You are on page 1of 47

Avkahada Chakra

Lagna Lagna Lord Rashi Rashi Lord Nakshatra Nakshatra Lord Charan Tithi Paya S.S. Yoga Karan Varna Tatwa Vashya Yoni Gana Nadi Nadi Pada Vihaga First Letters Sun Sign Decanate Sagittarius Jupiter Aries Mars Bharani Venus 4 Shashti Krishna Silver Vyaghata Vanija Kshatriya Prithvi Chatushpad Elephant(M) Manushya Madhya Madhya Pingala Li, Lu, Ley, Lo Virgo 2

Nisha
Date of Birth: Time of Birth: Place of Birth: Latitude: Ayanmash: Local Mean Time: Sidreal Time: LT Correction: Obliq: 4 September 1958 Thursday 14:48 PM Kanpur (U P), India 26.28N Longitude: 80.41E Krishnamurthy 23:10:60 14:40:44

13:32:40
-7:16 23.4

Ghatak(Malefics)
Rashi Months Tithi Day Nakshatra Prahar Lagna Yoga Karan Mesh Kartik 1, 6, 11 Sunday Magha 1 Mesh Vishkumbh Bava

Favourable Points
Lucky Numbers Good Numbers Evil Numbers Good Years Lucky Days Good Planets Evil Planets Friendly Signs Good Lagna Lucky Metal Lucky Stone Lucky Time Lucky Direction 4 1, 2, 3, 7 5, 8 13,22,31,40,49 Sun, Thu, Tue Sun, Jup, Mars Mercury, Saturn Ari Leo Pis Pis, Gem, Leo, Lib Bronze Yell. Sapph. Evening North-East

Public Software Library India Pvt Ltd - 263, Sant Nagar, New Delhi-110065, Email: psl@nde.vsnl.net.in
Generated by Horoscope Explorer (c) Public Software Library India Pvt Ltd - www.itbix.com

Nisha

Planetary Positions at Birth Time


Rashi Sagittarius Leo Leo Leo Taurus Libra Scorpio Aries Virgo Pisces Cancer Libra Leo Degrees 16:51:37 18:09:03 01:47:60 00:28:55 01:09:51 06:16:59 26:00:59 25:27:38 29:46:44 29:46:44 20:37:47 09:31:35 09:09:46 Nakshatra P.Sada Poorva Magha Magha Krittika Chitra Jyestha Bharani Chitra Revati Ashlesha Swati Magha Nak Lord Venus Venus Ketu Ketu Sun Mars Mercury Venus Mars Mercury Mercury Rahu Ketu Pad 2 2 1 1 2 4 3 4 2 4 2 1 3 Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Dir Dignity Mooltrikona -

Planets Ascendant Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Moon Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto

Lagna Kundali
Mar Moon Ket

Ura

10

Sun Mer Ven Plu

Asc Jup Nep

Rah

Sat

Nisha Lagna
Mar Moon Ket

Hora

3 Wealth

1 10

Ura

Asc Sun Mar Moon

10

Sun Mer Ven Plu Rah

Asc

Jup Nep Sat

Mer Ven Jup Sat Rah Ket Ura Nep

Drekkana
Mar Rah Asc Ura

Siblings

Chaturthamsha
Mar

Luck

Asc Rah
1 1 10 4 10

Sun

Sat

Moon Ura Nep

Mer Ven Plu

Jup Nep Ket

Sun Moon

Mer Ven Sat

Ket Jup Plu

Nisha Saptamamsha
Ura Asc Ket

Children

4 Spouse Mer Ven Plu Ket

Navamsha

Sat

1 4 10 4

1 10

Mar Ura

Mer Ven

Plu Moon Rah Mar Jup Sat

Sun Nep

Nep

Asc Sun Rah

Jup Moon

Dashamamsha
Asc Sat

Profession

Dwadashamamsha
Mar Sun Ura

Parents

Sun Rah
1 4 10

Asc

Moon Ket
1

Mar Nep

10

Nep

Mer Ven Ket Ura

Jup Moon Plu

Mer Ven Rah Sat

Jup

Plu

Nisha Shodashamsha
Sun Moon Rah Ket Ura

Vehicles

5 Religious Inclinations Rah Ket

Vimshamsha
Sat Ura

Plu

1 10

Jup

Asc

10

Mer

Asc Mer Ven Mar Sat Nep

Plu

Jup Moon

Nep

Sun Ven Mar

Chaturvimshamsha
Moon Rah Ket
1

Education Sat Nep Plu

Saptavimshamsha
Mer Ven Jup Ket

Strength

Nep

Moon

1 10

Mar

Jup

Asc Ura

10

Ven

Sun Mar Sun

Sat Plu

Asc Mer

Ura

Rah

Nisha Trimshamsha
Mar Mer Ven

Misfortune

6 Auspicious Results Sun Ven Nep Plu

Khavedamsha

Sun

Jup Nep Plu


1 4 10

Mer

Asc

Ura

10

Moon Rah Ket Ura

Asc Moon Sat Rah Ket

Sat

Jup

Mar

Akshvedamsha

General Well Being

Shashtiamsha
Nep

General Well Being Sat

Moon Nep
1 4 10

Moon

Ket Plu

Asc Jup

Mar

10

Ven Rah Ket Mar Plu

Mer Ura Sun Sat

Sun Ven Rah Asc

Ura Jup Mer

Nisha

Bhav Table
Bhav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bhav Begins Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio 04:21:13 04:21:13 09:20:25 14:19:38 14:19:38 09:20:25 04:21:13 04:21:13 09:20:25 14:19:38 14:19:38 09:20:25 Mid Bhav Sagittarius Capricorn Aquarius Aries Aries Taurus Gemini Cancer Leo Libra Libra Scorpio 16:51:37 21:50:49 26:50:01 01:49:14 26:50:01 21:50:49 16:51:37 21:50:49 26:50:01 01:49:14 26:50:01 21:50:49

Bhav Chalit Chakra


Mar Moon Ket

Chandra Kundli
Mar Moon Ket

1 10

Mer Ven Ura Plu

Ura

10

Sun

Asc

Sun Mer Ven Plu Rah

Asc

Jup Nep Sat

Jup Rah Nep

Sat

Nisha

Sun Based Upagrahas


Upagraha Dhuma Vyatipata Parivesha Indrachapa Upaketu Bhukampa Ulka Brahmadanda Dhwaja Lord Mars Rahu Moon Venus Ketu Rashi Capricorn Gemini Sagittarius Cancer Cancer Scorpio Sagittarius Aquarius Taurus Degrees 01:29:03 28:30:57 28:30:57 01:29:03 18:09:03 08:09:03 18:09:03 24:49:03 14:49:03 Nakshatra U.Sada Punarvasu U.Sada Punarvasu Ashlesha Anuradha P.Sada P.Bhadra Rohini Charan 2 3 1 4 1 2 2 2 2

Weekday Based Upagrahas (Parashara)


Upagraha Kalabela Paridhi Mrityu Ardhaprahara Yamakantaka Kodanda Gulika Mandi Rashi Libra Scorpio Sagittarius Sagittarius Leo Virgo Virgo Libra Degrees 20:34:28 10:39:15 01:16:56 23:14:60 18:05:30 09:09:34 29:57:17 13:36:25 Lord Venus Mars Jupiter Jupiter Sun Mercury Mercury Venus Nakshatra Vishakha Anuradha Moola P.Sada Poorva Uttara Chitra Swati Charan 1 3 1 3 2 4 2 3

Weekday Based Upagrahas (Kalidasa)


Upagraha Kalabela Paridhi Mrityu Ardhaprahara Yamakantaka Kodanda Gulika Mandi Rashi Scorpio Sagittarius Sagittarius Leo Virgo Virgo Libra Libra Degrees 10:39:15 01:16:56 23:14:60 18:05:30 09:09:34 29:57:17 20:34:28 13:36:25 Lord Mars Jupiter Jupiter Sun Mercury Mercury Venus Venus Nakshatra Anuradha Moola P.Sada Poorva Uttara Chitra Vishakha Swati Charan 3 1 3 2 4 2 1 3

Nisha

Bhinna Ashtak Varga


Jupiter
1 V 2 VI 3 4 5 IX 6 X 7 XI 8 XII 9 I 10 II 11 III 12 IV

Saturn
Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc

Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc

1 V

2 VI

5 IX

6 X

7 XI

8 XII

9 I

10 II

11 III

12 IV

VII VIII

VII VIII

o o o 3

o o o
3

o o o o 4

o o o 3

o o 2

o o o o o o
6

o o
2

o 1

o
1

o o o 3

o o o o o
5

o o o o o o
6

o o o o o o
6

o o o o o o o
7

o o o o o
5

o 1

o o o o o o
6

o o o o
4

o o o o o
5

o o o o 4

o o o o o o
6

o o o o o
5

o o o 3

o o o o
4

Total

Total

Mars
Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc
1 V 2 VI 3 4 5 IX 6 X 7 XI 8 XII 9 I 10 II 11 III 12 IV

Sun
Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc
1 V 2 VI 3 4 5 IX 6 X 7 XI 8 XII 9 I 10 II 11 III 12 IV

VII VIII

VII VIII

o o o o
4

o o o o o o 6

o o o 3

o o o 3

o o o o
4

o o o
3

o o 2

o o o o
4

o o o 3

o o o o
4

o o o 3

o o 2

o o o o o
5

o o o o o o 6

o o o 3

o o o o 4

o o o o
4

o o
2

o o o o
4

o o o 3

o o o o 4

o o o o o o o
7

o o o o
4

Total

Total

Nisha

Bhinna Ashtak Varga


Mercury
1 V 2 VI 3 4 5 IX 6 X 7 XI 8 XII 9 I 10 II 11 III 12 IV

10

Venus
Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc

Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc

1 V

2 VI

5 IX

6 X

7 XI

8 XII

9 I

10 II

11 III

12 IV

VII VIII

VII VIII

o o o o o
5

o o o 3

o o o o o o 6

o o o o o o
6

o o o o o
5

o o o 3

o o o o
4

o o 2

o o o o
4

o o o o
4

o o o o
4

o o o o o o
6

o o o 3

o o o o o o
6

o o o o o 5

o o o o o
5

o o o o o 5

o o o o o
5

o o o
3

o o o o 4

o o o o o o
6

o o o o o
5

o o o 3

o o o o
4

Total

Total

Moon
Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc
1 V 2 VI 3 4 5 IX 6 X 7 XI 8 XII 9 I 10 II 11 III 12 IV

Ascendant
Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc
1 V 2 VI 3 4 5 IX 6 X 7 XI 8 XII 9 I 10 II 11 III 12 IV

VII VIII

VII VIII

o o o o 4

o o o o o
5

o o o o o 5

o o 2

o o 2

o o o o o
5

o o o o o o o
7

o o 2

o o 2

o o o o o 5

o o o o o o
6

o o o o 4

o o o 3

o o o o
4

o o o o 4

o o o 3

o o o o 4

o o o o o
5

o o o o o
5

o o o o o 5

o 1

o o o o o 5

o o o o o
5

o o o o o 5

Total

Total

Nisha

Ashtak Varga (Before Reduction)


1 2 5 5 4 6 7 3 3 33 3 4 3 6 5 6 5 5 6 4 37 3 4 4 3 2 3 5 1 6 3 23 3 3 5 4 2 3 5 6 5 2 27 4 4 6 4 5 4 5 4 3 6 31 4 5 7 2 7 3 3 5 4 2 26 4 5 8 4 2 2 4 4 2 1 19 4 5 9 3 2 4 6 6 4 1 26 3 1 10 4 5 3 5 5 4 3 29 4 5 11 7 6 4 3 3 4 5 32 4 5 12 4 4 3 4 4 6 6 31 5 5
Total

11

Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Total Rahu Ascendant

2 4 0 3 6 5 3 23 3 3

48 49 39 54 56 52 39 337 44 49

After Trikon Shodhan


1
Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn

2 1 0 1 1 3 0 0

3 4 0 3 2 2 2 2

4 0 0 1 1 0 4 2

5 2 0 3 2 0 1 1

6 0 0 1 0 0 0 3

7 0 2 0 0 2 0 0

8 1 0 0 0 3 0 0

9 1 0 4 3 0 0 0

10 0 0 0 0 1 1 0

11 5 1 1 0 0 0 3

12 1 2 1 0 3 4 5

0 2 0 0 0 1 2

After Ekadhipatya Shodhan


1
Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn

2 1 0 1 1 3 0 0

3 4 0 2 2 2 2 0

4 0 0 1 1 0 4 2

5 2 0 3 2 0 1 1

6 0 0 0 0 0 0 1

7 0 2 0 0 2 0 0

8 1 0 0 0 3 0 0

9 0 0 3 3 0 0 0

10 0 0 0 0 1 1 0

11 5 1 1 0 0 0 3

12 0 2 0 0 3 4 5

0 2 0 0 0 1 2

Shodhya Pinda
Pinda Graha Rasi Shodhya Sun Moon Mar Mer Jup Ven Sat

47 125 172

30 63 93

59 98 157

42 77 119

59 125 184

22 102 124

27 130 157

Nisha

Permanent
Sun Mer Neutral --Friend Enemy Enemy Friend Friend Neutral Neutral Ven Enemy Friend --Neutral Enemy Friend Neutral Friend Friend Mar Friend Neutral Neutral --Friend Enemy Neutral Enemy Friend Jup Friend Neutral Neutral Friend --Neutral Neutral Friend Neutral Sat Enemy Neutral Friend Neutral Neutral --Neutral Friend Enemy Moon Friend Enemy Enemy Friend Friend Enemy --Enemy Enemy Rah Enemy Neutral Friend Enemy Friend Friend Enemy --Enemy Ket Enemy Neutral Friend Friend Neutral Enemy Enemy Enemy ----Friend Enemy Friend Friend Enemy Friend Enemy Enemy

12

Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket

Temporal
Sun Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket --Enemy Enemy Friend Friend Friend Enemy Friend Enemy Mer Enemy --Enemy Friend Friend Friend Enemy Friend Enemy Ven Enemy Enemy --Friend Friend Friend Enemy Friend Enemy Mar Friend Friend Friend --Enemy Enemy Friend Enemy Friend Jup Friend Friend Friend Enemy --Friend Enemy Friend Enemy Sat Friend Friend Friend Enemy Friend --Enemy Friend Enemy Moon Enemy Enemy Enemy Friend Enemy Enemy --Enemy Friend Rah Friend Friend Friend Enemy Friend Friend Enemy --Enemy Ket Enemy Enemy Enemy Friend Enemy Enemy Friend Enemy ---

Panchadha
Sun Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket --Neutral G.Satru G.Mitra G.Mitra Neutral Neutral Neutral G.Satru Mer Enemy --Neutral Neutral Neutral G.Mitra Neutral Friend Enemy Ven G.Satru Neutral --Friend Neutral G.Mitra Enemy G.Mitra Neutral Mar G.Mitra Friend Friend --Neutral G.Satru Friend G.Satru G.Mitra Jup G.Mitra Friend Friend Neutral --Friend Enemy G.Mitra Enemy Sat Neutral Friend G.Mitra Enemy Friend --Enemy G.Mitra G.Satru Moon Neutral G.Satru G.Satru G.Mitra Neutral G.Satru --G.Satru Neutral Rah Neutral Friend G.Mitra G.Satru G.Mitra G.Mitra G.Satru --G.Satru Ket G.Satru Enemy Neutral G.Mitra Enemy G.Satru Neutral G.Satru ---

Nisha

Sudarshan Chakra
02/14/26/38/50/62/74/86/98/110
10 11 2 3 6 7 Jup Nep Rah 5 Sun Mer Ven Plu Ura 4 3 Mar Moon 1 Ket 12 11

13

01/13/25/37/49/61/73/85/97/109 12/24/36/48/60/72/84/96/108/120
Asc 9 Sat 8 7 Jup Nep

12 Ket

4 Ura

8 Sat

2 Mar

10

6 Rah

Moon Sun Mer Ven Plu Asc Asc Sun Mer Ven Plu

Moon

9 10 Rah 5 6 1 2 Mar 3 7 Jup Nep 11 Sat

Ket 12

9 8 Ura 4 5

06/18/30/42/54/66/78/90/102

07/19/31/43/55/67/79/91/103

08/20/32/44/56/68/92/104

Besides the Ascendant, the Moon and the Sun are also considered as reckoning points individually. Sudarshana Chakra gives the combined view of the horoscope from these three different reckoning points - the Ascendant, the Moon and the Sun - at a glance. Auspicious and inauspicious happenings and the age periods of their occurences are predicted from Sudarshan Chakra.

Nisha

Planet Karakas
Sthira Karak Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket Father Intellect Spouse Courage Wealth Longevity Mother Desire Emancipation Sapta Karak Bhratri Putra Kalatra Gnati Matri Atma Amatya ----Ashta Karak Bhratri Pitri Gnati Putra Matri Atma Amatya Kalatra ---

14

Planetary Avasthas
Ava-3 Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket Jagrata Swapna Supta Swapna Swapna Swapna Swapna Swapna Swapna Ava-5 Vriddha Baala Baala Mrita Kumar Baala Mrita Baala Baala Ava-6 Mudita Kshudita Kshudita Kshudita ----Mudita Kshudita Kshudita Ava-9 Swastha Deena Dhukhita Deena Deena Deena Shanta Deena Deena Ava-10 Swastha Khala Bheeta Shanta Shanta Peedita Harshita Shanta Shanta Ava-12 Nrityalipsa Agam Prakashana Nrityalipsa Upaveshana Sabhastha Agam Gamana Upaveshana

Nav Tara Chakra


Janm Sampat Vipat Kshem Pratyari Sadhak Vadha Mitra Parammitra

02 11 20

03 12 21

04 13 22

05 14 23

06 15 24

07 16 25

08 17 26

09 18 27

10 19 01

Nisha

Planetary Conjunctions and Aspects


Planet Asc Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket Ura Nep Su
119 TRN

15

Mer
135 SQQ 16

Ven
136 SQQ 18 1 CNJ

Mar
226 SQQ 107 91 SQU 89 SQU

Ju
71 QNT 48 SSQ 64 66 155

Sat
21

Moo
231

Ra
77

Ke
103

Ura
146 BQT 28 SSX 11 10 79 76 125 85 69 QNT 249

Ne
67

Pl
128

98 114 116 205 50

113 96 95 6 161 211 QNC

42 58 SXT 59 SXT 149 QNC 7 56 154

222 238 TRN 239 TRN 329 SSX 173 124 334 180 OPP

51 68 69 QNT 158 3 CNJ 46 SSQ 164 10 170 79

9 7 9 98 57 SXT 107 104 51 231 19 60 SXT

Index of Words:
CNJ: Conjunction OPP: Opposition SQU: Square TRN: Trine SXT: Sextile SQQ: Sesquiquadrate SSQ: Semi Square QNC: Quincunx SSX: Semi Sextile QNT: Quintile BQT: Bi Quintile

For consideration of aspects, a general orb of influence has been taken as 3 20' for all planets.

Parashari Aspects
Planet Sun Moon Mar Mer Jup Aspected By Mar Sat Jup Sat Mar Sat Moon Planet Ven Sat Rah Ket Asc Aspected By Mar Sat Mar Ket Rah Mar

Nisha

Shani Sade Sati


Rashi Scorpio Scorpio Scorpio Pisces Pisces Pisces Aries Aries Taurus Cancer Scorpio Scorpio Pisces Pisces Aries Taurus Taurus Cancer Cancer Cancer Scorpio Scorpio Pisces Pisces Aries Aries Aries Taurus Taurus Scorpio Entry 03-06-1958 21-12-1984 17-09-1985 09-04-1966 20-12-1966 29-09-1968 17-06-1968 08-03-1969 28-04-1971 24-07-1975 21-12-1984 17-09-1985 02-06-1995 17-02-1996 17-04-1998 07-06-2000 09-01-2003 06-09-2004 26-05-2005 11-01-2007 03-11-2014 21-06-2017 30-03-2025 21-10-2027 03-06-2027 24-02-2028 06-10-2029 08-08-2029 17-04-2030 12-12-2043 Exit 06-11-1958 31-05-1985 16-12-1987 03-11-1966 16-06-1968 07-03-1969 28-09-1968 27-04-1971 10-06-1973 06-09-1977 31-05-1985 16-12-1987 09-08-1995 16-04-1998 06-06-2000 22-07-2002 07-04-2003 13-01-2005 31-10-2006 15-07-2007 26-01-2017 25-10-2017 02-06-2027 23-02-2028 20-10-2027 07-08-2029 16-04-2030 05-10-2029 30-05-2032 23-06-2044 Moorti Gold Copper Iron Gold Iron Copper Gold Silver Silver Copper Iron Iron Gold Copper Silver Silver Copper Gold Gold Iron Copper Gold Iron Iron Copper Gold Silver Iron Copper Gold

16

Shani Sade Sati Ashtamshani Ashtamshani Ashtamshani Sadesati Sadesati Sadesati Janmshani Janmshani Sadesati Kantakshani Ashtamshani Ashtamshani Sadesati Sadesati Janmshani Sadesati Sadesati Kantakshani Kantakshani Kantakshani Ashtamshani Ashtamshani Sadesati Sadesati Janmshani Janmshani Janmshani Sadesati Sadesati Ashtamshani

Nisha

Shad Bala
Sun Mercury 45.60 67.50 30 15.00 0.00 158.1 14.98 60.00 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.67 0.00 124.11 32.89 25.71 -31.59 324.20 5.40 0.77 0.96 0.43 1.11 0.66 1.39 6 38.73 19.76 Venus 18.84 39.38 0 15.00 0.00 73.22 20.45 47.96 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.11 0.00 112.51 26.24 42.86 -27.92 247.36 4.12 0.75 0.55 0.41 1.13 0.87 1.05 7 22.23 37.28 Mars 28.95 114.38 0 15.00 15.00 173.33 9.78 12.04 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 48.12 0.00 157.72 15.43 17.14 10.94 384.34 6.41 1.28 1.81 0.33 2.35 0.39 2.41 4 21.14 37.20 Jupiter 29.57 97.50 15 30.00 15.00 187.07 36.47 47.96 22.44 60.00 0.00 0.00 45.00 0.00 20.18 0.00 195.58 17.44 34.29 -0.17 470.68 7.84 1.21 1.13 1.04 1.75 0.35 0.67 1 22.71 35.99 Saturn 47.99 67.50 15 15.00 0.00 145.49 6.95 12.04 37.56 60.00 0.00 30.00 0.00 0.00 56.40 0.00 196.00 32.61 8.57 -14.59 375.03 6.25 1.25 1.52 0.23 2.93 0.82 2.82 5 39.56 18.14 Moon 57.49 78.75 15 30.00 15.00 17.28 125.62 15 15.00 0.00 172.9 45.44 47.96 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.22 0.00 121.74 36.22 60 -26.02 410.28 6.84 1.05 1.05 1.3 1.09 0.72 1.21 2 25.02 31.87

17

Uccha Bala Saptavargiya Bala Dina-Ratri Bala Kendradi Bala Drekkana Bala Sthana Bala Dig Bala Natonnat Bala Paksha Bala Tribhag Bala Varsha Bala Maasa Bala Vaara Bala Hora Bala Ayan Bala Yuddh Bala Kaala Bala Chesta Bala Naisargik Bala Drik Bala Total Shadbala Shad Bala in Rupas Part of Min. Sthana Bala Part Dig Bala Part Kala Bala Part Chesta Bala Part Ayan Bala Part Relative Rank Ishta Phala Kashta Phala

196.24 52.12 12.04 22.44 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 13.79 0.00 63.27 22.44 51.43 14.80 400.30 6.67 1.11 1.48 1.04 0.63 0.75 0.34 3 35.92 7.50

Nisha

Planetary Positions at Birth Time


Rashi Sagittarius Leo Leo Leo Taurus Libra Scorpio Aries Virgo Pisces Cancer Libra Leo Degrees 16:51:37 18:09:03 01:47:60 00:28:55 01:09:51 06:16:59 26:00:59 25:27:38 29:46:44 29:46:44 20:37:47 09:31:35 09:09:46
24:10:12

18

Planets Ascendant Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Moon Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto

Nakshatra P.Sada Poorva Magha Magha Krittika Chitra Jyestha Bharani Chitra Revati Ashlesha Swati Magha

S.S.S. Lords Jup-Ven-Moon Sun-Ven-Rah Sun-Ket-Ven Sun-Ket-Ket Ven-Sun-Rah Ven-Mar-Mer Mar-Mer-Rah Mar-Ven-Mer Mer-Mar-Sat Jup-Mer-Sat Moon-Mer-Ven Ven-Rah-Jup Sun-Ket-Jup

Dir

Dignity -

Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct

Mooltrikona -

Pars Fortuna: Leo

Krishnamurthy House Cusps


House House Cusp Sagittarius Capricorn Aquarius Aries Aries Taurus Gemini Cancer Leo Libra Libra Scorpio 16:44:20 21:47:33 28:39:01 01:41:06 29:05:58 23:01:04 16:44:20 21:47:33 28:39:01 01:41:06 29:05:58 23:01:04 S.S.S. Lords J-V-Mn Sa-Mn-V Sa-J-V Ma-K-V Ma-Su-Ma V-Mn-Su Me-R-V Mn-Me-Su Su-Su-Ma V-Ma-Me V-J-Su Ma-Me-Mn Bhav Extension 256:44:20 291:47: 328:39: 1:41: 29:05: 53:01: 76:44: 111:47: 148:39: 181:41: 209:05: 233:01: 291:47: 328:39: 1:41: 29:05: 53:01: 76:44: 111:47: 148:39: 181:41: 209:05: 233:01: 256 44:20

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Nisha

House-Planet Significators House Significators Strength


Very Strong Strong Mar Sun Moon Moderate Jup Sat Sat Ket Mar Moon Jup Rah Ven Mer Mer Ven Sun Rah Ven Jup Ven Mar Sat Weak Jup Rah Sun Moon Sat Ket Mar Sat Ket Mar Sun Moon Sun Moon Jup Rah

19

House

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Planets as Significators for Houses


House A. Jup Sat Sat Mar Mar Ven Mer Moon Sun Ven Ven Mar B. Ket Moon Mar Sun Mer Ven Rah Jup Sat C. Jup Rah Jup Rah Sun Moon Sat Ket Mar Sun Moon Sun Moon Jup Rah D. Jup Rah Sun Mar Sat Moon Ket -

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Index: A.= Cusp Sign Lord, B.= House Occupants, C.= Planets in Star of Cusp Sign Lord, D.= Planets in Star of House Occupants.

Nisha

Houses Signified by Planets


Very Strong Strong 8 5 8 Moderate 9 78 6 8 10 11 4 12 1 5 10 2 3 12 4 59 3 Weak 6 10 11 89 4 12 78 6 10 11 4 12 78

20

Planets Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket

Sub Lords As Significators


House Sub Lord Moon Ven Ven Ven Mar Sun Ven Sun Mar Mer Sun Moon Very Strong Strong 8 5 8 8 5 8 8 Moderate 4 6 8 10 11 6 8 10 11 6 8 10 11 4 12 9 6 8 10 11 9 4 12 78 9 4 Weak 6 10 11 6 10 11 89 6 10 11 89 6 10 11 6 10 11

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Nisha

KP Lagna Kundli KP Bhav Chalit


Ketu
8 7

21

10 11

Mars

Moon Mar Ura Ket

Moon

Uranus

Sun Mer Ven Plu


6

12

Sun Mercury Venus Pluto Rahu


1 2

Jupiter Neptune

Asc

Rah

Asc

Saturn
5 3 4

Jup Nep

Sat

Ruling Planets
Weekday Lord Ascendant Sign Lord Ascendant Star Lord Ascendant Sub Lord Moon Sign Lord Moon Star Lord Moon Sub Lord Jupiter Jupiter Venus Moon Mars Venus Mercury

Pars Fortuna K.P. Ayanamsh Vimshottari Balance of Dasha At Birth

Leo 23:10:60 Venus:

24:10:12

Years

Months 21 Days

Nisha

Jaimini Lagnas and Sphutas


Rashi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Sagittarius Aries Taurus Taurus Virgo Virgo Leo Leo Scorpio Leo Virgo Aquarius Libra Aries Virgo Libra Sagittarius Libra Sagittarius Pisces Capricorn Scorpio Cancer Libra Libra Gemini Virgo Aries

22

Lagna Janma Lagna Drekkana Lagna (Traditional) Drekkana Lagna (Parivritti Traya) Drekkana Lagna (Somanath) Navamsh Lagna (Traditional) Navamsh Lagna (Krishna Mishra) Arudha Lagna (Traditional) Arudha Lagna (Conditional) Upapada Lagna (Traditional) Upapada Lagna (Conditional) Swamsha Lagna Karakamsha Lagna Paka Lagna Hora Lagna (Traditional) Hora Lagna (Vriddhakarika) Hora Lagna (Savayava) Bhava Lagna Ghatika Lagna Sapada Ghatika Lagna Ayur Lagna Varnada Lagna Shree Lagna Indu Lagna Tara Lagna Nakshatra Lagna Divya Lagna Tripravana Lagna Sphuta Yoga Lagna

Nisha

Jaimini Lagna Kundlis


Janma Lagna Ma Mn K Drekkana Traditional Ma R A Mn
1 4 10 1 1 10

23

Drekkana Parivritti Traya A Su Me V Sa K

Sa

Ma

10

Su Me V R

J Sa

Me V

J K

Su Mn R

Drekkana Somanath A Mn
1

Navamsha Traditional Me V K Sa
1

Navamsha Krishna Mishra Sa Su Ma

Sa

Ma

1 10

10

Ma

10

Me V K Su A Su R J Mn

J A

Me V K Mn

Arudha Lagna (Traditional) Ma Mn K

Upapada Lagna (Trad) Ma Mn K

Karakamsha Lagna Me V K A Sa

1 4 10 4

1 10 4

1 10

Ma

A Su Me V R

J Sa

Su Me R

J A Sa Su R J Mn

Nisha

Jaimini Sphutas
Sphuta Name Beeja Sphuta (Main) Beeja Sphuta Auxiliary 1 Beeja Sphuta Auxiliary 2 Kshetra Sphuta Main Kshetra Sphuta Auxiliary 1 Kshetra Sphuta Auxiliary 2 Sphuta Leo Gemini Taurus Gemini Sagittarius Taurus 12:44:01 24:54:58 02:53:57 18:30:35 02:54:28 04:11:02

24

Jaimini Karakas
Planets Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Moon Rahu Ashta Chara Bhratri Pitri Jnati Apatya Matri Atma Amatya Dara Sapta Chara Bhratri Apatya Dara Jnati Matri Atma Amatya Sapta Sthira Atma Amatya Dara Bhratri Apatya Jnati Matri Dara Jnati Apatya Atma Matri Amatya Bhratri Sapta Bhava

Jaimini Aspects
Planets Aries - Mn Taurus - Ma Gemini Cancer Leo - Su - Me - V Virgo - R Libra - J Scorpio - Sa Sagittarius - A Capricorn Aquarius Pisces - K Frontal Aspect Scorpio - Sat Libra - Jup Sagittarius - Asc Aquarius Capricorn Pisces - Ket Taurus - Mar Aries - Moon Gemini Leo - Sun - Mer - Ven Cancer Virgo - Rah Lateral Aspect Leo-Aquarius Cancer-Capricorn Virgo-Pisces Taurus-Scorpio Aries-Libra Gemini-Sagittarius Leo-Aquarius Cancer-Capricorn Virgo-Pisces Taurus-Scorpio Aries-Libra Gemini-Sagittarius

Nisha

Vimshottari Dasha (Mahadasha)


Venus From To
Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu

25

20

Years

Sun From To
Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus

Years

Moon From To
Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun

10

Years

26/06/1940 26/06/1960
26/06/1940 25/10/1943 25/10/1944 26/06/1946 26/08/1947 26/08/1950 26/04/1953 26/06/1956 27/04/1959

26/06/1960 26/06/1966
26/06/1960 13/10/1960 14/04/1961 20/08/1961 14/07/1962 03/05/1963 14/04/1964 18/02/1965 26/06/1965

26/06/1966 26/06/1976
26/06/1966 26/04/1967 25/11/1967 27/05/1969 26/09/1970 26/04/1972 25/09/1973 26/04/1974 25/12/1975

Mars From To
Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon

Years

Rahu From To
Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars

18

Years

Jupiter From To
Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu

16

Years

26/06/1976 26/06/1983
26/06/1976 22/11/1976 10/12/1977 16/11/1978 26/12/1979 22/12/1980 20/05/1981 20/07/1982 25/11/1982

26/06/1983 26/06/2001
26/06/1983 08/03/1986 01/08/1988 08/06/1991 26/12/1993 13/01/1995 13/01/1998 08/12/1998 07/06/2000

26/06/2001 26/06/2017
26/06/2001 13/08/2003 24/02/2006 01/06/2008 07/05/2009 06/01/2012 24/10/2012 23/02/2014 30/01/2015

Saturn From To
Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter

19

Years

Mercury From To
Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn

17

Years

Ketu From To
Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury

Years 26/06/2053 26/06/2060


26/06/2053 22/11/2053 22/01/2055 30/05/2055 29/12/2055 26/05/2056 13/06/2057 20/05/2058 28/06/2059

26/06/2017 26/06/2036
26/06/2017 29/06/2020 08/03/2023 17/04/2024 17/06/2027 29/05/2028 28/12/2029 05/02/2031 13/12/2033

26/06/2036 26/06/2053
26/06/2036 22/11/2038 19/11/2039 19/09/2042 27/07/2043 26/12/2044 23/12/2045 11/07/2048 17/10/2050

Nisha

Vimshottari-Pratyantar
Jupiter From To
Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu 26/06/2001 13/08/2003 26/06/2001 08/10/2001 08/02/2002 29/05/2002 14/07/2002 21/11/2002 30/12/2002 05/03/2003 19/04/2003

26

Saturn From To
Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter 13/08/2003 24/02/2006 13/08/2003 07/01/2004 17/05/2004 10/07/2004 11/12/2004 26/01/2005 14/04/2005 07/06/2005 23/10/2005

Mercury From To
Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn 24/02/2006 01/06/2008 24/02/2006 21/06/2006 09/08/2006 25/12/2006 04/02/2007 14/04/2007 01/06/2007 04/10/2007 22/01/2008

Ketu From To
Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury 01/06/2008 07/05/2009 01/06/2008 20/06/2008 16/08/2008 02/09/2008 01/10/2008 21/10/2008 11/12/2008 25/01/2009 20/03/2009

Venus From To
Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu 07/05/2009 06/01/2012 07/05/2009 17/10/2009 05/12/2009 24/02/2010 22/04/2010 15/09/2010 22/01/2011 26/06/2011 11/11/2011

Sun From To
Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus 06/01/2012 24/10/2012 06/01/2012 21/01/2012 14/02/2012 02/03/2012 15/04/2012 24/05/2012 09/07/2012 19/08/2012 05/09/2012

Moon From To
Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun 24/10/2012 23/02/2014 24/10/2012 04/12/2012 01/01/2013 15/03/2013 19/05/2013 04/08/2013 12/10/2013 10/11/2013 30/01/2014

Mars From To
Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon 23/02/2014 30/01/2015 23/02/2014 15/03/2014 05/05/2014 19/06/2014 12/08/2014 30/09/2014 20/10/2014 15/12/2014 01/01/2015

Rahu From To
Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars 30/01/2015 25/06/2017 30/01/2015 10/06/2015 05/10/2015 21/02/2016 24/06/2016 14/08/2016 07/01/2017 20/02/2017 04/05/2017

Nisha

Tribhagi Dasha
Venus From To Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu 04/09/1958 19/11/1959 08/10/1948 09/06/1949 20/07/1950 30/04/1951 30/04/1953 08/02/1955 20/03/1957 08/02/1959 19/11/1959 Sun From To Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus 19/11/1959 19/11/1963 31/01/1960 01/06/1960 25/08/1960 01/04/1961 13/10/1961 01/06/1962 25/12/1962 20/03/1963 19/11/1963 Moon From To Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun 19/11/1963 20/07/1970 08/06/1964 28/10/1964 28/10/1965 18/09/1966 09/10/1967 18/09/1968 07/02/1969 20/03/1970 20/07/1970

27

Mars From To Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon 20/07/1970 20/03/1975 28/10/1970 11/07/1971 23/02/1972 19/11/1972 18/07/1973 25/10/1973 05/08/1974 29/10/1974 20/03/1975

Rahu From To Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars 20/03/1975 20/03/1987 05/01/1977 12/08/1978 06/07/1980 19/03/1982 30/11/1982 30/11/1984 07/07/1985 07/07/1986 20/03/1987

Jupiter From To Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu 20/03/1987 18/11/1997 21/08/1988 30/04/1990 03/11/1991 17/06/1992 28/03/1994 09/10/1994 30/08/1995 13/04/1996 18/11/1997

Saturn From To Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter 18/11/1997 19/07/2010 20/11/1999 05/09/2001 02/06/2002 12/07/2004 28/02/2005 21/03/2006 16/12/2006 09/11/2008 19/07/2010

Mercury From To Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn 19/07/2010 17/11/2021 26/02/2012 24/10/2012 14/09/2014 09/04/2015 19/03/2016 15/11/2016 29/07/2018 01/02/2020 17/11/2021

Ketu From To Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury 17/11/2021 18/07/2026 25/02/2022 06/12/2022 01/03/2023 21/07/2023 28/10/2023 10/07/2024 22/02/2025 19/11/2025 18/07/2026

Nisha

Yogini Dasha Shat-Trimsha Dasha


Ends 16/02/1959 16/02/1965 17/02/1972 17/02/1980 16/02/1981 16/02/1983 16/02/1986 16/02/1990 Lord Rahu Moon Sun Jupiter Mars Mercury Saturn Venus Span 8 1 2 3 4 5 6 7 Years Years Years Years Years Years Years Years Ends 26/05/1959 25/05/1960 25/05/1962 25/05/1965 25/05/1969 25/05/1974 25/05/1980 26/05/1987 Lord Mercury Saturn Venus Rahu Moon Sun Jupiter Mars Span 5 Years 6 Years 7 Years 8 Years 1 Years 2 Years 3 Years 4 Years

28

Dasha Bhadrika Ulka Siddha Sankata Mangala Pingala Dhanya Bhramari

Bhadrika Ulka Siddha Sankata Mangala Pingala Dhanya Bhramari

Mercury Saturn Venus Rahu Moon Sun Jupiter Mars

5 Years 6 Years 7 Years 8 Years 1 Years 2 Years 3 Years 4 Years

16/02/1995 16/02/2001 17/02/2008 17/02/2016 16/02/2017 16/02/2019 16/02/2022 16/02/2026

Rahu Moon Sun Jupiter Mars Mercury Saturn Venus

8 1 2 3 4 5 6 7

Years Years Years Years Years Years Years Years

26/05/1995 25/05/1996 25/05/1998 25/05/2001 25/05/2005 25/05/2010 25/05/2016 26/05/2023

The order of the dasha lord planets, their respective individual durations and total time-cycle (=36 years) are common to both the Yogini and Shat-Trimsha Dasha-systems - except for the single dfference that the commencing dasha becomes different in the two cases.

Parashara's recommendation is that if birth takes place during day-time in Sun's Hora or in night-time in Moon's Hora Shat Trimsha Dasha-System should be adopted. As an extension to this principle, if birth takes place in night time in Sun's Hora or in day-time in Moon's Hora, Yogini Dasha-System should prefereably be employed.

Nisha

Planetary Yogas Veenna Yoga


This is not a favourable yoga. Out of the three parts of life, the best will be the first one (till about age 24), thereafter your fortune may start declining and you may face financial problems in the last part of life (between age-periods 48 and 72 approx). The results of this yoga will be modified if some favourable yogas are present in the chart.

29

Sarvanga Yoga

This is a very beneficial yoga as per Ashtakavarga. You will have excellent progress in life. You will have success and receive honours. You will have realisation of ambitions and all your cherished desires will be fulfilled.

Gajkeshari Yoga

This is an auspicious planetary combination. You will have many desirable qualities; you will be healthy, wealthy, learned, respected, kind, generous, virtuous and polite. You will be religious-minded and long-lived. You will possess leadership abilities and will become renowned.

Vipreet Raja Yoga

This is a fortunate combination. It will give you a special ability to make use of opportunities that comes your way and you will have progress by leaps and bounds. You will have majestic appearance, commanding skill and will be renowned for your accomplishments. You will gain riches from various sources but you may not not have the peace of mind which you will treasure most.

Budhaditya Yoga

This is a good yoga. It will make you intelligent and assist you to have good education and acquire artistic skills with less of efforts.

Arishta Yoga

This is not a favourable combination. You will have to work hard and continue your struggles. You may face many conflicts and oppositions which will turn you to be a hardcore. You may face a few accidental mishaps too. On the good side, with your strength of will and determination you are sure to come up in life.

Lakshmi Yoga

This is a highly fortunate combination. You will be a person of noble descent and will be very wealthy. You will be a learned person, have an impressive personality and enjoy good reputation. You administrative abilities will take you to the top and you will lead a prosperous life.

Gouri Yoga

This is a fortunate combination. You will belong to a respectable family and will be wealthy. You will be virtuous and praiseworthy. You will enjoy a lasting reputation and your children will be meritorious.

Raja Yoga Of The Second Order

This is a fortunate 'Raja Yoga' combination. You may become a Commissioner or a Senior Officer in a Govt. organisation or become a high- ranking executive in a big private organisation

Bandhu Pujya Yoga

This is a good combination. You will have high accomplishmentsfor which your friends and relatives will treat with respect.

Nisha

DehaPushti Yoga
This is a good combination. It will give you good health and sound physique. You will enjoy the comforts and pleasures of life

30

Sada Sanchara Yoga

This combination offers mixed influences. You may be engaged in a profession that commands extensive touring and travelling

Nisha

Results of Planetary Aspects Sun Semi Square Jupiter


You will have to keep yourself disciplined in your personal life as there are indications of difficulties in your domestic and social life. You tend to be complacent in your attitude towards life which may result in some unpleasant situations. You may also face some financial problems.

30

Sun Semi Sextile Uranus

You are inundated with unexpected gains which will accrue to you through a journey. You are a creative person with original ideas. You also value your personal freedom though you are also able to form new friends quite easily.

Mercury Conjunction Venus

You are romantic and an optimist. Your interests vary from music and poetry to beauty. Your financial position is quite strong and you are also socially respected. You will lead a comfortable lifestyle.

Mercury Square Mars

When Mercury and Mars square up to each other, you might become over sensitive and prone to exhibiting unpleasant emotions. Keeping a control over your emotions will help you gain the object you desire.

Mercury Sextile Rahu

Mercury in a sextile or a trine position with either Rahu or Ketu infuses charm and magnetism in your personality which will at tract people towards you.

Venus Square Mars

A square position of Venus and Mars makes a person an extrovert who is able to form friendships easily. There could however, be a tendency in some individuals to indulge in the carnal pleasures of life.

Venus Sextile Rahu

A sextile position of Venus and Rahu confers an irresistible charm that attracts members of the opposite sex. You are a very dependable person and your advice in financial matters will benefit others.

Jupiter Conjunction Neptune

You are a sensitive person. You will be involved in religious and spiritual activities. You will find pleasure in becoming helpful to others. You will lead charity activities and will earn a name in that field.

Jupiter Sextile Pluto

You will hold a high-profile job with immense power. In that capacity, you can be of helpful to others. From time to time, obvious changes will happen in your life. You will maintain a healthy relationship with your relatives, friends and neighbours. You will involve in creative work.

Saturn Semi Square Neptune

The Semi Square Aspect of Saturn to Neptune will make you feel insecure. You may also encounter some health problems so keep your body in good tune.

Neptune Sextile Pluto

Due to the Sextile Aspect of Neptune to Pluto, you will be highly interested and talented in Philosophy and Psychology. Sometimes, you will go through difficult times so you need to improve

Nisha

your confidence.

31

Nisha

Predictions Specific Characterstics


You will have an aggressive spirit and will have an interest in social work and political activities. You are disposed to injury in the head and face ( left side if male, right side if female. You may join military service or acquire success through pioneer work. Your life will be changeful and remarkable in many ways. You will have a proud and haughty nature, will be aspiring and ambitious. You will have interest in practical arts, and will be generous and extravagant. Although impulsive and critical, you will be courteous. You may be in government service and will secure favours from big shots. You will be a bright person, highly passionate, pleasure-loving and fairly adept in art and poetry. Your nature will be kind and generous, but very impulsive and over-ardent. With your warm and sparkling disposition. You will have many friends.

31

Mental Qualities

You will have ambition with a desire for prominence. You will be courageous which at times - due to your impulsive nature - may even be audacious. You will be enterprising with an unique ingenuity of your own.

Physical Attributes

According to your Horoscope, you will have a bony or angular face adorning a distinctive mark like a scar or mole. You will have broad temples, narrow chin, sandy wiry hair and greyish eyes.

General State of Health

Your zodiacal sign rules over the abdomen, lower intestines and the lower dorsal areas. So, these are your vulnerable areas for which you must remain very careful. You are prone to indigestion, heartburn, intestinal problems, colic and bowel diseases. You must keep in your mind that the state of health is dependent on the conditioning of the mind. Worries, Anxieties and Tensions are the harbingers of stomach troubles. Your natural tendency to exaggerate minor problems could make you labelled as a hypochondriac. You should learn to relax through meditation, reiki or "praanic" healing. You should eat fenugreek.In your chart, there is no affliction to your Sun, Moon and the Ascendant. This makes you a very fortunate person in respect of health and disease. You will have good health and sound physique throughout your life; even if you have any minor health-problem, it may happen only rarely and it won't last long. Since the Ascendant has no affliction in your chart, you will be in good health. Since the Moon bears no affliction in your chart, you are less likely to suffer from any disease resulting from environmental causes.Since the Sun is bearing no affliction in your chart, you won't inherit any disease from your parents. If you per chance have any ailments, those will only be short-lived. Your eye-sight will also remain good.Since Mars and Saturn both afflict the sign Taurus in your chart, your neck and throat portions are likely to be affected.Since Mars and Saturn both afflict the sign Leo in your chart, the part of the body prone to affections is the belly region.Since Mars and Saturn both afflict the sign Scorpio in your chart, your generative organs and excretory system are prone to affections.

Education and Profession

You have favourable planetary combinations in your chart which will make you intelligent and wise.

Nisha

Your academic accomplishments will be far above average. You will secure a Master's degree or hold an equivalent professional qualification like Associateship diploma. You will continue informal studies also; you will also persue some hobbies which will make you very popular. You will be a source of pride to your family. Certain planetary combinations present in your chart give rise to auspicious 'Budhaditya Yoga'. You will have good education from a reputed University/ Institution. You will have a graduation degree with Honours or distinction. Even if you do not go for higher education you will still obtain a lucrative placement. Your preferred areas could be Administration and/ or Marketing. In your chart, Mercury gains good strength in Ashtaka-Varga. This will give you very good academic accomplishments with a good degree of proficiency in the various subjects of choice. The planetary combinations in your chart bestow on you a special interest in functioning of living beings. You may study Biological Sciences and may acquire education in the Medical field. You may be a Physician or a Surgeon; alternately you may be a professional in some other medicine related fields. The planetary combinations in your chart make you a versatile genius. You will be successful in service and business both. During the early years of your profession you may be in service and then go for a business of your own; alternately you may be in business initially but later might opt for service.

32

Wealth and Inheritance

As regards family-wealth, this is not a fortunate position for the lord of wealth. You will be a spendthrift, although it does not necessarily mean that you will be born in indigent circumstances. What actually it implies is that there will always be a desire for more, egardless of whatever you already have had or will have. In certain other respects, the position is, however, unique. You will have secret love-affairs, leading to jealousy and antipathy of women. As regards domestic environments, it will rather better be described as a "closed book" which might lead you to peaceful seclusion by own choice. In your chart the lord of earnings placed in the favourable 9th house has given rise to auspicious 'Dhana-Yoga' ensuring influx of money through various sources. But you should not be overly optimistic in speculative investments as chances of incurring losses are also there; you may have some problems from foreign lands or distant inland places and during long journeys.The favorable lines for you are institutes for higher learning, charitable organizations, museums, libraries, foreign affairs, evangelistic foundations, etc. In your chart the lord of inheritance being placed in the 5th house is not a favourable position. Although you may inherit a pretty good amount, you may lose it in speculative investments or in new ventures. Partnership business may not be suitable for you as that can lead to quarrels. This position is not favourable for the well-being of the first child.

Marriage and Married Life

Your chart indicates that you will have very early marriage. In your chart your Ascendant-lord and the 7th-lord are in Square aspect. This indicates possibility of having emotional outbursts and even quarrels at times. You may have certain differences in attitude and outlook which may be the root cause of troubles. You will have your relationship much improved when you would understand that marriage is not a field of romance but of diplomacy.

Travel and Journeys Lucky Stone

Nisha

Among auspicious gemstones YELLOW SAPPHIRE (Peeta Pukhraj) will be favourable for you. You may take 5 to 7 Rattis of Yellow Sapphire in a ring of Gold which should be worn on right hand index finger on a Thursday. Cheaper substitute of Yellow Sapphire is Topaz (Sunhela) which may be taken instead in a ring of Gold. While wearing the gemstone reciting the following 'Mantra' will be auspicious: Devanam cha Rishinam cha Gurum Kanchana Sannibham Buddhibhutam Trilokesham tam namami Brihaspatim. The weights of gemstones recommended above are for adult male people. For adult females the weights should be reduced to 3/4 to 1/2 part while for the children the weights should be reduced to 1/2 to 1/3 part.

33

Nisha

Predictions On The Basis of Planet Positions Ascendent Result


Your Ascendant is Sagittarius. Your Ascendant-lord is Jupiter, which is the super-benefic planet in your chart. By virtue of being born in Sagittarius Ascendant, you will be highly intelligent, learned, prudent, religious-minded, wealthy and famous. Although you might be somewhat frenzy or fitful by nature and hasty in doing everything, you will have a rare kind of longing for reaching your goal. At times, because of the habit of taking spot-decisions and rushing to completion double-quick, you may run the risk of committing costly mistakes. Although people may consider you to be somewhat crazy or selfish, you will be well-known as a hard task-master and a sure achiever. You will be very open-minded, frank, unreserved and clear-spoken. While dealing with relatives and friends, you will show intense feelings of relationships. A pecuiliar quality you may have is that you may be endowed with a double standard of beliefs and thoughts, which might be evident from your actions. Still, as far as possible, you will remain fair and honest. You will have great interest in philosophy, respect the principles and abide by the law.

33

Result for Planets in Signs Sun


In your chart, the Sun is placed in sign Leo. You will have a honourable and magnamious disposition, yet you will be modest and despise anything which is underhand or mean. You will be fairly wealthy and may have your earnings from agricultural persuits, forests or from some establishment situated near a forest or a hilly place. You may be fortunate in respect of holding a high position in government service; otherwise your ambition will lead you to start a business-house of your own, which you will be able to run very successfully.

Mercury

In your chart, Mercury is placed in sign Leo. You are likely to fall short of good disposition. You may become hasty, proud, boastful and conceited. Owing to your contentious nature, people may consider you to be a troublesome character. You may not derive much of happiness from your relatives and friends; your spouse and children also may not be well disposed towards you. However, if the Sun is placed in Leo, or is situated in Gemini or Virgo, then the situation will be improved for the better.

Venus

In your chart, Venus is placed in sign Leo. You will be endowed with sharp intelligence and will be extremely clever in dealing with money-matters -- particularly in handling other people's funds. You may become rather proud and frequently indisposed, although not seriously. Although sociable and good-humoured, you might be somewhat petulant and passionate -- getting soon angry and soon pleased again. Although you will have good gains through your spouse, your progeny might be less in number.

Mars

In your chart, Mars is placed in sign Taurus. It is not a very good position; it may make you headstrong and give you a self-indulgent nature. You may have a speculative mind and selfish habits; you might even be garrulous and tend to usurp other people's money. You may not remain in good health and during sometime in your life you may lose your position. If your Ascendant is Libra, although you will be fortunate in respect of family-wealth, the health of your spouse might cause you some concern. The situation will however be much improved if Mars is associated with or aspected by Jupiter or Venus.

Nisha

Jupiter
In your chart, Jupiter is placed in sign Libra. This is a fairly good position; it will give you a mild temper, winning manners and obliging disposition. You will have a tall, upright stature, a very handsome form and inviting face; with your presence itself, you will be able to command respect. But, as regards health, the position is not very good; you may suffer from ulcers or the like, lose appetite and eat food in limited quantity only. You might be somewhat unhappy on account of your spouse or children.

34

Saturn

In your chart, Saturn is placed in sign Scorpio. Unless associated with or aspected by benefic planet(s), it is likely to give you an adventurous and quarrelsome nature. If associated with or aspected by malefic planet(s), you may become violent and perform some dangerous deeds which will be to your own detriment. If Ketu is in conjunction, your financial condition might become deteriorated. If Mars is debilitated or combust and the 8th-lord is also so, then you may become a victim of physical violence.

Moon

The Moon is situated in sign Aries in your chart; so your 'Janma-Rashi' (or Chandra-Lagna) is Mesha. Your mental qualities and certain other characteristics will be governed by this masculine, fiery and movable sign and, to some extent, by it's sign-lord Mars. Moon in sign Aries is not very beneficial as you might have a somewhat rash and angry disposition. You will be aspiring, ambitious and changeful; you are likely to undergo various mutations in life. You are likely to suffer from headache, excessive expenditures and strifes. You may live in a distant land and your spouse may incur blemishes. However, if Moon is involved in some good yoga with other planet(s), then the situation will be considerably improved and you will be fairly fortunate and happy.

Rahu

In your chart, Rahu is placed in sign Virgo. Here Rahu gives favourable results; more so if associated with or aspected by Mercury or Jupiter or Venus. You will become a learned and well-respected person; you may receive acclaim for your meritorious deeds. You will do well in your sphere of profession while your spouse and children will become a source of pride and joy for ever. If the Moon is associated with Rahu, you may become unhappy or aggrieved on account of your mother. If Mars is situated close to Rahu, then you may suffer from some diseases affecting your belly (or uterus, if female).

Ketu

In your chart, Ketu is placed in sign Pisces. Here, Ketu gives favourable results; more so if associated with or aspected by Mercury or Jupiter or Venus. You will become a learned and well-respected person; you may receive acclaim for your meritorious deeds. You will do well in your sphere of profession while your spouse and children will become a source of pride and joy for ever. If the Moon is associated with Ketu, you may become unhappy or aggrieved on account of your mother. If Mars is situated close to Ketu, then you may suffer from some diseases affecting the region of your feet/ toes.

Uranus

In your chart, Uranus is placed in sign Cancer. It can make you into a law unto yourself and you may want everything in your way, without any regard to other people's reason and logic; thus, you may become a difficult person to live with. You may have an intense love for your home-life, but sudden breaks, changes or disappearances -- without offering any reasonable explanations -- might rather mar the prospects of improving relationships. In trying to extract price, you may rather have to pay for it.

Neptune

Nisha

In your chart, Neptune is placed in sign Libra. You are likely to have a refined nature and pleasing features with a friendly, magnetic charm. You will be courteous in your approach and have a fair degree of patience. You will have a hearty dislike anything unclean or unfair. You will have a romantic nature and may fall in love more than once; but you may not enjoy the pleasures of domestic life. If Venus is afflicted, then you may have the habit of burning the bridges for which you would have to walk all alone.

35

Pluto

In your chart, Pluto is placed in sign Leo. It will endow you with a good nature, even temper and better understanding of people in general, specially of children. If the Sun is well-placed, then you will have a dignified and courtly appearance, with a partially florid complexion. If Venus or Mercury is in trine or sextile, then the artistic or intellectual qualities will be accentuated. If Mars or Ketu is in square or conjunction, then you may become a dare-devil and may actively take part in cruel or violent deeds.

Nisha

Prediction On The Basis of Bhavas Ascendant Lord


In your chart, the Ascendant-lord is situated in the eleventh house, which is called the house of gains (Labha). Besides gains and profits, this house has governance over earnings from occupation and self efforts, wealth, acquisitions, accomplishments, fulfilment, praise, etc. Since this is the best possible position for the Ascendant-lord as any planet gives it's excellent result when it is situated in the 11th house; you can therefore look forward to receiving only the very best in your every effort. If a natural benefic planet is situated with the Ascendant-lord or aspects it, the beneficial results will be more pronounced. If your Ascendant is Capricorn or Aquarius and if your Ascendant-lord Saturn is neither associated with or aspected by a natural benefic planet, then your personality may become weak and you may become less energetic -- unless some modifying influences are present in your chart; although you can still earn a lot and amass wealth by following convenient means. If your Ascendant is Taurus or Cancer, you will become exceedingly fortunate as your Ascendant-lord will be exalted in the 11th and you will be rolling in wealth. This house rules over left ear and pleasant news; if the house has no affliction, your elder cousins and friends will be very helpful and incoming good news will increase your pleasure greatly. You are very much likely to be the eldest among your co-borns -- this will be more so if you are a male person.

35

Lord of 2nd House

In your chart, the second-lord is situated in the twelfth house, which is called the house of expenses (Vyaya). Normally, the lord of wealth situated in the house of expenses is obviously not considered desirable. But, if your Ascendant is Aries or Gemini, then your 2nd-lord will be exalted in the 12th house; it will give it's characteristic beneficial results as it will act like a great benefic and will give you comforts and pleasures. In addition, if the 12th-lord is situated in the 12th itself or if a natural benefic planet is situated in the 12th or aspects it, then wasteful expenditures will be considerably reduced; but if a natural malefic planet is situated in the 12th or aspects it, then the wasteful expenditures will increase. If no benefic planet is situated in the 12th or aspect it while the malefic planet(s) situated in the 12th and/ or aspecting it is more than one, then there could be confiscations or sudden losses. If your Ascendant is Aquarius, you may not be so lucky as the 2nd-lord who is the 11th-lord also, will be debilitated in the 12th; your wealth and earnings might be diminished and you may face problems owing to blockage of funds.

Lord of 3rd House

In your chart, the third-lord is situated in the twelfth house, which is called the house of expenses (Vyaya). Since the 3rd house rules over younger co-borns and kindred, you may not be in very cordial terms with them or you may have to stay away from them as you might reside in a distant place. As the 3rd house rules over the lower mind, you may have a passionate nature and have a deep-seated desire for having intimacy with the members of the opposite sex. Alternatively, you may have a dreamy nature and may have a fertile imagination; besides, you may have deep interest in the occult or mystic subjects. As the 3rd house rules over changes and the 12th is the 3rd from the 10th, you may have change of profession a few times or you may hold a transferable job; you may have many journeys to distant inland places in connection with your profession -- more so if a natural benefic planet is situated in or aspects the 12th house and the 3rd house is also similarly disposed; but if a natural malefic planet is situated in or aspects the 12th house and the 3rd house is also similarly disposed, then you may face traffic accidents a few times for which you may become bed-ridden and may even need hospitalization. If your Ascendant is Scorpio, then you will enjoy better results as the 3rd-lord will be exalted in the 12th but if your Ascendant is Aries, then the results will be opposite as the 3rd-lord will be debilitated in the 12th.

Lord of 4th House

In your chart, the fourth-lord is situated in the Ascendant, which is called the house of body (Tanu). This is a favourable position for the 4th-lord and you will be fortunate in many respects. You will have active habits, receive good education, have peace of mind, enjoy happiness in your home and

Nisha

secure a comfortable position in your birth-place/ home-town; you may not have much of interest for going to distant places. If your Ascendant is either Libra or Capricorn, then you will be exceedingly fortunate as the exalted 4th-lord situated in the Ascendant will bestow on you all-round prosperity; your wealth and material possessions will increase. This position will make you fond of pet animals and you will enjoy spending more time at your residence; you might be more closely drawn to your mother. If the 4th-lord or Venus is well-placed, then you will have attractive vehicles and will greatly enjoy the pleasure of driving. As the 4th house happens to be the 10th from your 7th, the 4th-lord aspecting the 7th ensures that your spouse will be very successful in his/ her line of profession; he/ she might be a professional person or may successfully run a brisk business. If your Ascendant is Gemini or Virgo or Sagittarius or Pisces, then the 4th-lord by virtue of possessing 'Dik-Bala' or directional strength will make you happy and prosperous.

36

Lord of 5th House

In your chart, the fifth-lord is situated in the sixth house, which is called the house of disease (Roga). If your Ascendant is Virgo, then the 5th-lord will act more like as the 6th-lord; being situated in own-house in the 6th, it will offer auspicious 'Veepareeta Raja Yoga' results. You will be in good health, become successful in competitive examinations and will be well-placed in service. Otherwise, this position is not favourable -- unless the 6th-lord is in own-house or a natural benefic planet is situated in the 6th house. You may lose your discrimination, may fail in competitive examinations and your children may cause you worries. If your Ascendant is Leo, then the 5th-lord will become debilitated in the 6th; it may not allow you to secure a good rank easily, you may be in private service and you may have job-changes a few times. If the 5th-lord is a natural malefic planet or if such a planet is situated in the 6th, although that will ensure you victory over your enemies and give you some material gains, you may not be in good terms with your relatives and may suffer from some health-complications during some time in your life -- this will be more so if either the Sun or the Moon is in the 6th while either Rahu or Ketu is also situated there. If your Ascendant is Sagittarius, then the 5th-lord Mars will aspect the Ascendant; you may suffer losses through speculative investments, acquire an aggressive mood and quick-to-anger disposition.

Lord of 6th House

In your chart, the sixth-lord is situated in the ninth house, which is called the house of fortune (Bhagya). If your Ascendant is Capricorn, then the 6th-lord Mercury who is the 9th-lord also will be exalted in the 9th; this will make you fortunate in respect of your father and also in respect of higher education which might be medicine. If your Ascendant is Cancer, the the 6th-lord Jupiter who will be the 9th-lord also will be in own house in the 9th and offer similar beneficial results. You may do well in a distant place or foreign country and may become employed in educational establishments. Otherwise, the position is not very good as you may not be very fortunate. You might be in service with meagre earnings and your prospects could be limited. However, if the 9th-lord is in own house, you may win in competitive examinations and be well-placed in service; if a natural benefic planet is situated in the 9th or aspects it, then you might be in lucrative employment. Besides, you will remain in good health, your relationship with your relatives will be very cordial and you may receive benefits from your relatives. But if a natural malefic planet is situated in the 9th or aspects it, then you may not be very fortunate; you may have job-changes quite a few times, have to live in distant places but still may not be able to improve your fortune much.

Lord of 7th House

In your chart, the seventh-lord is situated in the ninth house, which is called the house of fortune (Bhagya). As a kendra-lord placed in a trikona house, the 7th-lord becomes a temporal 'yoga-karaka'; it favours material prosperity and, if Mercury is well-placed, then it is good for education also and you may have 'application-oriented' education. If the 9th-lord is well-placed or if a natural benefic planet is in the 9th or aspects it, then you will have higher education : if your Ascendant is Aries, you may study law while if the Ascendant is Capricorn, you may study medicine. If your Ascendant is Taurus, the 7th-lord exalted in the 9th will make you highly fortunate. You may have foreign journeys and may earn your fortune through foreign trade. Your spouse may come from a foreign country or a distant place or he/ she may go to such a place. If a natural benefic planet is in the 9th or aspects it, then your spouse and you will have religious inclinations and will perform

Nisha

religious rites. But if a natural malefic planet is situated in the 7th or aspects it, then you may have an arrogant attitude and quarrelsome disposition. If your Ascendant is Leo, the 7th-lord who is the 6th-lord also will be debilitated in the 9th; your father may not be well-placed in service, you yourself may face problems from your enemies and opponents, inimical relatives may openly oppose you while your prospects from a foreign country or a distant place could become obscure. Lord of 8th House In your chart, the eighth-lord is situated in the fifth house, which is called the house of merit (Purva-punya). Since the 8th governs over misfortunes and calamities, this position might be labelled as to be 'tricky' as it may and can give some too good results in certain respects while too bad results in certain other respects simultaneously. Although this position is good for education and also for continuing informal studies, it might make make you unfortunate in respect of your children; one of your children might be maimed or badly sick or may suffer from some permanent disability. If the 5th-lord is not well-disposed, you may find difficulty of retaining your position in service and might be forced to find changes or might get transferred to inconvenient places much against your will. You should refrain from speculative investments since you may suffer big losses. However, you may have deep interest in the occult and mystic subjects and you are likely to gain deep insight if you pursue your studies further. If your 10th house is well-disposed, then you might receive acclaim for your uncommon abilities and come up in life. If your 11th house is also well-disposed, then you would move in high circles and have boosted earnings.

37

Lord of 9th House

In your chart, the ninth-lord is situated in the ninth house itself, which is called the house of fortune (Bhagya). Besides, this house governs over various other aspects like father, fortune, higher education, wisdom, foreign journeys, pilgrimage, etc. You will undoubtedly be highly fortunate and your soul will become more elevated through your journey through life. Your father will be long-lived and will be well-placed in life -- more so if the Sun is also well-placed; your children will also be very worthy and you will be religious-minded -- more so if Jupiter is also well-placed. If the 5th-lord or Mercury is well-placed, then you will have higher education. Unless the 10th-lord is well-placed, you may have some changes in profession during the early stages of your career and may even incur some losses; but if the 10th house is associated with or aspected by a natural benefic planet, the situation will be improved soon. If the 9th house falls in a 'movable' sign (chara rashi), then you may have many journeys to distant places or foreign countries and may also have many pilgrimages. If your Ascendant is Leo or Aquarius, as the 9th-lord will be the 4th-lord also, you may stay in a distant place or foreign country for a long duration. If a benefic planet is situated in the 9th or aspects it, then you will have good gains from foreign countries.

Lord of 10th House

In your chart, the tenth-lord is situated in the ninth house, which is called the house of fortune (Bhagya). This is a highly beneficial combination as it constitutes partial 'Maha-Bhagya Yoga'. If in addition, the 9th-lord is also situated in the 10th, then it constitutes 'Dharma-Karma Yoga' which is the most praised planetary combination. If your Ascendant is Scorpio, then the yoga will gain further strength and if the Ascendant-lord or Jupiter is also well-placed, you will be a devoted religious person. Your mind will remain in exalted state and you will always remain engaged in performing worthy deeds. You will love the company of pious people, enjoy studying religious classics and listening to devotional discourses and will remain associated with the works for social upliftment; you may remain actively engaged in charitable deeds and philanthropic activities. You will become renowned, widely respected and your reputation will be lasting. You will have high education, hold a prestigious position and will be well-respected in society. Rather than words, you would live by your deeds and people will treat you as an embodiment of virtues. You will have pilgrimages and may go to distant foreign places on academic, cultural or religious missions.

Lord of 11th House

In your chart, the eleventh-lord is situated in the ninth house, which is called the house of fortune (Bhagya). This is a highly beneficial position and you will be exceedingly fortunate. As the 11th

Nisha

house rules over earnings and the 9th house rules over fortune while the 9th is the 11th from 11th, it gives rise to an auspicious 'Dhana Yoga' which bestows influx of wealth from various sources. As the 9th house rules over foreign countries and distant inland places, your earnings are likely to accrue from such sources. As the 9th and the 11th both rules over long-distance and foreign journeys, you may travel a lot for pleasure and profit. This position gives you good education also and as the 9th house governs over publications, you may do well in publishing business or a number of books written by you might be published for which you would receive high acclaim. As the 11th rules over ambition and realization, some of your ambitions will be realized and your cherished desires will be fulfilled. As the 11th is the 8th from the 4th while the 9th is the 6th from the 4th, it gives 'Veepareeta Raja Yoga' for your mother from whom also you will have much gains as she is destined to rise to a high position in society. If your Ascendant is Cancer or Virgo, the position will produce harvests in abundance since the 11th-lord will become exalted.

38

Lord of 12th House

In your chart, the twelfth-lord is situated in the sixth house, which is called the house of disease (Roga). This is a favourable combination in respect of having material gains as a trika-lord situated in another trika-house gives rise to beneficial 'Veepareeta Raja Yoga'. This yoga favours having sudden gains from unexpected sources but this happens in a place quite far away from the birth or native place. But for it's pecuiliar attribute, your relatives may become secretly inimical and you may have some other enemies in your circle who would like to cause you harm. You will possess a special ability to effectively utilise any available opportunity; but you may have to use some opportunists for fulfilling your purpose, who might later become liabilities for you. You may tend to take big risks and consequently may remain in perpetual tension. Although normally you will remain in good health, ever-increasing stress might occassionally lead you to bed-ridden condition and you may need hospitalization for short-durations. If a natural benefic planet is situated in the 6th house or aspects it, you may become very extravagant; but if a natural malefic planet is situated in the 6th house or aspects it, you may run the risk of incurring losses.

Results for Planets in Houses Sun

Since the Sun is situated in your 9th house, you will be very fortunate in respect of your father who will be dignifed person -- more so if the Sun is exalted or in own house. If your Ascendant is Leo, then you will be the most fortunate -- more so if Mars is also well-placed. If your Ascendant is Sagittarius, then you will be fortunate and happy, will have strong religious inclinations and will have many pilgrimages -- more so if Jupiter is well-placed. In either case, you will receive honours and good gains from distant places or foreign countries. If your Ascendant is Aquarius, then you may incur some losses through foreign trade or through a law-suit -- more so if Venus is also not well-placed. The Sun will instil a sense of pride and confidence and you will have a lofty spirit and high ambitions. You will have an essentially honest nature and constancy in your beliefs. You may have a taste for fine arts if either Mercury or Venus is also well-disposed. You may gain some eminence through clerical affairs if Jupiter is well-placed and through legal affairs if Venus is well-placed. You will be fortunate in respect of having children and if Jupiter is also well-placed, then one of your sons would surely become a source of pride and joy to your family for ever.

Mercury

Since Mercury is situated in your 9th house, you will have a busy and active mind, will have a taste for acquiring knowledge of latest scientific and technological developments and will be very keen in respect of their useful applications; correspondence/ communications will keep you overly occupied and you might be engaged in literary pursuits in some way or other. If Mercury is exalted or in own house, then you may have connection with publication of books, journals, etc; this will happen if your

Nisha

Ascendant is Libra or Capricorn. You will have an unquenchable thirst for knowledge and information and you will be an avid reader and regular note-taker. You are likely to be a person of many beliefs and opinions and these will keep changing as you would grow older. But if your Ascendant is Cancer, then debilitated Mercury in the 9th might make you a meddlesome person, through your publications/ writings you might antagonize some people and run the risk of facing legal battles -- more so if Venus is not well-placed. You will have knowledge of distant places and will have an ardent desire for leading a better life in foreign countries. You may have interest in religious discourses and might be engaged in dissemination of religious literatures.

39

Venus

Since Venus is situated in your 9th house, you will be a cutured and refined person possessing generous instincts and gentle manners. You will be fond of music and fine arts and will be a patron of all that tend to beautify and enliven life. All these qualities will be more pronounced if your Ascendant is Cancer or Virgo or Aquarius, since in such cases Venus will gain strength for being exalted or in own house. You might be engaged or interested in artistic pursuits and will enjoy the pleasures of owning attractive vehicles and costly audio/ video systems. If Mars is situated in an angular position in your horoscope (in the Ascendant or the 4th or the 7th or the 10th), then you may specially enjoy driving fast cars/ bikes. You will be fortunate in respect of having a wealthy father and you will enjoy all the luxurious paraphernalia of life -- this will be more so if the Sun is also well-placed. But if your Ascendant happens to be Capricorn, then you may not be very fortunate in respect of your father and/ or children as Venus will be debilitated; besides, you may lose your fortune through unwise investments. However, if Mercury is well-placed, or if the Sun is with it, or if Jupiter is with it or aspects it, then the situation will be much improved.

Mars

Since Mars is situated in your 6th house, you will be fortunate in many respects; you are likely to run a business, have good gains and will vanquish your enemies. If your Ascendant is Aries, Taurus, Gemini, Virgo, Scorpio or Sagittarius, then you will enjoy favourable 'Veepareeta Raja Yoga' results; if it is Gemini or Scorpio, you would be successful in competitive examinations or may win in competitions. If your Ascendant is Leo, you will be well-placed in service as Mars will be exalted in the 6th; but if your Ascendant is Aquarius, then Mars will be debilitated in the 6th and you may suffer from acute diseases affecting your head if Saturn is not well-placed -- it may require surgical treatment. You may develop a quick-to-anger disposition as Mars will be aspecting your Ascendant. You may become abusive to your employees and some of your disgruntled employees may cause you losses by deceptive acts or thievery.

Jupiter

Since Jupiter is situated in your 11th house, you will be fortunate in many respects; as Jupiter will be aspecting the 3rd (= younger co-borns), the 5th (= merit, children) and the 7th (= spouse, partners in business, public dealings), you would be blessed in all these respects besides in respect of the 11th (= earnings from profession, friends, etc) -- of course the results could be modified depending on the condition of these houses, of their respective lords and of their respective natural significators (Mars for siblings, Mercury for merit, Venus for spouse, etc). You will be more fortunate if your Ascendant is Taurus or Virgo or Aquarius as Jupiter will be exalted or in own house. But if your Ascendant is Pisces, then as Jupiter will be debilitated in the 11th, you may not be very fortunate -- unless Saturn is well-placed or if Jupiter is associated with or aspected by Venus or the Moon. Jupiter's position in the 11th is considered to remove all evils and afflictions as the saying has become legendary; but unless Jupiter is fairly free from afflictions from natural malefic planet(s), you should be modest in your expectations as this position all by itself cannot make you rich or famous. However, this position will give you good education, a respectable profession, good earnings, assistance from worthy friends and realization of your ambitions. If you are male, you would be the eldest among the co-borns. You may attain success just after the birth of a child.

Saturn

Since Saturn is situated in your 12th house, you will be fortunate in respect of your profession if the 10th-lord is also well-placed, or if a natural benefic planet is in the 10th or with the 10th-lord, or if

Nisha

such a planet aspects the 10th-house or it's lord. If your Ascendant is Scorpio or Aquarius or Pisces, then you will enjoy beneficial results as Venus will be exalted or in own house; but if your Ascendant is Taurus, then you may not be very fortunate in this respect -- unless some modifying influences are present in your chart. If your Ascendant is Gemini or Cancer or Leo or Virgo or Scorpio or Aquarius or Pisces, then you will enjoy the benefits of 'Veepareeta Raja Yoga' as you will suddenly become rich in a spectacular way, turn many heads and win appreciation from your friends and acquaintances. You are likely to have some secret enemies who might be incessantly work against you but if a natural benefic planet is with it or aspects it, they won't be able to cause you harm. If a natural malefic planet is with it or aspects it, then you may receive contusions and bruises through domestic animals and your spouse may suffer from some lingering illness. If the Moon is with it, you may face minor mishaps resulting from fall; it won't be at all advisable for you to drive two-wheelers very fast. If the Sun is with it or aspects it, then you may have differences with your father or with some senior govt.-officers and may even get entangled in a law-suit.

40

Moon

Since the Moon is situated in your 5th house, you will be very fortunate in many respects -- more so if the Moon is 'waxing' and if your Ascendant is Capricorn as the Moon will be exalted or if your Ascendant is Pisces as the Moon will be in own house; you may have a fertile imagination and artistic inclinations. If your Ascendant is Cancer, the Moon will be debilitated and if it obtains 'neecha-bhanga' (cancellation of debility), you will be fairly rich and well-placed in life; but, inspite of being financially well-off, you may not obtain very favourable results in certain respects -- unless Mars or Jupiter is well-placed. If Mercury is well-placed, you will have good education and may have some gains from speculative investments. If Jupiter or Venus is situated with the Moon or aspects it, then you will be fortunate in respect of your children; opposite will be the results if it is under the influence of natural malefic planets.

Rahu

Since Rahu is situated in your 10th house, you will be fortunate in respect of your profession as in this position Rahu acts as a 'yoga-karaka' and offers beneficial results -- this will be more so if the 10th-lord is well-placed and/ or if Jupiter or Venus is associated with it or aspects it. If Mercury is closely associated with it or is in an angular position (in the Ascendant or the 4th or the 7th), then you will gain academic distinction; if Mercury aspects Rahu, then you may have computer education -- more so if Mercury is placed in sign Virgo or Gemini. If Saturn is situated with it or aspects it, then it can give easy success in public affairs during the initial stages but in time it may lead to disgrace and ruin -- more so if the 10th-lord is not well-placed. If the Moon is with it, under certain conditions highly favourable results in the sphere of profession could be expected : (a) if Rahu is in Taurus or Cancer and it is not within +/- 6 degrees of the Moon, or (b) if the Moon is 'waxing', and/ or (c) Jupiter or Venus is with Rahu or aspects it. If the Moon is influenced by a natural benefic planet, then it makes one popular while Rahu under influence of benefics would surely make you famous but if it is under influence of malefic planets only, it might give notoriety.

Ketu

Since Ketu is situated in your 4th house, you will enjoy favourable results in certain respects. This will be more so if Ketu is in Scorpio but Ketu does not give very good results if it is in Taurus; but if the 4th-lord is well-placed or if it is associated with or aspected by Jupiter or Venus, you will be fairly happy and will have many acquisitions. If the 4th-lord or the Moon is not well-placed, your mother's health may not be very good or your family-life may not be very peaceful; if the 9th-lord or the Sun is not well-placed, then your father's health and well-being might cause you concern. But you will be able to direct your endeavours for achieving your desired goal in your sphere of profession -- this will be more so if the 10th-lord is well-placed or if a natural benefic planet is with it or aspects it; you may even become sort of a showman. If Mercury is also well-placed, Ketu in the 4th may make you an expert computer professional; alternately, you may become an horologist and may gain expertise in dealing with miniature components.

Uranus

Since Uranus is situated in your 8th house, you may face financial difficulties after marriage. If the

Nisha

2nd-lord is not well-placed, then you may incur a huge loss in business suddenly and unexpectedly owing to some action or inaction of your business partner; if in addition a natural malefic planet is situated in the 2nd or aspects it, then you may have strange problems in the family and you may lack peace of mind altogether owing to frequent emotional outbursts among your family-members. If Mercury or the Moon is situated close to it and either Mars or Saturn aspects it, then you may suffer from some sort of nervous affliction like epilepsy or paralysis; alternately, you may have a shattering experience because of receiving an electric shock. If Uranus is situated close to the 8th house-cusp or to another natural malefic planet while the 8th-lord is not well-placed, then you may have the risk of facing unnatural end through violence or from some calamitous causes. Speculative investments are a total no-no for you and so are all sorts of dealings that involve big risks. If your 9th-lord is not well-placed and the Sun is also weak, then you may have the risk of losing your fortune suddenly owing to political changes or change of government policies.

41

Neptune

Since Neptune is situated in your 11th house, you may have some strange and unaccountable attractions and alliances; your friends may have seductive appearances, your advisors might be unreliable, your spouse might be liable to moral delinquency and may create havoc in your friends' circle. Although you may not be directly responsible for the acts of commission or omission of your associates, these are almost sure to raise eye-brows of the curious onlookers and 'U-2' may soon become the talk-of-the-town. However, if the 11th-lord is well-placed or a natural benefic planet is situated with it or aspects it, then the situation will be considerably modified for the better. But if the 11th-lord is badly placed or more than one natural malefic planets are situated with it or aspect it, then the situation will considerably worsen and you may have to badly suffer as a result of treachery or deception caused by your spouse and/ or supposed friends; if Venus is also under the influence of natural malefic planets only, then your tragic 'history' might be making rounds in the locality as a spicy 'story' to be remembered, re-told and listened to many-a-times.

Pluto

Since Pluto is situated in your 9th house, you may refuse to adhere to tradition and your interest in un-orthodox forms of religion might be aroused -- more so if Jupiter is not well-placed in your chart. If a natural malefic planet is situated with it or aspects it, then you may become an agnostic -- if not an atheist outright. If your 4th-lord is not well-placed, then you may have radical views and may actively take part in political and kindred affairs; you may even have to embrace exile at an young age owing to fear from your enemies in consequence of your own thoughtless actions or misdeeds. But the situation will be improved for the better if Jupiter or Venus is situated with it or aspects it. If Saturn and Mercury are well-placed in your chart, you may be an ardent globe-trotter or you may have connection with air travel or you may have great interest in meteorology and space explorations. If Mars is influencing, then you may have connection with radio-active substances or explosives; if Venus is influencing, then you may have some connection with radiations like X-Rays; if Mercury is influencing, then you might be known for your inflammatory speeches/ writings; if Rahu or Ketu is with Pluto, then you may have connection with acids, fumes, etc.

Nisha

Result For Birth Nakshatra General Details


You will be honorable and modest, possess an admirable and impressive personality and above all will be bestowed with a clean moral character. You will respect your parents and elderly persons, but you won't like restrictions imposed on you and will tend to act according to your own sweet will. You will be bold, impulsive and over optimistic.

41

Physical Characteristics

You are likely will have very beautiful figure. You will have sparkling white teeth but those may be in a little improper arrangement.

Education

You will like to remain independent and will earn her own livelihood. You will be successful as a receptionist, guide or sales woman. You will not patiently wait for opportunities to arrive but will seek out and create an opportunity to fulfill your ambitions. You may have earnings through sports activities or in connection with sports goods. 4. Family life : You are likely to get marriage at around the age of 23 years. You are likely to have an upper hand in all domestic matters and you will have your own say while major decisions will be taken. While you will enjoy full confidence, love and satisfaction from your husband, your in-laws might quite often trouble you. You will always speak high of your own family. You will obey only such a man whom you can admire. In case if you get married to an ordinary person, who is not well placed in life, you will over-power and subdue your husband in all areas. As you will tend to be a little aggressive, your spouse should be an embodiment of patience and deal with the situations by exercising tact without which frictions are sure to become a daily routine-affair.

Family Life

You are likely to get marriage at around the age of 23 years. You are likely to have an upper hand in all domestic matters and you will have your own say while major decisions will be taken. While you will enjoy full confidence, love and satisfaction from your husband, your in-laws might quite often trouble you. You will always speak high of your own family. You will obey only such a man whom you can admire. In case if you get married to an ordinary person, who is not well placed in life, you will over-power and subdue your husband in all areas. As you will tend to be a little aggressive, your spouse should be an embodiment of patience and deal with the situations by exercising tact without which frictions are sure to become a daily routine-affair.

Health

Your health will normally remain good. You may however have some problems with your body-fluid circulation and elimination systems and uterus disorders, anemia, etc. If afflictions are present in your chart, then you may even suffer from tuberculosis for which you must adopt preventive measures.

Sun - Purva Phalguni - Quarter - 2

If Moon is also placed in this quarter with Saturn and Mars in Aclesha Nakshatra, you will be a high-ranking officer. However, your wife and child will need your care and affection.

Mercury - Magha - Quarter - 1 Venus - Magha - Quarter - 1

Mercury in this Nakshatra also is ineffective on both positive and negative side. Venus located here delays the marriage. There is possibility of love marriage after few years of acquaintance. Marriage will be peaceful and harmonious.

Nisha

Mars - Krittika - Quarter - 2


You may receive injury in the region of forehead or around the eyes and may suffer from afflicted reins, eyesore, throat troubles etc. Although you may have a vindictive character, you will be very sociable and will extend generous hospitality to your guests. You may not have a male child, if Mars is situated in this quarter and is afflicted by a natural benefic planet. You will earn well as an engineer in a defense establishment engaged in manufacturing weapons and warfare materials.

42

Jupiter - Chitra - Quarter - 4

You will be energetic. If this quarter becomes the ascendant with Jupiter, you will have a long life, untainted knowledge, wealth and beauty. You may suffer from skin problems or renal or kidney trouble.

Saturn - Jyestha - Quarter - 3

You may have to marry twice. Your married life will bring its set of problems and complexities. You may get married around 22 years of age. You may have to leave your wife for professional or some other reason. But, the separation may only be temporary.

Moon - Bharani - Quarter - 4

This is not at all a favorable position. Unless favorable combinations are present in your chart, you may develop a secretive nature and your motives might be suspect. You may not have a high morale and may take part in some wicked deeds. You may have to undergo a major surgical operation. You may be employed in a shipyard or in a profession where frequent sea transport in handled. Alternately, you may become a chemist.

Rahu - Chitra - Quarter - 2

You will be very valiant and rich. While he has always wealth in his pocket, marital happiness is scarce for him. This is primarily due to his excess sexual enjoyment with other women.

Ketu - Revati - Quarter - 1

If Venus also joins here; you may be a doctor, preferably a gynecologist. With Sun, you may be an eye surgeon. While you will attain a high professional perfection and receive honor, your family may feel neglected and unhappy.