o Schmerik ch ’ Uzna

A

Hadlaubstrasse

Klo ten ’

Imfe ldst r.

stra ss

Dut twe ilers tras se

Dam mstg Da m m

Tec hno park stra sse

Let

1

tra sse

Rö sli str as se Gö t zs tra ss e

ras

st r .

tr.

Pfin gstw eids tras se

Flu gha fen

ten

se

Gie ss

12 52

Escher-Wyss Platz Escher-Wyss-Platz Schiffbau

Schanza

sw.

Puls 5

-

alpstrass e Fro h b ur gstras se

e
e rei-

f us

Blümlis-

ms

54 72 Ha ·33 rd s

aue

gm

Frohburgstrasse

au

Tur bi

Ha

ne

r db

ss t

stw e r. idst nst r

Im fel ds tg

Dam

ke

r üc

t r as s

Ok en s

Via du

Culmannstrass e

Que llen stra sse M

Rigis

o Ga som torenete sen r st str Lan r as as gst se se ras se Ma tten ga

r üc

He rde rns tra ss e

Eg list r.

Universitätstrasse

Ha rds tra sse

Har d

5·6

st ra sse Hint erb erg strasse

No ras tra sse

H i r z e s t r as s e l

se

Ern a-

ns

31 8

Universitätstrasse

He llm uts agn tr. usNie ten str . g.

ahn str rm ass ann e Gre u lic h st ras se

Els as tr.

Zy pr es Fri se tsc nhis tra ss e

Sch rein erst . stra sse Ker nstr ass e

Limma tquai

Pflan zsch uls tr. Felds trass e

se

Kr äu ter g.

g a ss

Sihlpost

Bahn hofs tr.

ri c h

27

str as

Kas ern en str Ges as sn

Lan g-

Löw enst r . ass e

llee

ke

An

ds

6·7·11·13

nia

Schipfe

Bertastrasse

as s

Räm istr

Bertastrasse

L. R ag a z

5

ett -S tra wy sse lstr .

uff ac he

Klo sb ac

We rd

gas se

ers rin t

·9

Birmens

. dorferstr

as s

str

ses tra s

Friese

3

Im H

eufe

ld

e nb

se

rg

as se

Parkring

ne s

Ble ich erw .

B üh lst r

Pa rk

33· 76

Austrasse

Sieber s t r.

Brandschenkestrasse B ed ers tras se

e rg str a

str as s

te n

3 5·1

Klopfstockstr

Bürglistrasse

161·165

Bo

Giesshübel
33

e gg s

7

rrw e

g

Binz

se stras Binz

Räffelstrasse

Binz

Binz

Eichstr a s

G
g zr in Bin

trasse rubens
76

Fel d

66

3

10 14:50

n rabe er g e Unt r a ss elst tob h c Ba

Seefeldquai

3 Waffenplatzstrasse 5·1

J.Heftiw.

Sihlcity Nord

rasse Schulhausst
Weltistr.

Museum Rietberg

Giesshübelstr.

Im

e

g Ha

k ac

er

Im Hagacker

Waffenplatzstrasse

Uetli ber g

·165

8

Gies Brunaupark s- hü bels s Laubegg t r as s a se r st
g iwe

Museum Rietberg

h ga sse

Töpferstrasse

tr. Edens

Stern

enstrasse
erstrasse Alfred Esch

sse Neugutstra
Hügelstrasse

e Gablerstra ss

s t r ass

Schulh

aus-

str.

Marsstr.

Schweizer Rück

e

ig

ngerBreitli
rasse Lavate nerstr R.Wag

str.

Arboretum Enge

t ra s s e

ie Fr

se

els Räff

se tras

76

Ue

str. E i ben
se

nb e

tlib

k

illestr.

Rentenanstalt

Ot

rg

Bhf. Enge

Gen eral W

n Ge
44

weg

sse

e

÷ Uetl

iberg

9
sse sestra Manes

Steinentischstr.

Bahnhof Enge Tessiner 5 Platz

l er a

Kapf ste

Malzstr . Hopfe ntr.

Manesseplatz

Fa lk

Hürlimannplatz Hürlimann Areal

Gu

Tunnelstrasse

20

en str .

Ha

er

Be r

g gwe neg

n fr

dingWie eig St

3

g rin

D

g öni reik str.

Tonhalle Kongresshaus

2 Bürkli Platz

lin str as se

o se

Ma

Sih lp

ro

6

m en

eg chiw Dölts

6·7 ·1

l i we Mei

g

ig

g

Albisgü tl

Hegianwandweg
89 13

trass e

Heg

ia n

Hügelstra s se Rieterstrasse

eg nw sse ude tra S ta b e l s to ch Ba

Sukkulentensammlung

tr.

wan

d

weg

161

s tg

Sihlcity 89 5·1 3 Saalsporthalle Saalsporthalle

Uetlihof

sse stra

Sukkulentensammlung Brunaustrasse

K

u -s

tr.

Mü nc Pa uls hha ld e tr. n

Mythenquai

Bellaria strasse Ka

Key Partners of Zürich Tourism g
ta uen Fra
lwe
h weig Sch

Seestrass e

Bruna u

s tr a s se

Brunaustrasse

ss e

Zürichsee

ppeli

tras se

9

KRAMER GASTRONOMIE Strassenverkehrsamt Herdernstrasse 56, Postfach sse 480 gstra r e b CH-8040 Zürich li Albisgüetli Ue t Tel. +41 (0)44 406 85 85 info@kramergastronomie.ch www.kramergastronomie.ch
e
G ä n zil o o w

Opernhaus Falkenstrasse 1 CH-8008 se Zürich tras (0)44 268 64 00 rs+41 Tel. e l s I info@opernhaus.ch www.opernhaus.ch
t ts
Wa idm a

Parkanlage Zürichhorn

gs t ra

47

Be l l e

rives tras se

Arosastrasse

a ss str

e

Alt

en h

Chinagarten

37

. str at tr. m s i He igen E

-

ofs

a ss

e

st r

ze

10

÷

Hotel UTO KULM AG Top of Zürich 8143 Uetliberg / Zürich Tel. +41 (0)44 457 66 66 www.utokulm.ch www.uetliberg.ch

Flughafen Zürich AG Postfach CH-8058 Zürich-Flughafen Tel. +41 (0)43 816 22 11 tourismus@flughafen-zuerich.ch Sarbenta www.flughafen-zuerich.ch lbach www.zurich-airport.com

me nd

A ll

ess Haum erstr.

w.

en

ur

Ch

E lf

rn /

Lu

Sanitätsnotruf Medical emergency call
A
© by CITYGUIDE (Schweiz) AG

B

144

ub

s

B

matt ngen Kü

5·8

Al ne ema nw n.

se

D tra s

ssSchlo
se ras gst din Wie

Gotthelfstr.
hrWu

e ss tra hs c a Erl
Ze

T
g bri e s ras lst ne un

Brandschenkstr. 66

49

Schanzengraben

Hottingerplatz

Talwiesenstr.

31 Ta lst r
1
3

Sih lhö lz

3· 8

ss

Au

str. t en Gar

Stockerstrasse

B le

i

rw ch e

.6

8· ·7 ·

e

ph So

t is t

Hottinger Platz

ie n

str.

n ah rb lde Do

Sonnenbergstra sse eu

-

se

Ha

eln e aus tra ss a r ss t e tss m se a l rg Sih
s Flö
.

r qu

Se lna ub rü ck e

list ras se

Basteiplatz

ras

60

e ss ga Parade ren Platz Bä

hs tr

Züghus Platz

39
ben gra

Hecht Platz

Börsenstrasse

s

. str bs Du

e ad

önigDreik cke brü

enstr. Börs
1 2·8·9·1

e G. Weit gasse g Kru se

gas Tor

57

str.

cke aibrü 9·11 Qu ·5·8·

Bellevue Platz

ten

be rgs

tr.

a rd Gotth

u -Q an s i Gu

ai

5 65 1·1 6 1

26

41

. yerstr C.F.Me

Sihlcity
3 3 ·6 6

17

ig Wyssenbüh lste

45
Belvoirpark

Mutschellenstrasse

Br u

na

r. nst Hölderlinsteig lde a h nstr. n str zi g Ho erli . Son hen w. öl d H F Bhf. Stadelhofen bü i Englischviertelstr. hls Ve chte Stadelhofen ilch ns tr. Platz ens tr. tr Hölderlinstr. 63 Kreuzbüh Asy . lstra 59 tr. 15 Theater lstr s hs s H e Opernhaus asse Platz ufg ac 11· b e a i s trasse 15 r. g 11 Kreuz tras . Kluss He ost K l u ss sse rstr . atts sse Platz oll t r. a m ma r tra p h Klus Platz d t t O s Ei A lins ter r i e p Forc Ju Bib 61 str. St hst re ras ho f uli See e s s s lw e as tr a as eg se Signaustr. str ss Freiestrasse 33 se s a Kreuzstrasse tr s u e s na S ig tr as we Rü chs zi ba oth 11 e s r Kreu g s l e a l tr H Bi 31 sens tw. se ie s h a W c tr e e Hegibach Platz Färbers Sp a ss te r s tr pf s se Hofacke str. s n e e a H Ka rt s r a t s ed w a s Kapfstrasse W r r t Seeg s e itikonerstr. i gstrasse se nst Flora mü tras eig Forchs Neu au s pfst Hir a n t i ra K a ss e Feldeggstrasse M s la 11 H a mm nd Hedwigsteig Wetlistrasse erstra Fel s en- stras er sse se tr. F s r Mü e o e s m s a r m r t a c s H ss g B g h h a h l e nu w e e g r g r g ld e u s weg B Fe lde t r Botanischer Garten se . s W ra w st n us e ein Botanischer Garten Kla Blum eg ass gst c Burgwies 36 erstr e ras H ös Was se se Höschgasse tras . ens nerw Lind Elektrowatt gge Buchenweg r. Tu t s ia l e h s Da as chg sstrasse se tau H ös h tras ar r e nc es s ü d s l A M Heidi-Weber-Haus str a hs res se ac Ce e nb tras 7 r s r o a ss H B au Altenhofstrasse s tr

mis

s tr a

se

ottin 55 Schauspielhaus tr. gerstras se ss wie Pr om tein S r. t s en de ad ein en em w G g. eg
lt Ze
Bahnhof Stadelhofen
31

15

Baschlig Platz

Klosbach

as se

Bhf. Selnau S

chg. 3 Rathaus Kir Grossmünster r Münste 56 2 . Brücke Helmhaus eng se Fraumünster Wasserkirche nk r. Fra tligas . Postst 18 Kirche t i r 22 Kirchgslig. T Stadthaus s . Rö rg f st ige erg. ra Ge Kappel
assen In G
wartg .

st r

Kunsthaus

Kunsthaus

Wolfb ach str. H Steinwies Platz

sse

Auroras tras s

Gu tst ras se

Sta tio

tas

a ss

Ge

Stauffacher Platz

Neue Börse

Platz

as

Pelikan Platz

se

14

Wein Platz

e rstrass Pete St.

St. Peter Kirche

13

r tr

ai

62

Zwingli Platz

e

se

e

t ra

e

Marktg. Krebsgasse e ass eng Ank

gelg Spie pfg. Na

34 nt .Z Ob äu .Z ne ä
U
un

Rü tist r. Hau ser

Pe lik an str .

-weg

Heim Platz

Fre

Ba

Go ldb

Sa um str run a ne n- d u

Obm a

51 e Wiedikon e Bhf. ss ss se Zwinglihaus tra se 76 M o r g a ms r s a u t r t tras arte nstra a e ns ersErikas e Bahnhof Wiedikon sb rass tr. sse fe r s r n s o t d r s ss Hallwyl Nu st ga ite stra n e s m e Platz r r. e m b t r r i s k l B B Sc ard hö Ka mensdorferst rh n ta ac Bir r. eierGe nz 4 Goldbrunnen ls t hs 9·1 Co ra s w Platz . Z tra V se ll Schmiede ss ra e H e g Wiedikon Z n a i z se t r. e St i s
y Fre
tr.

K an ton ssc hu

Wo lfe

tr.

ds

Sp

en es Wi

Se

ieg

e

. str

32

76

Zw

Werd

Werd- b

ln a

Sihlstrasse

Ho

elg

ss

4·15

.

e ss r. tra as gerst t r n Be da

U ra

. str en es wi h c Es

ust r.

Werd Platz

as s e

f st

ss e

Ga

tras eiers

e b g.

s g.

Ne u

se

Zweier Platz

se stras Bahnhof Selnau 38

Sihlb r. 2·9

ra s se

str a

Wys sg. Crame strassr- R e o

3·14

Ida lind Platz en

an

Kalkbreite

tw

str .

ss e

sse tra tes i e r S lkb eeb Ka ah ns tr
e
e ss tra sts We

Bezirksgebäude

Re

bg

.

er A

Kernstrasse

Ebelstrasse

Zu r

tr.

2·3

rst

Ma

as om Th

ss e

Lochergut

ra

s tr

Niederdorfs

rta

as

se

Gerbe

53 19

Werdmühle Platz

28

21
sse tlerga Küns

Gloriastras s

e

Platte

Ho fst

w.

Wen gistr ass e elg En
ch

Volkshaus

Linth e sc h

Friedhof Sihlfeld

str

tr.

5·6

Universität

Ze u

gh au

Löwen Platz

Schw

se

er-

eizer

g.

str. g. ten Beaten PlatzM Bea ühlesteg . str hle mü d r We

54

ETH Zürich

Mo

uss

ri a

berg s tr

4

Fri e

Ba

de astras ne rst se r se asse s a

Hil d

Re ite rg .

K. Bü rklistr .

stra sse

Mo l Helvetia kenst r. Platz
8

Ge Brü s s n e ck r e

Schü tzeng . 63 Bahnhofe

da

Poly bah

n

Voltastrasse

us

Kirche Fluntern

a ss e

Krematorium Siehlfeld

Ae mt ler str as se

Ges sne rA llee st r ass e3

e

Ka

1

G lo

as

Wolf

tr a

Zypressenstr.

Anw and st r a Kan sse zlei stra sse

Bahnhofquai

Ha rda us tr.

stra sse

Sta ufac he r

Ma rm org .

·14 31

Ku rzg .

ss e

Bahnhof Platz
e Wais . nhstr

Bahnhofbrücke

Central

. enstr Tann

eg liw lde Hä

ss

Kelte ns tr

o n-

str ass e

se

s an n erm Ack

t ras

ss

no

asse

se

He

ng

str .

ge

K an zlei stra Albisriederplatz r sse Koc e l Albisrieder hst z stra n Platz ras sse De se
str as se

nn-

me lzb

Ag nes -

sse

Eri sm a

Wy den Bäckeranlage str. Hohlstrasse

Ker

32

Ei s

rg

Ho hls tr a

Se eb

ne rstr as se
r. nst

Die

ch

a ss

s se

ga

tr a Zw sse ing s tr list a ss r. e
ne

e

Hauptbahnhof Kanonengasse
ss

La g
.

4

Mus eum stras se

46

Walche Platz

str

as s

33

e

ers tr a

Postb r.

ETH / Universitätsspital

S

rn as war s e t-

e

Gl ad ba c
Hoc

un an tst r

strasse

Susenbe rgstr as s

str a

erg str as se

Ba den ers tra sse

Fe lds tra M ss e

stra sse

Bullinger Sta Platz

Zin ist r.

ufac he r st r a

Militär-/ M sse Langstrasse ilitä rs

58
0 6·1

Ho ch

Tobler Platz

Zürichbergstrasse

e

Bull inge rstra sse

72 ·33

str ass e

Radg ass e

Rem

isen

se as str

Vo la

Zy

Güterbahnhof

Bra ue r-

Schönegg Ga mp Platz Ne S ers ufr Sih chö tr. ank lha ne e ng lle gg ns s t ass Ro tra r. lan e sse d-

Platzspitz

Flobotstrasse

Kr äh bühls trass e

3

Bie

nen str.

tr a s

Röntgenstrasse

Nelk

Culmannstrass e

Bu llin ger s

Gug ol

Eic hbü e hlstra auw sse
g

Lui

e
. zstr

e ss

Sonneggstrasse

Hardplatz

Museum für Gestaltung
nMatteg ste

db

ac

hs tr.

Spyri Platz

y Sp

Krö n

o-L ang -W

Hard Platz

se

Felix u. Regula Platz

Ho hls tra sse
tr. es pr

N Zolls eug tras as se se

e ss tra ns Ko e nra ng dKli

Museum für Gestaltung

tras atras Sum

se

a ss enstr
Flied erstr

e

str

Tob lers tr.

eg

Im

gs

l ei n

Sc

hilf

tras
se

stra sse
For s te r

M
nb aie

ur gw eg

se n

be rg

s tr

O rellistrasse
as se
g

Züric hber g

me

K rö

rlist

r.

40

d Winkelrie Gla

s t r.

ra rist

se

Beckenhof

Beckenhofstras se Obstgartenstra sse

K nü

s

el l

Zim

Ho hls tra ss

Ha

nle in-

Or

ist r

Ne uga sse
Fa

Limmat Platz

r db

tr.

ai

Rigiplatz

Schlösslistr.
Bü ch ne

Ba tte ries t

46

Heu bee riwe g

kbri

ke

ras

Herdernstr.

Röntgen Platz

Sih lqu
se as str r ke Ac

Vo lkm ars tr.

se

s tr

as

H in

se
32

Ko rn

46

se sstras Gallu En zg. gw ren . Lau Lu xG uy erw

Ottikerstrasse

tr Ottikers

Ha

tra

ter be

Seilbahn Rigiblick

S pyriste ig

2

Jos efs Pfingstweidstrasse tra sse Ne ue Ha sse rd tra G kts Geroeroldstr. ldram Bahnhof Hardbrücke pe

e

Ko rn h

as se

Duttwil erbrück

Lim ma

sl i n

gg

s se

r a s se

st r .

tr.

Dammweg

Ha n

Lettenviadu kt

K in

Okenstrasse

en

g

M

Kronenstrasse
g Gau

R ö sl i s

Ro

Röslistrasse

33

Scheuchzerstrasse

Hadlaubs

tg

ei Batteries t

w eg

ke

fba u

st r a

f e l d str a s s e
a Rousse

e

lst

Nordstrasse

Lan

3

mw .

ra

Technopark

Pfin g

Im

Sc h

tr. ads einr

as se

ss

Turbinenplatz

W il

Sch if

e

54

16

He inr ich str ass e

Kunsthalle

4·1

Sih lqu

ss e

tr. lers ind

Kinkelstrasse

str

er ste ig

Ba
s olz erh Ob

tt e

ries

tra

sse

Röntgenstrasse str a ss e

Otto stra sse

r ds tr a

ha

tr. uss Nikla

br

K

Goldauerstr.

asse

hn ilba Se

Spyristeig

. str rg

Klosterwe g

Alb e s tr r t.

Le tte ns teg

us

Sih lq Quellenstrasse ua i

sse

r.

ke

Kr on

enstr

a sse

r. erst

tr as els in k

se

üc

str.

Ried tlistr asse

Germaniastrasse

RigiblickS

is Ge

eg rgw sbe lickHadlaubstr.
ib Rig

us

en be

r gs

tr a sse

Spyri steig
e Mass

H eu

eg riw be e

Zooweg

35

iel Sp

hel

Ge

w.

Mo

os

rst

r st

stra sse

lystrasse Zöl Sihl qu air am pe
en

tr ers ofn ch Ba

e

tr 33 Rotbuchstrasse
tr.

Schaffhauserplatz
11·14 hauserstr. Schaff

39 Letzistrasse

L

Buchhö lzli

Förrlib ucks tras s

ckerstr.

u th

Förrlibuckstrasse 4

Le Hö ngg ers tra sse

e

w.

Hard turm stra sse

B
Ampèresteg

C
R o u sse

D
r.
Nürenbergstrasse

E
Ro tbu ch str as .s
Ho tz

F
es

G
se ras ist z t e
Langensteinenstr.

H
Wald

J
Mo o
as listr hüs

K
Zürich Tourismus Tourist Service im Hauptbahnhof CH-8001 Zürich Tel. +41 44 215 40 00 | www.zuerich.com Kostenlose Hotelreservation Tel. +41 44 215 40 40 | www.zuerich.com/hotel

Gebäude und Architektur

Buildings and Architecture

old st

Wipkinger Platz
72 ·33

Hab sbur gstr.

Bahnhof Wipkingen

Schaffhauser Platz

tg

Eg sch genwil w.

Peterstobel w .

listr. Buchhölz

sh olz

s tr a
sse

r.

Wa ss er we rk str a

. str Lettenstrasse en t t Le
46

Pete rs
Bat

. rw bg

Pflugtr. ns e z i We
L in de

. str

Schäppis

to b els tr.

1

trasse

Schäppiw.

terie

stra sse

Schäppiweg

G.Kr am

2
Im Klösterli

Krönleinstrasse
a ss
e

Vogelsangstrasse Winkelriedstrasse str.

Reservoirweg

e ass str

43

Klosterweg
39
sse tra ids we ren For

43

Masoalahalle

Home of FIFA

Zoo

8
AFIF Str a sse

r. rst fne stras se Ha Zolls tr as se

48

Ott

Bethanien

Heubeeriweg
39

Sihlquai

Stampfenbach Platz

Liebfrauen Kirche

10

Zo

ll b r ück

Landesmuseum

Ha

ld e

n-

Haldenbach

asse hstr bac
tr öndli s Sp

s tr a

sse

riwe bee Heu

t

42

Haldenegg

Hinterbergstrasse

He rzo g

33

we

3

g

str

asse

Krähbü hlD
To b
as se

B ille ters tra

Ros enb üh

tr a

sse

ge

rw

eg

Susenbergstrasse

eg ühlw Kräh b

hs tra

l er

e

ss

Neuh

ausstr

lhofstrasse Tobe
htobelweg bac

751

gerbergstrasse Hottin

4
Carl Wehrliweg

1 ETH Zürich 1 Eidgenössische Technische Hochschule 2 2 Fraumünster Kirche Chorfenster von Marc Chagall 3 3 Grossmünster Kirche Ein Zentrum der Reformation 4 4 Hauptbahnhof Tourist Service von Zürich Tourismus 5 5 Bahnhof Enge Markantes Gebäude aus Tessiner Granit 6 6 Bahnhof Stadelhofen Schwungvolle Architektur von Santiago Calatrava 7 Heidi-Weber-Haus 7 Ein Gesamtkunstwerk von Le Corbusier 8 8 Home of FIFA Hauptsitz der FIFA 9 9 Hürlimann Areal ehemalige Brauerei mit Thermalbad und Shopping 10 10 Liebfrauen Kirche Katholische Kirche im Stadtzentrum 11 11 Opernhaus Zahlreichste Opernpremieren Europas und erstklassiges Ballett 12 12 Puls 5 Früher Giesserei, heute Herz von Zürich West 13 13 Rathaus Renaissance-Bau mit barocken Elementen 14 14 St. Peter Kirche Älteste Pfarreikirche der Stadt 15 15 Schauspielhaus Grösste Sprechbühne der Schweiz 16 16 Schiffbau Bühnen des Schauspielhauses, Jazz-Club, Restaurant und Bar 17 17 Sihlcity 80 Läden, 14 Restaurants, 9 Kinos 18 18 Stadthaus Stadtverwaltung Zürich 19 19 Sternwarte Urania Panorama-Bar 20 20 Tonhalle / Kongresshaus Top Akustik / hochkarätige Events 21 21 Universität Zürich 22 22 Wasserkirche / Helmhaus Geschichtsträchtiger Ort / Ausstellungen zeitgenössischer Schweizer Kunst 23 23 The Dolder Grand Architektonisches Highlight und traumhafte Aussicht

ETH Zürich F·4 Swiss Federal Institute of Technology Fraumünster Church E·5 Windows by Marc Chagall Grossmünster Church F·5 A center of the reformation Main Railway Station E·4 Zürich Tourism’s Tourist Service Enge Railway Station D·7 Distinctive building from the twenties of the last century Stadelhofen Railway Station F·6 Dynamic architecture by Santiago Calatrava Heidi-Weber-House G·8 A building reflecting the harmonic unity of Le Corbusier’s art Home of FIFA K·3 FIFA Head Office Fifagebäude Hürlimann C·7 former brewery with thermal spa and shopping Liebfrauen Church F·3 Catholic church in the city center Opera House F·6 Highest number of opera premieres in Europe, as well as first-class ballet Puls 5 B·1 Former foundry, today heart of Zürich West Kunsthalle Town Hall F·5 History and current politics St. Peter’s Church E·5 Oldest parish church in Zürich Municipal Theater G·5 Largest theatrical stage in Switzerland Schiffbau B·1 Houses the Schauspielhaus stages and a jazz club Sihlcity C·8 Museum Belleriv 80 Shops, 14 Restaurants, 9 Cinemas

s ttenturm Kra

e ss tr a r ds No se as str au
46

Zanggerw.

Winter-

se

tel

str tze Ho

s
se as

t

Sc hu

se as

be r ts

t h ur e

be Wein

Rie

rstr.

Germaniast r a sse

e trass Goldauer s

. str ch rsi Pfi n-

estr Stolz chzerstrasse se sli n Scheu tras Rö bru w. r gs ne eg as s e n n Turnerstr e So hzerstr. dbergstrass Scheuc har einW e se s stra Ekk atra Sum tr. sse chs stra anitweg sse nba ne r tra Gr pfe e Tur s se ens Sta m strass stra ur v e K ass lche gWa quai fstr ber o h Wein dli hle ken mü Bec Neu chstrasse Stampfenba se

rgstr.

rlistr Möh

Hadlaubstras

7·15 tr. sens Gem

asse

r. hst bac

ai

9·10

Ma

tra

ig Spyriste

sse

rku

39

se

. sst r

a sse

Sch

us

win

e ss ra tst

t

tr. ge r s

n ude Fre

er telb Res

46

. nastr

se as str ich inr He

. gst r be r

gs t

sse

se r as

No

rds

eg

s tra

Stap

sl i s

ad nr Ko

se se as as rzg str Fie

ns tge Rön

fe r s

se as str gs lun tel ss 3 Au 4·1

rst

tras

r.

Re

Had

l ste

se

Su

la u b

be

tra

se as sse g tr a an e ls e ns Vog Hutt

s Jo

r

s tr a

ss e

e ss tra efs

sse

rgstr. denbe Freu

e ss tr a hs ac db Gla

Sihlquai

Lim

e

e

strasse Sihlfeld

ma tst ra ss e

P il g

Dr

asse

eiw

er

Fl o

a str en ies

City Hall E·5 Offices of Zürich‘s municipal admin. Urania Observatory E·4 Bar with a panoramic view Concert Hall / Kongresshaus E·6 Excellent acoustics / High-caliber events University of Zürich G·4 Water Church / Helmhaus F·5/6 Building steeped in history / Exhibitions of contemporary Swiss art The Dolder Grand K·5 101213_ Architectonical Highlight and 101213_ 101213_ 101213_ georgeous view

bo

str lley Bo

se ra s gst neg se S on tras

ts

C la

Pil

ai lequ . hestr eumüh Walc N

ss usiu

e ss

as

se

gRislin se stras

e ss

lstr.

A.d.Mauer Weinbergstrasse

as

st r lta Vo

se

trasse Krafts

Leo nha

as

s

e S t st r

31

asse str

rdst
e rass

hs

e

Räm istr.

sse tra tr a nts Ka

n abe ergr Seil Zähringerstrasse

Uraniastr.

lis tr a

2·3

Stauffacher

Badeners t r.

Steinmühlepl.

Sternwarte Urania Oetenbachgasse

Prediger Kirche Rudolf-BrunMühlega Brücke sse Preyer
gasse Badergasse

mannstr. Schnecken Be lsi tos t
B er g
sse str a

se ras

Strassen und Plätze
24 Augustinergasse 24 Stimmungsvolle Gasse mit einer Vielzahl von Erkern 25 Bahnhofstrasse 25 Shoppingmeile 26 Bürkliplatz 26 Anlegeplatz der Zürichsee-Schiffe mit Alpenpanorama und Blumenuhr 27 Langstrasse 27 Multikulturelles Quartier 28 Limmatquai 28 Limmatufer mit historischen Gebäuden 29 Lindenhof 29 Ehemalige römische Zollstation – höchster Punkt der linksufrigen Altstadt 30 Nieder- und Oberdorf 30 Trendshops, Bars & Restaurants in der Altstadt 31 Paradeplatz 31 Einst Vieh- und Schweinemarkt, heute Bankenplatz 32 Rennweg 32 Einkaufsgasse in der Altstadt 33 Schipfe 33 Handwerkergasse am Wasser – eines der ältesten Stadtquartiere 34 Spiegelgasse 34 Wo der Dadaismus begründet wurde 35 Zürich-West / Turbinenplatz 35 Einst Industrie- heute Trendquartier Museen 36 Botanischer Garten 36 Pflanzen aus allen Klimazonen der Welt 37 Chinagarten 37 Von Zürichs Partnerstadt Kunming 38 Haus Konstruktiv 38 Konstruktive und konkrete Kunst 39 Kunsthaus Zürich 39 Eines der renommiertesten Museen Europas 40 Museum für Gestaltung Wechselausstellungen zu Design, visueller Kommunikation, Architektur und Medien 41 41 Museum Rietberg Aussereuropäische Kunst 42 Schweiz. Landesmuseum 42 Umfangreichste Sammlung des Landes zur schweizerischen Kulturgeschichte 43 Zoo Zürich mit Masoalahalle 43 Mehr als 360 Tierarten aus aller Welt Parkanlagen und Natur 44 Arboretum Enge 44 Uferzone mit Volière 45 Belvoirpark 45 Grösste in sich geschlossene Parkanlage der Stadt 46 Oberer Letten 46 Sommerliches Bade- und Ausgehvergnügen 47 Parkanlage Zürichhorn 47 Seebrise und Blick auf schneebedeckte Berge am Horizont 48 Platzspitz 48 Parkanlage im Herzen der Stadt 49 Schanzengraben 49 Uferweg umgeben von Überresten der Stadtbefestigung sowie modernen Bauten 50 Zürichberg 50 Naherholungsgebiet mit Aussicht auf Stadt, Region und Alpen

Streets and Squares

ss ldhausstra Wa

Kö ll i k rstrasse e

Sihls tr

25 a Füsslistrasse elg. Sihl- gas Kut t se 24
nn

Rennweg

32

30

29

Lindenhof

33

Augus tin Münz

63 dermakt oh l l WRolleng. Rathaus MetzgergasseRinue asse Le ng Brücke Rathaus Elsässerg. .

Graue Gasse sse Hirschen Hirschenga RosengassePlatz kg. c Weingasse inbo Ste

a Spit

sse lga

as nng Bru
s Fro ch

se Prediger

Platz

rkt ma

Neumarkt

Kantonsschule

e trass ergs b h c i Zür
ie Fre
a ss str e

nn

fg iho

.

