KBSR(KURIKULUM BERSEPADAU SEKOLAH RENDAH) Latar Belakang

:
1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. 1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah. 1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. 1988 ± Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi berbunyi ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.

Tujuan Pendidikan Sekolah Rendah

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menguasai kemahiran asas. Menguasai kemahiran berfikir. Memperoleh ilmu pengetahuan.
Menghayati dan mengamalkan nilai murni.

Membentuk sahsiah yang positif. Membina kemahiran sosial. Memeupuk semangat kewarganegaraan. Menanam rasa cinta akan alam sekitar. Memeupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi.

Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid:

1. 2. 3.

Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan. Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis.

Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam menyelesaikan masalah harian.

4. 5.

Menguasai kemahiran belajar.

Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

6. 7.

Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya.

Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup.

8. 9.

Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri. Mempunyai semangat patriotisme.

10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. 11. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti. 12. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. 13. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam
lingkungan kebuadayaan nasional.

14. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri. 15. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan
produktiviti.

16. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di dalam
Al-Quran bagi murid Islam.

Penilaian berterusan. kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek. Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum. 7. . pembacaan. Penguasaan kemahiran asas. Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan. c. Kemahiran berfikir. e. emosi dan jasmani. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. 5. Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan. pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus. 8. pendengaran. 3. 6. Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M iaitu membaca. bertutur. Ianya merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi emlahirkan insan yang seimbang. b. darab dan bahagi. Nilai merentas kurikulum. Pendidikan umum untuk semua murid. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. menulis dan mengira. Bahasa merentas kurikulum. membaca dan menulis). d. 4. Prinsip mudah ubah. Bahasa merentas kurikulum. Pendidikan seumur hidup. 9. Pemupukan nilai-nilai murni. penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah. Kemahiran asas 3M (Meliputi kemahiran mendengar. 2.Prinsip-Prinsip KBSR 1. Patriotisme merentas kurikulum. Penekanan Dan Tumpuan KBSR a. rohani. Bagi mata pelajaran Agama Islam. Perkembangan menyeluruh. tolak.

f. Projek. Strategi P & P yang berpusatkan murid. Permainan simulasi. vii. vi. . Demonstrasi / tunjuk cara. h. ii. Bercerita. viii. Sesi Buzz (Membuat keputusan daripada perbincangan ringkas). Tutorial. Menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik adrjah. Permainan. Mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. x. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran · · · Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. bahan maujud. ix. iv. Penilaian berterusan. Percambahan fikiran. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran i. · Menilai proses P&P seharian supaya tindak susul dapat dijalankan. Pemulihan dan pengayaan. media cetak dan media elektronik. Lakonan. g. iii. v. Lawatan. · Menggunakan pelbagai media alam semula jadi.

guru sepatutnya: · · · · · · Menyesuaikan objektif P&P mengikut kebolehan murid. Menggunakan pelbagai bahan sesuai dengan minat. c.Penilaian Penilaian formatif ialah penilaian sepanjang masa. Pengukuhan. . Memberi peluang yang cukup kepada setiap murid. Menggunakan bahasa yang sesuai. Pemulihan. b. Tindakan Susulan a. Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran. Memberi perhatian yang rapi secara individu atau kumpulan. keperluan dan kebolehan. Pengayaan. Bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Mempelbagaikan teknik yang lebih berkesan.

Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan. kerohanian. sumber: http://skpemanis1. fizikal. Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula tahun 1 2011. fizikal. kerohanian. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. kerohanian. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). sikap dan nilai.com . kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. sikap dan nilai. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. menulis. sahsiah. Melalui KSSR katanya. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Pada peringkat ini pula. fizikal. kemahiran asas ICT. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. Buat peringkat permulaan. perkembangan sosioemosi. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. Selain itu. kognitif. perkembangan sosioemosi. semua sekolah akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). kognitif. sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009.KSSR( KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH) Bermula tahun 2011.

viii. seimbang dan bersepadu. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian. seimbang dan bersepadu dan meliputi aspek-aspek intelek. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. membaca. . iv. vi.0 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH ( KBSR ) 1. harmonis dan berakhlak mulia. pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan untuk membolehkan murid: i. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. 2. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara.2. v. Matlamat Pendidikan Persekolahan Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh. menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya. Objektif KBSR Bagi mencapai matlamat tersebut. bertutur. harmonis dan berakhlak mulia. 3. rohani. rohani. menguasai kemahiran belajar. iii. menguasai kemahiran berfikir. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri. vii. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah. ii.

mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia. menjaga kesihatan dan kecergasan diri. kefahaman. iv. menguasai kemahiran membaca. Perkembangan individu secara menyeluruh. dan mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup. Pendekatan Bersepadu. x. xiii. iii. v. xviii. memahami. murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding dengan penglaman hidup mereka. xvi. Prinsip KBSR KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:i. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal. ii. menyakini asas-asas keimanan. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat . meminati. xi. kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional. menghafaz dan memahami pengertian ayatayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam. mengembangkan bakat dan kreativiti.ix. xii. menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti. mempunyai pengetahuan. xiv. membina semangat patriotisme. minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. dan Pendidikan seumur hidup. xv. xvii. Pendidikan yang sama untuk semua murid. 4.

membaca dan menulis) . Ciri-Ciri KBSR 5.vi. bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) penguasaan 3M (membaca. bertutur. Penekanan Fokus Tahap I i. Penguasaan kemahiran asas berbahasa (mendengar. menulis dan mengira) penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah vii. x. viii. ix. suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan galakkan interaksi sosial . xi.

Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 6. ii. ii. Manusia dan Alam Kelilingnya. dan Perkembangan Diri Individu. memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat. . vi. iii. Manusia dengan Persekitaran. Membaca. iv. menhafaz dan menghayati ayat-ayat AlQuran. menghafaz. Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah. Komunikasi. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira Mengenal huruf serta membaca. iv. Fokus Tahap II i. v. Struktur KBSR Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:i. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa. Komponen-komponen tersebut ialah:i.ii. iii. ii. iii. Kemahiran Asas.

vi. v. Kerohanian. iv. Nilai dan Spiritual Pendidikan Moral Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup Seni dan Riadah Kokurikulum Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan . Bidang Pelajaran Bidang Komponen Matapelajaran Fasa 1 Fasa 2 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Komunikasi Kemahiran Asas Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Manusia dan Persekitaran Sikap .iii. nilai dan sikap Kemahiran Hidup. dan Kokurikulum 7. Kesenian dan Kesihatan.

2. 3. iii. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina. 4. 1. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan . Sains. Pendidikan Seni. 4. 2. 2. Pendidikan Moral. 4. 5. ii. Bidang Komunikasi Bahasa Melayu. Bidang Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup. Bahasa Tamil.Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:- i. dan Kajian Tempatan. 3. 1. 1. 3. Pendidikan Muzik. dan Matematik. Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya Pendidikan Islam.

Perhimpun an Pilihan Guru Besar JUMLAH Sekolah Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 1 2 3 4 5 6 450 450 450 300 300 300 240 240 240 210 210 210 Sekolah Jenis Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 1 2 3 4 5 6 270 270 270 150 150 150 60 450 450 450 90 300 90 300 90 300 210 180 210 180 210 180 150 210 180 150 210 180 150 210 180 210 150 210 150 210 150 150 210 150 150 210 150 150 210 150 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 60 120 60 60 60 60 120 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 60 120 60 60 60 60 120 60 90 90 90 60 90 90 90 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 135 0 135 0 135 0 144 0 144 0 144 0 135 0 135 0 135 0 144 0 144 0 144 0 9. Islam/Mo ral Pendidika n Seni Pendidika n Muzik Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Pend. & Kes.8. . Peruntukan Masa Mata Pelajaran Perkara Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina/Tami l Sains Matemati k Pend. Jas. Teras KBSR i. Penggabungjalinan.

iv. iii. vii. Kemahiran asas. dan Sains dan teknologi merentas kurikulum 11. mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran. Bahasa merentas kurikulum. Penilaian. dan Pemulihan. . ii. viii. 10. x. i. Prinsip mudah ubah. iv. iii. Penyerapan. ix. Pemulihan dan pengayaan. Kemahiran berfikir. Nilai Merentas Kurikulum. Penilaian berterusan. v. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. seseorang guru seharusnya. Pengkayaan.ii. vi. penekanan diberi kepada:i. Patriotisme merentas kurikulum. Penekanan Dalam KBSR Dalam melaksanakan KBSR. v. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.

Menjalankan penilaian yang berterusan. y y y y . ii. bahan rujukan untuk penggunaan murid. yakin dan daya juang. penggunaan teknik yang pelbagai. Menyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid membuat keputusan secara rasional. Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam menyelesaikan tugasan.Kemudahan fizikal kelas y y y y y ruang pembelajaran yang selesa. y y y y Melibatkan murid secara aktif. sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan yang interaktif. Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam kemahiran berfikir. Aspek emosi sosial y y y penggunaan bahasa yang mesra. ruang pameran hasil kerja. Memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat membantu dan membina sifat berani. Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali dalam situasi yang berlainan. bahan pembelajaran yang mencabar daya pemikiran. Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka. mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. keupayaan guru memahami muridnya.

Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun kepada kebolehan yang pelbagai. Penilaian i. berpasangan ataupun individu. berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang melibatkan murid secara aktif. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Guru boleh mengelolakan secara kelas. iii. Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS) . kumpulan.y Mengambil tindakan segera terhadap masalah pembelajaran murid. y y y y y y y y y y Simulasi Lakonan Permainan Tunjuk ajar Lawatan Bercerita Projek Sumbangsaran Main peranan Pidato 12. Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut.

ukuran panjang dan berat mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik. Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 serta pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains iv) v) vi) vii) viii) . Akibatnya KBSR. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 13. Selepas tahun 1988. Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988.y Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ii. Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994. Sains dan semua matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah. Antara perubahan besar dalam KBSR ialah i) ii) iii) penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling kompleks mengikut topik mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang. yang dikenali sebagai KurikulumBaru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020. program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

bahan. panduan khas oleh PPK. objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan Merancang adalah rancangan semester.14. 1979) pemilihan strategi pengajaran. topic dan kandungan. strategi. beriltizam untuk mengembangkan kurikulum : membaca . organisasi pengalaman & menhargai objektif sukatan) mentafsir sukatan (mengkaji sukatan. memahami. isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang di inginkan . rancangan pelajaran harian (objektif pengajaran dan pembelajaran. penilaian) mengatur aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran (Gagne & Briggs. mengubah suai dimana perlu) memindahkan matlamat. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM) Mentafsir adalah memahami dan menhargai FPK dan Matlamat Pendidikan (sikap positif.

. persekitaran) sumber yang ada penggunaan ICT Melaksanakan adalah Melaksanakan didalam bilik darjah Penilaian adalah untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi analisis keputusan mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian 15. Rumusan Program KBSR terbahagi kepada dua tahap .Mengubah suai adalah berdasarkan keperluan (murid . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi.

com/kbsr. kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini http://kdckdpm06. merancang. dan melaksanakan kurikulum.htm . Penafian/Disclaimer. memodifikasikan.Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum.bravehost. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan. Peranan mereka termasuk menginterpretasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful