You are on page 1of 3

Mga Relihiyon sa Asya Relihiyon- sistema ng pagsamba o paniniwala sa mga bagay na itinuturing na banal.

Sa Asya nagsimula ang mga pangunahing relihiyon ng daigdig. 1. Hinduismo- ito ay nagsimula bilang Brahmanismo na itinatag ng mgaAryan na siyang sumakop sa mga mamamayan ng Lambak ng Indus ng India noong 2000 B.K. Ang mga Hindu ay naniniwala sa tatlong pangunahing mga diyos:

Ksyatriyas- mga namumuno at mandirigma Vaishyas- mga magsasaka, negosyante at manggagawang malikhain Sudras- mga manggagawa at alipin

Ang paniniwala sa reincarnation o pagsasalin ng kaluluwa ng namatay na tao tungo sa panibagong katawang pisikal ay ang natatanging salik ng Hinduismo. 2. Hudaismo- itinuturing na pinakamatanda at pinakamaliit na relihiyon sa daigdig sa uring monoteistiko (paniniwala sa iisang diyos lamang). Ito ang relihiyon ng mga Hudyo. Itinatag ito ng patriyarkang si Abarahamnoong 1800 B.K. Napapaloob ang paniniwala ng Hudaismo sa: a. Torah- unang limang aklat ng matandang tipan b. Talmud- isang kalipunan ng mga prinsipyo at aral na tinipon ng mga pantas na Hudyo.

Brahma- ang lumalang Vishnu- ang tagapagpanatili Siva- ang tagapagwasak

Brahma, ang lumalang Kinakatawan ng mga diyos na ito ang tatlong (3) baitang ng buhay: ang kapanganakan, buhay at kamatayan. Bukod sa tatlong diyos na ito ay sinasamba rin ng mga Hindu ang ilan pang mga diyos at diyosa ng kalikasan. Napapaloob sa apat na mga banal na aklat ang mga turo at ritwal ng mga Hindu:

Vedas- naglalaman ng mga himno at dasal. Brahmas- naglalaman ng mga ritwal panrelihiyon. Aranyakas- tuntunin sa paggawa ng sakripisyo. Upanishads- naglalarawan ng mga panrelihiyong kaisipan tungkol sa pangkalawakang katotohanan.

"Wailing Wall" Kanluraning Pader ng dating Jerusalem Ang Hudaismo ay nahati sa dalawang sekta: Phariseo at Saduceo. Maraming mga araw ng pangilin ang mga Hudyo tulad ng sumusunod:

Sabbath- ang pinakadakilang araw na nag-uumpisa sa paglubog ng araw sa araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw sa araw ng Sabado. Pesach (Passover)- ginugunita ang pagtakas ng mga Hudyo mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Shavuot (Pentecostes)- paggunita sa kasaysayan ni Ruth at ang

Ang pagpapairal ng sistemang caste ang pinakamahalagang bahagi ng Hinduismo. Inuuri ng sistemang ito sa apat na uri ang mga mamamayan sa lipunang Hindu:

Brahmin- mga pari at mga pantas

pagbibigay ng sampung kautusan ng Diyos kay Moises.

Sukkot- paggunita sa pagwawakas ng pag-aaniat sa mga panahon ng paglalagalag sa disyerto ng Sinai. Rosh Hashanah- unang araw ng taon. Yom Kippur- araw ng pagsisisi.

3. Kristiyanismo- pinakamalaganap na relihiyon ng sangkatauhan. Sang- ayon sa Bibliya na siyang batayang pangkalahatan ng paniniwala ng lahat ng nag-aangking Kristiyano, ito ay tinatag ni Jesu- Kristonoong 29 P.K. sa Palestina na ngayon ay sakop ng Israel. Nang siyay sumapit sa gulang na tatlumpu siyay nabautismuhan sa Ilog Jordan niJuan Bautista at pagkaraan noon ay nagpasimulang magturo ng mga doktrina ng Kristiyanismo. Nagpakilala siya bilang ang Anak ng Diyos na isinugo upang tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan.

buong India nang nakadamit ng dilaw at may dala- dalang puswelong lalagyan ng kanyang napagpalimusang pagkain. Hanap niya ang katahimikan ng isip at kaluluwa na hindi niya natagpuan sa Hinduismo. Tinawag siyang Buddha (Ang Naliwanagan), nang minsan sa kanyang pagdarasal at padmumuni- muni ay nakamit niya ang pagliliwanag ng kaisipan. At sa loob ng 45 taon nalibot niya ang buong India sa pagtuturo ng kanyang bagong relihiyon.

Isang rebulto ni Buddha sa Japan Ayon sa kanya, mayroong apat na katotohanan (Arya Satya).

Ang buhay ng tao ay puno ng paghihirap. Ang kaniyang paghihirap ay sanhi ng sariling pagnanasa. Maaaring wakasan ang mga paghihirap na ito sa pamamagitan ng pagsupil sa makasariling pagnanasa. Matapos maalis ang mga paghihirap, makakamit ang Nirvana (kaluwalhatian).

Si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay Itinuro niya ang tunay na pag-ibig ng Diyos at gayundin ang mga pagpapala na tatamuhin ng mag tapat na tao saanman siya maparoon. Siya rin ay gumagawa ng mga himala at pagpapagaling upang idiin ang kaniyang pagkakinasihan ng Diyos. At dahil sa kanyang pagiging tanyag sa mga tao, ninais ng mga Phariseo na siyay patayin. At sa ikatlong araw ng pagkakalibing ay muling binuhay bilang patunay na siya ang ipinangakong Mesiyas o Tagapagligtas. 3. Budhismo- ito ay itinatag ni Siddharta Gautama (566- 483 B.K.) noong ika- 6 na siglo B.K. sa India. Siya ay isang prinsipe ng tribongSakya sa paanan ng Bundok Himalaya. Sa gulang na 29, nilisan niya ang kanyang katayuan sa lipunan, kayamanan at pamilya; nilibot niya ang

Matapos makamit ang Nirvana ay kailangang sundin ang walong pamamaraan:

tamang paniniwala tamang adhikain tamang pananalita tamang asal tamang hanapbuhay tamang pagsisikap tamang pag-aalala

tamang pagdarasal

maagang bahagi ng gabi

Pagkamatay ni Gautama Buddha noong 486 B.K. sa Kusinagara, India, ang Budhismo ay nahati sa dalawa:

3. Ang pagbibigay ng limos (zakat) sa mahihirap. 4. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang ikasiyam na buwan sa kalendaryo ng mga Arabo. Sa panahon ng pag-aayuno, ang mga Muslim ay hindi kumakain , umiinom at naninigarilyo mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. 5. Ang pagtungo sa Mecca, ang banal na lungsod ng Islam, minsan lang sa buhay ng isang Muslim. Tinatawag na Hadji ang isang nakatupad nito na nangangahulugang manlalakbay.

Mahayana- ang uri kung saan tinanggap ang mga pagbabagong ginawa ng mga mongheng Budhista. Hinayana- ang tradisyunal na Budhismo.

Sa pagdaan ng panahon, muli itong nagkaroon ng ibat- ibang bersyon tulad ng Lamaismo sa Tibet at Zen sa Hapon. Ang banal na aklat ng Budhismo ay ang Tripitaka. 5. Islam- itinaguyod ito ni Muhammad (570- 632 P.K.) noong 610 sa Mecca, Saudi Arabia. Sang- ayon sa paniniwalang Islam, si Muhammad ay pinili ni Allah, ang kanilang itinuturing na diyos, upang maging kanyang propeta. Bagamat kinikilala ng Islam sina Abraham, Moises, at Jesus bilang propeta, ang kanilang kahalagahan ay maliit lamang kumpara kay Muhammad. Ang mga turo ni Muhammad ay napapaloob saKoran, ang sagradong aklat ng mga Muslim. Muslim ang tawag sa mga tagasunod ng Islam na nangangahulugang isang isinuko ang sarili sa Diyos. Ang mga paniniwala ng Islam ay tinatawag na Limang Haligi ng Islam. Ito ay ang mga sumusunod: 1. Ang pagpapahayag na walang ibang Diyos liban kay Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. 2. Ang pagdarasal ng limang beses isang araw na nakaharap sa Mecca.

Islamikong Moske Ang araw ng Biyernes ay mahalaga sa mga Muslim dahil sa araw na ito natapos ang Hegira o ang pagtakas ni Muhammad tungo sa lungsod ng Medina. Sa araw na ito nagsimula ang kalendaryo ng Islam at ito rin ang araw ng pagsamba ng mga Muslim. Ang mga Muslim ay nahahati sa dalawang pangunahing uri: Sunni at Shia.

madaling araw tanghali gitnang hapon paglubog ng araw