You are on page 1of 115

Sve sto ste oduvijek zeljeli znati 0 kanni. ..

ali niste zna1i koga biste pitali!


Otkrijte
Moe karme
Elementami prirucnik koji ce yam pomoei shvatiti
univerzalni zakon uzroka i posljedice ... te otkriti nacin njegove
primjene u cilju stvaranja boljega zivota.
Knjigom Moc karme ugledna vidovnjakinja i duhovna
iscjeliteljica Mary T. Browne pomoei ce yam
- poravnati raeun u "karmi ckoj banci"
- ustanoviti razliku izmedu puke seksualne privlacnosti i
dubok.e, trajne Ijubavi.
- shvatiti odnos izmedu karme i reinkamacije - te sto se s
vasom karmom dogada nakon smrti
- otkriti najvazniji korak koji mozete naciniti prema istinskoj
financijskoj sigurnosti.
- cuti "karmicki poziv na budenje" u obliku bolesti i drugih
nevolja.
- osloboditi se proslih pogresaka, razocaranja i izdaja ... te
pronaei istinsku sreeu kojoj lezite.
Biblioteka NOVl VlDICI
Knjiga 2
Urednici: Vladimir J akolic, prof. i Nada J akolic, prof.
Mary T. Browne
MOCKARME
ITP SKORPION, Baboniceva 44, 10000 Zagreb
te1.!faks: 01/4635-341, 01/4635-342
e-adresa: itp-skorpion@zg.htnet. hr.
Za nakladnika: Ratko Ostojic
Korektorica: Iva Jakolic
Fotografija i idejno-likovno rjesenje naslovnice: Vladimir Jakolic
Racunalna izvedba naslovnice i slog: Zdeslav Ostojic
Tisak: Grafocentar, Sesvete
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveutili sna knjiznica - Zagreb
UDK 291.23
129:29
BROWNE. Mary T.
Moe karme: kako razumjeti pros lost i
oblikovati buducnost I Mary T. Browne: s
engleskoga prevela Aleksandra Mi halj evic
Barlovic. - Zagreb: Skorpion, 2005.
(Biblioteka Novi vidici ; knj. 2)
Prijevod djela: The power of karma.
ISBN 953-6405-77-6
I. Karma -- SlucJija
45 1129040
ISBN 953-6405-77-6
Maty T. Browne
MOCKARME
Kako RAZUMJETI PROSLOST j
OBLIKOVATI BUDUCNOST
S engleskoga prevela
Alel'sandra Mihalj\li c Barlovic
11),
Skorpion
Zahvale
Sto je karma - i kako utjece na mene?
Uvod
1. Kanna
2. Kanna i reinkarnaeija
3. Kanna i zdravlje
4. Kanna i seks
5. Kanna i novae
6. Kanna i moe
7. Kanna i ravnoteza
Popis afirmaeija
SADRZAJ
11
13
15
21
43
73
105
139
173
201
223
v
Sto je karma - i kako
utjece na mene?
Karma je univerzalni zakon uzroka i posljedice. Zanjete one sto
ste posijali. Dobivate one sto zasluzujete. Vi ste one sto jedete.
Ako dajete ljubav, primate ljubav. Osveta se okrece protiv osvet
nika. Sve se vraca, sve se placa.
"Karma" doslovce maci "postupak". Dobri postupci m ace
dobru karmu. Losi postupci m ace losu karmu. Svaki je covjek
sam odgovoran za svoje postupke, a svaki postupak izaziva reak
ciju koja je u svakom pogledu jednaka i primjerena postupku.
Karma je pravda. Ona ne nagraduje niti kaznjava. Karma ne
iskazuje naklonost jer moramo zasluziti sve Sto primamo. Karma
nikoga i nista ne predodreduje. Svoje uzroke stvaramo sami, a
karma savrseno uravnotezeno prilagoduje posljedice.
Mnogi smatraju da svoju karmu nikako ne mogu promi jeniti
sve je predodredeno, zaSto bi se trudili mij enjati svoju situaciju?
To je one sto ih plasi. Takvi Ijudi vj eruj u kako covjek mora bin
pasivan da bi prihvatio stvamosr karme. To jednostavno nije isti
na, Karma je aktivna. U tren oka mozemo donijeti odluke koje ce
oblikovati nasu buducnost i preobraziti ona podrucja nasega
zivota koja nas cine nezadovoljnima.
13
Karmu bismo mogli usporediti s bankom. Karmicka banka je
nepristrana, casna, nepotkupljiva, nepogresiva i stabilna ustano
va. Svaka osoba u cijelom univerzumu ima svoj racun u tom
golemom spremistu. Sa svakim ispravnim postupkom na svoj
racun polazete dobru karmu. Svaki los postupak stvara losu
karmu. Krajnji je cilj potpuno izravnavanje racuna. Kad to posti
gnete, ovladat cete svojom karmom.
Uvod
ViSe od dvadeset godina koristim svoj dar jasnovidnosti kako bih
pruzala savjete drugima. Radi privatnih seansi u tom su mi se raz
doblju obratile tisuce Ijudi. Moj se rad najvecim dijelom odnosi na
pomaganje drugima da prepoznaju svoje probleme, a kad ih priz
naju, predlazem im rjesenja. Ja ne upravljam nicijom sudbinom.
Mnogo vremena provela sam razmatrajuCi najcesce teskoce u
umovima mojih klijenata, prijatelja i znanaca. Bez obzira na to je Ii
osoba direktor jedne od 500 najuspjesnijih americkih tvrtki,
Oscarom nagradeni glumac, odvjetnik, psihijatar, broker s Wall
Streeta, telefonist, tajnica, student, majka iii novinar, zajednicka nit
povezuje sve zivote. Pojedinacne se okolnosti razlikuju, ali su
potrebe slicne: svi zude za zdravljem, Ijubavlju, sigumoscu i ravno
tezom. Medutim, paradoksalno je da mnogi Ijudi vjeruju kako ce
te ciljeve najlakSe postici manipulirajuci seksom, novcem iii moCi.
Ljudi mi dolaze u nadi da im moji psihicki darovi mogu pomoci
tako sto ce im otkriti najbolji naCin za ostvarenje njihovih zelja.
Glavno zariste i najzanimljiviji dio mojega posla oduvijek su
bila, i zauvijek ce ostati, osobna, privatna savjetovanja Ijudi
razlicitih poslovnih i drustvenih polozaja. S godinama se moja
praksa toliko prosirila da je postalo nemoguce primiti sve koji su
trazili osobno proricanje iii iscjeljivanje. Morala sam nesto podu
zeti. Pisanje je bilo najprakticniji nacin da svoje znanje i iskustvo
15
14
--
otkrijem veeem broju zainteresiranih.
Moja prva knjiga Ljubav na djeJu nadahnuta je seansom s kli
jentom koj i mi je rekao: "Dosao sam k varna jer nastojiin prona
ei Boga". Ljudi mi dolaze zbog mnogi h razloga. Nekoliko ih je
doslo iz puke radoznalosti. Neki su dosli s tocno odredenim
pitanjima poput: "Hoeu Ji se udati za svojega decka?" "Koju bih
pos!ovnu ponudu trebao prihvatiti?" iIi "Koliko dj ece vidite u
mojoj buduenosti?" No, tada me je prvi put netko zamoli o da mu
pomognem pronaCi Boga.
Bilo je to potkraj osamdesetih - u vrijeme "ja" narastaja. Ljudi
su osjecaJi ispraznost, duboku duhovnu prazninu. U toj sam knji
zi otkrila kako vjerujem da je sluienje drugima na bilo koji izve
divi nacin najizravniji put prema Bogu. Covjek ne mora bid
Mahatma Gandhi iIi Majka Tereza da bi zivio smislenim zivotom.
Covj ek ne mora biti nadobudan dobrocinitelj iIi "otirac" da bi
sluzio. Svaki cin pomoei drugome jedan je korak blLze Bogu
svaki je zivot jednako vazan. Knjiga Ljubavna djelu citateljima je
ponudila duhovan pristup slobodi i sreci.
'ivot posiJje smrti napisaJa sam zato sto je svaki drugi klijent
trazio da mu pomognem shvatiti sto se dogada kada umremo.
Povijest je samo u vrijeme ratova zabiljezila toliko mnogo tragic
nih smrti mJadi h muskaraca i zena. Prema mojem misljenju,
depresija koja vodi u ocaj, bolesti poput Parkinsonove - koja je
do tada pogadala samo starije osobe - i epidemija AIDS-a bile su
medu najcescim razlozima rastuceg zanimanja za zagrobni zivot.
Sposobnost vidovitosti pruzil a mi je uvid u zagrobni zivot i omo
guciia osobno iskustvo koje mi je bilo potrebno da bih napisala
tu knjigu. Knjiga Zivot poslJje smrti i daJje naiJazi na dobar oda
ziv, sto smatram dokazom da Jjudi mogu prevl adati strah od smrti
i tako razviti dubJje postovanje prema svetosri Zivota.
Knjigu Mac kanne pisem zbog toga sto mi klijenti i slusatelji
16
mojih predavanja u posljednje vrijeme naJcesce postavJjaj u
pitanja vezana za zakon karme te njezin izravan utjecaj na nase
svakodnevne zivote:
1. Je Ii sve u nasim zivotima predodredeno?
2. Zasto je moj zivot tako zbrkan iako Cinim sve sto mogu da
bih bio dobar covjek?
3. Hoeu li ikada pronaCi srodnu dusu?
4. Zasto je moja majka umrla od raka? Bil a je naj bolja zena
na svijetu.
5. Obavljam sav sefov posao, ali on nikada nij e zahvalan i
zaraduje dvadeset puta viSe od mene. Zasto mi se to dogada?
6. Izgladnjujem se, odlazim u teretanu, brojim svaku kaloriju,
ali i dalje imam pemaest kilograma viska. Lijecnik kaie da
je s mojom stitnjacom sve u redu. Zasto je moje tijelo takvo?
7. Zakleo se da me voli. Zasto me vise nije nazvao?
8. Je Ii seks putem interneta nevjera?
9. Posjeti o sam astrologa koji mi je rekao da eu biti slavan?
Kada?
10. Vjerujete Ii u reinkarnaciju? Podvrgnuo sam se regresiji u
prosli zivot i receno mi je da je ovo moj posljednji zivot na
Zemlji.
11. Zelim ostaviti supruga radi Ijubavnika. Hoee Ii mi se to
osvetiti?
12. Zasto se to dogada menj? !spastam Ji zbog necega sto sam

uCinio u proslom zivotu?
Rijec "karma" pojavljuje se u casopisima, novinarna i na tele
viziji onoliko cesto koliko se nekoc ponavJjao izraz "sve se vraca,
17
sve se placa" ili "dobivas one sto si zasluiio". Rijec, za koju mnogi
smatraju da joj je mjesto isklj uCivo u istocnjackom rj ecniku iii u
rjecniku newagea, postala je neizostavan dio nasega zargona.
Postalo mi je kristalno jasno da u drustvu vlada ocajnicka
potreba za tumacenjem karme, reinkamacije, predodredenosti i
slobodne volje. Bilo je potrebno rasprSiti zablude 0 tome da nam
se sve dogada slucajno, pukim siucajem, da zivimo samo jedan
zivot, da nam neke svemoene sile odreduj u put i da nemamo
moe donosenja vlastitih odluka.
Osjeca se snazna potreba za prakticnim naCinom razumije
vanja djelovanja karme, ali i obli kovanja vlastite karme. Bez rein
karnacij e nema karme, pa je bilo potrebno podrobno objasniti
nerazmrsivu vezu izmedu ta dva nacela. Karma i reinkarnacija
predugo su bile zagonetke. Ni jedan oblik trajne preobrazbe
tjelesne, duhovne iii psihoioske - nije moguc bez poznavanja
karme i njezina izravnog utjecaja na sve aspekte nasih zivota.
Vizualizacije, afirmacije, pozitivno razmisijanje, iscjeljujuce medi
tacije, invokacije i ostale slicne tehnike zapravo su gubitak vre
mena ako ne razumijemo karmu.
U proucavanju karme presudno je vazno razumij evanje rav
noteze. Zivjeti u ravnotezi maci posjedovati unutamji mir te isto
dobno biti u miru s vanjskim svijetom. To je sklad. To je one 5to
Ijudima nedostaje na ovaj iii onaj nacin - neki su savrSeno zdra
vi, ali nemaju novca, neki uzivaju u sjajnom seksualnom zivotu,
ali su nezaposleni, neki imaju novca, ali su bolesni, neki imaju
moe, ali nemaju Ijubav.
Uvjerena sam da je sve karma i to je misao vodilja mojega
zivota. Kada drugi prihvate moje duboko vjerovanje u karmu i
reinkamaciju, vjerujem da ee razviti strpljenje u odnosu prema
sebi i prema drugima. Naposljetku, cemu zurba? Pred nama je
vjecnost. Na raspoiaganj u nam je mnogo vremena da se razvije
18
mo i pronademo sreeu. Mogli bismo jednostavno postupati kako
najbolje znamo u situacijama u kojima se nademo.
Mogucnost duhovnog rasta iznimno je velika cak i kada smo
suoceni s te5kim trenucima, a mamo da nas u buducnosti oceku
ju jos mucniji trenuci . Ako upamtimo da je sve karma, naSa je
buducnost unasim rukama.
19
1. Karma
............
ODAKLE JE POTEKLA KARMA?
Zbrka koja vlada na podrucju shvacanja karme nimalo me ne
iznenaduje. Upitate Ii deset Ijudi sto znaCi ta rijec, dobit cete
deset razliCitih odgovora. "Nije Ii to sudbina?" "Nije Ii to ona rijec
koja se sezdesetih godina mogla cuti u Woodstocku?" "Mislim da
karma znaci da sam u necemu pogrijesio." "Nije Ii to nesto veza
no za budiste?" "0, da, to znaci usud! " Vecina Ijudi zna da Oeset
zapovijedi potjece iz Biblije, ali ne znaju odakle potjece karma.
Karma i reinkamacija su temeljna nacela budizma, ali su 0
njima poucavali i sustavi ezotericne filozofije kao sto su pitagorej
ska i Platonova skola. No, za nase prakticne potrebe, zapocet cu
s Adamom i Evom.
ADAM lEVA
Potreba za zdravljem, seksom, novcem i moCi rodena je onoga
trenutka kada je duh usao u fizicko tijelo i kada je bio prisiljen
zivjeti u materijalnom svijetu. OdlucujuCi trenutak bio je onaj u
kojemu su Adam i Eva protjerani iz Rajskog vrta.
O o ~ i l i su sve, uz jedan uvjet: ne jesti plodove sa stabla spoz
naje dobra i zla. Oni su pojeli plod. Prekrsili su zakon. Platili su
cijenu. Njihovu karmu nije odredio ni jedan bog; odredili su je
21
sami. Adam i Eva protjerani su 1Z savrsenog zivota. Od tog su se
trenutka svi morali itekako tructiti da bi zasluzili sreeu. Vise nista
nije bilo besplatno. Tjelesnost je postala preduvjet duhovnog
usavrsavanja. Jednostavno receno, morali smo raditi za hranu i
skloniSte, izlaziti na kraj s osobnim odnosima, suocavati se sa
zdravstvenim teskoeama i potom umrijeti.
Karma je rodena s covjecanstvom. Prica 0 Adamu i Evi meta
fora je za ulazak duha u fi zicko tijelo. "Rajski vrt" mogao bi ozna
cavati svijet duha - mjesto na kojemu vladaju Ijepota i sklad i na
kojemu dliSa boravi nakon smrti tijela. Protjerivanje Adama i Eve
pruZilo nam je priliku za ucenje u cilju razvoja duse. Fizicki svij et
svakome od nas nudi nebrojene moguenosti da napokon nauci
mo zivjeti u ravnotezi - skladno. Cesto se ispostavlja da su naiz
gled teski karmicki udarci najbolje sto se moglo dogoditi .
MOZDA SE PITATE KAKO SAM UPOZNALA KARMU
Prije svega, kao vidovita osoba njegujem prirodeno vjerovanje u
zakon karme. Moj psihicki dar omogueuje mi spoznavati a da mi
se niSta ne kaze. Karma mi je oduvijek bila potpuno smislena.
Kao drugo, potvrdu toga vjerovanja pronasla sam proucavajuei
budizam, hinduizam, judaizam, krseanstvo i teozofiju. Treee,
duboke rasprave s mojim Glavnim Ucitelj em potvrduju da je
karma jedini moguCi ispravan, razborit, sveobuhvatan, razuman,
logican, stvaran, cinjenican, zdravorazumski odgovor na pitanje
zasto se losim Ijudima dogadaju dobre stvari iii zasto se dobrirn
Ijudima dogadaju lose stvari. Cetvrto, uvidjela sam djelovanje
karme u svojem zivotu i u zivotima svih osoba s kojima sam dosla
u dodir.
Svi su Ijucti podvrgnuti djelovanju karme bez obzira na to shva
eaju Ii njezin zakon. Primjerice, dobili ste obavijest 0 uCinjenom
prometnom prekrSaju iako niste vidjeJi znak zabrane parkiranja.
~ -
Svim ste silama nastojali uvjeriti policajca da to nije vaSa pogreska.
No, kamjeni ste jer ste prekrsili zakon. Nepoznavanje zakona nije
opravdanje. Tko od nas nije dozivio takvo sto?
MOJA NEOBICNA KARMA
Neki su Ijudi rodeni da bi bili pjevaci , znanstvenici il i slikari, a
drugi se radaju s psihickim dqrovima. Stotine Ijucti su me pitale:
"Zasto ste vi rodeni s darom vidovitosti, a ne ja?" Na to mogu
odgovoriti samo: "Rodena sam s darom vidovitosti. Zacijelo sam
ga razviIa tijekom proslih zivota. Moja mi kaIm a omogucuje da
odaberem kako eu ga primijeniti u ovom zivotu."
Kao i svi darovi , i taj je dar beskoristan ako ga primatelj ne kori
sti. Iz zira se nikada neee razviti stable ako ga se ne posadi. Da bih
svoj dar oblikovala u orude za pomaganje drugima, morala sam
razviti motivaciju, disciplinu, introspektivnost, strpljenje, ustrajnost
i smisao za humor. Ljudi s psihickim darovima radaju se od pocet
ka covjecanstva.
Prvo, istinsko iskustvo vidovitosti koje pamtim dozivjela sam
sa sedam godina. Sestra i ja preselile smo se u Iowu, k baki
Grace. Moja pratetka Mayme bila je vlasnica mjesne mrtvacnice.
Jednoga me je dana zamolila da dodem k njoi i javljam se na
telefon umjesto nje. Rekla mi je sto tocno moram uciniti ako tele
fon zazvoni i otisla. Ozbiljno shvativsi svoj posao, sjedila sam u
njezinu uredu i zurila u telefon. No, uskoro me je obuzeo nemir
pa sam prosetala mrtvacnicom. Ne znajuei sto me je privuklo
onamo, nasla sam se pred prostorijom u kojoj se kasnije toga
dana trebalo odn ati bdijenje.
Bilo je rano pa jos nije bilo nilwga iz obitelji preminule osobe.
I dalje previse uplasena da bih usIa, stajala sam pred ulazom u
prostorij u u koj oj se nalazio Jij es i slliSala tisinu one vrste koj u cov
jek dozivi kada ude u crkvu. Soba je bila ispunjena mirisom
23
22
cvijeca i vostanim mirisom svij eea. Odjednom mj se ucinilo da
cvjetni aranzman lebdi u zraku. Na trenutak se doimalo cia cvije
ee visi u zraku, a tacla se polako pocelo kretati uokolo. Zatvorila
sam oei i ponovno ih otvOlila ocekujuCi cia prividenje - koje je
zacijelo bilo plod moje maste - nestane. Ali, nije nestalo. Cvijeee
je i dalje lebcljelo u zraku. Tacla sam ugledala jeclva vidljivu sjenu
zene koja je clrZala cvijeee u rukama. Blistavo se nasmijesila,
mahnula jednom rukom, vratila cvi jeee na mj esto i nestala. U
tom sam trenutku krenula ravno prema lijesu. U njemu je leZala
zen a koja je clliala cvijeee. Nisam se uplasila. Osjetila sam kako
me je preplavilo silno uzbudenje. U tom sam trenutku bila potpu
no sigurna da smrt ne postoji. Kada sam bab rekla sto se dogo
eli10 , ona je jednostavno bmnula kao da razumije. Rekla mi je da
to nikome ne spominjem jer mi veCina ljudi ne bi vjerovala. "Ti
posjeclujes dar. Bucli zahvalna na njemu", rekla je. Baka Grace je
bila vrlo prakticna zena. Bila je duboko predana svojoj katolickoj
vjeri. Nikada nije govorila 0 psi hicbm pojavama. Moj neobicni
dar nij e bio njegovan u kuenom okruzj u. Pa ipak, baka mi je na
jeclnostavan naCin potvrdila da je u redu biti vidovit i to mi je bilo
dovol jno da se u tome osjeeam sigurno. Nikada nisam osjetila
potrebu posta viti joj pitanja 0 psihicbm sposobnostima. Usto,
znala sam i da je baka rekla sve sto je 0 toj temi kanila reei.
Jedna od mojih najbliskijih prijateljica iz djetinjstva podsjetila
me je da se moja sposobnost tocnog loeiranja izgubljenih precl
meta pojavila jos dok smo bile djeea. Netko bi rekao: "Ne mogu
pronaCi kljuceve" , a ja bih odgovorila: "Nalaze se iza treee knj ige
na poliei u tvojoj spavaeoj sobi". Ona bi otisla pogledati jesu Ii
klj ueevi tamo. Svab put se vraeala s kljucevima i upitala: "Kako
si znala?" Nisam im mogla racionalno objasniti kako sam znala jer
nisam bila cak ni u bJizini kuee te osobe. Mozda yam je cuclno to
sto sam tako lako prihvatila svoju sposobnost. Poucavali su me cia
se ne hvalim, a meni je bilo posve nonnalno pronalaziti stvari. To
je jednostavno bilo dio mene. Dogadalo se tako cesto cia su se
ljudi u mojoj blizini navikli na to te su moju sposobnost poeeli uzi
mati zdravo za gotovo. Nitko ni je "podizao prasinu" zbog mojih
psihickih darova. t-.1islim da je to najvaZniji razlog zbog kojega
sam oduvijek s lakoeom prihvaeala samu sebe. Kad sam prona
sla dnevnik koji sam pisala dok mi je bilo dvanaest godina, izne
nadila sam se procitavsi: "Znam da sam vee Zivjela i da eu ponov
no zivjeti". Cini se da sam u re'inkarnaeiju vjerovala i prije no sto
sam cula tu rijec. lake je baka potvrclila da posjedujem "dar",
nikada nije govorila 0 proslim zivotima, a u nasem gradieu u lowl
nije bilo knji ga 0 metafiziei. Moje vjerovanje u drevnu filozofij u
reinkamacij e nije proizaslo iz utjecaja okoline ili znanosti .
Jednostavno mi je bilo logicno da sam vee zivjela.
Bila sam kreativno dij ete, pjevala sam u vrlo ranoj dobi i uvi
jek sam iskazivala veliko zanimanje za kazaliste. Po zavrSetku
srednje skole upisala sam se na Sveuciliste lowe kako bih studi
rala glazbu i dramu. Tijekom skolovanja pol a sam radnog vreme
na radila u knjizari. Tada sam prvi put dosla u dodir s knjigama iz
podrucja metafizike, napose s djelima 0 kanni, reinkarnaeiji i
zivotu poslije smrti. To mezanimanje nije napustilo ni kada sam
napustila koledz i preselila se u New York.
Tijekom prvih godina zivota u New Yorku bila sam razapeta
izmedu bavljenja glumom i proucavanja metafizike. Moje su psi
hicke sposobnosti jacale i jzostravale se, a u meni se razvila i
snazna zelja za pomaganjem drugima. Dok sam sjedila na audi
cijama, uvijek sam mogla ustanoviti tko ee dobiti ulogu cim bih
se osvrnula uokolo: u umu sam vidjela tko ee biti izabran.
Pogledala bih tu osobu i jednostavno bih znala. Razgovor s reda
~ e l j e m cesto smo morali cekati i po nekoliko sati, a ja sam to vri
]eme provoclila proricuCi ljudima koj e bih ondj e srela. To se
d?gadalo sarno po sebi; pocela bih razgovarati s nekim i uskoro
blh primila psihjcki uvid. Drugi bi cuIi 5to govorim i zacas bi se
24 25
oko mene skupila gomila. Glwnci su poznati po 5i1'ini uma pa su
uvaZavaIi moj dar i izraZavali zahvalnost za pro1'icanje.
U tom razdoblju zivota osjeeaJa sam oeajni cku potrebu za
vodstvom . ali nisam znaIa gdje bih ga pronasla. Nije mi bila
potrebna osoba koja bi me poucila kako da J'azVJjem sposobnost
jasnovidnosti. Bio mi je potreban netko tko ce me pouciti kako da
pristupim svojim sposobnostima i kako da ih iskoristim na najbo
Iji moguCi nacin. U samostalnim proucavanjima gorljivo sam se
usredotocila na ucenja Helene Petrovne Blavatsky. Potekla je iz
ruske plemicke obitelji, a 1873. godine dosla je u Sjedinjene
Arnericke DrZave i utemeljila Teozofsko drustvo. Bila je obdare
na iznimnim psihickim sposobnostima, putovala je, ucila u Tibetu
i iznimno mnogo pisala.
Njezino najpoznatije djelo jest Tajno ueenj e u kojemu podrob
no tumaci karmu, reinkarnaciju, znanost, filozofi ju i religij u.
Poruka koja se neprestano ponavIja glasi: najuzviseniji smisao
zivota jest sluzenje covj ecanstvu. Karma nam omogucuje da
ovladamo sobom i naucimo zivj eti u ravnotezi s cjelokupnom
prirodom. Reinkarnacija i karma jedina su logicna objasnjenja
naizgled nelogicnih dogadaja kojima obiluju nasi Zivoti.
Prihvatite Ii to ucenje, sarno je po sebi razumljivo da vjerujete
kako zrtve ne postoje. Privlacimo sarno one situacije koje smo
sami stvorili. Sretan iI i nesretan "sl ucaj " ne postoji jer se nista ne
dogada slucajno.
Dosegla sam stadij na kojemu vise nisam mogla sluZi ti dvojici
gospodara: kazalistu i svojoj zeJji da pomazem Ij udima koristeci
svoje psihicke darove. Tada sam odustala od glumacke karijere,
a usmena mi je 'predaja od toga trenutka pocela dovoditi klijen
teo Bila je to velika promjena za mene, ali nikada nisam pozalila.
Stara izreka kaze: "Kad je ucenik spreman, pojavljuje se uci
telj". S klijentima sam radila nesto vise ad godinu dana prije n o
sto sam upoznala svojega Ucitelja. Zovem ga Lawrence iako mu
to nije pravo ime. Time postujem njegovo pravo na privatnost,
ali je sve vezano za njegova ucenja ostalo neizmijenjeno.
MOJA KARMA S LAWRENCEOM
Svojega uciteija Lawrencea prvi sam put vidjela u snu koji se
ponavljao. Kad sam ga prvi put sanjala, bilo mi je oko deset godi
na. Sanjala sam sljedece:
Hila sam u nekoj kUCJ; mirno sam sjedi/a na pJ'ostirci na podu.
Nisam mog/a ustanoVJ'ti gdje se toeno na/azim, ali doimalo se
da je posnjedi bilo tJ'opsko podrueje jer su uok% ras/e divne
paJme, a u loncima je bilo egzotieno cVJjece. U toj skromnoj
kuci bila sam mirna, tiha j siguma. U sobu je usao vrlo visok
m uskarac tamnoplaVJh oCljU kakve jos nisam VJdjela i pruiio
m j ruku. PJ'ihvatJla sam je i zagledala se u njegovo lice, slute
Ci da ga mOJ'am tocno zapamtJ'tJ: On se tada nasmijesio, kao
da mije proCitao misiJ; i rekao: ''Ja sam tvoj UC1'te!j Neces me
zabora VJ'tJ: Susrest cemo se kada za to dode VIijeme. "
Lawrencea sam prvi put osobno srela prije vise od sedamna
est godina, jednoga prelijepog proljetnog dana u njujorskom
Central Pa1'ku. "Unutarnji glas", koji je dio mojega dara, ponukao
me je da podem u park. Posrijedi je sposobnost primanja poruka
putem mentalnog sluSanja razgovijetnog glasa. Probudila sam se
s porukom: "Odjeni se i sto prije podi u Central Park". Onamo
sam sti gla bez odredenog ocekivanj a.
SjediJa sam na klupi nesvjesna Lawrenceove prisutnosti sve
dok mi se nije obratio imenom. Okrenula sam se prema njegovu
gJasu, a sok prepoznavanja u trenutku je prodrmao cijelo moje
bice. Bio je to Ucitelj koj ega sam sanjala od ranog djeti njstva.
Osjetila sam duboko postovanj e i ushit. On me je primio za ruku
) u trenu me smirio.
26
27
Lawrence nije duh, vee muskarac, covjek od krvi i mesa. Vrlo
je visok, prilieno mrsav i doima se kao da je u ranim pedesetim.
Cini se da ne stari. Ima prelijepe plave oei kabre jos nisam vidje
la, a dubina njegova razumijevanja i sueuti doima se nezemalj
skom. Pa ipak, pojavnost nije one sto ga razlikuje od drugih, vee
njegova duboka duhovnost, njegova aura savrsenog sklada.
Moram naglasiti da Lawrence sam odlucuje 0 tome s kim ee se
sastati i kada. Mnogi su me Ijudi pitali mogu Ii ih upoznati sa svo
jim UCiteljem. Na to mogu odgovoriti samo da to nije u mojoj
moei . Lawrence ima potpuni nadzor nad svojim emocijama i
sposoban je po volji izvoditi zapanjujuee psihieke pothvate. Te
darove nikada ne iskazuje bez vrlo dobrog razloga. Cesto isriee
da primjena psihickih mod moze biti opasna i uznemirujuea ako
moriv nije poucavanje ili sluzenje. Od nasega prvog susreta,
Lawrence i ja sastajali smo se na mnogim mjestima sirom svijeta.
Na neki se nacin osjeeam poput vojnika koji prima zapovijedi i
ispunjava ih bez pogovora, znajuCi da ee mu se razlog otkriti
kada za to dode vrijeme. Pa ipak, vrlo rijetko komuniciramo
osobno. Katkad mi se javi pismom iIi telefonom. No, najcesee sa
mnom komunicira metafizicki, saljud mi jasno oblikovane misIi .
Tada zacujem njegov glas, a on mi pruza upute iIi smjemice dok
ja u tisini sjedim i slusam njegove poruke.
Nazivam ga Ueiteljem iako mi je jednom zgodom rekao:
"Dijete moje, za one koji su otkrili svoje istinsko duhovno jastvo
ne postoje ni ucitelji ni ucenici . Takvoj su osobi svi jednaki.
Ucitelja moras pronaCi u sebi i to otkrice podijeliti s drugima. To
je dio tvoje kanne. Na taj ee nacin i oni biti blagoslovljeni unu
tamjim mirom i ravnotezom."
PARlZ
Jednom smo se sastaIi u Parizu. Primila sam njegovo pismo u
kojemu me je uputio da otputujem onamo. Rekao mi je da ga u
odredeno vrijeme cekam na ulazu u Rodinov muzej. Zajedno
smo setali muzejem i proucavali remekdjela. "livlj enje je najve
ca umjetnost", rekao je.
Proueavali smo oblike skulptura. Lawrence je znalaeki govo
rio 0 tim umjetniekim djelima i 0 zivotima umjetnika. Dobro poz
naje umjetnost te njeguje postovanje prema umjetniekom daru i
Ijepoti dj ela.
"Potrebni su mnogi zi voti da bi se razvio dar poput
Rodinovog", rekao je. Kiparska remekdjela Augustea Rodina i
Camillea Claudela Lawrence je usporedio s nasim Zivotima. Ta su
umjetnicka djela poprimila oblik ruke, djeteta koje vristi, para u
ljubavnom zanosu i covjeka zadubljenog u duboke misli. Sva su
zapocel1a kao mramor, kamen iii glina. Umjetnikove su misli preo
brazile sirovine u velicanstvene oblike te u promatraca izazvale
duboke i raznovrsne emocije.
"livot je umjetnicko djelo u nastajanju. Svatko posjeduje
poprilicno veliku moe oblikovanja vlastite buduenosti. Velila kipar
ne bi besciljno klesao kamen. Odlucio bi koji oblik zeli stvoriti i
posvetio se oblikovanju svojega umjetnickog djel a. Mudar covjek
promisli prije no sto nesto ucini iii reagira" , rekao je Lawrence.
Razgovarali smo 0 karmi, reinkamaciji i 0 tome kako nasi pro
sli zivoti utjecu na nasu sadasnjost. Tri puta je istaknuo da 0 pro
slim zivotima najvise mozemo doznati razmatrajuei svoj sadasnji
zivot. Rekao je: "Umjetnici stvaraju vlastite tvorevine, a covjecan
stvo stvara vlastitu sudbinu".
Lawrence je iz Pariza otputovao nekoliko dana prij e mene.
Rekao mi je da se vratim u Rodinov muzej i da neko vrijeme pro
vedem razmisl jajuci 0 skulpturatna. Obecao mi je da cemo se
uskoro vidjeti. "Shvatit ees zasto sam za sastanak odabrao upra
vo to mjesto. " Vratila sam se u Rodinov muzej i polako prouca
vala svako umj etnicko djelo. Pred skulpturom Le Penseur
28
29
(Mis!J1ac) stajala sam u gotovo meditativnom stanju. I tada mi je
sinulo. Jasna spoznaja da imamo moe oblikovati svoju budue
nost i upravljati svojom karmom na razinama 0 kojima nismo ni
sanjali pogodila me poput groma. Zamisao otkrivanja vlastitih
iskustava - proslih, sadaSnjih i buduCih - pocela je poprimati
jasan oblik.
Na svoj dubokouman, ali ipak pragmatican nacin, Lawrence
prenosi svoju mudrost i daje veliki doprinos usmjeravanju svih
nas. Jednom sam ga upitala 0 odnosu osobne odgovomosti i
pojedinacne karme. On se nasmijesio i odgovorio: "Dij ete moje,
hoces li odbiti spasiti utopljenika misleCi da mu karma nalafu
urnrijeti? IIi ceS skociti i spasiti ga zato sto je ti tvoja karma nalaze
da mu pomognes Zivjeti?"
Odgovorila sam: "Spasiia bih ga zato sto me je karma dovela
u poloZaj u kojemu to mogu uCiniti. Njemu je karma mozda
nalozila da osjeti strah, iii da unisti odjeeu - ali ne i da umre.
Karma je dvosmjema ulica. Svi smo mi dliZni uciniti sve sto je u
nasoj moei da bismo pomogli svima koji nam se nadu na putu."
Lawrence je dodao: "Kad bi dopustila da se netko utopi iako
si mu mogla pomoCi, stvorila bi vrlo losu karmu".
MOJE SESTO CULO
Po pitanju poimanja psihickih sposobnosti vlada poprilicna
zbrka. lzraz "psihicke sposobnosti" za neke Ijude nosi uvrnute
konotacije: predodzbe Ciganki koje gataju gJedajuei u kristalne
kugle, ploce za komunikaciju s duhovima koje sricu poruke, pro
ricanje iz tarot karata i podizanje stolova na seansama kojim pre
minuli salju pozdrave.
Otkako je Noel Coward napisao sjajnu dramu Nehajni duh.
javnost se uhvatila za njegov predloZak duhovnog medija 1J Jiku
madame Areati . Margaret Rutheford odigral a je njegovU
30
...........
predodZbu medija za prenosenje poruka duhova, ekseentricnu,
prilicno sasavu lakrdijasicu na biciklu. Jedan od mojih ciljeva jest
razotkrivanje takvih zabluda. Voljela bih metafizicko osloboditi
tajnovitosti, ali cudesno ostaviti netaknuto. Jedna od najceSeih
zabluda jest poistovjeeivanjevidovite osobe i medija. NiSta nije
dalj e od istine. ,
Medij je osoba koja kao provodnik iIi kanal za preno
senje poruka izmedu zivih i duhova mrtvih. Vidovita je osoba
sposobna primati saznanja izvan podrueja pet osjetila. Zbog toga
su psihieke sposobnosti poznate i kao "sesto eulo".
Sve poruke koje primam od preminulih dolaze u moju gjavu,
u moj um.
Moji psihicki darovi oCi tuju se na sljedeCi nacin. e im pogjedam
osobu, bez ijedne izgovorene rijeci spoznajem cinjenice 0 njezi
nu zivotu. Primjerice, osoba sjecli , a ja "doznajem" njezino zani
manje, osobne ocinose, strahove, zdravstveno stanje ill mjesto
rocenja. Ta mi saznanja katkad stizu u slikama. To se naziva
jasnovidnoScu.
Najeesee mi se u umu pojavljuju rijeci, a taj se oblik psihicko
ga dara naziva sposobnoscu psihickog spoznavanja. Posrijedi je
mentalna svij est u kojoj saznanja spontano pritjecu u urn bez
posredovanja vida ill sluha. Jos jedan oblik psihickog dara putem
kojega primam saznanja jest sposobnost pSlhickog sluSanja. To ,
jednostavnim rjecnikom, znaei "jasno sIuSanje". Posrijedi je spo
sobnost sluSanja gjasovnih poruka u urnu, necujnih onima koji ne
posjeduju to psihicko osjetilo.
Osim predvidanja budueih dogadaja, sposobna sam uvidjeti i
kako proSlost utjece na sadasnje iii buduce okolnosti. Tijekom
na temelju klijentova sadasnjeg ponaSanja predvidam naj
VJ erojatniju moguenost. Slobodna se volja uvijek moZe wnijeSati i
31
prouzrociti drugaciji ishod te tako promijeniti kannu. Primjerice,
virum da ce odredena glumica dobiti ulogu u brodvejskoj predsta
vi ako pode na audiciju. Ona ne odlazi na aUdicij u. Cinjenica da
nije dobil a ulogu posljedica je njezine odluke. Svojim je postup
kom promijenila svoju kannu.
U mojem je radu vrlo vazno procijeniti koliko osoba u tom tre
nutku moze podnijeti. Ljudi se razlikuju po sposobnostima i tem
peramentu. Tesko bolesni Ijudi zele doznati sve pojedinosti 0 svo
jem zdravstvenom stanj u, dok drugi ne zele cuti sve odjednom.
Moja je odgovornost osjetiti osobu te govoriti tako da moje rije
ci budu prihvatljive i plodonosne. Izravnost i iskrenost potrebno
je ublaziti suosjeeanjem i ljubaznoseu. Gruba otvorenost u nekim
je slucajevima cin dobrote. Mnogi su Ijudi uplaseni kad dodu k
meni; ocekuju da eu im navijestiti skoru propast.
Ako na obzorju opazimo nesto nepovoljno, zdrav razum
govori da mozemo uciniti potrebne korake da bismo to izbjegli .
Ono 5tO se u trenutku proricanja doimalo neugodnim u buduc
nosti moze pokazati da to uopce nije bila losa vijest. Recimo da
vidim kako je neka zena u vezi s vrlo necasnim muskarcem.
Govorim joj pojedinosti koje dokazuju da sam sposobna orkriti
njegov karakter. Ona ne zeli cuti da je njezin voljeni pokvarenjak
jer se nada da ce je ozeniti. Savjetujem joj da ne zuri kako bi sa
znala viSe 0 njegovu ponasanju. Ona bi zbog toga mogla biti
razocarana, ali vrijeme dokazuje da je prorocanstvo bilo tocno.
Ona prekida tu vezu. Bilo je bolno, ali je, dugorocno gledano.
izbjegla veliku patnju.
Ako ustanovim da kl ijent ima zdravstveni problem, savjetujem
mu da odmah posjeti lijecnika. Proricanj e ni je zamjena za lijec
nicki pregled. Vidovnjaci nisu lijecnici , a odgovorni vi dovnjaci
nikada i ne pokusavaju pruZiti medicinski iIi psiholoski savjet. koj i
spada u nadlemost medicinskih strucnjaka. Klijentu mozete reci
..........
da ste opazili tjelesni ill mentalni problem, ali se on tada mora
posavj etovati 5 odgovarajuCim merucinskim strucnjakom. Neki
ljudi posjete i dvadeset lij ecnika, ali ni jedan od njih ne uspijeva
ustanoviti uzrok njihovoj bolesti. Njima iznosim svoje "videnje"
situacije 0 kojemu se potom mogu posavj etovati s lijecnikom.
Lyle i uno soli
Kad je dosao k meni, Lyle je iigledao strasno. Bolovao je vise od
godinu dana, a ni jedan Iijecnik nije uspio ustanoviti 5to nije u
redu s nj im. Bio je na rubu ocaja. nesposoban za rad i osjecao je
kao da silazi s uma. Dok sam sj edila i promatrala ga, u umu mi se
pojavila rijec "sol". "Ovo ce yam mozda zvucati suludo, Lyle, ali
mislim da imate problem sa solju", rekla sam mu.
"Kako to mislite?" upitao je gledajuCi me s nevjericom.
"Ne mogu yam reci nista vise od toga jer ne vidim nista osim
toga. Zamolite li jecnike da provjere mogucnost poremecaja
vezanih za sol."
Lyle me je nazvao dva mjeseca nakon nase seanse. Oti5ao je
U Mayo kliniku na sistematski pregled. Lijecnike je zamolio da
provjere mogucnost problema vezanih za sol. Lijecnici su zadnji
dan ustanovili neravnotezu soli. Danas se osjeca sjaj no, vratio se
na posao i vrlo je zahvalan.
Katkad tijekom seansi s klijentima pri mam poruke od njiho
vih voljenih preminulih. Nikada ne pokuSavam pri vuci duhove
prema materijalnom svi jetu, ali ako karma toj osobi nalaze pri
manje poruke, ona ce je primiti. Ne ulazim u stanje nalik transu;
Uvijek sam potpuno svjesna 5tO govorim osobi koj a je preda
mnom. Ook primam te poruke. sa mnom u sobi nisu duhovi.
M?ji uvidi proizlaze iz svetih darova jasnovidnosti i sposobnosti
pSlhickog slusanj a. U umu vidim sli ke ili cujem rijeci. Cesto sam
sPosobna usredotociti se na "astralni zaslon" primjenjujuci oblik
32 33
psihi ckog usredotocenja koji mi omogucuJe probiti barij eru
izmedu zemlje i duha. U tome mi pomaze moj duhovni vodic
Bijelo Pero.
BIJELO PERO
Bijelo Pero sam Citateljima predstavila u svoje prve dvije knjige.
Mnogi su mi postavljali pitanj a 0 njernu. Moj ocinos s njim
pobrkali su s mojim odnosom s Lawrenceorn. A njih su dvojica
razliCiti kao noe i dan.
Bijelo Pero je duhovni vodic. On nije ucitelj, vee zastitnik i
poveznik. On me stiti od negativnih utj ecaja kada je to moguee i
pomaze mi uspostaviti vezu izmedu zemlje i duha.
Taj krupan indij anski prijatelj u djetinjstvu mi je cesto dolazio
u svijest. Kad sam doznala njegovo line. bila sam dvadesetogodi
snjakinja. Utisnuo mi ga je u urn u obliku glasovne poruke. U
umu sam zacula jak. jasan i razgovijetan glas: "J a sam Bijelo Pero.
Ako ti budem potreban. pozovi me mojim imenom. Nikada neeu
biti daleko od tebe. Pratim te otkako si se rodila." Bijelo Pero je iz
plemena Dakota Siouxa. Mislim da bih ga mogla dobro opisati
izrazom "bez-besmislica".
On nije uvijek uz mene. Jednostavno obavi sto je potrebno i
odlazi za nekim drugim poslom u svijetu duhova. Svi vidovnjaci
i mediji uzivaju zastitu duhova. Velika je cast ako yam vas vodic
otkrije svoje ime. Da. on je dusa, ill duh; nazovite ga kako zelite.
Da biste ga vidjeli. morate biti vidoviti jer on nc posjeduje fi zicko
tijelo. vee samo duhovno.
U danasnjem svijetu Ijudi ocajnicki zude za duhovnim vodici
rna. Prvo pitanje koje mi mnogi klijenti postavljaju glasi: "Vidite Ii
moje yodice oko mene?" Ljudi koji pitaj u za yodice veCinom su
usamljeni. ozaloseeni jli u zabludi. Cvrsto se drZe za svoje prija
telje iIi rodake koji su "presli na drugu stranu", u svijet duhova.
...............
Zbog toga smatraju da bi njihove bake, ujaci. supruzi. supruge.
Ijubavnici iii kumovi mogli biti njihovi duhovni vodici. Ljudi traze
savjete od mrtvih zbog toga sto se ne pouzdaju u vlastito prosu
divanje ili u zivot. Mudar ee covjek prihvatiti moguenost komu
nikacije izmedu svjetova. ali ee cekati da karma odluci prenijeti
mu poruku. Vrlo malo Ijudi ima duhovnog vodica. Pa ipak. svi
smo sposobni obratiti se svojim visim jastvima i od nj ih zatrazi ti
smjernice. Ta se sposobnost razvi ja putem sluSanja glasa koji se
pojavljuje kada se povucemo u tisinu. Mogli biste svoje vise
jastvO zamoliti za snagu kako biste mogli uciti iz svih svojih isku
stava. Za to yam nij e potrebna pomoe iz svij eta duhova. Bijelo
Pero ne donosi odluke umjesto mene. Moja je karma primanje
njegove pomoCi u psihickom radu. Duboko postujem njegov
uzviseni duh. Njegovu pomoe nikada ne shvaeam olako niti oce
kujem da ee umjesto mene obaviti one sto moram obaviti sama.
Ponovit eu: duhovni se vodic ne pojavljuje tek kao posljedica
zelje, vee je posri jedi karmicko nasli jede. Oni koji imaju duhov
ne Yodice, zasluz.ili su ih.
Nakon sto steknem psihicki uvid u covjekove probleme. pre
dlazem prakticne i duhovne metode njihova razrjesavanja.
Mnoge probleme mozemo izbjeei uvidanjem da svi nasi postup
ci i sve nase reakcije oblikuju nase zivote. Ako djelujemo u skla
du sa zivotom. uzivamo dobru karmu Ijubavi . zdravlja, ispunje
nja, sigumosti, sreee i nadahnuea. No, za razliku od toga. ako
djelujemo neskl adno. u svoj zivot privlacimo losu karmu nesre
ee, bolesti , nesigumosti i nesuglasja.
Kaze se da slika vrijedi tisueu ri jeci. Dakle, dopusti te da Yam
slikovito predocim kako izgleda privamo savjetovanje sa mnom.
Beth spaSava svoj brod koji tone
~ i ~ je Beth stigla, opazila sam da je na putu prema razvodu. Ona
I nJezin suprug prestali su komunicirati na svim razinama i duboko
34
35
su zamjerali jedno drugome. Medu njima se odigravala prava
borba za prevlast. "Beth, ako se takvo ponaSanje nastavi, dovest ce
do razvoda", predvidjela sam. Ona je neko vrijeme sutjela, a tada
je rekla: "Boze, nas je odnos vrlo los, ali ne zelim razvod. " Uspj ela
sam joj otvoriti oei za njezinu negativnost i "uvidjela" da bi posljed
nji pokuSaj mogao spasiti njihovu vezu. Beth je rekla da ce dati sve
od sebe. "Molim vas", preklinjala me je, "dajte mi smjemice jer ne
znam kako bih promijenila tu situaciju."
Odgovorila sam joj: "Najprije morate cvrsto odluCiti da cete
svoje neugodno ponasanje promijeniti u pozitivno djelovanje.
Drugo, prestanite za sve optuzi vati supruga. Oboje stvarate taj
problem. Trece, budite Ijubazni, sluSaj te ga, a kada pozelite vika.
ti, izbrojite do deset. Cetvrto, kupite si biljeznicu i zabiljezite sve
sto je dobro u vasem braku. Na poeetak popisa stavite svoje troje
djece i nastavite odatle. Biljezenje i promisljanje dobra cini ga
stvamij im."
"Nisam vam rekla da imamo troje djece, da znam biti vrlo
neugodna prema suprugu ida vicem na njega." Beth se doimala
zaprepastenom kad je to rekla.
"To je moj posao, Beth. Od mene se oeekuje da znam i one sto
mi se ne kaze" , odvratila sam. To joj je pomoglo da se pouzda u
moje smjemice. Zamolila me je da ih ponovim. Pruzila sam joj
komad papira i rekla joj neka ih zapise. Beth je otisla s bi ljeskama
i evrstom odlukom da ce spasiti svoj brod koji je tonuo.
Ponovno me posjetila nakon deset mjeseci. Zadivila me je
svojim pozitivnim stavom. "Mary", rekla je, "nasa je seansa imala
iscjeljujuCi utjecaj na mene, a kunem se da je nesto preslo i na
mojega supruga." Poceli su se Ij ubazno i s postovanjem ponasati
jedan prema drugome. Nije bil o lako, ali su promijenili svoj u
karmu i spasili brak.
36
pRAJ{TICNO ORUDE
Da bi vam knjiga Moe kalme sto bolje koristila, savjetujem vam
da kupite nekoliko stvarcica. To nije neizostavno, al i vam jamcim
da cete mnogo uspjesnije oblikovati sva podrucja svojega zivota
ako postupite tako.
1. Dnevnik. Moc karme
Kupite biljeznicu. To moze biti biljemica s crtama iii bez' njih,
obojenih iii bijelih listova. Na biljeznicu ne morate potrositi pre
vise, jednostavno kupite onu koja vam se doista svida. Naslovite
je Moe karme i koristite uz ovu knjigu,
Ne panicarite i ne strahujte - od vas se nece traziti da pisete
vise no sto mozete napisati s lakocom. Zivot me je poueio da, ako
se od nas oeekuje previse, naposljetku ne ucinimo nista, 1z vlasti
tog iskustva znam da zapisivanje moze biti od velike pomoci. Da
nisam pisala dnevnike, ne bih mogla razmotriti dogadaje iz vla
stitog zivota. Da nisam bilj ezila svoj zivot, ne bih opazila svoje
osobne borbe i pobjede. 2ato, nabavite bilj eznieu. Uvjerit cete se
koliko je bilj ezenje djelotvomo.
2. Kartice u boji
Bit ce vam potrebne i kartice u boji. Njih cete koristiti citajuci
poglavlja od drugog do sestog. Predlazem sljedece boje:
Karma i reinkam aeija
2dravlje
Seks
Novae
'Moe
Ravnoteia
bijela
plava
ruiicasta
zelena
ljubieasta
iuta
37
--
Kartice cemo koristiti do kraja knjige Moc karme da biste na
njih zapisivali opomene, afi rmacije, molitve i prakticne upute.
Shvatite ih kao duhovne podsj etnike. One ee nam pomoci mije
njati negativna ponasanja u pozitivna i tako stvarati novu, dobru
karmu. Sve sto je potrebno zapisati na kartice otisnuto je masnim
slovima.
Primjerice, uzmite pJavu kartJcu i zapiSite ovu moCnu afirrnaciju:
Nekontrolirani gnjev stvara negativnu karmu. Poguban je
za moje zdravlje, moj posao, moje prijatelje, moju obitelj
i moju dusu. Pronaci cu naein da obuzdam svoj bijes.
Kartice cete driati na lako dostupnom mjestu i citati ih 5tO
cesee. Kao sto sam vee spomenula, kartice su sjajni podsjetnici ,
stanu u dzep, mozete ih magnetom pricvrstiti na vrata hladnjaka
iii uokviriti i staviti na radni sto1. Imajte ih pri ruci i citajte sve dok
yam te lijeci ne dopru do duse. Od materij alnih oruda potrebno
yam je jos sarno vasa omiljena pisaljka.
U ovoj cu yam knjizi predloziti razne duhovne vjezbe:
1. Meditaeija
Veeina je Ijudi pokusala meditirati, ali su odustali zbog pre
zaposlenosti. Za meditaeiju ne morate odvajati sate. Stovi
se, nekoliko minuta meditiranja moze biti djelotvornije nego
odredivanje tocnog vremena za meditaeij u. Meditaeija je
misaona aktivnost, poziti vno stanje uma. Oa biste meditira
Ii , ne morate isprazniti urn niti zatvoriti oei.
Usredotocite se na odredenu zamisao ii i predodzbu. Za
predmet meditaeije mozete uzeti gotovo bilo sto: Ijubav,
snagu, oprastanje, sigurnost iii ravnotezu. Jedini neizosta
38
\Ian uvjet za meditaeiju jest sljedeei: ne smijete dopustiti da
5e neko drugo pitanje iii problem upletu u vas misaoni pro
ce5. U umu morate zadriati izabranu misao. To mozete
izvesti i dok se bavite drugim aktivnostima; primjeriee, dok
cekate u redu na blagajni iii u banci . Zadrite misao, ali
okruzje ne gubite iz vida. Meditirajte 0 Ijubavi i skladu dok
cekate i vrijeme ee yam prbei mnogo bre. Meditirati biste
mog
li
i prije spavanja, tako' sto eete umu dopustiti da otplovi
prema mislima 0 oprastanju iii suosjeeanju. Tako cete mirni
je 5pavati i na vrijeme se probuditi u tom 5tanju spokoj a.
U meditaeiji mozemo primijeniti svoju moe usredotoce
nja kako bismo 5e oslobodili lose iii stvorili dobru karmu za
svoje zivote. Moramo prihvatiti cinjenieu da je u danasnje
\lrij eme zurbe i previranja vrijeme postalo dragocj enost.
Medutim, kad upoznamo moe meditaeije, pronaei eemo
trenutke za praktieiranje te navike. Svaka aktivnost pri
kojoj ste potpuno usredotoceni na njezino dovrsenje
zapravo je oblik meditacije. Ciseenje ladiee moze biti oblik
meditacije. Taj je zadatak potrebno obavljati sa smi renom
predanoseu, sve dok ga ne dovrsite. Vasa misaona aktiv
nost ostaje usredotocena na ladieu pa pritom ne mislite na
postara, na to kako morate obaviti kupnj u, odgovoriti na
pi sma iii naciniti plan za veceru. Kada god yam misli odlu
taju od zadatka kojim se bavite, vratite ih ladici . U nastav
ku knjige istrazit cemo mnoge oblike meditacije.
2. Preispitivanje
Posrijedi je mentalna vjezba promatranja samoga sebe.
BuduCi da Je bolna, iziskuje hrabrost. Potrebno je samo
neko vrijeme provesti u pozornom promatranju odredeni h
podrucja vlastitog zivota. Predmet nasega preispitivanja
39
moze biti bilo sto: emocionalne reakcije, koristenje vreme
na, ponasanje prema drugima i tako dalje.
Ova nam vjezba pomaze shvatiti one dijelove zivota
koje tesko prihvaeamo. Moj Ueitelj Lawrence je ucen cov
jek pa eesto citira Platona: "Nema veee tragedije od
zivljenja neupoznatog zivota".
Sto je neupoznati zivot? To je zivljenje bez poznavanja
uzroka zbog kojih cinimo to sto cinimo iii zbog kojih smo
ucinili one sto smo ucinili u proslosti. To je zivot u kojemu
nikada ne stajemo da bismo promislili prije no sto djeluje
mo. Osoba koja zivi neupoznatim zivotom reei ee, primje
rice, "Ne znam zasto .. .
sam potisten.
ne mogu prona6i istinsku Ij ubav.
previse pijem.
ne mogu pronaei zanimanje koje bi me usreeilo.
nikada ne dovrsavam zapoceto.
sam neprestano umoran.
me ne postuju.
Iskusajte slj edeei jednostavan oblik preispitivanja: svake
noei prije spavanja razmotrite dogadaje toga dana. To je
vrsta duhovnog pregleda. Ako ustanovite da ste se pon a
sali neuravnotezeno i stvorili losu karmu, obeeajte sami
sebi da eete sutra postupati bolje. Ova ee vam vjezba
postati jasnija kada upoznate druge oblike preispitivanja
opisane u ovoj knjizi.
40
3. Vizualizacija
Posrijedi je metoda primjene maste u cilju stvaranja men
tal nih predodzbi. Potrebno je uei u opusteno, usredotoceno
stanje promisljanja. Primjerice, zamislite se sretnim. U taj
okvir ne stavljajte odredenu osobu, dogadaj, materijalnu
vrijednost iii bilo koju drugu zelju. Jednostavno zamisljajte
kako hodate ulicom, sjedite na plazi , lezite pod krosnjom
stabla iii gledate u nebo. Ne ogranicavajte svoju srecu uvje
tujuci je necim iii nekim izvan sebe. Zadriite tu predodzbu;
uzivajte u protoku smirenih, spokojnih, uravnotezenih osje
caja. Ponovite nekoliko puta dnevno. To j e samo jedan jed
nostavan primjer primjene tehnike vizualizacije. Otkrit cu
vam jos mnogo drugih nacina da pomoeu sposobnosti
vizualizacije svoju losu karmu promijenite u dobru.
4. Afi rmacija
Afirmacija je potvrda duhovne istine kojoj je svrha pomoci
nam da prevladamo pogresan stav. Tehnika se temelji na
ponavljanju jedne pozitivne recenice iii izjave (primjerice:
"Iz dana u dan sve vise napredujem". Emile Coue).
5. Molitva
Vecina Ijudi molitvu koristi kao sredstvo trazenja necega
sto nisu zasluzili: "0, Boze, molim te da me nazove".
"Molim te da pobijedim u utrcL" "Molim te da dobijem na
lutriji " "Molim te da mi automobil upali." tstinska molitva je
potvrda visega j astva koje svi)losimo u sebi. Molitve u ovoj
knjizi osmisljene su tako da podupiru nasu zelju da bude
mo mi losrdniji , suosjecajnij i, uvidavniji, sigurniji i uravnote
zeniji Ijudi .
41
6. Broj cetrdeset
Broj cetrdeset u ovoj 6e knjizi odigrati vaznu ulogu vezanu
za vrijeme potrebno za iskusavanje plana preoblikovanja
dijelova nasih zivota. Ostvarenje odredene promjene
moglo bi trajati cetrdeset sekundi, minuta, sati , dana, ije
dana iii mjeseci. Svaki broj i svako kolicinsko odredenje u
ovoj knjizi ;ma svoj razlog, bez obz;ra na to je Ii potekao ;z
Lawrenceovih uputa, opetovanog osobnog iskustva iii iz
dokaza.
Primjerice, osobno koristim broj eetrdeset zbog toga sto
u sebi nosi snaznu metafizicku silu. To je broj dovrsenj a.
Mojsije je na planini proveo cetrdeset dana, a Isus je cetrde
set dana bio iskusavan u pustinji. Kad je Noa sagradio arku,
kisilo je cetrdeset dana, a Izraelci su cetrdeset godina lutali
pustinjom. Korizma traje cetrdeset dana, a Isus je cetrdeset
sati bio mrtav prije no sto se vratio u zivot. livot poCinje u
cetrdesetoj . Stonehenge cini cetrdeset stupova poredanih u
krug kojemu promjer iznosi cetrdeset koraka.
42
2. Karma i reinkarnacija
OBJASNJENJE KARME
Karma je dugo bila na losem glasu. Vjerujem da je razlog toj
nepravdi cinjenica da je veeina \judi uopce ne razumije. Kanna
je vrl 0 pogresno shvaeena. Posve je uobicajeno optuzivati je ako
osjecamo da nam je Zivot dodijelio lose karte. "Takva mi je karma
pa jednostavno moram biti gnjevan/usamljen/bez novca/poti
sten/pogresno shvacen/profesionalno neispunjen". Lj udska nas
priroda potice traziti krivca za stanje svojega Zivota u svemu i
svakome osim u sebi.
Ne mislite Ii da je cud no to sto Ijudi dobro u svojem Zivotu vrIo
rijetko pripisuju kanni? Iznimno je neuobicajeno cuti nekoga da
kaze: "Moja je kanna sjajna. Imam divnu obitelj, dobra zdravIje,
mnogo prijatelja, dovoljno novca i odlican posao. Zacijelo postu
pam ispravno."
Upamtite, kao sto sam vee napomenula, da karma uci kako je
sve u prirodi podredeno zakonu uzroka i posljedice. Zanjete ono
sto ste posijali. Dobivate ono sto zasluzujete. Vi jeste ono sto
jedete. Ako dajete lj ubav, primate Ij ubav. Osveta se okreee pro
tiv osvetnjka. Karma doslovce znaci "djelovanje". Dobri postupci
cine dobru karmu. Losi postupci cine losu karmu. Svaki je poje
dinac iskljucivo sam odgovoran za vlastite postupke, a svaki
43
postupak izazjva reakciju koja je u svemu jednaka prirnjerenosti
postupka. Ako, primjerice, stavi te ruku u vatru, opeci cete se. Za
to ne mozete optuZiti vatru. Bol je prouzrocena vasirn nedostat
korn zdrave prosudbe. Nedostatak zdrave prosudbe izazvao je
bol. Nadajmo se da je jedna pouka dovoljna da zakljucirno: s
vatrom valj a biti oprezan.
Uzmite dvije bije/e kartice i zapisite:
1. Karma znaci djelovanje. Dobar postupak donosi
dobru karmu.
2. Karma znaci djelovanje. Los postupak donosi
losu karmu.
Nernojte zaboravi ti da karma moze biti dobra i Josa. Vatru
mozerno upotrij ebiti za grijanje iIi za kuhanje hrane koju
mozemo podijeliti s drugima. Lj udi dozivljavaju vise kazni nego
nagrada zbog toga sto je njihovo ponasanje bil o vise sebicno
nego nesebicno. Dobru karmu ne moramo cekati. Mozemo je
odmah stvoriti . Svaki je trenutak prilika za oblikovanje zivota i
uspostavljanje bolje karrnicke ravnoteze.
Uzmite bije/u karticu i zapisite:
Ako je moje ponasanje vise sebicno nego nesebicno,
dozivljavam vise Jose karme nego dobre.
Karma nije izvan nas. Mijesmo nasa karma. Tesko? Nego sto!
Ali, to ce yam promijeniti zivot kada shvatite Ijepotu i pravednost
toga bOZanskog zakona.
Uzmite bije/u karticu i zapisite:
Ja jesam moja karma.
44
Karma je pravednost. Ona ne nagraduje niti kafujava. IspaStat
cemo za bol koju smo prouzrocili, a ucinjeno dobro donijet ce
nam radost. Karma ne iskazuje sklonosti jer moramo zasluziti sve
stO primirno. Mi jesmo takvi kakvi jesmo zbog svojih proslih
postl.lpaka, misli i zelja. Svojim sadasnjim ponasanjem gradimo
svoju buducnost. Karma ne predodreduje nikome i niSta. Svoje
uzroke stvaramo sami, a karma savrseno skladno prilagodava
posljedice.
uzmite dvije bije/e karti ce i zapiSite:
1. Ja jesam takav kakav jesam zbog svojih proslih
misli, postupaka i zelja.
2. Svoju buducnost gradim svojim sadasnjim mislima,
postupcima i zeljama.
Svakoj je tuzi iIi boli , radosti iIi uZi tku moguce pronaci uzrok
u nasim postupcima tijekom ovog iIi proslog zivota. Plemeniti
postupci i konstruktivno razmiSljanje stvaraju pozitivnu karmu.
Dobru karmu stvaramo svaki put kada smo opti misticni . suosje
cajni, pazljivi iii Ijubazni. Tada u zivotu dozivljavamo vise Ijuba
vi, sigumosti j ravnoteze. Posijete Ii dobro sjeme, pozet cete
dobru zetvu .
Uzmite bije/u karticu i zapiSite:
Plemeniti postupci i konstruktivno razmisljanje stvaraju
Poziti vnu karmu.
Ljubav privlaci Ij ubav, velikoduSnost donosi obilje, a sila pozitiv
nog djelovanja rada dobrom karmom srece i ravnoteze. Supromo
tome, ako razmisljamo iii se ponaSamo neodgovomo, sebicno,
Pohlepno, neuvidavno, osvetrucki, zlobno iii neljubazno, stvaramo
45
losu kannu. Posljediee takve negativnosti jesu nesuglasje, nesigur
nost i previranja. NaSi postupci ne moraju biti zli da bi nama iii dru
gima donijeli patnju kao posljedicu nasega ponaSanja. Manji il edo
statak uvidavnosti rnnogo puta povrijedi druge.

