You are on page 1of 129

‫در پوست ببر‬

‫مجید نفیسی‬

‫مجموعه شعر ‪۴‬‬

‫آررماٌ ‪ – ۸۴۳۱‬چاپخاوٍی بیست ي پىجم شُریًر ( شرکت سُامی افست)‬
‫تُران‬

‫وسخٍی الکتريویکی ایه کتاب بٍ اجازٌی شفاَیی شاعر‪،‬‬
‫ي بٍ لطفِ کتابخاوٍی الکتريویکی ديـ ال‬
‫در اسفىذماٌِ ‪ ۸۴۳۸‬بازوشر گردیذ‪.‬‬
‫‪http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫‪ ‬آییهِ وگارش‪ ،‬تقطیعَا ي صفحٍبىذیی ایه وسخٍ‪ ،‬مطابق با اصلِ کتاب تىظیم شذٌ است‪.‬‬
‫‪َ ‬مراٌِ وسخٍی چاپی اصالحوامٍای است؛کٍ آن تغییرات در بازوشرِ الکتريویکی اعمال شذٌاوذ‪.‬‬
‫‪ ‬کتاب شىاسىامٍی کاملتری وذارد‪.‬‬

‫قول داد که از آغاز شروع کنیم؟‬
‫من هیچ نگفتم‬
‫از چه بیسار باشم؟‬
‫الیوت‬

‫شزاب را تاتٌتی تینگار‬
‫ؿشاة سا سبث‪ٛ‬سی ثی‪ٍٙ‬بس‬
‫و‪ ٝ‬اص دسد‪ٞ‬بی ٔشد‪ٜ‬‬
‫ثب س‪ ٛ‬ػخٗ ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪،‬‬
‫‪ٌ ٚ‬یؼ‪ٛ‬ا٘ز سا‬
‫سب د‪ٚ‬سسشیٗ خّیح ٔیٌـبیذ‪.‬‬

‫ٌیؼ‪ٛ‬اٖ ػذیذ‬
‫ـ ثشادس و‪ٛ‬چه‪ ،‬ثبد‪ ،‬ثبٔی اص ثبد‬
‫ث‪ٝ‬د‪ٚ‬سسشیٗ ػبحُ خّیح و‪ٚ ٝ‬حـز‬
‫دس آػشب٘‪ٝ‬ی ػ‪ٍٙ‬یٗ خ‪ٛ‬اة ایؼشبد‪ ٜ‬اػز‬
‫‪ ٚ‬ثش ٔبػ‪ٞٝ‬بی ػبحُ‬
‫و‪ ٝ‬اػشخ‪ٛ‬ا٘‪ٟ‬بی ٘د‪ٛ‬اٌش ٔشي‬
‫ثب ػٕك آة ػخٗ ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‬

‫آٌٖب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ػً ٔشد‪ٜ‬‬
‫ثش آث‪ٟ‬ب س‪ٚ‬اٖ اػز‬
‫سب یبع‪ٞ‬بی دی‪ٛ‬اسی‬
‫دس آیی‪ٝٙ‬‬
‫اص ٔشي ػخٗ ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪.‬‬

‫اگز اس داالن مغزب دررسند‬
‫اٌش اص داالٖ ٔغشة دس سػ‪ٙ‬ذ‬
‫ثب د‪ ٚ‬ثبَ ؿب‪ٛٞ‬اس‬
‫و‪ ٝ‬چ‪ٟ‬ش‪ ٜ‬دس س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬بیی فى‪ٙ‬ذ‪ٜ‬ا٘ذ‬
‫سشا٘‪ٝ‬ییػز و‪ ٝ‬خذا‪٘ٚ‬ذٌبس‬
‫ثشای فشؿشٍب٘ؾ ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‪،‬‬

‫ؿب‪ٌّٜ‬یػز و‪ ٝ‬اص س‪ٟٙ‬بیی‬
‫ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة ٔیس‪ٚ‬د‪.‬‬

‫د‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ش ا٘ذ‪ٍٞٚ‬یٗ فشا ٔیسػ‪ٙ‬ذ‬
‫ثب دیشا‪ٞٗٞ‬بی ػیب‪ٞ‬ـبٖ‬
‫و‪ ٝ‬ػیٕبیی اص ػش‪ٚ‬د خذا‪٘ٚ‬ذیػز‪،‬‬
‫ثب دػشبٖ و‪ٛ‬چىی و‪ ٝ‬سبث‪ٛ‬روـبٖ‬
‫دس ‪ٞ‬بِ‪ٝ‬یی اص ٔ‪ ٝ‬د‪ٚ‬س ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬ث‪ٍٙٞ ٝ‬بٔی و‪ ٝ‬خذا‪٘ٚ‬ذ‬
‫ػش‪ٚ‬دؽ سا ثشخب ٔی٘‪ٟ‬ذ؛‬
‫دس داالٖ ٔغشة ٔی٘ـی‪ٙٙ‬ذ‪،‬‬
‫ثب دیشا‪ٞٗٞ‬بی ػیب‪ٞ‬ی و‪ٕ٘ ٝ‬یدا٘‪ٙ‬ذ‬
‫دس ودب‬
‫ث‪ ٝ‬ثبد ٔیآ‪ٚ‬یض٘ذ‪.‬‬

‫تا تزف کو تا مزگ راىی نیست‬
‫ثب ثشف و‪ ٝ‬سب ٔشي سا‪ٞ‬ی ٘یؼز‬
‫صٔؼشبٖ سا و‪ ٝ‬ػشاػش دس ثشفی ػ‪ٍٕٟ‬یٗ ٌزؿز‬
‫‪ ٚ‬ث‪ٟ‬بس سا و‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ه‬
‫دس ثشف ٔیٌزسد‬
‫ؿج‪ٟ‬ب و‪ ٝ‬ثشف خب٘‪ ٝ‬سا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ا٘جبؿز‬

‫سب ٌ‪ٙ‬دـىبٖ ث‪ ٝ‬صٔ‪ٟ‬شیش دسخز د‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ثش٘ذ‬
‫‪ ٚ‬غضاالٖ و‪ٞٛ‬ی‬
‫اص س‪ٍٞٝٙ‬بی خیجش‬
‫ثب ‪ٞ‬فز ثشادساٖ‬
‫ث‪ ٝ‬خ‪ ًٙ‬ثشف س‪٘ٚ‬ذ‬
‫ای‪ٙ‬ه و‪ٞ ٝ‬فز ثشادساٖ ؿٕـیشصٖ‬
‫ػ‪ٛ‬اس ثش خ‪ًٙ‬سیضدبی‬
‫آػٕبٖ سا لشق وشد‪ٜ‬ا٘ذ‬
‫غضاالٖ و‪ٞٛ‬ی‬
‫دس و‪ٞٛ‬ؼشب٘‪ٟ‬ب‬
‫٘خؼشیٗ ٘مبؿبٖ ثشف‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫ثب ثشف و‪ ٝ‬سب ٔشي سا‪ٞ‬ی ٘یؼز‬
‫صٔؼشبٖ سا و‪ ٝ‬ػشاػش دس ثشفی ػ‪ٍٕٟ‬یٗ ٌزؿز‬
‫‪ ٚ‬ث‪ٟ‬بس سا‬
‫و‪ٔ ٝ‬یٌزسد‬

‫ؿبخ‪ٞٝ‬ب ‪ٛٙٞ‬ص‬
‫دس آؿیبٖ ثشف‬
‫ث‪ٌ ٝ‬فشٍ‪ٛ‬ی ٔب‪ ٜ‬دَ داد‪ٜ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬آػٕبٖ سا و‪ ٝ‬یىشیض ٔیثبسد‪.‬‬
‫‪ٞ‬فز ثشادساٖ‪ ،‬ای ؿٕـیشص٘بٖ آػٕب٘ی‬
‫ثش وذأیٗ و‪ٟ‬ىـبٖ ثشفیٗ‬
‫ػفشی اص خبن سب ث‪ ٝ‬ػش‪ٚ‬جػز؟‬

‫شة اس مزسی نامزیی میگذرد‬
‫ؿت اص ٔشصی ٘بٔشیی ٔیٌزسد‬
‫‪ ٚ‬س‪ٟٙ‬بیی‬
‫ٔب‪ٞ‬شبثی و‪ ٝ‬ثش ػى‪ٛ‬ر ؿت‬
‫ِٕیذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬
‫«سبسیىی سا ث‪ٚ ٗٔ ٝ‬اٌزاس‬

‫‪ ٚ‬ث‪ٚ ٗٔ ٝ‬اٌزاس لبٔشی اص ؿت سا‪،‬‬
‫ؿت سا و‪ ٝ‬ثب دی‪ٛ‬اس‪ٞ‬بی ثّ‪ٙ‬ذ‬
‫‪ٞ‬بِ‪ٝ‬ییػز اص س‪ٟٙ‬بیی‪».‬‬
‫دس ٔشغضاس س‪ٟٙ‬ب‬
‫ؿت و‪ ٝ‬ثب ِجبد‪ٜ‬ی چشویٗ‬
‫اص سا‪ٜٞ‬بی ٔشش‪ٚ‬ن ٔیٌزسد‬
‫‪ ٚ‬س‪ٟٙ‬بیی‬
‫ٔ‪ٌٝ٘ٛٝ‬یی و‪ ٝ‬ثش فشاص ؿت‬
‫ایؼشبد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬

‫اس دًر دستيا‬
‫اص د‪ٚ‬س دػش‪ٟ‬ب‬
‫ؿت‬
‫سدای ػیب‪ٞ‬ؾ سا ث‪ ٝ‬ثبد ٔیػذبسد‬
‫‪ ٚ‬اص دَ ‪ٞ‬ش ػ‪ٍٙ‬شیض‪ ٜ‬خبسی ٔیؿ‪ٛ‬د‪،‬‬
‫سب ‪ٍٙٞ‬بٔی و‪ٝ‬‬
‫سبخی اثّك ثش ػش ٘‪ٟ‬ذ‪.‬‬

‫س‪ ًٙ‬دس ثش ٌیش‬
‫سدایی سا و‪ ٝ‬ث‪ٔٝ‬یشاص ثشد‪ٜ‬یی‪،‬‬
‫ای ؿب‪ٞ‬ضاد‪ٜ‬ی اثیشیـ‬
‫‪ ٚ‬ث‪ُٟ‬‬
‫ا٘ذ‪ٞٚ‬ی سا و‪ ٝ‬چ‪٘ ٛ‬بٖ ٔ‪ٟ‬شبة‬
‫سب طسفبطسف خبن‬
‫خب٘‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫٘د‪ٛ‬اییػز اص ػى‪ٛ‬ر‬
‫ـ خی‪ٜٛ‬یی و‪ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬و‪ٙ‬بی و‪ٞٛ‬ؼشبٖ‬
‫ثشدّ‪ٞٝ‬ب فش‪ٔ ٚ‬یِغضد‪،‬‬
‫‪ ٚ‬ؿتـ‬
‫ٌُ ص٘جمی‬
‫و‪ ،ٝ‬آساْ‪ ،‬آساْ‪ ،‬دأٗ‪ٔ ،‬یٌـبیذ‪.‬‬

‫پسزک ىنٌس ىم آنجا نشستویی‬
‫دؼشن ‪ٛٙٞ‬ص ‪ ٓٞ‬آ٘دب ٘ـؼش‪ٝ‬یی‬
‫ثب چـٕب٘ی و‪ ٝ‬چـٓ ٘یؼز‬
‫‪ ٚ‬لّجی‪ ،‬و‪ ٝ‬اثّك غش‪ٚ‬ة سا ٔب٘ذ‬
‫دؼشن ‪ٛٙٞ‬ص ‪ ٓٞ‬آ٘دب ٘ـؼش‪ٝ‬یی‬
‫‪ٔ ٚ‬یا٘ذیـی و‪ ٝ‬آ‪ٚ‬اس ٔب‪ٜ‬‬

‫ثش ػشاػش ؿ‪ٟ‬ش‪ ،‬فش‪ٔ ٚ‬یسیضد‬
‫‪ ٚ‬سیـ‪ٞٝ‬بی ثبساٖ‬
‫سب ٌ‪ٛ‬د٘بی خب٘‪ٞٝ‬ب‪ ،‬دیؾ ٔیس‪ٚ‬د‬
‫دؼشن ‪ٛٙٞ‬ص ‪ ٓٞ‬آ٘دب ٘ـؼش‪ٝ‬یی‬
‫‪ٍٙٞ ٚ‬بٔی و‪ٔ ٝ‬ب‪ٜ‬‬
‫ثش فشاص ؿب٘‪ٞٝ‬بیز ایؼشبد‪ ٜ‬اػز‬
‫ٔیؿ‪ٛٙ‬یـ ٔیؿ‪ٛٙ‬ی‬
‫صذای وؼی سا و‪ ٝ‬دس خّ‪ٍٙ‬ضاس آٖ ػ‪ٛ‬ی س‪ٚ‬د ٔیٌشیذ‬
‫‪ ٚ‬چـٕب٘ی و‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬سا‬
‫اص چ‪ٛ‬ث‪ٝ‬ی داس ٔیٍ٘شد‬
‫دؼشن ‪ٛٙٞ‬ص ‪ ٓٞ‬آ٘دب ٘ـؼش‪ٝ‬یی‬
‫‪ٚ‬چـٕب٘ز و‪ ٝ‬سب اػٕبق ؿت خبسیػز‬
‫‪ٌ ٚ‬یؼ‪ٛ‬ا٘ز و‪ ٝ‬سدایی ثش ؿت وـیذ‪ٜ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬س‪ٛ‬‬
‫و‪ ٝ‬ا٘ذیـ‪ٙ‬بن ص‪ٚ‬سق‪ٞ‬بی س‪ٚ‬د ‪ٞ‬ؼشی‪.‬‬

‫مزا در ستایش ماهىای شثانو‬
‫ٔشا دس ػشبیؾ ٔب‪ٜٞ‬بی ؿجب٘‪ٝ‬‬
‫آ‪ٚ‬اصی ٕ٘ب٘ذ‪ ٜ‬اػز‪،‬‬
‫ایؼشبد‪ٜ‬اْ دس ٌزس ٔب‪ٜ‬‬
‫سب خ‪ٛ‬یـشٗ سا فشأ‪ٛ‬ؽ و‪.ٓٙ‬‬

‫تو ىنگامی کو تو خٌاب میرًیم‬
‫ث‪ٍٙٞ ٝ‬بٔی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة ٔیس‪ٚ‬یٓ‬
‫اؿیبء‪ ،‬ػش‪ٚ‬د ٌزؿش‪ٝ‬ؿبٖ سا ثبص ٔییبث‪ٙ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬چ‪٘ٛ‬بٖ دسیب‪ ،‬سلصبٖ‪ ،‬سلصبٖ‬
‫سب فشاص اسبق دیؾ ٔیس‪٘ٚ‬ذ‬

‫تا دستْایص آى پیزهزد ٍحطی‬
‫پزدُ را گطَد‬
‫ٍ اس هیاى کطتشار ضة گذضت‬
‫اؿیبء ‪ٛٙٞ‬ص ‪ ٓٞ‬دس دا٘ؾ عجیؼیؿبٖ غ‪ٛ‬ع‪ٚٝ‬س٘ذ‪،‬‬
‫ث‪ٍٙٞ ٝ‬بٔی و‪ ٝ‬آٖ ػشادب س٘ح‬
‫د٘یب سا ث‪ ٝ‬حبَ خ‪ٛ‬د ٔیٌزاسد‬
‫‪ ٚ‬ث‪ٍٙٞ ٝ‬بٔی و‪ ٝ‬آٖ خیشخیشن س‪ٟٙ‬ب‬
‫اص خبس ؿت آ‪ٚ‬یخش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‬
‫تا دستْایص آى پیزهزد ٍحطی‬
‫پزدُ را گطَد‬
‫ٍ تا چطواى هَرٍثیص‬
‫در سکَت ضة گذضت‬
‫ٌب‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬ؿت‬
‫ص٘یػز دِفشیت‬
‫و‪ ٝ‬دبچیٗ ث‪ٝ‬دػز‬
‫ث‪ ٝ‬دـز د‪ٙ‬دش‪ٔ ٜ‬یآیذ‬
‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬بیی خفش‪ٔ ٝ‬یٍ٘شدـ‬

‫ٌب‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬آٖ و‪ٛ‬دن ٌٕـذ‪ٜ‬‬
‫دس ػشاػش ؿت‬
‫آػیٕ‪ٝ‬ػش‬
‫دس سا‪ٟٞ‬بی ر‪ٙٞ‬ی‪ ،‬د‪ٚ‬س ٔیؿ‪ٛ‬دـ‬
‫تا دستْایص آى پیزهزد ٍحطی‬
‫پزدُ را گطَد‬
‫ٍ ّنچٌاى کِ تافزاس ضة پیص هیآهذ‬
‫تِ هزگی هیاًذیطیذ‬
‫کِ چًَاى یادتَدی تزجا هاًذُاست‬
‫ث‪ٍٙٞ ٝ‬بٔی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة ٔیس‪ٚ‬یٓ‬
‫اؿیبء‪ ،‬ػش‪ٚ‬د ٌزؿش‪ٝ‬ؿبٖ سا ثبص ٔییبث‪ٙ‬ذ‬
‫‪ٔ ٚ‬شي ‪ ٚ‬ص٘ذٌی‬
‫چ‪٘ٛ‬بٖ ؿب‪ٞ‬ضاد‪ٜ‬یی ثیسبج ٔیٌزس٘ذ؛‬
‫آٖ خب و‪ ٝ‬ؿت‬

‫اص اؿیبء ِجشیض ٔیؿ‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬سا‪ٟٞ‬بی ر‪ٙٞ‬ی‬
‫سب ٔب‪ ٜ‬ػش ٔیٌـبیذ ـ‬
‫آٖ خب و‪ ٝ‬آٖ و‪ٛ‬دن آػیٕ‪ٝ‬ػش‬
‫ثب دػش‪ٟ‬بیؾ‬
‫چـٕب٘ؾ سا فش‪ٔ ٚ‬یٌیشد ـ‬
‫آُ ای داًص طثیعی!‬
‫ای پیزهزد ٍحطی کِ ضثاٌّگام پزدُ را هیگطایی‬
‫تِ ٌّگاهی کِ تِ خَاب هیرٍین‬
‫ٍ تٌْا سزدی هزگ تزجا هیهاًذ‬
‫آیا ایي تَیی‬
‫حَایی کِ ًخستیي سیة را خَردُ است؟‬

‫خداییست کو ایستاده است‬
‫خذاییػز و‪ ٝ‬ایؼشبد‪ ٜ‬اػز‬
‫ثب ا٘ذاْ و‪ٛ‬چىؾ‪ ،‬ثب ا٘ذأ‪ٟ‬بی و‪ٛ‬چىؾ‪ٕٞ ،‬چ‪ ٖٛ‬یه سبسیىی‬
‫ا‪ ٚ‬خذاییػز و‪ ٝ‬ایؼشبد‪ ٜ‬اػز‬
‫دس سا‪ٟٞ‬بی ثؼش‪،ٝ‬‬
‫ث‪ٍٙٞ ٝ‬بٔی و‪ ٝ‬سبن صسیٗ‬

‫اص آػٕبٖ آ‪ٚ‬یخش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‬
‫ا‪ٚ‬ػز س‪ٟٙ‬ب سبوجبٖ‬
‫و‪ ٝ‬دس ثبؽ س‪ٟٙ‬بی خ‪ٛ‬د‬
‫خ‪ٛ‬ؿ‪ٔ ٝ‬یچی‪ٙ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬دا٘‪ٞٝ‬بی اٍ٘‪ٛ‬س‬
‫و‪ ٝ‬چ‪٘ٛ‬بٖ ص٘دیش‪ٞ‬بی فّضی‬
‫دس ػشاػش سا‪ ٜ‬فش‪ٔ ٚ‬یسیض٘ذ‬
‫چـٕب٘ز سا ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ثجخؾ!‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ٞ ٝ‬یچ چیض س‪ ٛ‬سا ث‪ ٝ‬ادأ‪ٝ‬ی ایٗ سا‪ ٜ‬ثشٕ٘یاٍ٘یضد‬
‫چـٕب٘ز سا ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ثجخؾ!‬
‫‪ِٚ‬ی ا‪ ٚ‬ایؼشبد‪ ٜ‬اػز‬
‫ثب دػشبٖ ثبصؽ‬
‫و‪ ٝ‬آػٕبٖ سا لبثیػز‬
‫ثب چـٕب٘ؾ و‪ٛٙٞ ٝ‬ص دس سبسیىی س‪ ٛ‬سا ٔیٍ٘شد‬
‫آ‪ ٜ‬ای ٘بٔؼّ‪ !ْٛ‬ای ایؼشبد‪ ٜ‬دس سبسیىی!‬

‫‪ٚ‬آٌٖب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬خـٕ‪ٙ‬بن ‪ ٚ‬غٍٕیٗ‬
‫ػش اص ثؼشش فش‪ٔ ٚ‬یٌیشی‬
‫ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ثی‪ٙ‬ذیؾ‪،‬‬
‫آٖ ٔ‪ٛ‬الی ؿؼّ‪ٞٝ‬ب‬
‫و‪ ٝ‬ثب دی‪ٛ‬اٍ٘بٖ‬
‫اص سا‪ٜٞ‬بی لذیٕی ثبص ٔیآیذ‪.‬‬

