You are on page 1of 6

viwkc iwmwc

`yai hZv iwmwc


C` Zv wgw gyL KiZB ne| `yai GB iwmwcjv GKB m ^vKi I gyLviPK| `ya w`q evbvbv hvq Ggb mnR, Dcv`q iwmwc _vKjv Avcbv`i Rb... P ` cy wj
DcKiY
bvwiKj 3wU, o Avav KwR, `ya 2 KwR, wPwb 3 Kvc, gq`v 1 KwR, Zj fvRvi Rb|

c Yv jx
bvwiKj wgwn Ki Kzwiq wbb| AaK bvwiKj Lye wgwn Ki wkjcvUvq evUzb| evwK AaK bvwiKji m o Rvj w`q nvjyqv Kib| nvjyqv wKq PUPU nj bvgveb| `ya Rvj w`q 3 cvqv Av`vR Kib| `ya evUv bvwiKj I wPwb wgwkq gq`v w`q KvB Kib| Lvwgi g_ wbb| iwU ej iwUi ga bvwiKji cyi fi euvki PUv ev Qzwi w`q AaP`vKvi wcVv KvUzb| P`cywj Wzev Zj fvRyb| Kvbv Drme Abyvb 100 RbK cwiekb Kivi DchvMx Ki iwmwcZ cwigvY ewk Ki `qv njv|

114 mvvwnK 2000 C` msLv-2 2006 el 9

`y a wd i wb
DcKiY
`ya 4 Kvc, MvjvIi Pvj KvqvUvi Kvc, wPwb Avav _K cb GK Kvc, MvjvcRj 1 Uwej PvgP, cvev`vg KzwP mvRvevi Rb|

c Yv jx
cvjvIi Pvj ayq cvwbZ wfwRq ivLyb| nvZ w`q KPj Pvj Avav fvOv Kib| `ya I cvwbmn Pvj GK wgwkq Pzjvq w`b| mvgvb Rvdivb w`q gvS gvS bvob| Pvj m nj Nb Nb bvoeb| Pzjvi AuvP Kwgq A A wPwb w`q bvob| me wPwb `qv nj AviI 5 wgwbU g`y AuvP iL bvob| wdiwb bvwgq MvjvcRj w`b| cwiekb cv Xj Dci cv ev`vg KzwP wQwUq w`b| Vvv nj wdR ivLyb|

wW g i nv jy qv
DcKiY
wWg 4wU, wPwb cb 1 Kvc, `ya Nb Avav Kvc, wN Avav Kvc, GjvP 2wU, `viwPwb 2 mwg 2 UzKiv, MvjvcRj 2 Uwej PvgP, Rvdivb (BQv) mvgvb|

c Yv jx
MvjvcRj Rvdivb Avav Nv wfwRq ivLyb| wWg KuvUvPvgP w`q dUzb| me DcKiY GK gkvb| g`y AuvP Pzjvq w`q bvoZ _vKzb| Lye mveavb bvoZ ne hb Zjvq bv jvM| wWg RgvU eua wgwn`vbvi gZv ne| cvwb wKq wN ei nj Pzjv _K bvwgq bvob| ewkY fvRj nvjyqv k nq hve| cwiekb cv Xj Ici gvIqv ev cv ev`vg KzwP w`q mvRvbv hvq|

115 mvvwnK 2000 C` msLv 2006 el 9

x i mv
DcKiY
`ya 2 wjUvi, KbWW wg 1 wUb, cvDiwU 4 vBm, cv ev`vg 10wU, MvjvcRj 2 Uwej PvgP, Rvdivb mvgvb|

`y a Ky wj
DcKiY
wPKb m Pvj Avav Kvc, KbWW wg Avav wUb, bvwiKj Kvivbv 1 Kvc, `ya Avav wjUvi, GjvP uov I Rvqdj uov GKAgvsk Pv PvgP Ki|

c Yv jx
cv ev`vg 8-10 Nv cvwbZ wfwRq ivLyb| Lvmv Qvwoq KzwP Kib| cvDiwUi avi KU ev` w`q mv`v Ask wbb| 1 Kvc `ya iwU 10 wgwbU fRvb| iwU big nj KuvUvPvgP w`q dU `yai m gkvb| iwU `ya gmY Ki gkvb| eviI gkvZ cvib| mmcvb cvDiwUi wgkYi m KbWW wg, `ya I Rvdivb gkvb| gvSvwi AuvP Pzjvq w`q Nb Nb bvob| dzU DVj AuvP Kwgq cvq 1 Nv AbeiZ bvoZ _vKzb| `ya wKq Nb _K_K nq nuvwoi Zjvq jvMvi gZv nj bvwgq MvjvcRj w`b| cv ev`vg KzwP w`q mvwRq cwiekb Kib|

c Yv jx
Pvj eQ ayq Wzev cvwbZ 2-3 Nv wfwRq ivLyb| cvwb Swiq evZvm ivLyb hb Pvji cvwb mi hvq| wkj-bvovq Pvj uov Kib| AvavKvc dzUvbv cvwbZ uwo w`q KvB Kib| fvjv Ki g_ wbb| KvB 16 fvM Kib| cZK fvM KvB w`q QvU iwU ej A_ev nvZ w`q Pc cvZjv Ki fZi bvwiKji cyi w`q KzwjwcVv Zwi Kib| Gfve mejv wcVv evbvb| `yai m KbWW wg wgwkq Rvj w`b| dzU DVj KzwjwcVv, GjvP I Rvqdj uov w`q Rvj Kg ivLyb| nuvwo SuvwKq wcVvi m `ya gkvb|

116 mvvwnK 2000 C` msLv 2006 el 9

Kv I b i xi
DcKiY
KvIb Avav Kvc, `ya 6 Kvc, wPwb cb GK Kvc, GjvP 4wU, `viwPwb 2 mwg 2 UzKiv|

c Yv jx
KvIb ayq `yai m wgwkq A AuvP bvob| fvjvfve dzUj GjvP, `viwPwb w`b| hLb `ya Kg Nb nq Avme ZLb AbeiZ bvob| Nb _K_K nj wPwb 2 _K 3 evi w`q bo bvgvb|

o i x i
DcKiY
cvjvIi Pvj Avav Kvc, `ya 6 Kvc, LRyi o Avav _K cb GK Kvc|

c Yv jx
Pvj ayq Ava Nv wfwRq ivLyb| nvZ w`q KPj Pvj Avav fvOv Kib| cvwbmn Pvj `yai m gkvb| Pzjvq w`q bvob| Pvj m nq Gj AbeiZ bvob| PvKv o nj fO wbb| xi Nb nj Pzjv _K bvwgq A A o w`q bvob| me o `qv nq Mj Avevi g`y AuvP Pzjvq w`b| Nb Nb bvob| KqKevi dzU DVj bvwgq evwUZ Xvjyb| Vvv xi, LB Ges gywoi m cwiekb Kib|

117 mvvwnK 2000 C` msLv 2006 el 9

gv s Mv wg k K
DcKiY
Avg Lye cvKv I wgw 2wU, gay 2 Uwej PvgP, fwbjv AvBmwg 2 zc, Kbhwg Avav wUb|

c Yv jx
Avg KzwP Ki KvUzb| evi gay, `ya I AvBmwg w`q gkvb| eid KzwP w`q cwiekb Kib|

M i g Av iv g
DcKiY
Zij `ya 1 Kvc, cvwb Avav Kvc, wPwb 3 Uwej PvgP jeyi im 1 Uwej PvgP|

c Yv jx
`yai m cvwb wgwkq dvUvb| Vvv Ki wPwb wgwkq 4-5 Nv wdR ivLyb| cwiekbi AvM jeyi im I eid KzwP gkvb|

Vv v wg Vv
DcKiY
KbWW wg Avav wUb, cvwb `o Kvc, wPwb 3 Uwej PvgP, MvjvcRj 1 Uwej PvgP, jeyi im 2 Uwej PvgP, eid KzwP|

c Yv jx
KbWW wgi m cvwb w`b Ges wPwb gkvb| MvjvcRj w`q wdR ivLyb| Vvv nj jeyi im gkvb| eid KzwP w`q cwiekb Kib|

118 mvvwnK 2000 C` msLv 2006 el 9

ev bv bv wg k K
DcKiY
Kjv gvSvwi 2wU, KbWW wg Avav wUb, cvwb 3 Kvc, wPwb 2 Uwej PvgP, fwbjv Avav Pv PvgP, Kvc AvBmwg (fwbjv) 200 wgwj|

c Yv jx
me DcKiY GK evi gkvb A_ev Kjv wgwn Ki PUK me DcKiYi m dU gkvb| wdR iL A_ev eid w`q Vvv cwiekb Kib|

Av g ` wa
DcKiY
RjvwUb `o Uwej PvgP, `B Avav KwR, Avg gvSvwi 1wU, KbWW wg Avav wUb|

c Yv jx
AvavKvc Mig cvwbZ RjvwUb fRvb| 2-3 wgwbU ci bo RjvwUb cvwbi m gkvb| `B gmY Ki dU ivLyb| Avgi Lvmv Qvwoq vBm Ki KvUzb| 3-4 vBm Zzj ivLyb| evwK Avg PUK wbb A_ev evi e Kib| Avgi m RjvwUb, `B Ges KbWW wg gkvb| cwiekbi cv Xj wdR (5 Nv) ivLyb| Avg`wa wVKgZv Rg Mj Zzj ivLv Avgi vBm w`q mvwRq cwiekb Kib| Qwe : mvnj ivbv wicb

119 mvvwnK 2000 C` msLv 2006 el 9