Ponovit cu sto sam vec rekla 0 karmi: karmicka banka je nepristra
na, easna, nepotkuplji va, nepogresiva i stabilna ustanova. Svaka
osoba u cijelom univerzumu ima svoj racun u tom golemom spre
mistu. Kada god postupite ispravno, polazete na svoj racun; svaki
neispravan postupak stvar a dug. Krajnji eilj je potpuno
uravnotezenje racuna. To znaci da ste "u plusu": nemate dugova
niti neplacenih racuna.
Svaki je covjek potpuno odgovoran za svoja ulaganja. Po tom
pitanju ne vrijede izgovori poput: "Zaboravio sam poloZiti novae na
racun pa moj cek nije imao pokrice". Upamtite da je karmicka
banka nepristrana i da vas nesvjesnost 0 pogreSci ne stiti od njezi
ne posljedice. Naknadu za nedopuSteno prekoracenje platit cete
bez obzira na raziog. Nikoga ne zanima to sto ste zaboravili porav
nati racun iIi sto to jednostavno niste znali uciniti. Na ovaj iIi onaj
nacin naucit cete da ste isklj ucivo sami odgovomi za svoj racun u
karmickoj banci. Dobit cete one sto ste zasluZili.
Karmu iz proslog zivota nikada ne smijemo koristiti kao oprav
danje za nerazboritost u ovom Zivotu. Uzmimo za primjer osobu
koja godinama zanemaruje prijavu poreza na dohodak - i izvlaci
se. No, jednoga dana stiZe pismo Porezne uprave, a u njemu racun
za neuplaceni porez uveean za kamate. MoZda ce proci godine, ali
ce dug prije iIi kasnije doti na naplatu. MOZete se izvlaciti na siro
mastvo, moliti za milost, optuZiti postara za propuStenu isporuku iIi
psa koji je pojeo uplamiee, ali cete ipak piatiti dug. MoZda ce yam
obustaviti placu, zaplijeniti imovinu, a mozda cete cak i zavrSiti u
zatvoru, ali ce potraZitelj naplatiti one sto mu dugujete.
46
Vi mozete tvrditi da je to "neposteno" sve dok na vrbi ne
rodi groZde, ali cete biti prisiljeni pJatiti. To je vas, i sarno vas
karmicki dug.
Moramo se suociti s cinjenicom da je sve proslo, sadasnje iii
buduce karma, u dobru i zlu, u bogatstvu i siromastvu, u bolesti
i zdravlju, do simti i u sljedecem zivotu. Dobru ili losu
karmu stvaramo svojim mislima i postupcima. To nije misticna,
apstraktna new age "fora". To je.logican, zdrav razum. Vas racun
u kalm ickoj banci jest sinteza onoga 5to cinite u sadasnjosti te
onoga 5to ste ucinili u proslosti. Buducnost nam je ponudena da
je oblikujemo kako god zelimo. Mi se mozemo suociti sa svojim
problemima i teliti pronalazenj u rje5enja, iIi mozemo neprestano
iznova ponavljati iste sulude postupke. Karmicka banka yam
nece oprostiti dugove. Nece vas ni teretiti za one za sto niste
odgovomi. Mnogi su Ij udi imali ozbiljnih problema sa svojom
kreditnom sposobn05cu, ali su smogli snage i bili dovoljno disci
plinirani da bi se vratili na pravi put. Jednako tako mozemo
nauciti odnavati dobro stanje svojega karmickog racuna, pola
gati temelje buducem boJjitku, duhovnom i fi nancijskom.
Vi jeste svoja karma sto znaci da ste vlasnik svoj e kalmicke
banke. Prestanite optuzivati druge ljude i okolnosti. za svoje
dugove. To su vasi problemi i vi ih morate rijesiti.
Iznimno je vazno upamtiti da karma djeluje u oba smjera:
prihvatite zaslugu za svoje mudre odluke. Sve dobro sto proizla
zi iz osiguranog racuna stvorili ste samf, nitko drugi nije zasluzan
za to. Karmicku banku nije moguce potkupiti. Zanjete one sto ste
posijali i dobivate one 5tO zasiuZujete. Sve se vraca i sve se placa.
Sti6 ce yam sve 5to yam pripada.
47
NE MOZETE GA PONIJETI SA SOBOM
_ ILl MOZDA MOZETE?
Kada "prijedemo" u svijet duhova, svoj karmicki racun ostavlja
mo na Zemlji. U svijetu duhova ne stvarate karmu. Stanje na
vasem racunu, bez obzira na to je Ii pozitivno iii negativno, osta
je upravo onakvo kakvo je bilo kada je vase fizi cko tijelo umrlo.
Vas ce se duh ponovno roditi i zateci svoj racun te odluciti hoce
Ii poloziti na njega ill ce uzeti. To obja5njava prividne zivotne
nepravde. Svaki razuman covjek mora se upitati za5ro se netko
rada bogat i moCan, a drugi, koji se doima kao da zasluZuje
mnogo vise, mora izlaziti na kraj sa siromastvom i ponizenjima.
IIi, zasto se netko rodi slijep, a drugi sa savrsenim vidom. Sve to
ovisi 0 racUllu u karmickoj band!
AKASA
. Cull smo za banku sjecanja, mjesto na kojemu podsvijest pohra
njuje podatke do kojih ne mozemo doci po volji i u trenu. Sve
promjene stanja vasega karmickog racuna pohranjene su u
akasi. Zamislite golemu arhivu u koj oj se nalaze biljeske 0 svim
postupcima svih Ijudi u svim zivotima. Akasa je nevidljivo
podrucje koje okruZuje nas univerzum. U tom su podrucju
pohranjene biljeske 0 svemu sto se ikada dogodilo u svemiru.
Mozete ga zamisliti i kao "psihicku arhivu" u kojoj je pohranj en
beskonacan broj podataka. U akasi su pohranjene sve misli, svi
postupci i sve reakcija svakoga od nas u svim Zivotima.
IZBJEGAVANJE KARMICKOG BUMERANGA
Pojava zvana "karmicki bumerang" vrlo je vazan element ove
knjige. Bumerang je postupak koji se vraca pocinitelju. Drugirn
rijeCima, povrijedeni ste na isti naCin na koji ste nakanili povrije
diti nekoga. Neki bumeranzi ne djeluju trenutno. Neki se oCituju
nakon nekoliko ~ e d a n a , ill cak godina.
Mnogi smatraju da mogu uciniti 5to god im se prohtije, koliko
god to bilo sebicno, i da ce proci bez posljedica. Ni5ta nije dalje
od istine. Primjerice, prokletstvo se vraca onome tko ga je izre
kao, iIi njegovirn neduznim rodacima iJi prijateljima koji su bili u
njegovoj blizini kad je izrekao prokletstvo.
Stella doZivljava siloviti bumerang
Moja klijentica Stella proklela je osobu kojoj je bila vrlo zavidna.
Udarila je sakom 0 stol i viknula: "Mrzim je! Ona ima sve, a ja
nemam nista. Voljela bih da je mrtva!"
"Obuzdajte se, Stella. Nemojre vise nikada reci takvo sto",
rekla sam. "Zar ne shvacate koliko je opasno iskazati takav bijes i
negativnost? To je zlo. Moglo bi se okrenuti j nauditi varna ill vasi
rna blimjima."
"Nije me briga. Mrzim je!" nabusito je odgovorila. Nisam
mogla uciniti niSta jer je njezin razum pokleknuo pod iracional
nim gnjevom i zaviscu. Nekoliko mjeseci poslije doznala sam da
je Stella izgubila posao i potrosila ustedevinu, da ju je suprug
ostavio, a majka joj je dozivjela tetak mozdani udar. Zena koju je
proklela ZivjeJa je sasvim dobro. Bila sam duboko oZaloscena
kada sam doznala sto je Stell a ucinila samoj sebi.
StelJin siloviti bumerang zastrasujuci je primjer kako nam se
odredeni karmicki postupci brzo osvecuju i dovode do osobne
propasti. Ali, nemojte se zavaravati: odgovomi smo i za prizem
ne sitnice svakodnevnog Zivota - 0 kojima gotovo i ne razmislj a
mo. Jeste Ii se ikada izvikali na suradnika mprijatelja koji to ni je
zasluzio? Ta negativnost ne moze tek tako nestati. Na neki nacin
ce nam se vratiti. Nedostatak postovanja platit ~ t e tako sto ce
netko drugi varna uskratiti duZno postovanje.
49
48
Lois je prisiljena suociti se s grubom istinom
Prije vise od deset godina, dvadesetosmogodisnj a Lois zavela je
Morrisa, bogatog, ozenjenog covjeka i oca dvoje djece. On se
razveo od supruge s kojom je dvadeset godina bio u braku i
ozenio Lois. Prosle je godine Morris ostavio Lois zbog zene koja
bi mu mogla biti keer. Bumerang. lako je potrajalo deset godina,
Lois je naposlj etku zavrsila kao i Morrisova prva supruga. Bila je
prenerazena, ali se morala suociti s grubom istinom. Zaklela se
da vise nikada neee uei u vezu s ozenjenim mu.skarcem. Morris
je, zbog svojega sebicnog ponasanja, bio u vrIo losem odnosu sa
svojom djecom i do danas je vrlo nesretan covjek. Bumerang.
Slijedi nekoliko pouzdanih savjeta koji ee yam pomoCi da iz
bjegnete bolan burnerang. Zapisite ih u svoj dnevnik Moc karme
i uparntite ih.
1. Razmislite prije no sto djeluj ete.
2. Prema drugima se ponasajte onako kako zelite da se Onl
ponasaju prema varna.
3. Ne uzimajte one sto yam ne pripada (primjerice, tudeg
supruga, radno mjesto iii bankovni racun) .
4. Vasa dusa biljezi svaki postupak. Nista ne prolazi
neopazeno.
5. Dobivate one sto zasluzujete pa stoga tezite Ijubavi, sigur
nosti i ravnotezi.
6. Osveta se okrece protiv osvetnika. Nikada se ne osveeujte.
KARMA JE POVEZANA S RElNKARNACIJOM
Zakon karme ni je moguce razdvojiti od nacela reinkamacije.
Reinkarnacija, koj a je takoder temelj mojega ucenja. govori da
ne zivimo sarno jedan, vec mnoge Zivote. Na ZemJj u se vracamo .
sve dok vl astitim trudom ne dosegnemo "savrsenstvo".
50
Savrsenstvo je stanje potpune nesebicnosti. Sve zelje za tjelesnim
uiicima zamijenjene su potpunom posveeenoseu sluzenj u covje
canstvu. Covjek je. u sustini, zbroj svih svojih Zivota, ali se mora
usredotociti na nastojanje da najbolje proZivi sadasnji.
Kanna i reinkamacija su potpuno isprepletene. Svatko od nas
stvara kannu, dobru ililosu, svakom svojom mislju iii postupkom.
Reinkamacija j zivoti u materijalnom podrucju Zemlje omogucu
ju nam poravnati karmu i, naposlj etku, ovladati soborn.
Niz zivota pruZa nam moguenost da se razvijemo u prelijepe,
smirene, ispunjene i nesebicne Ijude pune Ijubavi. Nezapameena
iskustva nisu izgubJjena. Ona su dio na.sih umova i protefu se
kroz nase osjeeaje. sklonosti, ukuse i cud.
Zivot nije zavrsetak, vee neprekinuti slijed. S materijalnoga
svijeta "prelazimo" u svij et duhova, noseei sa sobom sva iskustva
koja smo prikupiii tijekom niza zivota. U podrucju duha boravi
mo sve dok dusa ne bude spremna za daljnje prikupljanje zna
nja. Tada se ponovno radarno u fi zi ckom tijelu kako bismo nasta
viii uciti i poravnavati svoju osobnu karmu. Preuzimamo svoj kar
micki racun i nastavljamo raditi na njegovu poravnavanju.
NEVRACAM SE
Zamisao povratka na Zernlju rnogla bi biti neugodna mnogima
od onih koji prozivljavaj u teske zivote. Mnoge sam cula kako
govore: "Ne vraeam se". Time zapravo govore: 'Nisam sretan
"
.
Oni tragaju za srecom i osjecaju se bespomocnima u nastoja
nju da ostvare raj cilj. Svojim sam kJj jentima pokuSala pomoCi da
shvate kako jedan zivot nije dovoljan da bi se stekJa iskustva
potrebna za stvaranje srece jednako kao sto ni jedan dan u skoli
ne bi bio dovoJjan za stjecanje sveucilisne diplome.
Cinjenica je da cemo se u fi zickom ti jelu radati sve dok ne
dovrsimo skolovanje i dok se ne usavrsimo. Na Zemlju cemo se
vratiti kako bismo pozeli posJjedice svih svojih postupaka te
51
stekli dodatno znanje i mudrost na putu prema ovladavanju
sobom . Radamo se kako bismo dosegli stanje potpune
ravnoteze: mentalne, tjelesne i duhovne. Kada to postignemo,
vise se necemo morati inkamirati na zemaljskoj razini.
Na ovom je mjestu potrebno jasno odrediti ovladavanje
$Obom. Posrijedi je:
- savrSeno tjelesno i mentalno zdravlje
- upravljanje svim oblicima psihickih pojava
- sposobnost razumijevanja svih jezika
- potpuna hrabrost u svakoj situaciji, cak i u onima u kojima
je zivot u opasnosti
- potpuna nesebicnost
- apsolutna vjera u zakon karme
Iz akase, usli jed proucavanja drevne mudrosti i u razgovorima
s Lawrenceom doznala sam da proces ovladavanja sobom zahti
jeva otprilike osam stotina inkamacija na Zernlji. Jedina osoba za
koju znam da je dosegla to stanje razvoja jest Lawrence.
RAZDOBLJA IZMEDU DVA RODENJA
Razdoblja izmedu dvije inkarnacije mogu biti dliZa ili laaea.
Dijete rodeno u zemlji u kojoj vlada glad, koje je Zivjel o nekoliko
sati iii dana, moze se gotovo odmah ponovno roditi . Ta mala
dusa u tom laatkom zivotu neee imati vremena stvoriti dobru Hi
losu karmu.
Uzvisena duSa, koja je covjecanstvu potrebna da bi mu pomo
gla na tocno odredeni nacin, moze se ponovno raditi brZe no sto
je to uobieajeno. Ta ce uzvisena duSa pristati na to da se prije vrati
na Zemlju jer njeguje snaznu zelju za sluZenjem covjecanstvu.
52
Primjeri takve vrste sluZenja su predvodenje odredene religije,
pronalazenje cjepiva koje moze spasiti milijune Zivota, radanje
glazbenoga stila koji ee blagotvorno djelovati na Zivcani sustav ill
sluzenje potrebama politicke karme odredenoga naroda. Te veli
ke usluge covjecanstvu iziskuju osobu dubokog duhovnog karak
tera iii s iznimno velikim iskustvom'i darom. Sto dU5a dosegne
visu razinu duhovnoga razvoja, to s vremenom sve vise sarna
odlucuje 0 vremenu i mjestu svojega ponovnog rodenja.
Filozofi poput Pitagore, veliki ucitelji poput Gandhija i Helene
Petrovne Blavatsky, iii glazbenici Mozartova ranga mozda se neee
reinkamirati tisueama godina. Razlog tomu moze biti dugo
cekanje odgovarajueeg okruZja koje ce podupirati ostvarenja
takve osobe. Te uzvisene duSe sluZe covjecanstvu tako sto nas
nadahnjuju iz svijeta duhova. Oni uvijek na odredeni nacin daj u
svoj doprinos na materijalnoj Zemlji ili u svijetu duhova.
Mnogo je zabluda vezanih za vrijeme izmedu dvije inkarnaci
je. Neki su me kli jenti pitali: "Kako cu znati gdje da pronadem
svoje dijete!partnera/rodaka/ prijatelja ako se ponovno rodi prije
no 5to ja umrem?" Naglasavam da vecina norrnalnih Ijudi (za
razliku od istinskih genija iii velikih ucitelja) u svijetu duhova
ostaje osamsto do tisucu dvjesto godina. Nije moguce da ee se
vasi vo\jeni vratiti na zemlju prije no sto vi preminete. Nasi ee nas
voljeni cekati kada dode vrijeme daiz materijalnog svijeta prije
demo u podrucje duha. HodajuCi dolinom smrti necemo osjeca
ti strah jer ce nas cekati oni koj e smo voljeli na Zemlji, koji su pre
minuli prije nas i koji ce nam pomoci prijeCi u svijet duhova.
KAKO SE CITAJU ZAPISI U AKASI
Kao 5tO sam vec objasnila, svi podaci 0 nasim proslim Zivotima
pohranjeni su u akasi. Iznimno velik dio znanja vezanog za
. karmu i reinkamaciju stekla sam zahvaljuj uci sposobnosti "cita
nja" zapisa u akasi. Taj vid mojega psihickog dara omogucuje mi
53
izravan pristup podacima 0 necijoj proslosti, u ovom zivotu i u
proslima. Tako mogu otkriti i kako su oni koji borave u svi jetu
duhova.
Da bih dobila tocne podatke 0 neCijim proslim zivotima,
moram procitati zapis u akasi. To iziskuje osobitu vrstu psihicke
usredotocenosti te mnogo energije i vjezbe. U nekim sam trenu
cima mogla s lakoeom prodrijeti kroz zidove te takozvane arhive
i procitati zapise vezane za odredenu osobu. No, bilo je trenuta
ka kada je bilo vrlo tesko iii nemoguee prodrijeti kroz barijeru i
uei u tu kozmicku banku sjeeanja.
Dva su razloga toj nedosljednosti po pitanju sposobnosti cita
nj a zapisa u akasi. Kao prvo, katkad ne raspolazem potrebnom
psihickom energijom. Drugo, neke informacije ne smijemo doz
nati, pa ostaju nedostupne.
No, zapisi iz akase cesto su korisni. Pri mjerice, jedan od mojih
klijenata ima osobito dijete. Dj ecak je u treeoj godini poceo cita
ti iako ga nitko nij e poucio. S cetiri godine svirao je vrlo slozena
kl avirska djela, takoder bez pouke. Ni otac ni majka ne sviraju ni
jedno glazbalo, a otac, uz to, nema sluha. Procitavsi njegov zapis
u akasi , uspjela sam im pomoei da ga shvate. Vidjela sam da je
ta mala dusa u proslom zi votu bila eudo od dj eteta. Na njegovu
sreeu, roditelji vjeruju u reinkamaciju. BuduCi da vjeruju kako je
dijete svoje darove donijelo iz proslog zivota, lakSe im je poticati
razvoj njegovih sposobnosti u ovom zivotu.
No, neka pitanja vezana za prosli zivot nisu jednostavna kao
sto je darovitost toga djeeaka. Susrela sam Ij ude koji pate od fobi
ja, poput straha od vode iIi mraka, koje naizgled nemaju temelj
u ovom zivotu. Takve su fobije cesto prenesene iz prosloga
zivota. Karma nam nalaze da ih razrijeSimo u ovom Zivotu.
Nemojte gubiti vri jeme Ijuteci se zbog toga sto se ne sjecate pro
slih zivota. Tko se sjeca sto je mislio kada mu je bilo tri mjeseca,
a kamoli onoga sto se dogodilo prije rodenja?
54
Uzmite dvije bije/e kartice i zapisite:
1. Necu gubiti vrijeme Ijuteci se zbog toga sto se ne
sjecam proslih zivota.
2. 0 proslim zivotima najvise doznajemo razmatrajuci
sadasnji.
Moj klijent Jim bio je opsjednut swing glazbom koji su svirali
big-bandovi i zbog toga je bio uvj eren da je zivio u cetrdesetim
godinama dvadesetog stoljeea. Roden je 1955. godine pa se, da
su njegovi osjeeaji istiniti, morae roditi gotovo odmah nakon pro
sIoga zivota. Tijekom seanse sam uspjela ustanoviti ponesto 0
nj egovu pokojnom djedu. Tijekom cijele trudnoce Jimove majke
djed je svirao glazbu Bennyja Goodmana i Glenna Millera.
Nastavio je svirati sve do smrti , kada su Jimu bile dvij e godine.
Jim se toga nije sjeeao, ali je 0 tome upitao majku i doznao da je
bilo tako. Ispostavilo se da Jim nije dozivljavao karmu iz proslo
ga zivota, vee ukus koji je razvio u ovom zivotu.
Zakon karme govori da je pravedno sve sto nam se dogada,
bez obzira na to je Ii dobro ili lose. Privlacimo sarno one sto smo
zasluZiIi putem svojih osobnih izbora u ovom i u svim proslim
zivotima. Bilo nam je potrebno mnogo zivota da skupimo karmu
koju dozivljavamo u ovom zivotu. Sarno je po sebi razumljivo da
u jednom zivotu nemamo dovol jno vremena da odradimo cjelo
kupnu karmu. Mozemo sarno nastojati sto bolje postupati u situa
cijama u kojima se nalazimo. Proslost se dogodila; to ne mozete
promijeniti. Ali mozete promijeniti svoj stay i svoje ponasanje
danas i u buduenosti. Oni koji nisu upoznati s reinkamacijom
mozda nece shvatiti smisao odredenih dogadaja u svojim zivoti
rna. Zhog toga bi mogJi zakljuciti da je zivot nepravedan.
55
MOZEMO U DOKAZATI REINKARNACIJU?
NajvaZniji razlog zbog kojega Ijudi ne vjeruju u reinkarnaciju jest
njihova nesposobnost da se prisjete proslih zivota. VeCina Ijudi,
poput Jima, ne sjeea se ni prvih godina ovoga Zivota. Vecina
umova jos nije razvijena dovoljno da bi se sjecala dalje od odrede
ne tocke. PokuSajte se sjetiti kako ste se osjecaJi tijekom prvih sest
mjeseci svojega Zivota. Kad izvedete taj jednostavan pokus, bit ee
vam mnogo jasnije zasto se veeina Ijudi ne sjeca proslih Zivota.
Mnogi vjeruju da su njihove duse besmrtne. To nije znanstve
no dokazano, ali je prihvaceno. Ja sjedim za svojim racunalom,
pisem i diSem. Ne vidim zrak, ali sam sigurna da postoji. Mnogo
toga prihvacamo ne trazeei dokaze.
Sposobnosti mogu biti mnogo bolje potvrde proslih zivota
nego sjecanja. Mozart, g1azbeno cudo od djeteta, genij Einstein i
cudo od djeteta koje u trecoj godini cita i pise bez ikakve pouke,
sjajru su primjeri prenosenja darovitosti iz prosloga zivota u sad a
snji. Neki od mojih klijenata Amerikanaca osjeeali su da vise pri
padaju u Italiju, Francusku iIi Egipat. Jednostavno osjeeaju da im
je dorn negdje drugclje i vjerojamo su ondje zivjeli u prethodnoj
inkarnaciji. U odredenom se narodu radamo s tocno odredenim
razlogom, ali je moguee da smo na drugim mjestima zivjeli sret
nije, dulje i ispunjenij e Zivote. To objasnjava prividan paradoks
inkarniranja u jednoj zemlji uz osjeeaj snaznije sklonosti drugoj
emickoj skupini.
"Sve mi je bilo vrlo poznato. Hodao sam ulicama i prepozna
vaG kuce koje nikada do tada nisam vidio. Tri mjeseca nakon
dolaska tecno sam govorio egipatski. Reklo bi se da sam godina
rna ucio jezik, iako sam se tada prvi put susreo s njim. To me je
uznemirilo, ali i uvjeril0 u moguenost reinkarnacije", rekao mi je
klijent Amerikanac koji zivi u Egiptu.
Uzmite bl}eJu karricu i zapisite:
56
Sposobnosti mogu biti bolje potvrde proslih zivota
nego sjecanja.
Jessica pobjeduje strah od vode
Jessica mi se obratila kako bi otkrila zbog cega se strahovito plasi
vode. Ni jedan dogadaj u ovom zivotu nije mogao objasniti tu
fobiju. U Zelji za prevladavanjem toga iracionalnog srraha iskuSa
la je sve, a izmedu ostaloga teeaj plivanja, psihoterapiju i hipno
zu. Nista joj ruje pornoglo. Njezini su roditelji bili posve sigurni da
se niSta nije dogodilo u razdoblju kada je bila premlada da bi to
upamtila.
Rekla sam Jessici da je njezin strah vjerojatno posljedica neu
godnog dogadaja iz prosloga zivota te da eu pokuSati doCi do
saznanja 0 njezinirn proslim zivotima. Jasno sam joj dala do
znanja da katkad ne uspijevam doCi do tih saznanja. Zagledala
sam se u kut i osjetila poznati, intenzivan pritisak u celu i oCima.
Uspjela sam prodrijeti u akasu i uvidjela da se Jessica utopila
u velikom jedrenj aku. Jedrenjak sam prepoznala kao grcki jer
sam na njegovu boku vidjel a natpis Seken. (Ispostavilo se da je
to grcka rijec koja znaci "morska sirena". )
U umu sam promatrala niz predodzbi i vidjela jaku oluju koja
je zapocela bez upozorenja. Svi su pumici poginuli. Predodzbe su
izblijedjele. Pogledala sam Jessicu i rekla joj kako je to sve $10 joj
mogu otlaiti. Ona je odgovorila da se uvijek strahovito plasila
otputovati u Grcku. Dodala je: "Uvijek sam osjeeala da cu, ako
otputujem u Grcku, ondje umrijeti".
Rekla sam joj da ne treba brinuti - da se utapanje vee dogo
dilo. Ona je taj traumatican dozivljaj i dalje cuvala u svojoj pod
svijesti. Saznanja 0 proslom zivotu, koja sam uspjela primiti, izvu
kIa su taj dogadaj na povrsinu. Vrijeme ee otkriti hoce Ii to Jessici
pomoei da prevlada svoju fobiju.
57
Sa zadovoljstvom mogu izjaviti da je Jessica doista pobijedila
strah od vode. Jednoga jutra nedugo nase seanse probudila se
bez straha. Nije mogla objasniti 5to se dogodiJo. Rekla je da se
osjeea kao da nikada nije ni imala fobi ju. Njezini su rodjtelji bili
zaprepaSteni kada im je rekla da sa svojim deckom ide na plazu.
Napredovala je polako, ali je vee prvoga dana na plazi uspjela
zakoraciti u plitku vodu. Nakon nekog vremena je naucila pliva
ti, a cak i planira s obitelji otputovati u Grcku.
Istinitost uvida u prosli zivot potvrdena je utjecajem na
Jessicinu fobiju. Straha se uspjela osloboditi zbog toga sto je proi
zasao iz onoga sto se vee dogodilo. Jessica je tu poruku primila
zbog toga je zasluZila primiti pomoe pri prevladavanju toga stra
ha. Upamtite da danasnji problem ne mora cijeloga zivota ostati
problem.
Uzmite bijeJu karticu i zapisite:
Moj danasnji problem ne mora cijeloga iivota ostati problem.
DEJA VU
Deja vu je francuski izraz koji znaci "vee videno". Deja vu osje
eaj se pojavljuje kada osoba osjeea da se one sto cini prvi put vee
dogodilo. Takvi se osjeeaji cesto pojavljuju pri prvom posjetu
nepoznatom mj estu. To mjesto moze biti toliko poznato da cov
jek prepoznaje ulice i kuee koje u ovom zivotu jos nij e vidio.
Druge situacije odnose se na lj ude koje do tada jos nismo upoz
nali. S njima odmah osjeeamo povezanost, odbojnost ili iznim
nu bliskost pa osjeeamo kao smo tu osobu vee upoznali.
Lawrence mi je rekao: "Sva istinska deja vu iskustva povezana
su s necim 'iz prosloga zivota sto je ostalo nerazrijeseno. Pronadi
vremena za prepoznavanje i istrazivanje svojih deja vu dozivljaja."
Uzmite bljeJu karticu i zapiSite:
58
Istinski deja vu doiivljaj povezan je s necim iz prosloga
iivota sto moram razrijesiti.
Connien deja vu
Mnogi su miklij enti tijekom godina govOIiiI 0 svojim deja vu
doZivljajima. Osobito se sjeearp zene po imenu Connie. Posjetila
me je nedugo nakon 5tO se vratil a iz Millnea. SeeuCi plazom,
upoznala je mU5karca po imenu Ken. eim ga je ugledala, prepla
vio ju je osjeeaj olakSanja. "Pozeljela sam ga pozvati i upitati ga
gdj e je bio. Svladale su me emocije, bila sam presretna jer ga
ponovno victim." Upitala me je zvuci Ii to suludo buduCi da ga je
prvi put vidjela .
Upitala sam je kako se on ponasao prema njoj . Rekla mi je da
se doimao zbunjenim i da ju je upitao jesu Ii se gdje sreli jer se i
ona njemu doimala poznatom. "Oti5li smo na kavu i razgovarali
kao stari prijatelji . Ken je rekao da radi s camcima. Kad je spo
menuo camce, preplavio me je osjeeaj straha i usamlj enosti. To
je bilo vrlo cudno. Osjeeala sam se kao da prozivljavam situaciju
koju sam vee dozivj ela", dodala je.
Connie je Kenu dala svoj telefonski broj . Dogovorili su se da
ee se sastati sljedeCi vikend. Uspjela sam proniknuti u njezin pro
sli zivot: "Nesumnjivo ste dozi vjeli deja vu. Vas dvoje ste se doi
sta vee sreli - u proslom Zivotu. U tom vas je zivotu Ken napustio
i otisnuo se na more. Imaj te na umu da se to vee dogodiJo. Zato
se prema njemu nemojte ponasati kao da smatrate da ee vas
ostaviti. Vrijeme ce pokazati u kojem ce smjeru vaS odnos krenu
ti u ovom Zivotu. Predvidam da eete ostati zajedno. "
Ta seansa s Connie dogodila se prije vise od dvije godine.
Nedavno se vratila i bilo mi je drago kada sam doznala da su ona
i Ken zajedno. Planiraju vjencanje j svadbeno krstarenje.
59
Jack hoda svojim putem
Moj prijatelj Jack, glwnac, mnogo je govorio 0 svojim deja vu
dozivljajima. "Uvijek sam bio opsjednut svime vezanim za New
York. Odrastao sam u Denveru, ali se ondje nikada nisam osjee
ao ugodno. Gledao sam filmove cija je radnja smjestena u New
York i svaka mi je scena bila vrlo poznata. Moja sestra se sjeea
kako sam kao sestogodisnjak znao opisati dijelove New Yorka
kao da sam ondje Zlvio.
Prije petnaest godina napokon sam se preselio u New York. Bio
sam vrlo sretan i osjecao sam se kao da sam konacno poceo zivje
ti. Upoznao sam muSkarca, Stevea, koji mi je postao ljubavnik.
Prvi put smo se sastali za ranim ruckom. Sjeeam se kako sam sta
jao pred restoranom i gledao ga kako prelazi ulicu i dolazi mi u
susret. Zaprepastio sam se jer sam bio posve siguran da ga pozna
jem. Sjeli smo za stol i poceli razgovarati. Sve mi je na njemu bilo
poznato - kako se smijao, driao salicu, odrnicao kosu s cela te
osobito naCin hoda. Oduvijek sam primjeeivao kako Ijudi hodaju.
Znao sam oponasati naCin hoda Johna Waynea, Charliea
Chaplina i Jimmyj a Cagneyja. Nisam zaboravljao nacin na koji
osoba hoda. Steve je bio slozena osoba, temperamentan, eudlj iv,
ali ipak ljubazan. Mnogi ga nisu shvaeali, ali ja sam ga razumio
cim smo se prvi put sastali. Jednostavno sam ga poznavao.
Steve je obolio nekoliko mjeseci nakon nasega prvog sastan
ka. Uplasio sam se pa sam sa sestrom razgovarao 0 toj situaciji .
Znao sam da ee biti tesko, ali sam znao i da mi moja karma
nalaze brinuti se za njega. Negdje u podsvijesti osjeeao sam da se
u nekom drugom ZlVOtu Steve brinuo za mene. Ponovno smo se
sastali da bisrno uravnoteZili nas odnos. Jako sam ga volio, ali je
to bilo mnogo slozenije no sto se doimalo na povrsini."
Steve je umro nekoliko mjeseci nakon 5tO sam upoznala Jacka.
Uspjela sam proniknuti u njegov prosli zivot vezan za Stevea.
60
Jackov deja vu dozivljaj bio je vrlo stvaran. On i Steve su vee
bili zajedno. Steve je njegovao Jacka u vrijeme epidemije zljez
dane kuge u dvanaestom stoljecu u Francuskoj. U tom je zivotu
Steve ozlijedio nogu pa je hodao prilicno ukoceno. To je bio
zacetak njegove duboke svijesti 0 nacinu hoda drugih Jjudi.
Steve je v J a ~ t i t i zivot izlozio opasnosti kako bi ostao s Jackom i
njegovao gao Jack je u ovom zivotu ostao uz bo/esnoga Stevea.
Njegova snazna potreba za odlaskom u New York imala je dvo
jaku svrhu. Jack je morae tiravnoteZiti svoju karmu sa Steveom,
a njegov profesionalni karmicki uspj eh bio je vezan za New York.
Uvid u prosli zivot potvrdio je Jackove osjecaje 0 dubini nje
gova odnosa sa Steveom. Njegova potreba za odlaskom u New
York nije proizasla iz prosioga Zivota prozivljenog u New Yorku.
Onamo su ga uputile njegove sadasnje potrebe. Steve mu svako
ga dana nedostaje. No, ipak je zahvalan za moguenost da pomo
gne voljenom prijateiju.
VJEZBA: RAZMOTRITE SVOJ OSOBNI DEJA vu
Razmisljanje 0 vlastitim deja vu dozivljajima mogu yam
pomoci da bolje shvatite reinkarnaciju . Ova vjezba moze
biti korisno orude za oblikovanje sadasnjeg zivota.
Sjedite u tiSini i pokusajte se sjetiti kada ste osjecali da
poznajete osobu koju ste je prvi put ugledali. Razmislite 0
toj osobi i razmotrite svoj odnos s njom.
Kako ste se upoznali i gdje? Koji su se osjecaji tada
pojavili? Kako je taj odnos utjecao na vas? Je Ii vas odnos
bio kratkoga vijeka iii ste jos uvijek u vezi s tom osobom?
Je Ii zavrsetak bio sretan iii ruzan? Jeste Ii zbog deja vu
osjecaja s tom osobom provodili vise vremena? Jeste Ii iz
toga odnosa izvukli vrijednu pouku?
61
Sada isti postupak mentalnog propitivanja usmjerite
mjestima na kojima ste bili. Zbog cega ste osjeeali da ste
vee bili ondje? Privlace Ii vas odredena mjesta? Plasite Ii
se posjetiti neka mjesta - iii ste na nekim mjestima od
prvoga trenutka osjeeali strah? Ne zurite s razmatranjem.
Katkad se sjeeanja na takve osjeeaje pojave odmah, a kat
kad dolaze kasnije.
Deja vu dozivljaji nisu uvijek ugodni , a osjecaj poznavanja
ugodan iii neugodan - ni je izravna posljediea neke situacije iz
prosloga Zivota. No, buduci da mnogi jesu, prisjecanje na svako
deja vu iskustvo moze nam pomoci u nastojanju da shvatimo i
povjerujemo u reinkamaciju. PoktiSajte cesto izvoditi ovu vjezbu
jer je za otkrivanje sjecanja skrivenih u podsvijesti cesto potreb
no odredeno vrijeme.
Uzmite bl}elu karticu i zapisite:
Budi strpljiv. Za otkrivanje sjecanja skrivenih u podsvijesti
potrebno je odredeno vrijeme.
Kada god pronadete nekoliko slobodnih minuta, sjedite u tisi
ni i pokusajte se plisjetiti Ijudi , mjesta, osjecaja iii osjeta koji bi
mogli upuCivati na deja vu. To ee vam mnogo pomoci u shvac
anju neprekidnosti zivota. Uvidj et cete i kako piranj a iz prosloga
zivota mogu imati snaian utjecaj na situacije u sadasnjem zivotu.
Sjecanje na prosle zivote nije nuzno da bi nas sadasnji zivor
bio lijep, smislen i sretan. Nuzno jest Zivjeti cestito i s ljubavlju u
sadasnjem trenutku. Posljedice svojih sadasnjih postupaka
dozivljavat cemo do kraja ovoga Zivota. Svoju buduenost obliku
jemo svojim sadasnjim ponasanjem. Nastojmo da nam umovi
uvijek budu otvoreni za dar znanja.
62
Karmu iz prosloga zivota nikada ne smijemo koristiti kao
opravdanje za nerazboritost u sadasnjem zivotu. Na bljeJu karti
eu zapisite sljedeCi koristan savjet: *V.A. o ~ .1.c>oq .;t
Prije no sto zaronis u podrucje mogucnosti iz proslih
zivota, uvijek razmisli 0 obrascima u sadasnjem zivotu.
UKRATKO 0 TERAPIJI REGRESlJE U PROSLE ZIVOTE
Trenutno vlada prava pomama za seansama regresije u prosle
zivote. U sklopu takvih seansi osoba se podvrgava hipnozi iii opu
stanju, a zatim je se vodi u vrijeme ili na mjesto mogucega pro
slog zivota. Takav oblik terapije moze biti koristan ako ga izvodi
iskusna osoba razvijenih psihickih sposobnosti ili psihoterapeut.
Sinteza psiholoskog i metafizickog moze bili djelotvoma metoda
iscjeljivanja. Mnoge fobije i druge traume nisu utemeljene u
ovom, vee u proslom zivotu.
Vjerujem da su neki ljudl u hipnotiziranom stanju sposobni
proniknuti u zapise u akasi. To ne znaci da su sposobni po volji
citati akasu. U opuStenom stanju nalik transu na povrsinu izlaze
skrivena sjeeanja na prosle zivote. Takva je pojava vrlo rijetka. ali
je moguca. Ako osoba primi tocne infOImacije 0 proslom zivotu,
posijedice ce biti vidij ive u sadasnjem. Takva bi saznanja trebala
biti od velike pomoci pri razrjeSavanju sadaSnjih lraumi, fobija ili
opsesija.
Uzmite biieJu karticu i zapisite:
Ako osoba primi tocne informacije 0 proslom zivotu,
posljedice ce biti vidljive u sadasnjem.
Neki vrsni psihijatri svojim pacijentima pomazu regresijom u
prosle zivote. Takvi su lijecnici vrlo hrabri. Vecina se iijecnika plasi
da ee ih njihovi kolege izopCiti ako se usude javno priznati da
63
vjeruju u reinkamaeiju iIi vidovitost. Nedostatak znanstvenog
dokaza glavni je izgovor za odbaeivanje svega "paranonnalnoga".
Pa ipak, zeiravi skepticizam sam po sebi nije los. Gotovo sva
iScitavanja proslih zivota nisu tocna. Najmanje pedeset k1ijenata
rekJo mi je da znaju kako su prozivjeli proslu inkamaeiju. Temelj
toga uvjerenja svirna je bio jednak: do tih su saznanja dosli tije
korn seanse regresije u prosli zivot. Takvi su Ijudi veCinom vrlo
nesretni u jednorn ili vise sljedeCih podrucja zivota: posao, Iju
bavni odnosi, obitelj i1i novae. Mnogi pate od depresije ili oeaja.
Koji bi ozbiljan profesionalae takvim Ijudima mogao reCi da su
potpuno ovladali sobom? To ne sarno sto nije neistinito, vee je i
bezobzimo. NajboJji nacin da pronadete pouzdanog snucnjaka
za regresiju u prosle zivote jest da vas na njega uputi osoba koju
postujete i koja je bila na seansi. Drugi naCi n jest knjiga koju je
napisao strucnjak za regresiju iii C1anak 0 njemu, u kojernu su
iznesene prakticne i podrobne informacije 0 njegovu radu.
Logicno je da nasa osobnost u ovom zivotu ovisi 0 tome kako
smo se ponasali u proslim i kako se ponasamo u sadasnjem zivotu.
Stoga, ako steknete uvid u prosti zivot, proucite dobivena sazna
nja i ustanovite kako yam pomazu da u sadasnjosti zivite mudrije.
KOLEKTIVNA KARMA
Zakoni reinkamaeije i karme vrijede i za drZave i rase kao i za
pojedinee. Drz.avu cini skupina ljudi povezanih politikom, kultu
rom i kannom. Nije tesko opaziti razliku izmedu Talijana,
Francuza, Japanea i Amerikanea. Jezici, tradicij e i ukusi znatno
se razlikuju. Karma jedne drz.ave obuhvaea kamm svih pojedina
ca koji zive u njoj . Drugim rijecima, svi smo se rodili u odredeno
vrijeme, u odredenoj zemlji, rasi i vjeri .
Lawrence mi je jednom zgodom rekao: "Danasnji preporod
na svim podrucjima metafizickoga velikim je dijelom prouzrocen
64
cinjenicom da se mnoge duSe iz starih civilizacija Egipta i Grcke
radaju u nasem zapadnjackom svijetu."
Ovo ne mora biti naSa poslj ednj a zemaJjska inkamacija, ali je
veeina nas jedan od mnogih zivota proZivjela u tim civilizacijama.
Drustvene se odgovomosti ne mozemo osloboditi. Svi mi
moramo uCiniti sve 5to mozemo kako bismo pomogli svijetu koji
nas okruZuje. Svaka drz.ava iii vladavina utemeljena n(1 nepravdi
propast ee plije iii kasnije. Ni jedan cin sluienja drugome nije
beznaeajan. Moramo se upitati nalaze Ii karma gladnome da
bude gladan iii nama nasa karma nalaze da ga nahranimo. Zar
cemo si dopustiti Zivot u izolaciji te, u cilju nascga bogatstva i
moCi , ne obazirati se na druge zemlje? U tom eemo se slucaj u svi
ponovno roditi u siromastvu i nemoci.
Ne smijemo zaboraviti da se nova karma rada svake sekunde.
Zbog toga bismo trebali biti osjetJjivij i na potrebe drugih. Vijesti 0
tragedijama u raznim krajevima svijcta putem sateli ta zacas stizu
na nase televizore, radio prijamnike i racunala. Gotovo da ne
mozemo ostati nesvjesni nesreca i katastrofa koje se dogadaju dru
gima. Ravnotez.a ee se u svijetu uspostaviti tek kada svi na sve
moguee nacine dame svoj doprinos bolj itku citavog covjecanstva.
Na podrucju pomaganja drugima nema beznacajni h postupaka.
"S drugima postupaj onako kako bi postupao sa sobom", vrlo
je duboka izreka koja govori 0 karmi. Razmisli te 0 dubini tih rije
ci. Svi postupci izazivaju reakcij e. Svi smo medusobno povezani
univerzalnom kannom. Vratit ce nam se sve sto smo ucinili i sve
5to ne ucinimo.
KARMICKO CISCENJE
U kannickoj banci brisanje nije moguce. Ucinjeno ne moze biti
izbrisano. Mozemo priznati pogreske i odluCiti ispravi ti odredene
situacije, ali proslost ne mozemo promijeniti. To objasnjava zasto
65
mnogi Ijudi osjecaju da im Zivot uopce ne pruZa priliku. "Cinim
sve 5to mogu da bih bio dobar covjek, ali dozivljavam sarno
teskoee. " Tu zagonetku mOZemo objasniti spoznajom da ne
razrjesavamo sarno pitanja iz ovoga, vee i iz proslih zivota. Osoba
koja ustraje u ispravnom zivljenju bez obzira na pritiske s kojima
se suoeava, stvara dobru karmu za buducnost. Da bismo doZivje
Ii nagradu za svoja dobra djela, ne moramo uvijek eekati drugi
zivot. (Primjeriee, Charlene je dala zeton za voznju podzemnom
zeljeznieom zeni koja je rekla da je zaboravila noveanik. Dva
tjedna poslije, zeleci platiti kavu, ustanovila je da je zaboravila
novae pa je platio muskarae koji je stajao iza nje u redu.) Zivot
moze u trenutku okrenuti nabolje.
Prosjecan je zivot mjesavina polaganja na racun i uzimanja s
njega, sreca i nesreca. Onaj tko yam kale da yam moZe otkriti
kako da se rijesite sve svoje prosle karme jest varaliea, prevarant.
Jedna mi je klijentiea rekla kako je "cistaci ci karme" platila pet
tisuca dolara. Pomislila sam da se sali jer mi je to zvuealo suludo.
"Je Ii cistacica koristila Windex sredstvo za ciseenje?"
upitala sam.
"Izgovorila je mnogo bajaliea na jeziku koji nisam razumjela",
odvratila je djevojka.
"To bi se moglo nazvati karmickom prijevarom iii karmickom
lukavstinom. 'Ciscenje' prosle karme nije moguce. Jednostavno
je logicno da cete patiti ako ste nekome nanijeli patnju. Vi iz toga
mozete nesto nauCiti i napredovati u livotu stvarajuci novu,
dobru karmu. Zao mi je sto ste toliko novca potrosili na one sto
nije moguce", objasnila sam joj.
"Ta je zena vrlo poznata pa zaci jelo zna 5tO radi", rekla mi je
klijentiea.
"I vrag je poznat, ali to ne znaei da bismo trebali postupati
kako on kaze", oStro sam odvratila.
66
Klijentica je shvatila poruku. Uvidjela je da je zamisao "cisee
nja karme" potpuno besmislena. Napustila me je rastuiena. ali
mudrija.
KARMA I SAMOUBOJSTVO
Sarnoubojstvo nikada nije prcdodredeno. Posrijedi je uvijek
odluka donesena u sadasnjoj inkamaciji. Cesto se pocini u tre
nutku nepodnosljive emoeionalne boli iIi krajnje bespomoenosti.
Neki u tom cinu vide jedini izlaz iz patnje. Oni koje je samoubo
jica ostavio za sobom osjecaju iznimno jaku tugu, ali i grizodusje,
prenerazenost i gnjev zbog tako neprirodnog zavrSetka zivota.
Novine su prepune priea 0 raznim Ijudima koji se na samou
bojstvo odiuce uvjereni da ee tako stati na kraj svojoj boli. Ta
pojava nije ogranieena na odrasle. U danasnje vrijeme zabrinja
vajuce veliki broj tinejdZera i cak mlade djeee odlucuje okonca
ti vlastiti Zivot. Bila sam zaprepastena kada sam doznala da broj
samoubojstava u nasoj zemlji premasuje broj ubojstava.
Samoubojstvo nije pri hvatljivo. To je cin nasilja nad du50m.
Osoba koj a sarna sebi oduzima tj elesni livot, ne umire. Njegov
duh ostaje izmedu zemlje i svijeta duhova sve dok ne dode vrije
me njegove prirodne smrti. Trenutak prirodne smrti jest onaj tre
nutak u kojemu bi tijelo umrIo da se nije dogodilo samoubojstvo.
Oduzimanje vlastitoga Zivota karmicki je ispravno sarno u
slueaju potrebe za zastitom vise istine. Tada je samoubojstvo cin
hrabrosti i nesebicnosti, e ~ n pod bOZanskom zastitom. Uzmimo za
plimjer da ste Clan pokreta otpora i da ste zarobljeni. Znate da ce
vas muciti ne bi Ii vas prisilili da otkrijete imena drugih boraea.
Sami sebi oduzimate livot kako biste ih zaStitili te na taj nacin
za5titili i visi cilj: sIobodu. Takav se ein ne kamjava vee se stuje.
Karma vas nije prisiliia da se pridruZite pokreru otpora. Tu ste
odluku sami donijeli. Karma vas je dovela u situaciju koja varn je
67
omoguCila donosenje te odluke. Stoga ishod vaSega zarobljenistva
i vaSa odl uka da okoncate vlastiti Zivot kako biste spasili druge nisu
bili predodredeni . Takvu uzvj5enost i plemenitost izrazio je Sydney
Carton. koji je dao svoj zivot kako bi spasio prijatelje: 'To je mnogo.
mnogo bolje od svega sto sam u zivotu ucinio; dozivio sam
mnogo, rnnogo dublji spokoj kakav jos nisam upoznao" (iz Pnee 0
dva grada Charlesa Diekensa). Sydneyjevo je samoubojstvo potak
nuto najvisim idealom: spasavanjem zivota prijatelju. Tako je spa
sio livot i prijateljevoj supruzi, kceri i oeu te sluiio svojoj domovi
ni . Takav je cin nesebicnosti karmicki prihvatljiv.
Ljudi koji pocine samoubojstvo vecinom nisu zli. To su shrva
ni Ijudi koji su izgubiIi svaku nadu; njima nedostaje hrabrosti iIi
spoznaja da u zivotu uvijek ima nade. Zivot je postao vrlo slozen
pa se doima da se miru mozemo nadati sarno nakon smrti.
Uzmite bijelu karticu i zapiSite:
Gdje je zivot, ima i nade.
Medu Jjudima koji vjeruju u karmu i reinkamaciju malobrojni
su oni koji poCine samoubojstvo. To vjerovanje govori da ne umi
remo, sto znaci da se ne mozemo ni ubiti.
Uzmite bijelu kartieu i zapisite:
Buduci da ne umiremo, ne mozemo se ubiti.
Silovit udarac
Samoubojstvo razomo u ~ e c e na sve koji su njime pogodeni.
Samoubojstvo ne razli kuj e dob, rasu ni spol; svi osjecaju silinu
njegova udarea. Katkad nema jasnih nagovjestaja da bi si netko
68
mogao oduzeti zivot. Ali, znakovj upozorenja u nekim slucajevi
rna bljeste poput neonskih natpisa i govore: "Pomozite mi!
Pomozite mi ! Pornozite mi!" Stoga moramo nastojati biti svjesni
pamje drugih ljudi. Samoubojstvo je u mnogim slucajevjma
moguce sprijeciti. Takvim ljudima l)1oramo pokazati da postoje i
drugi izIazi osim samoubojstva. Ako dopustimo da se netko ubije
iako smo to mogli sprijeciti, stvaramo strahovito losu karmu.
Lawrence mi je jednom zgodom rekao: "Poriv za oduzima
njem vlastitoga zivota jaci je u godinama koje su djeljive sa
sedam bez ostatka.
1I
Ta me je izjava potaknula na razmisljanje.
Od slueajeva s kojima sam se upoznala u sklopu svojega posla,
gotovo su se svi uklapali u taj sedmogodiSnji cikJus. Lawrence mi
nije pruZio dodatno objaSnjenje 0 tome zasto je sedmica najra
njivija. Jednostavno mi je rekao da je tako. U tim je vremenskim
razdobljima uputno povecati oprez.
Velika je razJika izmedu Jjudi koji poginu i onih koji sami sebe
ubiju zbog toga 5tO se pla5e suociti sa zivotom iIi to jednostavno
ne zele. Neke se smrti isprva doimaju kao samoubojstva, ali se
kasnije ispostavlja da su bile nehoticne. Primjeriee, covjek je
podvrgnut terapiji zbog teSkih emoeionalnih problema. Dobri
doktor propisuje mu Jijek koji bi mu trebao pomoci. No, tragic
nim slucajem. Jijek izaziva abnormalnu reakeiju. Pacijent se ubije.
Lijecio ga je vrstan lijecnik i uzimao je propisanu kolicinu Iijeka.
Zelio je ozdraviti. Takav se cin ne mora smatrati ubojstvom jer je
paeijent nastojao poboljsati svoj zivot.
Ljudi koji pocine samoubojstvo ne odlaze u pakao
Karma osobu ne kaznjava za samoubojstvo jednako kao sto ni
val nema namjeru utopiti covjeka. Pogresno je, pa cak i okrumo
misliti da Ijudi koji pocine samoubojstvo automatski odlaze u
69
pakao. Samouboji ea ostaje izmedu zemlje i svijeta duhova sve
do trenutka kada bi "umro" da se nije ubio. To nije pakao, ali ipak
nije nimalo ugodno slusati tugu onih koje ste ostavili za sobom.
Posrij edi je svojevrsna zemlj a "Nedodija", sto takoder dokazuje
da se covjek ne moze ubiti. Duh ne umire. Bez obzira na nacin,
smrt je nalik svlaeenj u kaputa, paljenju odjece i proglasavanju
samoga sebe mrtvim. Istina je da vise nemate tjelesno pok!'iva
10, kaput. Ali ste i dalje zivi. Bumerang! Mislili ste da cete biti
mrtvi , a niste.
Ljudi moraju shvatiti da u svakom zivotu mora pasti odrede
na kolicina kise. Bolesti i strah od boli najcesCi Sll razlozi za oko
ncanje ~ e l e s n o g zivota. Ali , ako livor okoncate prije no sto se
njegova karma odvila do kraj a, istu bolest i bol prozivjet cete u
nekom drugom zivotu.
EUTANAZIJA
To je osjetlj ivo pitanje jer mnogi vjeruj u da imaju pravo okonca
ri vlastiti zivot iIi pamje voljenih osoba. Ali, u ubojstvu nema ni
trunke milosrda. Zeljela bih da Jjudi sagledaj u siru sliku. Kada
karmu bolesti razrijesite prirodnom smrcu, s njom je zavrseno.
Pocivat cete u miru i panovno se rodi ti slobodni od te muke.
Zasto biste eijeli sljedeCi zivot opteretili tom bolescu?
Lawrence mi je 0 tome govorio vrl o gorlj ivo. "Ljudi suosj eca
ju i zbog toga vjeruju da je milosrdno ubojstvo ispravno", rekao
je. "Ali, takvo je suosjecanje pogreSno usmjereno. Tko ima pravo
odluciti 0 necijem Zivotu iIi smrti, uklj ucujuci i svoj livot i smn?
Zakon kanne po tom je pitanju vrlo odlucan sudae. Ako vam
karma nalaie tesku smrt, morate je pri hvatiti jer ce se u suprot
nom ponoviti u sljedecem zivotu. Samoubojstva ili potpomognu
te smrti ne znace okoncanje pamje. To su poced jos vece boli :
duhovne patnje."
70
KARMA NIJE OGRANICENA ROKOM
Posljedice svih nasih postupaka vratit ce nam se u ovom iii u
buducem zivotu. Smrt ne briSe karmu. Sarno je odgada. Zivjet
cete onoliko zivota koliko ce vam biti potrebno da poravnate svoj
raeun u karmiekoj banci. Reinkarnirat cete se sa svim svojim ulo
zima i dugovima u karmickoj band koje ste ostavili kada ste
umrli. Ne morate luriti jer kraj nece doti prije no sto ovladate
sobom. Karma nije ogranicena rokom.
Uzrnite bljefu karticu i zapisite:
Karma nije ogranicena rokom.
71
3. K ~ a i zdravlje
Medicina je vise umijece nego znanost.
PARACELZUS
Zdravlje je svima neprocjenjivo vrijedno. Neke su bolesti prou
zroeene prirodnim uzrocima, a nekima su uzroci nepoznati.
Bolesti prouzroeene prirodnim uzrocima imaju korijene u sada
snjem zivotu. Bolesti neobjaSnjivog podrijetla (one koje nemaju
temelja u obiteljskoj anamnezi , prehrani, ok.ruZju iJj psihi) prou
zroeene su karmom. Takve se bolesti prenose iz proslog zivota.
Uravnotezenje karme donosi zdravlje. Neki ljudi cijeli zivot
prozive s odredenim tjelesnim problemom, dok ga se drugi oslo
bode na vrij eme da bi mogli liZivati u zivotu. Karmieki zdravstve
ni problem ne mora trajati cijeli zivot. S njim zivimo sve dok ne
uravnotezimo karmu.
Tjelesno zdravlje jedan je od najboljih primjera djelovanja
zakona uzroka i posljedice. Koliko ste se puta prehladili iii razbo
Ijeli od gripe zbog toga sto ste bili potpuno iscrpljeni? Razlog
tome moze biti mentalna ili tjelesna premorenost. Dopustili ste si
premorenost, a posljedica je obolijevanje. Bumerang je bio oeit.
No, uzroci nekih bolesti nisu tako oeiti. Emocije se eesto
poprilieno nagomilaju prije no sto se tijelo pobuni. Vase ce se
73
tijelo pobuniti ako je prisiljeno zivjeti u stanju neravnoteze. Takva
vrsta zdravstvenog problema ne predstavlja osobitu zagonetku.
Kratko razdoblje samopropitivanja trebalo bi iznjedri ti spozna
ju. Na veeini radnih mjesta mozete cuti mantru: "Zoao sam da eu
se razboljeti, ali jednostavno nisam mogao usporiti". Tu ste situa
ciju mogli izbjeei da ste "posluSali" svoje tijelo i predahnwi .
Prezaposlenost izazvana perfekcionizmom moze narusiti zdra
vlje. To je moguee izbjeCi usporavanjem mentalne iIi tjelesne
aktivnosti. Da bismo zivjeJi u skladu dobroga zdravlja, moramo
postovati svoja tijela i svoje umove.
Uzmite pJavu karticu i zapisite:
Postovat CU svoje tijelo i svoj urn kako bih zivio U skladu
dobroga zdravlja.
Zdravlje drugih moramo postovati tako 5to ih neeemo zarazi
ti svojim zaraznim bolestima. Koliko ste se put a razboljeJi na rad
nom mjestu zbog toga 5to yam je netko drugi prenio gripu? To
nije uvijek moguee izbjeCi jer se simptomi cesto ne pojave na vri
jeme pa svoj problem prenesete drugome. No, ako ne date sve
od sebe da za5titite druge od svoje zarazne bolesti, stvarate losu
karmu.
Uzmite pJavu karticu i zapi5ite:
Oat CU sve od sebe da nikoga riikada ne zarazim bilo
kojorn bolescu.
Tu su j spolno prenosive bolesti. Osoba koja zna da je
zaraiena - herpesom, AIDS-om, genitalnim bradavicama i sl.
ima moralnu odgovomost 0 tome obavijestiti potencijalnog par
tnera prije bilo kakvog tjeJesnog kontakta.
74
PogreSno shvaeanje moze prouzroci ti tezak bumerang. Bila
sam zaprepastena kada mi je klijent koji je bolovao od AlDS-a
rekao da ni jednome od svojih seksualnih partnera nije rekao za
svoju bolest jer za tim nije osjeeao potrebu. Rekao je: "Dogodit
ee im se ono 5to je njihova karma." Upitala sam ga 0 njegovoj
odgovomosti da partnera upozori ri a opasnost. On je zamisao
osobne odgovomosti oho10 odbacio rijecima: "To nije moj pro
blem"_ Na to sam mu rekla: "Oh, itekako jest, dragi mojo To je
ravno ubojstvu." (ViSe ga nisam vidjeJa, ali sam kasnije cwa da je
umro.) U sljedeeem ee Zivotu pretrpjeti istu vrstu smrti kakvu je
prouzroCio u ovom Zivotu.
Neki vjeruju da se ne smijemo uplitati ako karma nekome
nalaze patnju. Zar ee ijedna casna lij ecnica ostaviti pacijenta u
mukama ako mu ih moze olakSati? Zar ce ijedan dobar
Samaritanac ozlijeaenome uskratiti pomoc? Ne zaboravimo da
je nasa dumost pokusati sprijeCiti tragedij u ako nas je karma sta
vila u poloZaj da pomognemo. Ako bolujemo od zarazne bolesni,
dliZni smo to otvoreno priznati . 0 nekim zdravstvenim problemi
rna nije uvijek lako govoriti, ali je karma prijevare vrlo teska. Neki
vrlo fini Ijudi pate od neugodnih zdravstvenih problema_
Uzmite pJavu karticu i zapisite:
Prijevarom se stvara teska karma.
Joyce ostavlja Garyja
Joyce je bila u depresiji kada me je posjetila. Bila je zarucena za
momka po imenu Gary. Kada je otisla Iijecniku na redovit godi
snji pregled, zaprepastila se doznavsi da boluje od herpesa.
Lijecnik joj je rekao da se zaraziti mogla jedino putem spolnog
odnosa. Gary je bio njezin jedini Ijubavnik pa ga je upitala 0
75
tome. On je isprva poricao, ali je naposljetku priznao da je jed
nom spavao s osobom koja mu nije nista znacila. Zacij eio se tada
zarazio. lake joj se mnogo puta isprieao, Joyce je ipak prekinuia
s njim. Rekla mu je kako mu vise nikada neee moei vjerovati .
Gary je tu kratku pustoiovinu skupo platio. Izgubio je divnu zenu
i dobio spolnu bolest. Bumerang
l
Kad smo raspravile tu situaciju, Joyce je rekla kako je zahval
na sto nije gore prosla. Bila je zahvaina i na tome sto se to dogo
dilo pn/e vjeneanja. Bio je to veliki sok na vise razina. Duboko
ju je potreslo otkriee da ju je Gary mogao tako povrijediti. Ai
strasno je imati herpes koji ce je doZivotno podsjeeati na
Garyjevu izdaju.
Joyce me je ponovno posjetila godinu dana nakon nasega
prvog sastanka. Imala je novog partnera. 2a herpes mu je rekla
dva tjedna nakon njihova prvog sastanka. Nije ga zeIjela zaraziti ,
ali ni stupiti u intiman odnos s osobom koju je tek upoznala. On
je sjajan momak i oboje uZivaju u toj vezi. S veseljem sam joj rekla
da pred njima "vidim" divnu buducnost. Joyce je svojom cestito
seu stvorila novu, dobru karmu i privukla cestitoga muskarca.
ZIVOTNA SILA
Svi se radamo s odredenom koli cinorn energije. Ta je energij a
poznata i kao iJ'vatna slla. Energija s godinama slabi, a tijelo
pocinje klonuti iii, u mnogi m slucaje0ma, propadati. lzbjegavanje
zabrinutosti i umora pomaze odrZati Zivomu situ i zdravlje.
Uravnotezena mjera tjelesne aktivnosti blagotvomo djeluje na
Zivotnu energiju, a tijelo tini gipkijim i jacim. Pretjerano, opsesiv
no vjezbanje zapravo je zIouporaba zivotne sile pa se tijelo moze
pobuni ti i oslabjeti. Lawrence 0 tome irna jasan stay. Jednom mi
je rekao: "Dijete moje, duhovno razvij ena osoba nikada ne bi bez
dobrog razloga presla s jednoga kraja sobe na drugi. Takva osoba
ne zeU tratiti zivotnu silu."
76
Uzmite p/avu karticu i zapiSite:
Pretjerano, opsesivno vjezbanje zlouporaba je zivotne sile.
Nancy zlorabi svoju zivotnu silu
Nancy je vjezbala tri do cetiri sq. ta dnevno. Ako bi koji dan pro
pustila vjezbanje, postajala bi histericna. Naglasila je kako se jed
nostavno ne osj eca dobro ako ne odradi dnevnu obvezu trcanja,
vjezbanja na steperu i intenzivne aerobike. Upitala sam je: "2ar
uopce imate energije za bilo sto drugo?" Uvjeravala me je da se
zahvaljujuci takvom rasporedu vjezbanja osjeca sjajno i da je
mnogo izdrZIjivija. Ali , doimaia se anoreksicno: same kosti i koza.
DosIa sam u iskusenje da podem u kuhinju i napravim joj sen
dvic. Ustanovila sam da je pretrpjela mnogo ozljeda, glefunj joj
je bio omotan zavojima, na koljenima je imala oziljke, ali je ipak
nastavljala vjezbati.
"Nancy, od cega bjezite?" upitala sam je.
Pogledala me je kao da sam sisia s uma i odgovOlila: "Ni od
cega."
"Nancy, u zivotu raspolazete odredenom koiicinom energije.
Ako je svu potrosite na vjezbanje, u drugom dijelu Zivota patit
cete od nedostatka energije." (Bilo joj je dvadeset i pet godina. )
liNe vjerujem u to", rekla je. Upomo je tvrdila da se ne osjeea
dobro ako ne vjezba. Vidjeia sam da ce se siomiti ako ne uspori.
Nije me posluSala.
Ponovno me ie posjetila za dvanaest mjeseci. Onesvijestiia se
na poslu, nakon cega je primlj ena u bolnicu radi krajnje iscrplje
nosti i pothranjenosti. Zivot ju je prisilio da uspori i uvidi sto cini
sarna sebi. U bolnici je proveJa vise od mjesec dana. Taj ju je
dogaaaj uplasio dovoljno da bi promijenil a svoje ponasanje.
77
Pocela je vjezbati cetiri puta tjedno po eetrdeset minuta i paziti na
prehranu. I dalje je bilo dana kada joj je bilo tesko obuzelati zelju
za intenzivnijim vjezbanjem, ali se svim silama trudila zadrZati
ravnotefu.
"Nisam shvatila sto ste mislili kada ste mi rekli da cu potrositi
svu Zivotnu silu. Sok boravka u bolnici pomogao mi je da to shva
tim", rekla mi je Nancy.
"Bolje ikada nego nikada, Nancy", rekla sam.
"Sada vise ne s vjezbanjem i osjecam se mnogo
bolje, a imam j mnogo vise energije za ostale aktivnosti. Mnogo
sam vremena trosila na treanje i tako propustala zivjeti. Hvala
yam na pomoci. VaSe upozorenje shvatila sam tek u bolnici .
acijelo ste mislili da sam luda kad sam zadnji put bila ovdje",
rekla je sa suzama u oeima.
Nancy je naucila da energij u i Zivotnu silu ne smijemo uzimati
zdravo za gotovo. Zalosno je sto je morala zavrSiti u bol nici da bi
se trgnula i shvatila sto eini. Ueiti se moZe i na lakSi naein:
"Razboritost u svemu", kako je govorila moja baka. Ta jednostavna
izreka u sebi nosi veliku mudrost. Dugoroeno gledano, razboritost
ce vas postedjeti mnogil1 boli i uStedjeti yam mnogo energije.
Covjekova narav ima presudno vamu ulogu u nj egovu zdrav
stvenom stanju. Izljevi bijesa, neprestana razdraZl jivost, gnjev i
histerija mnogima su postali uobieajen nacin ponasanja. Ljudi
polude, a jedini im je izgovor da si ne mogu pomoci.
"Jednostavno sam takav." "Eksplodiram i izbacim sve sto osjec
am." "Gnjevan sam po prirodi." Takve sam izgovore eula nebro
jeno mnogo puta. Cini se da mnogi u nasem druStvu smatraju
kako je posve u redu ponasati se bezumno.
Posljedice neugodne naravi utjeeu na tj elesnu ravnotezu.
Bumerang-efekt takvoga ponasanja mozda cete cekati godina
rna, ali cete ga dozivjeti. Kada god izgubimo Zivce i eksplodira
78
mo, tratimo poveliku kolieinu zivotne sileo Osim toga, tako razor
no djelujemo na svoje tijelo i zivcani sustav. Zelucane tegobe
osipi , ispadanje kose, glavobolje i bol u ledima ucestale su tego
be izazvane negativnim mentalnim i emocionalnim navikama.
Smatram da bi spoznaja sposobnosti popravljanja vlastite
naravi mogla biti blagotvoma. Najprije moramo prepoznati one
elemente u svojoj naravi koji i nama i drugima donose nezado
voljstvo. Kada ih prepoznamo, 'LIZ malo istinskog truda sposobni
smo promijeniti svoje postupke i reakcije. Konacni rezultat bit ce
zdraviji mentalni, druStveni i duhovni zivot. A takvim
pozitivnim djelovanjem cuvamo Zivotnu silu.
Uzmite pJavu karticu i zapisite:
U iivotu dobivas odredenu kolicinu iivotne sile. Ne trati jet
Neugodna narav i tracenje zivotne sile nisu jedini uzroci bole
sti. Ali, uvjeravam vas da se necete osjecati sjajno dokle god
zivi te u stanju uzrujanosti. Zajednieki Cimbenik u zivotima mno
gih mojih klijenata i velikoga dijela covjeeanstva jest visoka razi
na gnjeva koji se ocituje u pitanjima poput: "ZaSto ja?" iii "Zasto
mi moja karma odnosi sarno teskoce?"
Karmu ne smijemo k0l1Stiti kao opravdanje za neugodnu
narav i neumjerena ponasanja, cimbenike koji vode u bolest.
Dobro je zdravlje najcesce posljedica pozitivnog razmisljanja i
djelovanja. Prije no sto za sadasnji zdravstveni problem optuZimo
prosli zivot, trebali bismo preispitati ovaj zivot i prouciti svoje
navike. Ljudi koji laSe prirodna pravila dobroga zdravlja -lose se
hrane, piju velike kolieine alkohola, puSe, ne vjezbaju, nikada se
dovoljno ne naspavaju te su uvijek razdrazljivi i Jjuti - zive u
zabJudi ako za svoju bolest optuze karmu iz prosloga zivota.
Sljedeta Ce yam vjeZba pomOCi ustanoviti je li llZIok odredene bolesti
u ovom iii u proSlom Zivotu. Uzmite svoj dnevnik Moekanne i zapoCnite.
79
VJEZBA : KORIJEN PROBLEMA
1. Zapisite sve svoje zdravstvene probleme iii tegobe:
umor, alergije, probleme s kozom, glavobolje, ispadanje
kose iii slabi nokti . promjene tjelesne tezine, prehlada koja
se ne povlaci . otecene zlijezde, krvarenje desni, itd.
2. Pazljivo razmotrite svoj popis i budite potpuno iskreni
prema sebi. Je Ii koji od tih problema prouzrocen losim
navikama u ovom zivotu? Problemi u sadasnjem zivotu
mogu biti pusenje, konzumiranje pretjeranih kolicina alko
hola, nepravilna prehrana i nedostatak tjelesnih aktivnosti.
Ti se problemi najcesce rjesavaju umjerenostu, discipli
nom iii odricanjem. S druge strane, neki vas simptomi
mozda upozoravaju na yeti problem koji zahtijeva strucno
medicinsko lijecenje. Ako ustanovite da zdravstvene pro
bleme ne privlacite losim navikama i ne nalazite im uzrok
u ovom zivotu, posrijedi je karma. Taj ste problem donijeli
iz prosloga zivota. Upamtite da karma nije ogranicena
rokom. Ako ste u proslom zivotu svoje tijelo zlostavljali
pretjeranim odavanjem uzicima i bil i ste uvjereni da ste se
izvukli - varate se! S tim tete se problemom suociti u ovoj
inkarnaciji, iii u sljedecoj, sve dok ga ne razrijesite.
Poanta glasi : bez obzira na uzroke, problem je potreb
no rijesiti u sadasnjem zivotu.
Bolest kao prikriveni blagoslov
Blesti nisu uvijek nesrece: Bolesti mogu biti i karmicki pozivi na
budenje.
Moj klijent Mitchell radio je sedamdeset sati tj edno te patio od
migrenskih glavobolja i bezvoljnosti . Brak mu je bio u kIiticnom
stanju jer za suprugu i k6er nije imao vremena. Zivot mu je bio
80
potpuno neuravnotezen. Spavao je vrlo malo, lose se hranio i
nije htio posluSati nikoga od onih koji su mu savjetovaJi supromo.
Njegova supruga, brat, majka j kolega govorili su mu da se na taj
nacin unistava. Ali. Mitchell je nastavio zivJeti neuravnotezeno.
Posjetio me je radi savjetovanja. ali su ga zanimala sarno
pitanja novca i moci . Bio je opsj ednut sto brzim zaradivanjem
milijuna i milijuna dolara. Upozorila sam ga na njegovo zdravlje
i istaknula kako victim mogucnost zelucanih problema opasnih
po zivor. On se ogluSio na moje upozorenje. Rekla sam mu kako
njegova aura otkriva da je na rubu sloma. On nije zelio slusati 0
zdravstvenim problemima. Ali , aura ga je zainteresirala pa me j e
zamolio da mu je objasnim.
AURA
Aura je duhovna bit koja isijava iz Ijudi, zivotinj a i stVati.
Za veCi nu Ijudi aura nije vidljiva. No, neki, poput mene, spo
sobni su je vidjeti. Aura je psi hicka tvar nalik oblaku, a stvaraju je
nase misli. Svaka misao ima svoju vibraciju i boju. Boje i vibraci
je naSih aura mijenjaju se sa svakom mislju. Misli koje brzo produ
kroz nas urn nemaju trajan ucinak. To su "prolazne misli". Druge,
intenzivne iIi cesto ponavljane misIi, stvaraju snazne aure koje
znatno utjecu na nase zivote.
Brojne nijanse svake boje otkri vaju razne osjecaje iii proble
me. Mitchellova je aura bila tamne, zagasito sive boje; potpuno
ga je obavi jala i upozorila me na njegovu depresiju i glavobolje.
Da je siva boja bila svijetla, protumacila bih je kao strah. Dok
smo razgovarali 0 njegovoj zelji za veli ki m materijalnim uspje
hom, u auri se pojavila tamna narancasta. Ta n i j ~ n s a narancaste
otkriva pretjeranu ambiciju. Svjetlija narancasta govorila bi 0
ponosu. Iz podrucja zeluca isijavala je Zarkocrvena boja, otkriva
juci probleme s zelueanim ulkusima.
81
Aure katkad vidim, a katkad ih osjecam. Posrijedi je sarno
osjetljivost na vibracije. Osoba mora posjedovati razvijene psihic
ke sposobnosti da bi vidjela aure; to ni je znak viseg duhovnog
razvoja, vee oblik jasnovidnosti. Poznato je da su mnogi Ijudi bez
osobitih duhovnih sklonosti sposobni vidjeti aure.
Boja i vibracija aure izravne su posljedice razine na kojoj
osoba razmislj a i djeluje. Aura zraCi Ijepotom, zdravljem i skla
dom razmjemo karakteru osobe. Vrij edi i suprotno: zavist,
mrZnj a, pohlepa, ljubomora i drugi oblici negativnosti takoder
isij avaju iz aure. Boje aure mozemo promijeniti jedino promje
nom prirode svojega razmisljanja i ponasanja.
Kad sam Mitchellu objasnila pojam aure, ponovno sam ga
pokusala uvjeriti da pode na sveobuhvatan lijecnicki pregled.
Predlozila sam mu i da neko vrijeme posveti preispitivanju svojih
zivotnih navika kako bi uvidio koliko mu je zivot neuravnotden.
Mitchell jednostavno nije bio spreman suociti se sa cinjenicama:
zdravlj e, sklad, samoocuvanje iii ravnoteZa. Bio je na putu prema
velikoj nevolji. Vise mu nisam imala sto red . Sam je morae
odluCiti kako ce prozivjeti svoj zivot. Nisam se mogla uplesti u
njegovu karmu. Sest mjeseci poslije cula sam da je hitno preve
zen u bolnicu jer mu je prokrvario ulkus. Zamalo je umro.
Oporavak je zahtijevao gotovo godinu dana odmora, pravilne
prehrane i izbjegavanj a stresa.
Mitchell se na drugu seansu vrati o kao drugi covjek. Rekao je
kako je njegova bolest bila prikriveni blagoslo
v
i kako je zbog nje
promijenio svoj zivot. Napustio je svoj posao i poceo raditi kod
kuce. Zivio je sasvim dobro i vise nije bio opsjednut novcem.
Uzivao je u drustvu supruge i kceri. Glavobolj a, depresija i ulkus
_ izravne posljedice stresa - su nestali.
Mitchell je mogao umrijeti, ali je umj esto toga odabrao promje
nu. Tako je uspio ozdraviti i uZivati u zivotu. Morao je odstraniU
82
one dijelove svoje osobnosti koji su mu stvarali losu karmu.
Obavio je sjajan posao promjene nacina zivota.
"Kakva mi je sada aura?" upitao me je.
"Pre}ijepe plave boje, a ta nijansa otkriva postovanje prema
svetosti zivota", odvratila sam.
MRZNJA: OPASNA EMOCIJA
Mrfuja pogubno djeluje na zdravlje. Jednostavno nije moguce
istodobno mrziti i biti zdrav. Ono sto nam drugi ucini nikada nas
ne moze povrijediti toliko koli ko nasa reakcija na povredu pa
moramo dati sve od sebe da bismo mrfuju unistili u zacetku.
StrpJjenje i snosljivost najbolja su oruzja protiv mrznje.
Neobuzdana mrinj a iii gnjev najcesci su uzroci umobolnosti .
Zamislite da su nasa tijela iznutra povezana zicama (poput svje
tiljke). NakupJjanje negativnosti ukorijenjene u mrfuji ili gnjevu
moze prouzrociti kratki spoj .
Razmislite je Ii mrmja ikada rijeSiia ijedan problem? Dakako,
nije. Mrmja sarno pojacava nasu zbrkanost i otezava nam razrje
savanje sukoba.
Lawrence mi je mnogo puta ponovio: "Usredotoci se na rje
senje umjesto na problem". MrZnja uvijek privlaci negativnu
karmu. U srcu punom Ijubavi mrlnji nema mjesta. No, usprkos
tome, katkad osjecamo mrlnju, ali ipak moramo uCiniti sve sto
mozemo da bismo je prevladali i ponovno uspostavili karmicku
ravnotezu.
VJEZBA: PREVLADAVANJE MRZNJE
Sjedite u tisini i usredotocite se na one sto mrzite.
Dobro to promotrite. Je Ii posrijedi osoba koja vas je uvri
jedila? Sef koji vas je ponizio? Suprui:nik iii Ijubavnik koji
83
vas je prevario iii ostavio? OSjecate Ii tu emociju prema
clanu obitelji iii prijatelju?
BuduCi da ste se suocili s problemom , krenimo u potra
gu za rjesenjem. Usredotocite se na oslobadanje. Zamisli
te kako se vas um oslobada mri:nje, kao ruka koja se otva
ra i ispusta konfete. Rijeci iii misli proi:ete mri:njom zamije
nite recenicama oprastanja iii razumijevanja . To bi yam u
prvih nekoliko pokusaja moglo biti tesko iii nemog
u
6e. Ne
odustajte! Ako misao oprastanja moi:ete zadri:ati samo
nekoliko sekundi, zadri:ite je. Ovu misaonu vjei:bu svakod
nevno izvodite cetrdeset dana za redom, a zatim jos
cetrdeset, ako moi:ete. To je presudno vai:no za vasu
srecu i ovladavanje sobom. Mri:nje se morate osloboditi !
Dobru kannu izvrsnoga zdravlja ne moi:ete poi:eti na polju
mri:nje.
Uzmite dvij e plave kartiee i zapisite:
1. Usredotoci se na rjesenje umjesto na problem.
2. Mrfnja uvijek pogubno djeluje na zdravlje.
JASNI SLUCAJEVI KARME IZ PROSLOG ZIVOTA
Svaki tjelesni problem je odradivanje kanne, bez obzira na to je
Ii mu korijen U ovom iIi proslom zivotu. Velika kuSnja jest nas pri
stup rjesavanju toga problema.
Uzmite plavu kartieu i zapiSite:
Svaki tjelesni problem je odradivanje karme iz ovog iii iz
proslog zivota.
84
Barbara: primjer cestitosti
Barbara je rodena s jednom rukom mnogo kracom od druge.
Ona je prelijepa rena snaznog, vitkog tijela, guste, divne kose,
Ijupkih erta liea i izrazito razvijenog smisla za humor i sti!. Njezinu
deformiranu ruku zaboravlj ate za nekoliko minuta jer tj elesna i
duhovna ljepota zasjenjuju tu nesavrsenost. Ali, cinjeniea je da je
ona prisiljena zivjeti s deformiranom desriom rukom.
Barbarina je majka prozlvjela normalnu trudnocu - nije puSi
la niti je pila alkohol i kofein; nije uzimala cak ni aspirin. Barbarini
su roditelji u sretnom braku i imaju jos troje djeee rodene bez tje
lesnih nedostataka. Dok je Barbara bila dijete, roditelji su je vodi
li raznim lijecnieima pa je pretrpjela brojne bolne terapije i obli
ke li jecenja. U dvanaestoj je godini zamolila roditelje da odusta
nu od pokuSaja ispravljanja njezine ruke. Odlucila je pronaci naj
bolji nacin Zivljenja s tim problemom.
"Djeea su okl'Utna" , rekla mi je. Rugala su joj se i to ju je jako
boljelo. Ali, Barbara nikome nije dopustila da joj oduzme dosto
janstvo. Obitelj je dobro postupala s njom, ali je ona ipak znala
da tesko prihvacaju njezinu nesavrsenost. Otae se povukao ier
nije znao kako bi razrijeSio svoj osjecaj krivnje. Majka se prema
njoj nikada nije ponasala kao prema dj evojei koja ima problem
te je tako odbijala priznati neke od teskoca s kojima se Barbara
suocavala. Reakeije njezine brace i sestara bile su razlicite, od
tuge do Ijubomore. Jedna je sestra osjecala da Barb zbog svoje
ga nedostatka uZiva vise pozornosti. S vremenom je Barbara svo
jim primjerom pomogla i roditeljima i brad i sestrama.
Najvafuije je to da je Barbara znala kako svoju ruku ne moze
produljiti. Mogla je utjecati sarno na svoj pristup tom problemu.
Pomogla sam joi tako sto sam joi objasnila kako probl eme iz
prosloga zivota mozemo prenijeti u sadasnj i. Njezinu deformira
nu ruku nisam mogla objasniti okolnostima iz sadasnjeg zivota.
85
Posrijedi je oCito bila karmicka situacija prouzrocena ponasa
njem u prethodnom Zivotu. Barbari se to Cinilo sasvim logicnim.
lake se nije sjeeala proslih zivota. nije osjeeala da ju je ovaj zivot
prevario iii da je prema njoj bio nepravedan. Umjesto toga. svoju
je kuSnju prihvatila kao pos\jedicu postupaka u proslom zivotu.
Barbara je zalUcena za finoga mladica koji gotovo i ne primjecu
je njezinu lUku. Studira povijest umjetnosti i poduzetnistvo.
Cesto se nasali sa svojom zadivljujucom sposobnoscu tipkanja
jednom rukom. Osim toga, potpuno je svjesna da brojni Ij udi Zive
s mnogo tezim deformacijama.
Barbara je sjajan primjer osobe koja je prihvatila svoj problem
i usprkos njemu stvorila prelijep Zivot. U ovom zivotu oblikuje
svoju buducnost, ali i svoje buduce Zivote. Njezina sposobnost
uspjesnog zivljenja s karmickim problemom uravnotezuje ne
uravnotezenu karmu s kojom je rodena. Vise se neee roditi s
deformacijom. Svojim pozitivnim pristupom zivotu Barbara iz
minute u minutu stvara novu, dobru karmu.
Luke: sarno dobri umiru mladi
Luke je umro od raka dok sam pisala ovu knjigu. Bio je vitalan
muSkarae star trideset i dvij e godine, suprug moje prijate1jiee
Dee i otae dvaju sinova starih pet i nepune dvije godine.
Dee me je u svibnju nazvala i rekla mi da ima losu vijest. Luke
je patio od bolova u 1edima. Odlazio je na masaZe, a posjetio je
i kiroprakticara. Bol se nije povukla pa je posjetio lijecnika opee
prakse koji je u pocetku smatrao kako nema raz10ga za zabrinu
tost. Sarno cetiri mjeseca prije Luke je poceo raditi na novom,
sjajnom radnom mjestu. Tada jet za potrebe zivotnog osiguranja,
bio na sistematskom 1ij ecnickom pregJedu i dobio potvrdu da je
posve zdrav.
Lukeov je lij ecnik bio zabrinut zbog jaCine bo1i pa ga je upu
tio na niz pretraga. Nalazi nisu bili sarno zaprepaseujuei, vee i
86
tragicni. lake nije puSio, Luke je bolovao od rij etkog oblika raka
pluca. Rak se poput sumskog pOZara prosirio eijelim ti jelom. U
njegovu je tijelu bilo toliko tumora da ih nije bilo moguce odstra
niti a da to ne prouzroci paralizu. Bol u lemma bila je prouzroce
na pritiskom tumora na kraljezrucu.
Kako se to moglo dogoditi? Ta je obitelj lijepo zivjela. Luke je
nedavno bio diplomirao poslovno upravljanje i bio je presretan
zbog novog radnog mjesta u odlicnoj tVl1ki. Dee, vrlo uspj esna
spisateljica, veselila se tome sto ee Luke moci provoditi vise vre
mena s obitelji buduci da je zavrsio studij .
Dee mi je tu vijest saopeila s mjesavinom nevjeriee, straha i
cvrste odluke da se bori za Lukeov livot. Razgovaral e smo 0
mogucnostima lijecenja. Lawrence mi je rekao za caj koji se pri
prema od posebne biljke i koji je pomogao mnogima koj i su imali
tumore. Nabavila sam taj caj, a Dee je od Lukeovih 1ijecnika
zatralila miS1jenje; nisu imali nista protiv. (Osobno ni kada ne pro
pisujem medicinske terapije. lzricito sam zahtijevala da Dee
zatraZi dopuStenje medicinskog tima.)
Luke je pio caj tri puta dnevno dok su ga 1ije(':i1i kemoterapi
jom i zracenjem. Nakon Lukeove smrti Dee mi je zahvaIi1a za caj.
Zbog njega su ona i Luke osj e6a1i da poduzimaju ne5to u eilju
poboljsavanja zdravlja iako su medieinski nalazi bili sve losiji.
Ona je u toj tragediji bila sjajna. Luke se s boles6u borio hrabro,
s Ijubavlju i smislom za humor. Nakon prve dijagnoze l ivio je
sarno sest mjeseci.
Nesumnjivo je da je ta bolest bila jasan karmicki slucaj. Luke
je ispunio svoju zemaijsku duznost i zbog toga je osloboden
zemaljske razine. Sada je u svijetu duhova, u stanju savrsenoga
sklada. Cekat ce Dee, svoje sinove, prijatelje i obitelj kada dode
njihovo vrijeme za prelazak u svijet duhova. Upamtite da u svije
tu duhova boravimo osamsto do tisucu dvjesto godina prije no
87
sto nase duSe budu spremne za radanje u sl jedeeu zemaljsku
inkarnaciju.
Grei su to lijepo rekli: "Sarno dobri umiru mladi". Ta izjava nije
deprimirajuea, iako je mnogi tako pogresno shvaeaju. Grci su
smatrali da je tjelesna smlt najuzviseniji dar dusi. Smrt za njih nije
bila utjesna nagrada, vee dar dobrodoslice. Dee zivi sa sjecanjem
na uzvisenost suprugove duse. Vrlo je tuZna, ali ipak uvjerena da
je ucinila sve sto je mogla da bi Lukeu pomogla Zivjeti sve dok
nije umro. Ona nije sarno hrabra, vec i sjajan primjer osobe koja
djeluje u skladu sa svojim vjerovanjima.
Lj udi me cesto pitaju sto im je ciniti kada se situacija doima
neizdIiivom.
Uzmite pJavu kalticu i zapisite:
Ovu cu kusnju svladavati iz minute u minutu.
KARMA I OVISNOSTI
Mnogi su mi klijenti rekli kako se neki clan njihove obitelj i oslo
bodio ovisnosti - puSenja, alkohola, droga ill neke druge stetne
navike pretjerivanja - ali je potom ipak umro od bolesti vezane
za tu ovisnost. Vrlo je vazno shvatiti da se svih ovisnosti moramo
osloboditi na Zemlji. Tako se oslobadamo pa se necemo morati
ponovno roditi sa istom ovisnoscu. Kad pobijedimo ovisnost,
oslobodili smo se lose karme zlostavljanja samoga sebe. Vise
nikada ne moramo prolaziti bolan po stupak odvikavanja! Dobra
se kanna stvara II trenutku prevladavanja ovisnosti. Nikada nije
prekasno!
Ovisnost je prisilna, nekontrolirana navika. Svi se mi borimo
kako bismo prevladali neku vrstu ovisnosti, bez obzira na to je Ii
kemijske prirode (droge, alkohol , kofein iIi secer) iIi neki drugi
oblik kompulzivnog ponasanja (kockanje, ciscenje, gledanje tele
88
vizije, vjezbanje, kupovanje, prejedanje, internet iIi seks). Svaki
oblik ovisnosti naruSava ravnotezu nasega tjelesnog, emocional
nog i duhovnog Zivota. Ovisnosti nam uskracuju slobodu.
StraSno je imati "potrebu" za necime u usporedbi sa svjesnim
odabirom liZivanja u tome. Jeste Ii ikada vidjeli osobu koja
proZivljava krizu apstinencije od nikotina, kofeinsku glavobolju,
simptome odvikavanja od droge il i se bori s porivom za konuzi
miranjem alkohola? Ti su trenuei mueni za osobu koja osjeca
potrebu. Oni koji to promatraju ne mogu uciniti mnogo vise od
pruianja potpore i suosjecanja. Ako smo susretljivi, ali istodobno
neumoijivi prema osobi koja se bori s ovisnoscu, stvaramo dobru
karmu. Takvoj osobi mozete slati pozitivne misli koje ce joj pMiti
snagu, pa cete pozeti dobru karmu koja proizlazi iz pomaganja
onome tko je u nevolji. Ovisnu je osobu teSko odvratiti od pred
meta njegove zudnje, ali je najgorci lijek eesto najdjelotvorniji.
Mnogo je teorij a 0 uzroeima ovisnosti. Neki ih strucnjaci sma
traju naslj ednima. Primjerice, poznato je da su neki ljudi rodeni
s tjelesnom ovisnoseu 0 kemijskim tvarima koje su primali u
majcinoj utrobi. Dokazano je i da okruZje ima vaznu ulogu u obli
kovanju osobnosti ovisnika. Ako u jednom Zivotu ne prevladate
ovisnost, ponovno cete se roditi sa sklonoseu pretjeranom oda
vanju uZieima.
Promatraia sam stotine klijenata ovisnika cije su ovisnosti
nastale u ovom zivotu iIi su posljediea kanne iz proslog zivota.
Kod mnogih je ta sklonost bila prisutna u cijeloj obitelji, dok kod
drugih obiteljska sklonost ne postoji. Poznajem obitelj s pet sino
va. Dva su mladica ovisna 0 alkoholu, a trojiea nisu. Njihov je
otae pomalo pio dok je bio u mornarici, ali se nikada nije propio.
S vremena na vrijeme popije neko pivo, ali inace ne osjeea zelju
za alkoholom. Majka ne voli alkohoJ, a godisnje popije mozda
dva alkoholna pica priJikom drustvenih okupljanja. Djecacima
nije nedostajalo Ijubavi, a roditelji su llcinili sve sto Sll mogli da bi
89
sinovima alkoholicarima pomogli da se izlijece. Doima se da u toj
obitelji nema ni tjelesnih ni psiholoskih temelja ovisnosti. Ne
zaboravite da ne zivimo sarno staru karmu, vee i stvaramo novu.
Ti su mladiei ovisnost razvili u ovom zivotu i bit ee prisiljeni bori
ti se da bi je prevladali. Bili su poznati kao "momei za zabavu", a
opijanje je bilo, i u odredenoj mjeri jos uvijek jest simptom nezre
losti.
U ovom trenutku jedan je sin trijezan vee pet godina. Drugi je
svjestan svojega problema, ali j05 nije smogao snage da ga pre
vlada. Obitelj mu i datje pomaie, ali su svjesni da on sam mora
pronaCi snagu za prevladavanje ovisnosti; to nitko ne moze uci
niti urnjesto njega. Ako mladie ustraje u trazenju puta, znam da
ee ga pronaei. Presudno je varno nikada ne odustati od prevla
davanja ovisnosti koja narn oduzima slobodu.
"Svaka ovisnost iIi bolest ukorijenjena je u sil ovitoj strasti.
Svaka takva strast - mrznja, gnjev, pozuda, osveta, sebicnost il i
pohlepa - utjece na ustrojstvo osobe", rekao mi je Lawrence.
"Te ekstremne ernocije djeluju na zivomu silu tijela tako da
energija u tijelu tece zbrkano. Tako se narusava prirodani tok
energije koji podriava zdravlj e. Ne smijemo oeajavati jer je ovi
snosti i strasti moguee prevladati - i zivjeti zdravije u ovom i u
sljedeeim zivotima."
Iako je za to potrebna jaka volj a i mnogo discipline, covjek je
sposoban nauciti kontrolirati ravnotezu te tako poboljsati svoj e
zdravlje i poveeati razinu energije.
Uzmite p/avu karticu i zapiSite:
Ako svoju ovisnost ne prevladam u ovom iivotu, s njom
cu se roditi i u sljedecem iivotu.
:* ClJ . ) ~ . ' l . w ~ .*
90
PRIMJENA VOLJE
Mnogi su odgajani u uvjerenju da covjek moze ostvariti 5to god
pozeli ako posjeduje dovoljno jaku vo/ju da to ostvari. NiSta nije
daJje od istine. Medu ljudima vlada opca zabluda da je moc volje
zamjena za razvijenu sposobnost. .
Da, volja je presudno va zan cimbenik u svakom obliku prom
jene iIi izljecenja, ali joj je potrebno pridruziti odgovarajuee dje
lovanje. Vrlo je bezobzimo optuiivati Ijude da ne posjeduju
dovoljno snainu volju za prevladavanje ovisnosti. Uzmimo za
primjer pu5enje. Poznajem mnoge koji su mnogo puta pokuSati
prestati pusiti; moja je majka urn ria od bolesti izazvane pusenjem.
Mnogo je puta pokuSala prestati, ali jednostavno nije mogJa. Zbog
toga je ne mozemo smatrati slabom ili losom osobom, vee Ijud
skim bieem opterecenim nerjesivim problemom. Neko se vrijeme
uspijevaJa suzdriavati od pusenja, ali je potreba bila prejaka da bi
joj se oduprla pa je uskoro ponovno pocela puSiti.
Vaino je da je pokusaJa. Kad se reinkamira, ponovno ce joj se
pruziti moguenost da se oslobodi te navike. U stupcu dugova na
nj ezinom karrnickom racunu nalazi t ce se stavka prestatj puSiti.
Moja ce se majka ponovno roditi te ponovno razviti ovisnost 0
eigaretama (iii 0 onom obliku ovisnosti koji ce prevladavati u vri
jeme kada se ponovno rodi) . Ponovno ce pokusati prestati pusiti
te prije ili kasnije dobiti bitku protiv te ovisnosti.
Sve je probleme potrebno razrijesiti dok zivimo u materijal
nom svijetu. Kad pobijedimo stetnu naviku, u sljedecem zivotu
vise necemo morati prolaziti bol odvikavanja. Jednostavno rece
no, necemo se roditi sa zeljom odavanja uiicima.
Svi smo upoznali Ijude koji nikada nisu puSili , pretjerano pili
alkohol, uzimali Iijekove koji im nisu bili potrebni i koji nikada
nisu bili neumjereni u hrani, seksu, kupovanju iIi nekoj drugoj
aktivnosti u kojoj mnogi pretjeruju. To ne znaci da su "boJji" od
91
drugih. Takvi su Ijudi svoje ovisnosti prevladali u nekom od pro
Slih zivota iii imaju druge probleme koje moraju rijesiti.
Istina je da bi moja majka zivjela duze da je prestala puSiti.
Dok je umirala, Lawrence mi je rekao da njezina navika nije pre
nesena iz proslog zivota. Bila je prouzrocena stresovima u ovom
iivotu.
Osobno mogu potvrditi da je vrlo teSko prestati pusiti. Bilo mi
je potrebno najmanje sedam pokuSaja da svladam nikotinskog
zrnaja. Sa zadovoljstvom mogu reci da sam prestala pusiti prije
gotovo dvadeset godina; vise uopce ne osjecam zelju za puSe
njem. PuSila sam zbog toga 5to sam bila vrlo osjetljiva, a pusenje
me je prividno smirivalo. Danas znam da to nije bio najbolji nacin
suocavanja s osjetljivoscu. (Siguma sam da tu naviku nisam pre
nijela iz proslog zivota. Procitala sam svoje zapise u akasi i ustano
vila da nisam puSila ni u jednoj prijaSnjoj inkarnaciji.)
Isprva je bilo iznimno tesko, ali, kao i u svemu, s vremenom je
bilo sve lakSe. Taj podatak iznosim zbog toga 5tO sma tram da ovi
snost nije moguce previa dati dok smo pod njezinim nadzorom.
Osim toga, doima se nemogucim zamisliti buducnost bez nasih
"prijatelja" cigareta, droga, pica iIi nezdrave hrane .
"Ne prepustaj se negativnosti. Lose se navike mozes oslobodi
ti sarno ako ostanes pozitivna, ako nastavis djelovati i ako si
dobra prema sebi i drugima. Moras iz sveg srca poieljeti prestati
pusiti jer u suprotnom nemas gO!OVO nikakvih izgleda. A za to je
doista potrebna volja. Dakle, volju mozemo ojacati, a ta nam je
moe od velike pomoCi u borbi za prevladavanje ovisnosti", nagla
sio je Lawrence.
Neke ovisnosti ne mozemo prepoznati bez odredenog oblika
introspekcije. Primjerice, neki ljudi smatraju da njihovo opijanje
nije ovisnost jer piju sarno pivo i v i n ~ , ali ne j zestoka pica.
Zanemaruju cinjenicu da ipak mnogo piju j da ti me nanose bol
92
sebi i svojima voljenima. Drugi smatraju da nemaju problema s
drogom jer puse "sarno" marihuanu - svaki dan. Ne uzimaju
heroin niti kokain, ali puSe marihuanu, a to je protuzakonito.
Marihuana je droga koja ih drii u magli i koja im oduzima ener
giju potrebnu za ostvarenje snova. Oni ne mogu prestati pu5iti.
Ne mogu iii ne zele priznati da je to ovisnost.
Uzrnite svoj dnevnik Moe karme.
1. ZapiSite svaku sklonost pretjeranom uzivanju u onome sto
izaziva ovisnost: alkohol, droge, hrana, seks, cigarete, kocka
nje, potreba za nadziranjem drugih i sl.
2. Sedam dana opaiajte kako ti problemi utjecu na vas zivot.
Budite iskreni. Tek nekoliko recenica na kraju dana otkrit ce
yam vladate Ii sobom. CAko ste previse mamurni, drogirani iIi
kasljete toliko da ne mozete ni driati olovku, opasno ste neu
ravnotezeni.)
3. Osmoga dana procitajte sto ste zapisali proteklog tjedna.
Opazate Ii obrazac? Ako ste ovisni, trebao bi biti sasvim jasan.
Zanimljivo je da veCina Ijudi otkriva odredeni oblik ovisnosti.
4. Nacinite popis navika kojih biste se zeljeli osloboditi. Trebali
biste biti spremni odluciti koje biste se ovisnosti najprije treba
Ii osloboditi u ovom razdoblju zivota. Podvudte je/ Ne prisi
Ijavajte se prihvatiti vise od jednog izazova odjednom. Ako si
postavite pretezak zadatak, porazit cete samoga sebe. Tada
zapocnite s ostvarenjem svoje odluke.
Poznato je da je broj sedam izvor svake promjene. U ovoj bi
vjezbi sedam dana trebalo biti dovoljno za priznavanje problema.
Uzrnite dvije plave kartice i zapiSite:
1. Moc volje lezi u mojoj vjestini njezina usmjeravanja.
93
2. Svakoga cu se dana usredotociti na svoj cilj i boriti se
za njega.
Prevladavanje bilo kojeg oblika ovisnosti iziskuje osobnj.l pre
danost. Ovisnosti se mogu prevladati na mnog
o
naeina. Pri odvi
kavanju od odredenih tvari mogla bi vam biti potrebna medicin
ska pomoe. Apstinencija bi mogla biti pogubna ako se toksienih
tvari ne oslobodite na odgovarajuCi naCin. Skupina za potporu ill
mudar prijatelj te evrsta odluka presudno su vami u borbi za slo
bodu. Kad se suoeite s Cinjenicom da ste ovisni, prisiljeni ste
napustiti ego i prihvatiti smjemost. Upamtite da svoje prosle
zivote vezemo za sadasnje, a sadasnje za buduce. Dobra karma
proizasla iz oslobadanja od bilo koje ovisnosti prenosi se iz jedno
ga zivota u drugi.
Nas najvisi cilj jest uZivanje u ostatku ovoga zivota i u sljedeCi
rna. Moramo biti objektivni te svoje vrline j nedostatke sagledati
bez uljepsavanja. Isprva ce bili tesko, ali ce iz dana u dan, malo
pomalo biti sve lakSe. Ne oeajavajte. Ako u prvom pokusaju
posmete, ustanite i krenite ponovno. Ako ostanete upomi, dobit
cete bitku. lmajte na umu svu dobru karmu koju cete stvoriti
kada se oslobodite.
Uzmite pJavu karticu i zapiSite:
Moj najvisi cilj jest da kao bolja osoba uzivam u ostatku
ovoga i u sljedecim Zivotima.
KARMA I UGWIKOHIDRATI
Mozda ce vas iznenaditi einjenica da me od deset klijenata tri
upitaju mogu li predvidjeti kada ce smrsaviti. Pitaju me i je Ii im
kanna takva da nikada nece biti mrsavi. Neki to pitaju u saii, dok
su drugi pritom smrtno ozbiljnL Poznato mi je koUko pate oni koji
94
mukotrpno nastoje izgubiti pet nezeljcnih kilograma i koliko oca
javaju oni koji pate od opasne pretilosti. Pretilost je u nasem dru
stvu uobicajena, ali smo istodobno opsjednuti dijetama i tjelov
jezbom. Za rnnoge to postaje zaearani krug od mrsavljenja do
debljanja i naposljetku do odustajanja.
Ljudi znajtJ biti vrlo grubi kada je lijec 0 tudoj tjelesnoj tezini.
Skolarci svoje pre tile vrsnjake naZivaju "debeljko", "praseiC" iii
"svinja". Takve uvrede cijeloga zivota ostaju u sjecanju, a mogu
prouzroeiti nisko samopostovanje. depresiju i rame poremecaje
prehrane. I odrasli mogu biti vrlo bezobzimi pa tako odbijaju
zaposliti pretile osobe, zbijaju grube sale na njihov raeun iIi se
jednostavno ponasaju kao da pretila osoba ne postoji.
Svi oni koji nisu optereceni problemom pretilosti trebali bi biti
obazrivi prema onima koje muei taj problem. Neki ljudi imaju
karmieki problem s tjelesnom tezinom jer su u proslom zivotu
zlorabili svoja tijela iIi su bili bezobzimi prema onima koji nisu bili
mr.savi. To je bumerang.
Pretjelivanje u jelu ili nepravilna prehrana nisu jedini uzroci
problema s tjelesnom tezinom. Predispozicija za odredeni ~ e l e
sni tip iIi metabolizam moze biti karmieka. Covjek se moze rodi
ti sa zdravstvenim problemima koji mogu utjecati na zdravlje,
kao sto SU, primjerice, dijabetes iii problemi sa zglobovima koji
oteZavaju vjezbanje. No, ako zelite izgubiti na telini, bez obzira
na to je Ii karmicki prouzrocena, uputno je prestati traiiti oprav
danja za nedostatak samodiscipline. Naglasavam tu einjenicu
zbog toga sto, zaleci se zbog necega sto moiete promijeniti.
stvarate losu karmu.
Ljudi mogu preoblikovati svoja fIzicka tijela. To moze biti vrio
tesko, ali zar bilo sto vrijedno postizemo lako? Dijete mogu biti
mukotrpne. Vjezbanje moze biti mucenje ako stajaliste uskrace
nosti ne zamijenimo stajalistem integracije. Ako osjecamo da nam
je nesto uskraceno, u nama se radaju gnjev i samosaZaJjenje. S
95
druge strane, integracija znaci da radost koju doZivljavamo ostva
rujuci svoje ciljeve zamjenjuje sve negativne osjecaje. Sa zado
voljstvom bnimo sve sto je potrebno da bismo ostvarili svoje
snove. Postaje nam Iako prestati ciniti one sto nas ciri nesretnima!
Uzmite pJavu karticu i zapisite:
Svoje stajaliste uskraeenosti zamijenit cu stajaliStem integracije.
Davidov karmicki sukob
Slijedeci primjer govori 0 pogresno shvaeenom karrnickom
razlogu za pretilost. Kad smo se upoznali, David je tezio 135 kilo
gram a i ri jetko je izlazio iz stana. Stovise, upravo ga je krajnji ocaj
izvukao iz stan a i potaknuo da me posjeti. Nij e osjeeao nimalo
samopostovanja i bio je u teskoj depresiji .
"Davide, vidim da posjedujete izniman slikarski dar", bilo je
prvo 5tO sam rekl a.
"Kako ste to otkrili?" Doimao se iznenadeno.
"Niste Ii dosH k meni zato 5to vas zanima moja psihicka sposob
nost da otkrijem ono sto mi se ne kaze?" rekla sam sa smijehom.
"Da, upravo sam zato dosao", odvratio je. "Mogu Ii vas nesto
pitati?"
II Svakako , pomoei eu yam kako god eu moei. Svaki covjek
ima mnogo pitanja koja mora razrij esiti. U jednoj seansi nije
moguee rijesiti sve. Rado bih se usredotoCila na pitanja koja su
yam najvamija, Davide", objasnila sam.
"Zasto mi je karma takva da ne mogu smrsaviti? Svakoga jutra
govorim sam sebi da eu se pridnavati dij ete. Tli ili cetiri dana
uspijevam sasvim dobro. Zapravo, gotovo potpuno izgladnim, a
tada se slomim i pojedem sve sto mi se nade pri ruci. Nakon toga
sam toliko depIimiran da jedem sve vise." Zaplakao je.
96
"Davide, mozete Ii mi reci zasto ste toliko Ijuti na majku?"
upitala sam.
Pogledao me je kroz suze i rekao: "Mrzim je. Uvijek mi je govo
rila kako sam debeo i kako se stidi kada je vide sa mnom. Brojila
mi je svaki zalogaj i vikala na mene ako bih jeo nesto sto deblja.
Nisam bio osobito debeo, ali je moja majka bila opsjednuta mrsa
voscu. Mislim da nikada nije tezila vise od 54 kilograma, a bila je
visoka 163 centimetra. Postao sam strucnjak za krijumcarenje
hrane."
"Davide, karma yam ne onemogucuje vitkost. Karma yam je
dala majku koju ste imali. Nemojte pogresno tumaciti karmu",
rekla sam s osmijehom.
"Zar mislite da sam svoju majku izabrao s odredenim ciljem?"
upitao je zaprepasteno.
"Davide, u procesu radanja nista nije slucajno. S roditeljima
nas povezuju spone iz proslih zivota. Mozda ste vi u proslom
zivotu sa svojom majkom postupali tako kako je ona u ovom
zivotu postupala s vama. Hamlet je rekao: 'Moj Horacije, ima vise
stvari na Zemlji i na nebesima no sto se i sanja u vasoj filozofiji' ."
"Mislite na one sto nije uvijek onakvo kakvim se doima?" upi ..
tao je David.
"Upravo tako", odvratila sam. "Ne zelim reCi da se vasa majka
ponasala ispravno, ali se vi ipak morate osloboditi proslosti . Ona
yam vise ne stoji za vratom - vi odlucujete 0 tome sto cete sta
viti u usta. Jasno mi je da se prejedanjem pokusavate osvetiti
majci, ali tako skodite samo sebi . Ne tratite dragocjenu energiju
na gnj ev prema majci . Tu biste energiju mogli konstruktivno
upotrijebiti."
"Kako?" Zivnuo je postavivsi ~ o pitanje.
"Davide, jednim udarcem mogli biste ubiti dvije muhe. MogJi
biste smrsaviti i svijetu pruziti priliku da uziva u vasoj umjetnosti."
97
Zastala sam kako bih mu data priliku da odgovori. On je zami
sijeno sutio. Pricekala sam jos minutu i dodala: "LakSe je presta
ti previse jesti nego nastaviti Zivjeti 11 samonametnutom zatvo
ru, Davide ."
"Zar doista vidite da bih mogao smrsaviti i postati uspjesan sU
kar? Kako da ponovno zapocnem? Uvijek dozivim neuspjeh",
rekao je s nagovjestajem samosaZaIjenja.
"Davide, mislim da ste sjajan covjek i vrlo darovit umjetnik.
Suocili ste se s karmickom kusnjom Zivljenja s neobazrivom maj
kom. Vecina ljudi svoje majke smatra neobazrivima na ovaj iIi
onaj nacin. Razmislite 0 svemu dobrome u svojem zivotu i to ce
yam pomoci da krenete novim putem prema zdravlju i skladu.
Zapocnite s malim koracima. Nitko ne moze gladovati tri dana a
da se potom ne prejede. To je jednostavno pretesko. Vecina !judi
prohoda prije no sto pocne trcati, zar ne?" upitala sam.
Jos smo neko vrijeme razgovarali 0 njegovoj majci. "Zapravo
je ne mrzim, ali sam vrlo !jut na nju. LakSe mi je kada znam da
nas vere karma iz proslog zivota. Nikada nisam shvacao zasto je
toliko bezobzima prema meni. Njezino ponasanje nisam mogao
objasniti nicime iz ovog zivota. Prema drugjma je bila vrlo ljubaz
na i nikada nij e vikala na tatu. To je doista zanimljiva lema za raz
mislj anje", dodao je.
"Svoj urn mozete bez ogranicenja hraniti pozitivnom energi
jom. Ali, za svoju nediscipliniranost prestanite optliZivati kannu",
rekla sam s osmijehom.
David je pristao poceti pisati dnevnik Moc kalme i biljeziti svoj
unos hrane. PreporuCila sam mu i da zapocne program hodanj a
- cetrdeset minuta polaganog hodanja tri puta tjedno.
Savjetovala sam mu i da vrijeme hodanja produlji kada osjeti da
bi mu godilo vise tjeJesnih aktivnosti. Hodanje je takoder trebao
biljeziti kako bi si olakSao novu tjelesnu i mentalnu dijetu. Ali,
najprije je morae poCi na lijecnicki pregled!
98
Rekla sam mu da ce morati biti vrlo strpljiv i predan te nauci
ti voljeti sebe ako zeli smrSaviti i ostati vitak. A da bi oprastio
majci, morat ce dosegnuti razumijevanje. Te je vrline moguce
razviti Zivljenjem iz trenutka u trenutak. David me je nazvao
godinu dana nakon nasega sastanka. Izgubio je 27 kiJograma i
osjecao se kao drugi covjek.
Majka je u njemu i dalje s vremena na vrijeme izazivala gnjev,
ali on nije dopustio da ti negativni osjecaji utjecu na njegov zivot.
Katkad bi posmuo i prejeo se zbog pogresnih razloga. Ta je
. posrtanja prihvatio i uspio se brzo vrati ti na pravi put.
"Volio bih da vidite jednu od mojih slika", rekao je. "Rad sjaj
no napreduje i ponovno uzivam u slikanju. " Kad je spustio slusa
lieu, pomislila sam: napokon se osJobodjo p ogresnog p ojmanja
kanne. David je prihvatio odgovomost za svoje Postupke i poceo
uzivati u svakom trenutku svojega Zivota. Shvatio je da se u svoje
obitelji radamo zbog karme iz proslog zivota, ali smo slobodni
odabrati kako cemo se u ovom zivotu posta viti prema njima. Ta
ce mu spoznaja ostati za cijeli zivot, a prenijet ce je i u sljedece
zivote. Uvidjet ce da je poravnao karmu sa svojom majkom i vise
se nece morati Suocavati s takvom traumom. Njegov mi je poziv
uljepsao dan.
Sparta
Lawrence mi je jednoga dana govorio 0 savrsenstvu. "Danasnje
prenaglasavanje savrsenosti fizickoga tijeJa izravno je povezano s
cinjenicom da danas zive mnoge duse koje su nekoc ZivjeJe u sta
raj Sparti. Grcki su gradovi njegovali razHci te zivotne filozofije.
Sparta je clijelom bila vjezbaonica, a dijelom poligon za borbu
prsa 0 prsa. Gradani su neprestano vjezbali. DruStveni svjetona
20r bio je u potpunosti usredotocen na odgajanje i usavrsavanje .
snamih, Iijepih ljucli. Deformiranu novoroaencad su usmrcivali.
Od supruge se nije ocekivalo sarno da rada sportase, vec i da
99
razvija vlastite misice te sudjeluje u natjecateljskim sportovima.
Spartanci su najveci dio vremena provodili u usavrsavanju tijela.
Biti najljepsi muskarac u Sparti za njih je bio vrhunac ljudskoga
zanosa. Lijep je zloCinac mogao sacuvati zivu glavu. Usmrtiti
takvo bice smatralo bi se grijehom. Sjeti se koliko je kipova sacu
vano iz toga povijesnog razdoblja, a svi velicaju savrsenstvo golo
ga muskog tijela."
Kad sam razmislila 0 tome, uvidjela sam koliko je logicno.
Razmislite: maratoni, vjezbaonice na svakom koraku, toplice,
body bw/dk]g i oblikovanje tijela, boks i Olimpijske igre nedvoj
beno otkrivaju sIicnost nasega suvremenog svijeta s drevnom
Spartom. Modu danas u najvecoj mjeri diktiraju dizajneri nesklo
ni zenskom obliku tijela. Zene nastoje izgledati poput body bujJ
dera iIi djecaka kako bi se prilagodile trenutnoj modi. S onima
koji nisu u primjerenoj tjelesnoj formi u veCini slucajeva postupa
mo kao s izopcenicima iako je jedan od troje ljudi pretio!
Golotinja je posvuda - na filmovima, u novinama, na televiziji i
na internetu.
"0 cemu razmisljas" prekinuo me Lawrence.
"Uvijek mi otkrivas zapanjujuce uvide i razloge mnogocega.
Ali, nije Ii to prilicno jednostrano videnje Grka? Govorio si mi 0
atenskom naCinu zivota koji je bio sasvim drugaciji", relda sam.
"Dijete moje, gradovi se razlikuju. To je kao da usporedis New
York i Boston. Atena i Sparta su se u drustvenom pogledu znat
no razIikovale. Atenjani su njegovali naviku gimnastike zbog toga
sto su cijenili zdravo tijelo, ali ne do te mjere kao Spartanci. Osim
toga, Atenjani su mnogo slobodnog vremena provodili slusajuCi
filozofe poput Platona. Atenjani su zivjeli mnogo uravnotezenije."
Volite svoje tijelo kao bozansko sjediste svoje duse. Tako cete
zbog njegove vreme""
natrd imo na razmisljanje -o mrsavljenju: prehrana bogata bjela
ncevinama? Bez ugljikohidrata? Sarno ugljikohidrati? Tekucine?
100
Brojanje kalorija? Bez masnoca? Bez secera? Sarno VOce?
Potrebno je shvatiti da cete takvim prenaglasavanjem tjelesnoga
izazvati bumerang efekt. Umjesto da budete opsjednuti Svojim
tijelom, odlucno zapocnite s primjerenom prehranom i tjele
snom aktivnoscu. Jamcim vam da necete smrsaviti niti zadriati
odgovarajucu tjelesnu tezinu aka ostanete opsjednuti. Osim
toga, neprestanom negativnoscu stvarate losu karmu.
Opsjednutost oblikom fizickoga tijela moze Prouzrociti depre
siju, ocaj i neuravnotezenost. Spartanci su njegovali "spartanski"
nacin zivota - jeli su dobro i umjereno i zivjeli skromno. Iako su
bili opsjednuti svojim tijelima, poremecaji prehrane nisu im bili
poznati. Anoreksija, bulimija, prejedanje i pretjerano vjezbanje
simptomi su neumjerenog se tijelo E.0stize Is.. om-*
binacijom odgovarajuce prehrane, kretanja r razmisljanja.
---- --- "- -:--...
Ostvarenje bilo kojega cilja, pa tako i onoga vezanog za tjelesnu
tezinu, iziskuje samodisciplinu. Ali , sve mora zapoceti odgovara
jucim stajalistem.
Helen mijenja svoje tijelo i svoje stajaliste
Klijentica po imenu Helen posjetila me je treci put. Od zadnje
seanse prosla je godina dana. Bila mi je potrebna cijela minu
ta da je prepoznam. Bila je trinaest kilograma laksa, sjajno
odjevena i obavijena aurom sretne zene. "Helen, izgledate sjaj
no. Nemojte se uvrijediti, ali izgledate kao druga osoba", pri
mijetila sam.
"Sjecate Ii se kada sam zadnji put bila ovdje?" upitala je.
"Mislim da se sjecam kako ste se pozalili da niste sposobni
smrsaviti. Bili ste u depresiji , prepuni negativnih osjecaja i vrlo ste
se naljutili na mene", odvratila sam.
"Rekli ste mi da se prestanem sazalijevati jer moji problemi
nisu nerjesivi", rekla je sa smijehom.
101
------------------------
"Cini se da ste me poslusali", rekla sam.
"Toga sam dana otisla od vas s osjeeajem da ste bili neosjetijivi
na moje potrebe. Naglasili ste da moram promijeniti stajaliSte ako
zelim promijeniti odredeni dio svojega Zivota, tijela iii bilo 5to
drugo. avjetovali ste mi da svakoga jutra nakon budenja nekoli
minuta zahvalna. Nekoliko
ste puta ponovili da se ffiQramj2restati Zaliti zbOR mogu
promlJeruti. Zbog toga sto eu nezahvalnoseu privuCi pravu nevo
Ijt.0a]ini se i vidovnjackim,
ali me je nesto da pokuSam." Nasmijesila se.
"Helen, zar ste ocekivali da eu yam savjetovati da zapalite svi
jeeu, nosite kristalnu ogrlicu iii kupite carobni tepi h?" nasalila
sam se.
"Tako nesto", rekla je.
Helen se doista trudila preobraziti svoje misli prozete samo
saZaljenjem u misli prozete pozi tivnim djelovanjem. l ivot joj se
polako ali sigurno poceo mijenjati. Prije toga su joj dijete uvijek
bile mucne, ali taj put, nakon nekoliko mjeseci , vi se nisu. Helen
je pocela razmisljati 0 tome sto bi dobro mogla ueiniti za svoje
tijelo umjesto da neprestano bude lj uta zbog toga sto mora izbje
gavati hranu koja deblja. Svakoga je jutra po nekoliko vaznih
min uta provodila u mislima 0 razlozima za zahvalnost.
Na Helen nije bio oeit samo gubitak tjelesne tezine; oslobodi
la se negativnosti i to je einilo najveeu razliku u njezinu izgledu.
Toga se dana na odlasku zarekJa da ce zadrZati takvo stajaliste.
"2ahvalnost je cudesna", rekla je Helen odlazeCi prema dizalu.
-
-ornotpuno ste u pravu, Helen", dodala sam dok su se vrata
dizala zatvarala.
Lawrence i ja smo dugo raspravlj ali 0 samodisciplini.
"Lawrence", rekla sam, "buduei da samodisciplina veCini ljudi ne
dolazi spontano, mozes Ii mi otkriti kako se to moze olaMati?
102
Pojam discipline me pomalo zbunjuje zbog toga sto podrazumi
jeva silu. lstinska integracija ne iziskuje silu zbog toga sto covjek
ielj ucini ti one 5tO je potrebno da bi ostvario zeljeni cilj ."
Lawrence se naslonio i nasmijesio. "Dijete moje", rekao je,
"zvuciS tako ozbiljno!'
Bila sam prisiljena nasmi jati se samoj sebi. Bio je u pravu.
Opustila sam se i poslusala.
* ve.CLpatbvat zabJUeva disciplinu. Veliki glazbenik ii i
sli.kar.. zivi zapanjujuce disciplinirano. rezultate l
2asto bi bilo za onoga tko zeli stvoriti tijelo kakvo bi
volio imati?
Ljudi se cesto bune protiv bilo kojeg obIika discipline jer ih
podsjeca na djetinjstvo. Tada su bili prisiljeni pisati zadaeu iIi jesti
povrce, a oni su se mozda zelj eli igrati iIi jesti slatkise. Smatrali su
da to ogranicava njihovu slobodu. Jednostavno, ali istinito.
Mnogi su Ijudi djeca u tijelima odraslih. Razmotrimo to ovako:
ako si navikJa jesti sarno slatki5e, neko ces se vrijeme morati disci
plinirati ako zeliS uravnoteziti prehranu. Tvoja ee se skJonost s
vremenom promijeniti, imat eeS vise energije i vise neces zudjeti
za hranom koj a ti skodi. Bi t ces spontano sklona dobroj, zdravoj
hrani. Disciplina ti je u tom slucaju dobro posluzila i dovela te do
integracije. To je one cemu tezis. Kada se to dogodi, slobodna si.
Vise ne osjecas zudnju za hranom koja deblja. Uz istinsku integra
ciju nema potrebe za sil om.
Disciplinu niposto ne smijemo izjednaeavati s perfekcioniz
mom. Jednostavno postupaj kako najbolje znas i budi zadovolj
na time sto se razvijas u skladu s vlastitim ritmom. Nemoj se Iju
titi na sebe svaki put kada krenes prema svojem cilju i ne uspij es
zadovolj iti svoja ocekivanj a. Prihvati svoje pogreske i nedostatke
sa zahvalnoscu za priliku da iz njih nesto naucis. Ljutnja zbog vla
stitih nedostataka oblik je negativnosti i stvara ioSu kalm u. Cula
103
si da je samosazaljivanje odbojno. Doista je tako. Oslobodi se i
kreni dalje."
Neko smo vrijeme sjedili u tisini, a tada je Lawrence ponovno
progovorio. je niz oslobadgnja od navika.. Navike
tesko umi!J;l. J)estruktivne je potrebno zamijeniti konstruktivni
.....Ako stre __ ne zamijeniS novom,
osjecat ces ispraznost, prazninu tamo gdje je nekoc bila navika.
LlUdi u svoje zeTjene ciljeve gledati s radoscu i entuzijaz
mom, a ne kao da im je to kamen oko vrata. _Sve zapocinje i
zavrsava s najboljem
jastyp. Uzivaj u putovanju, ne sarno u dolasku na odrediste. "
Slijedi nekoliko korisnih savjeta koji ce vam pomoci postiCi
zeljeni oblik tijela. Uzmite svoj dnevnik Moc kanne.
1. Zapisite sve sto pojedete, koliko god kolicina bila mala.
2. Obecajte sami sebi da cete tako postupati sljedecih cetrde

set dana. Upamtite da broj cetrdeset u sebi nosi snamu psihi


cku silu. To je broj dovrsenja.
3. Razmotrite popis kako biste ustanovili zasto vase tijelo nije
u stanju ravnoteze.
4. Odlucite da cete se cetrdeset dana pridrzavati zdrave,
niskokaloricne dijete. Takoder zabiljezite sve sto pojedete.
Promjenu cete opaziti u dnevniku i u ogledalu.
* ,o'b ; '1.00<3 *
104
4. Karma i seks
Seks je mocna prirodna sila. Ta sila moze stvarati i razarati. Seks
nije sarno tjelesni nagon, vec je i vrlo slozen, mistican i duboko
zagonetan. Seks stvara zivot, izrazava ljubav, a moze raspiriti lje
potu i kreativnost. Seks moze biti izraz najCistijeg duhovnog
jedinstva dviju dusa. PosIjedica toga sjedinjavanja jest osjecaj
povezanosti dvoje ljudi koji osjecaju kao da su jedno.
Mnogi Ijudi putem seksuainog cina pokuSavaju obnoviti pove
zanost s Bozjom silom, s visim jastvom u sebi. Zivotom su toliko
ovladale tjelesne potrebe svakodnevnog zivljenja da smo zabora
viIi duhovne potrebe. Cesto se osjecamo izgubljeno, isprazno i
usamljeno. Zahvaljujuci tom snaznom i trenutnom osjecaju pot
punog sjedinjenja s drugom osobom osjecamo gotovo abnor
malnu povezanost koja je vrlo slicna zaboravljenom osjecaju
jedinstva s Bozjom silom.
Kao nacin oslobadanja od osjecaja razdvojenosti, seks je divan
ako proizlazi iz Ijubavi i povjerenja. Seks moze biti ucitelj. U njemu
ucimo voljeti na prisnoj, duhovnoj razini. Razvijanje uravnotezenog
seksualnog odnosa iziskuje obazrivost, osjetljivost i strpljenje. S
druge strane, ako se seks primjenjuje kao sredstvo iskoristavanja,
manipuliranja, nadzora, mucenja ili za krajnje sebicno zadovolje
nje, cesto dovodi do pucanja povezanosti, bijesa, usamljenosti i
oeaja. Posljedice mogu biti i potencijalno smrtonosne bolesti.
105
Seks moze biti zamka. Mnogi ljudi postaju nerazboriti kada ih
s
netko snamo seksualno privlaci. Vi im mozete savjetovati da ne
rure, ali oni najcesce ostaju gJuhi na takva upozorenj a. Nije li raz
borito cekati da pronadete pravu osobu koja je dokazala svoj
karakter? Posrijedi je zdrav razum, ali zdravorazumsko prosudi
vanje odlazi u vjetar kada osobu potpuno svlada privlacnost
prema nekome.
ZALUDENOST
Jill me je posjetila u stanju koje je granicilo s histerijorn. Bi1a je
zaljubljena u Tima i nije bila sposobna misliti ni 0 cemu osim 0
svojernu voljenomu. Medutim, u svemu tome bilo je i nekoliko
problema: Jill je irnala supruga, a Tim je irnao suprugu. Oboje su
imali po dvoje djeee. Ali, Jill je sarno ponavljala: "Nikada nisam
doZivjela takav seks. je. Tim i ja smo ludi jedno za
drugirn. Zaljubljeni smo do besvij esti. Ne mogu jesti ni spavati.
Zivirn za nase zajednicke trenutke."
"Jill , kako biste se osjecali kada biste otkrili da vas suprug ima
strastvenu vezu?" upitala sam je.
"Osjecala bih se uzasno, ali , sto mogu? To se jednostavno
dogodilo izmedu Tima i mene. Nismo to trazili . To je zasigumo
nasa kanna", odvratila je.
"Jill, sve je kanna", objasnila sam joj. "Mis1im da vjerujere kako
je vas odnos s Timorn predodreden."
"Zar nije?" upitala je.
liNe, predodredena vam je kuSnja" , odvratila sam. "Cak i ako
osjetamo zudnj u, uvijek imamo slobodu izbora. Ljudski je to 5to
ste osjetili privlacnost. Ali ste sarni odlucili prepustiti se toj pri
vlacnosti. Nernojte pogresno protumaciti karmu ili optuzivati
sudbinu za svoju vlastitu odluku da s Timom pocinite preljub. "
"To nije prelj ub " , otresla se Jill .
106
"Jill , kako biste to nazvali u ovom trenutku?" upitala sam.
"Tima ste poznavali manje od mjesee dana i tri puta ste bili u
spolnom odnosu."
"Kako to znate?" osomo je upitala. Nekoliko je trenutaka sut
jela, a tada je progovorila nesto Ijubaznije. "Zaboravila sam da
razgovaram 5 vidovnjakinjom. Ali rijec 'prelj ub' ne odraZava nasu
Ijubav. "
"Bi Ii vam bilo prihvatljivije kada bih to nazvala 'preljubom od
srea'?" upitala sam je.
"Nas je odnos vrl o duhovan", dodala je.
"Jill, bojirn se da vam je suast zamaglila razwn . Strast moze
biti duhovna ako se ternelji na postovanju i medusobnorn pozna
vanju karaktera. Uspostavlj anje takvoga odnosa iziskuje vrijeme.
Vi jednostavno niste imali dovoljno vremena da se upoznate. A
morate rnisliti i na to kako vaSe ponasanje utjece na druge."
PogJedala sam je i vidjela da je ocekuju velike nevolje ako
nastavi tim putem. Njezin bi suprug doznao, razveo se od nje i
zatrazio potpuno skrbnistvo nad djeeom. Tim ne bi ostavio
suprugu, a J ill bi gorko pozalila jer nije postupila drugaci je.
PokuSala sam joj to saopciti sto sam obazrivije mogJa. Oglusila se
na moje rijeci. Naljutila se na mene i prigovorila: "Niste u pravu.
To je istinska Ij ubav i ne mozerno se suzdriati, "
Rekla sam joj da jos uvi jek ima vremena izbjeci nevolje koje
ce proizad iz te zbrke. Trebala se prestati vidati s Tirnom sve dok
se oboje ne razvedu. To su mogli obaviti dostojanstveno i casno.
Vrijeme ce pokazati trebaju Ii biti zajedno. Jill je rekl a: "Jeste Ii
poludjeli? Sto ako on pronade drugu dok ja polako rjesavarn
situaciju?"
"Niste Ii rekli da je posrijedi istinska Ijubav? Niste Ii pobrkali
Ijubav i pozudu?" upitala sam je.
"Ne!!! otresla se.
107
*
Obj asnila sam joj kannu izmedu nje i njezina supruga te izme
du Tima i njegove supruge. Ona nije zeljela ni cuti za osobnu
odgovomost. "Jill, sto zelite od mene? Da vam lazem? Dosli ste
radi jasnovidnog tumacenja svoje situacije. Rekla sam vam sto
vidim u buducnosti te da niste zrtva sudbine. Slobodni ste doni
jeti odluke kojima cete osigurati bolji ishod. Zar ne mozete sagle
dati siru sliku? Nikada necete biti sretni ako druge unesreCite svo
jom sebicnoscu. Moguce je da se zaljube oni koji nisu slobodni.
Ali, istinska ljubav nece nestati zato sto se to dvoje prema drugi
rna upletenima ponasa odgovomo i s postovanjem. S druge stra
ne, seksualna privlacnost moze nestati jednako naglo kao sto se i
pojavila, ako nije ukorijenjena u stabilnom odnosu."
"Sto podrazumijevate pod 'stabilnim'?" upitala je Jill.
"Jedna stara kineska izreka kaze: 'Ne sudi kucu po boji zido
va''', odvratila sam.
"Ne shvacam", odvratila je.
"Kuca izvana moze biti prelijepa, ali je moguce da joj temelji
nisu cvrsti. Razborita ce osoba pregledati cijelu kucu prije no sto
je kupi . Nerazborita ce osoba reCi da joj nije vazno ono sto nije
vidljivo na prvi pogled. Svida joj se boja zidova pa je kupuje bez
daljnjeg pregleda. Vrijeme pokazuje da je kuca u prilicno los em
stanju. Ljudima, kao i kucama, moramo pruziti priliku da se
pokazu pouzdanima, a za to je potrebno vrijeme."
Jill je zaplakala i rekla: "Zasto se jednostavno ne bih malo
zabavila? Napomo radim i brinem se za kucu i djecu. Uzivam u
seksu s Timom i on me voli. Seks sa suprugom nikada mi nije bio
osobit. Nisam ni znala koliko .sam jadna sve dok nisam upoznala
Tima."
"Je Ii vam zabavno varati supruga i Timovu suprugu? Zar ne
mozete skinuti svoje ruzicaste naocale i uvidjeti da ce vam se
bumerang vratiti ako se ne ponasate u skladu sa zakonom kanne?"
108
"Sto time zelite reCi?" upitala je kroz suze.
Ponovila sam joj Lawrenceove rijeci: "Lako je biti dobar i
pazljiv prema partneru ako smo zaljubljeni u njega. Ljudi koji su
zaljubljeni u nekoga drugoga, ali se prema partneru i dalje pona
saju s ljubavlju i postovanjem, zive u skladu sa zakonom karme."
"Jill, situacija je prilicno jednostavna. U svemu tome morate
pronaCi pouku. Ustedjet cete si mnogo boli ako se pobrinete za
svoje obveze kod kuce i tadaustanovite kako ce se odvijati veza
s Timom. Znam da vjerujete da ste zaljubljeni i da je sve to vrlo
intenzivno, da narusava ravnotezu. Ali, nemojte unistavati svoju
buduCi srecu dopustajuCi da vam seksualna strast potpuno oduz
me sposobnost razboritog razmisljanja."
Duboko sam udahnula i pogledala je. I dalje je bila zaludena.
Bila je luda od zelje za Timom. Tu je situaciju morala razrijesiti
slobodnim izborom. Ucinila sam sve sto sam mogla kako bih joj
pomogla izbjeCi tragediju. Ako se casno i obazrivo ponese prema
svima upletenima, poznjet ce dobru karmu. To ce u njezinu sta
nju biti tesko, gotovo nemoguce. Ako se preda svojoj zudnji za
trenutnim zadovoljenjem, poznjet ce losu karmu prouzrocenu
sebicnim i neodgovomim ponasanjem. Vrijeme ce pokazati.
BUMERANG
Jill se vratila za nekoliko mjeseci. lzgledala je uzasno. Njezine
prve rijeci bile su: "Mislim da cete reCi: 'Rekla sam vam.'"
"Slusajte, draga moja", rekla sam joj, "ja vam nisam majka niti
savjest. Zar mislite da mi je drago vidjeti nezadovoljne i deprimi
rane Ijude? Pokusala sam vas upozoriti da ste krenuli nizbrdo. Vi
odlucujete kako cete zivjeti svoj zivot."
Jill se ispricala i rekla kako nije bila Ijuta na mene; bila je Ijuta
na sebe. lspricala mi je sto se dogodilo od nasega posljednjeg
susreta. Njezin je suprug sve doznao. Primijetio je da se Jill
109


ponasa kao da nesto skriva. Upitao ju je ima Ii Ijubavnika, ali je
Jill to uvjerljivo porekia. On joj nije povjerovao pa je unajmio
detektiva da je slijedi.
Oetektiv je zabiljezio tocno koliko je Jill vremena provela s
Timom i u kojim su hotelima bili. Te je biljeSke, zajedno s fotogra
fijama Tima i Jill kako waze u hotele i izlaze iz njih, predao njezi
nu suprugu. On joj nije otkrio da zna za njezinu vezu, vee je mje
sec dana sutio, a tada ju je pritisnuo svim dokazima.
Potpuno prenerazena, Jill nije mogla drugo doli priznati.
Njezin je suprug pobjesnio i obasuo je svim moguCim uvredama.
Djeca su bila kod kuce i cula su kako se njihovi roditelji svadaj u.
Jill je pocela plakati, ali je i dalje govorila da joj je zao i da je za
ljubljena. Njezin je suprug tada nazvao Timovu suprugu i sve joj
rekao. Ona nije ni slutila da njezin suprug ima Ijubavnicu pa je
zivcani slom. Jillin ce suprug pozeti losu karmu koju je
stvorio svojim osvetnickim cinom. Ova zla nikada ne cine dobro.
Usprkos bijesu, nije smio nazvati Timovu suprugu.
Tim je rekao Jill da se vise ne zeli vidati s njom jer mu je to
"prevelika gnj avaia". Odbijao je sastati se s njom, odgovoriti na
njezine pozive i na e-mail poruke. Jedan od Timovih kolega
rekao je Jill da su Tim i njegova supruga odlucili spasiti brak.
Jillin razbjesnjeli i ponizeni suprug podnio je zahtjev za raz
vod. Trazio je da se Jill iseli iz kuce i da mu se dodijeli potpuno
skrbnistvo nad djecom. Jill je unajmila odvjetnika, ali je cijelo vri
jeme prekiinjala supruga da joj pMi jos jednu priliku. Takav raz
voj dogadaja nije me iznenadio, ali me je zaprepastilo sto se sve
dogodilo tako brzo.
Bumerang. Jill je svojim postupcima izazvala suprugovu reak
ciju. Tim uopce nije bio zaljubljen u Jill, a ispostavilo se da je slab
i sebiean. Jill je bila u vrlo losem stanju koje je mogia izbjeCi da
je Tima upoznala prije no sto se upustila u vezu s njim.
110
"Sto Ii sam sarno mislila?" upitala je Jill.
"Niste mislili; ponasali ste se kao da ste zacarani. Seks je za vas
bio zamka, a ovo je posljedica. Nitko vas nije mogao natjerati da
ga sasluSate jer se niste ponasali razumno. Trebali biste strogo
preispitati svoj zivot i otkriti sto je uzrok vaSim autodestruktivnim
sklonostima. "
"Sto mogu uCiniti da bih rijesila taj problem sa svojim supru
gom?" upitala je Jill. Savjetovala sam jcij da uzme dvije ruiicasre
kartice i zapiSe:
1. St.rast bez cvrstog temelja tezak je udarac za nasu
sposobnost rasudivanja.
2. Ojelovat cu u skladu s najvisim nacelima nesebicnosti.
Sarno tako mogu izvuci svoj brak iz stanja u kojemu se
nasao.
Savjetovala sam joj i da kupi biljeznicu za dnevnik Moc karme
te postupi prema sljedecim uputama:
1. Iskreno zapiSite sve sto se dogodilo. Proucite sto ste zapisali.
2. Suocite se sa cinjenicama. Proslost ne mozete promijeniti ,
ali mozete uCi ti iz nje.
3. Pobrojite dobro u svojem zivotu i budite zahvalni na njemu.
To ce joj pomoCi u pokuSaju da popravi odnos sa suprugom.
Jill i njezin suprug jos uvijek live pod istim krovom, ali je situa
cija daleko od skladne. Ona placa cijenu za svoje postupke.
Suprug je podnosi dok se ne snade. Sve se vraca, sve se placa
ne uvijek tako brzo, ali se vraca na ovaj iii onaj nacin. Pouka je
sljedeca: da je Jill bila strpljiva i da je postupila cestito, uvidjela
bi da Tim nije "prine na bijeJom konju", izbjegia bi patnju i slom
111
te zadriala supruga. I shvatila bi da zaludenost nije karmicka
situacija vee pitanje izbora.
DEBBffi PRETVARA TRAGEDIJU U FARSU
~
Debbie je dosla k meni u stanju zivcanog sloma. Upoznala je mla
dog Europljanina koji je bio u posjetu Ameriei i Judo se zaljubila
u njega. Nakon tri tjedna poznanstva napustila je Sjedinjene
Driave i preselila se u Franeusku kako bi bila sa svojim voljenim.
Svi kojima je stalo do nje pokusali su je uvj eriti da malo priceka
prije no sto tako drasticno promijeni zivot. Ali, ona je dopustila
da joj strast porn uti razum. Za nekoliko dana uvidjela je da je nje
gOY obrazae prilicno neuobicajen. Znao je bez objasnjenja nesta
ti na nekoliko sati, a vracao se hladan i nezainteresiran.
Debbie je sa sob om ponijela svu ustedevinu, a njezin joj je
voljeni, znajuei da ona ne govori franeuski, ponudio da ee joj
otvoriti bankovni racun. Nakon sto je dva dana cekala da se
vrati, Debbie se prepustila histeriji, zamiSljajuCi sve strahote koje
su mu se mogle dogoditi. Naposljetku je otisla u mali kafie koji su
nekoliko puta zajedno posjetili. Prisla je vlasniku i rekla mu da je
njezin decko nestao. Covjek se nasmijao. Rekao je: "Nadam se da
mu niste dali novae. On je obican zigolo." Debbie je odjednom
shvatiIa da je prevarena. Nije joj preostalo nista drugo nego naz
vati obitelj i zamoliti da joj posalju novae za povratak kuei.
Debbie tu strasnu situaeiju mogla izbjeCi da je pricekala neko
vrijeme i upoznala toga mladiea. Seksualna joj je privlacnost
pomutila razum. K meni je dosla jer je zeljela da joj kazem da je
bila zrtvom karme. Rekla sam joj kako sma tram da je to neugod
no iskustvo nedvojbeno posljediea nerazboritosti i seksualne pri
vlacnosti.
"Za svoju nerazboritost ne smijete optuijvatJkarmu. Da ste bili
sarno malo strpljiviji i diseipliniraniji, mogli ste izbjeei mnogo
112
patnje. Dugorocno gledano, Debbie, sve je to zivotno iskustvo i
u tom je pogledu sasvim u redu", rekla sam. "Izvucite pouku iz te
situacije i nastavite daije. Vrij eme Iijeci rane, pa ee zalijeciti i
vase."
Savjetovala sam joj da sljedecu rvrdnju zapise na mijcastu
kartieu:
Karma ne poznaje irtve. .
Savjetovala sam joj i da uzme svoj dnevnik Moe kanne te da:
1. Pobroji sve Ijude koji su joj savjetovali da ne odlazi u Pariz s
tim bijednikom.
2. Zapise razloge zbog kojih su joj savjetovali da ne postupi
nepromisIj eno.
3. Promotri ta dva popisa i dobro ih prouci. Tako ee u budue
nosti znati s kim bi trebala raspravi ti svoje dvojbe.
4. Pobroji svu dobru karmu u svojem zivotu: obiteIj, prij atelje,
cinjenieu da nije bila tjelesno ozlij edena i da joj je povrijeden
sarno ego, itd.
Ta ee joj vjezba pomoci da objektivnije sagleda svoju zabludu
o tome da je bila zrtva karme. Debbie mi je zahvalila na pomoei.
"Mozda biste na popis svojih planova trebali staviti i ucenje
franeuskog jezika", nasalil a sam se.
"Sto je varna? Pozli mi cak i kad vidim franeuski kruh", rekl a je
i nasmijala se. Za trenutak je dodala: "Nisam se dobra nasmijala
otkako je sve to zapocelo."
"Debbie, smijeh je jedan od najboljih lijekova za stres. Smijeh
opusta zivcani sustav i pruza osjecaj ugode. Humor je za veeinu
113
Ijudi zaboravljena vjestina. Malo je onih situacija u kojima nema
nista komicno. Vi ste svoju Ijubavnu pustolovinu shvatili kao
grcku tragediju, a sada ste je pretvorili u francusku farsu. Vrlo ste
mudri." I sarna sam se nasmijala.
Toga je dana otisla s osmijehom i sa cvrstom odlukom da nece
dopustiti da se takvo sto ponovi. Ona doista nije bila zrtva! Oebbiena
ce karma ostati uravnotezena bude Ii postupala promisljeno.
ZALJUBLJENOST U SEKS NIJE UVIJEK
ZALJUBLJENOST
Budimo iskreni: svi mi zelimo biti "zaljubljeni". Ako zelimo biti
iskreni, moramo priznati da se plasimo samoce. Pod pojmom za
Ijubljenosti podrazumijevamo intimnu, duboku i potpunu pove
zanost s drugom osobom. Posljedica takve povezanosti jest osje
caj ushicenja i uzbudenja. To se ne moze ni sa cime usporediti.
Vjerujemo da ce ta veza zalijeciti nase rane, da cemo se u njoj
osjecati sigumi, zeljeno i voljeno. I, dakako, vjerujemo da ce tra
jati zauvijek. Medutim, ako veza pukne, uobicajene reakcije su
depresija, gnjev i zelja za "poravnavanjem racuna". Tesko nam je
priznati da smo u taj odnos usli samo zbog tjelesne privlacnosti.
Seksualna privlacnost moze biti trenutna, ali ljubav iziskuje vrije
me jer obuhvaca ucenje.
Karen je sigurno sletjela
Ook sam se nedavno vracala iz Pariza u New York, stjuardesa
Karen ispricala mi je kako je u zivotu jednu losu vezu zamjenjiva
la drugom. Bila je svjesna da neprestano ponavlja isti obrazac.
Priznal a je da se u seksualne odnose upustala prije no sto je imala
vremena bolje upoznati svoje Ijubavnike.
Rekla je kako joj je najveca zelja da bude udana i da ima
djecu. Upozorila sam je da samu sebe osujecuje ponavljan]em
114
postupaka koji je ne vode zelj enom cilju. "Ali, ja volim seks!
Sarno se tada osjecam potpuno zivom!" ustrajala je.
Karen je bila razapeta izmedu fudnje za seksualnim zadovo
Ijenjem i potrebe za dubokom povezanoscu koja dolazi uz brak i
djecu. Potpuno zivom osjecala se sarno u seksualnom odnosu
zato sto je u tim trenucima osjecala duboku povezanost s dru
gom osobom. Buduci da si nije uzela dovoljno vremena za
izgradnju cvrstih temelja, veze utemeljene iskljucivo na seksual
noj privlacnosti nakon odredenog su vremena zavrsavale. Karen
nije znala da je podsvjesno zapravo ocajnicki zudjela za poveza
noscu s Bozjom silom u sebi.
"Uzivanje u seksu samo po sebi nije lose, ali biste trebali pro
misliti prije no sto mu se prepustite ako zelite privuci smislenu
vezu", rekla sam joj.
"Kako da privucem osobu koja ce mi pruziti i dobar seks i
sigumost?" upitala je.
Objasnila sam joj dobru karmu koja proizlazi iz strpljivosti i
upoznavanja osobe te je uvjerila da moze zasluziti ono cemu tezi.
"Karen, predlozit cu vam nekoliko vjezbi koje ce vam pomoci da
prestanete privlaciti gubitnike", rekla sam.
Karen se pozalila da nije disciplinirana i da ne moze izvoditi
teske vjezbe iii vjezbe koje zahtijevaju mnogo vremena. Rekla
sam joj: "U redu, ali nemojte mi oduzimati vrijeme trazeci savjet
ako ga niste spremni prihvatiti. Karen, trebali biste pronaci malo
vremena za razmiSJjanje. U Ijubavnom zivotu niste sposobni biti
objektivni . Uvjerena sam da se ta negativna znacajka ocituje na
svim podrucjima vasega zivota. Ne o s j e c a ~ e zahvalnost za to sto
vam pokusavam pomoci i time otkrivate zapanjujuCi stupanj nar
cisoidnosti. Vecini bi Ijudi bilo tesko voljeti osobu koja je toliko
zaokupljena sobom."
Karen se doimala pomalo zaprepastenom mojim ukorom, ali
115
je na njega ipak odgovorila zacudujuee odlucno. "Dajte mi te
vjezbe", rekla je i dodala "molim vas."
Odgovorila sam joj: "Sljedeeu recenicu zapisite na ruiicastu
karticu. Upamtite je - i provedite u djelo".
Prisezem da ni u kojem slueaju necu uci u intiman odnos
s nekime sve dok od nasega upoznavanja ne prode
najmanje cetrdeset dana.
Bila sam iznenadena kada je rekla: "To neee biti tesko".
"Karen", rekla sam, "kupite biljeznicu za dnevnik i naslovite je
Moe karme. Opisat eu yam vrlo vazne vjezbe koje morate izvo
diti ako zelite razviti sposobnost prosudivanja." (preporucila sam
joj vjezbe koje sam preporuCila i Pauli, pa eu ih opisati na kraju
Pauline price.)
Paula u zamci seksa
Paula se udala za covjeka kojega je poznavala sarno dva mjese
ca. Ocarao ju je toliko da nije slusala one koji su joj savjetovali da
priceka. Njezine su prijateljice bile zabrinute i preklinjale su je da
ne srlja u brak. Dogovorile su joj sastanak sa mnom prije vjenc
anja. Ja sam je takoder pokusala odvratiti od vjencanja. Rekla
sam joj kako vidim da je taj covjek lazljivac i da spava s drugim
zenama. Cak sam joj rekla i ime jedne od tih zena. No, sto je jos
gore, vidjela sam i da je taj covjek mentalno neuravnotezen te da
je opasno sklon nasilju. Plasila sam se da ee je povrijediti. Paula
se doimala opCinjenom privlacnoseu prema svojemu izabraniku.
Moje rijeci nisu ni najmanje utjecale na njezinu odluku. "Seks
moze biti zamka", rekla sam joj.
"Kako to mislite?" Ijutito je upitala.
"Pa, covjek ne mora biti genijalac da bi ustanovio kako vas
116
seksualni oeinos stirn covjekom utjece na vase rasudivanje. Seks
moze biti divan i sj ajan, ali moze i dovesti u zabludu pa covjek
vidi i one cega nema." PostavljajuCi joj pitanja 0 njezinom izabra
niku, ustanovila sam da 0 njegovoj proslosti ne zna nista.
Neprestano je ponavljala kako zna da je on voli i kako nikada nije
toliko uzivala u seksu.
Kad je otisla, sazalila sam se nad njom jer sam znala da srlja u
veliku nevolju. Pa ipak, s druge strane, znala sam da ne mogu
zaustaviti karmicki bumerang. To je bio njezin zivot. Ja mogu
sarno savjetovati kako najbolje znam; nakon toga sve ovisi 0
tome sto ee osoba odluciti.
Paula se vratHa za sest tjedana. Inace klijentima gotovo nika
da ne dopustam da se vrate tako brzo jer ne zagovaram ovisnost,
a moja se predvidanja u tako kratkom razdoblju uglavnom ne
mijenjaju dramaticno. Ali, Pauli je bilo potrebno razjasnjenje.
Tada je u braku bila dvadeset i jedan dan. Sup rug je vee prve
bracne noei poceo vikati na nju i nazivati je kurvom. Kroz suze
mi je rekla da ju je vrijedao izrazima koji su previse gnjusni da bi
ih ponovila. U sumanutom bijesu razderao joj je donje rublje na
komadiee. Paula je prestravljena istrcala iz hotelske sobe omota
na sarno rucnikom. Hotelski je sluzbenik pozvao policiju, a hotel
ski je lijecnik Pauli dao sredstvo za smirenje.
Radi sigumosti se vratila k roditeljima i unajmila odvjetnika
kako bi ponistila brak. Covjek ju je neprestano zvao i prijetio da
ee je ubiti. Koliko god da se ta situacija doima nevjerojatnom, s
njom sam se, nazalost, susrela mnogo puta. "Mary", rekla je Paula
izmedu dva jecaja, "kako to mogu izbjeCi u buduenosti?"
"Paula, od ovoga trenutka morate nauCiti odradlti domacu
zadacu. Sjajno je upoznati osobu koja vas privlaci , ali , kada uspo
stavite odnos, pred varna je tezak zadatak. Privlacnost je najce
see trenutna; upoznavanje zahtijeva odredeno vrijeme. Karakter
osobe mozete upoznati jedino promatranjem, dozivljavanjem i
- - - - - - - - - - - - ~ - - -
117

druzenjem, a to iziskuje _Umijeee prosuoi vanja razvija
kao i_svaka druga 'lj estina - balet, slikanje, sviranje - pona
vlj anjem i disciplinom.
Pauli sam savj etovala da kupi biljemicu za dnevnik Moe
karme i kartice u boji. Slijedi vjezba koju sam preporuCil a njoj i
Karen.
RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI PROSU81VANJA
S vremena na vrijeme posjeti me nedvojbeno intuitivna
osoba, a takvim kl ijenti ma savj etujem da slijede svoju intui
ciju. Nj ihove zivotne price dokazuju da je nji hova intuicija
pouzdana. Ali, to nije uvijek tako. Tijekom godina sam pri
mila stoti ne Ijudi koji su, poput Karen i Paule, bil i shrvani
tugom, ocajni iii ponizeni jer su, po tko zna koj i put , usl i u
inti man odnos s osobom koj u nisu poznavali. Svima im je,
nazalost, bilo zajednicko to da su slijedili svoj prvi poriv.
Bumerang! Koli ko bi patnje izbj egli da su samo pricekal i?
Uzmite svoj dnevnik Mac karme. Najtocnije su one price
koje se zabiljeze sio prije nakon dozivljenog iskustva.
1. Zabiljezite svoj prvi dojam 0 osobi s koj om bi ste mogli
uei u prisniji odnos. Zabi lj ezite i nadnevak.
2. U dnevnik (i na ruz;castu karticu koju eete uvijek imati
kod sebe) zapisi te: Bez intimnih odnosa najmB;nje cet[de:
set dana. (Ako vas netko pokusa nagovoriti, odmah ga
ostavite":"" To je neonski znak koji vam da vas ta
osoba ne po5tuje:-lzostanak postovanja uvijek rada nega
tivnom kamom.)
3. Biljezite razvoj svojega odnosa - tek nekoliko recenica
dnevno. To vremenski nije previ se zahtjevno. Uvijek imaj
te na umu: zdrav razum u svemu, uklj ucujuCi karmu. (Je Ii
nazvao kada je obeeao da ee nazvati? Je Ii potvrdio plano
ve? Zeli Ii ona upoznati vase prijatelj e? Rodake? Zeli Ii ona
vas upoznati sa svojim prij atelj ima i Clanovi ma obitelji?
Gdje ste bili? 0 cemu ste razgovaral i? Koliko lako raz
govarate?)
4. Budite presretni ako mozete zapi sati da i osoba koja
vam se svida vas prouc8va na isti nacin. To znaCi da trazi
Ij ubav na pravom mj estu. Kao sto ste vi.
5. Ako nakon cetrdeset dana jos uvij ek budete zajedno, to
bi moglo znaciti da je vas predosj eeaj prosao kusnju vre
mena. Karma jos nije odl ucena pa nastavite dostoj anstve
no, cestito i s oprezni m optimizmom.
6. Ako nakon cetrdeset dana vise niste u vezi, trebali biste
biti potpuno iskreni prema sebi. Procitajte svoj e biljeske.
Mozda eete biti povrij edeni iii postideni, ali barem imate
uvid u cinjenice. Povij est se ne mora ponoviti. Promjenom
obrasca mijenj ate svoju karmu.
Osam mjeseci kasnije Karen me je nazvala i izvijestila me da
je vjezbu izvodila redovito. Ponosno je rekla: "Vee cetiri mjeseca
izlazim s divnim covjekom. On kaze da sa mnom zeli buduenost."
Paula je jos uvijek sarna. ViSe ne prima prijeteee telefonske
pozive. I dalje odraouje domacu zadacu. Sa zadovoljstvom ceka
covjeka s karakterom.
Judyn novi napadaj
Judy me je posjetila u napadaju bijesa i zatrazila da joj kazem gdje
ce upoznati muSkarca svojih snova. Izlasci su joj dosadili i bila je
umoma od samoce pa je trazila utjehu i pomoc pri pronalazenju
119
istinske ljubavi . Bila je vrlo gnjevna zbog svojega nesretnog dje
tinjstva. Rekla sam joj kako smatram da mora iseijeliti rane iz dje
tinjsrva da bi bila dovoljno slobodna za privlacenje partnera. To
joj se nije svidjelo. Ocekivala je da cu je, zahvaljujuci svojoj spo
sobnosti jasnovi dnosti, uputiti na mjesto sastanka sa savrSenim
muskareem.
Potom sam joj objasnila kako njezino nisko samopostovanje
utjece na njezinu sposobnost da privuce dobrog muskarea.
Podrobno sam joj ispricala njezino djetinjstvo. Otae je napustio
obitelj kada je njoj bilo sedam godina, a maj ka je pal a u depresi
ju. Judy nikada nije shvatila zasto je tata otisao pa se osjecala
odgovomom za to. Njezina majka nije bila sposobna pruziti kceri
njeznost, pohvalu iIi ohrabrenje. Judy je zbog toga bila gnjevna i
zbunj ena. Njezina je aura plamtjela gnjevom. Njezina je proslost
postavljala prepreke ostvarenju zdrave, uravnotezene sadasnjo
sti. Judy je bila zapanjena svim tim jasnovidnim spoznaj ama.
Sjedila je u tisini , a suze su joj se slijevale niz obraze. "Sto mogu
uciniti?" upitala je kroz jeeaje.
Dala sam joj ruBcastu kartieu i rekla joj neka zapise:
-
Proslost ne mogu promijeniti, ali mogu promijeniti nacin
1(
\1\
na koji joj dopustam da utjece na mene u sadasnjosti.

Potom sam joj opisala vjezbu meditacije za koj u sam znala da
ce joj pomoCi osloboditi se gnjeva:
--
-f'!acanje samopostovat]ja: sjedni te na tihom mjestu na
kojemu vas nitko nece ometati. Nekoli ko mi nuta zamisljaj
te sebe sretnom. U tu predodzbu nemojte uvesti drugu
osobu. Jednostavno zamisljajte kako odlazite od kuce s
veselim izrazom lica i poskocna koraka. Dan je prelij ep, a
vi ste potpuno bezbrizni. ZadrZite tu predodzbu koliko god
dugo mozete. Vjezbu izvodite dva puta dnevno. Pripazite
da u predodzbu ne uvodite drugu osobu. Osjecate se sjaj
no zbog toga sto ste zivi i sto je dan prelijep. OSjecate se
-
sjajno sam zboll toga sto ste to sto jeste Ovu kratku
meditaciju izvodite cetrdeset dana za redom. Nakon
cetrdeset dana mozete odluciti hocete Ii nastaviti s nj om.
Promjena u vama vjerojatno ce vas potaknuti da nastavite.
Kratka , ucestala razdoblja meditacije mogu biti mnogo dje
lotvornija od prisilnog jednosatnog meditiranja .
J udy sam rekla i za dnevnik Moe kanne te joj savjetovala da
ga nabavi i zapiSe:
Ono sto volim kod sebe.
Ne prepustaj te se negativnostima. Ni tko nije savrsen.
Jednostavno navedlte sve to je dobro, pa to bili IlJ epi
razvijen osjecaj za boje, ljubav
prema ziv0!lnjama, vas.a do-.?ltedna tocnost, lj ubaznosr prema
drugirr@, spremnost na pomaganje. Popisu naknadno dodajte
svaku pozitivnu znacajku koje se sjetite. Cesto razmatraj te taj
popis. Uzivajte u svakom dodavanju nove pozitivne znacajke. To
ce yam pomoCi da realno sagledate svoje vrline i uroditi samo
postovanjem.
Potom sam J udy preporucila da sljedecu vjezbu pocne izvodi
ti kada osjeti da je spremna za nju.
V.rnZBA OPRASTANJA
"2Erostite oeu to sto vas je napustio i majei to sto je bila slaba.
Ne -morate oclobravati njihovo ponasanje, ali se morate pokusa
ti zamisliti u njihovoj ulozi. Sjetite se da je proslost svrSena. Zato
-- --- - --
se usredotocite na oslobadanje od pros]osti stvaranje sjajne
buducnosti. " Tada sam zasutjela.
"Kako da to ucinim?" upitala je.
t "Svakoga dana odvoji te nekoliko minuta za objektivno proma
tranje svojih roditelj a", savjetovala sam joj. "Posaljite im misE
t prozete Uvidite da su i oni Ijudska"bita koja moraju
razrijesiti vlastitu karmu. Disite i osjecajte kako s dahom osloba
Gnjev prema njima vraca yam se poput bumeranga.
't Zbog toga niste si;osobni privuci uravnotezen odnos utemeljen
t na ljubavi. Zatim zamislite da 0 svojim roditeljima njegujete pozi
tivne To bi isprva moglo biti tesko, ali potrudite se. S
{ vremenom cete uvidjeti da se vas gnjev rasplinuo i pocet cete
.1 PDvlaciti divne Ne odrequjte rokove; napredujte iz sata
I u sat, iz dana u dan."
- ..;.. cc- c' " -, ,"
)\ ;:} \ ,.. . ::"0c.'
Cl
\J
KARMICKE VEZE
Kasn iJ e sam objasnil8 Judy da se radamo onim roditeljima koje
nam je odredilo nase iskustvo iz prosloga zivota, kao sto mi je
Lawrence objasnio:
"Ljudi moraj u shvatiti karmicke veze koje utjecu na nase
zivote. Svi s kojima smo se zblizili u ovom zivotu bil i su nam bli
ski i u prosloj inkamaciji. Dusa vase majke u ovom zivotu u pro
slom je zivotu mogla biti vasa kcer. Vas suprug u ovom zivotu
mogao je biti vas brat, sestra, roditelj iii dijete. Ni jedno rodenje
nije slucajno. Nasi roditelji, braca i sestre, rasa, drZavljanstvo i
spol uvjetovani su nasim karmickim naslijedem. Ali, karma nika
da ne smije biti opravdanje za teskoce. Zena koja neprestano
bira nezrele muskarce nesposobne za ozbiljnu vezu ne bi smjela
pobrkati karmu i svoj nedostatak mudrosti. Umjesto toga, treba
la bi preispitati samu sebe i uvidjeti zasto ponavlja isti obrazac.
Kad prepozna problem, rj esenje bi trebalo uslijecliti vrio brzo.
Proces samopropitivanja neprocjenjivo je vrijedan u nasem
nastojanju da uravnotezimo sve svoje odnose."
Judy se vratila godinu dana poslije. Bila je u vezi s doista sjaj
nim mladiCem po imenu Matt, i zbog toga na sedmom nebu.
Upoznala ga je jednog poslijepodneva, dok je sjedila u kaficu i
pisala dnevnik. Matt je zapoceo razgovor s njom i od tada su
zajedno. Judy se oslobodila svojega gnjeva prema roditeljima i
zbog toga se osjecala kao druga osoba. r dalje izvocli vjezbe, ali
joj je mnogo lakSe zamisliti se sretnu - jer to doista jest.
Judy vise ne porice svoje djetinjstvo i ne pari zbog njega.
Cinicni ce ljudi reCi da covjek ne moze prestati zivjeti u proslosti
ako nije godinama govorio 0 njoj. To nije tocno. Neprestano pre
tresanje necega sto ne mozemo promijeniti katkad rada sarno
tugom i depresijom. Svaki poziti van cin poboljsat ce nasu sada
snju situaciju i stvoriti dobru karmu koja proizlazi iz Ijubavi i opra
stanja. Razgovor 0 proslosti moze biti blagotvoran, no, beskrajno
"pretresanje" proslosti bez pomirenja djeluje destruktivno. Covjek
-- -----...
je sposoban suociti se s onime sto njegov livot cini neskladnim i
faRo uspostavlti vecu ravnotezu. No, to u odredenoj tocki posta
jeaestfuktTvno jff narusava nas unutarnji miL Onemogucuje
sadasnjem trenutku. Neprestano nas odrZava u
Sfanju bumeranga! Nas se g njev neprestano vraca.
Jednostavna, opisana meditacije pomaze vise no sto
mislite. PokuSajte i rezultati ce biti ociti.
Jednostavno prestani
Lawrence je jedne veceri dosao k meni pa smo dugo rcggovara
Ii 0 ozbiljnim posljedicama Zivljenja u proslosti. "Proslost
sjecanja. Svoje osjeca]e - 0 om sjecanjima mozemo promijeniti
jednako kao sto mozemo promijeniti i svoje stajaliste.
moje, moras pomoCi Ij udima da uvide negativne posljedice
uproslosti ,Jo V.Qdi sarno ocaju, a ako ode pregalelso,
122
123
- ----
posljedice su neravnoteZa iii ludilo. Jedan od najvaznijih uzroka
nedostatka radost! odrZavanje nezadovollstva zbog
nepravdi iz j?rosTosti . To se moze usporediti s psom koji juri za
svoj im repom. Vjerujem da je protuon'ov za tu boljku najcesee
jednostavno prestati kada ustanovis da dopustas umu prebirati
po proslosti . Stani, duboko udahni i zamisli lijepu sliku. Zalazak
sunca, more, planinski vrh, nasmijano dijete, pucketanje vatre u
kaminu - sto god zelis. Um je sposoban odrZavati samu jednu
misao odjednom. To je pomalo nalik alkemicaru koji malovrijed
nu kovinu pretvara u zlato. Predodzbu prosle nepravde moguee
t je zamijeniti sadasnjom Ijepotom. J ednostavno, da, ali vrlo dje
lotvomo. PoJruSaj1'-
KARMA I ZEBRINE PRUGE
"2nam da ee biti sposoban promijeniti se ako mu pomognem."
"Potrebna joj je samo moja Ijubav i bit ee sposobna prevladati taj
problem opijanja." "Oh, znam da Tony spa va s drugim zenama i
da je uvijek bio takav. Ali, vjerujem mu kada mi kaze da me voli
i da ee prvi put biti potpuno vjeran jednoj zeni. Kad smo zajed
no, on je drugi covjek," "2nam da Bill u proteklih dvadeset godi
na nije bio sposoban zadrzati posao duze od nekoliko mjeseci, ali
sam uvjerena da ce uz moju nepokolebljivu Ijubav uspjeti
zadrzati novi posao. " "Sarah samo misli da je lezbijka. Potrebno
je samo da iskusi istinsku Ijubav s muskarcem poput mene."
Navela sam samo nekoliko primjera svega 5to sam tijekom
godina nebrojeno mnogo puta cula od svojih klijenata, Lj udi vje
t SJ2,9sQ!2ni promijeniti ustrojstvo druge osobe. Ja im
VJ' ne moiete promijeniti zebrine pruge koje
osobe. Znacajke svojstvene dusi moze promijeni
ti samo osoba koja ih posjeduje, Nikada nije na odmet pokusati
- ----- - -.
pomoei, ali je oholo odlucivati sto je bolje za drugoga.
-- ---.- -
Egoisticno je i uzaludno vjerovati da mozete iIi biste trebali
mijenjati drugoga. Mi mozemo mij enjati vlastite lose navike, a
drugi.-D.QDl. u tome mogu pruziti potporu. No, velika je razlika
izmedu losih navika i osobina. Osobine su "zebrine pruge" koje
odreduju karakter osobe. To su tetovaze koje nije moguee uklo
niti bez transplantacije koze.
Kako prepoznati zebrine pruge
Prirodena osobina, iii zebrina pruga, jest ponasanje koje osoba
ponavlja od djetinjstva:
- navika laganja, cak i ako za to nema razl oga
- krsenje svih obeeanja
- potreba za veeim brojem seksualnih pannera, cak i ako
je osoba u zadovoljavajueoj vezi
- potreba za tajnovitoseu
- ovisnosti koje oteZavaju rasudivanje
- izostanak istinskog kajanja bez obzira na to koliko je puta
osoba povrijedila drugoga
- nesposobnost zadrzavanja radnog mjesta
- seksualna orijentacija
Primjerice, ako yam netko kaze da je homoseksualac, on jest
homoseksualac, Homoseksualnosr je sasvim u redu i moze biti
sustinski dio necijega ustrojstva. Jednako tako, ako sman'are da
je netko homoseksualac, a ta osoba sebe smatra heteroseksual
cem, nemojte misliti da imate "karmicku duznost" pomoei joj da
prizna. Ako yam netko kaze da ni jednom partneru nije bio vje
ran, vjerujte mu, Ako netko kaze da ne zeli prestati s pretjeranim
opijanjem, on to ne zeli'
~
KARMA I KUNDALINI
Kundalini je sanskrtska rijec za hinduisticki pojam zmijolike sile
koja pociva u korijenu kraljeZnice. Ta se sila podize uz kraljeznicu
i oslobada se na razlicite naCine. Moguee ju je osloboditi putem
potpuno tjelesnog cina seksualnog odnosa. Moguee ju je oslobo
diti i kao izraz njeznosti ili putem umjetnickog stvaranja. Lj ubav,
kreativnost i duhovne teznje omogucuju toj, cesto uspavanoj
energiji, da se oslobodi u skladu s prirodom.
Kundalini energiju mozemo nauciti kanalizirati u kreativno
izrazavanje, ali ne potiskivanjem, vee usmjeravanjem.
Primjereno kanalizirana kundalini postaje kreativna, kao sto je
sIucaj s glazbom, likovnom umjetnoscu iii poezijom. Ako je zlora
bi, osoba moze postati neuravnotezena; primjer je potpuna zao
kupljenost seksualnom zudnjom i prenaglasavanje nize prirode.
Ljudska se biea sastoje od tjelesnog i duhovnog jastva. Duhovno
je jastvo poznato kao uzvisenije tijelo. Tjelesno predstavlj a nizu
prirodu. Covjek moze sam odluciti kako ee kanalizirati tu svetu
energiju. Ako je um usredotocen na Ijubav, Ij epotu i sluzenje dru
gima, kundalini ce teCi uravnotezeno i skladno. .
Lawrence mi je govorio 0 seksu i energiji. "Seksualni je nagon
ukorijenjen u covjekovu strahu od usamlj enosti . Kundalini ener
gij a je strastvena, kreativna vatra koja gori u svima nama.
Zlouporaba te energije uzrok je opsjednutosti covj ecanstva sek
sualnom fudnjom. Mnogi frustrirani Ij udi ne obavljaju svoj istin
ski kreativan posao i zbog toga ulaze u besmislene seksuaIne
odnose. Talevi seksualni odnosi omogucuju oslobadanje potisnu
te Zivotne energije, ali nedostatak Ij ubavi ostavlja osjecaj ispraz
nosti. Depresija je cesta posljedica pogresno usmjerene kundali
ni energije upotrijebljene u takvim odnosima. lspraznost i ocaj
donose sarno losu karmu zbog toga sto je dragocjena zivotna sila
uzalud potrosena. Ljudi moraju nauciti kanalizirati tu energiju
kako bi posljedice bile Jjubav i ravnoteza u zivotu i poslu. Talevo
126
preusmjeravanje energije donosi dobru karmu zbog toga sto se
koristi za stvaranje. "
Nastavio je: "Kada se dvije duhovno usmjerene duse zaljube,
dolazi do potpunog stapanja duSa i tijela. Potrebno je preispitati
shvacanj e seksa kao puke zabave. Spolno prenosive bolesti upo
zoravaju nas na nastalu neravnotezu. Trenutno zadovoljenje jest
upravo to: tek trenutni zanos.Sto tada? Ljudi moraj u preispitati
sami sebe. Svatko moze odabrati kako ce kanalizirati energiju
koju nosi u sebi. Hoce Ii tu energiju kreativno upotrijebiti za,
primjerice, odnose ispunjene istinskom Ijubavlju, gl azbu, likovnu
umjetnost, pisanje iii sluzenj e drugima? Ili ee je protratiti na zao
kupljenost seksualnom zudnjom i na prenaglasavanje covjekove
nize prirode?" Zasutio je i cekao da odgovorim.
Rekla sam da me zapanjuj e veliki broj Ijudi koji mi dolaze s
problemima vezanim za seks. Osjeeala sam da su mnogi od njih
zbunjeni jer su smatrali da je seks uzrok njihovog nezadovolj stva.
Istinski uzrok bila je zelj a da pomocu svojih sposobnosti daju
doprinos cijelom svi jetu. Takvi su Ij udi samo napola zivi pa se u
seksualnom odnosu nakratko osjeeaju ispunjenima, a zacas opet
osjecaju prazninu - zacarani krug. Smatrala sam da ce objasnje
nje kundalini mnogima pomoCi da pocnu zivjeti ispunjenijim
zivotom, utemelj enim na kreativnom radu i duboki m odnosima.
"Seks moze biti prelijep ako je izraz duboke Ijubavi", rekao je
Lawrence i tim rijecima zamio nas razgovor. RazmisljajuCi 0
tome, sjetila sam se price svojega prijatelj a Jamesa.
James, darovitost i kundalini
Jamesa sam upoznala u Ijeto 1989. godine, na odmoru u malom
odmaralistu na Cape Codu. Bila sam sa skupinom prijatelja i svra
tili smo u mali klub da bismo ga culi kako svira klavir. Bio je pri
licno poznat, pa je katie bio prepun. James je bio tridesetogodi
snjak, naocit na djecacki nacin i opusteno sarmantan. Njegov
127
veliki klavir okruzivaH su stolci , a zene su se otimale za mj esta naj
bliZa Jamesu. On je bio usredotocen na redovite goste, svirao je
po njihovim zeljama i razgovarao s njima izmedu dvije izvedbe.
Godinama sam ucila glazbu i profesionalno se bavila pjeva
njem pa stoga znam mnogo 0 gJazbi. J ames je zapoceo niz popu
lamih melodija i poznatih djeJa. a zatim ga je prekinuo i odsvirao
Rahmanjinovljevu "Rapsodiju na Paganinijevu temu", nastavio
Brahmsovim "lntermezzom" i zavrsio jednom od najboljih izved
bi Gershwinove "Rapsodije u plavom" koju sam ikada cula. Bil a
sam zapanjena njegovom iznimnom darovitoseu.
Upoznali smo se kada je James uzeo stanku. Odmah mi se svi
dio pa smo se dogovorili da cemo se sastati za ruckom. Brzo smo
se sprijateIjili, a on mi je rekao da je magistrirao gIazbu na
Juilliardu. Zelio je biti klasicni pi janist i skladatelj. Diplomirao je,
godinu dana svirao koncerte u malim dvoranama u okolici New
Yorka, a tada su mu ponudili mjesto pijanista u klubu na Cape
Codu. James je tu ponudu prihvatio jer je bio umoran i jer je
ocajnicki zelio stalan prihod, a namjeravao je ostati sarno sest
mjeseci. Tada je vee proslo sedam godina otkako je prihvatio taj
posao. Odmah sam osjetila da je vrlo tuzan zbog toga sto nije
ostvario svoj istinski dar i strast: klasicnu glazbu. Vidjela sam i da
je ljut na samoga sebe zbog toga sto je iz jedne isprazne seksual
ne veze ulazio u drugu.
Kad sam mu rekla sto sam vidjela, bio je pomalo zapanjen.
"Pogodila Si" , rekao je. Priznao je da se sarno u seksualnom cinu
II I
osjeeao malo bolje. Tijekom seksa se nakratko osjeeao zivim, ali
se odmah nakon toga osjecao isprazno i sebicno. Nije zelio niko
ga povrijediti , ali jednostavno nije mogao prestati s tim vezama
za jednu noe.
Rekla sam mu 5to sam obazrivije mogla: "James, ti iznutra
goris zbog toga sto ne kanaliziras svoj u istinsku kreativnu energi
ju. Ta potisnuta kreativnost trazi naCin da se izrazi. Ti zapravo
zudis za snamom povezanoscu koj u ti donosi kreativnost - za
osjecajem povezanosti s Bozjom silom u sebi. Zbunjen si pa trazis
u pogresnom smjeru. OdrZavas seksualne odnose koji imaju
malo iIi nimalo smisla jer se u tom trenutku osjecas povezanim.
Ta je povezanost privremena pa si na kraju jos tuZniji."
James je zaplakao. Moje su ga ri jeci duboko dimule. Obecao
je da ce od toga dana svjesno nastojati promijeniti svoj Zivor.
UsredotoCit ce se na kanaliziranje svoje energij e prema kreativ
nom radu. Zelio je pokuSati pronaci zenu koja bi ga privlacila i s
kojom bi ga vezala strast prema glazbi. Prosle su dvije godine
otkako smo postali prijatelj i. U meduvremenu su mu objavljene
tri skladbe koje je izveo u Sjedjnjenim Drzavama i u Europi.
James je duboko zaljubljen u jednu mladu zenu. Opisuje je kao
svoju najbolju prijateljicu, naj vecu oboZavateljicu i jedinu Ijubav
nicu.
"Put nije bio Jak, ali to uopce ni je vaino. Sve je bolje i bolje",
rekao mi je kad smo zadnji put razgovaraJi. J ames je vrlo zahva
Ian za sve, ukljucujuCi i svoj zdrav razum. Sad a poznaje svoju
moe usmjeravanja seksa i energije u kreativnost i istinsku Ijubav.
Uzmite Tl.iZicastu karticu i zapisite:
Kundalini energija slijedi smjer misli. Razmisljaj 0 Ijepoti,
skladu, ravnotezi i sluzenju pa ce ti put biti savrseno
jasan.
Ovu karticu drZite u dzepu, koristi te je kao kazalo iIi je uokvi
rite i postavite na radni sto1. Ne zaboravite da kundalini energija
moze nartiSavati ravnotezu ako nije pravilno usmjerena. To nije
igracka. Posrijedi je sveta si la koj a !lam moze donijeti vitalnost j
kreativnost. Jednostavno receno: ne trati kako ne bi oskudijevao.
-- - - ----
I
QI
I
I
KARMICKI ODNOSI
Seksualna je privlacnost vrlo jaka, ali bez emocionalne poveza
nosti moze biti zbunjujuea. Covjek moze pomisliti da je zalju
bljen, ali vrijeme precesto otkriva da nije osjeeao ljubav, vee
sarno tjelesnu privlacnost. Medutim, ako je seks povezan s Ijuba
vlju, takav odnos nije sarno tjelesni, vee i duhovan. Posrijedi je
stapanje dusa.
Takva je ljubav povezana s prosIom i sadasnjom karmom. S vo
ljenom smo osobom i u prosIom zivotu biIi u vezi. Ta podsvjesna
povezanost pridonosi posvemasnjoj stabilnosti odnosa. Osjecamo
da tu osobu poznajemo vise no sto bismo ocekivali. Dakako, ne
mozemo reCi da sve veze iz proslog zivota donose radost i sklad.
Katkad plaeamo karmicki dug. Primjerice, mozda ste u prosIom
zivotu prevarili neku dusu, a sada se doima da ste vi prevareni.
Najprije morate preispitati svoje ponasanje u ovom zivotu i tek
tada pokuSati ustanoviti Zanjete Ii karmu iz proslog zivota.
IMAMO LI SVOJU SRODNU DU8U?
Zudnja za sjedinjavanjem s drugom osobom u predanom Ijubav
nom odnosu jedna je od najdubljih potreba s kojom se rada
svako Ijudsko bice. Devedeset posto mojih klijenata zeIi doznati
kako ce i kada pronaci svoju pravu Ijubav, iii su je mozda prona
sli. Izraz kojim se najcesce opisuje taj osoban odnos jest "srodna
duSa". No, istina je da srodne duse ne postoje.
VoljeIa bih otkriti kako je tekao razgovor koji sam s
Lawrenceom vodiIa 0 temi srodnih dusa. Primila sam poruku
kojom me je pozvao da dodem u Edgartown na otoku Martha's
Vineyard. To je bio treci put da je izabrao to podrucje kao mje
sto nasega sastanka. Sastali smo se izvan turisticke sezone pa je
na otoku bilo mirno i bez teskoea sam dobila svoju omiljenu sobu .
u pansionu Daggett.
Lawrence me je zamoIio da se sastanemo u preIijepom Vrtu
zvanom My Toi na Chappaquiddicku, kojega od Edgartowna
dijeli kratka voznja trajektom. Kao i uvijek, razgovaraIi smo 0
mnogocemu. U jednom trenutku razgovora dotaknuIi smo temu
srodnih dusa. Lawrence je 0 toj temi rekao sljedeee:
"Pojam srodne duSe moze se opisati kao vjerovanje da se do go
diIo svojevrsno razdvajanje pri kojemu su tjeIesna i duhovna priro
da razdvojene. Zbog toga ni ' jedno Ijudsko bice sarno po sebi ne
moze biti potpuno . .Q12i koji vje221ju u teoriju s,!'odne duSe smatraju
.da_se mor_amo sjediniti s drugom j)olovicom kako bismo
savrSenstvo. PosrjjedLje ZaIosna zabluda. Svaki je covjek potpun sam
-- - - ---.: - - - - -
po kal1]1a_potvrg uju potpunost svake osobe.
Romanticna zaljubIjenost precesto se poistQYjf cuje sa fudnjom za
.- --- -
drugim dijelom svojega jastva, odnosno za srodnom duSom."
'-
Svi su Ijubavni odnosi nastavci veza iz proslog zivota. Zbog
zajednicke povijesti te dvije duse osjeeaju jaku privlacnost i pove
zanost. To je kao da prijateljstvo dugo dvadeset godina usporedi
mo s poznanstvom koje traje tek nekoliko tjedana. To nisu odno
si srodnih dusa. Posrijedi su karmicki odnosi.
Seksualna se privlacnost cesto pogresno poistovjecuje s istin
skom ljubavIju. Ta strast moze biti kreativna iIi destruktivna.
Preduvjet za sretan, uravnotezen i predan odnos jest cvrst temelj
obostranog povjerenja, post ovanja, prijateljstva i seksualne pri
Vla6noSti. (Mislim da ono za cime'ljudi zude govoreei 0 srod
No, cinjenica jest da je na ovom planetu u svakom tre
nutku mnogo onih s kojima bismo mogli stvoriti duboku vezu.
Karma nema nikakvu ulogu u uspjehu iIi neuspjehu nasih ljubav
nih veza. Ljubavne veze ne pucaju uvijek zbog problema iz pro
sloga zivota. U ovaj zivot donosimo znacajke koje ee utjecati na
nase odluke. Te ce znacajke utjecati i na nase reakcije.
Istodobno, nase djetinjstvo znamo utjece na nasu sadasnju
karmu u svim odnosima.
II
I'
III
I
'11
IIII1I
Kathy gradi svoju buduCnost
Moja klijentiea Kathy za sobom ima cetiri braka. Svaki put kad se
udala. bila je uvjerena da se povezala sa svojom jedinom istin
skom srodnom dusom. Nakon svakog raskida padala je u dubo
ku depresiju. Kathy je bila draga i ljupka zena; zanimala ju je
likovna umjemost i voljela je knjizevnost i glazbu. Najveci dio
zivota provela je sklapajuci i raskidajuCi brakove pa je bilo vrije
me da se zaokupi aktivnostima koje joj odgovaraju i kojima bi
mogla sluziti drugima.
S njom sam prvi put razgovarala odmah nakon razvoda cet
vrtog braka. Uspjela sam joj skrenuti pOlomost na nekoli ko
duboko ukorijenjenih traumi iz djetinjstva. Otae joj je umro kada
su joj bile tri godine. a ocuh je nju i njezinu majku napustio kada
joj je bilo deset godina. Njezina je majka. u ocajnickoj zelji da
pronade drugog supruga. neprestano izlazila s muskareima i
svoju mladu kcer ostavljala samu. Kathy je razvila dubok strah od
samoce. Vjerovala je da ce joj srecu i sigumost donijeti sarno
muskarae za kojega ce se udati.
Kathyna je majka umrla ne pronasavsi svoju "pravu ljubav".
Kceri je na samrti rekla: "Ako se ne udas. nikada neces biti sret
nail. Kathy je negdje usput naisla na zamisao srodne duse. no.
nikada nije u potpunosti shvacala sto to znaci. Ona je zapravo
trazila izlaz iz usamljenosti. Pogrijesila je vjerujuci da sigurnost i
srecu moze pronaCi u vanjskim odnosima. No. najprij e je mora
la izgraditi cvrst temelj u sebi. Kad to uCini. privuci ce zrelog
muskarea koji ce joj odgovarati . Morala je pronaci orude pomo
cu kojega ce svoje nisko samopostovanje pretvoriti u osjecaj
vece vlastite vrijednosti. "Mozda je moja karma takva da nikada
necu pronaci istinsku ljubav". rekla je uzdahnuvsi.
"Kathy". odvratila sam. "ne smijete optuzivati karmu za svoj
odabir supruga. Karma je odredila da necete imati oea i da ce
132
yam majka umrijeti. Proslost ne mozete promijeniti. Izvueite
pouke iz nje i stvorit cete novu. dobru karmu. Usavrsavajte svoju
sposobnost proejenjivanja karaktera. Pronadite vremena za
opazanje vlastitih vrlina."
Zadnjim je razvodom stekla dovoljno novea da neko vrijeme
nije moral a brinuti zbog posla. Priznala je da je seksualna privlac
nost bila temelj svih njezinih brakova. "To sarno po sebi ocito nije
dovoljno cvrst temelj za izgradnju zivota". rekla sam. Kathy je
smijehom potvrdila da se slaze sa mnom. Laknulo joj je i kada je
shvatila da nije iserpila sve potencijalne srodne duse.
Kathy je naposljetku privukla sjajnog muskarea. No. prije toga
je marljivo radila na jacanju unutamje snage. Kathy i njezin
suprug imaju dvoje djece. a ona ih poucava da budu neovisni.
jaki. pazljivi i ljubazni.
WUBAV, SEKS I INTERNET
Pojava intemeta ne utjece samo na nas poslovni. vee i na privat
ni zivot. Tijekom osamdesetih i dobrim dijelom devedesetih godi
na dvadesetog stoljeca mnogi su mi klijenti postavljali pitanja
vezana za upoznavanja poteneijalnih partnera putem oglasa.
Nebrojeno mnogo Ijudi pitalo me je hoce Ii upoznati svoju pravu
Ijubav ako odgovore na odredeni oglas. Da. ta je metoda u nekim
slucajevima bila djelotvoma. zbog toga sto je karma odredenoj
osobi nalagala da na taj naCin upozna odgovarajueeg partnera.
Pretrazivanje virtualnog racunalnog svijeta u danasnje se vri
jeme pridruzilo oglasima. barovima za samee i posrednickim
ageneijama kao najvaznija metoda pronalazenja mogucih Iju
bavnika. Neki Ijudi net koriste kao posrednika za sklapanje poz
nanstava. a drugi kao suvremenu inacieu "telefonskog seksa". pri
cemu ostvaruju seksualni odnos bez osobnog kontakta. Gotovo
me svakodnevno traze da jasnovidno odgovorim na pitanja
vezana za brbljaoniee na intemetu.
133
-- -
)
'",
l'llil
1
1 illll1111
I
I,
,i! II"
II
Slijedi nekoliko primjera onoga sto svakodnevno slusam iii me
pitaju u vezi interneta: "Kakva je karma za varanje partnera
putem interneta?" "Hocu Ii svoju istinsku Ijubav pronaci
pretrazujuci virtualni svijet?" "Zasto je lakSe nekome otvoriti dusu
putem e-majJa?" "Trebam Ii unajmiti "internetskog detektiva" da
mi isporuci sve suprugove e-mail poruke?" "Otkako mi je otac
umro, moja je majka ovisna 0 brbljaonicama. Je Ii to zdravo?"
"Je Ii cudno to sto moja sup ruga ustaje usred noCi i sate provodi
na internetu?" "Nikada nikoga nisam tako dozivjela. Znam da se
nismo osobno upoznali, ali e-mail porukesudivne.Jeli to veza
IIII
iz proslog zivota?"
Patty otkriva da tipkanje ne cini , stvarnu vezu
Patty su dvadeset i cetiri godine. Strahovito je pretila i zbog toga
neprestano ocajava. Prije nekoliko godina pocela je upoznavati
muskarce putem interneta. Tako je nastojala uspostaviti odnos
bez osobnog susreta jer se plasila da ce je zbog debljine odbaci
ti . Kad me je posjetila, bila je ocajna i ispricala mi sljedecu pricu.
S Markom se godinu dana dopisivala na netu prije no sto je
1l
skupila dovoljno hrabrosti da se sastane s njim na javnom mjestu.
Sastali su u kaficu sat vremena udaljenom od njezine kuce. "Cim
su nam se pogledi susreli, shvatila sam da sam zaljubljena.
Razgovarali smo puna dva sata i rekao mi je da je i on zaljubljen
u mene. Zatim me je uzeo za ruku i zamolio me da spavam s
njim", rekla je.
Zavrsili su u motelu. Patty je do tada dozivjela samo jedno sek
sualno iskustvo. Osjecala je da se daje iz Ijubavi. Mark ju je uvje
I
,I
rio da je voli i da je prihvaca takvu kakva jest. Prije odlaska joj je
rekao da ce se uskoro ponovno vidjeti. Patty je bila pomalo Ijuta
na sebe jer je tako brzo otisla u krevet s njim, ali je bila uvjerena
da im je to bilo sudeno.
Vratila se kuci i poslala Marku e-mail poruku. On joj nije
odgovorio, a za nekoliko je dana promijenio e-maJl adresu. Patty
je pala u depresiju. Njezin posjet bio je jedan od rijetkih slucaje
va kada je uspjela smoCi snage za izlazak iz kuce. "Rekao mi je da
me voli", ponavljala je i nezaustavljivo je poznjela(
karmu za svoje Nije ' napravila domacu zadacu.
Trebala je biti strpljiva i otkriti Markovu pravu osobnost.
- "
"Sretni ste sto se nije dogodilo nesto mnogo gore. On je
mogao biti ubojica, perverznjak iii vas zaraziti spolnom bolescu.
Tipkanjene cirustvarnu vezu", rekla joj. Predvidjela sam da
ce pronaCi dobrog- mladica. Problem- u internetu.
Problem je bio u njezinom nedostatku samoQ9stovanja i u neraz
bQri!2
sti
. Savjetovala sam joj da kupi biljeznicu za dnevnik Moc
karrne i uputila je u vjezbu razvijanja sposobnosti prosudivanja.
Patty jos nije pronasla Onog Pravog, ali postaje strucnjakinja za
umijece prosudivanja. Znam da ce s vremenom pronaci pravog
muskarca, a i ona to zna. Primjenjujuci umijece prosudivanja,
Patty aktivno stvara dobru karmu.
Mikeova zagonetka
Mike je stigao prilicno uzrujan. Slutio je da ga sup ruga vara
putem interneta, ali to nije mogao dokazati . Vjerojatno je oceki
vao da cu se poigrati Sherlocka Holmesa i rijesiti tu zagonetku.
To su doista bile "osnove, dragi moj Watsone". Stovise, znakovi
su bili toliko ociti da Holmes vjerojatno ne bi prihvatio taj slucaj.
Prisilio bi Mikea da se suoci s cinjenicama.
Mike i njegova supruga vise nisu bili u seksualnom odnosu.
Ona je, sjedeCi za racunalom, ostajala budna najmanje do cetiri
ujutro. Lozinka im je nekoc bila zajednicka, ali je njegova supru
ga to promijenila. Kada ju je Mike upitao za razlog, otresla se:
"Jednostavno zelim imati svoju". Mike je rekao kako se osjeca
krivim jer nema dokaza, ali mu je suprugino ponaSanje govorilo
da nesto nije u redu.
"Vidim da vasa supruga s varna nije bila intimna vise od
godinu dana. Ne mislite li da je to prilicno dugo, ako se uzme u
obzir da ona vas jos uvijek snamo privlaci?" Pricekala sam nje
govu reakciju.
"To nije zato sto ja nisam pokuSao", rekao je s tugom.
"Mike, mislim da vasa supruga do cetiri sata ujutro ne sjedi za
racunalom zato 5to kupuje. Sto bi drugo mogla nego komunici
rati s nekim u brbljaonici? Voljela bih da yam mogu reci da stu
dira putem internet a , ali to ne vidim. Mislim da biste taj problem
trebali sto prije razrijesiti."
Nekoliko je trenutaka suti o, a tada je upitao: "Sto mislite 0 pri
jevarama putem interneta? Mnogi Ijudi to ne smatraju nevjerom
jer nema tjelesnog kontakta s drugom osobom. J ednostavno ne
znam kako da se postavim prema tome. Suludo je biti ljubomo
ran na racunalo."
"A sto je s vjemoscu uma i duha? Takvo krsenje povlaci za
sobom ozbiljnu karmu jer se mentalna i duhovna veza nastavlja
i u sljedecim zivotima. Tijelo umire, a duh nastavlja zivjeti . Nova
tehnologija suocava nas s novim karmickim pitanjima koj a valja
razmotriti: tko bi pomislio da eemo se suociti s nevjerom proiza
slom iz tipkanja? Tko bi pomislio da ce se e-majj naCi na
optuZenickoj klupi? Znamo da niSta ne umire, ali tko bi znao da
nista ne moze ni biti izbrisano? Sve je to zapanjujuee. Ali, inter
net ostaje." Zastala sam.
"Volio bih da ga nisu ni izmislili", rekao je Mike ogorceno.
"Ljudi sami odlucuju kako ee koristiti internet" , nastavila sam.
"OptuZiti ga za nevjeru vase supruge isto je sto i optuziti val da je
utopio covjeka koji je pli vao u nepoznatim vodama." Ponovno
sam zastala, a zatim nastavila: "Mislim da je vas brak optereeen
136
istinskim problemima i savjetujem yam da ih razrijeSite tako 5tO
cete porazgovarati sa suprugom. Ovakva situacija traje predugo.
Idite kuCi i razgovarajte s njom. "
Toga mu dana nisam rekla da mu u buduenosti vidim razvod.
Morao se suociti s problemima i sa suprugom te pokuSati razri
jesiti situaciju. Nisam reljela da se 'osjeca bespomocno prije no
sto uopce pokuSa popraviti stanje. Karmu nj ihova odnosa nisam
smjela skratiti kako je ne bi ponavljali u sljedecem zivotu. Karma
ce otkriti nacin razrjesavanja njihovog nesretnog braka.
Pitala sam se je Ii Mike toliko naivan na svim podrucjima svo
jega zivota. "Neka su pitanja pre vise bolna da bismo ih priznali
sve dok bol ne postane nepodn05ljiva. Jednostavno se nadas da
nisi u pravu jer istina previse boli", rekao je Mike sa suzama u
oCima. "Zacijelo mislite da sam jako glup" , dodao je.
"Mislim da ste k meni dosli zato da yam potvrdim one sto vee
znate. To nije glupo, vee razborito. Vjerujem da ste previse naiv
ni kada su posrijedi karakteri drugih i to yam moze nanij eti bol.
Pokusajte iz toga izvuci pouku kako ne biste ponavljali autode
struktivne obrasce. Zacijelo ne zelite biti hodajuCi ranjenik",
rekla sam.
Mike se vratio gotovo godimi dana poslije. Ostavio je supru
guo Odlazili su psihoterapeutu, ali ona nije zeljela prekinuti s vir
tualnim seksom. Nije zeljela priznati da je to pogresno. Vjerovala
je da ne vara sup ruga dokle god ne ulazi u tjelesni odnos. Mike
nije mogao zivjeti s patnjom zbog njezine izdaje pa ju je nakon
sest mjeseci ostavio. Jos uvijek je tuian, ali mu je ipak mnogo
lakSe. "Nisam se mogao s racunalom boriti za supruginu naklo
nost" , rekao je s osmijehom.
"Mike, racunala ne varaju, Ijudi varaju", rekla sam mu na
odlasku.
Uzmite tri ruik5aste kartice i zapisite:
137
- - -- - ---
1. Racunala ne varaju. Ljudi varaju.
2. Tipkanje nije odriavanje stvarne veze.
3. Nitko ne umire i nista ne moze biti izbrisano.
*
Bez hrane i vode ne mozete zivjeti, ali bez seksa mozete. Seks
moze biti prelijep, ali tu Ijepotu moramo odrzavati na zivotu tako
sto cemo privlaciti odnose utemeljene na
no sto nesto ucinite. Ako vas privlaCi osoba koja se doima sjaj
- AIQrfcelajte.. najmanje dana (iIi
cetrdeset puta cetrdeset ako je moguce) prije no sto se
odnos. Ne biste Ii trebali upozl!ati osobu prije
no 5j O dOI2.!:l.!!te da odl}Qs .Rostane gelesan? E r seks toliko
*
-
vazan da ste ZiL!}j ega spremn i riskirati zivot? Njeznost nam je
svima potrebna, ali je mozemo dobiti i bez seksualnog odnosa.
Bozja je sila u svakome od nas. Nikada nismo sami. Ako smo zao
bezuvjetnom Ijubavlju prema'svima, nece
zaokupljeni mislima 0 cemo pricekati
pravu osobu kojoj cemo svoju Ijubav izraziti na duhovan, sek
sualni nacin.
Uzmite ruiicastu karticu i zapisite:
*Bez hrane i vode ne mogu zivjeti, ali bez seksa mogu.
'* lI
c
,ct, . *
s. Karma i novae
Vjerujem da u proteklih dvadeset godina ni jedan klijent nije iza
sao iz mojega stana a da me nije pitao nesto 0 novcu. Svatko ima
pokoje pitanje vezano za novac. Pitaju me kako da plate skolo
vanje, zdravstvenu skrb iii dug na kreditnim karticama i cak traze
savjete 0 ulaganjima Ga sam vidovnjakinja, nisam brokerica! ).
Mnogi zele doznati hoce Ii ikada biti slavni. Bogati pitaju vidim Ii
da ce ostati bogati - iii postati jos bogatiji.
Uvjerenje da je novac uvijek najvamiji postalo je dio svjetske
karrne otkako suAdam i Eva poj'eli jabuku pa su protjerani iz
Ra]Skog vrta. Njihova je pohlepa iznjedrila nasu potrebu za zara
divanjem. U pocetku se nisu razmjenjivale valute, vee se prim
jenjivao sustav trampe. Covjek je, primjerice, mogao trampiti
meso za voce, drvo za zivotinjske koze, iii rad za hranu - prilicno
jednostavan sustav. Dakako, danas je mnogo slozeniji zahvalju
juCi bankama, osiguravajuCim kucama, Wall Streetu i slicnome.
Lawrence posjeduje zadivljujuce znanje 0 povijesti i cesto mi
je govorio 0 novcu. Nas danasnji zivot sklon je usporedivati sa
starim civilizacijama. On vjeruje da mozemo mnogo nauciti pro
ucavajuci kako su Ijudi zivjeli prije no sto je covjecanstvo svlada
la zelja za prolaznim materijalnim dobrima. Drugim rijecima,
pohlepa je u danasnje vrijeme prihvatljiva pa veeinu vremena i
energije trosimo na stjecanje stvari koje zapravo nisu presudno
--
Q
vaine za nasu dobrobit. StoviSe, one !ito je nekad bilo zadovolj a
vajuce, mi bismo smatrati bijednim.
Trgovina je proizasla iz potrebe za robom i usl ugama. Kako je
vrijeme prolazilo, Ijudi su prizeljkivali sve vise stvari, sve vise
uZitaka. Bilo je jednostavno logieno izmistiti kreditni sustav. I tako
je postupanje s noveem postalo jedna od najveCih kuSnji nasega
duhovnog Jjudi..Ykruj u---.9A, eovjek u materij alnom
ne moze biti duhovan. To je apsurdno. Svijet je oduvijek
bio marenlalisticki u odredenoj mjerl. Nije vazan materijalizam
- -........ ------------- -- - --
vaino je kako mi Zivimo u njemu.
S jedne strane, novae moze prouzrociti zavist, ulkuse, sreane
tegobe, Zivcani slom, razvod, nezdravo nadmetanje, korupeij u,
nedostatak samopostovanja i ocaj . Ljudi koj i imaju manje novea
mogli bi prezirati one koji imaju viSe. Nije ni eudo da se ljubav
prema noveu naziva "izvorom sveg zla"! Medutim, bilo bi pogre
sno reci da moramo biti siromasni ako zeli mo zivjeti krijeposno.
S druge strane, novae - primjereno i uravnotezeno upotrije
bljen - moZe donijeti slobodu.
Novae moze ublaziti stres ako ga imamo dovoljno da bismo
platili raeune. Novae nam omogueuje udoban dom, dobru
hranu, lijepu odjeeu, obrazovanje, zdravstvenu skrb i zabavu.
Sloboda od novcanih briga omogueuje nam da vise vremena
provedemo u promisljanju duhovnih pitanja. Takva nam sloboda
omogucuje da pomognemo drugima i da uzivamo u svojoj obi
telji , prij ateljima, prirodi i hobij ima.
Novae znaci slobodu ako je osoba dovoljno mudra da se ne
veze za njega. Siguran covjek moze zivjeti i bez novea, i to je
istinska sloboda. VeCina onih koji tvrde da novae jest sloboda
I
zapravo su robovi zaradivanja, brojanja iii zabrinutosti zbog toga
sto nemaju.
I
Posve je u redu imati novae. Sasvim jednostavno, zakon
kanne kaze: "Oobivas one sto si zasluZio". Ako imate novae, to je
zbog toga sto ste u ovom iIi u proslom zivotu zasluZili pravo imati
gao Osoba kojoj je stalo do toga da zivi zivotom dobre karme
prihvatit ce bogatstvo, zivjeti lagodno i pomagati drugima.
OSLOBODITE SE GRiZODUSJA
IIZBJEGNITE BUMERANG
Emma raspolaze ogromnim nasljedstvom koje joj je ostavila nje
zina baka. Oeset godina odlazila je na psihoterapiju ne bi Ii se
nauCila nositi s bogatstvom. Ne odustaje od gri zodusj a jer osjeca
da raj novae nicime nije zasluzila te tako veliku koliCinu energije
trati na ocajavanje.
Kad me je posjetila, bila je u negativnom raspolozenju.
Objasnila sam joj Kako novae ne bi dobHa eraga nije zasluzila u
prosiom Zar se nije pitala zasto se rodila u bogatoj obite
Ifi rTstaKi1t.i'laSam da nista nij e slucajno i da se zbog kanne rada
mo u svoju obitelj .
"Emma, da sam na vasem mjestu, oslobodila bih se grizodu
sja. Ono je znak nezahvalnosti kojom stvarate losu kannu. Zasto
tu energiju ne biste usmjerili razmisljanju 0 tome kako svojim
noveem mozete pomoci drugima? Nisu Ii yam te besmisliee vee
dojadile?" Pricekala sam odgovor.
"Zelite reci da bih zbog osjecaja krivnje mogla ostati siroma
sna. To nij e posteno", kratko je odgovorila.
"Mnogi siromasni Ijudi bi pomislili da je neposteno to sto je
tako nezahvalna djevojka dobila tako mnogo. Ali, dobivamo ono
sto smo zasluzili u ovom iIi u proslom zivotu. Emma, zabora
vite da u svakom trenutku stvaramo svoju sadasnju i buducu
l<armu. Zbog toga yam predlazem da prestanete predbaeivati
samoj sebi. To je sramota. MogE biste divno zivjeti, ali vi se sarno
zalite. Dakako, moguce je da cete se zbog svojega prijezira
prema noveu roditi u krajnjem siromastvu. No, moglo bi se
dogoditi i da bogatstvo izgubite u ovom zivotu. A, mnogo je toga
gore od siromastva - primjeriee, rak, sljepoca, usamljenost.
Razmislite 0 svemu sto imate asim novea i kako biste se osjecali
kada biste to izgubili. Predlazem da odmah prestanete s negativ
noscu i pocnete se ponasati dostojanstveno, velikodusno i zah
valno. Pronadite dobrotvornu ustanovu u koju vjerujete i daruj
te dio toga novea zbog kojega se osjecate krivom. Novcanim
davanjem mozete pomoCi na tisuce nacina. Nemojte sarno sjedi
ti i Zaliti zbog svojega bogatstva - ucinite nesto s njim, smjesta!"
Zavrsila sam. Emma je nekoliko minuta sjedila u potpunoj tisi
ni, a tada je jednostavno rekla: "Hocu".
Emma je imala 0 cemu razmisliti. Bila sam iznenadena kada
se za sest mjeseei vratila potpuno drugacija. Prestala je odlaziti na
psihoterapiju iutemeljila je zakladu za stipendiranje likovnih
umjetnika. Cini se da su strah od siromastva i povrijedenost bili
dobri lijekovi za njezinu boljku grizodusja. Nakon zadnje seanse
otisla je sposobna jednastavna prestatj osjecati da ne zasluzuje
mnogo. Rekla mi je da su je moje rijeci 0 karmi pogodile poput
munje. Stidjela se svoje dotadasnje nezahvalnosti. Bila sam sret
na zbog nje i zbog umjetnika kojima ce pomoci zahvaljujuci svo
jemu novom stavu prema naslijedenom bogatstvu.
Uzmite zelenu kartieu i zapisite:
je prvo pravilo duhovnog ,
NOVAe I SAMOPOSTOVANJE
Potrebno je razotkriti zabludu da je novae mjerilo karaktera te
da su bogatstvo i moc preduvjeti srece. Na svijetu nema tog novea
koji covjeku moze pruziti istinsko samopostovanje. To se postize
sarno zivljenjem u skladu i ravnotezi s ejelokupnom pJirodom.
142
Istinski unutamji mir nije moguce kupiti. Moguce ga je zaraditi
stvaranjem dobre karrne u svim podrucjima zivota. To, dakako,
nije ni u kakvoj vezi s noveem.
Samopostovanje je za mnoge relativan pojam - _ako
manje od svojih susjeda, poCinjemo ocajavati. Posljediea je
zavist
,
a zavist stvara karmu teske bolesu. ***
Uzmite zelenu kattieu i zapisite:
Istinsko samopostovanje stjece se sarno uravnotezenim
zivljenjem.
Louise se oslobada opsesije
Louise je vrlo privlacna, uspjesna poslovna zena udana za sjaj
nog muskarea i majka tri divna sina. Ima sve razloge za srecu, ali
se ipak doimala vrlo potistenom kad je dosla k meni. Nedavno su
joj dijagnostieirali dobroeudni tumor u ustima. Promatranjem
sam ustanovila da je u proteklih sest godina imala sest dobrocud
nih tumora.
Louise je svojoj sestri Marthi zavidjela na bogatstvu. Bila je
opsjednuta potrebom da dostigne svoju sestru. Martha se udala
za multimilijunasa i imala je dvoje djeee. Zivjeli su vrlo raskosno,
Louise im je zavidjela na tome. Tu sam pricu vee cula. Zvucalo
je kao predlozak za film naJT: sestrinsko suparnistvo, iluzije 0
noveu, zavist i tragican zavrsetak barem jednoga lika. Louise je
bila u tjelesnOj, emoeionalnoj i duhovnoj nevolji. Bila joj je
potrebna moja pomoc.
"Martha mi neprestano govori 0 svojim novim konjima, 0
putovanjima i 0 svim svojim bogatim i moenim prijateljima.
Mene uopee ne ukljucuje u svoje planove. Prema meni se pona
sa kao prema jadnoj, siromasnoj rodakinji. Kad joj kazem da joj
zavidim na njezinom nacinu zivota, ona odgovori: "Cudno, ja
tebi nikada ne zavidim'."
143
- ---
noteziti dok ste na Zemlji. Ako je ovaj put ne poravnate, morat
cete se truditi sve dok ne uspijete."
144
pozitivno. Morate se osloboditi opsesi je sesU'om i odbaciti
145
"Louise, svojom upornom, nezdravom zaludenoscu
Marthinim fi nancijski m poloZajem stvarate bolesti. Jeste Ii ikada
pomislili kako je karma vasoj sestri donijela one sto ana ima, a
vama je donijela vaszivot? Morate pronaci nacin s .
tim neuravnotezenim ponasanjem pri je no sto privucete ozbiljni
j;z(fravstvene prol)feme. "Sto mlsIlte, zasto se u vasem tijelu
\ pojavlj uju Energija iz vasega izlazi
'r nedostatak samopostovanj a, gnjev
k zbog sestrinog nacina zivota i jaka zavist stvaraju te nakupine
---,.- -- - - - - -
negauvnosti . ..{.J<o l2.e prestanete s takvim ponasanjem, jedan od
t tumora mogao bi
"Sto da ucinim? Jednostavno ne mogu podnijeti to 5tO svi
znaju da ona ima say taj novae. J a sam je upoznala s njezinim
suprugom, ali ona mi ni je ni zahvalila. Sto sam ucinila u proslom
zivotu da mi je karma tako losa?" Pocela je jeeati.
SaZalila sam se nad njom. Zivjela je u mraenom tunelu samo
nametnute zavisti. Louise je bila uvjerena da se eovjekova vrijed
na noveu koji je stekao.O karmi nije imala pojma.
Mir je mogla uspostEMtl1edino promfenom svojega stajalfSta. Bit
ce rni teSko pomoci joj, ali sam odlucila pokusati.
"Louise, se rijesite zablude da je vasa zavist posljediea
karii1e"1Z prosloga zivota. To je najobicnije 'karmicko izvlacenje'.
Vi ste odgovomi za svoj stay prema sestri u ovom zivotu. Istina je
da vas veze veza iz proslog zivota. U ovom zivotu niste prvi put
zajedno. Ali , svoje trenutno ponasanje ne mozete nicime oprav
dati. Zelite Ii i u sljedecoj inkamaciji prolaziti istu kusnju?"
Pogledala sam je u oei i pricekaJa reakeiju.
"Zacijelo se salite! Zelite Ii reCi da bih ovo mogla prolaziti i u
sljedecem zivotu?" upitala je.
"Ne, ne salim se. Ida, mogJi biste. Svoju karmu mOl'ate urav
"A sto je s njezinom karmom?" tugaljivo je upitala.
"Mene u ovom trenutku zanima vasa karma, buduCi da ste vi
ovdje."
"Ali, bme ja stvaram takvu karmu?" upitala je.
"Kao prvo, svojim gnjevom usmjerenim prema Marthi i njezi
nu oovcu tumore. Drugo, nedostatkom zahvainosti za
sve dobro sto imate u svojem zivotu stvarate 105u karmu. Trece,
dragocjenu tratite fla one sto zapravo nije problem.
Tako cete s vremenom privuci problem. Cetvrto, svojoj djeei
niste dobar uzor. Peto, Marthu ne mozete prornij enid; mozete
promjeniti sarno sebe. Vi se ponasate glupo. To je sramota",
ostro sam rekl a.
U Louiseinim je oeima bljesnula ljutnja, ali se ugrizla za jezik i
razmislila 0 mojim rijecima. "Ni kada to nisam tako shvatila.
Vidjela sam sarno kako ljudi misle da je Martha bolja zato sto je
puno bogatija. Zeljela sam da mi ona prizna zaslugu, da se osje
cam vazno. Zar doista mislite da su tumori nastali zbog mojeg t
samoprij ezi;a? To je zastrasujuce. Aii, morate shvatiti - svi Ijudi '
.-
koje poznajem prosuduju druge po tome koliko novea posjedu
ju." Louise je zastala, a tada je ponovno zapJakala.
"Mislim da biste se trebali poeeti druz.iti s uvidavni jim Ijudima.
Zar i vas suprug tako razmisIja?" upitaia sam.
"Ne. On misli da sam luda jer neprestano nastojim porasd u
Marthinim ocima. Njemu novae nije toliko vaZan kao meni. On
smatra da imamo mnogo i da bih trebala uZivati u nasem livotu.
Kad pornislim na njega, uvidam da ga je moja opsjednutost zacije
10 izludivala. On je mnogo bolji eovjek od menel/, rekla je kroz suze.
"Louise", rekla sam blago, "da nemate svojih vrlina, on bi vas
do sada vee ostavio. Ne porieite one 510 je dobro u vama.
PokuSajmo pronaci naCin da prev]adate negativno i istaknete
---- - -
uvjerenje da Ijudi vrijede onoliko koliko novca posjeduju. To je
presudno vazno da biste pronasli naCin za oblikovanje zdravije,
sretnije i uravnotezenije buducnosti. Vasa je karma u vasim ruka
ma!" uzviknula sam.
"Kako da se oslobodim opsjednutosti?" upitala je.
OSLOBADANJE on OPSESIJE
"Kao prvo i najvamije, morate shvatiti sto je opsesija. Opsesija
ima dva znacenja. Sa stajaIista jasnovidnosti, posrijedi je oblik
opsjednutosti. Op?jeda vas zudnja za neCim. Ta zudnja potpuno
vase SI6e i postaje svojevrg an mel}talni entitet. Taj se
enti tet uhvati za vase mentalno tijelo, za vasu auru i hrani se
ponaVij'anjem odredene zamisli. Jednostavno receno,. taj entitet
i neprestano ponavljajuCi: Martha, llovae, iWarrha, novae.
4, Entite: se pOlstOvjecuje s vasom negativnom mantrom i odriava
, OpSeSlj U.
"Drugo znacenje ima psiholoski temelj - posrijedi je fiksacija. _
Prirodan tok intelekta je poremecen jer je odredena zamisao
umu onemogucila jasno razmisljanje. Louise, vi ste opsjednuti
zudnjom za sestrinim novcem i odobravanjem. To mozete ispra
viti samo konstruktivnim razmisljanjem. Morate se prisiliti zamije
niti nezdravu mantru kompulzije dobrohotnom, skladnom
matrom." Zastala sam kako bih ustanovila je Ii shvatila.
"To je lakSe reci nego uciriiti", rekla je s oCitim samosazaljenjem.
Savjetovala sam joj da uzme zelenu ka rticu i zapise:
.... Opsesija moze dovesti do umobolnosti.
"LakSe je osloboditi se opsesije nego izaci iz umobolnice.
Nastavi te Ii odrzavati tu upomu fiksaciju, smrtno cete se razbo
Ijeti iii popuno poludjeti", rekla sam zeJeci je prodrmati.
"Je li doista tako ozbilj no? Je Ii taJ entitet vrag?" upitala je sa
strahom u glasu.
"Da, vrlo je ozbiljno. I ne, nije vrag. Vrag se ne bi zarnarao tak
yom besmislenom opsesijicom. Negativna sila koju ne ki nazivaju .t
previse je zaokupljena izazivanjem ratova i raspirivan
jem mrmje, pohlepe iIi bilo cega sto bl negativno utjecalo na
Zasto bi se zamarao najobicnijim sestrinskim supar
nistvom? Vi i Martha niste Kain i Abel , zar ne?" nasaliJa sam se.
"Recite mi vise 0 tom entitetu. Zbunj ena sam. To je zastrasu
juce", dodala je Louise, napokon cuvsi sto joj govorim.
"Entitet 0 kojemu govorim jest zlonamjeran el emental.
PosiTjecfi je oblik Zivota koji nije razvio fizi cko ti jelo. Mozete ga
zamisJiti kao bice nalik duhu koje se zakvaci za vas um i uziva
ponavljati ruZne, besmislene zamisli . S tim moze nastaviti samo
ak'Omu dopustlte. Strah moze biti koristan ako vas ponuka da
oS-tvarite promjene u svojem zivotu. A vi imate razloga za strah .
. .-......--..,,--,
Svojim izopacenim razmiSljanjem privlacite nesrecu. Nije Ii yam
dojadilo fivjeti u tom samonametnutom ocaj u?"
._-
Razgovarale smo jos neko vrijeme i Louise je odlucila presta
ti razmisljati 0 sestrinom i poceti razmisljati 0 svojem zivotu.
Savjetovala sam joj da kupi kartice i bilj eznicu za dnevnik Moc
karme.
Uzmite dvije kartice i zapisite:
1. Opsesivnu misao prijeko je potrebno zamijeniti
konstruktivnom.
2. Konstruktivna misao je ona koja pogoduje zdravlju i *"
unutarnjem miru.
Primjeri konstruktivnih misli jesu:
I'StiCi ce mi sve sto mi pripada ako ostanem pun Ij ubavi i dobar."
146
147
------
"U meni je mir dobre karme."
"Usredotocit eu se na dobro u svojem zi votu."
Opsesivne rijeCi zamij enite rijeCima poput "prijateljstvo",
"dobrohotnost", "veza", "jedinstvo", "blagotvornost", "iscjeljenje" i
"ravnoteza".
Vas urn ne moze misliti dvije misli odjednom. Trebali biste biti
budni i promatrati svoje misli poput jastreba. ( im opazite da se
/1 pojavljuje negativna fiksacija, zastanite, udahnite i smjesra promije
L rijeci. vocE st?ga ne odustajte. Opsesija
'\ ee s vremenom lzgubltJ moe I rasphnutl se. Upamtlte da sarno VI
mozete promijeniti svoju karmu. Biljezite svoje osjeeaje u dnevnik
Mac kaIme. Tako eete lakSe opaziti rezultate svojega truda.
Kad je otiSla, bila sam uvjerena da ee dobiti bitku. Sa zadovolj
stvom mogu reei da sam bila u pravu. Vratila se za godinu dana,
a sestru tom prigodom gotovo da i nije spomenula. BIia je zaoku
pljena svojim poslom io bitelji. Tumori se vise nisu pojavili. '\ .
Leov bumerang
Novae je oduvijek sluzio kao mjerilo uspjeha iIi neuspjeha. Ljude
u finaneijskim teskoeama cesto se smatra lijenima iIi jadnima.
Razgovarala sam s ljudima koji ne zele priznati da im je potreban
posao iii financijska pomoe jer se plase da ee ih smatrati gubitni
cima. Takav je stav okrutan i moze se poput bumeranga vratiti
osobi koja ga njeguje.
Leo poznaje sve. Vrlo je uspjesan i eijenjen, a uspjeh mu omo
gueuje mnogo slobodnog vremena. J ednom je primij eti o: "Sto se
I"
vise uspnes, to manje moras raditi zato sto mozes platiti drugima
da tebe obave napome poslove".
Leov dobar prijatelj izgubio je posao i zamolio ga za pomoe.
Leo je rekao: "Svakako, odmah eu poduzeti nesto". Njegov je
148
prijatelj cekao i naposljetku ga nazvao tri tjedna nakon sto mu je "
uputio molbu. Leo ne sarno sto nije ucinio nista da bi mu pomo
gao, vee2.
e
nlje ni uzvratiti mu poziv. A moglo je biti t
posve lako. Telefonska preporuka njegovom je nezaposlenom 1
prijatelj u mogla znaCiti mnogo. r
Nakon nekog vremena Leu je ria poslovnom planu krenulo
nizbrdo. Glasovanjem su ga izbaCili iz vlastite tvrtke, a losa ula
ganja u dtigove. Poceo je nazivati ljude i traziti 't
pomoe, a kad mu pozivi nisu uzvraeeni, bio je zaprepasten.
-- - - - \
Bumerang!
Leo je na tezi nacin nauCio da se sve vraea i plaea. Izreka: "S
drugima postupaj bi zelio da postupaju s tobom"
postal a je Leov moto. Danas je vrlo svjestan koliko je vazno
pomagad dnJgima. Qsmollslucaju, bolje ikada nego nikada.
Leo je jos uvijek bez novea, ali posao ocekuje s nesto vise opti
mizma, a pomazuCi Ijudima, cak i na svoj odnedavno skroman
naCin, napokon ima dobra misljenje 0 sebi i svojem zivotu.
Vidjela sam kako mnogi Ijudi stvaraju i gube bogatstvo. Zbog
toga budite oprezni po pitanju osuclivanja finaneijskih iii ostalih
situaeija u kojima se drugi nalaze. Nemojte se oglusiti na poziv
upomoe. SljedeCi bi mogao biti vaf.' - -
Slijede dva korisna savjeta koje valja zapisati na dvije zeJene
kaniee:
1. Nikada ne propustajte priliku da pomognete drugome.
2. Sljedeca osoba kojoj ce biti potrebna pomoc mogli
biste biti upravo vi.
Lawrence je rekao: "Novae nije tesko steeL Gotovo svatko
moze steei bogatstvo ako je za to spreman zrtvovati sve ostalo.
Mnogo je lakSe bin bQgat nego biti mudar, Bogatstvo nije mjera
149
duhovnosti. Duhovnost se ocituje u razboritom postupanju s
bogatstvomtelldobrocinstvu."
STRAH
Ustanovila sam da mnoge od mojih klijenata muci osjecaj straha.
U lj udima koji se strahovito plase siromastva cula sam paniku:
"Moja je majka neprestano Zivjela u strahu da cemo sve izgu
biti. To se nije dogodilo, ali ja zivim u istom strahu. "
>lSto ce biti sa mnom ako u starosti ne budem imao novaea?"
"Jako sam bolestan, aIi ne mogu uzeti ni jedan dan bolovanja
jer ee me otpustiti i izgubit CU povlastiee. Ne znam kome da se
obratim."
"Znam da imam milijune, ali ipak brinem zbog novca. Sve su
se moje prijateljiee udale za bogate muskaree. Sto ako ja ne
pronadem bogatoga?"
Osobi koja je u panicnom strahu zbog novea savjetujem da u
dnevnik Moc karme zapise sljedeca pitanja. 0 njima je potrebno
promisliti i potom na njih odgovoriti potpuno iskreno.
*(i J Privlacite Ii losu karmu time sto dragocjenu energiju tratite
na zabrinutost zbog novea iako imate i vise nego dovoljno?
Budite oprezni. Zbog toga biste mogli izgubiti sve sto imate iii
se u sljedecoj inkarnaeiji roditi u krajnjem siromastvu.
2. Ako nemate dovoljno novea za zadovoljavanje vlastitih
potreba, stvarate Ii losu karmu time sto ste usredotoceni na
problem umjesto na rjesenje? Smjesta promijenite zariste.
Sjetite se da je promjena nacina razmisljanja prvi korak prema
r:rom)eru karme. Negativno je neimasti
ni , a pozitivno razmisljanje donosi obilje.
150
3. Vjerujete Ii kako yam je sudeno da nikada nemate dovoljno
novca? Novcana se karma, kao i svaka druga, moze promije-.>t..
niti u tren oka. Ako danas nemate dovoljno novea, to ne znaci
da ga ni sutra neeete imati dovoljno. Mozda cete morati vise
raditi , promijeniri zanimanje iIi se cak preseliti na mjesto koje
nudi vise mogucnosti. Ali, svakako mozete zaraditi vise.
4. J adikujete Ii umjesto da radite? Prestanite s tim!
U IME WUBAVI PREMA NOVCU
Goethe je rekao: "Sve je na svijetu moguee izdrzati osim vjecnog
blagostanja". Kao sto sam vee spo;;enula, novae sam po sebi nije
korijen--sveg zfa.-Zla moze biti sebicna, bespostedna, bezobzirna
i opsesivna Ijubav prema njemu.
JUDITlUN NAUM
"Uvijek dobivam one sto zeIim!" Bile su to prve rijeci kojima mi
se obratila zen a po imenu Judith.
"Zasto tada imate potrebu razgovarati sa mnom?" upitala sam.
"Mislila sam da biste mogli potvrditi one sto vee znam", odgo
vorila je.
"Judith", rekla sam, "ako uvijek dobivate one sto zelite, zasto
se ljutite na Harryj a koji nema zelju spavati s vama?"
"Kako znate njegovo ime?" Doimala se gotovo uplasenom.
Objasnila sam joj da mi moj psihicki dar omogucuje spoznati
one pojedinosti koje mi ljudi sami ne otkriju. "Judith, vi ste nemi
losrdni. Uzimate sve sto zeIite. To ukljucuje i tude supruge."
Zastala sam i pricekala njezinu reakeiju. Nekoliko trenutaka nije
bila sposobna odgovori ti. Znala sam da sam stroga prema njoj,
ali sam vidjela da ee u buduenosti dozivjeti mnogo nevolja ako
ne preispita svoje ponasanje.
151
"Nisam ja kriva ako zena nije sposobna usrecivati svojega
muSkarea, a osim toga, ne zelim njega - zelim one sto mi on
moze dati" , odgovoriJa je.
Ja sam isti cas upitaJa: "Kako biste se vi osjecaJi kada bi se
neka zena okomila na vasega supruga kako bi dobila njegov
novae?"
"Neka pokusa! J a ionako nemam supruga. Ne bih mogla biti
sretna sarno s jednim muskareem. Potrebna mi je raznovrsnost",
odvratila je.
Pomislila sam da se sali. Malo je Ij udi tofjko bezobzimo.
Promotrila sam je i shvatila da je posve ozbiljna. "DakIe, kako da
dobijem Harryja?" bestidno je upitala.
"Budite oprezni sa zeljama", upozorila sam je. "Mislim da ste
na putu prema velikoj nevolji , ali jos uvijek imate vremena pro
mijeniti smjer. "
"SluSajte", rekJa je, "zelim veCi stan i viSe novea. Harry je naj
bogatiji covjek kojega pomajem i zelim dio toga kolaca. Ako ga
namamim u krevet, uvjerena sam da ce mi dati sve sto pozelim.
Ocito je da Harry nije zadovoljan seksom kod kuce, a ja mogu
rijesiti taj problem. Ne volim ga, ali mi se prilicno svida, a vofim
njegov novae", rekla je sa smijehom.
"Harry je ozenjen i ima troje djece. TrebaH biste razmisliti zasto
se zelite opteretiti losom karmom tako sto cete manipulirati
muSkareem ne biste Ii dobi1i njegov novac. Zar yam nije zao nje
gove obitelji? Primali ste da ga cak ni ne dodala sam.
"Moj uspjeh u zi votu ovisi 0 tome koliko uspjesno odvlacim
muSkaree u krevet", odvratila je.
Neupucenost u karmicka pitanja nece je zastititi od posljedica
njezinih postupaka. Ona je jednostavno bil a bezobzi ma. Zeljela
je one sto je smatrala da joj Harry moze dati i to je bilo sve
Predvidjela sam da ce ga osvojiti, ali ce joj to donijeti veliku
152
nevolju. "Necete biti sretni, Judith. Jos nije prekasno da se pre
domislite. Savjetujem yam da Harryja ostavite na miru i da se
usredotocite na potragu za slobodnim muSkareem.
1I
Znala sam
da nece prihvatiti moj savjet.
Mnogo mjeseci poslije Judith me je ponovno posjetila. "Bi li ste
u pravu", pliznala je. Primijenila je svoje seksualne vjestine da bi
odmamila Harryja od njegove obitelji. On je otiSao od kuce i
unajmio stan za njih dvoje. Za nekoliko je mjeseei bankrotirao.
Kad se preselila k Harryj u, J udith je otkazala svoj stan i ostavila
posao. Stoga je bila prisiljena poceti iz pocetka. Harryjeva je
supruga podnijela zahtjev za razvod, a Judith vise nije zeljela biti
s njim. Harry je zbog stresa dozivio blazi srcani udar, pa mu je
Judith dopustila da ostane s nj om dok se ne oporavi.
"Napokon shvacam sto ste mislili kada ste rekli da svojim
postupdma privlacim losu karmu. Sada ispastam jer sam iskori
stila Harryj a da bih dobila one sto zelim. Jasno mi je da sam .t
samu sebe zavaravala govoreCi kako istinsku ljubav ne zelim toli- {
ko koliko novac", rekla je. "Kako se mogu lijesiti te lose karme?"
upitala je.
"Losu karmu ne mozete izbnsati Sto je ucinjeno, ucinjeno je.
Zbog toga je uputno razmisliti prije no sto progovorimo iii djelu
jemo. Zivot ce vas postaviti pred situaciju u kojoj cete platiti cije
nu za svoje postupke. Iz proslosti mozete nauciti mnogo. Te yam
spoznaje mogu pomoci da ne ponovite pogresku. Za sada mora
te biti dobri prema Harryju i pomoci mu da se oporavi . Nemoj te
razmisljati 0 sebi, vee 0 Harryju. Zaposlite se i samoj sebi obecaj
te da tako viSe necete postupiti . Na taj nacin cete stvoriti novu,
dobru karmu", rekla sam joj.
Uzmite zefenu karticu i zapiSite:
Losu karmu ne mogu izbrisati, ali mogu izvuci pouku i od
ovog trenutka poceti stvarati dobru karmu.
153
Judithina pnea nije neuobicajena. Mnogi ljudi moraju
.....
dozivjeti zakon karme na djelu da bi ga shvatili. Judith je pomo
cu seksa zeljela dobiti novae. U tome nije bilo Jjubavi. Na teZi je
nacin shvatila da ako svojim postupeima namjerno povrijeclimo
sebe. Bumerang. X 'v 1. c... .:.v...
o
Pamelin novi hit
Pamela raspolaze nasljedstvom zbog kojega ne mora raditi.
Lijepa je i ima sjajnu liniju koju moze odriavati bez dijeta. Jedini
oblik tjelesne aktivnosti za nju je kupovanje uslijed kojega prije
de jedanaest raskrizja, od Saksa na Petoj aveniji do Bergdorf
Goodmana, ali se ipak neprestano zali . Cini se da s lakocom pri
vlaci muskaree, vjerojatno zbog toga sto posjeduje osobinu
domisljatosti koju neki smatraju zabavnom. A i novae ne skocli .
Cini mi se da je mene shvatila kao oblik zabave. Ali , mislim da
joj nas razgovor nije bio osobito zabavan. Veliki dio razgovora
provela je ZaleCi ce zbog svojih noktij u, prilicno uzrujana zbog
toga 5tO joj je jedan puknuo. BiJa je poput junakinje iz romana
razmarena bogatasiea koja zivot shvaca kao dugi niz zabava. Sve
vezano uz nju bilo je otmjeno: njezina odjeca, frizura i adresa.
No, relda mi je da joj je "dosadno, dosadno, dosadno"! lake joj
nije bilo do putovanja u Europu, zeljela je otiei nekamo. Bilo joj
je mrsko izvan sezone odlaziti na jug Franeuske, a ltalija je posta
la previ5e "obi cna". Zalila se da je New York sumoran i da mu
nedostaje cari , a ni jedan muskarae kojega je upoznala ni je je
zelio dugo zabavljati. Dojadile su joj sve zaE>ave te sezone i jed
nostavno vise nij e mogla podnositi svoje glupe prijateJjiee.
Pomislila sam: kako lakva osoba uopce moze imalipnjalelje?
Medutim, zaokupila me je. Nedvojbeno je u mem probudiJa
radoznalost. "Sto bih ja mogla uciniti za vas?" upitaJa sam je.
"Zelim da mi otkrijete moju buducnost", lakomisleno je odvrati
154
lao "Zar to mje vaS posao? Zelim da me zapanjite svojom sposobno
seu otkrivanja onoga Sto yam ja nisam rekla", rekla je bruseci nokte.
''Pamela, ovo nije salonska igriea", relda sam. "Imam previse
posla da bih radi vase zabave izvlacila zeceve iz sesira."
Doimala se zaprepastenom, ali se brzo sabrala. "Pa, draga.
nisam vas z.eljela uzrujati, sarno mi je trebalo nesto novo i druga
cije pa sam pomisJila da biste mi vi to mogli dati."
Relda sam joj kako bi bo.Jji lijek za svoju dosadu mogl a prona
Ci u pokuSaj u da neSto od svojega velikog bogatstva i vremena
iskoristi za pomaganje drugima.
"Zasto bih to cinila? Ovo je Amerika. Zar si ljudi ne mogu sami
pomoci?" upitala je.
Sada sam ja bila zaprepastena. Kad sam uvidjeJa koliko je sli
jepa za patnju koja je okruZuje, ostala sam bez rijeCi. a ona se i
dalje zalila na sve te se pitala zasto su ljudi tako glupi i "sirovi".
Sebe je smatrala inteligentnijom od svih. Svoje je roditelje sma
trala glupima, susjede priprostima, a prijateljiee dosadnima.
Pitala sam je Ii ikada citala.
"Nitko nije napisao nista vrijedno Citanja", odvratila je.
"Pamela", relda sam pri kraju seanse, "morate shvatiti da je
zivot koji zivite sarno kap u moru vjecnosti. Ako se ne trgnete i ne
pokuSate uciniti nesto za drugoga, u sljedecem cete zivotu biti
vrlo nesretni. Ako ne prestanete jadi kovati i ne razvijete barem
malo zahvalnosti , u sljedecem zivotu necete imati niSta, basmSla.
Kako uopce podnosite samu sebe? Sarno se Zalite kako je sve
uzasno i kako su svi Ijudi dosadni. Ako zastanete da biste dobro
promotrili sebe i ispraznost svojega zivota, mozda cete imati toIi
ko zdravog razuma da se barem malo uplasite. Probudite se prije
no sto bude prekasno! Dobiii ste vrlo mnogo, a mislite da yam
ovaj planet sve to duguje. U varna nema ni trunke zahvalnosti.
Nikada msam upoznala toliko samozivu osobu."
155
Zastala sam pomislivsi da sam otiSla malo predaleko. Nadala
sam se sarno cia ce je ta sok-terapija barem malo trgnuti. Ali ,
Pamela je same zatreptala i uzdahnula: "Pa, trebala bih krenuti .
Moram stiCi u Saks prije zatvaranja. Treba mi nocna krema. "
Ustala je i rekla da je presretna jer me je upoznala. Jednako sam
tako mogla razgovarati i s hladnjakom. Gotovo sam joj rekla da
njezin livot vidim kao besplodnu pustos, a ona na to uopce nije
odgovorila! Na odlasku je pohvalila moj "udoban" stan.
S olakSanjem sam zatvorila vrata i prasnula u smijeh. Ne
mozete doprijeti do svakoga. Ljudi naposljetku moraju sami
odluciti kako ce zivjeti svoj zivot. Ja sarno mogu dati sve ad sebe
da ih uputim u pravom smjeru. Pamela zacijelo uziva u tom sta
nju negativnosti jer bi u suprotnom nesto poduzela i promijenila
gao Kad napusti materijalni svijet, mogla bi je zaprepastiti spozna
ja da u svijetu duhova nema Saksa ni Pete avenije. Mozda ce se
dogoditi nesto sto ce je probuditi, ali je to malo vjerojatno. Njezin
istinski problem jest prevelika kolicina novca. Pamela je ziv}
dokaz da bogatstvo nije isto sto i sreca.
Zato sam deset mjeseci poslije bila vrIo iznenadena kada je
Pamela nazvala kako bismo dogovorile jos jedan sastanak.
"Pamel a, zasto me zelite ponovno vidjeti?" upitala sam. "Mislim
da za vas ne mogu vise nista uciniti."
"Oh, sarno mi se ucinilo da je vrijeme za kontrolu", odvratila je.
"Pamela", rekla sam, "ja nisam vas zubar."
Ona se, kao i inace, ni je dala smesti vee je nastavila. "Pa, raz
miSljala sam 0 onome sto ste mi rekli i mislim da je vasa zamisao
da pokusam biti zahvalna prilicno zanimljiva. Zapravo je ne razu
mijem, ali sam mislila da moiemo jos jednom porazgovarati 0
tome ako mozete pronaCi malo vremena za mene. "
Nekoliko sam trenutaka razmisljala 0 tome ima Ii smisla
odnati jos jednu seansu, ali sam ipak zakazala sastanak.
156
Stigla je u dogovoreno vrijeme, pretrpana vreCicama i bez claha.
'Nadam se cia ne kasnim" , rekla je. "Bila sam na rucku s prijarelji
com, a ona je bila tako puna vijesti da je vrijeme sarno proletjelo."
"Je Ii rucak bio ukusan?" upitala sam.
"Hrana je bila uZasna" , odgovorila je. "A ozracje l Pomislila
sam da sam se izgubila i zavrsila u nekoj jeftinoj zalogajnici. Vise
nigdje ne mozete dobiti dobru uslugu. " Zastala je kako bi dosla
do daha. "Izgledate sjajno, Mary T. Gdje ste pronasli ttl haljinicu?"
upitala je.
liNe sjeeam se, draga" , odvratila sam. Mislila sam da ee se taj
sat otegnuti jer je Pamela pricala bez prestanka, ne dajuCi mi pri
liku da dodem do rijeCi. Naposljetku sam uspjela ubaciti:
"Telefonom ste mi rekli da zelite cuti vise 0 temi zahvalnosti. "
"Da, zelim. Nikada nisam cula da netko 0 tome govori tako
kao vi. Je Ii to iz neke nove vrste psihologije?" upitala je.
Nastojeei sakriti prenerazenost, rekla sam: "Zar nikada niste ni
za sto bili zahvalni?"
"Dakako. " Nasmijala se. "ZahvaJjivanje je znak dobrog odgoja. "
"To nije one na sto sam mislila", rekla sam. "Jeste Ii ikada osje
tili zahvalnost za sve dobro sto ste u zivotu dobili ?" Pricekala sam
odgovor.
Blij edo me je pogledala kao da joj je to nesto posve nepozna
to. Uspjela sam reei neSto na sto nije imala odgovora. '!l1 sam pri- *'
kazel1l kako povlastice u kojima je;f
je uzimala zdravo za gotovo-- izgled, zdravIje, mate- "t
imovina, obitelj i prijatelji - zapravo divni darovi te da bi '*
biti duboko zahvalna za sve to j jos mnogo toga. ?ilo je..*
da i dalje ne shvaea pa sam joj predlozila da nacini popis*
pozitivnoga u svojem zivotu, svega na cemu bi mogla biti tt
SaV]etovala sam joj da kupi biljemicu za posebilJ1 >
i naslovi ga Moe karme. ;t
,
157
Lice joj se razvedrilo pa sam na trenutak pomislila da sam
doprla do nje, da je napokon shvatila. Ali, ona je tada poeela
uzbudeno brbljati kako je to sjajna zamisao za novu drustvenu
igrieu: svojevrsnu potragu za blagom pri kojoj bi svi morali na6
niti popis onoga za 5to su zahvalni. Pobjednik bi bio onaj koji bi
u najkracem vremenu sastavio najduZi popis. Svim ce svojim pri
jateljieama kupiti dnevnike jer zna gdje se prodaju najbolji.
Zaustila sam prigovor, ali sam tada pomislila: Tko zna? Moida ce
barem netko jz toga nesto nau6ti I to vrij ecli truda.
Pamela mi je na odlasku zahvalila na zamisli za koju je smatra

l.'" la da ce postati "hit". Ne bj li bilo sjajno, pomislila sam, kad bi se


t {o doista dogodilo - .... kad bi zahvalnost postala 'hit"? Ovaj
-k postao sretniji. Pamelin motiv nije bio nesebie
an, ali , tko ne riskira, ne profitira.
NE KRADITE UNlVERZUMU
Medu stanovitim metafiziekim iii takozvanim duhovnim pokreti
rna za kontrolu uma vlada strasno, opasno vjerovanje. Pripadniei
tih skupina tvrde da je univerzum zainteresiran za finaneijska
pitanja svojih stovatelja. "Dokaz
ll
istinske "prosvijetljenosti" jest
neprekidan dotok novea pri eemu osoba ne mora ni prstom mak
nuti. Privlaeenje novea na taj nacin naziva se "svijescu 0 obUju".
Mozda se pitate 5to podrazumijevam pod izrazom "na taj
nacin". Da biste nesto postigli, svoje biste misli trebali nadzirati
tehnikama vizualizaeije, koneentraeije, inkantaeije, meclitaeije i
kontemplaeije. Navedene tehnike same po sebi nisu ni negativ
ne ni pozitivne. 0 motivu osobe koja ih primjenjuje ovisi hoce li
u svoj zivot privuCi dobru iii losu karmu. Ako zeljeni rezultat
_.,---
'* roaterijalisticki (novae, moc, seks) umjesto duhovan (sigumost.
sklad, nesebicnost), posljediea ce biti karma.
RadeCi s pozitivnim stavom, vise novea posteno mozete steCi
158
cak i uz vrlo malo domisljatosti. Tako ne stvarate negativnu If
jer dobivate one 5tO ste zasluzili. Ali , budite oprezni: uzi- '*"
novea ill bilo cega drugoga 5to niste stekli vlastitim kon- -.L
struktivnim radom stvarate losu karmu. To je vrl o opasno - tjele- 'I
mentalno, duhovno i, dakako, karmicki. :t
Carol i ta stci.ra cma magija
Carol je vjerovala da joj univerzum duguje novae. Posjetila me je
zeleCi znati kada ce joj stiCi novae. Namamljena obecanjem
bogatstva, primjenjivala je mnoge tehnike ocitovanja te cekala
da se njezine zelje ostvare. Bila je toliko opcinjena zeljom da pri
vuce say novae koji joj univerzum "duguje" da je svaki zaradeni
dolar trosila na radioniee, vrpee, predavanja, seanse kod vido'v
njaka i slieno. Naposljetku je otpuStena jer je zbog seminara izo
stajala s posla.
Njezino me je stanje uznemiri lo. Imala je "stakleni" pogled
kakav sam vidjela kod Ij udi koji su bili pripadnici nekog kulta.
Obazl'ivo sam joj pokuSala objasniti zakon karme. Ona me je
neprestano prekidala pitanjima 0 noveu .. . noveu . .. noveu - toli
ko da sam bila prisiljena reci joj da za5Uti. Zanijemila je od gru
bosti mojih rijeci. Tom sam se metodom posluzila jer sam se pla
sila da srlj a u propast i ocajnicki sam joj zeljela pomoCi da je iz
bjegne, ako to bude moguce.
primjena okultnih moci u eilju ostvarenja osobnih zelja *
zaQE,aY9 je zloup0E.aba sile i moze se nazvati emom magijom",
rekla sam. Pogledala me je kao da govorim "kineski". Zato sam joj
to POdrobno objasnila sljedeCim rijecima: 'f<?vjeka stiti sarno nje-
dobrota. Ako se uhvatite za neku misao i izdvojite je od dru
05lik. Svakj takav oblik postaje elemental.
je nevidljivi entitet u rirnitivnom stadiju razvoja. Ti su
i kao vile, patuljei , VI en]ael , maliei, trolo-
VI , gob in! I tako dalje. Ako ste vidoviti, mogu postati vidljivi. Ali,
----- -
159
----
nemojte se zavaravati . To sto ih vj ne vidite ne znaci i da ne
postoje. Slijepae nije vidio boju, ali zna da postoji. Elemental dje
luje prema covjekovim llputama. Upute proizlaze iz snamih
misaonih oblika stvorenih ponavljanjem i nadziranjem uma.
Elementali djellljll u skladu s vasim llputama.
Razmislite: novae dobivate od nekoga. Reeimo da odlucite
pronaCi stotinu dolara. Duboko se usredotoeite i ponavljate:
"Pronaei eu stotinu dolara". Potom izvedete vjezbu naciziranja
uma pri kojoj zamisljate kako hodate ulicom i nalazite upravo
toliko novea. Moe vasih misli privlaei elementala koji za vas oba
vlja taj posao. Mozda ee proci tjedni ili mjeseci pri je no sto
doZivite posljedieu svojega sebienog postupka. Ali , jednoga cete
dana hodati ulicom. spustiti pogled i ugledati novae. Nemojte se
previse uzbudjvati . Netko je taj novae morao izgubiti da biste ga
vi pronasli. To je mogla biti necija soeijalna pomoc. mirovina
vase bake, novae kojim je neki student trebao kupiti knj ige iIi
necija 'zaliha za erne dane'. Poanta: to nije bio niti jest vas
novae." Zastala sam, a tada nastavila: "Elemental je zrtvi skrenuo
pozomost tako sto joj je poslao misaoni oblik zbog kojega je ispu
stila novac. Primjerice, vasa je baka upravo unovcila nalog za
isplatu socij alne pomoei i, u trenutku dok je novac spremala u
novcanik, pomislila je da je glaealo ostavila Ukljuceno i zabrinu
la se. U stanju rastresenosti ispustila je novac na ulicu umjesto da
ga spremi u novcanik. Elemental joj je poslao zamisao glacala.
Zbog toga kazem da je takav postupak krada univerzumu. Zbog
vaseg je intenzivnog misaonog oblika netko izgubio novac kako
biste ga vi mogli pronaCi. Jamcim yam da cete prije ili kasnije, u
najgorem mogucem trenutku ustanoviti da yam je noveanik pra
an. Bumerang! Izgubili ste novac iii su vas okrali", dovrsila sam
objasnjenje i pricekala njezin odgovor.
Carol je netremice i bez rijeei zurila u mene. Zato sam doda
la: "Razmotrite vlastiti :livot. NastojeCi uz manje truda dobiti viSe,
.
izgubili ste sve. Zar ne uvidate bumerang? Pozitivno razmisljanje
"Eoduprto djelovanjem donosi dobro:. Zasto
bismo se poigravali silama koje ne razumijemo?" upitala sam.
Carol je napokon progovorila. "Mary T. . kada eu tocno prona
Ci novae?" ViSe se nije vratila.
Uzmite zefenu kartieu i zapisite:
Pozitivno razmisljanje poduprto odgovarajucim
djelovanjem donosi dobru karmu.
KARMA I BANKROT
Qygove morate platiti. Th sam Cinjenieu vec mnogo puta pono
vila. lz nje proizlaze ozbil jna pitanja. Kada je obj avljivanj e ban
krota karmicki prihvatIjiva odluka? Posrijedi Je tesko duhovno
pitanje. 0 moguenosti objavljivanja bankrota razmislite tek kada
ste ucinili sve sto ste mogli da biste ga izbjegli. Sto podrazumije
yam pod "sve"?
Uzmite svoj dnevnik Moc karme i odgovorite na sljedeci kar
micki upirnik. Prepisite pitanja i uz njih zabiljezite odgovore.
Odgovori ee yam pomoCi da objektivno procijenite svoju finan
eijsku situaciju.
Wreste Ii pronasli drugi iIi treci posao da biste otplatili dugove?
Ii ijedan dolar potrosili na nesto sto yam nije bilo
prijeko potrebno umjesto da ste platiJi raeun?
}}Jeste Ii se javili svima kojima dugujete kako biste dogovorili
naein isplate?
G)Jeste Ii promi jenili naein zivota kako biste smanjili mjesecne
troskove?
(f)Jeste Ii prerezali svoje kreditne kartiee?
161
160
jI
IIII
II
iii :111
C
I
II
~ " I l
III WI
rid
11111/
@ Jeste Ii prodaJi sve vrijedno da biste nabavili novae?
(!:,Jeste Ii u potrazi za strucnim savjetom pretrazili sve moguce
izvore - casopise, knjige, televiziju, mudre prijatelj e?
Tijekom godina primila sam mnoge klijente koj i su ucinili sve
navedeno, ali ipak nisu bili sposobni vratiti dugove. Okolnosti koje
su prouzrocile njihovu finaneijsku propast bi le su izvan njihova
nadzora. Za neke se financijsko stanje brzo promijenil0, a: uspjesni
su se poslovi nasli pod utjecajem bumeranga. Druge je odgovor
no izlaganje riziku zakonitog posla dovel o do propasti . Najtragicniji
su slucajevi u kojima je bolest ispraznil a bankovni racun obitelji i
odnijela imovinu, ostavljajuCi jedi no mogucnost posudivanja
nove a putem kredimih kartica, uz veliku kamatnu stopu. U takvim
je slucajevima bankrot pri hvatl jivo duhovno rjesenje.
Herbert prihvaea drastieno rjesenje
Moj klijent Herbert nasao se u jednoj od takvih teski h situacij a.
Kad me je posjetio, bio je u dubokoj depresij i. Potrosio je svu
ustedevinu i podignuo drugu hipoteku na kucu kako bi pokrenuo
vlastiti posao. Radio je osamnaest sati dnevno, gubi o na tezini i
neprestano je bio napet. Koliko god se trudio, racuni su se gomi
lali jer posla jednostavno nij e bilo dovoljno. A tada je u podruc
ju u kojemu je Herbert zivio bez upozorenj a zavladala recesija.
Herbert je prodao svoj vrijedan automobil, djecu je upisao u
drZavnu skolu, pokusao pro dati kucu, ali ipak se nij e uspio izvuci.
Njegova supruga Lucy prodavala je domace kolace i kekse kako
bi mu pomogla. Pokusala se zaposliti, ali posla jednostavno nij e
bilo. Herbert je bio na rubu zivcanog sloma.
Rekla sam mu da u bUskoj buducnosti ne vidim da ce se nje
gava nepovoljna poslovna situacija promijeniti. Razgovarali sma
o mogucnostima, ali ja sam vidjela sarno bankrot. U njegovoj
sam auri vidjela da ce dozi vj eti potpuni slom iii cak umrij eti ako
162
se ne rasteretL Rekla sam mu sto sam vidjela, obazrivo, ali
odlucno.
Herbert je to tesko primio. Pokrio je lice rukama i zaplakao,
viSe zbog iscrpljenosti nego zbog samosazaljenja. Nedugo nakon
seanse zatvorio je posao i objavio bankrot. Obitelj se preseliJa u
mali stan, a Herbert sczaposlio u pi'ijateljevoj zelj ezariji. Lucy jos
uvijek prodaje kolace, a djeca sasvim dobro napreduju u
drZavnoj skoli . Herbert je ponizen jer nije uspio platiti dugove.
No, utjehu nalazi u spoznaji da je poduzeo sve sto je mogao kako
bi poravnao svoj karmicki racun. Drasticnom je rjesenju pribje
gao tek kad je situaeiju pokusao rijesi ti na sve moguce naCine.
Herbert je svirna nama jasan prirnjer karmicki plihvatljive,
duhovno uravnotezene objave bankrota.
Kelly je uhvacena na djelu
Kelly je stigla odjevena u skupu dizajnersku odjecu. "Sve je
novo", pohvalila se kad je sjeJa. Bilo joj je otpril ike dvadeset i pet
godina i bila je visoka, vitka, a nj ezi na je frizura podsjecala na
razdoblje jazza. Pogledala me je i rekla: "Upravo sam objavila
bankrot pa si mogu priuStiti ovaj sastanak".
"Nadam se da se salite", odvratila sam.
"Ne", rekl a je.
"Na kreditnim karticama napravila sam dug u iznosu od tride
set tisuca dolara. Jedva da sam uspij evala placati kamate, a
kamoli glavnicu. Zbog toga sam odlucila objaviti bankrot."
"I to vas uopce ne zabrinjava?" upitala sam.
"2asto bi me zabrinjavalo? Pa svi to cine", odgovorila je.
"Ne, Kelly, nije istina da svi objavljuju bankrot, a takav ce vas
stay dovesti u veliku kannicku nevolju. Niste poravnali svoj dug;
Vi sarno mislite da jeste. Niste pokuSali srediti svoju situaciju. Trosili
Ste na ono sto yarn nije bilo potrebno, a tada ste jednostavno
163
II
I'
odlucili svima reei da vas ostave na miru. Zivot ee vas na ovaj iii
onaj naCin prisiliti da odrastete i prihvatite odgovomost za svoje
postupke. Sada se hvalite jer si mozete priustiti sastanak sa mnom
zato sto ste iskoristili druge. Na kojem ste planetu odrasli?" upitala
sam Je.
"Kako znate da sam kupovala one sto mi nije bilo potrebno?"
izazvala me je.
"Oprostite, Kelly, mislim da svatko doista mora imati cetmaest
pari Manolo Blahnik eipela."
"Upravo ih toliko imam." Bila je ocito zaprepastena tom jasno
vidnom sitnieom.
Pa ipak, Kelly nije pozalila. Ponasala se kao da joj svijet dugu
je one sto zeli. Pohvalila se da je "preko veze" vee dobila novu
kreditnu kartieu. Jedva je cekala da ponovno krene u kupnju.
Naglasila sam joj da ee na ovaj iii onaj nacin biti prisiljena pla
titi dug. Zivjela je od tudeg novea. Dodala sam da u ne tako dale
koj buduenosti vidim i probleme s poreznom sluzbom. Tada je
priznala da je obavljala neke samostalne poslove za koje nije prija
vila porez. Usprkos tome, Kelly je iz mojega stana otisla kao da je
sve u najboljem redu. Nije cwa ni rijeci od onoga sto sam joj rekla.
Za godinu i pol susrela sam Kellynu prijateljieu. Kelly je doh
vatila porezna sluzba. BuduCi da nije mogla platiti porez koji je
dugovala, bila je prisiljena napustiti New York i vratiti se k rodi
teljima u Albany. Roditelji nisu blagonakJono gledali na nj ezin
odnos prema nepostivanju novea. Sada kao konobarica radi po
dvije smjene dnevno kako bi platila porez, a preostalo zaradu
daje roditeljima. Cipele je gotovo u bescjenje prodala u proda
vaonici rabljene odjeee i obuee. Bumerang
l
Uzmite cetiri ze!ene kartice i zapisite:
1J Ucinit cu sve sto je moguce da bih platio svoje dugove
164
prije no sto uopce razmislim 0 objavi bankrota.
2JBudem Ii u ovom iivotu zlorabio novae, u sljedecem cu
se roditi u neimastini.
U univerzalnoj karmickoj banei otpis nije moguc.
Dugovi ne zastarijevaju.
Pitam se jesu Ii ljudi svjesnida ee u sljedeeem zivotu biti pri- *
siljeni suocavati se s novcanim teskoeama ako u ovom zivotu zlo
rabe novae. Sto mislite, zbog cega se odredeni Ijudi radaju u siro- ('\
mastvu, umjesto u blagostanju? Losa novcana karma nedvojbe- *
no proizlazi iz ponasanja u proslim zivotima. Kellyne su nevolje *
mogle imati korijene u proslom zivotu, ali je njezino ponasanje u 4
ovom zivotu ocito moglo biti dovoljno za stvaranje lose karme.
Na Zemlju ce se vracati i svaki put zabrljati ako ne usvoji vaznu
pouku: postupanje s novcem jedna je od najveci kusnji *
s kojima se duh suocava. Nemojte zabrljatil
KARMA I DOPRINOS
Zivimo u svijetu u kojemu je jedna cetvrtina covjecanstva sposob
na trenutno olakSati patnje eijelom svijetu. Svatko ima mogucnost
dati onoliko novca iii rada koliko moze kako bi olakSao patnje
drugih. Mnogi od onih koji uzivaju u daru novea nemaju niSta
protiv dobrotvomog djelovanja. Ti ljudi u sebi nose zelju za
pomaganjem drugima. Oni nikada ne daju da bi dobili nesto
zaUZWat. Oni daju zbog toga sto im je to prirodno poput disanja
- i ispravno. To je znacajka cjelovite osobe u ovom svijetu.
t:esvjesnoseu 0 potrebama prikracenih stvaramo vr10 10
kannu._Ljudi mi dolaze i govore: "Kad se obogatim, zapocet CU s
dObrotvornim djelovanjem." U Zivotu nisam cula nesto toliko
narcisoidno. Sto zelite - bolnicki odjel koji ce nositi vase ime?
Mjesto u upravi sveucilista? Vitraz u katedrali? Moj odgovor glasi:
165
"Sto cekate? Zapocnite odmah. Mozete Ii odvojiti koji dolar za
beskucnike?"
Uzmite dnevnik Moc kalme i zapiSite sljedece jednostavne
savjete za oblikovanje svoje karme doprinosa.
Pronadite vremena da se osvrnete oko sebe. Ustanovite
kako u ovom trenutku mozete dati svoj doprinos.
bilo sto da biste pomogli drugima. To ne mora
biti nesto veliko. Dolar od osobe koja ima malo vrijedi kao i
milijuni dolara od vrlo bogate osobe.
(I; Novae nije jedino sto cini velikoduSnost. Ako smattate da
novca imate sarno onoliko koliko yam je potrebno, u dobrot
vorne svrhe mozete darovati i svoje vrijeme.
Ako ne osjecate unutarnju zelj u za davanjem, mozete
nauciti davati. Ljepota zelje za sluzenjem pozitivno ce djelova
ti na svj etsku, ali i na vasu osobnu karmu!
Zar ne zelite pomoCi drugima zato sto je to plemenito?
Svakoga dana prolazim pokraj starackog doma u svojoj nj uj or
skoj cetvrti. Tako sam upoznala mnoge stanare toga doma. Oni
za lijepih dana u svojim kolieima sjede pred ulazom i uZivaju pro
matrajuci prolaznike. Tim divnim Ijudima mozete uljepsati dan
ako im uJ2utite nekoli ko

rijeSi.,Nije tesko reci: :Dobar dan, k'lko
ste?" Nije te5ko pomaknuti im koliea ako zele sjediti tamo gdje je
Sunca. Moj dragi prijatelj Harold rado mi pokazuje najnoVi
je fotografije svoje voljene unuciee. Uzivam promatrati ga kako
se smije i smijesi dok mi pokazuje slike. Dovoljno je i pet minuta
da biste nekome pomogli da se osjeca'VaznQ. MI10gi su ljudi u
Greenwich Villageu svjesni onih koj i zive u starackom domu. No,
nazalost, mnogo je i onih koji ih nisu svjesni.
Da biste stvorili divnu karmu doprinosa, dovoljno je osvrnuti
se uokolo dok hoctate uhcom. Ne mOl'ate davati sarno novae!
166
dati i dobrotu, veselje te pozomost. Ako nam kamla *'
donese dug zivor, i mi eemo jednoga dana biti stari. Zar se ne
date da ee vas netko primij etiti dok budete sjedili koliclma '*
Q6ekujuci koju rijec ohrabrenja? Takav (in ne zahtijeva novae'
niti mnogo vremena. Potrebno je sarno malo energije. Za slucaj *
ste zaboravili: Ijubav rada Ijubavlju. ;:k
- .
Mnogo je lakSe biti Ijubazan nego neuvidavan. Mnogo je lakSe
bi;svjestan nego Zivjeti u mraku porieanja. Jos nikada nisam srela
sretnu sebicnu osobu. Rodeni smo da bismo davali, a neki od nas/\
su to zaboravili. Ne Zelim cuti opravdanja poput: "Kako da pomo-*
gnem drugome kada ne mogu pomoci ni sebi?" Jednostavnim t
cinom pruZanja ruke drugom Ij udskom bicu mogli biste prekinuti
negativan karmicki obrazae i privuci bujieu dobroga. *
.-
L'judi mogu biti motivirani na davanje zbog toga 5to vjeruju da
ce im se njihov "dar" na neki nacin vratiti . Takvo djelovanje nij e
pozitivno jer je razlog za davanje sebican. Mnogi vrlo bogati Ij udi
pompozno i uz tiskovne konferencije daruju mnogo novca.
Razlog tome cesto je izbjegavanje poreznih davanj a j stjecanje
pozitivnog publiciteta. Istina je da taj novae pomaze potrebitima.
No, takva veUkodusnost nije istinska, vee je posrijedi veli canje
ega darivatelja. Istinska radost proizlazi iz davanja bez obzira na
priznanje. Dak.le, dajte od sebe kada god obZlra na
u cinu davanja. VeIicalte gao Sjetfte se da smo
svi karmicki povezani.

Uzmite zeJenu kartieu i zapisite:
*U sljedecem zivotu i sami biste mogli biti poput beskucnika
na kojega u ovom zivotu ne obratite pozornosl
Kada sljeded Q.ut na uliei opazite beskucnika, dobra ga pogJe
Ako ne obratite pozomost na nj ega, u sljedecem zivotu
mOgli biste se nad u njegovoj kozi. Neki tvrde da lj ude moramo

167
poucavati samodostatnosti , a to podrazurnijeva uskraeivanje
"milostinje". Sjajno. Istina je da je uputno pokazati osobi kako da
posije sjeme koje ee iz godine u godinu radati plodovima. Ali,
dok osoba ne raspolaze sjemenom, zemljom, orudem i znanjem,
mogli bismo joj dati hranu i vodu.
Uzmite dnevnik Mockanne i izvedite sljedecu vjefuu svjesnosti:
dana zabi/jezite najmanje jedno dobro die/O' li
'* moze biti davanje novca beskucniku, /jubaznost prema
nekome na poslu, sat vremena citanja slijepoj osobi iii pru- .
zanje onoga obli ka pomoci za koji primij etite potrebu.
r
Vjezba ee yam pomoei opaziti sklad koji proiztazi iz dobre
karme svakog doprinosa koji izvire iz srca. U davanju budite jed
nostavni . ali .
Vjeneanje
Prosle sam jeseni primila poruku kojom me je Lawrence pozvao
da se sastanemo u Santa Feu u New Mexi cu. To me nije osobito
iznenadilo jer onamo cesto odlazim posjetiti dvije divne dame 0
kojima skrbim. Tako smo istodobno porazgovarali i pobrinuli se
za posao. Kad sam stigla u hotelsku sobu, zazvonio je telefon.
"Dijete moje, vidim da si stigla na vrijeme", rekao je Lawrence.
Savjetovao mi je da se odmorim jer sam presla dug put od New
Yorka do New Mexica. Rekao je da ee me sljedeeeg poslijepod
neva u cetiri sata cekati na jednom od mojih omiljenih mjesta.
Dan je bio savrsen. Odvezla sam se u gradie Ojo Caliente,
otpritike sat vremena voZi1je udaljen od Santa Fea. Gradie je ime
dobio po cuvenim izvorima mineralne vode. Lawrence i ja sasta
Ii smo se u neobicnom malom kafieu u sredistu grada.
Lawrence posjeduje neobicnu sposobnost da se posvuda
doima kao da je kod kuce, bez obzira na to gdj e se sastanemo.
168
Stigao je odjeven u plavu kosulju od trapera, khaki hlace, a na
nogama je imao udobne cipele. Preko ruke je nehajno prebacio
plavu jaknu. Smijesio se sa sjajem u ocima. "Prilagodljivost je
umijece", rekao je prihvacajuei moju ruku.
Nasmijala sam se. "U tvojem je slucaj u znanost. "
Narucili smo rucak i nekoliko mihuta sjedili u tisini. Lawrence
je znao 5to se dogadalo u mojem zivotu. Kao sto sam vee spome
nula, sposoban je procitati moje misaone oblike, a kad mi je
potreban, dovoljno je da pomislim na nj ega. Zelio je provjeriti
kako napredujem sa svojim karmickim projektom i odgovoriti na
pitanja 0 kojima sam razmisljala. Tisinu je prekinuo rijecima:
"Ispricaj mi 0 vjencanju na kojemu si bila prosli mjesec".
Moja kl ijentica, vrlo bogata pri padnica visokog drustva, svojoj
je keeri jedinici priredila raskosno vjencanj e. Tisak je tom
vamom dogadaju posvetio veliku pozornost. Uzvanici su bili
ugledni clanovi visokog drustva, a prijam je odrian u najboljem
njujorskom hotelu. Nije se stedjelo kako bi upravo to vjencanje
bilo vjencanje godine. Prisustvovala sam mu jer sam tu kl ijenticu
poznavala vee deset godina i bila mi je vrlo draga. Prijam je bio
sjajan i svi su se zabavljali.
"Pa, bilo je divno" , odgovorila sam. Ispricala sam mu pojedi
nosti i dodala da me zanima sto on misli 0 trosenju dva mitij una
dolara na vjencanje.
"Razmisli 0 tome koliko je Ijudi zaposlil a tvoja
Krojacice, cvjecare, hotelsko osoblje, vozace taksija,
?obavljace hrane i vina, postolare, prodavace u robnim kueama t
I tako dalje. Na taj je nacin pomogla gospodarstvu grada, svi su *'
dobra zabavili , a tvoja si je prijateljica to lako mogla priustiti . '*
Zena koja je svojoj keeri priredila takvo vjencanje zapravo je vrlo t
plemenita", odgovorio je. )If
Moram priznati da me je njegov odgovor iznenadio. Procitao
rni je misli. "Zastosi toliko zapanjena mojim odgovorom? Ti
169
- -
*pokusavas pouciti ljude prakticnim naCInlma stvaranje dobre
'* karme i pomaganja drugima, nije Ii tako? Vjerujem da je to vje
-* ncanje imalo dvostruku svrhu. Svi su se dobro zabavili pa je nji
'*hova radost odaslala pozitivne misaone oblike po cijelom gradu,
?\- a mnogi su Ijudi zaradiJil' , dodao je.
ovisi 0 jasnom uvidanju da se u odredenim
zivotnim okolnostima nalazimo kako bismo se razvili. Karmicki
.
gledano, osoba privlaci odredenu situaciju zbog toga sto iz nje
ilic5fa" nesto nauciti. ,Koliko god se odredeni problem doim
teskim, s vremenom ce je veliki iscjelitelj, ali i
ucitelj. psvajanje promjene iziskuje mnogo vremena. A
smisao za humor nikada nije suvisan. " Ponovno je zastao i otpio
gutljaj caja. "Mislim da se moram prilagoditi ovom kasnom satu."
Uzeo me je za ruku, otpratio do automobila i savjetovao mi da
promisiim 0 nasem razgovoru. UZivala sam u Ijepoti zalaska
sunca nad planinama. Osjecala sam duboku zahvalnost za
mogucnost uzivanja u prfroali razmisijala' 0 prilagodljivosti te 0
t?me kako "istinska promjena" zapocinje iznutra.
Sljedeca jednostavna vjezba pomoci ce yam ako ste opterece
ni financijskim brigama. Uzmite svoj dnevnik Moc karme.
G)zapitajte se: "Koliko sati dnevno provedem razmisljaju6i
o noveu, a koliko 0 svojem duhovnom razvoju?" Zapisite
odgovor. SIjede6ih sedam dana postavljajte- si isto pitanje i
zapisujte odgovore.
'" Ako na kraju tjedna ustanovite da novae dominira vasim
t mislima, da yam odnosi najve6i dio vremena i energije te
'\ vas ostavlja iserpljenima, vrijeme je da promijenite zariste.
i Ocito je da pitanjima duha ne posve6ujete dovoljno vreme
na. Mozda se pitate kako 6ete promijeniti zariste.
170
2. Promijenite svoj nacin razmisljanja. Jednostavno se
uzdignite u svijesti kako biste razmis/jali 0 onome sto pogo
duje uspostavljanju ravnoteze, Primjeri su prijateljstvo, Iju
bay, priroda, glazba i, najvaznije, sluzenje drugima. -*'t .ll
3. Sto vise puta dnevno odvojite po nekoliko minuta da
biste se u\5redotocili na one stocini duhovnu Ij epotu.
4. Na kraju svakoga dana ukratko opisite kako se oSjeeate.;::t-
Bit eete zapanjeni otkrivsi da je zabrinutost zamijenjena
ve6im skladom. Te dragoejenosti nisu materijalne, vee
duhovne. Na njih ne utjecu promjene na triistima novea.
'Na raspolaganju su svima i u svakom trenutku. Kada na
taj nacin promijenite svoje zariste, osjetit eete veliku prom
jenu u svojem stavu. Zabrinutost ee svoje mjesto ustupiti
dubljem unutarnjem miru.
* . '*
171
6. Kanna i moe
MIT MOCI
Moe je prolazna. Politieke , gospodarske i drustvene okolnosti
mogu se promijeniti u trenu. Novine su prepune napisa 0
drZavnim udarima, korporacijskim preuzimanjima, politickim
skandalima i gospodarskim previranjima. Ti dogadaji mogu dove
sti do drasticnih promjena vodstva na mnogim podruejima. Cov
jek u jednom trenutku moze biti "sef', a u drugom podredeni.
Borba za premoe moze unistiti obitelj, prijateljstvo i Ijubavnu vezu.
Ljude privlaee oni na moenim polozajima. Mnogi smatraju da
ee i sami postati utjecajniji ako budu videni u drustvu moene
osobe. No, moramo imati na umu da moe nije samo prirodeno
pravo vladara, nagrada za vojno napredovanje iIi posljedica poli
tieke pobjede. Moe ne zivi samo u uredima direktora najuspjesni
jih tvrtki. Mnogo je vrsta moei; financijska, politieka, drustvena,
emocionalna iii duhovna.
Priznajmo da svi zelimo imati odredenu moe u svojem Zivotu.
Svi imamo potrebu osjetiti da u svojem svijetu imamo odredenu
vaznost, moe, utjecaj iii vrijednost. Mnogi je prepoznaju u svoj em
Utjecaju kod kuee, na radnom mjestu, u crkvi iIi u zajednici.
Moe moze i trebala bi imati pozitivan utjecaj u nasim zivoti ma.
Ako je ispravno primjenjujemo, moe moze u nase Zivote donijeti
173
veei sldad i ravnoteZu. Jeste Ii ikada dozivjeli onaj divan osjeeaj
koji se pojavljuje kada smognete snage oduplijeti se iskuSenju
kao sto je puSenje, prejedanje iii prepuStanje neobuzdanoj prova
Ii bijesa? Jeste Ii pronasli vremena da biste pomogli nekome tko
se osjeea izostavijenim i usamljenim? Taj ein dijeljenja moei sa sla
bijim jaca oboje. Dobli sefovi svoju moe primjenjuju tako da se
njihovi podredeni osjeeaju postovanima i potrebnima. No, odre
deni obJjci moei mogu nestati u tren oka. Stoga nastojmo dosed
lstinsku moe. Trajno je one sto je istinsko. Ono ne ovisi 0 vanjskim
utjecajima.
Lawrence mi je govolio 0 istinskoj moei. "Istinska se moe
odrazava u unutamjim znacajkama osobe. Te se znacajke razvi
jaju putem pozitivne primjene volje i neprestane teznje stvara
nju dobre kanne putem razmisljanja i dj elovanj a koje koristi cov
jecanstvu. Ljudi koji zude iskljucivo za moei i zive za nju, zane
maruju sve ostalo u svojem zivotu. Obitelj, Ijubav i zdravlje neki
su od zanemarenih aspekata zivota koji otpadaju kako bi put
prema moei bio neometan. Kada je zudnj a za moei prejaka, cov
jek gubi vezu s ostalim Ijudskim bieima. Plije iii kasnije u njihovu
se svijetu dogodi stanoviti neuspjeh koji dovodi do usamljenosti,
tjelesne iii mentalne iserpljenosti iii cak preuranjene smrti."
Uzmite dvije ljubieaste kartiee i zapisite:
1. Moe bi trebala imati pozitivnu ulogu u mojem zivotu.
2. Istinska moe odrazava se u mojim unutarnjim
znacajkama.
Leonardov slom
Leonarda nista nije moglo sprijeciti u pretjeranom radu. Po eije
Ie je dane provodio u uredu pa si je uzimao vrlo malo iii nimaIo
vremena za odmor. Zbog toga je pretrpio blazi mozdani udar.
174
Prim1jen je u bolnicu, a lijecnik ga je izlicito upozolio da mora
ll5poriti. Leonardova je supruga bila vrlo zablinuta, ali on je nije
zelio posluSati. PokuSala ga je uvjeriti da se rastereti, ali joj je on
otresito odgovorio neka ga prestane gnjaviti . Drugi dan nakon
otpustanja iz bolnice vratio se na posao. Svoje obveze nije zelio
prepustiti drugima; smatrao je da ih sarno on moze obaviti 'kako
valj a. Leonard je upao u poznatu koloteCinu: pre viSe rada, losa
prehrana i nimaJo tjelesne aktivnosti . Neprestano je ponavljao
kako do cetrdesete ze1i biti multimil ijunas. Njegovoj supruzi
bogatstvo nije bilo vaino. Zivjeli su vrlo dobro, a ona je smatra
la da bi Leonard trebao biti zahvalan za one sto imaju i pokusati
vise uZivati u zivotu. Ali, on nije niposto zelio izostati s posla.
Smatrao je da je vrijeme novae, a novae daje moe. Jednom me
je posjetio. Upozorila sam ga da vidim kako cetrdesetu neee
dozivjeti ako ne uspori. Ali, on je neprestano pitao vidim li da ee
biti bogatiji i moeniji.
Leonard je u trideset i devetoj godini umro od srcanog udara.
Ta je tragedija bila posve nepotrebna. Da je Leonard poslusao
upozorenja koja je CUO od Iijecnika, supruge i mene, danas bi
vjerojatno bio ziv. Kad sam nakon pogreba razgovaraIa s njego
vom suprugom, rekla mi je kako joj je zao sto nije bila stroza
prema njemu. Uvjerila sam je da je ucinila sve sto je mogla da bi
mu pomogla. Taj je covjek zbog svoje ambieije tragicno umro
premJad.
"Arnbicija moze bili strasna", rekla mi je Leonardova supruga
kroz suze. "Besmislena, kad malo bolje razmislite. Leonard je imao
mnogo razloga za zivot, ali njemu nikada nij e bilo dovoljno."
"Moe moze pomutiti razum. Leonard od SUffie nije vidio drve
ce", blago sam relda. "Radoholicarstvo" je danas u modi, ali njime
ne dobivate niSta ako zavrsite kao dio statistike. Covjek moze
dobro raditi i zivjeti a da se pritom ne dokrajci. Moj znanac Henry
Vodi golemu korporaeiju, ali se nikada ne doima preoptereeenim
175
poslovnim pi tanjima. Ako je tjedan bio osobito tezak, u petak
ranD odl azi iz ureda. lake nikada nista ne zanemaruje, ne zeli se
unistiti zbog posla. Mnogo je vremena posveti o izboru vrsnog oso
blja i zna da je dobar sef sposoban rasporediti odgovomosti.
Snagu obnavlja cestim odJascima u prirodu. Opisala bih ga rijec
ju "umjerenost" .
Henry mi je rekao: "Ne pretierujem u pieu, kao ni u jelu i tje
lesnim aktivnostima. Svaki dan zivim umjereno."
Covjek ne mora biti na celu korporacije da bi stekao istinsku
moe. Svatko moze Zivjeti poput Henryja. lsprva se moze doimati
tesko, ali je mnogo lakSe nego neprestano zivjeti u stanju nape
tosti. Henry posjeduje istinsku moe. On upravlja svojim zivotom,
ne dopusta da zivot upravlj a njime.
Izbjegavanje sloma
Svi s vremena na vrijeme osjetimo preoptereeenost radom iii
zivotom opcenito. Cini se da nam svaki obavlj eni zadatak dono
si po dva nova. Ali, prisiJjavamo se izdrzati cak i ako se u nasem
energetskom sustavu dogodi kratki spoj.
SJijedi nekoliko jednostavnih vjezbi za izbjegavanje sloma:
Cb Nemojte svakodnevno zivjeti kao da ste pritisnuti roko
*' virna. To moze skratiti vas zi vot i uciniti vas zlovolj nima .
.J.,. Poslusajte svoje tijelo; one ce vas sasvim j asno dati do
" znanja da je preoptereceno. Stres se ocituje u nizu razlici
*' tjelesnih problema, a medu njima su probavni
caji , nesanica, zivcani tremor, tegobe.
*Prepoznajte znakove upozorenj a i usporite. Ako na njih
f\: obratite pozornost, izbjeci cete ozbiljnij e probleme.
&a stresne se trenutke ri remite tako sto c.e.te saopusti
ti kjt <!.,gQ .uhvatite pril iku. To ce vam dati snagu potrebnu
'* za pravovremeno obavlj anje poslova.
3. Zastanite i zapitajte se: se doveo do tocke
slon191" Kad napusti te ovaj svijet, neGe vam se sudi ti
prema vasem bankovnom racunu ii i naslC5Vu,Vec prema
tome kOliko ste sluzili drugima Sluzenje je isti nska mjera
kvalitete zivota.
4) Na kraju svakoga dana se zapitajte: "Sto sam danas
ucinio za drugoga?"
Jednostavne . priJagodbe ponasanja mogu nas zastititi od
iscrpljivanja zaJiha energije. Slijedi vrlo korisna i djelotvoma
vjezba:
Svakoga jutra odvojite pet minuta za mentalno organizi
. raiije dana koji je pred vama. Svjesna sam da veGina Ij udi
ima mnogo posla, al i to mozete obaviti dok pripremate
kavu, dok se brijete, tusirate iii dok djeci pripremate skol
sku uzi nu. To vrijeme iskoristite da biste se usredotocili na
ono sto je toga dana potrebno uciniti. Upamtite rijec
"potrebno": posrijedi su neizostavne obveze u tom razdo
blj u od dvadeset i ceti ri sata. Nemojte pOistovjetiti one sto
je potrebno uciniti s oni me sto zelite uciniti iii s onime za
sto biste voljeH pronaci vremena.
Vas mentalni popis "neizostavnih" zadataka mogao bi biti
slj edeCi:
Doruckovati. Na vrijeme stiCi na posao. U podne prisustvo
vatlposlovnom rucku. Usredotociti se na klijente za koje se
valja pobrinuti danas. Dogovoriti isporuku odjeGe iz kemij
ske cistionice. Potvrditi rezervacij u za veceru s prijatelji
com. spavanja petnaest minuta izvoditi vjezbe
zanja. Podesiti budilicu za sutra.
'
176 177
Drugi popis mogao bi biti:
Pobrinuti se da se svi probude. Pripremiti kavu; podsjetiti
supruga da na povratku s posta kupi cvij ece za majcin
rodendan. Svima ponuditi dorucak. Otpratiti djecu do
postaje skolskog autobusa. Pospremiti kucu. Platiti mje
'* secne racune. Rijesiti obveze - kupiti namirni ce, svratiti u
postu, nabaviti skolski pri bor. Odrij emati. Docekati djecu
na autobusnoj postaji. Druziti se s nji ma. Posjetiti baku jer
joj je rodendan.
.L Dakle, za takvo mentalno sastavljanje rasporeda vjeroj atn,? je
A manJe od pet minuta. Nemojte se uzruj avati zbog
Aonaga-fto ne mozete obaviti toga dana. Uzrujanost vam samo
AoduziffiartekakOpotreb'nu ene(illi u.. vjezbu izvodite svako ga
.l jutra najmanje cetrdeset dana. 0 azajte promjene u svojem
"raspolozenju. og 1 biste primijetiti da ste pribraniji, srem iji i
kliravnotezemJI. Kacrotki1]etekcli'ko je_ta korisna, v jerujem
*' da cete s njome nastavi ti i nakon cetrdeset dana - n:.:.
ozda
cak i
}t do kraja Zivota.
AMBICIJA
Ambicija je uvijek negativna. zelimo dati one najbolje od
sebe bez obzira na okolnostcp.2..krece nas duhovna motiviranost.
Razlika izmedu duhovne motiviranosti i ambicije vrlo je velika.
Uzmimo za primjer razli ku izmedu sigurnog nastupa i agresivno
sri _ mozemo je usporediti s razlikom izmedu rukovanja i pljuske.
Ambicija je zudnja za svjetovnim uspjehom iIi moci . Prozeta je
teJ?ovezana s i
Pokretacka sila ambicije jest stjecanj e boljega polozaja. Ambicija
je suprotnost smjemosti i duhovnoj ravnotezi. Ambiciozna je
-""'"- ........ .
osoba samoziva i najcesce odboil2.a. Shvacanje ambiciozno
stJ
178
kao pozItlvne znacajke pogresno je shvacanje toga pojma.
Ambicioznost moze biti sastavnica u ustrojstvu onoga koji tezi
moci, ali je posJjedlCa najcesce slom.
- Lawrence mi je govorio 0 ambicioznosti. "Cut ces da lj udi
govore kako u zi votu ne bi postigli nista da nisu bili ambiciozni.
To nije tocno. Upamti da zakon karme dobivam9 '*
ono sto smo zasluzili. Trebamo Ii zivjeti u stresu i boriti se, ill zivje
ti mimo L.octillcno? Covjek mqze marljivo raditi i usredot06iti s e
---.-------
na dobro obavljanje posla a da pritom ne robuje ambiciji.
Ambicioznost moze povrijediti druge. Osoba moze postati toliko
Wokupljena svojom teznJom mod (fa se ne obazire ni na koga.
Je li vrijedno povrijediti iIi cak unistiti druge da bismo dobili one
!:ito zelimo? I obazriva, odgovorna osoba moze biti uspjesna u
svojem poslu."
Uzmite dvije fjubicaste kartice i zapisite:
.1\ Neeu robovati ambiciji.
:1 Usredotocit cu se na izvrsnost, a ne na teznju moei.
Merrilline bezuspjesne metode
Merrill je bila opsjednuta ambicioznoscu. Odlucila je uspeti se
korporacijskom lj estvicom i bila je nezaustavljiva u svojoj teznji
za visim polozajima. Radila je sesnaest sati dnevno, a privatnoga
zivota uopce nije imala. Spavala je nemirno, neprestano je b ri
nula da nije ucinila dovoljno i bila je razdrazljiva i mrzovoljna.
Zapravo, nitko je nije volio. Radila je bez obzira na to kako se
osjecala, poput robota. Jedne je zime tri mjeseca bila bolesna, ali
nije uzela ni dana bolovanja. Izgubila je vezu s prijateljima jer je
bila prezauzeta poslom da bi uzvratila njihove pozive. Oni su je
naposlj etku prestali nazivati .
Upitala sam je 0 tome, a ona mi je odgovorila da ce dobiti
promaknuce bez obzira na cijenu. Otac joj je jednom rekao da
179
nikada nece postici nista, a ona je zeljela dokazati da nije bio u
pravu makar je to dokrajcilo. Lice joj je bilo zgrceno u grimasu
krajnje, nepokolebljive odlucnosti. ni koga nije slu.sala. a
najmanje mene. Upozorila sam je da ce dozivjeti zivcani slom
ako ne uspori. Posjetila me je jer je zeljela doznati kada ce biti
promaknuta. "Merrill, doista ne vidim promaknuce. Na poslu
imate konkurenciju koje niste svjesni pa vidim da cete na sada
snjem polozaju provesti jos najmanje godinu dana", predvidjela
sam. Bijesno je odjurila.
Nakon nekog vremena objavljena su promaknuca, ali Merrill
nije bila medu promaknutima. 5ef joj je rekao da cijeni njezinu
marljivost, ali da joj nedostaju komunikacijske vjestine potrebn
za to radno mjesto. Uvidjevsi da joj je potreban odmor, predlozio
joj je da uzme nekoliko slobodnih tjedana i odmori se. "Sljedece
godine cemo procijeniti vas napredak", rekao je.
Merrill je bila shrvana i utonula je u duboku depresiju. Upravo
se zbog depresije vratila porazgovarati sa mnom. Rekla sam joj
kako izostanak promaknuca nije kraj svijeta. "Morate si uzeti vise
vremena za zivot i uzivanje", rekla sam. u redu marl]ivo
p
raditi , ali vi ste napeti do tocke pucanja. Zao mi je sto niste pro
maknuti. Znam da ste vrlo razocaranL" Prieekala sam da joj te
rijeei "sjednu" i nastavila: ,"Katkad se ispostavlja da su naoko
razome situacije bile vrlo korisne. Varna je pruzena prilika da
ponovno procijenite svoju poslovnu situaciju. Zar doista zelite
nastaviti zivjeti ovako kako ste zivjeli? Na rubu ste zivaca i zabo
ravili ste zabavljati se."
......., ....,-
Merrill je gnjevno zurila u mene, a tada je rekla kao da me
uopce nije slusala: "Ne mogu vjerovati da mi je sef rekao da mi
nedostaju komunikacijske vjestine. Ja jednostavno nastoj im da
svi daju najbolje od sebe. 5to je u tome lose? Ako ja mnogo
radim, neka i drugi mnogo rade!"
"Nismo svi jednako sposobni", rekla sam. "Ne smijete ocekiva
ti da svi posao shvacaju kao vi. Da, dobro je zeljeti valjano radi
ti. ali , cini mi se da ste prestrOgi prema drugima. Covjek moze
istodobno biti cvrst i ljubazan."
"NamjeravaJa sam postati generalna direktorica prije dvade
set i osme godine, a sada to vise nije moguce", rekla je.
"Zasto prije dvadeset i osme?" upitala sam je.
"Uvijek sam si postavljala rokove. Koledz sam zavrsila u dvade
set i prvoj, a diplomirala u dvadeset i trecoj godini. Uvijek sam sma
trala da sam sposobna napredovati brZe od drugih. To mi je vazno."
"To nije dobro za vas, Merrill. moze biti nepredvidljiv, a
vi morate biti sposobni prilagodlti se. Ne smijete zivjeti u tako
strogimokvirima. Ako ostanete toliko usredotoeeni na ciljeve, u
zivotu necete doziVjefi mir . . na podrueju
razvoj;=l?"
"Ne razumijem vas. Crkve me uopce ne zanimaju", rekla je.
Objasnila sam joj da pod time podrazumijevam sluzenje dru
gima iliVicravnost. Ona meje sIusala jednim uhom, oeito nezain
teresirana za taj dio razgovora. Kad je vrijeme isteklo, Merrill je
otisla gnjevno rekavsi da ce sljedeci put biti promaknuta. Nista je
nece zaustaviti. Zeljela je moc koju je donosilo promaknuce.
Morala je sarno raditi marljivije. Aii, ja sam znala da Merrill svo
jom neumoljivom ambicioznoscu nikada nece steci istinsku moc.
To je tragedija, ali su pred njom jos mnogi zivoti tijekom kojih ce
svladati tu pouku.
RODITELJI I MOe
U procesu radanja niSta nije slucajno. koja preuzima noyu
psobnost inkamira se u okruzje koje joj je potrebno da bi urav

notezila karmu i ostvarila razvoj , Za odgoj djece vezana je ozbilj

na karma. Roditelji imaju obvezu pouCi ti dijete da razlikuje
180
181
\;.
dobro od zla jer su karmicki odabrali odgojiti ih. Roditeljima je
L _ . __ - - ------ --
dumost pomoci djed da postanu jaki, uravnotezeni i dobri ljudi.
moraju poU6avati Ukomunikaciji .. Roditelji moraju biti uz
d]eaiKako b1 ih pro-matrarr, sIUsali, s nji111Q i
tmieravali ih. Ako roditeTji zanemare djetetov mali cin okrutno
"Qropusta moze razvlti mana.
vrlo mocnu karmicku ulogu u zivotima
djece. * . Il) ,
Tom: jabuka ne pada daleko od stabla
Moja klijentica Annie ima sestogodisnjeg sina Toma. Prvoga dana
skole jedan je osmogodisnjak Tomu oteo rucak. Tom se naljutio,
ali se nije suprotstavio jer se osjecao bespomocnim, a uCiteljici
nije zelio reci jer se plasio da ce ga stariji djecak povrijediti.
Naposljetku je 0 tom problemu razgovarao s majkom koja mu je
pokusala objasniti zasto se neka djeca ponasaju nasilnicki. 2alo
. sno je, ali istinito: djeca, kao i odrasli , mogu biti zla. Ponasaju se
okrutno jer se osjecaju mocno kada se okome na slabijega.
Annie je Tomovoj uCiteljici napisala poruku kojom ju je upo
zorila na ponasanje toga nasilnog djecaka. Uciteljica je bila zah
valna za tu informaciju i starijega je djecaka poucila da ce snosi
ti posljedice svojih postupaka. Djecak je prestao drugima otima
ti hranu. Tom se vise ne plasi odlaziti u skolu.
Potrebno je pazljivo pouCavati
"Ako drugima dajemo moe da nas muce, dopustamo im da stva
raju losu karmu", rekao je Lawrence i sljedecom pricom potkri
jepio svoju tvrdnju:
Nekoc davno zivio je lav koji je prozdirao svakog covjeka
na kojega bi naisao. Veliki je Ucitelj prisao lavu i rekao:
182
"2asto prozdires ljude koj i ti ne cine zlo? CiniS nesto vrlo
pogresno i za to ces platiti. Stvaras losu karmu oko sebe."
Ucitelj se za nekoliko mjeseci vrati o kako bi ponovno vidio
lava. Iznenadio se vidjevsi da je zivotinja tesko ranj ena i da
krvarL "Sto ti se dogodilo, lave?" upitao je. "Rekao si mi da
prestanem prozdirati ljude zato sto je to vrlo pogresno i
poslusao sam te", odgovorioje lav. "Nisam rekao da ne smi
jes rikati i plasiti ih", odvrati o je Ucitelj. "Sada ti je tvoja
krotkost naudila, a i dopustio si svim tim ljudima da stvore
negativnu karmu jer si dopustio da te izmlate."
Prica 0 lavu moze se primijeniti na nase drustvo. Dj ecu je
potrebno poucavati kako ce se zastititi . Moramo im pokazati
razliku izmedu dobra i zla. Moramo pazljivo slusati kako bismo
culi cak i najtisu riku. Moramo ih pouciti da je zadirki vanj e okrut
no i neprihvatljivo te da se moraju zauzeti za pravdu kada opaze
nepravdu. Moramo preuzeti osobnu odgovomost za karmi cko
ponasanje u nasem drustvu. Ravnodusnost nas nece za5tititi od
posljedica drustvenih karmickih bumeranga.
Danasnji uzasi pucnjava u 5kolama otrjeznjujuca su kritika
nase drustvene karme. Uzmite svoj dnevnik Moc kanne i odgo
vorite na sljedeca pitanja:
1. Cinim Ii bilo 5tO zbog cega se netko osjeca bespomocnim,
nemocnim, ocajnim iii izdvojenim?
2. Pla5im Ii se progovoriti kada naslutim nevolju zuto 5to sma
tram da to nije "moja stvar"?
3. Prihvacam Ii moralnu odgovornost da prij avim svaki doga
daj koji bi mogao ima[i opasne iii cak tragicne posljedice
koliko god se doima beznacajnim?
4. Dajem Ii drugima do znanja da mogu razgovarati sa mnom
ako za tim budu imali potrebu?
183
5. Je Ii moje ponasanje dovoljno cestito da bih mogao sluiiti
kao primjer drugima?
Proucite svoje odgovore i ako opazite da morate ispravi ti
svoje ponasanje, uCinite to odmah. Ne gubite vrijeme zaleci se iii
izmisljajuCi opravdanja. Posrijedi su pitanja zivota i smrti pa
nemate vremena za odugovlacenje. Navedena vjezba ne koristi
samo pojedincima, vec i drustvu u cijelosti.
Povijest je kronika covjekove borbe. Ona je ukupan zbroj kar
mickih postupaka i odgovarajucih reakcija. Tijekom stoljeca smo
bili suoceni s izborom: opredij eliti se za dobra iii za zlo. Borba se
nastavlja, a svaki novi dan stvara povijest. Povijest nas moze
upamtiti kao plemenito druStvo koje je stitilo slabije, slozno radi
10 za dobrobit sviju te promicalo ideale slobode izbora i osobne
odgovomosti. Pripazimo da nas ne upamte kao sebicno, narci
soidno, neposteno drustvo. 0 tome sami odlucujemo.
Buducnost je u nasim rukama . Danasnji su postupci sutrasnja
povijest.
Uzmite dvije fjubicaste kartice i zapisite:
1. Povijest je kronika covjekove borbe.
2. Danasnji su postupci sutrasnja povijest.
Igra moci: Ruthina prica
Moja prijateljica Ruth bila je ogorcena kada je njezin decko oko
ncao njihovu sestogodisnju vezu. No, ipak mi je neprestano
govorila da je nesretna i da namjerava prekinuti taj odnos. Bila je
bijesna jer joj je on oduzeo moe i prvi okoncao vezu. "Kako se
usudio donijeti tu odluku a da 0 njoj nije raspravio sa mnom? Ja
sam zeljela njemu reci da je gotovo! " viknula je.
184
'-likada nisam ela da se tako ponasa. Rekla sam joj da se
.q8Sa r.erazumno . O na je tada svoj gnjev usmjerila prema
i>11. "Kako bi ti moeJa znati kako se covjek osjeca kada ga netko
,[,aci?"
1. 1\ '
Ruth, svi smo u c-dredenom trenutku svojega zivota dozivjeli
'llacivaT1je. Nemoj zaboraviti da si, ti ieljela prekinuti", odgovo
1.1 '
1
I sam.
I"
"Ali, rusam zeljeta
da on to uCini. Sada misli da je to bila nje
akljuciti da je on u nasoj vezi imao glavnu
1I,,'a zarr.isao, Sd c
t; -II dvr 'I .
ri .,.e,o atla Je.
Ruth bila iZV2r: sebe jer se osjecala nemocnom. Pokusala
'lpl je urazumiti joj kako bi trebala biti zahvalna jer nije

111{lrala preuzeti \OSJ karmu za to sto je povrijedila svojega decka.
n( )11 je vjcrojatno prJi prekinuo zbog toga sto je slutio kraj. Tebi
slomJjeno srce' , r-ekla sam joj. "Povrijeden ti je ego."
Ruth :e bilo potrebno neko vrijeme da shvati kako je njezin
n,' lveci problem po creba za nadziranjem drugih. Ona nije volje
ID svoje&a decke v o ljela je voditi glavnu rijec. Tada sam joj
Plll
zila
o:uda koja 6"2 joj pomoCi razviti isti nsku moc proizaslu iz
S<II(lospcmaje i Ijub 2.\i. Predlozila sam joj da uzme ljubicastu kar
l irl 1 i zarise:
Samospoznaja re zacetak moci.
"Nosi je sn S090 rn i cesto je ? ogledaj. Koristi je kao kazalo",
san.
"Sto podrazumij evas pod 'sar:lOspoznajom', Mary?" upitala je
RIJth.
"PozrBvati samog,a sebe biti svjestan vlastitih vrlina i sla
I,',ti te znati up:'avliati njima. Ka d dosegnemo takvu samospoz
spasobni s:no ovladati svo jim odnosima i uZivati u njima.
185
1-Prenapuhani ego moze biti velika prepreka istinsld zadovoljava
. . jueem odnosu s drugom osobom jer bismo mogli poricati vrline
*drugoga iIi vlasti te slabosti. To moze dovesti do "borbe za pre
vIast" - teznje da se vodi glavna rijec. Veeina ljudi nije upoznala
'1 svoje istinsko jastvo, a posljedice toga propusta su zbunjenost,
gnjev i Iazni ponos. Zbog toga je samospoznaja doista zacetak
moei", odgovorila sam.
*" *Potom sam joj rekla da uzme jos jednu ljubicastu karticu, zapi
se sljedeeu molitvu i primijeni je kada god se osjeti nemoenom:
i Molim svoje vise jastvo da mi pomogne svladati sve
J prepreke na putu prema osobnoj sreci.
Savjetovala sam joj da uzme svoj dnevnik Moc karme i na vrh
stranice zapise:
VJEZBA ZA STJECANJE JASNOG UVIDA
Zamolila sam Ruth da po sredini stranice povute okomi tu
crtu kako bi dobila dva stupca. U lij evi je stupac trebala
zapisati najmanje deset sretnih trenutaka u njihovoj vezi u
zadnja tri mjeseca. U desnom je stupcu trebal a navesti sve
sto ju je u toj vezi cinilo nezadovolj nom. Rut h je pi sala pri
licno dugo. Kad mi je pokazala sto je zapi sala, opazila sam
da su u lijevom stupcu bila samo tri zapisa. No, u desnom
stupcu bi o j e cetrdeset i jedan zapis.
Ruth je zahvaljujuCi toj vjezbi stekla potpuno jasan uvid.
Posrijedi nije bila bol zbog gubitka ljubavi, vee samo problem s
egom. Vjezba je vrlo korisna jer nam pomaze preispitati i otkriti
istinsku prirodu bilo kojeg podrucja zivota. Upoznavsi samoga
sebe i svoje motive, sposobni smo poceti stjecati moe odlucnosti.
186
Sa zadovoljstvom mogu reei da je rad u unutarnjem svijetu
pomogao Ruth da privuce nov, skladan osoban odnos. Vise ne
vodi bitke za nadmoe. Radost veze s ravnopravnim partnerom
uCinila je Ruth mnogo ljubaznijom, mnogo uvidavnijom osobom.
Svoje kartice uvijek ima kod sebe, a nacinila je i preslike za
mnoge prijatelje. Ruth je pozela doblU karmu divnoga odnosa te
karmicku radost koja proizlazi iz pomaganja drugima. I dalje je
pokreee zelja za dubljim razurnijevanjem vlastitog i sveukupnog
zivota. Ruth je sjajan primjer djelotvornosti samospoznaje u stva
ranju bolje, sjajnije buduenosti.
MAJA
Mnogi, nazalost, poistovjeeuju ljubav s potrebom da budu glav
ni, da nadziru iii posjeduju drugu osobu. To nije istinska moe. To
je maja, a ta rijec na sanskrtu znaci "iluzija" iii "zabluda".
Lawrence je mayu objasnio na sljedeCi nacin:
Stara prica govori 0 covjeku koji hoda ulicom i, opazivsi
zmiju, poskoci od straha. Pride blize i uvidi da to nije zmija,
vee komad uzeta. Nasmije se sam sebi shvativsi da je rea
girao na one sto nije bilo stvarno.
Lawrence tvrdi da je istinska moe prozeta cestitoseu .. Istinska
ne t.@elji na strahu, zastrasivanju, dominaciji iIi sili. Ona
iz pravednosti, casti, postenja, snosljivosti i samoposto
vanja. Korijeni su joj i u nevezanosti.
Uzmite ljubicastu karticu i zapisite:
Istinska moe proizlazi iz nevezanosti.
187
jl
Moe NEVEZANOSTI
Mnogi su mi tij ekom godina rekl i da nevezanost shvacaju kao
ravnodusno ponasanj e. Smatraju da je nevezanost u svojem
najgorem obliku potpuni izostanak osjecaja. Neki smatraj u da je
posrijedi "gubitnicko" ustrojstvo - izostanak ambicioznosti,
nezainteresiranost za stj ecanje. Medu ljudima vlada zabluda da
ne mozemo zivjeti u ovom svijetu i biti potpuno nevezani jer
covjek moze biti nevezan sarno ako zivi u sarnostanu, zarekne se
na sirornastvo, odrekne se svih odnosa iii Zivi sam u sumi. No,
zapravo, zivjeti u ovom svijetu j biti nevezan mnogo je veca
kusnja covjekova karaktera nego sto je udaljavanje od svih svj e
tovnih iskusenja.
Nevezanost ne znat i ravnodusnost: ona podrazumijeva n ea
feJdvanje. Ocekivanje dovodi do razotaranja ako ishod
kakavsino-zcljeli. Nevezanost je sRosobnost prihvacanj abez
.1... Bitanja "sto ako?". Ako naucjmo voljeti sve i svald dio svojega
" Zivota bez vezivanja, necemo biti sputani vlastitim zudnj ama.
*" -- y oljet cemo zbog ciste radosti voljenja. To je najveca sloboda
kojoj covjek moze teziti . Oslobodenje od tereta donosi snazan

osjecaj. Bogatstvo, moe, slava, odnosi - sve to dolazi i prolazi.
-.j. Osoba koja sqece sposobnost nevezanosti prihvatit ce sve daro
.... ve i podnijeti sve gubitke.. Neve.zanost ne znaci da morarno zivje
*ti na ulici i prosjaCiti. Stovise, prosjak moze biti mnogo Cvrsce
vezan nego milijunas. To je stanje uma. Moramo biti sposobni
'" zivjeti sa 11f bez stvari te zadrzati unutarnju ravnotezu bez obzira
1\ to koji vjetar v
. Priznajmo da smo svi optereceni teretom. Sto je teret?
"k- Suprotnost nevezanosti - vezanost u razlicitim oblicima.
.t Istoznacnice teretu jesu: irnovina, osobni uspjesi, smece, prtIjaga,
...t raskos, oprema, besrnislice, gluposti i ispraznost. Pridruzite Ii ri je
;>{ ci "pun" rijec "sebe", dobit cete umislj enog, napuhanog glupana .
;t Napunite Ii glasacku kutiju laznim glasovima, lazirali ste izbore .
188
Ako sebe punite hranom, posta jete prozdrljivac. Dakle, "teret" je
vrIo sirok poj am s rnnostvom znacenja, a ni jedno od njih nije
nam potrebno za zivot. Ne mislite Ii da je logicno da bismo bili
sretniji kada bismo se oslobodili gomile tereta? To je prvi korak
prema otkrivanj u radosti neve.zanog zivlj enj a.
VJEZBA: RASTERECIVANJE
Uzmite dnevnik Moe karme i nacinite popis svega onoga
cega biste se zelj eli rij esiti : tjelesnog, emocionalnog iii
duhovnog tereta.
Dobro je poznato da nered na materij al nom podrucju
moze biti znak emocional ne iii duhovne preoptere6enosti,
iako to nije uvijek tako. Neki Ijudi mogu zivjeti u onome sto
6e netko drugi nazvati neredom, no, za je to posve u
redu. osudujte t udi nacin zivlj enja. :.or -4
Recimo da ste osoba koja se ne zel i osloboditi nanesene
nepravde. To je emocionalan teret koj i yam moze oduzeti moe
i iscrpiti vas. Zapisile sljedece: oslobodit CU 5e proslosti .--*
'-
Druga vrsta nereda j est gnjevan um. Neki Ijudi zive s
osjeeajem da se s njima neposteno postupalo.
Zapisite sljedece: zrtva i necu S9 tako ponasati . ..t
Ova je vjezba sveobuhvatna jer "teret" za svakoga
znaci nesto drugo. Kad ustanovite cega se ieli te rijesi ti ,
ucinite to! Kad nacinite prvi korak, prijedite na drugi. Zatim
<--
na treei i tako dalje .. To je dozivotan zadatak. Nemojte se
obeshrabriti uvjerenj em da to nije moguee. Jednostavno
se pocnlte rastere6ivati malo-pomalo. Korak po korak. S
vremenom 6ete opazi ti rezul tate svojega truda. Zamislite
kako ee ladica puna papira izgledati nakon sto bacite suvi
sno; tako 6e se s vremenom osje6at i vas mozak. To je
istinska nevezanost.
189
DRUGI OBLIK NEVEZANOSTI
Ako slikate sliku i mislite samo 0 tome kako ce je drugi dozivjeti
i koliko ce vam novea donijeti , vjerojatno cete biti nesretni i
naposljetku nezadovoljni svojim radom. No, ako se umjemoscu
bavite zbog radosti stvaranja i niste usredotoceni na ishod, uzivat
cete u svojem poslu. Bit cete slobodni uzivati u proeesu stvara
nja. Ako prodate sliku, to je sjajno. Uzivajte u noveu. Ako je nitko
ne kupi, objesite je na zid i pokusajte ponovno - sljedeca bi
mogla biti jos bolja. To je sloboda zivljenja u sadasnjem trenutku,
nevezanost za neizvj'tshost "sto ako?". Upamtite: ako vam karma
da prodate svoje umjetnicko djelo, napisete sjajnu knjigu,
stupite u brak s divnom osobom iii steknete bogatstvo, to cete
u6niti pa biste zivjeli uravnotezenim zivotom, presudnQ.. je
'k yazno teziti ostvarenju svojih snova, voljeti i uciti, ali ostati
* Sve prolazi, ali duh
Moe OSOBNE ODGOVORNOSTI
Samov ego reda otkaze
Sam je na seansu stigao gnjevan i u depresiji. Upravo je dobio
otkaz, treCi put u godini dana. Izricito je tvrdio da je za to kriva
karma iz proslog zivota (sto je mogJo biti tocno), ali je problem
ocito ozivio u ovom zivotu. Sam je zracio osomoscu zbog koje su
se ljudi drZali pO'dalje od njega.
Nije zelio prihvatiti odgovomost za svoje ponasanje. Uvidjela
sam i skrenula mu pozornost na njegove neugodne znacajke i
dogadaje na radnom mjestu zbog kojih je dobio otkaz: osornost
prema sefovima, nedostatak postovanja prema ostalim radniei
ma, uobicajeno kasnjenje i njegova nezasitna potreba da bude u
sredistu pozornosti. Samova je mantra bila: "Ja sam htva ... ja
sam zrtva ... zrtva."
190
Predvidjela sam da ce ponovno biti otpusten ako ne promije
ni ponasanje. Sam je rekao da grijesim, da je posrijedi bio pro
blem iz proslog zivota i da je Zrtva karme.
"Same, cast mi je razgovarati s takvim strucnjakom za karmu" ,
rekla sam u sali. "Osobno to ne smatram karmickim problemom,
vee pitanjem karaktera. Vi imate moe promijeniti svoju poslovnu
situaeij u. Prestimite se ponasatikao zrtva i odrastite", rekla sam
mu na odlasku.
Vratio se za godinu dana; nakon jos dva otkaza. "u redu",
rekao je, "mozda doista grijesim u necemu." Sam je morao
dozivjeti pet otkaza u dvije godine da bi se suocio s istinom. Da
- oCito je u necemu grijesio.
"Same, suprotstavljate se sefovima zbog beznacajnih sitniea.
Vidim da je vas zadnji sef zelio da troskove prijavljujete tjedno.
Vi ste to odbili, nazvali ga glupim i rekli mu da cete ih prijavljiva
ti mjesecno", rekla sam. Rekao je da je zapanjen tocnoscu moje
ga psihickog uvida. "Same, otkaze ne dobivate zbog karme, vee

svojega e&a. Prihvacanje istine pocetak je istinske moci
u
,
rekla sam. 'y i imate sposobnost promijeniti svoje ponasanje kako
piste rascistili kaos na poslovnom podrucju svojega zivota i uspo
stavili ravnotezu."
Savjetovala sam mu da sljedecu recenieu zapise na ljubicastu
kartieu koju ce uvijek imati kod sebe:
Istinska moe utemeljena je na cestitosti . .:+
.,
Rekla sam mu i da uzme svoj dnevnik Moe kanne te da zapise:
1. Moja poslovna povijest - koliko mnogo i koliko dugo?
2. Istinski razlozi otpustanja.
191
Sam je ispisivanju pojedinosti svoje poslovne povijesti posve
tio mnogo vremena. Uvidio je da se mora suoCiti sa svojim
neprihvatljivim ponasanjem i prevladati gao Ujutro i navecer raz
misljao je 0 promjeni svojega stajal iSta zrtve u stajaliste pobjedni
ka. Pomno je biljeZio svoj napredak. Ni je bilo lako. ali uspio je. Za
godinu dana ponovno je dosao na seansu i pritom je blistao.
Rekao mi je da vee deset mjeseci radi na istom radnom mjestu i
da je vrlo sretan. Sa zadovoljstvom sam mu predvidjela da u nje
govoj buduenosti vise ne vidim poslovne teskoee ako nastavi tim
karmickim putem.
lJpozorila sam ga da mora raditi na usavrsavanju svojega
ponasanja. Da se ne smije opustiti . On me je uvjerio da se sj ajno
osjeca zbog toga sto upravlja svojim ponasanjem. To je bila "istin
ska moe" 0 kojoj smo razgovarali tijekom nasega prvog sastanka.
Na odlasku mi je s osmijehom rekao: " Uzivam zivjeti zasluzenu
dobru karmu".
ZLOUPORABA MOCI
Neki Ijudi uzivaju iskazivati moe u sitnicama, a drugi je uiivaju
naveliko moei unistava razum. P:)Vijest je
dokazala da moe moze iskvariti covjeka. Mnoge je slavne licnosti.
r-:-
svladane zudnjom za moei, unistila njihova egoisticnost i
neutaziva zed za osobnim dobitkom. No, covjek ne mora biti sla
van da bi svoj zivot unistio neuravnotezenom zeljom za moCi. To
se moze dogoditi svakome. Za uporabu i zlouporabu moei veza
na je ozbiljna karma. Zbog toga ustanovite jeste Ii sposobni snosi
ti odgovomost koj u moe nosi sa sobom prije no sto je privucete.
MOCMISLI
Vas livot u cijelosti i svi aspekti vasega biea izravna su posljedica
Misao lesve; bez misli nema nicega. N as
,
sadasnji zivot, kao i prosli zivoti , fizicko je ostvarenje misli. Svaki
aspekt nasega biea izravna je posljedica naseg razmishanJ;-M;e
-
toga procesa nije moguce pojmiti. ne stvaraju sarno
vee i misli. Slika je misao 0 predodzbi pretocena na
platno. Skladba je misao pretvorena u strukturirani zvuk. Knjiga
koju citate jest misao pretvorena u jezik, izrazena simbollma koji
jezik.
moramo nauciti motriti poput dopu
stajte si nehajnost prema svojim mislima. SVOJe misli morate
sve dok ne postanete sposobni razmisljati pozitivno bez
napora. Negativno razmlslJanJe rada neuravnotezenim zivlje
J-1]effi. koje stvara losu karmu. 5to je negativno razmisljanje?
* misao svaka misao prozeta zlovoljom, pohlepom,
ocajem iii gnJevom, usmjerena prema sebi iii drugome, zbog
samosaZaijenja iii zelje za osvetom. Pozitivne su misE prozete Iju
bavlju i dobrotom, plodne i pune oprastanja. .
* .Da bismo stvorili dobru karmu, moramo nastojati razmisljati
.Qozitivno.};vi smo susreli IJude koje bismo nazvah negatlvnlma.
Poznati su vam takvi Ijudi - to su oni koji nikada nisu zadovoljni.
je nebo plavo, nije dovoljno plavo. Ako su promaknuti, pro
::..:;. k.:..:: . so o..:.. i
na jadne duse nisu svjesne da su negativne. To je
zbog odredenog razloga postal0 njihov modus operandj pa
napola punu casu i dalje vide polupraznom i pitaju se zasto se
am' osjeeaju neispunjenima.
Nisu svi slucajevi negativnosti tako ekstremni , ali svi oblici takvo
ga nacina razmisljanja donose sarno nevolju. Time ne zelim reei da
..L svi Zivimo u stanju poricanja - svatko ima svoje probleme i brige.
No, moramo razviti osobinu nevezanosti, svoje nevolje i '*
ill.@! ih kako najbolje umijemo. Ne dopustite da vam malodllinost
.?duzme Nije Ii 10 'cno da eete v' veci zao muti nega-;t
tivnosti , privlaciti negativno? Sjeeate Ii se bumeranga? *
192
193
Sally pjeva ialopojke
Sally je jednog poslijepodneva okradena. Kad me je nazvala. bil a
je izvan sebe. Zeljela je doznati zasto ju je karma dovela u situa
cifu da bude okradena. "Na wici je bilo naj manje dvadeset Ijudi,
a taj se pljackas okomio na mene. Sto sam to ucinila u proslom
zivotu da sam to zasluzila?" upitala me je u suzama.
"Prije no 5to krivnju svalite na prosJi zivot. trebale bismo raz
motriti sadasnji. Sjecate Ii se 0 cemu ste razmisljali prije no sto se
to dogodilo?" upitala sam je.
Uzdahnula je i rekla: "Taj je dan bio uZasan. Bila sam Ijuta i
ogorcena na svoj posao. Razmisljala sam 0 tome koliko mrzirn
svojega sefa i kako bih zeljela da ga otpuste. Kad malo bolje raz
mislim, bila sam toJiko gnjevna da nisam ni primijetila covjeka
koji me je slijedio. BiIa sam toliko zaokupIjena bijesom da nisam
ni gledaIa kamo idem."
"Sally, sreca je da ste vi dobro, ali nemojte zanemariti tu vaznu
*" pouku. negativnim mislima moze biti ogasn a",
odgovonrasam. -
"U pravu ste", priznala je. "Moram zauzdati svoje emocije. Moj
sef je sasvim u redu. Ja sam okradena."
"Zapocnite mijenjati svoj nacin razmisIjanja i emocije ce ga sIi
;{ jediti. Misao je one 5tO nas potice na plemenito djelovanje iIi iza
ziva pogubna nastojanja. je
stvara vatru. Vi odlucujere kako cete upotrij ebiti pla
moze biti vatra strastvene zelj e za sIuZenjem iIi raZOrEln

ZahvaljIa mi je sto sam za nju pronasla vremena i pomogla joj
uvidjeti da promjenom nacina razmisIjanja moze promijeniti
svoju karmu. Zeljela je doznati kako da zapocne s novim naCi
nom razmisljanja. "Pa, prvi korak jest zamjenjivanje gnj eva
uzivljavanjem", rekla sam. Predlozila sam joj sljedecu meditaci ju.
194
MEDITACIJA ZA UZIVLJAVANJE
Poj am uzivljavanja vrlo je vaian. Posrijedi je sposobnost
razumijevanja osjecaja druge osobe. Jy10zda se necete slo
ziti, no, bit je u suosjecanju. Trebali biste se usredotociti
drugoga - cak i aka yam se ta osoba ne svida - i, umjesto?(
mana, prisiliti se uvidjeti njezine vrli ne. -1
Sjednite na udobnom mjestu na kojemu vas nitko nece
prekidat i. Pustite da yam misl i teku nesputano. Zatim
vi zual izirajte sefa. Ne prepustajte se gnjevu iii mrZnji. Ti ce
yam negativni osjecaji nauditi zbog toga sto narusavaj u
unutarnji mi r. ,Razmislite 0 tome sto bi vasega navodnog
neprijatelja moglo ci niti nesretnim. Zatim mu posalj ite misli
Prozete Ijubavlj u. Cim to ucinite, va ce se stav promij eni
vas preobrazba uCiniti pozitivnijom osobom pace
dobra karma lakse pritjecati u vas zivot.
gledanja sa stajalista druge osobe istinska je moe. +
Ovu biste vjezbu trebal i izvoditi sto cesce. Potrebno j e
samo nekoliko minuta, a mozete je izvoditi na gotovo sva
kom mjestu. god osjetite da yam se u misli
njev prema odredenoj osobi, zastanite, udahnite i usmje
-
rite misl i prema razumijevanju. To djeluje na svim podruc
ji ma vasega zivota: na radnom mjestu, kod kuce, u svemu
sto vas_ -..: t..::,: ko vas a-.:,-=---:.
-----.
potice na privlacenje negativnosti.
Moe RIJEel
Rij eci su zive, kao i misli. Izreceno ne mozete povuci. Ako neko
ga povrijedite rijecima, on yam to moze oprostiti , ali je steta uci
njena. Koliko ste se puta nepromisIjenim ri jecima doveli u neu
godnu situacij u? Mnoge smo razome iii tragicne pogre5ke mogli
.E.bjeci da smo pr'Omislili plije no sto smo progovorili .
195
.:t;k zivjeti u svjetlu dobre karme, ne smijete osudivati iii
'*kritizirati. Mnogi ljudi trose vrijeme i energij u na
gih i kritiziranje ostupaka svojih bliznih. Kada bismo svi poku

sa i shvatiti prirodu i ponasanje ljudi s kojima se susreeemo, bilo
manje nepromislj enog osudivanj a i nepotrebne boli.
'a to je potrebno strpljenje. StrpIJ enje donosi moe.
t ,Mozda eete se morati itekako obuzdavati da biste sutjeli i izb
jegli osudivanje tudih postupaka, ali, pokusajte pomoei umjesto
da osudujete. Pomoe, u pravom smislu, mje uplitanje. Ponasanje
koje bi se moglo protumaciti kao uplitanje dopusteno vam je
samo u slucajevima kada smatrate da je netko u opasnosti. Ako,
suteCi , dopustite da se dogodi tragedija, stvorili ste vrlo losu
karmu.
*' Upamtite: ako cuj ete poziv upomoe, vasa vam karma nalaze
da na njega odgovorite. Ne smijete pomisliti: karma ga je dove-
r ....
fa u sltuaclju da bude napadnut pa na to necu obracati pozor
nost. llcinite sve sto mozete da biste sprijecili zlo. y mnogim
slucajevima vee i nekoliko rijeci moze znaciti razliku izmedu
zivota i smrti.
'* ne govori nepromisljeno. Poucava, ali
da ne osuduje. Skreee pozomost na problem kako bi u
fuegovu Zna biti strog, ali nikada nije grub. Pokreee
ga iskljucivo zelja da sluzi svakome koga susretne. Doista je
strpljiv poput sveca. Za razliku od njega, ja 0 strpljivosti moram
jos mnogo nauciti .
Lawrence se uvijek smijesi i govOli : "Malo-pomalo, dijete
moje. Ako se prislljavasbiti strpljiva, gubiS bitku i prije no sto si je
zapocela."
Besmisleno je rasipati energiju iii se prekoravati zbog pogresa
ka . Takav mentalni postupak rada losom karmom negativnosti
koju je tesko pretvoriti u dobru. Jednostavno budite
l
Tezite u
. svakoj situaciji postupiti kako najbolje za humor it
nedvoj beno ee vam dobro posluziti. Svladavanje umijeea st!:E!j i- t
vosti iziskuje vrijeme, a vi vremena imate napreteIs I upamtite: k"
rljeci mogu povrij editi. Klevetanje je negativno i iz njega nikada{
proizlazi nista dobro.
Sve 0 Evi
Moja prijateljica Diane je mOdna stilistica. S njom radi tajnica po
imenu Eve. Kad sam upoznala Eve, osjetila sam da je obavija
vrlo negativna vibracija - aura joj je bila narancastosmede boje
koja otkriva ljubomoru. Ta je djevojka govorila drugima da je
Diane 0 njima govorila neistinu. Upozorila sam Diane da slutim
nevolju - nazivala sam je, ostavljala poruke Eve, ali mi ona nije
uzvratila pozive. Buduei da je poznajem, ustrajala sam je sve dok
nisam uspjela porazgovarati s njom.
Diane je 0 tome upitala Eve, a Eve je hinila nevinasce. "Bila
sam uvjerena da sam ti prenijela Maryne poruke. Jako mi je zao",
odgovorila je. Diane je presla preko toga. Rekla mi je kako ne
moze ni pomisliti na to da zaposli novu tajnicu jer uvodenje u
posao zahtijeva mnogo truda.
"NajlakSe rjesenje nije uvijek i najbolje. Tvoja tajnica donosi
samo nevolje. Naposljetku ee nauditi i tebi i tvojem poslu", upo
zorila sam je.
Diane je nakon nekog vremena primijetila da je neki klijenti
vee dugo nisu nazvali. Nazvala je dva nekoc stalna klijenta i zapre
pastil a se doznavsi da im je Eve rekla neka viSe ne zovu. Klijenti
su joj rekli i da im je Eve ponudila da ce im ona pruziti istu uslu
gu po nizoj cijeni. Natuknula je da Diane previSe naplacuje i da
obracunava dvostruko vece kamate. Diane ju je isti dan otpustila.
No, proslo je neko vrijeme prije no sto je ustanovila koliku je stetu
Eve nanijela njezinu poslu. Diane je uzela situaciju u svoje ruke i
196
197
uspjela vratiti veeinu klijenata. Jos uvi jek sokirana Eveinim pona
sanjem, Diane me je nazvala u suzama i upitala: "Zasto mi je to
ucinila? Sto sam ja njoj ucinila? Je Ii to problem iz proslog zivota?"
"Posli jedi je nedvojben slucaj Ij ubomore u ovom zivotu.
Ljubomora nema racionalan razlog. Prestani ga traziti. U budue
biraj Ij ude kojima ees povjeriti svoj posao." Zastala
sam kako bih procijenila njezinu reakciju.
"Pokusala sam te upozoriti, a uvjerena sam da su te i drugi pri
jatelji upozoravali. Ali, ti nisi poslusala ni koga. Di ane, tesko je
prihvatiti da je Ijubomora jedini razlog necijih postupaka. Uvijek
pomislimo da smo zlobno ponasanje neCime izazvali. Neki su
Ijudi jednostavno iskvareni . Eve nikada nece biti sretna zbog toga
sto zivi obavijena
opasnost nego za druge. Ljubomora nam se uvij ek osvecufe t e
aonosi 1
Doznale smo da se Eve zaposlila, ali je za nekoliko tjedana
dobila otkaz. Klevetala je Diane pred pogresnom osobom (cov
jekom koji Diane poznaje i postuje vee dvadeset godina). Decko
ju je ostavio bez upozorenja, a otkazan joj je i najam za stan.
Svojim zlonamjernim ponasanjem i zlouporabom moei Eve se
opteretila losom karmom. Bumerang!
Diane je pozela malo lose karme zato sto je bila previse lijena
da bi nakon prvoga upozorenja zaposlila novu tajnicu. Sada
posluje sasvim dobro zato sto je sjajna i cestita zena i zato sto se
vratila na pravi put cim je jasno sagledala situaciju.
Moe i Ijubav prema moei nisu isto. Altruistican duhovni ucitelj
moze posjedovati veliku moe, ali on prema njoj ne osjeea Ijubav
pa je nikada ne zlorabi . Sebicna osoba koja voH moe, zarko zeli
upravljati drugima. Nesebicna koja posjeduje moe, upra

samim sobom;
Sljedeca je vjezba djelotvorna za poniStavanje lose karme
stvorene gnjevom, prijezirom iii nesnosljivoseu.
198
JEZBA: REGULACIJA PROM ETA
Recimo da ste zapeli u prometnoj guzvi. Umjesto da se
r:azljTIfitel budete ogorceni zbog onoga ti me ne mozete
upravljati , iskoristite to vrij eme za promisljanje suosjecajno
i prihvacanja. Jednostavno se usredotocite na te dviJe
E.0zitivne vibracije. Mentalno i s uvjerenjem ponavlj ajte rije
ci suasje{;anje i prihva{;anje. Taka eete rasprsiti I05U kamlU
7tV'orenu gnjevom i negativnoscu te stvoriti pozi tivnu. .
* SU0>1t.CFlt\ b v.1)IKf) \ P\LlHVAcfll1. u'-'lD *
,
Svi mi barem nekoliko min uta dnevno nekamo odlazimo
automobilom, podzemnom zeljeznicom, autobusom, vlakom iii
pjesice. To je vrijeme savrseno za meditaciju koja ee biti temelj
dobroga raspolozenja cijeloga dana. Jednostavno pogledajte*
lj ude oko sebe i posaljite im misli prozete Ijubavlju. Taj jednosta-1r*
van, ali mocan cin obavit ee vas blistavom energijom koja ce*
yam privlaciti samo dobru t
Eto, to je istinska
Uzmite pet Ijubicastih kartica i zapisite:
*' 1. Strpljenje je moe.
t 2. Ucinite sve sto moiete da biste sprijecili zlo. Tako se
stvara dobra karma.
*' 3. Nesebicna osoba koja posjeduje moe, upravlja samim
sobom.
*' 4. Ako zacujete poziv u pomoe, karma yam nalaie
odgovoriti na njega.
:*: 5. Moe gledanja sa stajalista druge osobe jest istinska moe.
*1& C'b
199
7. Karma i ravnoteza
U razmatranju zivota pojam ravnoteze ima neograniceno znac
enje; ravnoteza upravlja nasim zivotom cak i ako toga nismo
svjesni. Ravnoteza na podrucju zdravlja, obiteljl , tJnancija,
i u svim odnosima preduvjet je stabil nosti i sklada.
Ravnoteza je najvisi razlog zivljenja brojnih zi vota. Na Zemlju
se neprestano vracamo sa, metaforicki receno, svojom bankov
nom knjizicom u kolijevci. Od rodenja do smrti, neprestano
iznova biljezimo svoje dugove i uloge sve dok se odnos te dvije
stavke potpuno ne poravna. U tom trenutku ovladavamo
sobom. Vise se necemo morati inkarnirati. Razmislite 0 tome:
moci cemo ostati u svijetu duha i zivjeti u stanju potpunog
blazenstva. Bolje od toga nije moguce. 'l'l> )i
ISi\i.l/\ .) t Tb rJt j) I'T) Nil SP4Jn"II'"'JI.l 1.')4,.ID/ 0 1) nt (i.t 1'4Ulh1
Medutim, kao sto smo vee uvidjeli, veCina ljudi zivo! ne pro
matra kroz prizmu ravnoteze. Oni je zanemaruju, krse sva njezi
na pravila, a zatim se zale na zivotne okolnosti iako su zapravo
samiizazvali bumerang negativne karme. Razmisljajuei u kontek
stu ravnoteze, nije Ii mudro upravljati svojim ponasanjem i emo
gjama - uravnoteziti ih - Rako najbolje znamo? Kad u tome uspi
jemo, sposobni smo svoju energiju usmjeriti pronalazenju izrav
noga puta prema sreCi koja je, dakako, uravnotezen Zivot potpo
mognut sarno dobrom karmom.
201
DAROVANA LIRA
Lawrence me je jednoga dana neocekivano nazvao i zamolio da
se sastanemo u Quebec Cityj u, u hotelu Chateau Frontenac.
Satima smo sjedili u ugodnom restoranu hotela i razgovarali . Bio
je vrlo zadovoljan dobrim napretkom mojega psihickog rada.
Podrobno smo raspravili moju zadnju knjigu :i2vot pos/ij e smJ1J:
Upitao me je i kako napredujem s ovom knj igom, Moe kalme.
"Zagledaj se duboko u vlastito Zivotno putovanje kako bi dosla
do spoznaja koje ce te voditi . Imam dar za tebe koji bi ti trebao
posluziti kao nadahnuce."
Zatvorio je oei i sjedio bez rijeCi, kao da moli. 05tao je tako
duboko usredotocen mozda jednu minutu, a tada je pljesnuo
rukama. Pred mene je na stol pao metalan predmet koji je stvo
rio snagom svojega uma. Opazio je moje oklijevanje i rekao:
"Smijes ga uzeti".
U ruci sam drzala iznimno lijepo izraden bros od eistoga zlata.
U sredini je bila lira (harfa), a ispod nje dvije trube. Kroz zice glaz
bala bio je provucen dug komad notnoga zapisa. Sa svake strane
lire nalazio se po jedan cvijet sa sest latica. Vijenac lisnatih gra
neica cinio je savrsen rub. Lawrence mi je priblizio svijecu kako
bih jasno vidjela pojedinosti te dragocjenosti. Svjetlost svijece
treperila je na tom prelijepom predmetu i pridonosila njegovoj
zadivljujucoj Ijepoti. Doimao se viktorijanskim, ali nisam mogla
tocno procijeniti razdoblje kojemu je pripadao.
Opcinjeno sam zurila u liru. Lawrence je prekinuo tisinu.
"Duboko razmisli 0 ovom brosu. U njemu je odgovor koji tralis cije
loga Zivota. Pronasla si svoju filozofiju - svoj gral- iako je nikada nisi
odredila imenom. Ponesi svoju dragocjenost u New York i pronikni
u tajnu lire. Kada otkrijes njezino znacenje, imat ces zavrSetak za
Moe kaIme." Rastali smo se ispred restorana. Vracajuci se u svoj
apartman, Lawrenceov sam dar pricvrstila blizu srca.
202
OTKRICE SKLADA
VrativSi se u New York, pocela sam proucavati povijest lire. Buduci
da sam od djetinjstva ucila pjevanje, posjedovala sam osnovno
znanje 0 povijesti glazbe. Sjetila sam se slika andela koji sviraju lire.
Zbog irskog podrijetla, na urn mi je pala i predociZba keltske lire.
Znala sam da je Orfej, bog podzemnog svijeta, svirao liru, kao i
njegov otac Apolon, bog prorostva i glazbe. Lawrence mi je jed
nom rekao da je "Apolonova lira" glazbalo sa sedam zica koje si m
bolizira tajne duhovne inicijacije. No, kljuc otkrivanja taj ne lire
pruZio mi je Pitagora, zasluZan za otkrice dijatonske lj estvice.
Pri ca govOli da je Pitagora jednoga dana, meditirajuci 0 skla
du, prosao pokraj radionice u kojoj su muskarci udarali po
nakovnju. Slusajuci zvukove koje su proizvodili radnici i
opazajuCi razlike u njihovoj visini, Pitagora je, zahvaljujuci svojoj '*
.!Datematickoj darovitosti , otkrio zakon harrnonij e. Sjetila sam se ;(>
?itagorine filozofije i odjednom mi je sinulo. l vrdio je da svira- *
nje uzvisenih melodija na liri moze oCistiti dusu od svih nerazbo---t
ritih i negativnih utjecaja. Lira je bila simbol sklada i ravnoteze! "
Trube u podnozju lire oglasile su se da bi probudile ljude na
mn<;gim razinama. 0 ovom sIuca]u, ott<rlle su nam da skl ad moze
uravnotezltl sva podruc]a nasega zivota. CVJetovi , simboli lj epo
te, predsravljaju duhovni razvoj i postignuce. Cvj etovi na brosu
bili su u potpuno] ravnotezi, s obje strane lire. OkruZivale su je
dlveta zivota. Krug je simbol univerzalne Bozje sile, ko'a
nema ni pocet a nI
Dok sam proucavala bros, sve mi je postalo kristalno jasno.
Sklad je bio jedini moguCi odgovor na pitanje uspostavljanja
zivotne ravnoteze. Lawrence mi je nagovijestao rjesenje te zago
netke otkako smo se prvi put sreli. Zelio je da otkrijem da je sklad
kljuc koji otvara vrata zivotu zdravlja, Ijubavi, sigurnosti i, iznad
svega, ravTIoteze. Cij eloga sam Zivota tragala za necim sto nisam
203
-----
odredila imenom. Sada sam, uz pomoc lire, otkrila carobnu rij ec
koj a odrazava ravnorezu svega u prirodi - sklad. Bila je to glazba
za moje u5i.
KARMAIRAD
"Nikada nisam otkrio 5to zapravo zelim raditi." "Ni jedan me
posao nije cinio sretnim." "Mrzim raditi. To je besmisleno." "Ne
znam zasto me svaki put otpuste." "Ja sam radoholicar." NaveJa
sam samo nekoliko izjava koje sam cula - i koje slusam - od svo
jih kl ijenata. Ako na poslovnom podrucju nasega zivota ne vlada
malo je vj eroj atno da cemo zivj eti uravnotezeno.
Neki su Ijudi "rodeni" pisci, lijecnici, odvjetnici, bankari, kono
bari, zemljoradnici, vozaCi kamiona, majke, slikari i tako dalje.
Takvi Ijudi od djetinjstva znaju sto zele raditi. Doima se kao da su
rodeni s tom spoznajom.
No, drugi nisu tako sigumi. VeCina Ijudi mora traziti posao ili
zanimanje koje ce ih zadovoljiti. Plemenit je svaki posao obavljen
-
dostojanstveno i posteno. Znamo da nam se svaki postu12ak
kao reakcija; svojim pC5StUPcima djelujemo na druge ljude,
a oni svoj im postupcima na nas..Mudro je teziti Ijubavi
prema onome sto radimo cak i ako to radimo dok cekamo ono
odgovarati. Svaki cin Ijubavi rada srecom, a na
.-
taj se nacin stvara dobra karma.
Strast prema radu nije uvijek prirodeni dar. Takvu je strast
moguce razviti ako uspijemo zavoljeti svoj osobit nacin sluzenja.
Posrijedi moze biti bilo koje zanimanje. Da biste osjecali da
slmite drugima, ne morate biti svecenik, lijecnik, psihoterapeut,
ucitelj , casna iIi medicinska sestra. Potrebna je sarno zelja da sto
.:...
bolje obavite svoj posao. Veliki dio zivota provodimo radeci. Ne
.... ----
bismo Ii trebali dati sve od sebe da pronademo posao koji ce u
nama buditi radost i osjecaj postignuca? To je presudno vazan
204
cimbenik za uravnotezenje zivota. u kojemu, zbog gnjeva,
Iij enosti, ogorcenosti iIi dosade, iz dana u dan povecavate svoj
karrnicki dug, zapravo je tragican jer ga uludo tratite. A tracenje
zivota stvara losu karmu.
Zato uzmite cetiri iute kartice i zapisite:
1. Svaki posao obavljen u duhu sklada pogoduje ravnotezi.
2. Mogu i hocu pronaci posao u kojemu cu uiivati.
3. Zivot u kojemu svakodnevno povecavate svoj karmicki
dug tragican je jer se uludo trati.
4. Tracenje zivota stvara losu karmu.
Dan mijenja zanimanje
Dan je postao odvjetni k zbog toga sto se to u njegovoj obitelji
oceki valo od prvoga sin a u svakom narastaju. To je bila obiteljska
tradicija; bez rasprave - slucaj zaklj ucen. Dan je jednom pokusao
razgovarati s majkom 0 tome kako se plasi da ga pravo nece
usreciti. Ona ga je pomilovala po glavi i rekla: "Ne budi smijesan,
duso, svi u obitelji su sretni". Ne zeleci se suprotstavljati, otisao je
na Harvard i diplomirao medu najboljima. Potom se zaposlio u
uglednoj tvrtki u kojoj je sedam godina radio dajuci sve od sebe.
Kolege su ga voljeli i cijenili pa su razmatrali mogucnost da mu
ponude partnerstvo. U kontekstu vladajuceg svjetonazora, Dan
je uspio. No, u stvamosti, kad me je posjetio bio je na rubu ocaja .
"Mary T., mozete Ii mi objasniti karmu?" zamolio me je.
"Koliko dana mozete ostati, Dan? Karma je siroka tema.
J ednostavno receno, karma znaci 'djelovanje'. Sve je karma
prosIost, sadasnj ost i buducnost. Vi zapravo zelite razgovarati 0
svojoj poslovnoj karmi , zar ne?" upitala sam s osmijehom.
"Pogodili ste", rekao je pomalo iznenadeno.
"To mi je posao", rekl a sam.
205
Nismo razgovarali 0 pravu. Rekla sam kako znam da je odv
jetnik, i to vrlo uspjesan, ali sam vidjela da ce u buducnosti radi
ti u sasvim dm gom podrucju. Otkrila sam mu da ga vidim na vrl o
malom otoku, s ribarskim eamcem. Podrobno sam mu opisala
otok i dodala da ce ondje biti sretan te dobro zaraoivati.
Zaplakao je. Oduvijek je zeli o bi ti ribar i zivjeti onako kako sam
opisala. Govorio je 0 svojoj obvezi prema obitelji . Bio je zbunjen
jer je smaU'ao da mu kalma nalaze cijeli zivot radi ti one sto mu
ne odgovara.
"Dan, vasa je karma da budete dio svoje obitelji. Ali. vi mora
te smod hrabrosti da im kazete kako kanite promijeniti karijem .
Vi morate biti sposobni podnijeti njihove reakcije. Izniman ste
eovjek i znam da cete pronaCi naein da se s njima suoeite Ijubaz
no, ali odlueno. Dan, ako se eovjek boji mraka, mora Ii tako osta
ti cijeli zivot, iIi moze pomocu saznanja prevladati svoj strah?
Vasa yam je karma naloZila da postanete odvjetnik, a sada yam
nalaz.e da pronaoete najbolji izlaz 1Z odvjetnistva", rekla sam mu.
Dan je znao da nece biti lako. Morat ce otpoeeti s velikim
promjenama ne bi Ii ostvario svoj san. Ali, bio je spreman ueiniti
sve sto bude potrebno da bi uspostavio ravnotefu koja mu je
tako ocajnicki nedostajala u zivotu. Predvidjela sam da ce zani
manje promijeniti u roku od tri godine.
Vratio se za dvije i pol godine, potpuno preobrazen. Obavio
je tezak posao; suocio se sa svojom obitelji i zauzeo cvrsto staja
liste znajuci da je donie ispravnu odluku. Planirao je i marljivo
radio kao odvjetnik sve dok si nije mogao priustiti da napusti
odvjetnistvo i zapocne novi posao.
Znala sam da ce biti vrlo sretan. Svoju je buducnost oblikovao
razradivanjem strategije, marljivim radom i jasnom vizijom.
Obitelj to nije shvatila, ali se nastojala pomiriti s tim. Dan je ostao
ljubazan, ali nepokolebljiv. Znao je da se njegova karma promi
jenila zato 5tO je promijenio svoje postupke. Karmu nije
206
optuZivao za godine koje je proveo kao nezadovoljni odvjetnik.
Prihvatio je dobm karmu koja proizIazi iz pronalazenja posl a koj i
ce uravnoteziti njegov zivot i uZivao je u svakom koraku puta koji
je vodio ispunjenju njegova sna.
Danovi koraci mogu pomoci i varna. U dnevnik Moc karme
zapisite:
1. Nacini plan za budu6nost..
2. Prihvati cinjenicu da 6e njegovo ostvarenje zahtijevati
marljiv rad.
3. Odriavaj jasnu vi ziju.
4. Ostani Ijubazan, ali nepokolebljiv.
Peter kuca 0 drvo
Kad je stigao k meni, Peter je bio u depresiji jer nije osjecao strast
ni prema kojem obliku rada. Nije bio lijeo i nije oeekivao lago
dan zivot, ali 5e priblizavao eetrdesetoj i osjecao se beskorisno.
Bio je burzovni mesetar, prodavac raeunalnih programa i ured
nik maloga easopisa. Zavrsio je studij poduzetni5tva jer nije znao
sto bi dmgo odabrao za svoje zanimanje. U svojem sam poslu
srela mnoge poput Petera - ljude koji su prihvatili prvo zanima
nje na koje su naisli jer ni prema eemu nisu osjecali o50bitu strast.
"MisIio sam da biste mogli reci za sto sam rooen u ovom zivotu",
rekao je eim je sjeo. Pogledao me je s postovanjem, ali gotovo
moleCivo. Oei su mu istodobno bile blage i tuzne . Osjetila sam
njegovu bol.
Dok sam ga gledala, osjetila sam snazan pritisak u eelu. Bio je
to poticaj da se usredotoCim na zapise u akasi. PogledaJa sam u
kut svoj e dnevne sobe i vrlo jasno vidjela Petera u proslom
zivotu. "Posjeduje te dar za izraoivanje drvenoga namj estaj a" ,
rekla sam. "Prije otprilike os am stotina godina zivjeli ste u malom
207
II
nj emackom selu. Umijecu izradivanja drvenih pokucstva poucio
vas je divan starae poznat po vrsnoci svojega umijeca. Problem
je bio u tome sto ste u tom zi votu bili zena pa yam nitko nije
dopustio da ostvarite taj san." Zastala sam i prisilila se zadrzati
predodzbu jos koji trenutak. "Starae yam govori kako mu je Zao,
ali Ijudi su tvrdoglavi i ne mogu zamisliti da djevojka obavlja
muski posao. Uvjerava vas da cete jednoga dana biti vrstan maj
stor za izradu pokucstva." Slika je izblijedjela jednako brzo kao
sto se i pojavila.
Pogledala sam Petera koji se doimao zapanjenim. "Kao mali
sam sanjao 0 tome da izradujem erkvene klupe", rekao je. "Jedini
predmet koji sam u srednjoj skoli volio bio je tehnicki odgoj.
Izradio sam stol i osvojio nagradu. Sjecam se kako sam oeu govo
rio koliko volim obradivati drvo. On se nasmijao i rekao: 'To nije
zanimanje, vec hobi'. Nije zelio ni razgovarati 0 mogucnosti da
bih na taj nacin mogao zaradivati za zivot." Peterove su se oei
ispunile suzama. Neko je vrijeme bio izgubljen u mislima, a tada
me je upitao: "Zar doista mislite da bih mogao zaradivati za zivot
radeCi one sto volim?"
"Svakako." Zastala sam, a tad a nastavila. "U roku od godinu
dana mogli biste obavljati posao koji ee vas nevjerojatno ispu
njavati. Potrazite stolara kojemu je potreban pomocnik. To ce biti
vas put u posao koji volite."
Nakon sto je Peter otisao, sjetila sam se Lawreneeovih rijeei :
"Djetinjstvo je u veCini slucajeva najvazniji kalup oblikovanja iIi
izoblicenja osobnosti . Ono ima vaznu ulogu u vecini covjekovih
ponasanja, u veCini reakeija i u vecini emoeija. Drugim rijecima,
drvo raste onako kako je posadeno, uspravno iIi ne."
Peterov je otae bio vrlo okrutan kada se nasmijao te obezvri
jedio sinovljevu teznju i darovitost. Stvorio mu je karmicki kaos,
a sebi losu kannu.
208
Godinu dana nakon nase seanse primila sam Peterovu poruku.
Pronasao je naucnicko mjesto kod majstora, bas kao sto sam mu
predvidjela. Bio je toliko darovit da je za sest mjeseci poceo zara
divati vlastitim radom. Blago receno, Peter je presretan. Njegova
se radna karma prornij enila iz ogorcenosti u oduSevljenje.
No, tako jasI')e predodzbe necijega proslog Zivota ne dobivarn
uvijek. Tu odluku ne donosim sarna, 0 tome odlucuje karma.
Peteru je kanna dopustila uvid u zapise u akasi. Meni je rnoja
kanna ornogucil a da mu PruZim taj uvid. Vidovitost moze zapre
i zbuniti, ali sto? Vamo je sto ucini s dobivenim saz
Peter ga je pnhvatIo te, uz vjeru i marl jivost, preobliko
vaG svoj zivor i pronasao srecu. Svojim je postupeirna potvrdio
da je zastuZio pravo na uvid u prosli zivot. Uspio je prevladati
ocevu negativnost i zapoceti s poslom koji obuhvaca Ijepotu i
sklad. On je zivi dokaz da zivot doista pocinje u cetrdesetoj.
Uzmite t utu kartieu i zapisite:
Drvo raste onako kako je posadeno.
KARMA, DAROVITOST I USPON
Imala sam cast upoznati mnoge darovite ljude - sli kare, plesace,
pisee, dekoratere, glurnee i glazbenike. Mnogi od njih, ali ne i svi ,
zaraduju svojom umjetnoscu. BuduCi da sam radila na podrucju
glazbe i kazalista, prema umjetnicima se postavljam vrlo zastitnic
ki. Poznato mi je ogorcenje koje proizlazi iz odbijeniea izdavaca,
zatvorenih vrata ageneija, neodgovorenih telefonskih poziva i
tobomje nemogucnosti osobnog razgovora s direktorom. Istina
je da mnogi daroviti Ijudi ne mogu prezivjeri od svojega rada.
Istina je i da mnoge pozivaju, ali odabi ru malobrojne.
Kanna u velikoj mjeri odreduje hoee Ii osoba postati slavna,
bogata, cijenjena, ugledna iIi ce joj njezina darovitost omoguciti
209
tek prezivlj avanj e. Umijece se usavrsava tijekom mnogih zivota.
Taj proces moze biti bolan, izbaciti covjeka iz ravnoteze i pogur
nuti ga u depresiju ako ne shvati djelovanje kanne. Zavist, ogo
rcenost i cesto ponavljana mantra "to nije posteno" opasne su
reakci je za one koji teze ostvarenj u svojih kreativnih ciljeva. Ti ce
se negativni osjecaji vratiti posiljatelju. Vjerujem da mnogo
mozemo nauCiti iz zivota veli kih umjetnika koji SLI patili, ali su
svojom darovitoscu ipak uljepsali ovaj svijet. Veliki su umjetnici
duhovni glasnici.
Na um mi pada Vincent van Gogh. Do dvadeset i sedme godi
ne skolovao se za protestantskog svecenika. No, nije postao sve
cenik jer je odbio polagati ispit iz lati nskog jezika. Vladao je sa
cetiri jezika, a medu njima je bio i latinski. Medutim, smatrao je
da latinski ne moze pomoci Ijudima jer ga nitko ne govori pa je
zbog toga napustio crkvu. ZakljuCio je da poruku svoje duhovno
sti Ijudima moze mnogo bolje prenijeti put em slikanja.
.Van Gogh je sjedinio istocnjacki i zapadnjacki nacin razmi
sljanja prije no sto je to postalo modemo. Slikao je na japanski
nacin s primjesom zapadnjackoga, a istocnjacke je reli gije pro
ucavao kako bi sto bolje uravnotezio svoj slikarski sti! . Godine
1888. naslikao je sebe kao budistickog redovnika. Prema svojem
je radu njegovao veliku strast, ali je prodao samo jednu sliku prije
no 5to je umro u tri deset i sedmoj godini. Njegova strast i nesva
kida5nja osobna vizija odvele su ga u ludilo. No, ostavio nam je
umjetnicka djela koja pobuduju udivljenje. Karma mu je naloZila
da ovaj svijet napusti ne uzivajuci u plodovima svojega rada.
Rebecca: uvijek hrabra i nepokolebljiva
Rebecca me je nazvala kako bi mi rekla da je upravo dobil a
ulogu u brodvejskoj predstavi. Sedam godina odlazila je na
audicije i to je bila nj ezina prva velika prilika. Napokon ce moci
napustiti posao konobarice i potpuno se posvetiti glumi. Bila je
210
odusevljena, a ja sam bila sretna zbog nje. Kad sam je prije pet
godina upoznala, radiI a je vrlo marljivo, povremeno glumila za
malu iIi nikakvu naknadu te, kao i mnogi drugi glumci, zaradiva
la za zivot obavljajuCi posao koji joj se ponudio. Ali , nikada se
nije zalila. Uvijek je bila uvjerena da ce se jednoga dana baviti
iskljucivo gJumom.
Rebecca je cijeloga Zivota volj ela kazaliste i diplomirala je
glumu. Uvijek je bila sretna kada bi netko od njezinih prijatelja
dobio gJumacki posao i nikadanikome nije bila zavidna na sreci .
Znala je govoriti : "Dobila sam dar i voljela bih ga iskoristiti tako
5to eu zabavljati druge. Uvijek sam jako sretna kada mi drugi
kazu da su uZivali u mojoj g1umi. Jednostavno mi je drago sto
sam uspjela nekoga usreeiti." Duboko u sebi shvacala je da je nje
zina darovitost dar koji mora upotrijebiti za pomaganje drugima.
Njezin joj je stav omogucavao svaki dan prozivjeti u potpuno
sri i teziti ostvarenju sna bez obzira na sva razocaranja koja je
dozivjela na tom putu. Rebecca je bila potpuno uvjerena da ce
dobi ti pravu ulogu kada za to do de vrijeme. Rekla je kako je uvi
jek davala sve od sebe, znajuci da vise od toga ne moze dati.
Kad hi viSe Ijudi 0 svojem poslu razmisljalo kao Rebecca, bili
bi mnogo sretniji. Nije neuobicajeno dozivjeti grubo, neuljudno
ponasanje glumca, pisca, gJazbenika iii plesaca koji radj kao
konobar u restoranu ne bi Ii sastavio kraj s krajem. Takvi Jjudi
cesto iskalj uj u svoje frustracij e, razocaranja i osjecaje odbaceno
sti na prvoj raspoloZivoj meti jer potpuno zaboravljaju koliko su
sretni jer imaju posao kojim plaeaju hranu i krov nad glavom dok
studiraju i odlaze na audicije. Ako ste u takvom polozaju, upam
tite da cete u odabranom podrucju raditi ako vam tako nalaze
vasa karma. U meduvremenu ostanite uskladeni s vibracijom
svojega posla tako sto eete uciti , odlaziti na audicije i davati one
najbolje od sebe na svim podrucjima svojega zivota, ukljucujuCi
radno mjesto koje vam omogucuje preZivjeti.
21 1
Mnogo sam puta cula prituibe poput: "Ne razumijem. Moja je
prijateljica tek stigla u grad i tri dana poslije dobil a je ulogu u
filrnu. To nije p05teno! Ja vec dvije goctine odlazirn na audicije j
nisam dobila nista."
Moj je odgovor uvijek isti. ';Yasa je prijateljica zasl uzila sv..Qju
ulogu jer je in ace ne bi dobila, To je pitanje karme. Usavrsavanje
'
bilo kojega wnijeca iziskuje mnoge inkarnacije. Vi ne mozete
znati koliko je Zivota vaSa prijateljica posvetila usavrsavanju svo
jega umijeca . na daru koji ste dobili i
vajte zbog tudeg uspjeha. Besmisleno je i opasno usporedivjlti
*' zivot s tudiD1. Zatrovat cete se Ijuboworom. Stici
sto ste zasluiili. &0 imate od toga sto svoje vrijeme tratite na
-
gnjev i IjubomoruLQlQQodite se gnjeva i radite na svojem umi
Uzivaj te u radu i ne brinite 0 rezultatima. Jednostavno
nastavite raditi znajuCi da ste dobili dar i da ste zahvalni za
njega!"
Uzmite i utu karticu i zapisite:
Dobit cete sve sto ste zasluiili.
-* t . ,,'t.. '!.. .. <::l :J<
Ricky mijenja sliku
Ricky je zelio biti profesionalni glazbenik. Na nas sastanak stigao
je osjecajuci se porazeno i odbaceno. Optuiivao je univerzum da
ga sprjecava u ostvarenju njegova sna. No, vidjela sam da Ricky
ne vjezba sviranje i da je sklon pet noci tjedno provoditi na zaba
varna. Skrenula sam mu pozomost na to, a on je priznao da nije
dovoljno discipliniran. Naglasila sam kako je oeito da se glazbom
ne zeli baviti dovoljno da bi se borio za to. "Ricky, nista nij e
besplatno. Morate odluCiti na 5to se u Zivotu zelite usredotociti.
Ako zelite ractiti kao glazbenik, morat cete korijenito promijeniti
svoj naein zivota", rekla sam.
212
"To je vrlo tesko", rekao je obijesno.
"Niste usredotoceni , ne vjezbate - priznajte da su yam zabave
vazruje od glazbenicke karijere. To je vasa odluka. Ne optuzujte
univerzum za svoju lijenost i nedostatak predanosti. Zastanite i
uvidite da maZda niste sigurni u istinsku svrhu svojega zivota. U
redu je priznati da je vas cilj tesko ostvariti. Pred varna su drugi
zivoti u kojima cete pokuSati postari profesionalan glazbenik.
Zasto jednostavno ne odustanete?" rekla sam mu.
To ga je zaprepastilo. Nekoliko je trenutaka razmisljao, a tada
je rekao: "Nikada nisam zelia objektivno pogledati samoga sebe,
a upravo sam to ucinio i stika uopce nije lij epa."
"Th sliku mozete promijeniti aka to doista zelite, Ricky", doda
la sam. Tada mi je opisao svoje djetinjstvo i spomenuo kako mu
je otac rekao da nikada nece nista postici. Ricky nije bio svjestan
da zivi ocevo pretkazanje. Na njega je i dal je utjecala njegova
proslost u ovom zivotu. Rekla sam mu da vise nije di jete kojemu
je potrebna oceva potvrda. Morat ce odluciti preuzeti nadzor
nad vlastitom buducnoscu jer cete, u suprotnom, nastaviti zivje
ti ogorceno i ispraznim zivotom.
Ricky se sviranju vratio usredotocen i s obnovljenim entuzij az
mom. Prisilj avao se vjezbati jedan sat dnevno; s vremenom je
ustanovio da se vrijeme vjezbanj a proteze na tri sata. Ponovno je
otkIio svoju Ijubav prema glazbi pa mu vjezbanje vise nije bilo
naporna obveza. Bile su mu potrebne tri godine, mnogo razIicitih
poslova i promjena nacina zivota, ali danas ima sjajno mjesto u
orkestru. Rekao mi je da nikada nije bio sretniji, a iz dana u dan
ima sve bolji stav prema svojem poslu. Ricky je bio najsretniji kada
ga je otac dosao slusati. Rekao mu je da je vrlo ponosan na njega.
Tko kaze da se staroga psa ne moze pouciti novim vjestinama?
Uzmite dvij e iute kartice i zapiSite:
213
------ -------
*,1. Necu optuiivati karmu za svoju lijenost i nedostatak
predanosti.
*' 2. Univerzum nije odgovoran za moje neispunjene snove.
Ja sam odgovoran.
VJEZBA: TElNJA SKLADU
Um ne moze istodobno biti usredotocen na dvije misli.
Kada god vam se u umu pojavi gnjevna, zavidna, nesno
sljiva iii destruktivna misao, odmah je zam ijenite rijecju
sklad. sto u zivotu iz stvaranja dobre karme
s.adriano je u rijeCi sklad: zdravlje, Ij ubav, sigurnost, snaga
i nadahnuee. Sklad podrazumijeva ravnotezu.
? -
Razvijte primijene rijeci sklad kada god os'ecate
strah, nesigurnost, usam J I I Jes 0 u. Presudno j e
:i-vazno da shvatite sklad, ne samointelektualno, vee ci'ei lln
. bi6em. e za oravimo da nastojimo pot uno izravnati svoj
bankovni racun. stvarenje sklada najvazniji je
korak u tom procesu.

Primjerice, da biste se smi rili prije vaznog sastanka, tiho
recite sami sebi: "Ovaj sastanak zapoci njem u skladu."
Nastavite mentalno ponavljati rijec sklad i obavit ce vas
., spokoj . Ta ce vas mOGna rijec stititi od negativne karme
stvorene negativnim razmisljanjem.
....
Meditirajteo skladu: osjetite Ij ubav prema nj emu, nj ime
pro"Zn1lfe svako djelovanje, rijec iii misao. Imajte ga na umu
.. k'ao svojevrsnu melodiju, a kada osjetite zabrinutost iii
strah, posegnite za nji m i pjevusite gao Slusajte tu melodi
jusve dok ne osjetite da u ritmu ravnoteze ulazite u sklad.
-
214
PROSYJETWENJE
Prosvjetljenje je postupak koji nas polako vodi prema
uravnotezenijem nacinu zivota. Svaki korak koji potice osobni
rast, pojacava svjetlost u nasim zivotima. Svjetlost stvara dobru
karmu. Moja nakana da yam pomognem oblikovati buducnost
obuhvaca primjenu sljecieCih oruda prosvjetljenja.
Moe volje i snaga
Da biste razvili volju, morate znati sto zelite u zivotu. Morate
odrediti svrhu svojega zivota. Budite realni. Ako yam je cetrdeset
godina i nikada niste plesali , nikada necete biti primabalerina
koliko god to Zarko zeljeli. Ako ste taj nica, a zelite biti direktori
ca, morate se vratiti na studij i uciti. Mozda cete godinama mora
ti raditi puna radno vrijeme i navecer odl aziti na predavanj a. Sve
teSkoce - umor, financijske probleme i probleme rasporeda
morate rijeSiti da biste ostvarili zelj eni profesionalan cilj. Nece biti
lako, ali ako ustrajete, uspjeh nece izostati. Cinjenlca je da
u zivotu nije lako. Teskoce je moguce prevladati uz
moe volje i snagu. Vol ja i snaga su nerazdvojive .
Moe volje lezi u nasoj sposobnosti njezina usmj eravanja.
Svatko moze razvlti moe volje. To zahtijeva odlucnost, strpljenje
i snagu.
Ne gubite vrijeme zaleci zbog QoCinjenih pogreSaka. Odlucite
da ih necete ponovlti. Ako posmete. recite sami sebi: "To necu
ponQviti jer me cini nesretnim". Ne odustajte bez obzira nato t
kollko puta morali poceti iznova. Neuspjeh proizlazi iz neustraj
nosti. Usredotocite se na svoju svrhu i ne tratite energiju
se zbog neuspjeha.
-=--
proizlazi iz iskustva, ponavljanja, promiSljanja i oponaSa
su jaci Ne smijemo traZiti opravdanja za slabo
sti, vee se moramo ontl da Putem komemplacije
215
mOZemo preispitati svoj Zivot i otkriti razloge proslih neuspjeha.
Moramo biti objektivni te svoje dobre i lose osobine razmotriti bez
ikakvoga "filtera". Svi imamo svoje nedostatke, a ako svakoga dana
nekoliko minuta posvetimo preispitivanju samoga sebe, otkrit cemo
ihTraditi na njihovu uklanjanju.
Ako ostanete posveceni svojem cilju, doci ce dan kada cete
opaziti plodove svojega truda.
Ljubaznost
Ljubaznost je presudno vazna za karmicku ravnotezu. Sjetite se
bumeranga - neobazri2i postupci. misli i rijeci ne pOV1ijede sarno
metu, vee i Onoga tko je bio neobazriv, iako on toga mozda nece
odmah biti svjestan. Lawrence savjetuje razmiSljati 0 Ijubaznosti,

a rekao mi je: "Sjeti se tri osobe prema kojima S1 bila nelj ubazna
i opazi kako se osjecas".
Svi smo mi ljudi i imamo svoje dobre i lose dane. Premda ne
moramo imati namjeru biti ne\j ubazni, katkada se to dogada.
Ljudi koj i su svjesni svojih osjecaja i povezani su s njima. osjecat
ee se uZasno kada uvide da su bili neljubazni. Mozda ste se otre
sli na pomocnika jer ste bili pod pritiskom. U zaru svade voljenoj
osobi mozete reei nesto V1!0 rum o. Majka moze povrijediti svoj e
dij ete nepromiSljenom neobazrivoscu, iIi obratno.
Uzmite tutu kalticu i zapiSite:
*" Neljubaznost uvijek stvara losu karmu zbog toga sto
proizlazi iz sebicnosti.
Linda prima neocekivani udarac
Moja klijentica Linda nije preboljeJa majcine rijeci : "Skini tu suknj u
- izgledas kao dro\ja". Bilo joj je petnaest godi na i od prijateljice je
posudila suknju koju je kanila odjenuti za zabavu. Suknja je bila po
216
posljednjoj modi i Lindi se jako svidala. Uzbudeno ju je pokazala
majci, koja ju je shrvala svojim grubim prigovorom. Majeina
nepromisljena reakcija za nju je bila posve neocekivana; Linda jos
nikada nije cula da njezina majka govori tako bezobzimo.
Oqjurila sobu, plakala satima i odbila poei na zab?-
VlI. se da je njezina majka biTa--Ijuta na Lindina oca, ali
je svoj gnjev iskEl.!ila na Lindi. Zbog toga se ona jos uvijek bons
Rekla mi je: "Mozete Ii zamisliti da
vas majka nazove drolj om? M0gra mi je lijepo reCi da joj se sUk
nja Nikada u zivotu nisam uCinila nista cime bih
zaSklffiada majka nazove droljom."
Lindina je majka morala zivjeti sa spoznajom da ne moze
pOVllci svoje rijeei. Ispricala se, ali je steta bila ucinjena.
Bumerang. Linda je draga, osjecajna djevojka sposobna oprosti
ti, ali je i danas zabole te grube majcine rijeci. Boli se jos nije oslo
bodila jer nije razvila sposobnost nevezanosti.
RoditeUi moraju biti svjesni da djeca uce iz primjera. Ojecu valja
pou6Wati Ijubaznostf. Sebicna. zlobna djeca svoje ponafanje najce
see nauce kod kuce. Roditelji cesto osjecaju krivnju zbog necega pa
previse popuStaju djeci, a to za njih moze biti vrlo lose. Roditelji
moraju mnogo vremena provoditi na poslu kako bi uzdriavali obi
telj pa nemaju dovoljno vremena za druZenje s djecom. Zbog toga
djeci cesto dopuStaju da budu zahtjevna i nepristojna.
Cesto promatram djecu koja se igraju u parku pokraj moje
zgrade. Rastuzim se kada vidim da mnoga nisu spremna dijeliti s
ostalom djecom. Mnoga su djeca jednostavno zlobna prema dru
goj djeci. Ako se takvo ponasanje ne ispravi. odrast ce u sebicne,
zlobne odrasle osobe.
U nekim slucajevima roditelji daju sve od sebe da bi svoju
djecu poucili Ijubaznosti i postovanju, ali to jednostavno ne dje
luje. Moguce je da je takvo dijete iz prosloga zivota donijelo
karakremu manu. Ali , upamtite da ]e karmu moguce oblikovati .
217
Roditelj i bi trebali nastaviti odgajati dijete u duhu rubaznosti 1
obazrivostJ . strajnost ce napos let u uro 1tI plodom.
Prema svojim bismo roditeljima trebali nastojati biti dobri jed
nako kao i prema svojoj djeci . Oni koji svoje roditelje smjeste u
staracki dom te ih posjecuju rijetko iii ih uopee ne posjeeuju, vje
rojatno ee isto dozivjeti od svoje djece. 0 clanovima svoje obite
Iji ne mozemo uvijek skrbiti u svojim domovima. No, ipak bismo
trebali biti obazrivi i brizni te ih sto cesee posjeCivati .
Doima se da su radna mjesta rasadnici neIjubaznosti. Zar je na
radnom mjestu tako tesko ponasati se ulj udno? Dobar sefmoze biti
strog, ali pritom ostati covjecan. Tijekom godina sam primiIa stoti
ne klijenata koji su ocajavaIi zbog okrutnosti na radnom mjestu.
Sljedeea ee vam vjezba pomoCi da Iosu karmu radnog mjesta
zamijenite vibracijama dobre karme:
j( Vi morate ostati Ijubazni cak i ako se svi drugi ponasaju
negativno. Promatrajte kako pozitivno, uvidavno ponasa
*1nje prelazi na druge. To nij e lako, ali je vrlo djelotvorno. S
" vremenom biste na taj nacin svoje radno okruzje mogli uci
>\ niti snoslj ivim - i cak ugodnim.
Slj edeca vjezba pomaze uvesti Ijubaznost u sve aspekte zivota:
'* Neka vam mi sao a Ijubaznosti bude prva jutarnja i zadnja
*vecernja misao. Na kraju dana razmislite svemu sto se
*' dogodilo u protekla dvadeset i cetiri sata. Jeste Ii prema
*' nekome mogl i biti Ijubazniji? Jeste Ii svjedocili okrutnom
1postupku i ostal i po strani? PrivlaCite Ii negativnost zato sto
1\ se ponasate neugodno?
Svaki nas postupak ne utjece sarno na nas, vee i na sve koj i
nas okruzuju. Svi smo medusobno povezani. Lj ubaznost imB
snazan ucinak na kolektivnu kannu w1iverzurna.
218
Strpljivost
Strplji vost postiie sve cemu tezi.
Sveta Tereza Avilska
Strpljivost je smirenost, sabranost, samokontrola, toleranc}ja,t
i bez Kao takvu
nazivamo vrlmom. Nismo svi rodeni s prirodnim darom sposob-*
nosti mimoga prihvacanja zivothih kusnji. Skloni smo diviti se
onima koji su, bez gnjeva. naprasitosti ili tjeskobe, sposobni ceka-l
ti da se nesto dogodi. "\
Uzmite zutu karticu i zapiSi te:
Zivot bez strpljenja jest jedna duga tuzaljka. _t
Nikada ne smijemo zaboraviti da ne zivimo sarno ovaj Zivot,
vee mnoge zivote tijekom kojih se usavrsavamo. Dozivljaj
postupnog osobnog razvoja u bilo kojem podrucju Zivota donosi
veliku radost. Strplj enje je presudno vazno u ljubavnim vezama,
odgoju djece ili razvijanju prijateljstava.
Uzmite dvije iute kartice i zapisite:
Valja darovitostima i odnosima da procvjetaju
u svoJe vrlJeme.
'*2. Necu zuriti toliko da propustim Ijepotu sadasnjeg
trenutka.
Postovanje
Ako neSto ili nekoga postujemo. tada tu stvar iii osobu cijeni
mo, divimo joj se, stujemo je, stitimo i branimo. Ovaj bi svijet bio *'
mnogo sretniji kada bismo svi svakoga dana nekoliko minuta
219
\yroveli u promisljanju moCi postovanja i primjerenog ponasanja
5'na svim podrucjima svojih zivota.
Laurenina tuzaljka
Lauren je bila ocajna kad me je posjetila. Tri mjeseca izlazila je s
muskarcem koji ju je odjednom prestao nazivati. Vecer prije vid
jela ga je s drugom djevojkom u restoranu; jednostavno nije
obratio pozomost na nju. Lauren je bila duboko sokirana i zelje
la je doznati sto "vidim" 0 njihovu odnosu.
"Ne znam zasto dopustate da vas netko tako omalovazava",
odgovorila sam. "OCito je da mu nije stalo do vas i do vasih osje
caja pa smatram da mozete biti sretni sto ste nabasali na njega."
Lauren je razmislila 0 mojim rijecima. "Ali, rekao mi je da me
voli" , gotovo je viknula.
"Djela u vasem slucaju govore vise od rijeCi, Lauren.
*' sarno slusatj sto vee i opaza{j sto Taj je
covjek pokazao da vas ne postuje, a to nije prihvatljivo."
Nazalost, u svojem sam radu cula mnoge inacice Laurenine
price. Na odlasku je bila pomalo zbunjena i priznala mi je da
nikada nije razmisljala 0 postovanju u kontekstu svojih osobnih
odnosa. "Bez postovanja nema istinske ljubavi", rekla sam joj.
zasluziti. Drugima se d(vimo zbog nji
hovih postignuca iii karaktera. Sefovi zasluzuju postovanje zato
sto se profesionalno ponasaju i svoje spoznaje dijele s podrede
nima. Roditel'e postujemo ako su nas odgojili da budemo snazni,
brimi, pristojni, ljubazni i neoviSriI ljuai. Vlade
stite i brane osobnu slobodu svojih gradana. Nikada ne dopusti
te da sedrugi rema varna ponasaju bez potrcwanja. Tako cere
uspostaviti destruktivan 0 razac i postati ogorcena, gnjevna
osoba. Zivjet cete u kukuljici lose karme.
Uzmite zutu karticu i zapisite:
220
Slicnosti se privlace. Sarnopostovanje privlaci postovanje.,*
OprilStanje
Oprastanje zahtijeva poprilicnu snagu. Kad oprostimo, srce nam
se ispuni dobrom karmom. Oprastanje je oslobadanje od zamje
ran'a' oslobada nas mrinje, Taj cin-lju
bavi prosvjetljuje nas urn. otrebno je prilicno mnogo energije da
bi se mrzilo iii da bi se nekomezeljelo karmicko zlo. Zamjeranje
rada uznemirenoscu, pomucuje nasu srecu i stvara losu karmu.
Zam'eranje i osveta vracaju nam se mnogostruko te stvaraju veli
ki dug na nasem ICarmickom bankovnom racunu. Kada god 0rro-*
StliTIOTnajmanju nepravdu, koja nas vodi
dugova i pnbliZava

Lawrence me je upoznao s korisnim orudem koje mozemo
upotrijebiti ako svoj urn zelimo pouCiti oprastanju. "Svake veceri
ri'e spavanja moras oprostiti svima koji su ti nanifeli ne ravdu.
Cula si da nije uputno 0 azit! u evet s gnjevom na supruznika .
.
To bi se trebalo odnositi na sve. Trebala bi razmisliti 0 ne ravdi i *'
sebi da u tvoJem srcu nema Oprastas
svima. Tako ces se pomiriti s onima koji su te
viti rTi!r:',--

Uzmite dvije zute kartice i zapisite:
*1. Oprastanje je zivljenje u stanju skJada.
*2. Potpuno smo sretni sarno ako srno svirna oprostili.
Sluienje
Svaki cin sluzenja drugome zapravo je polog u univerzalnu kar
micku banku. Potpuno smo sretni sarno ako oprostimo sebi
putem sluzenja drugima. ada se posvetimo zadovoljavanju
potreba drugih ljudi, stvaramo dobru
221
----------- ---
ti na nasu kannu, kao i na karmu onih kojima sluzimo. Cinom
sluzenja drugome pomazemo uspostaviti dublji unutarnji mir koji
pogoduje ravnotezi u njegovom zivotu.
'K Kad pokupimo smece na ulici, sluzimo okolisu. Izasavsi na
'tizbore, sluZimo svojoj zemlj i. SluSajud onoga tko ima potrebu
!.tgovoriti, sluZimo toj osabi. Sve sto uCinimo za dobrobit drugih
f pridonosi dobroj kolektivnoj karmi univerzuma. Svatko od nas
} ima sposobnost sl uZiti na nacin koji ce cavjecanstvo pribliziti kar
;rmickoj ravnotezi .
URAVNOTEZENA KARMA
Kanna je zapravo naziv za djelovanje univerzalne ravnoteze. Sve
*se vraca i sve se placa; vi daista zanjete one 5ta ste Rosijali. Svaki
trenutak zivota pruza nam magucnost da uspostavi mo vecu rav
notezu, da stvorima novu, dobru karmu - da nacinimo jas jedan
korak prema ovladavanju sobam. Taj nas pastupak iz proslih
zivota vodi kroz sadasnji i prema buducima. lake proslost ne
mozema romijeniti, buducnost mazemo oblikovaUkako zelimo:
Trebala bi nas tjeslti spoznaJa da uvij ek imamo jos jecnu priIiku.
namaJe-v]elnost. Nitka ne moze
] t;
U ovom trenutku mozemo poceti zivjeti sretnijim, pladnijim
zivotam kojim cema na svaj karmicki bankavni racun poloziti
. mnaga dobra. Mozemo teziti vecaj ravnotezi na svim podrucji
' ma Zivota - zdravlju, seksu, naveu i maci. Vratit cemo se kako
bismo usvojili jos paneku pouku, jos malo tragali za istinam, uci
nm za druge kaliko god mozemo i priblizili se savrsenstvu.
Prozivjet cemo ovaj zivot, otid na neko vrijeme, vratiti se, ponov
no preuzeti svoj karmicki racun i nastaviti svoje putovanje prema
ravnotezi . Koliko god se to doimalo nevjerojatnim, s vremenom
cemo ispJatiti sve kannicke dugove, prozivjeti sve zemaljske
zivote, doseci potpuno prosvjetljenje i ovladati sobom.
*'
222
POPIS AFIRMACIJA
PRVO POGLAVWE KARMA
Nekontrolirani gnjev stvara negativnu karmu. Poguban je
za moje zdravlj e, moj posao, moje prijatelje, moj u obi telj i
moju dusu, Pronaci eu naci n da obuzdam svoj bijes.
DRUGO POGLAVWE KARMA I REINKARNACIJA
Karma znaci djelovanje, Dobar postupak donosi dobru
karmu.
Karma znaci djelovanje, Los postupak donosi losu karmu,
Ako je moje ponasanje vise sebicno nego nesebicno, dozi
vljavam vise lose karme nego dobre.
Ja jesam moja karma,
Ja jesam takav kakav jesam zbog svojih prosl ih misl i,
postupaka i zelja,
Svoj u buducnost gradim svoji m sadasnji m mislima,
postupcima i zeljama.
223
Plemeniti postupci konstruktivno razmisljanje stvaraju
pozitivnu karmu.
Necu gubiti vrijeme Ijuteci se zbog toga sto se ne sjecam
proslih zivota.
o proslim zivotima najvise doznajemo razmatrajuci sadasnji.
Sposobnosti mogu biti bolje potvrde proslih zivota nego
sjecanja.
Moj danasnji problem ne mora cijeloga zivota ostati problem .
Istinski deja vu dozivljaj povezan je s necim iz prosloga
zivota sto moram razrijesiti.
Budi strpljiv. Za otkrivanje sjecanja skrivenih u podsvijesti
potrebno jeodredeno vrijeme.
Prije no sto zaronis u podrucje mogucnosti iz proslih zivo
ta, uvijek razmisli 0 obrascima u sadasnjem zivotu.
Ako osoba primi tocne informacije 0 proslom zivotu, poslje
dice ce biti vidljive u sadasnjem.
Gdje je zivot, ima i nade.
Buduci da ne umiremo, ne mozemo se ubiti.
..- -------
Karma nije ogranicena rokom .
TRECE POGLAVWE KARMA I ZDRAVWE
Postovat cu svoje tijelo i svoj um kako bih zivio u skladu
dobroga zdravlja.
Oat cu sve od sebe da nikoga nikada ne zarazim bilo
kojom bolescu.
224
Prijevarom se stvara teska karma.
Pretjerano, opsesivno vjezbanje zlouporaba je zivotne sile.
U zivotu dobivas odredenu kolicinu zivotne sile. Ne trati je!
Usredotoci se na rjesenje umjesto.na problem.
Mrinja uvijek pogubno djeluje na zdravlje.
r----- .
Svaki tjelesni problem je odradivanje karme iz ovog iii iz
proslog zivota.
Ovu cu kusnju svladavati iz minute u minutu.
Ako svoju ovisnost ne prevladam u ovom zivotu, s njom cu
se roditi i u sljedecem zivotu.
Moc volje lezi u mojoj vjestini njezina usmjeravanja.
Svakoga cu se dana usredotociti na svoj cilj i boriti se za
njega.
Moj najvisi cilj jest da kao bolja osoba uzivam u ostatku
ovoga i u sljedecim zivotima.
Svoje stajaliste uskracenosti zamijenit cu stajalistem inte
gracije.
CETVRTO POGLAVWE KARMA I SEKS
Strast bez cvrstog temelja tezak je udarac za nasu spo
sobnost rasudivanja.
Ojelovat cu u skladu s naJvlslm nacelima nesebicnosti.
Samo tako mogu izvuci svoj brak iz stanja u kojemu se
nasao.
225
Karma ne poznaje zrtve.
Prisezem da ni u kojem slucaju necu uci u intiman odnos
s nekime sve dok od nasega upoznavanja ne prode naj
manje cetrdeset dana.
Proslost ne mogu promijeniti, al i mogu promijeniti nacin na
koji joj dopustam da utjece na mene u sadasnjosti.
Kundalini energija slijedi smjer misli.
Razmisljaj 0 Ijepoti, skladu, ravnotezi i sl uzenju pa ce ti put
biti savrseno jasan.
Racunala ne varaju. Ljudi varaju.
Tipkanje nije odriavanje stvarne veze.
Nitko ne umire i nista ne moze biti izbrisano.
Bez hrane i vode ne mogu zivjeti, ali bez seksa mogu.
PETO POGLAVLJE KARMA I NOVAe
Zahvalnost je prvo pravi lo duhovnog razvoja.
Istinsko samopostovanje stjece se samo uravnotezenim
zivljenjem.
Opsesija moze dovesti do umobolnosti.
Opsesivnu misao prijeko je potrebno zamijeniti konst ruk
tivnom.
Konstruktivna misao je ona koja pogoduje zdravlj u i unu
tarnjem miru.
Nikada ne propustajte priliku da pomognete drugome.
226
Sljedeca osoba kojoj ce biti potrebna pomoc mogli biste
biti upravo vi.
Losu karmu ne mogu izbrisati, ali mogu izvuci pouku i ovog
trenutka poceti stvarati dobru karmu.
Pozitivno razmisljanje poduprto ' odgovarajucim djelova
njem donosi dobru karmu.
Ucinit cu sve sto je mogu6e da bih platio svoje dugove prije
no sto uopee razmislim 0 objavi bankrota.
Budem Ii u ovom zivotu zlorabio novae, u sljedeeem cu se
roditi u neimastini.
U univerzalnoj karmickoj banci otpis nije mogue.
Dugovi ne zastarijevaju.
U sljedeeem zivotu i sami biste mogli biti poput beskucni
ka na kojega u ovom zivotu ne obratite pozornost.
SESTO POGLAVWE KARMA I MOe
Moe bi trebala imati pozitivnu ulogu u mojem zivotu.
Istinska moc odrazava se u moj im unutarnj im znacajkama,
Neeu robovati ambieiji.
Usredotocit CU se na izvrsnost, a ne na teznju moei.
Povijest je kronika covjekove borbe.
Danasnji su postupci sutrasnja povijest.
Samospoznaja je zacetak moe;.
227
Molim svoje vise jastvo da mi pomogne svladati sve pre
preke na putu prema osobnoj sreei.
Istinska moe proizlazi iz nevezanosti.
Istinska moe utemeljena je na cestitosti.
Strpljenje je moe.
Ucinite sve sto mozete da biste sprijecili zlo. Tako se stva
ra dobra karma.
Nesebicna osoba koja posjeduje moe, upravlja samim
sobom.
Ako zacujete poziv u pomoe, karma vam nalaze odgovori
ti na njega.
Moe gledanja sa stajalista druge osobe jest istinska moe.
SEDMO POGLAVLJE KARMA I RAVNOTEZA
Svaki posao obavljen u duhu sklada pogoduje ravnotezi.
Mogu i hoeu pronaCi posao u kojemu eu uzivati.
Zivot u kojemu svakodnevno poveeavate svoj karmicki dug
tragican je jer se uludo trati.
Traeenje zivota stvara losu karmu.
Drvo raste onako kako je posadeno.
Dobit eete sve sto ste zasluzili.
Neeu optuzivati karmu za svoju lijenost i nedostatak preda
nosti.
228
Univerzum nije odgovoran za moje neispunjene snove. Ja
sam odgovoran.
Neljubaznost uvijek stvara losu karmu zbog toga sto proi
zlazi iz sebicnosti.
Zivot bez strpljenja jest jedna duga tuzaljka.
'"
Darovitosti i odnosi moraju biti slobodni procvjetati u svoje
vrijeme.
Neeu zuriti toliko da propustim Ijepotu sadasnjeg trenutka.
Sl icnosti se privlace. Samopostovanje privlaci postovanje.
Oprastanje je zivljenje u stanju sklada.
Potpuno smo sretni samo ako sma svima aprostili.
NAfD r1ENA "
()IJA LLf\{)lbl\ fDP
(Bu.b\1K.., \ l"UHDUltl-'l'1j I f)
Nil Ito111'<> o'{) ul:l Cf\.:J c'r) Tho-=('o t- L?( l.n LR "1\'1 c(.<.1) \
_ P.J \ 1.4c\.')a(.L\ nx.ot f 01 Put-{ I L{,vl j) (t r-t '\1--"-1 tt '-1.
rt/\ t) lA.;:"ljl
i7l'-\;)r-!E-a...o\J1.A otJ M/lPt..l&';"tO
l<t <:> t. <:> 1'llLu171ft> 't \) 0(, t,.<\ s \.. l 1-\ I PM '
\SH_ {l.bd H l 'D .J" . - ,51f'D".) t> K I-V..t 'LI f--lOr"\ V111-0 Ii 110 '
JC:u STV'fI.Q.\ f'f'-ODu. " I
s"'iV"f\ll..\ u.. hrc-...t.l Uf\ IrJltlllL
1{A(,l1}A . - M'2.Lo<c nO),.-D f(.)t
B10 l ftt.-lsll H 1/'0 ,fHvlI Co _,\ /'t)s<
()oL,,)W\ UHIYt t-lh 7t"l-k1l)u
t.> 11." tJU-j 1:>, .."t-l loU') 1:1" v. 'I l rfl. 0 to '-1\ 61 L {
229 l..vt-IJi)1.
61\1-t.t> tillY! /-t/\ l'l.k'af ' u{6 /-It'<-I\ lin
OM It tT"iULt."t{ fobiU{,ClU, i .. /iVlt,i
-N' { f O ......\ i't \ IMS Pl fl.-l (1,1'\ . - ., it J 1\ 0 LLt'l-Wi' .... .H f: Hr.
Biljeska 0 autorici
MARY T. BROWNE, ugledna vidovnjakinja i duhovna iscjeli
teljica s klijentima sirom svijeta, prvo iskustvo jasnovidnosti
doZivjela je u sedmoj godini. Medu njezinim kl ijentima su mnoge
istaknute Ii cnosti iz podrucja poduzetnistva, zabave i medija.
DIiavni mediji posvetili su joj mnogo prostora na radiju, televizi
ji i u tisku. Mary T. Browne, autorica dviju knjiga, Ljubavna dje/u
i Zivot pas/ije smrtJ; zivi u New Yorku.
Dragi citatelju/citateljice
Jeste Ii uzivali citajuCi ovu knjigu? Smatrate Ii da ste
nesto korisno naucili?
Ako jeste, tada knjigu preporuCite prijateljima, znanci
rna, rodacima, svakome tko ima neke probleme koje bi
mu ova knjiga pomogla rijesiti iii barem olaksati.
Preporucamo da ovu knjigu trajno zadrZite u kucnoj
biblioteci kako bi yam uvij ek bila pri ruei.
Dobro je pomagati drugima!
Pomognite savjetom, iii poklonite ovu knjigu.
Biblioteka ZNATI VISE
Dr. Marilyn Glenville: PRIRODNO L1jECENjE PMS-a
jean Carper: SACUVAjTE SVOj CUDESNI MOZAK
jan Yager: TKO TO SjEDI ZA MOjl M STOLOM?
Donald Trump: PUT K VRHU
X X X: KAKO BITI OMILjEN U DRUSTVU
Uskoro izlazi:
Isabelle Nazar Aga: MANIPULATORI SU MEDU NAMA
Florence Rollot: RECITE ZBOGOM STRESU
Isabelle Nazar Aga: MANIPULATORI I LjUBAV
Richard Wiseman: FAKTOR SRECE
Hal Urban: NAjVECE ZIVOTNE POUKE
Harv T. Eker: TAjNE UMA MILljUNASA
john Wjacobs: SVE $To NAM TREBAjE LjUBAV - [DRUGE LAZI 0 BRAKU
Barbara de Angelis: KAKO SAM SE SAMO NASLA OVDJE?
Chris Thurman: LAZI U KOJE SE UVJERAVAMO
Biblioteka PITANJA m
Prof. dr. Milan Mesaric: CIVILlZACIjA, DANAS I SUTRA
Bruce Feiler: PUTOVANjE BIBLljSKIM ZEMLjAMA
Gary Greenberg: 101 BIBLljSKI MIT
Biblioteka NOVI VIOICt
Lise Bourbeau: SLUSAjTE SVOjE TljELO, SVOGA NAjBOLjEG
PRIjATELjA NA ZEMLjl
Mary T. Browne: MOC KARME
Lise Bourbeau: ISCIjELITE RANE I BUDITE SVOjl
Uskoro izlazi:
Mathew Kelly: RITAM ZIVOTA
Elizabeth Lesser: (BROKEN OPEN)
Zabavna biblioteka
Elizabeth Gaskell: SjEVER I JUG (radni naslov)