xÉëÉåiÉxÉç-zÉÉUÏU

Srµtas-Basics
-for -

AÉrÉÑuÉåïS urÉÉxÉmÉÏPû, lÉÉaÉmÉÔU
by

Vd. Thrigulla Saketh Ram, Hyderabad

-Contents-

–What are srµtasMeaning,Definition,classification
–Classification, significance according to ¾alya
tantra
–Classification, significance according to –
k¡yacikitsa
–Physiological description(s) of srµtas and their
applications
–Details of 13 types of srµtas (mÀla, svarÀpa,
du½¿i k¡ra³a, lak½a³a, cikitsa sÀtra other
details) and Manovaha srµtas
–Srµtovaigunya-introduction
–Summary and Conclusion
–Epilogue, Bibliography, Acknowledgements

2

Meaning,Definition(s),Classification

Etymology1. xÉÑ xÉëÉuÉhÉå (su srava³£) (to ooze, to exude, to permeate);

2. “xÉëuÉhÉÉiÉç xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ | xÉëuÉhÉÉÌSÌiÉ UxÉÉSåÈ mÉÉåwrÉxrÉ xÉëuÉhÉÉiÉç | (cÉ.xÉÔ.
30. 12)”
xÉëÉuÉhÉÉiÉç xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ srava³¡tÅ srµt¡¯si (the structure through
which
xÉëÉuÉhÉqÉç(sr¡va³amÅ) takes place.
General Meaningn.The current or bed of a river, a river, stream, torrent
(Rigveda)
3

Definitions

1. xuÉkÉÉiÉÑ xÉqÉuÉhÉÉïÌlÉ uÉרÉÉÌlÉ xjÉÔsÉÉlrÉhÉÔÌlÉ AÉM×üirÉÉ cÉ mÉëiÉÉlÉxÉSØzÉÉÌlÉ SÏbÉÉïÍhÉ cÉ
xÉëÉåiÉÉÎqxÉ xÉÎliÉ (cÉ.ÌuÉ. 5.25)

In their colour and for they are stated to take after the kÉÉiÉÑ they transport;
they may be cylindrical either xjÉÔsÉ (gross macroscopic) or AhÉÑ(atomic in
size or microscopic) SÏbÉï (long) or mÉëiÉÉlÉ (reticulated)
2. qÉÔsÉÉiZÉÉiÉç rÉSè SåWåû mÉëxÉ×iÉqÉliÉUÇ rÉŠÉÍpÉuÉÉÌWû ÍxÉUÉkÉqÉlÉÏuÉÎeÉïiÉqÉ cÉ iÉixÉëÉåiÉÈ CÌiÉ ÌuÉ
¥ÉårÉqÉç

(xÉÑ.zÉÉ. 9.13)
Srotas is defined as the hollow channel, except sira and dhamani, which
originating from root space spreads in the body and carries (specific
entities).

5

Classic example of a Srotas
Close proximity of Sira, dhamani, srotas an example
(cross section)

6

Classification

xÉëÉåiÉxÉç-xjÉÔsÉÉå uÉÉ xÉÔ¤qÉÉå uÉÉ qÉÉaÉïÈ ÍNûSìÇ uÉÉ zÉÉUÏU
xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ Ì²ÌuÉkÉÉÌlÉ oÉÌWûqÉÑïZÉÉlrÉliÉqÉÑïZÉÉÌlÉ cÉ |
A. oÉÌWûqÉÑïZÉ (bahirmukha) xÉëÉåiÉxÉç- aperture- natural
opening(s)
B.AliÉqÉÑïZÉ(antarmukha) xÉëÉåiÉxÉ
• ¾alya tantra clearly distinguishes aperture
(external openings) from internal channels and
has slight difference in considering AÎxjÉ,
qÉ‹ÉuÉWû xÉëÉåiÉxÉç which are included in k¡yacikitsa
schools
C.qÉlÉÉåuÉWû xÉëÉåiÉxÉ (cÉ.ÍcÉ.9/5 - ElqÉÉS ÍcÉÌMüixÉÉ)
7

A.oÉÌWûqÉÑïZÉ (bahirmukha)

