You are on page 1of 62

HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

MODEL PRINSIP DAN TEORI PEMBELAJRAN

PENDEKATAN

STRATEGI PENGAJARAN

KAEDAHKAEDAH

TEKNIK-TEKNIK MENGAJAR

AKTIVITI

KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU

.CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.

.CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.

.

.

MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Pelaksanaan Penilaian Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Membuat Kesimpulan Memberikan contohcontoh Mencuba Generalisasi Memberikan contohcontoh Pendekatan Induktif/ Membuat Generalisasi Binaan/ Jumpaan Membuat Konsep .

JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF .

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARANINDUKTIF. .

LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF .

KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF .

JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF .

KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK. .PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF.

KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF .

STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF .

GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN. Generalisasi Generalisasi Deduktif Contoh Induktif Generalisasi PENDEKATAN ELEKTIF Contoh Generalisasi . MODEL 1.

Model 2 Contoh Induktif Generalisasi Deduktif Contoh PENDEKATAN ELEKTIF .

KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF .

.

PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF(BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN LITTLEWOOD (1981) .PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN.

REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF

OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF.

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF

KONSEP PENDEKATAN ORAL.

CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY) .

.

.

KUMPULAN KUMPULAN 1 CERDAS Sub-Topik Topik X KUMPULAN KUMPULAN 2 SEDERHANA Sub-Topik Topik X TEMA TEMA Sub-Topik Topik X KUMPULAN LAMBAT KUMPULAN 3 .

KUMPULAN 1 Topik X KUMPULAN 2 Topik X TEMA Topik X KUMPULAN 3 .

KONSEP PENDEKATAN MASTERI Objektif Tekni k P&P Penilaia n Aktiviti Susula n Tentukan objektif secara eksplisit Penggunaan teknik yang berkesan. Laksanakan aktiviti pemulihan untuk muridmurid yang belum menguasai kemahiran. Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif. .

RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI. PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI. .

Mengulang proses di atas hingga unit pelajaran terakhir. Murid yang lulus Penilaian sumatif. Ujian formatif selepas pengajaran-pembelajaran sesuatu unit pelajaran. Melaksanakan pengajaranpengajaran mengikut objektif pelajaran.LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI. . Pembelajaran bebas untuk murid yang telah mneguasai pelajaran Pemulihan untuk murid yang belum menguasainya Meneruskan pengajaranpembelajaran untuk unit pelajaran yang berikutnya Penialian mengesan penguasaan Murid yang gagal Mengulang proses diatas hingga unit pelajaran terakhir.

KONSEP KAEDAH .

FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK .

.

ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL. .

.TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN .

.KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

KONSEP KAEDAH TERUS .

CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN) .

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS.TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS. .

.KAEDAH AJUK HAFAZ.

KAEDAH KOD-KOGNITIF .

CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF. .

KONSEP KAEDAH LINGUISTIK. .

.

KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL .

.

.

KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI .

PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITI .

.

KONSEP SOSIODRAMA. .

. AKTIVITI MAIN PERANAN.KONSEP MAIN PERANAN.

.TUJUAN SIMULASI.

KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI.KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI. .

.

TEKNIK LATIH TUBI. .

.

TEATER BERCERITA .

MESTAMU .