You are on page 1of 2

Wezwanie powoda do uzupenienia lub poprawienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapaty

Formularz B
Art. 9 ust. 1 rozporzdzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajcego postpowanie w sprawie europejskiego nakazu zapaty

1. Sd
Sd

Sygnatura sprawy Sporzdzono w (miejscowo) Data (dzie/miesic/rok)

Adres Podpis lub piecz

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

2. Strony i ich przedstawiciele


Kody: 01 Powd 02 Pozwany Kod 03 Penomocnik powoda * 04 Penomocnik pozwanego * 05 Przedstawiciel ustawowy powoda ** 06 Przedstawiciel ustawowy pozwanego ** Kod identyfikacyjny (jeli dotyczy)

Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Nazwisko

Imi

Adres

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

Telefon ***

Faks ***

Adres poczty elektronicznej ***

Zawd ***

Inne ***

Kod

Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Kod identyfikacyjny (jeli dotyczy)

Nazwisko

Imi

Adres

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

Telefon ***

Faks ***

Adres poczty elektronicznej ***

Zawd ***

Inne ***

Kod

Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Kod identyfikacyjny (jeli dotyczy)

Nazwisko

Imi

Adres

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

Telefon ***

Faks ***

Adres poczty elektronicznej ***

Zawd ***

Inne ***

Formularz wygenerowany przez portal e-sprawiedliwo

Kod

Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Kod identyfikacyjny (jeli dotyczy)

Nazwisko

Imi

Adres

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

Telefon ***

Faks ***

Adres poczty elektronicznej ***

Zawd ***

Inne ***

*np. prawnik

** np. rodzic, opiekun, czonek zarzdu

*** nieobowizkowe

Po zbadaniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapaty prosimy o niezwoczne uzupenienie lub poprawienie zaczonego pozwu zgodnie z poniszymi wskazwkami, nie pniej ni do dnia

Pierwotny pozew naley uzupeni lub poprawi w jzyku lub w jednym z jzykw akceptowanych przez sd rozpoznajcy spraw. Jeli pozew nie zostanie uzupeniony lub poprawiony w terminie okrelonym powyej, sd odrzuci pozew zgodnie z przepisami rozporzdzenia.

Pozew nie zosta wypeniony we waciwym jzyku. Prosz go wypeni w jednym z nastpujcych jzykw:
01 bugarski 02 czeski 03 niemiecki 04 estoski 05 hiszpaski Kod jzyka 06 grecki 07 francuski 08 woski 09 lotewski 10 litewski 11 wgierski 12 maltaski 13 niderlandzki 14 polski 15 portugalski Okrelenie jzyka (tylko dla kodu 22) 16 rumuski 17 sowacki 18 soweski 19 fiski 20 szwedzki 21 angielski 22 inny (prosz okreli)

Naley uzupeni lub skorygowa nastpujce elementy:


Kody: 01 Strony i ich przedstawiciele 02 Okolicznoci uzasadniajce waciwo sdu 03 Transgraniczny charakter sprawy Kod Prosz okreli 04 Informacje dotyczce rachunku bankowego 05 Roszczenie gwne 06 Odsetki 07 Kary umowne 08 Koszty 09 Dowody 10 Owiadczenia dodatkowe 11 Podpis

Kod

Prosz okreli

Kod

Prosz okreli

Kod

Prosz okreli

Kod

Prosz okreli

Formularz wygenerowany przez portal e-sprawiedliwo