You are on page 1of 7

 

 
 
 
Constructie van innovatieve 
business models 
Een andere kijk op innovatie 
 
 
Thesis Master Informatiekunde 
Programma Business Information Systems 
 
 
Universiteit van Amsterdam 
Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica en 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevens auteur: 
  
Naam: Michel Kroon  
Email: thesis@michelkroon.nl   
Eindversie: 12 mei 2009 
 
 
 
 

7 Conclusie 
Dit  onderzoek  is  enerzijds  geïnspireerd  doordat  de  huidige  tijd  vraagt  om  nieuwe  business  models.  Veel 
organisaties voelen een sterke druk voor strategische verandering. De huidige ‘kredietcrisis’, waardoor veel 
organisaties  zoals  banken  en  dagbladen  in  de  problemen  komen,  leidt  tot  een  nog  groter  besef  voor 
verandering. Desondanks zijn veel starre organisaties niet in staat om dergelijke business‐veranderingen te 
bewerkstelligen.  
  In  de  hoofdstukken  3,  4  en  5  is  het  theoretisch  kader  over  innovaties  en  nieuwe  business  models 
beschreven. Dit hoofdstuk is het laatste hoofdstuk van dit onderzoeksverslag en zal bestaan uit de conclusie 
van  de  probleemstelling  en  de  daaruit  voortvloeiende  aanbevelingen.  Er  zal  onderscheid  worden  gemaakt 
tussen  aanbevelingen  voor  de  praktijk  en  aanbevelingen  voor  vervolgonderzoek.  Daarnaast  worden  de 
beperkingen van het onderzoek beschreven in §7.5. 

7.1 Beantwoording vraagstelling en onderzoeksvragen 
In de conclusie van dit onderzoeksverslag wordt een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag. Dit 
wordt  gedaan  door  de  theoretische  bevindingen  uit  het  literatuuronderzoek  te  combineren  met  de 
belangrijkste  bevindingen  uit  het  praktijkonderzoek.  Om  de  centrale  vraagstelling  van  dit  onderzoek  te 
beantwoorden worden eerst de verschillende onderzoeksvragen beantwoord. 
 
Onderzoeksvraag 1: Wat wordt in de literatuur verstaan onder het concept business model? 
Het gebruik van de term business model is enigszins omstreden. Literatuur over business models begint dan 
ook vaak met de vermelding dat het een vaak gebruikte maar desondanks slecht gedefinieerde term is. In de 
literatuur wordt het begrip business model op verschillende manieren gehanteerd. Enerzijds is het business 
model  een  weergave  van  de  manier  waarop  een  organisatie  doet.  Anderzijds  is  het  business  model  een 
raamwerk waarmee de elementen van een business en hun onderlinge relaties kunnen worden beschreven. 
In navolging van Seddon & Lewis (2003) en Osterwalder (2005) wordt een business model in dit onderzoek 
opgevat als:  
  
“Een business model is een conceptueel hulpmiddel dat bestaat uit een abstracte representatie van enkele aspecten van 
een implementatie van een strategie van een organisatie. Het is een beschrijving van de waarde die een organisatie levert 
aan een of meerdere klantsegmenten, de architectuur van de organisatie en haar netwerk van partners voor het creëren, 
commercialiseren en leveren van deze waarde om winstgevende en voortdurende inkomstenstromen te genereren.” 
 
Goed  gedefinieerde  business  model  raamwerken  bieden  een  sterk  kader  om  eventuele  organisatie‐
veranderingen  te  omschrijven.  Een  business  model  maakt  de  vertaalslag  tussen  organisatiestrategie  en  de 
uitvoering  van  deze  strategie.  Het  business  model  kan  dienen  als  raamwerk  voor  het  beschrijven  en 
visualiseren van enkele aspecten van de organisatiestrategie. Tevens faciliteert een business model raamwerk 
de  communicatie  van  deze  strategie  naar  anderen.  Strategische  keuzen  en  de  inzet  en  afstemming  van 
middelen om deze strategie te bereiken worden zichtbaar in de business models van organisaties. Business 
model raamwerken kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling en uitvoer van een organisatiestrategie. Een 
business  model  gaat  dan  ook  verder  dan  een  verdienmodel  dat  uitsluitend  om  de  opbrengsten  en  kosten 
draait. Centraal  in het  business  model  staat  de  product‐markt‐strategie  en  waarden  die de organisaties  wil 
leveren. Het is tevens vaak het startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe business models. Aanpassingen 
in de waardepropositie bieden ruimte voor een organisatie om zich te differentiëren van de concurrentie.  
 

