You are on page 1of 10

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

1/10

TEHNIKI IZVETAJ
Zadatak ovog Idejnog projekta je da se utvrdi: koncepcija elektrinih instalacija objekta, elektroenergetske potrebe objekta, nain povezivanja elektrinih instalacija sa postojeom infrastrukture. 1. Opte karakteristike i klasifikacije

mreom

Karakteristike objekta: Predviena elektroenergetska instalacija je namenjena napajanju elektrinom energijom troila u porodinom stambenom objektu, Su+P+1+Pk, u Novom Sadu u ulici Aleksandra Time. Objekat e se sastojati od 3 stana i prateih prostorija. Karakteristike napajanja: Snabdevanje elektrinom energijom e se, u svemu, realizovati u skladu sa tehnikim i elektroenergetskim uslovima koje propisuje nadlena ''Elektrodistribucija Novi Sad''. Prikljuak na distributivni elektroenergetski sistem nije predmet razmatranja ovog projekta. Spoljanji uticaji: Spoljanji uticaji na objektu se odreuju prema JUS N.B2.730. Odravanje: Predvieno je redovno odravanje i pregled svih instalacija prema uputstvima proizvoaa isporuene opreme i materijala. Radove na odravanju i pregledu izvode struna lica iz registrovanih preduzea za tu vrstu delatnosti. 2. Izbor i postavljanje elektrine opreme Svu elektrinu opremu, u zavisnosti od spoljanjih uticaja, odabrati u skladu sa zahtevima standarda JUS.N.B2.751 kao i prema standardu JUS.N.B2.730.

Novi Sad Mart, 2009. god.

Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

2/10

3. Izbor kablova Potrebne preseke kablova birati prema trajno dozvoljenim strujama u skladu sa odredbama standarda JUS.N.B2.752. Preseke usvojenih kablovskih vodova su tako odabrati na pad napona bude u granicama koje su dozvoljene propisima. 4. Napajanje Tehniki uslovi za napajanje predmetnog objekta (prikljuak na distributivni elektroenergetski sistem) se definiu od strane nadlene elektrodistribucije i nisu predmet tretiranja ovog projekta. Predmet ovog projekta su elementi definisani u Prethodnim uslovima izdatim od nadlenih preduzea. 5. Troila u objektu Sva troila u funkcionalnim jedinicama (stanovima) objekta napajati iz razvodnih tabli (RT) koje e nalaziti u samim jedinicama. Sve razvodne table, napajati iz ormana mernog mesta (OMM). Povezivanje svake razvodne table sa ormanom mernog mesta izvesti jednim kabelom tipa i preseka PP-Y. 6. Merenje utroene elektrine energije Merenje utroene elektrine energije u predmetnom objektu se odvija preko brojila aktivne elektrine energije u direktnom prikljuku, koja e se postaviti u ormanu mernog mesta a prema uslovima nadlene elektrodistribucije. 7. Orman mernog mesta - OMM Orman mernog mesta (OMM), nije predmet tretiranja ovog projekta. Ovim projektom, definie se samo njegov poloaj u objektu a u skladu sa Prethodnim uslovima nadlene elektrodistribucije. Prema tome, u skladu sa Prethodnim uslovima, broj 2.30.2-2188/09 od 12.02.2009. godine, nadlene ''Elektrodistribucije Novi Sad'', orman mernog mesta e se postaviti na pristupanom mestu u pasau objekta. Za ugradnju ormana mernog mesta na naznaenom mestu, potrebno je ostaviti slobodan (rupu u zidu) na visini 1m od kote terena sledeih dimenzija: irine 710mm, visine 1190mm i dubine 220mm. Takoe, za potrebe ugradnje kablovske prikljune kutije tipa EV-1P, na fasadi objekta je potrebno obezbediti slobodan prostor dimenzija iz priloene skice. Za potrebe izvoenja prikljuka, od KPK do OMM, potrebno je obezbediti i ugraditi jednoslojnu elektroizolacionu korugovanu cev 40mm, pri emu ugao savijanja ne sme biti vei od 45. Kroz cev, za potrebe provlaenja kabela, provui provodnik P-6mm2.

Novi Sad Mart, 2009. god.

Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

3/10 Prikljuak sa ormanom mernog mesta izvodi ''Elektrodistribucija Novi Sad'' u skladu sa vaeim propisima. 8. Razvodne table (RT) Razvodne table postaviti na pogodnom mestu na zidu, po mogunosti iznad ulaznih vrata. Projektom e biti predviene razvodne table od izolacionog materijala (PVC masa). Razvodne table opremiti prema jednopolnim emama datim u grafikoj dokumentaciji glavnog projekta. U razvodnu tablu postaviti ZUDS za mokri vor, automatske osigurae iza kojih se napajaju svi strujni krugovi u funkcionalnoj jedinici a prema jednopolnim emama. Razvodne table su sa ugradnim plastinim kuitem predvienim za ugradnju potrebnog broja automatskih osiguraa i opremljene su providnim vratima. Veliinu razvodne table birati u skladu sa datim jednopolnim emama iz glavnog projekta. 9. Signalizacija II tarife Na razvodnim tablama predvideti signalizaciju stanja druge tarife. Signale slati iz ormana mernog mesta preko kabla PP 2x1.5mm2, koji treba poloiti po istoj trasi kao i napojni kabel funkcionalne jedinice. Na razvodnoj tabli se pali tinjalica, koja signalizira stanje druge tarife. 10. Elektrina instalacija osvetljenja Elektrinu instalaciju osvetljenja u objektu izvesti instalacionim energetskim provodnicima tipa PP-Y, odgovarajueg preseka i broja ila, poloenim pod malter zidova i plafona. U svim funkcionalnim jedinicama elektrinu instalaciju osvetljenja povezati u jedan, dva ili tri strujna kruga u skladu sa jednopolnim emama iz glavnog projekta. Prilikom odabira reenja voditi rauna o preporukama JKO, standardima iz oblasti osvetljenja za ovaj tip objekta, kao i projektnom zadatku odnosno zahtevima investitora. Napajanje svetiljki predvideti mrenim naponom napajanja. U pojedinim prostorijama predvideti samo izvod sa pocinkovanom luster kukom za veanje lustera, dok je izbor same svetiljke preputen investitoru. U kupatilima predvideti izvode za svetiljku iznad lavaboa ili fluo cev po izboru investitora. Predvideti lokalno ukljuivanje/iskljuivanje svetiljki, instalacionim prekidaima, koje treba postaviti u zid na potrebnoj visini od gotovog poda pored ulaznih vrata u prostoriju, a svetiljke u kupatilu ukljuivati/iskljuivati prekidaem na sklopu prekidake kombinacije (tzv. Iindikator) sa svetlosnom signalizacijom. U zavisnosti od namene prostorije i svelotehnikih zahteva u njoj, predvideti odgovarajui tip svetiljke i broj sijalica. Takoe svaku svetiljku izabrati

Novi Sad Mart, 2009. god.

Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

4/10 tako da odgovara atmosferskim uslovima u kojim se postavlja, kao i uslovima odravanja i ienja u svakoj prostoriji. Ostaviti izvode dovoljne duine za nesmetanu montau svetiljki. 11. Elektrina instalacija prikljunica Elektrinu instalacija prikljunica, predmetnog objekta predvideti u skladu sa zahtevima opreme koja e se postaviti u predmetnu prostoriju i u skladu sa namenom same prostorije, kao i tehnikih zahteva za ovu vrstu instalacije sa stanovita uslova razvoda, dozvoljenog pada napona, itd. Dispozicija i broj prikljunica u svakoj prostoriji definisati prema ureajima koji se postavljaju i montiraju u svaku prostoriju kao i zahtevima odravanja prostorije. Sve jednofazne (monofazne) i trofazne prikljunice predvideti da budu sa zatitnim kontaktom na koji je prikljuen poseban zatitni (''Y'') provodnik, (tzv. uko prikljunice). Instalacije za jednofazne (monofazne) prikljunice sa zatitnim kontaktom izvesti sa troilnim instalacionim energetskim provodnikom tipa PP-Y koji treba polagati pod malter zidova. Instalacija za trofazne prikljunice sa zatitnim kontaktom izvesti petoilnim instalacionim provodnikom tipa PP-Y koji takoe polagati pod malter. U svakoj prostoriji predvideti odgovarajui broj monofaznih i trofaznih prikljunica koje e se napajati mrenim naponom. Prikljunice u kupatilu i kuhinji izvesti u nepromoivoj izvedbi, sa poklopcem od PVC mase. Prikljunice postaviti u prethodno postavljene instalacione kutije u zid. Visina postavljanja prikljunica mora biti u skladu sa vaeim propisima. Prikljunice u kupatilu treba postaviti na minimum 60cm od ivice kade ili tu kabine. 12. Instalacija elektrinog zvona Na svakoj razvodnoj tabli predvideti prostor za ugradnju transformatora 230/8 V/V; 6A i elektrinog zvona za napon 8V. Tastere postaviti u neposrednoj blizini ulaznih vrata u jedinicu, vodei rauna o smeru otvaranja ulaznih vrata. Instalaciju izvedesti troilnim provodnikom tipa PP-Y. 13. Instalacija izjednaavanja potencijala Izjednaavanje potencijala predstavlja vrlo vanu meru zatite od poara i eksplozije, kao i opasnost od elektrinog udara unutar tienog prostora. U mokrim vorovima predvideti dodatno (lokalno) izjednaavanje potencijala. U kupatilu treba povezati sve vodovodne i metalne kanalizacione cevi, kadu i sve ostale metalne mase, pomou metalnih obujmica i provodnika tipa P-Y 4mm2 na sabirnicu za dodatno (lokalno) izjednaavanje potencijala koju reba postaviti u plastinu kutiju (tipa PS 49) sa poklopcem. Sabirnicu iz ove kutije
Novi Sad Mart, 2009. god. Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

5/10 povezati pomou provodnika tipa P-Y 6mm 2 sa zatitnom sabirnicom razvodne table. Sabirnicu iz ove kutije povezati sa provodnikom tipa P-Y 6mm 2 sa glavnim sabirnim zatitnim vodom P-Y 1x16mm 2 koji, bez prekidanja, treba postaviti do ormaria za izjednaavanje potencijala (OIP) u objektu. Ukoliko je mogue, na mestu ulaska svih instalacija u objekat se postaviti ormari za izjednaavanje potencijala (OIP) u objektu, na iju se bakarnu inu, jednoilnim vodovima, povezati instalacije vodovoda, gasa, grejanja, antensku instalaciju, ormari telefonske instalacije i sl. Ormari za izjednaavanje potencijala u objektu povezati sa uzemljivaem, zemljovodom od trake FeZn 25x4mm - unutranja gromobranska instalacija. Instalaciju izjednaavanja potencijala (glavnog i dodatnog) se izvesti sa petom i treom ilom preko kojih treba uzemljiti metalna kuita svetiljki, ureaja, prikljunica i ostalog. 14. Instalacija gromobrana i uzemljivaa Gromobranska instalacija treba da zatiti objekte, stanovnike i predmete u njima od tetnih posledica atmosferskog pranjenja. Osnovni zadatak kod projektovanja gromobranske zatite jeste prethodni izbor, tj. odreivanje nivoa zatite, odnosno stepena efikasnosti te zatite, koja e svojim kvalitetima, opasnosti i tete od eventualnog direktnog atmosferskog pranjenja u tieni objekat zadrati u zahtevanim granicama. Projekat gromobranske instalacije uraditi na osnovu Pravilnika o tehnikim normativima za zatitu objekta od atmosferskog pranjenja ("Slubeni list SFRJ" br.11/96) i jugoslovenskih standarda za gromobranske instalacije koji su objavljeni u istom slubenom listu, tj. JUS IEC 1024-1, JUS IEC 1024-1-1, JUS N.B4.802, JUS N.B4.803, JUS N.B4.810, JUS IEC 1312-1, kao i grupe JUS N.B4.9xx. Objekat spada u uobiajene objekte, prema tabeli 1 iz Standarda JUS IEC 1024-1-1. Glavnim projektom je predvideti uzemljiva koga ini elina pocinkovana traka (FeZn) 25x4mm poloena u betonski temelj objekta (10-15)cm iznad dna, a ispod hidroizolacije. Na svakih (5-10)m, varenjem traku spojiti na armaturne ipke, a mesta vara zatititi premazivanjem bitulitom. Predvieni uzemljiva, s obzirom na koliine poloenih metalnih masa (traka, armatura), svakako e zadovoljiti propisane kriterijume za zatitu od atmosferskih pranjenja. Uzemljiva mora biti zdrueni, tj. mora imati funkciju radnog i zatitnog uzemljivanja. Instalacija gromobrana e se sastojati od: - glavnih prihvatnih hvataljki na krovu objekta, - glavnih odvoda, - hvataljki na dimnjacima, - metalnih delova krova (snegobrani, opivke, oluci), - uzemljivaa u temelju, - glavnih gromobranskih odvoda,
Novi Sad Mart, 2009. god. Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

6/10 - pomonih gromobranskih odvoda (metalni stubovi konstrukcije objekta), - pribora, koji zajedno sa ostalim graevinskim elementima, moraju formirati zatvoren elektrini kavez na potencijalu zemlje, tako da bude postignuta efikasna zatita od atmosferskih pranjenja. Ova vrsta gromobrana je tipa Faradejev kavez. Merno-rastavni spojevi treba postaviti u zidne panele fasade na visinu 1.7m od gazita. Od merno-rastavnog spoja do temeljnog uzemljivaa potrebno je postavliti traku FeZn Otpor uzemljivaa i nivo zatite je odrediti proraunom u glavnom projektu. Pre putanja instalacije u trajan rad izvoa radova je duan da uradi potrebna merenja, od strane ovlaene i licencirane firme, otpornosti uzemljivaa i neprekidnosti veza prema standardu JUS IEC 1024-1 i JUS IEC 1024-1-1 i JUS.N.B4.803 i da priloi rezultate merenja. 15. Ormari TV pretvaraa Detaljan projekat televizijskog prikljuka kablovskog distributivnog sistema nije predmet razmatranja ovoga projekta. U grafikom delu dokumentacije ovoga projekta priloene su predviene trase koaksijalnih kablova KDS-a sa predvienim prikljunim mestima za TV prijemnike. Detaljan proraun televizijskog prikljuka kablovskog distributivnog sistema realizovati posebnom sveskom projekta. 16. Instalacija interfona Glavnim projektom je predvideti interfonsku instalaciju. U sklopu glavnog projekta usvojiti tehniko reenje digitalne adresabilne interfonske instalacije sa tabloom sa pozivnim tasterima i mikrozvunom kombinacijom na ulazu u objekat, elektrinom bravom i govornim aparatima u svakoj jedinici. Na tablou, pored svakog pozivnog tastera za jedinice postaviti natpise sa imenima stanara. Elektrinu bravu montirati na ulazna vrata. Sa unutranje strane se mora otvoriti obinom kvakom, a spolja kljuem. Govorni aparat montirati u ulaznom delu svake jedinice na zid na visini 1.5m od poda. Trase provodnika, broj ila i nain povezivanje interfonskog sistema dati na osnovama i blok emi interfonske instalacije u grafikoj dokumentaciji glavnog projekta. Interfonsku instalaciju isrojektovati u skladu sa vaeim tehnikim propisima i JUS standardima iz ove oblasti i uobiajenim zahtevima za ovakve vrste objekata. 17. Antenska instalacija

Novi Sad Mart, 2009. god.

Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

7/10 Detaljan projekat antenskih instalacija kablovskog distributivnog sistema nije predmet razmatranja ovoga projekta. U grafikom delu dokumentacije ovoga projekta priloene su predviene trase koaksijalnih kablova KDS-a sa predvienim prikljunim mestima za TV prijemnike. Detaljan proraun televizijskog signala, slabljenja i pojaavaa prikljuka kablovskog distributivnog sistema realizovati posebnom sveskom projekta. 18. Razvod elektroenergetskih instalacija Razvod elektrine energije za sve funkcionalne jedinice predmetnog objekta, kree iz ormana mernog mesta, koji je definisan prethodnim uslovima nadlene elektrodistribucije. Razvod elektrine energije za sva troila u funkcionalnim jedinicama predmetnog objekta, kree iz razvodnih tabli svake jedinice. Elektrine instalacije e se izvesti provodnicima tipa PP-Y (ili slinim gde je to dozvoljeno propisima), odgovarajueg preseka i broja ila, poloenim u malteru po zidovima i plafonima. Vodove polagati vertikalno i horizontalno na rastojanjima u skladu sa vaeim propisima. Prilikom polaganja kablova u beton (pre betoniranja) obavezno koristiti plastine savitljive cevi. Voditi rauna de se trasa kablova ne poklapa sa trasom kablova slabe struje (propisano rastojanje) ili sa mestima prolaska - proboja vodovodnih cevi odnosno cevi grejanja. Kablove u cevima ne postavljati u armiranobetonske grede ili stubove kako ne bi oslabili njihovu nosivost. Za usponske vodove i instalaciju stepenita predvideti posebne vertikale koje se mogu ostaviti tokom izvoenja graevinskih radova kako bi se izbeglo "temovanje" zidova, ienje uta i ostali pratei radovi. 19. Razvod elektrinih instalacija "slabe" struje Sve elektrine instalacije slabe struje treba polagati u zatitne, savitljive PVC cevi odgovarajueg prenika koje su predviene za polaganje ispod maltera zidova ili u pocinkovanim regalima iznad sputenih plafona, tamo gde ih ima. S obzirom da su u pitanju elektrine instalacije slabe, zatitne PVC cevi se mogu polagati i bez meusobnog rastojanja. Glavnim projektom predvideti instalacione vodove ovih instalacija koji treba da omogue da se maksimalno smanji elektrini uticaj drugih elektrinih instalacija sa kojima se vode paralelno. Naime, predvideti instalacione vodove sa ekranskom zatitom, koja omoguuje maksimalno smanjenje spoljanjih elektrinih i magnetnih uticaja. Ovo je posebno bitno za elektrine instalacije slabe struje i pouzdano funkcionisanje elektrine opreme koju napajaju. 20. Rastojanje izmeu elektrinih i drugih instalacija u zgradi

Novi Sad Mart, 2009. god.

Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

8/10 Pri projektovanju i izvoenju elektrinih instalacija slabe u objektu voditi rauna o paralelnom voenju, pribliavanju i ukrtanju instalacionih vodova sa vodovima elektrinih i drugih instalacija u objektu. Najmanja rastojanje vodova u sluaju paralelnog polaganja projektnim reenjima izabrati u skladu sa vaeim propisima. Usponski vodovi telefonske instalacije postaviti u posebne instalacione cevi ili kanale. 21. Tehniki opis za izvoenje energetskih instalacija Ravanje i nastavljanje provodnika sme se vriti samo u razvodnim kutijama u odgovarajuoj mehanikoj zatiti i prema mestu postavljanja. Prekidae postaviti na strani otvaranja vrata u visini kvake a ''uko'' prikljunice postaviti u skladu sa vaeim propisima. Zatitni provodnik je uto-zelene boje. Neutralni provodnik je svetlo plav. Prema Jugoslovenskom standardu (JUS-u) oznaavaju se provodnici i kablovi, koji imaju u sebi uto-zelenu ilu, dodatnim slovomY. "uko" prikljunice vezati za zatitnu sabirnicu (PE) u RT preko tree odnosno pete ile (Y) u napojnom provodniku. Iza strujne zatitne sklopke neutralni provodnik mora da je izolovan od zemlje kao i fazni provodnici. Otpor izolacije faznih i neutralnih ila prema zatitnoj mora da iznosi minimalno 500k. U strujnim kolima za sijalina mesta u prekidau se prekida fazni vod. Zatitu elektrinih vodova od preoptereenja i kratkih spojeva izvriti instalacionim automatskim osiguraima. Nominalne struje moraju odgovarati podacima navedenim u jednopolnoj emi i predmeru glavnog projekta. Sva oprema odreene zatite mora imati natpisne ploice. Kod izvoda kabla u zavrnicama obratiti panju da red pojedinih ila u obe zavrnice bude isti, pri emu obratiti panju na boje omotaa pojedinih ila. 22. Zatita Zatita kablova od preoptereenja i kratkih spojeva predvideti automatskim osiguraima, koji moraju biti dimenzionisani u skladu sa presekom, vrstom i nainom polaganja kabla, a prema standardu JUS.N.B2.752. Zatita od elektrinog udara se postii primenom odgovarajuih mera i to: - zatitu o direktnog dodira sprovesti primenom izolovanja delova pod naponom i primenom zatitnih pregrada i kuita, - zatita od indirektnog dodira sprovesti automatskim iskljuivanjem napajanja u TN-C-S sistemu (iskljuenje u predvienom vremenu strujnog kola pripadajuim zatitnim ureajem), a sve u skladu sa Pravilnikom o tehnikim normativima za elektrine instalacije niskog napona (Slubeni list SFRJ, broj 53/88, i Slubeni list SRJ broj 28/95).
Novi Sad Mart, 2009. god. Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

9/10 Za troila u kupatilu (ve-maina, bojler i grejalica) za koje je pretpostavljena mogunost pojave opasnog napona dodira, odnosno gde su ljudi izloeni dodiru sa elektrino provodnim materijalom na velikoj povrini predvideti zatitni ureaj diferencijalne struje (ZUDS, tipa FID, odgovarajuih nazivnih vrednosti). Pored toga je, kao posebnu zatitnu meru, primeniti izjednaavanje potencijala svih metalnih masa u kupatilima i kuhinjama i na svim glavnim prikljucima cevnih i drugih instalacija u objektu. Postaviti od ormaria za izjednaavanje potencijala u objektu (OIP) kroz sve etae glavni vod za izjednaavanje potencijala tipa PPOO-Y 1x16mm2. Na ovaj vod treba, bez prekidanja istog, prikljuiti sve pomone vodove za izjednaavanje potencijala tipa PP-Y 1x6mm2. Ove vodove poloiti do kutije (sabirnice, SIP) za dodatno izjednaavanje potencijala u kupatilu. Spajanje uraditi otcepnim spojnicama. 23. Ispitivanje projektovanih elektrinih instalacija i uvoda Kod izvedenih elektrinih instalacija moraju se izvriti tipska ispitivanja i merenja u cilju kvaliteta izrade i funkcionalnosti, a ista se smatraju zadovoljavajuim, ako: - instalacioni provodnici nisu u dodiru, - otpor instalacionih vodova odgovara otporu upotrebljenih provodnika ili kablova, - otpor instalacije izmeu provodnika istog voda ili razliitih vodova nije manji od 500k. Za ostale elektrine instalacije poloeni kablovski vodovi moraju se ispitivati na: - neprekidnost, - dozvoljenu otpornost, - dielektrinu otpornost, - otpornost izolacije provodnika. Kod telefonskih instalacija moraju se izvriti ispitivanja i merenja u cilju kvaliteta izrade i funkcionalnosti, a ista se smanjuju zadovoljavajuim ako: - instalacioni provodnici nisu u dodiru, - otpor instalacionih vodova odgovara otporu upotrebljivih provodnika ili kablova, - otpor instalacije izmeu provodnika istog voda ili razliitih vodova nije manji od 20M, a otpor izolacije izmeu ma kog provodnika i zemlje nije vei od propisanog, - napon uma je u granicama odreenim tehnikim propisima koje se odnose na zatitu telefonskih vodova od uticaja elektrinih vodova. Takoe se mora proveriti da li je instalacioni materijal odobren ZJPTT, odnosno da li je za njega izdat odgovarajui atest. Odgovorni projektant:
Novi Sad Mart, 2009. god. Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad

IDEJNI PROJEKAT ELEKTRINIH INSTALACIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

10/10 _______________________ Petar Dobanovaki, dipl.in.el.

Novi Sad Mart, 2009. god.

Odgovorni Projektant: Petar Dobanovaki, dipl.in.el.