You are on page 1of 1

www.zastita.com.

hr

Sigurnost na radu - automehaniar


Autor V Utorak, 18 Rujan 2007

Upute za siguran rad automehaniara Ova uputa za siguran rad programski odgovara završnom osposobljavanju za samostalan rad na siguran nain pri obavijanju poslova i radnih zadataka na koje je radnik rasporeen. ODRAVANJE MOTORNIH VOZILAOsnovni izvori opasnosti pri radu su: - Okliznua i padovi na skliskim podovima u radioni. - Padovi u nezaštiene otvore i jame za popravak vozila. - Ozljede pri rukovanju runim i mehaniziranim alatima i strojevima za obradu metala. - Pad dijelova vozila i pad vozila s dizalice. - Udar elektrine struje. - Pad vozila u montanu jamu i nekontrolirano spuštanje ureaja za automatsko istovarivanje tereta. - Ozljede kiselinom ili luinom i udisanje plinova i para pri popravcima i punjenju aku-baterija. - Otrovanje, opekline i ozljede koe pri odmašivanju motora. - Poar na vozilima ili u radionici. - Trovanje ispušnim plinovima. - Prekomjerna buka. Sve površine kojima se kreu radnici moraju biti tako izvedene i odravane da ne postoji opasnost od okliznua ili padova. Sve prolivene tekuine treba odmah posuti suhim pijeskom i oistiti.Montane jame moraju biti ograene ili prekrivene vrstim daskama. Za vrijeme kretanja vozila jama mora biti pokrivena. Tek kada se vozilo zaustavi i osigura, mogu se otkriti oni dijelovi jame koji su potrebni za rad.Za rad na popravcima i odravanju vozila treba upotrebljavati samo ispravan alat, i to samo u svrhe za koje je namijenjen.Alat se ne smije nositi u depovima radnog odijela, ve u odgovarajuim kutijama za alat. Svaki alat mora imati odreeno mjesto na koje se odlae. Pri odlaganju alata na police ili u kutije oštri dijelovi moraju biti okrenuti prema unutra.Odvijai se ne smiju upotrebljavati umjesto dlijeta, poluge ili probijaa. Za odreeni posao treba odabrati odgovarajui odvija. Pri tome se predmet na kojem se radi ne smije drati u rukama, ve mora biti sigurno uvršen na radnom stolu.Kljuevi se smiju koristiti samo za odvijanje, a ne za udaranje umjesto ekia. Za rad treba odabrati odgovarajui klju, a ruice kljueva ne smiju se nastavljati polugama ili cijevima.Kliješta se ne smiju upotrebljavati umjesto kljua ili ekia.ekii moraju imati dobro uklinjen gladak, ist i itav drak. Za svaki posao treba odabrati eki odgovara-jue teine. eki treba drati na kraju drška.Svi alati s reznim plohama (sjekai, pile, noevi, turpije) moraju uvijek biti oštri odnosno nabrušeni. Tijekom korištenja alata s reznim plohama alatom se treba tako sluiti da se usmjerava od tijela. Tijekom korištenja alata kod kojih dolazi do odlijetanja estica treba nositi zaštitne naoale. Tijekom korištenja mehaniziranih alata posebnu pozornost treba posvetiti rotirajuim dijelovima. Ureaji za prijenos gibanja moraju biti u zatvorenom kuištu, a za zaštitu od rotirajuih alata u podruju radnog postupka treba primijeniti sigurne radne postupke. O svim uoenim ošteenjima na elektrinim instalacijama, ureajima i priboru treba odmah obavijestiti odgovornu osobu i prekinuti rad s mehaniziranim alatom. Za rad u montanim jamama treba upotrebljavati alate i prijenosne lampe s malim naponom (24 i 42 V).Za podizanje vozila treba upotrebljavati samo ispravne rune dizalice s ureajem za osiguranje od iznenadnog spuštanja.Za podizanje teih dijelova motora vozila (teih od 30 kg) trebaju se koristiti lanana, konzolna ili mosna dizalica. Na te dizalice teret se treba vezati pomou ueta i kuke za vješanje. Na kuki dizalice i uadi za vezanje i vješanje mora biti oznaka dopuštene nosivosti.Kad se vozilo doveze iznad montane jame, treba ga zakoiti runom konicom, iskljuiti motor te ruicu mjenjaa staviti u poloaj najmanjeg prijenosa. Za vrijeme rada u jami, motor mora biti ugašen. Ako se s vozila skidaju kotai, ispod osovine se moraju postaviti stalci. Kod popravljanja vozila s ureajem za automatski istovar tereta, ispod podignute karoserije moraju se postaviti podupirai. Aku-baterije smiju se puniti i popravljati samo u posebno ureenim ventiliranim prostorijama. Za zaštitu od kiselina i luina treba nositi zaštitne naoale s nepropusnim okvirima, gumene rukavice, štitnik za podlakticu te pregau od plastike i gumenu obuu.Dijelovi motora ili vozila ne smiju se prati etiliziranim benzinom. Za navedene poslove mogu se koristiti druga otapala.Dijelove koji su bili u dodiru s etiliziranim benzinom ne smije se propuhivati ustima. išenje i pranje dijelova motora treba se obavljati u posebnim posudama s poklopcima na mjestima gdje postoji ventilacija.Sve poslove kod kojih postoji mogunost isparavanja para treba po mogunosti obavljati na otvorenom prostoru ili u odgovarajuem ventiliranom prostoru.Da se otklone opasnosti od trovanja ispušnim plinovima, u svakoj radionici treba postaviti ureaje za odvoenje plinova s mjesta nastanka.Rad motora na vozilima treba, zbog prekomjerne buke, ispitivati na otvorenom prostoru ili uz upotrebu usnih štitnika.

http://www.zastita.com.hr

Powered by Joomla!

Generirano: 6 March, 2008, 11:55