ΑΡΧΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α’ Λυκείου

15 διαγωνίσµατα
(από προαγωγικές εξετάσεις)

∆ιαγώνισµα 1ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.
α) Ως εισόδηµα εννοούµε όλες τις µορφές αµοιβών που λαµβάνει κάποιος από
οπουδήποτε και αν προέρχονται.
β) Τα εργοστασιακά σωµατεία είναι αυτά που προασπίζουν τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων σε όλα τα εργοστάσια µιας περιοχής.
γ) Ο προσδιορισµός των συντελεστών της φορολογικής κλίµακας που γίνεται από το
Υπουργείο Οικονοµικών είναι µέτρο νοµισµατικής πολιτικής.
δ) Όσο µεγαλύτερη είναι η αναλογία άµεσων προς έµµεσους φόρους, τόσο
δικαιότερο είναι το φορολογικό σύστηµα.
2) Να σηµειώσετε την σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις.
Σε µια κοινωνία που χρησιµοποιεί το αλάτι για χρήµα, αυτό είναι :
α) παραστατικό χρήµα
β) περιεκτικό χρήµα
γ) ψευδοπεριεκτικό χρήµα
δ) εµπόρευµα χωρίς ανταλλακτική αξία
3) Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις.
Η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του κράτους είναι:
α) δηµόσια δαπάνη κατανάλωσης
β) µεταβιβαστικό πληρωµής προς τις επιχειρήσεις που πωλούν υπολογιστή
γ) δηµόσια δαπάνη επένδυσης
δ) δαπάνη του Υπουργείου Επιστηµών και Τεχνών
4) Με τη βοήθεια του πίνακα να ταξινοµήσετε τις πηγές του φόρου στις
αντίστοιχες κατηγορίες.
Φόρος εισοδήµατος

Φόρος Περιουσίας

Φόρος κατανάλωσης

1) Συντάξεις 2) Μισθοί 3) Ιδιοκτησία οικοπέδων 4) Ιδιοκτησία Οικοδοµών
5) Κέρδη επιχειρήσεων 6) Ενοίκια από αγροκτήµατα 7) Κέρδη από αγροτική
επιχείρηση 8) Κληρονοµιά Ακινήτου 9) Τσιγάρα 10) Οινοπνευµατώδη ποτά

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Τι γνωρίζετε για τον τέλειο ή πλήρη ανταγωνισµό.
2) Ποιος ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας.
3) Να δώσετε τον ορισµό του Εθνικού εισοδήµατος.

-2-

∆ιαγώνισµα 2ο

ΟΜΑ∆Α Α’
1) Να χαρακτηρισθούν οι παρακάτω προτάσεις βάζοντας το γράµµα (Σ) για τις
σωστές ή το γράµµα (Λ) για τις λανθασµένες.
α) Η ανταλλακτική αξία των εµπορευµάτων προκύπτει από την ικανότητα τους να
ικανοποιούν ανάγκες.
β) Το αντικείµενο της Οικονοµικής Επιστήµης είναι η µελέτη των σχέσεων
συνεργασίας και ανταγωνιστικότητας που δηµιουργούνται µεταξύ των µελών µιας
κοινωνίας κατά την παραγωγή, ανταλλαγή και χρήση των εµπορευµάτων.
γ) Παραστατικό είναι το χρήµα του οποίου η αναγραφόµενη αξία αντιστοιχεί σε αξία
µεγαλύτερη από την αξία του υλικού που το αποτελεί.
δ) Το επιτόκιο είναι το ποσό του τόκου για κάθε 1000 Ευρώ που κατατίθεται για ένα
ηµερολογιακό έτος.
ε) Το χαρτζιλίκι που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους αποτελεί παράδειγµα
µεταβιβαστικής πληρωµής.
στ) Το χρηµατιστήριο αποτελεί υγιή τρόπο επέκτασης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης.
2) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
i) Στο Μονοπωλιακό ανταγωνισµό έχουµε:
α) Μεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µε µεγάλο αριθµό αγοραστών και το
εµπόρευµα θεωρείται οµοιογενές.
β) Μία επιχείρηση και µεγάλο αριθµό αγοραστών.
γ) Πολλές επιχειρήσεις και πολλούς αγοραστές που θεωρούν το εµπόρευµα
διαφοροποιηµένο.
δ) Λίγες επιχειρήσεις και λίγους αγοραστές.
ii) Παράδειγµα µεταβιβαστικής Πληρωµής µεταξύ ιδιωτών αποτελεί:
α) Το επίδοµα πολυτέκνων.
β) Το επίδοµα ανεργίας.
γ) Η πληρωµή της σύνταξης του δηµοσίου υπαλλήλου.
δ) Η «ελεηµοσύνη» που δίνουµε στους ζητιάνους.
iii) Στα διαρκή αγαθά ανήκει:
α) Ένα γλυκό που τρώµε.
β) Το ηλεκτρικό ψυγείο του σπιτιού.
γ) Το εµφιαλωµένο µπουκάλι µε νερό.
δ) Κανένα από τα πιο πάνω.
iv) Η συναλλαγµατική είναι:
α) Μορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να εξαργυρώσει
το αναγραφόµενο ποσό στον κοµιστή.
β) Ιδιωτική ρύθµιση πληρωµής µεταξύ δύο συναλλασσόµενων.
γ) Τραπεζογραµµάτιο.
δ) Όλα τα προηγούµενα.
v) Παράδειγµα ολιγοπωλιακής επιχείρησης αποτελεί:
α) Η βιοµηχανία σαπουνιών.
β) Η τσιµεντοβιοµηχανία.
-3-

γ) Ο Ο.Σ.Ε.
δ) Το Χρηµατιστήριο Αξιών.
3) Να αντιστοιχίσετε στα γράµµατα της στήλης Α τα νούµερα της στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ Α’
1) Ανάγκη καθηµερινής τροφής.
2) Ανάγκη καταπολέµησης επιδηµιών.
3) Ανάγκη διακοπών το καλοκαίρι.
4) Ανάγκη καταπολέµησης του εγκλήµατος.
5) Ανάγκη Έκθεσης προϊόντος σε κατάλληλο χώρο.
6) Ανάγκη Επικοινωνίας.
7) Ανάγκη διασκέδασης µε ορισµένο τρόπο.
8) Ανάγκη ∆ιαφήµισης.
9) Ανάγκη για Εθνική Ανεξαρτησία.
10) Ανάγκη για ύφασµα, φερµουάρ κλωστές
προκειµένου να παράγουµε ρούχα.
11) Ανάγκη ύπνου σε προφυλαγµένο χώρο.
12) Ανάγκη ενδυµασίας για προστασία από το
κρύο ή τη ζέστη.

ΣΤΗΛΗ Β’
α) Κοινωνικές Ανάγκες
β) Συλλογικές Ανάγκες
γ) Ανάγκες Παραγωγής
δ) Βιοτικές Ανάγκες

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Ποιος ο σκοπός δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πως τα κράτη – µέλη
µπορούν να πραγµατοποιήσουν αυτό το στόχο;
2) Να αναφερθούν ονοµαστικά οι οικονοµικές επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να περιγράψετε το σύµβολο που αυτή έχει υιοθετήσει.
3) Τι σηµαίνει απόλυτη φτώχεια και τι σχετική φτώχεια;
4) Ένα χαρακτηριστικό της φτώχειας είναι η αναπαραγωγή της, δηλαδή η
διαιώνιση της από τη µια γενιά στην άλλη. Που κατά τη γνώµη σας οφείλεται
αυτό;
5) « Το συµφέρον των καταναλωτών να αγοράζουν σε χαµηλές τιµές συγκρούεται µε το
συµφέρον των επιχειρήσεων να πωλούν σε υψηλές τιµές. Η επίλυση αυτής της
σύγκρουσης συµφερόντων στην αγορά είναι που διαµορφώνει το επίπεδο των τιµών.»
Αφού διαβάσετε το παράθεµα µέσα από ένα παράδειγµα να δείξετε το µηχανισµό
που επιλύει τη σύγκρουση συµφερόντων και διαµορφώνει το επίπεδο των τιµών.

-4-

∆ιαγώνισµα 3ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις , γράφοντας στην κόλα σας τον αριθµό της
κάθε µιας και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή και
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α) Το δικαίωµα της κυριότητας εκχωρείται όταν νοικιάζουµε ένα αντικείµενο.
β) Στην οµόρρυθµη εταιρεία τα µερίδια µπορεί να είναι ίσα ή άνισα.
γ) Οι καταθέσεις όψεως διακινούνται συχνά µε επιταγές.
δ) Στον Τέλειο ή Πλήρη ανταγωνισµό το εµπόρευµα θεωρείται οµοιογενές.
ε) Οι πιστωτικές κάρτες είναι µορφή πιστωτικού χρήµατος.
2) Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στην κόλα σας τον αριθµό της
πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
i) Ιδιωτικό χαρακτηρίζεται ένα αγαθό όταν:
α) µπορεί να ικανοποιήσει µόνο ένα άτοµο
β) το δικαίωµα ιδιοκτησίας το έχει µόνο ένα άτοµο
γ) το δικαίωµα χρήσης το έχει µόνο ένα άτοµο ή οµάδα ατόµων, µε
αποκλεισµό κάθε άλλου
δ) όλα τα παραπάνω
ii) Ποιες από τις ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι εµπόρευµα:
α) η επισκευή του αυτοκινήτου από τον πατέρα
β) η επισκευή της τηλεόρασης από την εταιρεία κατασκευής της
γ) η καθαριότητα του σπιτιού από την µητέρα
δ) η καθαριότητα του σπιτιού από την οικιακή βοηθό
ε. η φύλαξη των εγγονών από την γιαγιά τους
3) Να αντιστοιχίσετε σε κάθε γράµµα της οµάδας Α ένα αριθµό της οµάδας Β.
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Τέλειος ανταγωνισµός
2) Μονοπώλιο
3) Μονοπωλιακός ανταγωνισµός
4) Ολιγοπώλιο

ΟΜΑ∆Α Β’
α) Λίγες επιχειρήσεις παράγουν
και προσφέρουν το εµπόρευµα
β) Καµία επιχείρηση δεν µπορεί να
επηρεάσει την τιµή του προϊόντος
γ) Πολλές επιχειρήσεις µε
διαφοροποιηµένο το προϊόν
δ) Μόνο µία επιχείρηση παράγει το
εµπόρευµα

4) Τι είναι τα «οιονεί» δηµόσια αγαθά. (Να αναφέρετε παραδείγµατα).

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Τι είναι η επιταγή και πότε αυτή είναι έγκυρη;
2) Ποια τα κριτήρια ταξινόµησης των επιχειρήσεων και ποια τα είδη των
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά;
3) Ποιες είναι οι ιδιότητες και ποιες οι σύγχρονες µορφές χρήµατος;
-5-

4) Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη µορφή της αγοράς;
5) Ποια τα είδη των καταθέσεων;
6) Ποια τα είδη των δανείων;

-6-

∆ιαγώνισµα 4ο

ΟΜΑ∆Α Α’
1) Για τις προτάσεις από α µέχρι και ε να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,
και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α) Ως εµπορεύµατα θεωρούνται µόνο τα αντικείµενα που έχουν υλική υπόσταση.
β) Η αγοραστική µας δύναµη είναι η επιθυµία να αποκτήσουµε κάποια ποσότητα
εµπορευµάτων.
γ) Ο τριτογενής τοµέας περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που παράγουν γεωργικά
προϊόντα.
δ) Το κίνητρο για να παράγει µια επιχείρηση ένα εµπόρευµα είναι το κέρδος.
ε) Οι επιταγές και οι συναλλαγµατικές είναι υποχρεωτικά µέσα συναλλαγών.

2) Για τις προτάσεις από i µέχρι και iv να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
i) Η χρηστική αξία ενός εµπορεύµατος εµφανίζεται τη στιγµή που το :
α) ανταλλάζουµε
β) χρησιµοποιούµε ή το καταναλώνουµε
γ) παράγουµε
δ) πουλάµε
ii) Οι ανάγκες µε κριτήριο το υποκείµενο διακρίνονται σε:
α) ατοµικές - βιολογικές
β) ειδικές - γενικές
γ) ατοµικές - συλλογικές
δ) ειδικές - πολιτισµικές
iii) Ποια από τα παρακάτω δεν αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης:
α) Η πληρωµή των φόρων στο κράτος.
β) Η πληρωµή των µισθών των υπαλλήλων.
γ) Η συνέπεια απέναντι στους πελάτες της.
δ) Η συµµετοχή της στο χρηµατιστήριο.
iv) Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά το δευτερογενή τοµέα:
α) Βιοτεχνία δερµάτινων ειδών.
β) Καλλιέργεια ρυζιού.
γ) Ιατρείο µικρών ζώων.
δ) Τουριστικό γραφείο.
v) Ολιγοπωλιακή είναι η αγορά:
α) γαλακτοκοµικών προϊόντων.
β) παπουτσιών.
γ) αγροτικών προϊόντων.
δ) ηλεκτρικού ρεύµατος.

-7-

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Να γράψετε στο τετράδιό σας δίπλα από κάθε αριθµό της στήλης Α το γράµµα
της στήλης Β µε το οποίο αντιστοιχεί.

Στήλη Α’
1) Τέλειος/πλήρης Ανταγωνισµός
2) Μονοπώλιο
3) Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός
4) Ολιγοπώλιο
5) Μονοψώνιο
6) ∆ιµερές µονοπώλιο
Στήλη Β’
α) Λίγες επιχειρήσεις παράγουν και προσφέρουν το εµπόρευµα.
β) Καµιά επιχείρηση δεν µπορεί να επηρεάσει την τιµή του προϊόντος
γ) Μόνο µια επιχείρηση παράγει το εµπόρευµα.
δ) Ένας πωλητής και ένας αγοραστής υπάρχουν στην αγορά του εµπορεύµατος
ε) Πολλές επιχειρήσεις µε διαφοροποιηµένο προϊόν.
στ) Ένας µόνο αγοραστής υπάρχει για το συγκεκριµένο εµπόρευµα.
2) Αναπτύξτε τις παρακάτω ερωτήσεις.
α) Με κριτήριο την επιτακτικότητα, σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ανάγκες;
β) Ποιες είναι οι ιδιότητες του χρήµατος;
γ) Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες καταθέσεων;
δ) Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες δανείων;

-8-

∆ιαγώνισµα 5ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Μεταφέρατε στη κόλλα σας µόνο τον αριθµό της κάθε πρότασης και δίπλα το
γράµµα «Σ» για κάθε πρόταση που είναι σωστή, και το γράµµα «Λ» για κάθε
πρόταση που είναι λανθασµένη.
α) Εξαιτίας της προόδου της τεχνολογίας, στη σηµερινή εποχή, ζούµε σε ένα
σύστηµα «αυτάρκειας και αυτοκατανάλωσης.»
β) Η σχέση ανταλλαγής µεταξύ 2 εµπορευµάτων, µας προσδιορίζει τη «σχετική»
τιµή τους στην αγορά.
γ) Το «παραστατικό χρήµα» είναι η µορφή χρήµατος που κυκλοφορεί στις σηµερινές
σύγχρονες κοινωνίες.
δ) Η «επιταγή» αποτελεί υπόσχεση πληρωµής στο µέλλον.
ε) Με τον αντιπραγµατισµό οι ανταλλαγές ήταν τυχαίες και ευκαιριακές
2) Μεταφέρατε στη κόλλα σας µόνο τον αριθµό της κάθε πρότασης και δίπλα το
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
i) Όταν οι ανταλλαγές γίνονται µε τη µεσολάβηση του χρήµατος και όχι δια του
αντιπραγµατισµού:
α) µειώνεται η παραγωγή που προορίζεται για ανταλλαγή.
β) αυξάνεται η παραγωγή που προορίζεται για αυτοκατανάλωση.
γ) αποδεσµεύεται χρονικά η πώληση ενός αγαθού από την αγορά κάποιου
άλλου.
δ) οι ανταλλαγές γίνονται µε µεγαλύτερη δυσκολία.
ii) Το χρήµα του οποίου η αναγραφόµενη αξία αντιστοιχεί σε αξία µεγαλύτερη του
υλικού που το αποτελεί, ονοµάζεται:
α) περιεκτικό χρήµα
β) παραστατικό χρήµα
γ) ψευδοπαραστατικό χρήµα
δ) πλαστικό χρήµα
iv) Ποιο από τα παρακάτω είναι πιστωτικό χρήµα:
α) Η συναλλαγµατική
β) Τα τραπεζογραµµάτια
γ) Το περιεκτικό χρήµα
δ) Το ψευδοπαραστατικό χρήµα
v) Ένα βιβλίο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του σπιτιού µας, θα το χαρακτηρίσουµε
αγαθό:
α) Ελεύθερο, διαρκές και κεφαλαιουχικό
β) Οικονοµικό, διαρκές και καταναλωτικό
γ) Οικονοµικό, καταναλωτικό και καταναλωτό
δ) Οικονοµικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό
vi) Το χρήµα αποτελεί:
α) Μέτρο της αξίας των εµπορευµάτων
β) Μέσο πληρωµών
γ) Μέσο αποταµίευσης
δ) Όλα τα παραπάνω

-9-

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Τι είναι το «καταναλωτικό πρότυπο»;
2) Περιγράψτε, τους 4 µηχανισµούς πάνω στους οποίους στηρίζεται η διαµόρφωσή
του.
3) Περιγράψτε τις τρεις κύριες λειτουργίες του χρήµατος.

- 10 -

∆ιαγώνισµα 6ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Αφού γράψετε στο απαντητικό σας φύλο το γράµµα της κάθε ερώτησης,
χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε το γράµµα Σ για σωστές
και Λ για λάθος.
α) Η σχέση ανταλλαγής ενός εισιτηρίου κινηµατογράφου µε µια εφηµερίδα
χαρακτηρίζεται ως απόλυτη τιµή
β) Μόνο η προσπάθεια των ανθρώπων να αποκτήσουν τα εµπορεύµατα, αποτελεί την
ουσία της Οικονοµικής ∆ραστηριότητας.
γ) Οι σχέσεις που διέπουν ένα ζαχαροπλάστη και µία εταιρεία παραγωγής γάλακτος,
είναι σχέσεις ανταγωνισµού.
δ) Στην ετερόρρυθµη εταιρία υπάρχει οπωσδήποτε ένας οµόρρυθµος εταίρος.
ε) Κάθε τράπεζα σήµερα µπορεί να εκδίδει η ίδια τα τραπεζογραµµάτιά της.
στ) Η αγοραστική δύναµη αυξοµειώνεται αντίστροφα από την αυξοµείωση των
τιµών.
ζ) Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν οι καταθέσεις όψεως, ενώ τα χαµηλότερα οι
καταθέσεις προθεσµίας.
η) Στις συνεδριάσεις του Χρηµατιστηρίου µπορούν να λάβουν µέρος µόνο οι
Χρηµατιστές.
θ) Ανάλογα µε το πώς χρησιµοποιούµε µία πλάκα σοκολάτας, µπορεί να
χαρακτηριστεί ως αγαθό για κατανάλωση ή αγαθό για παραγωγή
ι) Όταν πωλούµε ένα αντικείµενο εκχωρούµε το δικαίωµα χρήσης, ενώ όταν το
νοικιάζουµε, εκχωρούµε το δικαίωµα κυριότητας
κ) Μικτές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κοινή ιδιοκτησία από το κράτος και από
ιδιώτες
λ) Η εξασφάλιση υψηλών κερδών είναι σηµαντική για τις επιχειρήσεις
µ) ∆ηµόσιο χαρακτηρίζεται ένα αγαθό όταν η χρήση του είναι ελεύθερη σε όλα τα
άτοµα.
ν) Αντιπραγµατισµός είναι η ανταλλαγή ενός πράγµατος µε χρήµα
ξ) Το κέρδος που µοιράζεται για κάθε µετοχή ονοµάζεται µέρισµα.
2) Σας δίνονται διάφοροι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας. Σας ζητείται να
τους καθαρογράψετε στο τετράδιο απαντήσεων σας, γράφοντας δίπλα, σε ποιο
τοµέα παραγωγής ανήκει ο καθένας.
ορυχεία και λατοµεία, εµπόριο, ξενοδοχεία, µεταφορές, κτηνοτροφία, κατασκευές,
παροχή φυσικού αερίου, γεωργία, τουρισµός, ΕΛ.ΤΑ., εκπαίδευση, µελισσοκοµία,
βιοµηχανίες παραγωγής αλουµινίου, τράπεζες, παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος,
ασφάλειες, χρηµατιστήριο

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Υποθέστε πως υπάρχουν µόνο δύο τράπεζες στην Ελλάδα, η Α και η Β. Η Α
τράπεζα σας προτείνει το εξής: Να ανοίξετε έναν προθεσµιακό λογαριασµό
διάρκειας ενός έτους, καταθέτοντας 1500 ευρώ και εισπράττοντας µετά από 1
χρόνο 1650 ευρώ. Η τράπεζα Β προτείνει το εξής: Να αγοράσετε ένα οµόλογο της
τράπεζας Β, διάρκειας ενός χρόνου µε απόδοση (επιτόκιο) 11%, λαµβάνοντας µετά
από ένα χρόνο 1110 ευρώ. Ζητούνται:
α) Ποια πρόταση από τις δύο τράπεζες είναι πιο συµφέρουσα? ∆ικαιολογήστε την
απάντησή σας αναλυτικά
- 11 -

β) Ποιο είναι το µέγιστο ποσό που είστε διατεθειµένοι να δώσετε στην τράπεζα Β,
για να αγοράσετε το οµόλογό της?
γ) Γράψτε και για τις δύο προτάσεις των δύο τραπεζών, το ποσό των τόκων που
προσφέρουν
2) Αναλύστε τις παρακάτω µορφές αγοράς: Τέλειος ή πλήρης ανταγωνισµός,
Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός. ∆ώστε από ένα παράδειγµα σε κάθε
κατηγορία.
3)Γνωρίζετε πως οι εµπορικές τράπεζες εκδίδουν πιστωτικές κάρτες. Περιγράψτε
τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τους κινδύνους που µπορεί να προκύψουν
από τη χρήση τους.

- 12 -

∆ιαγώνισµα 7ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Με ποιους τρόπους ικανοποιούνται οι βιοτικές ανάγκες;
2) Τι περιλαµβάνει ο κρατικός µηχανισµός;
3) ∆ώστε τον ορισµό του κατά κεφαλή εθνικού προϊόντος.
4) Σηµειώστε στην κόλλα σας το «Σωστό» ή «Λάθος»
α) Η διαφηµιστική εκστρατεία για την προώθηση των πωλήσεων ενός εµπορεύµατος
είναι αγαθό για κατανάλωση.
β) Το τµήµα σχεδιασµού προϊόντος µιας επιχείρησης συντάσσει το οργανόγραµµα.
γ) Οι κατασκευές ανήκουν στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής.
δ) Στο µονοπώλιο το εµπόρευµα θεωρείται οµοιογενές.
ε) Αντιπραγµατισµός είναι η ανταλλαγή ενός πράγµατος µε χρήµα.
στ) Η συνδροµή µας σε ένα περιοδικό είναι µεταβιβαστική πληρωµή.
ζ) Ο φόρος εισοδήµατος ανήκει στους έµµεσους φόρους.
5) Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
i) Η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας είναι µια µέθοδος υπολογισµού του Εθνικού
Προϊόντος σύµφωνα µε την οποία προσθέτουµε:
α) Την αξία όλων των αγαθών που παράγονται;
β) Την αξία της δαπάνης για την αγορά αγαθών;
γ) Την αξία της παραγωγής σε κάθε στάδιο παραγωγής;
δ) Όλα τα παραπάνω.
ii) Η COSMOTE είναι µια επιχείρηση που ανήκει:
α) Στο µονοπώλιο.
β) Στο διµερές µονοπώλιο.
γ) Στο µονοπωλιακό ανταγωνισµό.
δ) Στο τέλειο ανταγωνισµό.
ε) Σε κανένα από τα παραπάνω.
iii) Ο καθορισµός του ύψους του επιτοκίου ανήκει στα µέσα:
α) ∆ηµοσιονοµικής πολιτικής.
β) Νοµισµατικής πολιτικής.
γ) ∆ιοικητικού ελέγχου.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Να γράψετε στην κόλλα σας τις απαντήσεις στα παρακάτω θέµατα:
α) Ποιες είναι οι δύο µέθοδοι υπολογισµού του Εθνικού Προϊόντος ποια κατά τη
γνώµη σας υπερτερεί έναντι της άλλης και γιατί;
β) Τι γνωρίζετε για το Ολιγοπώλιο;
γ) Σε µια υποθετική οικονοµία το Καθαρό Εθνικό Προϊόν είναι 10000
δισεκατοµµύρια € και οι αποσβέσεις 1350 δισεκατοµµύρια €. Να υπολογίσετε το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

- 13 -

δ) Η Εθνική δαπάνη µιας οικονοµίας είναι 1000 χρηµατικές µονάδες. Οι µισθοί
και όλες οι αµοιβές της εργασίας 300 χρηµατικές µονάδες, τα ενοίκια γης και
ακινήτων είναι 300 χρηµατικές µονάδες και οι τόκοι 100 χρηµατικές µονάδες να
βρεθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων και το Εθνικό Προϊόν.

- 14 -

∆ιαγώνισµα 8ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Ποιες είναι οι σηµαντικότερες αποφάσεις που λαµβάνει η διεύθυνση µιας
επιχείρησης;
2) Γράψτε ονοµαστικά τα βασικά κριτήρια ταξινόµησης των επιχειρήσεων.
3) Γράψτε ονοµαστικά τις κατηγορίες των δηµοσίων δαπανών.
4) Σηµειώστε στην κόλλα σας το «Σωστό» ή «Λάθος»
α) Στις επιθυµίες µας αποτυπώνονται τα όσα είχαµε και αυτά που στερηθήκαµε στο
παρελθόν, καθώς και οι ελπίδες και οι φόβοι για το παρόν και το µέλλον.
β) Ο τρόπος που το εισόδηµα µοιράζεται στα άτοµα µιας κοινωνίας λέγεται διανοµή.
γ) Οι οικοδόµοι ανήκουν στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής.
δ) Στον πλήρη ανταγωνισµό το εµπόρευµα θεωρείται οµοιογενές.
ε) Η ισότητα: Καθαρό Εθνικό Προϊόν= Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν-Αποσβέσεις
αποτελεί τη βασική ταυτότητα των Εθνικών Λογαριασµών.
στ) Οι παρεµβάσεις του Κράτους που γίνονται µέσω των δηµόσιων δαπανών ανήκουν
στη Νοµισµατική πολιτική του Κράτους.
ζ) Ο φόρος περιουσίας ανήκει στους έµµεσους φόρους.
5) Να γράψετε στην κόλλα σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
i) Η αναπαραγωγή του φαινοµένου της φτώχειας οφείλεται στο ότι τα παιδιά των
πλούσιων οικογενειών:
α) Αποκτούν καλύτερη µόρφωση;
β) ΄Εχουν τέτοιες κοινωνικές γνωριµίες που τους εξασφαλίζουν καλύτερη
δουλειά;
γ) Κληρονοµούν περιουσιακά στοιχεία;
δ) Όλα τα παραπάνω.
ii) Η COSMOTE είναι µια επιχείρηση που ανήκει:
α) Στο µονοπώλιο.
β) Στο διµερές µονοπώλιο.
γ) Στο µονοπωλιακό ανταγωνισµό.
δ) Στο Ολιγοπώλιο.
ε) Σε κανένα από τα παραπάνω.
iii) Το κέρδος µιας επιχείρησης είναι µεγαλύτερο όταν:
α) Τα έσοδα είναι πολύ µεγάλα.
β) Το κόστος είναι πολύ µικρό.
γ) ∆εν υπάρχει ζηµιά.
δ) Η διαφορά του κόστους από τα έσοδα είναι πολύ µεγάλη.

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Να γράψετε στην κόλλα σας τις απαντήσεις στα παρακάτω θέµατα:
α) Τι γνωρίζετε για τις µεταβιβαστικές πληρωµές;.
β) Τι γνωρίζετε για το Εθνικό Εισόδηµα;

- 15 -

γ) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
και οι πληθυσµοί 2 χωρών Α και Β για το 2007.
ΧΩΡΑ
Α
Β

ΑΕΠ
σε δισεκατοµµύρια €.
6
6,25

Πληθυσµός
2.500.000
2.500.000

Ποια χώρα ήταν η πλουσιότερη το 2007; ∆ικαιολογήστε το.

- 16 -

∆ιαγώνισµα 9ο
ΟΜΑ∆Α Α΄
1) Να απαντήσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες.
α) Το φιλοδώρηµα στους σερβιτόρους είναι µεταβιβαστική πληρωµή.
β) Μικτές ονοµάζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχουν οµόρρυθµοι και
ετερόρρυθµοι εταίροι.
γ) Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν οι καταθέσεις όψεως και τα χαµηλότερα οι
καταθέσεις προθεσµίας.
δ) Οι κάτοχοι των µετοχών µοιράζονται τα κέρδη ανάλογα µε τις µετοχές που
κατέχουν.
ε) Στα δηµόσια αγαθά η χρήση τους γίνεται χωρίς πληρωµή.
2) Να γράψετε τον αριθµό της Στήλης Α και δίπλα το γράµµα (ή τα γράµµατα) της
Στήλης Β, που αντιστοιχεί στο σωστό συµβολισµό.
Στήλη Α’
1) Πρωτογενής παραγωγή
2) ∆ευτερογενής παραγωγή
3) Τριτογενής παραγωγή

Στήλη Β’
α) Μεταφορές - επικοινωνίες
β) Βιοµηχανίες
γ) Τράπεζες
δ) Γεωργία – κτηνοτροφία
ε) Ξενοδοχεία

3) Να γράψετε τον αριθµό κάθε ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση.
i) Τα τραπεζογραµµάτια είναι:
α) τα γραµµάτια που εξοφλούνται στις τράπεζες
β) το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα περιεκτικού χρήµατος
γ) ένα χαρτονόµισµα που εκδίδουν αποκλειστικά οι εµπορικές τράπεζες
δ) τα χαρτονοµίσµατα
ii) Στην ετερόρρυθµη εταιρεία µετέχουν:
α) µόνο οµόρρυθµοι εταίροι
β) µόνο ετερόρρυθµοι εταίροι
γ) οµόρρυθµοι και ετερόρρυθµοι εταίροι
δ) µέτοχοι που ονοµάζονται ετερόρρυθµοι εταίροι
iii) Το κριτήριο της επιτακτικότητας µιας ανάγκης αναφέρεται:
α) στην ανάγκη για επιβίωση
β) στην ανάγκη για έναν ορισµένο τρόπο ένδυσης
γ) στην ανάγκη για πληροφόρηση
δ) στην ανάγκη για διακοπές
4) Να αναφέρετε τις ιδιότητες του χρήµατος επιγραµµατικά.

- 17 -

ΟΜΑ∆Α Β΄
1) Τι γνωρίζετε για το Μονοπώλιο και τι για το Μονοπωλιακό ανταγωνισµό;
2) Τι είναι η απόλυτη και τι η σχετική φτώχεια;
3) Τι γνωρίζετε για τις πιστωτικές κάρτες;

- 18 -

∆ιαγώνισµα 10ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.
α) Συναλλαγµατική είναι η εντολή προς την Τράπεζα να εξαργυρώσει το
αναγραφόµενο ποσό στο δικαιούχο στην ηµεροµηνία έκδοσής της.
β) Το κεφάλαιο των γνώσεων ενός επαγγελµατία πάνω στον τοµέα εξειδίκευσής του
λέγεται επαγγελµατικό ήθος.
γ) Ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι αυτός που επιβάλλεται στους πολίτες που
παρακολουθούν προγράµµατα του κρατικού ραδιοφώνου και της T.V.
δ) Ο ἐλεγχος της ποιότητας των εµπορευµάτων ανήκει στα διοικητικά µέτρα
παρέµβασης του κράτους.
2) Να σηµειώσετε την σωστή απάντηση.
i) Ένας από τους βασικούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη διαχρονική
µεταβολή των σχετικών και απόλυτων τιµών είναι:
α) Η δυνατότητα των καταναλωτών να το παράγουν µόνοι τους
β) Η µεταβολή της αγοραστικής δύναµης ή αξίας του χρήµατος
γ) Το κὀστος για να παραχθεί µια µονάδα του εµπορεύµατος
3) Να αντιστοιχίσετε τα δεδοµένα της πρώτης στήλης µε τα δεδοµένα της
δεὐτερης στήλης:
Α
1) περιεκτικό χρήµα
2) παραστατικό χρήµα
3) µεταλλικό χρήµα
4) πιστωτικό χρήµα
5) πιστωτικές κάρτες

α)
β)
γ)
δ)
ε)

Β
χαρτονοµίσµατα –κέρµατα σήµερα
πλαστικό χρήµα
επιταγή
χρυσή λίρα Αγγλίας
1 Ευρώ

4) Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση.
Ο καθορισµός του ύψους του επιτοκίου ανήκει στα µέσα:
α) ∆ηµοσιονοµικής πολιτικής
β) Νοµισµατικής πολιτικής
γ) Άµεσου διοικητικού ελέγχου

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Τι γνωρίζετε για το Μονοπωλιακό ανταγωνισµό;
2) Τι γνωρίζετε για την Επιταγή και τη συναλλαγµατική;
3) Να δώσετε τον ορισµό της Εθνικής ∆απάνης.

- 19 -

∆ιαγώνισµα 11ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις µε την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος
(Λ):
α) Η αγοραστική µας δύναµη είναι η επιθυµία να αποκτήσουµε κάποια ποσότητα
εµπορευµάτων.
β) Ο τριτογενής τοµέας περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που παράγουν γεωργικά
προϊόντα.
γ) Στο µονοπώλιο υπάρχουν εµπόδια στην είσοδο άλλων επιχειρήσεων στην αγορά.
δ) Τα χαρτονοµίσµατα είναι παραστατικό χρήµα.
ε) Το εισόδηµα είναι οι αµοιβές των συντάξεων.
στ) Μετράµε την αξία του Εθνικού Προϊόντος µε τη µέθοδο της προστιθέµενης αξίας
και τη µέθοδο της αξίας των τελικών προϊόντων.
ζ) Η ανάπτυξη ορισµένων χωρών προκαλεί την υπανάπτυξη κάποιων άλλων.
2) Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α µε εκείνα της στήλης Β.
Α
1) Τέλειος ή πλήρης ανταγωνισµός
2) Μονοπώλιο
3) Μονοπωλιακός ανταγωνισµός
4) Ολιγοπώλιο

Α

Β
α) Λίγες επιχειρήσεις παράγουν και
προσφέρουν το εµπόρευµα
β) Καµιά επιχείρηση δεν µπορεί να
επηρεάσει την τιµή του προϊόντος
γ) Μόνο µια επιχείρηση παράγει το
εµπόρευµα
δ) Πολλές επιχειρήσεις µε
διαφοροποιηµένο προϊόν

Β
α) Η µη σωστή πρόβλεψη των
επιθυµιών των καταναλωτών
β) Η πληρωµή φόρων στο κράτος

1) Υποχρέωση της επιχείρησης
γ) Η συνέπεια απέναντι στους
προµηθευτές
δ) Οι τεχνολογικές µεταβολές
ε) Η πληρωµή των µισθών
στ) Η απεργία
ζ) Η συνέπεια προς τους πελάτες
2) Κίνδυνος για την επιχείρηση
η) Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες
θ) Η αδυναµία των καταναλωτών να
αγοράσουν το εµπόρευµα
ι) Η προστασία του περιβάλλοντος
3) Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
i) Ο ι ανάγκες µε κριτήριο το υποκείµενο (δηλαδή ποιος έχει την ανάγκη)
διακρίνονται σε:
α) ατοµικές - βιοτικές
β) ειδικές - γενικές
- 20 -

γ) ατοµικές - συλλογικές
δ) ειδικές – πολιτισµικές
ii) Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά το δευτερογενή τοµέα;
α) Βιοτεχνία δερµάτινων ειδών
β) Καλλιέργεια καπνού
γ) Ιατρείο µικρών ζώων
δ) Τουριστικό γραφείο
iii) Ολιγοπωλιακή είναι η αγορά
α) λογισµικού
β) παπουτσιών
γ) αγροτικών προϊόντων
δ) φαρµακευτικών προϊόντων
iv) Από τα παραπάνω δεν αποτελούν σύγχρονο είδος χρήµατος
α) τα χαρτονοµίσµατα
β) τα διαµάντια
γ) οι επιταγές
δ) οι πιστωτικές κάρτες
v) Ως εισόδηµα από µισθό στην Οικονοµική Επιστήµη ορίζουµε:
α) Το σύνολο των χρηµάτων που εισπράττει ένας άνθρωπος στη ζωή του.
β) Το σύνολο των χρηµάτων που εισπράττει ένας άνθρωπος ως αντάλλαγµα
για την παροχή της εργασίας του στον εργοδότη του.
γ) Το σύνολο των αµοιβών σε χρήµα και σε είδος που εισπράττει ένας
άνθρωπος ως αντάλλαγµα για την παροχή της εργασίας του στον εργοδότη
του.
δ) Το σύνολο των χρηµάτων που εισπράττει ένας άνθρωπος όταν προσφέρει
την εργασία του ή οτιδήποτε άλλο έναντι αµοιβής.
vi) Το Εθνικό Προϊόν δε δείχνει την πραγµατική οικονοµική κατάσταση µιας χώρας,
γιατί;
α) δε δείχνει πως µοιράζεται το προϊόν στους κατοίκους µιας χώρας.
β) δεν περιλαµβάνει αγαθά και υπηρεσίες που δεν είναι εµπορεύµατα
γ) µετράει τη χρηµατική αξία των εµπορευµάτων µε βάση την τιµή πώλησης
που είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα.
δ) δείχνει ποσοτικά την παραγωγή µιας χώρας και όχι την ποιότητα της
παραγωγής
ε) όλα τα παραπάνω στ. τα α και δ
vii) Η αύξηση του εργατικού δυναµικού και η βελτίωση της ποιότητας εργασίας
οφείλεται
α) στη βελτίωση της τεχνολογίας
β) στην αύξηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού
γ) στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην εκπαίδευση των
εργαζοµένων
δ) σε κανένα από τα παραπάνω
ε) όλα τα προηγούµενα
4) Ποιες είναι οι νοµικές µορφές των επιχειρήσεων; (ονοµαστικά)

- 21 -

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Ποια είδη καταθέσεων γνωρίζετε και ποιο κίνητρο δίνουν οι τράπεζες για την
ενθάρρυνση των καταθέσεων;
2) Γιατί η φτώχεια αναπαράγεται;
3) Ποιες επιχειρήσεις περιλαµβάνει : α) ο πρωτογενής β) ο δευτερογενής γ) ο
τριτογενής τοµέας παραγωγής;

- 22 -

∆ιαγώνισµα 12ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Ποιες οι βασικές µορφές της αγοράς.
2) Τι γνωρίζετε για τον µονοπωλιακό ανταγωνισµό; (Αναφέρατε παραδείγµατα).
3) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του εµπορεύµατος;
4) Τι είναι η χρηστική και τι η ανταλλακτική αξία των εµπορευµάτων; Πότε
εµφανίζονται ; (Αναφέρατε παραδείγµατα)

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Επιλέξτε την σωστή απάντηση
i) Ανάλογα µε την επιτακτικότητα των αναγκών, οι ανάγκες διακρίνονται σε
α) Βιοτικές - Πολιτισµικές
β) Καταναλωτικές – Ανάγκες Παραγωγής
γ) Ατοµικές - Συλλογικές
δ) Ατοµικές – Κοινωνικές
ii) Οι µεταβολές στο πρότυπο κατανάλωσης, οι µεταβολές στη χρησιµοποιούµενη
τεχνολογία, η έλλειψη πληροφόρησης και γεωγραφικής κινητικότητας των
εργαζοµένων, είναι αίτια εµφάνισης της
α) Κυκλικής ανεργίας
β) ∆ιαρθρωτικής ανεργίας
γ) Εποχικής ανεργίας
δ) Ανεργίας τριβής
iii) Ο φόρος εισοδήµατος και ο φόρος περιουσίας ονοµάζονται και
α) Έµµεσοι φόροι.
β) Άµεσοι φόροι.
γ) Σταθεροί φόροι.
δ) Αναλογικοί φόροι.
iv) Οι µορφές εισοδήµατος που διακρίνουµε είναι
α) Ο µισθός
β) Ο τόκος
γ) Το κέρδος
δ) Το ενοίκιο
ε) Όλα τα παραπάνω
στ) Τίποτα από τα παραπάνω
v) Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα που αντιστοιχούν σε µια θέση εργασίας ορίζουν
την έννοια
α) Του πολυεπαγγελµατισµού
β) Της δεξιότητας
γ) Του επαγγέλµατος
δ) Του καταµερισµού της εργασίας

- 23 -

2) Να ελέγξετε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων σηµειώνοντας την ένδειξη
Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις που θεωρείτε
λανθασµένες.
α) Εθνικό Εισόδηµα είναι το σύνολο των εισοδηµάτων που δηµιουργούνται κατά την
παραγωγική διαδικασία.
β) Ο τρόπος που κατανέµεται το προσωπικό µιας επιχείρησης σε διάφορα καθήκοντα
εκφράζεται στην οργάνωση της επιχείρησης και στο καταστατικό της επιχείρησης.
γ) Η απόλυτη φτώχεια ορίζεται το επίπεδο εισοδήµατος που δεν µας επιτρέπει την
κάλυψη των βασικών αναγκών.
δ) Τα ατοµικά εισοδήµατα που δε σχετίζονται µε κάποια παραγωγική διαδικασία
ονοµάζονται µη λειτουργικά.
ε) Η Οµόρρυθµη Εταιρεία ανήκει σε ιδιοκτήτες µε διαφορετικά δικαιώµατα και
υποχρεώσεις. Υπάρχουν οι οµόρρυθµοι και οι ετερόρρυθµοι εταίροι, οι οποίοι
ευθύνονται µόνο για το µέγεθος της συνεισφοράς τους.
3) Να συµπληρώσετε τις προτάσεις µε τις κατάλληλες λέξεις.
α) Η δυνατότητα που έχουµε να αποκτήσουµε συγκεκριµένες ποσότητες από ένα
εµπόρευµα ή από µια οµάδα εµπορευµάτων είναι η ………………
………………………..
β) Η φθορά του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, που οφείλεται στη χρήση του,
µετρηµένη σε χρηµατικές µονάδες, ονοµάζεται …………………….
γ) Εθνικό Προϊόν = Εθνικό Εισόδηµα = ………………………………..
δ) Καθαρό Εθνικό Προϊόν = ………………………………………. - Αποσβέσεις
ε) Οι τιµές προσδιορίζονται από την αλληλεπίδραση της προσφοράς και της
………………..
στ) Τα Ορυχεία και τα Λατοµεία ανήκουν στο ……………………. τοµέα
παραγωγής.
ζ) Η γεωργία και η Αλιεία ανήκουν στο ……………………. τοµέα παραγωγής.
η) Το Εµπόριο και η Εκπαίδευση ανήκουν στο ……………………. τοµέα
παραγωγής.
θ) Κέρδος = Έσοδα - ……………..
ι) …………………………. ονοµάζονται τα άτοµα που είναι ιδιοκτήτες ατοµικής
επιχείρησης, δηλαδή εργάζονται µόνοι τους χωρίς να απασχολούν άλλα άτοµα ως
µισθωτούς.

- 24 -

∆ιαγώνισµα 13ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Για τις προτάσεις από α µέχρι και ι, να γράψετε στην κόλλα που σας δίνετε τον
αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α) Όλα τα εµπορεύµατα έχουν υλική υπόσταση.
β) Η χρηστική αξία ενός εµπορεύµατος µπορεί να γίνει κατανοητή και από την
δυσφορία που προκαλεί η στέρησή του.
γ) Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι αγαθό µιας χρήσης.
δ) Επιχειρηµατικός κίνδυνος ονοµάζεται ο κίνδυνος που αναλαµβάνει η επιχείρηση
να µην µπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
ε) Τα έσοδα µιας επιχείρησης είναι πάντα µεγαλύτερα από το κόστος
στ) Η αγοραστική δύναµη του χρήµατος προσδιορίζεται από την ποσότητα των
εµπορευµάτων που µπορεί να αγοράσει µια µονάδα χρήµατος.
ζ) Αν δεν υπήρχε χρήµα, τότε κάθε εµπόρευµα θα είχε τόσες ανταλλακτικές αξίες όσα
υπόλοιπα εµπορεύµατα υπάρχουν.
η) Οι πιστωτικές κάρτες λέγονται και πλαστικό χρήµα.
θ) Το δάνειο για την αγορά σπιτιού είναι καταναλωτικό δάνειο
ι) Όλες οι επιθυµίες µας χαρακτηρίζονται ως οικονοµικές.
2) Να γράψετε στην κόλλα που σας δίνετε τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
i) Η ανταλλακτική αξία του σιταριού εµφανίζεται :
α) όταν αποθηκεύουµε το σιτάρι
β) όταν µετατρέπουµε το σιτάρι σε αλεύρι
γ) όταν πουλάµε το σιτάρι στο µυλωνά
δ) όταν παράγουµε ψωµί
ii) Τα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφορούν σήµερα είναι:
α) πιστωτικό χρήµα
β) περιεκτικό χρήµα
γ) παραστατικό χρήµα
δ) ψευδοπαραστατικό χρήµα
iii) Ποιο από τα παρακάτω είναι εµπόρευµα χωρίς υλική υπόσταση:
α) ο ατµοσφαιρικός αέρας
β) η ηλεκτρική σόµπα στη βιτρίνα ενός καταστήµατος
γ) το οικογενειακό αυτοκίνητο
δ) η διάγνωση του γιατρού για έναν πελάτη του
iv) Σε ποια από τις παρακάτω προτάσεις εκφράζεται οικονοµική ανάγκη:
α) θέλω να βρέξει αύριο
β) θέλω να αγοράσω ένα καινούριο αυτοκίνητο
γ) θέλω να κερδίσει η οµάδα µου
δ) θέλω να έχω πολλούς φίλους.
v) Ελεύθερο αγαθό είναι και:
α) η δηµόσια εκπαίδευση
β) η ιδιωτική εκπαίδευση
γ) η τηλεόραση
- 25 -

δ) η θάλασσα
vi) Η τιµή ενός εµπορεύµατος εξαρτάται:
α) από το συµφέρον των επιχειρήσεων που πωλούν το εµπόρευµα
β) από το συµφέρον των αγοραστών του εµπορεύµατος
γ) από το συµφέρον των επιχειρήσεων που πωλούν το εµπόρευµα και από το
συµφέρον των αγοραστών του εµπορεύµατος
δ) κανένα από τα παραπάνω
vii) Στον πλήρη ανταγωνισµό:
α) έχουµε έναν µεγαλο αριθµό επιχειρήσεων, καθεµία από τις οποίες
ελέγχει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων του
εµπορεύµατος.
β) έχουµε έναν µικρό αριθµό επιχειρήσεων, καθεµία από
τις οποίες ελέγχει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων του
εµπορεύµατος
viii) ∆ιαρκές είναι και το αγαθό:
α) παγωτό
β) αυτοκίνητο
γ) πετρέλαιο θέρµανσης
δ) ηλεκτρικό ρεύµα
ix) Στην ετερόρρυθµη εταιρεία µετέχουν:
α) µόνο οµόρρυθµοι εταίροι
β) µόνο ετερόρρυθµοι εταίροι
γ) οµόρρυθµοι και ετερόρρυθµοι εταίροι
δ) µέτοχοι που ονοµάζονται ετερόρρυθµοι εταίροι
x) Με την απόκτηση και τη χρησιµοποίηση εµπορευµάτων, οι επιθυµίες µας
µπορούν:
α) να ικανοποιηθούν όλες
β) να ικανοποιηθούν ορισµένες
γ) να ικανοποιηθούν όλες για µικρό χρονικό διάστηµα
δ) να ικανοποιηθούν ορισµένες και για ορισµένο χρονικό διάστηµα

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Σχολιάστε την πρόταση:«Η ύπαρξη χρήµατος επιλύει τα προβλήµατα του
αντιπραγµατισµού»
2)Αιτιολογήστε γιατί η αναπαραγωγή είναι χαρακτηριστικό της φτώχειας.
3) Ποια είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του εµπορεύµατος; Πότε
εµφανίζονται η χρηστική και η ανταλλακτική αξία του εµπορεύµατος;

- 26 -

∆ιαγώνισµα 14ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση αν είναι σωστή η λανθασµένη σηµειώνοντας
αντίστοιχα «Σωστό» ή «Λάθος»
α) Η ετερόρρυθµη εταιρεία, ανήκει σε ιδιοκτήτες µε διαφορετικά δικαιώµατα και
ευθύνες.
β) Ο κλάδος της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορά τις κατασκευές ανήκει στον
τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής.
γ) Στις Ανώνυµες εταιρείες, ο κάθε µέτοχος διαθέτει πάντα ίση ψήφο µε τους άλλους
µετόχους, στην γενική συνέλευση.
δ) Ο οφειλέτης συναλλαγµατικών επιβαρύνεται µε την πληρωµή ενός πρόσθετου
ποσού, πέρα από την αξία του εµπορεύµατος που αγοράζει, εξαιτίας της πληρωµής σε
µεταγενέστερο χρόνο.
ε) Οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να µειώνουν την προσφορά εµπορευµάτων όταν
ανεβαίνουν οι τιµές και να αυξάνουν την προσφορά όταν µειώνονται οι τιµές των
προϊόντων.
2) Στις παρακάτω ερωτήσεις σηµειώστε ποιο γράµµα αντιστοιχεί στην σωστή
απάντηση.
i) Στο χρηµατιστήριο γίνεται αγοραπωλησία µετοχών των:
α) ετερόρρυθµων εταιρειών.
β)οµόρρυθµων εταιρειών.
γ) ανώνυµων εταιρειών.
δ) όλων των παραπάνω.
ii) Ο κλάδος της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορά την εκπαίδευση ανήκει
στον τοµέα:
α) πρωτογενούς παραγωγής.
β) δευτερογενούς παραγωγής.
γ) τριτογενούς παραγωγής.
δ) τεταρτογενούς παραγωγής.
iii) Ο προγραµµατισµός των αδειών και της τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού
µιας επιχείρησης είναι ευθύνη του τµήµατος:
α) πωλήσεων
β) σχεδιασµού
γ) προσωπικού
δ) λογιστηρίου

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Τι γνωρίζετε για τις ανώνυµες εταιρείες;
2) Σε ποιους τοµείς ταξινοµούνται οι επιχειρήσεις µε βάση: α) την δραστηριότητά
τους β) το είδος ιδιοκτησίας αναφέρετε αντίστοιχα παραδείγµατα.
3) Ποια είδη καταθέσεων γνωρίζετε; Ποια τα χαρακτηριστικά τους;
4) Τι γνωρίζετε για τις έννοιες επιτόκιο και τόκος;
- 27 -

∆ιαγώνισµα 15ο
ΟΜΑ∆Α Α’
1) Να χαρακτηρίσετε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή
Λανθασµένη.
α) Η προσπάθεια των ανθρώπων να δηµιουργήσουν και να αποκτήσουν τα
εµπορεύµατα αποτελεί την ουσία της οικονοµικής δραστηριότητας.
β) Τα εµπορεύµατα έχουν χρηστική αξία, που οφείλεται στην δυνατότητα να
πουληθούν και να αγοραστούν.
γ) Η οργάνωση και ο συντονισµός της εργασίας όλων των ανθρώπων που αποτελούν
µια κοινωνία ονοµάζεται κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας.
δ) Οι σχέσεις συνεργασίας ή ανταγωνισµού µεταξύ των ατόµων εξαρτώνται από τη
σύµπτωση ή τη διάσταση των συµφερόντων τους τα οποία σχετίζονται µόνο µε την
παραγωγή των εµπορευµάτων και όχι µε την κατανάλωσή τους.
ε) Η επιθυµία των αστέγων για κατοικία είναι µια οικονοµική ανάγκη.
στ) Η παραγωγική διαδικασία συνίσταται στη µετατροπή ορισµένων εµπορευµάτων
σε διαφορετικού είδους εµπορεύµατα.
ζ) Αν το κόστος είναι µεγαλύτερο από τα έσοδα τότε η επιχείρηση εµφανίζει κέρδος.
η) Το τµήµα λογιστηρίου µιας επιχείρησης είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση
της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης.
θ) Όταν µια επιχείρηση πουλά τα προϊόντα της στους τελικού καταναλωτές τότε
µιλάµε για λιανικό εµπόριο.
ι) Περιεκτικό είναι το χρήµα του οποίου η αναγραφόµενη αξία αντιστοιχεί σε αξία
µεγαλύτερη από την αξία του υλικού που το αποτελεί.
κ) Τα καταναλωτικά δάνεια έχουν υψηλότερο επιτόκιο απ΄ ότι τα στεγαστικά δάνεια.
λ) Σκοπός των ∆ηµόσιων επιχειρήσεων είναι το κέρδος και η εξυπηρέτηση του
κοινωνικού συνόλου.
2) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
i) Η ανάγκη να πάµε διακοπές είναι:
α) βιοτική, καταναλωτική και ατοµική ανάγκη.
β) πολιτισµική, ανάγκη παραγωγής και ατοµική ανάγκη.
γ) βιοτική, ανάγκη παραγωγής και ατοµική ανάγκη.
δ) πολιτισµική, καταναλωτική και ατοµική ανάγκη.
ii) Ο πίνακας του σχολείου είναι :
α) διαρκές αγαθό και αγαθό για κατανάλωση.
β) αγαθό για µία χρήση και αγαθό για κατανάλωση.
γ) διαρκές αγαθό και αγαθό για παραγωγή.
δ) αγαθό για µια χρήση και αγαθό για παραγωγή.
iii) Η µορφή κατάθεσης µε χρονικό περιορισµό ονοµάζεται :
α) κατάθεση όψεως.
β) κατάθεση προθεσµίας.
γ) κατάθεση ταµιευτηρίου.
iv) Όταν η τιµή ενός εµπορεύµατος αυξάνεται τότε οι παραγωγοί προσφέρουν :
α) µικρότερες ποσότητες από το αγαθό αυτό.
β) µεγαλύτερες ποσότητες από το αγαθό αυτό.

- 28 -

v) Τα πολύτιµα µέταλλα χρησιµοποιήθηκαν ως χρήµα γιατί :
α) αποτελούν εµπόρευµα περιζήτητο και σπάνιο.
β) αντιπροσωπεύουν µεγάλη αξία σε µικρό όγκο.
γ) δεν αλλοιώνονται, είναι οµοιογενή και διαιρετά.
δ) όλα τα παραπάνω.
3) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του εµπορεύµατος.

ΟΜΑ∆Α Β’
1) Να αναλύσετε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µια επιχείρηση απέναντι στους
εργαζόµενους, στους πελάτες, στους προµηθευτές, στο κράτος και στο κοινωνικό
σύνολο. Ποιος κίνδυνος ονοµάζεται επιχειρηµατικός κίνδυνος ;
2) Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε όταν προσπαθούµε να
ανταλλάξουµε εµπόρευµα µε εµπόρευµα και ποιες είναι (ονοµαστικά) οι ιδιότητες
του χρήµατος;

- 29 -