´ÉuÉhÉ lÉrÉlÉuÉSlÉ bÉëÉhÉaÉÑSqÉåRíûÉÍhÉ lÉuÉ xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ oÉÌWûqÉÑïZÉÉÌlÉ lÉUÉhÉÉÇ |
xÉëÏhÉÉÇ cÉ LiÉÉlrÉåuÉÉmÉUÉÍhÉ cÉ §ÉÏÍhÉ ²å xiÉlÉrÉÉåUkÉxiÉÉSì£üuÉWÇû cÉ

xÉÑ.zÉÉ.5.10

A body orifice is any external opening in the body of an animal. In a typical
mammalian body such as the human body, the body orifices are:

The nostrils, for breathing and the associated sense of smell.

The eyes, for the sense of sight and crying.

The mouth, for eating, breathing, and vocalizations such as speech.

The ear canals, for the sense of hearing.

The anus, for defecation.

The urethra, for urination, and, in males, ejaculation.

In females, the vagina, for sexual intercourse, menstruation and childbirth.

Orifices of nipples

Orifices of sweat glands

Navel or belly button left over from placental mammals after birth.
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_orifice

8

B. AliÉqÉÑïZÉ(antarmukha)
"तत नतरख न व rÉÉåaÉuÉWûÉÌlÉ स त स “
AliÉqÉÑïZÉ(antarmukha) means inward
rÉÉÉåaÉuÉW(yµgavaha)- Receiving into or assimilating
to one’s self

9

Types,number of AliÉqÉÑïZÉ(antarmukha) xÉëÉåiÉxÉç
discussion

xÉëÉåiÉxÉÉÇ xÉqZrÉÉ mÉëMüÉU¶É- rÉÉuÉliÉÈ mÉÑÂzÉå qÉÔÌiÉïqÉliÉÉå pÉÉuÉ ÌuÉzÉåwÉÉxiÉÉuÉliÉ LuÉÉÎxqÉlxÉëÉåiÉxÉÉÇ
mÉëMüÉUÌuÉzÉåwÉÉÈ | AÌiÉ oÉWÒûiuÉÉiMåüÍcÉSmÉËUxÉÇZrÉårÉÉÌlÉ mÉÑlÉUlrÉå (cÉ.ÌuÉ. 5.4)

There is as much diversity in the srotas, as there is in the elements that compose the
structure of the body; considering this the number of srotas becomes innumerable.
Alternative view and clarification- Body is nothing but conglomeration of srotas ?
AÌmÉ cÉæMåü xÉëÉåiÉxÉÉqÉåuÉ xÉqÉÑSrÉÇ mÉÑÂwÉÍqÉŠÎliÉ, xÉuÉïaÉiÉiuÉÉiÉç xÉuÉïxÉUiuÉÉŠ SéåwÉmÉëMüÉåmÉhÉmÉëzÉqÉlÉÉlÉÉqÉç
...... some of the contemporaries of Punarvasu Atreya went to the extent of advancing
the view, that “man is nothing but a conglomeration of srotas which pervade the
entire body. They are transporters of factors that cause the prakopa (excitation) or
shamana (alleviation) of doshas”
10

discussion...
lÉ iuÉåiÉSåuÉÇ, rÉxrÉ ÌWû xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ, rÉŠ uÉWûÎliÉ, rÉŠÉuÉWûÎliÉ, rÉ§É cÉÉuÉÎxjÉiÉÉÌlÉ, xÉuÉïÇ iÉSlrɨÉåprÉÈ|
AÌiÉoÉWÒûiuÉÉiÉç ZÉsÉÑ MåüÍcÉSmÉËUxÉXçZrÉårÉÉlrÉÉcɤÉiÉå xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ, mÉËUxÉXçZrÉårÉÉÌlÉ mÉÑlÉUlrÉå||4|| (cÉ.ÌuÉ. 5.6)
Atreya clearly states that Srotas are not every thing !
Atreya is seen to have, however, pointed out that this view is an exaggerated one and ,
drew attention to factors other than srotas which are equally important. These
factors are: the elements that compose the srotas, the substances they transport;
the dhatus to which they serve as channels of transport and , the regions of the body
which they cover.

11

Types and number
The important once are -13
iɱjÉÉ- mÉëÉhÉÉåSMüɳÉUxÉÂÍkÉUqÉÉÇxÉqÉåSÉåÅÎxjÉqÉ‹zÉÑ¢üqÉÔ§ÉmÉÑUÏzÉxuÉåSuÉWûÉlÉÏÌiÉ |
[mÉëÉhÉ, ESMü, A³É, UxÉ, U£üuÉWû,qÉÉÇxÉ, qÉåSxÉ, AÎxjÉ,qÉ‹, zÉÑ¢ü, qÉÔ§É, mÉÑUÏwÉ,
xuÉåSuÉWû xÉëÉåiÉxÉ (MüÉrÉÍcÉÌMüixÉ) ]
zÉsrÉiÉl§Éå iÉÑ xÉëÉåiÉÉÇxiÉåMüÉSzÉæuÉ, iÉÉÌlÉ mÉÑlÉÈ mÉëÉhÉɳÉÉåSMüUxÉU
£üqÉÉqxÉqÉåSÉåqÉÔ§ÉmÉÑUÏwÉzÉÑ¢üÉiÉïuÉuÉWûÉÌlÉ, rÉåwuÉÍkÉMüÉUÈ zÉsrÉiÉl§Éå (xÉÑ.zÉÉ 9.12)
AÎxjÉuÉWû,qÉ‹ÉuÉWû xÉëÉåiÉxÉ zÉsrÉiÉl§É are excluded !
12

Major organ systems

Significance
xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ ZÉsÉÑ mÉËUhÉÉqÉqÉÉmɱqÉÉlÉÉlÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉqÉÍpÉuÉÉWûÏÌlÉ pÉuÉÎliÉ ArÉlÉÉjÉãïlÉ |
xÉuÉåï ÌWû pÉÉuÉÉÈ mÉÑÂwÉå lÉÉliÉUåhÉ xÉëÉåiÉÉÇxrÉÍpÉÌlÉuÉïiÉïÇiÉå | ¤ÉrÉÇ uÉÉÅmrÉÍpÉaÉcNûÎliÉ
(cÉ.ÌuÉ 5.6)
No structure in the body can grow and develop or waste and
atrophy, independent of srotas that transport system of Dhatu,
which latter are constantly subjected to transformations. The
srotas sub serve the needs of transportation

14

1-mÉëÉhÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉ
iÉ§É mÉëÉhÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ WØûSrÉÇ qÉÔsÉÇ qÉWûÉxÉëÉåiɶÉ,
mÉëSÒ¹ÉlÉÉÇ iÉÑ ZÉsuÉåwÉÉÍqÉSÇ ÌuÉzÉåwÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ;
iɱjÉÉ.....
AÌiÉxÉ×¹qÉÌiÉoÉ®Ç MÑüÌmÉiÉqÉsmÉÉsmÉqÉpÉϤhÉÇ uÉÉ
xÉzÉoSzÉÔsÉqÉÑccuÉxÉliÉÇ SØwOèuÉÉ mÉëÉhÉuÉWûÉlrÉxrÉ
xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ mÉëSÒ¹ÉlÉÏÌiÉ ÌuɱÉiÉç|
(¤ÉrÉÉiÉç xÉlkÉÉUhÉÉSìÉæ¤rÉɽÉrÉÉrÉÉqÉÉiÉç ¤ÉÑÍkÉiÉxrÉ cÉ|
mÉëÉhÉuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ xÉëÉåiÉÉÇxrÉlrÉæ¶É SÉÂhÉæÈ||10||)µÉÉÍxÉMüР̢ürÉÉ|

iÉ§É mÉëÉhÉuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ WØûSrÉÇ UxÉuÉÉÌWûlrɶÉ
kÉqÉlrÉÈ, iÉ§É ÌuÉ®xrÉÉ
¢üÉåzÉlÉÌuÉlÉqÉlÉqÉÉåWûlÉpÉëqÉhÉuÉåmÉlÉÌlÉ qÉUhÉÇ uÉÉ
pÉuÉÌiÉ; (xÉÑ´ÉÑiÉ xÉÇÌWûiÉÉ)
16

2. ESMüuÉW xÉëÉåiÉxÉ
ESMüuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ iÉÉsÉÑqÉÔsÉÇ YsÉÉåqÉ cÉ, mÉëSÒ¹ÉlÉÉÇ
iÉÑ ZÉsuÉåwÉÉÍqÉSÇ ÌuÉzÉåwÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ; iɱjÉÉÎeÉÀûÉiÉÉsuÉÉå¸MühPûYsÉÉåqÉzÉÉåwÉÇ ÌmÉmÉÉxÉÉÇ cÉÉÌiÉmÉëuÉ×®ÉÇ
SØwOèuÉÉåSMüuÉWûÉlrÉxrÉ xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ mÉëSÒ¹ÉlÉÏÌiÉ ÌuɱÉiÉç|
(AÉæwhrÉÉSÉqÉÉ°rÉÉiÉç mÉÉlÉÉSÌiÉzÉÑwMüɳÉxÉåuÉlÉÉiÉç|
AqoÉÑuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ iÉ×whÉÉrÉɶÉÉÌiÉmÉÏQûlÉÉiÉç||11||)MüÉrÉÉï iÉ×whÉÉåmÉzÉqÉlÉÏ
---ESMüuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ iÉÉsÉÑ YsÉÉåqÉ cÉ, iÉ§É ÌuÉ®xrÉ
ÌmÉmÉxÉÉ xɱÉå qÉUhÉÇ cÉ;

17

3. A³ÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉ
A³ÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉqÉÉqÉÉzÉrÉÉå qÉÔsÉÇ uÉÉqÉÇ cÉ
mÉɵÉïÇ, mÉëSÒ¹ÉlÉÉÇ iÉÑ ZÉsuÉåwÉÉÍqÉSÇ ÌuÉzÉåwÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ
pÉuÉÌiÉ; iɱjÉÉ-AlɳÉÉÍpÉsÉwÉhÉqÉUÉåcÉMüÌuÉmÉÉMüÉæ
cÉÌSïÇ cÉ SØwOèuÉÉųÉuÉWûÉlrÉxrÉ xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ
mÉëSعÉlÉÏÌiÉ ÌuɱÉiÉç|
(AÌiÉqÉɧÉxrÉ cÉÉMüÉsÉå cÉÉÌWûiÉxrÉ cÉ pÉÉåeÉlÉÉiÉç|
A³ÉuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ uÉæaÉÑhrÉÉiÉ mÉÉuÉMüxrÉ cÉ||
12||)- iÉjÉæuÉÉqÉmÉëSÉåÌwÉMüÐ
----A³ÉuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉqÉÉqÉÉzÉrÉÉåųÉuÉÉÌWûlrɶÉ
kÉqÉlrÉÈ; iÉ§É ÌuÉ®xrÉÉkqÉÉlÉÇ zÉÔsÉÉåųɲåwÉzNûÌSïÈ
ÌmÉmÉÉxÉÉÅÅlkrÉÇ qÉUhÉÇ cÉ;

18

4. UxÉuÉWû xÉëÉåiÉxÉÇ
UxÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ WØûSrÉÇ qÉÔsÉÇ SzÉ cÉ kÉqÉlrÉÈ|
(aÉÑÂzÉÏiÉqÉÌiÉÎxlÉakÉqÉÌiÉqÉɧÉÇ xÉqÉzlÉiÉÉqÉç|
UxÉuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ ÍcÉlirÉÉlÉÉÇ cÉÉÌiÉÍcÉliÉlÉÉiÉç||13||)
---UxÉuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ WØûSrÉÇ UxÉuÉÉÌWûlrÉ¶É kÉqÉlrÉÈ ;
iÉ§É ÌuÉ®xrÉ zÉÉåwÉÈ mÉëÉhÉuÉWûÌuÉ®uÉŠ qÉUhÉÇ
iÉÎssÉ…¡ûÉÌlÉ cÉ;

19

UxÉuÉWû xÉëÉåiÉxÉ

20

5. zÉÉåÍhÉiÉuÉWû xÉëÉåiÉxÉ
zÉÉåÍhÉiÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ rÉM×ülqÉÔsÉÇ msÉÏWûÉ cÉ|
(ÌuÉSÉWûÏlrɳÉmÉÉlÉÉÌlÉ ÎxlÉakÉÉåwhÉÉÌlÉ SìuÉÉÍhÉ cÉ|
U£üuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ pÉeÉiÉÉÇ cÉÉiÉmÉÉlÉsÉÉæ||14||)
---U£üuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ rÉM×üimsÉÏWûÉlÉÉæ U£üuÉÉÌWûlrɶÉ
kÉqÉlrÉÈ, iÉ§É ÌuÉ®xrÉ zrÉÉuÉÉ…¡ûiÉÉ euÉUÉå SÉWûÈ
mÉÉhQÒûiÉÉ zÉÉåÍhÉiÉÉaÉqÉlÉÇ U£ülÉå§ÉiÉÉ cÉ;

21

zÉÉåÍhÉiÉuÉWû xÉëÉåiÉxÉ

22

6. qÉÉÇxÉuÉWû cÉ xÉëÉåiÉxÉ
qÉÉÇxÉuÉWûÉlÉÉÇ cÉ xÉëÉåiÉxÉÉÇ xlÉÉrÉÑqÉÔïsÉÇ iuÉMü cÉ|
(AÍpÉwrÉlSÏÌlÉ pÉÉåerÉÉÌlÉ xjÉÔsÉÉÌlÉ cÉ aÉÑÃÍhÉ cÉ|
qÉÉÇxÉuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ pÉÑYiuÉÉ cÉ xuÉmÉiÉÉÇ ÌSuÉÉ||
15||)
---qÉÉÇxÉuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ xlÉÉrÉÑiuÉcÉÇ U£üuÉWûÉ¶É kÉqÉlrÉÈ
iÉ§É ÌuÉ®xrÉ µÉrÉjÉÑqÉÉïÇxÉzÉÉåwÉÈ ÍxÉUÉaÉëljÉrÉÉå
qÉUhÉÇ cÉ;

23

qÉÉÇxÉuÉWû cÉ xÉëÉåiÉxÉ

24

7. qÉåSÉåuÉW xÉëÉåiÉxÉ
qÉåSÉåuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ uÉׂüÉæ qÉÔsÉÇ uÉmÉÉuÉWûlÉÇ cÉ|
(AurÉÉrÉÉqÉÉ̬uÉÉxuÉmlÉÉlqÉå±ÉlÉÉÇ cÉÉÌiÉpɤÉhÉÉiÉç|
qÉåSÉåuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ uÉÉÂhrÉɶÉÉÌiÉxÉåuÉlÉÉiÉç||16||)
----qÉåSÉåuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÑïsÉÇ MüOûÏ uÉëÑ‚üÉæ cÉ, iÉ§É ÌuÉkÉxrÉ
xuÉåSÉaÉqÉlÉÇ ÎxlÉakÉÉ…¡ûiÉÉ iÉÉsÉÑzÉÉåwÉÈ
xjÉÔsÉzÉÉåTüiÉÉ ÌmÉmÉÉxÉÉ cÉ;

25

qÉåSÉåuÉW xÉëÉåiÉxÉ

26

8. AÎxjÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉ
AÎxjÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ qÉåSÉå qÉÔsÉÇ eÉbÉlÉÇ cÉ|
(urÉÉrÉÉqÉÉSÌiÉxÉXç¤ÉÉåpÉÉSxjlÉÉqÉÌiÉÌuÉbÉûlÉÉiÉç|
AÎxjÉuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ uÉÉiÉsÉÉlÉÉÇ cÉ xÉåuÉlÉÉiÉç||17||)

27

AÎxjÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉ

28

9. qÉ‹uÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉ
qÉ‹uÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉqÉxjÉÏÌlÉ qÉÔsÉÇ xÉlkÉrɶÉ|
(EimÉåwÉÉSirÉÍpÉwrÉlSÉSÍpÉbÉÉiÉÉiÉç mÉëmÉÏQûlÉÉiÉç
qÉ‹uÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ ÌuÉ®ÉlÉÉÇ cÉ xÉåuÉlÉÉiÉç||18||)

