«õó¢ê¢ªê£ø¢ è좴¬óè÷¢

ªñ£ö¤ ë£ò¤Á «îõ«ïòð¢ ð£õ£íó¢

à÷¢÷ìè¢èñ¢
°Áè¢è õ¤÷è¢èñ¢

3

ªñ£ö¤ð¢ ªðòó¢è÷¢

5

ºô¢1 (Þ÷¬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)

7

ºô¢2 (ºù¢¬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)

16

ºô¢3 (ªñù¢¬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)

29

ºô¢4 (ªð£¼ï¢îø¢ è¼î¢¶«õó¢)

38

ºô¢5 (õ¬÷îø¢) è¼î¢¶

90

ºô¢6 (¶¬÷î¢îø¢ è¼î¢¶«õó¢)

111

õô¢1 (õ¬÷¾è¢ è¼î¢¶«õó¢)

119

‘õ£‘ âù¢Âñ¢ õ¤¬ùꢪê£ô¢ õóô£Á

137

õ¤÷¢¢1 (õ¤¼ñ¢ðø¢ è¼î¢¶«õó¢)

146

õ¤÷¢¢2 (ªõñ¢¬ñ ªò£í¢¬ñ ªõí¢¬ñ
ªõÁ¬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)

155

õ¤÷¢3 (ð¤÷¾è¢ è¼î¢¶«õó¢)

171

ð¤ù¢ù¤¬í𢹠‘Üô¢‘ (輬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)

187

°Áè¢è õ¤÷è¢èñ¢
Üèñ¢.

- Üèï£ÛÁ

Üè.ï¤.

- Üèï£ÛÁ ï¤î¢î¤ô被裬õ

Üó¤êñò.

- Üó¤êñò-Üó¤êñòî¦ðñ¢

Üó¤ê¢.¹.õ¤õ£

- Üó¤ê¢êï¢î¤ó ¹ó£íñ¢, õ¤õ£è è£í¢ìñ¢.

ܼì¢ð£,ïìó£ü

- ܼì¢ð£ ïìó£üðî¤ ñ£¬ô

Üöèó¢èô.

- Üöèó¢èôñ¢ðèñ¢

Üøªïø¤.

- Üøªïø¤ê¢ê£óñ¢

Ýê£óè¢.

- Ýê£ó被裬õ

Þó°-Þó° õñ¤êñ¢

- Þó° õñ¤êñ¢

Þó£ê¬õî¢.

- Þó£ê ¬õî¢î¤ò ñ°ìñ¢

Þôè¢.õ¤.

- Þôè¢èí õ¤÷è¢èñ¢

Þ¬ø.

- Þ¬øòù£ó¢ Üèð¢ªð£¼÷¢

Þ¬ø.à¬ó

- Þ¬øòù£ó¢ è÷õ¤ò½¬ó

ß´.

- ß´ ºð¢ðî¢î£ø£ò¤óð¢ð®

àð«îêè£.

- àð«îêè£í¢ìñ¢...

àó¤.ï¤.

- àó¤ê¢ªê£ô¢ ï¤èí¢´

äé¢

- ä颰ÁËÁ

äï¢.äñ¢

- äï¢î¤¬í äñ¢ð¶

å÷¬õ.°ø÷¢.

- å÷¬õ袰ø÷¢

å÷¬õ.îù¤ð¢ð£ìô¢

- å÷¬õò£ó¢ îù¤ð¢ð£ìô¢ î¤ó좴

èï¢î¹.

- èï¢î¹ó£íñ¢

èô¤î¢.

- èô¤î¢ªî£¬è

èô¢ô£.

- èô¢ô£ìñ¢

èñ¢ðó£.

- èñ¢ðó£ñòíñ¢

è£ë¢ê¤ð¢¹

- è£ë¢ê¤ð¢¹ó£íñ¢

è£ó¤¬è.

- ò£ð¢ð¼é¢èôè¢è£ó¤¬è

°ñó.ð¤ó.õ£¼.

- ñó°¼ðó ²õ£ñ¤è÷¢ ð¤óðï¢îî¢î¤ó좴,õ£Ïó¢
ï£ù¢ñí¤ñ£¬ô

°¼ðóñ¢.

- °¼ðóñ¢ð¬ó

°ø÷¢.

- 袰ø÷¢

°ø¤ë¢ê¤ð¢.

- °ø¤ë¢ê¤ð¢ð£ì¢´

°Áï¢.

- °Áè

°ø¢ø£.°ø.

- °ø¢ø£ô袰øõë¢ê¤

°Áè¢è õ¤÷è¢èñ¢
ªê÷ï¢î¤ó¤.

-

ªê÷ï¢îó¤òôèó¤

ë£ùõ£,

-

ë£ùõ£ê¤ì¢ìñ¢

ë£ù£

-

ë£ùñ¤ó¢îñ¢

î뢬êõ£.

-

î뢬êõ£íù¢ «è£¬õ

îí¤¬èð¢¹,ï£ì¢´.

-

îí¤¬è𢠹ó£íñ¢. ï£ì¢´ð¢ðìôñ¢

îí¢ì¬ô.êî.

-

îí¢ì¬ôò£ó¢ êîèñ¢

îí¢®.

-

îí¢®òôé¢è£óñ¢

îñ¤ö¢ ï£.

-

îñ¤ö¢ ï£õôó¢ êó¤¬î

îù¤ð¢ð£.

-

îù¤ð¢ð£ìô¢ î¤ó좴

.

-

ñ£ùõó¢ ð£ìô¢

íñ£¬ô.

-

íñ£¬ô Ëø¢¬øñ¢ð¶

î¤ó¤è´.

-

î¤ó¤è´èñ¢

è¢è£÷î¢.

-

è¢è£÷î¢î¤ð¢ ¹ó£íñ¢

被è£.

-

被裬õò£ó¢

Ëø¢.

-

Ëø¢øï¢î£î¤

ð¢¹.

-

ð¢¹èö¢

ñï¢.

-

ñï¢î¤óñ¢

º¼°.

-

º¼è£ø¢Áð¢ ð¬ì

õ÷¢Àõ.

-

õ÷¢Àõ ñ£¬ô

õ£ê.

-

õ£êèñ¢

õ£î.

-

õ£î×óó¢ ¹ó£íñ¢

õ£ôõ£.

-

õ£ôõ£»¬ìò£ó¢ õ¤¬÷ò£ìø¢ ¹ó£íñ¢.

î¤õ£.

-

î¤õ£èó ï¤èí¢´

î¤õ¢.

-

î¤õ¢õ¤òð¤óðï¢îñ¢

«îõ£,

-

«îõ£óñ¢

¬îôõ, ¬îô,

-

¬îôõ¼è¢èê¢ ²¼è¢èñ¢

ªî£ô¢,

-

ªî£ô¢è£ð¢ð¤òñ¢

ªî£ô¢, â¿î¢¶.

-

ªî£ô¢è£ð¢ð¤òñ¢ â¿î¢îî¤è£óñ¢

ªî£ô¢, àó¤.

-

ªî£ô¢è£ð¢ð¤òñ¢, àõñõ¤òô¢

ªî£ô¢.ªê£ô¢.«êù£.

-

ªî£ô¢è£ð¢ð¤òñ¢ ªê£ô¢ôî¤è£óñ¢ «êù£õ¬óòó¢
à¬ó

ªî£ô¢, ªð£¼.

-

ªî£ô¢è£ð¢ð¤òñ¢, ªð£¼÷î¤è£óñ¢

ªñ£ö¤ð¢ªðòó¢è÷¢
îñ¤ö¢
Þ.

-

Þï¢î¤

è.

-

èù¢ùìñ¢

ê.

-

êñø¢è¤¼îñ¢

¶.

-

¶À, ¶Àõñ¢

ªî.

-

ªî½é¢°

ð¤ó£.

-

ð¤ó£è¤¼îñ¢

ñ.

-

ñ¬ôò£÷ñ¢

ñó£î¢.

-

ñó£î¢î¤

õ.

-

õìªñ£ö¤
Ýé¢è¤ôñ¢

AF.

-

Anglo - French

As.

-

Anglo - Saxon

Du.

-

Dutch

E.

-

English

F.

-

French

G.

-

German

Gael.

-

Gaelic

GK.

-

Greek

Goth.

-

Gothic

Heb.

-

Hebrew

K.

-

Kannada

Kur.

-

Kurukh

L., Lat.

-

Latin

Lith.

-

Lithuanian

LL.

-

Late Latin

M.

-

Malayalam

MDu.

-

middle Dutch

ME.

-

middle English

MLG.

-

middle Low German

OE.

-

old English

OF.

-

old French

OHG.

-

old High German

ON.

-

old Norse

OS.

-

old Saxon

S.,Skt.

-

Sanskrit

Slav.

-

Slavonic

T., Te., Tel.

-

Tel. - Telugu

T.

-

Tulu

ðô¢õ¬èè¢ °ø¤ð¢¹è÷¢
Þ.õ.

-

Þôè¢è¤ò õö袰

à.õ.

-

àôè õö袰

â - ´.

-

â´î¢¶è¢è£ì¢´

å.«ï£.

-

å𢹫ï£è¢è

ªê.°ù¢ø¤ò õ¤.

-

ªêòð¢ð´ ªð£¼÷¢ °ù¢ø¤ò õ¤¬ù

ªê.°ù¢ø£.õ¤.

-

ªêòð¢ð´ ªð£¼÷¢ °ù¢ø£ õ¤¬ù

ï£ë¢.õ.

-

ï£ë¢ê¤ô¢ ï£ì¢´ õö袰

ò£ö¢ð¢.

-

ò£ö¢ð¢ð£í õö袰

ªï.õ.

-

ªïô¢¬ô õö袰

c.f.,

-

confer ( = compare)

ºô¢1 (Þ÷¬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)
Þ÷¬ñ âù¢ð¶ æó¢ àò¤£¤ò¤ù¢ ð¤øð¢ð¤ø¢°ñ¢ º¿ õ÷ó¢ê¢ê¤è¢°ñ¢ Þ¬ìð¢ðì¢ì
郎ô¬ñ Üô¢ô¶ è£ôñ¢. ܶ ð¤øï¢î 郎ôò¤ù¤ù¢Á ªî£ìé¢è¤, ¹ù¤ø¢ø¤÷¬ñ,
ê¤ø¢ø¤÷¬ñ, «ð£¤÷¬ñ âù ºï¢ï¤¬ôð¢ðì¢ì ñ¢.
ð¤øð¢ªðù¤Âñ¢ «î£ø¢øªñù¤Âñ¢ å袰ñ¢.
Þòø¢¬èò£ù «î£ø¢øñ¢ Üô¢ô¶ Þòè¢èªñô¢ô£ñ¢ ºù¢«ù£è¢è¤«ò ï¤èö¢îô£ô¢,
«î£ø¢øè¢ è¼î¢î¤ô¢ ºù¢«ù£è¢èô¢ Üô¢ô¶ ºèé¢è£ì¢ìø¢ è¼î¢¶ Þóí¢ìøè¢
èô÷¢÷¶.
Þù¤, Þ÷¬ñð¢ ð¼õî¢î¤«ô«ò à¼õê¢ ê¤Á¬ñ»ñ¢ àìô¢ ªñù¢¬ñ»ñ¢ Üö°
郎ø¾ñ¢ ñø¾íó¢ê¢ê¤»ñ¢ õô¤¬ñ ñ¤°î¤»ñ¢ ªð£¶õ£è ܬñï¢î¤¼î¢îô£ô¢,
Þ÷¬ñè¢ è¼î¢î¤ø¢ ê¤Á¬ñ ªñù¢¬ñ Üö° ñøñ¢ õô¤¬ñ ºîô¤ò è¼î¢¶èÀñ¢
«î£ù¢Áñ¢.
ºô¢ - ºù¢ - ºù¤ = ò£¬ùè¢ èù¢Á. "ºù¤»¬ìè¢ èõùñ¢ «ð£ô¢"(ïø¢.360).
ºù¢ - ºù¢ù¤ = ºô¢¬ô ï¤ôî¢î¤ô¢ Þòø¢¬èò£è õ¤¬÷¾ñ¢ å¼ ê¤Á ðòÁ.
å.«ï£: L. Min, small. Þîù¤ù¢«ø, minify, minim, minimum, minish, minor,
minute ºîô¤ò ðô ªê£ø¢è÷¢ ¤ï¢¶÷¢÷î£èî¢ ªî£¤è¤ù¢ø¶.
ºô¢ - º÷¢ - º¬÷ =
1. õ¤î¢î¤ù¤ù¢Á º¬÷î¢î ê¤Á ªõ÷¤ð¢ð£´. "õ¤î¢î¤ò ªõí¢º¬÷"
(ä颰Á. 29).
2. Þ÷¬ñ. "º¬÷ò¬ñ î¤é¢è÷¢" (èñ¢ðó£. °ñ¢ðè. 10).
3. ñóè¢èù¢Á. "Üîù¢ø£÷¢ õö¤«ò º¬÷«ò£é¢°¹" (ê¦õè 223).
4. ê¤Áð¤÷¢¬÷.
5. ñèù¢. (ð¤é¢.)
ñ. º÷, ¶.ºª÷, è.ªñ£ª÷, ªî. ªñ£ôè¢è.
º¬÷î¢îô¢ =
1. º¬÷ «î£ù¢Áîô¢. "åù¢ø£ò¢ º¬÷î¿ï¢¶" (õ£ê. 10 : 8).
2. èî¤óõù¢ «î£ù¢Áîô¢. "裬ô ë£ò¤Á èî¤ó¢õ¤£¤î¢¶ º¬÷ð¢ð"
(ñí¤. 8 : 18).
ñ. º¬÷, è.ªñ£ª÷, ªî. ªñ£ô.
º¬÷ - º¬÷ò£ù¢ = ê¤Á°öî. Þï¢î º¬÷ò£ù¢ «ðꢬê ò£ó¢ «èì¢è¤ø¶.
(W.)
º÷¢ - ºÀ - º² - Ͳ = ð¤ë¢². ðô£º². (à.õ.). å.«ï£: àÀ - à². ÷ - ê.
«ð£ô¤î¢î¤£¤¹.
º÷¢ - ºì¢´. ºì¢´è¢ °¼ñ¢¬ð = ê¤Á ªîù¢ùñ¢ ð¤ë¢², Üô¢ô¶ ðùñ¢

ð¤ë¢².

ºì¢´ - ªñ£ì¢´ = ܼñ¢¹. "ªñ£ì¢ì¼ñôó¢" (õ£ê.29 : 8)
ªñ£ì¢´ - ªñ£ì¢¬ì = ñíñ£è£î Þ¬÷ëù¢ (W.) ªñ£ì¢¬ì𢠬ðòù¢ (à.õ.)
ºÀ - º¿ - º° - ºè¤ö¢. å.«ï£: ªî£¿ - ªî£°.

ºè¤ö¢î¢îô¢ = (ªê.°.õ¤.)
1. ܼñ¢¹îô¢. "ܼñí¤ ºè¤ö¢î¢î«õ«ð£ õ¤÷é¢èî¤ó¢ º¬ô»ñ¢"
(ê¦õè. 551).
2. «î£ù¢Áîô¢. "Íõ¬è »ô°ñ¢ ºè¤ö¢î¢îù º¬ø«ò" (ä颰Á.
èì¾÷¢). Ãñ¢¹ñ¢ ñôó¢«ð£ø¢ °õ¤îô¢ Üô¢ô¶ Í´îô¢.
"ñè¾èí¢ ºè¤ö¢ð¢ð" (èô¢ô£.7).
(ªê.°ù¢ø£õ¤.)
1. ßÂîô¢. "Üñóó£î¤ò¬ó ºè¤ö¢î¢¶" (õ¤ï£òè¹. 8: 154).
2. «î£ø¢Á õ¤î¢îô¢. "Üø¢¹î ºè¤ö¢î¢î£ó¢" (è£ë¢ê¤ð¢¹. ðù¢ù¤¼. 163).
è. º°÷¢ (g).
ºè¤ö¢ =
1. ܼñ¢¹. "°Áºè¤ö õ£ò¤Âé¢ è÷¢÷¤«ñø¢ ¬èï¢ ï¦ì¢ì£ó¢"(ï£ô®. 262).
2. °ñ¤ö¤. "ªðòÁ÷¤ ºè¤ªöù" (èô¤î¢. 56)
ºè¤ö¢ - ºè¤öñ¢ = ñô¼ñ¢ ð¼õ𢠫ðó¼ñ¢¹. (ê¶.).
ò. º°ô.
ºè¤ö¢ - ºè¤ö¤, ºè¤ö¤î¢îô¢ = ºè¤ö¢î¢îô¢.
ºè¤ö¤ - ºè¤ö¤îñ¢ = ºè¤ö¢îñ¢ = ܼñ¢ðô¢, ܼñ¢¹. "ªð£ù¢ù¤ù¢ ºè¤ö¤îñ¢
õ¤¬÷" (°ø¢ø£. îô. ï£ì¢´ê¢. 9).
ºè¤ö¢ - ºè¤÷¢. ºè¤öñ¢ - ºè¤÷ñ¢. ºè¤ö¤îñ¢ - ºè¤÷¤îñ¢.
ºè¤÷¢ - º°÷¢ - º°÷ñ¢ =
1. ܼñ¢¹. "ðé¢èò °º÷ï¢ îù¢¬ùè¢ ªè£é¢¬èò£ð¢ ð¬ìî¢î"
(î¤õ£ôõ£. 4 : 14).
2. å¼ ¬èò¤ù¢ ä õ¤ó½ñ¢ ï¤ñ¤ó¢ï¢¶ ¸÷¤ ªð£¼ï¢î¤è¢ Ãñ¢ð¤
ï¤ø¢°ñ¢ Þ¬íò£ õ¤¬í袬è õ¬è. (ê¤ôð¢. 3 : 18), à¬ó.)
õ. º°ô.
º°÷ñ¢ - º°ìñ¢ =
1. ñí¤º®. "º°ìºñ¢ ªð¼ë¢ «ê¬ù»ñ¢" (ð£óî. °¼. 14).
2. º®»Á𢹠äï¢îÂ÷¢ åù¢Á. (î¤õ£.).
º°ìñ¢ - õ. ºè¢°ì¢ì.
º°ìñ¢ - ñ°ìñ¢ =
1. ñí¤º®. "Üóè¢èù¢øñ¢ ñ°ìñ¢" (èñ¢ðó£. ºîø¢«ð£. 246).
2. «îó¢è¢ °ð¢ðñ¢.
3. æ¬ôꢲõ®ò¤ù¢ ñí¤º®ê¢²è¢ ªè£í¢¬ì.
ñ°ìñ¢ - õ. ñ袰ì¢ì.
«ðó£. ð«ó£ îñ¢ 'êñø¢è¤¼î ªñ£ö¤' âù¢Âñ¢ Ëô¤ù¢ ÞÁî¤ò¤ô¢, º°ìñ¢ (ñ°ìñ¢)
âù¢ð¶ î¤óõ¤ìê¢ ªê£ô¢ªôù¢Á °ø¤î¢î¤¼î¢îô¢ è£í¢è.
ºè¤÷¢ - º°÷¢ - º°÷¤. º÷¤î¢îô¢ = °õ¤îô¢.
"º¼÷¤è¢°ñ¢... Üóõ¤ï¢îñ¢" (îí¢®. 62).

º° - º¬è = ܼñ¢¹. "º¬è ªñ£è¢°À÷¢÷¶ ï£ø¢øñ¢ «ð£ô¢" (°ø÷¢. 1274).
º¬èîô¢ = ܼñ¢¹îô¢.
º° - ªñ£°
1.
2.
3.

- ªñ£è¢° =
Ì ªñ£ì¢´.
ªñ£ì¢´ð¢ «ð£ø¢ ªêò¢òð¢ð´ñ¢ æõ¤ò «õ¬ôð¢ð£´.
ï¤ôî¢î¤ù¢«ñô¢ Þ´ñ¢ Ì被è£ôñ¢.

è. ªñ£è¢° (gg.). ªî. ªñ£è¢è. (gg.)
ªñ£è¢° - ªñ£è¢°÷¢ =
1. ñô¼ñ¢ ð¼õ𢠫ðó¼ñ¢¹. "º¬èªñ£è¢° À÷¢÷¶ ï£ø¢øñ¢
«ð£ô" (°ø÷¢. 1274).
2. ï¦ó¢è¢°ñ¤ö¤. "ð´ñ¬ö ªñ£è¢°÷¤ù¢" (ï£ô®. 27).
è. º°îô¢. (g).
ªñ£è¢°÷¢ - ªñ£è¢°÷¤. ªñ£è¢°÷¤î¢îô¢ =
1. °ñ¤ö¤»í¢ì£îô¢. (w).
2. î¤óÀîô¢. (ò£ö¢. Üè.).
è. ºè¢°÷¤²
º÷¢ - ºí¢ - ºí. ºíºíî¢îô¢ = õ£ò¢è¢°÷¢ ªñô¢ô𢠫ð²îô¢. "²ø¢ø¤ õ
ºíºªíù¢Á ªê£ô¢½ñ¢ ñï¢î¤óñ¢ ãîì£" (ê¤õõ£è. 58).
ºí - ºµ. ºµºµî¢îô¢ = õ£ò¢è¢°÷¢ ªñô¢ô𢠫ð²îô¢.
ºµ - ºµè¢°. ºµè¢° ºµè¢ªèùô¢ = °öõ¤ î£ò¢ð¢ð£¬ôê¢ ê¤ø¤¶ ê¤ø¤î£è
àø¤ë¢ê¤è¢ °®î¢îô¢.
ºí¢ - ñí¢ - ñí¤ = ê¤ø¤ò¶.
ñí¤è¢èò¤Á, ñí¤è¢è£¬ì, ñí¤è¢è£è¢¬è, ñí¤è¢°ìô¢, ñí¤è¢¬è, ñí¤è¢«è£¬ó,
ñí¤î¢îè¢è£÷¤, ñí¤î¢¶î¢î¤, ñí¤ð¢¹ø£, ñí¤ð¢ðòÁ ºîô¤ò Ãì¢´ê¢ ªê£ø¢è¬÷
«ï£è¢°è.
ºµè¢° - º´è¢° = ê¤Áê.
º´è¢° - º´è¢èó¢ = °Áî¼. "º´è¢è¼ñ¢ õ¦î¤»ñ¢" (ê¤ôð¢. 5 : 187)
º´è¢° - ºè¢° = ê. ñ. ºè¢°.
º¶ - ºèñ¢ =
1. «î£ø¢øñ¢. "²÷¤ºèè¢ è÷¤øù¢ù£ù¢" (ê¦õè. 298).
2. ºù¢¹. "ßù¢ø£÷¢ ºèî¢«î» ñ¤ù¢ù£î£ô¢" (°ø÷¢. 923).
3. î¬ôò¤ù¢ ºù¢¹øñ¢. "ºèî¢î£ ùñó¢ï¢î¤ù¤¶ «ï£è¢è¤" (°ø÷¢. 93).
4. «ï£è¢°. "¹¶ºèñ¢ ¹£¤îô¢" (ªî£ô¢. ªñò¢ð¢. 13).
5. ºèñù¢. "ºèñ¢ðô «ðê¤ òø¤«òù¢" («îõ£. 742 : 2).
6. õ¦ì¢®ù¢ ºù¢¹øñ¢.
7. ï£ìèê¢êï¢î¤ äï¢îÂ÷¢ ºîô¶. (ê¤ôð¢. 3 : 13 à¬ó).
8. ªî£ìè¢èñ¢. (w).
9. ºèî¢î¤ô¢ ºù¢ ï¦í¢´÷¢÷ Í袰.

ºèë¢ ªêò¢îô¢ =
1. «î£ù¢Áîô¢. "ºè뢪êò¢ 裣¤¬è" (ªð¼é¢. à뢬êè¢. 35 : 49).
2. ºù¢ù£îô¢. "«î£ø¢ø¤ù£í¢ ºè뢪êò¢ «è£ôñ¢" (ê¦õè. 675).
3. «ï£è¢°î. "ºù¢ù¤ù£ù¢ õìî¤¬ê ºè뢪êò¢¶" (ê¦õè. 1408).
ºèè¢ ªè£ñ¢¹, ºèî¬ô, ºèñí¢ìðñ¢, ºèõ£êô¢, ºè¾¬ó; à¬óºèñ¢, èö¤ºèñ¢,
¶¬øºèñ¢, Ëù¢ºèñ¢, «ð£ó¢ ºèñ¢ âù¢Âñ¢ Ãì¢´ê¢ ªê£ø¢è÷¤ô¢, ºèñ¢ âù¢Âë¢
ªê£ô¢ ºù¢¹øî«ò °ø¤î¢îô¢ è£í¢è.
ºè¬ñ =
1. ºù¢¬ñ.
2. î¬ô¬ñ. Üõù¢ ºè¬ñò£ò¤¼ï¢¶ Ãì¢ìî ïìî¢î¤ ¬õî¢î£ù¢.
(à.õ.)
ºèñ¢ - ºèù¢ («ð£ô¤).
ºèñ¢, ºèù¢ - õ. ºè (mukha).
ºèù¢ - ºè¬ù =
1. ºù¢¹øñ¢.
2. ªî£ìè¢èñ¢.
3. à¬óï¬ìê¢ ªê£ø¢è÷¤ù¢ Üô¢ô¶ ªêò¢»ì¢ê¦ó¢ Ü®è÷¤ù¢
ºîªô¿î¢¶è÷¢ å õ¼îô¢.
4. î¬ô¬ñ. Üõù¢ ºè¬ù ðí¢µè¤ø£ù¢ (w).
5. Ü«ò, ï£ù¢õï¢î ºè¬ùò¤«ô Üõù¢ «ð£ò¢õ¤ì¢ì£ù¢. (w.).
6. ºù¢ê¤ùñ¢. àù被èù¢ Þõ¢õ÷¾ ºè¬ù? (à.õ.)
ºè¬ùè¢èô¢ = «è£ò¤ô¢ ºîô¤òõø¢ø¤ô¢ õ£êø¢è£ô¤ù¢ «ñ½÷¢÷ àî¢îóè¢èô¢.
ºè¬ùè¢è£óù¢ = ºîô£÷¤. (w.)
ºè¬ù º®¾ = ªî£ìè¢è õ¤Áî¤. (w.)
ºè¬ù - «ñ£¬ù =
1. ºîù¢¬ñ. '«ñ£¬ù ñé¢èôî¢ î¤òø¢Áõ" (àð«îêè£. ê¤õ¹í¢. 63).
2. ªêò¢»÷®ò¤ø¢ ê¦ó¢ªî£Áñ¢ ºîªô¿î¢¶ åù¢ø¤õóî¢ ªî£´ð¢ð¶. "Ü®
ªî£Áï¢ î¬ôªò¿î¢ªî£ð¢ð¶ «ñ£¬ù". (ªî£ô¢. ªêò¢. 91).
ºèñ¢ - ºèó¢ =
1. ºèñ¢.
2. Í袰.
ºèó¢îô¢ = ñíñø¤îô¢.
ºèó¢ - «ñ£ó¢ - «ñ£. «ñ£î¢îô¢ = ñí¤ñø¤îô¢.
"«ñ£ð¢ðè¢ °¬ö»ñ¢ Ü÷¤ê¢êñ¢" (°ø÷¢. 90).
«ñ£ - «ñ£ð¢¹ - «ñ£ð¢ðñ¢ = ðíºèó¢¾.
ºèó¢ - ºè£¤
1.
2.
3.

=
ªî£ìè¢èñ¢.
ºù¢¹øñ¢.
î¬ô¬ñ.

4. Íè¢è¤ù¢ Ü®.
ºè£¤¬ñ =
1. î¬ô¬ñ. "ºè£¤¬ñ ò¬ìï¢îõù¢ «î£ô¢ ºèî¢îõù¢" (èï¢î¹.
èòºèÂø¢. 49).
2. «ðóø¤¾. (ð¤é¢.) "ºè£¤¬ñê£ô¢ ïø¢øõó¢" («ê¶¹. ðôî¦. 30).
ºèó¢ - ºè¬ó = ðö¤è¢èð¢ð´ñ¢ ºèñ¢. Üõù¢ ºè¬ó¬òð¢ ð£ó¢ âð¢ð®ò¤¼è¢è¤ø
ªîù¢Á (à.õ.). Íè¢è¤ù®. "ºè¾¬óò£ ½¿î ªî£ò¢ò¤ô¢" (è¢è£÷î¢. ¹.
èí¢íð¢ð. 3).
Þï¢î¤. ºè¢ó£ (mukha).
ºè¬ó - «ñ£¬ó =
1. ðö¤è¢èð¢ð´ñ¢ ºèñ¢.
2. ºèõ£ò¢è¢è좬ì
ªî. «ñ£ó, è. «ñ£ªó.
ºèõ£ò¢ - «ñ£õ£ò¢ - ºèî¢î¤ô¢ õ£ò¢è¢°è¢ 覿÷¢÷ .
"°ê¢ê¤ ù¤¬óî¢î °Ïàñò¤ó¢ «ñ£õ£ò¢" (¹øñ¢. 257).
º° - ºè - ºè𢹠=
1. ºø¢ð°î¤.
2. õ¦ì¢®ù¢ ºù¢¹øè¢ è좮ìñ¢. "ºèî¢ îí¤ï¢î ºèð¢¹" (Ü£¤ê¢. ¹.
Þï¢î¤ó. 20).
3. Üí¤èôé¢è÷¤ù¢ ºù¢¹ø𢠪ð£¼î¢¶ õ£ò¢.
4. «ê¬ôò¤ù¢ ºèî¬ô.
5.ºù¢ù¤¬ô. "Þ¼ï¢î¤ì£ ªòé¢è÷¢èí¢ ºèð¢«ð" (î¤õ¢. õ£ò¢ 9:2:7).
º÷¢ - ñ÷¢ 1.
2.
3.

ñ÷¢÷ù¢ =
Þ¬÷ëù¢. "ªð£¼õ¤øô¢ ñ÷¢÷" (º¼°. 262).
ñøõù¢, ð¬ìñøõù¢. "è÷ñ¢¹° ñ÷¢÷ó¢" (èô¤î¢. 106).
°ø¤ë¢ê¤ï¤ô õ£íó¢. (Åì£.)

ñ÷¢ - ñ÷ - ñö =
1. Þ÷¬ñ. "ñö¾ñ¢ °ö¾ñ¢ Þ÷¬ñ𢠪ð£¼÷" (ªî£ô¢.ࣤ. 14).
2. °öî. "Ü¿ñö𢠫ð£½ñ¢" (被è£. 147).
ñö - ñö¾ =
1. Þ÷¬ñ.
2. °öî.
ñö¾ - ñöõù¢ =
1. Þ÷ëù¢. `ñöõó¢î ñ¬ùòù ñíªõ£ô¤ (èñ¢ðó£. ï£ì¢´ð¢ . 50).
ñö - ñöñ¢ - ñöô¢ - ñö¬ô =
1. Þ÷¬ñ. "ªð¼ñö¬ô ªõ÷¢«÷ø¢ø¤ùó¢" («îõ£. 570 : 5).
2. °öîè÷¤ù¢ Þù¤ò, ï¢î£ê¢ ªê£ô¢. `îñ¢ ñè¢è÷¢ ñö¬ôê¢ ªê£ø¢
«è÷£îõó¢" (°ø÷¢. 66).
ñö - ñöñ¢ - ñìñ¢ =

1. Þ÷¬ñ. "Üë¢êù¢ ñìõù«ñ" (ï÷. ²òñ¢. 27).
2. Þ÷¬ñ袰£¤ò ªñù¢¬ñ. "ªî÷¤ï¬ì ñìð¢ð¤¬í" (¹øñ¢. 23).
3. Þ÷¬ñ袰£¤ò Üö°. "ñìè¢èí¦ó¢ «ê£¼ñ¢"
(ê¤ôð¢. 17, à¬óð¢ð£ì¢´ ñ¬ì).
4. Þ÷¬ñ袰£¤ò Üø¤ò£¬ñ. "ªè£¬ì ñìñ¢ ð´îôô¢ô¶ ð¬ìñìñ¢
ðì£ù¢" (¹øñ¢. 142).
5. ªðí¢ ð£ø¢ °íñ¢ ï£ù¢èÂ÷¢ åù¢ø£ù (ªè£Àî¢îè¢ ªè£í¢´
ªè£í¢ì¶ õ¤ì£¬ñò£è¤ò) «ð¬î¬ñ. "õ£ô¤¬ö ñìñ颬èòó¢"
(¹øñ¢. 11).
ñö - ñì - ñì𢹠- ñìð¢ðñ¢ =
1. ªñù¢¬ñ.
2. Þíè¢èñ¢.
3. «ð¬î¬ñ.
ñìñ¢ - ñìõù¢ = Üø¤õ¤ô£ù¢. "ñìõó¢ ªñô¢ô¤òó¢ ªêô¢ô¤Âñ¢' (¹øñ¢. 106).
ñìõ÷¢ = Üø¤õ¤ô£÷¢. "ñìõ ÷ñ¢ñï¦ ò¤ù¤è¢ªè£í¢ «ì£«÷" (ä颰Á. 67).
ñìõ£÷¢ = ªðí¢. "°öù¢ ñìõ£÷¢ ÃÁ¬ìò£ª÷£¼ ð£èñ¢" (õ£ê. 5 : 17).
ñìõ¤ = ªðí¢. "ñìõ¤ò¬óê¢ ê¤ï¢¬î õ¤¼ð¢ðø£ ªêò¢õ¤î¢îô¢" (ªè£è¢«è£. ð£ò¤. 12).
ñìñ¢ - ñìî =
1. ªðí¢. "Þ¬ì袰ô ñìî" (ê¤ôð¢. 16 : 2).
2. ðî¤ù£ù¢° ºîô¢ ðî£ù¢ð¶ Üè¬õ õ¬óòð¢ðì¢ì ªðí¢. (ð¤é¢.).
ªî. ñìî¢î¤, è. ñìî¤.
ñìñ¢õ£ô¢ - ñìõóô¢ =
1. ñìð¢ðñ¢. "ñìõó ½í¢èí¢ õ£µîô¢ õ¤øô¤" (¹øñ¢. 89).
2. ªðí¢. "ñìõó«ù£è¢èñ¢" (°ø÷¢. 1085).
ñì¬ñ - ñ¬ì¬ñ = Üø¤ò£¬ñ.
ñ¬ìòù¢ = Üø¤õ¤ô¤.
ñö - ñè =
1. Þ÷¬ñ. (ò£ö¢. Üè.)2.
2. ð¤÷¢¬÷. "ñï¢î¤ñ¢ñè" (ê¦õè. 1897).
3. ñèù¢ Üô¢ô¶ ñè÷¢. "ñ躬ø î´ð¢ð." (ñ¬ôð´: 185).
è. ñè. (g).
ñö¾ - ñè¾
1.
2.
3.

è. ñè¾ (g).

=
°öî. "ñ辺¬ô õ¼ì" (èñ¢ðó£. ¬îô. 13).
ñèù¢. `ªè£í¢ì«î£ó¢ ñèõ¤ù£¬ê (Ü£¤ê¢. ¹. ñò£ù. 20).
ñóî¢î¤ô¢ õ£¿ñ¢ õ¤ôé¢è¤ù¢ °ì¢®.
"«è£´õ£ö¢ °ó颰ñ¢ °ì¢® ÃÁð." (ªî£ô¢. ñó. 13).
`ñè¾ñ¢ ð¤÷¢¬÷»ñ¢ ðø¿ñ¢ ð£ó¢ð¢¹ñ¢ ܬõ»ñ¢ Üù¢ù
Üð¢ð£ ô£ù" («ñø¢ð®. 14)

ñè - ñèù¢ =
1. °öî. (w).
2. Ýí¢ð¤÷¢¬÷. "ªêò¢ï¢ïù¢ø¤ ªè£ù¢ø ñèø¢°" (°ø÷¢. 110).
3. ¹îô¢õù¢. "ñèù¢î£ »òó¢¹ñ¢" (ªî£ô¢. èø¢. 33).
4. ê¤øî£ù¢. "Ëô¢ èø¢ø ñèù¢Á¬íò£ ïô¢ô ªè£÷ô¢" (ï£ô®. 136).
5. «ð£ó¢ ñøõù¢. `«õï¢îù¢ ñùñ¢«ð£ô õï¢î ñèù¢" (¹.ªõ. 2 : 5).
6. èíõù¢."ï¤ùè¢è¤õù¢ ñèù£î¢
«î£ù¢ø¤òÉàñ¢" (ñí¤. 21 : 29).
7. õ¤¬÷ò£´ñ¢ ð¼õ𢠪ðí¢ ªðò£¦Á. "ªðí¢¬ñ ò´î¢î
ñèªùù¢ è¤÷õ¤»ñ¢" (ªî£ô¢. ªðò. 11)
"¹ø𢠫ð£ò¢ õ¤¬÷ò£´ñ¢ «ð¬îð¢ ð¼õ𢠪ðí¢ ñè¬÷, ñ£«ø£è¢èî¢î£ó¢
Þè¢ è£ôñ¢ ªðí¢ñèªùù¢Á õö颰ð." («êù£.à¬ó.).
ñ£«ø£è¢èñ¢ âù¢ð¶ ªè£ø¢¬è Åö¢ï¢î .
è. ñèñ¢ (g.)
å.«ï£: mac (mak). A. Gaelic word signifying so, and prefixed to many
surnames, as Mac Donald, Mac Grigor, & c. It is synonymous with Son in
tentonic origin.... and with mab or Map (shortened into Ab or Ap) in
Webh names. It is allied to Goth. magus, a son fen, magaths (G. magd, a
maid.). - The Imperial Dictionary of the English Language.
ñè - ñè÷¢ =
1. ªðí¢. "Ýòñèí¦ ò£ò¤ù¢" (èô¤î¢. 107).
2. ¹îô¢õ¤. "ïô¢Ãó¢ï¢î£÷¢ ªêô¢ ñè÷¢" (èô¤î¢. 56).
3. ñ¬ùõ¤. "ñùè¢è¤ù¤. ò£ó¢è¢° ï¦ ñè÷£òÉàñ¢" 9ñí¤. 21 : 30).
4. ªðí¢ ªîò¢õñ¢. â-´: ñè÷¢.
5. ªîò¢õî¢î£ò¢. â-´: ï¤ôñè÷¢.
ñ.ñè÷¢, è. ñè÷¢ (g).
ñè÷¢ - ñè´ =
1. ªðí¢.
2. ñ¬ùõ¤. (Ü°.ï¤.).
ñè´ - ñèÇà =
1. ªðí¢. "÷çè£ù¢ åø¢«ø ñèÇà Üø¤ªê£ô¢" (ªî£ô¢. è¤÷õ¤. 6).
2. ñ¬ùõ¤. "Þø¢ªð£ô¤ ñèÇà𢠫ð£ô" (¹øñ¢. 331).
å.«ï£: õ. ñý¤ô£ = ªðí¢´, ªðí¢
ñý¦ô£ = ªðí¢´
ñ«ýô£ = ªðí¢´
ñ«ýô¤è£ = ªðí¢´.
ñè÷¤ó¢ ñù¢øñ¢ ñý¤ô êé¢è âùð¢ð´è¤ù¢ø¶.
ñè÷¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢«ô ñý¤ô âù¢Á ¤ï¢î¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢. ñý¤ô£ âù¢Âñ¢
ªê£ô¢ô¤ø¢°è¢ è£ì¢ìð¢ð´ñ¢ Íôñ¢ ñý¢ âù¢ð«î. Üñ¢ Íôî¢î¤ø¢° ñè¤ö¢ Üô¢ô¶
ñ¤° âù¢ð¶ ªð£¼÷£èè¢ Ãøð¢ð´è¤ù¢ø¶. ܶ«õ ªð£¼÷£ò¤ù¢, ܶ¾ñ¢

ñý¤ô£ âù¢ð¶ îñ¤ö¢ê¢ ªê£ø¢ø¤ªðù¢ðîø¢°ê¢ ê£ù¢ø£îô¢ è£í¢è.
ñè£ó¢ =
1. ¹îô¢õó¢. "ܾíó¢«è£ù¢ ñè£ó¢" (èï¢î¹. Íõ£ò¤ó.58).
2. ê¤Áð¤÷¢¬÷è÷¢. "Þ÷¬í ñ裣¤ù¢" (ðî¤ø¢Áð¢. 71 : 7).
ñèù¢ - ñ£ù¢ (Ýí¢ð£ø¢ ªðò£¦Á)
â-´: ñèù¢ - ñ£ù¢, è¼ñèù¢ - è¼ñ£ù¢, ªð¼ñèù¢ - ªð¼ñ£ù¢,
ñ¼ñèù¢ - ñ¼ñ£ù¢, «êóñ£ù¢, ªõ÷¤ñ£ù¢.
ñè÷¢ - ñ£÷¢ (ªðí¢ð£ø¢ ªðò£¦Á)
â-´: ªð¼ñè÷¢ - ªð¼ñ£÷¢ -ªð¼ñ£ (ªè£ê¢¬ê); «õí¢ñ£÷¢.
ñèó¢ - ñ£ó¢ (ðôó¢ð£ø¢ ªðò£¦Á).
â-´: Üí¢íù¢ñ£ó¢, Ýꤣ¤òù¢ñ£ó¢.
ñö¬ô - ñî¬ô =
1. °öî.
2. ñèù¢. (ð¤é¢.). "ñî¬ô ò¤ø¢ø¬ñ «èì¢ì½ñ¢" («ê¶¹. Üè¢è¤ù¤. 82).
ñî¬ôè¢ è¤÷¤ = Þ÷é¢è¤÷¤.
"ñî¬ôè¢ è¤÷¤ò¤ù¢ ñö¬ôð¢ ð£ì½ñ¢" (ªð¼é¢. à뢬êè¢. 48 : 164).
º÷¢ - º¼ - º¼° =
1. Þ÷¬ñ. (î¤õ£.
2. Üö°. (ð¤é¢.).
3. °ø¤ë¢ê¤ï¤ôî¢ ªîò¢õñ£è¤ò º¼èù¢. "ܼé¢è® «õôù¢ º¼ªè£´
õ¬÷Þ" (ñ¶¬óè¢. 611).
4. ªîò¢õñ¢. "º¼° ªñò¢ð¢ðì¢ì ¹¬ôî¢î¤«ð£ô" (¹øñ¢. 259).
5. «õôù¢ ªõø¤ò£ì¢´. "º¼èòó¢ï¢¶ õï¢î º¶õ£ò¢ «õôù¢"
(°Áï¢. 362).
6. õ¤ö£. (î¤õ£.) "º¼èòó¢ ð£í¤»ñ¢" (Å÷£. ï£ì¢. 7).
7. ð¬ìòô¢ õ¤¼ï¢¶. "ð¬ì«ò£ó¢è¢° ºóèò£" (ñ¶¬óè¢. 38).
8. º¼è£ø¢Áð¢ð¬ì. "º¼° ªð£¼ï£Á" (îù¤ð¢ð£.).
º¼° - º¼èù¢ =
1. è좮¬÷ëù¢. (î¤õ£.).
2. °ñóù¢ âù¢Âñ¢ °ø¤ë¢ê¤ï¤ôî¢ ªîò¢õñ¢.
3. ªõø¤ò£´ñ¢ «õôù¢. "ºî¤ò£«÷£´ ºóè¬ù º¬øò¤ø¢ Ãõ¤"
(èï¢î¹. õ÷¢÷¤. 155).
4. ð£¬ôï¤ôî¢ î¬ôõù¢. (ܼ. ï¤.).
°ø¤ë¢ê¤ ï¤ôî¢ «îõ¬ù Þ¬÷ëªùù¢Á è¼î¤«ò, °ø¤ë¢ê¤ ï¤ô ñè¢è÷¢ º¼èù¢
âù¢øùó¢. å.«ï£: °ñóù¢ = Þ¬÷ëù¢, º¼èù¢. ñ. º¼èù¢. è. º¼è (ð.).
º¼ - ºÁ - ºø¢ =
1. î÷¤ó¢. "ºø¤«ñù¤" (°ø÷¢.1113).
2. ªè£¿ï¢¶ô¢. "Þ¬ô«ò ºø¤«ò î÷¤«ó «î£«ì" (ªî£ô¢. ñó. 88).
3. Þ¬ô (ò£ö¢. Üè.).

ºø¤îô¢ = ¶÷¤ó¢î¢îô¢. "ºø¤ï¢î «è£ô ºè¤ö£º¬ôò£ó¢" (ê¦õè. 2358).
ºø¤ - ñø¤ =
1. °î¤¬ó, ñ£ù¢ ºîô¤ò õ¤ôé¢è¤ù¢ Þ÷¬ñ.
"ð£ó¢ð¢¹ñ¢ ðø¿ñ¢ °ì¢®»ñ¢ °¼¬÷»ñ¢
èù¢Áñ¢ ð¤÷¢¬÷»ñ¢ ñè¾ñ¢ ñø¤»ñ¢âù¢
ªø£ù¢ð¶ñ¢ °öõ¤«ò£ ®÷¬ñ𢠪ðò«ó" (ªî£ô¢. ñó. 1)
"ò£´ñ¢ °î¤¬ó»ñ¢ ïõ¢õ¤»ñ¢ à¬ö»ñ¢
æ´ñ ¹ô¢õ£ò¢ à÷ð¢ðì ñø¤«ò" («ñø¢ð®. 12)
2. Ü¿é¢è¤ù¢ °ì¢®. (ð¤é¢.).
3. ñ£ù¢°ì¢®. "ñø¤ªè£÷¢¬èòù¢" («îõ£. 980 : 10).
4. ªêñ¢ñø¤ò£´. "ñø¤»¬ìò£òó¢ ñ£îó¢" (èñ¢ðó£. Ýø¢Á. 15).
5. «ñö æ¬ó. (Åì£.).
6. Ý´, °î¤¬ó, è¿¬î ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ Þ÷ñ¢ªð좬ì, ªðí¢õ¤ô颰.
å.«ï£:  = Þ÷¬ñ, ê¤ô õ¤ôé¢è¤ù¢ ªð좬ì. (¬ñ´) è., ¶. ñ£¤.
ñí¢ - ñ£í¢
1.
2.
3.
4.

- ñ£í¤ =
Þ÷¬ñ.
Üö°. "ñ£í¤è¢°øÀ¼õ£ò ñ£òù¢" (î¤õ¢. ªð£¤ò£ö¢.5:2:5).ܼñ¢
ð÷¢÷¤ê¢ ê¤Áõù¢ "è¼ñ£í¤ò£ ò¤óï¢î è÷¢õ«ù" (î¤é¢. Þòø¢. 2 : 61).
°ø÷¢ õ®õñ¢.

ñí¢ - ñ£í¢ =
1. ð÷¢÷¤ê¢ ê¤Áõù¢. "ñ£í£è¤ ¬õòñ÷ï¢î¶¾ñ¢" (î¤õ¢. ªð£¤òî¤. 8:10:8).
2. °ø÷¢ õ®õñ¢ °ø÷ù¢. "°Áñ£ ªí£¼õù¢ îø¢°ø¤ò£èè¢
ªè£í¢ì£´ñ¢ («îõ£. 164 : 5).
ñ£í¢ñèù¢ = ð÷¢÷¤ê¢ê¤Áõù¢.
"ðí¢´ ñ£í¢ ñèù¢øù¢ ªêòô¢ ð£ó¢î¢î«õ£" (îè¢èò£èð¢. 672).
ñ£í¢ - ñ£íõù¢ = ð÷¢÷¤ê¢ ê¤Áõù¢.
"ñë¢ê¬ùè¢ °Á褪ò£¼ ñ£íõð¢ ð®õªñ£¼" (àî¢îóó£. ÜÂñð¢. 6).
ñ£íõù¢ - õ. ñ£íõ.
ñ£íõù¢ - ñ£íõèù¢ =
1. ñ£í¤, ñíñ£è£ Þ¬÷ëù¢ "ªð£ê¢ê ªñ£¿° ñ£íõèù¢"
(ªð£¤ò¹.êí¢«ìꢲ. 40).
2. ð÷¢÷¤ê¢ ê¤Áõù¢. æ¬ôè¢ èíè¢èù¢, ñö¹ôõù¢. "Ýê£ù¢ ºù¢«ù
¶ò¤ô ñ£íõè¬ó" (ñï¢. 2163).
3. â좴ºîô¢ ðî¢î£í¢®ø¢°ì¢ðì¢ì ê¤Áõù¢. (ò£ö¢. Üè.).
ñ£íõù¢ - õ. ñ£íõè.
ñ£íõèù¢ - ñ£í£è¢èù¢ = èø¢«ð£ù¢, ð÷¢÷¤ê¢ ê¤Áõù¢ "Þõ«ù£ £¤÷
¢èù¢" (°Áï¢. 33).

ñ£í£è

ºô¢2 (ºù¢¬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)
«î£ø¢øè¢ è¼î¢¬î Ü®ð¢ð¬ìò£èè¢ ªè£í¢ì Þ÷¬ñè¢è¼î¢¶ «õó¢ê¢ªê£ô¢ô¤ù¢
àìù¤¬ôè¢ è¼î¢¶è÷¢, ê¤Á¬ñ ªñù¢¬ñ Üö° ñøñ¢ õô¤¬ñ âù¢ðù âù¢ð¶,
ºï¢î¤ò è좴¬óò¤ø¢ °ø¤è¢èð¢ðì¢ì¶.
«î£ø¢øºñ¢ Þ÷¬ñ»ñ¢ æ¼ò¤£¤ò¤ù¢ õ£ö¢è¢¬èò¤ô¢ ºø¢ðì¢ì 郎ôè÷£îô£½ñ¢,
«î£ø¢øªñù¢ð¶ åù¢Á Þù¢ªù£ù¢ø¤ù¤ù¢Á ºù¢ õ¼îô£îô£½ñ¢, «î£ø¢øè¢
è¼î¢î¤ù¢ õö¤ï¤¬ôè¢ è¼î¢¶ ºù¢¬ñ ªòù¢ð¶ Üø¤òð¢ð´ñ¢.
ºù¢¬ñ ªòù¢ð¶ è£ôºù¢ Þìºù¢ âù Þ¼ î¤øð¢ð´ñ¢. è£ô ºù¢¬ñ
ºîù¢¬ñ¬ò»ñ¢ º¶¬ñ¬ò»ñ¢ °ø¤è¢°ñ¢. º¶¬ñ ºî¤ó¢ê¢ê¤ò¤ô¢ ºø¢Áñ¢.
ºô¢ - Íô¢ - Íôñ¢ =
1. õ¤¬îò¤ù¤ù¢Á ºù¢«î£ù¢Áñ¢ º¬÷.
2. º¬÷ò¤ù¢ ñ£ø¢ø ñ£è¤ò «õó¢.
3. î¤óí¢ì «õó£è¤ò è¤ö颰 (ð¤é¢.). "ºî¤ó¢èù¤ Íô ºù¤è¢èíñÁð¢ð"
(èô¢ô£. 38).
4. «õ¬ó ªò£ì¢®ò Ü®ñóñ¢. "«ð£î¤ Íôñ¢ ªð£¼ï¢î¤"
(ñí¤«ñ.26 : 47).
5. Ü®ð¢ð¬ì.
6. ºîô¢(Ýî¤). "Íô«õ£¬ô ñ£ì¢ê¤ò¤ø¢ è£ì¢ì" (ªð£¤ò¹. î´î¢. 56).
7. äñ¢Ìî ºîù¤¬ô(Íôð¢ ð¤ó褼î¤). "Íôº ñøÂñ¢ ........èù½ñ¢"
(ð£¤ð£. 13 : 24).
8. èóí¤òñ¢(è£óíñ¢). "Íô ñ£è¤ò ºñ¢ñôñ¢" (õ£ê. 2 : 111).
9. Ü®ñô ñ£è¤ò Ýíõñ¢. "Íô«ï£ò¢ î¦ó¢è¢° ºîô¢õù¢ èí¢ì£ò¢"
(«îõ£. 845 : 9).
10. Ü®õ£ò£è¤ò Üí¢®.
11. Üí¢®ò¤ô¢ º¬÷«ð£ô¢ «î£ù¢Áñ¢ «ï£ò¢ (Üè. ï¤.)
Íôñ¢ - õ. Íô.
Íô¢ - Íô¤ =
1. ñ¼ï¢î£è ¾î¾ñ¢ «õ¼¬ìò ¹ô¢ Ìí¢´ ªê® ªè£®.
"ð£î£÷ Íô¤ ð켫ñ" (ïô¢õö¤, 23).
2. ñ¼ï¢¶«õó¢.
3. èóí¤ò ºîô¢õù¢.
Íô¤ - õ. Íô¤ù¢.
Íô¤ - Íô¤¬è =
1. ñ¼ï¢¶«õó¢ (w.).
2. ñ¼ï¢¶ «õó¢ê¢ªê®.
Íô¤¬è - õ. Íô¤è£.
ºô¢ - ºù¢ =
1. ºîô¢ (ð¤é¢.).
2. è£ôºù¢. "ð¤ù¢Úé¢è¤ ºù¢ªùØàñ¢ «ð¬î«ò" (îù¤ð¢ð£.),
"ò£¬ù õ¼ñ¢ ð¤ù¢«ù, ñí¤«ò£¬ê õ¼ñ¢ ºù¢«ù" (ðö.).

3. Þìºù¢. "âù¢¬ùºù¢ ï¤ô¢ôù¢ºù¢ ªîõ¢õ¤ó¢" (°ø÷¢. 771).
"ºù¢«ù è®õ£÷ñ¢ Íù¢Á«ðó¢ ªî£ì¢®¿è¢è" (îù¤ð¢ð£.).
4. Üí¢íù¢. "ÜÁº«èêù¢ºù¢" (õ£ôõ£. è£ð¢¹. 2).
5. ðö¬ñ.
ºù¢ªê£ô¢(ð¤é¢.) = ðöªñ£ö¤.
ñ., è. ºí¢, ªî. ºÂ.
ºù¢ - ºù¢ùñ¢. "ïñ¢ñ¤Â ºù¢ù ºíó¢ï¢î õ¬÷" (°ø÷¢. 1277).
è. ºù¢ùñ¢.
ºù¢ùñ¢ - ºù¢ùó¢. "õ¼ºù¢ùó¢è¢ è£õ£î£ù¢ õ£ö¢è¢¬è" (°ø÷¢. 435).
ºù¢ - ºù¢¬ù =
1. ðö¬ñ. "ºù¢¬ùð¢ ðöñ¢ ªð£¼ì¢°ñ¢" (õ£ê. 7 : 9).
2. Ü袬è. "âù¢ø ùù¢¬ù ¸ñ¢ºù¢¬ù" (èñ¢ðó£. ñ¤î¤¬ôè¢. 124).
3. Üí¢íù¢. (î¤õ£.).
ºù¢«ù - ñ., è. ºù¢ªù.
ºù¢ùù¢ = Üí¢íù¢. "ªð좪𣴠ºù¢ù¬ùè¢ è£µñ¢" (Þó°. Üõî£óï¦é¢. 13).
ºù¢ùõù¢ =
1. «îõù¢. "ºù¢ùõù¢ «ð£î¤ò¤ô¢" (ñí¤«ñ. 28 : 141).
2. ê¤õð¤ó£ù¢. "ºù¢ùõù¢ Ãìô¢" (èô¢ô£. 32 : 10).
3. Üí¢íù¢. "ºù¢ùõù¢ õ¤ùõ" (èñ¢ðó£. «õ÷¢. 4).
ºù¢ùõ÷¢ =
1. Ü袬è (ð¤é¢.).
2. Í«îõ¤. "ºù¢ùõ÷¢ ðè«ò£´..... õø¢¶ø¢ø õ£«ð£ô¢"
(èï¢î¹. ê¤é¢èº. 443).
ºù¢«ù£ù¢ =
1. èì¾÷¢. "ºù¢«ù£ù¢ è£í¢è" (õ£ê. 3 : 29).
2. °ô ºù¢¬ùî¢ î¬ôõù¢. "îè¢ ªè£ù¢ð¶ õö¤º¬ø
ºù¢«ù£ù¢" (ñí¤«ñ. 28 : 123-4).
3. îî. "õ£ì¢°®ò¤ù¢ ºù¢«ù£ù¶ 郎ô" (¹.ªõ. 3 : 13, ªè£À).
4. Üí¢íù¢. "îñ¢ºù¢«ù£ó¢ îî î£ò¢" (¹.ªõ. 9 : 33).
ºù¢Âîô¢ =
1. âî¤ó¢ð¢ð´îô¢. "èî¤ó¢º¬ôè¢ èù¢ù¤ ñ£ó¢ð ºù¢ù¤ùó¢
ºòé¢è¤ ùô¢ô£ô¢" (ê¦õè. 483).
2. ºø¢ð´îô¢. "ºù¢ù¤ò£´ ð¤ù¢ò£ù¢ ....... àé¢é«ù õ
«î£ù¢Áõ«ù" (被è£. 16).
ºù¢î£¬ù - ºù¢ø£¬ù = «ê¬ôè¢ è¬ìº¬ù.
"ºù¢ø£¬ùò¤«ô º®ï¢î£÷ô£ñ¢ð®" (ß´, 1 : 10 : 11).
ºù¢ - ºù¢¹ = (ªð.)
1. ºù¢ù¤ìñ¢. "«î£ì¢®ò£ù¢ ºù¢¹ ¶ó êñï¢î£é¢è¾ñ¢" (¹øñ¢. 14).
2. ºø¢ôñ¢.

3. ðö¬ñ (°.õ¤.â.).
ºù¢ - ºù¤ = ¸ù¤.
ºù¢ - º¬ù =
1. ºù¢. "Üî¢î¤ ùèóñ¢ Üèóº¬ù ò¤ô¢¬ô" (ªî£ô¢. ¹í. 23).
2. ¸ù¤. "ªõò¢ò º¬ùî¢îí¢´" (ê¦õè. 1136, ð£ì «õÁð£´).
3. Ãó¢¬ñ.
4. èì½ì¢ ªêô¢½ñ¢ ï¦í¢´ ã¤ò ï¤ôð¢ð°î¤.
5. ºèñ¢ (ß´, 10 : 5 : 10).
6. î¬ô¬ñ (Üè. ï¤.)
1. ºù¢ù¤¬ôò¤ô¢. "î¬ôò¤ô¢ õíé¢è¾ ñ£é¢ªè£«ô£ ¬îòô£ó¢
ºù¢«ð" (î¤õ¢. õ£ò¢. 5 : 3 : 7).
2. ºù¢è£ôî¢î¤ô¢. "ºù¢¹ï¤ù¢ øñ¢ð¤ õ êóí¢¹è"
(èñ¢ðó£. õ£ô¤õ¬î. 117).
ºù¢ - ºù¢Á - ºù¢ø¤ô¢ = õ¦ì¢®ù¢ ºù¢ù¤ìñ¢.
"ðôõ¤ù¢ ²¬÷»¬ì ºù¢ø¤ô¢" (ïø¢. 77).
ªî. ºé¢è¤ô¤.
ºù¢ø¤ô¢ - ºø¢ø¤ô¢ - ºø¢øñ¢ (ºù¢øèñ¢ - ºù¢øñ¢ - ºø¢øñ¢(?)) =
1. õ¦ì¢´ ºø¢øñ¢. "ñíù¢ñô¤ ºø¢øñ¢ ¹è¢è ê£ù¢«ø£ó¢" (¹øñ¢. 178).
2. áó¢ ºø¢øñ¢. "õë¢ê¤ ºø¢øñ¢ õòè¢è÷ ù£è" (¹øñ¢. 373).
3. ðóð¢¹. "ã º¬ôºø¢øñ¢ õ¦é¢è" (Üèñ¢. 51).
ºù¢Á - ºï¢¶, ºï¢¶îô¢ =
1. ºø¢ð´îô¢. "º¶õ¼÷¢ ºï¢¶ è¤÷õ£ê¢ ªêø¤¾." (°ø÷¢. 715).
2. âî¤ó¢ð¢ð´îô¢. "ºï¢î¤ù ù¼ñ¬øè¢ è¤öõù¢" (èñ¢ðó£. î£ì¬è. 28).
3. õ¤¬óîô¢. "ºï¢î£ ï¤ù¢ø «õ좬è" ("ë£ùõ£. ²è¢è¤. 7).
4. «ñªô¿îô¢. "àï¢î¤ ºîô£ ºï¢¶õ÷¤ «î£ù¢ø¤" (ªî£ô¢.â¿î¢¶.83).
5. ºîù¢¬ñò£îô¢. "ܬõò¤ù¢ ºï¢î¤ ò¤¼ð¢ðê¢ ªêòô¢" (°ø÷¢. 67).
6. ê¤øî¢îô¢.
7. ðö¬ñò£îô¢. è. ºï¢¶.
ºï¢¶ =
1. ºø¢è£ôñ¢. "ºï¢¶¬ø êùèù£î¤" (èï¢î¹. «ñ¼. 10).
2. ºù¢¹.
3. ªî£ìè¢èñ¢(Ýî¤). "ºï¢¶ ï´¾ º®¾ ñ£è¤ò" (õ£ê. 18 : 5).
ºï¢¶ - ºï¢îù¢ = èì¾÷¢. "ºï¢î¬ù ò£ù¢ñ£ ªõù¢Áñ¢" (ê¤.ê¤. 4: 28).
ºï¢¶Ëô¢ = ºù¢Ûô¢. "ºï¢¶Ëô¢ èí¢´ º¬øð¢ðì ªõí¢í¤" (ªî£ô¢. ê¤øð¢¹ð¢.).
ºï¢î¤ = (ªð.)
1. ºù¢ù¤ìñ¢.
2. ºù¢ø£¬ù. "ªð£¶ñ£îó¢ ºï¢î¤«ò ªî£´ñ¤ìé¢è÷¢"
(°ø¢ø£. îô. ñï¢îñ£. 21).
3. (°. õ¤.â.) ºø¢è£ôñ¢. "ºï¢î¤õ£ «ù£ó¢è÷¢ õ" («îõ£. 477 : 8).

ºï¢¶ - ºï¢¬î = (ªð.)
1. ºø¢è£ôñ¢. "ºï¢¬îî¢î£ù¢ «èì¢ì õ£«ø" (ê¦õè. 545).
2. ð¬ö¬ñ (ð¤é¢.).
3. ºù¢«ù£ù¢. "îîò£ªòù¢ ø¤õó¢è¢°... ºï¢¬îõö¤ ï¤ù¢Á"
(¹.ªõ. 9 : 33).
4. (°.õ¤.â.) °õ¤ "õï¢î® ªð£¼ï¢î¤ ºï¢¬î ï¤ø¢ð¤ù¢" (¹øñ¢. 10).
ºï¢¬î-ºî¢¬î = ºù¢ù¤ìñ¢.
"ºî¢¬î õÏàé¢ è£ôï¢ «î£ù¢ø¤ù¢" (ªî£ô¢. â¿î¢¶. 164).
è. ºï¢ªî.
ºï¢î¤ê¤«ù£ó¢-ºù¢«ù£ó¢. "Þô颰èî¤ó¢î¢ î¤è¤£¤ ºï¢î¤ê¤ «ù£«ó" (ðî¤ø¢. 69 : 17).
ºï¢î¤ + ßò¤«ù£ó¢ = ºï¢î¤ò¦ò¤«ù£ó¢- ºï¢î¦ò¤«ù£ó¢ - ºï¢î¦ê¤«ù£ó¢-ºï¢î¤ê¤«ù£ó¢.
ßîô¢ = Þ´îô¢. 'ß' å¼ ¶¬íõ¤¬ù.
å.«ï£: õ + Þ´ = õï¢î¤´ = õõ¤´. à¬ó + Þ´ = à¬óî¢î¤´.
ß - ßò¤ù£ó¢: (ðôó¢ð£ô¢ Þøï¢îè£ô õ¤¬ùºø¢Áñ¢ õ¤¬ùò£ô¬í»ñ¢ ªðò¼ñ¢.)
ßò¤ùõó¢- ßò¤ù£ó¢ (õ¤¬ùò£ô¬í»ñ¢ ªðòó¢)-ßò¤«ù£ó¢ = ßî£ó¢.
å.«ï£: Ýò¤ù£ó¢-Ýò¤«ù£ó¢, «ð£ò¤ù£ó¢-«ð£ò¤«ù£ó¢. ßîô¢ âù¢Âñ¢ õ¤¬ù,
Þõ¢õ¬èò¤ô¢ Íõ¤ìñ¢ ¶¬íõ¤¬ùò£è õ¼ñ¢. ºù¢ù¤¬ôò¤ìî¢î¤ø¢° â´î¢¶è¢
è£ì¢´ Þøðì¢ì¶. Þõ¢ õ£ò¢ð£ì¢´ õ¤¬ùºø¢Á Üô¢ô¶ õ¤¬ùò£ô¬í»ñ¢
ªðòó¢, îù¢¬ñò¤½ñ¢ ðìó¢è¢¬èò¤½ñ¢ ßÁ °ù¢ø¤»ñ¢ õ¼ñ¢.
ßÁ °ù¢ø£¶ õ¼õ¶ ðìó¢è¢¬èò¤ø¢ ªð¼ñ¢ð£ù¢¬ñ. îù¢¬ñò¤ô¢ ßÁ °ù¢ø£¶
õ¼õîø¢° Þè¢è£ôî¢ ªî´î¢¶è¢è£ì¢®ô¢¬ô.
â-´: ßÁ °ù¢ø£ õ¤¬ùò£ô¬í»ñ¢ ªðòó¢
"ê¤øï¢î¤ê¤«ù£ó¢" (ªî£ô¢. àò¤ó¢. 93) "Üø¤ï¢î¤ê¤ «ù£«ó" (°Áï¢. 18),
"ð¬ìî¢î¤ê¤ «ù£«ó" (¹øñ¢. 18).
ßÁ °ù¢ø¤ò õ¤¬ùºø¢Á îù¢¬ñ
"ªñò¢ªî£¤ õ÷¤ò¤¬ê ò÷¾¸õù¢ ø¤ê¤«ù" (ªî£ô¢. â¿î¢¶. ð¤øð¢. 20):
ðìó¢è¢¬è.
"ð£ìô¢ ê£ù¢ø õ¤øô¢«õï¢î Âñ¢«ñ... ¶ð¢¹Áõó¢ ¹øñ¢ªðø¢ ø¤ê¤«ù" (¹øñ¢.11).
¸õù¢ø¦ò¤«ùù¢-¸õù¢ø¦ê¤«ùù¢-¸õù¢ø¤ê¤«ùù¢-¸õù¢ø¤ê¤ù¢.
¹øñ¢ªðø¢ø¦ò¤ù£ù¢-¹øñ¢ªðø¢ø¦ê¤ù£ù¢-¹øñ¢ªðø¢ø¤ê¤ù£ù¢-¹øñ¢ªðø¢ø¤ê¤ù¢.
Þù¢Âñ¢ Þîù¢ õ¤£¤¬õî¢ îñ¤ö¢ï£´ Üó² ªêï¢îñ¤ö¢ê¢ ªê£ø¢ð¤øð¢ð¤òô¢
Üèóºîô¤ò¤ø¢ è£í¢è.ºï¢î¤£¤ 1 = 1/320 Ýè¤ò è¦ö¢õ£ ò¤ôè¢èñ¢.
"ºï¢î¤£¤«ñø¢ è£í¤ ñ¤°õ«îô¢" (ï£ô®. 346).
ºï¢¶ + Þ£¤ = ºï¢î¤£¤. Þ£¤îô¢ = õ¤ô°îô¢, ð¤÷î¢îô¢, ªè´îô¢,
Þ£¤êô¢ = ð¤÷¾.
å.«ï£; ð¤ù¢ùñ¢ =

1. ð¤÷¾.
2. è¦ö¢õ£ ò¤ôè¢èñ¢. E. fraction, f L. frang, break.
è¦ö¢õ£ ò¤ôè¢èé¢èÀ÷¢ ºï¢î¤ò¶ ºï¢î¤£¤ ªòùð¢ðì¢ì¶.
ºï¢î¤£¤2 = Üí¢®ñ£ (cashew).
ºù¢ + ¶£¤ = ºï¢¶£¤ - ºï¢î¤£¤. ¶¼î¢îô¢ = ºù¢ î÷¢Àîô¢ (î. õ¤.). ¶¼î¢¶îô¢ =
ºù¢î÷¢Àîô¢ (ð¤. õ¤.). ºï¢î¤£¤è¢ªè£ì¢¬ì ðöî¢î¤ø¢° ªõ÷¤«ò ºù¢ î÷¢÷¤è¢
ªè£í¢®¼î¢îô£ô¢, Üîù¢ ðöºñ¢ ñóºñ¢ ºï¢î¤£¤ ªòùð¢ðì¢ìù. Üí¢®ñ£
âù¢ð¶ñ¢ Þ𢠪ð£¼÷«î. Üí¢®ò¤ô¢ (Ü®ò¤ô¢) ªè£ì¢¬ì»¬ìò ðöñ£
Üí¢®ñ£.
ªî. ºï¢î ñ£ñ¤®.
ºï¢Éö¢ = ðöõ¤¬ù (w.).
ºï¢¶ - º¶ - ºîô¢ =
1. ªî£ìè¢èñ¢ (Ýî¤). "ºîÖö¤ ò¤Áî¤è¢èí¢" (ê¤ôð¢. 8 : 1, à¬ó)
2. ºîô¤ô¤¼ð¢ð¶. "ºîô¢ï¦ ´ñ¢«ñ" (ªî£ô¢. â¿î¢¶. 458).
3. èóí¤òñ¢ (è£óíñ¢). "«ï£ò¢ºî ù£®" (°ø÷¢. 948).
4. Íô èóí¤òù£ù èì¾÷¢. "Íõ£ ºîô£ò¢ ï¤ù¢ø ºîô¢õ£"
(õ£ê. 27 : 10).
5. ºîô£ùõù¢. "ºîô£ò ïô¢ô£ ù¼÷ô¢ô£ô¢" (î¤õ¢. Þòø¢. 1 : 5).
6. î¬ô¬ñ õ£¤¬ê. ºîù¢ ñ£í£è¢èù¢.
7. ܬìªè£÷¤ (õ¤«ê®òñ¢) (¬êõð¢).
8. Íô¬õð¢¹. "ºîô¤ô£ó¢è¢ Ãî¤ò ñ¤ô¢¬ô" (°ø÷¢. 449).
9. «õó¢. "ºîô¤ Û좴ï¦ó¢" (Ü£¤ê¢. ¹. ñ¦ì¢ê¤. 17).
10. è¤ö颰.
11. Ü®ð¢ð£èñ¢. "õ£®ò õ÷¢÷¤ ºîô£¤ï¢ îø¢Á" (°ø÷¢. 1304).
12. Ü®ñóñ¢. "«õé¢¬è ¬òè¢ èÁ¾ªè£í¢ ìîù¢ºîø¢ °î¢î¤ò
ñîò£¬ù" (èô¤î¢. 38).
13. Þìñ¢. "²óù¢ ºîù¢ ñó£î¢î õ£¤ï¤öô¢" (ê¤Áð£í¢. 8).
14. ºîø¢ªð£¼÷¢. "ºîªôùð¢ ð´õ¶ ï¤ôñ¢ªð£¿ î¤óí¢® ù¤òô¢ªðù
ªñ£ö¤ð". (ªî£ô¢. Üèî¢. 4).
15. ð¤í¢ì𢠪ð£¼÷¢. "ºî½ë¢ ꤬ù»ñ¢" (ªî£ô¢. «õø¢Á¬ñ. 6).
16. ªêô¾è¢è£èê¢ «êñ¤è¢°ñ¢ ªð£¼÷¢. "ð¢Ì ñí¢ìð袰 ºîô£è
Ü÷è¢è¾ñ¢" (S.I.I.III, 215 : 11).
17. Þ¬êð¢ð£ì¢´ õ¬è (ê¤ôð¢. 3 : 41-2, à¬ó).
18. õí¤èð¢ ðí¢ìè¢ ªè£÷¢õ¤¬ô.
19. ºîªô¿î¢¶, "â¿î¢î¶ ºîô¢ê£ó¢ ªðùõ¤¼ õ¬èî" (ïù¢. 58).
(°. ªð. â.) ºîô£ù. ºîô£ò¤óñ¢.
(°. õ¤. â.)
1. ºîô¤ô¢. ºîô¢õï¢îõù¢.
2. Ãì. îí¢í¦ó¢ ºîô£ò¢ Þ颫è 褬ìò£¶ (à. õ. )
(Þ. ªê£.)
1. 5Ýñ¢ «õ. ༹, Ü®ºîô¢ º®õ¬ó (à. õ.)

2. 7Ýñ¢ «õ. ༹. "°íºîø¢ «ø£ù¢ø¤ò... ñî¤ò¤ù¢" (ñ¶¬óè¢. 195).
è. ºîô¢.
ºî½îô¢ = (ªê. °. õ¤.)
1. ºîô£îô¢. "ºîô£ «õù îñ¢ªðòó¢ ºî½ñ¢" (ªî£ô¢. ªñ£ö¤. 33. )
2. ªî£ìè¢èº¬ìò î£îô¢. "Íõ£ ºîô£ ¾ôèñ¢" (ê¦õè. 1).
(ªê. °ù¢ø£õ¤.)
1. ºîô£èè¢ ªè£í¢®¼î¢îô¢. "Üèó ºîô ªõ¿î¢ªîô¢ô£ñ¢"(°ø÷¢. 1.).
ºîô¢õù¢ =
1.
2.
3.
4.

î¬ôõù¢. "Íõó¢è¢° ºîô¢õ ó£ù£ó¢" («îõ£. 453 : 2).
èì¾÷¢. "ë£ôÍù¢ ø®î¢î£ò ºîô¢õù¢" (èô¤î¢. 124).
Üóêù¢. (î¤õ£.).
îî. "îù¢ºîô¢õù¢ ªð¼ñ¢ªðòó¢" (èô¤î¢. 75).

ºîôõù¢ = °ôºîô¢õù¢.
"ºîôõù¢ ºîô¤ò ºï¢¬î«ò£ó¢" (èñ¢ðó£. ð÷¢÷¤ ð¬ì. 50).
ºî«ô£ù¢ = èì¾÷¢. "ªêë¢ê¬ì ºî«ô£ù¢" (èñ¢ðó£. 擄ñ¢ ð¬ô.142).
ºîô¤ =
1. î¬ôõù¢. "âé¢è÷¢ ºù¢ªð¼ ºîô¤ òô¢¬ô «ò£ªõù"
(ªð£¤ò¹. èí¢íð¢. 177).
2. ªð£¤«ò£ù¢. "Íõó¢ ºîô¤èÀï¢ «îõ£óë¢ ªêò¢î ð¢ð£ì¢´ñ¢"
(ãè£ñ¢. àô£. 78).
3. å¼ê£ó¢ ªõ÷¢÷£÷¼è¢°ñ¢ ªê颰ï¢î¼è¢°ñ¢ å¼ê£ó¢ î뢬ê
ñ£õì¢ìê¢ êñí¼è¢°ñ¢ õö颰ñ¢ °ôð¢ðì¢ì𢠪ðòó¢.
è. ªñ£îô¤è(g).
ºîô¤ò£ó¢ - «ñø¢°ø¤î¢î Íõ°ð¢ð£ó¢è¢°ñ¢ õö颰ñ¢ °ôð¢ðì¢ì𢠪ðòó¢.
ºîô¤«ò£ó¢ = ºîô¤ò ð¤øó¢. èì¢ì£ò Þï¢î¤¬ò âî¤ó¢î¢¶î¢ îñ¤¬öè¢ è£î¢îõó¢,
ñ¬øñ¬ôò®è÷¢, «ê£ñ²ï¢îó ð£óî¤ò£ó¢ ºîô¤«ò£ ó£õó¢.
ºîô¤ò£í¢ì£ù¢ =
1. Þó£ñ£Â꣤ù¢ ñ£íõó£ù å¼ î¤¼ñ£ô®ò£ó¢.
2. Þó£ñ£Â꣤ù¢ õ® 郎ô ñ°ìñ¢.
ºîù¢¬ñ = î¬ô¬ñ. "èí¤î ñ£è¢è¬÷ º®¾ø «ï£è¢è¤«ò£ó¢ ºîù¢¬ñ Ãø¤"
(èñ¢ðó£. ñï¢î¬ó. 1).
ºîô¤¬ñ = î¬ô¬ñ (¹¶è¢. èô¢ªõ좴, 361).
ºîô£÷¤ =
1.
2.
3.
4.

Íô¬õð¢¹÷¢÷õù¢.
ªð¼ï¤ôè¢è¤ö£ó¢.
ªî£ö¤ø¢ê£¬ô Üô¢ô¶ õí¤è郎ôò ࣤ¬ñò£÷ó¢.
î¬ôõù¢.

º¶ - ºî£ó¢ - ºî££¤ = ºù¢¬è õ¬÷òô¢.
"ºù¢¬è ºî££¤» ªñ£÷¤è£ô" (ºî¢¶è¢. ð¤÷¢. 17).

ºï¢¶-º¶-º¶¬ñ =
1. ðö¬ñ (ð¤é¢.).
2. Íð¢¹. "Þ÷¬ñ ï£í¤ º¶¬ñ ªòò¢î¤" (ñí¤«ñ. 4 : 107).
3. º¶ªñ£ö¤ (Åì£.).
4. ºø¢ø¤ù 郎ô (ð¤é¢.).
5. º¶è£ë¢ê¤. "èö¤ï¢«î£ ªó£ö¤ï¢«î£ó¢è¢°è¢ è£ì¢®ò º¶¬ñ»ñ¢"
(ªî£ô¢. ¹øî¢. 24).
º¶èí¢ =
1. ºîù¢¬ñè¢ è¬÷èí¢. "ºø¢ø¤¬ö ñè÷¤ó¢è¢° º¶è í£ªñù"
(ªð¼é¢. à뢬êè¢. 36 : 198).
2. «ðóø¤¾¬óëù¢.
º¶è£´ =
1. ðöé¢è£´ (î¤õ£.).
2 ²´è£´. "º¶è£ì¢®¬ì.......ïìñ£®" («îõ£. 773 : 1).
º¶°® = °ø¤ë¢ê¤»ñ¢ ºô¢¬ô»ñ¢ Þ¬í õøÀñ¢ ð£¬ô ï¤ôî¢î¤ô¢
"èø¢«ø£ù¢ø¤ ñí¢«ì£ù¢ø£è¢ è£ô õ£ª÷£´ ºø¢«ø£ù¢ø¤ Íî¢î" ñøõó¢ °ôñ¢.
º¶è¢°®. "ºó²è®ð¢ ð¤Ãàñ¢ º¶è¢°®ð¢ ð¤øî£ù¢." (ñí¤«ñ. 1 : 31).
º¶°óõó¢ = î£ò¢ îîòó¢.
"âñ¢º¶ °óõ ªóù¢Âø¢ øùó¢ªè£ô¢" (ê¤ôð¢. 16 : 60).
º¶ªê£ñ¢ = ºù¢«ù£ó¢ «î좴 (ò£ö¢ð¢.).
º¶ªê£ô¢ = ðöªñ£ö¤.
"îñ¢ð£¬ù ê£ò¢ð¢ðø¢ø£ ªóù¢Â º¶ªê£ô¢½ñ¢" (õ¤¬ê. «õí£ì¢. 2).
º¶ð£¬ô = è£ì¢®ø¢ èíõ¬ù ò¤öï¢î î¬ôõ¤ îù¤ï¤ù¢Á ¹ôñ¢¹õ¬îè¢ ÃÁñ¢
¹ø¬ø.
"ïù¤ñ¤è ²óî¢î¤¬ìè¢ èíõ¬ù ò¤ö
îù¤ñè÷¢ ¹ôñ¢ð¤ò º¶ð£ ¬ô»ñ¢" (ªî£ô¢. ¹øî¢. 24)
º¶ªõ¿î¢¶ = «îø¤ù â¿î¢¶ (w.).
º¶«õù¤ô¢ = è´é¢«è£¬ì.
º¶õó¢ =
1. Íî£ó¢. "îñó£è¤ò º¶õó¢" (èï¢î¹. õ÷¢÷¤òñ¢. 43).
2. Üø¤õ£ø¢øô¢ ñ¤è¢«è£ó¢. "º¶õ¼÷¢ ºï¢¶ è¤÷õ£ê¢ ªêø¤¾"
(°ø÷¢. 715).
3. ñï¢î¤£¤ñ£ó¢.
4. ¹ôõó¢.
5. å¼ê£ó¢ ñ¬ôõ£íó¢.
º¶«õ£ó¢ =
1. Üóêù¢, Ýꤣ¤òù¢, î£ò¢, îî, Üí¢íù¢ ºîô¤ò ªð£¤«ò£ó¢.
"º¶«õ£ó¢è¢° ºè¤ö¢î¢î ¬èò¤¬ù" (ê¤Áð£í¢. 231).
2. Íî£ó¢.

3. ܬñê¢êó¢.
4. Üø¤õ£ù¢ ñ¤è¢«è£ó¢.
5. ¹ôõó¢.
ºî¤òù¢ = Íî¢îõù¢. "Þ¬÷ò¼ ºî¤ò¼é¢ 褬÷»ìù¢Áõù¢ø¤" (Üèñ¢. 30).
ºî¤òù¢ =
1. Íî¢îõù¢. (èô¤î¢. 25).
2. Üè¬õ ºî¤ó¢ï¢«î£ù¢.
3. ï£ù¢ºèù¢. "ªî£ìé¢èø¢èì¢ «ì£ù¢ø¤ò ºî¤òõù¢ ºîô£è"
(èô¤î¢. 2).
ºî¤ò£÷¢ =
1. Íî¢îõ÷¢.
2. «îõó£ì¢®. "ªîò¢õï¤èö¢ °øºî¤ò£÷¢ ªêù¢ø ð¤ù¢¹"
(ªð£¤ò¹. èí¢íð¢ð. 52).
º¶õô¢ = ð¬ö¬ñò£ø¢ ð¿î£ù¶.
º¶ - ºî£ó¢. ºî£ó¢ñ£´ = ð£ô¢ ºø¢ø¤ò Ýù¢.
ºî£ó¢ - ºî££¤ =
1. º¶¬ñ. "ºî££¤ð¢ ð£í" (¹øñ¢. 138).
2. ð£ô¢ ñøè¢°é¢ èù¢Á(W.).
3. ºî£ó¢ ñ£´ (êé¢. Üè.).
4. ºø¢ø¤ò¶. ºî££¤è¢è£ò¢. (ê¤ôð¢. 16 : 24, ܼñ¢.).
º¶ = «ðóø¤¾. "º¶õ£ ò¤óõô" (ê¤Áð£í¢. 40).
Þ÷¬ñò¤ô¢ Üø¤õ¤ù¢¬ñ»ñ¢ º¶¬ñò¤ô¢ Üø¤¾í¢¬ñ»ñ¢, ðì¢ìø¤õ¤ù¢¬ñ
»í¢¬ñò£ô¢ ãø¢ð´ñ¢ Þòø¢¬è 郎ô¬ñªòù¢ð¬î, ñìñ¢ º¶ âù¢Âë¢ ªê£ø¢è÷¢
àíó¢î¢¶îô¢ è£í¢è.
º¶ - º¶è¢° = Üø¤¾, ªî¼ì¢ê¤, «ðóø¤¾.
º¶è¢° + à¬ø = º¶è¢°¬ø. º¶è¢°¬øîô¢ = Üø¤¾ ñ¤°îô¢.
"ºèî¢î¤ù¢ º¶è¢°¬øï¢î ¶í¢«ì£" (°ø÷¢. 707).
à¬øîô¢ =
1. î颰îô¢.
2. ªðí¢ Ìð¢ð¬ìîô¢ (ªî¼Àîô¢).
º¶è¢°¬ø¾ =
1. «ðóø¤¾. "ãî¤ô£ó¢ ò£¶ñ¢ ¹èô õ¤¬øñèù¢ «è£ªî££¦Þè¢ ªè£÷¢¬è
º¶è¢°¬ø¾" (ï¦î¤ªïø¤. 33).
2. ªðí¢ ªî¼À¬è (Ìð¢ð¬ì¾).
º¶è¢°¬ø = «ðóø¤¾. "º¶è¢°¬ø ï颬è" (ê¤ôð¢. 15 : 202).
º¶ + °¬ø¾ = º¶è¢°¬ø¾ = «ð¬î¬ñ (Åì£.).
º¶ - ºî¤ó¢. ºî¤ó¢îô¢ =
1. º¶¬ñ ñ¤°îô¢. Üè¬õ ºî¤ó¢ï¢îõó¢.

2.
3.
4.
5.
6.

õ¤¬÷¾ ºø¢Áîô¢.
è¼ï¤óñ¢¹îô¢. "Åù¢ ºî¤ó¢¹" (¹øñ¢. 161).
郎øîô¢. "à¬øºî¤ó£ ï¦ó£ô¢" (íñ£¬ô. 103).
è´¬ñò£îô¢. ºî¤ó¢«õù¤ô¢(êé¢. Üè.).
ªê£ô¢ îô¢. "ºî¤ó£è¢ è¤÷õ¤ò÷¢" (ñí¤«ñ. 22 : 181).

è. º¶, ªî. º¶¼.
ºî¤ó¢ - ºî¤ó¢ê¢ê¤ =
1. ºø¢ø¤ò õ¤¬÷¾.
2. º¶¬ñ ñ¤°î¤.
3. ð¿î¢î ð¼õñ¢.
4. º¶è¢°¬ø¾ (î¤õ£.).
5. õ¤¬ù ðòù¢ø¼ 郎ô.
ºî¤ó¢ - ºî¤£¤ - ºî¤£¤¬ñ = º¶¬ñ (ò£ö¢. Üè.).
L. maturare, F.maturer, M.E. maturus, ripe, E. mature.
º¶ - º¬î = ðö颪è£ô¢¬ô.
"º¬îꢲõø¢ èô¤î¢î ºø¢ø£ õ¤÷ñ¢¹ô¢" (°Áï¢. 204).
º¬î - º¬îòô¢ = ðöé¢è£´ (Åì£.). 2. è´° (êé¢. Üè.).
º¶ - (ºî¢¶) - ºø¢Á. ºø¢Áîô¢ = (ªê.°.õ¤.)
1. º¶¬ñ ò¬ìîô¢ (ð¤é¢.).
2. ºî¤ó¢îô¢. "ºø¢ø¤ ò¤¼ï¢î èù¤ªò£ö¤ò" (ï£ô®. 19).
3. º¿ õ÷ó¢ê¢ê¤»Áîô¢. "æó¢ ºø¢ø£ ¾¼õ£è¤" (î¤õ¢. õ£ò¢. 8:3:4).
4. «îó¢ê¢ê¤ ªðÁîô¢. "¹óõ¤ð¢ «ð£¼é¢ èóð¢ðøè¢ èø¢Á ºø¢ø¤"
(ê¦õè. 1678).
5. Íí¢ªì¿îô¢. "ºø¢ªø£¤«ð£ø¢ ªð£é¢è¤" (¹.ªõ. 8 : 16).
6. õò¤óé¢ ªè£÷¢Àîô¢ (Åì£.).
7. 郎ø«õÁîô¢. "Þ¬ñ«ò£ó¢è¢ °ø¢ø °¬øºø¢ø"
(èñ¢ðó£. èìô¢è£í¢. 11).
8. º®îô¢. "îé¢è¼ñ ºø¢Áï¢ ¶¬í" (ï£ô®. 231).
9. Þøî¢îô¢. "ñ£ø¢øºï¢ î£ó£ù£ ô¤ù¢Á ºø¢Áñ¢"
(î¤õ¢. ªð£¤ò£ö¢. 2 : 10 : 1).
10. è´î¢îô¢.
11. 郎ø«õÁîô¢.
(ªê. °ù¢ø£ õ¤.)
1. ªêò¢¶ º®î¢îô¢. "«õ÷¢õ¤ ºø¢ø¤" (¹øñ¢. 15).
2. Üö¤î¢îô¢. "ºø¢ø¤ùù¢ ºø¢ø¤ù ªùù¢Á ºù¢¹ õ"
(èñ¢ðó£. °ñ¢ðèó¢. 311).
ñ. ºî¢¶è.
ºø¢ø¤¬ö =
1. «õ¬ôð¢ð£´ ï¢î¤ò Üí¤èôñ¢.
2. ܬî òí¤ï¢î ªðí¢. "ªðø¢ø¤«ôù¢ ºø¢ø¤¬ö¬ò"

(î¤õ¢. ªð£¤ò î¤. 3 : 7 : 8).
ºø¢øô¢ =
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Í𢹠(Åì£.).
ºî¤ó¢ê¢ê¤.
ºø¢ø¤ò¶. "ºø¢øù¢ Íé¢è¤ô¢" (î¤õ¢. ê¢êï¢. 52).
õò¤óñ¢.
ºø¢ø¤ò ðöè¢è£ò¢. "ºø¢øø¢ ê¤Áñï¢î¤......°ø¢ø¤ð¢ ðø¤è¢°ñ¢" (ï£ô®.237).
ªïø¢Á.
º®¬è (Åì£.).
î¤í¢¬ñ. "ºø¢øô¢ ò£¬ù" (î¤õ¢. ê¢êï¢. 52).

ºø¢ø = º®ò. ºø¢ø º®ò = º¿¶ñ¢ º®»ñ¢õ¬ó.
ºø¢Áñ¢ = º¿¶ñ¢. "ºø¢Á ºíó¢ï¢îõ £¤ô¢¬ô"
ºø¢Á-ºø¢øù¢ = º¿ 郎øõù¢.
"ºø¢ø¤ô£ ù ºø¢ø«ù ªòù¢Á ªñ£ö¤ò¤Âñ¢" («îõ£. 648 : 9).
ºø¢ø¤¬ñ = ºî¤ó¢ï¢î Üø¤¾. "ºø¢ø¤¬ñ ªê£ô¢ô¤ù¢" (ê¦õè. 2511).
ºø¢Á - ºø¢ø¤. ºø¢ø¤î¢îô¢ = º®î¢îô¢.
"è¼ñ ñ£ò¤Âñ¢ º®»ñ¢ õ£ò¤ù¢ ºø¢ø¤î¢¶" (ªð¼é¢. ñèî. 1 : 69).
º¶ - Ͷ = º¶¬ñ.
"Íî£ùõù¢ ºù¢ùó¢ º®ï¢î¤´ñ¢" (èñ¢ðó£. ð¤ó£ì¢® è÷é¢è£í¢. 18).
è. Íî¤.
Íîø¤îô¢ =
1. Üø¤¾ ºî¤ó¢îô¢.
2. ðö¬ñò£ù ªêò¢î¤è¬÷ òø¤îô¢.
"Íîø¤» ññ¢ñ¬ùñ£ó¢ ªê£ô¢½õ£ó¢" (î¤õ¢. Þòø¢. ê¤ø¤ò ñ. 19).
Íî£ = è¤ö Ýù¢. "õ¬÷î¬ô Íî£" (ðî¤ø¢. 13 : 5).
Íî£ò¢ = ð£ì¢®. Íîí颰 = è£÷¤ (Åì£.).
Í¤ =
1. è¤öñ£´.
2. è¤ö ⼬ñ.
3. ⼬ñ (ê¶.).
Í¤ - Í£¤ =
1. ªð¼¬ñ. "Í£¤è¢ èìø¢ø£¬ù" (¹.ªõ. 3 : 3).
2. õô¤¬ñ. "Í£¤ ªõë¢ê¤¬ô" (èñ¢ðó£. °ñ¢ðè¼í. 26).
3. ðö¬ñ (W.).
4. è¤öñ¢. "Í£¤ ªò¼î¢î£ ½ö¾" (Þù¢. ï£ø¢. 21).
5. ⼬ñ. "«ñ£ì¢®÷ Í£¤ »öè¢è" (èñ¢ðó£. Üèô¤¬è. 69).
6. ⼶. "ªïø¤ð´ ñ¼ð¢ð¤ ù¤¼é¢èí¢ Í£¤ªò£´" (ðî¤ø¢Áð¢. 67 : 15).
7. õ¤¬ì«ò£¬ó (î¤õ£).

ñ. Í£¤. ªî., è., ¶. º£¤.
Íî¤ô¢ =
1. ðö颰®.
2. ðö¬ñò£ù ñø袰®. "îñ¤òù¢ õï¢î Íî¤ô£÷" (¹øñ¢. 284).
Ͷíó¢îô¢ = ïù¢ø£è ¾íó¢îô¢.
"Ͷíó¢ï¢îõ óù¢ø¤ ªñ£ö¤õ£«ó£" (àð«îêè£. ê¤õ¹í¢. 229).
Ͷ¬ó =
1. ðöªñ£ö¤. "ͬö»ð¢ ðø¤ò£î ªîù¢Â Ͷ¬ó» ñ¤ô«÷"
(î¤õ¢. ªð£¤ò£ö¢. 3 : 7 : 4).
2. ð¤ø¢è£ô å÷¬õò£ó¢ Þòø¢ø¤ò æó¢ ÜøËô¢.
Ͷõó¢ = ºù¢«ù£ó¢. "õ¤í¢í£ì¢ìõó¢ Ͷõó¢" (õ¤¼î¢. 2).
ͬî = (ªð.)
1. ðö颪è£ô¢¬ô.
2. è£÷¤. (W). (°.ªð.â.) ºï¢¬î. "º¬îõ¤¬ù è¬ìè¢Ãì¢ì"
(ê¤ôð¢. 9) ÞÁî¤ ªõí¢ð£.).
º¶ - Í. Íî¢îô¢ =
1. Üè¬õ »òó¢îô¢. "Íî£ù¢ õ¼è ªõù¢ù£¶" (¹øñ¢. 183).
2. º¶¬ñ »Áîô¢. "îñ¤òí¢ Íî¢îø¢Á" (°ø÷¢. 1007).
3. º®îô¢. "Íõ£ ºîô£ ¾ôèñ¢" (ê¦õè. 1).
4. ªè´îô¢. "ñôò¢î Íêóê¢ ê¤¬ô ºîô¢õó¢è¢°" («îõ£. 936 : 4).
Í = Íð¢¹. (ò£ö¢. Üè.)
Íî¢îí¢íù¢ = ªð£¤òí¢íù¢.
Íî¢îî¤è£óñ¢ = î¬ô¬ñ òî¤è£óñ¢ (T.A.S.).
Íî¢î ð¢ðî¤èñ¢ = 裬óè¢è£ôñ¢¬ñò£ó¢ Þòø¢ø¤ò ðî¤èñ¢ (ªð£¤ò¹.裬óè¢è£. 63).
Íî¢îð¢ðù¢ = ð£ì¢ìù¢. "âñ¢º ªùî Íî¢îð¢ðù¢ («îõ£. 1086 : 9)
ñ. ºî¢îð¢ðù¢.
Íî¢î ð¤÷¢¬÷ = õ£é¢Ãó¢ Üóêó£ô¢ ï£ë¢ê¤ô¢ ï£ì¢´ ªõ÷¢÷£÷¼è¢°è¢
ªè£´è¢èð¢ðì¢ì ðì¢ìñ¢.
Íî¢îõù¢ =
1. Üè¬õò¤ø¢ ªð£¤òõù¢.
2. Üí¢íù¢ "Íî¢îõø¢ èó²«õí¢®ò ºù¢¹Éªî¿ï¢î¼÷¤"
(î¤é¢. ªð£¤òî¤. 4 : 6 : 7).
3. «ñ«ô£ù¢. (W.)
Íî¢î£ó¢ =
1. Íî£ó¢. "Íî¢î££¤¬÷ò£ó¢" (Ýê£óè¢. 35).
2. èíõù¤ù¢ î¬ñòù£ó¢.
Íî¢îõ÷¢, Íî¢î£÷¢ =
1. ºî¤òõ÷¢. (ð¤é¢.)

2. Ü袬è
3. ºîô¢ ñ¬ùõ¤.
4. Í«îõ¤. (ò£ö¢. Üè.).
Íî£ó¢ =
1. ºî¤òõó¢. "õ¤¼ï¢î¤ùó¢ Íî£ó¢" (Ýê£óè¢. 22.).
2. ðí¢®îó¢. (î¤õ£.)
3. ñï¢î¤£¤ñ£ó¢. (î¤õ£.).
Íî£ù¢ =
1.
2.
3.
4.

Üè¬õ «ñø¢ðì¢ìõù¢.
Üí¢íù¢. (ð¤é¢.)
ºî¤òõù¢.
48-ø¢°«ñô¢ 64 Üè¬õè¢ °ì¢ðì¢ìõù¢. (W.)

Í - Í𢹠=
1.
2.
3.
4.

Üè¬õ »òó¢¾.
º¶¬ñ. "ºù¤îè¢è Íð¢¹÷" (ï£ô®. 92).
î¬ô¬ñ. (ò£ö¢. Üè.).
åì¢ì£óê¢ ªê¼è¢°. îù¢ Í𢹠= ºø¢øî¤è£óñ¢.

ñ. Íð¢¹, ªî., è. ºð¢¹.
Íð¢ðù¢ =
1. ê¤ô °ôî¢î££¤ù¢ áó¢î¢ î¬ôõù¢.
2. ê¤ô °ôî¢î££¤ù¢ ðì¢ìð¢ªðòó¢.
Íð¢ð£ù¢ =
1.
2.
3.
4.

Üè¬õ «ñø¢ðì¢ìõù¢.
Ýì¢ìî¢î¤ô¢ ªõù¢øõù¢.
ºî¤òõù¢.
ê¤õð¤ó£ù¢. "Íð¢ð£ù¢ ñ¿¾ñ¢" (îù¤ð¢ð£. i, 32 : 61).

Íð¢ðó¢ =
1. ªð£¤«ò£ó¢. "Íð¢ð¬ó ò¤èö¢ï¢«î£ñ£è¤ô¢" (Ü£¤ê¢. ¹. ïèó¢ï¦. 151).
2. è¤ø¤î¢îõè¢ °¼ñ£¼÷¢ å¼õ¬èò£ó¢ (Deacons) - W.
Íð¢ð¤ =
1. º¶ñè÷¢. "Íð¢ð¤ñ£ó£«ô............... ï¦ó£ì¢®" (ê¦õè. 1892, à¬ó).
2. î¬ôõ¤. (W.).
Íð¢¹è¢èö¤¾ =
1. áó¢î¢ î¬ôõÂè¢°ê¢ «êó«õí¢®ò ªð£¼÷¢. (M.M.509).
2. õ£¤î¢ ªî£¬èò¤ô¤¼ï¢¶ áó¢î¢ î¬ôõÂ袰£¤ò¬îè¢
ªè£´î¢îîù£ø¢ èö¤è¢èð¢ð´ñ¢ ð°î¤.
Í𢹠ºè¬ù = î¬ô¬ñ ðø¢ø¤õ¼ñ¢ ªê£ø¢ ªêô¢¾ (ò£ö¢ð¢.).
Í«îõ¤ =
1. ñèÀ袰 ºï¢î¤ð¢ ð¤øï¢îõª÷ù¢Á ªê£ô¢ôð¢ð´ñ¢ õÁ¬ñð¢
ªðí¢ ªîò¢õñ¢.

2. «ê£ñ¢ðô¢, ðèô¢ Éè¢èñ¢. Í«îõ¤ò¬ì ºìé¢è¤è¢ è¤ìè¢è¤ø£÷¢.
(à.õ.).
3. Ýè¢èé¢ ªèì¢ì «ê£ñ¢«ðø¤ð¢ ªðí¢.
4. å¼õ¬èê¢ ªê£ô¢.

ºô¢3 (ªñù¢¬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)
âô¢ô£ àò¤£¤ùé¢è좰ñ¢, Þ÷¬ñò¤ø¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ àìô¢ ªñù¢¬ñò£ò¤¼ð¢ð¶
Þòô¢«ð. ñ£ï¢î£¤ù÷¢, Ýìõù¤Âñ¢ ªðí¢´ ªñô¢½ìñ¢ð¤ò£ò¤Âñ¢, °öõ¤ð¢
ð¼õî¢î¤ô¢ Þ¼ð£½ñ¢ å¼ï¤èó£ù ªñù¢¬ñò£è«õ ò¤¼î¢îô¢ è£í¢è.
ðê¢ê¤÷¬ñò¤½ñ¢ ê¤ø¢ø¤÷¬ñò¤½ñ¢ àìñ¢¹ñ¢ îù¢¬ñ»ñ¢ ªñù¢¬ñò£ò¤¼ð¢ðî£ô¢,
Þ÷¬ñè¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á ªñù¢¬ñè¢ è¼î¢¶î¢ «î£ù¢ø¤ø¢Á. ªñù¢¬ñ ܬìò
ªð£¼À被èø¢øõ£Á ðôî¤øð¢ð´ñ¢.
ºô¢ - ªñô¢ = ªñ¶õ£ù. "Ýñ¢ðô¢ ªñô¢ô¬ì è¤ö¤ò" (Üèñ¢. 56).
ªñô¢ - ªñù¢¬ñ =
1. ªñ¶¾î¢ îù¢¬ñ. "èòªõù¢ è¤÷õ¤ ªñù¢¬ñ»ë¢ ªêò¢»ñ¢"
(ªî£ô¢. ࣤ. 24).
2. õô¤ò¤ù¢¬ñ. "«ñõø¢è ªñù¢¬ñ ð¬èõ óè" (°ø÷¢. 877).
3. ªñô¢ªô¿î¢¶. "«ñ¾ ªñù¢¬ñ Í袰" (ïù¢. 75).
4. ܬñî¤. "ªñô¢ô¤ò ïô¢ô£¼÷¢ ªñù¢¬ñ" (ï£ô®. 188).
5. î£ö¢¾. "ªñù¢ªê£ «ôÂñ¢......Þèö£ó¢" (èï¢î¹. ܬõòì. 3).
6. ê¤Á¬ñ, ¸í¢¬ñ.
ªñô¢ô =
1. ªñ¶õ£è, ê¤ø¢ø÷õ£è. "ù£è¢è¤ ªñô¢ô ï°ñ¢." (°ø÷¢. 1094).
2. ܬñî¤ò£è, Üìè¢èñ£è. "ªñô¢ô õîù¢ ïô¢ô® ªð£¼ï¢î¤"
(¹øñ¢. 73).
è. ªñô¢ªôªù, ªî. ªñô¢ôè£(g).
ªñô¢ªôù = ªñô¢ô.
ªñô¢ªôùô¢ =
1. ªñîùø¢ °ø¤ð¢¹. "ªñô¢ªôù¢ ê¦ø®" (ªî£ô¢. èø¢¹. 5).
2. °óô¢ î£ö¢î¢î¤ð¢ «ðêø¢ °ø¤ð¢¹. "ªñô¢ªôùè¢ è¤÷ï¢îù ñ£è"
(ªð£¼ï. 122).
3. ñï¢î袰ø¤ð¢¹ (Åì£.).
ªñô¢ôù¢ = ªñô¢ô¤ò îù¢¬ñòù¢.
ªñô¢ô¬ì = ªñô¢ô¤ò ܬì, Üð¢ð õ¬è (ð¤é¢.).
ªñô¢ô¬í =
1. ªñî. "ªñô¢ô¬í«ñô¢ ºù¢¶ò¤ù¢ø£ò¢" (î¤õ¢. ªð¼ñ£÷¢. 9 : 3).
2. ê좬ì (Åì£.).
ªñô¢ô£¤ = àòó¢ï¢î ê¤ø¤ò Ü£¤ê¤õ¬è. "à¬ôîï¢î ªñô¢ô£¤" (ñï¢. 422).
ªñô¢ôñ¢ ¹ôñ¢¹ = ñíô£ô¢ ªñô¢ô¤ò ªïò¢îô¢ ï¤ôñ¢ (被è£. 379, à¬ó).
ªñô¢ô¤ = ªñô¢ô¤ò½¬ìò ªðí¢. "ªñô¢ô¤ ïô¢ô£÷¢ «î£÷¢«êó¢" (Ýî¢î¤Å.).
ªñô¢ô¤è¢¬è = ê¤ø¤ò¶, ð¼ñùø¢ø¶ (W.).
ªñô¢ô¤¶ =
1. ªñù¢¬ñò£ù ªð£¼÷¢. "ñô£¤Âñ¢ ªñô¢ô¤¶ è£ññ¢" (°ø÷¢. 1289).

2. åô¢ô¤ò£ù¶.
3. ê¤ø¤ò¶.
ªñô¢ô¤¶ - ªñô¢ô¤². ªñô¢ô¤îóñ¢ - ªñô¢ô¤êóñ¢.
ªñô¢ô¤¬ê = ªñ¶õ£ù æ¬ê.
ªñô¢ô¤¬ê õí¢íñ¢ = ªñô¢ªô¿î¢¶ ñ¤°ï¢¶õ¼ñ¢ ªêò¢» «÷£¬ê.
"ªñô¢ô¤¬ê õí¢íñ¢ ªñô¢ªô¿î¢¶ ñ¤°«ñ" (ªî£ô¢. ªêò¢. 215).
ªñô¢ô¤òô¢ =
1. ªñù¢¬ñò£ù Þòô¢¹. "ªñô¢ô¤òø¢ °Áñè÷¢" (°Áï¢. 89).
2. ªðí¢. "ªñô¢ô¤ò ô£è¢¬è ºø¢Á ï´é¢è¤ù÷¢"
(èñ¢ðó£. ñ£ò£êùè. 18).
3. Þ÷颪è£ñ¢¹ (Åì£.).
ªñô¢ô¤òó¢ =
1. õô¤¬ñ ò¤ô¢ô£îõó¢. "«îõó¢ ªñô¢ô¤òó¢"
(èñ¢ðó£. »î¢î. ñï¢î¤óð¢. 32).
2. àìô¢ ªñô¤ï¢îõó¢ (W.).
3. â÷¤òõó¢. "âê¢êî¢î¤ù¢ ªñô¢ô¤òó£è¤" (ï£ô®. 299).
4. ¹ô¢ô¤ò °íº¬ìòõó¢. "ñìõó¢ ªñô¢ô¤òó¢ ªêô¢ô¤Âñ¢" (¹øñ¢. 106).
5. ªðí¢®ó¢ (W.).
ªñô¢ô¤òô£÷¢ = ªðí¢. "ªñô¢ô¤òô£ ª÷£´ñ¢ð£®" («îõ£. 284: 8).
ªñô¢ô¤òù¢ = Üø¤¾ °ù¢ø¤òõù¢ (¹øñ¢. 184).
ªñô¢ô¤ùñ¢ = ªñô¢ªô£ô¤»¬ìò ªñò¢ªò¿î¢¶è÷¢. (ïù¢. 69).
ªñô¢ªô¿î¢¶ = ªñô¢ô¤ù ªñò¢.
"ªñô¢ªô¿î¢ ªîù¢ð éëí ïñù." (ªî£ô¢. Ëù¢. 20).
ªñô¢ªô£ø¢Á = ªñô¢ô¤ù ªñò¢. "ªñô¢ªô£ø¢Áî¢ ªî£ìó¢ªñ£ö¤" (ªî£ô¢. °ø¢ø¤ò. 9).
ªñô¢õ¤¬ù = ðí¤(꣤¬ò), ðî¢î¤(褣¤¬ò) âù¢Âñ¢ ñîõ¤¬ùè÷¢.
"â÷¤î£ùõø¢¬ø ªñô¢õ¤¬ù«ò ªòù¢ø¶" (è¢è÷¤ø¢Áð¢. 17).
å.«ï£: ªñô¢:
E. mellow, soft, OE. mela, melw, Gk. melakos, soft.
L. mollis, soft; molluscus, soft-bodied animal; mollusca, sub-kingdom of
soft-bodied animals. F. mollusque, E. mollusce.
L. mollificare, make soft; F. mollifier, E. mollify. Rom. molliare, OF. mollier,
moisten, E. moil.
E. mild, gentle; OE. milde, OS. mildi, OHG. milt; ON. mildr; Goth. milds.
ªñù¢èí¢ = Þóè¢èñ¢. "ªñù¢èí¢ ªð¼è¤ ùøñ¢ªð¼°ñ¢" (ï£ù¢ñí¤. 92).
ªñù¢èíñ¢ = ªñô¢ô¤ù ªñò¢è÷¢ (ïù¢. 158, à¬ó).
ªñù¢è£ô¢ = ªñù¢è£ø¢Á, ªîù¢øô¢.
"ªñù¢è£ô¢ Ìõ÷õ¤ò ªîò¢î" (èñ¢ðó£. õùñ¢¹°. 2).

ªñù¢ªê£ô¢ =
1. Þù¤ò ªê£ô¢ (ï£ñî¦ð. 668).
2. Üù¢ð£ù ªê£ô¢ (W.).
ªñù¢ð¬ø = ðø¬õè¢ °ë¢². "ªñù¢ð¬ø õ¤÷¤è¢°óô¢" (äé¢. 86).
ªñù¢ð£ô¢ = ñ¼îï¤ôñ¢. "õ÷ñ¢õ¦é¢ 褼袬è...ªñù¢ð£ «ø£Áñ¢" (ðî¤ø¢. 75 : 8).
ªñù¢ð¤í¤ = ê¤Á¶ò¤ô¢.
"ñòè¢è𢠪𣿶 ªè£í¢ñóð¤ù¢ ªñù¢ð¤í¤ òõ¤ö" (ðî¤ø¢. 50 : 21).
ªñù¢¹ó좴 = ¬èñ¢ñ£ø¢ø¤«ô ðíñ¢ ¹ó좴¬è (ò£ö¢. Üè.).
ªñù¢¹ôñ¢ =
1. ï¦ó¢õ÷î¢î£ô¢ ªñô¢ô¤ò ñ¼îï¤ôñ¢. "ªñù¢¹ô ¬õð¢ð¤ ùù¢ù£ì¢´ð¢
ªð£¼ï" (¹øñ¢. 42).
2. ñíô£ô¢ ªñô¢ô¤ò ªïò¢îô¢ ï¤ôñ¢. "ªñù¢¹ôè¢ ªè£í¢èù¢"
(äé¢. 119).
ªñù¢ªø£ìó¢ = ªñô¢ô¤ù ªñò¢¬ò ßø¢øòô£èè¢ ªè£í¢ì ªê£ô¢.
"õù¢ªø£ìó¢ ªñù¢ªø£ìó¢" (ªî£ô¢. °ø¢ø¤ò. 1).
ªñù¢ù¬è = ¹ù¢ê¤£¤ð¢¹.
"èõó¢î¬ôê¢ Åô¤ ªñù¢ù¬è õ¤¬÷" (àð«îêè£. ê¤õõ¤óî. 163).
ªñù¢ù¬ì =
1. ªñ¶õ£ù ï¬ì. "ªñù¢ù¬ì òù¢ùñ¢ ðó õ¤¬÷ò£´ñ¢"
(î¤õ¢. ï£ò¢ê¢. 5 : 5).
2. Üù¢ùñ¢ (ð¤é¢.).
ªñù¢ù¤¬ô = ïìù ï÷¤ïòè¢ ¬èõ¬è (W.).
ªñù¢ªñô = ªñô¢ô ªñô¢ô.
"ªñù¢ªñô õ¤òô¤ õ¦î¤ «ð£ï¢¶" (ªð¼é¢. õî¢îõ. 17 : 99).
ªñô¢ - ªñô¢°. ªñô¢°îô¢ =
1. ªñ¶õ£îô¢. "è£ô¤ù¢ ªñù¢¬ñè¢°î¢ îè¢èð® î£Âñ¢ ªñô¢è¤ø¢ø¤ô÷¢"
(ê¤ôð¢. 15 : 138, ܼñ¢.).
2 ªï£ò¢òî£îô¢. "ªñô¢è¤´ èõ÷ õô¢°ï¤¬ô ¹°î¼ñ¢" (Üèñ¢. 56).
3. Þ÷°îô¢.
å.«ï£:
E. melt, become or make soft by liquifying by heat; OE. meltan, mieltan,
ON. meta (digest).
E. molten (melted).
E. smelt (extract metal from ore by melting).
MDu. or MLG. smelten.
E. malt, OE. mealt, OS. malt, OHG. malz, ON. malt, cog. w. melt.
ªñô¢(½)îô¢ =

1. è®ù Üô¢ô¶ õ¤¿é¢è º®ò£î àí¬õð¢ ðô¢ô£ô¢ ܬó
ªñù¢¬ñò£è¢°îô¢. "ªñô¢ô¤¬ôð¢ ðí¢®»ñ¢" (ê¦õè. 62).
2. õ¤ì£¶ è®ï¢¶ ªî£ô¢¬ôð¢ð´î¢îô¢. Þó¾ñ¢ ðè½ñ¢ âù¢¬ù
ªñù¢Áªè£í¢®¼è¢è¤ù¢ø£ù¢ (à. õ.).
å.«ï£: Goth. mel, grind; malma, sand; ON. malmr, ore; E. malm, soft
chalky rock; OE. mealm, cog. w. OS., OHG. melm, dust.
E. meal, OE. mela, OS., OHG. melo, ON. mjol, cog. w. L. molere, grind,
E.mill, building fitted with machinery for grinding corn.
OE. mylen, OS. mulin, OHG. muli (n) f. LL. molinum, L. mila, mill f.mole,
grind.
E. molar, grinder (mammal’s back teeth serving to grind) f. molaris(mela,
millstone).
E. mull (Sc.), snuff box (var. of mill ) , box originally having a grinder.
E. muller, tool used for grinding powders etc. on slab.
ME. mol, mulour f. mul, grind.
E. mullock(Austral.), refuse from which gold has been extracted, f. dial.
mull, dust, rel. to OE. mgl, dust, MDu. mul, mol f. Gme root mul-, grind.
E. multure, toll of grain or flour paid to muller.
ME. or OF. milture f. med.L. molitura f. molere, grind.
ªñô¢ - ªñ÷¢ - ªñ÷¢÷ = ªñô¢ô.
"ªñ÷¢÷ ªõ¿ï¢î£¤ ªòù¢ø «ðóóõñ¢" (î¤õ¢. ð¢ð£. 6).
ªñ÷¢ - ªñ÷¢ª÷ù = ªñô¢ªôù.
"ªñ÷¢ª÷ù«õ ªñ£ò¢è¢° ªïò¢è¢°ìï¢ îù¢¬ù ªòÁñ¢¹" (õ£ê. 6 : 24).
ªñ÷¢ - ªñ÷¢÷ñ¢ = õ¤¬óõ¤ù¢¬ñ. ªñ÷¢÷ñ£ò¢ð¢ «ð£ (à.õ.).
ªñô¢ - ªñô¤. ªñô¤îô¢ =
1. õô¤ °¬øîô¢.
2. àìô¢ Þ¬÷î¢îô¢. "Ý袬è¬ò𢠫ð£è¢è𢠪ðø¢Á ªñô¤è¤ù¢ø
âù¢¬ù" (õ£ê. 6 : 10).
3. â÷¤òó£îô¢ (W.).
4. õ¼ï¢¶îô¢. "Ü÷ð¢ð¤ù£÷¢ ªñô¤è¤ø¢ð£÷¢" (è£ê¤è. ñè÷¤ó¢. 8).
5. ªè´îô¢. "ªñô¤» ïñ¢ºìù¢ «ñô¢õ¤¬ù ò£ù«õ" («îõ£. 318 : 10).
6. õô¢ªô¿î¢¶ Þùªñô¢ªô¿î¢î£è ñ£Áîô¢. "°¬öî¢î ªõù¢ð¶
°¬öï¢îªõù ªñô¤ï¢¶ ï¤ù¢ø¶" (¹øñ¢. 21, à¬ó).
7. ºóô¤ô¢(²óî¢î¤ô¢) î£ö¢îô¢. "ò£ö¢«ñø¢ ð£¬ô ò¤ìº¬ø ªñô¤ò"
(ê¤ôð¢. 3 : 92).
ªñô¤¾ =
1. î÷ó¢ê¢ê¤. "Üí¤ò¤¬ö ªñô¤õ¤ù¢" (¹.ªõ. 11, ªðí¢ð£ø¢. 5).
2. è¬÷ð¢¹. "ªñô¤¾ î¦ó¢î¤" (èñ¢ðó£. õ®. 5).

3. ð£´. "âé¢èÀè¢ °í¢ì£ù ªñô¤¾èÀé¢ ªê£ô¢ô¤"
(Insc. Pudu. 799).
4 ¶ù¢ðñ¢.
5. «î£ô¢õ¤. "ªñô¤ªõù¢ð¶ ºíó¢ï¢«îù¢" (èñ¢ðó£. ºîø¢«ð£. 181).
6. ªè£´¬ñ. "õô¤òõó¢ ªñô¤¾ ªêò¢î£ô¢" (èñ¢ðó£. õ£ô¤õ¬î. 80).
7. êñÂè¢°è¢ è¦ö¢ð¢ðì¢ì æ¬ê. "õô¤¾ñ¢ ªñô¤¾ë¢ êñ ªñô¢ô£ñ¢"
(ê¤ôð¢. 3 : 93).
ªñô¤î¢îô¢ = ªêò¢»÷¢ ¤¹è÷¢ ÝøÂ÷¢, õô¢ªô¿î¢¶ Þùªñô¢ªô¿î¢î£è
ñ£Áîô¢ Üô¢ô¶ ñ£ø¢øð¢ð´îô¢. (ïù¢. 155).
ªñô¤ï¢«î£ù¢ =
1. õô¤òø¢øõù¢.
2. «ï£ò¢ï¢îõù¢.
3. ã¬ö.
ªñô¤ð¢¹ =
1. ªñô¤î¢îô¢, ªñô¤òê¢ ªêò¢îô¢.
2. ªñô¢ªô¿î¢¶. "õô¢ªô¿î¢¶ ñ¤°õö¤ ªñô¤ð¢ªð£´ «î£ù¢ø½ñ¢"
(ªî£ô¢. ªî£¬è. 15).
ªñô¤òõù¢ = õô¤òø¢øõù¢. "ªñô¤òõó¢ ð£ô «î«ò£ ªõ£¿è¢èºñ¢ õ¤¿ð¢ðï¢
î£Âñ¢" (èñ¢ðó£. õ£ô¤õ¬î. 80).
ªñô¤ò£ó¢ = õô¤òø¢øõó¢. "ªñô¤ò£ó¢«ñù¢ «ñè ð¬è" (°ø÷¢. 861).
ªñô¤«è£ô¢ = ªè£´é¢«è£ô¢. "ªñô¤«è£ô¢ ªêò¢«î ù£°è" (¹øñ¢. 71).
ªñô¢ - ªñ½ = â¬ìè¢ °¬øõ£ù 裲 (W.).
ªñ½ - ªñ½è¢° = ªñù¢¬ñ (W.).
ªñ½è¢° - ªñ½è¢°¬õ = ªñù¢¬ñ (W.). ªî. ªñô袰õ.
ªñ½ - ªñ¶. ô - î, «ð£ô¤î¢î¤£¤¹.
å.«ï£: êô颬è - êî颬è, èôñ¢ðñ¢ - èîñ¢ðñ¢.
ªñ¶ =
1. ªñù¢¬ñ
2. «õèñ¤ù¢¬ñ
3. ܬñî¤ (W.).
4.ñï¢îñ¢.
5.ñ¿è¢èñ¢.
è. ªñ¶. õ. ñ¢¼¶.
å.«ï£: E. smooth. OE. smooth (once usu. smethe, whence dial. smeeth).
ï£èñ¢ âù¢Âñ¢ îñ¤ö¢ê¢ªê£ô¢ snake âù¢Á ªê¼ñ£ù¤ò ªñ£ö¤è÷¤ô¢ êèó ºîù¢
ñ¤¬èªò£´ õö颰õ¶ «ð£ù¢«ø, ªñ¶ ªõù¢Âñ¢ ªê£ô¢½ñ¢ õö颰è¤ù¢øªîù¢è.
îñ¤ö¢ê¢ªê£ø¢è÷¤ù¢ ñèó¾Áð¢ð¤ù¢ð¤ù¢ óèóî Þ¬ìê¢ ªê¼°õ¶ êñø¢è¤¼î
Þòô¢«ð.

â-´: ܺ¶(«ê£Á) - Üñ¢¼î, ñ® - ñ£¤ - ñ¢¼, ñ¤î¤ - ñ¢¼î¢.
ªêù¢¬ùð¢ ð.è. îñ¤ö¢ Üèóºîô¤ò¤ô¢, ñ¢¼¶ âù¢Âñ¢ êñø¢è¤¼îê¢ ªê£ô¢ô¤ù¤ù¢Á
ªñ¶ âù¢Âñ¢ ªîù¢ªê£ô¢ ¤ï¢¶÷¢÷î£èè¢ è£ì¢ìð¢ð좴÷¢÷¶.
ªñ¶ ªñ¶î¢îô¢ = ªñ¶õ£ò¤¼î¢îô¢ (W.).
ªñ¶ªñ¶ð¢¹ = ªñ¶î¢îù¢¬ñ (W.).
ªñ¶ - ªñ¶è¢° = «ê£Á (W.). ªî. ªñ¶è¢°.
Ü£¤ê¤ Üõ¤ï¢îð¤ù¢ ªñ¶õ£ò¤¼î¢îô¢ è£í¢è.
ªñ¶è¢è¤´îô¢ = ªñ¶õ£ò¤¼î¢îô¢.
ªñ¶° = ªñù¢¬ñ. ªñ¶èóñ¢ = ¸í¢í¤ò «õ¬ôð¢ð£ì¢®ô¢ ªñ¶õ£è Üó£¾ñ¢
êù¢ù Üóñ¢.
ªñ¶è£í¤ (ªñ¶° + Ýí¤) = ªñ¼è¤´ñ¢ å¼ è¼õ¤.
ªñ¶õ¬ì = ªñ¶õ£ò¤¼è¢°ñ¢ à¿ï¢¶ õ¬ì.
ªñ¶ - ªñ-ªñîù = ªñ¶õ£è.
ªñîùô¢ =
1. ªñù¢¬ñ袰ø¤ð¢¹. "ªñîù¢ø ðë¢ê êòùî¢î¤ù¢ «ñ«ôø¤"
(î¤õ¢. ð¢ð£. 19).
2. ܬñî¤è¢°ø¤ð¢¹.
3. è£ôî¢ î£ö¢ê¢ê¤è¢ °ø¤ð¢¹. "ªñîù ñ£¬îè¢ ªè£í¢´ õ¼°õô¢"
(õ£ôõ£. 62 : 7).
4. ñï¢îè¢ °ø¤ð¢¹ (ß´, 1 : 10 : 11).
è. ªñî¢îªù.
ªñîù¾ =
1. ܬñï¢î °íñ¢.
2. õ¬÷ ªè£´è¢°ï¢ îù¢¬ñ.
3. èõ¬ôò¤ù¢¬ñ.
ªñîù¾ - ªñî¢îù¾ =
1. è£ôî¢î£ö¢ð¢¹.
2. èõ¬ôò¤ù¢¬ñ. "ªñî¢îùõ¤ø¢ Áò¤½é¢è£ô¢" (õ£ôõ£. 27 : 70).
ªñî¢îù¾ - ªñî¢îùñ¢ =
1. è£ôî¢î£ö¢ð¢¹.
2. èõ¬ôò¤ù¢¬ñ, ªð£¼ì¢ð´î¢î£¬ñ.
ªñ - ªñî =
1. ªñ¶õ£ù ð´è¢¬è. "å¼ ð£ñ¢¬ð ªñîò£è õ¤£¤î¢¶"
(î¤õ¢. ªð£¤ò£ö¢. 5 : 1 : 7).
"èùèîí¢® «ñ½è¢°ð¢ «ð£ì ªñîò¤ô¢¬ô ªòù¢ð£ó¢è¢°ñ¢"
(îù¤ð¢ð£.)
2. ðë¢ê¬í.
3. ¶ò¤ô¤ìñ¢ (î¤õ£.).

4. ê좬ì (ð¤é¢.).
5. «õ좬ìò£´«õ£ó¢ «î£÷¤ô¤´ñ¢ ܬí. "õôî£÷¤«ô Þì¢ì
ªñî»ñ¢" (î¤õ¢. ªï´ï¢. 21, õ¤ò£. ð. 170).
ñ., ªî. ªñî¢î, è. ªñî.
ªñîè¢ è좮ô¢ = ªñ¶õ¬í ðóð¢ð¤ò è좮ô¢.
ªñîê¢ ê좬ì = ð뢲 à÷¢¬õî¢¶î¢ ¬îî¢î ê좬ì.
ªñîð¢ ð£ò¢ = ªñî«ñô¢ õ¤£¤è¢°ñ¢ ð좴ð¢ ð£ò¢.
ñ. ªñî¢îð¢ ð£ò¤.
ªñ¶° - ªñ¼°. å.«ï£: õ¤¬î-õ¤¬ó.
ªñ¼° = ªñ¶õ£ù ð÷ð÷ð¢¹.
ñ., ªî., è., ¶. ªñ¼°(g).
ªñ¶èóñ¢ - ªñ¼èóñ¢ = ªñ¼° «õ¬ôò¤ø¢ ðòù¢ð´ñ¢ Üóõ¬è. (C.G.)
ªñ¶è£í¤-ªñ¼è£í¤ = ªñ¼°õ¬÷ ªòù¢Âñ¢ îì¢ì£ó¢ è¼õ¤.
ªñ¼è¤´îô¢ = ð÷ð÷𢹠àí¢ì£è¢°îô¢ (W.).
ªñ¼°è¢èô¢ = ªñ¼è¤ì àî¾é¢ èô¢ (C.E.M.).
ªñ¼°ê¢ ²í¢í£ñ¢¹ = ²õ£¤ø¢ ̲ñ¢ ê¤ð¢ð¤ê¢ ê£ï¢¶ «ð£ù¢ø ¸í¢í¤ò ²í¢íê¢
ê£ï¢¶.
ªñ¼° «îò¢î¢îô¢ = ªñ¼è¤´îô¢.
ªñ¼° «ð£´îô¢ = ªñ¼è¤´îô¢.
ªñ¼° ñí¢ = îì¢ì£ó¢ ªñ¼è¤´îø¢ °î¾ñ¢ ñí¢õ¬è.
ªñ¼° õ¬÷ = ªñ¼è¤ì àî¾ñ¢ îì¢ì£ó¢ è¼õ¤õ¬è.
ªñ¼ªèí¢ªíò¢ =
1. ð÷ð÷ð¢ð¤ø¢è£è ñóð¢ðí¢ìé¢è÷¤ù¢ «ñø¢ ̲ñ¢ âí¢ªíò¢ (W.).
2. ñ¤Â袪èí¢ªíò¢ (ò£ö¢. Üè.).
ªñ¼«è£´ = «ñø¢¹øî¢î¤ø¢ ð÷ð÷ð¢¹÷¢÷ æ´ (C.E.M.).
ªñô¢° - ªñ¿° =
1. ªñ¶î¢îù¢¬ñ. (Üöèó¢èô. 10).
2. Þ÷è¤ò Üô¢ô¶ è÷¤ð¢ðîñ£ù ñ¼ï¢¶.
3. Üó袰. "ªñ¿è£ù¢ Ú¶¬ô𢠪ðò¢î ð°õ£ò¢î¢ ªîí¢ñí¤"
(°Áï¢. 155).
4. Ýõ¤ù¢ ê£íñ¢. "¶ò¢ò ªñ¿°ìù¢" (ñï¢. 1720).
5. êï¢îùñ¢.
ªñ¿° ªêò¢îô¢ = ªñ¶õ£è¢°îô¢.
"¹óõ¤ è¼õ¤ªè£ ´£¤ë¢ê¤ñ¤è ªñ¿° ªêò¢¶" (Üöèó¢èô. 10).
ªñ¿°îô¢ =

1. «ñù¤ò¤ø¢ êï¢îùñ¢ ̲îô¢. "ºè¤í¢º¬ô ªñ¿è¤ò ê£ï¢î¤ù¢"
(èñ¢ðó£. ð¤í¤õ¦. 53).
2. ï¤ôîê¢ ê£íñ¤ì¢´î¢ ¶ð¢¹ó¾ ªêò¢îô¢. "ï¤ù¢ø¤¼è¢ «è£ò¤Ú«èù¢
ªñ¿«èù¢" (õ£ê. 5 : 14).
3. °ø¢øî ñ¬ø𢠫ðê¤õ¤´îô¢.
ªñ¿° - ªñ¿è¢° =
1. ê£íî¢î£ô¢ ªñ¿°¬è. "¹ôó¢õîù¢ºù¢ ùôè¤ì¢´ ªñ¿è¢° ñ¤ì¢´"
(«îõ£. 727 : 3).
2. ê£íñ¢. "õô°ñ¢ ªñ¿è¢°ñ¢ «î£í¢®»é¢ ªè£í¢´"
(ªð£¤ò¹. è¢. 68).
3. «ñø¢ Ìꢲ𢠪ð£¼÷¢. "«õ£¤ò¤ù¢ ªñ¿è¢è£ó¢î¢î ªñù¢Ì ï¤ô"
(ê¦õè. 129).
4. Üó袰.
5. ð¤ê¤ù¢.
ñ. ªñ¿è¢°.
ªñ¿è¢° - ªñ¿è¢èñ¢ = ê£íî¢î£ô¢ ªñ¿è¤ò Þìñ¢.
"ñôóí¤ ªñ¿è¢è «ñø¤" (ð좮ùð¢. 248).
ªñ¿è¢°î¢¶í¤ =
1. ªñ¿° Ìê¤ù ¶í¤.
2. ï¦ó¢è¢è£ð¢¹î¢¶í¤.
3. ï¤ôè¢è£¤ ªïò¢ò¤ì¢ì «ð£ó¢¬õ(Tarpaulin).
ªñ¿è¢Ã좴îô¢ = «ñø¢Ìê¢ê¤´îô¢.
ªñ¿è¤´îô¢ =
1. Ëô¤ù¢«ñô¢ ªñ¿° ̲îô¢.
2. ê£íñ¤ì¢´ ï¤ôî Üô¢ô¶ î¤í¢¬í¬òî¢ ¶ð¢¹ó¾ ªêò¢îô¢.
3. ð®¬ñ õ£ó¢è¢è ªñ¿è¤ù£ø¢ è¼è¢è좴îô¢.
ªñ¿°è¢è÷¤ñ¢¹ = ê¤óé¢è¤ø¢è¤´ñ¢ è÷¤ñ¢¹ ñ¼ï¢¶õ¬è.
ªñ¿° è좴îô¢ = ð®¬ñ õ£ó¢è¢è ªñ¿è¤ù£ø¢ è¼è¢è좴îô¢.
ªñ¿° è좮 õ£ó¢î¢îô¢ = ªñ¿° è¼õ¤ô¢ à¼è¢è¤ù ñ£¬öè¬÷ (à«ô£èé¢è¬÷)
õ£ó¢î¢¶ð¢ ð®¬ñ ò¬ñî¢îô¢.
ªñ¿° ꣬í =
1. ªñ¿è£ô¢ ¶¬ìî¢î à¬óèô¢.
2. ªñ¿°é¢ è¼ñí½é¢ èô ªêò¢î ꣬íè¢ èô¢ (W.).
ªñ¿° ê£î¢¶îô¢ = ð®¬ñ õ£ó¢è¢è ªñ¿è¤ù£ø¢ è¼è¢è좴îô¢.
"ê¤ø¢ðó¢è÷£ù¢ ªñ¿° ê£î¢î¤" (õ£ôõ£. 45 : 2).
ªñ¿° ꦬô = ªñ¿è¢°î¢ ¶í¤.
ªñ¿° «êó¢¬õ = ªñ¿°è¢ è÷¤ñ¢¹ (W.).
ªñ¿°î¢îí¢´ = ªñ¿°î¢ ¤ (ò£ö¢. Üè.).

ªñ¿°î¢î¤£¤ = ªñ¿° ¤.
ªñ¿°î¢¶í¤ = ªñ¿è¢°î¢ ¶í¤.
ªñ¿° ðîñ¢ = è£ò¢ê¢êð¢ðì¢ì ñ¼ï¢ªîô¢ô£ñ¢ «êó¢ï¢¶ ªñ¿° «ð£ô¢ î¤óí¢´
õ¼ñ¢ ðîñ¢.
ªñ¿° ð¬ùòù¢ = Üñ¢¬ñ«ï£ò¢ õ¬è (ò£ö¢. Üè.).
ªñ¿° ð£èô¢ = ð£èô¢õ¬è (Í.Ü.).
ªñ¿° ð£÷ñ¢ = ªñ¿° îè´.
ªñ¿° ð¦ó¢è¢° = ð¦ó¢è¢°õ¬è (à.õ.).
ªñ¿° Ìꢲ = ð®¬ñ«ñô¢ ªñ¿° Ìꤪò´è¢°ñ¢ Üꢲ.
ªñ¿° ªð£ñ¢¬ñ =
1. ªñ¿è¤ù£ø¢ ªêò¢î õ¤¬÷ò£ì¢´ð¢ ð®¬ñ.
2. ªñò¢ õ¼î¢îï¢ î£é¢èº®ò£îõ-ù¢-÷¢.
è. «ñù¶ªð£ñ¢ªð (b.).
ªñ¿° «ð£´îô¢ = ñóð¢ðí¢ìé¢è좰ð¢ ð÷ð÷ð¢«ðø¢ø ªñ¿¬èè¢ è£ò¢ê¢ê¤ð¢
̲îô¢ (W.).
ªñ¿°ñí¢ = è¼è¢è좴ñ¢ ð¬êñí¢ (W.).
ªñ¿° ºì¢ìñ¢ = ªñ¿° ð£÷ñ¢ (Þìõö袰).
ªñ¿ªèí¢ªíò¢ = ñóð¢ðí¢ìé¢è좰 ªñ¼è¤ì àî¾ñ¢ ªñ¿° «êó¢î¢î
Ìꢪêí¢ªíò¢ (Þ.õ.).
ªñ¿ªè¿¶îô¢ = ¶í¤ò¤ô¢ Üê¢ê®è¢è ªñ¿è£ô¢ à¼õªñ¿¶îô¢ (Þ.õ.).
èõù¤ð¢¹:
ô ÷ ö âù¢Âñ¢ Íù¢Á Þùªõ£ô¤èÀ÷¢, ºï¢î¤ò¶ ôèó«ñ. 'ô' î¤óí¢´
÷èóºñ¢, '÷' î¤óí¢´ öèóºñ¢ Ý°ñ¢.
â-´: è£ô¢ - è£÷¢ - è£ö¢ (輬ñ).
ôèóñ¢ «ïó®ò£ò¢ öèóñ£õ¶ ºí¢´.
â-´: ñ£ô¢ - ñ¬ö.
Þù¤, Þî¢î¬èò ªê£ø¢ø¤£¤¾è÷¤ô¢, Þ¬ìð¢ðì¢ì ÷èóꢪê£ô¢ Þøðì¢ì
ªîù¤Âñ£ñ¢.

ºô¢4 (ªð£¼ï¢îø¢ è¼î¢¶«õó¢)
ªð£¼ï¢îø¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á åî¢îô¢, ºì¢´îô¢, «êó¢îô¢, ôîô¢, ñíî¢îô¢, èôî¢îô¢,
ªð£¼îô¢ ºîô¤ò è¼î¢¶èÀñ¢; åî¢îø¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á, Ü÷õ¤´îô¢, ñî¤î¢îô¢,
ªê¼è¢°îô¢ ºîô¤ò è¼î¢¶èÀñ¢; ºì¢´îø¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á î¬ì, º¬ì, º®¾
ºîô¤ò è¼î¢¶èÀñ¢; «êó¢îø¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á î¤óÀîô¢, ð°î¢îô¢, õ¤£¤îô¢, ñ¤°îô¢,
ªêö¤î¢îô¢, Üöè£îô¢ ºîô¤ò è¼î¢¶èÀñ¢; ð¼î¢îø¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á ªñ£î¢îñ£îô¢,
õ½î¢îô¢ ºîô¤ò è¼î¢¶èÀñ¢; èôî¢îø¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á èôè¢èñ¢, ñòè¢èñ¢ ºîô¤ò
è¼î¢¶èÀñ¢; ñòè¢èè¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á Þ¼ì¢ê¤, 輬ñ ºîô¤ò è¼î¢¶èÀñ¢
õö¤ï¤¬ôè¢ è¼î¢¶è÷£èð¢ ð¤ø袰ñ¢. Þõø¢ø¤ù¤ù¢Á «ñø¢ªè£í¢´ñ¢ ê¤ô 褬÷è¢
è¼î¢¶è÷¢ «î£ù¢Áñ¢.
ºô¢ - ºô¢¬ô = °î¢î¬è (ò£ö¢ð¢.). ºô¢¬ôè¢è£óù¢ = °î¢î¬èè¢è£óù¢ (ò£ö¢ð¢.).
å¼ ªð£¼÷¢ º¿õ¬î»ñ¢ °ø¤î¢î è£ôî¢î¤ø¢°ð¢ ðòù¢ð´î¢îê¢ ªêò¢¶
åð¢ðï¢îñ¢ °î¢î¬è.

ªè£÷¢Àñ¢

ºô¢¬ô-ªñ£ô¢¬ô =
1. «ñöñ¢ (ð¼î¢î ªêñ¢ñø¤ò£ì¢´è¢ èì£).
2. «ñö«õ£¬ó (Åì£. à÷¢. 9).
ªñ£ô¢¬ôò¤ø¢ «ð£´îô¢ = °´ñ¢ð𢠪ð£¶ê¢ ªêôõ¤ø¢°è¢ ªè£´î¢îô¢.
ªñ£ô ¢- ªñ£½. ªñ£½ ªñ£½ ªõùô¢ = ßè¢è÷¢ ªñ£ò¢î¢îø¢ °ø¤ð¢¹.
ªñ£ô¢ - ªñ£«ô£ó¢. ªñ£«ô£ªóùô¢ = ê¤Áñ¦ù¢ Ãì¢ìñ¢ ï¦ó¢ñì¢ìî¢î¤ô¢ ¶÷¢÷¤õ¼ñ¢
åô¤è¢ °ø¤ð¢¹.
å.«ï£: Üó. ºô£è£î¢ = êï¢î¤ð¢¹.
Þï¢. ñ¤ô¢ù£ = êï¢î¤è¢¬è, êï¢î¤è¢è; ñ¤ô¢ = êï¢î¤(ºîù¤¬ô).
ºô¢-ñô¢ =
1.
2.
3.
4.
5.

ð¼¬ñ (ò£ö¢ð¢.).
õ÷ñ¢. "ñø¢Áù¢Á ñ£ñô£¤ì¢´" (被è£. 178).
õô¤¬ñ (ð¤é¢.).
ñø¢«ð£ó¢. "ñô¢ô¬ôî¢ ªî¿ï¢¶ õ¦é¢è¤" (ê¦õè. 268).
ñô¢ôù¢. "ñô¢ªô£´ èë¢êÂï¢ ¶ë¢ê ªõù¢ø ñí¤õí¢íù¢"
(î¤õ¢. ªð£¤òî¤. 11 : 2 : 3).
6. èí¢íð¤ó£ù¢ ñô¢ôù£ò¢ õ£í£²ó¬ù ªõù¢ø£®ò Ã (ð¤é¢.).
ðô ܵè¢è÷¢ Üô¢ô¶ àÁð¢¹è÷¢ Üô¢ô¶ ªð£¼÷¢è÷¢ ªð£¼ï¢¶õî£ô¢(åù¢Á
«êó¢õî£ô¢) î¤óì¢ê¤ Üô¢ô¶ ð¼¬ñ àí¢ì£°ñ¢.
å.«ï£: "«ê«ó î¤óì¢ê¤" (ªî£ô¢. ࣤ. 65).
ñ¤°î¤ò£ô¢ õ÷ºñ¢ ð¼¬ñò£ô¢ õô¤¬ñ»ñ¢ àí¢ì£°ñ¢. Þ¼õó¢ Üô¢ô¶ Þ¼
ð¬ìè÷¢ ªð£¼ï¢î¤ Üô¢ô¶ î𢠪ð£¼õ«î «ð£ó¢. ªð£¼(ªð£¼ï¢¶) - «ð£ó¢.
èô - èô£ñ¢, èôèñ¢. ¬èèôî¢îô¢ âù¢Âñ¢ õö袬è»ñ¢ «ï£è¢°è.
ñô¢ - ñô¢ôô¢ =
1. ñ¤°î¤.

2.
3.
4.
5.
6.

õ÷ñ¢. "ñô¢ôô¢ õ÷«ù" (ªî£ô¢. ࣤ. 7).
ªêô¢õñ¢. "ñô¢ôø¢«èí¢ ñù¢Âè" (ð£¤ð£. 11 : 121).
õô¤¬ñ. "ñô¢ôù¢ ñöõ¤¬ì Îó¢ï¢î£ø¢°" (ê¤ôð¢. 17, ªè£À. 3).
ªð£ô¤¾ (Åì£.).
Üö°. "ñô¢ôø¢øù¢ ù¤øªñ£ù¢ø¤ô¢" (被è£. 58, «ðó£.).

ñô¢ - ñ¬ô. ñ¬ôîô¢ =
1. åî¢îô¢. "èõ¤¬è ñ£ñî¤è¢ è쾬÷ ñ¬ôò" (èï¢î¹. Åóùóꤼè¢. 9).
2. âî¤ó¢î¢îô¢ (Åì£.).
3. ð¬è ñ£Áð´îô¢. "Þèù¢ñ¬ôï¢ ªî¿ï¢î «ð£î¤ô¢" (ê¦õè. 747).
4. «ð£ó£´îô¢. "îî¢î ñîé¢è«÷ ò¬ñõî£è õóø¢ø¤ ñ¬ôï¢îùó¢"
(õ£ê. 4 : 53).
è. ñªô.
ñ¬ôî¢îô¢ =
1. ñ£Áð´îô¢. "ñìé¢èô¤ø¢ ê¦ø¤ ñ¬ôî¿ï¢î£ó¢" (¹.ªõ. 3 : 24).
2. ªð£¼îô¢. "«õï¢î«ù£´... ñ¬ôî¢î¬ù ªòù¢ð¶" (¹øñ¢. 36).
3. õ¼î¢¶îô¢. "ñ÷¢÷ó¢ ñ¬ôî¢îô¢ «ð£è¤ò ꤬ôî¢î£ó¢ ñ£ó¢ð" (¹øñ¢.10).
ñ¬ô =
1. ßì¢ìñ¢, ªê£ù¢ñ¬ô (º¼°. 263).
2. ñ¤°î¤.
3.õ÷º÷¢÷ ªð£¤ò Þìñ¢. "õøð¢ð¤Âñ¢ õ÷ï¢î¼ñ¢ õí¢¬ñ»ñ¢
ñ¬ô被è" (ïù¢. ªð£¶ð¢ð£. 28).
"ñ¬ôò¤Âñ¢ ñ£í𢠪𣤶" (°ø÷¢. 124).
4. «ð£ó¢î¢ ªî£ö¤ô¢. "ñ¬ôî¢î¬ô õï¢î ñ¬óò£ù¢ èîö¢õ¤¬ì"
(ñ¬ôð´. 331).
ñ. ñô, è. ñªô.
ñô¢ - ñô¢°. ñô¢°îô¢ =
1. Üî¤è£¤î¢îô¢, ñ¤°îô¢. "ñí郎ó ñô¢è¤ò ñù¢Á" (¹.ªõ. 1 : 13).
2. 郎øîô¢. "êò£¾ ñô¢è¤ù¢«ø" (1607).
3 ªêö¤î¢îô¢. "àò¤ó¬ù ñô¢è ñ¬öºè¤ ô£ù£ò¢"
(îí¤¬èð¢¹. Þï¢î¤ó. 21).
ñô¢° - ñô¢è£ - ñô¢ô£. ñô¢ô£î¢îô¢ =
1. ñôó¢ï¢î£ø¢«ð£ô¢ ºèñ¢ «ñ«ù£è¢è¤è¢ è¤ìî¢îô¢. "ïóèî¢î¤ù¢
ñô¢ô£è¢èî¢ î÷¢÷¤" (ñï¢. 199).
2. «î£ø¢Áð¢«ð£îô¢ (à.õ.).
ñô¢è£ - ñô¢è£î¢¶ (ð¤.õ¤.). ñô¢è£î¢¶îô¢ =
1. ªè£® ºîô¤òõø¢¬øð¢ ðìóõ¤´îô¢.
2. ºèñ¢ «ñô£èè¢ è¤ìè¢èê¢ ªêò¢îô¢.
ñô¢ô£ - ñô¢ô£ó¢. ñô¢ô£ó¢îô¢ =
1. ðóî¢îô¢, õ¤£¤îô¢.
2. ºèñ¢ «ñ«ù£è¢è¤è¢ è¤ìî¢îô¢. ¬è 裬ôð¢ ðóð¢ð¤è¢ªè£í¢´
ñô¢ô£ó¢ï¢¶ è¤ìè¢è¤ø£ù¢ (à.õ.).

ñô¢ô£ó¢ - ñô¢ô££¤ =
1. ðóï¢î ð¬øõ¬è.
2. Üèù¢Á ð¼î¢îõ÷¢. ñ£ù颪èì¢ì ñô¢ô££¤ (à.õ.).
ñô¢ô££¤ - ñô¢ô£¤ = ð¬øõ¬è (êé¢. Üè.).
ñô¢ - ñô¢ô££¤ = êí¢¬ìè¢è££¤ (W.).
ñô¢ô£ó¢ - ñôó¢. ñôó¢îô¢ =
1. ñ¤°îô¢. "ªê¿ñô ó£õ¤ï¦é¢° ªñô¢ ¬ôò¤ô¢" (ê¦õè. 3079).
2. ðóî¢îô¢. "¬õòè ñôó¢ï¢î ªî£ö¤ù¢º¬ø ªò£ö¤ò£¶" (ðî¤ø¢. 88 : 1).
3. Üèô¤î¢îô¢. "ñôóî¢ î¤øï¢î õ£ò¤ô¢" (°ø¤ë¢ê¤ð¢. 203).
4. ªñ£ì¢´ õ¤£¤îô¢. "õ¬ó«ñø¢ è£ï¢î÷¢ ñôó£è¢è£ô¢" (ï£ô®. 283).
5. ñùñè¤ö¢îô¢. "õóù¢¬è î¦í¢ì ñôó¢°ô ñ£îó¢«ð£ô¢"
(ªð£¤ò¹. î´î¢î£ì¢. 161).
6. ºèñôó¢îô¢. "Ìñ¢¹ùÖóù¢¹è...... ºèñôó¢ï¢î «è£¬î"
(被è£. 363, ªè£À).
ñôó¢î¢îô¢ =
1.
2.
3.
4.
5.

ªñ£ì¢´ õ¤£¤òê¢ ªêò¢îô¢.
°ð¢¹øè¢ è¤ìð¢ðõ¬ù ñô¢ô£è¢èê¢ ªêò¢îô¢.
ñø¢«ð££¤ô¢ «î£ø¢è®î¢îô¢.
ãñ£ø¢Áîô¢.
õ£é¢è¤ù èì¬ùè¢ ªè£ì£ñø¢«ð£îô¢.

ºèñ¢ ñôó¢ «ð£ù¢øªîù¢ð¶ñ¢, ºèñ¢ «ñ«ù£è¢è¤è¢ è¤ìî¢îô¢ ªñ£ì¢´ õ¤£¤ï¢î
郎ô¬ò»ñ¢ ºèé¢ °ð¢¹øè¢ è¤ìî¢îô¢ ñôó¢ï¢î Ìè¢ °õ¤ï¢î 郎ô¬ò»ñ¢ å袰
ªñù¢ð¶ñ¢ è¼î¢¶.
ñôó¢ - Üôó¢.
ñô¢ - ñô¢ô¤ = Üèù¢Á î®î¢îõ÷¢ (ò£ö¢ð¢.).
ñô¢ - ñô¢ôù¢ =
1. ñø¢«ð£ó¢ªêò¢«õ£ù¢. "ñø ñô¢ôó¢ ñøé¢èìï¢î" (¹.ªõ. 9 : 4).
2. ªð¼¬ñò¤ø¢ ê¤øî£ù¢ (ð¤é¢.).
ñô¢ôù¢ - õ. ñô¢ô.
ñô¢ - ñô¢ôñ¢ =
1. Üèù¢ø îì¢ìñ¢ (Üè. ï¤.).
2. èù¢ùñ¢(è¶ð¢¹) (ò£ö¢. Üè.).
3. ñø¢«ð£ó¢ (W.).
4. õô¤¬ñ.
ñô¢ôñ¢. õ. ñô¢ô.
ñô¢ - ñô¢¬ô =
1. ªð¼¬ñ. "ñô¢¬ôê¢ ªêô¢õ õìªñ£ö¤ ñ¬øõ£íó¢"
(î¤õ¢. õ£ò¢. 8 : 9 : 8).
2. õ÷ñ¢. "ñô¢¬ôð¢ ðöù" (ðù£. ÝÀ¬ì. ¾ô£. 8).

ñô¢ - ñô¤. ñô¤îô¢ =
1. õ¤ñ¢ºîô¢, ð¼î¢îô¢. "º¬ô ñô¤ï¢¶" (¹.ªõ. 11. ªðí¢.2).
2. ñ¤°îô¢. "èù¤ð¢ªð£¬ø ñô¤ï¢¶ ï¤ù¢ø èø¢ðèð¢ Ì颪è£ñ¢¹"
(ê¦õè. 2541).
3. ðóî¢îô¢. "ñ¬ôñô¤ï¢ îù¢ùñ£ó¢¹ñ¢" (¹.ªõ. 11, ªðí¢. 2).
4. õ¤¬óîô¢. "ï¦ ñô¤ï¢¶ ªêô¢õ£ò¢" (¹.ªõ. 11, ªðí¢. 4).
5. ªï¼é¢°îô¢. (ªî£ô¢. ªê£ô¢. 396, à¬ó).
6. 郎øîô¢. "ñô¤èìø¢ øí¢ «êó¢ð¢ð" (ï£ô®. 98).
7. õ¤¬ô ïòî¢îô¢ (à.õ.).
8. ¹íó¢ê¢ê¤ò¤ù¢ ñè¤ö¢îô¢. "ñô¤î½ Íì½ñ¢" (ªî£ô¢. ªð£¼÷¢. 41).
9. ªê¼è¢°îô¢. "ñè¤ö¢ï¢îù¢Á ñô¤ï¢îù¢Á ñîù¤Â ñ¤ô«ù" (¹øñ¢. 77) .
10. ªê¼è¢è¤ê¢ ªê£ô¢½îô¢. "àÁ¹èö¢ ñô¤ï¢îù¢Á" (¹.ªõ. 10:4, ªè£À).
ñô¤ - ñô¤¾ =
1.ñ¤°î¤.
2. 郎ø¾. "ñ¬ù«õ÷¢õ¤ ñô¤¾¬óî¢ îù¢Á" (¹.ªõ. 9 : 27).
3. àòó¢¾. "Þñ¢ºð¢ð£½ñ¢, ñ£ñô¤ ¾ì«ù ñø¢ø ªñô¤ªõ£´
êñ ñ£«ñ" (Åì£. 12 : 10).
4. ïòõ¤¬ô. "ñô¤¾ °¬øõ¶ õ¤ê££¤î¢î¤´õó¢" (Üøð¢. êî. 83).
5. ñè¤ö¢ê¢ê¤. "ñô¤¾¬ì »÷¢÷î¢î£ù¢" (ð£¤ð£. 19 : 88).
6. ¹íó¢ê¢ê¤ò¤ù¢ð ñè¤ö¢ê¢ê¤. "ñô¤¾ñ¢ ¹ôõ¤»ñ¢" (ªî£ô¢. ªêò¢. 185).
ñô¤¾ - ñô¤¹ = ñ¤°î¤. "õ£¬ìò¶ ñô¤¹" (¹.ªõ. 8 : 16).
ñô¤ - ñô¤ó¢. ñô¤ó¢îô¢ =
1. ªð¼°îô¢. "æî ñ¤ô¢ô¤ø ñô¤ó" (ïø¢. 117).
2. ï¦ó¢ ºîô¤òù å¿°îô¢. "ð¤ù¢Â ñô¤¼ñ¢ ð¤ê¤ó¢«ð£ô"
(ð£¤ð£. 6 : 83).
3. ðò¤½îô¢, Ü®è¢è® õ¼îô¢. "èù¤ò¤ù¢ ñô£¤ù¢ ñô¤ó¢è£ô¢"
(ð£¤ð£. 8 : 54).
ñô¢ - ñ£ô¢ =
1.
2.
3.
4.

ªð¼¬ñ. "ê¤ùñ£ô¢ õ¤¬ì»¬ìò£ù¢" (õ£ê. 34 : 3).
ªð¼¬ñ»¬ìòõù¢. "ñ£ñ뢬ë Îó¢ï¢¶ ï¤ù¢ø ñ£ô¢" (ê¦õè. 286).
õ÷¬ñ (Üè. ï¤.).
ñ¬ô (Üè.ï¤.).

ñ£ô¢ - ñ£÷¢ - ñ£÷¤¬è =
1. ñ£ìº÷¢÷ ªð¼õ¦´ (ð¤é¢.). "ñ¬øòõó¢è¢° ñ£÷¤¬èè÷¢ ðô
ê¬ñî¢î£ó¢" (ªð£¤ò¹. «è£ê¢ªêé¢. 16).
2. Üóí¢ñ¬ù (ð¤é¢.).
3. «è£ò¤ô¢. "àî¢îó«è£ê ñ颬è.....ñ£÷¤¬èð£®" (õ£ê. 16 : 3).
ñ£÷¤¬è - õ. ñ£÷¤è£.
ñ£÷¤¬èê¢ ê£ï¢¶ = àòó¢ï¢î èô¬õê¢ êï¢îùñ¢.
"Þõ÷¢ Ýî£¤î¢¶ê¢ ê£î¢î¤ù ñ£÷¤¬èê¢ ê£ï¢¬î" (î¤õ¢. ð¢ðô¢. 8, õ¤ò£.).
ñ£÷¢ - ñ£í¢. ñ£µîô¢ = ñ¤°îô¢ =

1.
2.
3.
4.

ñ¤°îô¢, ð¼î¢îô¢. "ñ¬ôò¤Âñ¢ ñ£í𢠪𣤶." (°ø÷¢. 124).
郎øîô¢. "ñ£í£ð¢ ð¤øð¢¹" (°ø÷¢. 1002).
ïù¢ø£îô¢. "ñ£í¢ìø¢ 裤î£ñ¢ ðòù¢" (°ø÷¢. 177).
ê¤øî¢îô¢, ñ£ì¢ê¤¬ñð¢ð´îô¢.

ñ£í¢ - ñ£í¢¹ =
1. ªð¼¬ñ (ò£ö¢. Üè.).
2. ñ£ì¢ê¤¬ñ "Þô¢ôõí¢ ñ£í¢ð£ù£ô¢" (°ø÷¢. 53).
3. ïù¢¬ñ (ܼ.ï¤.).
4. Üö° "Üóù¢ñ¤ìø¢ø¤ù¢ ñ£í¢ð îù¢«ø" (被è£. 323).
ñ£í¢ - ñ£ì¢ê¤ =
1. ñè¬ñ(ñ褬ñ) "â¬ùñ£ì¢ê¤î¢ î£è¤òè¢ èí¢µñ¢" (°ø÷¢. 750).
2. ªî÷¤¾, õ¤÷è¢èñ¢ "Íô«õ£¬ô ñ£ì¢ê¤ò¤ø¢ è£ì¢ì ¬õîù¢"
(ªð£¤ò¹. î´î¢î£ì¢. 56).
3. Üö° "Ë«ô£ó¢ ¹èö¢ï¢î ñ£ì¢ê¤ò......¹óõ¤" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 487).
4. Þòô¢¹ "ñó¹ï¤¬ô ªî£¤ò£ ñ£ì¢ê¤ò" (ªî£ô¢. ñó¹. 94).
ñ£ì¢ê¤ = ñ£ì¢ê¤¬ñ = ñè¬ñî¢ îù¢¬ñ.
"ñ£ì¢ê¤¬ñ»¬ì«ò£ó¢ ªè£´è¢°ñ¢ ñó¹«ð£ô" (ê¤ôð¢. 16 : 23, à¬ó).
ñ£í¢ - ñ£ì¢ê¤¬ñ. "ñ£ªíö¤ô¢.........«î£÷£ò¢" (èô¤î¢. 20 : 15).
ñ£í¢ - ñ£íñ¢ = ñ£ì¢ê¤¬ñ (Üè. ï¤.).
ñ£í¢ - ñ£íô¢ =
1. ñ£ì¢ê¤¬ñ.
2. ïù¢¬ñ (ܼ. ï¤.).
ñ£íñ¢ - ñ£ìñ¢ =
1. õ£ù÷£õ¤ò ðù¢ù¤¬ô ñ£÷¤¬è. "ñ뢲«î£ò¢ ñ£ìñí¤ àî¢îó«è£ê
ñ颬è" (õ£ê. 16 : 4).
"â¿ï¤¬ô ñ£ìñ¢ è£ô¢ê£ò¢ï¢ ¶è¢°" (ïÁï¢. 54).
2. «ñ좮ìî¢î¤ø¢ è좮ò ªð¼é¢«è£ò¤ô¢.
"âí¢«ì£ ÷¦êø¢ ªèö¤ù¢ñ£ì ªñ¿ð¶ ªêò¢¶"
(î¤õ¢. ªð£¤òî¤. 5 : 6 : 8).
3.«ñù¤¬ô.
ñ. ñ£ìñ¢, è. ñ£ì, ªî. ñ£´°(g).
ñ£ìñ¢ - ñ£® = «ñù¤¬ô»÷¢÷ õ¦´. ãö´è¢° ñ£® (à.õ.).
ñ£÷¢ - ñ£¬ö =
1. î¤óì¢ê¤ (ð¤é¢.).
2. èù¤òè¢è좮. "èùè ñ£¬öò£ô¢" (ê¦õè. 913).
3. ñ£îó¢ Ãì¢ìñ¢. (Üè. ï¤.).
ñô¢ - ñù¢. ñù¢Âîô¢ = (ªê.°.õ¤.)
1. ªð£¼ï¢¶îô¢. "ñù¢ù£ ªê£è¤ùñ¢" (¹.ªõ. 10 : 11).
2. ñ¤°îô¢. "ñù¢ù¤ò «õîï¢ î¼ñ¢" (Ýê£óè¢. 96).
3. î颰îô¢. "àî¢î¬ó õò¤ø¢ø¤ù¢ ñù¢ù¤ò °öõ¤"

(ð£èõî. 1, ð£¤ì¢ê õ¤ù¢«ø£. 1).
4. 郎ôªðÁîô¢. "ñù¢ùó¢è¢° ñù¢Âîô¢ ªê颫è£ù¢¬ñ" (°ø÷¢. 556).
5. àÁî¤ò£ò¢ ï¤ø¢øô¢ (W.).
(ªê. °ù¢ø£ õ¤.) Ü´î¢îô¢ (ð¤é¢.).
å.«ï£: L. manere, stay. L. remanere, E. remain.
ñù¢ (Þ¬ì.) =
1. ñ¤°î¤è¢°ø¤ð¢¹. "ê¤ø¤«ò£ù¢ ªðø¤ù¶ ê¤øï¢îù¢Á ñù¢«ù" (¹øñ¢. 75).
2. ªð¼ñ¢ð£ù¢¬ñè¢ °ø¤ð¢¹. "èêîð ñ¤°ñ¢õ¤î õ£îù ñù¢«ù"
(ïù¢. 165).
3. 郎ô«ðø¢Áè¢ °ø¤ð¢¹. "ñù¢«ù....郎ô«ð ø£°ñ¢" (ïù¢. 432).
å.«ï£: OE. manig, OS., OHG. manag, Goth. manags, E. many. g = y.
ñù¢ - ñù¢Á =
1. ܬõ, Üñ¢ðôñ¢.
2. î¤ô¢¬ô𢠪ð£ù¢ùñ¢ðôñ¢. "ªîù¢ø¤ô¢¬ô ñù¢ø¤Â ÷£®¬ù «ð£ø¢ø¤"
(õ£ê. 4 : 92).
3. Üøé¢ Ãø¬õ. "ªï´ñù¢ø¤ô¢ õ÷Âí¢´" (èñ¢ðó£. Íôðô. 145).
4. Ýù¢èíñ¢. "ñù¢ø£® ªê£ô¢ô" (õ£ôõ£. 52 : 5, ܮ袰ø¤ð¢¹).
5. Ýù¢ªî£¿. "Ýù¢èíñ¢.....ñù¢Á郎ø ¹°îó" (°ø¤ë¢ê¤ð¢. 218).
6. ñóî¢î®î¢ î¤í¢¬í𢠪ð£¶õ¤ìñ¢. "ñù¢Áñ¢ ªð£î¤ò¤½ñ¢"
(î뢬êõ£. 34).
7. ñè¢è÷¢ ôñ¢ ï£ø¢êï¢î¤. "ñù¢ø¤«ô îù¢Â¬ìò õ®õö¬è
ºø¢Úì¢ì£è ÜÂðõ¤ð¢ð¤è¢° ñõ¬ù" (ß´, 3 : 6 : 3).
8. ñíñ¢. "ñù¢øôó¢ ªê¿ï¢¶÷¾" (èñ¢ðó£. õõ. 24).
"Ì«õ£´ «êó¢ï¢î ñ¢ ñíñ¢ ªðÁñ¢" âù¢ðîø¢«èø¢ð. åù¢øù¢ ñíñ¢ Üîªù£´
«êó¢ï¢î Þù¢ªù£ù¢ø¤ø¢ èôî¢îô£ô¢, ñíñ¢ ñù¢ªøùð¢ðì¢ì¶.
ñù¢Áð´îô¢ = Üñ¢ðôî¢î¤ø¢° õ¼îô¢, ªõ÷¤ð¢ð´îô¢.
"è£ñ ñ¬øò¤ø ñù¢Á ð´ñ¢" (°ø÷¢. 1138).
ñù¢Á - ñù¢øñ¢ =
1. ܬõòñ¢ (ð¤é¢.).
2. Üøé¢Ãø¬õòñ¢. "Üøùõ¤ù¢ ñù¢øî¢ ¶÷¢«÷£ó¢"
(õ¤¬÷. ñ£ñù£è. 35).
3. ªð£ù¢ùñ¢ðô º÷¢÷ î¤ô¢¬ô (ð¤é¢.).
4. ñóî¢î®ð¢ ªð£¶õ¤ìñ¢. "ñù¢øºñ¢ ªð£î¤ò¤½ñ¢" (º¼°. 226).
5. °î¤¬óè¬÷ð¢ ðò¤ø¢Áñ¢ ªêí¢´ªõ÷¤. "«ð£¤¬ê ÍÉó¢ ñù¢øé¢
èí¢«ì" (¹øñ¢. 220, à¬ó).
6. «ð£ó¢è¢è÷ð¢ ðóð¢ð¤ù¢ ï´õ¤ìñ¢. "ªê뢲ìó¢è¢ ªè£í¢ì °¼î¤
ñù¢ø" (ðî¤ø¢. 35 : 8).
7. ñè¢è÷¢ ôñ¢ ªõ÷¤ò¤ìñ¢. "ñù¢øñ¢ «ð£¿ñ¢ ñí¤»¬ì ªï´ï¢«îó¢"
(°Áï¢. 301).
8. Ýù¢ªî£¿. "¹ù¢ø¬ô ñù¢øñ¢" (°Áï¢. 64).
9. «ðò¢è÷¢ ôñ¤ìñ¢. "è£ò¢ðê¤è¢ è´ñ¢«ðò¢ èí颪è£í¢ ¯í¢´

ñ£ôñó¢ ªð¼ë¢ê¤¬ù õ£¬è ñù¢øºñ¢." (ñí¤«ñ. 6:82-3)
10. ðø¬õè÷¢ ôñ¤ìñ¢. "¹÷¢÷¤¬ø üñ¢ ªõ÷¢÷¤ô¢ ñù¢øºñ¢"
(ñí¤«ñ. 6 : 85).
11. ñè¢è÷¢ °®ò¤¼è¢°ñ¢ õ¦´. "õî¤»ë¢ ê¤ô ñù¢ø«ñ"
(Þó°. ïèóð¢. 71).
12. ªï´ï¢ªî¼ (Åì£.).
13. «ï£ù¢ð¤è÷¢ ôñ¤ìñ¢. "²ì¬ô «ï£ù¢ð¤è ª÷£®ò£ ¾÷¢÷ªñ£´
ñ¬ìî¦ »Á袰ñ¢ õù¢ù¤ ñù¢øºñ¢" (ñí¤«ñ. 6 : 86-7)
14. ñíñ¢ (ð¤é¢.).
'Üñ¢' å¼ ªð¼¬ñð¢ªð£¼ì¢ ð¤ù¢ªù£ì¢ì£îô£ô¢, ñù¢øñ¢ âù¢ð¶ Þôè¢èí
ªïø¤ð¢ð® ªð¼ñù¢¬øè¢ °ø¤è¢°ñ¢.
ñù¢Á - ñù¢øèñ¢ = Üñ¢ðôñ¢. "ñù¢øèî ïñ¢ð¤ ñ£ìªñ´î¢î¶" (ñï¢.148)
ñù¢Á - ñù¢øô¢ =
1. îñ¤öî¢ î¤¼ñíñ¢.
2. Þ¼ð£ø¢ Ãì¢ìñ¢. "ñ¬ø«ò£ó¢ «îâ ñù¢ø ªôì¢ìÂ÷¢"
(ªî£ô¢. è÷¾. 1).
3. ¹íó¢ê¢ê¤. "ñù¢øù¢ ñ£ñò¤ô¢" (ê¦õè. 2171).
4. ªï´ï¢ªî¼. "ñù¢øô¢ õ¼ë¢«ê¬ù" (°ø¢ø£. °ø.73:2). ñíñ¢ (ð¤é¢.).
ñù¢Á - ñ =
1. Ýù¢èíñ¢.
2. Ýù¢ªî£¿.
3. ⼬ñ郎ó.
4. ï¦ôñ¬ôî¢ ¶ìõó¢ °®ò¤¼ð¢¹.
â-´: åø¢¬øè¢èô¢ ñ(Ootacamund).
¶ìõó¢è¢° ⼬ñ郎ó «ò£ñ¢ð«ô ð¤¬öð¢¹õö¤ò£îô£ô¢, Üõó¢ °®ò¤¼ð¢¹ ñ
âùð¢ðì¢ì¶. Ý좴ð¢ ð좮èÀñ¢ ñ£ì¢´ð¢ ð좮èÀñ¢ Þ¼ï¢î ×ó¢è÷¢,
ð좮ªòù¢«ø ªðò£¦Á ªðø¢ø¤¼î¢î¬ô «ï£è¢°è.
å«ó ªð¼é¢èô¢ Þ¼ï¢î ñ åø¢¬øè¢èô¢ ñ âùð¢ðì¢ì¶. ªî½é¢° ï£ì¢®ô¢
å¼ ð°î¤ å¼ èô¢  Üô¢ô¶ æó£é¢èô¢ (Warangal)  âù𢠪ðòó¢
ªðø¢ø¤¼î¢î¬ôè¢ è£í¢è.
Ýé¢è¤ôó¢ ºîù¢ºîô¢ ï¦ôñ¬ôò¤ô¢ ܬìï¢î Þìñ¢ åø¢¬øè¢èô¢ ñ. Üîù£ô¢
ܶ ê¤øð¢¹ð¢ ªðø¢ø¶. Üîù¢ ªðò£¤ù¢ Ýé¢è¤ô õ®¬õ ªò£ì¢®, àîèñí¢ìôñ¢
âù¢Âñ¢ ªðò¬ó ܬñî¢¶è¢ ªè£í¢ìùó¢ õìªñ£ö¤ ªõø¤òó¢. Üîù¢ ñÏàõ£ù
àî¬è âù¢ðîø¢°î¢ î¬ôñ£ø£è, åø¢ø¬è âù¢Á õö颰õ«î îñ¤ö¢ªïø¤è¢
«èø¢øî£ñ¢.
ñ - ñî =
1. è£ô¢ï¬ìè¢ Ãì¢ìñ¢. Ý´ñ£´è÷¢ ñî ñîò£ò¢ «ñò¢è¤ù¢øù
(à.õ.).
2. ᣤù¢ ªð£¶ «ñò¢ê¢êô¤ìñ¢ , ñîªõ÷¤ (à.õ.).
3. ᣤ¬ì𢠪𣶠ªõ÷¤ò¤ìñ¢.
4. Ý´ñ£´ «ñò¢è¢°ñ¢ °ôî¢î£¼÷¢ å¼ ð¤£¤¾ð¢ ªðòó¢.

ªî. ñ, è. ñî.
ñù¢ - ñ¬ù =
1. ðôó¢ î Üô¢ô¶ 郎ô õñ¢ õ¦´. "ê¦ó¢ªè¿ õ÷ñ¬ù
÷" (ê¦õè. 828).
2. õ¦´ è좴îø¢°£¤ò ªõÁï¤ôñ¢. å¼ ñ¬ù 2400 ê¶óÜ®. (à.õ.).
3. Üô¢½ñ¢ ðè½ñ¢ õ¦ì¢®ô¢ õñ¢ ñ¬ùõ¤. "ð¤øù¢ñ¬ù «ï£è¢è£î
«ðó£í¢¬ñ" (°ø÷¢. 148).
4. õ¦ì¢®ô¢ õñ¢ °´ñ¢ðñ¢.
5. ¶ø¾è¢° âî¤ó£ù Þô¢õ£ö¢è¢¬è. "ñ¬ùî¢îè¢è ñ£í¢¹¬ìò ÷£è¤"
(°ø÷¢. 51).
6. Åî£ì¢®ø¢° Üô¢ô¶ èí¤òî¢î¤ø¢° õ¬ó»ñ¢ ܬø.
ñ. ñù, è. ñªù.
å.«ï£: E. manor, f. ME. f. AF. maner, OF. manoir, f. L. manere, remain.
E. manse, f. ME. f. med.L. mansus, house (manere, mans, remain).
E. mansion, large residence, f. ME. f. OF. f. L. mansionen, f. mansus, f.
manere, mans, remain.
ñ¬ù - ñ¬ùõ¤ =
1. ñ¬ùò¤½¬ø»ñ¢ õ£ö¢è¢¬èî¢ ¶¬íõ¤. "Þù¢ð ñ¼ï¢î¤ù£ù¢ ñ¬ùõ¤
ªò£î¢¶ñ¢" (ê¦õè. 1895).
2. ºô¢¬ô ñ¼î ï¤ôé¢è÷¤ù¢ î¬ôõ¤ (î¤õ£.).
3. ñ¬ù»¬ìò£÷¢. "̺÷£¤ ñ¬ùõ¤" (àð«îêè£. ê¤õõ¤óî. 215).
ñù¢ + î¤óñ¢ = ñù¢ø¤óñ¢ - ñï¢î¤óñ¢ =
1. õ¦´. "ñï¢î¤óñ¢ ðôèì (èñ¢ðó£. áó¢«î´. 138).
2. Üóí¢ñ¬ù (ð¤é¢.).
3. «îõó¢ «è£ò¤ô¢ (ð¤é¢.). "Ýî¤ îù¶ ñï¢î¤ ó"
(èï¢î¹. è£ñîèù. 67).
4. à¬øõ¤ìñ¢. "ñ£ù¢ ñîé¢ èñö¢ªè£® ñï¢î¤ óî£Áñ¢"
(ð£óî. «õî¢î¤ó. 29).
5. ñí¢ìðñ¢.
6. °¬è. "Ü£¤ñï¢î¤óñ¢ ¹°ï¢î£ ô£¬ù ñ¼ð¢¹ñ¢" (ï¦î¤ªõí¢. 2).
7. °î¤¬óê¢ ê£¬ô (ð¤é¢.).
8. °î¤¬óè¢ Ãì¢ìñ¢ (Åì£.).
ñï¢î¤óñ¢ - õ. ñï¢î¤ó.
ñè¢è÷¢ à¬øõ¤ìî»ñ¢ Ü£¤ñ£è¢ °¬è¬ò»ñ¢ °î¤¬óè¢ Ãìî»ñ¢ °ø¤è¢°ñ¢
ñï¢î¤óñ¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢ åù¢«ø. ªêù¢¬ùð¢ ðô¢è¬ôè¢èöè Üèóºîô¤, °î¤¬óê¢
꣬ô¬òè¢ °ø¤è¢°ñ¢ ñï¢î¤óñ¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢¬ô «õªøù ñòé¢è¤ð¢ 𤣤è¢
Ãø¤ò¶ õ¿õ£°ñ¢. ñè¢è÷¢ ð´è¢¬è, õ¤ôé¢è¤ù¢ ð´è¢¬è, ðø¬õè¢ Ã´ Ýè¤ò
Íù¢¬ø»ñ¢, «êè¢¬è ªòù¢Âñ¢ å«ó ªê£ô¢ ªð£¶õ£èè¢ °ø¤î¢îô¢ è£í¢è.
Åö¢õ¤¬ù¬òè¢ °ø¤è¢°ñ¢ ñï¢î¤óñ¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢ «õÁ. ܶ ܬñð¢ð¤ô¢
åî¢î¤¼ð¢ð¤Âñ¢, Üîù¢ ºîù¤¬ôò£ù ñù¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢ ºù¢ âù¢ðîù¢

¤ð£°ñ¢. ºù¢Âîô¢ = 輶îô¢, Åö¢îô¢. ñù¢ + î¤óñ¢ - ñù¢ø¤óñ¢ - ñï¢î¤óñ¢ õ. ñï¢î¢ó. ñù¢ = ñï¢î¤óñ¢. (ð¤é¢.). Þ¶ ºîù¤¬ôî¢ ªî£ö¤ø¢ªðò¼ñ¢ ªî£ö¤ô£°
ªðò¼ñ£°ñ¢.
ñù¢(ªð.) =
1. ªð¼¬ñ. (ò£ö¢. Üè.).
2. ªð£¤«ò£ù¢, î¬ôõù¢. "ñù¢Âò¤ó¢ ï¦î¢î «õô¤ù¢"
(¹.ªõ. 4 : 23, ªè£À).
3. èíõù¢. "ñù¢ªù£´é¢ î......õ£ùèñ¢ ªðø¢øùó¢" (ê¤ôð¢. 25 : 59).
4. Üóêù¢. "ñù¢Â¬ì «õô¤ù£ò¢" (ê¦õè. 1200).
5. Üó². "ñù¢ªðÁ ñóð¤ù¢ ã«ù£ó¢è¢° º£¤ò" (ªî£ô¢. ñó¹. 84).
ñù¢ - ñù¢ùù¢ =
1. Üóêù¢. "ñù¢ù Âò¤ó¢î¢«î ñôó¢î¬ô »ôèñ¢." (¹øñ¢. 186).
2. î¬ôõù¢. "«ê¬ù ñù¢ùó¢è÷¢" (èï¢î¹. Åó. Þóí¢ì£. 47).
3. èì¾÷¢ (ð¤é¢.).
4. èíõù¢ "ñé¢¬è »ù¢øù¢ ñù¢ùù¢" (ð¤ó«ñ£î¢. 111).
ñù¢ - ñù¢ùõù¢ =
1. Üóêù¢. "º¬øªêò¢¶ è£ð¢ð£ø¢Á ñù¢ùõù¢" (°ø÷¢. 388).
2. õ¤í¢µôè «õï¢îù¢. "ñ£¬ô ªõí¢°¬ì ñù¢ùõù¢ «è£ò¤½ñ¢"
(ê¤ôð¢. 5 : 173).
ñù¢Áîô¢1 =
1. ñ¤°îô¢.
2. àÁî¤ò£îô¢.
3. ªî÷¤õ£îô¢.
ñù¢ø(ï¤. è£. õ¤. â.) =
1. ñ¤è. "ñù¢ø õ¾íó¢ õ¼î¢î¤ì" (èï¢î¹. «îõ. «ð£ø¢. 6).
2. «îø¢øñ£è. "ªêù¢Á ï¤ù¢«ø£ó¢è¢°ï¢ «î£ù¢Á ñù¢ø" (¹øñ¢. 114).
"ñù¢øªõù¢ è¤÷õ¤ «îø¢øë¢ ªêò¢»ñ¢" (ªî£ô¢. Þ¬ì. 17).
3. ªî÷¤õ£è. "«ï£ø¢«ø£ó¢ ñù¢øï¤ù¢ ð¬èõó¢" (¹øñ¢. 26).
ñù¢Áîô¢2 = îí¢ìë¢ ªêò¢îô¢.
"Ü®ªèì ñù¢ø¤ õ¤ìô¢" (ðö. 288). Þ¶ Üøñù¢ø¤ù¢ ªêòô¢.
ñù¢ - ñ£ù¢. ñ£Âîô¢ = åî¢îô¢.
"ñù¢ùó¢ «ê¬ù¬ò ñ£Â ñù¢«ø" (èñ¢ðó£.

Ýø¢Á. 14).

ñ£ù¢ - ñ£ù = «ð£ô (àõ¬ñ »¼¹).
"õ¤¬ùðòù¢ ªñò¢»¼ âù¢ø ï£ù¢«è
õ¬èªðø õï¢î àõñî¢ «î£ø¢øñ¢" (ªî£ô¢. àõñ. 1)
"Üù¢ù Ýé¢è ñ£ù Þøð¢ð
âù¢ù ¾øöî¢ î¬èò «ï£è¢ªè£´
èí¢í¤ò â좴ñ¢ õ¤¬ùð¢ð£ ½õññ¢" (ªî£ô¢. àõñ. 12)
ñ£ù¢ = å𢹠(ð¤é¢.).

ñ£ù¢ - ñ£ùñ¢ =
1. å𢹬ñ. "ñ£ù ñ¤ô¢½òó¢ ñí¤õí¢íù¢" (ê¦õè. 2747).
2. Ü÷¾.
3. ðì¢ìíñ¢ ð®ò¤ô¢ ܬóð¢ð®è¢°ê¢ êø¢Á ñ¤°ï¢î ºèî¢îô÷¾
(Ýñ¢Ìó¢ õö袰).
4. Üõ¢õ÷¾ è¼õ¤.
5. à¬óò£í¤ (被è£. 335, à¬ó).
6. èí¤ð¢¹. Åóñ£ùñ¢.
7. Ü÷¬õè¢ ÃÁ. Þ¼ñ£ùñ¢, ºñ¢ñ£ùñ¢.
8. ñî¤ð¢¹, èí¢í¤òñ¢. "ïù¢«øè£í¢ ñ£ù º¬ìò£ó¢ ñî¤ð¢¹"
(ï£ô®. 294).
9. ªð¼¬ñ "¹è¿ ñ£ùº ªñ´î¢¶õø¢ ¹Áî¢î½ñ¢" (ªî£ô¢. Üèî¢. 41).
10. õô¤¬ñ (Åì£.).
11. îù¢ñî¤ð¢¹. "Þ÷¤õ£¤ù¢ õ£ö£î ñ£ùº¬ìò£ó¢" (°ø÷¢. 970),
"ñøî¢î¤¬ì ñ£ù«ñø¢ ªè£í¢´" (¹.ªõ. 5 : 6).
12. èø¢¹.
13. Ì좬è, õë¢ê¤ùñ¢. "Üð¢ð®«ò ªêò¢«õªùù ñ£ùë¢ ªêò¢¶"
(Þó£ñï£. Ü«ò£î¢. 7).
14. ¹ôõ¤. "ñ£ù ñ颬èòó¢ õ£ì¢ìºñ¢" (ê¦õè. 2382).
15. ñ£ù被èì¢ ´íó¢ê¢ê¤. "àò¤ó¢ï¦ð¢ðó¢ ñ£ùñ¢ õ£¤ù¢." (°ø÷¢. 969),
"ñ£ùï¢ î¬ôõ¼õ ªêò¢ð«õ£" (ï£ô®. 198).
16. ªõì¢èñ¢. "õë¢ê¤¬ò ñ¦ì¢è¤«ô ªùù¢Â ñ£ùºñ¢"
(èñ¢ðó£. ê죻¾ò¤ó¢ï¦. 145).
17. ªð£¼÷÷¾. â-´: õ¼ñ£ùñ¢.
(Þ¬ì.)

1. Ü÷¾ °ø¤î¢¶õ¼ñ¢ ªî£ö¤ø¢ªðò£¦Á. â-´: ªðÁñ£ùñ¢.
2. 郎ô °ø¤î¢¶õ¼ñ¢ ªî£ö¤ø¢ªðò£¦Á. â-´: è좴ñ£ùñ¢.

å.«ï£: “moon (A.Sax. mona, the moon(masc.); cog. O.Fris. mona, Goth.
mena, Ice. mani, Dan. maane, D. maan, OHG. mane, (the Mod.G. mena,
moon, is a derivative like E. month). Lith. menu, Gr. mene, Per. ma, Skt.
mas, all meaning the moon; from a root ma, to measure; the moon was
early adopted as a measure of time, hence the name.”
- The Imperial Dictionary
ñ£ù¢ - ñ£ù¤. ñ£ù¤î¢îô¢ = (ªê.°.õ¤.)
1. îô¢, ñ£ù¾íó¢ê¢ê¤ò£ô¢ ªõ좰îô¢. "Ãø¢øºñ¢ ñ£ù¤î¢î¶"
(¹.ªõ. 7 : 25, à¬ó).
2. ªê¼è¢°îô¢. "ï¤ù¢¬ùð¢ ðí¤ò£¶ ñ£ù¤î¢¶ ï¤ù¢ø Üóêù¢"
(ï¦ô. 529, à¬ó).
(ªê. °ù¢ø£õ¤.)
1. Ü÷õ¤´îô¢.
2. ñî¤î¢îô¢, ªð¼¬ñð¢ð´î¢¶îô¢. "ï£í¤ ñ£ù¤î¢«î£«ñ ñù¢ð£ó¢"
(è£÷î¢. àô£. 243).
å.«ï£: î¦ó¢ñ£ùñ¢ - î¦ó¢ñ£ù¤.

ñ£ùñ¢ - ñ£ù¤ =
1. ñî¤ð¢¹ Üô¢ô¶ èí¢í¤òº÷¢÷õ-ù¢-÷¢.
2. ªê¼è¢°÷¢÷õ-ù¢-÷¢. "è÷¤ñ® ñ£ù¤" (ïù¢. 39).
ñ£ù¢ - ñ£. ñ£î¢îô¢ = Ü÷î¢îô¢. Þõ¢ õ¤¬ù Þù¢Á õöè¢èø¢ø¶. Ýò¤ù¢, ñ£
âù¢Âñ¢ ºîù¤¬ôî¢ ªî£ö¤ô£°ªðòó¢ 1/20 âù¢Âñ¢ è¦ö¢õ£ ò¤ôè¢èîè¢ °ø¤î¢¶
õö颰è¤ù¢ø¶. Üîù£ô¢, ï¤ôõ÷¬õò¤ô¢ å¼ «õô¤ò¤ù¢ 1/20 ð£èñ¢ ñ£
âùð¢ð´è¤ù¢ø¶. "ñ£ï¤¬ø õ¤ô¢ô¶ñ¢ ðù¢ù£ì¢ 裰ñ¢" (¹øñ¢. 184) âù¢ð¶, Þîù¢
ªî£ù¢Áªî£ì¢ì õöè¢¬è »íó¢î¢¶ñ¢.
ñ£ - ñ£î¢î¤óñ¢ =
1. Ü÷¾. "ªõ÷õ¤ùù¢ ºò颰 ñ£î¢î¤óñ¢" (èô¤î¢. 47 : 22). Üõù¢
âù袰 âñ¢ ñ£î¢î¤óñ¢? (à.õ.).
õì£ó¢è¢è£ì¢´ Ýñ¢Ì£¤ô¢, å¼ ªð£¼÷¤ù¢ õ¤¬ô¬ò õ¤ù¾ñ¢ «ð£¶ ,
"Üîù¢ õ¤¬ô âñ¢ñ£î¢îñ¢?" âù¢ð¶ Þù¢Áñ¢ àôè õö袰. âñ¢ñ£î¢î¤óñ¢ âù¢ð¶
âñ¢ñ£î¢îñ¢ âù¢Á ꤬î÷¢÷¶.
ñ£ - ñ£î¢î¤óñ¢ =
1. Ü÷¾.
2. ñ좴ñ¢. õ£ô¢ ñ£î¢î¤óñ¢ ¸¬öòõ¤ô¢¬ô (à.õ.).
3. îù¤¬ñ (êé¢. Üè.).
ñ좴ñ¢, îù¤¬ñ âù¢Âñ¢ Þ¼ ªð£¼ì¢°ñ¢ Ü®ð¢ð¬ì Ü÷¾ âù¢Âñ¢ ªð£¼«÷.
ªêù¢¬ùð¢ ðô¢è¬ôè¢èöè îñ¤öèóºîô¤ Ü÷¬õè¢ °ø¤è¢°ñ¢ ñ£î¢î¤óñ¢ âù¢Âñ¢
ªê£ô¢¬ô «õø£èð¢ ð¤£¤î¢¶è¢ Ãø¤»÷¢÷¶.
å.«ï£: ñ좴 = Ü÷¾; ñ좴ñ¢ = ñ£î¢î¤óñ¢, îù¤¬ñò£ò¢.
ñ£î¢î¤óñ¢ - õ. ñ£î¢ó.
ñ£î¢î¤óî¢î¤ô¢ = Ü÷õ¤ô¢, àì«ù. ܬîè¢ «èì¢ì ñ£î¢î¤óî¢î¤ø¢ ªè£´î¢¶ õ¤ì¢ì£ù¢
(à. õ.).
ñ£î¢î¤óñ¢ - ñ£î¢î¤¬ó =
1. Ü÷¾. "ñ£î¢î¤¬ó ò¤ù¢ø¤ ïì袰«ñô¢" (ï£ô®. 242).
2. ªï£®ð¢ªð£¿î£ù è£ô Ü÷¾. "èí¢í¤¬ñ ªï£®ªòù Üõ¢«õ
ñ£î¢î¤¬ó" (ªî£ô¢. â¿î¢¶. 6). "êè Íù¢Áªñ£ó¢ ñ£î¢î¤¬ó
ð£ó¢è¢° ªñé¢è÷¢ èí¢íõù£ó¢" (Ëø¢. 25).
3. ªêò¢»÷¢ àÁð¢¹èÀ÷¢ åù¢Á(â¿î¢ªî£ô¤ ò÷¾). "ñ£î¢î¤¬ó
ªò¿î¢î¤òô¢ ܬêõ¬è âù£Ü....ïô¢ô¤¬ê𢠹ôõó¢ ªêò¢»
ÀÁð¢ªðù....... õ°î¢¶¬óî¢ îù«ó" (ªî£ô¢. ªêò¢. 1).
4. å¼ ñ£î¢î¤¬ó ªò£ô¤è¢°é¢ °ø¢ªø¿î¢¶ (ò£ö¢. Üè.).
5. è£ô õ¤¬ó¾ (ð¤é¢.).
6. ñ¤èê¢ ²¼è¢èñ£ù Þìñ¢ "ܬó ñ£î¢î¤¬óò¤ ôì颰ñ®"
(«îõ£. 970 : 7).
7. Ü÷õ£èê¢ ªêò¢òð¢ð´ñ¢ ñ¼ï¢¶è¢ °÷¤¬è (ܼ. ï¤.).
8. ºóô¢(Þ¬êꢲóð¢) ð°î¤ (î¤õ£.).
9. è£îí¤ õ¬è "ªêñ¢ªð£ù¢ ñ£î¢î¤¬ó ªê£¦Þò è£î¤ùó¢"

(ªð¼é¢. ñèî. 17 : 157).
ñ£î¢î¤¬ó被è£ô¢ =
1. Ü÷¾«è£ô¢. "ñ£é¢è£ò¢ õ¤öªõø¤ï¢î ñ£î¢î¤¬óè¢«è£ ªô£è¢°«ñ"
(ïô¢õö¤ 4).
2. ÞÁñ¢ðó¢(ê¤î¢îó¢) ¬èò¤ø¢ ªè£÷¢Àñ¢ õ¬óò¤ì¢ì ñï¢î¤ó被è£ô¢.
"õ¤÷颰 ªê颬èò¤ù¢ ñ£î¢î¤¬óè¢ «è£½ñ¢" (õ£ôõ£. 13 : 4).
3. ñï¢î¤óè¢è£óù¢ ¬è被è£ô¢ (W.).
ñ£î¢î¤¬óê¢ ²¼è¢èñ¢, ñ£î¢î¤¬ó𢠪ð¼è¢èñ¢ âù¢ðù ªê£ô¢ôí¤ õ¬èè÷¢. ²¼è¢èñ¢,
ªð¼è¢èñ¢ âù¢ðõø¢¬øê¢ ²îèñ¢, õ¼î¢îùñ¢ âù¢Âñ¢ õìªê£ô¢ô£ø¢ °ø¤ð¢ðó¢.
ºî¢îñ¤ö¤ôè¢èíºñ¢ ÞÁñ¢ð(ê¤î¢î) ñ¼î¢¶õºñ¢, Ý£¤òó¢ õ¼¬è袰 ºø¢ðì¢ìù
âù¢ð¬î Üø¤îô¢ «õí¢´ñ¢.
ñ£î¢î¤¬ó - õ. ñ£î¢ó£.
ðô ªð£¼÷¢è÷¢ åù¢Á«êó¢õî£ô¢, °öñ¢ð½ñ¢ °öð¢ðºñ¢ èôè¢èºñ¢ ñòè¢èºñ¢
àí¢ì£°ñ¢. 寮ñ¢ ñí¢µñ¢ «ê£¤ù¢ èôé¢èô¢ Üô¢ô¶ è½ö¤ªòùð¢ð´õ¶ñ¢, 寮ñ¢
ð¤ø ªð£¼Àñ¢ «êó¢ï¢¶ î¤í¢íñ£ò¤ù¢ °öñ¢¹ Üô¢ô¶ °öñ¢ðô¢ âùð¢ð´õ¶ñ¢,
ðè½ñ¢ Þó¾ñ¢ ñò颰ñ¢(èô袰ñ¢) «õ¬÷ ñêé¢èô¢(ñòé¢èô¢) âùð¢ð´õ¶ñ¢
è£í¢è.
å.«ï£: èô - èô° - èô颰 - èô袰 - èôè¢èñ¢.
å¼ èõó¢î¢î õö¤¬òè¢ è£í¤ù¢ ⶠõö¤ªòù¢Á ªî£¤ò£¶ èôé¢è¾ñ¢, Üø¤ò£î£ó¢
ðôó¢ îò¤¼è¢èè¢ è£í¤ù¢ Üõ¼ì¢ è£í «õí¢®òõó¢ ò£ªóù¢Á ªî£¤ò£¶
ñòé¢è¾ñ¢ «ï¼ñ¢. Þîù£ô¢, ªð£¼ì¢ èôè¢èñ¢ ñùè¢èôè¢èî¢î¤ø¢°ñ¢ ã¶õ£ñ¢.
ܬñî¤ò£ù ñùî¢î¤ô¢ èõ¬ô Üô¢ô¶ Üê¢êñ¢ èôð¢ð¤ù¢ ñùè¢èôè¢èñ¢ àí¢ì£
°ñ¢. ñùî÷¤¾ ºø¢Áñ¢ ï¦é¢°õ«î ñòè¢èñ¢. ܶ î¦ò ªð£¼÷¢ àìñ¢ð¤ø¢
èôð¢ðñ¢ àí¢ì£°ñ¢.
ñô¢ - ñ¬ô. ñ¬ôîô¢ = ñò颰îô¢.
"«õÁ «õÁ â´î¢¶è¢ è£ì¢´îô¢ ðø¢ø¤ ñ¬ôòø¢è" (ê¤.«ð£.ð£. 6 : 2, ð. 146).
ñ¬ôî¢îô¢ = ñò颰îô¢. ê¤Áõù¢ õ¤´î¤ð¢ ð÷¢÷¤è¢° ªõ÷¤Îó¢ ªêù¢ø«ð£¶,
õ¦ì¢¬ì 郎ù õö¤ò¤ô¢ ñ¬ô ñ¬ô ï¤ù¢ø£ù¢.
ñô¢ - ñô - ñô° - ñô颰. ñô颰îô¢ =
1. ï¦ó¢ ºîô¤òù °öñ¢¹îô¢. "ñôé¢è¤õù¢ ø¤¬óªðòó¢ï¢¶"
(«îõ£. 130 : 9).
2. èí¢ èô颰îô¢. "ªï´é¢èí¢ ¹°õù¢èí¢ ñôé¢è" (ê¦õè. 1067).
3. èí¢í¦ó¢ î¶ñ¢¹îô¢. "èí¢í¤ù¦ó¢ ñô颰ñ¢ ªð£ô"
(î뢬êõ£. 243). å.«ï£: è½ö¤ = èí¢í¦ó¢.
4. ñùé¢èô颰îô¢. "åù¢ð¶ õ£ò¤ø¢ °®¬ô ñôé¢è" (õ£ê. 1 : 55).
5. ªè´îô¢. "èî¤ó¢«õù¢ ñôé¢è" (ê¦õè. 1613).
ñô颰-ñô袰. ñô袰îô¢ = èô袰îô¢.
"ñô袰 ¬ì«òø¢°" (õ£ò¢. 6 : 4 : 9).
ñô袰 = ñòè¢èñ¢.

ñô袰 - ñôè¢èñ¢ =
1. ñ£Á. "ïõóî¢î¤ùé¢è÷£ø¢ è좮 Þ¬ì ï¤ôé¢è¬÷......ªð£ø¢øèì¢ì£«ô
ªêø¤ò ñôè¢èñ£èè¢ è좮" (ê¤ôð¢. 3 : 117, à¬ó).
2. ñùè¢èôè¢èñ¢. "ñôè¢èñø¢ø ïñ¢ñô¢ôñù¢" (ð¤ó¹ô¤é¢. õêõí¢íó¢. 5).
3. ¶ù¢ðñ¢. "àø¢ø ñôè¢è ºí¢ì£ è¤ù£è"
(èñ¢ðó£. Þó£õíù¢è÷é¢. 18).
ñô颰 = ð£ñ¢ªðù¢Á ñò颰îø¢ è¤ìñ£ù õ¤ô£é¢°ñ¦ù¢.
ñô颰 - ñô£é¢° = õ¤ô£é¢°ñ¦ù¢.
ñô颰 - (ñô£é¢°) - õ¤ô£é¢°.
ñô¢ - ñ£ô¢. ñ£½îô¢ =
1. ªð£¼ï¢¶îô¢, åî¢îô¢.
2. ñò颰îô¢. "ñ£ù¢Á «õì¢ ªì¿ï¢î ªê뢪êõ¤ ªò¼¬õ"
(Üèñ¢. 3).
ñ£ô¢ =
1. ñòè¢èñ¢. "¹«ó£ñ¢ ðö°ìù¢ ñ£ôé¢ °¬ìò ñô¤õù ñÁè¤"
(°ø¤ë¢ê¤ð¢. 96).
2. ñò袰ñ¢ ݬê. "âù¢«ðò¢ ñùñ£ô¢ ªè£í¢ì«î" (Ëø¢. 1).
3. ݬê õ¬èèÀ÷¢ è´¬ñò£ù è£ññ¢. "ñìð¢ð¤® èí¢´ õòè¢è£¤
ñ£½ø¢Á" (ð£¤ð£. 10 : 42).
4. Þìñ¢ ªð£¼÷¢ ªî£¤ò£ õí¢íñ¢ èí¢¬í ñò袰ñ¢ ޼좴.
5. Þ¼÷¢ ï¤øñ£ù 輬ñ. "ñ£ô¢èìô¢" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 487).
6. è¼ï¤øñ£ù ñ£ô¢. "ï¦ó¢ªêô ï¤ñ¤ó¢ï¢î ñ£Üô¢ «ð£ô"
(ºô¢¬ôð¢. 3).
7. 輺è¤ô¢. "꤬ôñ£ ½¼º" (î뢬ê. 164).
8. Ý£¤ò ºî¢î¤¼«ñù¤è¢ ªè£÷¢¬èð¢ð® è£õô¢ ªî£ö¤ô£ô¢
ñ£¬ô ªò£î¢îõù£ù ñ£ô¤òꢫê£öù¢ (ð¤é¢.).
å.«ï£: Gk. melas, black.
Þ¼¬÷è¢ °ø¤è¢°ñ¢ dark âù¢Âñ¢ Ýé¢è¤ôê¢ ªê£ô¢, 輬ñ, Üø¤ò£¬ñ
âù¢Âñ¢ ªð£¼÷¢è¬÷»é¢ °ø¤î¢îô¢ è£í¢è.
ñ£ô¢ - ñ£¬ô =
1. ªî£´è¢èð¢ðì¢ì¶. õ£¤¬êò£è𢠪ð£¼ï¢î¤ò¶.
2. ªî£´î¢î Ìì. "ñ£¬ô«ð£ø¢ Úé¢°ë¢ ê¤¬ù"
(èô¤î¢. 106 : 27).
3. ñôó¢ñ£¬ô«ð£ô¢ ªî£´î¢î Üô¢ô¶ è좮ò ñí¤ñ£¬ô Üô¢ô¶
ºî¢¶ñ£¬ô.
4. Ìñ£¬ô «ð£ù¢ø ð£ñ£¬ô. â-´: «õèñ¢ð ñ£¬ô,
õóé¢è ñ£¬ô.
5. õ£¤¬ê. "ñ£¬ô õí¢®ùñ¢" (ê¦õè. 2397). "ñ£¬ô ñ£ø¢«ø"
(ò£ð¢. õ¤. ð. 493).
6. ºî¢¶ñ£¬ô «ð£ù¢ø õ®õñ¢. ñ£¬ô ñ£¬ôò£èè¢ èí¢í¦¬ó
õ®î¢î£÷¢ (à.õ.).

7 . èò¤Á. "ñ£¬ô» ñí¤»ñ¢" (ð£¤ð£. 5 : 67).
8. ñ£¬ô«ð£ù¢ø ªðí¢. (被è£. 1, à¬ó, ð.9).
9. ð£í¢°®ð¢ ªðí¢í£è¤ò õ¤øô¤. "ð£íó¢ ñ£¬ôòó¢ ñ£¬ô ªòò¢î¤"
(õ£ôõ£. 54 : 26).
10. ñòè¢èñ¢, èôð¢¹.
11. ðè½ñ¢ Þó¾é¢ èô袰ñ¢ Üï¢î¤ð¢ ªð£¿¶. "ñ£¬ô »öè¢°ï¢ ¶òó¢"
(°ø÷¢. 1135).
12. Þó£. "ñ£¬ô»ñ¢ ðì£ õ¤ö¤î¢î¤ó÷¶" (îè¢èò£èð¢ . 155).
13. Þ¼÷¢. "ñ£¬ôªñù¢ «èêñ¢" (ð¢¹. 32).
14. °ø¢øñ¢ (ªî£ô¢. ªê£ô¢. 396, à¬ó).
15. ðꢬêè¢èø¢ °ø¢øñ¢ (ê¤ôð¢. 14 : 184, à¬ó).
Ìñ£¬ô¬ò»ñ¢ ªð£¿¶ñ£¬ô¬ò»é¢ °ø¤è¢°ñ¢ ñ£¬ô ªòù¢Âë¢ ªê£ô¢ åù¢«ø.
ªêù¢¬ùð¢ ð.è.è.î. Üèóºîô¤ò¤ô¢, Üõ¢õ¤óí¢¬ì»é¢ °ø¤è¢°ë¢ ªê£ô¢
ªõõ¢«õªøù¢Á è£ì¢ìð¢ðì¢ ´÷¢÷¶. Þ¶ Ìñ£¬ô¬òè¢ °ø¤è¢°é¢ ªê£ô¢¬ô,
õìªê£ô¢ªôù¢Á è£ì¢ì õ°î¢î Åö¢ê¢ê¤«ò.
ñ£¬ô - õ. ñ£ô£.
ñ£¬ô - ñ£ô¤¬è = ê¤Áñ£¬ô. '¬è' ê¤Á¬ñð¢ªð£¼ì¢ ð¤ù¢ªù£ì¢´.
å.«ï£: °® = °®¬è(ê¤Á «è£ò¤ô¢).
ñ£ô¤¬è - õ. ñ£ô¤è£(ñ£¬ô). õìªê£ô¢ ê¤Á¬ñ𢠪𣼬÷ Þö ï¤ø¢øô¢
è£í¢è.
ñ£ô¢ - ñ£ù¢. ñ£ù¢øô¢ =
1. ä»Áîô¢ (î¤õ£.).
2. ñò颰îô¢ (Åì£.).
ñ£ô¢ - ñ£ôñ¢ =
1. ñò袰.
2. ãñ£ø¢Á.
3. ï®ð¢¹.
ñ£ô¢ - ñ£ù¢ - õ£ù¢ =
1. 輬ñ.
2. ï¦ôõ£ùñ¢. "õ£Âòó¢ «î£ø¢øñ¢" (°ø÷¢. 272).
3. «îõ¼ô°. "õ£ù¢ªð£¼ ªï´õ¬ó" (ê¤Áð£í¢. 128).
4. õ¦ì¢´ôèñ¢. "õ£«ùø õö¤îï¢î" (î¤õ¢. õ£ò¢. 10 : 6 : 5).
5. Íôè¢ è¼ð¢ªð£¼÷¢. "õ£ù¤ù¢ ø¤ö¤ï¢¶ õóñ¢ð¤èï¢î ñ£Ìîî¢î¤ù¢"
(èñ¢ðó£. Ü«ò£î¢. ñï¢î¤ó. 1).
6. 輺è¤ô¢. "ãªø£´ õ£ù¢ªëñ¤ó¢ï¢¶" (ñ¶¬óè¢. 243).
7. ñ¬ö. "õ£ù¤ù¢ Áôèñ¢ õöé¢è¤ õ¼îô£ù¢" (°ø÷¢. 11).
8. ܺîñ¢. "õ£ù¢ ªê£ì¢ìê¢ ªê£ì¢ì ï¤ù¢ø좴ñ¢ õ÷ó¢ñî¤"
(«îõ£.586:1). "õ£ù¢....î£ùñ¤ö¢îñ¢ âù¢Áíóø¢ ð£ø¢Á"(°ø÷¢.11).
9. ïù¢¬ñ. "õ£¤òí¤ ²ìó¢õ£ù¢ ªð£ò¢¬è" (ð좮ùð¢. 38).
10. Üö°. "õ£ù¢ªð£ø¤ ðóï¢î ¹÷¢÷¤ ªõ÷¢¬÷»ñ¢" (èô¤î¢. 103).
ñ. õ£Â.

ñ£ù¢ - ñ£ùñ¢ =
1. 輬ñ.
2. ï¦ôõ£ùñ¢.
3. 輺è¤ô¢.
4. ñ¬ö.
5. °ø¢ø Ü÷¾, °ø¢ø 郎ô "ªñò¢ï¤¬ô ñòè¢è ñ£ù ñ¤ô¢¬ô" (ªî£ô¢.
â¿î¢. ªñ£ö¤.14)
õ£ùî ñ£ùñ¢ âù¢ð«î èô¢ô£ ñ£ï¢îó¢ àôè õö袰. 輬ñ âù¢Âñ¢
ªð£¼÷®ð¢ð¬ìò¤«ô«ò, ñ£ùñ¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢ °ø¢ø𢠪ð£¼÷¢ ªè£í¢ìî£èî¢
ªî£¤è¤ù¢ø¶.
õ£ù¢ - õ£ùñ¢ =
1. è£òñ¢ âù¢Âñ¢ ï¦ôõ£ùñ¢. "õ£ùî¢ îóõ¤ù¢ õ£ò¢è¢«è£ì¢ ð좴"
(èô¤î¢. 105).
2. «îõ¼ô°. "õ£ù Íù¢ø¤ò ñî¬ô «ð£ô" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 346).
3. 輺è¤ô¢. "åô¢ô£¶ õ£ùñ¢ ªðòô¢" (°ø÷¢. 559).
4. ñ¬ö. "õ£ùñ¢ õ£ò¢è¢è ñí¢õ÷ñ¢ ªð¼°è" (ñí¤«ñ. 19 : 149).
ªî. õ£ù, è. ð£ù (b).
ñô¢ - ñó¢ - ñ¼. ñ¼¾îô¢ =
1. èôï¢î¤¼î¢îô¢. "ñ¼õ£ó¢ ê£òô¢" (ê¦õè. 725).
2. îô¢. "ñ¼¾ñ¤ù¢ ñ£í¢ì£ óøñ¢" (ï£ô®. 36).
3. ðò¤½îô¢. "ð£î¢Éí¢ ñ£¦Þ òõ¬ù" (°ø÷¢. 227).
4. õöè¢èð¢ð´îô¢. "ñ£¦Þò ðí¢«ð" (ªî£ô¢. ªð£¼÷¢. 308).
5. ¹íó¢îô¢. "ªõñ¢¹¬ô ñ£îó¢...ñ¼¾ñ¢ «õ좬èò£ù¢"
(ð¤ó«ñ£î. 4 : 4).
6. áö¢°îô¢(î¤ò£ù¤î¢îô¢). "èöô¢è¬÷ ñ¼õ£îõó¢ «ñô¢ñù¢Âñ¢
ð£õ«ñ" («îõ£. 501 : 1). áö¢°îô¢, ñùî¢î£ø¢ ªð£¼ï¢¶îô¢.
ñ¼ - ñ¼ññ¢ =
1. ñ¢ ñ£ó¢¹. "ñ¼ñî¢î¤ ªùø¤«õô¢" (èñ¢ðó£. ¬èò¬ì. 11).
2. àò¤ó¢ï£®ò£ù àÁð¢¹. "â颰 ñ¼ñî¢î¤¬ìè¢ °÷¤ð¢ð"
(¹.ªõ. 7 : 23).
3. ñ¬øªð£¼÷¢ (Þóèê¤òñ¢). (êé¢. Üè.).
4. àìñ¢¹. "ñï¢îó õô¤ò¤ù¢ ñ¼ññ¢" (ë£ù. 59 : 20).
ñ¼ - ñ£ó¢ =
1. ªï뢲, ñ£ó¢¹. "Þð¢ð£îèù¢ ñ££¤ ªùò¢õ ªùù¢Á" (èñ¢ðó£.
Þó£õíù¢ õ¬î. 192).
"ᣤô¢ èô¤ò£íñ¢, ñ££¤ô¢ êï¢îùñ¢." (ðö.).
2. ï£ù¢° ºöñ£ù ï¦ì¢ìô÷¬õ.
è. ñ£ó¢.
ñ£ó¢è¢èí¢ìñ¢, ñ£ó¢è¢èõêñ¢, ñ£ó¢è¢°ö¤, ñ£ó¢è¢Ã´, ñ£ó¢õô¤, ñ£ó¢ò£ð¢¹ (ñ£ó£ð¢¹)
ºîô¤òù ñó¹ õöè¢è£ù Ã좴ꢪê£ø¢è÷¢.
ñ£ó¢ - ñ£ó¢¹ =

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ªï뢲. "è÷¢÷ø¢«ø è÷¢õï¤ù¢ ñ£ó¢¹" (°ø÷¢. 1288).
ªðí¢ ªï뢲, º¬ô. ñ££¤ô¢ ¬è«ð£´è¤ø£ù¢ (à.õ.).
õ®ñ¢¹. "ãí¤ ªòò¢î£ ï¦ªí´ ñ£ó¢ð¤ù¢ ....ô" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 245).
îì£èð¢ ðóð¢¹. "ñ£ó¢ð¤ù¢¬ñ ð®....°ôõ¬ó" (ð£¤ð£. 15 : 9).
Üèôñ¢ (ê¶.).
ï£ù¢ºö ï¦÷ñ¢.

ñ. ñ£ó¢¹.
ñ£ó¢¹ - ñ£ó¢ðñ¢ = ªï뢲, ñ£ó¢¹. "ªð£ù¢Á뢲 ñ£ó¢ðñ¢". (ê¤ôð¢.19:61). ñ£ó¢ðñ¢ ñ£ó¢ðèñ¢.
ñ¼ - ñ¼é¢° =
1. (ªð£¼ï¢¶ñ¢) ðè¢èñ¢. "è¬ùªò£¤ »óø¤ò ñ¼é¢° «ï£è¢è¤" (¹øñ¢. 23).
2. õ¤ô£ð¢ðè¢èñ¢. "èò¤Á ð¤í¤è¢ªè£í¢ì èõ¤ö¢ñí¤ ñ¼é¢è¤ù¢"
(¹øñ¢. 3).
3. Þ¬ìð¢ðè¢èñ¢, Þ¬ì (Åì£.).
4. âô¢¬ô. "ñ¼é¢èø¤ õ£ó£ ñ¬ôò¤Âñ¢ ªð£¤«î" (èô¤î¢. 48).
5. Þìñ¢ (ð¤é¢.).
6. ²ø¢øñ¢. "Üõù¤ù¢ ñ¼é¢°¬ìò£ó¢ ñ£ï¤ôî¢î¤ô¢." (°ø÷¢. 526).
7. °ôñ¢. "Åó¢ñ¼é¢ èÁî¢î ªñ£ò¢ñ¢ð¤ù¢ ñîõô¤" (º¼°. 275).
8. ªêô¢õñ¢. "ñí¢«ñô¢ ñ¼é¢°¬ìòõó¢è¢ èô¢ô£ô¢" (ê¦õè. 2924).
9. Ëô¢. "ªî£ù¢ñ¼é¢ èø¤ëó¢" (°ø¤ë¢ê¤ð¢. 18).
è. ñè¢è½ (gg).
ñ¼é¢° - ñ¼é¢°ô¢ =
1. Þ¬ìð¢ ðè¢èñ£è¤ò Þ´ð¢¹.
2. Þ¬ì. "ªè£ñ¢ðó£ó¢ ñ¼é¢è¤ù¢ ñ颬è Ãø" (õ£ê. 5 : 67).
3. õò¤Á. "ðê¤ð´ ñ¼é¢°¬ô" (¹øñ¢. 260).
4. "ò£¬ù. ñ¼é¢° «ôò¢è¢°ñ¢ õí¢«ì£ì¢´î¢ ªîé¢è¤ù¢"
(ªð¼ñ¢ð£í¢. 352).
ñ¼1 = ñíñè¢è÷¢ ªðí¢õ¦ì¢®ô¢ ºîù¢ º¬øò£èè¢ èôï¢¶í¢µñ¢ õ¤¼ï¢¶.
ñ¼ - ñ¼¾.
ñ¼¾îô¢ = ªê£ø¢ê¤¬î¾ Þôè¢èí õö袪裴 ªð£¼ï¢î¤ õö颰îô¢.
ñ¼¾ - ñÏà =
1. ï좹. "ñÏàꢪêò¢ î¤ò£ó¢ñ£ì¢´î¢ î颰 ñùî¢î£î¢" (ï£ô®. 246).
2. Þôè¢èí õö袪裴 ªð£¼ï¢î¤ õöé¢°ë¢ ªê£ø¢ê¤¬î¾.
ñ¼ñèù¢ =
1. ñèù¢«ð£ô𢠪ð£¼ï¢¶ñ¢ ñè÷¢ èíõù¢.
2. å¼õù¤ù¢ àìù¢ð¤øï¢î£÷¢ ñèù¢ Üô¢ô¶ å¼î¢î¤ò¤ù¢ àìù¢
ð¤øï¢î£ù¢ ñèù¢. Þõ¢ õ¤¼õ¼ñ¢ ñ¼ñèù¢ 郎ô¬ñ袰
õóè¢Ã®òõó¢.
ñ¼ñè÷¢ =
1. ñè÷¢«ð£ô𢠪ð£¼ï¢¶ñ¢ ñèù¢ ñ¬ùõ¤.
2. å¼õù¤ù¢ àìù¢ð¤øï¢î£÷¢ ñè÷¢ Üô¢ô¶ å¼î¢î¤ò¤ù¢ àìù¢

ð¤øï¢î£ù¢ ñè÷¢. Þõ¢ õ¤¼õ¼ñ¢ ñ¼ñè÷¢ 郎ô¬ñ袰
õóè¢Ã®òõó¢.
ñ¼ñèù¢ - ñ¼ñ£ù¢ =
1. ñ¼ñèù¢ (ñ¼èù¢) (1) ð£ó¢è¢è = ñèù¢ «ð£ô𢠪ð£¼ï¢¶ñ¢ ñè÷¢
èíõù¢. "ñ¼ñ£ù¢ øù¢¬ù ñèªõù" (èô¢ô£. 15).
2. ñ¼ñèù¢ (ñ¼èù¢) (2) ð£ó¢è¢è = å¼õ£¤ù¢ àìù¢ ð¤øï¢î£÷¢ ñèù¢
Üô¢ô¶ å¼î¢î¤ò¤ù¢ àìù¢ ð¤øï¢î£ù¢ ñèù¢. "Þñõ£ù£ó¢
ñ¼ñ£ù££¤õªóù¢Á" («îõ£. 756 : 2).
3. õö¤î¢«î£ù¢øô¢. "°ì¹ôé¢ è£õôó¢ ñ¼ñ£ù¢" (ê¤Áð£í¢. 47).
ñ¼ñèù¢ - ñ¼èù¢ =
1. ñ¼ñèù¢ (ñ¼èù¢) (1) ð£ó¢è¢è = ñèù¢ «ð£ô𢠪ð£¼ï¢¶ñ¢ ñè÷¢
èíõù¢. "ñ¬ô袰 ñ¼è¬ùð¢ ð£®ð¢ ð£®" (õ£ê. 9 : 6).
2. ñ¼ñèù¢ (ñ¼èù¢) (2) ð£ó¢è¢è = å¼õ£¤ù¢ àìù¢ ð¤øï¢î£÷¢ ñèù¢
Üô¢ô¶ å¼î¢î¤ò¤ù¢ àìù¢ ð¤øï¢î£ù¢ ñèù¢. "õ£ùõ¬óð¢
ðí¤ªè£í¢ì ñ¼è£«õ£" (èñ¢ðó£. Åó¢ð¢ðí. 111).
3. 'õö¤î¢«î£ù¢øô¢'. "«êóôó¢ ñ¼è" (ðî¤ø¢ 63 : 16).
ñ¼èù¢ - ñ¼° =
1. ñ¼ñèù¢ (ñ¼èù¢) (1) ð£ó¢è¢è = ñèù¢ «ð£ô𢠪ð£¼ï¢¶ñ¢ ñè÷¢
èíõù¢. (ò£ö¢. Üè.). "ñ¼ªèù¢«ø òõñî¤î¢î îè¢èù¢"
(èï¢î¹. è£ñî. 110).
2. ñ¼ñèù¢ (ñ¼èù¢) (2) ð£ó¢è¢è = å¼õ£¤ù¢ àìù¢ ð¤øï¢î£÷¢ ñèù¢
Üô¢ô¶ å¼î¢î¤ò¤ù¢ àìù¢ ð¤øï¢î£ù¢ ñèù¢. (ò£ö¢. Üè.).
ñ¼èù¢ - ñ¼è¤(ªð.ð£.).
ñ¼2 =
1. åù¢ø¤ô¤¼ï¢¶ Þù¢ªù£ù¢ªø£´ èô袰ñ¢ ñíñ¢. "̪õ£´ «êó¢ï¢î
ñ¢ ñíñ¢ªðÁñ¢" (ðö.). "¹î¢«î£´ îí¢í¦ó¢è¢°î¢ î£ù¢ðòï¢
î£é¢°" (ï£ô®. 139) âù¢ðõø¢¬ø «ï£è¢°è.
å.«ï£: ñíî¢îô¢ = èôî¢îô¢. ñíñ¢ = Þ¼õ¬è ï£ø¢øñ¢.
ªõÁî¢îô¢ = ªêø¤îô¢. ªõÁ - ªõø¤ = ñíñ¢.
õ¤ó¾îô¢ = èôî¢îô¢. õ¤ó - õ¤¬ó = ñíñ¢.
"ñ¼õ£ó¢ ªè£ù¢¬ø" («îõ£. 530 : 1).
2. ïÁñíê¢ ªê®õ¬è (ñ¬ô).
3. ñ¼è¢ªè£¿ï¢¶.
"ñ¼¾è¢° õ£ê¬ù«ð£ô¢ õï¢îî£ô¢" (ªõ颬è被è£. 112).
4. Þìñ¢ (ð¤é¢.).
ñ¼ - ñ¼° = îõùñ¢ âù¢Âñ¢ ïÁñíꢪê®.
ñ¼ - ñ¼ï¢¶ =
1. «ï£ò¢ î¦ó¢è¢°ñ¢ ªð£¼÷¢. ñ¼ï¢î£°ñ¢ «õ¼ñ¢ î¬ö»ñ¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢
ñíñ¢ ñ¤è¢è¤¼ð¢ðî£ô¢, «ï£ò¢ ï¦è¢°ñ¢ ªð£¼÷¢ ñ¼ï¢ªîùð¢

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ðì¢ì¶. "ñ¼ï¢ªîù «õí¢ì£õ£ñ¢" (°ø÷¢. 942).
ð£¤è£óñ¢. "ñ¼ï¢î¤ù¢Á ñù¢ùõù¢ ê¦ø¤ô¢" (èô¤î¢. 89).
꣬õ ï¦è¢°ñ¢ ܺîñ¢. "èìô¢èôè¢è¤ ñ¼ï¢¶ ¬è袪è£í¢´"
(èô¢ô£. 41 : 26).
ð꤫ï£ò¢ ñ¼ï¢î£ù «ê£Áñ¢ 寮ñ¢. "Þ¼ñ¼ï¢¶ õ¤¬÷袰ñ¢
ïù¢ù£ì¢´ð¢ ªð£¼ïù¢" (¹øñ¢. 70).
ï¦ó¢.
Þù¤¬ñ. "ñ¼ï¢«î£õ£ ªïë¢ê¤ø¢°" (èô¤î¢. 81).
ªõ®ñ¼ï¢¶.
õê¤ò ñ¼ï¢¶.
ªêò¢õ¤¬ù ñ¼ï¢¶.

ñ. ñ¼ù¢Â, ªî. ñ, è. ñó¢¶.
ñ¼î¢¶-ñ¼î¢¶õñ¢-ñ¼î¢¶õù¢.
ñ¼ï¢¶ - ñ¼ï¢îñ¢ = (ñ¼ï¢î£èð¢ ðòù¢ð´ñ¢) ï뢲 (W.).
ñ¼ - ñ¼÷¢. ñ¼÷¢îô¢ =
1. åî¢îô¢. "ܬíñ¼ ÷¤ù¢Áò¤ô¢" (èô¤î¢. 14).
2. õ¤òî¢îô¢. "Þõ¢«õ ¿ô° ñ¼÷" (ð£¤ð£. 5 : 35).
3. ñò颰îô¢. "ñî¤ñ¼í¢´" (°ø÷¢. 1229).
4. ªõ¼¾îô¢. "ê¤ø£ó¢ ñù¢Á ñ¼í¢´ «ï£è¢è¤" (¹øñ¢. 46).
è. ñ¼÷¢.
ñ¼÷¢ =
1. ñòè¢èñ¢. "ªõ¼¾Á ñ¼÷¤ù¢" (ê¦õè. 2290).
2. ¤¹íó¢ê¢ê¤. "ñ¼¯ó¢ï¢î ñ£êÁ è£ì¢ê¤ òõó¢." (°ø÷¢. 199).
3. ð¤ø𢹠ºîô¢ Üø¤õ¤ù¢ø¤ ñòé¢è¤ò¤¼è¢°ñ¢ âê¢êð¢ ð¤øõ¤. "ñ£¾ñ¢
ñ¼Àñ¢" (¹øñ¢. 28).
4. õ¤òð¢¹. "ñ¼÷¢ ðóï¢î ªõí¢í¤ô¾" (íñ£¬ô. 96).
5. è÷¢ (ò£ö¢. Üè.).
6. «è£ì¢® (¬ðî¢î¤òñ¢) (ò£ö¢. Üè.).
7. °ø¤ë¢ê¤ ò£ö¢î¢î¤øñ¢ âì¢ìÂ÷¢ åù¢Á (ð¤é¢.).
8. ñ¼÷¤ï¢î÷ð¢ ðí¢. "ñ£ô¤ù¢ õó¾ ªê£ô¢ô¤ ñ¼÷¢ð£´îô¢"
(î¤õ¢. ï£ò¢ê¢. 9 : 8).
9. «ðò¢. (ð¤é¢.).
10. «ðò¢ ªè£÷¢÷ô¢.
11. ¹ô¢½¼ (W.).
ñ¼÷ù¢ =
1. Üø¤¾ ñòè¢èù¢. "ðì¢ìð¢ðèø¢ ªð£¿¬î ò¤¼ª÷ù¢ø ñ¼÷ó¢"
(. è¼í£èóè¢. 4).
2. ªîò¢õ«ñø¤.
3. ñîªõø¤òù¢ .
ñ¼÷£÷¤ =
1. «îõó£÷ù¢.

2. ªîò¢õ«ñø¤.
3. «ðò£®.
4. ñ¼÷ æó¢ àõñ¾¼¹. "è´ð¢ð ãò¢ð¢ð ñ¼÷𢠹¬óò"
(ªî£ô¢. à õ. 15).
ñ¼÷¤ =
1. ñòè¢èñ¢. "ñ¼÷¤ªè£í¢ ñì«ï£è¢èñ¢" (èô¤î¢. 14).
2. ñî¤ñòé¢è¤. "ñ¼÷¤î£ù¢ ñòé¢è¤" (ò«ê£îó. 2 : 42).
ñ¼ì¢¬è =
1. ñòè¢èñ¢. "äòº ñ¼ì¢¬è»ë¢ ªêõ¢õ¤î¤ ù¦è¢è¤" (ªî£ô¢.ªð£¼÷¢.659).
2. âí¢õ¬è ªñò¢ð¢ð£ì¢´÷¢ åù¢ø£ù õ¤òð¢¹. "ï¬è«ò Ü¿¬è
Þ÷¤õóô¢ ñ¼ì¢¬è" (ªî£ô¢. ªñò¢ð¢. 3).
ñ¼ì¢ð£ = ªõí¢ð£¾ñ¢ Ýꤣ¤òð¢ð£¾ñ¢ èôõ¼ñ¢ èô¬õð¢ð£.
ªð£¼÷¢. 398).

(ªî£ô¢.

ñ¼í¢ñ£ = ñîñ¢ð´ ò£¬ù (î¤õ£.).
ñ¼÷¢ - ñ¤ó÷¢. ñ¤óÀîô¢ = ñòé¢è¤ ò뢲îô¢.
ñ¼ì¢´ - ñ¤ó좴. ñ¼ì¢® = ñ¤ó좮.
ñ¤ó÷¢ - ªñó÷¢. ªñóÀîô¢ = ñòé¢è¤ Ü뢲îô¢.
ªñó÷¢ - ªñ¼÷¢. ªñ¼Àîô¢ = ñòé¢è¤ Ü뢲îô¢, ܼÀîô¢. ªñ¼÷¢ = Üê¢êñ¢.
(ïù¢. 101, ñò¤¬ô).
ªñ¼÷¤ = ñòé¢è¤òë¢ê¤, Üê¢ê颪è£÷¢÷¤.
ªñ¼÷¢ - ªõ¼÷¢. ªõ¼Àîô¢ =
1. ñ¼Àîô¢. "â¬ùè¢ èí¢ì£ó¢ ªõ¼÷£ õí¢íñ¢ ªñò¢òù¢¬ð
»¬ìò£ò¢ ªðøï£ù¢ «õí¢´«ñ" (õ£ê. 32 : 3).
2. Ü뢲îô¢. "ªð¼é¢°® ò£è¢èñ¢ ð¦ìø ªõ¼÷¤"
(ªð¼é¢. ñèî. 24 : 84).
3. ñ£´ °î¤¬ó ºîô¤òù ñ¤óí¢´ è¬ôîô¢.
ªõ¼÷¢ =
1. Üë¢êî¢ îè¢è¶. "ï¤ù¢¹è ö¤èö¢õ£ó¢ ªõ¼«÷" (õ£ê. 6 : 17).
2. ñùè¢èôè¢èñ¢ (Åì£.).
ªõ¼÷¤ =
1. ñ¼ì¢ê¤. "ªõ¼÷¤ ñ£ìé¢è÷¢" (ê¦õè. 532).
2. ªõ¼÷ê¢ ªêò¢»ñ¢ ¹ô¢½¼ ºîô¤òù.
3. õø¤ò£¬ó ªõ¼ì¢´ñ¢ ªêô¢õê¢ ªê¼è¢°. "ªõ¼÷¤ ñ£ï¢îó¢"
(ê¦õè. 73).
ªõ¼÷¢ - ªõ¼ = Üê¢êñ¢.
"ªõ¼õï¢î ªêò¢ªî£¿°ñ¢ ªõé¢ «è£ôù¢" (°ø÷¢. 563).
"ªõ¼õ¼ «ï£ù¢ø£÷¢.... 裤è£ô¢ õ÷õù¢" (ªð£¼ï. 147).
"ªõø¤ò£ì¢®ì ªõ¼õ¤ù¢ èí¢µñ¢" (ªî£ô¢. ªð£¼÷¢. 111).
ªõ¼ - õ. 𤼠(b).

å.«ï£: OE. foer, OS. var, OHG. fara, G. (ge) fahr, ON. far, E. fear.
ªõ¼ - ªõ¼¾. ªõ¼¾îô¢ = Ü뢲îô¢.
"ò£¬ù ªõÏàñ¢ ¹ô¤î£è¢ °ø¤ù¢." (°ø÷¢. 599).
ªõ¼¾ = Üê¢êñ¢. ªî. ªõóð¢¹.
ªõ¼õ¼îô¢ =
1. Ü뢲îô¢. ªõ¼õï¢î ªêò¢ò£¬ñ (°ø÷¢.).
2. Üê¢êï¢î¼îô¢. "ªõ¼õ¼ ùªè£´ ªê¼ð¢ðô èì"
(ðî¤ø¢. 70, ðî¤.).
ªõ¼õ£ - ªõ¼õï¢îñ¢ = Üê¢êñ¢ (W.).
ªõ¼ªõ¼î¢îô¢ = Ü뢲îô¢.
"àò¤ó¢ ï´é¢è¤.....ªõ¼ªõ¼î¢¶ ï¤ù¢øùó£ô¢" (àð«îêè£. Åó£î¤. 49).
ªõ¼¾ - ªõ¼° = Üë¢êî¢îè¢è è£ì¢´ð¢ ̬ù.
"ªõ¼è¢° õ¤¬ì òù¢ù" (¹øñ¢. 324).
è. ªðó¢° - ªð袰.
ªõ¼° - ªõ¼è¢° = Üê¢êñ¢. ªõ¼è¢° ªõ¼è¢ªèù¢ ø¤¼è¢è¤ø¶. (à.õ.).
ñ¼ - ñÁ - ñÁ° = ðí¢ìé¢è÷¢ ªêø¤ï¢î ªð¼é¢è¬ìî¼.
ÃôñÁ° = âí¢ õ¬èè¢ Ãôé¢è÷¢ ªêø¤ï¢î ñÁ°(ê¤ôð¢. 8 : 73, Ü®ò£ó¢. à¬ó).
ñ£ô¢ - ñ£ó¢ - ñ££¤ =
1. 輺è¤ô¢. "ñ££¤ñ£ì¢ ªìù¢ù£ø¢Áé¢ ªè£ô¢«ô£ ¾ô°." (°ø÷¢. 211).
2. ñ¬ö. "ñ££¤ ªð£ò¢ð¢ð¤Âñ¢ õ££¤ °ù¢ø¤Âñ¢" (¹øñ¢. 35).
3. ñ¬öè¢è£ôñ¢. "ñ££¤ ñ¬ôº¬öë¢ê¤ù¢ ñù¢ù¤è¢ è¤ìø颰ñ¢" (î¤õ¢.
ð¢ð£. 23).
4. ï¦ó¢ (ð¤é¢.).
ñ. ¶. ñ££¤.
ñ£ô¢ - ñ¬ö =
1. 輬ñ. "ñ¬öî¼ èí¢ìù¢" (õ£ê. 6 : 46).
2.寮í¢ì 輺è¤ô¢. "ñ¬ö÷袰 ñ£ìñ£ò¢" (ï£ô®. 361).
3.ñ¬öè¢è£ô¢. "ñ¬öõ¦ö¢ï¢ îù¢ù ñ£î¢î£ì¢ 躰" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 363).
4. ºè¤ô¢ ªð£ö¤»ñ¢ ï¦ó¢. "ªè£¿ïø¢ ªø£¿ªî¿õ£÷¢ ªðò¢ªòùð¢
ªðò¢»ñ¢ ñ¬ö" (°ø÷¢. 55).
5. °÷¤ó¢ê¢ê¤. "ªð¼ñ¬öè¢ èí¢" (°ø÷¢. 1239).
ñ¬öî¢îô¢ =
1. è¼ï¤øñ£îô¢. "ñ¬öî¢î¤´ ªñò¢»¬ì ñ£ø¢øôó¢" (èï¢î¹. Åóù¢õ¬î.
132).
2. ñ¬ö 郎øï¢î¤¼î¢îô¢. "ñ¬öî¢î õ£ù«ñ" (èñ¢ðó£. è£ó¢è£ô. 2).
3. °÷¤ó¢îô¢. "ñ¬öî¢î ñï¢îñ£ ¼îî¢î¤ù£ô¢" (ªð£¤ò¹. ë£ù. 150).
ñ¬ö - ñ ñö, è. ñª÷.
ñô¢ - ñÁ =

1. è¼ð¢¹.
2. è÷é¢èñ¢. "ñî¤ñÁê¢ ªêò¢«ò£÷¢" (ð£¤ð£. 2 : 30).
3. °ø¢øñ¢ (ð¤é¢.). "ñÁõ¤ô¢ ªêò¢î¤ Íõ¬èè¢ è£ôºñ¢" (ªî£ô¢. ¹øî¢.20).
4. ñ. ï´è¢èìô¢ «ð£ù£½ñ¢ ñÁð¢ðì£ñô¢ õóè¢èìõ¦ó¢ (à.õ.).
5.ܬìò£÷ñ¢.
6. ð£½í¢í¤ (W.).
7. «î£ô¢ «ñ½÷¢÷ è¼ñ¢¹÷¢÷¤(mole). ñê¢êñ¢. "ñÁõ£ò¤óîì¢
ìí¤ï¢¶" (ê¦õè. 2)
ñô¢ (ñ£ô¢) = 輬ñ.
å.«ï£: OE. mal, OHG. meil, Goth. mail, E. mole, spot, blemish, small lump
on human skin.
ñ¼ññ¢ =
1. ñ¢ ñ£ó¢¹.
2. ªï뢲.
3. º¬ô.
ñ¼ññ¢ - ññ¢ññ¢ - Üñ¢ññ¢ =
1. º¬ô.
2. º¬ôð¢ð£ô¢. "Üñ¢ñ ºí¢íî¢ ¶ò¤ªôö£«ò" (î¤õ¢. ªð£¤ò£ö¢.2:2:1).
3. °öî»í¾ (°öî õ÷ó¢ð¢¹ê¢ ªê£ô¢).
ñ. Üñ¢ñ¤ë¢ë¤, è. Üñ¢ñ¤.
å.«ï£: è¼ññ¢ - èñ¢ññ¢ - èñ¢ = ªêò¢¬è, ªî£ö¤ô¢, àö¾, ªè£ô¢.
Þï¢. è£ñ¢ = «õ¬ô.
ªð¼ñ£ù¢ - ªðñ¢ñ£ù¢.
ññ¢ññ¢-L. mamma, E. mamma, milk-secreting organ of female in mammals.
E. mammal, one of the animals having mammale(pl.) for nourishment of
young.
E. mamilla (L. dim. of mamma), nipple of female breast.
ñ¼ññ¢ - õ. ñó¢ñù¢.
õ. ñ¢¼ - ñó¢ = ê£ (to die). ñó¢ñù¢ = mortal spot, vulnerable point, any vital
member or organ âù¢ð¶ õìªñ£ö¤ò£÷ó¢ ÃÁñ¢ ªð£¼ì¢èóí¤òñ¢. Þîù¢
ªð£¼î¢îî Üø¤ëó¢ èí¢´ªè£÷¢è.
ñ¼÷ô¢ = ñòé¢èô¢, õ¤òî¢îô¢.
å.«ï£: E. marvel, ME. f. OF. mervveille f. LL. mirabilia, neut. pl. of L.
mirablis (mirari, wonder at).
E. mirror (looking-glass) f. ME. f. OF. f. Rom. mirare, look at, f. L. mirari,
wonder at.
«ñ¬ôòó¢ ºîù¢ºîô¢ ºèè¢ èí¢í£®¬òè¢ èí¢ì¶ñ¢ õ¤òï¢îî£èî¢

ªî£¤è¤ù¢ø¶. Üé¢éù«ñ ã¬ù ï£ì¢ì£¼ñ¢ õ¤òï¢î¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢.
ºô¢ - º÷¢ - º÷¢°. º÷¢°îô¢ = ºò颰îô¢.
"Þ÷º¬ô ºè¤ö¢ªêò¢ º÷¢è¤ò" (èô¤î¢. 125).
º÷¢ - º÷¤ =
1. àìô¢ Í좴. "î¤èö¢ ºê¢ê£ ªíù¢¹ º÷¤òø" (îõð¢. 133).
2. ñóè¢èµ (ò£ö¢. Üè.).
3. èµè¢è£ô¢ (W.).
º÷¤ - ºö¤ = â½ñ¢¹ð¢ Ì좴, Í좴.
ñ. º÷¤, è. º®.
ºö¤ - ªñ£ö¤ =
1. ºöé¢¬è ºöé¢è£ô¢ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ ªð£¼î¢¶. ªñ£ö¤ ð¤êè¤
õ¤ì¢ì¶(à.õ.).
2. ñóë¢ªê® ªè£®è÷¤ù¢ èµ. "ªñ£ö¤» ñ¤ù¤ò¦ó¢.......ñ¶óè¢ è¬öè£÷¢"
(Üöèó¢èô. 67).
3. è¼ñ¢ð¤ù¢ Þ¼èµõ¤ø¢ 褬ìð¢ðì¢ì ð°î¤.
4. è¼ñ¢ð¤ù¢ ªñ£ö¤«ð£ø¢ ªê£ø¢ªø£ìó¢è¢ °Áð¢ð£ù ªê£ô¢.
"æªó¿î¢ ªî£¼ªñ£ö¤ ߪó¿î¢ ªî£¼ªñ£ö¤
Þóí¢®øï¢ î¤¬êè¢°ï¢ ªî£ìó¢ªñ£ö¤ »÷ð¢ðì
Íù¢«ø ªñ£ö¤ï¤¬ô «î£ù¢ø¤ò ªïø¤«ò." (ªî£ô¢. ªñ£ö¤. 12)
5. ªê£ø¢ªø£ìó£ù «ðꢲ (Articulate speech of, articulate =
connected by joints). "ªñ£ö¤ªðòó¢ «îâî¢î ó£ò¤Âñ¢." (°Áï¢.11)
ºö¤ - ºöñ¢ = ¬èï¢ï´ð¢ ªð£¼î¢î¤ù¤ù¢Á Üîù¢ ¸ù¤õ¬ó»÷¢÷ ï¦ì¢ìô÷¾.
"àí¢ð¶ ï£ö¤ »´ð¢ð¶ ï£ù¢° ºöñ¢" (ïô¢õö¤,28).
ºö颬è (ºöñ¢+¬è) = ï´ð¢ªð£¼î¢î¤ù¤ù¢Á ¸ù¤õ¬óð¢ðì¢ì Üô¢ô¶ º¿
Ü÷õ£ù ¬è.
ºöñ¢ «ð£´îô¢ =
1. ºö颬èò£ô¢ Ü÷î¢îô¢.
2. Ý÷¤ù¢ îù¢¬ñ¬ò Ýò¢ï¢¶ ñî¤ð¢ð¤´îô¢.
ºöé¢è£ô¢ (ºöñ¢ + è£ô¢) = ï´ð¢ªð£¼î¢î¤ù¤ù¢Á Ü®õ¬óð¢ðì¢ì Üô¢ô¶ ºö
Ü÷õ£ù è£ô¢.
ºöï¢î£÷¢ (ºöñ¢ + î£÷¢) - ºö = ºöé¢è£ô¢ (Åì£.).
ñ. ºöñ¢, ¶. ºöñ¢, è. ªñ£ö, ªî. ºó.
º÷¢ - º¿ - º¿¾. º¿¾îô¢ =
1. ªð£¼ï¢î¤î¢ ªî£´îô¢.
2. ºî¢îñ¤´îô¢. "õîù¢ º¬ôº¿õ¤î¢ î¿õ¤" (被è£. 227).
3. îô¢.
º¿¾ - º¿õô¢ = õ¤ì£¶ ªî£ìó¢ï¢î Üù¢¹.
"º¿õø¢ èìô¢ ªð¼î¢î£ù¢" (îí¤¬èð¢¹. ïï¢î¤». 6)

º¿õô¢ - à¿õô¢ = Üù¢¹. "ð¿î¢î ¾¿õ ôñóó¢" (õ¤ï£òè¹.72:54).
à¿õôù¢¹ = ⿬ñ»ï¢ ªî£ìó¢ï¢î Üù¢¹. (ªî£ô¢.è÷¾.34,à¬ó).
º¿¾ - º¿². º¿²îô¢ =
1. ºì¢´îô¢. "ð¤÷¢¬÷è÷¢ º¬ôè¢è¦ö¢ º¿ê¤ùõ£«ø ð£ô¢ ²ó袰ñ¢."
(ß´, 5: 3: 3).
2. ºî¢¶îô¢. "Ü¿ï¢îî¢ î¿õ£«î º¿ê£«î" (î¤õ¢. ªð¼ñ£÷¢. 9: 6).
å.«ï£: ðó¾ - ðó², õ¤ó¾-õ¤ó².
º¿õô¢ - ºö£ô¢ = ¬è. "ê¤ø£ó¢º¬ô ºö£ô¤ø¢ ð¤ô¢è¤" (ê¦õè. 2541.).
º¿¾ - ºö¾. ºö¾îô¢ = ªï¼é¢è¤ð¢ ðö°îô¢ (Þ.õ.).
ºö¾ - ºö£¾. ºö£¾îô¢ = ªï¼é¢è¤ð¢ ðö°îô¢ (Þ.õ.).
º¿î¢îô¢ = î¤óÀîô¢, ð¼î¢îô¢, º¿î¢î Ýí¢ð¤÷¢¬÷ (à.õ.).
º¿ Ý÷¢- ºö£÷¢ = õ÷ó¢ê¢ê¤ò¬ìï¢î ªð£¤ò Ý÷¢.
º¿ - ºö£ =
1. î¤óí¢ì ºó² (ð¤é¢.).
2. °ì°ö£ (ê¤ôð¢.141,à¬ó).
ºö£ - ºö¾ =
1. ºó². "ºöõ¤ù¢ ºöè¢è¦í¢®ò" (ê¦õè. 2399).
2. °ìºö£ (ð¤é¢.).
3. îñ¢ðì¢ìñ¢ (ð¤é¢.). ñ. ºö£¾.
ºö¾è¢èù¤ = î¤óí¢ì ðô£ð¢ðöñ¢ (êé¢. Üè.).
ºö¾ - ºöõñ¢ =
1. ªð¼ºó². "ñí¢è¬ù ºöõñ¢ õ¤ñ¢ñ" (ê¦õè. 628)
2. °ìºö£. "îí¢µ¬ñð¢ ð¤ù¢õö¤ ï¤ù¢ø¶ ºö«õ" (ê¤ôð¢. 3 : 141)
å.«ï£: ºó² - ºóêñ¢. 'Üñ¢' ªð¼¬ñð¢ªð£¼ì¢ ð¤ù¢ªù£ì¢´.
ºö£ - ºö - ºö颰. ºö颰îô¢ =
1. ªð£¤ªî£ô¤î¢îô¢. "âö¤ô¤ ºöé¢°ï¢ î¤¬êªòô¢ô£ñ¢" (ï£ô®. 392).
2. ðô¼ñø¤òê¢ ê£ø¢Áîô¢. "ªî£ô¢è£ð¢ð¤òï¢ î¤¼õ÷¢Àõó¢ «è£¬õò£ó¢
Íù¢ø¤Â ºö颰ñ¢" (Þôè¢. ªè£î¢. 7).
ºö颰 - ºö袰 - ºöè¢èñ¢.
ºö£ - ºö£². ºö£²îô¢ = ªð¼ï£õ¤ì¢´ ⣤îô¢ (ò£ö¢ð¢.).
ºö£² = ªð¼ï¢î¦ï£ (ò£ö¢ð¢.).
º¿ = (°.ªð.â.)
1. ð¼î¢î. "º¿ºî ªø£¬ôï¢î «è£÷¤ ò£ô" (¹øñ¢. 58).
2. ñ¤°ï¢î, ªñ£î¢î, 郎øõ£ù, âô¢ô£. â-´: º¿Íìù¢, º¿î¢
ªî£¬è, º¿ñî¤, º¿¾ôè£÷¤ (Þ¬øõù¢).
º¿è¢è(°.õ¤.â.) = º¿¶ñ¢. "àò¤¬ó º¿è¢èê¢ ²´îô¤ù¢" (ê¦õè. 1966, à¬ó).

º¿î¢î = ºî¤ó¢ê¢ê¤ªðø¢ø. "º¿î¢î õ¤ù¢ðè¢ èìô¢" (è¢è¼. èô¤î¢. Üï¢.).
º¿ - º¿¶ = âô¢ô£ñ¢, âë¢ê£¬ñ.
"º¿ªîù¢ è¤÷õ¤ ªòë¢ê£ð¢ ªð£¼ì¢«ì" (ªî£ô¢. ࣤ. 28).
º¿¶ - º¿². âô¢ô£ð¢ ðí¤ò£óî»ñ¢ º¿² º¿ê£ò¢î¢ î¤ù¢Áõ¤ì¢ì£ù¢
(à.õ.).
º¿¶ - º¿ï¢¶ = º¿¬ñ. "º¿ï¢¶ ²èõ®õ£ñ¢" (ë£ùõ£. êùè. 14).
º¿ - º¿ñù¢ =
1. º¿¶.
2. ܬó袰ñ¢«ð£¶ ꤬îò£¶ õ¤¿ñ¢ º¿è¢ Ãôñí¤.
º¿ñù¢ - º¿õù¢ = º¿¶. èìù¢ º¿õÂñ¢ î¦ó¢î¢¶õ¤ì¢ì£ù¢ (à.õ.).
º¿ - º¿¬ñ =
1. ð¼¬ñ. "¶é¢èº¿ ¾ìø¢êñíê¢ Åö¢ï¢¶ ñè¤ö¢õ£ó¢"
(ªð£¤ò¹. . 39).
2. âô¢ô£ñ¢ (ð¤é¢.).
º¿õ¶ - º¿¶ - º¿«î£ù¢ = èì¾÷¢. "º¿«î£ù¢ è£í¢è" (õ£ê. 3 : 29).
ºö£ - ñ¤ö£ = ð¼î¢î Ýí¢ñ£ù¢ (stag = male of red deer or of other
large kinds of deer - C.O.D.).
ñ¤ö£ - «ñöñ¢ = ªêñ¢ñø¤ò£ì¢´è¢ èì£
«ñöñ¢ - «ñìñ¢ =
1. ªêñ¢ñø¤ò£ì¢´è¢ èì£ (ð¤é¢.).
2. «ñì«õ£¬ó (ð¤é¢.).
3. «ñìñî¤ (ê¤î¢î¤¬ó). "«ñìñ£ñî¤" (èñ¢ðó£.õõî£. 110).
«ñìñ¢ - õ. «ñû.
«ñöñ¢ - «ñöèñ¢ = ªêñ¢ñø¤ò£ì¢´è¢ èì£. "ªõñ¢ð£¤ «ñöè «ñø¢ø¤"(ê¦õè. 521).
«ñöèñ¢ - ãöèñ¢ = ªêñ¢ñø¤ò£ì¢´è¢ èì£. ãöèñ¢-ð¤ó£. ã÷è.
å.«ï£: E. elk, large animal of the deer kind found in N. Europe and N.
America. ME. elke, OE. elh, eolh.
«ñöèñ¢ - «ñìèñ¢ =
1. ªêñ¢ñø¤ò£ì¢´è¢ èì£.
2. «ñì«õ£¬ó.
«ñìèñ¢ - õ. «ñìè.
ãöèñ¢ - ãìèñ¢ - ã´ - ò£´ = ªêñ¢ñø¤ò£´, ªõ÷¢÷£´, Ý´.
"ò£´é¢ °î¤¬ó»ñ¢" (ªî£ô¢. ñó¹. 12).
"åù¢ø¤¬ì ò£ó ¾ø¤Âé¢ °÷°
ªêù¢Áªêù¢ ø¼ï¢îô¢ ò£ì¢®ù¢ ꦫó"
âù¢Âñ¢ ðöñ¢ ªð£¶ð¢ð£ò¤óê¢ ªêò¢»÷¢, ªõ÷¢÷£ì¢¬ìè¢ °ø¤î¢î¶.
ò£´ - Ý´ =

1. Ý좴ð¢ªð£¶.
2. «ñì«õ£¬ó. "î¤í¢í¤¬ô ñ¼ð¢ð¤ ù£´ î¬ôò£è" (ªï´ïô¢. 160).
ñ. Ý´, è. Ý´, ¶. ã´.
å.«ï£: 㶠- ò£¶, ãõó¢ - ò£õó¢ - ò£ó¢ - Ýó¢.
ñ£Âñ¢ Ý´ñ¢ ªï¼é¢è¤ò Þùñ£ò¤¼î¢îô¢ èõù¤è¢èî¢îè¢è¶.
Ý´ âù¢Âë¢ ªê£ô¢. Þø¢¬ø 郎ôò¤ô¢ Þ¼õ¬è ò£ì¢®ø¢°ñ¢ ªð£¶«õÂñ¢,
ºîø¢è£ôî¢î¤ô¢ ªêñ¢ñø¤ò£ì¢¬ì«ò ê¤øð¢ð£èè¢ °ø¤î¢î¶.
ºö£ - ºì£ - ñ¤ì£ =
1. ªð¼ ñí¢ð£¬ù. "«ê£Á ªêð¢ð¤ ù£ò¤óñ¢ ñ¤ì£" (ê¦õè. 692).
2. ð£¬ù (ð¤é¢.).
ñ¤ì£î¢îõ¬÷ = ªð¼ï¢îõ¬÷ (M.M. 90).
º¿ - ªñ£¿ - ªñ£¿è¢° - ªñ£¿è¢èù¢ = î®î¢îõù¢ (ò£ö¢. Üè.).
ªñ£¿è¢° - ªñ£¿è¢è좬ì = î®î¢î - õù¢ - õ÷¢ (Þ.õ.).
ªñ£¿ - ªñ£¿ð¢¹ = «ê¬ô ªêø¤ï¢î ¬ðî¤óñ¢(ð¤ó«îêñ¢).
ªñ£¿ - ªñ£ö¤òù¢ = ªð¼ñ¢ «ðù¢ (ò£ö¢. Üè.).
ªñ£¿ - ªñ£° - ªñ£è¢° =
1. ñóè¢èµ (ò£ö¢. Üè.).
2. ð¼ñù¢.
ªñ£è¢° - ªñ£è¢èù¢ = î®î¢î-õù¢-õ÷¢-¶ (Þ.õ.).
ªñ£è¢èù¢ - ªñ£é¢èù¢ = î®î¢î-õù¢-õ÷¢-¶.
ªñ£é¢èù¢ - ªñ£é¢è£ù¢ = ð¼î¢¶è¢ èùî¢î ªð£¼÷¢ (à.õ.).
ªñ£é¢è£ù¢ îõ¬÷ = ð¼î¢î ðꢬêî¢îõ¬÷.
ªñ£è¢° - ªñ£è¢¬è =
1. ð¼ñù¢.
2. ã¤ù¢¬ñ. ⿶«è£ô¢ ªñ£è¢¬èò£è¤ õ¤ì¢ì¶ (à.õ.).
3. ¹íó¢ê¢ê¤.
ªñ£è¢¬è «ð£´îô¢ = ¹íó¢îô¢.
ªñ£è¢¬èꢫê£÷ñ¢ = ð¼î¢î ܪñ£¤è¢èê¢ «ê£÷ñ¢.
ªñ£è¢¬èê¢ «ê£÷ñ¢ - ñ袬èê¢ «ê£÷ñ¢ - ñè¢è£ê¢«ê£÷ñ¢.
ªñ£è¢¬èò£÷¤ - ñ袬èò£÷¤ - ñè¢è£÷¤ = ñ¤èð¢ ð¼î¢îõù¢ (à.õ.).
ªñ£è¢¬è - ªñ£è¢è좬ì = ñ¿è¢èñ£ù¶ (Þ.õ.).
ºô¢ - º¶ - ºî¢¶. ºî¢¶îô¢ =
1. «êó¢îô¢. "ºî¢î£óñ¢" (ê¦õè. 504).
2. åù¢¬øªò£ù¢Á ªî£´îô¢.
3. Üù¢ð¤ø¢ èø¤°ø¤ò£è Þ¼õó¢ ºèé¢è÷¢ Üô¢ô¶ àî´è÷¢

ªð£¼ï¢î¤î¢ ªî£´îô¢. "¹îô¢õó¢ Ìé¢èí¢ ºî¢î¤" (¹øñ¢. 41).
ºî¢¶-ºî¢îñ¢.
4. î¤óÀîô¢.
ºî¢î颪è£÷¢Àîô¢ =
1. ªî£´îô¢, ªð£¼ï¢¶îô¢. "꤬ô ºî¢îé¢ ªè£÷¢Àï¢ î¤í¢«ì£÷¢"
(ê¦õè. 2312).
2. ¹ô¢½îô¢, îô¢. "º¬ôºî¢îé¢ ªè£÷¢÷" (ê¦õè. 2312).
3. ºî¢îñ¤´îô¢. "î£ò¢õ£ò¢ ºî¢îé¢ ªè£÷¢÷" (ªð£¤ò¹. èí¢íð¢ð. 23).
ºî¢¶ - ºî¢î¤ = ºî¢îñ¢ (kiss). "ñí¤õ£ò¤ô¢ ºî¢î¤ îó«õµñ¢" (ð¢¹. 183).
ºî¢¶ =
1. Ýñí袰, «õñ¢¹, ¹÷¤ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ à¼í¢´ î¤óí¢ì õ¤¬î.
"ºî¢î¤¼è¢°é¢ ªè£ñ¢ð¬ê袰ñ¢" (îù¤ð¢ð£. 1 : 3 : 2).
2. ªïò¢»÷¢÷ õ¤¬î.
3. à¼í¢´ î¤óí¢ì è¤÷¤ë¢ê¤ô¢ ªõí¢ñí¤. "ºô¢¬ô º¬èºÁõô¢
ºî¢ªîù¢Á" (ï£ô®. 45).
4. è¤÷¤ë¢ê¤ô¢ ºî¢¶ð¢ «ð£ù¢ø ñ£¶¬÷ õ¤¬î.
5. ªõí¢ñí¤ «ð£ù¢ø èí¢í¦ó¢î¢ ¶÷¤. "ð¼ºî¢ ¶¬ø»ñ¢"
(ê¦õè. 1518).
6. ªõí¢ºî¢¶ð¢ «ð£ù¢ø ªõ÷¢÷£¤ê¤.
7. Ýì¢ìè¢ è£ò¢è÷£èð¢ ðòù¢ð´ñ¢ ¹÷¤ò ºî¢¶.
8. 7/8 ðíªõ¬ì ªè£í¢ì«î£ó¢ ªð£ù¢ù¤¬ø.
9. ªõí¢ºî¢¶ð¢«ð£ù¢ø Üñ¢¬ñè¢ ªè£ð¢¹÷ñ¢. ð¤÷¢¬÷袰 àìñ¢¹
º¿¶ñ¢ ºî¢¶ð¢ «ð£ì¢®¼è¢è¤ø¶ (à.õ.).
10. ªõí¢ºî¢¶ð¢«ð£ø¢ ê¤øï¢î ªð£¼÷¢ Üô¢ô¶ îù¢¬ñ.
"ºîô¢ õ¤¬ô ºî¢¶õ¤¬ô" (ðö.).
ºî¢¶ - ºî¢îñ¢ =
1. ð¼ºî¢¶. "ê¦ó¢ñ¤° ºî¢îï¢ ¬îÞò" (ðî¤ø¢. 39).
2. «ðó£ñíè¢°è¢ ªè£ì¢¬ì.
3. ðꢬêè¢èø¢ °ø¢øé¢èÀ ª÷£ù¢Á. (õ¤¬÷. ñ£í¤è¢èñ¢. 67).
'Üñ¢' ªð¼¬ñð¢ªð£¼ì¢ ð¤ù¢ªù£ì¢´.
å.«ï£: õ¤÷袰 - õ¤÷è¢èñ¢, ñî¤ - ñî¤òñ¢, 郎ô - 郎ôòñ¢.
ºî¢îñ¢ - õ. ºè¢î.
ºî¢¶ - ºî¢¬î =
1. î¤óì¢ê¤ (Åì£.).
2. «ê£ø¢Á¼í¢¬ì (W.).
ªî. ºî¢î (Mudda).
°Áºî¢îñ¢ ðöñ¢ = ñ¤¶è¢èñ¢ ðöñ¢.
ªñ£½ - ªñ£¶. ªñ£¶ªñ£¶ ªõùô¢ =
1. î¤óÀîø¢ °ø¤ð¢¹. ªñ£¶ ªñ£¶ªõù¢Á ñè¢è÷¢ (êùé¢è÷¢)
°õ¤ï¢î£ó¢è÷¢ (à.õ.).

2. ªè£¿î¢¶ õ÷ó¢îø¢ °ø¤ð¢¹.
ªñ£¶ªñ£¶ªõùô¢ - ªñ£¶ªñ£ªîùô¢.
ªñ£¶ - ªñ£î¢¶. ªñ£î¢¶îô¢ =
1. àóè¢è Üô¢ô¶ õ½è¢è Ü®î¢îô¢. âô¢ô£¼ë¢ «êó¢ï¢¶ ïù¢ø£ò¢
ªñ£î¢î¤õ¤ì¢ì£ó¢è÷¢ (à.õ.). "âî¤ó¢ªñ£î¢î¤ ï¤ù¢Á" (èñ¢ðó£.
ºîø¢«ð£. 66).
ªî. ªñ£î¢¶, è. «ñ£¶, ¶. ºî¢ªî.
ªñ£î¢¶ =
1. õ½î¢î Ü®. "«ñ£¶ óò£ù¢ ªñ£î¢¶í¢´" (ê¤ôð¢. 7, ð£ìô¢ 7).
2. õ¦é¢°îô¢. ÜõÂ袰 ºèñ¢ ªñ£î¢î¤ò¤¼è¢è¤ø¶ (à.õ.).
ªñ£î¢¶ - ªñ£î¢î¤ = ¹¬ì𢹠(ò£ö¢ð¢.).
ªñ£î¢¶ =
1. î®î¢î-õù¢-õ÷¢-¶.
2. ²Á²Áð¢ð¤ô¢ô£î-õù¢-õ÷¢-¶.
3. Íìî¢îùº÷¢÷-õù¢-õ÷¢-¶.
ªî. ªñ£î¢¶ (moddu), è. ªñ£î¢î (modda).
ªñ£î¢¶ð¢ ð¤í¢ìñ¢ = ªñ£î¢¶ 1, 2, 3. ªñ£î¢¶è¢ è좬ì = ªñ£î¢¶ 1, 2, 3.
ªñ£î¢îù¢ = (Ý.ð£.)
1. î®î¢îõù¢.
2. «ê£ñ¢«ðø¤.
3. Íìù¢.
ªñ£î¢îù¢ - (ªð.ð£.) ªñ£î¢î¤, ªñ£î¢¬î.
è. ªñ£î¢î¤ (moddi).
ªñ£î¢¶ - ªñ£î¢î¤¬è - ñî¢î¤¬è =
1. °î¤¬ó¬ò ܮ袰ñ¢ êñ좮.
"ñî¢î¤¬è õ¬÷Þò ñø¤ï¢¶ õ¦é¢° ªêø¤¾¬ì" (ºô¢¬ôð¢. 59).
2. î®è¢èñ¢¹, èö¤. "«õò¤ù¢ ñî¢î¤¬èòó¢" (Ü£¤êñò. °ô«ê. 54).
Gk. mastix, mastigos = °î¤¬óê¢ êñ좮.
å-Ü, ªê£ô¢ô£è¢èî¢ î¤£¤¹.
å.«ï£: ªè£ñ¢¹ - èñ¢¹, å좴 - Ü좴,
ªî£í¢¬ìò£ó¢ «ð좬ì - îí¢¬ìò£ó¢«ð좬ì.
ªñ£î¢¶ - ªñ£î¢îñ¢ =
1. ð¼ñù¢(W.)., î¤í¢íñ¢. è좮ø¢è£ô¢ ªñ£î¢îñ£ò¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢
(à.õ.). â½ñ¤ê¢êñ¢ðöî£ô¢ ªñ£î¢îñ£ò¤¼î¢îô¢ Ã죶.
2. Ã좴è. «îó¢¾ â¿î¤ùõó¢ âô¢ô£¼ñ¢ ªñ£î¢îñ¢ âî¢î¬ù
«ðó¢? (à.õ.).
3. º¿¬ñ. âô¢ô£è¢ è£ò¢è¬÷»ñ¢ ªñ£î¢îñ£ò¢ õ¤¬ô «ðê¤ õ£é¢è¤è¢

ªè£÷¢ (à.õ.). õó¾ ªêô¾è¢ èí袰ð¢ ð£ó¢î¢î£ô¢ ªñ£î¢îî¢î¤ô¢
Þöð¢ð¤ó£¶.
4. ªð£¶. âô¢ô£¬ó»ñ¢ ªñ£î¢îñ£ò¢î¢ î¤ì¢®õ¤ì¢ì£ù¢ (à.õ.).
5. ªð¼ñ¢ð£ù¢¬ñ. ªñ£î¢îõ¤¬ô õí¤èó¢ (à.õ.).
ªñ£î¢¶ - ªñ£î¢î÷ñ¢ = (ò£ö¢. Üè.)
1. ªñ£î¢îñ¢.
2. Ãì¢ìñ¢.
ªñ£î¢î÷ñ¢ - ñî¢î÷ñ¢ = Þ¼ï¢î®è¢°ñ¢ ªð¼ñîé¢èñ¢ (ñ¤¼îé¢èñ¢) Üô¢ô¶
Þ¼î¬ô ºö£.
ªñ£î¢¶ - ªñ£î¢¬î =
1. ð¼ñù¢ (ò£ö¢. Üè.).
2. à¼í¢¬ì,
«ê£ø¢Á¼í¢¬ì.
ªî. ºî¢î (mudda), è. ºî¢ªî (mudde)
ªñ£î¢¬î»¼ = ªï좴¼. ªñ£î¢¬î»¼ð¢ «ð£ì¢´î¢ «îø¤õ¤ì¢ì£ù¢ (à.õ.).
ªñ£î¢¬î - ªñ£ê¢¬ê = îñ¤ö¢ï£ì¢´ð¢ ðòø¢Á õ¬èèÀ÷¢ ñ¤è ªñ£î¢îñ£ù¶;
õ¦ì¢ìõ¬ó袰 Þùñ£ù è£ì¢ìõ¬ó.
ªñ£î¢¬î - «ñ£î¢¬î =
1. ªêñ¢ñø¤ò£ì¢´è¢ èì£. "«ñ£î¢¬î»ï¢ îè¼ñ¢ àî¼ñ¢ Üð¢ð¼ñ¢"
(ªî£ô¢. ñó¹. 2).
2. «ñö«õ£¬ó (Åì£. à÷¢. 9).
3. õ£¬ö ö ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ ñìô¢ õ¤£¤ò£î Ì. "ªïì¬ô õè¢è£
ºîô£ò¤ù.... î£öñ¢Ì «ñ£î¢¬î«ð£ ô¤¼ð¢ðù" (ïø¢. 211, à¬ó).
è. «ñ£î¢¶.
ªñ£î¢¶ - ªñ£ï¢¶ - ªñ£ï¢îù¢ = ªð¼õ£¬ö; èîô¤è¢° âî¤ó£ù¶.
ªî. ªð£ï¢î (bonta).
ªñ£ï¢¶ - ªñ£ï¢îí¤ =
1. ñóî¢î¤ù¢ èµ (ò£ö¢ð¢.).
2. Íìð¢ªðí¢ (ò£ö¢. Üè.).
ªñ£ï¢îí¤ - ªñ£ï¢îí¤òù¢ =
1. ð¼î¢î¶.
2. à¼í¢´ î¤óí¢ì¶.
ªñ£î¢¬î - ªñ£ï¢¬î =
1. ð¼î¢î¶.
2. «ê£ø¢Á¼í¢¬ì.
ªñ£î¢¬î»¼ - ªñ£ï¢¬î»¼.
ªñ£î¢¶ - ñ =
1. ð¼ð¢¹ 覬ó ºîô¤òù è¬ì»é¢ è¼õ¤.

2. îò¤ó¢ è¬ì»é¢ è¼õ¤. "Ýòó¢ ñîø¤ îò¤£¤ ù£ò¤ù£ó¢" (ê¦õè.421).
ñ - õ. ñï¢î (mantha).
è¬ìè¼õ¤ Ü®ò¤ô¢ ªñ£î¢îñ£ò¤¼ð¢ðîù£ô¢ ñîùð¢ðì¢ì¶.
ñ - ñî¢î¤. ñî¢î¤î¢îô¢ = ñî¢î¤ù£ø¢ è¬ìîô¢. "ð£ø¢ êºî¢î¤óî ñî¢î¤î¢î
ñ£ô¢" (Ãó¢ñ¹.).
ñî¢î¤ - õ. ñî¢ (math).
ñî¢î¤ - ñî¤. ñî¤î¢îô¢ =
1. è¬ìîô¢. "ñï¢î ó颪裴 ñî¤î¢îï£÷¢" («ê¶¹. êé¢èó. 20).
2. ñî¢î¤ù£ø¢ è¬ìï¢î£ø¢«ð£ô¢ ¬èò¤ù£ô¢ Üô¢ô¶ ¬èõ¤óô£ô¢
Ü¿î¢î¤è¢ è÷¤ð¢ðîñ£è¢èô¢. °öîè¢°ê¢ «ê£ø¢¬ø ïù¢ø£ò¢
ñî¤î¢¶ á좴 (à.õ.).
ñî¤ - ñê¤. ñê¤îô¢ =
1. è÷¤ð¢ðîñ£èè¢ è¬ìð´îô¢ Üô¢ô¶ °¬öîô¢. «ê£Á ïù¢ø£ò¢
«õè£îîù£ô¢ ñê¤òõ¤ô¢¬ô (à.õ.).
2. ð¤øó¢ õ¤¼ð¢ð¤ø¢° Þí颰îô¢. Ý÷¢ â÷¤î¤ô¢ ñê¤ò ñ£ì¢ì£ù¢(à.õ.).
ñê¤ - õ. ñû¢.
ñê¤î¢îô¢ =
1. è¬ì Üô¢ô¶ ð¤¬ê °¬öòê¢ ªêò¢îô¢.
2. ¬ñè¢è좮¬ò Üô¢ô¶ è÷¤ñ¢¬ð 念¤ø¢ °¬ö ⿶¬ñ
»¼õ£è¢°îô¢. "ñê¤î¢¶ ¬ñ¬ò õ¤÷¢÷ ªõ¿î¤" (ðù£.
õ£ôé¢. Íî¢. 2).
ñê¤ =
1. ⿶¬ñ. "ñê¤èôï¢ ªî¿îð¢ ðì¢ì" (Å÷£. ɶ. 83).
2. õí¢® ñê°.
ñê¤ - õ. ñû¤.
ñê¤ - ñê° = ¬õ被è£ø¢ 裤«ò£´ õ¤÷袪èí¢ªíò¢ èô õí¢®òê¢ê¤ø¢è¤´ñ¢
–.
ªî. ñêè (masaka).
ñê¤è¢°ð¢ð¤ = ñê¤è¢Ã´.
ñê¤ - ñò¤ - ¬ñ =
1. õí¢® ñê°.
2. èí¢í¤ø¢è¤´ñ¢ 裤ò è÷¤ñ¢¹ (Üë¢êùñ¢). "¬ñð¢ð®ï¢î èí¢í£Àñ¢"
(«îõ£. 1235: 10).
3. ⿶ñ¢ Üô¢ô¶ ã좮ø¢ ̲ñ¢ 裤袰öñ¢¹.
4. ñï¢î¤ó õ¤¬ùò¤ø¢ ¬èò£Àé¢ è¼ñ¢ ð¬ê.
5. ¬ñò¤ù¢ è¼ï¤øñ¢. "ñøõó¢ ¬ñð´ î¤í¢«ì£÷¢" (Üèñ¢. 89).
"¬ññ¢ñ¦ù¢ ¹¬èò¤Âñ¢" (¹øñ¢. 117).
6. Þ¼÷¢. "¬ñð´ ñ¼é¢°ô¢" (¹øñ¢. 50).
7. Þ¼í¢ì ð²¬ñ. "¬ñò¤¼é¢ è£ùñ¢" (Üèñ¢. 43).

8. 輺è¤ô¢. "«ê«ò£ù¢ «ñò ¬ñõ¬ó »ôèºñ¢" (ªî£ô¢. Üèî¢. 5).
9. 裤ò Ý´ (ªõ÷¢÷£´). "¬ñÎù¢ ªñ£ê¤î¢î ªõ£è¢èªô£´"
(¹øñ¢. 96), "õ£ò¤ù¢ ñ£ìî£Áñ¢ ¬ñõ¤¬ì õ¦ö¢ð¢ð" (¹øñ¢. 33).
10. 裤ò ⼬ñ. "¬õ°¹ôó¢ õ¤®òù¢ ¬ñ¹ôñ¢ ðóð¢ð" (Üèñ¢. 41).
11. 輬ñ袰 Þùñ£ù ï¦ôï¤ø õ¤í¢ (ܼ. ï¤.).
12. 裤ò è÷é¢èñ¢. "¬ñî¦ó¢ï¢ îù¢Á ñ ñù¢Á" (èô¤î¢. 55).
13. ܿ袰. "¬ñò¤ô¢ ªêè¤ó¢" (èô¤î¢. 85).
14. °ø¢øñ¢. "¬ñò¤ ôø¤õ¤ùó¢" (¹øñ¢. 22 : 8).
15. 裤² (ð£õñ¢), î¦õ¤¬ù. "¬ñî¦ó¢î¢îô¢" (꤫ùï¢. 457).
16. 輺è¤ô¢ ï¦ó¢ (ò£ö¢. Üè.) Üô¢ô¶ ï¦ôè¢èìô¢ï¦ó¢.
¬ñ - ¬ñ뢲 = 輺è¤ô¢, ºè¤ô¢ (ïù¢. 122, ñò¤¬ô.).
¬ñ뢲 - ñ뢲 =
1. ºè¤ô¢. "ò£è¢¬è ñ¬ôò£´ ñ뢲«ð£ø¢ «ø£ù¢ø¤" (ï£ô®. 28).
2. ªõí¢ºè¤ô¢. "ñ뢪êù ï¤ù¢Áô¾ñ¢" (ê¦õè. 2853).
3. ðù¤ (ð¤é¢.).
4. Í´ðù¤ (Þ.õ.).
å.«ï£: ä - ä - Ü뢲.
¬ñî¢îô¢ =
1. è¼î¢îô¢. "¬ñî¢î¤¼÷¢ Ãó¢ï¢î" (ñí¤«ñ. 12 : 85).
2. å÷¤ ñ¿é¢°îô¢. "¬ñù ï¦í¢ì õ£ì¢ììé¢ èí¢íó¢"
(ê¦õè. 2333).
¬ñ - ¬ñ𢹠= è¼ð¢¹. "¬ñð¢¹Áî¢îèí¢ íóñ¢¬ðñ£ó¢" (è£ë¢ê¤ð¢¹. Ü£¤ê£ð. 2).
¬ñè¢Ã´ (Ãí¢´) =
1. ⿶ñ¢ ¬ñð¢¹ì¢®.
2. èí¢¬ñê¢ ê¤ñ¤ö¢.
ºî¢¶ - ºì¢´. ºì¢´îô¢ =
1. âî¤ó¢ð¢ð´îô¢. "õ¬óò£ ï£÷¤¬ì õî£ù¢ ºì¢®Âñ¢" (ªî£ô¢.
è÷¾. 21).
2. âî¤ó¢î¢îô¢.
3. «ñ£¶îô¢. "¶÷¢÷¤î¢Éí¢ ºì¢´ñ£é¢ è¦ö¢" (ï£ô®. 64). õ¤ô颰è÷¢
ªè£ñ¢ð£ô¢ î£è¢°îô¢, õ£ò¤ô¢ 郎ôò£ô¢ î¬ô î£è¢°í¢µîô¢.
4. ªð£¼îô¢. "°ôð¢ð¬èëù¢ ºì¢®ù£ù¢" (èñ¢ðó£. ï좹è¢. 50).
5. ªð£¼ï¢î¤î¢ªî£´îô¢.
6. î£é¢°îô¢.
7. ð¤®î¢îô¢. "°öô£÷¢....¬èò¤¬ùè¢ ¬èò£ôõù¢ ºì¢®ì½ñ¢"
(àî¢îóó£. î¤è¢°õ¤. 16).
8. º®îô¢. "ºì¢ì® ò¤ù¢ø¤è¢ °¬ø¾ê¦ó¢î¢ î£è¤»ñ¢" (ªî£ô¢. ªêò¢. 122).
9. 郎øîô¢. "«î£ò ºì¢®ò «î£ìõ¤ö¢ ñôó¢î¢îìñ¢" (è£ë¢ê¤ð¢¹.
è¿õ£ò¢. 79).
10. î´î¢îô¢.
11. î¬ìð¢ð´îô¢. "ªõí¢ªíô¢ô¤ ù£¤ê¤ ºì¢ì£¶ ªðÁ°õ¦ó¢"

12.
13.
14.
15.

(ñ¬ôð´. 564).
°ù¢Áîô¢."ºì¢ì£ õ¤ù¢ð º®¾ô ªèò¢î¤ùó¢" (ê¤ôð¢. 15 : 197).
Þìó¢ð¢ð´îô¢.
î¦ì¢´ð¢ð´îô¢.
«î´îô¢. "ï£é¢ ªè£í¼¶ ï÷¤ùî¢ î£¬÷õ£ù¢
Í®ò ¾ô褬ù ºø¢Áºì¢ ®ªòù¢Á" (èñ¢ðó£. êñ¢ð£î¤.7)

ñ. ºì¢´è, è. ºì¢´.
ºì¢´ =
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ºöé¢¬è ºöé¢è£ô¢ õ¤óô¢è÷¢ Ýè¤òõø¢ø¤ù¢ ªð£¼î¢¶.
°õ¤òô¢. ðí¢ìé¢è÷¢ ºì¢´ ºì¢ì£ò¢è¢ è¤ìè¢è¤ù¢øù (à.õ.).
ðø¢Á被裴. õ¤ô颰è÷¢ ªè£ñ¢ð£ô¢ î£è¢°¬è.
î¬ì. "ºì¢´õò¤ø¢ èöøô¢." (ªî£ô¢. ªñò¢ð¢. 23).
ºì¢´ð¢ð£´.
èìî¢îô¼¬ñ. "ºì¢´¬ì º´è¢è¼ñ¢" (ê¦õè. 1216).
°¬ø¾. "Í«õö¢ ¶¬ø» ºì¢®ù¢Á «ð£è¤ò" (¹øñ¢. 166).
èí¢´ºì¢´ «è좴ºì¢´ ºîô¤ò î¦ì¢´è÷¢ (ªð£¤ò¹.ë£ù.692).
ñ£îõ¤ì£ò¢ (W.).

ºì¢ì® = Üí¢¬ñ (W). ºì¢´îô¢ = ªï¼é¢°îô¢.
ºì¢ìî¢îì¢ì = è¤ì¢ìî¢îì¢ì.
ºì¢ì®î¢îô¢ = «è£ô¤ò£ì¢®ô¢ «î£ø¢øõ¬ìò ºì¢®ô¢ (õ¤óø¢ªð£¼î¢î¤ô¢)
ªõù¢øõù¢ «è£ô¤ò£ ô®î¢îô¢.
ºì¢ì¬ìð¢ð£ù¢ = õò¤ø¢¬ø õ¦é¢èê¢ ªêò¢»ñ¢ ñ£ì¢´«ï£ò¢.(M. cm. D.I. 248).
ºì¢ì = º®ò, ºø¢ø. "ºì¢ì ï¤î¢î¤ô 郎óî¢î ðï¢î£¤ù¢" (ð£óî. 褼ì¢. 103).
ºì¢ìî¢î좴îô¢ =
1. ñóî¢î¤½÷¢÷ ðöé¢èª÷ô¢ô£õø¢¬ø»ñ¢ ðø¤î¢îô¢.
2. º¿¶ñ¢ Þô¢ô£î¤¼î¢îô¢ (à.õ.).
ºì¢ì º®ò = ºø¢ø¤½ñ¢ º®¾õ¬ó.
ºì¢ì º®«ð£è = ÞÁî¤õ¬ó.
ºì¢´ - ºì¢ìñ¢ = ñî¤ ºì¢´ð¢ð£´ (ñî¤è¢°¬ø¾) Ýè¤ò ñì¬ñ.
ºì¢ìñ¢ - ºì¢ìù¢ = Íìù¢ (W.).
ºì¢ìî¢îùñ¢ = Íìî¢îù¢¬ñ (W.).
ºì¢ì£ì¢ìñ¢ = (W.).
1. ºì¢ì£÷¢ îù¢¬ñ.
2. Üø¤ò£¬ñò£ ½í¢ì£ °ë¢ ªê¼è¢°. Üõù¢ ºì¢ì£ì¢ì ñ£´è¤ø£ù¢
(à.õ.).
ºì¢ì£÷¢1 (ºì¢´ + Ý÷¢) = Íìù¢. "ºì¢ì£ ÷óè¢èó¢" (ð¢¹. 141).
ñ. ºì¢ì£÷¢.

ºì¢ì£÷¢2 = ºì¢´ñ¢(ºì¢®î¢ î£é¢°ñ¢) Ý÷¢, î£é¢°ñ¢ à¼õñ¢, Üí¤èî¢î¤ù¢
(õ£èùî¢î¤ù¢) è¦ö¢ ܬîî¢ î£é¢°õ¶«ð£ô¢ ¬õ袰ñ¢ ð®¬ñ.
è. ºì¢ì£÷¢.
ºì¢ì£¤ê¤ = ïù¢ø£ò¢ «õè£î («õè¢è£´ °ù¢ø¤ò) Ü£¤ê¤ (à.õ.).
ºì¢ìñ¢ =
1. ªð£¼ï¢î¤ò ðè¢èñ¢, ðè¢èê¢ê£¤¾. "ï÷¤ñ¬ô ºì¢ìºñ¢" (ªð¼é¢.
õî¢îõ. 2 : 43).
2. ðôó¢ î õ£¿ñ¢ áó¢ (Åì£.). '°óé¢èí¤ù¢ ºì¢ìñ¢' (ê¤õù¢
«è£ò¤ô¢).
å.«ï£: ºì¢ì£ =
1. áó¢è¢è¤ö¬ñ, °Áï¤ô Ýì¢ê¤.
2. ªê£î¢¶ (W.).
ºì¢ì£ - ñ¤ì¢ì£ =
1.
2.
3.
4.

ï£ì¢´ð¢ ð°î¤, õì¢ìñ¢.
áó¢è¢è¤ö¬ñ, °Áï¤ô Ýì¢ê¤.
ªê£î¢¶.
ࣤ¬ñ.

ñ¤ì¢ì£ - Þï¢. ñ¤ì¢ì£ (mittha).
ºì¢´îô¢ = ôîô¢, ªð£¼ï¢¶îô¢.
å.«ï£: OE. mitan, OS. motian, ON. moeta, Goth. (ga) motjan,E. meet.
OE. motian,E. moot,assembly.
E. wikenagemot = Anglo-Saxon national council or parliament. OE. witena,
wise mens. (ge) mot, meeting.
ºì¢ì£ì¢ìñ¢ = ºì¢´¬è.
ºì¢´ - å.«ï£: E. butt, meet end to end.
ºì¢´ = î£é¢èô¢. å.«ï£: ME. buttress, OF. bouterez, mod.F. bouteret, f.
bouter, E. buttress f. butt.
OF. abutex (but, end), end on, E. abut, border upon, abutment, a lateral
support.
ºì¢´è¢è좴îô¢=
1.
2.
3.
4.

èì¢¬ì ºîô¤òõø¢¬øî¢ î£é¢èô£èè¢ ªè£´î¢îô¢.
ºöé¢è£¬ôè¢ ¬èè÷£ø¢ è좴îô¢. ºì¢´è¢ è좮 àì¢è£ó£«î (à.õ.).
âô¢¬ô è좴îô¢ (ò£ö¢ð¢.).
õö¤ò¬ìî¢îô¢ (W.).

ºì¢´è¢è좮ò£´îô¢ = ªð£ò¢è¢è£ø¢ è좬ìò¤ô¢ ï¤ù¢Á ïìî¢îô¢.
ºì¢´è¢è£ô¢, ºì¢´è¢ªè£´î¢îô¢, ºì¢´ê¢ êì¢ìñ¢, ºì¢´ê¢ ²õó¢ ºîô¤ò ªî£ìó¢ê¢

ªê£ø¢è÷¢ î£é¢èô¢ ªè£´î¢î¬ô»ñ¢;
ºì¢´è¢è좬ì, ºì¢´î¢ªî£ò¢¾ (Íꢲõ¤ì º®ò£¬ñ), ºì¢´ð¢ 𣴠ºîô¤ò
ªî£ìó¢ê¢ªê£ø¢è÷¢ î¬ìðí¢µî¬ô»ñ¢;
ºì¢´º´°, ºì¢®¬ì ºîô¤ò ªî£ìó¢ê¢ªê£ø¢è÷¢ õö¤ò¤´è¢èî¢ ¬î»ñ¢;
ºì¢´ê¢ê¦¬ô, ºì¢´ð¢ ð좮ù¤, ºì¢´ð¢ ð£ï¢¬î ºîô¤ò ªî£ìó¢ê¢ªê£ø¢è÷¢ î¦ì¢´ð¢
ð£ì¢¬ì»ñ¢;
ºì¢´è¢è£ô¢ î좴îô¢, ºì¢´è¢°ì¢´, ºì¢´è¢ °î¢¶îô¢ (ºöé¢è£ô¢«ñô¢ ï¤ø¢øô¢),
ºì¢´ð¢ð¤®ð¢¹, ºì¢´õô¤, ºì¢´õ¦è¢èñ¢ ºîô¤ò ªî£ìó¢ê¢ªê£ø¢è÷¢ ºöé¢è£ô¢
õ¤¬ù¬ò»ñ¢ àíó¢î¢¶ñ¢.
ºì¢´îô¢ = ªï¼é¢°îô¢, Þ´°îô¢.
ºì¢´ - ºì¢® =
1. õ¤óø¢ ªð£¼î¢¶î¢ ªî£¤»ñ¢ð® ºìè¢è¤ò ¬è.
2. ºì¢®è¢¬èò£ø¢ °î¢¶é¢ °î¢¶. "ºì¢®è÷¢ ðìð¢ðì" (ð£óî. «õî¢î¤ó.
56).
3. ï£ô¢ õ¤óô¢è¬÷ ò¤Áè ºìè¢è¤ Üõø¢ø¤ù¢ñ¦¶ è좬ì õ¤ó¬ô
ºÁèð¢ ð¤®è¢°ñ¢ Þ¬íò£ õ¤¬ù袬è. (ê¤ôð¢. 3 : 18, à¬ó).
4. ¬èð¢ð¤®ò÷¾. "ºì¢® ñ£î¢î¤ó «ñÂñ¢" («ê¶¹. Þó£ñî¦. 3).
5. ð¤®ò÷õ£è Þ´ñ¢ äòñ¢ (ð¤ê¢¬ê). "ºì¢®¹°ñ¢ ð£ó¢ð¢ð£ó¢" (îù¤ð¢ð£.).
6. ð¬ìè¢èôñ¢ ð¤®è¢°ñ¢ õ¬è. "¶ò¢ò ð£²ðîî¢ ªî£¬ì» ºì¢®»ñ¢"
(ð£óî. ܼꢲùù¢øõ. 129).
7. å¼õó¢ îñ¢ ¬è»÷¢ ñ¬øî¢î¬î Þù¢ªù£¼õó¢ î£ñ£è Üø¤ï¢¶
ÃÁé¢ è¬ô:
8. õ¤ö£õ¤ô¢ áªóô¢¬ôî¢ ªîò¢õî¢î¤ø¢°ñ¢ ð¬ìè¢°ë¢ «ê£Á.
9. ºöé¢è£ø¢ ê¤ð¢ð¤ Üô¢ô¶ ªð£¼î¢¶.
ºì¢´îô¢ âù¢ð¶ å¼ ªð£¼÷¤ù¢ î¬ô Üô¢ô¶ è¬ì Þù¢ªù£¼ ªð£¼÷¢«ñø¢
ð´îô£îô£ô¢, ºì¢´ñ¢ ð°î¤ò¤ù¤ù¢Á º®¾ Üô¢ô¶ âô¢¬ô𢠪ð£¼÷¢
«î£ù¢ø¤ø¢Á.
âô¢¬ôè¢èÁð¢ðù¢ (è¼ð¢ðù¢), âô¢¬ôð¢ð¤ì££¤, âô¢¬ôòñ¢ñù¢ âù¢Âñ¢ ªðòó¢è÷¢,
ê¤ø¢Úó¢õ£í£¤ù¢ âô¢¬ôîò¢õ õíè¢èîè¢ °ø¤è¢°ñ¢.
ºì¢® - õ. ºû¢®.
ºì¢®è¢è£ô¢ =
1. ºöé¢è£ø¢ ê¤ð¢ð¤ Üô¢ô¶ ªð£¼î¢¶.
2. ºì¢®è¢è£ø¢ ð¤ù¢ùô¢. (W.).
ºì¢®è¢è£ô¢ î좴îô¢ = ºöé¢è£ø¢ ê¤ð¢ð¤è÷¢ åù¢«ø£ªì£ù¢Á àó²îô¢.
ºì¢®è¢è£ôù¢ = ºì¢®è÷¢ î좴ñ¢ð® ïìð¢ðõù¢ (W.).
ºì¢®è¢è£ø¢ 迬î = ð¤ù¢ùé¢è£ô¢ ºì¢®è÷¢ î좴ñ¢ð® ïìè¢°é¢ è¿¬î.
ºì¢®ê¢êí¢¬ì = ºì¢®è¢¬èð¢«ð£ó¢ (W.). ºì¢®ð¢ð¤ê¢¬ê = ð¤®ò£¤ê¤¬òòñ¢.
ºì¢®ò®î¢îô¢ =

1. ºì¢®ê¢ êí¢¬ìò¤´îô¢.
2. ºì¢®ð¢ «ð£ó¢ ªêò¢îô¢ «ð£ô¢ õ¼ï¢î¤î¢ î¤í¢ì£´îô¢. «õ¬ô袰
ºì¢®ò®è¢è¤ø£ù¢ (à.õ.).
ºì¢®è¢è£ô¢ âù¢ð¶ «ð£ù¢«ø ºì¢®è¢¬è âù¢ð¶ñ¢ ªð£¼î¢¬î«ò ê¤øð¢ð£èè¢
°ø¤è¢°ñ¢. ºù¢ù¶ è£ø¢ªð£¼î¢¶ñ¢ ð¤ù¢ù¶ õ¤óø¢ªð£¼î¢¶ñ¢ Ý°ñ¢.
º÷¢ -Í÷¢. ÍÀîô¢ =
1. ªð£¼ï¢¶îô¢.
2. î¦ð¢ðø¢Áîô¢.
3. ê¤ùé¢è¤÷ñ¢¹îô¢.
4. ñ¤°îô¢.
5. º¬ùîô¢. "ºîôø º®è¢è Íí¢ì£ù¢" (èñ¢ðó£. ñ£ò£ê¦. 96).
Í÷¢ - Í좴
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(ð¤.õ¤.). Í좴îô¢ =
ªð£¼î¢¶îô¢.
Þ¬íî¢îô¢, Þ¬êî¢îô¢. "è£ô¢ªè£´î¢ ªî½ñ¢¹ Í좮" («îõ£.631:3).
¬îî¢îô¢. Þï¢îè¢ «è£í¤¬ò Í좴 (à.õ.).
î¦ð¢ðø¢ø ¬õî¢îô¢. "Í좮ò î¦" (ï£ô®. 224).
î¦ Í좴õ¶«ð£ø¢ ê¤ùÍ좴îô¢.
ð¬è Íì¢®ê¢ êí¢¬ìè¢°î¢ Éí¢´îô¢. Þ¼õ¼è¢°ñ¢ ïù¢ø£ò¢
Í좮õ¤ì¢´ õ¤ì¢ì£ù¢ (à.õ.).
7.åù¢¬øê¢ ªê½î¢¶îô¢. "è´°¹ èî¤ó¢Í좮" (èô¤î¢. 8).

ñ. Í좴è, ªî. Í좮뢲 (Muttintsu).
Í좴 =
1. àìô¢, Üí¤ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ ªð£¼î¢¶. "èõêî¢¬î» Íì¢ìÁî¢î£ù¢"
(èñ¢ðó£. ê죻õ. 113).
2. êï¢î¤ð¢¹ (ò£ö¢. Üè.).
3. ¬îòô¢.
4. è좴. "õù¢ø£í¢ ñ¤¬êð¢ð¤í¤î¢î õô¢ô¤è÷¤ù¢ Íì¢ìÁ" (èï¢î¹.
ñ¦ì¢ê¤ð¢. 8).
5. èì¢ìð¢ðì¢ì¶ (W.).
6. °î¤¬óè¢ è®õ£÷ñ¢ (ð¤é¢.).
7. ñùªõ¿ê¢ê¤.
8. õ£¬öò¤¬ôè¢ èø¢¬ø. Í좴Íì¢ì£ò¢ð¢ 𤣤«ð£ò¢ õ¤ì¢ì¶ (à.õ.).
9. ªð£î¢îèè¢ èì¢ììð¢ ð°î¤.
ñ., ªî. Í좴, è. Í좬ì.
Í좴 - Í좬ì =
1. ªð£ì¢ìíñ¢. Þï¢îî¢ ¶í¤è¬÷»ñ¢ Í좬ìò¤ô¢ ¬õî¢¶è¢ è좴
(à.õ.).
2. ªð£î¤. Ü£¤ê¤ Í좬ìè¬÷ ªòô¢ô£ñ¢ õí¢®ò¤«ôø¢ø¤è¢
ªè£í¢´«ð£ò¢õ¤ì¢ì£ó¢è÷¢.
3. ÜÁð¶ ðì¢ìíñ¢ð® ªè£í¢ì å¼ «è£í¤ò÷¾.
4. ªð¼ñ¢ªð£ò¢. Üõù¢ Í좬ì ò÷è¢è¤ø£ù¢.

ñ. Íì¢ì, ªî. Íì¢ì, ¶. Í좫ì.
Í좬ì - ͬì =
1. ªð£î¤. "ªð£î¤Í¬ì𢠫ð£«óø¤" (ð좮ùð¢. 137).
2. ñ¤èê¢ ªêø¤ï¢î Ãô被è£ì¢¬ì. "è´ï¢ªîø¢Á ͬì" (¹øñ¢. 285).
3. Ãô袰î¤ó¢. "è¿ï¢ªîø¢Á ͬìò¤ù¢"(ªð£¼ï. 245).
Í좴 - ñ£ì¢´. ñ£ì¢´îô¢ =
1. Þ¬íî¢îô¢. "ê¤Áªð£ø¤ ñ£ì¢®ò ªð¼é¢èô¢ ôì£Üó¢" (ïø¢. 19).
2. ªî£°î¢îô¢. "Üñ¢ð¤¬ù ñ£ì¢® ªòù¢«ù" (èñ¢ðó£. 擄ñ¢ð¬ô. 96).
3. ªê¼°îô¢. "Ü´ð¢ð¤ù¤ù¢ ñ£ì¢´ ñ¤ôé¢èè¤ô¢" (è£ë¢ê¤ð¢¹. ïèó. 73).
4. ñùî¢î¤ø¢ ªè£÷¢Àîô¢. "ªê£ù¢ñ£¬ô ò¦¬ó ñ£ì¢®ò ê¤ï¢¬î"
(õ¤¬ê. è¼×. 8 : 10).
5. î¦ð¢ðø¢ø¬õî¢îô¢. "õ¤øè¤ø¢... ªêï¢î¦ ñ£ì¢®" (ê¤Áð£í¢. 156).
6. õ¤÷è¢°è¢ ªè£Àîô¢. "ªïò¢ªðò¢¶ ñ£ì¢®ò ²ìó¢" (°Áï¢. 398).
7. Ü®î¢îô¢. "õ¤ù¢ºø¤ò ñ£ì¢ì£«ù£" (îù¤ð¢ð£.). ïù¢ø£ò¢
ñ£ì¢´ñ£ì¢ªìù¢Á ñ£ì¢®õ¤ì¢ì£ù¢ (à.õ).
8. ðòù¢ð´î¢¶îô¢. "õ÷¢÷ø£ù¢ õô¢ô ªõô¢ô£ ñ£ì¢®ùù¢" (ê¦õè.
1274).
ªî. ñ£ì¢´.
ñ£ì¢´ = ªî£ìó¢¹÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢ å¼ ð£ì¢®ô¢ Ü´î¢î¤¼ð¢ð¤Âñ¢ ªï좮¬ìò¤ì¢´è¢
è¤ìð¢ð¤Âñ¢, ªð£¼ï¢¶ñ¢ õ¬èò¤ø¢ ªè£í¢´Ã좮𢠪ð£¼÷¢ ªè£÷¢Àº¬ø.
"Üèù¢Áªð£¼÷¢ è¤ìð¢ð¤Âñ¢ ܵè¤ò 郎ôò¤Âñ¢
Þòù¢Áªð£¼÷¢ º®òî¢ îï¢îù ¼íó¢î¢îô¢
ñ£ì¢ªìù ªñ£ö¤ð ð£ì¢®òô¢ õöè¢è¤ù¢" (ªî£ô¢. ªêò¢. 208)
Í좴 - Íì¢ìñ¢ =
1. à¬ôºèñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
2. ªê£è¢èð¢ð¬ù (W.).
3. õ¤ø° (ò£ö¢. Üè.).
4. èñ¢ñè¢ è¼õ¤ õ¬è (ò£ö¢. Üè.).
Í좴 - Íì¢ì£ù¢ - ºì¢ì£ù¢ = ܬíò£¶ ¬õ袰ñ¢ ªï¼ð¢¹ Íì¢ìñ¢.
º÷¢ - ºò¢ - ºò - ºò° - ºò颰. ºò颰îô¢ =
1. ªð£¼ï¢¶îô¢. "º¬ô» ñ£ó¢¹ ºòé¢èí¤ ñòé¢è" (ð£¤ð£. 6 : 20).
2. îô¢. "ºòé¢è¤ ¬èè¬÷ Îè¢è" (°ø÷¢. 1238).
3. ¹íó¢îô¢. "Üøù¤ô¢ô£ù¢ ¬ðò ºòé¢è¤»ö¤" (èô¤î¢. 144).
4. ªêò¢îô¢. "ñíõ¤¬ù ºòé¢è ô¤ô¢ªôù¢Á" (Å÷£. ɶ. 100).
ºòé¢è¤è¢ ªè£÷¢Àîô¢ = èíõÂñ¢ ñ¬ùõ¤»ñ£è õ£ö¢îô¢ (W.).
ºò颰 - ºò袰 = ¬è. "õ÷¤ò¤¬ì «ð£öð¢ ðì£Ü ºò袰" (°ø÷¢. 1108).
"ºù¢¹ ñ£îõð¢ ðòî¢î¤ ù£ôõí¢ ºòè¢èñó¢ õ£ó¢" (îí¤¬èð¢¹. ï£ì¢´ð¢. 48).
ºò袰 - ºòè¢èñ¢ =
1. ¬è. "ªð£¼ì¢ªðí¢®ó¢ ªð£ò¢ñ¢¬ñ ºòè¢èñ¢" (°ø÷¢. 913).

2. ¹íó¢ê¢ê¤. "ºòè¢èñ¢ ªðø¢øõö¤" (äé¢. 93, à¬ó).
3. ªî£ìó¢¹. "Ýíõî¢î¤ù¢ ºòè¢èñø¢Á" (îí¤¬èð¢¹. ïï¢î¤.110).
ºò颰 - ñò颰. ñò颰îô¢ =
1. ªï¼é¢°îô¢.
2. èôî¢îô¢.
3. åî¢îô¢. "裣¤¼÷¢ ñò颰ñí¤ «ñù¤òù¢" (ð£¤ð£. 15: 50).
4. ¬èèôî¢îô¢. "îñ¤ö¢î¬ô ñòé¢è¤ò î¬ôò£ôé¢ è£ù" (¹øñ¢. 19).
5. èôè¢èºÁîô¢. "ñòé¢è¤ù õ£ò¢ð¢¹Àñ¢" (¹.ªõ. 10, ê¤øð¢. 11).
6. Üø¤¾ ªè´îô¢. "¹ô£ù¢ ñòé¢è£ù¢" (ãô£. 2).
7. ñ¼Àîô¢.
8. «õø¢Áõò ñ£îô¢.
9. ªõø¤ ªè£÷¢Àîô¢. "î£ñòé¢è¤ ò£è¢èî¢¶ì¢ Çé¢è¤... õ£ö¢ï£¬÷ð¢
«ð£è¢°õ£ó¢" (ï£ô®. 327).
10. ñ£Áð´îô¢. "«ñù¤» º÷¢÷º ñòé¢è£î¢ «îõó¢" (èô¢ô£. 82 : 30).
11. 郎ôòö¤îô¢. "Ý÷¢ðõó¢ èô袰ø ñòé¢è¤ò ïù¢ù£ì¢´" (ñí¤«ñ.
23: 104).
12. õ¼ï¢¶îô¢. "ºòé¢èô¢ õ¤ì£Ü õ¤¬õªòù ñòé¢è¤" (Üèñ¢. 26).
13. î£è¢°í¢µîô¢. "裪ô£´ ñòé¢è¤ò èô¤ö¢èì ªôù" (ð£¤ð£. 8 : 31).
14. ä»Áîô¢.
15. îò颰îô¢. Üõ¬ó𢠫ð£ò¢ð¢ ð£ó¢ð¢ðîø¢° ñò颰è¤ø£ù¢ (à.õ.).
16. àíó¢ê¢ê¤ ò¤öî¢îô¢.
ñòé¢è¤¬êè¢ ªè£ê¢êèñ¢ = àÁð¢¹è¢è÷¢ ñòé¢è¤»ñ¢ ñ¤è¢°ñ¢ °¬øñ¢õ¼ñ¢
ªè£ê¢êèè¢ èô¤.
ºò袰 - ñò袰 =
1. «ð£ó¢ªêò¢¬è. "Þ¼ñ¢¹ô¤ ñò袰ø¢ø" (èô¤î¢. 48).
2. èôè¢èñ¢. "èù£ñòè¢ °ø¢«øù¢" (ñí¤«ñ.11:104).
3. ñ¼÷ꢪêò¢»ë¢ ªêò¢¬è. "ñ£ò ñò袰 ñò被è" (î¤õ¢.
õ£ò¢.8:7:3).
ñò袰îô¢ =
1. èôî¢îô¢. "ð£ø¢ªðò¢ ¹ù¢èï¢ «î«ù£´ ñòè¢è¤" (¹øñ¢. 34).
2. «êó¢î¢îô¢. "àò¤ªóÂï¢ î¤£¤ñòè¢è¤" («îõ£. 1189 : 4).
3. ñùé¢ °öñ¢ðê¢ ªêò¢îô¢. "°ø¬÷ «ðê¤ ñòè¢è¤ õ¤®Âñ¢" (ï£ô®.
189).
4. ñ¼÷ê¢ ªêò¢îô¢. "ñ£ò ñò袰 ñòè¢è£ ªùù¢¬ù õë¢ê¤î¢¶" (î¤õ¢.
õ£ò¢. 8:7:4).
5. «õø¢Áõòð¢ ð´î¢¶îô¢. (èñ¢ðó£. Þó£õíù¢«è£. 51).
6. 郎ô ªè´î¢îô¢. "õ÷¢¬÷ò£ò¢ ªè£®ñòè¢è¤" (Üèñ¢. 6).
7. ꤬îî¢îô¢. "⼬ñ èî¤ªó£´ ñò袰ñ¢" (äé¢. 99).
8. àíó¢ê¢ê¤ ò¤öè¢èê¢ ªêò¢îô¢. "ñî裤¬ò »ø¢ø£¤ ªï£¤î¢ªîù
ñòè¢è¤.... ¶¬èî¢î£ù¢" (èñ¢ðó£. ñ°ì. 5).
ºòè¢èñ¢ - ñòè¢èñ¢ =
1. èôð¢¹. "õìªê£ù¢ ñòè¢èºñ¢ õ¼õù ¹íó¢î¢î¤" (èô¢ô£. 62 : 18).

2. å¼ «õø¢Á¬ñ »¼¹ ñø¢ªø£¼ «õø¢Á¬ñ𢠪ð£¼÷¤ø¢ èôî¢îô¢.
«õø¢Á¬ñ ñòè¢èñ¢. (ïù¢. 317, à¬ó).
3. â¿î¢¶ð¢ ¹íó¢ê¢ê¤. àìù¤¬ô ªñò¢ñ¢ñòè¢èñ¢. «õø¢Á郎ô
ªñò¢ñ¢ñòè¢èñ¢. "ªñò¢ñ¢ñòè¢ °ìù¤¬ô óöªõ£ö¤î¢ óì¢
죰ñ¤õ¢ õ¤¼ð£ô¢ ñò袰ñ¢" (ïù¢. 110)
4. Þ¼ð£ø¢ èôð¢ð£è¤ò Üô¤î¢îù¢¬ñ (W.).
5. Üø¤õ¤ù¢ ¤¹.
6. Üø¤ò£¬ñ. "è£ñ ªõ°÷¤ ñòè¢è ñ¤¬õÍù¢ø ù£ñé¢ ªèì"
(°ø÷¢. 360).
7. è£ñ«ï£ò¢ (ܼ. ï¤.).
8. àíó¢õ¤öð¢¹.
ñò颰 - ñê颰. ñê颰îô¢ =
1. ñò颰îô¢ («îõ£. 567 : 10).
2. å÷¤ °¬øîô¢. "«ñù¤ò¤ô¢ õù¢ùº ñêé¢è£«î£"
(Þó£ñï£. Ü«ò£î¢. 11).
ºò° - ñò° - ñê°. ñê°îô¢ =
1. ²íé¢è¤ ï¤ø¢øô¢.
2. ñùï¢ î´ñ£Áîô¢.
ñê° = ï´è¢èìô¤ô¢ î¤¬ê ªî£¤ò£¶ Ýö¢ï¢îèù¢ø Þìñ¢ (ò£ö¢ð¢.).
ñê颰 - ñêé¢èô¢ =
1. ðè½ñ¢ Þó¾ñ¢ èô袰ñ¢ Üï¢î¤ð¢ªð£¿¶.
2. ñòè¢èñ¢. "ñêé¢èø¢êñí¢ ñí¢¬ìè¢ ¬èòó¢." («îõ£. 567:10).
ñê颰 - ñê袰. ñê袰îô¢ =
1. °öð¢¹îô¢.
2. ñòé¢èê¢ ªêò¢îô¢. "ô¦¬ôò¤«ô»ø º¬ø ñêè¢è¾ñ¢" (ð¢¹. 838).
ñê袰 - ñêè¢èñ¢ =
1. ñòè¢èñ¢.
2. ñï¢îñ¢.
3. ñê袬è.
ñêè¢èô¢ = ñêé¢èô¢.
ñòè¢è¤ - ñêè¢è¤ = Üö製ñ¢ îÀè¢è£½ñ¢ ñò袰ðõ÷¢.
ñê袬è = Åô¤è¢° àí¢ì£°ñ¢ ñòè¢èñ¢.
ºò - ñò. ñòî¢îô¢ = ñò颰îô¢.
"ñò«÷ Âôè õ£ö¢è¢¬è¬ò" (ܼì¢ð£. VI, Üðòî¢î¤øù¢. 14).
ñò - ñòô¢ =
1. ä»ø¾. "ñòôÁ ê¦ó¢î¢î¤" (¹.ªõ. 9 : 7).
2. ñòè¢èñ¢. "ñòô¤ôé¢°ï¢ Éòó¢" («îõ£. 121 : 2).
3. ñï¢îñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
4. ݬê. "îí¢ì£ ñòô¢ªè£´ õí¢´ðóï¢ îóø¢ø" (èô¢ô£. 20 : 6).
5. è£ñ õ¤¬ö¾. "ñ£îó¢ ñò½Á õ£ó¢èí¢ ñ¼÷¢ªè£í¢ì ê¤ï¢¬î"

(ñï¢. 203).
6. «è£ì¢®(¬ðî¢î¤òñ¢). "ñòø¢ªð¼é¢ è£îªôù¢ «ð¬î袰" (î¤õ¢.
õ£ò¢. 4: 4: 10).
7. ñ£¬ò. "ñòô£¼ñ¢ ò£Â ñø¤«òñ¢" (èñ¢ðó£. ï£èð£. 258).
8. Üê¢êñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
9. «ðò¢ (ð¤é¢.).
10. ªêî. "õñ¢¹í¢ «è£¬îòó¢ ñ£ø¢Áñ¢ ñòô«ó£" (ê¦õè.128).
ñ. ñò¢òô¢, ªî. ñòô, è. ñòº.
ñòô¢ - ñòø¢¬è =
1. ñòè¢èñ¢. "ñòø¢¬è ò¤ô¢ôõó¢" (ê¦õè. 1346).
2.ªêî (ê¦õè. 1393, à¬ó).
ñòô¢ - ñòó¢. ñòó¢îô¢ =
1. ñò颰îô¢.
2. èî¢îô¢. "¬õ¶ ªè£ù¢øù «ù£ªõù õ£ùõó¢ ñòó¢ï¢î£ó¢"
(èñ¢ðó£. °ñ¢ðè. 244).
3. «ê£ó¢îô¢. "ñò¼ ñù¢ùõù¢" (èñ¢ðó£. Þóí¤òù¢õ¬î. 13).
4. àíó¢ õö¤îô¢. "õ¤ìï¢î¬ù òò¤ù¢øù ªóÂñ¢ð® ñòó¢ï¢¶"
(èï¢î¹. õ¤.80).
ñòó¢ = ñòè¢èñ¢. "ñòóÁè¢°é¢ è£ñè¢ èì¾÷¢" (ð£¤ð£. 15: 37).
ñòó¢ - ñòó¢¾ =
1. «ê£ó¢¾.
2. Üø¤¾ñòè¢èñ¢ (ð¤é¢.).
3. Üø¤ò£¬ñ (Üë¢ë£ùñ¢). "ñòó¢õø ñî¤ïô ñ¼÷¤ùù¢"
(î¤õ¢. õ£ò¢. 1:1:1).
ñòó¢ - ñò£¤ =
1. Üø¤õ¤ô¤. "ñò£¤è ÷ô¢ô£î£ó¢" (Þù¤. ï£ø¢. 13).
2. 裺èù¢. "ñò£¤è÷¢ ªê£ø¢ªð£¼÷¢ ªè£í¢´" (Ëø¢. 53) .
3. ð¤î¢îù¢. "ï¤ù¢ð£ô¢ õ£é¢è£ ªïë¢ê¤ù¢ ñò£¤¬ò" (ñí¤«ñ. 22 : 75).
ñòô¢ - ¬ñòô¢ =
1. ªêô¢õñ¢ ºîô¤òõø¢ø£ô¢ õ¼ë¢ ªê¼è¢°. "¬ñòô¢...ñù¢ùù¢"
(ê¦õè. 589).
2. è£ñ ñòè¢èñ¢. "¬ñòô¢ ªêò¢ªîù¢¬ù ñùé¢èõó¢ï¢ ù
ªòù¢Âñ¢" (î¤õ¢. õ£ò¢. 7 : 2 : 6).
3. «è£ì¢®(¬ðî¢î¤òñ¢). "¬ñò ªô£¼õù¢ è÷¤î¢îø¢ø£ô¢" (°ø÷¢. 838).
4. ò£¬ù ñîñ¢. "«õö ¬ñò½Áî¢î" (ªð¼é¢. à뢬êè¢. 37 : 232).
5. è¼×ñî (ñ¬ô.).
¬ñòôõó¢ = ð¤î¢îó¢.
"¬ñòôõó¢ «ð£ô ñùñ¢ð¤øï¢î õ¬è ªê£ù¢ù£ó¢" (ê¦õè. 2013).
¬ñòô£ó¢ =
1.ð¤î¢îó¢.
2. ñ£ò õ¤¬ùëó¢. "ñí¢ñò袰 ñò袰¬ì ¬ñòô£ó¢" (Þó°.ò£èð¢.35).

¬ñòô¤ = ñ£ò õ¤¬ùò£ì¢® (ò£ö¢. Üè.).
¬ñò«ù£è¢èñ¢ = ¶òóð¢ ð£ó¢¬õ.
"¬ñò «ù£è¢èñ¢ ðìõ¼ ñ¤óè¢èñ¢" (ªî£ô¢. ªñò¢ð¢. 13, à¬ó).
ñò - ¬ñò£. ¬ñò£î¢îô¢ =
1. ñò颰îô¢. "ñôó¢è£í¤ù¢ ¬ñò£î¢î¤ ªï뢫ê" (°ø÷¢. 1112).
2. å÷¤ ñ¿é¢°îô¢. "õ¤í¢«ñ ªô£÷¤ªòô¢ô£ ¬ñò£ï¢ ªî£´é¢è¤"
(¹.ªõ. 9: 13).
3. ªð£ô¤õö¤îô¢. "ñ£ï¢î ªóù¢ðõ ªó£¼õ¼ ñ¤ù¢ø¤ ¬ñò£ï¢î õï¢ïèó¢"
(è£ë¢ê¤ð¢¹. ïè«óø¢. 101).
º÷¢ - ñ÷¢ - ñ÷¢°. ñ÷¢°îô¢ =
1. å÷¤ °¬øîô¢.
2. °¬øîô¢. "ñ÷¢èô¤ô¢ ªð¼é¢ªè£¬ì" (èñ¢ðó£. è£ó¢è£ô. 104).
ñ÷¢° - ñ¿°. ñ¿°îô¢ = å÷¤ °¬øîô¢.
"ºî¢¶î¢ ªî£¬ì èô¤ö¢¹ ñ¿è" (ð£¤ð£. 6 : 16).
ñ¿° - ñ¿é¢°. ñ¿é¢°îô¢ =
1. å÷¤ °¬øîô¢. "èî¤ó¢èí¢ ñ¿é¢è¤ ñ ñî¤ó¢õ¶«ð£ô¢" (èô¤î¢. 146).
2. ªð£ô¤õö¤îô¢ (î¤õ£.).
3. èõù¤ð¢ð¤ù¢ø¤ ñ¬ø«ð£îô¢ (W.).
4. ªè´îô¢.
ñ¿é¢° - ñ¿è¢°. ñ¿è¢°îô¢ = å÷¤ °¬øòê¢ ªêò¢îô¢.
ñ¿è¢° - ñ¿è¢èñ¢ = å÷¤ °¬ø¬è.
ñ¿é¢° - ñ颰. ñ颰îô¢ =
1. å÷¤ °¬øîô¢.
2. ï¤øé¢ °ù¢Áîô¢.
3. ªð¼¬ñ °¬øîô¢.
4. °¬øîô¢. "î£è ñ颰î ô¤ù¢¬ñò£ô¢" (õ¤ï£òè¹. 80 : 94).
5. õ£ì¢ìºÁîô¢ (W.).
6. ªè´îô¢. "î¦õ¤¬ùî¢ ªîõ¢ªõù¢Âñ¢ «ðó¢ñé¢è" (Ëø¢. 19).
7. ê£îô¢. "ñé¢è¤» ºø¢ðõ¤î¢¶ ºöô¢õô¢ ô¤ì£¤ô¢" (ð¢«ð£. êï¢.
ñ좴õ¤¼î¢. 7).
è. ñ袰(maggu).
ñ颰 - ñé¢èô¢ =
1. å÷¤ ñ¿è¢èñ¢ (êé¢. Üè.).
2. Þ¼÷¢ èôï¢î «ïóñ¢.
3. ªè´¬è.
ñé¢°é¢ è£ôñ¢ = õ÷é¢ °ù¢Áé¢è£ôñ¢.
"ñé¢°é¢ è£ôñ¢ ñ£; ªð£é¢°é¢ è£ôñ¢ ¹÷¤" (ðö.).
ñ颰«ï£ò¢ºèù¢(êù¤) = õ£ö¢ï£÷¤ô¢ ºîô¤ô¢ õ ãö¬óò£í¢´ î¦é¢° ªêò¢»ñ¢
«ï£ò¢ºèù¢(êù¤).

ñ颰 =
1. «è´. ªî. ñ颰, è. ð颰(banku).
2. õ颰. (W.).
ñ颰 - õ颰 =
1. «ñù¤ò¤ô¢ ñé¢èô¢ ï¤øñ£èð¢ ðì¼ñ¢ å¼õ¬èð¢ ð¬ì«ï£ò¢.
2. °÷¤î¢îð¤ù¢ ¶õó¢î¢î£î «ñù¤ò¤ø¢ 裵ñ¢ ð¬ì«ð£ù¢ø «î£ø¢øñ¢.
3. ï£ò¢ê¢ªê£ø¤.
ñ颰 - ñ颰ô¢ =
1. å÷¤è¢ °¬ø¾.
2. èí¢ªî£¤ò£õ£Á å÷¤ °¬øï¢î Í´ðù¤. "ñ颰ô¢ ñùé¢èõó"
(¹.ªõ. 9 : 45).
3. Þ¼ì¢ê¤. "ñ颰ô¢ ñ£ð¢¹¬è" (¹øñ¢. 103).
4. Þó¾ (î¤õ£.).
5. Þ¼í¢ì ºè¤ô¢. "ñ颰«ø£ò¢ ñí¤ñ£ì..... ªï´õ¦î¤" («îõ£. 41 : 7).
6. 裤ò õ£ùñ¢. "ñ颰ô¢õ£ò¢ õ¤÷袰 ñí¢ìô«ñ" (被è£. 177).
7. õ£ùªõ÷¤ð¢ ðè¢èñ£è¤ò ê. "¹òù¢ ñ颰ô¤ ù¬øªð£é¢è"
(èô¤î¢. 105 : 25).
º÷¢ - ºò¢ - ñò¢ - ¬ñ = è¼ð¢¹, Þ¼÷¢. ¬ññ¢¬ñ = 輬ñ, Þ¼í¢¬ñ.
¬ññ¢¬ñ - ¬ññ¢¬ñ𢹠= èí¢í¤¼÷ô¢, èí¢ ñé¢èô¢, ð£ó¢¬õ袰¬ø.
"¬ññ¢¬ñð¢ð¤ ùù¢Á °¼´" (ðö. 298).
¬ññ¢¬ñ - ¬ñ¬ñ-¬ññô¢ = ñ£¬ô«ïóñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
¬ññ¢¬ñ - ññ¢ñô¢ = Üï¢î¤ «ïóñ¢.
ññ¢ñô¢ - ññ¢ñó¢ =
1. ñòè¢èñ¢. "ññ¢ñó¢ªè£í¢ ñ£ï¢îó¢è¢ èíé¢è£°ñ¢" (ï£ô®. 14).
2. è£ññ¢ (W.).
3. èô¢ô£¬ñ. "è£í£è¢ °¼ìó£ê¢ ªêò¢õ¶ ññ¢ñó¢" (ï£ù¢ñí¤. 24).
4. ¶òóñ¢ (ð¤é¢.). "ññ¢ñ óÁ袰 ñ¼ï¢¶ èí¢ì£ò¢" («îõ£. 845 : 8) .
ñò - ñò𢹠- ñ𢹠=
1. ñòè¢èñ¢.
2. ñ좮î¢îùñ¢.
3. ªê¼è¢°. Üõ¬ìò ñð¢¬ð Üìè¢è «õí¢´ñ¢ (à.õ.).
4. ºè¤ô¢ Íì¢ìñ¢.
5. ªê£¤ò£¬ñ.
ªî., è. ñ𢹠(mabbu).
ñ÷¢° - ñ좰. ñ좰îô¢ =
1. ñò颰îô¢. "ñì¢è¤ò ê¤ï¢¬î" (èñ¢ðó£. ¬îô. 5).
2. å÷¤ ñ颰îô¢. "ï£èî¢î¤ù¢ õë¢ê õ£ò¤ù¢ ñòù ñ좰õ£ù¢"
(èñ¢ðó£. Ü«ò£î¢. 12).
3. Ü¿è¢è¬ìîô¢.
4. õô¤ °ù¢Áîô¢. "òôó¢ º¬ùñì¢è" (ð£óî. ñ¦ì¢ê¤. 176).

å.«ï£: ªõ÷¢ - ªõ÷¢° - ªõ좰.
ñ좰 - ñ袰. ñ袰îô¢ =
1. å÷¤ ñ¿é¢°îô¢.
2. ܿ被èÁîô¢ (W.). ªî., è. ñ袰 (maggu).
3. è¼î¢¶ð¢«ð£îô¢. ªõ÷¢÷¤ ñè¢è¤õ¤ì¢ì¶.
4. ñï¢îñ£îô¢. "ñè¢è¤ò ë£ùî¢ î¦ò£ô¢" (¬èõô¢. îî¢. 90).
5. ªè좴ð¢«ð£îô¢ (W.).
6. Üö¤îô¢ (W.).
ñ袰 =
1.
2.
3.
4.

ñï¢îù¢. Üõù¢ èíè¢è¤ô¢ ñ袰 (à.õ.).
Üø¤õ¤ô¤.
²õó¢ ªõ®ð¢ð¤ô¢ ܬì袰ñ¢ ܬìñí¢.
ñó«õ¬ôò¤ø¢ ê ªî£¤ò£ñô¢ ܬì袰ñ¢ É÷¢.

ñ袰 - ñè¢èù¢ = ñï¢îù¢.
ñ袰 - ñè¢èô¢ =
1. è¼î¢¶ð¢«ð£ù ªõ÷¢÷¤.
2. ªè좴ð¢«ð£ù Ü£¤ê¤.
°ø¤ð¢¹: å¼ è¼î¢¶ å¼ Üô¢ô¶ ðô õö¤è÷¤ô¢ «î£ù¢øô£ñ¢.
ñ÷¢° - ñ£÷¢° - ñ£ö¢°. ñ£ö¢°îô¢ =
1. èôî¢îô¢ (W.).
2. ñò颰îô¢. "°öø¤ ñ£ö¢è¤" (èñ¢ðó£. ñ££¦êù¢ õ¬î. 237).
3. «ê£ñ¢¹îô¢ (î¤õ£.).
4. ñ颰îô¢, ªè´îô¢. "æåîô¢ «õí¢´ñ¢ å÷¤ñ£ö¢°ë¢
ªêò¢õ¤¬ù" (°ø÷¢. 653).
ð. è. ñ£ö¢°(g).
ñ£ö¢° - ñ£ö£. ñ£ö£î¢îô¢ =
1. å÷¤ ñ¿é¢°îô¢. "ï£í¢ñò..... ñ£ö£ï¢¶ «îñ¢¹î¤ò£ô¢" (î¤õ¢.
õ£ò¢. 2 : 1 : 6).
2. ñò颰îô¢. "ñùé¢èõô¢ ð¤ù¢ø¤ ñ£ö£ï¢ ªî¿ï¢¶" (ªð£¼ï. 95).
ñ£ö£ - ñ£ö£ñ¢ðôñ¢ = Éè¢èñ¢ (Üè. ï¤.).
ñ£÷¢° - ñ£÷¢. ñ£Àîô¢ =
1. ªè´îô¢.
2. èö¤îô¢. "ñ£÷£ õ¤ù¢ð ªõ÷¢÷ñ¢" (î¤õ¢. õ£ò¢. 4: 7: 2).
3. Üö¤îô¢. "ÜÂðõ¤î¢î£½ñ¢ ñ£÷£îð®ò£ù ð£ðé¢è÷¢" (ß´, 4: 7: 3).
4, ê£îô¢. "õë¢ê ºí¢¬ñ«òù¢ ñ£í¢®«ôù¢" (õ£ê. 5:93).
5. º®îô¢,
6. ªêò¢ò º®îô¢, Þò½îô¢. ܶ âù¢ù£ô¢ ñ£÷£¶ (à.õ.).
ñ£÷¢ - ñ£ò¢.
å.«ï£: «ï£÷¢ - «ï£ò¢. «ï£¬÷»ìñ¢¹ = «ï£»í¢ì¾ìñ¢¹.

ñ£ò¢îô¢ =
1. å÷¤ ñ¿é¢°îô¢. "ðèù¢ñ£ò" (èô¤î¢. 143).
2. èõ¬ô ñ¤°î¤ò£ô¢ õ¼ï¢¶îô¢.
3. Üøð¢ð£´ð´îô¢. Üï¢î «õ¬ôò¤ô¢ ñ£ò¢ï¢¶ ªè£í¢®¼è¢è¤«øù¢
(à.õ.)
4. "ñøî¢îô¢. "ñ£ò£ ¾÷¢÷ªñ£´ ð£¤ê¤Áù¢ù¤" (¹øï£. 139).
5. ñ¬øîô¢. "è÷¤Áñ£ò¢ ªê¼ï¢î¤ªò£´" (ñ¶¬óè¢. 172).
6. Üö¤îô¢ "°®ªò£´.. ñ£ò¢õó¢ ï¤ô" (°ø÷¢.898).
7. Þøî¢îô¢. "îñ¢ªñ£´ îñ¢ªðòó¢ ªè£í¢ìùó¢ ñ£ò¢ï¢«î£ó¢"
(ñ¬ôð´. 553).
ñ., ªî., è., ¶. ñ£ò¢.
ñ£ò¢î¢îô¢ =
1. ñ¬øî¢îô¢. "è÷¤Á ñ£ò¢è¢°é¢ èî¤ó¢è¢èöù¤" (ñ¶¬óè¢ 247).
2. õ¼î¢¶îô¢ (à.õ.)
3. ªè£ô¢½îô¢. "ñ£ò¢î¢î ªôí¢í¤ õ£ò¢º¬ô îï¢î"
(î¤õ¢. õ£ò¢. 4: 3: 4).
4. Üö¤î¢îô¢. "°óñ¢¬ðò¤¶ ñ£ò¢è¢è. ñ£ì¢«ìù¢" (õ£ê. 5: 54).
ñ£ò¢ - ñ£ò¢¬è =
1. ñòè¢èñ¢.
2. ªð£ò¢î¢ «î£ø¢øñ¢.
ñ£ò¢ - ñ£ò¢ê¢êô¢ =
1. õ¼î¢îñ¢ (W.).
2. ñ¬ø¾ (ê¶.).
3. ꣾ (ò£ö¢. Üè.).
ñ£ò¢ - ñ£ò¢ð¢¹ =
1. ñ¬ø¾ (W.).
2. ꣾ (W.)
ñ£ò¢ - ñ£ò¢¾ =
1. ñ¬ø¾ (Åì£.).
2. ꣾ. "ñ£ò¢¾ ï¤ê¢êòñ¢ õö¤" (èñ¢ðó£. Þó£õíù¢ õ¬î. 182).
ñ£ò¢ - ñ£òñ¢ =
1. 輬ñ (èÁð¢¹)(Åì£.).
2. ñòè¢èñ¢, õ¤òð¢¹, "ñ£òõù¢ «êø¢ø÷¢÷ø¢ ªð£ò¢ï¢ï¤ôî
(õ¤¼î¢. 100, à¬ó).
3. èù¾. "ñ£òé¢ ªè£ô¢«ô£ õô¢õ¤¬ù ªè£ô¢«ô£" (ê¤ôð¢. 16:61 ).
4. 郎ôò¤ù¢¬ñ. "âù¢ñ£ò ò£è¢¬è ò¤îÂì¢ ¹è¢°" (î¤õ¢.
õ£ò¢. 1073).
5. ªð£ò¢. "õï¢î è¤öõ¬ù ñ£òë¢ ªêð¢ð¤" (ªî£ô¢. è÷¾. 22).
6. Üø¤ò£¬ñ (Üë¢ë£ùñ¢). "ñ£ò ï¦é¢è¤ò ê¤ï¢î¬ù" (èñ¢ðó£.
ê¤î¢î¤ó. 51).
7. õë¢ê¬ù. "ñ£ò ñè÷¤ó¢ ºò袰" (°ø÷¢. 918).

8. ñ£¬ò. "õ¼ï¢î¤ì ñ£òë¢ ªêò¢¶ 擄ñ¢ð¬ô ñ¼é¢° ¹è¢è£ù¢"
(èñ¢ðó£. ñ£ò£ ꦬî. 96).
ñ£òñ£ôñ¢ =
1, ð£ê£é¢°.
2. «ñ£ê®.
3. õë¢ê¬ù»÷¢÷ «ðò¢. (W.).
ñ£òñ£ôñ¢ - ñ£ò¢ñ£ôñ¢.
ñ£òñ¢ - ñ£òù¢ =
1. 裤òù¢. "õí¢íº ñ£ò ùõù¤õù¢ «êòù¢" (ªî£ô¢. àõñ.30,à¬ó).
2. ñ£ô¢. "ñ£òù£ò¢ ..... ñôóõ ù£è¤" («îõ£. 1050: 6).
3. õë¢êèù¢ (ð¤é¢.).
ñ£òù¢ - ñ£òõù¢ = ñ£ô¢.
"ªð£¤òõ¬ù ñ£òõ¬ù" (ê¤ôð¢. 17, ðìó¢è¢¬èð¢ ðóõô¢).
ñ£òõ÷¢ =
1. 裤ò ï¤øº¬ìòõ÷¢. "ñ£òõí¢ «ñù¤«ð£ô¢" (èô¤î¢. 35).
2. è£÷¤, "ñ£òõ ÷£®ò ñóè¢è£ ô£ì½ñ¢" (ê¤ôð¢. 6 59).
ñ£òù¢ - ñ£«ò£ù¢ =
1. è¼ï¤øº¬ì«ò£ù¢ (ð£¤ð£. 3: 1, à¬ó).
2. ñ£ô¢. "ñ£«ò£ù¢ «ñò 裴¬ø »ôèºñ¢" (ªî£ô¢. Üèî¢. 5).
ñ£«ò£÷¢ =
1.
2.
3.
4.

è¼ï¤øº¬ìòõ÷¢. "ñ£«ò£÷¢ ºù¢¬è ò£ò¢ªî£®" (ªð£¼ï. 14).
ñ£¬ñ ï¤øº¬ìõ÷¢. "ñ£«ò£÷¢ ðê¬ô ï¦è¢è¤ùù¢" (äé¢. 145).
õë¢êè¤ (W.).
è£÷¤.

ñ£ò¢ - ñ£¬ò.
å.«ï£: ê£ò¢ - ꣬ò. ñ£¬ò =
1. è£÷¤ (ð¤é¢.).
2. ñ¬øð¢ ð£ø¢øô¢ (ó£î£ù êè¢î¤) - (ï£ñî¦ð. 753.)
3. ªð£ò¢î¢ «î£ø¢øñ¢.
4. ªð£ò¢î¢ «î£ø¢ø¾¼.
5. ñ£òè¢è¬ô (ñ£òõ¤î¢¬î). "ñ£¬òò¤ ªù£÷¤î¢î ñí¤«ñ è¬ôî¬ù"
(ñí¤«ñ. 18 155).
6. õë¢êèñ¢ (Åì£.).
7. Íô ºîù¤¬ô (ð¤ó褼î¤) "Ìîôò ñ£è¤ù¢ø ñ£¬ò ºîªôù¢ðó¢
ê¤ôó¢" (. ð£¤Ìóí£. 6).
ñ£¬ò - õ. ñ£ò£. å.«ï£: ꣬ò-õ. ê£ò£ (chaya).
ê£ò¢îô¢ = ï¤öô¢ õ¤¿îô¢. ꣬ò = ï¤öô¢.
ñ£÷¢ - ñ£ì¢´(ð¤.õ¤.). å.«ï£: ï¦÷¢ - ï¦ì¢´. ñ£Àîô¢ = º®îô¢. ªêò¢ò º®îô¢.
ñ£ì¢´îô¢ = º®î¢îô¢, ªêò¢¶ º®î¢îô¢.

ï£ù¢ Þ¬îê¢ ªêò¢ò ñ£ì¢´«õù¢ = âù¢ù£ô¢ Þ¬îê¢ ªêò¢ò º®»ñ¢.
ï£ù¢ Þ¬îê¢ ªêò¢ò ñ£ì¢«ìù¢ =
1. âù¢ù£ô¢ Þ¬îê¢ ªêò¢ò º®ò£¶(ºù¢¬ù𢠪ð£¼÷¢).
2. ï£ù¢ Þ¬îê¢ ªêò¢ò õ¤¼ñ¢«ðù¢ (Þø¢¬ø𢠪ð£¼÷¢).
Þé¢éù«ñ, ôîô¢ º®îô¢ Ýè¤ò ¶¬íõ¤¬ùèÀñ¢, àìù¢ð£ì¢®ô¢ Þò½îø¢
ªð£¼¬÷»ñ¢, âî¤ó¢ñ¬øò¤ô¢ Üô¢ô¶ Üçî¤ù¢ø¤ Üîªù£´ õ¤¼ð¢ð¤ù¢¬ñ
Üô¢ô¶ õ¤ô袰𢠪𣼬÷»ñ¢ àíó¢î¢¶ñ¢.
â-´: ï£ù¢ õóè¢Ã죶 (õ¤ô袰).
ï£ù¢ ªê£ô¢ô º®ò£¶ (Þòô£¬ñ»ñ¢ õ¤¼ð¢ð¤ù¢¬ñ»ñ¢).
Þ𢠪ð£¼÷¢è÷¤ù¢ «ïó¢ê¢ê¤ Þìî»ñ¢ è£ôé¢ °ø¤î¢î ªê£ô¢¬ô»ñ¢
¢î¤¼è¢°ñ¢.

ªð£Áî

â-´: ï¦ ªê£ô¢ô º®ò£¶ (Þòô£¬ñ ñ좴ñ¢).
÷袰 ï£ù¢ Þ¬îê¢ ªêò¢òñ£ì¢«ìù¢ (õ¤¼ð¢ð¤ù¢¬ñ»ñ¢ Þòô£¬ñ»ñ¢).
îñ¤ö¤ø¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ ¶¬íõ¤¬ùò£è õö颰ñ¢ ñ£ì¢´îô¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢
èù¢ùìî¢î¤ô¢, ªêò¢îô¢ âù¢Âñ¢ ªð£¼÷¤ô¢ î¬ô¬ñ õ¤¬ùò£è«õ õö颰è¤ù¢ø¶.
â-´: ï£Â ß ªèôê ñ£´ªõ = ï£ù¢ Þõ¢ «õ¬ô¬òê¢ ªêò¢«õù¢.
ñ÷¢ - ñí¢ - ñí. ñíî¢îô¢ =
1. ªð£¼ï¢¶îô¢, "ñî¢îèî¢ î¼õ¤ò¤ù¢ ñíï¢î «õ£¬ìò" (ê¦õè. 2211).
2. õ ôîô¢. "郎ó ñíï¢î 裬ô«ò" (ê¦õè. 418.).
3. èôî¢îô¢. "ܬø»ñ¢ ªð£¬ø» ñíï¢î î¬ôò" (¹øñ¢. 118).
4. «ïó¢îô¢. "ñ¼¾ø ñíï¢î ï좹" (èô¤î¢. 46).
5. èñö¢îô¢. "ñíï¢î «ê£¬ô»ñ¢" (Ü£¤ê¢.¹. õ¤õ£è. 98).
6. ܬíî¢îô¢. "ï¢î¤¬ö ªñù¢«ø£÷¢ ñíï¢îõù¢" (èô¤î¢ 131).
7. ¹íó¢îô¢ (ð¤é¢.) "ñ£ê¤ô¢õí¢ «ê袬è ñíï¢î ¹íó¢ê¢ê¤»÷¢"
(èô¤î¢. 24).
8. ñíñ¢¹£¤îô¢ "ñíï¢î£ó¢ 𤣤¾÷¢÷¤" (ï£ô®. 397).
9. îò¤¼î¢îô¢. "ñí袰é¢è£ù¢ ñôóù¢ù î¬èò õ£ò¢." (èô¤î¢. 25.)
ñí - ñíñ¢ =
1. ô¬è. "ãî¤ô£ó¢ ñíï¢îù¤ô¢ ñùñ¢«ð£è¢°ñ¢" (è£ê¤è. ñè÷¤ó¢. 10).
2. Üù¢ð¤¬ùï¢î¤¬í, ¬èè¢è¤¬÷, ªð¼ï¢î¤¬í âù¢Âñ¢ ñíõ¬è.
3. ïÁï£ø¢øñ¢. "ñíï£Á ðìð¢¬ð" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 354).
4. ïÁñí𢠪ð£¼÷¢ "ñíé¢èñö¢ ï£ø¢øñ¢" (ñ¶¬óè¢. 447).
5. ñî¤ð¢¹. "ðíº÷¢÷ õÂ被è ñíºí¢´" (ðö.)
6. ïù¢ù¤¬ô. "ñè¢è¤ ñíé¢ °¬ô" (Þó£ñï£. à»î¢. 81).
ñíñô¤ = ñ¼è¢ªè£¿ï¢¶ (ñ¬ô.)
ñ÷¢ - ñÁ. å.«ï£: ªõ÷¢ - ªõÁ, ªõ÷¢÷¤¬ô - ªõø¢ø¤¬ô.
ñÁ - ñ¬ø. ñ¬øîô¢ =
1. Þ¼ì¢°ì¢ ¹°îô¢.
2. å÷¤ï¢¶ªè£÷¢Àîô¢. "¹îù¢ñ¬ø «õ좴õù¢ ¹ì¢ê¤ñ¤ö¢î¢ îø¢Á"

(°ø÷¢. 274).
3. «î£ù¢ø£ ªî£ö¤îô¢. "ë£ò¤Á °ìñ¬ô ñ¬øò" (ïø¢. 239).
ñ¬øî¢îô¢ =
1. å÷¤î¢îô¢. "ñ¬øð¢«ðù¢ñø¢ è£ñî" (°ø÷¢. 1253).
2. Í´îô¢. "Üø¢ø ñ¬øî¢î«ô£ ¹ô¢ôø¤¾" (°ø÷¢. 846).
3.  õ£ó£ñø¢ è£î¢îô¢. "°´ñ¢ðîè¢ °ø¢ø ñ¬øð¢ð£ Âìñ¢¹"
(°ø÷¢. 1029).
ñ¬ø =
1. ñ¬ø¬è.
2. ñ¬ø¾ê¢ ªêò¢î¤è÷¢. "郎øªòùð¢ ð´õ¶ ñ¬øð¤ø óø¤ò£¬ñ"
(èô¤î¢. 133).
3. ñ¬ø袬è. "ªõò¤ù¢ñ¬øè¢ ªè£í¢ì" (¹øñ¢. 60).
4. «èìèñ¢ (Üè.ï¤.).
5. ªðí¢°ø¤. "Ü®ò¤ ô¤¼ï¢î ñ¬ø ñ£í¢¬ð" (ܼì¢ð£, 1,
Þé¢è¤î. 94).
6. è÷¾ð¢ ¹íó¢ê¢ê¤ "ñ¬øòô ó£è¤ ñù¢øî¢ îç«î" (°Áï¢. 97).
7. à¼è¢èóï¢î «è£ôñ¢. "ñ¬øõô¢ôù¢" (ê¦õè. 2027).
8. ñ¬øõ¤ìñ¢ (êé¢.Üè.).
9. ¹èô¤ìñ¢. "õ£êõù¢.......ñ¬ø¹è£¶" (°ø¢ø£. îô. îè¢èù¢ «õ÷¢õ¤, 44).
10. ꤬øè¢Ãìñ¢. "ñ¬øò¤¬ì õ" (èï¢î¹. õ¦óõ£° êòï¢ 22).
11. õë¢ê¬ù. "ñ¬øò¤ø¢øù¢ ò£ö¢«èì¢ì ñ£¬ù ò¼÷£¶" (èô¤î¢. 143).
12. ñ¬øªð£¼÷¢ (Þóèê¤òñ¢). "¹øð¢ð´î¢î£ ù£° ñ¬ø" (°ø÷¢. 596).
13. ñ¬øõ£èê¢ ªêò¢»ñ¢ ñï¢î¤óê¢ Åö¢õ¤¬ù. "Þó£ñ ù¼ñ¬ø袰"
(Üèñ¢ 70).
14. ªð£¶ñè¢èì¢°î¢ ªî£¤ò£î ñ¬ø ªð£¼÷¢ ªè£í¢ì ñîõ¤òô¢
Üø¤¾Ëô¢. "ñ¬øªñ£ö¤ ù ñï¢î¤ó ªñù¢ð"
(ªî£ô¢. ªêò¢. 176).
15. Ý£¤ò «õîñ¢. "Ü÷ð¤ø¢ «è£ì ôï¢îíó¢ ñ¬øî"
(ªî£ô¢. ð¤øð¢. 20)
16. Ý£¤ò ªñò¢ð¢ªð£¼÷¢ Ëô¢ (àðï¤ìîñ¢). "«õî ñ¬øï¦"
(ð£¤ð£. 3: 66).
17. Ý£¤òî¢ ªî£öù¢ñ¬ø (Ýèññ¢). "ñ¬øº¬ø òø¤ï¢î õø¤õ¤¬ù
è¤öõ¼ñ¢" (ë£ù. 35).
18. Üø¤õ¤òô¢ Ëô¢. "ïóñ¢ð¤ù¢ ñ¬øò ªõù¢ñù£ó¢ ¹ôõó¢"
(ªî£ô¢. Ëù¢. 33).
å.«ï£: è÷¢ - èó¢ - è¼ - 輬ñ, è÷¢ - è÷¾, è÷¢ - èó¢ - èó - èó¾.
ºì¢´ - ºì¢® - º®.
ñ£ï¢î¼ñ¢ Üçø¤¬í𢠪ð£¼÷¢èÀñ¢ ñ£ï¢î¬ó Üô¢ô¶ Üçø¤¬í𢠪ð£¼÷
¢è¬÷ ºì¢´õ¶ î¬ôò£«ô«ò ò£îô£ô¢, î¬ô»ñ¢ î¬ô«ð£ù¢ø àê¢ê¤ð¢ ð°î¤»ñ¢
î¬ôò¤½÷¢÷ àÁð¢¹ñ¢ Üí¤èôºñ¢ º®ªòù𢠪ðòó¢ ªðÁñ¢.
º® =
1. î¬ô. "ܶ«õ ê¤õù¢ º®«ñø¢ ø£ù¢èí¢´" (î¤õ¢. õ£ò¢.2:8:6).

2. Ýìõó¢ àê¢ê¤è¢ °´ñ¤ (ð¤é¢).
3. ªðí¢®ó¢ ªè£í¢¬ì «ð£´ñ¢ äñ¢ð£½÷¢ àê¢ê¤ò¤ô¢ º®è¢°ñ¢
ñò¤ó¢è¢è좴 õ¬è (î¤õ£.)
4.î¬ôñò¤ó¢. º®è¢ è£í¤è¢¬è (à. õ.)
5. ñò¤ó¢. ðù¢ø¤º® (à.õ.)
6.î¬ôò¤ôí¤»ñ¢ ñ°ìñ¢. "ë£ò¤ø¢øí¤ õùð¢ð¬ñï¢î......¹¬ùº®"
(ð£¤ð£. 13 : 2).
7. ñ¬ô»ê¢ê¤. "º®¬ò «ñ£ò¤ù ù¤ù¢Áö¤" (èñ¢ðó£. ñ¦ì¢ê¤. 186).
8. «îé¢è£ò¢è¢ °´ñ¤ (ò£ö¢ð¢.).
õ¤ô颰 ñò¤¬ó»ñ¢ º®ªòù¢ø¶, ñò¤ó¢ âù¢ð¶ Þìè¢èó¢ê¢ ªê£ô¢ô£è¤ ñò¤¬ó
º®ªòù¢Âñ¢ Þìè¢èóìè¢èô¢ õö袪è¿ï¢î ð¤ø¢è£ôî¢îñ¢.
ï£ø¢Áº®, Í좬캮ꢲ ºîô¤ò Ã좴ꢪê£ø¢è÷¤½÷¢÷ º® ªòù¢Âñ¢ ªê£ô¢
õ¬÷î¢îô¢ Üô¢ô¶ ²ø¢Áîô¢ âù¢ð¬î «õó¢ð¢ ªð£¼÷£èè¢ ªè£í¢ì «õªø£¼
ªê£ô¢ô¤ù¤ù¢Á «î£ù¢ø¤òñ¢.
ïì¢ìñ£è ï¤ø¢°ñ¢ ªð£¼÷¢è÷¤ù¢ àê¢ê¤ð¢ð°î¤ Üõø¢ø¤ø¢° º®«ð£ù¢ ø¤¼î¢îô£ô¢
ܶ º®ªòùð¢ðì¢ì¶. ñ¬ô»ê¢ê¤ õ£ù ºèì¢¬ì ºì¢®è¢ªè£í¢®¼ð¢ðî£èð¢
ð£ì¾ñ¢ ªê£ô¢ô¾ñ¢ ð´îô¢ è£í¢è. ñ¬ô º®èÀ÷¢ àòó¢ï¢î¶ ªè£´º®.
º® ªòù¢Âë¢ ªê£ô¢ å¼ ªð£¼÷¤ù¢ º®õ£ù ÞÁî¤ð¢ ð°î¤¬òè¢ °ø¤î¢îô£ô¢,
å¼ õ¤¬ù º®î¬ôè¢ °ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ùê¢ ªê£ô¢ô£è¾ñ¢ Üç¶ Ý÷ð¢ðì¢ì¶.
"ªè£í¢ì °´ñ¤î¢î¤î¢ îí¢ð¬í ì" âù¢Âñ¢ 32Ýñ¢ ¹øð¢ð£ì¢ì®ò¤ô¢, àê¢ê¤è¢
°´ñ¤¬òè¢ °ø¤è¢°ë¢ ªê£ô¢«ô, «ê£öù¢ ïôé¢è¤÷¢÷¤ è¼î¢î¤ø¢ ªè£í¢ì
º®¬ð»é¢ °ø¤î¢îô¢ è£í¢è.
º®îô¢ =
1. ÞÁî¤ò£îô¢. Ãì¢ìñ¢ º®ï¢î¾ìù¢ î¬ôõó¢ «ð£ò¢ õ¤ì¢ì£ó¢ (à.õ.)
2. ºø¢Áð¢ªðÁîô¢. Þõ¢ õ¤î¿ìù¢ ªêï¢îñ¤ö¢ê¢ ªêô¢õ¤ò¤ù¢ 50 Ýñ¢
ê¤ôñ¢¹ º®è¤ù¢ø¶.
3. 郎ø«õÁîô¢. "ºì¢®ù¢ø¤ Íù¢Áñ¢ º®»«ñô¢" (ï£ô®. 250).
4. ªêò¢ò º®îô¢, Þò½îô¢. °Áè¤ò è£ôî¢î¤ô¢ âù¢ù£ô¢ ܬîê¢
ªêò¢ò º®ò£¶ (à.õ.).
5. õ£ö¢ï£÷¢ º®ï¢¶ Þøî¢îô¢. "èò«ôó¢ èí¢í¤ èíõªù£´ º®ò"
(¹. ªõ. 10, ê¤øð¢ð¤ø¢. 9, ªè£À).
6. Üö¤îô¢. Í«õï¢îó¢ °ôºñ¢ 16Ýñ¢ Ëø¢ø£í¢ªì£´ º®ï¢¶
õ¤ì¢ì¶.
å.«ï£: ñ£Àîô¢ = Þøî¢îô¢, ªêò¢ò º®îô¢; Þò½îô¢.
ñ. º®è., è. º®.
º®î¢îô¢ =
1. ºø¢Áõ¤î¢îô¢. Ëô¢ º¿õ¬î»ñ¢ ºñ¢ñ£îî¢î¤ø¢°÷¢ â¿î¤
º®î¢¶õ¤ì¢ì£ó¢ (à.õ.). "ï¤ù¢ùù¢¬ù ê£ðº º®î¢ªîù¢
ªùë¢êî¢ î¤ì󢺮î¢î£ù¢" (èñ¢ðó£.ñ¤î¤¬ô.88)
2. 郎ø«õø¢Áîô¢. "ܼî£ö¤ô¢ º®ò«ó£ «õø¢ ªè£ø¢øù¢"
(¹øñ¢. 171).

3. Üö¤î¢îô¢. "«ê¬ù¬ò....º®è¢°õù¢" (èñ¢ðó£. ñ¤î¤¬ô. 98).
º® - ñ®. ñ®îô¢ =
1. ê£îô¢. "õô¢ô¶ ñ®î«ô ªòù¢ù¤ù¢ ñ£Áî¤ó¢" (èñ¢ðó£. Üî¤è£. 6).
2. Üö¤îô¢. "°®ñ®ï¢¶ °ø¢øñ¢ ªð¼°ñ¢" (°ø÷¢. 604).
ñ®î¢îô¢ = Üö¤î¢îô¢. "ºóªùô£ ñ®ð¢ð" (èñ¢ðó£. î£ì¬è. 35).
ºì¢´ - ñ좴 =
1. Ü÷¾. "ñ좴ð¢ðì£è¢ ªè£é¢¬è ñ£ù£ó¢" (èñ¢ðó¢).
2. ï¤ô Ü÷¾õ¬è.
3. âô¢¬ô. "õ®¾è¢«è£ó¢ ñì¢´í¢ ì£«ñ£" (ë£ùõ£.«îõ£. 1)
4. °î¢¶ ñî¤ð¢¹.
5. Üìè¢èñ¢.
6. ê¤è¢èù Ü÷¾. ñì¢ì£ò¢ê¢ ªêôõ´ (W.).
7. åð¢¹.
8. ê¤Á¬ñ.
9. î£ö¢¾.
10. °¬ø¾.
åù¢«ø£ªì£ù¢Á ºì¢´è¤ø 郎ôò¤«ô«ò, åù¢øù¢ ï¦÷ Ü÷¾ ªî£¤îô¢ è£í¢è.
ñ., ªî., è. ñ좴.
ñ좴 - ñì¢ìñ¢ =
1. Ü÷¾.
2. êñ郎ô.
3. Ü÷¾«è£ô¢.
4. âô¢¬ô (W).
5. °î¢¶ñî¤ð¢¹ (àîêñ¢) (W).
6. åð¢¹, êñªõí¢ (W).
7. ê¤Á¬ñ. ñì¢ìð¢ Ì (S. I. I. II, 184).
8. î£ö¢¾, °¬ø¾.
9 Üìè¢èñ¢.
10. ªê좴.
11. ï´î¢îó 郎ô.
12 ê¤Áîóè¢ °î¤¬ó.
13 Ýí£¬ùè¢ °ì¢® (ò£ö¢ð¢.).
14. å«ó àòóº÷¢÷ 郎ô.
15. õ£¬ö, è¼ñ¢¹ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ èù¢Á (W.).
16. Íù¢ªø£î¢¶¬ìò î£÷ñ¢ (ê¤ôð¢. 3:151, à¬ó).
17. «èìèñ¢.
18. ªð£ù¢ ñí¤ò¤ù¢ àÁð¢¹õ¬è (W.).
è. ñì¢ì.
ñì¢ì被è£ô¢, ñì¢ìé¢ è좴îô¢, ñì¢ìê¢ ²õó¢, ñì¢ìë¢ ªêò¢îô¢, ñì¢ìî¢îóñ¢,
ñì¢ìï¢ î좴îô¢, ñì¢ìËô¢, ñì¢ìð¢ðô¬è, ñì¢ìð¢ð£ (ªñ£ì¢¬ì ñ£®),
ñì¢ìð¢ªð£ù¢, ñì¢ìñ¢ ð£ó¢î¢îô¢, ñì¢ìñ¢ ð¤®î¢îô¢, ñì¢ìñ¢ «ð£´îô¢,

ñì¢ì «õ¬ôè¢è£óù¢, ñì¢ì õ¤¬öð¢¹÷¤, ñì¢ì«õ¬ô ºîô¤ò õö袰ê¢
ªê£ø¢è¬÷ «ï£è¢°è.
Þ÷ñì¢ìñ¢ =
1. °Áñì¢ìè¢ °î¤¬ó.
2. Þ÷ñ¢ð¼õî£ù¢. Þ÷ñì¢ìñ¢-Þ÷õì¢ìñ¢ = Þ¬÷ëù¢.
ñ좴 - ñ좮 =
1. (î£ö¢ï¢î ñî¤ï¤¬ô»÷¢÷) Íìù¢ "Üø¤ò£î..... Íìñ좮"
(ð¢¹. 195).
2. ð¼ñ¢ð®.
3. ñ좮è¢è£¬ó.
4. ñ袰.
5. å¿é¢è¤ù¢¬ñ.
6. ñ좮 õ£¬ö (ï£ë¢.).
ñ좮î¢î£÷¢, ñ좮îòô¢, ñ좮𢹬ì¬õ, ñ좮«õ¬ô ºîô¤ò õö袰è¬÷
«ï£è¢°è.
ªî., è. ñ좮(maddi).
ñ좴 - ñ좬ì =
1. ðòùø¢ø-õù¢-õ÷¢-¶. "Þï¢î ñ좬ìè¢ è¤Áî¢î ªîô¢ô£ñ¢ «ð£¶ñ¢"
(õ¤øô¤õ¤´. 889).
2. ñì¢ìñ£ù ªïô¢.
3. ñì¢ìñ£ù Ü£¤ê¤.
ñì¢´è¢ è좴îô¢, ñ좴袰 ñ¤ë¢²îô¢, ñì¢´è¢ «è£íñ¢, ñ좴被è£ô¢, ñ좴î¢
îð¢¹îô¢, ñì¢´î¢ î¤ì¢ìñ¢, ñ좴ð¢ð´îô¢, ñ좴ð¢ ð¤®î¢îô¢, ñ좴 ñî¤ð¢¹ (ñ좴
ñ£¤ò£¬î), ñ좴 ñî¤òñ¢, ñ좴 ñ¼é¢° ºîô¤ò õö袰è¬÷ «ï£è¢°è.
ºî¢¶îô¢ (ºì¢´îô¢) = ªð£¼ï¢¶îô¢, åî¢îô¢.
ºî¢¶(ºì¢´) - ñ (ñ좴) = Ü÷¾.
ñ - ñî¢î¤. ñî¢î¤î¢îô¢ = Ü÷õ¤´îô¢.
ñî¢î¤ - ñî¤. ñî¤î¢îô¢ =
1. Ü÷õ¤´îô¢. "ñí¢ õ¤¬ö õ£ö¢ï£÷¢ ñî¤ò£¬ñ" (¤è´. 29).
2. 輶îô¢. "Ýì¬ô ñî¤î¢î£ù¢" (èï¢î¹. õ¤¬÷.1)
3. ªð£¼ì¢ð´î¢¶îô¢. "ñí¢í£÷¢õ£ù¢ ñî¤î¢¶ñ¤«óù¢" (õ£ê 5:12).
4. áö¢°îô¢ (î¤ò£ù¤î¢îô¢). "ïï¢î¤òé¢ °óõ¬ù ñî¤ð¢ð£ñ¢"
(õ¤ï£òè¹. èì¾÷¢. 13).
5. ¶í¤îô¢. "«îó¢ñí¤è¢ °óªôù õ¤õí¢ñî¤è¢°ñù¢" (èô¤î¢. 126:7).
ñî¤ - õ. ñî¤, ñ¤î¤.
OE., OS metan., OHG. mezzan, ON meta, Goth. metan, E. mete, to
measure.
ñî¤ =
1. ñî¤ð¢¹. "ï¦í¢ñî¤è¢ °ô¤êñ¢" (Þó°. ò£èð¢ 92).

2.
3.
4.
5.

Þòø¢¬è òø¤¾. "ñì¢ð Ë«ô£ ´¬ìò£ó¢è¢°" (°ø÷¢. 636).
ð°î¢îø¤¾. "ñî¤ò¤ô¤ ñìªï뢫ê" (õ£ê. 5 33).
Üø¤»ñ¢ ¹ôù¢ (intellect).
Üø¤¾¬ì¬ñ. "ññ ê£ô£ ñ¼ì¢¬è ï£ù¢«è" (ªî£ô¢. ªñò¢ð¢. 7).

ñî¤ - ñîñ¢ =
1. ñî¤î¢îø¤ï¢¶ ¬èò£Àñ¢ Ëô¢ ªïø¤º¬ø.
"â¿õ¬è ñî«ñ àìù¢ðìô¢ ñÁî¢îô¢
ð¤øó¢îñ¢ ñî«ñø¢ ªè£í¢´ è¬÷«õ
î£Ü ù£ì¢®î¢ îù£¶ ï¤Áð¢«ð
Þ¼õó¢ ñ£Á«è£÷¢ å¼î¬ô ¶í¤«õ
ð¤øó¢Ëø¢ °ø¢øé¢ è£ì¢ìô¢ ã¬ùð¢
ð¤ø¤ªî£´ ðì£Üù¢ îù¢ñîé¢ ªè£÷«ô." (ïù¢. ªð£¶ð¢. 11)
2. Üñ¢¬ñ ò¤ñ¢¬ñ »ñ¢¬ñ(ñÁ¬ñ) 郎ôè¬÷ ñî¤î¢îø¤ï¢¶
è¬ìð¢ð¤®è¢°é¢ ªè£÷¢¬è. â-´: ê¤õñîñ¢, ñ£ô¢ ñîñ¢,
èì¾í¢ ñîñ¢.
ºî¢¶îô¢ = ªð£¼ï¢¶îô¢, èôî¢îô¢.
ºî¢¶ - ñ = èôð¢¹, èôè¢èñ¢, ñòè¢èñ¢, ñòè¢èë¢ ªêò¢»ñ¢ ð¤î¢îñ¢, ñòè¢èï¢
î¼ñ¢ è÷¢, î¦é¢è÷¢÷£è¤ò «îù¢, ð¤î¢î ºí¢ì£è¢°ñ¢ áñî.
ñ - ñ좴 =
1. è÷¢. "ªõ𢹬ìò ñì¢´í¢´" (¹øñ¢. 24).
2. «îù¢. "ñ좴õ£ òõ¤öï¢î îí¢ì£ó¢" (ê¦õè. 1145). ñ좴õ£ó¢
°öôñ¢¬ñ = ñ¬ôñè÷¤ù¢ ªðòó¢èÀ÷¢ åù¢Á.
3. Þù¢ê£Á. "è¼ð¢¹ñ좴 õ£ò¢ ñ´î¢¶" (õ£ê. 5 : 80).
4. è£ñè¢ °®ð¢¹. "ñ좴¬ì ñíñè÷¢" (ê¦õè. 98).
5. ñ좴 ¬õè¢°ë¢ ê£®. "ñ좴õ£ò¢ î¤øð¢ð¾ñ¢" (¹øñ¢. 113).
6. («îù¤ø¢ °ï¢ î¦é¢è÷¢÷¤ø¢° º£¤ò) ïÁñíñ¢. "ñ좴 寧ø£´ñ¢"
(Þó°. Þó°¾ø¢. 23).
ñ - ñî¢îñ¢ =
1. ñòè¢èñ¢. "ñî¢îñ£ñ¢ ð¤í¤«ï£ò¢è¢°" («îõ£. 426 : 3).
2. ªõø¤, è÷¤ð¢¹. "ñî¢îè¢ è£¤»£¤«ò£ù¢" (被è£. 388).
3. ò£¬ù ñîñ¢ (被è£. 388, à¬ó).
4. ªê¼è¢° (ࣤ. ï¤.)
5. «è£ì¢® (¬ðî¢î¤òñ¢). "ñî¢î ñù ñ£ô¤õ ªùù¢ù"
(õ£ê. 5: 3).
6. è¼×ñî. "ñî¢îïù¢ ñ£ñô¼ñ¢ ññ¢ õ÷ó¢" («îõ£. 923 : 8).
ñî¢îñ¢ - õ. ñî¢î.
ñ - ñ¶ =
1. è÷¢, "ñ¶ñ¬øï¢ ¶í¢«ì£ó¢ ñè¤ö¢ê¢ê¤ «ð£ô" (ªî£ô¢. ªð£¼÷¢.
114, ð. 495).
2. «îù¢. "ñ¶õ¤ù¢ °ìé¢èÀñ¢" (ê¤ôð¢. 25:38).
3. Þ½ð¢¬ðð¢Ì ºîô¤òõø¢ø¤ù¤ù¢Á è£ò¢ê¢ê¤ ò¤ø袰ñ¢ ªõø¤ï¦ó¢

4.
5.
6.
7.

(êé¢. Üè.).
ܺîñ¢ (êé¢. Üè.).
Þù¤¬ñ (Üè.).
ðó£êñ¢ (ñèóï¢îñ¢) (êé¢. Üè.)
Üî¤ñ¶óñ¢ (ñ¬ô.).

õ. ñ¶ (madhu), OE. meodu, MLG. mede. OHG. metu, ON. mjathr, Emead,
alcoholic liquor of fermented honey and water. Gk methu, wine. L mel,
honey.
ñî¢îñ¢ - ñî¢îù¢=
1. ñî¤ñòè¢è ñ¬ìï¢îõù¢. "Þøï¢îùó¢ «ð£ô õ¦ö¢ï¢î ñî¢î¬ó"
(ð£óî. 郎ó. 102).
2. ð¤î¢îù¢. "ñî¢î«ùù¢ ªðÁñ£ò ñôñ£ò" (. ªð£ù¢¬ù. 35.).
3. «ðÏè¢è º÷¢÷õù¢. "ð¤î¢î£¤ù¢ ñòé¢è¤ ñî¢î£¤ù¢ ñî¤î¢¶"
(õ£ê. 153).
4. ªè£¿ð¢¹÷¢÷õù¢. "ñî¢îù¤ ó£õíù¢ ªè£î¤î¢î£ù¢"
(Þó£ñï£. à»î¢. 44).
ñî¢îù¢ - õ. ñî¢î
ñ - ñî¢î¤ - ñî¤ = ñòè¢èë¢ ªêò¢»ñ¢ î¤é¢è÷¢. Þ𢠪ð£¼÷¢ õìªñ£ö¤ò¤ô¢
Þô¢¬ô.
å.«ï£: L. luna, moon. L. lunaticus-E. lunatic, insane person. E. lunacy,
insanity.
ðí¢¬ìè¢ è£ôî¢î¤ô¢, ï¤ôªõ£÷¤ò£ø¢ «è£ì¢®»í¢ì£õî£è å¼ è¼î¢¶ àôè
º¿¶ñ¢ ðóõ¤ò¤¼ï¢î¶.
ñ¶ - ñîñ¢ =
1. è÷¢(ñ¶).
2. ñ¶è¢è÷¤ð¢¹ (ñ¬ôð´. 173, à¬ó).
3. «îù¢...."ñîé¢èñö¢ «è£¬î" (ê¦õè. 2584).
4. ªõø¤ (êé¢. Üè.)
5. ñè¤ö¢ê¢ê¤. "è£îô¤ ªê£ô¢ô¤ø¢ ð¤ø袰 ºòó¢ñîñ¢" (ï£ù¢ñí¤. 7).
6. ªê¼è¢°. "«ð£ªóî¤ó¢ï¢ «îø¢ø£ó¢ ñ¶¬è ñîï¢îð" (ð£¤ð£. 18 1).
7. õô¤¬ñ. "ð®ñîë¢ ê£ñ¢ð ªõ£¶é¢è¤" (ð£¤ð£. 4:18).
8. è£ñ «õ좬èñ¤°î¤ (被è£. 69,à¬ó).
9. ò£¬ùè¢èìñ¢, ñîï¦ó¢ (ê¦õè. 2485).
10. ï¤ôõ÷ñ¢ (W.)
11. è£ê¬ø (èú¢É£¤) ïÁ¬ñ. "ñ£¬ô»ë¢ ê£ï¢¶ ñîº ñ¤¬öèÀñ¢"
(ð£¤ð£. 10 : 92).
12. èù¢ñîñ¢. (¬îôõ. ¬îô, 125).
13. õ¦£¤òñ¢ (ò£ö¢. Üè.)
14. ñ¤°î¤ (ò£ö¢. Üè.).
15. ªð¼¬ñ (ò£ö¢. Üè.).
ñ¶ - ñ¶¬è=

1. õô¤¬ñ. "ܬùñ¶¬èòó¢ ªè£ô¢" (°Áï¢. 290).
2. Üø¤¾. "õ£Âòó¢ ñ¶¬è õ£ì¢´ñ¢" (ê¦õè. 664).
ñ¶ - ñ¶é¢°.
ñ¶é¢°îô¢ = Þù¤¬ñò£îô¢. "ñ¶é¢è¤ò õ£ó¢èù¤". (ñï¢. 2914)
ñîñ¢ - ñîù¢
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

=
èôè¢èñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
ñì¬ñ. "ñîÂ¬ì «ï£ù¢ø£÷¢" (º¼°. 7, à¬ó).
ªê¼è¢° "ñîÂ¬ì «ï£ù¢ø£÷¢" (ð좮ùð¢ 278).
õô¤¬ñ, "ñîÂ¬ì ºö¾î¢«î£÷¢" (¹øñ¢. 50).
ñù ªõ¿ê¢ê¤. "ñîÂ¬ì «ï£ù¢ø£÷¢" (¹øñ¢. 75).
Üö° (ð¤é¢.)
ñ£ì¢ê¤¬ñ (ð¤é¢.)
ñ¤°î¤ (ò£ö¢. Üè.).

ñîù¢ - ñîùñ¢ =
1. «îù¦ (ò£ö¢. Üè.).
2. «îù¢ªñ¿° (ò£ö¢. Üè.).
3. ñ¼è¢è£¬ó (ñ¬ô.).
4. ªð¼ñ¤îñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
5. è£ññ¢ (ð¤é¢.).
6. ¹íó¢ê¢ê¤ õ¤¼ð¢ðñ¢ (ð¤é¢.).
7. Þ÷«õù¤ô¢ (ò£ö¢. Üè.).
8. å¼ ê£ñ¢ðô¢ ï¤øè¢ èìô¢ñ¦ù¢.
9. å¼ ªõí¢í¤øè¢ èìô¢ñ¦ù¢.
ñîñ¢ - ñîó¢. ñîó¢î¢îô¢ =
1. è÷¤î¢îô¢. "ñ¶ð¢ð¼è¤ð¢ ð¼õ£¬÷ ï¤ù¢Á ñîó¢è¢° ñ¼é¢ªèô£ñ¢"
(èñ¢ðó£. ï£ì¢´ð¢. 24.)
2. ñî颪è£÷¢Àîô¢. "ñîó¢ õ¤¬ìò¤ø¢ ê¦ø¤" (¹. ªõ. 714).
3. ªê¼è¢°îô¢ (W.)
4. ñó뢪ê®è÷¢ ñ좮ø¢° ñ¤ë¢ê¤è¢ ªè£¿î¢îô¢.
5. ªêö¤î¢îô¢.
6. ñ¤°îô¢. "ñîó£¤ ñ¬öè¢èí¢" (ê¦õè. 2803).
ñîó¢ =
1.
2.
3.
4.
5.

ò£¬ù ñîï¦ó¢ (ï£ñî¦ð. 207).
ªê¼è¢°. "Ü£¤ñîó¢ ñ¬öè¢ èí¢í¦ó¢" (èô¤î¢. 77.).
ñè¤ö¢ê¢ê¤ (î¤õ£.).
ñ¤°î¤ (ð¤é¢.).
õ¦óñ¢ (ܼ.ï¤.)

ñîó¢ - ñîó¢¾=
1. ݬê𢠪ð¼è¢èñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
2. à÷¢÷è¢è÷¤ð¢¹ (ð¤é¢.).
3. ÞÁñ£ð¢¹.

4.
5.
6.
7.

õô¤¬ñ (Åì£.).
ªêö¤ð¢¹.
Üö° (Åì£.).
ñ¤°î¤ (î¤õ£.).

ñîó¢ - ñîó¢¬õ =
1. ñòè¢èñ¢. "ñîó¢¬õ ªõé¢èî¤ó¢ ðó𢹠è¤ìîù" (ê¦õè. 322).
2. è÷¤ð¢¹ (ð¤é¢.).
3. ªê¼è¢°. "ñîó¢¬õ «ï£è¢èºñ¢" (èï¢î¹. ªîò¢õò£. 64.).
4. ªêö¤ð¢¹. "ñîó¢¬õè¢ ªè£ñ¢¹" (Å÷£. ïèó. 25).
ñîó¢¾ - ñî¾ = õô¤¬ñ. "ñî¾ï¬ì ïô¢ô£ù¢" (Üèñ¢. 14).
ñî¾ - ñî. ñîî¢îô¢ =
1. ñò颰îô¢ (W.).
2. è÷¤î¢îô¢.
3. ªê¼è¢°îô¢.
4. ªè£¿î¢îô¢.
5. è£ñ ñ¤°îô¢.
6. ñî颪è£÷¢Àîô¢. "ñ¤è¾ñ¢ ñî ñîñ¢ ªð£ö¤ï¢¶"
(ë£ùõ£. õ£. 47).
ñî - õ. ñî.
ñî =
1.
2.
3.
4.

ñ¤°î¤.
õô¤¬ñ.
Üö°.
ñì¬ñ. "ñî«õ ñìÂñ¢ õô¤» ñ£°ñ¢" (ªî£ô¢. ࣤ. 79).

ñî¾ - ñî° - ñî颰 - ñî袰 - ñîè¢èñ¢.
å.«ï£: ñò颰 -ñò袰 - ñòè¢èñ¢.
ñîè¢èñ¢ =
1. «ð¼í¢®, °®, èë¢ê£ ºîô¤òõø¢ø£ ½í¢ì£°ñ¢ ñòè¢èñ¢.
ÝÁ ñîè¢èî¢î¤ù£ ôô¢ôõ£ âé¢è¬÷ õ¤¿é¢è£ñô¢ õ¤ì¢®ì¢ì¶
(Üõ¤«õ. è¬î).
2 è¬÷𢹠(ò£ö¢. Üè.).
ñîñî𢹠=
1. ªêö¤ð¢¹ (õ¤¼î¢. 9, õ¤ò£. ð. 71).
2. î¤ñ¤ó¢ (W.).
3. àíó¢ê¢ê¤ò¤ù¢¬ñ (W.).

ºô¢5 (õ¬÷îø¢) è¼î¢¶
ê£ò¢îô¢, «è£µîô¢, õ¬÷îô¢, ªï÷¤îô¢, ñì颰îô¢, °îô¢, õì¢ìñ£îô¢,
º®îô¢, ²ø¢Áîô¢, ²ö½îô¢, ¹óÀîô¢, à¼Àîô¢, à¼í¢¬ìò£îô¢, ¤îô¢,
ñ¢¹îô¢, Åö¢îô¢ ºîô¤ò ðô¾ñ¢ õ¬÷îø¢ è¼î¢ªî£´ ªî£ìó¢¹÷¢÷¬õò£ñ¢.
ºô¢ - õ¤ô¢ = õ¬÷ï¢î «õ좬ìè¢ è¼õ¤.
å.«ï£: º´è¢°-õ¤´è¢° = (å¼ ê¤Á ñì袰ï¦ó¢).
õ¤ô¢ - õ¤ô£ = õ¬÷ï¢î ªï뢪ê½ñ¢¹ Üô¢ô¶ ªïë¢êè¢ Ã´.
ñ. õ¤ô¢, ªî. õ¤ô¢½, è. ð¤ô¢.
ºô¢ - ºù¢ - ºù¤ = õ¤ô¢ (î¤õ£.) "ºù¤ï£í¢ «è£î¢¶" (àð«îêè£. ðë¢ê£è¢. 96).
ºô¢ - Íô¢ - ͬô =
1. «è£íñ¢. "ͬô º´è¢°èÀñ¢" (Þó£ñï£. ²ï¢. 3.)
2. ͬôî¢î¤¬ê (W).
3. ܬøͬô. "Þ¼ì¢ì¬ø ͬôò¤ô¤¼ï¢î °ñ£¤" (ñï¢. 1514).
ñ. Íô, ªî. Íô, è. ͪô.
ͬô袰 =
1. ºø¢ø ͬô袰 âî¤ó£è õ¦ì¢´î¢ î¬ôõ£ò¤ô¢ 郎ô
ܬñï¢î¤¼è¢¬è.
2. ͬôð¢ ð£ó¢¬õ.
ͬôî¢î¤¬ê = ªð¼ï¢î¤¬êè좰 ï´«õ»÷¢÷ «è£íî¢î¤¬ê.
ͬôð¢ð£ó¢¬õ =
1. «è£íî¢î¤¬ê¬ò «ï£è¢è¤ò õ¦ì¢´ï¤¬ô.
2. ꣰ï¢îÁõ£ò¤ô¢ õ¤ö¤ å¼¹øñ£èê¢ ªê¼è¤ 郎ô袰î¢î¤´¬è.
ͬôñì¢ìñ¢ =
1. «ïó¢«è£íñ¢.
2. ͬô ñì¢ìð¢ðô¬è (èì¢ìì. ï£ñ£)
ͬô ºìé¢è¤ (ͬô ºì袰) = õ¬÷ ªêô¢½ñ¢ ê¤Á õö¤ (W.).
ͬôòóñ¢ = ºð¢ð좬ìòóñ¢ (W.).
ͬô«ò£´ = ºè좴ê¢ê¤ò¤ô¢ «õ»ñ¢ æ좴õ¬è.
ͬôõ£êô¢ = ªî¼õ¤ø¢° «ïó£èõù¢ø¤ å¶è¢èñ£ò¬ñï¢î õ£ò¤ô¢.
ͬôõ£ì¢´ (ͬôõ£ì¢ìñ¢) = ͬô õ£è¢°.
ͬôõ¤ì¢ìñ¢ = ï£ø¢«è£íî¢î¤ù¢ âî¤ó¢Í¬ôè¬÷ê¢ «êó¢è¢°é¢ «è£´.
ºô¢ - ºó¢ - º¼ - º¼° = ð¤¬ø«ð£ô¢ õ¬÷ï¢î è£îí¤ "õê¢ó º¼¬èªòï¢îè¢
«è£ù£ù¢øù¢ ¬èò¤ø¢ ªè£´î¢î£«ù£" (õ¤øô¤õ¤´. 703).
º¼ - ñ¼ - ñ¬ó =
1. °õ¬è.
2. õ¤÷è¢°î¢ î¤£¤¬ò ãø¢ø¤ò¤ø袰ñ¢ °è¢è£ò¢.

ñ¬óò£í¤ = è£í¤.
ªî. ñó, è. ñªó.
º¼ - º£¤. º£¤îô¢ =
1. õ¬÷îô¢. "º£¤ï¢¶ è¬ìªï£¤ò õ£¤ï¢î ꤬ô𢹼õºñ¢"
(ñí¤«ñ. 18:161).
2. õ¬÷ å®îô¢ (Åì£.) (è¼ñ¢¹ èñ¢¹ ºîô¤òõø¢¬ø å®î¢îø¢°
Üõø¢¬ø õ¬÷î¢îô¢ è£í¢è.)
3. ªè´îô¢. "Þ¬ìè¢èí¢ º£¤ï¢î£ó¢ ðôó¢" (°ø÷¢. 473).
4. «î£ô¢õ¤»Áîô¢. "ºø¢ø¤ò õñóó¢ «ê¬ù º£¤ï¢îù"( õ¤ï£òè¹.34 :15).
5. ê¤îÁîô¢. "ðë¢ê¤ùñ¢ ¹¬èº£¤ï¢ ªî¿ï¢ªîù õ¤í¢íî¢ îôñó"
(èô¢ô£.7).
6. î÷ó¢îô¢. "º£¤ï¢îï¬ì ñìîòó¢î ºö颪è£ô¤»ñ¢ õö颪è£ô¤»ñ¢"
(õ¤¬ê. è¼×. 5:10).
7. îõÁîô¢. "º£¤»é¢ 裬ôî¢ ªî£¤ò ñø¢øî¤ø¢ ø좮ù÷¢" (ªð¼é¢.
õî¢îõ. 12:99).
8. ï¦é¢°îô¢.
9. 郎ôªè´îô¢. "Þ¬ì º£¤ï¢¶ «õï¢îÂñ¢ «õ ªè´ñ¢"
(°ø÷¢. 899).
10. °í颪è´îô¢. "å¿°ð£ô¢ èî¤ó¢ªõò¤ø¢ ð캣¤ï¢¶" (ꢪêï¢.
ð¤÷¢¬÷î¢. ªêé¢è¦¬ó. 1).
º£¤ = º£¤îô¢ = õ¬÷î¬ôê¢ ªêò¢îô¢. "¹¼õºñ¢ º£¤ º£¤ï¢î«õ" (ê¦õè. 2310).
ñ., è. º£¤.
º£¤î¢îô¢ =
1. õ¬÷ å®î¢îô¢. "ïù¢ê¤¬ô º£¤î¢î¤ì¢ ìñ¢¬ð õ£®ùù¢ ð¤®î¢¶
ï¤ù¢ø£ù¢" (ê¦õè.2185).
2.«î£ø¢èê¢ ªêò¢îô¢ (ò£ö¢. Üè.).
3. Üö¤î¢îô¢. "ñô£´ õìõ£ò¤¬ô º£¤î¢¶" (õ£ôõ£. 24:4).
4. ø ¬ñò£è ïì£î¢¶îô¢ (W.). ªõ좮 ºø¤î¢îô¢ âù¢Âñ¢
õöè¢¬è «ï£è¢°è.
ñ. º£¤è¢è, ªî. º£¤».
º£¤ =
1. õ¬÷¾. "º£¤ò£ ó÷èî¢ îì£î¬è" (õ¤¬÷.ðòèó. 8).
2. ¶í¢´,
3. ªï£ò¢ò£¤ê¤. "°î¢î¤ò õ£¤ê¤ ªòô¢ô£ º£¤òøè¢ ªè£ö¤è¢è õ££¦ó¢"
(îè¢èò£èð¢. 736).
4. º¿î¤ø¢ °¬øõ£ù¶. "ñè¢èí¢ º£¤«ò" (èô¤î¢. 94).
5. ꤬î¾. (ê¤ôð¢.25:146,ܼñ¢.).
6. â¿î¤ò æ¬ôïÁ袰.
7. Þ¬êð¢ð£õ¤ô¢ ÞÁî¤ð¢ð°î¤ (ê¤ôð¢. 6:35, à¬ó).
8. ï£ìèî¢ îñ¤ö¤ù¢ ÞÁî¤ò¤ô¢ õ¼ë¢ ²£¤îèñ¢ (ªî£ô¢. ªð£¼÷¢. 444,
à¬ó).

ñ., ªî., è., ¶. º£¤.
º£¤¾ =
1.
2.
3.
4.
5.

ñ®ð¢¹ (ò£ö¢. Üè.).
õ¬÷殬è. (ò£ö¢. Üè.).
²¼è¢°¬è. "¹¼õ º£¤¾èí¢ ìë¢ê¤" (ºî¢ªî£÷¢. è÷ñ¢).
ï¦é¢°¬è. "Þ¬÷òó¢ ñ£ó¢ð º£¤õ¤ô ªó¿î¤ õ£¿ñ¢" (ê¦õè. 372).
õ¼î¢îñ¢. "ð£¬õñ£ó¢ º£¤¾ø¢ ø£ó¢è÷¤ù¢ Íó¢ê¢ê¬ù ªêò¢ðõ£ô¢"
(ê¦õè. 1627).
6. «ê£ñ¢¹ (ܼ. ï¤.).
º¼ - ºÁ - ºÁ°. ºÁ°îô¢ = (ªê.°.õ¤.)
1. °îô¢ (ð¤é¢).
2. õ¤¬óîô¢. "ºÁè¤ò õ¤¬êò¤ø¢ ø£è¤" (ê¦õè. 796).
3. ºî¤ó¢îô¢. "èù¤ºÁè¤ õ¤í¢ªìù" (Å÷£.ê¦ò. 7).
4. ñ¤°îô¢. "«õ좬èò¤ù¢ ºÁè¤ Îó¢îó" (ê¦õè. 1183).
5. è´¬ñò£îô¢. "ªõò¤ù¢ ºÁè" (ï£ô®.171).
6. è£ï¢î¤ð¢«ð£îô¢.
7. ªê¼è¢°îô¢. "õ¬óªò´è¢è ½ø¢Á ºÁè¤ù£ù¢" («îõ£. 289 : 10).
(ªê. °ù¢ø£õ¤.) ñ¦Áîô¢ (ð¤é¢.).
ñ. ºÁ°.
ºÁ° - ºÁèô¢ =
1. èô¢. èô¢ ºÁèô¢, ð¤óí¢¬ì«ð£ôî¢ î¤¼èô¢ ºÁèô£ù¶
(à.õ.).
2. ñ¤°î¤ò£è ªõï¢î¶. «î£¬ê ªò£ù¢Á ºÁèô£è𢠫𣴠(à.õ.).
ºÁ° - ºÁ袰. ºÁ袰îô¢ = (ªê. °ù¢ø£õ¤.)
1. èò¤Á ºîô¤òù ¤î¢îô¢. "õ£ò¢ñ®î¢ î¤óí¢´ ¬è» ºÁè¢è¤"
(èñ¢ðó£. ñ¼î¢¶. 10).
2. ºÁè¢è£í¤¬òî¢ î¤¼°îô¢.
3. ñ¤¬èðì ºÁè¢è¤ªò£®î¢îô¢. "ð¤®ð® ºÁè¢è¤ò ªð¼ñóð¢ Ìêô¢"
(Üèñ¢. 8).
4. ²öø¢Áîô¢. "ºÁè¢è¤õ¤ì¢ì °òñèù¢ ø¤è¤£¤«ð£ô" (ê¦õè.786).
5. ªõø¢ø¤¬ô ²¼ì¢® »í¢µîô¢. (ï£ë¢.).
6. ¬è è£ô¢è¬÷ð¢ ð¤¬ê «îò¢î¢îô¢ (w.)
(ªê. °. õ¤.).
1. ªê¼è¢°îô¢.
2. ñ£Áð´îô¢.
3. ê¤ùî¢îô¢ (ò£ö¢. Üè.).
ñ., è. º¼è¢°, ªî. ºóè¢è좴.
ºÁ袰 =
1. ¤è¢¬è.
2. è£í¤ê¢ ²ø¢Á.
3. ºÁè¢è¤ê¢ ²ì¢ì ðôè£óñ¢. "ܬìºÁ袰" (õ¤ï£òè¹. 39 : 39).

4. Þîö¢ ºÁ袰÷¢÷ ܼñ¢¹. "ºÁ袰 ¬ìï¢îôó¢ ñôó¢èÀñ¢"
(è£ë¢ê¤ð¢¹. è¢èí¢. 180).
5. ˽¼í¢¬ì.
6. õô¤ð¢¹ (Þôè¢. Üè).
7. ªïø¤ð¢¹ (w).
8. è´¬ñ (Þôè¢. Üè).
9. ñ£Á𣴠(W).
10. ªê¼è¢°.
11. ñ¤´è¢°. "è¤öñ£ò¢ ï¬ó ºèï¢î¤¬ó ñ¤ï¢î ºÁ被èù¢"
(îù¤ð¢ð£. I, 88 : 173).
ºÁ袰 - ºÁè¢èñ¢ =
1. èô¢.
2. º´è¢°.
3. è´¬ñ.
ºÁ袰 - ºÁè¢è¤ = ºÁè¢°é¢ è¼õ¤.
õ¤ô¢¬ô ºÁè¢è¤ = å¼ è¼õ¤ (Spanner).
ºÁè¢èõ¬ó, ºÁè¢è£í¤, ºÁ袰ñ¦¬ê, ºÁ袰 õì¢ìñ¢, ºÁ袰 õ¤£¤òù¢ ºîô¤ò
Ãì¢´ê¢ ªê£ø¢è÷¢ ºÁè¢èõ¤òô¢ ðø¢ø¤òù.
ºÁ袰 - ºÁè¢è£ù¢ =
1. ºÁè¢è¤ò ¹¬èò¤¬ô.
2. ¹¬èò¤¬ô»ìù¢ «ð£ì¢´è¢ªè£÷¢Àñ¢ î£ñ¢Ìôñ¢ (ï£ë¢.).
ñ. ºÁè¢è£ù¢.
ºÁ - ºø¢Á. ºø¢Áîô¢ =
1. Åö¢îô¢. "ð£í¢ºø¢ Áèï¤ù¢ ù£í¢ñè¤ö¤¼è¢¬è" (¹øñ¢. 29).
2. «è£ì¢¬ì¬òê¢ Åö¢ï¢¶ ªð£¼îô¢. "ºø¢ø¤ò õèî£ù¢ õ¦ö¢ï¢î
ªï£ê¢ê¤»ñ¢" (ªî£ô¢. ¹øî¢. 13).
è. ºî¢¶.
ºø¢Á = ºø¢Á¬è. "ºø¢ø¤ò£ó¢ ºø¢Áõ¤ì" (¹. ªõ. 6:25).
ºø¢Á¬è =
1. Åö¢¬è.
2. «è£ì¢¬ì¬òð¢ ð¬èõó¢ ð¬ì õ¬÷袬è.
3. ªï¼è¢è® (w.).
ºø¢Á¬è - ºø¢ø¤è¢¬è =
1. «è£ì¢¬ì¬òð¢ ð¬èõó¢ ð¬ì õ¬÷袬è.
2. ªï¼è¢è® 郎ô¬ñ. ê£ð¢ð£ì¢®ø¢° ªñî¢î ºø¢ ø¤è¢¬èò£ò¤¼è¢è¤ø¶
(Þ.õ.).
ªî. ºî¢îî¤, è. ºî¢î¤ªè (g).
ºø¢ø¤è¢¬è - ºø¢ø¤¬è = «è£ì¢¬ì¬òð¢ ð¬èõó¢ ð¬ì õ¬÷袬è.
ºÁ° - ñÁ°. ñÁ°îô¢ =

1.
2.
3.
4.
5.
6.

²ö½îô¢. "ñÁèè¢ èìô¢è¬ìï¢î£ù¢" (î¤õ¢. Þòø¢. 2 68).
ðôè£½ï¢ î¤£¤îô¢. "ñô¤õù ñÁè¤" (°ø¤ë¢ê¤ð¢. 97).
ñùé¢èô颰îô¢. "ªïë¢ê¤ù¢ ñÁèô¢ ï¦" (ê¦õè. 946).
õ¼ï¢¶îô¢. "è¤ìò¤ó¢ ñÁ°õ î£ò¤Âñ¢" (Üèñ¢. 29).
꤬îîô¢. "°ìù¢ ñÁè¤ì" (èñ¢ðó£. Þï¢î¤óê¤î¢. 19).
ܬóð´îô¢ "ïÁë¢ ê£ï¢¶ ñÁè" (ñ¶¬óè¢. 553).

ñÁ° - ñÁ袰 ñÁ袰îô¢ =
1. ñùîè¢ èô袰îô¢. "ñÁè¢è¤ õô¢õ¬ôð¢ ð´î¢î¤" (î¤õ¢. õ£ò¢.
4 : 9 : 6).
2. âí¢ªíò¢ ºîô¤òõø¢ø£ô¢ ªî£í¢¬ì èóèóî¢îô¢ (Þ.õ.).
ñÁ袰 = ñùè¢èôè¢èñ¢. "ñÁè¢è¤«ù£ ®£¤òô¢ «ð£»ø"("èñ¢ðó£. ð÷¢÷¤ð¬ì. 109).
ñÁè¢è - ñÁè¢èñ¢ =
1. ²öø¢ê¤.
2. ñùè¢èôè¢èñ¢ "ñù¢ð¬î ñÁè¢èî¢ ¶ù¢ðé¢ è¬÷«õ£ù¢"(ð£¤ð£. 15:52).
3. ¶ù¢ðñ¢. "øªè£ì£ ñù¢ùõ¬ó ñÁè¢èë¢ ªêò¢»ñ¢ ªð¼¬ñò£ó¢"
(«îõ£. 17 : 4).
ñÁ° - ñÁèô¢ =
1. ²öø¢ê¤.
2. èô颰¬è. "«ð¬î«òù¢ ªïë¢êñ¢ ñÁèô¢ ªêò¢»ñ¢"
(î¤õ¢. õ£ò¢. 9: 4: 4).
3. «ï£ò¢ ñ¢¹¬è (W.).
ñÁèô¢ - ñÁèô¤. ñÁèô¤î¢îô¢ = «ï£ò¢ ñ¢¹îô¢ (ò£ö¢. Üè.).
ºÁ - ºø¤. ºø¤îô¢ =
1. õ¬÷ å®îô¢. "Üꢲ ºø¤ï¢îªîù¢ Áï¢î¦ðø" (õ£ê. 14 : 2).
2. «î£ø¢øô¢.
3. 郎ôªè´îô¢. "Üóè¢è ªù´î¢¶ ºø¤ï¢¶ (ªð£¤ò¹. ë£. 77).
4. Üö¤îô¢. "õ¦óºø¤ï¢î ªïë¢ê¤ùó¢" (õ¤ï£òè¹. 79 : 66).
5. îù¢¬ñ ªè´îô¢. ð£ô¢ ºø¤ï¢¶ «ð£ò¤ø¢Á (à.õ.).
6. ðîï¢ îð¢¹îô¢. ªïò¢ ºø¤òè¢ è£ò¢ï¢îîù£ø¢ èêè¢è¤ù¢ø¶ (à.õ.).
7. ðòùÁîô¢. Þóêñ¢ ºø¤ò ñ¼ï¢¶ ê£ð¢ð¤´è¤ø¶ (W.).
8. °¬ôîô¢.
9. ܼ÷¢ ñ£Áîô¢.
ñ. º£¤è, ªî. º£¤è¢ªè£Â. è. º£¤..
ºø¤î¢îô¢ =
1.
2.
3.
4.

å®î¢îô¢. "ªð£¼ê¤¬ô ºø¤î¢î õ¦óù¢ (ð£óî 褼좮í. 141).
è¤ö¤î¢îô¢. «õ좮¬ò Þóí¢ì£è ºø¤ (à.õ.).
ï¤Áî¢î¤ õ¤´îô¢. ãôê¢ê¦ì¢¬ì ºø¤î¢¶õ¤ì¢ì£ù¢ (à.õ.).
îù¢¬ñ ñ£ø¢Áîô¢. "ݬêð¢ð¤í¤ ðø¤î¢îõ¬ù ò£õó¢ ºø¤ð¢ðõó¢"
(èñ¢ðó£. Üé¢èî. 18).
5. ªïê¾î¢îø¤ò¤ô¢ àí¢¬ì ñø¤î¢îô¢.
6. ªð¼õ¤¬ùè¬÷ê¢ ªêò¢¶ º®î¢îô¢. ï¦ ðôõø¢¬ø ªõ좮

ºø¤î¢¶ õ¤ì¢¬ì«ò£? (à.õ.).
ºø¤ =
1. ¶í¢´. "è¦í¢ì õ¬÷ò¤ù¢ ºø¤ªò£ù¢Á è¤ìð¢ð" (ë£ùõ£. ê¤è¤î¢.
107).
2. à¬ìî¢î «îé¢è£ò¤ø¢ ð£î¤. «îé¢è£ò¢ ºø¤.
3. ð£î¤.
4. Ýõíñ¢. "«ñ£èõ£¬ê ºø¤ò¤ì¢ì ªð좮¬ò" (. ê¤ø¢ð. 1).
5. æ¬ôð¢ ðø¢Áºø¤.
6. ¶í¤. "ªè£÷¢÷¤ºø¤ð¢ ð£î¤«ò¶" (Ü£¤ê¢ ¹. ñò£ù 41).
7. ïèó¢ð¢ð°î¤, «ê£¤ (ð¤é¢.).
8. ܬø (ï£ë¢.).
9. àòó¢ï¢î ªõí¢èôñ¢.
ºø¤ - ñø¤. ñø¤îô¢ =
1. ñì颰îô¢.
2. ºÁè¢°í¢µîô¢. "¤ï¢¶ ñø¤ï¢¶õ¦ö¢ " (èô¤î¢. 15).
3. è¦ö¢«ñô£îô¢. "ñ¬ô¹¬ó ò£¬ù ñø¤ï¢¶" (¹. ªõ. 7:9).
4. ñ¢¹îô¢, ñ¦Àîô¢. "ñø¤î¤¬ó" (èô¤î¢. 121).
5. º¶è¤´îô¢. "¬ñï¢îó¢ ñø¤ò ñøé¢èì" (¹. ªõ. 6:14).
6. ê£ò¢îô¢. "⣤ñø¤î¢ îù¢ù ï£õ¤ù¢" (ê¤Áð£í¢. 196).
7. õ¤¿îô¢ "ï¤öù¢ñí¤ð¢ ðù¢ø¤ òø¢Á ñø¤»«ñ£" (ê¦õè. 2201).
8. ðôè£½ï¢ î¤£¤îô¢. "ïòù£® ïì¢ð£è¢°ñ¢ õ¤¬ùõó¢«ð£ù¢ ñø¤î¼ñ¢"
(èô¤î¢. 46).
9. 郎ô°¬ôîô¢. "Ýñ¢ðù¢ ºèõóè¢èù¢ 褬÷ªò£´ ñø¤ò" (èô¢ô£.
èíðî¤ õ£ö¢.
10. ÜÁð´îô¢. "àù¢ 裶 ñø¤»ñ¢" (î¤õ¢.ªð£¤ò£ö¢ 2 3 6, ܼñ¢.).
11. î¬ìð¢ð´îô¢.
12. ê£îô¢. "ñø¤ï¢î ñèù¢ø¬ùꢲì" (Ü£¤ê¢. ¹. ñò£ù. 38).
ñø¤î¢îô¢. =
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ð¢¹îô¢.
ñ¢ðê¢ ªêò¢îô¢.
è¦ö¢ «ñô£è¢°îô¢ (W.)
î´î¢îô¢. "ñÁð¤ø𢠫ð£ì ñø¤î¢î¤´«ñ" (õ£ê. 36:2).
褬ì òñó¢î¢îô¢. ïù¢ªêò¢è¢° Íù¢Á 褬ì ñø¤è¢è «õí¢´ñ¢(à.õ.).
î´î¢îø¢ °ø¤ò£èè¢ ¬èò¬êî¢îô¢. "ñ£ø¢ø¼é¢ èóîô ñø¤è¢° ñ£Á"
(èñ¢ðó£. àí¢ì£ì¢. 21).

ñø¤ = ñø¤òô¢.
ñø¤è£ô¢ = ñÁè£ô¢.
ñø¤êô¢ = ܬí.
ñø¤î¢¶ = ñ¢ð. "ñø¤î¢î£é¢ è¤ö¤ï¢¶" (ñí¤«ñ.10:88).
ñø¤î¢¶ñ¢ = ñ¢ð¾ñ¢, ñ¦í¢´ñ¢ "«õô£¬ù ñø¤î¢¶é¢ è£í¢è" (ê¦õè. 1225).
ñø¤îóô¢ = ñ¦À¬è. (ð¤é¢.).

ñø¤ï¢¶ - ñ¦í¢´ñ¢. "ñø¤ï¢¶ õï¢îù«ó ñ£ø¢«ø£ó¢" (ªð¼é¢. ñèî. 19 : 80).
ñø¤ð¢¹ = ñø¤òô¢.
ñø¤ð´îô¢ =
1. î´è¢èð¢ð´îô¢.
2. Þ¬ìÎÁð´îô¢. («è£ò¤ªô£. 13).
ñø¤òô¢ =
1. õí¤èñ¢, ªî£ö¤ô¢, èô¢õ¤, «ð£è¢°õó ºîô¤òù ï¬ìªðø£
õí¢íñ¢ î´î¢îô¢.
2. ꤬øè¢Ãìñ¢.
ñø¤¾ =
1. ñ¢¹¬è. "ñø¤õ¤ô£ê¢ ê¤õèî¤" (ܼì¢ð£, ð, ªêõ¤ òø¤.6)
2. «è´. (äé¢. ܼñ¢.).
ºÁ - º¬ø =
1. õ¬÷¾.
2. «õ¬ôò£÷¢ ð¢ðñ¢ (turn)."ðí¤º¬ø ñ£ø ºï¢¶õó¢" (èñ¢ðó£.
áó¢«î´. 49). Þù¢Á °ö£ò¢î¢ îí¢í¦ó¢ ð¤®è¢è «õí¢®ò¶ ò£ó¢
º¬ø? (à.õ.)
3. îì¬õ. "⿺¬ø ò¤¬øë¢ê¤" (ê¦õè. 3052).
4. ܬì¾. "º¬øº¬ø...èö¤»ñ¤õ¢ ¾ôè" (¹øñ¢.29).
5. å¿é¢°. "ºï¢¶Ëô¢ èí¢´ º¬øð¢ðì âí¢í¤" (ªî£ô¢. ê¤. ð£ò¤.).
6. áö¢. "ݼò¤ó¢ º¬øõö¤ð¢ ðÇàñ¢" (¹øñ¢. 192).
7. å¿è¢èñ¢. "º¬øò¤ «ô£¬òî¢ ªîù¢¹ôî¢ ¶ò¢ð¢ðù¢" (èñ¢ðó£.
õ£ô¤õ¬î. 177).
8. èø¢¹. "ºè¤ö¢ñò颰 ºô¢¬ô º¬øï¤èö¢¾ è£ì¢ì" (ð£¤ð£. 15:39).
9. àø¾. "ªð£¼ì¢´º¬ø ò£î¤ò¤ù¢" (ïù¢. 298).
10. ñí뢪êò¢ »ø¾. º¬ø ñ£ð¢ð¤÷¢¬÷. º¬øð¢ªðí¢, º¬øè£óù¢.
11. àø¾º¬ø𢠪ðòó¢. "ªð£¤ò£¬ó ªòù¢Á º¬øªè£í¢´ Ãø£ó¢"
(Ýê£óè¢. 91).
12. «ïó¢¬ñ, º¬ø«è´.
13. ªê颫è£ô¢ ªïø¤. "º¬ø«è£® ñù¢ùõù¢ ªêò¢ò¤ù¢" (°ø÷¢. 559).
14. ªïø¤º¬ø. è£è¢¬èð¢ ðùñ¢ ðöº¬ø (è£è î£ô¦ò ï¤ò£òñ¢).
15. Ëô¢ õ°ð¢¹. ðù¢ù¤¼ º¬ø.
16. èì¢ì¬÷ 郎ø«õø¢Á¬è. º¬øªêò¢«õ£ó¢.
17. îù¢¬ñ. "ºî¢î¦ð¢ «ðµñ¢ º¬øªòùè¢ è¤ô¢ªôù" (ñí¤«ñ. 22:48).
18. ࣤ¬ñ. "º¬ø¬ñ ªòù¢ðªî£ù¢ Áí¢´" (èñ¢ðó£. ïèó¢ï¦é¢°. 5).
ñ. ºó, è. ºªó, ªî.ªñ£ó.
º¬øõù¢ =
1. Þ¬øõù¢. "ï£ù¢ñ¬ø ºè¢èí¢ º¬øõ Â被è" (ðù£.
ªð£ù¢õí¢. 52).
2. ð£èù¢. "«ñô¤òù¢ º¬øõó¢ Ëô¤ò «ô£¬ê" (ªð¼é¢. à뢬êè¢.
44 : 79).

º¬ø - ñ¤¬ø = õ¬÷¾. "ñ¤¬ø袪è£÷¤ î¢î¤ù£«ù" (ê¦õè. 284).
ñ¤¬ø袪è£÷¤ îô¢ = ð¬ìè¢èôî¢î¤ù¢ õ¬÷¾ ï¦è¢°îô¢.
"ñ¤¬øè¢ ªè£÷¤ õ£ó¢" (ê¦õè. 2293).
ñ¤¬ø袪è£À¾îô¢ = ð¬ìè¢èô õ¬÷¾. ï¦è¢°îô¢.
"âçè ñ¤¬øè¢ ªè£÷¦Þ" (¹. ªõ. 8:21).
å.«ï£: ºí¢´ - ñ¤í¢´, º´è¢° - ñ¤´è¢°.
ºÁ - ñÁ. ñÁî¢îô¢ = (ªê.°ù¢ø£õ¤.)
1. ð¢¹îô¢.
2. ñ¢ðê¢ ªêò¢îô¢.
3. ñ£ø¢Áîô¢.
4. î´î¢îô¢. "ñÁ ñÁ ¬ñï¢îó¢ ê£ó"(èô¤î¢. 104).
5. î¬ì ÃÁîô¢ (Ý좫êð¤î¢îô¢). "àìù¢ðìô¢ ñÁî¢îô¢." (ïù¢.11).
6. ï¦è¢°îô¢. "ªè£ô¢ô£ù¢ ¹ô£¬ô ñÁî¢î£¬ù" (°ø÷¢. 260).
7. Þô¢¬ô ªòù¢Âîô¢. "Üõó¢ñÁî¢ îèøô¢ è£í£" (èñ¢ðó£.
ñ¤î¤¬ôè¢. 125).
(ªê. °. õ¤.) Þô¢ô£ñø¢«ð£îô¢. "Þð¢«ðÁî£ù¢ å¼ï£Àí¢ì£ò¢ ñø¢¬ø ï£÷¢ ñÁè
¢¬èòù¢ø¤è¢«è." (ß´, 2: 7: 7).
ñÁ - ñÁð¢¹
1.
2.
3.
4.
5.

=
ñÁ袬è.
âî¤ó¢è¢¬è.
èí¢ìùñ¢.
ñÁ¾ö¾. (ò£ö¢ð¢.).
ºù¢Â¿î ê£½è¢°è¢ °Áè¢è£è ¾¿¬è (ï£ë¢.).

ñÁð¢ð = æó¢ àõñ ¾¼¹ "ñ£ø¢ø ñÁð¢ð Ýé¢è¬õ ªòù£Ü" (ªî£ô¢. àõ. 11).
ñÁî¢î¼îô¢ = ð¢ðô¢, ñ¦ì¢ìô¢. "¬ñòø¢ø ð®õî¢î£ù¢ ñÁî¢îó ªô£ô¢õ«î£"
(èô¤î¢. 15).
ñÁî¢îó¾ = 𢹬è, ñ¦ì¢¬è. "ò£ªî£ù¢Á ªñù¢èí¢ ñÁî¢îó õ¤ô¢ô£ò¤ù¢"
(èô¤î¢. 81).
ñÁî¢îó¾ - ñÁîó¾ = ñ¦ì¢¬è. "ñÁîó õ¤ô¢ô£¬÷ «òî¢î¤ï£ñ¢ ð£ì" (ê¤ôð¢. 24,
ð£ì¢´ñ¬ì, ÞÁî¤).
ñÁè¢è = ñ¢ð¾ñ¢. ñÁè¢è ï¦ õóè¢Ã죶 (à.õ.).
ñÁ =
1. ñ¢ð, ñ¦÷. "ñÁî¢î¤ù¢ù£ ªêò¢ò£¬ñ ñ£êø¢ø£ó¢ «è£÷¢"
(°ø÷¢. 312).
2. ñÁð®»ñ¢ "ñÁî¢¶è¢ «è÷¢õ¤ ªè£÷¢÷ «õí¢ì£îð®" (ß´, 1 3 3).
3. ñ¢ð¾ñ¢, «ñ½ñ¢. "ñÁ ñ¤ù¢Âªñ£ù¢ Á¬óî¢î¤ì被è÷¢"
(Ü£¤ê¢. ¹. Åö¢õ¤. 128).
ñÁ¬óî¢îô¢ = î¬ì ÃÁîô¢, âî¤ó¢î¢ ¶¬óî¢îô¢. "ñÁ¬óð¢ ð¶«ð£
¢ªê£´ ¹íó¢î¢¶ñ¢" (ªî£ô¢. ªð£¼. 2).

ªùë

ñÁ𢠫ð£îô¢ =
1. ݾ èø¬õ ï¤ù¢Á «ð£îô¢ (W).
2. ñóñ¢ è£ò¢ð¢¹ ï¤ù¢Á «ð£îô¢ (W).
ñÁ - ñ¬ø =
1. ñÁð¢¹.
2. âî¤ó¢ñ¬ø. ªî£ö£ï¤ó¢ âù¢ð¶ ñ¬øò¤ù¢ø¤î¢ ªî£¿¶ âù¢Á ªð£¼÷¢
ñÂñ¢ àíó¢è. (ñ¬ôð´. 231, à¬ó).
3. õ¤ô袰¬è. "ªð£ò¢ñ¢¬ñ ¹ô£ø¢èí¢ ñ¬ø»¬ì¬ñ" (ãô£î¤.6).
âî¤ó¢ñÁ - âî¤ó¢ñ¬ø.
ñÁè¢è÷¤î¢îô¢ =
1. ñÁî¢îô¢.
2. «ï£ò¢ ñ¢¹îô¢. ñÁè¢è÷¤î¢¶ð¢ «ð²îô¢ = î£ù¢ ªê£ù¢ù¬î
ñÁ𢠫ð²îô¢ (à.õ.)
ñÁî¬ô =
1. âî¤ó¢è¢ èì¢ê¤. "îù¢¬ù ñÁî¬ô ðö¤î¢î 裬ô»ñ¢" (ïù¢. 53).
2. â¤ò¤ù¢ ªè£÷¢¬è. "ñÁî¬ôè¢ èì£Ü" (ªî£ô¢. ñó¹. 105).
3. âî¤ó¢ð¢ªð£¼÷¢. "Þù¢¬ñ òù¢¬ñ ñÁî¬ô ªòù¢Âñ¢ ºð¢ªð£¼÷¢"
(ê¤. «ð£. ê¤ø¢.2 1, ð.34).
4. ð¬èõó¢. "ñÁî¬ô ²ø¢ø ñî¤î¢«î£ñ¢¹ õ£«ùô¢" (ãô£î¤,16).
5. ï¤èó¢. "Ü£¤ñ£õ¤ø¢° ñÁî¬ô «ð£ô¢õ£ ªó£¼õó¢" (被è£. 225),
à¬ó).
6. Þóí¢ì£º¬ø. ñÁî¬ô Þ颰 õó£«î (à.õ.).
ñÁî¬ôî¢îô¢ = (ªê. °. õ¤.) â¤ì¢´î¢ «î£ù¢Áîô¢. "ï£íºî ù£ù¢° ñí¢®
ªò£¼ê£ó¢ ñÁî¬ôð¢ð" (õ¤¬÷. õ¬÷òô¢. 23).
(ªê. °ù¢ø£õ¤.) ñÁî¢îô¢. "ñÁî¬ôî¢ ¶¬ó袰 ªñô¢¬ô" (Ü£¤ê¢. ¹. ïèó¢ï¦.146).
ñÁî¬ôè¢è£ò¢ = ð¼õ õ¤¬÷ê¢êø¢°ð¢ ð¤ù¢ è£ò¢è¢°ñ¢ è£ò¢èø¤ ºîô¤òù.
ñÁî¬ô𢠪ðí¢ = ñÁñ¬ùõ¤.
"Üóõ ñÁî¬ô𢠪ðí¢ Ã좴õ¤è¢°ñ¢" (꤫ùï¢. 267).
ñÁî£ò¢ = ñ£ø¢ø£ï¢î£ò¢.
ñÁï£÷¢ = Ü´î¢î ï£÷¢.
ñ.ñÁï£÷¢, ªî. ñÁ.
ñÁð® =
1. ñ¢ð.
2. ñø¢ªø£¼ ð® (copy).
3. õ¤¬ì (ï£ë¢.)
ñÁñ£® = ñ£®è¢° «ñô¢ñ£®. õ¦ì¢®ø¢° ñÁñ£® ¬õî¢¶è¢ è좮ò¤¼è¢è¤ø£ù¢.
ñÁñ£¬ô Å´îô¢ = èíõù¤ù¢ ÜÁð£ù¢ õ¤ö£õ¤ô¢ ï¬ìªðÁñ¢ ñ£¬ô ñ£ø¢Áê¢
êì颰.

ñÁñ£ø¢øñ¢ = ñÁªñ£ö¤. "ñÁñ£ø¢ø ñø¢ªø£¼õó¢ ªè£´ð¢ð££¤ù¢ø¤" (ªð£¤ò¹.
ë£ù. 474).
ªî. ñ¼ñ£ì¢ì, è. ñ¼ñ£î¢¶.
ñÁ - ñÁõô¢ = ñ¢ð. ñÁõ½ñ¢ = ñ¢ð¾ñ¢. "ñÁõ½ñ¢ ¹ô¢ô¤è¢ ªè£í¢´"
(ê¦õè. 1052).
ñÁõô¤´îô¢ =
1. ñ¢¹îô¢. "ð¤ù¢¬ù ñÁõõ¤ì£î¤«ø" (ß´, 2: 10:8).
2. ê¤ø¤¶ âë¢ê¤ ï¤ø¢øô¢. "ñô¢ô¤¬è....... èñö¢ªîù¢øô¢ ñÁõô¤´¬èò£«ô"
(ß´, 10: 3: 5).
ñÁ - ñø¢Á = (°. õ¤. â)
1. ñÁð®»ñ¢ (W.).
2. ð¤ù¢.
3. «õÁ.
4. ñø¢øð¢ð®.
(Þ¬ìꢪê£ô¢)
1. õ¤¬ùñ£ø¢Áè¢ °ø¤ð¢¹.
2. ð¤ø¤¶ð¢ªð£¼ì¢ °ø¤ð¢¹.
3. ܬê郎ô.
"ñø¢ªøù¢ è¤÷õ¤ õ¤¬ùñ£ø¢ ø¬ê郎ô" (ªî£ô¢. Þ¬ì. 14)
"õ¤¬ùñ£ø¢ ø¬ê郎ô ð¤ø¤ªî ñø¢«ø" (ïù¢. 433)
å.«ï£: Gk. meta, after, occasionally with sense ‘change.’
ñø¢Á - ñø¢ø = ð¤ø, «õÁ.
ñø¢Á - ñø¢Áñ¢ =
1. «ñ½ñ¢.
2. ñ¦í¢´ñ¢. "à¬ì¬ñ ñòô£°ñ¢ ñø¢Áñ¢ ªðòó¢î¢¶" (°ø÷¢. 344).
ñø¢Á - ñø¢¬øò¶ = ñø¢ø¶. "ñø¢¬øò ªîù¢ð¶ ²ì¢®ò îø¢è¤ùñ¢" (ïù¢.434).
ñÁ - ñ£Á. ñ£Áîô¢ = (ªê.°.õ¤.)
1. «õÁð´îô¢. "ñ£ø£ ñùé¢ ªè£í¢´" (Ëø¢.47).
2. ð¤ù¢õ£é¢°îô¢. "Åù¢ñè÷¢ ñ£ø£ ñøñ¢Ìí¢ õ£ö¢è¢¬è" (ªð¼ñ¢ð£í¢.
136).
3. °¬øîô¢. «ï£ò¢ ªè£ë¢êñ¢ ñ£ø¤ò¤¼è¢è¤ø¶ (à.õ.).
4. Þìñ¢ «õÁð´îô¢.
5. ï¦é¢°îô¢. "àøè¢èñ¢ ñ£ø¤ù£ù¢" (èñ¢ðó£. ÝÁªê.7).
6. º¶è¤´îô¢. "ñ£ø£ ¬ñï¢î¤ù¢" (ñ¬ôð´. 332).
7. Ãî¢î£´îô¢ (ð¤é¢.)
8. Þøî¢îô¢. Þõ¢õ£ù¢ñ£è¢è÷¢ ñ£ø¤ð¢ ð¤øõ¼ñ¢ (ê¤.«ð£.ê¤ø¢.23,ð.47).
9. Þô¢¬ôò£îô¢. "ðó𢹠ñ£øð¢ Ìî¢¶è¢ °÷¤ó¢ï¢î ¹ù¬ô" (ß´,2:8:2).
10. ªð£ò¢ð´îô¢. "ï£õ¤ø¢ ¹¬ùï¢î ïù¢èõ¤¬î ñ£ø£¬ñ" (ð£¤ð£. 6 :8).
(ªê.°ù¢ø£õ¤).

1. õ¤ø¢øô¢. "ï£í¢«ñ£ó¢ ñ£Áñ¢" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 160).
2. ðí¤ ªêò¢îô¢. "ºù¢ù¤ù ðí¤º¬ø ñ£ø ºï¢¶õ£ó¢"(èñ¢ðó£.
áó¢«î´. 49).
3. ð¤øÂ袰î¾îô¢. "ðùõÂè¢è£ð¢ ð£ñ£ø¤ ò£ó¢è¢°" (°ñó.ð¤ó. ñ¦ù£ì¢.
Þóì¢. 5).
4. èö¤î¢îô¢ "ñ£Á ªñù¢ñô¼ñ¢" (ð£¤ð£. 6: 46).
5. ¬èõ¤´îô¢. "¹£¤¹ï¦ ¹øñ£ø¤" (èô¤î¢. 15).
6. ñÁî¢îô¢ (ò£ö¢ð¢.).
7. âí¢ ªð¼è¢°îô¢. "äñ¢ð£½ñ¢ ªð£¶¾ñ£ù Ýø£Âñ¢ ñ£ø
Ëø¢ªøì¢ì£ñ¢" (ïù¢. 269, ñò¤¬ô).
8. Ü®î¢îô¢ (Þ.õ.).
è. ñ£Á.
ñ£Á =
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«õÁð£´. "ñ£ø¤ô£î ñ£è¢è¼¬í ªõ÷¢÷«ñ" (õ£ê. 5:91).
âî¤ó¢. Üõù¢ âîø¢°ñ¢ ñ£ø£ò¤¼è¢è¤ø£ù¢.
ð¬è. "ñ£ø¢ø¤¼ «õï¢îó¢" (¹øñ¢. 42).
åõ¢õ£î¶. "ñ£øô¢ô ¶ò¢è¢è" (°ø÷¢. 944).
åð¢¹. "ñ£øù¢¬ñò¤ù¢........Þ¬÷ò¬ó»ñ âø¤ò£ù¢" (ê¦õè 2261).
ñ£ø¢Á¼ð¢ð®. "ñ£Á ê£î¢î¤ ªòù¢ð¤¬ö ªð£Áð¢ð¦ó¢" (ªð£¤ò¹.
Üñó¢ï¦î¤. 24).
7. âî¤ó¢ïù¢ø¤ (ð¤óðè£óñ¢). "õö袪裴 ñ£Áªè£÷ù¢Á" (î¤õ¢.
Þòø¢. ªð£¤ò õï¢. 13).
8. ñÁªñ£ö¤. "ñ£ªøî¤ó¢ Ãø¤ ñò袰ð¢ ð´°õ£ò¢" (èô¤î¢.116:15).
9. Þñ¢¬ñ ï¦é¢°ñ¢ Þøð¢¹. "ïè£Üªôù õï¢î ñ£«ø" (¹øñ¢. 253).
10. Þøð¢ð¤ù¢ ð¤ù¢ ð¤øð¢¹. "ñ£ø¢ø¤¬ìê¢ ²ö½ñ¢ ï¦ó£ó¢" («ñ¼ñï¢. 136).
11. °ð¢¬ð Ã÷ñ¢ ï¦è¢°ñ¢ ¶¬ìð¢ðñ¢. "êô¢ô¤è¬÷ ñ£ªø´î¢¶î¢
Éó¢î¢¶ñ¢" (ðíõ¤´. 285).
12. ¶¬ìð¢ðñ¢«ð£ ½î¾ñ¢ ð¼î¢î¤î¢ÉÁ.
13. ÉÁ«ð£ù¢ø õ÷£Á. (w.).
14 õ÷£Á «ð£ù¢ø ð¤óñ¢¹. "ñ£ø¢ø ô£ø¢Á𢠹¬ì»í¢´ñ¢" (ê¦õè. 2794).
15. ñ£Áîô¢ «ï¼ñ¢ õ¬è. "õ¤÷é¢èè¢ «èì¢ì ñ£Áªê£ô¢" (¹øñ¢.50).
(Þ¬ìꢪê£ô¢).
1. ã¶ð¢ ªð£¼÷¤¬ìê¢ ªê£ô¢. "ܬù¬ò ò£èù¢ ñ£«ø" (¹øñ¢. 4.).
2. ªî£Áð¢ªð£¼÷¤¬ìê¢ ªê£ô¢. ðèô¢ ñ£Á õ¼è¤ø£ù¢ = ðèô¢ªî£Áñ¢
õ¼è¤ø£ù¢.
ñ£Á - ñ£øù¢ =
1. õô¤ò ð£í¢®òù¢. "Ìï¢î£ó¢ ñ£ø" (¹øñ¢.55)
2. êìî¢î¤ø¢° ñ£ø£ù ïñ¢ñ£ö¢õ£ó¢ (êì«è£ðù¢). "êì«è£ðù¢ ñ£øù¢"
(î¤õ¢. õ£ò¢. 2:6:11).
3. ñ£ø¢ø£ù¢. "õô¢õ¤¬ù被è£ó¢ ñ£øù¢" (õóé¢èî¢îï¢. è£ð¢.5).
ñ£Á - ñ£øô¢ = ã¶, èóí¤òñ¢ (ºè£ï¢îóñ¢) (w).
ñ£Á - ñ£ø¢Á =

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«õÁð´î¢¶¬è.
åö¤è¢¬è. "ñ£ø¢«ø ñ£ø¢ø ô¤¬ô«ò" (ð£¤ð£. 4:53).
ñ£ø¢Á ñ¼ï¢¶.
ðí¢ìñ£ø¢Á.
õ¤¬ô (ò£ö¢. Üè).
ñ£ø¢Á¬ì.
ñé¢èô Üñé¢èô ï£÷¢è÷¤ø¢ ðï¢îø¢°è¢ è좴ñ¢ õí¢í£ù¢ ¶í¤è÷¢.
ªð£ù¢ªõ÷¢÷¤ à¬óñ£ø¢Á. "ñ£ø¢ø÷ õø¢ø ªð£ù¢Â´î¢î£ò¢"
(Üì¢ìð¢ Üöèóï¢. 2).
9. à¬óñ£ø¢Á ï¤øñ¢. (ß´,4. 3. 7 ü¦).
10. âî¤ó¢ (ò£ö¢. Üè.).
11. å𢹬ñ. "ñ£ø¢ø¤£¤ ò£®ð¢ ð£¬õ«ò£´" (ë£ù£. 6:20).
12. õô¤¬ñ. "ñ£ø¢ø£¬ó ñ£ø¢øö¤è¢è õô¢ô£¬÷" (î¤õ¢. ð¢ð£.15).
13. æ«óó¢ ñ£´ å¼ï£÷¤ô¢ àöè¢Ã®ò ï¤ôñ¢ (w.).
ñ£ø¢Á - ñ£ø¢øñ¢ =
1. ñ£Áðì¢ì郎ô. "ñ£ø¢øñ£ñ¢ ¬õòèî¢î¤ù¢" (õ£ê. 1:81).
2. õë¢ê¤ù ªñ£ö¤. "ñ£ø¢ø ñ£ø£ù¢ ñøô¤ò ê¤ùî¢îù¢" (¹øñ¢. 341).
3. ð¬è. "ñ£Áªè£ À¿¬õ» ñ£ø¢øï¢ î¦ó¢ï¢î«õ" (¬ïìî. è£ù¢¹°. 3).
4. 设 (ð£¤è£óñ¢).
5. ñ£ø¤ê¢ ªê£ô¢½ñ¢ õ¤¬ì. "ñÁî¬ôè¢ èì£Ü ñ£ø¢øºñ¢" (ªî£ô¢.
ñó¹.105).
6. ªê£ô¢. "õ¤´ñ£ø¢øñ¢ «õï¢îó¢è¢ °¬óð¢ð£ù¢" (°ø÷¢.689.).
"ñ£ø¢øñ¢.....ªê£ô¢«ô" (ïù¢. 458).
7. «ðꢲ. "ñ£ø¢ø º¬ó袰ñ¢ õ¤¬ù ïôñ¢" (ï£ù¢ñí¤. 45).
ªî. ñ£ì¢ì, è.ñ£î¢¶, ñ£î¢îÂ, ðì. ñ£ï¢î¢.
å.«ï£: It. motto, word, F. mot (mo), word, saying.
ºô¢ - º÷¢ - ºí¢ - ºí - ºí¾ - ºí° - ºí颰.
ºí颰îô¢ =
1. à÷¢õ¬÷îô¢. à÷¢÷ì颰îô¢.
2. Üì颰îô¢ (W.).
3. °ó¬ôòìè¢è¤ð¢ «ð²îô¢.
ºí颰 =
1. «ê£ñ¢ðô£ô¢ ãø¢ð´ñ¢ àìñ¢¹ õ¬÷¹, ºìè¢èñ¢, «ê£ñ¢¹
(Þôè¢. Üè.).
2. Üìè¢èñ¢ (Åì£.).
ºí颰 ï¤ñ¤ó¢îô¢ = àìñ¢¬ð ï¦ì¢®ê¢ «ê£ñ¢ðô¢ ºø¤î¢îô¢.
"ºí颰ï¤ñ¤ó¢ õòñ£ù¢" (¹øñ¢. 52),
"ºí颰ï¤ñ¤ó¢ï¢ î¬÷ꢪêø¤ »¿¬õ ò¤¬ó袰õï¢ îù¢ù" (¹øñ¢. 78).
ºí颰 - ºí袰 ºí袰îô¢ = à÷¢ õ¬÷î¢îô¢.
"õ÷¢Àè¤ó¢ ºíè¢è¾ñ¢" (ïø¢. 114).
º£¤ = õ¬÷¾. º£¤ - Í£¤ = «ê£ñ¢ðô¢ ºø¤î¢îô¢.

Í£¤ï¤ñ¤ó¢îô¢ = àìñ¢¬ð ï¦ì¢®ê¢ «ê£ñ¢ðô¢ ºø¤î¢îô¢.
ºí° - ºù°. ºù°îô¢ = °ó¬ôòìè¢è¤ð¢ «ð²îô¢.
ºí° - ºù颰. ºù颰îô¢ =
1. °ó¬ôòìè¢è¤ð¢ «ð²îô¢. ºµºµî¢îô¢.
2. ¹ôñ¢¹îô¢.
3. ºÁºÁî¢îô¢.
å.«ï£. OE moen, obs. mean, E. moan, to make a long low murmur of
physical or mental suffering, to complain, to lament misfortune, to lament
for dead person.
ºí¢ - ñí¢ - ñ£í¢ = ñì颰. ðù¢ñ£í¢ (ð£¤ð£. 13:62).
å.«ï£: E. fold = ñ®. ñì颰.
ñí¢ - ñí¤1 = (õì¢ì õ®õ£ù ªð£¼÷¢è÷¢)
1. ï£ö¤¬è õ좮ô¢.
2.å¼ ï£ö¤¬è «ïóñ¢.
3. «è£¹ó ï£ö¤¬è ñí¤.
4. ï£ö¤ñí¤.
5. ¬èñ¢ñí¤.
6. ªð¼õì¢ì ñí¤ð¢ ðô¬è (gong).
7. ê¤Áõì¢ì ñí¤ð¢ ðô¬è («êèí¢®).
8. ÜÁð¶ 郎ñò «ïóñ¢ (Þè¢.).
9. è®è£óñ¢ (Þè¢.).
10. ñí¤è¢Ãí¢´.
ñí¤2 = (à¼í¢¬ì õ®õ£ù ªð£¼÷¢è÷¢)
1. èí¢ñí¤. "è¼ñí¤ò¤ø¢ ð£õ£ò¢" (°ø÷¢. 1123).
2. ªð£ù¢ñí¤. "ñí¤ò¤¼ î¬ô»ë¢ «êó¢î¢î¤" (ê¦õè. 977).
3. ð£ê¤ñí¤.
4. Ãôñí¤.
5. à¼î¢î¤ó£è¢èñí¤. "ñ£ê¤ô£î ñí¤î¤èö¢«ñù¤" (ªð£¤ò¹.
è¢Ãì¢ì. 6).
6. ê¤Áñí¤ò£¤ê¤.
7. ªð¼ñí¤ò£¤ê¤.
8. õ¬ô«ò£óî¢î¤ø¢ è좮ò °í¢´. "Þùñí¤ õ¤÷¤ñ¢¹øè¢ «è£î¢¶"
(õ£ôõ£. 22: 13).
9. ñ¦ù¢õ¬ô º®ê¢². ñí¤õ¬ô.
10. ïí¢´, «î÷¢ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ ªè£´è¢°ñí¤.
º÷¢ - ºì¢´ - ºì¢¬ì =
1. à¼í¢¬ìò£ù ðø¬õ ºì¢¬ì. "¹ô¾ï£Á ºì¢¬ì¬ò.....
è¤ö颪裴 ªðÚàñ¢" (¹øñ¢. 176).
2. àôèè¢ «è£÷ñ¢. "êºèù¢ ªêò¢î ºì¢¬ì è¦í¢®ô¶" (èñ¢ðó£.
õ®. 66).
3. ê£í¤»¼í¢¬ì¬ò õì¢ìñ£èî¢ îì¢®è¢ è£ò¬õî¢î õø좮.

"ªï¼ð¢¹è¢° ºì¢¬ì»ñ¢" (ܼì¢ð£, 1. õ¼÷¢. 105).
4. õì¢ìê¢ ê¤Áèøí¢®. "å¼ ºì¢¬ì ªïò¢" (ðù£. «è£®î¢. 16).
ñ. ºì¢¬ì., è. ºì¢ªì.,
ºì¢¬ìè¢èí¢, ºì¢¬ìè¢ èí¢í¦ó¢, ºì¢¬ìè¢ èî¢î£¤, ºì¢¬ìè¢ è£÷£ù¢, ºì¢¬ìè¢
«è£² ºîô¤ò è£ì¢´ê¢ ªê£ø¢è÷¢ à¼í¢¬ì õ®õ£ù ªð£¼÷¢è¬÷è¢ °ø¤ð¢ðù.
ºì¢´ - ºì¢ì£ù¢ =
1. ñë¢êì¢è¤ö颰.
2. ï¦Á ï¦ø¢Áõîø¢°£¤ò ê£í¾¼í¢¬ì. ï¦ø¢ø¤ø¢° ºì¢ì£ù¢
«ð£´ (à.õ).
ºì¢´ - ºì¢® = «ðò¢è¢ ªè£ñ¢ñ좮.
º÷¢ - ºí¢´ = à¼í¢ìè좬ì, ºí¢´ñ¢ º®ê¢²ñ¢.
ºí¢´ - ºí¢ì£ù¢ = ñë¢êì¢è¤ö颰.
ºí¢´ - ºí¢¬ì=
1. ºì¢¬ì. "ºí¢¬ì õ¤¬÷ðöñ¢" (ðî¤ø¢. 60:6).
2. è¼õ¤ö¤.
ºí¢¬ì - ñ¤í¢¬ì = è¼õ¤ö¤.
"õ¤ö¤î¢î¤¼è¢è ñ¤í¢¬ì¬òè¢ ªè£÷¢õ£ù¢" (èô¤î¢. 108, à¬ó).
ºì¢´ - ºî¢¶ = à¼í¢¬ìò£ù õ¤¬î. °¼è¢°ºî¢¶.
°Áºî¢îñ¢ ðöñ¢ = ï¦À¼í¢¬ì õ®õ£ù ñ¤¶è¢èñ¢ðöñ¢.
ºí¢ - ºíñ¢ - ºìñ¢ =
1. õ¬÷¾. "ºì ¶øï¢î õ£ö£ õù¢ðè´" (¹øñ¢.307)
2. õ¬÷ï¢î¶. "ºìî¢î£¬ö"(èô¤î¢. 136). "Üô¢«ô£ó¢è¢ è÷¤è¢° ñ¶
ºìî¢ ªî颫è" (ïù¢.35).
3. ¬èè£ô¢ õ¬÷¾.
4. Ýìô¢ ð£ìô¢ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ °ø¢øñ¢. "ðí¢«í ð£í¤ É被è
ºì«ñ" (ê¤ôð¢. 3 : 46).
ºìñ¢ - ºìõù¢ =
1. ªï£í¢®. "è£ô£ù¢ ºìõù¢" (ªî£ô¢. ªê£ô¢. 73, Þ÷ñ¢Ì.).
2. ܼíù¢ (Üè. ï¤.).
3. 裣¤ (ð¤é¢.).
ºìñ¢ - ºì¾. ºì¾îô¢ = ªï£í¢´îô¢ (ò£ö¢ð¢.).
ºìõ£í¢® (ºìñ¢ + Ýí¢®) = ªè£é¢è ªõ÷¢÷£÷ó¢ °ôî¢î¤ø¢ ð¤ø袰ñ¢ ð¤øõ¤
ºì袰öîè¬÷ â´î¢¶ õ÷ó¢è¢°ñ¢ Þóð¢«ð£ó¢ õ¬èò¤ùó¢.
ºìñ¢ - ºìô¢ - ºì¬ô =
1. à¼í¢¬ì (ð¤é¢.)
2. ºÁ袰, èô¢. "ºì¬ô õ¤øè¤ù¢" (ñí¤«ñ. 16:26) .
3. º¼´. (î¤õ£.,)
4. èö¬ô. (Üè. ï¤.).

5. ñùõù¢¬ñ. "ïù¢Áíó£ò ºì¬ô º¿ñè¢è÷¢" (ðö.25).
6. ªð¼é¢ °ø´ (Üè.ï¤.).
ºì颪è£ù¢ø£ù¢ - ºì袪è£ø¢ø£ù¢ = ºìê¢ Å¬ô¬ò𢠫ð£è¢°ñ¢ ªè£®õ¬è.
ºìñ¢ - ºìî =
1. ºìñ¢.
2. õ¬÷ï¢î¶. "ºìï¢¬î ªïô¢ô¤ù¢ è¬öòñô¢ èöù¤" (ðî¤ø¢ . 32 : 13).
3. õ¤ì£ò¢è¢ è좴«ï£ò¢ (M.L.).
ºìñ¢ - ºì颰. ºì颰îô¢ =
1. õ¬÷îô¢. "Üìé¢è¤ùù¢ ºìé¢è¤ òôñ¢õ" (àî¢îóó£.
õ¬óªò´î¢î. 72).
2. àìñ¢¬ð õ¬÷ð¢ ð´î¢¶è¢ ªè£÷¢Àîô¢. "ðê¤òì ºìé¢è¤ò
¬ðé¢èì¢ ªêï¢ï£ò¢" (ïø¢. 103)
3. î颰îô¢. "ÜÁè£ø¢ ðø¬õ ºìé¢è¤ò ªêë¢ê¬ì ºè¢èí ù£ó¢è¢°"
(ðù£. ªð£ù¢õí¢. 64).
4. ²¼é¢°îô¢. "Þì颰¬ø õ£ò¤ô¤ù¢ ºìé¢è¤ ò¤¼ï¢¶ö¤" (ðù£.
õ¤¬ì. ºñ¢. 22).
5. ¬èè£ô¢ õöé¢è£ñø¢«ð£îô¢. "¬èè£ô¢ ºì颰 ªð£ø¤ò¤ô¤"
(ð¤ó¹ô¤é¢. ¶î¤. 1).
6. î¬ìð¢ð´îô¢, «õ¬ô ºìé¢è¤õ¤ì¢ì¶.
7. ªè´îô¢. "ê¤Á¬ñ ªð£¼ï¢î¤ð¢ ªð¼¬ñ ºìé¢è¤" (ð¢¹. 372).
ªî. º´° (g), è. º´°.
ºì颰 =
1. ºìè¢°ê¢ Å¬ô«ï£ò¢.
2. ªî¼õ¬÷¾.
3. ªî¼ê¢ê.
ºìé¢èô¢ =
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ñì颰¬è (Åì£.)
²¼«÷£¬ôè¢ è®îñ¢ "ñí¢µ¬ì ºìé¢èô¢" (ê¤ôð¢. 13; 90)
ºìè¢°ê¢ Å¬ô (Åì£.).
ºìî¢î£¬ö (ð¤é¢.).
ðíñ¢ ºìé¢è¤è¢ è¤ì袬è.
î¬ìð¢ð´¬è. "ºò½ «ï£ù¢¹ ºìé¢èô¤ô£ù¢" («ê¶¹. ºî¢î¦ó¢. 6).
ê¤Á¬ñ. "ºìé¢èù¢ ñù£¬ôò«ñ ò¤ù¤î£ò¤ø¢Á" (Ëø¢. 30).

ºìé¢èó¢ = ßù¢øí¤¬ñò¤ô¢ àí¢ì£°ñ¢ «ê£ó¢¾.
"°¼¬÷ Íù¢Áì ù¦ù¢ø ºìé¢èó¢ ï¤öî¢î" (Üèñ¢. 147).
ºìé¢è¤ =
1. «ï£ò£ø¢è¤¬ìò£ò¢è¢ è¤ìð¢ð-õù¢-õ÷¢.
2. ï¤ôî¢î¤ù¢ ͬô ï¦ì¢ìñ¢.
ºì颰 - ºì袰 =
1. õ¬÷¾. 'ð£ìèñ¢ å¼ èñ¢ð¤ò£ò¢ð¢ ðô ºìè¢è£«ô «ð£è¢°ñ¢ õó¾ñ¢
àí¢ì£ù£ø¢ «ð£ô' ê¦õè. 510, à¬ó).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ªî¼õ¤ù¢ «è£íñ¢.
ºì袰«ñ£î¤óñ¢, ªï÷¤ (ªï´ïô¢. 143-4, à¬ó),
ñ¬ø Üñ¢ªðò¢»ñ¢ ºìè¢è¬ø (¹. ªõ. 5 : 1, ªè£À).
ºì颰ñ¢ ï£è¢°. "Üí¢í ͪìö ºìè¢è¤¬ù ò¿î¢î¤"
(îí¤¬èð¢¹. Üèî¢î¤òù¼÷¢. 280).
ºì袰«ï£ò¢.
î¬ì.
è£ôî¢î£ö¢ð¢¹.
«õ¬ôò¤ù¢¬ñ.

è º´è¢°.
ºì袰 - ºìè¢èù¢ = ö.(êé¢. Üè.).
ºì颰 - ñì颰. ñì颰îô¢ =
1. õ¬÷îô¢. "ð¬ì«ð£ù¢ ºìé¢è¤ ñìé¢è¤" (èô¤î¢. 94 : 9).
2. ñì袰îô¢ (î¤õ£.).
3. «è£µîô¢.
4. õ¬÷ ªêô¢½îô¢.
5. ñ¦Àîô¢ (ð¤é¢.).
6. ªê£ô¢ ñ¢ð õ¼îô¢.
7. °¼îô¢
8. ªï÷¤îô¢.
9. ²¼é¢°îô¢.
10. å´é¢°îô¢
11. °¬øîô¢. "ñìé¢è£ õ¤¬÷»÷¢ õòÖó¢" (ê¤ôð¢. 23 : 119).
12. è¦ö¢ð¢ð´îô¢. "裪ó£ô¤ ñìé¢è.....è÷î¢î¤ ù£ó¢î¢î «ðªó£ô¤"
(èñ¢ðó£ ï£ èð£ê. 291).
13. î£ö¢îô¢.
14. ªêòôÁîô¢. "àöõ¤ù£ó¢ ¬èñ¢ñìé¢è¤ù¢" (°ø÷¢. 1036).
15. ê¤ùñì颰îô¢.
16. ï¤Áî¢îð¢ð´îô¢ "ñí¢ìñ £¤ù¢ªø£´ ñì颰ñ¢" (èñ¢ðó£.°ñ¢ð. 267).
17. î¬ì»í¢µîô¢.
18. õ£òì颰îô¢.
19. å¼õù¢ ªê£î¢¶ Þù¢ªù£¼õù¢ð£ø¢ ªêù¢ø¬ìîô¢.
ñì颰 = ñ®, Ü÷¾. "Þ¼ñìé¢ è£è ªõò¢¶ñ¢" (Å÷£ èô¢ò£. 165).
ñì颰 - ñì袰. ñì袰îô¢ =
1. õ¬÷î¢îô¢.
2. ñ®î¢îô¢. "õ£ô¢õ¤¬êî¢ ªî´î¢¶ õù¢ø£í¢ ñìè¢è¤" (èñ¢ðó£.
èìø£¾. 17).
3. ñ®î¢¶ à´î¢¶îô¢. "ñìè¢è¤ù£ó¢ ¹ô¤ò¤ù¢ «ø£¬ô" («îõ£. 955:1).
4. ð¢¹îô¢. ªêò¢»÷¤ô¢ â¿î¢¶ë¢ ªê£ô¢½ñ¢ Ü´î¢î´î¢¶î¢
ñ¢ðî¢î¤¼ñ¢ð õ¼ñ£ø¬ñî¢îô¢.
5. ñ£ø¤ñ£ø¤ê¢ ªêò¢îô¢.
6. ªõù¢Á è¦ö¢ð¢ð´î¢¶îô¢.

7. õ£òì袰îô¢.
8. è£ô¢ï¬ìè¬÷ õ¤¬÷ï¤ôî¢î¤ô¢ àóî¢î¤ø¢è£è Þó£«õ¬÷ò¤ô¢
弫êó Üìè¢è¤ ¬õî¢îô¢.
9. ªð£¼÷¢è¬÷î¢ îù¢õòð¢ð´î¢¶îô¢.
10. ðí¤õ£è¢°îô¢
11. î´î¢îô¢.
12. Üö¤î¢îô¢. "ñì袰õ£ »ò¤¬ó ªòù¢ù£" (èñ¢ðó£. °ñ¢ðè. 188).
ñì袰 =
1. õ¬÷¾.
2. ͬôº´è¢°.
3. ð¢¹.
4. ñ®ð¢¹.
5. ñì袰è¢èî¢î¤.
6 ñ£ø¤ñ£ø¤ õ¼¬è.
7, ªêò¢»÷¤ô¢ â¿î¢¶ ªè£ô¢ê¦ó¢ ºîô¤òù Ü´î¢î´î¢¶ ñ¦í¢´ñ¢
ñ¦í¢´ñ¢ ªð£¼÷¢ «õÁð좴 õ¼õî£è¤ò ªê£ô¢ôí¤õ¬è.
8. î´ð¢¹.
9. î¬ì.
ñì袰 - ñìè¢èñ¢ =
1. õ¬÷¾
2. õíè¢èñ¢
3. ðí¤¾
4. ñùõìè¢èñ¢
5. «ï£ò¢ ñ¢¹¬è.
ñì颰 - ñìé¢èô¢ =
1. õ¬÷¬è (î¤õ£.)
2. «è£íñ¢.
3. ö (Üè. ï¤.)
4. ºø¢ø¤õ¬÷ ê£ò¢ï¢¶ èî¤ó¢.
5. ºù¢Âñ¢ ð¤ù¢Âñ¢ ñ¢ð¤ «ï£è¢è¤ê¢ ªêô¢õî£èê¢ ªê£ô¢ôð¢ð´ñ¢
Ü£¤ñ£. "ñìé¢èô¤ø¢ ê¦ø¤ ñ¬ôî¿ï¢î£ó¢" (¹. ªõ.324).
6. Üìè¢èñ¢.
7. å´è¢èñ¢ "¬ñ¬ì ªò£¼õ ñìé¢è½ï¦" (ð£¤ð£. 144).
8. 'àò¤ó¢è¬÷è¢ èõ¼é¢ Ãø¢Áõù¢' "ñìé¢èô¢«ð£ø¢ ꤬ùÞ"
(èô¤î¢. 2. )
9. àôªè£´é¢°ñ¢ áö¤è¢è£ôñ¢. "ñìé¢èø¢ 裬ô" (èô¤î¢.120).
10. àôèö¤è¢°ñ¢ õì¬õî¢î¦. "ñìé¢èô¢ õí¢íé¢ ªè£í¢ì è´ï¢î¤øô¢"
(ðî¤ø¢. 62. 8).
11. áö¤ º®¾.
ºí¢´ - ñí¢´ - ñí¢® = 裬ô ºìè¢è¤ ºöé¢è£ô£ô¢ ï¤ø¢¬è.
"å¼è£ô¢ ñí¢®ò£è.....ñ®î¢¶¬õ" (¹øñ¢. 80, à¬ó). ñí¢®«ð£´îô¢,
ñí¢®ò¤´îô¢ âù¢Âñ¢ õö袰è¬÷ «ï£è¢°è.

ºì¢´ - ñ좴 - ñ좮.
ñ좮î¢îô¢ = (ªê. °.õ¤.) ñí¢ìô¤î¢îô¢, õì¢ìñ£îô¢.
(ªê. °ù¢ø£õ¤.) õì¢ìñ£è¢°îô¢. "î¤ó«ì£÷¢èí¢ ñ좮î¢î£ì" («îõ£. 12:3).
ñí¢´ - ñí¢ìôñ¢ =
1. õì¢ìñ¢ (ð¤é¢.), "²ìó¢ñí¢ìôñ¢" (Ëø¢. 80).
2. õì¢ìõ®õñ¢ (î¤õ£.)
3. èî¤óõ¬ù»ï¢ î¤é¢è¬÷»ë¢ ²ø¢ø¤î¢ «î£ù¢Áñ¢ «è£ì¢¬ì
(𣤫õìñ¢).
4. èî¤óõù¢ ð£¤ð¢¹ (è¤ó£ï¢î¤ õ¦î¤).
5. ð£ñ¢ð¤ù¢ ²ø¢Á. "ñí¢ìôñ¢ ðò¤½óèó¢" (ð£óî. °¼°ô.3).
6. õì¢ìõ®õ£ù Üô¢ô¶ êè¢èóõ®õ£ù ð¬ìò¬ñ𢹠(°ø÷¢. 767
à¬ó).
7. ï£ì¢®ù¢ ªð¼ñ¢ð°î¤. "«ê£öñí¢ìô ñ¦«î" (ð¢¹. 94).
8. õ£ùªõ÷¤ð¢ ð°î¤. ºè¤ô¢ ñí¢ìôñ¢
9. ï£ì¢®ù¢ ê¤Áð°î¤. áó¢ (ð¤é¢.).
10. ñï¢î¤óê¢ êè¢èóñ¢
11. ñí¢®ô 郎ô (ð¤é¢.).
12. ï£ø¢ð¶ Üô¢ô¶ ï£ø¢ðî ï£÷¢ ªè£í¢ì ñ¼î¢¶õè¢
è£ôõì¢ìñ¢.
13. °î¤¬óꢪêô¾ õ¬è. "ðí¢í¤ò õ¦î¤ðø¢ø¤ ñí¢ìôñ¢ ðò¤ø¢ø¤
ù£«ù" (ê¦õè.795).
14. ï´õ¤óô¢ ¸ù¤»ñ¢ ªð¼õ¤óô¢ ¸ù¤»é¢ î õ¬÷ï¢î¤¼è¢è, ñø¢ø
õ¤óô¢èÀñ¢ åè¢è õ¬÷ ï¤ø¢°ñ¢ Þ¬íò£õ¤¬ù袬è. (ê¤ôð¢.
3,18, à¬ó).
15. õ¤ô¢«ô£ó¢ 郎ô»ª÷£ù¢Á (Åì£.).
16. «ñ½ôèñ¢, ðóñí¢ìôñ¢.
ñí¢ìôñ¢ - õ. ñí¢ìô.
ñí¢ìôñ¢ - ñí¢ìô¤. ñí¢ìô¤î¢îô¢ 1. õ¬÷î¢îô¢
2. ð£ñ¢¹ ºîô¤òù õì¢ìñ£èê¢ ²ø¢ø¤ò¤¼î¢îô¢.
3. õ¤ô¢ô£÷¤ 裬ô õ¬÷ õì¢ìñ£è¢°îô¢.
4. ÞÁî¤ò®ò¤ù¢ Üô¢ô¶ ÞÁî¤ð¢ ð£ì¢®ù¢ ÞÁî¤ â¿î¢¶ ܬê ê¦ó¢
âù¢ðõø¢Á÷¢ åù¢Á, ºîô®ò¤ù¢ Üô¢ô¶ ºîø¢ð£ì¢®ù¢ ºîô¢
â¿î¢¶ ܬê ê¦ó¢ âù¢ðõø¢Á÷¢åù¢ø£ò¢ õ¼ñ£Á,
ªêò¢»÷¤¬êî¢îô¢.
ñí¢ìô¤ - ñìô¤. ñìô¤î¢îô¢ = ñìé¢è¤î¢ ñ¢¹îô¢ (ò£ö¢. Üè.).
ñí¢ìôñ¢ - ñí¢®ôñ¢ =
1. õì¢ìñ¢.
2. õì¢ì õ®õñ¢.
3. õì¢ìè¢ èí¢í£®. "¬ñòÁ ñí¢®ôñ¢ «ð£ôè¢ è£ì¢ì"
(ñí¤«ñ. 25:137).

4.
5.
6.
7.
8.

èî¤óõù¢. "ðèô¢ªêò¢ ñí¢®ôñ¢ ð££¤î¢ î£é¢°" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 442)
î¤é¢è÷¢. "ªêò¢¾Á ñí¢®ôñ¢" (èô¤î¢. 7).
ë£ôñ¢. "èìô¢Åö¢ ñí¢®ôñ¢" (°Áï¢. 300).
èî¤óõ¬ù»ï¢ î¤é¢è¬÷»ë¢ ²ø¢ø¤ìð¢ð´ñ¢ «è£ì¢¬ì (ð¤é¢.).
õì¢ìñ£«ò£´¬è. "ªêôªõ£´ ñí¢®ôë¢ ªêù¢Á" (¹. ªõ. 12,
ªõù¢ø¤ð¢. 14.)
9. °î¤¬óê¢ ªêô¾õ¬è (ï£ñî¦ð. 732).
10. õ£ùõì¢ìñ¢ (ð¤é¢.).
11. ï£ì¢®ù¢ ªð¼ñ¢ð°î¤ "ñí¢®ôî¢ î¼¬ñ»ñ¢" (ªî£ô¢. Üèî¢. 41)
12. ï£ì¢®ù¢ ê¤Á ð°î¤, áó¢ (ð¤é¢.).
13. Ãî¢î¤ù¢õ¬è.
ñí¢®ôò£ð¢¹ = ï£ø¢ê¦ó®ê¢ ªêò¢»÷¢.
"åî¢î£ ö¤¬ê»ñ¢ ñí¢®ô ò£ð¢¹ñ¢
°ì¢ìº «ïó®è¢ ªè£ì¢®ù ªõù¢ð." (ªî£ô¢. ªêò¢. 114.)
"ñí¢®ôé¢ °ì¢ì ªñù¢ø¤¬õ ò¤óí¢´ñ¢
ªêï¢Éè¢ è¤òô ªõù¢ñù£ó¢ ¹ôõó¢." (ªî£ô¢. ªêò¢. 116.)
Þé¢éùñ¢ ñí¢®ô ò£ð¢¹î¢ ªî£ô¢è£ð¢ð¤òî¢î¤«ô«ò ªê£ô¢ôð¢ ð좮¼î¢î¬ô»ñ¢
"âù¢ñù£ó¢ ¹ôõó¢" âù¢Âñ¢ ºù¢Ûô¢ ðôõø¢¬øè¢ °ø¤è¢°ï¢ ªî£ì¬ó»ñ¢ áù¢ø¤
«ï£è¢°è;
郎ôñí¢®ô õ£ê¤£¤òð¢ð£, Ü®ñø¤ñí¢®ô õ£ê¤£¤òð¢ð£ âù¢Âñ¢ Üèõø¢ð£
õ¬èè÷¢, ªî£ù¢Áªî£ì¢´ õöé¢è¤ õ¼õù. îñ¤ö¢ ò£ð¢¹ º¬ø ºø¢Áñ¢ Ý£¤òê¢
ê£ó¢ðø¢ø¶.
ñí¢®ô ñ£è¢è÷¢ = ï£ì¢®ù¢ ð°î¤¬ò ÝÀñ¢ Üî¤è££¤è÷¢.
ðöë¢ «ê£öï£ì¢®ù¢ 𤣤õ£ù ªî£í¢¬ì ñí¢ìôºñ¢, ðöë¢ «êó ï£ì¢®ù¢
𤣤õ£ù ªè£é¢° ñí¢ìôºñ¢ «ð£ù¢ø ðô ñí¢ìôé¢è÷¢, ºîø¢è£ôî¢î¤ô¢ ñí¢®ô
ñ£è¢è÷¢ Üô¢ô¶ ñí¢ìô¤èó¢ âù¢Âñ¢ Üî¤è££¤è÷£«ô«ò Ý÷ð¢ð좴
õï¢î¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢. Üõó¢è÷¢ Üóê °´ñ¢ðî¢î¤ùó£è«õ£, à¿õ¤î¢¶í¢µñ¢
«õ÷£í¢ î¬ôõó£è«õ£, °Áï¤ô ñù¢ùó£è«õ£, îí¢ìî¢ î¬ôõó£è«õ£
Þ¼ï¢î¤¼è¢èô£ñ¢.
âí¢Èø¢Áè¢ è£õî Ü÷¾ º¿è¤ð¢«ð£ù ðöñ¢ ð£í¢®ï£ì£ù "ªêï¢îñ¤ö¢
õö袪裴 ê¤õí¤ò ï¤ôºñ¢" ðù¤ñ¬ôõ¬ó ðóõ¤ò¤¼ï¢î ðöë¢ «êó «ê£ö
èÀñ¢, Þ¼ï¢î º¶ðöé¢è£ôî¢î¤ô¢, ºî¢îñ¤ö¢ õöé¢è¤ò ºï¢¶ îñ¤öèñ¢
â¬í«ò£ ñí¢ìôé¢è÷£èð¢ ð°è¢èð¢ð좴 ñí¢ìô¤èó£ô¢ Ý÷ð¢ð좴
õï¢î¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢.
ð£í¢®òù¢ °®ð¢ªðòó¢èÀ÷¢ åù¢ø£ù ðë¢êõù¢ âù¢Âë¢ ªê£ô¢, ºîô¤¼
èöèè¢è£ô Üô¢ô¶ î¬ôè¢ èöèè¢è£ôð¢ ð£í¢®òó¢, ¶¬íò¬óòó¢ (Üô¢ô¶
ñí¢ìô¤èó¢) äõ¬óè¢ ªè£í¢´ ï£ì£í¢ì ¬ñ¬ò »íó¢î¢¶ñ¢.
"ðë¢êõ ù¦´ ÃÂñ¢" âù¢Á 15Ýñ¢ Ëø¢ø£í¢´ ܼí褣¤ï£îó¢ ð£®ò¶
«ð£ù¢«ø, "ðö¤ªò£´ ðìó£ð¢ ðë¢êõ õ£ö¤" âù¢Á 2Ýñ¢ Ëø¢ø£í¢´
Þ÷颫è£õ®èÀñ¢ ð£®ò¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢.
Üë¢êõù¢ âù¢Âë¢ ªê£ô¢«ô, ð¤ø¢è£ôî¢î¤ô¢ õìªñ£ö¤ò¤½ñ¢ ªîù¢ ªñ£ö¤ò¤½ñ¢

ðë¢êõù¢ âù¢Á ¤ï¢îî£èî¢ ªî£¤è¤ù¢ø¶. (¬è - ä - äò¶ - ä¶ - ä äï¢îõù¢ - äë¢êõù¢ - Üë¢êõù¢ - ðë¢êõù¢.)
å. «ï£: Üð¢ð÷ñ¢ - ªî. Üð¢ðìº, è. ðð¢ð÷-ñ. ðð¢ðìñ¢ - õ. ðó¢ð¢ðì¢ì.
Üð¢ð÷è¢è좬ìò£ô¢ ñ£¬õ Üð¢ð÷¤î¢î¬ñð¢ð¶ Üð¢ð÷ñ¢.
ºí¢´, ñí¢´, ñí¢®, ñí¢ìôñ¢ ñí¢ìô¤èù¢, ñí¢ìô¤î¢îô¢, ñí¢®ôñ¢ ºîô¤ò
ªê£ø¢è÷¢ «ñ¬ôò££¤ò ªñ£ö¤è÷¤ô¢ Þô¢¬ô.
Mandalin (Dim. Mandolinde) âù¢Âñ¢ Þî¢î£ô¤ò ïóð¢ð¤¬êè¢ è¼õ¤ð¢ ªðò¼ñ¢,
ñí¢ìô¤ò£ö¢ âù¢Âñ¢ ªîù¢ªê£ô¢ô¤ù¢ ¤ð£ò¢ Þ¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢.
îñ¤ö¤ù¢ ªîù¢¬ñ, ªî£ù¢¬ñ, ºù¢¬ñ ºîô¤ò îù¢¬ñè¬÷ ï´ï¤¬ôò£è
Ýó£ò¢ï¢îø¤ï¢îõó¢è¢°, «ñø¢Ãø¤ò¬õªòô¢ô£ñ¢ ªõ÷¢÷¤¬ì ñ¬ôò£ñ¢.
ºí¢´ - ºí¢® - º®. º®îô¢ = õ¬÷ Üô¢ô¶ ²ø¢ø¤è¢ è좴îô¢.
º®î¢îô¢ =
1. Ãï¢î¬ôè¢ è좴îô¢. "ð£ë¢ê£ô¤ Ãï¢îù¢ º®è¢è" (î¤õ¢. ªð£¤òî¤.
6 : 7 : 8)
2. Ìñ£¬ô ªè£í¢¬ìò¤ø¢ è좮 òí¤îô¢. "¬è¹¬ù èí¢í¤
º®î¢î£ù¢" (èô¤î¢. 107 : 15).
º® =
1. ðø¬õ ð¤®è¢°é¢ èí¢í¤ (noose).
2. è좴. ªñ£ì¢¬ìî¢ î¬ô袰ñ¢ ºöé¢è£ø¢°ñ¢ º®«ð£´îô¢ (à.õ).
3. º®ê¢² (knot). "ªè£÷¢¬÷ ê£ø¢ø¤ò ªè£´º® õ¬ôëó¢"
(ñ¶¬óè¢ 256).
4. àê¢ê¤ò¤ô¢ º®è¢°ñ¢ ñò¤ó¢è¢è좴 õ¬è (î¤õ£.).
5. ï£ø¢Áº®. "õö¤º® ï´ï¼ñ¢" èô¢ô£. (45:14)
º® - º®ê¢² =
1. è좴. º®ê¢êõ¤ö¢î¢îô¢.
2. ñò¤ó¢º®
3. ê¤ÁÍ좬ì Íì¢¬ì º®ê¢².
4. à÷¢ï£ó¢ ²¼í¢ì è좬ì. ºí¢´ñ¢ º®ê¢²ñ£ò¤¼è¢è¤ø¶.
º® - º®ð¢¹ = è¤ö¤, ðíº®ð¢¹.
º® - ñ®. ñ®î¢îô¢ = ñì袰îô¢. «ê¬ô¬ò ñ®î¢îô¢.
ñ® =
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ñ®ð¢¹. ñ®î¢î «ê¬ô.
ñì颰. Þ¼ñ®ò£° ªðòó¢.
ñ®î¢î ܬóò£¬ì𢠬ð (lap).
Ýõ¤ù¢ ð£ù¢º¬ô.
ºìé¢è¤î¢ É颰ñ¢ «ê£ñ¢ðô¢. "ñ®ªòù¢Âñ¢ ñ£Åó" (°ø÷¢. 601).
è좴è¢è¤¬ìê¢ êó袰, ñ®ò£¤ê¤.
è좴è¢è¤¬ìê¢ êó袰 õ¦ê¢êñ¢, ñ®ï£ø¢øñ¢.
Éò¢¬ñò¤ù¢¬ñ. ñ®ò£ò¤¼è¢è¤«øù¢.

ñ® - ñ®ð¢¹ =
1. õ¬÷ð¢¹.
2. óð¢¹.

ºô¢6 - (¶¬÷î¢îø¢ è¼î¢¶ «õó¢)
ºô¢ - Íô¢ - Íôñ¢ = ¶¬÷õö¤. õö¤, õ£ò¤ô¢. è£õ¤£¤ï¦ó¢ °ö£ò¢ Íôñ£èè¢
ªè£í¢´õóð¢ð´ñ¢, ªð£î¢îèñ¢ Üë¢êô¢ Íôñ¢ ÜÂð¢ðð¢ð´ñ¢, õ¼ñ£ù õ£¤¬òè¢
èíè¢èó¢ Íôñ¢ ªê½î¢î¤«ùù¢.
Íôñ¢ - Íô¤òñ¢ = õ£ò¤ô¢. ò£ó¢ Íô¤òñ£ò¢ê¢ ªêò¢î¤ ªî£¤õ¤î¢î£ò¢? (à.õ.).
ºô¢ - º÷¢ - º÷¢°. º÷¢°îô¢ = à좪êô¢½îô¢.
"Üñó¢è¢è í£ñ£ ù¼ï¤ø º÷¢è£¶" (ïø¢. 165).
º÷¢ - ºí¢ - ñí¢. ñí¢µîô¢ =
1. º¿°îô¢. "ðù¤è¢èò ñí¢í¤" (¹øñ¢. 79).
2. ï¦ó£´îô¢. "°´ñ¤ ªè£í¢ì ñí¢µñé¢ èôºñ¢" (ªî£ô¢. ¹øî¢. 13).
3. 迾îô¢ "ñí¢í¤ ñ£êø¢øï¤ù¢ ìö»÷¢" (èô¤î¢. 107).
ñí¢µÁî¢îô¢ =
1. ñë¢êù ñ£ì¢´îô¢. "õ£ó¢è¢«è£ô ñ£¬ô º¬ôò£ó¢
ñí¢µÁð¢ð õ£®" (ê¦õè. 2352).
2. 迾îô¢. (º¼°. 25, à¬ó).
º÷¢ - Í÷¢ - Í÷¤ =
1. ¶¬÷»÷¢÷¶.
2. ¶¬÷òÁï¢î¶.
3. àÁð¢ð¬ø.
4. àÁð¢¹è¢ °¬ø. "Åó¢ð¢ðí¬è¬ò Í÷¤ò£è¢è" (Þó£ñï£. à»î¢. 26).
5. àÁð¢¹è¢ °¬ø»÷¢÷ ªð£¼÷¢. âô¢ô£ñ¢ Í÷¤»ñ¢ è£÷¤»ñ£ò¢è¢
è¤ìè¢è¤ø¶ (à. õ.).
6. °¬ø¾÷¢÷ è¼ññ¢. Üõù¢ õó£¬ñò£ô¢ Üï¢îè¢ è¼ññ¢ Í÷¤ò£ò¢ð¢
«ð£ò¤ø¢Á.
7. è£îí¤ ò¤ô¢ô£îõ÷¢.
8. ªðí¢¬íè¢ °ø¤î¢î å¼õ¬èê¢ ªê£ô¢.
9. ªðí¢¬íè¢ °ø¤è¢°ñ¢ ªð£¶ê¢ªê£ô¢. "å¼ ï£ö¤ò£½ñ¢ õ¼ñ¢, å¼
Í÷¤ò£½ñ¢ (Íö¤ò£½ñ¢) õ¼ñ¢" (ðö.) = å¼ õ¦ì¢®ø¢° Ýè¢èñ¢
Ü÷袰ñ¢ ï£ö¤ò£½ñ¢ õ¼ñ¢; õï¢î ñ¼ñè÷£½ñ¢ õ¼ñ¢.
Í÷¤è¢è£¶ =
1. Üí¤ò¤ô¢ô£è¢ 裶.
2. ÜÁðì¢ì 裶.
Í÷¤è¢è£î¤ = è£îí¤ò¤ô¢ô£îõ÷¢, å¼ õ¬êꢪê£ô¢, Ýò¤ù¢, è¤öõ¤ò¬óî¢
î£è¢è£¶.
Í÷¤è¢°ìñ¢ = å¼ ñ¼é¢° õ£»¬ìï¢î °ìñ¢.
Í÷¤ ï£ò¢ = è£îÁðì¢ì ï£ò¢.
Í÷¤»î´ = ð¤÷ï¢î ¾î´.
Í÷¤«ò£´ = ꤬îï¢î æ´.
Í÷¤ - Íö¤ =

1. à좰ö¤ï¢î Üèð¢¬ð (î¤õ£.).
2. ï¦ó¢è¢èôñ¢. "ñò¤ø¢ ð¦ô¤«ò£´ Íö¤ï¦ó¢ ¬èò¤ø¢ ðø¢ø¤" (ªð£¤ò¹.
ë£ù. 601).
3. ï¦ó¢ï¤¬ô (ð¤é¢.).
4. ¶ö£õ¤è¢ è¬ì»ñ¢ ñ (W.). Íö¤õ£ò¢-Ìè¢Ã¬ì. "Íö¤õ£ò¢
ºô¢¬ô ñ£¬ô" (ê¦õè. 833).
Í÷¢ - ͬ÷ =
1. â½ñ¢ð¤ù¢ à÷¢÷¦´.
2. ñí¢¬ìò¤ù¢ à÷¢÷¦´. "ͬ÷ò£ó¢ ê¤ó" (î¤õ¢. ªð£¤òî¤ 4 : 2 : 8).
3. ñî¤. ÜõÂè¢°ê¢ ªè£ë¢êé¢Ãì ͬ÷ò¤ô¢¬ô (à.õ.).
ñ, Í÷. å.«ï£; õ. ñü¢ü£.
OE. mearg, OS., OHG. marg, ON. mergr, E. marrow.
º÷¢ - ºö - º¿°. º¿°îô¢ =
1. °÷¤î¢îô¢.
2. Üñ¤ö¢ï¢¶«ð£îô¢. èð¢ðô¢ º¿è¤õ¤ì¢ì¶.
3. õ¤¬ùºòø¢ê¤ò¤ô¢ Ü¿ï¢î¤ ò¤¼î¢îô¢.
4. î¦ó¢è¢è º®ò£ Ü÷¾ èìù¢ ñ¤°îô¢. Üõù¢ èìù¤ô¢
º¿è¤õ¤ì¢ì£ù¢.
ñ. º¿°è, è. º¿, º¿°, ªî. ºÂ° (g).
º¿° - º¿². º¿²îô¢ = à좹°îô¢.
"º¿ê¤ õí¢ì£®ò îí¢´ö£ò¤ù¢" (î¤õ¢. ªð£¤òî¤. 2 : 8 : 7).
º¿² - º¿¶ - º¿î¢¶. º¿î¢¶îô¢ = Üñ¤ö¢î¢¶îô¢.
"¶î¤è¢¬è º¿î¢î¤ø¢Á" (ß´. 3 : 5 : 1)
º¿î¢¶ - ¿¿î¢¶õ¤. (ð¤.õ¤.). º¿î¢¶õ¤î¢îô¢ = Üñ¤ö¢î¢¶õ¤î¢îô¢.
"ñù¢ùõ¬ó.......º¿î¢¶ õ¤ð¢ðù¢ ªê颰¼î¤ ºù¢" (ð£óîªõí¢. 126) .
º¿° - º¿è = º¿õ¶ñ¢.
"ñ ñ£ìº ñ£ìèê¢ ªêò¢°ù¢Á º¿èè¢ °ö£ñ¦í¢®" (õ£Ï. 142).
º¿ - Íö¢. Íö¢î¢îô¢ = Íö¢èê¢ ªêò¢îô¢.
"Íö¢î¢î ï£÷ï¢ ï¦¬ó ñ¦ù£ ò¬ñî¢î ªð¼ñ£¬ù" (î¤õ¢. ªð£¤òî¤. 6 : 8 : 2).
º¿° - Íö¢°. Íö¢°îô¢ =
1. ¹°îô¢. "õ£ù Íö¢è¤ê¢ ê¤ô¢è£ø¢ ø¤¬ê袰ñ¢" (ñ¶¬óè¢. 357.)
2. ܿîô¢. "²¬óòñ¢¹ Íö¢è" (èô¤î¢. 6).
3. Üñ¤ö¢îô¢. "«õì¢¬è ªõï¢ï¦£¤ø¢ è®ð¢ð Íö¢è¤" (õ£ê. 6 41).
4. î颰îô¢. "º÷¤ºîù¢ Íö¢è¤ò ªõñ¢¬ñ î¦ó¢ï¢¶" (èô¤î¢. 16).
5. ñ¬øîô¢. "õ¤òù¢ñ¬ô Íö¢è¤ê¢ ²ìó¢è£ù¢ ñ£ø¤ò ªêõ¢õ¤ «ï£è¢è¤"
(ê¤Áð£í¢. 170)
Íö¢è Ü®î¢îô¢ - Íö¢è®î¢îô¢ = Íö¢èê¢ ªêò¢îô¢.
º¿î¢¶ - Íö¢î¢¶. Íö¢î¢¶îô¢ = Ýö¢î¢¶îô¢.
º¿° - L. mergo, mergere, F. merger, E. merge.

Þî¤ù¤ù¢Á emerge, submerge ºîô¤ò ªê£ø¢è÷¢ ð¤ø袰ñ¢.
L.mers. Þî¤ù¤ù¢Á immerse, submerse ºîô¤ò ªê£ø¢è÷¢ ð¤ø袰ñ¢.
º¿° - º¿é¢°. º¿é¢°îô¢ = (ªê. °. õ¤.) º¿°îô¢.
(ªê. °ù¢ø£õ¤.). ªî£í¢¬ì袰÷¢ Üô¢ô¶ õò¤ø¢ø¤ø¢°÷¢ º¿èê¢ ªêò¢îô¢,
õ¤¿é¢°îô¢. ñ´ º¿é¢è¤ = å¼õ¬è ªïô¢.
ªî. ñ¤é¢°.
º¿é¢° - õ¤¿é¢°. õ¤¿é¢°îô¢ = ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ ªñô¢ô£ñ½ñ¢ õ£ò¢è¢°÷¢
¬õî¢î¤ó£ñ½ñ¢ Üô¢ô¶ ðô¢ô¤ø¢ ðì£ñ½ñ¢ õò¤ø¢ø¤ø¢°÷¢ å«ó ò®ò£ò¢ð¢
¹°î¢î¤õ¤´îô¢.
å. «ï£: º´è¢° - õ¤´è¢°, ºø𢹠- õ¤øð¢¹.
º¿é¢° - ºé¢°. ºé¢°îô¢ =
1. 寮÷¢ º¿°îô¢. "è¤÷¢¬÷.... ºé¢è¤ªò¿ñ¢" (Þó°. «îÂ. 14).
2. Üñ¤ö¢ï¢¶«ð£îô¢. "ºù¢ù¤ò õé¢è ºé¢è¤è¢ «è´ø" (ñí¤«ñ.29 : 16).
3. º¿è¢è¤ò ï¦ó¢«ð£ô¢ ï¤óñ¢ð¤ ò¤¼î¢îô¢. "ªè£¬ô ºé¢°é¢
èùô¤´ñ£ô¢" (Þó°. ïèóð¢. 25).
ªî. ºé¢°, ñ. ºé¢±.
ºé¢°÷¤ð¢ð£ù¢ (ºé¢è¤è¢ °÷¤ð¢ð£ù¢) = 念¤ô¢ Íö¢è¤ ò¤¬ó«î´ñ¢ à÷¢÷£ù¢ âù¢Âñ¢
ðø¬õ.
º¿° - º¿è¢°. º¿è¢°îô¢ = º¿èê¢ ªêò¢îô¢. "Üò¤ô¢èÀñ¢ õ£Àï¢
«î£÷¢è÷¤ù¢ º¿è¢è¤ùó¢" (èñ¢ðó£. Üî¤è£ò 98).
è. º¿è¤² (g).
º¿è¢° =
1. °÷¤ð¢¹. ðô î¦ì¢´è¢° å¼ º¿è¢° (à.õ.).
2. Üñ¤ö¢¾.
º¿è¢è£´îô¢ = âí¢ªíò¢ «îò¢î¢¶è¢ °÷¤î¢îô¢.
"âí¢ªíò¢ «êó¢î¢«î º¿è¢è£´õ£ó¢" (Üøð¢. êî. 50).
è. º¿è¢è£´.
º¿è¢è£ì¢´îô¢ = âí¢ªíò¢è¢ °÷¤ð¢¹ê¢ ªêò¢õ¤î¢îô¢.
"èìô¢«õî òõù¢¹ùô£ù¢ º¿è¢è£ì¢´ º¬ø¬ñ ªòù¢«è£"ªê÷ï¢î.103).
º¿è¢è£÷¤ =
1. ºî¢¶è¢ °÷¤ð¢«ð£ù¢ (W.).
2. Þöõ¤ø¢°è¢ °÷¤è¢è«õí¢®ò ªï¼é¢è¤ò àøõ¤ùù¢.
º¿èõ¤´îô¢ =
1. ªð£¼÷¢ ªî£¬ô»ñ¢ð® õ¤´îô¢.
2. Ü¬ì¾ ¬õî¢î ªð£¼¬÷ ñ¦ì¢è º®ò£î¤¼î¢îô¢.
º¿è£ñô¤î¢îô¢ = è¼¾ø¢ø¤¼î¢îô¢. Üõù¢ ñ¬ùõ¤ Íù¢Á ñ£îñ¢
º¿è£ñô¤¼è¢è¤ø£÷¢.

º¿è¤è¢ è¤ìî¢îô¢ =
1. 念¤ô¢ Üñ¤ö¢ï¢î¤¼î¢îô¢. ܬìñ¬öò¤ù£ø¢ ðò¤ó¢ º¿è¤è¢
è¤ìè¢è¤ù¢ø¶ (à.õ.).
2. èìô®ò¤ø¢ è¤ìî¢îô¢. ðù¢ñ¬ô ò´è¢èè¢ °ñ£¤è¢«è£´ Þñ£
õ££¤ò¤ô¢ º¿è¤è¢ è¤ìè¢è¤ù¢ø¶.
3. º¿õ¶ñ¢ ºìé¢è¤è¢ è¤ìî¢îô¢. Üõù¢ ªê£î¢¶ º¿¶ñ¢ õí¤èî¢î¤ô¢
º¿è¤è¢ è¤ìè¢è¤ù¢ø¶ (à.õ.).
4. Ýö¢ï¢¶ ß´ð좮¼î¢îô¢. Üõù¢ è£ñè¢ è÷¤ò£ì¢®ô¢ º¿è¤è¢
è¤ìè¢è¤ø£ù¢.
º¿è¤ð¢«ð£îô¢ =
1. Üñ¤ö¢ï¢¶ «ð£îô¢. «ïø¢Á õï¢î ªð¼ªõ÷¢÷î¢î¤ô¢ áó¢ º¿¶ñ¢
º¿è¤ð¢ «ð£ò¤ø¢Á (à.õ).
2. Ü®«ò£´ ªè´îô¢. Åî£ì¢®ù£ô¢ Üõù¢°® º¿è¤ð¢ «ð£ò¤ø¢Á
(à.õ.).
3. Ü¬ì¾ ¬õî¢î ªê£î¢¶ ñ¦ì¢è º®ò£õ£Á èìÂ袰
àì¢ð좴õ¤´îô¢. Üõù¢ ܬ쾬õî¢î ï¤ôñ¢ º¿õ¶ñ¢
º¿è¤ð¢ «ð£ò¢õ¤ì¢ì¶ (à.õ.).
º¿è¢° - ºè¢°. ºè¢°îô¢ =
1. 寮÷¢ º¿°õ¤î¢îô¢. "î¦ó¢î¢îñ¢...... Üô¬ù ºè¢è¤ ªò´î¢¶"
(îí¤¬è𢹠ïï¢î¤.60).
2. î¬ôñ¬øò (º¿°) ï¦ó¢ñì¢ìñ¢ àòó¢îô¢ Üô¢ô¶ ï¦ó£öñ¢ ñ¤°îô¢.
ï´ Ýø¢ø¤ø¢ «ð£°ñ¢ «ð£¶ îí¢í¦ó¢ Üõ¬ù ºè¢è¤õ¤ì¢ì¶
(à.õ.).
ºè¢° - ºè¢°õù¢ = ¸¬÷òù¢, ºî¢¶è¢ °÷¤ð¢ðõù¢ Üô¢ô¶ 寮÷¢ º¿è¤
Üô¢ô¶ õ¬ô¬ò 念¤ô¢ ºè¢è¤ ñ¦ù¢ ð¤®ð¢ðõù¢ (?)
èìô¢ ºè¢°õù¢ = èìô¢ ñ¦ù¢ ð¤®ð¢«ð£ù¢. ºè¢°õó¢ Þô颬èò¤½ñ¢ ðö뢫êó
ï£ì£è¤ò «èó÷î¢î¤½ñ¢ à÷¢÷ùó¢. «êóï£ì¢´ ºè¢°õó¢ ßöõ¼ìÂñ¢ ºèõ¼ìÂñ¢
Þô颬èò¤ù¤ù¢Á õï¢îî£èê¢ ªê£ô¢ôð¢ð´õó¢ âù¢Á, °í¢ìó¢ì¢´ îñ¢ ñ¬ôò£÷Ýé¢è¤ô Üèóºîô¤ò¤ø¢ ÃÁõó¢.
ºè¢°÷¤î¢îô¢ (ºé¢è¤è¢ °÷¤î¢îô¢) = º¿°îô¢. "Þ¬óèõó¢ ªëí¢´ ºè¢°÷¤î¢ÉÁ
ñ÷Á è¤ìé¢è¤ô¢" (ꢪêï¢.ð¤÷¢¬÷. ªêé¢è¦. 10)
ªî. ¹è¢è¤÷¤ë¢². (pukkulintsu).
ºè¢°÷¤ð¢ð£ù¢ (ºé¢°÷¤ð¢ð£ù¢) = à÷¢÷£ù¢ âù¢Âñ¢ ê¤ø¤ò ï¦ó¢ð¢ðø¬õ õ¬è.
º¿ - º° - ºè ºèî¢îô¢ =
1. (怜óè¢ °ö¤î¢îô¢ Üô¢ô¶ ¶¬÷î¢îô¢«ð£ô) ªñ£÷¢Àîô¢.
2. ï¦ó¢ð¢ªð£¼¬÷»é¢ Ãô𢠪𣼬÷»ñ¢ èôî¢î£ô¢ Üô¢ô¶ ð®ò£ô¢
ªñ£í¢ì÷î¢îô¢, ºèî¢îô÷¬õ.
3. î£é¢è¤ ªò´î¢îô¢. "ºèò¤ó¢ Íö¢è𢠹ô¢ô¤" èñ¢ðó£. °ñ¢ðèó¢í.
129).
4. õ¤¼ñ¢¹îô¢. "Íó¢è¢è¬ó Íó¢è¢è¬ó ºèð¢ðó¢" (ïô¢õö¤, 24.).
è. ªñ£ªè (g).

ºè - «ñ£. «ñ£î¢îô¢ = ªñ£÷¢Àîô¢ (¬îôõ. ¬îô.).
ºè - ºè¬õ =
1. ªñ£í¢´ªè£÷¢Àîô¢.
2. ºèî¢îô÷¬õ.
3. ï¦ó¢ ºèè¢°é¢ è¼õ¤. "èò¤Á°Á ºè¬õ" (ðî¤ø¢. 22:14).
4. Üèð¢¬ð (W.).
5. ñ¤°î¤ò£èè¢ ªè£´è¢èð¢ð´ñ¢ ªð£¼÷¢. "¹èó¢ºè ºè¬õ" (¹øñ¢. 371).
6. ªïø¢ªð£ô¤.
ºè¬õð¢ ð£ì¢´ = è÷î¢î¤ø¢ Åì®è¢°ñ¢«ð£¶ ð£´ñ¢ ªð£ô¤ð¢ð£ì¢´.
"ªð¼ë¢ªêò¢ï¢ ªïô¢ô¤ù¢ ºè¬õð¢ ð£ì¢´ñ¢" (ê¤ôð¢. 10: 137).
"ºèè¢èè¢ ªè£´î¢îô¤ù¢ ºè¬õò£ò¤ø¢Á" («ñø¢ð®, à¬ó).
ºè - ºè¤ô¢ =
1. èìô¢ 怜ó ºè ªè£÷¢Àõî£èè¢ è¼îð¢ðì¢ì ñ¬öõ£ù¢.
"è¬ùò¤¼÷¢ õ£ùé¢ èìù¢ºè" (èô¤î¢. 145).
"ºè¤½£¤ë¢²ë¢ Åö¤" (¹.ªõ. 6:22).
2. î¤ó÷¢ (ð¤é¢)
è. ºè¤ô¢ (g), ªî. ªñ£°½ (g).
º¿ - º¬ö. º¬öî¢îô¢ = ¶¬÷î¢îô¢,
"º¬öî¢î õ£ù¢¹¬ö" (ð£óî. è£í¢ìõ. 17).
º¬öîô¢ = ¸¬öîô¢ (à.õ.).
º¬ö =
1. °¬è. "Üõ¢õ¤¬ê º¬ö«òø¢ ø¬öð¢ð" (ð£¤ð£. 19 :63).
2. ¶¬÷î¢îô¢«ð£ô¢ ¶ö£¾ñ¢ ¶´ð¢¹ (w.).
º¬ö - º¬è =
1. °¬è. "èù¢º¬è õòð¢¹ô¤" (äé¢. 246).
2. ñ¤ì£ (ð¤é¢.).
å.«ï£ : °¬ö - °¬è.
º¬ö - º¬ö뢲 =
1. ¶¬÷. "°öù¢ º¬ö뢲 è÷¤Û´ °ñ¤ö¢î¢¶" (î¤õ¢. ªð£¤ò£ö¢. 3:6:11).
2. °¬è. "ñ££¤ ñ¬ôº¬öë¢ê¤ô¢ ñù¢ù¤" (î¤õ¢. ð¢ð£. 23).
º¬ö - ͬö =
1. °ö¤ï¢î Þìñ¢. "°ù¢¬øòñ¢ Íô ͬöõ£ò¢ ¬õ" (èñ¢ðó£
ñ¼î¢¶. 116).
2. à좰ö¤ï¢î Üô¢ô¶ ê¬ñî¢î àí¬õ ºè袰ñ¢ Üèð¢¬ð.
"ͬö ²¬õ»íó£ î£é¢°" (ï£ô®. 321).
3. ¶ö£õ¤è¢ è¬ì»ñ¢ ñ (ê¶.).
º÷¢ - ñ÷¢ - ñ´ =
1. Ýø¢ø¤¬ìð¢ ð÷¢÷ñ¢, "Ýø¤´ «ñ´ñ¢ ñ´¾ñ¢«ð£ ô£ë¢ªêô¢õñ¢"
(ïô¢õö¤, 32).

2. ܼõ¤ õ¤¿ñ¢ ð÷¢÷ï¦ó¢è¢ °í¢´. ñ¬ô袰ñ¢ ñ´¾è¢°º÷¢÷
«õø¢Á¬ñ (à.õ.).
3. Ýø¢ø¤¬ìè¢ °ì¢¬ì. "è颬è õ¼ï¦ó¢ ñ´¾÷¢" (õ£ê. 6 : 26).
4. Ýõ¤ù¢ ð£ô¢ñ®.
ñ´õé¢è¬ó = °÷è¢è¬ó.
ñ´î¢îô¢ =
1.
2.
3.
4.
5.

õ£ò¤ô¢ ¬õî¢îô¢, àí¢µîô¢. "ñ´î¢îõ ùë¢êºî£" («îõ£.238 : 3).
õ¤¿é¢°îô¢. "õóõó õ£ò¢ñ´î¢¶" (ï¦î¤ªïø¤ 64)
á좴îô¢. "åí¢ªì£® ñè÷¤ó¢ ñ´ð¢ð" (¹øñ¢. 56).
郎øî¢îô¢ (W).
«êó¢î¢îô¢. "ð¤í袰¬õ ªè£í¢«ì£®è¢....èìô¢ è颬è
ñ´î¢î¤¬ì Éó£«î" (èñ¢ðó£. °èð¢. 21).
6. Üìè¢è¤è¢ªè£÷¢Àîô¢. "ñ´î¢¶ ñ£ñ¬ô «òï¢î½ø¢ø£ù¢".
(«îõ£. 823 : 10).
7. à좹°î¢¶îô¢. °î¢¶îô¢. "Ãó¢¸î¤ ñ´î¢îî ù¤øë¢ê£®" (èô¤î¢.52: 3).
8. Üñ¤ö¢î¢¶îô¢. "ë£ù õ££¤ ñ´î¢¶" (ê¤ .ê¤ .8 : 16).
9. à좪ê½î¢¶îô¢. "ñò£´ ð£ñ¢¹ ñ´ð¢ªðù¢" (èô¤î¢. 144: 21).
10. «ñ£êñ¢ðí¢µîô¢. Üõ¬ù ñ´î¢¶õ¤ì¢ì£ù¢ (Þ.õ.).
ñ´õ¤´îô¢ =
1. Ýø¢ø¤ô¢ ñ´¾í¢ì£îô¢.
2. èù¢¬øî¢ î£ò¢ð¢ð£ô¢ °®è¢è õ¤´îô¢.
è. ñ´.
ñ´ð¢ð´î¢îô¢ = Ýö¢ï¢î¤¼î¢îô¢. "ñ´ð¢ð´è¢°ë¢ ²¼î¤ð¢ªð£¼÷¢". («îõ£.80 : 10).
ñ´ - ñìñ¢1 = «è£ö¤è¬÷ à÷¢÷¬ì袰ñ¢ ²´ñí¢ °ì£ð¢¹.
ñ´ - ñìñ¢2 =
1. Þóð¢«ð£è¢° àíõ÷¤è¢°ñ¤ìñ¢ Üô¢ô¶ Þóð¢«ð£ó¢ àí¢´
î颰ñ¤ìñ¢.
2. ¶øõ¤òó¢ î颰ñ¤ìñ¢.
3. õö¤ð¢«ð£è¢èó¢ î颰ñ¤ìñ¢.
4. áó¢ð¢ ªð£¶è¢ èì¢ììñ¢.
Þó£ñìÍ좴îô¢ = Ýí¢´ñ£ø¤èÀñ¢ Üìé¢è£ð¢ð¤ì££¤ èÀñ£ù ð¤÷¢¬÷è÷¢
ªðø¢«ø£¬óõ¤ì¢´ð¢ 𤣤 ðô×ó¢ ²ø¢ø¤î¢î¤£¤ï¢¶ ðô¢ô£í¢´è좰ð¢ð¤ù¢ îñ¢Íó¢
ñìî¢î¤ô¢ õ îé¢è¤ò¤¼è¢°ñ¢«ð£¶, Üõó¢ ªðø¢«ø£ó¢, îñ¢ àø¬õè¢ è£ì¢®è¢
ªè£÷¢÷£ñ«ô, îñ¢ «ðóù¢ð¤ù£ô¢ Üõó¢è¢° ÜÁ²¬õ ïô¢½í¢®è¬÷ Þó£î¢
«î£Áñ¢ Ý÷¢õ£ò¤ô£èð¢ ð¬ìõóô¢.(ß´, 1 : 1 : 5).
êé¢èóïò¤ù£ó¢ «è£õ¤ô¤ô¢, ÜòÖ£¤ù¤ù¢Á è좴ꢫê£Á ªè£í¢´õ¼õ£ó¢
îé¢è¤»í¢í å¼ ñìñ¤¼ï¢î¶. ܶ è좴ꢫê£ø¢Á ñìñ¢ âùð¢ðì¢ì¶.
ê¤õè£ê¤ò¼è¤ô¢, õ¤ô¢ô¤¹î¢Éó¢ ªêô¢½ñ¢ ªð¼ë¢ê£¬ô«ñô¢, õö¤ð¢«ð£è¢èó¢è¢°ð¢
¹÷¤î¢î îí¢í¦ó¢ õöé¢è å¼ ñìñ¤¼ï¢î¶. ܶ ¹÷¤î¢î îí¢í¦ó¢ (¹÷¤ê¢ê£í¤)
ñìñ¢ âù¢ùð¢ðì¢ì¶.

Þù¢Á÷¢÷ î¼ñ¹ó õ£õ´¶¬ø ð¢ðùï¢î£ì¢ ê¤õñìé¢èÀñ¢,
ªð¼ë¢ªêô¢õé¢ ªè£í¢ìù«õÂñ¢, àí¢¬ñò¤ô¢ ¶øõ¤òó¢ àí¢´¬ø»ñ¢
Þìé¢è«÷. Ýîô£ô¢ ñìñ¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢, ñ´î¢îô¢ (àí¢íô¢) âù¢Âñ¢
õ¤¬ù¬ò Ü®ð¢ð¬ìò£èè¢ ªè£í¢ì ªîù¢ªê£ô¢«ô.
õìªñ£ö¤ò£÷ó¢ ªîù¢ù£´ õï¢îð¤ù¢, ñì¢ì (matha) âù¢Á ¤î¢¶è¢ ªè£í¢ìùó¢.
Üîø¢° õìªñ£ö¤ò¤ô¢ Íôñ¤ô¢¬ô. «ñ½ñ¢, Ý£¤òó¢ õ¼ºù¢ù«ó îñ¤öèî¢î¤ø¢
«ðÏó¢ ªî£Áñ¢ ñìñ¤¼ï¢î¶.
ñ´ - ñ¬ì =
1. ªî£¬÷ (î¤õ£).
2. õ£ò¢.
3. °÷î¢î¤ø¢° õ£ò¢«ð£ù¢ø ñî°. "àöõ ¼¬ìî¢î ªîí¢í¦ó¢ ñ¬ì"
(î뢬êõ£. 151).
4. ñî°ðô¬è.
5. ï¦ó¬í.
6. æ¬ì. "ñ¬ì«î£Áñ¢ èñôªñù¢ Ìꢪêø¤ ªòÁñ¢ð¤Îó¢"(«îõ£.372:9).
7. Üí¤èôè¢ è¬ìð¢Ì좴. "ñ¬ìªêø¤ ºù¢¬èè¢ èìèªñ£´"(¹øñ¢.150).
8. ð¬ìè¢èô Í좴. "ñ¬ìòõ¤ö¢ï¢î...«õô¢" (ê¦õè. 293).
9. Ü¿î¢î¤ù Ýí¤. "ñ¬ìèôé¢è¤ 郎ô¤ï¢îù" (¹øñ¢. 97).
10. àí¢µë¢«ê£Á (ð¤é¢.).
11. ê¬ñòô¢ «õ¬ô. "Ü´ñ¬ì𢠫ðò¢è¢ªèô£ñ¢" (èô¤é¢. 139).
12. ªîò¢õð¢ð¬ìòô¢. "ñ¬ìò´ñ¢ ð£ô¢" (èô¤î¢. 109).
ñ¬ìî£ö¤ô¢ = ê¬ñòô¢ «õ¬ô.
"ñ¬ìî£ö¤ø¢° ñ¤è¢«è£ù¢" (ï÷. èô¤ï¦é¢. 25).
ñ¬ìËô¢ = ê¬ñòø¢è¬ô. "ñ¬ìËø¢ ªêò¢î¤»ñ¢" (ñí¤«ñ. 2 : 22).
ñ¬ìð¢ð÷¢÷¤ = Üóí¢ñ¬ù «è£ò¤ô¢è÷¤ù¢ Ü´è¢è¬÷.
"Ü´ï¢î¦ ñ£ø£ ñ¬ìð¢ ð÷¢÷¤ ò£è¤" (èô¢ô£. 23 : 37).
ñ¬ìòù¢ = ê¬ñòø¢è£óù¢.
"ñ¬ìè¢èôë¢ ê¤¬îò õ¦ö¢ï¢î ñ¬ìò¬ù" (ñí¤«ñ. 21 : 56).
ñ¬ìò£ù¢ = ñ¬ìò¼è¤ô¢ Þ¬ó«î´ñ¢ ï¦ó¢ð¢ðø¬õ õ¬è.
ñ¬ìè¤ì£ò¢ ºè¢èï¢îù¢ = Þó£ñï£î¹ó ñù¢¹ôî¢î¤ô¢, ê¤ø¢Úó¢è¬÷ê¢ ²ø¢ø¤ð¢
ð£ó¢è¢°ñ¢ «ñôî¤è££¤è좰 «õí¢®ò àí¾ð¢ªð£¼÷¢è¬÷è¢ ªè£´è¢°ñ¢ Üî¤è££¤
(Rd. M. 3/3).
ñ¬ìèö¤î¢îô¢ = ñî° î¤øî¢îô¢ (¹¶¬õ).
ñ¬ìï¤ø¢øô¢ = ªðø¢øñ¢ (ð²) «õí¢´ñ¢ «ð£ªîô¢ô£ñ¢ ð£ô¢ ²óî¢îô¢. Þï¢î ñ£´
ñ¬ìï¤ø¢è£¶. (ªêù¢¬ù)
ñ¬ì («ê£Á) - å. «ï£ : OE mete, food, OS meti, mat, OHG maz, ON
matr, Goth mats, E meat.
ñ´ - ñìñ¢ - ñ£ìñ¢ = ²õ£¤ø¢ ªð£î¢îèñ¢ ºîô¤òù ¬õè¢è àî¾ñ¢ ¹¬ó
Üô¢ô¶ ¹¬ó õ£¤¬ê (Shelf).

ñ£ì袰ö¤ = ²õ£¤ô¢ âí¢ªíò¢ õ¤÷袰 ¬õ袰ñ¢ ê¤Á¹¬ó. ñ£ìð¢¹ø£ = ñ£÷¤¬è,
«è£ò¤ô¢. «è£¹óñ¢, ð÷¢÷¤õ£êô¢ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ ²õó¢ð¢¹¬óè÷¤ô¢ õ÷ó¢è¢èð¢ð´ñ¢
ªð¼ñ¢ ¹ø£õ¬è.
º÷¢ - ªñ£÷¢ - ªñ£í¢ì£ù¢ = ï¦ó¢ ªñ£÷¢Àé¢ èôõ¬è. (Þ. õ.)
ªñ£÷¢ - ªñ£í¢¬ì - ªñ£ï¢¬î =
1. ªñ£÷¢ èôñ¢. "ï¦ó¢ ªñ£÷¢÷ ªñ£ï¢¬î袰ñ¢ õö¤ò¤ô¢¬ô" (ܼì¢ð£,
V, èï¢îó¢ êóí. îù¤ð¢ðó¢. 2.)
2.è÷¢ ªñ£í¢´ õ£ó¢è¢°ñ¢ Ü÷¬õè¢ èôñ¢.
3. ê¤Á ñóð¢ð£í¢ìñ¢.
4. å¼ èì¢ð¬øõ¬è. (ð¤é¢.)
ñ. ªñ£ï¢î, è. ºï¢ªî, ªî. ºï¢î (t.)
ªñ£í¢¬ì - ñí¢¬ì=
1. ï¦ó¢ ªñ£÷¢Àñ¢ ñì¢èôñ¢. "è£îô ù® ï¦ó¢ ²´ ñí¢¬ìò¤ù¢....ñ£ø¢ø¤"
(ê¤ôð¢. 16 : 39).
2. å¼ ºèî¢îô÷¬õ. (ªî£ô¢. ªî£¬è. 28, à¬ó.)
3. Þóð¢«ð£ó¢ èôñ¢. "¹ôó£ ñí¢¬ì... ªè£¿ï¤íñ¢ ªð¼ð¢ð"(¹øñ¢.103).
4. Þóð¢«ð£ó¢ èôñ¢ (èð¢ð¬ó) «ð£ù¢ø î¬ô«ò£´.
5. î¬ô«ò£´÷¢÷ î¬ôð¢ð°î¤.
6. î¬ô. "ªêõ¢õ£ ò¬ùî¢î£ù¢ õíé¢è£ ñí¢¬ì ò¤¼è¢°ñ¢"
(Üû¢ìð¢. «õé¢èìî¢îï¢. 61.)
7. Þ÷õóêù¢ ñ°ìñ¢. ñí¢¬ì èõ¤î¢îô¢ = Þ÷õó²ð¢ ðì¢ìé¢è좴îô¢.
ñ. ñí¢ì, è. ñí¢ªì.
ªñ£÷¢ - «ñ£÷¢. «ñ£Àîô¢ = ¶¬÷ò¤ù¤ù¢Á ê¤Áï¦ó¢ ð£ò¢ê¢²îô¢, Üô¢ô¶
èö¤î¢îô¢.
«ñ£í¢´ªè£÷¤ = Üì袰ñ¢ Ýø¢øô¤ù¢ø¤ð¢ ð´è¢°ñ¢ ð£ò¤½ñ¢ à´è¢°ñ¢
à¬ìò¤½ñ¢ «ñ£í¢´ ªè£÷¢Àñ¢ ¬ðòù¢ Üô¢ô¶ ªðí¢ð¤÷¢¬÷.
«ñ£÷¢ - «ñ£ì¢®óñ¢ - «ñ£î¢î¤óñ¢ (ð£í¢®ï£ì¢´ õö袰) ñ. º÷¢. «ñ£î¢î¤óñ¢ Íî¢î¤óñ¢ - õ. Íî¢ó.

õô¢1 (õ¬÷¾è¢ è¼î¢¶«õó¢)
º¬öî¢îô¢ ªñ£ö¤ (Natural language), Þ¬öî¢îô¢ ªñ£ö¤ (Articulate
Speech)âù¢Âñ¢ Þ¼õ¬è ªñ£ö¤èÀì¢ ð¤ù¢ù¶ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ àèóê¢
²ì¢ì®ò£ò¢ð¢ ð¤øï¢î¤¼î¢îô¤ù¢, àèó«ñø¤ê¢ ªê£ù¢ºîô£è£î õèóºîø¢
ªê£ø¢è ª÷ô¢ô£ñ¢. ¹ô¢ âù¢Âñ¢ ðèó ºîô®ò¤ù¤ù¢«ø£ ºô¢ âù¢Âñ¢ ñèó
ºîô®ò¤ ù¤ù¢«ø£î£ù¢ ð¤ø÷¢÷ù.
â-´: ð° - õ°, ð£ô¢ - õ£ô¢ (ªõ÷¢¬÷), ð¤÷¢ - õ¤÷¢,
ªð÷¢ - ªõ÷¢ (õ¤¼ñ¢¹) - ªõò¢.
ñô¢ - õô¢, ñö¤ - õö¤, ñ£ùñ¢ - õ£ùñ¢, ñ¤ë¢² - õ¤ë¢².
ºô¢ - ñô¢ - õô¢, õô¢ôñ¢ = õì¢ìñ£ù æ¬ôè¢Ã¬ì.
õô¢ - õô¢ô¤ = õ¬÷ï¢î ªè£® "õô¢ô¤ ò¬ùò£÷¢" (¹.ªõ.ªðí¢ð£ø¢.13. à¬ó)
õô¢ô¤ - õ. õô¢ô¦.
õô¢ - õô. õôî¢îô¢ = Åö¢îô¢. "ªï´é¢ªè£® õò½¬ö ñ¼î¤ù¢ õ£é¢°ê¤¬ù
õô袰ñ¢" (¹øñ¢. 52).
ñô¢ - ñô£ó¢ (C.G.) = õ¬÷ï¢î Þ÷ñ¢«ð£î¢¶ (twig).
ªî. ñô£óº.
ñô£ó¢ - õô£ó¢. "õô£Üó¢ õô¢ô¤ø¢ °ô£õóè¢ «è£ô¤" (¹øñ¢. 324).
õô£ó¢ - õ÷£ó¢. "¹÷¤òñ¢ õ÷£ó£ô¢ «ñ£¶õ¤ð¢ð£ò¢" («îõ£. 1039 : 1).
õ÷£ó¢ - õ÷£Á.
õô¢ - õô¤. õô¤î¢îô¢ =
1. õ¬÷î¢îô¢ (Åì£.)
2. îí¢ì£ô¢ 怜ó õ¬÷ð¢ ðì«è£ì¢´îô¢.
3. ºèî õ¬÷ õô¤ê¢êé¢ è£ì¢´îô¢.
4. õ¤ô¢õ¬÷ò Þ¿î¢îô¢. "ê£ó¢é¢èñ¢ õ¬÷ò õô¤è¢°ñ¢"
(î¤õ¢. ï£ò¢ê¢. 5 : 8).
5. ²í¢®ò¤¿î¢îô¢.
6. Þꤾí¢ì£îô¢.
7. ²í¢® ò¤¿î¢î£ø¢«ð£ô «ï£¾í¢ì£îô¢.
õô¤ = «ï£¾.
õô¢ - õ¬ô =
1. àò¤£¤è¬÷ê¢ Åö¢ï¢¶ Üèð¢ð´î¢¶ñ¢ èò¤ø¢Áè¢ è¼õ¤. "¹ô¤ªè£í¢ñ£ó¢
ï¤Áî¢î õ¬ô»÷¢" (èô¤î¢. 65).
2. Åö¢ê¢ê¤. "Üèð¢ð좫ìù¢......õ£²«îõù¢ õ¬ô»«÷"
(î¤õ¢. õ£ò¢. 5: 3: 6).
ñ. ªî. õô, è. ðªô (b)
õô¢ - õ÷¢ - õ÷¢÷ñ¢ =
1. õì¢ì àí¢èôñ¢, õ좮ô¢. "õ÷¢÷î¢ îõ«ùï¢î... .ñ¶ñè¤ö¢ï¢î£ó¢"

2.
3.
4.
5.
6.

(ê¦õè. 2700).
ï£ö¤¬è õ좮ô¢ (Åì£.).
ñóè¢è£ô¢ (ð¤é¢.).
ï£ù¢ñóè¢è£ô¢ ªè£í¢ì Ü÷¾ (W.).
ï£ù¢° Üô¢ô¶ â좴ð¢ð® ªè£í¢ì Ü÷¾.
ê¤Á «î£í¤. "õ÷¢÷ð¢ ðì¢ìù ñèó èìªôù" (èñ¢ðó£. Üì¢ê°. 28).

õ÷¢÷è¢è£ô¢ õ¬÷ï¢î è£ô¢ (Þ.õ.).
õ÷¢ - õ÷¢÷¤ =
1. ªè£®. "õ£®ò õ÷¢÷¤ ºîô£¤ï¢ îø¢Á" (°ø÷¢. 1304)
2. ªè£®«ð£ù¢Á ªî£ìó¢ï¢¶ Þ¼ð¢ð¶ `«ñè õ÷¢÷¤'
(ªî£ô¢. ¹øî¢. 33, à¬ó).
õ÷¢÷¤ - õ÷¢÷¤òñ¢ = ñóè¢èôñ¢ (ê¶.).
õ÷¢ - õ÷ - õ÷¾ =
1. õ¦ì¢´ê¢ ²ø¢Áð¢ ðóð¢¹, õ¦ì¢´î¢ ªî£°î¤, õ¦´.
"õ÷õ¤ø¢ è¬ñï¢î õ£ò¤ø¢ ø£è¤" (ªð¼é¢. Þô£õ£í. 6:77).
2. õ¦ì¢´ð¢ ¹øñ¢. (W.).
õ÷ - õ÷ó¢ - õ÷£¤ = ð¤¬ø«ð£ô¢ õ¬÷ï¢î õ÷£¤î¢î® (boomerang).
õ÷ - õ÷£ = ²ø¢Áð¢ ðóð¢¹. °÷õ÷£è¢ «è£®ù¢ø¤ ï¦ó¢ï¤¬øï¢ îø¢Á (°ø÷¢. 523).
õ÷£ - õ÷£¾. õ÷£¾îô¢ =
1. Åö¢îô¢. "Þ÷ªõò¤ô¢ õ÷£õ" (ð£¤ð£. 15. 27),
"ñ«è£îî¤ õ÷£¾ñ¢ Ìîôñ¢" (èñ¢ðó£. «î«óÁ. 42).
2. ²ø¢ø¤ Í´îô¢. "¬ðè¤ô¢....ªõñ¢º¬ô«ñô¢ õ÷£ò¢" (ê¦õè. 2634).
õ÷£ + Üèñ¢ = õ÷£èñ¢ =
1. õ¬÷袬è, Åö¢¬è (Åì£.).
2. Åö¢ï¢î Þìñ¢, Þìñ¢. "¹ôù¢è ¬÷ñ¢ ªõù¢øõó¢ õ÷£èï¢
îù¢Âì¢ ªêù¢ø¤«ôù¢" («îõ£. 1193:1).
3. èìô¢ Åö¢ï¢î àôèñ¢. "ºï¢ï¦ó¢ õ÷£è ªñô¢ô£ñ¢" (èô¤î¢. 146).
4. ï¤ôð¢ªð¼é¢ èí¢ìñ¢. "ãö¢ªð¼ õ÷£è «õï¢îó¢" (èñ¢ðó£.º®.6).
5. «îêñ¢. "«õ«ø£ó¢ õ÷£èñ¢ ¶ø¢ø£ù¢.... õí¤èù¢" (èï¢î¹. ñ£ó¢è¢. 142).
6. ùð¢¹ùð¢ ðóð¢¹. "°ù¢Áñ¢ ò£Áé¢ °õ´ñ¢ õ÷£èºñ¢"¢
(°ø¢ø£. îô. «õìù¢ õôñ¢. 28).
7. «î£ì¢ìñ¢.
õ÷£ - õ÷£ë¢ê¤ = õ÷£ó¢, (Þ.õ.).
õ÷¢ - õ÷¤ =
1. õ¬÷ õ¦²é¢ è£ø¢Á. "õ÷¤õö颰 ñô¢ôù¢ñ£ ë£ôé¢ è£¤"
(°ø÷¢. 245).
2. àìñ¢ð¤½÷¢÷ á¬îè¢ ÃÁ. "õ÷¤ºîô£ ªõí¢í¤ò Íù¢Á"
(°ø÷¢. 941).
õ÷ - õ¬÷. õ¬÷îô¢ =
1. «è£µîô¢.

2. °ù¤ï¢¶ î£ö¢îô¢. "ºø¢ø Íî¢¶è¢ «è£ô¢¶¬íò£ ºù¢ù® «ï£è¢è¤
õ¬÷" (î¤õ¢. ªð£¤òî¤. 1:3:1).
3. «î£ø¢Á õí颰îô¢. "õ¬÷ò£ õòõ¼ñ¢" (¹. ªõ. 7. 18).
4. î¤ìñÁîô¢ (ê¦õè. 1068, à¬ó.)
5. ªê颫è£ô¢ õ¬÷õ¶ «ð£ù¢Á Ýì¢ê¤ «ïó¢¬ñò¤ù¤ù¢Á õ¤ô°îô¢.
"õ¬÷ò£î ªê颫è£ô¢ õ¬÷ï¢î ªõù¢ªè£ô¢" (ê¤ôð¢. 19:16).
6. õ¼ï¢¶îô¢. àìñ¢¹ õ¬÷ «õ¬ô ªêò¢õî¤ô¢¬ô. (à.õ.).
"õ¬÷ò£ó¢ ðê¤ò¤ù¢" (ðù£. õ¤¬ì. ºñ¢ñí¤è¢. 27).
7. ²ø¢Áîô¢.
(ªê. °ù¢ø£õ¤.)
1. Åö¢îô¢. "õ¬÷èìô¢ õ¬ôò¤ø¢ Åö¢ï¢¶" (ê¦õè. 1115).
2. ²ø¢ø¤ õ¼îô¢. "¬õòè º¿¶ìù¢ õ¬÷Þ" (¹øñ¢. 69).
õ¬÷ò õ¬÷ò = ñ¢ðî¢ î¤¼ñ¢ð.
õ¬÷î¢îô¢ =
1.
2.
3.
4.
5.

õ¬÷òꢪêò¢îô¢.
Åö¢îô¢. "Þ¼ºì¢ ¹£¤¬ê «òºø õ¬÷Þ" (ºô¢¬ôð¢. 27).
î´î¢îô¢. "õ÷¢÷ ù¦é¢è𢠪ðø£ò¢ õ¬÷îªùù" (ê¦õè. 889).
ðø¢Áîô¢.
èõó¢îô¢. ªè£÷¢¬÷è¢è£óó¢ âô¢ô£õø¢¬ø»ñ¢ õ¬÷袪è£í¢´
«ð£ò¢õ¤ì¢ì£ó¢è÷¢ (à.õ).
6. ªê£ù¢ù ªê£ô¢¬ô ñ£ø¢Áîô¢. õ¬÷ õ¬÷𢠫ð²è¤ø£ù¢
(à.õ.).
7. õ¬÷ ⿶îô¢. "à¼õð¢ ðô¢Ì ªõ£¼ªè£® õ¬÷Þ"
(ªï´ïô¢. 113).
8. Üí¤îô¢. "ê¬ìº®«ñô¢ º®ªõí¢®é¢è÷¢ õ¬÷î¢î£¬ù"
(«îõ£. 871 : 1).

õ¬÷ =
1. õ¬÷òô¢. "ºù¢¬è ò¤¬øò¤øõ£ ï¤ù¢ø õ¬÷" (°ø÷¢. 1157).
2. êè¢èóð¢ð¬ì. "î£é¢è¬íð¢ ðí¤ôºñ¢ õ¬÷»ñ¢" (èñ¢ðó£.
à¼è¢è£ì¢´ð¢. 43).
3. ê颰 "õ¬÷ªò£´ ¹¬ó»ñ¢ õ£ô¤ «ò£ø¢°" (ð£¤ð£. 2:20).
4, õì¢ì¬÷, âô¤ ïí¢´ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ õ¬÷.
5. ²ø¢ø¤ìñ¢. "ðó«ñꢲó ñé¢èô ÷èð¢ðì¢ì õ¬÷ò¤ô¢"(S.I.I.i, 151; 72).
è. ðª÷ (b).
õ¬÷ - õ¬÷òñ¢ =
1. õì¢ìñ¢ (Üè. ï¤.).
2. ¬èõ¬÷ (W.)
3. º®ò¤ø¢ Å´ñ¢ õ¬÷òñ£¬ô.
4. î£ñ¬óê¢ ²¼÷¢ (ð¤é¢).
5. ²ø¢Á.
6. å¼ «è£÷¢ õ£ùñí¢ìôî 强¬ø ²ø¢ø¤õ¼é¢ è£ôñ¢.
7. °÷ñ¢ (W.).

õ¬÷òñ¢ - õ. õôò.
õ¬÷ - õ¬÷òô¢ =
1. õ¬÷¾÷¢÷¶. (ò£ö¢. Üè.).
2. ¬èõ¬÷. õ¬÷òô¢ õ¤ø¢ø ðìôñ¢.
õ¬÷ - õ¬÷¾ =
1. «è£íô¢.
2. èì¢ììî¢î¤ô¢ ܬñ袰ñ¢ õ¤ô¢õ®¾.
3. õì¢ìñ¢.
4. ²ø¢Á.
5. õ¦ì¢´ð¢¹øñ¢ (W.).
6. ðí¤¾ (ò£ö¢. Üè.).
õ¬÷õ¤ =
1. õ¦ì¢®øð¢¹.
2. õ¬÷òô¢.
õ¬÷ - õ¬ù. õ¬ùîô¢ =
1. êè¢èóîê¢ ²ø¢ø¤ ñì¢èô ñ¬ñî¢îô¢. "õ¬ùèôî¢ î¤è¤£¤»ñ¢"
(ê¦õè. 1839).
2. ê¤î¢î¤óªñ¿¶îô¢. "õ¬ùòô£ñ¢ ð®î¢îô£ õ®õ¤ø¢°" (ê¦õè. 709).
õ÷¢ - õí¢ - õí¢íñ¢ =
1. õ¬÷¬è.
2. ⿶ñ¢ æõ¤òñ¢.
3. ⿶ñ¢ â¿î¢¶.
4. ê¤î¢î¤ó ªñ¿¶é¢ èô¬õ. "ðô¬è õí¢í ¸í¢ ´è¤ô¤¬è"
(ê¦õè. 1107).
5. èô¬õ ï¤øñ¢.
6. ï¤øñ¢. "ªõ÷¤ò£ó¢ºù¢ õ£ù¢²¬î õí¢í颪è£÷ô¢" (°ø÷¢. 714).
"õí¢íñ¢ õ®«õ Ü÷«õ ²¬õ«ò" (ªî£ô¢. «õø¢. 17).
7. æõ¤ò Üö°.
8. Üö°. "ð¤¬ø¸îô¢ õí¢í ñ£è¤ù¢Á" (¹øñ¢.1).
9. Þòø¢¬è òö°. "õí¢íºï¢ «î² ªñ£÷¤»ï¢ î¤èö" (ð£¤ð£. 12 : 20).
10. ªêòø¢¬è òö°, åð¢ð¬ù (Üè. ï¤.).
11. ê¤øð¢¹. "¬èõí¢í ñ¤é¢°è¢ èí¢«ìù¢" (èñ¢ðó£. Üèô¤¬è. 82).
12. ïù¢¬ñ (ò£ö¢. Üè.)
13. °íñ¢. "ï¤ó½¬ì¬ñ»ñ¢ õí¢íºï¢ ¶¬í»ñ¢" (°ø¤ë¢ê¤ð¢. 31).
14. õ®¾ (ð¤é¢.).
15. °ôñ¢ (ªî£ô¢. ¹øî¢. 27, à¬ó).
16. Þùñ¢. "õí¢íñ¢ õí¢íî¢î ñôó¢" (°ø¤ë¢ê¤ð¢. 114).
17. õ¬è. "î¬ôꢪêô¢ô£ õí¢íî¢î£ô¢" (°ø÷¢. 561).
18. æ¬êõ¬è. "õí¢íï¢ î£«ù ôï¢ ªîù¢ð" (ªî£ô¢. ªêò¢. 210).
19. ê¤øï¢î æ¬êõ¬èð¢ ð£ì¢´, õí¢íî¢î¤ó좴.
20. º´è¤ò å¬ê»÷¢÷ èô¤»Áð¢¹. º´è¤òô¢ (ð¤é¢.)
21. Þù¢ù¤¬êð¢ ðí¢ (Þó£èñ¢) (ê¶.)

22. Þù¢ù¤¬êð¢ ð£ì¢´. "«è£¬î ù ò¤ì¢ì «î£ó¢ õí¢íï¢îù¢¬ù"
(ê¦õè. 1996.)
å.«ï£ : î¤ô¢ - î¤÷¢ - î¤í¢ - î¤í¢íñ¢.
õí¢íñ¢ - ð¤ó£. õí¢í.
õí¢íñ¢ - õí¢íù¢ = ï¤øî¢îù¢.
â - ´ : Üöô¢õí¢íù¢, è£ó¢õí¢íù¢.
å.«ï£ : î¤í¢íñ¢ - î¤í¢íù¢.
õí¢ - õí¢í¤, õí¢í¤î¢îô¢ = æó¢ æõ¤òîð¢ ðô¢«õÁ ï¤øé¢è÷£½ñ¢
¸í¢õ¤¬ùè÷£½ë¢ ê¤øð¢ð¤ð¢ð¶ñ¢, æó¢ Üí¤èî (õ£èùî)ð¢ ðù¢ù¤ø
Üöè¤ò ªð£¼÷¢è÷£ø¢ ²õ®ð¢ð¶ñ¢, æó¢ àìñ¢¬ðð¢ ðù¢ù¤ø ݬìòí¤è÷£ô¢
Üö°ð´î¢¶õ¶ñ¢ «ð£ù¢Á, Þ¬øõ¬ù Üô¢ô¶ å¼ î¬ôõ¬ùð¢ ðô¢«õÁ
è¼î¢¶è÷£½ñ¢ ðô¢õ¬èê¢ ªêò¢»ÀÁð¢¹è÷£½ñ¢ ê¤øð¢ð¤î¢¶ð¢ ¹èö¢îô¢; Üô¢ô¶,
ªð£¼÷¤ìé¢ è£ôé¢èÀ÷¢ åù¢øù¢ Þòô¢ ªêò½Áð¢¹è ª÷ô¢ô£õø¢¬ø»ñ¢
õ¤÷î¢îñ£è (õ¤õóñ£è) â´î¢¶è¢ ÃÁîô¢.
å.«ï£ : î¤í¢íñ¢ - î¤í¢í¤ - î¤í¤.
õí¢í¤ - õí¢íèñ¢ =
1. õí¢í¤î¢¶ð¢ ¹èö¢¬è."õí¢í¤î¢¶ð¢ ¹èö¢îô¤ù¢ õí¢íè
ªñùð¢ð´ñ¢" (ªî£ô¢. ªêò¢. 140, à¬ó).
2. å¼ èô¤ð¢ð£ ¾Áð¢¹.
õí¢íè ªõ£î¢î£ö¤¬êè¢ èô¤ð¢ð£ = îó¾, î£ö¤¬ê, Üó£èñ¢, Üñ¢«ð£îóé¢èñ¢,
îù¤ê¢ªê£ô¢, ²£¤îèñ¢ âù¢Âé¢ èô¤»Áð¢ð£Áñ¢ õ, º¿ 郎øõ£°ñ¢ èô¤ð¢ð£
âù¢Âñ¢ ð£õ¬è.
å¼õù¢ îù¢ è£î¬ô ªõ÷¤ð¢ð´î¢îø¢°ñ¢, è쾬÷ õ¿î¢îø¢°ñ¢, õí¢íè ªõ£î
¢î£ö¤¬êè¢ èô¤ð¢ð£ð¢«ð£ô¢ ñ¤è𢠪ð£¼î¢îñ£ù ªêò¢»÷¢ õ¬è¬ò «õªøñ¢
ªñ£ö¤ò¤½é¢ è£í õ¤òô£¶.
å.«ï£ : î¤í¢íñ¢ - î¤í¢íèñ¢.
õí¢í¤ - õí¢í¬ù = õí¢í¤î¢¶ð¢ ¹èö¢¬è.
õí¢íè¢èñ¢ñó¢ = õí¢íð¢Ìꢲ õ¤¬ùëó¢, õí¢í«õ£õ¤òó¢. "õî¢îï£ì¢´
õí¢íè¢ èñ¢ñ¼ñ¢" (ªð¼é¢. à뢬êè¢ 58 : 44).
õí¢íè¢èù¢ = 裲 «ï£ì¢ìèù¢ (ï£íò «ê£îèù¢). õí¢íè¢èù¢ ê£î¢îù£ó¢ (ïø¢.).
õìñ õí¢íè¢èù¢ ñ£îóù£ó¢ (¹øñ¢. 172). ªð£ø¢è£¬ê à¬óð¢ ð£ó¢î¢¶
Üîù¢ ñ£ø¢Á õí¢íî¢î£ô¢ (ï¤øî¢î£ô¢) è£ê¤ù¢ Þòô¢¬ð òø¤»ñ¢ «ï£ì¢ìè¢è£óù¢,
õí¢íè¢èù¢.
õí¢íñ£¬ô = ªï´é¢èí袰 (êé¢. Üè.).
õí¢í ñè÷¢ = «è£ôë¢ ªêò¢ðõ÷¢.
õí¢íî¢î£ù¢ = õí¢í£ù¢, ݬìò¿è¢è èø¢ø¤ õí¢íë¢ ªêò¢ðõù¢.
õí¢ - õíó¢. õíó¢îô¢ = õ¬÷îô¢. "õíó¢ï¢«î ñ¼ð¢ð¤ù¢" (ñ¬ôð´. 37).

ñò¤ó¢ °öù¢ø¤¼î¢îô¢. "ªõø¤èñö¢ õí¬óñ¢ð£ô¢" (èô¤î¢. 57).
õíó¢ =
1. ò£ö¢è¢«è£ì¢®ù¢ õ¬÷ï¢î ð°î¤. "õíó÷¾ ꣵñ¢" (ê¤ôð¢ ð£ò¤. 9).
2. èì¢ìì «õ¬ô õ¬÷¾ (w.)
õíó¢ - õí£¤ = õ÷£¤î¢î®. Þù¤, õ÷£¤ - õí£¤ âù¢Áñ£ñ¢.
õí¢ - õí - õí颰. õí颰îô¢ =
1. õ¬÷îô¢.
2. ¸ì颰îô¢. "õíé¢è¤¬ì" (¹.ªõ.7:27).
3. ðí¤ï¢îì颰îô¢. "õíé¢è¤ò õ£ò¤ùó¢" (°ø÷¢. 419).
4. ãõø¢ªø£ö¤ô¢ ªêò¢îô¢. "ïñ¢ñ¤ô¢ õ õíé¢è¤»ñ¢" (èô¤î¢.76).
(ªê.°ù¢ø£õ¤)
1. õö¤ð´îô¢. "âí¢°íî¢î£ù¢ ø£¬÷ õíé¢è£î¢î¬ô" (°ø÷¢. 9).
2. Åö¢ï¢¶ªè£÷¢Àîô¢ "õí颰ñ¤ð¢ ð¤øð¢ð¤¬õ 郎ùò£¶"
(õ£ê. 41 : 6).
è. ð袰 (baggu)
õí颰 - õíé¢è¤, ªð£¿¶õíé¢è¤ = èî¤óõ¬ù «ï£è¢è¤ õ¬÷»ñ¢ Ì
(Å£¤òè£ï¢î¤.).
õíé¢è£ó¢ = ð¬èõó¢.
õí颰 - õí袰. õí袰îô¢ =
1. õ¬÷õ¤î¢îô¢.
2. ðí¤òê¢ ªêò¢îô¢. "ñö¹ôñ¢ õíè¢è¤ò ñ£õí¢ ¹ô¢ô¤" (Üèñ¢. 61).
ªî. õï¢î¢²ì¢ì (vantsuta), è.ðè¢è¤² (baggiu).
õí袰 - õíè¢èñ¢ =
1. õ¬÷¬è. "õ¤ô¢ õíè¢èï¢ î¦é¢° °ø¤î¢î¬ñò£ù¢" (°ø÷¢. 827).
2. õö¤ð£´. "°¬øõ¤ô£ ªõù¢ªù´ õíè¢èé¢ Ãø¤" (èñ¢ðó£.¬îô. 38).
3. Ëù¢ºèî¢î¤ø¢ ÃÁñ¢ èì¾÷¢ õíè¢èñ¢. "õ£ö¢î¢¶ñ¢ õíè¢èºñ¢
ªð£¼÷¤òô¢ ¹¬óî¢î½ ªñù Íõ¬èð¢ð´ñ¢"
(ê¤. «ð£. ð£ ñé¢è. ðè¢. 1).
4. èí¢í¤òð¢ð´î¢¶¬è (ò£ö¢. Üè.).
õí袰 - õíè¢è¤, ò£¬ù õíè¢è¤ = ò£¬ùî¢ ¶ø좮.
õí颰 - õ颰 =
1. èð¢ðô¤ù¢ õ¤ô£ê¢ êì¢ìé¢è÷¢
2. âô¤ ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ õ¬÷.
õ颰 - õé¢è¤ =
1. ªï÷¤õ¬÷òô¢.
2. ªï÷¤õ£÷¢,
3. ªï÷¤ «ñ£î¤óñ¢ (õé¢è¤ ªï÷¤¾).
ªî., è. õé¢è¤ (nk), ¶. õè¢è¤ (gg).

õ颰 - õé¢èñ¢ =
1. õ¬÷¾
2. Ýø¢Á õ¬÷¾ (ò£ö¢. Üè.)
3. õ¬÷ï¢î Üô¢ô¶ õì¢ìõ®õñ£ù èð¢ðô¢. "õ£ô¤¬î ªò´î¢î
õ÷¤î¼ õé¢èñ¢" (ñ¶¬óè¢. 536)
õ颰 - õé¢è¤òñ¢ = õ¬÷ï¢î áêè¢ è¼õ¤. "õé¢è¤òñ¢ ðô «îù¢ õ¤÷ñ¢ð¤ù"
(èñ¢ðó£. ¬è«èò¤. 60). Þòñ¢ = Þ¬êè¢è¼õ¤.
õ颰 - õé¢è£ =
1. õ¬÷ï¢î ᶪè£ñ¢¹ (w.).
2. õ¬÷ï¢î è¿î¢¶÷¢÷ ï¦ó¢ð¢ ðø¬õ. "õé¢è£è¢ èìï¢î ªêé¢è£ø¢
«ð¬ì" (°Áï¢. 151), õ¬÷ï¢î ó.
õ颰 - õ£é¢°. õ£é¢°îô¢. = (ªê. °ù¢ø£õ¤)
1. õ¬÷î¢îô¢ "ªè£´ñóñ¢ õ£é¢è¤" (èô¢ô£. 4).
2. õ¬÷ ï£í¢Ì좴îô¢. "ï£í¢õ£é¢èô£¶ õ¤ø¢ªè£í¢´" (Þó°.
î¤è¢°õ¤. 231).
3. õ¬÷ Þ¿î¢îô¢, Þ¿î¢îô¢, "ñî¢î ªñ£ô¤ð¢ð õ£é¢è¤,
(ªð¼ñ¢ð£í¢. 156).
4. Íꢲ ޿ à좪è£÷¢Àîô¢. Íꢲ õ£é¢°è¤ù¢ø£ù¢ (à. õ.).
5. ªè£÷¢Àîô¢, ãø¢øô¢ "õ¼èªõù¢ ªøù¢¬ù ï¤ù¢ð£ô¢ õ£é¢è¤ì
«õí¢´ñ¢" (õ£ê. 5 : 68).
6. õ¤¬ôè¢°è¢ ªè£÷¢Àîô¢. "ñ£îõ¤ ñ£¬ô «è£õôù¢ õ£é¢è¤"
(ê¤ôð¢. 3:171).
7. ªðÁîô¢. "â颰 õ£é¢è¤è¢ ªè£´î¢î£ £¤îö¤«ò" («îõ£. 456 : 8).
8. ޿õ¬óîô¢. èèóî¢¶è¢°è¢ è£ô¢ õ£é¢è¤ù£ø¢ è£õ£°ñ¢. (à.õ.).
9. ޿ å¶è¢°îô¢. Þï¢î õí¢® «ð£°ñ¢ð® Üï¢î õí¢®¬ò
õ£é¢è¤è¢ªè£÷¢ (à.õ.).
10. õ¤ô¢ ï£í¤¿î¢¶ Üñ¢¬ðê¢ ªê½î¢¶îô¢. "õ£é¢è¤ù£ó¢ ñî¤ù¢«ñø¢
è¬í" («îõ£. 21 : 2)
11. ޿ àò¢õ¤î¢îô¢ "êñíó¢ ªð£ò¢ò¤ø¢ ¹è¢è¿ï¢î¤ õ¦ö£«ñ
«ð£î õ£é¢è¤" («îõ£. 658:7).
12. å¶è¢è¤ ï¦è¢°îô¢. "õ£é¢°ñ¤ù¢ ñùòó¢" (èñ¢ðó£.ñ¦ì¢ê¤ð¢. 278).
13. 𤣤î´î¢îô¢. "ù âù¢ø£ó¢, ¹øî¢î¤¬í ðôõø¢Á÷¢ åù¢¬ø
õ£é¢°îô¤ù¢" (ªî£ô¢. ¹øî¢. 1, à¬ó),
14. ªðòó¢î¢îô¢. "¹ø¢øñ¢ õ£é¢è¤è¢ °¼ñ¢ð¤ ªèí¢´ñ¢" (Üèñ¢. 72).
15. å®î¢îô¢ "«õöñ¢....è¼ñ¢ð¤ù¢ è¬öõ£é¢°ñ¢" (èô¤î¢. 40).
16. ªõ좴îô¢. ¬è è£ô¢è¬÷ õ£é¢è¤õ¤´«õù¢ (à.õ.).
17. ð¤óñ¢¬ð õ¬÷ Ü®î¢îô¢. ð¤óñ¢¬ð ªò´î¢¶ Üõ¬ù 
õ£é¢° õ£é¢è¤ù£ù¢ (à.õ.).
18. Üö¤î¢îô¢. "õ¤í¢µ ñí¢íè º¿¶ñ¢ ò£¬õ»ñ¢ ¬õꢲ
õ£é¢°õ£ò¢" (õ£ê. 5 : 96).
(ªê. õ¤.).
1. õ¬÷îô¢ "õ£é¢°èî¤ó¢ õóè¤ù¢" (ºô¢¬ôð¢ 98).
2. õ¬÷ ܬêîô¢. "õ÷¤õ£é¢° ꤬ùò ñ£ñóñ¢" (ð£¤ð£. 7: 14).

3. °¬ôîô¢. ð¬èõó¢ îí¢´õ£é¢è¤ð¢ «ð£ò¤ø¢Á (W.).
4. ªñô¤îô¢. àìñ¢¹õ£é¢è¤ð¢ «ð£ò¤ø¢Á (à.õ.).
5. à÷¢÷¤¿î¢îô¢. ñ¬öî¢ îí¢í¦¬ó ªòô¢ô£ñ¢ ï¤ôñ¢ õ£é¢è¤è¢
ªè£í¢ì¶ (à.õ.).
6. °¬øîô¢. õ¦è¢èñ¢ õ£é¢è¤ò¤¼è¢è¤ø¶ (à.õ.).
7. å¶é¢°îô¢.
8. ð¤ù¢õ£é¢°îô¢. "õ¤¬óõ¤ù¢ õ£é¢è¤.....ð¤¬öî¢î «ê¬ù ð¤ù¢õó"
(õ£ôõ£.49 : 20).
9. î¤øî¢îô¢, Üï¢îè¢ è¬ìò¤ù¢ èî¾ å¼¹øñ¢ õ£é¢è¤ò¤¼ï¢î¶ (à.õ.).
ñ. ªî. õ£é¢°.
õ£é¢° =
1. õ¬÷¾ (ï£ñî¦ð. 768).
2. ð¤óñ¢ð®. ð¤óñ¢¬ðªò´î¢¶ Üõ¬ù  õ£é¢° õ£é¢° (à.õ).
3. ªê£ô¢ô® õê¾. Üõ÷¢ õ£é¢è¤ù õ£é¢° Üõ÷¢ õ£ö¢ï£À袰ð¢
«ð£¶ñ¢ (à.õ).
4. õé¢è¤.
è. 𣰠(g) = õ¬÷¾.
õ£é¢° - Þ. ð£é¢è¢ (õé¢è¤).
õ£é¢° - õ£é¢èñ¢ = õ¬÷ï¢î èìô¢. õ£é¢èñ¢-õ. õ£é¢è (vanka).
õ£é¢èÁõ£÷¢ = õ¬÷ï¢î ÜÁõ£÷¢.
õ£é¢° - õ£é¢è£ = õ¬÷ï¢î ᶪè£ñ¢¹ Üô¢ô¶ ó.
õ£é¢è£ - à. ð£é¢è£ (nk).
õ£é¢° - õ£é¢èô¢ = ªï´ï¢ ªî£¬ô¾. 裫õ£¤ð¢ ð£è¢èî¢î¤ô¤¼ï¢¶ ²é¢°õ£ó¢
¢î¤óñ¢ å¼ ªð¼ õ£é¢èô¢ (à.õ.).
õ£é¢èô¢ = Þ¿î¢îô¢. Þ¿î¢îô¢ = ï¦Àîô¢, ï¦÷ꢪêò¢îô¢.
õ£é¢°ð¤®î¢îô¢ = ªð£¼î¢¶ õ¤ì¢ì Üô¢ô¶ ð¤÷«ð£ù Þ¼ ð°î¤è¬÷
Þ¿î¢¶î¢ îèì¢ì£ô¢ Þ¬íî¢îô¢.
õ÷¢ - õ÷¢° - õ좰. õ좰îô¢ = õ¬÷îô¢, õí颰îô¢, î£ö¢îô¢,
è£ôñ¢ õ좰ð«õ£" (ðö. 204).

"õ£®ò

õì¢è£ó¢ = õíé¢è£ó¢, ð¬èõó¢.
"õì¢è£ó¢ 郎óòù¢ øöªôö ªõò¢¶ ï¤ù¢«ø£ù¢" (被è£. 152).
õ좰 - õ袰 =
1. Íî¢î¤óè¢ °í¢®è¢è£ò¢.
2. à¼í¢¬ìò£ù õ¤¬îè¢ ªè£ì¢¬ì., ð¢ó£. õè¢è, õ. õ¢¼è¢è.
õ袰 - õè¢è£ = õ¬÷ï¢î è¿î¢¶÷¢÷ ï¦ó¢ð¢ðø¬õ õ¬è. "õè¢è£¾ ó»é¢
ªè£è¢°ñ¢ ð´è¢è«õ" (°ø¢ø£. °ø. 93 : 2).
å.«ï£ : ªè£÷¢ - ªè£÷¢° - ªè£ì¢° - ªè£è¢° = õ¬÷ï¢î è¿î¢¶÷¢÷
ï¦ó¢ð¢ðø¬õ.

êî

õè¢è£ - õ. ðè (baka).
õ袰 - õè¢èóñ¢ - õè¢è£¤. õè¢è£¤î¢îô¢ = «è£µîô¢, õ¬÷îô¢, ñì颰îô¢,
ñìé¢è¤î¢ ñ¢¹îô¢, Ý÷î¢î¤ ªêò¢îô¢.
õí¢ - õí¢´ =
1. ¬èõ¬÷. "¬èõí¢´é¢ èí¢õí¢´ «ñ£ìè¢ è¬ô«ò£ì"
(Ýî¤ àô£. 98).
2. ê颰 (ð¤é¢.).
3. ªð¼õ¤ó½ñ¢ Üí¤õ¤ó½ñ¢ õ¬÷ ¸ù¤ªò£ù¢øê¢ ê¤Áõ¤óô¢
ï¤ñ¤ó¢ï¢¶, ²ì¢´õ¤ó½ñ¢ ï´õ¤ó½ñ¢ ªïè¤ö õ¬÷ ï¤ø¢°ñ¢
Þ¬íò£ õ¤¬ù袬è õ¬è. (ê¤ôð¢. 3:18, à¬ó).
4. «îù¢ ñô¬óꢲø¢ø¤ õì¢ìñ¤´ñ¢, õí¢´ è¼ñ¢¹ «îù¢ ë¤ñ¤Á
âù¢Âñ¢ ï£ô¢õ¬èð¢ðì¢ì ÜÁè£ø¢ ê¤Á ðø¬õ. "ò£ö¤¬ê
ªè£í¢ì õ¤ùõí¢ ®ñ¤ó¢ï¢î£ó¢ð¢ð" (èô¤î¢. 131). "õí¢´è£÷¢ ñè¤ö¢
«îù¤ùé¢è£÷¢" (ê¦õè. 892).
5. îõêñ¢ Ü÷袰ñ¢«ð£¶ 覫ö õ¤¿õ¬îð¢ ð¤®î¢¶è¢ ªè£÷¢Àñ¢
¬õ被è£ø¢ ¹£¤õ¬÷òñ¢.
6. õö¤ð¢«ð£è¢è¤ô¢ ñ£´è÷¤ù¢ àíõ¤ø¢è£è õí¢®è¢ Ãí¢¬ìê¢ ²ø¢ø¤î¢
ªî£é¢èõ¤´ñ¢ ¬õ被è£ø¢ ð¿¬î.
õí¢´ è좴îô¢ = ð£¬ùò¤ù¢ õ£¬òê¢ ²ø¢ø¤ê¢ ꦬôò£ô¢ Í®è¢ è좴îô¢.
õí¢´ õ¤´îô¢ = ¬õ被裬ô𢠹£¤ò£èî¢ î¤£¤î¢îô¢.
õí¢ - õí¢ìù¢ = õì¢ì ïÁè¢èñ¢ (õ¤¼î¢î «êîùñ¢) ªêò¢òð¢ ðì¢ìõù¢ (ò£ö¢.
Üè.).
õí¢´ - õí¢®=
1. êè¢èóñ¢.
2. êèìñ¢. 'õí¢®¬ò «òø¤ù£÷¢' (ê¦õè. 2054, à¬ó).
3. å¼ õí¢®ð¢ ªð£¬ø (ð£óñ¢).
ñ. õí¢®, ªî., è. ðí¢®.
êèìñ¢ âù¢Âñ¢ ªð£¼÷¤ô¢, õí¢® âù¢Âë¢ ªê£ô¢ ðí¢® âù¢ðîù¢ ¤ð£èî¢
ªî£¤è¤ù¢ø¶. ãªùù¤ù¢, ðí¢® âù¢Âñ¢ õ®«õ ê¦õè ê¤ï¢î£ñí¤ Íôî¢î¤ô¢ Þìñ¢
ªðø¢Á÷¢÷¶. «ñ½ñ¢, ð£í¢®, ð£í¢®ô¢ âù¢ðõø¢¬ø ªò£î¢î õèó ºîø¢ªê£ø¢è÷¢
Þ¼õ¬è õöè¢è¤½ñ¤ô¢¬ô. å¼è£ô¢,õí¢®ªòù¢Âñ¢ õ®«õ ªî£ù¢Áªî£ì¢´
àôè õöè¢è£ò¤¼ï¢ è¢èô£ñ¢. õí¢® ªòù¢Âñ¢ õ´è èù¢ùì õ®õñ¢, õèó
ðèóî¢ î¤£¤ð¤ù¢ õ¤¬÷õ£ñ¢.
õí¢´ - õ = õ¬÷ õ¦²é¢ è£ø¢Á.
"õîùè¢ èï¢îÛø¢ è¬íªî£ì£" (èï¢î¹. Åó. õ¬î. 188).
õ÷¢ - õ좴. å.«ï£ : è÷¢ - è좴, ð÷¢ - ð좴.
è÷¢Àîô¢ = ôîô¢, «êó¢îô¢, ªð£¼ï¢¶îô¢, åî¢îô¢.
è좴îô¢ = åù¢Á«êó¢î¢îô¢.
ð÷¢Àîô¢ = ð÷ð÷ð¢ð£îô¢ (õöè¢è¤øï¢î õ¤¬ù).

ð÷¢ - ð÷ - ð÷ð÷ - ð÷ð÷ð¢¹.
ð÷¢ - ð÷¤ - ð÷¤ê¢². ð÷¤ê¢ªêùô¢ = å÷¤ õ¦²îô¢.
ð÷¤ - ð÷¤é¢°. ð좴ð¢ ð좪ìùô¢ = ï¤ôªõ£÷¤ õ¤÷颰îô¢.
õ좴 =
1. õ좮ô¢.
2. ð£í¢® õ¤¬÷ò£ì¢®ø¢°£¤ò õì¢ìê¢ê¤ô¢.
3. Åî£ì¢®ø¢°£¤ò õì¢ìè¢ è¼õ¤. "¬èò£´ õ좮ø¢ «ø£ù¢Áñ¢"
(Üèñ¢. 108)
4. °¬ìè¢èñ¢ð¤è÷¢ ôñ¢ ê¤Á êè¢èóñ¢.
5. õì¢ìð¢ ð¬ùªõô¢ôè¢ è좮.
6. î¤óì¢ê¤ (Åì£.)
7. î¤óí¢ìªð£¼÷¢, "ºì¢® õì¢ì¬ùò «è£ô ºî¢¶ô£ò¢" (ê¦õè.2950).
õ좪ì¿î¢¶ = õ¬÷ï¢î îñ¤ªö¿î¢¶ õ¬è.
õì¢ì¬í = õì¢ìñ£ù ªñî ò¬í "õì¢ì¬í...Þ£¦ Þ ò¤ù£«ó" (ê¦õè.2433).
õ좴 - õì¢ìñ¢ = (ªð.)
1. õ¬÷¾. "õ¤ô¢¬ô õì¢ìð¢ðì õ£é¢è¤" («îõ£. 5 : 9).
2. å¼õ¬è õ÷£¤î¢î®. "¹è£¤íó¢Åö¢ õì¢ìî¢ î¬õ"
(ð£¤ð£. 15 : 61), (ð¤é¢.).
3. «î£ì¢èìèñ¢ (õ£°õ¬÷òñ¢).
4. õí¢®ê¢ êè¢èóñ¢ (ò£ö¢. Üè.)
5. °òõù¢ êè¢èóñ¢ (ð¤é¢.).
6. èî¤óõ¬ù»ï¢ î¤é¢è¬÷»ë¢ Å¿ñ¢ «è£ì¢¬ì (å÷¤õ¬÷òñ¢)
7. Üð¢ðõ¬è. "ð£ªè£´ ð¤®î¢î õ¤¬öÅö¢ õì¢ìñ¢" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 378).
8. «èìèñ¢. "äò¤¼ õì¢ìªñ£ ªìç°õôï¢ î¤£¤ð¢ð" (º¼°. 111).
9. ¶¬ôî¢î좴. "õì¢ìñ ªî£î¢î¶ õ£í¤ðñ¢ õ£ò¢î¢î«î"
(ñï¢. 1781).
10. Ýôõì¢ìñ¢. "ªê颫èö¢ õì¢ìë¢ ²¼è¢è¤" (ªï´ïô¢ 58).
11. õì¢ìð¢ð£¬ø. "õìõó¢ îï¢î õ£ù¢«èö¢ õì¢ìñ¢" (ªï´ïô¢. 51).
12. ¬îò¤¬ôò¤ù¢ ï´ð¢ð£èñ¢.
13. ¬èñ¢ñí¤ (ð¤é¢.).
14. ï¦ó¢ê¢ê£ô¢ (ð¤é¢.).
15. ªè£÷¢èôñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
16. °÷ñ¢ (ð¤é¢.).
17. õì¢ìñóñ¢ (W.).
18. è÷î¢î¤ø¢ Åì®ð¢ðîø¢° õì¢ìñ£èð¢ ðóð¢ð¤òªïø¢èî¤ó¢ (ï£ë¢.)
19. ê¤ô ×ó¢è¬÷è¢ ªè£í¢ì ï£ì¢´ð¢ 𤣤¾.
20. ²ø¢ø¤»÷¢÷ ï¤ôð¢ðóð¢¹. "«è£ò¤ô¢ õì¢ìªñô¢ô£ñ¢" (ê¦õè. 949).
21. õì¢ìê¢ ªêô¾. "î£ó¢ ªð£ô¤ ¹óõ¤õì¢ìï¢ î£ù¢¹èè¢ è£ì¢´
è¤ù¢ø£ø¢°" (ê¦õè. 442).
22. å¼ ²ø¢Á (W.).
23. å¼ «è£÷¢ õ£ùñí¢ìôî 强¬ø ²ø¢ø¤õ¼é¢ è£ôñ¢.
Üõù¢ ªêù¢Á å¼ õ¤ò£ö õì¢ìñ£ò¤ø¢Á (à.õ.).

24. î¢îñ¢. õì¢ìñ£ò¢ð¢ «ðê¤ù£ù¢. (Þ.õ.).
25. îì¬õ. "õ¤ï£òèó¢ ï£ñî Ëø¢ªø좴 õì¢ìë¢ ªêò¢¶"
(õ¤ï£òè¹. 74. 214).
26. (Þ¬ì). «î£Áñ¢. Ý좬ì õì¢ìñ¢ 裲 åù¢Á袰....ðô¤¬ê.
(S.I.I.II. 122:27)
õì¢ìñ¢ - ð¤ó£. õì¢ì, õ. õ¼î¢î. L. vert, vers.
õì¢ìñí¤òñ¢ = ïì¢ì£í¢¬ñ. õì¢ìé¢ Ã좴îô¢ = Üí¤òñ£îô¢.
õì¢ìñ¢ - õì¢ì¬è =
1. ê¤Áõ좮ô¢. "ªêñ¢ªð£ø¢ Úñí¤ õì¢ì¬è «ò£´"
(è£ë¢ê¤ð¢¹. î¿õè¢. 333).
2. ê¤Áè¤í¢íñ¢. "ªè£®òù£ó¢ ªõ÷¢÷¤ õì¢ì¬è Îù¢ø¤õ£ò¢ ñ´ð¢ð"
(ê¦õè. 938).
3. ï¤ôð¢ ðóð¢¹. "áó¢ ï£ø¢è£î õì¢ì¬è" (ê¤ôð¢. 5 : 133, à¬ó).
4. ܬìð¢¹è¢ è좮ò ï¤ôñ¢ (W.).
5. ²ø¢Áð¢¹øñ¢.
6. ï£ì¢´ð¢ 𤣤¾.
õì¢ì¬è ñí¤òñ¢ = õì¢ìñí¤òñ¢ (W.).
õì¢ìñ¢ - õì¢ìíñ =
1. õì¢ì被èìèñ¢. "Þì¢ì õì¢ìíé¢è÷¢ «ñªôø¤ï¢î «õô¢" (èô¤é¢. 413)
2. ªï´õì¢ìè¢ «èìèñ¢ (ò£ö¢. Üè.)
õì¢ìíñ¢ - õ. Üì¢ìù.
õì¢ìíñ¢ - õì¢ìí¤.
õì¢ìí¤î¢îô¢ =
1. õì¢ìñ£îô¢.
2. õì¢ìñ£è¢°îô¢.
õì¢ìí¤ð¢¹ = õì¢ìñ£ò¤¼è¢¬è. "°í¢ìô ªñù¢Á õì¢ ìí¤ð¢¬ðê¢ ªê£ô¢ô¾ñ£ñ¢"
(õ¤¼î¢.57, õ¤ò£. ð. 318).
õì¢ìíñ¢ - õì¢ì¬í =
1. õì¢ì õ®õñ¢. "õ£ò¤Ûô£ô¢ õì¢ì¬íð¢ ðï¢îó¢ ªêò¢î ê¤ôï¢î¤"
(«îõ£. 507:2).
2. «èìèñ¢. "ñù¢ùõó¢ è£í õì¢ì¬íõ£ ª÷´î¶" (èô¢ô£ 48:8).
3. î£÷è¢è¼õ¤. "ªè£ñ¢¬ñè¢ °òõì¢ì¬í ªè£í¢®ô«ù£"
(èñ¢ðó£. Üî¤è£òù¢. 9).
4. î£÷ñ¢ «ð£´¬è (ð¤é¢.).
5. ܮ袬è (ܼ. ï¤.).
6. à¼í¢¬ì.
7. Þì꣣¤ õô ꣣¤ò£èê¢ ²ø¢Á¬è. "²ø¢ø¤õ¼ñ¢ õì¢ì¬íò¤ø¢
«ø£ù¢ø£õ¬è èô" (ªð£¤ò¹. ãù£î¤. 29).
8. õì¢ìñ£ù ªêô¾. "ñ£ð¢¹í¢ìó õ£ê¤ò¤ù¢ õì¢ì¬í«ñô¢" (èñ¢ðó£
ð¬ìî¢. 97).

9. ªî£¿îø¢° Üø¤°ø¤ò£èî¢ î£ñ¬ó ªñ£ì¢´ð¢ «ð£ôè¢ ¬èè¬÷è¢
°õ¤è¢¬è. "õ¬èªî£¤ ñ£è¢è좰 õì¢ì¬í è£ì¢®" (ñí¤«ñ7:43).
10. õè¢è¬í. "õì¢ì¬í «ð²õó¢" (ðù£.«è£ðð¢ð¤ó. 85).
õì¢ìñ¢ - õì¢ìó¾ - õì¢ìõ®¾ (ò£ö¢ð¢).
õ좴 - õì¢ìø¾ = º®õ£è ÜÁî¤ò¤´¬è (ò£ö¢. Üè.).
õì¢ìñ¢ - õì¢ìù¢ = (ªð.) à¼í¢´ î¤óí¢ì ¾ìñ¢ð¤ùù¢.
"°Áõì¢ì£ ï¤ù¢ù¤ ù¤ö¤ï¢î«î£ Ãù¤ù¢ ð¤øð¢¹" (èô¤î.94:27).
(Þ¬ì.) «î£Áñ¢.
"Ý좬ì õì¢ìù¢ ºè¢°Áí¤ ªïø¢ªð£ô¤¬ê ò£è" (S.I.I.II, 69:3).
õì¢ìñ¢ - õì¢ì£ = õ£òèù¢ø õì¢ìè¢ èôõ¬è.
"õì¢ì£¾ï¢ î£ñ¢Ìôºï¢ ¶è¤½ï¢ î£é¢è¤ ï¤ø¢ð" (ê¦îè¢.)
õì¢ìñ¢ - õì¢ì£í¤ = î¤ø¬ñ, êñó¢î¢¶, (õ¤¼î¢. 71. ܼñ¢, ð. 371.)
ªî. õì¢ì££¤.
õì¢ìñ¢ - õì¢ì£óñ¢ =
1. ²ø¢Áð¢¹øñ¢.
2. ï¤ôð¢ ðóð¢¹.
ªî. õì¢ì£óº, ¶. õì¢ì£ó, è. õì¢ìó.
õ좴 - õ좮. õ좮î¢îô¢ = (ªê.°.õ¤.)
1. õì¢ìñ£îô¢. (ò£ö¢. Üè.).
2. ²ö½îô¢. "õ좮𢠹ò«ô Á¬óÞò õ¤òô¤¼ í´ï£÷¢"
(Üèñ¢. 218).
3. î£÷ªõ£ø¢øÁî¢îô¢ (Åì£.)
4. ÅÀ¬óî¢îô¢. "õ좮 õ¤ì¢ì£ ª÷ø¤ï¢î£÷¢" (ê¤ôð¢. 21 : 45).
(ªê. °ù¢ø£õ¤).
1. õ¬÷î¢îô¢ (Þôè¢. Üè.).
2. õ¬÷ ⿶îô¢ (ê¤ôð¢. 21 : 46, ܼñ¢.)
3. ²öø¢Áîô¢. "ñ¼ï¢î¤ô¢ èí¤ê¢ê¤ õ¼ï¢î õ좮" (¹øñ¢. 42).
4. à¼ì¢´îô¢. "èöèî¢¶î¢ îõ¤ó£¶ õ좮ð¢ð" (èô¤î¢. 136).
5. ²ø¢ø¤è¢ è좴îô¢. "Üôè¤ô¢ ñ£¬ô ò£ó¢ð¢ð õ좮" (¹øñ¢. 394).
6. 𣤠ñ£Áîô¢ (W.).
7. «î£÷¢ ¹¬ìî¢îô¢. "ªê¼õ¬ø ð£ö¤î¢«î£÷¢ õ좮î¢î£ó¢"(ðö.326).
õ좮 =
1. èìè𢠪ð좮. "«õ좴õù¢ ñ£ù¢ø¬ê ªê££¤ï¢î õ좮»ñ¢"
(¹øñ¢. 33).
2. ìì "ðô¢èô õ좮òó¢" (Üèñ¢. 391).
3. ï£ö¤. (ªî£ô¢.â¿î¢¶. 170).
4. è¤í¢íñ¢ (Üè. ï¤.).
5. å¼ õ¤¼¶.
õ좮 - õ좮¬è =

1.
2.
3.
4.
5.

õì¢ìñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
²ø¢ø÷¾
ìì (ð¤é¢.).
¬èñ¢ñí¤ (ò£ö¢. Üè.).
åìõ¬è. "¶÷¢÷¤òô¢ õ좮¬è ¶´ð¢ð¤ø¢ è¬ìÞ"
(ªð¼é¢, à뢬êè¢. 40 : 46).
6. å¼õ¬è õ¤¼¶. "Üôè¤ô¢ õ좮¬è îöô¢ õ¤ö¤î¢îô£ô¢"(èô¤é¢. 333).
7. ê¤î¢î¤ó ªñ¿¶é¢ «è£ô¢ "õ좮¬èê¢ ªêò¢î¤ò¤ù¢ õ¬óï¢î
ð£¬õò¤ù¢"¢ (ñí¤«ñ. 4 : 57).
8. ê¤î¢î¤óñ¢. "õ좮¬èð¢ ð£¬õ «ï£è¢è¤" (ê¦õè. 2085).
õ좮𢹠=
1. õì¢ìñ¢. (ò£ö¢. Üè.).
2. Å÷¢ (ï£ñî¦ð.667).
õ좮 - õ좮ô¢ =
1. õì¢ìñ£ù (ªõí¢èô) àí¢èôñ¢.
2. è¤í¢íñ¢. "ªð£ù õ좮ô¢ ð¤®î¢¶" (î¤õ¢. ªð¼ñ£÷¢. 4 : 3).
3. ï£ö¤ (ªî£ô¢. â¿î¢¶. 170 : Þ÷ñ¢Ì.)
4. ï£ö¤¬è õ좮ô¢.
5. Üñ¢¹è¢ ô. "õ£÷¤ õ좮ô¢ ¹øñ¢¬õ" (èñ¢ðó£. «î«óÁ. 39).
6. ìì (Üè. ï¤.).
7. å¼õ¬è õ¤¼¶. "ãÁñ£ô¢ ò£¬ù«ò ê¤õ¤¬è òï¢î÷è
ñ¦ê¢«ê£ð¢ð¤ õ좮ô¢" («îõ£. 692:7).
8. Üð¢ð÷뢪êò¢ò à¼ì¢® ¬õ袰ñ¢ ñ£¾¼í¢¬ì. (Þ.õ.).
è. ðì¢ì½ (b)
õ좮ø¢Ì = î£ñ¬óð¢Ì.
õ좴 - õ좬ì =
1. «õ颬èò¤ù¢ àìô¢õ£¤ (W.)
2. êè¢èóî¢î¤ù¢ «ñô¢ õ¬÷ñóð¢ ðô¬è. "à¼÷¢è¤ù¢ø ñí¤õ좬ì"
(ê¤ôð¢. 29, à¬óð¢ð£ì¢´ ñ¬ì).
3. «îó¢ (ò£ö¢. Üè.)
4. ï¤ôð¢ðóð¢¹.
5. õì¢ìð¢ ðè¢è£ âù¢Âñ¢ ðì¢ìíñ¢ ð®. (ï£ë¢).
õì¢ìè¢ è¼î¢¶ê¢ ªê£ø¢èÀ÷¢ õ좴, õì¢ì¬è, õì¢ìí¤, õì¢ì¬í, õì¢ìó¾,
õì¢ì£, õì¢ì£í¤, õì¢ì£óñ¢, õ좮î¢îô¢, õ좮ô¢, õ좬ì âù¢Âñ¢ õ®¾è÷¢
õìªñ£ö¤ò¤ô¢ Þô¢¬ô. õì¢ìñ¢ âù¢ð¶ õ¼î¢î âù¢Âñ¢ õ®õ¤½ñ¢ õì¢ìíñ¢
âù¢ð¶ Üì¢ìù (ï) âù¢Âñ¢ õ®õ¤½ñ¢ õö颰è¤ù¢øù. ã¬ùòõø¢ø¤ø¢ ªèô¢ô£ñ¢
õ¢¼î¢î âù¢ð¬î«ò Íôñ£èè¢ è£ì¢´õ¶ â¬í»ñ¢ ªð£¼ï¢î£¶.
õ좬ì - õ¬ì = «îó¢ê¢êè¢èó õ®õ£èê¢ ªêò¢òð¢ð´ñ¢ à¿ï¢¶ð¢ ðôè£óñ¢.
õ¬ì - õ.õì£.
õ¬ì - õ¬ìòñ¢ =
1. ªïô¢ô¤è¢èù¤ ºîô¤òõø¢¬ø ܬóî¢¶î¢ î좮ò õ¬ì.

2. ªð£ì¢ìôñ£èè¢ è좮ò ªõø¢ø¤¬ô ð£è¢° (îë¢.).
õì¢ìñ¢ - õìñ¢ =
1. õì¢ìõ®õñ¢ (Üè. ï¤.).
2. õì¢ìñ£èð¢ ðì¼ñ¢ Ýôñóñ¢. "õìï¦öø¢ èí¢È ®¼ï¢î °¼«õ"
( . è¼í£. 1).
3. î¤óí¢ì èò¤Á, èñ¬ô õìñ¢, «îó¢ õìñ¢,
4. î¤óí¢ìªð£ù¢ï£í¢. ñí¤õìñ¢. "õìé¢è÷¢ ܬê»ñ¢ð® à´î¢¶"
(º¼°. 204, à¬ó).
õìñ¢ (Ýôñóñ¢) - õ. õì (Vata). Þ𢠪ð£¼÷¤ô¢ Þê¢ ªê£ø¢° õìªñ£ö¤ò¤ô¢
«õ£¤ô¢¬ô. ñ£ù¤òó¢ àõ¤ô¢ô¤òñ¢² îñ¢ êñø¢è¤¼î - Ýé¢è¤ô Üèóºîô¤ò¤ô¢.
perhaps Prakrit for vrita surrounded, covered âù¢Á ªð£¼ì¢è£óíé¢
Ãø¤ò¤¼î¢î¬ô «ï£è¢°è.
õìñ¢ - õì° - õìèñ¢ = î£÷¤ð¢¹î¢ ¶¬íè¢ èóíñ£è, ܬóî¢î ñ£¾ìù¢
èø¤ê¢êó袰è÷¢ «êó¢î¢¶ð¢ ªð££¤î¢¶. ªõò¤ô¤ô¢ àôó¢î¢î¤ò ïÁñí ¾¼í¢¬ì.
õìèñ¢ - õ. õìè (vataka).
õ÷¢ - õó¢- õ£¤. õ£¤îô¢ =
1. ⿶îô¢ (ð¤é¢.).
2. ê¤î¢î¤óªñ¿¶îô¢. "õô¢«ô£ù¢ ¬øÞò õ£¤õù𢠹ø¢ø õô¢ô¤ð¢
ð£¬õ" (¹øñ¢. 33).
3. ̲îô¢.
4. Í´îô¢. "¹í¢¬í ñ¬øò õ£¤ï¢¶" (î¤õ¢. õ£ò¢. 5 : 1 : 5).
5. è좴îô¢. "õ£¤ï¢î èꢬêòù¢" (Å÷£. ê¦ò. 11).
õ£¤î¢îô¢ =
1.
2.
3.
4.

⿶îô¢. "õ÷¢Àè¤ó¢ õ£¤î¢î ê£ï¢î¤ù¢ õùº¬ô" (ê¦õè. 2532).
ê¤î¢î¤ó ªñ¿¶îô¢.
̲îô¢ (Åì£.).
«è£ôë¢ ªêò¢îô¢. "¹ù¢¬ù òí¤ñôó¢ ¶¬øªî£Áñ¢ õ£¤è¢°ñ¢"
(äé¢. 117).
5. è좴îô¢. "õ£¤è¢°é¢ è£ì¢ê¤ò¤ô£ õø¤«õ" (ë£ùõ£.ñ£õô¤. 48).
6. õ¬ó ªè£÷¢Àîô¢.
7. ñíë¢ ªêò¢îô¢.
õ£¤ =
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«è£´. "¸í¢í¤ò õ£¤ªò£´ î¤óí¢´" (ê¦õè. 1702).
ªî£ò¢ò¤ô¢ õ¬ó¾. "ñí¤õ£¤ ¬îÞ»ñ¢" (èô¤î¢. 76).
¬èõ¬ó (ð¤é¢.).
õ£¤¬ê, å¿é¢°. "°¼è¤ ªù´õ£¤ ªð£ø¢ð" (ðî¤ø¢. 83 :2).
â¿î¢¶ (ï£ñî¦ð. 673).
ï¤øñ¢. "õ£¤òí¤²ìó¢ õ£ù¢ªð£ò¢¬è" (ð좮ùð¢. 38).
Üö°. "õ£¤õ¬÷" (¹. ªõ. 11 : 12).
õ®¾ (Üè.ï¤.)
Þ¬êõ¬è.

10. Þ¬êð¢ð£ì¢´. "õ£¤ïõ¤ô¢ ªè£÷¢¬è" (ê¤ôð¢. 13 : 38).
11. õ£¤è¢Ã. "èí¢ Ã´ õ£¤»ñ¢" (ê¤ôð¢. 3:14).
12. è¬ìè¢èöè Ëô¢èÀ÷¢ åù¢Á (Þ¬ø. 1, ð. 5).
13. è좴. "õ£¤ê¢ê¤¬ôò£ø¢ øï¢î õ÷ñ¢" (¹. ªõ. 1 : 16).
14. °®ò¤¬ø (ð¤é¢).
15. ªïô¢. "â´î¢¶õ£¤ ºø¢øî¢ î¤ù¤ô¤ì¢´" (îù¤ð¢ð£ I, 354 : 41).
16. ï¦÷ñ¢ (Åì£.).
ªî. õ£¤, ñ. õªó, è. ðªó.(b).
õ£¤ - õ£¤¬ê =
1. å¿é¢° (Åì£.).
2. 郎ó, ªî£ìó¢.
3. î°î¤. "õ£¤¬ê òø¤î½ñ¢ õ¬óò£¶ ªè£´î¢î½ñ¢" (ê¤Áð£í¢. 217).
4. «ññ¢ð£´. "Ý´ªè£÷¢ õ£¤¬êè¢ ªè£ð¢ðð¢ ð£´õô¢" (¹øñ¢. 53).
5. ñî¤ð¢¹. (ñ£¤ò£¬î). "ªð£ø¢¹ø õ£¤¬ê ªêò¢õ£ù¢" (õ¤¬÷.
Þï¢î¤óù¢º®. 37).
6. ð£ó£ì¢´. "õ£¤¬ê𢠪ð¼ñ¢ ð£ì¢ªìô¢ô£ñ¢" (èô¤î¢. 85).
7. Üóêó£ø¢ ªð¼ë¢ ê¤øð¢¹. "ªð£ø¢ðì¢ì ºù¢ù£ õ£¤¬êè÷¢"
(õ£ôõ£. 28 : 93).
8. Üóêó¢ ê¤øð¢¹ê¢ ê¤ù¢ùñ¢. "ê£ñ¬ó òè¢è ñ£î¤ò£ñ¢ õ£¤¬êò¤ø¢
è¬ñï¢î" (èñ¢ðó£. ï¤ï¢î¬ù. 12).
9. ê¦ó¢õ¬èò¤ø¢ ªêò¢»ñ¢ ïù¢ªè£¬ì. "ñ£ñ¤ õóõ¤ì¢ì õ£¤¬ê ªòù¢Á"
(õ¤øô¤õ¤´. 533).
ªî. õ¼ê.
õ£¤ - õ£¤ê¢² = «è£´«ð£ô¢ ï¦í¢ì è좴 õ£¤ê¢êô¢. "õ£¤ê¢²«ñô¢ õ¤£¤ê¢² Í좮«ò"
(èñ¢ðó£. ê¤î¢î¤ó. 46).
õ£¤ê¢² - õ£¤ê¢êô¢.
õ£¤ + Üíñ¢ = õóíñ¢. å.«ï£ : ñ® - ñ£¤ + Üíñ¢ = ñóíñ¢.
õóíñ¢ =
1. Åö¢¬è (ò£ö¢. Üè.).
2. ²ø¢Áñî¤ô¢ (Þôè¢. Üè.).
3. ñ¬ø袬è (Þôè¢. Üè.).
4. ê좬ì (ï£ñî¦ð. 454).
5. â¿î¢¶.
6. ï¤øñ¢.
7. õ¬è.
8. °ôñ¢.
9. æ¬êõ¬è (õí¢íñ¢).
10. ºóø¢ð£ì¢´ (î£ù õó¢íñ¢).
11. ð£ì¢®¬ê (õó¢íªñ좴).
õóíñ£¬ô = õí¢íñ£¬ô (ªï´é¢èí袰).
õóíñ¢ - õ. õó¢í, õóí.

õóí Üô¢ô¶ õó¢í âù¢Âñ¢ õìªê£ô¢«ô îñ¤ö¤ô¢ õí¢íñ¢ âù¢Á ¤ï¢¶
õö颰õî£è𢠫ðó£ê¤£¤òó¢ àì¢ðìð¢ ðô¼é¢ è¼î¤è¢ ªè£í¢®¼è¢è¤ù¢øùó¢.
õí¢íñ¢, õóíñ¢ âù¢Âñ¢ Þ¼ªê£ô¢½ñ¢ å¼ ê¤ø¤¶ õ®¾ «õÁðì¢ìù «õÂñ¢,
å«ó «õ£¤ù¤ù¢Á º¬ø«ò è¦ö¢ð¢ð¬ìò¤Âñ¢ «ñø¢ð¬ìò¤½ñ£èî¢ «î£ù¢ø¤ù
ªõù¢øø¤îô¢ «õí¢´ñ¢.
å.«ï£: î¤í¢¬í, î¤ó¬í.
î¤ô¢½ºô¢½ = î¤í¢´ºí¢´.
î¤ô¢ - ªîô¢ - ªî÷¢ - ªîÁ - ªîø¢Á - ªîø¢ø¤ = î¤í¢¬í.
î¤ô¢ - î¤÷¢ - î¤í¢ - î¤í¢¬í = î¤óí¢ì«ñ¬ì.
î¤÷¢ - î¤í¢´, î¤÷¢ - î¤ì¢´ - î¤ì¢¬ì.
î¤ô¢ - î¤ó¢ - î¤ó÷¢ - î¤ó¬÷ - î¤ó¬í = î¤í¢¬í. î¤í¢¬í, î¤ó¬í âù¢Âñ¢
Þ¼ªê£ô¢½ñ¢, è¦ö¢ð¢ð¬ìò¤½ñ¢ «ñø¢ð¬ìò¤½ñ£è å«ó «õ£¤ù¤ù¢Á «î£ù¢ø¤ å«ó
ªð£¼¬÷ »íó¢î¢¶îô¢ è£í¢è. Þé¢éù«ñ õí¢íñ¢, õóíñ¢ âù¢Âñ¢ Þ¼
ªê£ô¢½ªñùè¢ èí¢´ ªî÷¤è. 'î¤í¢¬í' 'î¤ó¬í'ò¤ù¢ ¤ðù¢Á; Üé¢éù«ñ.
'õí¢íñ¢' 'õóíî¢'î¤ù¢ ¤ðù¢Á, 'õí¢íèªõ£î¢î£ö¤¬ê' õóíè ªõ£î¢ î£ö¤¬ê
ªòù¢Á õöé¢è£¬ñ»ñ¢ «ï£è¢°è.
õóíñ¢ - õóí¤. õóí¤î¢îô¢ = ðôï¤øé¢è¬÷è¢ ªè£í¢´ æó¢ æõ¤òîê¢
ê¤øð¢ð¤î¢î£ø¢ «ð£ù¢Á, ðô ªê£ø¢è¬÷»ñ¢ Üí¤è¬÷»é¢ ªè£í¢´ å¼
ªð£¼¬÷𢠹¬ù¬óî¢îô¢.
õóí¤ - õ. õó¢í¢.
õóí¤ âù¢ð¬î õó¢í¤ ªòù¢«ø£ õ¼í¤ ªòù¢«ø£ îñ¤ö¤ô¢ ⿶õ¶ îõø£°ñ¢.
õóí¤ - õóí¬ù = ¹¬ù¬óð¢¹. 'ܬù' ßÁ.
õóí¬ù - õ. õó¢íù£.
õí¢íñ¢, õí¢í¤, õí¢í¬ù, õí¢íèñ¢, õí¢íè¢èù¢ âù¢Âñ¢ õ®õé¢è÷¢
õìªñ£ö¤ò¤ø¢ ¹èõ¤ô¢¬ô.
ñ¬øî¢îø¢ è¼î¢¶ñ¢ ⿶îø¢ è¼î¢¶ñ¢ õóí¤î¢îø¢ è¼î¢¶ñ¢ õ¬÷îø¢ è¼î¢ªî£´
ªî£ìó¢¹÷¢÷¬õ«ò. Ýîô£ô¢, Åö¢î½ñ¢ ñ¬øî¢î½ñ¢ðø¢ø¤ò ªê£ô¢¬ô «õø£è¾ñ¢,
ï¤øºñ¢ õí¢í¬ù»ñ¢ ðø¢ø¤ò ªê£ô¢¬ô «õø£è¾ñ¢ îñ¤ö¤ø¢ 𤣤î¢îô¢ Ã죶.
⿶îô¢ âù¢ð¶ õí¢í«õ£õ¤òñ¢ õ¬óî¬ô»ñ¢ °ø¤è¢°ñ¢. õí¢í Üô¢ô¶
ï¤øè¢è¼î¢î¤ù¤ù¢«ø °ôñ¢, Þ¬ê, õí¢í¬ù ºîô¤ò è¼î¢¶è÷¢ 褬÷÷¢÷ù.
â¿î¢¶ñ¢ õí¢íð¢ðìºñ¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ õ¬÷î â¿î¾ñ¢ õ¬óò¾ñ¢ ð´õ¬î
Þù¢Áé¢ è£í¢è.
õ£¤ (õ¬ó) - õó - õóî = âô¢¬ô, æóñ¢.
õó - õó = âô¢¬ô. "Þï¢ ï£òù£ó¢ ð¢ðî¤ò¤ô¢  õó袰÷¢Àñ¢
Þ¼ï¢î °®ñè¢è¬÷" (Pudu. Insc. 176).
õ£¤ - õóñ¢¹ = âô¢¬ô. õóñ¢¹-õó𢹠= õòô¢ õóñ¢ð£ù î¤ì¢´.
õ£¤ - õ¬ó. õ¬óîô¢ =

1.
2.
3.
4.
5.

⿶îô¢.
ê¤î¢î¤óñ¢ ⿶îô¢.
«è£®ì¢´ âô¢¬ô °ø¤î¢îô¢.
Ü÷¾ ð´î¢¶îô¢. "õ¬óò£ð¢ Ìê ªô£í¢µîù¢ ñè÷¤ó¢" (¹øñ¢. 25).
î¤ì¢ìë¢ ªêò¢îô¢. "¹èªö£´é¢ èö¤èïñ¢ õ¬óï¢î ÷ù"
(ñ¬ôð´ . 557).
6. Üì袰îô¢. "õ¬ó褫ôù¢ ¹ôù¢è ¬÷ñ¢" («îõ£. 631:1).
7. õ¤ô袰îô¢. "༾ªè£÷ô¢ õ¬óò£ó¢" (ªî£ô¢. â¿î¢¶. 41).
8. ¬èõ¤´îô¢. "ªè£÷¢èôñ¢ õ¬óîô¤ù¢" (èô¤î¢. 133).
9. ñÁî¢îô¢, õ£¤¬êòø¤îô¢. "ªè£¬ìñì ªñù¢ð îñ¢ñ õ¬óò£¶
ªè£´î¢î ô£«ñ" (Åì£.).
10. «ïó¢¬ñõö¤ò¤ô¢ ß좴îô¢. "õ¬óªð£¼÷¢ «õ좬è«òù¢"
(ê¤ôð¢.10 :51).
11. îù袰£¤òî£è¢°îô¢. "Üøù¢õ¬óò£ù¢" (°ø÷¢. 150).
12. ñí뢪êò¢îô¢. "ªõ÷¤ð¢ðì õ¬óîô¢ ð죬ñ õ¬óîô¢"
(ªî£ô¢.è÷¾.49).
õ¬ó (⿶) - ªî. õ¢ó£».
õ¬ó =
1.
2.
3.
4.

«è£´.
õ£¤ (Þ«ó¬è).
â¿î¢¶ (ð¤é¢.)
èµõ¬ó»÷¢÷ Íé¢è¤ô¢. "ñ£ô¢õ¬ó ï¤õï¢î ªõø¢ð¤ù¢"
(º¼°.12).
5. ²õó¢«ð£ô¢ ï¤ôî õ¬óòÁ袰ñ¢ ñ¬ô. "ðù¤ð´ ªï´õ¬ó"
(¹øñ¢. 6.).
6. âô¢¬ô. "õ÷õ¬ó" (°ø÷¢. 480).
7. ê¤Áõóñ¢¹ (W)
8. ï¦ó¢è¢è¬ó (Åì£.)
9. Ü÷¾. "à÷õ¬ó" (°ø÷¢. 480).
10 è£ôõóñ¢¹, è£ôñ¢ "ê¤Áõ¬ó" (¹. ªõ.
12, ªðí¢ð£ø¢. 17).
11. Þìõóñ¢¹. Þìñ¢. "ñ¬ôõ¬ó ñ£¬ô" (ð£¤ð£. 10 : 1).
ñ좴íó¢î¢¶ñ¢ ªê£ô¢. õ¬ó, õ¬ó»ñ¢, õ¬ó袰ñ¢.
õ¬ó - õ¬ó𢹠=
1. ⿶¬è. "õ좮¬è õ¬óð¢¹ñ¢ õ£è¢è¤ù¢ õ¤èø¢ðºñ¢" (ªð¼é¢.
à뢬êè¢. 34:168).
2. âô¢¬ô. "Þ¬ìï¤ô õ¬óð¢ð¤ù¢" (ñí¤«ñ. 28:24).
3. ñî¤ô¢. "ܼé¢è® õ¬óð¢ð¤ Ûó¢èõ¤ ùö¤ò" (ð좮ùð¢. 269).
4. õ¬óªè£÷¢÷ð¢ðì¢ì Þìñ¢. "õí¢¹èö¢ Íõó¢ îí¢ªð£ö¤ô¢
õ¬óð¢ð¤ù¢" (ªî£ô¢. ªêò¢. 78).
5. ²õó¢ Åö¢ï¢î Þìñ¢ (ê¦õè. 949, à¬ó.).
6. ñ£÷¤¬è. "¶¬íªò£´ ÷è¢°é¢ è£ð¢¹¬ì õ¬óð¢ð¤ù¢"
(Üèñ¢. 34).

7. °÷ñ¢. "¹ùô¢ õ¬óð¢ðèñ¢ ¹°ï¢«î£Áñ¢" (ªð£¼ï. 240).
8. ë£ôñ¢, àôèñ¢. "îí¢èìô¢ õ¬óð¢ð¤ô¢" (ªð¼ñ¢ð£í¢. 18).
õ÷¢ - õó¢ - õ£ó¢. õ£ó¢îô¢ = ê£ò¢îô¢, õ¬÷îô¢.
õ£ó¢ - õ£óñ¢ =
1. ꣤õ£ò¤¼è¢°ñ¢ ñ¬ôê¢ê£óô¢. "õ£óñ ªî颰ñ¢ ðí¢® èÙó"
(Þó°.î¤è¢°. 258).
2. ê£ò¢õ£ ò¤¼è¢°ñ¢ î£ö¢õ£óñ¢.
õ£ó¢ - õ££¤ =
1. ñî¤ø¢²ø¢Á. "õìõ¬ó ï¤õð¢ð¤ø¢ Åö õ££¤ò£ð¢ ¹£¤õ¤î¢¶" (èï¢î¹.
ܲóó¢ò£è. 36).
2. ªêí¢´ªõ÷¤. "°ë¢êóñ¢ õ££¤»÷¢ õ¬÷î¢î«õ" (ê¦õè. 275).
3. ï¤ôë¢ Åö¢ï¢î èìô¢ (ð¤é¢.).
õ££¤ (èìô¢). õ - õ££¤ L. mare.
õ£ó¢ - õ£óíñ¢ =
1. õ¬÷¾, Åö¢¾.
2. õì¢ìñ£ù «èìèñ¢
3. à÷¢õ¬÷ï¢î ê颰
4. ï¤ôë¢Åö¢ï¢î èìô¢.
5. Åö¢õî£ô¢ Üô¢ô¶
"õ£óí ñ£¬ò"
6. î¬ì.
7. èõêñ¢ (ð¤é¢.).
8. ê좬ì (Åì£.).
9. è£ð¢¹ (W.).

(W).
(ð¤é¢.).
²ø¢ø¤ Í´õî£ô¢ ãø¢ð´ñ¢ ñ¬øð¢¹.
(ð£óî. ó÷. 17).

õ£óíñ¢ (èìô¢) - õ. õ£¼í, L. marinus.
õ÷¢ - õ£÷¢ = õ¬÷¾. õ£÷¢ õ£¤ = «õ颬èð¢¹ô¤. "ñîè£¤è¢ è÷ðºñ¢ õ£÷¢õ£¤ð¢
ðø¿ñ¢" (ê¤ôð¢. 25 : 49).
õ£÷¢ - õ£÷ñ¢ =
1. õì¢ìñ¢. "õ£÷ ñ£è«õ£ó¢ ðõ÷ñ£ô¢ õ¬ó....õ¬÷îù¢ù"
(ð£óî. è£í¢ìõ. 11).
2. êè¢èóõ£÷ ñ¬ôî£ìó¢ (ò£ö¢. Üè.).
3. êè¢èóõ£èð¢ðø¬õ. "ñ颬èñ£ó¢ î캬ôªòù𢠪ð£ô¤õù õ£÷ñ¢"
(èñ¢ðó£ . ðñ¢¬ð. 21).
õ£÷ñ¢ - õ. õ£ô.
õ£÷¢ - õ£÷¤ =
1. õ¬÷òñ£ù Íè¢èí¤.
2. õ¬÷òñ£ù è£îí¤. "õ£÷¤ ºî¢¶ñ¢" (°ñó. ð¤ó. ºî¢¶. ð¤÷¢. 11).
õ£÷¤ - õ. õ£ô¦.
õ£÷¤ - õ£÷¤¬è = ê¤Á 裶 õ¬÷òñ¢.

"²ì¢®¬è»ñ¢ õ£÷¤¬è»ñ¢" (ðù£. 袬èô£ò. 68).
õ£÷¤¬è - õ. õ£ô¤è£.
õ£÷¤ = õì¢ìñ£«ò£´¬è. "õ£÷¤ ªõñ¢ð£¤" (ð£óî. °¼. 108).
õ£÷¤«ð£îô¢ = °î¤¬ó õì¢ìñ£«ò£´îô¢. "ñ£î¤ó ºøð¢ðô õ£÷¤ «ð£¶ñ£ô¢"
(ð£óî. Ŷ. 121).
õ£÷¤ - õ. ð£ô¤. õìªê£ô¢ô¤ù¢ ðèó ºî¬ô «ï£è¢°è.
õ£÷¢ - õ£´ - õ£ì¢ìñ¢ = ê£ò¢¾. Üé¢èíñ¢ õ£ì¢ìë¢ ê£ì¢ìñ£ ò¤¼è¢è«õí¢´ñ¢
(à.õ.).
õ£÷¤ - õ£ê¤ = Üí¤õ¬÷õ£ù õ£ê¤.
"ñ£í¤è¢è õ£ê¤ ºï¢¶ ê¤é¢ è£îùñ¢" (õ£ôõ£. 37: 75).
õ£ê¤ - õ£ê¤¬è = õ£ê¤. å.«ï£: àÀ - à², Þ÷¤ - Þê¤.

`õ£' âù¢Âñ¢ õ¤¬ùꢪê£ô¢ õóô£Á
õ÷¢ - õó¢ - õ£ó¢ - õ. õó¢ - õ¼.
ªê£ô¢ô£è¢èî¢î¤ô¢ ì î ô ö ÷ äñ¢ óèóñ£èî¢ î¤£¤»ñ¢. Üî¢ î¤£¤õ¤ô¢ ôèó÷èóñ¢
«ðó÷¾ñ¢, Üõ¢ õ¤óí¢ìÂ÷¢Àñ¢ ÷èóñ¢ ªð¼ñ¢ð£ù¢¬ñ»ñ¢, Ý°ñ¢.
â-´ :
ì - ó :

è´ - è® - 裤, ðìõó¢ - ðóõó¢.

î - ó :

õ¤¬î - õ¤¬ó.

ô - ó :

àô¾ - àó¾, °ô¬õ - °ó¬õ, °î¤ô¢ - °î¤ó¢, ðï¢îô¢ - ðï¢îó¢.

ö - ó :

¹¬ö - ¹¬ó.

÷ - ó :
Ü÷¢- Üó¢ - ܼ - ܼ°, è÷¢ - èó¢ - è¼,²÷¢ - ²ó¢, ªî÷¤ - ªî£¤,
ï¦÷¢ - ï¦ó¢, ð¤÷¢ - ð¤ó¢ - 𤣤, º÷¢ - ºó¢ - º¼ - º¼° (Þ÷¬ñ), õ¤÷¢ - õ¤ó¢ õ¤£¤.
ºîø¢è£ôî¢î¤ô¢ ºîù¤¬ôò£è õöé¢è¤ õï¢î ê¤ô õ¤¬ùê¢ ªê£ø¢è÷¢ õöè¢èø¢Áð¢
«ð£ùî¤ù£ô¢, Þù¢Á Üõø¢ø¤ø¢°î¢ î¬ôñ£ø£è Üõø¢ø¤ù¢ ªî£ö¤ø¢ ªðòó¢è«÷
îñ¤î¢¶ñ¢ ¶¬íõ¤¬ùªò£´ î»ñ¢ õöé¢è¤ õ¼è¤ù¢øù.
â-´:
ºîù¤¬ô ºø¢è£ô𢠹¬ìªðòó¢ê¢ê¤

Þè¢è£ô𢠹¬ìªðòó¢ê¢ê¤

ï°

ïè¢è£ù¢

ï¬èî¢î£ù¢

î÷¢

îì¢ì£ù¢, îì¢è¤ù¢ø£ù¢,

î¬÷î¢î£ù¢,

îì¢ð£ù¢

î¬÷è¢è¤ù¢ø£ù¢,

î¬÷ð¢ð£ù¢

è÷¢
è÷¾

èì¢ì£ù¢, èì¢è¤ù¢ø£ù¢,
èì¢ð£ù¢ ªêò¢è¤ù¢ø£ù¢,

è÷¾ªêò¢î£ù¢,
è÷¾ ªêò¢õ£ù¢.

è÷õ£í¢ì£ù¢, è÷õ£÷¢è¤ù¢ø£ù¢, è÷õ£÷¢õ£ù¢; è÷õ£®ù£ù¢, è÷õ£´è¤ù¢ø£ù¢,
è÷õ£´õ£ù¢; âù¢ðù¾ñ¢ ªî£ö¤ø¢ªðòó¢ ¶¬íõ¤¬ù î ºîù¤¬ôò£è¤ð¢
¹¬ìªðòó¢ï¢îù«õ. Ý÷¢, Ý´ âù¢ðù ¶¬íõ¤¬ùè÷¢. è÷¾ðí¢, è÷õ®,
è÷¾è£í¢ âù¢ðù¾ñ¢ ¶¬íõ¤¬ù ªè£í¢ìù«õ.
Þè¢ è£ôî¢î¤ô¢ 'õ¬÷' âù¢Á õöé¢è¤õ¼ñ¢ ºîù¤¬ô ºø¢è£ôî¢î¤ô¢ `õ÷¢' âù¢«ø
õöé¢è¤ø¢Á.
õ÷¢Àîô¢ = õ¬÷îô¢. õ÷¢¾ = õ¬÷¾. õ÷¢÷ñ¢ = õ¬÷¾, õì¢ìñ¢, õ¬÷ï¢î
Üô¢ô¶ õì¢ìñ£ù ªð£¼÷¢ (ªî£ö¤ô£° ªðòó¢). õ÷¢÷¤ = õ¬÷ï¢î ªè£®.
å¼õù¢ îù¢ à¬øõ¤ìî¢î¤ù¤ù¢Á Üô¢ô¶ Þ¼ð¢ð¤ìî¢î¤ù¤ù¢Á 棤ìî¢î¤ø¢°ð¢
«ð£ùð¤ù¢, Üé¢è¤¼ï¢¶ à¬øõ¤ìî¢î¤ø¢° õ¼õ¶ ºù¢ð¤ù¢ù£èî¢ î¤¼ñ¢ð¤«ò
ò£îô£ô¢, ñ¢ðø¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢«ø õ¼¬èè¢ è¼î¢¶ð¢ ð¤øï¢î¶. Üîù£ô¢,
ñ¢ðø¢ªð£¼ì¢ ªê£ô¢ô¤ù¤ù¢«ø õ¼¬è𢠪ð£¼ì¢ªê£ô¢. «î£ù¢ø¤ø¢Á.
ñ¢¹îô¢ = õ¬÷îô¢, êñ£ø¤ «ï£è¢è¤ ï¤ø¢øô¢, ñ¦Àîô¢.
ñ¦Àîô¢ = ñ¢ð¤õ¼îô¢. 裬ôò¤ø¢ ªêù¢Á ñ£¬ôò¤ô¢ ñ¢ð¤ù£ù¢ âù¢ø£ô¢,

ñ¢ð¤ù£ù¢ âù¢ð¶ ñ¢ð¤ õï¢î¬îè¢ °ø¤î¢îô¢ è£í¢è.
õôñ£è«õ£ Þìñ£è«õ£ ñ¢¹î½é¢ ô«ñÂñ¢, å¼õù¢ î£ù¢ «ð£ù
Þìî¢î¤ù¤ù¢Á ¹øð¢ðì¢ì Þìî¢î¤ø¢°î¢ ñ¢ð¤õ¼õ¶ ºù¢ð¤ù¢ù£èî¢ î¤¼ñ¢ð¤«ò
ªòù¢ð¶, ªê£ô¢ô£ñ«ô õ¤÷颰ñ¢.
ñ¢¹ âù¢Âñ¢ ªê£ø¢«ð£ù¢«ø, õ¬÷î¬ôè¢ °ø¤è¢°ñ¢ «õÁê¤ô ªê£ø¢èÀñ¢
ñ¦Àî¬ôè¢ °ø¤è¢è¤ù¢øù.
¤îô¢ = õ¬÷îô¢, ñ¦Àîô¢. ñì颰îô¢ = õ¬÷îô¢, ñ¦Àîô¢. ñø¤îô¢ = õ¬÷îô¢,
ñ¦Àîô¢.
"¤îô¢ ñ¦Àîô¢". (ð¤é¢. 7: 202)
"ñø¤îó ªôù¢ð¶ ñ¦Àî ô£°ñ¢" (î¤õ£. 9)
"ñø¤îóô¢ ¤îóô¢ ñìé¢èô¢ ñ¦Àîô¢" (ð¤é¢. 7: 444)
ܬ÷ñø¤ð£ð¢¹ âù¢Âñ¢ ªð£¼÷¢«è£ì¢ ªðò£¤½ñ¢, ñø¤ªòù¢Âë¢ ªê£ô¢
õ¬÷î¬ô»ñ¢ êñ£ø¤î¢ ñ¢¹î¬ô»é¢ °ø¤î¢îô¢ è£í¢è.
Ýé¢è¤ôî¢î¤ô¢ õ¬÷î¬ô Üô¢ô¶ ñ¢¹î¬ôè¢ °ø¤è¢°ñ¢ turn âù¢Âñ¢ ªê£ô¢,
re âù¢Âñ¢ ºù¢ªù£ì¢´ð¢ ªðø¢Áî¢ î¤¼ñ¢ð¤õ¼î¬ôè¢ °ø¤è¢è¤ù¢ø¶. He never
turned up this side âù¢Âñ¢ ªî£ì£¤òî¢î¤ô¢, Üê¢ ªê£ô¢ up âù¢Âñ¢
ºù¢ù¦ì¢ªì£´ î, õ¼¬è𢠪𣼬÷»ñ¢ àíó¢î¢¶è¤ù¢ø¶.
Þ¶è£Áé¢ Ãø¤òõø¢ø£ô¢, 'õ£' âù¢Âñ¢ õ¤¬ùꢪê£ô¢ õ¬÷î¬ôè¢ °ø¤è¢°ñ¢ 'õ÷¢'
âù¢Âñ¢ ºîù¤¬ôò¤ù¤ù¢«ø ¤ï¢¶÷¢÷¬ñ ªðøð¢ð´ñ¢. Þø¢¬ø ºîù¤¬ôò£ù
õ¬÷ªòù¢Âë¢ ªê£ô¢½ñ¢, õ¬÷ò õ¬÷ò âù¢Âñ¢ ï¤èö¢è£ô õ¤¬ùªòê¢ê
õ´è¢è¤½ñ¢, õ¬÷ õ¬÷ âù¢Âñ¢ Þøï¢îè£ô õ¤¬ùªòê¢ê õ´è¢è¤½ñ¢,
ñ¢ðî¢ î¤¼ñ¢ð âù¢Âñ¢ ªð£¼÷¢ «î£ø¢Áõ¤î¢î¬ôè¢ è£í¢è.
Þîù£ô¢, è¦ö¢ð¢ð¬ì ºîù¤¬ôò£ù õ÷¢ âù¢Âë¢ ªê£ô¢½ñ¢, ºø¢è£ôî¢î¤ô¢ Þð¢
ªð£¼Àíó¢î¢î¤ù¢¬ñ àò¢î¢¶íóð¢ð´ñ¢.
õ÷¢ - õó¢ - õ£ó¢ - õ£ - õ. õó¢ - õ¼. Þù¤, õ÷¢ - õ£÷¢ - õ£ó¢ âù¢Áñ£ñ¢.
õ£÷¢ - õ£÷ñ¢ = õì¢ìñ¢, õ£÷¢ - õ£÷¤ = õì¢ìñ£«ò£´¬è.
õ£ó¢ - õó¢ - õ¼.
îñ¤ö¢ õ¤¬ùꢪê£ø¢è÷¤ù¢ ºîù¤¬ô ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ ãõªô£¼¬ñ õ®õ¤«ô«ò
»÷¢÷¶. Üõø¢Áì¢ ê¤ôõø¢ø¤ô¢ ñ좴ñ¢, ãõªô£¼¬ñ õ®õ¤ù¤ù¢Á ºîù¤¬ô
«õÁð좴÷¢÷¶. Üõ¢ «õÁ𣴠ñ¤è¢è õ¤¬ùèÀ÷¢ åù¢Á 'õ£' âù¢ð¶. Üîù¢
Ýì¢ê¤ò¤½ñ¢ ¹¬ìªðòó¢ê¢ê¤ò¤½ñ¢, õ£, õ£ó¢, õó¢, õ, õ¼ âù¢Âñ¢ ä«õÁ
õ®¾è÷¢ è£íð¢ð´è¤ù¢øù.
ãõô¢ õ®¾, ªð£¶õ£è ºîù¤¬ôò÷õ¤ô¢ 弬ñ ðù¢¬ñ ò¤óí¢®ø¢°ñ¢
ªð£¶õ£è«õ ò¤¼è¢°ñ¢. Ýò¤ù¢, õ¼îô¢ õ¤¬ùò¤ô¢ Üõ¢ õ¤óí¢´ñ¢ «õÁð좴÷.
弬ñ

ðù¢¬ñ

õ£

õ£¼ñ¢ (õ£ó¢+àñ¢)
õ£¼é¢è÷¢ (õ£ó¢+àñ¢+è÷¢)

õñ¢ñ¤ù¢ (õ¼-õó¢-õ+ñ¤ù¢)
ð£¼ñ¢ âù¢Âñ¢ ðù¢¬ñ «òõô¤ø¢ ð£ó¢ âù¢ð¶ ºîù¤¬ôò£ ò¤¼î¢îô¢ «ð£ù¢Á,
õ£¼ñ¢ âù¢ðî¤ô¢ õ£ó¢ âù¢ð«î ºîù¤¬ô ªòù¢ð¶ «îø¢øñ¢. Ýîô£ô¢,õ£ó¢
âù¢Âñ¢ õ®õ¤ù¤ù¢«ø ã¬ù ï£ô¢õ®¾èÀï¢ î¤£¤ï¢î¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢.
«ñø¢°ø¤î¢î ä õ®¾è÷¤ù¢ Ýì¢ê¤»ñ¢ õ¼ñ£Á.
1. õ£ó¢
õ£ó£¬ù (õ¼¬è) âù¢Âñ¢ õ¤¬ùð¢ªðòó¢; õ£ó£¬ñ âù¢Âñ¢ âî¤ó¢ñ¬ø
õ¤¬ùð¢ªðòó¢; õ£ó£ù¢, õ£ó£î£ù¢ âù¢Âñ¢ â.ñ. õ¤¬ùò£ô¬í»ñ¢ ªðòó¢è÷¢;
õ£ó£ù¢ âù¢Âñ¢ â.ñ. õ¤¬ùºø¢Á; õ£ó£ò¢, õ£¼ñ¢, õ££¦ó¢ âù¢Âñ¢ àìù¢ð£ì¢´
ãõô¢ õ¤¬ùè÷¢; õ£óô¢, õ£ó£î¤, õ£ó£«î, õ£ó£î¦ó¢, õ£ó£î¤ó¢, õ£óù¢ñ¤ù¢ âù¢Âñ¢
â.ñ. ãõô¢ õ¤¬ùè÷¢; õ£óô¢, õ£óø¢è âù¢Âñ¢ â.ñ. õ¤ò颫è£÷¢ õ¤¬ùè÷¢;
õ£ó£, õ£ó£î âù¢Âñ¢ â.ñ. ªðòªóê¢êé¢è÷¢; õ£ó£¶,õ£ó£«î, õ£ó£¬ñ, õ£ó£ñô¢,
õ£ó£«ñ, õ£ó£è¢è£ô¢, õ£ó£õ¤®ù¢ âù¢Âñ¢ â.ñ. õ¤¬ùªòê¢êé¢è÷¢ Ýè¤òõø¢ø¤ô¢
õ£ó¢ âù¢Âñ¢ õ®õñ¢ 郎ô÷¢÷¶.
2. õ£
õ£ âù¢Âñ¢ 弬ñ«òõô¢ õ¤¬ùò¤ô¢ ñ좴ñ¢ õ£ âù¢Âñ¢ õ®õñ¢
郎ô÷¢÷¶.
3. õ
õï¢î£ù¢ âù¢Âñ¢ Þøï¢îè£ô õ¤¬ùºø¢Á; õï¢îõù¢, õï¢î£ù¢ âù¢Âñ¢
Þ. è£.õ¤¬ùò£ô¬í»ñ¢ ªðòó¢è÷¢; õï¢î âù¢Âñ¢ Þ. è£. ªðòªóê¢êñ¢; õ,
õï¢î£ô¢, õï¢îè¢è£ô¢, õï¢îõ¤ì âù¢Âñ¢ õ¤¬ùªòê¢êé¢è÷¢ Ýè¤òõø¢ø¤ô¢
õ âù¢Âñ¢ õ®õñ¢ 郎ô÷¢÷¶. õñ¢ñ¤ù¢, õñ¢«ñ£ âù¢Âñ¢ ðù¢¬ñ «òõô¢
õ¤¬ùè÷¢ õ¼ñ¤ù¢, õ¼«ñ£ âù¢ðõø¢ø¤ù¢ ¤ð£«ò ò¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢.
å¼ê¤ô ºîù¤¬ôè÷¤ù¢ ªï®ù¢ºîô¢ Þøï¢îè£ô õ¤¬ùò¤ø¢ °Á°ñ¢.
å.«ï£:î£ - îï¢î£ù¢
ê£- (êî¢î£ù¢) - ªêî¢î£ù¢
«ï£ - ªï£ï¢î£ù¢
è£í¢ - èí¢ì£ù¢
4. õó¢
õó¾, õóô¢, õó âù¢Âñ¢ õ¤¬ùð¢ªðòó¢è÷¢; õó£¬ñ âù¢Âñ¢ â.ñ
õ¤¬ùð¢ªðòó¢; õó£îõù¢, õó£î£ù¢ âù¢Âñ¢ â.ñ. õ¤¬ùò£ô¬í»ñ¢ ªðòó¢è÷¢;
õóô¢, õ«óô¢, õó£î¤, õó£«î, õó£î¤ó¢. õó£î¦ó¢, õóù¢ñ¤ù¢ âù¢Âñ¢ â. ñ. ãõô¢
õ¤¬ùè÷¢; õóô¢, õóø¢è âù¢Âñ¢ â.ñ. õ¤ò颫è£÷¢ õ¤¬ùè÷¢; õó£, õó£î
âù¢Âñ¢ â. ñ. ªðòªóê¢êé¢è÷¢; õó âù¢Âñ¢ ï¤. è£. ªðòªóê¢êñ¢; õ£¤ù¢ âù¢Âñ¢
â. è£. ªðòªóê¢êñ¢; õó£¶, õó£¬ñ, õó£ñô¢, õó£«ñ, õó£è¢è£ô¢, õó£õ¤®ù¢
âù¢Âñ¢ â. ñ. õ¤¬ùªòê¢êé¢è÷¢ Ýè¤òõø¢ø¤ô¢ õó¢ âù¢Âñ¢ õ®õñ¢
郎ô÷¢÷¶.
Þ¬î õ¼ âù¢Á ªè£÷¢÷¾ñ¢ Þìºí¢´.

5.õ¼
õ¼îô¢, õ¼¬è âù¢Âñ¢ õ¤¬ùð¢ªðòó¢è÷¢; õ¼¬ñ (ñÁð¤øð¢¹) âù¢Âñ¢
ðí¢¹ð¢ªðòó¢; õ¼è¤ù¢øõù¢, õ¼è¤ù¢ø£ù¢, õ¼ñõù¢ (õ¼ðõù¢), õ¼õ£ù¢
âù¢Âñ¢ õ¤¬ùò£ô¬í»ñ¢ ªðòó¢è÷¢; õ¼è¤ù¢ø£ù¢, õ¼õ£ù¢ âù¢Âñ¢ õ¤¬ù
ºø¢Áè÷¢; õ¼î¤,õ¼î¤ó¢ âù¢Âñ¢ ãõô¢ õ¤¬ùè÷¢; õ¼è. õ¼îô¢ âù¢Âñ¢
õ¤ò颫è£÷¢ õ¤¬ùè÷¢; õ¼õ¤, õ¼î¢¶ âù¢Âñ¢ ð¤øõ¤¬ùè÷¢; õ¼è¤ù¢ø, õ¼ñ¢
âù¢Âñ¢ ªðòªóê¢êé¢è÷¢; õ¼õ£ò¢ âù¢Âñ¢ õ¤¬ùè Ýè¤òõø¢ø¤ô¢ õ¼
âù¢Âñ¢ õ®õñ¢ 郎ô÷¢÷¶.
Þø¢¬øî¢ îñ¤ö¤ô¢ õ£ âù¢Á ¤ï¢¶÷¢÷ Üô¢ô¶ ßÁ ªè좴÷¢÷ õ£ó¢ âù¢Âñ¢
Íôî¢îñ¤ö¢ ºîù¤¬ô Üô¢ô¶ 弬ñ «òõô¢, ð¤ø î¤óõ¤ìªñ£ö¤è÷¤ø¢ ð¤ù¢
õ¼ñ£Á ¤ï¢¶÷¢÷¶.
õ£ - «è£î¢îñ¢, «è£ô£ñ¤.
õ£, õ£¤(è) - ñ¬ôò£÷ñ¢
õ£, õ£º, õ. - °ò (kui)
õ£, õó¢ - èìð£.
õó£, õóì¢ - «è£í¢® (g).
õó¢ - ï£ò¢è¢è¦.
ªõó¢ - ðó¢ê¤ (j).
ð£ (b) - èù¢ùìñ¢, °ì°.
ð, ðó¢ (b) - ð¤ó£°õ¤ (Brahui).
ðó¢ (ð¤ù¤), ð£ (b) - ¶À.
ðó¢ (b) - ñ£ô«î£.
ðó¢ (ù£) (b) - °¼è¢° (åó£åù¢).
ó£ - ªî½é¢°.
ó£õ£ - ªè£í¢ì£.
«ð£ - ¶ìõñ¢ (Toda).
Þî¢ î¤£¤¹èª÷ô¢ô£ñ¢ «ñø¢è£ì¢®ò îñ¤ö¢î¢ ¤¹èÀ÷¢ Üì颰ñ¢; Üô¢ô¶
Üõø¢ø£ô¢ õ¤÷è¢èð¢ð´ñ¢. Þõø¢Á÷¢ ºîù¢¬ñò£ù¬õ õ£ - ð£ (b), õó¢ - õ¢ó£ ó£. õ£ - «ð£. âù¢Âñ¢ Íù¢«ø.
1. èù¢ùìî¢î¤ô¢ õèóºîø¢ ªê£ø¢è÷¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ â´ð¢ªð£ô¤ð¢
ðèóºîôõ£è (b) ñ£ø¤õ¤´è¤ù¢øù.
â - ´:
îñ¤ö¢

èù¢ùìñ¢

îñ¤ö¢

èù¢ùìñ¢

õ颰 (õ¬÷)

ð颰 (nk)

õö颰

ðö° (g)

õì¢ìñ¢

ðì¢ì

õöô¤è¢¬è

ðöô¢ªè

õ´°

ðì° (g)

õö¤

ð÷¤

õí颰

ð袰 (gg)

õ÷¢÷ñ¢

ð÷¢÷

õòô¢

ðòô¢

õ÷ó¢

ðª÷

õò¬ô

ðò½

õ÷£

ð÷£ (bh)

õò¤Á

ðê¤Á

õ¬÷

ðª÷

õ¬ó

ðªó

õø¢Á

ð

õôñ¢

ðô

õø

ðÁ

õô¢ô£÷ù¢

ðô¢ô£÷

õó°

ðó°

õ¬ô

ðªô

õø¤¶

ðø¤¶

õ£õô¢

ð£õô¢

õÁ°

ðÁ° (g)

Þé¢éù«ñ ê¤ô ã¬ùî¢ î¤óõ¤ì ªñ£ö¤è÷¤½ñ¢.
2. ªî½é¢è¤ø¢ ê¤ô ªê£ø¢è÷¤ù¢ ºîô¦ªó¿î¢¶è÷¢ ºù¢ð¤ù¢ù£è º¬ø ñ£ø¤
õ¤´è¤ù¢øù. Üù¢Á ºîªô¿î¢î£è¤ò àò¤ó¢è¢°ø¤ô¢ ï¦í¢´õ¤´è¤ù¢ø¶.
â-´:
îñ¤ö¢

ªî½é¢°

îñ¤ö¢

ªî½é¢°

ܬø

ó£ò¢

àè¤ó¢

«è£¼ (g)

Þô¶

«ô¶

à÷¢

«ô£

àóô¢

«ó£½

â¿

«ôò¢

õ¬ó (⿶) âù¢Â뢪ê£ô¢ Þñ¢ º¬øò¤ô¢ õó£» âù¢Á ¤ï¢îð¤ù¢, ó£»
âù¢Á ºîù¢ªñò¢ ªè좴ñ¢ õö颰è¤ù¢ø¶. Þõ¢õ¬èò¤ù«î õó¢-õ¢ó£-ó£ (õ£)
âù¢Âï¢ î¤£¤¹ñ¢.
3. ¶ìõ ªñ£ö¤ò¤ô¢ ðô ªê£ø¢è÷¤ù¢ Ýè£ó ºîô¢ æè£ó ºîô£èî¢
¤ï¢¶÷¢÷¶.
îñ¤ö¢

¶ìõñ¢

îñ¤ö¢

¶ìõñ¢

Ý´

æì¢

ï£ò¢

«ï£ò¢

ÝÁ

æø¢



«ï£õ¢

è£

«è£õ¢

ï£ù¢°

«ï£é¢è¢

è£í¢

«è£í¢

ð£ê¤

«ð£î¤

è£ò¢

«è£ò¢

ð£ñ¢¹

«ð£ð¢

è£ô¢

«è£ô¢

ñ£ó¢ (ñ£ó¢¹)

«ñ£ó¢

î£ò¢

«î£ò¢

ñ£ù¢

«ñ£õ¢

î£ù¢

«î£ù¢

õ£ò¢

«ð£ò¢

õ£ö¢

«ð£î¢è¢

Ý - æ ¤¹ñ¢, õ - ð ¤¹ñ¢ «êó¢ï¢¶ õ£ò¢ - «ð£ò¢ âù¢Á ¤ï¢î¶
«ð£ù¢ø«î, õ£ - «ð£ ¤¹ñ¢.
°ñ£¤ï¤ôî¢ îñ¤«ö î¤óõ¤ì ªñ£ö¤è좪èô¢ô£ï¢ î£ò£îô¤ù¢, Þè¢è£ôî¢
îñ¤ö¤½ñ¢ å¼ê¤ô ªê£ø¢è÷¢ ¤ï¢î¤¼ð¢ð¤Âñ¢, Üõø¢ø¤ù¢ ï¢î¤ò õ®õî»ñ¢
Ýí¤«õ¬ó»ñ¢ Üø¤ï¢¶ªè£÷¢÷, «ð£î¤ò ê£ù¢Á Üî¢ îñ¤ö¤«ô«ò à÷¢÷ªîù¢Á
Üø¤îô¢ «õí¢´ñ¢.
"âô¢ô£ê¢ ªê£ô¢½ñ¢ ªð£¼÷¢ °ø¤î¢îù«õ". (ªî£ô¢. ªðò.1)
"ªð£¼í¢¬ñ ªî£¤î½ñ¢ ªê£ù¢¬ñ ªî£¤î½ñ¢
ªê£ô¢ô¤ ù£°ñ¢ âù¢ñù£ó¢ ¹ôõó¢." («ñø¢ð®. 2)
"ªî£¤¹«õÁ 郎ôò½ñ¢ °ø¤ð¢ð¤ø¢ «ø£ù¢ø½ñ¢
Þ¼ð£ø¢ ªøù¢ð ªð£¼í¢¬ñ 郎ô«ò." («ñø¢ð®. 3)
"ªñ£ö¤ð¢ªð£¼ì¢ è£óíñ¢ õ¤ö¤ð¢ðî¢ «î£ù¢ø£" (ªî£ô¢. 96)
"ðò¤ô£ îõø¢¬øð¢ ðò¤ù¢ø¬õ ê£ó¢î¢î¤î¢
îî¢îñ¢ ñóð¤ø¢ ªêù¢Á郎ô ñ¼é¢è¤ù¢
âꢪê£ô¢ ô£ò¤Âñ¢ ªð£¼÷¢«õÁ è¤÷î¢îô¢." («ñø¢ð® 1)
"ºù¢Âñ¢ ð¤ù¢Âñ¢ õ¼ð¬õ 
åî¢î ªñ£ö¤ò£ø¢ ¹íó¢î¢îù ¼íó¢î¢îô¢
îî¢îñ¢ ñóð¤ø¢ «ø£ù¢Áñù¢ ªð£¼«÷." (ªî£ô¢.ªðò.91)
Þé¢éùñ¢ «õªøõ¢õ¬è ªñ£ö¤ò¤½é¢ Ãøð¢ðìõ¤ô¢¬ô. Ãø¾ñ¢ Þòô£¶,
ð¤øªñ£ö¤è÷¢ ¤ªñ£ö¤è÷£îô£ù¢. Üî¢î¬èî¢ îù¢«ù£¤ô¢ô£î¶ Þòù¢ªñ£ö¤ò£ù
îñ¤«ö.
õ£ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢ô¤ø¢° âî¤ó¢ê¢ªê£ô¢ «ð£ âù¢ð¶. ܶ ¹° âù¢ðîù¢
¤¹. ¹°îô¢ à÷¢«÷ ªêô¢½îô¢. õ¼îô¢ à÷¢÷¤¼ï¢¶ ªõ÷¤«ò ñ¢ð¤ õ¼îô¢.
Þõ¢ õ¤¬ö Þõ¢×ê¤ò¤ù¢ è£î¤ø¢°÷¢ «ð£°ñ£ âù¢Âñ¢ õöè¢¬è «ï£è¢°è.
õí颰îô¢ âù¢Âë¢ ªê£ô¢, ºîô¤ô¢ àìñ¢¹ õ¬÷ Üô¢ô¶ î¬ô °ù¤ï¢¶
°ñ¢ð¤´î¬ô«ò °ø¤î¢î¶. Þù¢«ø£, ªð£¶õ£èè¢ ¬è°õ¤î¢î¬ô ñ좴é¢
°ø¤è¢è¤ù¢ø¶. Þé¢éù«ñ, ºù¢¹ åù¢øù¢ à좹°î¬ôè¢ °ø¤î¢î «ð£ âù¢Âë¢
ªê£ô¢, Þù¢Á 棤ìî¢î¤ø¢°ê¢ ªêô¢½î¬ô ñì¢´é¢ °ø¤è¢è¤ù¢ø¶. ªî£ìè¢èî¢î¤ô¢,
åù¢¬øî¢ ¶¬÷ á´¼õ¤ê¢ ªêù¢ø¬îè¢ °ø¤î¢î ¶¼¾îô¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢,
Þù¢Á ' ¶¼¾îô¢' 'õ£ù¢ ¶¼¾îô¢' âù¢Á î¤øï¢î ªõ÷¤ò¤ìîè¢ èì
ªêô¢½î¬ô»é¢ °ø¤î¢îô¢ è£í¢è. Þ¶ «ð£ù¢«ø, 棤ìî¢î¤ù¤ù¢Á ñ¢ð¤ õ¼îô¢
âù¢Á ºîø¢èí¢ ªð£¼÷¢ðì¢ì õ£ó¢îô¢ Üô¢ô¶ õ¼îô¢ âù¢Âñ¢ õ¤¬ùꢪê£ô¢,
Þù¢Á õ¼îô¢ âù¢Áñ좴ñ¢ ªð£¼÷¢ ð´è¤ù¢ø¶.
Þù¢Áñ¢, îù¢ Þìî¢î¤ù¤ù¢Á ¹øð¢ð´ñ¢ å¼õù¢ îù¢¬ù«ò «ï£è¢è¤ê¢
ªê£ô¢ô¤ù¢, «ð£ò¢ õ¼è¤«øù¢ âù¢Áî£ù¢ ªê£ô¢õ£ù¢. õ «ð£è¤«øù¢ âù¤ù¢,
Üç¶ Üòù¢ñ¬ùò¤ø¢ ªê£ô¢õî£ò¤¼î¢îô¢ «õí¢´ñ¢; Üô¢ô¶ ù ñ¦í¢´ñ¢
îù¢ ñ¬ù袰 õ «ð£î¬ôè¢ °ø¤î¢îî£èô¢ «õí¢´ñ¢.
å¼õù£ô¢, îù¢ Þìî¢î¤ù¤ù¢Á ï¦é¢°õªîô¢ô£ñ¢ ªêô¢½îô¢ õ¤¬ùò£½ñ¢
îù¢ Þìîê¢ «êó¢õªîô¢ô£ñ¢ õ¼îô¢ õ¤¬ùò£½ñ¢ °ø¤è¢èð¢ð´îô¤ù¢, ï¦ õ¼è,
Üõù¢ õ¼è âù¢Á, ºù¢ù¤¬ôò£Âñ¢ ðìó¢è¢¬èò£Âñ£è¤ò ð¤øó¢ îù¢ù¤ìñ¢

«ê¼ñ¢ õ¤¬ù»ñ¢ õ¼¬è õ¤¬ùò£«ô«ò °ø¤è¢èð¢ð´ñ¢. Üõ¢ õ¦£¤ìî¢î£¼ñ¢ Üî¢
îù¢¬ñò£¬ù ºù¢ù¤¬ôð¢ð´î¢î¤ù¢, ï£ù¢ õ¼è¤«øù¢. ï£ù¢ õ¼è¤«øù¢ âù¢Á
îù¤î¢îù¤ ªê£ô¢ôô£ñ¢. Üõ¢õ£øù¢ø¤ ï£ù¢ ªêô¢è¤«øù¢ âù¤ù¢, ܶ
ðìó¢è¢¬èò£ù¤ù¢ Þìî¢¬î «ï£è¢è¤òî£è«õ ò¤¼î¢îô¢ ôñ¢.
Þù¤, õ£ó¢ Üô¢ô¶ õ£ âù¢Âñ¢ õ¤¬ùꢪê£ô¢ ðô¢«õÁ õ®õ¤ô¢ î¤óõ¤ì
ªñ£ö¤è÷¤ô¢ õö颰õ¶ ñ좴ñù¢ø¤, «ñ¬ô Ý£¤ò ªñ£ö¤ò£è¤ò Þôî¢î¦ù¤½ñ¢,
ªêù¢Á Íôî¢¬î ªò£ì¢® õö颰õ¶ õ¤òè¢èî¢ îè¢èñ¢.
÷èóªñò¢ îñ¤ö¤½ñ¢ î¤óõ¤ìî¢î¤½ñ¢ ùèóªñò¢ò£è¾ï¢ ¤»ñ¢.
â-´: ªî÷¢-ªîù¢-«îù¢, ªî÷¤¾, «îøô¢ âù¢Âñ¢ ªê£ø¢è¬÷ «ï£è¢°è.
ªè£÷¢-ªî. ªè£ù¢, ªè£Â, ªî. ªè£ù¤ = ªè£í¢´.
õ÷¢-õù¢-ªõù¢- L. veni to come. Veni âù¢Âñ¢ Íôî¢î¤ù¤ù¢Á, advent,
avenue, circumvent, convene, event, intervene, invent, prevent, revenue,
subvent, supervene, venue ºîô¤ò ªê£ø¢è÷¢ ¤ï¢¶÷¢÷ù. Þõø¢Á÷¢
åõ¢ªõ£ù¢ø¤ù¤ù¢Áñ¢ ê¤ô ðô ªê£ø¢è÷¢ 褬÷÷¢÷ù.
â-´: convene-convent, conventual, convention, conventional,
conventionary, conventicle, convenient, convenience ºîô¤òù.
èô¤«ð£ó¢ù¤ò£ð¢ ðô¢è¬ôè¢èöèê¢ êñø¢è¤¼îªñ£ö¤ Ëø¢ «ðó£ê¤£¤òó¢ âñ¢.ð¤.
âªñ«ù£ (M.B. Emeneau) î¤óõ¤ì ªñ£ö¤Ë½ñ¢ Þù ˽ñ¢ ï£ì¢´ð¢¹øè¢
è¬îèÀñ¢ðø¢ø¤ â¿î¤, Üí¢í£ñ¬ô ðô¢è¬ôè¢ èöèñ¢ ªõ÷¤ò¤ì¢ì è좴¬óî¢
ªî£°î¤ò¤ô¢ (Collected Papers) 6Ýñ¢ è좴¬ó `õ£' `î£ó' âù¢Âñ¢ î¤óõ¤ì
õ¤¬ùꢪê£ø¢è÷¢ (The Dravidian Verbs 'come' and give) âù¢ð¶.
Üî¤ô¢, Üõó¢ îñè¢°î¢ îñ¤ö¤ø¢ ê¤øð¢ðø¤õ¤ù¢¬ñò£½ñ¢ îñ¤ö¢ð¢ ªð£î¢îèé¢è÷¢
è¤ì¢ì£¬ñò£½ñ¢ ß, î£, ªè£´ªõù¢Âñ¢ ªê£ø¢è÷¤ù¢ ¸í¢ªð£¼÷¢ «õÁð£ì¢¬ìî¢
ªî£¤ï¢¶ªè£÷¢÷ º®òõ¤ô¢¬ô ªòù¢Á â¿î¤»÷¢÷îø¢ ªè£ð¢ð«õ, 'õ£', 'î£'
âù¢Âñ¢ õ¤¬ùꢪê£ø¢è÷¢ðø¢ø¤ò Üõó¢ Ýó£ò¢ê¢ê¤ º®¹èÀñ¢ à÷¢÷ù.
ܬõ õ¼ñ£Á:
1.

õ, î âù¢ðù Íôî¢î¤óõ¤ì Ü®è÷¢ (Proto Dravidian stems).

2.

Ü, Üó¢ âù¢ðù Üõ¢ õ®è÷¢ îù¢¬ñ ºù¢ù¤¬ô õ¤¬ùè÷£°ñ¢ «ð£¶
«êó¢è¢èð¢ð´ñ¢ Þ¬ìñ£ø¢ø ßÁè÷¢ (transition suffixes).

3.

Ü àìù¢ð£ì¢´ õ®¾è÷¤½ñ¢, Üó¢ âî¤ó¢ñ¬ø õ®¾è÷¤½ñ¢ Ý÷ð¢ðì¢ìù.

4.

Ü+Ü = Ý âù¢ð¶ ªê£ô¢ªô£ô¤òù¢ ñÁ郎ô ñ£ø¢Á (Morphonemic
alternation).

5.

õ, õï¢î¢ âù¢ðù õ£ âù¢Âñ¢ õ¤¬ù袰ñ¢, î, îï¢î¢ âù¢ðù î£ âù¢Âñ¢
õ¤¬ù袰ñ¢, ࣤò Þ¬íò®è÷¢.

6.

ðöï¢îñ¤ö¤ô¢ õ£ó¢ âù¢ø¤¼ï¢î âî¤ó¢ñ¬øò® ¹¶î¢ îñ¤ö¤ô¢ õó¢ âù¢Á
°Áè¤ø¢Á.

7.

°ò¢ªñ£ö¤ î¤óõ¤ì ªñ£ö¤ò£ó£ò¢ê¢ê¤è¢°î¢ îñ¤ö¤Âñ¢ ñ¤èî¢ ¶¬í ¹£¤õ¶.

Þõø¢ø¤ù¢ ªð£¼ï¢î£¬ñ¬ò ßí¢´ õ¤÷è¢è¤ù¢ õ¤£¤»ñ¢. Üø¤ëó¢ èí¢´ªè£÷¢è.
îñ¤ö¤ù¢ ªî£ù¢¬ñ ºù¢¬ñ î£ò¢¬ñ î¬ô¬ñî¢ îù¢¬ñè¬÷»ñ¢ «õó¢ê¢
ªê£ô¢ õ¤÷è¢èî»ñ¢ îñ¤ö«ó Üø¤ò£î¤¼è¢°ñ¢ «ð£¶, Üòù¢ªñ£ö¤ «ð²ñ¢
ªõ÷¤ï£ì¢ì£ó¢ êñø¢è¤¼î Ü®ð¢ð¬ìò¤ô¢ î¤óõ¤ì Íôªñ£ö¤ò¤ù¢ Ü®º®
è£í¢ð¶, ï£ô¢õó¢ ð£ó£î£ó¢ ï£ô¢õ£ò¢ èí¢ì è¬î«ò ªò£è¢°ñ¢.
Þù¤ ªõ÷¤õ¼ñ¢ 'î£' âù¢Âñ¢ õ¤¬ùꢪê£ô¢ õóô£Á, Þé¢°è¢ Ãø¤ò¬î
ªòô¢ô£ñ¢ àÁî¤ð¢ð´î¢¶ñ¢.

õ¤÷¢1 (õ¤¼ñ¢ðø¢ è¼î¢¶«õó¢)
Þ¬öî¢îô¢ªñ£ö¤ê¢ (Articulate Speech) ªê£ø¢è÷¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ àèóê¢
²ì¢®ù¤ù¢Á «î£ù¢ø¤ò àô¢ âù¢Âñ¢ Íô«õ£¤ù¤ù¢Áñ¢ °ô¢, ²ô¢, ¶ô¢, ¸ô¢, ¹ô¢,
ºô¢ âù¢Âñ¢ õö¤«õó¢è÷¤ù¤ù¢Á«ñ «î£ù¢ø¤»÷¢÷ù. îñ¤ö¤ô¢ ¾èóñ¢ ªê£ù¢ºîô¢
õó£¬ñò£ô¢, õèóºîø¢ªê£ø¢èª÷ô¢ô£ñ¢ ¹ô¢, ºô¢ âù¢Âñ¢ Þ¼ «õó¢è÷¤ù¤ù¢Áñ¢
Üõø¢ø¤ù¤ù¢Á «î£ù¢ø¤ò ªê£ø¢è÷¤ù¤ù¢Á«ñ ¤ï¢¶÷¢÷ù. õèóºî ªôù¢ø¶
õèó ªñò¢ªò£´ Ã®ê¢ ªê£ù¢ºîô¢ õ¼ñ¢ âí¢µò¤¬ó»ñ¢.
õì¢ìè¢ è¼î¢¶ «õó£ù õô¢ âù¢ð¶ ºô¢ âù¢ðîù¢ ¤ªðù¢Á ºù¢ù«ó
è£ì¢ìð¢ðì¢ì¶. õ¤¼ñ¢ðø¢ è¼î¢¶ «õó£ù õ¤÷¢ âù¢ð¶ ¹ô¢ âù¢Âñ¢ «õ£¤ù¢
¤ð£ù ð÷¢ âù¢Âñ¢ Ü®ò¤ù¢ ¤ªðù¢Á Þ颰 õ¤÷è¢èð¢ð´ñ¢.
¹ô¢½îô¢ = ªð£¼ï¢¶îô¢, åî¢îô¢, îô¢, ¹íó¢îô¢, ïì¢ð£îô¢, õ¤¼ñ¢¹îô¢.
¹£¤îô¢ = õ¤¼ñ¢¹îô¢, ¹èô¢îô¢ = õ¤¼ñ¢¹îô¢.
¹ô¢ - ¹÷¢ - ð¤÷¢ - ð¤í¢ - ð¤í£ - ð¤í - ð¤í¾ - ð¤íõô¢, ð¤¬í.
ð¤÷¢ - ªð÷¢ - ªðí¢ - «ðí¢.
"ð¤¬í»ñ¢ «ðµñ¢ ªðì¢ð¤ù¢ ªð£¼÷" (ªî£ô¢.ࣤ.40).
ð¤÷¢ - Gk. Phil.
ð¤÷¢ - õ¤÷¢ = õ¤¬÷ = õ¤¼ð¢ðñ¢. õ¤¬÷ò£´îô¢ = õ¤¼ð¢ðñ£ò¢ Ý®«ò£®î¢
¤îô¢ Üô¢ô¶ å¼ õ¤¬ù ªêò¢îô¢.
"ªèìõóô¢ ðí¢¬í ò£ò¤óí¢´ñ¢ õ¤¬÷ò£ì¢´." (ªî£ô¢ ࣤ.) âù¢ðîø¢«èø¢ð.
õ¤¬÷ò£ìô¢ âù¢Âñ¢ ªê£ø¢°, ðò¤ó¢î¢ªî£ö¤ô¢ ªêò¢îô¢«ð£ô¢ ï®î¢¶ ñè¤ö¢îô¢
âù¢Âñ¢ ªð£¼Àñ¢ ªð£¼ï¢¶«ñÂñ¢, õ¤¼ñ¢ð¤ò£´îô¢ âù¢Âñ¢ ªð£¼«÷
ê¤øï¢îî£èî¢ «î£ù¢Áè¤ù¢ø¶.
õ¤÷¢ - õ¤¿.õ¤¿îô¢ = õ¤¼ñ¢¹îô¢, õ¤¼ð¢ðé¢ ªè£÷¢Àîô¢.
"äñ¢¹ôù¢«ñô¢ õ¤¿ï¢¶" (Ëø¢. 13).
õ¤¿ - õ¤ö¢. õ¦ö¢îô¢ = õ¤¼ñ¢¹îô¢.
"î£ñ¢õ¦ö¢õ£ó¢ ªñù¢«ø£ì¢ ´ò¤ô¤ ù¤ù¤¶ ªè£ô¢" (°ø÷¢. 1103).
õ¤¿ - õ¤¬ö. õ¤¬öîô¢ = õ¤¼ñ¢¹îô¢.
"Þù¢ðñ¢ õ¤¬öò£ù¢ õ¤¬ùõ¤¬÷õ£ù¢" (°ø÷¢. 615).
õ¤¬ö - õ¤¬öꢲ = ¹íó¢ê¢ê¤ (ð¤é¢.)
å.«ï£: Gk. Philos, desire.
õ¤¬ö - õ¤¬öê¢ê¤ =
1. ¹íó¢ê¢ê¤. 'ÜÁõ¬èð¢ðì¢ì ð£ê£í¢®è¼ñ¢ Þ¬íõ¤¬öê¢ê¤ îù¢ð'
(Þ¬ø. 1, à¬ó).
2. Þù¢ð¸èó¢ê¢ê¤. "ñù¢ùó¢ õ¤¬öê¢ê¤" (ê¤ôð¢. 2:2, à¬ó).
õ¤¬ö - õ¤¬öï¢î£ù¢ - õ¤¬öî£ù¢ = (ð¤é¢.) ïí¢ðù¢, èíõù¢.
õ¤¬ö - õ¤¬ì - õ¤¬ìòù¢ = 裺èù¢ (Þ.õ.).
õ¤¬ì - õ¤ì£ò¢. õ¤ì£ò¢î¢îô¢ =

1. ݬêð¢ð´îô¢.
2. î£èªñ´î¢îô¢. `õ¤ì£ò¢î¢î è£ôî¢î¤«ô õ£ò¢ ï¦ÏÁîø¢°' (ñ¬ôð´.
136, à¬ó).
3. è¬÷ð¢ð¬ìîô¢. "⼶ à¿è¤ø¶, àí¢í¤ õ¤ì£ò¢è¢è¤ø¶." (ðö.).
õ¤ì£ò¢ =
1. ݬê (Þ.õ.).
2. î£èñ¢. "îí¢í¦ó¢ õ¤ì£ªò´î¢î£ô¢" (Þó£ñï£. »î¢î. 59).
3. è¬÷𢹠(ï£ñî¦ð 633).
õ¤÷¢ - õ¤ó¢ - õ¤¼ - õ¤¼ñ¢¹. õ¤¼ñ¢¹îô¢ = ݬêð¢ð´îô¢.
õ¤¼ñ¢¹ - õ¤¼ð¢¹ = ݬê, Üù¢¹. "õ¤¼ð¢ðø£ê¢ ²ø¢øñ¢" (°ø÷¢. 522).
õ¤¼ð¢¹ - õ¤¼ð¢ðñ¢ =
1. ݬê (Åì£.).
2. Üù¢¹.
3. ðø¢Á (ð¤é¢.).
õ¤¼ - õ¤¼ï¢¶ =
1. õ¦ì¢®ø¢° Üô¢ô¶ á¼è¢°ð¢ ¹î¤î£ò¢ õï¢îõó¢è¢° õ¤¼ñ¢ð¤ð¢
ð¬ì袰ñ¢ ê¤øï¢î ¾í¾. "ò£¶ ªêò¢«õù¢ªè£ô¢ õ¤¼ï¢¶"
(°ø÷¢. 1211).
2. õ¦ì¢®ø¢°ð¢ ¹î¤î£è õï¢î õ¤¼ï¢î£÷¢. "õ¤¼ï¢¶èí¢ ªì£÷¤è¢°ï¢
ï¢î£ õ£ö¢è¢¬è" (¹øñ¢. 266).
3. «ð£ø¢øð¢ð´ñ¢ õ¤¼ï¢î£÷¢. "õ¤¼ï¢î£ ò¬ì°Áõ÷¢ õ¤í¢"(¹.ªõ.3:12).
4. ¹î¤òõ÷¢.
5. ¹¶¬ñ. "õ¤¼ï¢¶ ¹ùôòó" (ð£¤ð£. 6:40).
6. ¹¶õ¬èò£ù ðÂõô¢, âí¢õ¬è õùð¢¹è¢èÀª÷£ù¢Á. "õ¤¼ï¢«î
î£Âñ¢ ¹¶õ¶ è¤÷ï¢î ò£ð¢ð¤ù¢ «ñø¢«ø" (ªî£ô¢ ªêò¢. 237).
7. (Þè¢è£) ê¤øï¢î ¾í¢®.
õ¤¼ï¢¶ - õ¤¼ï¢îñ¢ = ¹¶ ñ¬ùõ¤, ñ¬ùõ¤ (Åì£.).
õ¤¼ï¢¶ - õ¤¼ï¢î¬ù = õ¤¼ï¢«î£ñ¢¹ñ¢ Üô¢ô¶ ¹¶ ñ¬ùõ¤, ñ¬ùõ¤ (ð¤é¢.).
õ¤¼ï¢î£´îô¢ = å¼ õ¦ì¢®ø¢° õ¤¼ï¢î£÷£è𢠫ð£îô¢.
õ¤¼ï¢î£´ - õ¤¼ï¢î£® = õ¤¼ï¢î£÷¤.
õ¤¼ï¢«î£ñ¢¹îô¢ = ¹î¤î£è õï¢î õ¤¼ï¢î¤ù¬ó𢠫ðµîô¢.
õ¤¼ï¢î¤ùù¢ =
1. õ¤¼ï¢î£÷¤.
2. ¹î¤òõù¢.
õ¤÷¢ - ªõ÷¢ - ªõí¢´. ªõí¢´îô¢ = Þô¢ô£îîø¢° ݬêð¢ð´îô¢. Üõù¢
«ê£ø¢Á袰 ªõí¢®è¢ è¤ìè¢è¤ø£ù¢ (Þ.õ.).
ªõ÷¢ - ªõ÷¢° - ªõç°. ªõç°îô¢ =
1. ñ¤è õ¤¼ñ¢¹îô¢. "ܼ÷¢ ªõçè¤" (°ø÷¢. 176).
2. ð¤øó¢ ªð£¼÷¢«ñô¢ Ý¬ê ªè£÷¢Àîô¢. "Þôªñù¢Á ªõç°îô¢

ªêò¢ò£ó¢" (°ø÷¢.174)
ªõçèô¢ =
1. ñ¤è õ¤¼ð¢ðñ¢ (ð¤é¢.).
2. «ðó£¬ê (ê¶.).
ªõç裬ñ =
1. Üõ£õ¤ù¢¬ñ.
2. ð¤øó¢ ªð£¼¬÷ ªõ÷õè¢ è¼î£¬ñ. "ªõç裬ñ «õí¢´ñ¢
ð¤øù¢¬è𢠪ð£¼÷¢" (°ø÷¢. 178).
ªõ÷¢ - ªõò¢ - ªõò¢òù¢ = õ¤¼ð¢ðº÷¢«÷£ù¢.
"ïô¢Öóù¢ ¹¶«õ£ó¢ð¢ ¹íó¢îô¢ ªõò¢òù£ò¤ù¢" (èô¤î¢. 75:10).
ªõò¢ - ªõò¢òõù¢ = õ¤¼ð¢ðº÷¢÷õù¢.
ªõò¢ - ªõò¢«ò£ù¢ = õ¤¼ð¢ðº÷¢«÷£ù¢. "ªð£ù¢ù¬øî£ù¢ ªè£´î¢î£ù¢ ¹èö
¢ªõò¢«ò£ù¢"(ê¦õè. 237).
ªõò¢ - ªõò¢ñ¢¬ñ - ªõñ¢¬ñ = õ¤¼ð¢ðñ¢, «õí¢ìô¢.
"ªõñ¢¬ñ «õí¢ìô¢" (ªî£ô¢. ࣤ. 36).
å.«ï£: ªê÷¢ - ªêò¢ - ªêò¢ñ¢¬ñ - ªêñ¢¬ñ.
«õò¢ - «õò¢ï¢«î£ù¢ - «õï¢îù¢.
ªõ÷¢ - «õ÷¢. «õì¢ìô¢ («õ÷¢îô¢) =
1. õ¤¼ñ¢¹îô¢. "õò¾Á ñè÷¤ó¢ «õì¢´í¤ ùô¢ô¶" (¹øñ¢. 20).
2. ïì¢ìô¢, ïì¢¹ê¢ ªêò¢îô¢. "ñôó¢ï¢¶ð¤ø¢ Ãñ¢ð£¶ «õì¢ì«î «õì¢ìî£
ïì¢ð£ì¢ê¤" (ï£ô®.215).
3. ñíñ¢¹£¤îô¢. "ªñò¢ï¢ï¤¬ó Íõ¬ó Íõ¼ñ¢ «õì¢ì£ó¢"
(èñ¢ðó£. è®ñíð¢. 102).
4. î£èé¢ ªè£÷¢Àîô¢.
5. «õ÷¢õ¤ ªêò¢îô¢. "æîô¢«õì¢ìô¢" (ðî¤ø¢.24:6).
6. Þóî¢îô¢.
è. «ð÷¢.(b).
«õì¢°ë¢ ªêòô¢ Ý£¤òóî£ò¤Âñ¢, «õì¢ìô¢ âù¢Âë¢ ªê£ô¢ îñ¤ªöù Üø¤è.
«õì¢ìèñ¢ («õì¢ì Üèñ¢) = ñíë¢ ªêò¢î Þìñ¢, ñ¬ùõ¤ ð¤øï¢î õ¦´.
«õ÷¢ =
1. õ¤¼ð¢ðñ¢.
2. ñíñ¢ "«õ÷¢õ£ò¢ èõì¢¬ì ªïø¤" (ðö. 360).
3. è£î¬ô »í¢´ ðí¢µðõù£èè¢ è¼îð¢ð´ñ¢ è£ñù¢.
"«õ÷¢ðì õ¤ö¤ªêò¢¶" («îõ£. 1172:8).
4. è£îô¢ «ï£¬ò õ¤¬÷î¢îõù£è «õôù¢ ªõø¤ò£ì¢®ø¢ Ãøð¢ð´ñ¢
º¼èù¢ (ð¤é¢).
5. «õ÷£í¢¬ñ ªêò¢»ñ¢ «õ÷£÷ó¢ î¬ôõù£ù °Áï¤ô ñù¢ùù¢.
"«õ÷£í¢ ñ£ï¢îó¢è¢ °¿É íô¢ô
î¤ô¢ªôù ªñ£ö¤ð ð¤øõ¬è ï¤èö¢ê¢ê¤." (ªî£ô¢. ñó. 82)

"«õõ¤´ ªî£ö¤ô¤ø¢ ð¬ì»é¢ èí¢í¤»ñ¢
õ£ò¢ï¢îù ªóù¢ð Üõó¢ªðÁñ¢ ªð£¼«÷." («ñø¢ð® 83)
"õ¤ô¢½ñ¢ «õ½ñ¢ èö½é¢ èí¢í¤»ñ¢
ñ¢ Ýóºñ¢ «î¼ñ¢ èí¢í¤»ñ¢
ñù¢ªðÁ ñóð¤ù¢ ã«ù£ó¢è¢° º£¤ò." («ñø¢ð® 84)
6. ê¤ø¢øóêù¢ (Åì£.).
7. ê¤øï¢î Ýí¢ñèù¢ (ò£ö¢. Üè.).
8. ðí¢¬ìî¢ îñ¤öóêó£ô¢ «õ÷£í¢ î¬ôõó¢è¢° Ü÷¤è¢èð¢ðì¢ì
ê¤øð¢¹ð¢ ªðòó¢. 'ªêñ¢ð¤òù¢ îñ¤ö«õ÷¢ âù¢Âé¢ °ô𢠪ðò¼ñ¢'
(S.I.I. III,221).
9. °Áï¤ô ñù¢ùó£ù «õ÷¤ó¢ °ôî¢î£ù¢. "ªî£ù¢ºî¤ó¢ «õ÷¤ó¢"
(¹øñ¢. 24).
10. «õ÷¤ ó£í¢ì «õ÷¢¹ô õóêù£ù êÀ袰 «õï¢îù¢ (ð¤é¢.)
11. î£èñ¢.
«õ÷¢¹ôñ¢ = «õ÷¤ó£í¢ì .
«õ÷¢¹ôõóêù¢ = «õ÷¤ó¢ õö¤õï¢î êÀè¢è¤ò õóêù¢.
«õ÷¢ - «õ÷¢¾ =
1. ñíî¢î¤ô¢ ñíñè¢è÷¢ õ¦ì¢ì£ó¢ â´è¢°ñ¢ àí¾ð¢ ðí¢ì õ£¤¬ê
(ªê. ï£.).
2. «õ÷¢õ¤. "õ¤ö¾ñ¢ «õ÷¢¾ñ¢ õ¤´î¢îªô£ù ø¤ù¢¬ñò£ô¢" (ê¦õè. 138).
«õ÷¢ - «õ÷¢õ¤ =
1. ñíñ¢. "ï£ñ¢ ºù¢¹ ªî£í¢´ªè£í¢ì «õ÷¢õ¤ò¤ô¢" (ªð£¤ò¹.
î´î¢î£ì¢. 127)
2. ªè£¬ì (ð¤é¢.).
3. Ìê¬ù. "«õ÷¢õ¤ò¤ ùöè¤òô¢ õ¤÷ñ¢¹ «õ£¼ñ¢" (ð£¤ð£ 19:43).
4. Üøõ¤¬ù. "Ý÷¢õ¤¬ù «õ÷¢õ¤òõù¢" (¹.ªõ.9: 27)
5. õ¤¼ï¢¶.
6. è÷«õ÷¢õ¤. "ðíí¤ ¬îÞò ðòé¢ªè¿ «õ÷¢õ¤ò¤ù¢" (Üèñ¢. 13).
7. Ý£¤ò «õ÷¢õ¤. "ºù¢ºòù¢ ø£¤î¤ù¤ù¢ º®î¢î «õ÷¢õ¤" (Üèñ¢220).
ñ., ªî.,«õ÷¢õ¤, è. «ð½ªõ (b).
«õ÷¢ - «õ÷£÷ù¢ = ¹î¤î£ò¢ õï¢îõ¬ó õ¤¼ñ¢ð¤ õ¤¼ï¢«î£ñ¢ð¤ð¢ «ðµðõù¢.
"«õ÷£÷ ªùù¢ð£ù¢ õ¤¼ï¢î¤¼è¢è ¾í¢í£î£ù¢" (¤è´. 12).
«õ÷£í¢¬ñ =
1. ¹î¤òõ¬ó õ¤¼ï¢«î£ñ¢ð¤ð¢ «ðµï¢îù¢¬ñ. "õ¤¼ï¢«î£ñ¢ð¤
«õ÷£í¢¬ñ ªêò¢îø¢ ªð£¼ì¢´" (°ø÷¢. 81).
2. ð¤ø¬ó𢠫ðí¤è¢è£è¢°ï¢ îù¢¬ñ. "«õ÷£í¢¬ñ ªêò¢¶
õ¤¼ï¢«î£ñ¢ð¤" (ðö. 151).
3. «õ÷£÷ó¢ ªêò¢»ñ¢ ðò¤ó¢î¢ªî£ö¤ô¢.
«õ÷£í¢¬ñ - ªõ÷¢÷£í¢¬ñ-ªõ÷¢÷£¬ñ = (ªè£.õ.).=
1. ðò¤ó¢î¢ ªî£ö¤ô¢.

2. 强¬ø õ¤¬÷ð¢¹.
«õ÷¢ - «õ÷£ù¢ = å¼ê£ó¢ ðí¤ò£÷ó¢è¢°ð¢ ðí¢¬ì «õï¢îó¢ õöé¢è¤ò ðì¢ìð¢
ªðòó¢. "ñ¶ó£ï¢îè Í«õï¢î «õ÷£ù¢" (S.I.I. ii,10).
«õ÷¢ - «õ÷¤ó¢ =
1. ðí¢¬ìî¢ îñ¤ö¢ ï£ì£í¢ì «õ÷£í¢°®è¢ °Áï¤ô ñù¢ùó¢.
"ï£ø¢ðî¢ ªî£ù¢ð¶ õö¤º¬ø õï¢î «õ÷¤¼÷¢ «õ«÷"(¹øñ¢.201).
2. ê¤ø¢øóêó¢ (Åì£.).
3. êÀè¢è¤ò õóêó¢ (î¤õ£).
«õ÷£÷ù¢ (Ý.ð£.) - «õ÷£ì¢® = Üóí¢ñ¬ùò¤ô¢ Üô¢ô¶ ªð¼ñè¢è
÷¤ô¢ôî¢î¤ô¢ ðí¤ ªêò¢»ñ¢ «õ÷£÷ó¢ °ôð¢ªðí¢.
«õ÷£ì¢® - ªõ÷¢÷£ì¢® = ðí¤ð¢ªðí¢.
«õ÷¢ - «õ÷ñ¢ = ðí¢¬ìî¢ îñ¤ö¢ «õï¢îó¢, ê¤øð¢ð£èê¢ «ê£öó¢, îñ¢ñ£ø¢ ªè£ô¢ôð¢
ðì¢ì Üô¢ô¶ ꤬øð¤®è¢èð¢ðì¢ì ð¬è«õï¢î£¤ù¢ «îõ¤ò¬ó, «õ÷£ì¢®òó£è
Üô¢ô¶ Ü®¬ñòó£è õ£¿ñ¢ð® ¬õî¢î Üóí¤ìñ¢ Üô¢ô¶ ꤬ø被è£ì¢ìñ¢.
"ñ¦ùõó¢ è£ùñ¢¹è....«õ÷ñ¢ ¹° ñìõ¦ó¢" (èô¤é¢. 41). "õ¦óð£í¢®ò¬ù º®î¢î¬ô
ªè£í¢´ Üõù¢ ñìè¢ ªè£®¬ò «õ÷«ñø¢ø¤" (S.I.I. iii, 217).
«õ÷¢ +  = «õí£´, õ£é¢Ãó¢ Üóê¤òî¢î¤ù¢ ªð¼ñ¢ ð°î¤ Üìé¢è¤ò
ï¤ôð¢ð°î¤, ðí¢¬ìð¢ ðù¢ù¤¼ ªè£´ï¢îñ¤ö¢ èÀ÷¢ åù¢Á.
«õ÷¢ - «õí¢ =
1. õ¤¼ð¢ðñ¢ (ò£ö¢. Üè.). ñ.«õí¢.
2. «õí£´. "ªîù¢ð£í¢® °ì¢ìé¢ °ìé¢èø¢è£ «õí¢Ìö¤"
(ïù¢. 272,ñò¤¬ô).
«õí¢ + Üõ£ = «õíõ£ (ñ¦ñ¤¬êꢪê£ô¢) = ªð¼ õ¤¼ð¢ðñ¢, «õ좬èð¢
ªð¼è¢èñ¢. Þ¬î «õ좬è + Üõ£ âù¢Á 𤣤ð¢ð¶ ªð£¼ï¢î£¶.
«õ÷¢ + ñèù¢ = «õí¢ñèù¢ - «õí¢ñ£ù¢ = «õ÷¤ó¢°ôñèù¢, «õ÷¤ó¢ °®ò£ù¢.
"ïù¢ùù¢ «õí¢ñ£ù¢" (Üèñ¢. 97).
«õ÷¢ + ñè÷¢ = «õí¢ñè÷¢ - «õí¢ñ£÷¢ =
1. «õ÷¤ó¢ °ô ñè÷¢, «õ÷¤ó¢ °®ò£÷¢. "«õí¢ñ£÷¢
Üõ뢪ê÷¢¬÷" (ðî¤ø¢. 9Ýñ¢. ðî¤).
«õ÷¢ - «õ좬è =
1. õ¤¼ð¢ðñ¢.
2. ðø¢Á÷¢÷ñ¢. "«õì¢¬è ªòô¢ô£ñ¢ õ¤´î¢¶....àù¢ õ®«ò
²ñöôè¢ Ãì¢ì£¤ò õ®è¢èì¢ Ã좮¬ù"
(î¤õ¢. õ£ò¢. 4:9:9).
3. è£ñõ¤¼ð¢ðñ¢. (ïñ¢ð¤òèê¢.36, à¬ó).
4. Åô¤òó¢ õò£.
5. î£èñ¢, ï¦ó¢ õ¤¼ð¢ðñ¢.
«õ÷¢ + ï¦ó¢ = «õí¦ó¢ = î£èï¢ îí¤òð¢ ð¼°ï¦ó¢
"«õí¦ ¼í¢ì °¬ì«ò£ óù¢ùó¢" (èô¤î¢. 23).

«õ좬èï¦ó¢ = î£èï¢ îí¤è¢° ï¦ó¢ (W.).
«õ÷¢ + Ëô¢ = «õÈô¢ = è£ñËô¢ "Üñ¢ñì õ££¤ò ô£ù¾ñ¢... Ýìõó¢
ªêò¢¬è»ñ¢....õ¤÷ñ¢ð¤´ñ¢ «õÈô¢" (èï¢î¹. Þï¢î¤ó¹£¤. 25).
«õ÷¢ - «õ좹 = õ¤¼ð¢ðñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
«õ좹 - «õì¢ð£÷ó¢ (Þè¢è£.) = ï£ì£Àñù¢ø Üô¢ô¶ ï´õí£À ñù¢ø
¾Áð¢ð£í¢¬ñ õ¤¼ñ¢¹«õ£ó¢.
«õ÷¢ - «õì¢ê¤ = õ¤¼ð¢ðñ¢.
"ªõ÷¤ð¢ðì¢ ®¬øë¢ê¤Âñ¢ «õì¢ê¤» ñ£«ñ". (ñï¢. 437).
«õ÷¢ - «õ좬ê = õ¤¼ð¢ðñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
«õ÷¢ - «õí¢´. «õí¢´îô¢ =
1. õ¤¼ñ¢¹îô¢. "ðè«ô£´ ªêô¢ô£¶ ï¤ù¢ø¦òô¢ «õí¢´õù¢" (èô¤î¢. 145).
2.ñù¢ø£´îô¢ (ð¤ó£ó¢î¢î¤î¢îô¢). "«õí¢®î¢ «îõ £¤óè¢èõ ð¤øï¢î¶ñ¢"
(î¤õ¢. õ£ò¢. 6:4:5).
3. «è£¼îô¢. Üí¢¬ñò¤ô¢ ªõ÷¤õó õ¤¼è¢°ñ¢ âé¢è÷¢ èöèÝí¢´
ñô¼è¢° å¼ è좴¬ó õ¤´è¢°ñ£Áîé¢è¬÷ «õí¢´è¤ù¢«øù¢
(à.õ.).
«õí¢ìô¢ =
1. õ¤¼ñ¢¹¬è.
2. °¬øò¤ó𢹠(õ¤í¢íð¢ðñ¢).
«õí¢ìø¢ð£´ =
1. õ¤¼ð¢ðñ¢ (îè¢èò£èð¢. 506, à¬ó)
2. ǔ›.
3. ªð¼¬ñ. "Üõù¢ ªî£¿ñ¢ð®ò£ù «õí¢ìø¢ð£ ´¬ìò
î£ù¢ªî£ö£ ï¤ù¢ø£÷¢" (ß´, 2:4:4).
4. ªî£è¢°ï¤ø¢°ë¢ ªê£ô¢ Üô¢ô¶ ªê£ø¢ªø£ìó¢. ï¤ù¢ø õ¤ô¢ô¤,
"õ¦óðî¢î¤ó «îõó¢è¢° âó ªð£¼îø¢° (ï¤ù¢ø õ¤ô¢ô¤) âù¢ð¶
«õí¢ìø¢ð£´" (îè¢èò£èð¢ 704, à¬ó).
«õí¢ì£îõù¢ = õ¤¼ð¢ðð¢ ðì£îõù¢, «î¬õò¤ô¢ô£îõù¢, ðòùø¢øõù¢, ð¬èõù¢.
«õí¢ì£ =
1. (õ¤.º.) «õí¢®òî¤ô¢¬ô. "Üøî¢î£ ø¤¶ªõù «õí¢ì£" (°ø÷¢. 37.).
2. (ªð.) «î¬õòô¢ô£îù. «õí¢ì£ Ãø¤ð¢ ðòù¤ô¢¬ô.
3. õ¤¼ñ¢ð£. (ð. ðô. â. ñ. õ¤. º.) ñè¢è÷¢ «ð£ù¢«ø õ¤ô颰
ðø¬õèÀñ¢ Ãí¢´÷¢÷¤¼è¢è «õí¢ì£.
«õí¢ì£ñ¢ =
1. «î¬õò¤ù¢¬ñ °ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ùºø¢Á âé¢è좰ð¢ ðíñ¢ «õí¢ì£ñ¢;
ªð£î¢îèñ¢î£ù¢ «õí¢´ñ¢
2. ªõÁð¢ð£ù¶ âù¢ð¬îè¢ °ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ùºø¢Á. âé¢è좰
Þï¢î¤«õí¢ì£ñ¢; Ýé¢è¤ôï¢î£ù¢ «õí¢´ñ¢;
3. ªêò¢òø¢è âù¢Âñ¢ õ¤ô袰𢠪ð£¼÷¤ô¢ õ¼ñ¢ ¶¬íõ¤¬ù.
"ªîò¢õî¢¬î ªò£¼ï£Àñ¢ ñøè¢è «õí¢ì£ñ¢." (àôè.)

«õí¢ì£ñ¢ - «õí¢ì£ (Þôè¢è¤ò õö袰).
«õí¢ì£¬ñ =
1. õ¤¼ñ¢ð£¬ñ.
2. Üõ£õ¤ù¢¬ñ. "«õí¢ì£¬ñ òù¢ù õ¤¿ê¢ªêô¢õ ñ¦í¢®ô¢¬ô"
(°ø÷¢. 363).
3.ªõÁð¢¹. "«õí¢´îô¢ «õí¢ì£¬ñ ò¤ô£ù¢" (°ø÷¢.4)
«õí¢® = ªð£¼ì¢´. ñ£íõ¼ñ¢ ñ£ï£ì¢®ø¢° õó «õí¢® Þù¢Á õ¤´º¬ø
õ¤ìð¢ðì¢ì¶.
«õí¢®è¢ªè£÷¢Àîô¢ = Ýó¢õ ðí¤ï¢¶ «èì¢ìô¢, ªîò¢õî¢î¤ìñ¢ áè¢èñ£è
ñù¢ø£´îô¢.
«õí¢®ò = (ªð. â.)
1. õ¤¼ñ¢ð¤ò.
2. «î¬õò£ù.
3. Þù¢ø¤ò¬ñò£î.
4. «ð£¶ñ£ù.
5. ñ¤°î¤ò£ù.
ªð. õ¤¼ñ¢ð¤ò¬õ. "«õí¢®ò «õí¢®ò£é¢ ªèò¢îô£ô¢" (°ø÷¢.5).
õ¤.º. «õí¢®. «õí¢®ò - «õí (ªè£ê¢¬ê).
«õí¢®òõù¢ =
1. õ¤¼ñ¢ð¤òõù¢.
2. õ¤¼ð¢ðñ£ùõù¢.
3. ªï¼é¢è¤ò ïí¢ðù¢ Üô¢ô¶ àøõ¤ùù¢.
4. «î¬õò£ùõù¢.
5. ñù¢ø£®òõù¢. «õí¢®ò¶ - «õí¶ (ªè£ê¢¬ê).
«õí¢´îô¢ = õ¤¼ð¢¹. "«õí¢´îô¢. «õí¢ ì£¬ñ ò¤ô£ù¢" (°ø÷¢.4)
«õí¢´«è£÷¢ =
1. «è££¤è¢¬è.
2. ñù¢ø£ì¢´ (ð¤ó£ó¢î¢î¬ù). "ªõù¢Á ðî¢î¤óë¢ ªêò¢¶ï¤ù¢
«õí¢´«è£ ª÷ù¢ø£ó¢" (õ¤¬÷. õ¤ø°. 51).
«õí¢´ñ¢ - (1) å¿é¢è£ù õ¤¬ù (Regular verb)
1. ðìó¢è¢¬è âî¤ó¢è£ô õ¤¬ùºø¢Á. â-´: Üõù¢ «õí¢´ñ¢ («õí¢
´õ£ù¢), Üõ÷¢ «õí¢´ñ¢ («õí¢´õ£÷¢), ܶ «õí¢´ñ¢, ܬõ «õí¢´ñ¢.
2. ðù¢¬ñ «òõô¢ õ¤¬ù. â-´: ï¦ñ¢ (ï¦ò¤ó¢. ï¦õ¤ó¢, ï¦ó¢) «õí¢´ñ¢.
3. âî¤ó¢è£ô𢠪ðòªóê¢êñ¢. â-´: «õí¢´ñ¢ ªð£¼÷¢.
Þñ¢ Íõ¬è õ¤¬ùò¤½ñ¢, «õí¢´îô¢ õ¤¬ù õ¤¼ñ¢¹îô¢, «è£¼îô¢,
Þóî¢îô¢, ªè뢲îô¢, ñù¢ø£´îô¢ âù¢Âñ¢ ªð£¼÷¶.
«õí¢´ñ¢ - (2) å¿é¢èø¢ø õ¤¬ù (Irregular Verb)
«õí¢´ñ¢ = (îù¤õ¤¬ù»ñ¢ ¶¬íõ¤¬ù»ñ¢)

1. «î¬õ °ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ù. õ¦´èì¢ì âù袰ð¢ ðíñ¢ «õí¢´ñ¢.
2. Þù¢ø¤ò¬ñò£¬ñ °ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ù. «ï£ò£÷¤è¢° ñ¼ï¢¶ «õí¢´ñ¢.
3. õ¤¼ð¢ðé¢ °ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ù. âù¢ «ðóÂ袰𢠫ðóù¢ â¿ï¤¬ô
ñ£ìî¢î¤ô¤¼ï¢¶ ªð£ø¢èôî¢î¤ø¢ ð£ô¼ï¢î, ï£ù¢ èí¢í£óè¢ è£í
«õí¢´ñ¢.
4. å¼ ªð¼ õ¤¼ð¢ðé¢ °ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ù.
"ð¤øõ£¬ñ «õí¢´ñ¢ ñ¦í¢´ñ¢ ð¤øð¢¹í¢«ìô¢ àù¢¬ù ªòù¢Áñ¢
ñøõ£¬ñ «õí¢´ñ¢ Þù¢Âñ¢ «õí¢´ï£ù¢ ñè¤ö¢ï¢¶ ð£®
Üøõ£ï¦ Ý´ñ¢«ð£¶ù¢ Ü®ò¤ù¢è¦ö¢ Þ¼è¢è âù¢ø£ó¢"
(ªð£¤ò¹. 30:60)
5. àø¾ °ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ù. Üõù¢ àù袰 âù¢ù «õí¢´ñ¢? Üõù¢
âù袰 ñ£ñù¢ «õí¢´ñ¢. 6. èì¢ì£òñ¢ Üô¢ô¶ îð¢ð£¬ñ
°ø¤è¢°ñ¢ õ¤¬ù. àôè º¿î£÷¢õ£Âñ¢ å¼ ï£÷¤ø¢ ê£è
«õí¢´ñ¢, ªñò¢ªò¿î¢¬îªòô¢ô£ñ¢ ¹÷¢÷¤ò¤ì¢ªì¿îô¢
«õí¢´ñ¢, ªî£ìó¢õí¢® õö¤ð¢«ð£è¢èªóô¢ô£ñ¢ ê¦ì¢´
õ£é¢è¤ò£îô¢ «õí¢´ñ¢.
«õí¢ì£ñ¢ âù¢Âñ¢ âî¤ó¢ñ¬ø õ¤¬ù»ñ¢ å¿é¢°÷¢÷¶ñ¢ Þô¢ô¶ñ¢ âù
Þ¼õ¬èð¢ð´ñ¢.
«õí¢ì£ñ¢ (1) å¿é¢°÷¢÷ õ¤¬ù (Regular Verb)
'ªêò¢ò£ñ¢, âù¢Âñ¢ õ£ò¢ð£ì¢´î¢ îù¢¬ñð¢ ðù¢¬ñ âî¤ó¢è£ô õ¤¬ùºø¢Á.
â-´: ò£ñ¢ «õí¢ì£ñ¢ = ò£ñ¢ õ¤¼ñ¢«ð£ñ¢.
2) å¿é¢èø¢ø õ¤¬ù (Irregular Verb)
â-´: âù袰 ï¦ (àù¢ ªî£ìó¢¹) «õí¢ì£ñ¢,
"ªïë¢ê£ó𢠪ð£ò¢îù¢¬ùê¢ ªê£ô¢ô «õí¢ì£ñ¢" (àôè.).
'«õí¢´ñ¢' âù¢Âñ¢ àìù¢ð£ì¢´ õ¤¬ù»ñ¢ "«õí¢ì£ñ¢ âù¢Âñ¢ âî¤ó¢ñ¬ø
õ¤¬ù»ñ¢ å¿é¢èø¢ø õ¤¬ùò£ò¤ù¢, å¼ °ø¤ð¢ð¤ì¢ì í ð£ô¢ âí¢ Þìî¢î¤ø¢°
ñ좴ñ¢ ࣤòùõ£è£¶ ޼í Íõ¤ì äñ¢ð£½è¢°ñ¢ ªð£¶õ£ò¢, 4Ýñ¢
«õø¢Á¬ñ𢠪ðò¬ó»ñ¢ ªî£ö¤ø¢ªðò¬ó»ñ¢ ï¤èö¢è£ô õ¤¬ùªòê¢êî»ñ¢
ܴ õ¼îô¢ è£í¢è.
õ¤ò颫è£÷¢ õ¤¬ù.
"«õï¢îù¦ò£è¤ ¬õò ñ¤¬êðìè¢ è£î¢îô¢ «õí¢´ñ¢" (ê¦õè. 201).
«õí¢´ñ¢ - «õµñ¢ (ªè£ê¢¬ê).
«õí¢´ªñù¢Á =
1. ªïë¢ê£ó «õ좬ì ò£´¬èò¤ô¢ «õí¢´ªñù¢Á Üõ¬ùê¢ ²ì¢ì£ù¢
(à.õ.).
2. åì¢ì£óñ£ò¢. «õí¢´ªñù¢Á îù¢ °ôî¢î£¬ù«ò
«õ¬ôò¤ôñó¢î¢î¤ù£ù¢.
«õ÷¢ - «õ좰. «õ좰îô¢ = õ¤¼ñ¢¹îô¢, «õí¢´îô¢.
«õ좰 - è. «ð袰(b) . «õ좰ñ¢ - è. «ð袰ñ¢ (b) = «õí¢´ñ¢.
å.«ï£: E. beg, õ. ð¤þ¢ (bhiksh).

«õì¢ìô¢ = ãø¢¬è, Þóî¢îô¢ (ܼ.ï¤.).
«õí¢ - «õ´ - «õ¬ì =
1. «õ좬è, "õ÷¢÷¤è¢° «õ¬ì ªè£í¢ì ªð¼ñ£«÷" (ð¢¹. 288).
2. è£ñ«ï£ò¢. "ªè£í¢ì«î£ó¢ «õ¬ì ñ¢" (èï¢î¹. îî¦ê¤»î¢.74).
3. î£èñ¢. "ê£ô õ¼ï¢î¤ù «õ¬ì«ò£®" (èñ¢ðó£. õ®. 24).
«õ÷¢ - «õì¢ìñ¢ («õ÷¢+îñ¢) =
1. õ¤¼ð¢ðñ¢. "àòó¢ï¢î «õì¢ìî¢ ¶òó¢ï¢î¤ê¤ «ù£ó¢è¢°" (¹øñ¢. 214).
2. õ¤¼ñ¢ð¤ò ªð£¼÷¢. "«õì¢ìñ¢ «ð£è¤ò ñ£Ü ôë¢ê¤¬ø ñí¤ï¤øî¢
¶ñ¢ð¤" (èô¤î¢. 46).
3. õ¤¼ñ¢ð¤ê¢ ªêò¢»ï¢ ªî£ö¤ô¢ Üô¢ô¶ õ¤¬ù, «õ좬ì. "õòï£ò¢
ð¤ø¢ðì «õì¢ìñ¢ «ð£è¤ò °øõù¢" (Üèñ¢. 182).
4. î¬ô«õ좬ì ò£´é¢ ªè£¬ô (ð¤é¢.).
ñ. «õì¢ì, ªî., è. «õì¢ì.
«õ÷¢ - «õ좬ì («õ÷¢+¬î) =
1. õ¤ô颰 ðø¬õè¬÷ õ¤¼ñ¢ð¤ð¢ ð¤®è¢°ñ¢ õ¤¬ù Üô¢ô¶ ªî£ö¤ô¢.
"«õì¢¬ì «õ좬è ñ¤è" (èñ¢ðó£. ïèó¢ ï¦é¢. 74).
2. «õ좬ìò¤ø¢ 褬ì袰ñ¢ ªð£¼÷¢. "ð¤®î¢î½ ïñ袰 «õ좬ì
õ£ò¢î¢î î¤ù¢Á" (õ£ôõ£. 44. 38).
3. «õ좬ìò¤ô¢ «ï¼é¢ ªè£¬ô. "Ý´õ«ù ò¤ù¢Âñ¢ ݼò¤ó¢
«õ좬ì" (Ëø¢.56).
ñ. «õ좬ì, ªî. «õì¢ì, è. «ðì¢ì (b).
«õì¢ìñ¢ - «õ좴õù¢ =
1. «õ좬ìè¢°ê¢ ªêô¢«õ£ù¢. "ò£¬ù «õ좴õù¢ ò£¬ù»ñ¢ ªðÁ«ñ"
(¹øñ¢. 214).
2. «õìù¢. "«õ좴õù¢ ¹ì¢ ê¤ñ¤ö¢î¢ îø¢Á" (°ø÷¢. 274).
3. °ø¤ë¢ê¤ï¤ô Ýìõù¢. °ø¤ë¢ê¤õ£íù¢. "Ýòó¢ «õ좴õó¢"
(ªî£ô¢. Üèî¢. 21).
«õ좴õù¢ - «õ´õù¢ = «õìù¢. õ¦óî¢î£ªô£¼ «õ´õù£è¤ («îõ£ . 485:4).
«õ´õù¢ - «õ´ =
1. «õìù¢ (Þôè¢. Üè.).
2. «õìó¢°ôñ¢. "«õ´ º¬ì «õé¢èìñ¢ (î¤õ¢. Þòø¢. ï£ù¢º. 47).
«õìó¢Ãì¢ìñ¢. "«õ´ ªè£´î¢î¶ ð£ªó ñ¤ð¢¹èö¢ «ñõ¦«ó£"
(èñ¢ðó£. °èð¢. 22).
3. «õìó¢ ªî£ö¤ô¢. "«õ좪죴 «õò¢ðò¤ ô¿õð¢ 𤣤ï¢î
ï¤ù¢ù£ò¢" (Üèñ¢. 318).
4. õ£¤è¢ Ã õ¬è. (ê¤ôð¢. 3:13, à¬ó).
«õ´ - «õìù¢ =
1. «õ좴õù¢. ªõî£ö¤ô¢ «õì ó£ó¢î¢¶" (ê¦õè. 421).
2. ð£¬ôï¤ô õ£íù¢ (î¤õ£.).
ñ. «õìù¢, ªî. «õì¢ì, è. «ðì (b), ¶. «õì¢ì (vedda).

õ¤÷¢2 (ªõñ¢¬ñ ªò£í¢¬ñ ªõí¢¬ñ ªõÁ¬ñè¢ è¼î¢¶ «õó¢)
èî¤óõù¢, î¤é¢è÷¢, î¦ âù¢Âñ¢ Íù¢Áñ¢, å÷¤ î¼õî£ô¢ ºê¢²ìó¢ âùð¢ð´ñ¢.
Þõø¢Á÷¢ ºîô«î ã¬ù ò¤óí¢ìø¢°ñ¢ Íôñ¢.
àôèñ¢ º¿¬ñ袰ñ¢ ðèô¤ô¢ å÷¤î¼ñ¢ èî¤óõÂñ¢, Þ¼í¢ì Þìªñô¢ô£ñ¢
ñè¢è좰 å÷¤î¼ñ¢ õ¤÷袰ñ¢, Ìîõ¬èò¤ô¢ òÂñ¢ åù¢«ø. Üîù¢ ê¤øð¢ð¤òô¢¹
ªõñ¢¬ñ. Üîù¢ õ¤¬÷¾ åí¢¬ñ Üô¢ô¶ å÷¤ó¢¾.
î¦ ªð£¶ï¤¬ôò¤ø¢ ê¤õï¢«î «î£ù¢Áõî£ô¢, ªõñ¢¬ñè¢ è¼î¢î¤ø¢ ªêñ¢¬ñè¢
è¼î¢¶î¢ «î£ù¢ø¤ø¢Á. â-´: ⣤ñôó¢= ªêï¢î£ñ¬ó, º¼è¢° (ºí¢º¼é¢¬è) ñôó¢.
èî¤óõù¢ ⿬è ñ¬ø¬è «õ¬÷è÷¤ø¢ ê¤õñ¢ àê¢ê¤ «õ¬÷ò¤ô¢ ªõÀñ¢
«î£ù¢ø¤Âñ¢, Üîù¢ ªõñ¢¬ñ ñ¤°î¤ò£ø¢ ªêé¢èî¤ó¢, ªê뢲ìó¢, ªêò¢òõù¢ âù«õ
ð´ñ¢. Ýò¤ù¢, Þóõù£ù î¤é¢è«÷£, âè¢è£½ñ¢ ªõí¢í¤ø ñ£è«õ ò¤¼ð¢ðî£ô¢,
ªõí¢èî¤ó¢, ªõí¢²ìó¢ âùð¢ð´õªî£´, ªõí¢®é¢è÷¢, ªõí¢í¤ô£, ªõí¢ñî¤
ªòù¾ñ¢ ܬìªðÁñ¢. Þîù£ô¢, åí¢¬ñè¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á ªõí¢¬ñè¢ è¼î¢¶î¢
«î£ù¢ø¤ø¢Á.
ªõ÷¢÷£¬ì»ñ¢ ªõí¢²õ¼ñ¢ ªõÁ¬ñò£èî¢ «î£ù¢Áõî£ô¢, ªõí¢¬ñè¢
è¼î¢î¤ô¢ ªõÁ¬ñè¢ è¼î¢¶ð¢ ð¤øï¢î¶.
ê¤ùè¢è¼î¢¶ ªõñ¢¬ñè¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Áñ¢, Éò¢¬ñè¢ è¼î¢¶ñ¢ Üø¤õ¤ù¢¬ñè¢
è¼î¢¶ñ¢ ªõí¢¬ñè¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Áñ¢, õÁ¬ñè¢ è¼î¢¶ ªõÁ¬ñè¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Áñ¢
«î£ù¢Áñ¢ 褬÷è¢ è¼î¢¶è÷£°ñ¢.
õ¤÷¢2 âù¢Âñ¢ ªõñ¢¬ñè¢ è¼î¢¶ «õó¢ê¢ªê£ô¢,
இத

ºô¢ âù¢Âñ¢ ñèóºîô¢ «õó¢ê¢ ªê£ô¢ô¤ù¤ù¢Á ¤ï¢îñ¢.

ºô¢ - ºù¢ - ñ¤ù¢ - ñ¤ù¢ùô¢ - ñ¤ù¢ùô¤.
ºô¢ - º÷¢ - º÷¤. º÷¤îô¢ = è£ò¢îô¢, ⣤îô¢, «õîô¢.
º÷¤ - ñ¤÷¤ - ñ¤÷¤ó¢. ñ¤÷¤ó¢îô¢ = å÷¤ó¢îô¢, õ¤÷颰îô¢.
º÷¢ - õ¤÷¢.
õ¤÷¢2-1. ªõñ¢¬ñè¢ è¼î¢¶
õ¤÷¢ - õ¤÷ó¢ - õ¤òó¢. õ¤òó¢î¢îô¢ =
1. ªõð¢ðî¢î£ô¢ àìô¤ù¢ «ñø¢¹øî¢î¤ô¢ ï¦ó¢î¢¶÷¤ «î£ù¢Áîô¢.
"ºòé¢è ò£ù¢ õ¤òó¢î¢îù ªùù¢øù÷¢" (°Áï¢. 84).
2. ªð£ø£¬ñò£ô¢ ñùñ¢ ¹¿é¢°îô¢.
"õ¤òó¢î¢îô¢ äòñ¢ ñ¤¬èï´è¢ ªèù£Ü" (ªî£ô¢. ªñò¢ð¢. 12).
õ¤òó¢ =
1. ªõð¢ðî¢î£ô¢ «î£ù¢Áñ¢ õ¤òó¢¬õî¢ ¶÷¤.
"°Áõ¤òó¢ ªð£®î¢î «è£ôõ£í¢ ºèî¢î÷¢" (ñí¤«ñ. 18:40).
2. Þ¬÷ð¢¹. "ðîø¤ï¢î õ¤òó¢õ¤ì... Ã... Ý´ð«õ" (èô¤î¢. 40).
õ¤òó¢ð¢¹ = õ¤òó¢¬õ. "ªõò¢¶í¢ì õ¤òó¢ð¢ðô¢ô¶" (¹øñ¢. 387).
õ¤òó¢¾ - õ¤òó¢¬õ, õ¤òó¢¬õè¢ è좮 = «è£¬ìò¤ô¢ õ¤òó¢¬õò£

½í¢ì£°ñ¢

¹í¢è좮.
õ¤òó¢ - ªõòó¢. ªõòó¢î¢îô¢ = «õó¢¬õ»í¢ì£îô¢.
"¹¬ù¸îô¢ ªõòó¢è¢è" (ð£óî. ðù¢ù¤óí¢. 47).
è. ªðñó¢ (b), ¶. ªðè¼(begaru)
ªõòó¢ = «õó¢¬õ ï¦ó¢. ªõòó¢ð¢¹ = «õó¢¬õ ï¦ó¢,
"°Áªõòó¢ð¢ ªð£¿è¢ªèù" (èô¢ô£. 16:5).
ªõòó¢ - ªõòó¢¾. ªõòó¢ - ªõòó¢¬õ.
ªõòó¢ - «õó¢. «õó¢î¢îô¢ = «õó¢¬õ ªè£÷¢Àîô¢.
"«õó¢î¢¶ ªõ°÷£ó¢ õ¤¿ñ¤«ò£ó¢" (ï£ô®. 64).
è. «ðªñó¢ (b).
«õó¢ - «õó¢¬õ. "«õªó£´ è¬÷" (ªð£¼ï. 80).
«õó¢ - «õó¢¹. (êé¢.Üè.). «õó¢ - «õó¢ð¢¹.
«õó¢ - «õó¢¾.
"ªîù¢øô¢ õî¬ùòù¢ ºèî¢î¤ù¢ «õó¢ õèø¢ø" (Ã÷ð¢ð. 99).
«õó¢ - «õó¢¬õ.
ªõ÷¢ - ªõò ¢- ªõò¢ò =
1. ªõð¢ðñ£ù. "ªõò¢ò èó£ù¢ õ¤÷è¢è£è" (î¤õ¢. Þòø¢. 1:1).
2. ªè£®ò.
ªõò¢ - ªõò¢òù¢ =
1. î¦î¢ªîò¢õñ¢.
2, èî¤óõù¢.
3. ªè£®òõù¢. "ªõò¢òù£ »ô«è¿ì ùô¤ï¢îõù¢" (î¤õ¢.ªð£¤òî¤.5:3:3).
ªõò¢ - ªõò¢òõù¢ =
1. î¦î¢ªîò¢õñ¢. "ªõò¢òõù¢ ð¬ì¬ò õ¤ì¢ì£ù¢" (èñ¢ðó£.Üî¤è£ò.203).
2. èî¤óõù¢. "ªõò¢òõ Û¼ï¢ «î£¤ù¢" (ªð¼é¢. Þô£õ£í. 8: 173).
3. ªè£®òõù¢.
ªõò¢«ò£ù¢ =
1. î¦î¢ªîò¢õñ¢.
2. èî¤óõù¢. "ªõò¢«ò£ªù£÷¤" (èñ¢ðó£. è颬è.1)
3. ªè£®òõù¢. "Ýó¢î¢îùó¢ ªõò¢«ò£ó¢" (èï¢î¹. ºîù£ì¢«ð£. 49).
ªõò¢ - ªõò¢ò¤ô¢ = ªõò¤ô¢.
"ï¤öô¢ ªõò¢ò¤ô¢ ê¤Á¬ñ ªð¼¬ñ" î¤õ¢. (õ£ò¢. 6 : 3 : 10).
ªõò¢ò¤ô¢ - ªõò¤ô¢ =
1. èî¤óõù¤ù¢ ªõð¢ðªõ£÷¤.
"âù¢ð¤ ôî¬ù ªõò¤ô¢ «ð£ôè¢ è£»«ñ" (°ø÷¢.77.).
2. èî¤óõ ªù£÷¤. "¶è¤ô¢õ¤£¤î¢ îù¢ù ªõò¤ôõ¤ ¼¼ð¢ð¤ù¢" (ïø¢. 43).
3. èî¤óõù¢. "ªõò¤ô¤÷ ï¤ô«õ«ð£ô¢ õ¤£¤è¤¬ì" (èñ¢ðó£.õùñ¢¹°.2).
4. å÷¤. "ñí¤ò¤¬öò¤ù¢ ªõò¤ô¢" (èñ¢ðó£. ï£ì¢. 42).

ñ. ªõò¤ô¢, è. ð¤ê¤ô¢ (b).
ªõò¢ò¶ - ªõò¢¶ = (ªð.)
1. ªõð¢ðñ£ù¶. "ê¤Áªïø¤ ªõò¢î¤¬ì »ø£Ü ªîò¢î¤" (Üèñ¢. 203).
2. ªõð¢ðñ¢. (ñ¶¬óè¢ 403, à¬ó).
3. ªõð¢ðº÷¢÷ ªð£¼÷£ô¤´ñ¢ åø¢øìñ¢.
4. ¶òóñ¢. "ªõò¢¶Á ªð¼ñ¢ ðòñ¢" (ë£ù£. 35:3).
(°. õ¤. â.)
1. ªõð¢ðñ£è. ªõò¢ ¶ò¤ó¢î¢îô¢ = ªõð¢ðñ£è Íꢲ õ¤´îô¢.
"ªõò¢¶ò¤ó¢î¢¶ð¢ ð¤¬ø¸îô¢ õ¤òó¢ð¢ð" (Üèñ¢. 207).
ªõò¢¶ - «õ¶.
ªõò¢¶ ð¤®î¢îô¢ - «õ¶ ð¤®î¢îô¢ =
1. åø¢øìé¢ ªè£´î¢îô¢.
2. Ýõ¤¹¬è ºîô¤òõø¢ø£ô¢ àìñ¢¬ð ªõñ¢¬ñ ªêò¢îô¢.
3. ï¦ó£õ¤ò£ô¢ àìñ¢¬ð «õó¢è¢èꢪêò¢îô¢. («õ¶ °÷¤î¢îô¢).
«õ¶ - «õ¬î = ¶ù¢ðñ¢. "ã¬îò£ õ¤ï¢î «õ¬î" (Þó£ñï£. è¤û¢.14)
ªõ÷¢ - ªõò¢ - ªõò¢ñ¢¬ñ - ªõñ¢¬ñ.
ªõñ¢¬ñ =
1. ªõð¢ðñ¢. "Üöôù¢ù ªõñ¢¬ñò£ô¢" (èô¤î¢.11).
2. è´¬ñ.
3. õô¢ô¬ñ. "àôè Íù¢Áªñù¢ ªõñ¢¬ñò¤ ù£í¢ì¶"
(èñ¢ðó£. Üî¤è£. 4).
ñ. ªõñ¢ñ, ªî. àñ¢ñ.
ªõñ¢ =
1. ªõð¢ðñ£ù. ªõñ¢ðèô¢.
2. è´¬ñò£ù. ªõ뢪ê£ô¢.
ªõñ¢ - ªõñ¢¹. ªõñ¢¹îô¢ =
1. ñ¤èê¢ Åì£îô¢. "ñ¬ôªõñ¢ð"(èô¤î¢. 13).
2. õ£´îô¢. "«õ«ó£´ ñóñ¢ªõñ¢ð" (èô¤î¢. 10:10:4).
3. ªõð¢ðî¢î£ø¢ ð¤ë¢ê¤ø¢ ð¿î¢îô¢.
4. è´¬ñò£îô¢. "ªõñ¢ð¤ù ªê¼õ¤ù¢ õ" (èñ¢ðó£. 擄ñ¢. 96).
5. ñùñ¢ ¹¿é¢°îô¢. "ªõñ¢ð¤ù£ óóè¢è ªóô¢ô£ñ¢" («îõ£. 776:2).
ªõñ¢¹ - ªõñ¢ðô¢ =
1. ñ¤°ªõð¢ðñ¢. "ªõò¤ô¢õ¦ø¢ ø¤¼ï¢î ªõñ¢ð¬ô ò¼ë¢²óñ¢" (ïø¢. 84).
2. õ£ìô¢.
3. õ£®ù¶.
4. ªõð¢ðî¢î£ø¢ ð¤ë¢ê¤ø¢ ð¿î¢î è£ò¢.
ªõñ¢¹ - ªõ𢹠=
1. Å´.
2. è£ò¢ê¢êô¢ «ï£ò¢. "«ñò ªõð¢ð¤ìó¢ ñ¦ùõù¢«ñ ªô£ö¤ï¢î¶¾ñ¢"

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(ªð£¤ò¹. ë£ù. 1050).
è£ò¢ê¢êô¢ ªîò¢õñ¢ (²ó«îõ¬î). "«ñ£®»ñ¢ ªõð¢¹ñ¢ º¶è¤ì¢´"
(î¤õ¢. Þó£ñ£ÂêËø¢.22).
è£ò¢ê¢êô¢ ï£í¢ ñ¦ù¢ (²óïì¢êî¢î¤óñ¢). "°¼ï¤ù¢ø ï£ì¢ ªè£ù¢ð =
«îö¢ªõ𢠪ðù¢ð«ó" (õ¤î£ù. °í£°í. 40).
¶òóî¢î£½í¢ì£°ñ¢ àìô¢ªõð¢ðñ¢. "ªõð¢¹¬ì ªñò¢»¬ì õ¦óù¢"
(èñ¢ðó£. Ü«ò£ºè¤. 2).
ªð£ø£¬ñ, ñù𢹿è¢èñ¢.
¶òóñ¢.
ªè£´¬ñ. "ªõ𢹬ì ò£Çàê¢ ªêî¢îùù¢ ñù¢ò£ù¢" (ðî¤ø¢. 86:4).
ªî£¿«ï£ò¢ (ê¤ôð¢. à¬óªðÁè좴¬ó, 1, à¬ó).

ñ., ªî. ªõð¢¹, ¶. ªð𢹠(b).
ªõ𢹠- ªõð¢ðñ¢ =
1. Å´. "ï¦ó¢ªè£í¢ì ªõð¢ðñ¢«ð£ø¢ ø£«ù îí¤»«ñ" (ï£ô®. 68).
2. è£ò¢ê¢êô¢ «ï£ò¢. "ñ¦ùõø¢²´ ªõð¢ð ªñ£ö¤î¢¶" (õ£ôõ£. 37:1).
3. ªð£ø£¬ñ.
4. å¼ ïóèñ¢ (ê¤. «ð£. ð£. 2:3, ð. 20).
ªõ𢹠- ªõð¢ðó¢ =
1. Å´. "Üí¤º¬ôî¢ îìî¢î¤ ªù£ø¢ø¤ ªõð¢ðó£ø¢ øì¢ð ñ£ø¢ø¤"
(ê¦õè. 1746).
2. Åì£ù ¾í¾, "¹î¢îèø¢ ªè£í¢ì ¹ô¤è¢èí¢ ªõð¢ðó¢.......àí¢ì
ð¤ù¢¬ù" (¹øñ¢. 269:4).
3. è£ò¢ê¢êô¢ «ï£ò¢.
å.«ï£: L. febris, E. fever.
ªõ𢹠- ªõð¢ðô¢ = ê£ñ¢ðô¢ï¤øé¢ èôï¢î ªêï¢ï¤ø º÷¢÷¶ñ¢ èô¢ô¤ù¢ø¤è¢
è좮è좮ò£è ¾÷¢÷¶ñ£ù ï¤ôõ¬è (G. Tn. D. I, 286).
ªõ𢹠- ªõð¢ð¤. ªõð¢ð¤î¢îô¢ = Åì£è¢°îô¢.
ªõ÷¢ - ªõ좬ì =
1. ªõð¢ðñ¢. "Üùô¢ªõ좬ìò£ø¢ ²¼í¢´" (Þó£ñï£. à»î¢. 14).
2. ï¤ô袪è£î¤ (W.)
ªî. ªõì¢ì, è. ªõ좪ì.
ªõ좬ì - ªõ¬ì - «õ¬ì =
1. ªõð¢ðñ¢. "«õ¬ìò ªîò¢î ªõ¶ð¢ð¤Âñ¢" (õ£Ï. 522).
2. ñ¬öò¤ô¢ô£ õøì¢ê¤è¢ è£ôñ¢. "ªè£®ò «õ¬ìð¢ ðìô£ø¢ «ê£ó¢ï¢¶"
(Þó°. õõ. 29).
3. «õ¬ìè¢è£ôñ¢
«õ¬ìè¢è£ôñ¢ =
1. «è£¬ìè¢è£ôñ¢ (W.)
2. õøì¢ê¤è¢è£ôñ¢.
ªõ÷¢ - ªõ÷¢¬è - ªõ좬è - ªõ袬è =

1.
2.
3.
4.

ªõð¢ðñ¢. "Ìõ¤ô¢ ªõ袬è î좴ñ¢" (ß´, 5:9:2).
¹¿è¢èñ¢.
⣤»ñ¢ ªï¼ð¢ð¤ù¤ù¢Á õ¦²ñ¢ Üùô¢. ªõ袬è ò®è¢è¤ø¶ (à.õ.).
è¬íê¢Å´.

ñ. ªõè¢è, è. ªð颪è (benke).
ªõñ¢ - ªõõ¢ - ªõõ¢õ¤¶ =
1. Åì£ù¶.
2. ªè£®ò¶. "ê¤ùñ¤è¢°ªõõ¢õ¤î£ ªò¿ï¢¶" (èô¤î¢. 102: 20, à¬ó).
ªõõ¢ - ªõõ¢õó¢ = ªõñ¢¬ñ. "ªõõ¢õ «ó£ê¢êñ¢ ªð¼è (ðî¤ø¢. 41:20).
ªõõ¢¾ò¤ó¢î¢îô¢ = ªõò¢¶ò¤ó¢î¢îô¢.
ªõò¢¶ - «õ¶ - ªõ¶.
ªõ¶ªõ¶î¢îô¢ =
1. Þ÷ë¢Åì£ò¤¼î¢îô¢.
2. ܬó°¬øò£è «õîô¢.
3. ê¤ø¤¶ õ£´îô¢ (W.).
ªõ¶ªõ¶ð¢¹ = Þ÷ë¢Å´.
ªõ¶ - ªõ¶ñ¢Ì. ªõ¶ñ¢¹îô¢ =
1. ²ì¬õî¢î ï¦ó¢ Þ÷ë¢Åì£îô¢.
2. è£ò¢ê¢êô¢ ªî£ìè¢èî¢î¤ô¢ Üô¢ô¶ ï¦è¢èî¢î¤ô¢ àìñ¢¹ ê¤ø¤¶ ²´îô¢.
3. Þ¬ô ñôó¢ ºîô¤òù ê¤ø¤¶ õ£´îô¢.
4. ªõñ¢¬ñò£îô¢. "ªè£÷¢÷ «õ£é¢°ñ¢ ªõí¢°¬ì ªõ¶ñ¢¹ ñ£ò¤ù¢"
(Å÷£. ñï¢î¤ó. 26).
5. ªè£î¤î¢îô¢. "õ¤ö¤ï¦ó¢è Ùø¢ªøù ªõ¶ñ¢ð¤ Îø¢ø" (. è¼í£èó.9).
6. ñùñ¢ «ï£îô¢. "ªõ¶ñ¢ð¤ »÷¢÷ñ¢" (õ£ê. 5:1).
ªõ¶ñ¢¹ - ªõ¶ð¢¹. ªõ¶ð¢¹îô¢ =
1. ªñô¢ôê¢ ²ì¬õî¢îô¢.
2. ªï¼ð¢ð¤ô¢ õ£ì¢´îô¢. "î¦ò¤«ô ªõ¶ð¢ð¤ »ò¤ªó£´ï¢ î¤ù¢ù"
(. ê¤õù¢ªêòô¢. 5).
3. ð¿è¢èè¢ è£ò¢ê¢²îô¢. "ñ¦ì¢´ñ¢ ªõ¶ð¢ð¤ò«î£ó¢ ªêõ¢«õô¢"
(î뢬êõ£. 113).
ªõ¶ð¢¹ - ªõ¶ð¢ðñ¢ =
1. Þ÷ë¢Å´.
2. ªõð¢ðî¢î£½í¢ì£°ñ¢ õò¤ø¢Á𢠫ð£è¢° (W).
ªõ¶ - ªõ¶è¢°. ªõ¶è¢°îô¢ = ªõ¶ð¢¹îô¢.
ªõ¶è¢° - ªõ¶è¢èô¢ - ªõ¶è¢èôù¢ = Åì¢ì£ô¢ Þ¬÷î¢îõù¢.
ªõò¢¶ - ªõ뢲 - ªõꢲ = ªõñ¢¬ñ. ªõꢪêùô¢ =
1. ªõñ¢¬ñè¢ °ø¤ð¢¹. "îí¢ªíù¢Á ªõꢪêù¢Á"
(°ñó. ð¤ó.ñ¦ù£ì¢. ð¤÷¢¬÷î¢. 1).
2. è´¬ñò£îø¢ °ø¤ð¢¹. "îñ î¦ë¢ªê£ô¢ ªõꢪêù¢ø¤ìê¢ ªê£ô¢ô¤"

(ê¦õè. 2015).
ªõꢪêù¾ = Å´. "îí¢ªíù¾ñ¢ ªõꢪêù¾ï¢ î" («ê¶¹, èì¾÷¢.3)
ªõê¢êº¶ = ê¬ñî¢î àí¾. "ªõê¢êº¶ ñí¢ìðºñ¢" (T.A.S.i...100).
ªõꢲªõï¢ï¦ó¢ = ²´ï¦ó¢ (ò£ö¢. Üè.)
ªõꢲ - ªõ² - ªõê¾ - ªõêõ¤ = ªõð¢ðè¢ è£ôñ¢.
ªî. «õúõ¤, è. ªðꤪè (basige).
«õ¶ - «õ. «õîô¢ =
1. ⣤îô¢. "¹ù ªõø¤èñö¢ êï¢îùºñ¢ «õ颬è»ñ¢ «õ«ñ"
(ï£ô®.186).
2. ªõð¢ðñ£îô¢. è´é¢«è£¬ìè¢ è£ôî¢î¤ô¢ Þó¾ñ¢ ðè½ñ¢ «õ°ñ¢.
3. Üö½îô¢.
4. ªè£î¤è¢è¤ù¢ø 念¤ô¢ Üô¢ô¶ âí¢ªíò¤ô¢ àí¾ð¢ªð£¼÷¢
ðîñ£îô¢. «ê£Á Þù¢Âñ¢ «õèõ¤ô¢¬ô.
5. ªð£ù¢ ¹ìñ¤ìð¢ð´îô¢. "ªõ ð²ñ¢ªð£ù¢" (ê¦õè. 585).
6. àìñ¢¹ Üô¢ô¶ àÁ𢹠²ìð¢ð´îô¢. "ªõï¢î ¹í¢í¤ô¢ «õ¬ô
¸¬öî¢î£ô¢ «ð£ô" (ðö.).
«õð£è¢° = «õ°¬è. "«õð£è¢ èø¤ï¢¶" (°ø÷¢. 1128)
ªõï¢îô¢ = è¼è¤ò¶, ñ¤¬èò£è ªõï¢î¶.
ªõï¢î¤î¢îô¢ = Åì£îô¢. ªõï¢î¤ð¢¹ = ªè£î¤ð¢¹.
ªõî =
1. ªõï¢î¶.
2. ï¦ó£õ¤ò¤ø¢ ¹¿é¢è¤ò¶." ¹÷¤ð¢ªðò¢ îì¢ì «õ¬÷ ªõî
õô¢ê¤ò£è" (¹øñ¢. 246).
3. ð¤ì¢´ (ð¤é¢.). "ªõï¢¬î «î£¬ê«ò" (èï¢î¹. î£ùð¢ð. 8)
ªõï¢îòñ¢ (ªõï¢î Üòñ¢) = ªõï¢î Þ¼ñ¢¹, Þ¼ð¢¹ï¦Á.
"ªõé¢è£òë¢ ²è¢è£ù£ô¢ ªõï¢îòî¢î£ ô£õªîù¢ù" (è£÷ºè¤ô¢).
ªõï¢î Ýíñ¢ - ªõï¢î£íñ¢ - ªõë¢ê£íñ¢ - ªõë¢êíñ¢ = ê¬ñî¢î Ã좴.
ªõë¢êíñ¢ - ªõë¢êùñ¢ =
1. ê¬ñî¢î èø¤»í¾
2. èø¤è¢°î¾ñ¢ ðí¢ìñ¢.
ªõë¢êùñ¢ - ªõë¢ê¤ùñ¢."ªõë¢ê¤ùî¢î¤ø¢ðø¢ðì¢ì£ù¢ ñ¦÷£¶" (è£÷ºè¤ô¢).
«õ - «õè¢è£´ =
1. ⣤¬è. ªêé¢è½è¢° «õè¢è£´ ðø¢ø£¶.
2. ªè£î¤è¢°ñ¢ 念¤ô¢ Üô¢ô¶ âí¢ªíò¤ô¢ «õ°¬è.
3. Üöø¢ê¤.
4. ªõï¢î ¹í¢ (W.)
5. ªõð¢ðñ¢. Þù¢¬øè¢°è¢ è£ø¢ø¤ô¢ô£ñô¢ «õè¢è£ì£ò¤¼è¢è¤ø¶ (à.õ.).
6. ªð£ø£¬ñ. Üõó¢ õ¼ï¢î¤ð¢ ð®î¢¶î¢ «îø¤ð¢ 𣤲 ªðø¢ø£ô¢

àù被èù¢ Þï¢î «õè¢è£´? (à.õ.).
«õ - «õè¢è£÷ñ¢ =
1. «õè¢è£´.
2. ñùòó¢ (ò£ö¢. Üè.)
«õè¢è£÷ñ¢ - ªõè¢è£÷ñ¢ =
1. ¹¿è¢èñ¢.
2. ¶òóñ¢. (ò£ö¢. Üè.)
ªõè¢è£÷ñ¢ - ªõè¢è£÷¤. ªõè¢è£÷¤î¢îô¢ = ¶òóð¢ð´îô¢. (ò£ö¢. Üè.)
ªõè¢è£÷¤ð¢¹ = ªõè¢è£÷ñ¢.
ªõè¢è£÷¤ - ªõè¢è÷¤. ªõè¢è÷¤î¢îô¢ = ñùñ¢ ¹¿é¢°îô¢, ¶òó¢îô¢.
«õ - «õñ¢¹ =
1. ªõð¢ðñ£ù è£ôî¢î¤ô¢ î¬ö袰ñ¢ Üô¢ô¶ ðöî¢î¤ù£½ñ¢
âí¢ªíò£½ñ¢ Å´í¢ì£è¢°ñ¢ ñóñ¢.
"ñ¬ù袰 «õñ¢¹. ñù¢Á袰𢠹÷¤" (ðö.).
2. «õð¢ðé¢è£ò¤¬ô Ì ðì¢¬ì ºîô¤òõø¢ø¤ù¢ èêð¢¹. èêð¢¹.
"«õñ¢¹é¢ è´¾ñ¢ «ð£ô ªõ뢪ê£ô¢" (ªî£ô¢. ªêò¢. 111).
3. ªõÁð¢¹. "«õñ¢¹ø¢ø ºï¢ï¦ó¢ õ¤¿é¢è" (ê¦õè. 513).
ñ. «õñ¢¹,ªî. «õº, è., ¶. «ð¾ (b).
«õñ¢¹ - «õñ¢ðù¢ = «õð¢ðñ£¬ô òí¤ï¢î ð£í¢®òù¢,
"꤬ùòôó¢ «õñ¢ðù¢ «øó£ ù£è¤" (ê¤ôð¢, 16: 149).
«õñ¢ð£ = ªõï¢ï¦ó¢ ²ì¬õè¢°é¢ èôñ¢.
«õé¢èìñ¢ («õñ¢èìñ¢) = «õù¤ô¤ô¢ «õ°é¢ è£ì£è¤ò ð£¬ô ï¤ô ñ¬ô.
«õ - «õ°. «õ°îô¢ =
1. ⣤îô¢.
2. ¹¿é¢°îô¢.
3. àí¾ð¢ ªð£¼÷¢ ªè£î¤è¢è¤ù¢ø 念¤ô¢ Üô¢ô¶
âí¢ªíò¤ø¢ ðîñ£îô¢.
«õ° - «õèñ¢ =
1. è´¬ñ.
2. è£óñ¢. ñ¼ï¢¶ ñ¤è «õèñ£ò¤¼è¢è¤ø¶. (à.õ).
3. õô¤¬ñ.
4. õ¤¬ó¾. ï¦ó£õ¤î¢ªî£ìó¢ õí¢®ò¤Âñ¢ ñ¤ù¢ªø£ìó¢ õí¢®
«õèñ£ò¢ê¢ ªêô¢½ñ¢ (à.õ).
5. õ¤¬ê. °ø¢ø£ôñ¢ ܼõ¤ «õèñ£ò¢ õ¤¿è¤ø¶ (à.õ.).
«õ°«õªèùô¢ = õ¤¬ó¾è¢°ø¤ð¢¹. «õ°«õªèù¢Á æ® õ¼è¤ø£ù¢.
î¦ «õèº÷¢÷ î£îô£ô¢, «õîø¢è¼î¢î¤ô¢ õ¤¬ó¾è¢ è¼î¢¶î¢ «î£ù¢ø¤ø¢Á.
å.«ï£: ªõò¢¶ = ªõð¢ðñ£è, õ¤¬óõ£è.
ªõò¢¶ò¤ó¢î¢îô¢ = ªõð¢ðñ£è Íꢲõ¤´îô¢.

ªõò¢¶ªè´îô¢ = õ¤¬ó ªè´îô¢ (°ø÷¢. 569.).
ê¤ùñ¢ î¦ð¢«ð£ù¢ø¶. Ýîô£ø¢ ê¤ùè¢è¼î¢¶ ªõñ¢¬ñò¤ù¤ù¢Á «î£ù¢Áñ¢ 褬÷è¢
è¼î¢î£°ñ¢. "ê¤ùªñù¢Âë¢ «êó¢ï¢î£¬óè¢ ªè£ô¢ô¤" (°ø÷¢. 306) âù¢Á
õ÷¢Àõó¢ ÃÁîô¢ è£í¢è.
1. ê¤ùè¢è¼î¢¶
õ¤÷¢ - õ¤÷ñ¢ = è´ë¢ê¤ùñ¢. õ¤¼ï¢î¤ø¢°î¢ îù¢¬ù ò¬öè¢è õ¤ô¢¬ô ªòù¢Á
õ¤÷ªñ´î¢¶î¢ ¤è¤ù¢ø£ù¢ (à.õ.).
õ¤÷ñ¢ - õ¤÷ó¢ = ªð¼ë¢ê¤ùñ¢ (ܼ. ï¤.).
õ¤÷¢ - õ¤÷¤. õ¤÷¤îô¢ = ê¤ùî¢îô¢. "õ¤÷¤ï¢î£«ó «ð£ôð¢ ð¤øó£è¤" (ðö. 182).
õ¤÷ó¢ - õ¤òó¢. õ¤òó¢î¢îô¢ = ê¤ù颪è£÷¢Àîô¢ (ð¤é¢.).
õ¤òó¢ - õ¤òó¢ð¢¹ = 1. ê¤ùñ¢, ê¤ù袰ø¤ð¢¹ (î¤õ£.).
õ¤òó¢ - õ¤òó¢¬õ = ê¤ù袰ø¤ð¢¹ (ð¤é¢.).
õ¤òó¢ - ªõòó¢. ªõòó¢î¢îô¢ = ê¤ù颪è£÷¢Àîô¢.
ªõòó¢ - ªõòó¢ð¢¹ = ê¤ùñ¢.
"ªõë¢êññ¢ õ¤¬÷î¢îù õ¤òó¢ð¢ð£ô¢" (Þó°.î¤è¢°õ¤. 112).
ªõòó¢ - «õó¢. «õó¢î¢îô¢ = ê¤ùî¢îô¢.
"ð£ôù¢«ñô¢ «õó¢ð¢ð¶ ªêò¢î ªõé¢Ãø¢Á" («îõ£. 82:7).
«õó¢ = ê¤ùñ¢ (W.).
ªõñ¢¬ñ = ê¤ùñ¢. "«õè ò£¬ù ªõñ¢¬ñò¤ø¢ ¬è袪è£÷" (ê¤ôð¢. 15:47).
ªõ𢹠= ê¤ùñ¢. "ªõ𢹬ìè¢ ªè£®ò ñù¢ùù¢" (èñ¢ðó£.ñ¤î¤¬ôè¢. 99).
ªõ𢹠- ªõð¢ðñ¢ = ê¤ùñ¢.
«õîô¢ = ê¤ùºÁîô¢. "èì¢Çó¢ ï£ð¢ðí¢ ªõõ£ò¢ ñ®î¢¶" (¹øñ¢. 295).
«õ - «õ° - «õèñ¢ = ê¤ùñ¢. "æõ£ «õè«ñ£ ´¼î¢¶" (èô¤î¢.103).
«õ° - «õè¤. «õè¤î¢îô¢ = ê¤ùî¢îô¢.
"êñ¢ðóù¢ «õè¤î¢¶.....õîë¢ ªêò¢õ£ù¢" (ë£ùõ£. ð¦ñ. 16).
«õè¤ = ê¤ùî¢îù¢.
"«õè¤ò£ ù£ø¢«ð£ø¢ ªêò¢î õ¤¬ùò¤¬ù õ¦ì¢ì «ô£ó£ó¢" (ê¤.ê¤.1:50).
«õ° - ªõ°÷¢. ªõ°÷¢îô¢ = ê¤ùî¢îô¢.
"«õó¢î¢¶ ªõ°÷£ó¢ õ¤¿ñ¤«ò£ó¢" (ï£ô®. 64).
ªõ°÷¢ - ªõ°÷¤ = ê¤ùñ¢.
"°íªñù¢Âé¢ °ù¢«øø¤ ï¤ù¢ø£ó¢ ªõ°÷¤" (°ø÷¢.29).
«õ - «õ - ªõï¢î¤. ªõï¢î¤î¢îô¢ = ê¤ù颪è£÷¢Àîô¢.
"ªõï¢î¤ð¢¹ìù¢õ¼ ñ¾«íê¬ù«ò" (ð¢¹. 136).
ªõ - ªõ뢲 - ªõë¢êù¢ = ê¤ùñ¢. (ò£ö¢. Üè.).
2. åí¢¬ñè¢ è¼î¢¶

åí¢¬ñ å÷¤ó¢¾. õ¤÷¢Àîô¢ = ªî÷¤õ£îô¢.
õ¤÷¢ - õ¤÷ - õ¤÷颰.
õ¤÷颰îô¢ =
1.
2.
3.

(ªê. °. õ¤.).
ð÷ð÷ð¢ð£îô¢.
å÷¤ó¢îô¢, î¤èö¢îô¢. "ðèô¢õ¤÷é¢ °î¤ò£ø¢ ðô¢èî¤ó¢ õ¤£¤î¢«î" (¹øñ¢.8).
ªðòó¢ Üô¢ô¶ ¹èö¢ ðó¾îô¢. Üõù¢ ªðòó¢ â颰ñ¢ õ¤÷颰ñ¢
(à.õ.).
4. ªî÷¤õ£îô¢. "²¼é¢èê¢ ªê£ô¢ôô¢ õ¤÷é¢è ¬õî¢îô¢" (ïù¢.13).
5. î¬öî¢îô¢. Üï¢î袰® õ¤÷é¢èõ¤ô¢¬ô (à.õ.).
6. «ññ¢ð´îô¢. "î¤øô¢ õ¤÷颰 «îó¢î¢î£¬ù" (¹.ªõ. 4:8).

(ªê. °ù¢ø£õ¤.) Üø¤îô¢ (ò£ö¢ð¢.).
ñ. õ¤÷颱(è), ªî. ªõÀ颰, è.ªð÷° (belagu).
õ¤÷颰 - õ¤÷袰. õ¤÷袰îô¢ =
1. ªî÷¤õ£è¢°îô¢. "ªê£ô¢ô¤è¢ è£ì¢®ê¢ «ê£ó¢õ¤ù¢ø¤ õ¤÷è¢è¤"
(ñ¬ôð´. 79).
2. ªðòó¢ ðóõê¢ ªêò¢îô¢. "îñ¢¬ñ õ¤÷袰ñ£ô¢" (ï£ô®. 132).
3. ¶ô袰îô¢. ðô¢¬ô õ¤÷袰è¤ø£ù¢. èôé¢è¬÷è¢ è£¬ôò¤ô¢
«õ¬ôè¢è££¤ õ¤÷袰õ£÷¢ (à.õ.).
4. õ¦ì¢¬ì𢠪ð¼è¢è¤î¢ ¶ð¢¹óõ£è¢°îô¢. õ¤÷袰ñ£Á.
5. ñ£¬ö¬ò𢠪ð£®ò¤ì¢´ð¢ ðø¢ø¬õî¢îô¢. "ªð£ù¢ù¤ù¢ ð좬ì«ñø¢
°í¢´¬õ õ¤÷è¢è¤ùõ¬÷" (S.I.I. ii, 182).
6. àí¢® ð£¤ñ£Áîô¢. "Üì¢ìù ò£¬õ»ñ¢ õ¤÷è¢è¤ù ñ¤õó¢è¢«è"
(õ¤ï£òè¹. 53:29).
õ¤÷袰 - õ¤÷è¢èíñ¢ = ªð£® ¬õ𢠪ð£¼î¢¶¬è (ò£ö¢. Üè.).
õ¤÷袰 =
1.
2.
3.
4.

î¦õñ¢. "âô¢ô£ õ¤÷袰ñ¢ õ¤÷è¢èô¢ô" (°ø÷¢.299).
å÷¤, å÷¤ð¢ð¤öñ¢¹. (Üè.ï¤.).
¶ôè¢èñ¢ªðøê¢ ªêò¢¬è. "ï¤ôñ¢ õ¤÷袰Áð¢ð" (ñ¶¬óè¢. 705).
ðùï¢î£ñ¢ ï£í¢ñ¦ù¢ («ê£î¤).

ñ. õ¤÷袰, ªî. ªõÀ° (g), è. ªð÷袰 (b).
õ¤÷袰 - õ¤÷è¢èñ¢ =
1. å÷¤. "áó¢²´ õ¤÷è¢è" (¹øñ¢.7).
2. î¤é¢èì¢ è¬ô (ê¶.)
3. õ¤÷袰. "°®ªòù¢Âñ¢ °ù¢ø£ õ¤÷è¢èñ¢" (°ø÷¢. 601).
4. Þò颰ñ¢ «ñ£î¤óñ¢. "ªêõ¢õ¤óø¢ ªè£÷¦Þò ªê颫èö¢ õ¤÷è¢è"
(ªï´ïô¢. 144).
5. ªî÷¤õ£è¢°¬è.
6. ªî÷¤õ£ù ªð£¼÷¢.
7. ªî÷¤¾. ï¦ ªê£ô¢õ¶ Üõ¢õ÷¾ õ¤÷è¢èñ£è Þô¢¬ô (à.õ.).
8. ¹èö¢. "î£õ¤ô¢ õ¤÷è¢èï¢ î¼ñ¢" (°ø÷¢. 853).
9. «è÷¢õ¤ (õ¤ê£ó¬í) (ò£ö¢. Üè.).

10. «è÷¢õ¤ ï¬ìªðÁñ¢ õö袰 ñù¢øñ¢ (¹¶¬õ.).
11. ñ¤°î¤. õ¤÷è¢èñ£ò¢è¢ ªè£´ (ªïô¢¬ô).
õ¤÷¢ - õ¤÷ - õ¤÷. õ¤÷îô¢ = õ¤÷è¢èñ£èè¢ ÃÁð´î¢î¤ê¢ ªê£ô¢½îô¢
(õ¤õ£¤î¢îô¢).
õ¤÷ - õ¤÷î¢îñ¢ = õ¤÷è¢èñ¢.
õ¤÷¢ - ªõ÷¢ = å÷¤ªð£¼ï¢î¤ò. "ªõ÷¢«õô¢ õ¤ì¬ô" (Üèñ¢.7).
"ªõ÷¢õ£÷¢ «õï¢îù¢" (¹.ªõ.8:27, ªè£À).
ªõ÷¢ª÷ùô¢ = ªî÷¤õ£îô¢.
"ªõ÷¢ª÷ù «ï£õ£ «î£ù¢õò¤ø¢ ø¤óé¢è¤" (¹øñ¢. 207).
ªõ÷¢ - ªõ÷¢¬÷ = õ¤÷è¢èñ¢,ªî÷¤¾. Þøð¢ð£ì¢´ ªõ÷¢¬÷ò£ ò¤¼è¢è¤ø¶.
ªõ÷¢ - ªõ÷¤.ªõ÷¤î¢îô¢ = ªî÷¤õ£îô¢ (ò£ö¢ð¢).
ªõ÷¤ - ªõ÷¤ê¢êñ¢ =
1. å÷¤.
2. õ¤÷袰. Üï¢î Þ¼ì¢ì¬øè¢°å¼ ªõ÷¤ê¢êñ¢ ªè£í¢´õ£.
3. ªî÷¤¾.
4. ðè좴. ªõ÷¤ê¢êñ¢ «ð£´îô¢.
ªõ÷¤ - ªõ÷¤ê¢ê¤ = Þóõ¤ô¢ å÷¤ó¢õî£èê¢ ªê£ô¢ôð¢ð´ñ¢ ñóñ¢.
ªõ÷¤ - ªõ÷¤Á = ªõ÷¤ê¢êñ¢.
"èî¤ó¢«õ Á¬íò£ ªõ÷¤Áõ¤óô¢ õ¼î¤ èí¢ì£ò¢" (ðù£.õ£Ïó¢ºñ¢.9).
ªõ÷¢ - ªõ좴 ªõ좴îô¢ = ð÷¤ê¢ªêùô¢, ñ¤ù¢Âîô¢. ñ¤ù¢ùô¢ ªõ좴è¤ø¶,
è£ô¤ô¢ ñ¤ë¢ê¤ ªõ좴è¤ø¶.
ªõ좴 - ªõì¢ìñ¢ = ªõ÷¤ê¢êñ¢ (ï£ë¢.).
ñ.ªõì¢ìñ¢. å.«ï£: Gk.photos, light.
ªõì¢ì =
1. ªî÷¤õ£ù (W.).
2. Üî¤èñ£ù.
ªõì¢ì ªõ÷¤ê¢êñ¢ =
1. ñ¤°ï¢î å÷¤.
2. ñ¤èî¢ ªî÷¤¾.
3. ªõ÷¤ð¢ð¬ì. Üï¢îè¢ ªè£¬ôꢪêò¢î¤ ªõì¢ì ªõ÷¤ê¢êñ£è¤õ¤ì¢ì¶
(à.õ.).
õ¤÷¢ - õ¤÷¤ - õ¤®. õ¤®îô¢ =
1. 裬ôò¤ô¢ Þ¼÷¢ ï¦é¢è¤ å÷¤ «î£ù¢Áîô¢.
2. èî¤óõù¢ «î£ù¢ø¤ å÷¤ ðó¾îô¢. "ªõ뢲ìó¢ «î£ù¢ø¤ õ¤®ï¢î¬î
òù¢«ø" (ê¦õè. 219).
3. ¶ù¢ðñ¢ ï¦é¢è¤ ò¤ù¢ðñ£îô¢. "ï¤ø¢ðòñ¢ 𣮠õ¤®¾ø¢ «øñ£è¢è"
(ð£¤ð£. 7:85).
4. å¼ õ¤¬ùºòø¢ê¤ Üô¢ô¶ õö¤ï¬ì º®îô¢. "õö¤ïìð¢ð ªîù¢Á

õ¤®»ªññè¢ ªè颫裫õ" (îù¤ð¢ð£. ä. 212:5).
õ¤® = õ¤®è£¬ô. "õ¤®ðè ô¤óªõù¢ øø¤õ£¤î£ò¢" (î¤õ¢. ªð£¤òî¤. 4:10:8).
õ¤®è£¬ô = õ¤®è¤ù¢ø «ïóñ¢
õ¤® - õ¤®òô¢ = õ¤®è£¬ô. "¬õ°Á õ¤®òù¢ ñ¼îñ¢" (ªî£ô¢. Üèî¢. 8).
õ¤®òé¢è£ì¢® = õ¤®è£¬ô. îñ¢ð¤ Þù¢Á õ¤®òé¢è£ì¢® õï¢î£ù¢ (à. õ.) 'è£ì¢®ô¢'
âù¢ð¶ æó¢ àøö¢îó ¾¼¹ (Sign of comparative degree) ܶ àôè õöè¢è¤ø¢
è£ì¢® âù¢Á ¤ï¢¶, è£ôð¢ªð£¼÷¤ô¢ õö颰ñ¢ «ð£¶ àøö¢îóî ñ좴ñù¢ø¤
åð¢¹î¢îóî»ñ¢ (Positive degree) °ø¤è¢°ñ¢.
Þù¤, õ¤®òô¢è£ì¢® - õ¤®òé¢è£ì¢® âù¢Á ªè£÷¢÷¾ñ¢ Þìºí¢´. Þî¤ô¢, 'è£ì¢®'
âù¢ð¶ àøö¢îó ¾¼ðô¢ô£î Þøï¢îè£ô õ¤¬ù ªòê¢êñ¢.
'è£ì¢®ô¢' âù¢Âñ¢ àøö¢îó ¾¼¹ 'è£ì¢®½ñ¢' âù¢Á 'àñ¢' ãø¢è¾ë¢ ªêò¢»ñ¢. ܶ
àôè õöè¢è¤ô¢ 'è£ì¢®»ñ¢' âù¢Á ¤»ñ¢.
õ¤®òø¢è¼è¢èô¢ = (õ¤®»ñ¢ ªð£¿¶÷¢÷ ޼좴), õ¤®òø¢ è£ôñ¢, õ¤®ò£ Íë¢ê¤,
õ¤®ò£ õö袰, õ¤®ò£ õ¤÷袰 (ïï¢î£ õ¤÷袰), "õ¤®ò£ õ¤÷袪èù¢Á
«ñõ¤ï¤ù¢ «ø«ù" (ñï¢. 48). õ¤®ò£ õ¦´, õ¤®õ¤÷袰 (õ¤®»ñ¢õ¬ó ⣤õ¶),
õ¤®ªõ÷¢÷¤, õ¤®«õ¬÷ âù¢ðù ªð¼õöè¢è£ù Ã좴ꢪê£ø¢è÷¢.
õ¤® - õ¤®¾ =
1. õ¤®è£¬ô. õ¤ìð¤ò¤îù¢èí¢ õ¤®õ÷¾ ñ¤¼«õ ñ¤¼î¢¶ñ¢
(«ê¶¹.î¼ñ.13).
2. ¶ù¢ðñ¢ ï¦é¢è¤ ò¤ù¢ðñ¢ õ¼¬è. "ï¤ø¢ðòñ¢ 𣮠õ¤®¾ø¢ «øñ£è¢è"
(ð£¤ð£. 7:85).
3. åö¤¾ «õ¬÷.
è. ð¤ì¾(b).
õ¤® - õ¤®¬õ = õ¤®òø¢è£ôñ¢. "õ¤®¬õ ê颪è£ô¤è¢°ñ¢" (î¤õ¢. õ£ò¢. 6:1:9).
õ¤®òõ¤®ò = Þ󣺿¶ñ¢.
õ¤÷¢ - ªõ÷¢. ªõ÷¢ª÷ùô¢ = è£ì¢® - ªõ÷¢÷é¢è£ì¢® = õ¤®òø¢è£¬ôò¤ô¢.
å.«ï£: õ¤®òé¢è£ì¢®.
ªõ÷¢ª÷ù = õ¤®ï¢î¾ìù¢. ÷ ªõ÷¢ª÷ù õ£ (à.õ.).
ªõ÷¢ - ªõÀ. ªõÀî¢îô¢ =
1. ªõø¢ø¤¬ô ªñù¢øð¤ù¢ àî´ ê¤õ «î£ù¢Áîô¢.
2. àí¢¬ñ ªõ÷¤ð¢ð´îô¢.
3. ¹èö¢ õ¤÷颰îô¢.
3. ªõí¢¬ñè¢è¼î¢¶
õ¤÷¢ - õ¤÷ = ªõí¢«ì£´¬ìò ðöñ¢, Üð¢ ðöñóñ¢.
õ¤÷ - õ¤÷ñ¢ õ¤÷ - õ¤÷£ = õ¤÷£ñ¢ðöñ¢, õ¤÷£ñóñ¢.
õ¤÷£ - õ¤÷¾ (ð¤é¢.). õ¤÷¾ - õ¤÷õñ¢.
õ¤÷£ - õ¤÷£î¢î¤ (ñ¬ô.). õ¤÷¢ - ªõ÷¢ - ªõ÷¢÷¤ô¢ = õ¤÷£.

ªõ÷¢ - ªõ÷¢÷¤òñ¢ = õ¤÷£.
õ¤÷õñ¢ - õ¤ôõñ¢ - õ¤ô¢õñ¢ = õ¤÷£¬õ ªò£î¢î Ãõ¤÷ñ¢.
õ¤ô¢õñ¢ - õ¤ô¢ôñ¢. "õ®¾¬ì õ¤ô¢ôñ¢" (ñï¢. 1720).
õ¤ô¢õ - õ. õ¤ô¢õ, ð¤ô¢õ.
õ¤÷¢ - õ¤÷ó¢ - õ¤òó¢ - «õó¢ =
1. ï¤ôî¢î¤ù¢è¦ö¢ ªõÀ÷¢÷ ñóõ® »Áð¢¹.
2. î¤óí¢ì «õó£ù è¤ö颰.
3. ªê£ô¢ô¤ù¢ Ü®ð¢ð°î¤. «õó¢ê¢ªê£ô¢ Üèóºîô¤.
4. Íôñ¢.
5. è£óíñ¢.
õ¤÷¢ - ªõ÷¢ = ªõí¢¬ñò£ù. "ªõ÷¢÷¬óè¢ ªè£÷¤Þ" (ñ¬ôð´. 562.)
ªõ÷¢÷í¤, ªõí¢°¬ì, ªõí¢ì£ñ¬ó, ªõí¢ªíô¢.
è. ð¤÷¢(b).
ªõ÷¢ - ªõ÷¢÷ñ¢ =
1. ªõí¢í¤øñ£ù Üô¢ô¶ ªõ÷¤ø¤ù ¹¶ ï¦ó¢ð¢ ªð¼è¢°.
"ªõ÷¢÷ï¢î£ö¢ õ¤£¤ê¬ìò£ò¢" (õ£ê. 3:1).
2. èìô¢ (ð¤é¢.). "ñèó ªõ÷¢÷î¢ î¤Áî¢îî£ô¢" (èñ¢ðó£. èìô¢è£í¢. 2).
3. èìô¬ô (ð¤é¢.).
4. ï¦ó¢ "ªõ÷¢÷î¢ î¬ùò ñôó¢ï¦ì¢ìñ¢" (°ø÷¢.595).
5. ßóñ¢ (ð¤é¢.)
6. ñ¤°î¤ (Åì£.).
7. å¼ «ðªóí¢ (ð¤é¢.).
"äÜñ¢ ðô¢âù õÏàñ¢ ÞÁî¤
Üô¢ªðòó¢ âí¢í¤Âñ Ýò¤òô¢ 郎ô»ñ¢." (ªî£ô¢. ¹÷¢÷¤. 98)
ñ., ¶. ªõ÷¢÷ñ¢, ªî. ªõ÷¢÷¤. è. ªð÷¢÷(b).
ªõ÷¢÷ù¢ = ªõí¢í¤øî¢î£ù¢.
ªõ÷¢÷£´ = ªõí¢í¤ø Ý´, Ü«î ò¤ùñ£ù è£ó£´, ªêõ¢õ£´. ªõ÷¢÷£÷ù¢ =
ªõí¢è÷ñù¢, ªõ÷¤ø¤ù ªð£ù¢ù¤øî¢î£ù£ù à¿õ¤î¢¶í¢µñ¢ «õ÷£÷ù¢,
àòó¢«õ÷£÷ù¢, è£ó£÷ù¢ âù¢ðîø¢° âî¤ó¢.
ªõ÷¢÷£ù¢ = ªõ÷¢÷£÷ù¢.
ªõ÷¢ - ªõ÷¢÷¤ =
1. ªõí¢¬ñ. "ªõ÷¢÷¤ «ï£ù¢ð¬ì" (¹øñ¢. 41).
2. ªõí¢ñ£¬ö (à«ô£èñ¢). "õ¤í¢í° ªõ÷¢÷¤ ªõø¢ð¤ù¢" (ê¦õè.1646).
3. ªõ÷¢÷¤è¢è£². Þîù¢ õ¤¬ô ºð¢ð¶ ªõ÷¢÷¤. (è¦ö¢ï£ì¢´ õö袰)
4. à´ (ïì¢êî¢î¤óñ¢). ªõ÷¢÷¤ º¬÷ õ¤ì¢ì¶ (à.õ.).
5. õ¤® ªõ÷¢÷¤."Þ¬ôò¤ô¤ì ªõ÷¢÷¤ ªò¿ñ¢" (è£÷ºè¤ô¢)
6. ªõ÷¢÷¤è¢«è£÷¢(²è¢è¤óù¢).
"Þô颰èî¤ó¢ ªõ÷¢÷¤ ªîù¢¹ôñ¢ ð죤Âñ¢" (¹øñ¢. 35).
7. ªõ÷¢÷¤è¢è¤ö¬ñ. "ªõ÷¢÷¤ õ£ó" (ê¤ôð¢. 23:135).

8. èñ¢ðó£ñ£òíñ¢ ªð£¤ò¹ó£íñ¢ ºîô¤ò ðöñ¢ ðÂõô¢è÷¤ô¢ îñ¢
ªê£ï¢îð¢ ð£ì¢´è¬÷ Þ¬ìꢪê¼è¤ò î¼ñ¹ó ñìî¢ îñ¢ð¤ó£ù¢.
Þ¶ ªõ÷¢÷¤ ð£ìô¢ (à.õ.).
9. ªõ÷¢õ¬ó. "ªõÁï£ò¢ êî袰𢠫ð£ù£ô¢ ªõ÷¢÷¤è¢ «è£ô£ô¢
Ü®ð좴 õ¼ñ¢" (ðö.).
10, õ¤ï¢¶, "ªõ÷¢÷¤ »¼è¤«ò ªð£ù¢õö¤ «ò£ì£«ñ" (ñï¢. 834).
ªõ÷¢ - ªõ÷¤ - ªõ÷¤ô¢ = º¶è¤ô¢ ªõí¢«è£´÷¢÷ Üí¤ô¢.
"ªõ÷¤ô£´é¢ è¬öõ÷ó¢ ïùï¢î¬ô" (Üèñ¢.109).
ªõ÷¤ - ªõ÷¤ê¢ê¤ = ªõí¢í¤øè¢ ªè£í¢¬ìñ¦ù¢.
ªõ÷¤ê¢ê¤ - ªõ÷¤ê¢¬ê. "ªõ÷¤ê¢¬ê ñ¦Áñ¢" (Üöèó¢èô. 86).
ªõ÷¤ - ªõ÷¤ó¢ - ªõ÷¤Á. ªõ÷¤Áîô¢ =
1. ªõí¢¬ñò£îô¢.
2. êø¢«ø ªõÀî¢îô¢ .
ªõ÷¤Á = ªõí¢¬ñ "ªõ÷¤Á«êó¢ ï¤íñ¢" (èñ¢ðó£. èóù¢. 155).
ªõ÷¢ - ªõÀ. ªõÀî¢îô¢ = (ªê.°.õ¤.)
1. ªõí¢¬ñò£îô¢.
2. ê£òñ¢ «ð£îô¢. Üï¢î𢠹ì¬õ ªõÀ õ¤ì¢ì¶ (à.õ.).
3. õ¤®»ºù¢ è¤öè¢è¤ô¢ õ£ùñ¢ Þ¼÷¢ ï¦é¢°îô¢. è¤ö袰 ªõÀ
õ¤ì¢ì¶ (à.õ.).
4. ºèè¢è¬÷ ªè´îô¢.
(ªê.°ù¢ø£õ¤.)
1. Ý¬ì ªò£ô¤î¢¶ð¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ ªõí¢í¤ø ñ£è¢°îô¢.
2. ݬìªò£ô¤î¢îô¢«ð£ø¢ ¹¬ìî¢îô¢.
3. â¤¬òî¢ «î£ø¢è®î¢îô¢ (ªè£. õ.).
4. î¤øñ¢ðìê¢ ªê£ø¢ªð£ö¤õ£ø¢Áîô¢ Üô¢ô¶ õ¤¬ùªêò¢îô¢ (ªè£.õ.).
ªõÀ - ªõÀ𢹠=
1. ªõí¢¬ñ.
2. «ï£ò£ô¢ àìô¢ ªõ÷¤Á¬è.
3. ݬì î𢹬è.
4. ¹¬ì袬è.
ªõÀ𢹠- ªõÀð¢ðñ¢ = ªõí¢¬ñò£¬è, ªõ÷¤Á¬è.
ªõ÷¢ - ªõÀ¬õ = ªõí¢¬ñò£¬è (ò£ö¢. Üè.).
ªõ÷¢ - ªõ«÷ô¢ - ªõ«÷ó¢.
ªõ«÷ªóùô¢ = ªõí¢¬ñò£îø¢ °ø¤ð¢¹.
ªõ÷¢ - ªõ÷¢¬÷ =
1. ªõí¢¬ñ. "ªõ÷¢¬÷ ªõ÷¢ò£ì¢´ê¢ ªêꢬê" (¹øï£. 286).
2. ªõ÷¢÷£¬ì.
3. ªõÀð¢¹, êô¬õ. "«è£®ê¢ «ê¬ô袰 å¼ ªõ÷¢¬÷,
°ñ£¤ð¢ ªðí¢µè¢° å¼ ð¤÷¢¬÷" (ðö.)

4. ²í¢í£ñ¢¹. õ¦ì¢®ø¢° ªõ÷¢¬÷ò®è¢è «õí¢´ñ¢.
"«õí¢ì£îõù¤ìî¢î¤½ñ¢ ªõ÷¢¬÷ õ£é¢èô£ñ¢" (ðö.).
5. ²í¢í£ñ¢¹ ð£ô¢ «ñ£ó¢ âù¢Âñ¢ ͪõí¢ ðí¢ìé¢è÷¢.
6. ªõ÷¢÷¤è¢è£². "ªõ÷¢¬÷ ªõ÷¢¬÷ ªòù¢ð£ó¢è÷¢ «ñî¤ù¤«ò£ó¢"
(ðíõ¤´. 341).
7. ªõ÷¢÷¦òñ¢ (W.).
8. õò¤óñ¢. Þ¶ ïô¢ô ªõ÷¢¬÷.
9. ðꢬêè¢èø¢ °ø¢øñ¢ âì¢ìÂ÷¢ åù¢Á (ê¤ôð¢. 14:184, à¬ó.)
10. ê颰 (ß´, 6:1:5 ܼñ¢.).
11. ªõ÷¢¬÷ñ£´." "ð£ù¤ø õí¢íù¢«ð£ø¢ ðö¤î¦ó¢ï¢î ªõ÷¢¬÷"
(èô¤î¢. 104).
12. ªõ÷¢¬÷ò£´.
13. ªõ÷¢÷£ì¢®ùñ£ù è£ó£´, ªêõ¢õ£´. "¶¼¬õ ªõ÷¢¬÷ªò£´
õ¤¬óÞ" (ñ¬ôð´. 414).
14. ðôó£ñù¢. "«ñö¤ õôÂòó¢î¢î ªõ÷¢¬÷" (ê¤ôð¢. 14:9).
15. ªõí¢ªíô¢.
16. êñ¢ð£ ªïô¢õ¬è (G. Tu. D. 153).
16. ðùé¢è÷¢ (ð¤é¢.).
17. õ¤ï¢¶.
18. ªõ좬ì«ï£ò¢.
19. ªõ÷¢¬÷è¢ èù¤ò ï뢲 (Í. Üè).
20. ªõí¢ºè¤ô¢ "ªõ÷¢¬÷ ñ¬öªòù¢«ø õ¤÷ñ¢¹" (꤫ùï¢ 4:21).
21. ªõ÷¢¬÷袪裮, ªõ÷¢¬÷ è£ì¢´îô¢ (à.õ.).
22. ªõí¢¹÷¢÷¤. ä褣¤½ñ¢ ªõ÷¢¬÷ «ð£ì¢®¼è¢è¤ø¶ (à.õ.).
23. ªõ÷¤ð¢ð¬ì, ªî÷¤¾. Þï¢îð¢ ð£ì¢´ ð£ì¢®ù¢ ªð£¼÷¢ ªõ÷¢¬÷
(à.õ.).
ñ., ªî. ªõ÷¢÷.
ªõ÷¢¬÷è¢è£óù¢ = ªõ÷¢¬÷ ï¤øî¢î£ù¢, «ñù£ì¢ì£ù¢.
ªõ÷¢ª÷£è¢èô¢ = ïù¢ø£è ¾í¢´ ªêö¤ð¢ð£è¾ñ¢ ªõí¢í¤ø ñ£è¾ñ¢ à÷¢÷
àøõ¤ùó¢.
ªõ÷¢ - ªõ÷¢°. ªõ÷¢°îô¢ =
1. ºèñ¢ ªõ÷¤Áîô¢, ï£íñ¬ìîô¢. "ªõ÷¢è¤ì ñ°ìë¢ ê£ò¢è¢°ñ¢"
(èñ¢ðó£. õ£ô¤õ¬î. 73).
2. Ãê¢êð¢ð´îô¢. "î£ù¢øù¢ ªõù¢ø¤¬ò »¬óð¢ð ªõ÷¢è¤"
(èñ¢ðó£. õ®.9).
3. Ü뢲îô¢. "ªõï¢îùè÷¢ ªè£í¢ªìø¤ò ªõ÷¢è¤ñ¢ ñò¤ó¢è¢ èõ£¤ñ£
õ¤£¤»«ñ" (ê¦õè. 1897).
4. ñù颰¬ôîô¢ (ð¤é¢.).
è. ªð÷¢°.
ªõ÷¢° - ªõ좰. ªõ좰îô¢ =
1. îô¢.
2. Ãê¢êð¢ð´îô¢.

3. Ü뢲îô¢ (W.).
ªõ좰 - ªõì¢èñ¢ =
1. ñ£ùè¢«è´ (Åì£.). "ªõì¢èî¢¶è¢ è£÷¤ù¤ ù£" (Þó£ñ£.»î¢î. 32).
2. Ãê¢êñ¢.
ªõ÷¢ - «õ÷¢ - «õ÷ñ¢ - «õöñ¢ =
1. ªõí¢è¼ñ¢¹.
2. «ðò¢è¢ è¼ñ¢¹
3. ï£íô¢.
4. ªè£Áè¢è£ï¢î좬ì.
5. ªõ÷¢ò£¬ù, ò£¬ù.
Éò¢¬ñè¢ è¼î¢¶
Þ¶ ªõí¢¬ñò¤ù¤ù¢Á «î£ù¢ø¤ò 褬÷è¢è¼î¢î£°ñ¢. 輬ñ¬òè¢ °ø¤è¢°ñ¢
è÷é¢èñ¢ 裤² èù¢ø ºîô¤ò ªê£ø¢è÷¢ °ø¢øî¢¬î »íó¢î¢¶õ¶ «ð£ù¢Á, 輬ñè¢
ªèî¤ó£ù ªõí¢¬ñ¬òè¢ °ø¤è¢°ë¢ ªê£ô¢ °ø¢ø ñ¤ù¢¬ñ¬ò Üô¢ô¶ Éò¢¬ñ¬ò
àíó¢î¢î¤ø¢Á.
ªõ÷¢÷ñ¢ = àí¢¬ñ. Þ¶ è÷¢÷ñ£ ªõ÷¢÷ñ£? (W.).
ªõ÷¢÷ó¢ = èóõø¢øõó¢. "è÷¢÷«ó£ ¹°ï¢î¦ ªóù¢ù.... ªõ÷¢÷«ó£ ªñù¢Á ï¤ù¢ø£ó¢"
(«îõ£. 1190 :9).
ªõ÷¢÷ï¢î¤ = è÷¢÷é¢ èóõø¢ø îù¢¬ñ, Üî¢îù¢¬ñòù¢.
ªõ÷¢¬÷ = è÷¢÷é¢ èóõø¢ø - õù¢ - õù¢ - ¶. "ªõ÷¢¬÷è¢ è¤ô¢¬ô è÷¢÷ê¢
ê¤ï¢¬î" (ªè£. «õ. 87).
ªõí¢ð£ = ð¤øî¬÷ èôõ£î Éò ð£.
4. õ¤¬÷õ¤ù¢¬ñè¢ è¼î¢¶
ºî¤ó¢ï¢¶ õò¤óñ¢ ð£ò¢ï¢î ñóñ¢ ªð£¶õ£èè¢ è¼î¢¶ñ¢, õ¤¬÷ò£î ñóñ¢ ªõ÷¤ø¤»ñ¢
Þ¼ð¢ðîù£ô¢, ªõí¢¬ñè¢ è¼î¢î¤ù¤ù¢Á, õ¤¬÷õ¤ù¢¬ñè¢ è¼î¢¶î¢ «î£ù¢ø¤ø¢Á.
ªõ÷¢¬÷ =
1. õ¤¬÷ò£î ñóñ¢. "ªõ÷¢¬÷ ªê£ì¢¬ì è¼ð¢¹ õò¤óñ¢" (ðö.).
2. è¼î¢î£öñ¤ù¢¬ñ. "ï£õ¤ù¤ô¢ õ¤¬÷» ñ£ø¢ø ï¤ù¢ø¤¼ õ®õ¤Â
ñ¤èªõ÷¢¬÷ ò£è¤ò¶" (ð£óî. àÖèù¢. 4).
3. Üø¤õ¤ô¢ô£îõù¢.
ªõ÷¤Á =
1.
2.
3.
4.

Þ÷¬ñ. "ªõ÷¤ø¢Áð¢ ðùí¤ò¤ù¢" (¹øñ¢. 35).
î¤í¢¬ñòø¢ø¶. "ªõ÷¤ø£ù Þ¼÷ù¢ ø¤è¢«è" (ß´, 2:1:8).
õò¤óñ¤ù¢¬ñ. "ªõ÷¤ø¤ «ù£ù¢è£ö¢" (¹øñ¢. 23).
ªõ÷¤ø¢Áñóñ¢. "ªõ÷¤Áºù¢ õ¤î¢î¤ð¢ ð¤ù¢¬ù õê¢ê¤óñ¢ õ¤¬÷î¢î
ô£«ñ£" (ê¦õè. 2613).
5. Üø¤õ¤ù¢¬ñ.
"Ü£¤òèø¢ ø£êø¢ø£ó¢ èí¢µï¢ ªî£¤»é¢è£ô¢
Þù¢¬ñ ò£¤«î ªõ÷¤Á" (°ø÷¢. 503)

6. ðòù¤ù¢¬ñ. "ªõ÷¤ø¢Á¬ó õ¤´ñ¤ ªùù¢ø£ù¢" (ê¦õè. 1431).
7. °ø¢øñ¢. "ªõ÷¤ø¤ô¢ õ£÷¢" (ê¦õè. 3074).

õ¤÷¢3 (ð¤÷¾è¢ è¼î¢¶«õó¢)
ð¤÷¾è¢è¼î¢î¤ù¤ù¢Á 𤣤¾, õ¤£¤¾, î¤øð¢¹, ªõ®ð¢¹, ï¦é¢èô¢, ªêô¾, ªõ÷¤õóô¢,
à÷¢÷¦®ù¢¬ñ, ªõÁ¬ñ, õÁ¬ñ, ðòù¤ù¢¬ñ ºîô¤ò ðô è¼î¢¶è÷¢ 褬÷袰ñ¢.
¹ô¢½îô¢ = ¶¬÷î¢îô¢. ¹ô¢ = à좴¬÷, à좴¬÷𢠪ð£¼÷¢, à좴¬÷»÷¢÷
¹øè¢è£ö¢ 郎ôî¢î¤¬í (î£õóñ¢), Íé¢è¤ô¢.
ÜÁèñ¢¹ô¢, ¹ô¢ô£é¢°öô¢ ºîô¤ò ªê£ø¢è¬÷ «ï£è¢°è.
¹ô¢ - ¹÷¢ - ªð£÷¢ - ªð£¿ - «ð£ö¢.
¹÷¢ - ð¤÷¢. ð¤÷¢Àîô¢ à¬ìîô¢, ð¤÷î¢îô¢, 𤣤îô¢ , ï¦é¢°îô¢.
ð¤÷¢ - ð¤÷. ð¤÷î¢îô¢ = ð¤´îô¢, ¶¬÷ Üô¢ô¶ ªõ좮 à¬ìî¢îô¢, 𤣤î¢îô¢.
ð¤÷¢ - õ¤÷¢. ¾èóñ¢ ªê£ù¢ºîô¢ õó£¬ñò£ô¢, 'õ' ºîô¢ 'ªõ÷' õ¬óð¢ðì¢ì
õèóºîø¢ ªê£ø¢è÷¢, ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ ðèó Üô¢ô¶ ñèóºîø¢ ªê£ø¢è÷¤ù¢ ¤ð£è«õ
ò¤¼è¢°ªñù¢Á, ºù¢ùó¢è¢ Ãø¤ò¬î 郎ù¾Áè.
õ¤÷¢(À)îô¢ = (ªê. °.õ¤.)
1. à¬ìîô¢. Üï¢îè¢ °ìñ¢ 覫ö õ¤¿ï¢îîù£ô¢ õ¤í¢´ «ð£ò¤ø¢Á
(à.õ.).
2. ªõ®î¢îô¢ (ò£ö¢. Üè.).
3. õ¤£¤îô¢, ñôó¢îô¢ (Åì£.).
4. ï¦é¢°îô¢.
5. õ¤ì¢ìè½îô¢,ªêô¢½îô¢. ªî. ªõ÷¢À.
6. «õÁð´îô¢, ñ£Áð´îô¢. "õ¤÷¢õ£¬ó ñ£øì¢ì ªõù¢ø¤ ñøõó¢"
(¹. ªõ. 1:14)
(ªê.°ù¢ø£õ¤).
1. ð¤÷î¢îô¢. ðöî Þóí¢ì£è õ¤í¢ì£ù¢ (à.õ.).
2. õ£ò¢ ºîô¤òù î¤øî¢îô¢. "õ£ò¢ õ¤í¢´ ÃÁñ¢"
(ð£èõî. 1, îù¢ñ¹î¢î¤ó. 29).
3. ªê£ô¢½îô¢. "îù¢ù¤ì õ õ¤÷¢÷£ù¢" (õ£ôõ£. 33.10).
4. ªõ÷¤ð¢ð´î¢¶îô¢. "àñ被è õ¤í¢´ «ðê¤ùô¢ô£ô¢"
(Üû¢ìð¢. õóé¢è. 70).
5. ð¤î¤ó¢ ºîô¤òù õ¤´î¢îô¢. Þï¢îð¢ ð¤î¤¬ó õ¤÷¢À (à.õ.).
6. ð¬èî¢îô¢ "ïøõ ñ£ó¢ï¢îõó¢...õ¤í¢´...ñí¢®ù£ó¢" (ê¦õè. 418).
7. ï¦é¢°îô¢. "õ¤¬ùèÀñ¢ õ¤í¢ìùù¢" («îõ£. 928:7).
õ¤÷¢¬è = õ¤ì¢ì转è. "õ¤÷¢¬è õ¤÷¢÷£¬ñ õ¤¼ñ¢ð¤" (î¤õ¢.õ£ò¢.1:6 :5).
õ¤÷¢÷ô¢ =
1. 𤣤¬è. "õ¤ôé¢è¤ø¢°ñ¢ õ¤÷¢÷ ô£¤¶" (ï£ô®. 76).
2. ñôó¢¬è. (Åì£).
õ¤÷¢«÷£ìù¢ «îé¢è£ò¢ = ê¤ó좬ìò¤ù¤ù¢Á â÷¤î£è𢠪ðò¼ï¢ «îé¢è£ò¢ (ò£ö¢ð¢).
õ¤÷¢ - õ¤÷ñ¢¹. õ¤÷ñ¢¹îô¢ =
1. õ£ò¢õ¤ì¢´ê¢. ªê£ô¢½îô¢ ªõ÷¤ð¢ðìè¢ ÃÁîô¢.
"à¬ìò¶ õ¤÷ñ¢«ðô¢" (Ýî¢î¤Å®.).

2. ðôóø¤òê¢ ªê£ô¢½îô¢. «ïø¢Á𢠪ðí¢í¤ø¢°ð¢ ð£¤êñ¢
õ¤÷ñ¢ð¤ù£ó¢è÷¢ (à.õ.).
3. ªð£¶ñè¢èì¢°î¢ ªî£¤õ¤î¢îô¢, ð¬øê£ø¢Áîô¢.
4. ªêò¢î¤ ðóð¢¹îô¢ (ð¤é¢.)
5. ªê£ô¢½îô¢. "àø¢ø¶ õ¤÷ñ¢ð ½ø¢«øù¢" (ê¦õè. 1694).
õ¤÷ñ¢¹ = ªê£ô¢.
ñ. õ¤÷ñ¢¹è.
õ¤÷ñ¢¹ - õ¤÷ñ¢ðóñ¢ = âô¢ô£ó¢è¢°ñ¢ Üø¤õ¤è¢¬è, ð¬øê£ø¢Á¬è.
ñ. õ¤÷ñ¢ðóñ¢.
õ¤÷ñ¢¹ - õ¤÷ñ¢ð¤ =
1. è÷¢,
2. Üø¤õ¤ð¢«ð£ù¢ (announcer) ªê£ô¢õ¤÷ñ¢ð¤ = è÷¢ (°Øà袰ø¤).
õ¤÷¢ - õ¤ö¤. õ¤ö¤î¢îô¢ =
1. èí¢ î¤øî¢îô¢. "Þ¬ñªò´î¢¶ð¢ ðø¢Á«õ ªùù¢ø¤ò£ù¢
õ¤ö¤è¢°é¢è£ô¢" (èô¤î¢.144).
2. àøè¢èï¢ ªî÷¤îô¢. "àøé¢è¤ õ¤ö¤ð¢ð¶ «ð£½ñ¢ ð¤øð¢¹" (°ø÷¢. 339).
3. «ï£è¢°îô¢. "õ¤ö¤î¢îèí¢ «õô¢ªè£í¢ ªìø¤ò õö¤î¢î¤¬ñð¢ð¤ù¢"
(°ø÷¢.775).
4. Éé¢è£î¤¼î¢îô¢. è£õø¢è£óó¢ Þ󣺿¶ñ¢ õ¤ö¤î¢î¤¼ð¢ð£ó¢è÷¢. (à.õ.).
5. èõù¤î¢¶ð¢ ð£ó¢î¢îô¢. "ï£ì¢ì£ó¢è÷¢ õ¤ö¤î¢î¤¼ð¢ð.....ï£ò¤Â袰î¢
îõ¤ê¤ì¢´" (õ£ê. 5:28).
6. ñ¼í¢´ ð£ó¢î¢îô¢. «èì¢ì «è÷¢õ¤è¢° õ¤¬ì ªî£¤ò£ñô¢
õ¤ö¤è¢è¤ø£ù¢ (à.õ.).
õ¤ö¤ð¢ð = (ï¤.è£.õ¤.â.) ð£ó¢î¢îñ좮ô¢, ªî÷¤õ£è.
"ªñ£ö¤ð¢ªð£¼ì¢ è£óíñ¢ õ¤ö¤ð¢ðî¢ «î£ù¢ø£" (ªî£ô¢. ࣤ. 16).
õ¤ö¤ð¢¹ =
1. è¼ñî¢î¤ø¢ èõùñ¢, âê¢ê£¤è¢¬è. â¤è÷¢ õ¬ôè¢°ì¢ ê¤è¢è£ñô¢
âð¢«ð£¶ñ¢ õ¤ö¤ð¢ð£ò¤¼ (à.õ.).
2. Üø¤¾è¢èí¢ î¤øð¢¹. ²ï¢îóñ¢ ð¤÷¢¬÷ îñ¤ö¢î¢ªîò¢õ õíè¢èî¢î£½ñ¢.
ñ¬øñ¬ôò®è÷¢ îù¤î¢îñ¤ö¢î¢ ªî£í¢ì£½ñ¢, îñ¤ö¢ï£ì¢®ø¢
ªð¼õ¤ö¤ð¢¹ ãø¢ð좴÷¢÷¶ (à.õ.).
õ¤ö¤î¢¶è¢ªè£÷¢Àîô¢ = ¶ò¤½íó¢îô¢, Üø¤¾è¢èí¢ î¤øè¢èð¢ªðÁîô¢.
õ¤ö¤ =
1.
2.
3.
4.

èí¢ (ð¤é¢.) "õ¤ö¤ò¤ô£ ï°î¬ô" («îõ£. 345 : 5).
èí¢µ¼í¢¬ì.
èí¢ð°î¤, ªõ÷¢õ¤ö¤, è¼õ¤ö¤.
æî¤ (ë£ùñ¢). "«îø£ó¢ õ¤ö¤ò¤ô£ ñ£ï¢îó¢" (ñï¢. 177).

å.«ï£: õ¤ö¤ - L. vide - vise (to see), Skt. vid (to know.)
å.«ï£: ï£ö¤ - , å® - åê¤.

õ. õ¤î¢ - «õî = Üø¤¾, Üø¤¾Ëô¢, Ý£¤òñ¬ø.
öèóñ¢ èèóñ£èî¢ î¤£¤õ¶ Þòô¢ð£îô£ô¢, E. wake. L. vigil âù¢Âñ¢ «ñ¬ôò££¤òê¢
ªê£ø¢èÀñ¢ õ¤ö¤ âù¢Âñ¢ ªîù¢ªê£ô¢ªô£´ ªî£ì󢹬ìòùõ£ ò¤¼è¢èô£ñ¢.
õ¤÷¢ - õ¤ó¢ 1.
2.
3.
4.

õ¤£¤. õ¤£¤îô¢ =
ð¤÷î¢îô¢. Üï¢îê¢ ²õó¢ õ¤£¤ï¢¶ õ¤ì¢ì¶ (à.õ.).
Üõ¤ö¢îô¢, "õ¤£¤ï¢¶õ¦ö¢ Ãï¢îô¢ ð£ó£ó¢"(èñ¢ðó£. àô£õ¤òø¢. 4).
ñôó¢îô¢, ñíìù¢ õ¤£¤ï¢î ¬è¬î. (èô¢ô£. 2).
ÜÁõ¬èê¢ ªê£ø¢ªø£ìó¢è÷¤ô¢ «õø¢Á¬ñ»¼¹ ºîô¤òù ªî£è£¶
ªõ÷¤ð¢ðì õ¼îô¢.
5. ðóî¢îô¢. "õ¤£¤ºè õ¤²ñ¢¹" (ê¦õè.329).
6. ºø¢Áîô¢.

ñ. õ¤£¤»è, ªî. õ¤£¤». è. 𤣤 (b).
õ¤£¤î¢îô¢ =
1. °¬ì, ñ®î¢î ݬì, ²¼ì¢®ò ðìñ¢ ºîô¤ò õø¢¬ø õ¤£¤òê¢
ªêò¢îô¢. "èñ¢ð÷óî¢î¤ùñ¢ Þ¼è¢è óî¢î¤ùè¢èñ¢ð÷ñ¢ õ¤£¤è¢è" (ðö.).
2. º®î¢î Ãï¢î¬ô Üõ¤ö¢î¢¶ ªïè¤öõ¤´îô¢. "õ¤£¤î¢î è¼é¢°ö½ñ¢"
(ê¤ôð¢. 20. ªõí¢ð£ 3).
3. ðóð¢¹îô¢. "ðô¢èî¤ó¢ õ¤£¤î¢«î" (¹øñ¢.8). "õ£ù¢«è£ö¤....î£Âï¢îù¢
ªð£ô¢ô£ê¢ ê¤ø¬èõ¤£¤î¢ ù£ø¢ «ð£½«ñ" (Ͷ¬ó, 14).
4. å¼ ªê£ô¢ô¤¬ì æó¢ â¿î¢¬î ñ¤°î¢îô¢. "õ¤£¤è¢°ñ¢õö¤ õ¤£¤î¢î½ñ¢"
(ªî£ô¢. âê¢ê. 7).
5. ²¼è¢è¤è¢ Ãø¤ò¬î𢠪ð¼è¢è¤è¢ ÃÁîô¢. "ªî£°î¢îô¢ õ¤£¤î¢îô¢"
(ªî£ô¢. ñó¹. 98).
6. õ¤÷è¢è¤ê¢ ªê£ô¢½îô¢. "Ëô¢õ¤£¤î¢¶è¢ è£ì¢®Âñ¢" (ï£ô®. 34).
õ¤£¤ 1.
2.
3.
4.
5.
6.

õ¤£¤î¢îô¢. "ªî£¬èõ¬è õ¤£¤ò¤ø¢ ø¼ªèù" (ïù¢. ê¤øð¢¹ð¢.).
õ¤£¤ð¢¹.
ªð£î¤ñ£ì¢®ù¢ «ñô¤´ñ¢. ªñîð¢¬ð.
ó õ¤£¤¬ò òõ¤ö¢î¢¶õ¤´.
õ¤£¤ï¢î Ü÷¾. "ê£ó¢ªð¿î¢ ¶Áõ¤£¤" (ïù¢. 60).
ðóð¢¹.

õ¤£¤êô¢ =
1. ð¤÷¾.
2. ܬô. êô颰 õ¤£¤êô¤ô¢ Üèð¢ðì¢ì¶ (W).
3. ªîù¢«ù£¬ôî¢ î좮õ¬è (îë¢.).
õ¤£¤ð¢¹ =
1.
2.
3.
4.
õ¤£¤òô¢ =

ð¤÷𢹠(W.).
õ¤£¤è¢¬è.
õ¤£¤è¢°ñ¢ èñ¢ð÷ñ¢ ºîô¤òù
ñôó¢î¢¶¬è.

1.
2.
3.
4.
5.

ñôó¢ê¢ê¤. "ö õ¤£¤òô¢ ªõí¢«ì£ì¢´è¢ «è£¬î" (ê¤ôð¢. 2 : 17) .
Ìñ£¬ô. "õ¤÷颰èî¤ó¢î¢ ªî£´î¢î õ¤£¤òô¢ Å좮" (ê¤ôð¢. 10:133).
å÷¤ (Åì£).
ðó𢹠(ð¤é¢.).
ªîù¢«ù£¬ôî¢ î좮.

õ¤£¤òô¢ - õ¤£¤ò¬ô.
õ¤£¤¾ =
1. ð¤÷¾. ²õó¢ õ¤£¤¾ èí¢®¼è¢è¤ø¶ (à.õ).
2. ðóð¢¹.
õ¤£¤¾¬ó =
1. Ëô¤ù¢ õ¤£¤õ£ù ¾¬ó (õ¤¼î¢î¤»¬ó).
2. ªê£ø¢ ªð£ö¤¾ (Þè¢è£.).
õ¤£¤¾¬óò£÷ó¢ = «ðó£ê¤£¤òó¢è¢°è¢ è¦ö¢ð¢ðì¢ì Ýꤣ¤òó¢ (Lecturer). (Þè¢è£.).
õ¤ó¢ - õ¤¼ = ï¤ôªõ®ð¢¹. õ¤¼ - õ¤¼¾.
õ¤¼ð¢ð¤÷î¢îô¢ = ï¤ôñ¢ ªõ®î¢îô¢.
õ¤£¤ - õ¤óô¢ = Üè颬è ð¤÷ õ¤£¤ï¢î£ø¢ «ð£ù¢ø ¾Áð¢¹.
õ¤ó¢ - õ¤Á - õ¦Á. õ¦Áîô¢ =
1. ð¤÷î¢îô¢, è¦Áîô¢. "ï¤ù¢ ªñò¢è¢èì¢ °î¤¬ó«ò£ õ¦ø¤ò¶" (èô¤î¢. 96).
2. ªõ좴îô¢. "ªîò¢õõ£÷¢ õ¦ø𢠪ð£ù¢ø¤ùù¢" (èñ¢ðó£. êñ¢ð£. 43).
3. Ü®î¢îô¢. Üõ¬ù ïù¢ø£ò¢ õ¦ø¤«ùù¢, (Þ.õ.).
õ¦Á =
1.
2.
3.
4.

«õÁ. "õ¦Áõ¦ ø¤ò颰ñ¢" (¹øñ¢. 173).
îù¤¬ñ (W.).
ªõÁ𢹠(ò£ö¢. Üè.).
Ü®.  õ¦Á õ¦ø¤«ùù¢ (à.õ.).

õ¦Á - õ¦øô¢ = ªõ®ð¢¹.
õ¦Á - õ¦ø¢Á = (ªð)
1. «õÁð´¬è (ð¤é¢.).
2. ¶í¢´. "õ¦ø¢Á õ¦ø¢ø£è¤ «ò£® õ¤¿î½ñ¢" (èñ¢ðó£. °ñ¢ðè. 187).
3. ÃÁ. "îî îù¢¬ùò ó£ò¤¼ õ¦ø¢Áñ¢" (Þ¬ø. 28).
4. ðè¢èñ¢. "Þ¼õ¦ø¢Á º£¤î¢«î ²ì¢´é¢ 裬ô" (ªî£ô¢.ªð£¼÷¤òô¢, 26).
5. îù¤¬ñ (w.).
õ¦ø¢Á = (°.õ¤.â.) «õø£è, «õÁðì¢ì ð¬èõó£ô¢.
"õ¦ø¢Áè¢ ªè£÷ð¢ðì£" (ªî£ô¢. ªð£¼÷¤òô¢, 27).
õ¦ø¢Á𢠪ð£¼÷¢ = ê¤ô¢ô¬øð¢ ðí¢ìñ¢ (W.).
õ¦ø¢Áñ¢ = (°. õ¤. â.) ñø¢Áñ¢, «õÁñ¢.
"õ¦ø¢Á ñ£ò¤óñ¢ ªõé¢è¬í »ï¢î¤ù£ù¢" (èï¢î¹. ê¤é¢èº. 402).
õ¦ø¢Á õ¦ø¢Á = ªõõ¢«õø£è.

"ªõ÷¤ø¢Áð¢ ðùï¢ ¶í¤ò¤ù¢ õ¦ø¢Áõ¦ø¢Áè¢ è¤ìð¢ð" (¹øñ¢. 35).
õ¦ø¢Á õ¦ø¢ø£è = ªõõ¢«õø£è.
õ¦ø¢Á - õ¦ø¢øñ¢ = «õÁð´¬è (W.).
õ¤Á - ªõÁ. ªõÁî¢îô¢ =
1. ðø¢Áõ¤´îô¢. "ªõÁî¢î£ó¢ ð¤øð¢ðÁð¢ ð£ò¢ 嶺ò" («îõ£. 310:10).
2. ð¬èî¢îô¢, ܼõ¼î¢îô¢. "ªõÁñ¤ù¢ õ¤¬ùî¦ò£ó¢ «èí¢¬ñ"
(ï£ô®. 172).
3. ¶ù¢ð ºÁîô¢. "âó õ¼«ñ ²ó«ñ ªõÁð¢ð«õ£ «óï¢î «ô£«ì"
(被è£. 243, à¬ó).
ªõÁ袬è = ð¬è袬è, ܼõ¼è¢¬è
ªõÁ𢹠= ð¬èð¢¹, ܼõ¼ð¢¹.
ªõÁ - «õÁ =
1. 𤣤ï¢î¶.
2. ð¤ø¤¶.
3. ÃÁð£´. "Þ¼«õ Áôèî¢ î¤òø¢¬è" (°ø÷¢. 374).
4. ð¬è¬ñ (ê¦õè 755).
5. âî¤ó£ù¶, «ïó¢ñ£ø£ù¶.
6. î¦é¢°. "Üø¤ï¢î«î£ õ¤ô¢¬ô 嶺õ «ø£ó¢ð¢ð¶" (èô¤î¢.95).
7. ¹î¤ò¶. "ò£ñ¢«õ ø¤¬òï¢î °Áñ¢Ìö¢ð¢ «ð£ó¢èí¢«ìñ¢" (èô¤î¢. 95).
8. îù¤. (ê¦õè.1872).
«õÁ - «õø¢Á = (ªð.) Üòô£÷¢. õ¤¼ï¢¶ «õø¢Á õï¢î£ø¢ ê¬ñè¢è Ý÷¢
«õí¢´ñ¢ (à.õ.).
«õÁ - «õø¢Á¬ñ =
1. «õÁð£´. "«õø¢Á¬ñ ò¤ù¢ø¤è¢ èôï¢î¤¼õó¢ ïì¢ìè¢è£ô¢" (ï£ô®.75).
2. ñ£Áð£´. "è£ññ¢ ¹èó¢ðì «õø¢Á¬ñ袪è£í¢´ ªð£¼÷¢õò¤ø¢
«ð£°õ£ò¢" (èô¤î¢.12).
3. å𢹬ñò¤ù¢¬ñ.
4. å¼ ªð£¼÷¤ù¢ «õÁ𣴠è£ì¢ìø¢°£¤ò îù¢¬ñ.
5. (Þôè¢.) ªðò£¤ù¢ Þòô¢ð£ù â¿õ£ò¢ð¢ ªð£¼÷¢ ªêòð¢ð´ªð£¼÷¢
ºîô¤òùõ£è «õÁð´ñ¢ 郎ô¬ñ.
"ãø¢° ªñõ¢õ¬è𢠪ðòó¢è¢°ñ¢«õ ø£ò¢ð¢ªð£¼÷¢
«õø¢Á¬ñ ªêò¢õù ªõì¢«ì «õø¢Á¬ñ." (ïù¢. 291)
6. «õø¢Á¬ñ òí¤ (îí¢®. 49).
«õÁ - «õø¢øõù¢ =
1. Üòô£ù¢. "«õø¢øõó¢è¢ ªèì¢ì£ «ò£èó¢" («ê.¶¹. «î£î¢. 43).
2. ð¬èõù¢. "«õø¢øõ ó£ó¢î¢îùó¢" (èñ¢ðó£. Þó£õíù¢ õ¬î. 78).
«õø¢ø£÷¢ = Üòô£ù¢ - õù¢ - õ÷¢. "«õø¢ø£ ª÷ù¢ù ªõ£í¢í£îð®"
(ß´, 5 : 10 : 2)
«õø¢ø£ù¢ =
1. Üòô£ù¢. "«õø¢ø£ó¢è ®øî¢î¤õù¢ øë¢êªñù¢ õ¦óªõù¢ø£ù¢"

(èñ¢ðó£. õ£ô¤õ. 33).
2. ð¬èõù¢. "«õø¢ø£¬ó «õø¢ø£ó¢ ªî£¿î õ¤÷¤õó¾" (ð£¤ð£. 20:71).
«õÁ - «õø¢Á = (°. ªð. â.)
1. «õø£ù. â-´: «õø¢ø¤¬ê, «õø¢Áî¢î¬÷, «õø¢Á郎ô
ªñò¢ñ¢ñòè¢èñ¢, «õø¢Áð¢ªð£¼÷¢ ¬õð¢¹.
2. Üòô£ù. â-´: «õø¢Á袰óô¢, «õø¢Áî¢î£ò¢, «õø¢ø£÷¢,
«õø¢Áºèñ¢.
3. ñ£ø£ù, ð¬èò£ù, â-´:«õø¢øó², «õø¢Áº¬ù.
«õø¢Áõù¢ = ñ£Á«è£ôé¢ ªè£í¢ìõó¢,
"Ëø¢Áõó¢ ºø¢ø¤ «õø¢Áï ó£ªèù" (ªð¼é¢. ñèî. 1: 94).
«õø¢Áïó¢ = Üòô£ù¢. "«õø¢Áõ £¤ô¢ô£ ¸ñÏó¢è¢«è ªêô¢ô¤Âñ¢" (ê¦õè. 1550).
õ¤÷¢ - õ¤ò¢ - õ¤òô¢ = (ªð.)
1. Üèôñ¢, õ¤£¤¾, ðóð¢¹. "õ¤òªôù¢ è¤÷õ¤ òèô𢠪ð£¼ì¢«ì"
(ªî£ô¢. ࣤ. 66).
2. ªð¼¬ñ. "Íö¢î¢î¤Áî¢î õ¤òù¢ø£¬ù" (ðî¤ø¢.33:5).
3. ñ¤°î¤ (ê¤ôð¢. 5:7 à¬ó).
4. ªð£ù¢ (êé¢. Üè.).
5. ñóî¢î좴 (Üè. ï¤.).
6. 裴 (ð¤é¢.).
7. ðôî¤øð¢ð´¬è. "õ¤òù¢èô õ¤¼è¢¬è»ñ¢" (ê¤ôð¢. 5:7).
õ¤òô¢ = (°. ªð. â.) Üèù¢ø, ðóï¢î.
"õ¤ö¾ õ¦ø¢ ø¤¼ï¢î õ¤ò½ ÷£é¢èí¢" (ðî¤ø¢ 53:1).
"Þ¼ï¦ó¢ õ¤òÂôèñ¢ õù¢ªê£ô£ ªôù¢Áñ¢ ñè¤ö£«î" (ïù¢ªùø¤, 18).
õ¤òô¢ - õ¤òô¤¬è = ªð¼¬ñ (ò£ö¢. Üè.).
õ¤òô¢ - õ¤òôñ¢ - õ¤ò£öñ¢ =
1. å¼ ªð¼é¢«è£÷¢. "ºï¢ï¦ó¢î¢î¤¬ó ò¤¬ì õ¤ò£öï¢ «î£ù¢ø"
(ê¦õè. 2467)
2. õ¤ò£öè¢è¤ö¬ñ. "î¢î° õ¤ò£öî¢î¤ù¢ ñ¤è¢è êñ¢ðî¢î¤ªù£´
ê¤Áõ¬ó𢠪ðø¢ªø´ð¢ð£÷¢" (Üøð¢. êî. 69).
õ¤ò£öñ¢ - õ¤ò£öù¢.
«è£÷¢èÀ÷¢ õ¤ò£öù¢ ªð£¤î£ò¤¼ð¢ð¶ñ¢, õìªñ£ö¤ò¤ô¢ ܶ ð¤¼èú¢ðî¤ âù¢Á
ªðòó¢ ªðø¢ø¤¼ð¢ð¶ñ¢, èõù¤è¢èî¢ îè¢èù.
ªð£ù¢ âù¢ð¶ õ¤ò£öÂ袪裼 ªðòó£îô£ô¢, õ¤òô¢ âù¢Âë¢ ªê£ô¢ô¤ø¢°ð¢
ªð£ù¢ªùù¢Âñ¢ ªð£¼Àñ¢ «î£ù¢ø¤ø¢Á𢠫ð£½ñ¢!
õ¤òô¢ - õ¤òù¢ =
1. Üèôñ¢ (W.)
2. ªð¼¬ñ (î¤õ£.).
3. ê¤øð¢¹. (ß´, 8 : 10 : 1)
4. õ¤ò𢹠(ß´, 8 : 10).

õ¤òù¢ = (°. ªð. â.) Üèù¢ø, ðóï¢î
õ¤òù¤¬ì = ðóï¢î ªõ÷¤, õ¤²ñ¢¹, õ£ùñ¢.
"õ¤òù¤¬ì º¿õ¶ªèì" («îõ£.833:7).
õ¤òôèñ¢, õ¤òô¤ìñ¢ âù¢ðù ðóï¢î ë£ôîè¢ °ø¤î¢î£ø¢ «ð£ù¢Á, õ¤òù¤¬ì
âù¢ð¶ ðóï¢î ªõ÷¤ò£è¤ò õ£ùîè¢ °ø¤î¢î¶ Þ¬ìªõ÷¤.
õ¤´îô¢ = (ªê.°.õ¤).
1. ð¤÷î¢îô¢. ªõ®òî¤ó¢ê¢ê¤ò¤ô¢ ²õó¢ õ¤ì¢´ð¢«ð£ò¤ø¢Á (à.õ.)
2. õ¤÷¢Àîô¢, î¤øî¢îô¢ (Þôè¢. Üè.).
3. èì¢ìõ¤ö¢îô¢ "î¬÷õ¤ì¢ì î£ñ¬ó" (èô¤î¢. 77).
4. ñôó¢îô¢. "ªð£î¤ «ð£¶õ¤ì" («îõ£. 1157: 6).
5. 𤣤îô¢, °¬ôîô¢, î÷ó¢îô¢. è좴 õ¤ì¢´ õ¤ì¢ì¶. (à.õ.)
6. ï¦é¢°îô¢, ê좮 ²ì¢ì¶; ¬èõ¤ì¢ì¶. "õ¤ì¢ì¶ ݬê õ¤÷£ñ¢ðöî¢
«î£ì¢«ì£«ì" (ðö.)
7. îõ¤ó¢îô¢. ñ¬öõ¤ì¢´ñ¢ Éõ£ùñ¢ õ¤ìõ¤ô¢¬ô (à.õ.).
"Üï¢î¤ñ¬ö ܿñ¢ õ¤ì£¶" (ðö.).
10. õ¤ô°îô¢. Í좴 õ¤ì¢´ð¢«ð£ò¤ø¢Á. (à.õ.)
11. î颰îô¢. "è£õ¤Â íò õ¤ì¢ì£ó¢è«÷" (ê¦õè. 1905).
12. ªõ÷¤õ¼îô¢. æó¢ Þô袰 õ¤ì¢®¼è¢è¤ø¶ (à.õ.).
(ªê. °ù¢ø£õ¤.)
1. ð¤î¤ó¢ õ¤÷¢Àîô¢. å¼ õ¤´è¬î «ð£´.
2. ªõ÷¤ð¢ð´î¢¶îô¢. ñùî¢î¤ô¤¼è¢è¤ø¬î õ¤ì¢´ê¢ ªê£ô¢.
3. ªê£ô¢½îô¢. "«õ¬ô èìð¢ðù¢ ñ¦÷ ñ¤´è¢è¤ù¢ªøù õ¤ì¢ì£ù¢"
(èñ¢ðó£. ñ«èï¢î¤ó. 4).
4. 𤮠ªïè¤öê¢ ªêò¢îô¢. ðíð¢¬ð¬ò â颫è«ò£ õ¤ì¢´õ¤ì¢ì£ù¢
(à.õ.).
5. Þìî¢î¤ù¤ù¢Á ï¦é¢°îô¢. á¬ó õ¤ì¢´õ¤ì¢ì£ù¢ (õ¤¼ñ¢ð¤ ï¦é¢°îô¢),
«è£ì¢¬ì¬ò õ¤ì¢´õ¤ì¢ì£ù¢ (Üë¢ê¤ ï¦é¢°îô¢), ªð좮¬ò
õ¤´î¤ò¤ô¢ õ¤ì¢´õ¤ì¢ì£ù¢ (åù¢¬ø ñø ï¦é¢°îô¢).
6. õ¤ô°îô¢. Üõù¢ ªêù¢ø Ýí¢«ì ð÷¢÷¤¬ò õ¤ì¢´õ¤ì¢ì£ù¢(à.õ.).
7. ï¦è¢°îô¢ êñ¢ð÷ñ¢ «ð£î£ªîù¢Á. «õ¬ô¬ò õ¤ì¢´õ¤ì¢ì£ù¢.
8. ¬èõ¤´îô¢. Üõù¢ ¹¶ ñíë¢ ªêò¢î¾ìù¢ ð¬öò ñ¬ùõ¤¬ò
õ¤ì¢´õ¤ì¢ì£ù¢.
9. ï¤Áîô¢. õí¢®¬ò õ¤ì¢ì Þìî¢î¤ô¤¼ï¢¶ æ좮õï¢î£ù¢.
10. õ¤´î¬ô ªêò¢îô¢. Üó꣤ù¢ º®Å좴 õ¤ö£õù¢Á ꤬øò£÷¤ò¬ó
ªòô¢ô£ñ¢ õ¤ì¢´õ¤ì¢ìùó¢.
11. õ¤´º¬øò÷¤î¢îô¢. «õù¤ø¢è£ôî¢î¤ø¢ èô¢õ¤ 郎ôòé¢è좪èô¢ô£ñ¢
õ¤´º¬ø õ¤ìð¢ð´ñ¢.
12. Þ¬êîô¢. 裲 ªè£´î¢îð¤ù¢ ãõôù¢ à÷¢«÷ «ð£èõ¤ì¢ì£ù¢.
13. ð¤ø¼è¢è£è Þöî¢îô¢. ªð£¶ïôî¢î¤ø¢è£èî¢ îù¢ùôîõ¤ì¢´è¢
ªè£´î¢îô¢ «õí¢´ñ¢.
14. ÜÂð¢¹îô¢. "îõº¶ ñè¬÷ õ¤ì¢´" (°ø÷¢. 501, à¬ó).
15. ã¾îô¢. òõ¤ì¢´è¢ è®è¢èê¢ ªêò¢î£ù¢.
16. ªê½î¢¶îô¢, âò¢îô¢ "âñ¢ññ¢¹ è®õ¤´¶ñ¢" (¹øñ¢.9).

17. Ü®î¢îô¢. èù¢ùî¢î¤ô¢ õ¤ì¢ì£ù¢ Þóí¢´.
18. õ¤¬ùè¢ èñó¢î¢îô¢. îí¢í¦¼è¢ªèù¢Á ï£ô£¬÷ õ¤ì¢®¼è¢è¤ø£ó¢è÷¢.
"裴ªèì Ý´õ¤´" (ðö.).
19. ܬñî¢îô¢. õ¦ì¢®ø¢° ï£ø¢¹øºñ¢ õ£êô¢ õ¤ì¢´è¢
è좮ò¤¼è¢è¤ù¢øùó¢.
20. å÷¤ õ¦²îô¢. ð좬ìî¦ó¢ï¢î èô¢ ïù¢ø£ò¢ å÷¤õ¤´ñ¢.
21. ¹°î¢¶îô¢. ð£ñ¢¹ð¢¹ø¢ø¤ø¢°÷¢ ¬è¬ò õ¤ì¢ì£ù¢.
22. Þ¬ìò¤ô¢ ã´ î÷¢Àîô¢. è÷¢«÷´ õ¤ì¢´ð¢ ð®è¢è¤ø£ù¢.
23. Þ¬ìò¤ô¢ Þìñ¢õ¤´îô¢. åø¢¬ø ò¤¬ìõ¤ì¢´î¢ îì¢ìê¢ê®î¢îô¢
«õí¢´ñ¢.
24. ªð£Áî¢îô¢. 覬ó¬ò õ÷óõ¤ì¢´ ÜÁî¢îô¢ «õí¢´ñ¢,
ªè£î¤è¢è¤ù¢ø 怜ó Ýøõ¤ì¢´è¢ °®î¢îô¢ «õí¢´ñ¢.
25. åö¤î¢îô¢. °®¬ò õ¤ì¢´õ¤´.
26.å¶è¢°îô¢. ¹î¤ò ïèó¬ñð¢ð¤ø¢ èô¢õ¤ê¢ê£¬ô袰𢠫ð£î¤ò ï¤ôñ¢
õ¤ìð¢ð좮¼è¢è¤ø¶.
27. Þ´îô¢. ð£ô¤ø¢ ªè£ë¢êñ¢ îí¢í¦ó¢ õ¤ì¢´è¢ ªè£´î¢î£ù¢.
28. ªè£´î¢îô¢. õ¤´î¦ì¢´ = î£ùð¢ ðì¢ìòñ¢.
õ¤¬ù º®¾íó¢î¢¶ñ¢ ¶¬íõ¤¬ù: â¿î¤õ¤ì¢ì£ù¢.
è. ð¤´(b), õ. ð¤î¢ (bhid).
õ¤´î¢îô¢ = (ªê. °ù¢ø£õ¤.)
1. ªïè¤ö¢î¢îô¢.
2. 𤣤î¢îô¢. "¹¬óõ¤´î¢ ¶¬ó«ñ£" (ê¦õè. 1732). "àù¢ùô¢ 裫ô
áù¢øô¢ ܬó«ò ºÁè¢èô¢ ºè¢è£ô¢ õ¤´î¢î «ô£ù¢«ø."
3. ð¤î¤ó¢ õ¤÷¢Àîô¢.
4. ªõ÷¤õ¤´îô¢. "ªð¼é¢è£ø¢Á õ¤´î¢î" (èô¢ô£. èíðî¤.).
5. ªê£ô¢½îô¢. "ªêô¢ªèù õ¤´î¢îù¢Á" (¹. ªõ. 12:19).
6. õ¤¬ìî¼îô¢. "õ¤ù£ò¬õ õ¤´î¢îô¢" (ïù¢.40.) 7. ðø¢Á õ¤´õ¤î¢îô¢.
"Ìõôó¢ ªè£®òù£¬ó õ¤´è¢è¤ò «è£ò¤ô¢ ¹è¢è£ù¢" (ê¦õè. 2917)
8. ÜÂð¢¹îô¢. "«ð£è¢èø¢ èí¢µñ¢ õ¤´î¢îø¢ èí¢µñ¢"(ªî£ô¢.Üèî¢.39).
9. âò¢îô¢. "æ¼ì ô¤óí¢´ ÃÁðì õ¤´î¢î.....«õ«ô£ò¢"
(èô¢ô£. º¼èù¢Áî¤.)
10. «ð£èõ¤´îô¢. "àò¤ó¢ õ¤´î¢îô¤ù¢" (èô¢ô£. èíðî¤).
(ªê. °. õ¤.)
1. õ¤ì¢´ê¢ ªêô¢½îô¢. "õ¤´î¢«îù¢ õ£ö¤ò °¼ê¤ô¢" (¹øñ¢. 210).
2. î颰îô¢. "õ¤´î¢î£ù¢ õ¤´î¢îø¢ è¤ìé¢Ãø¤" (õ£ôõ£. 54:5).
õ¤´ - õ¤ìó¢ =
1. ï¤ôð¢ð¤÷ð¢¹. "Ãªó£¤ õ¤ì󢺬è ò´è¢èñ¢ ð£ò¢îô¤ù¢" (Üèñ¢. 47:6).
2. ñ¬ôð¢ð¤÷ð¢¹. "ªï´õ¬ó ò¼õ¤ìó¢" (¹øñ¢.135).
3. ñ¬ô袰¬è. "ªð¼ñ¬ô õ¤ìóè" (¹øñ¢. 37).
4. ºù¤õ £¤¼ð¢ð¤ìñ¢ (Åì£.).
õ¤ìó¢ - õ¤ìó¢¾ = ï¤ôð¢ð¤÷ð¢¹.

õ¤ìó¢ - õ¤ìóèñ¢ =
1. ñ¬ô袰¬è. "õ¤ìóè ºè" (ñ¶¬óè¢. 308).
2. ñ¬ô. "õ¤ìóè 寧ò£ù¢Á ð£®î¢¬î" (èô¤î¢. 40).
3. ̬ù (ðèô¤ø¢ èí¢ ð¤÷¾÷¢÷¶).
õ¤ìó¢ - õ¤ìóõù¢ = (ðèô¤ø¢ èí¢ð¤÷¾÷¢÷) ̬ù (ò£ö¢. Üè.)
õ¤ìó¢ - õ¤ìó¬÷ = ñ¬ôð¢ ð¤÷ð¢ð¤ìñ¢.
"ïÁñ¢ðö ñ¤¼é¢èô¢ õ¤ìó¬÷ õ¦ ö¢ï¢ªîù" (äé¢. 214).
õ¤ìóèñ¢ - õ¤ì¼èñ¢ (ï£ñî¦ð.) ̬ù.
õ¤ì¼èñ¢ - õ¤ìÏèñ¢.
õ¤ìóèñ¢ - õ¤ì£óèñ¢ (̬ù) - õ. õ¤ì£óè.
õ¤ì£óèñ¢ - õ¤ì£ôèñ¢ = ̬ù (Åì£.).
õ¤ì£ôèñ¢ - õ¤ì£ôñ¢ = ̬ù (êé¢. Üè.).
õ¤ì£ôñ¢ - õ. ¬õì£ô = ̬ù.
õ¤ì£ôñ¢ - õ¤ì£óñ¢ = ̬ù. õ¤ì£óñ¢ - õ. ¬õÇó¢ò = ̬ùè¢èí¢ «ð£ù¢ø
å÷¤è¢èô¢, ̬ùè¢èí¢; cat's eye. an opalescent gem.
ñ£è¢è² ºô¢ôó¢ (Max Muller) â¿î¤ò 'India, what can it teach us?' âù¢Âñ¢
ªð£î¢îèî¢î¤ù¢ ÞÁî¤ò¤½÷¢÷ 'On the name of the cat and the cat's eye'
âù¢Âñ¢ °ø¤ð¢¹¬ó¬òð¢ ð£ó¢è¢è. (ðè¢. 261-270)
õ¤´ - õ¤´î¢îñ¢ = îì¬õ. "âé¢èÙ¬ó»ñ¢ Þóí¢´ õ¤´î¢îñ£è Üö¤î¢¶
ÝÀñ¢ð® ªõ좮" (¹¶è¢. èô¢. 799).
õ¤´î¢¶ õ¤´î¢¶ = Ü®è¢è® (W.).
õ¤´ - õ¤´î¤ =
1. î颰ñ¤ìñ¢. "õ¤´î¤«ò ïìè¢èªõù¢Á ïõ¤½õ¦ó¢" (ð£óî. Ŷ. 165).
2. õ¤´ï¤ôñ¢. ªð£¶ñè¢è÷¢ ðòù¢ð£ì¢®ø¢° õ¤ìð¢ðì¢ì ï¤ôñ¢.
3. îù¤î¢î - õù¢ - õ÷¢ - ¶. õ¤´î¤ò£÷¢, õ¤´î¤ñ£´, õ¤´î¤ð¢Ì.
4. àî¢îó¾. âù袰 õ¤´î¤ îó«õí¢´ñ¢.
ñ. õ¤´î¤, ªî. õ¤ì¢® (viddi), è. ð¤ìî¤ (b).
õ¤´ - õ¤´ð¢¹ =
1. ï¦è¢èñ¢. "õ¤´ð¢ð¤ô¢ °í°í¤" («õî£.Å.127).
2. ¶¼õ¤òø¤»ï¢ îù¢¬ñ (W.).
3. «õ®è¢¬èò£ù¶ (W.). Üõù¢ õ¤´ð¢¹è¢ è£ì¢´è¤ø£ù¢.
4. õ¤¼ð¢ðñ¢ (ò£ö¢. Üè.).
5. õ¤´º¬ø.
õ¤´ - õ¤¬ì
1.
2.
3.
4.

=
õ¤´î¢îô¢, ÜÂð¢¹îô¢.
ªõ÷¤ð¢ð´î¢¶îô¢.
«õÁð´î¢¶îô¢. "õ¤¬ìð¢ð¼ï¢ ù «õï¢îù¢" (ê¦õè. 555).
¶ºè¢è¤è¢ °í¢´ («î£ì¢ì£) (¹¶¬õ).

5. ñÁªñ£ö¤, àî¢îóñ¢.
6. Þ¬ê¾, Þ¬êñî¤ (ÜÂñî¤). "è£ùñ¤ù¢«ø «ð£è¤ù¢«øù¢ õ¤¬ì»é¢
ªè£í¢«ìù¢" (èñ¢ðó£. ¬è«èê¤. 110).
õ¤¬ìò¤ôî¤è££¤ = Üóêù¢ èì¢ì¬÷¬ò ࣤòõó¢è¢° õ¤´è¢°ñ¢ Üî¤è££¤.
"õ¤¬ìò¤ôî¤è££¤è÷¢ àò¢òè¢ ªè£í¢ì£Âñ¢"(S.I.I. III, 36).
õ¤´ - õ¦´ =
1. õ¤´¬è. "ïì¢ìð¤ù¢ õ¦®ô¢¬ô" (°ø÷¢. 791).
2. õ¤´î¬ô "ªï´é¢¬è õ¤ôé¢è¤ù¢ õ¦´ªðøô¢ ò£ªîù"
(ªð¼é¢. ïóõ£í. 3:107).
3. õ¤¬ùï¦è¢èñ¢. "õ¦ªì ùð¢ð´ñ¢ õ¤¬ùõ¤´îô¢" (ê¦õè. 2846).
4. õ¦´ «ðÁ, õ¦ì¢´ôèñ¢ "õ¦´¬ì ò£ù¤¬ì" (î¤õ¢. õ£ò¢. 1: 2: 1).
5. º®¾ (ð¤é¢.).
6. Üö¤¾. "¸èó¢ê¢ê¤ »Á«ñ£ ;ôè¤ù¢ õ¦´«ðÁ"(î¤õ¢.õ£ò¢. 8:10:6).
7. î颰ñ¢ Þìñ¢, ñ¬ù. "õ¦ìøè¢ èõó¢ï¢î" (¹.ªõ. 3 : 15, ªè£À).
8. æ¬óò¤ìñ¢.
9. Åîóé¢è¤ø¢ è£ò¤¼è¢°ñ¤ìñ¢.
ð¤î¤ó¢ õ¤÷¢¬è Üô¢ô¶ ñ¬ø ªõ÷¤ð¢ð´¬è
õ¤´ - õ¤´è¢¬è, õ¤´ð¢¹ = õ¤´è¬î òö¤ð¢¹.
õ¤´è¬î = õ¤´è¢°é¢ è¬î.
õ¤´ - õ¤´õ¤. õ¤´õ¤î¢îô¢ = õ¤´è¬î òö¤î¢îô¢.
õ¤÷¢ - õ¤´ - õ¤´ê¢ê¤ - õ¤®ê¢ê¤ - õ¤£¤ê¢ê¤ =
1. ªîò¢õ袰ø¤ (oracle). "ð¬ìò¤òé¢ èóõñ¢ ð£è¢è õ¤£¤ê¢ê¤"
(ªî£ô¢. ¹øî¢. 3).
2. õ£ò¢ð¢¹÷¢, îù¢«ùó¢ê¢ê¤ò£ù ïø¢ªê£ô¢.
õ¤£¤ê¢ê¤ ï¤ø¢øô¢ = ïø¢ªê£ô¢ «èì¢è õ¤¼ñ¢ð¤ ï¤ø¢øô¢.
"ªð¼º¶ ªðí¢®ó¢ õ¤£¤ê¢ê¤ ï¤ø¢ð" (ºô¢¬ôð¢. 11)
õ¤£¤ê¢ê¤«ò£ó¢î¢îô¢ = ïø¢ªê£ô¢ «è좴 ï¤ø¢øô¢.
"ªïù¢ù¦ ªóø¤ï¢¶ õ¤£¤ê¢ê¤ «ò£ó¢è¢°ñ¢" (¹øñ¢. 280).
õ¤£¤ê¢ê¤ - õ¤£¤ê¢ê¤èù¢ = °ø¤ÃÁ«õ£ù¢.
"õ¤²ñ¢ð¤õó¢ è쾪÷£ð¢ ð£ù¢ õ¤£¤ê¢ê¤è ùø¤ï¢¶ Ãø" (ê¦õè. 621).
«ð£¼è¢°ê¢ ªêô¢½ºù¢ ªîò¢õè¢ °ø¤ «èì¢ð¶ ðí¢¬ìð¢ ð¬ìñøõó¢ õöè¢èñ¢.
õ¤£¤ê¢ê¤ âù¢Âñ¢ ªîù¢ªê£ô¢ô¤ø¢°ñ¢ õ¤ù£¬õè¢ °ø¤è¢°ñ¢ ð¢óê¢ âù¢Âñ¢
õìªê£ô¢ô¤ø¢°ñ¢, ò£ªî£¼ ªî£ìó¢¹ñ¤ô¢¬ô. ªîò¢õ袰ø¤ Üô¢ô¶ õ£ò¢ð¢¹÷¢,
ñ¬øªõ÷¤ð¢ð£ì£îô£ô¢ õ¤£¤ê¢ê¤ªòùð¢ðì¢ì¶.
ªõ®î¢îô¢
õ¤÷¢ - õ¤´ - ªõ®, ªõ®î¢îô¢ =
1. ð¤÷î¢îô¢. ï¤ôñ¢ ªõ®î¢î¤¼è¢è¤ø¶. "ªõ®è¢è¤ù¢ø ò¤ð¢ð¤» í¤î¢î¤ôñ¢"
(î뢬êõ£. 232.)
2. æ¬êªòöð¢ ð¤÷î¢îô¢.

3. Üî¤ó¢«õ좴 ºîô¤òù â¿îô¢.
4. ªõ®«ò£¬ê »í¢ì£îô¢. "ªõ®î¢î «õ¬ô"
(èñ¢ðó£. Þô颬èªò£¤. 10.).
5. è£ò¢ð¤÷ ð뢲 Üô¢ô¶ ªè£ì¢¬ì ªõ÷¤ð¢ð´îô¢. ð¼î¢î¤
ïù¢ø£ò¢ ªõ®î¢î¤¼è¢è¤ø¶, Ýñí袰 ºî¢ªîô¢ô£ñ¢
ªõ®î¢¶õ¤ì¢ìù.
6. ñôó¢îô¢, "ªõ®î¢î«ð£ªîô¢ô£ñ¢...ªè£ò¢î£ù¢" (ªêõ¢õï¢î¤ð¢¹.
à¬ø»Îóö¤. 47).
7. ªõ÷¤è¢è¤÷ñ¢¹îô¢. Þï¢îê¢ ªê®ò¤ô¢ Íù¢ø¤¬ô ªõ®î¢î¤¼è¢è¤ù¢øù.
8. õ¤¬ø «ñ«ô è¤÷ñ¢¹îô¢. "ªõ®î¢îõ£ø¢ ê¤Áèù¢Á"
(Ü£¤ê¢. ¹. õ¤õ£è. 267.).
9. ªð£ø£¬ñò£ô¢ ¶®î¢îô¢. (äï¢. äñ¢. 36).
ªõ®=
1. ð¤÷¾. "ªõ®«ò£´ñ¢ ªõé¢è£ùñ¢"
2. «õ좴.
3. Þ® (Åì£.)
4. ªõ®õ£íñ¢.
5. ¶ºè¢è¤ (¶ð¢ð£è¢è¤).
6. «ð«ó£¬ê. "ñ®õ¤´ õ¦¬÷òó¢ ªõ®ð´î¢ ªîî¤ó" (°ø¤ë¢ê¤ð¢, 161)
7. ð¬è è¤÷ó¢¬è. "ªõ®ð´ «ð£ó¢î¢ªî£ö¤ô¢ è£í¢" (ê¦õè. 776.)
8. «è´. "ªõ®ð¢ðìè¢ èì" (ñ¶¬óè¢. 233.).
9. Üê¢êñ¢ (ð¤é¢.)
10. ªõ®»ð¢¹ (êé¢. Üè.).
11. ï¤ñ¤ó¢ï¢ ªî¿¬è."ªõ®«õò¢ ªè£÷¢õ¶ «ð£ô" (¹øñ¢. 302).
12. ¬è, °î¤è¢¬è. "ªõ®«ð£ù ð¼õ õ£¬÷"
(Ü£¤ê¢. ¹. õ¤õ£è. 218).
13. ªñù¢ªø¿ñ¢ ¹¬è Üô¢ô¶ ñíñ¢.
14. î¦ò ï£ø¢øñ¢. "ªõ®î¼ î¬ôò¤ùó¢" («îõ£. 912:6.).
15. ñ¢ ªð£ò¢ (ï£ë¢.).
õ¤÷¢ - ªõ÷¢ - «õ÷¢ - «õ좴 = ªõ®.
"îð¢ðì¢¬ì ªò£ô¤õô¢ «õ좴" (Üøð¢.êî. 63).
ªõ÷¢ - ªõ÷¤ - ªõ÷¤ê¢ê¤ = è£î¤ø¢°÷¢ ªõ®è¢°é¢ è좮.
ªõ÷¤ê¢ê¤ - õ¤ö¤ê¢ê¤. (M.L.)
ªõ® - ªõ®ô¢ =
1. «õ좴.
2. î¦òï£ø¢øñ¢. ªõ®½ð¢¹ = ªõ®»ð¢¹.
ªõ좴îô¢
õ¤÷¢ - ªõ÷¢ - ªõ좴. ªõ좴îô¢ =
1. æ¬êðì å«ó ܬøò¤ô¢ õ£÷£ô¢ Üô¢ô¶ èî¢î¤ò£ø¢ ð¤÷î¢îô¢.
"Ü£¤òù¢ø¬ô ªõ좮 õì¢ì£®ù£ó¢" (369:2).
2. â¿î¢¶, ê¤ù¢ùñ¢ ºîô¤òù ªð£ø¤î¢îô¢. èô¢ªõ좴, èôî¢î¤ø¢

ªðòó¢ªõì¢ì «õí¢´ñ¢.
3. «î£í¢´îô¢. "è¤íÁ ªõì¢ìð¢ Ìîñ¢ ¹øð¢ðì¢ì¶." (ðö.)
4. ¶í¤ ºîô¤òù ¶í¢®î¢îô¢. ¬îòø¢è£óù¢ ¶í¤¬ò ªõ좮î¢
¬îð¢ð£ù¢.
5. î¬ôñò¤¬óè¢ èî¢î£¤î¢îô¢, º®ªõì¢ìèñ¢,
6. Ãô Ü÷õ¤ô¢ î¬ôõö¤î¢îô¢. î¬ôªõ좮 Ü÷.
7. ¹¿õ£¤î¢îô¢. "Þ¼ð¢ð¶ Þ¼ñò¤ó¢; Üî¤ô¢ åù¢Á ¹¿ªõ좴" (ðö.).
8. Åî£ì¢ìî¢î¤ô¢ â¤¬ò ªõù¢Á Ýì¢ìè¢è£¬ò Üô¢ô¶ ê¦ì¢¬ì
ï¦è¢°îô¢. ªõì¢ì£ì¢ìñ¢ Ýì«õí¢´ñ¢.
9. ñÁ¬óî¢îô¢. å좮𢠫ðê «õí¢´ñ£, ªõ좮ð¢«ðê «õí¢´ñ£?
10. è´¬ñò£è𢠫ð²îô¢. "ªõ좮ò ªñ£ö¤ò¤ùù¢" (èñ¢ðó£. °èð¢.9.)
11. àÁð¢¬ð ï¦è¢°îô¢. î¬ôªõì¢®è¢ è¼õ£´.
12. Üö¤î¢îô¢.
ªõ좴õ£ù¢ = ð£è¢° ªõ좮.
ªõ좴 - ªõ좮= ªõ좴ðõù¢ - ðõ÷¢ - õ¶. 裴ªõ좮, õ¤ø° ªõ좮, ñí¢
ªõ좮,
ªõì¢ìÁõ£÷¢ = ªõ좴è¢èî¢î¤.
ªõ좴è¢è¤÷¤ = ªê® ªè£®è÷¤ù¢ Þ¬ô è£ò¢è¬÷ ªõ좴ñ¢ ªð¼ õ¤ì¢®.
ªõ좮 - õ¤ì¢® = ê¤Áõ¤ì¢®.
õ¤ì¢® - õ¤ì¢®ô¢ = ñ¤èê¢ ê¤Áõ¤ì¢®. `Þô¢è å¼ ê¤Á¬ñ𢠪ð£¼ì¢ ð¤ù¢ªù£ì¢´.
õ¤ì¢® - õ¤ì¢®¬è = "î¦ð¢ðì¢ì õ¤ì¢®¬è «ð£ô¢."(õ¤¬êð¢.).
ªõ좪ìùô¢ = è´¬ñò£îô¢. "ªõ좪ìù𢠫ð«êô¢"
"ªõ좪ìù¾ ªñîù¬õ ªõô¢ô£õ£ñ¢" (Ͷ¬ó, 33).
ªõ÷¤ò£îô¢
å¼ ªð£¼÷¢ ð¤÷ï¢î¾ìù¢ Þ¬ìò¤ô¢ ªõ÷¤»í¢ì£è¤ù¢ø¶.
õ¤÷¢ - ªõ÷¢ - ªõ÷¤ = î¤øï¢î Þìñ¢, ¹øñ¢, õ¤²ñ¢¹, õ£ùñ¢.
ªõ÷¤î¢îô¢ =
1. ñ¬ø ªõ÷¤ð¢ð´îô¢ °ì¢´ ªõ÷¤ò£îô¢.
2. âô¢ô£¼ñ¢ ð£ó¢è¢°ñ¢ð® ªõ÷¤ð¢ð¬ìò£îô¢. "ªõ÷¤î¢¶ ¬õ°õ
ªîù õõ¼¼ «ñõ¤ å÷¤î¢¶ õ£ö¢è¤ù¢ø î¼ñ ñù¢ù£ù¢"¢
(èñ¢ðó£. áó¢«î´. 136).
3. ªõø¤î£îô¢ (ò£ö¢. Üè.).
4. ðòù¤ôî£îô¢ (Þôè¢. Üè.).
Þ¬ìªõ÷¤ = Þ¼ ªê£ô¢ô¤ø¢° Üô¢ô¶ ªð£¼÷¤ø¢° Þ¬ìð¢ðì¢ì ªõø¢ø¤ìñ¢.
ªêí¢´ ªõ÷¤ = «ð£ó¢è¢ °î¤¬óè¬÷ð¢ ðò¤ø¢Áñ¢ õì¢ì ªõ÷¤.
î¤øï¢î ªõ÷¤ = èì¢ìì ñ¤ô¢ô£î Þìñ¢.
ðóï¢î ªõ÷¤ = Þìñèù¢ø ªõ÷¤.

ðóªõ÷¤ = «ð¼ôè ªõ÷¤, ðóñù¢ à¬ø»ñ¢ ¸í¢í¤òô¢ ªõ÷¤.
¹ô¢ªõ÷¤ = ¹ô¢ 郎øï¢î ªõ÷¤ ï¤ôñ¢.
ñï¢¬î ªõ÷¤ = è£ô¢ï¬ì Üñ¼ñ¢ ªõø¢ø¤ìñ¢.
õ£ùªõ÷¤ = õ¤²ñ¢¹. î¤øï¢îªõ÷¤ò£ ò¤¼è¢°ñ¢ õ¦ì¢®ù¢ à÷¢ ºø¢øñ¢.
ªõì¢ì ªõ÷¤ = ð£ó¢è¢°ñ¤ì ªñ颰ñ¢ î¤øï¢î ªõ÷¤ò£ò¤¼è¢°ñ¢ Þìñ¢. "ªõì¢ì
ªõ÷¤ò£è õ¤÷颰ñ¢ ðó£ðó«ñ" (. ðó£ðó. 362).
ªõ÷¢ - ªõì¢ì = ªõ÷¤ò£ù. å.«ï£; ï÷¢ - ïì¢ì (ïì¢¹ê¢ ªêò¢î).
ªõ÷¤ò£îô¢ = ªõ÷¤ð¢ð´îô¢.
"ªõ÷¤ï¤ù¢ø ñ£ø¢øñ¢ ªõ÷¤ò£ù ð¤ù¢" (ð£óî. ªõ÷¤ð¢ð£ì¢´.17).
ªõ÷¤õ¼îô¢ = Üê¢ê¤ì¢ì ªêò¢î¤ ðô¼è¢°é¢ 褬ìî¢îô¢.
ªõ÷¤ð¢ð´ - ªõ÷¤ð¢ð¬ì.
"ªõ÷¤ð¢ð´ ªê£ô¢«ô è¤÷î¢îô¢ «õí¢ì£" (ªî£ô¢. ࣤ.2).
ªõ÷¤ - ªõ÷¤¾ = ªõ÷¤ð¢ð¬ì.
ªõ÷¤ð¢ð´ - ªõ÷¤ð¢ð£´ = ªõ÷¤ð¢ð´¬è. ªõ÷¤ð¢ð£ì¢´ê¢ ê¼è¢èñ¢ (ð£óî.).
ªõ÷¤ò¤´îô¢ = ˬô Üê¢ê¤ì¢´ õö颰îô¢.
ªõ÷¤ò¤´ - ªõ÷¤ò¦´ = ªõ÷¤ò¤ìð¢ðì¢ì ²õ® Üô¢ô¶ Ëô¢. Þø¢¬øî¢ îñ¤ö¢
Ëô¢èÀì¢ ªð¼ñ¢ð£ôù ¬êõê¤î¢î£ï¢î Ëø¢ðî¤ð¢¹è¢ èöè ªõ÷¤ò¦´.
ªõ÷¤õ¤´îô¢ = õ£ò¢õ¤ì¢´ê¢ ªê£ô¢½îô¢.
ªõ÷¤ õ£é¢°îô¢ = ñ¬öªðò¢¶ Üô¢ô¶ ºè¤ô¢ è¬ô õ£ùï¢ î¤øî¢îô¢.
ªõ÷¤ - ªõ÷¤ð¢¹ =
1. ªõ÷¤ð¢¹øñ¢.
2. ªõ÷¤ò¤ìñ¢.
ªõ÷¤«òÁîô¢ =
1. õ¦ì¢´è¢è£óù¢ ªê£ø¢ð® õ¦ì¢¬ì õ¤ì¢´ «õÁ õ¦´ ªêô¢½îô¢.
2. ªõ÷¤Î¼è¢°è¢ °®«ð£îô¢.
ªõ÷¤è¢°ð¢ «ð²îô¢ =
1. îùè¢°î¢ î¤ø¬ñò¤¼ð¢ð¶ «ð£ô¢ ðèì¢ì£è𢠫ð²îô¢.
2. ð¬è¬ò ñ¬ø ïô¢ôõó¢ «ð£ø¢ «ð²îô¢.
ªõ÷¤è¢°ð¢«ð£îô¢ = ñôé¢èö¤îô¢, ñôé¢èö¤è¢èê¢ ªêô¢½îô¢.
ªõ÷¤è¢è¤¼î¢îô¢ = ñôé¢èö¤î¢îô¢.
ªõ÷¤è¢° õ¼îô¢ = ñôé¢èö¤¾íó¢ê¢ê¤ »í¢ì£îô¢.
¹øñ¢¹ (ªõ÷¤ð¢¹øñ¢)
ªõ÷¤ªòù¢ð¶ à÷¢ âù¢ðîø¢° âî¤ó¢. å¼ ªð£¼÷¤ø¢ ð¤÷¾í¢ì£ùð¤ù¢,
Üð¢ ð¤÷õ¤ìñ¢ Ü𢠪ð£¼ì¢° à÷¢÷£ò¤ó£¶ ªõ÷¤ò£ ò¤¼î¢îô¢ è£í¢è. å¼
ªð£¼ì¢°ð¢ ¹øñ¢ð£ù¶ Üîø¢° Üòô£îô£ô¢, ð¤ø¤î¤ù¢è¤ö¬ñ𢠹øñ¢¹è¢ è¼î¢î¤ô¢

Üòù¢¬ñè¢ è¼î¢¶î¢ «î£ù¢Áñ¢.
å¼ õ¦ì¢®ù¢ à÷¢õ£ê½ñ¢ ªõ÷¤õ£ê½ñ¢ «ð£ô Üèñ¢ ¹øñ¢ (à÷¢ ªõ÷¤)
Þóí¢´ñ¢ îø¢è¤ö¬ñò£ò¤¼ð¢ð¤ù¢, ¹øñ¢¹è¢ è¼î¢î¤ô¢ «õø¢Á¬ñè¢ è¼î¢îù¢ø¤
Üòù¢¬ñè¢ è¼î¢¶î¢ «î£ù¢ø£¶; à÷¢Ùó¢ ªõ÷¤Îó¢ âù¢ðù«ð£ô Þ¼«õÁ
ªð£¼÷£ò¤ù¢, «î£ù¢Áñ¢.
â-´; à÷¢ï£´ x ªõ÷¤ï£´, à÷¢Àôèñ¢ x ªõ÷¤»ôèñ¢.
à÷¢÷£÷¢ x ªõ÷¤ò£÷¢.
Þù¤, âô¢ô£ð¢ ªð£¼÷¢èÀñ¢ à÷¢Àñ¢ ¹øñ¢¹ñ¢ åî¢î¤ó£¬ñò£ô¢, ¹øñ¢¹è¢ è¼î¢î¤ô¢
ãñ£ø¢Á Üô¢ô¶ ñ£òè¢ è¼î¢¶ï¢ «î£ù¢Áñ¢.
ªõ÷¤î¢«î£ø¢øñ¢ =
1. ¹øî£ø¢øñ¢.
2. ªõ÷¤ð¢ðè좴, à÷¢ «î£ø¢øî¢î¤ø¢° ñ£ø£ù¶.
༪õ÷¤î¢ «î£ø¢øñ¢ = ñ£ò¾¼õñ¢, ªð£ò¢è¢è£ì¢ê¤.
ªõÁ¬ñ
ªõ÷¤ Üô¢ô¶ î¤øï¢îªõ÷¤ âù¢ð¶ åù¢Áñ¤ô¢ô£î ªõø¢ø¤ìî»é¢
°ø¤è¢°ñ£îô£ô¢, ªõ÷¤¬ñè¢ è¼î¢î¤ô¢ ªõÁ¬ñ Üô¢ô¶ à÷¢÷¦®ù¢¬ñè¢ è¼î¢¶ï¢
«î£ù¢Áñ¢.
ªõ÷¢÷¤¬ì = åù¢Áñ¤ô¢ô£î î¤øï¢î ªõ÷¤.
ªõ÷¢÷¤¬ì ñ¬ô = î¤øï¢î ªõ÷¤ò¤½÷¢÷ ñ¬ô«ð£ô ñ¤è õ¤÷è¢èñ£ò¢ «î£ù¢Áñ¢
àí¢¬ñ.
ªõ÷¢÷¤¬ô = Ì è£ò¢ èù¤ò¤ô¢ô£î ªõÁ颪裮ò¤ù¢ Þ¬ô.
ªõ÷¢÷¤¬ô - ªõø¢ø¤¬ô.
ªõ÷¢Àö¾ = åù¢Áñ¢ õ¤¬îè¢è£¶ ªõÁ¬ñò£è à¿ñ¢ àö¾.
ªõ÷¢«÷£ì¢ìñ¢ = õ¤ö£õô¢ô£î åî¢î¤¬èî¢ «î«ó£ì¢ìñ¢.
ªõ÷¢ - «õ÷¢ - «õ÷ñ¢ - «õöñ¢ = è£ò¢è¬÷ à÷¢÷¦®ô¢ô£îõ£Á ªêò¢»ñ¢
å¼õ¬è «ï£ò¢ Üô¢ô¶ Ìê¢ê¤.
«õöºí¢ì õ¤÷é¢èù¤ = «õö (ªõÁ¬ñ) «ï£ò¢ð¢ðì¢ì õ¤÷é¢èù¤. «ï£ò¢ð¢
ðì¢ìõ¬ù «ï£»í¢ìõù¢ âù¢Âñ¢ õö袰ð¢ðø¢ø¤, «õöºí¢ì õ¤÷é¢èù¤ªòù
õ¤÷ñ¢ðöî¢ «î£ì¢¬ìê¢ ê¤¬îè¢è£ñô¢ Üîù¢ à÷¢÷¦ì¢¬ì ñ좴ñ¢ ò£¬ù ¾í¢µñ¢
âù¢ð¶, Üø¤ò£î£ó¢ Ãø¢Á. Üç¶ àî¢î¤è¢°ð¢ ªð£¼ï¢¶õ¶ñù¢Á, ºîø¢è£ôî¢î¤ô¢
ªõ÷¢¬÷ ò£¬ù¬òñ좴ñ¢ °ø¤î¢î «õöñ¢ âù¢Âñ¢ ªê£ô¢¬ô ò£¬ù𢠪ð£¶ð¢
ªðòó£èè¢ ªè£í¢ì«î£´, Üî¬ù õ¤÷é¢èù¤ «ï£¬òè¢ °ø¤è¢°ñ¢ «õöñ¢
âù¢Âë¢ ªê£ô¢ªô£´ ñòè¢è¤ùî¤ù£ô¢ õ¤¬÷ï¢î õ¤¬÷¾ ܶ.
ªõí¢í¤ôñ¢ = ªõÁï¤ôñ¢. ªõí¢¹ = ªõÁï¤ôñ¢.
ªõí¢èìù¢, ªõí¢í¤¬ô (ªõ÷¢ + 郎ô)è¢ èìù¢ = â¿î¢¶ê¢ ê£ù¢ø¤ù¢ø¤è¢
¬èñ£ø¢ ø£èè¢ ªè£´è¢°é¢ èìù¢.
ªõí¢«í£¾ = ð¤÷¢¬÷ð¢«ðø¢ø¤è¢° ºù¢Âí¢ì£°ñ¢ ªõÁ «ï£¾.

ªõí¢ð£ì¢ìñ¢ = ºù¢ðíñ¤ù¢ø¤ õ¤´é¢ °î¢î¬è.
ªõ÷¢ - ªõÁ. ªõÁé¢è¿î¢¶, ªõÁé¢è£¶, ªõÁé¢è£õô¢, ªõÁ颬è,
ªõÁ뢫ê£Á, ªõÁï¢î¬ô, ªõÁï£÷¢, ªõÁªïø¢ø¤, ªõÁñ¢ ðï¢îòñ¢, ªõÁñ¢¹øñ¢,
ªõÁñ¢ð£¬ù, ªõÁñ¢ ªð£¤òõù¢, ªõÁñ¢«ðꢲ, ªõÁñ¢¬ð, ªõÁñ¢ªð£ò¢,
ªõÁõò¤Á, ªõÁõ£ò¢ ºîô¤ò ªê£ø¢è÷¢ ðô¢«õÁ õ¬èð¢ðì¢ì ªõÁ¬ñ¬ò
»íó¢î¢¶õù,
ªõÁªñ£ù¢Á = îù¤ªò£ù¢Á.
ªõø¤¶ = åù¢Áñ¤ù¢¬ñ.
ªõÁ - ªõø¢Á. ªõø¢ø£÷¢, ªõø¢Á¬ó, ªõø¢Á¬ø, ªõø¢«ø£¬ô, ªõø¢Áè¢è좬ì,
ªõø¢Áî¢î£÷¢, ªõø¢Áõí¢®, ªõø¢Á«õ좴 âù¢ðù, ªõõ¢«õÁ õ¬èò¤ô¢
ªõÁ¬ñ¬ò Üô¢ô¶ à÷¢÷¦®ù¢¬ñ¬ò àíó¢î¢¶ñ¢.
ªõø¢ªøùô¢ = ªõÁ¬ñò£îø¢ °ø¤ð¢¹.
«õø¢ªøùî¢ ªî£´î¢îô¢ = ê¤øï¢î ªð£¼÷¤ù¢ø¤ ªõÁë¢ ªê£ø¢è¬÷ 郎øê¢
ªêò¢»÷¤òø¢Áîô¢.
ªõÁ - ªõø¤. ªõø¤î¢îô¢ =
1. Ý÷¢è÷¤ù¢ø¤ ªõÁ¬ñò£îô¢. Üóêù¤ô¢ô£î Üóí¢ñ¬ù ªõø¤î¢¶ð¢
«ð£ò¤ø¢Á.
2. ñ¬ö ï¤ù¢Á õ£ùñ¢ ªõÁ¬ñò£îô¢, ñ¬öï¤ù¢Á ªõø¤î¢¶õ¤ì¢ì¶.
ªõø¤¶ - ªõø¤² - ªõø¤ê¢².
ªõø¤ê¢ªêùô¢ = Ý÷¢è÷¤ù¢ø¤ ªõÁ¬ñò£ò¤¼î¢îø¢ °ø¤ð¢¹, õ¤ö£ º®ï¢îð¤ù¢
á«ó ªõø¤ê¢ªêù¢ø¤¼è¢è¤ø¶. "ªõø¤ê¢ê£ù ñ£÷¤¬è" (°¼ðóñ¢. 536).
ªõÁ - õÁ. õÁï¬è, õÁï¤ôñ¢, õÁñ¢¹ùñ¢ âù¢ð¬õ ªõÁ¬ñ¬ò»íó¢î¢¶õù.
õÁ¬ñ
ªð£¼÷¤ô¢ô£ ªõÁ¬ñ«ò õÁ¬ñ.
ªõ÷¢ - ªõí¢° - ªõ颰 - ªõé¢èñ¢ = ñ¤è¢è õÁ¬ñ. ªõé¢èñ¢ ðóï¢î
Üñ¢¬ñò£ó¢è¢° õ¤÷è¢ ªèí¢ªíò¢ ܺ¶ð®.
ªõé¢èñ¢ - ªõé¢èù¢ = õø¤òõù¢.
ªõÁ颬è = õÁ¬ñ. "ªõÁ颬èò£ ªóù¢Âñ¢ «ð£¤ù¢ ªñù¢¬ñ¬ò õù¢¬ñ
ªêò¢»ñ¢" («ê¶¹, Þô袰ñ¤. 31.).
ªõÁ¬ñ = õÁ¬ñ. "ªõÁ¬ñ ò¤ìñ¢ õ¤¿ð¢ð¤í¤ð¢ «ð£ö¢¶ñ¢ ñÁ¬ñ
ñùî¢î«ó ò£è¤"(ï£ô®.329.)
ªõÁñ¢ðòô¢ = åù¢Áñ¤ô¢ô£îõù¢, õø¤òù¢.
ªõÁ = õÁ = õÁ¬ñ.
õÁ - õø¤òù¢ - õø¤ëù¢.
ðòù¤ù¢¬ñ
ªõÁ¬ñ»ñ¢ õÁ¬ñ»ñ¢ ðòù¢ð죬ñè¢ «è¶õ£ñ¢.

õ¤÷¢ - õ¦÷¢ - õ¦í¢ =
1. ðòù¤ù¢¬ñ, (Åì£.)
2. ðòùø¢ø¶.
3. «î¬õ ò¤ô¢ô£î¶.. "õ¦í¢«ðê¤ ñìõ£ó¢¬è ªõ÷¢õ¬÷è÷¢
ªè£í¢ì£ô¢" («îõ£. 677:3).
õ¦í¢ - õ¦íù¢ =
1. ðòùø¢øõù¢. "õ¦íó¢è¢°÷¢ õ¦íù¢" (Ü£¤ê¢. ¹. Åö¢õ¤¬ù. 19.)
2. «ê£ñ¢«ðø¤ (W)
3. î¦òõù¢ (Þ.õ.).
õ¦í¢ - õ¦í¢¹ - õ¦ñ¢¹ =
1. õ¦í¢ ¹èö¢ê¢ê¤. "õ¦ñ¢¹ ¤òó¢" (ð¢¹. 772).
2. ªê¼è¢°.
3. åì¢ì£óñ¢.
õ¦ñ¢¹ - õ¦ñ¢ðù¢ =
1. õ¦í¢ªð¼¬ñè¢è£óù¢.
2. ªê¼è¢èù¢.
3. åì¢ì£óñ¢ ð¤®î¢îõù¢.
õ¤÷¢ - õ¤öô¢ =
1. ðòù¤ù¢¬ñ. "Üöô «î£ñ¢¹ ñ¼ñ¬ø «ò£ó¢ î¤øñ¢ õ¤öô ªîù¢Á
ñ¼èó¢" («îõ£. 866:7).
2. ðòùø¢ø «è£¬óõ¬è.
õ¤öô¢ - õ¤öôù¢ = åù¢Á袰ñ¢ àîõ£îõù¢.
"õ¤öô ªù¬ùò£÷ 郎ùõ£ò¢" («õé¢. êî. 86).
õ¤öôù¢ - õ¤öô¤ = åù¢Á袰ñ¢ àîõ£îõ÷¢.
"õ¦í¤è÷¢ õ¤öô¤è÷¢" (ð¢¹. 890).
õ¤öô¢ - õ¤öô£í¢® = «ê£ñ¢ð¤î¢î¤£¤»ñ¢ õ¦íù¢ (W).
õ¤ö½è¢è¤¬øî¢îô¢ = õ¦í¢ ð£´ð´îô¢.
õ¤÷¢ - ªõ÷¢ - ªõ좮 = ðòù¤ù¢¬ñ.
"âù¢¬ù ªõ좮袰𢠪ðø¢Á «õô¤è¢è£ô¤ø¢ «ð£ì¢®¼è¢è¤øî£?"
ñ.ªõ좮, ªî. õ좮, ð.è. ð¤ì¢® (b).
ªõ좮ð¢ðòô¢ = ðòùø¢øõù¢ (W), «õ¬ô ªêò¢ò£î¤¼ð¢ðõù¢.
ªõ좮«õ¬ô = ðòùø¢ø «õ¬ô, êñ¢ð÷ñ¤ô¢ô£ «õ¬ô.
ªõÁñ¢ð¤½è¢° = õ¦í¢ðè좴. ªõÁñ¢ ð¤½è¢° õí¢í£ù¢ ñ£ø¢Á.
ªõÁñù¢ = õ¦í¢. "Üð¢ðê¢¬ê ªõÁñù£è£«ñ" (ß´, 4: 10 : 7).
ªõÁñ«ù =
1. õ¦í£è.
2. «õ¬ôò¤ù¢ø¤. "ªõÁñ«ù î£÷î¢î¤ø¢° Þ¬êõ¤´ñ¢ âö¤ø¢¬èò¤¬ù"
(ðî¤ø¢. 61, à¬ó). ªõÁ-ªõø¤¶ = ðòù¤ù¢¬ñ. "ªõø¤¶ï¤ù¢
¹èö¢è¬÷ «õí¢ì££¤ ªô´î¢«îñ¢" (èô¤î¢.72).
ªõø¤¶-õø¤¶ = ðòù¤ù¢¬ñ(ð¤é¢.).

ð¤ù¢ù¤¬íð¢¹
'Üô¢' (輬ñè¢ è¼î¢¶«õó¢)
Üô¢½îô¢ = ªð£¼ï¢¶îô¢, èôî¢îô¢, ñò颰îô¢
Üô¢½îô¢ =
1. º¬ìîô¢, °¼õ¤ Ã좬ì Üô¢½è¤ø¶ âù¢ð¶àôè õö袰. "å¼
Ãí¢¬ì Üô¢½è¤øõù¢ åù¢ð¶ Ãí¢¬ì Üô¢½õ£ù¢" âù¢ð¶
ðöªñ£ö¤.
2. ð¤ù¢Âîô¢. ñóé¢è÷¢ åù¢«ø£ªì£ù¢Á ð¤ù¢ù¤è¢ ªè£÷¢Àî¬ô,
Üô¢ô¤è¢ ªè£í¢ìù âù¢ðó¢.
Üô¢ = ñòè¢èñ¢ (åö¤õ¤ªô£´è¢èñ¢. ªð£¶. èõ¤. 6)
Üô¢ - Üô¾ = ñùî¢î´ñ£ø¢øñ¢.
"ݶô ñ£è¢èÀñ¢ Üô¾ø¢Á" (ñí¤«ñè¬ô 4 : 42)
èôî¢îø¢ è¼î¢î¤ô¢ ñòè¢èè¢ è¼î¢¶ñ¢, ñòè¢èè¢è¼î¢î¤ô¢ 輬ñ Üô¢ô¶ Þ¼ì¢
è¼î¢¶ñ¢ «î£ù¢Áñ¢.
"Üô¢ô£ó¢ï¢î «ñù¤ªò£´........................ Üï¢îè£" (ñ£ùõó¢ ð£ìô¢)
å.«ï£: ºò颰 - ñò颰 - ñòè¢èñ¢.
ºòô¢ - ñòô¢ - ñ£ô¢ - ñòè¢èñ¢, 輬ñ.
è÷¢Àîô¢ = ªð£¼ï¢¶îô¢, èôî¢îô¢. è÷¢ - èó¢ - è¼ - 輬ñ.
è÷¢ - è£÷¢ - è£÷ñ¢ = 輬ñ. è£÷¢ - è£÷¤ = 裤òõ÷¢.
è£÷¢ - è£ö¢ = 輬ñ.
Üô¢ =
1. ðè½ñ¢ Þó¾ñ¢ èô袰ñ¢ Üï¢î¤«õ¬÷ (ñ¶¬óè¢è£ë¢ê¤, 544)
2. Þ¼÷¢ (ð¤é¢.)
3. Þó£ (ð¤é¢.) M.al.
å.«ï£: ñ£ô¢ - ñ£¬ô.
Üô¢ - Üô¢ô¤ - Þóõ¤ô¢ ñô¼ñ¢ Ýñ¢ðô¢, 裤òñô¼÷¢÷ è£ò£.
K. alamar, Tu. alimar.
Üô¢ - Üôõù¢ = Þóõ¤ô¢ õ¤÷颰ñ¢ î¤é¢è÷¢, Þóõ¤ô¢ ïù¢ø£ò¢è¢ èí¢ªî£¤»ñ¢
̬ù.
Üô¢ - Üô¢«ô£ù¢ = î¤é¢è÷¢ (ð¤é¢.)
Üô¢ - Þô¢ - Þó¢ - Þó£ - Þó - Þó¾
Þó¢ - Þ¼ - Þ¼÷¢ - Þ¼÷ù¢.
Þ¼÷¢ - ޼좴 = Þ¼÷¢, Üø¤ò£¬ñ.
K., M. irul, Tu. irlu, T. irulu.
Þ¼ = 裤ò "Þ¼ñôó¢è¢°õ¬÷" (ê¦õè. 1171)

Þ¼¬ñ = 輬ñ. (ê¦õè. 1171)
Þó¾ - Þóõù¢ = î¤é¢è÷¢. Þóõù¢ - Þó«õ£ù¢ - Þó£«õ£ù¢. "Þóõù¢
ðè«ô£Âñ¢" («îõ£. 571, 4)
Þó¾ - Þóõñ¢ = Þ¼÷¢ñóñ¢ (¹øñ¢ 281)
Þó£ - Þó£° = è¼é¢«è£÷¢. S. rahu.
Þó£ð¢¹ = Ýñ¢ðô¢ ºîô¤òù (ê¤ôð¢. 2 : 14, à¬ó).
Þó£ - Þó£î¢î¤óñ¢ - Þó£î¢î¤£¤ - ratri. (S.)
Þ¼í¢ñôñ¢ = Ýíõñôñ¢. "Þ¼÷¢ñôî¢î¤ ù¿ï¢î¤" (ê¤õð¢ð¤ó. 2, 1)
Þ¼í¤ôñ¢ = ïóèñ¢ (î¤õ£.)
Þ¼ - ޼ - ޼î = 裤.
"õô¤î£ñ¢ ðè¢èñ¢ ޼îè¢ è¤¼ï¢îù¢Á" (ï£ô®. 258)
޼ - Þ¼ï¢î¤ô¢ = ޼î. (î¤é¢. ªð£¤òî¤, 2, 10, 3)
K. iddal M. irunnal.
Þ¼ - Þ¼ñ¢ - Þ¼ñ¢¹ = 裤ò èù¤òñ¢ (à«ô£èñ¢)
M. irumbu, T. irunu.
O.E. iren, E. iron.
O.E. Iserr, Isen, OS, OHG, ON isarn,
Goth. eisarn, S. ayas.
Þ¼ - ÞÁ - Þø® = è¼ï¢î¤¬ù (î¤õ£.)
ÞÁ - ÞÁ颰 = è£è¢è£ò¢ê¢ «ê£÷ñ¢.
Þô¢ - âô¢ = Þó¾.
"âô¢ô¤ø¢ è¼é¢ªè£í¢Í õ£ò¢î¤øï¢î ñ¤ù¢Âð¢«ð£ô¢" (ï£ô®, 8)
âô¢ô¤¼÷¢ = Þó£õ¤¼÷¢.
âô¢ - âô¢ô¤ =
1. Þó¾. "âô¢ô¤ò¤¶ 裬ôò¤¶" (ê¦õè. 1877)
2. Þ¼÷¢. "ï¦ó¬ó ªòô¢ô¤ò¤òé¢èù¢ñ¤«ù"
(Þ¬ø. 20, â´î¢¶è¢è£ì¢´ê¢ ªêò¢»÷¢ 217)
âô¢ô¤ï£òèù¢ = î¤é¢è÷¢. âô¢ô¤ð¢ð¬è = èî¤óõù¢.
âô¢ - âù¢ - ãù¢ = 裤òõ¤ôé¢è£ù ðù¢ø¤.
"ãªù£¼õù£ ªòò¤ø¢ø¤ô¢ î£é¢è¤ò¶ñ¢" (î¤õ¢. Þòø¢. ï£ù¢. 70)
ãù¢ - ãùñ¢ = ðù¢ø¤
"Þ¼÷¢ï¤øð¢ ðù¢ø¤¬ò ãùñ¢ âù¢ø½ñ¢" (ªî£ô¢. ªð£. 623.)
ãù¢ - ãùô¢ = è¼ï¢î¤¬ù (Åì£).

ãù¢ - ã¬ù - ò£¬ù - ݬù.
Þù¢Áñ¢ ò£¬ù¬ò ã¬ù âù¢Âñ¢ õö袰 ªïô¢¬ô ï£ì¢®ô¢ à÷¢÷¶.
T. enuga, M.ana, K., Tu. ane.
Þ¼ - â¼ - ⼬ñ = 裤òñ£´. "°õ¤º¬ô ðìó¢ñ¼ð¢ ªð¼¬ñ"(ê¦õè. 2102).
M. eruma, Tu. erme, t.enumu, K. emme. S. heramba.
⼬ñ ñøñ¢ = ñøõªù£¼õù¢ îù¢ ð¬ì º¶è¤ì¾ñ¢ ð¬èõó¢ ð¬ì¬òî¢î£ù¢
Üë¢ê£¶ âî¤ó¢î¢¶ ï¤ø¢°ñ¢ ¹ø¬ø (¹.ªõ. 7, 13)
"å¼õ ªù£¼õ¬ù »¬ìð¬ ì ¹è¢°è¢
ìö î£é¢è¤ò ⼬ñ»ñ¢" (ªî£ô¢. ªð£. 72)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful