'tLOJlo -cc:Ov lloAtxc:Ov XmQ&v.
          nEQU d.:n:o 'tOV XUxAo l'OV J!lcl 'XOx-
          XLVYI noA.v <paVEQtl, :n:o\J rtEQVoUOE iaa - tO'a fbto -cov
          3 A 1 3 1 9 0 u 1 1 ' 2 ' 1 0 1 0 ' } ) 1 »
          : l J . o l t A 1 X M D l t < h
          - n a x n 1 o u y x 3 1 £ 1 3 ' n o 1
          C \ 0 1 1 l > %
          - l > l . J O % ' 3 x l t . { } < y x l t o D 0 0 1 D J , , , 0 . o s 1 ' O A J " f
          l 1 A 3 t h 0 3 u n A 3 x l u o n x A . n A n o o O J . . · a 5 n 3 o u y o
          I I I '
          · n D O . O . ( } l D 3 X I p t r i 1 l > % 1 l > X 3 A 1 l > A
          O T I D 9 X A Q 1 Q t c p ' 5 n , o n
          9
          < J q C O O ' } A 1 0 l .
          t n x A O l . Q g 9 A l p . Q l t p 3 x l l ( } < y x l t o
          1 l > X 3 A l > D ' } O . t m l . ' X 1 0 5 3 " ( . 0 , ,
          · l u f W l . l t o D 1 0 1 0 0 l t A l u D 5 1 3 1 \ l . > X l r u
          S c o u 2 ! q l o ' l a ! q l n
          S t l . D 1 l > % 5 t : L D A l > l A O X D J O f J 5 M D 2 D J " f . 3 A A p
          S n o n o . g . 1 n S l l J . 1 A ' } O g o . o x Q l .
          · o Y . 9 I I A Q l . Q U 9
          A Q 1 D A ' S l . l > O x A < , ! > l .
          Q T I D l > 1 0 D A O " f . t l > X A < , ! > l .
          3 A l > l . 9 A 1 g n o n l t ' 3 A l > l . \ f 1 X 0 0 2 ' 9 0 0 1 £
          1 0 S r o u 2
          ' « 5 ! 0 1 U O l . 3 n 5 ! 0 l . » 3 A l > l . 9 A 1 A l t o l t " f . ' } O l t
          - l J 1 0 l u D 1 3 " f . l t Q t c p 3 A D A O ) l > l !
          l > J D n < m o r l l t g
          Q C \ g 1 0 1 l > ) l . J 9 C l . O " f X n g ' } O X O p Q l . l t o
          - l > . l D 9 1 t p n 1 o u y x ' n n o 1 0 < y ' X O M " f . ' } a Q l . D l > D
          o . o . 1 ' } O n g Q l . 3 D ' } O l . n u o o u ' I } A r o c b
          9 S o 1 o 9 r l l t q 9 t n x n 1 g 1
          " C \ O l . 0 ! 3 c b n o J . . . Q l . D 3 0 l _ ! u 1 l > X S o . g . ' 9 g Q l . D l > . l
          - o 9 u Q l . C P 3 % 1 p t r i · d v , Q o r l o
          - x n o l 1 l . D 1 3 " f . l t ' } 0 1 9 Q l . S < . 9 9 1 o x y ,
          · n r l o . 3 0 o l t r l 3 0 1 .
          , ' '
          3 A ' } 0 - ( } 3 A . O l t l > O l > l t n r l r o J l > X l q 3 A D ' X p
          1 0 · o . o J . . . ' 9 u n ' l i < , 9 o 1 o o l . n : L ' } ' X n u
          Q l t p 3 A l > l . 9 A 1 0 0 D O
          - < y ' X · 9 r l o n 1 o l u o 1 3 Y . J . C A Q l . D ' 5 l _ ! J . . . 5 1 l J . S n O ) n c b o
          S i p . Q l . Q 1 o o x l t o g J . . . 9
          L € . l O V O I I · g . l O . L t r O : W t r V I d H . L t r l : i i V I I 0 I V . L : - i i : N I J . l O I I O
          3 A . O . O A J A 1 n x
          - 0 0 3 ! ' 1 . 5 3 1 0 1 t 2 5 Q - O l . \ ! . ( } l u l t 9 o 1 d > r i p
          ' 5 0 l . ' 9 Y , l t O Y , U Y , Y , ' 9 0 n l t O y 8
          5 r o u g ' 9 l . ' J - D p r o A . y u 1 n x
          - u o 1 o 9 \ ! . ( } r o o o . x n J . X > x o l . U A J X P o v . . 9 I I r o o ' } A .
          < p . 1 l . 2 ' 5 D J D D O l t O r l l t g 5 o . o o g r o o
          5 p o ' 1 0 l O ' } X ' < o v . , p d > < ] ' 3 r l O . O D J X o p A 1 0 I I »
          : D 1 A o Y , X J l . X J l . O . D T I 3 0 1 1 n c w v . , o x
          , ' ' '
          o c w u r l Y . J l l · d y , 9 ' l t Y , X J r l < } A i p . o O . o A ' } g
          - A 1 X Q - O l . 5 3 A A 1 l t Y , ' 9 D J O 5 r o u g ' 3 D 1 0 A A ' } O r l ' l A J Y , < l > n x n o
          l t o p X A 0 0 1 A p : a t l t ! ' I . J Y . 5 1 Y , 9 W
          " A D D ' } O J . O g 0 1 3 Y , l t
          - r o d > 5 1 l . 0 . 0 . 1 l } a o g 1 X > X 3 : ' } O A . O r l o U M . p
          1 . l X > 1 A U D X > l . D ' } D D ) X J U \ . 3 Y , 3 . l
          " < < i 1 0 1 0 0 . X ' r o y n x n o n u ' n 1 ' X r u > H
          I 1 - I
          - " X > 1 0 p Y , Y , O < l 5 3 g p 1 Y , 1 X 5 3 1 D 9 X D O l . 3 l . l t o < p o l t y u 0 1 0 y Y ,
          - y o g A f ] 5 3 g p 1 Y , 1 X 5 3 1 D 9 X X J O l . 3 . l
          5 1 . 1 l t o g > o l t y u ' O . O J O n Y , " f : O g
          ' } O l . 5 p A X J X A X > l . 2 " 1 Y , J T I
          - r o ! ' I . X J O l . 3 . l 3 - { } p X 1 X > 1 A O > A J A J O ' 3 X U . l D J 0 9 ' 5 n
          - J D X > ( b r o r i l t g D J " f : O X ' J - 3 A l p . " X > r i l p . x O l . 3 0 ) l l 1 g p 1 D ' X O A
          ! 3 Y , 3 . l o u p 1 n x D 1 " f : J T I 5 3 g p 1 v . , 1 X
          5 3 1 D 9 X X J O l . 3 l . ' 9 r l o x n o l u o 1 3 Y , l . C 1 3 A
          - J n A . g ' o l . U A J X P Q . l 5 < t > : a t ' { > 8 5 3 ! D J . o . 3 Y ,
          - 3 l . 5 u 3 r l n A r o c b r l a o 3 x l u . X n o X > X o . o l . C ' l u i r o X o x 1 d > n o A . r o 3 A . 0 . 1
          ' ' I I ' I ' '
          , o ' l w ) . o r o y n x A V I C »
          : o . o l . r o . o
          - J l . C o X 1 o . 1 A Q . l o v . , o . . 1 X p g Q . l 5 n l A o A X J 3 g ' X > . l 1 3 l i a / C
          " « 9 X 1 Y , ' }
          Q O A ' } Q 3 0 3 l . D ' 9 1 n x X J M 0 9 9 A l > l . C ' p o x n i
          1 X l ' X n y y ! ' l . 3 r i ' ' 9 A 3 l . D ' 5 3 . 0 D D Y , ' 9 . ( } 1 X > l A Q - O Y ,
          - 3 l . O u p 1 X > X O Y , U Y , ' ' £ 9 0 n l . C A . Q l . D 1 D . l
          - A . O X D J o g 1 n x 1 D A } 3 5 r o u g ' O Y . 9 I I · g Q . l r o o ' } A . ' n J . n r l l p . x D l .
          · - U A J X p D J D D ( h t o r i l t g 3 M O A J D A . g ' c w r l . 0 9 } l ' } 0 1 X > Y , D I I ' } 0 . 1
          1 X l X N ' } O . l l u ' 9 0 x n o o c b p 1 g Q l . C 9 p l x
          l i . L V X l i N V 8 £
          OIIOr riNETAI 0 IIAEUTHPIA.l;MO.l; TOr B. IIOAOr 39
          6 xal -rl)v
          QLEQYll EXELYr) 3'C<IQayQa<po, 3WU a-rl)v Elx.c 31:Q<ma-
          A.€an d; J..lEQLK<i>v, J..lcl xal rl)v OX,t A.(-
          yoov.
          </H EhtE J..lE 6
          im:aAAT)Ao; -rO'U nAELO''tlJQL<IaJ..tov. 'AJ..t€aro; ua-rEQa, naQa-
          aUQf..lEvo; <bto -ra a'lM){)-L<JflEVa A.oyLa nov EMYE a£ x<i{}-E
          JtAELO''tl)Ql<l<Jf..lO, xafrro; O''t"O XEQL 't"O'U 'tO <pLAVtLO'E'VLO
          O<pUQL, :rtQOO{}-EO'E J..lE nov E6yatVE MO -rl) J..t:U"tTI 't"OU:
          « J..lLa 3'CQal'tT) 3'CQOO'<poQa exa-roo-ra -ro
          "tE"tQayoovtxo f..lLAL!».
          € exa'toa"ta, Eva € 'tov x<i-
          vavE yLa "tO awoAo 'toU II6A.ou <JUQclV'ta Eqrtax6-
          <Jla
          XooQl; va X<l'VEt;, av {mTjQX,E OX,L "tE'tOLa 1CQO<J-
          <p0Qcl, df1€aro; 6 ""EQtx BaAV'tE-
          vax yta A.oyaQL<I<Jf..lO Til;
          - EtXOOL EX<l't"OO'tcl! Elm.
          - TQLUV't(l EX<l"tOO"ta! EhtE 0 'Iaxro6 rtavaEV yta A.oya-
          Til;
          - TQLaV'twmV'tE! EhtE 6 X<iQaAV't, yta A.oyaQtaaJ.to Til;
          xal N OQ6l]y(a;.
          - Ef.xE 6 KaQXO<p yux A.o-
          Y<IQL<I<1J..lo 'rij; Proa(a;.
          tH nQOO'O<p(Hl O'V'tLO'"tOLX,crU<JE yta XL-
          ALaBE; BoA.A.6.Qta xal OJ..lro; EL!laa'tE aXOJ..lT)
          B11 aa(a;.
          to :TCAT)QE;oucrw; "ri]; 'AyyA.(a; B£v EIX,E OXOJ..ll]
          "tO <J"tOf..lU 'tOU, J..lcl otJ'tE x&v "tcl X,ELALa -rou· -ra XQ<l'toUO'E <J<pl-
          Yf..lEVa J..lE
          To Ibw xal o 3tQUX'tOQa; 1:oov J..tnaxaA.uierov, o OiitA.-
          ALafl EJ..lEVE xal d-taQaxo;· J..lUALa'ta
          ffiQa bc.EtYr) <patvo'tavE € a"to .. 6.6aaJ..ta 'tou
          «'Ef..l1COQLXOU ayyEALU<pOQOU tii; N €a; J..lLCi; E-
          40
          ANQ KATQ
          nou EyQa<pE "CU <pOQ"CLa, nov <p"CavavE O'"CU ALJ.ta-
          Vla xal a-cl;
          Exa-coa-ca -co "CE"CQayOJvtxo J.tLAt!»,
          0 <I>A.lvc p.E nov "CEAElOJVE aav
          , t , '
          «aaQavra EXato<rtao>>.
          Oi -c€aaEQt; -coil -cayJ.ta-raQXll N-c6vEAav
          xot-raz{hlxavEo Ei:zcwE aro<rEt xal
          '1" "',, , ' ,
          t]Tav aJto TOJQa uvayxaOJ.t£VOt va O'OJnaaO'UVo
          'E , , ' T t 'A ,
          « XUQlOLo>>, ELnE 0 _L/\.f.tJtO'UQ, «O'a-
          QaVta EXa"COOTa!. 0 0 EX.EL 0 . . EXa-
          t'O(J"C(l!lOVaxa! .. 0 (H TOV TI6Ao'U, f:3£6ata, dvat
          o o » .
          « .. 0 'A<pO'U dvat oAo oAoxO.{}aQo; xal!lE Eyyu-
          l]Ol], XUQlOt!», va nQO<JfrEOllo
          Ma o
          - EXatocr-ra!
          (0 nQ6cr&ea£ dx61111 B£xa.
          - £xato<J-ca -co tEtQayOJvtxo !ltAt! o
          m"' ' (Er , • ' K ' s;.' A ,
          '1'/\.lVT. Sl]Vta EXa"CO<J'tao uEV

          Ta EXa"COO"CU xavavE "CO <rE6acr-ro noao
          0'tE; aagav-ra
          Tf); TO
          J.tE Ilg<iy(la naga-
          flU <ivfrgoontvo, oi aAf)-cE;, nov Extl, JlE
          -rl; € rravl f1E EXEivoL votat6VTov-
          aav t'O rcto yta "COV ayoova "COOV Meta
          MO "CEAEU"Cata 'tOV 'Iaxoo6 rtaV<rEV, 0 -cayJ.ta-
          N-r6vEAav yugtaE to xEcpaAL Tou xal -ro
          yQaJ.tfla"ClXO t'O'U, "COV Towgtyxo 1_\lla "COV EXaJ.tE
          nra VOl]fla, nov <pUVl]XE, aav va tOUAEyE O;(L XL 0 'ta-
          YJ.tat'aQXll£ EflEtVE ax61111 11E: -co crt6Jla xA.na-r6.
          (0 Ou'LA.A.taJ.t <I>6Q<r'tEQ v&vaL
          tov xt
          EXEI x<in a-ca nEQtfrroQta f!E -ro J.tOAu6t -rov.
          (0 '1. T. MO.crtov ft' EAacpea xowr1J.ta-ra
          42
          ANS2 KATS2
          'toil xEcpaA.uru o'ta xaJ.toyEA.a
          f11£L 't.
          xuQLOL! A.tyrJ 8a
          BM3tro zaAaQOOJ.!CI», EUtE 0 «AOL3tOv!
          T
          , a' .A.v,f
          l3tO'tE; XCl'tClXUQffiu•l· ... ».
          Kal avE6oxa't€6atE 'tO <J<pUQL TO'U, 0 'tO
          o'tav Qavr(t
          11 11
          £ &ytaa116.
          - EXCl'tO<J'ta! ElJtE 0 ruxv XaQCIAvt flE
          1£00 J.,ll<JO'tQEJ.!E.
          - JtQo<rltE<JE € o KCIQ-
          ,
          XO<p.
          - ... €xa'toa'ta! o <PA.(VL, 1tov
          oi € -rou a<J''tQacp-ravE, oao
          !lOJtQaa(a.
          £va vof1
          11
          a 'toil Tom'tQtyx o
          N 'tOVEACIV Ol)XW&rjxE, aav va 'tOV xav€va EAClnlQLO.
          - (Exa'to EXCl'tO<J'ta! EbtE d.3t6-tOJ.!Cl 0

          J!ovaxa ot € cpoQ'troaavE 'tl]v 'AyyA.(a J.!E

          ELX,CIVE <J'tOLX,l]J.lClt'L<JEt yu1 'rilv 'Ayy/...(a UQY.t<Ja-
          VE 'ta xal oav ilxro anavr.rlaavE 3tOAAoL &no 'tO

          "Oaot EtxavE a'totxrtJ.ta't(an yLa x.ot'ta-
          X'tfJxav JlE MEAnta(a. "H-
          'taVE 3tOAV va 'tE'tOLO j[Q<JO, YL<l v' d.yOQU<JfJ
          rcay66owa <J'to BOQELO TI6'Ao!
          Ma xt 3taAt o 'ExJ!E'taA.A.eu-
          t'oU B6QELO'U Il6A.ou va orUt'E
          aUt'E va Ol)XW<rrJ xav t'O XE<paAt; ElX,E <JXoatO va
          JtUQl] .. A v 0 t'O'U llt'CIVE v' JtQOOt'a

          xal va <JOOO'OW llt'ClVE
          :rna OOQCI, ytad &no <J'tUOl} <paLV6rav, axouoav
          OITOr riNETAI 0 llAEUTHPIAl1MOl: TOr B. llOAOr 43
          -ra «Exa'to Exa'toa-ca>> -coo -rayJ.ta-c<iQXll N-c6vEA.av xt Wt:o<pa-
          cnaav va 'tQa6l1XtO'Uv.
          - tExa'to Exa'tocr-ca 'to 'tE'tQayoovLxo J.!LAt! <poova;E 8'Uo
          o 'tOU JtAELO''tllQtaO'J!OU.
          - tExa-ro Exa'tocr'ta! . . . Exa-co Exa-coo-ca! . . . Exa'to Exa-
          -roa-ca! e;axoAoUfh]O'E 0 'ta XE-
          (Ha 'tO'U xoov(, yLa va 8wa.J.!OOV'YI Lil <p<OVtl 'tO'U.
          - 8£v 8(vEL 3tEQtcrcr6-cEQa; dJtE o € n:o .. -
          J.!3tO'UQ. Eivat -cEAElJ-ca(a JtQOO<pOQa; ...
          8a 3tUQl1
          Kal to O'<p'UQL 'tO JlJtQU't<JO -cou QL-
          yuQoo yuQoo Ta ·qn&uQtO'!la-ca
          -coil Jta'tl'aVE. "EywE atoorril
          - M(a ... ...
          - tExa'tov Etxoot EXa'toa-ca, ElJtE a o OutA.A.taJ.! <J)6Q-
          atEQ, 'tO <pUA.I.o tou, 0'\J-
          'tE va O't')XOOOl] 'ta J.!n'tla.
          Z
          , ' 1-, ' 1-, ' ''i: ., "
          - ll't<O .... .... .... <poovasavE oaot ELXa-
          VE yLa
          to N -c6vel.av x6Q8oocrE 'to 'tou O''tQL-
          llTJxavtxa -ro A.atJ.lo 'tou <btavoo -cou,
          rtou x66avE yoov(a xal -ca XELAta 'tou JLJtQocr-ca
          O'a J.lU'fl1 JtO\JALOU. Zll'toVO'E va J.!E ti} f.l<l'tla
          -cou -rov a'taQaxo aVtLJtQOO'oo3to
          va 'tOV JtQOO'EXll xafr6A.ou, oihE xav
          xowt6-rav.
          - tExa-rov craQ<iVta! ElJtE o N'toVEAav.
          tE , ''i:, ., • m,
          - xa-rov Es llV'ta, EtrtE o '.:l'OQO''tEQ.
          - tExatov 6y86v'ta! cpoova;E o
          - tExa'tov evEVl]v'ta, J.!OUQJ.loUQtO'E o
          - tExa-rov €vEVftv-ca JtEVtE! aUQAtacrE o

          Kal ci<poii cr'tauQooaE ta XEQta Jtavoo o-ro £xavE
          aav va rtQoxa.AO'UcrE ayEQOOXa xal 'tt; llo-

          44
          AXQ KATQ
          'Ex.ELVYJ OOQCl a& v' UX.O'U<J't'll t'O :ll6Q3ta-
          TO'U fl"QflllYX.tO'U, TO'U 'o/UAlo-u To m1811Jla, To
          x.al To 1tEt'UJla. -roil
          <J'XOUAllXLOV t'O <J'OUQO'LJlO xal 'taU JlLXQo(hou X.LV'YJO'll. tOA.o-
          vrov ot X,t'tmaU<J'U'V. -rilv
          xaQ<poova.ve <iyoov(a Ta Jlat't.a aTa X ELAta TO'U TayJla-
          TaQXll NTOvEAav, :TCOU ElxE n;a¢Et. 1tt.a va xowall t'O UELXl-
          Vl')t'O xEq>aA.t. t'ou. to t'O'U TO..UVt'Qtyx
          t'O a6EQXO t'OU, oa va ll{tEAE va 'tOV
          to 'A nlAJl1tOUQ :TCEQLflCVE va :TCEQa<J'OWE AL
          3toU <pclVl')XClV aav tO
          t'OOV va 8t.a66.tll ECJ>llflE-
          QLBa -rou, va O'llJAELOOVYJ a-ra 3tEQt.300Qta. voUJlEQa, :rwu
          <pa.t.VoTa.vE 8Ev Ei:xave xaJ!J!ta ox£a11 flE Tov :rcAEtO'fllQtaofl6.
          Tou O'OlftllXE UQayE X.L airtowO'U 3tlO't'OOO'TJ; a& E&tvE
          :rcaQa mivoo; ''H -ra £xat'ov :rc€Vt'e £x.at'o-
          ot'a To 'tEt'Qayoovtx.O ot
          n:CV'ta.xoota BoA.A.<!Qta. yta oA6xAllQO To xTil-
          Jla -rou cpa.lVO'tavE, 11-rave -ro <ivooTaTo OQLO 'tQEA-

          - tExaTov EVevTJVt'a 3t£Vt'e £xat'o<J'Ta! o umiAAll-
          -rou n:AEt<J't'llQLUO'floV" -fra n:aQll ...
          To O'<p'UQl 'tO'U E'tOLJlO va 'tO t'Qa.n;Ett.
          - tExaTov EVevTJVt'a 3t£Vt'e £xa.-rooTa, <J'W€x t.oE o
          N
          , N'
          - a xa-raxuQro u 'I· . . . a x.a.TaxUQro u 'I· . . . q>rovas a.w
          noA./..o(, n:ou 8Ev aQwav ot Bt.a"ta.yJ!ol -rou TttAfl3tOUQ.
          M
          , ' 'i: > '
          - ta.. . . uuo ... , qxovasE
          xot-r01Joaw "tOV UVt'LJtQOO'oon;o 'ExJA,EtaAAE'U-
          'toil B. II6A.ou.
          Kal 0 EXELVl') rlrv
          ffiQa cpuaO'Uae flUll} Too <iQya <iQya, fl' E-va J!EyaA.o Jlav-
          n')A.t flE xQroJla-rto'ta -rttQayoova., ocp( flE bmraflTJ
          ' -<t ' T ' ' - 'I T M ' "
          t'Cl QOUU"O'UVL(l 'tO'U. a flU'tLU 'tO'U . . ClO'"tOV llt'UVE XUQ-
          CJ>OOJl.EVU 1tclV{J) 'tOU. a-
          xoAoufr01JoavE -rilv r&ta. 8LEUfimtOl). To XQIDflCl eixE aA-
          OIIOf riNETAI 0 TOr B. TIOAOf 45
          xt 6Bcaxvc Bwa-ri} ouyx(Vl)O'l], :noU xat
          oi &u6 va XQtnvO'W. rta't( UQUYE 0 OvtA.-
          l,IUJ.t <1>6Qa't£Q Bf:v v& nfJ JtaQa Jtavro;
          OvtAALUJ.t <l>oQO''tEQ -ril J!U'tll 'tO'U xal
          yLa BcU'tEQT) xal yta 'tQL'tl] <pOQU J.tEYUAl] <paoa-
          f)La, Jln avaJ.tcO'a Boo J.tO'UQJ.t<YUQtO'E
          i'JQEJ!a xal 'tUJtELVU.
          - Exa'toa-ra.
          'Ava'tQLXLAa O'XOQJtLO''tl]XE o-ri} aaf...a, J!U UO''tc-
          IJU., UJ.tEQLXavtxa Jtou x6vtruav
          , , ' r,
          VU. 0'1tUO'OWE 't<l 'ts<lJ!LU.
          'tayJ-ta-ragxlJ; N-r6v£A.av, EJ£c-
          cTf aav va 'tU clxc XUJ.tEVa, &GtA.a O''tO YQUJ.tJ!<l'tLXO 'tO'U, JtOU
          x1 au'touvoi'l -ra xaA.ta &f:v ro1yawav JtLO'ro. M£ -ri}v JtQoacpo-
          IJU f.xa-roo-ra 'tO -rc-rgayrovtxo J.ttAL, -ro Jtoao
          &oA.A.<iQta xal
          lJTaV oA.ocpaVEQO, <iyy ALXfl &f:v EO'OOVE yta va
          ,·ni YJ rrag a rravro.
          - Exa-roo'ta!, o
          - EXa'too'ta!, o <I>J...(vr.

          f 1 ''i: 'l '.A.... r r ''l'l 'l_ -
          - ta.. . . o'UO .... , csUXO/\.O'Uu •tO'E 0 'tO'U
          rrAEtO''trJQtaaJIO'U.
          N-rovEAav, xrogl; va 'tO frEAl],
          CTl)XOO{}l)XE xal -rou£ vJtoAOLJto'U£ .. Ma
          , - , "' ,, , '', ''
          FXCLVOL JrEQLJ!EV<lV art a'U'tOV J!OVUXU Va J!T) XUO'OWE 'tU xga-
          TIJ -ri}v tBLOXLl]O'L(l t'O'U B. II6A.ou. Au-ri}
          IJ ngoorraftcta -reA.cma(a. N -r6ve-
          Aav 'tO (J'tOJ!U t'O'U O'UV va va Jtil xan, J!U 'tO
          xal o-ri}v xagsxA.a -rou· 'tou xal
          11 'Ayyf...(a.
          - Ka-raxugrofu]xe! o Xt"U-
          'to J!E 'tO oq:rug( -rou.
          Z
          1
          I Z
          1
          f Z
          1
          r 'A
          1
          I
          - flt'OO. . . . rJt'ro. . • . rJt'ro 11 J!CQ LX fl., qxovas ave
          iioot J!E 'tflV UJ!EQLXUVLXl] VLXl].
          Kt ci&lloll &taB6&l]xc o-ri}v n6A.11· ua'tcga J!E
          · n 1 0 D l . D O Y 1 C O D 1 Y D 1 C
          1 D X D ! 3 D O . O r l ' D l i \ . 9 A D X D l . O l . t O X ? ] '
          5 0 > l . C Q l D ' X 5 0 . 0 l .
          - D O . l J > 9 1 C P D A c p 3 A 3 ' t M " £ 9 - ( } D ' X 3 A D X p
          1 3 D ' 9 0 3 U 3 A D X } 3 D 1 A 9 0 X 1 D X 1 0 0
          D l . A ' 9 1 C ' A J O l . C 1 D ' X 5 0 > l . C Q 5 3 q l u ' 9 X D O ' 1 0 1 g 2 J O 1 3 A J 3 r l
          3 A D X } 3 ' 5 D A M D ' X 9 D l A 9 0 X 1 0 0 ' X p 1 3 D ' 9 0 3 A 3 A n X p ' n o r l o
          " " 9 X Q O l . o . o y g 3 A D X } 3 Q 0 1 D X A Q l .
          Q l . C p ' 1 0 l . C O > O - Q A ? ] 1 0 1 ' } D J 0 1 X o S n , o o
          - J D l . 3 M O 5 c t O l . 5 c t O " { " £ ! > · l D ' X n 0 3 1 C r l o r l ' 9 Y 1 C W l t X 0 ' 9 l . D T I A D l .
          - M D Q l . ' Q , D l . C t i o y ) l . C J \ l o y g A Q l . ' 0 3 l . A Q . O X
          - o y o . a A Q l . · 1 A Q 1 ' " £ O X J N Q A D " W " £ Q l . ' o o r i u " £ ' 9 1 . C W
          5 1 J l . ' } 0 1 o o g 3 9 0 l C ' A ' 9 ' X 1 9 0 D H Q - 3 1 . C
          A Q 1 3 r i C W D ' 9 1 D O . O O D l C 3 A D O ? ]
          3 r l n o - { } ' 9 T i Q 1 · · ·
          3 A D 9 - 3 0 0 . A l O A O O J O O I I 1 I I
          Q . O . l 0 ) . · . l D X
          , x ; . . n u l D ( l ) t J . . . x r \ r ; n o 1
          I ' -
          ! . 3 l 1 h d ( l ) t \ 1 n O l L Q " '
          J J a J j O I V V V < f l 3 ) 1
          1 D X
          D T I O A 2 Q l . 3 X l i g , ' } O g ] 3 ( l 3 1 C c p o
          - Q 0 1 C 1 l . A p 5 Q l . ' } V · A p x 1 9 0 D H Q - 3 l . C T I J K 9 3 D D J O O . O O D l . C
          D T I O A - 2 Q 1 5 1 j l . l t o n o g 2 c t O l . 3 " t
          0 3 l . D 0 9 < b r i D 1 " { ' t l ' J - 0 9 A D 1 Q l t y " { ? ]
          • 5 t l .

          n o p o o g ' } 0 1 . A Q l C l O " { 1 D 1 3 : , .
          · o 1 X 1 0 A D n r i o 1 o 0 1 . 3 t i 3 A 1 3 l i 3 a o : u : ' o l i o
          ' ' '
          - 9 ) 1 Q l " { D l l A Q l . O D l . D T I O ' } D D 1 0 0 ' 9 " { D { } O l t ' } 1 D X
          l t " { Q p 3 X l A . ( } 9 g n 1 g D l . D t i O ' ) J >
          < 1 . L V X 9 v
          OIIOr 47
          &J.ta tbgufh]x.E, ElxE ox'taxo
          cna 'tQL<iVta 'tQta J!EA'YJ - 3tQOxEt'tat yta 3tQO(T(OJta x.al oxt
          yu1 J!EA'YJ avOgmn:LVa, BrtA.abi} n:obcigta x.al XEQUl, n:ou OXE-
          oA.ot 'ta dxavE xaO'Et Wt:o xg6vta - x.al dxE <ix.6-
          !trt x.al 'tQL<iVta XLALabE; 1tEVtax.6ott?u; H>&J!rtVtwreVtE dv-
          n:ou xaJ!ngoovav yu1 'ti} OXE<1'YJ,
          JtoU EtxavE J!E 'tO auA.A.oyo. Au'ta 'tU VOUJ!EQa 8€v ELXaVE Al-
          yoo-rEtVEL drro -r6-rE. To £vaVttov x<iQrt a'ti}v rur(-
          a-rEm'YJ 3tQOO'rra-6-na -rov v' dvo(;'ll auyx.owoov(a
          ano rf) -rou dX,E rroAu J!EyaAroOEt.
          B£6ata 8€v ElxE ;EXaOEt 'ti} f.!Ey<il..rt £mn:mart,
          :rrou EIXE x.civn £x.d'V'YJ
          "OA.ot -6-uJAOVVtat, on J..(ya XQOVta ua-rEQ' woo -rov
          wuA.w 1tOAEJ!O, J!EQli<OL E't(X.LQOL 'tOU TrtAE6oALX.OrU
          <J'tEVOX OOQ'YJJ!EVOL arro 'tO <J'tOX va O'tEL-
          f.!LUv o6(ba f.!' Eva 'tEQclO'tLO X.aVOvL, OOU
          dxc f.!<ix.eo; £wtax6(na :rroot.a x.al £wtci. To dxavE
          XUOEL f.!' E1tLO'YJJ!O't'YJ'ta XEQOOvrJOO
          x.al -ro dxav YEf.!tOEL f.!E J..(-
          J11tUQOU'tL. Mta 66(ba <rTLUYf.!EV'YJ MO aAOUf.!LVLO £;a-
          X.ovtLO''tl]X.E ano to x.av6vt au-ro f.!E JttEOYI ruro £;1] btaEXa-
          TOJ!f.!UQta A.ttga digw lata yta -ro <rEyycigt. MO. En:nbi} -r:o
          B6A.t. ;£qyuyE J..(yo MO 'tQOX,lcl, JtOU mQEJtE v' ax.oA.ortr&it-
          <J'YJ, acpoil EX.(l'VE E'Vav x.ux.Ao yugoo ano ;avME-
          <JE rf) x.al B'l.t3-tOT'YJX.E <J'tO'V ELQ'YJVLXO 'Qx.Eavo o-rl}v 27°
          7 I BOQELVO n:A.ci-ro; xal 41° 3 7 I bunx.o J!TJX<>;. Af.!a ;ava-
          lJQ-6-E bncp<ivEta -ro BgfJx.E aJ!EQtx.avtx.rt <rQcycita
          ax.oucxava>> x.al 'tO yta f.!EYclAYI ruxaQLO'tT!O'YJ
          £xnv&v n:ou
          3tQUYJ!attx.a, BQtOXOVtav avfl-goonot f.!EOa a' E-
          X.EL'V'YJ 66(ba! f.!EA'YJ -roo TYIAE6oA.tx.ov 6
          -rou x.al 6 N(x.oA. f.!' sva
          raA.A.o JtOAU yvooa-ro yLa 'tO QLtVOXtvbw6 'tOU, dxav Eyxa-
          l'(l(J''t(l&rj f.!EO'a a' EX.Ei:vo -ro EVaEQLO Bay6vt. Kat oi tQEi:;
          YUQLO(lVE f.!La xaga MO 'tO -ra;f8t -rou; z&-
          48
          A Q K A T Q
          Oi Buo 'AJltQLxavoL BQtaxovtav ex.ti,
          va O'E Ml<JEA 'AQ-
          vrav EAELJtE. SavayUQL<Jt EuQOOJtY), EX.aJlt <pat-
          VE'taL J1EyaAl1 JtEQLO'U<Jta JtOV <JE JtOAAoiJ; <paVYJX.E
          xal TOlQa -ra Aaxa-
          va 'tO'U, noiJ -ra ETQWYE xal JlnALO''ta xal 'ta XOOVE'Ut,
          BE6afwvav 'A!ltQlXnVOL BYJJlOO'LOyQa<pol. .
          ME-ra exEtVYJ, noiJ tixt 'tov x.6-
          0 BaQ6Lx.av x.al 0 N(x.oA, O'E J1Ul <JXE-
          avanauovtav JlU rrav-
          -ra UVtmOJlOVOl va -roil; cHl'A.ou; x.al O'Vtl-
          QEUOVTav ax£BLa. B-E:v EAnnav, yLa-rl
          aJto -ra BLcrtx.a'topvuQLa BoA.A.aQLa, nov ElxE
          BoocrEL (J'\J'VtlO'<p<>Qa, noiJ dxt ytVEl (JTO'V IlaALO
          x.al 'to N £o yLa 'to nttQaJla ex.Eivo, EJlEVE £va ntg(a-
          dno BoA.A.nQLa. x.a'too. NE-
          dn' a.u-ro dxavE £x8icrEt aE: n6AEL; 't&v
          IloAL-rn&v ·d1v 66(Ba, JCoiJ ElxE naYJ
          Tl; WQt; noiJ 'll £x.{}tcrl], x.AEtvovtav x.t
          au-rol oi tBLOL JlEO'a 66(Ba crav 'tEQaTa JlEO'a
          O''tO x.A.ou6( xal !1' au'to 'tOV 'tQOJtO tlxav OY)J1aV-
          ' '' ' ' , '
          'tlX.O JtOO'O X.al 'tLJ1E;, va LXaVOJtOll]<JO'U'VE
          xal Jno
          Aomov 6 BaQ6Lx.av x.ql 6 N(x.oA.
          QoucravE JtEQL<pYJJla va av SE:v E'tQWYE
          ll Kal cr(youQa d.y6Qa·cra.v yLa
          va VnQXl], JCOV -roil; dxt JtLa-
          O'EL.
          o11w;, 'tl]v ayoea -r<YU-r
          11
          , nov
          -roil; £cr-rofxLcrt XLALaBt; BoA.A.<iQLa,
          SE:v {}a va JlOVQXOL 'tou;
          xwQl; Eua.yytA.fa; noil
          'tO'mY) 'tY); ocra EAtmav 'tO 'taJ.lELO
          'tO'U «TYJAt6oALx.O'U 'H EuQffimt aJCo
          'ti]v XUQYJ yewaL6BWQYJ ywa(xa.
          50
          A ;\ Q K .A 'L' Q
          Ma rcoux ah[a yrwaLobooe(a;;
          B€6aux. -roo JrQOEBQou BaQ6Lxav xal -coiJ l.o-
          xayov N(xoA. rco'Av JlEYUAl) UJla YVQUJ(XV cbro TO <I>Ey-
          YUQl, Jla XL xal -co b(xw
          A
          , ' " ' ' " 'l ' 'I T M'
          l'O'U. ll'tCXVt, 'tO JlCXV'tE'UE'tE E'U'XO/\.CX, 0 . . CXO'TOV.
          o -coo Tl)'At6o'ALxou [\a-
          -rl JlOvO ixavo'tl)-ra -rou a1rroiJ 'AoyLcrl'f} f3Qfp<E tov;
          -curcou;, rcou EJtl'tQE1}Javf va rrfl'VXll 1'1 rra-
          QU'tOAJll) E?<.ElVl] E1tLXELQl)Ol).
          Kal bf:v Elxr € dxoA.oufl11oEL -cov; q;(Aou; TOl'
          O'tO tXELVO, JtOV XUJ!CXVE e;oo dico I J!a 8£v
          -rav drto <p66o, Jla tO au-co; rrveo6oAll-
          -rO'U EAtLrrE To BE;l XEQL xal dzr '¢f{l-
          -rLxo x.eav(o drto Aaa-rtxo, yLa-cl -ro 8Lx6 -rou -rou -ro ElzF ;ra-
          QEL oAaxEQO f.tla O<paLQCX OtOV xaTa'Aatlav Aot.v"tOV,
          nw; UJ!CX l'Ov E'tOl OL XUtOlXOl {)a ozll-
          XELQO'tEQl) LBEa yta Toil; xa-ro(xou; Tf]; r1};.
          rroV tii; rivat J!Ovaza Fva:; TaJtflvo:;
          AoLJtov liv xal Aun6-ravE noAu. yLcnl • wl.
          JA.Jrii XL J!E -rov; aAI.ou; tlt'l}V ri.vu.y-
          xaotl)XE va rf], xmol; vO. xa{)f <Hl Jlf (JTf1l'-
          QWJlEVa Ta XEQLa. "E6aAr xai TOil Fvn trgaono
          't11Atox6Jrto xal -co €o"tl]or cbtav(l) or fmi> ri;
          XOQ'UcpE; OTa BeaxooaUVla. _Kai cL"tt) cllQf1 ;(()ll q;a-
          VllXE 66(8a cr-rov oueavo YQU<pOVTa; fhEAfl(I>TY} TQo-
          XLU "tl];, Bf:v a-raJ!atllOE oihE -ri; naQaT'YJQl]<TtL; 'tO'tl,
          J!a EJ!ElVE BtaQx&; crlil {)-E<J'YI 'tO'U. 'Ano Xfi J!f to cpaxo tOU
          'tBQU<Jl'LO'U amoiJ tQyaAtLO'U rraeaxo'Aou3ouof JtQOO"fxnxa
          To -c&v cp(Aoov -rou J!EOa o-ro anELQO.
          "OA.ot Jrla-rtuavt nw; c:i8uva-ro va ;avayuQ(crov-
          vt alil ri] OL TOAJll']QOL XOO"J!O'VUUTE;. rta-rl oAoL VOJ!ll;avt
          U<pOU TO JlE UQXLOE va
          XLVLETCXL OE vEa 'tQOXlU, &a va ai-
          covta YUQ{I) aav {m:obOQ'U<pOQO; -cou 8oe·ucp6Q01l
          OIIOf aANAq,AINONTAI IIAAIE}.; fNQPIMIE}.; MA}.; 51
          BE.v EYLVE -r€-toLO J'!QiiYJ.t<l! Mu1 Jll-
          JtUQEXXAlOll, JtOV flJ'tOQEL va ri), Jtm; dno
          {}da :1tQOVOta, ElxE aA./..a'§Et Bwu{hrvoll 'tf); 66(8a;.
          ricpou ECJlf.QE f:36/..-ra YUQOO dno UVTL va nECJll EJtU-
          V(I) JtE JtmJ -&a o'Ao£va, ;avayuQtoE o-rov
          11a; JlE -raxuTllTa, JtoiJ O'lQa Jtou o-ra
          TQto6a{la -rou EtQllVtxou 'DxEavoil ft-ravE JtEVYIVTaEcp-ra Xt-
          ffiQa.
          Eu-rux&; Ta uyQa o-rQOlf!aTa -rov EiQ
          11
          vtxou ci:xavc JJE-
          TQtaoct To JtEOtJ1o, nou -ro JlUQTUQa; aJ.tE-
          QLxavLxll <peEyaBa cL811o11 Bta6t6a-
          oTllXE o-ro YQ<lJlJ!<lTEa -rou Tl)AE6oA.tx<YU
          you 'I. T. MaoTOV, xal EXEivo; acp'Y)OE JlE TO UOiE-
          QOOXOJtELO TO'U, yta va yAti<DOll -rou; cp(/..ou; iO'U.
          TO JlEQO; nov dxc 66(-
          xal o 'I. T. Mao-rov, Jtou -rou BE.v ElxE
          OQl<l, xa-&6A.ou va VT'lJ'fii1 ril cpOQEO'I.Ct iOU
          1'YJXTfJ, yta va BQfJ -rou; iO'U.
          'AnoBdx&r}xc 0J1(1);, noo; X<lf!JllCt d.vayxrJ BE.v
          yLa -r6oou; xonO'U; xal d.y&vc;. 66(Ba, noiJ ciJW
          aAO'UJlLVlO, oyxo VEQOU, JlE BaQo; !liY<lAU-
          TEQO d.no TO Tll;, aVEOllXE bncpavcta TOU roxcavou,
          dcpou 6xaJ1E lltav WQa(a Bouna. ,E-rot, -rov 3tQ6-
          BaQthxav, To A.oxayo N(xo/.. xal -ro 'AQVTav
          va VTOJllVO JlEO'a nAEOUJ!EVll
          Euxo/..o AOtJ'tOV ElvaL va xa-raAa6rJ X<lVEt;, OTL llE TOO£;
          JtEQLJtETEtc; xal -r6oa xa-roQ-frooflaTa, o 'I. T. Mao-rov dxc
          -fr£011 3tOAU
          'I. T. Mao-rov B£6ata ffiQaio; aVTQa;, d.-
          cpoiJ ElxE 10 TO'U XQ<lVtO dno yomanEQXa xal UVTL yta
          XEQt E-va !1ETaAAtxO dyxtOTQL ECJl<lQJ!OO!lEVo OTO -rou
          dyxoova.
          KoVTa o' au-ra oUiE 'YEo;, d.O<pU clxc xf..c(-
          O'El TCt ox-roo XQOvla TO'U, nou E-
          TOUTY] lO't"OQL<l. 'AA./..a XUQll O'TOV tBt6nmo xaQaXtiiQa
          52
          A K Q I\ A T Q
          -rou, o .. q>QEaxa8a -rou Jl'UaJ ... ou -rou xal trortQO'tll'ta,
          JtOU £8nxve ytel xa-8-E EuayyEAta
          J.UtL't 'tOV EOAEJ't€ O'elV t'OV JtLO t'EAELO xal t&avtxo CtVt'QU. Kov-
          T<l a' au'ta, xal 'tel Jl'UaAa -rou qmAayJ1€va J.lE EJttflEAELa xa-
          'tm MO TO axbtaO'JtU 'tl); awa xal a-
          XEQata. Kal o votxoxuort; JtEQVOUO'E axoJ-la, x.al J.lE -ro
          8(xw ytel Eva; aJto Tou;
          TOV XULQOU t'O'U.
          J-llO'TQE; EuayyEALa rrou EJtlaVE no-
          VOXE<paAo; J-lOAt; £xavE 'tO J-llXQOt'EQO AoyaQLUO'J.lO, aya-
          3tOV<JE Jt-frartJ-lanxou; Xt a; aya;tOV<JE Tel
          J-lanxa. rta'tl Toil; EOli.EJtE (JelV JtAUOJ.ta'ta xal
          clVOl'tEQd.. Kal nw; aAAtm;: KE<pUAI a nov J.lEO'a 'tO'U; oi a-
          yVWO''tOl X X'UALOUVTUL <JelV xagu&ta OTO aaxxl, E')'XE<pa-
          rrou J.lf Tel aru{cla 't'l]; aAyd)oa;, XEQLa
          rrou J.lf TQlJtAou; / .. oyaQLUOJ.LOV;, 03t(J); oi -raxu8a-
          X't'UAO'UQYOL Jlf Tl; J.l3tO'tlAtf; xal Tel JtOTl,lQLa, J.l'UaJ,a, rrou
          xa-raAaoa(vo1YVE Tt ortJ.tatvovvE 'tunm, owa'tol YQL<fot.
          TETOLOt oo<pol <pQOVOU<JE on xafrE fra'UJ.lf10J-l0 xal
          LXaVOL Vel OVJ.lJtUfrELa J.lla; yUVf1tXa£,
          avaAoya J-lf TOV oyxo 'tO'\.J; xal dvn<JTQOqxo; dvaAoya J.lf Ti>
          TEt'Qayoovo -rii; aJtoa-raart;. Kal axQt6&; o 'I. T. Maa-rov
          r1TaVE UQXETel ZOVTQO£ yu1 Vel aaxflall UJtUVOO Tl]; d-
          xa-ravtXrt't'Y}.
          IIQEJtEt Vel OJlOAoyflaoUJ.lf, nw; auTO UVrtOVZOU<JE xa-
          .rroo; -ro YQUJ-lJ-la-r€a -ro'l) TrtAEooAtxoii .rrou 8£v
          q;atv6-ravE Vel EXll Vel EU'tuz(a (Jf TOO'O
          a-rEv£; £vwan;. XwQta dn' auTo, 1'1 EuayyEAta
          8£v xal noAu VEa, acpou ElzE aagaVTa
          t'E XQOvaxta xal J-laAAtel xal a-rou£
          XQO'ta<pou; -rrt; xal a-r611a naQayquaJlEVO J.lE 86vna J.ta-
          XQVTEQa UJtO t'O xavovtx6, zmQl; Vel J.ElJtll o1hE EVa, xal a&-
          J.la 8(zoo; J.lE<Jrt xal zaQrt· M' EVa Aoyo, 0-
          JtOLO; EOAEJtE fj[ULQV€ ytel YEQOVt'OXOQf.l, av xal d-
          XE XUVfl JtaVTQEJ.lEVrt, Ylel A(yo OJ.t(l); xaLQO. Mel xaTel Tel
          OllOr EANA'.l,AINONTAI llAAIEl: rN2PIMIEl: MAl: 53
          ii.AJ.a, ciya% xal £;aLQE't'YJ xuQ(a xal 3tLO't£U£, Jtoo;
          ita OAO't£Aa drt1JXLOJ1EVll, av EVa J10v0 a.;LOl'VO'ta'V£
          O't()'V XOOJ10 'tOU'tO. N a AE'V£ XUQLC1. M·ao'tO'V. 3t£QLOU-
          o(a auri]; 'tEQaO'tla. B£6ata
          ;r/..ouota ooo oi fouA.n, oi Max£'0, oi Ba'V'tEQJ1nLA't, oi fx6Q-
          vrov, 0 MnEVE't, nov 'tOU xafrcvo; JtEQLOUOLa ;cJTEQVay£ TO
          xal JtOU XO'V'ta o' au-rou; 0 Po'tOLA'V't cpat-
          VftfH cp'tmx6;! Oih£ dzc -ra 'tQax6ota £xa'tOJ1J1UQta Bo/..'Aa-
          c.nc1 ri]; KaQJtEQ, ou't£ -ra Btax6ota -ri);
          OUT£ Ta oyBO'V'ta ri]; J1LOTQ£; KQOXEQ - a; 011-
          pFtOlitll nm; xal oi TQEi; XllQc; - OU't£ 'ta JtAOUTil
          PFQLXW'V aAA(I)'V OJrro; ni;
          o/.u, Tll; LOt:QE; "E'A'Au n}; J1l0t:QE; Macpt't, Tf]; J1l-
          OTQE; lVlagon}., Tfj; J1LOTQE; IT aQa TT]; J1L0t:Q£;
          :\llVTo\JQU xat o/.ovmv, nou -rou; ''011ro; tla dzc
          UllT)j av 113£Af TO va xait(all O'tO JtEQL<pruw
          • nou Eytvf o-ro TT]; IlEJ1:7tTll; A£(J)-
          q6gou on'1 Of xfi'vo Jtou 116vo ooOL dxavE
          :tflV(I} c(;ro &uo Aa6av£ J1EQO;.
          Ked o-r' ri/J1frEta, lJ EvayyEAta cizc.
          rfaOEQa oTQoyyt,/ .. a x'A
          11
          Qovo
          11
          ta d-
          JTi> Ti)'

          Related Interests

           aVTQn nE Ti)'

           Related Interests

            T, nou nA.out:toE ano -ri)
            ht:r/,o fJlJTOQlO: -rou; xal -ra Jtao'ta ;(OLQtVa
            l{(lffHfl. A un'j JTEQLOUOta ll YE'VVat68olQll XllQa -fra 1)-ra-
            Vf U'V EUxaLQta va n1
            raznQWTfj yta W<fEAELa TOU 'I. T. 1\Iaa-rov, yt' au-rov nou
            FLXE Xt tliJOf1UQOU; aX.OJ1f1 JtlO :n:o'Au-rqwv;, tliJoa'U-
            (IOll; o-rogyi];.
            I 'ta TO Aoyo aUTO lj EuayyEALa LXOQFJtlT.
            llOt .. t; TO b 'I. T. Maa-rov ng6tluJ1a va
            Exa-roaTaQt£; yta
            Tf1f.AEvnxl'J TOU BoQElO'U II6A.ou, zmgl; xav va
            Tt oAll ioTog(a. l

            Related Interests

             Ia EfiAEJt£ civa-
             , ' ' 'I T M' , ' 'l ' , ' R'
             r.aTEJ1EVO xat Tov . . ao-rov, 'Y)'taVE JtLO :rtO/\.'U ano
             1
             JE-
             naLll, rroo; TO EQYO fra ELval £;oxo, UJTEQU'VfrQ(I)JtO!
             54
             1\ A T Q
             To rtaQrA3ov -rou Toil TY)f...d)oAtxof' LuAAoyov
             xafrr yta TO
             (H TY); UllTll OTEQfWftllXE ax6t-ta rtl() no-
             All, (hav U(JTEQU ano X(tTUXUQOlOY) UJTO ava-
             YVWQLOYJ ri]; v£a; F-ratgl.a; 1-tf· -ro
             ovot-ta BaQtltxav xal Lta, rto);

             Tll; fta o
             rro6rBQo; Tof, TY)ArtloAtxoi' LuAAoyov. 'Acpoi' xal
             6 'I. T. Maarov [1Qtax6ravf aTo <<xal Ltrl>>, bf-v d-
             zr B(xw va zaLQfTal l.l EuayyfALC< Lxogpm.T, Jl01J
             yLVoTavE £nn Ba 6
             N a Aour6v, JtOU ll rrAouata z{JQCl fyt.Vf ll xug(agzll aT()
             ;no an(> TL; z&gr;. JtOl! j)g(axoVTav n£ga riJT(,
             n1v TETaQTll 1 IoAll Xf1U) [1F6atn XI rill-
             TO! Ma Tl &a Ta fX(lVf Ta xn'ntf1Tf1 fXflVf1, 11 xaAUTEQf1
             :roto TQOJtO l.l VEa fTaLQlC< OXO:t:E'UE va .. nJ-fifl OJT(J)(j-
             Tll fXflVYJ rdt TO f1UTO :rOll
             dzr aoong(> £vBtrHfEQOV l.l X. Euayyf-
             f...(a LXOQVJtlT. xal 6A6xi .. Y)go; b i]nlVf :rEQLfQ-
             yo; va (H fllJTll Y11Vf1l%f1 dzE
             (Jfl, BEL/ .. (a, va pa{}ll xan azcnx(> dnb T(>v
             'I T l\;11 ' I ' I j I ' ,
             • • .:.v a<JTOV, JtQLV nagau(l)(Jll Ta XE<far .. rna TY); (JTa {.E-
             Qla nov iBQUTOOV. AvTo; (j(;)JtCHVE FJtlflOVl
             1
             J.
             "0 J\ ' • , • I j j j I J\. '
             Tav ua EQzorav o xatgo;, ua
             11 EuayyEJ.(a Tt ()/.Y) cn'Jrtl 1'1 iaTo-
             g(a. {}a TO ihav {}a ti> aXO'llj'f xani-
             xal of...o; 6 a'A'Ao; ..
             dzr .. (n, on llTflVE f-rnzFLQlJOll
             rcou rfl; o Aoyo; Tou Pouaaw: «o1hr
             Tr]; {m:agzEL, oihf TY); fta [)gf-6-0lJV>>. EVa ifgyo :tQO-
             va JtOAV aJtom:tgn, rtOtJ EXflVCtV Ta
             t-tEAY) TOU TYJAEtloAlXOil LUAA6you, Yl a va
             VE auyxowmv(a dvaf1EO'(( ri) xal (JTO BoQ'UcpOQO TYj;.
             "0 , ., A I r ' ' , I , , I T
             O'E; cpOQE; plUsE n; £Q(J)TY)OEt; TY); TOV . .
             l\tlao'tOV, auro; TO ciyx(a-rgt -rou XEQLOU TO'U (J'((l !ll-
             OOXAEt(JpEva zdAta Tou xal ri]; EAEYE t-tovaza -rouTo:
             l'fiAPXOL\ II0.###BOT_TEXT###; 55
             - 'Ayanrrn1 JlLOTQEs 2x6QJlnrr, EXETE a£
             'A<JJO'U AoLJtov flto-rQEs :Lx6Q
             11
             rct-r ElxE a-
             no j[ Q ( v, EUX.OAO eivat va x.a-raA6.6l] xaVELs UflE-
             1Qlp:f1 xaQa Tfl; !l E 't 6., OTav 0 yQaflfla't£a;
             -roil Tf1AE60ALX.Oi:i :LuAAoyou -rf}; avax.otV(J)(JE TO frQLa!lOO
             nov IloALTELOOV -r-f]; 'ApEQLXf}; x.al TO Vl-
             BoQELa EuQOOJtYJ.
             - TolQf( TOUAaXL<T'tO &a JlJtOQf(j(l) va flafrro; ... QO)-
             TY)OE, TOV
             - At yo &a 'tO arraVt"fi<TE 0 'I. T. 1

             Related Interests