29

qÉ‹uÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉ

30

10. zÉÑ¢üuÉWû xÉëÉåiÉxÉ
zÉÑ¢üuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ uÉ×wÉhÉÉæ qÉÔsÉÇ zÉåTü¶É|
(AMüÉsÉrÉÉåÌlÉaÉqÉlÉÉͳÉaÉëWûÉSÌiÉqÉæjÉÑlÉÉiÉç|
zÉÑ¢üuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ zÉx§É¤ÉÉUÉÎalÉÍpÉxiÉjÉÉ||19||)
zÉÑ¢üuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ xiÉlÉÉæ uÉ×zÉhÉÉæ cÉ, iɧÉ
ÌuÉ®xrÉ YsÉÏoÉiÉÉ ÍcÉUÉiÉç mÉëxÉåMüÉå U£üzÉÑ¢üiÉÉ
cÉ;

31

zÉÑ¢üuÉWû xÉëÉåiÉxÉ

32

11. qÉÔ§ÉuÉW xÉëÉåiÉxÉ
qÉÔ§ÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ oÉÎxiÉqÉÔïsÉÇ uÉXç¤ÉhÉÉæ cÉ, mÉëSÒ¹ÉlÉÉÇ
iÉÑ ZÉsuÉåwÉÉÍqÉSÇ ÌuÉzÉåwÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ; iɱjÉÉAÌiÉxÉ×¹qÉÌiÉoÉ®Ç mÉëMÑüÌmÉiÉqÉsmÉÉsmÉqÉpÉϤhÉÇ uÉÉ
oÉWûsÉÇ xÉzÉÔsÉÇ qÉÔ§ÉrÉliÉÇ SØwOèuÉÉ qÉÔ§ÉuÉWûÉlrÉxrÉ
xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ mÉëSÒ¹ÉlÉÏÌiÉ ÌuɱÉiÉ|
(qÉÔ̧ÉiÉÉåSMüpɤrÉx§ÉÏxÉåuÉlÉÉlqÉÔ§ÉÌlÉaÉëWûÉiÉç|
qÉÔ§ÉuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ ¤ÉÏhÉxrÉÉÍpɤÉiÉxrÉ cÉ||20||)qÉÉæ§ÉM×üÎccÉëMüÐ
---qÉ賈 uÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ oÉÎxiÉ qÉåRíÇû cÉ, iɧÉ
ÌuÉ®xrÉÉlÉ®oÉÎxiÉiÉÉ qÉÔ§ÉÌlÉUÉåkÉÈ xiÉokÉqÉåRíûiÉÉ
cÉ;

33

12. mÉÑUÏwÉuÉW xÉëÉåiÉxÉ
mÉÑUÏwÉuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ mÉYuÉÉzÉrÉÉå qÉÔsÉÇ xjÉÔsÉaÉÑSÇ cÉ,
mÉëSÒ¹ÉlÉÉÇ iÉÑ ZÉsuÉåwÉÉÍqÉSÇ ÌuÉzÉåwÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ;
iɱjÉÉ-M×üccÉëåhÉÉsmÉÉsmÉÇ
xÉzÉoSzÉÔsÉqÉÌiÉSìuÉqÉÌiÉaÉëÍjÉiÉqÉÌiÉoÉWÒû
cÉÉåmÉÌuÉzÉliÉÇ SØwOèuÉÉ mÉÑUÏwÉuÉWûÉlrÉxrÉ xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ
mÉëSÒ¹ÉlÉÏÌiÉ ÌuɱÉiÉç|
(xÉlkÉÉUhÉÉSirÉzÉlÉÉSeÉÏhÉÉïkrÉzÉlÉɨÉjÉÉ|
uÉcÉÉåïuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ SÒoÉïsÉÉalÉåÈ M×üzÉxrÉ cÉ||
21||)- iÉjÉÉÅÌiÉxÉÉËUMüÐ MüÉrÉÉï
-----mÉÑUÏwÉuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ oÉÎxiÉqÉåRíÇû cÉ, iɧÉ
ÌuÉ®xrÉÉlÉ®xrÉÉlÉ®oÉÎxiÉiÉÉ qÉÔ§ÉÌlÉUÉåkÉÈ
xiÉokÉqÉåkÉëiÉÉ cÉ; mÉÑUÏwÉuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ
mÉYuÉÉzÉrÉÉå aÉÑSÇ cÉ, iÉ§É ÌuÉ®xrÉÉlÉÉrÉÉå SÒaÉïlkÉiÉÉ
aÉëÍjÉiÉÉl§ÉUÉ cÉ;
34

13. xuÉåSuÉWû xÉëÉåiÉxÉ
xuÉåSuÉWûÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉxÉÉÇ qÉåSÉå qÉÔsÉÇ sÉÉåpÉMÔümÉɶÉ,
mÉëSÒ¹ÉlÉÉÇ iÉÑ ZÉsuÉåwÉÉÍqÉSÇ ÌuÉzÉåwÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ;
iɱjÉÉ-AxuÉåSlÉqÉÌiÉxuÉåSlÉÇ
mÉÉÂwrÉqÉÌiÉzsÉ
¤hÉiÉÉqÉ…¡ûxrÉ mÉËUSÉWÇû sÉÉåqÉWûwÉïÇ cÉ SØwOèuÉÉ
xuÉåSuÉWûÉlrÉxrÉ xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ mÉëSÒ¹ÉlÉÏÌiÉ ÌuɱÉiÉç||8||
(urÉÉrÉÉqÉÉSÌiÉxÉliÉÉmÉÉŠÏiÉÉåwhÉÉ¢üqÉxÉåuÉlÉÉiÉç|
xuÉåSuÉÉWûÏÌlÉ SÒwrÉÎliÉ ¢üÉåkÉzÉÉåMüpÉrÉæxiÉjÉÉ||22||)iÉjÉÉ euÉUÍcÉÌMüÎixÉMüÐ

35

Srotas Additionally described by Sushrutha
AÉiÉïuÉuÉWåû ²å, iÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ aÉpÉÉïzÉrÉ AÉiÉïuÉuÉÉÌWûlrÉ¶É kÉqÉlrÉÈ, iÉ§É ÌuÉ®ÉrÉÉ uÉlkrÉÉiuÉÇ
qÉæjÉÑlÉÉxÉÌWûwhÉÑiuÉqÉÉiÉïuÉlÉÉzɶÉ;

36

C.qÉlÉÉåuÉWû xÉëÉåiÉxÉ (cÉ.ÍcÉ.9/5 - ElqÉÉS ÍcÉÌMüixÉÉ)
iÉæUsmÉxɨuÉxrÉ qÉsÉÉÈ mÉëSÒ¹É
oÉÑ®åÌlÉïuÉÉxÉÇ WØûSrÉÇ qÉlÉÉåuÉWûÉÌlÉ |
xÉëÉåiÉÉÇxrÉÍkɹÉrÉ qÉlÉÉåuÉWûÉÌlÉ
mÉëqÉÉåWûrÉlirÉÉzÉÑ lÉUxrÉcÉåiÉÈ ||

cÉ.ÍcÉ.9/5

ÍzÉUÍxÉ CÎlSìrÉÉÍhÉ CÎlSìrÉmÉëhÉuÉWûÉÌlÉ cÉ
xÉëÉåiÉÉÇÍxÉ xÉÔrÉïÍqÉuÉ aÉpÉxiÉrÉÈ
xÉÇÍ´ÉiÉÌlÉ cÉ.ÍxÉ.9/4

37

xÉëÉåiÉÉåuÉæaÉÑhrÉ
a. AÌiÉmÉëuÉ×̨ÉÈ xÉ…¡ûÉåuÉÉ ÍxÉUÉhÉÉÇ
aÉëljÉrÉÉåÅÌmÉ uÉÉ | ÌuÉqÉÉaÉïaÉqÉlÉÇ cÉÉÌmÉ
xÉëÉåiÉxÉÉqÉ SÒ̹sɤÉhÉÇ ||
(cÉ. ÌuÉ.5.24)
b. xÉëÉåiÉÉåuÉåkÉ (physical injury to
the channels)

38

Summary and Conclusion

–Srotas represent the transport system of the body in addition
to that of Circulatory System.
–They represent the carrier and are part of the pathology in
which those dhatu are involved.
–They are specific to the carrier which they represent.
Srotases indicate all Macro, Micro level descriptions pertaining
to exchange, excretion of material of their carrier.
–This concept supports even the latest descreptions such as
“Receptor theory” in terms of their specificity.
–Understanding the Srotovaigunya concept facilitates the
Vaidya to take decisions accurately with respct to treatment. It
provides the correct insight and make correct choices such as
Shodhana Cikitisa, Shalya Cikitsa and Shamana cikitsa etc.,
39

Epilogue...

• “all theories have a life history. They start
tentatively grow piecemeal, and slowly
become mature. Then they can
successfully handle new facts and also
have considerable predictive value. But
sooner or later a discrepancy appears
between facts and theory. Then the
theory will become modified, perhaps will
entirely disintegrate, to be succeeded by
something new”
40
Lester S. King, The growth of medical thought, The university of Chicago press 1963

Epilogue

• The humors of the body, the emanations of
stars, the hard particles bouncing in a
mechanical dance, the “least fiber” and the “least
vessel, “ all have had their adherents, as have
the “faculties” and the “archei.” All these were
concepts based on evidence, but perhaps not on
very firm evidence. Nevertheless, the physician
hypothesized how changes in these entities
might account for any particular disease.
41
Lester S. King, The growth of medical thought, The university of Chicago press 1963

-Acknowledgments -

Thank you all !

Software Support:
Baraha- Multi lingual software
Microsoft Office, Open Office, Adobe, Audacity Software, VLC Player –
For preparation of Presentation and Multimedia support
Books, Websites, other sources utilized in this presentation
1. Charaka Samhita, Eng, Tranlation By Shri. P.V.Sharma, Chowkhambha,
Varanasi
2. Sushrutha Samhita, Eng. Tranlation By Shri P.V.Sharma, Chowkhambha,
Varanasi
3. Introduction to Kayacikitsa, C.Dvarakanath
4. Astanga Samgraha, Vaidya Bhagawan Dash
5. The Gale Encyclopedia of Medicine 2nd Edition, Gale group (e-book)
6. Gale Encyclopedia of Psychology 2nd Edition , Gale group(e-book)
7. Lester S. King, The growth of medical thought, The university of Chicago press
1963
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Body_orifice, www.google.com
9. Online Grey's Anatomy
10. Online _Dissection Movies 11. Cologne Sanskrit
Dictionary 12. Ayurved Shabdkosh 13. Life - The Science of Biology, Seventh Edition.pdf

42

-Acknowledgments -

Thank you all !

Dr.Ala Narayana,My Ph.D Guide,Director, IIHM, Hyderabad
Dr.M.Srinivasulu, My Teacher, Professor, KC, AL Ayurved College,
Warangal, A.P
Dr. Manohar Gundeti, My Colleague, Expert advises in the preparation of
this presentation, Dr. A.Shridhar for his compassion and support.
V.Rangamannar, My Colleague, Software Engineer, Hyderabad for Images,Book
search and the softwares.
Dr.Ramakrishna.V. Who is instrumental to introduce me to this platform.
Dr.Anand Temburnikar, who patiently coordinated between us and all the
AYURVED VYAS PEETH Family of Nagpur.
My Teachers, Family Members and Friends And All of you !

43

Thank you all !

Vd.Thrigulla Saketh Ram
YUKTI ORGANIZATION FOR GRASP OF
AYURVEDA(YOGA),
(ASWINS HEALTH CARE CENTRE)
1-8-17-7-4, Sarvoday colony, Near Aurora College,
Chikkadpalli, HYDERABAD 500020
-Please Visitwww.ayurpedia.in

e-mail: dr.saketram@gmail.com
09849995719

44

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful