Kaedah Struktural

Kaedah yang memerhatikan karya berdasarkan struktur-struktur konkrit yang membina karya itu seperti watak, perwatakan, tema, persoalan, plot, gaya bahasa dan lain-lain lagi;. Definisi terdapat KAEDAH STRUKTURAL perhubungan antara struktur-struktur kesusasteraan, Ciri-ciri menggunakan induktif, mengutamakan tertentu sahaja, unsur-unsur pendekatan

Kelebihan

Penguasaan

murid

terhadap

unsur-unsur

struktur

karya adalah baik dan mantap.

diperkenalkan terlebih dahulu. pembelajaran lebih berpandukan guru, tidak mengutamakan bahan

membantu murid untuk melihat kewujudan karya kesusasteraan sebagai suatu penghasilan buah fikiran, renungan ke dalam diri, imaginasi, manipulasi, emosi, penerapan pengetahuan dan pelbagai pengalaman dan kerohanian (Kamarudin 1988 hlmn 43).

bantu mengajar

memerlukan tentang elemen

pengetahuan struktur bagi

memudahkan pembelajaran.

Kaedah struktural juga adalah kaedah paling awal digunakan berpandukan kepada pendekatan struktural. mesej. jelaslah bahawa dalam konteks pengajaran menggunakan kaedah struktural. Menurut Kamarudin (1988). . sistem. Berdasarkan definisi-definisi di atas. struktur dan binaan yang digunakan. pengajaran. Perkataan struktural hadir daripada perkataan struktur. struktur adalah cara sesuatu terbina atau terbentuk daripada pelbagai bahan. atau aspek hingga menjadi satu pola. unsur. pendekatan ini mempunyai sejarah yang lama sekali sejak Plato dan Aristotle meletakkan garisgaris ukuran terhadap berbagai-bagai genre sastera. Segala unsur-unsur yang membentuk struktur karya itu perlu dikenal pasti dan diketahui oleh guru itu sendiri. guru perlulah menguasai terlebih dahulu tentang bahan atau karya yang hendak diajar.Pengenalan Pendekatan struktural adalah merupakan pendekatan yang paling tua digunakan dalam mengkaji sastera. komponen Kaedah yang diperhatikan adalah dalam kaedah pengajaran pengajaran struktural kesusasteraan dengan menggunakan aspek kajian tertentu seperti perwatakan. persoalan. Kamarudin (1988) pula menyatakan bahawa kaedah struktural ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek kesusasteraan. unsur-unsur yang diperhatikan adalah unsur-unsur atau komponen-komponen yang terdapat di dalam karya tersebut. nilai murni. Perkara ini sangat penting bagi memastikan perjalanan proses pengajaran guru menuju kepada objektif yang ingin dicapai pada sesi itu. amanat. Oleh itu. gaya bahasa. atau ayat tertentu. dan sebagainya secara teratur atau satu persatu (Naffi Mat (2006). Glosari Pengajian Melayu). tema. Mina Sikana (1998) menyatakan struktural memberikan penekanan yang utama berdasarkan aspek-aspek dan unsur-unsur yang membina sesebuah karya. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). Pengajaran menggunakan kaedah ini sebenarnya lebih berfokus kepada struktur bahan yang diajar. ini menunjukkan bahawa untuk menggunakan kaedah ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat menggunakan beberapa kaedah ini.

Ciri yang pertama adalah perlunya ada perhubungan antara struktur-struktur sastera. meneliti. Oleh sebab itu. unsur-unsur struktur diperkenalkan terlebih dahulu. Kamarudin (1988) menerangkan dalam bukunya bahawa pendekatan induktif menggunakan kaedah pencarian iaitu melihat. watak dan perwatakan. . Perhubungan yang diketengahkan adalah hubungan antara tema. menggunakan pendekatan induktif. pemahaman terhadap perkara ini perlu diberi perhatian yang lebih.Ciri-Ciri Kaedah Struktural Kamarudin (1988) juga telah menggariskan beberapa ciri yang terdapat dalam kaedah struktural antaranya adalah : i ii iii iv v vi vii terdapat perhubungan antara struktur-struktur kesusasteraan. teknik. tidak mengutamakan bahan bantu mengajar memerlukan pengetahuan tentang elemen struktur bagi memudahkan pembelajaran. i. menganalisis sesuatu itu pada awalnya dan kemudian membuat keputusan atau kesimpulan daripada data yang telah dikaji. dalam pengajaran sastera. mengutamakan unsur-unsur tertentu sahaja. Guru perlu membimbing pelajar agar menemui objektif tertentu. ii. latar. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang menumpukan kepada ciri-ciri terlebih dahulu sebelum membuat satu konsep. plot. Kaedah ini lebih sesuai menggunakan pendekatan induktif. mengkaji. pembelajaran lebih berpandukan guru. gaya sudut pandangan dan sebagainya yang membentuk keseluruhan karya.

namun masih tidak boleh terkeluar daripada konsep yang telah ditetapkan oleh guru. Selain itu. iv. Oleh itu. . Walaupun murid dibenarkan membincangkan tentang isu pada sesuatu struktur. vi. v.iii. pembelajaran menggunakan kaedah ini akan memudahkan murid dan boleh memantapkan penguasaan murid berkenaan terhadap karya tersebut. kaedah ini juga boleh membantu murid untuk melihat kewujudan karya kesusasteraan sebagai suatu penghasilan buah fikiran. Oleh itu. Struktur perlu diperkenalkan terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Kelebihan Kaedah Struktural Kaedah struktural ini lebih tertumpu kepada penelitian terhadap strukturstruktur yang membina karya tersebut. kaedah ini amat sesuai digunakan kepada pelajar di peringkat tinggi. Aspek-aspek yang lain dalam sastera tidak diambil kira. Pengetahuan tentang elemen struktur dalam sesebuah karya memudahkan pembelajaran. emosi. Kaedah ini juga mengutamakan elemen struktur tertentu sahaja. imaginasi. penerapan pengetahuan dan pelbagai pengalaman dan kerohanian (Kamarudin 1988 hlmn 43). Kaedah ini juga tidak mementingkan bahan bantu mengajar dalam memandu murid untuk mendapatkan jawapan bagi setiap unsur atau struktur tersebut. vii. manipulasi. Kaedah ini lebih berpandukan kepada guru. renungan ke dalam diri.

nilai dan pengajaran dan lain-lain lagi. plot. soalan-soalan yang diajukan tidak boleh bercampur aduk. Selain itu. barulah melihat kepada elemen-elemen lain. guru menyediakan sebuah karya contohnya cerpen. gaya bahasa. kaedah struktural ini sebenarnya kaedah yang memerhatikan karya berdasarkan struktur-struktur konkrit yang membina karya itu seperti watak dan perwatakan. . nilai. peristiwa. tema dan persoalan. latar. Kemudian. plot.Aplikasi Contoh untuk mengaplikasikan kaedah ini. Kemudian. perbincangan dengan menggunakan kaedah ini tidak boleh dicampuradukkan antara elemen-elemen tersebut. Guru perlu memandu murid agar murid sentiasa memberikan jawapan dalam aspek yang dikehendaki oleh guru sahaja. Perbincangan perlu dilakukan satu persatu mengikut elemen yang ingin ditekankan. tema. murid perlu membaca cerpen tersebut secara menyeluruh. Kemudian. Oleh itu. Kesimpulan Mudahnya. gaya bahasa dan lain-lain lagi. guru mengadakan soal jawab berdasarkan elemen-elemen yang menstrukturkan cerpen tersebut watak dan perwatakan.

renungan ke dalam diri. imaginasi. Kurang memberikan penekanan secara terperinci terhadap struktur-struktur sesuatu karya. manipulasi. penerapan pengetahuan dan pelbagai pengalaman dan kerohanian (Kamarudin 1988 hlmn 43). . membantu murid untuk melihat kewujudan karya kesusasteraan sebagai suatu penghasilan buah fikiran. Kelebihan Cara kajian dilaksanakan Penguasaan murid terhadap Separuh global : Melihat secara keseluruhan kemudan menjurus kepada bahagian yang ingin disentuh. emosi. Definisi Kepentingan setiap komponen/struktur KAEDAH GLOBAL Ciri-ciri Penilaian dilakukan secara impression. Secara menyeluruh (global) : Menganalisis secara keseluruhan semua aspek-aspek.Kaedah Global Kaedah yang memerhatikan karya secara meluas. karya adalah baik dan mantap. am dan spontan.

Melalui cara ini. Ia tidak melihat sesuatu itu sebagai bahagian-bahagian yang terpisah dan perlu dikaji secara berasingan atau secara khusus (Kamarudin. Kamarudin (1988) menyatakan bahawa cara ini adalah dianggap lebih praktikal dan lojik terutama apabila seseorang penilai itu menghadapi kesuntukan masa atau berhadapan dengan terlalu banyak komponen yang akan dibincangkan.Pengenalan Kaedah ini adalah kaedah yang melihat sesuatu karya itu secara keseluruhan. Namun begitu. 2010). ii. perkara dan sebagainya ataupun secara menyeluruh (Kamus Dewan Edisi Keempat. Kaedah global pula adalah meneliti sesuatu aspek pembelajaran itu berdasarkan tanggapan yang menyeluruh. Secara (menyeluruh) global. Kaedah global adalah berdasarkan andaian bahawa karya sastera itu adalah hasil kesatuan daripada pelbagai elemen. kaedah ini tidak mendalami sesuatu aspek secara terperinci dan sesuai digunakan sebagai pengenalan sahaja sebelum meneruskan pengajaran seterusnya. . Separuh global dilakukan dengan melihat aspek itu secara keseluruhan terlebih dahulu kemudian terus menjurus kepada bahagian yang hendak dibicarakan secara terperinci. 1988). Global adalah merangkumi seluruh kumpulan. karya dianalisis dengan melihat dan menilai aspek-aspek yang membangunkan karya tersebut secara keseluruhan dan tidak digalakkan aspek-aspek tersebut dibincangkan secara berasingan. Kaedah global ini terbahagi kepada dua cara kajian yang boleh dilaksanakan semasa menilai sesuatu karya iaitu : i.

Oleh itu. Penilaian dilakukan secara impression. Setiap komponen dalam karya adalah penting dalam bekerjasama dan membentuk kesatuan karya. kekuatan dan kelemahannya dan lain-lain lagi. pertaliannya. ii. . penilai dapat menjimatkan masa dan dikatakan lebih praktikal.Ciri-ciri Kaedah Global Kaedah global mempunyai beberapa ciri yang penting iaitu : i. bahkan boleh juga dinilai dalam aspek tema. penilaian ini tidak dapat lari daripada unsur-unsur subjektif para penilainya. Namun. am dan spontan. nilai. Oleh sebab itu. karya bukan sahaja boleh dinilai pada aspek watak perwatakan sahaja. dengan menggunakan kaedah ini. cara ini lebih praktikal sekiranya para penilai kesuntukan masa atau berhadapan dengan terlalu banyak komponen. Selain itu. komponen-komponen yang terlalu banyak dalam sesuatu karya akan membuatkan penilai memakan masa yang lama untuk mengkaji tentang komponenkomponen tersebut. Sebagai contoh. plot. Kelebihan Kaedah Global : Kelebihan yang terdapat dalam kaedah ini antaranya adalah membolehkan penilaian terhadap sesuatu karya itu dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh semua struktur yang membina karya tersebut.

Rajah di bawah lebih menjelaskan lagi tentang penggunaan cara ini. Cara ini agak sesuai dengan teori Gastalt (seperti yang dipetik dari Kamarudin (1988) Kaedah Pengajaran Kesusasteraan) yang menyarankan bahawa kita belajar dengan melihat secara keseluruhan sebelum meneliti elemen-elemennya. Peringkat Awal A B C B A Peringkat Perkembangan B C B Peringkat Akhir C A = Alam luas luar sekitar Melaka B = Daerah-daerah di luar Melaka C = Melaka sepenuhnya . Satu contoh yang boleh disesuaikan dengan cara ini adalah pembinaan Sejarah Melayu. Untuk cara yang pertama adalah mengkaji karya secara separuh global.Aplikasi Seperti yang dinyatakan. kaedah global ini mempunyai dua cara kajiannya.

persoalan. Kesimpulan Kaedah global ini sebenarnya salah satu kaedah yang melihat secara meluas tentang sesuatu karya tersebut. sudut pandangan.Satu lagi cara menganalisis karya sastera adalah secara menyeluruh (global). watak dan perwatakan. Karya yang dianalisis dilihat terus pada unsur-unsur seperti tema. Kaedah ini hanya menyentuh ‘kulit luar’ sahaja pada struktur-struktur tersebut. pengkritik karya-karya sastera menggunakan kaedah ini untuk mengkritik karya untuk melabelkan kualitinya. Penelitian terhadap struktur-struktur sesuatu karya tidak diberi penekanan secara terperinci. . Kebiasaannya. Ulasan pula dilakukan dengan melihat pertalian aspek-aspek dari segi kekuatan dan kelemahannya. gaya bahasa dan lain-lain. Cara ini melihat dan menilai aspek-aspek yang membangun karya tersebut secara keseluruhan.

bahkan objektif utama pengajaran guru pada hari itu boleh tercapai dengan mudah. Murid bukan sahaja berasa seronok. kaedah dan teknik yang digunakan semasa mengajar perlulah diaplikasikan dan dipelbagaikan. . Setiap komponen ini mempunyai fungsi dan kesan yang berbeza-beza. pendekatan. Oleh itu. dan teknik. komponenkomponen ini perlu digunakan dan dikombinasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk memperoleh hasil pengajaran yang berkesan. Dalam pengajaran Komponen Sastera (KOMSAS). Sebagai seorang guru yang menginginkan sesi pengajaran dan pembelajarannya menjadi menarik dan menyeronokkan. bahkan murid juga mendapat keuntungan yang banyak sekiranya kepelbagaian rutin pengajaran ini diaplikasikan. Kerja kursus ini adalah salah satu wadah yang membantu dan memberikan saya pemahaman walaupun lebih kepada teori berkenaan dengan kemahiran-kemahiran tersebut agar saya dapat mengaplikasikannya di sekolah kelak. Penekanan yang diberikan pada kerja kursus kali ini sangat bersesuaian dengan penerapan kemahiran-kemahiran pedagogi dalam pendidikan kepada guruguru yang mengajar matapelajaran Bahasa Melayu. kaedah.Refleksi Kerja kursus BMM 3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu kali ini lebih menekankan terhadap tiga komponen utama dalam pedagogi pendidikan semasa pengajaran dan pembelajaran. Komponen-komponen itu adalah pendekatan. Kemahiran yang mantap akan membawa kepada pengajaran yang berkesan. Perkara ini sama seperti pendapat yang diberikan oleh Esah Sulaiman (2004) yang menyatakan bahawa kombinasi pelbagai kaedah dan teknik akan menghasilkan pengajaran yang berkesan. ini menunjukkan betapa pentingnya guru-guru perlu menguasai komponen-komponen ini agar pengajaran yang dijalankan dapat mencapai objektif yang diinginkan. Ini bukan sahaja memberikan kelebihan kepada guru.

Sebagai contoh peranan penting yang perlu dimainkan oleh guru adalah guru perlu bertindak sebagai penggerak atau pembimbing di dalam kelas. seorang guru juga perlulah menggunakan teoriteori pembelajaran yang baik. Malah.Selain itu. Selain itu juga. . pendekatan. Persepsi masyarakat yang mengatakan bahawa karya-karya sastera adalah sudah lapuk dan tidak sesuai dengan peredaran zaman perlu diperbetulkan kerana ternyata mesej-mesej dalam setiap karya tersebut masih sesuai dipraktikkan pada zaman ini. Hal ini kerana. guru juga perlulah kreatif dan inovatif untuk membentuk soalan-soalan dan aktiviti-aktiviti yang dinamis. Guru banyak memainkan peranan penting agar murid-murid minat mempelajari tentang kesusasteraan ini. masyarakat Melayu bakal menjadi masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai budaya dan estetika yang tinggi. Selain itu. menghayati dan menikmati bahan-bahan kesusasteraan yang dipelajari. Matapelajaran ini sebenarnya merupakan salah satu cara yang boleh digunakan untuk mengajar dan menerapkan nilai-nilai murni. Sebenarnya karya-karya sastera sarat dengan mesej-mesej yang tersirat yang perlu difahami dan dihayati oleh orang ramai. sastera adalah karya-karya yang direka dan dihasilkan bukan setakat untuk hiburan dan jenaka semata-mata. Dari sudut kepentingan pengajaran sastera ini. Perbincangan yang dilakukan didalam kelas perlu dibimbing oleh guru agar murid dapat memahami. idea-idea spontan yang menarik dan sebagainya. setelah melaksanakan kerja kursus ini juga sebenarnya memberikan satu gambaran jelas bahawa betapa pentingnya matapelajaran kesusasteraan ini diajar kepada murid-murid di sekolah. Ciri-ciri penting ini perlu ada dalam diri guru-guru yang mengajar kesusasteraan ini. sekiranya pengajaran kesusasteraan ini dapat diaplikasikan dengan baik dan berkesan. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dan kesemua ini perlu diselaraskan agar dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari itu sekaligus mencapai tujuan utama pengajaran kesusasteraan diadakan di sekolah. kerja kursus ini juga memberikan pendedahan kepada saya tentang peranan seorang guru yang mengajar matapelajaran kesusasteraan ini.

Kepentingan pengajaran Komsas ini kepada murid bukan setakat terbatas pada nilai-nilai murni dan pengenalan kepada karya-karya klasik. Terima kasih juga kepada pihak-pihak lain yang membantu sama ada secara langsung mahupun tidak. gandingan idea-idea daripada kami bertiga juga membuatkan RPH tersebut menepati kehendak soalan kerja kursus ini. Rancangan pengajaran harian (RPH) adalah satu rancangan pengajaran yang wajib disediakan oleh semua guru-guru. Kemahiran-kemahiran dan pengetahuan ini seharusnya diketahui dan dikuasai oleh semua guru-guru khususnya yang mengajar Bahasa Melayu kerana bukan sahaja mampu menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan. Akhir sekali. kaedah dan teknik yang telah saya pelajari. Setiap langkah yang dirancang dalam RPH tersebut menerapkan unsur-unsur dan nilai-nilai yang boleh mencapai tujuan sebenar pengajaran Komsas diwujudkan di sekolah. Melalui kerja kursus ini juga.T atas keizinan-Nya.W. saya turut mendapat pendedahan tentang cara membuat RPH dan mengajar mata pelajaran kesusasteraan dengan mengaplikasikan pendekatan. Selain itu. saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah S. bahkan sebenarnya pengajaran sastera mampu membantu murid-murid dan orang lain meningkatkan kemahiran dan perbendaharaan kosa kata mereka. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan sekumpulan saya kerana memberikan kerjasama yang padu sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini. bahkan juga mampu menjadikan pengajaran mencapai objektif dengan lebih berkesan. . terdapat banyak perkataan-perkataan yang jarang digunakan dalam seharian hidup kita. Dalam karya sastera itu sendiri. Kita berasa janggal untuk menggunakan perkataan tersebut sedangkan perkataan itu sebenarnya wujud dan sering digunakan dalam bidang-bidang lain. saya bersama-sama ahli kumpulan saya dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan baik. kolaborasi dan kerjasama antara saya dan rakan-rakan saya Aminuddin dan Izzul Imran membuatkan RPH yang disediakan kelihatan begitu menarik dan menyeronokkan. Selain itu.

Husin (1988) Kaedah Pengajaran Kesusasteraan. Petaling Jaya. Pulau Pinang. Glosari Pengajian Melayu). Mina Sikana (1998) Kritkan Sastera Moden. Penerbit Fajar Bakti (Naffi Mat (2006). Cerdik Publiction Sdn. Bhd. Penerbit Fajar Bakti . Teori dan Pendekatan.Bibliografi Kamarudin Hj. Shah Alam.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.