. lstr

sse s e tra ns e r o on Ele . str Kinderspital Zürich Universitätsklinik I r is se Fe tras s hre s ie inw e t S s f Ho
s

Spieg elhofs trasse

Kur hau sst r
tr

Zürichberg

Ho

Hofstrasse

fst

r.

lw be hto ac nb

eg

Do l

de

l r ta

as Waldhaus Dolder se 23
Pila tus

Bergstation The Dolder Grand

50

rs D ol d e

s tras e s as dtr

e

as se Au r or a str

stra s se

e Dolderstras s

Titlisstrasse

itli

s s t rasse

Titlisstrasse

Son nen be

rg s t r a s s e

5

e

H

elstg

6

Sprecherstr.

r ku Me

r- Platz

Merkur

se as str

Römerhof Platz

e nMor g e g w

rer Obe

ig elste Heu
liw e
g

se as str h r. c ast sba rdi Klo ko n Ko

Römerhof
3 ·8

z erhöl Dien

Augustinergasse E·5 Picturesque, narrow street Sukkulentensammlun with numerous bay windows Bahnhofstrasse E·4-E·6 Shopping mile Bürkliplatz E/F·6 Berth for the Lake Zürich boats, with an alpine panorama and Flower clock Langstrasse C·3/4 Multi-cultural district Limmatquai F·4-F·6 Bank of the Limmat River, lined corbusier haus with historical buildings Lindenhof E·5 Former roman customs post, the highest point in the Old Town china garden g Niederdorf and Oberdorf F·4-F·6 Trendy shops, bars and restaurants in the Old Town Paradeplatz E·5 At one time a pig market, now a financial center Rennweg E·5 Gebäu FIFA Small shopping street in the Old Town Schipfe F·5 Narrow street inhabited by artisans Spiegelgasse Where Dadaism was born Zürich-West / Turbinenplatz From industry to trend district F·5

ss e dstrass tra Sihlfel als ntr Ze

se e ras ss rst tr a lle Mü

g. den Sei g.

s

tr. er s erstr. ck h ers Bä uth ffac L au ra St St

Hirs

M. Lie ne

s Pe

r

c he

e

se ras

oz ta l

n- 3

33

r ts tr a ss

a str fer ho en Att

tr a zis

Heiris

Gra

Kamin eg nw Ren

teg

Lindenhofstr. Pfalzg.

ben 31

33

sse lhofstra Spiege

se sse ras nst tte Pla

ss atu Pil

5·9

Gr

tr. ns the be sa se Eli as

se e as ass Id a s t r str ler mt Ae

St . A

s e hof ss ga nün rte

e

fegerg

. ofg rh Flo

.

au

gg

Bahnhof

.

tr. hs tac Ro

se as str urg

sc

asse

r ke lac Ta se r as Talst

ler he

erg

tr. as

a str

erg. nst

e ss

T B er g s

H ir s

ss e
Zeug

He im

Wühre

che n -

e lstrass Heue

se tras ns

. str

se as str

Zur

s We

e strass

bersse a We str

r lst me him Sc

str. en lind

tst

2· 9

Ro

se ras

nIlge

t

e ss tra ns lde

Sc

se as

As

ng ne hre

Ob

f lho Keh

e ass str

yls

e ss tra ns rte ge Ae

B a hnh

lin ur

erd

tr a

e ass str en rm erCa arit Sam

ns an ldm Wa sse

Sc i ua ai a t q U t o qu Li m m

or

tra ss Titliss

e ss tra ns de

8

tr. os sin Ka . str rva ne Mi

se as ras nst ne run ldb Go

ass

. s tr

ofstr.

Stadthausquai . sterstr

hif

e

mün Frauen

e ass lstr r te vie sse tra sse ies ch s tra Fre gli ns En ptu Ne

flä

Tal

tr.

e rst Stock

e nd

se c ht r as rnis Glä ens d i Clar str. ven tho Bee

se ras tst igu str. Fre

e

iTöd

es wi

. str fer . lho st r de t er Sta ea Th

Im

s Was

St eins

l Wy

r.

tr. lgs

·15

en str

stra

6

H it

as

Parade B·1

Lichtho

s se

ersc
e ss tra lis Bo

tr a

se

ss e tra ulis r. Ste rst che ina Re

s tr

s

se as

e

fi h öp

e Zeltw

6 3·7

Bib

Museums

Klu s d örfli

sse stra

h Mü

ferGen

rt Wa

7

Botanical Garden H·8 Plants from all climatic zones of the world Chinese Garden G·8/9 Gift from Zürich’s partner city, Kunming Haus Konstruktiv D·5 Concrete and constructive art Kunsthaus Zürich F·5 One of the top art museums in Europe Museum of Design E·3 Temporary exhibitions on design, visual communication, architecture and media Rietberg Museum D·8 Non-European art Swiss National Museum E·3/4 substantial collection of Swiss history and culture Zoo Zürich / Masoala Rainforest K·2/3 löwen_85x1 Over 360 animal species

g

le b

str.

ac

e ss

hs

tr

d Alfre

eg enw Höh

sse stra

r. gst seg Klu

tr lins e ck ass se Bö str as lios str He rva

ta Wo

l ds Wa

s Klu

sse stra den Hal

Esc h

str. f e ld See sse stra our Duf

De

Wit

ns

we

ch

lp h

tr.

ne Mi

g

n iko

er-

u

tr. ins

uai U toq

lberg S ih

Se m p

sen eg Fel ellerw

Witiko

t ra er s

e

ker Zolli

Ka p

a ch

ss

e strass

Seestrasse

ner s

Fre

um Ne

e

f st r

er s

ie s

benw.

34

st r a

t r as

tr a

sse tra

a ss

·916 912

e alle ter üns

ss

s se

e

se

e

Dr ah

Rankstr.

Rüdigers

t zu g

trasse bis Frö

eig hw Sc

r hst bac hle Mü

e a ss lstr nta be Ar str.
lbis ssa Gro lf Ad o
er hing Lüc str.
ld rgha libe Uet

se as s tr

Mythenquai

S ee

e ass rstr fou Du

ho f
aweg oram Pan

tr.

Grütli

f e ld

a

e strass

tstrasse Engimat

stras

st r a

se stras lden b ha Re nstr. alde Steinh

r. nzst Arbe tr. chs sba Rie

Parks and Nature
Enge Arboretum E·7 Area by the lake with an aviary Belvoir Park D·8 The largest self-contained park in the city Oberer Letten E·2 Swimming and chilling out at Zürich’s riverside lidos in summer Zürichhorn Park G·9 Lake breeze and a view of the snow-covered mountains on the horizon Platzspitz E·3 Park in the heart of Zürich Schanzengraben D/E·4-6 Remains of the city fortifications and modern buildings Zürichberg K·5 Nearby recreation area with a view of the city, surrounding region and mountains C·5 B·1 E·4 F·4 G·5 E·5 F·6 F·3 F·6 E·5 F·7 F·5

se as

sse

se

e ass rstr like Zol

lMitte

v leri Bel

Seestrasse

e-

Wei n eggweg

8

r. alst ent Arb

se se ras tr a s hst ens bac ani hle Ger sse Mü st r a bac h

str.

2 ·91 33

F eg enw e Rus s ass rstr ffe se tau ras lst o re A .F

77

Lessingstrasse 3 e Autobahn Atra s ls s Kana

K.S

Wild

str a or c h

str.

tsgu Moo

·91

6

e Allm nds

strasse Scheidegg

Kurfirstenstrasse

tr. ldss efe nti Se Sä se ras rst fou Du
Fröhlichstrasse

e ss

Strandbad w.

Chinagarten

Balgrist

se tras

Rossbergstrasse

r Zollike

sse tra ds Sü

e ass str

ofstr

asse

sse s t ra

Witelliker

L

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Mutschellens

Wildbachstrasse

Len
ig
Wonnen- Leng gstra s s e bergstrasse

g

w. fuss

eng alde ggh Len

a llstr Gfe

sse
Brunau

A s p-

weg

Billow eg
161·165

9

Partner
Avis 51 Gartenhofstrasse 17 8004 Zürich Gnüsserei 52 Giessereistrasse 18 8005 Zürich Manor 53 Bahnhofstrasse 75 8001 Zürich Johanniter 54 Niederdorfstrasse 70 8001 Zürich Terroir 55 Rämistrasse 32 8001 Zürich Zeughauskeller 56 Bahnhofstrasse 28A 8001 Zürich Bauschänzli 57 Stadthausquai 2 8001 Zürich 58 Hotel Leoneck Leonhardstrasse 1 8001 Zürich 59 Brasserie Schiller Goethestrasse 10 8001 Zürich 60 Bistro Vis-à-vis Talstrasse 40 8001 Zürich 61 Hotel Europe Dufourstrasse 4 8008 Zürich 62 Zunfthaus zur Zimmerleuten Limmatquai 40 8001 Zürich +41 (0)44 296 87 87 +41 (0)44 440 00 01 +41 (0)44 229 56 98 +41 (0)44 253 62 09 +41 (0)44 262 04 44 +41 (0)44 211 26 90 +41 (0)44 212 49 19 +41 (0)44 254 22 22 +41 (0)44 222 20 30 +41 (0)44 211 73 10 +41 (0)43 456 86 86 +41 (0)44 250 53 63

strass

str. Bad

Bahnhof Tiefenbrunnen

m Ha

st e ger b er

e

trasse

eg

sse stra Süd

Billoweg

Flühgasse

Thujastrasse

33·66

Ble

Bhf. Tiefenbrunnen Landiwiese

Klinik Hirslanden
918

Bel l

g Honrainwe

7

e ass rstr ule

se gas Flüh

str. eda R es

Se efe

s ive ller Be

rain aria

sse tra lds

strasse ding se Re as str a j u Th
Ta n chs n e n r au

Abendw.

Bahnhof Wollishofen

EPI-Klinik

Gretenweg
Jugendherberge

Bahnhof Wollishofen

lstr. nbüh Enze

erh Nied ofernrai n
Im Walder

ld e Wa Im

Zol

s se tr a

se ras rst like

r

Kunsteisbahn

Bleulerstrasse

Bl u m
Im Walder

rain en

10

91

77

2 ·9 16

M uts

Gu

sse Seestra

St a

se stras

Zilandw

. er-Str aur v-M sse sta Rü t i stra

c he
sse stra llen

lrich- Str. ed-U Alfr

eg

s se tra

C

D

E

F

G

H

J

K

Bewilligung Stadt Zürich, Geomatik + Vermessung 01.02.2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful