නනෝනනේ විනනෝනෙ 5

ලනු ගැලවූ මම, ඉස්නසල්ලම පුනේ තිබ්බ ඉටිපන්ෙම එලියට ගත්ත. අම්මා, සනීනප එක ගත්තම... ඉේමනින්
ඇනේ එල්ලා තිබු ගන ොල් ගලවල නනෝනා නගනාපු වෙ නෙන බඩු ඔේනකොම අස් කලා. ඉටි කිටි කාමරනේ
ෙැම්නමොත් බැනුම් අහන නිසා මම පිළිකන්නට ගිහින් අමාරුනවන් අනේ වැටි තිබ්බ ඉටි ගලවල සුද්ෙ පවිත්‍ර ුනනා.
වතුර තිබනහේ හිටිය මම නනෝනට නහොනරන් ටැප් එනකන් වතුර බිව්වා.
මුළු උගුරම නව්ලිලා තිබ්බා මට, නිවන් ගියා වනේ... වැ ට එන්න ඉස්නසල්ල බිව්ව සිගරේ එකට පස්නසේ, ෙැන්
පය 2-3 ට විතර ඇති බීල නැ... නනෝනා TV බලන නිසා, මම නහොනරන් මම ඇෙන් ආපු කලිසනම් සාේකුනව්
තිබ්බ සිගරේ එකේ අරනගන, පිළිකන්නට ගිහින් නබොන්න පටන් ගත්තා... වෙ හිිංසා වල කැේකුම ටික
නවලාවකට නැතිව ගියා.. මම වත්ත දිහා බලානගන බාගේ විතර බීල නහොඳ උගුරේ අදින නකොට නනෝනා හිමින්
සැනේ කුස්සියට ඇවිත් මාව නහොයනවා... නනොනව ෙැේක ගමන්, මම සිගරේ ඒක විසි කලා..... නනෝනා මනේ
දිහා රවානගන ඉන්නවා ෙැේක... මනේ කනේ ෙැන් නහොඳට දුන්...
"නමොනවෙ නබෝල ඔය කරන්නන්? නතෝ සිගරේ නබොනවා නන්ෙ?
"නැ නැ නනෝනා මම බිව්නව් නැ" කියා පිළිතුරු දුන්න ..
"නැ... එනහමනම්, ඔය නකෝච්චිය වනේ නතොනේ කටින් නමොකෙ දුන් ොන්නන්?... ඇ... කියපිය ඇත්ත මනගන්
ගුටි කන්නන් නැතිව..."
"ඔ ඔ ඔව් නනෝනා මම බිව්වා" කියා පිළිතුරු දුන්න...
"ආ නතෝ නමතන මහත්තයෙ ජැන්ඩියට ඉඳනගන සිගරේ නබොන්නන්? අරන් වනරන් විසි කරපු නකොටය... මම
නහොඳ පා මේ කරන්නම්"
මම විසි කරපු නකොටය අරනගන නනෝනා ගාවට ගියා... ගිහින් නනෝනනේ අතට දුන්න .....
"නතොට සිගරේ නන් නබොන්න ඕනන්... නන්? අපි නබොමු අනිත් පැත්තට. ඇරපිය කට මම නපොවන්නම් නතොට
සිගරේ.." කියා මනේ කන මිරිනකව්වා ... මනේ කට නිකම්ම අරුන නව්ෙනාවට.
"ොපිය දිව එලියට බල්ලා" කියා අන කලා... නනෝනා මනේ දිව පුච්චන්නයි යන්නන්... මම බනේ ආනයත් කට
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

වහගත්ත... නනෝනා තවත් හයිනයන් කන මිරිකලා "ඇරපිය පාහරය" කියා මනේ නතොල් නෙක ගාවට සිගරේ
ඒක නගනාව... නතොල් පිච්නචයි කියන බයට මම කට ඇරලා දිව එලියට ෙැම්ම... නනෝනා, හයිනයන් මාව අනිත්
අතින් අල්ලලා, සිගරේ ඒක දිනව් තිබ්බ...
"ම්..ම්.ම් ම්........" කියා මම පස්සට යන්න බැලුව... නමුත් නනෝනා ඊට ඉනසල්ලා දිනව් තවත් තැනේ පිච්චුව...
අන්තිමට, මුළු සිගරේ එකම තෙ කරනගන හිටිය නිනවනකම්ම...
"ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්... නමෝ... " කියනවත් එේකම, නනෝනා සිගරේ ඒක කට ඇතුනල් තිනයද්දීම මාව අත අරිය...
"ෙැන් බීල විතරේ මදි... නහොඳට හපල කාපිට ෙැන් ඕක"
කට පුර සිගරේ අළු, දුන්නකොල කෑලි, සිගරේ බට ඒක... මම ඉේමනින් සිගරේ ඒක ගිල්ල... මනේ කනේ කිසිම
රහේ නැ ෙැන්... දිව පිච්චිලා නිසා මට කිසිම රසේ නත්නරන්නන් නැ
"ඇද්ෙ බිව්වා ෙැන්..? වැරදි 2 යි... එකේ නිකම් සිටීම, අනික සිගරේ බීම... ඔලුනව් තිය ගනින් ඕව, ඔල
නමොේටලය"
"වර බල්ලා අනිත් වැ කරන්න... " කියා නනෝනා නගෙර ඇතුලට ගියා.
නනෝනා ජිංගිය කපපු නිසා මනේ පයිය එතනින් එලියට පනිනවා... නකොනහොමවත්ම නවත්වන්න බැ. එත්
නමොනවත් කරන්න නෙයේ නැති නිසා, මම නනෝනා පස්නසන් සානලට ගියා.
"නම් නමොකෙ නම්... නමොකද්ෙ ඔය ඉරටු කැල්ලේ එලියට ොනගන" කියා නනෝනා හිනා උන... "ඔනහොමෙ
නනොනලනේ ඉස්සරහට එන්නන්?.. මට ලැජ්ජා හිතුන.
"නනෝනා, මට වහගන්න බැ නනෝනා... නනෝනා ජිංගිය කපපු තැනින් නිකම්ම එලියට පනිනවා... "
"ඔව් ඉතින්, ඔය වනේ ඉරේටේ තියනනකොට එනහම තමයි... හ්ම්.. මට ඕක බල බල ඉන්න බැ... කුස්සිනේ
කාමරනේ ඇති තව ජන්ගියේ... පල ගිහින් එක ඇෙනගන වනරන් නපොන්නයා..."
"එනනකොට නකොස්සත් අරනගන වනරන්... නගෙට අතුගාන නවලාවයි ෙැන්"
මම ගිහින් බලනනකොට, මම ඇෙන් ඉන්නවට ව ා පරණ, කිළුටු, ෙැලි ගැවිච්ච දුඹුරු පාට ජන්ගියේ තියනවා...
මීට ඉස්සල්ල ආව වැ කාරනයෝ ඇෙපු එකේ, නහෝෙන්නන් නැතිව තියල... නමොනවා කරන්නව... මම එක අෙ
නගන, නකොස්සත් අරනගන ගියා ඉස්සරහ කාමනේ අතු ගාන්න.
"විනාඩි 30 තියනව නතොට මුළු නගෙරම ඇස පස් කරලා අතු ගාන්න... "
විනාඩි 30? නකොනහොමෙ නෙඉයනන් මම එච්චර ඉේමනින් කරන්නන්? නනෝනා ඕනෑ කමින් අඩු නවල්වල්
නෙනවා වනේ නත්රුණා නිසා
"නනෝනා තව නවලා ඕනන් නනෝනා නම් ඔේනකොම අතු ගාන්න නැත්නම් ...." කියනවත් එේකම
"අම්මට නබෝල... නතොට නකොනහන්ෙ මාත් එේක එකට එක කතා කරන්න හයිය? ඇ නබෝල නපොන්නනයෝ, මම
කියන එකට වැ ඉහලින් යන්න නතෝ කව්ෙ නබෝල? නම් නේෙර මිනිහෙ? කට වහ... වැනේ පටන් ගනින්,
පණ්ඩිත කතා නැතිව... මතක තියාගනින් වැරැද්ෙ"
මම නමොනවෙ කල වැරැද්ෙ... මම ඇත්තනන් කිව්නව්... එත් ඉතින් එක කියන්න ගිනයොත් නනෝනට තව නගින
නිසා කට වහනගන අතු ගාන්න පටන් ගත්තා. කරමර අතු ගාල ඉවර නවලා, මම සලයට අතු ගාන්න පටන්
ගත්තා.. නනෝනා පත්තර බලන්න පටන් ගත්තා.
"ඔය කල්ලනතොනිය වනේ අතු ගන්නන් නැතිව, හරියට නැවිලා පුටු යට තියන කුණු ගනින්, නගොන් නාම්බා, මාව
ඔතනට නගන්න ගාන්න එපා... ෙන්නවානන් "
මම නහොඳින් නැවිලා, පුටු, නම්ස, ටීනපෝ යට නහොඳට අතු ගැව... නකොනහොම හරි දුන්න නවලාවට අඩුනවන් කරන
අරුමුනනන් මම ඉේමනින් ඉේමනින් කුණු ඔේනකොම අතුගානගන කුස්සිය පැත්තට යනවා නනෝනා ෙැේක.
මාව වැන න් අසාේථක කරන්න නනෝනා මනේ දිහාවත් බලන්නන් නැතිව
"අර ඉස්නතෝප්පුවත් අතුගන්න ඕනන්..." පත්තනේ දිහා දිහා බලනගනවා කිව්වා.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

මට යකා නැේග... නමච්චර කරලත් නනෝනට මදි නන්... මාව නකොනහොම හරි නවත්වන්නම්යි බලන්නන්. මම
ඉේමනින් ගිහින් ඉස්නතොපුවත් අතු ගාව... අතු ගග ඉන්න නකොට, ලියුන් කාරය ඇවිත් නබල් ගහනවා... මට
යන්න තැනේ නැ .. ඉේමනින් නගෙරට නගො නවනවත් එේකම;
"ඇනහන්නන් නැද්ෙ? ලියුම් කාරය ඇවිත්... පල ගිහින් බලපන්" කියා අගට නගො උනා.
"නම් මම? නමනහම?"
"නැත්නම් මමෙ? පලයන් පකය ඉේමනට මනේ යකා අුනස්සගන්නන් නැතිව."
මම හිමින් හිමින් නේේටුවට ගියා... යනනකොට ලියුම් කාරය මාව ෙැකල කැත හිනාවේ ෙැම්ම... එත් එේකම
නනෝනා ඇතුනල් ඉෙන්;
"පාල, ඉේමනට ඔය ලියුන් අරනගන වර නබෝල" කියා කැගැහුවා... මාව තවත් පහත් තත්වයකට ොන්නයි
නනෝනා ඒක කනල්.
ලියුන් කාරය... "නමොනකෝ, නනෝනනේ ජිංගි ඇඳන්... " කියා හිනා විවි ගියා. එකා නමොනවා හිතුවෙ ෙන්නන් නැ.
මට විලි ලැජ්ජානව් බැ... මාව නමච්චර පහත් තත්වයකට ොල නනෝනා නහොඳට විනනෝෙ නවනවා කියා මා ෙැන
නගන හිටිය. මම ලියුන් අරනගන නගට ඇතුල් උනා...
"හු හු හු.. නපොන්නයට ඇද්ෙ... ෙැන් ඕක ගිහින් මුළු ගමටම කියයි මනේ ගාව පාල කියල නපොන්නනයේ වැ
කරනවා කියල... නකොනහොමෙ උනබ් තත්නව් ෙැන්... මහනලොකු මැනන්ජේ නපොන්නයා... " හා හා හා ගාල නනෝනා
හිනා විවි ලියුන් අරනගන ඉෙ ගත්තා...
මම ආනයත් ගිහින් අතුගාන්න පටන් ගත්තා.. නවච්ච සිද්දිය මට මැවී නපනනනවා ඔලුනව්... මම ෙස වාරයේ
මැනරන්න ඇති ඒක හිතල...
මම අතුගාල ඉවර නවලා, නනෝනා ගාවට ගිහින් "නනෝනා, අතු ගාල ඉවරයි" කියා කිව්වා... නනෝනා මාව
ගනකටවත් ගණන්ගන්නන් නැතිව ලියම දිග අරනගන කියවනවා... මම සද්ෙ නැතිව විනාඩියේ විතර ඉන්න
ඇති... ලියුම කියවල ඉවරනවච්ච නනෝනා "ඉවරෙ? නහොඳයි බලමු නකොනහොමෙ නතොනේ වැ " කියල පුටුවන්
නැගිේට...
"විනද්ද්දී 47 ේ ගිහින් උඹට ඉවර කරන්න නන්ෙ?... විනාඩි 18 පරේකුයි. නමොකෙ කියන්නන්, ආ ?" කියා
මනගන් ඇහුව.
"නනෝනා ලියුන් නගනනන්නයි, ඉස්නතොපුව අතු ගන්නයි නවලා ගියා නනෝනා".... මම උත්තර දුන්න.
"උඹට ඒ නෙක කරන්න විනාඩි 17 ම ගියාෙ? නමොනකෝ නතෝ ලියුන් නගනනන්න ගිනේ හන්දියටෙ? ආ යනකෝ...
නතෝ ලතා වනේ වැනි වැනි අතු ගාපු හැටි මම ෙැේක... එකයි පරේකුව"
මම කට වහනගන බිම බලා හිටිය..
"හරි මම අර නෙකට විනාඩි ථ් අඩු කරන්නම්.. ඇතිනන්... එත් විනාඩි 14 පරේකුයි... වැරැද්ෙ නහොඳට මතක තිය
ගනින්... ෙැන් වනරන් නතොනේ වැ වල තත්වය බලන්න..."
සානල් හැම තැනම ගියා නනෝනා, බිම කුණු තියනවෙ කියල කකුනලන් නපොනලොව ඇත ගගා බලනවා... ටික
නවලාවකින් "නම් නමොනවාෙ නම්?" කියා මනේ කනනන් අල්ල ගත්ත නනෝනා මාව පුටුවේ අස්නසේ තිබ්බ දුවිලි
නපන්නුවා...
"තව නමතනත් තියනව.. නමනහමෙ වැ කරන්නන්, නගම්බා, ආ ?... ගලවපිය නතොනේ ඔය ජිංගිය... ආනයත් අතු
හඳුනා ඕනන් නැ... ඔය ජන්ගිනයන් නහොඳට පිහිෙපන් දුවිලි ඔේනකොම... "
මම ජිංගිය ගලවල නහලිවල්නලන් බිම ෙන ගහල පිහිෙන්න පටන් ගත්ත... නනෝනා, එත් එේකම, බලු ෙන්වල
මනේ නබල්ල වනේ ොල... "වනරන් ඔනහොම... අපි යමු අනිත් තැන් බලන්න" කියා මාව ෙන්වනලන් අද්ො...
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

නමනහම නගෙර වනේම ගියා නනෝනා, දුවිලි තිබ්බ හැම තමන මට කියල ජිංගිනයන් පිහිනෙව්වා. කාමරනේ වතුර
නබෝතලේ තිබ්බ පාරේ තිබ්බා... එකත් මට කියල පිහිනෙව්වා. ෙැන් මනේ දුඹුරු පාට කිළුටු ජිංගිය, තවත් කිළුටු
වල, වතුරත් අල්ලලා, කිලිටු වැඩි නවලා...
"හරි න ෝේ අතු ගාල තියන විදිය... නතෝ නකොනහෙ මීට ඉස්නසල්ල වැ කනල්... නගර සබානව්ෙ?... ඇෙ ගනින්
ජිංගිය නතොනේ ලබ්බ එළිනේ ොනගන ඉන්නන් නනතිව... වැරැද්ෙ මතකයිනන්... ?" මම ජිංගිය ඇෙ ගන්න ගමන්
ඔලුව වැනුවා.. නකොනහොමෙ නෙඉයනන් විනාඩි 30 ේ ඇතුලත, දුවිලි නපොේ ේවත් නැතිව අතු ගාන්නන්? එත්
ඉතින්, නනෝනට නම්වා වැරදි...
"ෙැන් අපි බලමු නමච්චර නවලා නතෝ කරපු වැරදි... නම් සැනේ නපොත අරන් වනරන් ඉස්නතෝප්පුවට." කියා
නනෝනා ගියා ගියා ඉස්නතොපුවට...
මම ඉේමනින් නපොතත් අරනගන නනෝනා ගාව ෙන ගැහුවා...
"අන්තිමට කරපු වැරැද්ෙ ඉෙන් බලමු... බලමු උඹට මතකෙ කියල.. ?"
"නනෝනා, 11. හරියට අතු ගාපු නැති ඒක.. "
"එකට මම ෙඩුවමේ දුන්නනම්... ඇයි නතොනේ ජන්ගිනයන් පිහිෙැම්නම්? නමුත් ඉතින් උනේ කමත්තනන්,... "
"නැ නැ නනෝනා... කමේ නැ එනහමනම්"
"ෙැන් ඉතින් පරේකු වැඩියි... ෙඩුවම නව්වැල් පාරවල් 4 ේ අතට.... ඊලග ඒක?"
"12. අතු ගන්න විනාඩි 14 පරේකු වීම "
"ෙඩුවම, පුකට නව්වැල් පාරවල් 10 යි"
"13. නනෝනා එේක එකට ඒක කීම"
"ඉතිරි එකත් කියපන් බලන්න"
"14. සිගරේ බීම සහ නිකම් ඉඳීම"
"අහා... එ නෙකම අපි එකට ොමු... හ්ම්ම්.... බලමු නමොකද්ෙ නෙන්න පුළුවන් ෙඩුවම.. " කියා නනෝනා හිතන්න
පටන් ගත්තා...
"හරි... ෙඩුවම, නතෝව පුටුනව් තියල අත් නෙකි, කකුල් නෙකයි බැඳලා, ආනයත් ඉටි බන්ෙම් කිරි අනේ ොම"
"නකොනහොමෙ මනේ ෙඩුවම්... ආ, රජ කානල්වත් නැතිව ඇති නම් වනේ ෙඩුවම් නන්ෙ බන්?... මන් ෙන්නන් නැ උඹ
ගැන, මම නම් නහොඳට වින්ෙනය ලබනවා බන්... " කියා නනොන්ජල් හිනාවේ ෙැම්මා.
මම එ කානල් ඉප දුනානම් නහොඳයි කියල මට හිතුන...
"වර වර... අපි පටන් ගමු... නකොච්චර වැ තියනවා තව.. නව්වැල අරනගන වනරන් නේ ඇතුනලන්... අර අනිත්
නව්වැල නගනනන්... නටොම්බා නලොකු ඒක" කියා මට අන කලා... මම කාමරයට ගිහින් නටෝම්බව නේනවා... ඒක
ෙැේකමත් බයයි... අඩි 4 විතර දිග, අගලේ 1/2 ේ විතර මහත නව්වැලේ...
"අල්ලපිය අත..."
චටාස් ... "එකයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා... අම්නමෝ..." මට නහොඳටම රිදුන. නෙවැනි ඒක එන නකොටම, නිකම්ම
අත ගැනුන...
"අනන් යනකෝ...... නමොකෙ එ කනල් ආ....හරි, ඔබම කියපන් බලන්න මම ෙැන් නමොකෙ කරන්නන් කියල... "
"අනන් නනෝනා තව එපා නනෝනා.. ඕක නලොකු වැඩියි..." කියා මම කන්නලව් කලා...
"ඔව් ඔතින් මිනිනහේ නම් නම්වා විෙවානගන ඉන්න පුළුවන්... නකොනහෙ, ඔඋඹ පිම්පිනයේ නන්... තව 2 ේ වැඩි
නවනවා.. හා හා... අල්ලපන් අල්ලපන්.. මට බ ත් ගිනි"
මම අත දිගා කලා... චටස් ".... නෙකයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා”.... චටාස්... "තුනයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "..
මම අත අරනගන අනිත් අත නකලින් කලා...
චටාස්..... "හතරයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "....... චටාස්..... "පහයි නනෝනා, ස්තුති නනෝනා".....චටාස් "හයයි
නනෝනා, ස්තුති නනෝනා".. මම ඉවර උනා ගමන් අත් නෙකම අරනගන ගැසුව නව්ෙනවා යන්න.... එකත් කරන්න
නවලා දුන්නන් නැති නනෝනා...

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

"හා හා... ඕව කර ගන්න පුළුවන් පස්නසේ... ෙැන් මනේ වැ ... කකුල් නෙක එකට තියල, නැවිලා, ෙනිස් නෙක
අල්ලා ගනින් අත් නෙනකන්... කකුල් නෙක හරි කලින් තිනයන්න ඕනන්... මම ගහන නකොට නනවන්නන්
නැතිව... නත්රුනාෙ... මම ගහන්නන් පුනේ ඒක තේටමකට 5 ගානන්".
මට නත්රුණා.. හැබැයි නකොනහොමෙ මම ඉන්නන් කියන ඒක ෂුවේ නය... මම කියපු විදිහට වත්ත නෙසට හැරිලා,
නැවිලා ෙනිස් ගාවින් කකුල අල්ලා ගත්තා...
චටාස් ... "එකයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා..." මාව එනහන්මම බිම ඉෙ උනා... මම නමොනවත් කියන්න
ඉස්නසල්ල...
"ආනයත් වැරදියට ඉන්නන්... නමොනකෝ යනකෝ නතොට නවලා තිනයන්නන්..... නතොට නෙමනෙන්ෙ කියන්න
ඕනන්...?"
නනෝනා නම් කියයි... මමනන් ගුටි කන්නන්.... මම අනයත් කියපු විදිහට හිටිය...
චටස් ".... නෙකයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා”.... චටාස්... "තුනයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "... චටාස්..... "හතරයි,
නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "..... චටාස... "පහයි නනෝනා, ස්තුති නනෝනා".
නනෝනා මනේ අනිත් පැත්තට ගියා, අනිත් තේටමට ගහන්න... මට ෙැන් වම් තේටමේ නැ වනේ... නකොන්ෙත්
රිනෙනවා... නනෝනා නව්වැල උස්සනවා මම ඇහැ නකරවලින් ෙැේක... මම ඇහි පිහානගන, ෙත් මිති කා ගත්තා...
චටාස් ... "එකයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා..." චටස් ".... නෙකයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා”.... චටාස්... "තුනයි,
නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "... චටාස්..... "හතරයි, නනෝනා, ස්තුති නනෝනා "..... චටාස... "පහයි නනෝනා, ස්තුති
නනෝනා".
නම්ක එවර නවනනකොට මම ඉකි ගගහ අ නවා......
"වනරන් වනරන්... ඊලග එකට... මම කිව්වනන් මට බ ගිනි කියල... නම්ක ඉවර උනාට පස්නසේ නතෝ ගිහින්
කෑම නමනසේ ඇරපිය ... වනරන් මනේ පස්නසන් " කියා ලහි ලහිනේ නනෝනා කාමරයට ගියා..
කාමරයට ගියා නනෝනා, ලී පුටුවේ නපන්නලා... "ජිංගිය ගලවපන්... "
"අරනක ඉඳනගන, නම් ලනු වලින් නතොනේ කකුල් නෙක පුටුනව් කකුල්වලට තියල බැෙ ගනින්... ඊට පස්නසේ මම
බදින්නම් අත් නෙක... නහොඳට තදින් නහලනවන්න නැති නවන්න බදින්න ඕනන්, හරිෙ.. "
මම පුටුනව් ඉඳනගන, නැවිලා කකුල් නෙක තදින් බැඳ... ඊට පස්නසේ නනෝනා, තව ලනු කැරලි 2 ේ අරනගන,
මනේ අත් නෙක පුටු අඳි වල බන්ෙ... ඊට පස්නසේ, රතුයි, නිලුයි පාට පාට ඉටි පන්ෙන් 2 ේ අරනගන ෙැල්වල
ටිකේ නවලා හිටිය ඉටිකිරි එනකම්.
"ෙඩුවම් 13 යි 14 යි නෙකටම නම්... නෙනකන්ම නතෝ කටින්නන් වැරැද්ෙ කනල්, නන්ෙ".
"ඔව් නනෝනා"
"හරි ඔන්න ගඟ ගලන්නයි යන්නන්... ඇරපන් කට... ඇරලා ොපන් දිව... නතෝ සිගරේ බිව්වාට නන් නම් ෙඩුවම.."
මම දිව එලියට ෙැම්ම විතරයි, ඉටි පන්ෙම් නෙනේම ඉටි කිරි මනේ දිවට වැටුන... පිච්චිලා තිබිච්ච දිව තව
පිච්නචන නිසා මම කට වහගත්ත... ඉටි කිටි මනේ කනේ නතොල් වලයි, නහනයයි වැටුන...
"ආ.....ආ......ආ.....ආ......නන්"
"ඇරපිය අනයත්, අෙ මම නතොනේ දිව පුච්චනවා, නතොට ජීවිනත්ට රස ෙන්නනන්නන් නැතිනවන්න".
අනයත් මම දිව ෙැම්ම... කිරි වැටුන මනේ කට ඇතුලටත්... නව්ෙනානව් බැ.
"ඔලුව නහොඳට නවපන් පිටි පස්සට... මම නම් ඉටිපන්ෙම ගහනවා නතොනේ කනේ, හරියට නසොනහොනන් ගැහුවා
වනේ"
නනෝනා එක ඉටි පන්ෙමේ, අනිත් පැත්ත මනේ කට ඇතුලට ොල.
"ෙැන් කට වහල, ඕක නහොඳට අල්ලානගන හිටපන්, ඉටි පන්ෙම ඉවර නවනකම්ම...." කියල, නරදි කටු එක
බැගින් අනයත් මනේ තන් පිදු වලට ගැහුවා... මට අමාරුවට කට අරින්නත් බැ, නමොකෙ ඉටි පන්ෙම නපනරලන
නිසා. හරි අමාරුනවන් ඉවසනගන හිටිය... ඊට පස්නසේ, නනෝනා අනිත් ඉටිපන්ෙනමන් ඉටිකිරි ඇගට ොන්න පටන්
ගත්තා... සැනරන් සැනේ ඉටි එනහම් නවත්ත නවත්තා, නනෝනා මනේ පයියටයි, කකුල් වලට, පපුවටයි හැම
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

තැනටම ොනවා... ඉටිකිරි මනේ ඇගට වැනටනවා හරියනේ වැස්ස වනේ... නම් අතර, කනේ තිබ්බ ඉටිපන්ෙනමන්,
ඉටි නබ්රිලා, මනේ කටට වැටිලා, කම්බුල් නෙක දිනේ වැනටනවා... පුදුම වෙයේ මම විදින්නන්... ඔනහොම ටිකේ
නවලා කරපු නනෝනා...
"ඔනහොම හිටපන්, නහල්නලන්නන් නැතිව, ඔය ඉටි පන්ෙම ඉවර නවන්න ඉස්නසල්ල නිවනවා නනනවයි, හරිෙ?"
කියා අනිත් ඉටි පන්ෙම නිවල, ටිකේ නවලා තියල... මනේ පයිනේ අගට තියල තෙ කලා... නිවිලා තිබ්බත්,
තිබ්බ ඉටි රස්ස්නන් නිසා, මනේ පයිය නහොඳටම පිච්නචන්න ඇති.. මට බලන්න බැ මම ඉන්න හැටියට... මනේ
ෙැන් බය, කනේ තියන ඉටි පන්ෙම කනේ තිනයද්දීම ඉවර උනනොත්, මම ඉවරයි.
නනෝනා ඉස්නසල්ල වනේම මව තනි කරලා, එලියට ගියා... මට ක ගහන්නත් බැ, කනේ තියාම ඉටිපන්ෙම
නිසා... වැනටන ඉටි, තේටු තේටු නිසා, ෙැන් නව්ෙනාවත් අඩුයි... හැබැයි, ඉටිපන්ෙන එන්න එන්න නකොට
නවනවා... ගින්ෙර රස්නන්, මනේ කටට නහොඳට නත්නරනවා...
ටික නවලාවකින් කාමරයට ආපු නනෝනා... "ආ මල මිනිය... තාම ඉටිපන්ෙම තියන් ඉන්නවෙ...හි හි හි හි.." කියා
හිනානවලා... මනේ ලගට ඇවිත්, අනත් ලනු ලිහන්න පටන් ගත්තා... තාම ඉටිපන්ෙම පත්ත්හුනවලා... අත් නෙක
නලහල නනෝනා
"ඉතුරු ටික නතෝ නලහ ගනින්... ඉේමනට වනරන් ෙැන්... ඇවිත් කාම ඇරපන්... මට යනකේ කන්න බ ගිනි"
කියා අනයත් යන්න ගියා...
මම ඉේමනින්, කනටන් ඉටිමන්ෙම අරනගන නිවල, මනේ කකුල් නලනහව... මුළු ඇනේම ඉටිකිටි... අනයත්
පිළිකන්නට කිහින් මම ඉටිකිරි අහේ කර කර ඉන්නනකොට...
"පාල" කියා නනෝනා කතා කලා..

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful