You are on page 1of 3

Jn BUDAJ nmestnk primtora HLAVN MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Bratislava 13. august 2013

VEC: Odpove nmestnka primtora Jna Budaja na interpelciu poslanca mestskho zastupitestva RNDr. Martina Zaovia Ven pn poslanec RNDr. Martin Zaovi, Interpelciou sa ptate na moje kroky na zchranu, resp. sprstupnenie PKO, ktor som uskutonil vo funkcii nmestnka primtora. Odpove by mohla by strun: zo znenia svisiacich zkonov (zkon .377/1990 Z.z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, zkon .369/1990 Z.z. o obecnom zriaden), ako aj zo tattu mesta vyplva, e nmestnci primtora mu kona iba v rozsahu, ku ktormu dostan splnomocnenie od tatutra mesta, tzn. od primtora Bratislavy. Ako nmestnk primtora som nebol vo veci PKO poveren primtorom kona ani voi sdom, kde sa vec ocitla, ani voi vlastnkom pozemkov pod PKO, ktor nm pre nedohodu o vke njomnho za pozemky pod budovou neumouj vyuva PKO na el, ktormu m tto verejn intitcia sli. Na poslednom MsZ (27.6.2013) sa niektor poslanci obrtili na pna primtora Ftnika vo veci mjho poverenia kona v prospech PKO (napr. predseda klubu SDKU-DS, Most-Hd, pn poslanec Nesrovnal). Stanovisko primtora vak ostalo rovnak. Znamen to, e tak ako to bolo od volieb 2010, tak aj po mojom vymenovan nmestnkom, ostva pn primtor M. Ftnik jedinm, kto m oprvnenie kona vo veci PKO voi sdom, resp. voi spolonosti Henbury Development, s.r.o.. Tento prvny stav repektujem a neusilujem sa ako nmestnk o samostatn konanie voi sdom, ani voi vlastnkovi pozemkov. Aktivity za asti primtora: Za posledn pol rok som mal prleitos zastni sa na tmu PKO jednho rokovania s majitemi pozemku pod PKO, so spolonosou Henbury Development, s.r.o., a to na zklade pozvania primtora. Za spolonos Henbury Development, s.r.o. sa rokovania zastnili pni Jn Krn, Peter Korbaka a tefan Bele. Tmou rokovania bolo predloenie nvrhu hlavnho mesta, aby sa pozemky pod PKO vo vlastnctve spolonosti Henbury vymenili za in pozemky (napr. za pozemky, ktor dnes vlastn tt pod Vskumnm stavom vodnho hospodrstva s tm, e zmenu pozemkov so ttom by vysporiadalo hlavn mesto na svoju archu) O rokovan, ktor ia neviedlo ku dohode, informoval. primtor Ftnik na aprlovom zasadan MsZ a zo svojho pohadu som poslancom podal informciu aj ja.

Ako nmestnk primtora mm v uplynulom pol roku monos zastova sa operatvnej porady primtora. Ku rekapitulcii uplynulho pol roka preto patr aj fakt, e vyuvam aj tto monos a upozorujem na naliehavos kauzy PKO a na zvzky, ktor m p. primtor voi mestskmu majetku a jeho elnmu vyuvaniu na tchto tdennch poradch. Tm sa moje monosti kona vo veci PKO z titulu funkcie nmestnka primtora - konia. Dovolm si vak napriek tomu pripoji ete zopr informci nad rmec Vaej otzky. Fakt, e ako nmestnk nie som poveren konanm voi PKO mi toti nebrni pokraova v sil na jeho zchranu ako obanovi, resp. poslancovi MsZ. Obianske a poslaneck iniciatvy V tomto volebnom obdob som pokraoval, asto v spoluprci s aktivistami, v upozorovan na nerieenie problmu PKO a na chtranie tohto majetku na pde mdi aj komisi MsZ a na samotnom MsZ (prakticky na kadom zasadan MsZ). Prichdzal som s iniciatvami a novmi nvrhmi. Opakovane som kad leto iadal ochranu PKO pred nebezpem poiaru (napr. interpelciami u pred vobami 2010, ale potom aj v r. 2011, 2012), a na kad jese som upozoroval na problm krenia, v zime zasa na tie nebezpeia, ktor pre neuvan budovu prina mrz a archa snehu na streche PKO. Naposledy som obhliadku priestorov PKO s ohadom na zimn situciu uskutonil 6. februra 2013 (spolu s aktivistami, ako Katarna imoniov a al). O stave budovy PKO v zime 2013 som informoval MsZ, vrtane fotodokumentcie a to na februrovej schdzi MsZ. Ako oban a poslanec vyzvam pna primtora na rznej postup voi developerovi prostrednctvom mdi, ale aj napr. na poslednom MsZ (27.6.2013.) kedy som vyzval pna primtora ku tomu, aby sa dokonilo odovzdvanie PKO do sprvy mesta a zaal sa neodkladne riei spsob financovania jeho obnovy a znovuotvorenia PKO pre verejnos. Najnovie som p. primtorovi adresoval list, v ktorom upriamujem jeho pozornos na zmenku firmy Henbury Development, s.r.o., ktor bola mestu vystaven nhradou za nezaplaten cenu pozemkov pod PKO. Mesto toti pri predaji (2006) dostalo iba mlo viac ne polovicu ich ceny (150 mil. Sk, tzn. cca 5 mil. eur) a za zvyok, (130 mil. Sk , tzn. 4,3mil.eur), zskala firma Henbury Development, s.r.o. objednvku na prce na obnove dunajskej promendy s odkladom do 10 rokov. Namiesto peaz dala firma mestu zmenku na sumu 130 mil.Sk , ktor je v drbe mesta ako zbezpeka za budce uskutonenie stavby. Pri podrobnejom preskman problematiky obnovy nbreia som nadobudol nzor, e rozsah potrebnch prc na nbre bol zo strany bvalho vedenia mesta nadsaden . Mesto toti nem preo financova napr. obnovu vysokotlakovho plynovodnho potrubia (SPP), ani protipovodov ochranu (Vodohospodrska vstavba). Moje podozrenie, e mesto si u firmy Henbury Development, s.r.o. objednalo aj tak prce, ktor si objednva nemalo, potvrdilo vyjadrenie zstupcov firmy Henbury vyjadrili sa, e na samotn obnovu promendy sta as uvedenej sumy - cca 15% (!). Vyjadrili sa tie, e pokia si mesto nebude pria zaplati vmenu plynovho potrubia, ani nebude chcie financova na tomto seku protipovodov ochranu, s v spolonosti Henbury Development, s.r.o. pripraven mestu zvyn sumu zo zmenky uhradi v hotovosti. Preto som navrhol p. primtorovi zrelni rozsah prc na nbre a vyui peniaze, ktor ostan (po odtan nkladov obnovy nbreia) z predaja pozemku pod PKO na revitalizciu PKO.

Kee som sa ku podrobnejm informcim o rozsahu objednanch prc v svislosti so zmenkou firmy Henbury Development, s.r.o. dostal prve vaka psobeniu v pozcii nmestnka, mohol by som mono oznai aj napr. vyie uveden nvrh, odkia vzia financie na obnovu PKO, za jeden z vsledkov mjho inkovania vo funkcii nmestnka primtora. Ako ale iste viete, na to, aby sa z mjho nvrhu stala skutonos, bude potrebn podpora nielen primtora, ale aj poslancov. To ako vieme nie je vdy jednoduch. Ale pre tento raz chcem veri v podporu. Ve poslanci MsZ drvivou vinou odhlasovali uznesenie . 166/2011 (30. 6. 2011) m prejavili jednoznan vu zachova a obnovi PKO pre prospech bratislavskej verejnosti. Na zver Vm, pn poslanec, akujem za V zujem o PKO. akujem Vm aj za zujem o moje aktivity na obranu tohto mestskho majetku. Verm, e spolonmi silami dosiahneme skor oivenie PKO. Jn Budaj nmestnk primtora

RNDr. Martin Zaovi Poslanec mestskho zastupitestva Bratislava