62 
Hoofdstuk 7 – Conclusie 
 
Onderzoeksvraag 2: Wat is de relatie tussen innovatie en een business model? 
De relatie tussen innovatie en business models is tweeledig. Enerzijds is het business model een middel om 
een  technologie  te  commercialiseren.  Verscheidene  auteurs  benadrukken  het  verschil  tussen  uitvinding  en 
innovatie. Een innovatie behelst meer dan een uitvinding; het is een proces van het brengen van een inventie 
naar  de  markt  ofwel  de  commercialisatie  van  een  inventie.  Een  innovatie  of  technologie  heeft  op  zichzelf 
geen  objectieve  waarde.  De  economische  waarde  van  een  technologie  blijft  enigszins  verborgen  tot  het 
moment  dat  de  technologie  op  de  een  of  andere  wijze  wordt  gecommercialiseerd  in  een  levensvatbaar 
business model. Technologie die op verschillende manieren wordt gecommercialiseerd, met andere business 
models, zal doorgaans ook verschillende resultaten opleveren. Anderzijds biedt het business model ruimte 
om  strategisch  te  innoveren.  De  focus  komt  dan  ook  steeds  meer  te  liggen  op  strategische  innovaties  en 
innovatie in het business model. Dit wordt mede veroorzaakt doordat steeds meer organisaties de noodzaak 
voelen om zich te onderscheiden, anders te positioneren in de markt en een unieke waardepropositie aan te 
bieden.  Business  models  kunnen  worden  opgevat  als  een  mogelijke  bron  voor  concurrentievoordeel.  Een 
organisatie  met  een  onderscheidend  business  model,  waarmee  een  unieke  waardepropositie  kan  worden 
aangeboden, is in staat om concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie.  
De constructie van een nieuw business model is een complex proces. Innovatie en de constructie van 
nieuwe business models gaan vaak gepaard met een hoge technische complexiteit en een onzekere markt. In 
de  literatuur  bestaat  nog  weinig  inzicht  over  de  processen  van  de  totstandkoming  van  nieuwe  business 
models.  Wat  duidelijk  wordt  in  het  literatuuronderzoek  is  dat  een  nieuw  business  model  verlangt  van 
organisaties  dat  gebroken  wordt  met  de  bestaande  denkkaders  Mensen  en  gehele  organisaties  hebben  de 
neiging  om  een  nieuw  concept  of  innovatie  binnen  de  kaders  van  de  bestaande  mentale  modellen  te 
beschouwen.  Dit  kan  echter  worden  beschouwd  als  een  cognitieve  valkuil.  Het  gaat  erom  dat  juist  anders 
naar  de  wereld  wordt  gekeken,  grenzen  worden  verlegd  en  bestaande  veronderstellingen  en  mentale 
modellen worden uitgedaagd.  
 
Onderzoeksvraag 3: Wat is volgens de literatuur de relatie tussen het business model en de cognitieve kaart? 
Mentale  modellen  van  mensen  en  organisaties  spelen  een  grote  rol  spelen  bij  de  ontwikkeling  van 
ontwrichtende  innovaties,  nieuwe  strategieën  en  nieuwe  business  models.  Een  mentaal  model  kan  gezien 
worden  als  een  interne  mentale  weerspiegeling  van  ervaringen,  meningen  en  aannamen.  Deze  mentale 
modellen leiden ons bij het nemen van beslissingen. Evenals individuen mentale modellen ontwikkelen, is er 
ook  sprake  van  mentale  modellen  van  gehele  organisaties  of  bedrijfstakken  (dominante  logica).  Mentale 
modellen dragen erbij toe om passief of geheel niet meer na te denken. Organisatieveranderingen, zoals de 
ontwikkeling  van  nieuwe  business  models,  verlangt  dat  gebroken  wordt  met  de  bestaande  mentale 
modellen.  
Een  cognitieve  kaart  is  een  hulpmiddel  om  te  breken  met  bestaande  mentale  modellen.  In  dit 
onderzoek wordt een cognitieve kaart opgevat als een weerspiegeling van mentale modellen en kennis. Een 
cognitieve  kaart  kan  worden  beschouwd  als  een  product,  een  expliciete  representatie  van  de  kennis  van 
iemand  of  een  gehele  organisatie.  Hiernaast  kan  een  cognitieve  kaart  ook  worden  gezien  als  een  (visueel) 
hulpmiddel.  Dit  is  hiermee  niet  zozeer  een  representatie  van  kennis  maar  een  hulpmiddel  om  besluiten  te 
nemen  voor  de  toekomst.  Het  gebruik  van  een  kaart/model  als  visueel  hulpmiddel  is  nuttig  bij  complexe 
probleemgebieden. Met behulp van dergelijke cognitieve kaarten kunnen probleemgebieden in kaart worden 
gebracht,  gaten  in  de  kennisbehoefte  worden  onthuld  en  een  cognitieve  kaart  kan  mogelijk  creatieve 
probleemoplossing faciliteren. 
Een business model kan op twee manieren als een cognitieve kaart worden gezien. Enerzijds kan 
een  business  model  een  expliciete  en  statische  weergave  zijn  van  de  business  logica  van  een  organisatie. 
Zodanig  kan  het  gebruikt  worden  om  deze  business  logica  te  communiceren  naar  anderen.  Er  kan 
bijvoorbeeld gesproken worden over ‘het business model van Amazon’. Anderzijds kan het gezien worden 
als  een  hulpmiddel  bij  het  nemen  van  onzekere  en  complexe  beslissingen.  Door  het  hanteren  van  een 
uniforme modeleringsbenadering kan men een gedeelde betekenis creëren over wat de organisatie exact doet 
om  geld  te  verdienen.  Een  dergelijke  raamwerk  kan  dienen  als  hulpmiddel  om  de  business  logica  van  een 

63 
Hoofdstuk 7 – Conclusie 
 
organisatie  te  kunnen  bevatten,  visualiseren,  begrijpen  en  te  delen  met  anderen.  Een  business  model 
raamwerk  kan  worden  opgevat  als  een  expliciete  cognitieve  map,  waarin  oorzaak‐gevolg‐relaties  in  zijn 
opgenomen. Het gaat er in dit geval niet zozeer om dat men een statisch model hanteert om de logica van de 
business te communiceren maar dat men modellen gebruikt om bijvoorbeeld scenario’s voor de toekomst te 
schetsen en te ‘spelen’ met nieuwe business model configuraties.  
 
Onderzoeksvraag 4: Hoe worden business models gehanteerd bij innovaties in de praktijk? 
In  het  praktijkonderzoek  zijn  3  organisaties  onderzocht  die  nieuwe  business  models  hebben  gecreëerd.  De 
aanzet tot het nieuwe business model is vaak gestuurd door een onderbediende markt. Ook zijn 2 van de 3 
organisaties  relatief  vrij  geweest  van  sterke  mentale  modellen.  In de  andere organisatie  is  het  noodzakelijk 
geweest  om  de  bestaande  mentale  modellen  te  doorbreken.  De  onderzochte  organisaties  kunnen  worden 
getypeerd door een relatief open bedrijfscultuur.  
In de drie praktijkcases is weinig expliciet gebruik gemaakt van business model raamwerken om vorm 
te geven aan nieuwe business models. Wel is het zo dat men onbewust gebruikt maakt van de afzonderlijke 
componenten van het business model. Een nieuwe waardepropositie brengt vaak automatisch met zich mee 
dat de organisatie ook anders moet worden ingericht of andere competenties nodig zijn. Het beeld dat wordt 
geschetst  in  het  literatuuronderzoek  dat  business  models  worden  ontworpen  middels  een  enigszins 
mechanistisch  stappenplan  komt  niet  naar  voren  in  het  praktijkonderzoek.  Nieuwe  business  models  zijn 
meer  het  resultaat  van  processen  van  betekenisgeving  van  nieuwe  marktkansen.  Er  is  dus  een  rol  voor  de 
sociale context maar ook voor politieke en conflicterende belangen en mentale modellen weggelegd rondom 
processen van de constructie van business models.  
De  twee  organisaties,  IBM  en  Capgemini,  die  gebruik  maken  van  business  models,  gebruiken  deze 
concepten  op  een  verschillende  wijze.  IBM  gebruikt  de  modellen  voornamelijk  om  de  business  in  kaart  te 
brengen,  knelpunten  te  analyseren  en  mogelijkheden  te  onderzoeken  tot  outsourcing.  In  geval  van 
Capgemini  wordt  het  business  model  als  een  expliciete  cognitieve  kaart  of  hulpmiddel  gebruikt.  Zij 
gebruiken het business model als een manier als gemeenschappelijke taal om nieuwe waardeproposities te 
ontwerpen. In deze zin bekeken fungeert het business model als een cognitieve kaart. 
 
Centrale onderzoeksvraag 
Om een beantwoording te kunnen trekken geven we eerst de centrale onderzoeksvraag van het onderzoek 
nog eens weer: 
 

Vervult een business model een rol als ‘cognitieve kaart’ bij innovaties?  
 
 
In  dit  onderzoek  is  vooral  gekeken  naar  business  model  innovaties.  Enerzijds  vereisen  sommige 
(technologische) innovaties nieuwe business models. Anderzijds is innovatie in bijvoorbeeld dienstverlening 
grotendeels  het  werkterrein  van  innovaties  in  het  business  model  op  zichzelf.  Zoals  in  het  voorgaande  is 
beschreven,  bieden  goed  gedefinieerde  business  model  raamwerken  een  sterk  kader  om  eventuele 
organisatieveranderingen te omschrijven. Tevens faciliteert een business model raamwerk de communicatie 
van  de  organisatiestrategie  naar  anderen.  Business  model  raamwerken  kunnen  worden  gebruikt  bij  de 
ontwikkeling en uitvoering van een organisatiestrategie. 
Voorzichtig,  rekening  houdend  met  de  beperkingen  van  het  praktijkonderzoek,  kan  worden 
geconcludeerd dat het business model inderdaad een rol vervult als cognitieve kaart bij innovaties. Zowel in 
de theorie en in de praktijk zien we hier een aantal aanwijzingen voor. Uit het theoretisch onderzoek wordt 
geconcludeerd dat sommige innovaties en in het bijzonder business model innovaties vereisen dat gebroken 
moet worden met de huidige denkkaders of mentale modellen van een organisatie. Deze mentale modellen 
leiden ons bij het nemen van beslissingen. Enerzijds zijn ze heel nuttig wanneer het gaat om routinematige 
werkzaamheden.  Echter  wanneer  het  gaat  om  veranderingen  zoals  business  innovaties,  dan  werken  deze 
modellen  alleen  maar  tegen.  De  totstandkoming  van  een  nieuwe  business  model  verlangt  dat  gebroken 

64 
Hoofdstuk 7 – Conclusie 
 
wordt met de bestaande mentale modellen. Uit het theoretisch onderzoek volgt ook dat het business model 
door  sommigen  wordt  opgevat  als  een  cognitieve  kaart.  Een  cognitieve  kaart  wordt  in  dit  onderzoek 
beschouwd  als  zowel  een  statisch  product,  een  expliciete  representatie  van  de  kennis  van  iemand  of  een 
organisatie,  als  een  denkkader  of  hulpmiddel.  Het  gebruiken  van  een  dergelijke  kaart  of  model  als 
hulpmiddel  is  zeer  nuttig  voor  complexe  probleemgebieden.  Probleemgebieden  kunnen  hiermee  in  kaart 
worden  gebracht,  oorzaak‐gevolg‐relaties  kunnen  in  kaart  worden  gebracht  en  een  cognitieve  kaart  kan 
mogelijk creatieve probleemoplossing faciliteren.  
De  praktijkresultaten  hebben  een  heel  divers  beeld  opgeleverd  van  het  gebruik  van  business  model 
concepten  en  raamwerken.  De  drie  onderzochte  organisaties,  die  een  nieuw  business  model  hebben 
gecreëerd, hebben dit gerealiseerd door de benutting van een kans in de markt. Vaak was er sprake van een 
onderbediende  markt.  Het  gaat  hierbij  vooral  om  het  maken  van  nieuwe  perspectieven  en  nieuwe 
combinaties.  De  constructie  van  nieuwe  business  models  is  sterk  gerelateerd  aan  creativiteit  en 
ondernemerschap.  Om  het  business  model  vorm  te  geven  daarbij  vaak  goed  nagedacht  over  de 
waardepropositie en de vereiste organisatie‐inrichting en competenties. De praktijkcases tonen aan dat een 
andere  waardepropositie  vaak  ook  een  gewijzigde  organisatie‐inrichting  vereist.  In  die  zin  gezien,  is  er 
sprake van impliciet gebruik van business model concepten. Eén organisatie uit het praktijkonderzoek past 
business  model  concepten  expliciet  toe  in  haar  dienstverlening.  Het  business  model  raamwerk  wordt  hier 
gebruikt  als  een  manier  om  een  gemeenschappelijke  taal  te  ontwikkelen  tussen  verschillende  partijen  om 
nieuwe  waardeproposities  te  ontwerpen.  Het  gebruik  van  het  business  model  komt  hier  overeen  met  de 
functies van cognitieve kaarten.  

7.2 Discussie 
Business  model  raamwerken  bieden  de  mogelijkheid  tot  abstractie.  In  de  modelleringbenadering  van 
business  models  worden  de  elementen  en  hun  onderlinge  relaties  van  een  business  van  een  organisatie 
beschreven.  Het  business  model  wordt  hiermee  gebruikt  als  een  hulpmiddel  om  de  complexiteit  terug  te 
brengen tot een begrijpbaar niveau. De mogelijkheid tot abstraheren is vaak zinvol maar hoe vergaand kun je 
zijn met abstraheren en modelleren? 
Zoals Fiol & Huff (1992) aangeven leidt het rigide gebruik van cognitieve kaarten tot tunnelvisie en 
mechanistisch gedrag. Anderzijds lijdt een absentie van een cognitieve kaart tot chaos en inefficiëntie. Choo 
(1998)  legt  de  nadruk  op  processen  van  betekenisgeving  waarin  mensen  in  organisaties  kennis  creëren  en 
ideeën  genereren.  Er  is  echter  sprake  van  een  paradox:  enerzijds  moeten  voldoende  betekenissen  duidelijk 
zijn  en  er  moet  overeenstemming  zijn  voor  het  kunnen  functioneren  van  organisaties  anderzijds  moet  er 
voldoende  ruimte  zijn  voor  exploratie  van  nieuwe  kansen.  Het  draait  om  zowel  de  beperking  van 
dubbelzinnigheid  als  het  in  stand  houden  van  voldoende  dubbelzinnigheid.  Het  is  volgens  Weick  (1995) 
zelfs beter om vanuit chaos iets te doen dan vanuit orde helemaal niets te bereiken. 
  Dit beeld staat lijnrecht tegenover het structuurdenken, dat naar voren komt in bepaalde business 
model literatuur, en dat ernaar streeft dubbelzinnigheid weg te nemen. Variëteit in werkelijkheden is echter 
noodzakelijk om de interactie op gang te houden. Een belangrijke voorwaarde vanuit de theorie om nieuwe 
business  models  te  creëren  is  om  de  mentale  modellen  van  de  organisatie  zichtbaar  te  maken.  Men  moet 
trachten  deze  modellen  naar  de  oppervlakte  te  brengen  en  men  moet  zich  vervolgens  afvragen  of  deze 
modellen  überhaupt  juist  zijn  en  nut  hebben.  Er  moet  gebroken  worden  met  de  bestaande  conceptuele 
raamwerken  en  denkkaders.  Het  draait  dus  voor  een  groot  deel  om  verschillende  interpretaties  en 
creativiteit.  Men  moet  mijns  inziens  een  werkbare  en  gezonde  balans  zien  te  vinden  tussen  chaos  en 
‘overmodelleren’ met business models. 

7.3 Aanbevelingen voor de praktijk 
In de drie praktijkcases van de organisaties, die geïnnoveerd hebben in hun business model, is de innovatie 
vooral het resultaat van de benutting van een kans in de markt. Het ontstaan van nieuwe perspectieven en 
nieuwe  combinaties  zijn  vooral  het  resultaat  van  creativiteit  en  ondernemerschap.  Er  is  ook  nauwelijks 

65 
Hoofdstuk 7 – Conclusie 
 
gebruik gemaakt van het modelleren en expliciteren van het huidige business model. Deze organisaties zijn 
zonder  hulpmiddelen  goed  in  staat  om  te  innoveren  in  hun  business  model.  Aan  de  andere  kant  zijn  er 
echter veel organisaties die niet of slecht in staat zijn om nieuwe business models te creëren. Men kan hierbij 
denken aan organisaties in bijvoorbeeld de muziekindustrie of perssector. Zo is het bijvoorbeeld al een tijd 
bekend  dat  het  slecht  gaat  met  de  Nederlandse  kranten.  Internet  is  de  gedrukte  media  al  lange  tijd 
voorbijgestreefd  als  belangrijkste  informatiebron  voor  veel  mensen  en  de  kredietcrisis  zorgt  tevens  voor 
teruglopende  advertentie‐inkomsten.  De  noodzaak  voor  innovatie  wordt  begrepen,  maar  de  uitvoer 
ontbreekt.  Het  gaat  zelfs  zover  dat  huidig  minister  van  Onderwijs,  Cultuur  en  Wetenschap  Plasterk 
onderzoekt hoe de overheid uitgeverijen kan helpen bij het innoveren van kranten. Volgens sommigen is het 
huidige business model van kranten toe aan vernieuwing. Nieuwe business models moeten worden ontdekt 
die ‘echte’ inkomsten opleveren. De uitgevers zelf maken echter tot nu toe nauwelijks aanpassingen aan hun 
business  model.  Wellicht  kan  het  hanteren  van  business  model  raamwerken  hier  uitkomst  bieden  omdat 
deze  raamwerken  bijdragen  aan  het  blootleggen  van  de  bestaande  aannames  en  mentale  modellen  en  om 
geheel nieuwe combinaties en mogelijkheden te ontdekken.  

7.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Het  eerste  voorstel  betreft  verdere  uitwerking  van  het  begrippenkader  rondom  business  innovatie.  Het 
literatuuronderzoek in deze thesis stond voor een groot deel in het teken van strategische en business model 
innovatie. Echter dit literatuuronderzoek was enigszins problematisch. Het relatief jonge onderzoeksgebied, 
dat  een  verbinding  maakt  tussen  innovatie  en strategie,  is nog  niet  volledig uitgekristalliseerd. Er  is  tot op 
heden  maar  weinig  overeenstemming  over  deze  concepten 3 .  Strategische  innovatie,  business  model 
innovatie,  ontwrichtende  innovatie  en  waardeinnovatie  worden  in  de  huidige  management‐  en 
wetenschappelijke  literatuur  veelvuldig door elkaar  gehanteerd.  Ook andere onderzoekers  hebben  last  van 
dit euvel. Zo schrijft Markides (2000) eerst in termen van strategische innovatie maar noemt dit in zijn latere 
werk business model innovatie. Hierdoor is het allereerst nodig dat er een eenduidig begrippenkader komt 
om dergelijke vormen van innovatie te kunnen beschrijven.  
Het tweede voorstel betreft onderzoek naar het achterwege blijven en mislukken van business model 
innovaties. Ik heb 3 praktijkcases onderzocht van organisaties die daadwerkelijk geïnnoveerd hebben in hun 
business model. Echter er is maar weinig onderzoek gedaan naar organisaties die niet of slecht in staat zijn 
om  nieuwe  business  models  te  creëren.  Men  kan  hierbij  denken  aan  onderzoek  naar  organisaties  in 
bijvoorbeeld de muziekindustrie of perssector zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven. Waarom zijn 
deze organisaties niet innovatief wat betreft hun business model? Zijn de mentale modellen van dergelijke 
organisaties te sterk en/of is er te weinig ruimte voor ondernemerschap? 
Dit  onderzoek  heeft  deels  gediend  als  explorerend  onderzoek  naar  de  factoren  van  stimulering  en 
belemmering  van  de  totstandkoming  van  nieuwe  business  models.  Anderen  zoals  Assink  (2006)  en 
(Schlegelmilch  et  al.,  2003)  hebben  reeds  modellen  opgesteld  die  gedeeltelijk  inzicht  verschaffen  in  de 
factoren  van  belang  bij  business  model  ontwikkeling.  Echter  hun  onderzoeken  zijn  meer  gericht  op  de 
ontwikkeling  van  meer  radicale  en  ontwrichtende  (blue  ocean‐)strategieën.  Sommige  business  model 
innovaties  zijn  echter  niet  zo  radicaal  of  ontwrichtend  als  in  deze  literatuur  wordt  geschetst.  Het  draait 
bijvoorbeeld  soms  om  een  relatief  kleine  samenwerking  met  andere  partijen  om  een  gedifferentieerde 
waardepropositie  te  creëren.  Er  is  maar  weinig  inzicht  in  de  mate  van  innovativiteit  en  radicaalheid  van 
business  model  innovaties.  Hoe  radicaal  is  een  bepaalde  business  innovatie?  En  belangrijker  nog:  welke 
consequenties heeft dit voor bijvoorbeeld de factoren van weerstand tegen veranderingen? 
In  dit  onderzoek  is  duidelijk  geworden  dat  een  nieuwe  business  model  vaak  draait  om  het  maken 
van aanpassingen in de mentale modellen van mensen en organisaties. Uit het literatuuronderzoek komt ook 
naar voren dat cognitieve kaarten en scenarioplanning een geëigende methode is om dit te bewerkstelligen. 
Echter  het  blootleggen  van  mentale  modellen  en  ontwerpen  van  mogelijke  nieuwe  business  models  door 
                                                                     
 Volume 23 van het Journal of Product Innovation Management uit 2006 is hier een goed voorbeeld van. Verscheidene onderzoekers 
3

waaronder Markides en Christensen wijzen op de dubbelzinnigheid en hiaten in de bestaande theorie. 

66 
Hoofdstuk 7 – Conclusie 
 
middel  van  cognitive  mapping  en  scenarioplanning  blijft  enigszins  een  abstract  begrip.  Er  zijn  nauwelijks 
praktische  inzichten  voor  deze  processen 4 .  Een  aanbeveling  die  ik  hiervoor  maak,  betreft  dan  ook  de 
praktische uitvoer hiervan. Meer onderzoek moet gedaan worden naar praktische methoden voor business 
model ontwerp: “Op welke wijze kun je in de praktijk vorm geven aan het ontwerpen van nieuwe business 
models?” 

7.5 Beperkingen van het onderzoek 
De beperkingen van het onderzoek richten zich vooral op het praktijkonderzoek. Dit onderzoek kan vooral 
worden getypeerd als een literatuuronderzoek. Met betrekking tot het praktijkonderzoek kunnen we stellen 
dat  er  slechts  interviews  zijn  gehouden  bij  vijf  organisaties.  Van  deze  vijf  organisaties  zijn  er  slechts  3 
organisaties die daadwerkelijk hebben geïnnoveerd in hun business model. Ten tweede is het zo dat er over 
het  algemeen  slechts  één  interview  per  organisatie  heeft  plaatsgevonden.  Meerdere  gesprekken  per 
organisatie zou een betrouwbaarder beeld hebben opgeleverd. Een belangrijke beperking van het onderzoek 
is de vragenlijst. Deze vragenlijst is zelf opgesteld en niet getest. De vragenlijst is derhalve niet betrouwbaar 
en de resultaten kunnen hierdoor niet direct worden gegeneraliseerd.  
 

                                                                     
4 Alex Osterwalder is op moment van schrijven bezig met een praktijkmethode genaamd ‘visual thinking’. Meer daarover valt terug 
te vinden op zijn website: http://business‐model‐design.blogspot.com/2009/03/power‐of‐immersion‐and‐visual‐thinking.html  

67