නනෝනනේ විනනෝනෙ 3

ඉක්මනින් වස්තිය න ෝෙපු මම, ජංගිය ඇෙනෙන ලහි ලහිනේ සානලට ගිය. යනන ොට නනෝනා ඉන්නවා වැඩි
නවලා TV /පත්තනේ බල බලා. මාව අ ල ටව ෙණන් ෙන්නන් නැතිව, මනේ දි ාවත් බලන්නන් නැතිව,
"ගිහින් ෑම නමනසේ ඇරපන්, මට ටි එ කුත් ෙල නෙනනන් " කියා කිව්වා. බඩ න ොර නවලා තියන මට,
ඇවිදින්නත් අමනාරුයි. මම පුළුවන් තරඟ නව්ෙනයන් ඇවිදිල, කුස්සිනේ තියන ෑම නේනසට ඇරිය. නමනසේට
ෑම නෙනනනනන්න මට 2 සැරයක් කුස්සියට ඇවිදින්න උන...
"නමොන ෝ යන ෝ බුරුනවක් වනේ හිමින් යන්නන්? කුල උස්සල ඉක්මන් රපන්... මට න්න ඕනන් උෙයට,
ෙවල්ට නනනවයි"
න ොන ොම රි ෑම ඔක්න ොම ඇරියට පස්නසේ, මම "නනෝනා ෑම ලැ ැස්තියි" කියා කිව්වා. නනෝනා නැෙටිලා
නේනසන් වාඩි නවන ෙමන්;
"ෙැන් මට නපනනන්න, මනේ පැත්තට ැරිලා, අර බිත්තිය ොව සීරුනවන් හිට ෙනින්... "කියා ඇත දික් රලා
ඉන්න තැන නපන්නුවා. මම ඉක්මනින් ගිහින් හිට ෙත්ත..
"න ොන ොමෙ ෙැන් පස්ස පැත්ත, අති විශිෂ්ටෙ ?" කියා නනෝනා ඉ ලින් හිනා නවමින් ඇහුව.
"නැ නනෝනා, න ොඳටම රිනෙනවා නනෝනා"
" ා.. ා.. ා.. ා ... " කියා නනෝනා නනොන්ජලයට හිනා නවන ෙමන්
"මට නේ න ොඳ සැප තමුනසේ වනේ නපොන්නනයක්ට කියල වැඩ ාර ේ ර ෙන්න එ " නනෝනා කියානෙන
කියා. එත් එක් ම මම නපොඩ්ඩ ඉන්න විදිය නවනස් ල ළා ... නනෝනනේ මුණ නවනස් උන, තර ට
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

"නතොට සිං ල නතනරනන්වෙ? මම කිව්වා නන්ෙ සීරුනවන් ඉන්න කියල.. .නමො ෙ පණුව වනේ වැනනන්නන් ?...
හිටෙනින් රියට... "
"න ෝ යන ෝ නේ සේනබෝනල්ට ැන්ෙ? මම ෙන්නන් අතින් ෙ? එ වත් රියට රන්න බැනන් මම අ න්නන්.
පල ගිහින් ැන්ෙ නෙනනන්, ඉක්මනට "
මම ඉක්මනට ගිහින් ැන්ෙ නේනවා... "මත තිය ෙනින් නේ වැරදි ඔක්න ොම... නතොට නෙන්නේ මම හුජ්ජ
යන්න"
මම ර ෙත්ත නමෝඩ ම හිත හිත, මම සීරුනවන් න නලනවන්නන්වත් නනතිව හිටය නනෝනා ාල ඉවර
නවන ේ..
නනෝනා න ොඳට හිමින් හිමින්, TV බල බලා විනාඩි 15 විතර ෑම ැව. න නසල් නෙඩියකුත් ාල, ටි එ බීල
ඉවර උන නනෝනා..
"නමනසේ අස් රපන්... ඔය මම ාල ඉතුරු නවච්ච නේවල්, නවනම තියපන්... පිඟන් න ෝප්ප න ොඳට
න ොෙපන්" කියා නැගිටලා ගියා.
මම නේනසේ ඇස රලා, ඉතුනවච්ච ෑම තියල, පිෙන් න ෝප්ප නසෝෙලා ඉවර නවන න ොටම, නනෝනා පිටි මනේ
පස්නසේ.
" ්ේ. ඔය ෑම ටි ොපන් අර බල්ලානේ නබනලක් පිොනට.... අර ඊනේ ඉතුරු නවච්ච පාන් ැලි 2 ත් ඩලා
ොපන් එ ටම... ෙැන් ඔය න ොදි විතරක් ොපන්, නතොට නෙන්න නමන මාළු ැලි නැ "
ටි ක් අනන න ොට
"න ෝ නපොඩ්ඩක් හිටපන් " කියා මනේ ෙන්වැනල්න් මාව පස්සට ඇෙල, "තුප් තුප්" කියා ෑම එ ට න ල ෙැේම
.... "ෙැන් නේ න ලත් එක් න ොඳට අනපන්"
"ඔය සීනි නැති ප්නල්න් ටි ටි ොපන් අර තියන නපොල් ට්ටට... "
මම න ොඳට අනල ඉවර උන ෙමන්, "ෙැන් අත් න ෝෙලා, ඔය නෙ ම අරනෙන වනරන් පිළි න්නට" කියා
නනෝනා ගිහින් පිළි න්නන් තිබ්බ පුටුනව් වැඩි උනා. මම බල්ලට නෙන ෑමත් අරනෙන පිළි න්නට ගියා.
"ෙැන් ඔය බල්ලානේ පිොනනයි නපොල් ට්ටයි මනේ කුල් නෙ ොව තියපිය... අත් නෙ පස්සට රලා, ෙැන්
ෙන ෙ පන් පිඟන ළඟ"
"නතෝ හිතුනව් නේවා බල්ලට නෙන්න කියලෙ?" කියා ම දි ා රවල බලල හිනා උනා... "නේවා න්නන්, මනේ
නෙෙර වැඩ ාර බල්නලොන්.. ඒ කියන්නන්, උඹ... ා ා ා, නත්රුනාෙ".
මට නපොනලොව පලානෙන යන්න හිතුනා... නේ නනෝනා ාල ඉතිරි නවච්ච ටුයි, පරණ පාන්, නනෝනානේ න ල
සමෙ න ොදි... මම න ොන ොමෙ නෙයියනන් නේවා න්නන්? මට පුදුම විදි ට ලජ්ජා හිතුනා... මා ෙැනම දු
හිතුනා...
" ්ේ.. ෙැන් බල්ලා වනේ අත පාවිච්චි නනො ර, ටින් ාපන්.... ඉක්මනට" කියා ෙන්වැනලන් මාව ඇේෙ
නනෝනා, මනේ මුණ බල්ලානේ පිොනට එබුවා. ර කියා ෙන්න නෙයක් නනතිව, මම ලහි ලහිනේ න්න පටන්
ෙත්ත... කිසිම රැසක් නැති

ෑම බානෙට

නන ොට එ පාරටම... "නවත්වපන්...” කියා මාව ෙන්වැනලන් ඔඩට

ඇෙල, නනෝනා ප ත නවලා, තව න ලි නබටි 2 ක් ෙැහුවා...
"නතොට නේවා න ොඳ වැඩියි... මනේ න ල න්න නතෝ පින් රලා මදි". කියා නනෝනනේ
එ ට ොල න ොඳට චප්ප ාල...

කුල මනේ

ෑම

" ්ේ... ෙැන් අනයත් ාපන්, නේ සැනේ මනේ කුනලන් ාපන්... "
මට අප්පිරිය උනත් නනෝනා නෙන් ගුටි න්න නවන නිසා, මම නනෝනනේ කුල තියන ෑම නල්ව ෑවා.
"ම ා නලොකු මනාජේ මැනන්ජේ... ෙැනු ඇදුන් ඇඳනෙන, බල්නලක් වනේ ෙැන් මනේ කුනලන් ෑම නවා...
න ොච්චර ප ත් නෙයක්ෙ, නන්ෙ? " කියා හිනා උනා.
" න්නතෝරුනව් ඉන්න ෙැනු ඔක්න ොටම කියන්න ඕනන් නතොට ැම ොම, නමන න සල න්න කියල... ා ා
ා" කියා කියා හිනා උනා.. පුළුවන් තරේ ාල මම ඔලුව ඉස්සුවා.
"ඔය ඉතුරු රලා තිනයන්නන් නතොනේ අේමටෙ? පිොන ඉවර නවන ේ ාල, පිෙන නල්ව ාපන් " කියා මට
අන ාල.
මම ඔක්න ොම ඉවර නවන ේ නල්ව ෑවා. න නසල් නෙඩියක් ෙත්ත නනෝනා, එ බිමට ොල, කුනලන් චප්ප
ාල..
" ාපන් ඕ ත්... " මම බිම වැටිලා තිබ්බ නතොප්ප නවච්ච න නසල් නෙඩිය ාව.
" ්ේ.. ෙැන් ඔය නපොල් ට්නටන් තියන නි න් නත් එ බීපන්... ඕ ටත් න ල ඕනනෙ?" මම ඔලුව වනල
නපොල් ට්නටන් නි න් නත් බිව්වා. සිනි නැතිව
ට විතරයි... නනෝනට න ොඳට රසට ැදු ට්.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

නේ නවන න ොට මට නත්රුණා පස්ස පැත්නතන් වතුර ටි ක් යනවා වනේ... නබොන ොම අමාරුනවන් තෙ
රනෙනන්, මම නනෝනට නනොනපනනන්න උත්ස
ල...
"ෙැන් නැගිටලා ඕව න ොෙපන්.... ". මම නැගිටලා යනවත් එක් ම...
"ඔන ොම හිටපන්... නමොනවෙ ඔය පස්ස පැත්නත් වතුර තිනයන්නන්?... නමන වනරන් මට න ොඳට බලන්න"..
මනේ උත්සා ය අසාේථ උනා කියල මට නත්රුණා... මම නනෝනා ොවට ගිහින් අනිත් පැත්ත ැරුන...
" රි මම හිතුව රි... නතොට මම කිව්වා නන්ෙ වතුර අල්ලානෙන ඉන්න කියල? නමො ෙ සිං ල නත්නරන්නන්
නැේෙ... ජන්ගිනේම ඇරලා තිනයන්න ?"
"නැ නනෝනා... රි අමාරුනවන් මම පුළුවන් තරඟ අල්ලානෙන හිටිනේ... නැනවන න ොට නපොඩ්ඩක් ගියා"
"ආ,... නපොඩ්ඩක් ගියා... රි මම යවන්නේ න ොඳ එ ක් නතොට පස්නසේ... ෙැන් වර ඉතුරු වැඩ වලට"
"ෙැන් මාව නාවන්න ඕනන්, නත්රුනාෙ? අර ාමනේ තියන නාල අඳින අදුනුයි ලැ ැස්ති රපන්... රලා ඉවර
උනාම වනරන් තුවායත් අරනෙන බාත්රූේ එ ට." කියා නැගිටලා ගියා..
මම ාමරයට ගිහින්, නනෝනනේ under skirt එ යි, සිළිඳු බනියමි ඇඳ උඩ තියල, තුවායත් අරනෙන නාන
ාමරයට ගියා... යනන ොට, නනෝනා නයිටි එ ෙලවල ශනවේ එ යට හිටිය...
" ්ේ... ෙැන් පියිනප ඇරලා, මාව න ොඳට නා වපන්..." කියා මාව ෙන්වලින් අොල ලඟට ෙත්ත.
මම පියිනප ඇරියම නනෝනා නනෝනා න ොඳට නාන්න පටන් ෙත්ත.. ටි නවලාවක් නැව නනෝනා;
"ෙැන් අර ශෑේනපෝ එ අරනෙන න ොඳට මනේ න ොන්නඩ් න ොෙපන්.... ඊට පස්නසේ අර සුවෙ සබන් ොපන් මනේ
අනේ... පිට න ොඳට අතුල්ලපන් අර ෙල් ැටනයන්... "
"න ොඳට න ොඳට... මනේ තන් වල න ොෙට් ොපන්...... යටත් ොපන්... අස්සට ඇඟිල්ල ොල, න ොඳට න ොෙපන්....
්ේ". මම කියූ සිදියටම නනෝනනේ ඇනේ න ොඳට සබන් ොල, ැම තැනම න ේදුව. හිටපු ෙමන් නනෝනා මනේ
දි ා ැරිලා...
"නමො ෙ නබෝල නේ නේෙනේන.... ආ යන ෝ නතෝ නමතන ලව් රන්නෙ අනව්? ආ... ප රය... වැඩ ාරනයෝ
න ොන ෙ යන ෝ නේවා රන්නන්" කියල නනෝනා ෙනිස්නසන් මනේ පයිය ප්‍රනේශයට පයින් ෙැහුවා... මට
නමොනවා උනාෙ ෙන්නන් නැ... නව්ෙනානව්, මම "අේනමෝ... " කියල බාත්රූේ එනක් ඇෙ වැදුන... ෙන්වල
අල්ලෙත්ත නනෝනා, "නැගිටිපිය නපොන්න බල්ලා" කියා මාව උඩට ඇේෙ...
මම නගිටනවත් එක් ම, මනේ ේබුල් ර ා නනෝනා ෙ නෙන ෙ නෙන ගියා... මනේ නැෙල තිබ්බ
ඔක්න ොම බැස්ස...
"අනන් නනෝනා, මම ඕනෑ මින් නනනවඉ එ උනන්... මමත් මිනින ක් නන්... මට සම නවන්න නනෝනා...
අනන් නනෝනා ෙ න්න එනපෝ..." කියා මම බෙපත්ව නනොනැනෙන් ඉල්ලුව...
"මිහින ක්... නතෝ න ොන ෙ නබෝල මිහින ක් නවන්නන්... මිහින ක්නේ, නේ වනේ වැඩ ාරනයක් නවනවෙ....
නතෝ නපොන්නනයක්... නපොන්නයන්ට නගිනන් නැ කියල නතෝ ෙන්නන් නැේෙ? නැගිටලා මාව න ොඳට න ොෙපන්
ෙැන්... අනයත් ඕ උනනොත්, නතෝව මම නතොනේ ඇට නෙන න් බාල්න එල්ලලා ෙ න්නන්, ෙන්නවාෙ. "
"නැ නැ නනෝනා අනයත් නවන්නන් නන්... ". මම ඊට පස්නසේ අනයත් නැේෙ ෙන්නන් නනතිව නනෝනාව න ොඳට
සබන් ොල අනයත් වතුර අරිය.. නනෝනා න ොඳට නාල;
"අර තුවාය අරනෙන මාව පිෙපන් ෙැන්...". ඊට පස්නසේ තුවාය ඇන්ෙ නනෝනා;
"අර මම ඇෙන් හිටපු නයිටි එ න ොෙපන්... ඊට පස්නසේ ගිහින් නතෝ නාපන් අර පිළි න්නන් තියන ටැප්
එන න්.... එතන ඇති සුන් ලයිට් ැල්ලක්... වැඩ ාරයන්ට නාන්න නනවයි මම නේවා ෙල තිනයන්නන්...
මනේ පරණ ඉරිච්ච යට ෙව්මක් ඇති එතන තියල... එ පාවිච්චි රපන් තුවාය ැටියට.."
"පල.. නතොට විනාඩි 5 ක් නෙනවා... පරක්කු නවන්නන් නැතිව වනරන්... නැත්නේ ෙන්නවා නන්..". කියා නනෝනා
ාමරයට ගියා.
නනෝනනේ නයිටි එ න ෝෙලා, කිව්වා විදියට ජංගිය ෙලවලා, මම පිළි න්නන් ටැප් එන න් නැව... බනේ
නැනව්, අ ල ප ල ඉන්න ව්රු රි කි කියල. නාල, නනෝනනේ පරණ, කිළුටු නවච්ච යට ෙව්නමන් පිහිෙනෙන
අලුනතන් අදින්න නෙයක් නැති නිසා, ඇෙන් හිටපු නතමිච්ච ජන්ගිය මිරි ලා එ ම ඇෙ නෙන, විෙ ට

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

නනෝනනේ
ඉන්නවා.

ාමරයට ගියා. යනන ොට නනෝනා න ොඳට පව්ඩේ සුවන විලවූන් ොල, තුවාය පිටිම ඇනෙ ඇලනවලා

"විනාඩි 8 යි... ඇ යන ෝ.. නතොට බැරිෙ මම කියන එ ක්වත් රියට රන්න? ැම නේම වැරදියට... පුදුම
පුත්තලේ බුරුනවක්නන් උඹ..."
"විනාඩි 5 න් එන්න කියපු එ , විනාඩි 8 ක් පරක්කුයි... මම නතෝ එන ේ බලන් ඉන්න ඕනන්... ??"
මට න ොඳට ෂුවේ මම විනාඩි 5 ක් ඇතුලත අවා කියල... එත් ඉතින්, නනෝනා එක් මට පුලුවන්ෙ තා
රන්න... නනෝනා කියන නේ තමයි ැමොම රි.
"නේවා මත තියානෙන හිටපන් න ොඳට, රිෙ..?", " රි නනෝනා"
"වනරන්, අර නමනසේ උෙ තියන නබ්බි ක්‍රිේ එ අරනෙන වනරන්, ඇවිත් මාව න ොඳට මසාජ් පල මට සැප
දීපන්" කියා තුවාය ෙලවලා පැත්ත ට ොල, මුනින් අතට ාන්සි උන.
මම ක්‍රිේ නබෝතලය අරනෙන අෙ ලෙ ෙන ෙ ල නනෝනනේ ඇනේම ක්‍රිේ ැලුව. ලලා, න ොඳට නනෝනනේ මුළු
ශරිනේම මසාජ් රන්න පටන් ෙත්ත. අත්, අල්ල, පිට, පස්ස පැත්ත, කුල්, යටි පතුල් යන ප්‍රනේශ න ොඳින්
මසාජ් ලා.
"ෙැනිනයක් වනේ හිමින් අල්ලන්නන් නමො ෙ නෙොනනෝ... නතොට මම උනේට ෑම දුන්නනන්? පන ඇතිව
න ොඳට අල්ල න්, නෙොන් තඩිය. ඔය අලියා වනේ ඇෙ තිබ්බට මදි, වැඩ රන්නත් පුරුදු නවයන්" කියා නනෝනා
ැ ෙැහුවා. මම තව වීරය ොල, න ොඳින් මසාජ් ලා.
"පස්ස පැත්ත න ොඳට මිරි පන්"... මම තව ක්‍රිේ ොල, නනෝනනේ පස්ස පැත්ත මසාජ් ලා.
"ෙැන් ඔලුවත් රපන්". මම ඇනෙ අන්ෙ පැත්තට ගිහින්, න ොඳට ක්‍රිේ ොල, නනෝනනේ ඔලුවත් මසාජ් ලා. පැය
බාෙයක් විතර ඔය වනේ, මම ශරිනේම මසාජ් ලා.
"ෙැන් අනිත් පැත්ත රපන්, තැන වලට, මනේ චු එ ටි වැඩිපුර ක්‍රිේ ොල මසාජ් රපන්"... " කියා නනෝනා
උඩුබැලි අතට ැරුන.
මම අනයත් න ොෙට් ඇත තෙ රලා අනයත් වැනඩ්ට බැස්ස. ටි ක් නවලා යනන ොට නනෝනට න ොඳටම නින්ෙ
ගිහින් සැපට. කියපු විදි ට, මම ක්‍රිේ න ොඳට නනෝනනේ චු එ වනට්ට ොල මසාජ් ර රා ඉන්නන ොට, මනේ
සුලැගිල්ල නපොඩ්ඩක් නනෝනනේ චු එ ඇතුලට ගිය. එත් එ
ම නැගිට්ට නනෝනා, ඇත දිෙ ඇරලා ේබුල
ර ා පාරක් ෙැහුවා. මම විසි නවලා ගිහින් බිම වාඩි උනා.
"මම එ සැරයක් කිව්වා නන්ෙ නතොට වලත්ත ේ වලට එන්න එපා කියල.... එක්න ෝ නතොට සිං ල
නත්නරන්නන් නැ... එක්න ෝ නතෝ ඕනෑ මින් රන්නන්, කියපන් බලන්න වලත්තය නෙන න් නමො ේෙ
කියල"
"නැ නනෝනා මට නපොඩි වැරදීමක් උනන්... " කියා මම අනයත් නනෝනනේ අෙ ලෙ ෙන ෙැහුවා.
"වැරේෙක්? නතොට ැම තිස්නසම හුත්ත ලෙෙ වැරදි නවන්නන්? ඇත්ත කියපිය මනෙන් මැරුන් න්නන්
නැතිව... නතෝ ඕන මින් නන්ෙ නල්.. "
තව ගුටි න්නන් නැතිනවන්න, මම නබොරුවට.. "ඔව් නනෝනා" කියා උත්තර දුන්න...
"මම කිව්නව්... නමොන ෝ නබොරු කියන්නන්" කියා අනයත් අනිත් මුල ර ා න ොඳ ේබුල් පාරක් දුන්න
නනෝනා
"මී රන ෝ, නේවා මත තිය ෙනින්... ඉස්තරේ ෙඩුවමක් මම නතොට නේවට නෙනවා... ේ
් ෙැන් අනයත් මසාජ්
රන්න පටන් ෙනින්, වලත්ත ම පැත්ත ට තියල" කියා අනයත් නින්ෙට ගිය.
මම නබොන ොම පනරස්සනමන්, මුළු අෙමැ මසාජ් ලා, තියන බයටම. විනාඩි 30 විතර පස්නසේ නැගිට්ට නනෝනා;
" ්ේ ෙැන් ඇති.. නමොට න ොඳටම නින්ෙත් ගියා" කියා ඇනෙන නැගිට්ටා. මනේ අත් නෙ ම න ොෙට
ම රිනෙන්නවා.
"මට අදුන් අන්ෙපිය වලත්ත මී ර ... " කියා නනෝනනේ අදුන් නපන්නුවා.
"නනෝනා පන්ටි, බ්‍රා ?" කියා මම ප්‍රශ්න ලා, නනෝනානෙන් න ොඳ අ න්න.
"ඒවා ඕනන් නන්... නමොන ෝ මට මනේ නෙෙරනන් ඉන්නන්, ඕව අදින්න ඕනන් නැ...."
මම ඉක්මනින් නනෝනනේ underskirt එ අරනෙන නනෝනට අන්දුවා. ඊට පස්නසේ, සිලිදු බැනියමත් නනෝනට
අන්දුවා. නනෝනනේ තන පිඩු නනරප්පිල තියනවා ෙැක් . න ොඳ නවලාවට නනෝනා මම බලනවා ෙැක්නක් නැ.
"අර පනවා අරනෙන න ොන්නඩ් පීරපන්... මත ඇතිව න ොන්නඩ් උඩට බැෙපන්... ොේබීර නනෝනලා ඉන්නන්
එන මි."
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

මම නනෝනනේ න ොන්නඩ් න ොඳට උඩට පීරලා, තෙට නනෝනනේ න ොන්නඩ් නබෝල නවන්න ෙැහුවා...
ඇත්තටම, නනෝනා රි සැර, ොේබීර ෙතියක් ආව.
"වනරන් නෙොනා... අර නපොත අරනෙන නවලාව ොල, ලියපන් වැරදි ඔක්න ොම ෙැන්"
"උඹම කියපන් බලන්න වැරදි ටි .. මම ෙඩුවේ කියන්නේ.
මම නපොත අරන් ලිව්වා...
"6. ෑම හිමින් නේනසට ඇරීම"
" ඇයි විනාඩි 3 ක් නාල පරක්කුනවලා ආපු එ ... එ
එක් ම
"6.

අමත

උනාෙ, නරියට? ලියපන් එ ත් ඔය වැරේෙක්

ෑම හිමින් නේනසට ඇරීම ස නාල විනාඩි 3 ක් පරක්කුවී වැඩට රනපොේතු කිරීම "

නනෝනා "ෙඩුවම නවවැල් පාරවල් 12 යි යටි පතුල් වලට"
"7. ෑම නේසයට ැඳි නනොතිබීම"
නනෝනා "ෙඩුවම නවවැල් පාරවල් 10 අල්ලට"
"8. අන

රපු විදි ට සීරුනවන් නනොඉන්දීම"

"ෙඩුවම, ලබ්බ නමනසේ උඩ තියල, පයිය සපත්තුනවන පෑගීම."
"9. පස්ස පැත්නතන් වතුර අල්ලානෙන නනොසිටීම"
"ඕ එන ේ තමි මම හිටිනේ... ෙඩුවම පස්ස පැත්නත් ඉටි පන්ෙම යැවීම. යවන ඉටි පන්ෙම නතෝ දිෙටම
තියානෙන ඉන්න ඕනන් මම කියන ේ... නත්රුනාෙ ? "
"ඔව් නනෝනා"
"එච්චරෙ?"
"ඔව් නනෝනා"
"ඇයි, නතොනේ වලත්ත ේ? මට ඇගිලි ෙ පු එ ? අ පා රනයෝ, ඒවා ඕනෑ මින් නන්ෙ කිව්නව් නැත්නත්?
හිතුවෙ මට අමත නවයි කියල... ආ ?"
"නැ නනෝනා, මට අමත උන.."
"ආ, එන මනේ මම මතක් නවන්න එක් න ොඳ ෙඩුවමක් නෙන්නේ, ලියපිය වැරැේෙ..."
"10. නනෝනට ඇඟිලි ෙැසීම"
"ෙඩුවම = නතෝව අත් නෙ බැඳලා, බාල් නේ ලණුවකින් නතෝව එල්ලා, ඇට නෙනක් ෙනඩොල් 2 ක් එල්ලා, වෙ
දීම. මට කියන ේ නතෝව බැඳලා තියනවා, නත්රුනාෙ?"
"ඔව් නනෝනා, රි නනෝනා"
මනේ අේනමෝ... මම න ොන ොමෙ නේ වෙ විදින්නන්? නේවා ඉවර නවනන ොට මම මැරිලා ඉඳි. අත නවව්ලුවා මම
ෙඩුවම ලියල ඉවර උනාම;
"නතොනේ ඇට අෙ මම නවන් රනවා... නතෝ කුනල් ඇඟිලි වලින් හිටනෙන ඉන්න තරමට නතෝව මම
එල්ලනවා."
"වැරදි නෙොඩයි නන්ෙ?... මට න ොඳට විනනෝෙ නවන්න පුළුවන් නතොට වෙ විදින න ොට... ා ා ා "
" රි පටන් ෙමු... උඹ බිම දිෙ නවලා කුල් නෙ අර පුටු ඇන්නේ තියපන්.... " කියල, නනෝනා නවවලත් අරන්
ඇනෙන් නැගිට්ට.
මම කියපු විදි ට බිම මුනින් අතට දිෙ නවලා කුල් නෙ ෙැේම පුටු අන්ෙ උඩින්.
"ෙකුණු කුල විතරක් තියපිය... මත ඇතිව ෙණන් රපන්... "
.... චටාස් ... "එ යි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා"..... චටස් ".... නෙ යි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා”.... චටාස්...
"තුනයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "... චටාස්..... " තරයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "..... "ප යි නනෝනා, ස්තුති

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

නනෝනා"…. “ යයි, ස්තුති නනෝනා”. මනේ යටි පතුනලන් ගින්ෙට පිටනවනවා මට ෙැනුන... ෙරා ෙන්න බැරුව,
මනේ ඇස වලින්

ඳුලුත් පැන්න.

"ෙැන් අනිත් කුල තියපිය... න ොන ොමෙ කුල... සනීපෙ" කියා නනෝනා නපුරු හිනාවක් ෙැේම.
මම නබොන ොම අමාරුනවන් කුල අරනෙන අනිත් කුල තිබ්බ පුටු ඇන්ෙ උඩින්.
"අනන් නනෝනා, ඉරි තලලා වනේ රිනෙනවා නනෝනා" කියා
"නබොන ොම න ොඳි.. නතෝ පාඩේ ඉෙන ෙනින්, නේන න්......ෙණන වැරදුනනොත්, අනයත් මුල ඉඳන්...
නත්රුනාෙ.. "
ඉස්සරට වඩා නව්ෙනයන් නනෝනා ෙ න්න පටන් ෙත්ත...... චටාස් ... "එ යි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා"..... චටස්
".... නෙ යි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා”.... චටාස්... "තුනයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "... චටාස්..... " තරයි,
නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "..... "ප යි නනෝනා, ස්තුති නනෝනා"….. “ යයි, ස්තුති නනෝනා”
"නතෝව ෙල මට ම න්සියි... මනේ අත රිනෙනවා... මනේ අතටයි, නතොට නමච්චර සැප නෙන නවවලට්යි සමාව
ඉල්ලපන් …… ‘නේ නපොන්න පාලට සම නවන්න’ කියල වැෙපිය".
මම නැගිට, නනෝනනේ අත් නෙ යි නවව්ලයි අල්ලලා "නේ නපොන්න පාලට සම නවන්න නනෝනා" කියා වැන්ො.
"නනෝනා මට වතුර ටි ක් නබොන්නෙ, මට රි තිබ යි..."
"නැ නැ... නතොට නෙන්නන් නැ... නතොට නනනවය, මටයි ඕනන් වතුර... ගිහින් නෙනනන් මට වතුර"
මම කුස්සියට ගිහින් ඉක්මනින් වතුර නනෝනට නේනවා. මට නපනනන්නම ඔක්න ොම වතුර බිව්වා නනෝනා,
වතුර ටි ක් ටින් බිමට ෙැේම.
"ඔය ටි විතරක් බීපන්... නැ නැ... නල්ව ාපන්. "

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 6