You are on page 1of 12

!

10

H tn:
!

VT L 10
L thuyt, bi tp t lun, trc nghim
Chng 1
*

*
*
*
*

ng hc cht im

- Chuyn ng thng u
- Chuyn ng thng bin i u
- Chuyn ng trn u
- Cng vn tc

TPHCM, 18/08/2013

Chng 1. ng hc cht im

BI 1. CHUYN NG C HC
- Nh th no l chuyn ng c hc?
- Phng trnh chuyn ng l g?

I. CHUYN NG C HC
- Mt vt c gi l chuyn ng nu n thay i v tr theo thi gian so vi vt mc.
- Chuyn ng c hc c TNH TNG I: ng yn hay chuyn ng ph thuc vo vt c
chn lm mc.
VD:!.......................................................................................................................................................
!.............................................................................................................................................................
- Chuyn ng c hc c nhiu dng: tnh tin, quay, dao ng
- Qu o: hnh nh ng i ca vt.
- Cht im: vt c kch thc rt nh so vi phm vi qu o chuyn ng. Cht im khng c
kch thc, hnh dng; khi lng c vt c tp trung ti mt im.

II.H QUY CHIU


H to

H thi gian

Gc to

Gc thi gian

Chiu dng

Chiu dng

Khong cch

Khong thi gian

To x

Thi im t
H QUY CHIU

III.PHNG TRNH CHUYN NG


- Phng trnh chuyn ng l mt biu thc th hin s lin h gia to x v thi im t.
VD: x = 5t +10!......................................................................................................................................
!.............................................................................................................................................................
x = t2 + 4t - 10!......................................................................................................................................
!.............................................................................................................................................................

Gc Ring Trn Bn!

BI 2. CHUYN NG THNG U
- Chuyn ng thng u l g?
- Phng trnh chuyn ng thng u

I. CHUYN NG THNG U
- Chuyn ng thng u l chuyn ng c qu o thng v vn tc khng i theo thi gian.
- Vn tc: l i lng c trng cho chuyn ng nhanh hay chm ca vt.
K hiu: v. n v: m/s;

v=

km/h

x
t

- Vn tc l mt i lng vect c chiu l chiu chuyn ng ca vt.


!
Cng chiu dng --> ! v > 0
!
Ngc chiu dng --> ! v < 0
- Phn bit gia vn tc v tc :
. Vn tc c hng, tc v hng.
. Vn tc tnh theo di, tc tnh theo qung ng.

II.PHNG TRNH CHUYN NG THNG U


- Phng trnh to chuyn ng thng u
!

x(t) = v(t t 0 ) + x0
v: vn tc chuyn ng (m/s)
t0, x0: thi im v to lc bt u kho st

- Khong cch gia hai cht im ti mt thi im


!

d = x1 x2

- th chuyn ng thng u l mt ng thng i qua gc to trong h trc (x,t)

4!

http://gocriengtrenban.com

BI 3. CHUYN NG THNG BIN I U


- Chuyn ng thng bin i u l g?
- Phng trnh chuyn ng thng bin i u.

I. VN TC TC THI - GIA TC
- Vn tc trung bnh l vn tc tnh trn c qung ng, khng quan tm s thay i vn tc trong
qu trnh chuyn ng.
- Vn tc tc thi l vn tc ti mt thi im no trong qu trnh chuyn ng, khi t rt nh.
VD:!.......................................................................................................................................................
!.............................................................................................................................................................
- GIA TC l i lng c trng cho s thay i nhanh chm ca vect vn tc. Chuyn ng c
thay i vn tc th s c gia tc.
K hiu: a. n v: m/s2

. Gia tc l mt i lng vect ph thuc vo tnh cht chuyn ng


. Gia tc cng c gia tc trung bnh v gia tc tc thi.
- Trong chuyn ng thng u, vn tc tc thi khng i v gia tc bng 0.
- Cng thc tnh vn tc tc thi (phng trnh vn tc)

v = v0 + at

II.CHUYN NG THNG BIN I U


- Chuyn ng thng bin i u l chuyn ng c qu o l mt ng thng v gia tc tc
thi khng i theo thi gian. (a = const)
- C 2 dng bin i u

Nhanh dn u --> tc tng --> a, v cng du


Chm dn u --> tc gim --> a, v tri du

!
- Qung ng chuyn ng c trong chuyn ng thng bin i u (mt chiu)
!

s(t) =

1 2
at + v0t
2

- Cng thc c lp vi thi gian


!

v 2 v02 = 2as

III.PHNG TRNH CHUYN NG THNG BIN I U


!

Gc Ring Trn Bn!

x=

1 2
at + v0t + x0
2

! (xem t0 = 0)

BI 4. CHUYN NG RI T DO
- C phi ri no cng ging ri no?
- i lng no c trng cho s ri t do?

I. RI T DO L RI CH DO TRNG LC
- Ri t do l chuyn ng ri ch di tc dng ca trng lc (b qua lc cn ca khng kh).
Trong thc t, mt vt nng ri trong khng kh c th xem l ri t do.
- c im s ri t do:
- Phng thng ng, chiu t trn xung di.
- Khng vn tc u, l mt chuyn ng nhanh dn u

II.GIA TC RI T DO L C TRNG CA S RI T DO
- Chuyn ng ri t do l chuyn ng nhanh dn u nn c gia tc. Gia tc ca s ri t do c
gi tr hon ton xc nh c gi l g.
- Gia tc ri t do ph thuc vo cao, v v cu to a cht.
- Gia tc ri t do khng ph thuc vo khi lng ca vt.
- Mt vt c nm ln trn s chuyn ng thng chm dn u vi gia tc a = -g.

III.KHO ST CHUYN NG RI T DO
- V chuyn ng ri t do l mt chuyn ng nhanh dn u vi gia tc a = g, v0 = 0

s=

1 2
gt !
2

v = gt

- Cc yu t khi chm t (v0 = 0)

t cd =

2h
g

vcd = 2gh

- Phng trnh chuyn ng

y = gt2 + v0t + y0

6!

http://gocriengtrenban.com

BI 5. CHUYN NG TRN U
- Chuyn ng nh th no mi gi l trn u?
- Ti sao chuyn ng u m li c gia tc?

I. CHUYN NG TRN
- Chuyn ng trn l chuyn ng c qu o l mt ng trn.
- Mt cht im chuyn ng trong chuyn ng trn c th c xc nh theo hai cch
n v di

n v gc

S: di cung trn
(m)

: gc m bn knh qut
c (gc tm)
(rad)

v: tc di (m/s)

: tc gc (rad/s)
s = R.

v = R
- Vect vn tc trong chuyn ng trn ti mt im lun c phng tip tuyn vi ng trn ti im .

II.CHUYN NG TRN U
- Chuyn ng trn u l chuyn ng trn m trong cht im i c nhng gc bng nhau trong
nhng khong thi gian bng nhau.
- Thi gian cht im i mi vng l nh nhau.
K hiu: T. n v: s

* Chu k: thi gian cht im i mt vng.

K hiu: f. n v: Hz

* Tn s: s vng cht im i trong mt giy.

T=

1 2 2 R
=
=
f
v

VD: 20 vng i trong 5 s --> T =?, f = ?


!...........................................................................................................................................................................
- Gia tc hng tm: l i lng c trng cho s thay i v phng v chiu ca vect vn tc.
K hiu: aht. n v: m/s2
. C phng bn knh, chiu hng tm
. ln:!

v2
aht = R =
R
2

Mt vng trn c s o gc l 2 (rad)


360 = 2 rad
180 = rad
60 =
rad

Gc Ring Trn Bn!

STT

8!

Cu hi

Chuyn ng l g?

Ti sao ni chuyn ng c tnh tng i?

H quy chiu gm nhng g?

Vn tc tc thi l g?

ngha ca vn tc.

Khi no di bng vi qung ng (tc bng vi vn tc)?

Gia tc l g?

Chuyn ng thng u l g?

Phng trnh to chuyn ng thng u.

10

Chuyn ng thng bin i u l g?

11

Phng trnh to chuyn ng thng bin i u.

12

Phng trnh vn tc.

13

Vit h thc c lp vi thi gian.

14

Chuyn ng thng nhanh/chm dn u l g?

15

Nu c im ca vect gia tc trong chuyn ng nhanh/chm dn u?

16

S ri t do l g?

17

M t c im ca chuyn ng ri t do.

18

M t vect gia tc ri t do.

19

ln gia tc ri t do ph thuc vo g?

20

Chuyn ng trn u l g?

21

Chu k l g?

22

Tn s l g?

23

c im ca vect vn tc trong chuyn ng trn.

24

ngha gia tc hng tm.

25

Ti sao trong chuyn ng trn u li c gia tc hng tm?

26

M t vect gia tc hng tm.

http://gocriengtrenban.com

C1

CHUYN NG THNG

TL1

1 Mt vin bi ln trn ng thng Ox. Hy xc nh di v qung ng vin bi ln c khi di


chuyn
a. t im A c to 30 m n im B c to 50 m.
b. t im B c to 50 m n im C c to -30 m.
2 Mt chic xe chy t TP H Ch Minh n Vng Tu, ri quay v li. Vng Tu c ct mc KM
1650, TP H Ch Minh c ct mc KM 1783. Khi v, xe c dng li KM 1700, hi lc , xe
i c qung ng bao nhiu v di ca xe l bao nhiu?
3 Mt cht im chuyn ng trn trc Ox c phng trnh ta l: x = -10t + 15 (m;s)
a. Xc nh ta ca vt ti thi im t = 24 s v qung ng vt i c trong 24 s .
b. Hy cho bit vn tc, chiu chuyn ng.
4 Mt cht im chuyn ng trn trc Ox c phng trnh ta l: x = 4t - 10 (km;gi)
a. Xc nh ta ca vt ti thi im t = 1,5 gi v di ca vt t thi im t = 1 gi cho
n t = 1,5 gi.
b. Hy cho bit chiu chuyn ng, ta ban u v vn tc ca vt.
5 Mt vt chuyn ng t A n B trn mt ng thng vi vn tc 80 km/h. Bit AB = 200 km.
Chn trc ta Ox trng vi ng thng AB. Vit phng trnh ta ca xe nu chn gc ta
ti B, chiu dng t A n B.
6 Mt vt chuyn ng t A n B trn mt ng thng vi vn tc 12 m/s. Bit AB = 48 m. Chn
trc ta Ox trng vi ng thng AB. Vit phng trnh ta ca xe nu chn gc ta ti
A, chiu dng t A n B, gc thi gian trc khi xe xut pht c 2 s.
7 Mt t chuyn ng u t A n B cch A 120 km vi vn tc 45 km/h. Sau 20p, 1 t chuyn
ng u vi vn tc 50 km/h t mt im C trn ng cch A 20 km cng i v pha B. Hy vit
phng trnh chuyn ng ca tng t nu chn gc to ti A, gc thi gian lc xe t C xut
pht.
8 Lc 7 gi, c mt xe khi hnh t A, chuyn ng thng u v B vi vn tc 40 km/h. Lc 7 gi
30 p, mt chic xe khc t B chuyn ng v hng A vi vn tc 50 km/h. Bit khong cch AB =
110 km. Xc nh v tr ca mi xe v khong cch gia chng lc 8 gi?
9 Mt xe oto chy u qua im A vo lc 7h30 vi tc 40 km/h. Sau 2 ting, mt xe khc cng
chy u qua im A vi tc 48 km/h. Sau bao lu th khong cch gia hai xe l 20 km?
10 Lc 6 gi, 2 xe oto chy ln lt t H Ni v Hi Phng i v pha nhau vi vn tc ln lt l 54
km/h v 60 km/h. Khong cch H Ni v Hi Phng l 100 km (xem nh thng). Lp phng trnh
chuyn ng ca 2 xe, chn gc thi gian lc 8 gi. Xc nh khong cch 2 xe thi im 10 gi.
11 Lc 7 gi, c mt xe khi hnh t A, chuyn ng thng u v B vi vn tc 40 km/h. Lc 7 gi
30 pht, mt chic xe khc t B chuyn ng v hng A vi vn tc 50 km/h. Bit khong cch
AB = 120 km. Sau bao lu th khong cch gia hai xe l 20 km? Khi mi xe i c bao nhiu?
12 Hai oto chuyn ng thng u hng vo nhau vi cc vn tc ln lt l 20 km/h v 30 km/h.
Lc 8 gi 2 xe cch nhau 200 km. Vit phng trnh chuyn ng ca hai xe. Hi hai xe s gp
nhau lc my gi? Gp u?
13 Lc 8 gi, c mt xe khi hnh t A, chuyn ng thng u v B vi vn tc 50 km/h. Lc 8 gi
30 pht, mt chic xe khc t B chuyn ng v hng A vi vn tc 40 km/h. Bit khong cch
AB = 160 km. Hai xe gp nhau u? Lc my gi?
14 Mt xe oto chy u qua im A vo lc 7 gi 30 pht vi tc 40 km/h. Sau 2 ting, mt xe
khc cng chy u qua im A vi tc 48 km/h. Lc my gi th xe sau ui kp xe u tin?
u?
15 Mt cano i t bn A xui dng v bn B cch 30 km. Cng lc , mt cano khc cng ang t
ngc dng t bn B v A. Vn tc xui dng v ngc dng ln lt l 60 km/h v 40 km/h. Tm
v tr v thi im 2 xe gp nhau.
16 Mt xe oto chy u qua im A vo lc 7h30 vi tc v1 km/h. Sau 2 ting, mt xe khc cng
chy u qua im A vi tc 48 km/h. hai xe gp nhau ti im B cch A 40 km th tc ca
xe u tin phi l bao nhiu? (Gii bng cch s dng pt chuyn ng)

Gc Ring Trn Bn!

17 Lc 9h mt ngi i xe p ui theo mt ngi i b i c 24 km. Bit vn tc ngi i xe


p v ngi i b l 10 km/h v 4 km/h. Khi ui kp ngi i b, ngi i xe p i c
qung ng bao nhiu?
18 Mt xe p xut pht t A i v pha B vi vn tc u 20 km/h. Sau khi xe i c mt khong
thi gian t th mt xe oto cng xut pht t A chy ui theo xe p vi vn tc 40 km/h. Sau na
gi th to ui kp xe p. Xc nh thi gian t v v tr hai xe gp nhau bng cch lp phng trnh
chuyn ng ca mi xe.
19 Mt chic xe ua chy khng vn tc u, nhanh dn u vi gia tc 1 m/s2. Xe s t tc 360
km/h sau bao lu?
20 Mt vin bi c th ln t nh mt mt phng nghing xung vi gia tc 0,4m/s2
a. Tnh vn tc ca bi sau 4 s k t lc chuyn ng.
b. Sau bao lu t lc th ln, vin bi t vn tc 2,4 m/s? Tnh qung ng bi i c t lc th
n lc .
21 Mt xe t ang chuyn ng vi tc 54 km/h th t nhin tt my. Xe i c thm 50 m ri
dng li. Xc nh gia tc ca xe v thi gian xe ngng li.
22 Mt ngi li xe bt u khi ng xe. Trong 1 s u tin, xe i c 2 m. Hi qung ng xe i
c trong 10 s u tin v giy th 10 l bao nhiu?
23 Mt xe ti ang chy u vi vn tc 72 km/h th xe b tt my. Xe i c thm 200 m na th
dng li hn. Xc nh qung ng xe i c trong giy u tin v giy cui cng.
24 Mt chic xe tng tc t ngh. Trong 10 s u tin, xe i c qung ng 100 m. Xc nh
qung ng xe i c trong 10 s tip theo.
25 Vit phng trnh chuyn ng v phng trnh vn tc ca mt xe to chuyn ng t ngh vi
gia tc 0,1 m/s2 t A n B.
26 Mt xe oto ang chy u vi vn tc 5 m/s. n A, t nhin xe tng tc vi gia tc 0,2 m/s2. Vit
phng trnh chuyn ng v phng trnh vn tc ca xe.
27 Ti A, xe ang chy vi vn tc 20 m/s th t nhin hm phanh vi gia tc 0,5 m/s2. Vit phng
trnh chuyn ng v phng trnh vn tc ca xe.
28 Hai xe oto cng lc i qua hai im A v B cch nhau 125 m v hng v pha nhau. Xe i qua A
chy u vi tc 36 km/h. Xe i qua B vi vn tc 7,2 km/h v tng tc gia tc 0,1 m/s2. Khi no
hai xe gp nhau v gp nhau ti u?
29 Lc 8 gi, mt t i qua im A v pha B vi vn tc 10 m/s v chuyn ng chm dn u vi
gia tc 0,2 m/s2. Cng lc , ti B cch A 240 m, mt t th hai bt u chuyn ng nhanh dn
u v A vi gia tc 0,4 m/s2. Hai xe gp nhau lc my gi v ti u?
30 Mt t v mt xe p ang chy cng chiu trn ng. mt thi im no , 2 xe ang hai
im A, B cch nhau 120 m. Khi t bt u chuyn ng nhanh dn u vi gia tc 1 m/s2, cn
xe p chuyn ng u. Sau 20 s t ui kp xe p.
a. Xc nh vn tc ca xe p.
b. Tm khong cch ca hai xe sau thi gian 50 s.
31 Mt chic xe ua chy khng vn tc u, nhanh dn u vi gia tc 1 m/s2. Mt vng ua di 4
km, xe chy 5 vng. Nu sau khi xe t tc 180 km/h ri chy thng u cho n khi v ch th
thi gian hon thnh chng ua l bao lu? B qua vic gim tc khi n ch quo.
32 Mt trong nhng tiu ch nh gi xe ua l kh nng tng tc t 0 n 100 km/h trong thi gian
bao lu. i vi chic Roadster ca Tesla, thi gian l 3,7 s. Chic Camaro GS ca Chevrolet mt
thi gian l 4,7 s. Xc nh gia tc ca mi xe v cho bit qung ng xe i c trong qu trnh
tng tc .
33 Mt xe oto ang chuyn ng u vn tc 27 km/h th t ngt tng tc. Sau 20 m, xe t vn tc
36 km/h. Xc nh thi gian cn thit xe tng tc.
34 Ngi ta th mt qu banh vo mt ci mng hnh mt cu. Trong qu trnh i xung n y
mng, qu banh mt thi gian 1 s v c gia tc l 8 m/s2. Sau , qu banh i ln thm 2,5 m na
th dng li hn. Xc nh gia tc trong qu trnh i ln qu qu banh.
35 Mt ngi li xe trn ng vi tc 54 km/h th pht hin chng ngi vt pha xa nn p
phanh. Bit rng gia tc hm phanh ca xe thng thng l 10 m/s2. Hi ngi c th trnh
c chng ngi vt gn nht l bao nhiu?
10!

http://gocriengtrenban.com

36 Mt xe oto chuyn ng t ngh vi gia tc 0,3 m/s2 t A n B. Vit phng trnh chuyn ng v
phng trnh vn tc cho xe khi chn chiu dng t B n A.
37 Hai xe oto cng lc i qua hai im A v B cch nhau 1105 m v hng v pha nhau. Xe i qua A
chy u vi tc 36 km/h. Xe i qua B vi vn tc 7,2 km/h v tng tc gia tc 0,1 m/s2. Vit
phng trnh chuyn ng ca hai xe trong cng mt h quy chiu.
38 Mt ngi chy xe p u t A n B vi vn tc 18 km/h. Cng lc mt xe t cng chy t B
v A khng vn tc u v nhanh dn u. Sau 5 s, t t vn tc 4 m/s.
a. Tnh gia tc ca t.
b. Vit phng trnh chuyn ng ca xe p (1) v xe t (2). Bit qung ng AB di 125 m.
39 Hai ngi i xe p ngc chiu, khi hnh cng mt lc 2 u con dc. Ngi th nht i ln
dc chm dn u vi vn tc u 18 km/h v gia tc 20 cm/s2, ngi th hai i xung dc khng
vn tc u vi gia tc 0,2 m/s2. Con dc di 130 m. Hi sau bao lu 2 ngi gp nhau? Khi ,
mi ngi i c qung ng l bao nhiu?
40 Mt xe cnh st ang u bn ng th pht hin mt chic Camry chy qua vi tc 126 km/h,
vt qu quy nh. Ngay lp tc, xe cnh st bt u tng tc ui theo vi gia tc l 1 m/s2. Gi
thit rng xe cnh st c th gi n nh gia tc ny v on ng thng, sau bao lu th xe cnh
st s ui kp Camry?
41 Cng mt lc, t hai im A v B cch nhau 100 m c hai vt chuyn ng ngc chiu v pha
nhau. Vt th nht xut pht t A chuyn ng u c mi 2 s th i c 10 m, vt th hai xut
pht t B chuyn ng bin i u khng vn tc u vi gia tc a = 0,5 m/s2. Chn trc Ox, trng
vi ng thng AB, gc O trng vi A, chiu dng t A n B, gc thi gian l lc hai vt xut
pht. Xc nh thi im v v tr m hai vt c vn tc bng nhau.
42 Mt xe t xut pht t u ng v c gia tc l a (m/s2). Cng lc , pha cui ng, mt
xe khc cng tng tc vi gia tc l 1,2a (m/s2). Bit rng con ng di 1210 m v sau 10 s, hai
xe chy lt qua nhau. Xc nh gi tr ca a.
43 T cng mt im A, hai xe cng bt u i v hai hng khc nhau. Xe 1 i vi gia tc 1 m/s2. Xe
2 i vi gia tc 0,8 m/s2. Vit pt to ca hai xe v tnh khong cch ca hai xe sau na pht.
44 Hai xe oto cng lc i qua hai im A v B cch nhau 1105 m v hng v pha nhau. Xe i qua A
chy u vi tc 36 km/h. Xe i qua B vi vn tc 7,2 km/h v tng tc gia tc 0,1 m/s2. Xc
nh vn tc tc thi v vn tc trung bnh ca mi xe khi n ch.
45 Mt xe la bt u ri ga. Sau 1 pht, vn tc trung bnh ca xe la l 12 m/s. Hi gia tc ca xe
la khi ri ga l bao nhiu?
46 Mt vt chuyn ng trn mt ng thng, na qung ng u, vt chuyn ng vi vn tc v1
= 15 m/s, na qung ng cn li vi vn tc v2 = 20 m/s. Hy xc nh vn tc trung bnh ca
vt trn c qung ng.
47 Mt xe oto chuyn ng t A vi th vn tc theo thi gian nh hnh. M t qu trnh chuyn
ng v qung ng i c trn c on ng. Xc nh vn tc trung bnh.

48 Hai vt bt u chuyn ng t 2 im A v B cch nhau 60 m trn mt ng thng, theo hai


hng ngc nhau gp nhau. Vn tc ca vt i t A gp i vn tc ca vt i t B. Sau 4 s,
hai vt gp nhau. Vit phng trnh chuyn ng ca hai vt. T tm vn tc ca mi vt.
49 Ngi th sn bn mt vin n v pha con linh dng cch ng ta 570 m. Gi s con linh dng
ang chy ra pha xa vi tc 36 km/h v vin n bay theo chiu chy ca con linh dng vi
tc 200 m/s. Vit phng trnh chuyn ng ca mi vt v tnh thi gian vin n bn trng con
linh dng.
50 Mt on tu ri ga chuyn ng thng nhanh dn u. Sau 40 s tu t n vn tc 36km/h. Tnh
qung ng tu i c cho n khi t vn tc 54 km/h.

Gc Ring Trn Bn!

11

51 Mt t i qua im A v pha B vi vn tc 30 m/s v chuyn ng chm dn u vi gia tc 0,3


m/s2. Cng lc , ti B cch A 620 m, mt t th hai bt u chuyn ng nhanh dn u v A
vi gia tc 0,4 m/s2. Hy xc nh thi im v v tr hai xe i ngang qua nhau?
52 Hai xe t chy u ngc chiu nhau vi vn tc ln lt l 35 km/h v 45 km/h. Cng mt lc
hai xe i qua 2 im A v B v hng v pha nhau. Sau bao lu na, khong cch gia hai xe l
20 km? Bit rng A, B cch nhau 60 km.
53 Mt xe t ang chy u vi vn tc 10 m/s th tng tc vi gia tc 10 cm/s2. Tnh qung ng
xe t i c trong 4 s v trong giy th 4.
54 Mt ngi p xe u vi vn tc 5 m/s t chn dc ln dc. Cng lc , nh dc, mt ngi
khc th phanh cho xe p tri dc t ngh vi gia tc 2 m/s2. Dc di 50 m. Sau bao lu th hai
ngi i ngang qua nhau? V tr cch nh dc bao xa?
55 Mt xe la bt u ri ga v tng tc vi gia tc u l 50 cm/s2. Sau 2 s, mt ngi chy xe
my cng t ga chy ui theo xe la. Ngi ny chy nhanh dn u t ngh vi gia tc l 1 m/
s2. Hi sau bao lu th ngi ny ui kp xe la?
56 Mt xe ua ang chy vi vn tc v. Sau 2 s, xe s t vn tc gp ri. Sau bao lu k t lc tng
tc xe s t vn tc gp i vn tc ban u?
57 Mt my bay bt u vo ng bng chun b ct cnh. Nu vn tc u ca my bay l 10 m/s
th ng bng phi di 292,5 m. Nu vn tc u ca my bay l 8 m/s th ng bng phi di
296,1 m. Hi vn tc cn thit ct cnh l bao nhiu? Xem gia tc ca my bay l khng thay
i trn mi ng bng.
58 Hai xe t cng chy qua hai im A, B cch nhau 30 km vi vn tc ln lt l v1 v v2 (v2 < v1).
Nu hai xe chy cng chiu vi nhau th s gp nhau sau thi gian 3 gi. Nu hai xe chy ngc
chiu vi nhau th s gp nhau sau thi gian 0,5 gi. Hi vn tc ca mi xe l bao nhiu?
59 Mt chic xe ang chy vi vn tc 54 km/h th tt my hm phanh vi gia tc 3 m/s2. Xc nh
qung ng xe chy c trong giy cui cng trc khi ngng hn.
60 Mt chic xe ua chy khng vn tc u, nhanh dn u vi gia tc 1m/s2. Trong giy th 30, xe
chy c qung ng l bao nhiu?

12!

http://gocriengtrenban.com