You are on page 1of 67

Autoritatea contractantă: Comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ Investiţia: „Înfiinţare sistem de alimentare cu apă sat Crăcăoani, comuna Crăcăoani

, judeţul Neamţ” Faza: P.Th. + C.S. + D.E. Volum I: Proiect Tehnic

Comuna Cracaoani

Digitally signed by Comuna Cracaoani DN: c=RO, ou=eLicitatie, ou=NT, ou=Cracaoani, cn=Comuna Cracaoani Date: 2012.04.09 11:26:20 +03'00'

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 1.1. ELEMENTE GENERALE 1.1.1. Denumirea obiectivului: Conform contractului de proiectare încheiat cu Primăria Comunei Crăcăoani denumirea nominalizată a investiţiei este „Înfiinţare sistem de alimentare cu apă sat Crăcăoani, comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ”. 1.1.2. Amplasament: Comuna Crăcăoani cu satele Crăcăoani, Magazia, Cracăul Negru, Mitocul Bălan şi Poiana sunt amplasate în zona centrală a judeţului Neamţ. 1.1.3.Proiectantul general: S.C. BRIGE STONE BUILD S.R.L., judeţul Iaşi. 1.1.4. Faza de proiectare: Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuţie. 1.1.5. Autoritatea contactantă: Autoritatea contractantă este Comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 2.1. Amplasament Comuna Crăcăoani este aşezată în mijlocul Moldovei în zona munţilor Stinişoarei şi a subcarpaţilor Orientali între 26-28 grade longitudine estică şi 47-48 grade latitudine nordică şi în jumătatea nordică a judeţului Neamţ, comuna se întinde pe o suprafaţă de 90 Km pătraţi de o parte şi de alta a râului Cracău. Satele componente ale comunei sunt: Crăcăoani satul de reşedinţă, satul Magazia, satul Cracăul Negru, satul Mitocul Bălan şi satul Poiana. Comuna Crăcăoani se învecinează la est cu comuna Ghindăoani şi satul Oslobeni, comuna Bodeşti în partea de Nord se învecinează cu comunele Bălţăteşti şi Agapia, în nord – vest cu comuna Pipirig. La vest cu Hangu de care se desparte prin pârâul Fundul Medieişi Pârâul Petrosul. La Sud se învecinează cu comuna Dobreni satul Negreşti şi comuna Gircina satul Cuiejdi şi Almaş. 2.2. Topografia Pe traseul studiat s-au întocmit planuri banda pe baza ridicării topografice realizate în Sistem de proiecţie STEREO ‘70, care cuprinde detaliile necesare proiectării reţelei. De asemenea, pentru zona gospodăriei de apă, în care a fost prevăzută amplasarea construcţiilor importante (racord, staţie de clorare, rezervor, staţie de pompare şi punctul de exploatare, s-a întocmit planuri de situaţie de detaliu. 2.3. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei După monografia geografică a României comuna se încadrează în sectorul de climă a munţilor mijlocii şi subcarpatică. Acest climat este caracterizat printr-un regim moderat al oscilaţiilor temperaturii aerului, prin amplitudini termice diurne reduse în comparaţie cu regiunile de deal şi al munţilor înalţi. Iernile sunt în general răcoroase. În cea mai caldă lună a anului (iulie), temperatura medie variază între 20-28 grade C. În luna cea mai rece a anului (februarie), zonalitatea verticală în distribuţia temperaturii nu mai apare cu pregnanţă. Temperatura medie a lunilor de vară 18-20 grade C. Cea mai scăzută temperatură a fost de -29 grade C şi cea mai ridicată temperatură a fost de 34 grade C.

2.4. Geomorfologia, geologia, caracteristici geotehnice Caracterizare morfologică: Din punct de vedere morfologic comuna Crăcăoani este situată în la limita dintre zona muntoasă şi zona depresionară (subcarpatică) cu înălţimi ce oscilează în jur de 500 m. Această zonă poartă numele de Depresiunea Cracău după denumirea râului care o străbate. Depresiunea se deschide spre sud şi râul Cracău formează cu afluienţii săi interfluvii largi. Caracterizare geologică: Din punct de vedere geologic perimetrul studiat este situat pe depozite de vârstă priaboniană şi paleocen-lutetiană. Depozitele paleocen-lutetiene sunt caracterizate de o succesiune de gresii şi argile verzi între care apar intercalaţii de conglomerate şi brecii cu elemente verzui. Pot apărea şi marno-calcare verzui şi argile de aceeaşi culoare de vârstă eocenă. Depozitele priaboniene sunt alcătuite din succesiuni de argile cenuşii verzui în care se întâlnesc lentile de marno-calcare. De asemeni sunt prezente şi depozite pleistocene constituite din prafuri, nisipuri prăfoase, depozite de terasă precum şi depozite deluviale de pantă. Caracterizare geotehnică Perimetrul studiat este caracterizat din punct de vedere geotehnic de prezenţa argilelor mărnoase nisipoase şi a argilelor prăfoase, iar în lunca Cracăului şi a depozitelor de terasă. Valorile de calcul ale caracteristicelor geotehnice sunt următoarele: - unghi de frecare internă = 18 grade; - P conv = 200 kPa 2.5. Caracterizarea hidrologică şi hidrogeologică Caracterizare hidrogeologică: Perimetrul studiat este străbătut de râul Cracău ce are o direcţie generală de curgere NNW-SSE. Datorită numeroşilor afluienţi (Cracăul Alb şi Cracăul Negru fiind cei mai importanţi) râul Cracău are un bazin hidrografic întins ceea ce face ca în perioadele cu precipitaţii abundente debitul acestuia să crească în mod semnificativ formându-se viituri cu inundaţii în zona de luncă.

pe fisurile acestora. apa aflându-se la adâncimi diferite. nivelul hidrostatic al acestuia fiind măsurat şi materializat pe planurile de situaţie (vezi planşele anexate). şi marno-calcare verzui şi argile de aceeaşi culoare de vârstă eocenă. nivelurile hidrostatice puse în evidenţă fiind cu aproximativ 1. şi anume : . Alimentarea acestui acvifer se realizează atât din infiltraţiile apei rezultate din precipitaţii. falii sau intercalaţii permeabile.10-1. De remarcat faptul că măsurătorile au fost efectuate după o perioada ploioasă. Acviferul freatic cu nivel liber întâlnit în lunca şi terasa râului Cracău este cantonat în aluviunile grosiere de tipul nisipurilor cu pietriş şi bolovăniş. Acviferul freatic cantonat în depozitele de terasă este exploatat de către fântânile din zonă.De asemeni râul Cracău are o terasă cu lăţimi variabile constituite din pietrişuri cu nisip şi bolovănişuri. din infiltraţiile reţelei hidrografice cât şi din aportul din acviferul de adâncime. Acest acvifer este exploatat de fântânile existente în zonă. depozite cu posibilităţi de înmagazinare şi cedare mult superioare (1. precum şi din aportul de apă din acviferul cantonat în deluviile de pantă ale zonei colinare şi din acviferul de adâncime cantonat în depozitele de vârstă paleocen-lutetiene şi priaboniene. prin infiltrare. Alimentarea acestui acvifer se face prin aportul din precipitaţii. Acest acvifer este cantonat în depozite aluvionare. depozite în care este cantonat un acvifer freatic cu nivel liber. Din cercetările de teren.20m mai ridicate faţă de perioadele secetoase. cu granulozităţi medii şi grosiere. .5 l/s).acvifer freatic cu nivel liber cantonat în depozitele de terasă ale râului Cracău şi depozitele deluviale de pe panta versanţilor acvifer . conform nivelelor hidrostatice măsurate în luna octombrie 2010 şi materializate pe planurile de situaţie. s-a determinat că în zonă există două tipuri de acvifere.acviferul freatic de adâncime este cantonat în depozitele paleocen-lutetiene şi priaboniene de tipul gresiilor şi argilelor verzi între care apar intercalaţii de conglomerate şi brecii cu elemente verzui. De asemeni acest acvifer este alimentat şi din infiltraţiile reţelei hidrografice ce traversează zona. discontinuităţi.

12 ‰.75 ‰ – 9. Nivelul apei subterane a fost întâlnit la adâncimi cuprinse între 2. Conform hărţii cu hidroizohipse şi izofreate acviferul are o direcţie de curgere aproximativ VNV . cu pante cuprinse între 4. Concluzii: În urma cartării hidrogeologice efectuată în perimetrul studiat. pe fisurile acestora. pantele cu valori mari întâlnindu-se în special pe aliniamentul ce delimitează zona de terasă de panta versanţilor. Depozitele priaboniene sunt alcătuite din succesiuni de argile cenuşii verzui în care se întâlnesc lentile de marno-calcare. şi marno-calcare verzui şi argile de aceeaşi culoare de vârstă eocena.10 m.ESE. în paduri. În prezent comuna Crăcăoani nu beneficiază de o captare pentru alimentare cu apă realizată în sistem centralizat. discontinuităţi. Pantele cu valori mici se întâlnesc pe suprafeţe întinse pe toată zona de luncă a râului Cracău. Izvoarele sunt amplasate departe de vetrele satelor pe versanţi.00m şi peste 10m . şi anume: − acvifer freatic cu nivel liber. − acvifer freatic de adâncime. adâncimea nivelului hidrostatic al acviferului faţă de suprafaţa terenului fiind cuprinsă între 0. au fost puse în evidenţă existenţa a două tipuri de acvifere. Au fost puse în evidenţă izvoare cu debite cuprinse între 0. Acest acvifer este alimentat din aportul precipitaţiilor de pe întreg bazinul hidrografic al pâraielor ce traversează comuna Crăcăoani. cantonat în depozitele de terasă şi depozitele deluviale de pe versanţi.27 m şi 2. fiind greu accesibile. precum şi din infiltraţiile din reţeaua hidrografică a zonei. falii sau intercalaţii permeabile.Acviferul freatic de adâncime este cantonat în depozitele paleocenlutetiene şi priaboniene de tipul gresiilor şi argilelor verzi între care apar intercalaţii de conglomerate şi brecii cu elemente verzui. Pentru alimentarea cu apă a comunei Crăcăoani. sat Crăcăoani s-a efectuat o cartare hidrogeologică (planşele anexate).3 l/s. ceea ce face ca o eventuală soluţie privind captarea acestora să fie exclusă.5 l/s şi 1. .

Acest acvifer este alimentat din aportul precipitaţiilor de pe întreg bazinul hidrografic al pâraielor ce traversează comuna Crăcăoani. maximul fiind de 0. discontinuităţi.N. În vederea alimentării cu apă a comunei Crăcăoani. şi marno-calcare verzui şi argile de aceeaşi culoare de vârstă eocenă.5 l/s fiecare şi vor fi săpate până la o adâncime de maxim 50m fiecare. Predimensionarea fundaţiilor se poate face în baza presiunii convenţionale de calcul Pconv. deşi au fost puse în evidenţă şi izvoare.5 l/s). cu capacitate de înmagazinare şi cedare mica (0. de tipul argilelor nisipoase. cu debite medii.execuţia unui front de captare realizat din 6 foraje. Adâncimea apei subterane Stratul bun de fundare este format din argilă cuprinsă între 0. Acviferul freatic de adâncime este cantonat în depozitele paleocen-lutetiene şi priaboniene de tipul gresiilor şi argilelor verzi între care apar intercalaţii de conglomerate şi brecii cu elemente verzui.50. amplasate în terasa râului Cracău.T.20-0. execuţia acestuia se recomandă a fi făcută în zona materializată pe planşa H3 (Front captare). . sat Crăcăoani. şi anume: .00 m).50 m şi 2. Alimentarea acestui acvifer se face prin aport din precipitaţii. falii sau intercalaţii permeabile. prin înfiltrare. pe fisurile acestora. depozite cu proprietăţi de înmagazinare şi cedare mari (1. pietriş cu nisip şi bolovăniş şi are grosimi cuprinse între 0. Debitul la sursă necesar pentru alimentarea cu apă a satului Crăcăoani este asigurat de frontul de captare propus.Acviferul freatic cu nivel liber se întâlneşte în terasa râului Cracău şi este cantonat în aluviunile grosiere de tipul nisipurilor cu pietriş şi bolovăniş. Apa freatică apare la adâncimi mai mari de 10 m C. nisipuri prăfoase. precum şi din aportul de apă din acviferul cantonat în deluviile de pantă şi din acviferul de adâncime.5 l/s). precum şi din infiltraţiile din reţeaua hidrografică a zonei. = 200 Kpa (conform STAS 3300/2-85). depozite reprezentate de deluviul de pantă. ca soluţie pentru alimentarea cu apă a satului Crăcăoani se propune următoarea variantă. 2. precum şi în depozite cu o granulozitate fină.5 l/s.6. foraje care vor asigura un debit maxim de 1. deoarece izvoarele sunt amplasate pe versanţi la distanţe mari faţă de vetrele satelor.

2.7. Adâncimea de îngheţ În conformitate cu STAS 6054-77, adâncimea de îngheţ din zonă este 1,00 – 1,10 m de la suprafaţa terenului. 2.8. Seismicitatea Din punct de vedere seismic, zona studiată se încadrează, conform Normativului P100/92 în gradul 6-VII de intensitate se caracterizează prin: - zona seismica E - perioada de colt Tc = 0,7 sec. - coeficent seismic Ks = 0,12 2.9. Încărcarea cu zăpadă şi vânt Conform STAS 10101/21-92, din punct de vedere al încărcării cu zăpadă, amplasamentul se încadrează în zona B, pentru care valoarea încărcării normate cu zăpadă este de 1,2 kN/m2, în cazul unei perioade de revenire de 10 ani. Din punct de vedere al încărcării cu vânt, conform STAS 10101/20-90 amplasamentul se încadrează în zona B pentru care valoarea presiunii dinamice de bază la înălţimea de 10 m deasupra terenului este de 0,55 kN/m2. 2.10. Organizarea de şantier Organizarea de şantier se va stabili, împreună cu beneficiarul, în zona limitrofă lucrărilor, asigurându-se: - baracamente pentru vestiarele muncitorilor şi pentru şeful punctului de lucru; - grup sanitar; - platformă de depozitare materiale; - zonă de lucru (ex. fasonare armături etc.); - pichet de incendiu; - utilităţi (apă, canal, energie electrică) prin racord la reţelele existente în zonă; - împrejmuire, iluminat nocturn, pază permanentă. La predarea obiectivului de investiţie, terenurile ocupate cu organizarea de şantier şi cele din amplasamentul lucrărilor vor fi eliberate de materiale şi lucrări şi readuse la starea iniţială.

2.11. Sursele de apă, energie electrică etc. pentru organizarea de şantier Utilităţile (apă, canal, energie electrică) necesare personalului de execuţie şi lucrărilor ce se realizează se va asigura de către constructor prin racord la reţelele existente în zonă si prin lucrări provizorii de organizare. Costurile utilităţilor cad în sarcina executantului. 2.12. Căile de acces, căile de comunicaţie drumuri judeţene; drumuri comunale; drumuri de exploatare.

2.13. Programul de execuţie a lucrărilor În cadrul proiectului este prezentat graficul de eşalonare a execuţiei pe 10 luni. Constructorul are obligaţia de a-şi întocmi un program de execuţie a lucrărilor, grafice de lucru săptămânale şi lunare, care să ţină seama de condiţiile impuse prin avizele de specialitate. Beneficiarul şi constructorul vor stabili programul privind recepţiile la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală. 2.14. Trasarea lucrărilor Obligaţia predării amplasamentului, a bornelor şi punctelor de reper îi revin proiectantului. La predarea amplasamentului vor fi solicitaţi şi delegaţi ai beneficiarilor de utilităţi, stabilindu-se şi cu această ocazie, condiţiile de execuţie a lucrărilor. 2.15. Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier Pe toată durata execuţiei lucrărilor până la recepţia finală, constructorului îi revine ca obligaţie protejarea materialelor şi a lucrărilor realizate, cu respectarea tehnologiei de execuţie, a prevederilor din caietele de sarcini în scopul asigurării parametrilor proiectaţi şi calităţii lucrărilor. În acest scop constructorul va lua măsuri deosebite privind: depozitarea materialelor în spaţii amenajate; transportul şi punerea în operă, în timp optim; respectarea unor măsuri impuse de furnizorul de materiale;

-

aprovizionarea cu utilaje în timp util astfel încât să nu fi împiedecată

execuţia lucrărilor şi predarea, în termen, a investiţiei. 2.16. Măsurarea lucrărilor Se vor respecta prevederile din proiect şi cantităţile de lucrări cuprinse în documentaţie. Obligaţia măsurării lucrărilor şi verificarea decontării, revine beneficiarului prin dirigintele de şantier. 2.17. Laboratoarele contractantului Executantul are obligaţia respectării prevederilor tehnice din proiect şi a normativelor în ceea ce priveşte metodele de verificare şi încercare a materialelor puse în operă şi utilizarea laboratoarelor specifice care atestă calitatea acestora. Toate cheltuielile privind probele şi verificările acestora, în laboratoare atestate vor fi suportate de către executant. 2.18. Curăţenia în şantier Se vor lua toate măsurile pentru realizarea curăţeniei şi a reducerii la minimum a factorilor de disconfort pentru vecinătăţi (zgomot, praf, fum etc.), colectarea şi evacuarea deşeurilor făcându-se în condiţiile respectării calităţii mediului. În acest sens, prin grija constructorului în zonă va fi instalat, pe durata execuţiei, un container pentru deşeuri menajere, iar materialul refolosibil (pământ, piatră etc.) va fi depus în depozite intermediare până la punerea în operă astfel încât perimetru aflat în lucru să fie menţinut în permanenţă curat. La terminarea lucrărilor care fac obiectul prezentului proiect zona trebuie să se găsească, cel puţin, în aceiaşi stare tehnică şi de curăţenie ca la demararea lucrărilor. 2.19. Serviciile sanitare Serviciile sanitare sunt asigurate de constructor prin organizarea unui punct de prim ajutor, cât şi a mijloacelor de comunicaţie rapidă sau de transport în cazul unui accident de muncă. Executanţii şi beneficiarul vor respecta Legea Protecţiei Muncii nr.90/1996, inclusiv anexele 1 şi 2, Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, publicat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 9/N/15.03.1993.

. se stabilesc pe fazele determinante obligatoriu prin care se constată modul de efectuare a execuţiei.21. 2. Relaţiile între contractant (ofertant). Consideraţii finale Orice neconcordanţă la teren va fi adusă la cunoştinţă proiectantului pentru luarea măsurilor ce se impun. Orice modificare faţă de prevederile proiectului se va face numai pe bază de dispoziţie de şantier semnată de proiectant şi de beneficiar. iar programul de control al calităţii lucrărilor. consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor) În baza contractelor specifice încheiate între cei trei factori se stabilesc responsabilităţile fiecăruia.20.2.

cu efecte în starea de sănătate a locuitorilor comunei. Sursele de apă existente pentru satisfacerea consumului casnic al celor 2400 locuitori. . tratarea apei cu clor gazos pentru realizarea condiţiilor de potabilitate a apei. fapt ce nu poate fi realizat prin exploatarea fântânilor individuale existente. + D. comuna Crăcăoani. potabilitatea apei din punct de vedere fizico-chimic şi bacteriologic nu se înscrie în limitele admisibile ale STAS 1342-91.rezerve intangibile pentru combaterea incendiilor. pentru consumul din mică industrie. judeţul Neamţ Investiţia: „Înfiinţare sistem de alimentare cu apă sat Crăcăoani.Th. . care în majoritate nu au condiţii de protecţie sanitară asigurate. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR Insuficienţa fondurilor a condus la imposibilitatea asigurării utilităţilor minime în vederea realizării unui nivel civilizat de viaţă. + C. Populaţia. . Datorită amplasării într-o zonă cu apă subterană la adâncime mică (uneori sub 1m). Prin urmare se impune realizarea unui sistem de alimentare cu apă care să asigure: .alimentarea cu apă potabilă pentru nevoi gospodăreşti. unităţile socio-economice şi pentru consumul animalelor sunt insuficiente şi poluate.condiţii igienico – sanitare de exploatare a surselor. MEMORIU DE SPECIALITATE INSTALAŢII ALIMENTARE CU APĂ 1. culturale şi animalele se alimentează în prezent cu apă din fântâni de mică adâncime ce nu corespund normelor sanitare în vigoare. nevoi publice pentru locuitorii comunei. Volum I: Proiect Tehnic II.S. unităţile comerciale. calitatea acesteia nu corespunde normativelor tehnice. sanitare. judeţul Neamţ” Faza: P.Autoritatea contractantă: Comuna Crăcăoani.E. dotarea cu hidranţi exteriori cu posibilitatea asigurării intervenţiei directe în caz de incendiu.

b.. protejarea populaţiei prin asigurarea alimentării cu apă potabilă asigurarea sursei corespunzătoare de apă pentru alimentarea cu apă tratare a apei care vor contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului. Realizarea investiţiei îndeplineşte o serie de obiective din cadrul «Programului vizând protecţia resurselor de apă. protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. staţii de tratare. sisteme integrate de alimentare cu apă. comuna Crăcăoani. c. potabilă în conformitatea cu prevederile Legii nr. Estimăm că această investiţie va duce la dezvoltarea exploataţiilor agricole existente şi la revigorarea activităţilor economice în general. îndeosebi a celui intravilan ce va conduce la construirea de noi locuinţe şi menţinerea populaţiei în spaţiul rural. din punct de vedere fizico-chimic şi bacteriologic. staţii de tratare. efectuarea investiţiilor noi necesare lucrărilor de alimentare cu apă. Asigurarea tuturor utilităţilor în conformitate cu normele europene va influenţa pozitiv activitatea economico-socială a comunei. cu efect benefic privind creşterea valorii terenului. b. Pentru rezolvarea problemelor existente şi alinierea la normele europene este necesară şi oportună realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă care să satisfacă cerinţele de calitate impuse de normele şi normativele în vigoare. curată şi sanogen. canalizare şi staţii de epurare»: a. cu modificările şi completările ulterioare.458/2002 privind calitatea apei potabile. asigurarea ca debitele de ape distribuite prin reţelele de alimentare se încadrează în prevederile reglementărilor în vigoare şi ale actelor de reglementare emise de către autorităţi. canalizare şi staţii de epurare»: a. cu apă. creşterea numărului de persoane racordate la o reţea de alimentare .renunţarea la consumul apei existentă în fântânile de mică adâncime. Execuţia lucrărilor de investiţii pentru sistemul de alimentare cu apă în satul Crăcăoani. cu potabilitate scăzută. judeţul Neamţ va duce la îndeplinirea scopului «Programului vizând protecţia resurselor de apă. c. sisteme integrate de alimentare cu apă.

În consecinţă. Dobreni şi Negreşti.De asemenea. Conform cu Master Planul judeţului Neamţ. Investiţia propusă va duce la atingerea valorilor admisibile ale acestor parametri. facilitează accesul la investiţie a unui mare număr de locuitori ai comunei. satul Crăcăoani din comuna Crăcăoani face parte din zona de alimentare W11 care este localizată în centrul judeţului Neamţ şi care include comunele Crăcăoani. S-a evidenţiat faptul că soluţia descentralizată este singura opţiune viabilă pentru zona de alimentare W11. . cu un cadru natural nealterat şi cu bune condiţii de mediu. investiţia propusă realizează o serie de obiective ce reies din cadrul Directivei UE 98/83EC privind apa. investiţia propusă prin studiul de fezabilitate. Analiza economică prezentată în Master Planul judeţului Neamţ indică faptul că soluţia descentralizată este cea mai eficientă ca şi costuri pentru zona de alimentare W11 din care face parte satul Crăcăoani. aşa cum sunt prezentate în tabelul 1A. transpusă în legislaţia naţională prin Legea 311 /2004 care amendează Legea 458 / 2002 unde sunt definiţi parametrii pentru calitatea apei şi datele limită până la care trebuie atinşi. tabelul 2 şi tabelul 3 din Anexa 1 din Legea 458 / 2002. Bodeşti. şi punerea în valoare a terenurilor cu destinaţie construcţii de locuit. investiţia propusă va realiza şi o serie de obiective specifice ce rezultă din Master Planul judeţului Neamţ pentru sectorul apă uzată şi apă. Soluţia descentralizată a fost luată în calcul având în vedere faptul că sursele de apă existente şi nou posibile sunt de bună calitate şi sunt viabile pentru alimentarea întregii populaţii din zonă. Majoritatea aglomerărilor din această zonă nu dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă. având în vedere atractivitatea din acest punct de vedere dată de amplasarea la mică distanţă de municipiul Neamţ. într-o zona pitorească. Strategia de alimentare cu apă pentru această zonă s-a făcut în urma unei analize a opţiunilor pentru definirea celei mai eficiente soluţii ca şi costuri. În Master Planul judeţului Neamţ sunt prezentate şi ierarhizate investiţiile necesare în vederea conformării cu obligaţiile generale impuse de legislaţia Uniunii Europene şi a României în ceea ce priveşte asigurarea serviciile publice de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în perioada de tranziţie post-aderare. Prin urmare.

crt 0 1.C.867 1..994 700 1 1 + 5 Diferenţe 6 - Lucrările prevăzute în cadrul proiectului tehnic se încadrează în prevederile studiului de fezabilitate aprobat.M.L. 4. 3 10.F. judeţul Iaşi. fiind structurat astfel: A) PĂRŢI SCRISE care cuprind: .964 25 5.. APROBAT Reactualizarea studiului de fezabilitate a fost întocmit de către S. conform “Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor – metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” aprobată prin HG. între cele două faze de proiectare nefiind diferenţe. 3 ÎNCADRAREA ÎN S. 4 10.994 700 1 1 P. PREZENTAREA PROIECTULUI TEHNIC Proiectul tehnic este prezentat într-un singur volum. conform contractului de proiectare. 2 mc mc m m m buc buc Cantităţi S. 5. în categoria 4 şi clasa de importanţă IV.2 STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A OBIECTIVULUI Lucrările de alimentare cu apă realizate în mediul rural se încadrează conform STAS 4273. Săpături Volum nisip Aducţiune Reţea alimentare cu apă Branşamente apă – 280 buc Staţie dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu Rezervor 400 mc Denumirea categoriilor de lucrări 1 U.F. Capacităţi) cu cele prevăzute în proiectul tehnic: Nr. 4. D. În tabelul de mai jos se prezintă situaţia comparativă a lucrărilor propuse în cadrul studiului de fezabilitate ((7) Principalii indicatori tehnico – economici. nr.T. 3. 6.964 25 5. BRIGE STONE BUILD S. în ceea ce priveşte devizul general. Categoria de importanţă a obiectivului este “NORMALĂ”. 2.R. 766/1997. 7.867 1.

instalaţii electrice.necesar fitinguri diverse. defalcat pe consumuri specifice pentru: .nevoi publice. caiete de sarcini . breviare de calcul. anexa 10 – necesar teuri PEHD. IV. anexa 12 – grafic de executie a lucrarilor).instalaţii hidromecanice. .nevoi gospodăreşti. B) PĂRŢI DESENATE STABILIREA CANTITĂŢILOR DE APĂ POTABILĂ NECESARE Dimensionarea sistemului de alimentare cu apă a localităţii Crăcăoani s-a făcut pe baza: • Specificaţiei temei de proiectare pentru asigurarea necesarului de apă la consumatori.nevoi zootehnice. anexa 9 . anexa 8 – necesar reducţii PEHD. caiete de sarcini . . anexa 4 . anexa 2 – necesar conductă pe diametre.lucrări de construcţii. V. III. anexa 6 – necesar capăt flanşe PEHD. caiete de sarcini pentru construcţii şi arhitectură. Memoriu de specialitate . anexa 3 presiunea disponibilă în reţeaua de distribuţie în ipoteza produceri unui incendiu.asigurare debitelor de incendiu exterior şi interior. . Program de control privind calitatea lucrărilor de construcţii – montaj în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor Graficul general de realizare a lucrărilor. . Memoriu de specialitate .instalaţii alimentare cu apă. anexa 7 – necesar robineţi. Memoriu de specialitate . Volum III: Detalii de execuţie Anexe: (anexa 1 – breviar de calcul pentru antemăsurătoarea cerinţelor şi consumului de apă potabilă.instalaţii alimentare cu apă. anexa 5 – necesar piese de trecere prin pereţii căminelor. Memoriu de specialitate .presiunea disponibilă în reţeaua de distribuţie în ipoteza fără produceri unui incendiu. Volumul II: Caiete de sarcini . anexa 11 – subtraversări).instalaţii electrice şi de automatizare. II.date generale.Volumul I: Memoriu tehnic general.

30 Necesar apă la nivelul anului 2036 Qn zi med. utilităţilor publice şi gospodăreşti. etc. etc. STAS-uri.• Reglementărilor de mediu naţionale precum şi reglementărilor europene de mediu adoptate de legislaţia naţională.dimensionările sistemului (captare.A. Detalierea calculelor şi rezultatele sunt prezentate în breviarul de calcul anexat. (anexa nr. ordinul 29/N/93 – al M. Dimensionarea instalaţiilor sistemului în scopul asigurării debitului. pentru anul 2011 şi o perspectivă de 25 ani. etc. • Legislaţiei aferente. . în conformitate cu legislaţia în vigoare: SR 1343/1-2006. volumul rezervorului. normativ P66/2001. total [mc/zi] Qn zi max. Deoarece se propune o singură sursă şi un rezervor de 400 mc de înmagazinare. sunt prezentate în cele ce urmează pentru întreg sistemul de alimentare cu apă. total [mc/zi] Qn zi max.. 4163/1-95. total [mc/zi] 392. . clorinare şi distribuţie).05 .asigurarea igienei şi sănătăţii oamenilor. înmagazinare. Determinarea necesarului şi a cerinţei de apă s-a făcut în conformitate cu categoriile de consumatori specificaţi în temă. principalele elemente privind necesarul şi cerinţa de apă actuală şi de perspectivă.42 560. total [mc/zi] 468. Sistem Crăcăoani Necesar apă la nivelul anului 2011 Qn zi med.L.P. 1478-90. ţinându-se seama de dezvoltarea extensivă de 5% pe an pentru populaţie şi o creştere a şeptelului cu 5% pe an. aducţiune.asigurarea exigenţelor minime de calitate. volumul rezervei de incendiu. normative specifice la: .1).61 469. pierderi în instalaţie. Normele de consum pe fiecare tip de consumator şi coeficienţii de variaţie zilnică şi orară.T.

total [mc/zi] Qs zi max. . Qic = Qszimax + kpksQri 871.11 [l/s] V comp = 104.int.05 61.2006.60 [l/s] 17.11 l/s Dimensionarea rezervorului s-a făcut în conformitate cu STAS 4165/88 şi STAS 1343/1. Qiic = Qsorarmax + kpQinc. Qic prim = Qic/ks 854.02 183. 61.89 l/s Dimensionarea şi verificarea reţelei aval de rezervorul de compensare s-a făcut respectându-se STAS 1343/1-2006.44 mc "Kp-pierderi în sistem" "Ks-pierderi tehnologice" Qri=(Vri/Tri)x24 Kp= 1.59 [mc/h] 17.98 [mc/zi] 10.89 [mc/zi] 9.fara inc. Speciale Qinc.11 mc Vi Vs = 54. interior si inst.35 Ks= 1.Cerinţa de apă la nivelul anului 2036 Qs zi med.33 .15 1. Soluţiile tehnice de rezolvare a sistemului din punct de vedere funcţional cât şi posibilitatea de extindere şi modernizare ulterioare.36 [l/s] 7.09 l/s Dimensionarea conductei între staţia de tratare şi rezervor s-a făcut în conformitate cu precizările STAS 1343/1.int.15÷1.45 560.08 Qri [mc/h] Kp adoptat= acvifer/ST Ks adoptat= 1.0 mc V rez = 287. [mc/zi] Qs orar maxim [mc/h] 549.2006.2006.02÷1.59 6. Soluţiile tehnice prezentate în actualul proiect au ţinut cont de următoarele elemente: • reţea de aducţiune din polietilenă de înaltă densitate în tuburi închise.00 mc V cons = 129.33 mc = 0.= 0 Dimensionarea conductei de la captare la staţia de tratare s-a făcut în conformitate cu precizările STAS 1343/1.

00m. gradul actual cunoscut de dotare privind fondul de Configuraţia generală geodezică a intravilanului localităţii şi a zonelor Capacitatea sursei de apă existente. semi – îngropat. • pentru sursa de apă se instituie în mod obligatoriu zonă de protecţie sanitară conform H. Înmagazinarea se va realiza într-un rezervor închis de metal. SCHEMA TEHNOLOGICĂ A ALIMENTĂRII CU APĂ La stabilirea schemei tehnologice de alimentare cu apă s-a ţinut seama de următorii factori: • • • • • • • Amplasarea geografică şi altimetrică a localităţii. d = 54. 930/2005 • apa ce pleacă din rezervorul de înmagazinare către consumatori va fi procesată în staţia de tratare (staţie de clorinare). Captarea se va realiza din pânza freatică prin foraje la adâncime H = 50 m. Cerinţele de asigurare P. locuinţe. Mărimea localităţii. • conducte de transport şi distribuţie din PE-HD închise. În baza celor prezentate mai sus şi a Studiului de Fezabilitate aprobat. d = . distribuţia făcându-se cu ajutorul staţii de pompare SPP.• înmagazinarea apei potabile se face într-un rezervor din metal închis. d = 51.00. constând dintr-un front de captare constituit din 6 puţuri forate H = 50. Reţeaua de aducţiune se va realiza din conducte închise de polietilenă de înaltă densitate PE-HD Dn 160mm. d = 38. Lângă rezervor s-a prevăzut o staţie de clorinare cu hipoclorit de sodiu. cu distanţa dintre puţuri de P1 – P2. societăţi economice. P3 – P4.S. amplasate în spic. limitrof din care se aduce apa.00 m.I. P4 – P5. proiectul cuprinde şi detaliază următoarele obiecte: sursa (captarea) din lunca râului Cracău. şcoli. Reţeaua de distribuţie este constituită de asemenea din conducte închise de polietilenă de înaltă densitate.00.G. Presiunile ce trebuie asigurate în reţeaua de distribuţie. 5. P2 – P3. Necesarul de apă la sursă.

70 m.91 m. P5-P6. Q tranzit = 10. . în lungime totală de 5. . .puţul P2: cotă teren 506.puţul P3: cotă teren 507. cu caracteristicile: Q sursă = 9.90 m.69 m. amplasată pe cota 507.2 şi planul amplasament gospodărie de apă – planşa nr. notate în plan cu P1 .puţul P5: cotă teren 507. ..branşamente de alimentare cu apă. Captarea Pentru a identifica sursa de apă necesară realizării sistemului centralizat de alimentare cu apă. 5.38.55 m. incluzând şi rezerva de incendiu de 54mc.00 (conform planului de situaţie cu lucrări propuse – planşa nr. .rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 400 mc. PN 6. iar ale pompei de incendiu Qp = 55mc/h. . PN 10.00 l/s.20 m.puţul P6: cotă teren 508. în lungime totală de 25.1. Acest studiu propune asigurarea debitului de apă necesar la sursă de Q nec sursă = 9.. staţia de pompare : caracteristicile funcţionale ale grupului de pompare sunt:Qp = 63. 12) echipate cu pompe submersibile.05 m. d = 52.994 m.staţia de clorinare.00 m.00. . .8 mca.55 m. realizată din tuburi PEHD PE 100 PN 10.6 mc/h. semiîngropat. Hp = 60. P6 pe cotele de teren următoare: . lângă sursă. Hp = 59. s-a întocmit de către SC NORD-EST CONSULTING SRL Piatra Neamţ un studiu hidrogeologic.puţul P1: cotă teren 506. . .09 l/s. amplasat la cota 507. De 160 mm. cu diametre cuprinse între 110 – 200 mm.reţeaua de distribuţie prevăzută din PEID.puţul P4: cotă teren 507.0 mcA.00 l/s prin realizarea unei captări de apă subterană prin puţuri forate care să capteze acviferul din orizonturile permeabile reprezentate în exclusivitate de depozitele din lunca râului Cracău.conducta de aducţiune. .

industriale sau zootehnice. platforma de pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sunt animale sau chimice şi a substanţelor fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei de apă.Amplasamentul viitoarei captări de apă subterană este situat în zona de luncă a râului Cracău care constituie o subunitate în care apele freatice sunt cantonate în aluviuni grosiere de genul nisipurilor grosiere cu pietrişuri şi bolovănişuri ale căror posibilităţi de înmagazinare şi cedare a apei freatice sunt cu mult superioare faţă de cele amintite mai sus. în extremitatea vestică a captării pe direcţia de curgere a apei . în aval de captare. interzise utilizarea îngrăşămintelor în extremitatea estică a captării pe direcţia de curgere a apei în amonte de captare. Din punct de vedere calitativ apa din acestă zonă este potabilă şi există posibilităţi de realizare a perimetrului de protecţie sanitară. este interzisă infiltrarea de substanţe sau ape reziduale. în această zonă de protecţie. 930 din 2005. Ds = 23 m subterane . pe direcţia de curgere a apei subterane. proiectate şi realizate anterior intrării în funcţiune a captării de apă subterane recomandate.79 ha Acest perimetru se va împrejmui şi se va asigura cu poartă metalică cu lacăt şi se vor face următoarele precizări: terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea este interzisă amplasarea de alte construcţii civile. Analizând captările unor alimentări cu apă din amonte în lunca râului Cracău. putem aprecia că acestea funcţionează bine nefiind influenţate de perioadele secetoase. Ss = 1. se vor înscrie în următoarele dimensiuni: • Zona de protecţie sanitară cu regim sever Ds = 50 m Ds = 32 m Ds = 21 m subterane. Zone de protecţie sanitară Perimetrele de protecţie sanitară a surselor de apă în conformitate cu HG nr. deşeuri menajere. industriale. agroindustriale în această zonă de protecţie.

depozitarea de gunoaie animale. Dr = 100 m Dr = 25m Dr = 25m Dr = 15m Acest perimetru de restricţie sanitară nu se va împrejmui. de către Consiliul Local al Comunei Crăcăoani. 930/2005”. parcări. colectoare de canalizare şi iazuri piscicole. Pentru toate zonele de protecţie sanitară cu regim sever se vor monta plăcuţe de avertizare pe care se va inscripţiona următorul text: “ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE STRICT INTERZIS – PERIMETRU DE PROTECŢIE SANITARĂ CU REGIM SEVER – conform H. în aval de captare. bazine pentru ape reziduale. adoptîndu-se cel puţin următoarele reguli de exploatare. pe baza unei convenţii scrise între Consiliul local şi deţinătorii terenurilor. • Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie spre amonte de captare. substanţelor fitofarmaceutice care nu se degradează într-un timp mai scurt de 10 zile şi a irigării cu ape uzate. Aducţiunea . pe aceste terenuri nu este permisă amplasarea crescătoriilor de animale şi nu este permisă amplasarea de campinguri. În cuprinsul zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi incluse zonele de protecţie sanitară a construcţiilor şi instalaţiilor aferente captării: staţia de clorinare a apei. sere. în zona de protecţie sanitară cu regim sever este interzis accesul mijloacelor de transport cu excepţia mijloacelor de intervenţie la puţuri şi la staţia de pompare. culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii animale şi păşunatul. cu interzicerea utilizării îngrăşămintelor naturale. puţuri absorbante. conform Normativului de proiectare NP 028-98: terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi exploatate pentru agricultură de către deţinătorii acestora pentru orice ce fel de culturi.2. rezervorul şi staţia de pompare pentru apă tratată. construcţii agicole. 5.G. în extremitatea estică a captării.R. spălătorii auto. în extremitatea vestică a captării. motiv pentru care drumul existent va fi păstrat.fitofarmaceutice.

PN 10. Înmagazinarea Având în vedere inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crăcăoani rezervorul de înmagazinare s-a amplasat la o cotă care nu permite distribuţia gravitaţională a apei potabile. Rezerva de incendiu se va reface în 24 ore. Aducţiunea. Rezervorul are rol de compensare a variaţiilor orare ale consumului şi de stocare a rezervei de incendiu. Conform notelor de calcul. Rezervor cilindric suprateran cu carcasă realizată din plăci metalice din oţel galvanizat la cald având grosimea de 3 mm şi dimensiuni de 5. reprezintă conducta de legătură între căminul de branşament la sursă (CB) şi staţia de clorinare. determinată ca maxim între suma volumului de compensare (129. În urma calculului hidraulic a reţelei a rezultat că sunt zone în care presiunea la consumator nu este în parametri acceptaţi de SR 4163-3/96 şi P662001 drept pentru care s-a ales soluţia introducerii unei staţii de pompare aplasată lângă rezervor care să compenseze deficitul de presiune din reţea.50 m ambutisat şi perforat din fabrică. PE 100. Detalii privind modul de amplasare în plan orizontal şi vertical a conductei de aducţiune şi a accesoriilor au fost reprezentate în planşe anexate. 5.859 mp ce reprezintă zona de protecţie sanitară calculată conform HGR 930/2005. . pe o lungime de 25 ml. care va fi prins cu şuruburi (Φ12). delimitată de o suprafaţă de 17.Se va executa conducta de la puţ la rezervor din polietilenă de înaltă densitate (PE –HD) De 160 mm. puiliţe şi garnituri de etanşare la locul de montaj. în accepţiunea prezentului proiect. cu De 160 mm şi va avea o lungime totală de 25 m.3.1 m x 2.55 m. capacitatea rezervorului este de 400 mc. Incinta rezervorului de 400 mc va fi împrejmuită. Aducţiunea se va realiza din tuburi PEHD. Rezervorul este fixat cu bare curbate prinse de fundaţia betonată prin buloane (vezi diagrama principală).11mc).33 mc) cu rezerva intangibilă de incendiu (54 mc) şi suma volumului de compensare cu volumul de avarie (104. În această situaţie s-a ales amplasarea rezervorului la cota terenului 507.

Acoperiş Acoperişul este proiectat şi executat pentru diferite aplicaţii şi poate fi făcut din : . Materiale oţel inox (304-304L-316L) aluminiu (503-506) oţel galvanizat (NF EN 10147. Din motive de siguranţă departamentul de proiectare din cadrul firmei de execuţie va efectua calculul de dimensionare pentru fundaţia rezervorului în funcţie de riscul seismic. În funcţie de lichidul stocat se folosesc mai multe tipuri de geomembrane.Rezervorul este întărit în lateral cu sisteme de ranforsare din oţel galvanizat la cald în cazul în care vor fi diferite nivele de umplere pentru a asigura carcasa exterioară în caz de intemperii (vânt puternic. Gradul de rigidizare a rezervorului este calculat în funcţie de regiunea de amplasare (viteza vânt. zăpadă). domeniu de temperatură) . încărcare de zăpadă . încărcarea de zăpadă şi viteza vântului. În caz contrar duce la pierderea garanţiei utilajului. Rezervoarele standard sunt calculate pentru o presiune atmosferică normală. calitate S355NCZ350) Geomembrana este realizată în fabrică în concordanţă cu dimensiunile exacte ale rezervorului pentru a asigura o izolaţie perfectă. zona seismică. testată şi aprobată de Ministerul Sănătăţii. De exemplu pentru apa potabilă este folosită o membrană fabricată.

gaz atmosferic conţinând H2S…) aluminiu (pentru medii sărate) structura galvanizată acoperită cu plăci (rezervoare de stocare apă Acoperişul este proiectat şi executat pentru creşterea/scăderea presiunii din rezervor.conducte de golire rezervor şi conducta de preaplin. Rezervorul este compus din panouri din oţel galvanizat cu dimensiuni de 2500 x 1250 mm.compensarea variaţiilor orare de debit de consum.conducta aspiraţie pompe. conform STAS 1465/88.rezervor tampon pentru atenuarea undelor de presiune. montată îngropat va fi direcţionată spre o zonă cu cote joase. montaj prin îmbinări demontabile cu şuruburi zincate la cald. . Pompele sunt astfel amplasate în staţia de pompare încât să asigure apa „înecat” faţă de nivelul minim al apei în rezervor.conducta PSI. unde se va permite golirea rezervorului. pentru stingerea incendiilor este de 54 mc. Toate conductele sunt prevăzute cu vane de închidere. în decurs de 24 ore. Rezervor din panouri din oţel zincate la cald. de tip suprateran. conţine o membrană din PVC armat astfel încât apa nu intra în contact cu pereţii rezervorului asigurând o etanşare perfectă.potabilă) oţel inoxidabil (apă demineralizată.rezerva de apă pentru stingerea incendiilor. asamblarea se face din componente. . construcţie multistrat. în aval de vană. pe şantier. Rezervorul de apă va îndeplini următoarele funcţiuni: . . . Instalaţiile hidraulice ale rezervorului se compun din: .menţinerea unui nivel aproximativ constant al presiunii apei de aspiraţie. cu excepţia conductei de preaplin care nu are vană şi se racordează la conducta de golire. Rezerva intangibilului de apă. Conducta de golire şi de preaplin.conducte de alimentare rezervor. . Din punct de vedere hidraulic. rezervorul îndeplineşte următoarele roluri: . .

asezate pe structură de traverse confecţionate din profile Z şi I galvanizate oţel S 350 GD.8  640 N/ mm². riflate tip SIGMA.75 mm. Traversele sunt montate pe axele rezervorului obţinându-se o pantă de 1-2 %. Sistemul de îmbinare etanş al panourilor acoperişului elimină infestarea cu apă rezultată din precipitaţii. încărcării la zapadă. Acoperişul este o structură rigidă din panouri din oţel sandwich.1 m intern 50 mm 1 x 3 kw PVC armat galvanizat Membrana tip PVC armat . (PAB) 2K 260/20. la vânt şi conform zonei seismice specificate. cu grosime specifică de 0.04 m 12. Parametri dimensionali: Capacitate Diametru Inaltimea nominala a rezervorului Tipul izolatiei Grosimea izolatiei Puterea instalata Tipul membranei Culoare rezervor 400 mc 14. Muchia rezervorului este protejată printr-o mască confecţionată în unghi drept.Acestea sunt îmbinate cu şuruburi de tip GEOMET clasic 8. Grosimea panoului variaza în funcţie de calculul de rezistenţă al producatorului specific capacităţii. Materialul din care este confecţionat panoul este SGD 350 / Z 350 acoperire galvanică 700 g/m².

Modul de fixare al membranei de marginea rezervorului precum şi acoperişul etanş nu permit contactul cu apa a izolaţiei termice. Rezervorul este dotat cu un set de ştuturi de racord şi ţevi cu prindere pe flanşă după cum urmează: • • • • Alimentare din rezervor – DN 80 ( inclusiv cu vana cu plutitor ) Golire de fund cu robinet – DN 80 Aspiraţie alimentare cu apă 1x Dn 150 mm. cu lira de demarcare volum Aspiraţie rezervă incendiu 1xDN 100 mm cu dispozitiv antivortex cu dispozitiv antivortex . Specificaţia tehnică a membranei Fil Poids Largeur Resistence rupture Resistence dechirure Adherence Finition Temeperature extreme diutilisation Management de qualite 1100 dtex PES HT 1250 g/m² 260 cm 400/400 daN/5 cm 50/50 daN/5 cm 14 daN/5 cm Face bejde vernie Face blanche :grainee non vernie -30°C/+70° C ISO 9001 Izolaţia rezervorului: Pereţii rezervorului sunt izolaţi cu panouri de polistiren cu grosime de 50 mm tip FS-15.Această membrană are o grosime de 1mm. Toate garniturile străpungeri sunt confecţionate din cauciuc NEOPRENE EPDM. Un strat “ polyfelt “ este un geotextil grad TS 600 200 g/m² care protejează membrana pe fundul rezervorului. Încălzitorul este montat pe peretele rezervorului în partea superioară în zona scării de acces şi a vanei cu flotor. din PVC galvanizat şi este certificată pentru apă potabilă. Acest material este croit pe dimensiunea fiecărui tip de rezervor şi atârnat de marginea rezervorului şi fixat pe circumferinţa acestuia prin şuruburi pe inele din oţel INOX pentru armare. fixate între panourile din oţel şi membrană de butyl. C. cu termostat inclus care porneşte când temperatura apei scade sub +5 deg. Echipamente: Rezervorul este dotat cu un încălzitor electric de 3 kw.

. Dacă după 48 de ore nu s-au înregistrat scurgeri (bălţi formate pe fundaţie. şaibe. piuliţe şi garniture de etanşare 1 x sisteme de ranforsare a rezervorului Izolaţie termică Umplerea rezervorului se poate face după ce montajul aceştia şi toate legăturile au fost terminate. După două ore de la inspecţia flanşelor şi conexiunilor cu grupul de alimentare se adaugă restul cantităţii de apă până când vana cu flotor închide alimentarea. corpul rezervorului şi aer. scurgeri în jet prin pereţii rezervorului. Dacă apa trece prin conducta de preaplin se verifică funcţionarea vanei cu flotor şi se reglează tijele de acţionare a flotorului. Observaţie: În timpul celor 48 de ore condensul apare datorită diferenţei de temperatură dintre cea a apei. scurgeri prin flanşe sau încălzitor) atunci testul de etanşare este pozitiv.• • • • buc • • • • • • Dispozitiv de preaplin – DN 150 Ventilaţie – DN 100 Încălzitor electric termostatat 3 kw x 2 Racord tip realimentare maşina pompieri DN 100 cu un racord TIP A x 1 Indicator nivel cu cadran x 1 buc Trapa de acces rectangulară din 600 x 600 pe acoperiş Scară de acces cu coş de protecţie şi platforme incluse 1 x piese de fixare cu şuruburi. Partea inferioară / detaşabilă a scării de acces trebuie să fie la exclusiv la dispoziţia personalului de întreţinere pentru a evita accesul neautorizat. Umplerea iniţială se face până la nivel de 1 mCA pentru a verifica etanşeitatea conexiunilor din partea inferioară a rezervorului. Apa condensată se va scurge pe pereţii rezervorului şi se vor forma bălţi pe fundaţie. Accesul pe acoperiş se va face numai pentru întreţinere. Acest fenomen nu semnifică lipsa de etanşeitate a rezervorului.

Staţia de clorinare Staţia de clorinare a fost amplasată lângă foraje. la cota terenului de 507. Orice intervenţie neautorizată în interiorul rezervorului este interzisă şi duce la pierderea garanţiei.4. Firma de execuţie nu este responsabilă pentru alimentarea corectă a rezervorului cu curent electric. o pompă dozatoare cu membrană şi microprocesor pentru hipoclorit de .09 l/s. Se va dimensiona pentru un debit de tranzit de: Q tranzit = 10. 5. Astfel dacă apare gheaţă aceasta trebuie spartă şi amestecată cu apa din rezervor. Echipamentul pentru tratarea apei include: sodiu. Accesul se va face limitat numai pentru intervenţii. Evitaţi accesul pentru a preintâmpina răniri grave ale personalului sau afectarea structurii de rezistenţă a acestuia. Rezervorul va fi golit până la nivelul scurgerii şi firma de execuţie va fi informată imediat în verbal şi în scris.55 m. Chiar dacă încălzitoarele electrice sunt termostate şi încep să încălzească apa la temperaturi exterioare mai mici de 50C suprafaţa apei trebuie verificată. Staţia de clorinare este o construcţie independentă cuprinzând instalaţii de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. În caz de scurgeri nemotivate trebuie închis robinetul de alimentare şi deschis robinetul de pe ştuţul de drenaj. Orice intervenţie sau reparaţie neautorizată de firma de execuţie duce la pierderea garanţiei utilajului.Acoperişul nu este circulabil. Toate lucrările din interiorul rezervorului pot fi executate de personal calificat sau în baza unui acord scris cu firma de execuţie. Împrejurul rezervorului se va executa un trotuar din dale de beton simplu de 8 cm grosime. Orice modificare tehnică poate fi făcută numai cu acordul producătorului sau duce la pierderea garanţiei. un debitmetru electronic Q = 0-15 l/s.

Racordul instalaţiei de clorinare la sistemul de alimentare cu apă se face la conducta de aducţiune. conducta va fi fixată cu spumă polimetanică în interiorul unei conducte de protecţie. instalaţii de legătură între debitmetrul electronic. . pentru iluminat interior şi exterior. se prevăd instalaţii electrice pentru alimentarea instalaţiei de tratare şi unitatea de control şi tabloul de alimentare cu energie electrică. - un recipient cu capacitatea de 100 l pentru stocarea soluţiei de hipoclorit un agitator manual.de sodiu. De la instalaţia de clorinare. dozajul de hipoclorit de sodiu se va transporta în aducţiune printr-o conductă furnizată odată cu instalaţia de clorinare. imediat înainte de rezervor. Staţia de clorinare este practic complet automatizată fiind necesare doar activităţi de supraveghere. Pentru a fi protejată împotriva îngheţului. pompa dozatoare.

4 mm grosime. peste un strat de pământ stabilizat. compactat. 3 cm grosime. se execută din cărămidă plină arsă (12. . mozaicate.A fost prevăzută trecerea prin peretele clădirii instalaţiei de clorinare. Apele meteorice nu trebuie să poată stagna la mai puţin de 10 m de clădire.protecţie mortar M 100T. 15 cm pietriş bine compactat. Tâmplăria (lemn) se va vopsi tot cu email alchidric. Structura izolaţiilor de pe acoperiş va fi următoarea: . armat cu plasă rabiţ. pereţii (interior) şi tavanele se vor vopsi cu email alchidric.hidroizolaţie membrană bitum modificat. Fundaţiile şi soclul se va executa din beton C8/10 şi vor coborî până la 1. Pentru protecţia împotriva agresivităţii chimice. 3 % spre latura opusă intrării. Clădirea va fi tencuită şi geluită la interior şi exterior.mortar de rectificare (egalizare) M 100 T. Constructiv. Apele se evacuează printr-un jgheab şi două burlane din tablă zincată. acoperită cu minerale. Acoperişul (centuri + placă) se execută tot din beton armat C12/15. împlăslitură bitumată perforată IBP 1200.00 m sub cota terenului. 4 grile de ventilaţie 80 x 25 cm emailate şi se vor lăsa două goluri circulare pentru ventilaţia mecanică. având o pantă de cca. In pereţi se vor monta afară de tâmplărie. Zidurile se consolidează la cele 4 colţuri cu stâlpişori din beton armat.strat difuziune vapori. In jurul clădirii se execută un trotuar de 80 cm C6/7. pardoseală din beton slab armat C8/10 de 10 cm. . La exterior se vor executa zugrăveli în culori de var (galben). 6 cm grosime. hârtie Kraft. precum şi racordul la conducta de aducţiune. pe zidărie portantă din cărămizi cu goluri verticale (30 cm). Zidurile despărţitoare interioare.5 grosime) şi nu au rol portant. este o clădire parter.termoizolaţie polistiren extrudat ignifugat. asfalt 3 cm. Accesul din exterior se face pe 2 trepte şi o platformă. turnat în dale rostuite cu mastic. Structura pardoselilor va fi următoarea: 20 cm pământ stabilizat prin amestec cu 35 % nisip (bine compactat).5 de 8 cm grosime. . . .

colector.0 x 3.60 m o latura. si va avea cota platformei dupa amenajare( cota 0 ) 508. .5. Staţia de pompare pentru reţea este o construcţie din beton armat tip cuvă uscată fara suprastructură având dimensiunile interioare.0 mcA.19 m. iar ale pompei de incendiu Qp = 55mc/h. Pe radierul cuvei s-a prevazut un postament din beton pe care se aseaza grupul de pompare.30 m x 0.5. Dimensiunile sasiului grupului de pompare sunt 1000 mm x 500 mm.85 m. cota medie a terenului in amplasament este de 507. în plan.0m. . 3.reductor de presiune si vas hidrofor avand volumul de 500 litri. Ridicarea si manevrarea grupului de pompare se face cu o automacara prin golul (1400 x 1250) mm practicat in planseul caminului.55m. Inaltimea postamentului fata de radier este de 0. Grupul de pompare mai cuprinde: .0 m. Comanda pompelor este automatizată în funcţie de presiunea reţelei. Statia de pompare este echipata cu un grup de pompare compus din 3 pompe centrifuge verticale si tablou de protectie si automatizare propriu.45m . Hp = 59.1 clapet de retinere pentru fiecare pompa.2 robineti pentru fiecare pompa.8 mca pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti. iar cealalta latura la 0. Staţia de pompare Pentru a realiza presiunea necesară distribuţiei apei consumatorilor s-a propus realizarea unei Staţii de pompare amplasata in cadrul incintei gospodăriei de apă Crăcăoani. . dimensiunile postamentului sunt de 1. distribuitor din otel galvanizat. adâncimea H = 3. Hp = 60. Pentru acces s-a mai prevazut un gol (800 x 800) mm. Debitul de dimensionare al staţiei de pompare rezultat este Qp = 63. .8 m si e pozitionat fata de peretele cuvei la 0.6 mc/h.

. . . . . Dimensionarea reţelelor de distribuţie s-a făcut: Pentru etapa I.dimensionare: cu asigurarea presiunii de serviciu de minim 12 mCA (pentru Q orar max ). perspectivă îndepărtată s-a propus următorul grad de confort (sistem de dotare cu instalaţii de alimentare cu apă): . s-a propus următorul grad de confort (sistem de dotare cu instalaţii de alimentare cu apă): . precum şi analiza făcută pe teren cu delegaţii Consiliului Local al comunei Crăcăoani.). . Pentru etapa II. Pe baza prevederilor STAS 4163-1/1996 şi STAS 4163-2/1996 reţeaua s-a calculat pentru : .7 x Q orarmax + 10 l/s). industrii locale. caldă (preparare individuală) şi canalizare. . cu amplasarea consumatorilor individuali şi a altor consumatori. . grădiniţe.60% din populaţie dotată cu instalaţii interioare de alimentare cu apă rece.verificare: cu asigurarea presiunii de incendiu de 7 mCA (pentru 0.3% din populaţie se va alimenta din cişmele stradale.5. Reţeaua de distribuţie La stabilirea configuraţiei reţelei de distribuţie s-au avut în vedere următoarele criterii: .90% din populaţie dotată cu instalaţii interioare de alimentare cu apă rece. şcoală.7 % din populaţie dotată cu cişmele amplasate în curţi. caldă (preparare individuală) şi canalizare.6.5% din populaţie se va alimenta din cişmele stradale. perspectiva apropiată.desfăşurarea tramei stradale existente.amplasarea instituţiilor principale din localităţi (biserici.posibilităţile de dezvoltare ulterioară a localităţii şi de extindere a unor conducte sau mărirea capacităţilor de transport a reţelei de distribuţie.prevederile PUG şi ale Certificatului de Urbanism.35 % din populaţie dotată cu cişmele amplasate în curţi. . etc.

se prezintă în Anexa nr.00 m. 3. PE 100 .De 110 mm.Contorizarea consumatorilor. = 315.45 m. respectiv .. = . în sistem mixt. pentru fiecare tronson de conductă în parte. = 1.presiunea pentru cişmele.2. se va realiza din PEHD.Dotarea cu hidranţi de incendiu. Reţeaua de distribuţie şi toate lucrările prevăzute pe aceasta sunt prezentate în planurile bandă (Planşele nr. că reţeaua de distribuţie cu lungimea totală de 5. a rezultat. . PN 10 cu următoarele lungimi pe diametre: . . În urma calculelor de dimensionare efectuate. . orar max = 17. Reţeaua de distribuţie se realizează din conducte PEHD. minim 3 mCA. .1.7). de golire şi aerisire. ramnificat şi inelar. PN 10. În Anexa nr 2 se prezintă lungimile şi diametrele conductelor de distribuţie proiectate.2. corespunzător pentru Etapa a II-a. Reţeaua de distribuţie va avea o singură zonă de presiuni şi anume: Zona de presiune a localităţii Crăcăoani în care presiunile de servici sunt asigurate prin pompare dintr-un rezervor de înmagazinare de 400 mc.3. de perspectivă îndepărtată (anul 2036).De 200 mm.Executarea reţelei de distribuţie pentru întreg sistemul în localitatea Crăcăoani cu conducte din polietilenă de înaltă densitate (PE – HD) având diametre Dn 200. 23) şi în profilele longitudinale (Planşele nr. 999.247. .La intersecţii se vor monta cămine de vane.55 m.11 l/s. .00 m.De 160 mm.994 m.De 140 mm. = 3. Debitele care au stat la baza dimensionării reţelei. Dn 160. Dn 140 şi Dn 110 mm.13.432. Debitul de dimensionare al reţelei de distribuţie este Q s anul de calcul 25. în ipoteza producerii unui incendiu şi în Anexa nr 4 pentru ipoteza fără incendiu.

20 x 1.cămin de apometru ……………………………………………….. prin aspirarea directă a apei din başa căminului.cămin de branşament ………….Camin tip 2.1.3.2 buc.1. Cămine Pe reţeaua de aducţiune şi distribuţie au fost prevăzute un număr de 22 cămine. . .Pe traseul conductei de distribuţie s-a prevăzut montarea unor reductori de presiune.6.1. . ...2.cămine de vane şi dispozitive de golire (descărcare)…………….00 m şi H = variabil.23) şi în profilele longitudinale (Plansele nr.având secţiune dreptunghiulară 1.cămine de vane de rupere presiune ………………………………. . Lucrări speciale pe conducta de aducţiune şi pe reţeaua de distribuţie 5...2. 1 buc. cu care se va utila Consiliul local al comunei Crăcăoani din fonduri proprii. Amplasamentul căminelor este prezentat în planurile cu propuneri de lucrări (Planşele nr.20 m şi H = variabil.. . pereţii au grosimea de 15 cm iar placa are 10 cm..1 buc.1. s-a ales soluţia golirii acestora..3.având secţiune dreptunghiulară 1.6. Betoanele folosite au marca C12/15. din căminele de golire.50 x 1.1.. În functie de schema de montaj. au fost adoptate două tipuri constructive de camine. având următoarele funcţii: . 9 buc. Deoarece natura terenului nu permite golirea tuturor conductelor de distribuţie în rigole sau emisari apropiaţi.. cu ajutorul unei motopompe. Radierul căminelor are 20 cm grosime. .cămine de vane de linie (de secţionare)………………………….……………………………. .7) Căminul de branşament se va realiza în zona împrejmuită a gospodăriei de apă..cămine de vane şi robinet de aerisire – dezaerisire ……………… 6 buc.Camin tip 1. Detaliile de realizare a căminelor şi schemele de montaj pentru fiecare din cele 22 cămine sunt prezentate în planşele 4. 3 buc.. iar armăturile sunt din OB 37 şi PC 52. 5.

3.3. Scurgerea bazinului cişmelei se va realiza în rigola stradală.11 buc.).7). se prezintă detalii constructive în legătură cu modul de realizare a subtraversărilor de drumuri naţionale comunale şi săteşti.1. În plansa nr. 5.1.6.2. 5.7). de-a lungul reţelei.5.1. în săpătura deschisă cu sprijiniri conform normativelor în vigoare.6. teren sport.2. care se va dala sau pietrui prin grija Consiliului Local al comunei Crăcăoani pe o porţiune de 20 m (10 m în amonte şi 10 m în aval) de amplasamentul acesteia.subtraversări de drumuri săteşti .cişmelele trebuie să se găsească la distanţe cât mai mici faţă de obiectivele socio – economice (biserică.1.2.23) şi în profilele longitudinale (planşele nr.3.23) şi în profilele longitudinale (plansele nr. se poate observa în planurile anexate. Protecţia la subtraversarea drumurilor comunale şi de exploatare se va realiza cu conductă tip PVC KG cu De 250mm pentru subtraversari ale conductelor de distribuţie având De 110-160mm.1 buc. moară etc. Amplasamentul acestora este prezentat în planurile cu propuneri de lucrări (plansele nr.1.3.1. Folosirea acestora este conformă tabelului 8 din STAS 9312/87. În dreptul cişmelelor. şcoală. Cişmele stradale Pe reţeaua de distribuţie s-au amplasat un număr total de 4 cişmele stradale. iar în planşele nr. se prezintă detaliile necesare realizării lor. La amplasarea acestora s-au avut în vedere următoarele considerente: .3. şi în anexa nr 11. Subtraversări Pe reţeaua de distribuţie proiectată au fost prevăzute două tipuri de lucrări de subtraversare: .1. Execuţia subtraversărilor de drumuri se va face manual. Modul de amplasare a cişmelelor.2.1 buc. iar în planşa nr. pe o . . cu închidere automată.subtraversări de drumuri comunale . .subtraversări de drumuri naţionale . Amplasamentul acestora este prezentat în planurile cu propuneri de lucrări (planşele nr.2.5.6 se prezintă detaliile necesare realizării lor.

două ţevi de refulare tip B cu orificii de refulare Ø 20 mm. aşa cum se poate observa în planurile banda. Pentru hidranţii subterani instalaţi pe reţeaua de distribuţie este necesară procurarea.5 m x 1. iar în planşa nr. a unui dulap metalic şi dotarea lui cu următoarele accesorii: .un furtun tip A (Ø70) în rolă de 20 m.zone uşor accesibile autospecialei pentru stins incendii. Amplasamentul hidranţilor este prezentat în planurile cu propuneri de lucrări (planşele nr.3. va fi sudată o plăcuţă indicatoare care să indice poziţia şi numărul hidrantului.un robinet de închidere/deschidere cu unul sau cu două racorduri fixe.două furtunuri tip B (Ø70) în role de 20 m. care pot fi cu unul sau cu două racorduri fixe. Criteriile de amplasare au fost: . la suprafaţa terenului.1.5 m. Hidranţi de incendiu Pe reţeaua de distribuţie s-au amplasat un număr de 11 hidranţi.4.distanţe de maxim 500 m între doi hidranţi alăturaţi. Tipul de hidrant ce va fi folosit în cadrul sistemului proiectat va fi „subteran”.1.un ajutaj refulare tip A Ø 20 mm. De partea superioară a hidrantului. inclusiv racorduri şi garnituri de asamblare. . . prin grija Consiliului local a comunei Crăcăoani.2. . .2.7 ).suprafaţă de 1. 5. se va executa o betonare uşoară pentru a împiedica accesul apei la infrastructura drumului.23 ) şi în profilele longitudinale (planşele nr. . inclusiv racorduri şi garnituri de asamblare. Furtunurile de incendiu se racordează la hidranţii subterani prin intermediul hidranţilor portativi cu robinete de închidere/deschidere.6 se prezintă detaliile necesare realizării lor.1.3.6. . Acesta se racordează la reţea prin intermediul unei piese de legătură fixată cu flanşă de corpul hidrantului subteran.

7).4.5.1.piesă de legatură la reţeaua stadală .2 m adancime.10. Săpăturile. 2. umpluturile şi compactarea se vor executa manual. Date fiind diametrele reţelei proiectate. în lungime de 2-4 m şi va fi amplasat la 1.contorul de apă.1. pe fundul şanţului compactat şi nivelat al tranşeei înglobat într-un strat de nisip de 10 cm sub generatoarea inferioară şi de 10cm peste generatoarea superioară.1.robinet de concesie amplasat în afara proprietăţii . Branşamentul de apă se compune din: . PEHD De 200mm. si HG261/1994 s-a determinat clasa de importanţă IV-3 lucrari hidrotehnice secundare de importanţă redusă. Lăţimea şanţului în care se vor monta conductete de apă potabilă este 0. Legăturile la conductete existente se vor face fără a afecta siguranţa în exploatare a conductei printr-un colier de branşare 90/32.1. Amplasamentul acestora este prezentat în planurile cu propuneri de lucrări (planşele nr. iar fundul şanţului va fi nivelat şi compactat fără fundaţie artificială. în zonele de schimbare a direcţiilor reţelei de distribuţie s-au prevăzut masive de ancoraj în număr 7 masive. 5.6m. . Masive de ancoraj În scopul preluării eforturilor de întindere care apar în materialul pereţilor conductelor. Conductele vor fi montate direct în pămănt.2.1.2. În pămant pe conducta de branşament în apropierea punctului de branşare se va monta obligatoriu un robinet cu sertar pană din fontă Ǿ 1’’ amplasat pe un strat de nisip.3. Alimentarea cu apa se va realiza din conductele existente amplasate pe drumurile localităţii Crăcăoani având diametre diferite: PEHD De 110mm.5.conducta de branşament .3. În conformitate cu prevederile STAS 4273-83 pct. Branşament de alimentare cu apă – 280 buc Fiecare imobil va avea câte un branşament de apă realizat din ţeavă PEHD Dn 32 mm.7.6. conform planului de situaţie.23) şi în profilele longitudinale (planşele nr. PEHD De 140mm.3. masivele de ancoraj s-au prevăzut doar la schimbările de direcţie în plan orizontal acolo unde a fost necesara folosirea coturilor în afara căminelor. PEHD De 160mm.

spre conducta publică se montează un robinet de concesie şi anume: pentru apometrul cu Dn până la 20 mm un robinet de trecere tip A conform STAS 6480-80.spre instalaţia interioară se montează un robinet de linie şi anume: pentru contoare pana la 30mm un robinet de trecere tip B conform STAS 6480/80.verificarea corespondenţei cu proiectul. precum şi a cablurilor Tc. se va executa spălarea cu jet de apă a instalatiei. 50/1991. Branşarea şi montarea apometrului vor fi executate cu asistenţă tehnică din partea personalului autorizat şi numai după efectuarea probei de presiune pe branşament în prezenţa delegatului.ON MOLDOVA S. . . în interiorul căreia se introduce tija detaşabilă.verificarea traseului conductei şi amplasamentul pieselor de îmbinare. orice modificare de traseu se poate face numai cu avizul proiectantului.ON GAZ. . Înainte de recepţia branşamentului. În fiecare cămin de branşament se va monta obligatoriu un apometru de curte tip multijet cu mecanism umed Dn 15mm Clasa C. La executarea lucrărilor se vor respecta Normele de securitatea muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice . Lucrările vor fi executate după obţinerea autorizaţiei de execuţie conform normelor legale în vigoare –Legea nr. lucrărilor se vor executa manual cu asistenţa tehnică din partea celor în drept: ROMTELECOM. În apropierea cablurilor electrice. pentru a îndepartă orice impurităţi sau corpuri străine din sistem.verificarea caracteristicilor şi calităţii materialelor utilizate.capitolele specifice lucrarilor aferente branşamentului de apă -1995. Pentru asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor se vor efectua următoarele: . Montarea se va face sub limita de îngheţ conf.proba de presiune şi de etanşeitate. Robinetul de concesie este montat într-o ţeavă PVC Dn100 cu capac şi încuietoare. a conductelor de gaz metan. Apometrul se va monta între armături care sa permită scoaterea pentru reparare astfel: . . E.pe toată lungimea şanţului. masurată de la generatoarea superioară a conductei până la suprafaţa terenului amenajat. . E.A. STAS 6504/80.

care sa nu determine accidente de muncă. precum şi reprezentanţii beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor. 9/N/1993 al MLPAT .6. SIGURANŢA ŞI IGIENA MUNCII În toate operaţiile de execuţie a lucrărilor de instalaţii se respectă cerinţele esenţiale referitoare la protecţia."Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor"(1994/71 din 1995). . devieri de reţele. cai de acces libere.Ordinul Nr.    Organizarea de şantier (demolări. . PROTECŢIA. siguranţa şi igiena muncii.a protecţiei muncii şi "Normele metodologice de aplicare". . . etc. . sarcina constructorului care va lua măsuri de amenajare a unui spaţiu de depozitare a materialelor. au obligaţia să aplice toate prevederile legale privind protecţia muncii: Legea 90/1996 .1996.  Curăţenia în şantier: este obligaţia constructorului şi constă în asigurarea unor spaţii de depozitare a materialelor. acesta. precum şi paza acestora prin organizarea de şantier. elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii .Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii."Normele generale de protecţie a muncii". ) : în zona Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor de pe şantier sunt în lucrării există condiţii pentru realizarea unei organizări de şantier provizorii. cât şi mijloace de comunicaţie rapida sau de transport in cazul unui accident de muncă. cât şi de dirigintele de şantier.  Laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care sunt în sarcina sa: constructorul va asigura prelevarea de probe care vor fi analizate într-un laborator autorizat. Conducătorii unităţilor de execuţie.  Serviciile sanitare: sunt asigurate de constructor prin organizarea unui punct de prim ajutor."Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii tehnicosanitare şi de încălzire (1996/117 din 1996).

inclusiv în timpul operaţiilor de revizie preventivă.L.03. modul de gospodărire a acestora se va face conform legislaţiei în vigoare. 1993. 8. inclusiv anexele 1 si 2. rezervă de apă ce trebuie asigurată de executantul lucrărilor.Executanţii şi beneficiarul vor respecta Legea Protecţiei Muncii nr. Legile si normativele menţionate nu sunt limitative. publicat de M. cu ordinul nr. Sursele de zgomot sunt vocea umana şi activităţile specifice. topire de materiale izolante. Regulamentul privind protecţia si igiena muncii în construcţii. precum şi echiparea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuţia lucrărilor de instalaţii. 9 / N / 15. După terminarea lucrărilor se vor evacua toate materialele rămase. PROTECŢIA MEDIULUI Nu sunt necesare instalaţii pentru epurarea gazelor reziduale. aerului si solului şi nu sunt generatoare de noxe. Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei. Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Deşeurile sunt de tip menajer. Răspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine antreprenorului.P. reparaţii şi remedieri ale avariilor. 90/1996. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR Pentru stingerea incendiilor (debit de calcul de 5 l/s timp de 3 ore) este necesară o rezervă intangibilă de incendiu de 54 mc.T. topire plumb) se face instructajul personalului care realizează aceste operaţii având în vedere prevederile Normativului C 300 "Normativ de prevenire şi stingere a . nefiind necesare amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor.A. lipire cu flacără. se vor dezafecta terenurile şi platformele de lucru ocupate de constructor. 7. precum şi şantierului care asigură execuţia lucrărilor. Conducerea şantierului este datoare să ia orice măsuri de protecţie a muncii necesare desfăşurării lucrului pe şantier în deplină siguranţă. Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură.

În timpul efectuării lucrărilor de vopsitorii. constructorul va asigura pe propria răspundere respectarea prevederilor proiectului. camere de vane. Pentru lucrările ce se execută în spaţii închise (cămine. staţii de pompare semiîngropate) se prevăd măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în funcţie de natura lucrărilor şi a condiţiilor locale. completate cu prevederile din normativul C. În execuţie. Ord. de securitate a muncii şi de protecţie împotriva incendiilor. . izolaţii. 91/1991 al MLPAT. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii şi de protecţie împotriva incendiilor. Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul. 9. Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se vor realiza cu respectarea prevederilor normativelor prezentate mai sus. Orice modificare faţă de proiect fără avizul proiectantului absolvă pe acesta de orice responsabilitate. se iau măsuri de evitare a contactului substanţelor inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de siguranţă de minimum 30 m.56 – 85 “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii” şi îmbunătăţite prin metodologia de aplicare a instrucţiunilor din Legea 10/1995 privind “Calitatea în construcţii”. Se impune necesitatea respectării normelor tehnice specifice execuţiei.incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. CONCLUZII SI RECOMANDARI Se vor respecta detaliile din prezentul proiect. Conducătorul formaţiei de lucru asigură instruirea personalului şi urmăreşte permanent respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Legea 50/1991 şi a normativelor de protecţie a muncii aferente lucrărilor de construcţii . iar orice neconcordanţă dintre acestea şi teren se va rezolva doar cu acordul proiectantului de specialitate.montaj şi de prevenire a incendiilor. specifice lucrărilor ce se vor executa.

precum şi în conformitate normative în vigoare. CARACTERISTICILE TERENULUI DE AMPLASAMENT Conform studiului geotehnic.00 m pietriş cu nispi şi bolovăniş (în zona rezervorului) Nivelul apei freatice a fost întâlnit la adâncimea de 3. Pentru recepţie se va respecta regulamentul aprobat prin H. dacă terenul diferă esenţial de cel prezentat mai sus. Volum I: Proiect Tehnic III. La atingerea cotelor de fundare.S. + C. cu alte . nr.30 m sol vegetal (reţele de conducte) 0. comuna Crăcăoani. Se vor încheia procesele verbale corespunzătoare (în special pentru „lucrările ascunse”). Aceasta va fi considerată din punct de vedere al lucrărilor de terasamente şi ca fază determinantă. înainte de executarea umpluturilor şi a lucrărilor de instalaţii hidromecanice şi electrice. MEMORIU DE SPECIALITATE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 1. 1994. a doua fază determinantă va coincide cu terminarea construcţiei. va fi solicitat geotehnicianul pentru confirmarea soluţiei de fundare. + D.50 m. împreună cu beneficiarul (dirigintele) vor urmări atent asigurarea calităţii lucrărilor. cu normativul C56-85 şi cu normativele specifice diverselor categorii de lucrări.50 – 2.G.70 m argilă grasă galbenă (reţele de conducte) 0. faţă de cota terenului. pe tot timpul acestora. Executantul. Terenul în care se vor executa săpături pentru realizarea fundaţiei. terenul de fundare are următoarea stratificaţie: Între cotele: 0. judeţul Neamţ” Faza: P. 273/VI. este constituit din argilă prăfoasă tare şi face parte din categoria a III-a de tărie (teren tare).Autoritatea contractantă: Comuna Crăcăoani. conform cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.Th. judeţul Neamţ Investiţia: „Înfiinţare sistem de alimentare cu apă sat Crăcăoani. Proiectantul de specialitate va fi solicitat pentru lămurirea eventualelor nepotriviri constatate în legătură cu proiectul.E.30 – 1.00 – 0.

90 x 2. P6 se vor executa prin forare manuală în sistem semimecanic uscat. Zona de protecţie sanitară a frontului de captare se învecinează cu un drum de exploatare care asigură accesul în zonă în condiţii accceptabile.1. Puţurile proiectate P1. P4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 2.50 m de anrocamente pentru drenarea apelor scurse accidental şi un prism de argilă bine compactat. cu un debit total de 9. de 50 m adâncime şi diametrul de exploatare Ø 225 mm.10m. având o suprafaţă de 17.exploatare deoarece cele mai multe date privind stratificaţia terenului sunt informative). Suprafaţa strictă ce se amenajează special în dreptul forajelor se va decoperta de solul vegetal şi se va compacta cu atenţie. iar în jurul terenului amenajat se vor executa rigole de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale sau scurse accidental. având dimensiunile 2. s-a prevăzut execuţia a 6 puţuri forate în sistem semimecanic uscat. Coloana definitivă la foraje se realizează cu conductă de 225mm PVC. Programul de execuţie a forării puţurilor 1. judeţul Neamţ. Detaliile constructive sunt prezentate în proiect. staţia de clorinare. FRONTUL DE CAPTARE Amenajarea terenului comun pe care se execută forajele. staţia de pompare şi rezervorul de 400 mc. .2. monolit. Amplasamentul acestor construcţii are stabilitate generală şi locală asigurată şi este supus inundaţiilor accidentale drept pentru care la fiecare cabină a puţurilor se va ridica cota terenului cu 2.00 l/s. P2. Pentru alimentarea cu apă a localităţii Crăcăoani. Cabina puţurilor se va realiza din beton armat. P5. în conformitate cu schema tip de execuţie (forajele având caracter de explorare .40 m. Detaliile de execuţie a puţurilor forate sunt prezentate în Studiul Hidrogeologic anexat prezentului proiect şi în Caietul de Sarcini. P. izolată hidrofug. umplutura fiind realizată dintr-un strat de 0.50 x 1.859 mp se face prin curăţarea terenului de materiale ce se constituie în deşeuri sau pietre.

se va turna un dop de ciment cu lungimea 1. utilizându-se coloana de lucru 20½". . pe intervalul de adâncimi -2.50.00m..00m.. Între adâncimile de -1. având diametrul Ø 225 mm. 5.-6.50m În caietul de şantier se va consemna sub semnătură datată următoarele: . . Plasarea unei piese de fund .00. .. Avându-se în vedere că proiectul prevede o soluţie originală constând în interceptarea unui sistem acvifer complex este necesar ca la execuţie să se respecte următoarele condiţii de bază determinate în obţinerea succesului preconizat: .00 şi -6. 50. natura şi grosimea stratelor de teren interceptate de foraj. 4.2. L = 2. în spatele coloanei definitive.00m..să nu fie împiedicată pe durata execuţiei izvorârea apei subterane.00m. se va introduce pietrişul mărgăritar sortat şi spălat. Ø 225 mm din PVC tip TERAPLAST GP. În final. 2.-50.00 m de la nivelul Continuarea forării cu sapa de Ø 438 mm între adâncimile -2. după turnarea pietrişului mărgăritar...numerotarea şi datarea probelor de teren prelevate pentru efectuarea analizelor granulometrice.poziţia pe verticală a stratelor de teren interceptate de foraj. conform tehnologiei proiectate.-2. fabricată în ţară. între adâncimile medii +0.00m 4.terenului natural. 3.00.nivelul apei subterane la interceptarea sa.00. precum şi la începerea şi terminarea zilei de lucru.-2....execuţia lucrărilor să se realizeze foarte atent şi continuu.. 3.00 m pentru protejarea puţului de infiltraţii. Forarea cu sapa Ø 540 mm între adâncimile 0. . Tubarea definitivă se va încheia prin întregirea cu coloana definitivă nefiltrantă Ø 225 mm din PVC.00m..50. Programul de definitivare a forajelor Acest program se va desfăşura pe operaţii astfel: 1.descrierea. .00.. urmată de tubarea găurii forate cu coloană metalică de lucru Ø 16½" pe intervalul +0.00m şi 45..decantor între adâncimile de -50..00m. L = 50. Montarea în continuare între adâncimile de -38.-45.00m a coloanei filtrante cu fante.

Prelevarea câte unei probe de teren tulburate la fiecare 2 metri de foraj şi la schimbarea stratificaţiei terenului. 5. Pietrişul mărgăritar avizat se va introduce treptat în forajul definitivat. se va sprijini pe dopul de beton întărit şi se va extrage la finalul săpăturilor. Acest tub (reprezentând coloana de protecţie a capului puţului în perioada desfăşurării săpăturilor pentru cabină). urmărindu-se ca să nu pătrundă între pereţii găurii forate şi coloana de lucru ce se extrage treptat (pentru a se evita prinderea coloanei de lucru care urmează să fie recuperată în întregime şi refolosită). Programul de prelevare probe de teren în timpul executării forajelor 1. în tranşe mici. 4.0 kg/probă. Sabotul coloanei de lucru trebuie să rămână permanent cu circa 0. Pentru asigurarea unei coroane de pietriş mărgăritar uniforme. Alegerea sortimentului de pietriş mărgăritar (proiectat orientativ Φ3-5mm) se va face pe baza unei analize granulometrice a stratului permeabil prevăzut a fi captat de puţul forat executat şi a avizului scris emis în cadrul fazei determinante prevăzută în graficul de asistenţă tehnică. . tubingul (coloana definitivă + coloana filtrantă) trebuie să fie perfect centrat în secţiunea găurii forate. Înaintea de introducerea coloanei filtrante este obligatoriu ca gaura forajului să fie bine curăţată prin îndepărtarea fragmentelor de rocă pâna în talpa forajului. protejat în spate cu material local compactat.00m din coloana de lucru Ø 20½" se va lansa un tub Ø 8½" din oţel. 3. Condiţii de calitate la execuţia forajelor Pentru asigurarea calităţii operaţiilor menţionate este necesar să fie respectate urmoarele condiţii de execuţie: 1. total minim: 25 probe x 1. pentru a se evita dărmarea materialului detritic din pereţii forajului peste coloana filtrantă (ceea ce implică întreruperea continuităţii coroanei de pietriş mărgăritar şi compromiterea capacităţii de debitare a puţului). 2.5m în pietrişul mărgăritar. fiind refolosibil.6. Înainte de extragerea ultimilor 2.

Se vor realiza următoarele operaţii: . având ca scop obţinerea unui filtru natural în jurul coloanei filtrante a puţului forat după îndepărtarea granulelor fine. 2. se va executa cu pompa acţionată cu aer comprimat pe principiu aer-lift (sistem Mamuth): 25 ore pompare sau în continuare până la limpezirea apei/puţ forat.după fiecare treaptă de pompare se va măsura revenirea nivelului hidrostatic în timp. se vor expedia la laboratorul geotehnic cantităţi de 0. Programul de denisipare şi probe de debit pentru testarea hidrologică a puţurilor forate. păstra în cutii de lemn corespunzătoare. la fiecare 1.2. 1. punându-se la dispoziţie consilierului hidrogeologic înainte de tubarea definitivă a forajului. Din probele de teren constituite din material granular (nisipuri. După fiecare treaptă de pompare se va preleva câte o probă de apă x 1 litru ceea ce înseamnă 3 probe de apă /puţ forat. Prelevarea. 4.chimice de potabilitate ale apei subterane.00m foraj. Buletinele de analiză geotehnice rezultate se vor utiliza la alegerea lungimii coloanei filtrante şi a sortimentului de pietriş mărgăritar necesar coroanei de pietriş mărgăritar conform punctului de mai sus. la terminarea operaţiei de denisipare. Probele de teren tulburate se vor eticheta. . bolovănişuri).5 kg etichetate şi ambalate în pungi de plastic pentru stabilirea compoziţiei granulometrice. . etichetarea şi păstrarea probelor de apă se vor realiza conform prescripţiilor SR 2852 – 1994. până la recepţionarea puţului forat. Denisiparea. ambala. Probele de debit prin pompări experimentale se vor efectua cu ajutorul pompei submersibile montate provizoriu.se vor măsura debitele obţinute şi denivelările corespunzătoare.3 trepte de pompare x 50 ore/treaptă = 150 ore pompare/puţ . pietrişuri. 3. 3. probele fiind apoi transmise la laboratorul de chimie atestat pentru determinarea calităţilor fizico .

G. vană şi clapetă de reţinere. 930/2005. din care un exemplar se va păstra la Consiliul Local al Comunei Crăcăoani.2. conform Legii Apelor. Măsuri luate înainte de darea în exploatare Este necesar ca până la punerea în funcţiune a captării subterane proiectate. monolit. la sursele de apă şi la rezervoarele de acumulare a fost prevăzută împrejmuirea suprafeţelor respective cu gard. rezultatele analizelor chimice şi datele de exploatare.ÎMPREJMUIRI Pentru realizarea şi menţinearea perimetrelor de protecţie sanitară cu regim sever. în calitate de deţinător al sursei de apă şi va fi pus la dispoziţia organelor de inspecţie hidrologică şi sanitară. rezultatele pompărilor experimentale. izolată hidrofug.50 x 1. care va fi înlăturat înainte de montarea conductei de refulare. manometru. • Un exemplar al studiului hidrogeologic definitiv se va păstra în arhiva tehnică a proiectantului general. având caracterul şi conţinutul unui studiu hidrogeologic definitiv.R.1. Instalaţii hidraulice Instalaţia hidraulică la foraje se realizează cu conductă de 2½″. Conductele de legătură dintre puţuri vor avea următoarele lungimi şi diametre: 2. . • Documentaţia va fi elaborată în trei exemplare. Instalaţiile hidraulice din cabina puţurilor cuprind: casca puţului. ventil de dezaerisire.90 x 2. care va cuprinde datele privind execuţia şi definitivarea captării. având dimensiunile 2.40 m. Cabina puţurilor se va realiza din beton armat. puţurile forate recepţionate să fie protejate printr-un capac înfiletat. în conformitate cu H.Păstrarea evidenţei operaţiunilor efectuate • Toate documentele privind execuţia şi punerea în funcţiune a captării subterane proiectate se vor include în documentaţia tehnică a sistemului de alimentare cu apă.

încărcarea de zăpadă şi viteza vântului. amplasaţi la 2. încărcare de zăpadă . Din motive de siguranţă departamentul de proiectare din cadrul firmei de execuţie va efectua calculul de dimensionare pentru fundaţia rezervorului în funcţie de riscul seismic. OB 37.1 m x 2. realizate din plasă de sârmă pe ramă din profil metalic. Rezervor 400 mc Rezervor cilindric suprateran cu carcasă realizată din plăci metalice din oţel galvanizat la cald având grosimea de 3 mm şi dimensiuni de 5. fixate pe stâlpi prefabricaţi din beton armat tip S11c. domeniu de temperatură) . Pentru frontul de captare de apă lungimea împrejmuirii este de 635 ml.10 m. Pentru accesul în incintele perimetrelor de protecţie sanitară au fost prevăzute 2 porţi cu lăţimea de 2. 2. Stâlpul va fi armat cu 4 bare Ø8mm. Rezervorul este întărit în lateral cu sisteme de ranforsare din oţel galvanizat la cald în cazul în care vor fi diferite nivele de umplere pentru a asigura carcasa exterioară în caz de intemperii (vânt puternic. În caz contrar duce la pierderea garanţiei utilajului. având înălţimea utilă de 2.2. cu etrieri Ø4mm la 15 cm. Gradul de rigidizare a rezervorului este calculat în funcţie de regiunea de amplasare (viteza vânt. Materiale oţel inox (304-304L-316L) aluminiu (503-506) oţel galvanizat (NF EN 10147. calitate S355NCZ350) Geomembrana este realizată în fabrică în concordanţă cu dimensiunile exacte ale rezervorului pentru a asigura o izolaţie perfectă. zăpadă). care va fi prins cu şuruburi (Φ12). Rezervoarele standard sunt calculate pentru o presiune atmosferică normală. zona seismică. puiliţe şi garnituri de etanşare la locul de montaj.50 m ambutisat şi perforat din fabrică.Gardul va fi executat din 9 rânduri de sârmă ghimpată şi două diagonale. Rezervorul este fixat cu bare curbate prinse de fundaţia betonată prin buloane (vezi diagrama principală).00m.00 m distaţă interax. . Porţile de acces vor fi permanent închise şi asigurate cu lacăt.

75 mm. montaj prin îmbinări demontabile cu şuruburi zincate la cald. Grosimea panoului variaza în funcţie de calculul de rezistenţă al producatorului specific capacităţii. Acoperiş Acoperişul este proiectat şi executat pentru diferite aplicaţii şi poate fi făcut din : potabilă) Acoperişul este proiectat şi executat pentru creşterea/scăderea presiunii din rezervor. asamblarea se face din componente. gaz atmosferic conţinând H2S…) aluminiu (pentru medii sărate) structura galvanizată acoperită cu plăci (rezervoare de stocare apă . (PAB) 2K 260/20. încărcării la zapadă. Muchia rezervorului este protejată printr-o mască confecţionată în unghi drept. Rezervorul este compus din panouri din oţel galvanizat cu dimensiuni de 2500 x 1250 mm. cu grosime specifică de 0. Rezervor din panouri din oţel zincate la cald. Traversele sunt montate pe axele rezervorului obţinându-se o pantă de 1-2 %. asezate pe structură de traverse confecţionate din profile Z şi I galvanizate oţel S 350 GD. oţel inoxidabil (apă demineralizată. pe şantier. Materialul din care este confecţionat panoul este SGD 350 / Z 350 acoperire galvanică 700 g/m².În funcţie de lichidul stocat se folosesc mai multe tipuri de geomembrane. la vânt şi conform zonei seismice specificate. construcţie multistrat.8  640 N/ mm². Acoperişul este o structură rigidă din panouri din oţel sandwich. de tip suprateran. riflate tip SIGMA. Sistemul de îmbinare etanş al panourilor acoperişului elimină infestarea cu apă rezultată din precipitaţii. De exemplu pentru apa potabilă este folosită o membrană fabricată. conţine o membrană din PVC armat astfel încât apa nu intra în contact cu pereţii rezervorului asigurând o etanşare perfectă. testată şi aprobată de Ministerul Sănătăţii. Acestea sunt îmbinate cu şuruburi de tip GEOMET clasic 8.

Toate garniturile străpungeri sunt confecţionate din cauciuc NEOPRENE EPDM. Un strat “ polyfelt “ este un geotextil grad TS 600 200 g/m² care protejează membrana pe fundul rezervorului.1 m intern 50 mm 1 x 3 kw PVC armat galvanizat Membrana tip PVC armat Această membrană are o grosime de 1mm.Parametri dimensionali: Capacitate Diametru Inaltimea nominala a rezervorului Tipul izolatiei Grosimea izolatiei Puterea instalata Tipul membranei Culoare rezervor 400 mc 14.04 m 12. din PVC galvanizat şi este certificată pentru apă potabilă. Acest material este croit pe dimensiunea fiecărui tip de rezervor şi atârnat de marginea rezervorului şi fixat pe circumferinţa acestuia prin şuruburi pe inele din oţel INOX pentru armare. Specificaţia tehnică a membranei Fil Poids Largeur Resistence rupture Resistence dechirure Adherence Finition Temeperature extreme diutilisation Management de qualite 1100 dtex PES HT 1250 g/m² 260 cm 400/400 daN/5 cm 50/50 daN/5 cm 14 daN/5 cm Face bejde vernie Face blanche :grainee non vernie -30°C/+70° C ISO 9001 .

Izolaţia rezervorului: Pereţii rezervorului sunt izolaţi cu panouri de polistiren cu grosime de 50 mm tip FS-15. Ecranul protector asigură rezistenţa la tracţiune. este o clădire parter.00 m sub cota terenului. hârtie Kraft. 2. asfalt 3 cm. se execută din cărămidă plină arsă (12. Hidroizolaţie Hidroizolaţia este asigurată printr-o geomembrană din PVC tip B 6300 cu 825g/m2 cu o rezistenţă la rupere de 4000 N/cm2. 15 cm pietriş bine compactat. pe zidărie portantă din cărămizi cu goluri verticale (30 cm). A fost prevăzută trecerea prin peretele clădirii instalaţiei de clorinare. pardoseală din beton slab armat C8/10 de 10 cm. precum şi racordul la conducta de aducţiune. fixate între panourile din oţel şi membrană de butyl. perforare şi rupere. cu autorizaţie pentru apa potabilă. Zidurile despărţitoare interioare. Amplasarea Staţiei de clorinare se va face conform planşei "Plan de situaţie. Staţia de clorare Proiectarea soluţiei de fundare s-a făcut în baza Studiului Geotehnic.3. Fundaţiile şi soclul se va executa din beton C8/10 şi vor coborî până la 1.5 grosime) şi nu au rol portant. 4 grile de ventilaţie 80 x 25 cm emailate şi se vor lăsa două goluri circulare pentru ventilaţia mecanică. Amplasare front captare". Zidurile se consolidează la cele 4 colţuri cu stâlpişori din beton armat. Structura pardoselilor va fi următoarea: 20 cm pământ stabilizat prin amestec cu 35 % nisip (bine compactat). In pereţi se vor monta afară de tâmplărie. Împrejurul rezervorului se va executa un trotuar din dale de beton simplu de 8 cm grosime. domeniul de temperatură între -30 şi +70 oC. . având în componenţă un ecran protector. Constructiv. Modul de fixare al membranei de marginea rezervorului precum şi acoperişul etanş nu permit contactul cu apa a izolaţiei termice.

Acoperişul (centuri + placă) se execută tot din beton armat C12/15. 3 % spre latura opusă intrării. Inaltimea postamentului fata de radier este de 0. Pentru protecţia împotriva agresivităţii chimice. Sapatura se executa cu excavatorul in proportie de 95 %. In jurul clădirii se execută un trotuar de 80 cm C6/7. La exterior se vor executa zugrăveli în culori de var (galben).5 de 8 cm grosime. 4 mm grosime.60 m o latura. iar cealalta latura la 0.hidroizolaţie membrană bitum modificat. Apele se evacuează printr-un jgheab şi două burlane din tablă zincată. Se interzice trecerea conductelor prin talpa fundaţiei şi prin centura de la partea superioară a elevaţiei . . . .8 m si e pozitionat fata de peretele cuvei la 0. Accesul din exterior se face pe 2 trepte şi o platformă. peste un strat de pământ stabilizat. Tâmplăria (lemn) se va vopsi tot cu email alchidric.00 m si adancimea 3. acoperită cu minerale. Apele meteorice nu trebuie să poată stagna la mai puţin de 10 m de clădire. Pentru realizarea cuvei se executa o sapatura deschisa cu taluze 1:1. 2.mortar de rectificare (egalizare) M 100 T.4.termoizolaţie polistiren extrudat ignifugat. împlăslitură bitumată perforată IBP 1200.00 m x 3. mozaicate.85 m. compactat. Staţia de pompare Statia de pompare Crăcăoani este o constructie tip cuva din beton armat cu dimensiunile in plan la interior de 3. dimensiunile postamentului sunt de 1.19 m.protecţie mortar M 100T. având o pantă de cca. iar finisajele si nivelarile se executa manual. Structura izolaţiilor de pe acoperiş va fi următoarea: . armat cu plasă rabiţ. turnat în dale rostuite cu mastic. .strat difuziune vapori. pereţii (interior) şi tavanele se vor vopsi cu email alchidric. Pe radierul cuvei s-a prevazut un postament din beton pe care se aseaza grupul de pompare.00 m. Clădirea va fi tencuită şi geluită la interior şi exterior. . Radierul din beton armat se pozeaza pe un strat de beton de egalizare de 10 cm. 6 cm grosime. 3 cm grosime.30 m x 0.

40 m pentru pompa.25 m x 1. un gol cu dimensiunile in plan de 1. deoarece zona este considerata inundabila. 1. Toate căminele proiectate. prevazut cu doua goluri.00 m fata de cota terenului natural. Conductele de aspiratie si refulare se vor ingropa in pamant la o adancime de 1. Aceste protectii sunt necesare.20 m necesara si pentru protectie impotriva inghetului.5) cu o fundaţie de 30 cm înălţime.80 m x 0. Statia este acoperita cu un planseu din beton armat de 10 cm grosime.5 (C 6/7. in jurul statiei s-a prevazut o umplutura din pamant de cca.50m. Statia de pompare tip cuva din beton armat este prevazuta cu un trotuar din beton simplu.Peretii statiei din beton armat in grosime de 15 cm sunt hidroizolatii la exterior cu protectie din caramida asezata pe muchie de 7.50 m. Căminele de pe reţeaua de distribuţie s-au proiectat avându-se în vedere prevederile STAS 6002/1988 care se aplică reţelelor publice de distribuţie a apei potabile. Golurile sunt acoperite cu capace metalice care sprijina pe rama din otel cornier. Capacele sunt prevazute cu balamale. Din aceasta cauza. Căminele s-au proiectat din beton simplu monolit Bc 7. Golurile sunt prevazute cu reborduri de 0. au înălţimea interioară de 1.80 m pentru acces in interior cuva.5). În interiorul căminelor se va realiza o başă de colectare a eventualelor pierderi . adanca de 20 cm. iar altul de 0. In planseul de cota ± 0. carlige pentru manevrare si inele pentru inchidere cu lacat.00 sunt prevazute goluri φ 100 pentru aerisire. accesul facandu-se pe trepte din otel beton. realizată tot din beton simplu monolit Bc 7. Toate căminele proiectate au secţiunea circulară şi au diametrul interior de 1.5.5 cm. indiferent de diametrul lor.20 m pentru a nu patrunde apa in interiorul cuvei. Eventualele infiltrari de apa in interiorul cuvei se vor colecta intr-o basa metalica de φ 400 mm. In peretele cuvei sunt prevazute stuturi incastrate pentru conductele de aductiune si refulare. Căminul branşament 2.5 (C 6/7.

pe verticala intrării în cămin.00 m. La partea superioară a căminelor se va turna o placă din beton armat monolit Bc 15 (C 12/15). Căminele s-au proiectat din beton uşor armat Bc 15(C 12/15 ). funcţie de dimensiunile interioare.cămine tip 1 cu dimensiunile interioare de 1. pe verticala intrării în cămin.7. peste radier. se va realiza o başă de colectare a eventualelor pierderi de apă de la fitingurile reţelei. . . Cămine Căminele de pe reţeaua de aducţiune şi distribuţie s-au proiectat avându-se în vedere prevederile STAS 6002/1988 care se aplică reţelelor publice de distribuţie a apei potabile.80 m – 2. cu radierul de 20 cm grosime.50 x 1. conform STAS 2308/81. vanguri (trepte) din oţel beton ø 16 m. Faţa superioară a căminelor se va monta.de apă de la fitingurile reţelei. În vederea facilitării pătrunderii personalului de întreţinere în interiorul căminului s-au prevăzut. funcţie de amplasament. în două tipuri: . pereţii de 15 cm şi placa de 10 cm. în care se va încastra o ramă din fontă conform STAS 2308/81. În vederea facilitării pătrunderii personalului de întreţinere în interiorul căminului s-au prevăzut. Fundul căminului va fi astfel realizat încât să se imprime o pantă de min 3 % către başa de colectare a apelor. la nivelul suprafeţei terenului.cămine tip 2 cu dimensiunile interioare de 1. Toate căminele proiectate au înălţimea variabilă între h = 1.5m. Toate căminele proiectate au secţiunea dreptungiulară şi au fost grupate. în care se va încastra o ramă din fontă conform STAS 2308/81. prin turnarea unui strat de beton simplu de 10 cm.20 m. La partea superioară a căminelor se va turna o placă din beton armat monolit Bc 10 (C 8/10). 2. Fundul căminului va fi astfel realizat încât să se imprime o pantă de min 3 % către başa de colectare a apelor.20 x 1. trotuarului sau a părţii carosabile. Căminele de vizitare sunt prevăzute cu capace din fontă carosabile. În interiorul căminelor. vanguri (trepte) din oţel beton ø 16 m.

respectiv traseul perpendicular pe drumul subtraversat. Toate capacele la cămine vor fi asigurate la exterior cu lacăt. . În ceea ce priveşte traseul în plan al subtraversării s-a ales întotdeauna traseul cel mai scurt. Conducta de protecţie a conductei de aducţiune sau de distribuţie s-a prevăzut a se realiza din PVC KG şi s-a ales întotdeauna. s-au amplasat. proiectarea subtraversărilor a constat din trasarea în plan orizontal şi vertical a subtraversării şi.8. acolo unde a fost posibil. Cuzineţii vor fi astfel profilaţi încât să îmbrace conducta pe întreg diametrul. apoi. cămine de vane iar la subtraversarea drumului naţional DN 15C s-a folosit cămine la cele două capete ale subtraversării. Masive de ancoraj Masivele de ancoraj din acest proiect s-au dimensionat pe considerentul ca forţa dată de conductă să fie preluată prin împingerea pasivă a pământului. Spaţiul dintre conducta de protecţie şi conducta reţelei proiectate la cele două capete se etanşează elastic. Cuzineţii masivelor de ancoraj vor fi realizaţi din beton simplu marca Bc 10 (C 8/10).9. În ceea ce priveşte traseul în plan vertical s-a avut în vedere respectarea adâncimii de îngheţ în cazul drumurilor comunale şi săteşti (s-a mizat pe o creştere în viitor a cotei superioare a suprastructurii drumului). din proiectarea conductei de protecţie pe zona de subtraversare. conform STAS 2308/81. astfel încât. cel puţin la unul din capete. 2. 2. Dimensionarea armăturii de rezistenţă a masivului s-a făcut pe baza momentului încovoietor din axul masivului (considerând masivul ca două console încastrate în ax). Masivele de ancoraj vor fi realizate din beton armat monolit Bc 10 (C 8/10).Căminele de vizitare sunt prevăzute cu capace necarosabile. diametrul său interior să fie mai mare cu cel puţin 100 mm decât diametrul exterior al conductei protejate. La subtraversarea drumurilor. Subtraversări În principiu.

în tranşee deschisă cu sprijiniri ale pereţilor verticali. După compactarea terasamentelor trebuie să se refacă suprastructura drumului subtraversat.Pozarea tuburilor de protecţie şi a conductei de aducţiune sau de distribuţie care subtraversează se va face. După astuparea şanţurilor. . în cazul aplicării procedeului de săpătură în şanţ deschis. terenul de umplutură se compactează la gradul de compactare prevăzut de STAS 2914/84. pentru toate subtraversările.

Autoritatea contractantă: Comuna Crăcăoani. judeţul Neamţ” Faza: P. Volum I: Proiect Tehnic IV. Gospodăria de apă este compusă din următoarele componente principale:  80. staţie de clorinare. Spaţiul afectat gospodăriei de apă va fi împrejmuit.E.00m . INSTALAŢII HIDRAULICE Schema tehnologică cuprinde următoarele lucrări: 2. captare – 6 puţuri forate H = 50.     rezervor de înmagazinare V = 400 mc. MEMORIU DE SPECIALITATE INSTALATII HIDROMECANICE 1.S. gospodăria de apă.conform HGR nr. Gospodăria de apă Gospodăria de apă este amplasată în extravilanul localităţii Crăcăoani. situată în imediata apropiere a reţelei de apă.Th. comuna Crăcăoani. 2. + D. + C. respectând zona severă de protecţie. Branşare la reţea Apa stocată în rezervorul de înmagazinare. 930/2005 de aprobare a „Normativelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară”.00 m. staţie de pompare a apei în reţea. V = 400 mc ce asigură alimentarea cu apă a comunei Crăcăoani este asigurat din reţeaua de captare formată din cele 6 puturi. 1. judeţul Neamţ Investiţia: „Înfiinţare sistem de alimentare cu apă sat Crăcăoani. cămin hidrant.   SCHEMA TEHNOLOGICĂ racordare la reţeaua de apă potabilă. la echidistanţa dintre puţuri de d = .

Rezervorul de apă va îndeplini următoarele funcţiuni: .rezerva de apă pentru stingerea incendiilor.2. izolată hidrofug. Rezervorul este fixat cu bare curbate prinse de fundaţia betonată prin buloane (vezi diagrama principală).2. pentru stingerea incendiilor este de 54 mc. Instalaţiile hidraulice din cabina puţurilor cuprind: casca puţului. monolit.compensarea variaţiilor orare de debit de consum.90 x 2.50 m ambutisat şi perforat din fabrică. . având dimensiunile 2.40 m. conform STAS 1465/88. . 1 Tronson P1 – P2 P2 – P3 P3 – P4 P4 – P5 P5 – P6 TOTAL GENERAL Lungimi [m] De 160 Pn10 38 51 54 38 52 233 2. Din punct de vedere hidraulic. puiliţe şi garnituri de etanşare la locul de montaj. Cabina puţurilor se va realiza din beton armat.2. Rezerva intangibilului de apă. Instalaţiile hidraulice ale rezervorului se compun din: .1 m x 2.menţinerea unui nivel aproximativ constant al presiunii apei de aspiraţie.2. în decurs de 24 ore. rezervorul îndeplineşte următoarele roluri: . vană şi clapetă de reţinere.00 m Instalaţii hidraulice Instalaţia hidraulică la foraje se realizează cu conductă de 2½″. Conductele de legătură dintre puţuri vor avea următoarele lungimi şi diametre: CENTRALIZATOR LUNGIMI CONDUCTE DE LEGĂTURĂ LA PUŢURI Tabel nr.1. ventil de dezaerisire. Rezervor de înmagazinare Rezervor cilindric suprateran cu carcasă realizată din plăci metalice din oţel galvanizat la cald având grosimea de 3 mm şi dimensiuni de 5. manometru. care va fi prins cu şuruburi (Φ12). .rezervor tampon pentru atenuarea undelor de presiune.50 x 1.conducte de alimentare rezervor. Captare – 6 puţuri forate H = 50.

unde se va permite golirea rezervorului.conducta aspiraţie pompe. . Rezervorul este dotat cu un set de ştuturi de racord şi ţevi cu prindere pe flanşă după cum urmează: • • • • • • • • buc • • • • • • Indicator nivel cu cadran x 1 buc Trapa de acces rectangulară din 600 x 600 pe acoperiş Scară de acces cu coş de protecţie şi platforme incluse 1 x piese de fixare cu şuruburi. şaibe. Încălzitorul este montat pe peretele rezervorului în partea superioară în zona scării de acces şi a vanei cu flotor. Toate conductele sunt prevăzute cu vane de închidere. cu excepţia conductei de preaplin care nu are vană şi se racordează la conducta de golire.conducta PSI. C. piuliţe şi garniture de etanşare 1 x sisteme de ranforsare a rezervorului Izolaţie termică Alimentare din rezervor – DN 80 ( inclusiv cu vana cu plutitor ) Golire de fund cu robinet – DN 80 Aspiraţie alimentare cu apă 1x Dn 150 mm. Conducta de golire şi de preaplin. în aval de vană. Echipamente: Rezervorul este dotat cu un încălzitor electric de 3 kw. cu lira de demarcare volum Aspiraţie rezervă incendiu 1xDN 100 mm cu dispozitiv antivortex Dispozitiv de preaplin – DN 150 Ventilaţie – DN 100 Încălzitor electric termostatat 3 kw x 2 Racord tip realimentare maşina pompieri DN 100 cu un racord TIP A x 1 cu dispozitiv antivortex .conducte de golire rezervor şi conducta de preaplin. cu termostat inclus care porneşte când temperatura apei scade sub +5 deg.. . montată îngropat va fi direcţionată spre o zonă cu cote joase.

Staţia de pompare Asigura necesarul de apă din sursă.97 l/s. Instalaţia de clorinare este dimensionată pentru debitul de calcul corespunzător alimentării şi este echipată astfel: . în reţeaua de distributie.1 clapet de retinere pentru fiecare pompa. Dimensiunile sasiului grupului de pompare sunt 1000 mm x 500 mm. distribuitor din otel galvanizat.3. . Ridicarea si manevrarea grupului de pompare se face cu o automacara prin golul (1400 x 1250) mm practicat in planseul caminului. în plan. 3.reductor de presiune si vas hidrofor avand volumul de 500 litri.2.0mca.0 x 3.0 m. .colector. 2.0 m. adâncimea H = 3.4. Grupul de pompare mai cuprinde: . Statia de pompare este echipata cu un grup de pompare compus din 3 pompe centrifuge verticale si tablou de protectie si automatizare propriu. Pentru acces s-a mai prevazut un gol (800 x 800) mm.2 robineti pentru fiecare pompa. prin pomparea de la cota rezervorului (157.2. Comanda pompelor este automatizată în funcţie de presiunea reţelei. Debitul de dimensionare al staţiei de pompare rezultat este Qagr. Staţia de pompare pentru reţea este o construcţie din beton armat tip cuvă uscată fara suprastructură având dimensiunile interioare. Staţia de clorinare Staţia de clorinare este amplasată în gospodăria de apă.50m). . înălţimea de pompare H.2. = 140. = 8.

pentru iluminat interior şi exterior. . de sodiu. o pompă dozatoare cu membrană şi microprocesor pentru hipoclorit de unitatea de control şi tabloul de alimentare cu energie electrică. se prevăd instalaţii electrice pentru alimentarea instalaţiei de tratare şi un recipient cu capacitatea de 100 l pentru stocarea soluţiei de hipoclorit un debitmetru electronic Q = 0-15 l/s. un agitator manual. pompa dozatoare.Echipamentul pentru tratarea apei include: sodiu. instalaţii de legătură între debitmetrul electronic.

Instalatie circuit prize – 1 bucata .5kW ALIMENTARE CU APA Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor se va face dintr-un post de transformare proiectat PTA 20/0.Priza de pamant 4 ohmi .1.4KV realizat cu cablu tip ACYABY 3x50+25mmp – l=120m . Din BMPT proiectat vor fi alimentate urmatoarele instalatii: 1. racordat la reteaua 20KV existenta in zona ce apartine EON Moldova. Instalatie electrica statie de tratare Echipamentele statie de tratare vor fi alimentate din firida E2-10 printr-un LES 0.LES 0.Priza de pamant 4 ohmi – 1 bucata 1. Postul de transformare nou construit va fi prevazut cu o cutie de distributie tip CD1-4 din care va fi alimentat un BMPT-100A prevazut cu masura. Fiind consumatori noi rezulta necesitatea alimentarii cu energie electrica si realizarea instalatiilor electrice interioare si de automatizare.1. Principalele lucrari ce se vor executa: . Instalatie electrica interioara statie de tratare – 1 bucata 1.LES 0. judetul Neamt se vor construi retele de alimentare cu apa. printr-o LEA 20KV proiectata in lungime de 175m. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL In comuna Cracaoani.firida distributie tip E2-10 – 1 bucata .3.Tablou electric distributie – 1 bucata .2 bucati . JUDEŢUL NEAMŢ” • Proiectant general: SC BRIGE STONE BUILD SRL • Ordonatorul principal de credite: COMUNA CRACAOANI • Necesitatea si oportunitatea lucrarii In comuna Cracaoani. in lungime de 120m. Firida E2-10 va fi amplasata in zona puturilor forate. Situatia energetica a zonei: In zona unde se vor amplasa obiectivele necesare pentru alimentarea cu apa se afla retelele de medie si joasa tensiune din care sunt alimentati consumatorii din comuna Cracaoani.MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE INSTALATII ELECTRICE 1. Instalatie electrica interioara si de automatizare rezervor – 1bucata 1.LES 0. se vor construi obiective necesare alimentarii cu apa.Instalatie circuit alimentare tablou de automatizare instalatie clorinare (furnitura cu echipamentele) .Instalatie iluminat interior – 1 bucata . 2. Instalatie electrica interioara si de automatizare cabine puturi – 6 bucati 1.5KW/put Statie de tratare a apei – 1 bucata Pa=2KW Rezervor – 1 bucata Pa=3KW Statie de pompare a apei – 1 bucata Pa=32. Solutia propusa Obiectivele propuse pentru alimentarea cu energie electrica si realizarea instalatiilor electrice interioare si de automatizare sunt: ALIMENTARE CU APA Puturi – 6 bucati Pa=2.4KV realizat cu cablu tip CYABY-F 5x4mmp in lungime de 20ml Principalele lucrari ce se vor executa: .4KV/100KVA. COMUNA CRĂCĂOANI. Din firida E2-10 proiectata se va aliemnta independent fiecare tablou electric de comanda si automatizare a pompelor din puturile forate.4KV realizat cu cablu ACYABY 3x50+25mmp. montat pe postament de beton langa PTA. Instalatie electrica interioara statie de pompare – 1 bucata 1.4. DATE GENERALE • Denumirea achizitiei: „ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SAT CRĂCĂOANI.2.4KV cu cablu tip CYABY-F 5x4mmp – l=20ml . In cadrul proiectului se vor construi si statiile aferente retelelor de alimentare cu apa ce necesita alimentarea cu energie electrica si realizarea instalatiilor electrice interioare si de automatizare. Instalatie electrica si automatizare puturi Din BMPT-100A proiectat se va aliemnta o firida tip E2-10 printr-un LES 0.4KV realizat cu cablu tip CYABY-F 5x4mmp – l=430m .2.

montat in interiorul statiei de pompare. Principalele lucrari ce vor fi executate: .Circuit alimentare tablou automatizare (furnitura echipamente) – 1 bucata Caracteristicile instalatiei: P grup pompare = 3 pompe active + 1 pompa rezerva = 3x7. cu izolatie dubla din rasini epoxidice acoperite de cauciuc siliconic (compozit).5KW Ptotal = 32.AL 50/8 mmp.La stalpii cu separator se va monta priza de pamant inelara cu 3 contururi si 4 electriozi. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului Suprafata de teren pe care vor fi amplasate instalatiile proiectate apartine domeniului public al Primariei Comunei Cracaoani. peste care se va aseza folie avertizoare din PVC. Cablul se va poza intre doua straturi de nisip de 10 cm grosime.2.100 KVA Transformatorul va fi 20/0. si conductor OL . Umplutura se va realiza cu pamant rezultat din sapatura din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablului. cablurile vor fi protejate in tuburi PVC.1. LES 0. .3. cu racire in ulei. se vor monta indicatoare de defect. Racordarea retelei nou proiectate la reteaua existenta se va face la stalpul proiectat montat in aliniamentul retelei 20KV existente. in lungime de circa 10mlcare se va racorda intr-un tablou electric de distributie TED.1.Circuit iluminat exterior – 1 bucata . Cutia de distributie va fi echipata in conformitate cu specificatiile tehnice si strategiei de dezvoltare E.Circuit prize trifazate – 1 bucata . Pe conductoarele racordului proiectat. trifazat. Separatoarele vor fi in montaj orizontal cu izolatie compozita cu actionare automata a cutitului de punere la pamant.4. La subtraversarea de acces carosabil.4 KV. Reteaua de medie tensiune se va executa pe stalpi de beton tip SC 15014 in fundatie turnata si stalpi SC 15006 in fundatie burata. cu rezistenta de < 4Ω. Priza de pamant va fi realizata cu 3 contururi din OL.Priza de pamant 4 ohmi .ON Moldova. 2.Circuit iluminat interior – 1 bucata .ON MOLDOVA DATE TEHNICE ALE LUCRARII 2. Cablurile proiectate se vor poza in pamant pe pat de nisip şi se va proteja cu plăci PCV inscripţionate.1 bucata . iar la intersectia cu alte instalatii subterane.Priza de pamant 4 ohmi – 1 bucata 1.Circuit prize monofazate – 1 bucata . cablurile vor fi introduse in tuburi PVC. Instalatie electrica si automatizare rezervor Alimentarea cu energie electrica a rezervorului se va face din firida E2-10 proiectata.5KW = 30KW P il +P prize = 2. Post transformare .Tablou electric distributie si automatizare .Tablou electric de distributie TED – 1 bucata .4 KV.4KV realizat cu cablu tip CYABY-F 5x10mmp – l=10ml .5kW Solutiile de alimentare cu energie electrica definitive vor fi stabilite dupa avizarea proiectului tehnic in comisia CTE E.LES 0. La traversari se va monta în tub PCV-G înglobat în beton. Traseul cablului va fi marcat cu borne din fonta. cu infasurarea de CU. Principalele lucrari ce se vor executa: . Caracteristicile principale ale instalatiilor proiectate LEA 20KV. montat pe stalp tip SC 15014.LES 0. respectand totodata distantele fata de diversele retele conform NTE 007/ 2008.4 KV Cablul 0.4 KV va fi pozat in santuri avand profile conform NTE 007/ 2008. Coronamentul la toti stalpii va fi din OL-Zn. PTA va avea cadru de sigurante cu izolatie din rasini epoxidice acoperite de cauciuc siliconic si descarcatori ZnO inclus.4KV cu cablu tip CYABY-F 5x4mmp – l=30ml . Coloana generala va fi rezistenta la intemperii cu sectiune Al 3x240+2x120 mmp (proiectata pentru un post de 250 KVA). Tot din tabloul electric de distributie vor fi alimentate si circuitele electrice pentru iluminat si prize.5KW + 1 x7.Circuit alimentare rezistenta incalzire – 1 bucata . Fundatia stalpului va fi turnata.Zn. etans. Pe partea de 20 KV. Din tabloul electric de distributie se va alimenta tabloul de comanda si automatizare al grupului de pompare si o pompa de incendiu. printr-un cablu montat subteran tip CYABY-F 5x4mmp in lungime de 30ml. Instalatie electrica statie pompare Statia de pompare va fi alimentata din firida de bransament tip E2-10 printr-un cablu subteran tip CYABYF 5x10mmp.PTA 20/ 0.

aprobarile si acordurilor necesare vor fi obtinute de catre firma care urmeaza sa execute lucrarea. 2. Instalatiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri pentru protectia mediului ambiant si respecta O.3. – autorizatii de comercializare.Bransamentul . 2. Eventualele modificari ale traseului vor fi facute de comun acord cu proiectantul. In vederea asigurarii conditiilor tehnice pentru verificarea lipsei tensiunii si montarii dispozitivelor mobile de legatura la pamant si in scurtcircuit. – Racordarea unui bloc de masura si protectie trifazat se face cu cabluri de sectiuni adecvate curentilor nominali de utilizare.6. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI Devizul general al lucrarii se elaboreaza in conformitate cu HG 28/2008 si este anexat la prezenta diocumentatie. Montarea si racordarea BMPT-urilor – Amplasarea blocului de masura si protectie trifazat se face pe postament de beton. − declaratii de conformitate. solului si subsolului. 8. Locuri de munca nou create Nu este cazul. 4. Utilitati Nu este cazul. Din BMPT se va monta o coloana electrica de alimentare pana la tabloul electric al consumatorului. Se vor respecta cerintele de calitate conform strategiei EON MOLDOVA SA. privind protectia mediului nr. Dupa terminarea lucrarilor se va reface spatiul verde.1. Ord. 2. intrarea si iesirea cablurilor fiind asigurata cu presgarnituri corespunzatoare. Masuri de asigurarea calitatii Executia se va face numai cu furnizorii atestati (existenti in listele de furnizori de la ANRE). − specificatii tehnice privind functionarea. aerului. nu afecteaza asezarile umane invecinate. FINANTAREA INVESTITIEI Lucrarea se va realiza din surse proprii.1. iar valoarea acestor lucrari trebuie sa se incadreze in valoarea prevazuta in devizul general din aceasta documentatie. monumentele istorice si de arhitectura. Materialele incorporate vor cuprinde in documentatia tehnica insotitoare : − certificate de garantie. Valoarea totala Evaluarea lucrarilor s-a realizat pe baza antemasuratorilor efectuate. 5.G. in liniile electrice aeriene propuse in documentatie s-au prevazut conectoare la bornele specificate in schema electrice monofilara. iar pamantul rezultat din sapatura va fi transportat in locul indicat de Primaria Municipiului Neamt. 6. MASURI DE ASIGURAREA CALITATII SI PROTECTIA MEDIULUI 8. Padurilor si Protectiei Mediului. 3. – Conexiunea cablurilor ( intrare / iesire ) se face prin intermediul clemelor in V cu surub (cu cap IMBUS) – Accesul conductoarelor de bransament / coloana se va face numai pe la partea inferioara a blocului de masura si protectie. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA LUCRARILOR 3. Impactul cu mediul si factorul uman Materialele utilizate nu au efecte poluante asupra apei. 8.5.2. Masuri pentru protectia mediului inconjurător .4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 5. normativele si STAS-urile in vigoare. Instalatii aferente constructiei Nu este cazul.U. 2. Instalatii electrice interioare Toate lucrarile de instalatii electrice interioare si automatizare vor fi executate in conformitate cu caietul de sarcini anexat la prezenta documentatie si vor respecta toate normele. AVIZE SI ACORDURI Toate avizele. Solutia pentru organizarea de santier Proiectul de organizare de santier va fi intocmit de catre executant. montajul si utilizarea echipamentelor.va fi trifazat si se va realiza cu cablu cu izolatie din polietilena reticulata tip AC2XABY.7. zone de interes national. Utilajele si echipamentele Nu este cazul. privind procedurile de obtinere a acordurilor si autorizatiilor de mediu.195/2005.1. 2.125/96 al Ministerului Apelor. 7.

1.01.02 Valorificare prin unitati autorizate sa desfasoare activitati de colectare si / sau valorificarea aceste tipuri de deseuri Fier.05. . . si anume: . 195/22.HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.01.HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor. cutii metalice/PVC. modificată şi completata prin Legea 310/2004. .OU nr. modificata si completata prin Legea 265/2007 precum si urmatoarele acte legislative: a) pentru protectia solului: . Deseurile rezultate se vor prelua de catre constructor urmandu-se a se trata conform OU nr. modificata si aprobata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.). Masuri de securitatea muncii Lucrarile proiectate se incadreaza in prevederile SSM in vigoare.05. aprobata.03 Eliminare la depozitul sau locul indicat de primaria localitatii Materiale plastice 17.HG 448/19. modificata si completata prin OU nr. fonta.01.Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici specializati in valorificarea deseurilor sau la depozitul de deseuri inerte a localitatii. 78/2000 privind regimul deseurilor.Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii. 243/2000 – privind protecţia atmosferei aprobată prin LEGEA nr.02 Valorificare prin unitati autorizate sa desfasoare activitati plastice de colectare si / sau valorificarea aceste tipuri de deseuri Beton rezultat din demolari 17.04. 78 din 2000.2005 privind protectia mediului.04 Eliminare la depozitul sau locul indicat de primaria localitatii Deseuri textile 21.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.Depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in recipienti etansi.05 Valorificare prin unitati autorizate sa desfasoare activitati de colectare si / sau valorificarea aceste tipuri de deseuri Pamant si pietre 17. butoaie metalice/PVC etc. Constructorul asigura: . aprobata si completata prin Legea 426/2001.02. Materialele demontate se predau beneficiarului.Dupa executia lucrarilor proiectate. 107/1996 .04.01 Valorificare prin unitati autorizate sa desfasoare activitati carton de colectare si / sau valorificarea aceste tipuri de deseuri Ambalaje de materiale 15. Vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri : Denumire deseu Cod deseu Eliminarea/valorificarea deseurilor Ambalaje de hartie si 15.12.01. otel 17. 9.2008 . c) pentru protectia atmosferei .03.01 Eliminare la depozitul sau locul indicat de primaria localitatii Materiale ceramice 17. Este interzisa arderea/neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii. b) pentru protectia apelor: .Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. Constructorul are obligatia de a reda terenul in starea si conditiile initiale.Instalatiile proiectate nu sunt poluante si nu impun luarea de masuri speciale pentru protectia mediului inconjurator. respectiv locuri neautorizate acestui scop. . . .Nu sunt necesare dotari.Legea apelor nr.Punerea in functiune a instalatiilor electrice proiectate este conditionata de prezentarea de catre constructor a documentelor prin care se atesta ca deseurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv. . Instalatiile electrice proiectate nu sunt amplasate in zone impadurite. desemnat de primarie.319/2006. Se vor respecta urmatoarele prevederi legislative de mediu : Ordonanta de urgenta nr.11 Valorificare prin unitati autorizate sa desfasoare activitati de colectare si / sau valorificarea aceste tipuri de deseuri Materialele valorificabile/refolosibile specificate in tabelul de mai sus se vor preda beneficiarului lucrarii conform procedurii predarea – primirea acestora.Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru distributia energiei electrice.03 Valorificare prin unitati autorizate sa desfasoare activitati de colectare si / sau valorificarea aceste tipuri de deseuri Aluminiu 17. pamantul si molozul rezultate din sapaturi vor fi transportate de catre constructor in locurile stabilite de comun acord cu primaria municipiului Neamt. in apropiere de rauri si nu afecteaza mediul inconjurator. 61/2007 privind depozitarea deseurilor. . . 655 din 20 noiembrie 2001.HGR 300/2006 referitor la cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile.01. .2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. . intr–un spatiu in conformitate cu legislatia in vigoare. MASURI DE SECURITATEA MUNCII si SITUATII DE URGENTA 9.IP-SSM-02-DEE / 01.61/2007.

608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.09.2014 5.OG 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor .08. si dotare impotriva incendiilor pentru producerea.2014 .HG 809/14.Norme Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor aprobate cu Ordinul Ministerului de Interne nr.05. . 19. aprobat prin hotarâre a Guvernului.Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. transportul si distributia energiei electrice si termice.115/ 2004 privind stabilirea cerintelor de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. 1091/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.08.2007 pt modificarea HG 115/2004 privind stabilirea cerinte esentiale de sanatate si securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor de introducerea lor pe piata. 2.07. .(controlul documentelor) si pct.4.2. 9.775/22. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 2 zile lucratoare de la data semnalarii unei astfel de probleme. Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ prevederilor contractuale sau normelor legale vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrările respective .Instructiunea tehnica interna privind semnalizarea permanenta de securitate a instalatiilor electrice din exploatare si conexele acestora. (proiectare si dezvoltare). Durata de exeutie a lucrarii este de maxim 36 luni si minim 30 zile (1 luna) de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a lucrarilor. 13. . 4.05.2013 4. .1998 . sanatatea..09. .PE 009 / 93 – Norme de prevenire. Documentaţia este conforma cu standardul aplicabil SREN –ISO 9001-2001.2006 .3. stingere.Instructiuni proprii de securitate si sanatate pentru instalatiile de utilizare a energiei electrice. 3. ALTE PRECIZARI Programul va fi derulat anual.Hotarare 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a EIP la locul de munca. .2012 2.2 a contractului de finantare: Graficul de finantare nerambursabila in 5 transe: 1. .2013 3. 15.2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 4 ani (48 luni). Termenul de asteptare la plata facturilor: minim 150 zile (5 luni).Legea nr.Hotarare nr.HG 1146/30. In timpul si la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj se vor face verificările . securitatea muncii si protectia mediului.3.2002 privind regimul produselor si lucrarilor care pot pune in pericol viata. încercările si probele corectitudinii si calităţii execuţiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalaţiei respectiva. .7. 10. Plata contractului de lucrari se va face anual in conformitate cu anexa nr.IP-SSM-03-UEE/2008 . CERINTE OBLIGATORII PENTRU ELABORAREA OFERTEI 1.HG 1022/10. în limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu.07. CERINTE PENTRU ASIGURAREA CALITATII DOCUMENTATIEI Documentaţia tehnico – economica respecta legea 10/95 „Legea privind calitatea in construcţii”. Masuri situatii de urgenta Proiectarea instalatiilor s–a facut in conformitate cu prevederile: . 13.HG nr.pct.09. . 20. .

Decontarea cheltuielilor de catre finantator se face în limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu. . aceasta nu va efectua plati in avans.Avand in vedere faptul ca Primaria Cracaoani cofinanteaza proiectul in pondere de 5%. aprobat prin hotarâre a Guvernului.