‫در آستانوی خارتست‬
‫دس آػشب٘‪ٝ‬ی خبسثؼز‬
‫ٌشث‪ٝ‬ی خـٍٕیٗ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة سفش‪ ٝ‬اػز‬
‫‪ٓٞ‬چ‪ ٖٛ‬س‪ٚ‬دخب٘‪ٝ‬یی‬
‫و‪ ٝ‬اص فشاص آثـبس‬
‫ث‪ ٝ‬دبئیٗ دسغّشذ‪.‬‬

‫ثبػشب٘یسشیٗ ؿٕـیش‪ٞ‬ب ودبػز؟‬
‫چـٕی اٌش ثجی‪ٙ‬ذ‬
‫ؿبخ‪ٝ‬ی ػشیبٖ سا‬
‫و‪ ٝ‬د‪ٛ‬ؿیذ‪ٜ‬سشیٗ ٌ‪ٙ‬دی‪ٞٝٙ‬ب سا‬
‫د‪ٟٙ‬بٖ وشد‪ ٜ‬اػز‬
‫افؼ‪٘ٛ‬ی و‪ ٝ‬ثبػشب٘یسشیٗ خبد‪ٌٚ‬ش ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‬
‫سب خ‪ٟ‬ب٘ذ أ‪ٛ‬اخی سا‬
‫و‪ ٝ‬ثش فشاص آثـبس‬
‫‪ٞ‬ضاساٖ ٌشث‪ٝ‬ی خـٍٕیٗ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬
‫دس آػشب٘‪ٝ‬ی خبسثؼز‬
‫اٌش آٖ ثبػشب٘یسشیٗ ؿٕـیش‪ٞ‬ب‬
‫ٌّ‪ٛ‬ی خ‪٘ٛ‬یٗ سا‬
‫اص ‪،ٓٞ‬‬
‫ثشدسدـ‬
‫اٌش ‪ٞ‬ضاس ٌشث‪ٝ‬ی خـٍٕیٗ‬
‫اص فشاص دی‪ٛ‬اس فش‪ ٚ‬خ‪ٟٙ‬ذ‬

‫ثبػشب٘یسشیٗ ؿٕـیش‪ٞ‬ب ودبػز؟‬
‫ـ ػشثبص دیش دس آػشب٘‪ٝ‬ی خبسثؼز‬
‫دسی ثؼش‪ ٝ‬سا ٔب٘ذـ‬

‫آًاس در کمد لثاسيای کينو‬
‫هزگ در لثاسْای خاًگی کویي کزدُ است‬
‫در ساعت تٌْا‬
‫ٍقتی کِ کَّستاى را َّای تارش است‬
‫ٍ رٍس تِ سٌگیٌی‬
‫در کوذّای سٌگیي آغاس هیضَد‬
‫هزگ در لثاسْای ًطستِ‬
‫ًطستِ است‬
‫تا سزی پزهَ‬
‫ٍ پَستی غوگیي‬

‫تِ ّیأت پیزهزدی‬
‫در لثاس خاًگی چزٍکیذُیی‬
‫آرام ایستادُ است‪.‬‬
‫ا‪ٛ٘ٚ‬لز ث‪ ٝ‬آلبی و‪ٛ‬سؽ‬
‫س‪ ٛ‬خیبثبٖ داسی‪ٛ‬ؽ ٌفشٓ و‪ ٝ‬دػشبؽ ث‪ٛ‬ی ٘فز ٌشفش‪ٝ‬‬
‫‪ ٚ‬ا‪ٔ ٖٚ‬یس‪ ٝ٘ٛ‬سٕ‪ ْٛ‬وبسٌب‪٘ ٜ‬فزػبصی ا‪ ٖٚ‬ػشخیبث‪ٛ٘ٛ‬‬
‫اص صت سب ؿ‪ٌ ْٛ‬ض و‪،ٝٙ‬‬
‫‪ِٚ‬ی ا‪ ٖٚ‬ایؼشبد‪ٍ٘ ٛٙٔ ،‬ب وشد‬
‫ٔ‪ٙ‬شظش ث‪ٛ‬دْ و‪ ٝ‬ثخ‪ٙ‬ذ‪ِٚ ،ٜ‬ی فمظ دػشبؿ‪ ٛ‬ث‪ ٛ‬وـیذ‪.‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬ا‪ِ ٖٚ‬جبع چش‪ٚ‬ویذ‪ٜ‬ؿ‪ٍ٘ ٛ‬ب وشد‬
‫س‪٘ٛ‬غ سٕ‪ ْٛ‬وٕذای ػ‪ٍٙ‬یٗ س‪ ٚ‬ثیبد ثیبس‪ٜ‬‬
‫ثب ٔشٌ‪ٟ‬بی دیٍش‬
‫او‪ ٖٛٙ‬ث‪ٔ ٝ‬الحب٘ی ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫و‪ ٝ‬دس طسفبی دسیب خفش‪ٝ‬ا٘ذ؛‬

‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬ػبِ‪ٟ‬ب‬
‫چیضی سا د‪ٟٙ‬بٖ ٕ٘یو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬
‫ا‪ ٖٚ‬س‪٘ٛ‬غ ث‪ٕ٘ ٝ‬ه فىش و‪ٝٙ‬‬
‫ا‪ ٖٚ‬س‪٘ٛ‬غ ث‪ ٝ‬دیشٔشد ‪٘ ٚ‬یض‪ٜٞ‬بی ‪ٚ‬اٍِیشی فىش و‪ٝٙ‬‬
‫‪ِ ٚ‬جبػی و‪ ٝ‬اص ٕ٘ه ػبخش‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬‬
‫ث‪ ٝ‬ا‪ٌ ٚ‬فش‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬سٕبْ س‪ٚ‬ص سا آ‪ٚ‬اص خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٜ‬ای؟‬
‫ٌفش‪ٝ‬یی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فىش خ‪ٛ‬د ٘ج‪ٛ‬د‪ٜ‬ییـ‬
‫ث‪ ٝ‬فىش ‪ٕٝٞ‬ی دػش‪ٟ‬بیی ث‪ٛ‬د‪ٜ‬یی‬
‫و‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ه دس آٖ وٕذ‪ٞ‬بی غٍٕیٗ‬
‫فشأ‪ٛ‬ؽ ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ؟‬
‫دػش‪ٟ‬بیؾ سا ث‪ٛ‬ئیذ‪،‬‬
‫ا‪ ٚ‬سٔض دیٍشی سا ٔیدا٘ؼز‬
‫‪ ٚ‬فىش ٔیوشد و‪ٔ ٝ‬یس‪ٛ‬ا٘ذ اص صجح سب ث‪ ٝ‬ؿبْ‬

‫ث‪ٙ‬ـی‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬شي ثی‪ٙ‬ذیـذ‬
‫و‪ٛٞ ٝ‬ای و‪ٞٛ‬ؼشبٖ سا‬
‫آغـش‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬
‫ٔالح ػضیض‬
‫ٔالح د‪ٚ‬ػزداؿش‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬سٕبٔی دسیب‪ٞ‬ب اص آٖ س‪ٛ‬ػز‬
‫ٔالحی و‪ ٝ‬ثب ِجبػ‪ٟ‬بی ص٘ذ‪ٜ‬ر‬
‫سٕبٔی خبن سا ثب خ‪ٛ‬د حُٕ ٔیو‪ٙ‬ی‪.‬‬
‫آٖخب ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دیشص٘ی ث‪ٔ ٗٔ ٝ‬یٌفز‬
‫وٕذ‪ٞ‬بی ِجبع و‪ٟٝٙ‬ی ٔٗ‬
‫سٕبْ خبن د٘یب سا‬
‫ثب خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬سبالسی ثؼش‪ٔ ٝ‬یثشد‪.‬‬
‫یبدر ٔیبد و‪ ٝ‬ا‪ ٖٚ‬س‪ٚ‬ص‬
‫ِجبػـ‪ ٛ‬سٕ‪ ْٛ‬دبس‪ ٜ‬وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د؟‬

‫ِجبػی ثب یم‪ٞٝ‬بی ثبص ‪ ٚ‬آػششای چش‪ٚ‬ویذ‪ٜ‬‬
‫ثب سً٘ ‪ٕٞ‬یـٍی ‪ ٚ‬ا‪ ٖٚ‬خبوؼششی سشػ‪ٙ‬بن‪.‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬چبئیؿ‪ ٛ‬خ‪ٛ‬سد‪ٌ ،‬فز‬
‫ٔیس‪ ٓ٘ٛ‬ثذْ ایٗ ِجبػ‪ ٛ‬ث‪ِ ٝ‬جبػـ‪ٛ‬یی؟‬
‫ث‪ٟ‬ؾ ٌفشٓ دیٍ‪ِ ٝ‬جبػـ‪ٛ‬یی س‪ ٛ‬وبس ٘یغ؛‬
‫‪ِٚ‬ی ا‪ ٖٚ‬سٕ‪ ْٛ‬وٕذ ػیب‪ٞ‬شٍ٘‪ٛ‬‬
‫ثب دب‪ٞ‬بی ٌُآِ‪ٛ‬دؽ وثیف وشد‪.‬‬
‫ث‪ٔ ٝ‬الحبٖ ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫ث‪ ٝ‬آلبی ف ث‪ ٝ‬آلبی د ث‪ ٝ‬آلبی ٖ‬
‫ثب ٌیؼ‪ٛ‬ا٘ی و‪ ٝ‬دس ثبد دشیـبٖػز؛‬
‫دس آٖ ٌ‪ٛ‬سػشبٖ دسیبیی‬
‫و‪ ٝ‬ثبصٔب٘ذ‪ٜ‬ی ٘ظادی خـٍٕیٗ ‪ ٚ‬صیجبی‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬خیبِؾ و‪ ٝ‬ثب‪ٚ‬س ٔیوشدْ‬

‫دیشص٘‪ٔ ٝ‬یٌفز و‪ٔ ٝ‬یس‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ ٖٚ‬آ‪ ًٙٞ‬لـ‪ٍٛٙ‬‬
‫ثیبد ثیبس‪،ٜ‬‬
‫آ‪ٍٙٞ‬ی‪ ٛ‬و‪ ٝ‬ثبثب ثضسٌؾ اص دؿشبی لضاق ثب خ‪ٛ‬د ا‪ٚ‬سد‪ٜ‬‬
‫ػ‪ٛ‬اس ثش اػت ٔیٌزؿز‬
‫‪ ٚ‬دسیب سا ثب سٕبٔی خ‪ ٖٛ‬خ‪ٛ‬یؾ ٔیآساػز‪،‬‬
‫وبوّی صیجب و‪ ٝ‬دس ثبد دشیـبٖ ث‪ٛ‬د‬
‫ا‪ٚ ٖٚ‬لز چی ؿذ؟‬
‫س‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬ا‪ ٖٚ‬چی ٌفشی و‪ ٝ‬دیٍ‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬لز ثشٍ٘ؾ؟‬
‫س‪ ٛ‬ایؼشبدی‬
‫‪ ٚ‬س‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬دػشبر ٍ٘ب ٔیوشدی و‪ ٝ‬دیٍ‪ٞ ٝ‬یچ ٘بخٗ ٘ذاؽ؟‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬ػش‪ٚ‬د لضالی‬
‫ثب چىٕ‪ٞٝ‬بی خـٗ‬
‫‪ ٚ‬دػش‪ٟ‬بی دشٔ‪ٛ‬‬
‫ػ‪ٛ‬اس اػت اص سا‪ ٜ‬سػیذ‪،‬‬
‫ػش‪ٚ‬دی صیجب و‪ ٝ‬دس سٕبٔی خشٔ‪ٟٙ‬بی وـشضاس‬

‫ثب ص٘‪ٟ‬بی ؿشٍٔیٗ ٔیخ‪ٛ‬اثیذ‬
‫‪ ٚ‬خ‪٘ٛ‬ـبٖ سا ث‪ ٝ‬غش‪ٚ‬س ٔیآساػز‬
‫ّیأتی تِ ًاهعلَهی هزگ‪،‬‬
‫احساسی کِ ّن پیزهزد را تا کالُ حصیزی‬
‫ٍا هیدارد تا کالُ اس سز تزگیزد‬
‫ٍ تِ تستز فزٍ افتذ‬
‫ٍ ّن هاّیگیز جَاى را‬
‫کِ در کلثِی ساحلی‬
‫در کٌار آتص تِ فکز رٍسّای تاراًیست‪.‬‬
‫افطزُیی کِ دریاًَرد را‬
‫هیگذارد تا کطتی خَیص تِ دریا سپارد‬
‫ٍ راُ سزسهیٌی ًاضٌاختِ پیص گیزد‪،‬‬
‫ٍ پلٌگ هغزٍر را‬
‫اس صخزُ تِ دریا افکٌذ‪.‬‬
‫آلبی افـیٗ ؿٕب ا‪ ُٞ‬وذ‪ ْٚ‬وـ‪ٛ‬سیٗ؟‬

‫ٔٗ فىش ٔیوشدْ و‪ِ ٝ‬جبع ؿٕب خبوؼششی سٍ٘‪،ٝ‬‬
‫‪ِٚ‬ی چـبْ ‪ٞ‬یچ ػ‪٘ ٛ‬ذاس‪،ٜ‬‬
‫اال٘‪ ٝ‬ػبِ‪ٟ‬بع و‪ ٝ‬د‪ٚ‬ای چـٕٓ سٕ‪ ْٛ‬ؿذ‪ٜ‬‬
‫ٔؼّ‪٘ ْٛ‬یغ و‪ ٝ‬عجیت خ‪ٛ٘ٛ‬ادٌیٕ‪ٖٛ‬‬
‫وذ‪ٌٛ ْٚ‬سی سفش‪.ٝ‬‬
‫ؿبیذ حبال ا‪ٔ ٖٚ‬شد ِجبع خبوؼششی سً٘‬
‫ثب یم‪ٞٝ‬بی ثشٌشد‪ٖٚ‬‬
‫س‪ ٛ‬وٕذای ع‪ٛ‬یُ سا‪ٔ ٜ‬یش‪ ٚ ٜ‬آ‪ٚ‬اص ٔیخ‪.ٝ٘ٛ‬‬
‫دػش‪ٟ‬بیؾ سا ث‪ ٗٔ ٝ‬آ‪ٚ‬یخز‪،‬‬
‫‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬سا دیذْ و‪ٓٞ ٝ‬چ‪ٙ‬بٖ و‪ ٝ‬دس غجبس ٔیٌزؿز‬
‫دسیب سا دیذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دسیب٘‪ٛ‬سد سا‬
‫دبس‪ٜ‬یی ٕ٘ه سا ‪ ٚ‬ع‪ٙ‬بثی اص و‪ٙ‬ف سا‪.‬‬
‫‪!ٛٞٛٞ‬‬
‫‪ !ٛٞ !ٛٞ‬ػً ٔبد‪ٜ‬ی لجشػی‬
‫ا‪ٛ٘ٚ‬لز و‪ٔ ٝ‬بدسر س‪ ٛ‬خب‪ٜٚ‬‬
‫ثب ٔشدای ػشثی ٔیخ‪ٛ‬اثیذ‬

‫س‪ ٛ‬ودب ث‪ٛ‬دی و‪ ٝ‬حبال ٔث‪ ٝ‬ی‪ ٝ‬ؿٕـیش‬
‫ثش٘ذ‪ٜ‬یی؟‬
‫ا‪ ٚ‬س‪ٙ‬ی ثش‪ ٝٙٞ‬داؿز‪.‬‬
‫حبال ودبیی و‪ٔ ٝ‬یس‪٘ٛ‬ی سٕ‪ ْٛ‬سا‪ ٜ‬س‪ ٚ‬دیبد‪ ٜ‬ثشی؟‬
‫‪ ٚ‬اص ا‪ِٚ‬یبی ٔحششْ‬
‫سمبضبی ی‪ ٝ‬د‪ٚ‬چشخ‪ٝ‬ی خبوؼششی سً٘ و‪ٙ‬ی؟‬
‫دسیب٘‪ٛ‬سد دیش‬
‫ث‪ ٝ‬دسیب‪ٞ‬ب ٔیا٘ذیـیذ‪،‬‬
‫صیشا ثیٌٕبٖ ٔیدا٘ؼز و‪ ٝ‬د‪ ٚ‬دػز ‪ ٚ‬د‪ ٚ‬ثبص‪ٚ‬‬
‫ا‪ ٚ‬سا ث‪ ٝ‬سٕبٔی الیب٘‪ٛ‬ع‪ٞ‬ب ثؼش‪ ٝ‬اػز‬
‫آلبی ٔحششْ‪،‬‬
‫ٔٗ فمظ ث‪ ٝ‬فىش ا‪ِ ٖٚ‬ى‪ٞٝ‬بی ػدیجٓ‬

‫ا‪ِ ٖٚ‬ى‪ٞٝ‬بی ػدیت‪،‬‬
‫و‪ ٛٙٔ ٝ‬ث‪ ٝ‬یبد اػٓ ػدیجی ٔیا٘ذاص‪.ٜ‬‬
‫دستاًی کِ تواهی ضة را در خَد گزفتِاًذ‬
‫تاس گفتٌذ آى کلوِ را‬
‫کلوِی ًاگفتِ را‪،‬‬
‫سهیي را ٍ هاُ را در آب‬
‫کِ تا اًعکاس تیچَى تاغْای درّن ضة‬
‫ضکفتِ است؛‬
‫ٍ آىگاُ دستی پیص آهذ‬
‫اس صرفای درّن گیسَاًی کِ ًویخَاًذیص‬
‫اس رٍسّایی تا لثاسّای لکِآگیي‬
‫ٍ کفطْایی خاکآلَد‬
‫کوذی اس لثاسْای درّن ٍ ضثْای خاطزُّای سثکسز‬

‫٘بٌب‪ ٜ‬ص‪ٛ‬سی فشیج‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬سا ؿ‪ٙ‬یذ‬
‫ص‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬اص اخذادؽ‬
‫ث‪ ٝ‬یبدٌبس داؿز‪.‬‬

‫س‪ ٛ‬ایٗ ػشٔبی ػدیت‬
‫س‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬وٕذ آلبی و‪ٛ‬سؽ فىش وٗ‬
‫‪ ٚ‬فىش وٗ و‪ٔ ٝ‬یـ‪ٝ‬‬
‫اص چ‪ٛ‬ة وٕذ‬
‫٘یِجىی ػبخز و‪ ٝ‬ثش‪ ٝ٘ٛ‬ساصس‪ ٛ‬ثٍ‪.ٝ‬‬
‫ص‪ٛ‬ر فشیج‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬سا‪ٟٞ‬ب آٔذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫ا‪ ٚ‬ص‪ٛ‬سسی صیجب داؿز‬
‫ص‪ٛ‬سر صیجب‬
‫ای‪ٙ‬ه ثب دسیب٘‪ٛ‬سد دیش ‪ٕٞ‬خ‪ٛ‬اث‪ٔ ٝ‬یؿذ‪.‬‬
‫ودب ٔیس‪٘ٛ‬غ ایٗ خ‪ٛ‬س غٍٕیٗ ثـ‪ٝ‬؟‬
‫ثب ػدّ‪ ٝ‬دبِش‪ٛ‬ی خبوؼششیـ‪ ٛ‬د‪ٛ‬ؿیذ‬
‫‪ ٚ‬ث‪ٞٛٔ ٝ‬بی خبوؼششیؾ فىش وشد و‪ ٝ‬حبال د‪ٞٝ٘ٚ‬بی ػفیذ داؿز‬
‫‪ ٚ‬فىش ایٗ و‪ ٝ‬دبِش‪ٛ‬ی ػفیذی ثخش‪.ٜ‬‬

‫اٌ‪ ٝ‬ا‪٘ٚ‬ب ثیبٖ‬
‫اٌ‪ ٝ‬ثذ‪ ٓ٘ٚ‬سٕ‪ ْٛ‬ؿذ‪ ،ٜ‬س‪ ٖٕٛٞ ٛ‬ػشٔب ٔیایؼشٓ‪.‬‬
‫ی‪ ٝ‬دفؼ‪ ٝ‬آلبی افـیٗ ث‪ٔ ٗٔ ٝ‬یٌفز و‪ ٝ‬سٕ‪ ْٛ‬ؿج‪ ٛ‬س‪ ٛ‬ع‪ٛ‬یّ‪٘ٛٔ ٝ‬ذ‪ٜ‬‬
‫‪ٚ‬اػ‪ ٝ‬ایٗو‪ ٝ‬ص٘ؾ اخبص‪ٕ٘ ٜ‬یداد‪ ٜ‬ثیبد ثبال‪.‬‬
‫ا‪٘ٚ‬دب س‪ ٚ‬ا‪ ٖٚ‬دُ‬
‫فمظ دػشبی خ‪٘ٛ‬ی‪ٔ ٛ‬یثی‪ٓٙ‬‬
‫اٍ٘بس چیضی‪ ٝ‬و‪ ٝ‬سٕ‪ ْٛ‬ؿذ‪.ٜ‬‬
‫س‪ٚ‬ص ا‪ٔ َٚ‬ب‪ٜ‬‬
‫دیشصٖ ٌفز و‪ِ ٝ‬جبػ‪ٟ‬بی ثبثبثضسي ٔشح‪ٔٛ‬ـ‪ٛ‬‬
‫ٔیسیض‪ ٜ‬د‪ٚ‬س‬
‫خض خب س‪ ًٙ‬و‪ٙ‬ی فبیذ‪ ٜ‬دیٍ‪ٝ‬یی ٘ذاس‪،ٜ‬‬
‫‪ِٚ‬ی ٔی‪ ٖٛ‬ا‪ِ ٕٝٞ ٖٚ‬جبع ٕ٘ىضد‪ٜ‬‬
‫٘ش‪٘ٛ‬غ دَ اص ی‪ ٝ‬خّیم‪ٝ‬ی ٔ‪ٛ‬ئیٗ ثى‪ٝٙ‬‬
‫و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؽ ػىغ ی‪ ٝ‬ؿٕـیش ث‪ٛ‬د‪.‬‬

‫دسیب٘‪ٛ‬سد دیش‬
‫دس وٕذ‪ٞ‬بی ع‪ٛ‬یُ‬
‫آ‪ٚ‬اص ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ی ا‪ ٚ‬سا چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬یی دیٍش د‪ٛ‬ؿب٘ذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬

‫تو شة تیندیش‬
‫ث‪ ٝ‬ؿت ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫و‪ ٝ‬سٕبٔی آثٍیش سا آؿفش‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػز‬
‫ثبسی دیٍش‪ ،‬دس ؿ‪ٟ‬شی ٘بؿ‪ٙ‬بخش‪ٝ‬‬
‫ثب ر‪ٙٞ‬ی ٔغ‪َٛ‬آػب‬
‫ثیبد آس‪،‬‬

‫دؼشن چی‪ٙ‬ی‬
‫یىجبس دیٍش‪ ،‬آثٍیش آساْ سا ثیبد آس‬
‫‪ ٚ‬ؿت سا ـ ٘یّ‪ٛ‬فشیٗ دیچىی و‪ٌ ٝ‬شد د٘یب دیچیذ‪ ٜ‬اػز‬
‫ٔب‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬خٕیذ‪ ٚ ٜ‬ثشآؿفش‪ٔ ٝ‬یٍ٘شد‬
‫سا‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬دیذا ٘یؼز‬
‫احؼبػی و‪ ٝ‬اص دب‪ٞ‬ـشٗ دس آة‬
‫دیٌیش ٔیؿ‪ٛ‬د‬
‫ثب ص‪ٛ‬سی فشیج‪ٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬خـٗ‬
‫ایٗ ؿت و‪ ٝ‬سٕبٔی دػش‪ٟ‬ب سا آؿفش‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬

‫در کنارم ایستاده است‬
‫دس و‪ٙ‬بسْ ایؼشبد‪ ٜ‬اػز‬
‫ثب سٌجبس‪ٞ‬بی دبییضی؛‬
‫دس سا‪ٟٞ‬بی ٔشش‪ٚ‬ن ‪ ٚ‬س‪ٟ‬ی‬
‫آٖ خب و‪ِ ٝ‬فظی ثشای ٔشي ٘یؼز‬
‫‪ ٚ‬خ‪ٟ‬بٖ سا ٔبِىی س‪ٟٙ‬بػز‪.‬‬

‫س‪ ٛ‬ایٗ خبیی د‪ٚ‬ػز ٔٗ‬
‫س‪ ٛ‬ایٗ خبیی ‪ٌّ ٚ‬ی سا دس دػز داسی‬
‫و‪ ٝ‬ػبِ‪ٟ‬ب دیؾ‬
‫دس د‪ٞ‬ىذ‪ٜ‬ی د‪ٚ‬س لضالی چیذیٓ‪.‬‬
‫أب ای‪ٙ‬ه آٖ غجبس سا ثبساٖ ؿؼش‪ ٝ‬اػز‬
‫‪ ٚ‬ؿؼش‪ ٝ‬اػز آ٘چ‪ ٝ‬سا‬
‫و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا ث‪ ٝ‬ػبِیبٖ د‪ٚ‬س دػز دی‪٘ٛ‬ذ ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬‬
‫س‪ ٛ‬ثب ٔ‪ٙ‬ی‪ ،‬دس خ‪ٟ‬ب٘ی س‪ٟٙ‬ب‬
‫‪ ٚ‬س‪ ٛ‬ایٗ خبیی‪ ،‬والٔی ٘بٌفش‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دسیب ‪ ٕٝٞ‬س‪ٚ‬ص ‪ ٕٝٞ ٚ‬ؿت‬
‫ثب خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ػبحُ ٔیثشد ‪ ٚ‬ثبص ٔیٌشدا٘ذ‪.‬‬

‫آنگاه کو چشمانت اس آن دیگزیست‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬چـٕب٘ز اص آٖ دیٍشیػز‬
‫ثب س‪ٙ‬ی ػجه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ آٔذ‬
‫ث‪ ٝ‬ػجىجبِی اص فشاص ٘شد‪ٜٞ‬بی و‪ٛ‬سب‪ٜ‬‬
‫ثب ؿ‪ٛ‬الیی ؿج‪ٓٙ‬آِ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬
‫‪ ٚ‬احؼبػی اص خّ‪ٍٙ‬ضاس‪ٞ‬بی د‪ٟٙ‬بٖ‪.‬‬
‫دػشب٘ز سا ث‪ ٝ‬دػز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌشفز‬
‫آٌٖب‪ٕ٘ ٜ‬یدا٘ی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ودبیز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثشدـ‬

‫ث‪ ٝ‬لّجی و‪ ٝ‬اص صخش‪ٜ‬یی آ‪ٚ‬یضا٘ؼز‬
‫اػشخشی و‪ ٝ‬ثشٌی ثش آٖ سبة ٔیخ‪ٛ‬سد‬
‫ثبغی س‪ٟٙ‬ب و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا س‪ٟٙ‬ب ٔیٌزاسد‪ٔ ،‬ی دیچب٘ذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د‬
‫ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‪ ٚ ،‬ثبص ٔیٌشدد‬
‫‪ ٚ‬دس آػیبثی ٔشش‪ٚ‬ن‬
‫سب احؼبع ٔخفی سؿذ؛‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ٌّٟ ٝ‬بی ح‪ٙ‬ب‬
‫ثیس‪ ٛ‬دس آٖ آػیبی ٔشش‪ٚ‬ن‬
‫د‪ ٜ‬ػبَ س‪ٚ‬ئیذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬دظٔشد‪ٜ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬ساػ‪ٛ‬ی چٕ‪ٛ‬ؽ‬
‫خٕ‪ٛ‬ؿب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬غبی ػى‪ٛ‬ر ٍ٘شیؼش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬
‫آٖ ٌب‪ ٜ‬دػشی ٘‪ٛ‬اصؿٍش‬
‫اص خ‪ٛ‬د ٔیسا٘ذر‪،‬‬
‫دسی ثؼش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬ثبؽ س‪ٟٙ‬ب‬
‫سب دیذاس ثؼذ ث‪ٝ‬خب ٔیٔب٘ذ‪.‬‬

‫سن متالشی‬
‫أؼبء ص٘ی دس ثبساٖ‬
‫ؿجب‪ٍٙٞ‬بْ‬
‫دس آ٘ذْ و‪ ٝ‬دس ثخبس اِىُ سا‪ٔ ٜ‬یدیٕ‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬خؼشٍی‪ ،‬ا‪ ٚ‬سا‬
‫سب د٘یبی ا‪ٔ َٚ‬یسا٘ذ‬

‫أؼبء ص٘ی دس ثبساٖ‬
‫ؿیـ‪ٝ‬یی اِىُ ‪ ٚ‬سا٘‪ٟ‬بی ػشیبٖ فش‪ٚ‬افشبد‪ٜ‬‬
‫ث‪ ٝ‬ػالْ ؿجب٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ؽ آٔذی ای ػشیبٖ‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس ثخبس اِىُ سا‪ٔ ٜ‬یػذبسی‬
‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دّىی ٔیا٘ذیـی‬
‫و‪ ٝ‬دس دػشبٖ غشیك ٘بؿ‪ٙ‬بع‬
‫خبعش‪ٜ‬ییػز ثیػبٔبٖ‬
‫ر‪ٙٞ‬ی خؼش‪ٝ‬‬
‫و‪ ٝ‬دس اِىُ سا‪ٔ ٜ‬یس‪ٚ‬د‬
‫ر‪ٙٞ‬ی خؼش‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دی‪ٛ‬ػش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ی ٘مغ‪ٝ‬یی ٘بٔؼّ‪ ْٛ‬دیؾ ٔیس‪ٚ‬د‬
‫أؼبء ص٘ی دس ثبساٖ؛‬
‫ؿجب‪ٍٙٞ‬بْ‬
‫دس آ٘ذْ و‪ ٝ‬د٘یبی خؼش‪ٝ‬‬
‫دس ؿیـ‪ٝ‬یی د‪ٟٙ‬بٖػز‪.‬‬

‫آنگاه کو در سمان ایستادی‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس صٔبٖ ایؼشبدی‬
‫٘یٕ‪ٝ‬یی اص لّجز سا ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ثذ‪،ٜ‬‬
‫‪ ٚ‬دس ػبی‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؿٗ اسبلی س‪ٟٙ‬ب‬
‫ث‪ ٝ‬دیچه ٘یّ‪ٛ‬فشی ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫و‪ ٝ‬سٕبٔی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بیز سا آؿفش‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػز‬

‫٘یٕی ثب ا‪ ٕٝٞ ٚ ٚ‬ثب ا‪ٚ‬؛‬
‫ص٘ذٌی و‪ ٝ‬دس ا٘ش‪ٟ‬بی سا‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬دبیبٖ ٔیسػیذ‬
‫٘ىش‪ٝ‬یی ثشای فىش‪ ،‬ؿؼشی صیجب‬
‫‪ٞ‬فز سیشی آسأجخؾـ‬
‫سا‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬سىشاسی ٔیؿ‪ٛ‬د‬
‫٘‪ٟ‬شاع‪،‬‬
‫ثذیٗ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬صٔبٖ ثب س‪ ٛ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬دس ػبی‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؿٗ اسبلی س‪ٟٙ‬ب‬
‫ث‪ ٝ‬س‪ ٛ‬دسػی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ آٔ‪ٛ‬خز‪.‬‬

‫در میدانيای ًرسشی‬
‫دس ٔیذا٘‪ٟ‬بی ‪ٚ‬سصؿی‬
‫وّٕ‪ٝ‬ایػز‪.‬‬
‫وّٕ‪ٝ‬ایػز س‪ٟٙ‬ب‬
‫و‪ٝ‬‬
‫‪ٕٞ‬چ‪ٖٛ‬‬
‫سى‪ٝ‬یی‬
‫اص‬

‫ثذ٘ٓـ یب حىبیز سٕبٔی ٔٗ‬
‫ػشٌشداٖ ػز‪.‬‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬س‪ٛ‬ح‬
‫ؿ‪ٛ‬ر‬
‫ٔیؿ‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬چـٕ‪ٟ‬ب آٖ سا د٘جبَ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬
‫‪ٛٙٞ ٚ‬ص آ٘دب د‪ ٚ‬چـٓ س‪ٟٙ‬بػز‬
‫و‪ٔ ٝ‬شا‬
‫دس ؿت‬
‫ٔیٍ٘شد‪.‬‬
‫وّٕ‪ٝ‬ی س‪ٟٙ‬ب‬
‫سا‪ٔ ٜ‬یس‪ٚ‬د‬
‫حشف ٔیص٘ذ‬
‫ثب ٘یٕىش‪ٟ‬ب و‪ٔ ٝ‬ثُ ‪ٕٞ‬یـ‪٘ ٝ‬ـؼش‪ٝ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬دػش‪ٟ‬بیـبٖ‬
‫فبصّ‪ٝ‬ییػز ثیٗ ػیٓ‪ٞ‬بی س‪ٟٙ‬ب‪.‬‬

‫آٌٖب‪ ٜ‬ثبص ٔیٌشدی‬
‫ثب‬
‫ػبن‬
‫ػفیذسً٘‬
‫‪ٚ‬‬
‫غٓ ‪ٚ‬سصؿی‪.‬‬
‫وؼی‬
‫س‪ٟٙ‬ب‬
‫سشا‬
‫د٘جبَ‬
‫ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫وؼی‬
‫سشا‬
‫اص‬
‫ثؼذ اص ظ‪ٟ‬ش‬
‫ٔیذا٘‪ٟ‬بی س‪ٟٙ‬ب‬
‫ث‪ٝ‬‬

‫خب٘‪ٝ‬‬
‫ٔیوـب٘ذ‬
‫سب‬
‫ثبص‬
‫دس‬
‫ٔیذا٘‪ٟ‬بی‬
‫‪ٚ‬سصؿی‬
‫آٖ‬
‫وّٕ‪ٝ‬ی‬
‫س‪ٟٙ‬ب‬
‫ـ آٖ اسٓ ػشٌشداٖ‬
‫سا ـ‬
‫خؼشد‪ ٛ‬و‪ٙ‬ی‪.‬‬

‫آن دستيا رًسی گستاخ تٌدند‬
‫آٖ دػش‪ٟ‬ب س‪ٚ‬صی ٌؼشبخ ث‪ٛ‬د٘ذ‬
‫ثب د‪ٛ‬ػشی وـیذ‪ٜ‬‬
‫‪ٔ ٚ‬فبصّی اص آ‪ٞ‬ه‪.‬‬
‫ثیٌٕبٖ دفششی سا ‪ٚ‬سق ٔیصد٘ذ‬
‫یب دس دػشبٖ دیٍشی لفُ ٔیؿذ٘ذ‪.‬‬
‫حىبیشـبٖ‬
‫ث‪ِ ٝ‬فظی ٌٕـذ‪ٔ ٜ‬یٔب٘ؼز؛‬

‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬دس سا‪ٞ‬ش‪ٞٚ‬بیی اص ػى‪ٛ‬ر‬
‫سا‪ٔ ٜ‬یسفز‬
‫‪ ٚ‬ثب فىش لصش اؿجبح‬
‫ث‪ ٝ‬صٔبٖ‪ٞ‬بی و‪ ٟٗ‬ثبص ٔیٌـز‪.‬‬
‫‪ِٚ‬ی ػبلجز وؼی ػشاٍ٘ـشی ث‪ ٝ‬دس صد‬
‫‪ ٚ‬دػش‪ٟ‬ب‪ ،‬دس لفؼی اص ؿیـ‪ٝ‬‬
‫ث‪ ٝ‬دس‪ ٖٚ‬آٔذ٘ذ‬
‫دػش‪ٟ‬بیی ثیٌ‪ٛ‬ؿز‬
‫اػشخ‪ٛ‬اٖ‪ٞ‬بیی ص٘ب٘‪ ٚ ٝ‬ػفیذ چ‪ ٖٛ‬آ‪ٞ‬ه‪.‬‬
‫اؿجبح ث‪ ٝ‬سا‪ٞ‬ش‪ٞٚ‬ب ثبص ٍ٘ـش‪ٙ‬ذ‬
‫ٔب٘ذ ثب سا‪ٞ‬ش‪ٚ‬یی خّ‪ٛ‬ر‬
‫حؼشر ایٗ و‪ٝ‬‬
‫ص٘ی ثب دػش‪ٟ‬بیی آٖ چ‪ٙ‬بٖ ٔ‪ٟ‬شثبٖ‬
‫ثذ‪ ٖٚ‬ضشث‪ٝ‬یی ثش دس‬
‫ث‪ ٝ‬دس‪ ٖٚ‬آیذ‪.‬‬
‫آٖ دػش‪ٟ‬ب س‪ٚ‬صی ٌؼشبخ ث‪ٛ‬د٘ذ‬
‫ثب ػ‪ٙ‬دبق ٌیؼ‪ٛ‬یی یب ؿب٘‪ٝ‬یی دس وف‬
‫ؿبیذ اص آٖ ص٘ی ٌٕـذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‬

‫دس ٌ‪ٛ‬سی و‪ٛ‬چه‪.‬‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬جـىٗ دیش‬
‫دس ثبؽ ؿبٍٔب‪ٞ‬ی‬
‫ػجض‪ ٜ‬اص صٔیٗ ٔیصدایذ‬
‫‪ ٚ‬آٖ خفز غٍٕیٗ‬
‫‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬خذایی ٔشد‪ٜ‬‬
‫دذیذاس ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬

‫جیزجیزک‬
‫ثب ِجبػی اص ؿت ثبصآ‬
‫ث‪ ٝ‬دس‪ ٖٚ‬ؿت دب ٘‪،ٝ‬‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬خیشخیشن صذای ٌبٔ‪ٟ‬بیز سا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿ‪ٛٙ‬د‬
‫‪ ٚ‬س‪ ٛ‬سا ث‪ ٝ‬ؿت دػ‪ٛ‬ر خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬
‫ػـك ‪ٕٝٞ‬س‪ٚ‬ص‪ ٜ‬آ٘دبػز‬
‫چیضی و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا ث‪ٕٝٞ ٝ‬ی دس‪ٞ‬بی ٘بؿ‪ٙ‬بخش‪ٝ‬‬
‫دی‪٘ٛ‬ذ ٔید‪ٞ‬ذ‪،‬‬

‫احؼبػی اص ٔبِىیز دس خ‪ٛ‬ف اص دػز دادٖ‪.‬‬
‫٘‪ ،ٝ‬ایٗ ؿت ٘یؼز‪ ،‬خیشخیشن ٘یؼز‪ ،‬ثبس‪ٚ‬ر ٘یؼز‬
‫آةا٘جبسیػز‬
‫و‪ ٕٝٞ ٝ‬ؿت‬
‫اص آٖ‪ ،‬خشػ‪ٝ‬ی آثی‪ٔ ،‬ی‪ٕٟ‬ب٘بٖ ؿجب٘‪ ٝ‬سا دػ‪ٛ‬ر ٔیو‪ٓٙ‬‬
‫٘‪ ،ٝ‬ایٗ ‪٘ ٕٝٞ‬یؼز‪ ٚ ،‬ثبسی ِجبػیػز اص ؿت‬
‫‪ ٚ‬ػش‪ٚ‬دیػز اص ؿت‬
‫و‪ ٝ‬خیشخیشن دبػذاس آٖػز‪.‬‬
‫صذا‪ٞ‬بی دس‪ٕٞ‬یػز و‪ٞ ٝ‬یچٌب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬یبد ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی آ‪ٚ‬سد‬
‫سلص‪ٞ‬بییػز اص ػشصٔیٗ‪ٞ‬بی د‪ٚ‬سدػز‬
‫آٖخب و‪ ٕٝٞ ٝ‬ؿت صٍ٘ی ٌشیضدب‬
‫ثب صٍ٘‪ِٝٛ‬یی افؼب٘‪ٝ‬ی آسؾ ث‪ ٝ‬دب ٔیو‪ٙ‬ذ‪،‬‬
‫ؿؼشیػز دسثبس‪ٜ‬ی سً٘ خبوؼششی‬
‫سٍ٘ی و‪ ٝ‬د٘یب ثذاٖ صؼ‪ٛ‬د خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬
‫‪ ٚ‬خیشخیشن س‪ٟٙ‬ب سا‬
‫ث‪ ٝ‬آسـذا٘ی اص خبوؼشش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثشد‪.‬‬
‫٘‪ ،ٝ‬ایٗ ‪٘ ٕٝٞ‬یؼز‪ ٚ ،‬ثب ایٗ ‪ٕٝٞ‬‬
‫ٔشدیػز و‪ ٝ‬ػصش ‪ٍٙٞ‬بْ اص اداس‪ ٜ‬ثبص ٔیآیذ‬
‫سب ثب ِجبع خبٍ٘یؾ دسد دَ و‪ٙ‬ذ‬

‫حشف‪ٟ‬بی دیٍش ‪ٔ ٓٞ‬ی س‪ٛ‬اٖ صد‬
‫ٔثال دػشی و‪ ٝ‬سب طسفبی فضب س‪ٞ‬ب ؿذ‪ ٜ‬اػز‬
‫یب احؼبػی و‪ ًٌٙ ٝ‬اػز‪ِٚ ،‬ی د‪ ٚ‬چـٓ ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫خیشخیشن ث‪ ٝ‬س‪ ٛ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌفز‬
‫سٍ٘‪ٟ‬بیز سا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ صد‪ٚ‬د‬
‫اسبلز سا ٌشدٌیشی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬
‫ِى‪ٝ‬یی خ‪ٞٛ‬ش سا و‪ ٝ‬ثش ٔیض وبس س‪ٛ‬ػز دبن ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫د‪ٙ‬دش‪ٜ‬ی و‪ٛ‬چه سا ثبص ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫چبی ٔیآ‪ٚ‬سد؛‬
‫ث‪ ٝ‬س‪ٔ ٛ‬یآٔ‪ٛ‬صد و‪ ٝ‬ثب خ‪ٛ‬د٘‪ٛ‬یؼی و‪ٛ‬چه‬
‫دس فضب س‪ٞ‬ب ؿ‪ٛ‬ی‬
‫ؿىّی اص سشع ث‪ ٝ‬س‪ ٛ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داد‬
‫ث‪ٌ ٝ‬شدؿز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثشد؛‬
‫یب‪ ،ٝ٘ ،‬ایٗ ‪٘ ٕٝٞ‬یؼز‬
‫٘ییػز دس و‪ٙ‬بس ٘ی‪ٞ‬بی دیٍش‬
‫اٌش ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬دخب٘‪ٝ‬ی ٔشش‪ٚ‬ن ػفش و‪ٙ‬ی‬
‫ا‪ ٚ‬سا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی یبفز‬
‫دیچىی اص یبع ث‪ ٝ‬س‪ٞ ٛ‬ذی‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬
‫سب س‪ ٛ‬آٖ سا ث‪ ٝ‬یم‪ٝ‬ار ثیب‪ٚ‬یضی‬

‫‪ ٚ‬ثؼذ‪ ،‬سشا‪٘ ،‬ـؼش‪ ٝ‬ثش ػ‪ٍٙ‬ی‬
‫دس و‪ٙ‬بس س‪ٚ‬دخب٘‪ٝ‬‬
‫سشن خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬
‫صٔبٖ ثذی‪ٔ ٍٝ٘ٛٙ‬یٌزسد‬
‫ٌب‪ٞ‬ی دس و‪ٛ‬دوی فىش ٔیوشدْ و‪ ٝ‬صٔب٘‪ ٝ‬اػجیػز‬
‫ثضسٌشش ؿذْ‪ ،‬ث‪ ٝ‬لغبسی ؿجی‪ٟ‬ؾ وشدْ‬
‫‪ ٚ‬ثب ایٗ ‪ ،ٕٝٞ‬سص‪ٛ‬یش‪ٞ‬بی دیٍش ‪ٞ ٓٞ‬ؼز‪.‬‬
‫‪ِٚ‬ی ایٗ‪ ،‬خیشخیشویػز و‪ ٝ‬ثب س‪ٛ‬ػز‬
‫ث‪ ٝ‬ػبػز ؿ‪ٙ‬ی سـجی‪ٟ‬ؾ وٗ‬
‫و‪ ٝ‬دذسی‪ ،‬س‪ٚ‬صی ث‪ ٝ‬دؼشؽ ‪ٞ‬ذی‪ ٝ‬وشد‬
‫‪ِٚ‬ی ‪ٛٙٞ‬ص ؿ‪ٟٙ‬بی ػفیذ دس سا‪ٙٞ‬ذ‬
‫سب اص آٖ ٌشد٘‪ٝ‬ی س‪ًٙ‬‬
‫ث‪ ٝ‬ػشصٔی‪ٙ‬ی دیٍش ػشٍ٘‪ ٖٛ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬
‫‪ ٚ‬ثب ایٗ ‪ ،ٕٝٞ‬خیشخیشن ث‪ ٝ‬س‪ٔ ٛ‬یآٔ‪ٛ‬صد‬
‫و‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬ب ثبؿی‬
‫‪ٚ ٚ‬ػ‪ٛ‬ػ‪ٌٝ‬ش دؼش ؿیغبٖػز‬
‫سب ػبػز ؿ‪ٙ‬ی سا دس آسـذاٖ ا٘ذاصد‪.‬‬
‫ؿبیذ آٖخب سى‪ٝ‬یی وبغز ث‪ٛ‬د‬
‫یب ٔذادی و‪ٛٔ ٝ‬ؿی اص آٖ خ‪ٛ‬سد‪ ٜ‬اػز‬

‫ثشداس‪ ٚ ،‬حشف‪ٟ‬بیز سا ث‪ٛٙ‬یغ‬
‫ٔثبِی دسثبس‪ٜ‬ی وبس‪ٞ‬بی س‪ٚ‬صا٘‪ٝ‬‬
‫ایٗ و‪ ٝ‬دس خیبثبٖ اص ٍ٘ب‪ٜٞ‬بی ٔشدْ ٔیٌشیضی‬
‫چـٕب٘ز سا ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬بس‪ٞ‬ب ٔید‪ٞ‬ی‬
‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬حشفی دس دس‪ ٖٚ‬خبن‪،‬‬
‫‪ِٚ‬ی آٖ حشف ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ آٔذ‬
‫حشفی و‪ ٝ‬خب‪ٚ‬دا٘‪ ٝ‬اػز ‪ ٚ‬دیؾ اص س‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬اداس‪ ٜ‬سفش‪ٝ‬ػز‬
‫سب وّیذ دس لفُ ا٘ذاصد‬
‫‪ ٚ‬خبی خبِی س‪ ٛ‬سا‬
‫دس ص‪ٙ‬ذِی ػشد ث‪ٍٙ‬شد‪.‬‬
‫ػبػز و‪ٛٙٞ ٝ‬ص دس خ‪ٛ‬اةػز‬
‫‪ٌ ٚ‬شد‪ٞ‬ب و‪ِ ٝ‬جبػی ‪ٕٞ‬یـ‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫آٖخب چیضی سا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی یبفز‬
‫و‪ٕٞ ٝ‬یـ‪ ٝ‬ثب س‪ ٛ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‬
‫‪ِٚ‬ی ٘بٌ‪ٟ‬بٖ دیىش‪ٜ‬ار سا ػ‪ٛ‬ساخ ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬دس ػیٍّب‪ ٜ‬خبسی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬
‫سى‪ٝ‬یی ٔذاد‪ِ ،‬ى‪ٝ‬یی خ‪ٞٛ‬ش؛‬
‫‪ ٚ‬د‪ٚ‬اسی و‪٘ ٝ‬یٕ‪ ٝ‬س‪ٟ‬یػز‪،‬‬
‫ؿبیذ آٖ س‪ٚ‬ص ٔیس‪ٛ‬ا٘ؼشی ٍٔؼی سا ثب آٖ ٘ـبٖ و‪ٙ‬ی‬

‫یب ث‪ ٝ‬وّ‪ٝ‬ی عبع دیشٔشد اثّ‪ٟ‬ی ثى‪ٛ‬ثی‬
‫و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا ث‪ ٝ‬یبد دسخش‪ٟ‬بی دشٔالَ سبثؼشب٘ی ٔیا٘ذاصد‪.‬‬
‫ٔٗ اص ٔیبٖ دسخز‪ٞ‬ب‬
‫ا٘ج‪ ٝ‬سا د‪ٚ‬ػز داسْ‪،‬‬
‫ا٘ج‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ی ؿت ٔید‪ٞ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ی ‪ٕٝٞ‬ی ػشصٔیٗ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬د‪ٚ‬ػشـبٖ داسْ‪.‬‬
‫‪ِٚ‬ی اداس‪ ٜ‬خبی ایٗ حشف‪ٟ‬ب ٘یؼز‬
‫ثبیذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دػش‪ٝ‬یی دش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬سخ‪ٛ‬ع و‪ٙ‬ی‪،‬‬
‫ػذدی سا خظ ثض٘ی‪ ،‬حشفی سا ث‪ٛٙ‬یؼی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وٕذ ثی‪ٙ‬ذیـی؛‬
‫خیشخیشن ثیذاسر خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬
‫‪ ٚ‬اص دسخش‪ٟ‬بی ا٘ج‪ ،ٝ‬چى‪ٞٝ‬بی ثبساٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سیخز‪.‬‬
‫ٔ‪ٟ‬شاع‪ ،‬ای‪ٟٙ‬ب عجیؼیػز‬
‫٘ىش‪ٝ‬یی ٘یؼز و‪ ٝ‬دس آٖ ػذاِز ٘جبؿذ‬
‫س‪ٟٙ‬ب ایٗ س‪٘ ٛ‬یؼشی و‪ ٝ‬دس دـز ٔیض اداس‪ٜ‬‬
‫اص خ‪ٛ‬اة ثیذاس ٔیؿ‪ٛ‬ی‬
‫س‪ٟٙ‬ب س‪٘ ٛ‬یؼشی و‪ ٝ‬دػش‪ٟ‬بیز سا‬
‫ثب وشا‪ٚ‬اسی ػیب‪ٞ‬شً٘ دبن ٔیو‪ٙ‬ی‪.‬‬
‫یىذْ‪ ،‬آٖ عشفسش‪ ،‬اسبلیػز و‪ٛ‬چه‬

‫ثب ٔشدی و‪ ٝ‬وال‪ٞ‬ی ثش ػش داسد‬
‫‪ ٚ‬دس دـز ٔیض ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة سفش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬
‫یب خ‪ٛ‬ا٘ىیػز و‪ ٝ‬ؿؼش ٔی٘‪ٛ‬یؼذ‬
‫ؿؼشی دسثبس‪ٜ‬ی حشف‪ٟ‬بی ػبدی‪ ،‬ؿشوش‪ٟ‬بی ٔؼشغالر‬
‫‪ ٚ‬آدٔ‪ٟ‬بیی و‪ ٝ‬ثب ػجیّ‪ٟ‬بی خبٍ٘ی‬
‫دس دـز ٔیض‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة سفش‪ٝ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ی صٔیٗ ‪ ٚ‬دفشش ٔید‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬
‫ایٗ‪ٞ‬ب ‪ ٕٝٞ‬ػبدیػز‬
‫یب‪ ،‬خ‪ٛ‬د‪ ،‬ؿؼش ٘یؼز‪ ،‬حشفی ػبد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬
‫ثیٌٕبٖ دبییػز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة سفش‪ٝ‬‬
‫ثیذاسؽ وٗ‬
‫ثب ف‪ٙ‬شی خیبِی سا‪ ٜ‬ثش‪،ٚ‬‬
‫دش‪٘ٚ‬ذ‪ٜ‬یی سا ثشداس‪٘ :‬بٔ‪ٝ‬یی دسثبس‪ٜ‬ی ؿشوز‪ٞ‬بی سؼب‪٘ٚ‬ی‬
‫ثبس٘بٔ‪ٝ‬یی اص ؿشوز حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ‪ ،‬دیٕب٘ىبسی ثب ح‪ٛ‬اِ‪ٝ‬یی اص حُٕ ػ‪.ًٙ‬‬
‫ٍ٘ب‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ػبػز وٗ‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬چیضی سا ثیبد ٔیآ‪ٚ‬سی و‪٘ ٝ‬خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٜ‬یی‬
‫اٍ٘ـز ث‪ ٝ‬د‪ٞ‬بٖ ٔیثشی‪ٔ ،‬یٌ‪ٛ‬یی‬
‫ای ‪ٚ‬ای ‪ٚ‬لز ٌزؿش‪ٝ‬ػز‬

‫وشز سا ث‪ ٝ‬ػشػز ٔی د‪ٛ‬ؿی‬
‫دس سا ٔیث‪ٙ‬ذی‬
‫‪ ٚ‬سا‪ ٜ‬خیبثبٖ سا دیؾ ٔیٌیشی‪.‬‬
‫‪ِٚ‬ی أشی عجیؼیػز‪ ،‬ػشادب ػذاِز اػز‬
‫خیشخیشویػز و‪ٕٞ ٝ‬یـ‪ ٝ‬ثب س‪ٛ‬ػز‪.‬‬
‫ثب ایٗ ‪ٍٔ ٕٝٞ‬ش ٕ٘یس‪ٛ‬اٖ‬
‫ؿؼشی دسثبس‪ٜ‬ی الشصبد ٘‪ٛ‬ؿز‬
‫یب صیجبیی صجحب٘‪ٝ‬یی دس ‪ٛٞ‬ای ػشد؟‬
‫ایٗ س‪ٟٙ‬بیی‪ ،‬س‪ ٛ‬سا‪ ،‬دس سبوؼشبٖ ٘خؼشیٗ ٔیٌزاسد‬
‫ث‪ ٝ‬س‪ ،ٛ‬چیض‪ٞ‬بیی ٔیآٔ‪ٛ‬صد‬
‫‪ ٚ‬ثب ایٗ ‪ ٕٝٞ‬آصادی‬
‫صیجبیی ٔؼبفشخــب٘‪ٝ‬یی دس و‪ٙ‬ـــبس سا‪ٛٞ ،ٜ‬ای خ‪ٛ‬اةآِـــ‪ٛ‬د‪،‬‬
‫اػشىب٘ی چبی‬
‫‪ ٕٝٞ‬سا اص وبغز ٔح‪ ٛ‬وٗ؛‬
‫حشف‪ٟ‬بییػز ث‪ ٝ‬ػبدٌی چیضی و‪ ٝ‬دؼشر فىش ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫دسثبس‪ٜ‬ی یه خ‪ٛ‬د٘‪ٛ‬یغ سٍ٘ی‪ ،‬یب ػبق صیجبیی دس خیبثبٖ‪.‬‬
‫ثب سذاػی دیؾس‪ٟٔ ،ٚ‬شاع و‪٘ ٝ‬ثش اػز‬
‫دس فضب دشسبة ؿ‪ٌ ،ٛ‬ب‪ٞ‬ی لـ‪ٍٙ‬ؾ وٗ‪.‬‬
‫٘‪ ،ٝ‬ثب ایٗ ‪ٕٝٞ‬‬

‫س‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬خیشخیشوز ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫ث‪ ٝ‬حشف‪ٟ‬بی ػبد‪ٜ‬ی س‪ٚ‬صا٘‪.ٝ‬‬
‫ٌب‪ٞ‬ی ٔ‪ٛ‬سچ‪ٞٝ‬بیی دیذ‪ٜ‬اْ و‪ ٝ‬ثغ صیجب سا‪ٔ ٜ‬یس‪٘ٚ‬ذ‬
‫ث‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬فىش ٔیو‪ٙٙ‬ذ آ٘‪ٟ‬ب؟‬
‫حشفی دسثبس‪ٜ‬ی ٔؼشغالر‬
‫صٔی‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬اص دػز سفز‬
‫یب ثشٌ‪ٟ‬بی دبییضی؟‬
‫٘‪ ،ٝ‬ایٗ خیشخیشن س‪ٛ‬ػز‬
‫و‪ ٝ‬ثب س‪ ٛ‬دس ٔیبٖ سٌ‪ٟ‬بی دسخز ٔیس‪ٚ‬د‬
‫سب ث‪ ٝ‬س‪ ٛ‬حشفی سبص‪ ٜ‬ثض٘ذ‬
‫‪ٕ٘ ٚ‬یو‪ٛ‬ؿذ سب س‪ ٛ‬سا اص ثّ‪ٙ‬ذی ث‪ ٝ‬صٔیٗ افى‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫٘‪ ،ٝ‬ایٗ فىش اص آٖ س‪٘ ٛ‬یؼز‬
‫دس وشبثی دیٍش خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٜ‬یی‬
‫٘یٕىبس‪ ٜ‬س‪ٞ‬بیؾ وٗ‪ ،‬حشف‪ٟ‬بیی صیجب ثضٖ‬
‫ث‪ ٝ‬وّٕ‪٘ ٝ‬ی‪ٙ‬ذیؾ‪ ،‬ایٗ خیشخیشن اػز‬
‫و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٔ ٜ‬یثشد‬
‫ؿبیذ فشیجز ثذ‪ٞ‬ذ‪ِٚ ،‬ی س‪ ٛ‬ثبص ٔیٌشدی‬
‫ثب و‪ ٝ‬ػش ل‪ٟ‬ش داسی؟‬
‫‪ٛٙٞ‬ص د‪ٚ‬ار س‪ ٛ‬آساْ ٘ـؼش‪ ٝ‬اػز‬

‫‪ ٚ‬دس حبفظ‪ٝ‬یی دیٍش ػیش ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫ا٘جبسی ‪ٞ ٓٞ‬ؼز‬
‫و‪ ٝ‬دس آٖ خب حشفی اص س‪ٚ‬ص ٘یؼز‬
‫حشفی اص ‪ٚ‬لز ٘یؼز‬
‫‪ٚ‬لز دس حبفظ‪ٔ ٝ‬یٌزسد‪،‬‬
‫دس فىش س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بیی لـ‪ٕٞ ٚ ًٙ‬یـٍی‪.‬‬
‫ایٗ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وفـز ٕ٘یا٘ذیـی‪ ،‬ایٗ و‪ ٝ‬سیـز ثّ‪ٙ‬ذ ؿذ‪ٜ‬‬
‫ایٗ و‪ِ ٝ‬جبػز ثیاع‪ٛ‬ػز‪،‬‬
‫‪ٙٞ‬شی ٘یؼز؛‬
‫ثب ِجبػی ٌشاٖ سا‪ ٜ‬ثش‪ٚ‬‬
‫ث‪ ٝ‬دبٌیؼز ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫ثی‪ٙ‬ذیؾ و‪ ٝ‬لبِی‪ٞ‬ب چ‪ ٝ‬لذس ٔ‪ٙ‬شظش وفـ‪ٟ‬بی س‪ٛ‬ا٘ذ‬
‫وفـی اص خیش ث‪ ٝ‬دب وٗ‪ ٚ ،‬ث‪ ٝ‬فىش ؿب٘‪ٝ‬ی ٔ‪ٞٛ‬بیز ثبؽ؛‬
‫دس‪ٚ‬ؽ ٕ٘یٌ‪ٛ‬یٓ‬
‫ث‪ ٝ‬خیشخیشوز ثٍ‪ٛ‬‬
‫آٖ ػ‪ٛ‬رػ‪ٛ‬سه و‪ٛ‬چه ٌّی‬
‫و‪ ٝ‬اص و‪ٛ‬دوی ثب س‪ٛ‬ػز‬
‫ؿبیذ ٍ٘زاسد دذسر ثؼذ اصظ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب چشسی ثض٘ذ‬
‫یب خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شر ؿج‪ٟ‬بی أشحبٖ‪ ،‬دسع ثخ‪ٛ‬ا٘ذ‬

‫‪ِٚ‬ی ث‪ ٝ‬ثبؽ ثش‪ٚ‬‬
‫آ٘ؼ‪ٛ‬ی دی‪ٛ‬اس‪ ،‬ثبغیػز ‪ٔ ٗٔ ٚ‬غٕئ‪ٓٙ‬‬
‫و‪ ٝ‬ثب ‪ٕٝٞ‬ی وّٕ‪ٞٝ‬بی خـٗ ‪ ٚ‬حشف‪ٟ‬بی ػبدی‬
‫ث‪ ٝ‬آٖ خب سفش‪ٝ‬یی‬
‫فىش وشد‪ٜ‬یی و‪ ٝ‬خبن چ‪ ٝ‬ػشخ اػز‬
‫‪ ٚ‬حشف‪ٟ‬ب چ‪ ٝ‬ػبد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬خیشخیشوز ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫و‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ه ٔ‪ٙ‬شظش س‪ٛ‬ػز‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬فىش ٔیو‪ٙ‬ی؟‬
‫دس سا‪ٜٞ‬بی آػفبِش‪ٝ‬ی ع‪ٛ‬یُ‬
‫س‪ٟٙ‬ب ا‪ٚ‬ػز و‪ ٝ‬سا‪ٔ ٜ‬یس‪ٚ‬د‬
‫چـٓ دیٍشی ٘یؼز‪ ،‬سب آٖ خب و‪ ٝ‬ثش‪ٛ‬اٖ دیذ س‪ٛ‬یی‪.‬‬
‫ثب ایٗ ‪ ٕٝٞ‬فشأ‪ٛ‬ؽ ٔىٗ‬
‫و‪ ٝ‬وؼی آٖ خب ٘ـؼش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬دس اداس‪ٜ‬یی‬
‫وؼی دس خّ‪ٛ‬ر خب٘‪ ،ٝ‬ػىغ س‪ ٛ‬سا ٔیخ‪ٛ‬یذ‬
‫‪ ٚ‬دس ؿج‪ٟ‬بی ٔ‪ٙ‬بصػ‪ٝ‬‬
‫آٖ اسبق سبسیه اداس‪ٜ‬‬
‫چ‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬بػز‪.‬‬

‫ثب ایٗ ‪ ،ٕٝٞ‬ػبػز ثضسي‬
‫ث‪ٍٙٞ ٝ‬بْ ػضیٕز اص اداس‪ ،ٜ‬ثیذاسر ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد؛‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬دس ػبػز د‪ ٜ‬ؿت‬
‫دیـخذٔشی ػشاػیٕ‪ ٝ‬دس سا ثبص ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬شدی ٔیٍ٘شد و‪ ٝ‬ثب وال‪ٞ‬ی ثش ػش‬
‫دػش‪ٟ‬ب ثش س‪ٚ‬ی ٔیض‪ ،‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة سفش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬
‫دػز ثش ؿب٘‪ٝ‬ار ٔی٘‪ٟ‬ذ!‬
‫آلب‪ ،‬دیش‪ٚ‬لز اػز‬
‫ایٗ ػبػز ِؼ‪ٙ‬شی چغ‪ٛ‬س صً٘ ٕ٘یص٘ذ‬
‫آلب ثب ؿٕبیٓ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ػبػز ثی‪ٙ‬ذیـیذ‬
‫چ‪ٙ‬ذ د‪ٚ‬س ٌـش‪ ٝ‬اػز‬
‫آلب‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش خّ‪ٛ‬ر اػز‪ ،‬وؼی ٘یؼز و‪ ٝ‬ثب ؿٕب ػخٗ ثٍ‪ٛ‬یذ‬
‫سا‪ٜٞ‬ب سبسیى‪ٙ‬ذ‬
‫چ‪ٙ‬بس‪ٞ‬ب دیٍش چـٕبٖ ؿٕب سا ٕ٘یخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ‬
‫ؿبیذ ای‪ٙ‬ه دبػجب٘ی ػ‪ٛ‬ر ٔیص٘ذ‬
‫خ‪ٙ‬ذ‪ٜ‬یی آ‪ٚ‬اص ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬وؼی اص وبف‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثیش‪ٔ ٖٚ‬یخ‪ٟ‬ذ‬
‫آلب‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش چمذس ثیؿٕب س‪ٟٙ‬بػز‬
‫‪ ٚ‬ایٗخب‪ ،‬ؿٕب‪ ،‬دس دـز ٔیضی ٔؼشؼُٕ‬

‫ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة سفش‪ٝ‬ایذ‬
‫ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش ثی‪ٙ‬ذیـیذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬خب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬چمذس س‪ٟٙ‬بػز‬
‫ٌ‪ٙ‬دـى‪ٟ‬ب خ‪ٛ‬اثیذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬آػب٘شش ٔیؿ‪ٛ‬د فىش وشد‬
‫سا‪ٜٞ‬ب سبسیى‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬یس‪ٛ‬اٖ سى‪ٝ‬یی اص ؿت ث‪ٛ‬د‬
‫چمذس‪ ،‬ثیؿٕب‪ٛٞ ،‬ای ؿ‪ٟ‬ش س‪ٟٙ‬بػز‬
‫ثذب خیضیذ‬
‫آلب‪ ،‬ثب ؿٕبیٓ‪ ،‬ایٗ وال‪ ٜ‬اص آٖ ویؼز؟‬
‫یب ٘‪ ،ٝ‬ایٗ خؼذ فى‪ٛ‬س؟‬
‫دش‪٘ٚ‬ذ‪ٜٞ‬ب آٖ ػ‪ٛ‬ی خ‪ٛ‬اثیذ‪ٜ‬ا٘ذ‪،‬‬
‫صٔبٖ خ‪ٛ‬اثیذ‪ ٜ‬اػز‪،‬‬
‫وؼی ٘یؼز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ ٛ‬ثی‪ٙ‬ذیـذ‪،‬‬
‫دیـخذٔز دس سا ٔیث‪ٙ‬ذد‬
‫چشاؽ سا خبٔ‪ٛ‬ؽ ٔی و‪ٙ‬ذ‬
‫ثشایؾ چیضی ػبدیػز‬
‫ث‪ ٝ‬فشدا ٔیا٘ذیـذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬اداس‪ٜ‬ی آٌب‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬س‪ٟ‬ی‪ٝ‬ی یه ٌضاسؽ‪.‬‬
‫د‪ٙ‬دش‪ٜ‬ی و‪ٛ‬چه سا ٔیث‪ٙ‬ذد‬
‫‪ ٚ‬صذای آ‪ٚ‬اص خ‪ٙ‬ذ‪ٜ‬ی دیش‬
‫دیٍش اسبق سا خبس‪ٕ٘ ٚ‬یص٘ذ‬
‫ؿ‪ٟ‬ش خ‪ٛ‬اثیذ‪ ٜ‬اػز ‪ ٚ‬ثی س‪ ٛ‬وؼی ٘یؼز‪.‬‬

‫آٌٖب‪ ٜ‬س‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬دب ٔیخیضی‬
‫چـٕ‪ٟ‬بیز سا ٔیٔبِی‬
‫ٔیا٘ذیـی چ‪ ٝ‬اسفبلی افشبد‪ ٜ‬اػز؟‬
‫ایٗ ٌیؼ‪ٛ‬اٖ ػدیت دشیـب٘‪ٙ‬ذ‬
‫ثب ‪ٞ‬ش دػز‪ ،‬فش‪ٔ ٚ‬یسیض٘ذ‪.‬‬
‫ایٗ ‪ٕٞ‬بٖ دفشش ثبیٍب٘یػز؟‬
‫ٔؼا‪ َٚ‬ثبیٍب٘ی ودبػز؟‬
‫خذای ٔٗ‪ ،‬دیٍش صذای خ‪ٙ‬ذ‪ٜ‬اؽ سا ٕ٘یؿ‪ْٛٙ‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٗٔ ٝ‬خٕغ ٔیص٘ٓ‪ ،‬اص صیشچـٓ ٍ٘ب‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ذ‬
‫د‪ ٜ‬ػبَ اػز و‪ ٝ‬دس و‪ٙ‬بسْ ٘ـؼش‪ٝ‬‬
‫‪ ٚ‬ثب ایٗ ‪ ٕٝٞ‬چشسى‪ ٝ‬سا ٕ٘یدا٘ذ‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬فىش چیض دیٍشی ٔیافشی‬
‫ایٗ اسبق چ‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬بػز‬
‫سّفٗ چ‪ ٝ‬خبٔ‪ٛ‬ؽػز‬
‫‪ٛٞ‬ا چ‪ ٝ‬سبسیهػز‪،‬‬
‫حشف ٔ‪ٕٟ‬ی ٘یؼز‪ ،‬ثذبخیض‪ ،‬دػشٍیش‪ ٜ‬سا ثچشخبٖ‬
‫آ‪ ٜ‬ایٗ دس‪ ،‬چ‪ ٝ‬ػ‪ٍٕٟ‬یٗ ایؼشبد‪ ٜ‬اػز‬
‫‪ ٚ‬دس دغ آٖ‪ ،‬سا‪ٞ‬ش‪ٚ‬ی خّ‪ٛ‬ر‬
‫اص دػز چخ‪ ،‬ثؼ‪ٛ‬ی دػشـ‪ٛ‬یی‬

‫‪ ٚ‬آٖ ػ‪ٛ‬سش‪ ،‬ثبغچ‪ٝ‬یی و‪ٕٞ ٝ‬یـ‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬بػز‪.‬‬
‫ثی س‪ ٛ‬دس آٖ خب چ‪ٔ ٝ‬یٌزسد؟‬
‫‪ٚ‬حـز س‪ٟٙ‬بیز ٕ٘یٌزاسد؛‬
‫ؿبیذ ؿ‪ٟ‬شی ٘یؼز‬
‫ؿبیذ ثشاػشی ٔٗ ثش فشاص و‪ٜٞٛ‬ب خ‪ٛ‬اة ٔیثی‪ٓٙ‬‬
‫ؿبیذ آ٘‪ٟ‬ب ساػز ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫دغ ایٗ دػشٍیش‪ ٜ‬چ‪ ٝ‬ػشد ‪ ٚ‬ػخز اػز‬
‫ایٗ دیـخذٔز ودبػز‪ ،‬فشدا س‪ٙ‬جی‪ٟ‬ؾ ٔیو‪.ٓٙ‬‬
‫ا‪ ٚ‬ودبػز؟ ثیٔٗ چ‪ٔ ٝ‬یٌزسد؟‬
‫سا‪ٛٞ ٜ‬ا ٘یؼز‪ ،‬وال‪ ٗٔ ٜ‬ودبػز؟‬
‫ودبػز؟ ودبػز؟ ودبػز؟‬
‫٘‪ ،ٝ‬ایٗخب س‪ٟٙ‬ب ػى‪ٛ‬ر اػز‬
‫ث‪ ٝ‬فىش س‪ٟٙ‬بیی ٔجبؽ‬
‫ثی‪ٟٛ‬د‪ٔ ٜ‬یو‪ٛ‬ؿی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یبد ا٘ج‪ٞٝ‬ب ثبؿی‬
‫آٖ‪ٞ‬ب دس ظّٕز ٘بدذیذ ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫س‪ ٛ‬ای‪ٙ‬دبیی‪ ،‬ثب وال‪ٞ‬ی ثش ػش‬
‫‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬ش ثیس‪ ٛ‬چ‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬بػز‪.‬‬
‫دػشٍیش‪ ٜ‬سا ثچشخبٖ‬
‫صذایی ٘یؼز‪.‬‬

‫آٖ دیشٔشد ٔضاحٓ ‪ٕٞ‬یـٍی ودبػز؟‬
‫ٔیس‪ٛ‬ا٘ؼشی دسثبس‪ٜ‬ی خذا ثب ا‪ ٚ‬ػخٗ ثٍ‪ٛ‬یی‬
‫دس وف‪ٙ‬ی ثذیچب٘یؾ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬لجش‪ٞ‬بی ٘بؿ‪ٙ‬بخش‪ ٝ‬ثش‪ٚ‬ی‬
‫ایٗ دیـخذٔز ودبػز؟‬
‫آ٘ؼ‪ٛ‬ی س‪ ٛ‬صٍ٘یػز و‪ٔ ٝ‬یس‪ٛ‬ا٘ی ثفـبسیؾ‬
‫ثفـبس‪ ،‬ثفـبس‬
‫‪ ٚ‬صذای صً٘ دس سا‪ٞ‬ش‪ٔ ٚ‬یدیچذ‪.‬‬
‫٘‪ ،ٝ‬خجشی ٘یؼز‪ ،‬صذای دبیی ٕ٘یدیچذ‪.‬‬
‫دػشٍیش‪ٜ‬یی ٕ٘یچشخذ‪ ،‬ػالٔی ٌفش‪ٕ٘ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‬
‫س‪ ٛ‬ایٗ خبیی‬
‫ثبص ٔیٌشدی‪ ،‬دػش‪ٟ‬بیز وشخ ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‬
‫ث‪ ٝ‬فىش آیی‪ٔ ٝٙ‬جبؽ‬
‫٘ی‪ٙ‬ذیؾ و‪ٞٛٔ ٝ‬بیز چٍ‪ ٝ٘ٛ‬اػز‪.‬‬
‫ٔیس‪ٛ‬اٖ ثیچشاؽ ‪ ٓٞ‬حشفی ٘‪ٛ‬ؿز‬
‫چغ‪ٛ‬س اػز وبس‪ٞ‬بی ػمتٔب٘ذ‪ ٜ‬سا ػش ‪ ٚ‬ص‪ٛ‬سر د‪ٓٞ‬؟‬
‫‪ِٚ‬ی وّیذ ثشق ودبػز؟‬
‫د‪ٚ‬ار ودبػز؟ لّٓ ودبػز؟‬
‫٘‪ ،ٝ‬دیٍش‪ٔ ،‬یضی‪٘ ،‬یؼز‪ِٚ ،‬ی‪ ،‬ص‪ٙ‬ذِی‪ ،‬خبٔ‪ٛ‬ؽ‪،‬‬
‫٘ـؼش‪ ،ٝ‬اػز‬

‫دیؾ ثش‪ ،ٚ‬ثؼ‪ٛ‬ی ص‪ٙ‬ذِی‬
‫‪ِٚ‬ی خبٔ‪ٛ‬ؽ‪ ،‬ثش صٔیٗ‪ٔ ،‬یافشی‬
‫صذایی ٘یؼز‪ٔ ،‬یض ثب س‪ ٛ‬حشفی ٕ٘یص٘ذ‬
‫ص‪ٙ‬ذِی اص آٖ س‪٘ ٛ‬یؼز‬
‫وٕذی ٘یؼز سب ثذاٖ ثی‪ٙ‬ذیـی‬
‫وّیذی ٘یؼز سب ثب آٖ لفّی سا ثبص و‪ٙ‬ی‪.‬‬
‫آٖ د‪ٙ‬ى‪ٝ‬ی دی‪ٛ‬اسی ودبػز؟‬
‫آ‪ٛٞ ،ٜ‬ا چ‪ٌ ٝ‬شْ اػز‬
‫س‪ٟٙ‬بیٓ ٌزاسیذ‪ ،‬ث‪ٛٞ ٝ‬ا ثٍ‪ ٛ‬و‪ ٝ‬ثیش‪ ٖٚ‬ثش‪ٚ‬د‬
‫ٔٗ ایٗخب خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬ثب دػش‪ٟ‬بیٓ‬
‫ثٍ‪ ٛ‬و‪ ٝ‬ثیش‪ ٖٚ‬ؿ‪ٛ‬د‬
‫ثٍ‪ ٛ‬و‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬بیٓ ٌزاسد‬
‫ودبػز دیـخذٔز؟‬
‫ثٍ‪٘ ٛ‬یبیذ‪ ،‬ثٍ‪ ٛ‬دػشٍیش‪٘ ٜ‬چشخذ‬
‫ثٍ‪ ٛ‬حشفی ٘ض٘ٓ‪ ،‬ؿؼشی ٘خ‪ٛ‬ا٘ٓ‪ ،‬سا‪ٞ‬ی ٘ش‪ْٚ‬‬
‫ٔشا س‪ٟٙ‬ب ٌزاسیذ‬
‫‪ ٚ‬ایٗ ‪ٕٝٞ‬ی ٔغّ‪ٛ‬ة اػز‪.‬‬
‫ػشر سا ثبص ٔیٌشدا٘ی؛ س‪ٟٙ‬بیی‪ ٚ ،‬ثب ایٗ ‪ ٕٝٞ‬ػخز اص خ‪ٛ‬د د‪ٚ‬سی‪.‬‬

‫ؿبیذ اص ‪ٛٞ‬اػز‪ ،‬وّیذ د‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ودبػز؟‬
‫ثشق ودبػز؟ اسبق ودبػز؟ ػى‪ٛ‬ر ودبػز؟‬
‫ثیٔٗ چ‪ٔ ٝ‬یٌزسد؟ ؿ‪ٟ‬ش چ‪ ٝ‬خبٔ‪ٛ‬ؽ اػز‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬صذایی ٔیؿ‪ٛٙ‬ی‪،‬‬
‫وؼیػز و‪ ٝ‬ثب س‪ ٛ‬حشف ٔیص٘ذ‬
‫ػشر سا ثبص ٔیٌشدا٘ی‬
‫ویؼز؟‬
‫وؼیػز و‪ ٝ‬ثب ٔٗ حشف ٔیص٘ذ؟‬
‫وؼی ٌفز‪ :‬آلب؟‬
‫ؿبیذ دیـخذٔز اػز و‪ ٝ‬حشفی داسد‬
‫د‪ٚ‬س ؿ‪ ،ٛ‬ث‪٘ ٗٔ ٝ‬ی‪ٙ‬ذیؾ‪ ،‬دس سا ثج‪ٙ‬ذ‬
‫چشاؽ سا خبٔ‪ٛ‬ؽ وٗ‪ ،‬سً٘ اص دی‪ٛ‬اس ثـ‪ٛ‬ی‬
‫ٔیض سا دس ‪ ٓٞ‬و‪ٛ‬ة‪.‬‬
‫د‪ٚ‬س ؿ‪.ٛ‬‬
‫‪ِٚ‬ی صذایی ‪ٞ‬ؼز‬
‫وؼیػز و‪ ٝ‬ثب س‪ ٛ‬حشف ٔیص٘ذ‬
‫ثی‪ٙ‬ذیؾ‪ ،‬ؿبیذ آٖخب وؼیػز‬
‫ؿبیذ وؼی ث‪ ٝ‬فىش ٔشدیػز و‪ ٝ‬ثب وال‪ٞ‬ی ثش ػش‬
‫و‪ ٝ‬دس دـز ٔیض اداس‪ ،ٜ‬ؿجب‪ٍٙٞ‬بْ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة سفش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬

‫ویؼز و‪ ٝ‬ػخٗ ٔیٌ‪ٛ‬یذ؟‬
‫ویؼز و‪ٔ ٝ‬شا دس ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی دیٍش‬
‫دس حبفظ‪ٞٝ‬بی دیٍش ثیذاس ٔیو‪ٙ‬ذ؟‬
‫صذا حشف ٔیص٘ذ‬
‫‪ ٚ‬ثب ایٗ ‪ ٕٝٞ‬وؼی ٘یؼز‪.‬‬
‫‪ِٚ‬ی ٌ‪ٛ‬ؽ وٗ‬
‫ؿبیذ خیشخیشوی س‪ٟٙ‬ب‬
‫اص ٘مت‪ٞ‬بی و‪ٛ‬دویز‬
‫ث‪ ٝ‬اسبق سا‪ ٜ‬یبفش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬
‫ٔشا٘ؾ‪ ،‬ا‪ ٚ‬اص آٖ س‪ٛ‬ػز‬
‫حشف‪ٟ‬بیی داسد‬
‫س‪ ٛ‬سا ثش ٔیخیضا٘ذ‪ ،‬دػشٍیش‪ ٜ‬سا ٔی چشخب٘ذ‬
‫س‪ ٛ‬سا ث‪ ٝ‬سا‪ٞ‬ش‪ٔ ٚ‬یثشد‬
‫ؿت اػز‪ ٚ ،‬ثب ایٗ ‪ٞ ٕٝٞ‬شاػی ٘یؼز‬
‫دػش‪ٟ‬بیز سا ث‪ ٝ‬خیت ٔیثشد‬
‫‪ ٚ‬س‪ ٛ‬سا ث‪ ٝ‬خیبثبٖ ‪ٕٞ‬یـٍی ٔی وـب٘ذ‪.‬‬
‫دس ؿت ‪ٔ ٓٞ‬یس‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬بس‪ٞ‬ب ٍ٘ب‪ ٜ‬وشد‬
‫دس ؿت ٍ٘ب‪ٜٞ‬بی ٔضاحٓ ‪ٞ‬ؼز‬
‫ػٍیػز و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا ٔیٍ٘شد ‪ ٚ‬د‪ٚ‬س ٔیؿ‪ٛ‬د‬

‫ص٘یػز و‪ٔ ٝ‬یخ‪ٙ‬ذد‬
‫دبػجب٘یػز و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا سب خب٘‪ ٝ‬د٘جبَ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬خیبثبٖ ثش‪ ،ٚ‬آ٘دب ؿ‪ٟ‬ش ٔ‪ٙ‬شظش س‪ٛ‬ػز‬
‫ثیس‪ٞ ٛ‬یچ چیض ٕ٘یٌزسد‬
‫‪ ٕٝٞ‬ثیس‪ ٛ‬خفش‪ٝ‬ا٘ذ‬
‫ث‪ ٝ‬خب٘‪ ٝ‬ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫سا‪ ٜ‬دساصی ٘یؼز‬
‫ٔیس‪ٛ‬اٖ ؿؼشی صٔضٔ‪ ٝ‬وشد‪ ،‬ث‪ ٝ‬فىشی ا٘ذیـیذ‪ ،‬حشفی صد‬
‫خیبثبٖ ثب س‪ٛ‬ػز‬
‫‪ ٚ‬چ‪ٙ‬بس‪ٞ‬ب و‪ٕٞ ٝ‬یـ‪ ٝ‬ثب س‪ٛ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫خیشخیشن‪ ،‬دػش‪ٟ‬بیز سا ث‪ ٝ‬دػز ٔیٌیشد‬
‫فىشی ثشای سا‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬س‪ٔ ٛ‬ید‪ٞ‬ذ‬
‫ؿؼشی صٔضٔ‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‬
‫ٔشا٘ؾ‪ ،‬ا‪ٚ‬ػز و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا دس ‪ٞ‬یإر ؿت‬
‫ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش ٔیثشد‪.‬‬
‫وؼی ٘یؼز و‪ ٝ‬ثب س‪ ٛ‬آؿ‪ٙ‬ب ٘جبؿذ‪.‬‬
‫دػشی ِجبع ساحز‬
‫خب٘‪ٝ‬یی آؿ‪ٙ‬ب‪.‬‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬خیشخیشن س‪ ٛ‬سا س‪ٟٙ‬ب ٔیٌزاسد‪.‬‬

‫ٔ‪ٟ‬شاع‪ٛٙٞ ،‬ص وؼی ‪ٞ‬ؼز و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا ثذبیذ‬
‫ؿبخ‪ٝ‬یی و‪ ٝ‬دس و‪ٙ‬بس د‪ٙ‬دش‪ٜ‬‬
‫ث‪ ٝ‬صذای لّت س‪ٛ‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ؽ ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬‬

‫آنجا کو اس تٌ نشانی نیست‬
‫آٖخب و‪ ٝ‬اص س‪٘ ٛ‬ـب٘ی ٘یؼز‬
‫دػش‪ٟ‬بیی ث‪ ٝ‬ثضسٌی ‪ٛٞ‬ا‬
‫سؿذ وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪،‬‬
‫‪ٛٙٞٚ‬ص ‪ ٓٞ‬وؼی‪ ،‬ساص دی‪ٛ‬اس سا‬

‫ثشای خبن ٔیٌ‪ٛ‬یذ‬
‫آٖخب وؼی ‪ٞ‬ؼز و‪ ٝ‬ثیس‪ ٛ‬ثٍشیذ‬
‫وؼی ‪ٞ‬ؼز و‪ ٝ‬ثیس‪ٛ‬‬
‫ٌش‪ٜ‬ی وشا‪ٚ‬اسؾ سا ٔحىٓ و‪ٙ‬ذ‬
‫‪ٕٞ ٚ‬ب٘غ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬دػش‪ٟ‬ب سا دس خیت ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫ثٍ‪ٛ‬یذ‪ :‬آ‪ٛٞ !ٜ‬ا چ‪ ٝ‬ػشد اػز!‬
‫ای‪ٟٙ‬ب ‪ ٕٝٞ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‬
‫فّؼف‪ ٝ‬ثشای س‪ ٛ‬ثبص ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌفز‬
‫آٖ وغ و‪ ٝ‬ثشق آفشبة سا‬
‫دس ػشصٔیٗ اػش‪ٛ‬ایی‬
‫ثیس‪ ،ٛ‬ثب وال‪ٞ‬ی حصیشی‪ٔ ،‬ید‪ٛ‬ؿب٘ذ‬
‫یب آٖ وغ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػٕ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٔیا٘ذیـذ‬
‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬حشوز آسأـبٖ دس ثشف؛‬
‫س‪ ٛ‬سا ثشای ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬اص یبد ثشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬
‫وُی ٘یؼز‬
‫ایٗخب ‪ٕٝٞ‬ی اخضاء دس س‪ ٚ ٛ‬ثیس‪ٛ‬‬

‫دشاو‪ٙ‬ذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫دسیػز و‪ٞ ٝ‬شٌض ٍ٘ـبد‪ٜ‬ییاؽ‬
‫آػٕب٘یػز و‪ٞ ٝ‬شٌض ثذاٖ ٘ی‪ٙ‬ذیـیذ‪ٜ‬یی‬
‫اسبلیػز و‪ ٝ‬ثیس‪ٛ‬‬
‫چـٓا٘ذاصی دِفشیت داسد‪.‬‬
‫س‪ ٛ‬ایٗخبیی‬
‫دس ِحظ‪ٝ‬یی و‪ ٝ‬وؼی ٘یؼز‬
‫‪ ٚ‬آػٕبٖ س‪ٛ‬‬
‫‪ ٚ‬آٖ اسبق دِفشیت س‪ٛ‬‬
‫ثب چـٓا٘ذاصی س‪ٟٙ‬ب؛‬
‫س‪ٛ‬یی ثب ػش‪ٚ‬د‪ٞ‬بی ‪ٚ‬حـی ‪ ٚ‬س‪ٟٙ‬بیز‬
‫‪ ٚ‬آٖخب ‪ ٕٝٞ‬وغ‬
‫ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬یؾ ٔشي‪ٚ‬اس خ‪ٛ‬یؾ ادأ‪ٔ ٝ‬ید‪ٞ‬ذ‪.‬‬

‫لحظوی تنيا‬
‫ِحظ‪ٝ‬ی س‪ٟٙ‬ب‪،‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ٞ ٝ‬یچ چیض‬
‫خض چـٕب٘ی خ‪٘ٛ‬ؼشد‪ٕ٘ ،‬یٍ٘شد‬
‫ا‪ ٚ‬آ٘دبػز‬

‫ثب ِحظ‪ٞٝ‬بی حمیش ‪ٕٞ‬یـٍی؛‬
‫ا‪ ،ٚ‬ایٗ حمیش ‪ٕٞ‬یـٍی‬
‫و‪ ٝ‬اص ٔیبٖ ٘فشر ‪ ٚ‬ػـك ٔیآیذ‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬ع‪ٙ‬بة داس ث‪ٍٙ‬ش‬
‫ث‪ ٝ‬دؿ‪ٝٙ‬یی‬
‫و‪ ٝ‬ػشا٘دبْ‬
‫چـٕبٖ خ‪٘ٛ‬ؼشد سا ثیش‪ٔ ٖٚ‬یآ‪ٚ‬سد‬
‫ث‪ ٝ‬خ‪٘ٛ‬ی‬
‫و‪ ٝ‬سٕبْ خ‪ٟ‬بٖ سا‬
‫ا٘جبؿش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬
‫صً٘ صد‪ ،ٜ‬آغبص وبسوشد‬
‫لّٓ ٔ‪ٛ‬یی‬
‫‪ ٚ‬چـٓا٘ذاصی ثبساٖصد‪ٜ‬‬
‫سب ث‪ ٝ‬ا٘شمبْ‬
‫چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ی ٔ‪ٟ‬شثبس ٔبدسؽ سا‬

‫٘مؾ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬دؿ‪ ٝٙ‬ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫و‪ ٝ‬اص خظخ‪ ٖٛ‬ثیدبیبٖ‬
‫ٔیآیذ‬
‫ث‪ ٝ‬آٖ چـٕ‪ٟ‬بی ٔؼخش‪ٜ‬آٔیض‪.‬‬
‫ای حمیش ‪ٕٞ‬یـٍی‬
‫دػش‪ٟ‬بی س‪ ٛ‬ث‪ٛ‬ی خبن ٔید‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬
‫لّٓٔ‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬و‪ٙ‬بس افى‪ٙ‬ذ‬
‫سب ٘مؾ ٘یٕ‪ٝ‬وبس‪ ٜ‬سا‬
‫ث‪ ٝ‬آسؾ افى‪ٙ‬ذ؛‬
‫آٖخب و‪ ٝ‬چـٓا٘ذاص‬
‫ث‪ ٝ‬خب٘‪ٝ‬یی ثب ؿیش‪ٚ‬ا٘ی و‪ٛ‬سب‪ٔ ٜ‬یدی‪ٛ‬ػز‬
‫خبییو‪ٞ ٝ‬ش صجحٍب‪ٜ‬‬
‫خب٘یبٖ خ‪٘ٛ‬ؼشد سا‬
‫ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ساد خذایی ٔیػذشد٘ذ‪.‬‬

‫وؼی ‪ٛٙٞ‬ص ث‪ ٝ‬چـٕب٘ؾ دس آیی‪ٔ ٝٙ‬یٍ٘شد‬
‫ث‪ ٝ‬چـٕب٘ی و‪ٛ‬س ‪ ٚ‬خ‪٘ٛ‬ؼشد؛‬
‫‪ ٚ‬آٖخب و‪ٛ‬سب‪ٜ‬لذی‬
‫و‪ ٝ‬دس سٕبٔی ا٘شمبٔ‪ٟ‬بیؾ‬
‫خفشی دبیو‪ٛ‬سب‪ِ ٜ‬ؼ‪ٙ‬ز ؿذ‪ٜ‬‬
‫دذیذاس ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬
‫حمیش ‪ٕٞ‬یـٍی‪،‬‬
‫س‪ ٛ‬ایٗ خبیی‪ ،‬ثیٌٕبٖ ثب ضشثب٘ی ٌٕـذ‪ٜ‬‬
‫دس صیش لذٔ‪ٟ‬بی وؼب٘ی و‪ ٝ‬اص صجح سب ث‪ ٝ‬ؿبْ دس سفز ‪ ٚ‬آٔذ٘ذ‬
‫‪ ٚ‬دس ػشاػش ایٗ سفز ‪ ٚ‬آٔذ خـٗ ‪ٞ‬ضاسثبس‪ٜ‬‬
‫دؿ‪ٝٙ‬ییػز؛‬
‫حمیش ‪ٕٞ‬یـٍی‬
‫آٖخب دؿ‪ٝٙ‬ییػز‬
‫دؿ‪ٝٙ‬یی و‪ ٝ‬ا٘شمبْ س‪ ٛ‬سا‬
‫ػ‪ٛ‬صاٖسش ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬

‫در لحظوىای گمنام‬
‫دس ِحظ‪ٞٝ‬بی ٌٕ‪ٙ‬بْ‬
‫چـٓا٘ذاص سا ٘یّ‪ٛ‬فشی ٔج‪ ٟٓ‬د‪ٛ‬ؿب٘ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫وؼی ٔیخ‪ٛ‬اػز و‪ ٝ‬سٕبٔی ص٘ذٌی ا‪ ٚ‬سا‬
‫ا٘ىبس و‪ٙ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬چىٕ‪ٞٝ‬بیؾ ‪ ٕٝٞ‬چیض سا ٘فی ٔیوشد٘ذ‪.‬‬
‫اص فشاص ؿ‪ٟ‬ش‬

‫‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬ػشثبص‪ٞ‬بی و‪ ٟٗ‬دب ٔیو‪ٛ‬ثیذ٘ذ‬
‫خبوی آٔبد‪ٜ‬ی سؿذ ٘ج‪ٛ‬د‪.‬‬
‫ٔب٘ذ ثب چىٕ‪ٝ‬یی ‪ ٚ‬چـٓ‪ٞ‬بیی ٘بثی‪ٙ‬ب‬
‫و‪ ٝ‬سٕبْ صا‪ٚ‬ی‪ٝ‬ی اسبق سا آو‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬ػش دسدبٌشیض ِحظ‪ٞٝ‬بی آؿ‪ٙ‬ب ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‬
‫‪ ٚ‬دس سا‪ٞ‬ش‪ٞٚ‬بی ثیا٘ش‪ٟ‬ب‬
‫وؼی ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز سب ا‪ ٚ‬سا ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ثخ‪ٛ‬ا٘ذ‬
‫س‪ٟٙ‬ب ثب چىٕ‪ٝ‬یی‬
‫و‪ ٝ‬ثش فشاص ؿ‪ٟ‬ش‬
‫ػشثبصی و‪ ٟٗ‬سا‬
‫ث‪ ٝ‬یبد ٔیآ‪ٚ‬سد‬
‫ػشثبصی و‪ ٟٗ‬سا‬
‫ث‪ ٝ‬یبد ٔیآ‪ٚ‬سد‬
‫‪ ٚ‬چـٓ‪ٞ‬بی ا‪ٚ‬‬
‫و‪ ٝ‬سٕبٔی صا‪ٚ‬ی‪ٝ‬ی اسبق سا آو‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اػز‬
‫سب ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬دیز وؼی سا ا٘ىبس و‪ٙ‬ذ‬

‫و‪ ٝ‬دیٍش وؼی خض دػش‪ٟ‬بیؾ سا ٘ذاسد‪.‬‬

‫حزکت گنگ‬
‫حشوشی ٌ‪ ًٙ‬ایؼشبد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫ٍ٘ب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب ٍ٘ب‪ٔ ٜ‬یخفز‬
‫‪ ٚ‬وؼی و‪ ٝ‬دس ػشسبػش ٘مـ‪ٝ‬ی ٔشع‪ٛ‬ة د٘یب‬
‫خضیش‪ٜ‬ی ػیب‪ٞ‬ی سا ٔیدیذ و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٕ٘ ٜ‬یؿذ‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬وشبة ؿؼشی سخ‪ٛ‬ع وشد‬
‫سب سـجی‪ٟ‬ی ثشای آٖ ثیأثذ‬

‫‪ِٚ‬ی دس آٖ ِحظ‪ٝ‬ی آخش‬
‫ػغشی ٌ‪ًٙ‬‬
‫اص ػشاػش وشبة‬
‫ثشخبػز‬
‫‪ ٚ‬چـٕب٘ؾ سا چ‪ٙ‬بٖ د‪ٛ‬ؿب٘ذ و‪ ٝ‬خیبَ ثبسؽ ؿت وشد‬
‫ثؼذ ٌفز‪« :‬چ‪ ٝ‬فبیذ‪!ٜ‬‬
‫خ‪ٛ‬ا‪ٔ ٓٞ‬ب٘ذ‪.‬‬
‫وؼی ٔشا ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬
‫چـٕب٘ٓ سا خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ثؼز‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬ؿبیذ دغ اص لش٘ی‬
‫دس خضیش‪ٜ‬یی ٌٕ‪ٙ‬بْ‬
‫ٔؼ‪ٙ‬بی آٖ حشوز ٌ‪ ًٙ‬سا دسیبثٓ‪».‬‬
‫اؿیبء اسبق‬
‫حبِشی د‪ٚ‬اس داؿش‪ٙ‬ذ‬
‫وؼی ثشای چىٕ‪ٞٝ‬بی ٔشش‪ٚ‬ن‬
‫دبیی ٔیخؼز‬
‫‪ ٚ‬ثشای آٖ ٘یٓس‪ٝٙ‬ی افؼشد‪ٜ‬ی لفمبصی‬

‫ا٘ذأی ـ‬
‫‪ِٚ‬ی آٖخب‪ ،‬س‪ٟٙ‬ب چیضی ٌ‪ ًٙ‬خ‪ٛ‬اثیذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫و‪ ٝ‬خفشی ٘ذاؿز‬
‫‪ ٚ‬دیچیذ‪ٜ‬سش اص ؿىُ ا٘ؼب٘ی ثش سخشخ‪ٛ‬اة ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫ایؼشبد‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬حشوز ٘ی‪ٙ‬ذیـیذ‪.‬‬
‫ٌفز و‪ ٝ‬فشدا فىش ایٗوبس سا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿز‬
‫ث‪ٟ‬ششػز ػشی ث‪ ٝ‬دؼشخب٘‪ ٝ‬ثض٘ذ‬
‫‪ ٚ‬ثجی‪ٙ‬ذ و‪٘ ٝ‬بٔ‪ٝ‬یی اص وؼی ٘یبٔذ‪ٜ‬؟‬
‫ثؼذ دػش‪ٟ‬بیؾ سا دس خیجؾ وشد‪.‬‬
‫حشفی ٘ضد‪.‬‬
‫حشوشی ٌ‪ ًٙ‬ا‪ ٚ‬سا‬
‫ث‪ ٝ‬اسبق د‪ٚ‬اس ٔیػذشد‪.‬‬

‫تاسگشت‬
‫وؼی سٕبْ س‪ٚ‬ص دس آة ایؼشبد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫‪ٔ ٚ‬یدا٘ؼز و‪ ٝ‬سلص‪ ،‬ػشا٘دبْ‬
‫ثش چ‪ ٝ‬حشوز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ایؼشبد‪.‬‬
‫آٖخب‪ ،‬اػشخ‪ٛ‬ا٘‪ٟ‬بیی ٔشد‪ ٜ‬دس ٌ‪ٛ‬س‬
‫ٔیسلصیذ٘ذ‬
‫‪ ٚ‬و‪ٛ‬دوبٖ دس سحٓ ٔبدسی و‪ ٝ‬ثشای ‪ٕٞ‬یـ‪ٔ ٝ‬شد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪،‬‬

‫‪ِٚ‬ی ا‪ٔ ٚ‬ی دا٘ؼز‪.‬‬
‫آساْ‪ ،‬آساْ‬
‫اسبق سا فشا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌشفز‬
‫ػیّی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌزؿز‬
‫آٌٖب‪ٔ ٜ‬یس‪ٛ‬ا٘ی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬صیشصٔیٗ خبٔ‪ٛ‬ؽ ثیبئی‬
‫ثشای دیذٖ اؿیبء ث‪ ٝ‬خب ٔب٘ذ‪ٜ‬ـ‬
‫‪ ٚ‬ػیُ‬
‫و‪ ٝ‬ثبصٔب٘ذ‪ٜ‬ی ص‪ٛ‬سر صیجبیؾ سا‬
‫ثش دی‪ٛ‬اس‪ٞ‬ب‬
‫ث‪ ٝ‬خب ٌزاؿش‪ٝ‬ـ‬

‫آٌٖب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثبص ٔیٌشدی‬
‫‪ ٚ‬ثبصٌـز س‪ ٛ‬سا ٔجذؤئی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‬
‫آٖخب و‪ ٝ‬سٕبْ س‪ٚ‬ص‬
‫ث‪ ٝ‬خ‪ٙ‬جؾ و‪ٛ‬دوبٖ دس سحٓ‪ ،‬فىش ٔیو‪ٙ‬ی‬
‫‪ ٚ‬سلص اػشخ‪ٛ‬ا٘‪ٟ‬ب دس ٌ‪ٛ‬س‪.‬‬

‫‪ ٚ‬حبِیب و‪ ٝ‬س‪ٛ‬‬
‫سٕبْ س‪ٚ‬ص دس آة ایؼشبد‪ٜ‬ای‬
‫سب ث‪ ٝ‬چیضی ثی‪ٙ‬ذیـی‬
‫و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬سا ث‪ ٝ‬اسبق‪ ،‬ثبص ٔیٌشدا٘ذ‪.‬‬
‫‪ِٚ‬ی وؼی ٘یؼز‪.‬‬
‫ػـك‪ ،‬آٖخب‪ ،‬ص‪ٛ‬سر دیش ؿذ‪ٜ‬ی خ‪ٛ‬د سا‬
‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٕ٘‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌفز و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دٌزس ‪ٚ ٚ‬حـیػز‪.‬‬
‫ثؼذ‪ ،‬ػ‪ٛ‬ر ٔیوـی‬
‫ٔیٌ‪ٛ‬ئیـ ثش ؿیغبٖ ِؼ‪ٙ‬ز!‬
‫فىش ٔیوشدْ و‪ٕٞ ،ٗٔ ٝ‬یـ‪ٝ‬‬
‫دس آٖ ِحظ‪ ،ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٔ ٓٞ‬ب٘ذ‬
‫‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ه و‪ ٝ‬وؼی ثش س‪ٚ‬ی دی‪ٛ‬اس‪ٞ‬بی ػیُ ٌشفش‪ٝ‬‬
‫چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ی وؼی سا ٘مؾ ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫و‪ ٝ‬دس آٖخب‬
‫ایؼشبد‪ ٜ‬اػزـ‬

‫ثذ‪ٞ ٖٚ‬یچ سىبد‪ٛ‬‬
‫دس لّت اسبلی ػیٌُشفش‪ٝ‬‬
‫س‪ ٛ‬چیضی سا اص دػز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی داد‪.‬‬
‫آٖ‪ٞ‬ب ‪ٍٕٞ‬ی ث‪ ٝ‬ص٘ذٌی خ‪ٛ‬د ٔیا٘ذیـ‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫(سلص دیٍشی ‪ٞ ٓٞ‬ؼز‬
‫سلصی و‪ ٝ‬ثب صذای لّت آغبص ٕ٘یؿ‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬اص اػشخ‪ٛ‬ا٘‪ٟ‬بی ٔشد‪ٜ‬‬
‫ػخٗ ٕ٘یٌ‪ٛ‬یذ)‬
‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ٌفز و‪ ٝ‬ثبص ٔیٌشدیـ‬
‫‪ِٚ‬ی د‪ٚ‬ػز ٔٗ‬
‫آٖخب وؼی ٘یؼز‪.‬‬
‫سحٕیػز ثیصایؾ‬
‫‪ ٚ‬یب ٌ‪ٛ‬سیػز خٕیذ‪.ٜ‬‬

‫خبٔ‪ٛ‬ؽ ثبصٌشد‪.‬‬
‫اٌش چـٕیػز‪ ،‬چـٓ س‪ٛ‬ػز‪.‬‬
‫ػـك ص‪ٛ‬سسی دیشٌ‪ ٝ٘ٛ‬داسد‬
‫‪ٚ ٚ‬حـی و‪ِٛ‬ی‪ٚ‬ؿیػز‬

‫و‪ ٝ‬دس سٕبْ لّج‪ٟ‬ب خبسیػز‪.‬‬
‫ِحظ‪ٝ‬ای س‪ ٛ‬سا ثبص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌزاؿز‬
‫ثؼذ ِجخ‪ٙ‬ذی ٔیص٘ذ‬
‫‪ٔ ٚ‬یٌ‪ٛ‬یذـ‬
‫«ثیچبس‪!ٜ‬‬
‫ث‪ٟ‬ششػز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دػش‪ٟ‬بیز ث‪ٍٙ‬شی‪».‬‬
‫‪ ٚ‬سب ػبػز ؿ‪ٟ‬ش‬
‫ثش ػشر فش‪ ٚ‬سیضد‬
‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اسبق ػیٌُشفش‪ ٝ‬ثبصآیی‪،‬‬
‫ثب ص‪ٛ‬سسی خ‪ٛ‬اٖ‪ ،‬ثبص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌـز‪.‬‬
‫دػش‪ٟ‬بیؾ سا ثش ؿب٘‪ٝ‬ار ٔی٘‪ٟ‬ذـ‬
‫«ثجخـیذ د‪ٚ‬ػز ٔٗ!‬
‫ثب‪ٚ‬س و‪ٙ‬یذ و‪ٕ٘ ٝ‬یدا٘ؼشٓ»‬
‫س‪ ٛ‬ثبص ٔیٌشدی‬
‫‪ ٚ‬فىش ٔیو‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬وؼی ٔ‪ٙ‬شظش س‪ٛ‬ػز‪.‬‬
‫‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬ؿجی سا ثب س‪ٛ‬‬
‫دس وـ‪ٛ‬سی دیٍش‬
‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌزسا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬صجحٍب‪ ،ٜ‬دیٍش‪ ،‬اثشی اص ا‪٘ ٚ‬یؼز‪.‬‬

‫ٌشیض دب‪.‬‬
‫س‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬سلص ثبص ٔیٌشدی‬
‫ثب ایٗ و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ة ٔیدا٘ی‬
‫دیٍش وؼی ٘یؼز‬
‫‪ ٚ‬سلص‪ٞ‬بی ٔشدٌبٖ‬
‫‪ ٚ‬خ‪ٙ‬جؾ و‪ٛ‬دوبٖ‪ ،‬دس سحٓ ثیصایؾ‬
‫ث‪٘ ٝ‬مغ‪ٝ‬ای خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ دی‪ٛ‬ػز‬
‫و‪٘ ٝ‬بْ ‪ ٚ‬ثبصٌـز ٘ذاسد‬
‫‪ ٚ‬حشوشیػز اص ػشٌشدا٘ی‬
‫و‪ ٝ‬اص خ‪ٞٛ‬ش اؿیبء ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬س اػز‬
‫‪ ٚ‬اٌش چ‪ ،ٝ‬صٔبٖ سا‪ ،‬ث‪ٓٞ ٝ‬‬
‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ دی‪ٛ‬ػز‪،‬‬
‫ٌ‪ٟٛ‬اس‪ٜ‬ای ثشای س‪٘ ٛ‬یؼز‬
‫چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ی د‪ٚ‬صخیز سا ثیبسای!‬
‫ػـك ثبص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌـز‬
‫‪ ٚ‬دس آ٘ذْ و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ؿجخز‪،‬‬
‫دس اسبق ػیُ ٌشفش‪ٝ‬‬
‫خ‪ٛ‬اثیذ‪ٜ‬ای‪،‬‬

‫س‪ ٛ‬سا س‪ٞ‬ب ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫سب ثبص‪ ،‬سٕبْ س‪ٚ‬ص سا‬
‫دس آة ثٍزسا٘ی‪.‬‬

‫‪۲‬‬
‫س‪٘ ٝ‬ـی‪ٙ‬ی اص ؿٗ‪.‬‬
‫ٔشد ثیٍب٘‪ ،ٝ‬ثبسی‪ ،‬ثبص آٔذ‬
‫اص دّ‪ٞٝ‬بیی و‪ ٝ‬ؿجبٍ٘ب‪ ٜ‬سا‬
‫ث‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ػ‪ٝ‬ای دی‪٘ٛ‬ذ ٔید‪ٙٞ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬دسػز آٖخب‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬و‪ٛ‬دن دس آػشب٘‪ٝ‬ی د‪ٙ‬دش‪ٜ‬‬
‫٘ـؼش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪،‬‬

‫وؼی ٌفز‬
‫دیٍش ثبص ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌـز‪.‬‬
‫ػشی خ‪ٙ‬جب٘ذ‪.‬‬
‫دس آٖخب‪ ،‬دیٍش وؼی سٍ٘ی اص خبن ٘ذاؿز‬
‫‪ٔ ٚ‬شدٔبٖ دس خی‪ ٜٛ‬سا‪ٔ ٜ‬یػذشد٘ذ‪.‬‬
‫خ‪ٙ‬بص‪ٜ‬ای ؿ‪ٙ‬ب‪ٚ‬س ثش آة‬
‫ایؼشبد‪.‬‬
‫صذای دبئی دیچیذ‪،‬‬
‫‪ ٚ‬دسػز دس آ٘ذْ‬
‫و‪ ٝ‬دػشٍیش‪ ٜ‬سا‬
‫دػشی ٘بٔشئی‬
‫دیچب٘ذـ‬
‫دسی ثبص ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬
‫وؼی دس ٔ‪٘ ٝ‬بدذیذ ٘ـذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬
‫ـ دس آٖ ‪ٍٙٞ‬بْ و‪ ٝ‬ثبصٌشدی‬
‫‪ ٚ‬دػشٍیش‪ ٜ‬سا ثذیچب٘ی‬
‫س‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دؼشی ث‪ٍٙ‬شی‬
‫و‪ٛٙٞ ٝ‬ص دس آػشب٘‪ٝ‬ی د‪ٙ‬دش‪ٜ‬‬

‫٘ـؼش‪ ٝ‬اػز‬
‫‪ٔ ٚ‬یدا٘ذ و‪ ٝ‬دبیبٖ ‪ٕٝٞ‬ی چیض‪ٞ‬ب‬
‫دس خشػ‪ٝ‬ای ٘‪ٛٙ‬ؿیذ‪ٜ‬‬
‫اػز‪.‬‬

‫ر‪ٔ ٗٞ‬غٕ‪ْٛ‬‬
‫سٕبْ س‪ٚ‬ص سا دس خی‪ ٜٛ‬سا‪ٔ ٜ‬یػذشد‬
‫وؼی ٘ج‪ٛ‬د سب ا‪ ٚ‬سا ثجی‪ٙ‬ذ‬
‫و‪ ٝ‬چٍ‪ ٝ٘ٛ‬سٕبْ ظّٕز اسبق سا‬
‫ثب خ‪ٛ‬د آو‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اػز‬

‫ثّ‪ٛ‬سی اص ٕ٘ه‬
‫ث‪ ٝ‬ػی‪ٝٙ‬اؽ آ‪ٚ‬یخش‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫ؿ‪ٟ‬یذ ٘بٔشئی‬
‫ثب صذائی اص اخذاد ٘بخ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٜ‬اؽ‬
‫ثبص ٔیآٔذ‬
‫ٔیدا٘ؼز‬

‫و‪ ٝ‬دس ا٘شظبس وؼی‪ ،‬آٖخب‬
‫٘ـؼش‪ ٝ‬اػز‬
‫سب ثب چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ای ‪ ٚ‬د‪ٛ‬صخ‪ٙ‬ذی احٕمب٘‪ٝ‬‬
‫ٌضؽ دسدآ‪ٚ‬س یه ػٕش سا‬
‫ث‪ ٝ‬خبٔ‪ٛ‬ؿی ث‪ٙ‬ـب٘ذ‪.‬‬
‫ػیب‪ٞ‬ی آٖخب‪ ،‬خب٘‪ٔ ٝ‬یوشد‬
‫‪ ٚ‬سا‪ٜٞ‬ب ‪ ٕٝٞ‬ث‪ ٝ‬ػشداث‪ٝ‬ای ثیآة‬
‫ٔ‪ٙ‬ش‪ٟ‬ی ٔیؿذـ‬
‫آٖخب و‪ ٝ‬دس س‪ٟٙ‬بئی خ‪ٛ‬یؾ‬
‫ٔیؿىفز‬
‫‪ ٚ‬ثب خیبَ خشػ‪ٞٝ‬بی آة‬
‫دس ٌ‪ٛ‬د٘بی ل‪ٙ‬بر‬
‫دیؾ ٔیسفز‪.‬‬

‫‪ِٚ‬ی آٖخب د‪ ٚ‬دػز ث‪ٛ‬د‬
‫ا٘ذأی ث‪ٛ‬د س‪ٞ‬ب ؿذ‪ ٜ‬دس ثبد‪.‬‬
‫وؼی ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬سا‪ٜٞ‬بی صیشصٔی‪ٙ‬ی سا‬
‫ٔیؿ‪ٙ‬بخز‬

‫وؼی ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬یا٘ذیـیذ‪ ،‬آٖخب‬
‫لّجی ٘ب ؿىفش‪ٔ ٝ‬ب٘ذ‪ ٜ‬اػز‬
‫‪ ٚ‬ا٘شظبس داؿز‬
‫و‪ ٝ‬چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ی دیشٌ‪ٝ٘ٛ‬اؽ سا‬
‫ث‪ٕٙ‬بیذـ‬
‫اص صجح سب غش‪ٚ‬ة‬
‫سا‪ٔ ٜ‬یسفز‬
‫‪ ٚ‬حشف ٔیصد‪.‬‬

‫دسیچ‪ ٝ‬ثؼش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫وؼی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ آٔذ‪.‬‬
‫س‪ٛ‬ئی‬
‫ثب چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ی ٌشدٌشفش‪ٝ‬ار‬
‫‪ٍٙٞٚ‬بٔی و‪ ٝ‬ؿبخی اص ٌب‪٘ ٚ‬بٔشئی‬
‫سٕبْ دیىشر سا ػ‪ٛ‬ساخ ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫ث‪ ٝ‬ر‪ٞٗٞ‬بی آ‪ٚ‬اس‪ ٜ‬ثی‪ٙ‬ذیؾ‬
‫و‪ ٝ‬سٕبْ ؿت سا‬
‫دس خ‪ٛ‬د ٌشفش‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬

‫اص ث‪ٙ‬ذس دِش‪ًٙ‬‬
‫ا‪ ٚ‬سا صذا ٔیصد٘ذ‬
‫‪ ٚ‬حشف‪ٟ‬بی ٍ٘فش‪ٝ‬ؿبٖ سا‬
‫سؼجیش ٔیوشد٘ذ‪.‬‬
‫ثب خّذی اص وشبة ثبػشب٘ی‬
‫ثبصٌـز‬
‫سب دسیچ‪ٝ‬ی آخشیٗـ‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬آخشیٗ ػـك سا‬
‫صذای دبئی ٔذف‪ٔ ٖٛ‬یوشد‬
‫‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬سی اص ٕ٘ه‬
‫سٕبْ چـٓا٘ذاص سا ٌشفش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪،‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬اسبق‬
‫اص دب‪ٞ‬بئی ٘بؿ‪ٙ‬بع‬
‫ا٘جبؿش‪ٔ ٝ‬یؿذ‬
‫‪ ٚ‬ػشاػش اسبق سا‬
‫ا٘شظبسی ٘بٔؼّ‪ٔ ْٛ‬یٌشفزـ‬

‫صذای دبئی و‪ٙٔ ٝ‬شظشؽ ث‪ٛ‬دی‬
‫‪ ٚ‬دػشٍیش‪ٜ‬ایـ و‪ٔ ٝ‬یدا٘ؼشی‪.‬‬
‫چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ار سا ثبصٌشداٖ‪.‬‬
‫صذای دبئی‬
‫س‪ ٛ‬سا ا٘ىبس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬
‫‪ ٚ‬دس آػشب٘‪ٝ‬ی دسیب‬
‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی دا٘ؼز‬
‫و‪ ٝ‬دس ا٘ج‪ٞٛ‬ی اص ؿٗ‬
‫ػم‪ٛ‬ط وشد‪ٜ‬ای‪.‬‬

‫‪۳‬‬
‫ٔیشاص س‪ٚ‬ص‬
‫دس ٔیبٖ دػش‪ٟ‬بیؾ فش‪ٔ ٚ‬یافشبد‬
‫دس ر‪ٞٗٞ‬بی آ‪ٚ‬اس‪ٜ‬‬
‫و‪ ٝ‬سٕبْ ؿت فش‪ٔ ٚ‬یسیخش‪ٙ‬ذـ‬
‫ث‪٘ ٝ‬د‪ٛ‬ای دـ‪ٝ‬ای ٔیٔب٘ؼز‬
‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬آخش ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ ٚ ًٙ‬ث‪ ٝ‬وّ‪ٛ‬خ‬

‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬لصشی و‪ ٝ‬دیٍش‬
‫اؿجبح ٔغٕ‪ ْٛ‬اص آٖ‬
‫و‪ٛ‬چیذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬

‫دس ٔیبٖ خذاس‪ٞ‬بی ػشد‬
‫٘ؼؾ وؼی ایؼشبد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫خ‪ٙ‬بص‪ٜ‬ای سا ثش آث‪ٟ‬ب‬
‫ثذسل‪ٔ ٝ‬یوشد‪.‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ٔ ٝ‬یشاص صجح دس دػشب٘ؾ ٔب٘ذ‬
‫‪ ٚ‬ػغؼ‪ٝ‬ی صجحٍب‪ٞ‬ی ثخ‪ٛ‬دؽ آ‪ٚ‬سدـ‬
‫‪ٞ‬یٗ! چ‪ٙ‬یٗ اػز سا‪ٞ‬ی و‪ٕ٘ ٝ‬یخ‪ٛ‬ا٘ذیؾ‬
‫ـ ٘‪ ،ٝ‬اص‪ :‬صیشصٔیٗ‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬یـٍی‬
‫و‪ ٝ‬و‪ٛ‬دوی ‪ ٕٝٞ‬ؿت‬
‫دس آٖ‪ ،‬ثصذای دب‪ٞ‬بی و‪ٛ‬چىی و‪ٔ ٝ‬یٌزسد‬
‫ٌ‪ٛ‬ؽ ثؼش‪ ٝ‬اػز‬
‫ـ ٘‪ ،ٝ‬اص‪ :‬خب٘‪ٞٝ‬بئی و‪ ٝ‬آٖخب‪ ،‬ایؼشبد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬
‫آٖ ص‪ٛ‬سر‪ ،‬ص‪ٛ‬سر ‪ٕٞ‬یـٍی ث‪ٛ‬د‬
‫‪ِٚ‬ی ٌّی اص ٔیخه ث‪ِ ٝ‬جبٖ ٘ذاؿز‬

‫‪ِٚ‬ی ِجبػی اص اثش ٘ذاؿز‬
‫‪ِٚ‬ی ٌیؼ‪ٛ‬ا٘ی‪...‬‬
‫ٌیؼ‪ٛ‬ا٘ؾ سا سشاؿیذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‬
‫‪ ٚ‬آٖ ٌیؼ‪ٛ‬اٖ ثبفش‪ٝ‬‬
‫دس فضب ٔیچشخیذ٘ذ‪.‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬صذای دب‪ٞ‬بی و‪ٛ‬دوی ٔیدیچذ‬
‫آٖ دس سا ثبصٌزاس‬
‫‪ ٚ‬ثٍ‪ٛ‬یـبٖ و‪ ٝ‬دس سٕبْ خب٘‪ٞٝ‬بی ػـك‬
‫چیضی ث‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬بئی ػـك‪ ،‬ال٘‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬

‫ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬سسی و‪ ٝ‬آٖخب غ‪ٛٙ‬د‪ ٜ‬اػز‬
‫چ‪ ٝ‬ثٍ‪ٛ‬یذ؟‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬دس سا ٌـ‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬دیذ آٖخب ٔ‪ٙ‬شظش ٘ـؼش‪ ٝ‬اػز‬
‫سب ثش آث‪ٟ‬بئی س‪ٞ‬ب ؿ‪ٛ‬د‬
‫و‪ ٝ‬ؿىّی اص ٔشي داس٘ذ‪.‬‬
‫ِجب٘ی اص خبن ٘ذاؿز‪.‬‬
‫ا٘ذأؾ دس آة‪ ،‬خبسی ٘ج‪ٛ‬د‪.‬‬

‫ث‪ ٝ‬ػشصٔی‪ٙ‬ی دَ ٘جؼز‬
‫سب اص اػشاس ٍ٘فش‪ٝ‬اؽ ػخٗ ٌ‪ٛ‬یذ‪.‬‬
‫دیذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫و‪ ٝ‬د‪ ٚ‬اػشخ‪ٛ‬اٖ‪ ،‬آٖخب‪ٔ ،‬یؿى‪ٙٙ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬وؼی دس ٔیبٖ ص‪ٚ‬اَ ٔذاْ‬
‫ث‪ ٝ‬فىش وؼیػز‬
‫و‪ ٝ‬دس ػی‪ٝٙ‬اؽ‬
‫لصشی اص حشف‪ٟ‬بی ٍ٘فش‪ٝ‬‬
‫٘ذاؿزـ‬
‫و‪ ٝ‬ػش‪ٚ‬دی ٕ٘یخ‪ٛ‬ا٘ذـ‬
‫‪ ٚ‬حشف‪ٟ‬بی ص٘بٖ و‪ِٛ‬ی سا ٕ٘یف‪ٕٟ‬یذـ‬
‫دس چـٕ‪ٟ‬بیؾ‬
‫ٌبسی‪ٟ‬بی فشػ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬
‫خب٘‪٘ ٝ‬ذاؿش‪ٙ‬ذـ‬
‫حشفی اص ؿت ٕ٘یصدـ‬
‫حشفی اص س‪ٚ‬ص ٘ذاؿز‪.‬‬
‫احؼبػی سا ٔیؿ‪ٙ‬بخز‬
‫و‪ ٝ‬دس سٕبْ ػٕش‬
‫ا‪ ٚ‬سا ث‪ ٝ‬اسبلی خبٔ‪ٛ‬ؽ ثشد‪ ٜ‬اػز‬

‫آٖخب و‪ٕٝٞ ٝ‬ی سا‪ٟٞ‬ب‬
‫ث‪ ٝ‬اسبق ثیدس‬
‫‪ ٚ‬دیىش ٔیدی‪ٛ‬ػز‬
‫خبئی و‪ ٝ‬فصُ‪ٞ‬ب‪ ،‬آساْ غ‪ٛٙ‬د‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذـ‬
‫ٔیشاص س‪ٚ‬ص و‪ ٝ‬ثش دػشب٘ؾ ٔب٘ذ‬
‫‪ ٚ‬ػغؼ‪ٝ‬ی صجح و‪ ٝ‬دس دٔبغؾ ٘مؾ ثؼز‬
‫سب ِحظ‪ٝ‬ی دا٘ؼشٗ‬
‫و‪ ٝ‬آٖخب چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬ایػز‬
‫و‪ ٝ‬ص‪ٛ‬سسی ٘ذاسد‬
‫‪ ٚ‬ثیؾ اص ‪ٞ‬ش وغ‬
‫دس اسبق ‪ٕٞ‬یـٍی‬
‫ث‪ ٝ‬ا‪٘ ٚ‬ضدیىشش اػز‪.‬‬

‫‪۴‬‬
‫ِحظ‪ ٝ‬سا ثبساٖ ٌشفش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‬
‫اص خبوشیض ػشاصیش ؿذیٓ‬
‫وؼی آٖػ‪ٛ‬سش آ‪ٚ‬اص ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬آٖخب فمظ د‪ ٚ‬چـٓ ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬یٍ٘شیؼز‪.‬‬
‫وؼی حشف ٔیصد‬
‫و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٕ٘ ٜ‬یؿذ‪.‬‬

‫سٌجبس ٌشفش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‬
‫‪ٔ ٚ‬ب ث‪ ٝ‬آػیبة ٔشش‪ٚ‬ن د‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ثشدیٓـ‬
‫آٖخب و‪ ٝ‬ثبساٖ‬
‫ثش حّم‪ٞٝ‬بی خـه خبسثٗ‪ٕ٘ ،‬یو‪ٛ‬فز‬
‫‪ٔ ٚ‬بسٔ‪ِٛ‬ه‬
‫ثب چـٕ‪ٟ‬بئی ‪ٞ‬شاػبٖ‪ ،‬ایؼشبد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫ِحظ‪ ٝ‬سا ثبساٖ ٌشفش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬وؼی ٕ٘یس‪ٛ‬ا٘ؼز لبة ‪ٕٞ‬یـٍیؾ سا‬
‫‪ٚ‬ا٘‪ٟ‬ذ‪.‬‬
‫چىٕ‪ٞٝ‬ب ث‪ ٌُ ٝ‬ث‪ٟ‬بسی آغـش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫آٖخب دس ٔیبٖ ثبغی ‪ٞ‬ضاسػبِ‪ٝ‬‬
‫ث‪ ٝ‬آػیبئی ٔشش‪ٚ‬ن‪ ،‬و‪ ٝ‬دس خـبة سػذ س‪ٚ‬ؿٗ ؿذ‬
‫د‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ثشدیٓ‬
‫سب دٔی ثیبػبئیٓ‪.‬‬
‫سٌجبس فش‪ٌ ٚ‬زاؿز‪.‬‬
‫آػیبة چیضی ٘ذاؿز‪،‬‬
‫خض چشخؾ سئیبئی ‪ٕٞ ٚ‬یـٍی ػ‪ ًٙ‬ثش ػ‪.ًٙ‬‬

‫سػذ ‪ٞ‬شاػبٕ٘بٖ ٕ٘یوشد‪.‬‬
‫دّ‪ٞٝ‬بی ٔشش‪ٚ‬ن ٔب سا ث‪ ٝ‬خبئی ٕ٘یثشد‪.‬‬
‫ٌُ‪ٞ‬بئی اص ػشصٔیٗ‪ٞ‬بی ٘بؿ‪ٙ‬بخش‪ٝ‬‬
‫دس حشوز ػ‪ ًٙ‬ثش ػ‪ًٙ‬‬
‫٘بث‪ٛ‬د ٔیؿذ٘ذ‬
‫‪ِٚ‬ی چ‪ ٝ‬وؼی ٔیس‪ٛ‬ا٘ؼز ص‪ٞ‬شخ‪ٙ‬ذی سا فشأ‪ٛ‬ؽ و‪ٙ‬ذ‬
‫و‪ ٝ‬دس سٌجبس‬
‫خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٕ٘ ٜ‬یؿذ؟‬
‫ِحظ‪ ٝ‬سا ثبساٖ ٌشفش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫ثب صذای ؿت‬
‫لبفّ‪ ٝ‬دس س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬بئی سػذ سا‪ٔ ٜ‬یسفز‪.‬‬
‫اص خبوشیض ػشاصیش ؿذیٓ‪.‬‬
‫آػٕبٖ ث‪ ٝ‬دؿز سػیذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫وؼی ثشای خ‪ٛ‬دؽ آ‪ٚ‬اص ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫چـٕی ث‪ٛ‬د و‪ٞ ٝ‬یچوغ ٕ٘یدیذ؛‬
‫آٖخب دس ٌ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی و‪ٟٗ‬‬
‫خؼذ آدٔیب٘ی ٔیٕ٘‪ٛ‬د‬

‫و‪ ٝ‬ثذب ٘خبػش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د٘ذـ‬
‫وؼی ٌفزـ «وّٕ‪»!ٝ‬‬
‫‪ِٚ‬ی آٖوغ و‪ ٝ‬آ‪ٚ‬اص ٔیخ‪ٛ‬ا٘ذ‬
‫چیضی ٕ٘یؿ‪ٙ‬یذ‬
‫حشوشٕبٖ ث‪ ٝ‬چیضی اص ٘‪ٛ‬س ‪ ٚ‬لّت ٔب٘‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫وؼی ٌفزـ «وّٕ‪»!ٝ‬‬
‫آٖخب چـٕی ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬یٍ٘شیؼز‪.‬‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬آخشیٗ ثبؿّك سا دیچیذی‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬آٖخب دس حشوز ٌ‪ًٙ‬‬
‫صذائی ٘بٔؼّ‪ ْٛ‬دیچیذ‬
‫‪ٚ‬لشی و‪ ٝ‬سٌجبس‬
‫س‪ ٛ‬سا ث‪ ٝ‬آػیبئی ٔشش‪ٚ‬ن خ‪ٛ‬ا٘ذـ‬
‫ِحظ‪ ٝ‬اص ثبساٖ‪ ،‬ػشؿبس ث‪ٛ‬د‪،‬‬
‫وؼی ٔیدا٘ؼز و‪ ٝ‬دس سا‪ٜٞ‬بی صٔی‪ٙ‬ی‬
‫ثبصٌـشی ٘یؼز‬
‫‪ ٚ‬دس ٔیبٖ اخؼبْ ؿ‪ٙ‬ب‪ٚ‬س‬
‫ثغشی ‪ ٚ‬چ‪ٛ‬حد‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ثشادس٘ذ!‬

‫سا‪ٜٞ‬بئی و‪ ٝ‬آٖػبٖ اص چ‪ٛ‬ة‬
‫ا٘جبؿش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫غشیمی ٘ج‪ٛ‬د سب خ‪ٛ‬د سا ثشو‪ٙ‬ذ‪ٜ‬ی چ‪ٛ‬ة ثیب‪ٚ‬یضد‪.‬‬
‫وّٕ‪ٝ‬ای ٘ج‪ٛ‬د‬
‫و‪ ٝ‬اص لجش‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬ػبَ‬
‫خ‪ٟ‬بٖ سا ثیبو‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫آٖخب حشوز ػ‪ ًٙ‬ث‪ٛ‬د ثش ػ‪.ًٙ‬‬
‫آٖخب وؼی ث‪ ٝ‬ا٘ش‪ٟ‬بی سا‪ ٜ‬سػیذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬ثبص ٔیٌـز‪.‬‬
‫رسار ٔیثبسیذ٘ذ‬
‫‪ ٚ‬خ‪ٟ‬بٖ ایٌٗ‪ ٝ٘ٛ‬سشػ‪ٙ‬بن‬
‫دس خی‪ ٜٛ‬سا‪ٔ ٜ‬یسفز‪.‬‬
‫سٌجبس فش‪ٌٚ‬شفشٕبٖ‬
‫‪ ٚ‬خبٖد‪ٙ‬ب‪ ٜ‬حشفی سبص‪٘ ٜ‬ذاؿز‪.‬‬
‫اص خبوذـش‪ ،ٝ‬ػشاصیش ؿذیٓ‪.‬‬
‫وؼی آ‪ٚ‬اص ٕ٘یخ‪ٛ‬ا٘ذ‬
‫وؼی دس ػـك ٌزس ٔیوشد‬

‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ا٘ش‪ٟ‬بئی ٔیسػیذ و‪ٞ ٝ‬ضاسثبس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬دـ‬
‫سب دس سٌجبسی دیٍش ثیبغبصد‪.‬‬
‫‪ ٚ‬ؿت سا و‪ ٝ‬دس رسار ٌشیضدبی ٘بخ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٜ‬‬
‫حشوشی ‪ٕٞ‬یـٍی ث‪ٛ‬د‪.‬‬

‫‪۵‬‬
‫چ‪ٛ‬ةثؼز دس ث‪ٟ‬بس ا‪ِٚ‬یٗ‬
‫ٌُآریٗ ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬خب٘‪ ٝ‬ثبصٌـش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‬
‫سب دس آٖخب ث‪ٔ ٝ‬ی‪ٕٟ‬ب٘ی چیضی ٘بخ‪ٛ‬ا٘ذ‪ ،ٜ‬دػ‪ٛ‬ر ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬
‫حشف‪ٟ‬بیـبٖ ‪ٕٞ‬یـٍی ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫اسبق‪ٞ‬ب سا ٔیؿ‪ٙ‬بخش‪ٙ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬ساص‪ٞ‬بئی و‪ ٝ‬ػشاػش خ‪ٟ‬بٖ سا فشاٌشفش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬

‫ث‪ ٝ‬حشوز خ‪ٙ‬یٗ دس سحٓ فىش ٕ٘یوشد٘ذ‪.‬‬
‫وؼی آ٘‪ٟ‬ب سا ث‪ ٝ‬ؿت ٕ٘یخ‪ٛ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫وؼی اص ٘ظاد ؿب‪ٞ‬بٖ ثشثبدسفش‪٘ ٝ‬ج‪ٛ‬د‪.‬‬
‫چ‪ٛ‬ةثؼز دس ث‪ٟ‬بس ا‪ِٚ‬یٗ‬
‫ٌُآریٗ ث‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬دس ا٘ش‪ٟ‬بی سا‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬آغبص ٔیدی‪ٛ‬ػز‬
‫صذای آ٘بٖ ؿ‪ٙ‬یذ‪ٔ ٜ‬یؿذ‪.‬‬
‫ث‪ ٝ‬چشخ‪ٟ‬بی فشػ‪ٛ‬د‪ ٜ‬فىش ٔیوشد٘ذ‪.‬‬
‫چـٓ ٔیدیذ‪.‬‬
‫‪ِٚ‬ی ػخ‪ٍٛٙ‬ئی ٘ج‪ٛ‬د‪.‬‬
‫چشخ ثش چشخ ٔیٌزؿز‬
‫‪ ٚ‬حشف‪ٟ‬بیـبٖ ؿ‪ٙ‬یذ‪ٔ ٜ‬یؿذ‪.‬‬
‫وؼی سا ٌزس داد٘ذ‬
‫ث‪ ٝ‬خبئی و‪ ٝ‬صذا‪ٞ‬بی خفش‪ٝ‬‬
‫ثیذاس ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬دس ٌ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬ػبَ‬
‫صذا‪ٞ‬بی ثیذاس‬
‫ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة ٔیس‪٘ٚ‬ذ‪.‬‬

‫دس ٔ‪ ،ٝ‬حشف‪ٟ‬بیـبٖ خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٕ٘ ٜ‬یؿذ‪.‬‬
‫دس ٔ‪ ،ٝ‬فمظ ؿىُ ؿجحٍ‪ ٖٛ‬چ‪ٛ‬ةثؼز ٌُآری‪ ٝٙ‬ث‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬چشخی و‪ ٝ‬ثش چشخ ٔیٌزؿز‬
‫‪ ٚ‬چـٕی و‪ٕ٘ ٝ‬یخ‪ٛ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫آٖ صذا و‪٘ ٝ‬بٔشئی ٘ج‪ٛ‬د‬
‫‪ٕٞ‬یـٍی ث‪ٛ‬د‬
‫‪ٕٝٞ ٚ‬وغ ٔیف‪ٕٟ‬یذ‬
‫‪ ٚ‬آ‪ٚ‬ائی ٌ‪٘ ًٙ‬ذاؿز‪.‬‬
‫حشف‪ٟ‬بیـبٖ ؿ‪ٙ‬یذ‪ٔ ٜ‬یؿذ‬
‫‪ ٚ‬دس ٔ‪ ٝ‬وؼی ٘ج‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثذا٘ذ‬
‫ٌ‪ٛ‬سیػز ٘‪ٛ‬ػبَ‬
‫اػشخ‪ٛ‬ا٘یػز سلصبٖ‪.‬‬
‫چ‪ٛ‬ةثؼز دس ث‪ٟ‬بس ا‪ِٚ‬یٗ‬
‫ٌُآریٗ ث‪ٛ‬د‬
‫‪ ٚ‬حشف‪ٟ‬بی آخش‬
‫ثش دّ‪ٝ‬ای ‪ٕٞ‬یـٍی‬
‫ٔیچشخیذ٘ذ‪.‬‬

‫‪۶‬‬
‫چشخؾ دس سلص‪ٞ‬بی ٘بٔؼّ‪.ْٛ‬‬
‫صذا‪ٞ‬بئی و‪ ٝ‬ثـش سا آو‪ٙ‬ذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬
‫آٌٖب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬چیضی حشوز ٔ‪ٛ‬خیؾ سا آغبص ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫سب دس آٖ دیىش‪ٜ‬ی ثیس‪ٚ‬صٖ‬
‫ػیُآػب خبسی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬

‫‪ٛٞ‬ا اص د‪ٚ‬دی ٘بٔؼّ‪ ْٛ‬آو‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬
‫ػخٗ‪ٞ‬ب ثٍ‪ٛ‬ؽ ٕ٘یسػیذ٘ذ‪.‬‬
‫حشف اص د‪ٞ‬بٖ ٘ج‪ٛ‬د‪.‬‬
‫صذا اص چـٕ‪ٟ‬بئی ث‪ٛ‬د‬
‫و‪ ٝ‬دس آٖػ‪ٛ‬‬
‫ٌ‪ٛ‬ؽ سا ٔی٘‪ٛ‬اخش‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫چشخؾ دس سلص‪ٞ‬بی ٘بٔؼّ‪.ْٛ‬‬
‫خذایٍب٘ب!‬
‫اٌش اص ػشصٔیٗ ٔ‪ٟ‬شبة ثبص آٔذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬
‫‪ٞ‬شٌض چ‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ایٌٗ‪ٝ٘ٛ‬‬
‫ػدیت ٕ٘یٕ٘‪ٛ‬د‪.‬‬
‫فشیبد‪ٞ‬ب‬
‫‪ٞ‬یإسی ػدیت داؿش‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫حشف اص ٔىبؿف‪٘ ٝ‬ج‪ٛ‬د‪.‬‬
‫آ‪ٚ‬اس فش‪ ٚ‬سیخز‪.‬‬
‫‪ ٚ‬دس چشخؾ سلص‪ٞ‬بی ٘بٔؼّ‪ْٛ‬‬
‫حشوشی خ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٕ٘ ٜ‬یؿذ‪.‬‬
‫ثبصآٔذ‪ ،‬سب دس دّ‪ٝ‬ی ٘خؼشیٗ ثیبغبصد‪.‬‬
‫س‪ٚ‬ص سا ثؼش ثشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‬

‫‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ه ؿبٍٔب‪ٜ‬‬
‫حشوز دیٍشی سا آغبص ٔیوشد‪.‬‬
‫و‪ٛ‬دن غٍٕیٗ‬
‫سا‪ٜٞ‬ب ث‪ ٝ‬خبئی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ سػیذ‬
‫و‪ ٝ‬وؼی ث‪ٌ ٝ‬شد‪ٞ‬ب دی‪ٛ‬ػز‪.‬‬
‫حشف اص آسص‪ٔ ٚ‬ضٖ!‬
‫اٌش وّٕ‪ٝ‬ایػز‬
‫وّٕ‪ٝ‬ایػز و‪٘ ٝ‬بٔ‪ٞٝ‬بی ٔفّ‪ٛ‬ج‬
‫ثبص ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫وّٕبسیػز ٌ‪ًٙ‬‬
‫و‪ٕٞ ٝ‬چ‪ ٖٛ‬ص‪ٛ‬سر ٘بٔؼّ‪ْٛ‬‬
‫ؿىّی اػبعیشی داس٘ذ‪.‬‬
‫وّٕبسیػز و‪ ٝ‬ص٘ذٌیز سا آو‪ٙ‬ذ‪ٜ‬ا٘ذ‬
‫‪ ٚ‬اص ثبالی ػشر‬
‫دش‪ٚ‬اص ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬
‫دس خبئی ‪ٞ‬ؼشی و‪ ٕٝٞ ٝ‬چیض دس سلص ‪ٕٞ‬یـٍی خ‪ٛ‬د‬
‫٘بث‪ٛ‬د ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬
‫حشف اص آٖ خب٘‪ٝ‬ی غٍٕیٗ ٔضٖ!‬
‫ایٗخب فمظ ف‪ٛ‬ساٖ وؼیػز‬

‫و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اث‪ٟ‬بی ٔشد‪ٔ ،ٜ‬یثی‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫وؼیػز و‪ ٝ‬دس ر‪ٌٕ ٗٞ‬ـذ‪ٜ‬‬
‫خ‪ٛ‬اة ٔیثی‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫ثبصآ!‬
‫ثش دّ‪ٝ‬ی ا‪ِٚ‬یٗ‬
‫و‪ ٝ‬حشوز ٘خؼشیٗ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‬
‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬صذای دسیب‬
‫ثش صخش‪ٜ‬ی خبس‪ٌٛ ٜ‬ؽ وٗ‬
‫و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬آساْ ٔی٘‪ٛ‬اصدـ‬
‫صذای ا‪ِٚ‬یٗ‬
‫دس صذای آخشیٗ ٔح‪ ٛ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬
‫خبئی و‪ ٝ‬فشصز ‪ ٚ‬خیضاة‬
‫ٔ‪ٛ‬ج ‪ ٚ‬صٔبٖ سا ؿىُ ٕ٘یثخـذ‪.‬‬
‫٘‪٘ !ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی دی‪ٛ‬ػز‬
‫آٖخب‪ ،‬خذا ٔب٘ذ‪ٜ‬ای‪.‬‬
‫‪ٕٝٞ‬ی ر‪ٞٗٞ‬ب‪ ،‬ث‪ ٝ‬حشوز خ‪ٛ‬د ادأ‪ٔ ٝ‬ید‪ٙٞ‬ذ‬
‫‪ٌ ٚ‬بسی صٔخز‬
‫‪ٛٙٞ‬ص ثش ػ‪ٍٙ‬فشؽ سا‪٘ ٜ‬بؿ‪ٙ‬بخش‪ٝ‬‬
‫دیؾ ٔیس‪ٚ‬د‪.‬‬

‫اساث‪ٝ‬ساٖ! دٔی دسً٘ وٗ‪.‬‬
‫آٖخب ٔشدیػز و‪ ٝ‬دػش‪ٟ‬بیؾ سا دس ثبد ثش ثبد داد‪ ٜ‬اػز‬
‫ث‪ ٝ‬ا٘شظبس ا‪ٚ‬‬
‫دٔی دس چبسسا‪ ٜ‬ا‪َٚ‬‬
‫دسً٘ وٗ‪.‬‬
‫ا‪ ٚ‬ثبص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ آٔذ‪.‬‬
‫حشوز دسیب ثیذاسؽ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬
‫ا‪ ٚ‬دػش‪ٟ‬بیؾ سا فشأ‪ٛ‬ؽ وشد‪ٜ‬‬
‫‪ ٚ‬آٖخب دس ل‪ٜٟٛ‬خب٘‪ٝ‬ی ٔشش‪ٚ‬ن‬
‫ث‪ ٝ‬صجحب٘‪ٔ ٝ‬یا٘ذیـذ‪.‬‬
‫دٔی دسً٘ وٗ ای‪ٙ‬ه!‬

‫‪ِٚ‬ی اص فشاص‬
‫دس چشخؾ ٘بٔؼّ‪ ْٛ‬سلص‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬یـٍی‬
‫ٔشدیػز ثی‪ٕٞ‬ذب‪.‬‬
‫ثب ا٘ذأی ثیدػز‬
‫‪ ٚ‬حشف‪ٟ‬بئی ٔؼّ‪.ْٛ‬‬
‫ا‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ دی‪ٛ‬ػز‬

‫ث‪ٌ ٝ‬شداثی و‪ ٝ‬حشوز ‪ٕٝٞ‬ی خ‪ٛ‬یجبساٖ‬
‫ثذاٖ ٔیدی‪٘ٛ‬ذد‪.‬‬
‫خبئی و‪ ٝ‬صذا‪ٞ‬بی آغبص صجح‬
‫ث‪٘ ٝ‬د‪ٛ‬ا‪ٞ‬بی ؿبٍٔب‪ٞ‬ی‬
‫ٔیدی‪٘ٛ‬ذد‪.‬‬
‫ثش دّ‪ٝ‬ی آخشیٗ‬
‫حشوشی ٌ‪ ًٙ‬دسً٘ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬
‫ثبصآ‪ ،‬ث‪ ٝ‬آٖخب و‪ ٝ‬دّ‪ٞٝ‬ب‬
‫ث‪ ٝ‬دّىب٘ی ٔ‪ٙ‬ش‪ٟ‬ی ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‬
‫آٖخب و‪ ٝ‬ثشج‬
‫حشوز د‪ٚ‬اسؽ سا ث‪ ٝ‬دبیبٖ ٔیسػب٘ذ‬
‫‪ ٚ‬آ‪ٚ‬اس‪ٜ‬‬
‫دس سا‪ٜٞ‬بی ثذ‪ ٖٚ‬سصبدف‬
‫ث‪ ٝ‬فىش‪ٞ‬بی سصبدفی‬
‫ا٘ذیـ‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‬
‫سب دس حشوز آخشیٗ دّ‪ٝ‬‬
‫ٔؼ‪ٙ‬بی ا‪ِٚ‬یٗ ٌبْ سا‬
‫دسیبثذ‪.‬‬

‫تزای یک تيار ىم کو شده‬
‫ثشای یه ث‪ٟ‬بس ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬‬
‫دیشسش ثبصآ‬
‫‪ ٚ‬دس خب٘‪ٞٝ‬بی لذیٕی خب٘‪ ٝ‬وٗ‪.‬‬
‫آٖخب‪ٞ ،‬شاػی ٘بؿ‪ٙ‬بع‬
‫یه ِحظ‪ ٝ‬سا‪ٞ‬ش‪ٚ‬ی س‪ٚ‬ثش‪ٚ‬ئی سا ٔیآو‪ٙ‬ذ‬
‫‪ ٚ‬ثؼذ ثب ػشػز‬
‫ث‪ ٝ‬آٖ داالٖ‬

‫خبیی و‪ ٝ‬ص‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق صً٘صد‪ٜ‬‬
‫خبٔ‪ٛ‬ؽ ٘ـؼش‪ ٝ‬اػز‬
‫ثبص ٔیٌشدد‪.‬‬
‫ثبد ٘یؼز‪ ،‬ثبد آػبػز‬
‫یه ِحظ‪ ،ٝ‬دی‪ٛ‬ا٘‪ٚٝ‬اس‬
‫س‪ٚ‬ی ػ‪ٍٙ‬فشؽ ثبصی ٔیو‪ٙ‬ذ‬
‫ثؼذ‪ ،‬چشخ ٔیص٘ذ؛ س‪ ٛ‬دػ‪ٛ‬سؾ ٔیو‪ٙ‬ی‬
‫س‪ٔ ٛ‬یٌ‪ٛ‬ئی ثشای یه ث‪ٟ‬بس ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬‬
‫دیشسش ثیب‬
‫أب ٔیدا٘ی و‪ ٝ‬دیٍش ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سفز‬
‫سٕبٔی ؿت سا دس فشیبد ٌزسا٘ذ‪ٜ‬ای‬
‫‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سٕبْ خب٘‪ ٝ‬ػش صد‪ ٜ‬اػز‬
‫سب ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬دیز خ‪ٛ‬د سا آؿىبس و‪ٙ‬ذ‪.‬‬

‫هیخَاًیذ‪۹‬‬
‫ضزاب را تاتَتی تیٌگار‬

‫‪۴‬‬

‫اگز اس داالى هغزب در رسٌذ‬

‫‪۶‬‬

‫تا تزف کِ تا هزگ راّی ًیست‬

‫‪۸‬‬

‫ضة اس هزسی ًاهزیی هیگذرد‬

‫‪۲۱‬‬

‫اس دٍردستْا‬

‫‪۲۳‬‬

‫پسزک ٌَّس ّن آًجا ًطستِای‬

‫‪۲۵‬‬

‫هزا در ستایص هاُّای ضثاًِ‬

‫‪۲۷‬‬

‫تِ ٌّگاهی کِ تِ خَاب هیرٍین‬

‫‪۲۸‬‬

‫خذاییست کِ ایستادُ است‬

‫‪۱۲‬‬

‫در آستاًِی خارتست‬

‫‪۱۵‬‬

‫آٍاس در کوذ لثاسْای کٌِْ‬

‫‪۱۸‬‬

‫تِ ضة تیٌذیص‬

‫‪۳۱‬‬

‫در کٌارم ایستادُ است‬

‫‪۳۳‬‬

‫آًگاُ کِ چطواًت اس آى دیگزیست‬

‫‪۳۵‬‬

‫سى هتالضی‬

‫‪۳۷‬‬

‫آًگاُ کِ در سهاى ایستادی‬

‫‪۴۵‬‬

‫در هیذاًْای ٍرسضی‬

‫‪۴۱‬‬

‫آى دستْا رٍسی گستاخ تَدًذ‬

‫‪۴۵‬‬

‫جیزجیزک‬

‫‪۴۸‬‬

‫آىجا کِ اس تَ ًطاًی ًیست‬

‫‪۷۵‬‬

‫لحظِی تٌْا‬

‫‪۷۲‬‬

‫در لحظِّای گوٌام‬

‫‪۷۶‬‬

‫حزکت گٌگ‬

‫‪۷۸‬‬

‫تاسگطت‬

‫‪۸۱‬‬

‫تزای یک تْار ّن کِ ضذُ‬

‫‪۲۱۵‬‬